Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Arquitectura de Computadors

Arquitectura de Computadors

El Programa d’Arquitectura de Computadors és impartit pel Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC. Aquest Programa de Doctorat, ja de llarga trajectòria, té com a principal objectiu la formació d’investigadors amb una competència internacional en les diferents àrees temàtiques cobertes pel programa, és a dir, arquitectura de computadors, sistemes operatius, comunicacions i xarxes de computadors. 

COORDINADOR/A

Masip Bruin, Xavier

CONTACTE

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel.: 934.054.198
Correu electrònic: doctorat.ac@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat té un focus temàtic molt clar en l’àrea de l’arquitectura de computadors, per la qual cosa els estudiants que sol·licitin l’admissió al Doctorat han d’aportar un títol de màster en aquesta àrea que defineixi el perfil acadèmic de l’estudiant en l’àrea d’arquitectura de computadors (’computer sciences’). L’adequació d’aquest perfil es justifica en funció del currículum acadèmic presentat pels estudiants en el moment de la sol·licitud d’admissió.

Com a norma general, els estudiants candidats a ser admesos al Programa de Doctorat del Departament d’Arquitectura de Computadors han d’estar en disposició d’un títol de grau preferentment en informàtica o en telecomunicacions i d’un màster realitzat en aquestes àrees, com ara el Master in Innovation and Research in Informatics (MIRI) en qualsevol de les seves àrees d’especialització, Computer Networks and Distributed Systems i High Performance Computing. Els candidats hauran d’aportar a més un sòlid nivell d’anglès i una total predisposició a integrar-se en un grup de treball, a participar en projectes de recerca, a viatjar i a realitzar possibles estades a l’estranger, i a interactuar amb col·legues externs a la Universitat (empreses, centres de recerca, altres grups, etc.).

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:

a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.
g) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Nombre de places

40

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula


Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Arquitectura de Computadors (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
http://www.ac.upc.edu/ca/docencia/doctorat/programa-de-doctorat-arquitectura-de-computadors

CONTACTE:

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel.: 934.054.198
Correu electrònic: doctorat.ac@upc.edu


Convenis amb altres institucions

BSC (Barcelona Supercomputing Center)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat té un focus temàtic molt clar en l’àrea de l’arquitectura de computadors, per la qual cosa els estudiants que sol·licitin l’admissió al Doctorat han d’aportar un títol de màster en aquesta àrea que defineixi el perfil acadèmic de l’estudiant en l’àrea d’arquitectura de computadors (’computer sciences’). L’adequació d’aquest perfil es justifica en funció del currículum acadèmic presentat pels estudiants en el moment de la sol·licitud d’admissió.

Com a norma general, els estudiants candidats a ser admesos al Programa de Doctorat del Departament d’Arquitectura de Computadors han d’estar en disposició d’un títol de grau preferentment en informàtica o en telecomunicacions i d’un màster realitzat en aquestes àrees, com ara el Master in Innovation and Research in Informatics (MIRI) en qualsevol de les seves àrees d’especialització, Computer Networks and Distributed Systems i High Performance Computing. Els candidats hauran d’aportar a més un sòlid nivell d’anglès i una total predisposició a integrar-se en un grup de treball, a participar en projectes de recerca, a viatjar i a realitzar possibles estades a l’estranger, i a interactuar amb col·legues externs a la Universitat (empreses, centres de recerca, altres grups, etc.).

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Així, per tal de garantir el perfil adequat dels candidats en el procés d’admissió en un entorn acadèmic altament heterogeni, el programa ha modificat el seu procediment intern d’admissió i estableix de forma general els requisits per a l’admissió dividits en dos apartats, formal i conceptual, el primer dels quals exclou del segon.

Anàlisi formal (AF):

Consisteix en la presentació dels requisits establerts en la regulació administrativa del programa per a qualsevol estudiant que sol·liciti l’admissió. Se centren a disposar del nivell d’estudis necessari, així com en la comptabilització dels crèdits requerits. El no compliment d’aquest apartat és motiu directe de no admissió en el programa.

Anàlisi conceptual (AC):

S’inclouen els aspectes relacionats amb el grau de coneixement del candidat i les seves capacitats, així com el potencial interès per part d’un grup de recerca en el treball a realitzar. Els requisits en aquest apartat són els següents:

• TU: Títol en enginyeria afí a la temàtica del programa, especialment en informàtica o telecomunicacions. No obstant això, el programa admet també en casos excepcionals perfils en altres àrees, com ara Llicenciatura en Matemàtiques i Màster en Computer Science.

• GD: Disposar d’un grup de recerca vinculat al programa, així com d’un director/tutor o directora/tutora per a realitzar la tesi doctoral.

• BA: Experiència o coneixement explícit en l’àrea, per exemple, sobre la base de la realització d’un treball de fi de màster en l’àrea temàtica, realització de col·laboracions en algun grup en l’àrea de treball, etc.

• IN: Amplis coneixements d’anglès, certificat amb proves globalment admeses (TOEFL, etc.)

• FI: Possible finançament de l’estudiant, sigui en origen o per part del grup en el qual es realitzaria el treball de tesi.

Com a resultat, l’admissió es considerarà sobre la base del resultat de l’expressió següent:
admissió: AF*(0,1TI+0,4GD+0,1BA+0,2IN+0,2FI).

Complements formatius

Per tal de garantir que els estudiants admesos al programa disposen dels coneixements necessaris per garantir en major mesura el seu correcte desenvolupament, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat pot exigir, en funció del perfil d’ingrés dels doctorands, que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, la mateixa Comissió farà un seguiment dels complements cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada. Els complements poden ser de formació investigadora o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS. Tenint en compte el Document d’Activitats del Doctorand, la Comissió podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Així doncs, el programa de doctorat pot requerir als candidats a la realització de certs complements de formació per adequar en la major mesura possible el seu perfil als requeriments quant a coneixements necessaris per realitzar amb normalitat els estudis de doctorat. La quantitat de complements de formació a realitzar dependrà de la formació presentada pels estudiants i pot requerir la realització de 18 o 30 ECTS addicionals, sobre la base dels aspectes següents: 

• Els crèdits de formació es correspondran amb 3 o 5 assignatures de nivell de màster, seleccionades de cursos de màsters enllaçats amb el Programa de Doctorat. 

• La decisió del volum de crèdits a cursar serà presa per la Comissió Acadèmica del PD d’acord amb el perfil dels candidats mostrat per les assignatures cursades en en seu títol d’ingrés al Doctorat, i per tant davant la detecció de possibles llacunes de coneixement. Aquesta decisió no s’estima en uns paràmetres absoluts, atès que la casuística és molt àmplia, perquè comprèn no tan sols el nom de les assignatures, sinó també les hores cursades per assignatura, els continguts temàtics d’aquestes i fins i tot una referència de la universitat d’origen. Per això es fa una anàlisi dels temaris de les assignatures amb especial detall en els temps assignats en els temaris. 

• La selecció de les assignatures concretes a cursar serà presa de manera consensuada per la Comissió Acadèmica del PD juntament amb el tutor o la tutora de l’estudiant, d’acord amb dos principis bàsics: i) Incrementar el coneixement dels candidats en àrees en les quals es detecti una manca de coneixement. ii) Incrementar el coneixement en l’àrea en la qual els estudiants hagin de desenvolupar la seva tesi doctoral.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al programa de doctorat s’haurà de realitzar dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser realitzades dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs. 

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): S’hauran de realitzar durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

De forma general, es consideren molt importants per a la formació i seguiment de l’estudiant les hores de tutoria. Es fa una estimació d’assignació real de tutories a partir dels elements següents:

Nom de l’activitat: Tutoria.

Hores: 2 / setmana × 48 setmanes lectives × 3 anys = 288 hores. 

Caràcter: obligatòria.

En aquestes hores de tutoria els estudiants tindran sessions setmanals de discussió i guia amb el seu tutor o tutora, que els pot canalitzar el treball realitzat, sobre la base tant dels resultats obtinguts com de les previsions realitzades, en la manera que millor s’adeqüi als objectius esperats en la tesi. El tutor o la tutora pot, a més, en aquests moments, discutir amb els estudiants els possibles grups de recerca que estiguin treballant en una àrea comuna i puguin estar interessats a interactuar amb el treball a realitzar pels estudiants o als quals sigui interessant posar-se en contacte per col·laborar. Aquestes tutories inclouen també reunions internes amb altres membres del grup de recerca per tractar aspectes comuns d’investigació.

Aquesta activitat es farà durant tot el temps requerit pels estudiants per realitzar la seva tesi doctoral, que s’estima en tres anys.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El programa disposa de recursos procedents dels grups propis de recerca del Departament d’Arquitectura de Computadors i dels centres de recerca associats al programa, així com dels recursos institucionals aportats per la mateixa Universitat. Així, es poden citar:

1) Recursos dels següents centres de recerca associats al programa:

• BSC: Centre de Supercomputació de Barcelona, http://www.bsc.es

• CCABA: Centre de Comunicacions de Banda Ampla, http://www.ccaba.upc.edu

• CRAE: Aeronautics and Space Research Center

2) Recursos dels grups de recerca i laboratoris associats a el programa:

• ANA/CRAAX:  http://research.ac.upc.edu/ana

• ARC:  http://research.ac.upc.edu/ARCO

• CAP:  http://research.ac.upc.edu/CAP/hpc

• CBA: http://research.ac.upc.edu/cba

• CNDS:  http://research.ac.upc.edu/cnds

• DAMA-UPC: http: // research.ac.upc.edu/dama

• DMAG: http://research.ac.upc.edu/dmag

• ICARUS: http://www.icarus.upc.edu/

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • RIVAS BARRAGAN, DANIEL: Optimizing edge cloud deployments for video analytics
  Autor/a: RIVAS BARRAGAN, DANIEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 21/07/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: CARRERA PÉREZ, DAVID | GUIM BERNAT, FRANCESC
  Tribunal:
       PRESIDENT: RODERO CASTRO, IVAN
       SECRETARI: CORBALAN GONZALEZ, JULITA
       VOCAL: KERTESZ, ATTILA
  Resum de tesi: A mesura que el nostre món digital i la nostra realitat física s'entremesclen, nosaltres, com a usuaris, esperem cada vegada més una interacció en temps real on i quan vulguem. Els nous serveis d'Internet requereixen una latència més baixa que la que pot oferir un centre de dades situat a centenars de quilòmetres de distància, al mateix temps que generen més dades dels que pot absorbir el backhaul de la xarxa. En conseqüència, els recursos s'estan traslladant a la vora de la xarxa per a crear un nou tipus d'infraestructura de núvol altament distribuït: el edge cloud.Els desplegaments en el edge difereixen dels desplegaments en un cloud tradicional en dos punts crucials que, junts, plantegen nous reptes. En primer lloc, les possibles localitzacions estan restringides per la quantitat de recursos que poden albergar, la qual cosa limita els serveis que poden oferir. A més, això estreta l'espectre de plataformes entre les quals triar en dissenyar desplegaments, el que augmenta l'heterogeneïtat de la infraestructura en el seu conjunt. És a dir, coexistiran nodes amb recursos limitats al costat de potents nodes de servidor amb acceleració hardware, no dins de la mateixa ubicació, sinó de la mateixa xarxa. Els serveis han de tenir en compte aquesta heterogeneïtat i adaptar-se a ella de manera transparent. En segon lloc, a diferència de les ubicacions tradicionals en el núvol, l'agregació d'usuaris està limitada a la vora de la xarxa, ja que cada ubicació proporciona servei només a la seva regió geogràfica designada. En conseqüència, els proveïdors de serveis s'enfronten al repte de comprendre l'impacte de considerar la localitat, l'heterogeneïtat i els requisits computacionals dels seus serveis en dissenyar noves infraestructures.Entre tots els casos d'ús que s'espera proporcionar des del edge, un destaca sobre la resta. Vídeo analytics (anàlisi automàtica de vídeo) és ja avui dia el principal cas d'ús en el edge cloud a causa dels seus estrictes requisits de latència i a la gran quantitat d'amplada de banda que genera contínuament. De fet, el edge cloud és considerat un accelerador necessari perquè vídeo analytics sigui viable a escala. Desgraciadament, l'anàlisi de vídeo és una tasca computacionalment costosa, que sovint requereix d'acceleració per hardware per a proporcionar rendiment en temps real a un únic usuari. En un context en el qual els recursos es fan més escassos com més a prop estan de la vora de la xarxa, aquest cost supera fàcilment el que la infraestructura pot suportar tret que s'optimitzi tot el flux de treball. Per això, són necessàries noves tècniques que permetin proporcionar vídeo analytics des de nodes limitats sense comprometre l'experiència d'usuari mentre es maximitza la utilització dels recursos allí on aquests són més escassos.En aquest context, aquesta tesi contribueix a l'optimització dels desplegaments destinats a donar servei de vídeo analytics a través d'infraestructures edge distribuïdes al llarg de la xarxa i amb recursos limitats. A aquest efecte, aquesta tesi contribueix a l'estat de l'art mitjançant (C1) la caracterització de vídeo analytics en un conjunt heterogeni de plataformes hardware, cadascuna d'elles associada a un arquetip de localització edge cloud diferent; (C2) la presentació d'un framework novell que permet accelerar els desplegaments a gran escala aprofitant el potencial d'una interacció híbrida entre el edge i un cloud centralitzat en optimitzar automàticament xarxes neuronals mitjançant la seva especialització en el context específic en el qual seran desplegades; i, finalment, (C3) la proposta d'un mètode novell per a permetre que l'anàlisi de vídeo es distribueixi massivament al llarg de diferents localitzacions edge.En conjunt, les contribucions d'aquesta tesi defineixen els requisits hardware d'un edge cloud heterogeni (C1) i obren la porta a noves maneres d'adaptar, optimitzar (C2) i dist

Darrera actualització: 24/09/2022 04:45:16.

Llistat de tesis en dipòsit

 • GUTIÉRREZ TORRE, ALBERTO: Distributed cloud-edge analytics and machine learning for transportation emissions estimation
  Autor/a: GUTIÉRREZ TORRE, ALBERTO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 19/09/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: BERRAL GARCÍA, JOSEP LLUÍS | CARRERA PÉREZ, DAVID
  Tribunal:
       PRESIDENT: VITRIÀ I MARCA, JORDI
       SECRETARI: MUJAL COLILLES, ANNA
       VOCAL: GUIM BERNAT, FRANCESC
  Resum de tesi: En los últimos años, IoT y las Smart Cities se han convertido en un paradigma popular de computación que se basa en dispositivos conectados a la red que proporcionan diferentes funcionalidades, desde medidas de sensores hasta acciones domóticas. Con este paradigma, es posible tener información en casitiempo real, como por ejemplo la contaminación actual de la ciudad. Junto con los paradigmas mencionados, Fog Computing permite computar cerca de donde se producen los datos, es decir, los nodos Edge. Este paradigma proporciona baja latencia y tolerancia a fallos dada la posible independencia de los dispositivos sensores.Esta posibilidad puede ser beneficiosa en muchas situaciones, sin embargo, requiere incluir en el Edge los procesos de preparación de datos que aseguran la idoneidad para su uso, ya que los datos entrantes pueden ser erróneos. Ante esta situación, el Machine Learning es útil para corregir datos y también para producir predicciones de los valores futuros. A pesar de que se han realizado estudios sobre los usos de los datos en el Edge, hasta donde sabemos, no hay una evaluación de las diferentes situaciones de modelado y la viabilidad del enfoque. Por lo tanto, esta tesis tiene como objetivo evaluar la posibilidad deconstruir un sistema distribuido que garantice que los datos sean correctos a través de su preparación con Machine Learning. También el sistema deberá estimar las emisiones y predecir el estado futuro de la ciudad de una manera casi en tiempo real. La viabilidad se evalúa a través a través de trescontribuciones.La primera contribución se centra en escenario distribuido con un conjunto de datos de tráfico vial que proporciona una solución robusta para construir un modelo central. Este enfoque se basa en Federated Learning, que permite entrenar modelos en los nodos Edge y luego fusionarlos de forma centralizada. De esta manera, los modelos en el Edge pueden ser independientes, pero también se pueden sincronizar. Los resultados muestran la comparación de la precisión con un modelo central y uno distribuido y una comparación con dispositivos de bajo consumos contra servidores. Estos análisis muestran que es viable utilizar el Machine Learning en este paradigma.La segunda contribución se centra en un caso de uso particular de estimación de las emisiones de barcos. Para estimar las emisiones, los datos deben sercorrectos, cosa que no siempre pasa. Esta contribución explora las diferentes técnicas disponibles para corregir los datos del registro de barcos y propone el uso de técnicas simples de Machine Learning para hacer imputación de valores faltantes o erróneos. Esta contribución analiza las diferentes variables y surelación para proporcionar a los profesionales pautas para la corrección y el tratamiento de datos. Los resultados muestran que con el Machine Learning clásico es posible mejorar los resultados frente a métodos del estado del arte. Además, como estos algoritmos son lo suficientemente simples como para poder utilizarse en dispositivos Edge.La tercera contribución se centra en generar nuevas variables a partir de las disponibles con un conjunto de datos de trazabilidad de barcos obtenido delSistema AIS. Esto se hace utilizando en conjunto una red neuronal y un algoritmo de agrupación para agrupar los movimientos en patrones de movimiento o comportamientos. Se evalúa su funcionamiento para predecir el tipo de barco, la potencia del motor principal y el estado de navegación. Con esta predicción, nuestro sistema es capaz de detectar el 45% de las emisiones que no se detectan con métodos standard. Como el estado de navegación del barco es propenso a errores, los comportamientos encontrados se proponen como una variable alternativa basada en datos robustos.Estas contribuciones constituyen un marco para distribuir los procesos de aprendizaje y que resiste errores en la red con dispositivos de bajo consumo.

Darrera actualització: 24/09/2022 04:30:26.

