Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme

Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme

El Programa de Doctorat en Tecnologia de l’Arquitectura, de l’Edificació i de l’Urbanisme té per objectiu la formació d’investigadors en el camp de les tècniques que són pròpies de la materialització de l’arquitectura, de l’edificació i de l’urbanisme, i s’orienta a les activitats de recerca, desenvolupament i innovació en aquests camps d’actuació.

COORDINADOR/A

Lacasta Palacio, Ana Maria

CONTACTE

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel.: 934 011 875
Secretariadoctorat.utgab@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Perfil d’ingrés principal:

• Arquitectes
• Arquitectes tècnics
• Enginyers del sector de la construcció: civils, de camins, canals i ports, industrials, etc.

Perfil d’ingrés secundari:

• Arqueòlegs
• Historiadors
• Economistes
• Advocats
• Científics

Els màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat són els màsters universitaris de la UPC en l’àmbit de l’arquitectura i l’edificació. En el cas que els aspirants provinguin d’altres estudis oficials de màster d’aquesta o una altra universitat que ofereixin una formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, que estiguin orientats a la capacitació en l’activitat de recerca i la pràctica professional i que tinguin reconeguda capacitat per donar pas a estudis de doctorat, se’ls requerirà que aportin informació sobre el corresponent pla d’estudis amb l’objectiu d’establir, quan calgui, algun complement de formació dins dels límits vigents (vegeu l’apartat ‘Complements formatius’).

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

12

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://taeu.phd.upc.edu/ca

CONTACTE:

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel.: 934 011 875
Secretariadoctorat.utgab@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Perfil d’ingrés principal:

• Arquitectes
• Arquitectes tècnics
• Enginyers del sector de la construcció: civils, de camins, canals i ports, industrials, etc.

Perfil d’ingrés secundari:

• Arqueòlegs
• Historiadors
• Economistes
• Advocats
• Científics

Els màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat són els màsters universitaris de la UPC en l’àmbit de l’arquitectura i l’edificació. En el cas que els aspirants provinguin d’altres estudis oficials de màster d’aquesta o una altra universitat que ofereixin una formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, que estiguin orientats a la capacitació en l’activitat de recerca i la pràctica professional i que tinguin reconeguda capacitat per donar pas a estudis de doctorat, se’ls requerirà que aportin informació sobre el corresponent pla d’estudis amb l’objectiu d’establir, quan calgui, algun complement de formació dins dels límits vigents (vegeu l’apartat ‘Complements formatius’).

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Per poder cursar ensenyaments de doctorat en un programa, és imprescindible que la Comissió Acadèmica del programa admeti els doctorands. Els requisits específics d’admissió són:

• Aportar una carta de suport personal d’un professor membre del programa de doctorat.
• Proposar un àmbit concret de recerca que estigui comprès dins de les línies de recerca del Programa de Doctorat.
• Acreditar capacitat de dedicació i recursos necessaris per a desenvolupar la tesi doctoral en el termini de temps ordinari.

Documentació requerida i valoració de mèrits:
• Currículum vitae normalitzat segons la fitxa que se subministrarà al candidat per omplir (fins a 40 punts). En aquesta fitxa, a més de la informació sobre l’expedient acadèmic i l’experiència prèvia en recerca, s’ha d’incloure una proposta i breu descripció del tema a desenvolupar.

• Pla de finançament durant els tres anys de tesi, indicant la possible obtenció d’una beca (fins a 20 punts).

• Carta de suport personal d’un professor del programa de doctorat (fins a 40 punts). Per obtenir aquest document els candidats hauran de presentar prèviament la seva proposta d’investigació al professor del Programa de Doctorat que considerin més idoni. Aquest professor o professora avaluarà les qualitats de les propostes, la capacitat dels candidats per portar-la a terme i la seva capacitat cientificotècnica per conduir-la, així com la motivació i vàlua personal dels candidats, abans d’atorgar-los el document de suport.

Complements formatius

Els complements de formació, que es defineixen en funció de cada un dels perfils d’accés, seran:

Perfil principal: professionals universitaris que intervenen habitualment en els processos tècnics de materialització de l’arquitectura, de l’edificació i de l’urbanisme, com arquitectes, aparelladors i enginyers del sector de la construcció.

Aquests professionals no requeriran cap complement si han cursat prèviament algun dels màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat, i en cas contrari, aquells que prescrigui de manera justificada la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat dins de l’oferta docent dels màsters universitaris.

Perfil secundari: professionals universitaris que col·laboren de forma específica i puntual en els processos de materialització de l’arquitectura, com arqueòlegs, historiadors, economistes, advocats i científics.

Aquests professionals no necessiten cap complement si han cursat prèviament algun dels màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat, i en cas contrari, aquells que prescrigui de manera justificada la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat dins de l’oferta docent dels màsters universitaris.

Per a aquells doctorands que al llarg del desenvolupament del seu pla de recerca presentin deficiències específiques de formació instrumental, el seu tutor/director o tutora/directora els podrà prescriure activitats formatives d’entre l’oferta que en cada curs ofereix la Universitat per a la formació de doctorands d’acord amb l’Escola de Doctorat de la UPC.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula es realitza en el curs i termini que s’indiqui en la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Durant la primera quinzena del mes d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Núm. d’hores: 288.

Viatges d’estudis.
Núm. d’hores: 80.
Optativa.

Activitat: Estades en empreses o ens col·laboradors.
Núm. d’hores: 480.
Optativa.

Activitat: Assistència a congressos.
Núm. d’hores: 288.
Optativa.

Activitat: Mobilitat.
Núm. d’hores: 480.
Optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Núm. d’hores: 4.
Obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Núm. d’hores: 1,5.
Optativa.

Activitat: Metodologia de la investigació.
Núm. d’hores: 12.
Optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Núm. d’hores: 8.
Optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Núm. d’hores: 18.
Optativa.

Activitat: ’Workshops’.

Núm. d’hores: 16.
Optativa.


Activitat: Publicacions.
Núm d’hores: 80.
Obligatòria.
Abans de dipositar la tesi dels estudiants de doctorat han de tenir almenys una publicació.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

A més dels recursos genèrics oferts per l’Escola de Doctorat i els diversos serveis de la UPC, aquest programa compta amb sales per a doctorands a les tres escoles de l’àrea d’arquitectura, edificació i urbanisme: ETSAB, ETSAV i EPSEB. Així mateix, compta amb les infraestructures de tres laboratoris situats a l’EPSEB:

• Laboratori de Materials
• Laboratori del Foc
• Laboratori d’Acústica i Estalvi Energètic

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:30:23.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 06:00:20.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:RAMÍREZ SÁNCHEZ, MADELIN JARONI DEL PILAR
Títol:Morteros de cac reforzados con fibras vegetales. Microestructura, evaluación físico-mecánica y durabilidad para su aplicación en materiales de construcción: Ejemplo de pavimento
Data lectura:13/01/2021
Director/a:CLARAMUNT BLANES, JOSEP
Codirector/a:PARDAL MARCH, CRISTINA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ramírez, M.; Claramunt, J.; Ventura, H.; Ardanuy, M. (2020). Evaluation of the mechanical performance and durability of binary blended CAC-MK/natural fibre composites. - Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2018: 4.046; Quartil: Q1)

AUTOR/A:PESIC, NIKOLA
Títol:Geo-climatic potential for advanced natural ventilation comfort cooling approach in mid-rise office buildings in the north-western Mediterranean
Data lectura:17/12/2020
Director/a:MUROS ALCOJOR, ADRIAN
Codirector/a:ROSET CALZADA, JAIME
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Pesic, N.; Roset, J.; Muros-Alcojor, A. (2018). Natural ventilation potential of the Mediterranean coastal region of Catalonia. - Energy and buildings , ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2018: 4.495; Quartil: Q1)

Pesic, N.; Roset, J.; Muros-Alcojor, A. (2018). Assessment of advanced natural ventilation space cooling potential across southern European coastal region. - Sustainability, ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2018: 2.592; Quartil: Q2)

Pesic, N.; Roset, J.; Muros-Alcojor, A. (2018). Evaluation of advanced natural ventilation potential in the Mediterranean coastal region of Catalonia.

Pesic, N.; Muros-Alcojor, A.; Roset, J. (2020). Raising climate resilience in building on the western mediterranean coast- merging passive and active natural ventilative cooling techniques.

AUTOR/A:RIVERA ROGEL, CARMEN ALICIA
Títol:Metodología para evaluación rápida de susceptibilidad de pérdida de función por sismos en infraestructura hospitalaria
Data lectura:29/10/2020
Director/a:ALBAREDA VALLS, ALBERT
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Albareda-Valls, A.; Rivera, C.; Costales, I.; Garcia Carrera, D. (2020). Real cyclic load-bearing test of a ceramic-reinforced slab. - Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2018: 2.217; Quartil: Q2)

AUTOR/A:MARTÍN GOÑI, PAULA
Títol:Regeneración perfectible, adaptable y sostenible. Análisis y propuesta de criterios para la regeneración de los polígonos residenciales construidos en los años 60 y 70 en Europa.
Data lectura:29/04/2019
Director/a:AVELLANEDA DIAZ-GRANDE, JAIME
Director/a:GONZALEZ BARROSO, JOSE MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Martin, P. (2014). Rehabilitación perfectible, adaptable y sostenible. Análisis y propuesta de criterios para la evaluación de la rehabilitación de edificios plurifamiliares de vivienda..

Martin, P. (2015). Rehabilitación perfectible, adaptable y sostenible. Análisis y propuesta de estrategias para un nuevo modelo de rehabilitación de edificios plurifamiliares de vivienda..

Gonzalez, J.M.; Estruga, A.; Martin, P. (2014). El diseño para la deconstrucción, una metodología Lean.

Martin, P.; Gonzalez, J.M.; Avellaneda, J. (2015). Rehabilitación perfectible, adaptable y sostenible: análisis y propuesta de criterios para la evaluación de la rehabilitación de edificios plurifamiliares de vivienda.

Pardal, C.; Roig, O.; Martin, P.; Paricio, I. (2019). New development for a pre-stressed façade concrete panel.

AUTOR/A:CRESPO SÁNCHEZ, EVA
Títol:EL COMPONENT BLOC TÈCNIC. Nova concepció dels traçats verticals als edificis plurifamiliars actuals a Catalunya.
Data lectura:24/07/2017
Director/a:DAUMAL DOMENECH, FRANCESC DE PAULA
Director/a:MUROS ALCOJOR, ADRIAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Crespo, E. (2017). Fire performance of REWASTEE membrane.

Crespo, E. (2017). Auditoria del sistema de climatització de l’Escola Marta Mata, El Vendrell: Període d’hivern.

Crespo, E. (2017). Assistència tècnica per a l’auditoria de la instal·lació de la calefacció del CEIP Doctor Alberich i Casas de Reus.

Crespo, E. (2017). Repercusión de la ventilación en la reducción de la demanda en centros docentes.

Crespo, E. (2017). Estrategias científicas para potenciar el diseño industrializado de los productos del sector de la construcción.

Crespo, E. (2017). Metodología para evaluar la productividad y competitividad de las empresas del sector de la construcción.

Crespo, E. (2017). Influència de la llei del canvi climàtic als edificis NZEB i als materials de la construcció.

Crespo, E. (2017). Mejora en la productividad y competitividad gracias a un nuevo modelo constructivo sostenible e industrializado.

Crespo, E. (2017). Empresa Alternova, Osorno, Chile: consultoría y transferencia tecnológica en el ámbito de mejora de la productividad y competitividad gracias a un modelo constructivo sostenible, industrializado e innovador para el mercado chileno.

Crespo, E. (2017). Empresa Ararat, Paillaco, Chile: consultoría y transferencia tecnológica en el ámbito de mejora de la productividad y competitividad gracias a un modelo constructivo sostenible, industrializado e innovador para el mercado chileno.

Crespo, E. (2017). Empresa Alto Cautin, Villarica, Chile: consultoría y transferencia tecnológica en el ámbito de mejora de la productividad y competitividad gracias a un modelo constructivo sostenible, industrializado e innovador para el mercado chileno.

Crespo, E. (2017). Empresa Espex, Temuco, Chile: consultoría y transferencia tecnológica en el ámbito de mejora de la productividad y competitividad gracias a un modelo constructivo sostenible, industrializado e innovador para el mercado chileno.

Coll Sala, María (2016). Auditori i Escola Superior de Música al Barri Vell de Girona.

Cavanillas Pérez, Beatriz María (2016). Centre de cultura tradicional del Prat de Llobregat.

Cuatrecases I montiel, Jordi (2016). Ambaixada a Brusel.les.

Agost Gil, Neus (2016). Escola de música a Cracòvia.

Mata Martos, David (2016). Centre Nàutic Municipal de Lisboa.

Milá Figueras, Leopoldo (2016). Centro de arte y creación Séneca - Barcelona.

Berbel Pereira, Oscar (2017). Intervención urbana en el puerto sur de Helsinki. Centro artístico y cultural. Terminal de cruceros y estación de autobuses.

Reynés Martí, Edmon (2017). Ambaixada a Brussel.les.

Torné Collado, Meritxell (2017). Residència per a gent gran al carrer Rec Comtal.

Serra Bonet, Antoni (2017). Escola de Nàutica a Lisboa.

Pons Díez, Alícia (2017). Escola de gastronomia al Flon, Lausanne.

Cercós Montanuy, María Jesús (2017). Banco del Tiempo (Zaragoza).

Mulero Muñoz, Aitana (2017). Els colorins, Mollet del Vallès-Barcelona.

Marimon Gumà, Marc (2017). Centre cívic Nord. Districte Sant Magí - Igualada.

Madrona Luz, Javier (2017). La Llauna.

Oyonate Coello, Juan Jose (2017). Espai polivalent i Centre d'interpretació del paisatge.

Cabanas Lladó, Martí (2017). Espai Gastronòmic Vic.

Olive Ponce, Jordi (2017). Residència universitària. UPC - Campus Diagonal Besòs, Barcelona.

Morancho Tarda, Ingrid (2017). Espai esportiu al centre històric de Lleida.

Martin Areste, Ester (2017). Centre Comercial Turó de Gardeny.

Sole Grifell, Natalia (2017). Residència d'estudiants i serveis per a la comunitat universitària a Les Corts.

De Villanueva baygual, Beatriz (2017). Centro de producción de arte y residencia de estudiantes.

Luna Gómez, Francisco Javier (2017). Hotel Fira Tower.

Garcia Gallego, Javier (2017). Centre esportiu Magòria.

Pallares Sanchez, Roser (2017). Centre d'esport i salut "El Foix".

Secall Viñallonga, Maria De Meritxell (2017). Centre de BTT i ampliació del complex esportiu d'Arbúcies.

Arjonilla Sanchez, Eduardo (2017). Espai per a la creació artística al cinema Pisa de Cornellà.

Bueno Llasat, Francisco Javier (2017). Centre d'acollida, orientació i seguiment de refugiats a Barcelona.

Escandell Bagues, Jaume (2017). Ambaixada dels Païssos Catalans a Brussel-les.

Sanchez, A.M. (2017). Centro gastronómico. Mercado. Escuela gastronómica. Residencia de estudiantes y espacio urbano.

Aguado Martí, Maria (2017). Centre cívic i cultural i residència d'estudiants a Santiago.

Regueiro Poza, Ana (2017). Centro de neurorehabilitación, Valladolid.

Adema Llobet, Blanca (2017). Centre nàutic municipal a Lisboa.

Montero Lemes, Alba (2017). Centro de producción de arte en el centro de Atenas.

Marti Van roessel, Beatriz De (2017). Centro de arte y producción en Monastiraki, Atenas.

Martín Manera, Inés (2017). Museu Marítim a Palma de Mallorca.

Balaguer Madrid, Judit (2017). Centre Les Cols. Centre Cívic + Restaurant + Habitatges. Berga.

Florit Puig, Elsa (2017). Conectando. Conservatorio de música en Mahón.

Ferrer Sastre, Joan (2017). IES La Llacuna.

Pino Esteve, Eva (2017). El cinema i els mitjans audiovisuals a Sitges.

Masana Carbonell, Jordi (2017). Escola de música i auditori a Sitges.

Ferrer Masana, Ricard (2017). Obtenció de dades ambientals de instal-lacions a partir d'un model BIM.

Paniagua García de león, María Fernanda (2017). Análisis del efecto botijo como posible estrategia de enfriamiento por evaporación en fachadas de vivienda vertical para el clima cálido seco de la ciudad de Hermosillo, México.

Villarino Fra, Francisca (2017). Estudio del comportamiento térmico de la cáscara de mejillón como material triturado y ligado.

Tamayo García, Oswaldo Bernardo (2017). Estudio experimental de paneles delgados de hormigón con árido vítreo reciclado para fachadas ventiladas.

Dreifuss, Sebastian (2017). Compuesto de escayola reforzado con fibras de plátano.

Zarie López, Johanna Katherine (2017). Estrategias para la optimización en el diseño de la fachada para lograr bloques de viviendas energéticamante eficientes a partir de la aportación solar dentro del límite urbano de la ciudad de Cuenca-Ecuador.

Peña Taveras, Victor (2017). Mejora del confort térmico interior en la vivienda popular dominicana de block y zinc.

Jiménez Ortiz, Juan Omar (2017). La galería de la arquitectura vernácula dominicana: usos propios y estrategia solar en fachada.

Ricard Ferrer (2017). Tesina Màster.

Cortés Pizarro, Sergio Patricio (2018). La sonoridad arquitectónica latente bajo nuestros pies. Diseño de paisaje sonoro en espacio público urbano.

Flores Lazo, Jaime Franz (2018). Integración en fachada de mecanismos de depuración de aire.

Veloz Balseca, David Andrés (2018). Estudio de aproximación a la incorporación de morteros aligerados con partículas recicladas de Eps en la tipología de construcción de bahareque.

Kampouropoulos, K.; Crespo, E. (2017). IESD: Herramienta de optimización en rehabilitaciones energéticas de edificios no residenciales.

Kampouropoulos, K.; Crespo, E.; Macià, J.; Cases, L.; Castellà, M. (2018). Novel methodology for the optimization of the retrofitting.

AUTOR/A:ALENTORN PUIGCERVER, JAUME
Títol:Estudio de la precisión del método de los componentes para la predicción del comportamiento rotacional de una basa de pilar. Propuestas de mejora para el caso de estudio
Data lectura:04/03/2016
Director/a:OBIOL SANCHEZ, AGUSTIN
Codirector/a:MARISTANY CARRERAS, JORDI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/201919/02/2020MACONCRETAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201831/10/2021Knowledge Alliance for Sustainable Mid-Rise and Tall Wooden BuildingsCommission of European Communities
30/07/201830/07/2018Montaje de cortinas y kit para la protección solar
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S010 Projectes de Cooperació a l'EPSEBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U012 Models de presa de decisions per a reconstruccions post-desastre sostenibles i participatives en zones d’elevat risc sísmic. El cas de Kermanshah, Iran.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/201831/12/2020Desarrollo de modelos auriculares a nivel de tejido, celular y subcelular, para estudiar mecanismos que confieren un alto riesgo deAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Soluciones sostenibles para envolventes de edificiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/201731/10/2019DIAGNOSIS Innovating a crucial profession in Building and construction sectorEuropean Commission
15/09/201714/03/2019Nuevas protecciones solares tensadas para talleres de arquitectura escolar sostenibleFUNDACIÓN BBVA
31/07/201731/12/2017Acció formativa EXT2017/0916 amb la Diputació de BarcelonaDiputació de Barcelona
01/01/201731/01/2018Realització de l'assessorament l'adquisició de llibres d'Arquitectura per a la Biblioteca del COAC.COL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
30/12/201629/12/2019Seguridad en aplicaciones estructurales de Hormigón Reforzado con Fibras.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Invernaderos integrados en azoteas: simbiosis de energía, agua y emisiones de CO2 con el edificio - Hacia la seguridad alimentaria urbana en una economía circularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Materiales proyectados ligeros para refuerzo y la rehabilitación del patrimonio urbano.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
16/11/201616/02/2017Assessorament i recerca per a la definició geomètrica i constructiva de la cascada que formava part dels jardins de la casa Vicens d'Antoni GaudíSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
03/06/201630/06/2016Redacció d'un informe tècnic sobre les causes del trencament dels envidraments de les façanes de la Biblioteca Agustí Centelles a l'Eixample de BarcelonaAjuntament de Barcelona
11/04/201611/04/2021Programació anual, suport, proposició i selecció de continguts i redacció d'editorials per a la revista AFLINTEREMPRESAS MEDIA, S.L.
01/04/201615/06/2016Realització de l'estudi sobre la limitació de l'impacte acústic del canvi de vies sobre C/ Miquel Peiró i Victorí, respecte l'edifici ubicat a l'Av. Josep Tarradellas i JoanCONSORCI PER A LA REFORMA DE LA G.V
10/03/201631/12/2019Development and application of atrial myocyte models to investigate mechanisms that confer patients a high risk of atrial fibrillationdaLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/01/201631/12/2018Suport tècnic a les tasques de projecte i direcció de les obres de rehabilitació de l'edifici situat al C/ del Mig, 6 i C/ Església 11 i 13 de Bellver de Cerdanya, LleidaGALLIFA MAQUEDA, JAUME
01/01/201631/03/2018Expert technical report about façade cladding on Centro de Arte BotínOCTATUBE INTERNATIONAL, B.V.
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/03/2020¿Cuánto nos importa la calificación energética? Un análisis del nivel de comprensión de los EPC, confianza percibida e impacto sobre las preferencias y valores residencialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Comportamiento sismico de estructuras con forjados reticulares y disipadores de energía bajo la acción simultánea de dos componentes horizontales del terremotoMinisterio de Ciencia e Innovación
02/12/201520/12/2016Coberta experimentalÀrea Metropolitana de Barcelona
01/12/201531/05/2018Red para el impulso de la madera y otros materiales lignocelulósicos en el sector de la construcciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
16/11/201530/04/2016Desarrollo formulaciones experimentales de un nuevo material aislante térmico a base cáscara de cacahuete y/u otros subproductos agrícolas disponibles en Burkina FasoASOCIACIÓN LAAFI ESPAÑA
01/10/201531/12/2015Avaluació del HRR (Heat Resease Rate) i de la calor de combustió amb eines microcalorimétriquesEPSEB-UPC
15/09/201530/09/2017Millora en el procès de fabricació i col.locació de vidre de murano a la Sagrada Família.TEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
28/05/201531/03/2016Metodologia per a la caracteritzacio del conjunt d'edificis situats a Ouahigouya (Burkina Faso) destinats a us: Centre Nutricional, Oficines, Orfenat i Sala Informàtica.Universitat Politècnica de Catalunya
15/05/201514/05/2018Propiedades Mecánicas y de Durabilidad de Concreto Modificado con Adición de Agregados Reciclados (pétreos y PET), carboxilatos y nanoacoplantes órgano (alcóxi) silanos.Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACY)
12/05/201511/12/2015New bio/based insulation material made of vegetal pith and natural bindersAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/03/201531/12/2015Redaccio d'informe pericial sobre l'obra de la Rotonda d'Escaldes (Andorra) feta per Cevalls S.A.CEVALLS CONSTRUCTORA
01/01/201530/12/2017La millora de les condicions d'habitabilitat i la reducció de la demanda energètica en grans conjunts residencials de l'Àrea Metropolitana de BarcelonaInstitut d'Estudis Catalans
01/01/201531/08/2018Desarrollo y aplicación de modelos de miocito auricular para investigar mecanismos que confieren a los pacientes un mayor riesgo de fibrilación auricularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Utilización de médula vegetal para la mejora del comportamiento higrotérmico de los edificiosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2016Sostenibilidad agrourbana mediante invernaderos en cubierta. Ecoinnovación en flujos residuales de energía, agua y CO2 para la producción de alimentosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/201919/02/2020MACONCRETAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201831/10/2021Knowledge Alliance for Sustainable Mid-Rise and Tall Wooden BuildingsCommission of European Communities
30/07/201830/07/2018Montaje de cortinas y kit para la protección solar
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S010 Projectes de Cooperació a l'EPSEBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U012 Models de presa de decisions per a reconstruccions post-desastre sostenibles i participatives en zones d’elevat risc sísmic. El cas de Kermanshah, Iran.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/201831/12/2020Desarrollo de modelos auriculares a nivel de tejido, celular y subcelular, para estudiar mecanismos que confieren un alto riesgo deAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Soluciones sostenibles para envolventes de edificiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/201731/10/2019DIAGNOSIS Innovating a crucial profession in Building and construction sectorEuropean Commission
15/09/201714/03/2019Nuevas protecciones solares tensadas para talleres de arquitectura escolar sostenibleFUNDACIÓN BBVA
31/07/201731/12/2017Acció formativa EXT2017/0916 amb la Diputació de BarcelonaDiputació de Barcelona
01/01/201731/01/2018Realització de l'assessorament l'adquisició de llibres d'Arquitectura per a la Biblioteca del COAC.COL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
30/12/201629/12/2019Seguridad en aplicaciones estructurales de Hormigón Reforzado con Fibras.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Invernaderos integrados en azoteas: simbiosis de energía, agua y emisiones de CO2 con el edificio - Hacia la seguridad alimentaria urbana en una economía circularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Materiales proyectados ligeros para refuerzo y la rehabilitación del patrimonio urbano.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
16/11/201616/02/2017Assessorament i recerca per a la definició geomètrica i constructiva de la cascada que formava part dels jardins de la casa Vicens d'Antoni GaudíSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
03/06/201630/06/2016Redacció d'un informe tècnic sobre les causes del trencament dels envidraments de les façanes de la Biblioteca Agustí Centelles a l'Eixample de BarcelonaAjuntament de Barcelona
11/04/201611/04/2021Programació anual, suport, proposició i selecció de continguts i redacció d'editorials per a la revista AFLINTEREMPRESAS MEDIA, S.L.
01/04/201615/06/2016Realització de l'estudi sobre la limitació de l'impacte acústic del canvi de vies sobre C/ Miquel Peiró i Victorí, respecte l'edifici ubicat a l'Av. Josep Tarradellas i JoanCONSORCI PER A LA REFORMA DE LA G.V
10/03/201631/12/2019Development and application of atrial myocyte models to investigate mechanisms that confer patients a high risk of atrial fibrillationdaLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/01/201631/12/2018Suport tècnic a les tasques de projecte i direcció de les obres de rehabilitació de l'edifici situat al C/ del Mig, 6 i C/ Església 11 i 13 de Bellver de Cerdanya, LleidaGALLIFA MAQUEDA, JAUME
01/01/201631/03/2018Expert technical report about façade cladding on Centro de Arte BotínOCTATUBE INTERNATIONAL, B.V.
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/03/2020¿Cuánto nos importa la calificación energética? Un análisis del nivel de comprensión de los EPC, confianza percibida e impacto sobre las preferencias y valores residencialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Comportamiento sismico de estructuras con forjados reticulares y disipadores de energía bajo la acción simultánea de dos componentes horizontales del terremotoMinisterio de Ciencia e Innovación
02/12/201520/12/2016Coberta experimentalÀrea Metropolitana de Barcelona
01/12/201531/05/2018Red para el impulso de la madera y otros materiales lignocelulósicos en el sector de la construcciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
16/11/201530/04/2016Desarrollo formulaciones experimentales de un nuevo material aislante térmico a base cáscara de cacahuete y/u otros subproductos agrícolas disponibles en Burkina FasoASOCIACIÓN LAAFI ESPAÑA
01/10/201531/12/2015Avaluació del HRR (Heat Resease Rate) i de la calor de combustió amb eines microcalorimétriquesEPSEB-UPC
15/09/201530/09/2017Millora en el procès de fabricació i col.locació de vidre de murano a la Sagrada Família.TEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
28/05/201531/03/2016Metodologia per a la caracteritzacio del conjunt d'edificis situats a Ouahigouya (Burkina Faso) destinats a us: Centre Nutricional, Oficines, Orfenat i Sala Informàtica.Universitat Politècnica de Catalunya
15/05/201514/05/2018Propiedades Mecánicas y de Durabilidad de Concreto Modificado con Adición de Agregados Reciclados (pétreos y PET), carboxilatos y nanoacoplantes órgano (alcóxi) silanos.Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACY)
12/05/201511/12/2015New bio/based insulation material made of vegetal pith and natural bindersAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/03/201531/12/2015Redaccio d'informe pericial sobre l'obra de la Rotonda d'Escaldes (Andorra) feta per Cevalls S.A.CEVALLS CONSTRUCTORA
01/01/201530/12/2017La millora de les condicions d'habitabilitat i la reducció de la demanda energètica en grans conjunts residencials de l'Àrea Metropolitana de BarcelonaInstitut d'Estudis Catalans
01/01/201531/08/2018Desarrollo y aplicación de modelos de miocito auricular para investigar mecanismos que confieren a los pacientes un mayor riesgo de fibrilación auricularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Utilización de médula vegetal para la mejora del comportamiento higrotérmico de los edificiosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2016Sostenibilidad agrourbana mediante invernaderos en cubierta. Ecoinnovación en flujos residuales de energía, agua y CO2 para la producción de alimentosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

   Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

   Indicadors

   Amunt