Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia

COORDINADOR/A

Achaerandio Puente, Isabel

CONTACTE

doctorat.deab@upc.edu

https://deab.upc.edu/es/doctorado

El Programa de Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia procedeix d’un programa existent prèviament a la UPC, denominat Biotecnologia Agroalimentària i Sostenibilitat (Reial decret 778/1998), que es va començar a impartir durant el curs acadèmic 2003-04.

De fet, aquest Programa de Doctorat va sorgir com a conseqüència d’una col·laboració acadèmica entre l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) i la UPC per aprofundir en els estudis i recerca en l’àmbit agroalimentari. Aquesta col·laboració es va establir abans de l’any 2000, temps en què l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona no era un centre propi de la UPC, sinó un centre adscrit (dependència acadèmica) i depenia econòmicament de la Diputació de Barcelona.

El Programa de Doctorat actualment està vinculat al Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC, i compta amb la col·laboració d’alguns professors de Departament d’Enginyeria Química de la UPC, que per la temàtica de la seva recerca estan més emmarcats en el nostre programa. Així mateix, també compta amb la col·laboració d’investigadors d’altres universitats i centres de recerca (IRTA i CSIC). El Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia va ser creat l’any 2001 precisament per poder integrar el personal de l’Escola Superior d’Agricultura i Barcelona (ESAB) a la UPC. Com ja s’ha dit, es va començar a impartir amb el nom de Biotecnologia Agroalimentària i Sostenibilitat, i posteriorment, i aprofitant els canvis legislatius de l’EEES, es va canviar el nom a l’actual: Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia.

El programa justifica la seva necessitat en la gran quantitat d’indústria agroalimentària a Catalunya i especialment a la província de Barcelona, on supera un percentatge superior al 60%. Aquesta indústria genera demanda de personal especialitzat en innovació i en recerca, atesa la creixent sofisticació que està patint la indústria agroalimentària i l’elevat grau de complexitat i de multidisciplinarietat de determinades àrees tecnològiques (sensors, envasat, logística, eines moleculars d’anàlisi i detecció…). Precisament, el fet d’oferir el Programa de Doctorat des d’una universitat politècnica com és la UPC fa que es puguin cobrir bé les àrees tecnològiques que no són pròpies de la investigació del nostre Departament, però que sí que es troben molt ben cobertes en altres centres i departaments de la UPC, com ara enginyeria química, enginyeria electrònica, física aplicada, matemàtiques, teoria del senyal i comunicació o administració i direcció d’empreses.

És per això que la investigació dels grups que formen el Programa de Doctorat pot dirigir-se a un sector industrial ampli, que cobreix:

• Agricultura sostenible i qualitat dels aliments
• Mecanització agrària
• Enginyeria ambiental
• Patologia vegetal
• Sistemes de producció aqüícola
• Biologia computacional i simulacions
• Economia agrària (en col·laboració amb la Universitat de Lleida)
• Malherbologia i ecologia vegetal (en col·laboració amb la Universitat de Lleida)
• Tecnologia d’aliments
• Agricultura de precisió (en col·laboració amb la Universitat de Lleida)

Tots aquests sectors industrials estan actualment augmentant de forma notable tant en producció com en innovació i complexitat en les tecnologies que utilitzen, i l’única manera de formar personal especialitzat en la recerca d’aquestes àrees és a través del Programa de Doctorat.

El Programa de Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia queda plenament justificat no només per la relació tan directa que té amb el sector industrial més proper, sinó per la concurrència d’altres programes de contingut similar que hi ha tant en els EUA com a Europa (TI Eindhoven, U. di Bologna, Nottingham, Alberta University i University of British Columbia, entre d’altres). A Espanya són moltes les universitats ofereixen programes amb continguts similars (Universidad de Cádiz, Universidad Miguel Hernández, Universidad de Vigo, Universidad d’Oviedo, Universidad de Valladolid…). Més concretament en l’àmbit de Catalunya, les universitats de Lleida (UdL), Tarragona (URV) i Barcelona (UB) ofereixen programes de doctorat amb continguts similars, i amb aquestes mantenim col·laboracions científiques i docents per impartir màsters (Universitat de Lleida; Universitat de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili de Tarragona).

El programa té com a objectius principals la formació d’especialistes en les tècniques que li són pròpies en recerca en tecnologia i biotecnologia agrària i alimentària. Aquests especialistes han de poder implementar i desenvolupar en la indústria les tècniques i protocols més avançats i tecnològicament més competitius. Finalment, aquests especialistes han de poder incorporar-se tant al teixit empresarial com a l’acadèmic, i tenir un reconeixement internacional.

Altres Universitats

Universitats amb convenis de cotutela:

• Lebanese University, Líban

• Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil

Informació general

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat té un caràcter marcadament multidisciplinari, de manera que els títols que permeten accedir als nostres estudis són diversos.

A causa de la reorganització i canvis que pateixen els estudis de màster, actualment la formació prèvia més adequada per accedir al Programa de Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia correspondrà al Màster en Enginyeria Agronòmica, el Màster Interuniversitari en Aqüicultura i el Màster en Millora Genètica Vegetal, tots ells oferts per la UPC amb caràcter interuniversitari.

A més d’aquests perfils d’accés, i a causa del caràcter marcadament multidisciplinari, també hi poden accedir graduats en ciències i tecnologies de l’alimentació, enginyeries agroalimentàries, ciències de la vida i sistemes biològics, amb superació prèvia del màster corresponent o de 60 ECTS de màster.

L’interès pel treball experimental de laboratori i/o de camp i la capacitat de treball en equip, així com la capacitat crítica i analítica i la iniciativa són aspectes rellevants que ajuden a definir l’accés dels futurs doctorands.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:

Universitats amb convenis de cotutela:

• Lebanese University, Líban

• Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil


UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Química
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://deab.upc.edu/es/doctorado

CONTACTE:

doctorat.deab@upc.edu


Convenis amb altres institucions

• Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)

• Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat té un caràcter marcadament multidisciplinari, de manera que els títols que permeten accedir als nostres estudis són diversos.

A causa de la reorganització i canvis que pateixen els estudis de màster, actualment la formació prèvia més adequada per accedir al Programa de Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia correspondrà al Màster en Enginyeria Agronòmica, el Màster Interuniversitari en Aqüicultura i el Màster en Millora Genètica Vegetal, tots ells oferts per la UPC amb caràcter interuniversitari.

A més d’aquests perfils d’accés, i a causa del caràcter marcadament multidisciplinari, també hi poden accedir graduats en ciències i tecnologies de l’alimentació, enginyeries agroalimentàries, ciències de la vida i sistemes biològics, amb superació prèvia del màster corresponent o de 60 ECTS de màster.

L’interès pel treball experimental de laboratori i/o de camp i la capacitat de treball en equip, així com la capacitat crítica i analítica i la iniciativa són aspectes rellevants que ajuden a definir l’accés dels futurs doctorands.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Requisits específics d’admissió
Els títols que tenen accés directe al nostre Programa de Doctorat (i no requereixen complements de formació) són:
• Màster en Enginyeria Agronòmica (UdL-UPC-URV-UdG)
• Màster en Aqüicultura (UPC-U. de Barcelona)
• Màster en Millora Genètica Vegetal (UPC-U. Politècnica de València)

Els graduats i enginyers han d’acreditar haver cursat els crèdits necessaris en un màster universitari.

Als alumnes se’ls exigeixen coneixements mínims d’anglès de nivell B2 (Vantage) del Marc de Referència Europeu, equivalent al títol First Certificate in English (FCE) del British Council.

Únicament si els estudiants que vulguin ser admesos sol·liciten un tema específic de tesi doctoral, aquests seran adreçats pel coordinador o la coordinadora al corresponent grup de recerca, per garantir la viabilitat de la feina i assignar-los el tutor/director o la tutora/directora més idoni per dur a terme la direcció d’aquesta tesi. En aquests casos, l’admissió es fa atenent-se a les observacions de tutor/director o la tutora/directora proposat. A la reunió següent, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) ha de ratificar l’admissió, el tutor/director o la tutora/directora assignat i, si escau, els complements de formació necessaris.

Als estudiants que sol·licitin l’admissió sense haver definit una àrea de recerca, el coordinador o la coordinadora els informarà i orientarà, segons les possibilitats dels diferents grups de recerca vinculats al Programa de Doctorat. Seguidament el coordinador o la coordinadora informarà la CAPD de la sol·licitud d’admissió rebuda i, tenint en compte la formació prèvia i les expectatives o interessos dels estudiants, la CAPD decidirà l’admissió i assignarà un tutor/director o tutora/directora, els quals proposaran, en cas necessari, la realització de complements formatius.

Criteris de valoració de mèrits i ponderació
De la documentació aportada en cada sol·licitud d’admissió es tindrà en consideració, en primer lloc, que hi hagi una concordança evident entre la formació acadèmica dels alumnes i l’àrea de recerca en què aquests sol·licitin confeccionar la tesi. Amb una importància semblant, es valora el seu expedient acadèmic i la possibilitat d’obtenir finançament a través d’una beca. En tercer lloc, es pondera la seva experiència investigadora prèvia, així com la seva motivació i disponibilitat. Finalment, es valoren positivament altres coneixements d’idiomes a més de l’anglès.

Per fer una valoració objectiva, podem quantificar aquests paràmetres de la manera següent:
• Ponderació de la concordança formació acadèmica/àrea investigació: 30%.
• Ponderació de l’expedient acadèmic: 35%.
• Ponderació de la motivació: 10%.
• Ponderació del coneixement d’altres idiomes: 10%.
• Ponderació de l’experiència investigadora: 15%.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està prevista modificar-los per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

En el cas del Programa de Doctorat Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia, la Comissió Acadèmica considera que, amb els requisits d’accés abans esmentats, no es requereix la realització de complements de formació addicionals.

Si la CAPD o el tutor/director o la tutora/directora assignats consideren que algun o alguna estudiant de doctorat ha de fer complements de formació, i atenent a la multidisciplinarietat del nostre doctorat, aquests es programaran bàsicament en els programes de màster universitari en les àrees d’enginyeria de biosistemes, medi ambient i sostenibilitat i recursos naturals, en el Màster Universitari d’Enginyeria Biomèdica, el Màster Universitari en Enginyeria Química o altres afins tenint en compte la línia de recerca en què s’emmarqui la tesi doctoral d’aquests estudiants, la seva trajectòria i els seus estudis previs, així com els complements de formació que necessitin.

Període de matrícula dels nous doctorands

Entre setembre i abril.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

L’establert per l’Escola de Doctorat.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 480.
Caràcter: optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter: optativa.

Activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optativa.

Activitat: Cursos i seminaris.
Hores: 40.
Caràcter: optativa.

Activitat: ’Workshops’.
Hores: 10.
Caràcter: optativa.

Activitat: Publicacions.
Hores: 150.
Caràcter: obligatòria.

Abans de dipositar la tesi els estudiants de doctorat han de justificar almenys un article com a primer autor, publicat o acceptat, en revista amb índex d’impacte.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

El Programa de Doctorat compta amb instal·lacions cientificotècniques suficients per garantir el desenvolupament de les tesis que són admeses i matriculades en aquest.

Al Campus del Baix Llobregat la biblioteca està ubicada a l’edifici de serveis del campus. L’accés és per la planta baixa i la seva web és https://bibliotecnica.upc.edu/bcbl. El seu objectiu principal és satisfer les necessitats puntuals, presencials i virtuals, d’informació tècnica i científica, d’aprenentatge, de recerca i de formació continuada.

El Departament disposa de catorze laboratoris de recerca, dotze al Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (Campus del Baix Llobregat) i dos al Departament d’Enginyeria Química (Campus de Terrassa i Campus Diagonal Sud). Entre aquests hi ha laboratoris d’anàlisi química i bioquímica instrumental (HPLC, espectroscòpia UV-VIS, absorció atòmica, infrarojos, texturòmetre, etc.), laboratoris de biologia cel·lular i molecular (cabines de flux laminar, incubadores de CO₂, etc.), Laboratori de Microbiologia, Laboratori d’Anàlisi Sensorial i Tast de Productes, Laboratori de Sanitat Vegetal, Laboratori de Tractament de Residus i Física de Sòls, Laboratori d’Aqüicultura i Laboratori de Modelització Molecular. Tots els laboratoris estan dotats, a més, amb la seva instrumentació específica en funció de l’àrea temàtica, amb instal·lacions bàsiques de gasos, recollida de residus selectiva, climatització, connexió a xarxa…

El Programa de Doctorat també disposa de l’estació experimental: Unitat de Recerca en Enginyeria de Sistemes Biològics i Agricultura Periurbana (Agròpolis), situada a uns 5 quilòmetres del campus universitari, amb una extensió de 10 hectàrees i un edifici de serveis generals. Aquesta estació experimental és plenament operativa i disposa dels serveis generals (reg, comunicacions, hivernacle…), que permeten el desenvolupament de tots els assajos de camp associats amb les tesis experimentals de l’àrea agrícola.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

Darrera actualització: 25/05/2024 04:45:20.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 25/05/2024 04:30:28.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • ORTEGA RIOJA, PAULA: Assessment of different strategies to reduce environmental fungicide contamination in vineyards
  Autor/a: ORTEGA RIOJA, PAULA
  Programa: TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA
  Departament: (DEAB)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 12/03/2024
  Director/a de tesi: GIL MOYA, EMILIO | MATAMOROS MERCADAL, VÍCTOR

  Tribunal:
       PRESIDENT: VOLTZ, MARC IVES
       SECRETARI: IZQUIERDO FIGAROLA, JORDI
       VOCAL: DOUZALS, JEAN PAUL
  Resum de tesi: El cultivo de la vid tiene una rica historia en la región europea. Para garantizar su producción, se ha confiado tradicionalmente en el uso de productos fitosanitarios (PPP) para el control de plagas y enfermedades. Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el viñedo es Plasmopara viticola, comúnmente conocido como mildiu. Tradicionalmente, para combatir esta enfermedad se han utilizado fungicidas a base de cobre. Aunque hoy en día también existen productos de síntesis química y de origen biológico, el cobre sigue siendo la opción más utilizada. Sin embargo, se ha observado que su uso prolongado puede causar contaminación ambiental, especialmente en el suelo y las aguas. Por ello, el uso de productos fitosanitarios en la agricultura es actualmente motivo de gran preocupación debido a los riesgos que plantean tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Su uso prolongado y, en ocasiones, abusivo o descuidado, ha hecho saltar las alarmas en la Unión Europea.Este proyecto de investigación doctoral se ha centrado en la búsqueda de soluciones alternativas para reducir la contaminación causada por fungicidas en la vid desde diferentes ángulos, desde la mitigación hasta la prevención. En primer lugar, la tesis doctoral explora el impacto de los cultivos de cobertura en la reducción de la lixiviación de plaguicidas a las aguas subterráneas y el papel de las franjas de protección vegetadas en la reducción de la escorrentía a los cursos de agua superficiales. En segundo lugar, evalúa el potencial de la vegetación para degradar estos productos en distintos medios edáficos, incluidos sus productos de transformación. En tercer lugar, este trabajo implica el desarrollo y la evaluación de un producto microencapsulado de cobre que mejora la deposición y, por tanto, reduce la cantidad de cobre necesaria en los tratamientos fitosanitarios. Por último, en la cuarta fase, se evalúan los factores que influyen en la adopción por parte de los agricultores de los biopesticidas como producto alternativo a los fungicidas de cobre. Este trabajo demuestra que las tres alternativas propuestas se han mostrado como estrategias potenciales para reducir la contaminación.Los hallazgos presentados en esta tesis demuestran resultados prometedores. Los cultivos de cobertura y las bandas de vegetación son estrategias eficaces para reducir la contaminación de las aguas subterráneas y del suelo resultante de la aplicación de fungicidas, debido a su capacidad para degradar los compuestos contaminantes. La vegetación acelera la cinética de degradación de los fungicidas en el suelo y de sus productos de transformación. El producto microencapsulado evaluado, permite aumentar la eficacia durante la aplicación en pulverización, generando una reducción potencial de cobre. Asimismo, se ha detectado que el conocimiento de la legislación del cobre es crucial para la introducción de productos fitosanitarios biológicos como alternativa a los fungicidas químicos o de cobre. Todas estas estrategias pueden combinarse para lograr un impacto aún mayor en diferentes niveles de actividades de aplicación de pulverización. Es necesario seguir investigando para lograr el menor impacto ambiental y producir alimentos más seguros de forma más sostenible.

 • OSORIO PEÑA, MANUEL OCTAVIO: Development of concentrated beer products by applying freeze concentration technology
  Autor/a: OSORIO PEÑA, MANUEL OCTAVIO
  Programa: TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA
  Departament: (DEAB)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de lectura: 05/04/2024
  Director/a de tesi: HERNANDEZ YAÑEZ, EDUARDO | MORENO MORENO, FABIAN LEONARDO | RUIZ PARDO, RUTH YOLANDA

  Tribunal:
       PRESIDENT: NAKAGAWA, KYUYA
       SECRETARI: ORELLANA PALMA, PATRICIO
       VOCAL: PRUDÊNCIO, ELANE SCHWINDEN
  Resum de tesi: La cerveza es un producto de importancia en el campo económico, siendo considerada como la bebida alcohólica más popular en el mundo. También se trata de un producto en el cual se presentan innovaciones constantemente, siendo un mercado potencial para el desarrollo de nuevos productos y procesos, principalmente de aquellos que buscan resaltar cualidades como el flavour, o la calidad de las mismas, como ocurre, por ejemplo, con las bebidas concentradas. Sin embargo, se debe elegir con precaución la técnica a aplicar, puesto que son varios los compuestos volátiles de la cerveza que se podrían perder al aplicar un tratamiento térmico de concentración, generando perdida en la calidad del producto, pues se ha demostrado que dichos compuestos están directamente relacionados con el perfil sensorial de la cerveza. Una técnica que ha presentado buenos resultados en concentración de solutos y conservación de propiedades (sensoriales y de bioactividad) es la crioconcentración, la cual ha mostrado ser una técnica viable para varias matrices líquidas alimenticias, como jugos, vinos, lácteos y extractos de café, y no alimenticias, como los tratamientos de aguas. Por medio de este trabajo se buscó analizar la aplicación de crioconcentración progresiva agitada y en bloque, en diferentes tipos de cerveza. Para ello, en una primera instancia se estudió el efecto de una técnica conocida de crioconcentración, como lo es la película descendente, sobre el perfil sensorial de una cerveza comercial, para después realizar un comment analysis para así elegir las cervezas artesanales que se usaron en posteriormente. Finalmente se desarrollaron modelos de tiempo versus fracción de hielo para estas cervezas en la técnica de crioconcentración progresiva agitada. Posteriormente, se evaluaron los cambios en la composición fisicoquímica de tres tipos de cervezas antes y después de la aplicación de las técnicas progresiva agitada y de bloque, encontrando efectos significativos de variables operativas. Adicionalmente, se realizó un análisis de componentes volátiles por medio de una cromatografía de gases acoplada a un espectro de masas, evaluando las cervezas originales, los líquidos concentrados y las fracciones más diluidas en cada técnica, encontrando diferencias significativas en la composición relativa de los compuestos a través de su porcentaje de área de los cromatogramas. Finalmente, se realizaron análisis sensoriales de las fracciones evaluadas, por medio de un análisis multidimensional, evaluando la intensidad de descriptores de aroma, sabor y sensación de cada muestra, encontrando variaciones en los perfiles sensoriales y correlacionando dichos cambios con los cambios en los parámetros fisicoquímicos y de la composición relativa de volátiles. El documento se estructura en nueve capítulos, destacando generalidades, objetivos y estructura en los primeros tres capítulos, mientras que los capítulos cuatro al seis presentan resultados detallados. Finalmente, los capítulos siete y ocho muestran los resultados principales y las conclusiones generales del proyecto, resaltando la relevancia y viabilidad de la crioconcentración en la mejora y conservación de la calidad sensorial de la cerveza, develando el potencial para desarrollar nuevos productos concentrados de cerveza.

 • XUN, LU: Towards a sustainable use of plant protection products in orchards: Implementation of canopy-adapted spray technology and new developments for spray efficiency evaluation
  Autor/a: XUN, LU
  Programa: TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA
  Departament: (DEAB)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 11/03/2024
  Director/a de tesi: GIL MOYA, EMILIO

  Tribunal:
       PRESIDENT NO PRESENCIAL: GARCIA RAMOS, JAVIER
       SECRETARI: SANCHEZ SANCHEZ, ELENA
       VOCAL: GRELLA, MARCO
  Resum de tesi: La aplicación de productos fitosanitarios (PF) es una de las soluciones más ampliamente utilizadas para controlar de manera efectiva plagas y enfermedades durante la gestión de las plantaciones frutales, garantizando el rendimiento y la producción de frutas. Los agricultores suelen tender a aplicar un exceso de pulverización con una alta tasa de volumen para asegurar la eficacia biológica, a pesar de la gran variabilidad en la estructura de los árboles y el volumen de vegetación debido al tipo de cultivo y la etapa de crecimiento. Esta aplicación convencional ineficiente produce enormes pérdidas fuera del objetivo, lo que provoca no solo el desperdicio de PF y agua aplicada, sino también efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. Los efectos adversos de las aplicaciones de productos agroquímicos han suscitado grandes preocupaciones públicas sobre el uso seguro de los plaguicidas. Para abordar este problema, la recientemente publicada Estrategia De la Granja a la mesa (Farm to Fork Strategy) propuso dos objetivos ambiciosos relacionados con el uso de PF en Europa: reducir en un 50% el uso global y el riesgo tanto de productos fitosanitarios de síntesis (químicos) como de los más peligrosos para 2030. Dada la gran utilización de PF en huertos y la complejidad de las características de la vegetación objetivo, la optimización de la aplicación de pulverización en plantaciones frutales será una parte importante y también un desafío importante para lograr el uso sostenible de los productos fitosanitarios.La aplicación convencional de pulverización en cultivos frutales puede mejorarse en diferentes aspectos para un uso más seguro y efectivo de los productos fitosanitarios. Ajustar adecuadamente la dosis para determinar la cantidad real aplicada es una medida importante para aumentar la eficiencia de la aplicación. Además, seguir las mejores prácticas de gestión para optimizar la estructura del pulverizador y los parámetros de trabajo para que coincidan con las características del objetivo pueden mejorar la deposición del producto en hoja y mitigar las pérdidas fuera del objetivo. Beneficiándose de la detección y caracterización precisa del objetivo mediante el uso de diferentes sensores, la tecnología de aplicación variable (VRA del inglés Variable Rate Application) ha avanzado significativamente en los últimos años, permitiendo ajustes en tiempo real de la tasa de líquido aplicado según las características detectadas de la vegetación. Además, el uso de diversos programas o herramientas de apoyo a la pulverización y herramientas para la toma de decisiones, la evaluación de la calidad de la pulverización y la evaluación de riesgos puede beneficiar en gran medida a los agricultores y usuarios en sus actividades diarias.Aunque existen varios métodos y herramientas disponibles para optimizar la aplicación de productos fitosanitarios, se necesita más investigación para explorar la aplicación de pulverización óptima para escenarios de aplicación específicos, dada la complejidad y variabilidad de las plantaciones frutícolas y la diversidad en la distribución y hábitos de plagas y enfermedades. En este contexto, el objetivo principal de esta tesis doctoral es mejorar las aplicaciones de productos fitosanitarios en plantaciones frutales desde dos perspectivas principales: a) evaluar y cuantificar la mejora potencial de la tecnología de pulverización adaptada a la estructura de la vegetación (aplicación de pulverización optimizada y aplicación de precisión) en el uso de productos fitosanitarios, calidad de pulverización y eficacia biológica a través de pruebas de campo, y b) desarrollar nuevas metodologías para la evaluación de la calidad de la pulverización.

Darrera actualització: 25/05/2024 05:00:49.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:BACHIR, NIVINE
Títol:Effect of Precursors and Thermal Processing on Acrylamide Formation in Synthetic Potato Models. Validation with potato cultivars
Data lectura:28/07/2023
Director/a:HADDARA, AMIRA
Director/a:PUJOLA CUNILL, MONTSERRAT
Codirector/a:SEPULCRE SANCHEZ, FRANCISCO LUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Formation, mitigation, and detection of acrylamide in foods
Bachir, N.; Haddarah, A.; Sepulcre, F.; Pujola, M.
Food Analytical Methods, ISSN: 1936-976X (JCR Impact Factor-2022: 2.9; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Study the interaction of amino acids, sugars, thermal treatment and cooking technique on the formation of acrylamide in potato models
Bachir, N.; Haddarah, A.; Sepulcre, F.; Pujola, M.
Food chemistry, ISSN: 1873-7072 (JCR Impact Factor-2021: 9.231; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/05/2023
Article en revista

Study the interaction of amino acids/sugars on the formation of acrylamide in potato models
XI Congreso Nacional CyTA-CESIA
Data de presentació: 21/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MATTAR, GHADEER
Títol:Obtaining, characterizing and studying the in vitro bioavailability of different cation complexations for food fortification
Data lectura:21/07/2023
Director/a:HADDAD, JOSEPH
Director/a:SEPULCRE SANCHEZ, FRANCISCO LUIS
Codirector/a:HADDARA, AMIRA
Codirector/a:PUJOLA CUNILL, MONTSERRAT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
New approaches, bioavailability and the use of chelates as a promising method for food fortification
Mattar, G.; Haddarah, A.; Haddad, Joseph; Pujola, M.; Sepulcre, F.
Food chemistry, ISSN: 1873-7072 (JCR Impact Factor-2022: 8.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/03/2022
Article en revista

Are citric acid-iron II complexes true chelates or just physical mixtures and how to prove this?
Mattar, G.; Haddarah, A.; Haddad, Joseph; Pujola, M.; Sepulcre, F.
Foods, ISSN: 2304-8158 (JCR Impact Factor-2021: 5.561; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/01/2023
Article en revista

Characterization of citric acid-iron interactions to be used in food fortification
XI Congreso Nacional CyTA-CESIA
Data de presentació: 21/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LÓPEZ MAS, LAURA
Títol:Understanding consumers' perceptions to stimulate aquaculture fish consumption in Europe
Data lectura:20/07/2023
Tutor/a:ACHAERANDIO PUENTE, MARIA ISABEL
Director/a:GUERRERO ASOREY, LUIS
Codirector/a:ROMERO DEL CASTILLO SHELLY, ROSER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Farmed or wild fish? Segmenting European consumers based on their beliefs
López-Mas, L.; Claret, A.; Reinders, M. J.; Banovic, M.; Krystallis, A.; Guerrero, L.
Aquaculture, ISSN: 0044-8486 (JCR Impact Factor-2021: 5.135; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Consumer attitudes toward consumption of meat products containing offal and offal extracts
Llauger, M.; Claret, A.; Bou, R.; López-Mas, L.; Guerrero, L.
Foods, ISSN: 2304-8158 (JCR Impact Factor-2021: 5.561; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/06/2021
Article en revista

Sensory analysis of nougat: methodology, training, and validation of a panel for protected geographical indication Torró d'Agramunt
López-Mas, L.; Romero Del Castillo, M.
JOURNAL OF SENSORY STUDIES, ISSN: 1745-459X (JCR Impact Factor-2021: 2.831; Quartil: Q3)
Data de publicació: 27/10/2021
Article en revista

Co-Creation with consumers for packaging design validated through implicit and explicit methods: exploratory effect of visual and textual attributes
López-Mas, L.; Claret, A.; Bermúdez, A.; Llauger, M.; Guerrero, L.
Foods, ISSN: 2304-8158 (JCR Impact Factor-2022: 5.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/04/2022
Article en revista

Making full use of qualitative data to generate new fish product ideas through co-creation with consumers: a methodological approach
López-Mas, L.; Claret, A.; Stancu, V.; Brunsø, K.; Peral, I.; Santa Cruz, E.; Krystallis, A.; Guerrero, L.
Foods, ISSN: 2304-8158 (JCR Impact Factor-2022: 5.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 31/07/2022
Article en revista

Effect of vacuum impregnation and high hydrostatic pressure treatments on shelf life, physicochemical, and sensory properties of seabream fillets
Bou, R.; Guerrero, L.; López, M.; Claret, A.; López-Mas, L.; Castellari, M.
Food and Bioprocess Technology, ISSN: 1935-5130 (JCR Impact Factor-2021: 7.8
Data de publicació: 04/01/2023
Article en revista

European consumers’ beliefs about the main pillars of the sustainability: a comparison between wild and farmed fish
López-Mas, L.; Claret, A.; Arvisenet, G.; Romero Del Castillo, M.; Kallas, Z.; Zuccaro, M.; Guerrero, L.
Aquaculture international, ISSN: 0967-6120 (JCR Impact Factor-2021: 3.6
Data de publicació: 17/02/2023
Article en revista

Impacto de las campañas promocionales del pescado de acuicultura en las creencias de los consumidores españoles
XVII Congreso Nacional de Acuicultura
Data de presentació: 08/05/2019
Presentació de treball en congressos

Desarrollo de nuevos productos acuícolas: segmentación de los consumidores europeos según sus estilos de vida en relación con la alimentación
XVII Congreso Nacional de Acuicultura
Data de presentació: 08/05/2019
Presentació de treball en congressos

Motivos de compra y consumo de pescado de acuicultura y productos derivados en Alemania, España y Francia
XVII Congreso Nacional de Acuicultura
Data de presentació: 08/05/2019
Presentació de treball en congressos

Estudios transculturales: ¿países o regiones?
III Congreso de la Asociación Española del Análisis Sensorial
Data de presentació: 27/06/2019
Presentació de treball en congressos

Cómo hacer un test de mercado sin productos ni distribución física
III Congreso de la Asociación Española del Análisis Sensorial
Data de presentació: 28/06/2019
Presentació de treball en congressos

Metodología y entrenamiento de un panel para evaluar la calidad sensorial de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Turrón de Agramunt
III Congreso de la Asociación Española del Análisis Sensorial
Data de presentació: 26/06/2019
Presentació de treball en congressos

Values and perceptions of an own-brand supermarket chain
9th European Conference on Sensory Analysis and Consumer Research
Data de presentació: 14/12/2020
Presentació de treball en congressos

Qualitative co-creation as a tool for generating new products ideas
9th European Conference on Sensory Analysis and Consumer Research
Data de presentació: 14/12/2020
Presentació de treball en congressos

New fish product ideas generated by European consumers
Aquaculture Europe 2020
Data de presentació: 15/04/2021
Presentació de treball en congressos

Co-creation for packaging design: the effect of informative vs. interpretative claims
14th Pangborn Sensory Science Symposium
Data de presentació: 09/08/2021
Presentació de treball en congressos

Consumers’ perception of new aquaculture technologies
Aquaculture Europe 2021: oceans of opportunity
Data de presentació: 06/10/2021
Presentació de treball en congressos

Let consumers design the packaging for fish products
Aquaculture Europe 2021: oceans of opportunity
Data de presentació: 04/10/2021
Presentació de treball en congressos

Relevance of sustainability dimensions and animal welfare for consumers when buying innovative aquaculture fish products
Aquaculture Europe 2021: oceans of opportunity
Data de presentació: 04/10/2021
Presentació de treball en congressos

Fechas de marcado (consumo preferente y caducidad) y actitud de los consumidores hacia el desperdicio alimentario
IV Congreso de la Asociación Española de Profesionales del Análisis Sensorial
Data de presentació: 08/06/2022
Presentació de treball en congressos

Conocimiento y percepción de los consumidores europeos sobre el logotipo ecológico
IV Congreso de la Asociación Española de Profesionales del Análisis Sensorial
Data de presentació: 06/06/2022
Presentació de treball en congressos

Sostenibilidad y bienestar animal: mediación de la motivación y el conocimiento en la toma de decisiones alimentarias
IV Congreso de la Asociación Española de Profesionales del Análisis Sensorial
Data de presentació: 06/06/2022
Presentació de treball en congressos

Which aspects are more important for European consumers to assess fish sustainability?
10th European Conference on Sensory Analysis and Consumer Research
Data de presentació: 13/09/2022
Presentació de treball en congressos

Communicating food sustainability to consumers: exploring the use of implicit approaches to assess institutional campaigns
10th European Conference on Sensory Analysis and Consumer Research
Data de presentació: 13/09/2022
Presentació de treball en congressos

European consumers’ sustainability beliefs: wild fish versus farmed fish
Aquaculture Europe 2022: Innovative Solutions in a Changing World
Data de presentació: 29/09/2022
Presentació de treball en congressos

Looking for the best way to increase consumers’ awareness about aquaculture
Aquaculture Europe 2022: Innovative Solutions in a Changing World
Data de presentació: 27/09/2022
Presentació de treball en congressos

Aplicación de las sesiones de creatividad: sistemas de comunicación con los consumidores
V Congreso de la Asociación Española de Profesionales del Análisis Sensorial
Data de presentació: 21/06/2023
Presentació de treball en congressos

Evaluación sensorial de productos hortícolas con una elevada heterogeneidad entre e intra fruto: el caso del tomate
V Congreso de la Asociación Española de Profesionales del Análisis Sensorial
Data de presentació: 19/06/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SORIANO GONZÁLEZ, JESÚS
Títol:Improving monitoring and management of low-lying coastal areas with Sentinel-2 data: the Ebro Delta showcase
Data lectura:28/04/2023
Tutor/a:REIG PUIG, MARIA LOURDES
Director/a:LUZI, GUIDO
Codirector/a:ALCARAZ CAZORLA, CARLOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
First results of phytoplankton spatial dynamics in two NW-Mediterranean bays from chlorophyll-a estimates using sentinel 2: potential implications for aquaculture
Soriano-González, J.; Angelats, E.; Alcaraz, C.; Diogene, J.; Fernández, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2019: 4.509; Quartil: Q2)
Data de publicació: 25/07/2019
Article en revista

Sustainable marine ecosystems: deep learning for water quality assessment and forecasting
Fernández-Gambín, Á.; Angelats, E.; Soriano-González, J.; Miozzo, M.; Dini, P.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Towards the combination of C2RCC processors for improving water quality retrieval in inland and coastal areas
Soriano-González, J.; Angelats, E.; Sòria-Perpinyà, X.; Urrego, E.P.; Alcaraz, C.; Delegido, J.; Ruiz-Verdú, A.; Tenjo, C.; Vicente, E.; Moreno, J.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2022: 5.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/02/2022
Article en revista

Monitoring rice crop and yield estimation with Sentinel-2 data
Angelats, E.; Martínez-Eixarch, M.; Soriano-González, J.; Alcaraz, C.
Field crops research, ISSN: 0378-4290 (JCR Impact Factor-2022: 5.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2022
Article en revista

Sentinel-2: Una nueva herramienta para la gestión sostenible de la acuicultura en zonas costeras
XVII Congreso Nacional de Acuicultura
Data de presentació: 07/05/2019
Presentació de treball en congressos

Automatic mapping of seagrass beds in alfacs bay using Sentinel-2 imagery
X Jornadas de Geomorfología Litoral
Data de presentació: 04/09/2019
Presentació de treball en congressos

Rice farming and macrophyte dynamics monitoring through Sentinel-2 MSI as a proxy of disturbance of agricultural practices over an enclosed bay
FIG Working Week 2020: Smart surveyors for land and water management
Data de presentació: 11/05/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MIRAZIMI, FARNAZ SADAT
Títol:Personalized meal by using different proteins based on 3D printing
Data lectura:19/04/2023
Director/a:SALDO PERIAGO, JORDI
Codirector/a:PUJOLA CUNILL, MONTSERRAT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Enriched puree potato with soy protein for dysphagia patients by using 3D printing
Mirazimi, F.; Saldo, J.; Sepulcre, F.; De Gracia, A.; Pujola, M.
Food frontiers, ISSN: 2643-8429 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 26/04/2022
Article en revista

Preparing a personalized meal by using soy, cricket, and egg albumin protein based on 3D printing
Mirazimi, F.; Saldo, J.; Sepulcre, F.; De Gracia, A.; Pujola, M.
Foods, ISSN: 2304-8158 (JCR Impact Factor-2022: 5.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/07/2022
Article en revista

Study the correlation between the instrumental and sensory evaluation of 3D-printed protein-fortified potato puree
Mirazimi, F.; Saldo, J.; Sepulcre, F.; Pujola, M.
European food research & technology, ISSN: 1438-2385 (JCR Impact Factor-2021: 3.498; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/04/2023
Article en revista

AUTOR/A:RAZZAGHI, NEDA
Títol:Structure-function relationships in sensory G protein-coupled receptors
Data lectura:25/11/2022
Director/a:GARRIGA SOLE, PERE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Effect of sodium valproate on the conformational stability of the visual G Protein-coupled receptor rhodopsin
Razzaghi, N.; Fernandez-Gonzalez, P.; Mas, A.; Vila-Julià, G.; Perez, J.; Garriga, P.
Molecules (Basel, Switzerland), ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2021: 4.927; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/05/2021
Article en revista

New insights into the molecular mechanism of rhodopsin retinitis pigmentosa from the biochemical and functional characterization of G90V, Y102H and I307N mutations
Herrera-Hernandez, M.; Razzaghi, N.; Fernandez-Gonzalez, P.; Bosch; Vila-Julià, G.; Perez, J.; Garriga, P.
Cellular and molecular life sciences, ISSN: 1420-9071 (JCR Impact Factor-2022: 8.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Rhodopsin molecular analysis provides new insights into mammal adaptation and evolution from nocturnal to diurnal vision
XL SEBBM Congress the Annual Congress of the SFBBM
Data de presentació: 23/08/2017
Presentació de treball en congressos

Flavonoid allosteric modulation of mutated visual rhodopsin associated with retinitis pigmentosa
18th International Conference on Retinal Proteins
Data de presentació: 29/09/2018
Presentació de treball en congressos

Non-canonical G-protein activation in the antagonist-bound state of the GPCR rhodopsin by releasing critical structural contraints
42nd Congress of the Society of Biochemisty and Molecular Biology
Data de presentació: 18/07/2019
Presentació de treball en congressos

Biochemical and functional characterization of rhodopsin mutants associated with retinitis pigmentosa and effect of sodium valproate on their conformational stability
43º Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular
Data de presentació: 22/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BORRAZ MARTÍNEZ, SERGIO
Títol:Desarrollo de modelos para la identificación de variedades y fitopatologías mediante técnicas fotónicas
Data lectura:12/05/2022
Director/a:GRAS MOREU, ANNA MARIA
Codirector/a:SIMÓ CRUANYES, JOAN
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Development of a methodology to analyze leaves from Prunus dulcis varieties using near infrared spectroscopy
Borraz, S.; Boqué, R.; Simo, J.; Mestre, M.; Gras, A.
Talanta, ISSN: 0039-9140 (JCR Impact Factor-2019: 5.339; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2019
Article en revista

Multivariate classification of prunus dulcis varieties using leaves of nursery plants and near infrared spectroscopy
Borraz, S.; Simo, J.; Gras, A.; Mestre, M.; Boqué, R.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2019: 3.998; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2019
Article en revista

Varietal quality control in the nursery plant industry using computer vision and deep learning techniques
Borraz, S.; Tarres, F.; Boqué, R.; Mestre, M.; Simo, J.; Gras, A.
Journal of chemometrics, ISSN: 0886-9383 (JCR Impact Factor-2020: 2.467; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Combining computer vision and deep learning to classify varieties of Prunus dulcis for the nursery plant industry
Borraz, S.; Simo, J.; Gras, A.; Boqué, R.; Tarres, F.
Journal of chemometrics, ISSN: 0886-9383 (JCR Impact Factor-2022: 2.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/01/2022
Article en revista

Multivariate classification of seven varieties of prunus dulcis with near infrared spectroscopy, using leaves and wood of nursery plants
XVII Chemometrics in Analytical Chemistry
Data de presentació: 26/06/2018
Presentació de treball en congressos

Development of a methodology to analyze leaves from Prunus dulcis varietires using near infrared spectroscopy
10th Colloquium Chemiometricum Mediterraneum
Data de presentació: 12/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CAMPOS TOBAJAS, JAVIER
Títol:Tecnologías emergentes y agricultura de precisión en cultivos tridimensionales. Implementación y mejora de las técnicas de aplicación de fitosanitarios en viña.
Data lectura:28/07/2021
Director/a:GIL MOYA, EMILIO
Premi:
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Development of canopy vigour maps using UAV for site-specific management during vineyard spraying process
Campos, J.; Llop, J.; Gallart, M.; García, F.; Gras, A.; Ramón Salcedo; Gil, E.
Precision agriculture, ISSN: 1385-2256 (JCR Impact Factor-2019: 4.454; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

On-Farm evaluation of prescription map-based variable rate application of pesticides in vineyards
Campos, J.; Gallart, M.; Llop, J.; Ortega, P.; Ramón Salcedo; Gil, E.
Agronomy, ISSN: 2073-4395 (JCR Impact Factor-2019: 2.603; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Uso de los drones como herramientas de gestión del viñedo
Agricultura: Revista agropecuaria, ISSN: 0002-1334
Data de publicació: 22/12/2020
Article en revista

Assessment of canopy characteristics in vineyard from vigour maps obtained using UAV and satellite imagery
Campos, J.; Garcia, F.; Gil, E.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 29/03/2021
Article en revista

Comprobación de un sistema de aplicación variable basado en mapas de vegetación obtenidos con un vehículo aéreo no tripulado (UAV)
X Congreso Ibérico de Agroingeniería
Data de presentació: 03/09/2019
Presentació de treball en congressos

Monitoring site-specific spraying in vineyards from a prescription map obtained with a UAV
The 12th European Conference on Precision Agriculture
Data de presentació: 10/09/2019
Presentació de treball en congressos

Taking advantage of difficulties. Variable rate application based on canopy maps to achieve a sustainable crop protection process
XIII International Terroir Congress
Data de presentació: 17/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TADIC, DORDE
Títol:Uptake and metabolization of antibiòtics in crops
Data lectura:04/11/2020
Tutor/a:CAÑAMERAS RIBA, NURIA
Director/a:BAYONA TERMENS, JOSEP
Codirector/a:PIÑA CAPÓ, BENJAMIN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Antibiotic and antibiotic-resistant gene loads in swine slurries and their digestates: Implications for their use as fertilizers in agriculture
Sanz, C.; Casado, M.; Navarro-Martín, L.; Tadic, D.; Parera, J.; Tugues, J.; Bayona, J.; Piña Capó, Benjamin
Environmental research, ISSN: 0013-9351 (JCR Impact Factor-2021: 8.431; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Occurrence of antibiotics in Lettuce (Lactuca sativa L.) and Radish (Raphanus sativus L.) following organic soil fertilisation under plot-scale conditions: Crop and human health implications
Matamoros Mercadal, Víctor; Escolà Casas, Mònica; Mansilla, S.; Tadic, D.; Cañameras, N.; Carazo, N.; Portugal, J.; Piña Capó, Benjamin; Díez, S.; Bayona, J.
Journal of hazardous materials, ISSN: 0304-3894 (JCR Impact Factor-2022: 13.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2022
Article en revista

Impact of organic soil amendments in antibiotic levels, antibiotic resistance gene loads, and microbiome composition in corn fields and crops
Sanz, C.; Tadic, D.; Pastor-Lopez, E.; Navarro-Martín, L.; Tugues, J.; Bayona, J.; Casadoi, M.; Piña, B.; Parera, J.; Ortiz, C.
Environmental research, ISSN: 0013-9351 (JCR Impact Factor-2022: 8.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2022
Article en revista

AUTOR/A:SANS MOLINS, SÍLVIA
Títol:Millora de la qualitat sensorial i nutricional de les varietats tradicionals hortícoles: el cas del calçot (Allium cepa L.)
Data lectura:31/10/2019
Director/a:SIMÓ CRUANYES, JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Improving the conservation and use of traditional germplasm through breeding for local adaptation: The Case of the Castellfollit del Boix Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Landrace
Casals, J.; Rivera, A.; Rull, A.; Romero Del Castillo, M.; Sabate, J.; Sans, S.; Soler, S.; Díez , M.; Casañas, F.; Prohens, J.; Simo, J.
Agronomy, ISSN: 2073-4395 (JCR Impact Factor-2019: 2.603; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/12/2019
Article en revista

Estimating sensory properties with near-infrared spectroscopy: A tool for quality control and breeding of ‘Calçots’ (Allium cepa L.)
Sans, S.; Ferré, J.; Boqué, R.; Sabate, J.; Casals, J.; Simo, J.
Agronomy, ISSN: 2073-4395 (JCR Impact Factor-2020: 3.417; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/06/2020
Article en revista

Near infrared spectroscopy determination of chemical and sensory properties in tomato
Sun, D.; Cruz, J.; Alcalà Bernàrdez, Manel; Romero Del Castillo, M.; Sans, S.; Casals, J.
Journal of near infrared spectroscopy, ISSN: 0967-0335 (JCR Impact Factor-2021: 1.576; Quartil: Q3)
Data de publicació: 08/07/2021
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202431/12/2027E-01854Commission of European Communities
01/12/202331/01/2025Efectes del reg amb aigües regenerades en la producció de cultius hortícoles al Baix LlobregatCETAQUA
26/10/202325/10/2025Canvi climàtic i resiliència de l'agricultura catalana: impuls interdisciplinari i multi-escala de la diversificació amb lleguminoses com estratègia de mitigació i adaptacióAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
27/09/202326/09/2025Cátedra Syngenta-UPC de formación y nuevas tecnologías para una agricultura sostenibleSYNGENTA AGRO, S.A.
01/09/202331/08/2026Evaluación de la aptitud biológica de poblaciones de Setaria adhaerens y Digitaria sanguinalis resistentes a herbicidas y modelización deAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
10/07/202331/03/2024Comprobar la eficiencia de absorbentes y adsorbentes de etileno elaborados por Naturpod (NP/B2C), en la vida útil de frutas sensibles, almacenadas en condiciones de refrigeración a escala domésticaTEMPO FRESCO, SOCIEDAD LIMITADA
01/07/202331/12/2023Determination of the nematicidal effect on Meloidogyne spp. of three formulations from Andermatt Iberia SL,ANDERMATT IBERIA SOCIEDAD LIMITADA
21/06/202315/12/2025Sant Boi Respira + VerdeFUNDACION BIODIVERSIDAD
01/06/202331/12/2023Suport desenvolupament productes químics i biològics.Prova de diferents tècniques/tecnologies d'aplicació d'esprai pel seu efecte sobre la distribució de l'aerosol,deriva de l'esprai i l'eficàcia duraCheminova A/S
15/05/202317/04/2024CULTISENSORMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
15/05/202317/04/2024Sensorización y digitalización de paneles recuperadores de fitosanitarios para viticultura vinculado a una plataforma de toma de datos y decisionesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/05/202331/07/2023Contracte per a assaig de deriva potencialASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA
12/02/202311/05/2023Contracte d'assessorament en la organització del Workshop per Europa Occidental del projecte BlueAirTEHNOLOSKI PARK LJUBLJANA d.o.o.
01/01/202331/12/2025Xarxa de R+D+I Marítima de Catalunya-Catalan Network for Blue InnovationAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2024Molecular mechanism of the visual disorders caused by G90D rhodopsin mutationsResearch to Prevent Blindness
01/01/202331/12/2024Implantación de biochar como herramienta biorremediadora en áreas periurbanas: nuevo modelo de producción responsable para el Área Metropolitana de Barcelona (BioUrban)Ajuntament de Barcelona
01/01/202331/12/2026SYMBIOSYST. From the design to the implementation, a symbiosis where PV and agriculture can have a mutually beneficial relationshipCommission of European Communities
23/12/202230/06/2024Implantación de biochar como herramienta biorremediadora en áreas periurbanas: nuevo modelo de producción responsable para el Área Metropolitana de BarcelonaAjuntament de Barcelona
01/12/202201/12/2024Adopción de nuevas tecnologías para la reducción de fitosanitarios. Drones y satélites para aplicación variable en plantaciones de viñedo y olivoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2025Cierre de ciclos hacia la sostenibilidad local en la agricultura: producción de biofertilizantes enriquecidos en nutrientes y enmiendas orgánicas con propiedades biopesticidas y bioestimulantes (FertiAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024FERTILAB. Cierre de ciclos hacia la sostenibilidad local en al agricultura: producción de biofertilizantes enriquecidos en nutrientes y enmiendas orgánicas con propiedades biopesticidas y bioestimulantesAgencia Estatal de Investigación
01/12/202230/11/2023App Dosaviña finalista dels premis RuralApp 2022GENERALITAT DE CATALUNYA
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
01/09/202231/08/2025Gestión integrada de Meloindogyne en cultivos hortícolas mediante resistencia inducida y cultivos de coberturaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/07/202229/04/2023Sensorización y digitalización de maquinaria existente vinculado a una plataforma de toma de datosMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/07/202231/12/2023Contracte de col·laboració per a la determinació del model fenològic de Meloidogyne hapla en tomàquets i comparació amb el desenvolupament del nematode en la maduixa.BAYER CROPSCIENCE, S.L.
01/06/202231/05/2026Industrial Urban symbiosis and its social, economic and environmental impact on different European regionsCommission of European Communities
01/04/202231/03/2025Ensure fair NEXUS transition for climate change adaptation and sustainable development implementation based on coupled nature-based systems and bioeconomyEuropean Commission
15/03/202231/12/2023Contracte de Col·laboració pel desenvolupament de dinàmica d'emergència de J2 en MeloidogiBAYER CROPSCIENCE, S.L.
18/01/202218/01/2022Composición para el control de malas hierbas.
22/12/202121/12/2024Hub de Innovación UPC-XIELINEXIELINE EVOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITA
01/12/202117/06/2024Reducció de l'ús de coure en cultius hortícoles mitjançant la tècnica de la microencapsulacióGENERALITAT DE CATALUNYA
01/12/202117/06/2024Sistema de suport a la decisió per a la GESTió de males HERBesGENERALITAT DE CATALUNYA
01/09/202129/02/2024Producción de bioestimulantes a partir de cianobacterias y agua residual en el marco de la bioeconomía circularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/08/202131/07/2024Los sistemas productivos de cultivos de granos y el impacto de las malezas: bases funcionales y modelos diagramáticos para el desarrollo y transferencia de prácticas integradas de manejoFondo para la Investigación Científica y Tecnológica
01/08/202101/08/2023Conveni amb la FAUBA (PICT-2018-02164)Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica
28/06/202131/12/2021- Análisis de estrategias de control integrado de MeloidogyneBAYER CROPSCIENCE, S.L.
15/01/202114/01/2024Partnership Agreement projecte Erasmus+ AGRISATCommission of European Communities
01/01/202131/12/2024An Open Innovation Test Bed for Nano-Enabled Bio-Based PUR Foams and CompositesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2024A Collaborative Paradigm for Human Workers and Multi-Robot Teams in Precision Agriculture SystemsCommission of European Communities
01/01/202131/12/2024Ampliación del contrato de colaboración para la identificación y diseño de pequeñas moléculas como nuevas cabezas de serie inhibidores de MAP quinasas y proteína RasAllinky Biopharma S.L.
01/01/202131/05/2022Valorization of co-products from waste treatment technologies for the production of innovative value-added products for agriculture.Commission of European Communities
01/01/202131/12/2023PLANING THE FUTURE OF R&I IN EUROPEAN UNIVERSITY ALLIANCE UNITEEuropean Commission
01/01/202131/12/2023Planing the Future of R&I in European University Alliance UniteEuropean Commission
21/12/202031/12/2024Multi-agent Agri-food living labs for new supply chain Mediterranean systems. Towards more sustainable and competitive farming addressing consumers’ preferences and market changesEuropean Commission
30/11/202030/11/2024Developing innovative plant-based added-value food products through the promotion of LOCAL Mediterranean NUT and LEGUME cropsEuropean Comission
01/11/202031/03/2021TOPPS. Diseño y elaboración vídeosASOC EMPRESARIAL PARA LA PROTECCION
01/11/202031/10/2024Integrated novel strategies for reducing the use and impact of pesticides, towards sustainable Mediterranean vineyards and olive grovesEuropean Commission
01/11/202028/02/2023Desarrollo e implementación integral de nuevas tecnologías, productos y estrategias para reducir la aplicación de cobre en viñedos y remediar suelos contaminados en la región SUDOE (Development and comprehensive implementation of new technologies, products and strategies to reduce copper application in vineyards and remediate contaminated soils in the region SUDOE)INTERREG III B SUDOE
01/11/202031/10/2023Innovative curriculum in smart AGRIculture through SATellite and remote sensing data in SEAComission of European Communities
01/11/202028/02/2023“Desarrollo e implementación integral de nuevas tecnologías, productos y estrategias para reducir la aplicación de cobre en viñedos y remediar suelos contaminados en la región SUDOECommission of European Communities
01/10/202030/09/2024Ddesarrolla un conjunto de estrategias novedosas, integradoras y sostenibles, técnica y económicamente viables,en aplicación de fitosanitarios en viña y olivos.Commission of European Communities
01/09/202031/08/2023Programme européen de formation en industrie 4.0 dans le cadre de l'Université Européenne UNITE!Gobierno de Francia
01/09/202030/06/2022Mediterranean Innovation Alliance for sustainable blue economyDG Regio, European Commission
01/07/202001/09/2022Avaluació de l'eficàcia dels tractaments fitosanitaris realitzats amb broquets de baixa deriva en cultius horticoles de port baix al baix llobregatGENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
01/06/202029/02/2024Nuevos ligandos alostéricos del receptor acoplado a proteína G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Pulverización inteligente para viñedo y olivar sostenible - Volumen de aplicaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Are promotional strategies a barrier to reduce greenhouse gases emissions from meat products?Ministerio de Ciencia e Innovación
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/03/202001/03/2021Desenvolupament d'un prototip per l'aplicació de productes fitosanitaris a les ferides de poda en vinya amb un especial enfoc a l'aplicació del producte Vintec.BELCHIM CROP PROTECTION ESPAñA SA
15/01/202015/04/2021Posada en funcionament d'un sistema d'aplicació variable de fitosanitaris en base a mapes de prescripció i creació d'un sistema de traçabilitat i gestió de dades per al cultiu de l nabiuHortifrut Perú S.A.C
01/01/202031/12/2020PUESTA EN MARCHA DE UN PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN PLANTACIONES DE MANZANOSNUFRI S.A.T.
01/01/202001/05/2020La història darrera d'un aliment. Impacte del relat emocional sobre la percepció sensorial dels aliments (61156-CREDA)Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
01/12/201930/11/2021el projecte tracta de implementar un sistema intern de garantia de la qualitat a Russian-Tajik (Slavonic) UniversityRussian-Tajik Slavonic University
01/11/201901/02/2020Hidrocol·loides en alimentació animalPSITTACUS CATALONIA, SL
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
16/10/201909/08/2023Organisation and implementation of training activities on inspection and calibration of plant protection product application equipment in compliance with the provisions of Directive 2009/128/EC underASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA
03/10/201903/10/2019Composición para el control de malas hierbas
01/09/201931/08/2022Systemic University Change Towards Internationalisation for AcademiaCommission of European Communities
01/07/201930/06/2024INnovations in plant VarIety Testing in Europe to foster the introduction of new varieties better adapted to varying biotic and abiotic conditions and to more sustainable crop management practicesEuropean Commission
01/06/201931/05/2020Fertilizació en cànem industrialBIOBIZZ WORLDWIDE SL
01/05/201930/06/2020Valoració campanya productes proximitat catalans en els consimidors (61143-CREDA)Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
01/03/201930/09/2020Millora de l'eficiència dels tractaments de fitosanitaris en cultiu de tomaquera exterior al Baix LlobregatGENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
01/03/201928/02/2020Projecte MalawiCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Análisis de la Seguridad Alimentaria y Nutrición Sostenible con Enfoque de Género en Comunidades Vulnerables de Chihuahua, México.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Tecnologia low cost para promover la reutilización de aguas residuales en espacios fluviales de zonas alto andinas (Fase II)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Objectius ODS 2 i 12. Lluita contra la fam a través de la lluita contra el malbaratament alimentari. Rol de la societat civil, un exemple: 32 anys del Banc dels Aliments de Barcelona. I nosaltres què?Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/01/201931/12/2019Conveni marc de col·laboració entre la IGP Torró d’Agramunt i la Fundació Miquel Agustí (FMA), per garantir la qualitat sensorial del torró acollit a la IGP. Tercera addendaConsell Regulador de la IGP Torró d'Agramunt
01/01/201931/12/2020SMARTOMIZERCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021TOPPSECPA,EUROPEAN CROP
01/01/201930/09/2022Estrategias de gestión de la luz para maximizar la productividad de Ulva en los sistemas IMTA-RAS y para promover efectos probiótics inducidos por la microbiiotaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/12/200931/12/2024DESENVOLUPAMENT D'UN ESTUDI DE COSTOS AMBIENTALS EN EL MARC DEL PROJECTE LIFE MICROPHILOXCESPA GR,S.A.

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:


Grups externs:

 • FMA. Ref. 2017 SGR 00017. Fundació Miquel Agustí

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202431/12/2027E-01854Commission of European Communities
01/12/202331/01/2025Efectes del reg amb aigües regenerades en la producció de cultius hortícoles al Baix LlobregatCETAQUA
26/10/202325/10/2025Canvi climàtic i resiliència de l'agricultura catalana: impuls interdisciplinari i multi-escala de la diversificació amb lleguminoses com estratègia de mitigació i adaptacióAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
27/09/202326/09/2025Cátedra Syngenta-UPC de formación y nuevas tecnologías para una agricultura sostenibleSYNGENTA AGRO, S.A.
01/09/202331/08/2026Evaluación de la aptitud biológica de poblaciones de Setaria adhaerens y Digitaria sanguinalis resistentes a herbicidas y modelización deAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
10/07/202331/03/2024Comprobar la eficiencia de absorbentes y adsorbentes de etileno elaborados por Naturpod (NP/B2C), en la vida útil de frutas sensibles, almacenadas en condiciones de refrigeración a escala domésticaTEMPO FRESCO, SOCIEDAD LIMITADA
01/07/202331/12/2023Determination of the nematicidal effect on Meloidogyne spp. of three formulations from Andermatt Iberia SL,ANDERMATT IBERIA SOCIEDAD LIMITADA
21/06/202315/12/2025Sant Boi Respira + VerdeFUNDACION BIODIVERSIDAD
01/06/202331/12/2023Suport desenvolupament productes químics i biològics.Prova de diferents tècniques/tecnologies d'aplicació d'esprai pel seu efecte sobre la distribució de l'aerosol,deriva de l'esprai i l'eficàcia duraCheminova A/S
15/05/202317/04/2024CULTISENSORMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
15/05/202317/04/2024Sensorización y digitalización de paneles recuperadores de fitosanitarios para viticultura vinculado a una plataforma de toma de datos y decisionesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/05/202331/07/2023Contracte per a assaig de deriva potencialASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA
12/02/202311/05/2023Contracte d'assessorament en la organització del Workshop per Europa Occidental del projecte BlueAirTEHNOLOSKI PARK LJUBLJANA d.o.o.
01/01/202331/12/2025Xarxa de R+D+I Marítima de Catalunya-Catalan Network for Blue InnovationAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2024Molecular mechanism of the visual disorders caused by G90D rhodopsin mutationsResearch to Prevent Blindness
01/01/202331/12/2024Implantación de biochar como herramienta biorremediadora en áreas periurbanas: nuevo modelo de producción responsable para el Área Metropolitana de Barcelona (BioUrban)Ajuntament de Barcelona
01/01/202331/12/2026SYMBIOSYST. From the design to the implementation, a symbiosis where PV and agriculture can have a mutually beneficial relationshipCommission of European Communities
23/12/202230/06/2024Implantación de biochar como herramienta biorremediadora en áreas periurbanas: nuevo modelo de producción responsable para el Área Metropolitana de BarcelonaAjuntament de Barcelona
01/12/202201/12/2024Adopción de nuevas tecnologías para la reducción de fitosanitarios. Drones y satélites para aplicación variable en plantaciones de viñedo y olivoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2025Cierre de ciclos hacia la sostenibilidad local en la agricultura: producción de biofertilizantes enriquecidos en nutrientes y enmiendas orgánicas con propiedades biopesticidas y bioestimulantes (FertiAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024FERTILAB. Cierre de ciclos hacia la sostenibilidad local en al agricultura: producción de biofertilizantes enriquecidos en nutrientes y enmiendas orgánicas con propiedades biopesticidas y bioestimulantesAgencia Estatal de Investigación
01/12/202230/11/2023App Dosaviña finalista dels premis RuralApp 2022GENERALITAT DE CATALUNYA
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
01/09/202231/08/2025Gestión integrada de Meloindogyne en cultivos hortícolas mediante resistencia inducida y cultivos de coberturaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/07/202229/04/2023Sensorización y digitalización de maquinaria existente vinculado a una plataforma de toma de datosMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/07/202231/12/2023Contracte de col·laboració per a la determinació del model fenològic de Meloidogyne hapla en tomàquets i comparació amb el desenvolupament del nematode en la maduixa.BAYER CROPSCIENCE, S.L.
01/06/202231/05/2026Industrial Urban symbiosis and its social, economic and environmental impact on different European regionsCommission of European Communities
01/04/202231/03/2025Ensure fair NEXUS transition for climate change adaptation and sustainable development implementation based on coupled nature-based systems and bioeconomyEuropean Commission
15/03/202231/12/2023Contracte de Col·laboració pel desenvolupament de dinàmica d'emergència de J2 en MeloidogiBAYER CROPSCIENCE, S.L.
18/01/202218/01/2022Composición para el control de malas hierbas.
22/12/202121/12/2024Hub de Innovación UPC-XIELINEXIELINE EVOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITA
01/12/202117/06/2024Reducció de l'ús de coure en cultius hortícoles mitjançant la tècnica de la microencapsulacióGENERALITAT DE CATALUNYA
01/12/202117/06/2024Sistema de suport a la decisió per a la GESTió de males HERBesGENERALITAT DE CATALUNYA
01/09/202129/02/2024Producción de bioestimulantes a partir de cianobacterias y agua residual en el marco de la bioeconomía circularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/08/202131/07/2024Los sistemas productivos de cultivos de granos y el impacto de las malezas: bases funcionales y modelos diagramáticos para el desarrollo y transferencia de prácticas integradas de manejoFondo para la Investigación Científica y Tecnológica
01/08/202101/08/2023Conveni amb la FAUBA (PICT-2018-02164)Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica
28/06/202131/12/2021- Análisis de estrategias de control integrado de MeloidogyneBAYER CROPSCIENCE, S.L.
15/01/202114/01/2024Partnership Agreement projecte Erasmus+ AGRISATCommission of European Communities
01/01/202131/12/2024An Open Innovation Test Bed for Nano-Enabled Bio-Based PUR Foams and CompositesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2024A Collaborative Paradigm for Human Workers and Multi-Robot Teams in Precision Agriculture SystemsCommission of European Communities
01/01/202131/12/2024Ampliación del contrato de colaboración para la identificación y diseño de pequeñas moléculas como nuevas cabezas de serie inhibidores de MAP quinasas y proteína RasAllinky Biopharma S.L.
01/01/202131/05/2022Valorization of co-products from waste treatment technologies for the production of innovative value-added products for agriculture.Commission of European Communities
01/01/202131/12/2023PLANING THE FUTURE OF R&I IN EUROPEAN UNIVERSITY ALLIANCE UNITEEuropean Commission
01/01/202131/12/2023Planing the Future of R&I in European University Alliance UniteEuropean Commission
21/12/202031/12/2024Multi-agent Agri-food living labs for new supply chain Mediterranean systems. Towards more sustainable and competitive farming addressing consumers’ preferences and market changesEuropean Commission
30/11/202030/11/2024Developing innovative plant-based added-value food products through the promotion of LOCAL Mediterranean NUT and LEGUME cropsEuropean Comission
01/11/202031/03/2021TOPPS. Diseño y elaboración vídeosASOC EMPRESARIAL PARA LA PROTECCION
01/11/202031/10/2024Integrated novel strategies for reducing the use and impact of pesticides, towards sustainable Mediterranean vineyards and olive grovesEuropean Commission
01/11/202028/02/2023Desarrollo e implementación integral de nuevas tecnologías, productos y estrategias para reducir la aplicación de cobre en viñedos y remediar suelos contaminados en la región SUDOE (Development and comprehensive implementation of new technologies, products and strategies to reduce copper application in vineyards and remediate contaminated soils in the region SUDOE)INTERREG III B SUDOE
01/11/202031/10/2023Innovative curriculum in smart AGRIculture through SATellite and remote sensing data in SEAComission of European Communities
01/11/202028/02/2023“Desarrollo e implementación integral de nuevas tecnologías, productos y estrategias para reducir la aplicación de cobre en viñedos y remediar suelos contaminados en la región SUDOECommission of European Communities
01/10/202030/09/2024Ddesarrolla un conjunto de estrategias novedosas, integradoras y sostenibles, técnica y económicamente viables,en aplicación de fitosanitarios en viña y olivos.Commission of European Communities
01/09/202031/08/2023Programme européen de formation en industrie 4.0 dans le cadre de l'Université Européenne UNITE!Gobierno de Francia
01/09/202030/06/2022Mediterranean Innovation Alliance for sustainable blue economyDG Regio, European Commission
01/07/202001/09/2022Avaluació de l'eficàcia dels tractaments fitosanitaris realitzats amb broquets de baixa deriva en cultius horticoles de port baix al baix llobregatGENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
01/06/202029/02/2024Nuevos ligandos alostéricos del receptor acoplado a proteína G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Pulverización inteligente para viñedo y olivar sostenible - Volumen de aplicaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Are promotional strategies a barrier to reduce greenhouse gases emissions from meat products?Ministerio de Ciencia e Innovación
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/03/202001/03/2021Desenvolupament d'un prototip per l'aplicació de productes fitosanitaris a les ferides de poda en vinya amb un especial enfoc a l'aplicació del producte Vintec.BELCHIM CROP PROTECTION ESPAñA SA
15/01/202015/04/2021Posada en funcionament d'un sistema d'aplicació variable de fitosanitaris en base a mapes de prescripció i creació d'un sistema de traçabilitat i gestió de dades per al cultiu de l nabiuHortifrut Perú S.A.C
01/01/202031/12/2020PUESTA EN MARCHA DE UN PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN PLANTACIONES DE MANZANOSNUFRI S.A.T.
01/01/202001/05/2020La història darrera d'un aliment. Impacte del relat emocional sobre la percepció sensorial dels aliments (61156-CREDA)Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
01/12/201930/11/2021el projecte tracta de implementar un sistema intern de garantia de la qualitat a Russian-Tajik (Slavonic) UniversityRussian-Tajik Slavonic University
01/11/201901/02/2020Hidrocol·loides en alimentació animalPSITTACUS CATALONIA, SL
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
16/10/201909/08/2023Organisation and implementation of training activities on inspection and calibration of plant protection product application equipment in compliance with the provisions of Directive 2009/128/EC underASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA
03/10/201903/10/2019Composición para el control de malas hierbas
01/09/201931/08/2022Systemic University Change Towards Internationalisation for AcademiaCommission of European Communities
01/07/201930/06/2024INnovations in plant VarIety Testing in Europe to foster the introduction of new varieties better adapted to varying biotic and abiotic conditions and to more sustainable crop management practicesEuropean Commission
01/06/201931/05/2020Fertilizació en cànem industrialBIOBIZZ WORLDWIDE SL
01/05/201930/06/2020Valoració campanya productes proximitat catalans en els consimidors (61143-CREDA)Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
01/03/201930/09/2020Millora de l'eficiència dels tractaments de fitosanitaris en cultiu de tomaquera exterior al Baix LlobregatGENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
01/03/201928/02/2020Projecte MalawiCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Análisis de la Seguridad Alimentaria y Nutrición Sostenible con Enfoque de Género en Comunidades Vulnerables de Chihuahua, México.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Tecnologia low cost para promover la reutilización de aguas residuales en espacios fluviales de zonas alto andinas (Fase II)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Objectius ODS 2 i 12. Lluita contra la fam a través de la lluita contra el malbaratament alimentari. Rol de la societat civil, un exemple: 32 anys del Banc dels Aliments de Barcelona. I nosaltres què?Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/01/201931/12/2019Conveni marc de col·laboració entre la IGP Torró d’Agramunt i la Fundació Miquel Agustí (FMA), per garantir la qualitat sensorial del torró acollit a la IGP. Tercera addendaConsell Regulador de la IGP Torró d'Agramunt
01/01/201931/12/2020SMARTOMIZERCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021TOPPSECPA,EUROPEAN CROP
01/01/201930/09/2022Estrategias de gestión de la luz para maximizar la productividad de Ulva en los sistemas IMTA-RAS y para promover efectos probiótics inducidos por la microbiiotaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/12/200931/12/2024DESENVOLUPAMENT D'UN ESTUDI DE COSTOS AMBIENTALS EN EL MARC DEL PROJECTE LIFE MICROPHILOXCESPA GR,S.A.

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors