Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Arquitectura de Computadors

Arquitectura de Computadors

El Programa d’Arquitectura de Computadors és impartit pel Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC. Aquest Programa de Doctorat, ja de llarga trajectòria, té com a principal objectiu la formació d’investigadors amb una competència internacional en les diferents àrees temàtiques cobertes pel programa, és a dir, arquitectura de computadors, sistemes operatius, comunicacions i xarxes de computadors. 

COORDINADOR/A

Masip Bruin, Xavier

CONTACTE

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel.: 934.054.198
Correu electrònic: doctorat.ac@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat té un focus temàtic molt clar en l’àrea de l’arquitectura de computadors, per la qual cosa els estudiants que sol·licitin l’admissió al Doctorat han d’aportar un títol de màster en aquesta àrea que defineixi el perfil acadèmic de l’estudiant en l’àrea d’arquitectura de computadors (’computer sciences’). L’adequació d’aquest perfil es justifica en funció del currículum acadèmic presentat pels estudiants en el moment de la sol·licitud d’admissió.

Com a norma general, els estudiants candidats a ser admesos al Programa de Doctorat del Departament d’Arquitectura de Computadors han d’estar en disposició d’un títol de grau preferentment en informàtica o en telecomunicacions i d’un màster realitzat en aquestes àrees, com ara el Master in Innovation and Research in Informatics (MIRI) en qualsevol de les seves àrees d’especialització, Computer Networks and Distributed Systems i High Performance Computing. Els candidats hauran d’aportar a més un sòlid nivell d’anglès i una total predisposició a integrar-se en un grup de treball, a participar en projectes de recerca, a viatjar i a realitzar possibles estades a l’estranger, i a interactuar amb col·legues externs a la Universitat (empreses, centres de recerca, altres grups, etc.).

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:

a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.
g) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Nombre de places

40

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula


Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Arquitectura de Computadors (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
http://www.ac.upc.edu/ca/docencia/doctorat/programa-de-doctorat-arquitectura-de-computadors

CONTACTE:

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel.: 934.054.198
Correu electrònic: doctorat.ac@upc.edu


Convenis amb altres institucions

BSC (Barcelona Supercomputing Center)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat té un focus temàtic molt clar en l’àrea de l’arquitectura de computadors, per la qual cosa els estudiants que sol·licitin l’admissió al Doctorat han d’aportar un títol de màster en aquesta àrea que defineixi el perfil acadèmic de l’estudiant en l’àrea d’arquitectura de computadors (’computer sciences’). L’adequació d’aquest perfil es justifica en funció del currículum acadèmic presentat pels estudiants en el moment de la sol·licitud d’admissió.

Com a norma general, els estudiants candidats a ser admesos al Programa de Doctorat del Departament d’Arquitectura de Computadors han d’estar en disposició d’un títol de grau preferentment en informàtica o en telecomunicacions i d’un màster realitzat en aquestes àrees, com ara el Master in Innovation and Research in Informatics (MIRI) en qualsevol de les seves àrees d’especialització, Computer Networks and Distributed Systems i High Performance Computing. Els candidats hauran d’aportar a més un sòlid nivell d’anglès i una total predisposició a integrar-se en un grup de treball, a participar en projectes de recerca, a viatjar i a realitzar possibles estades a l’estranger, i a interactuar amb col·legues externs a la Universitat (empreses, centres de recerca, altres grups, etc.).

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Així, per tal de garantir el perfil adequat dels candidats en el procés d’admissió en un entorn acadèmic altament heterogeni, el programa ha modificat el seu procediment intern d’admissió i estableix de forma general els requisits per a l’admissió dividits en dos apartats, formal i conceptual, el primer dels quals exclou del segon.

Anàlisi formal (AF):

Consisteix en la presentació dels requisits establerts en la regulació administrativa del programa per a qualsevol estudiant que sol·liciti l’admissió. Se centren a disposar del nivell d’estudis necessari, així com en la comptabilització dels crèdits requerits. El no compliment d’aquest apartat és motiu directe de no admissió en el programa.

Anàlisi conceptual (AC):

S’inclouen els aspectes relacionats amb el grau de coneixement del candidat i les seves capacitats, així com el potencial interès per part d’un grup de recerca en el treball a realitzar. Els requisits en aquest apartat són els següents:

• TU: Títol en enginyeria afí a la temàtica del programa, especialment en informàtica o telecomunicacions. No obstant això, el programa admet també en casos excepcionals perfils en altres àrees, com ara Llicenciatura en Matemàtiques i Màster en Computer Science.

• GD: Disposar d’un grup de recerca vinculat al programa, així com d’un director/tutor o directora/tutora per a realitzar la tesi doctoral.

• BA: Experiència o coneixement explícit en l’àrea, per exemple, sobre la base de la realització d’un treball de fi de màster en l’àrea temàtica, realització de col·laboracions en algun grup en l’àrea de treball, etc.

• IN: Amplis coneixements d’anglès, certificat amb proves globalment admeses (TOEFL, etc.)

• FI: Possible finançament de l’estudiant, sigui en origen o per part del grup en el qual es realitzaria el treball de tesi.

Com a resultat, l’admissió es considerarà sobre la base del resultat de l’expressió següent:
admissió: AF*(0,1TI+0,4GD+0,1BA+0,2IN+0,2FI).

Complements formatius

Per tal de garantir que els estudiants admesos al programa disposen dels coneixements necessaris per garantir en major mesura el seu correcte desenvolupament, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat pot exigir, en funció del perfil d’ingrés dels doctorands, que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, la mateixa Comissió farà un seguiment dels complements cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada. Els complements poden ser de formació investigadora o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS. Tenint en compte el Document d’Activitats del Doctorand, la Comissió podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Així doncs, el programa de doctorat pot requerir als candidats a la realització de certs complements de formació per adequar en la major mesura possible el seu perfil als requeriments quant a coneixements necessaris per realitzar amb normalitat els estudis de doctorat. La quantitat de complements de formació a realitzar dependrà de la formació presentada pels estudiants i pot requerir la realització de 18 o 30 ECTS addicionals, sobre la base dels aspectes següents: 

• Els crèdits de formació es correspondran amb 3 o 5 assignatures de nivell de màster, seleccionades de cursos de màsters enllaçats amb el Programa de Doctorat. 

• La decisió del volum de crèdits a cursar serà presa per la Comissió Acadèmica del PD d’acord amb el perfil dels candidats mostrat per les assignatures cursades en en seu títol d’ingrés al Doctorat, i per tant davant la detecció de possibles llacunes de coneixement. Aquesta decisió no s’estima en uns paràmetres absoluts, atès que la casuística és molt àmplia, perquè comprèn no tan sols el nom de les assignatures, sinó també les hores cursades per assignatura, els continguts temàtics d’aquestes i fins i tot una referència de la universitat d’origen. Per això es fa una anàlisi dels temaris de les assignatures amb especial detall en els temps assignats en els temaris. 

• La selecció de les assignatures concretes a cursar serà presa de manera consensuada per la Comissió Acadèmica del PD juntament amb el tutor o la tutora de l’estudiant, d’acord amb dos principis bàsics: i) Incrementar el coneixement dels candidats en àrees en les quals es detecti una manca de coneixement. ii) Incrementar el coneixement en l’àrea en la qual els estudiants hagin de desenvolupar la seva tesi doctoral.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al programa de doctorat s’haurà de realitzar dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser realitzades dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs. 

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): S’hauran de realitzar durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

De forma general, es consideren molt importants per a la formació i seguiment de l’estudiant les hores de tutoria. Es fa una estimació d’assignació real de tutories a partir dels elements següents:

Nom de l’activitat: Tutoria.

Hores: 2 / setmana × 48 setmanes lectives × 3 anys = 288 hores. 

Caràcter: obligatòria.

En aquestes hores de tutoria els estudiants tindran sessions setmanals de discussió i guia amb el seu tutor o tutora, que els pot canalitzar el treball realitzat, sobre la base tant dels resultats obtinguts com de les previsions realitzades, en la manera que millor s’adeqüi als objectius esperats en la tesi. El tutor o la tutora pot, a més, en aquests moments, discutir amb els estudiants els possibles grups de recerca que estiguin treballant en una àrea comuna i puguin estar interessats a interactuar amb el treball a realitzar pels estudiants o als quals sigui interessant posar-se en contacte per col·laborar. Aquestes tutories inclouen també reunions internes amb altres membres del grup de recerca per tractar aspectes comuns d’investigació.

Aquesta activitat es farà durant tot el temps requerit pels estudiants per realitzar la seva tesi doctoral, que s’estima en tres anys.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El programa disposa de recursos procedents dels grups propis de recerca del Departament d’Arquitectura de Computadors i dels centres de recerca associats al programa, així com dels recursos institucionals aportats per la mateixa Universitat. Així, es poden citar:

1) Recursos dels següents centres de recerca associats al programa:

• BSC: Centre de Supercomputació de Barcelona, http://www.bsc.es

• CCABA: Centre de Comunicacions de Banda Ampla, http://www.ccaba.upc.edu

• CRAE: Aeronautics and Space Research Center

2) Recursos dels grups de recerca i laboratoris associats a el programa:

• ANA/CRAAX:  http://research.ac.upc.edu/ana

• ARC:  http://research.ac.upc.edu/ARCO

• CAP:  http://research.ac.upc.edu/CAP/hpc

• CBA: http://research.ac.upc.edu/cba

• CNDS:  http://research.ac.upc.edu/cnds

• DAMA-UPC: http: // research.ac.upc.edu/dama

• DMAG: http://research.ac.upc.edu/dmag

• ICARUS: http://www.icarus.upc.edu/

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • BARANDA HORTIGÜELA, JORGE: End-to-end network service orchestration in heterogeneous domains for next-generation mobile networks
  Autor/a: BARANDA HORTIGÜELA, JORGE
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 22/09/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: MANGUES BAFALLUY, JOSEP
  Tribunal:
       PRESIDENT: MASIP BRUIN, JAVIER
       SECRETARI: SERRANO YÁNEZ-MINGOT, PABLO
       VOCAL NO PRESENCIAL: YOUSAF, FAQIR ZARRAR
  Resum de tesi: 5G marca el inicio de una gran revolución en las redes móviles, convirtiéndose en redes orientadas a servicios para satisfacer las demandas de nuevos actores, las industrias verticales. Esta revolución supone un rediseño total de la arquitectura de red donde la complejidad, heterogeneidad, dinamicidad y flexibilidad serán la norma. En este contexto, la automatización y programabilidad serán esenciales para superar los rígidos procesos actuales de operación de red. Las redes definidas por software (SDN), la virtualización de funciones de red (NFV) y el particionamiento de redes son técnicas clave para proporcionar dichas capacidades. Éstas son complementarias, pero aún recientes y sus sinergias se deben explotar para realizar la nueva visión. El objetivo de esta tesis es contribuir a su desarrollo e integración en la nuevas generaciones de redes móviles mediante el diseño de una arquitectura de orquestación de servicios de red (NSO) extremo a extremo (E2E), que alineada con algunas pautas y especificaciones de los principales organismos de estandarización, va más allá de los actuales sistemas de gestión y orquestación (MANO) para instanciar y garantizar los requisitos de los diversos servicios de red desplegados concurrentemente en infraestructuras heterogéneas compartidas que combinan múltiples tecnologías y dominios administrativos (AD). Siguiendo un enfoque ascendente, comenzamos a estudiar aspectos de SDN relacionados con la gestión de elementos de red inalámbricos y su integración en arquitecturas jerárquicas de orquestación de recursos de red en infraestructuras multi tecnología (inalámbrica, óptica, paquetes). Luego, este trabajo se integra en un módulo de administración de infraestructura que ejecuta de forma conjunta la abstracción y la asignación de recursos de red y computación en múltiples puntos de presencia (PoP) distribuidos conectados por una red de transporte, aspecto que no está (o ligeramente) considerado por los actuales sistemas MANO. Este módulo ejecuta la integración de las técnicas NFV y SDN. Esta integración está dirigida por el módulo Orquestador de Servicios, que automatiza la gestión E2E del ciclo de vida de los servicios de red implementando las diferentes particiones de red en base a los requisitos de los verticales, los recursos de infraestructura disponibles y mientras cumple los acuerdos de nivel de servicio (SLA) durante la operación del servicio. Esta arquitectura, centrada en escenarios con un único AD, forma el primer grupo de contribuciones de esta tesis.El segundo grupo de contribuciones evoluciona esta arquitectura abordando la orquestación y compartición de particiones de red y sus componentes (NSSIs) en escenarios con múltiples AD. La consideración detallada de aspectos de orquestación de recursos es el principal aspecto diferencial con la literatura. Esto es fundamental para la interconexión de NSSIs, haciendo realidad la orquestación E2E y el particionamiento de red en escenarios con múltiples AD. Además, se considera la gestión de SLA mediante acciones de escalado durante la operación del servicio en los escenarios mencionados.El tercer grupo de contribuciones valida las arquitecturas, procedimientos e interfaces resultantes pues se han implementado y evaluado sobre infraestructuras experimentales reales que presentan múltiples AD y tecnologías de transporte interconectando PoP distribuidos. Esta experimentación considera definiciones de servicios de red cercanos a casos de uso de verticales reales, como automoción y eHealth, ayudando a cubrir la brecha entre los proveedores de red y los verticales. Los resultados experimentales muestran que la creación y el escalado de servicios de red se pueden realizar en pocos minutos en escenarios con un único o múltiples ADs, en línea con los indicadores de red objetivos de 5G. Estas medidas, escasas en la literatura actual, sirven como referencia para caracterizar las d
 • PUEYO CENTELLES, ROGER: Towards LoRa mesh networks for the IoT
  Autor/a: PUEYO CENTELLES, ROGER
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 30/09/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: MESEGUER PALLARES, ROQUE | FREITAG, FELIX
  Tribunal:
       PRESIDENT: CANO BASTIDAS, CRISTINA
       SECRETARI: BARCELÓ ORDINAS, JOSE MARIA
       VOCAL NO PRESENCIAL: BRAEM, BART
  Resum de tesi: Hi ha diverses tecnologies de ràdio LPWAN que proporcionen comunicació sense fils als milers de milions de dispositius connectats que conformen l'anomenada IoT. D'entre elles, LoRa ha emergit en els darrers anys com una solució popular per a què dispositius encastats amb pocs recursos transmetin dades a llargues distàncies amb un cost energètic reduït.Tot sovint, LoRa s'empra com la capa física de LoRaWAN, un estàndard obert que defineix una capa MAC i que especifica la topologia en estrella d'estrelles, l'operació, els rols i els mecanismes per implementar una arquitectura de la IoT integrada. A dia d'avui, milions de dispositius fan servir xarxes LoRaWAN en escenaris d'agricultura, edificis i ciutats intel·ligents, indústria, logística i subministraments.Malgrat el seu èxit en tot tipus d'entorns i àmbits de la IoT, encara romanen casos d'ús que es beneficiarien de topologies de xarxa més flexibles que l'estrella d'estrelles de LoRaWAN. Per exemple, en escenaris on el desplegament i l'operació de la infraestructura troncal de xarxa és tècnicament o econòmica inviable, una topologia més flexible podria millorar certs aspectes del rendiment. Com a primera contribució principal, en aquesta tesi s'investiguen els efectes d'afegir capacitat de transmissió multi-salt a LoRaWAN, mitjançant el cas d'ús realista d'un sistema de comunicació, basat en aquesta arquitectura, per proporcionar una resposta coordinada en els moments posteriors a desastres naturals, tals com un terratrèmol. En concret, s'explora l'estratègia d'afegir la capacitat de reenviar paquets als nodes finals per tal d'eludir les fallades en la infraestructura, i se n'analitzen els reptes, beneficis i inconvenients per a un sistema massiu amb milers de dispositiusLoRa s'empra també com a tecnologia de ràdio de forma autònoma, independentment de l'arquitectura LoRaWAN. La seva modulació CSS li confereix molts avantatges en xarxes LPWAN per a desplegaments de la IoT. En particular, els diferents SFs disponibles hi determinen un compromís entre la durada de les transmissions (i.e., la taxa de dades) i la sensibilitat en la recepció (i.e., l'abast en distància), alhora que generen senyals quasi-ortogonals que poden ser desmodulades de forma concurrent per receptors diferents. La segona contribució principal d'aquesta tesi és el disseny d'un protocol d'encaminament dinàmic vector-distància per a dispositius de la IoT encastats amb un transceptor LoRa, i la proposta d'una mètrica per calcular el cost d'un camí que aprofita la capacitat multi-SF per minimitzar el temps de transmissió d'extrem a extrem.El protocol és avaluat mitjançant simulacions i comparat amb altres estratègies d'encaminament conegudes, analitzant la seva conveniència per a xarxes LoRa mallades per a la IoT.

Darrera actualització: 16/10/2021 04:47:07.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 16/10/2021 04:30:36.

Llistat de tesis defensades per any

 • BARREDO FERREIRA, ADRIÁN: Novel techniques to improve the performance and the energy of vector architectures
  Autor/a: BARREDO FERREIRA, ADRIÁN
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672308
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 19/07/2021
  Director/a de tesi: MORETÓ PLANAS, MIQUEL | ARMEJACH SANOSA, ADRIÀ

  Tribunal:
       PRESIDENT: GARZARAN ARNAU, MARIA JESÚS
       SECRETARI: ABELLA FERRER, JAIME
       VOCAL NO PRESENCIAL: SASSATELLI, GILLES
  Resum de tesi: La tasa de generación de información aumenta cada año. Al mismo tiempo, existe una alta demanda para analizar dichainformación en el menor tiempo posible. En el pasado, se recurría a aumentar la frecuencia de los procesadores para conseguir una mayor velocidad de procesamiento de los datos. En la actualidad, debido al fin de la ley de Dennard, la frecuencia deja de ser una opción y se apunta al paralelismo como la mejor alternativa. Las arquitecturas vectoriales ofrecen una manera eficiente, en términos de rendimiento y energía, de explotar el paralelismo a nivel de datos a través de instrucciones que operan sobre múltiples elementos al mismo tiempo, conocidas popularmente como SIMD.Tradicionalmente, los procesadores vectoriales se utilizaban para acelerar las aplicaciones en la investigación y no estabanorientados a la industria. Sin embargo, dichos procesadores están siendo cada vez más utilizados para el procesamientode datos en aplicaciones multimedia. En esta tesis doctoral, se investigan las causas que pueden suponer la ineficienciade las arquitecturas vectoriales, y se proponen mejoras a nivel de hardware y software con el fin de mejorar el rendimiento yel consumo de estos procesadores.En primer lugar, se estudia el funcionamiento de las instrucciones vectoriales predicadas en una máquina real. Como resultado, se observa que el tiempo de ejecución y el consumo de dichas instrucciones es independiente de la máscara empleada, mientras que sí es dependiente de la longitud de los registros vectoriales que contienen los datos. Por tanto, se propone un mecanismo hardware/software para aliviar esta situación, que se agravará en el futuro con la aparición de procesadores con la longitud de los registros vectoriales más alta.En segundo lugar, se analiza el impacto de los accesos a memoria por parte del procesador vectorial. En este caso, se comprueba que un acceso irregular a memoria impide una vectorización eficiente de las aplicaciones, que es descartada automáticamente por el compilador. Por tanto, en esta tesis se propone un acelerador cerca de memoria capaz de reordenar los datos y proporcionar accesos secuenciales a memoria mientras el procesador está computando otras regiones de la aplicación.En tercer lugar, se propone utilizar los aceleradores previamente descritos como elementos de cómputo, dado que muchasaplicaciones acceden a memoria de manera irregular para realizar un cómputo muy sencillo en el procesador. Estemovimiento de datos puede ser evitado si la operación es realizada cerca de memoria. El rendimiento de estos aceleradores es evaluado en aplicaciones de computación de altas prestaciones y en grafos, un campo de la ciencia muy afectado por esta situación.

 • BECERRA SÁNCHEZ, ENRIQUETA PATRICIA: Development of cognitive workload models to detect driving impairment
  Autor/a: BECERRA SÁNCHEZ, ENRIQUETA PATRICIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 20/09/2021
  Director/a de tesi: REYES MUÑOZ, MARIA ANGELICA

  Tribunal:
       PRESIDENT: COSIO LEON, MARIA DE LOS ÁNGELES
       SECRETARI: BARRADO MUXI, CRISTINA
       VOCAL: GARCIA RUIZ, MIGUEL ANGEL
  Resum de tesi: La conducción de un vehículo es una actividad compleja que está expuesta a demandas que cambian continuamente por diferentes factores, tales como, el límite de velocidad, obstáculos en la vía, tráfico vehicular, entre otros. Al desempeñar esta actividad, los conductores requieren un alto grado de concentración incrementando la cantidad de demanda mental conocida como carga. En los últimos años, se han propuesto mecanismos para monitorear y/o predecir los niveles de carga cognitiva de los sujetos al conducir un vehículo, centrándose en el uso de herramientas subjetivas y de rendimiento vehicular. Otras investigaciones, han enfatizado en el uso y análisis de la información fisiológica, siendo las señales electroencefalográficas (EEG) las más utilizadas para identificar los estados cognitivos por su alta precisión. A pesar del gran avance realizado, estas investigaciones se han basado en técnicas tradicionales o en el análisis de la información proveniente de fuentes específicas para identificar el estado interno del sujeto, obteniendo modelos sobreentrenados o robustos, incrementando el tiempo de análisis afectando el desempeño del modelo.En esta tesis doctoral se presenta un nuevo modelo para predecir los estados de baja y alta carga cognitiva de los sujetos al enfrentarse a escenarios de la conducción de un vehículo denominado GALoRSI-SVMRBF (Genetic Algorithms and Logistic Regression for the Structuring of Information-Support Vector Machine with Radial Basis Function Kernel). GALoRSI-SVMRBF fue desarrollado utilizando los algoritmos de aprendizaje automático y técnicas estadísticas basado en la información proveniente de las señales EEG. Primero, GALoRSI-SVMRBF crea una base de datos extrayendo las características que serán utilizadas en el modelo a través de técnicas estadísticas. Posteriormente, propone un nuevo método para el reconocimiento de patrones basado en la selección de características que combina pruebas estadísticas, algoritmos genéticos y regresión logística. Este método consiste principalmente en seleccionar un conjunto de datos EEG y explorar la combinación de la información para identificar las características claves que contribuyan al reconocimiento de dos estados cognitivos. Después, la información seleccionada es definida como un índice para el reconocimiento de patrones y utilizada para estructurar un nuevo conjunto de datos que soporta información de uno o múltiples canales para optimizar el proceso de aprendizaje y clasificación del modelo. Por último, es desarrollado el clasificador del modelo de predicciones el cual consiste en dos etapas definidas como entrenamiento y prueba. Nosotros encontramos que GALoRSI-SVMRBF predice de manera exitosa la carga cognitiva baja y alta de los sujetos durante la conducción de un vehículo. En general, se observó que el modelo utiliza la información extraída de una o múltiples señales EEG y logrando una tasa de precisión >90% en la clasificación de la información.

 • BELLVER BUENO, MÍRIAM: Image and video object segmentation in low supervision scenarios
  Autor/a: BELLVER BUENO, MÍRIAM
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671921
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 26/03/2021
  Director/a de tesi: TORRES VIÑALS, JORDI | GIRÓ NIETO, XAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: AKATA, ZEYNEP
       SECRETARI: MORENO NOGUER, FRANCESC D\'ASSIS
       VOCAL: KALANTIDIS, YANNIS
  Resum de tesi: La visió per computador té un paper clau en la intel·ligència artificial pel ric contingut semàntic dels píxels i la ubiqüitat de càmeres avui en dia.  El contingut multimèdia creix exponencialment degut a què les xarxes socials tenen una gran influència en la nostra societat, i a que l¿accés a l¿internet és cada cop més generalitzat. Aquesta contextura permet  la recol·lecció de grans bases de dades que impulsen avenços gràcies a les xarxes d¿aprenentatge profund. Des de generació d¿Imagenet, una base de dades de gran escala pel problema de classificació d¿imatges, moltes tasques de visió s¿han beneficiat de les xarxes d¿aprenentatge profund. D¿entre les diferents tasques de visió, localitzar objectes en imatges i vídeos és de les més rellevants, ja que té moltes aplicacions en àmbits com la conducció autònoma, la videovigilància, l¿edició d¿imatges i vídeos, el diagnòstic mèdic per imatge, i aplicacions biomètriques d¿entre altres. La localització d¿objectes es pot resoldre amb el que popularment s'anomenen bounding boxes, o amb segmentacions a nivell de píxel, sent aquesta segona una una tasca més complexa. En aquesta tesis investiguem la segmentació d¿instàncies, que consisteix en, a partir d¿una imatge o un vídeo, predir segmentacions de cada instància que hi apareix de certes categories semàntiques. Per tal d¿entrenar un model de segmentació, les solucions actuals entrenen amb grans bases de dades que tenen anotacions a nivell de píxel. Aquests anotacions són molt costoses d¿obtenir ja que es requereix molt temps de feina manual. A més, per certes anotacions és necessària la intervenció d¿experts, com per exemple per imatges mèdiques. Per aquests motius hi ha molt interés tant en sistemes que es puguin entrenar amb formes més senzilles d¿anotacions com en sistemes semi-supervisats. En algunes tasques l¿esforç d¿anotar no només es requereix per les dades d¿entrenament, sinó que també és necessari en fase de testeig. En certs models semi-automàtics l¿usuari ha d¿introduir alguna mena d¿anotació per tal de què funcioni el sistema. Un exemple d¿aquest tipus de tasca és la segmentació semi-supervisada d'objectes en vídeos, on es necessita com a entrada al sistema una màscara a nivell de píxel per cada objecte que es vulgui segmentar en la primera imatge del vídeo. A continuació, el model prediu segmentacions per la resta del vídeo. Aquesta inicialització és imprescindible per obtenir màscares precises, però és molt costosa. Una alternativa és treballar amb senyals més fàcils d¿obtenir. Aquesta tesis explora diferents nivells de supervisió per la tasca de segmentació d¿instàncies, diferenciant entre supervisió en entrenament i en inferència. En concret, el nostre objectiu és treballar amb poca supervisió. En la primera part de la tesis presentem una arquitectura recurrent per la tasca de segmentació d¿objectes en vídeos, que es pot entrenar end-to-end de forma totalment supervisada, i que no requereix cap post-processament, és a dir, la sortida del model directament solventa la tasca final. La segona part es centra en reduir el cost d¿anotacions de bases de dades per entrenar models de segmentació d¿imatges. Explorem arquitectures semi-supervisades i presentem resultats quan només es disposa d¿un pressupost d¿anotació molt limitat. La tercera part de la tesis es centra en reduir el nivell de supervisió en sistemes semi-automàtics en inferència. En concret, investiguem la tasca de segmentació semi-supervisada d¿objectes en vídeos, tasca que tradicionalment requereix que l¿usuari indiqui quins objectes cal segmentar amb màscares a nivell de píxel. En canvi, nosaltres presentem un model que utilitza el llenguatge natural. Estudiem les bases de dades actuals i proposem una categorització d¿expressions de llenguatge per tal d¿identificar els majors reptes.

 • BOSCH PONS, JAUME: Breaking host-centric management of Task-Based Parallel Programming Models
  Autor/a: BOSCH PONS, JAUME
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672309
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 21/07/2021
  Director/a de tesi: ALVAREZ MARTINEZ, CARLOS | JIMENEZ GONZALEZ, DANIEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: DEMIRSOY, SULEYMAN
       SECRETARI: CANAL CORRETGER, RAMON
       VOCAL NO PRESENCIAL: GRAN TEJERO, RUBEN
  Resum de tesi: Els sistemes heterogenis s'han popularitzat, ja que permeten incrementar la potència de càlcul sense implicar un augment delconsum energètic. Aquests sistemes van des de plataformes encastades i dispositius mòbils, fins a servidors i clústers d'altesprestacions. En tots ells, la gestió dels coprocessadors segueix el patró primari-secundari on la unitat de còmput general (CPU,per les seves sigles en anglès) dirigeix la resta d'elements. Aquesta gestió limita les possibilitats dels sistemes i limita les parts de les aplicacions que poden ser executades en els acceleradors. Aquesta tesi presenta diferents propostes per millorar l'ús dels coprocessadors dins dels models de programació paral·lels basats en tasques. Aquests models de programació són una eina molt potent que permet programar fàcilment aplicacions pels sistemes heterogenis.La primera proposta millora els models de programació basats en tasques mitjançant aproximacions asíncrones, concurrents iparametritzables. Les millores són a tots els nivells, des del model de programació fins a les comunicacions a baix nivell entreles llibreries i els coprocessadors. Els resultats de l'avaluació mostren que les millores augmenten el rendiment de lesaplicacions perquè permeten adaptar-les fàcilment a les plataformes d'execució.La segona proposta afegeix suport per la creació de tasques i la seva sincronització dins dels coprocessadors. Les tasquesenviades als coprocessadors poden crear tasques filles pel mateix coprocessador o per altres elements del sistema. Aixòflexibilitza i facilita la programació d'aplicacions. L'avaluació mostra l'eficiència de la proposta respecte a la latència i el consumd'energia. Els resultats revelen que les aplicacions poden incrementar el seu rendiment i optimitzar el seu consum energèticcreant les tasques directament a dins dels coprocessadors. La millora es deu a la baixa latència de la gestió de tasques dinsdels coprocessadors que també suposa una reducció de les comunicacions entre la CPU i el coprocessador.La tercera proposta amplia les capacitats dels models de programació basats en tasques introduint conceptes de sistemesrecurrents. La sintaxi bàsica d'una tasca s'amplia amb noves clàusules per distingir les recurrents i proporcionar al runtime lainformació necessària. L'avaluació de la proposta mosta una millora en la programabilitat de les aplicacions gràcies a la novasintaxi. Aquesta permet la creació de sistemes recurrents amb menys codi i amb una precisió major. La gestió directa de lesrepeticions i períodes de les tasques recurrents dins dels coprocessadors resulta en una latència mínima que permet qualsevol granularitat de tasques.

 • BUCHACA PRATS, DAVID: Learning workload behaviour models from monitored time-series for resource estimation towards data center optimization
  Autor/a: BUCHACA PRATS, DAVID
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671481
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 14/01/2021
  Director/a de tesi: CARRERA PÉREZ, DAVID | BERRAL GARCÍA, JOSEP LLUÍS

  Tribunal:
       PRESIDENT: IQBAL, WAHEED
       SECRETARI: NIN GUERRERO, JORDI
       VOCAL: BIFET FIGUEROL, ALBERT CARLES
  Resum de tesi: Els Centres de Dades (Data Centers) moderns són sistemes complexos que necessiten ser gestionats. A mesura que creixen els sistemes de computació distribuida i les aplicacions es beneficien d¿aquestes infrastructures, també n¿augmenta la seva complexitat. La complexitat que implica gestionar recursos de còmput i d¿energia en sistemes de computació al núvol fa difícil entendre el comportament de les applicacions que s'executen de manera manual. Aquesta dificultat s¿incrementa quan les aplicacións s'observen com a "caixes negres", on només es poden monitoritzar algunes metriques de les caixes de manera externa. A més, degut a la gran varietat d¿escenaris i aplicacions, és necessari automatitzar la gestió d'aquests recursos. Per afrontar-ne el repte, l'aprenentatge automàtic juga un paper cabdal que facilita aquestes tasques, que poden ser apreses automàticament en base a dades prèvies del sistema que es monitoritza.Aquesta tesi demostra que els algorismes d'aprenentatge poden aportar optimitzacions molt rellevants en la gestió de Centres de Dades, on les aplicacions són monitoritzades externament i la gestió dels recursos és de vital importància per a fer un ús eficient de la capacitat de còmput d'aquests sistemes.En primer lloc, aquesta tesi proposa emprar aprenentatge no supervisat per tal d¿aprendre representacions d'alt nivell a partir de traces d'aplicacions. Aquesta tècnica ens proporciona una metodologia ràpida per a caracteritzar aplicacions vistes com a seqüències de fases abstractes. La representació apresa de fases és validada en diferents ¿datasets¿ i s'aplica a la gestió de tasques d'¿auto-scaling¿, on es conclou que pot ser aplicable en un medi de producció, aconseguint un millor rendiment que altres mètodes de vanguardia.En segon lloc, aquesta tesi proposa l'ús de xarxes neuronals, basades en arquitectures ¿Sequence-to-Sequence¿, que proporcionen una estimació dels recursos usats per aplicacions que comparteixen recursos de hardware. La tècnica proposada facilita als gestors de recursos l¿habilitat de predir l'ús de recursos a través del temps, així com també una estimació del temps de còmput de les aplicacions. Tanmateix, redueix l¿error en l¿estimació de recursos en comparació amb d¿altres tècniques populars d'aprenentatge automàtic.Per acabar, aquesta tesi introdueix una tècnica per a fer ¿auto-tuning¿ dels ¿hyper-paràmetres¿ d'aplicacions de Big Data. Consisteix així en obtenir informació dels ¿logs¿ de les aplicacions, generant un vector de característiques que captura informació rellevant de les aplicacions que s'han de ¿tunejar¿. Emprant doncs aquesta informació es valida que els ¿Regresors¿ entrenats en la predicció del rendiment de les aplicacions són capaços de generalitzar fins a un 34% millor que d¿altres ¿Regresors¿ de vanguàrdia. A més, el temps de cerca per a trobar una bona solució es pot reduir dràsticament, aconseguint un increment de millora de fins a 12 vegades més dels resultats de qualitat en contraposició a alternatives modernes.Aquests resultats posen de manifest que els algorismes moderns d'aprenentatge automàtic esdevenen tècniques molt potents per tal de gestionar l'assignació de recursos en aplicacions que s'executen al núvol.

 • DAMICO, MARCO: Scheduling and resource management solutions for the scalable and efficient design of today's and tomorrow's HPC machines
  Autor/a: DAMICO, MARCO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672233
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 10/06/2021
  Director/a de tesi: CORBALAN GONZALEZ, JULITA | JOKANOVIC, ANA

  Tribunal:
       PRESIDENT: BULL, JONATHAN MARK
       SECRETARI: UTRERA IGLESIAS, GLADYS MIRIAM
       VOCAL NO PRESENCIAL: RODRIGO ALVAREZ, GONZALO PEDRO
  Resum de tesi: En los últimos años, la investigación en HPC se ha convertido en algo esencial para ampliar los límites de lo que el hombre puede conocer, predecir, lograr y comprender en la realidad experimentada.Los workloads de HPC crecen en tamaño y complejidad de la mano de las máquinas que las soportan, acomodando aplicaciones de big data, análisis de datos y aprendizaje automático al lado de los workloads clásicas de cálculo intensivo. Simultáneamente, la demanda de energía aumenta enormemente, convirtiéndose en una limitación en el diseño de estas máquinas.La creciente diversificación de procesadores y aceleradores, los nuevos dispositivos de propósito especial y las nuevas capas de memoria permiten gestionar mejor estas cargas. Al mismo tiempo, se están desarrollando bibliotecas y herramientas para apoyar y sacar el máximo partido al hardware, ofreciendo al mismo tiempo interfaces estandarizadas y sencillas a los usuarios y desarrolladores. Las diferentes capas de planificación y gestión de recursos son fundamentales para organizar el trabajo y el acceso a los recursos.Esta tesis se centra en la capa de planificación de jobs y gestión de recursos. Esta capa necesita investigación en las siguientes tres direcciones: conciencia, dinamismo y automatización. En primer lugar, el conocimiento de las características del hardware y las aplicaciones mejoraría la configuración, la programación y la colocación de tareas. En segundo lugar, los sistemas dinámicos son más sensibles. Reaccionan rápidamente a los cambios en el hardware, por ejemplo, en caso de fallo, y se adaptan a los cambios en los requisitos de las aplicaciones. Finalmente, la automatización es la última dirección. En nuestra opinión, los sistemas del futuro deben actuar de forma autónoma. Un sistema que sigue dependiendo de la orientación del usuario es propenso a errores y requiere una experiencia innecesaria del usuario.Esta tesis presenta tres aportaciones principales que contribuyen a llenar esas lagunas. Primero desarrollamos DROM, una biblioteca transparente que permite a las aplicaciones paralelas reducirse y expandirse dinámicamente en los nodos de computación. DROM permite el uso eficiente de los recursos disponibles, sin esfuerzo para desarrolladores y usuarios. Habilitamos la maleabilidad vertical, la maleabilidad interna en los nodos de computación, incluyendo API y estructuras de datos que permiten a los gestores de recursos controlar el número de threads y su asignación a los núcleos de computación en tiempo de ejecución. Medimos una sobrecarga insignificante e integramos DROM con OpenMPI, OmpSs y MPI.Como segunda contribución, desarrollamos una política de gestión de recursos maleable que utiliza predicciones de slowdown para optimizar la planificación de jobs maleables. La llamamos "Slowdown-Driven policy" (SD-policy), y utiliza la maleabilidad y la compartición de nodos para ejecutar nuevos jobs reduciendo el tamaño de los jobs en ejecución con un menor slowdown, sólo si el nuevo job tiene un tiempo de finalización previsto menor en comparación con la planificación estática. Obtuvimos una reducción muy prometedora de slowdown, makespan y energía consumida con workloads que combinan jobs limitados por el cálculo y por la memoria.Por último, utilizamos y ampliamos un modelo de energía y tiempo para predecir el tiempo de ejecución del job y la energía disipada para múltiples arquitecturas de hardware. Implementamos una política multi-cluster energy-aware, EAMC-policy, que utiliza las predicciones para seleccionar las frecuencias óptimas de los núcleos y para priorizar jobs en el hardware más eficiente en caso de heterogeneidad. Esto se hace automáticamente, reduciendo la intervención del usuario y los conocimientos necesarios. Simulaciones basadas en hardware y workloads reales demuestran que se consigue un gran ahorro de energía y una reducción del tiempo de respuesta en comparació

 • KAHIRA, ALBERT NJOROGE: Convergence of deep learning and high performance computing: challenges and solutions
  Autor/a: KAHIRA, ALBERT NJOROGE
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672417
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 30/07/2021
  Director/a de tesi: BADIA SALA, ROSA MARIA | BAUTISTA GOMEZ, LEONARDO ARTURO

  Tribunal:
       PRESIDENT: MARUYAMA, NAOYA
       SECRETARI: CASAS GUIX, MARC
       VOCAL NO PRESENCIAL: BALAPRAKASH, PRASANNA
  Resum de tesi: El Deep Learning ha logrado resultados sobresalientes en muchas aplicaciones y ha dado lugar a descubrimientos revolucionarios. Con el aumento constante del tamaño de las colecciones de datos y de los modelos, ha habido un reciente desarrollo de aplicaciones de Machine Learning en computación de alto rendimiento (HPC) que se enfocan en reducir el tiempo de entrenamiento de los modelos diseñados. Las librerías de Deep Neural Networks (DNN) utilizan el entrenamiento distribuido para reducir el tiempo de convergencia y aliviar las limitaciones de capacidad de memoria al entrenar modelos grandes o al utilizar entradas de gran dimensión. Sin embargo, capacitar a DNN en infraestructuras de HPC presenta una serie única de desafíos: escalabilidad, contención de E/S, congestión de la red y tolerancia a fallas. Resolver estos problemas es particularmente desafiante y único debido a la naturaleza de las aplicaciones DL y la historia de adaptación de DL en HPC. Esta tesis aborda los desafíos de escalabilidad y resiliencia al analizar el flujo de trabajo completo del Machine Learning.Primero abordamos la optimización de hiper-parámetros (HPO), que es una de las partes del flujo de trabajo de Machine Learning que consume más tiempo y recursos. Presentamos un esquema HPO construido sobre PyCOMPSs, un modelo de programación que tiene como objetivo facilitar el desarrollo de aplicaciones paralelas para infraestructuras distribuidas. Demostramos que PyCOMPSs es un marco robusto que puede acelerar el proceso de optimización de hiper-parámetros en múltiples dispositivos y unidades informáticas. Realizamos un detallado análisis de rendimiento que muestra diferentes configuraciones para demostrar la efectividad de nuestro enfoque.Luego, analizamos los requisitos de computación, comunicación y memoria de las DNN para comprender las compensaciones de los diferentes enfoques de paralelismo en el rendimiento y la escalabilidad. Aprovechamos nuestro análisis basado en modelos como base de una utilidad de Oracle que puede ayudar a detectar las limitaciones y los cuellos de botella de diferentes enfoques de paralelismo a escala.Si bien se ha realizado un esfuerzo significativo para facilitar el entrenamiento distribuido por los marcos de DL, la tolerancia a fallas se ha ignorado en gran medida. Examinamos la implementación de puntos de control de plataformas DL populares. Evaluamos el costo computacional de los puntos de control, los formatos y tamaños de los archivos, el impacto de la escala y los puntos de control deterministas. Proporcionamos puntos de discusión que pueden ayudar a los usuarios a seleccionar un marco tolerante a fallas para usar en HPC. También proporcionamos puntos de referencia que los desarrolladores de marcos pueden utilizar para facilitar un mejor control de las cargas de trabajo de DL en HPC.

 • MAROÑAS BRAVO, MARCOS: On the design and development of programming models for exascale systems
  Autor/a: MAROÑAS BRAVO, MARCOS
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671783
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 17/02/2021
  Director/a de tesi: BELTRAN QUEROL, VICENÇ | AYGUADÉ PARRA, EDUARD

  Tribunal:
       PRESIDENT: GRACIA CALVO, JUAN JOSE
       SECRETARI: MARTORELL BOFILL, XAVIER
       VOCAL NO PRESENCIAL: RICO CARRO, ALEJANDRO
  Resum de tesi: Los supercomputadores han ido evolucionando a lo largo del tiempo para adaptarse a las necesidades de la comunidadcientífica. Actualmente, nos acercamos a la era Exascale. Los sistemas Exascale incorporarán un número de nodosenorme. Además, cada uno de esos nodos contendrá una gran cantidad de recursos computacionales. También lajerarquía de memoria se está volviendo más profunda y compleja. En conjunto, los sistemas Exascale plantearán variosdesafíos en términos de rendimiento, programabilidad y tolerancia a fallos. Respecto a la programabilidad, cuánto máscompleja es la arquitectura de un sistema, más difícil es aprovechar sus recursos de forma adecuada. La programabilidadestá íntimamente ligada al rendimiento, ya que por mucho rendimiento que un sistema pueda ofrecer, no sirve de nada sinadie es capaz de conseguir ese rendimiento porque es demasiado difícil de usar. Esto refuerza la importanciade los modelos de programación como herramientas para desarrollar programas que puedan aprovechar al máximo estossistemas de forma sencilla. Por último, es bien sabido que tener más componentes conlleva más errores. La combinaciónde ejecuciones muy largas y un tiempo medio hasta el fallo (MTTF) bajo ponen en peligro el progreso de las aplicaciones.Así pues, todos los esfuerzos realizados para mejorar el rendimiento son nulos si las aplicaciones difícilmente terminan.Para evitar esto, debemos desarrollar tolerancia a fallos. El objetivo principal de esta tesis es permitir que usuarios noexpertos puedan aprovechar de forma óptima los complejos sistemas Exascale. Para ello, hemos mejorado algunos de losmodelos de programación paralela más punteros para que puedan enfrentarse a tres desafíos clave de los sistemasExascale: programabilidad, rendimiento y tolerancia a fallos. El primer conjunto de contribuciones de esta tesis se centra enla gestión eficiente de procesadores multicore/manycore. Proponemos un nuevo tipo de tarea que combina los puntos clavede las tareas con los de las técnicas de worksharing. Este nuevo tipo de tarea permite aliviar los problemas degranularidad, mejorando el rendimiento en algunos escenarios. También proponemos la introducción de dependencias enla directiva taskloop, de forma que los programadores puedan aplicar blocking de forma sencilla. Finalmente, extendemosla directiva taskloop para que pueda crear nuestro nuevo tipo de tareas, además de las tareas normales. El segundoconjunto de contribuciones está enfocado a la gestión eficiente de jerarquías de memoria modernas, centrado en entornosNUMA. Usando la información de las dependencias que anota el usuario, hemos construido un sistema que guarda laubicación de los datos. Después, con esa información, decidimos dónde ejecutar el trabajo para maximizar la localidad dedatos. El último conjunto de contribuciones se centra en tolerancia a fallos. Proponemos un modelo de programación queofrece checkpoint/restart a nivel de aplicación, de forma sencilla y portable. Nuestro modelo ofrece una serie de directivas decompilador que permiten al usuario abstraerse de los detalles del sistema. Además, gestionamos librerías punteras entolerancia a fallos para conseguir un alto rendimiento, incluyendo varios niveles y tipos de redundancia.

 • PAILLISSÉ VILANOVA, JORDI: Next generation overlay networks: security, trust, and deployment challenges
  Autor/a: PAILLISSÉ VILANOVA, JORDI
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672330
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 23/07/2021
  Director/a de tesi: CABELLOS APARICIO, ALBERTO | MAINO, FABIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: MANZALINI, ANTONIO
       SECRETARI: DOMINGO PASCUAL, JORDI
       VOCAL NO PRESENCIAL: RÉTVÁRI, GÁBOR
  Resum de tesi: Les xarxes superposades o overlays són una tècnica per a construir una xarxa sobre una d'existent. Són una eina fonamental per a afegir funcionalitat a xarxes ja existents, i es fan servir en diferents capes de la pila de protocols d¿Internet per a diferents objectius, com ara confidencialitat, Qualitat de Servei, virtualització de xarxes, etc. Específicament, les xarxes superposades a la capa de xarxa IP es fan servir àmpliament per alguns d¿aquest casos d¿ús. No obstant, aquest tipus de xarxes superposades no tenen tanta funcionalitat com overlays en altres capes. Per exemple, gràcies al paradigma Zero Trust és possible construir xarxes superposades segures a la capa 7 amb HTTPS.Tenint això en compte, aquesta tesi vol afegir noves funcionalitats i millorar-ne d¿altres en xarxes IP superposades, amb l¿objectiu d¿afrontar nous reptes. Aquesta tesi es centra en tres eixos: seguretat, confiança i desplegament en escenaris de xarxes empresarials. En primer lloc, pel que fa a seguretat, explorem com simplificar la configuració de túnels segurs a través d¿Internet, sense dependre d¿una infraestructura de clau pública externa o de solucions propietàries. Per a aquest objectiu, utilitzem WireGuard, un protocol VPN d¿última generació i li afegim un pla de control per a distribuir les claus d¿encriptació. A més, presentem la implementació d¿un prototip i una avaluació del seu rendiment.En segon lloc, respecte la confiança, investiguem com les tecnologies emergents basades en cadenes de blocs (blockchain) es poden fer servir en sistemes de mapatge distribuïts. Els sistemes de mapatge són una base de dades que es fa servir en alguns desplegaments de xarxes superposades per a ajudar en la creació dels túnels; normalment guarden parelles d¿adreces que tradueixen l¿adreça de la xarxa superposada a la de la xarxa de sota. Els sistemes de mapatge no es solen utilitzar en escenaris amb múltiples dominis administratius, degut a la complexitat de la configuració i a la centralització del seu control. En aquesta part explorem com algunes de les propietats de les cadenes de blocs, com el control distribuït o l¿auditabilitat poden ajudar a construir aquests tipus de sistemes de mapatge. Tenim en compte tant els aspectes polítics, és a dir, els avantatges d¿un esquema de confiança distribuït, com tècnics, per exemple, una gestió més simple. A més, presentem dos escenaris de desplegament: un per a incrementar la seguretat de l'enrutament basat en BGP entre diferents dominis, i un altre d¿un conjunt d¿empreses que cooperen per a establir comunicacions entre elles.Finalment, ens centrem en el desplegament de xarxes per a empreses fent servir xarxes superposades. En primer lloc, detallem els reptes que hi ha actualment a les xarxes per a empreses, per exemple, segmentació, mobilitat o simplificació de les operacions. A continuació, presentem un disseny basat en xarxes superposades i principis SDN que aborda els reptes que hem mencionat, a més d¿una avaluació de dos desplegaments reals. Acabem amb una solució dissenyada per a les xarxes empresarials del futur, també basat en xarxes superposades i una aproximació per capes. Aquesta solució està dirigida a oferir mobilitat, connexió simultània (multi-homing), confidencialitat, identitat de l¿usuari i l'aplicació, i polítiques de control d¿accés per a dispositius connectats des de qualsevol xarxa, sigui des de l'oficina o des de fora.

 • SEGURA SALVADOR, ALBERT: High-performance and energy-efficient irregular graph processing on GPU architectures
  Autor/a: SEGURA SALVADOR, ALBERT
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671449
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 18/02/2021
  Director/a de tesi: ARNAU MONTAÑES, JOSÉ MARÍA | GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: AAMODT, TOR MICHAEL
       SECRETARI: TUBELLA MURGADAS, JORDI
       VOCAL NO PRESENCIAL: SAHUQUILLO BORRÁS, JULIO
  Resum de tesi: SalvadorEl processament de grafs és un domini prominent i establert com a la base de noves aplicacions emergents en àrees com l'anàlisi de dades i Machine Learning, que permeten aplicacions com ara navegació per carretera, xarxes socials i reconeixement automàtic de veu. La gran quantitat de dades emprades en aquests dominis requereix d¿arquitectures d¿alt rendiment, com ara GPGPU. Tot i que el processament de grans càrregues de treball basades en grafs presenta un alt grau de paral·lelisme, els patrons d¿accés a la memòria tendeixen a ser irregulars, fet que redueix l¿eficiència a causa de la divergència d¿accessos a memòria.Per tal de millorar aquests problemes, les aplicacions de grafs per a GPGPU realitzen operacions de stream compaction que processen nodes/arestes per tal que els passos posteriors funcionin en un conjunt de dades compactat. Proposem deslliurar d¿aquesta tasca a la extensió hardware Stream Compaction Unit (SCU) adaptada als requisits d¿aquestes operacions, que a més realitza un pre-processament filtrant i reordenant els elements processats.Mostrem que les ineficiències de divergència de memòria prevalen en aplicacions GPGPU basades en grafs irregulars, tot i que trobem que és possible relaxar la relació estricta entre threads i les dades processades per obtenir noves optimitzacions. Com a tal, proposem la Irregular accesses Reorder Unit (IRU), una nova extensió de maquinari integrada al pipeline de la GPU que reordena i filtra les dades processades pels threads en accessos irregulars que milloren la convergència d¿accessos a memòria.Finalment, aprofitem els punts forts de les propostes anteriors per aconseguir millores sinèrgiques. Ho fem proposant la IRU-enhanced SCU (ISCU), que utilitza els mecanismes de pre-processament eficients de la IRU per millorar l¿eficiència de stream compaction de la SCU i les limitacions de rendiment de NoC a causa de les operacions de pre-processament de la SCU. Avaluem la ISCU amb aplicacions basades en grafs d¿última generació aconseguint una millora del rendiment de 2.2x i una eficiència energètica de 10x.

 • SILFA FELIZ, FRANYELL ANTONIO: Energy-efficient architectures for recurrent neural networks
  Autor/a: SILFA FELIZ, FRANYELL ANTONIO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671448
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 25/01/2021
  Director/a de tesi: ARNAU MONTAÑES, JOSÉ MARÍA | GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: KRISHNA, TUSHAR
       SECRETARI: PASTOR LLORENS, ENRIQUE
       VOCAL NO PRESENCIAL: CANO REYES, JOSE
  Resum de tesi: Los algoritmos de aprendizaje profundo han tenido un éxito notable en aplicaciones como el reconocimiento automático de voz y la traducción automática. Por ende, estas aplicaciones son omnipresentes en nuestras vidas y se encuentran en una gran cantidad de dispositivos. Estos algoritmos se componen de Redes Neuronales Profundas (DNN), tales como las Redes Neuronales Convolucionales y Redes Neuronales Recurrentes (RNN), las cuales tienen un gran número de parámetros y cálculos. Por esto implementar DNNs en dispositivos móviles y servidores es un reto debido a los requisitos de memoria y energía.Las RNN se usan para resolver problemas de secuencia a secuencia tales comotraducción automática. Estas contienen dependencias de datos entre las ejecuciones de cada time-step, por ello la cantidad de paralelismo es limitado. Por eso la evaluación de RNNs de forma energéticamente eficiente es un reto. En esta tesis se estudian RNNs para mejorar su eficiencia energética en arquitecturas especializadas. Para esto, proponemos técnicas de ahorro energético y arquitecturas de alta eficiencia adaptadas a la evaluación de RNN. Primero, caracterizamos un conjunto de RNN ejecutándose en un SoC. Luego identificamos que acceder a la memoria para leer los pesos es la mayor fuente de consumo energético el cual llega hasta un 80%. Por ende, creamos E-PUR: una unidad de procesamiento para RNN. E-PUR logra una aceleración de 6.8x y mejora el consumo energético en 88x en comparación con el SoC. Esas mejoras se deben a la maximización de la ubicación temporal de los pesos.En E-PUR, la lectura de los pesos representa el mayor consumo energético. Por ende, nos enfocamos en reducir los accesos a la memoria y creamos un esquema que reutiliza resultados calculados previamente. La observación es que al evaluar las secuencias de entrada de un RNN, la salida de una neurona dada tiende a cambiar ligeramente entre evaluaciones consecutivas, por lo que ideamos un esquema que almacena en caché las salidas de las neuronas y las reutiliza cada vez que detecta un cambio pequeño entre el valor de salida actual y el valor previo, lo que evita leer los pesos. Para decidir cuándo usar un cálculo anteriorutilizamos una Red Neuronal Binaria (BNN) como predictor de reutilización, dado que su salida está altamente correlacionada con la salida de la RNN. Esta propuesta evita más del 24.2% de los cálculos y reduce el consumo energético promedio en 18.5%.El tamaño de la memoria de los modelos RNN suele reducirse utilizando baja precisión para la evaluación y el almacenamiento de los pesos. En este caso, la precisión mínima utilizada se identifica de forma estática y se establece de manera que la RNN mantenga su exactitud. Normalmente, este método utiliza la misma precisión para todo los cálculos. Sin embargo, observamos que algunos cálculos se pueden evaluar con una precisión menor sin afectar la exactitud. Por eso, ideamos una técnica que selecciona dinámicamente la precisión utilizada para calcular cada time-step. Un reto de esta propuesta es como elegir una precisión menor. Abordamos este problema reconociendo que el resultado de una evaluación previa se puede emplear para determinar la precisión requerida en el time-step actual. Nuestro esquema evalúa el 57% de los cálculos con una precisión menor que la precisión fija empleada por los métodos estáticos. Por último, la evaluación en E-PUR muestra una aceleración de 1.46x con un ahorro de energía promedio de 19.2%.

 • TAGHVAEE, HAMIDREZA: On scalable, reconfigurable, and intelligent metasurfaces
  Autor/a: TAGHVAEE, HAMIDREZA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672339
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 21/07/2021
  Director/a de tesi: CABELLOS APARICIO, ALBERTO | ABADAL CAVALLÉ, SERGI

  Tribunal:
       PRESIDENT: CUI, TIE-JUN
       SECRETARI: LAZARO VILLA, JOSE ANTONIO
       VOCAL NO PRESENCIAL: JORNET MONTAÑA, JOSEP MIQUEL
  Resum de tesi: La sisena generació (6G) de xarxes sense fils seran encara més denses i heterogènies que les xarxes de cinquena generació. Per tant, la arquitectura de les xarxes 6G necessitaran adaptar-se a necessitats de capacitat i qualitat de servei en constant canvi. Per servir aquestes necessitats creixents, s¿han proposat diverses tecnologies com comunicacions a l¿espectre visible, Light Fidelity (LiFi), superfícies reconfigurables intel·ligents (RIS, per les sigles en anglès), comunicacions a la banda dels THz, etc. En concret, les RIS han despertat interès degut a la seva capacitat de manipular de forma precisa i programàtica les senyals de ràdio generades per diversos transmissors o punts d¿accés i dirigir-les a múltiples receptors. Les manipulacions esmentades inclouen l¿absorció de certs components de les ones incidents, o el control de la seva direcció, polarització, fase, o amplitud de forma selectiva en freqüència. En aquest context, les metasuperfícies (MSs) són part essencial de les RIS com a estructures artificials i planars que implementen la funció electromagnètica u òptica que la RIS necessita, que pot ser fins i tot anti-natural i atípica. Així doncs, els RIS consisteixen de dispositius que controlen les ones electromagnètiques (que podrien ser MS) co-integrades amb dispositius que doten a la MS de reconfigurabilitat i intel·ligència. Les MS, perla seva banda, estan composades de elements menor de la longitud d¿ona que es coneixen coma ¿unit cells¿ o ¿meta-atoms¿. El problema radica en que la promesa de les RIS, però, comporta una complexitat a nivell de MS que no és trivial. Per una banda, el rendiment de la RIS depèn de la mida de les unit cells, el número d¿estats que pugui prendre la unit cell, o la mida de la MS completa. D¿altra banda, hi ha problemes de costos i consum energètic associat amb la fabricació i operació de les RIS, que també depenen dels factors abans esmentats. Aquesta tesi té com a objectiu adreçar aquests problemes proposant un mètode per dimensionar les RIS mitjançant un anàlisi de l¿escalabilitat de les MS programables, en un procés orientat a disseny. A més a més, s¿espera que les MS tendeixen a tenir errors a mesura que es tornin més sofisticades i integrin més dispositius de control, sensat, o sintonització. No obstant, l¿impacte d¿aquests errors en el rendiment de les MS no està entesa del tot. En aquest aspecte, la tesi proposa un marc de treball per avaluar l¿impacte de les fallades en el rendiment de MS programables, en un procés que distingeix els tipus d¿error i la seva distribució espacial. Més enllà d¿això, la complexitat de construir les RIS es pot amortitzar amb l¿ús de dites RIS per manejar múltiples usuaris simultàniament. En aquesta direcció, la tesi introdueix un a tècnica de programació de les RIS basat en les lleis de la conservació dels moments i de la superposició d¿ones, la qual dota a la MS la capacitat de generar i manejar múltiples feixos de manera independent. Finalment, tècniques d¿aprenentatge automàtic en general, i les xarxes neuronals en particular, podrien ser útils en aquest context per mitjà de la seva capacitat d¿aprendre relacions complexes entre conjunts de dades d¿entrada i sortida així com de resoldre equacions diferencials sense tot el càlcul numèric associat. En aquesta direcció, la tesi proposa una solució basada en xarxes neuronals que estima, de manera acurada, el diagrama de radiació i/o diverses mètriques d¿interès de la resposta d¿una MS, amb l¿objectiu d¿ajudar en el disseny i programació de MS complexes

Darrera actualització: 16/10/2021 05:11:51.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:SEGURA SALVADOR, ALBERT
Títol:High-performance and energy-efficient irregular graph processing on GPU architectures
Data lectura:18/02/2021
Director/a:ARNAU MONTAÑES, JOSÉ MARÍA
Codirector/a:GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Segura, A. (2017). Energy-Efficient GPU Architectures for Speech Recognition.

Yazdani, R.; Segura, A.; Arnau, J.; Gonzalez, A. (2017). Low-power automatic speech recognition through a mobile GPU and a Viterbi accelerator. - IEEE micro, ISSN: 0272-1732 (JCR Impact Factor-2017: 1.913; Quartil: Q2)

Yazdani, R.; Segura, A.; Arnau, J.; Gonzalez, A. (2016). An ultra low-power hardware accelerator for automatic speech recognition.

Segura, A.; Arnau, J.; Gonzalez, A. (2019). SCU: a GPU stream compaction unit for graph processing.

AUTOR/A:MAROÑAS BRAVO, MARCOS
Títol:On the design and development of programming models for exascale systems
Data lectura:17/02/2021
Director/a:BELTRAN QUEROL, VICENÇ
Codirector/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Maroñas, M. (2017). OMPSS PERSISTENT CHECKPOINT/RESTART: A DIRECTIVE-BASED APPROACH.

Maroñas, M. (2017). Extending OmpSs to Support Data Analytics Workload.

Maroñas, M.; Mateo, S.; Keller, K.; Bautista Gomez, Leonardo Arturo; Ayguade, E.; Beltran, V. (2020). Extending the OpenCHK Model with advanced checkpoint features. - Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2018: 5.768; Quartil: Q1)

Maroñas, M.; Mateo, S.; Beltran, V.; Ayguade, E. (2017). A directive-based approach to perform persistent checkpoint/restart.

Maroñas, M.; Sala, K.; Mateo, S.; Ayguade, E.; Beltran, V. (2019). Worksharing tasks: An efficient way to exploit irregular and fine-grained loop parallelism.

Maroñas, M.; Teruel, X.; Bull, J.; Ayguade, E.; Beltran, V. (2020). Evaluating worksharing tasks on distributed environments.

AUTOR/A:SILFA FELIZ, FRANYELL ANTONIO
Títol:Energy-efficient architectures for recurrent neural networks
Data lectura:25/01/2021
Director/a:ARNAU MONTAÑES, JOSÉ MARÍA
Codirector/a:GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Silfa, F.A.; Dot, G.; Arnau, J.; Gonzalez, A. (2018). E-PUR: an energy-efficient processing unit for recurrent neural networks.

Silfa, F.A.; Dot, G.; Arnau, J.; Gonzalez, A. (2019). Neuron-level fuzzy memoization in RNNs.

Silfa, F.A.; Arnau, J.; Gonzalez, A. (2020). Boosting LSTM Performance Through Dynamic Precision Selection.

AUTOR/A:BUCHACA PRATS, DAVID
Títol:Learning workload behaviour models from monitored time-series for resource estimation towards data center optimization
Data lectura:14/01/2021
Tutor/a:BECERRA FONTAL, YOLANDA
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Codirector/a:BERRAL GARCÍA, JOSEP LLUÍS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Buchaca, D.; Bernal, J.; Carrera, D. (2018). Automatic generation of workload profiles using unsupervised learning pipelines. - IEEE transactions on network and service management, ISSN: 1932-4537 (JCR Impact Factor-2018: 4.682; Quartil: Q1)

Romero, E.; Mazzanti, F.; Delgado, J.; Buchaca, D. (2019). Weighted contrastive divergence. - Neural networks, ISSN: 0893-6080 (JCR Impact Factor-2019: 5.535; Quartil: Q1)

Jaksic, Z.; Cadenelli, N.; Buchaca, D.; Polo, J.; Berral, J.; Carrera, D. (2020). A highly parameterizable framework for Conditional Restricted Boltzmann Machine based workloads accelerated with FPGAs and OpenCL. - Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2018: 5.768; Quartil: Q1)

Gutierrez-Torre, A.; Berral, J.; Buchaca, D.; Guevara, M.; Soret, A.; Carrera, D. (2020). Improving maritime traffic emission estimations on missing data with CRBMs. - Engineering applications of artificial intelligence, ISSN: 0952-1976 (JCR Impact Factor-2018: 3.526; Quartil: Q1)

Buchaca, D.; Marcual, J.; Berral, J.; Carrera, D. (2020). Sequence-to-sequence models for workload interference prediction on batch processing datacenters. - Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2018: 5.768; Quartil: Q1)

Buchaca, D.; Albuquerque, F.; Costa, C.; Berral, J. (2020). You only run once: Spark auto-tuning from a single run. - IEEE transactions on network and service management, ISSN: 1932-4537 (JCR Impact Factor-2019: 3.878; Quartil: Q1)

Buchaca, D.; Berral, J.; Wang, C.; Youssef, A. (2020). Proactive container auto-scaling for cloud native machine learning services.

AUTOR/A:CAHENY, PAUL
Títol:Runtime-assisted coherent caching
Data lectura:22/12/2020
Director/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Codirector/a:ÁLVAREZ MARTÍ, LLUC
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Caheny, P.; Alvarez, L.; Derradji, S.; Valero, M.; Moreto, M.; Casas, M. (2018). Reducing cache coherence traffic with a NUMA-aware runtime approach. - IEEE transactions on parallel and distributed systems, ISSN: 1045-9219 (JCR Impact Factor-2018: 3.402; Quartil: Q1)

Caheny, P.; Casas, M.; Moreto, M.; Gloaguen, H.; Saintes, M.; Ayguade, E.; Labarta, J.; Valero, M. (2016). Reducing cache coherence traffic with hierarchical directory cache and NUMA-aware runtime scheduling.

Caheny, P.; Alvarez, L.; Valero, M.; Moreto, M.; Casas, M. (2018). Runtime-assisted cache coherence deactivation in task parallel programs.

AUTOR/A:CAMPOS CAMÚÑEZ, VÍCTOR
Títol:Deep learning that scales: Leveraging compute and data
Data lectura:22/12/2020
Director/a:TORRES VIÑALS, JORDI
Codirector/a:GIRÓ NIETO, XAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Campos, V.; Giro, X.; Jou, B.; Torres, J.; Chang, S. (2018). Sentiment concept embedding for visual affect recognition.

Campos, V.; Sastre, F.; Yagües, M.; Bellver, M.; Giro, X.; Torres, J. (2017). Distributed training strategies for a computer vision deep learning algorithm on a distributed GPU cluster. - Procedia computer science, ISSN: 1877-0509 (JCR Impact Factor-2017: 0.258; Quartil: )

Campos, V.; Jou, B.; Giro, X. (2017). From pixels to sentiment: fine-tuning CNNs for visual sentiment prediction. - Image and vision computing, ISSN: 0262-8856 (JCR Impact Factor-2017: 2.159; Quartil: Q1)

Fernàndez, D.; Campos, V.; Jou, B.; Giro, X.; Chang, S.-F. (2016). Is a “happy dog” more “happy” than “dog”? - Adjective and Noun Contributions for Adjective-Noun Pair prediction.

Campos, V.; Sastre, F.; Yagües, M.; Torres, J.; Giro, X. (2017). Scaling a convolutional neural network for classification of adjective noun pairs with TensorFlow on GPU clusters.

Fernàndez, D.; Woodward, A.; Campos, V.; Giro, X.; Jou, B.; Chang, S. (2017). More cat than cute?: interpretable prediction of adjective-noun pairs.

Campos, V.; Giro, X.; Torres, J. (2018). Importance weighted evolution strategies.

Campos, V.; Jou, B.; Giro, X.; Torres, J.; Chang, S. (2018). Skip RNN: learning to skip state updates in recurrent neural networks.

Fojo, D.; Campos, V.; Giro, X. (2018). Comparing fixed and adaptive computation time for recurrent neural networks.

Arpit, D.; Campos, V.; Bengio, Y. (2019). How to initialize your network? Robust initialization for WeightNorm & ResNets.

Campos, V.; Trott, A.; Xiong, C.; Socher, R.; Giro, X.; Torres, J. (2020). Explore, discover and learn: unsupervised discovery of state-covering skills.

AUTOR/A:TRILLA RODRÍGUEZ, DAVID
Títol:Non-functional considerations of time-randomized processor architectures
Data lectura:04/12/2020
Tutor/a:CAZORLA ALMEIDA, FRANCISCO JAVIER
Director/a:ABELLA FERRER, JAIME
Codirector/a:HERNANDEZ LUZ, CARLES
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Trilla, D.; Hernández, C.; Abella, J.; Cazorla, F. J. (2017). Aging assessment and design enhancement of randomized cache memories. - IEEE transactions on device and materials reliability, ISSN: 1530-4388 (JCR Impact Factor-2017: 1.512; Quartil: Q3)

Trilla, D.; Hernández, C.; Abella, J.; Cazorla, F. J. (2019). Worst-case energy consumption: A new challenge for battery-powered critical devices. - IEEE transactions on sustainable computing, ISSN: 2377-3782

Trilla, D.; Cazorla, F. J.; Hernández, C.; Abella, J. (2019). Randomization for safer, more reliable and secure, high-performance automotive processors. - IEEE design & test, ISSN: 2168-2356 (JCR Impact Factor-2019: 2.409; Quartil: Q2)

Trilla, D.; Jalle, J.; Fernández, M.; Abella, J.; Cazorla, F. J. (2016). Improving early design stage timing modeling in multicore based real-time systems.

Trilla, D.; Hernández, C.; Abella, J.; Cazorla, F. J. (2018). Cache side-channel attacks and time-predictability in high-performance critical real-time systems.

Trilla, D.; Hernández, C.; Abella, J.; Cazorla, F. J. (2019). Modeling the impact of process variations in worst-case energy consumption estimation.

Trilla, D.; Hernández, C.; Abella, J.; Cazorla, F. J. (2019). An approach for detecting power peaks during testing and breaking systematic pathological behavior.

AUTOR/A:CIACCIA, FRANCESCO
Títol:Definition of new WAN paradigms enabled by smart measurements
Data lectura:04/12/2020
Director/a:SERRAL GRACIÀ, RENÉ
Codirector/a:NEMIROVSKY, MARIO DANIEL
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Ciaccia, F.; Arcas, O.; Montero, D.; Romero, I.; Milito, R.; Serral, R.; Nemirovsky, M. (2019). Improving TCP performance and reducing self-induced congestion with receive window modulation.

Ciaccia, F.; Romero, I.; Arcas, O.; Montero, D.; Serral, R.; Nemirovsky, M. (2020). SABES: Statistical Available Bandwidth EStimation from passive TCP measurements.

Ciaccia, F.; Romero, I.; Serral, R.; Nemirovsky, M. (2020). HIRE: Hidden Inter-packet Red-shift Effect.

AUTOR/A:DIMIC, VLADIMIR
Títol:Runtime-assisted optimizations in the on-chip memory hierarchy
Data lectura:27/11/2020
Director/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Codirector/a:CASAS GUIX, MARC
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Dimic, V.; Moreto, M.; Casas, M.; Valero, M. (2017). Runtime-assisted shared cache insertion policies based on re-reference intervals.

Dimic, V.; Moreto, M.; Casas, M.; Ciesko, J.; Valero, M. (2020). RICH: implementing reductions in the cache hierarchy.

AUTOR/A:SENGUPTA, SOUVIK
Títol:Adaptive learning-based resource management strategy in fog-to-cloud
Data lectura:20/10/2020
Director/a:GARCÍA ALMIÑANA, JORDI
Codirector/a:MASIP BRUIN, JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sengupta, S. (2018). Resource management strategy in the Fog-to-Cloud system.

Sengupta, S.; Garcia, J.; Masip, X. (2019). Essentiality of managing the resource information in the coordinated fog-to-cloud paradigm. - International journal of communication systems, ISSN: 1074-5351 (JCR Impact Factor-2019: 1.319; Quartil: Q3)

Sengupta, S.; Garcia, J.; Masip, X. (2018). An architecture for resource management in a fog-to-cloud framework.

Sengupta, S.; Garcia, J.; Masip, X. (2018). Essentiality of resource and service-task characterization in the coordinated fog-to-cloud paradigm.

Sengupta, S.; Garcia, J.; Masip, X. (2018). Taxonomy and resource modeling in combined fog-to-cloud systems.

Sengupta, S.; Garcia, J.; Masip, X.; Prieto, A. (2019). An architectural schema for performance prediction using machine learning in the fog-to-cloud paradigm.

Sengupta, S.; Kahvazadeh, S.; Masip, X.; Garcia, J. (2019). SFDDM: a secure distributed database management in combined fog-to-cloud systems.

AUTOR/A:RIERA VILLANUEVA, MARC
Títol:Low-power accelerators for cognitive computing
Data lectura:09/10/2020
Director/a:ARNAU MONTAÑES, JOSÉ MARÍA
Codirector/a:GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Riera, M. (2016). Resilient, Low-Power Accelerators for Cognitive Computing.

Vallero, A.; Savino, A.; Chatzidimitriou, A.; Kaliorakis, M.; Kooli, M.; Riera, M.; Anglada, M.; Di Natale, G.; Bosio, A.; Canal, R.; Gonzalez, A.; Gizopoulos, D.; Mariani, R.; Stefano Di Carlo (2018). SyRA: early system reliability analysis for cross-layer soft errors resilience in memory arrays of microprocessor systems. - IEEE transactions on computers, ISSN: 0018-9340 (JCR Impact Factor-2018: 3.131; Quartil: Q1)

Riera, M.; Arnau, J.; Gonzalez, A. (2019). CGPA: Coarse-Grained Pruning of Activations for Energy-Efficient RNN Inference. - IEEE micro, ISSN: 0272-1732 (JCR Impact Factor-2019: 3.172; Quartil: Q1)

Riera, M.; Canal, R.; Abella, J.; Gonzalez, A. (2016). A detailed methodology to compute soft error rates in advanced technologies.

Vallero, A.; Savino, A.; Politano, G.; Stefano Di Carlo; Chatzidimitriou, A.; Tselonis, S.; Kaliorakis, M.; Gizipoulos, D.; Riera, M.; Canal, R.; Gonzalez, A.; Kooli, M.; Bosio, A.; Di Natale, G. (2016). Cross-layer system reliability assessment framework for hardware faults.

Riera, M.; Arnau, J.; Gonzalez, A. (2018). Computation reuse in DNNs by exploiting input similarity.

Yazdani, R.; Riera, M.; Arnau, J.; Gonzalez, A. (2018). The dark side of DNN pruning.

AUTOR/A:RAMÓN-CORTÉS VILARRODONA, CRISTIÁN
Títol:Programming models to support data science workflows
Data lectura:28/09/2020
Director/a:BADIA SALA, ROSA MARIA
Codirector/a:EJARQUE ARTIGAS, JORGE
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Amela, R.; Cristián Ramón-Cortés Vilarrodona; Ejarque, J.; Conejero, J.; Badia, R.M. (2018). Executing linear algebra kernels in heterogeneous distributed infrastructures with PyCOMPSs. - Oil and gas science and technology. Revue de l'Institut Français du Pétrole, ISSN: 1294-4475 (JCR Impact Factor-2018: 1.867; Quartil: Q1)

Cristián Ramón-Cortés Vilarrodona; Serven, A.; Ejarque, J.; Lezzi, D.; Badia, R.M. (2018). Transparent orchestration of task-based parallel applications in containers platforms. - Journal of grid computing, ISSN: 1570-7873 (JCR Impact Factor-2018: 3.288; Quartil: Q1)

Cristián Ramón-Cortés Vilarrodona; Amela, R.; Ejarque, J.; Clauss, P.; Badia, R.M. (2020). AutoParallel: Automatic parallelisation and distributed execution of affine loop nests in Python. - The international journal of high performance computing applications (IJHPCA), ISSN: 1741-2846 (JCR Impact Factor-2018: 1.956; Quartil: Q2)

Cristián Ramón-Cortés Vilarrodona; Lordan, F.; Ejarque, J.; Badia, R.M. (2020). A programming model for hybrid workflows: combining task-based workflows and dataflows all-in-one. - Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2018: 5.768; Quartil: Q1)

Amela, R.; Cristián Ramón-Cortés Vilarrodona; Ejarque, J.; Conejero, J.; Badia, R.M. (2017). Enabling Python to execute efficiently in heterogeneous distributed infrastructures with PyCOMPSs.

Conejero, J.; Cristián Ramón-Cortés Vilarrodona; Serradell, K.; Badia, R.M. (2018). Boosting atmospheric dust forecast with PyCOMPSs.

AUTOR/A:REJIBA, ZEINEB
Títol:Mobility-aware mechanisms for fog node discovery and selection
Data lectura:10/09/2020
Director/a:MASIP BRUIN, JAVIER
Codirector/a:MARIN TORDERA, EVA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Rejiba, Z. (2018). Design and optimization of discovery and migration strategies for combined Fog-to-Cloud scenarios.

Rejiba, Z.; Masip, X.; Marin, E. (2019). A survey on mobility-induced service migration in the fog, edge, and related computing paradigms. - ACM computing surveys, ISSN: 0360-0300 (JCR Impact Factor-2019: 7.99; Quartil: Q1)

Rejiba, Z.; Masip, X.; Alejandro Jurnet Bolarin; Marin, E.; Ren, G.; Marin-Tordera, E. (2018). F2C-Aware: Enabling Discovery in Wi-Fi-Powered Fog-to-Cloud (F2C) Systems.

Rejiba, Z.; Masip, X.; Marin, E.; Marin-Tordera, E. (2018). Analyzing the Deployment Challenges of Beacon Stuffing as a Discovery Enabler in Fog-to-Cloud Systems.

Rejiba, Z.; Masip, X.; Marin, E. (2018). A Beacon-assisted direction-aware scanning scheme for 802.11-based discovery in Fog-to-Cloud systems.

Rejiba, Z.; Masip, X.; Marin, E. (2018). Towards a context-aware Wi-Fi-based Fog Node discovery scheme using cellular footprints.

Rejiba, Z.; Masip, X.; Marin, E. (2019). A user-centric mobility management scheme for high-density fog computing deployments.

Rejiba, Z.; Masip, X.; Marin, E. (2019). Computation task assignment in vehicular fog computing: a learning approach via neighbor advice.

AUTOR/A:SUÁREZ-VARELA MACIÁ, JOSÉ RAFAEL
Títol:Enabling knowledge-defined networks: Deep reinforcement learning, graph neural networks and network analytics
Data lectura:26/06/2020
Director/a:BARLET ROS, PERE
Codirector/a:CABELLOS APARICIO, ALBERTO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Suarez-varela, J. (2017). Measurements in SDN-Based Networks Including Traffic Classification and Performance Evaluation.

Suarez-varela, J.; Barlet, P. (2018). Flow monitoring in software-defined networks: finding the accuracy/performance tradeoffs. - Computer networks, ISSN: 1389-1286 (JCR Impact Factor-2018: 3.03; Quartil: Q1)

Suarez-varela, J.; Mestres, A.; Yu, J.; Kuang, L.; Feng, H.; Albert Cabellos-Aparicio; Barlet, P. (2019). Routing in optical transport networks with deep reinforcement learning. - Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2019: 3.425; Quartil: Q1)

Rusek, K.; Suarez-varela, J.; Almasan, P.; Barlet, P.; Albert Cabellos-Aparicio (2020). RouteNet: leveraging graph neural networks for network modeling and optimization in SDN. - IEEE journal on selected areas in communications, ISSN: 0733-8716 (JCR Impact Factor-2019: 11.42; Quartil: Q1)

Suarez-varela, J.; Barlet, P.; Carela, V. (2017). A NetFlow/IPFIX implementation with OpenFlow.

Suarez-varela, J.; Barlet, P. (2017). A QoE-aware management system for Software-Defined Networks.

Suarez-varela, J.; Barlet, P. (2017). Towards a NetFlow implementation for OpenFlow software-defined networks.

Suarez-varela, J.; Barlet, P. (2018). SBAR: SDN flow-based monitoring and application recognition.

Suarez-varela, J.; Barlet, P.; Mestres, A.; Albert Cabellos-Aparicio (2018). QoE-aware network management based on Deep Reinforcement Learning.

Suarez-varela, J.; Barlet, P. (2018). Towards accurate classification of HTTPS traffic in Software-Defined Networks.

Suarez-varela, J.; Mestres, A.; Yu, J.; Kuang, L.; Feng, H.; Barlet, P.; Albert Cabellos-Aparicio (2019). Routing based on deep reinforcement learning in optical transport networks.

Rusek, K.; Suarez-varela, J.; Mestres, A.; Barlet, P.; Albert Cabellos-Aparicio (2019). Unveiling the potential of Graph Neural Networks for network modeling and optimization in SDN.

Suarez-varela, J.; Mestres, A.; Yu, J.; Kuang, L.; Feng, H.; Barlet, P.; Albert Cabellos-Aparicio (2019). Feature engineering for deep reinforcement learning based routing.

Zayuelas, J.; Suarez-varela, J.; Barlet, P. (2019). Detecting cryptocurrency miners with NetFlow/IPFIX network measurements.

Suarez-varela, J.; Carol, S.; Rusek, K.; Almasan, P.; Arias, M.; Barlet, P.; Albert Cabellos-Aparicio (2019). Challenging the generalization capabilities of Graph Neural Networks for network modeling.

Badia, A.; Suarez-varela, J.; Almasan, P.; Rusek, K.; Barlet, P.; Albert Cabellos-Aparicio (2019). Towards more realistic network models based on Graph Neural Networks.

AUTOR/A:ANGLADA SÁNCHEZ, MARTÍ
Títol:Exploiting frame coherence in real-time rendering for energy-efficient GPUs.
Data lectura:09/06/2020
Director/a:GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA
Codirector/a:PARCERISA BUNDO, JOAN MANUEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Anglada, M. (2016). New Architectural Solutions for Resilient, Low-Power GPU.

Joseph, Diya (2019). Microarchitectural Simulator for Shader Cores in a Modern GPU Simulation Infrastructure.

Anglada, M.; Canal, R.; Aragon, J.; Gonzalez, A. (2016). MASkIt: soft error rate estimation for combinatorial circuits.

Anglada, M.; de Lucas, E.; Parcerisa, Joan-Manuel; Aragón, Juan L.; Marcuello, P.; Gonzalez, A. (2019). Rendering elimination: early discard of redundant tiles in the graphics pipeline.

Anglada, M.; de Lucas, E.; Parcerisa, Joan-Manuel; Aragón, Juan L.; Gonzalez, A. (2019). Early visibility resolution for removing ineffectual computations in the graphics pipeline.

AUTOR/A:NARO, DANIEL
Títol:Security strategies in genomic files
Data lectura:15/05/2020
Director/a:DELGADO MERCE, JAIME M.
Codirector/a:LLORENTE VIEJO, SILVIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Repchevsky, D.; Naro, D.; Royo, R.; Llorente, S.; Gelpi, J.L.; Delgado, J. (2018). GENCOM: Contributing to MPEG-G data format creation and adoption.

Repchevsky, D.; Naro, D.; Royo, R.; Llorente, S.; Delgado, J.; Gelpi, J.L. (2019). jmpegg 1.0 – the pure java implementation of the MPEG-G ISO/IEC 23092 standard.

Naro, D. (2017). Security Strategies in Genomic Files.

Delgado, J.; Llorente, S.; Naro, D. (2017). Protecting privacy of genomic information. - Studies in health technology and informatics, ISSN: 0926-9630 (JCR Impact Factor-2017: 0.236; Quartil: Q3)

Delgado, J.; Naro, D.; Llorente, S.; Gelpi, J.L.; Royo, R. (2018). Metadata to describe genomic information. - Studies in health technology and informatics, ISSN: 0926-9630 (JCR Impact Factor-2018: 0.25; Quartil: Q3)

Delgado, J.; Llorente, S.; Naro, D. (2019). Adding security and privacy to genomic information representation. - Studies in health technology and informatics, ISSN: 0926-9630 (JCR Impact Factor-2019: 0.267; Quartil: Q3)

Naro, D.; Delgado, J.; Llorente, S. (2020). Reversible fingerprinting for genomic information. - Multimedia tools and applications, ISSN: 1380-7501 (JCR Impact Factor-2019: 2.313; Quartil: Q2)

Delgado, J.; Llorente, S.; Naro, D.; Torres, L.; Tarres, F. (2018). Representing compressed and secure genomic information.

AUTOR/A:SEMBROIZ AUSEJO, DAVID
Títol:Ambient intelligence in buildings. Design and development of an interoperable Internet of Things platform
Data lectura:06/03/2020
Director/a:CAREGLIO, DAVIDE
Codirector/a:RICCIARDI, SERGIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sembroiz, D.; Ricciardi, S.; Careglio, D. (2017). A Novel Cloud-Based IoT Architecture for Smart Building Automation.

Sembroiz, D. (2016). Design and development of an interoperable loT platform for automatic actuation in buildings.

Sembroiz, D. (2016). Ambient Intelligence in buildings: design and development of an interoperable IoT platform.

Ricciardi, S.; Sembroiz, D.; Palmieri, F.; Germán Santos-Boada; Perello, J.; Careglio, D. (2015). A hybrid load-balancing and energy-aware RWA algorithm for telecommunication networks. - Computer communications, ISSN: 0140-3664 (JCR Impact Factor-2015: 2.099; Quartil: Q1)

Sembroiz, D.; Careglio, D.; Ricciardi, S.; Fiore, U. (2019). Planning and operational energy optimization solutions for smart buildings. - Information sciences, ISSN: 0020-0255 (JCR Impact Factor-2019: 5.91; Quartil: Q1)

Sembroiz, D.; Ojaghi Kahjogh, B.; Careglio, D.; Ricciardi, S. (2019). A GRASP meta-heuristic for evaluating the latency and lifetime impact of critical nodes in large wireless sensor networks. - Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)

AUTOR/A:CADENELLI, NICOLA
Títol:Hardware/software co-design for data-intensive genomics workloads
Data lectura:19/12/2019
Tutor/a:BECERRA FONTAL, YOLANDA
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Codirector/a:POLO BARDÉS, JORDÀ
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Cadenelli, N.; Jaksic, Z.; Polo, J.; Carrera, D. (2019). Considerations in using OpenCL on GPUs and FPGAs for throughput-oriented genomics workloads. - Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2019: 6.125; Quartil: Q1)

Cadenelli, N.; Polo, J.; Carrera, D. (2018). Accelerating K-mer Frequency Counting with GPU and Non-Volatile Memory.

AUTOR/A:MARRÓN VIDA, DIEGO
Títol:Improving decision tree and neural network learning for evolving data-streams
Data lectura:19/12/2019
Director/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Codirector/a:BIFET FIGUEROL, ALBERT CARLES
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Marron, D. (2016). Efficient Neural Networks for Real-Time Analysis.

Marron, D.; Read, J.; Bifet, A.; Navarro, N. (2017). Data stream classification using random feature functions and novel method combinations. - Journal of systems and software, ISSN: 0164-1212 (JCR Impact Factor-2017: 2.278; Quartil: Q1)

Marron, D.; Read, J.; Bifet, A.; Abdessalem, T.; Ayguade, E.; Herrero, J. (2016). Echo state hoeffding tree learning.

AUTOR/A:MILUTINOVIC, SUZANA
Títol:On the limits of probabilistic timing analysis
Data lectura:18/12/2019
Director/a:CAZORLA ALMEIDA, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:ABELLA FERRER, JAIME
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Milutinovic, S.; Abella, J.; Cazorla, F. J. (2017). On the assessment of probabilistic WCET estimates reliability for arbitrary programs. - Eurasip journal on embedded systems, ISSN: 1687-3955 (JCR Impact Factor-2017: 0.128; Quartil: Q4)

Milutinovic, S.; Mezzetti, Enrico; Abella, J.; Cazorla, F. J. (2019). Increasing the reliability of software timing analysis for cache-based processors. - IEEE transactions on computers, ISSN: 0018-9340 (JCR Impact Factor-2019: 2.711; Quartil: Q2)

Milutinovic, S.; Abella, J.; Cazorla, F. J. (2016). Modelling probabilistic cache representativeness in the presence of arbitrary access patterns.

Milutinovic, S.; Abella, J.; Mezzetti, Enrico; Cazorla, F. J. (2018). Measurement-based cache representativeness on multipath programs.

AUTOR/A:BAIG, SHUJA-UR-REHMAN
Títol:Data center's telemetry reduction and prediction through modeling techniques
Data lectura:17/12/2019
Tutor/a:BECERRA FONTAL, YOLANDA
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Codirector/a:BERRAL GARCÍA, JOSEP LLUÍS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Baig, S.; Iqbal, W.; Berral, J.; Erradi, A.; Carrera, D. (2019). Adaptive prediction models for data center resources utilization estimation. - IEEE transactions on network and service management, ISSN: 1932-4537 (JCR Impact Factor-2019: 3.878; Quartil: Q1)

Baig, S.; Iqbal, W.; Berral, J.; Erradi, A.; Carrera, D. (2019). Real-time data center's telemetry reduction and reconstruction using Markov chain models. - IEEE systems journal, ISSN: 1932-8184 (JCR Impact Factor-2019: 3.987; Quartil: Q1)

Baig, S.; Iqbal, W.; Berral, J.; Carrera, D. (2020). Adaptive sliding windows for improved estimation of data center resource utilization. - Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2018: 5.768; Quartil: Q1)

Baig, S.; Amaral, M.; Polo, J.; Carrera, D. (2018). Performance characterization of spark workloads on shared NUMA Systems.

AUTOR/A:ZHUANG, SICONG
Títol:Communication reduction techniques in numerical methods and deep neural networks
Data lectura:28/11/2019
Tutor/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Director/a:CASAS GUIX, MARC
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Pietri, I.; Zhuang, S.; Casas, M.; Moreto, M.; Sakellariou, R. (2017). Evaluating scientific workflow execution on an asymmetric multicore processor.

AUTOR/A:GARRIDO PLATERO, LUIS ANGEL
Títol:Virtualization techniques for memory resource exploitation
Data lectura:26/11/2019
Director/a:CARPENTER, PAUL MATTHEW
Codirector/a:BADIA SALA, ROSA MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Garrido, L.; Nishtala, R.; Carpenter, P. (2019). Continuous-action reinforcement learning for memory allocation in virtualized servers.

Garrido, L.; Nishtala, R.; Carpenter, P. (2019). SmarTmem: Intelligent management of transcendent memory in a virtualized server.

AUTOR/A:FAS MILLÁN, MIGUEL ÁNGEL
Títol:ConOps for a safe integration of multi-RPAS operations in civil airspace
Data lectura:22/11/2019
Director/a:PASTOR LLORENS, ENRIQUE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Fas, M. (2016). Management, Efficiency and Safety in a Many-to-Many Pilot-RPAS Relationship Scenario.

Fas, M.; Pastor, E. (2019). NtoM: a concept of operations for pilots of multiple remotely piloted aircraft. - International Review of Aerospace Engineering (IREASE), ISSN: 1973-7459 (JCR Impact Factor-2019: 0.618; Quartil: Q1)

Fas, M.; Pastor, E. (2019). Controller-pilot data link communications display oriented to multiple remotely piloted aircraft systems pilots. - International Review of Aerospace Engineering (IREASE), ISSN: 1973-7459 (JCR Impact Factor-2019: 0.618; Quartil: Q1)

Fas, M.; Pastor, E. (2019). Dynamic workload management for multi-RPAS pilots. - International Review of Aerospace Engineering (IREASE), ISSN: 1973-7459 (JCR Impact Factor-2019: 0.618; Quartil: Q1)

AUTOR/A:BAIG VIÑAS, ROGER
Títol:Development and management of collective network and cloud computing infrastructures
Data lectura:18/11/2019
Director/a:NAVARRO MOLDES, LEANDRO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Baig, R.; Roca, R.; Freitag, F.; Navarro, L. (2015). guifi.net, a crowdsourced network infrastructure held in common. - Computer networks, ISSN: 1389-1286 (JCR Impact Factor-2015: 1.446; Quartil: Q2)

Vega, D.; Baig, R.; Cerdà, L.; Medina, E.; Meseguer, R.; Navarro, L. (2015). A technological overview of the guifi.net community network. - Computer networks, ISSN: 1389-1286 (JCR Impact Factor-2015: 1.446; Quartil: Q2)

Navarro, L.; Baig, R.; Barz, C.; Bonicioli, J.; Braem, B.; Freitag, F.; Vilalta i Balaguer, I. (2016). Advances in wireless community networks with the community-lab testbed. - IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2016: 10.435; Quartil: Q1)

Micholia, P.; Karaliopoulos, M.; Koutsopoulos, I.; Navarro, L.; Baig, R.; Boucas, D.; Michalis, M.; Antoniadis, P. (2018). Community networks and sustainability: a survey of perceptions, practices, and proposed solutions. - IEEE communications surveys & tutorials, ISSN: 1553-877X (JCR Impact Factor-2018: 22.973; Quartil: Q1)

Baig, R.; Freitag, F.; Navarro, L. (2018). Cloudy in guifi.net: Establishing and sustaining a community cloud as open commons. - Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2018: 5.768; Quartil: Q1)

Baig, R.; Freitag, F.; Moll, A.; Navarro, L.; Roger Pueyo Centelles; Roca, R. (2015). From sustainable community networks to sustainable community clouds.

Baig, R.; Freitag, F.; Moll, A.; Navarro, L.; Roger Pueyo Centelles; Vlassov, V. (2016). Community network clouds as a case for the IEEE Intercloud standardization.

Baig, R.; Freitag, F.; Navarro, L. (2016). On the sustainability of community clouds in guifi.net.

Baig, R.; Roger Pueyo Centelles; Freitag, F.; Navarro, L. (2017). On edge microclouds to provide local container-based services.

AUTOR/A:MUTLU, BURCU
Títol:An extensive study on iterative solver resilience: characterization, detection and prediction
Data lectura:12/11/2019
Tutor/a:CRISTAL KESTELMAN, ADRIAN
Director/a:UNSAL, OSMAN SABRI
Codirector/a:KESTOR, GOKCEN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Mutlu, B.; Kestor, G.; Cristal, A.; Unsal, O.; Krishnamoorthy, S. (2019). Ground-truth prediction to accelerate soft-error impact analysis for iterative methods.

AUTOR/A:KAHVAZADEH, SARANG
Títol:Security architecture for Fog-To-Cloud continuum system
Data lectura:12/11/2019
Director/a:MASIP BRUIN, JAVIER
Codirector/a:MARIN TORDERA, EVA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gomez, A.; Masip, X.; Marin, E.; Kahvazadeh, S. (2019). Resource identification in fog-to-cloud systems: toward an identity management strategy. - Journal of Reliable Intelligent Environments, ISSN: 2199-4676 (JCR Impact Factor-2019: 0.441; Quartil: Q2)

Kahvazadeh, S.; Barbosa, V.; Masip, X.; Marin, E.; Garcia, J.; Diaz, R. (2017). Securing combined Fog-to-Cloud system through SDN approach.

Kahvazadeh, S.; Barbosa, V.; Masip, X.; Marin, E.; Garcia, J.; Diaz, R. (2017). An SDN-based architecture for security provisioning in Fog-to-Cloud (F2C) computing systems.

Gomez, A.; Masip, X.; Marin, E.; Kahvazadeh, S.; Garcia, J. (2018). A hash-based naming strategy for the fog-to-cloud computing paradigm.

Gomez, A.; Masip, X.; Marin, E.; Kahvazadeh, S.; Garcia, J. (2018). A Resource Identity Management Strategy for Combined Fog-to-Cloud Systems.

Kahvazadeh, S.; Masip, X.; Diaz, R.; Marin, E.; Alejandro Jurnet Bolarin; Garcia, J. (2018). Towards an efficient key management and authentication strategy for combined fog-to-cloud continuum systems.

Gomez, A.; Masip, X.; Marin, E.; Kahvazadeh, S. (2018). A novel and scalable naming strategy for IoT scenarios.

Kahvazadeh, S.; Masip, X.; Diaz, R.; Marin, E.; Alejandro Jurnet Bolarin; Garcia, J.; Juan Ferrer, A.; Simo, E. (2019). Balancing security guarantees vs QoS provisioning in combined fog-to-cloud systems.

Kahvazadeh, S.; Masip, X.; Marin, E.; Gomez, A. (2019). Securing combined Fog-to-Cloud systems: challenges and directions.

Kahvazadeh, S.; Masip, X.; Marcer, P.; Marin, E. (2020). Deploying fog-to-cloud towards a security architecture for critical infrastructure scenarios.

AUTOR/A:CAPDEVILA PUJOL, JOAN
Títol:Exploring the topical structure of short text through probability models: from tasks to fundamentals
Data lectura:26/09/2019
Director/a:TORRES VIÑALS, JORDI
Codirector/a:CERQUIDES BUENO, JESÚS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Capdevila, J.; Pericacho, G.; Torres, J.; Cerquides, J. (2016). Scaling DBSCAN-like algorithms for event detection systems in Twitter.

Capdevila, J.; Cerquides, J.; Torres, J. (2017). Event detection in location-based social networks.

Capdevila, J. (2015). Large-scale Bayesian learning for event discovery in Location-based Social Networks.

Pericacho Sánchez, Gonzalo (2016). Retroespective event detection from tweets thorugh MR-DBSCAN in Spark.

Capdevila, J.; Arias, M.; Arratia, A. (2016). GeoSRS: a hybrid social recommender system for geolocated data. - Information systems, ISSN: 0306-4379 (JCR Impact Factor-2016: 2.777; Quartil: Q2)

Capdevila, J.; Cerquides, J.; Nin, J.; Torres, J. (2017). Tweet-SCAN: an event discovery technique for geo-located tweets. - Pattern recognition letters, ISSN: 0167-8655 (JCR Impact Factor-2017: 1.952; Quartil: Q2)

Capdevila, J.; Zhao, H.; Petitjean, F.; Buntine, W. (2018). Experiments with learning graphical models on text. - Behaviormetrika, ISSN: 1349-6964

Capdevila, J.; Cerquides, J.; Torres, J. (2018). Mining urban events from the tweet stream through a probabilistic mixture model. - Data mining and knowledge discovery, ISSN: 1384-5810 (JCR Impact Factor-2018: 2.879; Quartil: Q2)

AUTOR/A:VILLALBA NAVARRO, ÁLVARO
Títol:Scalable processing of aggregate functions for data streams in resource-constrained environments
Data lectura:05/09/2019
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Villalba, Á.; Berral, J.; Carrera, D. (2019). Constant-time sliding window framework with reduced memory footprint and efficient bulk evictions. - IEEE transactions on parallel and distributed systems, ISSN: 1045-9219 (JCR Impact Factor-2019: 2.6; Quartil: Q2)

Villalba, Á.; Carrera, D. (2018). Multi-tenant Pub/Sub processing for real-time data streams.

Villalba, Á.; Carrera, D. (2019). Constant-time approximate sliding window framework with error control.

AUTOR/A:ASIFUZZAMAN, KAZI
Títol:Evaluation of STT-MRAM main memory for HPC and real-time systems
Data lectura:29/07/2019
Tutor/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Director/a:RADOJKOVIC, PETAR
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Asifuzzaman, K.; Pavlovic, M.; Radulovic, M. (2016). Performance impact of a slower main memory : a case study of STT-MRAM in HPC.

Radulovic, M.; Asifuzzaman, K.; Zivanovic, D.; Rajovic, N.; Colin de Verdiére, G.; Pleiter, D.; Marazakis, M.; Kallimanis, N.; Carpenter, P.; Radojkovic, Petar; Ayguade, E. (2018). Mainstream vs. emerging HPC: metrics, trade-offs and lessons learned.

Radulovic, M.; Asifuzzaman, K.; Carpenter, P.; Radojkovic, Petar; Ayguade, E. (2018). HPC benchmarking: scaling right and looking beyond the average.

Sanchez, R.; Asifuzzaman, K.; Radulovic, M.; Radojkovic, Petar; Ayguade, E.; Jacob, B. (2018). Main memory latency simulation: the missing link.

Asifuzzaman, K.; Fernández, M.; Radojkovic, Petar; Abella, J.; Cazorla, F. J. (2019). STT-MRAM for real-time embedded systems: performance and WCET implications.

AUTOR/A:YAZDANI AMINABADI, REZA
Títol:Ultra low-power, high-performance accelerator for speech recognition
Data lectura:25/07/2019
Director/a:ARNAU MONTAÑES, JOSÉ MARÍA
Codirector/a:GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Yazdani, R. (2016). Ultra Low-Power, High-Permormance Accelerators for Speech Recognition.

Yazdani, R.; Arnau, J.; Gonzalez, A. (2019). A low-power, high-performance speech recognition accelerator. - IEEE transactions on computers, ISSN: 0018-9340 (JCR Impact Factor-2019: 2.711; Quartil: Q2)

Hosseini, S.; Yazdani, R.; de la Fuente, A. (2020). Multi-objective interior design optimization method based on sustainability concepts for post-disaster temporary housing units. - Building and environment , ISSN: 0360-1323 (JCR Impact Factor-2018: 4.82; Quartil: Q1)

Yazdani, R.; Arnau, J.; Gonzalez, A. (2017). UNFOLD: a memory-efficient speech recognizer using on-the-fly WFST composition.

Yazdani, R.; Arnau, J.; Gonzalez, A. (2019). Leveraging run-time feedback for efficient ASR acceleration.

AUTOR/A:JAULMES, LUC ÉTIENNE
Títol:Exploiting task-based programming models for resilience
Data lectura:21/06/2019
Director/a:CASAS GUIX, MARC
Codirector/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Jaulmes, L.; Casas, M.; Moreto, M.; Ayguade, E.; Labarta, J.; Valero, M. (2015). Exploiting asynchrony from exact forward recovery for DUE in iterative solvers.

Jaulmes, L.; Casas, M.; Moreto, M.; Ayguade, E.; Labarta, J.; Valero, M. (2018). Asynchronous and exact forward recovery for detected errors in iterative solvers. - IEEE transactions on parallel and distributed systems, ISSN: 1045-9219 (JCR Impact Factor-2018: 3.402; Quartil: Q1)

Casas, M.; Moreto, M.; Alvarez, L.; Castillo, E.; Chasapis, D.; Hayes, T.; Jaulmes, L.; Palomar, O.; Unsal, O.; Cristal, A.; Ayguade, E.; Labarta, J.; Valero, M. (2015). Runtime-aware architectures.

Jaulmes, L.; Moreto, M.; Valero, M.; Casas, M. (2019). A vulnerability factor for ECC-protected memory.

Jaulmes, L.; Moreto, M.; Valero, M.; Erez, M.; Casas, M. (2020). Runtime-guided ECC protection using online estimation of memory vulnerability.

AUTOR/A:RADULOVIC, MILAN
Títol:Memory bandwidth and latency in HPC: System requirements and performance impact
Data lectura:07/05/2019
Tutor/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Director/a:RADOJKOVIC, PETAR
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Zivanovic, D.; Pavlovic, M.; Radulovic, M.; Shin, H.; Son, J.; McKee, S.; Carpenter, P.; Radojkovic, Petar; Ayguade, E. (2017). Main memory in HPC: do we need more, or could we live with less?. - ACM transactions on architecture and code optimization, ISSN: 1544-3566 (JCR Impact Factor-2017: 1.131; Quartil: Q2)

Radulovic, M.; Sanchez, R.; Carpenter, P.; Radojkovic, Petar; Jacob, B.; Ayguade, E. (2019). PROFET: modeling system performance and energy without simulating the CPU. - Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems, ISSN:

Radulovic, M.; Zivanovic, D.; Ruiz, D.; De Supinski, B.; McKee, S.; Radojkovic, Petar; Ayguade, E. (2015). Another trip to the wall: how much will stacked DRAM benefit HPC?.

Zivanovic, D.; Radulovic, M.; Llort, G.; Zaragoza, D.; Strassburg, J.; Carpenter, P.; Radojkovic, Petar; Ayguade, E. (2016). Large-memory nodes for energy efficient high-performance computing.

AUTOR/A:CASTILLO VILLAR, EMILIO
Títol:Parallel architectures and runtime systems co-design for task-based programming models
Data lectura:29/04/2019
Director/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Codirector/a:BEIVIDE PALACIO, JULIO RAMON
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Alvarez, L.; Moreto, M.; Casas, M.; Castillo, E.; Martorell, X.; Labarta, J.; Ayguade, E.; Valero, M. (2015). Runtime-guided management of scratchpad memories in multicore architectures.

AUTOR/A:CHASAPIS, DIMITRIOS
Títol:Towards resource-aware computing for task-based runtimes and parallel architectures
Data lectura:24/04/2019
Director/a:CASAS GUIX, MARC
Codirector/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Chasapis, D.; Casas, M.; Moreto, M.; Vidal, R.; Ayguade, E.; Labarta, J.; Valero, M. (2015). PARSECSs: Evaluating the impact of task parallelism in the PARSEC benchmark suite. - ACM transactions on architecture and code optimization, ISSN: 1544-3566 (JCR Impact Factor-2015: 0.585; Quartil: Q3)

Vidal, R.; Casas, M.; Moreto, M.; Chasapis, D.; Ferrer, R.; Martorell, X.; Ayguade, E.; Labarta, J.; Valero, M. (2015). Evaluating the impact of OpenMP 4.0 extensions on relevant parallel workloads.

Chasapis, D.; Casas, M.; Moreto, M.; Schulz, M.; Ayguade, E.; Labarta, J.; Valero, M. (2016). Runtime-guided mitigation of manufacturing variability in power-constrained multi-socket NUMA nodes.

Chasapis, D.; Moreto, M.; Schulz, M.; Rountree, B.; Valero, M.; Casas, M. (2019). Power efficient job scheduling by predicting the impact of processor manufacturing variability.

AUTOR/A:SERRANO GRACIA, MARÍA ASTÓN
Títol:A time-predictable parallel programing model for real-time systems
Data lectura:13/03/2019
Tutor/a:MARTORELL BOFILL, XAVIER
Director/a:QUIÑONES MORENO, EDUARDO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Serrano, M.; Royuela, S.; Marongiu, A.; Quiñones, E. (2018). Predictable parallel programming with OpenMP.

Serrano, M.; Royuela, S.; Quiñones, E. (2018). Towards an OpenMP specification for critical real-time systems.

Serrano, M.; Quiñones, E. (2018). Response-time analysis of DAG tasks supporting heterogeneous computing.

AUTOR/A:SHARIATI, MOHAMMAD BEHNAM
Títol:Design, monitoring and performance evaluation of high capacity optical networks
Data lectura:22/02/2019
Director/a:VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO
Codirector/a:COMELLAS COLOME, JAUME
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Adetupe Osemwengie, Odiri (2018). Analysis and Simulation of Optical Switches for intra-Datacenter Networks.

P. Vela, Alba; Shariati, M.; Ruiz, M.; Cugini, F.; Castro, A.; Lu, H.; Proietti, R.; Comellas, J.; Castoldi, P.; Yoo, S.; Velasco, L. (2017). Soft failure localization during commissioning testing and lightpath operation. - Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2017: 2.742; Quartil: Q1)

Shariati, M.; Ruiz, M.; Comellas, J.; Velasco, L. (2018). Learning from the optical spectrum: failure detection and identification [Invited]. - Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2018: 4.162; Quartil: Q1)

Chaintoutis, C.; Shariati, M.; Bogris, A. (2018). Free space intra-datacenter interconnects based on 2D optical beam steering enabled by photonic integrated circuits. - Photonics, ISSN: 2304-6732 (JCR Impact Factor-2018: 0.681; Quartil: Q2)

Shariati, M.; Mastropaolo, A.; Diamantopoulos, N.-P.; Rivas-Moscoso, J.; Klonidis, D.; Tomkos, I. (2018). Physical-layer-aware performance evaluation of SDM networks based on SMF bundles, MCFs, and FMFs. - Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2018: 3.093; Quartil: Q1)

Velasco, L.; Shariati, M.; Boitier, F.; Layec, P.; Ruiz, M. (2019). Learning life cycle to speed up autonomic optical transmission and networking adoption. - Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2019: 3.425; Quartil: Q1)

Shariati, M.; Bogris, A.; Dijk, P.; roeloffzen C.; Tomkos, I.; Syvridis, D. (2018). Free space intra-datacenter interconnection utilizing 2D optical beam steering.

Gifré, L.; Izquierdo, J.; Shariati, M.; Velasco, L. (2018). Experimental demonstration of active and passive optical networks telemetry.

Velasco, L.; Shariati, M.; Vela, A.; Comellas, J.; Ruiz, M. (2018). Learning from the optical spectrum: soft-failure identification and localization.

Shariati, M.; Boitier, F.; Ruiz, M.; Layec, P.; Velasco, L. (2018). Autonomic transmission through pre-FEC BER degradation prediction based on SOP monitoring.

Shariati, M.; Fresi, F.; Ruiz, M.; Cugini, F.; Velasco, L. (2019). Optical signal tracking for robust PAM4 deployment in filterless metro network scenarios.

Shariati, M.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2019). Out-of-field generic ML training with in-field specific adaptation to facilitate ML deployments.

Shariati, M.; Ruiz, M.; Comellas, J.; Velasco, L. (2019). Feature-based optical spectrum monitoring for failure detection and identification.

AUTOR/A:OZEN, GÜRAY
Títol:Compiler and runtime based parallelization & optimization for GPUs
Data lectura:13/12/2018
Director/a:LABARTA MANCHO, JESUS JOSE
Codirector/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Ozen, G. (2015). Code Generation Compiler and Smart Runtime for Heterogeneous System.

Ozen, G.; Ayguade, E.; Labarta, J. (2015). MACC: Mercurium ACCelerator model.

Ozen, G.; Ayguade, E.; Labarta, J. (2015). Exploring dynamic parallelism in OpenMP.

Ozen, G.; Ayguade, E.; Labarta, J. (2016). POSTER: Collective dynamic parallelism for directive based GPU programming languages and compilers.

Ozen, G.; Mateo, S.; Ayguade, E.; Labarta, J.; Beyer, J. (2016). Multiple target task sharing support for the OpenMP accelerator model.

AUTOR/A:TAN, XUBIN
Títol:Hardware runtime management for task-based programming models
Data lectura:26/11/2018
Director/a:ALVAREZ MARTINEZ, CARLOS
Codirector/a:JIMENEZ GONZALEZ, DANIEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Tan, X. (2015). Picos: A Task Data-flow Architecture for Fine-grained Parallelism.

Tan, X.; Bosch, Jaume; Jimenez, D.; Alvarez, C.; Ayguade, E.; Valero, M. (2016). Performance analysis of a hardware accelerator of dependence management for taskbased dataflow programming models.

AUTOR/A:PÉREZ RICO, JUAN LUIS
Títol:Orchestration of distributed ingestion and processing of IoT data for fog platforms
Data lectura:26/11/2018
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Perez, J. (2017). Orchestration of Distributed Ingestion and Processing of IoT Data for Fog Platforms.

AUTOR/A:SALAMI, BEHZAD
Títol:Aggressive undervolting of FPGAs: power & reliability trade-offs
Data lectura:19/11/2018
Director/a:CRISTAL KESTELMAN, ADRIAN
Codirector/a:UNSAL, OSMAN SABRI
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Salami, B.; Malazgirt, G.; Arcas Abella, Oriol; Yurdakul, Arda; Sonmez, Nehir (2017). AxleDB: A novel programmable query processing platform on FPGA. - Microprocessors and microsystems, ISSN: 0141-9331 (JCR Impact Factor-2017: 1.049; Quartil: Q3)

Salami, B.; Unsal, O.; Cristal, A. (2018). A demo of FPGA aggressive voltage downscaling: power and reliability tradeoffs.

Salami, B.; Unsal, O.; Cristal, A. (2018). Fault characterization through FPGA undervolting.

Salami, B.; Unsal, O.; Cristal, A. (2019). Evaluating built-in ECC of FPGA on-chip memories for the mitigation of undervolting faults.

Gizopoulos, D.; Papadimitriou, G.; Chatzidimitriou, A.; Reddi, V.; Salami, B.; Unsal, O.; Cristal, A.; Leng, J. (2019). Modern hardware margins: CPUs, GPUs, FPGAs: recent system-level studies.

Melikoglu, O.; Ergin, O.; Salami, B.; Pavón, J.; Unsal, O.; Cristal, A. (2019). A novel FPGA-based high throughput accelerator for binary search trees.

AUTOR/A:PÉREZ VELA, ALBA
Títol:Bringing cognition to multilayer transport networks
Data lectura:09/11/2018
Director/a:VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO
Codirector/a:RUIZ RAMÍREZ, MARC
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
P. Vela, Alba (2017). Combining Data Analytics and Optimization to Bring Cognition to the Telecom Cloud.

Cortez Ordoñez, Alexandra Piedad (2017). Visualización de datos para operadores de redes de comunicaciones de nueva generación.

Velasco, L.; P. Vela, Alba; Morales, F.; Ruiz, M. (2016). Designing, operating and reoptimizing elastic optical networks. - Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2016: 3.671; Quartil: Q1)

P. Vela, Alba; Ruiz, M.; Velasco, L. (2017). Distributing data analytics for efficient multiple traffic anomalies detection. - Computer communications, ISSN: 0140-3664 (JCR Impact Factor-2017: 2.613; Quartil: Q2)

Castro, A.; P. Vela, Alba; Gifre, L.; Proietti, R.; Cen, C.; Yin, J.; Chen, X.; Cao, Z.; Zhu, Z.; Mishra, V.; Velasco, L.; Yoo, S. (2016). Experimental demonstration of heterogeneous cross stratum broker for scientific applications.

P. Vela, Alba; Via, A.; Morales, F.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2016). Traffic generation for telecom cloud-based simulation.

Ruiz, M.; Fresi, F.; P. Vela, Alba; Meloni, G.; Sambo, N.; Cugini, F.; Poti, L.; Velasco, L.; Castoldi, P. (2016). Service-triggered failure identification/localization through monitoring of multiple parameters.

P. Vela, Alba; Via, A.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2016). Bringing data analytics to the network nodes.

P. Vela, Alba; Ruiz, M.; Velasco, L. (2016). Reducing virtual network reconfiguration and traffic losses under multiple traffic anomalies.

Gifre, L.; P. Vela, Alba; Ruiz, M.; López de Vergara, J.; Velasco, L. (2017). Experimental assessment of node and control architectures to support the observe - analyze - Act Loop.

P. Vela, Alba; Ruiz, M.; Fresi, F.; Sambo, N.; Cugini, F.; Velasco, L.; Castoldi, P. (2017). Early pre-FEC BER degradation detection to meet committed QoS.

P. Vela, Alba; Ruiz, M.; Velasco, L. (2017). Bringing data analytics to the network nodes for efficient traffic anomalies detection.

P. Vela, Alba; Ruiz, M.; Cugini, F.; Velasco, L. (2017). Combining a machine learning and optimization for early pre-FEC BER degradation to meet committed QoS.

P. Vela, Alba; Gifre, L.; González de Dios , O.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2018). CASTOR: a monitoring and data analytics framework to help operators understand what is going on in their networks.

Esmenats, P.; Casellas Regi, Ramon; Gifré, L.; P. Vela, Alba; Ruiz, M.; Martínez, R.; Velasco, L. (2019). Autonomic NFV network services on top of disaggregated optical metro networks.

P. Vela, Alba; Ruiz, M.; Velasco, L. (2019). Visualization tools for enhancing failure localization [Invited].

P. Vela, Alba; Ruiz, M.; Velasco, L. (2019). Autonomous operations in optical networks.

AUTOR/A:LORDAN GOMIS, FRANCESC-JOSEP
Títol:Programming models for mobile environments
Data lectura:20/07/2018
Director/a:BADIA SALA, ROSA MARIA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Juan Ferrer, A.; Garcia, D.; Agiatzidou, E.; Lordan, F.; Ejarque, J.; Sirvent, R.; Badia, R.M.; Guitart, J.; Ortiz, D.; Macias, M.; Deprez, J.; Ponsard, C.; Temporale, C.; Panuccio, P.; Sommacampagna, D.; Blasi, L.; Djemame, K.; Armstrong, D.; Kammer, M. (2014). ASCETiC: adapting service lifeCycle towards efficienT clouds.

Lordan, F. (2015). Programming Models for Mobile Environments.

Badia, R.M.; Conejero, J.; Diaz, C.; Ejarque, J.; Lezzi, D.; Lordan, F.; Cristián Ramón-Cortés Vilarrodona; Sirvent, R. (2015). COMP Superscalar, an interoperable programming framework. - SoftwareX, ISSN: 2352-7110

Lordan, F.; Badia, R.M. (2017). COMPSs-Mobile: parallel programming for mobile cloud computing. - Journal of grid computing, ISSN: 1570-7873 (JCR Impact Factor-2017: 2.8; Quartil: Q1)

Lordan, F.; Jensen, J.; Badia, R.M. (2017). Towards mobile cloud computing with single sign-on access. - Journal of grid computing, ISSN: 1570-7873 (JCR Impact Factor-2017: 2.8; Quartil: Q1)

Djemame, K.; Armstrong, D.; Kavanagh, R.; Juan Ferrer, A.; Garcia, D.; Antona, D.; Deprez, J.; Ponsard, C.; Ortiz, D.; Macias, M.; Guitart, J.; Lordan, F.; Ejarque, J.; Sirvent, R.; Badia, R.M.; Kammer, M.; Kao, O.; Agiatzidou, E.; Dimakis, A.; Courcoubetis, C.; Blasi, L. (2014). Energy efficiency embedded service lifecycle: Towards an energy efficient cloud computing architecture.

Lordan, F.; Badia, R.M. (2016). COMPSs-Mobile: parallel programming for mobile-cloud computing.

Djemame, K.; Kavanagh, R.; Armstrong, D.; Lordan, F.; Ejarque, J.; Macias, M.; Sirvent, R.; Guitart, J.; Badia, R.M. (2017). Energy efficiency support through intra-layer cloud stack adaptation.

AUTOR/A:ZIVANOVIC, DARKO
Títol:Memory systems for high-performance computing: the capacity and reliability implications
Data lectura:02/07/2018
Tutor/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Director/a:RADOJKOVIC, PETAR
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Zivanovic, D. (2015). NEXT-GENERATION MEMORY SYSTEMS FOR HIGH-PERFORMANCE COMPUTING.

Zivanovic, D.; Esmaili, P.; Moré, S.; Bartolomé, J.; Carpenter, P.; Radojkovic, Petar; Ayguade, E. (2019). DRAM errors in the field: a statistical approach.

AUTOR/A:LEON GAIXAS, SERGIO
Títol:Contributions to routing scalability and QoS assurance in cloud data transport networks based on the recursive internetwork architecture
Data lectura:29/06/2018
Director/a:PERELLO MUNTAN, JORDI
Codirector/a:CAREGLIO, DAVIDE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Leon, S. (2014). RINA - Deploying a New Internet Model.

Gabarro, J.; Leon, S.; Serna, M. (2017). The computational complexity of QoS measures for orchestrations. - Journal of combinatorial optimization, ISSN: 1382-6905 (JCR Impact Factor-2017: 0.927; Quartil: Q3)

Leon, S.; Perello, J.; Careglio, D.; Grasa, E.; Lopez, D.; Aranda, P. (2017). Scalable topological forwarding and routing policies in RINA-enabled programmable data centers. - Transactions on emerging telecommunications technologies, ISSN: 2161-3915 (JCR Impact Factor-2017: 1.606; Quartil: Q3)

Leon, S.; Perello, J.; Grasa, E.; Careglio, D.; Spadaro, S. (2015). On the benefits of RINA over programmable optical networks for dynamic and smart resource management.

Leon, S.; Perello, J.; Grasa, E.; Lopez, D.; Aranda, P.; Careglio, D. (2016). Benefits of programmable topological routing policies in RINA-enabled large-scale datacenters.

AUTOR/A:MORALES ALCAIDE, FERNANDO
Títol:Towards cognitive in-operation network planning
Data lectura:15/06/2018
Director/a:VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO
Codirector/a:RUIZ RAMÍREZ, MARC
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Morales, F. (2017). Toward Cognitive In-operation Network Planning.

Morales, F.; Ruiz, M.; Gifre, L.; Contreras, L.M.; López, V.; Velasco, L. (2017). Virtual network topology adaptability based on data analytics for traffic prediction. - Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2017: 2.742; Quartil: Q1)

Morales, F.; Gifre, L.; Paolucci, F.; Ruiz, M.; Cugini, F.; Castoldi, P.; Velasco, L. (2017). Dynamic core VNT adaptability based on predictive metro-flow traffic models. - Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2017: 2.742; Quartil: Q1)

Morales, F.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2016). Virtual network topology reconfiguration based on big data analytics for traffic prediction.

Morales, F.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2016). Incremental capacity planning in optical transport networks based on periodic performance metrics.

Gifre, L.; Morales, F.; Velasco, L.; Ruiz, M. (2016). Big data analytics for the virtual network topology reconfiguration use case.

Morales, F.; Gifré, L.; Paolucci, F.; Ruiz, M.; Cugini, F.; Velasco, L.; Castoldi, P. (2017). Experimental assessment of a flow controller for dynamic metro-core predictive traffic models estimation.

Morales, F.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2017). Core VNT adaptation based on the aggregated metro-flow traffic model prediction.

Morales, F.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2017). Data analytics based origin-destination core traffic modelling.

Morales, F.; Festa, P.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2017). Adapting the virtual network topology to near future traffic.

Morales, F.; Festa, P.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2018). Performance evaluation of the VNT reconfiguration algorithm based on traffic prediction.

Morales, F.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2018). Metro-flow traffic modelling for cognitive adaptation of core virtual network topologies.

AUTOR/A:ROYUELA ALCÁZAR, SARA
Títol:High-level Compiler Analysis for OpenMP
Data lectura:11/06/2018
Director/a:MARTORELL BOFILL, XAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Royuela, S.; Ferrer, R.; Caballero, D.; Martorell, X.; Martorell, X. (2015). Compiler analysis for OpenMP tasks correctness.

Royuela, S.; Martorell, X. (2015). Parallel programming issues and what the compiler can do to help.

Royuela, S.; Martorell, X.; Quiñones, E.; Pinho, L. (2018). Safe parallelism: Compiler analysis techniques for Ada and OpenMP.

AUTOR/A:DE LUCAS CASAMAYOR, ENRIQUE
Títol:Reducing Redundancy of Real Time Computer Graphics in Mobile Systems
Data lectura:20/04/2018
Director/a:PARCERISA BUNDO, JOAN MANUEL
Codirector/a:MARCUELLO PASCUAL, PEDRO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
De Lucas, E. (2014). Energy saving techniques for Low Power GPU.

De Lucas, E.; Sanchez-Elez, M.; Pardines, I. (2017). DSPONE48 : a methodology for automatically synthesize HDL focus on the reuse of DSP slices. - Journal of parallel and distributed computing, ISSN: 0743-7315 (JCR Impact Factor-2017: 1.815; Quartil: Q2)

De Lucas, E.; Marcuello, P.; Parcerisa, Joan-Manuel; Gonzalez, A. (2015). Ultra-low power render based collision detection for CPU/GPU systems.

AUTOR/A:TABANI, HAMID
Títol:Low-Power Architectures for Automatic Speech Recognition
Data lectura:21/02/2018
Director/a:TUBELLA MURGADAS, JORDI
Codirector/a:GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Tabani, H. (2015). Low-Power Architectures for Speech Recognition.

Tabani, H.; Arnau, J.; Tubella, J.; Gonzalez, A. (2018). Performance analysis and optimization of automatic speech recognition. - IEEE Transactions on Multi-Scale Computing Systems, ISSN: 2332-7766 (JCR Impact Factor-2018: 0.655; Quartil: Q1)

Alcaide, S.; Kosmidis, L.; Tabani, H.; Hernández, C.; Abella, J.; Cazorla, F. J. (2018). Safety-related challenges and opportunities for GPUs in the automotive domain. - IEEE micro, ISSN: 0272-1732 (JCR Impact Factor-2018: 2.57; Quartil: Q1)

Tabani, H.; Arnau, J.; Tubella, J.; Gonzalez, A. (2017). An ultra low-power hardware accelerator for acoustic scoring in speech recognition.

Tabani, H.; Arnau, J.; Tubella, J.; Gonzalez, A. (2018). A novel register renaming technique for out-of-order processors.

AUTOR/A:BARBOSA CARLOS DE SOUZA, VITOR
Títol:Mechanisms for Service-oriented Resource Allocation in IoT
Data lectura:29/01/2018
Director/a:MASIP BRUIN, JAVIER
Codirector/a:MARIN TORDERA, EVA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Barbosa, V. (2015). Service-Oriented PCE Enabling Service Orchestration on loT Scenarios.

Ramirez, W.; Barbosa, V.; Marin, E.; Sanchez, S. (2017). Exploring potential implementations of PCE in IoT world. - Optical switching and networking, ISSN: 1573-4277 (JCR Impact Factor-2017: 1.113; Quartil: Q3)

Ramirez, W.; Masip, X.; Marin, E.; Barbosa, V.; Jukan, A.; Ren, G.; González de Dios , O. (2017). Evaluating the benefits of combined and continuous Fog-to-Cloud architectures. - Computer communications, ISSN: 0140-3664 (JCR Impact Factor-2017: 2.613; Quartil: Q2)

Ramirez, W.; Masip, X.; Marin, E.; Sanchez, S.; Barbosa, V. (2015). Handling outdated information in optical PCE environments.

Barbosa, V.; Masip, X.; Marin, E.; Ramirez, W.; Sanchez, S. (2015). Towards the scalability of a service-oriented PCE architecture for IoT scenarios.

Barbosa, V.; Ramirez, W.; Masip, X.; Marin, E.; Ren, G.; Tashakor, G. (2016). Handling service allocation in combined Fog-cloud scenarios.

Barbosa, V.; Masip, X.; Marin, E.; Ramirez, W.; Sanchez, S. (2016). Towards distributed service allocation in Fog-to-Cloud (F2C) scenarios.

Masip, X.; Marin, E.; Gomez, A.; Barbosa, V.; Alonso, A. (2016). Will it be cloud or will it be fog? F2C, a novel flagship computing paradigm for highly demanding services.

Barbosa, V.; Gomez, A.; Masip, X.; Marin, E.; Garcia, J. (2017). Towards a Fog-to-Cloud control topology for QoS-aware end-to-end communications.

Barbosa, V.; Masip, X.; Marin, E.; Ramirez, W.; Sanchez, S. (2017). Proactive vs reactive failure recovery assessment in combined fog-to-cloud (F2C) systems.

Barbosa, V.; Masip, X.; Marin, E.; Sanchez, S.; Ren, G. (2017). Towards service protection in Fog-to-Cloud (F2C) computing systems.

AUTOR/A:NEUMANN, AXEL FRANZ
Títol:Cooperation in Open, Decentralized, and Heterogeneous Computer Networks
Data lectura:20/12/2017
Director/a:NAVARRO MOLDES, LEANDRO
Codirector/a:CERDÀ ALABERN, LLORENÇ
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Braem, B.; Blondia, C.; Freitag, F.; Navarro, L.; Escrich, P.; Baig, R.; Bonicioli, J.; Papathanasiou, S.; Vilata i Balaguer, I.; Barz, C.; Rogge, H.; Neumann, A.; Matson, M.; Tatum, B.; Kaplan, A. (2013). A case for research with and on community networks. - Computer communication review, ISSN: 0146-4833 (JCR Impact Factor-2013: 1.102; Quartil: Q2)

Neumann, A.; Navarro, L.; Lopez, E. (2015). Evaluation of mesh routing protocols for wireless community networks. - Computer networks, ISSN: 1389-1286 (JCR Impact Factor-2015: 1.446; Quartil: Q2)

Cerdà, L.; Neumann, A.; Escrich, P. (2013). Experimental evaluation of a wireless community mesh network.

Escrich, P.; Baig, R.; Vilalta i Balaguer, I.; Neumann, A.; Aymerich, M.; Lopez, E.; Vega, D.; Meseguer, R.; Freitag, F.; Navarro, L. (2013). Community home gateways for P2P clouds.

Escrich, P.; Baig, R.; Dimogerontakis, E.; Carbo, E.; Neumann, A.; Fonseca, A.; Freitag, F.; Navarro, L. (2014). WiBed, a platform for commodity wireless testbeds.

Selimi, M.; Florit, J.L.; Vega, D.; Meseguer, R.; Lopez, E.; Khan, M.A.; Neumann, A.; Freitag, F.; Navarro, L.; Baig, R.; Escrich, P.; Moll, A.; Roger Pueyo Centelles; Vilalta i Balaguer, I.; Aymerich, M.; Lamora, S. (2014). Cloud-based extension for Community-Lab.

Cerdà, L.; Neumann, A.; Maccari, L. (2015). Experimental evaluation of BMX6 routing metrics in a 802.11an wireless-community mesh network.

Neumann, A.; Lopez, E.; Cerdà, L.; Navarro, L. (2016). Securely-entrusted multi-topology routing for community networks.

AUTOR/A:MESTRES SUGRAÑES, ALBERT
Títol:Knowledge-Defined Networking: A Machine Learning Based Approach for Network and Traffic Modeling
Data lectura:12/12/2017
Director/a:CABELLOS APARICIO, ALBERTO
Codirector/a:ALARCON COT, EDUARDO JOSE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
S. Abadal; Llatser, I.; Mestres, A.; Solé-Pareta, J.; Alarcon, E.; Albert Cabellos-Aparicio (2017). Fundamentals of graphene-enabled wireless on-chip networking.

Mestres, A. (2013). MAC Protocols for Graphene-based Communication.

Llatser, I.; Albert Cabellos-Aparicio; Alarcon, E.; Jornet, J.M.; Mestres, A.; Lee, H.; Solé-Pareta, J. (2015). Scalability of the channel capacity in graphene-enabled wireless communications to the nanoscale. - IEEE transactions on communications, ISSN: 0090-6778 (JCR Impact Factor-2015: 2.298; Quartil: Q1)

Llatser, I.; Mestres, A.; S. Abadal; Alarcon, E.; Lee, H.; Albert Cabellos-Aparicio (2015). Time- and frequency-domain analysis of molecular absorption in short-range terahertz communications. - IEEE antennas and wireless propagation letters, ISSN: 1536-1225 (JCR Impact Factor-2015: 1.751; Quartil: Q2)

S. Abadal; Llatser, I.; Mestres, A.; Lee, H.; Alarcon, E.; Albert Cabellos-Aparicio (2015). Time-domain analysis of Graphene-based miniaturized antennas for ultra-short-range impulse radio communications. - IEEE transactions on communications, ISSN: 0090-6778 (JCR Impact Factor-2015: 2.298; Quartil: Q1)

Mestres, A.; S. Abadal; Llatser, I.; Alarcon, E.; Lee, H.; Albert Cabellos-Aparicio (2016). Pulse interspersing in static multipath chip environments for Impulse Radio communications. - Nano communication networks, ISSN: 1878-7789 (JCR Impact Factor-2016: 2.769; Quartil: Q2)

S. Abadal; Mestres, A.; Nemirovsky, M.; Lee, H.; Gonzalez, A.; Alarcon, E.; Albert Cabellos-Aparicio (2016). Scalability of broadcast performance in wireless network-on-chip. - IEEE transactions on parallel and distributed systems, ISSN: 1045-9219 (JCR Impact Factor-2016: 4.181; Quartil: Q1)

Mestres, A.; Rodriguez, A.; Carner, J.; Barlet, P.; Alarcon, E.; Sole, M.; Muntés, V.; Meyer, D.; Barkai, S.; Hibbett, M.; Estrada, G.; Coras, F.; Ermagan, V.; Latapie, H.; Cassar, C.; Evans, J.; Walrand, J.; Albert Cabellos-Aparicio (2017). Knowledge-defined networking. - Computer communication review, ISSN: 0146-4833 (JCR Impact Factor-2017: 3.577; Quartil: Q1)

S. Abadal; Mestres, A.; Torrellas, J.; Alarcon, E.; Albert Cabellos-Aparicio (2018). Medium access control in wireless network-on-chip: a context analysis. - IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2018: 10.356; Quartil: Q1)

Llatser, I.; S. Abadal; Mestres, A.; Albert Cabellos-Aparicio; Alarcon, E. (2013). Graphene-enabled wireless networks-on-chip.

Piro, G.; S. Abadal; Mestres, A.; Alarcon, E.; Solé-Pareta, J.; Grieco, L.; Boggia, G. (2014). Initial MAC exploration for graphene-enabled wireless networks-on-chip.

S. Abadal; Mestres, A.; Iannazzo, M.; Solé-Pareta, J.; Alarcon, E.; Albert Cabellos-Aparicio (2014). Evaluating the feasibility of wireless Networks-on-Chip enabled by graphene.

S. Abadal; Mestres, A.; Alarcon, E.; Albert Cabellos-Aparicio; Martínez, R. (2015). Multicast on-Chip traffic analysis targeting manycore NoC design.

S. Abadal; Mestres, A.; Llatser, I.; Alarcon, E.; Albert Cabellos-Aparicio (2015). A vertical methodology for the design space exploration of graphene-enabled wireless communications.

Mestres, A.; S. Abadal; Torrellas, J.; Alarcon, E.; Albert Cabellos-Aparicio (2016). A MAC protocol for reliable broadcast communications in wireless network-on-chip.

Mestres, A.; Alarcon, E.; Albert Cabellos-Aparicio (2018). A machine learning-based approach for virtual network function modeling.

Mestres, A.; Alarcon, E.; Ji, Y.; Albert Cabellos-Aparicio (2018). Understanding the modeling of computer network delays using neural networks.

AUTOR/A:DIMOPOULOS, GEORGIOS
Títol:Identifying and Diagnosing Video Streaming Performance Issues
Data lectura:27/11/2017
Director/a:BARLET ROS, PERE
Codirector/a:LEONTIADIS, ILIAS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Dimopoulos, G. (2013). Portability of Mobile Experience.

Dimopoulos, G. (2014). Root Cause Analysis of Video Streaming Performance Issues on Mobile Devices.

Dimopoulos, G.; Barlet, P.; Sanjuas, J. (2014). Analysis of YouTube user experience from passive measurements.

Dimopoulos, G.; Leontiadis, I.; Barlet, P.; Papagiannaki, K.; Steenkiste, P. (2015). Identifying the root cause of video streaming issues in mobile devices.

Dimopoulos, G.; Leontiadis, I.; Barlet, P.; Papagiannaki, K. (2016). Measuring video QoE from encrypted traffic.

AUTOR/A:MILIC, UGLJESA
Títol:Multicore Architecture Optimizations for HPC Applications
Data lectura:21/11/2017
Tutor/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Director/a:RAMIREZ BELLIDO, ALEJANDRO
Codirector/a:RICO CARRO, ALEJANDRO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Milic, U. (2014). Multicore Architecture Optimizations for HPC Applications.

Milic, U.; Gelado, I.; Puzovic, N.; Alex Ramirez; Tomasevic, M. (2014). Parallelizing general histogram application for CUDA architectures.

AUTOR/A:SINAEEPOURFARD, AMIR
Títol:Hierarchical Distributed Fog-to-Cloud Data Management in Smart Cities
Data lectura:08/11/2017
Director/a:GARCÍA ALMIÑANA, JORDI
Codirector/a:MASIP BRUIN, JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sinaeepourfard, A.; Garcia, J.; Masip, X.; Marin, E.; Cirera, J.; Grau, G.; Casaus, F. (2016). Estimating smart city sensors data generation: current and future data in the city of Barcelona.

Sinaeepourfard, A.; Garcia, J.; Masip, X.; Marin, E.; Yin, X.; Wang, C. (2016). A Data LifeCycle model for smart cities.

Sinaeepourfard, A.; Garcia, J.; Masip, X.; Marin, E. (2016). A comprehensive scenario agnostic Data LifeCycle model for an efficient data complexity management.

Sinaeepourfard, A.; Garcia, J.; Masip, X.; Marin, E. (2016). Towards a comprehensive Data LifeCycle model for big data environments.

Sinaeepourfard, A.; Garcia, J.; Masip, X.; Marin, E. (2017). A novel architecture for efficient fog to cloud data management in smart cities.

Sinaeepourfard, A.; Garcia, J.; Masip, X.; Marin, E. (2017). Fog-to-Cloud (F2C) Data Management for Smart Cities.

Sinaeepourfard, A.; Garcia, J.; Masip, X.; Marin, E. (2018). Data Preservation through Fog-to-Cloud (F2C) Data Management in Smart Cities.

AUTOR/A:MONTERO BANEGAS, DIEGO
Títol:Novel Architectures and Strategies for Security Offloading
Data lectura:03/11/2017
Director/a:SERRAL GRACIÀ, RENÉ
Codirector/a:YANNUZZI SANCHEZ, MARCELO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Montero, D.; Yannuzzi, M.; Serral, R.; Nemirovsky, M. (2015). Virtualized Security at the Network Edge: A User-Centric Approach. - IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2015: 5.125; Quartil: Q1)

Siddiqui, M. S.; Montero, D.; Serral, R.; Masip, X.; Yannuzzi, M. (2015). A survey on the recent efforts of the Internet standardization body for securing inter-domain routing. - Computer networks, ISSN: 1389-1286 (JCR Impact Factor-2015: 1.446; Quartil: Q2)

Siddiqui, M.; Montero, D.; Serral, R.; Yannuzzi, M. (2015). Self-reliant detection of route leaks in inter-domain routing. - Computer networks, ISSN: 1389-1286 (JCR Impact Factor-2015: 1.446; Quartil: Q2)

Yannuzzi, M.; van Lingen, F.; Jain, A.; Lluch, O.; Mendoza, M.; Carrera, D.; Pérez, J.; Montero, D.; Chacin, P.; Corsaro, A.; Olive, A. (2017). A New era for cities with fog computing. - IEEE internet computing, ISSN: 1089-7801 (JCR Impact Factor-2017: 1.929; Quartil: Q1)

van Lingen, F.; Yannuzzi, M.; Jain, A.; Irons-Mclean, R.; Lluch, O.; Carrera, D.; Pérez, J.; Gutierrez-Torre, A.; Montero, D.; Martí, J.; Masó, R.; Rodriguez, J. (2017). The unavoidable convergence of NFV, 5G and Fog: A model-driven approach to bridge cloud and edge. - IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2017: 9.27; Quartil: Q1)

Ramirez, W.; Masip, X.; Yannuzzi, M.; Montero, D.; Martinez, A.; Lopez, V. (2014). Network coding-based protection scheme for elastic optical networks.

Siddiqui, M. S.; Montero, D.; Yannuzzi, M.; Serral, R.; Masip, X. (2014). Route leak identification: a step toward making inter-domain routing more reliable.

Siddiqui, M. S.; Montero, D.; Yannuzzi, M.; Serral, R.; Masip, X. (2014). Diagnosis of route leaks among autonomous systems in the Internet.

Siddiqui, M.; Montero, D.; Yannuzzi, M.; Serral, R.; Masip, X.; Ramirez, W. (2014). Route leak detection using real-time analytics on local BGP information.

Montero, D.; Serral, R. (2016). Offloading personal security applications to the Network Edge: a mobile user case scenario.

AUTOR/A:CASTILLO REYES, OCTAVIO
Títol:Edge-Elements Formulation of 3D CSEM in Geophysics: A Parallel Approach
Data lectura:23/10/2017
Director/a:CELA ESPIN, JOSE M.
Codirector/a:DE LA PUENTE ÁLVAREZ, JOSEP
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Castillo, O.; de la Puente, J.; Modesto, D.; Puzyrev, V.; Cela, J. (2016). A parallel tool for numerical approximation of 3D electromagnetic surveys in geophysics. - Computación y sistemas, ISSN: 2007-9737 (JCR Impact Factor-2019: 0.0; Quartil: )

Castillo, O.; de la Puente, J.; Cela, J. (2018). PETGEM: A parallel code for 3D CSEM forward modeling using edge finite elements. - Computers and geosciences, ISSN: 0098-3004 (JCR Impact Factor-2018: 2.721; Quartil: Q2)

Castillo, O.; Puente, J. de la; Puzyrev, V.; Cela, J. (2015). HPC and edge elements for geophysical electromagnetic problems: an overview.

Fuster, M.; Castillo, O.; Futatani, S. (2018). Application of the edge-based finite element method for fusion plasma simulations.

Monterrubio, M.; Carrasco-Jiménez, J. C.; Castillo, O.; De la Puente, J. (2018). Earthquake simulation by Fiber Bundle Model and machine learning techniques.

AUTOR/A:GRASS, THOMAS DIETER
Títol:Simulation Methodologies for Future Large-Scale Parallel Systems
Data lectura:09/10/2017
Director/a:CASAS GUIX, MARC
Codirector/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Grass, T. (2013). Performance Modelling of Task-Based Applications on Many-Core Architectures.

Grass, T. (2013). Task sampling: computer architecture simulation in the many-core era.

Grass, T.; Rico, A.; Casas, M.; Moreto, M.; Alex Ramirez (2014). Evaluating execution time predictability of task-based programs on multi-core processors.

Garcia, V.; Gomez, J.; Grass, T.; Rico, A.; Ayguade, E.; Pena, A. (2016). Evaluating the effect of last-level cache sharing on integrated GPU-CPU systems with heterogeneous applications.

AUTOR/A:GARCÍA FLORES, VÍCTOR
Títol:Memory Hierarchies for Future HPC Architectures
Data lectura:02/10/2017
Director/a:PEÑA MONFERRER, ANTONIO JOSE
Codirector/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Garcia, V. (2013). Explicitly Managed Memory Hierarchy.

Garcia, V.; Rico, A.; Villavieja, C.; Carpenter, P.; Navarro, N.; Ramirez, A. (2016). Adaptive runtime-assisted block prefetching on chip-multiprocessors. - International journal of parallel programming, ISSN: 0885-7458 (JCR Impact Factor-2016: 1.156; Quartil: Q3)

Garcia, V.; Rico, A.; Navarro, Nacho; Villavieja, C.; Alex Ramirez (2012). The data transfer engine: towards a software controlled memory hierarchy.

AUTOR/A:TORRENTS LAPUERTA, MARTI
Títol:Improving Prefetching Mechanisms for Tiled CMP Platforms
Data lectura:28/11/2016
Director/a:MARTINEZ MORAIS, RAUL
Codirector/a:MOLINA CLEMENTE, CARLOS MA.
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Torrents, M.; Martinez, R.; Molina, C. (2016). Facing prefetching challenges in distributed shared memories for CMPs. - Journal of supercomputing, ISSN: 0920-8542 (JCR Impact Factor-2016: 1.326; Quartil: Q2)

AUTOR/A:SUBASI, OMER
Títol:Reliability for Exascale Computing: System Modelling and Error Mitigation for Task-parallel HPC Applications
Data lectura:27/10/2016
Director/a:LABARTA MANCHO, JESUS JOSE
Codirector/a:UNSAL, OSMAN SABRI
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Subasi, O. (2013). Reliability for Exascale Supercomputers.

Subasi, O.; Arias, F.J.; Labarta, J.; Unsal, O.; Cristal, A. (2014). Leveraging a task-based asynchronous dataflow substrate for efficient and scalable resiliency.

Subasi, O.; Arias, F.J.; Unsal, O.; Labarta, J.; Cristal, A. (2015). Programmer-directed partial redundancy for resilient HPC.

Subasi, O.; Unsal, O.; Labarta, J.; Yalcin, G.; Cristal, A. (2016). CRC-based memory reliability for task-parallel HPC applications.

Subasi, O.; Di, S.; Bautista Gomez, Leonardo Arturo; Balaprakash, P.; Unsal, O.; Labarta, J.; Cristal, A.; Cappello, F. (2016). Spatial support vector regression to detect silent errors in the exascale era.

AUTOR/A:RANA, MANISH
Títol:Statistical Analysis and Design of Subthreshold Operation Memories
Data lectura:18/10/2016
Director/a:CANAL CORRETGER, RAMON
Codirector/a:AMAT BERTRÁN, ESTEVE
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Rana, M. (2013). Analysis and Design of Process Variation Aware Subthreshold SRAM Memory.

Rana, M.; Canal, R.; Amat, E.; Rubio, A. (2017). Statistical analysis and comparison of 2T and 3T1D e-DRAM minimum energy operation. - IEEE transactions on device and materials reliability, ISSN: 1530-4388 (JCR Impact Factor-2017: 1.512; Quartil: Q3)

Rana, M.; Canal, R. (2014). SSFB: a highly-efficient and scalable simulation reduction technique for SRAM yield analysis.

Rana, M.; Canal, R. (2014). REEM: failure/non-failure region estimation method for SRAM yield analysis.

AUTOR/A:DOT ARTIGAS, GEM
Títol:Co-designed Solutions for Overhead Removal in Dynamically Typed Languages
Data lectura:26/07/2016
Director/a:GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA
Codirector/a:MARTINEZ VICENTE, ALEJANDRO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Dot, G.; Martinez, A.; Gonzalez, A. (2013). Analysis and optimization of Javascript engines.

Dot, G. (2013). Dynamic optimization in HW/SW codesigned virtual machines.

Dot, G.; Martínez, A.; Gonzalez, A. (2015). Analysis and optimization of engines for dynamically typed languages.

AUTOR/A:RODRÍGUEZ NATAL, ALBERTO
Títol:Decoupling State from Control in Software-Defined Networking
Data lectura:04/07/2016
Director/a:CABELLOS APARICIO, ALBERTO
Codirector/a:MAINO, FABIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Rodriguez, A. (2013). Contibutions to Future Internet Based on Identifier Split.

Coleto Fernandez, Javier (2016). Open DPDK Encapsulation Data-Plane.

Rodriguez, A.; Jakab, L.; Marc Portoles-Comeras; Ermagan, V.; Natarajan , P.; Maino, F.; Meyer, D.; Albert Cabellos-Aparicio (2013). LISP-MN: mobile networking through LISP. - Wireless personal communications, ISSN: 0929-6212 (JCR Impact Factor-2013: 0.979; Quartil: Q3)

Rodriguez, A.; Marc Portoles-Comeras; Ermagan, V.; Lewis, D.; Farinacci, D.; Maino, F.; Albert Cabellos-Aparicio (2015). LISP: a southbound SDN protocol?. - IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2015: 5.125; Quartil: Q1)

Rodriguez, A.; Ermagan, V.; Noy, A.; Sahai, A.; Kaempfer, G.; Barkai, S.; Maino, F.; Albert Cabellos-Aparicio (2017). Global state, local decisions: Decentralized NFV for ISPs via enhanced SDN. - IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2017: 9.27; Quartil: Q1)

Rodriguez, A.; Paillisse, J.; Coras, F.; Lopez, A.; Jakab, L.; Marc Portoles-Comeras; Natarajan , P.; Meyer, D.; Farinacci, D.; Maino, F.; Albert Cabellos-Aparicio; Ermagan, V. (2017). Programmable overlays via OpenOverlayRouter. - IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2017: 9.27; Quartil: Q1)

Papadimitriou, D.; Coras, F.; Rodriguez, A.; Carela, V.; Careglio, D.; Fàbrega, L.; Vilà, P.; Demeester, P. (2013). Iterative research method applied to the design and evaluation of a dynamic multicast routing scheme.

AUTOR/A:ASENSIO GARCÍA, ADRIÁN
Títol:Orchestrating Datacenters and Networks to Facilitate the Telecom Cloud
Data lectura:10/06/2016
Director/a:VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Asensio, A. (2015). Orchestrating Datacenters and Networks to Facilitate the Telecom Cloud.

Asensio, A.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2015). Orchestrating connectivity services to support elastic operations in datacenter federations. - Photonic network communications, ISSN: 1387-974X (JCR Impact Factor-2015: 0.557; Quartil: Q4)

Asensio, A.; Ruiz, M.; Contreras, L.M.; Velasco, L. (2016). Dynamic virtual network connectivity services to support C-RAN backhauling. - Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2016: 2.261; Quartil: Q2)

Velasco, L.; Castro, A.; Asensio, A.; Ruiz, M.; Liu, G.; Qin, C.; Proietti, R.; Yoo, S. (2017). Meeting the requirements to deploy cloud RAN over optical networks. - Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2017: 2.742; Quartil: Q1)

Velasco, L.; Asensio, A.; Ruiz, M.; Junyent, G. (2014). Carrier SDN to control flexgrid-based inter-datacenter connectivity.

Gifre, L.; Navarro, Nacho; Asensio, A.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2015). iONE: an environment for experimentally assessing in-operation network planning algorithms.

Comellas, J.; Asensio, A.; Ruiz, M.; Junyent, G.; Velasco, L. (2015). Using spectrum management techniques to differentiate services in elastic optical networks.

Gifre, L.; Ruiz, M.; Asensio, A.; Velasco, L. (2015). Comparing single layer and multilayer approaches to serve multicast requests on flexgrid networks.

Asensio, A.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2015). Routing and scheduled spectrum allocation for transfer-based datacenter connections.

Asensio, A.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2016). Requirements to support cloud, video and 5G services on the telecom cloud.

Asensio, A.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2016). Connectivity requirements for cloud-based services.

AUTOR/A:GIFRE RENOM, LLUÍS
Títol:In-Operation Planning in Flexgrid Optical Core Networks
Data lectura:03/06/2016
Director/a:VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO
Codirector/a:NAVARRO MAS, JOSE
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Cugini, F.; Velasco, L.; Gifre, L.; Dallaglio, M.; López, V.; J. Fernández-Palacios (2015). REACTION: Research and experimental assessment of control plane architectures for in-operation flexgrid network re-optimization.

Gifre, L. (2014). Off-Line and In-Operation Planning Tool for Flexgrid Optical Core Networks.

Gifre, L.; Paolucci, F.; Aguado, A.; Casellas Regi, Ramon; Castro, A.; Cugini, F.; Castoldi, P.; Velasco, L.; López, V. (2014). Experimental assessment of in-operation spectrum defragmentation. - Photonic network communications, ISSN: 1387-974X (JCR Impact Factor-2014: 0.793; Quartil: Q3)

Gifre, L.; Paolucci, F.; González de Dios , O.; Velasco, L.; Contreras, L.; Cugini, F.; Castoldi, P.; López, V. (2015). Experimental assessment of ABNO-driven multicast connectivity in flexgrid networks. - Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2015: 2.567; Quartil: Q1)

Gifre, L.; Paolucci, F.; Velasco, L.; Aguado, A.; Cugini, F.; Castoldi, P.; López, V. (2015). First experimental assessment of ABNO-driven in-operation flexgrid network re-optimization. - Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2015: 2.567; Quartil: Q1)

Velasco, L.; Morales, F.; Gifre, L.; Castro, A.; González de Dios , O.; Ruiz, M. (2016). On-demand incremental capacity planning in optical transport networks. - Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2016: 2.261; Quartil: Q2)

González de Dios , O.; Casellas Regi, Ramon; Paolucci, F.; Napoli, A.; Gifre, L.; Dupas, A.; Hugues, E.; Morro, R.; Belotti, S.; Meloni, G.; Rahman, T.; López, V.; Martínez, R.; Fresi, F.; Bohn, M.; Yan, S.; Velasco, L.; Layec, P.; J. Fernández-Palacios (2016). Experimental demonstration of multi-vendor and multi-domain elastic optical network with data and control interoperability over a pan-european test-bed. - Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2016: 3.671; Quartil: Q1)

Castro, A.; Velasco, L.; Gifre, L.; Chen, C.; Yin, J.; Zhu, Z.; Proietti, R.; Yoo, S. (2016). Brokered orchestration for end-to-end service provisioning across heterogeneous multi-operator (Multi-AS) optical networks. - Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2016: 3.671; Quartil: Q1)

Gifre, L.; Velasco, L.; Navarro, Nacho; Junyent, G. (2014). Experimental assessment of a high performance back-end PCE for Flexgrid optical network re-optimization.

Velasco, L.; Paolucci, F.; Gifre, L.; Aguado, A.; Cugini, F.; Castoldi, P.; López, V. (2014). First experimental demonstration of ABNO-driven in-operation flexgrid network re-optimization.

Martínez, R.; Gifre, L.; Casellas Regi, Ramon; Velasco, L.; Muñoz, R.; Vilalta, R. (2014). Experimental validation of active frontend - backend stateful PCE operations in flexgrid optical network re-optimization.

Asensio, A.; Gifre, L.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2014). Carrier SDN for flexgrid-based inter-datacenter connectivity.

Gifre, L.; Castro, A.; Ruiz, M.; Navarro, N.; Velasco, L. (2014). An in-operation planning tool architecture for flexgrid network re-optimization.

González de Dios , O.; Casellas Regi, Ramon; Paolucci, F.; Gifre, L.; Velasco, L. (2015). First demonstration of multi-vendor and multi-domain EON with S-BVT and control interoperability over Pan-European testbed.

Gifre, L.; Velasco, L.; Casellas Regi, Ramon; Vilalta, R. (2015). Modulation format-aware re-optimization in flexgrid optical networks: concept and experimental assessment.

Castro, A.; Gifre, L.; Chen, C.; Yin, J.; Zhu, Z.; Velasco, L.; Yoo, S. (2015). Experimental demonstration of brokered orchestration for end-to-end service provisioning and interoperability across heterogeneous multi-operator (multi-AS) optical networks.

Velasco, L.; Gifre, L. (2015). iONE: A workflow-oriented ABNO implementation.

Gifre, L.; Contreras, L.; Lopez, V.; Velasco, L. (2016). Big data analytics in support of virtual network topology adaptability.

Gifre, L.; Velasco, L. (2016). Performance evaluation of video distribution in the telecom cloud.

Gifre, L.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2016). Modulation format-aware restoration and re-optimization in Flexgrid optical networks.

AUTOR/A:PRAT PÉREZ, ARNAU
Títol:Scalable Community Detection for Social Networks
Data lectura:03/03/2016
Director/a:LARRIBA PEY, JOSEP
Codirector/a:DOMINGUEZ SAL, DAVID
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Perez-Casany, M.; Duarte, A.; Prat, A. (2015). Marshall-Olkin extended Zipf distribution.

Duarte, A.; Prat, A.; Perez-Casany, M. (2015). Using the Marshall-Olkin extended Zipf distribution in graph generation.

Kolbay, B. (2016). Understanding relations between structure and attributes in real networks.

Prat, A.; Dominguez, D.; Brunat, Josep M.; Larriba, J. (2016). Put three and three together: Triangle-driven community detection. - ACM transactions on knowledge discovery from data, ISSN: 1556-4681 (JCR Impact Factor-2016: 1.895; Quartil: Q2)

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2024UPC-Computación de Altas Prestaciones VIIIAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Sistemas informáticos y de red descentralizados con recursos distribuidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/05/202007/05/2021Subcontratación de servicios de Coordinación, Gestión y Dirección de un plan de formación en materia de Ciberseguridad para l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya y la dinamización de la formación oEVERIS BPO, SLU
01/05/202001/11/2022A Unified Integrated Remain Well Clear Concept in Airspace D-G Class- URCLeaEDCommission of European Communities
14/04/202014/04/2020Merging level cache and data cache units having indicator bits related to speculative execution
01/04/202031/03/2023PROCESAMIENTO DE FLUJO DISTRIBUIDO EN SISTEMAS DE NIEBLA Y BORDE MEDIANTE COMPUTACIÓN TRANSPRECISAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202031/03/2023Marco de asignación de recursos holístico y fundacional para servicios edge computing optimizados y con alto impactoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
07/01/202007/01/2020Disabling cache portions during low voltage operations - third continuation
01/01/202030/06/2020EU-US collaboration on NGI - NGI Explorers ProgramCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Research and Development Project with HuaweiHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020InnovaCity 2.0EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Construcció, gestió,manteniment DRONELABAJUNTAMENT CASTELLDEFELS
01/01/202031/12/2022Monitorización IoT de la calidad del aireAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/11/201931/12/2020FOOXY - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201930/04/2020Fast virtual SoC for advanced GPS algorithm evaluationGENT UNIVERSITEIT
30/10/201931/10/2020Preparar y dar soporte a las pruebas remotas de interoperabilidad basados en diferentes estándares de ETSI. Mantener herramientas de comprobación de conformidad de formatos de firmas digitales respectETSI
01/09/201931/08/2024CoCoUnit: An Energy-Efficient Processing Unit for Cognitive ComputingCommission of European Communities
01/08/201931/07/2022Research on an architecture/solution for BGP security and the overall problem of and Inter-Domain Routing securityHUAWEI TECHNOLOGIES Co
04/07/201903/07/2020decentraLizEd Data Governance for nExt geneRation internetCommission of European Communities
26/06/201926/07/2019Desenvolupament prova de concepte d'arquitectura BIG DATAFUNDACIÓ i2CAT
01/06/201931/05/2021TRaceo y ACompañamiento en el viaje con medios ITAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Inteligencia Artificial aplicada a Grafos para Redes Biológicas y de ComunicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Prestación de servicios de confianza en nubes periféricos descentralizadas para múltiples entornosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Economía participativa para una plataforma computacional comunitaria descentralizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Resiliencia Unificada para Sistemas InformáticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
24/04/201923/04/2022EUROCONTROL -PHDEUROCONTROL AGENCY
19/03/201931/07/2020Mejora de la infraestructura científico-técnica del Departamento de Arquitectura de Computadores de la UPCMinisterio de Ciencia e Innovación
20/02/201920/02/2020Networking Query Language for Mapping Services in Overlay NetworksSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
01/01/201931/12/2022REAL-time monitoring and mitigation of nonlinearCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Gestión de una arquitectura jerárquica Fog-to-cloud para escenarios IoT: Compartición de recursosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Supporting and maintaining the Trusted List Conformance Checker. This includes: fixing identified bugs; updating the tol to match requirements of updated revisions of ETSI TS 119 612; and add the capaETSI
01/01/201931/12/2020Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
22/11/201830/04/2019Conveni de col.laboració en Innovació en CiberseguretatFUNDACIÓ i2CAT
04/10/201829/02/2020STF-560: estándares que definan sintaxis estructurada para políticas de firma electrónica y acciones encaminadas a conseguir la aceptación de los servicios fiables europeos más allá de la UE.ETSI
20/09/201831/12/2019Gift funding to support the research on Network Twin System Modeling for Progressive ComputingFUTUREWEI TECHNOLOGIES INC.
17/07/201801/07/2020Col·laboració per promoure la innovació en els serveis TIC dels diferents àmbits d'acció pública i privada.SBS SEIDOR, S.L.
11/07/201811/07/2018Open Overlay Router
03/07/201803/07/2018Propagating a Prefetching Profile Bit from a Prefetch Queue to a Data Cache to Indicate that a Line Was Prefetched in Response to an Instruction within a Code Region
01/05/201830/04/2021REliable power and time-ConstraInts-aware Predictive management of heterogeneous Exascale systemsEuropean Commission
08/04/201808/04/2018Utilization of Register Checkpointing Mechanism with Pointer Swapping to Resolve Multithreading Mis-speculations
01/03/201831/12/2018Blockchain-based community networksAmmbrTech SCRL
01/03/201828/02/2022Ajut per a contractació RYC-2016-21104AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/201830/09/2018FEDERATION FOR FUTURE RESEARCH EXPERIMENTATION PLUSCommission of European Communities
26/01/201825/01/2019Intelligent routing based on traffic preHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
08/01/201831/12/2020Nuevos mecanismos inteligentes para medidas activas y pasivas de red en entornos multiconectadosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Gestión y Análisis de Datos ComplejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020CogniTive 5G application-aware optical metro netWorks Integrating moNitoring, data analyticS and optimizationAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Arquitectura de Computadors d'Altes PrestacionsAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
13/12/201714/06/2021Open Data based real-time urban mobility for car fleetsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/11/201713/11/2017A METHOD AND COMPUTER PROGRAMS FOR IDENTIFYING VIDEO STREAMING QOE FROM NETWORK TRAFFIC
01/10/201730/09/2018CPU Steal Time in Linux Container Based InfrastructuresAmazon Web Services Inc.
25/09/201701/11/2019Concepción y coordinación del desarrollo de un sistema Big DataINTELLIGENT CLIENT DATA SERVICES SL
25/09/201701/11/2019Plataforma on-line tratam BigDataINTELLIGENT CLIENT DATA SERVICES SL
01/09/201731/08/2021Technology Transfer via Multinational Application ExperimentsCommission of European Communities
01/09/201730/11/2019Concept of Operations for EuRopean UTM SystemsCommission of European Communities
01/09/201730/09/2020My Travel CompanionCommission of European Communities
24/07/201724/07/2018Network Machine Learning: High-Value UseHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
10/07/201710/07/2017Sistema y procedimiento para el control a la adherencia de tratamientos médicos
13/06/201713/06/2017Disabling cache portions during low voltage operations - second continuation
01/06/201730/06/2020End-to-End Cognitive Network Slicing and Slice Management Framework in Virtualised Multi-Domain, Multi-Tenant 5G NetworksCommission of European Communities
01/06/201731/05/2020METRO High bandwidth, 5G Application-aware optical network, with edge storage,Commission of European Communities
01/06/201731/12/2020Performance evaluation of the Staflow SystemSTARFLOW, S.L.
29/05/201729/05/2017Managing task dependency
18/05/201717/07/2017Desenvolupament d'un frontend basat en tecnologia web i un interface amb una plataforma d'anàlisi de dades basada en web services en l'àmbit del màrqueting i publicitatESPACIO INVERSOR 5000, SL
01/05/201731/10/2017Federated Interoperable Semantic IoT/cloud Testbeds and ApplicationsCommission of European Communities
01/03/201731/10/2019Encapsulado de herramientas virtual para una gestión robusta de la heterogeneidad entre capas en sistemas ciberfísicos complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
08/02/201731/12/2020C-ROADS SPAINCommission of European Communities
05/01/201728/02/2019RPAS-CAFEEUROCONTROL AGENCY
01/01/201730/06/2020VisorSurf - A Hardware Platform for Software-driven Functional MetasurfacesCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Lightweight Computation for Networks at the EdgeCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Towards an Open, Secure, Decentralized and Coordinated Fog-to-Cloud Management EcosystemCommission of European Communities
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-02INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201731/12/2018TRUst-Enhancing certified Solutions for SEcurity and protection of Citizens’ rights in digital EuropeCommission of European Communities
01/01/201731/12/2018PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CIBERSEGURIDAD VIVETFUNDACION APWG EUROPEAN UNION FOUND
01/01/201730/09/2019Mi compañero de viajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2018Redes comunitarias en regiones en desarolloAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2019Marco de servicios modulares para provisión de servicios IoT locales en entornos múltiplesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2019(TIN2016-76635-C2-1-R) Arquitectura y programación de computadores escalables de alto rendimiento y bajo consumo (APCE)CICYT. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (MINECO). AEI. FEDER
30/12/201629/12/2019Integración Semántica de datos de IoT y su uso en la gestión energética de las Smart Grids y Smart CitiesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Operaciones de vuelo para múltiples aviones remotamente pilotadosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Arquitectura de Sistemas de Computación Inteligentes, UbicuosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Redes y Cloud comunitariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
28/11/201601/02/2019STF-524: Desarrollo de estándares europeos de validación y firma electrónica sobre identificación y servicios fiables para transacciones electrónicas (según Reglamento EU No 910/2014)ETSI
28/11/201631/08/2018'Specialist Task Force' (STF) 524 on Standards for eIDAS trust services including electronic signatures Í trust services for signature validation.Comisión Europea
15/11/201614/11/2017Extending Hybrid Cloud Towards EdgeIBM RESEARCH
01/11/201631/10/2018Criminal Justice Access to Digital Evidences in the Cloud - LIVE_FORensicsEUR COM DG JUSTICE AND CONSUMERS
01/11/201631/10/2019Combining guaranteed minimum income and active social policies in deprived urban areas of BarcelonaCommission of European Communities
31/10/201628/02/2019STF-523: Desarrollo de estándares europeos para soportar la prestación de servicios fiables de entrega electrónica certificadaETSI
31/10/201628/02/2019Specialist Task Force STF 523 (TC ESI) Standards for eIDAS trust services – electronic registered delivery and registered electronic mailComisión Europea
21/10/201621/10/2016Accessing data stored in a database system
20/10/201631/12/2016Plugtest ASiC 2016: Tareas de soporte a la preparación, conducción y posterior informe de un evento de interoperabilidadETSI
01/10/201631/10/2018Fast Data-Path Open Overlays (FD.io/OOR)SILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
01/09/201631/12/2017Programa d'APS de la UPC per donar suport TIC a les entitats socialsAjuntament de Barcelona
29/07/201628/01/2020Anàlisi i optimització d'infraestructures de xarxa i serveis digitals de comunsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201631/12/2018Actualización y mantenimiento del comprobador de conformidad de las listas de prestatarios de servicios fiablesETSI
23/05/201622/05/2017LG-BSC contract 2016LG Mobile
09/05/201608/05/2018Assessment of Performance in current ATM operations and of new Concepts of operations for its Holistic EnhancementCommission of European Communities
01/05/201630/04/2019Enhancing critical infraestructure protection with innovative security frameworkCommission of European Communities
27/04/201627/10/2018Cloud-based Monitoring Service for Software Defined Networks (Phase 2)Comissió Europea
01/04/201631/03/2018Wake vortex simulation and analysis to enhance en-route separation management in EuropeCommission of European Communities
01/04/201630/05/2016eSigPlugtest 2016ETSI
01/04/201631/03/2020Lenovo BSC Master Collaboration Agreement 2015Lenovo Spain SL
01/03/201631/12/2019IBM-BSC Deep Learning CentreIBM
29/01/201631/12/2016Adecuación herramientas seguridad en puesto de trabajo y entornos móvilesMNEMO EVOLUT. & INTEGRATION SERV SA
01/01/201631/03/2019Collective Awareness Platform for Tropospheric OzoneCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Network Infraestructure as CommonsCommission of European Communities
01/01/201631/12/2019Secure GENomic information COMpressionMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Computación de altas prestaciones VIIMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Gestión de una arquitectura cloud jerárquica para escenarios IoT: Fogging cloudMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Educación e innovación social para la sostenibilidad. Formación en las Universidades españolas de profesionales como agentes de cambio para afrontar los retos de la sociedad.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020ICREA ACADEMIA 2015-05INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201631/12/2019Evaluación de código abierto de herramientas para la generación y validación de firmas AdES y de edición de listas de prestatarios de servicios de certificación en estados miembros de la UESEALED s.p.r.l.
01/01/201631/12/2019BSC Severo Ochoa Program 2MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201628/02/2018687698 - HIPEAC 4 - European Network of Excellence on HighPerformance Embedded Architecture and CompilersEuropean Horizon 2020. Funding scheme: CSA - Coordination & Support Action. Topic: ICT-04-2015
01/01/201631/12/2019Computacion de Altas Prestaciones VIIMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
19/11/201518/05/2019Definition of new WAN paradigms enabled by MPTCP technologyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201531/10/2016Open DPDK encapsulation (LISP, VXAN and GPE): performance and optimizationSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
01/10/201531/12/2016Programa Pilot d’Aprenentatge-Servei de la UPC, suport TIC Entitats SocialsAjuntament de Barcelona
01/10/201530/09/2016IEEE Simposio Internacional en Arquitecturas de Alto RendimientoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201530/09/2017Elastics Networks: Nuevos paradigmas de Redes Elásticas para un mundo radicalmente basado en Cloud y Fog ComputingUniversitat Politècnica de Catalunya
01/09/201531/08/2019HACIA LAS COMUNICACIONES RF BASADAS EN GRAFENO DEMOSTRANDO LAS ANTENAS DE GRAFENOMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201531/12/2016VolTIC 2015Ajuntament de Barcelona
26/08/201526/08/2015Support for Speculative Ownership without Data - continuation
19/08/201518/08/2017Next Generation Drone-Based Spectral Systems for Environmental MonitorinUNIVERSITY CORPORATION
05/08/201530/11/2015XAdES Plugtest 2015ETSI
25/07/201531/01/2016Tender MARKT/2014/039/E. Análisis/'black box/' de herramientas de generación y validación de firmas electrónicas acordes a los perfiles básicos estandarizados por ETSI.SEALED s.p.r.l.
15/06/201514/10/2015Experimentation with Network Polygraph in the Fed4FIRE testbed (POLYTEST)Comissió Europea
11/06/201531/12/2015Ampliació de la xarxa Wifi a l'escola i formació dels professors en eines educatives TIC i manteniment del recursos, Pikine-Dakar, SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/06/201531/12/2015Seminari i desplegament d’una xarxa mesh comunitaria sense fil per educació i recerca al Mekele Institute of Technology, EtiòpiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
02/06/201502/06/2015Frequency and Voltage Scaling Architecture - Continuation
01/06/201531/05/2017Coordinating European Research on Molecular CommunicationsCommission of European Communities
18/05/201530/04/2016Multilayer IP/WDM Planning Algorithms for WAN Automation (WAE)CISCO SYSTEMS
01/05/201501/11/2018Information technologies for shift to railCommission of European Communities
01/05/201530/04/2016Acuerdo con RED.ES para la colaboración de la UPC en el proyecto europeo/'Multi-Gigabit European research and Education Network and Associated Services - GN4/'RED.ES
01/05/201530/04/2016GN4-1 Research and Education Networking - GÉANTCommission of European Communities
15/04/201530/08/2015Tareaas de soporte a la preparación, conducción y posterior informe de un evento de interoperabilidad sobre firmas electronicas CAdES.ETSI
14/04/201530/11/2015Assessorament i intercanvis d'informació en smart cities i internet of thingsBCN.SUPERCOMPUTING CENTER
01/04/201531/10/2015Cloud-based Visibility Service for Software Defined Networks (Phase 1)Comisión Europea
15/03/201530/06/2015PAdES Plugtest 2015ETSI
02/03/201502/03/2015Multipath Provisioning of L4-L7 Traffic in a Network
01/03/201530/06/2015Curso de Gestión de Proyectos InformáticosSIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS,S.L.
01/03/201528/02/2016Collective enHanced Environment for Social TasksCommission of European Communities
01/02/201531/01/2018AXIOMComisión Europea
01/02/201531/01/2016CrowdFIEMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
27/01/201530/04/2015Grant to support the TMA PhD School 2015ACM-SIGCOMM
14/01/201513/01/2018Use of graph databases in industrial environmentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2017Service-oriented hybrid optical network and cloud infrastructure featuring high throughput and ultra-low latencyMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Infraestructura de Red Sostenible para la Futura Sociedad DigitalMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Plataforma Conciencia Colectiva para la contaminación por ozono troposféricoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2016TECCIT15-1-0010: Pla d'Actuació en transferència tecnològica 2015 (DAMA)ACC10
01/01/201531/12/2018Computación de Altas Prestaciones VIIMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201530/06/2016Support IT solution for creative fashion designers by integrated software systems to collect, define and visualize textile and clothing trends through innovative image analysis from open dataCommission of European Communities
27/06/201313/11/2017Contracte de transferència de tecnologia Talaia Networks, S.L.Talaia Networks, S.L.

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat:Altre professorat vinculat al programa de doctorat:Professorat extern:

Abella Ferrer, Jaume - BSC
Amat Bertran, Esteve - Centro Nacional de Microelectrónica (CNM)
Araya Polo, Mauricio - Empresas EEUU
Arcas Abella, Oriol - BSC
Azkárate-Askasua Blazquez, Mikel - ELECTRONICA- IK4-IKERLAN
Bautista Gómez, Leonardo Arturo - BSC
Beivide Palacio, Julio Ramón -Universidad de Cantabria
Bellens, Pieter - BSC
Beltran Querol, Vicenç - BSC
Bifet, Albert Télécom ParisTech - França
Brinkmann, André Universität Mainz - GERMANY
Blackburn, Jeremy - Telefónica Research
Borrell Pol, Ricard - BSC
Cai, Qiong - Intel Barcelona
Carpenter, Paul Matthew - BSC
Carrera Pérez, David – BSC
Casas Guix, Marc - BSC
Cebrián González, Juan Manuel - BSC
Cerquides Bueno, Jesús - CSIC
Cucchietti Tabanik, Fernando Martín -BSC
De la Puente Álvarez, Josep - BSC
Dominguez Sal, David - Sparsity Technologies, S.L.
Duran Gonzalez, Alejandro - Intel
Eeckhout, Lieven Universitat de Ghent - Bèlgica
Ejarque Artigas, Jorge - BSC
Faundez Zanuy, Marcos ESUP Tecnocampus - UPF
Fossati, Luca EUROPEAN SPACE AGENCY - Holanda
Gibert Codina, Enric - Pharmacelera, S.L.
Gracia Calvo, Juan José - University of Stuttgart
Guerrero Ibáñez, Juan Antonio - Universidad de Colima, Mexico
Guim Bernat, Francesc - Intel Corporation
Hanzich Estevez, Mauricio - BSC
Hernández Luz, Carles UPC-DAC
Houzeaux, Guillaume - BSC
Hwu, Wen-Mei University of Illinois at Urbana-Champaign - EEUU
Jokanovic, Ana - BSC
Khayyambashi, MOohammad Reza -University of Isfahan
Kestor, Gokcen - Pacific Northwest National Laboratory - EEUU
Laoutaris, Nikolaos - Telefónica Investigación y Desarrollo
Leontiadis, Ilias - Telefónica I+D
Maino, Fabio - Cisco Systems - EEUU
Mangues Bafalluy, Josep - CTTC Centro Tecnológico de Telecomunicacions de Catalunya
Mantovani, Filippo - BSC
Marcuello Pascual, Pedro - United Barcode Systems
Marqués Puig, Joan Manel - UOC
Martínez Morais, Raúl - Oracle Labs
Martínez Vicente, Alejandro ---
Melo Silveira, Regina - Universidade do Sao Paulo
Molina Clemente, Carlos Ma. - Universitat Rovira i Virgili
Mosse, Daniel - University of Pittsburgh
Muntés Mulero, Víctor - CA TECHNOLOGIES
Napoli, Antonio - Politecnico di Torino
Nemirovsky, Mario Daniel - BSC
Nicolás Ramírez, Carlos Fernando - Ikerlan
Nou Castell, Ramón - BSC
Nuñez Martínez, José - CTTC
Nuñez Vivanco, Gabriel - Universidad de Talca (Chile)
Palomar Pérez, Oscar - University of Manchester – Regne Unit
Peña Monferrer, Antonio J. UPC-DAC
Pereyra, Víctor Stanford University - EEUU
Pérez Hernández, Maria Santos - Universidad de Navarrra
Pericàs Gleim, Miquel - Chalmers Teknisk Högskola
Polo Bardés, Jordà - BSC
Queralt Calafat, Anna - BSC
Quiñones, Moreno, Eduard - BSC
Quiong, Cai - Intel Barcelona
Radojkovic, Petar - BSC
Ramirez Bellido, Alejandro - NVIDIA Corporation - EEUU
Ramírez Salinas, Marco Antonio - CIC - México
Ricciardi, Sergio - EAE Bussiness School
Rico Carro, Alejandro - BSC
Rodríguez Herrera, German - IBM Research GmbH - Suïssa
Rudomin Goldberg, Isaac Juan - BSC
Sancho Pitarch, José Carlos - BSC
Sathiaseelan, Arjuna - University of Cambridge - UK
Serra Mochales, Isabel - CRM-UAB / BSC
Spadaro, Salvatore UPC-TSC
Stavrou, Kyriacos - (abans Intel)
Soba Pascual, Alejandro - CONICET - Argentina
Sonmez, Nehir - BSC
Unsal, Osman Sabri - BSC
Veà Baró, Andreu - Centre Tecnoloxico de Supercomputación de Galicia (CESGA)
Vera Rivera, Xavier - INTEL
Yannuzzi, Marcelo - Grupo de Tecnología Corporativa de Cisco Systems International - Suïssa

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2024UPC-Computación de Altas Prestaciones VIIIAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Sistemas informáticos y de red descentralizados con recursos distribuidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/05/202007/05/2021Subcontratación de servicios de Coordinación, Gestión y Dirección de un plan de formación en materia de Ciberseguridad para l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya y la dinamización de la formación oEVERIS BPO, SLU
01/05/202001/11/2022A Unified Integrated Remain Well Clear Concept in Airspace D-G Class- URCLeaEDCommission of European Communities
14/04/202014/04/2020Merging level cache and data cache units having indicator bits related to speculative execution
01/04/202031/03/2023PROCESAMIENTO DE FLUJO DISTRIBUIDO EN SISTEMAS DE NIEBLA Y BORDE MEDIANTE COMPUTACIÓN TRANSPRECISAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202031/03/2023Marco de asignación de recursos holístico y fundacional para servicios edge computing optimizados y con alto impactoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
07/01/202007/01/2020Disabling cache portions during low voltage operations - third continuation
01/01/202030/06/2020EU-US collaboration on NGI - NGI Explorers ProgramCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Research and Development Project with HuaweiHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020InnovaCity 2.0EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Construcció, gestió,manteniment DRONELABAJUNTAMENT CASTELLDEFELS
01/01/202031/12/2022Monitorización IoT de la calidad del aireAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/11/201931/12/2020FOOXY - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201930/04/2020Fast virtual SoC for advanced GPS algorithm evaluationGENT UNIVERSITEIT
30/10/201931/10/2020Preparar y dar soporte a las pruebas remotas de interoperabilidad basados en diferentes estándares de ETSI. Mantener herramientas de comprobación de conformidad de formatos de firmas digitales respectETSI
01/09/201931/08/2024CoCoUnit: An Energy-Efficient Processing Unit for Cognitive ComputingCommission of European Communities
01/08/201931/07/2022Research on an architecture/solution for BGP security and the overall problem of and Inter-Domain Routing securityHUAWEI TECHNOLOGIES Co
04/07/201903/07/2020decentraLizEd Data Governance for nExt geneRation internetCommission of European Communities
26/06/201926/07/2019Desenvolupament prova de concepte d'arquitectura BIG DATAFUNDACIÓ i2CAT
01/06/201931/05/2021TRaceo y ACompañamiento en el viaje con medios ITAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Inteligencia Artificial aplicada a Grafos para Redes Biológicas y de ComunicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Prestación de servicios de confianza en nubes periféricos descentralizadas para múltiples entornosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Economía participativa para una plataforma computacional comunitaria descentralizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Resiliencia Unificada para Sistemas InformáticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
24/04/201923/04/2022EUROCONTROL -PHDEUROCONTROL AGENCY
19/03/201931/07/2020Mejora de la infraestructura científico-técnica del Departamento de Arquitectura de Computadores de la UPCMinisterio de Ciencia e Innovación
20/02/201920/02/2020Networking Query Language for Mapping Services in Overlay NetworksSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
01/01/201931/12/2022REAL-time monitoring and mitigation of nonlinearCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Gestión de una arquitectura jerárquica Fog-to-cloud para escenarios IoT: Compartición de recursosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Supporting and maintaining the Trusted List Conformance Checker. This includes: fixing identified bugs; updating the tol to match requirements of updated revisions of ETSI TS 119 612; and add the capaETSI
01/01/201931/12/2020Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
22/11/201830/04/2019Conveni de col.laboració en Innovació en CiberseguretatFUNDACIÓ i2CAT
04/10/201829/02/2020STF-560: estándares que definan sintaxis estructurada para políticas de firma electrónica y acciones encaminadas a conseguir la aceptación de los servicios fiables europeos más allá de la UE.ETSI
20/09/201831/12/2019Gift funding to support the research on Network Twin System Modeling for Progressive ComputingFUTUREWEI TECHNOLOGIES INC.
17/07/201801/07/2020Col·laboració per promoure la innovació en els serveis TIC dels diferents àmbits d'acció pública i privada.SBS SEIDOR, S.L.
11/07/201811/07/2018Open Overlay Router
03/07/201803/07/2018Propagating a Prefetching Profile Bit from a Prefetch Queue to a Data Cache to Indicate that a Line Was Prefetched in Response to an Instruction within a Code Region
01/05/201830/04/2021REliable power and time-ConstraInts-aware Predictive management of heterogeneous Exascale systemsEuropean Commission
08/04/201808/04/2018Utilization of Register Checkpointing Mechanism with Pointer Swapping to Resolve Multithreading Mis-speculations
01/03/201831/12/2018Blockchain-based community networksAmmbrTech SCRL
01/03/201828/02/2022Ajut per a contractació RYC-2016-21104AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/201830/09/2018FEDERATION FOR FUTURE RESEARCH EXPERIMENTATION PLUSCommission of European Communities
26/01/201825/01/2019Intelligent routing based on traffic preHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
08/01/201831/12/2020Nuevos mecanismos inteligentes para medidas activas y pasivas de red en entornos multiconectadosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Gestión y Análisis de Datos ComplejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020CogniTive 5G application-aware optical metro netWorks Integrating moNitoring, data analyticS and optimizationAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Arquitectura de Computadors d'Altes PrestacionsAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
13/12/201714/06/2021Open Data based real-time urban mobility for car fleetsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/11/201713/11/2017A METHOD AND COMPUTER PROGRAMS FOR IDENTIFYING VIDEO STREAMING QOE FROM NETWORK TRAFFIC
01/10/201730/09/2018CPU Steal Time in Linux Container Based InfrastructuresAmazon Web Services Inc.
25/09/201701/11/2019Concepción y coordinación del desarrollo de un sistema Big DataINTELLIGENT CLIENT DATA SERVICES SL
25/09/201701/11/2019Plataforma on-line tratam BigDataINTELLIGENT CLIENT DATA SERVICES SL
01/09/201731/08/2021Technology Transfer via Multinational Application ExperimentsCommission of European Communities
01/09/201730/11/2019Concept of Operations for EuRopean UTM SystemsCommission of European Communities
01/09/201730/09/2020My Travel CompanionCommission of European Communities
24/07/201724/07/2018Network Machine Learning: High-Value UseHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
10/07/201710/07/2017Sistema y procedimiento para el control a la adherencia de tratamientos médicos
13/06/201713/06/2017Disabling cache portions during low voltage operations - second continuation
01/06/201730/06/2020End-to-End Cognitive Network Slicing and Slice Management Framework in Virtualised Multi-Domain, Multi-Tenant 5G NetworksCommission of European Communities
01/06/201731/05/2020METRO High bandwidth, 5G Application-aware optical network, with edge storage,Commission of European Communities
01/06/201731/12/2020Performance evaluation of the Staflow SystemSTARFLOW, S.L.
29/05/201729/05/2017Managing task dependency
18/05/201717/07/2017Desenvolupament d'un frontend basat en tecnologia web i un interface amb una plataforma d'anàlisi de dades basada en web services en l'àmbit del màrqueting i publicitatESPACIO INVERSOR 5000, SL
01/05/201731/10/2017Federated Interoperable Semantic IoT/cloud Testbeds and ApplicationsCommission of European Communities
01/03/201731/10/2019Encapsulado de herramientas virtual para una gestión robusta de la heterogeneidad entre capas en sistemas ciberfísicos complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
08/02/201731/12/2020C-ROADS SPAINCommission of European Communities
05/01/201728/02/2019RPAS-CAFEEUROCONTROL AGENCY
01/01/201730/06/2020VisorSurf - A Hardware Platform for Software-driven Functional MetasurfacesCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Lightweight Computation for Networks at the EdgeCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Towards an Open, Secure, Decentralized and Coordinated Fog-to-Cloud Management EcosystemCommission of European Communities
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-02INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201731/12/2018TRUst-Enhancing certified Solutions for SEcurity and protection of Citizens’ rights in digital EuropeCommission of European Communities
01/01/201731/12/2018PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CIBERSEGURIDAD VIVETFUNDACION APWG EUROPEAN UNION FOUND
01/01/201730/09/2019Mi compañero de viajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2018Redes comunitarias en regiones en desarolloAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2019Marco de servicios modulares para provisión de servicios IoT locales en entornos múltiplesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2019(TIN2016-76635-C2-1-R) Arquitectura y programación de computadores escalables de alto rendimiento y bajo consumo (APCE)CICYT. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (MINECO). AEI. FEDER
30/12/201629/12/2019Integración Semántica de datos de IoT y su uso en la gestión energética de las Smart Grids y Smart CitiesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Operaciones de vuelo para múltiples aviones remotamente pilotadosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Arquitectura de Sistemas de Computación Inteligentes, UbicuosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Redes y Cloud comunitariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
28/11/201601/02/2019STF-524: Desarrollo de estándares europeos de validación y firma electrónica sobre identificación y servicios fiables para transacciones electrónicas (según Reglamento EU No 910/2014)ETSI
28/11/201631/08/2018'Specialist Task Force' (STF) 524 on Standards for eIDAS trust services including electronic signatures Í trust services for signature validation.Comisión Europea
15/11/201614/11/2017Extending Hybrid Cloud Towards EdgeIBM RESEARCH
01/11/201631/10/2018Criminal Justice Access to Digital Evidences in the Cloud - LIVE_FORensicsEUR COM DG JUSTICE AND CONSUMERS
01/11/201631/10/2019Combining guaranteed minimum income and active social policies in deprived urban areas of BarcelonaCommission of European Communities
31/10/201628/02/2019STF-523: Desarrollo de estándares europeos para soportar la prestación de servicios fiables de entrega electrónica certificadaETSI
31/10/201628/02/2019Specialist Task Force STF 523 (TC ESI) Standards for eIDAS trust services – electronic registered delivery and registered electronic mailComisión Europea
21/10/201621/10/2016Accessing data stored in a database system
20/10/201631/12/2016Plugtest ASiC 2016: Tareas de soporte a la preparación, conducción y posterior informe de un evento de interoperabilidadETSI
01/10/201631/10/2018Fast Data-Path Open Overlays (FD.io/OOR)SILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
01/09/201631/12/2017Programa d'APS de la UPC per donar suport TIC a les entitats socialsAjuntament de Barcelona
29/07/201628/01/2020Anàlisi i optimització d'infraestructures de xarxa i serveis digitals de comunsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201631/12/2018Actualización y mantenimiento del comprobador de conformidad de las listas de prestatarios de servicios fiablesETSI
23/05/201622/05/2017LG-BSC contract 2016LG Mobile
09/05/201608/05/2018Assessment of Performance in current ATM operations and of new Concepts of operations for its Holistic EnhancementCommission of European Communities
01/05/201630/04/2019Enhancing critical infraestructure protection with innovative security frameworkCommission of European Communities
27/04/201627/10/2018Cloud-based Monitoring Service for Software Defined Networks (Phase 2)Comissió Europea
01/04/201631/03/2018Wake vortex simulation and analysis to enhance en-route separation management in EuropeCommission of European Communities
01/04/201630/05/2016eSigPlugtest 2016ETSI
01/04/201631/03/2020Lenovo BSC Master Collaboration Agreement 2015Lenovo Spain SL
01/03/201631/12/2019IBM-BSC Deep Learning CentreIBM
29/01/201631/12/2016Adecuación herramientas seguridad en puesto de trabajo y entornos móvilesMNEMO EVOLUT. & INTEGRATION SERV SA
01/01/201631/03/2019Collective Awareness Platform for Tropospheric OzoneCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Network Infraestructure as CommonsCommission of European Communities
01/01/201631/12/2019Secure GENomic information COMpressionMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Computación de altas prestaciones VIIMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Gestión de una arquitectura cloud jerárquica para escenarios IoT: Fogging cloudMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Educación e innovación social para la sostenibilidad. Formación en las Universidades españolas de profesionales como agentes de cambio para afrontar los retos de la sociedad.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020ICREA ACADEMIA 2015-05INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201631/12/2019Evaluación de código abierto de herramientas para la generación y validación de firmas AdES y de edición de listas de prestatarios de servicios de certificación en estados miembros de la UESEALED s.p.r.l.
01/01/201631/12/2019BSC Severo Ochoa Program 2MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201628/02/2018687698 - HIPEAC 4 - European Network of Excellence on HighPerformance Embedded Architecture and CompilersEuropean Horizon 2020. Funding scheme: CSA - Coordination & Support Action. Topic: ICT-04-2015
01/01/201631/12/2019Computacion de Altas Prestaciones VIIMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
19/11/201518/05/2019Definition of new WAN paradigms enabled by MPTCP technologyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201531/10/2016Open DPDK encapsulation (LISP, VXAN and GPE): performance and optimizationSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
01/10/201531/12/2016Programa Pilot d’Aprenentatge-Servei de la UPC, suport TIC Entitats SocialsAjuntament de Barcelona
01/10/201530/09/2016IEEE Simposio Internacional en Arquitecturas de Alto RendimientoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201530/09/2017Elastics Networks: Nuevos paradigmas de Redes Elásticas para un mundo radicalmente basado en Cloud y Fog ComputingUniversitat Politècnica de Catalunya
01/09/201531/08/2019HACIA LAS COMUNICACIONES RF BASADAS EN GRAFENO DEMOSTRANDO LAS ANTENAS DE GRAFENOMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201531/12/2016VolTIC 2015Ajuntament de Barcelona
26/08/201526/08/2015Support for Speculative Ownership without Data - continuation
19/08/201518/08/2017Next Generation Drone-Based Spectral Systems for Environmental MonitorinUNIVERSITY CORPORATION
05/08/201530/11/2015XAdES Plugtest 2015ETSI
25/07/201531/01/2016Tender MARKT/2014/039/E. Análisis/'black box/' de herramientas de generación y validación de firmas electrónicas acordes a los perfiles básicos estandarizados por ETSI.SEALED s.p.r.l.
15/06/201514/10/2015Experimentation with Network Polygraph in the Fed4FIRE testbed (POLYTEST)Comissió Europea
11/06/201531/12/2015Ampliació de la xarxa Wifi a l'escola i formació dels professors en eines educatives TIC i manteniment del recursos, Pikine-Dakar, SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/06/201531/12/2015Seminari i desplegament d’una xarxa mesh comunitaria sense fil per educació i recerca al Mekele Institute of Technology, EtiòpiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
02/06/201502/06/2015Frequency and Voltage Scaling Architecture - Continuation
01/06/201531/05/2017Coordinating European Research on Molecular CommunicationsCommission of European Communities
18/05/201530/04/2016Multilayer IP/WDM Planning Algorithms for WAN Automation (WAE)CISCO SYSTEMS
01/05/201501/11/2018Information technologies for shift to railCommission of European Communities
01/05/201530/04/2016Acuerdo con RED.ES para la colaboración de la UPC en el proyecto europeo/'Multi-Gigabit European research and Education Network and Associated Services - GN4/'RED.ES
01/05/201530/04/2016GN4-1 Research and Education Networking - GÉANTCommission of European Communities
15/04/201530/08/2015Tareaas de soporte a la preparación, conducción y posterior informe de un evento de interoperabilidad sobre firmas electronicas CAdES.ETSI
14/04/201530/11/2015Assessorament i intercanvis d'informació en smart cities i internet of thingsBCN.SUPERCOMPUTING CENTER
01/04/201531/10/2015Cloud-based Visibility Service for Software Defined Networks (Phase 1)Comisión Europea
15/03/201530/06/2015PAdES Plugtest 2015ETSI
02/03/201502/03/2015Multipath Provisioning of L4-L7 Traffic in a Network
01/03/201530/06/2015Curso de Gestión de Proyectos InformáticosSIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS,S.L.
01/03/201528/02/2016Collective enHanced Environment for Social TasksCommission of European Communities
01/02/201531/01/2018AXIOMComisión Europea
01/02/201531/01/2016CrowdFIEMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
27/01/201530/04/2015Grant to support the TMA PhD School 2015ACM-SIGCOMM
14/01/201513/01/2018Use of graph databases in industrial environmentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2017Service-oriented hybrid optical network and cloud infrastructure featuring high throughput and ultra-low latencyMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Infraestructura de Red Sostenible para la Futura Sociedad DigitalMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Plataforma Conciencia Colectiva para la contaminación por ozono troposféricoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2016TECCIT15-1-0010: Pla d'Actuació en transferència tecnològica 2015 (DAMA)ACC10
01/01/201531/12/2018Computación de Altas Prestaciones VIIMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201530/06/2016Support IT solution for creative fashion designers by integrated software systems to collect, define and visualize textile and clothing trends through innovative image analysis from open dataCommission of European Communities
27/06/201313/11/2017Contracte de transferència de tecnologia Talaia Networks, S.L.Talaia Networks, S.L.

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt