Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Automàtica, Robòtica i Visió

Automàtica, Robòtica i Visió

Origen i marc del programa
El Programa de Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió (ARV) sorgeix l’any 2006 com a fusió del Programa d’Automatització Avançada i Robòtica de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC) i del Programa de Control, Visió i Robòtica del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII), tots dos amb Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència. La fusió va ser fruit d’una afinitat i convergència temàtiques cada vegada més grans en les actuacions d’ambdós programes, i es va dur a terme aprofitant l’oportunitat per adaptar-se al nou esquema d’estudis dels programes oficials de postgrau en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior. El Programa de Doctorat en ARV va obtenir des del primer any la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència (codi MCD2007-00150, anys 2007, 2008, 2009, 2010) i ha obtingut, també des de la seva instauració i durant tota la seva existència, la Menció d’Excel·lència del Ministeri d’Educació (codi MEE2011-0453, validesa des del curs 2011-12 al 2013-14).
Com el seu nom ja indica, el Doctorat en ARV dona un marc per a la realització de tesis doctorals en les àrees d’automàtica, de robòtica i de visió per computador, que són fonamentals tant en l’àmbit industrial clàssic com en nombroses aplicacions actuals de serveis. Els treballs es porten a terme fonamentalment sota la direcció dels professors que formen part del programa aprofitant les infraestructures de recerca que posen a la seva disposició tant les dues unitats promotores abans esmentades, IOC i ESAII, com l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI), que col·labora molt activament amb el programa, i dels grups de recerca implicats.
El Doctorat en ARV és una continuació natural del Màster en Automàtica i Robòtica (AR), impartit en anglès a la UPC, i per tant els alumnes que finalitzen aquest màster tenen accés directe al Doctorat en ARV. També es pot accedir al programa d’ARV si es disposa d’altres títols afins, cas en què la Comissió Acadèmica pot requerir la realització de formació complementària, que els doctorands han de fer cursant una selecció personalitzada d’assignatures del Màster en AR, per assegurar la seva capacitació per portar a terme la seva recerca i tesis doctorals en les àrees indicades.

Justificació de la necessitat del programa
La influència de l’automatització i la robòtica en la societat actual és cada vegada més notable, tant des del punt de vista estrictament social pel que fa a hàbits i increment del confort i qualitat de vida, com als aspectes econòmics directament i indirectament relacionats. Com a conseqüència, la recerca i desenvolupament en aquest camp és de vital importància, i marca clarament la diferència entre països desenvolupats i països en desenvolupament. En aquests últims es comercialitzen o en el millor dels casos es fabriquen alguns productes (bàsicament a causa d’un cost de producció més baix), però normalment no es disposa de coneixement (’know-how’) i capacitat per portar a terme innovació, ni per formar personal amb aquesta finalitat, fet que marca la diferència. En aquest marc, formar professionals amb capacitat d’innovació i capacitat d’acció en àmbits de gran especialització en el context de les últimes tecnologies desemboca en una contribució directa i evident a la nostra societat. D’altra banda, a tots els països desenvolupats hi ha un doctorat equivalent al programa d’ARV.

Objectiu del programa
L’objectiu del programa d’ARV és proporcionar una sòlida formació que serveixi de clar complement als coneixements ja adquirits pels estudiants en les fases prèvies, i que els prepari tant per iniciar-se en la recerca científica i tecnològica com per innovar en entorns d’alta especialització en temes avançats d’automàtica, robòtica i visió per computador. En aquest sentit, es tracta que els doctorands adquireixin la capacitat de buscar solucions innovadores a partir de sòlids coneixements teòrics i de l’aplicació de noves tecnologies.

COORDINADOR/A

Suarez Feijoo, Raul

CONTACTE

Àrea de Doctorat - UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona (UTGAEIB)
Av. Diagonal, 647
08028 Barcelona

Tel.: 934 016 654
Correu electrònic: doctorat.arv@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Com a títols d’accés es consideren idonis els màsters que cobreixin àrees directament relacionades amb els temes del programa: automàtica, robòtica i visió per computador (el nom dels màsters varia amb freqüència depenent del país i la universitat d’origen de cada candidat). Els candidats que hagin finalitzat el Màster Universitari en Automàtica i Robòtica per la Universitat Politècnica de Catalunya tenen accés directe al programa d’ARV. També hi poden accedir persones amb enginyeries o llicenciatures de ciències, com ara: enginyeria industrial, electrònica, mecànica, electromecànica o informàtica, i en aquest cas se’ls exigiran els corresponents complements de formació fixats per la Comissió Acadèmica del programa quan aquesta ho consideri oportú.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte d’investigació amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial
 • Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://arv.phd.upc.edu/

CONTACTE:

Àrea de Doctorat - UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona (UTGAEIB)
Av. Diagonal, 647
08028 Barcelona

Tel.: 934 016 654
Correu electrònic: doctorat.arv@upc.edu


Convenis amb altres institucions

La política seguida en els darrers anys ha estat de no establir convenis generals amb altres institucions, sinó només per a casos específics sobre temes concrets.
En particular cal destacar els convenis específics següents:

Convenis de cotutela amb les universitats següents:

 • IMT Lille Douai, de França (http://imt-lille-douai.fr/)
 • Instituto Tecnológico de Buenos Aires, d’Argentina (https://www.itba.edu.ar/)
 • Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, de Mèxic (https://www.tuxtla.tecnm.mx/)
 • Normandie Université, de França (http://www.normandie-univ.fr/)
 • Universidad de los Andes, de Colòmbia (https://uniandes.edu.co/)

Convenis de doctorat industrial amb la empreses següents:

 • Aigües de Barcelona (https://www.aiguesdebarcelona.cat/)
 • Aingura IIoT (http://www.ainguraiiot.com/)
 • BROSE (https://www.brose.com/de-en/)
 • FICOSA (https://www.ficosa.com/es/)
 • INLOC Robotics, SL (https://inlocrobotics.com/es/)
 • KIVNON (http://agvkivnon.com/)
 • Pal Robotics (http://pal-robotics.com/es/)
 • Rücker Lypsa (https://www.rueckerlypsa.es/)
 • SEAT (https://www.seat.es/)
 • Wide Eyes Technologies (https://wideeyes.ai/)

Els últims convenis generals han estat:
 • Universidad Nacional, de Colòmbia (https://unal.edu.co/). Facilitar la mobilitat de professors que participin en activitats conjuntes de recerca. Facilitar la mobilitat d’estudiants de mestratge i/o doctorat. Any d’inici: 2009 durada: 2009-2013
 • Benemérita Universidad Autonónoma de Puebla, de Mèxic (https://www.buap.mx/). Facilitar la mobilitat de docents i estudiants graduats de la BUAP a la UPC. Any d’inici:  2011. Durada: 2011-2014.
 • Universidad de Guadalajara, de Mèxic (http://www.udg.mx/). Formació de doctors i investigadors. Mobilitat d’estudiants i professors entre les dues institucions. Any d’inici: 2010. Durada: 2010-2013.
 • Università degli Studi di Napoli Federico II, d’Itàlia (http://www.unina.it). Mobilitat d’estudiants i professorat per a la realització del doctorat en el marc del Programa Erasmus. Any d’inici: 2011. Durada: 2011-2013.
 • University of Split, de Croàcia (https://www.unist.hr/en/) Mobilitat d’estudiants i professorat per a la realització del doctorat en el marc del Programa Erasmus.  Any d’inici: 2011. Durada: 2011-2013.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Com a títols d’accés es consideren idonis els màsters que cobreixin àrees directament relacionades amb els temes del programa: automàtica, robòtica i visió per computador (el nom dels màsters varia amb freqüència depenent del país i la universitat d’origen de cada candidat). Els candidats que hagin finalitzat el Màster Universitari en Automàtica i Robòtica per la Universitat Politècnica de Catalunya tenen accés directe al programa d’ARV. També hi poden accedir persones amb enginyeries o llicenciatures de ciències, com ara: enginyeria industrial, electrònica, mecànica, electromecànica o informàtica, i en aquest cas se’ls exigiran els corresponents complements de formació fixats per la Comissió Acadèmica del programa quan aquesta ho consideri oportú.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

El programa d’ARV no imposa requisits específics d’admissió més enllà dels requerits per la legislació vigent. No obstant això, s’ha de destacar que els expedients de totes les sol·licituds d’admissió són revisats per la Comissió Acadèmica del programa, que valora l’ajustament del perfil de candidat en relació amb els perfils d’ingrés idonis abans esmentats. Els candidats han de tenir una formació equivalent a l’aconseguida en el Màster Universitari en Automàtica i Robòtica de la UPC. Els titulats d’aquest màster tenen accés directe al Doctorat en ARV.

Al programa d’ARV els membres de la Comissió Acadèmica emeten la seva avaluació de les sol·licituds d’admissió considerant, fonamentalment, els criteris següents:

a) Rellevància dels estudis previs fets i expedient acadèmic del candidat o la candidata (50%).
b) Altres mèrits que aporti el candidat o la candidata (experiència en treball de recerca, publicacions si n’hi ha, domini d’idiomes, motivació o raons per seguir el doctorat) (50%).

La Comissió Acadèmica del programa pot requerir complements de formació quan ho consideri oportú en l’admissió.

Complements formatius

En el programa d’ARV, l’assignació de la formació complementària per als candidats la fixa la Comissió Acadèmica del programa. Quan els candidats sol·licitin l’admissió sota la tutela d’un professor o professora del programa que exercirà de director o directora de tesi, aquest o aquesta pot suggerir a la Comissió Acadèmica la formació complementària que consideri oportuna per orientar els doctorands específicament cap a la temàtica prevista per al seu treball de tesi doctoral.

La formació complementària es porta a terme fonamentalment mitjançant assignatures del Màster Universitari en Automàtica i Robòtica de la UPC, tot i que, si es justifica adequadament, poden obtenir-se d’altres programes de màster o d’altres cursos de postgrau si hi hagués assignatures d’alt interès per al treball de tesi que han de realitzar els candidats (quan aquests treballs estiguin fixats en el moment d’accedir al programa). Els candidats que hagin finalitzat el Màster Universitari en Automàtica i Robòtica per la UPC tenen accés directe al programa d’ARV i no se’ls exigirà cap complement de formació addicional.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 480.
Caràcter: optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter: optativa.

Activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optativa.

Activitat: Cursos i seminaris.
Hores: 30.
Caràcter: optativa.

Activitat: Publicacions.
Hores: 80.
Caràcter: optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Els principals recursos per portar a terme el treball del doctorat els proveeixen les unitats promotores i participants en el programa, que compten amb laboratoris molt ben equipats amb material tècnic d’alta rellevància, biblioteques altament especialitzades i espais degudament equipats per a l’estudi i treball dels doctorands durant la realització de la seva tesi doctoral. Els webs de les unitats promotores i participants del programa d’Automàtica, Robòtica i Visió són les següents:

 • Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII) (https://esaii.upc.edu/es)
 • Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC) (https://ioc.upc.edu/es)
 • Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) (https://www.iri.upc.edu/)

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • AL MOHAMAD, AHMAD: Contribution to Prognostics and Health Management of Complex Systems. Application to Energy Systems
  Autor/a: AL MOHAMAD, AHMAD
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII)
  Modalitat: Conveni Cotutela + Embargament temporal
  Data de dipòsit: 20/09/2021
  Data de lectura: 22/10/2021
  Hora de lectura: 09:00
  Lloc de lectura: ETSEIB- Université normandie Enllaç: https://tinyurl.com/t4yzpz65
  Director/a de tesi: PUIG CAYUELA, VICENÇ | HOBLOS, GHALEB
  Tribunal:
       PRESIDENT: TRAVÉ-MASSUYÈS, LOUISE
       SECRETARI: NEJJARI AKHI-ELARAB, FATIHA
       VOCAL: IANNUZZO, FRANCESCO
  Resum de tesi: Esta tesis presenta contribuciones al pronóstico basado en modelos y la gestión de la salud (Prognostics and Health Management (PHM)) para la estimación en línea de la vida útil restante (Remaining Useful Life (RUL)) teniendo cuenta la degradación de los sistemas. El problema principal en este enfoque de pronóstico es que los modelos de degradación son necesarios para fines de predicción. Sin embargo, esta práctica requiere mucho tiempo y esfuerzo, específicamente para sistemas grandes con degradación mutua y efectos de daños en cascada. Así, este trabajo tiene como objetivo superar la dependencia del conocimiento de los modelos de degradación además de los datos históricos que van acompañados de incertidumbres. En consecuencia, se propone una estrategia PHM triple con varios enfoques de pronóstico para sistemas electrónicos y se puede generalizar, con ajustes menores, para aplicaciones posteriores.En este contexto, los pronósticos a nivel de sistema se logran en general sin buscar la causa raíz de la degradación a nivel de componente. Por lo tanto, el papel importante de la estimación de la degradación de los componentes críticos en los sistemas se elabora con el fin de mejorar el mantenimiento basado en las condiciones del sistema (Condition-Based Maintenance (CBM)). Por tanto, existen técnicas estadísticas para la estimación de parámetros y la predicción de la degradación que se han investigado en la literatura. Considerando que la principal dificultad radica en la coherencia de la previsión de RUL que está sujeta a incertidumbres de modelado y medición a nivel de sistema, como se concluyó después del estudio de varios enfoques de previsión. En consecuencia, se ha investigado una fusión entre técnicas de estimación estocásticas y deterministas en un marco ZEKF (Zonotopic Extended Kalman filter), que se ha actualizado a un observador ZSM (Zonotopic Set-Membership) para la estimación y predicción de la degradación con ruidos e incertidumbres desconocidos pero acotados. Además, los zonotopes se adoptan debido a sus cálculos simples además de su capacidad para propagar conjuntos acotados que mejoran la precisión de la predicción del RUL. Además, se garantiza una condición de robustez debido a la sintonización óptima fuera de línea mediante la técnica LMI (Linear Matrix Inequality) de los observadores zonotópicos.Finalmente, los enfoques propuestos se aplican a un convertidor DC-DC con tres escenarios de degradación para la validación de los métodos PHM propuestos. Finalmente, el modelo no lineal del convertidor se ha linealizado en línea cuando se aplica con los enfoques estocásticos. Sin embargo, se ha transformado en un modelo de variación de parámetros lineales politópicos (Linear Parameter-Varying (LPV)) que hace utiliza la técnica LMI para reducir los cálculos en línea, además de facilitar el pronóstico en tiempo real.Palabras clave: Pronósticos y gestión de la salud, pronóstico de vida útil remanente, observadores deterministas, zonotopes, pertenencia a conjuntos, filtros estocásticos, estimación conjunta de estados y parámetros, desigualdad de matrices lineales, variación de parámetros lineales.
 • DAVID, MARTÍN RAFAEL: Mathematical modelling and advanced control design applied to high-pressure electrolyzers for hydrogen production
  Autor/a: DAVID, MARTÍN RAFAEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI)
  Modalitat: Conveni Cotutela + Embargament temporal
  Data de dipòsit: 30/09/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: OCAMPO MARTINEZ, CARLOS AUGUSTO | SANCHEZ PEÑA, RICARDO
  Tribunal:
       PRESIDENT: PULESTON, PABLO
       SECRETARI: COSTA CASTELLO, RAMON
       VOCAL: PATIÑO GUEVARA, DIEGO ALEJANDRO
  Resum de tesi: Aquesta tesi es dedica principalment a l'estudi de l'electròlisi alcalina d'alta pressiò. L'electròlisi alcalina és una tecnologia ben establerta i està disponible comercialment. Tanmateix, no s'ha investigat completament el funcionament a alta pressiò per a la distribuciò de compressors. A més, falten models dinàmics i publicacions relacionades amb les estratègies de control. Per tant, aquesta tesi contribueix especialment en el modelatge i control d'electrolitzadors alcalins d'alta pressió per tal de millorar la puresa dels gasos produïts.La tesi s'emmarca dins d'una idea general sobre la renovada preocupació per la cura del medi ambient, que consisteix a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle sense sacrificar les comoditats modernes. Una proposta generalitzada es centra en l'energia produïda a partir de fonts renovables i el seu posterior emmagatzematge i transport basat en hidrogen. Actualment, aquest gas s'aplica a la indústria química i la seva producció es basa en combustibles fòssils. La introduccio d'aquest vector energètic requereix el desenvolupament de mètodes respectuosos amb el medi ambient per obtenir-lo. Es presenten les tècniques existents i es centra principalment en l'electròlisi, un procediment madur. Al seu torn, es presenten algunes propostes desenvolupades com a passos previs a l'economia de l'hidrogen. A més, es comenten algunes línies de recerca per millorar la tecnologia d'electròlisi.Posteriorment, es proposa un model semifísic de base fenomenològica per a un electrolitzador alcalí auto-pressuritzat. El model, basat en els balanços de massa i energia, representa el comportament dinàmic de la producció d'hidrogen i oxigen mitjançant electròlisi. El model permet anticipar variables operatives com a respostes dinàmiques en les concentracions de la cèl·lula electrolítica i variacions en el nivell i la pressió de les cambres de separació de gas a causa del canvi de corrent elèctric. Els paràmetres del model s'han ajustat en funció de mesures experimentals obtingudes en d'un prototip disponible i mitjançant un procés d'identificació adequat. Els resultats de la simulació repliquen la resposta dinàmica actual del conjunt experimental d'electrolitzador auto-pressuritzat. Aquest model demostra ser útil per millorar el control de la taxa de producció de gas en aquest tipus d'assemblatges, tant com a plataforma de simulació validada com a font de models d'ordre reduït per al disseny de control basat en models.Posteriorment, aquesta tesi presenta dues estratègies de control que mitiguen la contaminació creuada de H2 i O2 en un electrolitzador alcalí d'alta pressió, que en conseqüència augmenta la puresa subministrada dels gasos: una basada en un esquema de PI desacoblat i l'altra basada en un esquema de control òptim. Per tal de reduir la difusió de gasos a través de la membrana, els controladors estableixen l'obertura de dues vàlvules de sortida en funció de la pressió del sistema i de la diferència de nivell de líquid entre les dues cambres de separació. Per tant, es dissenyen dos controladors d'entrada i sortida múltiple. Amb aquest propòsit, el model d'alta fidelitat esmentat anteriorment s'ha simplificat per obtenir un model orientat al control. Els controladors proposats han estat avaluats en simulació mitjançant el model no lineal d'alta fidelitat en un ampli rang operatiu, el qual ha resultat en una impuresa de gasos inferior a 1%. A més, es van realitzar assajos al electrolitzador prototip on es va constatar el funcionament de l'control PI, obtenint inclusivament millors resultats, amb una contaminació màxima de 0,2%.
 • LARCO BARROS, CIRO MAURICIO: Control adaptativo por modelo de referencia con síntesis de controlador mínima en sistemas con incertidumbre y sujetos a perturbaciones
  Autor/a: LARCO BARROS, CIRO MAURICIO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 17/09/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: COSTA CASTELLO, RAMON | OLM MIRAS, JOSEP MARIA
  Tribunal:
       PRESIDENT: CÓBRECES ÁLVAREZ, SANTIAGO
       SECRETARI: GRIÑO CUBERO, ROBERTO
       VOCAL: CALVO ROLLE, JOSÉ LUIS
  Resum de tesi: En este trabajo de investigación se presenta una técnica no lineal denominada Síntesis de Controlador Mínima MCS, una variante al Control Adaptativo por Modelo de Referencia MRAC, la cual tiene como principal ventaja la de requerir muy poca información del dispositivo a controlar, que puede ser implementada en tiempo continuo o discreto, y que garantiza que si los parámetros de la planta son constantes o que varían más lentamente que las ganancias adaptativas, el error entre las características deseadas y las de funcionamiento, tiendan a cero en estado estacionario, garantizando condiciones estables de funcionamiento y robustez ante variación paramétrica. La velocidad de seguimiento y el rechazo de perturbaciones, es otra característica inherente de la técnica.Se presentan los desarrollos matemáticos de la técnica de MCS, partiendo del Control Adaptativo por Modelo de Referencia, para obtener su presentación básica, su modelado en tiempo continuo, para luego llegar a tiempo discreto, y se evalúan de manera matemática y experimental en sistemas a ser controlados (sistemas presentan problemas de incertidumbre paramètrica y/o presencia de perturbaciones), para plantear una alternativa de desarrollo a los sistemas de control automático actuales.Con este propósito, los sistemas con incertidumbre y sujetos a perturbación a evaluarse, serán dos, por un lado, un sistema de control de Laboratorio denominado ¿Roto-Imán¿ y por otro lado un Inversor Monofásico basado en LCL (dispositivo muy usado actualmente para la incorporación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables a las redes eléctricas).La metodología que se sigue es la de implementar los algoritmos adaptativos y evaluarlos en tiempo continuo mediante el modelo matemático de la planta Roto-Imán, para luego llevarlos a tiempo discreto y observar su funcionamiento tanto en simulación como de forma real en el Laboratorio, teniendo en cuenta que el Roto-Imán tiene un vector de estados de primer orden. Estas experiencias serán escalas al Inversor basado LCL, cuyo vector de estados es de tercer orden. Los resultados del control adaptativo implementado para controlar el Inversor monofásico basado en LCL se verán a través de los modelos matemáticos promediados y conmutados, que fueron desarrollados para el efecto en Matlab/Simulink. Los resultados obtenidos en las dos plantas con el control adaptativo, permiten visualizar las prestaciones de MCS, su robustez frente a la incertidumbre en los parámetros, en el modelado de la misma y también frente a perturbaciones periódicas.A estos diseños adaptativos se le incorporará proyección paramétrica para evitar el crecimiento a la deriva de las ganancias adaptativas y un controlador basado en el Principio del Modelo Interno, que mejore las capacidades de seguimiento de referencias y rechazo de perturbaciones de esta clase.La tesis está dividida en nueve capítulos que van describiendo desde los aspectos básicos hasta irse adentrando en aspectos más complejos, y mostrando a la vez como estos han sido resueltos, sus implementaciones y los resultados obtenidos de la técnica de Síntesis de Controlador Mínima. Los resultados en el ámbito matemático como en la planta real, son comparados con otras técnicas desarrolladas para la planta Roto-Imán y el Inversor basado en LCL; y en base a ello, se observan sus ventajas y desventajas, para luego presentar los avances logrados en la técnica.Decir además que se ha buscado que las explicaciones sean detalladas y de fácil comprensión a lo largo de todos los capítulos de la tesis, enriqueciendo esta descripción con referencias a múltiples artículos científicos y textos, que permitan orientar de mejor forma y profundizar en los temas de acuerdo a los intereses y requerimientos de cada lector.
 • SANJUAN GÓMEZ, ADRIÁN: Fault diagnosis and fault-tolerant control of nonlinear dynamic systems using artificial intelligence techniques
  Autor/a: SANJUAN GÓMEZ, ADRIÁN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de dipòsit: 23/09/2021
  Data de lectura: 04/11/2021
  Hora de lectura: 16:00
  Lloc de lectura: ETSIAAT_ Google Meet: meet.google.com/qgq-pbew-oum
  Director/a de tesi: NEJJARI AKHI-ELARAB, FATIHA | SARRATE ESTRUCH, RAMON
  Tribunal:
       PRESIDENT: PULIDO JUNQUERA, JOSÉ BELARMINO
       SECRETARI: PUIG CAYUELA, VICENÇ
       VOCAL: LÓPEZ ESTRADA, FRANCISCO RONAY
  Resum de tesi: Esta tesis se ha desarrollado con la intención de reducir la brecha que existe entre los algoritmos y procedimientos propuestos por los investigadores para crear sistemas tolerantes a fallos y su implementación en un sistema real.Los procedimientos más extendidos utilizan un modelo del sistema para su desarrollo, lo que implica que se requiera una descripción representativa del comportamiento del proceso. En muchos casos, este modelo no estará disponible, ya sea debido a que el sistema es complejo o difícil de comprender su funcionamiento, o que el comportamiento del sistema no sea estático en el sentido de que este dependa del estado actual o de la situación (entorno) del sistema. En consecuen-cia, el desarrollo del modelo implicará un gran gasto de recursos y tiempo, y no hay garantías de que el modelo resultante cumpla con los requisitos necesarios para aplicar los algoritmos deseados. En esta situación, considerar modelos gené-ricos o adaptables puede ayudar a reducir el tiempo necesario para crear un sistema tolerante a fallos. En esta tesis, diferentes modelos basados en inteligencia artificial (IA) se han propuesto para obtener modelos adaptables. Además, se ha desarrollado un procedimiento para entrenar estas estructuras (estimación de los parámetros) cuyo resultado per-mite obtener un modelo preciso y representativo del sistema.El principal inconveniente de los modelos basados en IA es que son incompatibles con técnicas derivadas de métodos desarrollados para sistemas lineales que se han utilizado para identificar y acomodar fallos en sistemas no lineales. En esta tesis, se ha propuesto transformar estos modelos en una representación LPV (linear parameter varying) con el fin de combinar los métodos clásicos lineales y no lineales con la capacidad de aprender de la IA.La representación politópica de un modelo LPV, obtenido de un modelo basado en IA, puede derivar a controladores/ob-servadores con un gran número de ganancias (vértices), cosa que puede implicar que la implementación de este contro-lador/observador en un microcontrolador sea inviable. La ejecución en tiempo real de un procedimiento de control tole-rante a fallos puede ser factible mediante el algoritmo heurístico propuesto en esta tesis. Mediante la reducción del número de ganancias del controlador/observador, definiendo un controlador/observador común para un conjunto de vértices (reducción de vértices), permitirá obtener un controlador/observador que sea realizable y computable por un microcontrolador.La precisión y el tiempo de respuesta requerido para estimar un fallo son factores críticos que pueden determinar si un sistema puede continuar con la misión asignada. La formulación de la estimación del fallo como un problema de opti-mización dinámica es una alternativa cuando el comportamiento del fallo no cumple con las consideraciones definidas en el diseño de un método de diagnosis basado en la teoría de Lyapunov. Diferentes algoritmos basados en IA se han desarrollado para reconstruir, en tiempo real, la señal del fallo que corrompe el comportamiento de los actuadores du-rante una misión.Finalmente, la autonomía de los sistemas para tolerar eventos inesperados sin la intervención humana se ha tratado en esta tesis. Más concretamente, se ha estudiado cómo un sistema puede decidir si los recursos de los que dispone son suficientes para mitigar las consecuencias de un evento. La respuesta de este procedimiento se ha utilizado para evaluar la autonomía de un sistema cuando sufre múltiples fallos en los actuadores durante una misión.La eficiencia de los algoritmos desarrollados en esta tesis ha sido puesta a prueba en diferentes sistemas reales como: TRMS, manipulador robótico, o multirotors.

Darrera actualització: 16/10/2021 04:47:07.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 16/10/2021 04:30:36.

Llistat de tesis defensades per any

 • DE LOS SANTOS RUIZ, ILDEBERTO: Leak Detection and Localization in Pipeline Networks Using Machine Learning and Principal Component Analysis
  Autor/a: DE LOS SANTOS RUIZ, ILDEBERTO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII)
  Modalitat: Conveni Cotutela + Embargament temporal
  Data de lectura: 11/06/2021
  Director/a de tesi: PUIG CAYUELA, VICENÇ | LÓPEZ ESTRADA, FRANCISCO RONAY

  Tribunal:
       PRESIDENT: DUVIELLA, ERIC
       SECRETARI: PEREZ MAGRANE, RAMON
       VOCAL: DELGADO AGUIÑAGA, JORGE ALEJANDRO
  Resum de tesi: Esta tesis presenta una metodología para localizar fugas en redes de tuberías, con un enfoque en las redes de distribución de agua. La propuesta consiste principalmente en la localización de fugas mediante clasificadores que asocian las diferentes clases con las ramas o nodos donde ocurren las fugas dentro de la red. Los clasificadores se alimentan con las mediciones de presión en ciertos nodos sensores de la red y aprenden a reconocer las posiciones de las fugas a través del aprendizaje supervisado a partir de un conjunto de datos obtenido mediante simulaciones con el modelo de red. El análisis de los resultados incluye pruebas en diferentes escenarios de fugas y considera el ruido de medición en las presiones.El rendimiento de las técnicas de clasificación propuestas se analiza exhaustivamente con simulaciones en una red didáctica pero también con mediciones físicas en redes reales y en un prototipo experimental. Como métricas de rendimiento, se utilizan la pérdida de clasificación (o su contraparte, la exactitud) y el error topológico (que mide la distancia entre la posición real de la fuga y la posición donde se detecta).El principal hallazgo en este trabajo es la mejora obtenida en el desempeño de los clasificadores, respecto a otras propuestas en la literatura, cuando se aplica una transformación no lineal sobre los residuales de presión para extraer sólo la información de su dirección, de modo que los clasificadores usan los ¿cosenos directores¿ como features. Sin embargo, también se encontró que el desempeño usando cosenos directores puede verse considerablemente afectado por el uso de modelos o sensores descalibrados.La tesis también aborda un problema fundamental en la localización de fugas: encontrar una ubicación óptima para los sensores de presión. Se proponen dos algoritmos para seleccionar los nodos donde resulta más útil colocar los sensores, de modo que el conjunto de sensores capture la mayor cantidad de información posible sobre la ubicación de las fugas dentro de la red. El primero es un método supervisado basado en la teoría de la información que busca maximizar la relevancia y minimizar la redundancia del conjunto de sensores en términos de la información mutua. El segundo es un método no supervisado basado en el análisis en componentes principales que busca maximizar la varianza de presión asociada a las fugas capturada por los sensores. Ambos son algoritmos iterativos independientes delmétodo de localización de fugas y son económicos en tiempo de computación respecto a otras propuestas, debido a que no efectúan cálculos de localización de fugas en las iteraciones.La efectividad de estos métodos se probó por análisis exhaustivo en un modelo de red. La tesis también aborda la detección y localización de fugas en tuberías simples y ramificadas sin una estructura de lazo. En tuberías simples se aborda el problema de la detección y el dimensionamiento de las fugas, mediante análisis de componentes principales.En tuberías ramificadas sólo se aborda el problema de la prelocalización de fugas mediante clasificadores, la cual consiste en identificar el sector o ramal donde la fuga se presenta. En ningún caso se aborda la localización exacta (final) de las fugas, debido a que esta tarea suele requerir otros métodos como observadores basados en el comportamiento transitorio del flujo y la inspección física mediante instrumentos especializados.

 • GÁMIZ CARO, JAVIER FRANCISCO: Contribución al modelado e implementación de un control avanzado para un proceso de cloración de una Estación de Tratamiento de Agua Potable
  Autor/a: GÁMIZ CARO, JAVIER FRANCISCO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671887
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII)
  Modalitat: Confidencialitat
  Data de lectura: 29/01/2021
  Director/a de tesi: BOLEA MONTE, YOLANDA | MARTINEZ GARCIA, HERMINIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: GUINJOAN GISPERT, FRANCISCO JUAN
       SECRETARI: PALACÍN ROCA, JORGE
       VOCAL: MENESES BENÍTEZ, MONTSERRAT
  Resum de tesi: La desinfección efectiva en depósitos de cloración de Estaciones de Tratamiento de Agua Potable, depende de numerosos factores que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema de control adecuado. Las características químicas del agua a tratar, las posibles perturbaciones de caudal o el tiempo de contacto del cloro con el agua de salida se deberán tener en cuenta para establecer una estrategia de control que contemple la adaptación a los diferentes posibles escenarios. Una dosificación excesiva de cloro o por el contrario un déficit en la dosis, puede incurrir en un incumplimiento legal de la normativa existente que fija unos valores límites de obligado cumplimiento. Así mismo, una sobredosificación genera un gasto innecesario de cloro y de forma colateral problemas por un incremento en los valores máximos permitidos de subproductos como los trihalometanos. La contribución del presente trabajo respecto a la cloración en depósitos de tratamiento de agua potable se divide en dos ámbitos: la simulación y el control. Los estudios y trabajos en campo se han realizado sobre una Estación de Tratamiento de Agua Portable de las más grandes del sur de Europa. El diseño y la implementación de un simulador ha permitido reproducir el comportamiento del sistema para testear el controlador propuesto sin necesidad de interferir en el proceso productivo, evitando así posibles afectaciones en el suministro. El control que se ha implementado en la Planta está basado en un avance del control que compensa la perturbación del amonio y otros compuestos y una realimentación con ganancias planificadas en función del caudal , la temperatura y el origen del agua a tratar. Los dos bloques de control (avance y realimentación) son supervisados por un sistema difuso que, en función de las características del agua a tratar, combina un avance del control (feedforward) junto a una planificación de ganancias sobre un control PI. Los resultados de simulación y experimentales obtenidos han sido validados con datos reales de Planta a partir de la base de datos del Sistema de Supervisión. El control presentado en este trabajo ha sido integrado en el actual Sistema de Control de la Planta. Los resultados obtenidos además de ser satisfactorios han permitido al técnico de la Sala de Control de Planta pasar del rol de Control del Proceso, al de Supervisión del Proceso de Cloración.

 • GARCÍA LÓPEZ, JAVIER: Geometric computer vision meets Deep Learning for autonomous driving applications
  Autor/a: GARCÍA LÓPEZ, JAVIER
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 17/05/2021
  Director/a de tesi: MORENO NOGUER, FRANCESC D'ASSIS | AGUDO MARTÍNEZ, ANTONIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: VENTURA ROYO, CARLES
       SECRETARI: SÁNCHEZ RIERA, JORDI
       VOCAL: HERRANZ ARRIBAS, LUIS
  Resum de tesi: Esta disertación tiene como objetivo principal proporcionar contribuciones teóricas y prácticas sobre el desarrollo de algoritmos de aprendizaje profundo para aplicaciones de conducción autónoma. La investigación está motivada por la necesidad de redes neuronales profundas (DNN) para obtener una comprensión completa del entorno y para ejecutarse en escenarios de conducción reales con vehículos reales equipados con hardware específico, los cuales tienen memoria limitada (plataformas DSP o GPU) o utilizan múltiples sensores ópticos Esto limita el desarrollo del algoritmo obligando a las redes profundas diseñadas a ser precisas, con un número mínimo de operaciones y bajo consumo de memoria y energía. El objetivo principal de esta tesis es, por un lado, investigar las limitaciones reales de los algoritmos basados ?en DL que impiden que se integren en las funcionalidades ADAS (Autonomous Driving System) actuales, y por otro, el diseño e implementación de algoritmos de aprendizaje profundo capaces de superar tales limitaciones para ser aplicados en escenarios reales de conducción autónoma, permitiendo su integración en plataformas de hardware de baja memoria y evitando la redundancia de sensores. Las aplicaciones de aprendizaje profundo (DL) se han explotado ampliamente en los últimos años, pero tienen algunos puntos débiles que deben enfrentarse y superarse para integrar completamente la DL en el proceso de desarrollo de los grandes fabricantes o empresas automobilísticas, como el tiempo necesario para diseñar, entrenar y validar una red óptima para una aplicación específica o el vasto conocimiento de los expertos requeridos para tunear hiperparámetros de redes predefinidas con el fin de hacerlas ejecutables en una plataforma concreta y obtener la mayor ventaja de los recursos de hardware. Durante esta tesis, hemos abordado estos temas y nos hemos centrado en las implementaciones de avances que ayudarían en la integración industrial de aplicaciones basadas en DL en la industria del automóvil. Este trabajo se ha realizado en el marco del programa "Doctorat Industrial", en la empresa FICOSA ADAS, y es por las posibilidades que la empresa ha ofrecido que se ha podido demostrar un impacto rápido y directo de los algoritmos conseguidos en escenarios de test reales para probar su validez. Además, en este trabajo, se investiga en profundidad el diseño automático de redes neuronales profundas (DNN) basadas en frameworks de deep learning de última generación como NAS (neural architecture search). Como se afirma en esta tesis, una de las barreras identificadas de la tecnología de aprendizaje profundo en las empresas automotrices de hoy en día es la dificultad de desarrollar redes ligeras y precisas que puedan integrarse en pequeños systems on chip(SoC) o DSP. Para superar esta restricción, se propone un framework llamado E-DNAS para el diseño automático, entrenamiento y validación de redes neuronales profundas para realizar tareas de clasificación de imágenes y ejecutarse en plataformas de hardware con recursos limitados. Este apporach ha sido validado en un system on chip real de la empresa Texas Instrumets (tda2x) facilitado por FICOSA ADAS, cuyos resultados se publican dentro de esta tesis. Como extensión del mencionado E-DNAS, en el último capítulo de este trabajo se presenta un framework basado en NAS válido para la detección de objetos cuya principal contribución es una forma fácil y rápida de encontrar propuestas de objetos en imágenes que, en un segundo paso, se clasificará en una de las clases etiquetadas.

 • MONTAÑO SARRIA, ANDRÉS FELIPE: Object Manipulation Based on Tactile Information
  Autor/a: MONTAÑO SARRIA, ANDRÉS FELIPE
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672089
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 18/03/2021
  Director/a de tesi: SUAREZ FEIJOO, RAUL

  Tribunal:
       PRESIDENT: INDRI, MARINA
       SECRETARI: ROSELL GRATACOS, JOAN
       VOCAL: ROA, MAXIMO A.
  Resum de tesi: La manipulación diestra es la capacidad de cambiar la configuración (posición y/u orientación) de un objeto mientras es sostenido en la mano. Esta es una habilidad que ha permitido a los humanos usar herramientas e interactuar con el medio ambiente de forma efectiva. En las últimas décadas, los investigadores en robótica han trabajado para proporcionar la capacidad de ejercer manipulación diestra a los robots mediante el diseño de manos robóticas que imitan a la mano humana y mediante el desarrollo de aplicaciones que permiten realizar manipulación autónoma o teleoperación en entornos hostiles. A pesar de los avances logrados, gestionar las incertidumbres que existen en el mundo real es uno de los problemas en los que aún hay que seguir trabajando. Muchos enfoques existentes para controlar las manos robóticas, requieren información a priori sobre el objeto manipulado y sensores de alta fidelidad que normalmente se encuentran solo en laboratorios.El principal objetivo de esta tesis es desarrollar estrategias para la manipulación diestra de objetos desconocidos, utilizando la información táctil generada durante la prensión del objeto y el propio proceso de manipulación. En aplicaciones de manipulación basadas en información táctil, la mano robótica tiene acceso solo a datos táctiles y propioceptivos, además, no se conoce información a priori sobre el objeto manipulado. Esto va acorde con el mundo real, donde hay incertidumbre en los modelos de los objetos que se manipulan, así como en las mediciones de los sensores.En esta tesis se proponen nuevas estrategias de manipulación basadas en métodos heurísticos y de optimización del gradiente. Se eligieron tres índices para medir la calidad de la prensión durante la manipulación, los cuales están relacionados con la configuración de la mano, la calidad de la prensión y la configuración del objeto. A partir de una prensión inicial dada, las estrategias de manipulación pueden mejorar un índice de calidad o una combinación de ellos. Las estrategias de manipulación han sido validadas en experimentación real utilizando manos robóticas equipadas con sensores táctiles, permitiendo la ejecución de aplicaciones prácticas, como el reconocimiento de objetos, la optimización de fuerzas y la telemanipulación.

 • NASSOUROU, MOHAMADOU: Robust Economic Model Predictive Control of Smart Grids
  Autor/a: NASSOUROU, MOHAMADOU
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 13/09/2021
  Director/a de tesi: PUIG CAYUELA, VICENÇ | BLESA IZQUIERDO, JOAQUIN

  Tribunal:
       PRESIDENT: PRODAN, IONELA
       SECRETARI: SERRA PRAT, MARIA
       VOCAL: LI, ZHONGLIANG
  Resum de tesi: Esta tesis propone un diseño de Control de Modelo Predictivo Económico Robusto (REMPC) basado en un enfoque determinista para optimizar los costos económicos de producción y despacho de energía en redes eléctricas inteligentes. Se desarrollan estrategias robustas de control de modelo predictivo económico para sistemas lineales o linealizados que incluyen restricciones algebraicas.Las contribuciones de esta tesis son múltiples: ¿ El desarrollo de estrategias de Control de Modelo Predictivo Económico Robusto para sistemas lineales o linealizados, incluidas las restricciones algebraicas. ¿ El desarrollo de estrategias EMPC basadas en Robust Optimization para la gestión de redes eléctricas inteligentes que incorporan varios tipos de incertidumbres. ¿ El uso de técnicas de optimización robusta para mejorar la robustez y confiabilidad del EMPC estándar. ¿ Evaluar la eficiencia y aplicabilidad del EMPC estándar, así como sus variantes jerárquicas y de una sola capa para resolver los problemas de despacho de energía económicos de las redes eléctricas inteligentes. ¿ El desarrollo y la aplicación de un novedoso sistema de ajuste de restricciones min-max EMPC robusto basado en la descomposición de las entradas y estados de control en componentes dependientes e independientes para abordar problemas inciertos de distribución de energía en redes eléctricas inteligentes. ¿ El desarrollo y aplicación de un método EMPC robusto basado en aritmética de intervalos, y Zonotopas desde la perspectiva de enfoques basados en tubos para abordar problemas inciertos de despacho de energía en redes eléctricas inteligentes.¿ El desarrollo de una estrategia de control predictivo de modelo económico robusto para sistemas lineales con restricciones algebraicas.Las estrategias de EMPC robustas desarrolladas se clasifican en tres grupos: EMPC de una sola capa, EMPC de una sola capa con seguimiento de pseudo-referencia y EMPC jerárquico que consta de la capa superior de EMPC y la capa inferior de seguimiento de MPC. Se desarrolla un modelo matemático sistemático orientado al control de redes inteligentes basado en la teoría en flujo de redes. Además, también se propone una función objetivo genérica para EMPC para resolver el problema de despacho de energía de las redes inteligentes. El modelo matemático desarrollado se utiliza para desarrollar varias formulaciones de MPC económico que abarcan funciones de costos multiobjetivo que permite abordar incertidumbres como perturbaciones inesperadas aditivas y fluctuaciones de costos de energía con dinámicas que varían periódicamente en el tiempo. En primer lugar, las estrategias de MPC económicas desarrolladas se aplican a sistemas de micro-redes inteligentes sometidas a demandas de carga periódica nominal y precios de energía fijos, con el fin de evaluar la viabilidad recursiva y la estabilidad del sistema. A continuación, sobre la base de técnicas de optimización robustas, en particular el enfoque del peor caso (min-max), las formulaciones de MPC económicas desarrolladas se generalizan para abordar la incertidumbre de las demandas de carga, los precios de la energía y las fuentes de energía intermitentes. También se desarrolla un enfoque de control min-max de lazo cerrado que integra la técnica de dependencia afín en el enfoque min-max para eliminar la no linealidad y la no convexidad de los problemas de despacho de energía inciertos. Habiendo descubierto la complejidad computacional del min-max basado en la técnica de dependencia afín, se proponen dos métodos novedosos que permiten mejorar los métodos EMPC robustos basados en la descomposición de entradas de control y estados en componentes para abordar problemas inciertos de despacho de energía en redes eléctricas inteligentes.

 • RUBIO ROMANO, ANTONIO: Fashion Discovery: A Computer Vision Approach
  Autor/a: RUBIO ROMANO, ANTONIO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672423
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 23/07/2021
  Director/a de tesi: MORENO NOGUER, FRANCESC D'ASSIS | SIMÓ SERRA, EDGAR

  Tribunal:
       PRESIDENT: CHEN, LIMING
       SECRETARI: DIMICCOLI, MARIA
       VOCAL: YAMAGUCHI, KOTA
  Resum de tesi: La interpretación semántica de imágenes del mundo de la moda es sin duda uno de los dominios m ás desafiantes para la visión por computador. Leves variaciones en color y forma pueden conferir significados o interpretaciones distintas a una imagen. Es un dominio estrechamente ligado a la comprensión humana subjetiva, pero también a la interpretación y reconocimiento de escenarios y contextos. Ser capaz de extraer información específica sobre moda de imágenes e interpretarla de manera correcta puede ser útil en muchas situaciones y puede ayudar a entender la información subyacente en una imagen. Además, la moda es uno de los negocios más importantes a nivel global, con un valor estimado de tres trillones de dólares y un mercado online en constante crecimiento, lo cual aumenta el interés de los algoritmos basados en imágenes para buscar, clasificar o recomendar prendas. Esta tesis doctoral pretende resolver problemas específicos relacionados con el tratamiento de datos de tiendas virtuales de moda, yendo desde la información más básica a nivel de píxel hasta un entendimiento más abstracto que permita extraer conclusiones sobre las prendas presentes en una imagen, aprovechando para ello la Multi-modalidad de los datos disponibles para desarrollar algunas de las soluciones. Las contribuciones incluyen: - Un nuevo método de extracción de superpíxeles enfocado a mejorar el proceso de anotación de imágenes de moda. - La construcción de un espacio común para representar imágenes y textos referentes a moda. - La aplicación de ese espacio en la tarea de identificar el producto principal dentro de una imagen que muestra un conjunto de prendas. En resumen, la moda es un dominio complejo a muchos niveles en términos de visión por computador y aprendizaje automático, y desarrollar algoritmos específicos capaces de capturar la información esencial a partir de imágenes y textos no es una tarea trivial. Con el fin de resolver algunos de los desafíos que esta plantea, y considerando que este es un doctorado industrial, contribuimos al tema con una variedad de soluciones que pueden mejorar el rendimiento de muchas tareas extremadamente útiles para la industria de la moda online.

 • SHABANI, ARYA: Position Analysis based on Multi-affine Formulations
  Autor/a: SHABANI, ARYA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 05/07/2021
  Director/a de tesi: THOMAS ARROYO, FEDERICO | PORTA PLEITE, JOSE MARIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: MATA AMELA, VICENTE
       SECRETARI: PEREZ GRACIA, MARIA ALBA
       VOCAL: GARCIA CENA, CECILIA ELISABET
  Resum de tesi: El problema de l'anàlisi de posició és un tema fonamental que subjau a molts problemes de la robòtica, com ara la cinemàtica inversa de robots sèrie, la cinemàtica directa de robots paral·lels, la manipulació coordinada d'objectes, la generació de prensions vàlides amb mans robòtiques, el posicionament d'objectes basat en restriccions, la localització i la creació de mapes de forma simultània, i l'anàlisi d'estructures desplegables complexes. També sorgeix en altres camps, com ara en el disseny assistit per ordinador, quan la ubicació dels objectes en un disseny es dóna en termes de restriccions geomètriques o en l'anàlisi conformacional de biomolècules. La omnipresència d'aquest problema ha motivat una intensa recerca de mètodes capaços d'afrontar-lo. Fins al moment, els algoritmes eficients per al problema general han estat esquius i només estan disponibles per a casos particulars. A més, la complexitat del problema normalment ha conduït a mètodes difícils d'implementar. L'anàlisi de posició es pot descompondre en dos passos igualment importants: l'obtenció d'un sistema d'equacions de tancament i la resolució d'aquest sistema. Aquesta tesi tracta de tots dos passos per tal d'obtenir un mètode de solució general, senzill i alhora eficient que anomenem el mètode del trapezoide. El primer pas s'aborda utilitzant quaternions duals. Tot i que no ha estat suficientment destacat en el passat, l'ús de quaternions duals permet expressar la condició de tancament d'un bucle cinemàtic que impliqui només parells inferiors com a un sistema d'equacions multi-afins. En aquesta tesi s'aprofita aquesta propietat per introduir un mètode especialment dissenyat per resoldre sistemes multi-afins. El mètode proposat és objectivament més senzill (en el sentit que és més fàcil d'entendre i d'implementar) que els mètodes anteriors que utilitzen tècniques generals com ara els mètodes de Newton basats en intervals, les conversions a la base de Bernstein o les relaxacions lineals. A més, el mètode es basa en dues operacions simples, a saber, les interpolacions lineals i les projeccions en plans de coordenades, que es poden executar de forma molt eficient. El resultat és un mètode que acota amb precisió i eficiència les solucions vàlides del problema. Per millorar encara més la precisió, proposem l'ús d'equacions multi-afins redundants derivades del conjunt mínim d'equacions que descriuen el problema. Per altra banda, per millorar l'eficiència, introduïm un metodologia d'eliminació de variables que preserva la multi-afinitat del sistema d'equacions. La generalitat i el rendiment del mètode del trapezoide s'avalua extensivament en diferents tipus de mecanismes, inclosos els mecanismes esfèrics, bucles 6R i 7R genèrics, sistemes sobre-restringits i mecanismes de múltiples bucles. El mètode proposat és, en tots els casos, significativament més ràpid que els mètodes alternatius descrits en la literatura fins al moment.

 • SHARAFELDEEN, MOHAMMED DIAB ELSAYED: Knowledge Representation and Reasoning for Perception-based Manipulation Planning
  Autor/a: SHARAFELDEEN, MOHAMMED DIAB ELSAYED
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671505
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 22/01/2021
  Director/a de tesi: ROSELL GRATACOS, JOAN

  Tribunal:
       PRESIDENT: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, JAVIER
       SECRETARI: SUAREZ FEIJOO, RAUL
       VOCAL: KUNZE, LARS
  Resum de tesi: Esta tesis desarrolla una serie de herramientas de modelado y razonamiento para la planificación de la manipulación basada en el conocimiento en entornos no estructurados o semiestructurados. La idea principal es utilizar un razonamiento basado en el conocimiento de alto nivel para capturar una descripción semántica de la escena, conocimiento sobre el comportamiento físico de los objetos y un mecanismo de inferencia para razonar sobre las posibles acciones de manipulación. Además, se propone un módulo sensorial multimodelo para percibir los objetos del entorno y construir conocimiento ontológico.La primera parte de la tesis se centra en las técnicas para proporcionar conocimientos útiles para guiar y facilitar el proceso de planificación dentro de un marco de planificación de manipulación clásico. Este marco de planificación facilita la combinación de enfoques de planificación de tareas y movimientos (TAMP) que incluye Fast Forward (FF) que es un enfoque clásico de planificación simbólica para calcular la secuencia de acciones a realizar en una determinada tarea, y la planificación de movimiento basada en la física que trata con movimientos y posibles interacciones con los objetos. La herramienta propuesta para aportar conocimientos útiles al proceso de planificación se denomina Conocimiento de Percepción y Manipulación (PMK), la cual proporciona una formalización estandarizada bajo varios fundamentos, como la Ontología Superior Sugerida Sugerida (SUMO), y la Ontología Core para Robótica y Automatización (CORA), con el fin de facilitar la compartibilidad y reutilización cuando se produzca la interacción entre humanos y/o robots.La segunda parte de la tesis se centra en proporcionar conocimientos útiles para un enfoque de planificación basado en la lógica. Está particularizado para el ensamblaje, que tiene en cuenta lacciones de manipulación para acoplar/desacoplar o unir/separar objetos. Las secuencias de ensamblaje se pueden representar de forma elegante usando teorías de lógica descriptiva. Con tal secuencia, el robot puede descubrir el próximo paso en el ensamblaje a través de la inferencialógica. Sin embargo, antes de realizar una acción, el robot debe asegurarse de que se cumplan varias restricciones espaciales, como que las partes que se van a unir sean accesibles, no ocluidas, etc. Tales inferencias son muy complicadas de respaldar en teorías lógicas, pero existen algoritmos especializados que calculan de manera eficiente relaciones cualitativas, como si un objeto es accesible. Aquí se propone un razonamiento heterogéneo que requiere la integración entre el nivel de planificación de ensamblajes basado en el conocimiento y el nivel geométrico, que incluye módulos para inferir sobre las relaciones espaciales y la viabilidad de las acciones.La tercera parte de la tesis se centra en el uso de la experiencia basada en el conocimiento, llamado conocimiento experiencial, en problemas de manipulación cotidianos, como por ejemplo, en aplicaciones de robótica de servicios, como servir una taza en un entorno desordenado, donde suelen encontrarse algunas habilidades repetibles como recoger, dejar o navegar. Para manejar de manera eficiente estas tareas, en lugar de planificarlas por completo cada vez (lo que podría ser computacionalmente costoso), se propone la integración de módulos para adaptar esas habilidades en diferentes situaciones. En este sentido, se presenta un marco de planificación y ejecución para tareas de manipulación robótica, el cual se equipa de un módulo con conocimiento experiencial (aprendido de su experiencia o dado por el usuario) sobre cómo ejecutar un conjunto de habilidades, tales como recoger, dejar, navegar o abrir un cajón, utilizando flujos de trabajo y trayectorias de robots.

 • TRAPIELLO FERNÁNDEZ, CARLOS: Automatic control advances in CPS security
  Autor/a: TRAPIELLO FERNÁNDEZ, CARLOS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 26/07/2021
  Director/a de tesi: PUIG CAYUELA, VICENÇ | CEMBRANO GENNARI, M.GABRIELA ELENA

  Tribunal:
       PRESIDENT: FRANZÈ, GIUSEPPE
       SECRETARI: OCAMPO MARTINEZ, CARLOS AUGUSTO
       VOCAL: FERRARI, RICCARDO
  Resum de tesi: Los sistemas ciberfísicos (SCF) constituyen una nueva generación de sistemas de control que busca una mejor integración entre la parte computacional y los procesos físicos. Sin embargo, los notables avances que ofrecen estos sistemas en términos de eficiencia y modularidad, tienen como contrapartida la introducción de nuevas vulnerabilidades de seguridad. Como consecuencia, la complementación de los ya existentes métodos de ciberseguridad con técnicas basadas en modelo que analicen los posibles efectos que producen los ataques en las dinámicas del sistema, aparece como una necesidad imperiosa que, a su vez, plantea un gran reto académico. Por consiguiente, esta tesis presenta varias contribuciones en la seguridad de los SCF desde la perspectiva del control automático. En particular, motivado por su interés industrial, la atención se ha centrado en dos problemas concretos: la detección de ataques de repetición lanzados sobre un sistema de control, y la reconfiguración de un sistema que presenta redundancia de componentes físicos después de que una anomalía cause la inadmisibilidad de la configuración de elementos nominal. Durante esta tesis, el efecto no negligible de la incertidumbre que aparece al modelar un sistema físico es abordado mediante una descripción desconocida pero acotada.En lo referente a la detección de los ataques de repetición, la premisa de considerar técnicas basadas en conjuntos, las cuales permiten inferir de forma determinista si el sistema se encuentra, o no, bajo ataque. En particular, los conjuntos zonotopicos son utilizados para desarrollar un análisis de invariancia sobre la detectabilidad de los ataques de repetición que afectan la capa de supervisión de un sistema de control, así como para la obtención de expresiones analíticas que relacionan la consigna que es fijada desde el centro de supervisión con la detección del ataque. Las ventajas que ofrecen los zonotopos son aprovechadas en el diseño de distintos esquemas de marca de agua física mediante los cuales se puede garantizar la detección del ataque, bien a través de la inyección discreta de señales secuenciales, o bien mediante una degradación continua de la operación del sistema. Además, se ha estudiado la relación entre las técnicas deterministas propuestas y las técnicas de detección estocásticas, que son ampliamente usadas en los esquemas de control óptimos, obteniéndose expresiones análogas que permiten conectar ambas aproximaciones.Por otro lado, también se han investigado distintas técnicas para el aprovechamiento inteligente de la redundancia física que es común en sistemas de gran escala. En concreto, se analiza como seleccionar los componentes de respaldo que dan lugar a una nueva configuración óptima tras la detección de una anomalía en una red de flujo. En una primera instancia, se aborda el problema desde la capa de planificación, proponiéndose una metodología general donde la selección de la configuración es formulada como una optimización multiobjetivo mixta en enteros, que es previamente filtrada con la evaluación fuera de línea de propiedades necesarias. Esta metodología es extendida con la inclusión de garantías de estabilidad en lazo cerrado e incertidumbres. A este respecto, la admisibilidad de cada configuración es evaluada en función de la trayectoria periódica óptima hacia la que se puede hacer converger de forma robusta el sistema, mientras que la selección de la configuración es planteada usando esquemas de control de modelo predictivo (CMP) de una capa, cuyo controlador local es diseñado usando la configuración de actuadores mínima que garantiza una operación admisible. Con ese fin, también se proponen distintos algoritmos para buscar tales configuraciones mínimas.

 • XING, YASHAN: Modeling and Control for a Fuel Cell System
  Autor/a: XING, YASHAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 01/07/2021
  Director/a de tesi: COSTA CASTELLO, RAMON | NA, JING

  Tribunal:
       PRESIDENT: ANDÚJAR MÁRQUEZ, JOSÉ MANUEL
       SECRETARI: SERRA PRAT, MARIA
       VOCAL: LI, XI
  Resum de tesi: Les piles de combustible són dispositius electroquímics que permeten transformar l'hidrogen i l'oxigen en energia elèctrica i calor. La degradació durant l'operació pot reduir la vida útil de les piles de combustible, que és el principal obstacle per a una utilització comercial. Per tant, es requereixen models fiables i estratègies de control adequades per entendre el seu comportament i garantir el seu funcionament. Aquesta tesi doctoral té com a objectiu desenvolupar un model orientat al control, proposar mètodes d'estimació de paràmetres desconeguts i dissenyar estratègies de control adequades per als sistemes de piles de combustible.En primer lloc, es proposa un model orientat al control d'un sistema de pila de combustible i es realitza la seva anàlisi. A continuació, es proposa una estratègia d'ajust paramètric basat en optimització per eixams de partícules combinada amb un mètode de descens per gradient clàssic. El mètode es valida utilitzant dades experimentals provinents de piles de combustible reals. Posteriorment, es formula una anàlisi sistemàtica dels punts d'equilibri. Els resultats de l'anàlisi mostren la regió de màxima eficiència on es pot obtenir la màxima potència elèctrica en estat estacionari per cada temperatura. A més, la teoria de Lyapunov s'utilitza per caracteritzar l'estabilitat local dels punts d'equilibri. A més, es fa una comparació entre el model inicial no lineal i el model linealitzat. Finalment, s'analitza la resposta en freqüència del model linealitzat, que proporciona informació clau sobre el disseny del sistema de control per tal d¿operar de manera eficient el sistema de piles de combustible.A més, es presenten mètodes d'estimació de paràmetres adaptatius per a un sistema de pila de combustible. Val a dir que la majoria de tècniques adaptatives d'estimació de paràmetres són aplicables a sistemes amb paràmetres que intervenen linealment. A més, l'estimació de paràmetres que varien en el temps continua sent un problema obert. No obstant això, la parametrització no lineal i els paràmetres que varien en el temps són característiques intrínsecs en els models de piles de combustible. Per tant, es consideren els sistemes parametritzats linealment i no linealment. També s'estudien mètodes d¿estimació de paràmetres adaptatius amb paràmetres variables i constants. En concret, les propietats de la convexitat i la monotonicitat s'utilitzen per primera vegada per separat per tal de linealitzar les funcions paramètriques no lineals. A continuació, les lleis adaptatives es dissenyen utilitzant els errors d'estimació extrets de manera que es pot garantir la convergència exponencial de l'error d'estimació de paràmetres. Finalment, es donen resultats experimentals sobre un sistema pràctic de piles de combustible per verificar l'eficàcia dels esquemes proposats.A més, hi ha incertesa en el modelat, pertorbacions externes i soroll durant els processos de modelatge i experimentació. A causa d¿aquestes dinàmiques desconegudes, les estratègies de control convencionals poden no aconseguir els resultats esperats. Per abordar aquest problema, es proposa un controlador compost proporcional-integral (PI) amb un estimador de dinàmica del sistema desconegut per a un sistema de pila de combustible. Per ser específics, l'estratègia de control es desenvolupa reduint la temperatura de l'aire d'entrada mitjançant l'augment del flux massiu d'aire per tal d¿eliminar l'excés de calor. A més, es proposa un estimador de dinàmica del sistema desconegut per tal de compensar l'efecte de la dinàmica desconeguda. La construcció de l'estimador es dissenya a través de la recerca d'una varietat invariant que impliqui la relació entre variables conegudes i la varietat desconeguda. A més, l'estimador proposat es combina fàcilment amb l'estratègia de control de PI proposada i garanteix la convergència exponencial dels errors estimats. Finalment,

Darrera actualització: 16/10/2021 05:11:51.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:GÁMIZ CARO, JAVIER FRANCISCO
Títol:Contribución al modelado e implementación de un control avanzado para un proceso de cloración de una Estación de Tratamiento de Agua Potable
Data lectura:29/01/2021
Director/a:BOLEA MONTE, YOLANDA
Codirector/a:MARTINEZ GARCIA, HERMINIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Pinar Baillés, Gerard (2017). MULTIPLE-INPUT MULTIPLE-OUTPUT ENERGY PROCESSING FOR ENERGY-HARVESTING APPLICATIONS.

Utiel Uroz, Sergi (2017). DESING AND IMPLEMETATION OF A SPEED CONTROL, SUPERVISION AND DATA ACQUISITION.

Ródenas Cumplido, Javier (2017). AUTOMATIZACIÓN DE UN CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL.

Lopez Chacon, Rebeca (2017). SISTEMA DE MEDIDA Y MONITORIZACIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA DE BAJO COSTE DE PARÁMETROS APLICADOS EN TERRENOS AGRÍCOLAS.

Joval Ramiro, Bernard (2017). SUPERVISIÓ I CONTROL D'UNA ENCAIXADORA D'AMPOLLES.

Forteza Brugue, Quim (2017). AUTOMATITZACIÓ, CONTROL I MONITORITZACIÓ D'UNA PLANTA DE REFINAMENT DE SUCRE.

Compaño Domingo, Jordi (2017). ANALISI, DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE LA SUPERVISIÓ, CONTROL I PROCÉS D'AIREACIÓ D'UNA EDAR.

Castells Juvé, Marc (2017). DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE LA SUPERVISIÓ I CONTROL D'UN SISTEMA DE FERMENTACIÓ CONTROLADA VINÍCOLA.

Castany Crivillers, Guillem (2017). INTEGRACIÓ, SUPERVISIÓ I CONTROL D'UN ENTORN AUTOMATITZAT D'ASSAIGS FARMACÈUTICS.

Nogales Romero, Enric (2017). Supervió de dades d'una planta mitjançant tecnologies IoT.

Vadillo Rusiñol, Víctor Santiago (2017). BMS DESIGN PROCESS STANDARDIZATION FOR TRANSPORT INFRASTRUCTURES.

Siles Gómez, José Pablo (2017). Monitorización y control remoto de una planta de producción y envasado de líquidos.

Rovira Pedragosa, Albert (2017). Desenvolupament d'un client OPC per a la monitorització d'un sistema de sensors sense fils.

Poy Foz, Albert (2017). SUPERVISIÓ, CONTROL I SIMULACIÓ D'UNA PLANTA DEDICADA A UN PROCÉS INDUSTRIAL.

Traveria Solà, Bernat (2017). Anàlisi, disseny i implementació de la supervisió, control i simulació d'un procés industrial..

Romero Guillen, Ignacio (2017). Estación robotizada de paletizado.

Esteve Cases, Roger (2018). Automatització dels processos de clima d'una indústria del sector alimentari..

Carreño Marés, Alberto (2018). Implementació d'un generador elèctric fotovoltaic com a suport a l'enllumenat públic urbà.

Prado Martínez, Mariona (2018). Supervisió, control i simulació d'un procés de fabricació de caixes.

Rodríguez Gallardo, David Albert (2018). Supervisión, control y simulación de un proceso de generación de energía.

Ferré Cubí, Victor (2018). Projecte Elèctric i de Control dels Serveis Auxiliars d'un Tanatori.

Vivas Pastor, Aaron (2019). Normalització i estandardització de la programació i codificació de una cèl·lula automatitzada de fabricació.

Álvarez Bernal, Marc (2019). Estudio e implementación de una solución industrial 4.0.

Flaqué Borrellas, Ferran (2019). Supervisió i control de un procés de fabricació sobre una cèl·lula automatitzada.

Olasz Roig, Eric (2019). Normalització i estandardització de la programació i codificació d'una cèl·lula automatitzada de fàbrica.

Romero Lozano, Jesús (2019). Detección de puntos calientes en estructuras utilizando ondas guiadas.

Castillo Mambrilla, Daniel (2019). Supervisió i Control d'un procés de fabricació sobre una cèl·lula automatitzada.

Plana Ferrer, Gerard (2019). Supervisión, control y simulación de un proceso químico industrial.

Yagüez Gallego, Sergio (2019). Análisis, Diseño e Implementación del sistema de refrigeración de una central nuclear.

Oliveras Coll, Gerard (2019). MODELITZACIÓ, SIMULACIÓ I ANÀLISI TECNOECONÒMICA I AMBIENTAL DEL PROCÉS DE REVALORITZACIÓ DEL POLIETILÈ VIA PIRÒLISI.

Gómez Aguado, Sergio (2019). PROYECTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN DE CONJUNTO RESIDENCIAL EN CALAFELL.

Casas Gallegos, Sergio (2019). Supervisión, control y simulación de una planta de producción de aceite de oliva..

Chuquitarqui Valladares, Eduardo (2019). Supervisión y control de un proceso industrial..

Conesa Morató, Pol (2019). Automatització d'una planta de producció de bioetanol.

Bach Sayós, Marc (2019). Automatització de descarga de peces provinents d'una màquina de tall.

Steninger Garçon, Erik Guillem (2019). Anàlisi tecno-econòmica de microxarxes cooperatives residencials amb generació fotovoltaica i emmagatzematge.

Minea, Adrian Sebastian (2020). Supervisión y control de un sistema de ensamblaje flexible.

Monclús Astudillo, Xavier (2020). Desenvolupament d'un sistema de seguretat i control d’un immoble.

Ramírez Barrera, Aleix (2020). Supervisió, control i simulació d’un procés industrial de fabricació de cervesa.

Nieto Sevilla, Cristian (2020). Análisis, diseño e implementación de la automatización de un proceso industrial .

Sau Canto, Victor (2020). Identificación, supervisión y control de un proceso industrial de dosificación de reactivo.

Caballero Montalbán, Sergio (2020). Analysis of energy policies for self-consumption.

Depalle Parellada, Oriol (2020). Diseño y estudio de un kit aerodinámico para el Ford Fiesta mk7.

Cebrián Miró, Nil (2020). Operació òptima dels agregadors de recursos energètics distribuïts amb participació en el mercat elèctric..

Sabaté Rafecas, Marc (2020). Esquemes de repartició de beneficis entre els participants en microxarxes cooperatives amb generació renovable.

Barrafon Español, Mario (2021). Supervisión y simulación del proceso de fermentación y embotellamiento del vino..

Ye Zhu, Jia Qiang (2021). Diseño de un BMS para baterías de ion de litio.

Guerra, E.; Bolea, Y.; Gamiz, J.; Grau, A. (2020). Design and implementation of a virtual sensor network for smart waste water monitoring. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Gamiz, J.; Grau, A.; Martinez, H.; Bolea, Y. (2020). Automated chlorine dosage in a simulated drinking water treatment plant: a real case study. - Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2018: 2.217; Quartil: Q2)

Gamiz, J.; Vilanova, R.; Martinez, H.; Bolea, Y.; Grau, A. (2020). Fuzzy gain scheduling and feed-forward control for drinking water treatment plants (DWTP) chlorination process. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)

Gamiz, J.; Vilanova, R.; Martinez, H.; Bolea, Y.; Grau, A. (2020). Fuzzy Gain Scheduling and Feed–Forward Control for Drinking Water Treatment Plants (DWTP) Chlorination Process. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)

Ponsa, P.; Gamiz, J.; Tornil-Sin, S. (2018). Puesta en marcha de sistema de ensamblaje académico.

Gamiz, J.; Martinez, H.; Grau, A.; Bolea, Y.; Vilanova, R. (2020). Feed-forward control for a drinking water treatment plant chlorination process.

AUTOR/A:RUBÍ PERELLÓ, BARTOMEU
Títol:Guidance, navigation and control of multirotors
Data lectura:11/12/2020
Director/a:MORCEGO SEIX, BERNARDO
Codirector/a:PEREZ MAGRANE, RAMON
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Rubi, B. (2017). Resilient Guidance, Navigation and Control System for Multirotor Vehicles: Application to Inspection of Large-Scale Paths Defined by Geographic Elements.

Rubi, B.; Perez, R.; Morcego, B. (2019). A Survey of path following control strategies for UAVs focused on quadrotors. - Journal of intelligent and robotic systems, ISSN: 0921-0296 (JCR Impact Factor-2019: 2.259; Quartil: Q2)

Rubi, B.; Morcego, B.; Perez, R. (2020). Deep reinforcement learning for quadrotor path following with adaptive velocity. - Autonomous robots, ISSN: 0929-5593 (JCR Impact Factor-2019: 3.602; Quartil: Q1)

Rubi, B.; Morcego, B.; Perez, R. (2019). Adaptive nonlinear guidance law using neural networks applied to a quadrotor.

Rubi, B.; Ruiz, A.; Perez, R.; Morcego, B. (2019). Path-flyer: a benchmark of quadrotor path following algorithms.

Rubi, B.; Morcego, B.; Perez, R. (2020). A deep reinforcement learning approach for path following on a quadrotor.

AUTOR/A:DERAY, JEREMIE
Títol:Robust Navigation for Industrial Service Robots
Data lectura:29/09/2020
Director/a:ANDRADE CETTO, JUAN
Codirector/a:SOLÀ ORTEGA, JOAN
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Solá, J.; Deray, J.; Atchuthan, D. (2018). A micro Lie theory for state estimation in robotics.

Deray, J.; Solá, J.; Andrade-Cetto, J. (2017). Word ordering and document adjacency for large loop closure detection in 2D laser maps. - IEEE robotics and automation letters, ISSN: 2377-3766

Magyar, B.; Tsiogkas, N.; Deray, J.; Pfeiffer, S.; Lane, D. (2019). Timed-elastic bands for manipulation motion planning. - IEEE robotics and automation letters, ISSN: 2377-3766 (JCR Impact Factor-2019: 3.608; Quartil: Q1)

Deray, J.; Solá, J. (2020). Manif: a micro Lie theory library for state estimation in robotics applications. - Journal of Open Source Software, ISSN: 2475-9066

Deray, J.; Solá, J.; Andrade-Cetto, J. (2019). Joint on-manifold self-calibration of odometry model and sensor extrinsics using pre-integration.

Deray, J.; Magyar, B.; Solá, J.; Andrade-Cetto, J. (2019). Timed-elastic smooth curve optimization for mobile-base motion planning.

AUTOR/A:REPISO POLO, ELY
Títol:Collaborative Social Robot Navigation in Accompanying and Approaching Tasks.
Data lectura:23/09/2020
Director/a:SANFELIU CORTES, ALBERTO
Codirector/a:GARRELL ZULUETA, ANAÍS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Repiso, E. (2015). Robust multi-hypothesis tracker fusing diverse sensor information..

Repiso, E. (2017). Human-Robot Collaboration in urban areas.

Vaquero, V.; Repiso, E.; Sanfeliu, A. (2018). Robust and real-time detection and tracking of moving objects with minimum 2d LiDAR information to advance autonomous cargo handling in ports. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Repiso, E.; Garrell, A.; Sanfeliu, A. (2020). People's adaptive side-by-side model evolved to accompany groups of people by social robots. - IEEE robotics and automation letters, ISSN: 2377-3766

Repiso, E.; Garrell, A.; Sanfeliu, A. (2020). Adaptive side-by-side social robot navigation to approach and interact with people. - International Journal of Social Robotics, ISSN: 1875-4791 (JCR Impact Factor-2019: 2.516; Quartil: Q3)

Vaquero, V.; Repiso, E.; Sanfeliu, A.; Vissers, J.; Kwakkernaat, M. (2015). Low cost, robust and real time system for detecting and tracking moving objects to automate cargo handling in port terminals.

Repiso, E.; Ferrer , G.; Sanfeliu, A. (2017). On-line adaptive side-by-side human robot companion in dynamic urban environments.

Repiso, E.; Garrell, A.; Sanfeliu, A. (2018). On-line adaptive side-by-side human robot companion to approach a moving person to interact.

Repiso, E.; Garrell, A.; Sanfeliu, A. (2018). Robot approaching and engaging people in a human-robot companion framework.

Galvan, M.; Repiso, E.; Sanfeliu, A. (2019). Robot navigation to approach people using G2-spline path planning and extended social force model.

Repiso, E.; Zanlungo, F.; Kanda, T.; Garrell, A.; Sanfeliu, A. (2019). People's V-formation and side-by-side model adapted to accompany groups of people by social robots.

Sanfeliu, A.; Repiso, E.; Garrell, A. (2020). Collaborative-AI: Social robots accompanying and approaching people.

AUTOR/A:ALCALÁ BASELGA, EUGENIO
Títol:Advances in planning and control for autonomous vehicles
Data lectura:24/03/2020
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Codirector/a:QUEVEDO CASIN, JOSEBA-JOKIN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Alcala, E. (2017). Planning and Control of Autonomous Vehicles.

Alcala, E.; Puig, V.; Quevedo, J.; Escobet, T.; Comasolivas, R. (2018). Autonomous vehicle control using a kinematic Lyapunov-based technique with LQR-LMI tuning. - Control engineering practice, ISSN: 0967-0661 (JCR Impact Factor-2018: 3.232; Quartil: Q2)

Alcala, E.; Puig, V.; Quevedo, J.; Escobet, T. (2018). Gain-scheduling LPV control for autonomous vehicles including friction force estimation and compensation mechanism. - IET control theory and applications (Online Edition), ISSN: 1751-8652 (JCR Impact Factor-2017: 1.416; Quartil: Q1)

Alcala, E.; Puig, V.; Quevedo, J. (2019). TS-MPC for autonomous vehicles Including a TS-MHE-UIO estimator. - IEEE transactions on vehicular technology, ISSN: 0018-9545 (JCR Impact Factor-2019: 5.379; Quartil: Q1)

Alcala, E.; Puig, V.; Quevedo, J. (2020). LPV-MP planning for autonomous racing vehicles considering obstacles. - Robotics and autonomous systems, ISSN: 0921-8890 (JCR Impact Factor-2018: 2.928; Quartil: Q2)

Alcala, E.; Puig, V.; Quevedo, J.; Rosolia, U. (2020). Autonomous racing using Linear Parameter Varying-Model Predictive Control (LPV-MPC). - Control engineering practice, ISSN: 0967-0661 (JCR Impact Factor-2018: 3.232; Quartil: Q2)

Alcala, E.; Puig, V.; Quevedo, J. (2019). LPV-MPC control of autonomous vehicles.

AUTOR/A:CANAL CAMPRODON, GERARD
Títol:Adapting robot behavior to user preferences in assistive scenarios
Data lectura:09/03/2020
Director/a:ALENYÀ RIBAS, GUILLEM
Codirector/a:TORRAS GENIS, CARMEN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Canal, G. (2016). Adapting robot performance to user preferences learned from visual monitoring.

Vila Abad, Maria (2018). Safe feeding strategies for a Physically Assistive Robot.

Vila, M. (2019). Autonomous user feeding by a Physically Assistive Robot.

Canal, G.; Escalera, S.; Angulo, C. (2016). A real-time Human-Robot interaction system based on gestures for assistive scenarios. - Computer vision and image understanding, ISSN: 1077-3142 (JCR Impact Factor-2016: 2.498; Quartil: Q2)

Canal, G.; Alenyà, G.; Torras, C. (2019). Adapting robot task planning to user preferences: an assistive shoe dressing example. - Autonomous robots, ISSN: 0929-5593 (JCR Impact Factor-2019: 3.602; Quartil: Q1)

Canal, G.; Alenyà, G.; Torras, C. (2016). Personalization framework for adaptive robotic feeding assistance.

Canal, G.; Alenyà, G.; Torras, C. (2017). A taxonomy of preferences for physically assistive robots.

Canal, G.; Pignat, E.; Alenyà, G.; Calinon, .; Torras, C. (2018). Joining high-level symbolic planning with low-level motion primitives in adaptive HRI: application to dressing assistance.

Vila , M.; Canal, G.; Alenyà, G. (2018). Towards safety in physically assistive robots: eating assistance.

Canal, G.; Cashmmore, M.; Krivic, S.; Alenyà, G.; Magazzeni, D.; Torras, C. (2019). Probabilistic planning for robotics with ROSPlan.

AUTOR/A:VAQUERO GÓMEZ, VÍCTOR
Títol:Lidar-Based Scene Understanding for Autonomous Driving Using Deep Learning
Data lectura:25/02/2020
Director/a:SANFELIU CORTES, ALBERTO
Codirector/a:MORENO NOGUER, FRANCESC D'ASSIS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Vaquero, V. (2016). Object detection for autonomous driving using deep learning.

Vaquero, V.; Villamizar, M.A.; Sanfeliu, A. (2015). Real time people detection combining appearance and depth image spaces using boosted random ferns.

Vaquero, V.; del Pino, I.; Moreno-Noguer, F.; Solá, J.; Sanfeliu, A.; Andrade-Cetto, J. (2017). Deconvolutional networks for point-cloud vehicle detection and tracking in driving scenarios.

Vaquero, V.; Ros, G.; Moreno-Noguer, F.; Lopez Pena, Antonio Manuel; Sanfeliu, A.; Ros, G. (2017). Joint coarse-and-fine reasoning for deep optical flow.

del Pino, I.; Vaquero, V.; Massini, B.; Solá, J.; Moreno-Noguer, F.; Sanfeliu, A.; Andrade-Cetto, J. (2017). Low resolution lidar-based multi object tracking for driving applications.

Vaquero, V.; Sanfeliu, A.; Moreno-Noguer, F. (2018). Deep lidar CNN to understand the dynamics of moving vehicles.

Vaquero, V.; Sanfeliu, A.; Moreno-Noguer, F. (2018). Hallucinating dense optical flow from sparse lidar for autonomous vehicles.

Vaquero, V.; Fischer, K.; Moreno-Noguer, F.; Sanfeliu, A.; Milz, S. (2019). Improving map re-localization with deep 'movable' objects segmentation on 3D LiDAR point clouds.

AUTOR/A:ROSERO CHANDI, CARLOS XAVIER
Títol:Active power sharing and frequency regulation in inverter-based islanded microgrids subject to clock drifts, damage in power links and loss of communications
Data lectura:06/02/2020
Director/a:VELASCO GARCIA, MANUEL
Codirector/a:MARTI COLOM, PAU
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Rosero, C.; Velasco, M.; Marti, P.; Camacho, A.; Miret, J.; Castilla, M. (2018). Analysis of consensus-based islanded microgrids subject to unexpected electrical and communication partitions. - IEEE transactions on smart grid, ISSN: 1949-3053 (JCR Impact Factor-2018: 10.486; Quartil: Q1)

Rey, J.; Rosero, C.; Velasco, M.; Marti, P.; Miret, J.; Castilla, M. (2018). Local frequency restoration for droop-controlled parallel inverters in islanded microgrids. - IEEE transactions on energy conversion, ISSN: 0885-8969 (JCR Impact Factor-2018: 4.614; Quartil: Q1)

Marti, P.; Torres, J.; Rosero, C.; Velasco, M.; Miret, J.; Castilla, M. (2018). Analysis of the effect of clock drifts on frequency regulation and power sharing in inverter-based islanded microgrids. - IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2018: 7.224; Quartil: Q1)

Rosero, C.; Velasco, M.; Marti, P.; Camacho, A.; Miret, J.; Castilla, M. (2020). Active power sharing and frequency regulation in droop-free control for islanded microgrids under electrical and communication failures. - IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2018: 7.503; Quartil: Q1)

Rosero, C.; Marti, P.; Velasco, M.; Castilla, M.; Miret, J.; Camacho, A. (2017). Consensus for active power sharing and frequency restoration in islanded microgrids subject to drifting clocks.

AUTOR/A:PÉAN, THIBAULT QUENTIN
Títol:Heat pump controls to exploit the energy flexibility of building thermal loads
Data lectura:24/01/2020
Director/a:COSTA CASTELLO, RAMON
Codirector/a:SALOM TORMO, JAUME
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Foteinaki, K.; Li, R.; Péan, T.; Salom, J. (2020). Evaluation of energy flexibility of low-energy residential buildings connected to district heating. - Energy and buildings , ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2019: 0.0; Quartil: )

Kathirgamanathan, A.; Péan, T.; Zhang, K.; De Rosa, M.; Salom, J.; Kummert, M.; Finn, D. (2020). Towards standardising market-independent indicators for quantifying energy flexibility in buildings. - Energy and buildings , ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2019: 0.0; Quartil: )

AUTOR/A:TREJO RAMÍREZ, KARLA ANDREA
Títol:3D Partial Scans Models for People Recognition With A RGB-D Sensor
Data lectura:22/01/2020
Director/a:ANGULO BAHON, CECILIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Trejo, K. (2015). 3D active appearance models for people recognition with a RGB-D sensor.

Trejo, K.; Angulo, C. (2016). Single-camera automatic landmarking for people recognition with an ensemble of regression trees. - Computación y sistemas, ISSN: 1405-5546 (JCR Impact Factor-2016: 0.184; Quartil: Q3)

Acevedo-Valle, J. M.; Angulo, C.; Moulin-Frier, C.; Trejo, K. (2016). The role of somatosensory models in vocal autonomous exploration. - Revista Internacional de Investigación e Innovación Tecnológica, ISSN: 2007-9753

Trejo, K.; Angulo, C.; Satoh, S.; Bono, M. (2018). Towards robots reasoning about group behavior of museum visitors: leader detection and group tracking. - Journal of ambient intelligence and smart environments, ISSN: 1876-1364 (JCR Impact Factor-2018: 1.186; Quartil: Q4)

Trejo, K.; Angulo, C. (2016). 2D and 3D automatic landmarking of body contours for people recognition.

Acevedo-Valle, J. M.; Trejo, K.; Angulo, C. (2017). Multivariate Regression with Incremental Learning of Gaussian Mixture Models.

AUTOR/A:SINISCALCHI MINNA, SARA
Títol:Advanced wind farm control strategies for enhancing grid support
Data lectura:20/12/2019
Director/a:OCAMPO MARTINEZ, CARLOS AUGUSTO
Codirector/a:DE PRADA GIL, MIKEL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Siniscalchi Minna, S.; Bianchi, F.; Ocampo-Martinez, C.; Domínguez , J.; De Schutter, B. (2020). A non-centralized predictive control strategy for wind farm active power control: A wake-based partitioning approach. - Renewable energy, ISSN: 1879-0682

AUTOR/A:ANANDUTA, WAYAN WICAK
Títol:Non-centralized Optimization-Based Control Schemes for Large-Scale Energy Systems
Data lectura:17/12/2019
Director/a:OCAMPO MARTINEZ, CARLOS AUGUSTO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Ananduta, W.; Barreiro, J.; Ocampo-Martinez, C.; Quijano, N. (2018). Mitigation of communication failures in distributed model predictive control strategies. - IET control theory and applications, ISSN: 1751-8644 (JCR Impact Factor-2018: 3.526; Quartil: Q1)

Ananduta, W.; Pippia, Tomas Manuel; Ocampo-Martinez, C.; Sijs, J.; De Schutter, B. (2019). Online partitioning method for decentralized control of linear switching large-scale systems. - Journal of the Franklin Institute, ISSN: 0016-0032 (JCR Impact Factor-2019: 4.036; Quartil: Q1)

Ananduta, W.; Maestre, J.; Ocampo-Martinez, C.; Ishii, H. (2019). Resilient distributed model predictive control for energy management of interconnected microgrids. - Optimal control applications and methods, ISSN: 0143-2087 (JCR Impact Factor-2019: 1.252; Quartil: Q2)

Ananduta, W.; Maestre, J.; Ocampo-Martinez, C.; Ishii, H. (2018). Resilient distributed energy management for systems of interconnected microgrids.

Ananduta, W.; Barreiro, J.; Ocampo-Martinez, C.; Quijano, N. (2018). Resilient information-exchange protocol for distributed model predictive control schemes.

Ananduta, W.; Ocampo-Martinez, C. (2019). Decentralized energy management of power networks with distributed generation using periodical self-sufficient repartitioning approach.

Ananduta, W.; Maestre, J.; Ocampo-Martinez, C.; Ishii, H. (2019). A resilient approach for distributed MPC-based economic dispatch in interconnected microgrids.

Belgioioso, G.; Ananduta, W.; Grammatico, S.; Ocampo-Martinez, C. (2020). Energy management and peer-to-peer trading in future smart grids: a distributed game-theoretic approach.

Ananduta, W.; Ocampo-Martinez, C.; Nedic, A. (2020). Accelerated Multi-agent optimization method over stochastic networks.

AUTOR/A:GARCÍA HIDALGO, NÉSTOR
Títol:Motion Planning Using Synergies: Application to Anthropomorphic Dual-Arm Robots
Data lectura:08/10/2019
Director/a:SUAREZ FEIJOO, RAUL
Codirector/a:ROSELL GRATACOS, JOAN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Garcia, N.; Suarez, R.; Rosell, J. (2017). Task-dependent synergies for motion planning of an anthropomorphic dual-arm system. - IEEE transactions on robotics, ISSN: 1552-3098 (JCR Impact Factor-2017: 4.264; Quartil: Q1)

Garcia, N.; Suarez, R.; Rosell, J. (2017). First-order synergies for motion planning of anthropomorphic dual-arm robots. - IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2017: 0.26; Quartil: Q3)

Suarez, R.; Palomo, L.; Martinez, J.; Clos, D.; Garcia, N. (2018). Development of a dexterous dual-arm omnidirectional mobile manipulator. - IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2018: 0.298; Quartil: Q3)

Suarez, R.; Rosell, J.; Garcia, N. (2015). Using synergies in dual-arm manipulation tasks.

Garcia, N.; Rosell, J.; Suarez, R. (2015). Motion planning using first-order synergies.

Garcia, N.; Suarez, R.; Rosell, J. (2015). HG-RRT*: Human-Guided Optimal Random Trees for Motion Planning.

Rosell, J.; Nuño, E.; Claret, J.; Zaplana, I.; Garcia, N.; Akbari, A.; Ud Din, M.; Palomo, L.; Pérez, A.; Mas, Orestes; Basañez, L. (2017). Mobile manipulators as robot co-workers: autonomy and interaction in the human-robot collaboration.

Rosell, J.; Suarez, R.; Garcia, N. (2018). Modeling human-likeness in approaching motions of dual-arm autonomous robots.

AUTOR/A:CLARET ROBERT, JOSEP ARNAU
Títol:The Robot Null Space: New Uses For New Robotic Systems
Data lectura:02/10/2019
Director/a:BASAÑEZ VILLALUENGA, LUIS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Claret, J.; Venture, G.; Basañez, L. (2017). Exploiting the robot kinematic redundancy for emotion conveyance to humans as a lower priority task. - International journal of social robotics, ISSN: 1875-4805 (JCR Impact Factor-2017: 1.017; Quartil: Q1)

Claret, J.; Zaplana, I.; Basañez, L. (2016). Teleoperating a mobile manipulator and a free-flying camera from a single haptic device.

AUTOR/A:SEGOVIA CASTILLO, PABLO
Títol:Model-Based Control And Diagnosis Of Inland Navigation Networks
Data lectura:11/06/2019
Director/a:DUVIELLA, ERIC
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Segovia, P.; Rajaoarisoa, L.H.; Nejjari, F.; Puig, V.; Duviella, E. (2018). Modeling of interconnected flat open-channel flow : application to inland navigation canals.

Segovia, P.; Blesa, J.; Duviella, E.; Rajaoarisoa, L.H.; Nejjari, F.; Puig, V. (2018). Sliding window assessment for sensor fault model-based diagnosis in inland waterways. - IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2018: 0.298; Quartil: Q3)

Segovia, P.; Blesa, J.; Duviella, E.; Rajaoarisoa, L.H.; Nejjari, F.; Puig, V. (2018). Sensor fault diagnosis in inland navigation networks based on a grey-box model. - IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2018: 0.298; Quartil: Q3)

Segovia, P.; Blesa, J.; Horvath, K.; Rajaoarisoa, L.H.; Nejjari, F.; Puig, V.; Duviella, E. (2018). Modeling and fault diagnosis of flat inland navigation canals. - Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part I, journal of systems and control, ISSN: 0959-6518 (JCR Impact Factor-2018: 1.166; Quartil: Q4)

Segovia, P.; Rajaoarisoa, L.H.; Nejjari, F.; Duviella, E.; Puig, V. (2019). Model predictive control and moving horizon estimation for water level regulation in inland waterways. - Journal of process control, ISSN: 0959-1524 (JCR Impact Factor-2019: 3.624; Quartil: Q2)

Segovia, P.; Rajaoarisoa, L.H.; Nejjari, F.; Blesa, J.; Puig, V.; Duviella, E. (2016). Decentralized fault-tolerant control of inland navigation networks: a challenge.

Segovia, P.; Blesa, J.; Horvath, K.; Rajaoarisoa, L.H.; Nejjari, F.; Puig, V.; Duviella, E. (2017). Fault detection and isolation in flat navigation canals.

Segovia, P.; Rajaoarisoa, L.H.; Nejjari, F.; Puig, V.; Duviella, E. (2017). Decentralized control of inland navigation networks with distributaries: application to navigation canals in the north of France.

Segovia, P.; Horvath, K.; Rajaoarisoa, L.H.; Nejjari, F.; Puig, V.; Duviella, E. (2017). Modeling of two sub-reach water systems: application to navigation canals in the North of France.

Segovia, P.; Desquesnes, G.; Doniec, A.; Duviella, E.; Lozenguez, G.; Nejjari, F.; Puig, V.; Rajaoarisoa, L.H. (2018). Management tools to study and to deal with effects of climate change on inland waterways.

Segovia, P.; Rajaoarisoa, L.H.; Nejjari, F.; Duviella, E.; Puig, V. (2018). Distributed input-delay model predictive control of inland waterways.

Segovia, P.; Rajaoarisoa, L.H.; Nejjari, F.; Duviella, E.; Puig, V. (2018). Input-delay model predictive control of inland waterways considering the backwater effect.

Segovia, P.; Rajaoarisoa, L.H.; Nejjari, F.; Duviella, E.; Puig, V. (2019). A communication-based distributed model predictive control approach for large-scale systems.

AUTOR/A:CAYERO BECERRA, JULIÁN FRANCISCO
Títol:UAV perception for safe flight under physical interaction
Data lectura:07/06/2019
Director/a:CUGUERÓ ESCOFET, JOSEP
Director/a:MORCEGO SEIX, BERNARDO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Cabeza Doña, Antonio (2015). Study of the modelling and indentification of an AscTec Hummingbird Multirotor.

Cayero, J. (2015). UAV control for safe flight under physical interaction.

Alvarez De la hera, Edgar (2018). Projecte de desenvolupament d'un dispositiu de monitorització automàtica de música per la gestió de drets d'autor.

Cayero, J.; Rotondo, D.; Morcego, B.; Puig, V. (2019). Optimal state observation using quadratic boundedness: application to UAV disturbance estimation. - International journal of applied mathematics and computer science, ISSN: 1641-876X (JCR Impact Factor-2019: 0.967; Quartil: Q3)

Cayero, J.; Pep Cugueró Escofet; Morcego, B. (2015). Impedance control of a planar quadrotor with an extended Kalman filter external wrench estimator.

Cayero, J.; Pep Cugueró Escofet; Morcego, B. (2015). Impedance control of a planar quadrotor with an extended Kalman Filter external wrench estimator.

Ghangale, D.; Romeu, J.; Arcos, R.; Noori, B.; Clot, A.; Cayero, J. (2018). Study of the validity of a rectangular strip track/soil coupling in railway semi-analytical prediction models.

Cayero, J.; Morcego, B.; Pep Cugueró Escofet (2018). Estimating external disturbances in UAVs using linear and spin momenta.

AUTOR/A:POURASGHARLAFMEJANI, MASOUD
Títol:On the fault diagnosis of dynamic systems using set-based approaches
Data lectura:12/04/2019
Director/a:OCAMPO MARTINEZ, CARLOS AUGUSTO
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Puig, V.; Pourasgharlafmejani, M. (2019). Fault diagnosis using set-membership approaches.

Pourasgharlafmejani, M. (2016). Diagnosis and Fault-tolerant Control of Dynamic System using Set-based Approaches.

Rahman, A.; Pourasgharlafmejani, M.; Puig, V.; Olaru, S.; Ocampo-Martinez, C.; Reppa, V. (2017). Observer-based sensor fault detectability: about robust positive invariance approach and residual sensitivity. - IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2017: 0.26; Quartil: Q3)

Pourasgharlafmejani, M.; Puig, V.; Ocampo-Martinez, C.; Zhang, Q. (2017). Reduced-order interval-observer design for dynamic systems with time-invariant uncertainty. - IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2017: 0.26; Quartil: Q3)

Peirovi, S.; Pourasgharlafmejani, M.; Nejad, A.; Hassan, M. A. (2017). A study on the different finite element approaches for laser cutting of aluminum alloy sheet. - International journal of advanced manufacturing technology, ISSN: 0268-3768 (JCR Impact Factor-2017: 2.601; Quartil: Q2)

Pourasgharlafmejani, M.; Puig, V.; Ocampo-Martinez, C. (2018). Interval observer fault detection ensuring detectability and isolability by using a set-invariance approach ¿. - IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2018: 0.298; Quartil: Q3)

Pourasgharlafmejani, M.; Combastel, C.; Puig, V.; Ocampo-Martinez, C. (2019). FD-ZKF: A Zonotopic Kalman Filter optimizing fault detection rather than state estimation. - Journal of process control, ISSN: 0959-1524 (JCR Impact Factor-2019: 3.624; Quartil: Q2)

Pourasgharlafmejani, M.; Puig, V.; Ocampo-Martinez, C. (2019). Interval observer-based fault detectability analysis using mixed set-invariance theory and sensitivity analysis approach. - International journal of systems science, ISSN: 0020-7721 (JCR Impact Factor-2019: 2.149; Quartil: Q2)

Pourasgharlafmejani, M.; Puig, V.; Ocampo-Martinez, C. (2019). Interval observer versus set-membership approaches for fault detection in uncertain systems using zonotopes. - International journal of robust and nonlinear control, ISSN: 1049-8923 (JCR Impact Factor-2019: 3.503; Quartil: Q1)

Pourasgharlafmejani, M.; Puig, V.; Ocampo-Martinez, C. (2019). Characterisation of interval-observer fault detection and isolation properties using the set-invariance approach. - Journal of the Franklin Institute, ISSN: 0016-0032 (JCR Impact Factor-2019: 4.036; Quartil: Q1)

Pourasgharlafmejani, M.; Puig, V.; Ocampo-Martinez, C. (2016). Comparison of set-membership and interval observer approaches for state estimation of uncertain systems.

Pourasgharlafmejani, M.; Puig, V.; Ocampo-Martinez, C. (2016). Characterization of the minimum detectable fault of interval observers by using set-invariance theory.

Pourasgharlafmejani, M.; Puig, V.; Ocampo-Martinez, C. (2019). Robust zonotopic observer design: Interval observer versus set-membership approaches.

AUTOR/A:AKBARI, ALIAKBAR
Títol:Combining task and motion planning for mobile manipulators
Data lectura:04/04/2019
Director/a:ROSELL GRATACOS, JOAN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Beßler, D.; Pomarlan, M.; Akbari, A.; Ud Din, M.; Diab, M.; Rosell, J.; Bateman, J.; Beetz, M. (2018). Assembly planning in cluttered environments through heterogeneous reasoning.

Ud Din, M.; Akbari, A.; Rosell, J.; Qazi, W. (2019). A tool for knowledge-oriented physics-based motion planning and simulation.

Ud Din, M.; Akbari, A.; Rosell, J. (2017). Physics-based Motion Planning with Temporal Logic Specifications. - IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2017: 0.26; Quartil: Q3)

Ud Din, M.; Rosell, J.; Akbari, A. (2017). k-PMP: enhancing physics-based motion planners with knowledge-based reasoning. - Journal of intelligent and robotic systems, ISSN: 0921-0296 (JCR Impact Factor-2017: 1.583; Quartil: Q3)

Lagriffoul, F.; Dantam, N.; Garrett, C.; Akbari, A.; Srivastava, S.; Kavraki, L. (2018). Platform-independent benchmarks for task and motion planning. - IEEE robotics and automation letters, ISSN: 2377-3766

Akbari, A.; Ud Din, M.; Rosell, J. (2019). Knowledge-oriented task and motion planning for multiple mobile robots. - Journal of experimental and theoretical artificial intelligence, ISSN: 0952-813X (JCR Impact Factor-2019: 2.039; Quartil: Q3)

Diab, M.; Akbari, A.; Ud Din, M.; Rosell, J. (2019). PMK: a knowledge processing framework for autonomous robotics perception and manipulation. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)

Akbari, A.; Lagriffoul, F.; Rosell, J. (2019). Combined heuristic task and motion planning for bi-manual robots. - Autonomous robots, ISSN: 0929-5593 (JCR Impact Factor-2019: 3.602; Quartil: Q1)

Akbari, A.; Rosell, J.; Diab, M. (2020). Contingent task and motion planning under uncertainty for human–robot interactions. - Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2018: 2.217; Quartil: Q2)

Akbari, A.; Ud Din, M.; Rosell, J. (2016). Task planning using physics-based heuristics on manipulation actions.

Ud Din, M.; Akbari, A.; Rosell, J. (2017). Knowledge-Oriented Physics-Based Motion Planning for Grasping Under Uncertainty.

Diab, M.; Ud Din, M.; Akbari, A.; Rosell, J. (2017). An Ontology Framework for Physics-Based Manipulation Planning.

Rosell, J.; Akbari, A.; Ud Din, M.; Diab, M. (2018). A knowledge-based planning framework for smart and autonomous manipulation robots.

Diab, M.; Pomarlan, M.; Bebler, D.; Akbari, A.; Bateman, J.; Beetz, M.; Rosell, J. (2019). An ontology for failure interpretation in automated planning and execution.

AUTOR/A:VALLVÉ NAVARRO, JOAN
Títol:Information Metrics for Localization and Mapping
Data lectura:27/02/2019
Director/a:ANDRADE CETTO, JUAN
Director/a:SOLÀ ORTEGA, JOAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Vallve, J. (2015). Information Gain Metrics for Localization and Mapping.

Vallve, J.; Andrade-Cetto, J. (2015). Potential information fields for mobile robot exploration. - Robotics and autonomous systems, ISSN: 0921-8890 (JCR Impact Factor-2015: 1.618; Quartil: Q2)

Vallve, J.; Solá, J.; Andrade-Cetto, J. (2018). Graph SLAM sparsification with populated topologies using factor descent optimization. - IEEE robotics and automation letters, ISSN: 2377-3766

Vallve, J.; Solá, J.; Andrade-Cetto, J. (2019). Pose-graph SLAM sparsification using factor descent. - Robotics and autonomous systems, ISSN: 0921-8890 (JCR Impact Factor-2019: 2.825; Quartil: Q2)

Villagra, J.; Vallve, J.; Medina, J.; Solá, J.; Artuñedo, A.; Andrade-Cetto, J. (2020). Technological advances for intelligent vehicles: shared control in highly complex contexts and the automation of transport in segregated environments. - Boletín del Grupo Español del Carbón, ISSN: 2172-6094 (JCR Impact Factor-2019: 0.0; Quartil: )

Vallve, J.; Andrade-Cetto, J. (2014). Dense entropy decrease estimation for mobile robot exploration.

Valencia, R.; Saarinen, J.; Andreasson, H.; Vallve, J.; Andrade-Cetto, J.; Lilienthal, A. (2014). Localization in highly dynamic environments using dual-timescale NDT-MCL.

Vallve, J.; Andrade-Cetto, J. (2015). Active pose SLAM with RRT*.

Corominas, A.; Vallve, J.; Solá, J.; Flores, I.; Andrade-Cetto, J. (2016). Observability analysis and optimal sensor placement in stereo radar odometry.

Vallve, J.; Solá, J.; Andrade-Cetto, J. (2017). Factor descent optimization for sparsification in graph SLAM.

AUTOR/A:RAYA GINER, CRISTOBAL
Títol:A Contribution to the Incorporation of Sociability and Creativity Skills to Computers and Robots
Data lectura:14/11/2018
Director/a:ANGULO BAHON, CECILIO
Director/a:RUIZ VEGAS, FRANCISCO JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Raya, C. (2018). Diapositives de programació de Android en Kotlin.

Grabulosa Olivé, Jordi (2017). Aplicació de control domòtic.

Ruda, Joaquín (2017). Detección de caídas mediante sensores inerciales y de presión barométrica.

Lago Cañadas, Julio Cesar (2017). Diseño y control de un dron con evasión de obstaculos.

Kalachov, Serhiy (2017). Desenvolupament d'un sistema MES per a una linneà de producció del sector farmacèutic.

Herreros Granell, Ernest (2017). IMUTOWER: An inertial sensor for human towers.

Souto Hernández, Daniel (2018). SPK connect.

Guzmán Eixarch, Jose Miguel (2018). Diseño de túnel de viento para test de modelos a escala reducida-JGE.

Cuadrado Aguado, Ivan (2018). LiveDomotech.

Homma Pajaron, Mina Patricia (2018). Diseño de túnel de viento para test de modelos a escala reducida-MHP.

Martin Colome, Pol (2018). Control domótic d' una casa amb Arduino.

Llorens Ruiz, Oriol (2018). Sistema pel control de qualitat del Steering Wheel Switch mitjançant bus LIN.

Bin Zaikuan, Eizzat Ayman (2018). Walking Stick with Disease Detection.

De La fragua gómez, Jose Maria (2018). Business plan de empresa especialista en post-procesos mecánicos de piezas de manufacturación aditiva.

Montalvo Martín, Salvador (2018). Smart roundabout.

Ayora Sorli, Júlia (2018). Industria 4.0 en el Mantenimiento de Fabrica SEAT.

Montoya Calasanz, Pablo Isaac (2018). Control de convertidores para la reducción de armónicos en sistemas de generación distribuida.

Celedón Rocha, Jorge Eliecer (2019). Detección de transiciones posturales para aplicaciones médicas, usando datos obtenidos de sensores inerciales de un Smartphone..

El Bakouri, Youssef (2019). Menjador per gossos i gats automatitzat amb control remot..

Terrades Andreu, Adrià (2019). Implementació Algoritmes de Tracking en cel·la col·laborativa KUKA.

Azmani Oualite, Hassan (2019). Silla de ruedas autónoma.

López Uri, Angel (2019). Sistema control d'estabilització d'una maqueta Segway.

Granda Pozo, Jhon (2019). Automatització d'una estació de pintura mitjançant Sysmac..

Sánchez Tolo, Laia (2019). Sensors cerebrals aplicats a l'accessibilitat de la conducció..

Raya, C.; Ruiz, F.; Angulo, C.; Sama, A.; Agell, N. (2017). A Transformational creativity tool to support musical composition.

AUTOR/A:ACEVEDO VALLE, JUAN MANUEL
Títol:Sensorimotor exploration: constraint awareness and social reinforcement in early vocal development
Data lectura:06/11/2018
Director/a:ANGULO BAHON, CECILIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Acevedo-Valle, J. M. (2015). Early-Language Development in Children and Machines.

Acevedo-Valle, J. M.; Angulo, C.; Moulin-Frier, C. (2017). Autonomous Discovery of Motor Constraints in an Intrinsically-Motivated Vocal Learner. - IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, ISSN: 2379-8920 (JCR Impact Factor-2017: 1.952; Quartil: Q2)

Acevedo-Valle, J. M.; Hafner, V.; Angulo, C. (2019). Social reinforcement in artificial prelinguistic development : a study using intrinsically motivated exploration architectures. - IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, ISSN: 2379-8920 (JCR Impact Factor-2019: 2.667; Quartil: Q2)

Luna, J.; Acevedo-Valle, J. M.; Rosanas, N.; Costa-Castelló, R. (2014). Nonlinear predictive control for the four-tanks plant flow regulation.

Acevedo-Valle, J. M.; Puig, V.; Tornil-Sin, S.; Witczak, M.; Rotondo, D. (2015). Predictive fault tolerant control for LPV systems using model reference.

Angulo, C.; Acevedo-Valle, J. M. (2017). On dynamical systems for sensorimotor contingencies. A first approach from control engineering.

AUTOR/A:WANG, YE
Títol:Advances in State Estimation, Diagnosis and Control of Complex Systems
Data lectura:22/10/2018
Director/a:CEMBRANO GENNARI, M.GABRIELA ELENA
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Wang, Y.; Ocampo-Martinez, C.; Puig, V.; Quevedo, J. (2016). Gaussian-process-based demand forecasting for predictive control of drinking water networks.

Wang, Y. (2016). Economic model predictive control of complex systems including fault-tolerant capabilities.

Wang, Y.; Ocampo-Martinez, C.; Puig, V. (2016). Stochastic model predictive control based on Gaussian processes applied to drinking water networks. - IET control theory and applications, ISSN: 1751-8644 (JCR Impact Factor-2016: 2.536; Quartil: Q1)

Wang, Y.; Salvador, J.; Puig, V.; Cembrano, M. (2017). Periodic nonlinear economic model predictive control with changing horizon for water distribution networks. - IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2017: 0.26; Quartil: Q3)

Wang, Y.; Wang, Z.; Puig, V.; Cembrano, M. (2017). Zonotopic fault estimation filter design for discrete-time descriptor systems. - IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2017: 0.26; Quartil: Q3)

Álamo, T.; Wang, Y.; Puig, V.; Cembrano, M. (2017). Distributed zonotopic set-membership state estimation based on optimization methods with partial projection. - IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2017: 0.26; Quartil: Q3)

Wang, Y.; Blesa, J.; Puig, V. (2017). Robust Periodic Economic Predictive Control based on Interval Arithmetic for Water Distribution Networks. - IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2017: 0.26; Quartil: Q3)

Wang, Y.; Cembrano, M.; Puig, V.; Romera, J.; Saporta, D.; Valero, J.; Quevedo, J. (2017). Optimal management of barcelona water distribution network using non-linear model predictive control. - IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2017: 0.26; Quartil: Q3)

Wang, Y.; Puig, V.; Cembrano, M. (2017). Non-linear economic model predictive control of water distribution networks. - Journal of process control, ISSN: 0959-1524 (JCR Impact Factor-2017: 2.787; Quartil: Q2)

Wang, Y.; Álamo, T.; Puig, V.; Cembrano, M. (2018). Economic model predictive control with nonlinear constraint relaxation for the operational management of water distribution networks. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2018: 2.707; Quartil: Q3)

Wang, Y.; Puig, V.; Xu, F.; Cembrano, M. (2018). Zonotopic unknown input observer of discrete-time descriptor systems for state estimation and robust fault detection. - IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2018: 0.298; Quartil: Q3)

Li, J.; Wang, Z.; Shen, Y.; Wang, Y. (2018). Zonotopic fault detection observer design for Takagi–Sugeno fuzzy systems. - International journal of systems science, ISSN: 0020-7721 (JCR Impact Factor-2018: 2.469; Quartil: Q2)

Darure, T.; Puig, V.; Yamé, J.; Hamelin, F.; Wang, Y. (2018). Distributed model predictive control applied to a VAV based HVAC system based on sensitivity analysis. - IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2018: 0.298; Quartil: Q3)

Wang, Y.; Muñoz de la Peña , D.; Puig, V.; Cembrano, M. (2018). Robust periodic economic model predictive control using probabilistic set invariance for descriptor systems. - IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2018: 0.298; Quartil: Q3)

Tang, W.; Wang, Z.; Wang, Y.; Shen, Y. (2018). Fault diagnosis for uncertain systems based on unknown input set-membership filters. - Zidonghua Xuebao/Acta Automatica Sinica, ISSN: 0254-4156 (JCR Impact Factor-2018: 0.377; Quartil: Q2)

Wang, Y.; Puig, V.; Cembrano, M. (2018). Set-membership approach and Kalman observer based on zonotopes for discrete-time descriptor systems. - Automatica, ISSN: 0005-1098 (JCR Impact Factor-2018: 6.355; Quartil: Q1)

Wang, Y.; Salvador, J.; Muñoz de la Peña , D.; Puig, V.; Cembrano, M. (2018). Economic model predictive control based on a periodicity constraint. - Journal of process control, ISSN: 0959-1524 (JCR Impact Factor-2018: 3.316; Quartil: Q2)

Wang, Y.; Wang, Z.; Puig, V.; Cembrano, M. (2018). Zonotopic set-membership state estimation for discrete-time descriptor LPV systems. - IEEE transactions on automatic control, ISSN: 0018-9286 (JCR Impact Factor-2018: 5.093; Quartil: Q1)

Wang, Y.; Puig, V.; Cembrano, M. (2018). Robust fault estimation based on zonotopic Kalman filter for discrete-time descriptor systems. - International journal of robust and nonlinear control, ISSN: 1049-8923 (JCR Impact Factor-2018: 3.953; Quartil: Q1)

Wang, Y.; Muñoz de la Peña , D.; Puig, V.; Cembrano, M. (2019). Robust economic model predictive control based on a periodicity constraint. - International journal of robust and nonlinear control, ISSN: 1049-8923 (JCR Impact Factor-2019: 3.503; Quartil: Q1)

Wang, Y.; Olaru, S.; Valmorbida, G.; Puig, V.; Cembrano, M. (2019). Set-invariance characterizations of discrete-time descriptor systems with application to active mode detection. - Automatica, ISSN: 0005-1098 (JCR Impact Factor-2019: 5.541; Quartil: Q1)

Wang, Y.; Puig, V.; Cembrano, M. (2016). Economic MPC with periodic terminal constraints of nonlinear differential-algebraic-equation systems: Application to drinking water networks.

Wang, Y.; Álamo, T.; Puig, V.; Cembrano, M. (2016). Periodic economic model predictive control with nonlinear-constraint relaxation for water distribution networks.

Wang, Y.; Puig, V. (2016). Zonotopic extended Kalman filter and fault detection of discrete-time nonlinear systems applied to a quadrotor helicopter.

Wang, Y.; Puig, V.; Cembrano, M. (2016). Fault-tolerant periodic economic model predictive control of differential-algebraic-equation systems.

Wang, Y.; Puig, V.; Cembrano, M.; Álamo, T. (2016). Guaranteed state estimation and fault detection based on zonotopes for differential-algebraic-equation systems.

Wang, Y.; Ramírez, A.; Xu, F.; Puig, V. (2016). Nonlinear model predictive control with constraint satisfactions for a quadcopter.

Wang, Y.; Zhou, M.; Puig, V.; Cembrano, M.; Wang, Z. (2017). Zonotopic fault detection observer with H_ performance.

Wang, Y.; Olaru, S.; Valmorbida, G.; Puig, V.; Cembrano, M. (2017). Robust invariant sets and active mode detection for discrete-Time uncertain descriptor systems.

Liu, X.; Wang, Z.; Wang, Y.; Shen, Y. (2018). Dynamic threshold computation in fault detection for discrete-time linear systems.

Wan, Y.; Puig, V.; Ocampo-Martinez, C.; Wang, Y.; Braatz, R. (2018). Probability-guaranteed set-membership state estimation for polynomially uncertain linear time-invariant systems.

Wang, Y.; Álamo, T.; Puig, V.; Cembrano, M. (2018). A distributed set-membership approach based on zonotopes for interconnected systems.

Wang, Y.; Muñoz de la Peña , D.; Puig, V.; Cembrano, M. (2018). A novel formulation of economic model predictive control for periodic operations.

Wang, Y.; Rotondo, D.; Puig, V.; Cembrano, M.; Zhao, Y. (2019). Fault-tolerant control of discrete-time descriptor systems using virtual actuators.

AUTOR/A:ZAPLANA AGUT, ISIAH
Títol:Solving Robotic Kinematic Problems: Singularities and Inverse Kinematics
Data lectura:14/09/2018
Director/a:BASAÑEZ VILLALUENGA, LUIS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Lavor, C.; Xambo, S.; Zaplana, I. (2018). A geometric algebra invitation to space-time physics, robotics and molecular geometry.

Zaplana, I. (2014). Solving Robotic Kinematic Problems: Singularities and Inverse Kinematics.

Zaplana, I.; Basañez, L. (2018). A novel closed-form solution for the inverse kinematics of redundant manipulators through workspace analysis. - Mechanism and machine theory, ISSN: 0094-114X (JCR Impact Factor-2018: 3.535; Quartil: Q1)

Zaplana, I.; Claret, J.; Basañez, L. (2018). Análisis cinemático de robots manipuladores redundantes: Aplicación a los robots Kuka LWR 4+ y ABB Yumi. - Revista iberoamericana de automática e informática industrial, ISSN: 1697-7912 (JCR Impact Factor-2018: 1.313; Quartil: Q3)

Zaplana, I.; Rosell, J. (2016). Una estrategia docente basada en el flipped classroom para mejorar la enseñanza de contenidos prácticos en asignaturas STEM.

AUTOR/A:CARMONA LEYVA, JOSÉ MARÍA
Títol:A template based approach for human action recognition
Data lectura:19/06/2018
Director/a:CLIMENT VILARÓ, JUAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Carmona, J. M.; Climent, J. (2018). Human action recognition by means of subtensor projections and dense trajectories. - Pattern recognition, ISSN: 0031-3203 (JCR Impact Factor-2018: 5.898; Quartil: Q1)

Carmona, J. M.; Climent, J. (2017). Action recognition using the Rf Transform on optical flow images.

Carmona, J. M.; Climent, J.; Carmona, J.M. (2017). Temporal segmentation of human actions in video sequences.

AUTOR/A:SALAZAR CORTÉS, JEAN CARLO
Títol:Contribution to reliable control of dynamic systems
Data lectura:30/05/2018
Director/a:NEJJARI AKHI-ELARAB, FATIHA
Director/a:SARRATE ESTRUCH, RAMON
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Salazar, J.C.; Weber, P.; Nejjari, F.; Theilliol, D.; Sarrate, R. (2016). MPC framework for system reliability optimization.

Salazar, J.C.; Sarrate, R.; Nejjari, F.; Weber, P.; Theilliol, D. (2017). Reliability computation within an MPC health-aware framework. - IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2017: 0.26; Quartil: Q3)

Salazar, J.C.; Weber, P.; Nejjari, F.; Sarrate, R.; Theilliol, D. (2017). System reliability aware model predictive control framework. - Reliability engineering and system safety, ISSN: 0951-8320 (JCR Impact Factor-2017: 4.139; Quartil: Q1)

Salazar, J.C.; Weber, P.; Sarrate, R.; Theilliol, D.; Nejjari, F. (2015). MPC design based on a DBN reliability model: Application to drinking water networks.

Salazar, J.C.; Nejjari, F.; Sarrate, R.; Weber, P.; Theilliol, D. (2016). Reliability importance measures for a health-aware control of drinking water networks.

Salazar, J.C.; Sanjuan, A.; Nejjari, F.; Sarrate, R. (2017). Health-aware control of an octorotor UAV system based on actuator reliability.

AUTOR/A:SOLDEVILA COMA, ADRIÀ
Títol:Robust Leak Localization in Water Distribution Networks Using Machine Learning Techniques
Data lectura:23/03/2018
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Director/a:TORNIL SIN, SEBASTIAN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Soldevila, A.; Blesa, J.; Tornil-Sin, S.; Rosa M. Fernandez-Canti; Puig, V. (2017). Sensor placement for classifier-based leak localization in water distribution networks.

Soldevila, A. (2016). Robust Leak Localization in Water Distribution Networks using Machine Learning Techniques.

Soldevila, A.; Tornil-Sin, S.; Blesa, J.; Duviella, E.; Rosa M. Fernandez-Canti; Puig, V. (2016). Leak localization in water distribution networks using a mixed model-based/data-driven approach. - Control engineering practice, ISSN: 0967-0661 (JCR Impact Factor-2016: 2.602; Quartil: Q2)

Soldevila, A.; Rosa M. Fernandez-Canti; Blesa, J.; Tornil-Sin, S.; Puig, V. (2017). Leak localization in water distribution networks using Bayesian classifiers. - Journal of process control, ISSN: 0959-1524 (JCR Impact Factor-2017: 2.787; Quartil: Q2)

Soldevila, A.; Blesa, J.; Tornil-Sin, S.; Rosa M. Fernandez-Canti; Puig, V. (2018). Sensor placement for classifier-based leak localization in water distribution networks using hybrid feature selection. - Computers & chemical engineering, ISSN: 0098-1354 (JCR Impact Factor-2018: 3.334; Quartil: Q2)

Ferrandez-Gamot, L.; Bousson, P.; Blesa, J.; Tornil-Sin, S.; Puig, V.; Douviella, E.; Soldevila, A. (2015). Leak localization in water distribution networks using pressure residuals and classifiers.

Soldevila, A.; Tornil-Sin, S.; Rosa M. Fernandez-Canti; Blesa, J.; Puig, V. (2016). Optimal sensor placement for classifier-based leak localization in drinking water networks.

Soldevila, A.; Rosa M. Fernandez-Canti; Blesa, J.; Tornil-Sin, S.; Puig, V. (2016). Leak localization in water distribution networks using model-based bayesian reasoning.

Javadiha, M.; Blesa, J.; Soldevila, A.; Puig, V. (2019). Leak localization in water distribution networks using deep learning.

AUTOR/A:GARCÍA VALVERDE, DIEGO
Títol:Contribution to big data analytics in water networks
Data lectura:30/06/2017
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Director/a:QUEVEDO CASIN, JOSEBA-JOKIN
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
García, D.; Quevedo, J.; Puig, V.; Saludes, J.; Espín, S.; Roquet, J.; Valero, F. (2014). Automatic validation of flowmeter data in transport water networks: application to the ATLLc water network.

García, D.; Quevedo, J.; Puig, V.; Cugueró, M. (2016). Sensor data validation and reconstruction in water networks : a methodology and software implementation.

Quevedo, J.; García, D.; Puig, V.; Saludes, J.; Cugueró, M.; Espin , S.; Roquet, J.; Valero, F. (2017). Sensor data validation and reconstruction.

García, D.; Puig, V.; Quevedo, J. (2017). Big data analytics and knowledge discovery applied to automatic meter readers.

García, D. (2015). Contribution of Big Data Applied to Water Networks.

Cuguero-Escofet, M.A.; García, D.; Quevedo, J.; Puig, V.; Espin, S.; Roquet, J. (2016). A methodology and a software tool for sensor data validation/reconstruction : application to the Catalonia regional water retwork. - Control engineering practice, ISSN: 0967-0661 (JCR Impact Factor-2016: 2.602; Quartil: Q2)

Cugueró, M.; Quevedo, J.; Alippi, C.; Roveri, M.; Puig, V.; García, D.; Trovò, F. (2016). Model- vs. data-based approaches applied to fault diagnosis in potable water supply networks. - Journal of hydroinformatics, ISSN: 1464-7141 (JCR Impact Factor-2016: 1.634; Quartil: Q2)

García, D.; Creus, R.; Minoves, M.; Pardo, X.; Quevedo, J.; Puig, V. (2017). Data analytics methodology for monitoring quality sensors and events in the Barcelona drinking water network. - Journal of hydroinformatics, ISSN: 1464-7141 (JCR Impact Factor-2017: 1.797; Quartil: Q2)

Cuguero-Escofet, M.A.; Quevedo, J.; Puig, V.; García, D. (2014). Inconsistent sensor data detection/correction: application to environmental systems.

Cuguero-Escofet, M.A.; Christodoulou, M.; Quevedo, J.; Puig, V.; García, D.; Michaelides, M. (2014). Combining contaminant event diagnosis with data validation/reconstruction : application to smart buildings.

García, D.; Quevedo, J.; Puig, V.; Saludes, J.; Espín, S.; Roquet, J.; Valero, F. (2014). Automatic validation of flowmeter data in transport water networks: Application to the ATLLc water network.

Escobet, T.; Puig, V.; Quevedo, J.; García, D. (2014). A methodology for incipient fault detection.

Quevedo, J.; Puig, V.; García, D.; Pascual, J.; Saludes, J.; Espín, S.; Roquet, J.; Valero, F. (2015). Knowledge extraction from raw data in water networks: application to the Barcelona supramunicipal water transport network.

García, D.; González, D.; Quevedo, J.; Puig, V.; Saludes, J. (2015). Water demand estimation and outlier detection from smart meter data using classification and Big Data methods.

García, D.; Creus, R.; Minoves, M.; Pardo, X.; Quevedo, J.; Puig, V. (2016). Prognosis of quality sensors in the Barcelona drinking water network.

AUTOR/A:BARREIRO GÓMEZ, JULIÁN
Títol:THE ROLE OF POPULATION GAMES IN THE DESIGN OF OPTIMIZATION-BASED CONTROLLERS: A LARGE-SCALE INSIGHT
Data lectura:17/05/2017
Director/a:OCAMPO MARTINEZ, CARLOS AUGUSTO
Codirector/a:QUIJANO SILVA, NICANOR
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Barreiro, J.; Ocampo-Martinez, C.; Quijano, N. (2015). Evolutionary-game-based dynamical tuning for multi-objective model predictive control.

Barreiro, J.; Riaño-Briceño, G.; Ocampo-Martinez, C.; Quijano, N. (2017). Data-driven evolutionary-game-based control for drinking-water networks.

Barreiro, J. (2014). Optimization-based predictive control with population dynamics for large-scale complex systems.

Ibáñez López, Carlos (2015). Modelatge i control de sistemes dinàmics mitjançant Modelica.

Filippi, Sofia (2016). DISTRIBUTED CONTROL BASED ON EVOLUTIONARY GAME THEORY: MULTI-AGENT EXPERIMENT.

García, L.; Barreiro, J.; Escobar, E.; Téllez, D.; Quijano, N.; Ocampo-Martinez, C. (2015). Modeling and real-time control of urban drainage systems : a review. - Advances in water resources, ISSN: 0309-1708 (JCR Impact Factor-2015: 4.349; Quartil: Q1)

Barreiro, J.; Quijano, N.; Ocampo-Martinez, C. (2016). Constrained distributed optimization : a population dynamics approach. - Automatica, ISSN: 0005-1098 (JCR Impact Factor-2016: 5.451; Quartil: Q1)

Riaño, G.; Barreiro, J.; Ramírez, A.; Quijano, N.; Ocampo-Martinez, C. (2016). MatSWMM - An open-source toolbox for designing real-time control of urban drainage systems. - Environmental modelling & software, ISSN: 1364-8152 (JCR Impact Factor-2016: 4.404; Quartil: Q1)

Barreiro, J.; Obando, G.; Quijano, N. (2017). Distributed population dynamics: Optimization and control applications. - IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. Systems, ISSN: 2168-2216 (JCR Impact Factor-2017: 5.131; Quartil: Q1)

Barreiro, J.; Obando, G.; Quijano, N. (2017). Distributed population dynamics : optimization and control applications. - IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. Systems, ISSN: 2168-2216 (JCR Impact Factor-2017: 5.131; Quartil: Q1)

Quijano, N.; Ocampo-Martinez, C.; Barreiro, J.; Obando, G.; Pantoja, A.; Mojica-Nava, E. (2017). The role of population games and evolutionary dynamics in distributed control systems: the advantages of evolutionary game theory. - IEEE control systems magazine, ISSN: 1066-033X (JCR Impact Factor-2017: 5.06; Quartil: Q1)

Barreiro, J.; Ocampo-Martinez, C.; Quijano, N. (2017). Dynamical tuning for MPC using population games: a water supply network application. - ISA transactions, ISSN: 0019-0578 (JCR Impact Factor-2017: 3.37; Quartil: Q1)

Barreiro, J.; Ocampo-Martinez, C.; Quijano, N. (2017). Partitioning for large-scale systems: a sequential distributed MPC design. - IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2017: 0.26; Quartil: Q3)

Barreiro, J.; Ocampo-Martinez, C.; Quijano, N. (2017). On the communication discussion of two distributed population-game approaches for optimization purposes. - IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2017: 0.26; Quartil: Q3)

Barreiro, J.; Ocampo-Martinez, C.; Quijano, N.; Maestre, J. (2017). Non-centralized control for flow-based distribution networks: a game-theoretical insight. - Journal of the Franklin Institute, ISSN: 0016-0032 (JCR Impact Factor-2017: 3.576; Quartil: Q1)

Barreiro, J.; Quijano, N.; Ocampo-Martinez, C. (2014). Distributed control of drinking water networks using population dynamics: Barcelona case study.

Barreiro, J.; Quijano, N.; Ocampo-Martinez, C. (2014). Constrained distributed optimization based on population dynamics.

García, L.; Escobar, E.; Barreiro, J.; Quijano, N.; Ocampo-Martinez, C.; Téllez, D. (2014). On the modeling and real-time control of urban drainage systems: A survey.

Barreiro, J.; Ocampo-Martinez, C.; Bianchi, F.; Quijano, N. (2015). Model-free control for wind farms using a gradient estimation-based algorithm.

Barreiro, J.; Obando, G.; Riaño, G.; Quijano, N.; Ocampo-Martinez, C. (2015). Decentralized control for urban drainage systems via population dynamics : Bogota case study.

Barreiro, J.; Obando, G.; Ocampo-Martinez, C.; Quijano, N. (2015). Making non-centralized a model predictive control scheme by using distributed Smith dynamics.

Riaño, G.; Ramírez, A.; Barreiro, J.; Quijano, N.; Ocampo-Martinez, C. (2015). Co-simulation for the design of controllers in urban drainage systems.

Barreiro, J.; Quijano, N.; Ocampo-Martinez, C. (2015). Distributed resource management by using population dynamics : wastewater treatment application.

Barreiro, J.; Ocampo-Martinez, C.; Maestre, J.; Quijano, N. (2015). Multi-objective model-free control based on population dynamics and cooperative games.

Obando, G.; Barreiro, J.; Quijano, N. (2016). A class of population dynamics for reaching epsilon-equilibria : engineering applications.

Barreiro, J.; Mas, I.; Ocampo-Martinez, C.; Sánchez, R.S.; Quijano, N. (2016). Distributed formation control of multiple unmanned aerial vehicles over time-varying graphs using population games.

Barreiro, J.; Quijano, N.; Ocampo-Martinez, C. (2016). Distributed MPC with time-varying communication network: A density-dependent population games approach.

AUTOR/A:LUNA PACHO, JULIO ALBERTO
Títol:Development of control systems and state observers for efficiency and durability improvement in PEM fuel cell based systems
Data lectura:27/02/2017
Director/a:SERRA PRAT, MARIA
Codirector/a:HUSAR, ATTILA PETER
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Luna, J. (2015). Development of control systems and state observers for efficiency and durability improvement in PEM fuel cell based systems.

Luna, J.; Ocampo-Martinez, C.; Serra, M. (2015). Nonlinear predictive control for the concentrations profile regulation under unknown reaction disturbances in a fuel cell anode gas channel. - Journal of power sources, ISSN: 0378-7753 (JCR Impact Factor-2015: 6.333; Quartil: Q1)

Luna, J.; Husar, A.; Serra, M. (2015). Nonlinear distributed parameter observer design for fuel cell systems. - International journal of hydrogen energy, ISSN: 0360-3199 (JCR Impact Factor-2015: 3.205; Quartil: Q2)

Luna, J.; Jemei , S.; Yousfi-Steiner, N.; Husar, A.; Serra, M.; Hissel, D. (2016). Nonlinear predictive control for durability enhancement and efficiency improvement in a fuel cell power system. - Journal of power sources, ISSN: 0378-7753 (JCR Impact Factor-2016: 6.395; Quartil: Q1)

Luna, J.; Usai, E.; Husar, A.; Serra, M. (2016). Nonlinear observation in fuel cell systems: a comparison between disturbance estimation and High-Order Sliding-Mode techniques. - International journal of hydrogen energy, ISSN: 0360-3199 (JCR Impact Factor-2016: 3.582; Quartil: Q1)

Luna, J.; Ocampo-Martinez, C.; Serra, M. (2014). Nonlinear predictive control for the concentrations profile regulation in a PEM fuel cell anode gas channel.

Luna, J.; Husar, A.; Serra, M. (2014). State observers design for PEMFC systems.

Luna, J.; Usai, E.; Husar, A.; Serra, M. (2015). Distributed parameter nonlinear state observer with unmatched disturbance estimation for PEMFC systems.

Luna, J.; Usai, E.; Husar, A.; Serra, M. (2015). State estimation in fuel cell systems : a sliding mode approach.

Luna, J.; Jemei , S.; Yousfi-Steiner, N.; Husar, A.; Serra, M. (2016). Nonlinear model predictive control methodology for efficiency and durability improvement in a fuel cell power system.

Luna, J.; Usai, E.; Husar, A.; Serra, M. (2016). Observation of the electrochemically active surface area in a proton exchange membrane fuel cell.

AUTOR/A:FOIX SALMERON, SERGIO
Títol:Task-oriented viewpoint planning for free-form objects
Data lectura:28/07/2016
Director/a:ALENYÀ RIBAS, GUILLEM
Codirector/a:TORRAS GENIS, CARMEN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
García, A.; Alenyà, G.; Foix, S. (2016). Construcció i programació d'un cap robòtic.

AUTOR/A:GROSCH OBREGÓN, PATRICK JOHN
Títol:Parallel Robots with Unconventional Joints to Achieve Under-Actuation and Reconfigurability
Data lectura:23/06/2016
Director/a:THOMAS ARROYO, FEDERICO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Grosch, P.; Thomas, F. (2016). Geometric path planning without maneuvers for nonholonomic parallel orienting robots. - IEEE robotics and automation letters, ISSN: 2377-3766

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/09/202031/08/2022Desarrollo de sistemas de modelado, identificación y control avanzado (con implementación en tiempo real) para lagestión de la eficiencia energética en sistemas complejos de manufactura flexible.OVAINGURA IIOT SL
15/07/202014/02/2021Uso de algoritmos de aprendizaje por refuerzo en problemas de planificaciónITHINKUPC, S.L.
01/07/202030/06/2023RYC-2018-025169AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/09/2020L’objecte del conveni és la realització per part d’ IRI-UPC a petició de CARNET d’un projecte de desenvolupament sobre Sensorització-Navegació Plataforma Robòtica.OVH unitat: 10%FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Aprendizaje Automático para la Modelización de la Dinámica Molecular de las Proteinas GPCRAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
28/02/202031/12/2023Coordinar l'actuació d'amdues institucions en l'assesorament, intercanvis d'informació i realtizacions d'una valoració sobre valors calcualts del rendiment flobarl de la Xarxa de Distribució d'ATL delENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBRE
01/01/202031/12/2021Red Nacional de AutomáticaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/202031/12/2020Transversal Programme in Medical Image Postprocess, Training Professionals: 3D Printing to ResearchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Projecte NextGen: Towards a nest generation of water systems and services for the circular economyADASA SISTEMAS, S.A.
27/12/201927/06/2021Hydrogen lab for the modernisation and technological transformation of the city of BarcelonaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/12/201930/06/2020Desenvolupament dle sistema informàtic per l'automatització del lliurament i preparació de menjar ràpidHEALTHY FOOD IN TIME, S.L.
01/11/201901/04/2020Sistemas recomendadores para el desarrollo de una solución de asignación de evaluadores a proyectos mediante técnicas de Inteligencia Artificial. Proyecto HR2020 de FBLCITHINKUPC, S.L.
15/10/201914/01/2021Sistema de almacenamiento de energía a gran escala mediante batería de flujo redox de vanadio: demostración experimental a escala de 1 kWConsejo Superior de Investigaciones Científicas
14/10/201914/10/2022Real-time robust conrol strategies to improve energy efficiency in smart factoriesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/201930/06/2020CONFIGURACIÓN SOFTWARE Y HARDWARE PARA PLATAFORMA ROBÓTICA PARA NAVEGACIÓN EN ZONAS URBANAS/'FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201901/09/2022Deep Learning Q-VisionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201931/08/2020Móduls indústria 4.0 per la plataforma híbrida (EDGE/CLOUD) per a la gestió de plantes industrialsLOGIC&AUTOMATITZACIO, S.L
01/09/201931/08/2022GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
15/06/201915/11/2019Integració del simulador hidràulic watergems i el scada de la xarxa de distribució del consorci d'aigües de TarragonaCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
15/06/201915/12/2019Desenvolupament d'un sistema automàtica de validació y reconstrucció de les dades dels cabals i volums temporals d'aigua enregistrats a bases de dades procedents dels cabalímetres de la xarxa de distrCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
01/06/201931/05/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/05/201931/10/2020Optimització i validació d'un prototip amb base biotecnològica per a la recuperació de metalls valuosos en residus electrònicsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/04/201931/12/2019Transversal Programme in Medical Image PostProcess, Training Professionals: 3D PrintingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201931/03/2023AUTONOMOUS INTRALUMINAL SURGERY (ATLAS)Commission of European Communities
18/03/201918/03/2019LLULL: librerías de tratamiento de datos, modelado y exploración de procesos industriales
01/01/201931/12/2021A European AI On Demand Platform and EcosystemCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020Manteniment equip de control VAOUO3 TÚNELS DE BARCELONA
01/01/201930/06/2019SEAT-SmarT11: Proyecto de optimización de recursos para ajustes de calidadCàtedra SEAT - UPC
01/01/201931/12/2021Mejora del tratamiento de gases de combustion (NOx) mediante biorreactores con transferencia de materia mejorada y el uso de herramientas avanzadas de análisis de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2020Teconologías habilitadoras de robot de rango extendido para la factoría altamente flexiblePROMAUT, S.L.
01/01/201931/12/2021Evolving towards DIgital Twins in HealthcareAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Optimización de Microrredes con Energías Renovables bajo Incertidumbre y Futura Integración a la RedAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Monitorizacion mEdiante Sensores vestibles de UsuaRios de Andador Robotizado con problemas de movilidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Control y gestión de energía en vehículos eléctricos híbridos con pilas de combustibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001722_ Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021H2020-825619-AI4EU - A European AI On Demand Platform and EcosystemComisión Europea
21/12/201831/07/2019Desenvolupament del projecte de recerca: segona fase del projecte CAR GUARDSEAT, S.A.
01/12/201830/06/2019Servicio de soporte a la convocatoriaHR18 d ela Fundación Bancaria La Caixa (asignación de evaluadores a proyectos mediante técnicas de Inteligencia Artificial y cálculo de notas)ITHINKUPC, S.L.
15/10/201820/12/2020Agreement SiemensSIEMENS SA
01/10/201831/01/2019Organización y gestión del ciclo/'Diálogos sobre robótica y ética/'.CAIXA ESTALVIS I P.BARCELONA
01/09/201831/08/2019Desenvolupament d'un sistema automàtic de reconstrucció de dades de cabalímetres de la xarxa de distribució d'ATLL CGCENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBRE
20/07/201831/12/2019Assessoria en el desenvolupament i integració de tècniques específiques a l'àrea de la conducció autònoma de vehiclesIDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A.
01/07/201831/12/2018Coordinació técnica y soporte para la competición Seat Autonomous Driving Cup 2018FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
05/06/201805/06/2018Simulating a sentinel lymph node biopsy surgical technique
01/06/201828/02/2019Planificació de l'electrificació rural amb microxarxes i energies renovablesAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/06/201831/03/2019Metodologies i aplicatius per a l'elaboració de plans d'electrificació rural i l'avaluació de projectes energètics a l'Amèrica Llatina IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/05/201830/06/2018Implementación de un sistema robótico antopomorfo colaborativo para aplicaciones audiovisualesCREATIVA 360 S0
06/03/201806/03/2020Proceso automatizado de detección y clasificación de pieles (Smart Leather Detection)LABCAT INVESTIGACION Y DESARROLLO S
01/03/201828/02/2021Galileo-EGNOS as an Asset for UTM Safety and SecurityCommission of European Communities
01/03/201830/06/2018Desarrollo de una solución de asignación de evaluadores a proyectos mediante inteligencia artificialITHINKUPC, S.L.
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O013 Educació i desenvolupament a les escoles Parikrma. Scratch, Robots, Màquines i Mecanismes per ajudar amb les Matemàtiques, la Física, l'Enginyeria i la Tecnologia.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/02/201831/12/2018Disseny d'algoritmes de control en el procès de soldaduraJBC SOLDERING SL
01/02/201831/01/2022European Robotics League plus Smart Cities Robot CompetitionsCommission of European Communities
19/01/201819/05/2018RENDIMENT XARXA 2017ATLL Concessionària de Generalitat
01/01/201831/12/2020Smart Autonomous Robotic Assistant SurgeonCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Acció territorial:/'Estratègia de prevenció de caigudes a la comarca del GarrafGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/01/201831/07/2019Donació/'Dynamic Systems/'THE MATHWORKS, S.L.
01/01/201801/07/2021Control strategies for high-speed compression systems: application to fuel-cell-based vehiclesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Análisis de datos multiescala en cardiología traslacional: de los mecanismos báscios a la contracción cardiacaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Advanced control of on-board dc multibus systems in vehiclesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201801/01/2021Supervisión inteligente para el mantenimiento predictivo de Sistemas industrialesCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Seguridad y control en vehiculos autonomosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Barcelona Robotic Urban LabAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/12/201713/06/2021Optimització de recursos intralogístics en entorns industrials per al seu ús en vehicles autònomsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/201730/11/2021The European Robotics Research Infrastructure NetworkCommission of European Communities
01/12/201730/11/2019Dosimetría personal en linea (on line) utilizando métodos computacionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
28/11/201728/11/2020Desarrollo de un sistema integral de control de la producción dotado de inteligencia artificial y capacidad de autodecisionINFUN, S.A.
21/09/201721/09/2019Sistema de climatización inteligente auto-adaptativo a las condiciones del entornoHIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L.
01/09/201731/07/2020ACTIV4.0: Operació i gestió avnaçada d'actiusACC10
01/09/201731/07/2020Models predictius i gestió de la demanda (modem)ACC10
01/09/201731/07/2020Solucions de seguretat i ciber-seguretat en utilities per a protecció d'infraestructures crítiquesACC10
01/07/201730/06/2021Unidad de Excelencia María de MaeztuMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/07/201731/12/2017Autonomous Driving Cup-ADC.Coordinación técnica y sopoerte para la competición SEAT AUTONOMOUS.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
02/06/201701/08/2017Estudi i assessorament per al disseny d'un reòmetre: mecànica i actuadors, electrònica de mesura, control i sistemes auxiliars.FUNGILAB, S.A.
01/06/201731/12/2017Metodologies i aplicatius per a l'elaboració de plans d'electrificació rural i l'avaluació de projectes energètics a l'Amèrica LlatinaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/05/201706/05/2017Método y circuito electrónico analógico para la detección de fallos en el sistema hidráulico de variación de paso de pala de una turbina eólica
01/03/201731/12/2018Protección de infraestructuras críticas AB: análisis e implementación de mejoras (ICAB)CETAQUA
01/03/201731/12/2018Contribución Cetaqua (PredMan_Cet)CETAQUA
31/01/201731/01/2017The Kautham Project
25/01/201731/12/2017Rendiment xarxa 2016ATLL Concessionària de Generalitat
01/01/201731/01/2021Innovative cost improvements for balance of plant components of automotive PEMFC systemsCommission of European Communities
01/01/201731/12/2018Col.laboració IRI-FICOSA ADAS S.L.U. pel desenvolupament d'un sistema de calibració internaADASENS AUTOMOTIVE, S.L.
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
30/12/201629/12/2020Inteligencia computacional para el descubrimiento de conocimiento a partir de G protein-coupled receptorsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Estructuras matemáticas para la valoración lingüística en procesos de decisión: soluciones avanzadas para la gestión del turismo en las ciudades inteligentes.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/03/2020Colaboración robots-humanos para el transporte de productos en zonas urbanasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Robots autónomos diestros como co-trabajadores con operadores humanosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019DEOCS: Monitorización, diagnostico y control tolerante a fallos de sistemas ciberfísicos con métodos basados en datosConsejo Superior de Investigaciones Científicas
15/12/201631/07/2017Millora d'algoritmes ATLLATLL Concessionària de Generalitat
13/11/201613/11/2016Dispositivo de aislamiento sísmico con múltiples núcleos y engranajes
01/11/201631/12/2019Combustibles sintèticsACC10
03/10/201611/11/2016Desenvolupament d'un conjunt de tasques per a l'estudi de viabilitat d'una aplicació remota de reconstrucció 3D a partir d'imatges obtingudes amb un dispositiu mòbil.Cavpama 3D Printing Services S.L
15/09/201614/09/2019eHealth EurocampusCommission of European Communities
01/09/201631/10/2019Desarrollo de nuevos sistemas de control aplicables a las nuevas tecnologías de fabricación avanzada que se estan desarrollando dentro de su unidad I+D (Ikergune)ETXE-TAR, S.A.L.
01/08/201630/09/2016Projecte INDRA: Desenvolupament de software per la localització d'avionsIndra Systems S.A.
18/07/201617/07/2017Prestación de servicios de consultoría y asesoramiento en el ámbito de los flujos logísticos en la gestión de los productos de la empresaMELEGHY AUTOMOTIVE BARCELONA SAU
01/07/201631/12/2016Càlcul, disseny i fabricació de l'estructura de la màquina de marcatge amb peces fabricades amb materials no definitius, al tractar-se d'un prototipus.ABETO ROJO MEDITERRÁNEO, SL
20/06/201619/06/2018AQUA Canal Isabel II: Col·laboració en tasques sobre projecte de detectabilitat de fuites i trencaments en sectors de distribucióAQUA-CONSULT INGENIEROS, S.L.
20/06/201631/12/2016Desenvolupament d'un projecte de recerca sobre/'vehicle-robot/'FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/06/201631/05/2019Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitacióACC10
01/06/201630/11/2016L’H Smart City 2016 (LHSC16)Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat
01/06/201630/09/2017Desenvolupament de metodologies i aplicatius pel disseny de projectes i la planificació energètica amb energies renovables en diferents contextos i països IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
25/05/201624/05/2019Paquete escalable soluciones específicas orientadasCIRCUTOR S.A.
06/05/201630/09/2019Diseño y control de un convertidor cc-ca trifásico, aislado galvánicamente, paralelable y de potencia nominal 6 kVAPREMIUM, S.A.
01/05/201601/05/2019Anàlisis de dades fisiològiques experimentals incloent la detecció de patrons en imatges de microscòpia de fluorescenciaCONSEJO SUPERIOR INVEST. CIENTIFICA
01/03/201631/08/2019Tight integration of EGNSS and on-board sensors for port vehicle automationCommission of European Communities
01/03/201615/10/2018Eines per a la gestionabilitat de les plantes de generació elèctrica amb fonts renovablesACC10
01/03/201629/02/2020and social engagementCommission of European Communities
25/01/201631/12/2016Conveni ATLL - Rendiment xarxa 2015ATLL Concessionària de Generalitat
01/01/201631/07/2019Estrategias distribuidas de control y cooperación persona-robot en entornos asistencialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Avances en comunicaciones inalámbricas de muy bajo consumo y su aplicación a la monitorización continua de la marcha humanaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Optimización de sistemas de electrificación con energías renovables y microrredesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Caracterización y clasificación morfológica de células leucémicas mediante procesamiento digital de imágenes y reconocimiento de patrones para el soporte al diagnósticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Estimación,diagnosis y control para la mejora de la eficiencia de la vida útil de las pilas de combustible tipo PEM.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Educación e innovación social para la sostenibilidad. Formación en las Universidades españolas de profesionales como agentes de cambio para afrontar los retos de la sociedad.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/07/2016Urban Robotic Scenarios in Automotive Services.Universitat Politècnica de Catalunya
17/12/201530/06/2018Master services agreement to customization, development and design servicesADASENS AUTOMOTIVE, S.L.
11/12/201511/12/2015Dispositivo para simular una operación endoscópica vía orificio natural
01/12/201530/11/2019Innovative controls for renewable sources Integration into smart energy systemsCommission of European Communities
01/12/201531/05/2016Anàlisi, disseny i programació d'un sistema automàtic de generació de calendaris de treballPARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
01/12/201530/11/2017AVANCES METODOLÓGICOS Y TÉCNOLÓGICOS EN EL ESTUDIO OBSERVACIONAL DEL COMPORTAMIENTO DEPORTIVOMinisterio de Economia y Competitividad
01/10/201530/12/2016ATLL Validació dades ZONA 4a i 5a fase. Estudi, disseny i implantació d'algoritmes i programariATLL Concessionària de Generalitat
01/10/201530/09/2019Investigación en tecnologias habilitadoras de sistemas inteligentes para las fábricas del futuro.LEYTEC METROLOGÍA TRIDIMENSI. SLU
07/09/201507/01/2016Sistema de inspección de tampografía por visión artificial adaptableGRUPO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
04/09/201504/09/2016Asesoramiento científico y técnico en el modelado dinámico y diseño de estrategias de control avanzado aplicadas a sistemas de drenaje urbanoUNIVERSIDAD DE LOS ANDES
21/07/201510/08/20153rd International Conference on Control and Fault-Tolerant Systemsn (SysTol'16)CLIENTS DIVERSOS CONGRESOS
01/06/201531/08/2019Aerial robotic system integrating multiple arms and advanced manipulation capabilities for inspection and maintenanceCommission of European Communities
01/06/201531/12/2015Desenvolupament de metodologies i aplicatius pel disseny de projectes i la planificació energètica amb energies renovables en diferents contextos i païsosCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
21/05/201511/06/2015Modelització geomètrica d'un robot
12/05/201511/02/2016Casper, cognitive assistive social pet robots for hospitalized childrenAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/04/201513/01/2018Unified Long-Term 3D Simultaneous Localization and Mapping for Service RobotsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/03/201511/12/2017Proyecto grupo tractor para elevadores con gestión inteligente de energía integrada 3T-SLTESUMINISTRADORA de ASCENSORES, S.A.
10/03/201510/10/2017Desenvolupament d'un sistema basat en tècniques d'intel.ligència artificial per a la inspeccio de soldadures en línies d'envasat horitzontalVOLPAK, S.A.U.
05/03/201530/09/2018Bloqueig en la malaltia de parkinson:millora de la qualitat de vida amb un sistema de control automàticLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/03/201501/03/2017Desenvolupament projecte/'Recerca de la capacitat de tecnologies de robotització intel.ligent per a la manipulació de masses de panificació altament hidratades -Cristalbread-/'DEXTRA GLOBAL, S.L.
27/02/201531/05/2016WEAM41 Water&Energy Advanced Management for IrrigationADASA SISTEMAS, S.A.
09/02/201508/02/2017Software battery Management Controller (BMC)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/02/201531/12/2015Conveni ATLL - Rendiment xarxa 2014ATLL Concessionària de Generalitat
01/02/201531/01/2018Global systems Rapid Assessment tools through Constraint FUnctional LanguagesCommission of European Communities
01/01/201530/06/2017Robots manipuladores móviles como co-operarios: autonomía e interacción en la colaboración humano-robotMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2018CONTROL BASADO EN LA SALUD Y LA RESILIENCIA DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS Y SISTEMAS COMPLEJOSMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017RobCab: Control strategies for cable-driven robot for low-gravity simulationGobierno de España Ministerio de Ciencia e Innovación
04/01/201406/05/2017Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat:Altre professorat vinculat al programa de doctorat:Professorat extern:

CASAS GUIX, MARC (Barcelona Supercomputing Center (BSC))

DE PRADA GIL, MIKEL (Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC))

DUVIELLA, ERIC (IMT Lille Douai)

LÓPEZ ESTRADA, FRANCISCO RONAY (Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez)

MIRATS TUR, JOSEP M. (Inloc Robotics)

NA, JING (University of Bristol)

SALOM TORMO, JAUME (Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC))

SANCHEZ PEÑA, RICARDO (Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Argentina)

SANTAMARIA NAVARRO, ANGEL (NASA-JPL)

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/09/202031/08/2022Desarrollo de sistemas de modelado, identificación y control avanzado (con implementación en tiempo real) para lagestión de la eficiencia energética en sistemas complejos de manufactura flexible.OVAINGURA IIOT SL
15/07/202014/02/2021Uso de algoritmos de aprendizaje por refuerzo en problemas de planificaciónITHINKUPC, S.L.
01/07/202030/06/2023RYC-2018-025169AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/09/2020L’objecte del conveni és la realització per part d’ IRI-UPC a petició de CARNET d’un projecte de desenvolupament sobre Sensorització-Navegació Plataforma Robòtica.OVH unitat: 10%FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Aprendizaje Automático para la Modelización de la Dinámica Molecular de las Proteinas GPCRAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
28/02/202031/12/2023Coordinar l'actuació d'amdues institucions en l'assesorament, intercanvis d'informació i realtizacions d'una valoració sobre valors calcualts del rendiment flobarl de la Xarxa de Distribució d'ATL delENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBRE
01/01/202031/12/2021Red Nacional de AutomáticaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/202031/12/2020Transversal Programme in Medical Image Postprocess, Training Professionals: 3D Printing to ResearchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Projecte NextGen: Towards a nest generation of water systems and services for the circular economyADASA SISTEMAS, S.A.
27/12/201927/06/2021Hydrogen lab for the modernisation and technological transformation of the city of BarcelonaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/12/201930/06/2020Desenvolupament dle sistema informàtic per l'automatització del lliurament i preparació de menjar ràpidHEALTHY FOOD IN TIME, S.L.
01/11/201901/04/2020Sistemas recomendadores para el desarrollo de una solución de asignación de evaluadores a proyectos mediante técnicas de Inteligencia Artificial. Proyecto HR2020 de FBLCITHINKUPC, S.L.
15/10/201914/01/2021Sistema de almacenamiento de energía a gran escala mediante batería de flujo redox de vanadio: demostración experimental a escala de 1 kWConsejo Superior de Investigaciones Científicas
14/10/201914/10/2022Real-time robust conrol strategies to improve energy efficiency in smart factoriesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/201930/06/2020CONFIGURACIÓN SOFTWARE Y HARDWARE PARA PLATAFORMA ROBÓTICA PARA NAVEGACIÓN EN ZONAS URBANAS/'FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201901/09/2022Deep Learning Q-VisionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201931/08/2020Móduls indústria 4.0 per la plataforma híbrida (EDGE/CLOUD) per a la gestió de plantes industrialsLOGIC&AUTOMATITZACIO, S.L
01/09/201931/08/2022GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
15/06/201915/11/2019Integració del simulador hidràulic watergems i el scada de la xarxa de distribució del consorci d'aigües de TarragonaCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
15/06/201915/12/2019Desenvolupament d'un sistema automàtica de validació y reconstrucció de les dades dels cabals i volums temporals d'aigua enregistrats a bases de dades procedents dels cabalímetres de la xarxa de distrCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
01/06/201931/05/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/05/201931/10/2020Optimització i validació d'un prototip amb base biotecnològica per a la recuperació de metalls valuosos en residus electrònicsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/04/201931/12/2019Transversal Programme in Medical Image PostProcess, Training Professionals: 3D PrintingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201931/03/2023AUTONOMOUS INTRALUMINAL SURGERY (ATLAS)Commission of European Communities
18/03/201918/03/2019LLULL: librerías de tratamiento de datos, modelado y exploración de procesos industriales
01/01/201931/12/2021A European AI On Demand Platform and EcosystemCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020Manteniment equip de control VAOUO3 TÚNELS DE BARCELONA
01/01/201930/06/2019SEAT-SmarT11: Proyecto de optimización de recursos para ajustes de calidadCàtedra SEAT - UPC
01/01/201931/12/2021Mejora del tratamiento de gases de combustion (NOx) mediante biorreactores con transferencia de materia mejorada y el uso de herramientas avanzadas de análisis de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2020Teconologías habilitadoras de robot de rango extendido para la factoría altamente flexiblePROMAUT, S.L.
01/01/201931/12/2021Evolving towards DIgital Twins in HealthcareAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Optimización de Microrredes con Energías Renovables bajo Incertidumbre y Futura Integración a la RedAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Monitorizacion mEdiante Sensores vestibles de UsuaRios de Andador Robotizado con problemas de movilidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Control y gestión de energía en vehículos eléctricos híbridos con pilas de combustibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001722_ Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021H2020-825619-AI4EU - A European AI On Demand Platform and EcosystemComisión Europea
21/12/201831/07/2019Desenvolupament del projecte de recerca: segona fase del projecte CAR GUARDSEAT, S.A.
01/12/201830/06/2019Servicio de soporte a la convocatoriaHR18 d ela Fundación Bancaria La Caixa (asignación de evaluadores a proyectos mediante técnicas de Inteligencia Artificial y cálculo de notas)ITHINKUPC, S.L.
15/10/201820/12/2020Agreement SiemensSIEMENS SA
01/10/201831/01/2019Organización y gestión del ciclo/'Diálogos sobre robótica y ética/'.CAIXA ESTALVIS I P.BARCELONA
01/09/201831/08/2019Desenvolupament d'un sistema automàtic de reconstrucció de dades de cabalímetres de la xarxa de distribució d'ATLL CGCENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBRE
20/07/201831/12/2019Assessoria en el desenvolupament i integració de tècniques específiques a l'àrea de la conducció autònoma de vehiclesIDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A.
01/07/201831/12/2018Coordinació técnica y soporte para la competición Seat Autonomous Driving Cup 2018FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
05/06/201805/06/2018Simulating a sentinel lymph node biopsy surgical technique
01/06/201828/02/2019Planificació de l'electrificació rural amb microxarxes i energies renovablesAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/06/201831/03/2019Metodologies i aplicatius per a l'elaboració de plans d'electrificació rural i l'avaluació de projectes energètics a l'Amèrica Llatina IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/05/201830/06/2018Implementación de un sistema robótico antopomorfo colaborativo para aplicaciones audiovisualesCREATIVA 360 S0
06/03/201806/03/2020Proceso automatizado de detección y clasificación de pieles (Smart Leather Detection)LABCAT INVESTIGACION Y DESARROLLO S
01/03/201828/02/2021Galileo-EGNOS as an Asset for UTM Safety and SecurityCommission of European Communities
01/03/201830/06/2018Desarrollo de una solución de asignación de evaluadores a proyectos mediante inteligencia artificialITHINKUPC, S.L.
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O013 Educació i desenvolupament a les escoles Parikrma. Scratch, Robots, Màquines i Mecanismes per ajudar amb les Matemàtiques, la Física, l'Enginyeria i la Tecnologia.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/02/201831/12/2018Disseny d'algoritmes de control en el procès de soldaduraJBC SOLDERING SL
01/02/201831/01/2022European Robotics League plus Smart Cities Robot CompetitionsCommission of European Communities
19/01/201819/05/2018RENDIMENT XARXA 2017ATLL Concessionària de Generalitat
01/01/201831/12/2020Smart Autonomous Robotic Assistant SurgeonCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Acció territorial:/'Estratègia de prevenció de caigudes a la comarca del GarrafGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/01/201831/07/2019Donació/'Dynamic Systems/'THE MATHWORKS, S.L.
01/01/201801/07/2021Control strategies for high-speed compression systems: application to fuel-cell-based vehiclesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Análisis de datos multiescala en cardiología traslacional: de los mecanismos báscios a la contracción cardiacaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Advanced control of on-board dc multibus systems in vehiclesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201801/01/2021Supervisión inteligente para el mantenimiento predictivo de Sistemas industrialesCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Seguridad y control en vehiculos autonomosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Barcelona Robotic Urban LabAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/12/201713/06/2021Optimització de recursos intralogístics en entorns industrials per al seu ús en vehicles autònomsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/201730/11/2021The European Robotics Research Infrastructure NetworkCommission of European Communities
01/12/201730/11/2019Dosimetría personal en linea (on line) utilizando métodos computacionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
28/11/201728/11/2020Desarrollo de un sistema integral de control de la producción dotado de inteligencia artificial y capacidad de autodecisionINFUN, S.A.
21/09/201721/09/2019Sistema de climatización inteligente auto-adaptativo a las condiciones del entornoHIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L.
01/09/201731/07/2020ACTIV4.0: Operació i gestió avnaçada d'actiusACC10
01/09/201731/07/2020Models predictius i gestió de la demanda (modem)ACC10
01/09/201731/07/2020Solucions de seguretat i ciber-seguretat en utilities per a protecció d'infraestructures crítiquesACC10
01/07/201730/06/2021Unidad de Excelencia María de MaeztuMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/07/201731/12/2017Autonomous Driving Cup-ADC.Coordinación técnica y sopoerte para la competición SEAT AUTONOMOUS.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
02/06/201701/08/2017Estudi i assessorament per al disseny d'un reòmetre: mecànica i actuadors, electrònica de mesura, control i sistemes auxiliars.FUNGILAB, S.A.
01/06/201731/12/2017Metodologies i aplicatius per a l'elaboració de plans d'electrificació rural i l'avaluació de projectes energètics a l'Amèrica LlatinaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/05/201706/05/2017Método y circuito electrónico analógico para la detección de fallos en el sistema hidráulico de variación de paso de pala de una turbina eólica
01/03/201731/12/2018Protección de infraestructuras críticas AB: análisis e implementación de mejoras (ICAB)CETAQUA
01/03/201731/12/2018Contribución Cetaqua (PredMan_Cet)CETAQUA
31/01/201731/01/2017The Kautham Project
25/01/201731/12/2017Rendiment xarxa 2016ATLL Concessionària de Generalitat
01/01/201731/01/2021Innovative cost improvements for balance of plant components of automotive PEMFC systemsCommission of European Communities
01/01/201731/12/2018Col.laboració IRI-FICOSA ADAS S.L.U. pel desenvolupament d'un sistema de calibració internaADASENS AUTOMOTIVE, S.L.
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
30/12/201629/12/2020Inteligencia computacional para el descubrimiento de conocimiento a partir de G protein-coupled receptorsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Estructuras matemáticas para la valoración lingüística en procesos de decisión: soluciones avanzadas para la gestión del turismo en las ciudades inteligentes.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/03/2020Colaboración robots-humanos para el transporte de productos en zonas urbanasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Robots autónomos diestros como co-trabajadores con operadores humanosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019DEOCS: Monitorización, diagnostico y control tolerante a fallos de sistemas ciberfísicos con métodos basados en datosConsejo Superior de Investigaciones Científicas
15/12/201631/07/2017Millora d'algoritmes ATLLATLL Concessionària de Generalitat
13/11/201613/11/2016Dispositivo de aislamiento sísmico con múltiples núcleos y engranajes
01/11/201631/12/2019Combustibles sintèticsACC10
03/10/201611/11/2016Desenvolupament d'un conjunt de tasques per a l'estudi de viabilitat d'una aplicació remota de reconstrucció 3D a partir d'imatges obtingudes amb un dispositiu mòbil.Cavpama 3D Printing Services S.L
15/09/201614/09/2019eHealth EurocampusCommission of European Communities
01/09/201631/10/2019Desarrollo de nuevos sistemas de control aplicables a las nuevas tecnologías de fabricación avanzada que se estan desarrollando dentro de su unidad I+D (Ikergune)ETXE-TAR, S.A.L.
01/08/201630/09/2016Projecte INDRA: Desenvolupament de software per la localització d'avionsIndra Systems S.A.
18/07/201617/07/2017Prestación de servicios de consultoría y asesoramiento en el ámbito de los flujos logísticos en la gestión de los productos de la empresaMELEGHY AUTOMOTIVE BARCELONA SAU
01/07/201631/12/2016Càlcul, disseny i fabricació de l'estructura de la màquina de marcatge amb peces fabricades amb materials no definitius, al tractar-se d'un prototipus.ABETO ROJO MEDITERRÁNEO, SL
20/06/201619/06/2018AQUA Canal Isabel II: Col·laboració en tasques sobre projecte de detectabilitat de fuites i trencaments en sectors de distribucióAQUA-CONSULT INGENIEROS, S.L.
20/06/201631/12/2016Desenvolupament d'un projecte de recerca sobre/'vehicle-robot/'FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/06/201631/05/2019Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitacióACC10
01/06/201630/11/2016L’H Smart City 2016 (LHSC16)Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat
01/06/201630/09/2017Desenvolupament de metodologies i aplicatius pel disseny de projectes i la planificació energètica amb energies renovables en diferents contextos i països IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
25/05/201624/05/2019Paquete escalable soluciones específicas orientadasCIRCUTOR S.A.
06/05/201630/09/2019Diseño y control de un convertidor cc-ca trifásico, aislado galvánicamente, paralelable y de potencia nominal 6 kVAPREMIUM, S.A.
01/05/201601/05/2019Anàlisis de dades fisiològiques experimentals incloent la detecció de patrons en imatges de microscòpia de fluorescenciaCONSEJO SUPERIOR INVEST. CIENTIFICA
01/03/201631/08/2019Tight integration of EGNSS and on-board sensors for port vehicle automationCommission of European Communities
01/03/201615/10/2018Eines per a la gestionabilitat de les plantes de generació elèctrica amb fonts renovablesACC10
01/03/201629/02/2020and social engagementCommission of European Communities
25/01/201631/12/2016Conveni ATLL - Rendiment xarxa 2015ATLL Concessionària de Generalitat
01/01/201631/07/2019Estrategias distribuidas de control y cooperación persona-robot en entornos asistencialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Avances en comunicaciones inalámbricas de muy bajo consumo y su aplicación a la monitorización continua de la marcha humanaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Optimización de sistemas de electrificación con energías renovables y microrredesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Caracterización y clasificación morfológica de células leucémicas mediante procesamiento digital de imágenes y reconocimiento de patrones para el soporte al diagnósticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Estimación,diagnosis y control para la mejora de la eficiencia de la vida útil de las pilas de combustible tipo PEM.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Educación e innovación social para la sostenibilidad. Formación en las Universidades españolas de profesionales como agentes de cambio para afrontar los retos de la sociedad.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/07/2016Urban Robotic Scenarios in Automotive Services.Universitat Politècnica de Catalunya
17/12/201530/06/2018Master services agreement to customization, development and design servicesADASENS AUTOMOTIVE, S.L.
11/12/201511/12/2015Dispositivo para simular una operación endoscópica vía orificio natural
01/12/201530/11/2019Innovative controls for renewable sources Integration into smart energy systemsCommission of European Communities
01/12/201531/05/2016Anàlisi, disseny i programació d'un sistema automàtic de generació de calendaris de treballPARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
01/12/201530/11/2017AVANCES METODOLÓGICOS Y TÉCNOLÓGICOS EN EL ESTUDIO OBSERVACIONAL DEL COMPORTAMIENTO DEPORTIVOMinisterio de Economia y Competitividad
01/10/201530/12/2016ATLL Validació dades ZONA 4a i 5a fase. Estudi, disseny i implantació d'algoritmes i programariATLL Concessionària de Generalitat
01/10/201530/09/2019Investigación en tecnologias habilitadoras de sistemas inteligentes para las fábricas del futuro.LEYTEC METROLOGÍA TRIDIMENSI. SLU
07/09/201507/01/2016Sistema de inspección de tampografía por visión artificial adaptableGRUPO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
04/09/201504/09/2016Asesoramiento científico y técnico en el modelado dinámico y diseño de estrategias de control avanzado aplicadas a sistemas de drenaje urbanoUNIVERSIDAD DE LOS ANDES
21/07/201510/08/20153rd International Conference on Control and Fault-Tolerant Systemsn (SysTol'16)CLIENTS DIVERSOS CONGRESOS
01/06/201531/08/2019Aerial robotic system integrating multiple arms and advanced manipulation capabilities for inspection and maintenanceCommission of European Communities
01/06/201531/12/2015Desenvolupament de metodologies i aplicatius pel disseny de projectes i la planificació energètica amb energies renovables en diferents contextos i païsosCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
21/05/201511/06/2015Modelització geomètrica d'un robot
12/05/201511/02/2016Casper, cognitive assistive social pet robots for hospitalized childrenAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/04/201513/01/2018Unified Long-Term 3D Simultaneous Localization and Mapping for Service RobotsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/03/201511/12/2017Proyecto grupo tractor para elevadores con gestión inteligente de energía integrada 3T-SLTESUMINISTRADORA de ASCENSORES, S.A.
10/03/201510/10/2017Desenvolupament d'un sistema basat en tècniques d'intel.ligència artificial per a la inspeccio de soldadures en línies d'envasat horitzontalVOLPAK, S.A.U.
05/03/201530/09/2018Bloqueig en la malaltia de parkinson:millora de la qualitat de vida amb un sistema de control automàticLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/03/201501/03/2017Desenvolupament projecte/'Recerca de la capacitat de tecnologies de robotització intel.ligent per a la manipulació de masses de panificació altament hidratades -Cristalbread-/'DEXTRA GLOBAL, S.L.
27/02/201531/05/2016WEAM41 Water&Energy Advanced Management for IrrigationADASA SISTEMAS, S.A.
09/02/201508/02/2017Software battery Management Controller (BMC)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/02/201531/12/2015Conveni ATLL - Rendiment xarxa 2014ATLL Concessionària de Generalitat
01/02/201531/01/2018Global systems Rapid Assessment tools through Constraint FUnctional LanguagesCommission of European Communities
01/01/201530/06/2017Robots manipuladores móviles como co-operarios: autonomía e interacción en la colaboración humano-robotMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2018CONTROL BASADO EN LA SALUD Y LA RESILIENCIA DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS Y SISTEMAS COMPLEJOSMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017RobCab: Control strategies for cable-driven robot for low-gravity simulationGobierno de España Ministerio de Ciencia e Innovación
04/01/201406/05/2017Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt