Sostenibilitat

COORDINADOR/A

Rosas Casals, Marti

CONTACTE

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 017 094
Correu electrònic: doctorat.sos.camins@upc.edu

https://is.upc.edu/ca/formacio/doctorat

El Programa de Doctorat de Sostenibilitat procedeix d'un programa, pioner a l'estat espanyol i existent prèviament a laUPC, denominat Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme, sorgit amb conformitat al Reial decret 778/1998 i amb inici alsetembre de 1999. Actualment és un programa amb un dels volums de matriculació més elevats de tota la UniversitatPolitècnica de Catalunya.

La recerca en sostenibilitat estudia les interaccions entre societat i medi natural a través de l'anàlisi de modelsalternatius i tecnologies per fer front als principals reptes socioambientals actuals. Reuneix especialistes dediferents orígens i formacions, amb perspectives disciplinàries molt variades però amb la voluntat comuna de contribuiral desenvolupament sostenible de les nostres societats, ampliant les opcions i capacitats de les futures generacions dedefinir el seu propi camí.

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l'àmbit científic del programa, els títols amb què s'hi pot accedir són molt diversos. La via normal d'accés al Programa de Doctorat és la realització prèvia del Màster en Sostenibilitat o el Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat, i en aquest cas no es requereixen complements de formació. En els casos en què s'acrediti un altre màster, la Comissió Acadèmica en valorarà l'adequació i establirà, si cal, els complements de formació que s'hagin de cursar.

A més d'aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l'interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Per tant, tenen accés al Doctorat en Sostenibilitat els titulats en:

 • Qualsevol dels àmbits de les enginyeries, de l'arquitectura o de l'edificació.
 • Qualsevol dels àmbits de les ciències naturals i les matemàtiques.
 • Qualsevol dels àmbits de les ciències socials, economia i geografia.
 • Amb un títol d'enginyeria superior (pre-EEES).
 • Amb un títol d'arquitectura (pre-EEES).
 • Amb un títol de llicenciatura (pre-EEES) en els àmbits de les ciències naturals i les matemàtiques.
 • Amb un títol de llicenciatura (pre-EEES) en els àmbits de les ciències socials, economia i geografia, que a més estiguin en possessió d'un títol de màster universitari en qualsevol dels àmbits de les enginyeries.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per acabar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits d’investigació.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la investigació científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte d’investigació amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context d’investigació en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement .
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://is.upc.edu/ca/formacio/doctorat

CONTACTE:

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 017 094
Correu electrònic: doctorat.sos.camins@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l'àmbit científic del programa, els títols amb què s'hi pot accedir són molt diversos. La via normal d'accés al Programa de Doctorat és la realització prèvia del Màster en Sostenibilitat o el Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat, i en aquest cas no es requereixen complements de formació. En els casos en què s'acrediti un altre màster, la Comissió Acadèmica en valorarà l'adequació i establirà, si cal, els complements de formació que s'hagin de cursar.

A més d'aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l'interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Per tant, tenen accés al Doctorat en Sostenibilitat els titulats en:

 • Qualsevol dels àmbits de les enginyeries, de l'arquitectura o de l'edificació.
 • Qualsevol dels àmbits de les ciències naturals i les matemàtiques.
 • Qualsevol dels àmbits de les ciències socials, economia i geografia.
 • Amb un títol d'enginyeria superior (pre-EEES).
 • Amb un títol d'arquitectura (pre-EEES).
 • Amb un títol de llicenciatura (pre-EEES) en els àmbits de les ciències naturals i les matemàtiques.
 • Amb un títol de llicenciatura (pre-EEES) en els àmbits de les ciències socials, economia i geografia, que a més estiguin en possessió d'un títol de màster universitari en qualsevol dels àmbits de les enginyeries.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Pel que fa al Programa de Doctorat en Sostenibilitat, la selecció i admissió de candidats és competència de la Comissió Acadèmica del programa (CAPDS).

El procés de selecció dels estudiants té com a objectiu maximitzar les possibilitats d’èxit dels estudiants que cursin els estudis de Doctorat en Sostenibilitat, intentant adequar els seus perfils a les exigències d’excel·lència del programa. Per a això la CAPDS, a més dels requisits generals d’admissió establerts per la UPC, considera també els criteris addicionals següents:

  • CV del candidat, motivació de la feina d’investigació i referències aportades (50%).
• Disponibilitat de beca o fons de finançament per a la realització de la tesi (40%).

També es consideren:
• Qualificacions obtingudes en les titulacions anteriors. Nota mitjana de l’expedient acadèmic del títol que dóna accés al Doctorat (4%).
• Nivell d’anglès. El coneixement d’altres idiomes també es valorarà favorablement (4%).
• Entrevista amb el candidat (si la Comissió ho considera necessari) (2%).

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst modificar-los per associar aquests complements exclusivament a crèdits d’investigació, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

En el Programa de Doctorat en Sostenibilitat, els estudiants procedents dels màsters vinculats al programa (Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat de la UPC i Màster Universitari en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació de la UPC) no necessitaran cursar complements de formació.

En el Programa de Doctorat en Sostenibilitat, els requisits de formació metodològica o científica complementària poden ser formulats per la CAPDS en el moment de l’admissió i definits per a cada estudiant, en funció del seu perfil d’accés. Aquests complements de formació es portaran a terme a través d’assignatures dels màsters universitaris vinculats al programa (Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat de la UPC i Màster Universitari en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació de la UPC).

Els directors de tesi, com a resultat de l’observació de carències en la preparació dels estudiants, o com a necessitat addicional de formació avançada en el tema o temes de la tesi doctoral, també podran requerir als estudiants la realització de formació específica. Aquesta formació es portarà a terme mitjançant l’assistència a cursos especialitzats, seminaris, ‘workshops’ o estades en centres d’investigació que permetin completar la formació dels doctorands en aspectes concrets relacionats amb la temàtica de la seva tesi.

El límit temporal per dur a terme els complements de formació és d’un any i mig (18 mesos) en el cas que la formació complementaria sigui requerida per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat com a condició per a l’admissió. La Comissió podrà dictaminar la desvinculació dels estudiants si aquests exhaureixen els primers 18 mesos sense haver superat la formació complementària requerida.

Atès que no hi ha un perfil predeterminat per a l’accés al Programa de Sostenibilitat, els complements de formació, si cal, se seleccionaran preferentment dels màsters que depenen de l’Institut de Sostenibilitat de la UPC.

Període de matrícula dels nous doctorands

Matrícula ordinària: setembre-octubre.

Matrícula extraordinària: febrer.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Matrícula ordinària: setembre-octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: tutoria.
Núm. d’hores: 288.

Caràcter: obligatori.

Activitat: Mobilitat.
Núm. d’hores: 480.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla d’investigació.
Núm. d’hores: 4.
Caràcter: obligatori.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Núm. d’hores: 1,5.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Metodologia de la investigació.
Núm. d’hores: 12.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Innovació i creativitat.
Núm. d’hores: 8.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Núm. d’hores: 18.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Cursos i seminaris.
Núm. d’hores: 16.
Caràcter: optatiu.

Activitat: ‘Workshops’.
Núm. d’hores: 20.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Publicacions.
Núm. d’hores: 280.
Caràcter: optatiu.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

A més dels recursos institucionals ja descrits, els estudiants de doctorat del programa tenen a la seva disposició els recursos que s’enumeren a continuació.

Els grups de recerca associats al Programa de Doctorat en Sostenibilitat disposen de les infraestructures i serveis perquè els estudiants de doctorat puguin desenvolupar el seu treball de recerca: sales de treball per als doctorands, equipament informàtic, sales d’estudi, sales per acollir professors o investigadors visitants, sales de reunions i, en aquells casos en què la investigació requereixi un treball experimental, diferents espais destinats a laboratoris, que destaquen per la seva versatilitat a l’hora d’implementar plantes pilot.

Tenint en compte els departaments vinculats al Programa de Doctorat, els laboratoris disponibles per a la realització dels treballs de recerca són els següents:

 • El Laboratori d’Estudis Socials de l’Enginyeria Civil (LESEC) té com a objectiu investigar els efectes o impactes de les infraestructures en la societat i el territori. Treballa en equip i col·labora amb institucions estrangeres i locals en temes d’avaluació dels impactes socials i ambientals de l’enginyeria civil, polítiques de transports i ordenació del territori, infraestructures i qualitat de la forma urbana, gestió del litoral, platges i qualitat paisatgística (http://itt.upc.edu/recerca-i-publicacions/laboratoris/lesec).
 • La Planta Experimental de Gasificació de Biomassa

Altres:
1. Recursos del Departament d’Enginyeria Química
• Laboratori de Tractament de Residus i Sòls Contaminats.
• Laboratori de Processos de Separació de Contaminants de l’Aigua.
• Laboratori de Gestió de Recursos Naturals i Residus.

2. Recursos del Departament d’Enginyeria Sanitària Marítima i Ambiental:
• Laboratori d’Enginyeria Sanitària i Ambiental

3. Recursos del Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera (DITP):
• Laboratori d’Investigació del DITP

4. Recursos de l’INTEXTER:
• Laboratori de Control de la Contaminació Ambiental: equipat per a la realització de tot tipus d’anàlisi química i microbiològica en aigües i aigües residuals. També disposa de diverses plantes pilot que possibiliten la realització d’investigacions en processos de depuració biològics, fisicoquímics i d’oxidació avançada.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • PAZMIÑO FLORES, YADIRA CARMEN: Evaluación de los usos de suelo y valor ecosistémico del páramo de la Subcuenca Chambo (Ecuador)
  Autor/a: PAZMIÑO FLORES, YADIRA CARMEN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: SOSTENIBILITAT
  Departament: Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (IS.UPC)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 17/04/2024
  Data de lectura: 23/07/2024
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: ETSECCPB, Sala Conferències C2-212 (C/Jordi Girona 1-3, mòdul C2, Campus Nord, Barcelona).
  Director/a de tesi: FELIPE BLANCH, JOSE JUAN DE | VALLBE MUMBRU, MARC
  Tribunal:
       PRESIDENT: AGUILERA BENAVENTE, FRANCISCO
       SECRETARI: ALCARAZ SENDRA, OLGA
       VOCAL: GUAITA PRADAS, INMACULADA
       VOCAL NO PRESENCIAL: HERNÁNDEZ CLEMENTE, ROCÍO
       VOCAL NO PRESENCIAL: GILABERT NAVARRO, M. DESAMPARADOS
  Resum de tesi: L'escassetat d'informació que permeti entendre la importància dels recursos naturals des d'un enfocament econòmic és un limitant per a establir paràmetres relacionats amb la inversió ambiental en plans de conservació. Aquesta recerca proposa una metodologia que permet modelar la variabilitat dels usos del sòl de l'erm i la Valoració Ecosistèmica (VEU) de la subcuenca Chambo-l'Equador a partir d'un monitoratge bioeconómico que vincula la renda econòmica dels usos del sòl de l'erm amb eines de teledetecció i sistemes d'informació geogràfica. Els principals resultats de la metodologia van determinar que el monitoratge temporal de les cobertures terrestres és essencial per a identificar les àrees de major vulnerabilitat a la degradació de la VEU. Els llindars, funcions i interrelacions determinats en els models de Cart Decision Tree (CDT), Percepció multicapa (MLP), multivariant Adaptative Regression Splines (MARS) i Màquines de Vectors Suport (SVM) per al reconeixement de les cobertures terrestres van ser eficients; els models van tenir un rendiment del 88%, 85%, 83% i 81% respectivament. La hibridació dels models, cadenes de Màrkov i autómas cel·lulars va ser apropiada per a predir futurs canvis de cobertura de la terra en les zones andines en relació amb la seva VEU, els mètodes van aconseguir una precisió acceptable per a reconèixer els usos de la terra de l'erm. Les variables triades per a la classificació de les cobertures terrestres van ser adequades per a identificar les particularitats de les cobertures terrestres.Els mètodes de cost d'oportunitat i transferència de beneficis proposats, van obtenir un bon rendiment en l'avaluació de les trajectòries de producció d'aliments vinculades als serveis ambientals (SA) d'aprovisionament i concentració de carboni associades als SA indirectes i de suport, per la qual cosa es va determinar que la informació provinent de la dinàmica dels serveis ambientals és un indicador important per a entendre l'estat real del recurs i conseqüentment permet comprendre les estratègies necessàries per a emprendre accions sustentables de maneig ecològic.La cartografia generada va permetre determinar que l'erm va disminuir un 13% entre 2000-2010 i un 19% entre 2010-2020. Es va estimar que la pèrdua de l'ecosistema entre 2000 i 2030 augmentarà a 28%. Des del primer any de l'estudi fins a l'últim considerat en el treball, l'erm passarà d'ocupar el 92% al 64% de l'àrea estudiada. Els canvis de la VEU revelen que les categories amb activitat antropogènica analitzades mantenen un creixement constant que impacta directament en la VEU de l'erm. Les zones més afectades són les compreses fins als 3500 msnm. La VEU de la Subcuenca Chambo del 2000 al 2020 passarà de 2.86×108 USD a 2.59×108 USD i s'estima que per al 2030 la VEU disminuirà a 2.48×108 USD, la qual cosa ens porta a reconèixer que, si bé la pèrdua de la VEU del recurs natural no és crítica, la seva degradació va en augment.A través d'aquesta metodologia serà possible obtenir, de manera pràctica, dades sobre l'estat de conservació del recurs al llarg del temps, permetent resoldre problemes relacionats amb l'escassetat de dades i conduint a la comprensió dels canvis en la zona des d'un enfocament socioecològic, és a dir, abastant els impactes ambientals de les activitats humanes sobre els sistemes naturals. La base del mètode desenvolupat permet replicar la metodologia.La informació generada per aquest estudi serà de vital importància per a entendre les causes dels canvis en els sistemes andins en termes monetaris i ambientals, la qual cosa permetrà el desenvolupament de plans de maneig i polítiques de conservació orientades a la protecció i maneig sostenible des d'un enfocament econòmic.

Darrera actualització: 19/06/2024 06:45:33.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 19/06/2024 06:30:26.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • GONZÁLEZ VALENCIA, ALEJANDRO: Incorporación de la valoración de los servicios ecosistémicos en las políticas de sostenibilidad de entornos urbano-regionales: Medellín, Valle de Aburrá y la región central de Antioquia
  Autor/a: GONZÁLEZ VALENCIA, ALEJANDRO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690468
  Programa: SOSTENIBILITAT
  Departament: Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (IS.UPC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 24/01/2024
  Director/a de tesi: MORATO FARRERAS, JORDI

  Tribunal:
       PRESIDENT: ÁLVAREZ DÁVILA, ESTEBAN
       SECRETARI: ALVAREZ DEL CASTILLO, JAVIER
       VOCAL NO PRESENCIAL: RAMIREZ HERNÁNDEZ, WILSON ARIEL
  Resum de tesi: El present treball indaga per la relació d'interdependència de les ciutats, com a expressió del procés d'urbanització i aglomeració humana, així com de totes les seves dinàmiques espacials, polítiques, socials, econòmiques i ambientals, amb les regions que les proveeixen de diferents serveis ecosistèmics i sense els quals no podrien subsistir.A partir d'identificar clarament la manera d'analitzar aquesta dependència, es poden construir propostes d'incorporació de la valoració (no únicament una valoració econòmica) d'aquests serveis ecosistèmics en les polítiques que tradicionalment coneixem com a polítiques urbanes o de les ciutats, així com dels diferents instruments de planificació com són, en el cas de Colòmbia, els plans de desenvolupament i els plans d'ordenament territorial, els quals, per a efectes d'aquest treball, s'analitzen amb major profunditat en una escala metropolitana i regional.La proposta que es presenta avança des del conceptual i el metodològic a través de tres exercicis pràctics, que permeten incorporar els serveis ecosistèmics com a prioritats de les polítiques de sostenibilitat d'aquests territoris, els quals no haurien de ser analitzats i gestionats de manera aïllada sinó que, per contra, haurien d'analitzar-se com a entorns urbà•regionals, ja que permanentment existeix un intercanvi o flux de serveis que la naturalesa proporciona i que en la majoria de polítiques i visions del desenvolupament dels territoris poques vegades són identificats, valorats i incorporats.Com a cas d'estudi s'analitza la ciutat de Medellín, la seva àrea metropolitana també coneguda com la vall de Aburrá, conformada per altres nou municipis conurbats física i funcionalment, i la seva relació d'interdependència amb el seu entorn urbà•regional, és a dir la regió central del departament de Antioquia (també denominada regió metropolitana) que abasta almenys 50 municipis.Paraules clau: Serveis Ecosistèmics, Valoració Plural, Sostenibilitat, Planificació, Polítiques, Entorns Urbà•Regionals, Enfocament ISE, Amplitud d'Inclusió, Mètode Delphi.

 • LI, SHANSHAN: Consumers’ preferences and willingness to pay towards sustainable food products: Current situation and future perspective in EU and China
  Autor/a: LI, SHANSHAN
  Programa: SOSTENIBILITAT
  Departament: Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (IS.UPC)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 11/04/2024
  Director/a de tesi: KALLAS CALOT, ZEIN

  Tribunal:
       PRESIDENT: GIL ROIG, JOSE MARIA
       SECRETARI: BRUGAROLAS MOLLA-BAUZA, MARGARITA MARÍA
       VOCAL: DE MAGISTRIS, TIZIANA
  Resum de tesi: En l'actualitat, la major part de l'agricultura mundial continua basant-se en l'agricultura convencional a causa de les seves característiques d'alt rendiment, proporcionant aliments per a una població mundial de consumidors en creixement. No obstant això, aquest sistema agrari contribueix simultàniament a la pèrdua de biodiversitat i al canvi climàtic, per la qual cosa resulta insostenible ambientalment. Com els consumidors estan cada vegada més preocupats per les possibles repercussions dels aliments en el medi ambient i la salut, s'estan començant a estudiar i desenvolupar pràctiques de gestió agràries més sostenibles. Tant la Unió Europea (UE) com la Xina estan fent esforços en aquest sentit. En aquest context, l'objectiu general d'aquesta tesi és explorar, des de la perspectiva del consumidor, les preferències, la disposició a pagar (DAP), els factors que afecten la DAP per productes alimentaris sostenibles i el comportament relacionat amb l'alimentació sostenible en dues regions diferents: la UE i la Xina.En primer lloc, es va dur a terme un meta-anàlisi de 80 estudis globals que abastaven una àmplia gamma d'atributs sostenibles. L'anàlisi de subgrups i els resultats de la meta-regressió van mostrar que, a nivell mundial, la prima mitjana de la DAP dels consumidors pels productes alimentaris sostenibles en termes percentuals era del 29,5%. Cal assenyalar que les estimacions de la DAP que es van mesurar amb mètodes hipotètics van ser normalment superiors a les dels enfocaments no hipotètics a causa del biaix hipotètic. A més, l'atribut ecològic va presentar valors de DAP significativament superiors als d'altres atributs sostenibles. La categoria de fruites i verdures va exhibir el valor més alt de DAP, mentre que la categoria de mariscos va mostrar el valor més baix. El percentatge de DAP d'Àsia va superar al d'Amèrica del Nord i va ser similar al d'Europa.En segon lloc, les pautes de compra i consum d'aliments dels consumidors s'han vist modificades per la crisi mundial de salut pública (la pandèmia COVID-19). Per tant, es van explorar els canvis del comportament de compra i consum d'aliments dels consumidors a Espanya i la Xina durant el confinament de la COVID-19, especialment pel que fa al comportament sostenible. L'estudi realitzat a Espanya va analitzar tres variables dependents principals: el consum total d'aliments, la despesa i les compres sostenibles d'aliments. Es van recollir dades de 1.203 enquestats mitjançant una enquesta semiestructurada en línia. En l'estudi xinès, es va dissenyar un qüestionari semiestructurado i es van recopilar dades de 1.006 participants. Es van mesurar tres variables dependents, a saber, el comportament de compra d'aliments en funció d'atributs sostenibles, les dietes sostenibles i saludables i el desaprofitament d'aliments. En aquests dos estudis, les característiques sociodemogràfiques, les emocions, el coneixement sobre COVID-19, les actituds de risc i les percepcions de risc van influir en el comportament alimentari sostenible dels consumidors durant el confinament.En tercer lloc, es va estudiar l'agricultura circular com a sistema agrari sostenible. Utilitzant la metodologia Open-*Ended Choice Experiment (OECE), realitzem una enquesta mitjançant qüestionari a 5.591 consumidors a sis països de la Unió Europea, amb l'objectiu d'explorar el seu DAP i la seva demanda de productes alimentaris produïts mitjançant agricultura circular. Ens centrem en tres productes: carn de porc, llet i pa. Entre aquests sis països, els consumidors d'Espanya estaven disposats a pagar la prima més alta, de més del 26%, mentre que els consumidors d'Hongria mostraven una DAP relativament baixa per aquests productes. Les característiques sociodemogràfiques dels consumidors, les seves actituds mediambientals i el preu van influir en les seves compres de productes alimentaris circulars.

 • NARANJO SILVA, HÉCTOR SEBASTIÁN: Análisis de la producción hidroeléctrica en base a las implicaciones en la sostenibilidad energética
  Autor/a: NARANJO SILVA, HÉCTOR SEBASTIÁN
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690627
  Programa: SOSTENIBILITAT
  Departament: Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (IS.UPC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 20/02/2024
  Director/a de tesi: ALVAREZ DEL CASTILLO, JAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: TOLLIN, NICOLA
       SECRETARI: MORATO FARRERAS, JORDI
       VOCAL: LAVIÑA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER
  Resum de tesi: Les transformacions tècniques, ecològiques, territorials i culturals en diferents nivells i espais de la societat on hi ha projectes hidroelèctrics sovint impliquen conflictes, nous règims de coneixement, pràctiques locals diferents, marcs globals de mitigació i gestió de recursos hídrics.Per això, el fet que la hidroelectricitat no depengui de l'ús de combustibles fòssils no ha de relacionar que no hi ha efectes adversos sobre l'ambient de fet el seu desenvolupament i construcció requereix preses, infraestructura de concret, obertura de carreteres, canals hídrics, torres elèctriques de transmissió i altres instal·lacions que no són una novetat, però que si ubiquen particularitats, beneficis i desavantatges.Globalment la producció d'hidroenergia presenta una visió macro dels avantatges, però es discuteix poc dels desavantatges i problemes que es desenvolupen per la construcció d'aquestes estructures i els seus sistemes propers, per això la investigació va buscar analitzar la producció hidroelèctrica en base a implicacions en la sostenibilitat energètica. Per això, mitjançant una metodologia analítica – experimental d'enfocament quantitativa s'investiga diversos eixos.A l'anàlisi, en primer lloc, la tesi va consistir en visites a diversos projectes hidroelèctrics a l'Equador principalment i comunitats limítrofes per tal de verificar l'entorn, infraestructura, operació, generar la recol·lecció de mostres d'aigua i aixecament d'informació amb enquestes a persones que viuen en aquestes àrees, els quals van facilitar elements investigatius i dades dels canvis contrastats des de la construcció de centrals hidroenergètiques.Addicional, a la investigació es va executar, 183 enquestes per a l'aixecament d'informació i perspectives en comunitats properes al projecte més gran de l'Equador, es va col·lectar 10 mostres d'aigua per a una anàlisi física química hídrica en cinc projectes hidroenergètics, es va establir una relació entre la producció hidroelèctrica de variables tècniques, socials i ambientals, i desenvolupament una relació entre la hidroelectricitat i la sostenibilitat.De la investigació, es conclou que l'energia hidroelèctrica es presenta com una tecnologia renovable que brinda beneficis com a subministrament d'aigua a comunitats, control d'inundacions, reducció dels gasos d'efecte hivernacle i energia neta com a opció disponible d'energia baixa en carboni. no obstant això, hi ha alguns problemes emergents a causa de la seva explotació desordenada, i infraestructures a gran escala amb preses que produeixen canvis al seu entorn, cosa que determina que aquesta font no sigui completament sostenible.D'altra banda, hi ha paràmetres que impacten la hidroelectricitat; a manera social es va verificar els canvis de costums i moviments de persones dels llocs dorigen; a manera ambiental hi ha paràmetres com a modificació de la qualitat de l'aigua, mort de la vida silvestre limítrofa, reducció de la quantitat de peixos de rius, erosió, i canvis estacionals, i tècnicament es va verificar que els paràmetres són l'ús de l'aigua necessari per generar , tipus de construcció, i variacions hídriques que redueixen l'eficiència de les centrals.És concloent que hi ha impactes emmascarats per cada mega watt que es produeix amb hidroelectricitat, i que la seva estructura de generació no és altament neta, a causa de la gran quantitat de recurs hídric per cada kWh. Tot i això, la hidroelectricitat contribueix significativament a la mitigació del canvi climàtic a relació de la producció energètica mitjançant fonts fòssils, però varia la disponibilitat dels recursos hídrics el que canvia ecosistemes i requereix una atenció acurada perquè augmenta els costos no visibles, moltes vegades intangibles com els paràmetres ambientals, socials i tècnics que es produeixen.

 • ORNELAS HERRERA, SELENE IVETTE: PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES Y AGRICULTORES HACIA UN SISTEMA AGROALIMENTARIO MÁS SOSTENIBLE
  Autor/a: ORNELAS HERRERA, SELENE IVETTE
  Programa: SOSTENIBILITAT
  Departament: Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (IS.UPC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 24/05/2024
  Director/a de tesi: KALLAS CALOT, ZEIN

  Tribunal:
       PRESIDENT: SÁNCHEZ GARCÍA, M. MERCEDES
       SECRETARI: RAHMANI MEDDOUR, DJAMEL
       VOCAL: IGLESIAS MARTÍNEZ, EVA
  Resum de tesi: L'adaptació del sistema agroalimentari cap a models més sostenibles és una necessitat urgent, per garantir la seguretat alimentària de les actuals i futures generacions, davant del creixement poblacional, els escassos recursos naturals i elcanvi climàtic. Els sistemes de producció circular redueixen el consum de nous insums externs i la generació de residus, disminuint els efectes ambientals adversos i permeten la recuperació de nutrients. A través de la present tesi s'aborda dues de les baules primordials de la cadena de valor més curta del sistema agroalimentari “el productor i el consumidor” i la seva resposta cap a la incorporació d'enfocaments de sostenibilitat com la circularitat. L'objectiu plantejat és analitzar si les pràctiques d'agricultura circular identificades com a més sostenible són acceptades pels productors agrícoles i els factors que influeixen en la seva adopció, així com la preferència dels consumidors i la seva disposició a pagar per aquestesinnovacions de producció circular. intentar convertir els resultats obtinguts en evidències que puguin servir de base per generar polítiques públiques adequades i coherents. En relació amb això, es va dissenyar un qüestionari semiestructurataplicat a productors agropecuaris d'Espanya, Àustria, República Txeca i Itàlia, en què es van incloure el mètode d'anàlisi jeràrquic (AHP) per mesurar les preferències i l'escala del Nou paradigma ecològic NEP, per mesurar les actitudsambientals. Els resultats van donar una disposició d'adopció del 48,24%, mostrant que l'acceptació de les innovacions circulars proposades està relacionada estretament amb els objectius ambientals, el nivell d'educació, l'experiènciad'adopció prèvia i les actituds ambientals dels agricultors. El suport institucional té un paper important en les decisions d'adopció. Pel que fa als consumidors, a través d'una enquesta a 5,246 consumidors d'Alemanya, Països Baixos, Itàlia,República Txeca i Espanya, es va analitzar la seva disposició a pagar pel filet de cap de bestiar produït en un sistema de ramaderia circular, utilitzant el mètode de experiments delecció. S'hi va incloure l'anàlisi dels comportaments que influeixen en les seves preferències, segons la teoria del comportament planificat (TPB). Els resultats van permetre observar hi ha un mercat potencial per al filet de res circular. Tot i que les preferències són heterogènies, en general els consumidors estan disposats a pagar una prima més alta pel filet de res circular que pel convencional i més baixa que per la carn de res ecològica. Dels components de la teoria del comportament planificat, les normes socials i la percepci ó de control conductual augmenten les preferències de filet de res de producció circular, mentre que les actituds mediambientals augmenten les preferències pel filet de res ecològic, i van reduir la preferència del filet de res convencional. Posteriorment es van analitzar les preferències de 5,591 consumidors d'Espanya, Polònia, Itàlia, Hongria, Croàcia i Bèlgica i la seva disposició a pagar per la carn de porc, llet i pa etiquetats com a circulars i presentats com a més sostenibles, en termes de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i optimització de nutrients. En aquesta anàlisi es va incloure el comportament de consum sostenible, enfocat en hàbits de compra, ús i reciclatge. Els resultats van mostrar que al voltant del 27% dels consumidors participants van preferir els aliments de sistemes circulars. Tots els resultats anteriors sobre els consumidors, ens permeten suggerir als responsables pol ítics i altres sectors implicats en la producció d'aliments, l'estandardització de les etiquetes dels aliments obtinguts a través de sistemes d'agricultura circular i el disseny de programes educatius per augmentar el coneixement sobre els problemes generats pels hàbits de consum insostenibles.

 • RAMIREZ GARRIDO, ROSEMBER: Evaluación del Riesgo Ambiental de las Nanopartículas de Plata (AgNPs) en Ecosistemas Acuáticos
  Autor/a: RAMIREZ GARRIDO, ROSEMBER
  Programa: SOSTENIBILITAT
  Departament: Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (IS.UPC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 10/06/2024
  Director/a de tesi: DARBRA ROMAN, ROSA MARIA | MARTI GREGORIO, VICENÇ

  Tribunal:
       PRESIDENT: DE PABLO RIBAS, JOAN
       SECRETARI: SANCHÍS SANDOVAL, JOSEP ÀNGEL
       VOCAL: DÍAZ CRUZ, SILVIA
  Resum de tesi: L'ús ampli i creixent de les nanopartícules de plata (AgNPs) en diversos productes està provocant el seu alliberament en diferents compartiments ambientals, especialment en el mitjà aquàtic. Aquestes partícules poden entrar en aquest mitjà per diferents vies, per exemple, gradualment a través d'efluents d'estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) o bé de manera accidental per abocaments sobre sòl o el riu.Aquesta tesi presenta una anàlisi detallada sobre el transport (advección-dispersió) i dispersió de nanopartícules de plata (AgNPs) tant en aigües superficials com subterrànies, considerant balanços de massa, diversos models matemàtics i factors que influeixen en la seva mobilitat i retard.Per a les aigües superficials, es consideren abocaments continus i puntuals, i s'utilitza un model analític per a representar el comportament de les AgNPs en el riu. Per a les aigües subterrànies, es consideren abocaments puntuals. També es té en compte la interacció de les AgNPs amb els mitjans porosos en l'aigua subterrània (procés de retard), la qual cosa permet calcular la concentració màxima de AgNPs en l'aigua subterrània.Inicialment, es desenvolupa un model de Lògica Difusa per a avaluar el risc ambiental en ecosistemes aquàtics sobre la base de la concentració i de la toxicitat de AgNPs. S'aconsegueix determinar la toxicitat amb una gran adaptabilitat, en incloure variables com la forma, la grandària i el recobriment de les nanopartícules, permetent una avaluació més precisa del risc. Aquest model s'aplica a un abocament de AgNPs al riu procedent dels efluents d'una EDAR o bé d'un accident. Els resultats mostren que, en tots els casos, el risc de les AgNPs a causa de l'abocament accidental directe al riu suposa un major risc que el de la EDAR.Posteriorment, es desenvolupa un model híbrid que integra la simulació de Montecarlo (per al càlcul de concentracions) amb el model desenvolupat de Lògica Difusa. Aquesta integració proporciona una eina que permet avaluar el risc ambiental de AgNPs a causa d'un abocament en el sòl. Es plantegen dos escenaris després l'abocament: descàrrega de l'aigua de l'aqüífer amb AgNPs al riu i ús d'aquesta aigua de l'aqüífer per a recàrrega en aiguamoll. La distribució de concentració de AgNPs per descàrrega en els rius està per sota del límit legal proposat, mentre que en l'escenari d'ús en aiguamolls no es compleixen els límits legals en cap cas, la qual cosa indica un major risc associat a aquest últim ús.Després de realitzar una anàlisi de sensibilitat, es demostra que el model híbrid desenvolupat, que en l'avaluació de riscos combina les tècniques de Lògica Difusa i Montecarlo, demostra ser una eina útil i versàtil per a gestionar la incertesa.

Darrera actualització: 19/06/2024 07:00:55.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:MOLINS DURAN, GEMMA
Títol:Impacte ambiental de la valorització d¿un residu industrial aviari per a l¿obtenció de materials compòsits
Data lectura:18/12/2023
Director/a:CARRILLO NAVARRETE, FERNANDO
Codirector/a:ÁLVAREZ DEL CASTILLO, MARÍA DOLORES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Properties and optimal manufacturing conditions of chicken feathers/poly(lactic acid) biocomposites
Cañavate, J.; Aymerich, J.; Garrido, N.; Colom, X.; Macanás, J.; Molins, G.; Álvarez, M.; Carrillo-Navarrete, Fernando
Journal of composite materials, ISSN: 0021-9983 (JCR Impact Factor-2016: 1.494; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2016
Article en revista

Environmental impact assessment of Polylactide(PLA)/chicken feathers biocomposite materials
Molins, G.; Álvarez, M.; Garrido, N.; Macanás, J.; Carrillo-Navarrete, Fernando
Journal of polymers and the environment, ISSN: 1566-2543 (JCR Impact Factor-2017: 1.971; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/03/2017
Article en revista

Effect of chemical treatments and additives on properties of chicken feathers thermoplastic biocomposites
Casadesus, M.; Macanás, J.; Colom, X.; Cañavate, J.; Álvarez, M.; Garrido, N.; Molins, G.; Carrillo-Navarrete, Fernando
Journal of composite materials, ISSN: 0021-9983 (JCR Impact Factor-2018: 1.755; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/11/2018
Article en revista

Environmental impact assessment of sound absorbing nonwovens based on chicken feathers waste
Casadesus, M.; Álvarez, M.; Garrido, N.; Molins, G.; Macanás, J.; Colom, X.; Cañavate, J.; Carrillo-Navarrete, Fernando
Resources, conservation and recycling, ISSN: 0921-3449 (JCR Impact Factor-2019: 8.086; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/06/2019
Article en revista

Aprovechamiento de residuos queratínicos para la sorción de cobre de soluciones acuosas
Afinidad: revista de química teórica y aplicada, ISSN: 0001-9704 (JCR Impact Factor-2020: 0.37; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Environmental impact of chicken feathers based polypropylene composites developed for automotive and stationary applications and comparison with glass-fibre analogues
Álvarez, M.; Garrido, N.; Casadesus, M.; Macanás, J.; Molins, G.; Carrillo-Navarrete, Fernando
Waste and biomass valorization, ISSN: 1877-2641 (JCR Impact Factor-2022: 3.2; Quartil: Q3)
Data de publicació: 31/05/2022
Article en revista

Strategies for enhancing interfacial adhesion between chicken feather filler and thermoplastic matrices in biocomposites
9th World Congress on Materials Science and Engineering
Data de presentació: 13/06/2017
Presentació de treball en congressos

Valorization of feather wastes as useful and environmental friendly materials
9th World Congress on Materials Science and Engineering
Data de presentació: 13/06/2017
Presentació de treball en congressos

Acoustic characterization of nonwovens and composites prepared using chicken feather wastes
AATCC International Conference 2018
Data de presentació: 07/03/2018
Presentació de treball en congressos

Surface modification of biogenic fibers as reinforcement in polymer materials
World Polymer Congress 2018
Data de presentació: 05/07/2018
Presentació de treball en congressos

Towards the improvement of the mechanical properties of chicken feathers based thermoplastic biocomposites
The twenty-sixth Annual International Conference on Composites/Nano Engineering
Data de presentació: 18/07/2018
Presentació de treball en congressos

Nonwoven textiles from biogenic chicken feather wastes: sound absorption properties and environmental impact
25th IFATCC International Congress
Data de presentació: 27/04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CORTÉS DUARTE, MARÍA CAROLINA
Títol:RELACION ENTRE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA Y EXPOSICIÓN AL MATERIAL PARTICULADO (MP10 Y MP2.5) EN EL AREA URBANA DE BOGOTÁ (COLOMBIA)
Data lectura:01/12/2023
Director/a:CREMADES OLIVER, LAZARO VICENTE
Codirector/a:GÓMEZ YEPES, MILENA ELIZABETH
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Relación entre estratificación socioeconómica y exposición al material particulado (PM10 y PM2.5) en el área urbana de Bogotá (Colombia)
25th International Congress on Project Management and Engineering
Data de presentació: 07/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARCILLO DELGADO, JUAN CARLOS
Títol:Marco de referencia para la planificación y desarrollo continuo de la comunicación de riesgos y crisis frente a amenazas en Sudamérica
Data lectura:13/10/2023
Director/a:ÁLVAREZ GARCÍA, ALICIA
Codirector/a:GARCIA CARRILLO, AGUEDA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Importancia de la ciencia de datos en el desarrollo de mapas de innovación
Golden Books
Data de publicació: 27/02/2023
Capítol en llibre

A compositional approach for modelling SDG7 indicators: case study applied to electricity access
Marcillo, J.; Ortego, M.I.; Pérez-Foguet, A.
Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2019: 12.11; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2019
Article en revista

Analysis of risk and disaster reduction strategies in South American countries
Marcillo, J.; Álvarez García, Alicia; Garcia, A.
International journal of disaster risk reduction, ISSN: 2212-4209 (JCR Impact Factor-2021: 4.842; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

Communication strategies on risk and disaster management in South American countries
Marcillo, J.; Álvarez García, Alicia; Garcia, A.
International journal of disaster risk reduction, ISSN: 2212-4209 (JCR Impact Factor-2022: 5.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/06/2022
Article en revista

Bibliometric mapping of the trends and contributions of scientific publications to risk and crisis communication regarding South America
Marcillo, J.; Álvarez García, Alicia; Garcia, A.
Sustainable environment, ISSN: 2765-8511 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 07/09/2023
Article en revista

Análisis de tweets oficiales emitidos el año 2020, durante la COVID-19, en Sudamérica en el marco de la salud pública
25th International Congress on Project Management and Engineering
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Mapping innovation: perspectiva desde la empresa y utilidad de la ciencia de datos
26th International Congress on Project Management and Engineering = XXVI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos
Data de presentació: 08/07/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ANGERRI TORREDEFLOT, XAVIER
Títol:Metodologia integral de perfilat ràpid intel·ligent i interpretable pel suport a la presa de decisions complexes (MIPRI2D). Aplicacions a Sostenibilitat
Data lectura:25/07/2023
Director/a:GIBERT OLIVERAS, CARINA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Informe INSESS-COVID19: identificació de necessitats socials emergents com a conseqüència de la Covid19 i efecte sobre els serveis socials del territori
Data de publicació: 15/12/2020
Llibre

Informe INSESS-COVID19: identificació de necessitats socials emergents com a conseqüència de la COVID19 i efecte sobre els serveis socials del territori: vegueria Alt Pirineu i Aran
Data de publicació: 01/2021
Llibre

Informe INSESS-COVID19: identificació de necessitats socials emergents com a conseqüència de la COVID19 i efecte sobre els serveis socials del territori: vegueria Barcelona
Data de publicació: 01/2021
Llibre

Informe INSESS-COVID19: identificació de necessitats socials emergents com a conseqüència de la COVID19 i efecte sobre els serveis socials del territori: vegueria Camp de Tarragona
Data de publicació: 01/2021
Llibre

Informe INSESS-COVID19: identificació de necessitats socials emergents com a conseqüència de la COVID19 i efecte sobre els serveis socials del territori: vegueria comarques centrals
Data de publicació: 01/2021
Llibre

Informe INSESS-COVID19: identificació de necessitats socials emergents com a conseqüència de la COVID19 i efecte sobre els serveis socials del territori: vegueria comarques gironines
Data de publicació: 01/2021
Llibre

Informe INSESS-COVID19: identificació de necessitats socials emergents com a conseqüència de la COVID19 i efecte sobre els serveis socials del territori: vegueria Penedes
Data de publicació: 01/2021
Llibre

Informe INSESS-COVID19: identificació de necessitats socials emergents com a conseqüència de la COVID19 i efecte sobre els serveis socials del territori: vegueria Ponent
Data de publicació: 01/2021
Llibre

Informe INSESS-COVID19: identificació de necessitats socials emergents com a conseqüència de la COVID19 i efecte sobre els serveis socials del territori: vegueria Terres de l'Ebre
Data de publicació: 01/2021
Llibre

Informe INSESS-COVID19: identificació de necessitats socials emergents com a conseqüència de la COVID19 i efecte sobre els serveis socials del territori: gènere, homes
Data de publicació: 01/2021
Llibre

Informe INSESS-COVID19: identificació de necessitats socials emergents com a conseqüència de la COVID19 i efecte sobre els serveis socials del territori: gènere, dones
Data de publicació: 01/2021
Llibre

INSESS-COVID19: identificació de necessitats socials emergents com a conseqüència de la Covid19 i efecte sobre els serveis socials del territori: menors de 30 anys
Data de publicació: 01/2021
Llibre

Informe INSESS-COVID19: identificació de necessitats socials emergents com a conseqüència de la COVID19 i efecte sobre els serveis socials del territori: persones majors de 65 anys a Girona
Data de publicació: 01/2021
Llibre

The INSESS-COVID19 Project: evaluating the Impact of the COVID19 in social vulnerability while preserving privacy of participants from minority subpopulations
Gibert, Karina; Angerri Torredeflot, Xavier
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 31/03/2021
Article en revista

Preprocessing and Artificial Intelligence for increasing explainability in mental health
Angerri Torredeflot, Xavier; Gibert, Karina
International journal on artificial intelligence tools, ISSN: 0218-2130 (JCR Impact Factor-2022: 1.1; Quartil: Q4)
Data de publicació: 03/2023
Article en revista

Dimensionality reduction with automatic interpretation of clusters
Angerri Torredeflot, Xavier; Gibert, Karina
Mathematics, ISSN: 2227-7390 (JCR Impact Factor-2021: 2.592; Quartil: Q1)
Article en revista

Evaluating the impact of the COVID19 in mental health in people with social vulnerability through INSESS-COVID19 technology
25th International Scientific Symposium on Biometrics
Data de presentació: 08/10/2021
Presentació de treball en congressos

Avaluació de l’impacte de la COVID19 en la salut mental en persones amb vulnerabilitat social mitjançant la tecnologia INSESS-COVID19
25è FORUM FEDAIA L’atenció a la infància en l’era postpandèmia: balanç, tendències i propostes de futur
Data de presentació: 22/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BORGES MARTINS, PATRÍCIA ALEXANDRA
Títol:Modelització energètica d¿edificis a escala urbana a Andorra. Reducció dels desajustos dels models mitjançant dades de consum d'energia desagregades.
Data lectura:16/06/2023
Director/a:PAGES RAMON, ANNA
Codirector/a:TRAVESSET BARÓ, ORIOL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Modelización energética del parque edificado a escala urbana: encuestas como complemento a los datos catastrales en la fase de caracterización
Borges, P.; Pages-Ramon, A.; Travesset-Baro, O.
CienciAmérica, ISSN: 1390-9592 (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Hacia la autosuficiencia energética en las ciudades: análisis del potencial solar fotovoltaico a escala urbana en el Principado de Andorra
Travesset-Baro, O.; Vilella, M.; Borges, P.
CienciAmérica, ISSN: 1390-9592 (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Hybrid approach to representative building archetypes development for urban models: a case study in Andorra
Borges, P.; Travesset-Baro, O.; Pages-Ramon, A.
Building and environment, ISSN: 0360-1323 (JCR Impact Factor-2022: 7.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2022
Article en revista

Building archetypes in urban energy models. A comparative case study between deterministic and statistical methods in Andorra
uSIM - Urban Energy Simulation
Data de presentació: 30/11/2018
Presentació de treball en congressos

EnergiAnd. Promoting the Energy Transition
Open Innovation Challenge for a Smart and Sustainable Andorra
Data de presentació: 15/01/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SÁEZ UJAQUE, DIEGO
Títol:Resiliencia y Panarquía en los procesos de regeneración de la ciudad postindustrial. Una aproximación a las dinámicas urbanas a través del caso de Mataró (Barcelona)
Data lectura:17/03/2023
Director/a:FUERTES PEREZ, PERE
Codirector/a:GARCIA ALMIRALL, MARIA PILAR
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Embedded resilience in the built stock: lessons from socio-spatial interpretation: the case of Can Fugarolas (Mataró-Barcelona)
Saez, D.; Fuertes, P.; Garcia-Almirall, Pilar; de Balanzo, R.
Building research and information, ISSN: 0961-3218 (JCR Impact Factor-2021: 4.799; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/11/2021
Article en revista

Resilience and urban regeneration: lessons from community-led initiatives: the case study of Can Fugarolas in Mataró (Barcelona)
Saez, D.; Roca, E.; DE BALANZÓ, R.; Fuertes, P.; Garcia-Almirall, Pilar
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 3.889; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/11/2021
Article en revista

Resiliencia en los planes de transformación de la ciudad posindustrial: el vacío como síntoma: Mataró como ejemplo en la región metropolitana de Barcelona
Eure (Santiago) , ISSN: 0250-7161 (JCR Impact Factor-2021: 1.288; Quartil: Q4)
Data de publicació: 2024
Article en revista

Can Fugarolas: a story of urban resilience
IFoU - 11th International Forum on Urbanism
Data de presentació: 11/12/2018
Presentació de treball en congressos

Les masies urbanes de Mataró: resiliencia i adaptació davant el repte del desenvolupament urbanístic
II Congrés del món de la masia: passat, present i futur del territori rural català
Data de presentació: 14/03/2019
Presentació de treball en congressos

Urban form and Urban Resilience. Self-organized performance at the buildings scale. Two comparative case study in Barcelona
International Seminar on Urban Form
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LÓPEZ DÍAZ, MARÍA TERESA DE JESÚS
Títol:Contextualización de la enseñanza de las matemáticas en las carreras tecnológicas
Data lectura:22/07/2022
Director/a:PEÑA CARRERA, MARTA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Mathematics training in engineering degrees: an intervention from teaching staff to students
López-Díaz, María Teresa; Peña, M.
Mathematics, ISSN: 2227-7390 (JCR Impact Factor-2021: 2.592; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/06/2021
Article en revista

Improving calculus curriculum in engineering degrees: implementation of technological applications
López-Díaz, María Teresa; Peña, M.
Mathematics, ISSN: 2227-7390 (JCR Impact Factor-2022: 2.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/01/2022
Article en revista

Encouraging students’ motivation and Involvement in STEM degrees by the execution of real applications in mathematical subjects: the population migration problem
López-Díaz, María Teresa; Peña, M.
Mathematics, ISSN: 2227-7390 (JCR Impact Factor-2022: 2.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/04/2022
Article en revista

Contextualization of basic sciences in technological degrees
50th Frontiers in Education Conference: Education for a Sustainable Future
Data de presentació: 24/10/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RAMÍREZ AGUDELO, NANCY ANDREA
Títol:Nature-based solutions for waterfronts reconfigurations: Litoral Besòs, analysis of an urban sustainability transition in the Barcelona metropolitan area
Data lectura:01/07/2022
Director/a:ROCA BOSCH, ELISABETH
Codirector/a:DE PABLO RIBAS, JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Nature-based solutions for water management in peri-urban areas: barriers and lessons learned from implementation experiences
Ramírez-Agudelo, N.A.; Porcar, R.; Villares, M.; Roca, E.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2020: 3.251; Quartil: Q2)
Data de publicació: 24/11/2020
Article en revista

La cultura como estrategia de regeneración urbana en Monterrey, México
Garza-Rodríguez, F.; Ramírez-Agudelo, N.A.; Roca, E.; Villares, M.
Documents d'anàlisi geogràfica, ISSN: 2014-4512 (JCR Impact Factor-2021: 0.287; Quartil: Q3)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Exploring alternative practices in urban water management through the lens of circular economy: a case study in the Barcelona metropolitan area
Ramírez-Agudelo, N.A.; De Pablo ribas, Joan; Roca, E.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2021: 11.072; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

L’Eix Besòs: una mirada desde las soluciones basadas en la naturaleza
QRU: Quaderns de recerca en urbanisme, ISSN: 2014-9689 (JCR Impact Factor-2018: 0.0
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

Framework for planning and evaluation of nature-based solutions for water in peri-urban areas
Morais de Lima, A.; Rodrigues, A.; Lataweic, A.; Ramírez-Agudelo, N.A.; Roca, E.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

Assessing the benefits of nature-based solutions in the Barcelona metropolitan area based on citizen perceptions
Ramírez-Agudelo, N.A.; Badia, M.; Villares, M.; Roca, E.
Nature-based solutions, ISSN: 2772-4115
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

Evaluating nature-based solutions for water management in peri-urban areas
Hale, S.; von der Tann, L.; Rebelo, A.; Esler, K.; Morais de Lima, A.; Rodrigues, A.; Latawiec, A.; Ramírez-Agudelo, N.A.; Roca, E.; Suleiman, L.; Singh, N.; Oen, A.
Water (Basel), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2021: 3.53; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2023
Article en revista

Litoral Besós: sistema técnico y social como soporte inteligente y sostenible
14º Congreso Nacional de Medio Ambiente
Data de presentació: 27/11/2018
Presentació de treball en congressos

Social input for environmental quality assessment: insights of the tool design process supporting the quadruple helix´ integration in the Littoral Besòs
19th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production: Circular Europe for Sustainability: Design, Production and Consumption
Data de presentació: 16/10/2019
Presentació de treball en congressos

NBS for coastal adaptation: a challenge of coordinated action in Barcelona metropolitan area
ESP 10th World Conference: 10 years advancing ecosystem services science, policy and practice for a sustainable future
Data de presentació: 22/10/2019
Presentació de treball en congressos

El caso de l’Eix Besòs: lecciones aprendidas de la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza en entornos metropolitanos
IV International Seminar on Urban Form Hispanic
Data de presentació: 29/09/2020
Presentació de treball en congressos

Barcelona metropolitan waterfront : social dynamics and collaboration in the pathway to urban sustainability
6th NEST Conference: Sustainability transitions pathways
Data de presentació: 09/04/2021
Presentació de treball en congressos

Urban sustainability accounts : reconfiguration of brownfield redevelopment in Barcelona Metropolitan Area
IOER Annual Conference 2021
Data de presentació: 24/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BALTÀ SALVADOR, ROSÓ
Títol:L'experiència acadèmica i el benestar de l'estudiantat en situació de risc en estudis STEM
Data lectura:29/06/2022
Director/a:OLMEDO TORRE, NOELIA
Codirector/a:PEÑA CARRERA, MARTA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Recerca i tecnologia en enginyeria gràfica i disseny a la Universitat Politècnica de Catalunya
Garcia, A.; Ramos, A.; Datas, A.; Sureda, B.; Faura, B.; Cañizo, C. del; Valls, C.; Hernandez, D.; Cesc Mestres-Domenech; Bermudez, F.; Hernandez, F.; Peña, J.; Ivern, J.; Lapaz, J.; José María Ibáñez García; Roncero, M.B.; Lopez, M.; Alcaraz, O.; Cusola, O.; Rojas, O.J.; Farrerons Vidal, Oscar.; Villar, R.; Baltà, R.; De Castro, R.; Hernandez, V.
OmniaScience
Data de publicació: 02/2020
Llibre

Impacto del Covid-19 en la enseñanza de Expressió Gràfica
Noelia Olmedo-Torre; Baltà, R.; Peña, M.; Mujica, L.E.
OmniaScience
Data de publicació: 01/02/2022
Capítol en llibre

Academic and emotional effects of online learning during the COVID-19 pandemic on engineering students
Baltà, R.; Noelia Olmedo-Torre; Peña, M.; Renta-Davids, A.I.
Education and information technologies, ISSN: 1360-2357 (JCR Impact Factor-2021: 3.666; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/06/2021
Article en revista

Impact of COVID-19 on the teaching and learning of a graphic engineering course
International journal of engineering education, ISSN: 0949-149X (JCR Impact Factor-2022: 1.0; Quartil: Q4)
Data de publicació: 28/02/2022
Article en revista

Perceived discrimination and dropout intentions of underrepresented minority students in engineering degrees
Baltà, R.; Noelia Olmedo-Torre; Peña, M.
IEEE transactions on education, ISSN: 1557-9638 (JCR Impact Factor-2022: 2.6; Quartil: Q3)
Data de publicació: 21/03/2022
Article en revista

Avaluant la usabilitat dels entorns d’aprenentatge des de la perspectiva de l’alumnat
II Jornada de Recerca EGE-UPC
Data de presentació: 31/01/2020
Presentació de treball en congressos

Do students from underrepresented groups feel integrated into engineering degrees?
50th Frontiers in Education Conference: Education for a Sustainable Future
Data de presentació: 24/10/2020
Presentació de treball en congressos

Experiencias de aprendizaje activo en ingeniería gráfica
III Jornada de Recerca EGD-UPC
Data de presentació: 01/02/2021
Presentació de treball en congressos

Anàlisi de l’experiència educativa en estudis d’enginyeria durant la pandèmia de la COVID-19
III Jornada de Recerca EGD-UPC
Data de presentació: 01/02/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BERMEJO PLANA, DAVID
Títol:Experimental investigation of the influence of hydrodynamic cavitation on heat generation
Data lectura:03/06/2022
Director/a:RUIZ MANSILLA, RAFAEL
Codirector/a:ESCALER PUIGORIOL, FRANCESC XAVIER
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Experimental investigation of a cavitating Venturi and its application to flow metering
Bermejo, D.; Escaler, X.; Ruiz Mansilla, Rafael
Flow measurement and instrumentation, ISSN: 0955-5986 (JCR Impact Factor-2021: 2.42; Quartil: Q3)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

Experimental Investigation of the Cavitation Effects on the Heat Generation in a Closed Loop Pumping System
The 10th International Symposium on Cavitation
Data de presentació: 16/05/2018
Presentació de treball en congressos

Mapping Venturi cavitation in a new closed loop facility devoted to study thermodynamic effects
3rd International Symposium of Cavitation and Multiphase Flow
Data de presentació: 21/04/2019
Presentació de treball en congressos

Measurement of the Influence of Sheet Cavitation on the Heat Generated in a Closed Loop Pumping System
International Symposium on Cavitation 2021
Data de presentació: 12/05/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GUADARRAMA FUENTES, OMAR VICENTE
Títol:Un enfoque holísitico para evaluar la Sostenibilidad de las Indicaciones Geográficas: una aplicación a las DOP de aceite en Cataluña
Data lectura:01/06/2022
Director/a:GIL ROIG, JOSE MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
PGI Mallorca sausage in Spain
Ferrer, H.; Guadarrama Fuentes, O.V.; Gil, J.M.
Springer Nature
Data de publicació: 2019
Capítol en llibre

Importancia del consejo regulador par alcanzar los objetivos de la indicación geográfica desde una perspectiva sostenible
II Congreso de Jóvenes Investigadores en ciencias Agroalimentarias
Data de presentació: 17/10/2019
Presentació de treball en congressos

Durabilité environnementale dans l'AOP catalane pour l'huile d'olive. Une approche préliminaire
Forum Origine, Diversité et territoires
Data de presentació: 06/12/2019
Presentació de treball en congressos

La estructura del discurso IG en España: elementos clave para la transformación hacia un sistema sostenible
XIII Congreso de Economía Agroalimentaria: sistemas agroalimentarios sostenibles, innovadores e inclusivos para una sociedad en transformación
Data de presentació: 03/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PEJMAN, NILOOFAR
Títol:Animal welfare in Europe and Iran: policy perspective and society
Data lectura:10/03/2022
Director/a:KALLAS CALOT, ZEIN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Should animal welfare regulations be more restrictive? A case study in eight European Union Countries
Pejman, N.; Kallas, Z.; Dalmau, A.; Velarde, A.
Animals, ISSN: 2076-2615 (JCR Impact Factor-2019: 2.323; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2019
Article en revista

Should animal welfare be included in educational programs? Attitudes of secondary and university students from eight EU countries
Pejman, N.; Kallas, Z.; Reig, L.; Velarde, A.; Moreno, M.; Magnani, D.; Protopapadaki, V.; Ribikauskas, V.; Ribikauskiene, D.; Dalmau, A.
Journal of applied animal welfare science, ISSN: 1088-8705 (JCR Impact Factor-2021: 1.633; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Should animal welfare be included in educational programs? Attitudes of secondary and university students from eight EU Countries
XIII Congreso de Economía Agroalimentaria: sistemas agroalimentarios sostenibles, innovadores e inclusivos para una sociedad en transformación
Data de presentació: 01/09/2021
Presentació de treball en congressos

Animal Welfare in Educational Programs in Eight EU Countries
31st International Conference of Agricultural Economists
Data de presentació: 17/08/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AZARKAMAND, SAHAR
Títol:Development of a standardized tool to calculate Carbon Footprint in ports
Data lectura:04/11/2021
Director/a:DARBRA ROMAN, ROSA MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Review of initiatives and methodologies to reduce CO2 emissions and climate change effects in ports
International journal of environmental research and public health, ISSN: 1660-4601 (JCR Impact Factor-2020: 3.39; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Calculating the Carbon Footprint in ports by using a standardized tool
Azarkamand, S.; Ferré, G.; Darbra, R.M.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2020: 7.963; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Climate change: challenges and response options for the port sector
Azarkamand, S.; Balbaa, A.; Wooldridge, C.; Darbra, R.M.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2020: 3.251; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Development of a standardized tool to calculate carbon footprint in ports
Journal of maritime research, ISSN: 1697-4840 (JCR Impact Factor-2019: 0.108; Quartil: Q3)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Insights on the environmental management system of the European port sector
Puig, M.; Azarkamand, S.; Wooldridge, C.; Selén, V.; Darbra, R.M.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2022: 9.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Calculating carbon footprint in ports through a new standard tool: case study applications
17th International Conference on Environmental Science and Technology: Empowering science to deliver change
Data de presentació: 03/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PENAGOS GARCÍA, GUILLERMO LEÓN
Títol:From low carbon buildings to sustainable cities. Sustainability transitions in the built environment towards the UN Agenda
Data lectura:06/07/2021
Director/a:MORATO FARRERAS, JORDI
Codirector/a:TOLLIN, NICOLA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Desarrollo de morteros de bajo impacto ambiental a partir de residuos sílico-aluminosos activados alcalinamente del sector minero
Pardo, N.; Penagos, G.; Correa Ochoa, M.; López, E.
Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, ISSN: 2173-0431 (JCR Impact Factor-2021: 3.483; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Impactos ambientales asociados a la huella de carbono y la energía incorporada del ciclo de vida de una edificación en Medellín
Pardo, N.; Penagos, G.; Acevedo, H.
Informes de la construccion, ISSN: 1988-3234 (JCR Impact Factor-2022: 0.6; Quartil: Q4)
Data de publicació: 25/03/2022
Article en revista

AUTOR/A:YANG, YUNXIAN
Títol:Bio-based flame retardant for sustainable building materials.
Data lectura:05/12/2019
Director/a:HAURIE IBARRA, LAIA
Codirector/a:WANG, DE-YI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Effect of oxidized wood flour as functional filler on the mechanical, thermal and flame-retardant properties of polylactide biocomposites
Yang, Y.; Haurie, L.; Wen, J.; Zhang, S.; Ollivier, A.; Wang, D.
Industrial crops and products, ISSN: 0926-6690 (JCR Impact Factor-2019: 4.244; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2019
Article en revista

Green synthesis of biomass phytic acid-functionalized UiO-66-NH2 herarchical hbrids toward fire safety of epoxy resin
Zhang, J.; Li, Z.; Zhang, L.; Yang, Y.; Wang, D.
ACS sustainable chemistry & engineering, ISSN: 2168-0485 (JCR Impact Factor-2020: 8.198; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/01/2020
Article en revista

Effect of bio-based phytate (PA-THAM) on the flame retardant and mechanical properties of polylactide (PLA)
Haurie, L.; Yang, Y.; Wang, DY.; Zhang, J.; Zhang, X.; Wang, R.
Express polymer letters, ISSN: 1788-618X (JCR Impact Factor-2020: 4.161; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Bio-based thermal insulation material with improved fire retardancy
6th EPNOE International Polysaccharide Conference
Data de presentació: 21/10/2019
Presentació de treball en congressos

Development of a flame retardant bio-based insulation board from crop by-products
10th China International Conference on Functional Materials and Applications and 6th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures, International Conference on Frontier Development of New Material
Data de presentació: 24/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GARZA RODRÍGUEZ, FABIOLA ROSAMARÍA
Títol:La cultura como estrategia de regeneración urbana. Diagnosis y análisis de caso del centro de Monterrey, México
Data lectura:26/11/2019
Director/a:VILLARES JUNYENT, MIRIAM
Codirector/a:ROCA BOSCH, ELISABETH
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Local culture and urban regeneration: A case study in Monterrey, Nuevo León
Garza-Rodríguez, F.; Roca, E.; Villares, M.
Estudios demograficos y urbanos, ISSN: 0186-7210 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 01/12/2020
Article en revista

AUTOR/A:TEJEDOR PAPELL, GEMMA
Títol:Transdisciplinarity for sustainability in engineering education
Data lectura:21/11/2019
Director/a:SEGALAS CORAL, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Best practice publication in circular design. Circular design: learning for innovative design for sustainability
Data de publicació: 10/2019
Llibre

Circular design handbook : a learning guide for design professionals
Data de publicació: 10/2019
Llibre

Circular design project. Circular economy education for the design community
19th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production: Circular Europe for Sustainability: Design, Production and Consumption
Data de presentació: 10/2019
Presentació de treball en congressos

Bridging engineering and sustainability through challenge driven education: a case study on InnoEnergy Masters of the European Institute of Innovation and Technology
19th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production: Circular Europe for Sustainability: Design, Production and Consumption
Data de presentació: 10/2019
Presentació de treball en congressos

Learning resources for sustainable design in engineering education
48th Annual Conference “Engaging engineering education”
Data de presentació: 23/09/2020
Presentació de treball en congressos

Challenge driven education for sustainability in engineering. A White Paper
10th Conference on Engineering Education for Sustainable Development
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
15/01/202414/01/2027ERASMUS-EDU-2023-CBHE Empower LA HE for Inclusion and STEAM AttractionEURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
09/01/202408/01/2026Full revalorization of blades and concrete components of wind turbine infrastructureRWE OFFSHORE WIND GMBH
01/01/202431/12/2027Unite! Doctoral Network in Energy StorageCommission of European Communities
01/11/202331/10/2026Digitalized fire safety for resilient underground critical transport infrastructuresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
03/10/202308/06/2024Servei de prospecció de les xarxes metropolitanes, municipals, empresarials i universitàries per el lideratge de projectes en economia circularÀrea Metropolitana de Barcelona
01/10/202330/09/2027Demonstrating Real and Affordable Sustainable Building Solutions with Top-level whole life-cycle performance and Improved CircularityCommission of European Communities
01/10/202330/09/2026Implementació de l’òptim ambiental en la rehabilitació i regeneració urbanaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202330/09/2027Concreto com fibras de alta e ultra alta resistência para aplicações estruturaisConsejo Nacional de Investigación y Tecnologia de Brasil (CNpQ)
01/10/202330/04/2031Towards a climate resilient cross-border mountain community in the PyreneesCommission of European Communities
04/09/202331/07/2025E+V: Escoles més ventiladesAjuntament de Barcelona
01/09/202331/08/2026Emisión de MFs al medioambiente: Uso de herramientas Deep Learning para su identificación y cuantificaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/07/202323/07/2025Disseny de les estructures de dades i repositori comú amb mixtura d'estratègia centalitzada federadaImplementació d'iuna capa intel.ligent de dadesPilot a Vall d'AranFUNDACIO TICSALUT
10/07/202309/04/2024IDENTITY IN AN ETHICAL INTERNET COMMUNITY (ORCHESTRAL)Commission of European Communities
05/07/202331/12/2025Treball de recerca sobre habitat urba pel Govern VascADM. GENERAL O ADM. DE LA COMUNIDAD
21/06/202315/12/2025Sant Boi Respira + VerdeFUNDACION BIODIVERSIDAD
01/06/202331/05/2027Boosting the uptake of circular integrated solutions in construction value chainsCommission of European Communities
01/06/202330/11/2023Contracte de col.laboració en aspectes tèrmics per estudiar i simular el comportament de materials de refredament radiatiu i la seva interacció amb altres elements i/o dispositius.COOLING PHOTONICS, SOCIEDAD LIMITAD
01/06/202331/05/2024Digital Twins for Smart MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/06/202331/05/2025Comportamiento estructural de elementos de hormigón con armadura corroídaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202331/05/2024Canvi Climàtic i equitat: mapeig de les emissions en funció del nivell de rendaCentre per a la Cooperació al Desenvolupament
01/06/202331/05/2025Optimització de la distribució social d’aliments: millora de la nutrició de persones en situació de vulnerabilitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
24/05/202324/05/2023APPARATUS AND METHOD FOR BINDING A BUNDLE OF CABLES OR SEVERAL THREAD- LIKE ELEMENTS AND FORMING A BUNCH
15/05/202329/02/2024Contrato de colaboración para el estudio y experimentación del proceso de separación criogénica.CRYO INOX SL
15/05/202301/12/2023Contracte de col.laboracío per a la simulació numèrica mitjançant codis CFD de la interacció ML/aigua observada en els experiments THINS i LEADERENERGY SOFTWARE, S.L.
01/05/202330/04/2026Novel bendable thermoplastic rebars for improved durability and sustainability of concrete structuresAgencia Estatal de Investigación. Ministerio de Ciencia e Innovación.
01/05/202331/10/2026Data-driven, Integrated, Syncromodal, Collaborative and Optimised urban freight meta model for a new generation of urban logistics and planning with data sharing at European Living LabsCommission of European Communities
01/05/202330/04/202422140 Last mile logistics for autonomous goods deliveryEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/05/202330/04/2024Implementation of Low Emissions ZonesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/05/202331/12/2023L’objecte del contracte és la realització de l’assessorament en assumptes normatius tècnics d’àmbit estatal pels quals el COAC hagi de tenir opinió fonamentada.COL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
17/04/202316/04/2024IoT twinning for digital product passportsCommission of European Communities
12/04/202330/06/2023Contracte de col.laboració per donar suport als projectes d'Innovació del COIBCOL·LEGI OF.DIPLOMATS INFERMERIA BC
01/04/202331/05/2023Asesoramiento para la redacción del Plan Director de la Alameda de Santa Susana (Santiago de Compostela). El promotor de este proyecto es el Consorcio de Santiago. El proyecto está encomendado mediantASISTENCIA TECNICA CLAVE, S.L.U.
29/03/202329/12/2023Reinforcement learning per water managementCETAQUA
21/03/202322/03/2023Patrocini de la jornada d'entrega de premis del programa Top Secret Rosies. Direcció general de Societat Digital (Resolució d'adjudicació EMO-2023-245).GENERALITAT DE CATALUNYA
01/03/202330/04/2024Empoderament de població de baixa renda per a auto-construcció de paviments mitjançant plaques de terra-ciment: una experiència a la comunitat Vitória del Moviment Sense Sostre a Diamantina (Brasil)Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
15/02/202314/02/2026Capacity Building in Higher Education ERASMUS+ project, Modernising Digital Education in Energy Transition for Circular Economy in Latin America. ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2 (101081473)Commission of European Communities
12/02/202311/05/2023Contracte d'assessorament en la organització del Workshop per Europa Occidental del projecte BlueAirTEHNOLOSKI PARK LJUBLJANA d.o.o.
09/02/202301/11/2023Recerca-diagnòstic sobre la Diversitat en la Intel·ligència Artificial a Catalunya. Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat (Resolució d’adjudicació IF-2023-39).GENERALITAT DE CATALUNYA
08/02/202308/02/2026Analysis, measurement and evaluation of Climate Change mitigation in the cement sector throughout its Life CycleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/02/202317/04/2024Contrato para la realización del estudio Campanya experimental per a la caracterització mecànica de llambordes fabricades amb materials valoritzats per a paviments urbansSUEZ SPAIN, SL
26/01/202326/01/2023Quick sequence detection
24/01/202323/02/2023Construcción de capacidades sobre justicia y equidad en compromiso mitigación NDCsFUNDACIÓN AVINA CHILE; Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; EUROCLIMA+
16/01/202321/04/2023Projecte d'R+D per a la detecció de patrons de comportament per a sistemes de Qualitat aplicats a la indústriaKAPTURE INTELLIGENCE, S.L.
09/01/202331/12/2025Desarrollo y validación de hormigón de uso estructural a partir de áridos recicladosHERCAL DIGGERS SL
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Assessment and implementation of Agriculture and Life Science Universities' first Gender Equality plans in Widening Countries. HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01 Coordination and Support Action 101094158Commission of European Communities
01/01/202331/12/2025Xarxa de R+D+I Marítima de Catalunya-Catalan Network for Blue InnovationAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2026Create a Symbiosis where PV and agriculture can have a mutually beneficial relationshipCommission of European Communities
01/01/202331/12/2026NEW GENERATION OF FULL ELECTRIC URBAN AND PERI-URBAN BUS RAPID TRANSIT SYSTEMS TO STRENGTHEN CLIMATE-FRIENDY MAS TRANSPORTCommission of European Communities
01/01/202331/12/2026Demonstration of battery metals recovery from primary and secondary resources through a sustainable processing methodology HORIZON EUROPE-CL4-2022-RESILIENCE-01Commission of European Communities
01/01/202331/12/2025Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut MentalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025HUB D'INNOVACIÓ PEDIÀTRICAFondo Europeo de Desarrollo Regional
01/01/202315/06/2023Proyecto I+D, Centro Técnico SEAT, Catedra SEAT-UPC, Anualidad 2022-23SEAT S.A.
01/01/202331/12/2023PLA DE TRANSFERÈNCIA GRUPS TECNIOGENERALITAT DE CATALUNYA
23/12/202231/12/2023ASISTENTE INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS QUE OPTIMICE LA GESTIÓN DE FANGOS ACTIVADOS ENTRE EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA INTELIGENTE DE DATOS E INTELIGENCIACETAQUA
22/12/202222/12/2025 IA a la transformació digitalFUNDACIÓ i2CAT
01/12/202230/11/2024Recuperación Sostenible de Elementos de valor añadido a partir de salmueras de desalinización de agua de mar mediante Tecnologías de separación híbrida.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024A la búsqueda de espacio de acomodación para la adaptación de la zona costera a los riesgos presentes y futurosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Dispositivos inteligentes de control solar para la rehabilitación de envolventes a partir de residuosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Agricultura integrada en edificios para una transición ecológica efectiva: Modelización e implementaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Hidrógeno a partir de efluentes residuales: circularidad energética y del agua en la industria textilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Preparación/'ad-hoc/' de cauchos mecanocalóricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Integración de tecnologías de procesamiento para garantizar una cadena de valor de baterías segura, circular y sostenible a través minería urbana e industrial.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Nueva metodología de apoyo a la rehabilitación energética de edificios. Incorporación del análisis de sensibilidad e incertidumbre en la definición del parque edificadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2023Mineria urbana a la ciutat de Barcelona: una alternativa per a la justíciaAjuntament de Barcelona
21/11/202230/01/2023Suport als projectes d'innovació del COIBCOL·LEGI OF.DIPLOMATS INFERMERIA BC
21/11/202223/02/2023CISCO hará una aportación única a la UPC para ser destinados al programa de generación de talento femenino en Inteligencia Artificial de nombre Top Rosies Talent ycon dedicación especial a la línea dCISCO SYSTEMS (SPAIN) SL
18/11/202231/12/2023Estratègies per a la recuperació d’urea d’aigües residuals: viabilitat tècnica, econòmica i ambientalAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/11/202230/06/2023Contracte de col·laboració de suport tècnic pels projectes REPLICATE i mySMARTLife 2FUNDACIO ESADE
01/11/202201/12/2022Cápsulas inspiracionales programa Apuesta por las TICGeneralitat de Catalunya (GenCat); FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
19/10/202218/07/2024N2B2: Neural Networks for Boiler BehaviourAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024EB-Pav: Desenvolupament d'un material amb escòries blanques per als paviments de llambordes.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024Recycling and valorisation of the olive harvest waste (/'alperujo/') as natural dyeing material for textile substrates. Upscale of the processAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/10/202202/10/2025Optimización topológica para una metodología de construcción de bajo impacto ambientalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/09/202229/02/2024Contrato de colaboración para el Desarrollo del panot+CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SA
16/09/202215/01/2023Contracte de col·laboració per l'assistència tècnica per a l'estimació del pressupost català de carboni segons criteris de justícia climàtica internacionalGENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
16/09/202215/01/2023Assistència tècnica per a l'estimació del pressupost català de carboni segons criteris de justícia climàtica internacionalGeneralitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
10/09/202231/12/2023X Congrés estatal de legionel.la i qualitat ambientalAJUNTAMENT TERRASSA
07/09/202212/10/2022Contracte de col·laboració per l'elaboració de l'estudi de models de configuracions de lluminàries per a diferents tipologies d'instal·lacions esportives municipalsDiputació de Barcelona
01/09/202231/08/2025Towards a functional continuum operating systemCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Gestión inteligente del cloud continuum: Desarrollo de las funcionalidades clave de un SO (AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Mejora de la calidad de potencia en sistemas de potencia remotos con convertidores electrónicos de potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Reciclado de elastomeros desvulcanizados, para la obtención de polimeros industriales de alto valor añadidoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Sistema modular de ventilación para edificios educativos integrado con la producción urbana de alimentos: Incrementar la eficiencia energética y la sostenibilidad del edificioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Resiliencia de infraestructuras existentes de hormigón pretensado frente a riesgos de deterioro y cambio climáticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Imaging data and services for aquatic scienceCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Recuperación de elementos de tierras raras (REE) y metales de desechos electrónicos y baterías de iones de litio gastadas mediante procesos de separación híbridos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Memorias del paisaje nilotico: prospeccion, simulacion y recreacion de la inundacion estacional en la zona del dique de Mimbal (Minia, Egipto)Ministerio de Ciencia y Tecnología
01/09/202231/08/2024Metropoltan Notebook: learning from the Mediterranean territories Agreement number 2022-1-FR01-KA201-ADU-000084919EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
01/09/202220/02/2024Programa de generació de talent femení en IAFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
31/07/202231/07/2022SUSLA Carbon Coaching App
21/07/202231/12/2023Estudi eficiencia energetica edificis EuskadiADM. GENERAL O ADM. DE LA COMUNIDAD
12/07/202212/07/2022Software: Conceptual Map automated construction
01/07/202230/06/2026Switching-Cell-Array-based Power Electronics conversion for future electric vehiclesCommission of European Communities
01/07/202230/06/2024Accelerating Sustainable Hydrogen Uptake Through Innovation and EducationCommission of European Communities
30/06/202230/06/2024Contracte de col·laboració per l'actualització, revisió i manteniment de l'avaluació de l'impacte ambiental dels processos de fabricació de teixits per entapissats de sofàs, utilitzant meCREVIN, S.A.
20/06/202204/07/2022Contrato de apoyo técnico para el asesoramiento en las zonas DEPOT e INTERMODAL del Puerto de San Roque (Algeciras)DRAGADOS SA Y HELIOPOL SAU UTE LEY
02/06/202202/06/2022Composición de caucho con efecto elastocalórico
01/06/202230/11/2025Industrial Cluster FLEXibility platform for sustainable FACTories to reduce CO2 emissions and to enable the Energy TransitionCommission of European Communities
01/06/202201/04/2025Contracte de Col.laboració per a la parametrització i càrrega de dades de mobillitat.AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/06/202231/05/2023Eines d’ajuda a la presa de decisions per entitats en contextos d’economia circular i social IIl IICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Aules TIC a Ghana ruralCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Projecte Building Hope: instal·lació d’aules informàtiques, wifi a escola i connexió a la comunitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Connecting St. John of God - Sierra Leone Part IIICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Soluciones basadas en la naturaleza para el tratamiento de Drenaje Ácido de Mina (DAM) de pasivos ambientales mineros en zonas altoandinas.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Instal·lació de portàtils al centre de desenvolupament comunitari de CasamanceCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Continuació del projecte 2021-F003: Disseny i implementació d'una infraestructura digital per a la localitat de GandiolCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Pla social VEX RoboticsCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Rehabilitant El Raval – Fase III Estudio de soluciones de bajo coste para la rehabilitación energética en hogares vulnerables – ensayo pilotoCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Impactes de la reutilització d’equips informàtics per reduir l’escletxa digital: la experiència de dos centres a La Plata i Rosario (Argentina)Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Herramientas de planificación y evaluación de proyectos de electrificación rural a escala regional II.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Casos d’estudi docents sobre projectes de desenvolupament destinats a màsters en enginyeria.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023“Ciutat i societat”, recerca-acció participada en un barri en risc d’exclusió. Estudiants del MISMeC a peu de carrer.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Intercambio de Laboratorios Locales de Informalidad y Resiliencia para la sensibilización de comunidades frente a los conflictos ambientales.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
24/05/202223/05/2025Contrato de colaboración para el estudio de diversas presas y seguimiento. Modelo priorización inversiones en mantenimiento de canales (O&M Iberia Hydro).Endesa Generación, S.A.
01/05/202231/10/2025Reinventing High-performance pOwer converters for heavy-Duty electric trAnSportCommission of European Communities
01/05/202230/04/2025Recycled aggregates for 3D printed concrete structuresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation (DIH4CAT)European Commission
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation Hub (DIH4CAT)DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNIC.
23/04/202231/12/2022Donació pel congrés ACAI-2022¿EurAI
23/04/202231/12/2022Donació pel curs ACAI-2022Artificial Intelligence Journal
19/04/202219/04/2025Desenvolupament d'eines per la modelització i avaluació de xarxes de calefacció i refrigeració urbanes eficients basades amb energia geotèrmica i recolzades amb d'altres fonts renovablesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/202230/09/2022Collaboration contract for development of a set of tasks related to the mechanical characterization and numerical simulation of shotcrete FRC (with Dramix 4D 65/35BG fib)NV BEKAERT S.A.
01/04/202231/03/2025Ensure fair NEXUS transition for climate change adaptation and sustainable development implementation based on coupled nature-based systems and bioeconomyEuropean Commission
01/04/202231/12/2022Contrato de colaboración para el apoyo a la investigación y desarrollo de la tecnología de la impresión 3D de hormigón y sus aplicaciones.ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL
01/04/202231/12/2024Impacte multidimensional immediat i diferit de la sindèmia SARS-COV2 en la salut comunitària: análisi i modelització en la població atesa a CAPSBE durant el periode 2020-2024GENERALITAT DE CATALUNYA
01/04/202231/03/2025Switching Mediterranean Consumers to Mediterranean Sustainable Healthy Dietary PatternsFUNDACIÓN PRIMA (PARTNERSHIP FOR RESEARCH AND INNOVATION IN THE MEDITERRANEAN AREA, PRIMA FOUNDATION)
11/03/202231/08/2022Contrato de colaboración de realización de ensayos de electrodiálisis, de nanofiltración y analíticas asociadas en el desarrollo del proyecto BIDEN.CETAQUA
11/03/202231/12/2023Contracte de col·laboració per l'impuls i promoció de la recerca i la investigació per a la reconversió del sector de l'automoció, nous models de mobilitat i expansió del vehicle elèctric.CONSELL COMARCAL DEL BAGES
01/03/202228/02/2023Contrato de colaboración para la optimización de las plantas piloto de Nanofiltración y Tratamiento de Salmuera en las que se llevará a cabo la fase experimental del proyecto LIFE CONQUER.CETAQUA
23/02/202202/03/2022Contrato de colaboración de apoyo técnico PVHPV HARDWARE SOLUTIONS SL
22/02/202222/02/2022Conjunto multicapa en base cemento que puede utilizarse como soporte biológico para fachadas de edificios u otras construcciones
17/02/202217/02/2025Intensificació en la caracterització i optimització del disseny d'elements de formigó reforçat amb fibres d'acer en l'àmbit de les obres subterrànies.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/02/202201/02/2024Contracte de col·laboració per la implementació i avaluació “EU Blockchain pre-commercial procurement (CNECT/2020/OP/0055)”IOTA Stiftung
31/01/202231/07/2023Contrato de colaboración como apoyo a AGBAR en el proceso de conceptualización, diseño y desarrollo de programa que permita la digitalización del modelo de toma de decisiones previamiente desarrolladoSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
10/01/202210/03/2022Contracte de col·laboració per el disseny, construcció, instal·lació i posada en marxa d’un fotogoniòmetre de dos eixosLEDS C4, SA
04/01/202204/01/2022Method of cooling air in a vehicle and air conditioning system for a vehicle
02/01/202202/06/2022Contrato de apoyo técnico para la obtención de las Declaraciones Ambientales de Producto de varios materialesINST. ESPAÑOL DEL CEMENTO
01/01/202231/12/2024Reducing nanoparticle exposures in industrial workplaces.Commission of European Communities
01/01/202231/03/2022CARNET Initiative on reinforcing the academic lead on Urban Mobility ProjectsFUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/202222241 Disrupting the way we move: Mobility as a ServiceEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2024Metal Influenced Acid Water as a source of valuable and critical raw materialsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Ajut 26th CIDITAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202201/09/2022Contrato de colaboración para el asesoramiento y análisis en la economía digital de dispositivos TIC.A.PANGEA COORD.COMUNICACIÓ COOP.
01/01/202231/12/2022HE-EIT IE 2022_WP7 Joint and common courses. Exhibit_2022.09.12Commission of European Communities
01/01/202201/03/2023Top Rosies TalentDIGITAL FUTURE SOCIETY; HP Printing and Computing Solutions, S.L.U .
01/01/202231/12/2024Sustainabilty and Metabolism in Architecture and TechnologyAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/202231/12/2024Anàlisi i Tecnologia d'Estructures i Materials (ATEM)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Generalitat de Catalunya. Departament de Recerca i Universitats
31/12/202131/12/2021Microgrid Optimizer
17/12/202117/12/2021Recovery of rare earth elements from acidic mine water
13/12/202112/06/2023Contrato de colaboración en I+D para el diseño de un nuevo sistema de barrera mixta de hormigón con recubrimiento con ASI B. Fases 1 y 2GIVASA, SA
01/12/202130/11/2023Aguas Acidas de Minería como Recurso para el suministro sostenible de materias primas y materias críticas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202131/05/2024Promover el acceso abierto a la agricultura urbana a partir del laboratorio Fertilcity a la ciudadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/11/202115/08/2022Design and develop the pilot for MVP validation of a container counting on 2nd life EV batteriesPositive Energy inc.
09/11/202115/07/2022Ampliació del contracte de col·laboració per el desenvolupament d'un estudi sobre la resiliència territorialCENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
01/11/202131/10/2024Impresión 3D de hormigón sensorizado para componentes de edificación orientados a la monitorización activa (SENSOCRETE 3D)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202131/10/2023Alianzas para la Emergencia Climática y Sanitaria del Valle De AburraAjuntament de Barcelona
01/11/202131/10/2023Alianzas para la Emergencia Climática y Sanitaria del Valle de AburraAjuntament de Barcelona
20/10/202130/01/2022Caracteritizació d'efluents i realització d'assaigs de traçabilitat per la recuperació d'àcid en corrents de refinat de cinc.CETAQUA
15/10/202131/12/2021Urban Circular Economy Mobility & BussinessFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
15/10/202130/05/2023An initial complete draft of a CEN Technical Specification (TS) for macro-synthetic fibre reinforced concrete covering state of the art knowledge (hereinafter, MSFRC) and, a Background document (hereMacro synthetic fibre association (
01/10/202130/03/2022NGIatlantic.eu application 03-277EUROPEAN COMMISSION
01/10/202130/09/2024Movilidad en la ciudad del futuro. Preparar a las ciudades para la nueva movilidad 2030 a través de las 4 universidades politécnicas españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/09/202130/04/2022Ampliació del contracte de col·laboració per el projecte Illa EficientCOOPIE, S.C.C.L. EN CONSTITUCIÓN
27/09/202131/12/2023Estudi de seguretat d'un fàrmacFERRER INTERNACIONAL,S.A.
01/09/202131/08/2024Vehículos autónomos urbanos: autobuses modulares y vehículos de mercancías. Diseño de nuevos servicios de movilidad e integración urbanaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Riesgos naturales compuestos y conectados en la costa Mediterránea española ante el cambio climático - MarAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202128/02/2025Estrategias de ventilación optimizadas considerando la calidad del aire interior, el confort térmico y el consumo de energía en edificios educativosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Reciclaje de recursos de residuos urbanos e industriales mediante la integración de procesos de separación híbridos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Esfuerzo conjunto entre BIología y TEcnología para monitorear y recuperar especies y ecosistemas impactados por la pesca: plataformasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Implantación de la economía Circular en la Industria de Proceso (CEPI): Métodos y herramientas para la integración circular de sistemas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Capacidades Intrínsecas para Robots Co-trabajadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202101/09/2024Disseny i implementació de solucions estratègiques de sostenibilitat, aplicades al disseny d'arquitectura i construcció circular de l'edificació per la seva integració en models BIMAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202131/08/2024artificial Intelligence threat Reporting and Incident response SystemEuropean Commission
01/09/202131/08/2024Peri-urban strategic areas in transformationAgencia Estatal de Investigación
01/09/202131/08/2023Alianzas para la Emergéncia Climática y Sanitaria del Valle de AburraCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC; Ajuntament de Barcelona
31/08/202131/08/2021Software TP2TD: Text processing pipeline for topic-discovery
09/08/202108/11/2021Realització de cales i presa de mostres de l’estructura de les calderes de la Sala de Calederes de Fabra i CoatsINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/08/202115/03/2024Detectability of humpback and gray whales in satellite imagery off California.The Nature Conservancy
29/07/202128/07/2025MA-DHC Desenvolupament d'eines per la modelització i avaluació de xarxes de calefacció i refrigeració urbanes eficients basades amb energia geotèrmica i recolzades amb altres fonts renovables.Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
29/07/202129/07/2024Millora de la vida útil de les canonades dels sistemes de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans a través de l'ús de nous materials.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
28/07/202128/07/2021Cement-based multilayer assembly that can be used as a biological support for building facades or other structures
01/07/202101/07/2024Contribution to the decarbonisation of energy intensive industries in the path of the European Union objectives. Application to the case study of SEATAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202130/06/2023Ampliació contracte col·laboració per desxifrà les claus per fomentar entre els joves el lideratge als àmbits social, econòmic i tecnològic per tal que puguin afrontar el principals reptes del futurACADEMIA EUROPEA DE LEADERSHIP SLU
01/07/202131/12/2024Green and Nature-Based Solutions for climate change-resilient waste infrastructures - LIFE20 CCA/ES/001795PROGRAMA LIFE DE LA COMISION EUROPEA
01/07/202115/11/2021Separel Liquid-Liquid Membrane Contactors for NH3 removalDUPONT IBÈRICA, SL 
25/06/202124/03/2022Trusted and reliable content on future blockchainsEUROPEAN COMMISSION
01/06/202131/05/2023Digital Technologies for Lecturing and LearningEuropean Commission
01/06/202131/12/2024Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (alta resolución): SXES, EBSD, EDS y con accesorios de Nanoindentación in situAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202101/03/2023AI for TourismCentre of Innovation for Datatech and Artificial Intelligence
21/05/202121/05/2021Separación de arsénico de antimonio y bismuto en un eluato
17/05/202130/09/2022Asesoramiento y supervisión en el diseño y modelización de la planta piloto de nanofiltración del proyecto LIFE CONQUERCETAQUA
14/05/202113/11/2022Municipis resilients a les pandèmies mitjançant el nexe de l'agricultura de proximitat, energia, aigua i residus. Del pilot al municipiAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/04/202121/06/2023Risk assessment for contaminants in seafoodEuropean Food Safety Authority
15/04/202121/06/2023Risk assessment strategies for contaminants in seafoodEuropean Food Safety Authority
15/04/202121/06/2023Risk Assessment Strategies of Contaminants in SeafoodEuropean Food Safety Authority
01/04/202131/03/2024Recovery of added-value elements from Copper primary productionEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/202131/12/2022Technical support contract agreement for the acceptance of Macro Synthetic Fibres as concrete reinforcement in EN 1992-1-1, Annex LMacro synthetic fibre association (
01/04/202131/03/2022EIT-UM-2021-21114- Multi-operator tool for managing Demand rEsPonsive trAnspoRTEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/202131/03/2022EIT-UM-2021-21169- E-ULTIMATE- Improve pUblic transport eLecTrIfication to fight against cliMATE changeEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
15/03/202115/05/2021Assessoria i validació experimental dels valors de l'SPF declarats en sistemes de producció d'ACS a alta temperatura amb bombes de calor en cascada (V6R 3 tubs amb el mòdul SMK-D140HN1-3)FRIGICOLL, S.A
01/03/202128/02/2022Asesoramiento y caracterización de formulaciones en base PLA (Prórroga 2021)ERCROSS SA
01/03/202131/07/2022Suport en la realització de tasques previstes en el següent projectes de recerca: Smart Transition of EU cities towards a new concept of smart Life and Economy – H2020FUNDACIO ESADE
16/02/202131/05/2021Disseny dels criteris i un model d’acreditació del programa de formació-consultoria innexONSANITY SOLUTIONS, SL
01/02/202131/01/2024Desenvolupament d'un curs digital sobre IA per a la ciutadania en general de difusió massiva en la societat catalanaFUNDACIÓ i2CAT
01/02/202101/02/2024Continuous lyophilization of bulk product within the pharmaceutical industryAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202131/07/2021Decentralized data ecosystem for the Open Blockchain for Asset Disposition Alliance. Provision of a Ledger testbed as a permissioned Ethereum ledger that record events or transactions, and run smart cEUROPEAN COMMISSION
01/02/202131/07/2021Urban Space / Micromobility / SustainabilityCàtedra SEAT - UPC
15/01/202114/01/2024Europe-Brazil-Bolivia-Cuba Capacity Building using globally available digital learning modulesCommission of European Communities
04/01/202103/06/2021The main objective of the project is to identify the key concepts of UCC that will affect the profitability of stakeholders in the design, built and operation of Urban Hubs or Urban Consolidation.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/01/202131/08/2021Mathematics online learning model in engineering educationCommission of European Communities
01/01/202131/12/2023Catedra MERCABARNAMERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARC
01/01/202131/12/2021«REDES DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE»: Género y Ciencia de Datos en Deporte y SaludGobierno de España. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (Mepsyd). Dirección General Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/01/202131/12/2022Instructional design – Teacher Training programmes: Challenge-Based LearningEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2022EIT- UM- 2021- 21254- Planning admission and MarketingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2022Urban Mobility- 21257 Face to face courses and materialEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021International Conference on Water and SustainabilityAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202131/12/2025EUROfusionCommission of European Communities
01/01/202101/04/2022Llibre blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a les indústries culturals i basades en l’experiènciaCentre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence
01/01/202131/12/2024Disseny Microestructural i Fabricació Avançada de Materials (Microstructural Design and Advanced Manufacturing of Materials)AGAUR
01/01/202127/05/2022Disseny i implementació d'una infraestructura digital per a la localitat de GandiolCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Itinerario académico para el reconocimiento de laboratorios locales de conflictividad y resiliencia climática en cinturones informales de BogotáCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Eines per l’ajuda a la presa de decisions per entitats en contextos d’economia circular i socialCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Soluciones basadas en la naturaleza para promover el reuso de aguas residuales en forestación de zonas de la costa peruana.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Phuong My Sanitaris per a famíliesCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL A ESCALA REGIONALCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Rehabilitant El Raval – Fase II Estudio de soluciones de bajo coste para la rehabilitación energética en hogares vulnerables – evaluación de alternativas y confección de un catálogo de actuacionesCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Sensibilització i formació en països de baix IDH via TICCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202131/12/2023PLANING THE FUTURE OF R&I IN EUROPEAN UNIVERSITY ALLIANCE UNITEEuropean Commission
01/01/202131/12/2023Planing the Future of R&I in European University Alliance UniteEuropean Commission
21/12/202031/12/2024Multi-agent Agri-food living labs for new supply chain Mediterranean systems. Towards more sustainable and competitive farming addressing consumers’ preferences and market changesEuropean Commission
02/12/202031/12/2022colaboración en el análisis de la calidad de los áridosreciclados producidos en la planta de reciclaje, así como su aplicabilidad en lafabricación de hormigones con 100% de árido reciclado, profundiHERCAL DIGGERS SL
01/12/202030/11/2023H2020-101004275- MObiLIty sERvices Enhanced by GALILEO & Blockchain’,/'MOLIERE/'Commission of European Communities
01/12/202031/05/2021Realización de ensayos de Electrodiálisis Reversible (EDR) en EEBE para el proyecto EDEN.CETAQUA
01/12/202031/10/2021CiutadanIA: Intel·ligència Artificial per a tothomGeneralitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Territori
30/11/202030/11/2024Developing innovative plant-based added-value food products through the promotion of LOCAL Mediterranean NUT and LEGUME cropsEuropean Comission
02/11/202001/05/2023Accelerating the transition towards Edu 4.0 in HEIsCommission of European Communities
02/11/202031/12/2020Actualització del model de renovació de la xarxa de distribució d'AB pel pla d'inversions 2022 mitjançant la conciliació dels interessos dels grups de relació i la seva implantació al teixit productiuAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/11/202031/10/2024Integrated novel strategies for reducing the use and impact of pesticides, towards sustainable Mediterranean vineyards and olive grovesEuropean Commission
01/10/202001/12/2020CCT 2020/KG-06: I què hi diuen les dones al Robert? (Que-Robert)Palau Robert
22/09/202005/01/2021Execució del contracte menor de serveis per a l'estudi de la llosa de formigó de la nau logística logaritme de Sant Sadurní d'Anoia (S56-ICS-12934)INFRAES.GENERALITAT DE CATALUNYA
01/09/202031/12/2020Immersive and Hybrid remote labsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/09/202031/08/2023A coordinated framework for cyber resilient supply chain systems over complex ICT infrastructuresCommission of European Communities
01/09/202030/06/2022Mediterranean Innovation Alliance for sustainable blue economyDG Regio, European Commission
01/09/202031/08/2021Interpretació del topic modelling en dades textualsUniversitat Politècnica de Catalunya
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/08/202009/03/2022Innovación en los modelos de baterias eléctricas desde una perspectiva de gestión de prevención del riesgoAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
31/07/202031/12/2020Subvenció AMB congrés IsufÀrea Metropolitana de Barcelona
30/07/202030/12/2020Knowledge Adaptive Recommender for Intelligent NutritionCUBE TECHNOLOGY INNOVATION,S.L.
27/07/202010/09/2020Cálculo de pilotes en 14 Parques FotovoltaicosGRANSOLAR CONSTRUCCION DE PROYECTOS
27/07/202028/08/2020Càlculo pilotes en parque solarPV HARDWARE SOLUTIONS SL
23/07/202022/01/20223D-Crete: Desenvolupament i optimització d'un material cementici per a impressió 3DAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/07/202031/10/2020L'objectiu del projecte és el d'implantar un sistema de captura fotomètrica a les instal·lacions de l'empresa VIBIA. Consistiria en el disseny, fabricació, instal·laci´ño i posta en marxa d'un fotogonVIBIA LIGHTING SLU
20/07/202020/07/2020Un aparato para atar un haz de cables o elementos filiformes varios y formar un mazo
13/07/202012/10/2020Estudio de la viabilidad técnico-económica de la incorporación de la tecnología In Mold Electronics en Tajo.Tajo Group
09/07/202015/01/2021PRimera fase del projecte KARIN Desenvolupament del mòdul de distàncies semàntiques pel recomanador d'alimentsCUBE TECHNOLOGY INNOVATION,S.L.
08/07/202031/07/2024Desarrollo de un conjunto de tareas para el peritaje exhaustivo sobre los posibles defectos de diseño, instalación y funcionamiento de las centrífugasPLASTIVERD PET RECICLADO SA
01/07/202001/02/2022Avaluació de l’impacte ambiental dels processos de fabricació de fil de PP,CO,PES i del teixit XPP-Y CO -ZPES per l’entapissat de sofàsCREVIN, S.A.
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2021Assessorament i participació en diversos projectes, tant amb empreses específiques com projectes cooperatius dins de l’àmbit de gestió de sòls i aigües contaminades i impacte ambiental.FUNDACIÓ EURECAT
01/07/202031/12/2022Red de Innovación de Nuevas Tecnologías en Salud Mental (TECSAM)Fondos FEDER
01/07/202001/02/2021DLT4EU - Circular Economy Open CallEuropean Union Horizon 2020
01/07/202031/12/2020Fast urban responses for new inclusive spaces and habitatEuropean Institute for Innovation and Technology
15/06/202015/07/2020Assaigs per valorar la desinfecció realitzada a partir d'un equip de desinfecció de vehicles desenvolupat per les empreses Promotor Les Comes Especial Events SL i Sistem Car SLSISTEM CAR, SL
01/06/202031/05/2024Circular Processing of Seawater Brines from Saltworks for Recovery of Valuable Raw MaterialsCommission of European Communities
01/06/202031/05/2024Development of radical innovations to recover minerals and metals from seawater desalination brinesCommission of European Communities
01/06/202029/02/2024Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Integridad estructural a diferentes escalas dimensionales de nuevos materiales compuestos cerámica-metal procesados mediante rutas de fabricación aditivasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Materiales cementicios neuromórficos para aplicaciones en ingeniería civilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2023Sistemas informáticos y de red descentralizados con recursos distribuidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/06/2020Assaigs per valorar la desinfecció realitzada a partir d'un equip ionitzador d'aire desenvolupat per l'empresa CATACATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.
01/06/202028/02/2021Suport en la realització de tasques previstes en els següents projectes de recerca:REnaissance of PLaces with Innovative Citizenship And Technology – H2020Smart Transition of EU cities towards a neFUNDACIO ESADE
01/06/202031/05/2024ECO-blends de alto valor añadido para técnicas de fabricación avanzadaMinisterio de Ciencia e Innovación
01/06/202031/05/2023Are promotional strategies a barrier to reduce greenhouse gases emissions from meat products?Ministerio de Ciencia e Innovación
01/06/202031/05/2021Desenvolupament d'eines per a l'avaluació de projectes energètics IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/05/202001/10/2020SDL-PAND: PANDEMIC SIMULATION TO TEST THE EFFECTIVENESS OF CONTAINMENT STRATEGIES THROUGH CELLULAR AUTOMATA AND INTELLIGENT AGENTS USING FORMAL SDL LANGUAGESCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
22/04/202022/07/2020Cap infant sense accés a l'escola des de casaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/04/202031/03/2023PROCESAMIENTO DE FLUJO DISTRIBUIDO EN SISTEMAS DE NIEBLA Y BORDE MEDIANTE COMPUTACIÓN TRANSPRECISAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202031/03/2023Marco de asignación de recursos holístico y fundacional para servicios edge computing optimizados y con alto impactoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202031/01/2021Identificació de Necessitats Socials Emergents com a conseqüència de la COVID19 i efecte sobre els Serveis Socials del territoriUniversitat Politècnica de Catalunya
03/03/202031/12/2022Hub d'Innovació PediàtricaFondos FEDER
01/03/202030/09/2020Contracte entre CIT/CARNET i UPC per al desenvolupament de recerca sobre la mobilitat com a servei a CatalunyaFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/202028/02/2021Asesoramiento técnico en el diseño de los pilotos en el que se llevará a cabo la fase experimental del proyecto LIFE REMINE-WATERCETAQUA
01/03/202031/12/20202020 EDU_COVID-19 UmbrellaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202031/12/2022Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental (CRETSAM)Fondos FEDER
01/03/202028/02/2021Strengthening of local capacities to promote food security in the state of Puebla, Mexico. Phase IICentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/202028/02/2021HahatayCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Earth Architecture WorkshopCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Incorporation into the training activities of the Degree in Energy Engineering and the Degree in Electrical Engineering of the EEBE of Development Education.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Development of multi-criteria tools for the design of electrical systems under extreme climatic conditions in IndonesiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Continuïtat del Projecte d'enfortiment de capacitats agroproductives de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo i el seu entorn.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
03/02/202002/02/2022Fibre Reinforced Concrete with Recycled and Waste Materials Optimised for Improved Sustainability of Urban ProjectsCommission of European Communities
03/02/202031/07/2020Projecte d’R+D consistent en analitzar les diferents possibilitats existents en la fase de fabricació dels maniquins i en especial en els materials escollits per a la seva fabricació tenint en compteNOA BRANDS EUROPE S.L.U.
01/02/202031/01/2021Assessorament en l’aplicació de models, tecnologies i estratègies de participació en els àmbits de la Salut i el BenestarCAPSE
01/02/202031/01/2021Formació en l’aplicació de models, tecnologies i estratègies de participació en els àmbits de la Salut i el BenestarCAPSE
01/02/202030/11/2020Reutilización/reciclaje de plástico para la transformación social: Terrassa y Salvador de BahiaAjuntament de Terrassa
29/01/202028/04/2022Desenvolupament d’eines per al suport en l’implementació i en la gestió de la reutilitació (SUGGEREIX).AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202030/06/2020EU-US collaboration on NGI - NGI Explorers ProgramCommission of European Communities
01/01/202031/12/2022DIGital traNsport In and for socieTYCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Innovation Leadership ProgramEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/05/2022Revalorización de residuos de PET opaco en materiales de alto valor añadidoCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Informe sobre congreso Isuf-HDIRECCION GENERAL DE AGENDA URBANA
01/01/202031/12/2020EIT-UM-2020-20083- Planning, admission and marketingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Subvenció Ajuntament de Barcelona congrés ISUFAjuntament de Barcelona
01/01/202031/12/2020Jornada del Dia Mundial de la DiabetisAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202031/12/2020Top Secret RosiesAjuntament de Barcelona
01/01/202001/05/2020La història darrera d'un aliment. Impacte del relat emocional sobre la percepció sensorial dels aliments (61156-CREDA)Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
01/01/202031/12/2020Asesoramiento y caracterización de formulaciones en base PLA (Prórroga 2020)ERCROSS SA
01/01/202001/01/2021Continuïtat amb l'adequació del vehicle-clínica, les seves traansformacions per projectar activitats en moviment i estudi de l'impacte i les relacions que generen sobre la xarxa social de les comunitats rurals del Senegal i als països en desenvolupamentUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/202031/01/2021Certificar la custodia amb BlockchainAgència de Residus de Catalunya
01/01/202031/12/2020an Off-Street parking floating CARsharing serviceEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
15/11/201930/05/2020Monitoratge i control del sistema d'estintolaments actius per a l'edifici situat al C/ Almogàvers, 87 i Joan d'Àustria, 105 de BarcelonaREHAC, SA
11/11/201913/12/2019Elaboració d'un peritatge per l'ajuntament de Terrassa en relació a l'expedient ECAS-5800/2017 en relació a l'oferta tècnica de l'empresa Energía Eléctrica eficienteAJUNTAMENT TERRASSA
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
01/11/201930/10/2020L'impacte climàtic del gas natural i de les grans infraestructures energètiquesXARXA DE L'OBSERVATORI DEL DEUTE EN
21/10/201910/12/2019ELABORACIÓ D’UN PLEC DE CONDICIONS PER A LA IL·LUMINACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: -Pistes de pàdel -Pistes de tennis -Camps d’atletisme -Sales esportives. -Pistes poliesportives cobertes i deDiputació de Barcelona
10/10/201910/10/2019Dispositivo de perfusión para purgado de tratamiento farmacológico intravenoso
01/10/201931/03/2023Consulta Local para la Optimización de Políticas Territoriales sobre Energía RuralCommission of European Communities
01/10/201931/08/2021soporte de I+D enmarcado en el proyecto de “Desarrollo de un nuevo modelo de impulsión de GNL que aumente de forma drástica el rendimiento y la eficiencia de los mecanismos actuales”CRYO INOX SL
01/10/201930/09/2022programa experimental: PP fibre reinforced concrete and hybrid pre-cracked beams subjected to permanent loads: experimental program and constitutive equationsBASF CONSTRUCTION SOL.GmbH
01/09/201930/09/2019Optimización de la etapa de extracción de polifenoles presentes en los residuos agroalimentarios.FUNDACIÓN CENTRO GALLEGO DE
01/09/201931/12/2020FELIZIUDAD: Development and Piloting of Assessment Model and Certification Scheme for Sustainable City Neighborhoods and Citizen InitiativesEuropean Institute for Innovation and Technology
01/09/201928/02/2023GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/09/201931/08/2022Systemic University Change Towards Internationalisation for AcademiaCommission of European Communities
01/09/201931/03/2021Estudio de soluciones de bajo coste para la rehabilitación energética exprés en hogares vulnerables – campaña experimental en el barrio del Raval.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
31/08/201931/12/2019DIÁLOGO ENTRE PARES PARA POTENCIAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NDCs EN AMÉRICA LATINA EN EL MARCO DE EUROCLIMA+ (Bolivia)FUNDACIÓN AVINA CHILE
29/07/201928/07/2020Suport a l'empresa Onsanity en la seva relació amb els clients de projectes d'innovacio.ONSANITY SOLUTIONS, SL
20/07/201931/10/2020Desarrollo de materiales de construcción sostenibles (principalmente hormigón reciclado) mediante el uso de árido reciclado mixto, auto-producido (del RCD) y de calidad.HERCAL DIGGERS SL
16/07/201915/11/2019Predicció d'indicadors inmobiliaris: Actualització de models macroeconòmics i microeconòmics d’indicadors immobiliaris, el desenvolupament d’un model microeconòmics i un model de segmentació de provínAIS APLICACIONES DE INTELIGENCIA AR
04/07/201903/07/2020decentraLizEd Data Governance for nExt geneRation internetCommission of European Communities
01/07/201930/06/2024INnovations in plant VarIety Testing in Europe to foster the introduction of new varieties better adapted to varying biotic and abiotic conditions and to more sustainable crop management practicesEuropean Commission
01/07/201913/02/2020Nature based solutions and suistanable water management for small and intermediate citiesAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Accd).
28/06/201927/06/2023Desenvolupament de sistemes de dispersió col·loidal i granulacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
17/06/201931/12/2019Modelo holístico para la clasificación y priorización de las diferentes inicativas a implementar en una BiofactoríaSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
17/06/201931/12/2019Modelo holístico para la clasificación y priorización de las diferentes iniciativas a implementar en una biofactoriaSUEZ SPAIN, SL
17/06/201910/04/2020Assessorament a BSA en tot allò que fa referència a l’aplicació de models, tecnologies i estratègies de participació en els àmbits de la Salut i el Benestar.BADALONA SERVEIS ASSITENCIALS, S.A.
01/06/201930/06/2020Nou model sostenible de renovació de la xarxa de distribució pel pla d'inversions 2021AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/06/201931/05/2022Prestación de servicios de confianza en nubes periféricos descentralizadas para múltiples entornosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022Economía participativa para una plataforma computacional comunitaria descentralizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/01/2022H2020-825268-LEDGER - Pangea - decentraLizEd Data Governance for nExt geneRation internetEuropean Union Horizon 2020
01/06/201931/12/2021Digitalization on Power Generation in the field of Data Analytics and Artificial Intelligence, para la aplicaci´on industrial de t´ecnicas de IA a la producci´on y gesti´on de turbinas de gasSiemens
01/05/201901/02/2021Desenvolupament de façanes verdes emprant formigó de bioreceptividad milloradaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201930/06/2020Valoració campanya productes proximitat catalans en els consimidors (61143-CREDA)Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
26/04/201905/05/2020Avaluació de la implementació del projecte pilot d'Inspiring Girls en les escoles i instituts de Catalunya per a l'empoderament de les nenes i noies en el camp TIC.FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/04/201918/06/2022Desarrollo de nuevos sistemas de diseño optimizado de forjados de hormigón reforzado con fibras más competitivos y sostenibles.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201931/03/2023Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua en áreas periurbanas: Conectando las dimensiones ecológica, social y económicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201931/07/2020Suez biofactorías: economía circular y sostenibilidad como argumento para la priorizaciónSuez
26/03/201931/12/2019DIÁLOGO ENTRE PARES PARA POTENCIAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NDCs EN AMÉRICA LATINA EN EL MARCO DE EUROCLIMA+ (Chile)FUNDACIÓN AVINA CHILE
25/03/201931/12/2019DIÁLOGO ENTRE PARES PARA POTENCIAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NDCs EN AMÉRICA LATINA EN EL MARCO DE EUROCLIMA+ (El Salvador)FUNDACIÓN AVINA CHILE
23/03/201930/09/2019Maqueta Museo CarnavaletEtablessiment PublicParis Musees
19/03/201931/07/2020Mejora de la infraestructura científico-técnica del Departamento de Arquitectura de Computadores de la UPCMinisterio de Ciencia e Innovación
01/03/201901/02/2023BICISENDAS. Carril BICI: sostenible, energéticamente autosuficiente, inteligente, descontaminante, integrado y seguroFCC CONSTRUCCION, S.A.
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A003 Enfortiment de capacitats agroproductivas de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo i el seu entorn. Pla participatiu de desenvolupament integral amb la UMSS i la coop. de dones indigènes constructores.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A008 Diseño de plan de mantenimiento del sistema de energización solar fotovoltaica para 2000 viviendas en Ghana y capacitación de los encargados de la difusión del mismoCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A011 uHandle: Adaptador d’utensilis per persones amb necessitats especials a les mansCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Fortalecimiento de capacidades locales para promover la seguridad alimentaria en el Estado de Puebla, MéxicoCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Projecte MalawiCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Análisis de la Seguridad Alimentaria y Nutrición Sostenible con Enfoque de Género en Comunidades Vulnerables de Chihuahua, México.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Adequació vehicle-clínica a les comunitats rurals de SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Projecte OrigenCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Apropiación social de conocimiento eco-tecnológico para el manejo de contaminación difusa en humedales de la región de la Mojana en ColombiaCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d'eines per a l'avaluació de projectes energèticsCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Objectius ODS 2 i 12. Lluita contra la fam a través de la lluita contra el malbaratament alimentari. Rol de la societat civil, un exemple: 32 anys del Banc dels Aliments de Barcelona. I nosaltres què?Centre Cooperació per al Desenvolupament
20/02/201916/02/2026Según Convenio Marco, establecer los honorarios relativos al asesoramiento, soporte académico y cualquier otra actividad que implique remuneración, que de común acuerdo se establecen entre el COACádizCOLEGIO OFICIAL ARQUITECTOS-CÁDIZ
14/01/201913/01/2024Construcción y evaluación de capacidades innovadoras del sector académicoAgencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
01/01/201930/06/2024OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021A European AI On Demand Platform and EcosystemCommission of European Communities
01/01/201931/12/2019Assessorament a la implantació de projectes d'innovacióCAPSE
01/01/201931/12/2019Formació per a la innovacióCAPSE
01/01/201930/09/2022Gestión de una arquitectura jerárquica Fog-to-cloud para escenarios IoT: Compartición de recursosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019Asesoramiento y caracterización de formulaciones en base PLAERCROSS SA
01/01/201931/12/2021 ESTUDIO DE LAS PRESAS DE SUSQUEDA, TORÁN, PINTADO, Y GESTIÓN DE CANALES para ENDESA GEEndesa Generación, S.A.
01/01/201930/09/2022Optimización de Microrredes con Energías Renovables bajo Incertidumbre y Futura Integración a la RedAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Engineering and Business Case (E&BC)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2021Innovación sistémica de servicio: Reconfiguración de procesos productivos y proposiciones de valor en ecosistemas de negocio complejosMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201901/08/2021Data Science for Gender Gap (DSGG)Pendent per manca de dades
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2020Citizen Sustainable InitiativesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2019identificación de perfiles de consumo de servicios sanitarios en el estado de Nueva Gales, AustraliaAustralian National University
01/01/201931/12/2019Analysis of case management in Australia through Clustering Based on Rules and data science approachVisual and Decision Analytics
01/01/201931/12/2019Environomical Pathways for Sustainable Energy SystemsEuropean Institute for Innovation and Technology
01/09/201703/04/2019Conveni AGBAR - Estudi d'una EDARAGBAR
15/10/200931/03/2025PROJECTE CAMPUS INNOVACIO I EMPRENEDORIAFOMENT TERRASSA, S.A.
02/02/200931/05/2025R+D CARTOGRAFIA VIRTUAL DEL TARRAGONÉS EN L'ÀMBIT DEL TURISMECLIENTS DIVERSOS

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:

Professorat

Professorat del programa de doctorat

Altre professorat vinculat al programa de doctorat

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
15/01/202414/01/2027ERASMUS-EDU-2023-CBHE Empower LA HE for Inclusion and STEAM AttractionEURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
09/01/202408/01/2026Full revalorization of blades and concrete components of wind turbine infrastructureRWE OFFSHORE WIND GMBH
01/01/202431/12/2027Unite! Doctoral Network in Energy StorageCommission of European Communities
01/11/202331/10/2026Digitalized fire safety for resilient underground critical transport infrastructuresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
03/10/202308/06/2024Servei de prospecció de les xarxes metropolitanes, municipals, empresarials i universitàries per el lideratge de projectes en economia circularÀrea Metropolitana de Barcelona
01/10/202330/09/2027Demonstrating Real and Affordable Sustainable Building Solutions with Top-level whole life-cycle performance and Improved CircularityCommission of European Communities
01/10/202330/09/2026Implementació de l’òptim ambiental en la rehabilitació i regeneració urbanaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202330/09/2027Concreto com fibras de alta e ultra alta resistência para aplicações estruturaisConsejo Nacional de Investigación y Tecnologia de Brasil (CNpQ)
01/10/202330/04/2031Towards a climate resilient cross-border mountain community in the PyreneesCommission of European Communities
04/09/202331/07/2025E+V: Escoles més ventiladesAjuntament de Barcelona
01/09/202331/08/2026Emisión de MFs al medioambiente: Uso de herramientas Deep Learning para su identificación y cuantificaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/07/202323/07/2025Disseny de les estructures de dades i repositori comú amb mixtura d'estratègia centalitzada federadaImplementació d'iuna capa intel.ligent de dadesPilot a Vall d'AranFUNDACIO TICSALUT
10/07/202309/04/2024IDENTITY IN AN ETHICAL INTERNET COMMUNITY (ORCHESTRAL)Commission of European Communities
05/07/202331/12/2025Treball de recerca sobre habitat urba pel Govern VascADM. GENERAL O ADM. DE LA COMUNIDAD
21/06/202315/12/2025Sant Boi Respira + VerdeFUNDACION BIODIVERSIDAD
01/06/202331/05/2027Boosting the uptake of circular integrated solutions in construction value chainsCommission of European Communities
01/06/202330/11/2023Contracte de col.laboració en aspectes tèrmics per estudiar i simular el comportament de materials de refredament radiatiu i la seva interacció amb altres elements i/o dispositius.COOLING PHOTONICS, SOCIEDAD LIMITAD
01/06/202331/05/2024Digital Twins for Smart MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/06/202331/05/2025Comportamiento estructural de elementos de hormigón con armadura corroídaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202331/05/2024Canvi Climàtic i equitat: mapeig de les emissions en funció del nivell de rendaCentre per a la Cooperació al Desenvolupament
01/06/202331/05/2025Optimització de la distribució social d’aliments: millora de la nutrició de persones en situació de vulnerabilitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
24/05/202324/05/2023APPARATUS AND METHOD FOR BINDING A BUNDLE OF CABLES OR SEVERAL THREAD- LIKE ELEMENTS AND FORMING A BUNCH
15/05/202329/02/2024Contrato de colaboración para el estudio y experimentación del proceso de separación criogénica.CRYO INOX SL
15/05/202301/12/2023Contracte de col.laboracío per a la simulació numèrica mitjançant codis CFD de la interacció ML/aigua observada en els experiments THINS i LEADERENERGY SOFTWARE, S.L.
01/05/202330/04/2026Novel bendable thermoplastic rebars for improved durability and sustainability of concrete structuresAgencia Estatal de Investigación. Ministerio de Ciencia e Innovación.
01/05/202331/10/2026Data-driven, Integrated, Syncromodal, Collaborative and Optimised urban freight meta model for a new generation of urban logistics and planning with data sharing at European Living LabsCommission of European Communities
01/05/202330/04/202422140 Last mile logistics for autonomous goods deliveryEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/05/202330/04/2024Implementation of Low Emissions ZonesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/05/202331/12/2023L’objecte del contracte és la realització de l’assessorament en assumptes normatius tècnics d’àmbit estatal pels quals el COAC hagi de tenir opinió fonamentada.COL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
17/04/202316/04/2024IoT twinning for digital product passportsCommission of European Communities
12/04/202330/06/2023Contracte de col.laboració per donar suport als projectes d'Innovació del COIBCOL·LEGI OF.DIPLOMATS INFERMERIA BC
01/04/202331/05/2023Asesoramiento para la redacción del Plan Director de la Alameda de Santa Susana (Santiago de Compostela). El promotor de este proyecto es el Consorcio de Santiago. El proyecto está encomendado mediantASISTENCIA TECNICA CLAVE, S.L.U.
29/03/202329/12/2023Reinforcement learning per water managementCETAQUA
21/03/202322/03/2023Patrocini de la jornada d'entrega de premis del programa Top Secret Rosies. Direcció general de Societat Digital (Resolució d'adjudicació EMO-2023-245).GENERALITAT DE CATALUNYA
01/03/202330/04/2024Empoderament de població de baixa renda per a auto-construcció de paviments mitjançant plaques de terra-ciment: una experiència a la comunitat Vitória del Moviment Sense Sostre a Diamantina (Brasil)Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
15/02/202314/02/2026Capacity Building in Higher Education ERASMUS+ project, Modernising Digital Education in Energy Transition for Circular Economy in Latin America. ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2 (101081473)Commission of European Communities
12/02/202311/05/2023Contracte d'assessorament en la organització del Workshop per Europa Occidental del projecte BlueAirTEHNOLOSKI PARK LJUBLJANA d.o.o.
09/02/202301/11/2023Recerca-diagnòstic sobre la Diversitat en la Intel·ligència Artificial a Catalunya. Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat (Resolució d’adjudicació IF-2023-39).GENERALITAT DE CATALUNYA
08/02/202308/02/2026Analysis, measurement and evaluation of Climate Change mitigation in the cement sector throughout its Life CycleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/02/202317/04/2024Contrato para la realización del estudio Campanya experimental per a la caracterització mecànica de llambordes fabricades amb materials valoritzats per a paviments urbansSUEZ SPAIN, SL
26/01/202326/01/2023Quick sequence detection
24/01/202323/02/2023Construcción de capacidades sobre justicia y equidad en compromiso mitigación NDCsFUNDACIÓN AVINA CHILE; Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; EUROCLIMA+
16/01/202321/04/2023Projecte d'R+D per a la detecció de patrons de comportament per a sistemes de Qualitat aplicats a la indústriaKAPTURE INTELLIGENCE, S.L.
09/01/202331/12/2025Desarrollo y validación de hormigón de uso estructural a partir de áridos recicladosHERCAL DIGGERS SL
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Assessment and implementation of Agriculture and Life Science Universities' first Gender Equality plans in Widening Countries. HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01 Coordination and Support Action 101094158Commission of European Communities
01/01/202331/12/2025Xarxa de R+D+I Marítima de Catalunya-Catalan Network for Blue InnovationAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2026Create a Symbiosis where PV and agriculture can have a mutually beneficial relationshipCommission of European Communities
01/01/202331/12/2026NEW GENERATION OF FULL ELECTRIC URBAN AND PERI-URBAN BUS RAPID TRANSIT SYSTEMS TO STRENGTHEN CLIMATE-FRIENDY MAS TRANSPORTCommission of European Communities
01/01/202331/12/2026Demonstration of battery metals recovery from primary and secondary resources through a sustainable processing methodology HORIZON EUROPE-CL4-2022-RESILIENCE-01Commission of European Communities
01/01/202331/12/2025Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut MentalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025HUB D'INNOVACIÓ PEDIÀTRICAFondo Europeo de Desarrollo Regional
01/01/202315/06/2023Proyecto I+D, Centro Técnico SEAT, Catedra SEAT-UPC, Anualidad 2022-23SEAT S.A.
01/01/202331/12/2023PLA DE TRANSFERÈNCIA GRUPS TECNIOGENERALITAT DE CATALUNYA
23/12/202231/12/2023ASISTENTE INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS QUE OPTIMICE LA GESTIÓN DE FANGOS ACTIVADOS ENTRE EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA INTELIGENTE DE DATOS E INTELIGENCIACETAQUA
22/12/202222/12/2025 IA a la transformació digitalFUNDACIÓ i2CAT
01/12/202230/11/2024Recuperación Sostenible de Elementos de valor añadido a partir de salmueras de desalinización de agua de mar mediante Tecnologías de separación híbrida.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024A la búsqueda de espacio de acomodación para la adaptación de la zona costera a los riesgos presentes y futurosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Dispositivos inteligentes de control solar para la rehabilitación de envolventes a partir de residuosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Agricultura integrada en edificios para una transición ecológica efectiva: Modelización e implementaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Hidrógeno a partir de efluentes residuales: circularidad energética y del agua en la industria textilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Preparación/'ad-hoc/' de cauchos mecanocalóricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Integración de tecnologías de procesamiento para garantizar una cadena de valor de baterías segura, circular y sostenible a través minería urbana e industrial.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Nueva metodología de apoyo a la rehabilitación energética de edificios. Incorporación del análisis de sensibilidad e incertidumbre en la definición del parque edificadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2023Mineria urbana a la ciutat de Barcelona: una alternativa per a la justíciaAjuntament de Barcelona
21/11/202230/01/2023Suport als projectes d'innovació del COIBCOL·LEGI OF.DIPLOMATS INFERMERIA BC
21/11/202223/02/2023CISCO hará una aportación única a la UPC para ser destinados al programa de generación de talento femenino en Inteligencia Artificial de nombre Top Rosies Talent ycon dedicación especial a la línea dCISCO SYSTEMS (SPAIN) SL
18/11/202231/12/2023Estratègies per a la recuperació d’urea d’aigües residuals: viabilitat tècnica, econòmica i ambientalAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/11/202230/06/2023Contracte de col·laboració de suport tècnic pels projectes REPLICATE i mySMARTLife 2FUNDACIO ESADE
01/11/202201/12/2022Cápsulas inspiracionales programa Apuesta por las TICGeneralitat de Catalunya (GenCat); FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
19/10/202218/07/2024N2B2: Neural Networks for Boiler BehaviourAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024EB-Pav: Desenvolupament d'un material amb escòries blanques per als paviments de llambordes.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024Recycling and valorisation of the olive harvest waste (/'alperujo/') as natural dyeing material for textile substrates. Upscale of the processAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/10/202202/10/2025Optimización topológica para una metodología de construcción de bajo impacto ambientalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/09/202229/02/2024Contrato de colaboración para el Desarrollo del panot+CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SA
16/09/202215/01/2023Contracte de col·laboració per l'assistència tècnica per a l'estimació del pressupost català de carboni segons criteris de justícia climàtica internacionalGENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
16/09/202215/01/2023Assistència tècnica per a l'estimació del pressupost català de carboni segons criteris de justícia climàtica internacionalGeneralitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
10/09/202231/12/2023X Congrés estatal de legionel.la i qualitat ambientalAJUNTAMENT TERRASSA
07/09/202212/10/2022Contracte de col·laboració per l'elaboració de l'estudi de models de configuracions de lluminàries per a diferents tipologies d'instal·lacions esportives municipalsDiputació de Barcelona
01/09/202231/08/2025Towards a functional continuum operating systemCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Gestión inteligente del cloud continuum: Desarrollo de las funcionalidades clave de un SO (AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Mejora de la calidad de potencia en sistemas de potencia remotos con convertidores electrónicos de potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Reciclado de elastomeros desvulcanizados, para la obtención de polimeros industriales de alto valor añadidoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Sistema modular de ventilación para edificios educativos integrado con la producción urbana de alimentos: Incrementar la eficiencia energética y la sostenibilidad del edificioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Resiliencia de infraestructuras existentes de hormigón pretensado frente a riesgos de deterioro y cambio climáticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Imaging data and services for aquatic scienceCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Recuperación de elementos de tierras raras (REE) y metales de desechos electrónicos y baterías de iones de litio gastadas mediante procesos de separación híbridos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Memorias del paisaje nilotico: prospeccion, simulacion y recreacion de la inundacion estacional en la zona del dique de Mimbal (Minia, Egipto)Ministerio de Ciencia y Tecnología
01/09/202231/08/2024Metropoltan Notebook: learning from the Mediterranean territories Agreement number 2022-1-FR01-KA201-ADU-000084919EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
01/09/202220/02/2024Programa de generació de talent femení en IAFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
31/07/202231/07/2022SUSLA Carbon Coaching App
21/07/202231/12/2023Estudi eficiencia energetica edificis EuskadiADM. GENERAL O ADM. DE LA COMUNIDAD
12/07/202212/07/2022Software: Conceptual Map automated construction
01/07/202230/06/2026Switching-Cell-Array-based Power Electronics conversion for future electric vehiclesCommission of European Communities
01/07/202230/06/2024Accelerating Sustainable Hydrogen Uptake Through Innovation and EducationCommission of European Communities
30/06/202230/06/2024Contracte de col·laboració per l'actualització, revisió i manteniment de l'avaluació de l'impacte ambiental dels processos de fabricació de teixits per entapissats de sofàs, utilitzant meCREVIN, S.A.
20/06/202204/07/2022Contrato de apoyo técnico para el asesoramiento en las zonas DEPOT e INTERMODAL del Puerto de San Roque (Algeciras)DRAGADOS SA Y HELIOPOL SAU UTE LEY
02/06/202202/06/2022Composición de caucho con efecto elastocalórico
01/06/202230/11/2025Industrial Cluster FLEXibility platform for sustainable FACTories to reduce CO2 emissions and to enable the Energy TransitionCommission of European Communities
01/06/202201/04/2025Contracte de Col.laboració per a la parametrització i càrrega de dades de mobillitat.AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/06/202231/05/2023Eines d’ajuda a la presa de decisions per entitats en contextos d’economia circular i social IIl IICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Aules TIC a Ghana ruralCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Projecte Building Hope: instal·lació d’aules informàtiques, wifi a escola i connexió a la comunitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Connecting St. John of God - Sierra Leone Part IIICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Soluciones basadas en la naturaleza para el tratamiento de Drenaje Ácido de Mina (DAM) de pasivos ambientales mineros en zonas altoandinas.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Instal·lació de portàtils al centre de desenvolupament comunitari de CasamanceCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Continuació del projecte 2021-F003: Disseny i implementació d'una infraestructura digital per a la localitat de GandiolCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Pla social VEX RoboticsCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Rehabilitant El Raval – Fase III Estudio de soluciones de bajo coste para la rehabilitación energética en hogares vulnerables – ensayo pilotoCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Impactes de la reutilització d’equips informàtics per reduir l’escletxa digital: la experiència de dos centres a La Plata i Rosario (Argentina)Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Herramientas de planificación y evaluación de proyectos de electrificación rural a escala regional II.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Casos d’estudi docents sobre projectes de desenvolupament destinats a màsters en enginyeria.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023“Ciutat i societat”, recerca-acció participada en un barri en risc d’exclusió. Estudiants del MISMeC a peu de carrer.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Intercambio de Laboratorios Locales de Informalidad y Resiliencia para la sensibilización de comunidades frente a los conflictos ambientales.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
24/05/202223/05/2025Contrato de colaboración para el estudio de diversas presas y seguimiento. Modelo priorización inversiones en mantenimiento de canales (O&M Iberia Hydro).Endesa Generación, S.A.
01/05/202231/10/2025Reinventing High-performance pOwer converters for heavy-Duty electric trAnSportCommission of European Communities
01/05/202230/04/2025Recycled aggregates for 3D printed concrete structuresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation (DIH4CAT)European Commission
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation Hub (DIH4CAT)DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNIC.
23/04/202231/12/2022Donació pel congrés ACAI-2022¿EurAI
23/04/202231/12/2022Donació pel curs ACAI-2022Artificial Intelligence Journal
19/04/202219/04/2025Desenvolupament d'eines per la modelització i avaluació de xarxes de calefacció i refrigeració urbanes eficients basades amb energia geotèrmica i recolzades amb d'altres fonts renovablesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/202230/09/2022Collaboration contract for development of a set of tasks related to the mechanical characterization and numerical simulation of shotcrete FRC (with Dramix 4D 65/35BG fib)NV BEKAERT S.A.
01/04/202231/03/2025Ensure fair NEXUS transition for climate change adaptation and sustainable development implementation based on coupled nature-based systems and bioeconomyEuropean Commission
01/04/202231/12/2022Contrato de colaboración para el apoyo a la investigación y desarrollo de la tecnología de la impresión 3D de hormigón y sus aplicaciones.ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL
01/04/202231/12/2024Impacte multidimensional immediat i diferit de la sindèmia SARS-COV2 en la salut comunitària: análisi i modelització en la població atesa a CAPSBE durant el periode 2020-2024GENERALITAT DE CATALUNYA
01/04/202231/03/2025Switching Mediterranean Consumers to Mediterranean Sustainable Healthy Dietary PatternsFUNDACIÓN PRIMA (PARTNERSHIP FOR RESEARCH AND INNOVATION IN THE MEDITERRANEAN AREA, PRIMA FOUNDATION)
11/03/202231/08/2022Contrato de colaboración de realización de ensayos de electrodiálisis, de nanofiltración y analíticas asociadas en el desarrollo del proyecto BIDEN.CETAQUA
11/03/202231/12/2023Contracte de col·laboració per l'impuls i promoció de la recerca i la investigació per a la reconversió del sector de l'automoció, nous models de mobilitat i expansió del vehicle elèctric.CONSELL COMARCAL DEL BAGES
01/03/202228/02/2023Contrato de colaboración para la optimización de las plantas piloto de Nanofiltración y Tratamiento de Salmuera en las que se llevará a cabo la fase experimental del proyecto LIFE CONQUER.CETAQUA
23/02/202202/03/2022Contrato de colaboración de apoyo técnico PVHPV HARDWARE SOLUTIONS SL
22/02/202222/02/2022Conjunto multicapa en base cemento que puede utilizarse como soporte biológico para fachadas de edificios u otras construcciones
17/02/202217/02/2025Intensificació en la caracterització i optimització del disseny d'elements de formigó reforçat amb fibres d'acer en l'àmbit de les obres subterrànies.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/02/202201/02/2024Contracte de col·laboració per la implementació i avaluació “EU Blockchain pre-commercial procurement (CNECT/2020/OP/0055)”IOTA Stiftung
31/01/202231/07/2023Contrato de colaboración como apoyo a AGBAR en el proceso de conceptualización, diseño y desarrollo de programa que permita la digitalización del modelo de toma de decisiones previamiente desarrolladoSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
10/01/202210/03/2022Contracte de col·laboració per el disseny, construcció, instal·lació i posada en marxa d’un fotogoniòmetre de dos eixosLEDS C4, SA
04/01/202204/01/2022Method of cooling air in a vehicle and air conditioning system for a vehicle
02/01/202202/06/2022Contrato de apoyo técnico para la obtención de las Declaraciones Ambientales de Producto de varios materialesINST. ESPAÑOL DEL CEMENTO
01/01/202231/12/2024Reducing nanoparticle exposures in industrial workplaces.Commission of European Communities
01/01/202231/03/2022CARNET Initiative on reinforcing the academic lead on Urban Mobility ProjectsFUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/202222241 Disrupting the way we move: Mobility as a ServiceEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2024Metal Influenced Acid Water as a source of valuable and critical raw materialsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Ajut 26th CIDITAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202201/09/2022Contrato de colaboración para el asesoramiento y análisis en la economía digital de dispositivos TIC.A.PANGEA COORD.COMUNICACIÓ COOP.
01/01/202231/12/2022HE-EIT IE 2022_WP7 Joint and common courses. Exhibit_2022.09.12Commission of European Communities
01/01/202201/03/2023Top Rosies TalentDIGITAL FUTURE SOCIETY; HP Printing and Computing Solutions, S.L.U .
01/01/202231/12/2024Sustainabilty and Metabolism in Architecture and TechnologyAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/202231/12/2024Anàlisi i Tecnologia d'Estructures i Materials (ATEM)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Generalitat de Catalunya. Departament de Recerca i Universitats
31/12/202131/12/2021Microgrid Optimizer
17/12/202117/12/2021Recovery of rare earth elements from acidic mine water
13/12/202112/06/2023Contrato de colaboración en I+D para el diseño de un nuevo sistema de barrera mixta de hormigón con recubrimiento con ASI B. Fases 1 y 2GIVASA, SA
01/12/202130/11/2023Aguas Acidas de Minería como Recurso para el suministro sostenible de materias primas y materias críticas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202131/05/2024Promover el acceso abierto a la agricultura urbana a partir del laboratorio Fertilcity a la ciudadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/11/202115/08/2022Design and develop the pilot for MVP validation of a container counting on 2nd life EV batteriesPositive Energy inc.
09/11/202115/07/2022Ampliació del contracte de col·laboració per el desenvolupament d'un estudi sobre la resiliència territorialCENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
01/11/202131/10/2024Impresión 3D de hormigón sensorizado para componentes de edificación orientados a la monitorización activa (SENSOCRETE 3D)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202131/10/2023Alianzas para la Emergencia Climática y Sanitaria del Valle De AburraAjuntament de Barcelona
01/11/202131/10/2023Alianzas para la Emergencia Climática y Sanitaria del Valle de AburraAjuntament de Barcelona
20/10/202130/01/2022Caracteritizació d'efluents i realització d'assaigs de traçabilitat per la recuperació d'àcid en corrents de refinat de cinc.CETAQUA
15/10/202131/12/2021Urban Circular Economy Mobility & BussinessFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
15/10/202130/05/2023An initial complete draft of a CEN Technical Specification (TS) for macro-synthetic fibre reinforced concrete covering state of the art knowledge (hereinafter, MSFRC) and, a Background document (hereMacro synthetic fibre association (
01/10/202130/03/2022NGIatlantic.eu application 03-277EUROPEAN COMMISSION
01/10/202130/09/2024Movilidad en la ciudad del futuro. Preparar a las ciudades para la nueva movilidad 2030 a través de las 4 universidades politécnicas españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/09/202130/04/2022Ampliació del contracte de col·laboració per el projecte Illa EficientCOOPIE, S.C.C.L. EN CONSTITUCIÓN
27/09/202131/12/2023Estudi de seguretat d'un fàrmacFERRER INTERNACIONAL,S.A.
01/09/202131/08/2024Vehículos autónomos urbanos: autobuses modulares y vehículos de mercancías. Diseño de nuevos servicios de movilidad e integración urbanaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Riesgos naturales compuestos y conectados en la costa Mediterránea española ante el cambio climático - MarAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202128/02/2025Estrategias de ventilación optimizadas considerando la calidad del aire interior, el confort térmico y el consumo de energía en edificios educativosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Reciclaje de recursos de residuos urbanos e industriales mediante la integración de procesos de separación híbridos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Esfuerzo conjunto entre BIología y TEcnología para monitorear y recuperar especies y ecosistemas impactados por la pesca: plataformasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Implantación de la economía Circular en la Industria de Proceso (CEPI): Métodos y herramientas para la integración circular de sistemas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Capacidades Intrínsecas para Robots Co-trabajadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202101/09/2024Disseny i implementació de solucions estratègiques de sostenibilitat, aplicades al disseny d'arquitectura i construcció circular de l'edificació per la seva integració en models BIMAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202131/08/2024artificial Intelligence threat Reporting and Incident response SystemEuropean Commission
01/09/202131/08/2024Peri-urban strategic areas in transformationAgencia Estatal de Investigación
01/09/202131/08/2023Alianzas para la Emergéncia Climática y Sanitaria del Valle de AburraCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC; Ajuntament de Barcelona
31/08/202131/08/2021Software TP2TD: Text processing pipeline for topic-discovery
09/08/202108/11/2021Realització de cales i presa de mostres de l’estructura de les calderes de la Sala de Calederes de Fabra i CoatsINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/08/202115/03/2024Detectability of humpback and gray whales in satellite imagery off California.The Nature Conservancy
29/07/202128/07/2025MA-DHC Desenvolupament d'eines per la modelització i avaluació de xarxes de calefacció i refrigeració urbanes eficients basades amb energia geotèrmica i recolzades amb altres fonts renovables.Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
29/07/202129/07/2024Millora de la vida útil de les canonades dels sistemes de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans a través de l'ús de nous materials.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
28/07/202128/07/2021Cement-based multilayer assembly that can be used as a biological support for building facades or other structures
01/07/202101/07/2024Contribution to the decarbonisation of energy intensive industries in the path of the European Union objectives. Application to the case study of SEATAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202130/06/2023Ampliació contracte col·laboració per desxifrà les claus per fomentar entre els joves el lideratge als àmbits social, econòmic i tecnològic per tal que puguin afrontar el principals reptes del futurACADEMIA EUROPEA DE LEADERSHIP SLU
01/07/202131/12/2024Green and Nature-Based Solutions for climate change-resilient waste infrastructures - LIFE20 CCA/ES/001795PROGRAMA LIFE DE LA COMISION EUROPEA
01/07/202115/11/2021Separel Liquid-Liquid Membrane Contactors for NH3 removalDUPONT IBÈRICA, SL 
25/06/202124/03/2022Trusted and reliable content on future blockchainsEUROPEAN COMMISSION
01/06/202131/05/2023Digital Technologies for Lecturing and LearningEuropean Commission
01/06/202131/12/2024Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (alta resolución): SXES, EBSD, EDS y con accesorios de Nanoindentación in situAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202101/03/2023AI for TourismCentre of Innovation for Datatech and Artificial Intelligence
21/05/202121/05/2021Separación de arsénico de antimonio y bismuto en un eluato
17/05/202130/09/2022Asesoramiento y supervisión en el diseño y modelización de la planta piloto de nanofiltración del proyecto LIFE CONQUERCETAQUA
14/05/202113/11/2022Municipis resilients a les pandèmies mitjançant el nexe de l'agricultura de proximitat, energia, aigua i residus. Del pilot al municipiAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/04/202121/06/2023Risk assessment for contaminants in seafoodEuropean Food Safety Authority
15/04/202121/06/2023Risk assessment strategies for contaminants in seafoodEuropean Food Safety Authority
15/04/202121/06/2023Risk Assessment Strategies of Contaminants in SeafoodEuropean Food Safety Authority
01/04/202131/03/2024Recovery of added-value elements from Copper primary productionEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/202131/12/2022Technical support contract agreement for the acceptance of Macro Synthetic Fibres as concrete reinforcement in EN 1992-1-1, Annex LMacro synthetic fibre association (
01/04/202131/03/2022EIT-UM-2021-21114- Multi-operator tool for managing Demand rEsPonsive trAnspoRTEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/202131/03/2022EIT-UM-2021-21169- E-ULTIMATE- Improve pUblic transport eLecTrIfication to fight against cliMATE changeEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
15/03/202115/05/2021Assessoria i validació experimental dels valors de l'SPF declarats en sistemes de producció d'ACS a alta temperatura amb bombes de calor en cascada (V6R 3 tubs amb el mòdul SMK-D140HN1-3)FRIGICOLL, S.A
01/03/202128/02/2022Asesoramiento y caracterización de formulaciones en base PLA (Prórroga 2021)ERCROSS SA
01/03/202131/07/2022Suport en la realització de tasques previstes en el següent projectes de recerca: Smart Transition of EU cities towards a new concept of smart Life and Economy – H2020FUNDACIO ESADE
16/02/202131/05/2021Disseny dels criteris i un model d’acreditació del programa de formació-consultoria innexONSANITY SOLUTIONS, SL
01/02/202131/01/2024Desenvolupament d'un curs digital sobre IA per a la ciutadania en general de difusió massiva en la societat catalanaFUNDACIÓ i2CAT
01/02/202101/02/2024Continuous lyophilization of bulk product within the pharmaceutical industryAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202131/07/2021Decentralized data ecosystem for the Open Blockchain for Asset Disposition Alliance. Provision of a Ledger testbed as a permissioned Ethereum ledger that record events or transactions, and run smart cEUROPEAN COMMISSION
01/02/202131/07/2021Urban Space / Micromobility / SustainabilityCàtedra SEAT - UPC
15/01/202114/01/2024Europe-Brazil-Bolivia-Cuba Capacity Building using globally available digital learning modulesCommission of European Communities
04/01/202103/06/2021The main objective of the project is to identify the key concepts of UCC that will affect the profitability of stakeholders in the design, built and operation of Urban Hubs or Urban Consolidation.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/01/202131/08/2021Mathematics online learning model in engineering educationCommission of European Communities
01/01/202131/12/2023Catedra MERCABARNAMERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARC
01/01/202131/12/2021«REDES DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE»: Género y Ciencia de Datos en Deporte y SaludGobierno de España. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (Mepsyd). Dirección General Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/01/202131/12/2022Instructional design – Teacher Training programmes: Challenge-Based LearningEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2022EIT- UM- 2021- 21254- Planning admission and MarketingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2022Urban Mobility- 21257 Face to face courses and materialEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021International Conference on Water and SustainabilityAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202131/12/2025EUROfusionCommission of European Communities
01/01/202101/04/2022Llibre blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a les indústries culturals i basades en l’experiènciaCentre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence
01/01/202131/12/2024Disseny Microestructural i Fabricació Avançada de Materials (Microstructural Design and Advanced Manufacturing of Materials)AGAUR
01/01/202127/05/2022Disseny i implementació d'una infraestructura digital per a la localitat de GandiolCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Itinerario académico para el reconocimiento de laboratorios locales de conflictividad y resiliencia climática en cinturones informales de BogotáCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Eines per l’ajuda a la presa de decisions per entitats en contextos d’economia circular i socialCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Soluciones basadas en la naturaleza para promover el reuso de aguas residuales en forestación de zonas de la costa peruana.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Phuong My Sanitaris per a famíliesCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL A ESCALA REGIONALCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Rehabilitant El Raval – Fase II Estudio de soluciones de bajo coste para la rehabilitación energética en hogares vulnerables – evaluación de alternativas y confección de un catálogo de actuacionesCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Sensibilització i formació en països de baix IDH via TICCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202131/12/2023PLANING THE FUTURE OF R&I IN EUROPEAN UNIVERSITY ALLIANCE UNITEEuropean Commission
01/01/202131/12/2023Planing the Future of R&I in European University Alliance UniteEuropean Commission
21/12/202031/12/2024Multi-agent Agri-food living labs for new supply chain Mediterranean systems. Towards more sustainable and competitive farming addressing consumers’ preferences and market changesEuropean Commission
02/12/202031/12/2022colaboración en el análisis de la calidad de los áridosreciclados producidos en la planta de reciclaje, así como su aplicabilidad en lafabricación de hormigones con 100% de árido reciclado, profundiHERCAL DIGGERS SL
01/12/202030/11/2023H2020-101004275- MObiLIty sERvices Enhanced by GALILEO & Blockchain’,/'MOLIERE/'Commission of European Communities
01/12/202031/05/2021Realización de ensayos de Electrodiálisis Reversible (EDR) en EEBE para el proyecto EDEN.CETAQUA
01/12/202031/10/2021CiutadanIA: Intel·ligència Artificial per a tothomGeneralitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Territori
30/11/202030/11/2024Developing innovative plant-based added-value food products through the promotion of LOCAL Mediterranean NUT and LEGUME cropsEuropean Comission
02/11/202001/05/2023Accelerating the transition towards Edu 4.0 in HEIsCommission of European Communities
02/11/202031/12/2020Actualització del model de renovació de la xarxa de distribució d'AB pel pla d'inversions 2022 mitjançant la conciliació dels interessos dels grups de relació i la seva implantació al teixit productiuAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/11/202031/10/2024Integrated novel strategies for reducing the use and impact of pesticides, towards sustainable Mediterranean vineyards and olive grovesEuropean Commission
01/10/202001/12/2020CCT 2020/KG-06: I què hi diuen les dones al Robert? (Que-Robert)Palau Robert
22/09/202005/01/2021Execució del contracte menor de serveis per a l'estudi de la llosa de formigó de la nau logística logaritme de Sant Sadurní d'Anoia (S56-ICS-12934)INFRAES.GENERALITAT DE CATALUNYA
01/09/202031/12/2020Immersive and Hybrid remote labsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/09/202031/08/2023A coordinated framework for cyber resilient supply chain systems over complex ICT infrastructuresCommission of European Communities
01/09/202030/06/2022Mediterranean Innovation Alliance for sustainable blue economyDG Regio, European Commission
01/09/202031/08/2021Interpretació del topic modelling en dades textualsUniversitat Politècnica de Catalunya
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/08/202009/03/2022Innovación en los modelos de baterias eléctricas desde una perspectiva de gestión de prevención del riesgoAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
31/07/202031/12/2020Subvenció AMB congrés IsufÀrea Metropolitana de Barcelona
30/07/202030/12/2020Knowledge Adaptive Recommender for Intelligent NutritionCUBE TECHNOLOGY INNOVATION,S.L.
27/07/202010/09/2020Cálculo de pilotes en 14 Parques FotovoltaicosGRANSOLAR CONSTRUCCION DE PROYECTOS
27/07/202028/08/2020Càlculo pilotes en parque solarPV HARDWARE SOLUTIONS SL
23/07/202022/01/20223D-Crete: Desenvolupament i optimització d'un material cementici per a impressió 3DAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/07/202031/10/2020L'objectiu del projecte és el d'implantar un sistema de captura fotomètrica a les instal·lacions de l'empresa VIBIA. Consistiria en el disseny, fabricació, instal·laci´ño i posta en marxa d'un fotogonVIBIA LIGHTING SLU
20/07/202020/07/2020Un aparato para atar un haz de cables o elementos filiformes varios y formar un mazo
13/07/202012/10/2020Estudio de la viabilidad técnico-económica de la incorporación de la tecnología In Mold Electronics en Tajo.Tajo Group
09/07/202015/01/2021PRimera fase del projecte KARIN Desenvolupament del mòdul de distàncies semàntiques pel recomanador d'alimentsCUBE TECHNOLOGY INNOVATION,S.L.
08/07/202031/07/2024Desarrollo de un conjunto de tareas para el peritaje exhaustivo sobre los posibles defectos de diseño, instalación y funcionamiento de las centrífugasPLASTIVERD PET RECICLADO SA
01/07/202001/02/2022Avaluació de l’impacte ambiental dels processos de fabricació de fil de PP,CO,PES i del teixit XPP-Y CO -ZPES per l’entapissat de sofàsCREVIN, S.A.
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2021Assessorament i participació en diversos projectes, tant amb empreses específiques com projectes cooperatius dins de l’àmbit de gestió de sòls i aigües contaminades i impacte ambiental.FUNDACIÓ EURECAT
01/07/202031/12/2022Red de Innovación de Nuevas Tecnologías en Salud Mental (TECSAM)Fondos FEDER
01/07/202001/02/2021DLT4EU - Circular Economy Open CallEuropean Union Horizon 2020
01/07/202031/12/2020Fast urban responses for new inclusive spaces and habitatEuropean Institute for Innovation and Technology
15/06/202015/07/2020Assaigs per valorar la desinfecció realitzada a partir d'un equip de desinfecció de vehicles desenvolupat per les empreses Promotor Les Comes Especial Events SL i Sistem Car SLSISTEM CAR, SL
01/06/202031/05/2024Circular Processing of Seawater Brines from Saltworks for Recovery of Valuable Raw MaterialsCommission of European Communities
01/06/202031/05/2024Development of radical innovations to recover minerals and metals from seawater desalination brinesCommission of European Communities
01/06/202029/02/2024Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Integridad estructural a diferentes escalas dimensionales de nuevos materiales compuestos cerámica-metal procesados mediante rutas de fabricación aditivasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Materiales cementicios neuromórficos para aplicaciones en ingeniería civilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2023Sistemas informáticos y de red descentralizados con recursos distribuidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/06/2020Assaigs per valorar la desinfecció realitzada a partir d'un equip ionitzador d'aire desenvolupat per l'empresa CATACATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.
01/06/202028/02/2021Suport en la realització de tasques previstes en els següents projectes de recerca:REnaissance of PLaces with Innovative Citizenship And Technology – H2020Smart Transition of EU cities towards a neFUNDACIO ESADE
01/06/202031/05/2024ECO-blends de alto valor añadido para técnicas de fabricación avanzadaMinisterio de Ciencia e Innovación
01/06/202031/05/2023Are promotional strategies a barrier to reduce greenhouse gases emissions from meat products?Ministerio de Ciencia e Innovación
01/06/202031/05/2021Desenvolupament d'eines per a l'avaluació de projectes energètics IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/05/202001/10/2020SDL-PAND: PANDEMIC SIMULATION TO TEST THE EFFECTIVENESS OF CONTAINMENT STRATEGIES THROUGH CELLULAR AUTOMATA AND INTELLIGENT AGENTS USING FORMAL SDL LANGUAGESCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
22/04/202022/07/2020Cap infant sense accés a l'escola des de casaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/04/202031/03/2023PROCESAMIENTO DE FLUJO DISTRIBUIDO EN SISTEMAS DE NIEBLA Y BORDE MEDIANTE COMPUTACIÓN TRANSPRECISAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202031/03/2023Marco de asignación de recursos holístico y fundacional para servicios edge computing optimizados y con alto impactoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202031/01/2021Identificació de Necessitats Socials Emergents com a conseqüència de la COVID19 i efecte sobre els Serveis Socials del territoriUniversitat Politècnica de Catalunya
03/03/202031/12/2022Hub d'Innovació PediàtricaFondos FEDER
01/03/202030/09/2020Contracte entre CIT/CARNET i UPC per al desenvolupament de recerca sobre la mobilitat com a servei a CatalunyaFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/202028/02/2021Asesoramiento técnico en el diseño de los pilotos en el que se llevará a cabo la fase experimental del proyecto LIFE REMINE-WATERCETAQUA
01/03/202031/12/20202020 EDU_COVID-19 UmbrellaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202031/12/2022Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental (CRETSAM)Fondos FEDER
01/03/202028/02/2021Strengthening of local capacities to promote food security in the state of Puebla, Mexico. Phase IICentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/202028/02/2021HahatayCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Earth Architecture WorkshopCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Incorporation into the training activities of the Degree in Energy Engineering and the Degree in Electrical Engineering of the EEBE of Development Education.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Development of multi-criteria tools for the design of electrical systems under extreme climatic conditions in IndonesiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Continuïtat del Projecte d'enfortiment de capacitats agroproductives de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo i el seu entorn.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
03/02/202002/02/2022Fibre Reinforced Concrete with Recycled and Waste Materials Optimised for Improved Sustainability of Urban ProjectsCommission of European Communities
03/02/202031/07/2020Projecte d’R+D consistent en analitzar les diferents possibilitats existents en la fase de fabricació dels maniquins i en especial en els materials escollits per a la seva fabricació tenint en compteNOA BRANDS EUROPE S.L.U.
01/02/202031/01/2021Assessorament en l’aplicació de models, tecnologies i estratègies de participació en els àmbits de la Salut i el BenestarCAPSE
01/02/202031/01/2021Formació en l’aplicació de models, tecnologies i estratègies de participació en els àmbits de la Salut i el BenestarCAPSE
01/02/202030/11/2020Reutilización/reciclaje de plástico para la transformación social: Terrassa y Salvador de BahiaAjuntament de Terrassa
29/01/202028/04/2022Desenvolupament d’eines per al suport en l’implementació i en la gestió de la reutilitació (SUGGEREIX).AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202030/06/2020EU-US collaboration on NGI - NGI Explorers ProgramCommission of European Communities
01/01/202031/12/2022DIGital traNsport In and for socieTYCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Innovation Leadership ProgramEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/05/2022Revalorización de residuos de PET opaco en materiales de alto valor añadidoCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Informe sobre congreso Isuf-HDIRECCION GENERAL DE AGENDA URBANA
01/01/202031/12/2020EIT-UM-2020-20083- Planning, admission and marketingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Subvenció Ajuntament de Barcelona congrés ISUFAjuntament de Barcelona
01/01/202031/12/2020Jornada del Dia Mundial de la DiabetisAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202031/12/2020Top Secret RosiesAjuntament de Barcelona
01/01/202001/05/2020La història darrera d'un aliment. Impacte del relat emocional sobre la percepció sensorial dels aliments (61156-CREDA)Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
01/01/202031/12/2020Asesoramiento y caracterización de formulaciones en base PLA (Prórroga 2020)ERCROSS SA
01/01/202001/01/2021Continuïtat amb l'adequació del vehicle-clínica, les seves traansformacions per projectar activitats en moviment i estudi de l'impacte i les relacions que generen sobre la xarxa social de les comunitats rurals del Senegal i als països en desenvolupamentUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/202031/01/2021Certificar la custodia amb BlockchainAgència de Residus de Catalunya
01/01/202031/12/2020an Off-Street parking floating CARsharing serviceEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
15/11/201930/05/2020Monitoratge i control del sistema d'estintolaments actius per a l'edifici situat al C/ Almogàvers, 87 i Joan d'Àustria, 105 de BarcelonaREHAC, SA
11/11/201913/12/2019Elaboració d'un peritatge per l'ajuntament de Terrassa en relació a l'expedient ECAS-5800/2017 en relació a l'oferta tècnica de l'empresa Energía Eléctrica eficienteAJUNTAMENT TERRASSA
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
01/11/201930/10/2020L'impacte climàtic del gas natural i de les grans infraestructures energètiquesXARXA DE L'OBSERVATORI DEL DEUTE EN
21/10/201910/12/2019ELABORACIÓ D’UN PLEC DE CONDICIONS PER A LA IL·LUMINACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: -Pistes de pàdel -Pistes de tennis -Camps d’atletisme -Sales esportives. -Pistes poliesportives cobertes i deDiputació de Barcelona
10/10/201910/10/2019Dispositivo de perfusión para purgado de tratamiento farmacológico intravenoso
01/10/201931/03/2023Consulta Local para la Optimización de Políticas Territoriales sobre Energía RuralCommission of European Communities
01/10/201931/08/2021soporte de I+D enmarcado en el proyecto de “Desarrollo de un nuevo modelo de impulsión de GNL que aumente de forma drástica el rendimiento y la eficiencia de los mecanismos actuales”CRYO INOX SL
01/10/201930/09/2022programa experimental: PP fibre reinforced concrete and hybrid pre-cracked beams subjected to permanent loads: experimental program and constitutive equationsBASF CONSTRUCTION SOL.GmbH
01/09/201930/09/2019Optimización de la etapa de extracción de polifenoles presentes en los residuos agroalimentarios.FUNDACIÓN CENTRO GALLEGO DE
01/09/201931/12/2020FELIZIUDAD: Development and Piloting of Assessment Model and Certification Scheme for Sustainable City Neighborhoods and Citizen InitiativesEuropean Institute for Innovation and Technology
01/09/201928/02/2023GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/09/201931/08/2022Systemic University Change Towards Internationalisation for AcademiaCommission of European Communities
01/09/201931/03/2021Estudio de soluciones de bajo coste para la rehabilitación energética exprés en hogares vulnerables – campaña experimental en el barrio del Raval.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
31/08/201931/12/2019DIÁLOGO ENTRE PARES PARA POTENCIAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NDCs EN AMÉRICA LATINA EN EL MARCO DE EUROCLIMA+ (Bolivia)FUNDACIÓN AVINA CHILE
29/07/201928/07/2020Suport a l'empresa Onsanity en la seva relació amb els clients de projectes d'innovacio.ONSANITY SOLUTIONS, SL
20/07/201931/10/2020Desarrollo de materiales de construcción sostenibles (principalmente hormigón reciclado) mediante el uso de árido reciclado mixto, auto-producido (del RCD) y de calidad.HERCAL DIGGERS SL
16/07/201915/11/2019Predicció d'indicadors inmobiliaris: Actualització de models macroeconòmics i microeconòmics d’indicadors immobiliaris, el desenvolupament d’un model microeconòmics i un model de segmentació de provínAIS APLICACIONES DE INTELIGENCIA AR
04/07/201903/07/2020decentraLizEd Data Governance for nExt geneRation internetCommission of European Communities
01/07/201930/06/2024INnovations in plant VarIety Testing in Europe to foster the introduction of new varieties better adapted to varying biotic and abiotic conditions and to more sustainable crop management practicesEuropean Commission
01/07/201913/02/2020Nature based solutions and suistanable water management for small and intermediate citiesAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Accd).
28/06/201927/06/2023Desenvolupament de sistemes de dispersió col·loidal i granulacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
17/06/201931/12/2019Modelo holístico para la clasificación y priorización de las diferentes inicativas a implementar en una BiofactoríaSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
17/06/201931/12/2019Modelo holístico para la clasificación y priorización de las diferentes iniciativas a implementar en una biofactoriaSUEZ SPAIN, SL
17/06/201910/04/2020Assessorament a BSA en tot allò que fa referència a l’aplicació de models, tecnologies i estratègies de participació en els àmbits de la Salut i el Benestar.BADALONA SERVEIS ASSITENCIALS, S.A.
01/06/201930/06/2020Nou model sostenible de renovació de la xarxa de distribució pel pla d'inversions 2021AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/06/201931/05/2022Prestación de servicios de confianza en nubes periféricos descentralizadas para múltiples entornosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022Economía participativa para una plataforma computacional comunitaria descentralizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/01/2022H2020-825268-LEDGER - Pangea - decentraLizEd Data Governance for nExt geneRation internetEuropean Union Horizon 2020
01/06/201931/12/2021Digitalization on Power Generation in the field of Data Analytics and Artificial Intelligence, para la aplicaci´on industrial de t´ecnicas de IA a la producci´on y gesti´on de turbinas de gasSiemens
01/05/201901/02/2021Desenvolupament de façanes verdes emprant formigó de bioreceptividad milloradaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201930/06/2020Valoració campanya productes proximitat catalans en els consimidors (61143-CREDA)Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
26/04/201905/05/2020Avaluació de la implementació del projecte pilot d'Inspiring Girls en les escoles i instituts de Catalunya per a l'empoderament de les nenes i noies en el camp TIC.FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/04/201918/06/2022Desarrollo de nuevos sistemas de diseño optimizado de forjados de hormigón reforzado con fibras más competitivos y sostenibles.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201931/03/2023Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua en áreas periurbanas: Conectando las dimensiones ecológica, social y económicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201931/07/2020Suez biofactorías: economía circular y sostenibilidad como argumento para la priorizaciónSuez
26/03/201931/12/2019DIÁLOGO ENTRE PARES PARA POTENCIAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NDCs EN AMÉRICA LATINA EN EL MARCO DE EUROCLIMA+ (Chile)FUNDACIÓN AVINA CHILE
25/03/201931/12/2019DIÁLOGO ENTRE PARES PARA POTENCIAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NDCs EN AMÉRICA LATINA EN EL MARCO DE EUROCLIMA+ (El Salvador)FUNDACIÓN AVINA CHILE
23/03/201930/09/2019Maqueta Museo CarnavaletEtablessiment PublicParis Musees
19/03/201931/07/2020Mejora de la infraestructura científico-técnica del Departamento de Arquitectura de Computadores de la UPCMinisterio de Ciencia e Innovación
01/03/201901/02/2023BICISENDAS. Carril BICI: sostenible, energéticamente autosuficiente, inteligente, descontaminante, integrado y seguroFCC CONSTRUCCION, S.A.
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A003 Enfortiment de capacitats agroproductivas de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo i el seu entorn. Pla participatiu de desenvolupament integral amb la UMSS i la coop. de dones indigènes constructores.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A008 Diseño de plan de mantenimiento del sistema de energización solar fotovoltaica para 2000 viviendas en Ghana y capacitación de los encargados de la difusión del mismoCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A011 uHandle: Adaptador d’utensilis per persones amb necessitats especials a les mansCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Fortalecimiento de capacidades locales para promover la seguridad alimentaria en el Estado de Puebla, MéxicoCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Projecte MalawiCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Análisis de la Seguridad Alimentaria y Nutrición Sostenible con Enfoque de Género en Comunidades Vulnerables de Chihuahua, México.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Adequació vehicle-clínica a les comunitats rurals de SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Projecte OrigenCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Apropiación social de conocimiento eco-tecnológico para el manejo de contaminación difusa en humedales de la región de la Mojana en ColombiaCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d'eines per a l'avaluació de projectes energèticsCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Objectius ODS 2 i 12. Lluita contra la fam a través de la lluita contra el malbaratament alimentari. Rol de la societat civil, un exemple: 32 anys del Banc dels Aliments de Barcelona. I nosaltres què?Centre Cooperació per al Desenvolupament
20/02/201916/02/2026Según Convenio Marco, establecer los honorarios relativos al asesoramiento, soporte académico y cualquier otra actividad que implique remuneración, que de común acuerdo se establecen entre el COACádizCOLEGIO OFICIAL ARQUITECTOS-CÁDIZ
14/01/201913/01/2024Construcción y evaluación de capacidades innovadoras del sector académicoAgencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
01/01/201930/06/2024OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021A European AI On Demand Platform and EcosystemCommission of European Communities
01/01/201931/12/2019Assessorament a la implantació de projectes d'innovacióCAPSE
01/01/201931/12/2019Formació per a la innovacióCAPSE
01/01/201930/09/2022Gestión de una arquitectura jerárquica Fog-to-cloud para escenarios IoT: Compartición de recursosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019Asesoramiento y caracterización de formulaciones en base PLAERCROSS SA
01/01/201931/12/2021 ESTUDIO DE LAS PRESAS DE SUSQUEDA, TORÁN, PINTADO, Y GESTIÓN DE CANALES para ENDESA GEEndesa Generación, S.A.
01/01/201930/09/2022Optimización de Microrredes con Energías Renovables bajo Incertidumbre y Futura Integración a la RedAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Engineering and Business Case (E&BC)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2021Innovación sistémica de servicio: Reconfiguración de procesos productivos y proposiciones de valor en ecosistemas de negocio complejosMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201901/08/2021Data Science for Gender Gap (DSGG)Pendent per manca de dades
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2020Citizen Sustainable InitiativesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2019identificación de perfiles de consumo de servicios sanitarios en el estado de Nueva Gales, AustraliaAustralian National University
01/01/201931/12/2019Analysis of case management in Australia through Clustering Based on Rules and data science approachVisual and Decision Analytics
01/01/201931/12/2019Environomical Pathways for Sustainable Energy SystemsEuropean Institute for Innovation and Technology
01/09/201703/04/2019Conveni AGBAR - Estudi d'una EDARAGBAR
15/10/200931/03/2025PROJECTE CAMPUS INNOVACIO I EMPRENEDORIAFOMENT TERRASSA, S.A.
02/02/200931/05/2025R+D CARTOGRAFIA VIRTUAL DEL TARRAGONÉS EN L'ÀMBIT DEL TURISMECLIENTS DIVERSOS

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors