Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Administració i Direcció d'Empreses

Administració i Direcció d'Empreses

L’objectiu d’aquest Programa de Doctorat Interuniversitari en ADE (administració i direcció d’empreses) consisteix a fomentar, desenvolupar i canalitzar la recerca sobre els àmbits de l’administració i direcció d’empreses a les universitats participants. Com tot programa de doctorat, un dels seus objectius és formar investigadors mitjançant la realització d’una tesi doctoral.
Durant el seu procés formatiu en el programa, els doctorands han de:
• Adquirir coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrar, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment en administració i direcció d’empreses, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
• Fer una contribució original i significativa a la recerca científica en l’àmbit de l’administració i direcció d’empreses que la comunitat científica internacional reconegui com a tal.
• Dissenyar un projecte de recerca amb una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises en el qual apliqui les seves contribucions i els seus coneixements, i amb una metodologia de treball que permeti a la comunitat científica en administració i direcció d’empreses avançar en el coneixement del context de recerca en el qual es treballi.
• Desenvolupar l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
• Desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
• Participar en les discussions científiques que es desenvolupen internacionalment en el seu àmbit de coneixement i divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.
• Dins del seu context científic específic, fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Altres Universitats

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Universitat Politècnica de Cartagena (UPCT)
Universitat Politècnica de Madrid (UPM)

COORDINADOR/A

Fernandez Alarcon, Vicenç

CONTACTE

Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB, Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 586
Correu electrònic: doctorat.ade.utgaeib@upc.edu

https://doe.upc.edu/ca/recerca/doctorat

Informació general

Perfil d'acces

El perfil d’ingrés té dues dimensions independents: (A) Coneixements de l’àmbit, i (B) Coneixements de recerca


A1) Candidats amb un títol oficial en Administració i Direcció d’Empreses o afí. Aquests candidats han adquirit les competències necessàries per iniciar el Programa de Doctorat. Per això, en aquest perfil no cal que facin complements formatius sobre la temàtica de la línia de recerca triada.
A2) Candidats amb un títol oficial que pertanyi a la línia de recerca triada per al desenvolupament de la seva tesi doctoral. Aquests candidats han adquirit les competències necessàries per iniciar el Programa de Doctorat. Per això, en aquest perfil no cal que facin complements formatius sobre la temàtica de línia de recerca triada.
A3) Candidats amb una titulació oficial en una altra àrea però que inclogui una intensificació que prevegi una formació vinculada a l’administració i direcció d’empreses i vinculada a la línia de recerca triada per al desenvolupament de la seva tesi doctoral. Aquests candidats han adquirit les competències necessàries per iniciar el Programa de Doctorat. Per això, en aquest perfil no cal que facin complements formatius sobre la temàtica de línia de recerca triada.
A4) Candidats amb una titulació oficial en una altra àrea, però amb experiència professional acreditada vinculada a la línia de recerca triada per al desenvolupament de la seva tesi doctoral. En aquest cas, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat valorarà si el candidat té adquirides les competències necessàries per iniciar el programa. En aquest cas, els candidats amb aquest perfil no hauran de fer complements formatius sobre la temàtica de la línia de recerca triada.

B1) Candidats amb formació i/o experiència en recerca. Aquests candidats han adquirit les competències necessàries per iniciar el Programa de Doctorat. Per això, en aquest perfil no cal que facin complements formatius sobre metodologia científica.
B2) Candidats sense formació i/o experiència en recerca. Aquests candidats no tenen adquirides les competències necessàries per iniciar el Programa de Doctorat. Per això, els candidats amb aquest perfil han de fer complements formatius sobre metodologia científica. Més concretament, els candidats hauran de participar en el Programa d’Introducció a la Recerca (IPMR) promogut per la universitat coordinadora.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per acabar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d'idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement .
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

15

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Universitat Politècnica de Cartagena (UPCT)
Universitat Politècnica de Madrid (UPM)


UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Organització d'Empreses (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://doe.upc.edu/ca/recerca/doctorat

CONTACTE:

Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB, Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 586
Correu electrònic: doctorat.ade.utgaeib@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de Madrid i la Universitat Politècnica de Cartagena

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El perfil d’ingrés té dues dimensions independents: (A) Coneixements de l’àmbit, i (B) Coneixements de recerca


A1) Candidats amb un títol oficial en Administració i Direcció d’Empreses o afí. Aquests candidats han adquirit les competències necessàries per iniciar el Programa de Doctorat. Per això, en aquest perfil no cal que facin complements formatius sobre la temàtica de la línia de recerca triada.
A2) Candidats amb un títol oficial que pertanyi a la línia de recerca triada per al desenvolupament de la seva tesi doctoral. Aquests candidats han adquirit les competències necessàries per iniciar el Programa de Doctorat. Per això, en aquest perfil no cal que facin complements formatius sobre la temàtica de línia de recerca triada.
A3) Candidats amb una titulació oficial en una altra àrea però que inclogui una intensificació que prevegi una formació vinculada a l’administració i direcció d’empreses i vinculada a la línia de recerca triada per al desenvolupament de la seva tesi doctoral. Aquests candidats han adquirit les competències necessàries per iniciar el Programa de Doctorat. Per això, en aquest perfil no cal que facin complements formatius sobre la temàtica de línia de recerca triada.
A4) Candidats amb una titulació oficial en una altra àrea, però amb experiència professional acreditada vinculada a la línia de recerca triada per al desenvolupament de la seva tesi doctoral. En aquest cas, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat valorarà si el candidat té adquirides les competències necessàries per iniciar el programa. En aquest cas, els candidats amb aquest perfil no hauran de fer complements formatius sobre la temàtica de la línia de recerca triada.

B1) Candidats amb formació i/o experiència en recerca. Aquests candidats han adquirit les competències necessàries per iniciar el Programa de Doctorat. Per això, en aquest perfil no cal que facin complements formatius sobre metodologia científica.
B2) Candidats sense formació i/o experiència en recerca. Aquests candidats no tenen adquirides les competències necessàries per iniciar el Programa de Doctorat. Per això, els candidats amb aquest perfil han de fer complements formatius sobre metodologia científica. Més concretament, els candidats hauran de participar en el Programa d’Introducció a la Recerca (IPMR) promogut per la universitat coordinadora.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La puntuació mínima dels criteris d’adequació i d’excel·lència és de 60 sobre 100.

Criteri d’adequació:
Adequació a un grup de recerca [0-100].

Criteri d’excel·lència.

Motivació [0-25].

Expedient acadèmic [0-50].

Equivalent a A: 55 punts.

Equivalent a B: 25 punts.

Equivalent a C: 10 punts.

Equivalent a D: 0 punts.

Experiència en recerca [0-25].

Experiència i autoria o coautoria de publicacions científiques (articles o congressos): entre 15 i 25 punts.

Experiència en recerca, sense publicacions: entre 5 i 15 punts.

Sense experiència en recerca: 0 punts.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que s’hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada. Els complements poden ser de formació investigadora o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d'una quantitat igual o superior a 60 ECTS. Tenint en compte el document d’activitats del doctorand o doctoranda, la comissió acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts. Els complements de formació s’han de dur a terme durant el primer any. S’incentivarà que es duguin a terme durant el primer semestre.

Candidats amb formació i/o experiència en recerca en organització d’empreses (B1)
Els candidats amb aquest perfil no han de portar a terme complements de formació sobre recerca.

Candidats sense formació i experiència en recerca en organització d’empreses (B2)
Els candidats amb aquest perfil han de dur a terme complements de formació sobre recerca. Més concretament, els candidats hauran de participar en el Programa d’Introducció a la Recerca (IPMR) promogut per la universitat coordinadora. L’IPMR està estructurat en tres mòduls i s’imparteix a la tarda per facilitar la participació de tot tipus de doctorands. Tots els doctorands, independentment de la seva universitat, podran matricular-se de forma gratuïta a l’IPMR. Així mateix, l’IPMR s’oferirà en modalitat de seminari web per a aquells doctorands que no puguin desplaçar-se fins a la universitat que l’imparteixi. Els formadors que participen en l’IPMR són investigadors del Programa de Doctorat conjunt, pertanyents a qualsevol de les universitats promotores.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

- Nom de l’activitat: Cursos i seminaris d’especialització.
- Hores: 30.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

- Nom de l’activitat: Defensa inicial del pla de recerca.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

- Nom de l’activitat: Jornada Anual de Doctorat.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

- Nom de l’activitat: Escola d’Estiu.
- Hores: 150.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

- Nom de l’activitat: ‘Workshops’.
- Hores: 30.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

- Nom de l’activitat: Mobilitat per a estades de recerca o estades per a mencions internacionals - Congressos.
- Hores: 480.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

- Nom de l’activitat: Publicacions.
- Hores: 360.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

- Nom de l’activitat: Formació en habilitats informacionals.
- Hores: 1,5.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

- Nom de l’activitat: Metodologia de la recerca.
- Hores: 12.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

- Nom de l’activitat: Innovació i creativitat.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

- Nom de l’activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- Hores: 18.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage


Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 05/03/2024 05:45:35.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 05/03/2024 05:30:31.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 05/03/2024 06:00:46.

Publicacions associades a les tesis

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/05/202330/04/2026Renforcer les mécanismes nationaux et régional d’assurance qualité par un processus conjoint d’évaluation et d’accréditation, ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-3101083175Commission of European Communities
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
01/09/202231/08/2026La gestión del talento en las grandes empresas españolas: integrando variables sectoriales y organizativasMinisterio de Ciencia e Innovación
24/05/202231/12/2022TECNOLOGIES ORIENTADES A LA COMUNITATUniversitat Politècnica de Catalunya
01/05/202230/06/2022Contracte de col·laboració I+D per el desenvolupament i disseny de processosVOLOTEA SL
01/01/202231/12/2024Contrato de colaboración proyecto de industria alimentaria inteligente del siglo XX1 (ALIMENTE 21)CODORNIU, S.A.
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
28/10/202128/10/2021Social Capital Twitter Data Extractor (SCTDX) - https://github.com/umairtehami/Twitter-Social-Capital
06/10/202104/11/2022Captació de talent tècnic per als governs locals. Estratègies contextualizades de captació de talent tècnic per als governs locals de la demarcació de Barcelona.ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE
01/10/202130/09/2024Movilidad en la ciudad del futuro. Preparar a las ciudades para la nueva movilidad 2030 a través de las 4 universidades politécnicas españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202130/09/2021Desarrollo de un algoritmo para la asignación de plazas de los planes de movilidad interna y de selección internaHOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
01/09/202131/08/2024Bienestar Social y Gestión de los NegociosMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/06/202131/05/2023Digital Technologies for Lecturing and LearningEuropean Commission
01/01/202131/12/2021WUM- Women in Urban Mobility (WUM).EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2023Planing the Future of R&I in European University Alliance UniteEuropean Commission
01/12/202030/11/2024Nou Model Integrat de Distribució Urbana de Mercaderies a la ciutat de Barcelona: convivint amb l’espai públicAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/11/202001/05/2023Accelerating the transition towards Edu 4.0 in HEIsCommission of European Communities
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/05/202001/07/2022Programa Campus MDAD Liderazgo para el cambio educativo en las universidadesRed Estatal de Docencia Universitaria
01/05/202030/04/2022Asesoramiento y elaboración de informes de competitividad empresarial de empresas mejicanas.PROVEZA CONSULTORES, SC
01/01/202031/12/2020PRO-MaaSEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
16/09/201925/09/2023Customer Quality 4.0.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/201931/12/2021Contracte de suport tècnic entre la Universitat Poiltècnica de Catalunya i la Fundació Politècnica de CatalunyaFUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA
15/01/201914/01/2022World Pendulum AllianceEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
15/01/201914/01/2022Promoting Modern Talent Management Practices in Asian Higher Education InstitutionsEuropean Commission
01/01/201930/09/2022Monitorizacion mEdiante Sensores vestibles de UsuaRios de Andador Robotizado con problemas de movilidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/05/202330/04/2026Renforcer les mécanismes nationaux et régional d’assurance qualité par un processus conjoint d’évaluation et d’accréditation, ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-3101083175Commission of European Communities
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
01/09/202231/08/2026La gestión del talento en las grandes empresas españolas: integrando variables sectoriales y organizativasMinisterio de Ciencia e Innovación
24/05/202231/12/2022TECNOLOGIES ORIENTADES A LA COMUNITATUniversitat Politècnica de Catalunya
01/05/202230/06/2022Contracte de col·laboració I+D per el desenvolupament i disseny de processosVOLOTEA SL
01/01/202231/12/2024Contrato de colaboración proyecto de industria alimentaria inteligente del siglo XX1 (ALIMENTE 21)CODORNIU, S.A.
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
28/10/202128/10/2021Social Capital Twitter Data Extractor (SCTDX) - https://github.com/umairtehami/Twitter-Social-Capital
06/10/202104/11/2022Captació de talent tècnic per als governs locals. Estratègies contextualizades de captació de talent tècnic per als governs locals de la demarcació de Barcelona.ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE
01/10/202130/09/2024Movilidad en la ciudad del futuro. Preparar a las ciudades para la nueva movilidad 2030 a través de las 4 universidades politécnicas españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202130/09/2021Desarrollo de un algoritmo para la asignación de plazas de los planes de movilidad interna y de selección internaHOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
01/09/202131/08/2024Bienestar Social y Gestión de los NegociosMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/06/202131/05/2023Digital Technologies for Lecturing and LearningEuropean Commission
01/01/202131/12/2021WUM- Women in Urban Mobility (WUM).EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2023Planing the Future of R&I in European University Alliance UniteEuropean Commission
01/12/202030/11/2024Nou Model Integrat de Distribució Urbana de Mercaderies a la ciutat de Barcelona: convivint amb l’espai públicAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/11/202001/05/2023Accelerating the transition towards Edu 4.0 in HEIsCommission of European Communities
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/05/202001/07/2022Programa Campus MDAD Liderazgo para el cambio educativo en las universidadesRed Estatal de Docencia Universitaria
01/05/202030/04/2022Asesoramiento y elaboración de informes de competitividad empresarial de empresas mejicanas.PROVEZA CONSULTORES, SC
01/01/202031/12/2020PRO-MaaSEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
16/09/201925/09/2023Customer Quality 4.0.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/201931/12/2021Contracte de suport tècnic entre la Universitat Poiltècnica de Catalunya i la Fundació Politècnica de CatalunyaFUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA
15/01/201914/01/2022World Pendulum AllianceEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
15/01/201914/01/2022Promoting Modern Talent Management Practices in Asian Higher Education InstitutionsEuropean Commission
01/01/201930/09/2022Monitorizacion mEdiante Sensores vestibles de UsuaRios de Andador Robotizado con problemas de movilidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

  Acreditació

    Indicadors

    Amunt