Arquitectura de Computadors

COORDINADOR/A

Careglio, Davide

CONTACTE

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel.: 934.054.198
Correu electrònic: doctorat.ac@upc.edu

http://www.ac.upc.edu/ca/docencia/doctorat/programa-de-doctorat-arquitectura-de-computadors

El Programa d’Arquitectura de Computadors és impartit pel Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC. Aquest Programa de Doctorat, ja de llarga trajectòria, té com a principal objectiu la formació d’investigadors amb una competència internacional en les diferents àrees temàtiques cobertes pel programa, és a dir, arquitectura de computadors, sistemes operatius, comunicacions i xarxes de computadors. 

Informació general

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat té un focus temàtic molt clar en l’àrea de l’arquitectura de computadors, per la qual cosa els estudiants que sol·licitin l’admissió al Doctorat han d’aportar un títol de màster en aquesta àrea que defineixi el perfil acadèmic de l’estudiant en l’àrea d’arquitectura de computadors (’computer sciences’). L’adequació d’aquest perfil es justifica en funció del currículum acadèmic presentat pels estudiants en el moment de la sol·licitud d’admissió.

Com a norma general, els estudiants candidats a ser admesos al Programa de Doctorat del Departament d’Arquitectura de Computadors han d’estar en disposició d’un títol de grau preferentment en informàtica o en telecomunicacions i d’un màster realitzat en aquestes àrees, com ara el Master in Innovation and Research in Informatics (MIRI) en qualsevol de les seves àrees d’especialització, Computer Networks and Distributed Systems i High Performance Computing. Els candidats hauran d’aportar a més un sòlid nivell d’anglès i una total predisposició a integrar-se en un grup de treball, a participar en projectes de recerca, a viatjar i a realitzar possibles estades a l’estranger, i a interactuar amb col·legues externs a la Universitat (empreses, centres de recerca, altres grups, etc.).

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:

a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.
g) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Nombre de places

40

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Arquitectura de Computadors (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
http://www.ac.upc.edu/ca/docencia/doctorat/programa-de-doctorat-arquitectura-de-computadors

CONTACTE:

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel.: 934.054.198
Correu electrònic: doctorat.ac@upc.edu


Convenis amb altres institucions

BSC (Barcelona Supercomputing Center)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat té un focus temàtic molt clar en l’àrea de l’arquitectura de computadors, per la qual cosa els estudiants que sol·licitin l’admissió al Doctorat han d’aportar un títol de màster en aquesta àrea que defineixi el perfil acadèmic de l’estudiant en l’àrea d’arquitectura de computadors (’computer sciences’). L’adequació d’aquest perfil es justifica en funció del currículum acadèmic presentat pels estudiants en el moment de la sol·licitud d’admissió.

Com a norma general, els estudiants candidats a ser admesos al Programa de Doctorat del Departament d’Arquitectura de Computadors han d’estar en disposició d’un títol de grau preferentment en informàtica o en telecomunicacions i d’un màster realitzat en aquestes àrees, com ara el Master in Innovation and Research in Informatics (MIRI) en qualsevol de les seves àrees d’especialització, Computer Networks and Distributed Systems i High Performance Computing. Els candidats hauran d’aportar a més un sòlid nivell d’anglès i una total predisposició a integrar-se en un grup de treball, a participar en projectes de recerca, a viatjar i a realitzar possibles estades a l’estranger, i a interactuar amb col·legues externs a la Universitat (empreses, centres de recerca, altres grups, etc.).

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Així, per tal de garantir el perfil adequat dels candidats en el procés d’admissió en un entorn acadèmic altament heterogeni, el programa ha modificat el seu procediment intern d’admissió i estableix de forma general els requisits per a l’admissió dividits en dos apartats, formal i conceptual, el primer dels quals exclou del segon.

Anàlisi formal (AF):

Consisteix en la presentació dels requisits establerts en la regulació administrativa del programa per a qualsevol estudiant que sol·liciti l’admissió. Se centren a disposar del nivell d’estudis necessari, així com en la comptabilització dels crèdits requerits. El no compliment d’aquest apartat és motiu directe de no admissió en el programa.

Anàlisi conceptual (AC):

S’inclouen els aspectes relacionats amb el grau de coneixement del candidat i les seves capacitats, així com el potencial interès per part d’un grup de recerca en el treball a realitzar. Els requisits en aquest apartat són els següents:

• TU: Títol en enginyeria afí a la temàtica del programa, especialment en informàtica o telecomunicacions. No obstant això, el programa admet també en casos excepcionals perfils en altres àrees, com ara Llicenciatura en Matemàtiques i Màster en Computer Science.

• GD: Disposar d’un grup de recerca vinculat al programa, així com d’un director/tutor o directora/tutora per a realitzar la tesi doctoral.

• BA: Experiència o coneixement explícit en l’àrea, per exemple, sobre la base de la realització d’un treball de fi de màster en l’àrea temàtica, realització de col·laboracions en algun grup en l’àrea de treball, etc.

• IN: Amplis coneixements d’anglès, certificat amb proves globalment admeses (TOEFL, etc.)

• FI: Possible finançament de l’estudiant, sigui en origen o per part del grup en el qual es realitzaria el treball de tesi.

Com a resultat, l’admissió es considerarà sobre la base del resultat de l’expressió següent:
admissió: AF*(0,1TI+0,4GD+0,1BA+0,2IN+0,2FI).

Complements formatius

Per tal de garantir que els estudiants admesos al programa disposen dels coneixements necessaris per garantir en major mesura el seu correcte desenvolupament, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat pot exigir, en funció del perfil d’ingrés dels doctorands, que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, la mateixa Comissió farà un seguiment dels complements cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada. Els complements poden ser de formació investigadora o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS. Tenint en compte el Document d’Activitats del Doctorand, la Comissió podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Així doncs, el programa de doctorat pot requerir als candidats a la realització de certs complements de formació per adequar en la major mesura possible el seu perfil als requeriments quant a coneixements necessaris per realitzar amb normalitat els estudis de doctorat. La quantitat de complements de formació a realitzar dependrà de la formació presentada pels estudiants i pot requerir la realització de 18 o 30 ECTS addicionals, sobre la base dels aspectes següents: 

• Els crèdits de formació es correspondran amb 3 o 5 assignatures de nivell de màster, seleccionades de cursos de màsters enllaçats amb el Programa de Doctorat. 

• La decisió del volum de crèdits a cursar serà presa per la Comissió Acadèmica del PD d’acord amb el perfil dels candidats mostrat per les assignatures cursades en en seu títol d’ingrés al Doctorat, i per tant davant la detecció de possibles llacunes de coneixement. Aquesta decisió no s’estima en uns paràmetres absoluts, atès que la casuística és molt àmplia, perquè comprèn no tan sols el nom de les assignatures, sinó també les hores cursades per assignatura, els continguts temàtics d’aquestes i fins i tot una referència de la universitat d’origen. Per això es fa una anàlisi dels temaris de les assignatures amb especial detall en els temps assignats en els temaris. 

• La selecció de les assignatures concretes a cursar serà presa de manera consensuada per la Comissió Acadèmica del PD juntament amb el tutor o la tutora de l’estudiant, d’acord amb dos principis bàsics: i) Incrementar el coneixement dels candidats en àrees en les quals es detecti una manca de coneixement. ii) Incrementar el coneixement en l’àrea en la qual els estudiants hagin de desenvolupar la seva tesi doctoral.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al programa de doctorat s’haurà de realitzar dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser realitzades dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs. 

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): S’hauran de realitzar durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

De forma general, es consideren molt importants per a la formació i seguiment de l’estudiant les hores de tutoria. Es fa una estimació d’assignació real de tutories a partir dels elements següents:

Nom de l’activitat: Tutoria.

Hores: 2 / setmana × 48 setmanes lectives × 3 anys = 288 hores. 

Caràcter: obligatòria.

En aquestes hores de tutoria els estudiants tindran sessions setmanals de discussió i guia amb el seu tutor o tutora, que els pot canalitzar el treball realitzat, sobre la base tant dels resultats obtinguts com de les previsions realitzades, en la manera que millor s’adeqüi als objectius esperats en la tesi. El tutor o la tutora pot, a més, en aquests moments, discutir amb els estudiants els possibles grups de recerca que estiguin treballant en una àrea comuna i puguin estar interessats a interactuar amb el treball a realitzar pels estudiants o als quals sigui interessant posar-se en contacte per col·laborar. Aquestes tutories inclouen també reunions internes amb altres membres del grup de recerca per tractar aspectes comuns d’investigació.

Aquesta activitat es farà durant tot el temps requerit pels estudiants per realitzar la seva tesi doctoral, que s’estima en tres anys.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

El programa disposa de recursos procedents dels grups propis de recerca del Departament d’Arquitectura de Computadors i dels centres de recerca associats al programa, així com dels recursos institucionals aportats per la mateixa Universitat. Així, es poden citar:

1) Recursos dels següents centres de recerca associats al programa:

• BSC: Centre de Supercomputació de Barcelona, http://www.bsc.es

• CCABA: Centre de Comunicacions de Banda Ampla, http://www.ccaba.upc.edu

• CRAE: Aeronautics and Space Research Center

2) Recursos dels grups de recerca i laboratoris associats a el programa:

• ANA/CRAAX:  http://research.ac.upc.edu/ana

• ARC:  http://research.ac.upc.edu/ARCO

• CAP:  http://research.ac.upc.edu/CAP/hpc

• CBA: http://research.ac.upc.edu/cba

• CNDS:  http://research.ac.upc.edu/cnds

• DAMA-UPC: http: // research.ac.upc.edu/dama

• DMAG: http://research.ac.upc.edu/dmag

• ICARUS: http://www.icarus.upc.edu/

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • ALZATE MEJIA, NESTOR: Modelado de la incertidumbre humana en la asignación de recursos para redes de comunicaciones
  Autor/a: ALZATE MEJIA, NESTOR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 03/06/2024
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: DE ALMEIDA AMAZONAS, JOSÉ ROBERTO | PERELLO MUNTAN, JORDI
  Tribunal:
       PRESIDENT: MARZO LAZARO, JOSE LUIS
       SECRETARI: BARLET ROS, PERE
       VOCAL: NIN GUERRERO, JORDI
  Resum de tesi: Aquesta investigació aborda l'assignació de recursos en xarxes de comunicació, amb èmfasi en l'impacte de la incertesa humana sobre el rendiment d'aquestes xarxes, especialment aquelles que utilitzen tecnologies avançades. La hipòtesi central d'aquesta tesi és que les variacions en el comportament humà influeixen en l'eficiència operativa de les xarxes de comunicació. Per validar aquesta hipòtesi, s'ha dissenyat una metodologia que inclou una revisió exhaustiva de la literatura especialitzada, complementada amb una anàlisi qualitativa i quantitativa rigorosa en escenaris simulats.En aquest context, s'investiga un cas pràctic específic: l'ús d'aplicacions mòbils per a vehicles de lloguer amb conductor, com Uber i Cabify, operant en un network slice d'una xarxa 5G. Aquestes aplicacions, instal·lades en dispositius mòbils, faciliten la connexió entre usuaris i conductors, mostrant la disponibilitat de vehicles en temps real. El procés comença quan un usuari selecciona un punt d'origen i destinació en l'aplicació, que proposa una ruta òptima. Tanmateix, el conductor pot modificar la ruta proposada sense penalitzacions, introduint incertesa que pot afectar negativament el rendiment de la xarxa.En les simulacions, es presta especial atenció al Call Drop Rate (CDR) en funció de possibles falles durant el procés de handover. Les simulacions es desenvolupen en múltiples etapes: inicialment en un escenari mínim, dissenyat per verificar la influència de la incertesa en el rendiment de les xarxes. En la segona etapa, s'avalua el model en el simulador Simulation of Urban Mobility (SUMO), que aporta major realisme a l'entorn vehicular. Aquest simulador s'integra amb el framework Artery-C, que incorpora elements relacionats amb la tecnologia 5G. En la fase final, s'utilitzen dades de l'escenari InTAS, que modela informació detallada de la ciutat d'Ingolstadt, proporcionant un entorn de prova robust per a la validació del model.L'objectiu principal d'aquesta investigació és desenvolupar i avaluar un model que capturi la incertesa humana des de múltiples perspectives, adoptant un enfocament interdisciplinari. Els resultats indiquen que la incertesa humana afecta significativament el rendiment de les xarxes de comunicació. A través d'un enfocament interdisciplinari, s'ha dissenyat un model innovador que integra aspectes sociològics, psicològics i computacionals, capturant la incertesa humana en contextos de tecnologies avançades. L'adaptabilitat i eficàcia del model han estat corroborades mitjançant eines computacionals avançades.Els resultats mostren la rellevància de desenvolupar metodologies que optimitzin l'assignació de recursos i millorin el rendiment de la xarxa, alineant-se amb els objectius estratègics dels operadors. Aquest enfocament representa una via prometedora per incrementar l'eficiència i eficàcia en la implementació de solucions tecnològiques en entorns dinàmics i complexos.Aquest estudi contribueix al camp de l'assignació de recursos en xarxes de comunicació, demostrant la importància d'adoptar estratègies adaptables. Per a investigacions futures, es proposa estendre el model per analitzar diferents network slices, considerant característiques úniques i restriccions imposades pels proveïdors de serveis. Això inclouria l'avaluació de la temporalitat dels recursos per millorar l'elasticitat i resposta del model. A més, es suggereix desenvolupar un mètode innovador per a l'assignació dinàmica de recursos que incorpori la incertesa humana, permetent decisions adaptatives en temps real. Aquests enfocaments promourien una gestió i optimització més efectives dels recursos de xarxa en diversos contextos i temporalitats.
 • GÓMEZ SÁNCHEZ, GONZALO: Exploring genomic datasets through machine learning methods leveraging high-performance computing
  Autor/a: GÓMEZ SÁNCHEZ, GONZALO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 16/04/2024
  Data de lectura: 10/07/2024
  Hora de lectura: 10:00
  Lloc de lectura: Defensa pública a la Sala E106 - Edifici C6 de la Facultat d'Informàtica de Barcelona - Campus Nord - Barcelona
  Director/a de tesi: BERRAL GARCÍA, JOSEP LLUÍS | CARRERA PÉREZ, DAVID
  Tribunal:
       PRESIDENT: GARCÍA LÓPEZ, PEDRO
       SECRETARI: RUIZ RAMÍREZ, MARC
       VOCAL: CIRILLO, DAVIDE
  Resum de tesi: En els darrers anys, l'augment exponencial de les dades que s'estan generant ha suposat la necessitat d'implementar noves metodologies per processar els enormes conjunts de dades que s'estan creant. La Computació d'Alt Rendiment o High-Performance Computing (HPC) reuneix un conjunt de tecnologies basades principalment en computació paral·lela, que ajuden a reduir el temps dedicat a analitzar aquests conjunts de dades. Un camp de recerca on calen aquestes tecnologies és la Genòmica Computacional. A més, la complexitat dels conjunts de dades genòmiques limita l'ús de mètodes convencionals bàsics per al descobriment de relacions significatives complexes, fet que introdueix la necessitat d'algorismes d'aprenentatge automàtic o Machine Learning (ML) i mètodes estadístics sòlids.A la primera part de la tesi, el nostre objectiu és identificar patrons complexos de reordenaments genòmics somàtics en mostres de càncer. La dificultat de la classificació rau en l'ocurrència de milers de reordenaments alhora, sovint compostos per múltiples trencaments d'ADN. Aquí presentem un nou enfocament estadístic per analitzar variants estructurals (SV) de 2392 mostres de tumors del Consorci d'Anàlisi Pan-Càncer de Genomes Complets (PCAWG) i identificar-ne una recurrència significativa. La metodologia proposada no sols és capaç d'identificar patrons complexos de SV en diferents tipus de càncer, sinó també de demostrar que no són esdeveniments aleatoris, identificant una nova classe de patró compost per tres SV que no es va descriure anteriorment.A la segona part de la tesi abordem un altre repte de la genètica humana, que és l'estudi de la relació entre variants d'un sol nucleòtid (SNV) i malalties complexes, com ara la diabetis tipus 2, l'asma o l'Alzheimer. L'estudi d'aquestes associacions malaltia-variant se sol fer de manera única i independent. Tot i això, aquí hem creat un algorisme que utilitza la reducció de dimensionalitat multifactorial (MDR) per detectar combinacions de variants associades amb la diabetis tipus 2 (T2D). Aquesta metodologia s'ha provat a la cohort del projecte NUgene de la Universitat Northwestern utilitzant 1.883.192 parells de variants amb algun grau d'associació amb la diabetis tipus 2 i identificant un subconjunt de 104 parells significatius, dos dels quals exhibeixen una possible relació funcional amb la diabetis tipus 2. L'algoritme es va publicar en un repositori de codi obert, i es va poder utilitzar per buscar interaccions per parells significatives en altres conjunts de dades.En tots dos marcs desenvolupats dins de la tesi, l'ús d'arquitectures de supercomputació a gran escala ha estat necessari. Per garantir un accés obert a les tecnologies HPC, els governs i el món acadèmic estan impulsant la introducció d'arquitectures informàtiques noves en entorns científics a gran escala. Aquest és el cas del RISC-V, una arquitectura de conjunt d'instruccions estàndard oberta. Per avaluar aquestes tecnologies, a les dues darreres parts de la tesi, proposem l'ús del nostre cas d'ús VIA com a punt de referència, proporcionant la primera aplicació genòmica per a RISC-V. Amb aquest cas dús, proporcionem un cas representatiu per al processament pesant de dades ETL (Extracció, Transformació, Càrrega). Desenvolupem una versió de la càrrega de treball VIA per a RISC-V i adaptem la nostra implementació en superordinadors basats en x86 (per exemple, Marenostrum IV al Barcelona Supercomputing Center (BSC)) per fer una comparació justa amb RISC-V, ja que algunes tecnologies no estan disponibles. Amb aquest benchmark, hem pogut indicar els desafiaments i les oportunitats per als propers desenvolupaments i dissenys de RISC-V, a partir d'una primera comparació entre les arquitectures x86 i RISC-V en execucions de càrregues de treball genòmiques sobre implementacions de maquinàries reals.

Darrera actualització: 22/06/2024 06:45:20.

Llistat de tesis en dipòsit

 • KOSTALAMPROS, IOANNIS - VATISTAS: Post-quantum cryptography acceleration for next generation computers
  Autor/a: KOSTALAMPROS, IOANNIS - VATISTAS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 14/06/2024
  Data de FINAL de diposit: 28/06/2024
  Director/a de tesi: MORETÓ PLANAS, MIQUEL | HERNANDEZ LUZ, CARLES
  Tribunal:
       PRESIDENT: CANO REYES, JOSE
       SECRETARI: MARTORELL BOFILL, XAVIER
       VOCAL: TSOUTSOURAS, VASILIOS
  Resum de tesi: La seguretat dels esquemes criptogràfics moderns es basa en problemes matemàtics que se suposa que són difícils de resoldre, com el problema de Rivest-Shamir-Adleman (RSA) o el problema del logaritme discret sobre corbes el•líptiques. L’œs dels ordinadors "clàssics" existents, tots els algorismes coneguts que intenten resoldre aquests problemes, requeriria una quantitat tan gran de temps de càlcul que en realitat farà que les dades interceptades siguin inœtils quan finalitzi l’atac.Al voltant de 1997, Shor i Grover van desenvolupar de manera independent algorismes d’ordinador quàntic eficients que poden donar una velocitat sense precedents en determinats problemes matemàtics. Aleshores es va fer evident que l’arribada d’un ordinador quàntic a gran escala pot posar en perill les comunicacions segures. No obstant això, encara no està clar si existiran ordinadors quàntics a gran escala capaços de trencar els estàndards criptogràfics de clau pœblica actuals. Com a acte preventiu, l’Institut Nacional d’Estàndards i Tecnologia (NIST) va anunciar el 2015 els seus plans per a la transició als estàndards algorítmics criptogràfics Post-Quantum (PQ). L’adopció generalitzada dels estàndards actuals requereix mØs investigacions sobre l’eficiŁncia i la seguretat de la implementació dels estàndards PQ en sistemes informàtics moderns.Aquesta tesi pretØn salvar la bretxa entre l’especificació segura dels criptosistemes PQ i la seva implementació, respectivament, segura i eficient en arquitectures informàtiques avançades. Escollim específicament el criptosistema PQ de Classic McEliece (CM), nomØs per la seva seguretat de llarga data. CM ha suportat atacs amb petites modificacions des dels seus inicis l’any 1978 i actualment Øs finalista del concurs NIST i ja s’ha integrat en productes comercials com les xarxes VPN.Aquesta tesi consta de quatre contribucions principals. En el primer presentem una acceleració de codisseny de maquinari/programari (HW/SW) del criptosistema CM. La segona contribució està orientada al disseny i la integració d’acceleradors CM monolítics i dissenyats a mida en un SoC basat en RISC-V. La tercera contribució s’esforça per optimitzar encara mØs el rendiment de CM al maquinari mitjançant la introducció d’un disseny avançat d’un accelerador monolític per a la part de xifratge del sistema criptogràfic CM. La contribució final d’aquesta tesi Øs allunyar-se d’un accelerador de maquinari monolític i investigar l’impacte de la vectorització per part d’una unitat SIMD en l’aplicació CM.Amb aquesta tesi, concloem un estudi vehiculat sobre el criptosistema CM, sobre la seva implementació eficient de maquinari en infraestructures informàtiques modernes. No obstant això, hi ha nombroses direccions futures de recerca que podrienbasar-se en els coneixements adquirits així com en la infraestructura de maquinari dissenyada en el context d’aquesta tesi. Com a tal, considerem la implementació segura i la mitigació del canal lateral als propis acceleradors de maquinari CM i l’avaluació del rendiment de les implementacions de maquinari lleugeres de CM.

Darrera actualització: 22/06/2024 06:30:31.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • ALBUQUERQUE PORTELLA, FELIPE: A paradigm shift of HPC for geosciences: a novel HPC service model for geosciences applications
  Autor/a: ALBUQUERQUE PORTELLA, FELIPE
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 06/06/2024
  Director/a de tesi: BERRAL GARCÍA, JOSEP LLUÍS | CARRERA PÉREZ, DAVID

  Tribunal:
       PRESIDENT: FONTOURA DE GUSMAO CERQUEIRA, RENATO
       SECRETARI: TOUS LIESA, RUBÉN
       VOCAL: DE MORAES, RAFAEL JESUS
  Resum de tesi: La industria del petróleo y gas (O&G) ocupa un lugar destacado entre los principales usuarios comerciales de potentes supercomputadoras en todo el mundo, como lo indican las listas de clasificación global de Computación de alto rendimiento (HPC), como TOP500 y Green500. Las aplicaciones de geociencia, en particular los simuladores geomecánicos y de flujo, plantean cargas de trabajo exigentes para HPC al abordar complejos desafíos de ingeniería en la industria del petróleo y gas, junto con el procesamiento sísmico.El auge de los entornos HPC híbridos bajo demanda y en la nube presenta nuevos desafíos para los usuarios finales. Más allá de la experiencia en sus campos, los usuarios deben explorar las complejidades de la arquitectura informática para seleccionar el hardware óptimo y la opción de paralelización. También deben considerar decisiones sobre el modelo de negocio de los proveedores de la nube, como la gestión de instancias puntuales, la selección de diferentes regiones de la nube o incluso diferentes proveedores de la nube. Además, los usuarios luchan con las complejidades de configurar su propio software de geociencia debido a la multitud de parámetros numéricos ajustables. Los valores predeterminados pueden no ser óptimos para modelos de yacimientos específicos, lo que requiere del usuario conocimiento fuera de su campo de especialización.Esta tesis tiene como objetivo cambiar el paradigma en la utilización de HPC para las geociencias al confiar las decisiones de arquitectura informática a algoritmos de optimización conscientes del dominio. Este enfoque no solo mejora la usabilidad para el usuario final, sino que también puede traducirse en reducciones sustanciales tanto de tiempo como de costos. Estos algoritmos podrían conducir a una mejor utilización de las supercomputadoras locales y a la optimización de costos de los recursos de la nube. Evaluamos la viabilidad de este enfoque a través de las contribuciones de tres algoritmos.El primer algoritmo de este trabajo se denominó TunaOil, que es una metodología novedosa que utiliza ejecuciones previas de simulación para entrenar un oráculo que propone parámetros numéricos casi óptimos para simulaciones posteriores dentro de un flujo de trabajo iterativo. Esto permite ajustar los parámetros de simulación sin ejecuciones adicionales, ahorrando un tiempo valioso. Los experimentos muestran que la contribución de este algoritmo mejora hasta un 31% el tiempo de ejecución general.El segundo algoritmo, denominado MScheduler, es un metaprogramador diseñado para simulaciones en la nube. El mismo ejecuta de manera eficiente trabajos SLURM mediante el uso de máquinas virtuales (VM) puntuales para minimizar los costos y garantizar la finalización del trabajo, incluso en caso de terminación de la VM. Las contribuciones clave incluyen una metodología novedosa para puntos de control de simulación de yacimientos, un programador basado en costos y una análisis de la estrategia utilizando trabajos de producción reales. MScheduler reduce significativamente los costos financieros (de 32 a 66%) con un ligero aumento en el makespan (de 8 a 19%). El tercer algoritmo utiliza algoritmos de aprendizaje automático (ML) para predecir los tiempos de ejecución de simulacion, mejorando la eficiencia de los recursos del clúster. El modelo desarrollado clasifica el intervalo de duración de los trabajos de simulación de yacimientos SLURM con una precisión de más de 70%, superando el rendimiento estándar descrito en la literatura sobre programación de trabajos, contribuyendo así a mejorar las decisiones de programación.Juntos, estos algoritmos marcan un cambio de paradigma en la utilización de HPC para aplicaciones de geociencia. Liberan a los usuarios finales de opciones complejas de arquitectura informática, contribuyendo para una mejor toma de decisiones con beneficios en tiempo y costes.

 • BARCELÓ CUERDA, ALEX: Bridging the gap between object stores and HPC
  Autor/a: BARCELÓ CUERDA, ALEX
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 18/03/2024
  Director/a de tesi: QUERALT CALAFAT, ANNA | CORTÉS ROSSELLÓ, ANTONIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: ANTONIU, GABRIEL
       SECRETARI: GARCÍA ALMIÑANA, JORDI
       VOCAL: TALIA, DOMENICO
  Resum de tesi: La gestió eficient de les dades és un aspecte fonamental dels fluxos de treball de les aplicacions, especialment en el context dels entorns informàtics d'alt rendiment. Aquesta tesi examina el potencial dels emmagatzematges d'objectes com a candidats robustos per als sistemes de emmagatzematge d'alt rendiment (HPC).La primera contribució d'aquesta tesi és la adaptació d'un emmagatzematge d'objectes distribuït combinat amb el disseny arquitectònic de la seva integració amb un marc computacional. L'emmagatzematge d'objectes resultant pot utilitzar eficientment els recursos HPC. Això s'aconsegueix aprofundint en les capacitats actives i dona lloc a un augment de la localitat de dades i el rendiment de l'execució.Després d'aquesta primera contribució en proposem dues addicionals que mostren el potencial d'aquest emmagatzematge actiu d'objectes en el context HPC. Per a la segona contribució, introduïm un nou mecanisme de programari per iterar conjunts de dades i realitzar execució distribuïda en aquest entorn. La nostra proposta pot abstreure la relació entre la distribució de dades i la distribució de tasques, alhora que ofereix avantatges de rendiment en una àmplia varietat d'escenaris, sense sacrificar la programabilitat del model de programació basat en tasques.La tercera contribució d'aquesta tesi està relacionada amb la integració d'una tecnologia de maquinari, la memòria no volàtil (NVM). La idea principal és aprofitar l'aspecte actiu de l'emmagatzematge d'objectes i combinar-lo amb la natura d'adressament per bytes (no per blocs) d'aquest nou tipus de memòries. Les característiques de la NVM permeten realitzar càlculs in situ, sense necessitat de transferir dades des d'aquesta capa de memòria persistent, i el mecanisme actiu pot invocar l'execució al costat de les seves dades. Aquests dos aspectes es relacionen i permeten al programari d'emmagatzematge gestionar l'espai NVM mentre millora la localitat de les dades i redueix els requeriments de memòria globalment.Totes les contribucions s'implementen com a part de dataClay (el sistema d'emmagatzematge, un programari d'emmagatzematge d'objectes). Aquesta tesi inclou la implementació i avaluació d'aquestes propostes amb aplicacions científiques d'ús comú. A més de completar i avaluar la integració de dataClay i COMPSs (el marc d'execució), els mecanismes de programari per iterar conjunts de dades també s'implementen i avaluen amb Dask (un altre marc d'execució basat en tasques). Els diferents escenaris explorats mostren els beneficis que aporten les nostres contribucions a les pila de programari proposades dins l'ecosistema HPC.

 • BERNÁRDEZ GIL, GUILLERMO: Multi-agent graph learning-based optimization and its applications to computer networks
  Autor/a: BERNÁRDEZ GIL, GUILLERMO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690460
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 15/03/2024
  Director/a de tesi: BARLET ROS, PERE | CABELLOS APARICIO, ALBERTO

  Tribunal:
       PRESIDENT: SCARSELLI, FRANCO
       SECRETARI: SPADARO, SALVATORE
       VOCAL: PERINO, DIEGO
  Resum de tesi: En el contexto de una revolución digital, la sociedad contemporánea se encuentra inmersa en una era donde las demandas de las aplicaciones en red superan las capacidades de las soluciones de gestión convencionales. Precisamente, esta tesis navega a través de las complejidades de los entornos de redes modernas, donde los enfoques de gestión tradicionales se están quedando cortos debido a aplicaciones emergentes como la realidad aumentada, la realidad virtual o la telepresencia holográfica, las cuales exigen ultra baja latencia y adaptabilidad dinámica. Estas redes en evolución conforman la columna vertebral de la sociedad moderna, manteniendo numerosos servicios vitales pero planteando una complejidad elevada para los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y los operadores de red.En medio de esta complejidad, la necesidad de soluciones innovadoras para optimizar y gestionar las redes actuales es más evidente que nunca. Una proposición central de esta tesis es el marco MAGNNETO (Optimización Multiagente con Redes Neuronales Gráficas, en sus siglas en inglés), una iniciativa revolucionaria basada en Aprendizaje Automático (ML). Su objetivo principal es facilitar la optimización distribuida en escenarios de redes. Al integrar una arquitectura de Redes Neuronales Gráficas (GNN) en un entorno de Aprendizaje por Refuerzo Multiagente (MARL), da pie a un proceso de optimización completamente distribuido y aprovecha la naturaleza distribuida inherente de los entornos de red, abordando problemas de escalabilidad y facilitando aplicaciones en tiempo real. Esta iniciativa es adaptable, ofreciendo versatilidad para abordar varios casos de uso y mostrando robustez para cumplir con los desafiantes requisitos de aplicaciones reales.Una contribución sustancial de este trabajo es la implementación exitosa de MAGNNETO en diferentes casos relevantes de redes, centrándose prominentemente en dos escenarios altamente impactantes en el campo de las redes de computadores. En primer lugar, se aborda el problema crucial de la optimización de la Ingeniería de Tráfico (TE) en redes de ISP. Con el objetivo de reducir la congestión de la red, se introduce MAGNNETO-TE, una variante del marco específicamente diseñada para minimizar la utilización máxima del enlace en estas redes. Notablemente, esta adaptación marca un cambio de paradigma al igualar el rendimiento de optimizadores TE tradicionales líderes en el estado del arte, pero a una fracción de su coste de ejecución.Además, la investigación explora el complejo ámbito del Control de Congestión (CC) en Redes de Centros de Datos (DCN), otro servicio crítico en nuestro mundo digital actual caracterizado por patrones de tráfico dinámicos y estrictos requisitos de baja latencia. Aquí, MAGNNETO-CC emerge como una solución potente, ofreciendo una estrategia distribuida que armoniza con protocolos de CC ampliamente desplegados, superando a las más avanzadas metodologías basadas en ML y a las configuraciones de CC estáticas más usadas actualmente.Mirando hacia el futuro, la tesis también delinea posibles vías para mejorar MAGNNETO, abordando especialmente los desafíos asociados a las arquitecturas GNN actuales. Visualiza la integración de técnicas de aprendizaje profundo topológico para fomentar un enfoque novedoso y prometedor para la optimización distribuida que tiene el potencial de explotar correlaciones arbitrarias entre múltiples elementos, yendo más allá del dominio de grafos tradicional. Al abordar la necesidad urgente de almacenamiento eficiente del tráfico de red, la metodología propuesta se revela como una solución robusta basada en ML para la compresión de datos con pérdida.En resumen, esta tesis enfrenta los desafíos fundamentales de optimizar sistemas de redes basados en grafos, tratando de redefinir el panorama de la optimización y gestión distribuida de redes en esta era de transformación digital.

 • EL SAYED, AHMAD MOHAMMAD: Smart and efficient sensor networks operation for 5G and beyond ecosystems
  Autor/a: EL SAYED, AHMAD MOHAMMAD
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690458
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 30/01/2024
  Director/a de tesi: RUIZ RAMÍREZ, MARC | HARB, HASSAN

  Tribunal:
       PRESIDENT: SIDDIQUI, MUHAMMAD SHUAIB
       SECRETARI: BERRAL GARCÍA, JOSEP LLUÍS
       VOCAL: TABATABAEIMEHR, FATEMEHSADAT
  Resum de tesi: Las redes de sensores (SN) desempeñarán un papel integral en los ecosistemas de redes 5G y más allá (B5G), especialmente para casos de uso y servicios altamente distribuidos como Gemelos Digitales (DT). Así pues, la red de transporte subyacente debe proporcionar conectividad entre las redes de sensores distribuidas y el sistema de gestión del DT, que suele estar lejos de las fuentes de datos de los sensores (típicamente, en un servidor centralizado). En vista de ello, es esencial que las redes B5G proporcionen requisitos críticos como alta capacidad de transmisión, comunicación sensible a la latencia y garantía de veracidad e integridad de los datos, todo ello para permitir servicios de DT. Para cumplir con estos requisitos, se puede recurrir a la monitorización y el análisis de datos de SN basados en estadística e Inteligencia Artificial (IA) con el fin de proporcionar una transmisión de datos inteligente y eficiente. Mediante estos procedimientos, los datos generados por las SNs se pueden comprimir y analizar localmente para reducir el volumen total de datos que debe transmitirse al servidor centralizado. Además, la naturaleza inherente de los algoritmos de compresión y análisis añade privacidad y seguridad a los datos transmitidos sin afectar a su integridad. El uso de este tipo de técnicas basadas en IA abre la oportunidad de realizar Transferencia de Conocimiento (KT) entre DTs que operan sobre una infraestructura compartida. Dado que compartir datos sin procesar puede vulnerar la privacidad, los métodos basados en IA permiten intercambiar información relevante a la vez que se ofuscan detalles críticos, permitiendo así un funcionamiento coordinado y seguro entre segmentos diferenciados.Esta tesis doctoral tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las SNs densas, que se necesitan de una infraestructura de transporte subyacente que incluya capacidades de computación entre los nodos. Mediante la aplicación de procedimientos estadísticos y basados en IA, los métodos propuestos perseguirán varios objetivos, como són: reducir el volumen de datos transportados a través de la red manteniendo la privacidad y la integridad; detectar anomalías o eventos en los datos recogidos para proporcionar alarmas y notificaciones tempranas; y facilitar la operación de servicios a través de varios dominios de SN.Entrando en detalle, el primer objetivo consiste en desarrollar métodos para reducir el volumen de datos recogidos por los sensores mediante métodos estadísticos y basados en IA para la compresión de datos y la manipulación de la frecuencia de muestreo. Se han propuesto enfoques de compresión basados tanto estadística como en el uso de autocodificadores (AE), así como un método de adaptación de la frecuencia de muestreo que funciona con ambos. Mediante simulacion con conjuntos de datos reales, se demuestra una capacidad significativa para reducir el volumen de los datos, alcanzando el 1% de su tamaño original en algunos casos, y conduciendo a la reducción del consumo de energía a una décima parte en el caso de sensores con disponibilidad limitada de energía.Finalmente, el tercer objetivo consiste en investigar métodos para mejorar la gestión y coordinación de sistemas de DT multidominio mediante KT, preservando al mismo tiempo la privacidad de cada DT individual. Se ha propuesto un método de extracción de conocimiento basado en AEs que extrae información codificada sobre el estado del DT que comparte y la envía al DT de destino. Resultados numéricos demuestran que el DT de destino es capaz de utilizar la información codificada y privada sobre el estado del DT que comparte antes de que los un evento correlado entre ambos DTs afecte al DT de destino.

 • FERRIOL GALMÉS, MIQUEL: Network modeling using graph neural networks
  Autor/a: FERRIOL GALMÉS, MIQUEL
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 06/06/2024
  Director/a de tesi: CABELLOS APARICIO, ALBERTO | BARLET ROS, PERE

  Tribunal:
       PRESIDENT: PESCAPÈ, ANTONIO
       SECRETARI: ARIAS VICENTE, MARTA
       VOCAL: RÉTVÁRI, GÁBOR
  Resum de tesi: El modelatge de xarxes és fonamental en el camp de les xarxes informàtiques. Els models són útils per investigar nous protocols i mecanismes, permetent als administradors estimar el seu rendiment abans del seu desplegament real a les xarxes de producció. Els models de xarxa també ajuden a trobar configuracions de xarxa òptimes, sense necessitat de provar-les a les xarxes de producció.Sens dubte, la manera més freqüent de construir aquests models de xarxa és mitjançant l'ús de metodologies de simulació d'esdeveniments discrets (DES) que proporcionen una precisió excel·lent. Els simuladors de xarxa d'última generació inclouen una àmplia gamma de protocols de xarxa, transport i encaminament, i són capaços de simular escenaris realistes. Tanmateix, això comporta un cost computacional molt elevat que depèn linealment del nombre de paquets que s'estimulen. Com a resultat, són poc pràctics en escenaris amb volums de trànsit realistes o topologies grans. A més, i com que són computacionalment costosos, no funcionen bé en escenaris en temps real.Una altra alternativa de modelització de xarxes és la teoria de la cua (QT) on les xarxes es representen com a cues interconnectades que s'avaluen analíticament. Tot i que QT soluciona la principal limitació del DES, imposa supòsits forts sobre el procés d'arribada de paquets, que normalment no es compleixen a les xarxes reals.En aquest context, l'aprenentatge automàtic (ML) ha sorgit recentment com una solució pràctica per aconseguir models basats en dades que poden aprendre models de trànsit complexos alhora que són extremadament precisos i ràpids. Més concretament, les xarxes neuronals de gràfics (GNN) han sorgit com una excel·lent eina per modelar dades estructurades en gràfics que mostren una precisió excepcional quan s'apliquen a xarxes d'ordinadors.Aquesta tesi pretén ser un pas endavant en l'aplicació de les xarxes neuronals de gràfics per al modelatge de xarxes. Tanmateix, encara persisteixen alguns reptes:1. Cues i polítiques de programació: modelar cues, polítiques de programació i mapes de qualitat de servei (QoS) dins de les arquitectures GNN suposa un altre repte, ja que aquests elements són fonamentals per al comportament de la xarxa.2. Models de trànsit: modelar amb precisió patrons de trànsit realistes, que presenten una forta autocorrelació i cues pesades, segueix sent un repte per a les solucions basades en GNN.3. Entrenament i generalització: els models ML, incloses les GNN, requereixen dades d'entrenament representatives que cobreixen diversos escenaris operatius de la xarxa. La creació d'aquests conjunts de dades a partir de xarxes de producció reals és inviable, ja que requereix bancs de proves controlats. El repte rau a dissenyar GNN capaços d'estimar amb precisió en xarxes no vistes, que abastin diferents topologies, trànsit i configuracions.4. Generalització a xarxes més grans: les xarxes del món real sovint són significativament més grans que els bancs de proves. Escalar les GNN per gestionar xarxes amb centenars o milers de nodes és un repte urgent, que requereix aprofitar el coneixement de la xarxa específic del domini i enfocaments arquitectònics nous.Aquesta tesi representa un pas endavant en l'aprofitament de les xarxes neuronals de grafs per al modelatge de xarxes, amb un enfocament a abordar aquests reptes crítics.

 • GEMMI, GABRIELE: Towards resilient wireless networks: mesh backhauls for 5G ultra-dense networks and rural Internet service provision
  Autor/a: GEMMI, GABRIELE
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690614
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de lectura: 22/02/2024
  Director/a de tesi: CERDÀ ALABERN, LLORENÇ | MACCARI, LEONARDO

  Tribunal:
       PRESIDENT: ZENNARO, MARCO
       SECRETARI: MACCARI, LEONARDO
       VOCAL: FILIPPINI, ILARIO
  Resum de tesi: Aquesta tesi té com a objectiu investigar l'eficàcia i l'aplicabilitat de la xarxa de backhaul sense fil (WBN) en dos contextos divergents: xarxes urbanes ultradenses per a 5G i solucions de connectivitat per a zones rurals o dividides digitalment. WBN ofereix un marc adaptable i resistent per a la transmissió de dades, cosa que els converteix en una opció atractiva per a la propera generació de xarxes sense fils, especialment 5G. En entorns urbans densos, on la demanda d'elevades taxes de dades és urgent, els backhauls de malla sense fils poden servir com un actiu estratègic per assolir el rendiment de dades promès per a les xarxes 5G. Aquestes xarxes requereixen inherentment un desplegament dens de nodes per complir la seva promesa de comunicació d'alta velocitat i baixa latència. Per tant, analitzem el paper que poden tenir els backhauls de malla sense fils en zones densament poblades, posant èmfasi en el seu potencial per complir o fins i tot superar les expectatives d'alta velocitat de dades de 5G.Per contra, a les zones rurals o digitalment dividides, la viabilitat econòmica de desplegar xarxes tradicionals de coure o fibra òptica d'última milla sovint resulta prohibitiva. En aquests casos, WBN, desplegat com a xarxa comunitària sense fils (WCN) o com a part de la infraestructura d'un proveïdor de serveis d'Internet sense fils (WISP), pot oferir una alternativa viable.Aquesta tecnologia podria reduir la bretxa digital proporcionant una connectivitat d'Internet robusta i rendible a les regions poc ateses.Per corroborar les meves troballes, vaig aprofitar la tecnologia de sistemes d'informació geogràfica (GIS) i mètodes computacionals basats en GPU juntament amb anàlisis i simulacions de gràfics. La tecnologia GIS, aprofitant diferents conjunts de dades oberts com ara els models de superfície digital (DSM) i els mapes vectorials, fan possible unacomprensió detallada del paisatge geogràfic, crucial per construir models de viabilitat detallats en diversos entorns. Els mètodes computacionals basats en GPU acceleren l'anàlisi del model, permetent una avaluació en profunditat en un període de temps raonable. Com a resultat, vaig poder optimitzar diversos aspectes de la xarxa, com ara la col·locació de nodes, la topologia de la xarxa i el consum d'energia, que són paràmetres crítics per al desplegament efectiu d'aquestes xarxes.Aquest treball integra aquests mètodes i tecnologies computacionals per oferir una visió completa de com es poden desplegar de manera eficient els backhauls de malla sense fil tant en entorns urbans com rurals. Els resultats ofereixen informació valuosa sobre l'arquitectura de xarxa més adequada per a cada context, amb especial atenció a l'escalabilitat i la resiliència. En resum, aquesta tesi contribueix a una comprensió més àmplia del potencial que tenen els backhauls de malla sense fil per abordar els requisits de connectivitat de diversos entorns, que van des de l'entorn urbà ultradens requerit. per 5G als reptes únics que plantegen les zones rurals i digitalment dividides.

 • HAGHI, ABBAS: FPGA and ASIC accelerators for genome data analysis
  Autor/a: HAGHI, ABBAS
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 19/03/2024
  Director/a de tesi: MORETÓ PLANAS, MIQUEL | ÁLVAREZ MARTÍ, LLUC

  Tribunal:
       PRESIDENT: PETERSEN MOURA TRANCOSO, PEDRO
       SECRETARI: JIMENEZ GONZALEZ, DANIEL
       VOCAL: GOMEZ LUNA, JUAN
  Resum de tesi: El progressiu desenvolupament de la Llei de Moore per a millorar el rendiment de fils individualsmitjançant la freqüència de rellotge i les millores en el node de procés s’ha vist obstaculitzat acausa de limitacions físiques. Això ha resultat en un canvi cap a l’ús de processadors multinucliper aconseguir guanys de rendiment. No obstant això, el rendiment dels processadors multinucliestà limitat per la Llei d’Amdahl, que limita qualsevol acceleració per les parts sequencials delprograma. En conseqüència, la indústria tecnològica està posant l’accent en la especialització iel desenvolupament d’acceleradors per millorar el rendiment d’aplicacions específiques.La genòmica és el camp que es dedica a l’estudi dels gens. Amb els desenvolupaments actu-als en tecnologies de seqüenciació es produeix una enorme quantitat de dades més ràpidament ieconòmicament que el previst per la Llei de Moore. No obstant això, l’assemblatge i l’anàlisid’aquestes dades és molt lent en processadors de propòsit general. Per tant, els acceleradorssón essencials en el camp de la genòmica, especialment per a l’assemblatge d’ADN. Utilitzanthardware dissenyat per a aquest domini concret, com ara FPGAs o ASICs, els investigadorsen genòmica poden aconseguir millores significatives en el rendiment en comparació amb elsprocessadors de propòsit general. Gràcies als acceleradors, la velocitat de l’assemblatge d’ADNpot mantenir-se al ritme de la seqüenciació d’ADN, el que permet un anàlisi i descobrimentsmés ràpids en genòmica.L’objectiu principal d’aquesta tesi és accelerar dues aplicacions crítiques de l’assemblatged’ADN, el recompte de k-mers i l’alineament de seqüències, utilitzant FPGAs i ASICs. Laprimera contribució es centra en accelerar l’aplicació de recompte de k-mers utilitzant FPGAs ila seva adaptació en una aplicació de genòmica anomenada SMUFIN. La segona i la terceracontribució es centren en accelerar amb FPGAs el nou algoritme d’alineament de seqüènciesWFA. L’accelerador de la segona contribució està dissenyat per a seqüències curtes d’ADNde fins a 300 bases, que són generades per tecnologies de seqüenciació de pròxima generació.L’accelerador de la tercera contribució està dissenyat per a seqüències llargues d’ADN defins a 50.000 bases, que són generades per tecnologies de seqüenciació de tercera generació.En la quarta contribució dissenyem un ASIC per accelerar l’alineament de seqüències ambWFA i l’integrem en un SoC RISC-V. En totes les contribucions analitzem diferents parts del’aplicació i portem les parts més lentes a l’accelerador. També modifiquem i redisenyem lesparts restants de la CPU per adaptar-les al codi de l’acceleradorEn la nostra primera contribució, el nostre accelerador de recompte de k-mers millora elrendiment del recompte de k-mers de SMUFIN en un factor de 2,14×, mentre que consumeixun 2,93× menys energia i un 1,57× menys memòria en comparació amb la implementaciósoftware de referència. El rendiment dels acceleradors d’alineament de seqüències de lasegona i la tercera contribució s’avalua utilitzant una i dues FPGAs. En comparació amb laimplementació software de referència de l’algoritme WFA, el segon accelerador millora elrendiment fins a 8,8× i 13,5× amb una i dues FPGAs, respectivament, i millora la eficiènciaenergètica fins a 9,7× i 14,6× amb una i dues FPGAs, respectivament. El tercer acceleradorarriba a millores de rendiment de fins a 5,6× i 9,9× amb una i dues FPGAs, respectivament, iuna millor eficiència energètica de fins a 7,5× i 10,9× amb una i dues FPGAs, respectivament.En la quarta contribució el nostre accelerador ASIC integrat en el SoC millora el rendimentfins a 1076× en comparació amb la implementació software de l’algoritme WFA a Sargantana,la CPU RISC-V del xip.

 • MATSUMURA, KAZUAKI: Advancing the state of the art of directive-based programming for GPUs: runtime and compilation
  Autor/a: MATSUMURA, KAZUAKI
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/691406
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 02/05/2024
  Director/a de tesi: PEÑA MONFERRER, ANTONIO JOSE

  Tribunal:
       PRESIDENT: CASTELLÓ GIMENO, ADRIÁN
       SECRETARI: AYGUADÉ PARRA, EDUARD
       VOCAL: EL HAJJ, IZZAT
  Resum de tesi: El desenvolupament ràpid de la tecnologia informàtica ha aplanat el camí perquè els models deprogramacióbasats endirectives exerceixin un paper principal en el manteniment de la portabilitat del programari d'aplicacions de rendimentcrític.Elsesforços en aquests models impliquen un cost d'enginyeria mínim per permetre l'acceleració computacional enmúltiplesarquitectures, mentre que als programadors només cal afegir metainformació al codi seqüencial. Tot i això, les optimitzacionsperobtenir la millor eficiència possible solen ser un desafiament. La inserció de directives per part del programador pot provocarefectes secundaris que limitin la possible optimització disponible del compilador, cosa que podria provocar unadegradaciódelrendiment. Això s'agreuja quan s'apunta a l'execució asincrònica o sistemes multi-GPU, ja que els pragmes no s'adaptenautomàticament a aquests mecanismes i requereixen ajustaments de codi costosos i que requereixen molt de temps per partdels programadors. A més, els models de programació basats en directives com OpenACC i OpenMP sovint impedeixen que elsprogramadors facin optimitzacions addicionals per aprofitar les característiques arquitectòniques avançadesde les GPUperquèel càlcul real generat és ocult per al desenvolupador de l'aplicació.Aquesta dissertació explora noves possibilitats per optimitzar el codi basat en directives tant des de la perspectiva del tempsdexecució com de la compilació. Primer presentem un marc d'execució per a OpenACC per facilitar l'anàlisi i lacompilaciódinàmica. Especialment, el nostre marc realitza una execució asincrònica automàtica i un ús demúltiplesGPU segons l'estatd'execució del nucli i la disponibilitat de dades, mentre aprofita un mecanisme sobre la marxa per a lacompilaciói l'optimitzaciódel programa. Agreguem un mètode versàtil de traducció de codi per a la utilització de múltiples dispositiusmitjançantel qual lesaplicacions optimitzades manualment es poden distribuir automàticament mantenint l'estructura i el paral·lelismedel codioriginal.En segon lloc, implementem una nova tècnica d'optimització flexible que opera inserint una fase d'emulador de codi al final delprocés de compilació. La nostra eina emula el codi generat mitjançant anàlisi simbòlica en substituir informació dinàmicaiaixípermetre que s'apliquin més optimitzacions de codi de baix nivell. Implementem la nostra eina per admetre les directives CUDA iOpenACC com a interfície del procés de compilació, cosa que permet optimitzacions de GPU de baix nivell per a OpenACC queabans no eren possibles. En tercer lloc, us proposem l'ús d'una tècnica d'optimització moderna, lasaturaciód'igualtat, peroptimitzar el codi seqüencial utilitzat a la programació basada en directives per a GPU. El nostre enfocament aconsegueixmenys computació, menys accés a la memòria i un alt rendiment de la memòria simultàniament. El nostre marc totalmentautomatitzat construeix la forma SSA a partir d'entrades que es reescriuran completament mantenint lesdependènciesi extraientcasos òptims. En general, cobrim tècniques de temps dexecució i mètodes doptimització basats eninformació dinàmica,operacions de baix nivell i oportunitats a nivell dusuari.

 • NESTOROV, ANNA MARIA: Optimizing serverless architectures for data-intensive analytics workloads
  Autor/a: NESTOROV, ANNA MARIA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/691407
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 03/05/2024
  Director/a de tesi: CARRERA PÉREZ, DAVID | BERRAL GARCÍA, JOSEP LLUÍS

  Tribunal:
       PRESIDENT: SANCHEZ ARTIGAS, MARC
       SECRETARI: GUITART FERNANDEZ, JORDI
       VOCAL: TAHERKORDI, AMIRHOSEIN
  Resum de tesi: Recentment, la informàtica sense servidor ha captat l'atenció de l'acadèmia i la indústria pel seu aprovisionament de recursos a demanda, permetent als usuaris centrar-se exclusivament en la seva lògica de negoci principal descomponint les tasques en petites funcions sense estat.La informàtica sense servidor ofereix avantatges com un model de cost 'pagament segons l'ús', major flexibilitat i escalat automàtic transparent dels recursos.Los investigadors estan explorant cada vegada més el potencial de la informàtica sense servidor en anàlisis complexos i intensius en dades. Aquestes tasques, pesades en recursos i altament paralleles, involucren comunicacions significatives entre funcions. No obstant això, aquest canvi presenta reptes, requerint una alineació amb les necessitats i restriccions específiques d'aquestes aplicacions. Aquesta tesi demostra que és possible executar eficientment càrregues de treball modernes d'anàlisis intensius en dades, tradicionalment desplegades en clústers gestionats a la núvol, dins d'entorns d'informàtica sense servidor utilitzant comunicació directa entre funcions i polítiques d'assignació de recursos optimitzades en rendiment i costos. Per demostrar aquesta tesi, primerament construïm un model de rendiment per a càrregues de treball sense servidor, considerant el compartiment de dades, el volum i les tecnologies de comunicació. El model, amb un error relatiu del 5,52%, avalua el rendiment d'una càrrega de treball representativa en entorns sense servidor, analitzant la granularitat i la concurrencia de tasques, la localització de les dades, l'assignació de recursos i les polítiques de planificació. Els nostres resultats indiquen que el rendiment de les càrregues de treball d'anàlisis intensius en dades pot ser fins a 4,32x més ràpid depenent de com estiguin desplegats.A continuació, presentem Floki, un sistema de reenviament de dades que aborda el coll d'ampolla de l'emmagatzematge centralitzat. Permet la comunicació directa entre parelles de funcions productor-consumidor utilitzant mètodes de comunicació de mida fixa, permetent la transferència de dades transparent i reduint la còpia de dades de xarxa. Aquest enfocament orientat al flux de treball millora el rendiment i minimitza els requisits de recursos sense restringir la ubicació de les funcions. La avaluació experimental, realitzada en els patrons de comunicació principals en sistemes distribuïts, mostra que Floki redueix el temps de punta a punta fins a 74,95x, disminuint el temps més extens de compartició de dades de 12,55 a 4,33 minuts, estalviant gairebé dos terços del temps. A més a més, Floki aconsegueix fins a 50.738x d'estalvi de recursos, equivalent a una assignació de memòria d'aproximadament 1,9MB en lloc d'una assignació d'emmagatzematge d'objectes de 96GB.Finalment, investiguem com aconseguir una utilització eficient dels recursos en els entorns moderns sense servidor i proposem Dexter, un nou gestor d'assignació de recursos, aprofitant l'elasticitat de la informàtica sense servidor. Dexter monitoritza de manera contínua l'execució de l'aplicació, assignant dinàmicament recursos a un nivell de granularitat fina combinant estratègies predictives i reactives per garantir l'eficiència en rendiment-costos (optimitzant el cost total de temps d'execució). A diferència dels models de Machine Learning (ML) de caixa negra, Dexter arriba a una solució prou bona, prioritzant la simplicitat, la generalitat i la facilitat d'entendre. L'avaluació experimental demostra que la solució aconsegueix una reducció de costos significativa de fins a 4,65x, mentre millora l'eficiència dels recursos fins a 3,50x, en comparació amb l'assignació de recursos per defecte de Spark sense servidor. Dexter també permet fins a 5,71x de estalvis de recursos. Dexter és una solució robusta per a càrregues de treball noves , aconseguint una eficiència de rendiment-costos fins a 2,72x més alta gràcies al seu enfocament conservador d'escalat de recursos.

Darrera actualització: 22/06/2024 07:01:11.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:HAGHI, ABBAS
Títol:FPGA and ASIC accelerators for genome data analysis
Data lectura:19/03/2024
Director/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Codirector/a:ÁLVAREZ MARTÍ, LLUC
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
WFA-FPGA: An efficient accelerator of the wavefront algorithm for short and long read genomics alignment
Haghi, A.; Marco-Sola, S.; Alvarez, L.; Diamantopoulos, D.; Hagleitner, C.; Moreto, M.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2022: 21.1
Data de publicació: 12/2023
Article en revista

A hardware/software co-design of K-mer counting using a CAPI-enabled FPGA
30th International Conference on Field-Programmable Logic and Applications
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

An FPGA accelerator of the wavefront algorithm for genomics pairwise alignment
31st International Conference on Field-Programmable Logic and Applications
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

WFAsic: A high-performance ASIC accelerator for DNA sequence alignment on a RISC-V SoC
52nd International Conference on Parallel Processing
Data de presentació: 08/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BARCELÓ CUERDA, ALEX
Títol:Bridging the gap between object stores and HPC
Data lectura:18/03/2024
Director/a:QUERALT CALAFAT, ANNA
Codirector/a:CORTÉS ROSSELLÓ, ANTONIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Revisiting active object stores: Bringing data locality to the limit with NVM
Barcelo, A.; Queralt, A.; Cortes, A.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2022: 7.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

Enhancing iteration performance on distributed task-based workflows
Barcelo, A.; Queralt, A.; Cortes, A.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2021: 18.7
Data de publicació: 12/2023
Article en revista

AUTOR/A:BERNÁRDEZ GIL, GUILLERMO
Títol:Multi-agent graph learning-based optimization and its applications to computer networks
Data lectura:15/03/2024
Director/a:BARLET ROS, PERE
Codirector/a:CABELLOS APARICIO, ALBERTO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
The graph neural networking challenge: a worldwide competition for education in AI/ML for networks
Suarez-varela, J.; Ferriol, M.; Lopez, A.; Almasan, P.; Bernárdez, G.; Pujol, D.; Rusek, K.; Bonniot, L.; Neumann, C.; Schnitzler, F.; Taïani, F.; Happ, M.; Barlet, P.; Albert Cabellos-Aparicio
Computer communication review, ISSN: 0146-4833 (JCR Impact Factor-2021: 1.937; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

MAGNNETO: A graph neural network-based multi-agent system for traffic engineering
Bernárdez, G.; Suarez-varela, J.; Lopez, A.; Shi, X.; Xiao, S.; Cheng, Xiangle; Barlet, P.; Albert Cabellos-Aparicio
IEEE transactions on cognitive communications and networking, ISSN: 2332-7731 (JCR Impact Factor-2022: 12.6
Data de publicació: 04/2023
Article en revista

Is machine learning ready for traffic engineering optimization?
29th IEEE International Conference on Network Protocols
Data de presentació: 02/11/2021
Presentació de treball en congressos

Topological network traffic compression
2nd Graph Neural Networking Workshop
Data de presentació: 08/12/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GEMMI, GABRIELE
Títol:Towards resilient wireless networks: mesh backhauls for 5G ultra-dense networks and rural Internet service provision
Data lectura:22/02/2024
Director/a:CERDÀ ALABERN, LLORENÇ
Codirector/a:MACCARI, LEONARDO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
On the Properties of Next Generation Wireless Backhaul
IEEE transactions on network science and engineering, ISSN: 2327-4697 (JCR Impact Factor-2022: 6.6; Quartil: Q1)
Article en revista

Cost Analysis of Reliable Coverage for LoS Communications in Urban Areas
IEEE transactions on network and service management, ISSN: 1932-4537 (JCR Impact Factor-2022: 5.3; Quartil: Q2)
Article en revista

Toward smart community networks
Gemmi, G.; Cerdà, L.; Navarro, L.; Maccari, Leonardo
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2021: 9.03; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2023
Article en revista

Anomaly detection for fault detection in wireless community networks using machine learning
Cerdà, L.; Iuhasz, G.; Gemmi, G.
Computer communications, ISSN: 1873-703X (JCR Impact Factor-2021: 5.047; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/03/2023
Article en revista

A robust and cost-effective wireless backhaul design for rural areas
IEEE transactions on network and service management, ISSN: 1932-4537 (JCR Impact Factor-2021: 4.758; Quartil: Q2)
Article en revista

WIP: Analysis of Feasible Topologies for Backhaul Mesh Networks
IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile, and Multimedia Networks
Data de presentació: 10/06/2021
Presentació de treball en congressos

Joint Routing and Energy Optimization for Integrated Access and Backhaul with Open RAN
2023 IEEE Global Communications Conference
Data de presentació: 05/12/2023
Presentació de treball en congressos

A realistic open-data-based cost model for wireless backhaul networks in rural areas
18th International Conference on Network and Service Management
Data de presentació: 02/11/2022
Presentació de treball en congressos

Vehicles or pedestrians: on the gNB placement in ultradense urban areas
18th Annual Conference on Wireless On Demand Network Systems and Services
Presentació de treball en congressos

Toward Open Integrated Access and Backhaul with O-RAN
Mediterranean Communication and Computer Networking Conference
Data de presentació: 13/06/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:EL SAYED, AHMAD MOHAMMAD
Títol:Smart and efficient sensor networks operation for 5G and beyond ecosystems
Data lectura:30/01/2024
Director/a:RUIZ RAMÍREZ, MARC
Codirector/a:HARB, HASSAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
ZIZO: A Zoom-In Zoom-Out mechanism for minimizing redundancy and saving energy in wireless sensor networks
El Sayed, A.; Harb, H.; Ruiz, M.; Velasco, L.
IEEE sensors journal, ISSN: 1530-437X (JCR Impact Factor-2021: 4.325; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2021
Article en revista

Deep learning-based adaptive compression and anomaly detection for smart B5G use cases operation
El Sayed, A.; Ruiz, M.; Harb, Hassan; Velasco, L.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/01/2023
Article en revista

Comparison of statistical and machine learning-based approaches for telemetry data size reduction
23rd International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 07/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RODRIGO MUÑOZ, SANTIAGO
Títol:A double full-stack architecture for multi-core quantum computers
Data lectura:18/12/2023
Director/a:ABADAL CAVALLÉ, SERGI
Codirector/a:ALARCON COT, EDUARDO JOSE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
On double full-stack communications-enabled architectures for multi-core quantum computers
Rodrigo, S.; S. Abadal; Alarcon, E.; Bandic, M.; van Someren, H.; García, C.
IEEE micro, ISSN: 0272-1732 (JCR Impact Factor-2021: 2.821; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

Will quantum computers scale without inter-chip comms? A structured design exploration to the monolithic vs distributed architectures quest
XXXV Conference on Design of Circuits and Integrated Systems
Data de presentació: 11/2020
Presentació de treball en congressos

Modelling short-range quantum teleportation for scalable multi-core quantum computing architectures
8th ACM International Conference on Nanoscale Computing and Communication
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

Scaling of multi-core quantum architectures: a communications-aware structured gap analysis
18th ACM International Conference on Computing Frontiers
Data de presentació: 12/05/2021
Presentació de treball en congressos

Quantum intranets for scalable multi-core quantum computing
2nd International Conference on Science and Technology of Quantum Matter
Data de presentació: 21/06/2022
Presentació de treball en congressos

Characterizing the spatio-temporal qubit traffic of a quantum intranet aiming at modular quantum computer architectures
9th ACM International Conference on Nanoscale Computing and Communication
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

Interconnect fabrics for multi-core quantum processors: a context analysis
56th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture
Data de presentació: 2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HERRUZO SANCHEZ, PEDRO
Títol:Deep learning for spatio-temporal forecasting: benchmarks, methods, and insights from mobility and weather predictions
Data lectura:30/10/2023
Director/a:LARRIBA PEY, JOSEP
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Traffic4cast at NeurIPS 2021 - Temporal and Spatial Few-Shot Transfer Learning in Gridded Geo-Spatial Processes
Proceedings of Machine Learning Research, ISSN: 2640-3498
Data de publicació: 20/07/2022
Article en revista

High-resolution multi-channel weather forecasting - First insights on transfer learning from the Weather4cast Competitions 2021
2021 IEEE International Conference on Big Data
Data de presentació: 15/12/2021
Presentació de treball en congressos

Towards objective description of eating, socializing and sedentary lifestyle patterns in egocentric images
30th British Machine Vision Conference
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Recurrent autoencoder with skip connections and exogenous variables for traffic forecasting
33rd Annual Conference on Neural Information Processing Systems
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

The surprising efficiency of framing geo-spatial time series forecasting as a video prediction task : Insights from the IARAI Traffic4cast competition at NeurIPS 2019
33rd Annual Conference on Neural Information Processing Systems
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Traffic4cast at NeurIPS 2020 : yet more on the unreasonable effectiveness of gridded geo-spatial processes
34th Conference on Neural Information Processing Systems
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

CDCEO’21 - First Workshop on Complex Data Challenges inEarth Observation
30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management
Data de presentació: 11/2021
Presentació de treball en congressos

The Landslide4Sense Competition 2022
IJCAI-ECAI 2022
Data de presentació: 15/07/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:OSORIO RÍOS, JOHN HAIBER
Títol:Adapting floating-point precision to accelerate deep neural network training
Data lectura:18/10/2023
Director/a:CASAS GUIX, MARC
Codirector/a:ARMEJACH SANOSA, ADRIÀ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A BF16 FMA is all you need for DNN training
Osorio, J.; Armejach, A.; Petit, E.; Henry, G.; Casas, M.
IEEE transactions on emerging topics in computing, ISSN: 2168-6750 (JCR Impact Factor-2022: 5.9; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2022
Article en revista

Evaluating mixed-precision arithmetic for 3D generative adversarial networks to simulate high energy physics detectors
19th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

Dynamically adapting floating-point precision to accelerate deep neural network training
20th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

FASE: A fast, accurate and seamless emulator for custom numerical formats
IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software 2022
Data de presentació: 05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VIEIRA ZACARIAS, FELIPPE
Títol:Job scheduling for disaggregated memory in high performance computing systems
Data lectura:09/10/2023
Tutor/a:MARTORELL BOFILL, XAVIER
Director/a:CARPENTER, PAUL MATTHEW
Codirector/a:PETRUCCI, VINICIUS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Intelligent colocation of HPC workloads
Vieira, F.; Petrucci, V.; Nishtala, R.; Carpenter, P.; Mossé, D.
Journal of parallel and distributed computing, ISSN: 0743-7315 (JCR Impact Factor-2021: 4.542; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Contention-aware application performance prediction for disaggregated memory systems
17th ACM International Conference on Computing Frontiers
Data de presentació: 05/2020
Presentació de treball en congressos

Memory demands in disaggregated HPC: How accurate do we need to be?
12th International Workshop on Performance Modeling, Benchmarking and Simulation of High Performance Computer Systems
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

Improving HPC system throughput and response time using memory disaggregation
27th IEEE International Conference on Parallel and Distributed Systems
Data de presentació: 12/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VAVOULIOTIS, GEORGIOS
Títol:Advanced hardware prefetching in virtual memory systems
Data lectura:12/09/2023
Director/a:ÁLVAREZ MARTÍ, LLUC
Codirector/a:CASAS GUIX, MARC
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Exploiting page table locality for Agile TLB Prefetching
48th International Symposium on Computer Architecture
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

Morrigan: A composite instruction TLB prefetcher
54th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture
Data de presentació: 10/2021
Presentació de treball en congressos

Page size aware cache prefetching
55th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture
Data de presentació: 10/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ALCAIDE PORTET, SERGI
Títol:Hardware/software solutions to enable the use of high-performance processors in the most stringent safety-critical systems
Data lectura:19/07/2023
Director/a:KOSMIDIS, LEONIDAS
Codirector/a:ABELLA FERRER, JAIME
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Safety-related challenges and opportunities for GPUs in the automotive domain
Alcaide, S.; Kosmidis, L.; Tabani, H.; Hernández, C.; Abella, J.; Cazorla, F. J.
IEEE micro, ISSN: 0272-1732 (JCR Impact Factor-2018: 2.57; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2018
Article en revista

Achieving diverse redundancy for GPU Kernels
Alcaide, S.; Kosmidis, L.; Hernández, C.; Abella, J.
IEEE transactions on emerging topics in computing, ISSN: 2168-6750 (JCR Impact Factor-2022: 5.9; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

High-integrity GPU designs for critical real-time automotive systems
22nd Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition
Data de presentació: 03/2019
Presentació de treball en congressos

Software-only diverse redundancy on GPUs for autonomous driving platforms
25th IEEE International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

Software-only triple diverse redundancy on GPUs for autonomous driving platforms
50th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks
Data de presentació: 06/2020
Presentació de treball en congressos

Software-only based diverse redundancy for ASIL-D automotive applications on embedded HPC platforms
33rd IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI and Nanotechnology Systems
Data de presentació: 10/2020
Presentació de treball en congressos

SafeSoftDR: A library to enable software-based diverse redundancy for safety-critical tasks
2022 Functional Properties and Dependability in Cyber-Physical Systems Workshop
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

End-to-end QoS for the open source safety-relevant RISC-V SELENE platform
2022 Functional Properties and Dependability in Cyber-Physical Systems Workshop
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

SafeX: Open source hardware and software components for safety-critical systems
Forum on Specification & Design Languages 2022
Data de presentació: 09/2022
Presentació de treball en congressos

A software-only approach to enable diverse redundancy on Intel GPUs for safety-related kernels
38th ACM Symposium on Applied Computing
Data de presentació: 03/2023
Presentació de treball en congressos

NimbleAI: towards neuromorphic sensing-processing 3D-integrated chips
26th Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition
Data de presentació: 04/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FERNÁNDEZ MUÑOZ, JAVIER
Títol:Software diagnostics for autonomous safety-critical control-systems based on artificial intelligence
Data lectura:18/07/2023
Tutor/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Director/a:ABELLA FERRER, JAIME
Codirector/a:AGIRRE TRONCOSO, IRUNE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Towards functional safety compliance of matrix–matrix multiplication for machine learning-based autonomous systems
Fernández, J.; Pérez, J.; Agirre Troncoso, Irune; Allende, I.; Abella, J.; Cazorla, F. J.
Journal of systems architecture, ISSN: 1383-7621 (JCR Impact Factor-2021: 5.836; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

On the safe deployment of matrix multiplication in massively parallel safety-related systems
Fernández, J.; Pérez, J.; Agirre, I.; Calderón, A.; Abella, J.; Cazorla, F. J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2022: 0.51; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/04/2022
Article en revista

Towards functional Safety Compliance of Matrix-Matrix Multiplication for Machine Learning-based Autonomous systems
25th Ada-Europe International Conference on Reliable Software Technologies
Data de presentació: 10/06/2021
Presentació de treball en congressos

A methodology for selective protection of matrix multiplications: A diagnostic coverage and performance trade-off for CNNs executed on GPUs
6th International Conference on System Reliability and Safety
Data de presentació: 11/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ALMASAN PUSCAS, FELICIAN PAUL
Títol:Leveraging graph neural networks for optimization and traffic compression in network digital twins
Data lectura:17/07/2023
Director/a:CABELLOS APARICIO, ALBERTO
Codirector/a:BARLET ROS, PERE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
RouteNet: leveraging graph neural networks for network modeling and optimization in SDN
Rusek, K.; Suarez-varela, J.; Almasan, P.; Barlet, P.; Albert Cabellos-Aparicio
IEEE journal on selected areas in communications, ISSN: 0733-8716 (JCR Impact Factor-2020: 9.144; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/06/2020
Article en revista

Results and achievements of the ALLIANCE Project: New network solutions for 5G and beyond
Careglio, D.; Spadaro, S.; Albert Cabellos-Aparicio; Lazaro, J.A.; Barlet, P.; Gene, J. M.; Perello, J.; Agraz, F.; Suarez-varela, J.; Pages, A.; Paillisse, J.; Almasan, P.; Domingo, J.; Solé-Pareta, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/09/2021
Article en revista

ENERO: Efficient real-time WAN routing optimization with Deep Reinforcement Learning
Almasan, P.; Xiao, S.; Cheng, Xiangle; Shi, X.; Barlet, P.; Albert Cabellos-Aparicio
Computer networks, ISSN: 1389-1286 (JCR Impact Factor-2022: 5.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/09/2022
Article en revista

Network digital twin: context, enabling technologies, and opportunities
Almasan, P.; Ferriol, M.; Paillisse, J.; Suarez-varela, J.; Perino, D.; Lopez, D.; Pastor, A.; Harvey, P.; Ciavaglia, L.; Wong, L.; Xiao, S.; Ram, V.; Shi, X.; Cheng, Xiangle; Albert Cabellos-Aparicio; Barlet, P.
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2022: 11.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2022
Article en revista

Deep reinforcement learning meets graph neural networks: Exploring a routing optimization use case
Almasan, P.; Suarez-varela, J.; Rusek, K.; Barlet, P.; Albert Cabellos-Aparicio
Computer communications, ISSN: 1873-703X (JCR Impact Factor-2022: 6.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2022
Article en revista

Graph neural networks for communication networks: context, use cases and opportunities
Suarez-varela, J.; Almasan, P.; Ferriol, M.; Rusek, K.; Geyer, F.; Cheng, X.; Shi, X.; Xiao, S.; Scarselli, F.; Albert Cabellos-Aparicio; Barlet, P.
IEEE network, ISSN: 0890-8044 (JCR Impact Factor-2021: 18.7
Data de publicació: 05/2023
Article en revista

Challenging the generalization capabilities of Graph Neural Networks for network modeling
ACM Conference on Special Interest Group on Data Communication 2019
Data de presentació: 21/08/2019
Presentació de treball en congressos

Towards more realistic network models based on Graph Neural Networks
15th International Conference on Emerging Networking Experiments and Technologies
Data de presentació: 09/12/2019
Presentació de treball en congressos

Towards real-time routing optimization with deep reinforcement learning: open challenges
22nd IEEE International Conference on High Performance Switching and Routing
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

Accelerating deep reinforcement learning for digital twin network optimization with evolutionary strategies
IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium 2022
Data de presentació: 29/04/2022
Presentació de treball en congressos

Fast traffic engineering by gradient descent with learned differentiable routing
18th International Conference on Network and Service Management
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LIU, PEINI
Títol:Convergence of high performance computing, big data, and machine learning applications on containerized infrastructures
Data lectura:17/07/2023
Director/a:GUITART FERNANDEZ, JORDI
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Performance comparison of multi-container deployment schemes for HPC workloads: an empirical study
Liu, P.; Guitart, J.
Journal of supercomputing, ISSN: 0920-8542 (JCR Impact Factor-2021: 2.557; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2021
Article en revista

Performance characterization of containerization for HPC workloads on InfiniBand clusters: an empirical study
Liu, P.; Guitart, J.
Cluster computing, ISSN: 1386-7857 (JCR Impact Factor-2022: 4.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

Scanflow: A multi-graph framework for machine learning workflow management, supervision, and debugging
Gusseppe Bravo-Rocca; Liu, P.; Guitart, J.; Dholakia, A.; Ellison, D.; Falkanger, J.; Hodak, M.
Expert systems with applications, ISSN: 0957-4174 (JCR Impact Factor-2022: 8.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/09/2022
Article en revista

Energy-aware dynamic pricing model for cloud environments
16th International Conference on Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services
Data de presentació: 17/09/2019
Presentació de treball en congressos

Scanflow: an end-to-end agent-based autonomic ML workflow manager for clusters
22nd ACM/IFIP International Middleware Conference
Data de presentació: 08/12/2021
Presentació de treball en congressos

Human-in-the-loop online multi-agent approach to increase trustworthiness in ML models through trust scores and data augmentation
46th IEEE Annual International Conference on Computers, Software, and Applications
Data de presentació: 27/06/2022
Presentació de treball en congressos

Scanflow-K8s: agent-based framework for autonomic management and supervision of ML workflows in Kubernetes clusters
2022 IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing
Data de presentació: 16/05/2022
Presentació de treball en congressos

Fine-grained scheduling for containerized HPC workloads in Kubernetes clusters
24th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications
Data de presentació: 18/12/2022
Presentació de treball en congressos

TADIL: Task-Agnostic Domain-Incremental Learning through Task-ID Inference using Transformer Nearest-Centroid Embeddings
2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 18/06/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CASTELL UROZ, ISMAEL
Títol:A novel approach to web tracking detection and removal with minimal functionality loss
Data lectura:06/07/2023
Director/a:BARLET ROS, PERE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Network measurements for web tracking analysis and detection: A tutorial
Castell, I.; Solé-Pareta, J.; Barlet, P.
IEEE instrumentation and measurement magazine, ISSN: 1094-6969 (JCR Impact Factor-2020: 1.505; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Amazon Alexa traffic traces
Barceló, R.; Castell, I.; Barlet, P.
Computer networks, ISSN: 1389-1286 (JCR Impact Factor-2022: 5.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

Demystifying content-blockers: Measuring their impact on performance and quality of experience
Castell, I.; Sánz, R.; Solé-Pareta, J.; Barlet, P.
IEEE transactions on network and service management, ISSN: 1932-4537 (JCR Impact Factor-2022: 5.3; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2022
Article en revista

ePrivo.eu: An online service for automatic web tracking discovery
Castell, I.; Douha, I.; Basart, M.; Mesegué, P.; Barlet, P.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 6.7
Data de publicació: 2023
Article en revista

TrackSign-labeled web tracking dataset
Castell, I.; Barlet, P.
Computer networks, ISSN: 1389-1286 (JCR Impact Factor-2021: 9.3
Data de publicació: 05/2023
Article en revista

A first look into Alexa’s interaction security
15th International Conference on Emerging Networking Experiments and Technologies
Data de presentació: 09/12/2019
Presentació de treball en congressos

URL-based web tracking detection using deep learning
16th International Conference on Network and Service Management
Data de presentació: 11/2020
Presentació de treball en congressos

Demystifying content-blockers: A large-scale study of actual performance gains
16th International Conference on Network and Service Management
Data de presentació: 11/2020
Presentació de treball en congressos

TrackSign: guided Web tracking discovery
Annual IEEE Conference on Computer Communications 2021
Data de presentació: 11/05/2021
Presentació de treball en congressos

ASTrack: Automatic detection and removal of web tracking code with minimal functionality loss
42nd IEEE International Conference on Computer Communications
Data de presentació: 19/05/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CRUZ DE LA CRUZ, STALIN LEONEL
Títol:Scaling deep learning workloads. Applications in computer vision and seismology
Data lectura:06/07/2023
Director/a:TOUS LIESA, RUBÉN
Codirector/a:OTERO CALVIÑO, BEATRIZ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Automated curation of brand-related social media images with deep learning
Tous, R.; Gómez, M.; Poveda, J.; Cruz, S.; Wust, O.; Makni, M.; Ayguade, E.
Multimedia tools and applications, ISSN: 1380-7501 (JCR Impact Factor-2018: 2.101; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/2018
Article en revista

Distributed training of deep neural networks with spark: The MareNostrum experience
Cruz, S.; Tous, R.; Otero, B.
Pattern recognition letters, ISSN: 0167-8655 (JCR Impact Factor-2019: 3.255; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2019
Article en revista

Deep neural networks for earthquake detection and source region estimation in north-central Venezuela
Tous, R.; Alvarado, L.; Otero, B.; Cruz, S.; Rojas, O.
Bulletin of the Seismological Society of America, ISSN: 0037-1106 (JCR Impact Factor-2020: 2.91; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/10/2020
Article en revista

Real-time logo detection in brand-related social media images
15th International Work-Conference on Artificial Neural Networks
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Long short-term memory networks for earthquake detection in Venezuelan regions
5th International Conference on Machine Learning, Optimization, and Data Science
Data de presentació: 12/09/2019
Presentació de treball en congressos

Epicentral region estimation using convolutional neural networks
7th International Conference on Machine Learning, Optimization, and Data Science
Data de presentació: 07/10/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AHMADIAN, SEYED MORTEZA
Títol:Artificial intelligence solutions for quantum communications
Data lectura:16/06/2023
Director/a:VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO
Codirector/a:RUIZ RAMÍREZ, MARC
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Cost-effective ML-powered polarization-encoded quantum key distribution
Ahmadian, S.; Ruiz, M.; Comellas, J.; Velasco, L.
Journal of lightwave technology, ISSN: 1558-2213 (JCR Impact Factor-2022: 4.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2022
Article en revista

Designing a digital twin for quantum key distribution
48th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FERRER CID, PAU
Títol:On the data quality improvement of air pollution monitoring low-cost sensor networks using data-driven techniques
Data lectura:08/05/2023
Director/a:GARCÍA VIDAL, JORGE
Codirector/a:BARCELÓ ORDINAS, JOSE MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A comparative study of calibration methods for low-cost ozone sensors in IoT platforms
Ferrer-Cid, P.; Barcelo, J. M.; Garcia, J.; Ripoll, A.; Viana, M.
IEEE internet of things journal, ISSN: 2327-4662 (JCR Impact Factor-2019: 9.936; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2019
Article en revista

Multisensor data fusion calibration in IoT air pollution platforms
Ferrer-Cid, P.; Barcelo, J. M.; Garcia, J.; Ripoll, A.; Viana, M.
IEEE internet of things journal, ISSN: 2327-4662 (JCR Impact Factor-2020: 9.471; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

H2020 project CAPTOR dataset: Raw data collected by low-cost MOX ozone sensors in a real air pollution monitoring network
Barcelo, J. M.; Ferrer-Cid, P.; Garcia, J.; Viana, M.; Ripoll, A.
Data in brief, ISSN: 2352-3409 (JCR Impact Factor-2021: 0.131; Quartil: Q4)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Graph learning techniques using structured data for IoT air pollution monitoring platforms
Ferrer-Cid, P.; Barcelo, J. M.; Garcia, J.
IEEE internet of things journal, ISSN: 2327-4662 (JCR Impact Factor-2021: 10.238; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2021
Article en revista

Sampling trade-offs in duty-cycled systems for air quality low-cost sensors
Ferrer-Cid, P.; Garcia, J.; Main, A.; Ye, Z.; Barcelo, J. M.; Garcia, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/05/2022
Article en revista

Volterra graph-based outlier detection for air pollution sensor networks
Ferrer-Cid, P.; Barcelo, J. M.; Garcia, J.
IEEE transactions on network science and engineering, ISSN: 2327-4697 (JCR Impact Factor-2022: 6.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2022
Article en revista

Data reconstruction applications for IoT air pollution sensor networks using graph signal processing
Ferrer-Cid, P.; Barcelo, J. M.; Garcia, J.
Journal of network and computer applications, ISSN: 1095-8592 (JCR Impact Factor-2022: 8.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2022
Article en revista

A low-power IoT device for measuring water table levels and soil moisture to ease increased crop yields
López, E.; Vionnet, C.; Ferrer-Cid, P.; Barcelo, J. M.; Garcia, J.; Contini, G.; Prodolliet, J.; Maiztegui, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/09/2022
Article en revista

Raw data collected from NO2, O3 and NO air pollution electrochemical low-cost sensors
Ferrer-Cid, P.; Barcelo, J. M.; Garcia, J.
Data in brief, ISSN: 2352-3409 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

Graph signal reconstruction techniques for IoT air pollution monitoring platforms
Ferrer-Cid, P.; Barcelo, J. M.; Garcia, J.
IEEE internet of things journal, ISSN: 2327-4662 (JCR Impact Factor-2022: 10.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/12/2022
Article en revista

Temporal pattern-based denoising and calibration for low-cost sensors in IoT monitoring platforms
Allka, X.; Ferrer-Cid, P.; Barcelo, J. M.; Garcia, J.
IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 1557-9662 (JCR Impact Factor-2021: 5.332; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/01/2023
Article en revista

Robust proxy sensor model for estimating black carbon concentrations using low-cost sensors
1st International Workshop on Advances in Environmental Sensing Systems for Smart Cities
Data de presentació: 18/06/2023
Presentació de treball en congressos

Black carbon proxy sensor model for air quality IoT monitoring networks
International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks
Data de presentació: 25/09/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CARDONA NADAL, JORDI
Títol:Practical strategies to monitor and control contention in shared resources of critical real-time embedded systems
Data lectura:03/04/2023
Director/a:CAZORLA ALMEIDA, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:HERNANDEZ LUZ, CARLES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
EOmesh: combined flow balancing and deterministic routing for reduced WCET estimates in embedded real-time systems
Cardona, J.; Hernandez Luz, Carles; Abella, J.; Cazorla, F. J.
IEEE transactions on computer-aided design of integrated circuits and systems, ISSN: 0278-0070 (JCR Impact Factor-2018: 2.402; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/07/2018
Article en revista

Accurately measuring contention in Mesh NoCs in time-sensitive embedded systems
Cardona, J.; Hernández, C.; Abella, J.; Mezzetti, Enrico; Cazorla, F. J.
ACM transactions on design automation of electronic systems, ISSN: 1557-7309 (JCR Impact Factor-2021: 1.447; Quartil: Q4)
Data de publicació: 05/2023
Article en revista

NoCo: ILP-based worst-case contention estimation for mesh real-time manycores
39th IEEE Real-Time Systems Symposium
Data de presentació: 12/2018
Presentació de treball en congressos

Maximum-Contention Control Unit (MCCU): Resource access count and contention time enforcement
22nd Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition
Data de presentació: 03/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:IQBAL, MASAB
Títol:Techniques for efficient and secure optical networks
Data lectura:24/03/2023
Director/a:VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO
Codirector/a:FERREIRA PEDRO, JOAO MANUEL
Menció:Menció Doctorat Internacional + Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
LPsec: a fast and secure cryptographic system for optical connections
Iqbal, M.; Velasco, L.; Costa, N.; Napoli, Antonio; Pedro, J.; Ruiz, M.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0639 (JCR Impact Factor-2022: 5.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

Supporting heterogenous traffic on top of point-to-multipoint light-trees †
Iqbal, M.; Velasco, L.; Ruiz, M.; Costa, N.; Napoli, Antonio; Pedro, J.; Comellas, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220
Data de publicació: 23/02/2023
Article en revista

Quantum bit retransmission using universal quantum copying machine
26th International Conference on Optical Network Design and Modeling
Data de presentació: 05/2022
Presentació de treball en congressos

Dynamic and efficient point-to-point and point-to-multipoint communications by slicing the optical constellation
2022 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 06/03/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VILARDELL MORENO, SERGI
Títol:Modelling and predicting extreme behavior in critical real-time systems with advanced statistics
Data lectura:13/03/2023
Tutor/a:CAZORLA ALMEIDA, FRANCISCO JAVIER
Director/a:SERRA MOCHALES, ISABEL
Codirector/a:ABELLA FERRER, JAIME
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
HRM: merging hardware event monitors for improved timing analysis of complex MPSoCs
Vilardell, S.; Serra, I.; Santalla, R.; Mezzetti, Enrico; Abella, J.; Cazorla, F. J.
IEEE transactions on computer-aided design of integrated circuits and systems, ISSN: 0278-0070 (JCR Impact Factor-2020: 2.807; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

Software timing analysis for complex hardware with survivability and risk analysis
37th IEEE International Conference on Computer Design
Data de presentació: 11/2019
Presentació de treball en congressos

CleanET: enabling timing validation for complex automotive systems
35th ACM Symposium on Applied Computing
Data de presentació: 03/2020
Presentació de treball en congressos

MUCH: exploiting pairwise hardware event monitor correlations for improved timing analysis of complex MPSoCs
36th ACM Symposium on Applied Computing
Data de presentació: 03/2021
Presentació de treball en congressos

Using Markov’s inequality with power-of-k function for probabilistic WCET estimation
34th Euromicro Conference on Real-Time Systems
Data de presentació: 07/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GARCIA CALATRAVA, CARLOS
Títol:A highly efficient time-series database approach for monitoring infrastructures
Data lectura:12/12/2022
Director/a:CUCCHIETTI TABANIK, FERNANDO MARTÍN
Codirector/a:BECERRA FONTAL, YOLANDA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
NagareDB: A resource-efficient document-oriented time-series database
Garcia, C.; Becerra, Y.; Cucchietti Tabanik, Fernando Martín; Diví, C.
Data, ISSN: 2306-5729 (JCR Impact Factor-2021: 0.56; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/08/2021
Article en revista

The Camp Nou Stadium as a testbed for city physiology: a modular framework for urban digital twins
Meta, I.; Serra, F.; Carrasco-Jiménez, J. C.; Cucchietti, F.; Diví, C.; Garcia, C.; García, D.; Graells, E.; Navarro, G.; Lázaro, Q.; Reyes, P.; Navarro, D.; Gil, A.; Eguskiza, I.
Complexity, ISSN: 1099-0526 (JCR Impact Factor-2021: 2.121; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/10/2021
Article en revista

Introducing polyglot-based data-flow awareness to time-series data stores
Garcia, C.; Becerra, Y.; Cucchietti Tabanik, Fernando Martín
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/06/2022
Article en revista

A holistic scalability strategy for time series databases following cascading polyglot persistence
Garcia, C.; Becerra, Y.; Cucchietti, F.
Big data and cognitive computing, ISSN: 2504-2289 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 18/08/2022
Article en revista

AUTOR/A:ORTEGA CARRASCO, CRISTOBAL
Títol:Hardware knob coordination in multi-threaded systems
Data lectura:28/11/2022
Director/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Codirector/a:ÁLVAREZ MARTÍ, LLUC
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Intelligent adaptation of hardware knobs for improving performance and power consumption
Ortega, C.; Alvarez, L.; Casas, M.; Bertran, R.; Buyuktosunoglu, A.; Eichenberger, A.; Bose, P.; Moreto, M.
IEEE transactions on computers, ISSN: 0018-9340 (JCR Impact Factor-2021: 3.183; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Adaptive power shifting for power-constrained heterogeneous systems
Ortega, C.; Alvarez, L.; Buyuktosunoglu, A.; Bertran, R.; Rosedahl, T.; Bose, P.; Moreto, M.
IEEE transactions on computers, ISSN: 0018-9340 (JCR Impact Factor-2020: 6.9
Data de publicació: 01/03/2023
Article en revista

AUTOR/A:AGUILAR MENA, JIMMY
Títol:Methodology for malleable applications on distributed memory systems
Data lectura:23/11/2022
Director/a:MARTORELL BOFILL, XAVIER
Codirector/a:CARPENTER, PAUL MATTHEW
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A FE2 multi-scale implementation for modeling composite materials on distributed architectures
Giuntoli, G.; Aguilar, J.; Vazquez, M.; Oller, S.; Houzeaux, G.
Coupled systems mechanics, ISSN: 2234-2192 (JCR Impact Factor-2019: 0.0
Data de publicació: 01/04/2019
Article en revista

Transparent load balancing of MPI programs using OmpSs-2@Cluster and DLB
ICPP 2022 - 51st International Conference on Parallel Processing
Data de presentació: 08/2022
Presentació de treball en congressos

OmpSs-2@Cluster: Distributed memory execution of nested OpenMP-style tasks
28th International European Conference on Parallel and Distributed Computing
Data de presentació: 26/08/2022
Presentació de treball en congressos

Automatic aggregation of subtask accesses for nested OpenMP-style tasks
34th IEEE International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing
Data de presentació: 04/11/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GUTIÉRREZ TORRE, ALBERTO
Títol:Distributed cloud-edge analytics and machine learning for transportation emissions estimation
Data lectura:22/11/2022
Tutor/a:BECERRA FONTAL, YOLANDA
Director/a:BERRAL GARCÍA, JOSEP LLUÍS
Codirector/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Fog computing system and methods
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 26/10/2020
Patent

The unavoidable convergence of NFV, 5G and Fog: A model-driven approach to bridge cloud and edge
van Lingen, F.; Yannuzzi, M.; Jain, A.; Irons-Mclean, R.; Lluch, O.; Carrera, D.; Pérez, J.; Gutierrez-Torre, A.; Montero, D.; Martí, J.; Masó, R.; Rodriguez, J.
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2017: 9.27; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/08/2017
Article en revista

A resilient and distributed near real-time traffic forecasting application for Fog computing environments
Pérez, J.; Gutierrez-Torre, A.; Berral, J.; Carrera, D.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2018: 5.768; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2018
Article en revista

Improving maritime traffic emission estimations on missing data with CRBMs
Gutierrez-Torre, A.; Berral, J.; Buchaca, D.; Guevara, M.; Soret, A.; Carrera, D.
Engineering applications of artificial intelligence, ISSN: 0952-1976 (JCR Impact Factor-2020: 6.212; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/07/2020
Article en revista

Automatic distributed deep learning using resource-constrained edge devices
Gutierrez-Torre, A.; Bahadori, K.; Baig, S.; Iqbal, W.; Vardanega, T.; Berral, J.; Carrera, D.
IEEE internet of things journal, ISSN: 2327-4662 (JCR Impact Factor-2022: 10.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/08/2022
Article en revista

The holistic perspective of the INCISIVE Project: artificial intelligence in screening mammography
Lazic, I.; Agulló, F.; Aussó, S.; Alves, B.; Barelle, C.; Berral, J.; Bizopoulos, P.; Bunduc, O.; Gutierrez-Torre, A.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2022: 2.7; Quartil: Q2)
Data de publicació: 31/08/2022
Article en revista

AUTOR/A:RIVAS BARRAGAN, DANIEL
Títol:Optimizing edge cloud deployments for video analytics
Data lectura:09/11/2022
Tutor/a:BECERRA FONTAL, YOLANDA
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Codirector/a:GUIM BERNAT, FRANCESC
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Drug2ways: Reasoning over causal paths in biological networks for drug discovery
Rivas, D.; Mubeen, S.; Guim, F.; Hofmann, M.; Domingo, D.
PLoS computational biology, ISSN: 1553-7358 (JCR Impact Factor-2020: 4.475; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/12/2020
Article en revista

Causal reasoning over knowledge graphs leveraging drug-perturbed and disease-specific transcriptomic signatures for drug discovery
Domingo, D.; Gadiya, Y.; Patel, A.; Mubeen, S.; Rivas, D.; Diana, C.; Misra, B.; Healey, D.; Rokicki, J.; Colluru, V.
PLoS computational biology, ISSN: 1553-7358 (JCR Impact Factor-2022: 4.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/02/2022
Article en revista

Towards automatic model specialization for edge video analytics
Rivas, D.; Guim, F.; Polo, J.; Silva, P.; Berral, J.; Carrera, D.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2022: 7.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2022
Article en revista

Performance characterization of video analytics workloads in heterogeneous edge infrastructures
Rivas, D.; Guim, F.; Polo, J.; Carrera, D.
Concurrency and computation: practice and experience, ISSN: 1532-0626 (JCR Impact Factor-2021: 1.831; Quartil: Q3)
Data de publicació: 25/06/2023
Article en revista

Attosecond Soft-X-Ray Spectroscopy of a Transition Metal Dichalcogenide Material
Nonlinear Optics 2019
Data de presentació: 15/07/2019
Presentació de treball en congressos

Attosecond Soft X-Ray Absorption Spectroscopy in Graphite
Conference on Lasers & Electro-Optics / European Quantum Electronics Conference 2019
Data de presentació: 23/06/2022
Presentació de treball en congressos

Large-scale video analytics through object-level consolidation
EAI SmartCity360° 2021 - 7th EAI International Convention on Science and Technologies for Smart Cities
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

Real-time flow of excitation inside a material with attosecond core-level soft X-ray spectroscopy
High Intensity Lasers and High Field Phenomena 2022
Data de presentació: 21/03/2022
Presentació de treball en congressos

Attosecond core-level spectroscopy reveals the flow of excitation in a material between light, carriers and phonons
CLEO: QELS_Fundamental Science 2022
Data de presentació: 20/05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PINTO RIVERO, DANIEL
Títol:Acceleration of automatic speech recognition for low-power devices
Data lectura:09/11/2022
Director/a:ARNAU MONTAÑES, JOSÉ MARÍA
Codirector/a:GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Design and evaluation of an ultra low-power human-quality speech recognition system
Pinto, D.; Arnau, J.; Gonzalez, A.
ACM transactions on architecture and code optimization, ISSN: 1544-3566 (JCR Impact Factor-2020: 0.919; Quartil: Q4)
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

A programmable accelerator for streaming automatic speech recognition on edge devices
6th Workshop on Cognitive Architectures
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CALL BARREIRO, AARON
Títol:Leveraging disaggregated accelerators and non-volatile memories to improve the efficiency of modern datacenters
Data lectura:07/11/2022
Tutor/a:BECERRA FONTAL, YOLANDA
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Codirector/a:POLO BARDÉS, JORDÀ
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Challenges and opportunities for RISC-V architectures towards genomics-based workloads
Gómez , G.; Call, A.; Teruel, X.; Alonso, L.; Morán, I.; Pérez, M.; Torrents, D.; Berral, J.
Springer
Data de publicació: 2023
Capítol en llibre

Workload-aware placement strategies to leverage disaggregated resources in the datacenter
Call, A.; Polo, J.; Carrera, D.
IEEE systems journal, ISSN: 1932-8184 (JCR Impact Factor-2022: 4.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

Disaggregating non-volatile memory for throughput-oriented genomics workloads
24th International European Conference on Parallel and Distributed Computing
Data de presentació: 08/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GONÇALO SEQUEIRA, DIOGO
Títol:Exploiting optical signal analysis for autonomous communications
Data lectura:31/10/2022
Director/a:VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO
Codirector/a:NAPOLI, ANTONIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Autonomous and energy efficient lightpath operation based on digital subcarrier multiplexing
Velasco, L.; Barzegar, S.; Sequeira, D.; Ferrari, Alessio; Costa, N.; Curri, V.; Pedro, J.; Napoli, Antonio; Ruiz, M.
IEEE journal on selected areas in communications, ISSN: 0733-8716 (JCR Impact Factor-2021: 13.081; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

Deep learning-based real-time analysis of lightpath optical constellations [Invited]
Ruiz, M.; Sequeira, D.; Velasco, L.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2022: 5.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2022
Article en revista

An autoencoder-based solution for IQ constellation analysis
47th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

Lightweight optical constellation modeling by concatenating artificial neural networks
47th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MAHDAVI, KAVEH
Títol:Enhanced clustering analysis pipeline for performance analysis of parallel applications
Data lectura:28/07/2022
Director/a:LABARTA MANCHO, JESUS JOSE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Unsupervised feature selection for noisy data
ADMA 2019 - 15th International Conference on Advanced Data Mining and Applications
Data de presentació: 11/2019
Presentació de treball en congressos

Organization component analysis: The method for extracting insights from the shape of cluster
International Joint Conference on Neural Networks 2021
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CALDERÓN TORRES, ALEJANDRO JOSUÉ
Títol:Real-time high-performance computing for embedded control systems
Data lectura:21/07/2022
Tutor/a:CAZORLA ALMEIDA, FRANCISCO JAVIER
Director/a:KOSMIDIS, LEONIDAS
Codirector/a:NICOLÁS RAMÍREZ, CARLOS FERNANDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
GMAI: Understanding and exploiting the internals of GPU resource allocation in critical systems
Calderón, A.; Kosmidis, L.; Nicolás Ramírez, Carlos Fernando; Cazorla, F. J.; Onaindia, P.
ACM transactions on embedded computing systems, ISSN: 1539-9087 (JCR Impact Factor-2020: 1.193; Quartil: Q4)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Understanding and exploiting the internals of GPU resource allocation for critical systems
IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design 2019
Data de presentació: 11/2019
Presentació de treball en congressos

Assessing and improving the suitability of model-based design for GPU-accelerated railway control systems
34th International Conference on Architecture of Computing Systems
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

The UP2DATE baseline research platforms
24th Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition
Data de presentació: 04/02/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KELLER, KAI RASMUS
Títol:Resilience for large ensemble computations
Data lectura:01/07/2022
Tutor/a:CRISTAL KESTELMAN, ADRIAN
Director/a:BAUTISTA GOMEZ, LEONARDO ARTURO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Extending the OpenCHK Model with advanced checkpoint features
Maroñas, M.; Mateo, S.; Keller, K.; Bautista Gomez, Leonardo Arturo; Ayguade, E.; Beltran, V.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2020: 7.187; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

Checkpoint restart support for heterogeneous HPC applications
20th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing
Data de presentació: 05/2020
Presentació de treball en congressos

Design and study of elastic recovery in HPC applications
27th International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

Towards zero-waste recovery and zero-overhead checkpointing in ensemble data assimilation
28th IEEE International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics
Data de presentació: 12/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PEREDO ANDRADE, OSCAR FRANCISCO
Títol:Large scale geostatistics with locally varying anisotropy
Data lectura:09/06/2022
Director/a:HERRERO ZARAGOZA, JOSE RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A path-level exact parallelization strategy for sequential simulation
Peredo, O.; Baeza, D.; Ortiz, J.; Herrero, J.
Computers and geosciences, ISSN: 0098-3004 (JCR Impact Factor-2018: 2.721; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Acceleration strategies for large-scale sequential simulations using parallel neighbour search: Non-LVA and LVA scenarios
Peredo, O.; Herrero, J.
Computers and geosciences, ISSN: 0098-3004 (JCR Impact Factor-2022: 4.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

AUTOR/A:BARZEGAR, SIMA
Títol:Autonomous and reliable operation of multilayer optical networks
Data lectura:03/06/2022
Director/a:VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO
Codirector/a:RUIZ RAMÍREZ, MARC
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Soft-failure detection, localization, identification, and severity prediction by estimating QoT model input parameters
Barzegar, S.; Ruiz, M.; Sgambelluri, A.; Cugini, F.; Napoli, Antonio; Velasco, L.
IEEE transactions on network and service management, ISSN: 1932-4537 (JCR Impact Factor-2021: 4.758; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

Packet flow capacity autonomous operation based on reinforcement learning
Barzegar, S.; Ruiz, M.; Velasco, L.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/12/2021
Article en revista

Intent-based networking and its application to optical networks [invited tutorial]
Velasco, L.; Barzegar, S.; Tabatabaeimehr, F.; Ruiz, M.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0639 (JCR Impact Factor-2022: 5.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Soft-failure localization and time-dependent degradation detection for network diagnosis
22nd International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 07/2020
Presentació de treball en congressos

Soft-failure localization and device working parameters estimation in disaggregated scenarios
2020 Optical Fiber Communications Conference
Data de presentació: 03/2020
Presentació de treball en congressos

Reinforcement learning-based autonomous multilayer network operation
46th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

Combining long-short term memory and reinforcement learning for improved autonomous network operation
2021 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

Reliable and accurate autonomous flow operation based on off-line trained reinforcement learning
2021 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TABATABAEIMEHR, FATEMEHSADAT
Títol:Distributed collaborative knowledge management for optical network
Data lectura:02/06/2022
Director/a:VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO
Codirector/a:COMELLAS COLOME, JAUME
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Knowledge management in optical networks: architecture, methods, and use cases [Invited]
Ruiz, M.; Tabatabaeimehr, F.; Velasco, L.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2020: 3.984; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Modeling and assessing connectivity services performance in a sandbox domain
Ruiz, M.; Ruiz, M.; Tabatabaeimehr, F.; Gifré, L.; López-Buedo, S.; López de Vergara, J.; González de Dios , O.; Velasco, L.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2020: 4.142; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/06/2020
Article en revista

Cooperative learning for disaggregated delay modeling in multidomain networks
Tabatabaeimehr, F.; Ruiz, M.; Proietti, R.; Velasco, L.; Liu, C.; Chen, X.; Yoo, S.
IEEE transactions on network and service management, ISSN: 1932-4537 (JCR Impact Factor-2021: 4.758; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/05/2021
Article en revista

Distributed and centralized options for self-learning
21st International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Knowledge management in optical networks
22nd International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 07/2020
Presentació de treball en congressos

Supporting beyond 5G applications by coordinating AI-based intent operation: an example for multilayer metro networks
46th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MACIÀ SORROSAL, SANDRA
Títol:Towards a domain specific language for computational fluid dynamics in HPC
Data lectura:26/05/2022
Director/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Codirector/a:BELTRAN QUEROL, VICENÇ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Automated generation of high-performance computational fluid dynamics codes
Macià, S.; Martínez-Ferrer, P.; Ayguade, E.; Beltran, V.
Journal of computational science, ISSN: 1877-7503 (JCR Impact Factor-2022: 3.3; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2022
Article en revista

Saiph: towards a DSL for high-performance computational fluid dynamics
3rd International Workshop on Real World Domain Specific Languages
Data de presentació: 24/02/2018
Presentació de treball en congressos

Assembling a high-productivity DSL for computational fluid dynamics
2019 Platform for Advanced Scientific Computing Conference
Data de presentació: 14/06/2019
Presentació de treball en congressos

Finite difference methods fengshui: alignment through a mathematics of arrays
6th ACM SIGPLAN International Workshop on Libraries, Languages and Compilers for Array Programming
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Combining one-sided communications with task-based programming models
23rd IEEE International Conference on Cluster Computing
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GOMEZ CRESPO, CONSTANTINO
Títol:On the co-design of scientific applications and long vector architectures
Data lectura:23/05/2022
Tutor/a:LABARTA MANCHO, JESUS JOSE
Director/a:MANTOVANI, FILIPPO
Codirector/a:CASAS GUIX, MARC
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Design space exploration of next-generation HPC machines
33rd IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium
Data de presentació: 21/05/2019
Presentació de treball en congressos

Efficiently running SpMV on long vector architectures
26th ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming
Data de presentació: 02/03/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BENEDICTE ILLESCAS, PEDRO
Títol:Smart hardware designs for probabilistically-analyzable processor architectures
Data lectura:07/04/2022
Director/a:CAZORLA ALMEIDA, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:LABARTA MANCHO, JESUS JOSE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Locality-aware cache random replacement policies
Benedicte, P.; Hernández, C.; Abella, J.; Cazorla, F. J.
Journal of systems architecture, ISSN: 1383-7621 (JCR Impact Factor-2019: 2.552; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/02/2019
Article en revista

Performance analysis and optimization opportunities for NVIDIA automotive GPUs
Tabani, H.; Mazzocchetti, F.; Benedicte, P.; Abella, J.; Cazorla, F.
Journal of parallel and distributed computing, ISSN: 0743-7315 (JCR Impact Factor-2021: 4.542; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Modelling the confidence of timing analysis for time randomised caches
11th IEEE International Symposium on Industrial Embedded Systems
Data de presentació: 05/2016
Presentació de treball en congressos

RPR: a random replacement policy with limited pathological replacements
33th ACM Symposium On Applied Computing
Data de presentació: 09/04/2018
Presentació de treball en congressos

Design and integration of hierarchical-placement multi-level caches for real-Time systems
2018 Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition
Data de presentació: 23/04/2018
Presentació de treball en congressos

HWP: hardware support to reconcile cache energy, complexity, performance and WCET estimates in multicore real-time systems
30th Euromicro Conference on Real-Time Systems
Data de presentació: 01/06/2018
Presentació de treball en congressos

Towards limiting the impact of timing anomalies in complex real-time processors
24th Asia and South Pacific Design Automation Conference
Data de presentació: 01/2019
Presentació de treball en congressos

LAEC: Look-Ahead Error Correction codes in embedded processors L1 data cache
22nd Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition
Data de presentació: 03/2019
Presentació de treball en congressos

Performance analysis and optimization of automotive GPUs
31st International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing
Data de presentació: 16/10/2019
Presentació de treball en congressos

Modeling contention interference in crossbar-based systems via Sequence-Aware Pairing (SeAP)
IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium
Data de presentació: 04/2020
Presentació de treball en congressos

SafeTI: a hardware traffic injector for MPSoC functional and timing validation
27th IEEE International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SÁNCHEZ BARRERA, ISAAC
Títol:Exploiting data locality in cache-coherent NUMA systems
Data lectura:06/04/2022
Director/a:CASAS GUIX, MARC
Codirector/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
POSTER: Graph partitioning applied to dag scheduling to reduce NUMA effects
PPoPP '18 - 23rd ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming
Data de presentació: 24/02/2018
Presentació de treball en congressos

Reducing data movement on large shared memory systems by exploiting computation dependencies
32nd International Conference on Supercomputing
Data de presentació: 12/06/2018
Presentació de treball en congressos

On the benefits of tasking with OpenMP
15th International Workshop on OpenMP
Data de presentació: 13/09/2019
Presentació de treball en congressos

Modeling and optimizing NUMA effects and prefetching with machine learning
34th International Conference on Supercomputing
Data de presentació: 06/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RAMÍREZ LAZO, CRISTÓBAL
Títol:Adaptable register file organization for vector processors
Data lectura:04/04/2022
Director/a:CRISTAL KESTELMAN, ADRIAN
Codirector/a:RAMÍREZ SALINAS, MARCO ANTONIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A RISC-V simulator and benchmark suite for designing and evaluating vector architectures
Ramírez, C.; Hernández, C.; Palomar, Ó.; Unsal, O.; Ramirez, M.; Cristal, A.
ACM transactions on architecture and code optimization, ISSN: 1544-3566 (JCR Impact Factor-2020: 0.919; Quartil: Q4)
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

An academic RISC-V silicon implementation based on open-source components
XXXV Conference on Design of Circuits and Integrated Systems
Data de presentació: 20/11/2020
Presentació de treball en congressos

BiSon-e: a lightweight and high-performance accelerator for narrow integer linear algebra computing on the edge
27th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SANCHEZ VERDEJO, ROMMEL
Títol:HPC memory systems: Implications of system simulation and checkpointing
Data lectura:04/02/2022
Tutor/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Director/a:RADOJKOVIC, PETAR
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
PROFET: modeling system performance and energy without simulating the CPU
Radulovic, M.; Sanchez, R.; Carpenter, P.; Radojkovic, Petar; Jacob, B.; Ayguade, E.
Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems, ISSN:
Data de publicació: 06/2019
Article en revista

Performance and power estimation of STT-MRAM main memory with reliable system-level simulation
Asifuzzaman, K.; Sanchez, R.; Radojkovic, Petar
ACM transactions on embedded computing systems, ISSN: 1558-3465 (JCR Impact Factor-2022: 2.0; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Microbenchmarks for detailed validation and tuning of hardware simulators
15th International Conference on High Performance Computing & Simulation
Data de presentació: 20/07/2017
Presentació de treball en congressos

Main memory latency simulation: the missing link
International Symposium on Memory Systems 2018
Data de presentació: 01/10/2018
Presentació de treball en congressos

Rethinking cycle accurate DRAM simulation
International Symposium on Memory Systems
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ELSHAZLY, HATEM MOHAMED ABDELFATTAH EID
Títol:Programming model abstractions for optimizing I/O intensive applications
Data lectura:28/01/2022
Director/a:BADIA SALA, ROSA MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Accelerated execution via eager-release of dependencies in task-based workflows
Elshazly, H.; Lordan, F.; Ejarque, J.; Badia, R.M.
The international journal of high performance computing applications (IJHPCA), ISSN: 1094-3420 (JCR Impact Factor-2021: 2.82; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

Towards enabling I/O awareness in task-based programming models
Elshazly, H.; Ejarque, J.; Lordan, F.; Badia, R.M.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2021: 7.307; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Storage-heterogeneity aware task-based programming models to optimize I/O intensive applications
Elshazly, H.; Ejarque, J.; Badia, R.M.
IEEE transactions on parallel and distributed systems, ISSN: 1045-9219 (JCR Impact Factor-2022: 5.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2022
Article en revista

Performance meets programmability: Enabling native Python MPI tasks in PyCOMPSs
28th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed, and Network-Based Processing
Data de presentació: 03/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RASOL, KURDMAN ABDULRAHMAN RASOL
Títol:Flexible architecture for the future internet scalability of SDN control plane
Data lectura:28/01/2022
Director/a:DOMINGO PASCUAL, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Joint placement latency optimization of the control plane
7th International Symposium on Networks, Computers and Communications
Data de presentació: 20/10/2020
Presentació de treball en congressos

Evaluation of joint controller placement for latency and reliability-aware control plane
8th International Conference on Software Defined Systems
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

Joint latency and reliability-aware controller placement
35th International Conference on Information Networking
Data de presentació: 10/01/2021
Presentació de treball en congressos

Multi-level hierarchical controller placement in software defined networking
12th International Networking Conference
Data de presentació: 21/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PUEYO CENTELLES, ROGER
Títol:Towards LoRa mesh networks for the IoT
Data lectura:12/11/2021
Director/a:MESEGUER PALLARES, ROQUE
Codirector/a:FREITAG, FELIX
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
LoRaMoto: a communication system to provide safety awareness among civilians after an earthquake
Roger Pueyo Centelles; Meseguer, R.; Freitag, F.; Navarro, L.; Ochoa, Sergio F.; Santos, R.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2021: 7.307; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Beyond the star of stars: An introduction to multihop and mesh for LoRa and LoRaWAN
Roger Pueyo Centelles; Freitag, F.; Meseguer, R.; Navarro, L.
IEEE pervasive computing, ISSN: 1536-1268 (JCR Impact Factor-2021: 1.603; Quartil: Q3)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

An IoT-based infrastructure to enhance self-evacuations in natural hazardous events
Finochietto, M.; Micheletto, M.; Eggly, G.; Roger Pueyo Centelles; Santos, R.; Ochoa, Sergio F.; Meseguer, R.; Orozco, J.
Personal and ubiquitous computing, ISSN: 1617-4909 (JCR Impact Factor-2020: 3.006; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2022
Article en revista

On-device training of machine learning models on microcontrollers with federated learning
Llisterri, N.; Monfort Grau, M.; Roger Pueyo Centelles; Freitag, F.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2022: 2.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 14/02/2022
Article en revista

Novel architecture for cellular IoT in future non-terrestrial networks: store and forward adaptations for enabling discontinuous feeder link operation
Kellermann, T.; Roger Pueyo Centelles; Camps-Mur, D.; Ferrús, R.; Guadalupi, M.; Calveras, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 29/06/2022
Article en revista

A LoRa-Based communication system for coordinated response in an earthquake Aftermath
13th International Conference on Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

REDEMON: Resilient Decentralized Monitoring system for edge Infrastructures
20th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing
Data de presentació: 05/2020
Presentació de treball en congressos

DIMON: Distributed Monitoring System for decentralized edge clouds in Guifi.net
12th IEEE Conference on Service-Oriented Computing and Applications
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

End user-managed service deployments in microclouds at the network edge
8th IEEE Global Conference on Consumer Electronics
Data de presentació: 10/2019
Presentació de treball en congressos

A monitoring system for distributed edge infrastructures with decentralized coordination
5th International Symposium on Algorithmic Aspects of Cloud Computing
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

On-device training of machine learning models on microcontrollers with a look at federated learning
GoodIT 2021 - 1st ACM International Conference on Information Technology for Social Good
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

Enabling multi-tenant cellular IoT services over LEO constellations in future 6G networks
73rd International Astronautical Congress
Data de presentació: 20/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BARANDA HORTIGÜELA, JORGE
Títol:End-to-end network service orchestration in heterogeneous domains for next-generation mobile networks
Data lectura:09/11/2021
Tutor/a:CABELLOS APARICIO, ALBERTO
Director/a:MANGUES BAFALLUY, JOSEP
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Orchestration of end-to-end network services in the 5G-Crosshaul multi-domain multi-technology transport network
Baranda, J.; Josep Mangues-Bafalluy; Pascual, I.; José Núñez-Martínez
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2018: 10.356; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2018
Article en revista

Realising the network service federation vision: enabling automated multidomain orchestration of network services
Baranda, J.; Josep Mangues-Bafalluy; Martínez, R.
IEEE Vehicular technology magazine: connecting the Mobile world, ISSN: 1556-6072 (JCR Impact Factor-2020: 10.384; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Automated Service Provisioning and Hierarchical SLA Management in 5G Systems
Li, X.; Chiasserini, C.F.; Josep Mangues-Bafalluy; Baranda, J.; Landi, G.; Martini, B.; Costa-Pérez, X.; Puligheddu, C.; Valcarenghi, L.
IEEE transactions on network and service management, ISSN: 1932-4537 (JCR Impact Factor-2021: 4.758; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Wireless Interface agent for SDN mmWave multi-hop networks: design and experimental evaluation
2nd ACM Workshop on Millimeter Wave Networks and Sensing Systems
Data de presentació: 10/2018
Presentació de treball en congressos

Deploying a containerized ns-3/LENA-based LTE mobile Network Service through the 5G-TRANSFORMER platform
2018 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks
Data de presentació: 11/2018
Presentació de treball en congressos

5G-TRANSFORMER service orchestrator: design implementation and evaluation
2019 European Conference on Networks and Communications
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Demo: composing services in 5G-TRANSFORMER
Twentieth ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

Automated deployment and scaling of automotive safety services in 5G-Transformer
2019 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks
Data de presentació: 11/2019
Presentació de treball en congressos

Demo: AIML-as-a-Service for SLA management of a Digital Twin Virtual Network Service
Annual IEEE Conference on Computer Communications 2021
Data de presentació: 05/2021
Presentació de treball en congressos

Scaling Federated Network Services: Managing SLAs in Multi-Provider Industry 4.0 Scenarios
Annual IEEE Conference on Computer Communications 2021
Data de presentació: 05/2021
Presentació de treball en congressos

Experimental Validation of Compute and Network Resource Abstraction and Allocation Mechanisms within an NFV Infrastructure
IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management
Data de presentació: 05/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PAILLISSÉ VILANOVA, JORDI
Títol:Next generation overlay networks: security, trust, and deployment challenges
Data lectura:23/07/2021
Director/a:CABELLOS APARICIO, ALBERTO
Codirector/a:MAINO, FABIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Programmable overlays via OpenOverlayRouter
Rodriguez, A.; Paillisse, J.; Coras, F.; Lopez, A.; Jakab, L.; Marc Portoles-Comeras; Natarajan , P.; Meyer, D.; Farinacci, D.; Maino, F.; Albert Cabellos-Aparicio; Ermagan, V.
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2017: 9.27; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2017
Article en revista

Decentralized trust in the inter-domain routing infrastructure
Paillisse, J.; Manrique, J.; Bonet, G.; Rodríguez, A.; Maino, F.; Albert Cabellos-Aparicio
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

ALLIANCE Project: Architecting a Knowledge-Defined 5G-Enabled Network Infrastructure
20th International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 04/07/2018
Presentació de treball en congressos

IPchain: securing IP prefix allocation and delegation with blockchain
14th IEEE International Conference on Green Computing and Communications
Data de presentació: 08/2018
Presentació de treball en congressos

Distributed access control with blockchain
IEEE International Conference on Communications 2019
Data de presentació: 21/05/2019
Presentació de treball en congressos

SD-access: practical experiences in designing and deploying software defined enterprise networks
16th International Conference on Emerging Networking Experiments and Technologies
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

A control plane for WireGuard
30th International Conference on Computer Communications and Networks
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TAGHVAEE, HAMIDREZA
Títol:On scalable, reconfigurable, and intelligent metasurfaces
Data lectura:21/07/2021
Director/a:CABELLOS APARICIO, ALBERTO
Codirector/a:ABADAL CAVALLÉ, SERGI
Premi:
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
The scaling laws of HyperSurfaces
Taghvaee, H.; S. Abadal; Alarcon, E.; Albert Cabellos-Aparicio; Saeed, T.; Pitsillides, A.; Tsilipakos, O.; Liaskos, C.; Tasolamprou, A.; Kafesaki, M.; Pitilakis, A.; Kantartzis, N.; Soteriou, V.; Lestas, M.
CRC Press
Data de publicació: 2020
Capítol en llibre

Exploration of intercell wireless millimeter-wave communication in the landscape of intelligent metasurfaces
Tasolamprou, A.; Pitilakis, A.; S. Abadal; Tsilipakos, O.; Timoneda, X.; Taghvaee, H.; Mirmoosa, M.; Liu, F.; Liaskos, C.; Tsioliaridou, A.; Ioannidis, S.; Kantartzis, N.; Manessis, D.; Albert Cabellos-Aparicio; Alarcon, E.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Scalability analysis of programmable metasurfaces for beam steering
Taghvaee, H.; S. Abadal; Pitilakis, A.; Tsilipakos, O.; Tasolamprou, A.; Liaskos, C.; Kafesaki, M.; Kantartzis, N.; Albert Cabellos-Aparicio; Alarcon, E.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Toward intelligent metasurfaces: the progress from globally tunable metasurfaces to software-defined metasurfaces with an embedded network of controllers
Tsilipakos, O.; Tasolamprou, A.; Pitilakis, A.; Liu, F.; Wang, X.; Mirmoosa, M.; Tzarouchis, D.; S. Abadal; Taghvaee, H.; Liaskos, C.; Tsioliaridou, A.; Georgiou, J.; Albert Cabellos-Aparicio; Alarcon, E.; Ioannidis, S.; Pitsillides, A.; Akyildiz, I.; Kantartzis, N.; Economou, E.; Soukoulis, C.; Kafesaki, M.; Tretyakov, S.
Advanced optical materials, ISSN: 2195-1071 (JCR Impact Factor-2020: 9.926; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Error analysis of programmable metasurfaces for beam steering
Taghvaee, H.; Albert Cabellos-Aparicio; Georgiou, J.; S. Abadal
IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, ISSN: 2156-3357 (JCR Impact Factor-2020: 3.916; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Radiation pattern prediction for metasurfaces: A neural network-based approach
Taghvaee, H.; Jain, A.; Timoneda i, X.; Liaskos, C.; S. Abadal; Alarcon, E.; Albert Cabellos-Aparicio
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 14/04/2021
Article en revista

Subwavelength focusing by engineered power-flow conformal metamirrors
Taghvaee, H.; Liu, F.; Tretyakov, S.; Díaz, A.
Physical review. B, ISSN: 2469-9969 (JCR Impact Factor-2021: 3.908; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/12/2021
Article en revista

Workload characterization and traffic analysis for reconfigurable intelligent surfaces within 6G wireless systems
Saeed, T.; S. Abadal; Liaskos, C.; Pitsillides, A.; Taghvaee, H.; Albert Cabellos-Aparicio; Soteriou, V.; Alarcon, E.; Akyildiz, I.; Lestas, M.
IEEE transactions on mobile computing, ISSN: 1536-1233 (JCR Impact Factor-2021: 6.075; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2023
Article en revista

On the use of genetic algorithm to design and optimize graphene-based absorbers
Nanophotonics and Micro/Nano Optics International Conference 2018
Data de presentació: 01/10/2018
Presentació de treball en congressos

Opportunistic beamforming in wireless network-on-chip
2019 IEEE International Symposium on Circuits and Systems
Data de presentació: 05/2019
Presentació de treball en congressos

Fault tolerance in programmable metasurfaces: the beam steering case
2019 IEEE International Symposium on Circuits and Systems
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Workload characterization of programmable metasurfaces
6th ACM International Conference on Nanoscale Computing and Communication
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Extremum seeking control for beam steering using hypersurfaces
IEEE International Conference on Communications 2020
Data de presentació: 06/2020
Presentació de treball en congressos

On the use of programmable metasurfaces in vehicular networks
22nd IEEE International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

Architecting more than Moore: wireless plasticity for massive heterogeneous computer architectures (WiPLASH)
18th ACM International Conference on Computing Frontiers
Data de presentació: 13/05/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BOSCH PONS, JAUME
Títol:Breaking host-centric management of Task-Based Parallel Programming Models
Data lectura:21/07/2021
Director/a:ALVAREZ MARTINEZ, CARLOS
Codirector/a:JIMENEZ GONZALEZ, DANIEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Method of managing task dependencies at runtime in a parallel computing system of a hardware processing system and a hardware acceleration processor
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 06/09/2022
Patent

A hardware runtime for task-based programming models
Tan, X.; Bosch, Jaume; Alvarez, C.; Jimenez, D.; Ayguade, E.; Valero, M.
IEEE transactions on parallel and distributed systems, ISSN: 1045-9219 (JCR Impact Factor-2019: 2.6; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2019
Article en revista

Asynchronous runtime with distributed manager for task-based programming models
Bosch, Jaume; Alvarez, C.; Jimenez, D.; Martorell, X.; Ayguade, E.
Parallel computing, ISSN: 0167-8191 (JCR Impact Factor-2020: 0.986; Quartil: Q3)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

OmpSs@FPGA framework for high performance FPGA computing
De Haro, J.; Bosch, Jaume; Filgueras, A.; Vidal, Miquel; Jimenez, D.; Alvarez, C.; Martorell, X.; Ayguade, E.; Labarta, J.
IEEE transactions on computers, ISSN: 0018-9340 (JCR Impact Factor-2021: 3.183; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

High performance computing PP-distance algorithms to generate X-ray spectra from 3D models
González, C.; Balocco, S.; Bosch, Jaume; De Haro, J.; Paolini, M.; Filgueras, A.; Alvarez, C.; Pons, R.
International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2022: 5.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/09/2022
Article en revista

TaskGenX: A hardware-software proposal for accelerating task parallelism
International Conference on High Performance Computing 2018
Data de presentació: 06/2018
Presentació de treball en congressos

Asynchronous task creation for task-based parallel programming
2018 OpenMP Developers Conference
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

Supporting task creation inside FPGA devices
6th BSC Severo Ochoa Doctoral Symposium
Data de presentació: 07/05/2019
Presentació de treball en congressos

Application acceleration on FPGAs with OmpSs@FPGA
2018 International Conference on Field-Programmable Technology
Data de presentació: 10/12/2018
Presentació de treball en congressos

Adding tightly-integrated task scheduling acceleration to a RISC-V multi-core processor
52th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture
Data de presentació: 10/2019
Presentació de treball en congressos

Breaking master-slave model between host and FPGAs
25th ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming
Data de presentació: 19/02/2020
Presentació de treball en congressos

Design and implementation of an architecture-aware hardware runtime for heterogeneous systems
7th BSC Severo Ochoa Doctoral Symposium 2020
Data de presentació: 05/2020
Presentació de treball en congressos

Task-based programming models for heterogeneous recurrent workloads
17th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing
Data de presentació: 30/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BARREDO FERREIRA, ADRIÁN
Títol:Novel techniques to improve the performance and the energy of vector architectures
Data lectura:19/07/2021
Director/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Codirector/a:ARMEJACH SANOSA, ADRIÀ
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Efficiency analysis of modern vector architectures: vector ALU sizes, core counts and clock frequencies
Barredo, A.; Cebrián González, Juan Manuel; Valero, M.; Casas, M.; Moreto, M.
Journal of supercomputing, ISSN: 0920-8542 (JCR Impact Factor-2020: 2.474; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Semi-automatic validation of cycle-accurate simulation infrastructures: The case for gem5-x86
Cebrián González, Juan Manuel; Barredo, A.; Caminal, H.; Moreto, M.; Casas, M.; Valero, M.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2020: 7.187; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

Compiler-assisted compaction/restoration of SIMD instructions
Cebrián, J.; Balem, T.; Barredo, A.; Casas, M.; Moreto, M.; Ros Bardisa, Alberto; Jimborean, A.
IEEE transactions on parallel and distributed systems, ISSN: 1045-9219 (JCR Impact Factor-2022: 5.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2022
Article en revista

POSTER: SPiDRE: accelerating sparse memory access patterns
28th International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

An optimized predication execution for SIMD extensions
28th International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Improving predication efficiency through compaction/restoration of SIMD instructions
HPCA 2020 - 27th International Symposium on High-Performance Computer Architecture
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

PLANAR: a programmable accelerator for near-memory data rearrangement
35th International Conference on Supercomputing
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

VIA: A smart scratchpad for vector units with application to sparse matrix computations
27th International Symposium on High Performance Computer Architecture
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:D'AMICO, MARCO
Títol:Scheduling and resource management solutions for the scalable and efficient design of today's and tomorrow's HPC machines
Data lectura:10/06/2021
Director/a:CORBALAN GONZALEZ, JULITA
Codirector/a:JOKANOVIC, ANA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Evaluating SLURM simulator with real-machine SLURM and vice versa
2018 IEEE/ACM Performance Modeling, Benchmarking and Simulation of High Performance Computer Systems
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

DJSB: Dynamic Job Scheduling Benchmark
21st Workshop on Job Scheduling Strategies for Parallel Processing
Data de presentació: 06/2017
Presentació de treball en congressos

DROM: Enabling efficient and effortless malleability for resource managers
47th International Conference on Parallel Processing
Data de presentació: 13/08/2018
Presentació de treball en congressos

Holistic slowdown driven scheduling and resource management for malleable jobs
48th International Conference on Parallel Processing
Data de presentació: 06/08/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BELLVER BUENO, MÍRIAM
Títol:Image and video object segmentation in low supervision scenarios
Data lectura:26/03/2021
Director/a:TORRES VIÑALS, JORDI
Codirector/a:GIRÓ NIETO, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Mask-guided sample selection for semi-supervised instance segmentation
Bellver, M.; Salvador, A.; Torres, J.; Giro, X.
Multimedia tools and applications, ISSN: 1380-7501 (JCR Impact Factor-2020: 2.757; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/07/2020
Article en revista

The Liver Tumor Segmentation Benchmark (LiTS)
Bilic, P.; Christ, P.; Li, H.; Vorontso, E.; Ben, A.; Kaissis, G.; Szeski, A.; Bellver, M.; Giro, X.; Torres, J.
Medical image analysis, ISSN: 1361-8415 (JCR Impact Factor-2021: 15.6
Data de publicació: 02/2023
Article en revista

Hierarchical object detection with deep reinforcement learning
Third Deep Reinforcement Learning Workshop
Data de presentació: 16/12/2016
Presentació de treball en congressos

Distributed training strategies for a computer vision deep learning algorithm on a distributed GPU cluster
International Conference on Computational Science 2017
Data de presentació: 14/06/2017
Presentació de treball en congressos

Detection-aided liver lesion segmentation using deep learning
Machine Learning for Health Workshop at NIPS 2017
Data de presentació: 08/12/2017
Presentació de treball en congressos

RVOS: end-to-end recurrent network for video object segmentation
2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 19/06/2019
Presentació de treball en congressos

Budget-aware semi-supervised semantic and instance segmentation
2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 16/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SEGURA SALVADOR, ALBERT
Títol:High-performance and energy-efficient irregular graph processing on GPU architectures
Data lectura:18/02/2021
Director/a:ARNAU MONTAÑES, JOSÉ MARÍA
Codirector/a:GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Low-power automatic speech recognition through a mobile GPU and a Viterbi accelerator
Yazdani, R.; Segura, A.; Arnau, J.; Gonzalez, A.
IEEE micro, ISSN: 0272-1732 (JCR Impact Factor-2017: 1.913; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/04/2017
Article en revista

An ultra low-power hardware accelerator for automatic speech recognition
49th Annual IEEE/ACM Symposium on Microarchitecture
Data de presentació: 17/10/2016
Presentació de treball en congressos

SCU: a GPU stream compaction unit for graph processing
46th International Symposium on Computer Architecture
Data de presentació: 24/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MAROÑAS BRAVO, MARCOS
Títol:On the design and development of programming models for exascale systems
Data lectura:17/02/2021
Director/a:BELTRAN QUEROL, VICENÇ
Codirector/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Worksharing tasks: An efficient way to exploit irregular and fine-grained loop parallelism
IEEE 26th International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics
Data de presentació: 12/2019
Presentació de treball en congressos

Evaluating worksharing tasks on distributed environments
22nd IEEE International Conference on Cluster Computing
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

Advanced synchronization techniques for task-based runtime systems
26th ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming
Data de presentació: 27/02/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SILFA FELIZ, FRANYELL ANTONIO
Títol:Energy-efficient architectures for recurrent neural networks
Data lectura:25/01/2021
Director/a:ARNAU MONTAÑES, JOSÉ MARÍA
Codirector/a:GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Neuron-level fuzzy memoization in RNNs
52th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture
Data de presentació: 14/10/2019
Presentació de treball en congressos

Boosting LSTM performance through dynamic precision selection
27th International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics
Data de presentació: 16/12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BUCHACA PRATS, DAVID
Títol:Learning workload behaviour models from monitored time-series for resource estimation towards data center optimization
Data lectura:14/01/2021
Tutor/a:BECERRA FONTAL, YOLANDA
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Codirector/a:BERRAL GARCÍA, JOSEP LLUÍS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A highly parameterizable framework for Conditional Restricted Boltzmann Machine based workloads accelerated with FPGAs and OpenCL
Jaksic, Z.; Cadenelli, N.; Buchaca, D.; Polo, J.; Berral, J.; Carrera, D.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2020: 7.187; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Sequence-to-sequence models for workload interference prediction on batch processing datacenters
Buchaca, D.; Marcual, J.; Berral, J.; Carrera, D.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2020: 7.187; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

You only run once: Spark auto-tuning from a single run
Buchaca, D.; Albuquerque, F.; Costa, C.; Berral, J.
IEEE transactions on network and service management, ISSN: 1932-4537 (JCR Impact Factor-2020: 4.195; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

TunaOil: A tuning algorithm strategy for reservoir simulation workloads
Albuquerque, F.; Buchaca, D.; Rodrigues, J.; Berral, J.
Journal of computational science, ISSN: 1877-7503 (JCR Impact Factor-2022: 3.3; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2022
Article en revista

Proactive container auto-scaling for cloud native machine learning services
13th IEEE International Conference on Cloud Computing
Data de presentació: 10/2020
Presentació de treball en congressos

Theta-Scan: Leveraging behavior-driven forecasting for vertical auto-scaling in container cloud
14th IEEE International Conference on Cloud Computing
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CAMPOS CAMÚÑEZ, VÍCTOR
Títol:Deep learning that scales: Leveraging compute and data
Data lectura:22/12/2020
Director/a:TORRES VIÑALS, JORDI
Codirector/a:GIRÓ NIETO, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Is a “happy dog” more “happy” than “dog”? - Adjective and Noun Contributions for Adjective-Noun Pair prediction
11th Women in Machine Learning Workshop
Data de presentació: 05/12/2016
Presentació de treball en congressos

Scaling a convolutional neural network for classification of adjective noun pairs with TensorFlow on GPU clusters
17th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing
Data de presentació: 14/05/2017
Presentació de treball en congressos

Importance weighted evolution strategies
Deep Reinforcement Learning Workshop 2018
Data de presentació: 07/12/2018
Presentació de treball en congressos

Skip RNN: learning to skip state updates in recurrent neural networks
6th International Conference on Learning Representations
Data de presentació: 03/05/2018
Presentació de treball en congressos

Comparing fixed and adaptive computation time for recurrent neural networks
6th International Conference on Learning Representations
Data de presentació: 01/05/2018
Presentació de treball en congressos

How to initialize your network? Robust initialization for WeightNorm & ResNets
33rd Annual Conference on Neural Information Processing Systems
Data de presentació: 05/12/2019
Presentació de treball en congressos

Explore, discover and learn: unsupervised discovery of state-covering skills
37th International Conference on Machine Learning
Data de presentació: 14/07/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CIACCIA, FRANCESCO
Títol:Definition of new WAN paradigms enabled by smart measurements
Data lectura:04/12/2020
Director/a:SERRAL GRACIÀ, RENÉ
Codirector/a:NEMIROVSKY, MARIO DANIEL
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Intelligent adaptive transport layer to enhance performance using multiple channels
Data de registre: 18/06/2017
Patent

Intelligent Adaptive Transport Layer to Enhance Performance Using Multiple Channels
Clevernet Inc.
Data de registre: 18/06/2017
Patent

Improving TCP performance and reducing self-induced congestion with receive window modulation
28th International Conference on Computer Communications and Networks
Data de presentació: 01/08/2019
Presentació de treball en congressos

SABES: Statistical Available Bandwidth EStimation from passive TCP measurements
19th IFIP Networking Conference
Data de presentació: 22/06/2020
Presentació de treball en congressos

HIRE: Hidden Inter-packet Red-shift Effect
2020 IEEE Global Communications Conference
Data de presentació: 11/12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TRILLA RODRÍGUEZ, DAVID
Títol:Non-functional considerations of time-randomized processor architectures
Data lectura:04/12/2020
Tutor/a:CAZORLA ALMEIDA, FRANCISCO JAVIER
Director/a:ABELLA FERRER, JAIME
Codirector/a:HERNANDEZ LUZ, CARLES
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Worst-case energy consumption: A new challenge for battery-powered critical devices
Trilla, D.; Hernández, C.; Abella, J.; Cazorla, F. J.
IEEE transactions on sustainable computing, ISSN: 2377-3782 (JCR Impact Factor-2021: 4.908; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

Modeling the impact of process variations in worst-case energy consumption estimation
22nd Euromicro Conference on Digital System Design
Data de presentació: 08/2019
Presentació de treball en congressos

An approach for detecting power peaks during testing and breaking systematic pathological behavior
22nd Euromicro Conference on Digital System Design
Data de presentació: 08/2019
Presentació de treball en congressos

SafeDE: a flexible Diversity Enforcement hardware module for light-lockstepping
27th IEEE International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

SafeSU: an extended statistics unit for multicore timing interference
26th IEEE European Test Symposium
Data de presentació: 05/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DIMIC, VLADIMIR
Títol:Runtime-assisted optimizations in the on-chip memory hierarchy
Data lectura:27/11/2020
Director/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Codirector/a:CASAS GUIX, MARC
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Runtime-assisted shared cache insertion policies based on re-reference intervals
23rd International European Conference on Parallel and Distributed Computing
Data de presentació: 30/08/2017
Presentació de treball en congressos

RICH: implementing reductions in the cache hierarchy
34th International Conference on Supercomputing
Data de presentació: 06/2020
Presentació de treball en congressos

PrioRAT: criticality-driven prioritization inside the on-chip memory hierarchy
27th International European Conference on Parallel and Distributed Computing
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SENGUPTA, SOUVIK
Títol:Adaptive learning-based resource management strategy in fog-to-cloud
Data lectura:20/10/2020
Director/a:GARCÍA ALMIÑANA, JORDI
Codirector/a:MASIP BRUIN, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Essentiality of managing the resource information in the coordinated fog-to-cloud paradigm
Sengupta, S.; Garcia, J.; Masip, X.
International journal of communication systems, ISSN: 1074-5351 (JCR Impact Factor-2019: 1.319; Quartil: Q3)
Data de publicació: 26/12/2019
Article en revista

An architectural schema for performance prediction using machine learning in the fog-to-cloud paradigm
2019 IEEE 10th Annual Ubiquitous Computing, Electronics & Mobile Communication Conference
Data de presentació: 10/2019
Presentació de treball en congressos

SFDDM: a secure distributed database management in combined fog-to-cloud systems
2019 IEEE 24th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Collaborative learning-based schema for predicting resource usage and performance in F2C paradigm
14th IEEE International Conference on Advanced Networks and Telecommunications Systems
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RIERA VILLANUEVA, MARC
Títol:Low-power accelerators for cognitive computing
Data lectura:09/10/2020
Director/a:ARNAU MONTAÑES, JOSÉ MARÍA
Codirector/a:GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
CGPA: Coarse-Grained Pruning of Activations for Energy-Efficient RNN Inference
Riera, M.; Arnau, J.; Gonzalez, A.
IEEE micro, ISSN: 0272-1732 (JCR Impact Factor-2019: 3.172; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2019
Article en revista

Computation reuse in DNNs by exploiting input similarity
The 45th International Symposium on Computer Architecture
Data de presentació: 19/07/2018
Presentació de treball en congressos

The dark side of DNN pruning
The 45th International Symposium on Computer Architecture
Data de presentació: 02/06/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RAMÓN-CORTÉS VILARRODONA, CRISTIÁN
Títol:Programming models to support data science workflows
Data lectura:28/09/2020
Director/a:BADIA SALA, ROSA MARIA
Codirector/a:EJARQUE ARTIGAS, JORGE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Executing linear algebra kernels in heterogeneous distributed infrastructures with PyCOMPSs
Amela, R.; Cristián Ramón-Cortés Vilarrodona; Ejarque, J.; Conejero, J.; Badia, R.M.
Oil and gas science and technology. Revue de l'Institut Français du Pétrole, ISSN: 1294-4475 (JCR Impact Factor-2018: 1.867; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2018
Article en revista

Transparent orchestration of task-based parallel applications in containers platforms
Cristián Ramón-Cortés Vilarrodona; Serven, A.; Ejarque, J.; Lezzi, D.; Badia, R.M.
Journal of grid computing, ISSN: 1570-7873 (JCR Impact Factor-2018: 3.288; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2018
Article en revista

AutoParallel: Automatic parallelisation and distributed execution of affine loop nests in Python
Cristián Ramón-Cortés Vilarrodona; Amela, R.; Ejarque, J.; Clauss, P.; Badia, R.M.
The international journal of high performance computing applications (IJHPCA), ISSN: 1741-2846 (JCR Impact Factor-2020: 1.942; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

A programming model for hybrid workflows: combining task-based workflows and dataflows all-in-one
Cristián Ramón-Cortés Vilarrodona; Lordan, F.; Ejarque, J.; Badia, R.M.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2020: 7.187; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

The impact of non-additive genetic associations on age-related complex diseases
Guindo, M.; Amela, R.; Bonàs-Guarch, S.; Puiggros, M.; Salvoro, C.; Miguel-Escalada, I.; Sánchez, F.; Cristián Ramón-Cortés Vilarrodona; Badia, R.M.; Ejarque, J.; Mercader, J.; Torrents , D.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2021: 17.694; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/04/2021
Article en revista

Enabling Python to execute efficiently in heterogeneous distributed infrastructures with PyCOMPSs
7th Workshop on Python for High-Performance and Scientific Computing
Data de presentació: 11/11/2017
Presentació de treball en congressos

Boosting atmospheric dust forecast with PyCOMPSs
14th IEEE International Conference on e-Science
Data de presentació: 11/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:REJIBA, ZEINEB
Títol:Mobility-aware mechanisms for fog node discovery and selection
Data lectura:10/09/2020
Director/a:MASIP BRUIN, XAVIER
Codirector/a:MARIN TORDERA, EVA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A user-centric mobility management scheme for high-density fog computing deployments
28th International Conference on Computer Communications and Networks
Data de presentació: 30/07/2019
Presentació de treball en congressos

Computation task assignment in vehicular fog computing: a learning approach via neighbor advice
18th IEEE International Symposium on Network Computing and Applications
Data de presentació: 26/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SUÁREZ-VARELA MACIÁ, JOSÉ RAFAEL
Títol:Enabling knowledge-defined networks: Deep reinforcement learning, graph neural networks and network analytics
Data lectura:26/06/2020
Director/a:BARLET ROS, PERE
Codirector/a:CABELLOS APARICIO, ALBERTO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Flow monitoring in software-defined networks: finding the accuracy/performance tradeoffs
Suarez-varela, J.; Barlet, P.
Computer networks, ISSN: 1389-1286 (JCR Impact Factor-2018: 3.03; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/04/2018
Article en revista

Routing in optical transport networks with deep reinforcement learning
Suarez-varela, J.; Mestres, A.; Yu, J.; Kuang, L.; Feng, H.; Albert Cabellos-Aparicio; Barlet, P.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2019: 3.425; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2019
Article en revista

Unveiling the potential of Graph Neural Networks for network modeling and optimization in SDN
5th Symposium on SDN Research
Data de presentació: 04/04/2019
Presentació de treball en congressos

Feature engineering for deep reinforcement learning based routing
IEEE International Conference on Communications 2019
Data de presentació: 21/05/2019
Presentació de treball en congressos

Detecting cryptocurrency miners with NetFlow/IPFIX network measurements
5th IEEE International Workshop on Measurements and Networking
Data de presentació: 08/07/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ANGLADA SÁNCHEZ, MARTÍ
Títol:Exploiting frame coherence in real-time rendering for energy-efficient GPUs.
Data lectura:09/06/2020
Director/a:GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA
Codirector/a:PARCERISA BUNDO, JOAN MANUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
SyRA: early system reliability analysis for cross-layer soft errors resilience in memory arrays of microprocessor systems
Vallero, A.; Savino, A.; Chatzidimitriou, A.; Kaliorakis, M.; Kooli, M.; Riera, M.; Anglada, M.; Di Natale, G.; Bosio, A.; Canal, R.; Gonzalez, A.; Gizopoulos, D.; Mariani, R.; Stefano Di Carlo
IEEE transactions on computers, ISSN: 0018-9340 (JCR Impact Factor-2018: 3.131; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/12/2018
Article en revista

AUTOR/A:NARO, DANIEL
Títol:Security strategies in genomic files
Data lectura:15/05/2020
Director/a:DELGADO MERCE, JAIME M.
Codirector/a:LLORENTE VIEJO, SILVIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Reversible fingerprinting for genomic information
Naro, D.; Delgado, J.; Llorente, S.
Multimedia tools and applications, ISSN: 1380-7501 (JCR Impact Factor-2020: 2.757; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/01/2020
Article en revista

Side channel attack on a partially encrypted MPEG-G file
Naro, D.; Delgado, J.; Llorente, S.
Multimedia tools and applications, ISSN: 1380-7501 (JCR Impact Factor-2021: 2.577; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

AUTOR/A:SEMBROIZ AUSEJO, DAVID
Títol:Ambient intelligence in buildings. Design and development of an interoperable Internet of Things platform
Data lectura:06/03/2020
Director/a:CAREGLIO, DAVIDE
Codirector/a:RICCIARDI, SERGIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Chapter 10- A novel cloud-based IoT architecture for smart building automation
Sembroiz, D.; Ricciardi, S.; Careglio, D.
Elsevier
Data de publicació: 2018
Capítol en llibre

A GRASP meta-heuristic for evaluating the latency and lifetime impact of critical nodes in large wireless sensor networks
Sembroiz, D.; Ojaghi Kahjogh, B.; Careglio, D.; Ricciardi, S.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/11/2019
Article en revista

AUTOR/A:CADENELLI, NICOLA
Títol:Hardware/software co-design for data-intensive genomics workloads
Data lectura:19/12/2019
Tutor/a:BECERRA FONTAL, YOLANDA
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Codirector/a:POLO BARDÉS, JORDÀ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Enabling genomics pipelines in commodity personal computers with flash storage
Cadenelli, N.; Jun, S.; Polo, J.; Wright, A.; Carrera, D.; Mithal, A.
Frontiers in genetics, ISSN: 1664-8021 (JCR Impact Factor-2021: 4.772; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

AUTOR/A:MILUTINOVIC, SUZANA
Títol:On the limits of probabilistic timing analysis
Data lectura:18/12/2019
Director/a:CAZORLA ALMEIDA, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:ABELLA FERRER, JAIME
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Increasing the reliability of software timing analysis for cache-based processors
Milutinovic, S.; Mezzetti, Enrico; Abella, J.; Cazorla, F. J.
IEEE transactions on computers, ISSN: 0018-9340 (JCR Impact Factor-2019: 2.711; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2019
Article en revista

Measurement-based cache representativeness on multipath programs
55rd Design Automation Conference
Data de presentació: 06/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BAIG, SHUJA-UR-REHMAN
Títol:Data center's telemetry reduction and prediction through modeling techniques
Data lectura:17/12/2019
Tutor/a:BECERRA FONTAL, YOLANDA
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Codirector/a:BERRAL GARCÍA, JOSEP LLUÍS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Adaptive prediction models for data center resources utilization estimation
Baig, S.; Iqbal, W.; Berral, J.; Erradi, A.; Carrera, D.
IEEE transactions on network and service management, ISSN: 1932-4537 (JCR Impact Factor-2019: 3.878; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2019
Article en revista

Real-time data center's telemetry reduction and reconstruction using Markov chain models
Baig, S.; Iqbal, W.; Berral, J.; Erradi, A.; Carrera, D.
IEEE systems journal, ISSN: 1932-8184 (JCR Impact Factor-2019: 3.987; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2019
Article en revista

Adaptive sliding windows for improved estimation of data center resource utilization
Baig, S.; Iqbal, W.; Berral, J.; Carrera, D.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2020: 7.187; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

AUTOR/A:GARRIDO PLATERO, LUIS ANGEL
Títol:Virtualization techniques for memory resource exploitation
Data lectura:26/11/2019
Director/a:CARPENTER, PAUL MATTHEW
Codirector/a:BADIA SALA, ROSA MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Continuous-action reinforcement learning for memory allocation in virtualized servers
International Conference on High Performance Computing 2019
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

SmarTmem: Intelligent management of transcendent memory in a virtualized server
33rd International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops
Data de presentació: 05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CAPDEVILA PUJOL, JOAN
Títol:Exploring the topical structure of short text through probability models: from tasks to fundamentals
Data lectura:26/09/2019
Director/a:TORRES VIÑALS, JORDI
Codirector/a:CERQUIDES BUENO, JESÚS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Experiments with learning graphical models on text
Capdevila, J.; Zhao, H.; Petitjean, F.; Buntine, W.
Behaviormetrika, ISSN: 1349-6964
Data de publicació: 2018
Article en revista

AUTOR/A:VILLALBA NAVARRO, ÁLVARO
Títol:Scalable processing of aggregate functions for data streams in resource-constrained environments
Data lectura:05/09/2019
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Multi-tenant Pub/Sub processing for real-time data streams
24th International European Conference on Parallel and Distributed Computing
Data de presentació: 08/2018
Presentació de treball en congressos

Constant-time approximate sliding window framework with error control
22nd IEEE International Symposium on Real-Time Distributed Computing
Data de presentació: 05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JAULMES, LUC ÉTIENNE
Títol:Exploiting task-based programming models for resilience
Data lectura:21/06/2019
Director/a:CASAS GUIX, MARC
Codirector/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A vulnerability factor for ECC-protected memory
25th IEEE International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

Runtime-guided ECC protection using online estimation of memory vulnerability
2020 International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis
Data de presentació: 11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RADULOVIC, MILAN
Títol:Memory bandwidth and latency in HPC: System requirements and performance impact
Data lectura:07/05/2019
Tutor/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Director/a:RADOJKOVIC, PETAR
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Multilevel simulation-based co-design of next generation HPC microprocessors
12th International Workshop on Performance Modeling, Benchmarking and Simulation of High Performance Computer Systems
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CARNEIRO DO AMARAL, MARCELO
Títol:Improving resource efficiency in virtualized datacenters
Data lectura:29/04/2019
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Codirector/a:POLO BARDÉS, JORDÀ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
DRMaestro: orchestrating disaggregated resources on virtualized data-centers
Carneiro Do, M.; Polo, J.; Carrera, D.; González, N.; Yang, C.; Morari, A.; D'Amora, B.; Youssef, A.; Steinder, M.
Journal of cloud computing, ISSN: 2192-113X (JCR Impact Factor-2021: 3.418; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/03/2021
Article en revista

AUTOR/A:CHASAPIS, DIMITRIOS
Títol:Towards resource-aware computing for task-based runtimes and parallel architectures
Data lectura:24/04/2019
Director/a:CASAS GUIX, MARC
Codirector/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Power efficient job scheduling by predicting the impact of processor manufacturing variability
33rd International Conference on Supercomputing
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RUMIPAMBA ZAMBRANO, RUBÉN DARÍO
Títol:Contributions to network planning and operation of Flex-Grid/SDM optical core networks
Data lectura:14/03/2019
Director/a:PERELLO MUNTAN, JORDI
Codirector/a:SPADARO, SALVATORE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Greenfield gradual migration planning toward spectrally-spatially flexible optical networks
Lechowicz, P.; Goscien, R.; Rumipamba, R.; Perello, J.; Spadaro, S.; Walkowiak, K.
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2019: 11.052; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2019
Article en revista

Design and assessment of FM-MCFs-suited SDM-ROADMs with versatile spatial group configurations and unified QoT estimator
Rumipamba, R.; Muñoz, R.; Casellas Regi, Ramon; Perello, J.; Spadaro, S.; Elfiqi, A.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2020: 4.142; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/11/2020
Article en revista

AUTOR/A:SERRANO GRACIA, MARÍA ASTÓN
Títol:A time-predictable parallel programing model for real-time systems
Data lectura:13/03/2019
Tutor/a:MARTORELL BOFILL, XAVIER
Director/a:QUIÑONES MORENO, EDUARDO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Predictable parallel programming with OpenMP
Serrano, M.; Royuela, S.; Marongiu, A.; Quiñones, E.
River Publishers
Data de publicació: 2018
Capítol en llibre

Towards an OpenMP specification for critical real-time systems
14th International Workshop on OpenMP
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

Response-time analysis of DAG tasks supporting heterogeneous computing
55rd Design Automation Conference
Data de presentació: 06/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SHARIATI, MOHAMMAD BEHNAM
Títol:Design, monitoring and performance evaluation of high capacity optical networks
Data lectura:22/02/2019
Director/a:VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO
Codirector/a:COMELLAS COLOME, JAUME
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Real-time optical spectrum monitoring in filterless optical metro networks
Shariati, M.; Ruiz, M.; Fresi, F.; Sgambelluri, A.; Cugini, F.; Velasco, L.
Photonic network communications, ISSN: 1387-974X (JCR Impact Factor-2020: 2.028; Quartil: Q3)
Data de publicació: 17/06/2020
Article en revista

QoT-aware performance evaluation of spectrally-spatially flexible optical networks over FM-MCFs
Arpanaei, F.; Ardalani, N.; Beyranvand, H.; Shariati, M.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2020: 3.984; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Predictive autonomic transmission for low-cost low-margin metro optical networks
Ruiz, M.; Boitier, F.; Shariati, M.; Layec, P.; Velasco, L.
Photonic network communications, ISSN: 1387-974X (JCR Impact Factor-2020: 2.028; Quartil: Q3)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Feature-based optical spectrum monitoring for failure detection and identification
21st International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 10/07/2019
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
03/04/202409/05/2024Collinder Venture Builder Programme: PETGEMFUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
01/03/202430/04/2024Recepció i integració del posicionament dels DRONS al DOTSITHINKUPC, S.L.
01/02/202431/01/2028HORIZON-101119983-NESTOR (MSCA)EUROPEAN COMMISSION
01/02/202430/06/2025Colaboración AKO-UPC, PERTE DICAROSAKO ELECTROMECÀNICA S.A.
29/01/202428/01/2026Under the skin of the city: Urban simulations for nature-based solutionsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/01/202428/11/2025Especificación de requisitos de standarización, políticas de seguridad, uso de carteras de Identidad Digital de la UE firmas y sellos electrónicos avanzados.ETSI
08/01/202407/01/2025Contracte de col·laboració per/'Capacitació per avaluar i prototipar tecnologia de grafs de coneixement, per implementar-la en projectes i eines de programari./'ENGINYERIA DE L'EDIFICACIO I PROJ M
01/01/202431/12/2026Automated end-to-end data life cycle management for FAIR data integration, processing and re-useCommission of European Communities
01/01/202431/12/2026Trustworthy Efficient AI for Cloud-Edge ComputingCommission of European Communities
01/01/202431/12/2027federated data and intelligence Orchestration & sharing for the Digital Energy transitiONCommission of European Communities
01/01/202430/06/2027AI-Ops Framework for Automated, Intelligent and Reliable Data/AI Pipelines Lifecycle with Humans-inthe-Loop and Coupling of Hybrid Science-Guided and AI ModelsCommission of European Communities
01/01/202431/12/2025Redes de malla LoRa para IoTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
31/12/202330/12/2026Graph Neural Networks for Robust AI/ML-driven Network Security ApplicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/12/202320/12/2024Desenvolupament d'una aplicació mòbil per a l'adquisició de dades de contaminació acústica, extracció de patrons de comportament mitjançant analítica de dades i eines suportades per l'AI i algorismesARTIS GABARRO PERE
01/11/202331/10/2026HORIZON-101119602-COBALTEUROPEAN COMMISSION
01/10/202330/09/2027Elastic Energy Distributed OrchestrationINTEL CORPORATION
01/10/202331/12/2024Assessorament tècnic en el desenvolupament de projectes d'epidemiològica clínica i translacional d'oncologia, així com l'estudi dels factors de risc de càncer i la medicina de precisió utilitzant tècnFUNDACIO CLINIC PER A LA RECERCA BI
12/09/202330/06/2026Chips para arquitecturas avanzadas y sistemas fotónicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/202331/08/2026Técnicas basadas en datos para mejorar la calidad de la información en redes de nodos IoTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Cybersecurity for the FutureCommission of European Communities
01/09/202301/09/2026Arquitectura y programación de computadores escalables de alto rendimiento y bajo consumo III - UZAgencia Estatal de Investigación; Ministerio de Ciencia e Innovación
10/07/202309/04/2024IDENTITY IN AN ETHICAL INTERNET COMMUNITY (ORCHESTRAL)Commission of European Communities
06/07/202305/04/2024IOTLORAMESH (IoT LoRa mesh network for far edge device integration). Open Call open call del projecte europeu ASSIST-IoTEUROPEAN COMMISSION
01/07/202328/02/2024Organización, participación y soporte a participantes de pruebas de interoperabilidad sobre formas LTA de firmas AdES y contenedores ASiC estandarizados por ETSI ESI.ETSI
12/06/202315/06/2023Huawei Suecia se ha comprometido en hacer una donación de 5000 euros a los organizadores de la conferencia IFIP/IEEE Networking 2023, que se celebrará en la UPC (Edifici Vertex) entre los dias 12-15 dHUAWEI TECHNOLOGIES SWEDEN AB
01/06/202331/05/2027SCALABLE MULTI-CHIP QUANTUM ARCHITECTURES ENABLED BY CRYOGENIC WIRELESS / QUANTUM -COHERENT NETWORK-IN PACKAGEEuropean Innovation Council and
01/06/202331/05/2026Implemented SynergIes, data sharing contracts and Goals between transport modes and AIR tansportationSESAR JOINT UNDERTAKING
01/06/202330/11/2025Measuring U-Space Social and Environmental Impact (MUSE)SESAR JOINT UNDERTAKING
01/06/202331/07/2023We request a $32,515 grant to research, design and prototype an architecture that identifies the network requirements of cloud applications by analyzing the service mesh graph, and instruments a SD-WASILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
01/06/202331/05/2024Amandla Community ProjectsCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202331/05/2024Manteniment i extensió d'una xarxa comunitària a la regió de Gandiol, SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202331/05/2024Cribratge i seguiment del tractament per Hipertensió Arterial (HTA) en col·lectius d'alta vulnerabilitat amb problemes d’accés al sistema sanitari. Validació de les eines i metodologies.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/05/202331/08/2024Continual Explainable Drift Detection and Adaptation for Autonomous Driving DataLenovo Data Center Group
01/05/202330/04/2026High Performance, Safe, Secure, Open-Source Leveraged RISC-V Domain-Specific EcosystemsUnión Europea
17/04/202316/04/2024IoT twinning for digital product passportsCommission of European Communities
01/04/202329/03/2024Mantenimiento correctivo y evolutivo de la herramienta de comprobación de conformidad de las listas de prestatarios de servicios de certificación de los paises miembros de la Unión Europea, contra laETSI
16/01/202315/04/2024Revisión de estándares de entrega electrónica de datos certificada y correo electrónico de datos. Estudio de nuevas tecnologías aplicables a dichos ámbitos. Redefinición del conjunto de estándares enETSI
01/01/202331/12/2025SElf-mAnaged Sustainable high-capacity Optical NetworksCommission of European Communities
01/01/202330/06/2025PRogrammable AI-Enabled DeterminIstiC neTworking for 6GCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Virtual Environment and Tool-boxing for Trustworthy Development of RISC-V based Cloud ServicesCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Deep Programmability and Secure Distributed Intelligence for Real-Time End-to-End 6G NetworksCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Advanced Security-for-safety Assurance for Medical Device IoTEUROPEAN COMMISSION
01/01/202330/06/2026Agile uLtra Low EnerGy secuRe netwOrksEUROPEAN COMMISSION
01/01/202331/12/2025Community-Based Smart City Digital Twin Platform for Optimised DRM operations and Enhanced Community Disaster ResilienceCommission of European Communities
01/01/202331/12/2027A University Partnership for Acceleration of European UniversitiesCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Holistic, Omnipresent, Resilient Services for future 6G Wireless and Computing EcosystemsCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025CLOUDSKIN: "Adaptive virtualization for AI-enabled Cloud-edge Continuum"European Comission
01/01/202331/12/2025VITAMIN-V: "Virtual Environment and Tool-boxing for Trustworthy Development of RISC-V based Cloud Services".European Commission
01/01/202331/12/2025SECURED: "Scaling Up secure Processing, Anonymization and generation of Health Data"European Commission
01/01/202331/12/2025NEARDATA: "Extreme Near-Data Processing Platform"European Comission
01/01/202331/12/2026CLOUDSTARS: "Cloud Open Source Research Mobility Network"European Commission
01/01/202331/12/2025gaZ: grupo de Arquitectura de Computadores de la Universidad de ZaragozaGobierno de Aragón. Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad
01/01/202331/12/2024Procesador Fuera de Orden Multinúcleo consciente de la aplicación basado en instrucciones abiertas RISC-VGobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
09/12/202230/06/2025QUANTUM COGNITIVE DIGITAL INDUSTRYREPSOL YPF, S.A.
01/12/202230/11/2024Multiscale electromagnetic Imaging of La Palma Island Geothermal SystemMinisterio de Ciencia e Innovación
01/11/202231/10/2025U-space European COMmon dEpLoymentCommission of European Communities
01/11/202231/03/2023Contrato de colaboración para la evolución y mantenimiento correctivo y evolutivo de herramientas de comprobación de conformidad de Trusted Lists de los Estados Miembro de la Unión Europea.ETSI
01/11/202228/02/2023Supercomputación para datos termocronológicos en sistemas petrolíferos: el caso de Colombia y su impacto en la transición energéticaBarcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
19/10/202218/07/2024Evolution of the technological readiness of two components (AINA and A-6MWT) part of the entire FOOXY suite for chronic respiratory patients.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/10/202218/10/2022Distributed indexes.
27/09/202207/10/2022Contracte de col·laboració per el patrocini congrés AkademyKDE e.V.
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6GOpenLab)MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
06/09/202206/09/2022Method of managing task dependencies at runtime in a parallel computing system of a hardware processing system and a hardware acceleration processor
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6G-OpenLab)MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/202231/08/2025Towards a functional continuum operating systemCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Gestión inteligente del cloud continuum: Desarrollo de las funcionalidades clave de un SO (AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025DALEST: "Distributed Analytics and Learning in Edge-to-Supercomputing Technologies"Gobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/09/202231/08/2025CROMAI: "Computational Resources Orchestration and Management for AI"AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/08/202229/08/2022Dispositivo para la realización de una prueba de marcha
01/07/202230/06/2025A EUROPEAN CYBER RESILIENCE FRAMEWORK WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE -ASSISTED ORCHESTRATION & AUTOMATION FOR BUSINESS CONTINUITY, INCIDENT RESPONSE & INFORMATION EXCHANGECommission of European Communities
01/07/202230/06/2025Securing tailings dam infrastructure with an innovative monitoring SystemEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
02/06/202202/06/2022Method for optimizing the management of a flow of data
01/06/202231/05/2023Projecte Building Hope: instal·lació d’aules informàtiques, wifi a escola i connexió a la comunitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Instal·lació de portàtils al centre de desenvolupament comunitari de CasamanceCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Cribratge i seguiment del tractament per Hipertensió Arterial (HTA) en col·lectius d'alta vulnerabilitat amb problemes d’accés al sistema sanitariCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Impactes de la reutilització d’equips informàtics per reduir l’escletxa digital: la experiència de dos centres a La Plata i Rosario (Argentina)Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation Hub (DIH4CAT)DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNIC.
07/04/202231/10/2023Cognitive Fractal and Secure Edge Based On Unique Open-Safe-Reliable-Low Power Hardware Platform NodeGOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, MINECO; European Union Horizon 2020
14/03/202231/07/2022Contrato de colaboración para organizar, preparar y dar soporte a la celebración de pruebas de interoperabilidad remotas para validación de firmas electrónicas AdES y contenedores ASiCETSI
15/02/202201/02/2024Contracte de col·laboració per la implementació i avaluació “EU Blockchain pre-commercial procurement (CNECT/2020/OP/0055)”IOTA Stiftung
25/01/202206/06/2022Ciberseguretat: Desplegament, optimització i securització plataforma monitoritzacióAPOLO ANALYTICS SL
01/01/202231/12/2024Towards a smart and efficient telecom infrastructure meeting current and future industry needsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Atracción de talento y educación en tecnologías y servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2025Hpc EuRopean ConsortiUm Leading Education activitieSEUROPEAN COMMISSION
01/01/202231/12/2022Urban Air Traffic Management DEVelOpment & DEMOnstrationEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202201/09/2022Contrato de colaboración para el asesoramiento y análisis en la economía digital de dispositivos TIC.A.PANGEA COORD.COMUNICACIÓ COOP.
01/01/202231/12/2024Parallel Programming and Acceleration with Heterogeneous Architectures (PPHA)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
15/12/202116/05/2022Ampliació del contracte de col·laboració per serveis de ciberseguretatHOLALUZ-CLIDOM SA
01/12/202130/11/2024Genius. Impulso a la transición energética de industrias intensivas en consumo a través de herramientasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202131/10/2024Beyond 5G – OPtical nEtwork coNtinuumEUROPEAN COMMISSION
01/11/202130/10/2023Life in the AI EraCommission of European Communities
29/10/202129/10/2021Programa que comprova la conformitat de signatures digitals contra la norma JAdES ETSI TS 119182: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); JAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and JAdES baseline signatures"
25/10/202130/06/2022Servei de mentoria científica dins de l'Advisory Board del repte TDA (Tecnologies Digitals Avançades) en CiberseguretatFUNDACIÓ i2CAT
01/10/202129/04/2022NGIatlantic.eu 03_275EUROPEAN COMMISSION
01/10/202130/03/2022NGIatlantic.eu application 03-277EUROPEAN COMMISSION
01/09/202131/08/2024AI-powered Intent-Based packet and Optical transport Networks and edge and cloud computing for beyond 5GAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Mecanismos para la gestión segura y eficiente de información genómica adaptada a laboratorios clínicos: Aspectos de seguridadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Investigación en futuras redes totalmente optimizadas mediante inteligencia artificial - AAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Arquitecturas de Dominio Específico para Sistemas de Computación Energéticamente EficientesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2022Improve the technical maturity of FlowNN and build influence of FlowNN in the industryHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/09/202131/08/2024Supervisión de flota de drones y optimización de los planes de vuelo de operaciones comercialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024artificial Intelligence threat Reporting and Incident response SystemEuropean Commission
01/07/202131/01/2022Diseño e implementación de herramienta de comprobación de conformidad de firmas digitales JAdES Definición de casos de test para evento de pruebas remotas de interoperabilidad de firmas JAdES SoporteETSI
30/06/202131/12/2021Increasing the endurance of large STT-RAM Last-Level caches by using compression and a precise aging modelHiPEAC (NoE - Unión Europea)
25/06/202124/03/2022Trusted and reliable content on future blockchainsEUROPEAN COMMISSION
14/05/202113/11/2022Drones against COVID-19 Propagation by Controlling Capacity in Public SpacesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/04/202129/04/2021Acceso a datos almacenados en un sistema de base de datos
20/04/202120/04/2021Dynamic anomaly forecasting from execution logs
13/04/202131/12/2021COLLIDER - MOCCA TECHNOLOGIESFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/04/202131/03/2022Graph-Driven Acceleration of Graph Neural NetworksNEC Laboratories Europe
01/04/202131/03/2022Evolución y mantenimiento correctivo de herramienta de comprobación de conformidad de Trusted Lists de los estados miembros de la Unión Europea.ETSI
01/04/202131/03/2024Towards EXtreme scale Technologies and Accelerators for euROhpc hw/Sw Supercomputing Applications for exascaleEuropean Commission
01/04/202131/03/2022WalCycData: A data infrastructure for vulnerable road usersEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/202131/03/2024DEEP Software for Exascale ArchitecturesEuropean Commision
31/03/202131/03/2021Distributed indexes
10/02/202131/03/2022Preparación y soporte a la conducción de unas pruebas de interoperabilidad remota sobre el estándar ETSI EN 319 532 sobre correo electrónico certificadoETSI
01/02/202131/07/2021Decentralized data ecosystem for the Open Blockchain for Asset Disposition Alliance. Provision of a Ledger testbed as a permissioned Ethereum ledger that record events or transactions, and run smart cEUROPEAN COMMISSION
01/01/202130/04/2023CONCEPT OF OPERATIONS FOR EUROPEAN U-SPACE SERVICES - EXTENSION FOR URBAN AIR MOBILITYSESAR JOINT UNDERTAKING
01/01/202131/12/2024MENTOR presents a timely proposal to train 6 ESRs in the interdisciplinary field of high industrial importance: ML applications in multi-band optical communications.EUROPEAN COMMISSION
01/01/202131/12/2021EIT-UM-2020-21065EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2023CALLISTO: "Copernicus Artificial Intelligence Services and data fusion with other distributed data sources and processing at the edge to support DIAS and HPC infrastructures".European Commission
01/01/202127/05/2022Projecte FREEDACentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Sensibilització i formació en països de baix IDH via TICCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/12/202031/10/2021CiutadanIA: Intel·ligència Artificial per a tothomGeneralitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Territori
01/11/202030/10/2022Redes inalámbricas integradas en sistemas de computación avanzadosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202031/12/2022H2020-894116-SYN+AIRSESAR JOINT UNDERTAKING
26/10/202026/10/2020Fog computing system and methods
01/10/202030/09/2024Ciberseguridad Industria 4.0AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202030/09/2021IGNNITION: Fast prototyping of complex Graph Neural Networks for network optimizationCommission of European Communities
01/10/202001/10/2020Method and system for determining the amount of oxyden required by a user with respiratory problems
01/10/202031/03/2024INCISIVE: "A multimodal AI-based toolbox and an interoperable health imaging repository for the empowerment of imaging analysis related to the diagnosis, prediction and follow-up of cancer"European Commission
01/09/202031/08/2023A coordinated framework for cyber resilient supply chain systems over complex ICT infrastructuresCommission of European Communities
01/07/202031/12/2020Crowdsourced Obtention and Analytics of Data About the Crowding of Public Spaces for the Benefit of Public Transport and Mobility in CitiesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/07/202001/02/2021DLT4EU - Circular Economy Open CallEuropean Union Horizon 2020
02/06/202002/06/2020Sistema y método para el rastreo de objetos en movimiento en vehículos
01/06/202031/05/2025UPC-Computación de Altas Prestaciones VIIIAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2023Sistemas informáticos y de red descentralizados con recursos distribuidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Arquitectura y programación de computadores escalables de alto rendimiento y bajo consumo. Jerarquía de memoria, gestión de tareas, y optimización de aplicacionesAgencia Estatal de Investigación; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/05/202031/10/2022A Unified Integrated Remain Well Clear Concept in Airspace D-G Class- URCLeaEDSESAR JOINT UNDERTAKING
22/04/202022/07/2020Cap infant sense accés a l'escola des de casaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
13/04/202013/04/2020Merging level cache and data cache units having indicator bits related to speculative execution
01/04/202031/03/2023PROCESAMIENTO DE FLUJO DISTRIBUIDO EN SISTEMAS DE NIEBLA Y BORDE MEDIANTE COMPUTACIÓN TRANSPRECISAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202031/03/2023Marco de asignación de recursos holístico y fundacional para servicios edge computing optimizados y con alto impactoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202031/03/2022Lenovo-BSC Collaboration Agreement: SoW no. 2: ScanflowLenovo Spain SL
01/03/202028/02/2021HahatayCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Dedicated communication for water management and monitoring in the high Andean area of Peru (Phase 2)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/01/202006/01/2020Disabling cache portions during low voltage operations - third continuation
01/01/202030/06/2020EU-US collaboration on NGI - NGI Explorers ProgramCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Research and Development Project with HuaweiHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020InnovaCity 2.0EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Construcció, gestió,manteniment DRONELABAJUNTAMENT CASTELLDEFELS
01/01/202030/09/2023Monitorización IoT de la calidad del aireAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2022gaZ: Grupo de Arquitectura de Computadores de la UZ. Reconocimiento y Financiación de Grupo de Investigación de Referencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, área de Tecnología.Gobierno de Aragón. Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad
01/01/202031/01/2021Certificar la custodia amb BlockchainAgència de Residus de Catalunya
01/01/202031/12/2022MareNostrum Exascale Emulation PlatformEuropean Commission
01/01/202031/12/2022FemIoT: "Agrupament de Tecnologies Emergents IoT"FEDER Unión Europea; Generalitat de Catalunya, DGR
13/11/201931/12/2020FOOXY - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201930/04/2020Fast virtual SoC for advanced GPS algorithm evaluationGENT UNIVERSITEIT
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
30/10/201931/10/2020Preparar y dar soporte a las pruebas remotas de interoperabilidad basados en diferentes estándares de ETSI. Mantener herramientas de comprobación de conformidad de formatos de firmas digitales respectETSI
08/10/201907/10/2022Investigación, formación y prospectiva en sistemas RISC-VMINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
01/10/201930/09/2023Architecting More Than Moore – Wireless Plasticity for Heterogeneous Massive Computer ArchitecturesCommission of European Communities
01/09/201931/08/2025CoCoUnit: An Energy-Efficient Processing Unit for Cognitive ComputingCommission of European Communities
01/09/201930/04/2022Pyrenees Imaging eXperience: an InternationaL networkPrograma INTERREG V A – España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020
01/08/201931/07/2022Research on an architecture/solution for BGP security and the overall problem of and Inter-Domain Routing securityHUAWEI TECHNOLOGIES Co
04/07/201903/07/2020decentraLizEd Data Governance for nExt geneRation internetCommission of European Communities
01/07/201930/11/2021Proyecto POLDER (convocatoria 2019 de EUREKA-ITEA3)STARFLOW, S.L.
01/06/201931/05/2022TRaceo y ACompañamiento en el viaje con medios ITAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022Inteligencia Artificial aplicada a Grafos para Redes Biológicas y de ComunicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022Prestación de servicios de confianza en nubes periféricos descentralizadas para múltiples entornosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022Economía participativa para una plataforma computacional comunitaria descentralizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022Resiliencia Unificada para Sistemas InformáticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/12/2022001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/06/201931/01/2022H2020-825268-LEDGER - Pangea - decentraLizEd Data Governance for nExt geneRation internetEuropean Union Horizon 2020
01/06/201931/05/2023Designing RISC-V-based Accelerators for next generation ComputersFondo Europeo de Desarrollo Regional
24/04/201923/04/2022EUROCONTROL -PHDEUROCONTROL
01/03/201928/02/2020Projecte OrigenCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Comunicación dedicada para la gestión y monitoreo del agua en zona altoandina de Perú (Fase 1)Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Desplegament i test d’una plataforma de monitorització en interiors d’habitatges per donar suport a l’acompanyament de la gent granCentre Cooperació per al Desenvolupament
20/02/201920/02/2020Networking Query Language for Mapping Services in Overlay NetworksSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
12/01/201928/02/2023871174 - HiPEAC 6 - European Network of Excelence on High Performance and Embedded Architecture and CompilationEuropean Horizon 2020. Funding scheme: CSA - Coordination & Support Action. Topic: ICT-04-2015
01/01/201930/06/2023REAL-time monitoring and mitigation of nonlinearCommission of European Communities
01/01/201930/09/2022Gestión de una arquitectura jerárquica Fog-to-cloud para escenarios IoT: Compartición de recursosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Supporting and maintaining the Trusted List Conformance Checker. This includes: fixing identified bugs; updating the tol to match requirements of updated revisions of ETSI TS 119 612; and add the capaETSI
01/01/201930/06/2022Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2020Mejora de la infraestructura científico-técnica del Departamento de Arquitectura de Computadores de la UPCAgencia Estatal de Investigación
01/01/201931/12/2021"Heterogeneous Cloud Computing Systems; Cognitive Cloud Ecosystem"IBM Thomas J. Watson Research Center
01/01/201931/12/2021Benchmarking on Big Data AnalyticsDatabricks
27/06/201328/01/2026Contracte de transferència de tecnologia Talaia Networks, S.L.Talaia Networks, S.L.

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat

Altre professorat vinculat al programa de doctorat

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
03/04/202409/05/2024Collinder Venture Builder Programme: PETGEMFUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
01/03/202430/04/2024Recepció i integració del posicionament dels DRONS al DOTSITHINKUPC, S.L.
01/02/202431/01/2028HORIZON-101119983-NESTOR (MSCA)EUROPEAN COMMISSION
01/02/202430/06/2025Colaboración AKO-UPC, PERTE DICAROSAKO ELECTROMECÀNICA S.A.
29/01/202428/01/2026Under the skin of the city: Urban simulations for nature-based solutionsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/01/202428/11/2025Especificación de requisitos de standarización, políticas de seguridad, uso de carteras de Identidad Digital de la UE firmas y sellos electrónicos avanzados.ETSI
08/01/202407/01/2025Contracte de col·laboració per/'Capacitació per avaluar i prototipar tecnologia de grafs de coneixement, per implementar-la en projectes i eines de programari./'ENGINYERIA DE L'EDIFICACIO I PROJ M
01/01/202431/12/2026Automated end-to-end data life cycle management for FAIR data integration, processing and re-useCommission of European Communities
01/01/202431/12/2026Trustworthy Efficient AI for Cloud-Edge ComputingCommission of European Communities
01/01/202431/12/2027federated data and intelligence Orchestration & sharing for the Digital Energy transitiONCommission of European Communities
01/01/202430/06/2027AI-Ops Framework for Automated, Intelligent and Reliable Data/AI Pipelines Lifecycle with Humans-inthe-Loop and Coupling of Hybrid Science-Guided and AI ModelsCommission of European Communities
01/01/202431/12/2025Redes de malla LoRa para IoTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
31/12/202330/12/2026Graph Neural Networks for Robust AI/ML-driven Network Security ApplicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/12/202320/12/2024Desenvolupament d'una aplicació mòbil per a l'adquisició de dades de contaminació acústica, extracció de patrons de comportament mitjançant analítica de dades i eines suportades per l'AI i algorismesARTIS GABARRO PERE
01/11/202331/10/2026HORIZON-101119602-COBALTEUROPEAN COMMISSION
01/10/202330/09/2027Elastic Energy Distributed OrchestrationINTEL CORPORATION
01/10/202331/12/2024Assessorament tècnic en el desenvolupament de projectes d'epidemiològica clínica i translacional d'oncologia, així com l'estudi dels factors de risc de càncer i la medicina de precisió utilitzant tècnFUNDACIO CLINIC PER A LA RECERCA BI
12/09/202330/06/2026Chips para arquitecturas avanzadas y sistemas fotónicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/202331/08/2026Técnicas basadas en datos para mejorar la calidad de la información en redes de nodos IoTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Cybersecurity for the FutureCommission of European Communities
01/09/202301/09/2026Arquitectura y programación de computadores escalables de alto rendimiento y bajo consumo III - UZAgencia Estatal de Investigación; Ministerio de Ciencia e Innovación
10/07/202309/04/2024IDENTITY IN AN ETHICAL INTERNET COMMUNITY (ORCHESTRAL)Commission of European Communities
06/07/202305/04/2024IOTLORAMESH (IoT LoRa mesh network for far edge device integration). Open Call open call del projecte europeu ASSIST-IoTEUROPEAN COMMISSION
01/07/202328/02/2024Organización, participación y soporte a participantes de pruebas de interoperabilidad sobre formas LTA de firmas AdES y contenedores ASiC estandarizados por ETSI ESI.ETSI
12/06/202315/06/2023Huawei Suecia se ha comprometido en hacer una donación de 5000 euros a los organizadores de la conferencia IFIP/IEEE Networking 2023, que se celebrará en la UPC (Edifici Vertex) entre los dias 12-15 dHUAWEI TECHNOLOGIES SWEDEN AB
01/06/202331/05/2027SCALABLE MULTI-CHIP QUANTUM ARCHITECTURES ENABLED BY CRYOGENIC WIRELESS / QUANTUM -COHERENT NETWORK-IN PACKAGEEuropean Innovation Council and
01/06/202331/05/2026Implemented SynergIes, data sharing contracts and Goals between transport modes and AIR tansportationSESAR JOINT UNDERTAKING
01/06/202330/11/2025Measuring U-Space Social and Environmental Impact (MUSE)SESAR JOINT UNDERTAKING
01/06/202331/07/2023We request a $32,515 grant to research, design and prototype an architecture that identifies the network requirements of cloud applications by analyzing the service mesh graph, and instruments a SD-WASILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
01/06/202331/05/2024Amandla Community ProjectsCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202331/05/2024Manteniment i extensió d'una xarxa comunitària a la regió de Gandiol, SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202331/05/2024Cribratge i seguiment del tractament per Hipertensió Arterial (HTA) en col·lectius d'alta vulnerabilitat amb problemes d’accés al sistema sanitari. Validació de les eines i metodologies.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/05/202331/08/2024Continual Explainable Drift Detection and Adaptation for Autonomous Driving DataLenovo Data Center Group
01/05/202330/04/2026High Performance, Safe, Secure, Open-Source Leveraged RISC-V Domain-Specific EcosystemsUnión Europea
17/04/202316/04/2024IoT twinning for digital product passportsCommission of European Communities
01/04/202329/03/2024Mantenimiento correctivo y evolutivo de la herramienta de comprobación de conformidad de las listas de prestatarios de servicios de certificación de los paises miembros de la Unión Europea, contra laETSI
16/01/202315/04/2024Revisión de estándares de entrega electrónica de datos certificada y correo electrónico de datos. Estudio de nuevas tecnologías aplicables a dichos ámbitos. Redefinición del conjunto de estándares enETSI
01/01/202331/12/2025SElf-mAnaged Sustainable high-capacity Optical NetworksCommission of European Communities
01/01/202330/06/2025PRogrammable AI-Enabled DeterminIstiC neTworking for 6GCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Virtual Environment and Tool-boxing for Trustworthy Development of RISC-V based Cloud ServicesCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Deep Programmability and Secure Distributed Intelligence for Real-Time End-to-End 6G NetworksCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Advanced Security-for-safety Assurance for Medical Device IoTEUROPEAN COMMISSION
01/01/202330/06/2026Agile uLtra Low EnerGy secuRe netwOrksEUROPEAN COMMISSION
01/01/202331/12/2025Community-Based Smart City Digital Twin Platform for Optimised DRM operations and Enhanced Community Disaster ResilienceCommission of European Communities
01/01/202331/12/2027A University Partnership for Acceleration of European UniversitiesCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Holistic, Omnipresent, Resilient Services for future 6G Wireless and Computing EcosystemsCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025CLOUDSKIN: "Adaptive virtualization for AI-enabled Cloud-edge Continuum"European Comission
01/01/202331/12/2025VITAMIN-V: "Virtual Environment and Tool-boxing for Trustworthy Development of RISC-V based Cloud Services".European Commission
01/01/202331/12/2025SECURED: "Scaling Up secure Processing, Anonymization and generation of Health Data"European Commission
01/01/202331/12/2025NEARDATA: "Extreme Near-Data Processing Platform"European Comission
01/01/202331/12/2026CLOUDSTARS: "Cloud Open Source Research Mobility Network"European Commission
01/01/202331/12/2025gaZ: grupo de Arquitectura de Computadores de la Universidad de ZaragozaGobierno de Aragón. Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad
01/01/202331/12/2024Procesador Fuera de Orden Multinúcleo consciente de la aplicación basado en instrucciones abiertas RISC-VGobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
09/12/202230/06/2025QUANTUM COGNITIVE DIGITAL INDUSTRYREPSOL YPF, S.A.
01/12/202230/11/2024Multiscale electromagnetic Imaging of La Palma Island Geothermal SystemMinisterio de Ciencia e Innovación
01/11/202231/10/2025U-space European COMmon dEpLoymentCommission of European Communities
01/11/202231/03/2023Contrato de colaboración para la evolución y mantenimiento correctivo y evolutivo de herramientas de comprobación de conformidad de Trusted Lists de los Estados Miembro de la Unión Europea.ETSI
01/11/202228/02/2023Supercomputación para datos termocronológicos en sistemas petrolíferos: el caso de Colombia y su impacto en la transición energéticaBarcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
19/10/202218/07/2024Evolution of the technological readiness of two components (AINA and A-6MWT) part of the entire FOOXY suite for chronic respiratory patients.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/10/202218/10/2022Distributed indexes.
27/09/202207/10/2022Contracte de col·laboració per el patrocini congrés AkademyKDE e.V.
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6GOpenLab)MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
06/09/202206/09/2022Method of managing task dependencies at runtime in a parallel computing system of a hardware processing system and a hardware acceleration processor
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6G-OpenLab)MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/202231/08/2025Towards a functional continuum operating systemCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Gestión inteligente del cloud continuum: Desarrollo de las funcionalidades clave de un SO (AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025DALEST: "Distributed Analytics and Learning in Edge-to-Supercomputing Technologies"Gobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/09/202231/08/2025CROMAI: "Computational Resources Orchestration and Management for AI"AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/08/202229/08/2022Dispositivo para la realización de una prueba de marcha
01/07/202230/06/2025A EUROPEAN CYBER RESILIENCE FRAMEWORK WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE -ASSISTED ORCHESTRATION & AUTOMATION FOR BUSINESS CONTINUITY, INCIDENT RESPONSE & INFORMATION EXCHANGECommission of European Communities
01/07/202230/06/2025Securing tailings dam infrastructure with an innovative monitoring SystemEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
02/06/202202/06/2022Method for optimizing the management of a flow of data
01/06/202231/05/2023Projecte Building Hope: instal·lació d’aules informàtiques, wifi a escola i connexió a la comunitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Instal·lació de portàtils al centre de desenvolupament comunitari de CasamanceCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Cribratge i seguiment del tractament per Hipertensió Arterial (HTA) en col·lectius d'alta vulnerabilitat amb problemes d’accés al sistema sanitariCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Impactes de la reutilització d’equips informàtics per reduir l’escletxa digital: la experiència de dos centres a La Plata i Rosario (Argentina)Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation Hub (DIH4CAT)DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNIC.
07/04/202231/10/2023Cognitive Fractal and Secure Edge Based On Unique Open-Safe-Reliable-Low Power Hardware Platform NodeGOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, MINECO; European Union Horizon 2020
14/03/202231/07/2022Contrato de colaboración para organizar, preparar y dar soporte a la celebración de pruebas de interoperabilidad remotas para validación de firmas electrónicas AdES y contenedores ASiCETSI
15/02/202201/02/2024Contracte de col·laboració per la implementació i avaluació “EU Blockchain pre-commercial procurement (CNECT/2020/OP/0055)”IOTA Stiftung
25/01/202206/06/2022Ciberseguretat: Desplegament, optimització i securització plataforma monitoritzacióAPOLO ANALYTICS SL
01/01/202231/12/2024Towards a smart and efficient telecom infrastructure meeting current and future industry needsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Atracción de talento y educación en tecnologías y servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2025Hpc EuRopean ConsortiUm Leading Education activitieSEUROPEAN COMMISSION
01/01/202231/12/2022Urban Air Traffic Management DEVelOpment & DEMOnstrationEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202201/09/2022Contrato de colaboración para el asesoramiento y análisis en la economía digital de dispositivos TIC.A.PANGEA COORD.COMUNICACIÓ COOP.
01/01/202231/12/2024Parallel Programming and Acceleration with Heterogeneous Architectures (PPHA)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
15/12/202116/05/2022Ampliació del contracte de col·laboració per serveis de ciberseguretatHOLALUZ-CLIDOM SA
01/12/202130/11/2024Genius. Impulso a la transición energética de industrias intensivas en consumo a través de herramientasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202131/10/2024Beyond 5G – OPtical nEtwork coNtinuumEUROPEAN COMMISSION
01/11/202130/10/2023Life in the AI EraCommission of European Communities
29/10/202129/10/2021Programa que comprova la conformitat de signatures digitals contra la norma JAdES ETSI TS 119182: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); JAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and JAdES baseline signatures"
25/10/202130/06/2022Servei de mentoria científica dins de l'Advisory Board del repte TDA (Tecnologies Digitals Avançades) en CiberseguretatFUNDACIÓ i2CAT
01/10/202129/04/2022NGIatlantic.eu 03_275EUROPEAN COMMISSION
01/10/202130/03/2022NGIatlantic.eu application 03-277EUROPEAN COMMISSION
01/09/202131/08/2024AI-powered Intent-Based packet and Optical transport Networks and edge and cloud computing for beyond 5GAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Mecanismos para la gestión segura y eficiente de información genómica adaptada a laboratorios clínicos: Aspectos de seguridadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Investigación en futuras redes totalmente optimizadas mediante inteligencia artificial - AAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Arquitecturas de Dominio Específico para Sistemas de Computación Energéticamente EficientesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2022Improve the technical maturity of FlowNN and build influence of FlowNN in the industryHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/09/202131/08/2024Supervisión de flota de drones y optimización de los planes de vuelo de operaciones comercialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024artificial Intelligence threat Reporting and Incident response SystemEuropean Commission
01/07/202131/01/2022Diseño e implementación de herramienta de comprobación de conformidad de firmas digitales JAdES Definición de casos de test para evento de pruebas remotas de interoperabilidad de firmas JAdES SoporteETSI
30/06/202131/12/2021Increasing the endurance of large STT-RAM Last-Level caches by using compression and a precise aging modelHiPEAC (NoE - Unión Europea)
25/06/202124/03/2022Trusted and reliable content on future blockchainsEUROPEAN COMMISSION
14/05/202113/11/2022Drones against COVID-19 Propagation by Controlling Capacity in Public SpacesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/04/202129/04/2021Acceso a datos almacenados en un sistema de base de datos
20/04/202120/04/2021Dynamic anomaly forecasting from execution logs
13/04/202131/12/2021COLLIDER - MOCCA TECHNOLOGIESFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/04/202131/03/2022Graph-Driven Acceleration of Graph Neural NetworksNEC Laboratories Europe
01/04/202131/03/2022Evolución y mantenimiento correctivo de herramienta de comprobación de conformidad de Trusted Lists de los estados miembros de la Unión Europea.ETSI
01/04/202131/03/2024Towards EXtreme scale Technologies and Accelerators for euROhpc hw/Sw Supercomputing Applications for exascaleEuropean Commission
01/04/202131/03/2022WalCycData: A data infrastructure for vulnerable road usersEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/202131/03/2024DEEP Software for Exascale ArchitecturesEuropean Commision
31/03/202131/03/2021Distributed indexes
10/02/202131/03/2022Preparación y soporte a la conducción de unas pruebas de interoperabilidad remota sobre el estándar ETSI EN 319 532 sobre correo electrónico certificadoETSI
01/02/202131/07/2021Decentralized data ecosystem for the Open Blockchain for Asset Disposition Alliance. Provision of a Ledger testbed as a permissioned Ethereum ledger that record events or transactions, and run smart cEUROPEAN COMMISSION
01/01/202130/04/2023CONCEPT OF OPERATIONS FOR EUROPEAN U-SPACE SERVICES - EXTENSION FOR URBAN AIR MOBILITYSESAR JOINT UNDERTAKING
01/01/202131/12/2024MENTOR presents a timely proposal to train 6 ESRs in the interdisciplinary field of high industrial importance: ML applications in multi-band optical communications.EUROPEAN COMMISSION
01/01/202131/12/2021EIT-UM-2020-21065EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2023CALLISTO: "Copernicus Artificial Intelligence Services and data fusion with other distributed data sources and processing at the edge to support DIAS and HPC infrastructures".European Commission
01/01/202127/05/2022Projecte FREEDACentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Sensibilització i formació en països de baix IDH via TICCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/12/202031/10/2021CiutadanIA: Intel·ligència Artificial per a tothomGeneralitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Territori
01/11/202030/10/2022Redes inalámbricas integradas en sistemas de computación avanzadosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202031/12/2022H2020-894116-SYN+AIRSESAR JOINT UNDERTAKING
26/10/202026/10/2020Fog computing system and methods
01/10/202030/09/2024Ciberseguridad Industria 4.0AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202030/09/2021IGNNITION: Fast prototyping of complex Graph Neural Networks for network optimizationCommission of European Communities
01/10/202001/10/2020Method and system for determining the amount of oxyden required by a user with respiratory problems
01/10/202031/03/2024INCISIVE: "A multimodal AI-based toolbox and an interoperable health imaging repository for the empowerment of imaging analysis related to the diagnosis, prediction and follow-up of cancer"European Commission
01/09/202031/08/2023A coordinated framework for cyber resilient supply chain systems over complex ICT infrastructuresCommission of European Communities
01/07/202031/12/2020Crowdsourced Obtention and Analytics of Data About the Crowding of Public Spaces for the Benefit of Public Transport and Mobility in CitiesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/07/202001/02/2021DLT4EU - Circular Economy Open CallEuropean Union Horizon 2020
02/06/202002/06/2020Sistema y método para el rastreo de objetos en movimiento en vehículos
01/06/202031/05/2025UPC-Computación de Altas Prestaciones VIIIAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2023Sistemas informáticos y de red descentralizados con recursos distribuidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Arquitectura y programación de computadores escalables de alto rendimiento y bajo consumo. Jerarquía de memoria, gestión de tareas, y optimización de aplicacionesAgencia Estatal de Investigación; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/05/202031/10/2022A Unified Integrated Remain Well Clear Concept in Airspace D-G Class- URCLeaEDSESAR JOINT UNDERTAKING
22/04/202022/07/2020Cap infant sense accés a l'escola des de casaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
13/04/202013/04/2020Merging level cache and data cache units having indicator bits related to speculative execution
01/04/202031/03/2023PROCESAMIENTO DE FLUJO DISTRIBUIDO EN SISTEMAS DE NIEBLA Y BORDE MEDIANTE COMPUTACIÓN TRANSPRECISAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202031/03/2023Marco de asignación de recursos holístico y fundacional para servicios edge computing optimizados y con alto impactoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202031/03/2022Lenovo-BSC Collaboration Agreement: SoW no. 2: ScanflowLenovo Spain SL
01/03/202028/02/2021HahatayCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Dedicated communication for water management and monitoring in the high Andean area of Peru (Phase 2)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/01/202006/01/2020Disabling cache portions during low voltage operations - third continuation
01/01/202030/06/2020EU-US collaboration on NGI - NGI Explorers ProgramCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Research and Development Project with HuaweiHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020InnovaCity 2.0EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Construcció, gestió,manteniment DRONELABAJUNTAMENT CASTELLDEFELS
01/01/202030/09/2023Monitorización IoT de la calidad del aireAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2022gaZ: Grupo de Arquitectura de Computadores de la UZ. Reconocimiento y Financiación de Grupo de Investigación de Referencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, área de Tecnología.Gobierno de Aragón. Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad
01/01/202031/01/2021Certificar la custodia amb BlockchainAgència de Residus de Catalunya
01/01/202031/12/2022MareNostrum Exascale Emulation PlatformEuropean Commission
01/01/202031/12/2022FemIoT: "Agrupament de Tecnologies Emergents IoT"FEDER Unión Europea; Generalitat de Catalunya, DGR
13/11/201931/12/2020FOOXY - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201930/04/2020Fast virtual SoC for advanced GPS algorithm evaluationGENT UNIVERSITEIT
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
30/10/201931/10/2020Preparar y dar soporte a las pruebas remotas de interoperabilidad basados en diferentes estándares de ETSI. Mantener herramientas de comprobación de conformidad de formatos de firmas digitales respectETSI
08/10/201907/10/2022Investigación, formación y prospectiva en sistemas RISC-VMINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
01/10/201930/09/2023Architecting More Than Moore – Wireless Plasticity for Heterogeneous Massive Computer ArchitecturesCommission of European Communities
01/09/201931/08/2025CoCoUnit: An Energy-Efficient Processing Unit for Cognitive ComputingCommission of European Communities
01/09/201930/04/2022Pyrenees Imaging eXperience: an InternationaL networkPrograma INTERREG V A – España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020
01/08/201931/07/2022Research on an architecture/solution for BGP security and the overall problem of and Inter-Domain Routing securityHUAWEI TECHNOLOGIES Co
04/07/201903/07/2020decentraLizEd Data Governance for nExt geneRation internetCommission of European Communities
01/07/201930/11/2021Proyecto POLDER (convocatoria 2019 de EUREKA-ITEA3)STARFLOW, S.L.
01/06/201931/05/2022TRaceo y ACompañamiento en el viaje con medios ITAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022Inteligencia Artificial aplicada a Grafos para Redes Biológicas y de ComunicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022Prestación de servicios de confianza en nubes periféricos descentralizadas para múltiples entornosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022Economía participativa para una plataforma computacional comunitaria descentralizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022Resiliencia Unificada para Sistemas InformáticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/12/2022001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/06/201931/01/2022H2020-825268-LEDGER - Pangea - decentraLizEd Data Governance for nExt geneRation internetEuropean Union Horizon 2020
01/06/201931/05/2023Designing RISC-V-based Accelerators for next generation ComputersFondo Europeo de Desarrollo Regional
24/04/201923/04/2022EUROCONTROL -PHDEUROCONTROL
01/03/201928/02/2020Projecte OrigenCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Comunicación dedicada para la gestión y monitoreo del agua en zona altoandina de Perú (Fase 1)Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Desplegament i test d’una plataforma de monitorització en interiors d’habitatges per donar suport a l’acompanyament de la gent granCentre Cooperació per al Desenvolupament
20/02/201920/02/2020Networking Query Language for Mapping Services in Overlay NetworksSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
12/01/201928/02/2023871174 - HiPEAC 6 - European Network of Excelence on High Performance and Embedded Architecture and CompilationEuropean Horizon 2020. Funding scheme: CSA - Coordination & Support Action. Topic: ICT-04-2015
01/01/201930/06/2023REAL-time monitoring and mitigation of nonlinearCommission of European Communities
01/01/201930/09/2022Gestión de una arquitectura jerárquica Fog-to-cloud para escenarios IoT: Compartición de recursosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Supporting and maintaining the Trusted List Conformance Checker. This includes: fixing identified bugs; updating the tol to match requirements of updated revisions of ETSI TS 119 612; and add the capaETSI
01/01/201930/06/2022Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2020Mejora de la infraestructura científico-técnica del Departamento de Arquitectura de Computadores de la UPCAgencia Estatal de Investigación
01/01/201931/12/2021"Heterogeneous Cloud Computing Systems; Cognitive Cloud Ecosystem"IBM Thomas J. Watson Research Center
01/01/201931/12/2021Benchmarking on Big Data AnalyticsDatabricks
27/06/201328/01/2026Contracte de transferència de tecnologia Talaia Networks, S.L.Talaia Networks, S.L.

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors