Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme

Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme

El Programa de Doctorat en Tecnologia de l’Arquitectura, de l’Edificació i de l’Urbanisme té per objectiu la formació d’investigadors en el camp de les tècniques que són pròpies de la materialització de l’arquitectura, de l’edificació i de l’urbanisme, i s’orienta a les activitats de recerca, desenvolupament i innovació en aquests camps d’actuació.

COORDINADOR/A

Lacasta Palacio, Ana Maria

CONTACTE

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel.: 934 011 875
Secretariadoctorat.utgab@upc.edu

https://taeu.phd.upc.edu/ca

Informació general

Perfil d'acces

Perfil d’ingrés principal:

• Arquitectes
• Arquitectes tècnics
• Enginyers del sector de la construcció: civils, de camins, canals i ports, industrials, etc.

Perfil d’ingrés secundari:

• Arqueòlegs
• Historiadors
• Economistes
• Advocats
• Científics

Els màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat són els màsters universitaris de la UPC en l’àmbit de l’arquitectura i l’edificació. En el cas que els aspirants provinguin d’altres estudis oficials de màster d’aquesta o una altra universitat que ofereixin una formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, que estiguin orientats a la capacitació en l’activitat de recerca i la pràctica professional i que tinguin reconeguda capacitat per donar pas a estudis de doctorat, se’ls requerirà que aportin informació sobre el corresponent pla d’estudis amb l’objectiu d’establir, quan calgui, algun complement de formació dins dels límits vigents (vegeu l’apartat ‘Complements formatius’).

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

12

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://taeu.phd.upc.edu/ca

CONTACTE:
Salceda Salceda, Teresa

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel.: 934 011 875
Secretariadoctorat.utgab@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Perfil d’ingrés principal:

• Arquitectes
• Arquitectes tècnics
• Enginyers del sector de la construcció: civils, de camins, canals i ports, industrials, etc.

Perfil d’ingrés secundari:

• Arqueòlegs
• Historiadors
• Economistes
• Advocats
• Científics

Els màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat són els màsters universitaris de la UPC en l’àmbit de l’arquitectura i l’edificació. En el cas que els aspirants provinguin d’altres estudis oficials de màster d’aquesta o una altra universitat que ofereixin una formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, que estiguin orientats a la capacitació en l’activitat de recerca i la pràctica professional i que tinguin reconeguda capacitat per donar pas a estudis de doctorat, se’ls requerirà que aportin informació sobre el corresponent pla d’estudis amb l’objectiu d’establir, quan calgui, algun complement de formació dins dels límits vigents (vegeu l’apartat ‘Complements formatius’).

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Per poder cursar ensenyaments de doctorat en un programa, és imprescindible que la Comissió Acadèmica del programa admeti els doctorands. Els requisits específics d’admissió són:

• Aportar una carta de suport personal d’un professor membre del programa de doctorat.
• Proposar un àmbit concret de recerca que estigui comprès dins de les línies de recerca del Programa de Doctorat.
• Acreditar capacitat de dedicació i recursos necessaris per a desenvolupar la tesi doctoral en el termini de temps ordinari.

Documentació requerida i valoració de mèrits:
• Currículum vitae normalitzat segons la fitxa que se subministrarà al candidat per omplir (fins a 40 punts). En aquesta fitxa, a més de la informació sobre l’expedient acadèmic i l’experiència prèvia en recerca, s’ha d’incloure una proposta i breu descripció del tema a desenvolupar.

• Pla de finançament durant els tres anys de tesi, indicant la possible obtenció d’una beca (fins a 20 punts).

• Carta de suport personal d’un professor del programa de doctorat (fins a 40 punts). Per obtenir aquest document els candidats hauran de presentar prèviament la seva proposta d’investigació al professor del Programa de Doctorat que considerin més idoni. Aquest professor o professora avaluarà les qualitats de les propostes, la capacitat dels candidats per portar-la a terme i la seva capacitat cientificotècnica per conduir-la, així com la motivació i vàlua personal dels candidats, abans d’atorgar-los el document de suport.

Complements formatius

Els complements de formació, que es defineixen en funció de cada un dels perfils d’accés, seran:

Perfil principal: professionals universitaris que intervenen habitualment en els processos tècnics de materialització de l’arquitectura, de l’edificació i de l’urbanisme, com arquitectes, aparelladors i enginyers del sector de la construcció.

Aquests professionals no requeriran cap complement si han cursat prèviament algun dels màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat, i en cas contrari, aquells que prescrigui de manera justificada la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat dins de l’oferta docent dels màsters universitaris.

Perfil secundari: professionals universitaris que col·laboren de forma específica i puntual en els processos de materialització de l’arquitectura, com arqueòlegs, historiadors, economistes, advocats i científics.

Aquests professionals no necessiten cap complement si han cursat prèviament algun dels màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat, i en cas contrari, aquells que prescrigui de manera justificada la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat dins de l’oferta docent dels màsters universitaris.

Per a aquells doctorands que al llarg del desenvolupament del seu pla de recerca presentin deficiències específiques de formació instrumental, el seu tutor/director o tutora/directora els podrà prescriure activitats formatives d’entre l’oferta que en cada curs ofereix la Universitat per a la formació de doctorands d’acord amb l’Escola de Doctorat de la UPC.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula es realitza en el curs i termini que s’indiqui en la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Durant la primera quinzena del mes d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Núm. d’hores: 288.

Viatges d’estudis.
Núm. d’hores: 80.
Optativa.

Activitat: Estades en empreses o ens col·laboradors.
Núm. d’hores: 480.
Optativa.

Activitat: Assistència a congressos.
Núm. d’hores: 288.
Optativa.

Activitat: Mobilitat.
Núm. d’hores: 480.
Optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Núm. d’hores: 4.
Obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Núm. d’hores: 1,5.
Optativa.

Activitat: Metodologia de la investigació.
Núm. d’hores: 12.
Optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Núm. d’hores: 8.
Optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Núm. d’hores: 18.
Optativa.

Activitat: ’Workshops’.

Núm. d’hores: 16.
Optativa.


Activitat: Publicacions.
Núm d’hores: 80.
Obligatòria.
Abans de dipositar la tesi dels estudiants de doctorat han de tenir almenys una publicació.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

A més dels recursos genèrics oferts per l’Escola de Doctorat i els diversos serveis de la UPC, aquest programa compta amb sales per a doctorands a les tres escoles de l’àrea d’arquitectura, edificació i urbanisme: ETSAB, ETSAV i EPSEB. Així mateix, compta amb les infraestructures de tres laboratoris situats a l’EPSEB:

• Laboratori de Materials
• Laboratori del Foc
• Laboratori d’Acústica i Estalvi Energètic

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • RIVERA ROGEL, CARMEN ALICIA: Metodología para evaluación rápida de susceptibilidad de pérdida de función por sismos en infraestructura hospitalaria
  Autor/a: RIVERA ROGEL, CARMEN ALICIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de dipòsit: 15/09/2020
  Data de lectura: 29/10/2020
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Sala de Graus ETSAB - UPC Campus Sud - Av Diagonal 649 - videoconferència: meet.google.com/zcm-gbbc-wec
  Director/a de tesi: ALBAREDA VALLS, ALBERT
  Tribunal:
       PRESIDENT: GARCÍA CARRERA, DAVID
       SECRETARI: PÉREZ VALCÁRCEL, JUAN BAUTISTA
       VOCAL NO PRESENCIAL: RETAMALES SAAVEDRA, RODRIGO ALFONSO
  Resum de tesi: Los hospitales constituyen una parte fundamental del sistema de salud de un país y se consideran instalaciones esenciales para afrontar desastres naturales. No obstante, pueden ser en gran medida vulnerables. La pérdida de función, incluso por un corto período de tiempo, puede ser crítica para las personas que se encuentran dentro del hospital, así como las que necesitan atención médica urgente. A pesar de la importancia de estos edificios, muchos hospitales han resultado severamente dañados y algunos de ellos han perdido su capacidad de operación después de eventos sísmicos moderados. Recientes acontecimientos sísmicos, como el terremoto de Ecuador Mw 7.8 de 2016, enfatizó el papel estratégico de los componentes y sistemas no estructurales después de un determinado evento sísmico. Las observaciones de campo mostraron que la pérdida de función de la mayoría de los edificios hospitalarios fue causada principalmente por los daños producidos en falsos techos, particiones interiores y fachadas, daños en los sistemas de suministro de agua y vuelco de equipos mecánicos y médicos, entre otros. Sin embargo, solo unos pocos estudios han discutido las consecuencias del daño no estructural en la pérdida de función por sismos en infraestructura hospitalaria. En este estudio, se presenta una metodología para la evaluación rápida de la susceptibilidad de pérdida de función por sismos en infraestructura hospitalaria mediante el uso de una herramienta automatizada. En particular, la herramienta permite evaluar la vulnerabilidad operativa de la infraestructura de salud después de eventos sísmicos severos o excepcionalmente severos. Los componentes y sistemas no estructurales son clasificados según los procedimientos de FEMA y de la Organización Mundial de la Salud como elementos arquitectónicos (exteriores e interiores), instalaciones (equipos y sistemas distribuidos), equipamiento médico (servicios y gases médicos) y contenidos (mobiliario, estanterías, accesorios, etc.). Se consideran las posibles pérdidas físicas causadas por las derivas de entrepiso y las aceleraciones de piso. La estimación del daño se efectúa utilizando curvas de fragilidad disponibles en bases de datos como las de FEMA P-58, HAZUS y reportes de pruebas experimentales o métodos analíticos. La herramienta se calibra considerando los daños observados durante eventos sísmicos recientes. Las acciones sísmicas que generaron estos daños se estiman a partir de acelerogramas registrados en las estaciones sismológicas más cercanas a los hospitales estudiados. La calibración efectuada se basa en comparar el daño observado con el estimado usando la herramienta propuesta, obtenido de evaluar las curvas de fragilidad disponibles para las demandas sísmicas estimadas.Se espera que esta herramienta automatizada para evaluación rápida de susceptibilidad de pérdida de función por sismos contribuya a una mejor comprensión de la importancia del desempeño sísmico de componentes y sistemas no estructurales en infraestructura hospitalaria. Este trabajo será útil a los gerentes y al personal del hospital, así como a los encargados de la toma de decisiones en los ministerios de salud de un país, para anticipar la pérdida de función en infraestructuras de salud o en una red de hospitales, en un área administrativa local, regional o de país. En consecuencia, la herramienta permitirá determinar las acciones y medidas requeridas para mejorar la seguridad necesaria para alcanzar la continuidad de operación de los componentes y sistemas no estructurales, y en consecuencia de la infraestructura hospitalaria, ante un evento sísmico.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:09:06.

Llistat de tesis en dipòsit

 • PESIC, NIKOLA: Geo-climatic potential for advanced natural ventilation comfort cooling approach in mid-rise office buildings in the north-western Mediterranean
  Autor/a: PESIC, NIKOLA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 22/10/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: MUROS ALCOJOR, ADRIAN | ROSET CALZADA, JAIME
  Tribunal:
       PRESIDENT: ZAMORA MESTRE, JOAN LLUIS
       SECRETARI: NOVLJAN, TOMAZ
       VOCAL NO PRESENCIAL: WADEL RAINA, GERARDO FABIAN
       VOCAL NO PRESENCIAL: ACHA ROMÁN, CONSOLACIÓN ANA
  Resum de tesi: El objetivo de esta investigación es evaluar el potencial geo-climático para el ahorro de energía de enfriamiento de confort en los edificios de oficinas de mediana altura aplicando el concepto de ventilación natural avanzada (ANV). El enfoque es en la costa Mediterránea de Cataluña y las ubicaciones geográficas seleccionadas: Barcelona, Terrassa y Tarragona. La primera parte de investigación evalúa el potencial climático de ventilación natural (CPNV)¿un nivel teórico de disponibilidad de ventilación natural (NV) aplicando el modelo de confort térmico adaptativo. Para una comparación de los potenciales geo-climáticos en un contexto regional más amplio, están elegidas las ubicaciones a lo largo del Mediterráneo Norte: Valencia, Marsella, Roma, Koper, Split, Atenas y Nicosia. Los resultados confirman que NV es factible principalmente desde abril hasta octubre, mientras que en julio y agosto es considerablemente limitada. La segunda parte del trabajo examina los ahorros de energía de enfriamiento de un hipotético modelo ¿A¿ del edificio de oficinas de media altura. Las simulaciones de rendimiento de edificios (BPS) en la región de Cataluña demuestran una reducción anual de cargas de enfriamiento entre 22% y 51%. El mismo modelo posicionado a lo largo del Mediterráneo Norte muestra la reducción de las cargas anuales en un rango más amplio, entre 6% y 51%. La siguiente sección evalúa los niveles de vulnerabilidad al cambio climático aplicando escenarios climáticos para los años 2050 y 2080. Se indica que el potencial de ANV se reducirá cerca de cero en julio y agosto de 2080. Sin embargo, la introducción de unas técnicas de enfriamiento asistidas demuestra que ese impacto puede ser absorbido aproximadamente a la escala previamente evaluada en el horizonte de 2050. La última parte de investigación exhibe que el modelo ¿B¿ tiene un mejor nivel de la eficiencia energética del enfriamiento de confort: se fusionan técnicas de NV seleccionadas para aprovechar las temperaturas exteriores nocturnas más bajas por medios pasivos, cuyo potencial se refleja sobre la disminución de las cargas de enfriamiento activo diurno. Para este propósito, el modelo posicionado en Barcelona consigue la reducción anual de las cargas de enfriamiento en un 65% en las condiciones meteorológicas actuales. En conclusión, bajo las configuraciones climáticas proyectadas para 2050 y 2080, en Barcelona, Terrassa y Tarragona, la serie de BPS muestra un mayor nivel de resiliencia climática con la reducción de las cargas de enfriamiento entre 53% y 59%.El aporte clave de la investigación se encuentra en BPS experimentales del modelo ¿A¿ donde se detectan las debilidades del sistema ANV como consecuencia del cambio climático estimado. En relación con los rendimientos de enfriamiento limitados, ANV se cambia de un concepto autónomo a ser parte de un sistema de ventilación más complejo con los ciclos específicos diurnos y nocturnos. Este nuevo enfoque de diseño establecido basado en el almacenamiento dinámico de calor se asocia con una introducción del aire exterior con temperaturas más bajas durante la noche y las primeras horas de la mañana, como menos afectado por el futuro cambio climático regional. Un impulso ventajoso logrado en el desempeño energético se categoriza a través de las fortalezas y oportunidades. Por lo tanto, el modelo "B" representa la forma del edificio receptivo al clima con un sistema de enfriamiento de confort integrado sensible, lo que ofrece un mayor nivel de eficiencia energética, visto también como un factor adquirido de resiliencia frente a las amenazas estimadas del cambio climático. Tal prototipo de edificio hipotético puede resultar como un contribuyente beneficioso en el proceso actual de despliegue rápido de fuentes de energía renovables en el sector de la construcción regional, observado también desde la perspectiva de la transición energética en cur

Darrera actualització: 24/10/2020 05:08:01.

Llistat de tesis defensades per any

 • ASLANKAYA, GUZIDE: Influence of joints on the seismic response of traditional timber frames in Turkey
  Autor/a: ASLANKAYA, GUZIDE
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/668866
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 03/03/2020
  Director/a de tesi: AVELLANEDA DIAZ-GRANDE, JAIME | ALBAREDA VALLS, ALBERT

  Tribunal:
       PRESIDENT: MARISTANY CARRERAS, JORDI
       SECRETARI: LLORENS SULIVERA, MIQUEL
       VOCAL: ÜSTÜNDAG, CENK
  Resum de tesi: Las estructuras de madera constituyen un importante patrimonio cultural en muchos países y son conocidas como tipologías estructurales eficientes des del punto de vista sísmico por su resistencia y ductilidad. Himis es uno de los sistemas de madera tradicional más conocidos en Turquía, consistente en marcos en forma de retícula de madera simple, relleno de mampostería en su interior (ladrillos, adobe, o piedras con mortero) en plantas piso, mientras que la planta baja es totalmente de mampostería sobre de una cimentación contínua de piedra. Este tesis tiene como principal objetivo el de realizar una evaluación de la eficiencia estructural del sistema Himis sometido a cargas sísmicas, mediante la evaluación de la respuesta de las uniones más típicas de madera y su contribución al conjunto. Este tesis se complementa con un análisis experimental y numérico de la contribución que aporta el refuerzo de dichas uniones mediante fibras de polímeros reforzados CFRP (polímeros reforzados con fibras de carbono). La respuesta de estas estructuras frente a sismo se debe, en parte, a la rigidez y ductilidad de las uniones entre barras de madera, por lo que éstas requieren de una especial atención en términos de rigidez traslacional y rotacional. La investigación lleva a cabo una campaña experimental, cubriendo dos tipologías básicas de uniones tradicionales entre barras de madera en Turquía (junta por solape y de espiga) bajo flexión monotónica y también cíclica. Paralelamente, se evalúan dichas uniones mediante un análisis FEM debidamente calibrado con los resultados de los ensayos experimentales, que permite reproducir el comportamiento global de estas estructuras a partir del grado de rigidez de las uniones con o sin refuerzo.Palabras Clave: Himis Estructuras de madera, Uniones tradicionales, Uniones semirrígidas, Rigidez, Análisis numérico, Polímero reforzado con fibra de carbono.

 • AVELLANEDA LOPEZ, OMAR FABRISIO: Diseño paramétrico de las estructuras desplegables: Control Límite de Movimiento
  Autor/a: AVELLANEDA LOPEZ, OMAR FABRISIO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669320
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 16/07/2020
  Director/a de tesi: SASTRE SASTRE, RAMON | GIMFERRER VILAPLANA, XAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: PÉREZ VALCÁRCEL, JUAN BAUTISTA
       SECRETARI: GARCÍA CARRERA, DAVID
       VOCAL: SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
  Resum de tesi: Las estructuras desplegables con barras rectas articuladas tienen la virtud de ser ligeras, modulares y transformables. Así las definió el arquitecto Felix Escrig, quien nos dejo un legado fantástico sobre estas estructuras. Desde el grupo de investigación SMiA (Structural Morfology in Architecture) y específicamente desde esta investigación se han desarrollado sistemas desplegables enfocados en una aplicación real. Con ayuda de herramientas digitales como el diseño paramétrico y procesos de fabricación digital este documento describe una metodología de diseño de las estructuras desplegables con barras rectas articuladas y desarrolla un método grafico por tracción para hacer simulaciones de control de movimiento de estas estructuras. Para finalmente aplicarlos a dos casos de estudio pasando por los procesos de diseño, fabricación y montaje de prototipos a escala 1:1.Una primera parte de esta investigación, describe los trabajos más notables y característicos en el campo de las estructuras desplegables, centrándose en las barras rectas articuladas. Punto de partida en el que se propone hacer una descripción geométrica de los sistemas desplegables con barras rectas articuladas desde la unidad desplegable más simple hasta geometrías y agrupaciones desplegables complejas. Con ayuda sofware como Rhinoceros + Grasshopper se hace una biblioteca de algoritmos con estructuras desplegables. Biblioteca que sirve para hacer una propuesta de clasificación de las estructuras desplegables con barras rectas articuladas.La segunda parte de este documento propone un método de simulación por tracción para el control límite de movimiento de los sistemas desplegables. Con la ayuda de Grasshopper + Kangaroo se desarrolla un algoritmo que permite controlar la posición final de uso de las estructuras desplegables, y hacer simulaciones de movimiento. El modelo permite controlar y ajustar las dimensiones, asimetrías y ángulos de incidencia para los sistemas desplegables. Así como prever el diseño de los elementos de control límite de movimiento.Finalmente en la tercera parte de la investigación se proponen dos casos de estudio con el objetivo de aplicar las estrategias de diseño paramétrico y el método de simulación por tracción para controlar la estabilidad de las estructuras desplegables con barras rectas articuladas. El alcance final es la construcción de prototipos a escala 1:1. El primer caso de estudio es el D30, domo desplegable de 30 metros cuadrados. Y el segundo caso de estudio es el pabellón Vertex, estructura de 90 metros cuadrados formado por 12 arcos desplegables de sección triangular.El propósito de esta investigación es dar el salto a la construcción de prototipos a escala real con el fin de dar soluciones constructivas a los sistemas desplegables, potenciando su aplicación en la arquitectura.Palabras claves: Estructuras desplegables, Diseño paramétrico, Geometría activa, Control limite de movimiento, Fabricación digital, Fabricación y montaje, Prototipos.

 • CANTOS CORONEL, HÉCTOR ANDRÉS: Hexagrids plegables y transportables: Un sistema prefabricado con nudos articulados bloqueables
  Autor/a: CANTOS CORONEL, HÉCTOR ANDRÉS
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/668843
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 19/02/2020
  Director/a de tesi: SASTRE SASTRE, RAMON | GARCÍA CARRERA, DAVID

  Tribunal:
       PRESIDENT: PÉREZ VALCÁRCEL, JUAN BAUTISTA
       SECRETARI: MARISTANY CARRERAS, JORDI
       VOCAL: SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
  Resum de tesi: En este documento lo que se describe es la viabilidad tecnológica de un sistema estructural basado en módulos hexagonales cuyos nudos son articulados y bloqueables. El sistema está enfocado a comprobar la construcción de edificaciones de mediana y baja altura en países en vías de desarrollo, que necesitan aumentar y mejorar sus infraestructuras a gran velocidad y a bajo coste. Para lograr este cometido se absorben recursos de dos vertientes:-Analizar y ajustar a su propia escala el desarrollo de fachadas estructurales de módulo hexagonal, conocidas como Hexagrid.-Buscar la posibilidad de modificar la plegabilidad de los sistemas de barras rectas que se utilizan en las estructuras ligeras para que sean aplicables a superficies planas.Este documento se divide en 6 capítulos: En el primer capítulo se hace una aproximación al uso de estructuras de vector activo que desembocan en la construcción de mallas estructurales para, sobre todo, edificaciones de gran altura. Se estudian sus alcances y limitaciones mientras se describen los estudios previos realizados hasta enfocarse en el desarrollo de las mallas hexagonales, que se denominarán Hexagrid.El segundo capítulo está dedicado a la recopilación de información sobre soluciones utilizadas por otros autores para lograr la articulación y fijado de uniones, casi siempre dentro del ámbito de las estructuras ligeras. En este capítulo se hace busca un acercamiento a los conceptos básicos necesarios para entender y producir un sistema plegable cuyo movimiento pueda ser controlado y fijado en su posición de uso.El tercer capítulo se centra en encontrar una configuración geométrica con un dimensionado de barras adecuado para que la estructura pueda recoger eficientemente los esfuerzos planteados. Para esto se exploran modelos que varían en los parámetros de configuración de la malla, tales como la densidad y el encuentro en los cambios de dirección, además de la conexión con los forjados. Posteriormente se propone un modelo tipo que se ajusta a una altura equivalente a 4, 8, 12, 15 y 16 pisos con una configuración espacial de tubo dentro de tubo. A partir de estos modelos se buscan los límites del diseño estructural propuesto, viendo cómo absorben los modelos las cargas aplicadas y la relación entre la deformación producida por el viento y la deformación producida por las cargas verticales.En el cuarto capítulo se plantea un sistema de plegado, el diseño de las articulaciones del nudo tipo y su sistema de fijación para el modelo propuesto en el capítulo anterior. Se realizan análisis del diseño del nudo para ver su comportamiento y resistencia frente a los máximos esfuerzos obtenidos en el análisis de la estructura del capítulo previo.El quinto capítulo propone una síntesis del trabajo previamente realizado aplicando el conocimiento obtenido en una edificación de 8 pisos de altura. En este capítulo se busca una solución al proceso de transporte y ensamblado de una edificación acercándose a una aplicación real. En el sexto y último capítulo se hace una recopilación de las conclusiones de cada capítulo para llegar a unas generales que desembocan en unas posibles vías de estudio futuras.

 • GÁMEZ GARCÍA, DIANA CAROLINA: Análisis del Ciclo de Vida en la construcción: evaluación de las etapas incorporadas de elementos de la vivienda y de su entorno urbano
  Autor/a: GÁMEZ GARCÍA, DIANA CAROLINA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669308
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 29/05/2020
  Director/a de tesi: GOMEZ SOBERON, JOSE MANUEL VICENTE | CORRAL HIGUERA, RAMON

  Tribunal:
       PRESIDENT: CASTELLS PIQUE, FRANCESC
       SECRETARI: LLERA SASTRESA, EVA MARIA
       VOCAL NO PRESENCIAL: GUERECA HERNÁNDEZ, LEONOR PATRICIA
  Resum de tesi: El sector de la construcción tiene el potencial de contribuir en el logro de algunos de los objetivos más importantes del desarrollo sostenible, como el combate al cambio climático, la defensa del medio ambiente o el diseño de las ciudades. Este sector es responsable de generar altas tasas de emisiones de gases de efecto invernadero y de residuos de construcción y demolición, además del consumo desmesurado de recursos abióticos y energía no renovables. En la búsqueda de mitigar estas consecuencias negativas, se han desarrollado herramientas que permiten gestionar estos impactos ambientales, una de ellas es el análisis del ciclo de vida (ACV). Esta tesis tiene como objetivo evaluar la aplicabilidad del ACV en el sector de la construcción. En específico, evaluar los impactos ambientales incorporados del ciclo de vida en la edificación de vivienda y de su entorno urbano. En esta tesis se evaluaron i) veinte muros exteriores y se establecieron las configuraciones más adecuadas para el ambiente, así como un sistema de ecuaciones que definió su comportamiento; ii) dieciocho calles residenciales con alternativas que priorizaron el flujo no motorizado, y su influencia en los impactos ambientales (ambos estudios mediante un ACV de la cuna a la mano de obra) y; iii) seis tipologías de vivienda, donde se variaron los materiales utilizados en los muros y las ventanas (mediante un análisis de la cuna a la tumba). Para este último caso, se abordaron también los retos ambientales del sector residencial en México. Las bases de datos utilizadas fueron BEDEC, CYPE Latam (cuantificación de los materiales) y ecoinvent (inventario de ciclo de vida). Los métodos de impacto ambiental utilizados fueron CML 2001, Ecoindicador 99, IPCC 2013 y CED. En esta tesis se corroboró que el ACV es una metodología aplicable en la construcción la cual, con la constante actualización de la normativa, ha permitido la obtención de resultados cada vez más globales y transparentes, permitiendo la expansión del ACV a nuevas geografías. Además, se encontró que la etapa de mayor contribución al detrimento ambiental, es la de producto, o las que involucran un producto (como el mantenimiento y el reemplazo), mientras que las etapas referentes a los procesos tienen una menor contribución, de éstas el transporte fue la más relevante. Los elementos con el mayor potencial de daño ambiental fueron las aceras de granito, las ventanas de aluminio, los aislamientos térmicos de XPS y el galvanizado de la placa de yeso laminado. Se corroboró que los materiales más típicos de construcción, como los elaborados con cemento (hormigón, mortero, entre otros), las piezas cerámicas de arcilla o el acero, son altos generadores de gases de efecto invernadero y consumidores de energía. Por otra parte, se encontró que dar prioridad a la escala humana en el diseño de las calles reduce los impactos ambientales. La elaboración de ACV de la cuna a la mano de obra (parciales) permitió establecer un mayor número de escenarios, compararlos y encontrar la alternativa más ambientalmente correcta; mientras que la elaboración de ACV de la cuna a la tumba, permitió conocer el comportamiento ambiental de todo el ciclo de vida; es decir, los impactos totales de la vivienda y detectar donde se encontraban las oportunidades de mejora (aunque esto significó la limitación de los escenarios por la complejidad del estudio). Los hallazgos de esta tesis permitieron concluir que el ACV tiene un potencial importante en la consecución de esquemas de evolución sostenible, por lo que su aplicabilidad en el sector de la construcción es factible y recomendado (en países emergentes o en vías de desarrollo resulta idóneo). Por último, se concluye que el ACV es una herramienta que puede contribuir a la obtención de los objetivos del desarrollo sostenible, y que es esencial para hacer frente a los cambios acelerados causados por el daño ambiental que genera el se

 • SALDAÑA MÁRQUEZ, HÉCTOR: Sistemas de evaluación de la vivienda hacia ciudades sostenibles: Análisis de su impacto en el edificio y en el entorno urbano
  Autor/a: SALDAÑA MÁRQUEZ, HÉCTOR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 29/05/2020
  Director/a de tesi: GOMEZ SOBERON, JOSE MANUEL VICENTE | ARREDONDO REA, SUSANA PAOLA

  Tribunal:
       PRESIDENT: LLERA SASTRESA, EVA MARIA
       SECRETARI: CASTELLS PIQUE, FRANCESC
       VOCAL NO PRESENCIAL: ROJAS VALENCIA, MARIA NEFTALI
  Resum de tesi: En la última década, se ha dirigido una atención prioritaria hacia la obtención de sostenibilidad en la vivienda; la cual, ha sido señalada como un ente capaz de mitigar los problemas ambientales causados en los núcleos urbanos. La relación entre ésta y la ciudad es inherente, por lo que las repercusiones que puede tener un determinado entorno urbano sobre una determinada construcción habitacional, o viceversa, deberían de ser consideradas por cualquier proceso de evaluación que se realice en el sector residencial. Sin embargo, la situación actual de los sistemas de evaluación de la sostenibilidad en la vivienda (SESV) muestra que existe un claro desvío hacia la obtención de eficiencia energética, lo cual, desde la perspectiva abordada en ésta tesis, obstaculiza la obtención de una evaluación más holística que acrecente el desarrollo sostenible de las ciudades. A tenor de lo anterior, el objetivo principal de éste documento fue el de auxiliar en la consecución de una evaluación más robusta de la sostenibilidad de la vivienda, así como en el logro de una comprensión más amplia de los problemas conocidos en los mecanismos actuales de evaluación y del nexo vivienda-ciudad, con el fin de obtener una aproximación al cuestionamiento sobre si el uso de los SESV vigentes, coadyuva al desarrollo de ciudades sostenibles de forma coherente con el significado de sostenibilidad. Para su consecución, se analizó el estado de los SESV con mayor aplicación y difusión en el ámbito internacional, así como los criterios implícitos en sus indicadores, y el impacto que tiene el uso de los mismos en el edificio y el entorno urbano. El documento se presenta en la modalidad de compendio de publicaciones, por lo que los aspectos metodológicos contienen distintas implicaciones, teniendo como característica común el enfoque comparativo. En éste, los análisis incluyeron a los SESV: Passivhaus, BREEAM, LEED, GBI, AQUA-HQE, BEST, CASA, BERDE, Green Homes, y LOTUS, así como también al programa mexicano de financiamiento para soluciones habitacionales. Por otra parte, cada uno de los artículos expuestos, presenta entornos o temáticas que abordan vacíos o brechas considerables en el conocimiento existente. En el primer artículo, se analizó la factibilidad del uso del estándar Passivhaus en el clima mediterráneo. En éste, a pesar de que los resultados indican que la aplicación de los criterios del estándar es rentable, y permite reducir las demandas de energía y las emisiones de CO2, se observó que los indicadores utilizados tienen una contribución mínima o incluso inexistente en el entorno urbano; en el segundo artículo, se muestran los resultados de las evaluaciones realizadas a través de los SESV más reconocidos internacionalmente, en diferentes viviendas construidas bajo el programa mexicano de financiamiento para soluciones habitacionales. Entre los principales hallazgos, se señaló que el modelo de evaluación del programa mexicano, que prioriza los aspectos del entorno urbano por encima del resto de parámetros considerados, puede representar un nuevo paradigma hacia el logro de la vivienda social sostenible; en el tercer artículo se realizó un análisis comparativo de los indicadores de vivienda utilizados por los SESV de viviendas unifamiliares; en los que, el entorno urbano residencial influye en los puntajes de certificación de las vivienda. Los resultados revelaron que el porcentaje de influencia que éstas pueden lograr mediante éstos indicadores es relativamente bajo. Además, se encontró una ausencia significativa de éstos indicadores para las evaluaciones de criterios obligatorios, y que, la metodología establecida podría ser de utilidad para la búsqueda y definición de nuevos indicadores sostenibles. Finalmente, se pretende que los resultados implícitos en ésta tesis, promuevan la sostenibilidad urbana a través de la construcción y evaluación del parque de viviendas nu

Darrera actualització: 24/10/2020 05:07:30.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:MARTÍN GOÑI, PAULA
Títol:Regeneración perfectible, adaptable y sostenible. Análisis y propuesta de criterios para la regeneración de los polígonos residenciales construidos en los años 60 y 70 en Europa.
Data lectura:29/04/2019
Director/a:AVELLANEDA DIAZ-GRANDE, JAIME
Director/a:GONZALEZ BARROSO, JOSE MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Martin, P. (2019). Regeneración perfectible, adaptable y sostenible. Análisis y propuesta de criterios para la regeneración de los polígonos residenciales construidos en los años 60 y 70 en Europa..

Pardal, C.; Roig, O.; Martin, P.; Paricio, I. (2019). New development for a pre-stressed façade concrete panel.

AUTOR/A:CRESPO SÁNCHEZ, EVA
Títol:EL COMPONENT BLOC TÈCNIC. Nova concepció dels traçats verticals als edificis plurifamiliars actuals a Catalunya.
Data lectura:24/07/2017
Director/a:DAUMAL DOMENECH, FRANCESC DE PAULA
Director/a:MUROS ALCOJOR, ADRIAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Crespo, E. (2017). Repercusión de la ventilación en la reducción de la demanda en centros docentes.

Crespo, E. (2017). Estrategias científicas para potenciar el diseño industrializado de los productos del sector de la construcción.

Crespo, E. (2017). Metodología para evaluar la productividad y competitividad de las empresas del sector de la construcción.

Crespo, E. (2017). Influència de la llei del canvi climàtic als edificis NZEB i als materials de la construcció.

Crespo, E. (2017). Mejora en la productividad y competitividad gracias a un nuevo modelo constructivo sostenible e industrializado.

Crespo, E. (2017). Empresa Alternova, Osorno, Chile: consultoría y transferencia tecnológica en el ámbito de mejora de la productividad y competitividad gracias a un modelo constructivo sostenible, industrializado e innovador para el mercado chileno.

Crespo, E. (2017). Empresa Ararat, Paillaco, Chile: consultoría y transferencia tecnológica en el ámbito de mejora de la productividad y competitividad gracias a un modelo constructivo sostenible, industrializado e innovador para el mercado chileno.

Crespo, E. (2017). Empresa Alto Cautin, Villarica, Chile: consultoría y transferencia tecnológica en el ámbito de mejora de la productividad y competitividad gracias a un modelo constructivo sostenible, industrializado e innovador para el mercado chileno.

Crespo, E. (2017). Empresa Espex, Temuco, Chile: consultoría y transferencia tecnológica en el ámbito de mejora de la productividad y competitividad gracias a un modelo constructivo sostenible, industrializado e innovador para el mercado chileno.

Crespo, E. (2017). EL COMPONENT BLOC TÈCNIC. Nova concepció dels traçats verticals als edificis plurifamiliars actuals a Catalunya..

Garcia Gallego, Javier (2017). Centre esportiu Magòria.

Pallares Sanchez, Roser (2017). Centre d'esport i salut "El Foix".

Secall Viñallonga, Maria De Meritxell (2017). Centre de BTT i ampliació del complex esportiu d'Arbúcies.

Arjonilla Sanchez, Eduardo (2017). Espai per a la creació artística al cinema Pisa de Cornellà.

Bueno Llasat, Francisco Javier (2017). Centre d'acollida, orientació i seguiment de refugiats a Barcelona.

Escandell Bagues, Jaume (2017). Ambaixada dels Païssos Catalans a Brussel-les.

Sanchez, A.M. (2017). Centro gastronómico. Mercado. Escuela gastronómica. Residencia de estudiantes y espacio urbano.

Aguado Martí, Maria (2017). Centre cívic i cultural i residència d'estudiants a Santiago.

Regueiro Poza, Ana (2017). Centro de neurorehabilitación, Valladolid.

Adema Llobet, Blanca (2017). Centre nàutic municipal a Lisboa.

Montero Lemes, Alba (2017). Centro de producción de arte en el centro de Atenas.

Marti Van roessel, Beatriz De (2017). Centro de arte y producción en Monastiraki, Atenas.

Martín Manera, Inés (2017). Museu Marítim a Palma de Mallorca.

Balaguer Madrid, Judit (2017). Centre Les Cols. Centre Cívic + Restaurant + Habitatges. Berga.

Florit Puig, Elsa (2017). Conectando. Conservatorio de música en Mahón.

Ferrer Sastre, Joan (2017). IES La Llacuna.

Pino Esteve, Eva (2017). El cinema i els mitjans audiovisuals a Sitges.

Masana Carbonell, Jordi (2017). Escola de música i auditori a Sitges.

Ferrer Masana, Ricard (2017). Obtenció de dades ambientals de instal-lacions a partir d'un model BIM.

Paniagua García de león, María Fernanda (2017). Análisis del efecto botijo como posible estrategia de enfriamiento por evaporación en fachadas de vivienda vertical para el clima cálido seco de la ciudad de Hermosillo, México.

Villarino Fra, Francisca (2017). Estudio del comportamiento térmico de la cáscara de mejillón como material triturado y ligado.

Tamayo García, Oswaldo Bernardo (2017). Estudio experimental de paneles delgados de hormigón con árido vítreo reciclado para fachadas ventiladas.

Dreifuss, Sebastian (2017). Compuesto de escayola reforzado con fibras de plátano.

Zarie López, Johanna Katherine (2017). Estrategias para la optimización en el diseño de la fachada para lograr bloques de viviendas energéticamante eficientes a partir de la aportación solar dentro del límite urbano de la ciudad de Cuenca-Ecuador.

Peña Taveras, Victor (2017). Mejora del confort térmico interior en la vivienda popular dominicana de block y zinc.

Jiménez Ortiz, Juan Omar (2017). La galería de la arquitectura vernácula dominicana: usos propios y estrategia solar en fachada.

Ricard Ferrer (2017). Tesina Màster.

Kampouropoulos, K.; Crespo, E. (2017). IESD: Herramienta de optimización en rehabilitaciones energéticas de edificios no residenciales.

AUTOR/A:ALENTORN PUIGCERVER, JAUME
Títol:Estudio de la precisión del método de los componentes para la predicción del comportamiento rotacional de una basa de pilar. Propuestas de mejora para el caso de estudio
Data lectura:04/03/2016
Director/a:OBIOL SANCHEZ, AGUSTIN
Codirector/a:MARISTANY CARRERAS, JORDI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Alentorn, J. (2016). Estudio de la precisión del método de los componentes para la predicción del comportamiento rotacional de una basa de pilar. Propuestas de mejora para el caso de estudio.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/201919/02/2020MACONCRETAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201831/10/2021Knowledge Alliance for Sustainable Mid-Rise and Tall Wooden BuildingsCommission of European Communities
30/07/201830/07/2018Montaje de cortinas y kit para la protección solar
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S010 Projectes de Cooperació a l'EPSEBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U012 Models de presa de decisions per a reconstruccions post-desastre sostenibles i participatives en zones d’elevat risc sísmic. El cas de Kermanshah, Iran.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/201831/12/2020Desarrollo de modelos auriculares a nivel de tejido, celular y subcelular, para estudiar mecanismos que confieren un alto riesgo deAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Soluciones sostenibles para envolventes de edificiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/201731/10/2019DIAGNOSIS Innovating a crucial profession in Building and construction sectorEuropean Commission
15/09/201714/03/2019Nuevas protecciones solares tensadas para talleres de arquitectura escolar sostenibleFUNDACIÓN BBVA
31/07/201731/12/2017Acció formativa EXT2017/0916 amb la Diputació de BarcelonaDiputació de Barcelona
01/01/201731/01/2018Realització de l'assessorament l'adquisició de llibres d'Arquitectura per a la Biblioteca del COAC.COL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
30/12/201629/12/2019Seguridad en aplicaciones estructurales de Hormigón Reforzado con Fibras.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Invernaderos integrados en azoteas: simbiosis de energía, agua y emisiones de CO2 con el edificio - Hacia la seguridad alimentaria urbana en una economía circularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Materiales proyectados ligeros para refuerzo y la rehabilitación del patrimonio urbano.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
16/11/201616/02/2017Assessorament i recerca per a la definició geomètrica i constructiva de la cascada que formava part dels jardins de la casa Vicens d'Antoni GaudíSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
03/06/201630/06/2016Redacció d'un informe tècnic sobre les causes del trencament dels envidraments de les façanes de la Biblioteca Agustí Centelles a l'Eixample de BarcelonaAjuntament de Barcelona
11/04/201611/04/2021Programació anual, suport, proposició i selecció de continguts i redacció d'editorials per a la revista AFLINTEREMPRESAS MEDIA, S.L.
01/04/201615/06/2016Realització de l'estudi sobre la limitació de l'impacte acústic del canvi de vies sobre C/ Miquel Peiró i Victorí, respecte l'edifici ubicat a l'Av. Josep Tarradellas i JoanCONSORCI PER A LA REFORMA DE LA G.V
10/03/201631/12/2019Development and application of atrial myocyte models to investigate mechanisms that confer patients a high risk of atrial fibrillationdaLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/01/201631/12/2018Suport tècnic a les tasques de projecte i direcció de les obres de rehabilitació de l'edifici situat al C/ del Mig, 6 i C/ Església 11 i 13 de Bellver de Cerdanya, LleidaGALLIFA MAQUEDA, JAUME
01/01/201631/03/2018Expert technical report about façade cladding on Centro de Arte BotínOCTATUBE INTERNATIONAL, B.V.
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/03/2020¿Cuánto nos importa la calificación energética? Un análisis del nivel de comprensión de los EPC, confianza percibida e impacto sobre las preferencias y valores residencialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Comportamiento sismico de estructuras con forjados reticulares y disipadores de energía bajo la acción simultánea de dos componentes horizontales del terremotoMinisterio de Ciencia e Innovación
02/12/201520/12/2016Coberta experimentalÀrea Metropolitana de Barcelona
01/12/201531/05/2018Red para el impulso de la madera y otros materiales lignocelulósicos en el sector de la construcciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
16/11/201530/04/2016Desarrollo formulaciones experimentales de un nuevo material aislante térmico a base cáscara de cacahuete y/u otros subproductos agrícolas disponibles en Burkina FasoASOCIACIÓN LAAFI ESPAÑA
01/10/201531/12/2015Avaluació del HRR (Heat Resease Rate) i de la calor de combustió amb eines microcalorimétriquesEPSEB-UPC
15/09/201530/09/2017Millora en el procès de fabricació i col.locació de vidre de murano a la Sagrada Família.TEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
28/05/201531/03/2016Metodologia per a la caracteritzacio del conjunt d'edificis situats a Ouahigouya (Burkina Faso) destinats a us: Centre Nutricional, Oficines, Orfenat i Sala Informàtica.Universitat Politècnica de Catalunya
15/05/201514/05/2018Propiedades Mecánicas y de Durabilidad de Concreto Modificado con Adición de Agregados Reciclados (pétreos y PET), carboxilatos y nanoacoplantes órgano (alcóxi) silanos.Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACY)
12/05/201511/12/2015New bio/based insulation material made of vegetal pith and natural bindersAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/03/201531/12/2015Redaccio d'informe pericial sobre l'obra de la Rotonda d'Escaldes (Andorra) feta per Cevalls S.A.CEVALLS CONSTRUCTORA
01/01/201530/12/2017La millora de les condicions d'habitabilitat i la reducció de la demanda energètica en grans conjunts residencials de l'Àrea Metropolitana de BarcelonaInstitut d'Estudis Catalans
01/01/201531/08/2018Desarrollo y aplicación de modelos de miocito auricular para investigar mecanismos que confieren a los pacientes un mayor riesgo de fibrilación auricularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Utilización de médula vegetal para la mejora del comportamiento higrotérmico de los edificiosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2016Sostenibilidad agrourbana mediante invernaderos en cubierta. Ecoinnovación en flujos residuales de energía, agua y CO2 para la producción de alimentosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/201919/02/2020MACONCRETAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201831/10/2021Knowledge Alliance for Sustainable Mid-Rise and Tall Wooden BuildingsCommission of European Communities
30/07/201830/07/2018Montaje de cortinas y kit para la protección solar
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S010 Projectes de Cooperació a l'EPSEBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U012 Models de presa de decisions per a reconstruccions post-desastre sostenibles i participatives en zones d’elevat risc sísmic. El cas de Kermanshah, Iran.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/201831/12/2020Desarrollo de modelos auriculares a nivel de tejido, celular y subcelular, para estudiar mecanismos que confieren un alto riesgo deAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Soluciones sostenibles para envolventes de edificiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/201731/10/2019DIAGNOSIS Innovating a crucial profession in Building and construction sectorEuropean Commission
15/09/201714/03/2019Nuevas protecciones solares tensadas para talleres de arquitectura escolar sostenibleFUNDACIÓN BBVA
31/07/201731/12/2017Acció formativa EXT2017/0916 amb la Diputació de BarcelonaDiputació de Barcelona
01/01/201731/01/2018Realització de l'assessorament l'adquisició de llibres d'Arquitectura per a la Biblioteca del COAC.COL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
30/12/201629/12/2019Seguridad en aplicaciones estructurales de Hormigón Reforzado con Fibras.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Invernaderos integrados en azoteas: simbiosis de energía, agua y emisiones de CO2 con el edificio - Hacia la seguridad alimentaria urbana en una economía circularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Materiales proyectados ligeros para refuerzo y la rehabilitación del patrimonio urbano.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
16/11/201616/02/2017Assessorament i recerca per a la definició geomètrica i constructiva de la cascada que formava part dels jardins de la casa Vicens d'Antoni GaudíSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
03/06/201630/06/2016Redacció d'un informe tècnic sobre les causes del trencament dels envidraments de les façanes de la Biblioteca Agustí Centelles a l'Eixample de BarcelonaAjuntament de Barcelona
11/04/201611/04/2021Programació anual, suport, proposició i selecció de continguts i redacció d'editorials per a la revista AFLINTEREMPRESAS MEDIA, S.L.
01/04/201615/06/2016Realització de l'estudi sobre la limitació de l'impacte acústic del canvi de vies sobre C/ Miquel Peiró i Victorí, respecte l'edifici ubicat a l'Av. Josep Tarradellas i JoanCONSORCI PER A LA REFORMA DE LA G.V
10/03/201631/12/2019Development and application of atrial myocyte models to investigate mechanisms that confer patients a high risk of atrial fibrillationdaLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/01/201631/12/2018Suport tècnic a les tasques de projecte i direcció de les obres de rehabilitació de l'edifici situat al C/ del Mig, 6 i C/ Església 11 i 13 de Bellver de Cerdanya, LleidaGALLIFA MAQUEDA, JAUME
01/01/201631/03/2018Expert technical report about façade cladding on Centro de Arte BotínOCTATUBE INTERNATIONAL, B.V.
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/03/2020¿Cuánto nos importa la calificación energética? Un análisis del nivel de comprensión de los EPC, confianza percibida e impacto sobre las preferencias y valores residencialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Comportamiento sismico de estructuras con forjados reticulares y disipadores de energía bajo la acción simultánea de dos componentes horizontales del terremotoMinisterio de Ciencia e Innovación
02/12/201520/12/2016Coberta experimentalÀrea Metropolitana de Barcelona
01/12/201531/05/2018Red para el impulso de la madera y otros materiales lignocelulósicos en el sector de la construcciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
16/11/201530/04/2016Desarrollo formulaciones experimentales de un nuevo material aislante térmico a base cáscara de cacahuete y/u otros subproductos agrícolas disponibles en Burkina FasoASOCIACIÓN LAAFI ESPAÑA
01/10/201531/12/2015Avaluació del HRR (Heat Resease Rate) i de la calor de combustió amb eines microcalorimétriquesEPSEB-UPC
15/09/201530/09/2017Millora en el procès de fabricació i col.locació de vidre de murano a la Sagrada Família.TEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
28/05/201531/03/2016Metodologia per a la caracteritzacio del conjunt d'edificis situats a Ouahigouya (Burkina Faso) destinats a us: Centre Nutricional, Oficines, Orfenat i Sala Informàtica.Universitat Politècnica de Catalunya
15/05/201514/05/2018Propiedades Mecánicas y de Durabilidad de Concreto Modificado con Adición de Agregados Reciclados (pétreos y PET), carboxilatos y nanoacoplantes órgano (alcóxi) silanos.Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACY)
12/05/201511/12/2015New bio/based insulation material made of vegetal pith and natural bindersAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/03/201531/12/2015Redaccio d'informe pericial sobre l'obra de la Rotonda d'Escaldes (Andorra) feta per Cevalls S.A.CEVALLS CONSTRUCTORA
01/01/201530/12/2017La millora de les condicions d'habitabilitat i la reducció de la demanda energètica en grans conjunts residencials de l'Àrea Metropolitana de BarcelonaInstitut d'Estudis Catalans
01/01/201531/08/2018Desarrollo y aplicación de modelos de miocito auricular para investigar mecanismos que confieren a los pacientes un mayor riesgo de fibrilación auricularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Utilización de médula vegetal para la mejora del comportamiento higrotérmico de los edificiosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2016Sostenibilidad agrourbana mediante invernaderos en cubierta. Ecoinnovación en flujos residuales de energía, agua y CO2 para la producción de alimentosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt