Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Bioinformàtica

Bioinformàtica

Aquest programa de doctorat dona continuïtat formativa als estudis existents o programats a nivell de grau (interuniversitari) i màster (en diverses universitats) en Bioinformàtica i està dirigit als estudiants i les estudiants que vulguin fer recerca en bioinformàtica.

La bioinformàtica és una disciplina transversal que està experimentant una gran expansió, tant en l'àmbit acadèmic com en el professional (en els sectors hospitalari, farmacèutic, biotecnològic, agroalimentari, etc.), i que gaudeix d'una base molt important a Catalunya. Amb aquesta visió d'àrea estratègica fortament interdisciplinària i amb un potencial transnacional marcat, la Bioinformatics Barcelona Association (BIB), que reuneix universitats, centres de recerca i empreses, és una de les institucions promotores del present programa de doctorat (www.bioinformaticsbarcelona.eu).

El programa integra els millors experts i expertes en els diferents àmbits que configuren la bioinformàtica en un únic programa a Catalunya, de manera molt particular i en línia amb els objectius de la BIB, amb la qual cosa genera més sinergies entre les ciències biològiques i de la computació. La col·laboració entre les universitats permet una visualització internacional molt potent, l'establiment d'uns criteris de qualitat comuns i elevats, i la integració d'experts i expertes en diferents aspectes d'aquest camp fortament interdisciplinari, de manera que es facilita una cobertura més gran dels diversos àmbits de la bioinformàtica.

El programa de doctorat en Bioinformàtica aspira a formar investigadors i investigadores d'excel·lència que aportin nous mètodes, coneixements i eines als usuaris presents i futurs de la bioinformàtica. La formació investigadora d'alt nivell en bioinformàtica prepara els estudiants i les estudiants per a un ventall ampli de sortides professionals a més de l'acadèmica.

Justificació de la necessitat del programa

Hi ha una gran demanda de professionals, per part d'hospitals i empreses farmacèutiques, biotecnològiques i agroalimentàries, que tinguin una formació investigadora d'alt nivell en bioinformàtica. L'explosió de dades biològiques gestionades que gestionen hospitals i empreses (el paradigma big data) i la necessitat de dissenyar procediments per interpretar-los correctament en el context dels objectius específics de la institució són la principal causa d'aquesta demanda creixent d'especialistes en bioinformàtica amb una formació d'alt nivell.

Altres Universitats

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Girona

Universitat de Lleida

Universitat de Vic

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat Rovira i Virgili (2021)

Universitat de Barcelona (2021)

COORDINADOR/A

Casanellas Rius, Marta

CONTACTE

Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 14
08028 Barcelona

Tel.: 934 015 861

Correu electrònic: gestio.doctorat.bioinformatica@upc.edu

Informació general

Perfil d'acces

Els estudiants i les estudiants han de tenir coneixements adequats dels conceptes i les eines bàsics per fer recerca competitiva en l'àmbit de la bioinformàtica. Per això, es preveu com a via principal i prioritària d'accés al programa haver cursat un màster orientat a la recerca sobre alguna de les disciplines que configuren l'àmbit interdisciplinari de la bioinformàtica.

Com a única via alternativa, els estudiants i les estudiants que no hagin cursat un màster però hagin cursat un grau de 300 ECTS o més que no inclogui crèdits de recerca, en alguna de les disciplines que configuren l'àmbit interdisciplinari de la bioinformàtica, podran accedir al programa sota la condició de cursar, durant el primer any, 30 ECTS d'un màster en Bioinformàtica impartit per una de les universitats integrants del programa.

L'idioma vehicular del programa és l'anglès, de manera que un altre requisit d'accés serà demostrar un nivell d'anglès equivalent a B2 o nivell intermedi alt d'usuari independent del Marc europeu comú de referència. Si no es disposa d'una acreditació de nivell d'anglès, aquest serà valorat per la comissió de selecció i seguiment en el curs de l'entrevista.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Nombre de places

8

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Girona

Universitat de Lleida

Universitat de Vic

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat Rovira i Virgili (2021)

Universitat de Barcelona (2021)


UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Facultat de Matemàtiques i Estadística (PROMOTORA)
 • Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
 • Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial
 • Departament d'Enginyeria Química
 • Departament d'Estadística i Investigació Operativa
 • Departament de Ciències de la Computació
 • Departament de Física
 • Departament de Matemàtiques
CONTACTE:

Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 14
08028 Barcelona

Tel.: 934 015 861

Correu electrònic: gestio.doctorat.bioinformatica@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Els estudiants i les estudiants han de tenir coneixements adequats dels conceptes i les eines bàsics per fer recerca competitiva en l'àmbit de la bioinformàtica. Per això, es preveu com a via principal i prioritària d'accés al programa haver cursat un màster orientat a la recerca sobre alguna de les disciplines que configuren l'àmbit interdisciplinari de la bioinformàtica.

Com a única via alternativa, els estudiants i les estudiants que no hagin cursat un màster però hagin cursat un grau de 300 ECTS o més que no inclogui crèdits de recerca, en alguna de les disciplines que configuren l'àmbit interdisciplinari de la bioinformàtica, podran accedir al programa sota la condició de cursar, durant el primer any, 30 ECTS d'un màster en Bioinformàtica impartit per una de les universitats integrants del programa.

L'idioma vehicular del programa és l'anglès, de manera que un altre requisit d'accés serà demostrar un nivell d'anglès equivalent a B2 o nivell intermedi alt d'usuari independent del Marc europeu comú de referència. Si no es disposa d'una acreditació de nivell d'anglès, aquest serà valorat per la comissió de selecció i seguiment en el curs de l'entrevista.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

1. Adequació del títol de grau i màster (20 %). Obtindran la màxima puntuació en aquest apartat els estudiants i les estudiants que hagin cursat un grau o màster en Bioinformàtica. En la resta dels casos, es tindrà en compte la línia de recerca en què les persones candidates vulguin ser admeses.

2. Expedient acadèmic a nivell de grau i màster (45 %). La comissió de selecció i seguiment valorarà dins d'aquesta condició que l'expedient de les persones candidates sigui prou competitiu per a l'obtenció d'una beca predoctoral. Si no és així, serà condició indispensable per a l'admissió al programa que les persones candidates proposin, o el programa pugui assignar, un director o directora de tesi que pugui proporcionar un altre tipus de contracte predoctoral (per exemple, amb càrrec a projecte).

3. Carta de motivació d'un màxim dues pàgines en què s'especifiqui, a més de les raons per les quals volen cursar aquest doctorat, quina és la seva formació prèvia i en quina línia de recerca del programa de doctorat sol·liciten l'admissió; a més, les persones candidates han de proposar, si ho consideren oportú, un possible director o directora de tesi (10 %).

4. Entrevista (15 %). L'entrevista es desenvoluparà en anglès i s'hi valorarà l'idioma en termes de conversa. Servirà, així mateix, per aclarir qualsevol dubte o informació addicional rellevant en els aspectes curricular i d'objectius.

5. Activitats acadèmiques addicionals: treballs de recerca publicats i comunicacions en congressos (10 %).

Complements formatius

El perfil principal i prioritari d'accés al programa és el d'estudiants que hagin cursat un màster orientat a la recerca sobre alguna de les disciplines que configuren l'àmbit interdisciplinari de la bioinformàtica. Aquest perfil no tindrà associats complements de formació obligatoris, si bé la comissió acadèmica del programa, d'acord amb els tutors i tutores i el director o directora de tesi, podrà recomanar complements de formació optatius en funció de la formació prèvia de cada estudiant i de la línia de recerca triada.

Els estudiants i les estudiants que no hagin cursat un màster però sí un grau de 300 ECTS o més que no inclogui crèdits de recerca, en alguna de les disciplines que configuren l'àmbit interdisciplinari de la bioinformàtica, podran accedir al programa sota la condició de cursar, durant el curs primer any, 30 ECTS d'un màster en Bioinformàtica impartit per una de les universitats integrants del programa. Els continguts dels 30 ECTS els determinarà el director o directora de tesi, però hauran de tenir l'aprovació dels tutors i tutores i de la comissió acadèmica.

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Desenvolupament de competències en comunicació i difusió de la recerca, nivell bàsic (obligatòria).
Hores: 36
Descripció:
Anualment, cada comissió de selecció i seguiment del programa (una comissió per promoció, vegeu la secció 3.2) organitzarà unes jornades de seguiment que reuniran els doctorands i doctorandes d'una mateixa promoció (mateix any d'inici) per sessions. Aquestes jornades també seran utilitzades per al desenvolupament de les competències dels estudiants i les estudiants en la comunicació de la recerca, aspecte al qual es dedicarà una atenció específica durant les presentacions.

Activitat: Assistència a working doctoral groups (obligatòria).
Hores: 48
Descripció:
Anualment, el programa de doctorat organitzarà un taller científic d'un dia. Els doctorands i doctorandes hauran de participar en almenys dos d'aquests tallers, en què presentaran un pòster. Els tallers tindran per objectiu presentar, plantejar, compartir i debatre l'estat del procés de recerca del projecte de tesi a les etapes inicial, central i final. Les sessions s'organitzaran sempre en tres nivells:
Inicial: Plantejaments conceptuals i pla complet de recerca.
Central: Metodologies aplicades i problemes metodològics per solucionar.
Final: Resultats previstos i resultats ja aconseguits.
Els tallers seguiran un format típic, amb presentacions orals i dues sessions (matí i tarda) de pòsters. El taller es farà en l'idioma propi del programa (anglès). Els doctorands i doctorandes han d'enviar prèviament un resum a la comissió acadèmica. A partir d'aquests resums se seleccionaran les xerrades de 20 minuts (més 10 minuts de discussió) per a cadascun dels tres nivells esmentats.
Aquesta activitat permetrà compartir experiències entre els estudiants i les estudiants en tres moments crucials del desenvolupament del procés de formació i aportarà a la coordinació del doctorat una idea clara de la trajectòria, el nivell i el ritme de recerca amb què evoluciona el doctorand o doctoranda.

Activitat: Assistència a seminaris o conferències impartits per experts i expertes en l'àmbit de coneixement (obligatòria).
Hores: 9
Descripció:
El programa de doctorat organitzarà un cicle de seminaris científics amb una periodicitat de dos mesos aproximadament (quatre seminaris per curs) per tal de millorar els coneixements dels doctorands i doctorandes sobre les temàtiques relacionades amb la recerca de la tesi doctoral. Els doctorands i doctorandes han d'assistir almenys a tres d'aquests seminaris per curs durant tres cursos. Els seminaris seran impartits per investigadors i investigadores de prestigi internacional sobre les temàtiques cobertes pel programa.

Activitat: Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en un congrés nacional o internacional (obligatòria).
Hores: 100
Descripció:
L'exposició de la recerca pròpia, així com la discussió d'aquesta recerca davant d'un públic amb formació en la temàtica exposada, suposa una de les formes d'aprenentatge i millora de l'activitat investigadora més útils. En aquest sentit, el marc d'un congrés internacional, dedicat específicament a la temàtica en què s'inscriu el treball de tesi dels doctorands i doctorandes i en què participin investigadors i investigadores de pes dins del seu camp d'estudi, suposa una prova fonamental en la formació definitiva i completa dels futurs investigadors i investigadores.
Per això, el programa de doctorat proposa com a activitat la participació de l'estudiantat en una reunió científica del tipus taller o congrés internacional, en què puguin exposar els resultats de la seva recerca i rebre els comentaris i les crítiques dels investigadors i les investigadores especialistes i de renom en el seu camp, i participar en discussions i aportar comentaris o reflexions sobre les principals qüestions de la seva àrea temàtica.
Pel caràcter de gran especificitat, requerirà que els estudiants i les estudiants es trobin en una fase avançada del treball de tesi. Aquesta activitat serà supervisada i orientada pel director o directora o els tutors i tutores de tesi.

Activitat: Elaboració d'un article de recerca, enviat a una revista científica d'impacte (obligatòria).
Hores: 500
Descripció:
Es presentaran els resultats més representatius dels estudiants i les estudiants en forma d'article científic.
Dins l'elaboració de la tesi doctoral, i com a element fonamental de desenvolupament i formació de futurs investigadors i investigadores, és pertinent treballar intensament la capacitat en els àmbits formal i de contingut dels estudiants i les estudiants del programa de doctorat per al desenvolupament de la seva activitat científica òptima en el marc de la comunitat investigadora internacional. Per això, és fonamental que coneguin els mecanismes, les eines, les estratègies expositives i formals i els requisits habituals per a la publicació d'un article de recerca en publicacions periòdiques indexades.
Tenint en compte que els articles són, molt freqüentment, l'eina principal de la recerca actual, es considera primordial que, abans d'obtenir el doctorat, els doctorands i doctorandes adquireixin experiència en la redacció d'almenys un article científic per publicar-lo en una revista indexada.
Aquesta activitat es farà a mesura que els estudiants i les estudiants vagin acabant els treballs experimentals i tinguin resultats que puguin conduir a una publicació científica.

Activitat: Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats (optativa).
Hores: 490 (3 mesos)
Descripció:
Per obtenir la menció de doctorat internacional, durant el període de formació necessari per obtenir el doctorat, cal fer una estada mínima de tres mesos fora de l'Estat espanyol en una institució d'ensenyament superior o un centre de recerca de prestigi, en què s'hagin cursat estudis o s'hagin fet treballs de recerca. L'estada i les activitats han de ser avalades pel director o directora i autoritzades per la comissió acadèmica, i s'han d'incorporar al document d'activitats dels doctorands i doctorandes. Aquesta estada pot ser fragmentada, sempre que el total de temps sigui igual o superior a tres mesos, però haurà de ser en una mateixa institució. El període de formació es considera des de l'admissió fins al doctorat. El programa incentivarà aquestes estades internacionals, de manera que, tot i ser optatives, en facin una majoria de doctorands i doctorandes.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Biblioteques específiques de l'àmbit del programa de doctorat, àmplies, molt ben dotades de material en formats diversos i amb accés a les bases de dades que requereix l'estudiantat d'aquest programa (CAB, Agrícola, Agris, Scopus, Web of Knowledge, etc.). Els estudiants i les estudiants poden accedir a aquestes bases de dades des de qualsevol dependència de les universitats respectives. Les biblioteques tenen un horari ampli i un servei de préstec que inclou portàtils i tauletes. Les biblioteques imparteixen cursos específics a demanda sobre l'accés a fonts d'informació i la utilització d'aquestes fonts, i estan consorciades amb la resta de biblioteques de les universitats catalanes, de manera que poden gestionar el préstec de documents que es trobin en qualsevol d'aquestes biblioteques.

Serveis Cientificotècnics. La Universitat té un catàleg de Serveis Cientificotècnics (SCT). Els SCT tenen un responsable, membre del personal acadèmic i coneixedor directe de l'SCT, que actua d'assessor científic o assessora científica, i el personal tècnic especialitzat que cal per dur a terme el servei. Els SCT poden ser utilitzats pels doctorands i doctorandes com a servei per obtenir resultats de la recerca, la complexitat metodològica dels quals estigui més enllà del tema del doctorat de l'estudiant, o com a eina en la formació, participant en la preparació de les mostres objecte d'anàlisi.
Els doctorands i doctorandes fan la tesi doctoral en el marc d'un projecte de recerca competitiu nacional o internacional. Els doctorands i doctorandes implicats en projectes internacionals tenen socis en diverses institucions estrangeres, tant d'Europa com d'altres continents, per la qual cosa en aquests casos el grau d'internacionalització ja s'inclou en l'essència de la tesi doctoral i l'estudiant tant fa estades o visites a les institucions dels altres socis del projecte com rep altres doctorands i doctorandes o investigadors i investigadores per a estades curtes o simposis i reunions internes.

Els doctorands i doctorandes fan la tesi doctoral en el marc d'un projecte de recerca competitiu nacional o internacional.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/02/2024 05:45:32.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/02/2024 05:30:35.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/02/2024 06:00:45.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:VILA I JULIÀ, GUILLEM
Títol:Rational-Design of New Candidates Targeting Bak and Bombesin Receptors in Cancer
Data lectura:22/11/2023
Director/a:PEREZ GONZALEZ, JUAN JESUS
Codirector/a:RUBIO MARTÍNEZ, JAIME
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A step forward toward selective activation/inhibition of bak, a pro-apoptotic member of the Bcl-2 protein family: discovery of new prospective allosteric sites using molecular dynamics
Vila-Julià, G.; Perez, J.; Rubio-Martinez, J.
Journal of chemical information and modeling, ISSN: 1549-960X (JCR Impact Factor-2021: 6.162; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2023
Article en revista

Obrint els Ulls en l'Al·losterisme de la Proteïna Proapoptòtica Bak
1a Reunió de Química Teòrica i Computacional
Data de presentació: 31/01/2023
Presentació de treball en congressos

Establishing a Binding Model for Bombesin to Bombesin Receptors
Modeling Interactions in Biomolecules IX
Data de presentació: 11/09/2023
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/12/202330/11/2026J-03162AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202330/09/2027Improving BiomEdical diagnosis through LIGHT-based technologies and machine learningCommission of European Communities
12/09/202330/06/2026Chips para arquitecturas avanzadas y sistemas fotónicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/202331/08/2026Apoyo a la decisión en oftalmología basado en Machine Learning y aplicado a imágenes multi-modales de la retinaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202330/04/2026Towards a personalized medicine approach to psychological treatment for psychosisEuropean Commission
01/03/202330/09/2023Donació per a donar suport al Grup de Recerca B2slabARTIFICIAL INTELLIGENCE AUDITS & CE
01/01/202331/12/2024Aportacions de la genètica a la caracterització de una cohort de Medicina Personalitzada de PrecisióGENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Hacia un enfoque de medicina personalizada para el tratamiento psicológico de la psicosisINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/202331/12/2025Gestión clínica personalizada del paciente oncológico con insuficiencia renal agudaINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/202331/12/2025Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut MentalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025HUB D'INNOVACIÓ PEDIÀTRICAFondo Europeo de Desarrollo Regional
01/01/202331/08/2025Grup de Sistemes Dinàmics de la UPC. Ajuts als grups de recerca (AGRUPS-2023).Universitat Politècnica de Catalunya
01/01/202331/08/2025Grup Recerca Acreditat SGR. Grup de Sistemes Dinàmics de la UPC (UPCDS)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris de Recerca
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
01/09/202231/08/2025Métodos formales escalables para aplicaciones en entornos realesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Invariant Manifolds, Hamiltonian systems and dynamics in Neuroscience, Epidemiology and AtmosphereAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Métodos y aplicaciones de aprendizaje profundo y superficial de fenotipos para análisis y predicción de datos biomédicos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Smart Health Ecosystem for managing Breathing Illnesses and Optimizing Sleep in patients with COPD, COVID and Sleep DisordersMICINN
27/07/202227/07/2022Monitoring sleeping disorders and system teherof
29/06/202229/06/2022Perfiles de biomarcadores genéticos para la aptitud para el deporte de resistencia
01/06/202231/05/2023Cribratge i seguiment del tractament per Hipertensió Arterial (HTA) en col·lectius d'alta vulnerabilitat amb problemes d’accés al sistema sanitariCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
04/05/202204/05/2022Procedimiento de procesamiento de imágenes para la detección del glaucoma y productos de programa informático asociados
01/03/202201/04/2022Contrato de colaboració en Distrofias hereditarias de retina, osteogénesis imperfecta, dermatomiositis y síndrome de KabukiFUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/01/202231/12/2025Semàntica de les paraules del català: teoria i aplicacions clíniques.Institut d'Estudis Catalans
01/01/202231/12/2025María de Maeztu Program for Centers and Units of Excellence in R&D (proyecto CEX2020-001084-M).Agencia Estatal de Investigación
01/01/202231/12/2025Centre de Recerca MatemàticaAgencia Estatal de Investigación
01/01/202231/12/2023Contrato de colaboración para la realización de una asesoría técnica del centro en los temas relacionados con las líneas de conocimiento del grupo B2SLab en análisis estadístico, bigdata y data miningUNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
01/01/202231/12/2024Experimentos y análisis de datos para caracterizar y pronosticar el comportamiento de sistemas complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202101/12/2021CompARE
01/12/202131/01/2022Vocabulario, diccionario y aplicacionesTELEFONICA I + D, S.A.UNIP.
25/11/202131/12/2023CAIXAIMPULSE VALIDATE CI21-00186FUNDACIO LA CAIXA
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/06/202115/06/2021CompAREdesign
14/05/202113/11/2022Dynamic evaluation of COVID-19 clinical states and their prognostic factors to improve the intra-hospital patient managementAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/04/202130/04/2024Ús de la intel·ligència artificial i la biologia de sistemes per a la diagnosi i l’avaluació de risc personalitzat per a les malalties renals hereditàries, centrat en la sndrome d’AlportLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/01/202131/12/2024Ampliación del contrato de colaboración para la identificación y diseño de pequeñas moléculas como nuevas cabezas de serie inhibidores de MAP quinasas y proteína RasAllinky Biopharma S.L.
01/01/202131/12/2021Aplicacions de la lingüística quantitativa en el català.Institut d'Estudis Catalans
01/01/202131/12/2023Planing the Future of R&I in European University Alliance UniteEuropean Commission
19/11/202018/11/2023Sistema de ventilación inteligente y detección del nivel de higienización de interiores (VIDA)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/11/202030/04/2022Convocatòria d'una beque d’iniciació a la recerca dins del grup de recerca B2SLab.EXHEUS, SL
01/09/202031/08/2023Programme européen de formation en industrie 4.0 dans le cadre de l'Université Européenne UNITE!Gobierno de Francia
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/07/202031/10/2021The goal of this project is to encapsulate the Quality Control as an in-house algorithm. The project is divided on to four different milestones.UNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
15/07/202015/07/2021Disseny d’un formulari segur de registre, Generació estadística descriptiva senzilla de qüestionaris, Generació d’un dashboard.FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
13/07/202031/12/2023Platform of Epigenetic Classifiers for Childhood CAncer (PECA)LA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/07/202031/12/2020Crowdsourced Obtention and Analytics of Data About the Crowding of Public Spaces for the Benefit of Public Transport and Mobility in CitiesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/07/202031/12/2022Red de Innovación de Nuevas Tecnologías en Salud Mental (TECSAM)Fondos FEDER
01/06/202031/05/2023Generación Óptica de Armónicos en Materiales Estratégicos para la NanofotónicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Nuevos ligandos alostéricos del receptor acoplado a proteína G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Geometría, Álgebra, Topología y Aplicaciones MultidisciplinaresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/09/2023Aprendizaje Automático para la Modelización de la Dinámica Molecular de las Proteinas GPCRAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Metodologías estadísticas para datos clínicos y ómicos y sus aplicaciones en ciencias de la saludAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
03/03/202031/12/2022Hub d'Innovació PediàtricaFondos FEDER
01/03/202031/12/2022Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental (CRETSAM)Fondos FEDER
01/03/202028/02/2021Systematization of the acquisition of data throughout Ecuador of the beneficiaries or potential beneficiaries through a digital platform that allows citizens to locate the sites where the physical-rhythmic and recreational activities are carried outCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Collaborative intelligence to improve clinical care in low-income countriesCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/202031/12/2021Red Temática de Cálculo Simbólico, Algebra computacional y AplicacionesMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/12/201930/11/2021el projecte tracta de implementar un sistema intern de garantia de la qualitat a Russian-Tajik (Slavonic) UniversityRussian-Tajik Slavonic University
13/11/201931/12/2020HealthXCode - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201901/04/2020El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de clusterización/segmentación de pacientes con EPOC, según su grado de adherencia al plan terapéuticoPULSO EDICIONES, SL
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
14/10/201931/12/2020Desarrollar un sistema automatizado de audiometría verbal. desarrollar un sistema de audiometría verbal con la capacidad de disponer de reconocimiento de voz automático.DEVIMETRIX, S.L.
01/10/201902/09/2021Desarrollo de un sistema de clusterización/segmentación de pacientes diabéticos tipo 2, según su adherencia al plan terapéuticoPULSO EDICIONES, SL
01/09/201931/08/2022Systemic University Change Towards Internationalisation for AcademiaCommission of European Communities
01/06/201931/12/2020Aprendizaje automático y análisis de datos para tecnologías fotónicas biomédicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022TRaceo y ACompañamiento en el viaje con medios ITAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201917/05/2019A computer implemented method, a system and computer programs for anomaly detection using network analysis
06/05/201931/01/2020SISTEMA BASAT EN SENSORS DE GAS PEL MONITORATGE I SEGURETAT DELS ANCIANS A CASAAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201911/04/2022In silico modelling towards 3Rs paradigmFUND.I.INVEST.C.SALUT TRIAS I PUJOL
04/04/201931/10/2020Multiparametric MR approaches for non-invasive Gliobastoma therapy response follow-upCommission of European Communities
01/03/201928/02/2023Climate Advanced Forecasting of sub-seasonalCommission of European Communities
01/03/201928/02/2023Eines algorítmiques per a l'anàlisi de l'evolució temporal de pacients en els sistemes de salutAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2023Cognitive vergence captured by CMOS sensorsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Adquisición de datos para optimizar la oferta de servicios, de promoción de la vida sana, entre los habitantes de zonas desfavorables de GuayaquilCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201931/12/2023Evaluation of noninvasive indices for respiratory monitoring, focusing on the applicability at homeIMEC
27/02/201927/02/2021Impacte de la formació en l'Acadèmia de Ciències Mèdiques en termes d'indicadors de responsabilitat socialACADÈMIA CIÈNCIES MÈDIQUES
01/01/201931/12/2020RCO03080 Lingüística quantitativaInstitut d'Estudis Catalans
01/01/201930/09/2022Razonamiento Formal para Tecnologías Facilitadoras y EmergentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistemas dinámicos complejos y herramientas avanzadas de análisis de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Dinámica Asociada a Conexiones entre Objetos Invariantes con Aplicaciones a la Neurociencia y la MecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019Anàlisi estadístic,bigdata i data miningUNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
01/01/201931/12/2021Development of novel mathematical and experimental methodologies to control neuronal activity and dissect spatio-temporal neuronal codesMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201931/12/2021Desarrollo de estrategias ómicas para revelar el pangenoma de especies, la coevolución de los virus y la adaptación en los extremos de concentración salinaMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201931/12/2022INtegrating Magnetic Resonance SPectroscopy and Multimodal Imaging for Research and Education in MEDicineEuropean Commission
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201930/09/2022Smart health ecosystem (tools, apps and devices) for personalized medicine and Healthcare in REspiratory diseases and Sleep disordersFondos FEDER; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
15/09/200930/11/2026DONACIONS A LA RECERCACLIENTS DIVERSOS
29/04/200401/12/2021ASSAJOS CLÍNICS VIH/SIDAFUNDACIÓ LLUITA CONTRA LA SIDA (duplicat 0000003656)

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/12/202330/11/2026J-03162AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202330/09/2027Improving BiomEdical diagnosis through LIGHT-based technologies and machine learningCommission of European Communities
12/09/202330/06/2026Chips para arquitecturas avanzadas y sistemas fotónicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/202331/08/2026Apoyo a la decisión en oftalmología basado en Machine Learning y aplicado a imágenes multi-modales de la retinaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202330/04/2026Towards a personalized medicine approach to psychological treatment for psychosisEuropean Commission
01/03/202330/09/2023Donació per a donar suport al Grup de Recerca B2slabARTIFICIAL INTELLIGENCE AUDITS & CE
01/01/202331/12/2024Aportacions de la genètica a la caracterització de una cohort de Medicina Personalitzada de PrecisióGENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Hacia un enfoque de medicina personalizada para el tratamiento psicológico de la psicosisINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/202331/12/2025Gestión clínica personalizada del paciente oncológico con insuficiencia renal agudaINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/202331/12/2025Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut MentalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025HUB D'INNOVACIÓ PEDIÀTRICAFondo Europeo de Desarrollo Regional
01/01/202331/08/2025Grup de Sistemes Dinàmics de la UPC. Ajuts als grups de recerca (AGRUPS-2023).Universitat Politècnica de Catalunya
01/01/202331/08/2025Grup Recerca Acreditat SGR. Grup de Sistemes Dinàmics de la UPC (UPCDS)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris de Recerca
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
01/09/202231/08/2025Métodos formales escalables para aplicaciones en entornos realesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Invariant Manifolds, Hamiltonian systems and dynamics in Neuroscience, Epidemiology and AtmosphereAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Métodos y aplicaciones de aprendizaje profundo y superficial de fenotipos para análisis y predicción de datos biomédicos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Smart Health Ecosystem for managing Breathing Illnesses and Optimizing Sleep in patients with COPD, COVID and Sleep DisordersMICINN
27/07/202227/07/2022Monitoring sleeping disorders and system teherof
29/06/202229/06/2022Perfiles de biomarcadores genéticos para la aptitud para el deporte de resistencia
01/06/202231/05/2023Cribratge i seguiment del tractament per Hipertensió Arterial (HTA) en col·lectius d'alta vulnerabilitat amb problemes d’accés al sistema sanitariCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
04/05/202204/05/2022Procedimiento de procesamiento de imágenes para la detección del glaucoma y productos de programa informático asociados
01/03/202201/04/2022Contrato de colaboració en Distrofias hereditarias de retina, osteogénesis imperfecta, dermatomiositis y síndrome de KabukiFUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/01/202231/12/2025Semàntica de les paraules del català: teoria i aplicacions clíniques.Institut d'Estudis Catalans
01/01/202231/12/2025María de Maeztu Program for Centers and Units of Excellence in R&D (proyecto CEX2020-001084-M).Agencia Estatal de Investigación
01/01/202231/12/2025Centre de Recerca MatemàticaAgencia Estatal de Investigación
01/01/202231/12/2023Contrato de colaboración para la realización de una asesoría técnica del centro en los temas relacionados con las líneas de conocimiento del grupo B2SLab en análisis estadístico, bigdata y data miningUNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
01/01/202231/12/2024Experimentos y análisis de datos para caracterizar y pronosticar el comportamiento de sistemas complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202101/12/2021CompARE
01/12/202131/01/2022Vocabulario, diccionario y aplicacionesTELEFONICA I + D, S.A.UNIP.
25/11/202131/12/2023CAIXAIMPULSE VALIDATE CI21-00186FUNDACIO LA CAIXA
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/06/202115/06/2021CompAREdesign
14/05/202113/11/2022Dynamic evaluation of COVID-19 clinical states and their prognostic factors to improve the intra-hospital patient managementAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/04/202130/04/2024Ús de la intel·ligència artificial i la biologia de sistemes per a la diagnosi i l’avaluació de risc personalitzat per a les malalties renals hereditàries, centrat en la sndrome d’AlportLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/01/202131/12/2024Ampliación del contrato de colaboración para la identificación y diseño de pequeñas moléculas como nuevas cabezas de serie inhibidores de MAP quinasas y proteína RasAllinky Biopharma S.L.
01/01/202131/12/2021Aplicacions de la lingüística quantitativa en el català.Institut d'Estudis Catalans
01/01/202131/12/2023Planing the Future of R&I in European University Alliance UniteEuropean Commission
19/11/202018/11/2023Sistema de ventilación inteligente y detección del nivel de higienización de interiores (VIDA)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/11/202030/04/2022Convocatòria d'una beque d’iniciació a la recerca dins del grup de recerca B2SLab.EXHEUS, SL
01/09/202031/08/2023Programme européen de formation en industrie 4.0 dans le cadre de l'Université Européenne UNITE!Gobierno de Francia
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/07/202031/10/2021The goal of this project is to encapsulate the Quality Control as an in-house algorithm. The project is divided on to four different milestones.UNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
15/07/202015/07/2021Disseny d’un formulari segur de registre, Generació estadística descriptiva senzilla de qüestionaris, Generació d’un dashboard.FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
13/07/202031/12/2023Platform of Epigenetic Classifiers for Childhood CAncer (PECA)LA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/07/202031/12/2020Crowdsourced Obtention and Analytics of Data About the Crowding of Public Spaces for the Benefit of Public Transport and Mobility in CitiesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/07/202031/12/2022Red de Innovación de Nuevas Tecnologías en Salud Mental (TECSAM)Fondos FEDER
01/06/202031/05/2023Generación Óptica de Armónicos en Materiales Estratégicos para la NanofotónicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Nuevos ligandos alostéricos del receptor acoplado a proteína G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Geometría, Álgebra, Topología y Aplicaciones MultidisciplinaresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/09/2023Aprendizaje Automático para la Modelización de la Dinámica Molecular de las Proteinas GPCRAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Metodologías estadísticas para datos clínicos y ómicos y sus aplicaciones en ciencias de la saludAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
03/03/202031/12/2022Hub d'Innovació PediàtricaFondos FEDER
01/03/202031/12/2022Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental (CRETSAM)Fondos FEDER
01/03/202028/02/2021Systematization of the acquisition of data throughout Ecuador of the beneficiaries or potential beneficiaries through a digital platform that allows citizens to locate the sites where the physical-rhythmic and recreational activities are carried outCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Collaborative intelligence to improve clinical care in low-income countriesCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/202031/12/2021Red Temática de Cálculo Simbólico, Algebra computacional y AplicacionesMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/12/201930/11/2021el projecte tracta de implementar un sistema intern de garantia de la qualitat a Russian-Tajik (Slavonic) UniversityRussian-Tajik Slavonic University
13/11/201931/12/2020HealthXCode - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201901/04/2020El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de clusterización/segmentación de pacientes con EPOC, según su grado de adherencia al plan terapéuticoPULSO EDICIONES, SL
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
14/10/201931/12/2020Desarrollar un sistema automatizado de audiometría verbal. desarrollar un sistema de audiometría verbal con la capacidad de disponer de reconocimiento de voz automático.DEVIMETRIX, S.L.
01/10/201902/09/2021Desarrollo de un sistema de clusterización/segmentación de pacientes diabéticos tipo 2, según su adherencia al plan terapéuticoPULSO EDICIONES, SL
01/09/201931/08/2022Systemic University Change Towards Internationalisation for AcademiaCommission of European Communities
01/06/201931/12/2020Aprendizaje automático y análisis de datos para tecnologías fotónicas biomédicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022TRaceo y ACompañamiento en el viaje con medios ITAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201917/05/2019A computer implemented method, a system and computer programs for anomaly detection using network analysis
06/05/201931/01/2020SISTEMA BASAT EN SENSORS DE GAS PEL MONITORATGE I SEGURETAT DELS ANCIANS A CASAAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201911/04/2022In silico modelling towards 3Rs paradigmFUND.I.INVEST.C.SALUT TRIAS I PUJOL
04/04/201931/10/2020Multiparametric MR approaches for non-invasive Gliobastoma therapy response follow-upCommission of European Communities
01/03/201928/02/2023Climate Advanced Forecasting of sub-seasonalCommission of European Communities
01/03/201928/02/2023Eines algorítmiques per a l'anàlisi de l'evolució temporal de pacients en els sistemes de salutAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2023Cognitive vergence captured by CMOS sensorsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Adquisición de datos para optimizar la oferta de servicios, de promoción de la vida sana, entre los habitantes de zonas desfavorables de GuayaquilCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201931/12/2023Evaluation of noninvasive indices for respiratory monitoring, focusing on the applicability at homeIMEC
27/02/201927/02/2021Impacte de la formació en l'Acadèmia de Ciències Mèdiques en termes d'indicadors de responsabilitat socialACADÈMIA CIÈNCIES MÈDIQUES
01/01/201931/12/2020RCO03080 Lingüística quantitativaInstitut d'Estudis Catalans
01/01/201930/09/2022Razonamiento Formal para Tecnologías Facilitadoras y EmergentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistemas dinámicos complejos y herramientas avanzadas de análisis de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Dinámica Asociada a Conexiones entre Objetos Invariantes con Aplicaciones a la Neurociencia y la MecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019Anàlisi estadístic,bigdata i data miningUNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
01/01/201931/12/2021Development of novel mathematical and experimental methodologies to control neuronal activity and dissect spatio-temporal neuronal codesMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201931/12/2021Desarrollo de estrategias ómicas para revelar el pangenoma de especies, la coevolución de los virus y la adaptación en los extremos de concentración salinaMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201931/12/2022INtegrating Magnetic Resonance SPectroscopy and Multimodal Imaging for Research and Education in MEDicineEuropean Commission
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201930/09/2022Smart health ecosystem (tools, apps and devices) for personalized medicine and Healthcare in REspiratory diseases and Sleep disordersFondos FEDER; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
15/09/200930/11/2026DONACIONS A LA RECERCACLIENTS DIVERSOS
29/04/200401/12/2021ASSAJOS CLÍNICS VIH/SIDAFUNDACIÓ LLUITA CONTRA LA SIDA (duplicat 0000003656)

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

    Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

    Secció de qualitat al web propi de la universitat d'origen

    Indicadors

    Amunt