Llistat de tesis defensades per any

 • BARZEGAR, SIMA: Autonomous and reliable operation of multilayer optical networks
  Autor/a: BARZEGAR, SIMA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674551
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 03/06/2022
  Director/a de tesi: VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO | RUIZ RAMÍREZ, MARC

  Tribunal:
       PRESIDENT: SHARIATI, MOHAMMAD BEHNAM
       SECRETARI: JUNYENT GIRALT, GABRIEL
       VOCAL: CASTRO CASALES, ALBERTO ANDRÉS
  Resum de tesi: Esta tesis doctoral se centra en la operación autónoma y confiable de redes ópticas multicapa.El primer objetivo se centra en la fiabilidad de la red óptica y propone métodos para el análisis del estado relacionados con la degradación de la calidad de la transmisión (QoT). Dicha degradación se produce por fallos en dispositivos ópticos y fibras en las redes de transporte de los operadores que no causan el corte de la señal. Comparamos el QoT estimado y medido en el transpondedor óptico mediante el uso de una herramienta de QoT basada en GNPy. Mostramos que los cambios en los valores de los parámetros de entrada del modelo QoT que representan los dispositivos ópticos pueden explicar las desviaciones y la degradación en el rendimiento de dichos dispositivos. Usamos ingeniería inversa para estimar el valor de aquellos parámetros que explican el QoT observado. Mostramos, mediante simulación, una gran anticipación en la detección, localización e identificación de fallas leves antes de afectar la red. Finalmente, validamos nuestro método de forma experimental y comprobamos la alta precisión en la estimación de los parámetros de los modelos.El segundo objetivo se centra en las redes ópticas multicapa, donde se utilizan conexiones ópticas (lightpaths) para conectar nodos de paquetes creando así enlaces virtuales (vLink). Específicamente, estudiamos cómo se pueden gestionar los lightpaths para proporcionar suficiente capacidad a la capa de paquetes sin efectos perjudiciales en su calidad de servicio (QoS), como retrasos adicionales o pérdidas de paquetes, y al mismo tiempo minimizar el consumo de energía. Estudiamos el funcionamiento autónomo de conexiones ópticas basadas en multiplexación de subportadoras digitales (DSCM) y proponemos soluciones para su funcionamiento autónomo. En particular, la combinación de dos módulos que se ejecutan en el nodo óptico y en el transpondedor óptico activan y desactivan subportadoras para adaptar la capacidad de la conexión óptica al tráfico de paquetes. El módulo que se ejecuta en el nodo óptico implementa la predicción para anticipar los cambios de tráfico. Nuestro estudio demuestra la viabilidad de la operación autónoma de DSCM y muestra un gran ahorro de consumo de energía.El objetivo final es la automatización de conexiones de capa de paquete (PkC). La automatización de la capacidad requerida por las PkC puede generar una mayor reducción de costes, ya que puede limitar los recursos utilizados en la capa óptica. Sin embargo, dicha automatización requiere un diseño cuidadoso para evitar cualquier degradación de QoS, lo que afectaría acuerdos de nivel de servicio (SLA) en el caso de que el flujo de paquetes esté relacionado con alguna conexión del cliente. Estudiamos la gestión autónoma de la capacidad del flujo de paquetes. Aplicamos RL y proponemos un ciclo de vida de gestión con tres fases: 1) un enfoque basado en umbrales auto ajustados para configurar la conexión hasta que se recopilen suficientes datos, lo que permite comprender las características del tráfico; 2) operación RL basada en modelos pre-entrenados con perfiles de tráfico genéricos; y 3) operación de RL en base a modelos entrenados con el tránsito observado. Mostramos que los algoritmos de RL ofrecen un desempeño deficiente hasta que aprenden las políticas óptimas, así cuando las características del tráfico cambian con el tiempo. El ciclo de vida propuesto proporciona un rendimiento notable desde el inicio de la conexión y muestra la robustez frente a cambios en el tráfico. La contribución es doble: 1) proponemos una solución basada en RL que muestra un rendimiento superior que la solución basada en predicción; y 2) debido a que los vLinks admiten conexiones de paquetes, se propone la coordinación entre las intenciones de ambas capas. En este caso, la intención de vLink utiliza las acciones realizadas por los PkC individuales. Los resultados mu

 • BENEDICTE ILLESCAS, PEDRO: Smart hardware designs for probabilistically-analyzable processor architectures
  Autor/a: BENEDICTE ILLESCAS, PEDRO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674151
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 07/04/2022
  Director/a de tesi: CAZORLA ALMEIDA, FRANCISCO JAVIER | LABARTA MANCHO, JESUS JOSE

  Tribunal:
       PRESIDENT: PÉREZ CERROLAZA, JUAN MARTIN
       SECRETARI: MORETÓ PLANAS, MIQUEL
       VOCAL NO PRESENCIAL: JALLE IBARRA, JAVIER
  Resum de tesi: Los Sistemas Empotrados de Tiempo-Real Crítico (SETRC), como los de los aviones, coches o trenes, requieren más i más rendimiento garantizado para satisfacer la demanda al alza de rendimiento para funciones complejas y avanzadas de software. Aunque el incremento en rendimiento puede ser adquirido utilizando técnicas de arquitectura de procesadores actualmente utilizadas en la Computación de Altas Prestaciones (CAP) i en los dominios convencionales, este uso presenta retos para el análisis del tiempo de software, un paso necesario en la verificación y validación de SETRC. Las memorias caches son conocidas por su gran impacto en rendimiento y, de hecho, los actuales SETRC incluyen multicores normalmente con diversos niveles de cache. En esta línea, esta Tesis tiene como objetivo mejorar el rendimiento garantizado de los SETRC utilizando técnicas para caches y utilizando métodos como la randomización del tiempo y proveyendo garantías probabilísticas de tiempo de ejecución de las tareas.En esta Tesis, primero nos centramos en mejorar la colocación y el reemplazo de caches para mejorar el rendimiento garantizado. Para la colocación, diferentes políticas son exploradas en un sistema cache multi-nivel, y se llega a una solución donde diversas de estas políticas son combinadas. Para el reemplazo, analizamos un escenario patológico que ninguna política actual tiene en cuenta, y proponemos varias políticas que solucionan este escenario patológico.Para caches compartidas en multicores, observamos que la contención es causada principalmente por escrituras privadas que van a través de la cache compartida, pero usar una política de escritura retardada pura también tiene sus consecuencias. Proponemos un enfoque híbrido para mitigar la contención. Sobre esta solución, la siguiente contribución ataca un problema causado por la necesidad de mecanismos de fiabilidad en SETRC. Implementar fiabilidad cerca del núcleo del procesador tiene un impacto significativo en rendimiento. Una solución basada en anticipación se propone para mitigar el impacto en rendimiento.La siguiente contribución propone el primer prefetcher hardware para SETRC con una jerarquía de caches arbitraria. Por primera vez, se da una definición y taxonomía de anomalías temporales para Análisis Temporal Basado en Medidas. Después, nos centramos en una anomalía temporal concreta que puede pasar con caches y ofrecemos una solución que la tiene en cuenta en las estimaciones del tiempo de ejecución.

 • CALDERÓN TORRES, ALEJANDRO JOSUÉ: Real-time high-performance computing for embedded control systems
  Autor/a: CALDERÓN TORRES, ALEJANDRO JOSUÉ
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675053
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 21/07/2022
  Director/a de tesi: KOSMIDIS, LEONIDAS | NICOLÁS RAMÍREZ, CARLOS FERNANDO

  Tribunal:
       PRESIDENT: MOSHOVOS, ANDREAS
       SECRETARI: PEÑA MONFERRER, ANTONIO JOSE
       VOCAL NO PRESENCIAL: DURAK, UMUT
  Resum de tesi: La industria de los sistemas de control en tiempo real avanza hacia la consolidación de múltiples sistemas informáticos en menos y más potentes sistemas, con el objetivo de reducir el tamaño, el peso y el consumo. La creciente demanda de un mayor rendimiento en otros dominios críticos, como la conducción autónoma, ha llevado a la industria a incluir recientemente GPU embebidas para la implementación de funcionalidades avanzadas. La arquitectura altamente paralela de las GPU también podría aprovecharse en la industria de los sistemas de control para desarrollar sistemas de control más avanzados, eficientes energéticamente y escalables. Sin embargo, la naturaleza privativa y no determinista de las GPUs complica el análisis de aprovisionamiento de recursos requerido para la implementación de sistemas críticos en tiempo real. Por otro lado, no hay indicios de la integración de las GPU en el ciclo de desarrollo tradicional de los sistemas de control, que está orientado al uso de un enfoque de diseño basado en modelos. Recientemente, algunos proveedores de herramientas de diseño basado en modelos han ampliado sus entornos de desarrollo con capacidades de generación de código de GPU dirigidas a plataformas informáticas híbridas, de modo que el entorno de diseño basado en modelos ahora permite el análisis simultáneo de funciones más complejas y diversas mediante la simulación y la automatización de la implementación para el objetivo final. Sin embargo, no hay indicación de si estas herramientas son adecuadas para el diseño y desarrollo de sistemas sensibles al tiempo.Motivados por estos desafíos, en esta tesis contribuimos al estado del arte de los sistemas de control en tiempo real hacia la adopción de GPUs integradas al proporcionar herramientas para facilitar el análisis de aprovisionamiento de recursos y la integración en el ciclo de desarrollo de diseño basado en modelos. Primero, presentamos una metodología y una herramienta automatizada para extraer las propiedades de los asignadores de memoria en GPUs. Esta herramienta permite el cómputo de la cantidad real de memoria utilizada por las aplicaciones GPU, facilitando un correcto análisis del aprovisionamiento de recursos. Luego, presentamos una librería que permite la caracterización del uso de memoria dinámica en aplicaciones de GPU. Usamos esta librería para caracterizar una serie de benchmarks GPU e identificamos patrones de asignación de memoria que podrían modificarse para mejorar el rendimiento y el consumo de memoria al utilizar GPUs embebidas. Con base en estos resultados, presentamos también una herramienta para optimizar el uso de la memoria dinámica en aplicaciones de GPU heredadas al ser ejecutadas en plataformas embebidas. Esta herramienta nos permite minimizar el consumo de memoria y la sobrecarga de administración de memoria de las aplicaciones GPU sin necesidad de reescribirlas. Posteriormente, analizamos el tiempo de los algoritmos de control ejecutados en GPUs embebidas e identificamos técnicas para lograr un comportamiento de tiempo real aceptable. Finalmente, evaluamos las herramientas de diseño basadas en modelos en términos de integración con hardware GPU y generación de código GPU, y proponemos mejoras para el código GPU generado por las herramientas basadas en modelos. Luego, presentamos una herramienta de transformación de código fuente para aplicar automáticamente al código generado las mejoras propuestas.

 • ELSHAZLY, HATEM MOHAMED ABDELFATTAH EID: Programming model abstractions for optimizing I/O intensive applications
  Autor/a: ELSHAZLY, HATEM MOHAMED ABDELFATTAH EID
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/673638
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 28/01/2022
  Director/a de tesi: BADIA SALA, ROSA MARIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: JEANNOT, EMMANUEL
       SECRETARI: CORTÉS ROSSELLÓ, ANTONIO
       VOCAL NO PRESENCIAL: CARRETERO PÉREZ, JESÚS
  Resum de tesi: Aquesta tesi contribueix des de la perspectiva dels models de programació basats en tasques als esforços d¿optimitzar les aplicacions intensives de I/O. Al llarg d'aquesta tesi, proposem abstraccions i mecanismes del model de programació que persegueixen un doble objectiu: per una banda, millorar la I/O i el rendiment total de les aplicacions a les complexes infraestructures d'emmagatzematge de l'actualitat. D'altra banda, aconsegueixi aquesta millora del rendiment sense augmentar la complexitat de la programació d'aplicacions. Els paràgrafs següents resumeixen cadascuna de les nostres contribucions.En primer lloc, proposem una sèrie d'abstraccions a què ens referim com a abstraccions de consciència de I/O. Un model de programació basat en tasques amb reconeixement d'I/O pot separar el maneig d'I/O i els càlculs en admetre Tasques d'I/O.L'execució d'aquestes tasques es pot superposar amb l'execució de tasques de càlcul. A més, proporcionem suport de model de programació per millorar el rendiment d'I/O en abordar el problema de la congestió d'I/O. Això s'aconsegueix mitjançant l'ús de restriccions d'amplada de banda d'emmagatzematge per controlar el nivell de paral·lelisme de tasques. Admetem dos tipus d'aquestes restriccions: estàtic i autoajustable.En segon lloc, proposem un conjunt de capacitats a què ens referim com a Consciència d'heterogeneïtat d'emmagatzematge. Un model de programació basat en tasques conscient de l'heterogeneïtat de l'emmagatzematge es basa en els conceptes i les abstraccions que s'introdueixen en la primera contribució per millorar el rendiment d'I/O de les aplicacions en sistemes d'emmagatzematge heterogenis. Més específicament, aquests models de programació admeten les característiques següents: (i)abstreure l'heterogeneïtat dels dispositius d'emmagatzematge i exposar-los com a recurs d'emmagatzematge jeràrquic. (ii) admetre la programació d'I/O dedicada. (iii) Finalment, presentem un mecanisme que descarrega automàticament i periòdicament les dades obsoletes de les capes d'emmagatzematge superiors a les capes d'emmagatzematge inferiors.En tercer lloc, proposem un model de programació híbrid que combina models de programació basats en tasques i MPI. En aquest model de programació, les tasques s'utilitzen per aconseguir un paral·lelisme de gra gruixut en infraestructures distribuïdes a gran escala, mentre que MPI es fa servir per obtenir un paral·lelisme de gra fi en paral·lelitzar l'execució de tasques.Un model d'aquest tipus de programació híbrid ofereix la possibilitat d'habilitar I/O paral·leles i biblioteques d'I/O d'alt nivell en tasques. Habilitem un model de programació híbrid d'aquest tipus en admetre tasques MPI natives que executen codi de tasca en lloc de trucar a binaris o scripts MPI externs. A més, la transferència de dades i el maneig d¿entrada / sortida es realitza d¿una manera completament transparent per als desenvolupadors d¿aplicacions. Per tant, augmenta els nivells de paral·lelisme alhoraque se'n facilita el disseny i la programació d'aplicacions.Finalment proposem un mecanisme Eager per alliberar dependències de dades. A diferència de l'enfocament tradicional per alliberar dependències, alliberar amb entusiasme les dependències de dades permet que les tasques successores s'alliberin per a la seva execució tan aviat com les dependències de dades estiguin llestes, sense haver d'esperar que les tasques predecessores acabin completament l'execució. Per tal de donar suport a l'alliberament ansiós de les dependències de dades, descrivim les següents modificacions centrals al disseny de models de programació basats en tasques: (i) definir i administrar les relacions de dependència de dades com a dependències conscients de paràmetres (ii ) un mecanisme per notificar la model de programació que s'ha generat una dada de sortida abans que finalitzi l'execució de la tasca de productor.

 • GOMEZ CRESPO, CONSTANTINO: On the co-design of scientific applications and long vector architectures
  Autor/a: GOMEZ CRESPO, CONSTANTINO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674412
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 23/05/2022
  Director/a de tesi: MANTOVANI, FILIPPO | CASAS GUIX, MARC

  Tribunal:
       PRESIDENT: SUAREZ GARCIA, MARIA ESTELA
       SECRETARI: PALOMAR PÉREZ, OSCAR
       VOCAL NO PRESENCIAL: JIMBOREAN, ALEXANDRA
  Resum de tesi: El panorama de las arquitecturas de los sistemas para la Computación de Alto Rendimiento (HPC, de sus siglas en inglés) sigue expandiéndose con nuevas tecnologías y complejidad adicional. Para mejorar la eficiencia de la próxima generación de dispositivos de computación, los arquitectos están buscando soluciones más allá de las CPUs. En 2021, los cinco supercomputadores más potentes del mundo utilizan aceleradores gráficos aplicados a propósito general (GP-GPU, de sus siglas en inglés) o CPUs diseñadas especialmente para aplicaciones HPC. En los próximos años, se espera que esta tendencia siga creciendo motivada por las demandas de más potencia de computación de la ciencia y la industria. A medida que las arquitecturas evolucionan, el ecosistema de herramientas y aplicaciones les debe seguir. Las decisiones eligiendo el número de núcleos por zócalo, las unidades de coma flotante por núcleo y el ancho de banda a través de la jerarquía de memoría entre otros, tienen un gran impacto en el consumo de energía y las capacidades de cómputo de los dispositivos. Para equilibrar las CPUs y los aceleradores, los diseñadores deben utilizar herramientas precisas para analizar y predecir el impacto de nuevas características de la arquitectura en el rendimiento de complejas aplicaciones científicas a gran escala. Dado semejante espacio de diseño, capturar y modelar con simuladores las complejas interacciones entre el software de sistema y los componentes de hardware es un reto desafiante. Además, las aplicaciones deben ser capaces de explotar tales diseños con agresivas capacidades de cómputo y ancho de banda de memoria. Los algoritmos y estructuras de datos deberán ser rediseñadas para exponer un alto grado de paralelismo de datos permitiendo así escalarlos en grandes sistemas. Por lo tanto, la siguiente generación de dispósitivos de cálculo será el resultado de un esfuerzo de codiseño tanto en hardware como en aplicaciones y soportado por avanzadas herramientas de simulación. En esta tesis, centramos nuestro trabajo en el codiseño de aplicaciones científicas y arquitecturas vectoriales largas. Extendemos significativamente una serie de herramientas para la simulación multiescala permitiendo así obtener estimaciones de rendimiento y potencia de sistemas HPC de gran escala. A través de simulaciones, exploramos el gran espacio de diseño de las tendencias actuales en HPC sobre un amplio rango de aplicaciones. Extraemos datos sobre la mejora y el consumo energético analizando las contrapartidas y las configuraciones óptimas para cada una de las aplicaciones. Describimos en detalle el proceso de optimización de dos aplicaciones en aceleradores vectoriales, obteniendo un rendimiento extraordinario a nivel de operaciones y completa utilización del ancho de memoria disponible. Con todo, ofrecemos recomendaciones empíricas a nivel de arquitectura y programación que servirán como instrucciones para diseñar mejor hardware y software para la siguiente generación de dispositivos de cálculo especializados.

 • KELLER, KAI RASMUS: Resilience for large ensemble computations
  Autor/a: KELLER, KAI RASMUS
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674763
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 01/07/2022
  Director/a de tesi: BAUTISTA GOMEZ, LEONARDO ARTURO

  Tribunal:
       PRESIDENT: COOPERMAN, GENE
       SECRETARI: MARTORELL BOFILL, XAVIER
       VOCAL NO PRESENCIAL: MENESES, ESTEBAN
  Resum de tesi: Amb l¿increment de les capacitats de còmput dels supercomputadors, es poden simular models de sistemes físics encara més detallats, i es poden resoldre problemes de més grandària en qualsevol tipus de sistema numèric. Durant els últims vint anys, el rendiment dels clústers més ràpids ha passat del domini dels teraFLOPS (ASCI RED: 2.3 teraFLOPS) al domini dels pre-exaFLOPS (Fugaku: 442 petaFLOPS), i aviat tindrem el primer supercomputador amb un rendiment màxim que sobrepassa els exaFLOPS (El Capitan: 1.5 exaFLOPS). Les tècniques d¿ensemble experimenten un renaixement amb la disponibilitat d¿aquestes escales tan extremes. Especialment les tècniques més noves, com els filtres de partícules, se¿n beneficiaran. Els mètodes d¿ensemble actuals en climatologia, com els filtres d¿ensemble de Kalman, exhibeixen una dependència lineal entre la mida del problema i la mida de l¿ensemble, mentre que els filtres de partícules mostren una dependència exponencial. No obstant, juntament amb les oportunitats de poder computar massivament, apareixen desafiaments com l¿alt consum energètic i la necessitat de tolerància a errors. El temps de mitjana entre errors es redueix amb el nombre de components del sistema, i s¿espera que els errors s¿esdevinguin cada poques hores a exaescala. En aquesta tesis, explorem i desenvolupem tècniques per protegir grans càlculs d¿ensemble d¿errors. Presentem noves tècniques en punts de control diferencials, recuperació elàstica, punts de control totalment asincrònics i compressió de punts de control. A més, dissenyem i implementem un filtre de partícules tolerant a errors amb captació i emmagatzematge en caché de partícules de manera preventiva. I finalment, dissenyem i implementem un marc per la validació automàtica i l¿aplicació de compressió amb pèrdua en l¿assimilació de dades d¿ensemble. En total, en aquesta tesis presentem cinc contribucions, les dues primeres de les quals milloren les tècniques de punts de control més avançades, mentre que les tres restants aborden la resiliència dels càlculs d¿ensemble. Les contribucions representen tècniques independents de tolerància a errors; no obstant, també es poden utilitzar per a millorar les propietats de cadascuna. Per exemple, utilitzem la recuperació elàstica (segona contribució) per a mitigar la resiliència en un marc d¿assimilació de dades d¿ensemble en línia (tercera contribució), i construïm el nostre marc de validació (cinquena contribució) sobre la nostra implementació del filtre de partícules (quarta contribució). A més, demostrem que les nostres contribucions milloren la resiliència i el rendiment amb experiments en diverses arquitectures, com processadors Intel, IBM i ARM.

 • MACIÀ SORROSAL, SANDRA: Towards a domain specific language for computational fluid dynamics in HPC
  Autor/a: MACIÀ SORROSAL, SANDRA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 26/05/2022
  Director/a de tesi: AYGUADÉ PARRA, EDUARD | BELTRAN QUEROL, VICENÇ

  Tribunal:
       PRESIDENT: QUINTANA ORTI, ENRIQUE SALVADOR
       SECRETARI: MARTORELL BOFILL, XAVIER
       VOCAL NO PRESENCIAL: BULL, JONATHAN MARK
  Resum de tesi: La informàtica d'alt rendiment (high-performance computing o HPC en anglès) evoluciona de manera vertiginosa.Els superordinadors són màquines cada vegada més potents i complexes que requereixen una gran experiència per a ser ben explotades.Actualment, els científics desenvolupen codis HPC utilitzant llenguatges de propòsit general (general purpose languages o GPL en anglès) i models de programació pa\-ral·le\-la.Tanmateix, aquestes abstraccions s'estan quedant curtes; desenvolupar mètodes numèrics avançats i estratègies de paral·lelització d'avantguarda requereix temps, esforç i coneixements profunds en informàtica, que no són ra\-o\-na\-bles en científics d'altres dominis.La productivitat científica s'ha convertit en un repte de recerca.Per a superar aquest repte, la ciència computacional necessita instruments per a facilitar la computació paral·lela, abstraient els científics de les complexitats HPC alhora que garantint l'explotació eficient i completa dels sistemes HPC.En aquest context, els llenguatges específics de domini (domain specific languages o DSL en anglès) són eines prometedores que integrant coneixements específics són capaces d'automatitzar parts del procés de desenvolupament de codi.En desacoblar la des\-cripció del problema de la implementació algorítmica, els DSL poden convertir-se en l'entorn de treball productiu que tant es necessita.La nostra tasca és superar els límits de les capacitats dels DSL i explorar els seus punts forts i les seves limitacions en entorns HPC.Per aconseguir-ho, ens centrem en el domini de la dinàmica de fluids computacional (computational fluid dynamics o CFD en anglès).El CFD és un camp de gran interès científic i essencial per a moltes branques de l'enginyeria i la indústria. A més de la seva àmplia aplicabilitat, els resultats s'obtenen a partir d'aproximacions numèriques, que poden ser molt precises en un temps i inversions raonables si els codis CFD exploten bé els recursos HPC.L'objecte d'aquesta tesi és el disseny i desenvolupament de Saiph, un DSL per CFD en HPC, que explora els límits de la usabilitat, l'abstracció numèrica i l'alt rendiment automatitzat.Aquesta investigació proporciona una eina d'alta productivitat que permet la transcripció directa de problemes de CFD i la generació de codi optimitzat i verificat matemàticament. Des del punt de vista numèric, Saiph ofereix mètodes numèrics d'alt ordre adequats que ofereixen resultats competitius altament precisos i estables.A més, Saiph combina els mètodes numèrics de forma automàtica, alliberant els usuaris de les complexitats numèriques associades.Finalment, l'ús automatitzat d'estratègies de paral·lelització proporciona codis paral·lels altament eficients i escalables, capaços d'explotar les màquines HPC actuals en els seus diferents nivells.Les tècniques de vectorització i organització de dades en blocs es combinen automàticament amb el paral·lelisme de memòria compartida i distribuïda mitjançant models \textit{fork-join} o basats en tasques i tècniques de descomposició de dominis, respectivament.Provem la viabilitat i els beneficis del DSL, demostrant que és una eina productiva i competitiva per a la comunitat científica.Així doncs, la filosofia dels DSL s'erigeix en metodologia de recerca prometedora per afrontar l'era Exascale.

 • MAHDAVI, KAVEH: Enhanced clustering analysis pipeline for performance analysis of parallel applications
  Autor/a: MAHDAVI, KAVEH
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 28/07/2022
  Director/a de tesi: LABARTA MANCHO, JESUS JOSE

  Tribunal:
       PRESIDENT: MILLER, BARTON
       SECRETARI: AYGUADÉ PARRA, EDUARD
       VOCAL NO PRESENCIAL: LARRAÑAGA MÚGICA, PEDRO
  Resum de tesi: El análisis de conglomerados se usa ampliamente para estratificar datos en el mismo conglomerado cuando son similares según las métricas específicas. Nosotros puede usar el análisis de clúster para agrupar la ráfaga de CPU de una aplicación paralela ylas regiones en cada proceso intermedio llamadas de comunicación o llamadas al tiempo de ejecución paralelo. Los clusters resultantes obtenidos son las diferentes tendencias computacionales o fases que aparecen en la solicitud. Estos clusters sonútiles para entender el comportamiento de la parte de computación del aplicación y centrar los análisis en aquellos que presenten problemas de rendimiento. Aunque los algoritmos de agrupamiento basados en la densidad son una herramienta poderosa y eficiente para resumir este tipo de información, su La metodología tradicional de agrupación en clústeres guiada por el usuario tiene muchas deficiencias y deficiencias al tratar con la complejidad de los datos, la diversidad de estructuras dedatos, la alta dimensionalidad de los datos y el aumento dramático en la cantidad de datos. En consecuencia, el La mayoría de los algoritmos similares a DBSCAN tienen debilidades para manejar datos de alta dimensionalidad y/o densidad múltiple, y sonsensibles a su configuración de hiperparámetros. Además, extraer información de los clústeres obtenidos es una forma intuitiva y tarea manual Para mitigar estas debilidades, hemos propuesto un nuevo enfoque unificado para reemplazar el agrupamiento guiado por el usuario con un canalización de análisis de agrupamiento automatizado, llamada canalización de identificación e interpretación de clúster mejorada (ECII). para construir el tubería, proponemos técnicas novedosas que incluyen la selección robusta de características independientes, el mapa de curvatura del espacio de características, Análisis de componentes de la organización y ajuste de hiperparámetros para la selección de características, homogeneización de densidad, agrupación interpretación y selección de modelos, que son los componentes principales de nuestra canalización de aprendizaje automático.Esta tesis aporta cuatro nuevas técnicas al campo de Machine Learning con un caso de uso particular en el campo de Performance Analytics. La primera contribución es un enfoque novedoso no supervisado para la selección de características endatos ruidosos, llamado Robust Independent Feature. Selección (RIFS).Específicamente, elegimos un subconjunto de funciones que contiene la mayor parte de la información subyacente, utilizando el mismo criterios como el análisis de componentes independientes. Simultáneamente, el ruido se separa como un componente independiente. La segunda contribución de la tesis es un método de transformación multilineal paramétrica para homogeneizar densidades de clústeres mientras preservando la estructura topológica del conjunto de datos, llamado Mapa de Curvatura del Espacio de Características (FSCM). Presentamos un nuevo Gravitacional Mapa autoorganizado para modelar la curvatura del espacio característico conectando los conceptos de gravedad y estructura del espacio en el Algoritmo de mapa autoorganizado para describir matemáticamente la estructura dedensidad de los datos. Para homogeneizar la densidad del racimo, introducimos un mecanismo de mapeo novedoso para proyectar los datos del espacio curvo no euclidiano a un nuevo plano euclidiano espacio. La tercera contribución es un nuevométodo basado en topología para estudiar datos categorizados de alta dimensión potencialmente complejos mediante cuantificando sus formas y extrayendo información detallada de ellas para interpretar el resultado de la agrupación. presentamos nuestro Método de análisis de componentes de organización (OCA) para el estudio automático de forma arbitraria de conglomerados sin una suposición sobre el distribución de datos.

 • PEREDO ANDRADE, OSCAR FRANCISCO: Large scale geostatistics with locally varying anisotropy
  Autor/a: PEREDO ANDRADE, OSCAR FRANCISCO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674552
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 09/06/2022
  Director/a de tesi: HERRERO ZARAGOZA, JOSE RAMON

  Tribunal:
       PRESIDENT: QUINTANA ORTI, ENRIQUE SALVADOR
       SECRETARI: AYGUADÉ PARRA, EDUARD
       VOCAL NO PRESENCIAL: ALIAGA ESTELLÉS, JOSE IGNACIO
  Resum de tesi: Los métodos geoestadísticos clásicos se basan en la hipótesis de la estacionariedad, que permite aplicar muestreos repetitivos en diferentes lugares del dominio espacial, con el fin de obtener información suficiente para inferir distribuciones acumuladas. En caso de no estacionariedad, se observa anisotropía en los fenómenos físicos subyacentes. Esta característica se manifiesta como direcciones preferenciales de continuidad en los fenómenos, es decir, las propiedades son más continuas en una orientación que en otra. En el caso de la anisotropía local, cada ubicación del dominio en estudio puede presentar diferentes direcciones preferenciales de continuidad. El enfoque de anisotropía localmente variable (LVA) en geoestadística permite incorporar un campo de parámetros de anisotropía locales definidos para cada punto de dominio. Con esta entrada adicional, se pueden generar simulaciones espaciales más realistas, incluyendo características geológicas al modelo computacional como pliegues, vetas, fallas, entre otras. Desde el artículo seminal publicado por Boisvert y Deutsch (2011), según el conocimiento del autor, no se han desarrollado más análisis ni mejoras en el código público. Esto se debe en parte a que se deben aplicar técnicas de aceleración y paralelización a los núcleos internos de los códigos LVA de referencia. Se necesita mucho tiempo de ejecución para generar simulaciones de dominio a pequeña escala, lo que hace que las simulaciones de dominio a gran escala sean una tarea prohibitiva.Las contribuciones de esta tesis consisten en acelerar y paralelizar métodos de simulación geoestadística clásicos y basados en LVA, particularmente la simulación secuencial, que es uno de los métodos más comunes e intensivos en computación en el campo. Este hecho fue señalado recientemente por algunos de los principales autores en el campo, Gómez-Hernández y Srivastava (2021), lo que demuestra la relevancia de este trabajo en la actualidad. Se presentan dos algoritmos paralelos principales y una versión optimizada de una implementación de búsqueda de árbol kd, todos ellos aplicados a implementaciones de simulación secuencial clásicas y basadas en LVA. El primer algoritmo paralelo está relacionado con la simulación paralela de diferentes puntos del dominio, después de reorganizar el orden de simulación pero conservando los resultados exactos de una ejecución de un solo hilo. El segundo algoritmo paralelo está relacionado con la búsqueda paralela de puntos vecinos en el dominio, que se utilizará para resolver dependencias de datos para la simulación paralela de puntos. La búsqueda optimizada de kd-tree se utilizó en cada caso de prueba para reducir la complejidad computacional de las tareas de búsqueda de vecinos. Su implementación modificada reduce el número de instrucciones branching e introduce código especializado para acelerar la ejecución. El foco principal está en arquitecturas multi-núcleo usando OpenMP y técnicas de optimización aplicadas a códigos Fortran y C++.Además, también se aplicaron técnicas de aceleración y paralelización a aplicaciones auxiliares, como el cálculo de la ruta más corta en un grafo y el cálculo de variogramas en arquitecturas híbridas CPU/GPU utilizando códigos Fortran, C++ y CUDA. En la última aplicación, se desarrolló un modelo analítico y heurístico para estimar la distribución óptima de la carga de trabajo entre CPU y GPU en el contexto híbrido.Los resultados generales de este trabajo son un conjunto de aplicaciones que permitirán a los investigadores y profesionales acelerar la ejecución de sus experimentos, siendo sgsim, sisim, sgs-lva y sisim-lva los códigos acelerados. Se obtienen resultados finales de aceleración de 11x y 50x para códigos que no son LVA usando 16 hilos, y se obtienen 56x y 1822x para códigos LVA usando 20 hilos. Estas herramientas se pueden combinar con otras herramientas geoestadí

 • RAMÍREZ LAZO, CRISTÓBAL: Adaptable register file organization for vector processors
  Autor/a: RAMÍREZ LAZO, CRISTÓBAL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674224
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 04/04/2022
  Director/a de tesi: CRISTAL KESTELMAN, ADRIAN | RAMÍREZ SALINAS, MARCO ANTONIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: WEISER, URI
       SECRETARI: ARMEJACH SANOSA, ADRIÀ
       VOCAL: RATKOVIC, IVAN
  Resum de tesi: Hoy en día existen dos tendencias principales en el diseño de procesadores vectoriales. Por un lado, tenemos procesadores vectoriales basados en vectores largos como el SX-Aurora TSUBASA que implementa vectores con 256 elementos (16384-bits) de longitud. Por otro lado, tenemos procesadores vectoriales basados en vectores cortos como el Fujitsu A64FX que implementa vectores de 8 elementos (512-bits) de longitud ARM SVE. Sin embargo, los diseños de vectores cortos son los más adoptados en los chips modernos. Esto es porque, para lograr alto rendimiento con muy alta eficiencia, las aplicaciones ejecutadas en diseños de vectores largos deben presentar abundante paralelismo a nivel de datos (DLP), lo que limita el rango de aplicaciones. Por el contrario, los diseños de vectores cortos son compatibles con un rango más amplio de aplicaciones. En sus orígenes, implementaciones basadas en vectores largos estaban enfocadas al HPC, mientras que las implementaciones basadas en vectores cortos estaban enfocadas en tareas de multimedia. Sin embargo, esas extensiones basadas en vectores cortos han evolucionado para adaptarse mejor a las necesidades de las aplicaciones modernas. Creemos que esta compatibilidad con un mayor rango de aplicaciones es una de las principales razones de construir máquinas paralelas basadas en vectores cortos. Los diseños de vectores cortos son eficientes en área y son compatibles con aplicaciones que soportan vectores largos; sin embargo, estos diseños de vectores cortos no son tan eficientes como los diseños de vectores largos cuando se ejecuta un código con alto DLP.En esta tesis, proponemos una novedosa arquitectura vectorial que combina la eficiencia de área y recursos que caracteriza a los procesadores vectoriales basados en vectores cortos, con la capacidad de mejorar en rendimiento cuando se presentan aplicaciones con alto DLP, como lo permiten las arquitecturas vectoriales basadas en vectores largos. En este contexto, presentamos AVA, una Arquitectura Vectorial Adaptable basada en vectores cortos (MVL = 16 elementos), capaz de reconfigurar el MVL al ejecutar aplicaciones con abundante DLP, logrando un rendimiento comparable a diseños basados en vectores largos. El diseño se basa en tres conceptos. Primero, una unidad de renombrado de dos etapas basada en un nuevo tipo de registros denominados registros vectoriales virtuales (VVR), que son un mapeo intermedio entre los registros lógicos y físicos y de memoria. En la primera etapa, los registros lógicos se renombran a VVR, mientras que, en la segunda etapa, los VVR se renombran a registros físicos. En segundo lugar, un VRF de dos niveles, que admite 64 VVR cuyo MVL se puede configurar de 16 a 128 elementos. El primer nivel corresponde a los VVR mapeados en los registros físicos contenidos en el banco de registros vectoriales físico (P-VRF) de 8 KB, mientras que el segundo nivel representa los VVR mapeados en los registros de memoria contenidos en el banco de registros vectoriales de memoria (M-VRF). Mientras que la configuración de referencia (MVL=16 elementos) contiene todos los VVR en el P-VRF, las configuraciones de MVL más largos contienen un subconjunto del total de VVR en el P-VRF y mapean la parte restante en el M-VRF. En tercer lugar, proponemos una novedosa unidad de colas de emisión de dos etapas. En la primera etapa se realiza el segundo nivel de mapeo entre los VVR y los registros físicos, mientras que en la segunda etapa se gestiona la emisión de instrucciones a ejecutar.Esta tesis también presenta un conjunto de herramientas para diseñar y evaluar arquitecturas vectoriales. Primero, un modelo de arquitectura vectorial parametrizable implementado en el simulador gem5 para evaluar novedosas ideas. Segundo, un modelo de arquitectura vectorial implementado en McPAT para evaluar las métricas de potencia y área. Finalmente, presentamos RiVEC, una colección de diez aplicaciones vectorizadas enfocadas en evaluar arquit

 • RASOL, KURDMAN ABDULRAHMAN RASOL: Flexible architecture for the future internet scalability of SDN control plane
  Autor/a: RASOL, KURDMAN ABDULRAHMAN RASOL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/673562
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 28/01/2022
  Director/a de tesi: DOMINGO PASCUAL, JORDI

  Tribunal:
       PRESIDENT: MANZONI, PIETRO
       SECRETARI: PERELLO MUNTAN, JORDI
       VOCAL NO PRESENCIAL: MARZO LAZARO, JOSE LUIS
  Resum de tesi: SDN separan el plano de control del plano de datos. El enfoque inicial de SDN implica un único controlador centralizado, que puede no escalar adecuadamente a medida que una red crece en tamaño. Los controladores distribuidos han surgido para abordar las desventajas de un único controlador centralizado. Uno de los retos de investigación más importantes para las arquitecturas de controladores distribuidos es la gestión eficaz de los controladores, que incluye la asignación de suficientes controladores en las ubicaciones adecuadas. Para hacer frente a estos problemas, realizamos las siguientes contribuciones principales:Esta tesis amplía el método de resolución del Problema de Colocación de Controles basado en los algoritmos K-means yK-center para incluir un Problema de Colocación de Controladores Jerárquicos, situado en un nivel alto de Super-controladores, un nivel medio de Controladores Maestros, y el nivel más bajo de controladores de dominio. La métrica de optimización es la latencia entre el controlador y los conmutadores asignados al mismo. . La arquitectura y la metodología propuestas se implementan utilizando la topología de las NREN de Europa Occidental del Topology Zoo. La topología completa de la red se divide en clústeres, y se determina el número óptimo de controladores de dominio y su colocación para cada clúster. La optimización de la colocación de los MC determina el número óptimo de MC y su colocación óptima. Como segunda contribución, se define una latencia acumulada para resolver el CPP, que tiene en cuenta tanto la latencia entre el controlador y conmutadores como la latencia entre los controladores. Bajo la restricción de la latencia, se formula un problema de optimización según la programación lineal de enteros mixtos. El objetivo es reducir la latencia acumulada al tiempo que se reduce el número de controladores de la red y se optimiza su ubicación para lograr un equilibrio óptimo. El rendimiento del método desarrollado se evalúa en la topología de OS3E. Para lograr el tercer objetivo, se desarrolló una métrica que incluye la fiabilidad. La latencia de la comunicación entre controladores también debe tenerse en cuenta, ya que un bajo retardo entre controladores y conmutadores no siempre implica un corto retardo entre controladores para una determinada ubicación de los mismos. Como tercera contribución, proponemos una nueva métrica para el CPP para mejorar la fiabilidad de los controladores que tiene en cuenta tanto la latencia de la comunicación como la fiabilidad de la comunicación entre los conmutadores y los controladores, así como entre los controladores. Se tiene en cuenta la fiabilidad cuando falla un solo enlace. Este aspecto concluye con la identificación de la ubicación óptima de los controladores para lograr bajas latencias en el tráfico del plano de control. El objetivo es reducir la latencia media. Como cuarta contribución, este estudio evalúa el modelo de optimización Joint Latency and Reliability-aware Controller Placement (LRCP). Como métrica de evaluación, la latencia del plano de control se define como la suma de la latencia media entre conmutadores y controladores y la latencia media entre controladores. La latencia del plano de control, utilizando las latencias reales de la topología de la red, se calcula para cada ubicación óptima en la red. En el caso de un fallo de un enlace, se calcula y evalúa la CPL real para las colocaciones de LRCP con el fin de determinar lo buenas que son las colocaciones de LRCP. Las métricas CPL se utilizan para comparar las métricas de latencia y fiabilidad con otros modelos. Este estudio demuestra que las metodologías desarrolladas para redes a gran escala son muy potentes en cuanto a la búsqueda de todas las ubicaciones factibles de los controladores mientras se evalúan los resultados. Además, en comparación con los trabajos anteriores, que incluyen la latencia entre controladores y l

 • SANCHEZ VERDEJO, ROMMEL: HPC memory systems: Implications of system simulation and checkpointing
  Autor/a: SANCHEZ VERDEJO, ROMMEL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/673620
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 04/02/2022
  Director/a de tesi: RADOJKOVIC, PETAR

  Tribunal:
       PRESIDENT: MARAZAKIS, EMMANOUIL (MANOLIS)
       SECRETARI: MARTORELL BOFILL, XAVIER
       VOCAL NO PRESENCIAL: ZIVANOVIC, DARKO
  Resum de tesi: El sistema de memoria es el mayor contribuidor de los desafíos actuales en el campo de la arquitectura de ordenadores como lo son los cuellos de botella en el rendimiento de las aplicaciones, así como los costos operativos en los grandes centros de datos. Con la llegada de tecnologías emergentes de memoria, existe una invitación para que los investigadores mejoren y optimicen las implementaciones actuales con novedosos diseños en la jerarquía de memoria. La simulación de los ordenadores es el enfoque preferido para realizar exploraciones de arquitectura debido al bajo costo que representan frente a la realización de prototipos físicos, arrojando estimaciones de rendimiento aceptables con predicciones precisas. A pesar del amplio uso de simuladores de ordenadores, su validación no está estandarizada ya sea porque el propósito principal del simulador no es imitar al sistema real o porque las suposiciones de diseño son demasiado específicas. Esta tesis proporciona los primeros pasos hacia una metodología sistemática para validar simuladores de ordenadores cuando son comparados con sistemas reales. Primero se descubren los parámetros de microarquitectura en la máquina real a través de un conjunto de micro-pruebas diseñadas para actualizar la infraestructura de simulación con el fin de mejorar la precisión en el dominio de la simulación. Para evaluar la precisión de la simulación, proponemos "el factor de retiro", una extensión a una conocida herramienta para medir el rendimiento de las aplicaciones, pero enfocada al impacto del ajuste de parámetros en el simulador. Además, presentamos "la cola de retardo", una modificación virtual al controlador de memoria que agrega un retraso configurable a todas las transacciones de memoria que alcanzan la memoria principal. Usando el factor de retiro, la cola de retraso nos permite identificar el origen de las desviaciones entre la infraestructura del simulador y el sistema real. Todos los accesos de memoria afectan directamente el rendimiento de la aplicación. Desde el acceso de lectura a una única localidad memoria hasta operaciones simultáneas de lectura/escritura a una o varias localidades de memoria, una propiedad que permite reflejar el uso de memoria de la aplicación es su "huella de memoria". En esta tesis encontramos un vínculo entre la huella de memoria de las aplicaciones de alto desempeño y su rendimiento en simulación. Las tecnologías de memoria emergentes se están implementando en sistemas de alto desempeño en cantidades limitadas en comparación con la memoria principal haciéndolas adecuadas para su uso en aplicaciones con baja huella de memoria. En este trabajo, habilitamos y evaluamos el uso de un sistema de memoria heterogéneo basado en un sistema emergente de memoria. Nuestra implementación agrega una carga despreciable al mismo tiempo que ofrece una interfaz simple para ubicar, administrar y migrar datos entre sistemas de memoria heterogéneos. Además, demostramos que el uso de una tecnología de memoria emergente no es una solución directa a los cuellos de botella en el desempeño. La implementación es fundamental a la hora de obtener el mejor rendimiento ya sea ubicando correctamente los datos, o bien diseñando código especializado. En general, esta tesis proporciona una técnica para validar los simuladores respecto al sistema de memoria principal cuando se integra en una infraestructura de simulación y se compara con sistemas reales. Además, exploramos un vínculo entre la huella de memoria de la carga de trabajo y el rendimiento de la simulación en cargas de trabajo de aplicaciones de alto desempeño. Finalmente, habilitamos aplicaciones de alto desempeño con soporte de resiliencia mientras que se benefician de manera transparente con el uso de un sistema de memoria emergente.

 • SÁNCHEZ BARRERA, ISAAC: Exploiting data locality in cache-coherent NUMA systems
  Autor/a: SÁNCHEZ BARRERA, ISAAC
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674228
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 06/04/2022
  Director/a de tesi: CASAS GUIX, MARC | MORETÓ PLANAS, MIQUEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: SCHULZ, MARTIN
       SECRETARI: CANAL CORRETGER, RAMON
       VOCAL NO PRESENCIAL: BUTTARI, ALFREDO
  Resum de tesi: La fi de la llei de Dennard ha provocat un estancament de la freqüència de rellotge dels computadors. Amb l'objectiu de superar aquest fet, durant les darreres dues dècades els fabricants han integrat més quantitat d'unitats de còmput als sistemes mitjançant la interconnexió de nodes diferents, la inclusió de múltiples xips als nodes i l'increment de nuclis de processador a cada xip. La rapidesa de la memòria principal no ha evolucionat amb el mateix factor que els processadors; és molt més lenta i hi ha la necessitat de proporcionar més ample de banda als processadors, especialment amb l'increment del nombre de nuclis i xips.Tot mantenint un adreçament compartit en el qual tots els processadors poden accedir a la memòria sencera, les solucions han estat al voltant de la integració de més memòries: amb tecnologies modernes com HBM (high-bandwidth memories) i NVM(non-volatile memories), fent que grups de nuclis (com sòcols sencers) tinguin accés més ràpid a una part de la DRAM o amb la combinació de solucions. Això ha provocat una heterogeneïtat en la velocitat d'accés a la memòria principal, en funció del nucli que sol·licita l'accés a una adreça en particular i la seva localització física, fet que provoca uns comportaments no uniformes en l'accés a la memòria (non-uniform memory access, NUMA). A més, sovint tenen memòries cau coherents (cache-coherent NUMA, ccNUMA), que implica que qualsevol canvi fet a la memòria des d'un nucli d'un processador ha de ser visible la resta de manera transparent.Aquests comportaments redueixen el rendiment de les aplicacions i suposen un repte. Per abordar el problema, a la tesi s'hi proposen solucions, a nivell de programari i maquinari, que milloren la localitat de dades als sistemes NUMA i, en conseqüència, el rendiment de les aplicacions en aquests sistemes.La primera contribució mostra que, quan es tenen en compte alhora la precàrrega d'adreces de memòria amb maquinari (hardware prefetching) i les decisions d'ubicació dels fils d'execució i les dades als sistemes NUMA, es poden trobar millors configuracions que quan es condieren per separat. Una combinació dels resultats de rendiment i dels comptadors disponibles al sistema s'utilitza per construir un model de rendiment per fer la predicció, tant per avançat com també en temps d'execució, de la millor configuració per aplicacions que no es troben al model. L'avaluació es du a terme a dos sistemes NUMA d'alt rendiment, i els comptadors mesurats en un sistema s'usen per predir les millors configuracions a l'altre sistema.La segona contribució es basa en la idea que el prefetching pot tenir un efecte considerable als sistemes NUMA i proposa un esquema de precàrrega a nivell de maquinari que té en compte els efectes NUMA. L'esquema és genèric i es pot aplicar als algorismes de precàrrega existents amb un cost de maquinari molt baix però amb molt bons resultats. S'avalua amb un simulador arquitectural acurat a nivell de cicle i proporciona resultats detallats del rendiment, la reducció de les comunicacions de dades i els costos energètics.La tercera i darrera contribució consisteix en algorismes de planificació per models de programació basats en tasques. Aquests simplifiquen la programabilitat de les aplicacions paral·leles i proveeixen informació molt útil al sistema en temps d'execució (runtime system) que en controla el funcionament. Amb aquesta informació es construeix un graf de dependències entre tasques (task dependency graph, TDG), un graf dirigit i acíclic que modela l'aplicació i en el qual els nodes són fragments de codi seqüencial (o tasques) i els arcs són les dependències de dades entre les tasques. Els algorismes de planificació proposats fan servir tècniques de particionat de grafs i proporcionen una planificació de les tasques del TDG que minimitza la comunicació de dades entre les diferents regions NUMA del sistema. Els resultats han es

 • TABATABAEIMEHR, FATEMEHSADAT: Distributed collaborative knowledge management for optical network
  Autor/a: TABATABAEIMEHR, FATEMEHSADAT
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674575
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 02/06/2022
  Director/a de tesi: VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO | COMELLAS COLOME, JAUME

  Tribunal:
       PRESIDENT: SHARIATI, MOHAMMAD BEHNAM
       SECRETARI: CAREGLIO, DAVIDE
       VOCAL: CASTRO CASALES, ALBERTO ANDRÉS
  Resum de tesi: La automatización de la red se ha concebido desde hace mucho tiempo. De hecho, la red de gestión de telecomunicaciones (TMN), definida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), es una jerarquía de capas de gestión (elemento de red, red, servicio y gestión de negocio), donde los objetivos operativos de alto nivel se propagan desde las capas superiores a las inferiores.La arquitectura de gestión de red ha evolucionado con el desarrollo del concepto de redes definidas por software (SDN) que brinda capacidad de programación para simplificar la configuración (descompone la abstracción de servicios de alto nivel en abstracciones de dispositivos de nivel inferior), organiza la operación y reacciona automáticamente a los cambios o eventos. Además, el desarrollo y despliegue de soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para la toma de decisiones (bucle de control) en base a los datos de monitorización recopilados permite la automatización de la red, que tiene como objetivo reducir costes operativos.AI/ML generalmente requieren un gran conjunto de datos para entrenamiento, los cuales son difíciles de obtener. La falta de datos se puede compensar con un enfoque de autoaprendizaje colectivo. En esta tesis, vamos más allá del bucle de control tradicional antes mencionado para lograr un proceso eficiente de gestión del conocimiento (KM) que mejora la inteligencia de la red al tiempo que reduce la complejidad.En esta tesis doctoral, proponemos una arquitectura general para apoyar el proceso de KM basada en cuatro pilares principales que permiten crear, compartir, asimilar y utilizar el conocimiento. A continuación, se proponen dos estrategias alternativas basadas en inexactitudes del modelo y modelo de combinación. Para resaltar la capacidad de KM para adaptarse a diferentes aplicaciones, se consideran dos casos de uso para implementar KM en una arquitectura de red óptica puramente centralizada y distribuida. Junto a ellos, se consideran diversas políticas para evaluar KM en estrategias basadas en datos y modelos. Los resultados apuntan a minimizar la cantidad de datos que deben compartirse y reducir el error de convergencia.Aplicamos KM a redes multicapa y proponemos la metodología PILOT para modelar servicios de conectividad en un entorno aislado. PILOT utiliza sondas activas desplegadas en centrales de telecomunicación (CO) para obtener medidas reales que se utilizan para ajustar un escenario de simulación que reproducen un despliegue real con alta precisión. Un simulador se utiliza finalmente para generar grandes cantidades de datos sintéticos realistas para el entrenamiento y la validación de ML.Aplicamos el proceso de KM también a un sistema de red más complejo que consta de varios dominios, donde los controladores intra-dominio ayudan a un plano de bróker a estimar el retardo entre dominios de forma precisa. Además, el bróker identifica y corrige las inexactitudes de los modelos intra-dominio, así como también calcula un modelo compuesto preciso. Estos modelos se pueden utilizar para estimar la calidad de servicio (QoS) y el retardo extremo a extremo de forma precisa.Finalmente, investigamos la aplicación en KM en el contexto de red basada en intención (IBN). El conocimiento en términos de modelo de tráfico y/o perturbación del tráfico se transfiere entre agentes en una arquitectura jerárquica. Esta arquitectura puede soportar el funcionamiento autónomo de la red, como la gestión de la capacidad.Cabe mencionar que parte del trabajo reportado en esta tesis se ha realizado en el marco de proyectos europeos y nacionales. En concreto, H2020 METRO-HAUL y B5G-OPEN financiados por la Comisión Europea, y MINECO TWINS y AEI IBON, ambos financiados por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España.

Darrera actualització: 24/09/2022 05:01:10.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:KELLER, KAI RASMUS
Títol:Resilience for large ensemble computations
Data lectura:01/07/2022
Tutor/a:CRISTAL KESTELMAN, ADRIAN
Director/a:BAUTISTA GOMEZ, LEONARDO ARTURO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Extending the OpenCHK Model with advanced checkpoint features
Maroñas, M.; Mateo, S.; Keller, K.; Bautista Gomez, Leonardo Arturo; Ayguade, E.; Beltran, V.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2020: 7.187; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

Checkpoint restart support for heterogeneous HPC applications
20th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing
Data de presentació: 05/2020
Presentació de treball en congressos

Design and study of elastic recovery in HPC applications
27th International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

Towards zero-waste recovery and zero-overhead checkpointing in ensemble data assimilation
28th IEEE International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics
Data de presentació: 12/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PEREDO ANDRADE, OSCAR FRANCISCO
Títol:Large scale geostatistics with locally varying anisotropy
Data lectura:09/06/2022
Director/a:HERRERO ZARAGOZA, JOSE RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A path-level exact parallelization strategy for sequential simulation
Peredo, O.; Baeza, D.; Ortiz, J.; Herrero, J.
Computers and geosciences, ISSN: 0098-3004 (JCR Impact Factor-2018: 2.721; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Acceleration strategies for large-scale sequential simulations using parallel neighbour search: Non-LVA and LVA scenarios
Peredo, O.; Herrero, J.
Computers and geosciences, ISSN: 0098-3004 (JCR Impact Factor-2020: 6.5
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

AUTOR/A:BARZEGAR, SIMA
Títol:Autonomous and reliable operation of multilayer optical networks
Data lectura:03/06/2022
Director/a:VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO
Codirector/a:RUIZ RAMÍREZ, MARC
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Autonomous and energy efficient lightpath operation based on digital subcarrier multiplexing
Velasco, L.; Barzegar, S.; Sequeira, D.; Ferrari, Alessio; Costa, N.; Curri, V.; Pedro, J.; Napoli, Antonio; Ruiz, M.
IEEE journal on selected areas in communications, ISSN: 0733-8716 (JCR Impact Factor-2019: 21.7
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

Soft-failure detection, localization, identification, and severity prediction by estimating QoT model input parameters
Barzegar, S.; Ruiz, M.; Sgambelluri, A.; Cugini, F.; Napoli, Antonio; Velasco, L.
IEEE transactions on network and service management, ISSN: 1932-4537 (JCR Impact Factor-2019: 9.3
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

Packet flow capacity autonomous operation based on reinforcement learning
Barzegar, S.; Ruiz, M.; Velasco, L.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 5.8
Data de publicació: 12/12/2021
Article en revista

Intent-based networking and its application to optical networks [invited tutorial]
Velasco, L.; Barzegar, S.; Tabatabaeimehr, F.; Ruiz, M.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0639 (JCR Impact Factor-2020: 3.984; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Soft-failure localization and time-dependent degradation detection for network diagnosis
22nd International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 07/2020
Presentació de treball en congressos

Soft-failure localization and device working parameters estimation in disaggregated scenarios
2020 Optical Fiber Communications Conference
Data de presentació: 03/2020
Presentació de treball en congressos

Reinforcement learning-based autonomous multilayer network operation
46th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

Combining long-short term memory and reinforcement learning for improved autonomous network operation
2021 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

Reliable and accurate autonomous flow operation based on off-line trained reinforcement learning
2021 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TABATABAEIMEHR, FATEMEHSADAT
Títol:Distributed collaborative knowledge management for optical network
Data lectura:02/06/2022
Director/a:VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO
Codirector/a:COMELLAS COLOME, JAUME
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Knowledge management in optical networks: architecture, methods, and use cases [Invited]
Ruiz, M.; Tabatabaeimehr, F.; Velasco, L.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2020: 3.984; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Modeling and assessing connectivity services performance in a sandbox domain
Ruiz, M.; Ruiz, M.; Tabatabaeimehr, F.; Gifré, L.; López-Buedo, S.; López de Vergara, J.; González de Dios , O.; Velasco, L.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2020: 4.142; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/06/2020
Article en revista

Cooperative learning for disaggregated delay modeling in multidomain networks
Tabatabaeimehr, F.; Ruiz, M.; Proietti, R.; Velasco, L.; Liu, C.; Chen, X.; Ben Yoo, S.
IEEE transactions on network and service management, ISSN: 1932-4537 (JCR Impact Factor-2019: 9.3
Data de publicació: 05/05/2021
Article en revista

Distributed and centralized options for self-learning
21st International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Knowledge management in optical networks
22nd International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 07/2020
Presentació de treball en congressos

Supporting beyond 5G applications by coordinating AI-based intent operation: an example for multilayer metro networks
46th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MACIÀ SORROSAL, SANDRA
Títol:Towards a domain specific language for computational fluid dynamics in HPC
Data lectura:26/05/2022
Director/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Codirector/a:BELTRAN QUEROL, VICENÇ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Automated generation of high-performance computational fluid dynamics codes
Macià, S.; Martínez-Ferrer, P.; Ayguade, E.; Beltran, V.
Journal of computational science, ISSN: 1877-7503 (JCR Impact Factor-2020: 8.2
Data de publicació: 05/2022
Article en revista

Saiph: towards a DSL for high-performance computational fluid dynamics
3rd International Workshop on Real World Domain Specific Languages
Data de presentació: 24/02/2018
Presentació de treball en congressos

Assembling a high-productivity DSL for computational fluid dynamics
2019 Platform for Advanced Scientific Computing Conference
Data de presentació: 14/06/2019
Presentació de treball en congressos

Finite difference methods fengshui: alignment through a mathematics of arrays
6th ACM SIGPLAN International Workshop on Libraries, Languages and Compilers for Array Programming
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Combining one-sided communications with task-based programming models
23rd IEEE International Conference on Cluster Computing
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GOMEZ CRESPO, CONSTANTINO
Títol:On the co-design of scientific applications and long vector architectures
Data lectura:23/05/2022
Tutor/a:LABARTA MANCHO, JESUS JOSE
Director/a:MANTOVANI, FILIPPO
Codirector/a:CASAS GUIX, MARC
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Design space exploration of next-generation HPC machines
33rd IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium
Data de presentació: 21/05/2019
Presentació de treball en congressos

Efficiently running SpMV on long vector architectures
26th ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming
Data de presentació: 02/03/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BENEDICTE ILLESCAS, PEDRO
Títol:Smart hardware designs for probabilistically-analyzable processor architectures
Data lectura:07/04/2022
Director/a:CAZORLA ALMEIDA, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:LABARTA MANCHO, JESUS JOSE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Locality-aware cache random replacement policies
Benedicte, P.; Hernández, C.; Abella, J.; Cazorla, F. J.
Journal of systems architecture, ISSN: 1383-7621 (JCR Impact Factor-2019: 2.552; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/02/2019
Article en revista

Performance analysis and optimization opportunities for NVIDIA automotive GPUs
Tabani, H.; Mazzocchetti, F.; Benedicte, P.; Abella, J.; Cazorla, F.
Journal of parallel and distributed computing, ISSN: 0743-7315 (JCR Impact Factor-2019: 2.296; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Modelling the confidence of timing analysis for time randomised caches
11th IEEE International Symposium on Industrial Embedded Systems
Data de presentació: 05/2016
Presentació de treball en congressos

RPR: a random replacement policy with limited pathological replacements
33th ACM Symposium On Applied Computing
Data de presentació: 09/04/2018
Presentació de treball en congressos

Design and integration of hierarchical-placement multi-level caches for real-Time systems
2018 Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition
Data de presentació: 23/04/2018
Presentació de treball en congressos

HWP: hardware support to reconcile cache energy, complexity, performance and WCET estimates in multicore real-time systems
30th Euromicro Conference on Real-Time Systems
Data de presentació: 01/06/2018
Presentació de treball en congressos

Towards limiting the impact of timing anomalies in complex real-time processors
24th Asia and South Pacific Design Automation Conference
Data de presentació: 01/2019
Presentació de treball en congressos

LAEC: Look-Ahead Error Correction codes in embedded processors L1 data cache
22nd Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition
Data de presentació: 03/2019
Presentació de treball en congressos

Performance analysis and optimization of automotive GPUs
31st International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing
Data de presentació: 16/10/2019
Presentació de treball en congressos

Modeling contention interference in crossbar-based systems via Sequence-Aware Pairing (SeAP)
IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium
Data de presentació: 04/2020
Presentació de treball en congressos

SafeTI: a hardware traffic injector for MPSoC functional and timing validation
27th IEEE International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SÁNCHEZ BARRERA, ISAAC
Títol:Exploiting data locality in cache-coherent NUMA systems
Data lectura:06/04/2022
Director/a:CASAS GUIX, MARC
Codirector/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
POSTER: Graph partitioning applied to dag scheduling to reduce NUMA effects
PPoPP '18 - 23rd ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming
Data de presentació: 24/02/2018
Presentació de treball en congressos

Reducing data movement on large shared memory systems by exploiting computation dependencies
32nd International Conference on Supercomputing
Data de presentació: 12/06/2018
Presentació de treball en congressos

On the benefits of tasking with OpenMP
International Workshop on OpenMP
Data de presentació: 13/09/2019
Presentació de treball en congressos

Modeling and optimizing NUMA effects and prefetching with machine learning
34th International Conference on Supercomputing
Data de presentació: 06/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RAMÍREZ LAZO, CRISTÓBAL
Títol:Adaptable register file organization for vector processors
Data lectura:04/04/2022
Director/a:CRISTAL KESTELMAN, ADRIAN
Codirector/a:RAMÍREZ SALINAS, MARCO ANTONIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A RISC-V simulator and benchmark suite for designing and evaluating vector architectures
Ramírez, C.; Hernández, C.; Palomar, Ó.; Unsal, O.; Ramirez, M.; Cristal, A.
ACM transactions on architecture and code optimization, ISSN: 1544-3566 (JCR Impact Factor-2020: 0.919; Quartil: Q4)
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

An academic RISC-V silicon implementation based on open-source components
XXXV Conference on Design of Circuits and Integrated Systems
Data de presentació: 20/11/2020
Presentació de treball en congressos

BiSon-e: a lightweight and high-performance accelerator for narrow integer linear algebra computing on the edge
27th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SANCHEZ VERDEJO, ROMMEL
Títol:HPC memory systems: Implications of system simulation and checkpointing
Data lectura:04/02/2022
Tutor/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Director/a:RADOJKOVIC, PETAR
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
PROFET: modeling system performance and energy without simulating the CPU
Radulovic, M.; Sanchez, R.; Carpenter, P.; Radojkovic, Petar; Jacob, B.; Ayguade, E.
Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems, ISSN:
Data de publicació: 06/2019
Article en revista

Performance and power estimation of STT-MRAM main memory with reliable system-level simulation
Asifuzzaman, K.; Sanchez, R.; Radojkovic, Petar
ACM transactions on embedded computing systems, ISSN: 1558-3465 (JCR Impact Factor-2020: 1.193; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Microbenchmarks for detailed validation and tuning of hardware simulators
15th International Conference on High Performance Computing & Simulation
Data de presentació: 20/07/2017
Presentació de treball en congressos

Main memory latency simulation: the missing link
International Symposium on Memory Systems 2018
Data de presentació: 01/10/2018
Presentació de treball en congressos

Rethinking cycle accurate DRAM simulation
International Symposium on Memory Systems
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RASOL, KURDMAN ABDULRAHMAN RASOL
Títol:Flexible architecture for the future internet scalability of SDN control plane
Data lectura:28/01/2022
Director/a:DOMINGO PASCUAL, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Joint placement latency optimization of the control plane
7th International Symposium on Networks, Computers and Communications
Data de presentació: 20/10/2020
Presentació de treball en congressos

Evaluation of joint controller placement for latency and reliability-aware control plane
8th International Conference on Software Defined Systems
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

Joint latency and reliability-aware controller placement
35th International Conference on Information Networking
Data de presentació: 10/01/2021
Presentació de treball en congressos

Multi-level hierarchical controller placement in software defined networking
12th International Networking Conference
Data de presentació: 21/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ELSHAZLY, HATEM MOHAMED ABDELFATTAH EID
Títol:Programming model abstractions for optimizing I/O intensive applications
Data lectura:28/01/2022
Director/a:BADIA SALA, ROSA MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Accelerated execution via eager-release of dependencies in task-based workflows
Elshazly, H.; Lordan, F.; Ejarque, J.; Badia, R.M.
The international journal of high performance computing applications (IJHPCA), ISSN: 1094-3420 (JCR Impact Factor-2019: 3.1
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

Towards enabling I/O awareness in task-based programming models
Elshazly, H.; Ejarque, J.; Lordan, F.; Badia, R.M.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2019: 10.2
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Storage-heterogeneity aware task-based programming models to optimize I/O intensive applications
Elshazly, H.; Ejarque, J.; Badia, R.M.
IEEE transactions on parallel and distributed systems, ISSN: 1045-9219 (JCR Impact Factor-2020: 7.6
Data de publicació: 22/03/2022
Article en revista

Performance meets programmability: Enabling native Python MPI tasks in PyCOMPSs
28th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed, and Network-Based Processing
Data de presentació: 03/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PUEYO CENTELLES, ROGER
Títol:Towards LoRa mesh networks for the IoT
Data lectura:12/11/2021
Director/a:MESEGUER PALLARES, ROQUE
Codirector/a:FREITAG, FELIX
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
LoRaMoto: a communication system to provide safety awareness among civilians after an earthquake
Roger Pueyo Centelles; Meseguer, R.; Freitag, F.; Navarro, L.; Ochoa, Sergio F.; Santos, R.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2019: 6.125; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

An IoT-based infrastructure to enhance self-evacuations in natural hazardous events
Finochietto, M.; Micheletto, M.; Eggly, G.; Roger Pueyo Centelles; Santos, R.; Ochoa, Sergio F.; Meseguer, R.; Orozco, J.
Personal and ubiquitous computing, ISSN: 1617-4909 (JCR Impact Factor-2019: 2.0; Quartil: Q3)
Data de publicació: 05/02/2021
Article en revista

Beyond the star of stars: An introduction to multihop and mesh for LoRa and LoRaWAN
Roger Pueyo Centelles; Freitag, F.; Meseguer, R.; Navarro, L.
IEEE pervasive computing, ISSN: 1536-1268 (JCR Impact Factor-2019: 4.418; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

On-device training of machine learning models on microcontrollers with federated learning
Llisterri, N.; Monfort Grau, M.; Roger Pueyo Centelles; Freitag, F.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2020: 2.7
Data de publicació: 14/02/2022
Article en revista

A LoRa-Based communication system for coordinated response in an earthquake Aftermath
13th International Conference on Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

REDEMON: Resilient Decentralized Monitoring system for edge Infrastructures
20th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing
Data de presentació: 05/2020
Presentació de treball en congressos

DIMON: Distributed Monitoring System for decentralized edge clouds in Guifi.net
12th IEEE Conference on Service-Oriented Computing and Applications
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

End user-managed service deployments in microclouds at the network edge
8th IEEE Global Conference on Consumer Electronics
Data de presentació: 10/2019
Presentació de treball en congressos

A monitoring system for distributed edge infrastructures with decentralized coordination
5th International Symposium on Algorithmic Aspects of Cloud Computing
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

On-device training of machine learning models on microcontrollers with a look at federated learning
GoodIT 2021 - 1st ACM International Conference on Information Technology for Social Good
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BARANDA HORTIGÜELA, JORGE
Títol:End-to-end network service orchestration in heterogeneous domains for next-generation mobile networks
Data lectura:09/11/2021
Tutor/a:CABELLOS APARICIO, ALBERTO
Director/a:MANGUES BAFALLUY, JOSEP
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Orchestration of end-to-end network services in the 5G-Crosshaul multi-domain multi-technology transport network
Baranda, J.; Josep Mangues-Bafalluy; Pascual, I.; José Núñez-Martínez
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2018: 10.356; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2018
Article en revista

Realising the network service federation vision: enabling automated multidomain orchestration of network services
Baranda, J.; Josep Mangues-Bafalluy; Martínez, R.
IEEE Vehicular technology magazine: connecting the Mobile world, ISSN: 1556-6072 (JCR Impact Factor-2020: 10.384; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Automating Vertical Services Deployments over the 5GT Platform
Li, X.; Deiss, T.; Mangues-Bafalluy, J.; Baranda, J.; Costa, X.; Landi, G.; Bernardos, C.; Iovanna, P.; Zurita, A.; Bertin, P.
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2020: 9.619; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2020
Article en revista

Automated Service Provisioning and Hierarchical SLA Management in 5G Systems
Li, X.; Chiasserini, C.F.; Josep Mangues-Bafalluy; Baranda, J.; Landi, G.; Martini, B.; Costa, X.; Puligheddu, C.; Valcarenghi, L.
IEEE transactions on network and service management, ISSN: 1932-4537 (JCR Impact Factor-2019: 9.3
Data de publicació: 2021
Article en revista

Wireless Interface agent for SDN mmWave multi-hop networks: design and experimental evaluation
2nd ACM Workshop on Millimeter Wave Networks and Sensing Systems
Data de presentació: 10/2018
Presentació de treball en congressos

Deploying a containerized ns-3/LENA-based LTE mobile Network Service through the 5G-TRANSFORMER platform
2018 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks
Data de presentació: 11/2018
Presentació de treball en congressos

5G-TRANSFORMER service orchestrator: design implementation and evaluation
2019 European Conference on Networks and Communications
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Demo: composing services in 5G-TRANSFORMER
Twentieth ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

Automated deployment and scaling of automotive safety services in 5G-Transformer
2019 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks
Data de presentació: 11/2019
Presentació de treball en congressos

A mobile transport platform interconnecting VNFs over a multi-domain optical/wireless network: design and implementation
24th International Conference on Optical Network Design and Modeling
Data de presentació: 05/2020
Presentació de treball en congressos

5G-TRANSFORMER meets Network Service Federation: design, implementation and evaluation
2020 6th IEEE Conference on Network Softwarization (Netsoft)
Data de presentació: 06/2020
Presentació de treball en congressos

Arbitrating Network Services in 5G Networks for Automotive Vertical Industry
IEEE International Conference on Computer Communications
Data de presentació: 07/2020
Presentació de treball en congressos

NFV Service Federation: enabling Multi-Provider eHealth Emergency Services
IEEE International Conference on Computer Communications
Data de presentació: 07/2020
Presentació de treball en congressos

Scaling composite NFV-network services
ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing
Data de presentació: 10/2020
Presentació de treball en congressos

On the Integration of AI/ML-based scaling operations in the 5Growth platform
IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks
Data de presentació: 11/11/2020
Presentació de treball en congressos

Demo: AIML-as-a-Service for SLA management of a Digital Twin Virtual Network Service
Annual IEEE Conference on Computer Communications 2021
Data de presentació: 05/2021
Presentació de treball en congressos

Scaling Federated Network Services: Managing SLAs in Multi-Provider Industry 4.0 Scenarios
Annual IEEE Conference on Computer Communications 2021
Data de presentació: 05/2021
Presentació de treball en congressos

Experimental Validation of Compute and Network Resource Abstraction and Allocation Mechanisms within an NFV Infrastructure
IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management
Data de presentació: 05/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BECERRA SÁNCHEZ, ENRIQUETA PATRICIA
Títol:Development of cognitive workload models to detect driving impairment
Data lectura:20/09/2021
Director/a:REYES MUÑOZ, MARIA ANGELICA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Wearable sensors for evaluating driver drowsiness and high stress
Becerra, E.; Reyes, M.; Guerrero , J.
IEEE Latin America transactions, ISSN: 1548-0992 (JCR Impact Factor-2019: 0.782; Quartil: Q4)
Data de publicació: 2019
Article en revista

Feature selection model based on EEG signals for assessing the cognitive workload in drivers
Becerra, E.; Reyes, M.; Guerrero, J.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/10/2020
Article en revista

AUTOR/A:PAILLISSÉ VILANOVA, JORDI
Títol:Next generation overlay networks: security, trust, and deployment challenges
Data lectura:23/07/2021
Director/a:CABELLOS APARICIO, ALBERTO
Codirector/a:MAINO, FABIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Programmable overlays via OpenOverlayRouter
Rodriguez, A.; Paillisse, J.; Coras, F.; Lopez, A.; Jakab, L.; Marc Portoles-Comeras; Natarajan , P.; Meyer, D.; Farinacci, D.; Maino, F.; Albert Cabellos-Aparicio; Ermagan, V.
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2017: 9.27; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2017
Article en revista

Decentralized trust in the inter-domain routing infrastructure
Paillisse, J.; Manrique, J.; Bonet, G.; Rodríguez, A.; Maino, F.; Albert Cabellos-Aparicio
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

ALLIANCE Project: Architecting a Knowledge-Defined 5G-Enabled Network Infrastructure
20th International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 04/07/2018
Presentació de treball en congressos

IPchain: securing IP prefix allocation and delegation with blockchain
14th IEEE International Conference on Green Computing and Communications
Data de presentació: 08/2018
Presentació de treball en congressos

Distributed access control with blockchain
2019 IEEE International Conference on Communications
Data de presentació: 21/05/2019
Presentació de treball en congressos

SD-access: practical experiences in designing and deploying software defined enterprise networks
16th International Conference on Emerging Networking Experiments and Technologies
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

A control plane for WireGuard
30th International Conference on Computer Communications and Networks
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BOSCH PONS, JAUME
Títol:Breaking host-centric management of Task-Based Parallel Programming Models
Data lectura:21/07/2021
Director/a:ALVAREZ MARTINEZ, CARLOS
Codirector/a:JIMENEZ GONZALEZ, DANIEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A hardware runtime for task-based programming models
Tan, X.; Bosch, Jaume; Alvarez, C.; Jimenez, D.; Ayguade, E.; Valero, M.
IEEE transactions on parallel and distributed systems, ISSN: 1045-9219 (JCR Impact Factor-2019: 2.6; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2019
Article en revista

Asynchronous runtime with distributed manager for task-based programming models
Bosch, Jaume; Alvarez, C.; Jimenez, D.; Martorell, X.; Ayguade, E.
Parallel computing, ISSN: 0167-8191 (JCR Impact Factor-2020: 0.986; Quartil: Q3)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

OmpSs@FPGA framework for high performance FPGA computing
De Haro, J.; Bosch, Jaume; Filgueras, A.; Vidal, Miquel; Jimenez, D.; Alvarez, C.; Martorell, X.; Ayguade, E.; Labarta, J.
IEEE transactions on computers, ISSN: 0018-9340 (JCR Impact Factor-2019: 2.711; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

TaskGenX: A hardware-software proposal for accelerating task parallelism
International Conference on High Performance Computing 2018
Data de presentació: 06/2018
Presentació de treball en congressos

Asynchronous task creation for task-based parallel programming
2018 OpenMP Developers Conference
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

Supporting task creation inside FPGA devices
6th BSC Severo Ochoa Doctoral Symposium
Data de presentació: 07/05/2019
Presentació de treball en congressos

Application Acceleration on FPGAs with OmpSs@FPGA
2018 International Conference on Field-Programmable Technology
Data de presentació: 10/12/2018
Presentació de treball en congressos

Adding tightly-integrated task scheduling acceleration to a RISC-V multi-core processor
52th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture
Data de presentació: 10/2019
Presentació de treball en congressos

Breaking master-slave model between host and FPGAs
25th ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming
Data de presentació: 19/02/2020
Presentació de treball en congressos

Design and implementation of an architecture-aware hardware runtime for heterogeneous systems
7th BSC Severo Ochoa Doctoral Symposium 2020
Data de presentació: 05/2020
Presentació de treball en congressos

Task-based programming models for heterogeneous recurrent workloads
17th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing
Data de presentació: 30/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TAGHVAEE, HAMIDREZA
Títol:On scalable, reconfigurable, and intelligent metasurfaces
Data lectura:21/07/2021
Director/a:CABELLOS APARICIO, ALBERTO
Codirector/a:ABADAL CAVALLÉ, SERGI
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
The scaling laws of HyperSurfaces
Taghvaee, H.; S. Abadal; Alarcon, E.; Albert Cabellos-Aparicio; Saeed, T.; Pitsillides, A.; Tsilipakos, O.; Liaskos, C.; Tasolamprou, A.; Kafesaki, M.; Pitilakis, A.; Kantartzis, N.; Soteriou, V.; Lestas, M.
CRC Press
Data de publicació: 2020
Capítol en llibre

Exploration of intercell wireless millimeter-wave communication in the landscape of intelligent metasurfaces
Tasolamprou, A.; Pitilakis, A.; S. Abadal; Tsilipakos, O.; Timoneda, X.; Taghvaee, H.; Mirmoosa, M.; Liu, F.; Liaskos, C.; Tsioliaridou, A.; Ioannidis, S.; Kantartzis, N.; Manessis, D.; Albert Cabellos-Aparicio; Alarcon, E.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Scalability analysis of programmable metasurfaces for beam steering
Taghvaee, H.; S. Abadal; Pitilakis, A.; Tsilipakos, O.; Tasolamprou, A.; Liaskos, C.; Kafesaki, M.; Kantartzis, N.; Albert Cabellos-Aparicio; Alarcon, E.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Toward intelligent metasurfaces: the progress from globally tunable metasurfaces to software-defined metasurfaces with an embedded network of controllers
Tsilipakos, O.; Tasolamprou, A.; Pitilakis, A.; Liu, F.; Wang, X.; Mirmoosa, M.; Tzarouchis, D.; S. Abadal; Taghvaee, H.; Liaskos, C.; Tsioliaridou, A.; Georgiou, J.; Albert Cabellos-Aparicio; Alarcon, E.; Ioannidis, S.; Pitsillides, A.; Akyildiz, I.; Kantartzis, N.; Economou, E.; Soukoulis, C.; Kafesaki, M.; Tretyakov, S.
Advanced optical materials, ISSN: 2195-1071 (JCR Impact Factor-2020: 9.926; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Error analysis of programmable metasurfaces for beam steering
Taghvaee, H.; Albert Cabellos-Aparicio; Georgiou, J.; S. Abadal
IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, ISSN: 2156-3357 (JCR Impact Factor-2020: 3.916; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Radiation pattern prediction for metasurfaces: A neural network-based approach
Taghvaee, H.; Jain, A.; Timoneda i, X.; Liaskos, C.; S. Abadal; Alarcon, E.; Albert Cabellos-Aparicio
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 5.0
Data de publicació: 14/04/2021
Article en revista

Workload characterization and traffic analysis for reconfigurable intelligent surfaces within 6G wireless systems
Saeed, T.; S. Abadal; Liaskos, C.; Pitsillides, A.; Taghvaee, H.; Albert Cabellos-Aparicio; Soteriou, V.; Alarcon, E.; Akyildiz, I.; Lestas, M.
IEEE transactions on mobile computing, ISSN: 1536-1233 (JCR Impact Factor-2020: 5.538; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/11/2021
Article en revista

Subwavelength focusing by engineered power-flow conformal metamirrors
Taghvaee, H.; Liu, F.; Tretyakov, S.; Díaz, A.
Physical review B, ISSN: 2469-9969 (JCR Impact Factor-2020: 6.5
Data de publicació: 15/12/2021
Article en revista

On the use of genetic algorithm to design and optimize graphene-based absorbers
Nanophotonics and Micro/Nano Optics International Conference 2018
Data de presentació: 01/10/2018
Presentació de treball en congressos

Opportunistic beamforming in wireless network-on-chip
2019 IEEE International Symposium on Circuits and Systems
Data de presentació: 05/2019
Presentació de treball en congressos

Fault tolerance in programmable metasurfaces: the beam steering case
2019 IEEE International Symposium on Circuits and Systems
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Workload characterization of programmable metasurfaces
6th ACM International Conference on Nanoscale Computing and Communication
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Extremum seeking control for beam steering using hypersurfaces
IEEE International Conference on Communications 2020
Data de presentació: 06/2020
Presentació de treball en congressos

On the use of programmable metasurfaces in vehicular networks
22nd IEEE International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

Architecting more than Moore: wireless plasticity for massive heterogeneous computer architectures (WiPLASH)
18th ACM International Conference on Computing Frontiers
Data de presentació: 13/05/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BARREDO FERREIRA, ADRIÁN
Títol:Novel techniques to improve the performance and the energy of vector architectures
Data lectura:19/07/2021
Director/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Codirector/a:ARMEJACH SANOSA, ADRIÀ
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Efficiency analysis of modern vector architectures: vector ALU sizes, core counts and clock frequencies
Barredo, A.; Cebrián González, Juan Manuel; Valero, M.; Casas, M.; Moreto, M.
Journal of supercomputing, ISSN: 0920-8542 (JCR Impact Factor-2020: 2.474; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Semi-automatic validation of cycle-accurate simulation infrastructures: The case for gem5-x86
Cebrián González, Juan Manuel; Barredo, A.; Caminal, H.; Moreto, M.; Casas, M.; Valero, M.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2020: 7.187; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

Compiler-assisted compaction/restoration of SIMD instructions
Cebrián, J.; Balem, T.; Barredo, A.; Casas, M.; Moreto, M.; Ros Bardisa, Alberto; Jimborean, A.
IEEE transactions on parallel and distributed systems, ISSN: 1045-9219 (JCR Impact Factor-2019: 9.2
Data de publicació: 01/04/2022
Article en revista

POSTER: SPiDRE: accelerating sparse memory access patterns
28th International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

An optimized predication execution for SIMD extensions
28th International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Improving predication efficiency through compaction/restoration of SIMD instructions
HPCA 2020 - 27th International Symposium on High-Performance Computer Architecture
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

PLANAR: a programmable accelerator for near-memory data rearrangement
35th International Conference on Supercomputing
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

VIA: A smart scratchpad for vector units with application to sparse matrix computations
27th International Symposium on High Performance Computer Architecture
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:D'AMICO, MARCO
Títol:Scheduling and resource management solutions for the scalable and efficient design of today's and tomorrow's HPC machines
Data lectura:10/06/2021
Director/a:CORBALAN GONZALEZ, JULITA
Codirector/a:JOKANOVIC, ANA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Evaluating SLURM simulator with real-machine SLURM and vice versa
2018 IEEE/ACM Performance Modeling, Benchmarking and Simulation of High Performance Computer Systems
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

DJSB: Dynamic Job Scheduling Benchmark
21st Workshop on Job Scheduling Strategies for Parallel Processing
Data de presentació: 06/2017
Presentació de treball en congressos

DROM: Enabling efficient and effortless malleability for resource managers
47th International Conference on Parallel Processing
Data de presentació: 13/08/2018
Presentació de treball en congressos

Holistic slowdown driven scheduling and resource management for malleable jobs
48th International Conference on Parallel Processing
Data de presentació: 06/08/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BELLVER BUENO, MÍRIAM
Títol:Image and video object segmentation in low supervision scenarios
Data lectura:26/03/2021
Director/a:TORRES VIÑALS, JORDI
Codirector/a:GIRÓ NIETO, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Mask-guided sample selection for semi-supervised instance segmentation
Bellver, M.; Salvador, A.; Torres, J.; Giro, X.
Multimedia tools and applications, ISSN: 1380-7501 (JCR Impact Factor-2020: 2.757; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/07/2020
Article en revista

Hierarchical object detection with deep reinforcement learning
Third Deep Reinforcement Learning Workshop
Data de presentació: 16/12/2016
Presentació de treball en congressos

Distributed training strategies for a computer vision deep learning algorithm on a distributed GPU cluster
International Conference on Computational Science 2017
Data de presentació: 14/06/2017
Presentació de treball en congressos

Detection-aided liver lesion segmentation using deep learning
Machine Learning for Health Workshop at NIPS 2017
Data de presentació: 08/12/2017
Presentació de treball en congressos

RVOS: end-to-end recurrent network for video object segmentation
2019 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 19/06/2019
Presentació de treball en congressos

Budget-aware semi-supervised semantic and instance segmentation
2019 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops
Data de presentació: 16/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SEGURA SALVADOR, ALBERT
Títol:High-performance and energy-efficient irregular graph processing on GPU architectures
Data lectura:18/02/2021
Director/a:ARNAU MONTAÑES, JOSÉ MARÍA
Codirector/a:GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Low-power automatic speech recognition through a mobile GPU and a Viterbi accelerator
Yazdani, R.; Segura, A.; Arnau, J.; Gonzalez, A.
IEEE micro, ISSN: 0272-1732 (JCR Impact Factor-2017: 1.913; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/04/2017
Article en revista

An ultra low-power hardware accelerator for automatic speech recognition
49th Annual IEEE/ACM Symposium on Microarchitecture
Data de presentació: 17/10/2016
Presentació de treball en congressos

SCU: a GPU stream compaction unit for graph processing
46th International Symposium on Computer Architecture
Data de presentació: 24/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MAROÑAS BRAVO, MARCOS
Títol:On the design and development of programming models for exascale systems
Data lectura:17/02/2021
Director/a:BELTRAN QUEROL, VICENÇ
Codirector/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Worksharing tasks: An efficient way to exploit irregular and fine-grained loop parallelism
IEEE 26th International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics
Data de presentació: 12/2019
Presentació de treball en congressos

Evaluating worksharing tasks on distributed environments
22nd IEEE International Conference on Cluster Computing
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SILFA FELIZ, FRANYELL ANTONIO
Títol:Energy-efficient architectures for recurrent neural networks
Data lectura:25/01/2021
Director/a:ARNAU MONTAÑES, JOSÉ MARÍA
Codirector/a:GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Neuron-level fuzzy memoization in RNNs
52th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture
Data de presentació: 14/10/2019
Presentació de treball en congressos

Boosting LSTM performance through dynamic precision selection
27th International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics
Data de presentació: 16/12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BUCHACA PRATS, DAVID
Títol:Learning workload behaviour models from monitored time-series for resource estimation towards data center optimization
Data lectura:14/01/2021
Tutor/a:BECERRA FONTAL, YOLANDA
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Codirector/a:BERRAL GARCÍA, JOSEP LLUÍS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A highly parameterizable framework for Conditional Restricted Boltzmann Machine based workloads accelerated with FPGAs and OpenCL
Jaksic, Z.; Cadenelli, N.; Buchaca, D.; Polo, J.; Berral, J.; Carrera, D.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2020: 7.187; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Improving maritime traffic emission estimations on missing data with CRBMs
Gutierrez-Torre, A.; Berral, J.; Buchaca, D.; Guevara, M.; Soret, A.; Carrera, D.
Engineering applications of artificial intelligence, ISSN: 0952-1976 (JCR Impact Factor-2020: 6.212; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/07/2020
Article en revista

Sequence-to-sequence models for workload interference prediction on batch processing datacenters
Buchaca, D.; Marcual, J.; Berral, J.; Carrera, D.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2020: 7.187; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

You only run once: Spark auto-tuning from a single run
Buchaca, D.; Albuquerque, F.; Costa, C.; Berral, J.
IEEE transactions on network and service management, ISSN: 1932-4537 (JCR Impact Factor-2020: 4.195; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Proactive container auto-scaling for cloud native machine learning services
13th IEEE International Conference on Cloud Computing
Data de presentació: 10/2020
Presentació de treball en congressos

Theta-Scan: Leveraging behavior-driven forecasting for vertical auto-scaling in container cloud
14th IEEE International Conference on Cloud Computing
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CAMPOS CAMÚÑEZ, VÍCTOR
Títol:Deep learning that scales: Leveraging compute and data
Data lectura:22/12/2020
Director/a:TORRES VIÑALS, JORDI
Codirector/a:GIRÓ NIETO, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Is a “happy dog” more “happy” than “dog”? - Adjective and Noun Contributions for Adjective-Noun Pair prediction
11th Women in Machine Learning Workshop
Data de presentació: 05/12/2016
Presentació de treball en congressos

Scaling a convolutional neural network for classification of adjective noun pairs with TensorFlow on GPU clusters
17th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing
Data de presentació: 14/05/2017
Presentació de treball en congressos

Importance weighted evolution strategies
Deep Reinforcement Learning Workshop 2018
Data de presentació: 07/12/2018
Presentació de treball en congressos

Skip RNN: learning to skip state updates in recurrent neural networks
6th International Conference on Learning Representations
Data de presentació: 03/05/2018
Presentació de treball en congressos

Comparing fixed and adaptive computation time for recurrent neural networks
6th International Conference on Learning Representations
Data de presentació: 01/05/2018
Presentació de treball en congressos

How to initialize your network? Robust initialization for WeightNorm & ResNets
33rd Annual Conference on Neural Information Processing Systems
Data de presentació: 05/12/2019
Presentació de treball en congressos

Explore, discover and learn: unsupervised discovery of state-covering skills
37th International Conference on Machine Learning
Data de presentació: 14/07/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CIACCIA, FRANCESCO
Títol:Definition of new WAN paradigms enabled by smart measurements
Data lectura:04/12/2020
Director/a:SERRAL GRACIÀ, RENÉ
Codirector/a:NEMIROVSKY, MARIO DANIEL
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Intelligent adaptive transport layer to enhance performance using multiple channels
Data de registre: 18/06/2017
Patent

Improving TCP performance and reducing self-induced congestion with receive window modulation
28th International Conference on Computer Communications and Networks
Data de presentació: 01/08/2019
Presentació de treball en congressos

SABES: Statistical Available Bandwidth EStimation from passive TCP measurements
19th IFIP Networking Conference
Data de presentació: 22/06/2020
Presentació de treball en congressos

HIRE: Hidden Inter-packet Red-shift Effect
2020 IEEE Global Communications Conference
Data de presentació: 11/12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TRILLA RODRÍGUEZ, DAVID
Títol:Non-functional considerations of time-randomized processor architectures
Data lectura:04/12/2020
Tutor/a:CAZORLA ALMEIDA, FRANCISCO JAVIER
Director/a:ABELLA FERRER, JAIME
Codirector/a:HERNANDEZ LUZ, CARLES
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Worst-case energy consumption: A new challenge for battery-powered critical devices
Trilla, D.; Hernández, C.; Abella, J.; Cazorla, F. J.
IEEE transactions on sustainable computing, ISSN: 2377-3782
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

Modeling the impact of process variations in worst-case energy consumption estimation
22nd Euromicro Conference on Digital System Design
Data de presentació: 08/2019
Presentació de treball en congressos

An approach for detecting power peaks during testing and breaking systematic pathological behavior
22nd Euromicro Conference on Digital System Design
Data de presentació: 08/2019
Presentació de treball en congressos

SafeDE: a flexible Diversity Enforcement hardware module for light-lockstepping
27th IEEE International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

SafeSU: an extended statistics unit for multicore timing interference
26th IEEE European Test Symposium
Data de presentació: 05/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DIMIC, VLADIMIR
Títol:Runtime-assisted optimizations in the on-chip memory hierarchy
Data lectura:27/11/2020
Director/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Codirector/a:CASAS GUIX, MARC
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Runtime-assisted shared cache insertion policies based on re-reference intervals
23rd International European Conference on Parallel and Distributed Computing
Data de presentació: 30/08/2017
Presentació de treball en congressos

RICH: implementing reductions in the cache hierarchy
34th International Conference on Supercomputing
Data de presentació: 06/2020
Presentació de treball en congressos

PrioRAT: criticality-driven prioritization inside the on-chip memory hierarchy
27th International European Conference on Parallel and Distributed Computing
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SENGUPTA, SOUVIK
Títol:Adaptive learning-based resource management strategy in fog-to-cloud
Data lectura:20/10/2020
Director/a:GARCÍA ALMIÑANA, JORDI
Codirector/a:MASIP BRUIN, JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Essentiality of managing the resource information in the coordinated fog-to-cloud paradigm
Sengupta, S.; Garcia, J.; Masip, X.
International journal of communication systems, ISSN: 1074-5351 (JCR Impact Factor-2019: 1.319; Quartil: Q3)
Data de publicació: 26/12/2019
Article en revista

An architectural schema for performance prediction using machine learning in the fog-to-cloud paradigm
2019 IEEE 10th Annual Ubiquitous Computing, Electronics & Mobile Communication Conference
Data de presentació: 10/2019
Presentació de treball en congressos

SFDDM: a secure distributed database management in combined fog-to-cloud systems
2019 IEEE 24th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Collaborative learning-based schema for predicting resource usage and performance in F2C paradigm
14th IEEE International Conference on Advanced Networks and Telecommunications Systems
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RIERA VILLANUEVA, MARC
Títol:Low-power accelerators for cognitive computing
Data lectura:09/10/2020
Director/a:ARNAU MONTAÑES, JOSÉ MARÍA
Codirector/a:GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
CGPA: Coarse-Grained Pruning of Activations for Energy-Efficient RNN Inference
Riera, M.; Arnau, J.; Gonzalez, A.
IEEE micro, ISSN: 0272-1732 (JCR Impact Factor-2019: 3.172; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2019
Article en revista

Computation reuse in DNNs by exploiting input similarity
The 45th International Symposium on Computer Architecture
Data de presentació: 19/07/2018
Presentació de treball en congressos

The dark side of DNN pruning
The 45th International Symposium on Computer Architecture
Data de presentació: 02/06/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RAMÓN-CORTÉS VILARRODONA, CRISTIÁN
Títol:Programming models to support data science workflows
Data lectura:28/09/2020
Director/a:BADIA SALA, ROSA MARIA
Codirector/a:EJARQUE ARTIGAS, JORGE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Executing linear algebra kernels in heterogeneous distributed infrastructures with PyCOMPSs
Amela, R.; Cristián Ramón-Cortés Vilarrodona; Ejarque, J.; Conejero, J.; Badia, R.M.
Oil and gas science and technology. Revue de l'Institut Français du Pétrole, ISSN: 1294-4475 (JCR Impact Factor-2018: 1.867; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2018
Article en revista

Transparent orchestration of task-based parallel applications in containers platforms
Cristián Ramón-Cortés Vilarrodona; Serven, A.; Ejarque, J.; Lezzi, D.; Badia, R.M.
Journal of grid computing, ISSN: 1570-7873 (JCR Impact Factor-2018: 3.288; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2018
Article en revista

AutoParallel: Automatic parallelisation and distributed execution of affine loop nests in Python
Cristián Ramón-Cortés Vilarrodona; Amela, R.; Ejarque, J.; Clauss, P.; Badia, R.M.
The international journal of high performance computing applications (IJHPCA), ISSN: 1741-2846 (JCR Impact Factor-2020: 1.942; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

A programming model for hybrid workflows: combining task-based workflows and dataflows all-in-one
Cristián Ramón-Cortés Vilarrodona; Lordan, F.; Ejarque, J.; Badia, R.M.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2020: 7.187; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

The impact of non-additive genetic associations on age-related complex diseases
Guindo, M.; Amela, R.; Bonàs-Guarch, S.; Puiggros, M.; Salvoro, C.; Miguel-Escalada, I.; Sánchez, F.; Cristián Ramón-Cortés Vilarrodona; Badia, R.M.; Ejarque, J.; Mercader, J.; Torrents , D.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2019: 18.1
Data de publicació: 23/04/2021
Article en revista

Enabling Python to execute efficiently in heterogeneous distributed infrastructures with PyCOMPSs
7th Workshop on Python for High-Performance and Scientific Computing
Data de presentació: 11/11/2017
Presentació de treball en congressos

Boosting atmospheric dust forecast with PyCOMPSs
14th IEEE International Conference on e-Science
Data de presentació: 11/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:REJIBA, ZEINEB
Títol:Mobility-aware mechanisms for fog node discovery and selection
Data lectura:10/09/2020
Director/a:MASIP BRUIN, JAVIER
Codirector/a:MARIN TORDERA, EVA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A user-centric mobility management scheme for high-density fog computing deployments
28th International Conference on Computer Communications and Networks
Data de presentació: 30/07/2019
Presentació de treball en congressos

Computation task assignment in vehicular fog computing: a learning approach via neighbor advice
18th IEEE International Symposium on Network Computing and Applications
Data de presentació: 26/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SUÁREZ-VARELA MACIÁ, JOSÉ RAFAEL
Títol:Enabling knowledge-defined networks: Deep reinforcement learning, graph neural networks and network analytics
Data lectura:26/06/2020
Director/a:BARLET ROS, PERE
Codirector/a:CABELLOS APARICIO, ALBERTO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Flow monitoring in software-defined networks: finding the accuracy/performance tradeoffs
Suarez-varela, J.; Barlet, P.
Computer networks, ISSN: 1389-1286 (JCR Impact Factor-2018: 3.03; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/04/2018
Article en revista

Routing in optical transport networks with deep reinforcement learning
Suarez-varela, J.; Mestres, A.; Yu, J.; Kuang, L.; Feng, H.; Albert Cabellos-Aparicio; Barlet, P.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2019: 3.425; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2019
Article en revista

RouteNet: leveraging graph neural networks for network modeling and optimization in SDN
Rusek, K.; Suarez-varela, J.; Almasan, P.; Barlet, P.; Albert Cabellos-Aparicio
IEEE journal on selected areas in communications, ISSN: 0733-8716 (JCR Impact Factor-2020: 9.144; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/06/2020
Article en revista

Unveiling the potential of Graph Neural Networks for network modeling and optimization in SDN
5th Symposium on SDN Research
Data de presentació: 04/04/2019
Presentació de treball en congressos

Feature engineering for deep reinforcement learning based routing
2019 IEEE International Conference on Communications
Data de presentació: 21/05/2019
Presentació de treball en congressos

Detecting cryptocurrency miners with NetFlow/IPFIX network measurements
5th IEEE International Workshop on Measurements and Networking
Data de presentació: 08/07/2019
Presentació de treball en congressos

Challenging the generalization capabilities of Graph Neural Networks for network modeling
ACM Conference on Special Interest Group on Data Communication 2019
Data de presentació: 21/08/2019
Presentació de treball en congressos

Towards more realistic network models based on Graph Neural Networks
15th International Conference on Emerging Networking Experiments and Technologies
Data de presentació: 09/12/2019
Presentació de treball en congressos

Is machine learning ready for traffic engineering optimization?
29th IEEE International Conference on Network Protocols
Data de presentació: 02/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ANGLADA SÁNCHEZ, MARTÍ
Títol:Exploiting frame coherence in real-time rendering for energy-efficient GPUs.
Data lectura:09/06/2020
Director/a:GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA
Codirector/a:PARCERISA BUNDO, JOAN MANUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
SyRA: early system reliability analysis for cross-layer soft errors resilience in memory arrays of microprocessor systems
Vallero, A.; Savino, A.; Chatzidimitriou, A.; Kaliorakis, M.; Kooli, M.; Riera, M.; Anglada, M.; Di Natale, G.; Bosio, A.; Canal, R.; Gonzalez, A.; Gizopoulos, D.; Mariani, R.; Stefano Di Carlo
IEEE transactions on computers, ISSN: 0018-9340 (JCR Impact Factor-2018: 3.131; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/12/2018
Article en revista

AUTOR/A:NARO, DANIEL
Títol:Security strategies in genomic files
Data lectura:15/05/2020
Director/a:DELGADO MERCE, JAIME M.
Codirector/a:LLORENTE VIEJO, SILVIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Reversible fingerprinting for genomic information
Naro, D.; Delgado, J.; Llorente, S.
Multimedia tools and applications, ISSN: 1380-7501 (JCR Impact Factor-2020: 2.757; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/01/2020
Article en revista

Side channel attack on a partially encrypted MPEG-G file
Naro, D.; Delgado, J.; Llorente, S.
Multimedia tools and applications, ISSN: 1380-7501 (JCR Impact Factor-2019: 2.313; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

AUTOR/A:SEMBROIZ AUSEJO, DAVID
Títol:Ambient intelligence in buildings. Design and development of an interoperable Internet of Things platform
Data lectura:06/03/2020
Director/a:CAREGLIO, DAVIDE
Codirector/a:RICCIARDI, SERGIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Chapter 10- A novel cloud-based IoT architecture for smart building automation
Sembroiz, D.; Ricciardi, S.; Careglio, D.
Elsevier
Data de publicació: 2018
Capítol en llibre

A GRASP meta-heuristic for evaluating the latency and lifetime impact of critical nodes in large wireless sensor networks
Sembroiz, D.; Ojaghi Kahjogh, B.; Careglio, D.; Ricciardi, S.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/11/2019
Article en revista

AUTOR/A:CADENELLI, NICOLA
Títol:Hardware/software co-design for data-intensive genomics workloads
Data lectura:19/12/2019
Tutor/a:BECERRA FONTAL, YOLANDA
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Codirector/a:POLO BARDÉS, JORDÀ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Enabling genomics pipelines in commodity personal computers with flash storage
Cadenelli, N.; Jun, S.; Polo, J.; Wright, A.; Carrera, D.; Mithal, A.
Frontiers in genetics, ISSN: 1664-8021 (JCR Impact Factor-2019: 3.258; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

AUTOR/A:MILUTINOVIC, SUZANA
Títol:On the limits of probabilistic timing analysis
Data lectura:18/12/2019
Director/a:CAZORLA ALMEIDA, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:ABELLA FERRER, JAIME
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Increasing the reliability of software timing analysis for cache-based processors
Milutinovic, S.; Mezzetti, Enrico; Abella, J.; Cazorla, F. J.
IEEE transactions on computers, ISSN: 0018-9340 (JCR Impact Factor-2019: 2.711; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2019
Article en revista

Measurement-based cache representativeness on multipath programs
55rd Design Automation Conference
Data de presentació: 06/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BAIG, SHUJA-UR-REHMAN
Títol:Data center's telemetry reduction and prediction through modeling techniques
Data lectura:17/12/2019
Tutor/a:BECERRA FONTAL, YOLANDA
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Codirector/a:BERRAL GARCÍA, JOSEP LLUÍS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Adaptive prediction models for data center resources utilization estimation
Baig, S.; Iqbal, W.; Berral, J.; Erradi, A.; Carrera, D.
IEEE transactions on network and service management, ISSN: 1932-4537 (JCR Impact Factor-2019: 3.878; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2019
Article en revista

Real-time data center's telemetry reduction and reconstruction using Markov chain models
Baig, S.; Iqbal, W.; Berral, J.; Erradi, A.; Carrera, D.
IEEE systems journal, ISSN: 1932-8184 (JCR Impact Factor-2019: 3.987; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2019
Article en revista

Adaptive sliding windows for improved estimation of data center resource utilization
Baig, S.; Iqbal, W.; Berral, J.; Carrera, D.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2020: 7.187; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Automatic distributed deep learning using resource-constrained edge devices
Gutierrez-Torre, A.; Bahadori, K.; Baig, S.; Iqbal, W.; Vardanega, T.; Berral, J.; Carrera, D.
IEEE internet of things journal, ISSN: 2327-4662 (JCR Impact Factor-2019: 9.936; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

AUTOR/A:GARRIDO PLATERO, LUIS ANGEL
Títol:Virtualization techniques for memory resource exploitation
Data lectura:26/11/2019
Director/a:CARPENTER, PAUL MATTHEW
Codirector/a:BADIA SALA, ROSA MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Continuous-action reinforcement learning for memory allocation in virtualized servers
International Conference on High Performance Computing 2019
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

SmarTmem: Intelligent management of transcendent memory in a virtualized server
33rd International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops
Data de presentació: 05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CAPDEVILA PUJOL, JOAN
Títol:Exploring the topical structure of short text through probability models: from tasks to fundamentals
Data lectura:26/09/2019
Director/a:TORRES VIÑALS, JORDI
Codirector/a:CERQUIDES BUENO, JESÚS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Experiments with learning graphical models on text
Capdevila, J.; Zhao, H.; Petitjean, F.; Buntine, W.
Behaviormetrika, ISSN: 1349-6964
Data de publicació: 2018
Article en revista

AUTOR/A:VILLALBA NAVARRO, ÁLVARO
Títol:Scalable processing of aggregate functions for data streams in resource-constrained environments
Data lectura:05/09/2019
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Multi-tenant Pub/Sub processing for real-time data streams
24th International European Conference on Parallel and Distributed Computing
Data de presentació: 08/2018
Presentació de treball en congressos

Constant-time approximate sliding window framework with error control
22nd IEEE International Symposium on Real-Time Distributed Computing
Data de presentació: 05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JAULMES, LUC ÉTIENNE
Títol:Exploiting task-based programming models for resilience
Data lectura:21/06/2019
Director/a:CASAS GUIX, MARC
Codirector/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A vulnerability factor for ECC-protected memory
25th IEEE International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

Runtime-guided ECC protection using online estimation of memory vulnerability
2020 International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis
Data de presentació: 11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RADULOVIC, MILAN
Títol:Memory bandwidth and latency in HPC: System requirements and performance impact
Data lectura:07/05/2019
Tutor/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Director/a:RADOJKOVIC, PETAR
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Multilevel simulation-based co-design of next generation HPC microprocessors
12th International Workshop on Performance Modeling, Benchmarking and Simulation of High Performance Computer Systems
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CARNEIRO DO AMARAL, MARCELO
Títol:Improving resource efficiency in virtualized datacenters
Data lectura:29/04/2019
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Codirector/a:POLO BARDÉS, JORDÀ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
DRMaestro: orchestrating disaggregated resources on virtualized data-centers
Carneiro Do, M.; Polo, J.; Carrera, D.; González, N.; Yang, C.; Morari, A.; D'Amora, B.; Youssef, A.; Steinder, M.
Journal of cloud computing, ISSN: 2192-113X (JCR Impact Factor-2019: 6.6
Data de publicació: 06/03/2021
Article en revista

AUTOR/A:CHASAPIS, DIMITRIOS
Títol:Towards resource-aware computing for task-based runtimes and parallel architectures
Data lectura:24/04/2019
Director/a:CASAS GUIX, MARC
Codirector/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Power efficient job scheduling by predicting the impact of processor manufacturing variability
33rd International Conference on Supercomputing
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RUMIPAMBA ZAMBRANO, RUBÉN DARÍO
Títol:Contributions to network planning and operation of Flex-Grid/SDM optical core networks
Data lectura:14/03/2019
Director/a:PERELLO MUNTAN, JORDI
Codirector/a:SPADARO, SALVATORE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Greenfield gradual migration planning toward spectrally-spatially flexible optical networks
Lechowicz, P.; Goscien, R.; Rumipamba, R.; Perello, J.; Spadaro, S.; Walkowiak, K.
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2019: 11.052; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2019
Article en revista

Design and assessment of FM-MCFs-suited SDM-ROADMs with versatile spatial group configurations and unified QoT estimator
Rumipamba, R.; Muñoz, R.; Casellas Regi, Ramon; Perello, J.; Spadaro, S.; Elfiqi, A.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2020: 4.142; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/11/2020
Article en revista

AUTOR/A:SERRANO GRACIA, MARÍA ASTÓN
Títol:A time-predictable parallel programing model for real-time systems
Data lectura:13/03/2019
Tutor/a:MARTORELL BOFILL, XAVIER
Director/a:QUIÑONES MORENO, EDUARDO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Predictable parallel programming with OpenMP
Serrano, M.; Royuela, S.; Marongiu, A.; Quiñones, E.
River Publishers
Data de publicació: 2018
Capítol en llibre

Towards an OpenMP specification for critical real-time systems
14th International Workshop on OpenMP
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

Response-time analysis of DAG tasks supporting heterogeneous computing
55rd Design Automation Conference
Data de presentació: 06/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SHARIATI, MOHAMMAD BEHNAM
Títol:Design, monitoring and performance evaluation of high capacity optical networks
Data lectura:22/02/2019
Director/a:VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO
Codirector/a:COMELLAS COLOME, JAUME
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Real-time optical spectrum monitoring in filterless optical metro networks
Shariati, M.; Ruiz, M.; Fresi, F.; Sgambelluri, A.; Cugini, F.; Velasco, L.
Photonic network communications, ISSN: 1387-974X (JCR Impact Factor-2020: 2.028; Quartil: Q3)
Data de publicació: 17/06/2020
Article en revista

QoT-aware performance evaluation of spectrally-spatially flexible optical networks over FM-MCFs
Arpanaei, F.; Ardalani, N.; Beyranvand, H.; Shariati, M.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2020: 3.984; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Predictive autonomic transmission for low-cost low-margin metro optical networks
Ruiz, M.; Boitier, F.; Shariati, M.; Layec, P.; Velasco, L.
Photonic network communications, ISSN: 1387-974X (JCR Impact Factor-2020: 2.028; Quartil: Q3)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Feature-based optical spectrum monitoring for failure detection and identification
21st International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 10/07/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SALAMI, BEHZAD
Títol:Aggressive undervolting of FPGAs: power & reliability trade-offs
Data lectura:19/11/2018
Director/a:CRISTAL KESTELMAN, ADRIAN
Codirector/a:UNSAL, OSMAN SABRI
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Hardware acceleration for query processing: Leveraging FPGAs, CPUs, and memory
Arcas Abella, Oriol; Armejach, A.; Hayes, T.; Malazgirt, G.; Palomar, Ó.; Salami, B.; Sonmez, Nehir
Computing in science and engineering, ISSN: 1521-9615 (JCR Impact Factor-2019: 3.2
Data de publicació: 01/2016
Article en revista

Exceeding conservative limits: A consolidated analysis on modern hardware margins
Papadimitriou, G.; Chatzidimitriou, A.; Gizopoulos, D.; Reddi, V.; Leng, J.; Salami, B.; Unsal, O.; Cristal, A.
IEEE transactions on device and materials reliability, ISSN: 1530-4388 (JCR Impact Factor-2020: 1.761; Quartil: Q3)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

A demo of FPGA aggressive voltage downscaling: power and reliability tradeoffs
28th International Conference on Field Programmable Logic and Applications
Data de presentació: 08/2018
Presentació de treball en congressos

Fault characterization through FPGA undervolting
28th International Conference on Field Programmable Logic and Applications
Data de presentació: 08/2018
Presentació de treball en congressos

Evaluating built-in ECC of FPGA on-chip memories for the mitigation of undervolting faults
27th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed, and Network
Data de presentació: 02/2019
Presentació de treball en congressos

Modern hardware margins: CPUs, GPUs, FPGAs: recent system-level studies
25th IEEE International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

A novel FPGA-based high throughput accelerator for binary search trees
17th International Conference on High Performance Computing and Simulation
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

On the resilience of deep learning for reduced-voltage FPGAs
28th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed, and Network-Based Processing
Data de presentació: 03/2020
Presentació de treball en congressos

LEGaTO: Low-energy, secure, and resilient toolset for heterogeneous computing
23rd Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition
Data de presentació: 03/2020
Presentació de treball en congressos

An experimental study of reduced-voltage operation in modern FPGAs for neural network acceleration
50th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks
Data de presentació: 07/2020
Presentació de treball en congressos

Demonstrating reduced-voltage FPGA-based neural network acceleration for power-efficiency
30th International Conference on Field-Programmable Logic and Applications
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
07/04/202231/10/2023Cognitive Fractal and Secure Edge Based On Unique Open-Safe-Reliable-Low Power Hardware Platform NodeGOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, MINECO; European Union Horizon 2020
14/03/202231/07/2022Organizar, preparar y dar soporte a la celebración de pruebas de interoperabilidad remotas para validación de firmas electrónicas AdES y contenedores ASiCETSI
15/02/202230/07/2022Implementació i avaluació en el marc de subcontracte “EU Blockchain pre-commercial procurement (CNECT/2020/OP/0055)”IOTA Stiftung
25/01/202206/06/2022Ciberseguretat: Desplegament, optimització i securització plataforma monitoritzacióAPOLO ANALYTICS SL
01/01/202231/12/2024Towards a smart and efficient telecom infrastructure meeting current and future industry needsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2025Hpc EuRopean ConsortiUm Leading Education activitieSEUROPEAN COMMISSION
15/12/202116/05/2022Contracte de col·laboració per serveis de ciberseguretatHOLALUZ-CLIDOM SA
01/11/202131/10/2024Beyond 5G – OPtical nEtwork coNtinuumEUROPEAN COMMISSION
01/11/202130/09/2023Life in the AI EraCommission of European Communities
29/10/202129/10/2021Programa que comprova la conformitat de signatures digitals contra la norma JAdES ETSI TS 119182: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); JAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and JAdES baseline signatures"
25/10/202130/06/2022Servei de mentoria científica dins de l'Advisory Board del repte TDA (Tecnologies Digitals Avançades) en CiberseguretatFUNDACIÓ i2CAT
01/10/202129/04/2022NGIatlantic.eu 03_275EUROPEAN COMMISSION
01/10/202130/03/2022NGIatlantic.eu application 03-277EUROPEAN COMMISSION
01/09/202131/08/2024AI-powered Intent-Based packet and Optical transport Networks and edge and cloud computing for beyond 5GAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Mecanismos para la gestión segura y eficiente de información genómica adaptada a laboratorios clínicos: Aspectos de seguridadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Investigación en futuras redes totalmente optimizadas mediante inteligencia artificial - AAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Arquitecturas de Dominio Específico para Sistemas de Computación Energéticamente EficientesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2022Improve the technical maturity of FlowNN and build influence of FlowNN in the industryHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/09/202131/08/2024Supervisión de flota de drones y optimización de los planes de vuelo de operaciones comercialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024artificial Intelligence threat Reporting and Incident response SystemEuropean Commission
01/07/202131/01/2022Diseño e implementación de herramienta de comprobación de conformidad de firmas digitales JAdESDefinición de casos de test para evento de pruebas remotas de interoperabilidad de firmas JAdESSoporteETSI
30/06/202131/12/2021Increasing the endurance of large STT-RAM Last-Level caches by using compression and a precise aging modelHiPEAC (NoE - Unión Europea)
25/06/202124/03/2022Trusted and reliable content on future blockchainsEUROPEAN COMMISSION
14/05/202113/11/2022Drones against COVID-19 Propagation by Controlling Capacity in Public SpacesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/04/202129/04/2021Acceso a datos almacenados en un sistema de base de datos
13/04/202131/12/2021COLLIDER - MOCCA TECHNOLOGIESFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/04/202131/03/2022Graph-Driven Acceleration of Graph Neural NetworksNEC Laboratories Europe
01/04/202131/03/2022Evolución y mantenimiento correctivo de herramienta de comprobación de conformidad de Trusted Lists de los estados miembros de la Unión Europea.ETSI
01/04/202131/03/2024Towards EXtreme scale Technologies and Accelerators for euROhpc hw/Sw Supercomputing Applications for exascaleEuropean Commission
01/04/202131/03/2022WalCycData: A data infrastructure for vulnerable road usersEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
31/03/202131/03/2021Distributed indexes
10/02/202131/03/2022Preparación y soporte a la conducción de unas pruebas de interoperabilidad remota sobre el estándar ETSI EN 319 532 sobre correo electrónico certificadoETSI
01/02/202131/07/2021Decentralized data ecosystem for the Open Blockchain for Asset Disposition Alliance. Provision of a Ledger testbed as a permissioned Ethereum ledger that record events or transactions, and run smart cEUROPEAN COMMISSION
01/01/202131/12/2022CONCEPT OF OPERATIONS FOR EUROPEAN U-SPACE SERVICES - EXTENSION FOR URBAN AIR MOBILITYCommission of European Communities
01/01/202131/12/2024MENTOR presents a timely proposal to train 6 ESRs in the interdisciplinary field of high industrial importance: ML applications in multi-band optical communications.EUROPEAN COMMISSION
01/01/202131/12/2021EIT-UM-2020-21065EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
22/11/202022/05/2022GUAITA: una Plataforma per a la Gestió de VulnerabilitatsAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/11/202030/10/2022Redes inalámbricas integradas en sistemas de computación avanzadosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202031/12/2022H2020-894116-SYN+AIRCommission of European Communities
01/10/202001/10/2023Ciberseguridad Industria 4.0AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202030/09/2021IGNNITION: Fast prototyping of complex Graph Neural Networks for network optimizationCommission of European Communities
01/10/202001/10/2020Method and system for determining the amount of oxyden required by a user with respiratory problems
01/09/202031/08/2023A coordinated framework for cyber resilient supply chain systems over complex ICT infrastructuresCommission of European Communities
01/07/202031/12/2020Crowdsourced Obtention and Analytics of Data About the Crowding of Public Spaces for the Benefit of Public Transport and Mobility in CitiesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/07/202001/02/2021DLT4EU - Circular Economy Open CallEuropean Union Horizon 2020
02/06/202002/06/2020Sistema y método para el rastreo de objetos en movimiento en vehículos
01/06/202031/05/2024UPC-Computación de Altas Prestaciones VIIIAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Sistemas informáticos y de red descentralizados con recursos distribuidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/06/2023Arquitectura y programación de computadores escalables de alto rendimiento y bajo consumo. Jerarquía de memoria, gestión de tareas, y optimización de aplicacionesAgencia Estatal de Investigación; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
13/05/202007/05/2022Subcontratación de servicios de Coordinación, Gestión y Dirección de un plan de formación en materia de Ciberseguridad para l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya y la dinamización de la formación oEVERIS BPO, SLU
01/05/202001/11/2022A Unified Integrated Remain Well Clear Concept in Airspace D-G Class- URCLeaEDCommission of European Communities
22/04/202022/07/2020Cap infant sense accés a l'escola des de casaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
13/04/202013/04/2020Merging level cache and data cache units having indicator bits related to speculative execution
01/04/202031/03/2023PROCESAMIENTO DE FLUJO DISTRIBUIDO EN SISTEMAS DE NIEBLA Y BORDE MEDIANTE COMPUTACIÓN TRANSPRECISAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202031/03/2023Marco de asignación de recursos holístico y fundacional para servicios edge computing optimizados y con alto impactoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202031/03/2022Lenovo-BSC Collaboration Agreement: SoW no. 2: ScanflowLenovo Spain SL
01/03/202028/02/2021HahatayCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/01/202006/01/2020Disabling cache portions during low voltage operations - third continuation
01/01/202030/06/2020EU-US collaboration on NGI - NGI Explorers ProgramCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Research and Development Project with HuaweiHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020InnovaCity 2.0EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Construcció, gestió,manteniment DRONELABAJUNTAMENT CASTELLDEFELS
01/01/202031/12/2022Monitorización IoT de la calidad del aireAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2022gaZ: Grupo de Arquitectura de Computadores de la UZ. Reconocimiento y Financiación de Grupo de Investigación de Referencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, área de Tecnología.Gobierno de Aragón. Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad
01/01/202031/01/2021Certificar la custodia amb BlockchainAgència de Residus de Catalunya
01/01/202031/12/2022MareNostrum Exascale Emulation PlatformEuropean Commission
13/11/201931/12/2020FOOXY - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201931/01/2022A software engine for multi-criteria decision support in flight managementCommission of European Communities
01/11/201930/04/2020Fast virtual SoC for advanced GPS algorithm evaluationGENT UNIVERSITEIT
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
30/10/201931/10/2020Preparar y dar soporte a las pruebas remotas de interoperabilidad basados en diferentes estándares de ETSI. Mantener herramientas de comprobación de conformidad de formatos de firmas digitales respectETSI
01/10/201930/09/2022Architecting More Than Moore – Wireless Plasticity for Heterogeneous Massive Computer ArchitecturesCommission of European Communities
01/09/201928/02/2025CoCoUnit: An Energy-Efficient Processing Unit for Cognitive ComputingCommission of European Communities
01/08/201931/07/2022Research on an architecture/solution for BGP security and the overall problem of and Inter-Domain Routing securityHUAWEI TECHNOLOGIES Co
04/07/201903/07/2020decentraLizEd Data Governance for nExt geneRation internetCommission of European Communities
01/07/201930/11/2021Proyecto POLDER (convocatoria 2019 de EUREKA-ITEA3)STARFLOW, S.L.
26/06/201926/07/2019Desenvolupament prova de concepte d'arquitectura BIG DATAFUNDACIÓ i2CAT
01/06/201931/05/2021TRaceo y ACompañamiento en el viaje con medios ITAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022Inteligencia Artificial aplicada a Grafos para Redes Biológicas y de ComunicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Prestación de servicios de confianza en nubes periféricos descentralizadas para múltiples entornosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Economía participativa para una plataforma computacional comunitaria descentralizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022Resiliencia Unificada para Sistemas InformáticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/06/201931/01/2022H2020-825268-LEDGER - Pangea - decentraLizEd Data Governance for nExt geneRation internetEuropean Union Horizon 2020
01/06/201930/11/2021Designing RISC-V-based Accelerators for next generation ComputersFondo Europeo de Desarrollo Regional
24/04/201923/04/2022EUROCONTROL -PHDEUROCONTROL
01/03/201928/02/2020Projecte OrigenCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Desplegament i test d’una plataforma de monitorització en interiors d’habitatges per donar suport a l’acompanyament de la gent granCentre Cooperació per al Desenvolupament
20/02/201920/02/2020Networking Query Language for Mapping Services in Overlay NetworksSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
12/01/201928/02/2022871174 - HiPEAC 6 - European Network of Excelence on High Performance and Embedded Architecture and CompilationEuropean Horizon 2020. Funding scheme: CSA - Coordination & Support Action. Topic: ICT-04-2015
01/01/201931/12/2022REAL-time monitoring and mitigation of nonlinearCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Gestión de una arquitectura jerárquica Fog-to-cloud para escenarios IoT: Compartición de recursosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Supporting and maintaining the Trusted List Conformance Checker. This includes: fixing identified bugs; updating the tol to match requirements of updated revisions of ETSI TS 119 612; and add the capaETSI
01/01/201931/12/2021Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2020Mejora de la infraestructura científico-técnica del Departamento de Arquitectura de Computadores de la UPCAgencia Estatal de Investigación
01/12/201830/11/2021SGA1 (Specific Grant Agreement 1) OF THE EUROPEAN PROCESSOR INITIATIVE (EPI)European Commission
22/11/201830/04/2019Conveni de col.laboració en Innovació en CiberseguretatFUNDACIÓ i2CAT
04/10/201829/02/2020STF-560: estándares que definan sintaxis estructurada para políticas de firma electrónica y acciones encaminadas a conseguir la aceptación de los servicios fiables europeos más allá de la UE.ETSI
20/09/201831/12/2019Gift funding to support the research on Network Twin System Modeling for Progressive ComputingFUTUREWEI TECHNOLOGIES INC.
17/07/201802/07/2021Col·laboració per promoure la innovació en els serveis TIC dels diferents àmbits d'acció pública i privada.SBS SEIDOR, S.L.
11/07/201811/07/2018Open Overlay Router
03/07/201803/07/2018Propagating a Prefetching Profile Bit from a Prefetch Queue to a Data Cache to Indicate that a Line Was Prefetched in Response to an Instruction within a Code Region
01/05/201830/04/2021REliable power and time-ConstraInts-aware Predictive management of heterogeneous Exascale systemsEuropean Commission
08/04/201808/04/2018Utilization of Register Checkpointing Mechanism with Pointer Swapping to Resolve Multithreading Mis-speculations
01/03/201831/12/2018Blockchain-based community networksAmmbrTech SCRL
01/03/201828/02/2022Ajut per a contractació RYC-2016-21104AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/201830/09/2018FEDERATION FOR FUTURE RESEARCH EXPERIMENTATION PLUSCommission of European Communities
26/01/201825/01/2019Intelligent routing based on traffic preHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
08/01/201831/03/2021Nuevos mecanismos inteligentes para medidas activas y pasivas de red en entornos multiconectadosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Gestión y Análisis de Datos ComplejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2021CogniTive 5G application-aware optical metro netWorks Integrating moNitoring, data analyticS and optimizationAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Arquitectura de Computadors d'Altes PrestacionsAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
13/12/201702/09/2021Open Data based real-time urban mobility for car fleetsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/11/201713/11/2017A METHOD AND COMPUTER PROGRAMS FOR IDENTIFYING VIDEO STREAMING QOE FROM NETWORK TRAFFIC
01/10/201730/09/2018CPU Steal Time in Linux Container Based InfrastructuresAmazon Web Services Inc.
25/09/201701/11/2019Concepción y coordinación del desarrollo de un sistema Big DataINTELLIGENT CLIENT DATA SERVICES SL
25/09/201701/11/2019Plataforma on-line tratam BigDataINTELLIGENT CLIENT DATA SERVICES SL
01/09/201731/08/2021Technology Transfer via Multinational Application ExperimentsCommission of European Communities
01/09/201730/11/2019Concept of Operations for EuRopean UTM SystemsCommission of European Communities
01/09/201731/12/2020My Travel CompanionCommission of European Communities
01/09/201731/12/2021Co-designed Innovation and System for Resilient Exascale Computing in Europe: From Applications to SiliconEuropean Commission
24/07/201724/07/2018Network Machine Learning: High-Value UseHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
10/07/201710/07/2017Sistema y procedimiento para el control a la adherencia de tratamientos médicos
18/06/201718/06/2017Intelligent adaptive transport layer to enhance performance using multiple channels
13/06/201713/06/2017Disabling cache portions during low voltage operations - second continuation
01/06/201730/06/2020End-to-End Cognitive Network Slicing and Slice Management Framework in Virtualised Multi-Domain, Multi-Tenant 5G NetworksCommission of European Communities
01/06/201730/09/2020METRO High bandwidth, 5G Application-aware optical network, with edge storage,Commission of European Communities
01/06/201731/12/2020Performance evaluation of the Staflow SystemSTARFLOW, S.L.
29/05/201729/05/2017Managing task dependency
18/05/201717/07/2017Desenvolupament d'un frontend basat en tecnologia web i un interface amb una plataforma d'anàlisi de dades basada en web services en l'àmbit del màrqueting i publicitatESPACIO INVERSOR 5000, SL
01/05/201731/10/2017Federated Interoperable Semantic IoT/cloud Testbeds and ApplicationsCommission of European Communities
01/03/201731/10/2019Encapsulado de herramientas virtual para una gestión robusta de la heterogeneidad entre capas en sistemas ciberfísicos complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
08/02/201731/12/2020C-ROADS SPAINCommission of European Communities
05/01/201728/02/2019RPAS-CAFEEUROCONTROL AGENCY
01/01/201731/12/2020VisorSurf - A Hardware Platform for Software-driven Functional MetasurfacesCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Lightweight Computation for Networks at the EdgeCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Towards an Open, Secure, Decentralized and Coordinated Fog-to-Cloud Management EcosystemCommission of European Communities
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-02INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201731/12/2018TRUst-Enhancing certified Solutions for SEcurity and protection of Citizens’ rights in digital EuropeCommission of European Communities
01/01/201731/12/2018PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CIBERSEGURIDAD VIVETFUNDACION APWG EUROPEAN UNION FOUND
01/01/201730/09/2019Mi compañero de viajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2018Redes comunitarias en regiones en desarolloAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2019Marco de servicios modulares para provisión de servicios IoT locales en entornos múltiplesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2019(TIN2016-76635-C2-1-R) Arquitectura y programación de computadores escalables de alto rendimiento y bajo consumo (APCE)CICYT. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (MINECO). AEI. FEDER
01/01/201729/02/2020779656 - HiPEAC 5 - European Network of Excelence on High Performance and Embedded Architecture and CompilationEuropean Horizon 2020. Funding scheme: CSA - Coordination & Support Action. Topic: ICT-04-2015
01/01/201731/12/2021IBM-BSC Deep Learning CenterIBM
27/06/201313/11/2017Contracte de transferència de tecnologia Talaia Networks, S.L.Talaia Networks, S.L.

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat:Altre professorat vinculat al programa de doctorat:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
07/04/202231/10/2023Cognitive Fractal and Secure Edge Based On Unique Open-Safe-Reliable-Low Power Hardware Platform NodeGOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, MINECO; European Union Horizon 2020
14/03/202231/07/2022Organizar, preparar y dar soporte a la celebración de pruebas de interoperabilidad remotas para validación de firmas electrónicas AdES y contenedores ASiCETSI
15/02/202230/07/2022Implementació i avaluació en el marc de subcontracte “EU Blockchain pre-commercial procurement (CNECT/2020/OP/0055)”IOTA Stiftung
25/01/202206/06/2022Ciberseguretat: Desplegament, optimització i securització plataforma monitoritzacióAPOLO ANALYTICS SL
01/01/202231/12/2024Towards a smart and efficient telecom infrastructure meeting current and future industry needsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2025Hpc EuRopean ConsortiUm Leading Education activitieSEUROPEAN COMMISSION
15/12/202116/05/2022Contracte de col·laboració per serveis de ciberseguretatHOLALUZ-CLIDOM SA
01/11/202131/10/2024Beyond 5G – OPtical nEtwork coNtinuumEUROPEAN COMMISSION
01/11/202130/09/2023Life in the AI EraCommission of European Communities
29/10/202129/10/2021Programa que comprova la conformitat de signatures digitals contra la norma JAdES ETSI TS 119182: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); JAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and JAdES baseline signatures"
25/10/202130/06/2022Servei de mentoria científica dins de l'Advisory Board del repte TDA (Tecnologies Digitals Avançades) en CiberseguretatFUNDACIÓ i2CAT
01/10/202129/04/2022NGIatlantic.eu 03_275EUROPEAN COMMISSION
01/10/202130/03/2022NGIatlantic.eu application 03-277EUROPEAN COMMISSION
01/09/202131/08/2024AI-powered Intent-Based packet and Optical transport Networks and edge and cloud computing for beyond 5GAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Mecanismos para la gestión segura y eficiente de información genómica adaptada a laboratorios clínicos: Aspectos de seguridadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Investigación en futuras redes totalmente optimizadas mediante inteligencia artificial - AAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Arquitecturas de Dominio Específico para Sistemas de Computación Energéticamente EficientesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2022Improve the technical maturity of FlowNN and build influence of FlowNN in the industryHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/09/202131/08/2024Supervisión de flota de drones y optimización de los planes de vuelo de operaciones comercialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024artificial Intelligence threat Reporting and Incident response SystemEuropean Commission
01/07/202131/01/2022Diseño e implementación de herramienta de comprobación de conformidad de firmas digitales JAdESDefinición de casos de test para evento de pruebas remotas de interoperabilidad de firmas JAdESSoporteETSI
30/06/202131/12/2021Increasing the endurance of large STT-RAM Last-Level caches by using compression and a precise aging modelHiPEAC (NoE - Unión Europea)
25/06/202124/03/2022Trusted and reliable content on future blockchainsEUROPEAN COMMISSION
14/05/202113/11/2022Drones against COVID-19 Propagation by Controlling Capacity in Public SpacesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/04/202129/04/2021Acceso a datos almacenados en un sistema de base de datos
13/04/202131/12/2021COLLIDER - MOCCA TECHNOLOGIESFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/04/202131/03/2022Graph-Driven Acceleration of Graph Neural NetworksNEC Laboratories Europe
01/04/202131/03/2022Evolución y mantenimiento correctivo de herramienta de comprobación de conformidad de Trusted Lists de los estados miembros de la Unión Europea.ETSI
01/04/202131/03/2024Towards EXtreme scale Technologies and Accelerators for euROhpc hw/Sw Supercomputing Applications for exascaleEuropean Commission
01/04/202131/03/2022WalCycData: A data infrastructure for vulnerable road usersEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
31/03/202131/03/2021Distributed indexes
10/02/202131/03/2022Preparación y soporte a la conducción de unas pruebas de interoperabilidad remota sobre el estándar ETSI EN 319 532 sobre correo electrónico certificadoETSI
01/02/202131/07/2021Decentralized data ecosystem for the Open Blockchain for Asset Disposition Alliance. Provision of a Ledger testbed as a permissioned Ethereum ledger that record events or transactions, and run smart cEUROPEAN COMMISSION
01/01/202131/12/2022CONCEPT OF OPERATIONS FOR EUROPEAN U-SPACE SERVICES - EXTENSION FOR URBAN AIR MOBILITYCommission of European Communities
01/01/202131/12/2024MENTOR presents a timely proposal to train 6 ESRs in the interdisciplinary field of high industrial importance: ML applications in multi-band optical communications.EUROPEAN COMMISSION
01/01/202131/12/2021EIT-UM-2020-21065EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
22/11/202022/05/2022GUAITA: una Plataforma per a la Gestió de VulnerabilitatsAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/11/202030/10/2022Redes inalámbricas integradas en sistemas de computación avanzadosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202031/12/2022H2020-894116-SYN+AIRCommission of European Communities
01/10/202001/10/2023Ciberseguridad Industria 4.0AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202030/09/2021IGNNITION: Fast prototyping of complex Graph Neural Networks for network optimizationCommission of European Communities
01/10/202001/10/2020Method and system for determining the amount of oxyden required by a user with respiratory problems
01/09/202031/08/2023A coordinated framework for cyber resilient supply chain systems over complex ICT infrastructuresCommission of European Communities
01/07/202031/12/2020Crowdsourced Obtention and Analytics of Data About the Crowding of Public Spaces for the Benefit of Public Transport and Mobility in CitiesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/07/202001/02/2021DLT4EU - Circular Economy Open CallEuropean Union Horizon 2020
02/06/202002/06/2020Sistema y método para el rastreo de objetos en movimiento en vehículos
01/06/202031/05/2024UPC-Computación de Altas Prestaciones VIIIAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Sistemas informáticos y de red descentralizados con recursos distribuidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/06/2023Arquitectura y programación de computadores escalables de alto rendimiento y bajo consumo. Jerarquía de memoria, gestión de tareas, y optimización de aplicacionesAgencia Estatal de Investigación; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
13/05/202007/05/2022Subcontratación de servicios de Coordinación, Gestión y Dirección de un plan de formación en materia de Ciberseguridad para l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya y la dinamización de la formación oEVERIS BPO, SLU
01/05/202001/11/2022A Unified Integrated Remain Well Clear Concept in Airspace D-G Class- URCLeaEDCommission of European Communities
22/04/202022/07/2020Cap infant sense accés a l'escola des de casaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
13/04/202013/04/2020Merging level cache and data cache units having indicator bits related to speculative execution
01/04/202031/03/2023PROCESAMIENTO DE FLUJO DISTRIBUIDO EN SISTEMAS DE NIEBLA Y BORDE MEDIANTE COMPUTACIÓN TRANSPRECISAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202031/03/2023Marco de asignación de recursos holístico y fundacional para servicios edge computing optimizados y con alto impactoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202031/03/2022Lenovo-BSC Collaboration Agreement: SoW no. 2: ScanflowLenovo Spain SL
01/03/202028/02/2021HahatayCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/01/202006/01/2020Disabling cache portions during low voltage operations - third continuation
01/01/202030/06/2020EU-US collaboration on NGI - NGI Explorers ProgramCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Research and Development Project with HuaweiHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020InnovaCity 2.0EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Construcció, gestió,manteniment DRONELABAJUNTAMENT CASTELLDEFELS
01/01/202031/12/2022Monitorización IoT de la calidad del aireAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2022gaZ: Grupo de Arquitectura de Computadores de la UZ. Reconocimiento y Financiación de Grupo de Investigación de Referencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, área de Tecnología.Gobierno de Aragón. Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad
01/01/202031/01/2021Certificar la custodia amb BlockchainAgència de Residus de Catalunya
01/01/202031/12/2022MareNostrum Exascale Emulation PlatformEuropean Commission
13/11/201931/12/2020FOOXY - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201931/01/2022A software engine for multi-criteria decision support in flight managementCommission of European Communities
01/11/201930/04/2020Fast virtual SoC for advanced GPS algorithm evaluationGENT UNIVERSITEIT
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
30/10/201931/10/2020Preparar y dar soporte a las pruebas remotas de interoperabilidad basados en diferentes estándares de ETSI. Mantener herramientas de comprobación de conformidad de formatos de firmas digitales respectETSI
01/10/201930/09/2022Architecting More Than Moore – Wireless Plasticity for Heterogeneous Massive Computer ArchitecturesCommission of European Communities
01/09/201928/02/2025CoCoUnit: An Energy-Efficient Processing Unit for Cognitive ComputingCommission of European Communities
01/08/201931/07/2022Research on an architecture/solution for BGP security and the overall problem of and Inter-Domain Routing securityHUAWEI TECHNOLOGIES Co
04/07/201903/07/2020decentraLizEd Data Governance for nExt geneRation internetCommission of European Communities
01/07/201930/11/2021Proyecto POLDER (convocatoria 2019 de EUREKA-ITEA3)STARFLOW, S.L.
26/06/201926/07/2019Desenvolupament prova de concepte d'arquitectura BIG DATAFUNDACIÓ i2CAT
01/06/201931/05/2021TRaceo y ACompañamiento en el viaje con medios ITAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022Inteligencia Artificial aplicada a Grafos para Redes Biológicas y de ComunicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Prestación de servicios de confianza en nubes periféricos descentralizadas para múltiples entornosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Economía participativa para una plataforma computacional comunitaria descentralizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022Resiliencia Unificada para Sistemas InformáticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/06/201931/01/2022H2020-825268-LEDGER - Pangea - decentraLizEd Data Governance for nExt geneRation internetEuropean Union Horizon 2020
01/06/201930/11/2021Designing RISC-V-based Accelerators for next generation ComputersFondo Europeo de Desarrollo Regional
24/04/201923/04/2022EUROCONTROL -PHDEUROCONTROL
01/03/201928/02/2020Projecte OrigenCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Desplegament i test d’una plataforma de monitorització en interiors d’habitatges per donar suport a l’acompanyament de la gent granCentre Cooperació per al Desenvolupament
20/02/201920/02/2020Networking Query Language for Mapping Services in Overlay NetworksSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
12/01/201928/02/2022871174 - HiPEAC 6 - European Network of Excelence on High Performance and Embedded Architecture and CompilationEuropean Horizon 2020. Funding scheme: CSA - Coordination & Support Action. Topic: ICT-04-2015
01/01/201931/12/2022REAL-time monitoring and mitigation of nonlinearCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Gestión de una arquitectura jerárquica Fog-to-cloud para escenarios IoT: Compartición de recursosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Supporting and maintaining the Trusted List Conformance Checker. This includes: fixing identified bugs; updating the tol to match requirements of updated revisions of ETSI TS 119 612; and add the capaETSI
01/01/201931/12/2021Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2020Mejora de la infraestructura científico-técnica del Departamento de Arquitectura de Computadores de la UPCAgencia Estatal de Investigación
01/12/201830/11/2021SGA1 (Specific Grant Agreement 1) OF THE EUROPEAN PROCESSOR INITIATIVE (EPI)European Commission
22/11/201830/04/2019Conveni de col.laboració en Innovació en CiberseguretatFUNDACIÓ i2CAT
04/10/201829/02/2020STF-560: estándares que definan sintaxis estructurada para políticas de firma electrónica y acciones encaminadas a conseguir la aceptación de los servicios fiables europeos más allá de la UE.ETSI
20/09/201831/12/2019Gift funding to support the research on Network Twin System Modeling for Progressive ComputingFUTUREWEI TECHNOLOGIES INC.
17/07/201802/07/2021Col·laboració per promoure la innovació en els serveis TIC dels diferents àmbits d'acció pública i privada.SBS SEIDOR, S.L.
11/07/201811/07/2018Open Overlay Router
03/07/201803/07/2018Propagating a Prefetching Profile Bit from a Prefetch Queue to a Data Cache to Indicate that a Line Was Prefetched in Response to an Instruction within a Code Region
01/05/201830/04/2021REliable power and time-ConstraInts-aware Predictive management of heterogeneous Exascale systemsEuropean Commission
08/04/201808/04/2018Utilization of Register Checkpointing Mechanism with Pointer Swapping to Resolve Multithreading Mis-speculations
01/03/201831/12/2018Blockchain-based community networksAmmbrTech SCRL
01/03/201828/02/2022Ajut per a contractació RYC-2016-21104AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/201830/09/2018FEDERATION FOR FUTURE RESEARCH EXPERIMENTATION PLUSCommission of European Communities
26/01/201825/01/2019Intelligent routing based on traffic preHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
08/01/201831/03/2021Nuevos mecanismos inteligentes para medidas activas y pasivas de red en entornos multiconectadosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Gestión y Análisis de Datos ComplejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2021CogniTive 5G application-aware optical metro netWorks Integrating moNitoring, data analyticS and optimizationAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Arquitectura de Computadors d'Altes PrestacionsAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
13/12/201702/09/2021Open Data based real-time urban mobility for car fleetsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/11/201713/11/2017A METHOD AND COMPUTER PROGRAMS FOR IDENTIFYING VIDEO STREAMING QOE FROM NETWORK TRAFFIC
01/10/201730/09/2018CPU Steal Time in Linux Container Based InfrastructuresAmazon Web Services Inc.
25/09/201701/11/2019Concepción y coordinación del desarrollo de un sistema Big DataINTELLIGENT CLIENT DATA SERVICES SL
25/09/201701/11/2019Plataforma on-line tratam BigDataINTELLIGENT CLIENT DATA SERVICES SL
01/09/201731/08/2021Technology Transfer via Multinational Application ExperimentsCommission of European Communities
01/09/201730/11/2019Concept of Operations for EuRopean UTM SystemsCommission of European Communities
01/09/201731/12/2020My Travel CompanionCommission of European Communities
01/09/201731/12/2021Co-designed Innovation and System for Resilient Exascale Computing in Europe: From Applications to SiliconEuropean Commission
24/07/201724/07/2018Network Machine Learning: High-Value UseHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
10/07/201710/07/2017Sistema y procedimiento para el control a la adherencia de tratamientos médicos
18/06/201718/06/2017Intelligent adaptive transport layer to enhance performance using multiple channels
13/06/201713/06/2017Disabling cache portions during low voltage operations - second continuation
01/06/201730/06/2020End-to-End Cognitive Network Slicing and Slice Management Framework in Virtualised Multi-Domain, Multi-Tenant 5G NetworksCommission of European Communities
01/06/201730/09/2020METRO High bandwidth, 5G Application-aware optical network, with edge storage,Commission of European Communities
01/06/201731/12/2020Performance evaluation of the Staflow SystemSTARFLOW, S.L.
29/05/201729/05/2017Managing task dependency
18/05/201717/07/2017Desenvolupament d'un frontend basat en tecnologia web i un interface amb una plataforma d'anàlisi de dades basada en web services en l'àmbit del màrqueting i publicitatESPACIO INVERSOR 5000, SL
01/05/201731/10/2017Federated Interoperable Semantic IoT/cloud Testbeds and ApplicationsCommission of European Communities
01/03/201731/10/2019Encapsulado de herramientas virtual para una gestión robusta de la heterogeneidad entre capas en sistemas ciberfísicos complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
08/02/201731/12/2020C-ROADS SPAINCommission of European Communities
05/01/201728/02/2019RPAS-CAFEEUROCONTROL AGENCY
01/01/201731/12/2020VisorSurf - A Hardware Platform for Software-driven Functional MetasurfacesCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Lightweight Computation for Networks at the EdgeCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Towards an Open, Secure, Decentralized and Coordinated Fog-to-Cloud Management EcosystemCommission of European Communities
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-02INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201731/12/2018TRUst-Enhancing certified Solutions for SEcurity and protection of Citizens’ rights in digital EuropeCommission of European Communities
01/01/201731/12/2018PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CIBERSEGURIDAD VIVETFUNDACION APWG EUROPEAN UNION FOUND
01/01/201730/09/2019Mi compañero de viajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2018Redes comunitarias en regiones en desarolloAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2019Marco de servicios modulares para provisión de servicios IoT locales en entornos múltiplesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2019(TIN2016-76635-C2-1-R) Arquitectura y programación de computadores escalables de alto rendimiento y bajo consumo (APCE)CICYT. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (MINECO). AEI. FEDER
01/01/201729/02/2020779656 - HiPEAC 5 - European Network of Excelence on High Performance and Embedded Architecture and CompilationEuropean Horizon 2020. Funding scheme: CSA - Coordination & Support Action. Topic: ICT-04-2015
01/01/201731/12/2021IBM-BSC Deep Learning CenterIBM
27/06/201313/11/2017Contracte de transferència de tecnologia Talaia Networks, S.L.Talaia Networks, S.L.

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt