Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions

Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions

El concepte de cadena de subministrament (‘supply chain’, SC) ha sorgit a conseqüència d’ampliacions successives de l’aproximació als processos de producció. La terminologia, des de l’organització de la producció fins a l’organització industrial, la gestió de les operacions (OM) i la logística integral, ha confluït en la cadena d’aprovisionament, i actualment designa la xarxa d’entitats que intervenen en el disseny, obtenció, distribució i, quan cal, recuperació i remanufactura o reciclatge de béns i serveis i els fluxos materials, financers, d’informació i de persones que tenen lloc entre aquestes entitats. Es tracta, per tant, d’un concepte integrador que reflecteix l’evolució real dels sistemes de subministrament de béns i serveis. A conseqüència d’aquesta evolució, creix la proporció de cadenes de subministrament amb una cobertura global, la qual cosa dificulta l’optimització del seu disseny i gestió i fa sorgir o reforça la importància de conceptes com la resiliència o la robustesa. Així mateix, la creixent preocupació pel respecte pel medi ambient i la sostenibilitat es reflecteixen en el pes que progressivament han anat adquirint les recerques sobre el disseny i la gestió verdes de les cadenes de subministrament i sobre les CLSC (cadenes de subministrament de bucle tancat, concepte sorgit del desenvolupament de la logística inversa).

Actualment, el concepte de cadena d’aprovisionament, que inclou i supera els de direcció d’operacions i de logística, articula la recerca en matèria d’aprovisionament, producció, distribució i recuperació. Encara que, estrictament, el concepte de gestió de la cadena d’aprovisionament inclou el de la gestió de les operacions, el fet d’associar-hi la denominació del Programa de Doctorat proposat indica en quin aspecte de la gestió de la SC recau més èmfasi.

El personal investigador vinculat al programa posseeix una àmplia i reconeguda experiència docent, investigadora i en direcció de tesis, tot això en matèries relacionades amb les característiques del programa. D’altra banda, la participació d’aquest personal en convenis i projectes de recerca, així com les seves publicacions en revistes de qualitat contrastada, mostren la seva experiència en recerca en la temàtica pròpia del programa SCOM.

L’objectiu del Programa de Doctorat SCOM (Supply Chain & Operations Management) consisteix a fomentar i desenvolupar la recerca sobre la cadena de subministrament i contribuir així a la millora de l’eficiència, econòmica i mediambiental de les organitzacions.

Aquest programa dóna resposta a les necessitats de formació de personal altament qualificat en R+D+I, amb la finalitat de millorar l’eficiència i l’impacte mediambiental dels processos d’aprovisionament, producció, distribució, recuperació i remanufactura o reciclatge. El programa pot ser especialment útil en un entorn en què la indústria i la logística tinguin un pes especialment rellevant, com a Catalunya, però les necessitats de formació s’estenen a tots els països, i per tant el programa té una decidida vocació internacional.

Per la naturalesa del concepte de SC, la recerca en aquest àmbit admet una considerable varietat quant a la metodologia emprada, ja que l’objecte de la recerca pot ser l’elaboració de conceptes, la construcció de teories a partir d’una base empírica o la formalització de problemes de disseny i gestió de la SC (que pot estar o no orientada a la formulació i resolució de models matemàtics). L’activitat de recerca del personal acadèmic vinculat al programa ha donat lloc a resultats en totes les facetes esmentades en relació amb el disseny i la gestió de la cadena de subministrament i la direcció de les operacions en el seu si.

COORDINADOR/A

Lusa Garcia, Amaia

CONTACTE

Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB. Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 586
Correu electrònic: doctorat.scom.utgaeib@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al programa de doctorat SCOM correspondrà a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat un màster en enginyeria industrial, enginyeria d’organització o logística/’supply chain’ (màster afí a l’àmbit científic del programa). A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per portar a terme una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Organització d'Empreses (PROMOTORA)
 • Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://ioc.upc.edu/ca/docencia/scom

CONTACTE:
Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB. Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 586
Correu electrònic: doctorat.scom.utgaeib@upc.edu

Convenis amb altres institucions

Hi ha un conveni de col·laboració entre l’Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM, Mèxic) i la UPC que inclou la realització, per part de l’IOC (una de les unitats promotores del Programa de Doctorat), d’un curs de Logística de quatre setmanes de durada. Aquest curs es fa cada mes de juliol. Així mateix, hi ha predisposició a col·laborar en temes de doctorat amb l’ITESM.

El grup col·labora habitualment amb investigadors internacionals, sigui en el marc de projectes o mitjançant estades de mobilitat (alguns professors van fer estades en centres d’investigació estrangers durant l’elaboració de la seva tesi doctoral). Entre aquests investigadors internacionals destaquen els següents: Dr. Salhi (Universitat de Kent, Regne Unit), Dr. Kubiak (Universitat de Newfoundland, Canadà), Dr. Dolgui (École des Mines de Sant-Étienne, França), Dr. Aghezzaf (Universitat de Gant, Bèlgica), Dra. Ana Barbosa-Povoa (Universitat de Lisboa, Portugal).

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al programa de doctorat SCOM correspondrà a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat un màster en enginyeria industrial, enginyeria d’organització o logística/’supply chain’ (màster afí a l’àmbit científic del programa). A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

El programa porta a terme admissions en els períodes establerts a aquest efecte en el calendari acadèmic. Cada sol·licitud d’admissió serà estudiada i avaluada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat d’acord amb els criteris que s’inclouen a continuació. Aquests criteris serviran per prioritzar les sol·licituds en el cas que la demanda de places sigui superior a l’oferta. En qualsevol cas, la puntuació mínima per a l’admissió és de 60 sobre 100.

Adequació del títol:

Enginyeria d’organització, enginyeria industrial o logística/’supply chain’: 30 punts.

Altres enginyeries i amb formació en temes afins: 20 punts.

Altres enginyeries i sense formació en temes afins: fins a 15 punts.

Altres títols: fins a 10 punts.

Universitat d’origen:

Universitats situades en el primer tercil en algun dels rànquings internacionals de referència: 30 punts.

Universitats presents en algun dels rànquings internacionals de referència: entre 10 i 20 punts.

Universitats no presents en els rànquings internacionals de referència: 0 punts.

Expedient acadèmic:

Equivalent a A: 25 punts.

Equivalent a B: 10 punts.

Equivalent a C o inferior: 0 punts.

Experiència en recerca:

Experiència i autoria o coautoria de publicacions científiques (articles o congressos): entre 5 i 10 punts.

Experiència en recerca, sense publicacions: entre 2 i 4 punts.

Sense experiència en recerca: 0 punts.

Adequació dels interessos de recerca dels temes o línies de recerca prioritaris del programa (0-5 punts):

El tema d’interès coincideix amb un dels de la llista: 5 punts.

El tema d’interès està relacionat amb algun dels de la llista: 2 punts.

El tema d’interès no es correspon amb cap dels de la llista: 0 punts.

• Disseny i gestió de la cadena de subministrament

• Organització d’operacions (’operations management’)

• Planificació agregada integrada de l’empresa

• Disseny i equilibrat de línies de muntatge

• Organització del temps de treball

• ’Scheduling’

• Logística urbana, logística inversa (logística verda) i logística portuària

• Sistema de suport a la decisió en energia sostenible

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del Programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Els doctorands sense formació prèvia en recerca hauran de cursar (a partir del moment en que la matrícula sigui possible) i superar una de les assignatures següents:

• Introducció a la Recerca en l’Enginyeria d’Organització, del Màster Universitari en Enginyeria d’Organització de l’ETSEIB
• Seminaris de Recerca en l’Enginyeria d’Organització, del Màster Universitari en Enginyeria d’Organització de la ETSEIAAT
• Introducció a la Investigació en la Cadena de Subministrament, del Màster Universitari en Supply Chain, Transport i Mobilitat de l’ETSEIB/ETSECCPB

Així mateix, en funció del perfil d’ingrés dels doctorands i del tema de recerca, el director o la directora poden proposar a la Comissió Acadèmica el seguiment i superació, per part dels doctorands, d’una o més assignatures d’algun dels màsters més relacionats (MU en Enginyeria d’Organització i MU en Supply Chain, Transport i Mobilitat). La Comissió Acadèmica valorarà cada cas.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Cursos i seminaris (específics del programa).
Hores: 24.
Caràcter: optativa.

Activitat: Publicacions.
Hores: 150.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 480.
Caràcter: optativa.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter: optativa.

Activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El Departament d’Organització d’Empreses, una de les unitats promotores del programa, disposa d’un seminari, una biblioteca i una sala d’ordinadors en què els doctorands poden treballar. L’Institut d’Organització i Control, l’altra unitat promotora, disposa d’aula seminari, biblioteca i laboratoris amb equips suficients per desenvolupar les tesis doctorals (Laboratori de Logística, Laboratori de Robòtica i Laboratori de Control).

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 16/10/2021 04:47:07.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 16/10/2021 04:30:36.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 16/10/2021 05:11:51.

Publicacions associades a les tesis

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
02/03/202026/07/2020Assessorament en la creació d’un algorisme d’optimització del sistema de planificació a curt terminiITHINKUPC, S.L.
01/01/202031/12/2021Red Nacional de AutomáticaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/202031/12/2020PRO-MaaSEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
04/11/201920/04/2020Creació d'algoritme d'optimitació de procés de fabricació d'una planta de produccióITHINKUPC, S.L.
16/09/201916/09/2022Customer Quality 4.0.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201930/10/2020Desarrollo de herramientas para la simulación y optimización del vaciado de piscinas de combustible gastado de centrales nuclearesEndesa Generación, S.A.
30/04/201929/04/2024Formació en logísitca per estudiants del Tecnológico de MonterreyInstituto tecnológico de estudios s
01/01/201931/12/2021Optimización de la Producción en talleres híbridos enlazados por unidades en secuenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Optimización de Microrredes con Energías Renovables bajo Incertidumbre y Futura Integración a la RedAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2020Assessorament pel disseny i posterior implementació en microporcessadors d'algorismes digitals pel control d'altres prestacions per a fonts d'alimentacióPOWER INNOTECH
01/10/201831/12/2018Eina de planificació de la producció a mitjà i llarg termini de l'empresa IQOXEINDUSTRIAS QUIMICAS DEL OXIDO DE ET
01/06/201831/12/2018Estudi del procés d'abastiment de peces d'una planta de producció.F. EE AUTOMATION IBERICA, SL
01/06/201828/02/2019Planificació de l'electrificació rural amb microxarxes i energies renovablesAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/06/201831/03/2019Metodologies i aplicatius per a l'elaboració de plans d'electrificació rural i l'avaluació de projectes energètics a l'Amèrica Llatina IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
24/05/201830/12/2018Informe sobre el grau d'integració del centre de treball de FCC a la Zona Franca de BarcelonaFOMENTO DE CONSTRUC.Y CONTRATAS,SA
01/05/201830/06/2018Implementación de un sistema robótico antopomorfo colaborativo para aplicaciones audiovisualesCREATIVA 360 S0
03/04/201830/04/2019Nou disseny i fabricació d'una trituradora apropiada per a l'obtenció d'adob natural aplicada a diferents materials i conreus. Prospecció de les possibles máquines necessàries pels petits agricultors en els processosCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201831/12/2021Advanced control of on-board dc multibus systems in vehiclesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201731/12/2017Metodologies i aplicatius per a l'elaboració de plans d'electrificació rural i l'avaluació de projectes energètics a l'Amèrica LlatinaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/05/201730/04/2021Gender Equality in Engineering through Communication and CommitmentCommission of European Communities
30/03/201730/09/2017Disseny d'una trituradora apropiada per a l'obtenció d'adob natural pels agricultors de cafè de la zona de Cariamanga (Ecuador)Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/02/201731/12/2017Teacher Benefit (TB) project - EIT InnoEnergyEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201731/12/2019Grup de recerca en Salut PúblicaAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201731/12/2019OPE-PROTHIUS - Organització de la Producció en Tallers HíbridsAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
30/12/201629/12/2020Robots autónomos diestros como co-trabajadores con operadores humanosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
31/10/201630/07/2020Assessorament pel disseny i posterior implementació en microprocessadors d'algorismes digitals pel control d'altres prestacions de motors pas a pasMICROPAP ENGINEERING SL
29/07/201628/01/2020Mobility ecosystemAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/07/201617/07/2017Prestación de servicios de consultoría y asesoramiento en el ámbito de los flujos logísticos en la gestión de los productos de la empresaMELEGHY AUTOMOTIVE BARCELONA SAU
01/06/201630/09/2017Desenvolupament de metodologies i aplicatius pel disseny de projectes i la planificació energètica amb energies renovables en diferents contextos i països IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
22/02/201622/02/2019Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca de doctorat:/'Mobility ecosystem/'SEAT, S.A.
16/02/201615/02/2019La modularitat dels conjunts de muntatge com a sistema de millora de la productivitatAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201631/12/2020Conceptos, instrumentos, modelos y algoritmos para el diseño de la supply chainMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Optimización de sistemas de electrificación con energías renovables y microrredesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Optimization of scheduling problems in container yard (SCHEYARD)Ministerio de Economia y Competitividad
01/12/201531/05/2016Anàlisi, disseny i programació d'un sistema automàtic de generació de calendaris de treballPARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
07/10/201529/01/2016Anàlisi dels vehicles de mobilitat personal i preparació d'un estàndard relacionat amb les característiques tècniques d'aquests vehiclesAjuntament de Barcelona
17/09/201531/12/2016COntrol SEnsorless de Máquinas Eléctricas para tracción de Vehículos EléctricosFUND.TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
15/09/201530/09/2018Desarrollo de tareas sobre aspectos relacionados con la organización y evaluación del funcionamiento de los sistemas universitarios y educativosFUNDACIÓ CYD
01/06/201531/12/2015Desenvolupament de metodologies i aplicatius pel disseny de projectes i la planificació energètica amb energies renovables en diferents contextos i païsosCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
04/05/201529/02/2016Desenvolupament de metodologies de disseny de máquines adaptades a comunitats en desenvolupament.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/01/201531/12/2018Factor humano e incertidumbre sobre la secuenciación y el equilibrado en líneas de modelos mixtosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
02/03/202026/07/2020Assessorament en la creació d’un algorisme d’optimització del sistema de planificació a curt terminiITHINKUPC, S.L.
01/01/202031/12/2021Red Nacional de AutomáticaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/202031/12/2020PRO-MaaSEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
04/11/201920/04/2020Creació d'algoritme d'optimitació de procés de fabricació d'una planta de produccióITHINKUPC, S.L.
16/09/201916/09/2022Customer Quality 4.0.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201930/10/2020Desarrollo de herramientas para la simulación y optimización del vaciado de piscinas de combustible gastado de centrales nuclearesEndesa Generación, S.A.
30/04/201929/04/2024Formació en logísitca per estudiants del Tecnológico de MonterreyInstituto tecnológico de estudios s
01/01/201931/12/2021Optimización de la Producción en talleres híbridos enlazados por unidades en secuenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Optimización de Microrredes con Energías Renovables bajo Incertidumbre y Futura Integración a la RedAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2020Assessorament pel disseny i posterior implementació en microporcessadors d'algorismes digitals pel control d'altres prestacions per a fonts d'alimentacióPOWER INNOTECH
01/10/201831/12/2018Eina de planificació de la producció a mitjà i llarg termini de l'empresa IQOXEINDUSTRIAS QUIMICAS DEL OXIDO DE ET
01/06/201831/12/2018Estudi del procés d'abastiment de peces d'una planta de producció.F. EE AUTOMATION IBERICA, SL
01/06/201828/02/2019Planificació de l'electrificació rural amb microxarxes i energies renovablesAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/06/201831/03/2019Metodologies i aplicatius per a l'elaboració de plans d'electrificació rural i l'avaluació de projectes energètics a l'Amèrica Llatina IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
24/05/201830/12/2018Informe sobre el grau d'integració del centre de treball de FCC a la Zona Franca de BarcelonaFOMENTO DE CONSTRUC.Y CONTRATAS,SA
01/05/201830/06/2018Implementación de un sistema robótico antopomorfo colaborativo para aplicaciones audiovisualesCREATIVA 360 S0
03/04/201830/04/2019Nou disseny i fabricació d'una trituradora apropiada per a l'obtenció d'adob natural aplicada a diferents materials i conreus. Prospecció de les possibles máquines necessàries pels petits agricultors en els processosCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201831/12/2021Advanced control of on-board dc multibus systems in vehiclesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201731/12/2017Metodologies i aplicatius per a l'elaboració de plans d'electrificació rural i l'avaluació de projectes energètics a l'Amèrica LlatinaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/05/201730/04/2021Gender Equality in Engineering through Communication and CommitmentCommission of European Communities
30/03/201730/09/2017Disseny d'una trituradora apropiada per a l'obtenció d'adob natural pels agricultors de cafè de la zona de Cariamanga (Ecuador)Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/02/201731/12/2017Teacher Benefit (TB) project - EIT InnoEnergyEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201731/12/2019Grup de recerca en Salut PúblicaAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201731/12/2019OPE-PROTHIUS - Organització de la Producció en Tallers HíbridsAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
30/12/201629/12/2020Robots autónomos diestros como co-trabajadores con operadores humanosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
31/10/201630/07/2020Assessorament pel disseny i posterior implementació en microprocessadors d'algorismes digitals pel control d'altres prestacions de motors pas a pasMICROPAP ENGINEERING SL
29/07/201628/01/2020Mobility ecosystemAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/07/201617/07/2017Prestación de servicios de consultoría y asesoramiento en el ámbito de los flujos logísticos en la gestión de los productos de la empresaMELEGHY AUTOMOTIVE BARCELONA SAU
01/06/201630/09/2017Desenvolupament de metodologies i aplicatius pel disseny de projectes i la planificació energètica amb energies renovables en diferents contextos i països IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
22/02/201622/02/2019Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca de doctorat:/'Mobility ecosystem/'SEAT, S.A.
16/02/201615/02/2019La modularitat dels conjunts de muntatge com a sistema de millora de la productivitatAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201631/12/2020Conceptos, instrumentos, modelos y algoritmos para el diseño de la supply chainMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Optimización de sistemas de electrificación con energías renovables y microrredesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Optimization of scheduling problems in container yard (SCHEYARD)Ministerio de Economia y Competitividad
01/12/201531/05/2016Anàlisi, disseny i programació d'un sistema automàtic de generació de calendaris de treballPARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
07/10/201529/01/2016Anàlisi dels vehicles de mobilitat personal i preparació d'un estàndard relacionat amb les característiques tècniques d'aquests vehiclesAjuntament de Barcelona
17/09/201531/12/2016COntrol SEnsorless de Máquinas Eléctricas para tracción de Vehículos EléctricosFUND.TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
15/09/201530/09/2018Desarrollo de tareas sobre aspectos relacionados con la organización y evaluación del funcionamiento de los sistemas universitarios y educativosFUNDACIÓ CYD
01/06/201531/12/2015Desenvolupament de metodologies i aplicatius pel disseny de projectes i la planificació energètica amb energies renovables en diferents contextos i païsosCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
04/05/201529/02/2016Desenvolupament de metodologies de disseny de máquines adaptades a comunitats en desenvolupament.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/01/201531/12/2018Factor humano e incertidumbre sobre la secuenciación y el equilibrado en líneas de modelos mixtosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

     Indicadors

     Amunt