Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Arquitectura de Computadors

Arquitectura de Computadors

El Programa d’Arquitectura de Computadors és impartit pel Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC. Aquest Programa de Doctorat, ja de llarga trajectòria, té com a principal objectiu la formació d’investigadors amb una competència internacional en les diferents àrees temàtiques cobertes pel programa, és a dir, arquitectura de computadors, sistemes operatius, comunicacions i xarxes de computadors. 

COORDINADOR/A

Masip Bruin, Xavier

CONTACTE

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel.: 934.054.198
Correu electrònic: doctorat.ac@upc.edu

http://www.ac.upc.edu/ca/docencia/doctorat/programa-de-doctorat-arquitectura-de-computadors

Informació general

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat té un focus temàtic molt clar en l’àrea de l’arquitectura de computadors, per la qual cosa els estudiants que sol·licitin l’admissió al Doctorat han d’aportar un títol de màster en aquesta àrea que defineixi el perfil acadèmic de l’estudiant en l’àrea d’arquitectura de computadors (’computer sciences’). L’adequació d’aquest perfil es justifica en funció del currículum acadèmic presentat pels estudiants en el moment de la sol·licitud d’admissió.

Com a norma general, els estudiants candidats a ser admesos al Programa de Doctorat del Departament d’Arquitectura de Computadors han d’estar en disposició d’un títol de grau preferentment en informàtica o en telecomunicacions i d’un màster realitzat en aquestes àrees, com ara el Master in Innovation and Research in Informatics (MIRI) en qualsevol de les seves àrees d’especialització, Computer Networks and Distributed Systems i High Performance Computing. Els candidats hauran d’aportar a més un sòlid nivell d’anglès i una total predisposició a integrar-se en un grup de treball, a participar en projectes de recerca, a viatjar i a realitzar possibles estades a l’estranger, i a interactuar amb col·legues externs a la Universitat (empreses, centres de recerca, altres grups, etc.).

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:

a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.
g) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Nombre de places

40

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula


Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Arquitectura de Computadors (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
http://www.ac.upc.edu/ca/docencia/doctorat/programa-de-doctorat-arquitectura-de-computadors

CONTACTE:
Munuera Salido, Joana

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel.: 934.054.198
Correu electrònic: doctorat.ac@upc.edu


Convenis amb altres institucions

BSC (Barcelona Supercomputing Center)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat té un focus temàtic molt clar en l’àrea de l’arquitectura de computadors, per la qual cosa els estudiants que sol·licitin l’admissió al Doctorat han d’aportar un títol de màster en aquesta àrea que defineixi el perfil acadèmic de l’estudiant en l’àrea d’arquitectura de computadors (’computer sciences’). L’adequació d’aquest perfil es justifica en funció del currículum acadèmic presentat pels estudiants en el moment de la sol·licitud d’admissió.

Com a norma general, els estudiants candidats a ser admesos al Programa de Doctorat del Departament d’Arquitectura de Computadors han d’estar en disposició d’un títol de grau preferentment en informàtica o en telecomunicacions i d’un màster realitzat en aquestes àrees, com ara el Master in Innovation and Research in Informatics (MIRI) en qualsevol de les seves àrees d’especialització, Computer Networks and Distributed Systems i High Performance Computing. Els candidats hauran d’aportar a més un sòlid nivell d’anglès i una total predisposició a integrar-se en un grup de treball, a participar en projectes de recerca, a viatjar i a realitzar possibles estades a l’estranger, i a interactuar amb col·legues externs a la Universitat (empreses, centres de recerca, altres grups, etc.).

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Així, per tal de garantir el perfil adequat dels candidats en el procés d’admissió en un entorn acadèmic altament heterogeni, el programa ha modificat el seu procediment intern d’admissió i estableix de forma general els requisits per a l’admissió dividits en dos apartats, formal i conceptual, el primer dels quals exclou del segon.

Anàlisi formal (AF):

Consisteix en la presentació dels requisits establerts en la regulació administrativa del programa per a qualsevol estudiant que sol·liciti l’admissió. Se centren a disposar del nivell d’estudis necessari, així com en la comptabilització dels crèdits requerits. El no compliment d’aquest apartat és motiu directe de no admissió en el programa.

Anàlisi conceptual (AC):

S’inclouen els aspectes relacionats amb el grau de coneixement del candidat i les seves capacitats, així com el potencial interès per part d’un grup de recerca en el treball a realitzar. Els requisits en aquest apartat són els següents:

• TU: Títol en enginyeria afí a la temàtica del programa, especialment en informàtica o telecomunicacions. No obstant això, el programa admet també en casos excepcionals perfils en altres àrees, com ara Llicenciatura en Matemàtiques i Màster en Computer Science.

• GD: Disposar d’un grup de recerca vinculat al programa, així com d’un director/tutor o directora/tutora per a realitzar la tesi doctoral.

• BA: Experiència o coneixement explícit en l’àrea, per exemple, sobre la base de la realització d’un treball de fi de màster en l’àrea temàtica, realització de col·laboracions en algun grup en l’àrea de treball, etc.

• IN: Amplis coneixements d’anglès, certificat amb proves globalment admeses (TOEFL, etc.)

• FI: Possible finançament de l’estudiant, sigui en origen o per part del grup en el qual es realitzaria el treball de tesi.

Com a resultat, l’admissió es considerarà sobre la base del resultat de l’expressió següent:
admissió: AF*(0,1TI+0,4GD+0,1BA+0,2IN+0,2FI).

Complements formatius

Per tal de garantir que els estudiants admesos al programa disposen dels coneixements necessaris per garantir en major mesura el seu correcte desenvolupament, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat pot exigir, en funció del perfil d’ingrés dels doctorands, que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, la mateixa Comissió farà un seguiment dels complements cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada. Els complements poden ser de formació investigadora o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS. Tenint en compte el Document d’Activitats del Doctorand, la Comissió podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Així doncs, el programa de doctorat pot requerir als candidats a la realització de certs complements de formació per adequar en la major mesura possible el seu perfil als requeriments quant a coneixements necessaris per realitzar amb normalitat els estudis de doctorat. La quantitat de complements de formació a realitzar dependrà de la formació presentada pels estudiants i pot requerir la realització de 18 o 30 ECTS addicionals, sobre la base dels aspectes següents: 

• Els crèdits de formació es correspondran amb 3 o 5 assignatures de nivell de màster, seleccionades de cursos de màsters enllaçats amb el Programa de Doctorat. 

• La decisió del volum de crèdits a cursar serà presa per la Comissió Acadèmica del PD d’acord amb el perfil dels candidats mostrat per les assignatures cursades en en seu títol d’ingrés al Doctorat, i per tant davant la detecció de possibles llacunes de coneixement. Aquesta decisió no s’estima en uns paràmetres absoluts, atès que la casuística és molt àmplia, perquè comprèn no tan sols el nom de les assignatures, sinó també les hores cursades per assignatura, els continguts temàtics d’aquestes i fins i tot una referència de la universitat d’origen. Per això es fa una anàlisi dels temaris de les assignatures amb especial detall en els temps assignats en els temaris. 

• La selecció de les assignatures concretes a cursar serà presa de manera consensuada per la Comissió Acadèmica del PD juntament amb el tutor o la tutora de l’estudiant, d’acord amb dos principis bàsics: i) Incrementar el coneixement dels candidats en àrees en les quals es detecti una manca de coneixement. ii) Incrementar el coneixement en l’àrea en la qual els estudiants hagin de desenvolupar la seva tesi doctoral.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al programa de doctorat s’haurà de realitzar dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser realitzades dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs. 

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): S’hauran de realitzar durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

De forma general, es consideren molt importants per a la formació i seguiment de l’estudiant les hores de tutoria. Es fa una estimació d’assignació real de tutories a partir dels elements següents:

Nom de l’activitat: Tutoria.

Hores: 2 / setmana × 48 setmanes lectives × 3 anys = 288 hores. 

Caràcter: obligatòria.

En aquestes hores de tutoria els estudiants tindran sessions setmanals de discussió i guia amb el seu tutor o tutora, que els pot canalitzar el treball realitzat, sobre la base tant dels resultats obtinguts com de les previsions realitzades, en la manera que millor s’adeqüi als objectius esperats en la tesi. El tutor o la tutora pot, a més, en aquests moments, discutir amb els estudiants els possibles grups de recerca que estiguin treballant en una àrea comuna i puguin estar interessats a interactuar amb el treball a realitzar pels estudiants o als quals sigui interessant posar-se en contacte per col·laborar. Aquestes tutories inclouen també reunions internes amb altres membres del grup de recerca per tractar aspectes comuns d’investigació.

Aquesta activitat es farà durant tot el temps requerit pels estudiants per realitzar la seva tesi doctoral, que s’estima en tres anys.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El programa disposa de recursos procedents dels grups propis de recerca del Departament d’Arquitectura de Computadors i dels centres de recerca associats al programa, així com dels recursos institucionals aportats per la mateixa Universitat. Així, es poden citar:

1) Recursos dels següents centres de recerca associats al programa:

• BSC: Centre de Supercomputació de Barcelona, http://www.bsc.es

• CCABA: Centre de Comunicacions de Banda Ampla, http://www.ccaba.upc.edu

• CRAE: Aeronautics and Space Research Center

2) Recursos dels grups de recerca i laboratoris associats a el programa:

• ANA/CRAAX:  http://research.ac.upc.edu/ana

• ARC:  http://research.ac.upc.edu/ARCO

• CAP:  http://research.ac.upc.edu/CAP/hpc

• CBA: http://research.ac.upc.edu/cba

• CNDS:  http://research.ac.upc.edu/cnds

• DAMA-UPC: http: // research.ac.upc.edu/dama

• DMAG: http://research.ac.upc.edu/dmag

• ICARUS: http://www.icarus.upc.edu/

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • DIMIC, VLADIMIR: Runtime-assisted optimizations in the on-chip memory hierarchy
  Autor/a: DIMIC, VLADIMIR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 15/09/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: MORETÓ PLANAS, MIQUEL | CASAS GUIX, MARC
  Tribunal:
       PRESIDENT: NIKOLERIS, NIKOS
       SECRETARI: RADOJKOVIC, PETAR
       VOCAL NO PRESENCIAL: PERICAS GLEIM, MIQUEL
  Resum de tesi: Seguint la llei de Moore, el nombre de transistors que contenen els xips ha patit un creixement exponencial, fet que ha provocat un augment de la complexitat dels processadors moderns i, per tant, de la dificultat de la programació eficient d¿aquests sistemes. Per intentar solucionar-ho, s¿han desenvolupat diversos models de programació; un exemple particular en són els models basats en tasques, que fan servir anotacions senzilles per definir treballs paral·lels dins d¿una aplicació. La informació que hi ha al nivell dels sistemes en temps d¿execució (runtime systems) associada amb aquests models de programació ofereix un gran potencial a l¿hora de millorar el disseny del maquinari. D¿altra banda, les limitacions tecnològiques fan que la llei de Moore pugui deixar de complir-se properament, per la qual cosa calen nous paradigmes per mantenir les tendències actuals en la millora de rendiment.L¿objectiu principal d¿aquesta tesi és aprofitar els coneixements que el runtime system té d¿una aplicació paral·lela per millorar el disseny de la jerarquia de memòria dins el xip. L¿acoblament del runtime system i el microprocessador permet millorar el disseny del maquinari sense malmetre la programabilitat d¿aquests sistemes.La primera contribució d¿aquesta tesi consisteix en un conjunt de polítiques d¿inserció a les memòries cau (cache memories) compartides d¿últim nivell que aprofita informació sobre tasques i les dependències de dades entre aquestes. La intuïció que hi ha al darrere d¿aquesta proposta es basa en el fet que els fils d¿execució paral·lels mostren diferents patrons d¿accés a la memòria; fins i tot dins el mateix fil, els accessos a variables diferents sovint segueixen patrons diferents. Les polítiques que s¿hi proposen insereixen línies de la memòria cau a diferents ubicacions lògiques en funció dels tipus de dependència i de tasca als quals correspon la petició de memòria.La segona proposta optimitza l¿execució de les reduccions, que es defineixen com un patró de programació que combina dades d¿entrada per aconseguir la variable de reducció com a resultat. Això s¿aconsegueix mitjançant una tècnica assistida pel runtime system per dur a terme reduccions en la jerarquia de la memòria cau del processador, amb l¿objectiu que la proposta sigui aplicable de manera universal, sense dependre del tipus de la variable a la qual es realitza la reducció, la seva mida o el patró d¿accés. A nivell de programari, es realitza una extensió del model de programació per facilitar que el programador especifiqui les variables de les reduccions que usaran les tasques, així com el nivell de memòria cau desitjat on s¿hauria de realitzar una certa reducció. El compilador font a font (compilador source-to-source) i el runtime system s¿amplien per traduir i passar aquesta informació al maquinari subjacent. A nivell de maquinari, les memòries cau privades i compartides s¿equipen amb unitats funcionals i la lògica corresponent per poder dur a terme les reduccions a la pròpia memòria cau, evitant així moviments de dades innecessaris entre el nucli del processador i la jerarquia de memòria.La tercera contribució proporciona un esquema de priorització assistit pel runtime system per peticions de memòria dins de la jerarquia de memòria del xip. La proposta es basa en la noció de camí crític en el context dels codis paral·lels i en el fet conegut que l¿acceleració de les tasques que formen part del camí crític redueix el temps d¿execució de l¿aplicació sencera. En el context d¿aquest treball, la criticitat de les tasques s¿observa al nivell del seu tipus ja que permet que el programador les indiqui mitjançant anotacions senzilles. L¿acceleració de les tasques crítiques s¿aconsegueix prioritzant les corresponents peticions de memòria dins el microprocessador.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:09:06.

Llistat de tesis en dipòsit

 • CIACCIA, FRANCESCO: Definition of new WAN paradigms enabled by smart measurements
  Autor/a: CIACCIA, FRANCESCO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 14/10/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: SERRAL GRACIÀ, RENÉ | NEMIROVSKY, MARIO DANIEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: RISSO, FULVIO GIOVANNI OTTAVIO
       SECRETARI: PAREKH, SHYAM
       SECRETARI: GARCÍA VIDAL, JORGE
  Resum de tesi: Hoy en día, Internet mueve cantidades considerables de datos debido a aplicaciones que requieren muchos datos (Big Data). En combinación con una reducción en los costes y un aumento en la fiabilidad de los enlaces de acceso a banda ancha, la infraestructura de Internet tiene que hacer frente a nuevosretos, especialmente cuando la información tiene que atravesar grandes distancias geográficas. Esto es el caso de las Redes de Area Extendida (WANs), que típicamente forman parte de la infraestructura de empresas con distintas sedes y oficinas. Hoy en día, los protocoles de transporto en los puntos finales no soncapaces de explotar los recursos de las WANs, las mas comunes siendo implementaciones de TCP, las cuales todavía sufren de fallos en sus diseños que limitan la eficiencia. Desarrollos TCP recientes todavía no garantizan una repartición equitativa de los recursos de red y faltan de visibilidad global.Identificamos SD-WAN como un caso de uso el cual puede facilitar la adopción de nuevos protocoles de transporte, mejorando el comportamiento del trafico de red sobre WANs, sin la necesidad de modificar los puntos finales. En esta tesis exploramos nuevas propuestas en el campo de las medidas de red, las cualespermiten tanto a puntos finales como a router de borde, de ganar visibilidad sobre el estado de la red. Dicha visibilidad añadida permite el desarrollo de mecanismos de control del trafico de red mas inteligentes. Identificamos un caso de uso especifico que pone retos en los escenarios WAN: las conexiones SplitTCP en el caso de un Performance Enhancing Proxy (PEP). En el proyecto vienen definidos nuevos mecanismos que mejoran la explotación y repartición de los recursos de red. En concreto, proponemos un nuevo esquema llamado Receive Window Modulation (RWM), que permite a los routers de borde controlar laratio de envío de una conexión TCP modificando la ventana de recepción declarada por el recibidor. Probamos que dicho controlador puede mejorar la eficiencia y equidad de TCP, utilizando informaciones locales y de contexto obtenidas por medio de medidas de red. RWM también provee un mecanismo de control del trafico privo de perdidas sin dañar el rendimiento de TCP. Hemos validado RWM en un entorno experimental real, demostrando mejoras de hasta el 70% en el rendimiento de TCP. El fenómeno de bufferbloat también viene mitigado, reduciendo la latencia medida hasta tres veces en algunos escenarios.Hemos estudiado un método de estimación del ancho de banda disponible basado en el análisis estadístico de muestras de trafico TCP y de su tiempo de llegada entre paquetes, llamado SABES. La metodología se basa en modelo de dispersión de los paquetes y utiliza técnicas de aprendizaje automático para mejorar su precisión, incluyendo redes neurales profundas (DNN) y estimación de densidad de kernel (KDE). Hemos validado el modelo tanto en entornos simulados como en experimentos reales, obteniendo una mediana del error medio absoluto menor del 10% de la capacidad de red. También hemos estudiadola estimación de la capacidad de red y detección de cuellos de botella con una técnica innovadora que utiliza sondeo activo, que llamamos HIRE. Proponemos un nuevo modelo de dispersión de paquetes el cual tiene en cuenta la latencia de la pareja de paquetes, permitiendo estimar con elevada precisión lacapacidad del camino. HIRE también introduce el concepto de Efecto de corrimiento al rojo para paquetes escondidos, el cual consiste en inyectar paquetes que caducaran debido a su TTL entre parejas de sondeo activo a una ratio de envío especifica. Esta técnica permite localizar la posición del enlace a capacidadmenor en el camino. Hemos validado el modelo en entornos simulados obteniendo un error de estimación inferior al 3% en la mayoría de los escenarios. Una arquitectura que reúne todos los componentes introducidos viene presentada la parte final de la tesis, preparando el terreno para desarrol
 • TRILLA RODRIGUEZ, DAVID: Non-functional considerations of time-randomized processor architectures
  Autor/a: TRILLA RODRIGUEZ, DAVID
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 14/10/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: ABELLA FERRER, JAIME | HERNANDEZ LUZ, CARLES
  Tribunal:
       PRESIDENT: DI CARLO, STEFANO
       SECRETARI: UNSAL, OSMAN SABRI
       VOCAL NO PRESENCIAL: VEGA, AUGUSTO JAVIER
  Resum de tesi: Los Sistemas Críticos Empotrados de Tiempo Real (SCETR) son el subconjunto de sistemas empotrados con requerimientos temporales cuyo mal funcionamiento puede poner en peligro vidas humanas o material valioso. Para obtener evidencias de su correcta operación, los SCETR son diseñados, implementados y desplegados en conformidad con los estándares de fiabilidad y las regulaciones de certificación. Para lograrlo, los SCETR deben seguir estrictos procesos de Validación y Verificación (VyV) de sus propiedades funcionales y no funcionales. Una de las propiedades no funcionales más importantes es la temporalidad, cuya verificación se basa en derivar los tiempos de ejecución en el peor caso de las tareas y generar una planificación de éstas para asegurar el correcto comportamiento temporal del sistema. Sin embargo, el uso de hardware y software de mayor complejidad para poder satisfacer las crecientes demandas de rendimiento en los SCETR provoca un incremento sustancial de los costes de la VyV. En el caso de la VyV temporal, métodos estadísticos como el Análisis Temporal Probabilístico Basado en Mediciones (ATPBM) ayudan a reducir el coste de la VyV en el hardware y software complejo de los SCETR. Para lograrlo, se emplea el uso de la randomización temporal a nivel de hardware. En este sentido, los Procesadores Temporalmente Randomizados (PTR) logran contener los costes de VyV mediante la destrucción de comportamientos patológicos sistemáticos y habilitando el uso de las técnicas de ATPBM. En este contexto, esta tesis demuestra que los diseños hardware y software que incorporan randomización no solo consiguen exitosamente solucionar parte del problema de análisis temporal, sino que también son útiles para analizar otras métricas no funcionales clave en los SCETR cómo la durabilidad, la seguridad y la energía. En términos de durabilidad, esta tesis demuestra que los PTR son de manera natural resilientes ante efectos de envejecimiento del hardware, efectos de inestabilidad en la alimentación y aumentamos esas propiedades proponiendo mejoras a su diseño. Además, los PTR mitigan las amenazas de seguridad e intrusiones mediante la destrucción de la asociación determinista entre el mapeo de memoria y su tiempo de acceso y desarrollamos una metodología en concordancia para una operabilidad segura en automóviles. Finalmente, para la temática energética, introducimos una taxonomía para guiar a los futuros retos en la derivación de estimaciones para consumo energético en el peor caso y marcamos los primeros pasos para usar una metodología tipo ATPBM en estimaciones energéticas bajo los efectos de variaciones de proceso. Siguiendo en la temática energética, esta tesis también muestra como los PTR de manera natural rompen y exponen patrones patológicos de consumo energético y ayudan a cuantificar y validar picos instantáneos de demanda energética. En resumen, esta tesis abre el camino en el uso de los PTR en los SCETR para atacar sus retos emergentes en las temáticas de durabilidad, seguridad y consumo energético.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:08:01.

Llistat de tesis defensades per any

 • ANGLADA SÁNCHEZ, MARTÍ: Exploiting frame coherence in real-time rendering for energy-efficient GPUs.
  Autor/a: ANGLADA SÁNCHEZ, MARTÍ
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669210
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 09/06/2020
  Director/a de tesi: GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA | PARCERISA BUNDO, JOAN MANUEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: DUATO MARÍN, JOSÉ FRANCISCO
       SECRETARI: ARNAU MONTAÑES, JOSÉ MARÍA
       VOCAL NO PRESENCIAL: KAELI, DAVID
  Resum de tesi: La capacitat de càlcul de les GPU mòbils ha augmentat en gran mesura en les darreres generacions, permetent el renderitzat de paisatges complexos en temps real. Nogensmenys, el desig de processar escenes cada vegada més realistes xoca amb el fet que aquests dispositius funcionen amb bateries, i els usuaris n¿esperen llargues durades i una temperatura prou baixa com per a ser agafats còmodament. En conseqüència, millorar l¿eficiència energètica de les GPU mòbils és essencial per a aconseguir els objectius de rendiment i baix consum. Els processadors de la GPU i els seus accessos a memòria són els principals consumidors d¿energia en càrregues gràfiques, però molt d¿aquest consum és malbaratat en càlculs redundants, ja que les animacions produïdes s¿aconsegueixen renderitzant una seqüència d¿imatges molt similars. L¿objectiu d¿aquesta tesi és millorar l¿eficiència energètica de les GPU mòbils mitjançant el disseny de mecanismes microarquitectònics que aprofitin la coherència entre imatges per a reduir els càlculs i accessos redundants inherents a les aplicacions gràfiques.Primerament, ens centrem en reduir càlculs redundants de colors. A les GPU mòbils, sovint s'empra una arquitectura anomenada Tile-Based Rendering, en què la pantalla es divideix en regions que es processen independentment dins del xip. És habitual que més del 80% de les regions de pantalla produeixin els mateixos colors entre imatges consecutives. Proposem Rendering Elimination (RE), un mecanisme que determina acuradament aquests casos computant una signatura de les entrades de totes les regions. Si les signatures de dues imatges són iguals, es reutilitzen els colors calculats a la imatge anterior, el que estalvia tots els càlculs i accessos a memòria de la regió. RE supera àmpliament propostes relacionades de la literatura, aconseguint una reducció del consum energètic del 37% i del temps d¿execució del 33%.Seguidament, ens centrem en reduir càlculs redundants en fragments que eventualment no seran visibles. En aplicacions gràfiques, els objectes es processen en l¿ordre en què son enviats a la GPU, el que sovint causa que resultats ja processats siguin sobreescrits per nous objectes que els oclouen. Per tant, no se sap si un objecte serà visible o no fins que tota l¿escena ha estat processada. Fonamentats en el fet que la visibilitat tendeix a ser constant entre imatges, proposem Early Visibility Resolution (EVR), un mecanisme que prediu la visibilitat basat en informació obtinguda a la imatge anterior. EVR computa i emmagatzema la profunditat del punt visible més llunyà després de processar cada regió de pantalla. Quan es processa una regió a la imatge següent, es prediu que les primitives més llunyanes a el punt guardat seran ocloses i es processen després de les que es prediuen que seran visibles. Addicionalment, aquest esquema de predicció s¿empra en millorar la detecció de regions redundants de RE al no afegir les primitives que es prediu que seran ocloses a les signatures. Amb un cost de maquinari mínim, EVR aconsegueix una millora del consum energètic del 43% i del temps d¿execució del 39%.Finalment, ens centrem a reduir càlculs en regions de pantalla amb poca freqüència espacial. Les GPU actuals produeixen colors mostrejant els triangles una vegada per cada píxel i fent càlculs a cada localització mostrejada. Però la majoria de regions no tenen suficient detall per a necessitar altes freqüències de mostreig, el que implica un malbaratament d¿energia en el càlcul del mateix color en píxels adjacents. Com les freqüències tendeixen a mantenir-se en el temps, proposem Dynamic Sampling Rate (DSR)¸ un mecanisme que analitza les freqüències de les regions una vegada han estat renderitzades i en determina la menor freqüència de mostreig a la que es poden processar, que s¿aplica a la següent imatge. Amb només el cost d¿una unitat que analitzi fre

 • NARO, DANIEL: Security strategies in genomic files
  Autor/a: NARO, DANIEL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669108
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 15/05/2020
  Director/a de tesi: DELGADO MERCE, JAIME M. | LLORENTE VIEJO, SILVIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: MARTI ESCALE, RAMON
       SECRETARI: MEDINA LLINÀS, MANUEL
       VOCAL: DAZA FERNÁNDEZ, VANESSA
  Resum de tesi: Hi han nous mètodes per la seqüenciació i el processament del codi genòmic, permetent descobrir eines de diagnòstic i tractaments en l¿'àmbit mèdic. El resultat de la seqüenciació d¿un genoma es representa en un fitxer, que pot ocupar centenars de gigabytes. Degut a això, hi ha una necessitat d¿una representació estandarditzada on la informació és comprimida.Dins de la ISO, el grup MPEG ha fet servir la seva experiència en compressió de dades multimèdia per comprimir dades genòmiques i desenvolupar l'estàndard MPEG-G, sent la seguretat un dels requeriments principals. L'objectiu de la tesi és garantir aquesta seguretat (encriptant, firmant i definint regles d¿ accés) tan per les dades seqüenciades com per les seves metadades.El primer pas és definir com transportar les dades, metadades i paràmetres de seguretat. Especifiquem un format de fitxer basat en contenidors per tal d'agrupar aquets elements a nivell sintàctic. La nostra solució proposa noves funcionalitats com agrupar múltiples resultats en un mateix fitxer.Pel que fa la seguretat de dades, la nostra proposta utilitza les propietats de la sortida del codificador. Aquesta sortida és estructurada en unitats, cadascuna dedicada a una regió concreta del genoma, permetent una encriptació i firma de dades específica a la unitat. Analitzem el compromís entre seguretat i un enfocament de gra més fi demostrant que configuracions aparentment vàlides poden no ser-ho: si es permet encriptar sols certes sub-unitats d'informació, creuant els continguts no encriptats, podem inferir el contingut encriptat.Quant a metadades, proposem una solució basada en XML separada en una especificació bàsica i en extensions. Podem adaptar l'esquema de metadades als diferents marcs de repositoris genòmics, sense imposar requeriments d¿un marc a un altre. Per simplificar l'ús, plantegem la definició de perfils, és a dir, una llista de les extensions que han de ser present per un marc concret. Fem servir firmes XML i encriptació XML per implementar la seguretat de les metadades.Les nostres solucions per la privacitat limiten qui té accés a les dades, però no en limita l¿'ús. Proposem regles d¿accés representades amb XACML per indicar en quines circumstàncies un usuari té dret d'executar una de les accions especificades a l'API de MPEG-G (per exemple, filtrar les dades per atributs). Presentem algoritmes per combinar regles, per tal de poder definir casos per defecte i excepcions.Els mecanismes de seguretat de MPEG-G protegeixen la informació durant el transport i l'accés. Una vegada l¿usuari ha accedit a les dades, les podria publicar. Per tal d'identificar qui és l'origen del filtratge de dades, proposem un algoritme que genera modificacions úniques i virtualment no detectables. La nostra solució és pionera, ja que els canvis es poden desfer si el secret corresponent és publicat. Per tant, la utilitat de les dades és mantinguda. Demostrem que combinant varis secrets, podem evitar col·lusions.L'API seleccionada per MPEG-G, considera criteris de cerca que no són presents en les taules d¿'indexació. Basant-nos en aquesta API, hem desenvolupat una solució. És basada en un marc de col·laboració, on la combinació de les necessitats dels diferents usuaris i els requeriments de privacitat del pacient, es combinen en una representació ad-hoc que optimitza temps d¿accessos tot i garantint la privacitat i autenticitat de les dades.La majoria de les nostres propostes s¿han inclòs a la versió final de l'estàndard, fusionant-les amb altres proposes (com amb el format del fitxer), demostrant la seva superioritat (com amb els mecanismes de seguretat), i fins i tot sent acceptades directament (com amb les regles de privacitat).

 • RAMÓN-CORTÉS VILARRODONA, CRISTIÁN: Programming models to support data science workflows
  Autor/a: RAMÓN-CORTÉS VILARRODONA, CRISTIÁN
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669728
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 28/09/2020
  Director/a de tesi: BADIA SALA, ROSA MARIA | EJARQUE ARTIGAS, JORGE

  Tribunal:
       PRESIDENT: ANTONIU, GABRIEL
       SECRETARI: GUITART FERNANDEZ, JORDI
       VOCAL NO PRESENCIAL: DJEMAME, KARIM
  Resum de tesi: Els fluxos de treball de Data Science s¿han convertit en una necessitat per progressar en moltes àrees científiques com les ciències de la vida, la salut i la terra. A diferència dels fluxos de treball tradicionals per a la CAP, els fluxos de Data Science són més heterogenis; combinant l¿execució de binaris, simulacions MPI, aplicacions multiprocés, anàlisi personalitzats (possiblement escrits en Java, Python, C / C ++ o R) i computacions en temps real. Mentre que en el passat els experts de cada camp eren capaços de programar i executar petites simulacions, avui dia, aquestes simulacions representen un repte fins i tot per als experts ja que requereixen centenars o milers de nuclis. Per aquesta raó, els llenguatges i models de programació actuals s¿esforcen considerablement en incrementar la programabilitat mantenint un rendiment acceptable.Aquesta tesi contribueix a l¿adaptació de models de programació per a la CAP per afrontar les necessitats i reptes dels fluxos de Data Science estenent COMPSs, un model de programació distribuïda madur, de propòsit general, i basat en tasques. En primer lloc, millorem el nostre prototip per orquestrar diferent programari per a que els usuaris no experts puguin crear fluxos complexos usant un únic model on alguns passos requereixin tecnologies altament optimitzades. Aquesta extensió inclou les anotacions de @binary, @OmpSs, @MPI, @COMPSs, i @MultiNode per a fluxos en Java i Python. En segon lloc, integrem tecnologies de contenidors per permetre als desenvolupadors portar, distribuir i escalar fàcilment les seves aplicacions en plataformes distribuïdes. A més d¿una metodologia senzilla per a paral·lelitzar aplicacions a partir de codis seqüencials, aquesta combinació proporciona una gestió d¿imatges i una implementació d¿aplicacions eficients que faciliten l¿empaquetat i la distribució d¿aplicacions. Distingim entre la gestió de contenidors estàtica, CAP i dinàmica i proporcionem casos d¿ús representatius per a cada escenari amb Docker, Singularity i Mesos.En tercer lloc, dissenyem, implementem i integrem AutoParallel, un mòdul de Python per determinar automàticament la paral·lelització basada en tasques de nius de bucles afins i executar-los en paral·lel en una infraestructura distribuïda. AutoParallel està basat en programació seqüencial, requereix una sola anotació (el decorador @parallel) i permet a un usuari intermig escalar una aplicació a centenars de nuclis.Finalment, proposem una forma d¿estendre els sistemes basats en tasques per admetre dades d¿entrada i sortida continus; permetent així la combinació de fluxos de treball i dades (Fluxos Híbrids) en un únic model. Conseqüentment, els desenvolupadors poden crear fluxos complexos seguint diferents patrons sense l¿esforç de combinar diversos models al mateix temps. A més, per a il·lustrar les capacitats dels Fluxos Híbrids, hem creat una biblioteca (DistroStreamLib) que s¿integra fàcilment amb els models basats en tasques per suportar fluxos de dades. La biblioteca proporciona una representació homogènia, genèrica i simple de seqüències contínues d¿objectes i arxius en Java i Python; permetent gestionar qualsevol tipus de dades sense tractar directament amb el back-end de streaming.

 • REJIBA, ZEINEB: Mobility-aware mechanisms for fog node discovery and selection
  Autor/a: REJIBA, ZEINEB
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669755
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 10/09/2020
  Director/a de tesi: MASIP BRUIN, JAVIER | MARIN TORDERA, EVA

  Tribunal:
       PRESIDENT: JUKAN, ADMELA
       SECRETARI: GARCÍA ALMIÑANA, JORDI
       VOCAL NO PRESENCIAL: MONTEIRO, EDMUNDO
  Resum de tesi: El recent desenvolupament d'aplicacions IoT ha comportat l'aparició del paradigma de fog computing. Dins d'aquest paradigma, els nodes de càlcul presents a la vora de la xarxa poden actuar com a ``fog nodes'' (FN) capaços de processar les tasques dels usuaris, produint així reduccions de latència en comparació amb el model d'execució basat en núvol.Per assolir tot el potencial del fog computing, han sorgit noves qüestions de recerca, principalment a causa del context dinàmic i heterogeni de fog computing. Aquesta tesi se centra especialment en les qüestions següents: Com pot un usuari detectar la presència d'un FN? Com hauria d¿adaptar un usuari en moviment la seva estratègia de descobriment de FN, segons el seu context? Com s¿ha de seleccionar un FN, en el cas de la mobilitat dels usuaris i la mobilitat FN? Aquestes preguntes s¿abordaran al llarg de les diferents aportacions d¿aquesta tesi.La primera contribució consisteix a proposar una solució de descobriment que permeti a l'usuari detectar l¿existència d¿un FN proper. Mitjançant la nostra solució, un FN anuncia la seva presència mitjançant beacons Wi-Fi personalitzats, que seran detectats per l'usuari mitjançant un procés d¿exploració. S'ha desenvolupat una implementació d'aquest enfocament i els seus resultats d¿avaluació han demostrat que resulta en un consum d'energia menyspreable donat el seu ús del Wi-Fi.Això ha suposat la nostra segona contribució, que té com a objectiu millorar l¿exploració Wi-Fi, especialment en el cas de la mobilitat dels usuaris. En una primera fase, aquesta millora va consistir a incorporar informació sobre la topologia dels FN en les beacons que rep l'usuari dels FN anteriors. Hem demostrat que mitjançant l'adaptació del comportament d'escaneig basat en aquesta informació es pot aconseguir un estalvi considerable d¿energia, alhora que es garanteix un índex elevat de descobriment. Tanmateix, com aquest enfocament s'associa a una estructura de topologia FN restrictiva, vam proposar una alternativa diferent, en una segona etapa. Aquesta alternativa aprofita la història de la informació del context cel·lular com a indicador que permet a l'usuari deduir si un FN pot estar present en la seva ubicació. En cas afirmatiu, l'exploració estarà habilitada. Els resultats de la simulació comparant diferents algoritmes de classificació han demostrat que un model basat en seqüències, com un model HMM, és capaç de predir eficaçment la presència de FNs a la ubicació actual de l'usuari.Si bé els enfocaments anteriors s¿han centrat en un desplegament escàs de FNs, la nostra tercera contribució considera una alta densitat d'FNs. En conseqüència, com que hi ha múltiples FNs propers que poden processar les tasques de l'usuari, és important derivar una estratègia de selecció de FN adequada. Aquesta estratègia hauria de tenir en compte el conjunt variable de temps causat per la mobilitat de l'usuari. A més, hauria de minimitzar el nombre de canvis d'un FN a un altre, per mantenir una bona qualitat del servei. Tenint en compte aquestes consideracions, hem demostrat que un enfocament codiciós adaptatiu, que selecciona un FN amb una estimació de retard suficient, aconsegueix els millors resultats.Finalment, a diferència de l'aportació anterior, on l'atenció s'ha fixat en la selecció d'FN quan l'usuari és mòbil, la nostra contribució final tracta sobre les FNs per a vehicles mòbils (VFNs). Tenint en compte la mobilitat d¿aquests VFNs, és important aprofitar al màxim els seus recursos, ja que només estan disponibles per a un temps curt. Així doncs, proposem que, per seleccionar un VFN adequat per a una tasca, una unitat RSU responsable de l'assignació de tasques pot utilitzar consells d'un RSU veí. Aquest consell consisteix en escollir el VFN que suposarà el menor retard de la tasca actual, en funció de l¿experiència del RSU veí. Els resultats han demostrat que,

 • RIERA VILLANUEVA, MARC: Low-power accelerators for cognitive computing
  Autor/a: RIERA VILLANUEVA, MARC
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669828
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 09/10/2020
  Director/a de tesi: ARNAU MONTAÑES, JOSÉ MARÍA | GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO MARIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: MOSHOVOS, ANDREAS
       SECRETARI: TUBELLA MURGADAS, JORDI
       VOCAL NO PRESENCIAL: BROOKS, DAVID
  Resum de tesi: Les xarxes neuronals profundes (DNN) han aconseguit un èxit enorme en aplicacions cognitives, i són especialment eficients en problemes de classificació i presa de decisions com ara reconeixement de veu o traducció automàtica. Els dispositius mòbils depenen cada cop més de les DNNs per entendre el món. Els telèfons i rellotges intel·ligents, o fins i tot els cotxes, realitzen diàriament tasques discriminatòries com ara el reconeixement de rostres o objectes. Malgrat la popularitat creixent de les DNNs, el seu funcionament en sistemes mòbils presenta diversos reptes: proporcionar una alta precisió i rendiment amb un petit pressupost de memòria i energia. Les DNNs modernes consisteixen en milions de paràmetres que requereixen recursos computacionals i de memòria enormes i, per tant, no es poden utilitzar directament en sistemes de baixa potència amb recursos limitats. L'objectiu d'aquesta tesi és abordar aquests problemes i proposar noves solucions per tal de dissenyar acceleradors eficients per a sistemes de computació cognitiva basats en DNNs.En primer lloc, ens centrem en optimitzar la inferència de les DNNs per a aplicacions de processament de seqüències. Realitzem una anàlisi de la similitud de les entrades entre execucions consecutives de les DNNs. A continuació, proposem DISC, un accelerador que implementa una tècnica de càlcul diferencial, basat en l'alt grau de semblança de les entrades, per reutilitzar els càlculs de l'execució anterior, en lloc de computar tota la xarxa. Observem que, de mitjana, més del 60% de les entrades de qualsevol capa de les DNNs utilitzades presenten canvis menors respecte a l'execució anterior. Evitar els accessos de memòria i càlculs d'aquestes entrades comporta un estalvi d'energia del 63% de mitjana.En segon lloc, proposem optimitzar la inferència de les DNNs basades en capes FC. Primer analitzem el nombre de pesos únics per neurona d'entrada en diverses xarxes. Aprofitant optimitzacions comunes com la quantització lineal, observem un nombre molt reduït de pesos únics per entrada en diverses capes FC de DNNs modernes. A continuació, per millorar l'eficiència energètica del càlcul de les capes FC, presentem CREW, un accelerador que implementa un eficient mecanisme de reutilització de càlculs i emmagatzematge dels pesos. CREW redueix el nombre de multiplicacions i proporciona estalvis importants en l'ús de la memòria. Avaluem CREW en un conjunt divers de DNNs modernes. CREW proporciona, de mitjana, una millora en rendiment de 2,61x i un estalvi d'energia de 2,42x.En tercer lloc, proposem un mecanisme per optimitzar la inferència de les RNNs. Les cel·les de les xarxes recurrents realitzen multiplicacions element a element de les activacions de diferents comportes, sigmoides i tanh sent les funcions habituals d'activació. Realitzem una anàlisi dels valors de les funcions d'activació i mostrem que una fracció significativa està saturada cap a zero o un en un conjunto d'RNNs populars. A continuació, proposem CGPA per podar dinàmicament les activacions de les RNNs a una granularitat gruixuda. CGPA evita l'avaluació de neurones senceres cada vegada que les sortides de neurones parelles estan saturades. CGPA redueix significativament la quantitat de càlculs i accessos a la memòria, aconseguint en mitjana un 12% de millora en el rendiment i estalvi d'energia.Finalment, en l'última contribució d'aquesta tesi ens centrem en metodologies de poda estàtica de les DNNs. La poda redueix la petjada de memòria i el treball computacional mitjançant l'eliminació de connexions o neurones redundants. Tanmateix, mostrem que els esquemes de poda previs fan servir un procés iteratiu molt llarg que requereix l'entrenament de les DNNs moltes vegades per ajustar els paràmetres de poda. A continuació, proposem un esquema de poda basat en l'anàlisi de components principals i la importància relativa de les connexions de cada neurona que optimitza u

 • SEMBROIZ AUSEJO, DAVID: Ambient intelligence in buildings. Design and development of an interoperable Internet of Things platform
  Autor/a: SEMBROIZ AUSEJO, DAVID
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/668884
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 06/03/2020
  Director/a de tesi: CAREGLIO, DAVIDE | RICCIARDI, SERGIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: KLINKOWSKI, MIROSLAW
       SECRETARI: SOLE PARETA, JOSEP
       VOCAL: CASTIGLIONE, ARCANGELO
  Resum de tesi: Durant molts anys, s'ha alertat a la població i als governs sobre l'increment en els nivells de pol·lució i d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, que estan posant en perill la nostra vida a la Terra. El sector de les Tecnologies de la Informació i Comunicació, normalment conegut com les TIC, responsable de la informatització de la societat, ha estat senyalat com un dels sectors més importants encarregat d'agreujar tal problema. Però, molt esforç s'està posant per revertir aquesta situació mitjançant l'ús de recursos renovables, com l'energia eòlica o solar. Tot i que els governs han acordat seguir dit camí i evitar l'ús d'energia no renovable tant com sigui possible, no és suficient per erradicar el problema.Encara que el sector de les TIC pugui semblar un problema afegit donada la gran quantitat i l'increment de dispositius connectats, les millores en tecnologia i en hardware estan habilitant noves maneres de lluitar contra l'escalfament global i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.La informatització, anteriorment mencionada, ha forçat a les empreses a evolucionar el seu model de negoci cap a un més enfocat a la utilització de xarxes d'ordinadors per gestionar els seus recursos. Per això, dites companyies s'estan veient forçades a establir les seves seus centrals dintre d'edificis, per tenir un major control sobre la coordinació, connexió i maneig dels seus recursos. Això està provocant un augment en el consum energètic dels edificis, que s'estan convertint en un dels principals problemes.Per poder fer front al problema, la Internet de les Coses o Internet of Things (IoT) ofereix nous paradigmes i alternatives per liderar el canvi. IoT es defineix com la xarxa d'objectes físics i virtuals, capaços de recol·lectar la informació per construir sistemes automatitzats, coneguts com a Sistemes de Gestió Energètica per Edificis, capaços d'extreure conclusions sobre com utilitzar de manera eficient i òptima els recursos de l'edifici. Companyies pertanyents a les TIC han previst aquesta oportunitat de mercat que, en sincronia amb l'aparició de sensors més petits, eficients i duradors, permeten el desenvolupament de sistemes IoT eficients. Però, la falta d'acord en quant a l'estandardització de dits sistemes està creant un escenari caòtic, ja que s'està fent impossible la connectivitat horitzontal entre dits sistemes. A més, la gran quantitat de dades a processar requereix la utilització de tècniques de Big Data per poder garantir respostes en temps acceptables.Aquesta tesi presenta, inicialment, una arquitectura IoT estàndard basada en la Neu, que tracta de fer front als problemes anteriorment presentats mitjançant l'us d'un middleware allotjat a la Neu que ofusca l'arquitectura hardware subjacent i permet l'agregació de la informació originada des de múltiples fonts heterogènies. A més, la informació dels sensors s'exposa perquè qualsevol client de tercers pugui consultar-la, després d'haver-se autenticat.La utilització de sistemes IoT automatitzats per gestionar els recursos dels edificis requereix un alt nivell de fiabilitat, resistència i disponibilitat. La perduda d'informació no està permesa degut a les conseqüències negatives que podría suposar, com una mala presa de decisions. Per això, és obligatori atorgar opcions de backup a les xarxes de sensors per garantir un correcte funcionament inclús quan es produeixen desconnexi ons parcials de la xarxa. Addicionalment, la col·locació dels sensors dintre de l'edifici ha de garantir un consum energètic mínim dintre de les restriccions de desplegament imposades.Finalment, presentem un cas d'ús d'un Sistema de Gestió Energètica per Edificis mitjançant una eina de simulació. Dita eina utilitza com informació d'entrada models probabilístics sobre les accions dels ocupants i models sobre la condició ambiental per actuar sobre els elements de l'edifici i garantir un funcionament òptim i efici

 • SENGUPTA, SOUVIK: Adaptive learning-based resource management strategy in fog-to-cloud
  Autor/a: SENGUPTA, SOUVIK
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669827
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 20/10/2020
  Director/a de tesi: GARCÍA ALMIÑANA, JORDI | MASIP BRUIN, JAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: MARZO LAZARO, JOSE LUIS
       SECRETARI: MARIN TORDERA, EVA
       VOCAL NO PRESENCIAL: LARRABEITI LOPEZ, DAVID
  Resum de tesi: La tecnologia del segle XXI avança ràpidament i ens condueix cap a un nou món intel·ligent, creant nous models d'arquitectures informàtiques. Fog-to-Cloud (F2C) és un d¿ells, i sorgeix per garantir el compromís d¿acostar les instal·lacions informàtiques aprop de la xarxa i també ajudar el sistema informàtic a gran escala a ser més intel·ligent. Com que el F2C es troba en un estat preliminar, un dels majors reptes d¿aquest paradigma tecnològic és gestionar eficientment els recursos informàtics. Per fer front a aquest repte, en aquest treball hem centrat el nostre interès en dissenyar un marc arquitectònic per construir un mecanisme de gestió de recursos adequat, adaptatiu i eficient a F2C.F2C ha estat concebut com una plataforma informàtica combinada, coordinada i jeràrquica, on participen un gran nombre de dispositius heterogenis. La seva versatilitat planteja un gran repte per gestionar-los de manera eficaç. Els serveis que s'hi executen consten de diverses tasques, que tenen requisits de recursos diferents. Per tant, conèixer les característiques dels dispositius participants i dels serveis que ofereix el sistema és un requisit per dissenyar mecanismes eficaços i de gestió de recursos en un sistema habilitat per F2C. Tenint en compte aquests fets, inicialment ens hem centrat en identificar i definir el model taxonòmic per a tots els dispositius i sistemes implicats en l'execució de tasques de serveis.Qualsevol sistema habilitat per F2C inclou en un gran nombre de dispositius petits i connectats (conegut com a Internet of Things, o IoT) que generen una quantitat contínua i colossal de dades de detecció capturant diversos events ambientals. Aquestes dades són un dels ingredients clau per a diversos serveis intel·ligents que ofereix F2C. A més, el seguiment continu dels dispositius participants genera igualment una gran quantitat d'informació estadística. En particular, en tenir aquesta informació, es fa molt més fàcil conèixer la disponibilitat i la idoneïtat dels dispositius per executar algunes tasques i oferir alguns serveis. Per tant, per garantir millors serveis sensibles a la latència, és essencial distribuir de manera equilibrada i segura la informació estadística per la xarxa. Tenint en compte aquests assumptes, també hem proposat i dissenyat un entorn de base de dades segura i distribuïda per gestionar de manera eficaç i segura les dades a la xarxa.Per construir un sistema avançat i intel·ligent es necessita un mecanisme eficaç per a la gestió de l'ús dels recursos del sistema. Normalment, el procés d¿utilització i manipulació de recursos depèn principalment del mecanisme de selecció i assignació de recursos. La predicció de l¿ús i el rendiment de recursos (per exemple, RAM, CPU, disc, etc.) en termes de temps d¿execució de tasques ajuda al procés de selecció i assignació. Adoptar les tècniques d¿aprenentatge automàtic (conegut com a Machine Learning, o ML) és molt útil per dissenyar un mecanisme d¿assignació de recursos avançat i sofisticat en el sistema habilitat per F2C. L¿adopció i la realització de tècniques de ML en un sistema F2C és una tasca complexa. Especialment, la diversificació general i molts altres problemes plantegen un gran repte per realitzar amb èxit les tècniques de ML. Per tant, en aquesta recerca hem proposat i dissenyat dos possibles esquemes arquitectònics diferents per realitzar tècniques de ML en el sistema habilitat per F2C per aconseguir un mecanisme de gestió de recursos adaptatiu, avançat i sofisticat en un sistema F2C. Les nostres propostes són els primers passos per dissenyar un marc arquitectònic general per al mecanisme de gestió de recursos en un sistema habilitat per F2C.

 • SUÁREZ-VARELA MACIÁ, JOSÉ RAFAEL: Enabling knowledge-defined networks: Deep reinforcement learning, graph neural networks and network analytics
  Autor/a: SUÁREZ-VARELA MACIÁ, JOSÉ RAFAEL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669212
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 26/06/2020
  Director/a de tesi: BARLET ROS, PERE | CABELLOS APARICIO, ALBERTO

  Tribunal:
       PRESIDENT: CASAS HERNANDEZ, PEDRO
       SECRETARI: CARRERA PÉREZ, DAVID
       VOCAL: FRANÇOIS, JÉRÔME
  Resum de tesi: En este contexto, el paradigma de Redes Definidas por Conocimiento (KDN) destaca la falta de adopción de técnicas de AI en redes y, como resultado, propone una nueva arquitectura basada en Redes Definidas por Software (SDN) y en técnicas modernas de análisis de red para facilitar el despliegue de soluciones basadas en ML.Esta tesis pretende representar un avance en la realización de redes basadas en KDN. En particular, investiga la aplicación de técnicas de AI para operar las redes de forma más eficiente y automática. Para ello, identificamos dos componentes en el contexto de KDN cuyo desarrollo puede resultar esencial para conseguir redes operadas autónomamente en el futuro: (i) el módulo de control automático y (ii) la plataforma de análisis de red.La primera parte de esta tesis aborda la construcción del módulo de control automático. En primer lugar, se explora el uso de algoritmos de Aprendizaje Profundo por Refuerzo (DRL) para optimizar el encaminamiento de tráfico en redes. DRL ha demostrado una capacidad sobresaliente para resolver problemas de toma de decisiones en otros campos. Sin embargo, los primeros trabajos que han aplicado DRL a la optimización del encaminamiento en redes no han conseguido rendimientos satisfactorios. Frente a dichas soluciones previas, proponemos una representación más elaborada de la red que facilita a los agentes DRL aprender estrategias de encaminamiento eficientes. Nuestra evaluación muestra que cuando los agentes DRL utilizan la representación propuesta logran mayor rendimiento y aprenden más rápido cómo encaminar el tráfico en un caso práctico en Redes de Transporte Ópticas (OTN). En segundo lugar, se presentan las bases sobre la utilización de Redes Neuronales de Grafos (GNN) para construir herramientas de optimización de red. Las GNN constituyen una nueva familia de modelos de DL específicamente diseñados para operar y generalizar sobre grafos de tamaño y estructura variables. Esta tesis destaca la idoneidad de las GNN para modelar las relaciones entre diferentes elementos de red que se representan intrínsecamente como grafos (p. ej., topología, encaminamiento). En particular, utilizamos una arquitectura GNN específicamente diseñada para optimizar el encaminamiento de tráfico que, a diferencia de las propuestas anteriores basadas en ML, es capaz de generalizar correctamente sobre topologías, configuraciones de encaminamiento y tráfico nunca vistos durante el entrenamiento.La segunda parte de esta tesis investiga el diseño de herramientas de análisis de red eficientes en el contexto de KDN. El análisis de red resulta esencial para proporcionar al plano de control una visión completa y actualizada del estado de la red. No obstante, esto no es una tarea trivial considerando que esta información representa una cantidad masiva de datos en despliegues de red reales. Esta parte de la tesis analiza los principales aspectos a considerar a la hora de medir y clasificar el tráfico en SDN (p. ej., escalabilidad, exactitud, coste). Como resultado, se propone una solución práctica que genera informes de medidas de tráfico a nivel de flujo similares a los de NetFlow/IPFIX en redes tradicionales. El sistema propuesto utiliza sólo funciones soportadas por OpenFlow, actualmente uno de los estándares más consolidados en SDN, y permite mantener de forma eficiente estadísticas de tráfico en conmutadores con características básicas y enviarlas de forma asíncrona hacia el plano de control. Asimismo, un sistema que combina ML e Inspección Profunda de Paquetes (DPI) identifica las aplicaciones que generan cada flujo de tráfico.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:07:30.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:CADENELLI, NICOLA
Títol:Hardware/software co-design for data-intensive genomics workloads
Data lectura:19/12/2019
Tutor/a:BECERRA FONTAL, YOLANDA
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Codirector/a:POLO BARDÉS, JORDÀ
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Cadenelli, N. (2019). Hardware/software co-design for data-intensive genomics workloads.

Jaksic, Z.; Cadenelli, N.; Buchaca, D.; Polo, J.; Berral, J.; Carrera, D. (2020). A highly parameterizable framework for Conditional Restricted Boltzmann Machine based workloads accelerated with FPGAs and OpenCL. (JCR Impact Factor-2018: 5.768; Quartil: Q1)

AUTOR/A:MARRÓN VIDA, DIEGO
Títol:Improving decision tree and neural network learning for evolving data-streams
Data lectura:19/12/2019
Director/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Codirector/a:BIFET FIGUEROL, ALBERT CARLES
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Marron, D. (2019). Improving decision tree and neural network learning for evolving data-streams.

AUTOR/A:BAIG, SHUJA-UR-REHMAN
Títol:Data center's telemetry reduction and prediction through modeling techniques
Data lectura:17/12/2019
Tutor/a:BECERRA FONTAL, YOLANDA
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Codirector/a:BERRAL GARCÍA, JOSEP LLUÍS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Baig, S.; Iqbal, W.; Berral, J.; Erradi, A.; Carrera, D. (2019). Adaptive prediction models for data center resources utilization estimation. (JCR Impact Factor-2018: 4.682; Quartil: Q1)

Baig, S.; Iqbal, W.; Berral, J.; Erradi, A.; Carrera, D. (2019). Real-time data center's telemetry reduction and reconstruction using Markov chain models. (JCR Impact Factor-2018: 4.463; Quartil: Q1)

Baig, S.; Iqbal, W.; Berral, J.; Carrera, D. (2020). Adaptive sliding windows for improved estimation of data center resource utilization. (JCR Impact Factor-2018: 5.768; Quartil: Q1)

AUTOR/A:GARRIDO PLATERO, LUIS ANGEL
Títol:Virtualization techniques for memory resource exploitation
Data lectura:26/11/2019
Director/a:CARPENTER, PAUL MATTHEW
Codirector/a:BADIA SALA, ROSA MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Garrido, L. (2019). Virtualization techniques for memory resource exploitation.

Garrido, L.; Nishtala, R.; Carpenter, P. (2019). Continuous-action reinforcement learning for memory allocation in virtualized servers.

Garrido, L.; Nishtala, R.; Carpenter, P. (2019). SmarTmem: Intelligent management of transcendent memory in a virtualized server.

AUTOR/A:BAIG VIÑAS, ROGER
Títol:Development and management of collective network and cloud computing infrastructures
Data lectura:18/11/2019
Director/a:NAVARRO MOLDES, LEANDRO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Baig, R. (2019). Development and management of collective network and cloud computing infrastructures.

AUTOR/A:MUTLU, BURCU
Títol:An extensive study on iterative solver resilience: characterization, detection and prediction
Data lectura:12/11/2019
Tutor/a:CRISTAL KESTELMAN, ADRIAN
Director/a:UNSAL, OSMAN SABRI
Codirector/a:KESTOR, GOKCEN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Mutlu, B. (2019). An extensive study on iterative solver resilience: characterization, detection and prediction.

Mutlu, B.; Kestor, G.; Cristal, A.; Unsal, O.; Krishnamoorthy, S. (2019). Ground-truth prediction to accelerate soft-error impact analysis for iterative methods.

AUTOR/A:KAHVAZADEH, SARANG
Títol:Security architecture for Fog-To-Cloud continuum system
Data lectura:12/11/2019
Director/a:MASIP BRUIN, JAVIER
Codirector/a:MARIN TORDERA, EVA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Kahvazadeh, S. (2019). Security architecture for Fog-To-Cloud continuum system.

Kahvazadeh, S.; Masip, X.; Diaz, R.; Marin, E.; Alejandro Jurnet Bolarin; Garcia, J.; Juan Ferrer, A.; Simo, E. (2019). Balancing security guarantees vs QoS provisioning in combined fog-to-cloud systems.

AUTOR/A:VILLALBA NAVARRO, ÁLVARO
Títol:Scalable processing of aggregate functions for data streams in resource-constrained environments
Data lectura:05/09/2019
Director/a:CARRERA PÉREZ, DAVID
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Villalba, Á. (2019). Scalable processing of aggregate functions for data streams in resource-constrained environments.

Villalba, Á.; Carrera, D. (2019). Constant-time approximate sliding window framework with error control.

AUTOR/A:ASIFUZZAMAN, KAZI
Títol:Evaluation of STT-MRAM main memory for HPC and real-time systems
Data lectura:29/07/2019
Tutor/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Director/a:RADOJKOVIC, PETAR
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Asifuzzaman, K. (2019). Evaluation of STT-MRAM main memory for HPC and real-time systems.

Asifuzzaman, K.; Fernández, M.; Radojkovic, P.; Abella, J.; Cazorla, F. J. (2019). STT-MRAM for real-time embedded systems: performance and WCET implications.

AUTOR/A:YAZDANI AMINABADI, REZA
Títol:Ultra low-power, high-performance accelerator for speech recognition
Data lectura:25/07/2019
Director/a:ARNAU MONTAÑES, JOSÉ MARÍA
Codirector/a:GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO M.
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Yazdani, R. (2019). Ultra low-power, high-performance accelerator for speech recognition.

Yazdani, R.; Arnau, J.; Gonzalez, A. (2019). A low-power, high-performance speech recognition accelerator. (JCR Impact Factor-2018: 3.131; Quartil: Q1)

Yazdani, R.; Arnau, J.; Gonzalez, A. (2019). Leveraging run-time feedback for efficient ASR acceleration.

AUTOR/A:JAULMES, LUC ÉTIENNE
Títol:Exploiting task-based programming models for resilience
Data lectura:21/06/2019
Director/a:CASAS GUIX, MARC
Codirector/a:MORETÓ PLANAS, MIQUEL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Jaulmes, L. (2019). Exploiting task-based programming models for resilience.

Jaulmes, L.; Moreto, M.; Valero, M.; Casas, M. (2019). A vulnerability factor for ECC-protected memory.

AUTOR/A:SHARIATI, MOHAMMAD BEHNAM
Títol:Design, monitoring and performance evaluation of high capacity optical networks
Data lectura:22/02/2019
Director/a:VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO
Codirector/a:COMELLAS COLOME, JAUME
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Shariati, M. (2019). Design, monitoring and performance evaluation of high capacity optical networks.

Velasco, L.; Shariati, M.; Boitier, F.; Layec, P.; Ruiz, M. (2019). Learning life cycle to speed up autonomic optical transmission and networking adoption. (JCR Impact Factor-2017: 2.742; Quartil: Q1)

Shariati, M.; Fresi, F.; Ruiz, M.; Cugini, F.; Velasco, L. (2019). Optical signal tracking for robust PAM4 deployment in filterless metro network scenarios.

Shariati, M.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2019). Out-of-field generic ML training with in-field specific adaptation to facilitate ML deployments.

Shariati, M.; Ruiz, M.; Comellas, J.; Velasco, L. (2019). Feature-based optical spectrum monitoring for failure detection and identification.

AUTOR/A:OZEN, GÜRAY
Títol:Compiler and runtime based parallelization & optimization for GPUs
Data lectura:13/12/2018
Director/a:LABARTA MANCHO, JESUS JOSE
Codirector/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Ozen, G. (2018). Compiler and runtime based parallelization & optimization for GPUs.

AUTOR/A:TAN, XUBIN
Títol:Hardware runtime management for task-based programming models
Data lectura:26/11/2018
Director/a:ALVAREZ MARTINEZ, CARLOS
Codirector/a:JIMENEZ GONZALEZ, DANIEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Tan, X. (2018). Hardware runtime management for task-based programming models.

AUTOR/A:SALAMI, BEHZAD
Títol:Aggressive undervolting of FPGAs: power & reliability trade-offs
Data lectura:19/11/2018
Director/a:CRISTAL KESTELMAN, ADRIAN
Codirector/a:UNSAL, OSMAN SABRI
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Salami, B.; Unsal, O.; Cristal, A. (2018). A demo of FPGA aggressive voltage downscaling: power and reliability tradeoffs.

Salami, B.; Unsal, O.; Cristal, A. (2018). Fault characterization through FPGA undervolting.

Salami, B.; Unsal, O.; Cristal, A. (2019). Evaluating built-in ECC of FPGA on-chip memories for the mitigation of undervolting faults.

AUTOR/A:PÉREZ VELA, ALBA
Títol:Bringing cognition to multilayer transport networks
Data lectura:09/11/2018
Director/a:VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO
Codirector/a:RUIZ RAMÍREZ, MARC
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
P. Vela, Alba (2018). Bringing cognition to multilayer transport networks.

Esmenats, P.; Casellas Regi, Ramon; Gifré, L.; P. Vela, Alba; Ruiz, M.; Martínez, R.; Velasco, L. (2019). Autonomic NFV network services on top of disaggregated optical metro networks.

AUTOR/A:LORDAN GOMIS, FRANCESC-JOSEP
Títol:Programming models for mobile environments
Data lectura:20/07/2018
Director/a:BADIA SALA, ROSA MARIA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Lordan, F. (2018). Programming models for mobile environments.

AUTOR/A:ZIVANOVIC, DARKO
Títol:Memory systems for high-performance computing: the capacity and reliability implications
Data lectura:02/07/2018
Tutor/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Director/a:RADOJKOVIC, PETAR
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Zivanovic, D. (2018). Memory systems for high-performance computing: the capacity and reliability implications.

Radulovic, M.; Asifuzzaman, K.; Zivanovic, D.; Rajovic, N.; Carpenter, P.; Radojkovic, P.; Ayguade, E. (2018). Mainstream vs. emerging HPC: metrics, trade-offs and lessons learned.

Zivanovic, D.; Esmaili, P.; Moré, S.; Bartolomé, J.; Carpenter, P.; Radojkovic, P.; Ayguade, E. (2019). DRAM errors in the field: a statistical approach.

AUTOR/A:MORALES ALCAIDE, FERNANDO
Títol:Towards cognitive in-operation network planning
Data lectura:15/06/2018
Director/a:VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO
Codirector/a:RUIZ RAMÍREZ, MARC
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Morales, F. (2018). Towards cognitive in-operation network planning.

Morales, F.; Festa, P.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2018). Performance evaluation of the VNT reconfiguration algorithm based on traffic prediction.

Morales, F.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2018). Metro-flow traffic modelling for cognitive adaptation of core virtual network topologies.

AUTOR/A:ROYUELA ALCÁZAR, SARA
Títol:High-level Compiler Analysis for OpenMP
Data lectura:11/06/2018
Director/a:MARTORELL BOFILL, XAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Serrano, M.; Royuela, S.; Marongiu, A.; Quiñones, E. (2018). Predictable parallel programming with OpenMP.

Serrano, M.; Royuela, S.; Quiñones, E. (2018). Towards an OpenMP specification for critical real-time systems.

Royuela, S.; Martorell, X.; Quiñones, E.; Pinho, L. (2018). Safe parallelism: Compiler analysis techniques for Ada and OpenMP.

AUTOR/A:TABANI, HAMID
Títol:Low-Power Architectures for Automatic Speech Recognition
Data lectura:21/02/2018
Director/a:TUBELLA MURGADAS, JORDI
Codirector/a:GONZÁLEZ COLÁS, ANTONIO M.
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Tabani, H. (2018). Low-Power Architectures for Automatic Speech Recognition.

Tabani, H.; Arnau, J.; Tubella, J.; Gonzalez, A. (2018). A novel register renaming technique for out-of-order processors.

AUTOR/A:BARBOSA CARLOS DE SOUZA, VITOR
Títol:Mechanisms for Service-oriented Resource Allocation in IoT
Data lectura:29/01/2018
Director/a:MASIP BRUIN, JAVIER
Codirector/a:MARIN TORDERA, EVA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Barbosa, V. (2018). Mechanisms for Service-oriented Resource Allocation in IoT.

AUTOR/A:MESTRES SUGRAÑES, ALBERT
Títol:Knowledge-Defined Networking: A Machine Learning Based Approach for Network and Traffic Modeling
Data lectura:12/12/2017
Director/a:CABELLOS APARICIO, ALBERTO
Codirector/a:ALARCON COT, EDUARDO JOSE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Abadal, S.; Llatser, I.; Mestres, A.; Solé-Pareta, J.; Alarcon, E.; Albert Cabellos-Aparicio (2017). Fundamentals of graphene-enabled wireless on-chip networking.

Mestres, A. (2017). Knowledge-Defined Networking: A Machine Learning Based Approach for Network and Traffic Modeling.

Abadal, S.; Mestres, A.; Torrellas, J.; Alarcon, E.; Albert Cabellos-Aparicio (2018). Medium access control in wireless network-on-chip: a context analysis. (JCR Impact Factor-2018: 10.356; Quartil: Q1)

Mestres, A.; Alarcon, E.; Albert Cabellos-Aparicio (2018). A machine learning-based approach for virtual network function modeling.

AUTOR/A:MILIC, UGLJESA
Títol:Multicore Architecture Optimizations for HPC Applications
Data lectura:21/11/2017
Tutor/a:AYGUADÉ PARRA, EDUARD
Director/a:RAMIREZ BELLIDO, ALEJANDRO
Codirector/a:RICO CARRO, ALEJANDRO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Milic, U. (2017). Multicore Architecture Optimizations for HPC Applications.

AUTOR/A:SINAEEPOURFARD, AMIR
Títol:Hierarchical Distributed Fog-to-Cloud Data Management in Smart Cities
Data lectura:08/11/2017
Director/a:GARCÍA ALMIÑANA, JORDI
Codirector/a:MASIP BRUIN, JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sinaeepourfard, A. (2017). Hierarchical Distributed Fog-to-Cloud Data Management in Smart Cities.

Sinaeepourfard, A.; Garcia, J.; Masip, X.; Marin, E. (2017). Fog-to-Cloud (F2C) Data Management for Smart Cities.

AUTOR/A:TORRENTS LAPUERTA, MARTI
Títol:Improving Prefetching Mechanisms for Tiled CMP Platforms
Data lectura:28/11/2016
Director/a:MARTINEZ MORAIS, RAUL
Codirector/a:MOLINA CLEMENTE, CARLOS MA.
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Torrents, M. (2016). Improving Prefetching Mechanisms for Tiled CMP Platforms.

AUTOR/A:SUBASI, OMER
Títol:Reliability for Exascale Computing: System Modelling and Error Mitigation for Task-parallel HPC Applications
Data lectura:27/10/2016
Director/a:LABARTA MANCHO, JESUS JOSE
Codirector/a:UNSAL, OSMAN SABRI
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Subasi, O. (2016). Reliability for Exascale Computing: System Modelling and Error Mitigation for Task-parallel HPC Applications.

Subasi, O.; Unsal, O.; Labarta, J.; Yalcin, G.; Cristal, A. (2016). CRC-based memory reliability for task-parallel HPC applications.

Subasi, O.; Di, S.; Bautista Gomez, Leonardo Arturo; Balaprakash, P.; Unsal, O.; Labarta, J.; Cristal, A.; Cappello, F. (2016). Spatial support vector regression to detect silent errors in the exascale era.

AUTOR/A:RANA, MANISH
Títol:Statistical Analysis and Design of Subthreshold Operation Memories
Data lectura:18/10/2016
Director/a:CANAL CORRETGER, RAMON
Codirector/a:AMAT BERTRÁN, ESTEVE
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Rana, M. (2016). Statistical Analysis and Design of Subthreshold Operation Memories.

Rana, M.; Canal, R.; Amat, E.; Rubio, A. (2017). Statistical analysis and comparison of 2T and 3T1D e-DRAM minimum energy operation. (JCR Impact Factor-2017: 1.512; Quartil: Q3)

AUTOR/A:RODRÍGUEZ NATAL, ALBERTO
Títol:Decoupling State from Control in Software-Defined Networking
Data lectura:04/07/2016
Director/a:CABELLOS APARICIO, ALBERTO
Codirector/a:MAINO, FABIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Rodriguez, A. (2016). Decoupling State from Control in Software-Defined Networking.

AUTOR/A:ASENSIO GARCÍA, ADRIÁN
Títol:Orchestrating Datacenters and Networks to Facilitate the Telecom Cloud
Data lectura:10/06/2016
Director/a:VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Asensio, A. (2016). Orchestrating Datacenters and Networks to Facilitate the Telecom Cloud.

Asensio, A.; Ruiz, M.; Contreras, L.M.; Velasco, L. (2016). Dynamic virtual network connectivity services to support C-RAN backhauling. (JCR Impact Factor-2016: 2.261; Quartil: Q2)

Asensio, A.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2016). Requirements to support cloud, video and 5G services on the telecom cloud.

Asensio, A.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2016). Connectivity requirements for cloud-based services.

AUTOR/A:GIFRE RENOM, LLUÍS
Títol:In-Operation Planning in Flexgrid Optical Core Networks
Data lectura:03/06/2016
Director/a:VELASCO ESTEBAN, LUIS DOMINGO
Codirector/a:NAVARRO MAS, JOSE
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Gifre, L. (2016). In-Operation Planning in Flexgrid Optical Core Networks.

Castro, A.; Velasco, L.; Gifre, L.; Chen, C.; Yin, J.; Zhu, Z.; Proietti, R.; Yoo, S. (2016). Brokered orchestration for end-to-end service provisioning across heterogeneous multi-operator (Multi-AS) optical networks. (JCR Impact Factor-2016: 3.671; Quartil: Q1)

Gifre, L.; Contreras, L.; Lopez, V.; Velasco, L. (2016). Big data analytics in support of virtual network topology adaptability.

Castro, A.; P. Vela, Alba; Gifre, L.; Proietti, R.; Cen, C.; Yin, J.; Chen, X.; Cao, Z.; Zhu, Z.; Mishra, V.; Velasco, L.; Yoo, S. (2016). Experimental demonstration of heterogeneous cross stratum broker for scientific applications.

Gifre, L.; Velasco, L. (2016). Performance evaluation of video distribution in the telecom cloud.

Gifre, L.; Morales, F.; Velasco, L.; Ruiz, M. (2016). Big data analytics for the virtual network topology reconfiguration use case.

Gifre, L.; Ruiz, M.; Velasco, L. (2016). Modulation format-aware restoration and re-optimization in Flexgrid optical networks.

AUTOR/A:PRAT PÉREZ, ARNAU
Títol:Scalable Community Detection for Social Networks
Data lectura:03/03/2016
Director/a:LARRIBA PEY, JOSEP
Codirector/a:DOMINGUEZ SAL, DAVID
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Prat, A. (2016). Scalable Community Detection for Social Networks.

Kolbay, B. (2016). Understanding relations between structure and attributes in real networks.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2024UPC-Computación de Altas Prestaciones VIIIAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Sistemas informáticos y de red descentralizados con recursos distribuidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/05/202007/05/2021Subcontratación de servicios de Coordinación, Gestión y Dirección de un plan de formación en materia de Ciberseguridad para l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya y la dinamización de la formación oEVERIS BPO, SLU
01/05/202001/11/2022A Unified Integrated Remain Well Clear Concept in Airspace D-G Class- URCLeaEDCommission of European Communities
14/04/202014/04/2020Merging level cache and data cache units having indicator bits related to speculative execution
01/04/202031/03/2023PROCESAMIENTO DE FLUJO DISTRIBUIDO EN SISTEMAS DE NIEBLA Y BORDE MEDIANTE COMPUTACIÓN TRANSPRECISAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202031/03/2023Marco de asignación de recursos holístico y fundacional para servicios edge computing optimizados y con alto impactoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
07/01/202007/01/2020Disabling cache portions during low voltage operations - third continuation
01/01/202030/06/2020EU-US collaboration on NGI - NGI Explorers ProgramCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Research and Development Project with HuaweiHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020InnovaCity 2.0EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Construcció, gestió,manteniment DRONELABAJUNTAMENT CASTELLDEFELS
01/01/202031/12/2022Monitorización IoT de la calidad del aireAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/11/201931/12/2020FOOXY - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201930/04/2020Fast virtual SoC for advanced GPS algorithm evaluationGENT UNIVERSITEIT
30/10/201931/10/2020Preparar y dar soporte a las pruebas remotas de interoperabilidad basados en diferentes estándares de ETSI. Mantener herramientas de comprobación de conformidad de formatos de firmas digitales respectETSI
01/09/201931/08/2024CoCoUnit: An Energy-Efficient Processing Unit for Cognitive ComputingCommission of European Communities
01/08/201931/07/2022Research on an architecture/solution for BGP security and the overall problem of and Inter-Domain Routing securityHUAWEI TECHNOLOGIES Co
04/07/201903/07/2020decentraLizEd Data Governance for nExt geneRation internetCommission of European Communities
26/06/201926/07/2019Desenvolupament prova de concepte d'arquitectura BIG DATAFUNDACIÓ i2CAT
01/06/201931/05/2021TRaceo y ACompañamiento en el viaje con medios ITAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Inteligencia Artificial aplicada a Grafos para Redes Biológicas y de ComunicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Prestación de servicios de confianza en nubes periféricos descentralizadas para múltiples entornosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Economía participativa para una plataforma computacional comunitaria descentralizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Resiliencia Unificada para Sistemas InformáticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
24/04/201923/04/2022EUROCONTROL -PHDEUROCONTROL AGENCY
19/03/201931/07/2020Mejora de la infraestructura científico-técnica del Departamento de Arquitectura de Computadores de la UPCMinisterio de Ciencia e Innovación
20/02/201920/02/2020Networking Query Language for Mapping Services in Overlay NetworksSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
01/01/201931/12/2022REAL-time monitoring and mitigation of nonlinearCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Gestión de una arquitectura jerárquica Fog-to-cloud para escenarios IoT: Compartición de recursosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Supporting and maintaining the Trusted List Conformance Checker. This includes: fixing identified bugs; updating the tol to match requirements of updated revisions of ETSI TS 119 612; and add the capaETSI
01/01/201931/12/2020Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
22/11/201830/04/2019Conveni de col.laboració en Innovació en CiberseguretatFUNDACIÓ i2CAT
04/10/201829/02/2020STF-560: estándares que definan sintaxis estructurada para políticas de firma electrónica y acciones encaminadas a conseguir la aceptación de los servicios fiables europeos más allá de la UE.ETSI
20/09/201831/12/2019Gift funding to support the research on Network Twin System Modeling for Progressive ComputingFUTUREWEI TECHNOLOGIES INC.
17/07/201801/07/2020Col·laboració per promoure la innovació en els serveis TIC dels diferents àmbits d'acció pública i privada.SBS SEIDOR, S.L.
11/07/201811/07/2018Open Overlay Router
03/07/201803/07/2018Propagating a Prefetching Profile Bit from a Prefetch Queue to a Data Cache to Indicate that a Line Was Prefetched in Response to an Instruction within a Code Region
01/05/201830/04/2021REliable power and time-ConstraInts-aware Predictive management of heterogeneous Exascale systemsEuropean Commission
08/04/201808/04/2018Utilization of Register Checkpointing Mechanism with Pointer Swapping to Resolve Multithreading Mis-speculations
01/03/201831/12/2018Blockchain-based community networksAmmbrTech SCRL
01/03/201828/02/2022Ajut per a contractació RYC-2016-21104AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/201830/09/2018FEDERATION FOR FUTURE RESEARCH EXPERIMENTATION PLUSCommission of European Communities
26/01/201825/01/2019Intelligent routing based on traffic preHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
08/01/201831/12/2020Nuevos mecanismos inteligentes para medidas activas y pasivas de red en entornos multiconectadosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Gestión y Análisis de Datos ComplejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020CogniTive 5G application-aware optical metro netWorks Integrating moNitoring, data analyticS and optimizationAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Arquitectura de Computadors d'Altes PrestacionsAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
13/12/201714/06/2021Open Data based real-time urban mobility for car fleetsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/11/201713/11/2017A METHOD AND COMPUTER PROGRAMS FOR IDENTIFYING VIDEO STREAMING QOE FROM NETWORK TRAFFIC
01/10/201730/09/2018CPU Steal Time in Linux Container Based InfrastructuresAmazon Web Services Inc.
25/09/201701/11/2019Concepción y coordinación del desarrollo de un sistema Big DataINTELLIGENT CLIENT DATA SERVICES SL
25/09/201701/11/2019Plataforma on-line tratam BigDataINTELLIGENT CLIENT DATA SERVICES SL
01/09/201731/08/2021Technology Transfer via Multinational Application ExperimentsCommission of European Communities
01/09/201730/11/2019Concept of Operations for EuRopean UTM SystemsCommission of European Communities
01/09/201730/09/2020My Travel CompanionCommission of European Communities
24/07/201724/07/2018Network Machine Learning: High-Value UseHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
10/07/201710/07/2017Sistema y procedimiento para el control a la adherencia de tratamientos médicos
13/06/201713/06/2017Disabling cache portions during low voltage operations - second continuation
01/06/201730/06/2020End-to-End Cognitive Network Slicing and Slice Management Framework in Virtualised Multi-Domain, Multi-Tenant 5G NetworksCommission of European Communities
01/06/201731/05/2020METRO High bandwidth, 5G Application-aware optical network, with edge storage,Commission of European Communities
01/06/201731/12/2020Performance evaluation of the Staflow SystemSTARFLOW, S.L.
29/05/201729/05/2017Managing task dependency
18/05/201717/07/2017Desenvolupament d'un frontend basat en tecnologia web i un interface amb una plataforma d'anàlisi de dades basada en web services en l'àmbit del màrqueting i publicitatESPACIO INVERSOR 5000, SL
01/05/201731/10/2017Federated Interoperable Semantic IoT/cloud Testbeds and ApplicationsCommission of European Communities
01/03/201731/10/2019Encapsulado de herramientas virtual para una gestión robusta de la heterogeneidad entre capas en sistemas ciberfísicos complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
08/02/201731/12/2020C-ROADS SPAINCommission of European Communities
05/01/201728/02/2019RPAS-CAFEEUROCONTROL AGENCY
01/01/201730/06/2020VisorSurf - A Hardware Platform for Software-driven Functional MetasurfacesCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Lightweight Computation for Networks at the EdgeCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Towards an Open, Secure, Decentralized and Coordinated Fog-to-Cloud Management EcosystemCommission of European Communities
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-02INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201731/12/2018TRUst-Enhancing certified Solutions for SEcurity and protection of Citizens’ rights in digital EuropeCommission of European Communities
01/01/201731/12/2018PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CIBERSEGURIDAD VIVETFUNDACION APWG EUROPEAN UNION FOUND
01/01/201730/09/2019Mi compañero de viajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2018Redes comunitarias en regiones en desarolloAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2019Marco de servicios modulares para provisión de servicios IoT locales en entornos múltiplesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2019(TIN2016-76635-C2-1-R) Arquitectura y programación de computadores escalables de alto rendimiento y bajo consumo (APCE)CICYT. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (MINECO). AEI. FEDER
30/12/201629/12/2019Integración Semántica de datos de IoT y su uso en la gestión energética de las Smart Grids y Smart CitiesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Operaciones de vuelo para múltiples aviones remotamente pilotadosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Arquitectura de Sistemas de Computación Inteligentes, UbicuosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Redes y Cloud comunitariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
28/11/201601/02/2019STF-524: Desarrollo de estándares europeos de validación y firma electrónica sobre identificación y servicios fiables para transacciones electrónicas (según Reglamento EU No 910/2014)ETSI
28/11/201631/08/2018'Specialist Task Force' (STF) 524 on Standards for eIDAS trust services including electronic signatures Í trust services for signature validation.Comisión Europea
15/11/201614/11/2017Extending Hybrid Cloud Towards EdgeIBM RESEARCH
01/11/201631/10/2018Criminal Justice Access to Digital Evidences in the Cloud - LIVE_FORensicsEUR COM DG JUSTICE AND CONSUMERS
01/11/201631/10/2019Combining guaranteed minimum income and active social policies in deprived urban areas of BarcelonaCommission of European Communities
31/10/201628/02/2019STF-523: Desarrollo de estándares europeos para soportar la prestación de servicios fiables de entrega electrónica certificadaETSI
31/10/201628/02/2019Specialist Task Force STF 523 (TC ESI) Standards for eIDAS trust services – electronic registered delivery and registered electronic mailComisión Europea
21/10/201621/10/2016Accessing data stored in a database system
20/10/201631/12/2016Plugtest ASiC 2016: Tareas de soporte a la preparación, conducción y posterior informe de un evento de interoperabilidadETSI
01/10/201631/10/2018Fast Data-Path Open Overlays (FD.io/OOR)SILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
01/09/201631/12/2017Programa d'APS de la UPC per donar suport TIC a les entitats socialsAjuntament de Barcelona
29/07/201628/01/2020Anàlisi i optimització d'infraestructures de xarxa i serveis digitals de comunsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201631/12/2018Actualización y mantenimiento del comprobador de conformidad de las listas de prestatarios de servicios fiablesETSI
23/05/201622/05/2017LG-BSC contract 2016LG Mobile
09/05/201608/05/2018Assessment of Performance in current ATM operations and of new Concepts of operations for its Holistic EnhancementCommission of European Communities
01/05/201630/04/2019Enhancing critical infraestructure protection with innovative security frameworkCommission of European Communities
27/04/201627/10/2018Cloud-based Monitoring Service for Software Defined Networks (Phase 2)Comissió Europea
01/04/201631/03/2018Wake vortex simulation and analysis to enhance en-route separation management in EuropeCommission of European Communities
01/04/201630/05/2016eSigPlugtest 2016ETSI
01/04/201631/03/2020Lenovo BSC Master Collaboration Agreement 2015Lenovo Spain SL
01/03/201631/12/2019IBM-BSC Deep Learning CentreIBM
29/01/201631/12/2016Adecuación herramientas seguridad en puesto de trabajo y entornos móvilesMNEMO EVOLUT. & INTEGRATION SERV SA
01/01/201631/03/2019Collective Awareness Platform for Tropospheric OzoneCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Network Infraestructure as CommonsCommission of European Communities
01/01/201631/12/2019Secure GENomic information COMpressionMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Computación de altas prestaciones VIIMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Gestión de una arquitectura cloud jerárquica para escenarios IoT: Fogging cloudMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Educación e innovación social para la sostenibilidad. Formación en las Universidades españolas de profesionales como agentes de cambio para afrontar los retos de la sociedad.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020ICREA ACADEMIA 2015-05INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201631/12/2019Evaluación de código abierto de herramientas para la generación y validación de firmas AdES y de edición de listas de prestatarios de servicios de certificación en estados miembros de la UESEALED s.p.r.l.
01/01/201631/12/2019BSC Severo Ochoa Program 2MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201628/02/2018687698 - HIPEAC 4 - European Network of Excellence on HighPerformance Embedded Architecture and CompilersEuropean Horizon 2020. Funding scheme: CSA - Coordination & Support Action. Topic: ICT-04-2015
01/01/201631/12/2019Computacion de Altas Prestaciones VIIMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
19/11/201518/05/2019Definition of new WAN paradigms enabled by MPTCP technologyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201531/10/2016Open DPDK encapsulation (LISP, VXAN and GPE): performance and optimizationSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
01/10/201531/12/2016Programa Pilot d’Aprenentatge-Servei de la UPC, suport TIC Entitats SocialsAjuntament de Barcelona
01/10/201530/09/2016IEEE Simposio Internacional en Arquitecturas de Alto RendimientoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201530/09/2017Elastics Networks: Nuevos paradigmas de Redes Elásticas para un mundo radicalmente basado en Cloud y Fog ComputingUniversitat Politècnica de Catalunya
01/09/201531/08/2019HACIA LAS COMUNICACIONES RF BASADAS EN GRAFENO DEMOSTRANDO LAS ANTENAS DE GRAFENOMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201531/12/2016VolTIC 2015Ajuntament de Barcelona
26/08/201526/08/2015Support for Speculative Ownership without Data - continuation
19/08/201518/08/2017Next Generation Drone-Based Spectral Systems for Environmental MonitorinUNIVERSITY CORPORATION
05/08/201530/11/2015XAdES Plugtest 2015ETSI
25/07/201531/01/2016Tender MARKT/2014/039/E. Análisis/'black box/' de herramientas de generación y validación de firmas electrónicas acordes a los perfiles básicos estandarizados por ETSI.SEALED s.p.r.l.
15/06/201514/10/2015Experimentation with Network Polygraph in the Fed4FIRE testbed (POLYTEST)Comissió Europea
11/06/201531/12/2015Ampliació de la xarxa Wifi a l'escola i formació dels professors en eines educatives TIC i manteniment del recursos, Pikine-Dakar, SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/06/201531/12/2015Seminari i desplegament d’una xarxa mesh comunitaria sense fil per educació i recerca al Mekele Institute of Technology, EtiòpiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
02/06/201502/06/2015Frequency and Voltage Scaling Architecture - Continuation
01/06/201531/05/2017Coordinating European Research on Molecular CommunicationsCommission of European Communities
18/05/201530/04/2016Multilayer IP/WDM Planning Algorithms for WAN Automation (WAE)CISCO SYSTEMS
01/05/201501/11/2018Information technologies for shift to railCommission of European Communities
01/05/201530/04/2016Acuerdo con RED.ES para la colaboración de la UPC en el proyecto europeo/'Multi-Gigabit European research and Education Network and Associated Services - GN4/'RED.ES
01/05/201530/04/2016GN4-1 Research and Education Networking - GÉANTCommission of European Communities
15/04/201530/08/2015Tareaas de soporte a la preparación, conducción y posterior informe de un evento de interoperabilidad sobre firmas electronicas CAdES.ETSI
14/04/201530/11/2015Assessorament i intercanvis d'informació en smart cities i internet of thingsBCN.SUPERCOMPUTING CENTER
01/04/201531/10/2015Cloud-based Visibility Service for Software Defined Networks (Phase 1)Comisión Europea
15/03/201530/06/2015PAdES Plugtest 2015ETSI
02/03/201502/03/2015Multipath Provisioning of L4-L7 Traffic in a Network
01/03/201530/06/2015Curso de Gestión de Proyectos InformáticosSIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS,S.L.
01/03/201528/02/2016Collective enHanced Environment for Social TasksCommission of European Communities
01/02/201531/01/2018AXIOMComisión Europea
01/02/201531/01/2016CrowdFIEMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
27/01/201530/04/2015Grant to support the TMA PhD School 2015ACM-SIGCOMM
14/01/201513/01/2018Use of graph databases in industrial environmentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2017Service-oriented hybrid optical network and cloud infrastructure featuring high throughput and ultra-low latencyMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Infraestructura de Red Sostenible para la Futura Sociedad DigitalMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Plataforma Conciencia Colectiva para la contaminación por ozono troposféricoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2016TECCIT15-1-0010: Pla d'Actuació en transferència tecnològica 2015 (DAMA)ACC10
01/01/201531/12/2018Computación de Altas Prestaciones VIIMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201530/06/2016Support IT solution for creative fashion designers by integrated software systems to collect, define and visualize textile and clothing trends through innovative image analysis from open dataCommission of European Communities
27/06/201313/11/2017Contracte de transferència de tecnologia Talaia Networks, S.L.Talaia Networks, S.L.

Professorat i grups de recerca

Professorat

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2024UPC-Computación de Altas Prestaciones VIIIAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Sistemas informáticos y de red descentralizados con recursos distribuidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/05/202007/05/2021Subcontratación de servicios de Coordinación, Gestión y Dirección de un plan de formación en materia de Ciberseguridad para l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya y la dinamización de la formación oEVERIS BPO, SLU
01/05/202001/11/2022A Unified Integrated Remain Well Clear Concept in Airspace D-G Class- URCLeaEDCommission of European Communities
14/04/202014/04/2020Merging level cache and data cache units having indicator bits related to speculative execution
01/04/202031/03/2023PROCESAMIENTO DE FLUJO DISTRIBUIDO EN SISTEMAS DE NIEBLA Y BORDE MEDIANTE COMPUTACIÓN TRANSPRECISAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202031/03/2023Marco de asignación de recursos holístico y fundacional para servicios edge computing optimizados y con alto impactoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
07/01/202007/01/2020Disabling cache portions during low voltage operations - third continuation
01/01/202030/06/2020EU-US collaboration on NGI - NGI Explorers ProgramCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Research and Development Project with HuaweiHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020InnovaCity 2.0EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Construcció, gestió,manteniment DRONELABAJUNTAMENT CASTELLDEFELS
01/01/202031/12/2022Monitorización IoT de la calidad del aireAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/11/201931/12/2020FOOXY - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201930/04/2020Fast virtual SoC for advanced GPS algorithm evaluationGENT UNIVERSITEIT
30/10/201931/10/2020Preparar y dar soporte a las pruebas remotas de interoperabilidad basados en diferentes estándares de ETSI. Mantener herramientas de comprobación de conformidad de formatos de firmas digitales respectETSI
01/09/201931/08/2024CoCoUnit: An Energy-Efficient Processing Unit for Cognitive ComputingCommission of European Communities
01/08/201931/07/2022Research on an architecture/solution for BGP security and the overall problem of and Inter-Domain Routing securityHUAWEI TECHNOLOGIES Co
04/07/201903/07/2020decentraLizEd Data Governance for nExt geneRation internetCommission of European Communities
26/06/201926/07/2019Desenvolupament prova de concepte d'arquitectura BIG DATAFUNDACIÓ i2CAT
01/06/201931/05/2021TRaceo y ACompañamiento en el viaje con medios ITAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Inteligencia Artificial aplicada a Grafos para Redes Biológicas y de ComunicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Prestación de servicios de confianza en nubes periféricos descentralizadas para múltiples entornosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Economía participativa para una plataforma computacional comunitaria descentralizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Resiliencia Unificada para Sistemas InformáticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
24/04/201923/04/2022EUROCONTROL -PHDEUROCONTROL AGENCY
19/03/201931/07/2020Mejora de la infraestructura científico-técnica del Departamento de Arquitectura de Computadores de la UPCMinisterio de Ciencia e Innovación
20/02/201920/02/2020Networking Query Language for Mapping Services in Overlay NetworksSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
01/01/201931/12/2022REAL-time monitoring and mitigation of nonlinearCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Gestión de una arquitectura jerárquica Fog-to-cloud para escenarios IoT: Compartición de recursosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Supporting and maintaining the Trusted List Conformance Checker. This includes: fixing identified bugs; updating the tol to match requirements of updated revisions of ETSI TS 119 612; and add the capaETSI
01/01/201931/12/2020Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
22/11/201830/04/2019Conveni de col.laboració en Innovació en CiberseguretatFUNDACIÓ i2CAT
04/10/201829/02/2020STF-560: estándares que definan sintaxis estructurada para políticas de firma electrónica y acciones encaminadas a conseguir la aceptación de los servicios fiables europeos más allá de la UE.ETSI
20/09/201831/12/2019Gift funding to support the research on Network Twin System Modeling for Progressive ComputingFUTUREWEI TECHNOLOGIES INC.
17/07/201801/07/2020Col·laboració per promoure la innovació en els serveis TIC dels diferents àmbits d'acció pública i privada.SBS SEIDOR, S.L.
11/07/201811/07/2018Open Overlay Router
03/07/201803/07/2018Propagating a Prefetching Profile Bit from a Prefetch Queue to a Data Cache to Indicate that a Line Was Prefetched in Response to an Instruction within a Code Region
01/05/201830/04/2021REliable power and time-ConstraInts-aware Predictive management of heterogeneous Exascale systemsEuropean Commission
08/04/201808/04/2018Utilization of Register Checkpointing Mechanism with Pointer Swapping to Resolve Multithreading Mis-speculations
01/03/201831/12/2018Blockchain-based community networksAmmbrTech SCRL
01/03/201828/02/2022Ajut per a contractació RYC-2016-21104AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/201830/09/2018FEDERATION FOR FUTURE RESEARCH EXPERIMENTATION PLUSCommission of European Communities
26/01/201825/01/2019Intelligent routing based on traffic preHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
08/01/201831/12/2020Nuevos mecanismos inteligentes para medidas activas y pasivas de red en entornos multiconectadosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Gestión y Análisis de Datos ComplejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020CogniTive 5G application-aware optical metro netWorks Integrating moNitoring, data analyticS and optimizationAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Arquitectura de Computadors d'Altes PrestacionsAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
13/12/201714/06/2021Open Data based real-time urban mobility for car fleetsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/11/201713/11/2017A METHOD AND COMPUTER PROGRAMS FOR IDENTIFYING VIDEO STREAMING QOE FROM NETWORK TRAFFIC
01/10/201730/09/2018CPU Steal Time in Linux Container Based InfrastructuresAmazon Web Services Inc.
25/09/201701/11/2019Concepción y coordinación del desarrollo de un sistema Big DataINTELLIGENT CLIENT DATA SERVICES SL
25/09/201701/11/2019Plataforma on-line tratam BigDataINTELLIGENT CLIENT DATA SERVICES SL
01/09/201731/08/2021Technology Transfer via Multinational Application ExperimentsCommission of European Communities
01/09/201730/11/2019Concept of Operations for EuRopean UTM SystemsCommission of European Communities
01/09/201730/09/2020My Travel CompanionCommission of European Communities
24/07/201724/07/2018Network Machine Learning: High-Value UseHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
10/07/201710/07/2017Sistema y procedimiento para el control a la adherencia de tratamientos médicos
13/06/201713/06/2017Disabling cache portions during low voltage operations - second continuation
01/06/201730/06/2020End-to-End Cognitive Network Slicing and Slice Management Framework in Virtualised Multi-Domain, Multi-Tenant 5G NetworksCommission of European Communities
01/06/201731/05/2020METRO High bandwidth, 5G Application-aware optical network, with edge storage,Commission of European Communities
01/06/201731/12/2020Performance evaluation of the Staflow SystemSTARFLOW, S.L.
29/05/201729/05/2017Managing task dependency
18/05/201717/07/2017Desenvolupament d'un frontend basat en tecnologia web i un interface amb una plataforma d'anàlisi de dades basada en web services en l'àmbit del màrqueting i publicitatESPACIO INVERSOR 5000, SL
01/05/201731/10/2017Federated Interoperable Semantic IoT/cloud Testbeds and ApplicationsCommission of European Communities
01/03/201731/10/2019Encapsulado de herramientas virtual para una gestión robusta de la heterogeneidad entre capas en sistemas ciberfísicos complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
08/02/201731/12/2020C-ROADS SPAINCommission of European Communities
05/01/201728/02/2019RPAS-CAFEEUROCONTROL AGENCY
01/01/201730/06/2020VisorSurf - A Hardware Platform for Software-driven Functional MetasurfacesCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Lightweight Computation for Networks at the EdgeCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Towards an Open, Secure, Decentralized and Coordinated Fog-to-Cloud Management EcosystemCommission of European Communities
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-02INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201731/12/2018TRUst-Enhancing certified Solutions for SEcurity and protection of Citizens’ rights in digital EuropeCommission of European Communities
01/01/201731/12/2018PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CIBERSEGURIDAD VIVETFUNDACION APWG EUROPEAN UNION FOUND
01/01/201730/09/2019Mi compañero de viajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2018Redes comunitarias en regiones en desarolloAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2019Marco de servicios modulares para provisión de servicios IoT locales en entornos múltiplesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2019(TIN2016-76635-C2-1-R) Arquitectura y programación de computadores escalables de alto rendimiento y bajo consumo (APCE)CICYT. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (MINECO). AEI. FEDER
30/12/201629/12/2019Integración Semántica de datos de IoT y su uso en la gestión energética de las Smart Grids y Smart CitiesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Operaciones de vuelo para múltiples aviones remotamente pilotadosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Arquitectura de Sistemas de Computación Inteligentes, UbicuosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Redes y Cloud comunitariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
28/11/201601/02/2019STF-524: Desarrollo de estándares europeos de validación y firma electrónica sobre identificación y servicios fiables para transacciones electrónicas (según Reglamento EU No 910/2014)ETSI
28/11/201631/08/2018'Specialist Task Force' (STF) 524 on Standards for eIDAS trust services including electronic signatures Í trust services for signature validation.Comisión Europea
15/11/201614/11/2017Extending Hybrid Cloud Towards EdgeIBM RESEARCH
01/11/201631/10/2018Criminal Justice Access to Digital Evidences in the Cloud - LIVE_FORensicsEUR COM DG JUSTICE AND CONSUMERS
01/11/201631/10/2019Combining guaranteed minimum income and active social policies in deprived urban areas of BarcelonaCommission of European Communities
31/10/201628/02/2019STF-523: Desarrollo de estándares europeos para soportar la prestación de servicios fiables de entrega electrónica certificadaETSI
31/10/201628/02/2019Specialist Task Force STF 523 (TC ESI) Standards for eIDAS trust services – electronic registered delivery and registered electronic mailComisión Europea
21/10/201621/10/2016Accessing data stored in a database system
20/10/201631/12/2016Plugtest ASiC 2016: Tareas de soporte a la preparación, conducción y posterior informe de un evento de interoperabilidadETSI
01/10/201631/10/2018Fast Data-Path Open Overlays (FD.io/OOR)SILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
01/09/201631/12/2017Programa d'APS de la UPC per donar suport TIC a les entitats socialsAjuntament de Barcelona
29/07/201628/01/2020Anàlisi i optimització d'infraestructures de xarxa i serveis digitals de comunsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201631/12/2018Actualización y mantenimiento del comprobador de conformidad de las listas de prestatarios de servicios fiablesETSI
23/05/201622/05/2017LG-BSC contract 2016LG Mobile
09/05/201608/05/2018Assessment of Performance in current ATM operations and of new Concepts of operations for its Holistic EnhancementCommission of European Communities
01/05/201630/04/2019Enhancing critical infraestructure protection with innovative security frameworkCommission of European Communities
27/04/201627/10/2018Cloud-based Monitoring Service for Software Defined Networks (Phase 2)Comissió Europea
01/04/201631/03/2018Wake vortex simulation and analysis to enhance en-route separation management in EuropeCommission of European Communities
01/04/201630/05/2016eSigPlugtest 2016ETSI
01/04/201631/03/2020Lenovo BSC Master Collaboration Agreement 2015Lenovo Spain SL
01/03/201631/12/2019IBM-BSC Deep Learning CentreIBM
29/01/201631/12/2016Adecuación herramientas seguridad en puesto de trabajo y entornos móvilesMNEMO EVOLUT. & INTEGRATION SERV SA
01/01/201631/03/2019Collective Awareness Platform for Tropospheric OzoneCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Network Infraestructure as CommonsCommission of European Communities
01/01/201631/12/2019Secure GENomic information COMpressionMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Computación de altas prestaciones VIIMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Gestión de una arquitectura cloud jerárquica para escenarios IoT: Fogging cloudMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Educación e innovación social para la sostenibilidad. Formación en las Universidades españolas de profesionales como agentes de cambio para afrontar los retos de la sociedad.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020ICREA ACADEMIA 2015-05INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201631/12/2019Evaluación de código abierto de herramientas para la generación y validación de firmas AdES y de edición de listas de prestatarios de servicios de certificación en estados miembros de la UESEALED s.p.r.l.
01/01/201631/12/2019BSC Severo Ochoa Program 2MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201628/02/2018687698 - HIPEAC 4 - European Network of Excellence on HighPerformance Embedded Architecture and CompilersEuropean Horizon 2020. Funding scheme: CSA - Coordination & Support Action. Topic: ICT-04-2015
01/01/201631/12/2019Computacion de Altas Prestaciones VIIMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
19/11/201518/05/2019Definition of new WAN paradigms enabled by MPTCP technologyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201531/10/2016Open DPDK encapsulation (LISP, VXAN and GPE): performance and optimizationSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
01/10/201531/12/2016Programa Pilot d’Aprenentatge-Servei de la UPC, suport TIC Entitats SocialsAjuntament de Barcelona
01/10/201530/09/2016IEEE Simposio Internacional en Arquitecturas de Alto RendimientoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201530/09/2017Elastics Networks: Nuevos paradigmas de Redes Elásticas para un mundo radicalmente basado en Cloud y Fog ComputingUniversitat Politècnica de Catalunya
01/09/201531/08/2019HACIA LAS COMUNICACIONES RF BASADAS EN GRAFENO DEMOSTRANDO LAS ANTENAS DE GRAFENOMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201531/12/2016VolTIC 2015Ajuntament de Barcelona
26/08/201526/08/2015Support for Speculative Ownership without Data - continuation
19/08/201518/08/2017Next Generation Drone-Based Spectral Systems for Environmental MonitorinUNIVERSITY CORPORATION
05/08/201530/11/2015XAdES Plugtest 2015ETSI
25/07/201531/01/2016Tender MARKT/2014/039/E. Análisis/'black box/' de herramientas de generación y validación de firmas electrónicas acordes a los perfiles básicos estandarizados por ETSI.SEALED s.p.r.l.
15/06/201514/10/2015Experimentation with Network Polygraph in the Fed4FIRE testbed (POLYTEST)Comissió Europea
11/06/201531/12/2015Ampliació de la xarxa Wifi a l'escola i formació dels professors en eines educatives TIC i manteniment del recursos, Pikine-Dakar, SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/06/201531/12/2015Seminari i desplegament d’una xarxa mesh comunitaria sense fil per educació i recerca al Mekele Institute of Technology, EtiòpiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
02/06/201502/06/2015Frequency and Voltage Scaling Architecture - Continuation
01/06/201531/05/2017Coordinating European Research on Molecular CommunicationsCommission of European Communities
18/05/201530/04/2016Multilayer IP/WDM Planning Algorithms for WAN Automation (WAE)CISCO SYSTEMS
01/05/201501/11/2018Information technologies for shift to railCommission of European Communities
01/05/201530/04/2016Acuerdo con RED.ES para la colaboración de la UPC en el proyecto europeo/'Multi-Gigabit European research and Education Network and Associated Services - GN4/'RED.ES
01/05/201530/04/2016GN4-1 Research and Education Networking - GÉANTCommission of European Communities
15/04/201530/08/2015Tareaas de soporte a la preparación, conducción y posterior informe de un evento de interoperabilidad sobre firmas electronicas CAdES.ETSI
14/04/201530/11/2015Assessorament i intercanvis d'informació en smart cities i internet of thingsBCN.SUPERCOMPUTING CENTER
01/04/201531/10/2015Cloud-based Visibility Service for Software Defined Networks (Phase 1)Comisión Europea
15/03/201530/06/2015PAdES Plugtest 2015ETSI
02/03/201502/03/2015Multipath Provisioning of L4-L7 Traffic in a Network
01/03/201530/06/2015Curso de Gestión de Proyectos InformáticosSIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS,S.L.
01/03/201528/02/2016Collective enHanced Environment for Social TasksCommission of European Communities
01/02/201531/01/2018AXIOMComisión Europea
01/02/201531/01/2016CrowdFIEMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
27/01/201530/04/2015Grant to support the TMA PhD School 2015ACM-SIGCOMM
14/01/201513/01/2018Use of graph databases in industrial environmentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2017Service-oriented hybrid optical network and cloud infrastructure featuring high throughput and ultra-low latencyMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Infraestructura de Red Sostenible para la Futura Sociedad DigitalMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Plataforma Conciencia Colectiva para la contaminación por ozono troposféricoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2016TECCIT15-1-0010: Pla d'Actuació en transferència tecnològica 2015 (DAMA)ACC10
01/01/201531/12/2018Computación de Altas Prestaciones VIIMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201530/06/2016Support IT solution for creative fashion designers by integrated software systems to collect, define and visualize textile and clothing trends through innovative image analysis from open dataCommission of European Communities
27/06/201313/11/2017Contracte de transferència de tecnologia Talaia Networks, S.L.Talaia Networks, S.L.

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt