Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme

Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme

El Programa de Doctorat en Tecnologia de l’Arquitectura, de l’Edificació i de l’Urbanisme té per objectiu la formació d’investigadors en el camp de les tècniques que són pròpies de la materialització de l’arquitectura, de l’edificació i de l’urbanisme, i s’orienta a les activitats de recerca, desenvolupament i innovació en aquests camps d’actuació.

COORDINADOR/A

Lacasta Palacio, Ana Maria

CONTACTE

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel.: 934 011 875
Secretariadoctorat.utgab@upc.edu

https://taeu.phd.upc.edu/ca

Informació general

Perfil d'acces

Perfil d’ingrés principal:

• Arquitectes
• Arquitectes tècnics
• Enginyers del sector de la construcció: civils, de camins, canals i ports, industrials, etc.

Perfil d’ingrés secundari:

• Arqueòlegs
• Historiadors
• Economistes
• Advocats
• Científics

Els màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat són els màsters universitaris de la UPC en l’àmbit de l’arquitectura i l’edificació. En el cas que els aspirants provinguin d’altres estudis oficials de màster d’aquesta o una altra universitat que ofereixin una formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, que estiguin orientats a la capacitació en l’activitat de recerca i la pràctica professional i que tinguin reconeguda capacitat per donar pas a estudis de doctorat, se’ls requerirà que aportin informació sobre el corresponent pla d’estudis amb l’objectiu d’establir, quan calgui, algun complement de formació dins dels límits vigents (vegeu l’apartat ‘Complements formatius’).

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

12

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://taeu.phd.upc.edu/ca

CONTACTE:

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel.: 934 011 875
Secretariadoctorat.utgab@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Perfil d’ingrés principal:

• Arquitectes
• Arquitectes tècnics
• Enginyers del sector de la construcció: civils, de camins, canals i ports, industrials, etc.

Perfil d’ingrés secundari:

• Arqueòlegs
• Historiadors
• Economistes
• Advocats
• Científics

Els màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat són els màsters universitaris de la UPC en l’àmbit de l’arquitectura i l’edificació. En el cas que els aspirants provinguin d’altres estudis oficials de màster d’aquesta o una altra universitat que ofereixin una formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, que estiguin orientats a la capacitació en l’activitat de recerca i la pràctica professional i que tinguin reconeguda capacitat per donar pas a estudis de doctorat, se’ls requerirà que aportin informació sobre el corresponent pla d’estudis amb l’objectiu d’establir, quan calgui, algun complement de formació dins dels límits vigents (vegeu l’apartat ‘Complements formatius’).

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Per poder cursar ensenyaments de doctorat en un programa, és imprescindible que la Comissió Acadèmica del programa admeti els doctorands. Els requisits específics d’admissió són:

• Aportar una carta de suport personal d’un professor membre del programa de doctorat.
• Proposar un àmbit concret de recerca que estigui comprès dins de les línies de recerca del Programa de Doctorat.
• Acreditar capacitat de dedicació i recursos necessaris per a desenvolupar la tesi doctoral en el termini de temps ordinari.

Documentació requerida i valoració de mèrits:
• Currículum vitae normalitzat segons la fitxa que se subministrarà al candidat per omplir (fins a 40 punts). En aquesta fitxa, a més de la informació sobre l’expedient acadèmic i l’experiència prèvia en recerca, s’ha d’incloure una proposta i breu descripció del tema a desenvolupar.

• Pla de finançament durant els tres anys de tesi, indicant la possible obtenció d’una beca (fins a 20 punts).

• Carta de suport personal d’un professor del programa de doctorat (fins a 40 punts). Per obtenir aquest document els candidats hauran de presentar prèviament la seva proposta d’investigació al professor del Programa de Doctorat que considerin més idoni. Aquest professor o professora avaluarà les qualitats de les propostes, la capacitat dels candidats per portar-la a terme i la seva capacitat cientificotècnica per conduir-la, així com la motivació i vàlua personal dels candidats, abans d’atorgar-los el document de suport.

Complements formatius

Els complements de formació, que es defineixen en funció de cada un dels perfils d’accés, seran:

Perfil principal: professionals universitaris que intervenen habitualment en els processos tècnics de materialització de l’arquitectura, de l’edificació i de l’urbanisme, com arquitectes, aparelladors i enginyers del sector de la construcció.

Aquests professionals no requeriran cap complement si han cursat prèviament algun dels màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat, i en cas contrari, aquells que prescrigui de manera justificada la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat dins de l’oferta docent dels màsters universitaris.

Perfil secundari: professionals universitaris que col·laboren de forma específica i puntual en els processos de materialització de l’arquitectura, com arqueòlegs, historiadors, economistes, advocats i científics.

Aquests professionals no necessiten cap complement si han cursat prèviament algun dels màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat, i en cas contrari, aquells que prescrigui de manera justificada la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat dins de l’oferta docent dels màsters universitaris.

Per a aquells doctorands que al llarg del desenvolupament del seu pla de recerca presentin deficiències específiques de formació instrumental, el seu tutor/director o tutora/directora els podrà prescriure activitats formatives d’entre l’oferta que en cada curs ofereix la Universitat per a la formació de doctorands d’acord amb l’Escola de Doctorat de la UPC.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula es realitza en el curs i termini que s’indiqui en la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Durant la primera quinzena del mes d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Núm. d’hores: 288.

Viatges d’estudis.
Núm. d’hores: 80.
Optativa.

Activitat: Estades en empreses o ens col·laboradors.
Núm. d’hores: 480.
Optativa.

Activitat: Assistència a congressos.
Núm. d’hores: 288.
Optativa.

Activitat: Mobilitat.
Núm. d’hores: 480.
Optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Núm. d’hores: 4.
Obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Núm. d’hores: 1,5.
Optativa.

Activitat: Metodologia de la investigació.
Núm. d’hores: 12.
Optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Núm. d’hores: 8.
Optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Núm. d’hores: 18.
Optativa.

Activitat: ’Workshops’.

Núm. d’hores: 16.
Optativa.


Activitat: Publicacions.
Núm d’hores: 80.
Obligatòria.
Abans de dipositar la tesi dels estudiants de doctorat han de tenir almenys una publicació.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

A més dels recursos genèrics oferts per l’Escola de Doctorat i els diversos serveis de la UPC, aquest programa compta amb sales per a doctorands a les tres escoles de l’àrea d’arquitectura, edificació i urbanisme: ETSAB, ETSAV i EPSEB. Així mateix, compta amb les infraestructures de tres laboratoris situats a l’EPSEB:

• Laboratori de Materials
• Laboratori del Foc
• Laboratori d’Acústica i Estalvi Energètic

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • HABIBI, SAEID: Low-cost intelligent refurbishment of façades. A study of Barcelona public school building façades
  Autor/a: HABIBI, SAEID
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 16/12/2022
  Data de lectura: 01/02/2023
  Hora de lectura: 10:30
  Lloc de lectura: Enllaç públic per a la connexió a la videoconferència/Enlace público para la conexión a la videoconferencia/Public link for the videoconference:meet.google.com/snc-qkei-swt
  Director/a de tesi: PONS VALLADARES, ORIOL | PEÑA VILLAMIL, DIANA MARITZA
  Tribunal:
       PRESIDENT: ARMENGOU ORÚS, JAUME
       SECRETARI: HAURIE IBARRA, LAIA
       VOCAL NO PRESENCIAL: SAELI, MANFREDI
  Resum de tesi: La construcció, el manteniment i funcionament de edificis consumeixen quasi el 40% de l'energia actual, així que els arquitectes tenen un paper fonamental en la reducció del consum energètic. Les façanes poden tenir un impacte significatiu i mesurable en el rendiment econòmic, mediambiental i social dels edificis, i la rehabilitació es considera una solució clau per al problema de l'envelliment del parc immobiliari actual. Pel que fa al sobreescalfament i possible pèrdua de calor interna, les parts transparents de les façanes tenen un gran efecte en el consum energètic de l'edifici. Així, es poden satisfer les demandes actuals amb l'ús de sistemes intel·ligents a envolupants arquitectòniques, com ara solucions prometedores en eficiència energètica, emissions o grau de contacte visual en entorns construïts.A Espanya, els períodes d'apogeu de la construcció han donat lloc a nombrosos edificis educatius envellits que corren el risc de quedar obsolets. Tot i la manca d'aïllament, problemes d'infiltracions d'aire i guany solar, molts d'aquests edificis dels anys 70-80 segueixen en ús avui dia. A més a més, la majoria d'aquests edificis continuaran en ús el 2050, si es té en compte que la taxa de substitució anual dels edificis espanyols és del 3%, segons la Comissió Europea.¿L'objectiu principal d'aquesta tesi doctoral és analitzar, desenvolupar i promoure serveis intel·ligents per a façanes existents per optimitzar les prestacions de sostenibilitat econòmica, mediambiental i social dels seus edificis mitjançant un model holístic i innovador d'avaluació de la sostenibilitat¿.Per això, les primeres fases d'aquesta tesi, van investigar en profunditat més de 800 articles científics sobre sistemes de façanes intel·ligents, avenços en l'enginyeria de materials, demandes dels usuaris, automatitzacions i el seu rendiment global en matèria de sostenibilitat, seguint els ítems preferits per a la presentació d'informes de revisions sistemàtiques i metaanàlisi.Considerant investigacions preliminars, s'han creat prototips de façanes dinàmiques de baix cost i respectuoses amb el medi ambient en el context dels col·legis públics espanyols, l'objectiu dels quals és el progrés acadèmic dels alumnes mitjançant l'optimització dels nivells d'il·luminació i confort tèrmic. Aquests prototips han estat desenvolupats amb residus sòlids municipals durant tallers participatius amb els alumnes d¿escoles. S'espera que aquest concepte promogui conscienciació crítica i una millor gestió dels residus de la nostra societat, tornant els residus al cicle de reutilització.A partir de les dades recollides, s¿ha comprovat que el disseny i aplicació de façanes intel·ligents són fruit d'un complex procés de presa de decisions. El cost i naturalesa de la inversió a llarg termini fan que la decisió sobre la façana sigui estratègica. La fase següent va examinar l'actualitat dels projectes de façanes intel·ligents a la pràctica mitjançant metodologies i eines exploratòries per a l'anàlisi, avaluació i disseny en profunditat amb la incorporació d'experts interdisciplinaris. La darrera fase va supervisar i provar experimentalment els prototips desenvolupats.Els resultats mostren que el procés de rehabilitació de façanes que compleix en funcionament, rendiment energètic, emissions, costos i aparença de l'escola requereix l'àmbit de la professió. Els participants a la rehabilitació d'edificis de primària van haver de prendre principalment decisions inicials sobre el disseny de la façana basades en idees resultants de la cognició i experiència.Aquesta tesi i el seu marc conceptual proporcionen una nova visió de la construcció basada en residus i la seva introducció en el desenvolupament de tecnologies de façanes intel·ligents, a través d'índexs científics que poden ser útils per a què ocupants, constructors, arquitectes i responsables polítics tinguin u
 • MILAN, CAIO CESAR: Estudio numérico y comparativo del comportamiento de columnas tubulares mixtas con un pretensado inicial de uno de los componentes. Aproximación experimental del comportamiento de secciones CFST pretensadas, sometidas a compresión cíclica.
  Autor/a: MILAN, CAIO CESAR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 13/12/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: MARISTANY CARRERAS, JORDI | ALBAREDA VALLS, ALBERT
  Tribunal:
       PRESIDENT: ROMERO GARCIA, MANUEL LUIS
       SECRETARI: RETAMALES SAAVEDRA, RODRIGO ALFONSO
       VOCAL NO PRESENCIAL: IGLESIAS TOQUERO, GORKA
  Resum de tesi: El uso de estructuras mixtas de distintos tipos y tipologías, principalmente en acero-hormigón, ha experimentado un aumento creciente durante las últimas décadas. Las mejoras mecánicas que ofrecen estas estructuras en comparación con las estructuras de hormigón armado y acero convencionales, permite aprovechar de forma optimizada las características de los dos materiales.De entre las tipologías más habituales de estructuras mixtas, esta tesis se centra en el estudio de columnas mixtas de perfiles tubulares circulares de acero rellenados con hormigón (CFST). Los CFST se utilizan cada vez más gracias a su gran rendimiento mecánico, especialmente sometidos a compresión. Esto se debe básicamente al efecto de confinamiento proporcionado por el tubo exterior, que generalmente mejora la ductilidad y resistencia del relleno de hormigón. Del proceso constructivo de estas secciones, principalmente, derivan una serie de cuestiones significativas, como el hecho de cargar el tubo antes del hormigonado en etapas constructivas preliminares, efecto que provoca un esfuerzo de precarga que deriva en una respuesta de la sección diferente a la esperada. Estos problemas deben ser considerados en el proceso de diseño y acaban produciendo efectos de precarga no deseados en uno de los dos componentes derivados del propio proceso.Existen varios estudios que tratan la precarga como un método de diseño en sí mismo, aplicando dichas cargas antes de que la sección entre en servicio (métodos activos) para mejorar las capacidades de las secciones CFST. Por ello, esta investigación empieza analizando y comparando 4 metodologías diferentes (2 métodos de precarga pasivos y 2 métodos activos) describiendo los beneficios potenciales y las problemáticas de cada uno de ellos en toda la sección; mientras que a veces una pre-tensión en un componente puede mejorar la respuesta mecánica global, a veces se vuelve incluso perjudicial. La relación del efecto de confinamiento sobre el núcleo y, especialmente, saber en qué momento éste se activa, revela el grado de mejora real de la respuesta a compresión de la sección en términos de ductilidad y resistencia.Finalmente, se ha realizado una campaña experimental en base al método de precarga que se ha considerado el más eficiente para poder validar las hipótesis hechas durante la fase numérica.

Darrera actualització: 27/01/2023 05:45:11.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 27/01/2023 05:30:20.

Llistat de tesis defensades per any

 • MIRANDA SANTOS, MARTA: La tierra frente a los ambientes sonoros. Un diálogo entre la medición física y las experiencias sensibles.
  Autor/a: MIRANDA SANTOS, MARTA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Conveni Cotutela + Embargament temporal
  Data de lectura: 14/12/2022
  Director/a de tesi: NAVARRO EZQUERRA, MARIA ANTONIA | LESCOP, LAURENT

  Tribunal:
       PRESIDENT: FERNÁNDEZ RENNA, ANA INÉS
       SECRETARI: RODRIGUEZ CANTALAPIEDRA, INMACULADA
       VOCAL: BRUNEAU, DENIS,MICHEL
  Resum de tesi: La tierra como material de construcción presenta importantes valores medioambientales, como la baja energía incorporada, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la reversibilidad infinita. Estas ventajas promueven un mayor interés por las construcciones con tierra como modo constructivo para hacer frente a uno de los mayores retos de nuestra sociedad actual: la «urgencia climática». A su vez, las construcciones con tierra ofrecen valiosos beneficios en cuanto a confort interior. Es en el estudio de estos otros beneficios el campo donde esta tesis busca su aporte.La investigación se centra en los ambientes, y en particular los ambientes sonoros, terrenos poco explorados en la investigación científica sobre la tierra. El desarrollo de una investigación basada en los ambientes, nos ha permitido captar más fielmente los modos de representar, percibir y habitar los espacios construidos con tierra, así como profundizar en cómo establecer un mayor diálogo entre los datos físicos y sensibles. Todo ello con el objetivo final de evaluar los efectos, tanto físicos como sensibles, que un material natural como la tierra puede tener sobre la calidad de vida de los usuarios y las usuarias. En la búsqueda de respuestas a nuestro planteamiento, un trabajo simultáneo con datos físicos, principalmente datos acústicos, y datos sensibles es realizado en dos contextos. Un primero sobre el estudio de escuelas primarias existentes, donde diferentes técnicas de construcción con tierra fueron utilizadas en sus construcciones y con perfiles de usuarios diferentes. Mientras que, en el segundo, comparamos un mismo lugar con y sin tierra.El estudio de los fenómenos acústicos con la tierra evidenció un amplio panel de soluciones posibles para la buena gestión de la calidad acústica de las aulas en función de la técnica empleada, la cantidad y tipo de fibra utilizada y el aspecto en superficie de los paramentos. A su vez, la presencia de la tierra puede amplificar los efectos positivos del ambiente percibido y experimentado de un lugar. Generando, de esta forma, ambientes más agradables y distendidos, debido a su asociación a lo ¿natural¿, percepción ¿cálida¿, ¿color relajante¿, ¿efecto cocooning¿ producido o por su ¿singularidad¿ que aporta su materialidad asociada a la presencia humana y su vinculación con la naturaleza. Los usuarios llegan incluso a asociar la presencia de la tierra con un estado de relajación física y psicológica. En la correlación entre lo físico y lo sensible, constatamos una correlación entre la presencia de la tierra, los parámetros acústicos reglamentarios y las percepciones de los usuarios. No obstante, la mejora manifestada por los participantes parece ser mayor que la medida físicamente.La investigación desde el enfoque de los ambientes se perfila como planteamiento científico pertinente para comprender mejor tanto datos objetivos como subjetivos. Consideramos que el estudio complementario de estos dos ámbitos es un enfoque relevante para profundizar en como las construcciones en tierra son representadas y aproximarse hacia una interpretación de los espacios más completa y acorde con la realidad habitada.

Darrera actualització: 27/01/2023 06:00:13.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:TORRES LONDOÑO, NATALIA PAOLA
Títol:Domos Desplegables. Método geométrico a partir de polígonos regulares
Data lectura:13/06/2022
Tutor/a:GIMFERRER VILAPLANA, XAVIER
Director/a:SASTRE SASTRE, RAMON
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Estructuras desplegables : sistemas tipo tijera
N, Torres; De Matos, H.
Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, ISSN: 2316-1752 (JCR Impact Factor-2016: 3.9
Data de publicació: 01/06/2018
Article en revista

Domos desplegables. Método geométrico a partir de polígonos regulares.
1a Jornada TAEU 2018
Data de presentació: 02/07/2018
Presentació de treball en congressos

Xuê. Dining hall pavilion. Deployable flat arches as from the heptagon geometry
IASS 2018- Congress of the International Association for Shell and Spatial Structures
Data de presentació: 16/07/2018
Presentació de treball en congressos

Parasoles fotovoltaicos del tipo anillo desplegable
VII Simposio Latinoamericano de Tensoestructuras
Data de presentació: 11/09/2018
Presentació de treball en congressos

Bóveda desplegable en madera: Pabellón Xuê
Congreso sobre construcción con madera y otros materiales lignocelulósicos 2019
Data de presentació: 01/07/2019
Presentació de treball en congressos

Deployable bamboo dome
IASS 2019 Barcelona Symposium: Form and Force Expo Pavillions
Data de presentació: 07/10/2019
Presentació de treball en congressos

Structural bending system: aconstructive possibility for geodesic domes
IASS 2019 Barcelona Symposium: Form and Force Expo Pavillionsce
Data de presentació: 07/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ARNAIZ BARRIO, BEATRIZ
Títol:Fundamentos de la morfogénesis de tensoestructuras. Membrane House
Data lectura:30/07/2021
Tutor/a:GIMFERRER VILAPLANA, XAVIER
Director/a:SASTRE SASTRE, RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Ephemeral tensile structure: Membrane House
archi DOCT, ISSN: 2309-0103 (JCR Impact Factor-2019: 0.101; Quartil: Q3)
Data de publicació: 07/2017
Article en revista

LHRC Colectivo de Arquitectura Ligera: Membrane house, Barcelona, Gerona (España), Cerbère (Francia)
AV proyectos , ISSN: 1697-493X (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 2018
Article en revista

THE MEMBRANE HOUSE. The morphogenesis process and the construction phase of the Membrane House (MH) Prototype
TensiNews, ISSN: 1784-5688
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Morfogénesis de la Membrane House: diseño de estructura desmontable y transportable basada en un sistema abierto de barras a compresión equilibradas estructuralmente con una membrana a tracción
I Jornada de Doctorado del Programa de Tecnología de la Arquitectura, de la Edificación y del Urbanismo
Data de presentació: 02/07/2018
Presentació de treball en congressos

De la teoría a la tecnología: de cómo la concepción de la relación Forma - Materia, desde un punto de vista neo-materialista repercute en el proceso de diseño de la arquitectura textil
II Jornada de Doctorado del Programa de Tecnología de la Arquitectura, de la Edificación y del Urbanismo
Data de presentació: 06/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PESIC, NIKOLA
Títol:Geo-climatic potential for advanced natural ventilation comfort cooling approach in mid-rise office buildings in the north-western Mediterranean
Data lectura:17/12/2020
Director/a:MUROS ALCOJOR, ADRIAN
Codirector/a:ROSET CALZADA, JAIME
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Natural ventilation potential of the Mediterranean coastal region of Catalonia
Pesic, N.; Roset, J.; Muros-Alcojor, A.
Energy and buildings, ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2018: 4.495; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/03/2018
Article en revista

Raising climate resilience in building on the western mediterranean coast- merging passive and active natural ventilative cooling techniques
7th International Academic Conference on Places and Technologies
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AVELLANEDA LOPEZ, OMAR FABRISIO
Títol:Diseño paramétrico de las estructuras desplegables: Control Límite de Movimiento
Data lectura:16/07/2020
Director/a:SASTRE SASTRE, RAMON
Codirector/a:GIMFERRER VILAPLANA, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Pabellón Vertex: experiencia constructiva de una estructura desplegable con barras rectas
VII Simposio Latinoamericano de Tensoestructuras
Data de presentació: 12/09/2018
Presentació de treball en congressos

Deployable structures with straight bars: design, manufacturing and assembly
4th International Conference on Structures and Architecture
Data de presentació: 25/07/2019
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
07/03/202206/03/2023Realització de tasques de suport a la difusió i promoció de continguts de les capçaleres del grup editorial orientades a la tecnologia de la construccióINTEREMPRESAS MEDIA, S.L.
10/12/202110/06/2023Reviure als terrats (REV-TER)Ajuntament de Barcelona
10/12/202110/06/2023Verd de proximitat BCN: Pla de monitoratge i avaluació del funcionament i l'impacte de les cobertes i façanes verdes a la ciutat de Barcelona.Ajuntament de Barcelona
10/12/202110/06/2023Reviure als terratsAjuntament de Barcelona; Fundació La Caixa
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Recursos Multidisciplinares para el Diagnóstico Sísmico. Microzonación y Daño.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Soluciones bio-sostenibles para la mejora acústica y al fuego de envolventes de edificios.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
09/08/202108/11/2021Realització de cales i presa de mostres de l’estructura de les calderes de la Sala de Calederes de Fabra i CoatsINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
11/06/202110/01/2022Estudi I+D+R Avaluació i millora paviments de Ciutat Vella.Ajuntament de Barcelona
01/06/202101/06/2022Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 3Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
30/03/202130/09/2022Cohabitem Barcelona: cinc casos d’estudi a Ciutat Vella per a la reutilització urbana i el foment de models productius innovadorsAjuntament de Barcelona
15/03/202115/03/2024Comportament sismo-resistent de connexions en sistemes de construcció industrialitzadaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202131/07/2021Urban Space / Micromobility / SustainabilityCàtedra SEAT - UPC
14/12/202031/08/2021Estudi de Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial dels barris incorporats a Pla de Barris 2021-24FOMENT DE CIUTAT VELLA, S.A.
01/12/202030/11/2021Co-disseny i co-fabricació de solucions de millora de la qualitat de vida en comunitats del RavalBARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
17/10/202017/12/2020Estudis de diagnosis a realitzar al conjunt edificatori del barri Ciutat Comtal (L'H)AJUNTAMENT HOSPITALET DE LLOBREGAT
14/09/202028/02/2021Estudi del comportament estructural i de durabilitat dels tubs de formigó d'abastiment d'aigües en 2 trams sota viaductes a Can Clota i a Torrent Gornal a Esplugues de Llobregat i a L'Hospitalet de LlAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
02/09/202030/06/2021 Suport tècnic per a la redacció del projecte executiu i seguiment de la direcció d'obra de restauració dels frisos de Picasso i Nésjar de la façana del COACCOL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/09/202031/10/2020Assaigs Laboratori al Bloc B del Pavelló Nord del Recinte MundetDiputació de Barcelona
01/09/202031/08/2023Design and construction on environmental high performance Hybrid Engineered Timber BuildingsCommission of European Communities
01/08/202031/03/2021El objeto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en restauración de la Casa Coca de 1903 incluida en el ámbito de protección urbanística del carrer Campoamor del distrito de HoVAN GOUBERGEN KOEN
08/06/202030/09/2020Estudi de l'estat d'una estructura de formigó postesat de grans llums després d'un gran incendiAPPLUS NORCONTROL SL
01/06/202031/07/2020Assajos al Mercat de la Independència de TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Allende los EPC. Requerimientos, potencial y riesgos de las hipotecas de eficiencia energética en la promoción residencial eficiente e impacto de los nZEB en los valoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Reciclado de fibras a partir de residuos de ropa y remanentes textiles para su aplicación en materialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2022StructurAción de una filial para la Valorización transfronteriza de las cañas de mAiz y de giraSol para la COnstrucciónCommission of European Communities
01/06/202030/05/2023Síntesis de Materiales Cementantes Suplementarios Vítreos a Baja TemperaturaMinisterio de Ciencia e Innovación
01/05/202030/04/2021Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d'alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 2Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
15/04/202024/12/2020Recerca a l'entorn de la prognosi de durabilitat del formgió als edificis de la ciutat de la Justícia. Estudi de tractamentsARDEVOL CONSULTORS SLP
01/03/202028/02/2021Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 2Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
18/02/202018/02/2020Gradación de la porosidad en la estructura de material con propiedades fotocatalíticas
21/01/202021/01/2020Dispositivo para depuracion de aire con lamas con propiedades fotocataliticas
21/01/202020/06/2020Realització del disseny, desenvolup. implemen. d'un conjunt de tasques de monitorit. de la façana i d’anàlisis dels comportam. de la solució constructiva de la façana de l’edifici Can RàbiaMASALA CONSULTORS ENGINEERING CONSU
30/12/201930/06/2020Contracte de suport tècnic per l'estudi amb prediagnosi de l'estat de l'edificació del barri del Carmel de BarcelonaFOMENT DE CIUTAT VELLA, S.A.
25/11/201920/02/2020Realització d'assajos per det. carac. mat. facanes de la Torre 11 del Grup de Can Jofresa de Terrassa.AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA
15/11/201914/02/2020Assistència Tècnica per a la redacció d'un informe sobre consultes de rehabilitació relacionades amb els edificis 1, 2 i 4 de Can BagariaAjuntament de Cornellà de Llobregat
15/11/201930/05/2020Monitoratge i control del sistema d'estintolaments actius per a l'edifici situat al C/ Almogàvers, 87 i Joan d'Àustria, 105 de BarcelonaREHAC, SA
01/11/201930/04/2022SMART Rehabilitation 3.0UE Erasmus +KA2
01/11/201930/04/2022SMART REHABILITATION 3.0 INNOVATING PROFESSIONAL SKILLS FOR EXISTING BUILDING SECTORCommission of European Communities
31/10/201930/09/2020Servei de direcció facultativa de les obres compreses en el projecte de restauració de la masoveria del conjunt monumental d’Aiguafreda de DaltAYUNTAMIENTO DE AYGUAFREDA
03/10/201903/10/2019Composición para el control de malas hierbas
16/09/201928/02/2020Estudi tècnic a realitzar al fris de Picasso del Col·legi d'Arquitectes de CatalunyaCOL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/09/201931/05/2024FELIZIUDAD: Development and Piloting of Assessment Model and Certification Scheme for Sustainable City Neighborhoods and Citizen InitiativesEuropean Institute for Innovation and Technology
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
20/05/201919/02/2020MACONCRETAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201901/02/2021Nou sistema de connexió acer-formigó en pilars tubulars mixtos per la millora de la capacitat de càrrega i resistència al foc de l'estructura. STCC.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
26/04/201926/07/2019Prognosi de durabilitat dels formigons als edificis de la Ciutat de la Justícia de BarcelonaARDEVOL CONSULTORS SLP
01/03/201928/02/2020Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d'alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 1Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DE RECERCA I FORMACIÓ PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT DE LES EDIFICACIONS ENFRONT DE SISME A LA REGIÓ DE CHIAPAS (MÈXIC)Centre Cooperació per al Desenvolupament
20/02/201929/02/2020Estudiar els criteris i solucions adients a la intervenció a l'edifici catalogat, anomenat Can Armengol, de Palma de Mallorca, segons exigències de seguretat i habilitat aplicables a l'ús d'habitatge.HERNANDEZ ALCOVER, CLAUDIO ANDRES
02/01/201930/12/2019Estudi sobre cobertes verdes per a l'Institut Muncipal del Paisatge Urbà de BarcelonaINST.MUNIC.PAISATGE URBÀ I QUALITAT
01/01/201931/12/2021Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y BilbaoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
10/12/201810/12/2018Pàgina web del 4th International Competition of Photography in Artificial Light ICAL 2018
01/11/201831/10/2021Knowledge Alliance for Sustainable Mid-Rise and Tall Wooden BuildingsCommission of European Communities
03/09/201828/02/2019REALITZACIÓ PROJECTE R+D ENCAMINAT A L'EXPLORACIÓ DE POSSIBLES VIES PER A LA VALORITZ. O ENCAPSULACIÓ DELS RESIDUS DELS TORTONS D'ABS EN EL CAMP DELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓLA VOLA
30/07/201830/07/2018Montaje de cortinas y kit para la protección solar
12/07/201831/12/2019Redacció del document tècnic corresponent a la caracterització complerta del Palacillo Trujillo de Palma de Mallorca.HERNANDEZ ALCOVER, CLAUDIO ANDRES
11/07/201831/12/2018Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial a la Barceloneta, raval nord i el born nord, com àmbits de vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona.Ajuntament de Barcelona
03/07/201831/12/2019CONCURS COBERTES VERDES. AVALUACIÓ DEL COMPORTAMENT DE 10 COBERTES SELECCIONADES I GUANYADORES DEL CONCURS PROMOGUT L'IPUQV (FASE 1)INST.MUNIC.PAISATGE URBÀ I QUALITAT
01/07/201831/12/2018Treballs de coordinació tècnica de la Comissió de Treball sobre la preservació i intervenció del patrimoni arquitectònic de L’Hospitalet de LlobregatAjuntament de L'Hospitalet de Llobregat
20/06/201802/08/2018EXPLORACIÓ, ESTUDI MORTERS I ESTUD. TRACT. CONSERV. MATERIALS FAÇANA DEL NAIXEMENT DE LA SAGRADA FAMÍLIATEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
15/06/201831/12/2018Donació VBO SPAGNA S.L Concurso Internacional de Fotografia Artificial (4a edición)VBOSPAGNA, S.L.
01/06/201830/09/2019Projecte de reestructuracio i rehabilitació de l’Hospital Public d’AmbanjaCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
25/05/201831/12/2018Realització del projecte bàsic i executiu de l'obra de restauració de l'església de Sant Martí d'Aiguafreda de DaltAYUNTAMIENTO DE AYGUAFREDA
09/05/201831/12/2018Donació SAKMA ELECTRONICA INDUSTRIAL SAU Concurso internacional de fotografía de luz artificial (4a edición)SAKMA ELECTRONICA INDUSTRIAL, SA
12/04/201811/04/2019EQUIPAMENT DIAGNOSI DEL LABORTORI DE MATERIALS DE L'EPSEBIBERTRAC SL
12/04/201811/04/2019EQUIPAMENT DIAGNOSI DEL LABORATORI DE MATERIALS DE L'EPSEBIBERTRAC SL
09/04/201823/12/2018IGUZZINI- PROYECTO DE Concurso Internacional de Fotografia Artificial (4a edición)IGUZZINI
01/04/201801/01/2020Definir y regular la colaboración del grupo de investigación LITA (Innovative Structures) de la UPC en el proyecto NEVA.FUNDACION CENER CIEMAT
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S010 Projectes de Cooperació a l'EPSEBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U012 Models de presa de decisions per a reconstruccions post-desastre sostenibles i participatives en zones d’elevat risc sísmic. El cas de Kermanshah, Iran.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/201831/12/2020Desarrollo sostenible de cementos activados alcalinamente a partir de escorias de incineración de residuos municipalesMinisterio de Economía y Competitividad
01/01/201830/09/2021Desarrollo de modelos auriculares a nivel de tejido, celular y subcelular, para estudiar mecanismos que confieren un alto riesgo deAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Soluciones sostenibles para envolventes de edificiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/12/201711/12/2017Pàgina web del 3th International Competition Of photography in artificial light
01/11/201731/10/2019DIAGNOSIS Innovating a crucial profession in building and construction sectorCommission of European Communities
20/10/201719/01/2018ESTUDIO DEL ESTADO CONSERVACION DE LAS TUBERÍAS DE TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE DISTRIBUC. INTERNA DE LA CIUDAD DE BARCELONACETAQUA
15/10/201714/10/2020Integrative Multidisciplinary People-centered Architectural Qualification & TrainingEuropean Commission
15/09/201714/03/2019Nuevas protecciones solares tensadas para talleres de arquitectura escolar sostenibleFUNDACIÓN BBVA
07/09/201707/09/2017Panel portante para cerramiento de edificios
31/07/201731/12/2017Acció formativa EXT2017/0916 amb la Diputació de BarcelonaDiputació de Barcelona
03/07/201726/07/2017ESTUDI DE CARACTERITZACIÓ DE MORTERS DE LA FAÇANA DEL NAIXEMENT DE LA SAGRADA FAMÍLIATEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
01/04/201731/05/2024PREDIAGNOSI DE L’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL EN ELS ÀMBITS DE VULNERABILITAT DE LA CIUTAT DE BARCELONAAjuntament de Barcelona
30/03/201731/07/2017Donación Sakma Electrónica Industrial al Concurso internacional de fotografía de luz artificial (3a edición)SAKMA ELECTRONICA INDUSTRIAL, SA
21/03/201731/07/2017Donación Lledó Iluminación S.A al Concurso internacional de fotografía de luz artificial (3a edición)LLEDO ILUMINACIÓN, S.A.
20/03/201720/03/2017SISTEMA CONSTRUCTIVO CLICK BOX
08/02/201708/02/2017Método de preparación de semillas resistentes a las plagas
01/01/201731/12/2017REALITZACÍÓ DE NOVES FORMULACIONS PER A MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ DE BAIX IMPACTE AMBIENTAL (LOW TECH MATERIALS)UNIVERSITAT DE LLEIDA
01/01/201731/01/2018Realització de l'assessorament l'adquisició de llibres d'Arquitectura per a la Biblioteca del COAC.COL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/01/201731/07/2020Avances en ciencia y tecnología de cementos híbridos - sosteniblesMinisterio de Ciencia e Innovación

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
07/03/202206/03/2023Realització de tasques de suport a la difusió i promoció de continguts de les capçaleres del grup editorial orientades a la tecnologia de la construccióINTEREMPRESAS MEDIA, S.L.
10/12/202110/06/2023Reviure als terrats (REV-TER)Ajuntament de Barcelona
10/12/202110/06/2023Verd de proximitat BCN: Pla de monitoratge i avaluació del funcionament i l'impacte de les cobertes i façanes verdes a la ciutat de Barcelona.Ajuntament de Barcelona
10/12/202110/06/2023Reviure als terratsAjuntament de Barcelona; Fundació La Caixa
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Recursos Multidisciplinares para el Diagnóstico Sísmico. Microzonación y Daño.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Soluciones bio-sostenibles para la mejora acústica y al fuego de envolventes de edificios.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
09/08/202108/11/2021Realització de cales i presa de mostres de l’estructura de les calderes de la Sala de Calederes de Fabra i CoatsINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
11/06/202110/01/2022Estudi I+D+R Avaluació i millora paviments de Ciutat Vella.Ajuntament de Barcelona
01/06/202101/06/2022Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 3Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
30/03/202130/09/2022Cohabitem Barcelona: cinc casos d’estudi a Ciutat Vella per a la reutilització urbana i el foment de models productius innovadorsAjuntament de Barcelona
15/03/202115/03/2024Comportament sismo-resistent de connexions en sistemes de construcció industrialitzadaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202131/07/2021Urban Space / Micromobility / SustainabilityCàtedra SEAT - UPC
14/12/202031/08/2021Estudi de Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial dels barris incorporats a Pla de Barris 2021-24FOMENT DE CIUTAT VELLA, S.A.
01/12/202030/11/2021Co-disseny i co-fabricació de solucions de millora de la qualitat de vida en comunitats del RavalBARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
17/10/202017/12/2020Estudis de diagnosis a realitzar al conjunt edificatori del barri Ciutat Comtal (L'H)AJUNTAMENT HOSPITALET DE LLOBREGAT
14/09/202028/02/2021Estudi del comportament estructural i de durabilitat dels tubs de formigó d'abastiment d'aigües en 2 trams sota viaductes a Can Clota i a Torrent Gornal a Esplugues de Llobregat i a L'Hospitalet de LlAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
02/09/202030/06/2021 Suport tècnic per a la redacció del projecte executiu i seguiment de la direcció d'obra de restauració dels frisos de Picasso i Nésjar de la façana del COACCOL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/09/202031/10/2020Assaigs Laboratori al Bloc B del Pavelló Nord del Recinte MundetDiputació de Barcelona
01/09/202031/08/2023Design and construction on environmental high performance Hybrid Engineered Timber BuildingsCommission of European Communities
01/08/202031/03/2021El objeto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en restauración de la Casa Coca de 1903 incluida en el ámbito de protección urbanística del carrer Campoamor del distrito de HoVAN GOUBERGEN KOEN
08/06/202030/09/2020Estudi de l'estat d'una estructura de formigó postesat de grans llums després d'un gran incendiAPPLUS NORCONTROL SL
01/06/202031/07/2020Assajos al Mercat de la Independència de TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Allende los EPC. Requerimientos, potencial y riesgos de las hipotecas de eficiencia energética en la promoción residencial eficiente e impacto de los nZEB en los valoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Reciclado de fibras a partir de residuos de ropa y remanentes textiles para su aplicación en materialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2022StructurAción de una filial para la Valorización transfronteriza de las cañas de mAiz y de giraSol para la COnstrucciónCommission of European Communities
01/06/202030/05/2023Síntesis de Materiales Cementantes Suplementarios Vítreos a Baja TemperaturaMinisterio de Ciencia e Innovación
01/05/202030/04/2021Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d'alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 2Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
15/04/202024/12/2020Recerca a l'entorn de la prognosi de durabilitat del formgió als edificis de la ciutat de la Justícia. Estudi de tractamentsARDEVOL CONSULTORS SLP
01/03/202028/02/2021Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 2Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
18/02/202018/02/2020Gradación de la porosidad en la estructura de material con propiedades fotocatalíticas
21/01/202021/01/2020Dispositivo para depuracion de aire con lamas con propiedades fotocataliticas
21/01/202020/06/2020Realització del disseny, desenvolup. implemen. d'un conjunt de tasques de monitorit. de la façana i d’anàlisis dels comportam. de la solució constructiva de la façana de l’edifici Can RàbiaMASALA CONSULTORS ENGINEERING CONSU
30/12/201930/06/2020Contracte de suport tècnic per l'estudi amb prediagnosi de l'estat de l'edificació del barri del Carmel de BarcelonaFOMENT DE CIUTAT VELLA, S.A.
25/11/201920/02/2020Realització d'assajos per det. carac. mat. facanes de la Torre 11 del Grup de Can Jofresa de Terrassa.AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA
15/11/201914/02/2020Assistència Tècnica per a la redacció d'un informe sobre consultes de rehabilitació relacionades amb els edificis 1, 2 i 4 de Can BagariaAjuntament de Cornellà de Llobregat
15/11/201930/05/2020Monitoratge i control del sistema d'estintolaments actius per a l'edifici situat al C/ Almogàvers, 87 i Joan d'Àustria, 105 de BarcelonaREHAC, SA
01/11/201930/04/2022SMART Rehabilitation 3.0UE Erasmus +KA2
01/11/201930/04/2022SMART REHABILITATION 3.0 INNOVATING PROFESSIONAL SKILLS FOR EXISTING BUILDING SECTORCommission of European Communities
31/10/201930/09/2020Servei de direcció facultativa de les obres compreses en el projecte de restauració de la masoveria del conjunt monumental d’Aiguafreda de DaltAYUNTAMIENTO DE AYGUAFREDA
03/10/201903/10/2019Composición para el control de malas hierbas
16/09/201928/02/2020Estudi tècnic a realitzar al fris de Picasso del Col·legi d'Arquitectes de CatalunyaCOL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/09/201931/05/2024FELIZIUDAD: Development and Piloting of Assessment Model and Certification Scheme for Sustainable City Neighborhoods and Citizen InitiativesEuropean Institute for Innovation and Technology
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
20/05/201919/02/2020MACONCRETAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201901/02/2021Nou sistema de connexió acer-formigó en pilars tubulars mixtos per la millora de la capacitat de càrrega i resistència al foc de l'estructura. STCC.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
26/04/201926/07/2019Prognosi de durabilitat dels formigons als edificis de la Ciutat de la Justícia de BarcelonaARDEVOL CONSULTORS SLP
01/03/201928/02/2020Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d'alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 1Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DE RECERCA I FORMACIÓ PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT DE LES EDIFICACIONS ENFRONT DE SISME A LA REGIÓ DE CHIAPAS (MÈXIC)Centre Cooperació per al Desenvolupament
20/02/201929/02/2020Estudiar els criteris i solucions adients a la intervenció a l'edifici catalogat, anomenat Can Armengol, de Palma de Mallorca, segons exigències de seguretat i habilitat aplicables a l'ús d'habitatge.HERNANDEZ ALCOVER, CLAUDIO ANDRES
02/01/201930/12/2019Estudi sobre cobertes verdes per a l'Institut Muncipal del Paisatge Urbà de BarcelonaINST.MUNIC.PAISATGE URBÀ I QUALITAT
01/01/201931/12/2021Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y BilbaoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
10/12/201810/12/2018Pàgina web del 4th International Competition of Photography in Artificial Light ICAL 2018
01/11/201831/10/2021Knowledge Alliance for Sustainable Mid-Rise and Tall Wooden BuildingsCommission of European Communities
03/09/201828/02/2019REALITZACIÓ PROJECTE R+D ENCAMINAT A L'EXPLORACIÓ DE POSSIBLES VIES PER A LA VALORITZ. O ENCAPSULACIÓ DELS RESIDUS DELS TORTONS D'ABS EN EL CAMP DELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓLA VOLA
30/07/201830/07/2018Montaje de cortinas y kit para la protección solar
12/07/201831/12/2019Redacció del document tècnic corresponent a la caracterització complerta del Palacillo Trujillo de Palma de Mallorca.HERNANDEZ ALCOVER, CLAUDIO ANDRES
11/07/201831/12/2018Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial a la Barceloneta, raval nord i el born nord, com àmbits de vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona.Ajuntament de Barcelona
03/07/201831/12/2019CONCURS COBERTES VERDES. AVALUACIÓ DEL COMPORTAMENT DE 10 COBERTES SELECCIONADES I GUANYADORES DEL CONCURS PROMOGUT L'IPUQV (FASE 1)INST.MUNIC.PAISATGE URBÀ I QUALITAT
01/07/201831/12/2018Treballs de coordinació tècnica de la Comissió de Treball sobre la preservació i intervenció del patrimoni arquitectònic de L’Hospitalet de LlobregatAjuntament de L'Hospitalet de Llobregat
20/06/201802/08/2018EXPLORACIÓ, ESTUDI MORTERS I ESTUD. TRACT. CONSERV. MATERIALS FAÇANA DEL NAIXEMENT DE LA SAGRADA FAMÍLIATEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
15/06/201831/12/2018Donació VBO SPAGNA S.L Concurso Internacional de Fotografia Artificial (4a edición)VBOSPAGNA, S.L.
01/06/201830/09/2019Projecte de reestructuracio i rehabilitació de l’Hospital Public d’AmbanjaCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
25/05/201831/12/2018Realització del projecte bàsic i executiu de l'obra de restauració de l'església de Sant Martí d'Aiguafreda de DaltAYUNTAMIENTO DE AYGUAFREDA
09/05/201831/12/2018Donació SAKMA ELECTRONICA INDUSTRIAL SAU Concurso internacional de fotografía de luz artificial (4a edición)SAKMA ELECTRONICA INDUSTRIAL, SA
12/04/201811/04/2019EQUIPAMENT DIAGNOSI DEL LABORTORI DE MATERIALS DE L'EPSEBIBERTRAC SL
12/04/201811/04/2019EQUIPAMENT DIAGNOSI DEL LABORATORI DE MATERIALS DE L'EPSEBIBERTRAC SL
09/04/201823/12/2018IGUZZINI- PROYECTO DE Concurso Internacional de Fotografia Artificial (4a edición)IGUZZINI
01/04/201801/01/2020Definir y regular la colaboración del grupo de investigación LITA (Innovative Structures) de la UPC en el proyecto NEVA.FUNDACION CENER CIEMAT
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S010 Projectes de Cooperació a l'EPSEBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U012 Models de presa de decisions per a reconstruccions post-desastre sostenibles i participatives en zones d’elevat risc sísmic. El cas de Kermanshah, Iran.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/201831/12/2020Desarrollo sostenible de cementos activados alcalinamente a partir de escorias de incineración de residuos municipalesMinisterio de Economía y Competitividad
01/01/201830/09/2021Desarrollo de modelos auriculares a nivel de tejido, celular y subcelular, para estudiar mecanismos que confieren un alto riesgo deAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Soluciones sostenibles para envolventes de edificiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/12/201711/12/2017Pàgina web del 3th International Competition Of photography in artificial light
01/11/201731/10/2019DIAGNOSIS Innovating a crucial profession in building and construction sectorCommission of European Communities
20/10/201719/01/2018ESTUDIO DEL ESTADO CONSERVACION DE LAS TUBERÍAS DE TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE DISTRIBUC. INTERNA DE LA CIUDAD DE BARCELONACETAQUA
15/10/201714/10/2020Integrative Multidisciplinary People-centered Architectural Qualification & TrainingEuropean Commission
15/09/201714/03/2019Nuevas protecciones solares tensadas para talleres de arquitectura escolar sostenibleFUNDACIÓN BBVA
07/09/201707/09/2017Panel portante para cerramiento de edificios
31/07/201731/12/2017Acció formativa EXT2017/0916 amb la Diputació de BarcelonaDiputació de Barcelona
03/07/201726/07/2017ESTUDI DE CARACTERITZACIÓ DE MORTERS DE LA FAÇANA DEL NAIXEMENT DE LA SAGRADA FAMÍLIATEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
01/04/201731/05/2024PREDIAGNOSI DE L’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL EN ELS ÀMBITS DE VULNERABILITAT DE LA CIUTAT DE BARCELONAAjuntament de Barcelona
30/03/201731/07/2017Donación Sakma Electrónica Industrial al Concurso internacional de fotografía de luz artificial (3a edición)SAKMA ELECTRONICA INDUSTRIAL, SA
21/03/201731/07/2017Donación Lledó Iluminación S.A al Concurso internacional de fotografía de luz artificial (3a edición)LLEDO ILUMINACIÓN, S.A.
20/03/201720/03/2017SISTEMA CONSTRUCTIVO CLICK BOX
08/02/201708/02/2017Método de preparación de semillas resistentes a las plagas
01/01/201731/12/2017REALITZACÍÓ DE NOVES FORMULACIONS PER A MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ DE BAIX IMPACTE AMBIENTAL (LOW TECH MATERIALS)UNIVERSITAT DE LLEIDA
01/01/201731/01/2018Realització de l'assessorament l'adquisició de llibres d'Arquitectura per a la Biblioteca del COAC.COL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/01/201731/07/2020Avances en ciencia y tecnología de cementos híbridos - sosteniblesMinisterio de Ciencia e Innovación

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt