Comparteix:

Premis extraordinaris de doctorat 2023

L'Escola de Doctorat promou anualment, al llarg del segon quadrimestre de cada any acadèmic, la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat.

Aquesta convocatòria és aprovada per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat, està adreçada a doctors o doctores que hagin obtingut menció cum laude en la defensa de la tesi en l'any acadèmic que determina la convocatòria.

Els premis són valorats per un jurat designat per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat per a cada àmbit i convocatòria; resolts per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat i ratificats pel Consell de Govern de la UPC.

El reconeixement consisteix en l'entrega de diplomes durant l'acte públic d'inauguració del curs acadèmic següent de doctorat.

Volem animar-vos a participar en aquestes convocatòries a premis extraordinaris, com a oportunitat per a fer visible i compartir amb la societat una fita d'un treball continu d'esforç i investigació doctoral.

CONVOCATÒRIA 2023
PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT
(PROMOCIÓ DEL CURS 2020-2021)

 

En virtut del que disposa la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat, ratificada per l'Acord núm. CG/2019/05/19 del Consell de Govern en data 8 d'octubre de 2019, i la Normativa dels Premis Extraordinaris de Doctorat, Acord CG/2020/01/09 del Consell de Govern de 27 de febrer de 2020,

S'ACORDA:

Promoure la convocatòria dels Premis Extraordinaris de Doctorat de 2023 relativa a les tesis doctorals corresponents al curs acadèmic 2020-2021, de conformitat amb les bases i normativa següents:

 


NORMATIVA LEGAL


Normativa general

Les bases contingudes en aquesta convocatòria es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat i seran l'únic instrument de publicitat oficial que es tindrà en compte a l'efecte del còmput de terminis i compliment de tràmits establerts en la present convocatòria, sense perjudici que s'utilitzin, amb caràcter complementari i no oficial, avisos per correu electrònic a les persones interessades o qualsevol altre mitjà de publicació que la UPC consideri adequat per garantir-ne la màxima difusió entre els candidats i candidates de la convocatòria. La comunicació amb les persones que hi participin s'ha de fer a través de l'adreça de correu que facilitin en la inscripció.

Tots els participants han d'acceptar íntegrament les bases del concurs així com la resolució per part de l'organització de qualsevol incidència que no estigui prevista en aquestes bases, d'acord amb els criteris que consideri més adients.


Acceptació tàcita de les bases i exempció de responsabilitats

La participació en el concurs comporta l'acceptació de totes les bases. L'Escola de Doctorat es reserva el dret d'ampliar o modificar aquestes bases i el calendari, i fins i tot d'anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte, sempre que hi hagi una causa justificada. Si és el cas, a l'apartat dels Premis Extraordinaris del web de l'Escola de Doctorat es publicarà qualsevol modificació i se n'informarà els candidats i candidates afectats a través de l’adreça de correu electrònic que hagin comunicat com a adreça de contacte per a la convocatòria. Les modificacions de les bases seran efectives a partir de l'endemà de la data de publicació. Els candidats i candidates disposaran d'un termini de tres dies per retirar-se del concurs per aquest motiu o fer les accions oportunes amb motiu de les ampliacions o modificacions que hi hagin estat incorporades. L'Escola de Doctorat es reserva el dret a deixar fora de concurs qualsevol participant que, d’acord amb el seu criteri, cometi frau o n'alteri el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari.


Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb el que disposen el Reglament general de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la informació bàsica de protecció de dades personals dels tractaments que s’hagin de fer en aquesta convocatòria és:

 

Informació sobre protecció de dades

Responsables del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Escola de Doctorat

escola.doctorat@upc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Carrer Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona

SPAIN

Finalitat del tractament

De manera específica, les descrites en aquestes bases de la convocatòria 2023 dels Premis Extraordinaris de Doctorat (promoció del curs 2020-2021).

De manera genèrica, les descrites en el tractament F03.19 Gestió de premis, concursos, donacions o esdeveniments similars organitzats per la Universitat.

Més informació

Legitimació

El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és part. Si no ens facilita les dades personals, no podrà participar en la convocatòria dels Premis Extraordinaris de Doctorat de 2023.

Destinataris

Públic en general interessat a accedir als nostres mitjans impresos o electrònics, incloent-hi Internet, per a finalitats docents, d'investigació o promoció. Publicació al web de l’Escola de Doctorat del nom dels guanyadors i guanyadores.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió i la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Més informació

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT.

 

Barcelona, 15 de desembre de 2022

 

Josep Maria Font Llagunes
President de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat