Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme

Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme

El Programa de Doctorat en Tecnologia de l’Arquitectura, de l’Edificació i de l’Urbanisme té per objectiu la formació d’investigadors en el camp de les tècniques que són pròpies de la materialització de l’arquitectura, de l’edificació i de l’urbanisme, i s’orienta a les activitats de recerca, desenvolupament i innovació en aquests camps d’actuació.

COORDINADOR/A

Lacasta Palacio, Ana Maria

CONTACTE

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel.: 934 011 875
Secretariadoctorat.utgab@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Perfil d’ingrés principal:

• Arquitectes
• Arquitectes tècnics
• Enginyers del sector de la construcció: civils, de camins, canals i ports, industrials, etc.

Perfil d’ingrés secundari:

• Arqueòlegs
• Historiadors
• Economistes
• Advocats
• Científics

Els màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat són els màsters universitaris de la UPC en l’àmbit de l’arquitectura i l’edificació. En el cas que els aspirants provinguin d’altres estudis oficials de màster d’aquesta o una altra universitat que ofereixin una formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, que estiguin orientats a la capacitació en l’activitat de recerca i la pràctica professional i que tinguin reconeguda capacitat per donar pas a estudis de doctorat, se’ls requerirà que aportin informació sobre el corresponent pla d’estudis amb l’objectiu d’establir, quan calgui, algun complement de formació dins dels límits vigents (vegeu l’apartat ‘Complements formatius’).

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

12

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://taeu.phd.upc.edu/ca

CONTACTE:

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel.: 934 011 875
Secretariadoctorat.utgab@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Perfil d’ingrés principal:

• Arquitectes
• Arquitectes tècnics
• Enginyers del sector de la construcció: civils, de camins, canals i ports, industrials, etc.

Perfil d’ingrés secundari:

• Arqueòlegs
• Historiadors
• Economistes
• Advocats
• Científics

Els màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat són els màsters universitaris de la UPC en l’àmbit de l’arquitectura i l’edificació. En el cas que els aspirants provinguin d’altres estudis oficials de màster d’aquesta o una altra universitat que ofereixin una formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, que estiguin orientats a la capacitació en l’activitat de recerca i la pràctica professional i que tinguin reconeguda capacitat per donar pas a estudis de doctorat, se’ls requerirà que aportin informació sobre el corresponent pla d’estudis amb l’objectiu d’establir, quan calgui, algun complement de formació dins dels límits vigents (vegeu l’apartat ‘Complements formatius’).

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Per poder cursar ensenyaments de doctorat en un programa, és imprescindible que la Comissió Acadèmica del programa admeti els doctorands. Els requisits específics d’admissió són:

• Aportar una carta de suport personal d’un professor membre del programa de doctorat.
• Proposar un àmbit concret de recerca que estigui comprès dins de les línies de recerca del Programa de Doctorat.
• Acreditar capacitat de dedicació i recursos necessaris per a desenvolupar la tesi doctoral en el termini de temps ordinari.

Documentació requerida i valoració de mèrits:
• Currículum vitae normalitzat segons la fitxa que se subministrarà al candidat per omplir (fins a 40 punts). En aquesta fitxa, a més de la informació sobre l’expedient acadèmic i l’experiència prèvia en recerca, s’ha d’incloure una proposta i breu descripció del tema a desenvolupar.

• Pla de finançament durant els tres anys de tesi, indicant la possible obtenció d’una beca (fins a 20 punts).

• Carta de suport personal d’un professor del programa de doctorat (fins a 40 punts). Per obtenir aquest document els candidats hauran de presentar prèviament la seva proposta d’investigació al professor del Programa de Doctorat que considerin més idoni. Aquest professor o professora avaluarà les qualitats de les propostes, la capacitat dels candidats per portar-la a terme i la seva capacitat cientificotècnica per conduir-la, així com la motivació i vàlua personal dels candidats, abans d’atorgar-los el document de suport.

Complements formatius

Els complements de formació, que es defineixen en funció de cada un dels perfils d’accés, seran:

Perfil principal: professionals universitaris que intervenen habitualment en els processos tècnics de materialització de l’arquitectura, de l’edificació i de l’urbanisme, com arquitectes, aparelladors i enginyers del sector de la construcció.

Aquests professionals no requeriran cap complement si han cursat prèviament algun dels màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat, i en cas contrari, aquells que prescrigui de manera justificada la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat dins de l’oferta docent dels màsters universitaris.

Perfil secundari: professionals universitaris que col·laboren de forma específica i puntual en els processos de materialització de l’arquitectura, com arqueòlegs, historiadors, economistes, advocats i científics.

Aquests professionals no necessiten cap complement si han cursat prèviament algun dels màsters de referència d’aquest Programa de Doctorat, i en cas contrari, aquells que prescrigui de manera justificada la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat dins de l’oferta docent dels màsters universitaris.

Per a aquells doctorands que al llarg del desenvolupament del seu pla de recerca presentin deficiències específiques de formació instrumental, el seu tutor/director o tutora/directora els podrà prescriure activitats formatives d’entre l’oferta que en cada curs ofereix la Universitat per a la formació de doctorands d’acord amb l’Escola de Doctorat de la UPC.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula es realitza en el curs i termini que s’indiqui en la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Durant la primera quinzena del mes d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Núm. d’hores: 288.

Viatges d’estudis.
Núm. d’hores: 80.
Optativa.

Activitat: Estades en empreses o ens col·laboradors.
Núm. d’hores: 480.
Optativa.

Activitat: Assistència a congressos.
Núm. d’hores: 288.
Optativa.

Activitat: Mobilitat.
Núm. d’hores: 480.
Optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Núm. d’hores: 4.
Obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Núm. d’hores: 1,5.
Optativa.

Activitat: Metodologia de la investigació.
Núm. d’hores: 12.
Optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Núm. d’hores: 8.
Optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Núm. d’hores: 18.
Optativa.

Activitat: ’Workshops’.

Núm. d’hores: 16.
Optativa.


Activitat: Publicacions.
Núm d’hores: 80.
Obligatòria.
Abans de dipositar la tesi dels estudiants de doctorat han de tenir almenys una publicació.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

A més dels recursos genèrics oferts per l’Escola de Doctorat i els diversos serveis de la UPC, aquest programa compta amb sales per a doctorands a les tres escoles de l’àrea d’arquitectura, edificació i urbanisme: ETSAB, ETSAV i EPSEB. Així mateix, compta amb les infraestructures de tres laboratoris situats a l’EPSEB:

• Laboratori de Materials
• Laboratori del Foc
• Laboratori d’Acústica i Estalvi Energètic

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • ARIAS HOLGUÍN-VERAS, PALOMA MAGDALENA: Reconocimiento y evaluación de la superficie de los vidrios smalti usados en revestimientos de trencadís
  Autor/a: ARIAS HOLGUÍN-VERAS, PALOMA MAGDALENA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 25/07/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: ZAMORA MESTRE, JOAN LLUIS
  Tribunal:
       PRESIDENT: GÓMEZ RAMIÓ, JÚLIA
       SECRETARI: OLONA CASAS, JOAN
       VOCAL: IGLESIAS CAMPOS, MANUEL ÁNGEL
  Resum de tesi: Esta tesis doctoral profundiza en el conocimiento del vidrio veneciano conocido como smalti, un material singular y con un amplio recorrido histórico cuya aplicación principal ha sido como tesela de revestimientos de mosaico. Durante el período del Modernismo la arquitectura prestó un gran interés a los revestimientos discontinuos; técnicas como el mosaico tuvieron un renacer que vino de la mano con un interés por los materiales que tradicionalmente lo componían, así el smalti se introduce en este contexto y, además, se adapta a las nuevas técnicas que surgieron en este período como el trencadís.Los objetivos principales de esta tesis fueron: realizar un estudio que permita comprender las características superficiales del material, revisar su comportamiento como parte del conjunto del trencadís y comprender el envejecimiento superficial del material. Se desarrolla en dos grandes partes para abordar el tema desde una perspectiva global. La primera se hizo posible mediante el estudio de un conjunto de muestras actuales de vidrio provenientes de uno de los talleres de referencia para la fabricación del smalti; basándose en esas muestras se realizó un estudio de sus anomalías superficiales primarias y una caracterización del color. Este material, que aún se fabrica hoy en día de forma artesanal, se caracteriza por permitir una amplia variación de tonalidades; con el uso de un espectrocolorímetro portátil se hizo un catálogo de color, utilizando los espacios de color CIE L*C*hº y CIE L*a*b*, como una herramienta que permite la posterior identificación y comparación de colores en materiales no industrializados.En una segunda parte, con la utilización de probetas de trencadís realizadas con teselas de smalti, se identificaron y clasificaron las nuevas anomalías secundarias y terciarias generadas posteriormente durante el proceso de elaboración del revestimiento. Posteriormente, se llevaron a cabo estudios de durabilidad de estas probetas con ensayos de envejecimiento acelerado que permitieron hacer un seguimiento periódico de la progresión de los daños en las probetas y la identificación de las anomalías cuaternarias que se presentaron en esta fase. El smalti ha demostrado ser un material artesanal capaz de cumplir con los requerimientos del revestimiento de trencadís; para su correcta selección, conservación o restauración se necesita comprender a fondo las ventajas y limitaciones que ofrece. Se confirmó que la durabilidad de este vidrio depende de una adecuada protección de su superficie, que es crucial realizar una correcta selección inicial de las piezas que presentan una menor cantidad de anomalías primeras y utilizar como cara vista la cara de mayor calidad del vidrio.Palabras clave: smalti, revestimiento, trencadís, color, CIELCh, CIELab, superfície

Darrera actualització: 01/10/2022 04:45:19.

Llistat de tesis en dipòsit

 • AGUILAR LARRINAGA, ROBERTO: Uniones y elementos de conexión para estructuras con bambú: clasificación y desarrollo de un prototipo de conexión
  Autor/a: AGUILAR LARRINAGA, ROBERTO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 28/09/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: HAURIE IBARRA, LAIA | LACASTA PALACIO, ANA MARIA
  Tribunal:
       PRESIDENT: SEGARRA RUBÍ, MERCÈ
       SECRETARI: GIRALDO FORERO, MARIA DEL PILAR
       VOCAL: ILHA LIBRELOTTO, LISIANE
  Resum de tesi: El bambú es un material de gran importancia en diferentes civilizaciones de Asia y Latinoamérica. Su aprovechamiento va desde las raíces hasta las hojas, las cuales son materia prima para elaborar productos comestibles, mobiliario y material para la construcción. A las bondades estructurales y medioambientales del bambú, se le une su aspecto estético y su bajo coste económico para su cultivo. Recientemente, estas cualidades del material han generado gran interés en el sector de la edificación para su aplicación en la arquitectura contemporánea, así como para el desarrollo de diferentes materiales innovadores basados en él.Debido a su flexibilidad, la forma más habitual de utilizarlo son las cañas completas, ya sea en fachadas, para acabados o en estructuras. Para emplearlas, es necesario realizar cortes específicos en el bambú y ensamblar las conexiones, elementos estos últimos que difícilmente se encuentran en el mercado, por lo que se deben adaptar a las conexiones ya existentes para madera o crearlas.Esta tesis consta de dos objetivos principales: desarrollar una clasificación de las conexiones que facilite el diseño arquitectónico con bambú y diseñar y caracterizar un nuevo tipo de conexión. En una primera fase se recopilaron, ordenaron y clasificaron las técnicas de unión y de conexión más representativas de las estructuras con bambú, aplicadas tanto en la arquitectura tradicional como en la contemporánea. Para lograr este objetivo, se realizaron visitas de campo en países como Colombia, Brasil y Malasia, entre otros. Este análisis in situ se complementó con apoyo documental con el fin de extraer información técnica y gráfica de las uniones y las conexiones más utilizadas en la construcción con bambú. Una de las sistematizaciones más valiosas que se llevaron a cabo en esta investigación fue la clasificación de conexiones mediante la tecnología empleada para su desarrollo. En este sentido, las conexiones se seleccionaron y se ordenaron en tres grandes categorías: low tech, medium tech y high tech.En la fase experimental de esta tesis se utilizó la especie Guadua angustifolia. En primer lugar, se evaluaron sus propiedades mecánicas, las cuales obtuvieron buenos resultados tanto a tracción (114 MPa) como a compresión (62,8 MPa).En base al trabajo previo, se definieron los parámetros adecuados para diseñar un nuevo prototipo de conexión que reuniera las características técnicas y de diseño que pudiera demandar una estructura construida con bambú. Se fabricaron una serie de variantes del prototipo para analizar su comportamiento mecánico y de puesta en obra. Concretamente se realizaron ensayos de tracción para cuatro variantes de conexión, cuyos resultados de la resistencia a tracción fueron desde los 9 kN hasta los 24 kN en función de las características de cada variante. Estos resultados son comparables, o incluso mejores a los obtenidos por otros autores. Por último se exploraron las posibilidades arquitectónicas que ofrece la conexión propuesta y se constató la versatilidad de la misma para diseñar estructuras lineales, triangulares y geodésicas.Palabras claveBambú, versatilidad, conexiones, construcción, técnicas, uniones, estructuras, montaje, resistencia a tracción, resistencia a compresión.

Darrera actualització: 01/10/2022 04:30:29.

Llistat de tesis defensades per any

 • LEDESMA HIDALGO, MARÍA GABRIELA: Passive mosaic energy optimization: toward free-running school buildings
  Autor/a: LEDESMA HIDALGO, MARÍA GABRIELA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 28/07/2022
  Director/a de tesi: PONS VALLADARES, ORIOL | NIKOLIC, JELENA

  Tribunal:
       PRESIDENT: HAMZA, NEVINE AHMED AHMED
       SECRETARI: BOSCH GONZÁLEZ, MONTSERRAT
       VOCAL NO PRESENCIAL: PÉREZ LUQUE, GABRIEL
  Resum de tesi: Las limitaciones técnicas, económicas, medioambientales y arquitectónicas del parque edilicio imponen estrategias de rehabilitación energética no siempre compatibles con actuaciones pasivas. En rehabilitaciones energéticas la primera línea de actuación debe ser la mejora pasiva de la envolvente del edificio. No obstante, los proyectos de renovación evalúan su eficacia en base a consumo energético en vez de desempeño térmico en modo pasivo. El predominio de índices energéticos se debe a la creencia de que los sistemas mecánicos garantizan las condiciones de confort interior. Sin embargo, en espacios sin controles activos locales, el confort es un desafío. Esto sucede en las aulas de las escuelas primarias donde los niños no pueden regular el ambiente interior y tienen limitadas posibilidades de adaptación. En las aulas se debe fomentar el funcionamiento pasivo debido a que los niños tienen mayor sensibilidad y preferencia hacia las condiciones ambientales. Esta tesis abordó la optimización pasiva del parque educativo existente desde una perspectiva de confort y sin depender en sistemas activos. Es desafiante predecir de manera confiable el desempeño de las estrategias pasivas ya que intervienen simultáneamente el emplazamiento del edificio, la materialidad, la ocupación, las estrategias de renovación y la secuencia de intervenciones. Los sistemas agrícolas integrados en edificios mejoran el rendimiento térmico de la envolvente del edificio al tiempo que aumentan la seguridad alimentaria, la cohesión social y brindan oportunidades de aprendizaje. El modelado energético de tales estrategias no está implementado en los motores de simulación energética y, por lo tanto, requiere la inclusión del intercambio de calor de las plantas en el balance térmico del edificio. Identificar una estrategia de renovación óptima requiere modelos de evaluación holísticos que abarquen todas las dimensiones de la sostenibilidad y un proceso de simulación iterativo basado en algoritmos de optimización estocástica. Sin embargo, las herramientas de optimización existentes no manejan rutinas de simulación complejas como las requeridas para modelar sistemas agrícolas integrados. Esta tesis se presenta como un compendio de artículos donde cada artículo desarrolla un aspecto específico de la optimización pasiva para el parque edilicio. El primer artículo desarrolla un modelo energético urbano reductivo especializado en parques edilicios no acondicionados. Este modelo se aplicó al parque de edificios escolares de Barcelona y Quito dando buenos resultados tanto a nivel de edificio como a nivel urbano. El segundo y tercer artículo abordan la evaluación de los sistemas agrícolas integrados en edificios desde una perspectiva de sostenibilidad holística y una perspectiva de confort interior. Para este último, la simulación energética incluyó el intercambio de calor y masa de la planta en función del crecimiento del cultivo. Un artículo futuro presentará un algoritmo de optimización con restricción de números enteros para encontrar las estrategias pasivas más adecuadas para cada superficie en la envolvente del edificio en función de su exposición ambiental. Este método y una prueba de concepto son presentados como parte de esta tesis. Esta optimización superficie por superficie da como resultado una estrategia tipo mosaico de renovación pasiva adaptada a cada edificio.

 • TORRES LONDOÑO, NATALIA PAOLA: Domos Desplegables. Método geométrico a partir de polígonos regulares
  Autor/a: TORRES LONDOÑO, NATALIA PAOLA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674741
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 13/06/2022
  Director/a de tesi: SASTRE SASTRE, RAMON

  Tribunal:
       PRESIDENT: STEVENSON, CAROLINA MARGARITA
       SECRETARI: LACASTA PALACIO, ANA MARIA
       VOCAL NO PRESENCIAL: COCHO BERMEJO, ANA
  Resum de tesi: Esta investigación propone un método de diseño para domos desplegables a partir del sistema tipo tijera, partiendo de la base geometría de polígonos regulares para su configuración.La geometría de los polígonos regulares inscritos en una circunferencia, permite determinar la forma general de un arco en el estado final del despliegue, definiendo la cantidad de barras necesarias, el posicionamiento de los agujeros, las distancias de los puntos de articulación, la longitud de la barra y el ángulo necesario de apertura para obtener una geometría específica. Tomando el arco como el principal componente estructural para la configuración de domos, el método propuesto permite implementar un diseño correlacionado con plataformas de suelo plegables y cubiertas textiles desplegables para lograr un despliegue simultáneo entre estructura y cerramientos. El estudio desarrolla como parte de la viabilidad constructiva, un proceso de montaje basado en el sistema tradicional para erigir arcos y domos, es decir, a través de la aproximación progresiva de semiarcos desde el suelo, los cuales se encontraran en un punto medio, a una altura específica. De esta forma se pretende aprovechar la ventaja de las estructuras desplegables para elevar los arcos, optimizando los tiempos de montaje y desmontaje, facilitando el método de ejecución en estructuras desplegables.La viabilidad y demostración del método, se comprueba a través de la construcción de varios prototipos a escala desarrollados durante la investigación que exponen su validez constructiva, arquitectónica y estructural. El gran interés sobre estas tipologías de estructuras se fundamenta en la búsqueda de la forma para obtener un movimiento acertado de sus componentes sin incompatibilidades y lograr diferentes configuraciones espaciales estructuralmente estables, principalmente configurar una posición plegada para su transporte o almacenamiento y una posición desplegada para su uso arquitectónico en aplicaciones temporales.El objetivo es proponer nuevas alternativas espaciales de domos desplegables, a través de una tabla interactiva que implementa el método geométrico propuesto y permite al usuario explorar diferentes geometrías de arcos formados con el sistema tipo tijera y aplicados a un recinto con requerimientos específicos de altura, radio o longitud de barras.

 • ZOLFAGHARI, SEYYED MOHAMMADREZA: Sustainability Assessment Model of Mass Housing's Interior Rehabilitation. Economic, environmental, and social impacts of interior rehabilitation scenarios in Iranian MHs. The case of Ekbatan, Tehran, Iran
  Autor/a: ZOLFAGHARI, SEYYED MOHAMMADREZA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 15/07/2022
  Director/a de tesi: PONS VALLADARES, ORIOL | NIKOLIC, JELENA

  Tribunal:
       PRESIDENT: SIMÓ I SOLSONA, MONTSERRAT
       SECRETARI: CORNADÓ BARDÓN, CÒSSIMA
       VOCAL: HOSSEINI, SEYED MOHAMMAD AMIN
  Resum de tesi: La construcción de vivienda masiva (VM) resolvió las grandes demandas de vivienda en las zonas urbanas de los años sesenta y setenta en todo el mundo. Tras décadas de uso continuado y un mantenimiento inadecuado, esta VM ha sido mayoritariamente censurada por sus impactos negativos sociales, económicos y ambientales. Estas deficiencias citadas de los VMs piden la rehabilitación interior de los VM. En Irán esta rehabilitación se basa actualmente principalmente en tecnologías y técnicas de construcción tradicionales y convencionales, la mayoría de las cuales no siguen los requisitos de sostenibilidad ni los estándares de construcción contemporáneos. En este sentido, selección de los procedimientos adecuados de rehabilitación interior de los VM, desde el punto de vista de la sostenibilidad, es un tema crucial que se enfrenta a varios retos, puesto que se trata de un proceso multidisciplinar y multicriterio. Para superar este reto, varios estudios han aplicado distintos métodos y herramientas de evaluación de la sostenibilidad del edificio (BSA). La mayoría de BSA tienen varios déficits, como (i) carencia de un enfoque holístico, (ii) descuidar la satisfacción de las partes interesadas implicadas y (iii) utilizar algunos indicadores de sostenibilidad predefinidos, algunos de los cuales no son relevantes ni aplicables a todos los proyectos. Estas carencias de los BSA llevan a numerosos investigadores a desarrollar modelos individuales basados en métodos de MCDM. Esta tesis pretende desarrollar un nuevo modelo MCDM basado en los métodos MIVES y Delphi para la evaluación holística de la sostenibilidad de la rehabilitación interior de VM. Este modelo MIVES-Delphi se basa en una revisión exhaustiva de la literatura, encuestas in situ, BIM, cuestionarios basados en usuarios y expertos, reducción de sesgos y análisis de sensibilidad. El modelo se aplicó por primera vez al caso de estudio de VM de Ekbatan, que es el mayor VM de Irán. Además, el autor ha aplicado este nuevo modelo para evaluar la sostenibilidad de cuatro escenarios distintos de rehabilitación interior, incluidos tres escenarios de rehabilitación comunes más un innovador. En consecuencia, se ha validado el nuevo modelo y seleccionado el escenario de rehabilitación más sostenible. Esta validación demuestra que el modelo desarrollado puede cuantificar objetivamente la evaluación holística de sostenibilidad de la rehabilitación de interiores en VM en Irán, teniendo en cuenta las preferencias de las partes interesadas implicadas. Además, este modelo tiene flexibilidad, adaptabilidad y aplicabilidad para cualquier tipo de de rehabilitación de interiores en VM en distintos contextos geográficos. Los resultados específicos sobre la evaluación de los escenarios de rehabilitación revelaron que ninguno de los tres escenarios de rehabilitación convencionales comunes estudiados podía alcanzar el valor mínimo del objetivo de sostenibilidad ni servir como soluciones adecuadas para la rehabilitación interior. Por su parte, el cuarto escenario, con un índice de sostenibilidad global de 0,71, podría cumplir el objetivo mínimo estándar. Esto ofrece la posibilidad de que los procesos de rehabilitación innovadores tengan efectos positivos en el aumento del rendimiento de sostenibilidad en los edificios de VM. Esta tesis tiene por objetivo contribuir a avanzar hacia técnicas de rehabilitación más sostenibles para la rehabilitación de interiores en VM. Además, esta tesis abre oportunidades para futuras perspectivas de investigación que podrían ser (i) la adaptación e implementación del modelo desarrollado a otros VM más allá de Teherán para consolidar y reforzar el modelo propuesto, y (ii) la combinación del modelo desarrollado con lógica Fuzzy para alcanzar una mayor metodología. Palabras clave: Rehabilitación interior de vivienda masiva, Técnicas convencionales de rehabilitación existentes, Técnicas de rehabilitació

Darrera actualització: 01/10/2022 05:01:04.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:TORRES LONDOÑO, NATALIA PAOLA
Títol:Domos Desplegables. Método geométrico a partir de polígonos regulares
Data lectura:13/06/2022
Tutor/a:GIMFERRER VILAPLANA, XAVIER
Director/a:SASTRE SASTRE, RAMON
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Estructuras desplegables : sistemas tipo tijera
N, Torres; De Matos, H.
Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, ISSN: 2316-1752 (JCR Impact Factor-2016: 3.9
Data de publicació: 01/06/2018
Article en revista

Domos desplegables. Método geométrico a partir de polígonos regulares.
1a Jornada TAEU 2018
Data de presentació: 02/07/2018
Presentació de treball en congressos

Xuê. Dining hall pavilion. Deployable flat arches as from the heptagon geometry
IASS 2018- Congress of the International Association for Shell and Spatial Structures
Data de presentació: 16/07/2018
Presentació de treball en congressos

Parasoles fotovoltaicos del tipo anillo desplegable
VII Simposio Latinoamericano de Tensoestructuras
Data de presentació: 11/09/2018
Presentació de treball en congressos

Bóveda desplegable en madera: Pabellón Xuê
Congreso sobre construcción con madera y otros materiales lignocelulósicos 2019
Data de presentació: 01/07/2019
Presentació de treball en congressos

Deployable bamboo dome
IASS 2019 Barcelona Symposium: Form and Force Expo Pavillions
Data de presentació: 07/10/2019
Presentació de treball en congressos

Structural bending system: aconstructive possibility for geodesic domes
IASS 2019 Barcelona Symposium: Form and Force Expo Pavillionsce
Data de presentació: 07/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ARNAIZ BARRIO, BEATRIZ
Títol:Fundamentos de la morfogénesis de tensoestructuras. Membrane House
Data lectura:30/07/2021
Tutor/a:GIMFERRER VILAPLANA, XAVIER
Director/a:SASTRE SASTRE, RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Ephemeral tensile structure: Membrane House
archi DOCT, ISSN: 2309-0103 (JCR Impact Factor-2019: 0.101; Quartil: Q3)
Data de publicació: 07/2017
Article en revista

LHRC Colectivo de Arquitectura Ligera: Membrane house, Barcelona, Gerona (España), Cerbère (Francia)
AV proyectos , ISSN: 1697-493X (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 2018
Article en revista

THE MEMBRANE HOUSE. The morphogenesis process and the construction phase of the Membrane House (MH) Prototype
TensiNews, ISSN: 1784-5688
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Morfogénesis de la Membrane House: diseño de estructura desmontable y transportable basada en un sistema abierto de barras a compresión equilibradas estructuralmente con una membrana a tracción
I Jornada de Doctorado del Programa de Tecnología de la Arquitectura, de la Edificación y del Urbanismo
Data de presentació: 02/07/2018
Presentació de treball en congressos

De la teoría a la tecnología: de cómo la concepción de la relación Forma - Materia, desde un punto de vista neo-materialista repercute en el proceso de diseño de la arquitectura textil
II Jornada de Doctorado del Programa de Tecnología de la Arquitectura, de la Edificación y del Urbanismo
Data de presentació: 06/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PESIC, NIKOLA
Títol:Geo-climatic potential for advanced natural ventilation comfort cooling approach in mid-rise office buildings in the north-western Mediterranean
Data lectura:17/12/2020
Director/a:MUROS ALCOJOR, ADRIAN
Codirector/a:ROSET CALZADA, JAIME
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Natural ventilation potential of the Mediterranean coastal region of Catalonia
Pesic, N.; Roset, J.; Muros-Alcojor, A.
Energy and buildings, ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2018: 4.495; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/03/2018
Article en revista

Raising climate resilience in building on the western mediterranean coast- merging passive and active natural ventilative cooling techniques
7th International Academic Conference on Places and Technologies
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AVELLANEDA LOPEZ, OMAR FABRISIO
Títol:Diseño paramétrico de las estructuras desplegables: Control Límite de Movimiento
Data lectura:16/07/2020
Director/a:SASTRE SASTRE, RAMON
Codirector/a:GIMFERRER VILAPLANA, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Pabellón Vertex: experiencia constructiva de una estructura desplegable con barras rectas
VII Simposio Latinoamericano de Tensoestructuras
Data de presentació: 12/09/2018
Presentació de treball en congressos

Deployable structures with straight bars: design, manufacturing and assembly
4th International Conference on Structures and Architecture
Data de presentació: 25/07/2019
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
07/03/202206/03/2023Realització de tasques de suport a la difusió i promoció de continguts de les capçaleres del grup editorial orientades a la tecnologia de la construccióINTEREMPRESAS MEDIA, S.L.
10/12/202110/06/2023Reviure als terrats (REV-TER)Ajuntament de Barcelona
10/12/202110/06/2023Verd de proximitat BCN: Pla de monitoratge i avaluació del funcionament i l'impacte de les cobertes i façanes verdes a la ciutat de Barcelona.Ajuntament de Barcelona
10/12/202110/06/2023Reviure als terratsAjuntament de Barcelona; Fundació La Caixa
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Recursos Multidisciplinares para el Diagnóstico Sísmico. Microzonación y Daño.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Soluciones bio-sostenibles para la mejora acústica y al fuego de envolventes de edificios.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
09/08/202108/11/2021Realització de cales i presa de mostres de l’estructura de les calderes de la Sala de Calederes de Fabra i CoatsINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
11/06/202110/01/2022Estudi I+D+R Avaluació i millora paviments de Ciutat Vella.Ajuntament de Barcelona
01/06/202101/06/2022Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 3Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
30/03/202130/09/2022Cohabitem Barcelona: cinc casos d’estudi a Ciutat Vella per a la reutilització urbana i el foment de models productius innovadorsAjuntament de Barcelona
15/03/202115/03/2024Comportament sismo-resistent de connexions en sistemes de construcció industrialitzadaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202131/07/2021Urban Space / Micromobility / SustainabilityCàtedra SEAT - UPC
14/12/202031/08/2021Estudi de Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial dels barris incorporats a Pla de Barris 2021-24FOMENT DE CIUTAT VELLA, S.A.
01/12/202030/11/2021Co-disseny i co-fabricació de solucions de millora de la qualitat de vida en comunitats del RavalBARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
17/10/202017/12/2020Estudis de diagnosis a realitzar al conjunt edificatori del barri Ciutat Comtal (L'H)AJUNTAMENT HOSPITALET DE LLOBREGAT
14/09/202028/02/2021Estudi del comportament estructural i de durabilitat dels tubs de formigó d'abastiment d'aigües en 2 trams sota viaductes a Can Clota i a Torrent Gornal a Esplugues de Llobregat i a L'Hospitalet de LlAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
02/09/202030/06/2021 Suport tècnic per a la redacció del projecte executiu i seguiment de la direcció d'obra de restauració dels frisos de Picasso i Nésjar de la façana del COACCOL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/09/202031/10/2020Assaigs Laboratori al Bloc B del Pavelló Nord del Recinte MundetDiputació de Barcelona
01/09/202031/08/2023Design and construction on environmental high performance Hybrid Engineered Timber BuildingsCommission of European Communities
01/08/202031/03/2021El objeto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en restauración de la Casa Coca de 1903 incluida en el ámbito de protección urbanística del carrer Campoamor del distrito de HoVAN GOUBERGEN KOEN
08/06/202030/09/2020Estudi de l'estat d'una estructura de formigó postesat de grans llums després d'un gran incendiAPPLUS NORCONTROL SL
01/06/202031/07/2020Assajos al Mercat de la Independència de TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Allende los EPC. Requerimientos, potencial y riesgos de las hipotecas de eficiencia energética en la promoción residencial eficiente e impacto de los nZEB en los valoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Reciclado de fibras a partir de residuos de ropa y remanentes textiles para su aplicación en materialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2022StructurAción de una filial para la Valorización transfronteriza de las cañas de mAiz y de giraSol para la COnstrucciónCommission of European Communities
01/06/202030/05/2023Síntesis de Materiales Cementantes Suplementarios Vítreos a Baja TemperaturaMinisterio de Ciencia e Innovación
01/05/202030/04/2021Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d'alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 2Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
15/04/202024/12/2020Recerca a l'entorn de la prognosi de durabilitat del formgió als edificis de la ciutat de la Justícia. Estudi de tractamentsARDEVOL CONSULTORS SLP
01/03/202028/02/2021Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 2Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
18/02/202018/02/2020Gradación de la porosidad en la estructura de material con propiedades fotocatalíticas
21/01/202021/01/2020Dispositivo para depuracion de aire con lamas con propiedades fotocataliticas
21/01/202020/06/2020Realització del disseny, desenvolup. implemen. d'un conjunt de tasques de monitorit. de la façana i d’anàlisis dels comportam. de la solució constructiva de la façana de l’edifici Can RàbiaMASALA CONSULTORS ENGINEERING CONSU
30/12/201930/06/2020Contracte de suport tècnic per l'estudi amb prediagnosi de l'estat de l'edificació del barri del Carmel de BarcelonaFOMENT DE CIUTAT VELLA, S.A.
25/11/201920/02/2020Realització d'assajos per det. carac. mat. facanes de la Torre 11 del Grup de Can Jofresa de Terrassa.AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA
15/11/201914/02/2020Assistència Tècnica per a la redacció d'un informe sobre consultes de rehabilitació relacionades amb els edificis 1, 2 i 4 de Can BagariaAjuntament de Cornellà de Llobregat
15/11/201930/05/2020Monitoratge i control del sistema d'estintolaments actius per a l'edifici situat al C/ Almogàvers, 87 i Joan d'Àustria, 105 de BarcelonaREHAC, SA
01/11/201930/04/2022SMART Rehabilitation 3.0UE Erasmus +KA2
01/11/201930/04/2022SMART REHABILITATION 3.0 INNOVATING PROFESSIONAL SKILLS FOR EXISTING BUILDING SECTORCommission of European Communities
31/10/201930/09/2020Servei de direcció facultativa de les obres compreses en el projecte de restauració de la masoveria del conjunt monumental d’Aiguafreda de DaltAYUNTAMIENTO DE AYGUAFREDA
03/10/201903/10/2019Composición para el control de malas hierbas
16/09/201928/02/2020Estudi tècnic a realitzar al fris de Picasso del Col·legi d'Arquitectes de CatalunyaCOL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/09/201931/05/2024FELIZIUDAD: Development and Piloting of Assessment Model and Certification Scheme for Sustainable City Neighborhoods and Citizen InitiativesEuropean Institute for Innovation and Technology
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
20/05/201919/02/2020MACONCRETAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201901/02/2021Nou sistema de connexió acer-formigó en pilars tubulars mixtos per la millora de la capacitat de càrrega i resistència al foc de l'estructura. STCC.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
26/04/201926/07/2019Prognosi de durabilitat dels formigons als edificis de la Ciutat de la Justícia de BarcelonaARDEVOL CONSULTORS SLP
01/03/201928/02/2020Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d'alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 1Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DE RECERCA I FORMACIÓ PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT DE LES EDIFICACIONS ENFRONT DE SISME A LA REGIÓ DE CHIAPAS (MÈXIC)Centre Cooperació per al Desenvolupament
20/02/201929/02/2020Estudiar els criteris i solucions adients a la intervenció a l'edifici catalogat, anomenat Can Armengol, de Palma de Mallorca, segons exigències de seguretat i habilitat aplicables a l'ús d'habitatge.HERNANDEZ ALCOVER, CLAUDIO ANDRES
02/01/201930/12/2019Estudi sobre cobertes verdes per a l'Institut Muncipal del Paisatge Urbà de BarcelonaINST.MUNIC.PAISATGE URBÀ I QUALITAT
01/01/201931/12/2021Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y BilbaoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
10/12/201810/12/2018Pàgina web del 4th International Competition of Photography in Artificial Light ICAL 2018
01/11/201831/10/2021Knowledge Alliance for Sustainable Mid-Rise and Tall Wooden BuildingsCommission of European Communities
03/09/201828/02/2019REALITZACIÓ PROJECTE R+D ENCAMINAT A L'EXPLORACIÓ DE POSSIBLES VIES PER A LA VALORITZ. O ENCAPSULACIÓ DELS RESIDUS DELS TORTONS D'ABS EN EL CAMP DELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓLA VOLA
30/07/201830/07/2018Montaje de cortinas y kit para la protección solar
12/07/201831/12/2019Redacció del document tècnic corresponent a la caracterització complerta del Palacillo Trujillo de Palma de Mallorca.HERNANDEZ ALCOVER, CLAUDIO ANDRES
11/07/201831/12/2018Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial a la Barceloneta, raval nord i el born nord, com àmbits de vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona.Ajuntament de Barcelona
03/07/201831/12/2019CONCURS COBERTES VERDES. AVALUACIÓ DEL COMPORTAMENT DE 10 COBERTES SELECCIONADES I GUANYADORES DEL CONCURS PROMOGUT L'IPUQV (FASE 1)INST.MUNIC.PAISATGE URBÀ I QUALITAT
01/07/201831/12/2018Treballs de coordinació tècnica de la Comissió de Treball sobre la preservació i intervenció del patrimoni arquitectònic de L’Hospitalet de LlobregatAjuntament de L'Hospitalet de Llobregat
20/06/201802/08/2018EXPLORACIÓ, ESTUDI MORTERS I ESTUD. TRACT. CONSERV. MATERIALS FAÇANA DEL NAIXEMENT DE LA SAGRADA FAMÍLIATEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
15/06/201831/12/2018Donació VBO SPAGNA S.L Concurso Internacional de Fotografia Artificial (4a edición)VBOSPAGNA, S.L.
01/06/201830/09/2019Projecte de reestructuracio i rehabilitació de l’Hospital Public d’AmbanjaCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
25/05/201831/12/2018Realització del projecte bàsic i executiu de l'obra de restauració de l'església de Sant Martí d'Aiguafreda de DaltAYUNTAMIENTO DE AYGUAFREDA
09/05/201831/12/2018Donació SAKMA ELECTRONICA INDUSTRIAL SAU Concurso internacional de fotografía de luz artificial (4a edición)SAKMA ELECTRONICA INDUSTRIAL, SA
12/04/201811/04/2019EQUIPAMENT DIAGNOSI DEL LABORTORI DE MATERIALS DE L'EPSEBIBERTRAC SL
12/04/201811/04/2019EQUIPAMENT DIAGNOSI DEL LABORATORI DE MATERIALS DE L'EPSEBIBERTRAC SL
09/04/201823/12/2018IGUZZINI- PROYECTO DE Concurso Internacional de Fotografia Artificial (4a edición)IGUZZINI
01/04/201801/01/2020Definir y regular la colaboración del grupo de investigación LITA (Innovative Structures) de la UPC en el proyecto NEVA.FUNDACION CENER CIEMAT
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S010 Projectes de Cooperació a l'EPSEBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U012 Models de presa de decisions per a reconstruccions post-desastre sostenibles i participatives en zones d’elevat risc sísmic. El cas de Kermanshah, Iran.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/201831/12/2020Desarrollo sostenible de cementos activados alcalinamente a partir de escorias de incineración de residuos municipalesMinisterio de Economía y Competitividad
01/01/201830/09/2021Desarrollo de modelos auriculares a nivel de tejido, celular y subcelular, para estudiar mecanismos que confieren un alto riesgo deAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Soluciones sostenibles para envolventes de edificiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/12/201711/12/2017Pàgina web del 3th International Competition Of photography in artificial light
01/11/201731/10/2019DIAGNOSIS Innovating a crucial profession in building and construction sectorCommission of European Communities
20/10/201719/01/2018ESTUDIO DEL ESTADO CONSERVACION DE LAS TUBERÍAS DE TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE DISTRIBUC. INTERNA DE LA CIUDAD DE BARCELONACETAQUA
15/10/201714/10/2020Integrative Multidisciplinary People-centered Architectural Qualification & TrainingEuropean Commission
15/09/201714/03/2019Nuevas protecciones solares tensadas para talleres de arquitectura escolar sostenibleFUNDACIÓN BBVA
07/09/201707/09/2017Panel portante para cerramiento de edificios
31/07/201731/12/2017Acció formativa EXT2017/0916 amb la Diputació de BarcelonaDiputació de Barcelona
03/07/201726/07/2017ESTUDI DE CARACTERITZACIÓ DE MORTERS DE LA FAÇANA DEL NAIXEMENT DE LA SAGRADA FAMÍLIATEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
01/04/201731/05/2024PREDIAGNOSI DE L’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL EN ELS ÀMBITS DE VULNERABILITAT DE LA CIUTAT DE BARCELONAAjuntament de Barcelona
30/03/201731/07/2017Donación Sakma Electrónica Industrial al Concurso internacional de fotografía de luz artificial (3a edición)SAKMA ELECTRONICA INDUSTRIAL, SA
21/03/201731/07/2017Donación Lledó Iluminación S.A al Concurso internacional de fotografía de luz artificial (3a edición)LLEDO ILUMINACIÓN, S.A.
20/03/201720/03/2017SISTEMA CONSTRUCTIVO CLICK BOX
08/02/201708/02/2017Método de preparación de semillas resistentes a las plagas
01/01/201731/12/2017REALITZACÍÓ DE NOVES FORMULACIONS PER A MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ DE BAIX IMPACTE AMBIENTAL (LOW TECH MATERIALS)UNIVERSITAT DE LLEIDA
01/01/201731/01/2018Realització de l'assessorament l'adquisició de llibres d'Arquitectura per a la Biblioteca del COAC.COL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/01/201731/07/2020Avances en ciencia y tecnología de cementos híbridos - sosteniblesMinisterio de Ciencia e Innovación

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
07/03/202206/03/2023Realització de tasques de suport a la difusió i promoció de continguts de les capçaleres del grup editorial orientades a la tecnologia de la construccióINTEREMPRESAS MEDIA, S.L.
10/12/202110/06/2023Reviure als terrats (REV-TER)Ajuntament de Barcelona
10/12/202110/06/2023Verd de proximitat BCN: Pla de monitoratge i avaluació del funcionament i l'impacte de les cobertes i façanes verdes a la ciutat de Barcelona.Ajuntament de Barcelona
10/12/202110/06/2023Reviure als terratsAjuntament de Barcelona; Fundació La Caixa
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Recursos Multidisciplinares para el Diagnóstico Sísmico. Microzonación y Daño.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Soluciones bio-sostenibles para la mejora acústica y al fuego de envolventes de edificios.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
09/08/202108/11/2021Realització de cales i presa de mostres de l’estructura de les calderes de la Sala de Calederes de Fabra i CoatsINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
11/06/202110/01/2022Estudi I+D+R Avaluació i millora paviments de Ciutat Vella.Ajuntament de Barcelona
01/06/202101/06/2022Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 3Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
30/03/202130/09/2022Cohabitem Barcelona: cinc casos d’estudi a Ciutat Vella per a la reutilització urbana i el foment de models productius innovadorsAjuntament de Barcelona
15/03/202115/03/2024Comportament sismo-resistent de connexions en sistemes de construcció industrialitzadaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202131/07/2021Urban Space / Micromobility / SustainabilityCàtedra SEAT - UPC
14/12/202031/08/2021Estudi de Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial dels barris incorporats a Pla de Barris 2021-24FOMENT DE CIUTAT VELLA, S.A.
01/12/202030/11/2021Co-disseny i co-fabricació de solucions de millora de la qualitat de vida en comunitats del RavalBARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
17/10/202017/12/2020Estudis de diagnosis a realitzar al conjunt edificatori del barri Ciutat Comtal (L'H)AJUNTAMENT HOSPITALET DE LLOBREGAT
14/09/202028/02/2021Estudi del comportament estructural i de durabilitat dels tubs de formigó d'abastiment d'aigües en 2 trams sota viaductes a Can Clota i a Torrent Gornal a Esplugues de Llobregat i a L'Hospitalet de LlAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
02/09/202030/06/2021 Suport tècnic per a la redacció del projecte executiu i seguiment de la direcció d'obra de restauració dels frisos de Picasso i Nésjar de la façana del COACCOL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/09/202031/10/2020Assaigs Laboratori al Bloc B del Pavelló Nord del Recinte MundetDiputació de Barcelona
01/09/202031/08/2023Design and construction on environmental high performance Hybrid Engineered Timber BuildingsCommission of European Communities
01/08/202031/03/2021El objeto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en restauración de la Casa Coca de 1903 incluida en el ámbito de protección urbanística del carrer Campoamor del distrito de HoVAN GOUBERGEN KOEN
08/06/202030/09/2020Estudi de l'estat d'una estructura de formigó postesat de grans llums després d'un gran incendiAPPLUS NORCONTROL SL
01/06/202031/07/2020Assajos al Mercat de la Independència de TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Allende los EPC. Requerimientos, potencial y riesgos de las hipotecas de eficiencia energética en la promoción residencial eficiente e impacto de los nZEB en los valoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Reciclado de fibras a partir de residuos de ropa y remanentes textiles para su aplicación en materialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2022StructurAción de una filial para la Valorización transfronteriza de las cañas de mAiz y de giraSol para la COnstrucciónCommission of European Communities
01/06/202030/05/2023Síntesis de Materiales Cementantes Suplementarios Vítreos a Baja TemperaturaMinisterio de Ciencia e Innovación
01/05/202030/04/2021Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d'alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 2Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
15/04/202024/12/2020Recerca a l'entorn de la prognosi de durabilitat del formgió als edificis de la ciutat de la Justícia. Estudi de tractamentsARDEVOL CONSULTORS SLP
01/03/202028/02/2021Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 2Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
18/02/202018/02/2020Gradación de la porosidad en la estructura de material con propiedades fotocatalíticas
21/01/202021/01/2020Dispositivo para depuracion de aire con lamas con propiedades fotocataliticas
21/01/202020/06/2020Realització del disseny, desenvolup. implemen. d'un conjunt de tasques de monitorit. de la façana i d’anàlisis dels comportam. de la solució constructiva de la façana de l’edifici Can RàbiaMASALA CONSULTORS ENGINEERING CONSU
30/12/201930/06/2020Contracte de suport tècnic per l'estudi amb prediagnosi de l'estat de l'edificació del barri del Carmel de BarcelonaFOMENT DE CIUTAT VELLA, S.A.
25/11/201920/02/2020Realització d'assajos per det. carac. mat. facanes de la Torre 11 del Grup de Can Jofresa de Terrassa.AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA
15/11/201914/02/2020Assistència Tècnica per a la redacció d'un informe sobre consultes de rehabilitació relacionades amb els edificis 1, 2 i 4 de Can BagariaAjuntament de Cornellà de Llobregat
15/11/201930/05/2020Monitoratge i control del sistema d'estintolaments actius per a l'edifici situat al C/ Almogàvers, 87 i Joan d'Àustria, 105 de BarcelonaREHAC, SA
01/11/201930/04/2022SMART Rehabilitation 3.0UE Erasmus +KA2
01/11/201930/04/2022SMART REHABILITATION 3.0 INNOVATING PROFESSIONAL SKILLS FOR EXISTING BUILDING SECTORCommission of European Communities
31/10/201930/09/2020Servei de direcció facultativa de les obres compreses en el projecte de restauració de la masoveria del conjunt monumental d’Aiguafreda de DaltAYUNTAMIENTO DE AYGUAFREDA
03/10/201903/10/2019Composición para el control de malas hierbas
16/09/201928/02/2020Estudi tècnic a realitzar al fris de Picasso del Col·legi d'Arquitectes de CatalunyaCOL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/09/201931/05/2024FELIZIUDAD: Development and Piloting of Assessment Model and Certification Scheme for Sustainable City Neighborhoods and Citizen InitiativesEuropean Institute for Innovation and Technology
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
20/05/201919/02/2020MACONCRETAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201901/02/2021Nou sistema de connexió acer-formigó en pilars tubulars mixtos per la millora de la capacitat de càrrega i resistència al foc de l'estructura. STCC.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
26/04/201926/07/2019Prognosi de durabilitat dels formigons als edificis de la Ciutat de la Justícia de BarcelonaARDEVOL CONSULTORS SLP
01/03/201928/02/2020Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d'alta vulnerabilitat socioresidencial - Fase 1Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DE RECERCA I FORMACIÓ PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT DE LES EDIFICACIONS ENFRONT DE SISME A LA REGIÓ DE CHIAPAS (MÈXIC)Centre Cooperació per al Desenvolupament
20/02/201929/02/2020Estudiar els criteris i solucions adients a la intervenció a l'edifici catalogat, anomenat Can Armengol, de Palma de Mallorca, segons exigències de seguretat i habilitat aplicables a l'ús d'habitatge.HERNANDEZ ALCOVER, CLAUDIO ANDRES
02/01/201930/12/2019Estudi sobre cobertes verdes per a l'Institut Muncipal del Paisatge Urbà de BarcelonaINST.MUNIC.PAISATGE URBÀ I QUALITAT
01/01/201931/12/2021Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y BilbaoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
10/12/201810/12/2018Pàgina web del 4th International Competition of Photography in Artificial Light ICAL 2018
01/11/201831/10/2021Knowledge Alliance for Sustainable Mid-Rise and Tall Wooden BuildingsCommission of European Communities
03/09/201828/02/2019REALITZACIÓ PROJECTE R+D ENCAMINAT A L'EXPLORACIÓ DE POSSIBLES VIES PER A LA VALORITZ. O ENCAPSULACIÓ DELS RESIDUS DELS TORTONS D'ABS EN EL CAMP DELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓLA VOLA
30/07/201830/07/2018Montaje de cortinas y kit para la protección solar
12/07/201831/12/2019Redacció del document tècnic corresponent a la caracterització complerta del Palacillo Trujillo de Palma de Mallorca.HERNANDEZ ALCOVER, CLAUDIO ANDRES
11/07/201831/12/2018Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial a la Barceloneta, raval nord i el born nord, com àmbits de vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona.Ajuntament de Barcelona
03/07/201831/12/2019CONCURS COBERTES VERDES. AVALUACIÓ DEL COMPORTAMENT DE 10 COBERTES SELECCIONADES I GUANYADORES DEL CONCURS PROMOGUT L'IPUQV (FASE 1)INST.MUNIC.PAISATGE URBÀ I QUALITAT
01/07/201831/12/2018Treballs de coordinació tècnica de la Comissió de Treball sobre la preservació i intervenció del patrimoni arquitectònic de L’Hospitalet de LlobregatAjuntament de L'Hospitalet de Llobregat
20/06/201802/08/2018EXPLORACIÓ, ESTUDI MORTERS I ESTUD. TRACT. CONSERV. MATERIALS FAÇANA DEL NAIXEMENT DE LA SAGRADA FAMÍLIATEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
15/06/201831/12/2018Donació VBO SPAGNA S.L Concurso Internacional de Fotografia Artificial (4a edición)VBOSPAGNA, S.L.
01/06/201830/09/2019Projecte de reestructuracio i rehabilitació de l’Hospital Public d’AmbanjaCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
25/05/201831/12/2018Realització del projecte bàsic i executiu de l'obra de restauració de l'església de Sant Martí d'Aiguafreda de DaltAYUNTAMIENTO DE AYGUAFREDA
09/05/201831/12/2018Donació SAKMA ELECTRONICA INDUSTRIAL SAU Concurso internacional de fotografía de luz artificial (4a edición)SAKMA ELECTRONICA INDUSTRIAL, SA
12/04/201811/04/2019EQUIPAMENT DIAGNOSI DEL LABORTORI DE MATERIALS DE L'EPSEBIBERTRAC SL
12/04/201811/04/2019EQUIPAMENT DIAGNOSI DEL LABORATORI DE MATERIALS DE L'EPSEBIBERTRAC SL
09/04/201823/12/2018IGUZZINI- PROYECTO DE Concurso Internacional de Fotografia Artificial (4a edición)IGUZZINI
01/04/201801/01/2020Definir y regular la colaboración del grupo de investigación LITA (Innovative Structures) de la UPC en el proyecto NEVA.FUNDACION CENER CIEMAT
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S010 Projectes de Cooperació a l'EPSEBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U012 Models de presa de decisions per a reconstruccions post-desastre sostenibles i participatives en zones d’elevat risc sísmic. El cas de Kermanshah, Iran.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/201831/12/2020Desarrollo sostenible de cementos activados alcalinamente a partir de escorias de incineración de residuos municipalesMinisterio de Economía y Competitividad
01/01/201830/09/2021Desarrollo de modelos auriculares a nivel de tejido, celular y subcelular, para estudiar mecanismos que confieren un alto riesgo deAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Soluciones sostenibles para envolventes de edificiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/12/201711/12/2017Pàgina web del 3th International Competition Of photography in artificial light
01/11/201731/10/2019DIAGNOSIS Innovating a crucial profession in building and construction sectorCommission of European Communities
20/10/201719/01/2018ESTUDIO DEL ESTADO CONSERVACION DE LAS TUBERÍAS DE TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE DISTRIBUC. INTERNA DE LA CIUDAD DE BARCELONACETAQUA
15/10/201714/10/2020Integrative Multidisciplinary People-centered Architectural Qualification & TrainingEuropean Commission
15/09/201714/03/2019Nuevas protecciones solares tensadas para talleres de arquitectura escolar sostenibleFUNDACIÓN BBVA
07/09/201707/09/2017Panel portante para cerramiento de edificios
31/07/201731/12/2017Acció formativa EXT2017/0916 amb la Diputació de BarcelonaDiputació de Barcelona
03/07/201726/07/2017ESTUDI DE CARACTERITZACIÓ DE MORTERS DE LA FAÇANA DEL NAIXEMENT DE LA SAGRADA FAMÍLIATEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
01/04/201731/05/2024PREDIAGNOSI DE L’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL EN ELS ÀMBITS DE VULNERABILITAT DE LA CIUTAT DE BARCELONAAjuntament de Barcelona
30/03/201731/07/2017Donación Sakma Electrónica Industrial al Concurso internacional de fotografía de luz artificial (3a edición)SAKMA ELECTRONICA INDUSTRIAL, SA
21/03/201731/07/2017Donación Lledó Iluminación S.A al Concurso internacional de fotografía de luz artificial (3a edición)LLEDO ILUMINACIÓN, S.A.
20/03/201720/03/2017SISTEMA CONSTRUCTIVO CLICK BOX
08/02/201708/02/2017Método de preparación de semillas resistentes a las plagas
01/01/201731/12/2017REALITZACÍÓ DE NOVES FORMULACIONS PER A MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ DE BAIX IMPACTE AMBIENTAL (LOW TECH MATERIALS)UNIVERSITAT DE LLEIDA
01/01/201731/01/2018Realització de l'assessorament l'adquisició de llibres d'Arquitectura per a la Biblioteca del COAC.COL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/01/201731/07/2020Avances en ciencia y tecnología de cementos híbridos - sosteniblesMinisterio de Ciencia e Innovación

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt