Automàtica, Robòtica i Visió

COORDINADOR/A

Puig Cayuela, Vicenç

CONTACTE

Àrea de Doctorat - UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona (UTGAEIB)
Av. Diagonal, 647
08028 Barcelona

Tel.: 934 016 654
Correu electrònic: doctorat.arv@upc.edu

https://arv.phd.upc.edu

Origen i marc del programa
El Programa de Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió (ARV) sorgeix l’any 2006 com a fusió del Programa d’Automatització Avançada i Robòtica de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC) i del Programa de Control, Visió i Robòtica del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII), tots dos amb Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència. La fusió va ser fruit d’una afinitat i convergència temàtiques cada vegada més grans en les actuacions d’ambdós programes, i es va dur a terme aprofitant l’oportunitat per adaptar-se al nou esquema d’estudis dels programes oficials de postgrau en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior. El Programa de Doctorat en ARV va obtenir des del primer any la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència (codi MCD2007-00150, anys 2007, 2008, 2009, 2010) i ha obtingut, també des de la seva instauració i durant tota la seva existència, la Menció d’Excel·lència del Ministeri d’Educació (codi MEE2011-0453, validesa des del curs 2011-12 al 2013-14).
Com el seu nom ja indica, el Doctorat en ARV dona un marc per a la realització de tesis doctorals en les àrees d’automàtica, de robòtica i de visió per computador, que són fonamentals tant en l’àmbit industrial clàssic com en nombroses aplicacions actuals de serveis. Els treballs es porten a terme fonamentalment sota la direcció dels professors que formen part del programa aprofitant les infraestructures de recerca que posen a la seva disposició tant les dues unitats promotores abans esmentades, IOC i ESAII, com l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI), que col·labora molt activament amb el programa, i dels grups de recerca implicats.
El Doctorat en ARV és una continuació natural del Màster en Automàtica i Robòtica (AR), impartit en anglès a la UPC, i per tant els alumnes que finalitzen aquest màster tenen accés directe al Doctorat en ARV. També es pot accedir al programa d’ARV si es disposa d’altres títols afins, cas en què la Comissió Acadèmica pot requerir la realització de formació complementària, que els doctorands han de fer cursant una selecció personalitzada d’assignatures del Màster en AR, per assegurar la seva capacitació per portar a terme la seva recerca i tesis doctorals en les àrees indicades.

Justificació de la necessitat del programa
La influència de l’automatització i la robòtica en la societat actual és cada vegada més notable, tant des del punt de vista estrictament social pel que fa a hàbits i increment del confort i qualitat de vida, com als aspectes econòmics directament i indirectament relacionats. Com a conseqüència, la recerca i desenvolupament en aquest camp és de vital importància, i marca clarament la diferència entre països desenvolupats i països en desenvolupament. En aquests últims es comercialitzen o en el millor dels casos es fabriquen alguns productes (bàsicament a causa d’un cost de producció més baix), però normalment no es disposa de coneixement (’know-how’) i capacitat per portar a terme innovació, ni per formar personal amb aquesta finalitat, fet que marca la diferència. En aquest marc, formar professionals amb capacitat d’innovació i capacitat d’acció en àmbits de gran especialització en el context de les últimes tecnologies desemboca en una contribució directa i evident a la nostra societat. D’altra banda, a tots els països desenvolupats hi ha un doctorat equivalent al programa d’ARV.

Objectiu del programa
L’objectiu del programa d’ARV és proporcionar una sòlida formació que serveixi de clar complement als coneixements ja adquirits pels estudiants en les fases prèvies, i que els prepari tant per iniciar-se en la recerca científica i tecnològica com per innovar en entorns d’alta especialització en temes avançats d’automàtica, robòtica i visió per computador. En aquest sentit, es tracta que els doctorands adquireixin la capacitat de buscar solucions innovadores a partir de sòlids coneixements teòrics i de l’aplicació de noves tecnologies.

Informació general

Perfil d'acces

Com a títols d’accés es consideren idonis els màsters que cobreixin àrees directament relacionades amb els temes del programa: automàtica, robòtica i visió per computador (el nom dels màsters varia amb freqüència depenent del país i la universitat d’origen de cada candidat). Els candidats que hagin finalitzat el Màster Universitari en Automàtica i Robòtica per la Universitat Politècnica de Catalunya tenen accés directe al programa d’ARV. També hi poden accedir persones amb enginyeries o llicenciatures de ciències, com ara: enginyeria industrial, electrònica, mecànica, electromecànica o informàtica, i en aquest cas se’ls exigiran els corresponents complements de formació fixats per la Comissió Acadèmica del programa quan aquesta ho consideri oportú.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte d’investigació amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial
 • Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://arv.phd.upc.edu

CONTACTE:

Àrea de Doctorat - UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona (UTGAEIB)
Av. Diagonal, 647
08028 Barcelona

Tel.: 934 016 654
Correu electrònic: doctorat.arv@upc.edu


Convenis amb altres institucions

La política seguida en els darrers anys ha estat de no establir convenis generals amb altres institucions, sinó només per a casos específics sobre temes concrets.
En particular cal destacar els convenis específics següents:

Convenis de cotutela amb les universitats següents:

 • IMT Lille Douai, de França (http://imt-lille-douai.fr/)
 • Instituto Tecnológico de Buenos Aires, d’Argentina (https://www.itba.edu.ar/)
 • Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, de Mèxic (https://www.tuxtla.tecnm.mx/)
 • Normandie Université, de França (http://www.normandie-univ.fr/)
 • Universidad de los Andes, de Colòmbia (https://uniandes.edu.co/)

Convenis de doctorat industrial amb la empreses següents:

 • Aigües de Barcelona (https://www.aiguesdebarcelona.cat/)
 • Aingura IIoT (http://www.ainguraiiot.com/)
 • BROSE (https://www.brose.com/de-en/)
 • FICOSA (https://www.ficosa.com/es/)
 • INLOC Robotics, SL (https://inlocrobotics.com/es/)
 • KIVNON (http://agvkivnon.com/)
 • Pal Robotics (http://pal-robotics.com/es/)
 • Rücker Lypsa (https://www.rueckerlypsa.es/)
 • SEAT (https://www.seat.es/)
 • Wide Eyes Technologies (https://wideeyes.ai/)

Els últims convenis generals han estat:
 • Universidad Nacional, de Colòmbia (https://unal.edu.co/). Facilitar la mobilitat de professors que participin en activitats conjuntes de recerca. Facilitar la mobilitat d’estudiants de mestratge i/o doctorat. Any d’inici: 2009 durada: 2009-2013
 • Benemérita Universidad Autonónoma de Puebla, de Mèxic (https://www.buap.mx/). Facilitar la mobilitat de docents i estudiants graduats de la BUAP a la UPC. Any d’inici:  2011. Durada: 2011-2014.
 • Universidad de Guadalajara, de Mèxic (http://www.udg.mx/). Formació de doctors i investigadors. Mobilitat d’estudiants i professors entre les dues institucions. Any d’inici: 2010. Durada: 2010-2013.
 • Università degli Studi di Napoli Federico II, d’Itàlia (http://www.unina.it). Mobilitat d’estudiants i professorat per a la realització del doctorat en el marc del Programa Erasmus. Any d’inici: 2011. Durada: 2011-2013.
 • University of Split, de Croàcia (https://www.unist.hr/en/) Mobilitat d’estudiants i professorat per a la realització del doctorat en el marc del Programa Erasmus.  Any d’inici: 2011. Durada: 2011-2013.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Com a títols d’accés es consideren idonis els màsters que cobreixin àrees directament relacionades amb els temes del programa: automàtica, robòtica i visió per computador (el nom dels màsters varia amb freqüència depenent del país i la universitat d’origen de cada candidat). Els candidats que hagin finalitzat el Màster Universitari en Automàtica i Robòtica per la Universitat Politècnica de Catalunya tenen accés directe al programa d’ARV. També hi poden accedir persones amb enginyeries o llicenciatures de ciències, com ara: enginyeria industrial, electrònica, mecànica, electromecànica o informàtica, i en aquest cas se’ls exigiran els corresponents complements de formació fixats per la Comissió Acadèmica del programa quan aquesta ho consideri oportú.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

El programa d’ARV no imposa requisits específics d’admissió més enllà dels requerits per la legislació vigent. No obstant això, s’ha de destacar que els expedients de totes les sol·licituds d’admissió són revisats per la Comissió Acadèmica del programa, que valora l’ajustament del perfil de candidat en relació amb els perfils d’ingrés idonis abans esmentats. Els candidats han de tenir una formació equivalent a l’aconseguida en el Màster Universitari en Automàtica i Robòtica de la UPC. Els titulats d’aquest màster tenen accés directe al Doctorat en ARV.

Al programa d’ARV els membres de la Comissió Acadèmica emeten la seva avaluació de les sol·licituds d’admissió considerant, fonamentalment, els criteris següents:

a) Rellevància dels estudis previs fets i expedient acadèmic del candidat o la candidata (50%).
b) Altres mèrits que aporti el candidat o la candidata (experiència en treball de recerca, publicacions si n’hi ha, domini d’idiomes, motivació o raons per seguir el doctorat) (50%).

La Comissió Acadèmica del programa pot requerir complements de formació quan ho consideri oportú en l’admissió.

Complements formatius

En el programa d’ARV, l’assignació de la formació complementària per als candidats la fixa la Comissió Acadèmica del programa. Quan els candidats sol·licitin l’admissió sota la tutela d’un professor o professora del programa que exercirà de director o directora de tesi, aquest o aquesta pot suggerir a la Comissió Acadèmica la formació complementària que consideri oportuna per orientar els doctorands específicament cap a la temàtica prevista per al seu treball de tesi doctoral.

La formació complementària es porta a terme fonamentalment mitjançant assignatures del Màster Universitari en Automàtica i Robòtica de la UPC, tot i que, si es justifica adequadament, poden obtenir-se d’altres programes de màster o d’altres cursos de postgrau si hi hagués assignatures d’alt interès per al treball de tesi que han de realitzar els candidats (quan aquests treballs estiguin fixats en el moment d’accedir al programa). Els candidats que hagin finalitzat el Màster Universitari en Automàtica i Robòtica per la UPC tenen accés directe al programa d’ARV i no se’ls exigirà cap complement de formació addicional.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 480.
Caràcter: optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter: optativa.

Activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optativa.

Activitat: Cursos i seminaris.
Hores: 30.
Caràcter: optativa.

Activitat: Publicacions.
Hores: 80.
Caràcter: optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

Els principals recursos per portar a terme el treball del doctorat els proveeixen les unitats promotores i participants en el programa, que compten amb laboratoris molt ben equipats amb material tècnic d’alta rellevància, biblioteques altament especialitzades i espais degudament equipats per a l’estudi i treball dels doctorands durant la realització de la seva tesi doctoral. Els webs de les unitats promotores i participants del programa d’Automàtica, Robòtica i Visió són les següents:

 • Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII) (https://esaii.upc.edu/es)
 • Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC) (https://ioc.upc.edu/es)
 • Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) (https://www.iri.upc.edu/)

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • SAMADA RIGÓ, SERGIO EMIL: Contributions to Robust Motion Planning and Control of Autonomous Vehicles
  Autor/a: SAMADA RIGÓ, SERGIO EMIL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 09/05/2024
  Data de lectura: 19/06/2024
  Hora de lectura: 10:30
  Lloc de lectura: Aula- Seminari de l'Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC), Diagonal, 647, planta 11 (Edifici ETSEIB), 08028 Barcelona
  Director/a de tesi: NEJJARI AKHI-ELARAB, FATIHA | PUIG CAYUELA, VICENÇ
  Tribunal:
       PRESIDENT: NGUYEN, ANH-TU
       SECRETARI: BLESA IZQUIERDO, JOAQUIN
       VOCAL: IFQIR, SARA
  Resum de tesi: La conducció autònoma és una solució prometedora per als sistemes de transport actuals que proporcionaria un flux de trànsit sostenible, una mobilitat eficient i la reducció de la contaminació. No obstant això, la interacció de múltiples vehicles presenta diversos reptes d'enginyeria, com la comunicació vehicle-vehicle i la presa de decisions crítiques. La robustesa és un altre repte crucial per garantir el disseny adequat de la tecnologia de conducció autònoma. Els vehicles estan subjectes a una incertesa significativa a causa d'errors de modelat, discretització de senyals de sensors o senyals externs que afecten negativament el seu comportament nominal. Aquesta tesi proposa enfocaments robustos i òptims basats en models per abordar problemes de planificació i control de vehicles autònoms. La robustesa s'aborda des d'una perspectiva de teoria de conjunts. En concret, els avantatges dels conjunts zonotòpics s'utilitzen per explotar el disseny de les restriccions de tubs en la planificació i el control, així com per quantificar i propagar la incertesa en les fases de modelat i estimació. En l'àrea del modelat, aquesta tesi utilitza models orientats al control/planificació utilitzant els paradigmes de models Takagi-Sugeno (TS) i a paràmetres variant en el temps (LPV) per a reescriure el model no lineal del vehicle. Aquestes representacions s'obtenen a partir de les equacions físiques del moviment o directament d'un lot de dades. El model dinàmic basat en dades s'entrena utilitzant un sistema d'inferència neurodifús adaptatiu (ANFIS). Mentrestant, la incertesa associada amb els paràmetres del model s'estima mitjançant un enfocament zonotòpic recursiu de mínims quadrat (ZRLS).En l'àrea del control del moviment, aquesta tesi proposa una estratègia robusta de seguiment de trajectòria de dues capes. La capa exterior utilitza l’estructura del control predictiu basat en model (MPC). A la capa interna, s'utilitza una combinació d'un controlador zonotòpic quadràtic lineal (LQZ) i un filtre de Kalman zonotòpic (ZKF). L'energia del vehicle és gestionada pel MPC a través de l'estat de càrrega de la seva bateria, garantint els índexs de rendiment en termes de velocitats longitudinal, lateral i angular. Per a aquest propòsit, l'estratègia de control plantejada combina el model dinàmic basat en dades amb els models cinemàtic i d'estat de càrrega. Posteriorment, la configuració robusta de les dues capes s'utilitza per la planificació. En la primera part, el planificador predictiu basat en model (MPP) genera referències factibles en línia alhora que maximitza tant la velocitat longitudinal com l'estalvi d'energia a través de l'estat de càrrega de la bateria. Això difereix de l'etapa de control, en la qual el controlador segueix les referències prèviament calculades fora de línia. A més, el planificador integra un model de predicció basat en dades així com un mètode similar a un corredor de conducció, el qual és computacionalment eficient i basat en restriccions d'ample de la pista per a evitar col·lisions amb obstacles tant estàtics com en moviment. Seguidament, es proposa un MPP per abordar la coordinació entre vehicles autònoms connectats. Aquest planificador utilitza la representació LPV del model no lineal del vehicle, que es deriva de les equacions físiques del moviment utilitzant l'enfocament d'incrustació no lineal. Així mateix, incorpora desigualtats lineals d'enters mixtos per a garantir maniobres d'avançament segures i evitar restriccions no lineals imposades pels límits dels obstacles. Per a avaluar l'efectivitat dels enfocaments de control i planificació proposats, s'utilitza un petit cotxe elèctric a escala de 1/10. Addicionalment, les simulacions es realitzen en règims agressius de conducció autònoma, que impliquen corbes pronunciades i conducció a màxima velocitat.

Darrera actualització: 13/06/2024 06:45:18.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 13/06/2024 06:30:26.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • BARRERA LLANGA, KEVIN IVAN: Generative models for the automatic recognition of reactive and abnormal peripheral blood cells with diagnosis purposes
  Autor/a: BARRERA LLANGA, KEVIN IVAN
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Departament de Matemàtiques (MAT)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 15/03/2024
  Director/a de tesi: RODELLAR BENEDE, JOSE JULIAN | MERINO GONZÁLEZ, ANNA

  Tribunal:
       PRESIDENT: IVANOVA RADEVA, PETIA
       SECRETARI: BENITEZ IGLESIAS, RAUL
       VOCAL: ORTEGA RAMÍREZ, JUAN ANTONIO
  Resum de tesi: Els patòlegs clínics depenen de l'anàlisi morfològica detallada de les cèl·lules de sang perifèrica (PB) per a un diagnòstic precís de malalties hematològiques. Encara que aquest mètode tradicional és sovint precís, requereix una gran experiència, és laboriós i està subjecte a variabilitat, especialment quan es tracta de discernir característiques subtils de les cèl·lules. Davant d'aquests desafiaments, aquesta tesi doctoral introdueix l'ús innovador de l'aprenentatge profund, específicament xarxes neuronals convolucionals (CNN) i xarxes generatives antagonistes (GAN), per transformar l'examen morfològic de les cèl·lules de la sang. La recerca es desenvolupa a través d'una estratègia de tres vessants: Primer, un model nou basat en GAN estandarditza la visualització de les imatges a través de diverses tècniques de tinció. En segon lloc, s'adapten arquitectures de CNN optimitzades per a una classificació precisa dels tipus principals de cèl·lules sanguínies, amb èmfasi en els limfòcits reactius i les cèl·lules malignes. En tercer lloc, un sistema GAN modular genera imatges sintètiques de les cèl·lules, especialment en casos de cèl·lules de baixa prevalença per enriquir l'entrenament del model. Els resultats indiquen que el Model de Normalització de Tinció introduït gestiona eficaçment les variacions de tinció sense afectar la morfologia cel·lular. A més, els models CNN, construïts amb aquestes dades normalitzades, excel·leixen en la detecció de cèl·lules malignes. El model SyntheticCellGAN enriqueix encara més el conjunt de dades d'entrenament amb cèl·lules sintètiques diagnòsticament rellevants. Aquesta recerca destaca l'impacte transformador de combinar l'experiència dels patòlegs clínics amb eines computacionals avançades. Tot i que aquests sistemes serveixen com a eines de suport, és imperatiu tenir en compte que el patòleg clínic reté la màxima autoritat en la presa de decisions. La fusió de l'experiència tradicional i la tecnologia moderna promet revolucionar el diagnòstic hematològic, millorant tant l'objectivitat com l'eficiència. A més, aquest estudi significa avanços relevants cap a l'establiment d'un sistema totalment integrat per a una eina de cribat automàtic per a malalties hematològiques.

 • MARTÍ SAUMELL, JOSEP: Agile aerial manipulation: an approach based on full-body dynamics and model predictive control
  Autor/a: MARTÍ SAUMELL, JOSEP
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/691133
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 30/04/2024
  Director/a de tesi: SANTAMARIA NAVARRO, ANGEL | SOLÀ ORTEGA, JOAN

  Tribunal:
       PRESIDENT: MANSARD, NICOLAS
       SECRETARI: MORCEGO SEIX, BERNARDO
       VOCAL: LIPPIELLO, VINCENZO
  Resum de tesi: Els manipuladors aeris, els quals normalment prenen la forma de multirotors amb extremitats robòtiques afegides, utilizen aquestes extremitats per tasques purament de manipulació i, en canvi, no les fan servir durant la locomoció aèria. A més, solen tenir un moviment lent. Aquesta tesi té per objectiu millorar l’agilitat dels manipuladors aeris aprofitant la seva extremitat per afavorir el moviment del robot. Aquest objectiu implica investigar varis modes d’utilitzar l’extremitat: com una cua per locomoció aèria, com un braç per manipulació aèria, o com una cama per fer una locomoció híbrida aèria i per contactes. La present tesi contribueix en dos aspectes concrets: 1. Generació i control de trajectòries àgils per manipuladors aeris, 2. Disseny i construcció d’un manipulador aeri especialitzat en executar moviment àgils.La generació de moviments àgils requereix la predicció del moviment del robot considerant la seva dinàmica, de tal manera que poguem utilitzar aquesta dinàmica per afavorir el seu moviment. Així, podem aconseguir maniobres complexes amb una relativa facilitat. El control òptim és una tècnica de generació de trajectòries que compleix amb aquests requirements i que és central en aquesta tesi. Codifiquem les tasques del robot mitjançant les funcions de cost del problema de control òptim i fem servir la dinàmica de cost complet com a restriccions dinàmiques. Pel que fa al control, fem servir tècniques de control predictiu basades en models (MPC). Per obtenir la comanda de control, un controlador MPC soluciona el problema de control òptim en el qual hem codificat la trajectòria àgil. Després, aplica la primera comanda de la trajectòria de control solució del problema. Un controlador MPC requereix solucionar el problema de control òptim a la freqüència de control, és a dir, en pocs milisegons. Aquest fet ens obliga a utilitzar solucionadors especialitzats i ràpids basats en el principi de la programació dinàmcia, com els solucionadors de programació dinàmica diferencials (DDP). En la seva forma original, aquests solucionadors no poden considerar els límits del control. Aquests límits son importants per poder crear trajectòries compatibles amb un robot real. Per afrontar aquest problema, proposem dos mètodes basats en DDP per tal de considerar els límits del control: un és basat en una sigmoide, i l’altre es base en un mètode de projecció. Tot i usant aquests solucionadors especialitzats, encara tenim dificultats per aconseguir la freqüencia de solució desitjada i ens veiem obligats a reduir l’horitzó de l’MPC. Aquesta reducció afecta la capacitat de predicció del controlador i compromet l’acompliment de les tasques, especialment aquelles que requereixen l’elaboració d’una maniobra complexa. Per superar aquest obstacle, en aquesta tesi, proposem d’actualitzar la funció de cost terminal de l’MPC amb una funció que codifica la part de la trajectòria que es manté fora de l’horitzó del controlador. Referent al disseny del robot, executar moviments àgils esdevé complicat amb els manipuladors aeris existents, els quals són formats generalment per multirotors de grans dimensions, i amb extremitats rígides i amb elevades relacions de transimissió. En aquesta tesi, presentem el Borinot, una plataforma aèria d’accés obert dissenyada per fer recerca en locomoció àgil i híbrida fent servir el vol i els contactes. Aquesta plataforma consta d’un hexarotor àgil i potent que pot acomodar extremitats controlades per parell de diversa morfologia, permetent el control dinàmic de cos complet. A més, presentem experiments amb aquest robot demostrant diferents trajectòries àgils.A més de les contribucions esmentades, aquesta tesi contribueix en altres àrees que són necessàries per l’operació del robot. Aquestes àrees inclouen la identificaió dels paràmetres dinàmics del model basada en l’estimació per factor-graph, o desenvolupaments de dispositius que permeten el control directe de la força creada per les hèlices del multirotor.

 • MOLAVI, ALI: Control System Design and Implementation for PEMFC to Maximize the Efficiency and Minimize the Degradation in an Automotive Application
  Autor/a: MOLAVI, ALI
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 17/04/2024
  Director/a de tesi: SERRA PRAT, MARIA | HUSAR, ATTILA PETER

  Tribunal:
       PRESIDENT: VALIÑO GARCÍA, LUIS
       SECRETARI: COSTA CASTELLO, RAMON
       VOCAL: MORÉ, JERÓNIMO JOSÉ
  Resum de tesi: Els combustibles fòssils han jugat un paper clau en l’impuls del desenvolupament econòmic global. No obstant això, el seu ús descontrolat ha comportat greus conseqüències ambientals, especialment la contaminació de l'aire i les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), la qual cosa representa amenaces substancials per a la salut humana i el benestar del planeta. Per abordar aquests problemes urgents, el desenvolupament de tecnologies eficients i sostenibles com les Cèl·les de Combustible de Membrana d'Intercanvi Protònic (PEMFC), alimentades amb hidrogen de fonts renovables, s'ha tornat primordial. Les PEMFC són una gran promesa com a solució viable per a la descarbonització i la mitigació de la contaminació de l'aire i les emissions de GEH associades amb el transport i els vehicles. No obstant això, superar els reptes relacionats amb la seva eficiència i longevitat roman un pas crucial cap endavant. Concretament, aquesta tesi explora l'aplicació de les PEMFC en un vehicle elèctric de pila de combustible per a automòbils. La longevitat i durabilitat d'un sistema de piles de combustible, juntament amb la seva eficiència, són factors clau en l'avanç dels vehicles de piles de combustible, ja que afecten significativament el cost i l'acceptació del consumidor d'aquests vehicles. En l'àmbit de les aplicacions automobilístiques, els principals factors de la degradació de les piles de combustible inclouen condicions operatives extremes (que involucren temperatura, humitat, pressió, velocitat de flux de massa, densitats de potència altes i baixes), perfils de càrrega dinàmics, manipulació inadequada durant els modes d'inici, aturada i inactivitat, i la presència de contaminants en els gasos reactants. Es presenta en aquesta tesi un model de paràmetres distribuïts de la pila, que representa amb precisió el comportament dinàmic intern de les PEMFC. A més, s'introdueixen i implementen en Simulink els models dels subsistemes de balanç de planta, incloent-hi els subsistemes d'ànode, càtode i tèrmic. Tots aquests models es validen experimentalment. Basant-se en aquests models, es dissenya una estratègia de control predictiu del model per obtenir les condicions operatives òptimes per a la pila i generar a partir d'aquestes els valors de referència dels subsistemes de balanç de planta. Es dissenya un controlador supervisor per a un sistema de piles de combustible. Aquest controlador supervisor consta de tres components clau: un generador de valors de referència, una màquina d'estats i un calculador de límits de potència. El controlador supervisor es sotmet a rigoroses proves de simulació utilitzant un cicle de conducció automobilístic estàndard. Aquestes metodologies i algoritmes de control sofisticats s'apliquen després al sistema automobilístic desenvolupat en el projecte europeu INN-BALANCE, que ha servit com a base per a aquesta tesi doctoral. Per tant, aquesta tesi presenta resultats experimentals obtinguts de la implementació del controlador proposat en un vehicle prototip a les instal·lacions de PCS i CEVT, incloent l'arrencada, apagada, seguiment dinàmic de càrrega i rendiment del controlador local dels subsistemes. Finalment, aquesta tesi proporciona una visió integral de les contribucions realitzades per la recerca i els seus resultats. La conclusió també proposa possibles vies per a futures investigacions, marcant el final del viatge investigatiu emprès en aquesta tesi.

 • ORTI NAVARRO, JOAN: The surface defect identification problem in the industry: a novel approach with semantic segmentation and generative adversarial networks
  Autor/a: ORTI NAVARRO, JOAN
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/691414
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 10/05/2024
  Director/a de tesi: MORENO NOGUER, FRANCESC D'ASSIS | PUIG CAYUELA, VICENÇ

  Tribunal:
       PRESIDENT: SERRATOSA CASANELLES, FRANCESC ASSIS
       SECRETARI: GRAU SALDES, ANTONI
       VOCAL: VENTURA ROYO, CARLES
  Resum de tesi: L'inspecció superficial de les superfícies recobertes a la indústria automobilística, tradicionalment ha estat un procés manual a càrrec d'operadors amb ull avesat, responsables d'inspeccionar tot el cos del cotxe. No obstant això, com es pot deduir, les inspeccions manuals sovint manquen de repetitivitat i fiabilitat, molt desitjades en un sector tan estricte. La visió per ordinador ha abordat aquest problema amb els primers sistemes automatitzats de detecció de defectes, assenyalant els defectes en el cos del cotxe i la seva mida. Tanmateix, ja que aquests sistemes estan limitats només a la detecció, l'operador encara és responsable d'etiquetar adequadament els defectes per a la seva posterior reparació. A més, hi ha una manca de traçabilitat entre el procés i els propis defectes, el que retarda la identificació de les causes arrel de les instal·lacions defectuoses del taller de pintura.En aquesta tesi, abordem el problema multidisciplinari de la identificació de defectes en superfícies especulars, amb dues línies de recerca principals. En la primera, hem desenvolupat un nou enfocament d'il·luminació basat en lallum difusa indirecta, en contrast amb la reflexió especular convencional. Juntament amb una càmera d'alta resolució, hem demostrat una millora significativa en la identificació de defectes, en comparació amb els sistemes existents. Aquests resultats han estat avaluats amb auditors especialitzats de la fàbrica de SEAT Martorell.La segona línia de recerca, orientada a la visió per ordinador, explora les possibilitats d'implementar una solució d'aprenentatge profund per a la identificació de defectes industrials. Hem desenvolupat un model ràpid i fiable d'agregació de context, que presenta convolucions dilatades i connexions residuals entre capes oposades. Aquest model es complementa seguint una combinació de funcions de cost entre classificació i segmentació, per a un entrenament més adequat. A més, per fer front a les freqüents desigualtats de classes en els conjunts de dades industrials, hem desenvolupat una estratègia d'augmentació d'imatges amb un retallat guiat, basada en retallar defectes reals aleatòriament a imatges no defectuoses, per generar noves mostres sintètiques. Els resultats indiquen que la combinació d'aquest model amb aquesta estratègia d'augmentació supera models de segmentació ben coneguts.Finalment, en situacions de manca de dades, hem recorregut a mètodes de síntesi d'imatges per generar noves mostres falses. Models com Pix2pix han demostrat ser capaços de generar imatges gairebé reals, ajudant al model de segmentació a convergir més ràpidament que amb la tècnica d'augmentació d'imatges amb guia de retallada anterior. Més endavant, aquest mètode generatiu serà superat per un de més sofisticat, que incorpora capes de normalització adaptatives espacialment i ajuda a sintetitzar imatges fins i tot sense un codificador. En general, hem demostrat bones capacitats en múltiples conjunts de dades industrials.

Darrera actualització: 13/06/2024 07:00:58.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:PÉREZ PÉREZ, ESVAN DE JESÚS
Títol:Fault diagnosis in wind turbines using machine learning techniques
Data lectura:30/11/2023
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Codirector/a:LÓPEZ ESTRADA, FRANCISCO RONAY
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Leak diagnosis in pipelines using a combined artificial neural network approach
Pérez, E.; López, F.; Valencia, G.; Torres, L.; Puig, V.; Mina, J.D.
Control engineering practice, ISSN: 0967-0661 (JCR Impact Factor-2021: 4.057; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/02/2021
Article en revista

Fault diagnosis in wind turbines based on ANFIS and Takagi–Sugeno interval observers
Puig, V.; Pérez, E.; Santos, I.; López, F.; Valencia, G.
Expert systems with applications, ISSN: 0957-4174 (JCR Impact Factor-2022: 8.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2022
Article en revista

Fault detection and isolation in wind turbines based on neuro-fuzzy qLPV zonotopic observers
Pérez, E.; Puig, V.; López, F.; Valencia, G.; Santos-Ruiz, I.; Samada, S.
Mechanical systems and signal processing, ISSN: 0888-3270 (JCR Impact Factor-2021: 15.1
Data de publicació: 05/2023
Article en revista

AUTOR/A:RUIZ ROYO, ADRIAN
Títol:Contributions to LPV control under time-varying saturations
Data lectura:20/11/2023
Director/a:MORCEGO SEIX, BERNARDO
Codirector/a:ROTONDO, DAMIANO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Design of state-feedback controllers for linear parameter varying systems subject to time-varying input saturation
Ruiz, A.; Rotondo, D.; Morcego, B.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2019
Article en revista

Design of shifting state-feedback controllers for LPV systems subject to time-varying saturations via parameter-dependent Lyapunov functions
Ruiz, A.; Rotondo, D.; Morcego, B.
ISA transactions, ISSN: 0019-0578 (JCR Impact Factor-2022: 7.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

Shifting H infinity linear parameter varying state-feedback controllers subject to time-varying input saturations
21th World Congress of the International Federation of Automatic Control
Data de presentació: 12/07/2020
Presentació de treball en congressos

Design of shifting output-feedback controllers for LPV systems subject to time-varying saturations
5th IFAC Workshop on Linear Parameter Varying Systems
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

Design of switching state-feedback controllers for linear systems subject to asymmetric saturations
22nd World Congress of the International Federation of Automatic Control
Data de presentació: 11/07/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CORONA PUYANE, ENRIC
Títol:Modeling and Reconstruction of 3D Humans
Data lectura:16/11/2023
Director/a:ALENYÀ RIBAS, GUILLEM
Codirector/a:MORENO NOGUER, FRANCESC D'ASSIS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Method for determining a grasping hand model
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 09/06/2020
Patent

Enhancing egocentric 3D pose estimation with third person views
Dhamanaskar, A.; Dimiccoli, M.; Corona, E.; Pumarola, A.; Moreno-Noguer, F.
Pattern recognition, ISSN: 1873-5142 (JCR Impact Factor-2021: 8.518; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2023
Article en revista

Context-aware human motion prediction
2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 01/06/2020
Presentació de treball en congressos

Ganhand: predicting human grasp affordances in multi-object scenes
2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

SMPLicit: Topology-aware generative model for clothed people
2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 20/06/2021
Presentació de treball en congressos

PI-Net: Pose Interacting Network for Multi-Person Monocular 3D Pose Estimation
2021 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

D-NeRF: neural radiance fields for dynamic scenes
2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

Multi-FinGAN: generative coarse-to-fine sampling of multi-finger grasps
2021 International Conference on Robotics and Automation
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

LISA: Learning Implicit Shape and Appearance of Hands
IEEE/CVF Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

Learned vertex descent: a new direction for 3D human model fitting
17th European Conference on Computer Vision
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

Structured 3D features for reconstructing controllable avatars
2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SANZ GRÀCIA, ELVIRA MARIA
Títol:AI-enhanced Cyber-Physical Systems in Automotive Industry. Integration of CPS and Application Artificial Intelligence Technologies in Automotive Paint Shop Process.
Data lectura:09/11/2023
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Codirector/a:BLESA IZQUIERDO, JOAQUIN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
BiDrac industry 4.0 framework: application to an automotive paint shop process
Sanz, E.; Blesa, J.; Puig, V.
Control engineering practice, ISSN: 0967-0661 (JCR Impact Factor-2021: 4.057; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

Advanced monitoring of an industrial process integrating several sources of information through a data warehouse
4th International Conference on Control, Decision and Information Technologies
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:NARVÁEZ DORADO, MARIEN CRISTINA
Títol:Crutch gait patterns characterization through spatial and temporal parameters
Data lectura:29/09/2023
Director/a:ARANDA LÓPEZ, JUAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Gait patterns monitoring using instrumented forearm crutches
Narváez, M.; Aranda, J.
Data de publicació: 10/09/2020
Capítol en llibre

Instrumentación de muletas de antebrazo para uso en la monitorización de marcha y movimiento
Narváez, M.; Aranda, J.
Data de publicació: 03/09/2021
Capítol en llibre

Gait Patterns Monitoring Using Instrumented Forearm crutches
ICCHP-International Conference on Computers Helping People with Special Needs
Data de presentació: 10/09/2020
Presentació de treball en congressos

Identification of gait patterns in walking with crutches through the selection of significant spatio-temporal parameters
International Conference on Rehabilitation Robotics 2022
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MEDERO BORRELL, ARIEL
Títol:LPV Lateral Control of Autonomous and Automated Vehicles
Data lectura:28/09/2023
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Codirector/a:SENAME, OLIVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
LMI conditions for stability and state-feedback H8 control of discrete-time multimode multidimensional systems
Medero, A.; Puig, V.; Sename, O.
IEEE control systems letters, ISSN: 2475-1456 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 02/06/2022
Article en revista

LPV lateral control for ADAS based on driver performance monitoring
Medero, A.; Sename, O.; Puig, V.
IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2021: 0.324; Quartil: Q3)
Data de publicació: 29/07/2022
Article en revista

LPV control and virtual-sensor-based fault tolerant strategies for a three-axis gimbal system
Medero, A.; Puig, V.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/09/2022
Article en revista

State-feedback and static-output-feedback parametric controllers based on a discrete-time LPV grid based approach
Medero, A.; Sename, O.; Puig, V.
IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2021: 0.324; Quartil: Q3)
Data de publicació: 29/11/2022
Article en revista

Control reconfiguration of lateral ADAS steering control in the presence of driver errors using combined parity space / LPV approaches*
5th International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
Data de presentació: 29/09/2021
Presentació de treball en congressos

LPV Lateral Control for ADAS based on Driver Performance Monitoring
2022 - IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes
Data de presentació: 10/06/2022
Presentació de treball en congressos

MPC-based optimal parameter scheduling of LPV controllers: Application to Lateral ADAS Control
30th MEDITERRANEAN CONFERENCE ON CONTROL & AUTOMATION (MED’22)
Data de presentació: 01/07/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SAN MIGUEL TELLO, ALBERTO
Títol:Safety and adaptation in physical interaction control for robotic applications
Data lectura:04/09/2023
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Codirector/a:ALENYÀ RIBAS, GUILLEM
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Fault-tolerant control of a service robot
San-Miguel, A.; Puig, V.; Alenyà, G.
IET Digital Library
Data de publicació: 2020
Capítol en llibre

Disturbance observer-based LPV feedback control of a N-DoF robotic manipulator including compliance through gain shifting
San-Miguel, A.; Puig, V.; Alenyà, G.
Control engineering practice, ISSN: 0967-0661 (JCR Impact Factor-2021: 4.057; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Automated off-line generation of stable variable impedance controllers according to performance specifications
San-Miguel, A.; Alenyà, G.; Puig, V.
IEEE robotics and automation letters, ISSN: 2377-3766 (JCR Impact Factor-2022: 5.2; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2022
Article en revista

Condition-based design of variable impedance controllers from user demonstrations
San-Miguel, A.; Puig, V.; Alenyà, G.
Control engineering practice, ISSN: 0967-0661 (JCR Impact Factor-2021: 7.8
Data de publicació: 11/2023
Article en revista

Fault-tolerant control of a service robot using a LPV robust unknown input observer
4th Conference on Control and Fault Tolerant Systems
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JIMÉNEZ ROJAS, JORGE IVÁN
Títol:Characterization of a novel HgCdTe focal plane array for ground and space astronomy through innovative infrared setups
Data lectura:14/06/2023
Director/a:GRAU SALDES, ANTONI
Codirector/a:PADILLA ARANDA, CRISTÓBAL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
ProtoDESI: first on-sky technology demonstration for the dark energy spectroscopic instrument
Jimenez, J.
Publications of the Astronomical Society of the Pacific, ISSN: 0004-6280 (JCR Impact Factor-2021: 10.1
Data de publicació: 01/02/2018
Article en revista

The Physics of the Accelerating Universe Camera
Padilla, C.; Jimenez, J.
The Astronomical Journal, ISSN: 1538-3881 (JCR Impact Factor-2021: 9.6
Data de publicació: 03/06/2019
Article en revista

Integration of a testbench for the optical and thermal characterization of near-infrared detectors used in ground and space-based astronomy
Jimenez, J.; Grau, A.; Padilla Aranda, Cristóbal
IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2021: 5.332; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Overview of the instrumentation for the dark energy spectroscopic instrument
Jimenez, J.
Astronomical journal, ISSN: 0004-6256 (JCR Impact Factor-2022: 5.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2022
Article en revista

The robotic multiobject focal plane system of the dark energy spectroscopic instrument (DESI)
Jimenez, J.
Astronomical journal, ISSN: 0004-6256 (JCR Impact Factor-2021: 9.6
Data de publicació: 01/01/2023
Article en revista

A novel MCT focal plane array thermally stressed at low temperatures
Jimenez, J.; Padilla, C.; Grau, A.
IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2021: 5.332; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/03/2023
Article en revista

Cryo-vacuum system for low temperature thermal cycling of MCT detectors
SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation 2020
Data de presentació: 16/12/2020
Presentació de treball en congressos

Integration of an optical setup for the characterization of near-infrared detectors used in ground and space-based astronomy
8th International Symposium on Sensor Science
Data de presentació: 18/05/2021
Presentació de treball en congressos

The DESI instrument
SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation 2022
Data de presentació: 29/08/2022
Presentació de treball en congressos

Performance of a ground and space-based MCT detector stressed at low temperature
SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation 2022
Data de presentació: 29/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HERNANDEZ RUIZ, ALEJANDRO JOSE
Títol:Visual understanding of human behavior: 3D pose, motion, actions and context
Data lectura:30/05/2023
Director/a:MORENO NOGUER, FRANCESC D'ASSIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
3D CNNs on distance matrices for human action recognition
25th ACM Conference on Multimedia
Data de presentació: 2017
Presentació de treball en congressos

Human motion prediction via spatio-temporal inpainting
IEEE International Conference on Computer Vision 2019
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Neural cellular automata manifold
2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CLEMENTE LEÓN, ALEJANDRO
Títol:Modeling and control of a vanadium redox flow battery
Data lectura:29/03/2023
Director/a:COSTA CASTELLO, RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Vanadium redox flow battery state of charge estimation using a concentration model and a sliding mode observer
Clemente, A.; Montiel, M.; Barreras, F.; Lozano Fantoba, Antonio; Costa-Castelló, R.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Modelling and estimation of vanadium redox flow batteries: a review
Puleston, T.; Clemente, A.; Costa-Castelló, R.; Serra, M.
Batteries, ISSN: 2313-0105 (JCR Impact Factor-2022: 4.0; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/09/2022
Article en revista

Online state of charge estimation for a vanadium redox flow battery with unequal flow rates
Clemente, A.; Cecilia, A.; Costa-Castelló, R.
Journal of energy storage, ISSN: 2352-1538 (JCR Impact Factor-2021: 8.907; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2023
Article en revista

Experimental validation of a vanadium redox flow battery model for state of charge and state of health estimation
Clemente, A.; Montiel, M.; Barreras Toledo, Félix; Lozano, A.; Costa-Castelló, R.
Electrochimica acta, ISSN: 0013-4686 (JCR Impact Factor-2021: 7.336; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2023
Article en revista

SOC and diffusion rate estimation in redox flow batteries: an I&I-based high-gain observer approach
European Control Conference 2021
Data de presentació: 01/07/2021
Presentació de treball en congressos

Estimación del estado de carga y coeficientes de difusión en baterías de flujo redox
42ª Jornadas de Automática
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

Experimental validation of a vanadium redox flow battery model via Particle Swarm Optimization
Iberian Syposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries
Data de presentació: 12/07/2022
Presentació de treball en congressos

Estimación del estado de carga de baterías de flujo redox con caudales desequilibrados
Jornadas de Automática
Data de presentació: 08/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KHOURY, BOUTROUS
Títol:Contributions to prognostics and health-aware control of dynamic systems
Data lectura:24/03/2023
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Codirector/a:NEJJARI AKHI-ELARAB, FATIHA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Robust economic model predictive control of drinking water transport networks using zonotopes
Khoury, B.; Nejjari, F.; Puig, V.
Springer
Data de publicació: 24/06/2020
Capítol en llibre

Reliability-aware zonotopic tube-based model predictive control of a drinking water network
Khoury, B.; Nejjari, F.; Puig, V.
International journal of applied mathematics and computer science, ISSN: 2083-8492 (JCR Impact Factor-2022: 1.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2022
Article en revista

Data-driven prognostics based on evolving fuzzy degradation models for power semiconductor devices
Khoury, B.; Bessa, I.; Puig, V.; Nejjari, F.; Martínez, R.
PHM Society European Conference, ISSN: 2325-016X
Data de publicació: 29/06/2022
Article en revista

Economic linear parameter varying model predictive control of the aeration system of a wastewater treatment plant
Nejjari, F.; Khoury, B.; Puig, V.; Quevedo, J.; Pascual, J.; de Campos, S.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/08/2022
Article en revista

Health-aware LPV model predictive control of wind turbines
21th World Congress of the International Federation of Automatic Control
Data de presentació: 12/07/2020
Presentació de treball en congressos

Model-based prognosis approach using a zonotopic Kalman filter with application to a wind turbine
PHME 2020 - 5th European Conference of the Prognostics and Health Management Society
Data de presentació: 19/07/2020
Presentació de treball en congressos

Robust economic model predictive control of water transport networks
MED 2020 - 28th Mediterranean Conference on Control and Automation
Data de presentació: 15/09/2020
Presentació de treball en congressos

A set-based prognostics approach for wind turbine blade health monitoring
11th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

A set-based uncertainty quantification of evolving fuzzy models for data-driven prognostics
15th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems
Data de presentació: 09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PLANA RIUS, FERRAN
Títol:Shedding light on sewer pipes : deep learning perception approaches for autonomous sewer robots
Data lectura:02/03/2023
Tutor/a:ANGULO BAHON, CECILIO
Director/a:MIRATS TUR, JOSEP MARIA
Codirector/a:CASAS GUIX, MARC
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Autoencoders for semi-supervised water level modeling in sewer pipes with sparse labeled data
Plana, F.; Philipsen, M.; Mirats, J.; Moeslund, T.; Angulo, C.; Casas, M.
Water (Basel), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2022: 3.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 24/01/2022
Article en revista

Convolutional neural network training with dynamic epoch ordering
22nd International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence
Data de presentació: 24/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CHAMORRO HERNÁNDEZ, WILLIAM OSWALDO
Títol:Event based SLAM
Data lectura:17/02/2023
Director/a:ANDRADE CETTO, JUAN
Codirector/a:SOLÀ ORTEGA, JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Event-based line SLAM in real-time
Chamorro, W.; Solà, Joan; Andrade-Cetto, J.
IEEE robotics and automation letters, ISSN: 2377-3766 (JCR Impact Factor-2022: 5.2; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2022
Article en revista

High-speed event camera tracking
2020 British Machine Vision Conference
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BERMEO AYERBE, MIGUEL ANGEL
Títol:Enhancing maintenance and energy efficiency in smart manufacturing processes through non-intrusive monitoring strategies
Data lectura:02/12/2022
Director/a:OCAMPO MARTINEZ, CARLOS AUGUSTO
Codirector/a:DÍAZ ROZO, JAVIER
Menció:Menció Doctorat Internacional + Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Adaptive predictive control for peripheral equipment management to enhance energy efficiency in smart manufacturing systems
Bermeo, M.; Ocampo-Martinez, C.; Díaz, J.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2021: 11.072; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Data-driven energy prediction modeling for both energy efficiency and maintenance in smart manufacturing systems
Bermeo, M.; Ocampo-Martinez, C.; Díaz, J.
Energy, ISSN: 0360-5442 (JCR Impact Factor-2022: 9.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Energy efficiency improvement through MPC-based peripherals management for an industrial process test-bench
MIM 2019 - 9th IFAC Conference on Manufacturing Modeling, Management and Control
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Energy consumption dynamical models for smart factories based on subspace identification methods
4th IEEE Colombian Coference on Automatic Control
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PADILLA MAGAÑA, JESÚS FERNANDO
Títol:A Virtual Environment to evaluate and predict recovery of Human hand motion Post-stroke
Data lectura:18/11/2022
Director/a:PEÑA PITARCH, ESTEBAN
Codirector/a:TICÓ FALGUERA, MARIA NEUS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Virtual human hand: grasps and fingertip deformation
Peña-Pitarch, E.; Padilla-Magana, J.; Ticó, N.; A. Al Omar; Alcelay, J. I.; Vives, J.
Springer
Data de publicació: 24/07/2019
Capítol en llibre

Virtual human hand: wrist movements
Peña-Pitarch, E.; Inmaculada Puig de la Bellacasa; Padilla-Magana, J.; A. Al Omar; Alcelay, J. I.
Springer
Data de publicació: 27/06/2021
Capítol en llibre

ARAT Test with multisensory information
Padilla-Magana, J.; Peña-Pitarch, E.; Ticó, N.; A. Al Omar; Alcelay, J. I.
Data de publicació: 2022
Capítol en llibre

Hand motion analysis during the execution of the action research arm test using multiple sensors
Padilla-Magana, J.; Peña-Pitarch, E.; Sánchez, I.; Ticó, N.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/05/2022
Article en revista

Quantitative assessment of hand function in healthy subjects and post-stroke patients with the action research arm test
Padilla-Magana, J.; Peña-Pitarch, E.; Sánchez, I.; Ticó, N.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/05/2022
Article en revista

Classification models of action research arm test activities in post-stroke patients based on human hand motion
Padilla-Magana, J.; Peña-Pitarch, E.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/12/2022
Article en revista

Simulación de la extremidad superior del cuerpo humano en un entorno virtual para la rehabilitación medica
14 Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación
Data de presentació: 30/10/2019
Presentació de treball en congressos

Design of a sensing system to assess post-stroke rehabilitation with the Action Research Arm Test (ARAT)
IX Simposio Becarios CONACYT en Europa
Data de presentació: 09/12/2020
Presentació de treball en congressos

Evaluación del novimiento de la mano mediante el controlador Leap motion
16º Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Data de presentació: 22/10/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:COSTA DA SILVA ALVES, DÉBORA CRISTINA
Títol:Leak Supervision in Water Distribution Networks based on model-based and data-driven approaches
Data lectura:18/11/2022
Director/a:BLESA IZQUIERDO, JOAQUIN
Codirector/a:DUVIELLA, ERIC
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Robust data-driven leak localization in water distribution networks using pressure measurements and topological information
Costa Da Silva, D.; Blesa, J.; Duviella, E.; Rajaoarisoa, L.H.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/11/2021
Article en revista

Leak detection in water distribution networks based on water demand analysis
Costa Da Silva, D.; Blesa, J.; Rajaoarisoa, L.H.; Duviella, E.
IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2021: 0.324; Quartil: Q3)
Data de publicació: 2022
Article en revista

Data-driven leak localization in WDN using pressure sensor and hydraulic information
Costa Da Silva, D.; Blesa, J.; Duviella, E.; Rajaoarisoa, L.H.
IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2021: 0.324; Quartil: Q3)
Data de publicació: 2022
Article en revista

Leak localization in water distribution networks using data-driven and model-based approaches
Romero, L.; Costa Da Silva, D.; Blesa, J.; Cembrano, M.; Puig, V.; Duviella, E.
Journal of water resources planning and management, ISSN: 1943-5452 (JCR Impact Factor-2022: 3.1; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/05/2022
Article en revista

Topological analysis of water distribution networks for optimal leak localization
14th International Conference on Hydroinformatics
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:WANG, BIN
Títol:Modelling and Vibration Control for a Submerged Piezoelectric Cantilever Beam
Data lectura:19/10/2022
Director/a:COSTA CASTELLO, RAMON
Codirector/a:NA, JING
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Modelling and adaptive parameter estimation for a piezoelectric cantilever beam
Wang, Bin; Costa-Castelló, R.; Na, Jing; De La Torre, O.; Escaler, X.
IEEE transactions on circuits and systems I: regular papers, ISSN: 1549-8328 (JCR Impact Factor-2022: 5.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2022
Article en revista

AUTOR/A:SANZ I LÓPEZ, VÍCTOR
Títol:Modelling and control of high-temperature proton exchange membrane fuel cells for combined heat and power comfort applications
Data lectura:04/10/2022
Director/a:COSTA CASTELLO, RAMON
Codirector/a:BATLLE ARNAU, CARLES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Combined heat and power using high temperature proton exchange membrane fuel cells for comfort applications
XV Simposio CEA de Ingeniería de Control
Data de presentació: 2017
Presentació de treball en congressos

Hierarchical and cooperative model predictive control of electrical grids by using overlapping information
2017 IEEE Conference on Control Technology and Applications
Data de presentació: 2017
Presentació de treball en congressos

Different architectures to develop repetitive controllers
20th World Congress of the International Federation of Automatic Control
Data de presentació: 2017
Presentació de treball en congressos

Distributed high temperature PEM fuel cell modelling
HYCELTEC 2019 - 7th Iberian Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries
Data de presentació: 02/07/2019
Presentació de treball en congressos

Combined heat and power using high-temperature proton exchange membrane fuel cells for housing facilities
26th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CHACÓN ENCALADA, LUIS ALEJANDRO
Títol:A socio-technical approach for assistants in human-robot collaboration in industry 4.0
Data lectura:08/07/2022
Director/a:ANGULO BAHON, CECILIO
Codirector/a:PONSA ASENSIO, PEDRO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Developing cognitive advisor agents for operators in industry 4.0
Chacón, L.; Angulo, C.; Ponsa, P.
IntechOpen
Data de publicació: 25/03/2020
Capítol en llibre

Usability study through a human-robot collaborative workspace experience
Chacón, L.; Ponsa, P.; Angulo, C.
Designs, ISSN: 2411-9660 (JCR Impact Factor-2021: 0.372; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/05/2021
Article en revista

Cognitive Interaction Analysis in Human–Robot Collaboration Using an Assembly Task
Chacón, L.; Ponsa, P.; Angulo, C.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2021: 2.69; Quartil: Q3)
Data de publicació: 31/05/2021
Article en revista

AUTOR/A:AROCAS PÉREZ, JOSÉ
Títol:Técnicas de control para la mejora de la estabilidad en redes eléctricas DC con convertidores operando a potencia constante.
Data lectura:18/05/2022
Director/a:GRIÑO CUBERO, ROBERTO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A local stability condition for dc grids with constant power loads
Arocas-Pérez, J.; Griño, R.
IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2017: 0.26; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/07/2017
Article en revista

Sobre la estabilidad local de redes eléctricas CC alimentando cargas dinámicas de potencia constante
Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación 2016
Data de presentació: 07/07/2016
Presentació de treball en congressos

Active damping of a DC network with a constant power load: an adaptive passivity-based control approach
Congreso Nacional de Control Automático
Data de presentació: 10/2018
Presentació de treball en congressos

Active damping of a DC network with a constant power load: an adaptive observer-based design
18th European Control Conference
Data de presentació: 26/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CECILIA PIÑOL, ANDREU
Títol:Advances in nonlinear observer design for state and parameter estimation in energy systems
Data lectura:19/04/2022
Director/a:COSTA CASTELLO, RAMON
Codirector/a:SERRA PRAT, MARIA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Optimal energy management in a standalone microgrid, with photovoltaic generation, short-term storage, and hydrogen production
Cecilia, A.; Carroquino, J.; Roda, V.; Costa-Castelló, R.; Barreras, F.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Observador de alta ganancia con zona muerta ajustable para estimar la saturación de agua líquida en pilas de combustible tipo PEM
Revista RIAI. N¿ especial , ISSN: 1697-7920 (JCR Impact Factor-2020: 1.202; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

PEMFC state and parameter estimation through a high-gain based adaptive observer
Cecilia, A.; Serra, M.; Costa-Castelló, R.
IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2019: 0.332; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Nonlinear adaptive observation of the liquid water saturation in polymer electrolyte membrane fuel cells
Cecilia, A.; Serra, M.; Costa-Castelló, R.
Journal of power sources, ISSN: 0378-7753 (JCR Impact Factor-2021: 9.794; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Detection and mitigation of false data in cooperative dc microgrids with unknown constant power loads
Cecilia, A.; Sahoo, S.; Dragicevic, T.; Costa-Castelló, R.; Blaabjerg, Frede
IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2021: 5.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

On addressing the security and stability issues due to false data injection attacks in DC microgrids an adaptive observer approach
Cecilia, A.; Sahoo, S.; Tomislav Dragicevic, M.; Costa-Castelló, R.; Blaabjerg, Frede
IEEE Transactions on power electronics, ISSN: 1941-0107 (JCR Impact Factor-2022: 6.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2022
Article en revista

Observador de alta ganancia con zona muerta para pilas de combustible PEM de cátodo abierto
XL Jornadas de Automática
Data de presentació: 04/09/2019
Presentació de treball en congressos

Library-based adaptive observation through a sparsity-promoting adaptive observer
European Control Conference 2021
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

SOC and diffusion rate estimation in redox flow batteries: An I&I-based high-gain observer approach
European Control Conference 2021
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

On state-estimation in weakly-observable scenarios and implicitly regularized observers
60th IEEE Conference on Decision and Control
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

Control no lineal adaptativo con identificación dispersa
42ª Jornadas de Automática
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PONCE DE LEON PUIG, NUBIA ILIA
Títol:Design of a Hysteresis Predictive Control Strategy with Engineering Application Cases
Data lectura:10/12/2021
Director/a:RODELLAR BENEDE, JOSE JULIAN
Codirector/a:ACHO ZUPPA, LEONARDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An Adaptive Predictive control scheme with dynamic Hysteresis Modulation applied to a DC-DC buck converter
Ponce de León, N. I.; D. Bozalakov; Acho, L.; Vandevelde, L.; Rodellar, J.
ISA transactions, ISSN: 0019-0578 (JCR Impact Factor-2020: 5.468; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/05/2020
Article en revista

Predictive control with dynamic hysteresis reference trajectory: application to a structural base-isolation model
Ponce de León, N. I.; Rodellar, J.; Acho, L.
Journal of applied and computational mechanics, ISSN: 2383-4536 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 15/09/2020
Article en revista

A Hysteresis dynamic mathematical model approach to parametric estimation system
Ponce de León, N. I.; Acho, L.; Rodellar, J.
Mathematical Problems in Engineering, ISSN: 1563-5147 (JCR Impact Factor-2021: 1.43; Quartil: Q3)
Data de publicació: 14/02/2021
Article en revista

AUTOR/A:CONDE MÉNDEZ, GREGORY JOHANN
Títol:Modeling and Control in Open-Channel Irrigation Systems
Data lectura:10/12/2021
Director/a:OCAMPO MARTINEZ, CARLOS AUGUSTO
Codirector/a:QUIJANO SILVA, NICANOR
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Detection, isolation, and magnitude estimation of unknown flows in open-channel irrigation systems
Conde, G.; Quijano, N.; Ocampo-Martinez, C.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Modeling and control in open-channel irrigation systems: a review
Conde, G.; Quijano, N.; Ocampo-Martinez, C.
Annual reviews in control, ISSN: 1367-5788 (JCR Impact Factor-2021: 10.699; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Modeling and control of interacting irrigation channels
4th IEEE Colombian Coference on Automatic Control
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Control-oriented modeling approach for open channel irrigation systems
21th World Congress of the International Federation of Automatic Control
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

An unknown input moving horizon estimator for open channel irrigation systems
European Control Conference 2021
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SANJUAN GÓMEZ, ADRIÁN
Títol:Fault diagnosis and fault-tolerant control of nonlinear dynamic systems using artificial intelligence techniques
Data lectura:04/11/2021
Director/a:NEJJARI AKHI-ELARAB, FATIHA
Codirector/a:SARRATE ESTRUCH, RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An LMI–based heuristic algorithm for vertex reduction in LPV systems
Sanjuan, A.; Rotondo, D.; Nejjari, F.; Sarrate, R.
International journal of applied mathematics and computer science, ISSN: 2083-8492 (JCR Impact Factor-2019: 0.967; Quartil: Q3)
Data de publicació: 2019
Article en revista

Health-aware and fault-tolerant control of an octorotor UAV system based on actuator reliability
Salazar, J.; Sanjuan, A.; Nejjari, F.; Sarrate, R.
International journal of applied mathematics and computer science, ISSN: 1641-876X (JCR Impact Factor-2020: 1.417; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

A recursive LMI-based algorithm for efficient vertex reduction in LPV systems
Sanjuan, A.; Rotondo, D.; Nejjari, F.; Sarrate, R.
International journal of control, ISSN: 0020-7179 (JCR Impact Factor-2021: 2.102; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Health-aware control of an octorotor UAV system based on actuator reliability
4th International Conference on Control, Decision and Information Technologies
Presentació de treball en congressos

Reconfigurability analysis of multirotor UAVs under actuator faults
4th Conference on Control and Fault Tolerant Systems
Data de presentació: 18/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BORDALBA LLABERIA, RICARD
Títol:Kinodynamic planning and control of closed-chain robotic systems
Data lectura:29/10/2021
Director/a:ROS GIRALT, LLUIS
Codirector/a:PORTA PLEITE, JOSE MARIA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A randomised kinodynamic planner for closed-chain robotic systems
Bordalba, R.; Ros, L.; Porta, J.
IEEE transactions on robotics, ISSN: 1552-3098 (JCR Impact Factor-2021: 6.835; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2021
Article en revista

Direct collocation methods for trajectory optimization in constrained robotic systems
Bordalba, R.; Schoels, T.; Ros, L.; Porta, J.; Diehl, M.
IEEE transactions on robotics, ISSN: 1941-0468 (JCR Impact Factor-2022: 7.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2022
Article en revista

Randomized kinodynamic planning for cable-suspended parallel robots
3rd International Conference on Cable-Driven Parallel Robots
Data de presentació: 2017
Presentació de treball en congressos

Randomized planning of dynamic motions avoiding forward singularities
ARK 2018 - 16th International Symposium on Advances in Robot Kinematics
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

Randomized kinodynamic planning for constrained systems
2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

A singularity-robust LQR controller for parallel robots
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AL MOHAMAD, AHMAD
Títol:Contribution to Prognostics and Health Management of Complex Systems. Application to Energy Systems
Data lectura:22/10/2021
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Codirector/a:HOBLOS, GHALEB
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A hybrid system-level prognostics approach with online RUL forecasting for electronics-rich systems with unknown degradation behaviors
Al Mohamad, A.; Hoblos, G.; Puig, V.
Microelectronics reliability, ISSN: 0026-2714 (JCR Impact Factor-2020: 1.589; Quartil: Q3)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Prognosis based on the joint parameter/state estimation using zonotopic LPV set-membership approach
Al Mohamad, A.; Puig, V.; Hoblos, G.
IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2021: 0.324; Quartil: Q3)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Recursive zonotopic set-membership approach for system-level prognostics with application to linear parameter-varying systems
Al Mohamad, A.; Puig, V.; Hoblos, G.
ISA transactions, ISSN: 0019-0578 (JCR Impact Factor-2022: 7.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

A model-based prognostics approach for RUL forecasting of a degraded DC-DC converter
4th Conference on Control and Fault Tolerant Systems
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Joint estimation of MOSFET degradation in a DC-DC converter using extended Kalman filter
4th Conference on Control and Fault Tolerant Systems
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Robust zonotopic set-membership approach for model-based prognosis: application on linear parameter-varying systems
European Control Conference 2021
Data de presentació: 29/06/2021
Presentació de treball en congressos

Robust zonotopic prognostics approaches for LPV systems based on set-membership and extended Kalman filter
5th International Conference on Control, Automation and Diagnosis
Data de presentació: 11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PUMAROLA PERIS, ALBERT
Títol:Bridging the gap between reconstruction and synthesis
Data lectura:13/10/2021
Director/a:MORENO NOGUER, FRANCESC D'ASSIS
Codirector/a:SANFELIU CORTES, ALBERTO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Relative localization for aerial manipulation with PL-SLAM
Springer
Data de publicació: 2019
Capítol en llibre

Perception for detection and grasping
Springer
Data de publicació: 2019
Capítol en llibre

GANimation: one-shot anatomically consistent facial animation
Pumarola, A.; Agudo, A.; Martinez, A.; Sanfeliu, A.; Moreno-Noguer, F.
International journal of computer vision, ISSN: 0920-5691 (JCR Impact Factor-2019: 5.698; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

PL-SLAM: real-time monocular visual SLAM with points and lines
2017 ICRA IEEE International Conference on Robotics and Automation
Data de presentació: 2017
Presentació de treball en congressos

Unsupervised person image synthesis in arbitrary poses
2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

Geometry-aware network for non-rigid shape prediction from a single view
2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

GANimation: anatomically-aware facial animation from a single image
European Conference on Computer Vision 2018
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

3DPeople: modeling the geometry of dressed humans
IEEE International Conference on Computer Vision 2019
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Unsupervised image-to-video clothing transfer
IEEE International Conference on Computer Vision 2019
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

C-Flow: conditional generative flow models for images and 3D point clouds
2020 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Attention deep learning based model for predicting the 3D Human Body Pose using the Robot Human Handover Phases
30th IEEE International Conference on Robot & Human Interactive Communication
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

PhysXNet: a customizable approach for learning cloth dynamics on dressed people
2021 International Conference on 3D Vision
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

H3D-Net: Few-shot high-fidelity 3D head reconstruction
18th IEEE/CVF International Conference on Computer Vision
Data de presentació: 12/10/2021
Presentació de treball en congressos

Single-view 3d body and cloth reconstruction under complex poses
17th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:NASSOUROU, MOHAMADOU
Títol:Robust Economic Model Predictive Control of Smart Grids
Data lectura:13/09/2021
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Codirector/a:BLESA IZQUIERDO, JOAQUIN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Robust economic model predictive control based on a zonotope and local feedback controller for energy dispatch in smart-grids considering demand uncertainty
Nassourou, M.; Blesa, J.; Puig, V.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/02/2020
Article en revista

Robust economic model predictive control for energy dispatch in smart micro-grids considering demand uncertainty
ETFA 2019 - IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TRAPIELLO FERNÁNDEZ, CARLOS
Títol:Automatic control advances in CPS security
Data lectura:26/07/2021
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Codirector/a:CEMBRANO GENNARI, M.GABRIELA ELENA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Position-heading quadrotor control using LPV techniques
Trapiello, C.; Puig, V.; Morcego, B.
IET control theory and applications, ISSN: 1751-8644 (JCR Impact Factor-2019: 3.343; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/02/2019
Article en revista

Reconfiguration of large-scale systems using back-up components
Trapiello, C.; Puig, V.; Cembrano, M.
Computers & chemical engineering, ISSN: 0098-1354 (JCR Impact Factor-2021: 4.13; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

A zonotopic set-invariance analysis of replay attacks affecting the supervisory layer
Trapiello, C.; Puig, V.; Rotondo, D.
Systems & control letters, ISSN: 0167-6911 (JCR Impact Factor-2021: 2.742; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/11/2021
Article en revista

Dual-rate control framework with safe watermarking against deception attacks
Bessa, I.; Trapiello, C.; Puig, V.; Martínez, R.
IEEE transactions on systems, man, and cybernetics. Systems, ISSN: 2168-2232 (JCR Impact Factor-2022: 8.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Set-based replay attack detection in closed-loop systems using a plug & play watermarking approach
4th Conference on Control and Fault Tolerant Systems
Data de presentació: 19/09/2019
Presentació de treball en congressos

Detection of replay attacks in CPSs using observer-based signature compensation
6th International Conference on Control, Decision and Information Technologies
Data de presentació: 25/04/2019
Presentació de treball en congressos

Input design for active detection of integrity attacks using set-based approach
21th World Congress of the International Federation of Automatic Control
Data de presentació: 15/07/2020
Presentació de treball en congressos

Replay attack detection using a zonotopic KF and LQ approach
2020 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

System reconfiguration of large-scale control systems using back-up actuators
7th International Conference on Control, Decision and Information Technologies
Data de presentació: 30/06/2020
Presentació de treball en congressos

First results in leak localization in water distribution networks using graph-based clustering and deep learning
21th World Congress of the International Federation of Automatic Control
Data de presentació: 12/07/2020
Presentació de treball en congressos

A project-oriented course on guidance and control of autonomous aerial vehicles
21th World Congress of the International Federation of Automatic Control
Data de presentació: 12/07/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SHABANI, ARYA
Títol:Position Analysis based on Multi-affine Formulations
Data lectura:05/07/2021
Director/a:THOMAS ARROYO, FEDERICO
Codirector/a:PORTA PLEITE, JOSE MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
On closed-form formulas for the 3-D nearest rotation matrix problem
Sarabandi, S.; Shabani, A.; Porta, J.; Thomas, F.
IEEE transactions on robotics, ISSN: 1552-3098 (JCR Impact Factor-2020: 5.567; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/08/2020
Article en revista

A branch-and-prune method to solve closure equations in dual quaternions
Shabani, A.; Porta, J.; Thomas, F.
Mechanism and machine theory, ISSN: 0094-114X (JCR Impact Factor-2021: 4.93; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

A fast branch-and-prune algorithm for the position analysis of spherical mechanisms
World Congress on Mechanism and Machine Science 2019
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DE LOS SANTOS RUIZ, ILDEBERTO
Títol:Leak Detection and Localization in Pipeline Networks Using Machine Learning and Principal Component Analysis
Data lectura:11/06/2021
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Codirector/a:LÓPEZ ESTRADA, FRANCISCO RONAY
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Diagnosis of fluid leaks in pipelines using dynamic PCA?
Santos, I.; López, F.; Puig, V.
IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2018: 0.298; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Online leak diagnosis in pipelines using an EKF-based and steady-state mixed approach
Santos, I.; Bermúdez, J. R.; López, F.; Puig, V.
Control engineering practice, ISSN: 0967-0661 (JCR Impact Factor-2018: 3.232; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/12/2018
Article en revista

Simultaneous optimal estimation of roughness and minor loss coefficients in a pipeline
Santos, I.; López, F.; Puig, V.; Valencia, G.
Mathematical and computational applications, ISSN: 2297-8747 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

Optimal estimation of the roughness coefficient and friction factor of a pipeline
Santos, I.; Puig, V.; López, F.; Torres, L.; Valencia, G.; Gómez, S.
Journal of fluids engineering, ISSN: 0098-2202 (JCR Impact Factor-2021: 1.998; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/05/2021
Article en revista

Pressure sensor placement for leak localization in water distribution networks using information theory
Santos, I.; López, F.; Puig, V.; Valencia, G.; Hernandez, H.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Real-time leak diagnosis in water distribution systems based on a bank of observers and a genetic algorithm
Navarro, A.; Delgado, J.; Puig, V.; Santos, I.
Water (Basel), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2022: 3.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/10/2022
Article en revista

Estimación experimental de la rugosidad y del factor de fricción en una tubería
Congreso Nacional de Control Automático
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

Localización de fugas en redes de distribución de agua mediante k-NN con distancia cosenoidal
CNCA - Congreso Nacional de Control Automático 2019
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Estimation of node pressures in water distribution networks by Gaussian process regression
4th Conference on Control and Fault Tolerant Systems
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GARCÍA LÓPEZ, JAVIER
Títol:Geometric computer vision meets Deep Learning for autonomous driving applications
Data lectura:17/05/2021
Director/a:MORENO NOGUER, FRANCESC D'ASSIS
Codirector/a:AGUDO MARTÍNEZ, ANTONIO
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Vehicle pose estimation using G-Net: multi-class localization and depth estimation
21st Catalan Conference on Artificial Intelligence, 2018
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

3D vehicle detection on an FPGA from LiDAR point clouds
ICWIP 2019 - International Conference on Watermarking and Image Processing
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Vehicle pose estimation via regression of semantic points of interest
IEEE International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA)
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

E-DNAS: Differentiable Neural Architecture Search for Embedded Systems
25th International Conference on Pattern Recognition
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MONTAÑO SARRIA, ANDRÉS FELIPE
Títol:Object Manipulation Based on Tactile Information
Data lectura:18/03/2021
Director/a:SUAREZ FEIJOO, RAUL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Coordination of several robots based on temporal synchronization
Montaño, A.; Suarez, R.
Robotics and computer-integrated manufacturing, ISSN: 0736-5845 (JCR Impact Factor-2016: 2.846; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2016
Article en revista

Robust dexterous telemanipulation following object-orientation commands
Montaño, A.; Suarez, R.
Industrial robot-An international journal, ISSN: 0143-991X (JCR Impact Factor-2017: 1.205; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/09/2017
Article en revista

Manipulation of unknown objects to improve the grasp quality using tactile information
Montaño, A.; Suarez, R.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/05/2018
Article en revista

Dexterous manipulation of unknown objects using virtual contact points
Montaño, A.; Suarez, R.
Robotics, ISSN: 2218-6581 (JCR Impact Factor-2019: 0.0
Data de publicació: 12/10/2019
Article en revista

Improving grasping forces during the manipulation of unknown objects
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems
Data de presentació: 03/10/2018
Presentació de treball en congressos

Manipulación de objetos desconocidos analizando localmente su forma para optimizar las fuerzas de prensión
XXXIX Jornadas de Automática
Data de presentació: 05/09/2018
Presentació de treball en congressos

Manipulación diestra de objetos desconocidos usando puntos de contacto virtuales
Jornadas Nacionales de Robótica
Data de presentació: 14/06/2019
Presentació de treball en congressos

Herramienta para visualización gráfica de fuerzas de contacto y de movimientos de una mano robótica con sensores táctiles
XL Jornadas de Automática
Data de presentació: 05/09/2019
Presentació de treball en congressos

Model-free in-hand manipulation based on commanded virtual contact points
24th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
Data de presentació: 11/09/2019
Presentació de treball en congressos

Bilateral telemanipulation of unknown objects using remote dexterous in-hand manipulation strategies
21th World Congress of the International Federation of Automatic Control
Data de presentació: 15/07/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GÁMIZ CARO, JAVIER FRANCISCO
Títol:Contribución al modelado e implementación de un control avanzado para un proceso de cloración de una Estación de Tratamiento de Agua Potable
Data lectura:29/01/2021
Director/a:BOLEA MONTE, YOLANDA
Codirector/a:MARTINEZ GARCIA, HERMINIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Design and implementation of a virtual sensor network for smart waste water monitoring
Guerra, E.; Bolea, Y.; Gamiz, J.; Grau, A.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/01/2020
Article en revista

Automated chlorine dosage in a simulated drinking water treatment plant: a real case study
Gamiz, J.; Grau, A.; Martinez, H.; Bolea, Y.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2020: 2.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/06/2020
Article en revista

Fuzzy gain scheduling and feed-forward control for drinking water treatment plants (DWTP) chlorination process
Gamiz, J.; Vilanova, R.; Martinez, H.; Bolea, Y.; Grau, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/06/2020
Article en revista

Feed-forward control for a drinking water treatment plant chlorination process
25th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
Data de presentació: 11/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RUBÍ PERELLÓ, BARTOMEU
Títol:Guidance, navigation and control of multirotors
Data lectura:11/12/2020
Director/a:MORCEGO SEIX, BERNARDO
Codirector/a:PEREZ MAGRANE, RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Deep reinforcement learning for quadrotor path following and obstacle avoidance
Rubi, B.; Morcego, B.; Perez, R.
Springer
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

A Survey of path following control strategies for UAVs focused on quadrotors
Rubi, B.; Perez, R.; Morcego, B.
Journal of intelligent and robotic systems, ISSN: 0921-0296 (JCR Impact Factor-2019: 2.259; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/11/2019
Article en revista

Deep reinforcement learning for quadrotor path following with adaptive velocity
Rubi, B.; Morcego, B.; Perez, R.
Autonomous robots, ISSN: 0929-5593 (JCR Impact Factor-2020: 3.0; Quartil: Q2)
Data de publicació: 24/10/2020
Article en revista

Quadrotor path following and reactive obstacle avoidance with deep reinforcement learning
Rubi, B.; Morcego, B.; Perez, R.
Journal of intelligent and robotic systems, ISSN: 0921-0296 (JCR Impact Factor-2021: 3.129; Quartil: Q3)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

Adaptive nonlinear guidance law using neural networks applied to a quadrotor
15th IEEE International Conference on Control and Automation
Data de presentació: 19/07/2019
Presentació de treball en congressos

Path-flyer: a benchmark of quadrotor path following algorithms
15th IEEE International Conference on Control and Automation
Data de presentació: 19/07/2019
Presentació de treball en congressos

A deep reinforcement learning approach for path following on a quadrotor
2020 European Control Conference
Data de presentació: 14/05/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DERAY, JEREMIE
Títol:Robust Navigation for Industrial Service Robots
Data lectura:29/09/2020
Director/a:ANDRADE CETTO, JUAN
Codirector/a:SOLÀ ORTEGA, JOAN
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Manif: a micro Lie theory library for state estimation in robotics applications
Deray, J.; Solà, Joan
Journal of Open Source Software, ISSN: 2475-9066
Data de publicació: 18/02/2020
Article en revista

WOLF: A modular estimation framework for robotics based on factor graphs
Solà, Joan; Vallve, J.; Casals, J.; Deray, J.; Fourmy, M.; Atchuthan, D.; Corominas , A.; Andrade-Cetto, J.
IEEE robotics and automation letters, ISSN: 2377-3766 (JCR Impact Factor-2022: 5.2; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2022
Article en revista

Joint on-manifold self-calibration of odometry model and sensor extrinsics using pre-integration
ECMR 2019 - 9th European Conference on Mobile Robots
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Timed-elastic smooth curve optimization for mobile-base motion planning
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:REPISO POLO, ELY
Títol:Collaborative Social Robot Navigation in Accompanying and Approaching Tasks.
Data lectura:23/09/2020
Director/a:SANFELIU CORTES, ALBERTO
Codirector/a:GARRELL ZULUETA, ANAÍS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
People's adaptive side-by-side model evolved to accompany groups of people by social robots
Repiso, E.; Garrell, A.; Sanfeliu, A.
IEEE robotics and automation letters, ISSN: 2377-3766 (JCR Impact Factor-2020: 3.741; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Adaptive side-by-side social robot navigation to approach and interact with people
Repiso, E.; Garrell, A.; Sanfeliu, A.
International Journal of Social Robotics, ISSN: 1875-4791 (JCR Impact Factor-2020: 5.126; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Robot navigation to approach people using G2-spline path planning and extended social force model
2019 Iberian Robotics Conference
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

People's V-formation and side-by-side model adapted to accompany groups of people by social robots
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Collaborative-AI: Social robots accompanying and approaching people
1st International Workshop on New Foundations for Human-Centered AI (NeHuAI)
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ALCALÁ BASELGA, EUGENIO
Títol:Advances in planning and control for autonomous vehicles
Data lectura:24/03/2020
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Codirector/a:QUEVEDO CASIN, JOSEBA-JOKIN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
LPV-MP planning for autonomous racing vehicles considering obstacles
Alcala, E.; Puig, V.; Quevedo, J.
Robotics and autonomous systems, ISSN: 0921-8890 (JCR Impact Factor-2020: 3.12; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/02/2020
Article en revista

Autonomous racing using Linear Parameter Varying-Model Predictive Control (LPV-MPC)
Alcala, E.; Puig, V.; Quevedo, J.; Rosolia, U.
Control engineering practice, ISSN: 0967-0661 (JCR Impact Factor-2020: 3.475; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/02/2020
Article en revista

Fast zonotope-tube-based LPV-MPC for autonomous vehicles
Alcala, E.; Puig, V.; Quevedo, J.
IET control theory and applications (Online Edition), ISSN: 1751-8652 (JCR Impact Factor-2020: 3.527; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/12/2020
Article en revista

LPV-MPC control of autonomous vehicles
LPVS 2019 - 3rd IFAC Workshop on Linear Parameter-Varying Systems
Data de presentació: 05/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CANAL CAMPRODON, GERARD
Títol:Adapting robot behavior to user preferences in assistive scenarios
Data lectura:09/03/2020
Director/a:ALENYÀ RIBAS, GUILLEM
Codirector/a:TORRAS GENIS, CARMEN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Are preferences useful for better assistance? A physically assistive robotics user study
Canal, G.; Torras, C.; Alenyà, G.
ACM transactions on human-robot interaction, ISSN: 2573-9522 (JCR Impact Factor-2021: 0.716; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Probabilistic planning for robotics with ROSPlan
TAROS 2019 - 20th Anual Conference on Towards Autonomus Robotics Systems
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Improved task planning through failure anticipation in human-robot collaboration
2022 IEEE International Conference on Robotics and Automation
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VAQUERO GÓMEZ, VÍCTOR
Títol:Lidar-Based Scene Understanding for Autonomous Driving Using Deep Learning
Data lectura:25/02/2020
Director/a:SANFELIU CORTES, ALBERTO
Codirector/a:MORENO NOGUER, FRANCESC D'ASSIS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Improving map re-localization with deep 'movable' objects segmentation on 3D LiDAR point clouds
ITSC 2019 - 22nd International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ROSERO CHANDI, CARLOS XAVIER
Títol:Active power sharing and frequency regulation in inverter-based islanded microgrids subject to clock drifts, damage in power links and loss of communications
Data lectura:06/02/2020
Director/a:VELASCO GARCIA, MANUEL
Codirector/a:MARTI COLOM, PAU
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Active power sharing and frequency regulation in droop-free control for islanded microgrids under electrical and communication failures
Rosero, C.; Velasco, M.; Marti, P.; Camacho, A.; Miret, J.; Castilla, M.
IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2020: 8.236; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

AUTOR/A:PÉAN, THIBAULT QUENTIN
Títol:Heat pump controls to exploit the energy flexibility of building thermal loads
Data lectura:24/01/2020
Director/a:COSTA CASTELLO, RAMON
Codirector/a:SALOM TORMO, JAUME
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Evaluation of energy flexibility of low-energy residential buildings connected to district heating
Foteinaki, K.; Li, R.; Péan, T.; Salom, J.
Energy and buildings, ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2020: 5.879; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/04/2020
Article en revista

Towards standardising market-independent indicators for quantifying energy flexibility in buildings
Kathirgamanathan, A.; Péan, T.; Zhang, K.; De Rosa, M.; Salom, J.; Kummert, M.; Finn, D.
Energy and buildings, ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2020: 5.879; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

AUTOR/A:ANANDUTA, WAYAN WICAK
Títol:Non-centralized Optimization-Based Control Schemes for Large-Scale Energy Systems
Data lectura:17/12/2019
Director/a:OCAMPO MARTINEZ, CARLOS AUGUSTO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A resilient approach for distributed MPC-based economic dispatch in interconnected microgrids
18th European Control Conference
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Energy management and peer-to-peer trading in future smart grids: a distributed game-theoretic approach
2020 European Control Conference
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Accelerated Multi-agent optimization method over stochastic networks
59th IEEE Conference on Decision and Control
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:POURASGHARLAFMEJANI, MASOUD
Títol:On the fault diagnosis of dynamic systems using set-based approaches
Data lectura:12/04/2019
Director/a:OCAMPO MARTINEZ, CARLOS AUGUSTO
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Fault diagnosis using set-membership approaches
Puig, V.; Pourasgharlafmejani, M.
Springer Nature
Data de publicació: 22/06/2019
Capítol en llibre

Characterisation of interval-observer fault detection and isolation properties using the set-invariance approach
Pourasgharlafmejani, M.; Puig, V.; Ocampo-Martinez, C.
Journal of the Franklin Institute, ISSN: 0016-0032 (JCR Impact Factor-2019: 4.036; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

On robust interval observer design for uncertain systems subject to both time-invariant and time-varying uncertainties
Pourasgharlafmejani, M.; Puig, V.; Ocampo-Martinez, C.
International journal of control, ISSN: 0020-7179 (JCR Impact Factor-2020: 2.888; Quartil: Q3)
Data de publicació: 05/06/2020
Article en revista

Robust zonotopic observer design: Interval observer versus set-membership approaches
4th Conference on Control and Fault Tolerant Systems
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AKBARI, ALIAKBAR
Títol:Combining task and motion planning for mobile manipulators
Data lectura:04/04/2019
Director/a:ROSELL GRATACOS, JOAN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Contingent task and motion planning under uncertainty for human–robot interactions
Akbari, A.; Rosell, J.; Diab, M.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2020: 2.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

SkillMaN — A skill-based robotic manipulation framework based on perception and reasoning
Diab, M.; Pomarlan, M.; Beßler, D.; Rosell, J.; Akbari, A.; Bateman, J.; Beetz, M.
Robotics and autonomous systems, ISSN: 0921-8890 (JCR Impact Factor-2020: 3.12; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

An ontology for failure interpretation in automated planning and execution
ROBOT 2019 - Fourth Iberian Robotics Conference
Data de presentació: 22/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VALLVÉ NAVARRO, JOAN
Títol:Information Metrics for Localization and Mapping
Data lectura:27/02/2019
Director/a:ANDRADE CETTO, JUAN
Director/a:SOLÀ ORTEGA, JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Technological advances for intelligent vehicles: shared control in highly complex contexts and the automation of transport in segregated environments
Boletín del Grupo Español del Carbón, ISSN: 2172-6094 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202431/12/2027Investigación en nuevas tecnologías para impulsar una nueva industria nacional de soluciones autónomas robóticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
22/11/202331/12/2024Tecnologia per millorar l'autonomia en el procés d'alimentacióPARC SANITARI PERE VIRGILI
10/11/202310/05/2025FAILWATCH: A Robot-Assisted Monitoring System for Frail Elderly PersonsAjuntament de Barcelona
10/11/202310/05/2025BotNet: Nou model de repartiment de paquets en superilles urbanes mitjançant una xarxa de vehicles elèctrics autònoms.Ajuntament de Barcelona
02/11/202331/12/2024CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE ANYSOLUTION Y UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA Proyecto PLANETICANYSOLUTION SL
01/11/202331/08/2025LDCI2027 - CORNETFVV
25/10/202331/12/2025Proyecto Estratégico ACROBA: Avances en Ciberseguridad en Redes eléctricas inteligentes a través de OBservadores y Aprendizaje profundoS M E INST NAL DE CIBERSEGURIDAD DE
02/10/202301/10/2026AI-supported Composable Digital Twins Services for control, teleoperation, and remote verificationAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202331/08/2026gion of Reliable syntheTIc health data for Federated leArning in seCure daTa Spaces - UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/07/202311/10/2023Contracte de col.laboració per al WEB application for short range ONA2 motionsFUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/06/202331/05/2025Optimització de la distribució social d’aliments: millora de la nutrició de persones en situació de vulnerabilitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
08/05/202308/05/2023ROBOT SOCIAL, CECI
01/05/202330/04/2026Federate Learning and mUlti-party computation Techniques for prostatE cancerCommission of European Communities
01/05/202330/04/2026Towards a personalized medicine approach to psychological treatment for psychosisEuropean Commission
01/05/202330/04/2026Electrified Single Stage Ammonia Cracking to Compressed HydrogenCommission of European Communities
01/05/202330/04/202422140 Last mile logistics for autonomous goods deliveryEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
28/04/202328/02/2024Contrato de colaboración para el rediseño estructural y paramétrico de los controladores de los lazos de control de corriente de los convertidores VSI trifásicos (3 hilos) conectadosFUND.TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
10/04/202325/09/2023Collaboration contract relating to QNA2 Software Adaptation Phase 1.FUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/04/202330/11/2025SOCIAL PIA: Cooperative Social PIA model for Cybernetics Avatars (Moonshot Research and Development Program)JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY
03/03/202331/12/2026Siemens Energy AI Chair. Energy sustainability for a decarbonized society 5.0SIEMENS GAS AND POWER SAU
01/03/202328/02/2027Global Acoustic interaction and Psychoacoustic impact of the autonomous vehicles in interior and exteriorCommission of European Communities
15/02/202330/04/2023Contracte de col·laboració per l'anàlisi i assaig en el desenvolupament d'un sistema de manteniment predictiu mitjançant algoritmes AutoMLADVANCED ALGORITHMS, S.L.
15/02/202315/02/2026Conveni Investigació i doctorat industrial per la Seguretat en vehicles autònomsRENAULT ESPAñA SA
08/02/202308/02/2026Design, implementation, and evaluation of novel fault detection and diagnosis methodologies for multi-state electromechanical dynamical systemsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Resilient manufacturing lines based on smart handling systemsCommission of European Communities
01/01/202331/12/2023Contrato de colaboarción para el desarrollo de sistemas de modelado, identificación y control avanzado para la gestión de eficiencia energética en sistemas complejos de manufactura flexibleAINGURA IIOT SL
01/01/202331/12/2025Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut MentalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025HUB D'INNOVACIÓ PEDIÀTRICAFondo Europeo de Desarrollo Regional
01/01/202331/12/2026Create a Symbiosis where PV and agriculture can have a mutually beneficial relationshipCommission of European Communities
01/01/202301/01/2023Sistema automatícenla de modelat de xarxes trifàsiques
01/01/202331/12/2023V-00436GENERALITAT DE CATALUNYA
01/12/202230/11/2024Gestión Eficiente de Sistemas Energéticos incluyendo Almacenamiento de Energía Electroquímico Híbrido mediante Técnicas de DigitalizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Entrega autónoma de paquetes en áreas urbanasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Sistema computacional para el diagnóstico de leucemias agudas y linfomas usando imágenes de células de la sangre: prueba de concepto y plan de valorización tecnológicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Computational System for the Diagnosis of Acute Leukemia and Lymphoma from Peripheral Blood Images: Proof of Concept and Roadmap for Technological ValorizationMinisteria de Ciencia e innovación
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
01/10/202201/10/2025Non-intrusive monitoring for Energy Management in smart factoriesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202231/08/2025Distributed multiport converters for integration of renewables, storage systems and loads while enhancing performance and resiliency of modern distributed networksCommission of European Communities
01/09/202228/02/2026AI-Powered Manipulation System for Advanced Robotic Service, Manufacturing and ProstheticsCommission of European Communities
01/09/202231/08/2026Control avanzado de convertidores de fuente de corriente (CSI) monofásicos y trifásicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/01/2023Mesura del soroll i les vibracions d'un motor síncron d'imants permanentsNissan Tech. Centre Europe Spain
01/07/202228/02/2023Contracte de col.laboració per fer recerca en l’àmbit de l’ADD (Autonomous Delivery Device) o Ona , que porta per títol “Demonstration and support at the FMDs on site in Ehra/Wolfsburg”.FUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/06/202228/02/2023Contracte de col·laboració per la millora i integració operativa d'un sistema automàtic de validació i reconstrucció de dades de cabalímetres i realització d'un informe anual del 2022 sobre l'eficièncCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
01/06/202230/11/2025Industrial Cluster FLEXibility platform for sustainable FACTories to reduce CO2 emissions and to enable the Energy TransitionCommission of European Communities
01/06/202231/05/2023Eines d’ajuda a la presa de decisions per entitats en contextos d’economia circular i social IIl IICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202201/06/2022simulación de xarxes de petri
01/06/202231/05/2023Herramientas de planificación y evaluación de proyectos de electrificación rural a escala regional II.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
24/05/202231/12/2023TECNOLOGIES ORIENTADES A LA COMUNITATUniversitat Politècnica de Catalunya
23/05/202228/02/2023Contrato de colaboración para el desarrollo de la investigación “Mejora del sistema de vibración del ZebraCam/'AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
15/05/202231/07/2022Contracte de col.laboració per l’assessorament en la viabilitat de producció i suport en la selecció de fonts de finançaments dels desenvolupaments tècnics associats al projecte ALTERNATIVA ALS RESIDUT.M.GESTIO SCCL
05/05/202231/12/2022Contracte de col.laboració per a executar el projecte Racing Ghost Experience (CARNET 2022-2).FUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/04/202230/04/2022Contracte de col.laboració per a la realització del projecte/'PIPPO: Fast kinematics for a parallel robot/'.OMRON ELECTRONICS IBERIA SA
01/03/202201/03/2025Desenvolupament de sistema d’intel·ligència artificial per a la planificació automàtica de la producció als processos industrialsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/01/202219/01/2022Diseño ROBOT SOCIAL
03/01/202202/05/2022Contrato de colaboración para realizar el proyecto:/'AquaLight: Mejora de la iluminacion del ZebraCam/'.AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
01/01/202231/12/2022Last mile logistics for autonomous goods deliveryEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2024Estimación y control en baterias de flujo redox de VanadioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202215/11/2022Posada en marxa del Laboratori Obert de Robòtica Assistencial (LABORA)GENERALITAT DE CATALUNYA
31/12/202131/12/2021Microgrid Optimizer
22/12/202124/07/2022Ampliació del contracte de col.laboració per l'execució del projecte ‘Navegació avançada en zones urbanes’. Autonomous Delivery Drive (CARNET 2022-1).FUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
02/11/202102/01/2023Anàlisi de patrons en imatges d’ecografia cerebral de nadons prematurs.FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/11/202130/10/2023Life in the AI EraCommission of European Communities
01/10/202130/09/2024Beca doctorat INPhINIT RetainingFUNDACIO LA CAIXA
06/09/202106/09/2024Distributed control strategies for the traffic management of AGV-based in-house transportation systemsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202131/08/2024Coordinación Segura de Vehículos AutónomosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Plataforma Híbrida Ortesis-Silla para hacer compatible la Movilidad, Funcionalidad Y Aceptabilidad de aplicación en entornos domésticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024ESTIMACIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTO CON CÁMARAS DE EVENTOSMinisterio de Ciencia e Innovación
01/09/202131/08/2024Development of a smart automated BIObased process for the recovery of valuable METALs from end-of-life phones (BIOMETAL)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Capacidades Intrínsecas para Robots Co-trabajadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Supervision and fault-tolerant control of smart infrastructures based on advanced learning and optimizationAgencia Estatal de Investigación
01/09/202131/08/2024Synthesis of Optimally Agile and Graceful Robot MotionsMinisterio de Ciencia e Innovación
26/07/202125/10/2021Contrato de colaboración para la realizaciónd el proyecto/'APYUR:Asesoramiento para el análisis, y ensayo en el desarrollo de un sistema de visión multi-cámara para identificación de personas/'.ADVANCED ALGORITHMS, S.L.
19/07/202118/07/2023Gestión predictiva de energía para eficiencia energética en vehículos eléctricos con control de crucero adaptativoCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
12/07/202130/04/2022Ampliación contrato colaboración para el uso de unidades de medida inercial (IMU) para el guiado de vehículos AGVs mediante el uso de ROS así como la adaptación del sistema de navegación LandmarksDIV. IND. ARTISTERIL, SA
10/06/202130/11/2021Contracte de col.laboració per a la coordinació tècnica i donar suport a la competició “CARNET AUTONOMOUS DRIVING CHALLENGE 2021/'.CARNET 2021-2.FUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/06/202101/09/2021Millora del sistema de control de la temperatura de soladors fabricats per JBCJBC SOLDERING SL
10/05/202131/12/2023Envelliment actiu i saludable: de la teoria a la pràcticaGENCAT-DEP. PRESIDENCIA
03/05/202103/05/2024Monitorització avançada de la xarxa d'aigua potable de TerrassaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/202130/04/2026Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecución de actividades de investigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202131/12/2021dynamiC spEed Limits compliancE for optimiSed Traffic managEmentEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
09/03/202108/09/2021Desenvolupament de noves tècniques d’exploració en entorns oberts i tancats amb robots.MODPOW S.L.
01/03/202128/02/2025Industrial Doctorate Training Network on Future Wireless Connected and Automated Industry enabled by 5GCommission of European Communities
15/02/202115/02/2021Dispositivo para simular una operación endoscópica vía orificio natural.
15/01/202130/09/2021El primero de los objetivos de este proyecto sobre la generación del modelo en forma de gemelo digital se desarrollará a través de la supervisión y asesoramiento del estudio y trabajo desarrollado porT.M.GESTIO SCCL
04/01/202104/01/2024Robust probabilístic multi-sensor fusion for robot state estimationAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202131/12/2024A Collaborative Paradigm for Human Workers and Multi-Robot Teams in Precision Agriculture SystemsCommission of European Communities
01/01/202131/12/2023Stairway to AI: Ease the Engagement of Low-Tech users to the AI-on-Demand platform through AICommission of European Communities
01/01/202131/12/2022T3.3 Task Force Digitalización vertical (UPC)ATOS SPAIN S.A.
01/01/202131/12/2021Transversal programme in medical image postprocess, training professionals: 3D printing to researchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2023Fabricación del módulo BFR 50WConsejo Superior de Investigaciones Científicas
01/01/202131/12/2023Hidrogenera RenovableConsejo Superior de Investigaciones Científicas
01/01/202127/05/2022Eines per l’ajuda a la presa de decisions per entitats en contextos d’economia circular i socialCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/12/202031/10/2021CiutadanIA: Intel·ligència Artificial per a tothomGeneralitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Territori
04/11/202003/02/2021El objeto del contrato es el de prestar soporte al desarrollo de guiado con reflectores láser y ACML ROS para vehículos AGVs.DIV. IND. ARTISTERIL, SA
01/11/202031/10/2022Self Regulation for Advanced Parkinson Therapies.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202031/10/2022Control del sonido para la seguridad de la nueva generación de vehículos eléctricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/202031/01/2021Desenvolupament d'un sistema automàtic integrat de validació i reconstrucció de dades de cabalimetre de totes les zones de la xarxa de distribució del CATCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
01/10/202030/11/2020Servei de desenvolupament d'una interfície gràfica per al control del temps de mesura d’un prototipus d’instrument de mesura basat en un braç robòtic de dos graus de llibertat iun acceleròmetreFUNDACIO BOSCH I GIMPERA
16/09/202016/09/2023Aprendizaje y planificación de tareas con múltiples objetivos modulares y jerárquicos a partir de demostraciones de robots industriales aplicando inteligencia artificialAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/09/202001/10/2021Impuls, desenvolupament i difusió d'activitats d'investigació i d'innovació relacionades amb la mobilitat sostenible, dins del marc del Projecte CARNETFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
11/09/202011/01/2021Metodología para la Supervisión Avanzada de PlantasVEOLIA WATER SYSTEMS IBÉRICA
01/09/202031/10/2023Ampliación del contrato de colaboración para la ejecución del proyecto:/'TOFMAN:Towards the future smart manufacturing systems/'.AINGURA IIOT SL
01/09/202031/03/2022Contracte de col.laboració per l'execució del projecte/'COL-VI: Automatic diagnosis of collagen VI-related muscular dystrophies/'.FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/09/202030/03/2021Desarrollo de un Sistema de Detección de Fugas y Cálculo de tiempo de Permanencia del Agua en Red a Partir de Modelos Hidráulicos en Combinación con Herramientas de Inteligencia ArtificialMinisterio de Industria, Turismo y Comercio
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/07/202014/02/2021Uso de algoritmos de aprendizaje por refuerzo en problemas de planificaciónITHINKUPC, S.L.
01/07/202015/01/2021Desenvolupar un nou model matemàtic fiable i robust, tant de la xarxa en baixa (o de distribució) com de la xarxa en alta (o de transport9 del sistema d'abastament d'aigua de TerrassaTERRASSA CICLE DE L'AIGUA EPEL
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2024Ampliació del contracte de col·laboració per l'orientació tecnicocientífica de projectes i activitats, preparació i seguiment de projectes, presentació de resultats i noves línies de recerca.FUNDACIÓ EURECAT
01/07/202031/12/2022Red de Innovación de Nuevas Tecnologías en Salud Mental (TECSAM)Fondos FEDER
09/06/202009/06/2020Method for determining a grasping hand model
01/06/202031/07/2021L’objecte del conveni és la realització per part d’ IRI-UPC a petició de CARNET d’un projecte de desenvolupament sobre Sensorització-Navegació Plataforma Robòtica.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/09/2023Aprendizaje Automático para la Modelización de la Dinámica Molecular de las Proteinas GPCRAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2023Hematopatología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2021Desenvolupament d'eines per a l'avaluació de projectes energètics IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/06/202031/05/2023Hematología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica (CellsiMaticDeep)Ministerio de Ciencia e Innovación
03/03/202031/12/2022Hub d'Innovació PediàtricaFondos FEDER
01/03/202031/12/2022Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental (CRETSAM)Fondos FEDER
01/03/202028/02/2021Development of multi-criteria tools for the design of electrical systems under extreme climatic conditions in IndonesiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
28/02/202031/12/2023Coordinar l'actuació d'amdues institucions en l'assesorament, intercanvis d'informació i realtizacions d'una valoració sobre valors calcualts del rendiment flobarl de la Xarxa de Distribució d'ATL delENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBRE
01/01/202031/12/2021Red Nacional de AutomáticaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/202031/12/2020Transversal Programme in Medical Image Postprocess, Training Professionals: 3D Printing to ResearchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Projecte NextGen: Towards a nest generation of water systems and services for the circular economyADASA SISTEMAS, S.A.
01/01/202031/03/2021Ayudas extraordinarias para la preparación de proyectos 2019 - relacionada con proyecto DPI2016-76493-C3-3R DEOCSCentro Superior de Investigaciones Cientificas
27/12/201927/09/2021Hydrogen lab for the modernisation and technological transformation of the city of BarcelonaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/12/201930/06/2020Desenvolupament dle sistema informàtic per l'automatització del lliurament i preparació de menjar ràpidHEALTHY FOOD IN TIME, S.L.
20/11/201920/11/2021Desarrollo de una tecnología de integración de marcadores magnéticos en la calzada para permitir el guiado de los vehículos autónomosSORIGUE, S.A.
01/11/201901/04/2020Sistemas recomendadores para el desarrollo de una solución de asignación de evaluadores a proyectos mediante técnicas de Inteligencia Artificial. Proyecto HR2020 de FBLCITHINKUPC, S.L.
15/10/201914/01/2021Sistema de almacenamiento de energía a gran escala mediante batería de flujo redox de vanadio: demostración experimental a escala de 1 kWConsejo Superior de Investigaciones Científicas
14/10/201901/01/2023Real-time robust conrol strategies to improve energy efficiency in smart factoriesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/201930/06/2020CONFIGURACIÓN SOFTWARE Y HARDWARE PARA PLATAFORMA ROBÓTICA PARA NAVEGACIÓN EN ZONAS URBANAS/'FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201931/10/2023Deep Learning Q-VisionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201931/08/2020Móduls indústria 4.0 per la plataforma híbrida (EDGE/CLOUD) per a la gestió de plantes industrialsLOGIC&AUTOMATITZACIO, S.L
01/09/201928/02/2023GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/09/201901/09/2023Beca doctoral co-tutelada amb la Universitat de Lille (Escola de Douai) a França amb finançament compartit.EPA INSTITUT MINES TELECOM
01/09/201901/09/2021Diagnostic methods by means of images and machine learningSIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S.L
15/06/201915/11/2019Integració del simulador hidràulic watergems i el scada de la xarxa de distribució del consorci d'aigües de TarragonaCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
15/06/201915/12/2019Desenvolupament d'un sistema automàtica de validació y reconstrucció de les dades dels cabals i volums temporals d'aigua enregistrats a bases de dades procedents dels cabalímetres de la xarxa de distrCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
01/06/201931/01/2024Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/05/201901/02/2021Optimització i validació d'un prototip amb base biotecnològica per a la recuperació de metalls valuosos en residus electrònicsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/04/201931/12/2019Transversal Programme in Medical Image PostProcess, Training Professionals: 3D PrintingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201931/03/2023AUTONOMOUS INTRALUMINAL SURGERY (ATLAS)Commission of European Communities
18/03/201918/03/2019LLULL: librerías de tratamiento de datos, modelado y exploración de procesos industriales
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d'eines per a l'avaluació de projectes energèticsCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/01/201930/06/2024OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021A European AI On Demand Platform and EcosystemCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020Manteniment equip de control VAOUO3 TÚNELS DE BARCELONA
01/01/201930/06/2019SEAT-SmarT11: Proyecto de optimización de recursos para ajustes de calidadCàtedra SEAT - UPC
01/01/201930/06/2022Mejora del tratamiento de gases de combustion (NOx) mediante biorreactores con transferencia de materia mejorada y el uso de herramientas avanzadas de análisis de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2020Teconologías habilitadoras de robot de rango extendido para la factoría altamente flexiblePROMAUT, S.L.
01/01/201931/10/2022Evolving towards DIgital Twins in HealthcareAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Optimización de Microrredes con Energías Renovables bajo Incertidumbre y Futura Integración a la RedAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Monitorizacion mEdiante Sensores vestibles de UsuaRios de Andador Robotizado con problemas de movilidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Control y gestión de energía en vehículos eléctricos híbridos con pilas de combustibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022001-P-001643_ Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021Development of novel mathematical and experimental methodologies to control neuronal activity and dissect spatio-temporal neuronal codesMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
04/01/201431/08/2024Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO
06/10/200930/11/2024PATROCINI SAFERPROCESS'09ABB AB
06/10/200930/11/2024SUBVENCIÓ IFAC FUNDATIONINTERNAT FED OF AUTOM CONTROL IFAC

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat

Altre professorat vinculat al programa de doctorat

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202431/12/2027Investigación en nuevas tecnologías para impulsar una nueva industria nacional de soluciones autónomas robóticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
22/11/202331/12/2024Tecnologia per millorar l'autonomia en el procés d'alimentacióPARC SANITARI PERE VIRGILI
10/11/202310/05/2025FAILWATCH: A Robot-Assisted Monitoring System for Frail Elderly PersonsAjuntament de Barcelona
10/11/202310/05/2025BotNet: Nou model de repartiment de paquets en superilles urbanes mitjançant una xarxa de vehicles elèctrics autònoms.Ajuntament de Barcelona
02/11/202331/12/2024CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE ANYSOLUTION Y UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA Proyecto PLANETICANYSOLUTION SL
01/11/202331/08/2025LDCI2027 - CORNETFVV
25/10/202331/12/2025Proyecto Estratégico ACROBA: Avances en Ciberseguridad en Redes eléctricas inteligentes a través de OBservadores y Aprendizaje profundoS M E INST NAL DE CIBERSEGURIDAD DE
02/10/202301/10/2026AI-supported Composable Digital Twins Services for control, teleoperation, and remote verificationAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202331/08/2026gion of Reliable syntheTIc health data for Federated leArning in seCure daTa Spaces - UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/07/202311/10/2023Contracte de col.laboració per al WEB application for short range ONA2 motionsFUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/06/202331/05/2025Optimització de la distribució social d’aliments: millora de la nutrició de persones en situació de vulnerabilitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
08/05/202308/05/2023ROBOT SOCIAL, CECI
01/05/202330/04/2026Federate Learning and mUlti-party computation Techniques for prostatE cancerCommission of European Communities
01/05/202330/04/2026Towards a personalized medicine approach to psychological treatment for psychosisEuropean Commission
01/05/202330/04/2026Electrified Single Stage Ammonia Cracking to Compressed HydrogenCommission of European Communities
01/05/202330/04/202422140 Last mile logistics for autonomous goods deliveryEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
28/04/202328/02/2024Contrato de colaboración para el rediseño estructural y paramétrico de los controladores de los lazos de control de corriente de los convertidores VSI trifásicos (3 hilos) conectadosFUND.TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
10/04/202325/09/2023Collaboration contract relating to QNA2 Software Adaptation Phase 1.FUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/04/202330/11/2025SOCIAL PIA: Cooperative Social PIA model for Cybernetics Avatars (Moonshot Research and Development Program)JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY
03/03/202331/12/2026Siemens Energy AI Chair. Energy sustainability for a decarbonized society 5.0SIEMENS GAS AND POWER SAU
01/03/202328/02/2027Global Acoustic interaction and Psychoacoustic impact of the autonomous vehicles in interior and exteriorCommission of European Communities
15/02/202330/04/2023Contracte de col·laboració per l'anàlisi i assaig en el desenvolupament d'un sistema de manteniment predictiu mitjançant algoritmes AutoMLADVANCED ALGORITHMS, S.L.
15/02/202315/02/2026Conveni Investigació i doctorat industrial per la Seguretat en vehicles autònomsRENAULT ESPAñA SA
08/02/202308/02/2026Design, implementation, and evaluation of novel fault detection and diagnosis methodologies for multi-state electromechanical dynamical systemsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Resilient manufacturing lines based on smart handling systemsCommission of European Communities
01/01/202331/12/2023Contrato de colaboarción para el desarrollo de sistemas de modelado, identificación y control avanzado para la gestión de eficiencia energética en sistemas complejos de manufactura flexibleAINGURA IIOT SL
01/01/202331/12/2025Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut MentalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025HUB D'INNOVACIÓ PEDIÀTRICAFondo Europeo de Desarrollo Regional
01/01/202331/12/2026Create a Symbiosis where PV and agriculture can have a mutually beneficial relationshipCommission of European Communities
01/01/202301/01/2023Sistema automatícenla de modelat de xarxes trifàsiques
01/01/202331/12/2023V-00436GENERALITAT DE CATALUNYA
01/12/202230/11/2024Gestión Eficiente de Sistemas Energéticos incluyendo Almacenamiento de Energía Electroquímico Híbrido mediante Técnicas de DigitalizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Entrega autónoma de paquetes en áreas urbanasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Sistema computacional para el diagnóstico de leucemias agudas y linfomas usando imágenes de células de la sangre: prueba de concepto y plan de valorización tecnológicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Computational System for the Diagnosis of Acute Leukemia and Lymphoma from Peripheral Blood Images: Proof of Concept and Roadmap for Technological ValorizationMinisteria de Ciencia e innovación
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
01/10/202201/10/2025Non-intrusive monitoring for Energy Management in smart factoriesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202231/08/2025Distributed multiport converters for integration of renewables, storage systems and loads while enhancing performance and resiliency of modern distributed networksCommission of European Communities
01/09/202228/02/2026AI-Powered Manipulation System for Advanced Robotic Service, Manufacturing and ProstheticsCommission of European Communities
01/09/202231/08/2026Control avanzado de convertidores de fuente de corriente (CSI) monofásicos y trifásicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/01/2023Mesura del soroll i les vibracions d'un motor síncron d'imants permanentsNissan Tech. Centre Europe Spain
01/07/202228/02/2023Contracte de col.laboració per fer recerca en l’àmbit de l’ADD (Autonomous Delivery Device) o Ona , que porta per títol “Demonstration and support at the FMDs on site in Ehra/Wolfsburg”.FUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/06/202228/02/2023Contracte de col·laboració per la millora i integració operativa d'un sistema automàtic de validació i reconstrucció de dades de cabalímetres i realització d'un informe anual del 2022 sobre l'eficièncCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
01/06/202230/11/2025Industrial Cluster FLEXibility platform for sustainable FACTories to reduce CO2 emissions and to enable the Energy TransitionCommission of European Communities
01/06/202231/05/2023Eines d’ajuda a la presa de decisions per entitats en contextos d’economia circular i social IIl IICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202201/06/2022simulación de xarxes de petri
01/06/202231/05/2023Herramientas de planificación y evaluación de proyectos de electrificación rural a escala regional II.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
24/05/202231/12/2023TECNOLOGIES ORIENTADES A LA COMUNITATUniversitat Politècnica de Catalunya
23/05/202228/02/2023Contrato de colaboración para el desarrollo de la investigación “Mejora del sistema de vibración del ZebraCam/'AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
15/05/202231/07/2022Contracte de col.laboració per l’assessorament en la viabilitat de producció i suport en la selecció de fonts de finançaments dels desenvolupaments tècnics associats al projecte ALTERNATIVA ALS RESIDUT.M.GESTIO SCCL
05/05/202231/12/2022Contracte de col.laboració per a executar el projecte Racing Ghost Experience (CARNET 2022-2).FUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/04/202230/04/2022Contracte de col.laboració per a la realització del projecte/'PIPPO: Fast kinematics for a parallel robot/'.OMRON ELECTRONICS IBERIA SA
01/03/202201/03/2025Desenvolupament de sistema d’intel·ligència artificial per a la planificació automàtica de la producció als processos industrialsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/01/202219/01/2022Diseño ROBOT SOCIAL
03/01/202202/05/2022Contrato de colaboración para realizar el proyecto:/'AquaLight: Mejora de la iluminacion del ZebraCam/'.AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
01/01/202231/12/2022Last mile logistics for autonomous goods deliveryEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2024Estimación y control en baterias de flujo redox de VanadioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202215/11/2022Posada en marxa del Laboratori Obert de Robòtica Assistencial (LABORA)GENERALITAT DE CATALUNYA
31/12/202131/12/2021Microgrid Optimizer
22/12/202124/07/2022Ampliació del contracte de col.laboració per l'execució del projecte ‘Navegació avançada en zones urbanes’. Autonomous Delivery Drive (CARNET 2022-1).FUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
02/11/202102/01/2023Anàlisi de patrons en imatges d’ecografia cerebral de nadons prematurs.FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/11/202130/10/2023Life in the AI EraCommission of European Communities
01/10/202130/09/2024Beca doctorat INPhINIT RetainingFUNDACIO LA CAIXA
06/09/202106/09/2024Distributed control strategies for the traffic management of AGV-based in-house transportation systemsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202131/08/2024Coordinación Segura de Vehículos AutónomosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Plataforma Híbrida Ortesis-Silla para hacer compatible la Movilidad, Funcionalidad Y Aceptabilidad de aplicación en entornos domésticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024ESTIMACIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTO CON CÁMARAS DE EVENTOSMinisterio de Ciencia e Innovación
01/09/202131/08/2024Development of a smart automated BIObased process for the recovery of valuable METALs from end-of-life phones (BIOMETAL)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Capacidades Intrínsecas para Robots Co-trabajadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Supervision and fault-tolerant control of smart infrastructures based on advanced learning and optimizationAgencia Estatal de Investigación
01/09/202131/08/2024Synthesis of Optimally Agile and Graceful Robot MotionsMinisterio de Ciencia e Innovación
26/07/202125/10/2021Contrato de colaboración para la realizaciónd el proyecto/'APYUR:Asesoramiento para el análisis, y ensayo en el desarrollo de un sistema de visión multi-cámara para identificación de personas/'.ADVANCED ALGORITHMS, S.L.
19/07/202118/07/2023Gestión predictiva de energía para eficiencia energética en vehículos eléctricos con control de crucero adaptativoCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
12/07/202130/04/2022Ampliación contrato colaboración para el uso de unidades de medida inercial (IMU) para el guiado de vehículos AGVs mediante el uso de ROS así como la adaptación del sistema de navegación LandmarksDIV. IND. ARTISTERIL, SA
10/06/202130/11/2021Contracte de col.laboració per a la coordinació tècnica i donar suport a la competició “CARNET AUTONOMOUS DRIVING CHALLENGE 2021/'.CARNET 2021-2.FUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/06/202101/09/2021Millora del sistema de control de la temperatura de soladors fabricats per JBCJBC SOLDERING SL
10/05/202131/12/2023Envelliment actiu i saludable: de la teoria a la pràcticaGENCAT-DEP. PRESIDENCIA
03/05/202103/05/2024Monitorització avançada de la xarxa d'aigua potable de TerrassaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/202130/04/2026Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecución de actividades de investigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202131/12/2021dynamiC spEed Limits compliancE for optimiSed Traffic managEmentEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
09/03/202108/09/2021Desenvolupament de noves tècniques d’exploració en entorns oberts i tancats amb robots.MODPOW S.L.
01/03/202128/02/2025Industrial Doctorate Training Network on Future Wireless Connected and Automated Industry enabled by 5GCommission of European Communities
15/02/202115/02/2021Dispositivo para simular una operación endoscópica vía orificio natural.
15/01/202130/09/2021El primero de los objetivos de este proyecto sobre la generación del modelo en forma de gemelo digital se desarrollará a través de la supervisión y asesoramiento del estudio y trabajo desarrollado porT.M.GESTIO SCCL
04/01/202104/01/2024Robust probabilístic multi-sensor fusion for robot state estimationAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202131/12/2024A Collaborative Paradigm for Human Workers and Multi-Robot Teams in Precision Agriculture SystemsCommission of European Communities
01/01/202131/12/2023Stairway to AI: Ease the Engagement of Low-Tech users to the AI-on-Demand platform through AICommission of European Communities
01/01/202131/12/2022T3.3 Task Force Digitalización vertical (UPC)ATOS SPAIN S.A.
01/01/202131/12/2021Transversal programme in medical image postprocess, training professionals: 3D printing to researchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2023Fabricación del módulo BFR 50WConsejo Superior de Investigaciones Científicas
01/01/202131/12/2023Hidrogenera RenovableConsejo Superior de Investigaciones Científicas
01/01/202127/05/2022Eines per l’ajuda a la presa de decisions per entitats en contextos d’economia circular i socialCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/12/202031/10/2021CiutadanIA: Intel·ligència Artificial per a tothomGeneralitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Territori
04/11/202003/02/2021El objeto del contrato es el de prestar soporte al desarrollo de guiado con reflectores láser y ACML ROS para vehículos AGVs.DIV. IND. ARTISTERIL, SA
01/11/202031/10/2022Self Regulation for Advanced Parkinson Therapies.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202031/10/2022Control del sonido para la seguridad de la nueva generación de vehículos eléctricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/202031/01/2021Desenvolupament d'un sistema automàtic integrat de validació i reconstrucció de dades de cabalimetre de totes les zones de la xarxa de distribució del CATCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
01/10/202030/11/2020Servei de desenvolupament d'una interfície gràfica per al control del temps de mesura d’un prototipus d’instrument de mesura basat en un braç robòtic de dos graus de llibertat iun acceleròmetreFUNDACIO BOSCH I GIMPERA
16/09/202016/09/2023Aprendizaje y planificación de tareas con múltiples objetivos modulares y jerárquicos a partir de demostraciones de robots industriales aplicando inteligencia artificialAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/09/202001/10/2021Impuls, desenvolupament i difusió d'activitats d'investigació i d'innovació relacionades amb la mobilitat sostenible, dins del marc del Projecte CARNETFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
11/09/202011/01/2021Metodología para la Supervisión Avanzada de PlantasVEOLIA WATER SYSTEMS IBÉRICA
01/09/202031/10/2023Ampliación del contrato de colaboración para la ejecución del proyecto:/'TOFMAN:Towards the future smart manufacturing systems/'.AINGURA IIOT SL
01/09/202031/03/2022Contracte de col.laboració per l'execució del projecte/'COL-VI: Automatic diagnosis of collagen VI-related muscular dystrophies/'.FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/09/202030/03/2021Desarrollo de un Sistema de Detección de Fugas y Cálculo de tiempo de Permanencia del Agua en Red a Partir de Modelos Hidráulicos en Combinación con Herramientas de Inteligencia ArtificialMinisterio de Industria, Turismo y Comercio
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/07/202014/02/2021Uso de algoritmos de aprendizaje por refuerzo en problemas de planificaciónITHINKUPC, S.L.
01/07/202015/01/2021Desenvolupar un nou model matemàtic fiable i robust, tant de la xarxa en baixa (o de distribució) com de la xarxa en alta (o de transport9 del sistema d'abastament d'aigua de TerrassaTERRASSA CICLE DE L'AIGUA EPEL
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2024Ampliació del contracte de col·laboració per l'orientació tecnicocientífica de projectes i activitats, preparació i seguiment de projectes, presentació de resultats i noves línies de recerca.FUNDACIÓ EURECAT
01/07/202031/12/2022Red de Innovación de Nuevas Tecnologías en Salud Mental (TECSAM)Fondos FEDER
09/06/202009/06/2020Method for determining a grasping hand model
01/06/202031/07/2021L’objecte del conveni és la realització per part d’ IRI-UPC a petició de CARNET d’un projecte de desenvolupament sobre Sensorització-Navegació Plataforma Robòtica.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/09/2023Aprendizaje Automático para la Modelización de la Dinámica Molecular de las Proteinas GPCRAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2023Hematopatología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2021Desenvolupament d'eines per a l'avaluació de projectes energètics IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/06/202031/05/2023Hematología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica (CellsiMaticDeep)Ministerio de Ciencia e Innovación
03/03/202031/12/2022Hub d'Innovació PediàtricaFondos FEDER
01/03/202031/12/2022Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental (CRETSAM)Fondos FEDER
01/03/202028/02/2021Development of multi-criteria tools for the design of electrical systems under extreme climatic conditions in IndonesiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
28/02/202031/12/2023Coordinar l'actuació d'amdues institucions en l'assesorament, intercanvis d'informació i realtizacions d'una valoració sobre valors calcualts del rendiment flobarl de la Xarxa de Distribució d'ATL delENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBRE
01/01/202031/12/2021Red Nacional de AutomáticaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/202031/12/2020Transversal Programme in Medical Image Postprocess, Training Professionals: 3D Printing to ResearchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Projecte NextGen: Towards a nest generation of water systems and services for the circular economyADASA SISTEMAS, S.A.
01/01/202031/03/2021Ayudas extraordinarias para la preparación de proyectos 2019 - relacionada con proyecto DPI2016-76493-C3-3R DEOCSCentro Superior de Investigaciones Cientificas
27/12/201927/09/2021Hydrogen lab for the modernisation and technological transformation of the city of BarcelonaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/12/201930/06/2020Desenvolupament dle sistema informàtic per l'automatització del lliurament i preparació de menjar ràpidHEALTHY FOOD IN TIME, S.L.
20/11/201920/11/2021Desarrollo de una tecnología de integración de marcadores magnéticos en la calzada para permitir el guiado de los vehículos autónomosSORIGUE, S.A.
01/11/201901/04/2020Sistemas recomendadores para el desarrollo de una solución de asignación de evaluadores a proyectos mediante técnicas de Inteligencia Artificial. Proyecto HR2020 de FBLCITHINKUPC, S.L.
15/10/201914/01/2021Sistema de almacenamiento de energía a gran escala mediante batería de flujo redox de vanadio: demostración experimental a escala de 1 kWConsejo Superior de Investigaciones Científicas
14/10/201901/01/2023Real-time robust conrol strategies to improve energy efficiency in smart factoriesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/201930/06/2020CONFIGURACIÓN SOFTWARE Y HARDWARE PARA PLATAFORMA ROBÓTICA PARA NAVEGACIÓN EN ZONAS URBANAS/'FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201931/10/2023Deep Learning Q-VisionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201931/08/2020Móduls indústria 4.0 per la plataforma híbrida (EDGE/CLOUD) per a la gestió de plantes industrialsLOGIC&AUTOMATITZACIO, S.L
01/09/201928/02/2023GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/09/201901/09/2023Beca doctoral co-tutelada amb la Universitat de Lille (Escola de Douai) a França amb finançament compartit.EPA INSTITUT MINES TELECOM
01/09/201901/09/2021Diagnostic methods by means of images and machine learningSIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S.L
15/06/201915/11/2019Integració del simulador hidràulic watergems i el scada de la xarxa de distribució del consorci d'aigües de TarragonaCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
15/06/201915/12/2019Desenvolupament d'un sistema automàtica de validació y reconstrucció de les dades dels cabals i volums temporals d'aigua enregistrats a bases de dades procedents dels cabalímetres de la xarxa de distrCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
01/06/201931/01/2024Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/05/201901/02/2021Optimització i validació d'un prototip amb base biotecnològica per a la recuperació de metalls valuosos en residus electrònicsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/04/201931/12/2019Transversal Programme in Medical Image PostProcess, Training Professionals: 3D PrintingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201931/03/2023AUTONOMOUS INTRALUMINAL SURGERY (ATLAS)Commission of European Communities
18/03/201918/03/2019LLULL: librerías de tratamiento de datos, modelado y exploración de procesos industriales
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d'eines per a l'avaluació de projectes energèticsCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/01/201930/06/2024OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021A European AI On Demand Platform and EcosystemCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020Manteniment equip de control VAOUO3 TÚNELS DE BARCELONA
01/01/201930/06/2019SEAT-SmarT11: Proyecto de optimización de recursos para ajustes de calidadCàtedra SEAT - UPC
01/01/201930/06/2022Mejora del tratamiento de gases de combustion (NOx) mediante biorreactores con transferencia de materia mejorada y el uso de herramientas avanzadas de análisis de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2020Teconologías habilitadoras de robot de rango extendido para la factoría altamente flexiblePROMAUT, S.L.
01/01/201931/10/2022Evolving towards DIgital Twins in HealthcareAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Optimización de Microrredes con Energías Renovables bajo Incertidumbre y Futura Integración a la RedAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Monitorizacion mEdiante Sensores vestibles de UsuaRios de Andador Robotizado con problemas de movilidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Control y gestión de energía en vehículos eléctricos híbridos con pilas de combustibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022001-P-001643_ Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021Development of novel mathematical and experimental methodologies to control neuronal activity and dissect spatio-temporal neuronal codesMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
04/01/201431/08/2024Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO
06/10/200930/11/2024PATROCINI SAFERPROCESS'09ABB AB
06/10/200930/11/2024SUBVENCIÓ IFAC FUNDATIONINTERNAT FED OF AUTOM CONTROL IFAC

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors