Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions

COORDINADOR/A

Mateo Doll, Manel

CONTACTE

Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB. Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 586
Correu electrònic: doctorat.scom.utgaeib@upc.edu

https://ioc.upc.edu/ca/docencia/scom

El concepte de cadena de subministrament (‘supply chain’, SC) ha sorgit a conseqüència d’ampliacions successives de l’aproximació als processos de producció. La terminologia, des de l’organització de la producció fins a l’organització industrial, la gestió de les operacions (OM) i la logística integral, ha confluït en la cadena d’aprovisionament, i actualment designa la xarxa d’entitats que intervenen en el disseny, obtenció, distribució i, quan cal, recuperació i remanufactura o reciclatge de béns i serveis i els fluxos materials, financers, d’informació i de persones que tenen lloc entre aquestes entitats. Es tracta, per tant, d’un concepte integrador que reflecteix l’evolució real dels sistemes de subministrament de béns i serveis. A conseqüència d’aquesta evolució, creix la proporció de cadenes de subministrament amb una cobertura global, la qual cosa dificulta l’optimització del seu disseny i gestió i fa sorgir o reforça la importància de conceptes com la resiliència o la robustesa. Així mateix, la creixent preocupació pel respecte pel medi ambient i la sostenibilitat es reflecteixen en el pes que progressivament han anat adquirint les recerques sobre el disseny i la gestió verdes de les cadenes de subministrament i sobre les CLSC (cadenes de subministrament de bucle tancat, concepte sorgit del desenvolupament de la logística inversa).

Actualment, el concepte de cadena d’aprovisionament, que inclou i supera els de direcció d’operacions i de logística, articula la recerca en matèria d’aprovisionament, producció, distribució i recuperació. Encara que, estrictament, el concepte de gestió de la cadena d’aprovisionament inclou el de la gestió de les operacions, el fet d’associar-hi la denominació del Programa de Doctorat proposat indica en quin aspecte de la gestió de la SC recau més èmfasi.

El personal investigador vinculat al programa posseeix una àmplia i reconeguda experiència docent, investigadora i en direcció de tesis, tot això en matèries relacionades amb les característiques del programa. D’altra banda, la participació d’aquest personal en convenis i projectes de recerca, així com les seves publicacions en revistes de qualitat contrastada, mostren la seva experiència en recerca en la temàtica pròpia del programa SCOM.

L’objectiu del Programa de Doctorat SCOM (Supply Chain & Operations Management) consisteix a fomentar i desenvolupar la recerca sobre la cadena de subministrament i contribuir així a la millora de l’eficiència, econòmica i mediambiental de les organitzacions.

Aquest programa dóna resposta a les necessitats de formació de personal altament qualificat en R+D+I, amb la finalitat de millorar l’eficiència i l’impacte mediambiental dels processos d’aprovisionament, producció, distribució, recuperació i remanufactura o reciclatge. El programa pot ser especialment útil en un entorn en què la indústria i la logística tinguin un pes especialment rellevant, com a Catalunya, però les necessitats de formació s’estenen a tots els països, i per tant el programa té una decidida vocació internacional.

Per la naturalesa del concepte de SC, la recerca en aquest àmbit admet una considerable varietat quant a la metodologia emprada, ja que l’objecte de la recerca pot ser l’elaboració de conceptes, la construcció de teories a partir d’una base empírica o la formalització de problemes de disseny i gestió de la SC (que pot estar o no orientada a la formulació i resolució de models matemàtics). L’activitat de recerca del personal acadèmic vinculat al programa ha donat lloc a resultats en totes les facetes esmentades en relació amb el disseny i la gestió de la cadena de subministrament i la direcció de les operacions en el seu si.

Informació general

Perfil d'acces

La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al programa de doctorat SCOM correspondrà a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat un màster en enginyeria industrial, enginyeria d’organització o logística/’supply chain’ (màster afí a l’àmbit científic del programa). A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per portar a terme una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Organització d'Empreses (PROMOTORA)
 • Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://ioc.upc.edu/ca/docencia/scom

CONTACTE:
Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB. Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 586
Correu electrònic: doctorat.scom.utgaeib@upc.edu

Convenis amb altres institucions

Hi ha un conveni de col·laboració entre l’Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM, Mèxic) i la UPC que inclou la realització, per part de l’IOC (una de les unitats promotores del Programa de Doctorat), d’un curs de Logística de quatre setmanes de durada. Aquest curs es fa cada mes de juliol. Així mateix, hi ha predisposició a col·laborar en temes de doctorat amb l’ITESM.

El grup col·labora habitualment amb investigadors internacionals, sigui en el marc de projectes o mitjançant estades de mobilitat (alguns professors van fer estades en centres d’investigació estrangers durant l’elaboració de la seva tesi doctoral). Entre aquests investigadors internacionals destaquen els següents: Dr. Salhi (Universitat de Kent, Regne Unit), Dr. Kubiak (Universitat de Newfoundland, Canadà), Dr. Dolgui (École des Mines de Sant-Étienne, França), Dr. Aghezzaf (Universitat de Gant, Bèlgica), Dra. Ana Barbosa-Povoa (Universitat de Lisboa, Portugal).

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al programa de doctorat SCOM correspondrà a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat un màster en enginyeria industrial, enginyeria d’organització o logística/’supply chain’ (màster afí a l’àmbit científic del programa). A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

El programa porta a terme admissions en els períodes establerts a aquest efecte en el calendari acadèmic. Cada sol·licitud d’admissió serà estudiada i avaluada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat d’acord amb els criteris que s’inclouen a continuació. Aquests criteris serviran per prioritzar les sol·licituds en el cas que la demanda de places sigui superior a l’oferta. En qualsevol cas, la puntuació mínima per a l’admissió és de 60 sobre 100.

Adequació del títol:

Enginyeria d’organització, enginyeria industrial o logística/’supply chain’: 30 punts.

Altres enginyeries i amb formació en temes afins: 20 punts.

Altres enginyeries i sense formació en temes afins: fins a 15 punts.

Altres títols: fins a 10 punts.

Universitat d’origen:

Universitats situades en el primer tercil en algun dels rànquings internacionals de referència: 30 punts.

Universitats presents en algun dels rànquings internacionals de referència: entre 10 i 20 punts.

Universitats no presents en els rànquings internacionals de referència: 0 punts.

Expedient acadèmic:

Equivalent a A: 25 punts.

Equivalent a B: 10 punts.

Equivalent a C o inferior: 0 punts.

Experiència en recerca:

Experiència i autoria o coautoria de publicacions científiques (articles o congressos): entre 5 i 10 punts.

Experiència en recerca, sense publicacions: entre 2 i 4 punts.

Sense experiència en recerca: 0 punts.

Adequació dels interessos de recerca dels temes o línies de recerca prioritaris del programa (0-5 punts):

El tema d’interès coincideix amb un dels de la llista: 5 punts.

El tema d’interès està relacionat amb algun dels de la llista: 2 punts.

El tema d’interès no es correspon amb cap dels de la llista: 0 punts.

• Disseny i gestió de la cadena de subministrament

• Organització d’operacions (’operations management’)

• Planificació agregada integrada de l’empresa

• Disseny i equilibrat de línies de muntatge

• Organització del temps de treball

• ’Scheduling’

• Logística urbana, logística inversa (logística verda) i logística portuària

• Sistema de suport a la decisió en energia sostenible

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del Programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Els doctorands sense formació prèvia en recerca hauran de cursar (a partir del moment en que la matrícula sigui possible) i superar una de les assignatures següents:

• Introducció a la Recerca en l’Enginyeria d’Organització, del Màster Universitari en Enginyeria d’Organització de l’ETSEIB
• Seminaris de Recerca en l’Enginyeria d’Organització, del Màster Universitari en Enginyeria d’Organització de la ETSEIAAT
• Introducció a la Investigació en la Cadena de Subministrament, del Màster Universitari en Supply Chain, Transport i Mobilitat de l’ETSEIB/ETSECCPB

Així mateix, en funció del perfil d’ingrés dels doctorands i del tema de recerca, el director o la directora poden proposar a la Comissió Acadèmica el seguiment i superació, per part dels doctorands, d’una o més assignatures d’algun dels màsters més relacionats (MU en Enginyeria d’Organització i MU en Supply Chain, Transport i Mobilitat). La Comissió Acadèmica valorarà cada cas.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Cursos i seminaris (específics del programa).
Hores: 24.
Caràcter: optativa.

Activitat: Publicacions.
Hores: 150.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 480.
Caràcter: optativa.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter: optativa.

Activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

El Departament d’Organització d’Empreses, una de les unitats promotores del programa, disposa d’un seminari, una biblioteca i una sala d’ordinadors en què els doctorands poden treballar. L’Institut d’Organització i Control, l’altra unitat promotora, disposa d’aula seminari, biblioteca i laboratoris amb equips suficients per desenvolupar les tesis doctorals (Laboratori de Logística, Laboratori de Robòtica i Laboratori de Control).

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

Darrera actualització: 18/05/2024 04:45:19.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 18/05/2024 04:30:30.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 18/05/2024 05:00:51.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:ANDREU CASAS, ENRIC
Títol:Multi-manned Assembly Line Balancing Problem con tiempos de proceso dependientes (MALBP-DTT)
Data lectura:15/12/2023
Director/a:PASTOR MORENO, RAFAEL
Codirector/a:GARCÍA VILLORIA, ALBERTO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Multi-manned assembly line balancing problem with dependent task times: a heuristic based on solving a partition problem with constraints
Andreu, E.; García-Villoria, A.; Pastor, Rafael
European journal of operational research, ISSN: 0377-2217 (JCR Impact Factor-2022: 6.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

AUTOR/A:GALLEGUILLOS POZO, ROSA ELIZABETH
Títol:Diseño de sistemas de electrificación autónomos para comunidades rurales considerando incertidumbre en la estimación de la demanda.
Data lectura:19/06/2023
Director/a:DOMÉNECH LÉGA, BRUNO
Codirector/a:FERRER MARTI, LAIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Design of stand-alone electrification systems using fuzzy mathematical programming approaches
Galleguillos, R.; Domenech, B.; Ferrer-Martí, L.; Pastor, Rafael
Energy, ISSN: 0360-5442 (JCR Impact Factor-2021: 8.857; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Balancing cost and demand in electricity access projects: case studies in Ecuador, Mexico and Peru
Galleguillos, R.; Domenech, B.; Ferrer-Martí, L.; Pastor, Rafael
Mathematics, ISSN: 2227-7390 (JCR Impact Factor-2022: 2.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2022
Article en revista

Incorporación de la lógica difusa en modelos de electrificación para comunidades rurales
12th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management, XII Congreso de Ingeniería de Organización
Data de presentació: 12/07/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AGUILAR GAMARRA, HARRY - NICK
Títol:Equilibrado de líneas de montaje en paralelo con estaciones multilínea y dimensionado de buffers
Data lectura:18/11/2022
Director/a:PASTOR MORENO, RAFAEL
Codirector/a:GARCÍA VILLORIA, ALBERTO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A survey of the parallel assembly lines balancing problem
Aguilar, H.; García-Villoria, A.; Pastor, Rafael
Computers & operations research, ISSN: 0305-0548 (JCR Impact Factor-2020: 4.008; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Existence and sizing of buffers in parallel assembly lines with multi-line workstations and different cycle times
Aguilar, H.; Pastor, Rafael; García-Villoria, A.
Dyna management, ISSN: 2340-6585 (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 21/04/2021
Article en revista

Mathematical models for buffer sizing problems in parallell assembly lines with multi-line stations and different cycle times
Aguilar, H.; García-Villoria, A.; Pastor, Rafael
Dyna (Bilbao), ISSN: 1989-1490 (JCR Impact Factor-2021: 2.07; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/11/2021
Article en revista

AUTOR/A:JUANPERA GALLEL, MARC
Títol:Methodology for the evaluation and design of projects considering multiple criteria and uncertainty. Application to the development of energy projects in rural areas
Data lectura:20/12/2021
Director/a:PASTOR MORENO, RAFAEL
Codirector/a:FERRER MARTI, LAIA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A novel method for integrated multicriteria decision-making with uncertainty: A case study on sustainable agriculture in Colombia
IntechOpen
Data de publicació: 08/09/2022
Capítol en llibre

Investment planning in multi-vector energy systems: definition of key performance indicators
IET The Institution of Engineering and Technology, ISSN: 2515-0855
Data de publicació: 26/04/2020
Article en revista

Multicriteria-based methodology for the design of rural electrification systems. A case study in Nigeria
Juanpera, M.; Blechinger, P.; Ferrer-Martí, L.; Hoffmann, M.; Pastor, Rafael
Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2020: 14.982; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

Ad-hoc heuristic for design of wind-photovoltaic electrification systems, including management constraints
García-Villoria, A.; Domenech, B.; Ferrer-Martí, L.; Juanpera, M.; Pastor, Rafael
Energy, ISSN: 0360-5442 (JCR Impact Factor-2020: 7.147; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Renewable-based electrification for remote locations. Does short-term success endure over time? A case study in Peru
Juanpera, M.; Domenech, B.; Ferrer-Martí, L.; Garzón, A.; Pastor, Rafael
Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2021: 16.799; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Methodology for integrated multicriteria decision-making with uncertainty: Extending the compromise ranking method for uncertain evaluation of alternatives
Juanpera, M.; Domenech, B.; Ferrer-Martí, L.; García-Villoria, A.; Pastor, Rafael
Fuzzy sets and systems, ISSN: 0165-0114 (JCR Impact Factor-2021: 4.462; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Strengthening the sustainability of rural electrification projects: Renewable energy, management models and energy transitions in Peru, Ecuador and Bolivia
Lillo, P.; Ferrer-Martí, L.; Juanpera, M.
Energy research & social science, ISSN: 2214-6296 (JCR Impact Factor-2021: 8.514; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Multi-stage optimization of rural electrification planning at regional level considering multiple criteria. Case study in Nigeria
Juanpera, M.; Ferrer-Martí, L.; Pastor, Rafael
Applied energy, ISSN: 0306-2619 (JCR Impact Factor-2022: 11.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/05/2022
Article en revista

A multi-objective optimization approach for the design of stand-alone electrification systems based on renewable energies
Ponsich, A.; Domenech, B.; Ferrer-Martí, L.; Juanpera, M.; Pastor, Rafael
Expert systems with applications, ISSN: 0957-4174 (JCR Impact Factor-2022: 8.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2022
Article en revista

A robust multicriteria analysis for the post-treatment of digestate from low-tech digesters. Boosting the circular bioeconomy of small-scale farms in Colombia
Juanpera, M.; Ferrer-Martí, L.; Diez Montero, Ruben; Ferrer, I.; Castro, L.; Escalante, H.; Marianna Garfi'
Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2022: 15.9; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2022
Article en revista

Procedure for an effective quick and targeted distribution of product to final beneficiaries by a social food bank
Juanpera, M.; Fernández-Novell, J.M.; Soler-Noguera, A.; Santos, M. A; Carpintero, D.; Ferrer-Martí, L.; Pastor, Rafael
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/10/2022
Article en revista

MILP model for the mid-term production planning in a chemical company with non-constant consumption of raw materials. An industrial application
Adrio, G.; García-Villoria, A.; Juanpera, M.; Pastor, Rafael
Computers & chemical engineering, ISSN: 0098-1354 (JCR Impact Factor-2021: 7.6
Data de publicació: 09/2023
Article en revista

Is switching to solar energy a feasible investment? A techno-economic analysis of domestic consumers in Spain
Codina, E.; Domenech, B.; Juanpera, M.; Palomo, L.; Pastor, Rafael
Energy policy, ISSN: 1873-6777 (JCR Impact Factor-2022: 9.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2023
Article en revista

Ranking projects in regional electrification plans considering technical and social criteria. Case study in Mexico
Gómez-Hernández, D.; Domenech, B.; Juanpera, M.; Ferrer-Martí, L.
Energy for sustainable development: the journal of the international energy initiative, ISSN: 0973-0826 (JCR Impact Factor-2022: 7.6
Data de publicació: 12/2023
Article en revista

Fuzzy multicriteria analysis for hesitant evaluation of stand-alone electrification systems
14th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management and XXIV Congreso de Ingeniería de Organización
Data de presentació: 09/07/2020
Presentació de treball en congressos

An e-constraint method for the multi-objective optimization of stand-alone electrification systems for isolated communities
14 International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
Data de presentació: 09/07/2020
Presentació de treball en congressos

Proyectos de electrificación rural con energías renovables para la docencia en Ingeniería
XI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
Data de presentació: 02/07/2021
Presentació de treball en congressos

Interactive multicriteria optimizer for designing microgrid wind-pv electrification systems considering management constraints
3rd International Conference on Solar Technologies & Hybrid Mini Grids to improve energy access
Data de presentació: 15/09/2021
Presentació de treball en congressos

Workers-stations assignment in second-hand clothes-processing line with high absenteeism from workers
32nd European Conference on Operational Research
Data de presentació: 06/07/2022
Presentació de treball en congressos

Optimizing the composition of baskets in a social food pantry
32nd European Conference on Operational Research
Data de presentació: 05/07/2022
Presentació de treball en congressos

Methodology for integrated multicriteria decision-making with uncertainty (MIMDU) for robust analysis. Case study about agricultural efficiency in Colombia
16th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management / XXVI Congreso de Ingeniería de Organización
Data de presentació: 06/07/2022
Presentació de treball en congressos

A pruning tool for the multi-objective optimization of autonomous electrification systems
16th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management / XXVI Congreso de Ingeniería de Organización
Data de presentació: 07/07/2022
Presentació de treball en congressos

Solution for a fast and equitable delivery of food products in a social distribution entity
26th International Congress on Project Management and Engineering = XXVI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos
Data de presentació: 07/07/2022
Presentació de treball en congressos

Optimizing the logistics of food distribution by social food pantries considering technical and social criteria
13th International Conference on Computational Logistics
Data de presentació: 22/09/2022
Presentació de treball en congressos

Food banks in a complex reality: Multi-objective optimization of nutritional composition of food baskets
17th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management / XXVII Congreso de Ingeniería de Organización
Data de presentació: 07/07/2023
Presentació de treball en congressos

Electricity distribution among users of an energy community: calculation of repartition coefficients under social scenarios
17th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management / XXVII Congreso de Ingeniería de Organización
Data de presentació: 06/07/2023
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
15/01/202414/01/2027ERASMUS-EDU-2023-CBHE Empower LA HE for Inclusion and STEAM AttractionEURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
15/12/202314/12/2024Assesorament i suport tècnic en el Control d'un Filtre Actiu trifàsic i de 4 filsVECTORTECH SLU
16/06/202331/07/2023Contrato de colaboración para dar apoyo técnico a la empresa MASATS en el estudio del impacto de los sistemas de frenado automático en autobuses urbanos.S.A.MASATS-TRANSPORTS GENERALS
01/06/202331/05/2025Optimització de la distribució social d’aliments: millora de la nutrició de persones en situació de vulnerabilitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/05/202330/04/2026Renforcer les mécanismes nationaux et régional d’assurance qualité par un processus conjoint d’évaluation et d’accréditation, ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-3101083175Commission of European Communities
15/02/202314/02/2026Capacity Building in Higher Education ERASMUS+ project, Modernising Digital Education in Energy Transition for Circular Economy in Latin America. ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2 (101081473)Commission of European Communities
01/01/202331/12/2025Resilient manufacturing lines based on smart handling systemsCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Assessment and implementation of Agriculture and Life Science Universities' first Gender Equality plans in Widening Countries. HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01 Coordination and Support Action 101094158Commission of European Communities
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
01/09/202228/02/2026AI-Powered Manipulation System for Advanced Robotic Service, Manufacturing and ProstheticsCommission of European Communities
01/09/202231/08/2026Control avanzado de convertidores de fuente de corriente (CSI) monofásicos y trifásicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202230/11/2025Industrial Cluster FLEXibility platform for sustainable FACTories to reduce CO2 emissions and to enable the Energy TransitionCommission of European Communities
01/06/202231/05/2023Eines d’ajuda a la presa de decisions per entitats en contextos d’economia circular i social IIl IICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Pla social VEX RoboticsCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Herramientas de planificación y evaluación de proyectos de electrificación rural a escala regional II.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Casos d’estudi docents sobre projectes de desenvolupament destinats a màsters en enginyeria.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/05/202230/04/2025CONVENIO DE CÁTEDRA VANDERLANDE INDUSTRIES ESPAÑA, S.A.U.-UPCVANDERLANDE INDUSTRIES ESPAñA, SA
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
31/12/202131/12/2021Microgrid Optimizer
30/10/202130/06/2024Ampliación del contracto de colaboración para la realización de análisis de estabilidad y diseño de algoritmos de control para convertidores de electrónica de potenciaUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
01/10/202130/09/2024Movilidad en la ciudad del futuro. Preparar a las ciudades para la nueva movilidad 2030 a través de las 4 universidades politécnicas españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Capacidades Intrínsecas para Robots Co-trabajadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/07/202114/07/2023Conveni ASEPEYOASEPEYO
01/03/202128/02/2025Industrial Doctorate Training Network on Future Wireless Connected and Automated Industry enabled by 5GCommission of European Communities
15/01/202114/01/2024Europe-Brazil-Bolivia-Cuba Capacity Building using globally available digital learning modulesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2021WUM- Women in Urban Mobility (WUM).EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202127/05/2022Eines per l’ajuda a la presa de decisions per entitats en contextos d’economia circular i socialCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL A ESCALA REGIONALCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
20/12/202022/12/2022Power Factor Conditioner. 230V 400WPOWER INNOTECH
01/12/202030/11/2024Nou Model Integrat de Distribució Urbana de Mercaderies a la ciutat de Barcelona: convivint amb l’espai públicAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/10/202030/06/2021Power Supplies ControlUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
12/10/202031/12/2020Global University Entrepreneurial Spirit Students' SurveyErnst & Young
20/09/202010/05/2021Suport tècnic ELIX POLYMERSITHINKUPC, S.L.
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/202031/12/2020EIT InnoEnergy Introductory course on Technical Project ManagementEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/06/202031/05/2021Desenvolupament d'eines per a l'avaluació de projectes energètics IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
02/03/202026/07/2020Assessorament en la creació d’un algorisme d’optimització del sistema de planificació a curt terminiITHINKUPC, S.L.
01/03/202028/02/2021Development of multi-criteria tools for the design of electrical systems under extreme climatic conditions in IndonesiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/202031/12/2021Red Nacional de AutomáticaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/202031/12/2020PRO-MaaSEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
04/11/201920/04/2020Creació d'algoritme d'optimitació de procés de fabricació d'una planta de produccióITHINKUPC, S.L.
16/09/201925/09/2023Customer Quality 4.0.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201930/11/2020Desarrollo de herramientas para la simulación y optimización del vaciado de piscinas de combustible gastado de centrales nuclearesEndesa Generación, S.A.
30/04/201929/04/2024Formació en logísitca per estudiants del Tecnológico de MonterreyInstituto tecnológico de estudios s
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d'eines per a l'avaluació de projectes energèticsCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/01/201930/09/2022Optimización de la Producción en talleres híbridos enlazados por unidades en secuenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Optimización de Microrredes con Energías Renovables bajo Incertidumbre y Futura Integración a la RedAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Assessorament pel disseny i posterior implementació en microporcessadors d'algorismes digitals pel control d'altres prestacions per a fonts d'alimentacióPOWER INNOTECH
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
15/01/202414/01/2027ERASMUS-EDU-2023-CBHE Empower LA HE for Inclusion and STEAM AttractionEURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
15/12/202314/12/2024Assesorament i suport tècnic en el Control d'un Filtre Actiu trifàsic i de 4 filsVECTORTECH SLU
16/06/202331/07/2023Contrato de colaboración para dar apoyo técnico a la empresa MASATS en el estudio del impacto de los sistemas de frenado automático en autobuses urbanos.S.A.MASATS-TRANSPORTS GENERALS
01/06/202331/05/2025Optimització de la distribució social d’aliments: millora de la nutrició de persones en situació de vulnerabilitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/05/202330/04/2026Renforcer les mécanismes nationaux et régional d’assurance qualité par un processus conjoint d’évaluation et d’accréditation, ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-3101083175Commission of European Communities
15/02/202314/02/2026Capacity Building in Higher Education ERASMUS+ project, Modernising Digital Education in Energy Transition for Circular Economy in Latin America. ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2 (101081473)Commission of European Communities
01/01/202331/12/2025Resilient manufacturing lines based on smart handling systemsCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Assessment and implementation of Agriculture and Life Science Universities' first Gender Equality plans in Widening Countries. HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01 Coordination and Support Action 101094158Commission of European Communities
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
01/09/202228/02/2026AI-Powered Manipulation System for Advanced Robotic Service, Manufacturing and ProstheticsCommission of European Communities
01/09/202231/08/2026Control avanzado de convertidores de fuente de corriente (CSI) monofásicos y trifásicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202230/11/2025Industrial Cluster FLEXibility platform for sustainable FACTories to reduce CO2 emissions and to enable the Energy TransitionCommission of European Communities
01/06/202231/05/2023Eines d’ajuda a la presa de decisions per entitats en contextos d’economia circular i social IIl IICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Pla social VEX RoboticsCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Herramientas de planificación y evaluación de proyectos de electrificación rural a escala regional II.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Casos d’estudi docents sobre projectes de desenvolupament destinats a màsters en enginyeria.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/05/202230/04/2025CONVENIO DE CÁTEDRA VANDERLANDE INDUSTRIES ESPAÑA, S.A.U.-UPCVANDERLANDE INDUSTRIES ESPAñA, SA
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
31/12/202131/12/2021Microgrid Optimizer
30/10/202130/06/2024Ampliación del contracto de colaboración para la realización de análisis de estabilidad y diseño de algoritmos de control para convertidores de electrónica de potenciaUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
01/10/202130/09/2024Movilidad en la ciudad del futuro. Preparar a las ciudades para la nueva movilidad 2030 a través de las 4 universidades politécnicas españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Capacidades Intrínsecas para Robots Co-trabajadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/07/202114/07/2023Conveni ASEPEYOASEPEYO
01/03/202128/02/2025Industrial Doctorate Training Network on Future Wireless Connected and Automated Industry enabled by 5GCommission of European Communities
15/01/202114/01/2024Europe-Brazil-Bolivia-Cuba Capacity Building using globally available digital learning modulesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2021WUM- Women in Urban Mobility (WUM).EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202127/05/2022Eines per l’ajuda a la presa de decisions per entitats en contextos d’economia circular i socialCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL A ESCALA REGIONALCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
20/12/202022/12/2022Power Factor Conditioner. 230V 400WPOWER INNOTECH
01/12/202030/11/2024Nou Model Integrat de Distribució Urbana de Mercaderies a la ciutat de Barcelona: convivint amb l’espai públicAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/10/202030/06/2021Power Supplies ControlUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
12/10/202031/12/2020Global University Entrepreneurial Spirit Students' SurveyErnst & Young
20/09/202010/05/2021Suport tècnic ELIX POLYMERSITHINKUPC, S.L.
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/202031/12/2020EIT InnoEnergy Introductory course on Technical Project ManagementEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/06/202031/05/2021Desenvolupament d'eines per a l'avaluació de projectes energètics IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
02/03/202026/07/2020Assessorament en la creació d’un algorisme d’optimització del sistema de planificació a curt terminiITHINKUPC, S.L.
01/03/202028/02/2021Development of multi-criteria tools for the design of electrical systems under extreme climatic conditions in IndonesiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/202031/12/2021Red Nacional de AutomáticaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/202031/12/2020PRO-MaaSEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
04/11/201920/04/2020Creació d'algoritme d'optimitació de procés de fabricació d'una planta de produccióITHINKUPC, S.L.
16/09/201925/09/2023Customer Quality 4.0.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201930/11/2020Desarrollo de herramientas para la simulación y optimización del vaciado de piscinas de combustible gastado de centrales nuclearesEndesa Generación, S.A.
30/04/201929/04/2024Formació en logísitca per estudiants del Tecnológico de MonterreyInstituto tecnológico de estudios s
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d'eines per a l'avaluació de projectes energèticsCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/01/201930/09/2022Optimización de la Producción en talleres híbridos enlazados por unidades en secuenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Optimización de Microrredes con Energías Renovables bajo Incertidumbre y Futura Integración a la RedAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Assessorament pel disseny i posterior implementació en microporcessadors d'algorismes digitals pel control d'altres prestacions per a fonts d'alimentacióPOWER INNOTECH
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

  Acreditació

    Indicadors