Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Ciències del Mar

Ciències del Mar

El Doctorat en Ciències del Mar és un Programa Interuniversitario en el que hi participen la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, i també per 3 centres del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Institut de Ciències del Mar (ICM), el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB) i el Centre d'Investigació i Desenvolupament (CID). El programa ha estat verificat positivament per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) (juliol de 2013) i pel Consejo de Universidades (setembre de 2013).

Les ciències de la mar, com tants altres àmbits científics i tècnics, estan immerses en un ràpid procés de canvi relacionat amb la seva pròpia naturalesa (hi ha qui les defineix com “un lloc de trobada de totes les disciplines científiques”), però també amb l’elevat nivell de desenvolupament i innovació inherent a la majoria de les seves activitats. Per tant, es fa necessari completar, actualitzar i aprofundir la formació dels alumnes de màster, tant en l’àmbit de les ciències de la mar en si com en les disciplines que hi convergeixen (enginyeria civil, enginyeria naval, geologia, biologia, física, química, matemàtiques). Aquesta és la millor via per assegurar una formació adequada dels futurs professionals en aquest àmbit, del qual sorgeixen contínuament activitats emergents, com l’explotació d’energies renovables marines (inexistent fins fa ben poc al nostre país) o la prospecció de recursos minerals i energètics en aigües profundes i ultraprofundes.

El Doctorat en Ciències del Mar de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, coordinadora) combina elements formatius avançats i flexibles amb una massa crítica d’investigadors i tècnics reconeguts, un conjunt d’infraestructures de primer nivell (tant de laboratori com al mar), una activitat científica rellevant i una activitat socioeconòmica lligada al mar altament significativa. Per això, constitueix el millor marc per guiar i dirigir els alumnes interessats a completar la seva formació confeccionant una tesi doctoral en aquest àmbit.

La tradició de col·laboració fructífera i eficaç entre les dues institucions que ofereixen conjuntament aquest doctorat des de 1985, així com el nombre de tesis presentades, les seves qualificacions i les publicacions internacionals associades, avalen la fortalesa i el grau de compenetració assolits en els seus plantejaments formatius i científics i la seva capacitat per continuar formant adequadament els futurs doctors en aquest àmbit. En el marc espanyol, la UB gaudeix d’una posició de lideratge en ciències experimentals, mentre que la UPC destaca en el camp de l’enginyeria. Les dues universitats, i en particular els centres i grups de recerca que donen suport aquest programa, ocupen una posició destacada en els rànquings internacionals de manera sistemàtica. La UB és la primera d’Espanya en física, química, enginyeria química, ciències biològiques, ciències de la terra i mediambientals. La UPC és la primera en enginyeria i la segona en matemàtiques. En els rànquings internacionals com el de Xangai, les dues universitats ocupen llocs destacats, en concret la UB, primera a nivell nacional. Així mateix, cal destacar la inclusió de la UPC en el rànquing 50 under 50, que inclou les 50 millors universitats joves a nivell mundial. Els projectes d’investigació conjunts (tant nacionals com europeus) de les dues institucions en l’àmbit de les ciències del mar es troben a la frontera del coneixement. Aquesta circumstància queda clarament il·lustrada pel reconeixement ben aviat del Barcelona Knowledge Campus (BKC) com a campus internacional d’excel·lència conjunt, en el si del qual les disciplines que convergeixen en l’àmbit de les ciències de la mar són dominants. Es demostra així l’alt grau de competitivitat (també en projectes amb una baixa taxa d’èxit, com els europeus) de les dues universitats que donen suport a aquest Doctorat i dels seus investigadors. La UB i la UPC i els seus departaments i grups implicats ofereixen a l’alumnat l’enfocament pluridisciplinari necessari per assegurar la seva formació en les diferents branques de les ciències de la mar (biologia, geologia, física, química, enginyeria i gestió), circumstància que ve afavorida per l’oportunitat que se’ls ofereix d’implicar-se en projectes i contractes de recerca actius. Així mateix, l’extensa xarxa de col·laboracions externes, que inclouen el CSIC, l’IEO i altres organismes públics i privats de recerca, es concreta també en oportunitats addicionals que permeten als doctorands trobar el millor acomodament i referència científica en funció de la línia temàtica escollida. Es dona la circumstància que a Catalunya, i especialment a Barcelona, hi ha una de les més grans i més riques concentracions d’universitats i centres de recerca en l’àmbit marí d’Espanya, el caràcter complementari dels quals es revela tant en les infraestructures disponibles com en el capital humà. Tant l’oferta, com l’enfocament i les capacitats són com a mínim comparables, i sovint superiors, a les dels programes de doctorat en ciències del mar d’universitats europees i nord-americanes. En concret, la situació de Barcelona, amb les universitats promotores d’aquest Doctorat, els centres del CSIC i el Port de Barcelona, a més d’altres factors rellevants, només té equivalent a Europa en la Universitat de Southampton i el National Oceanography Centre (NOC), l’eix Kiel-Bremen (Geomar i Marum) i Brest (IFREMER i Universitat de Bretanya Occidental).

La UB i la UPC mantenen col·laboracions estretes amb els centres esmentats, així com amb molts altres a Europa, tant en el marc de projectes d’investigació com en els formatius (p. ex., Màster Erasmus Mundus COMEM amb les universitats de Delft, Trondheim i Southampton, o el Research Training Network EURODOM sobre European Deep Ocean Margins, ja finalitzades). Per part de la UB, són particularment sòlides les col·laboracions en investigació marina de frontera amb el NOC, l’IFREMER, l’Institut Holandès per a l’Estudi del Mar (NIOZ), el Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), GEOMAR, l’Institut per les Ciències Marines Italià (Ismar), l’Institut Alfred Wegener, la Universitat de Tromso, la Universitat Nacional d’Irlanda, l’Institut Hidrogràfic de Portugal, la Universitat de Gant, l’Institut Max Plank i la Universitat de Bremen, per citar-ne només uns pocs. Per part de la UPC, assenyalem les col·laboracions amb el NOC i la HR Wallingford del Regne Unit, Deltares dels Països Baixos, DHI de Dinamarca i IFREMER, el Servei Hidrogràfic i Oceanogràfic de la Marina (Shom) i Météo France de França. Aquesta àmplia xarxa de col·laboracions amb institucions europees en projectes de recerca, activitats formatives i altres activitats permet contrastar de manera contínua el nivell i la competitivitat del Programa de Doctorat ofert amb els que es realitzen en institucions i aliances similars de la Unió Europea, i, addicionalment, establir relacions de cooperació concretes intercanviant tant professors (habitualment en el marc dels ajuts de mobilitat) com investigacions i doctorands, amb una tendència creixent cap a la realització de tesis cotutelades conjuntes i, en tot cas, amb beneficis clars i un marc de referència internacional per a tots els doctorands.

Dins d’aquest marc, el principal objectiu del Doctorat en Ciències del Mar, de caràcter interuniversitari, és mantenir dins dels millors estàndards internacionals la formació dels alumnes provinents de màsters relacionats amb aquest àmbit. Entre aquests, cal esmentar explícitament el de Ciències del Mar, Oceanografia i Gestió del Medi Marí (també conjunt entre UB i UPC). Tots dos títols són la més recent plasmació d’un esforç formatiu de llarg recorregut, iniciat als anys vuitanta amb l’oferiment conjunt de cursos de doctorat i que culmina amb la participació en la docència del Màster Interuniversitari que la UB i la UPC ofereixen també conjuntament des fa ja sis anys. Com a resultat, tant el Màster com el Programa de Doctorat han rebut des de la seva implantació les etiquetes de qualitat ministerials. El Doctorat, en concret, gaudeix de la Menció cap a l’Excel·lència des de l’any 2010 (MEE2011-0703: 2011, 2012, 2013) i ha estat distingit anteriorment amb la Menció de Qualitat des de l’any 2003 (MCD2003-00141: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).

El Programa de Doctorat permet als doctorands endinsar-se en els últims avenços en ciències del mar a través de professors i investigadors propis i visitants (per mobilitat o amb motiu dels projectes d’investigació que es desenvolupen en les dues institucions). Això permet a l’alumnat una actualització i un contrast permanent de la seva formació i dels progressos en la realització de la tesi, entesa com el seu primer, i per això més important, projecte de recerca, que ha de saber conduir i portar a bon terme amb el suport del seu director o directora i tutor o tutora assignats. També s’ofereixen a l’alumnat la riquesa i beneficis de la interdisciplinarietat dels departaments i grups de les dues institucions que donen suport al Doctorat. A títol il·lustratiu, destaca la participació en campanyes oceanogràfiques amb grans vaixells (observacions, mesuraments, mostrejos in situ, adquisició de dades geofísiques); els seminaris de presa de mesures de camp a la zona costanera i a la plataforma continental; l’aprenentatge del processament i visualització de grans volums de dades (batimètrics, geofísics, oceanogràfics o d’una altra índole); el desenvolupament de models numèrics (onatge, transport de sediment) o les anàlisis de gestió integrada (zones costaneres, llit marí), de manera que els usos del llit marí, el coneixement i explotació sostenible dels recursos marins, l’avaluació de la qualitat de les aigües i l’ecosistema, i la gestió dels àmbits costaner i marí estan en el nucli del Programa de Doctorat. Tot això comporta naturalment l’ús de fonts d’informació i tipologies de dades i mostres molt diverses (des d’imatges de satèl·lit fins a microorganismes i partícules sedimentàries) i a escales espacials i temporals altament diversificades, si bé cada doctorand o doctoranda es centrarà en els més apropiats per al desenvolupament de la seva tesi.

Tot això convergeix en una caracterització de la dinàmica i la salut de la nostra costa, tant a la zona terrestre com a la marina, que s’ha convertit en una necessitat imperiosa per a Catalunya i, per extensió, per a Espanya, ja que ambdues depenen de la franja costanera tant pel que fa a percentatge del producte interior brut que aquesta genera, com al volum de població que acull. Igualment, el coneixement de les variables (naturals o antropogèniques) que influeixen en el rendiment pesquer és altament rellevant des d’un punt de vista tant social com de gestió, atès l’impacte causat per les activitats pesqueres i les amenaces de futur que pengen sobre el sector. Per això, la formació en la dinàmica de poblacions i la caracterització genètica d’organismes, explotats i no explotats és altament necessària. El nostre país també necessita experts formats en els riscos marins, com els generats pels recents tsunamis i temporals catastròfics. Finalment, tampoc es pot prescindir d’especialistes en la prospecció de la llera i el subsòl marins, font cada vegada més important d’hidrocarburs i reservori de recursos potencials extraordinàriament importants, com els hidrats de gas. A tot això cal afegir-hi la presència creixent d’infraestructures rígides al nostre litoral, les quals en modifiquen les característiques i produeixen un ampli ventall d’impactes.

Els exemples anteriors (així com molts altres que es podrien citar) posen en relleu la conveniència de desenvolupar un plantejament formatiu i investigador que prepari especialistes doctors en l’àmbit de les ciències del mar, de manera que ofereixi a les poblacions costaneres, i a la societat en general, els resultats d’aquestes investigacions mitjançant tesis i articles científics, entesos com a elements imprescindibles per millorar l’eficiència (i, per tant, la sostenibilitat) del desenvolupament dels nostres mars i costes. Per exemple, cal mantenir platges “suficients” sense generar costos econòmics o un impacte ambiental excessiu i generar valor afegit mitjançant les eines pròpies de l’oceanografia operacional per a la gestió de riscos a la zona costanera, per a l’extracció de recursos minerals i energètics del llit i el subsòl marí, per a la prevenció de riscos o per a la gestió de pesqueries.

El teixit social i industrial de Catalunya i Espanya necessita incorporar aquest coneixement avançat per assolir uns nivells d’eficiència que permetin enfrontar-se als desafiaments d’aquesta època econòmica tan convulsa i en un ecosistema marí sotmès a un alt nivell d’estrès, de manera que es puguin mitigar els impactes naturals i antropogènics a la zona costanera. Cal pensar, si no, en els contaminants orgànics persistents o en els microplàstics que han penetrat fins als llocs més remots de l’oceà global i en la seva cadena tròfica.

Aquest Programa de Doctorat Interuniversitari en Ciències del Mar abasta sis de les àrees prioritàries de recerca establertes a Catalunya. Més concretament:

• Medi ambient (on la zona costanera i les aigües marines properes a la costa representen una de les productivitats biològiques més grans i una de les concentracions de població i valor socioeconòmic més grans, en particular a la conca mediterrània);
• Sensibilitat al clima i la seva variació (atesa la importància i el paper equilibrador de la frontera mar-terra enfront dels impulsors climàtics, tant marins com terrestres); i
• L’espai (ja que en l’actualitat i en els anys vinents la major part de les observacions de variables ambientals a la franja costanera i al mar es faran a partir d’imatges i dades remotes, ja siguin d’avió, globus sonda o satèl·lit, tal com estableixen també les prioritats de recerca a la Unió Europea).

Així mateix, les ciències de la mar inclouen les àrees de:

• Transport (en el qual el marítim és un dels més energèticament eficients),
• materials (ja que la construcció de tot tipus de noves estructures mar endins requereix una anàlisi diferenciada de què es porta a terme per a construccions en terra ferma), i
• energies no renovables i renovables (a causa del gran impuls que aquestes últimes han experimentat en els últims anys en l’àmbit marí).

Així mateix, el Programa de Doctorat Interuniversitari en Ciències del Mar manté una íntima relació d’interès mutu amb el desenvolupament tecnològic en sentit ampli. En particular, en relació amb el disseny, construcció, verificació i ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), de vehicles dirigits i autònoms capaços de penetrar a l’interior de l’oceà, i de sistemes per a la realització de mesuraments i operacions ‘in situ’ al llit marí i el seu subsòl, fins a grans profunditats. Així, l’aplicació avançada de les TIC en el medi marí respon a la necessitat de transmetre informació a distància, tant per a la seva observació com per a la quantificació de riscos i processos diversos que hi tenen lloc. Serveixin com a exemple els LIDAR de boies oceanogràfiques de recent desenvolupament i els sistemes de detecció i alerta primerenca de tempestes i altres fenòmens geofísics.

Les àrees d’actuació abans esmentades són també prioritàries dins dels plans de desenvolupament estratègic de la UB i la UPC, com ho il·lustren infraestructures de recerca consolidades (p. ex., El canal d’onatge de la UPC o el ‘pool’ d’instruments de monitorització de l’entorn marí profund de la UB) i altres en desenvolupament (pàg. ex., el laboratori d’anàlisi no destructiva de mostres geològiques de la UB, pensat de manera molt particular per a l’estudi de testimonis de sediment extrets del fons marí).

El potencial de la UB i la UPC s’observa, en fi, en el nombre de projectes d’investigació competitius aconseguits en les últimes convocatòries i de contractes amb empreses, consorcis i administracions, en el reconeixement de la Generalitat de Catalunya als respectius grups de recerca consolidats (p. ex., els dels dos coordinadors d’universitat, vigents ininterrompudament des de 1994) o en el fet d’oferir als doctorands l’accés a grans instal·lacions, tant de la Unió Europea com instal·lacions cientificotècniques singulars (ICTS) espanyoles, per a la realització de treballs relacionats amb les seves tesis. En aquest sentit, podem esmentar com a exemples el ja al·ludit canal d’onatge de la UPC o els vaixells oceanogràfics de gran port gestionats per diferents organismes dels quals UB i UPC són usuaris principals. La creació de centres mixtos entre el CSIC, la UPC i la UB, o entre aquestes universitats i la Generalitat (tots ells vinculats a aquest Doctorat), mostra encara més el potencial de les institucions promotores i dels seus investigadors, així com l’existència de sinergies adequades per a la formació d’especialistes doctors en aquest àmbit. L’estratègia de recerca, desenvolupament i innovació de les dues institucions, i de les administracions i empreses que col·laboren amb ells, es beneficia d’aquest Programa de Doctorat (mitjançant la generació de nous especialistes i de resultats d’investigació transferibles) i, al revés, el Doctorat es beneficia de l’existència de l’entramat científic, social i econòmic que facilita la generació de noves idees i genera interaccions fructíferes per a la investigació i, en algunes ocasions, per al seu finançament.

Els resultats obtinguts en els més de vint anys de doctorat conjunt en Ciències del Mar entre les dues institucions, tant en termes de tesis, articles i projectes de recerca com en termes de valor formatiu afegit i retorn a la societat, justifiquen de sobres la present proposta, avalada a més per unes ràtios de tesis per nombre d’alumnes matriculats, de beques aconseguides i de nombre de publicacions en revistes amb factor d’impacte molt notable. Aquestes fortaleses han estat reconegudes, entre d’altres, per països llatinoamericans com el Brasil, Xile o Mèxic, que prioritzen o atorguen caràcter excloent a aquest programa a la concessió de beques per a la realització de tesis doctorals en ciències del mar a Espanya pels seus ciutadans, fet que mostra també la molt positiva percepció exterior d'aquest en el món hispanoparlant.

Altres Universitats

Universitat de Barcelona

COORDINADOR/A

Sanchez-Arcilla Conejo, Agustin

CONTACTE

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 016 497
Correu electrònic: doctorat.CMAR.camins@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat en Ciències del Mar està dirigit a estudiants amb una sòlida formació a nivell de grau i màster, d’acord amb el que especifica el Reial decret 99/2011, en l’àmbit de les ciències del mar o en àmbits relacionats.

Està, per tant, dirigit també a estudiants provinents de titulacions en els àmbits de la biologia, la geologia, les ciències ambientals, la física, la química, les matemàtiques, la geografia i àmbits afins. És també un programa concebut i dissenyat per i per a enginyers, preferentment de l’àmbit de les enginyeries civil i naval, obert igualment als enginyers industrials, de telecomunicacions i arquitectes. També hi són benvinguts els estudiants amb una titulació equivalent atorgada per una universitat estrangera.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostraran les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la investigació científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte d’investigació amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per a realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en el qual es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, si s’escau, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

El Programa de Doctorat Interuniversitari en Ciències del Mar està en relació amb algunes de les institucions que concedeixen beques internacionals, europees o espanyoles. Per a qualsevol informació addicional, els doctorands poden contactar directament amb el seu director o directora de tesi i, si no, amb el tutor o la tutora que se’ls assigni a l’inici de la seva formació de doctorat. Més precisions sobre aquest tema es poden sol·licitar a les escoles de doctorat de les dues universitats o a través d’un contacte directe amb els responsables administratius del programa.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:

Universitat de Barcelona


UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (PROMOTORA)
 • Laboratori d'Enginyeria Marítima
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/ciencies-mar

CONTACTE:

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 016 497
Correu electrònic: doctorat.CMAR.camins@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Convenio colaboración_UB_UPC Ciencias del Mar.pdf

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat en Ciències del Mar està dirigit a estudiants amb una sòlida formació a nivell de grau i màster, d’acord amb el que especifica el Reial decret 99/2011, en l’àmbit de les ciències del mar o en àmbits relacionats.

Està, per tant, dirigit també a estudiants provinents de titulacions en els àmbits de la biologia, la geologia, les ciències ambientals, la física, la química, les matemàtiques, la geografia i àmbits afins. És també un programa concebut i dissenyat per i per a enginyers, preferentment de l’àmbit de les enginyeries civil i naval, obert igualment als enginyers industrials, de telecomunicacions i arquitectes. També hi són benvinguts els estudiants amb una titulació equivalent atorgada per una universitat estrangera.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

El principal criteri d'admissió és una formació de títol oficial espanyol de grau, o equivalent, més màster, o equivalent, que permetin seguir amb aprofitament el plantejament formatiu de recerca del Programa de Doctorat en Ciències del Mar.

Per aquest motiu es consideraran preferentment:

• Qualificacions acadèmiques i pla docent del màster, o equivalent, dels sol·licitants.
• Qualificacions acadèmiques i pla docent del grau, o equivalent, dels sol·licitants.
• Altres mèrits acreditats documentalment, com estades en centres relacionats amb l’àmbit de les ciències del mar, publicacions o experiència professional prèvia.

El procés d’admissió es concreta en els passos següents:

I. S’examina el títol d’accés de tots els sol·licitants i es preadmet de manera automàtica els que provenen de titulacions plenament compatibles amb el Programa de Doctorat, en concret:

a) Ciències del Mar i Oceanografia;
b) Enginyeria Civil i Naval;
c) Biologia, Geologia, Química, Física, Ciències Ambientals i Matemàtiques.

Per a altres estudis, la Comissió del programa analitza el pla d’estudis del sol·licitants i eleva una proposta a la universitat on aquest hagi de fer la seva matrícula.

En tots els casos, la Secretaria del Programa de Doctorat en Ciències del Mar fa una comprovació d’ofici, en la qual verifica que el pla d’estudis seguit inclogui les assignatures més relacionades amb les quatre branques bàsiques de les ciències de la mar. D’aquesta comprovació en podria desprendre la necessitat de fer complements formatius per part de l’alumne o l’alumna, la qual es concretaria amb una entrevista prèvia individualitzada amb aquest o aquesta.

II. Amb el conjunt d’estudiants preadmesos es portarà a terme una priorització en la qual es consideren, amb les ponderacions que s’indiquen entre parèntesis, els elements següents:

a) les notes d’estudis previs (55%);
b) treballs d’iniciació a la recerca (p. ex., en màsters), publicacions i contribucions a congressos i reunions científiques esmentats en el CV (30%);
c) beques i ajuts obtinguts (10%);
d) altres mèrits (5%).

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics, que estaran lligats a crèdits de recerca. Aquests crèdits tindran caràcter obligatori per als estudiants que hagin cursat un grau de 300 ECTS o més que doni accés al Programa de Doctorat i que no inclogui crèdits d’aquesta naturalesa. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació investigadora, però mai no podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la UPC figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst que es modifiquin per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Els complements de formació s’estableixen en el Programa de Doctorat en Ciències de la Mar a partir de la proposta de tutor o la tutora i amb el vistiplau de la comissió interuniversitària del Programa de Doctorat en Ciències de la Mar. Es procurarà sempre evitar complements per als alumnes procedents del Màster Interuniversitari en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí, conjunt entre la UB i la UPC, o títols assimilables.

Per als alumnes la trajectòria anterior dels quals suggereixi al tutor o la tutora la necessitat d’una formació addicional, es plantejaran crèdits basats en el màster conjunt en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí. El criteri general que utilitzaran els tutors serà seleccionar els mòduls d’especialitat del màster de manera que signifiquin un valor afegit per a la formació de l’alumnat. Per exemple, als alumnes que accedeixin al Programa de Doctorat en Ciències del Mar i mostrin deficiències en el camp de la química o el de l’enginyeria, se’ls recomanaran mòduls de formació corresponents

Període de matrícula dels nous doctorands

Aproximadament des de mitjan setembre a mitjan octubre de cada curs.

Febrer (matrícula extraordinària) per a alumnes en espera de visats i beques principalment.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Aproximadament des de mitjan setembre a mitjan octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

- Activitat: Tutories.

Hores: 432.

Caràcter: obligatòria.

- Activitat: Cursos.

Hores: 72.

Caràcter: optativa.

- Activitat: Seminaris.

Hores: 25.

Caràcter: optativa.

- Activitat: ‘Workshops’.

Hores: 10.

Caràcter: optativa.

- Activitat: Estades de recerca.

Hores: 480.

Caràcter: optativa.

- Activitat: Formació en habilitats informacionals.

Hores: 8.

Caràcter: optativa.

- Activitat: Metodologia de la recerca.

Hores: 12.

Caràcter: optativa.

- Activitat: Innovació i creativitat.

Hores: 8.

Caràcter: optativa.

- Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.

Hores: 18.

Caràcter: optativa.

- Activitat: Avaluació del seguiment del DAD y del pla de recerca.

Hores: 4.

Caràcter: obligatòria.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El Programa de Doctorat Interuniversitari en Ciències de la Mar compta amb els recursos que aportaran les dues institucions implicades (UPC i UB), a les quals s’afegeixen els de les altres institucions col·laboradores, sobretot els centres del CSIC a Catalunya que donen suport a aquesta activitat conjunta. Per aquest motiu, els estudiants tenen accés a:

• Equips d’investigació, tant de camp i mar com de laboratori, que constitueixen una de les infraestructures tecnicocientífiques més potents dedicades a aquest camp en l’àmbit de les ciències del mar a Espanya.

Entre els equips disponibles destaquen els següents:

• Canal d’Investigació i Experimentació Marítima (CIEM)

• Xarxa d’Instruments Oceanogràfics i Meteorològics (XIOM)

• ’Pool’ d’instrumentació per a fondejos (UB)

• Laboratoris del Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (UPC)

• Laboratoris del Departament d’Ecologia (Facultat de Biologia, UB)

• Laboratoris del Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines (Facultat de Geologia

UB)

• Laboratoris del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC)

• Laboratoris de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (CSIC)

• Laboratoris de l’Institut de Ciències de la Mar (CSIC)

• Laboratoris de l’Institut de Química Avançada de Catalunya

• Accés a vaixells oceanogràfics de l’IEO, del CSIC i de la SEGEMAR i a embarcacions de port mitjà i petit de la Generalitat de Catalunya, la UB, la UPC i privades, així com a bucs oceanogràfics i perforadores d’altres països

• Boia oceanogràfica del CEAB

• Facilitats numèriques que inclouen tant els diferents models desenvolupats pels grups de recerca participants com les llibreries i recursos de màquina que hi ha a les institucions implicades i col·laboradores. Val la pena destacar que es pot utilitzar el Centre de Supercomputació de Barcelona i l’ordinador Mare Nostrum (recentment actualitzat i modificat)

• Programari específic de processament i visualització de grans volums de dades sota llicència (UB, UPC i institucions col·laboradores)

• Els estudiants també compten amb accés a les diferents biblioteques de les dues universitats i dels organismes col·laboradors. Mitjançant el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la UB i el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), els estudiants poden accedir en línia a tots els fons de Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), amb més de 9 milions de documents. A més, per al seu treball específic poden accedir als fons documentals dels diferents grups de recerca implicats en el Programa de Doctorat, els quals contenen informes, mapes i altres tipus de documents englobables en el concepte de bibliografia anomenada ’grisa’, sovint necessaris per al desenvolupament eficient de les tasques d’investigació. Tot plegat facilita als alumnes encara més, si és possible, l’enfocament i el desenvolupament de la seva tesi.


Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • SANTIN MURIEL, ANDREU: Exploration and Discovery of Sponge Assemblages on the Continental Shelf and Slope of the Catalano-Balearic Sea by means of non-Invasive Techniques.
  Autor/a: SANTIN MURIEL, ANDREU
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIES DEL MAR
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 28/09/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: GILI SARDÁ, JOSEP MARIA | GRINYÓ ANDREU, JORDI
  Tribunal:
       PRESIDENT: RIOS LOPEZ, MARIA PILAR
       SECRETARI: GEROVASILEIOU, VASILEIOS
       VOCAL NO PRESENCIAL: BOGALHO TEIXEIRA XAVIER, JOANA RITA
  Resum de tesi: Las comunidades de esponjas dominan multitud de entornos de fondo duros, siendo uno de los organismos estructurales dominantes en varias áreas del mundo. Aunque la fauna de esponjas mediterráneas se encuentra entre las más estudiadas del mundo, la información disponible actualmente es mínima para las esponjas que se encuentran en las zonas más profundas del mediterráneo en comparación con sus aguas más someras, y la mayoría de los datos disponibles han sido obtenidos mediante métodos de muestreo indirectos o de capturas accidentales por pesquerías de fondo. Aprovechando el metraje y material recogido durante los proyectos Life + INDEMARES, ABIDES y ABRIC, la presente tesis pretende arrojar luz, mediante métodos no invasivos, sobre las comunidades de esponjas que se dan en dos áreas destacadas del Mar Catalano-Balear (mar Mediterráneo noroccidental): el Sitio de Interés Comunitario (SCI) del Canal de Menorca (archipiélago balear), que se convertirá en un futuro Área Marina Protegida (AMP), y las comunidades de corales de agua fría recientemente descubiertas en el cañón de Blanes.En cuanto al SIC del Canal de Menorca, esta tesis caracterizó, mediante análisis cuantitativos de video-transectos, las principales comunidades de esponjas de la zona, con especial énfasis en la distribución geográfica, batimétrica y estructural de las especies formadoras de hábitat más relevantes. El análisis cuantitativo de 85 video-transectos (una distancia lineal total de 75 km), junto con el análisis de especímenes para confirmar la identificación de especies, permitió discriminar seis comunidades principales, que correspondían principalmente a diferencias en el tipo de sustrato y profundidad. Las mayores densidades y abundancias de esponjas se concentraron en áreas de alto hidrodinamismo, a saber, las zonas rocosas frente a la costa del Cabo Formentor y la cabecera del Cañón de Menorca. También se observó un patrón claro de zonificación en profundidad, que va desde la plataforma continental interior hasta el talud superior. Al mismo tiempo, la plataforma continental albergaba la presencia de diversas morfologías, pero las formas más grandes ocurrieron en el borde de la plataforma y el talud. A su vez, la mayoría de las especies estudiadas estaban dominadas por individuos de tamaño pequeño a mediano, lo que sugiere eventos de reclutamiento a pulsos. En cuanto a las comunidades de esponjas identificadas, en la plataforma continental interior dominaban axinélidos semiesciáfilos que se localizaban sobre afloramientos rocosos. A su vez, los lechos de maërl en la plataforma continental interior estaban dominados por Haliclona (Reniera) mediterranea, mientras que la esponja córnea Aplysina cavernicola y varios haliclonidos dominaban principalmente los lechos de maërl y los sustratos rocosos de la plataforma exterior. Los sedimentos blandos en el borde de la plataforma albergaban una comunidad monoespecífica de Thenea muricata, mientras que los sustratos rocosos del borde de la plataforma se caracterizaron por una mezcla de esponjas incrustantes, columnares y en forma de abanico. Finalmente, la vertiente superior del talud continental estaba dominada por Hamacantha (Vomerula) falcula y la hexactinélida Tetrodictyum reiswigi. Así pues, esta tesis pone en valor la presencia de densas poblaciones de esponjas en el Canal de Menorca y proporciona la base científica para su futuro seguimiento una vez que se declare el área como AMP, pudiendo servir a su vez los datos generados como referencia para otras comunidades de esponjas que se encuentren en la región atlántico-mediterránea.En cuanto al cañón de Blanes, la presente tesis proporciona los primeros datos sobre la fauna de esponjas asociada a las comunidades de corales de agua fría (`CWC provinces¿, del inglés cold water corals) recientemente descubiertas en el área, al tiempo que revisa el conocimiento actual de la fauna de esponjas que
 • VALLÈS CASANOVA, IGNASI: Retroflections in the tropical Atlantic Ocean
  Autor/a: VALLÈS CASANOVA, IGNASI
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIES DEL MAR
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 17/09/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: PELEGRÍ LLOPART, JOSE LUIS
  Tribunal:
       PRESIDENT: HERNÁNDEZ GUERRA, ALONSO
       SECRETARI: BALLABRERA POY, JOAQUIM
       VOCAL: RODRIGUEZ DE FONSECA, BELEN
       VOCAL NO PRESENCIAL: HERNÁNDEZ, FABRICE
       VOCAL NO PRESENCIAL: FARNETI, RICCARDO
  Resum de tesi: Dos importants sistemes de circulació meridional conflueixen a l'Atlàntic tropical. La circulació meridional de l'Atlàntic (AMOC, per les seves sigles en anglès) i el sistema regional de cèl·lula subtropicals (STCs). Ambdues cèl·lules circulatòries interactuen en un complex sistema de corrents zonals governat pel patró de vents alisis. Les aigües de la termoclina que s'enfonsen als subtròpics per bombament d'Ekman retornen cap a l'equador mentre es troben amb la branca de retorn de la AMOC al marge occidental, concretament al sistema de la corrent Nord del Brasil (NBC/NBUC). Quan la NBC creua l'equador esdevé inestable per l'absència de Coriolis i dona lloc a un sistema de retroflexió forçat per canvis en els gradients zonals d'altura dinàmica del mar (SSH) associat a fluctuacions de vents dominants de l'est. Aquestes oscil·lacions formen part d¿un complex sistema acoblat entre la atmosfera i oceà que es presenta a diferents escales temporals. Un transport net de 20.6 Sv i 1.0 PW, com a resultat de la transferència entre el gir tropical i subtropical de l'Atlàntic Sud, arriba a l'equador a través del sistema NBC/NBUC. Un cop a l'equador, la retroflexió de la NBC alimenta amb 11.4 Sv d'aigües de l'Atlàntic Sud a la corrent equatorial situada a la capa de la termoclina (EUC) que es sumen a 2.8 Sv provinents de l'¿hemisferi nord. El transport de la retroflexió NBC-EUC es troba repartit en diferents bandes latitudinals entre 3 graus sud i 12 nord que presenten diferents patrons estacionals. Les aigües més septentrionals que tomben cap a l'est mostren un màxim a la tardor boreal que coincideix amb la formació de la contracorrent nord-equatorial (NECC). A escala interanual, el transport la EUC mostra un creixent transport entre el període 2008 al 2016 en comparació amb el període 1997-2007 que es manifesta bàsicament en un increment de les aigües de procedència tropical de l'Atlàntic Sud. La retroflexió de la NBC-EUC succeeix en una àrea on canvis en anomalies de SSH responen als dos modes principals de variabilitat climàtica interanual de l'Atlàntic tropical, el Mode Meridional i el Mode Equatorial. Durant el desenvolupament dels dos modes, el gradient zonal de SSH es veu modificat per l'activitat de la reflexió d'ones Rossby (RW) al marge occidental i en conseqüència el sistema de corrents zonal. Concretament, en situacions de Mode Meridional positiu, la NECC, la EUC i la branca nord de la corrent sud-equatorial (nSEC) s'intensifiquen mostrant una resposta contraria durant el mode negatiu. El sistema de reflexió RW es propaga cap a l'est en forma d'ona Kelvin provocant un canvi de signe en el gradient anòmal zonal de la SSH. El resultat és el desenvolupament d'una situació de mode equatorial del mateix signe. Tanmateix, durant el mode equatorial la resposta de les corrents zonals és menys clara, sobretot per la EUC al marge oriental, indicant la presència d'altres forçaments o la diversitat intrínseca del Mode Equatorial. Mitjançant la tècnica d'anàlisi de funcions ortogonals en mapes de temperatures anòmales de la superfície del mar (SSTA) en l'Atlàntic equatorial s'obté diferents tipus de Mode Equatorial positiu, conegut també com Atlàntic Niño. Concretament entre 1982 i 2019 se'n deriven quatre tipus d'Atlàntic Niño. Cada un d'aquests tipus presenta diferents precondicions que intervenen en el seu desenvolupament, com per exemple teleconnexions atmosfèriques provinents de situacions de Niño en el Pacífic. Addicionalment, els diferents tipus d'Atlàntic Niño estan associats a diferents respostes en el règim de precipitacions tant en el marge nord-est d'Amèrica del Sud com a l'Àfrica Occidental.

Darrera actualització: 16/10/2021 04:47:07.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 16/10/2021 04:30:36.

Llistat de tesis defensades per any

 • AMBROSO, STEFANO: Distribution patterns and abundance of Antarctic pristine benthic communities.
  Autor/a: AMBROSO, STEFANO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671472
  Programa: CIÈNCIES DEL MAR
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 25/01/2021
  Director/a de tesi: GILI SARDÁ, JOSEP MARIA | TEIXIDÓ ULLOD, NÚRIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: RODRIGUEZ DIAZ, ESTEFANIA
       SECRETARI: GRINYÓ ANDREU, JORDI
       VOCAL NO PRESENCIAL: PINEDA METZ, SANTIAGO ESTEBAN AGUSTIN
  Resum de tesi: El conocimiento de la abundancia, los patrones de distribución y la ecología de población de la biodiversidad bentónica antártica ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas. La biodiversidad bentónica marina antártica se ha muestreado principalmente en áreas cercanas a las estaciones de investigación y principalmente a poca profundidad desde hace más de 100 años utilizando una variedad de métodos de muestreo, incluidos trineos o redes de arrastre bentónicos, cada uno de los cuales se dirige a una comunidad o hábitat en particular. Los recientes avances tecnológicos y una mayor disponibilidad de vehículos operados a distancia (ROV), sumergibles tripulados y aparatos de muestreo equipados con videocámara han aumentado significativamente la accesibilidad a las plataformas continentales, taludes continentales, cañones submarinos y montañas submarinas, lo que permite la observación directa y el estudio cuantitativo de comunidades megabentónicas sin ningún impacto en la comunidad misma.Debido al alto coste y la compleja logística de estos muestreos, particularmente en la Antártida, los estudios que se generan a menudo se limitan a un solo método de muestreo biológico. Los resultados de los estudios de biodiversidad se utilizan para una variedad de propósitos, que incluyen taxonomía, ecología trófica, tasas de crecimiento, ecología reproductiva, evaluaciones de impacto ambiental y modelos predictivos, todos los cuales sustentan la gestión adecuada de los recursos marinos. Sin embargo, se desconoce la generalidad de los patrones de biodiversidad marina que se pueden identificar entre los diferentes métodos de muestreo.Esta es una de las razones por las que se necesitan más estudios comparativos para comprender mejor los patrones y procesos de los ecosistemas en las regiones antárticas en un contexto de escenario de cambio climático.Las principales regiones de la plataforma antártica parecen estar experimentando un cambio climático rápido, como el calentamiento en la Península Antártica en las últimas décadas. Dicho cambio climático afectará a los ecosistemas bentónicos a través de cambios en el acoplamiento bento-pelágico. Para estos motivos esta tesis tiene como objetivo general comprender la distribución y el papel ecológico que tienen los organismos bentónicos sobre el ecosistema bentónico de la plataforma continental antártica. Esta tesis incluye cuatro capítulosEn el primer capítulo se investigan las asociaciones de ofiuras en términos de patrones de distribución y diversidad en tres regímenes ambientales y profundidades diferentes en la Península Antártica. En el segundo capítulo se evalúa el estado de salud de las poplaciones de gorgonias antárticas en un área prístina y remota en la parte más meridional de la plataforma continental del mar de Weddell. En el tercer capítulo se compara el rendimiento de dos artes de muestreo mediante la evaluación de datos cuantitativos en la plataforma continental de tres regiones oceanográficamente muy distintas en la Península Antártica. Finalmente, en el cuarto capítulo se trata de entender la forma en que una población de gorgonias afecta la diversidad de las especies de megafauna asociadas, caracterizando conjuntamente dos poblaciones de gorgonias que habitan en dos plataformas continentales muy diferentes.

 • CALDERÓN VEGA, FELÍCITAS: Probabilistic characterization of single and concurrent metocean variables of Mexican coasts with seasonal variability using extreme value theory, with application to reliability of coastal structures.
  Autor/a: CALDERÓN VEGA, FELÍCITAS
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672117
  Programa: CIÈNCIES DEL MAR
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 20/04/2021
  Director/a de tesi: GARCÍA SOTO, ADRIAN DAVID | MÖSSO ARANDA, OCTAVIO CESAR

  Tribunal:
       PRESIDENT: OCAMPO TORRES, FRANCISCO JAVIER
       SECRETARI: SANCHEZ-ARCILLA CONEJO, AGUSTIN
       VOCAL NO PRESENCIAL: FERRER RODRÍGUEZ, LUIS
  Resum de tesi: Esta tesis abarca diferentes temas relacionados con variables meteoceanográficas (metocean) pero estudiadas desde diversas perspectivas. Estas variables son principalmente el oleaje significativo y la velocidad de viento, y en menor medida el período de oleaje. Se emplea la teoría de valores extremos para caracterizar probabilísticamente las variables meteoceanográficas mediante el uso de la distribución de extremos generalizada (GEV, por sus siglas en inglés), incluyendo el efecto de la estacionalidad al considerar máximos valores mensuales, así como funciones armónicas y subarmónicas, lo que significa que el modelo GEV es función del tiempo. Aunque no se contó con información mexicana para el presente trabajo, se considera que lo desarrollado aquí puede aplicarse a las costas mexicanas, ya que se usaron datos de boyas estadounidenses situadas en los océanos Atlántico y Pacífico y relativamente cercanas a costas mexicanas. Para la región del Pacífico se aplica el modelo GEV a una boya (esto se describe en un artículo en el apéndice y resumido como capítulo de libro en el compendio de publicaciones) y los resultados se comparan con resultados análogos de un estudio previo, pero para boyas localizadas en el Golfo de México (dicho estudio también está contenido en el apéndice). En otra parte de la tesis, pero también para la boya del Pacífico (otro capítulo de libro en el compendio), mediante un estudio se estima el impacto de incluir o excluir un dato atípico de la altura de oleaje en la estacionalidad y proyecciones a futuro (i.e., las alturas de oleaje asociadas a periodos de retorno dados), ya que se observó una ola atípicamente alta para la boya considerada. Un estudio más (un artículo del compendio) incorpora a las velocidades de viento como variable meteoceanográfica para también caracterizarla como un modelo GEV que depende del tiempo, con datos de una boya situada en el Golfo de México. Estas velocidades de viento no corresponden a las máximas reportadas en cada mes, sino a aquellas que ocurrieron simultáneamente con las máximas alturas significativas generadas por oleaje. Esto conllevó a proponer un método simplificado para determinar alturas de oleaje significativo concurrentes con los vientos asociados a la misma boya y tiempo y para un periodo de retorno dado, y al mismo tiempo incorporando efectos de estacionalidad y estableciendo de manera cuantitativa la incertidumbre para las variables correlacionadas mencionadas. Esta propuesta es potencialmente útil para propósitos de diseño e ingenieriles, si las variables meteoceanográficas se consideran como peligros que imponen demandas a sistemas de ingeniería costeros (y estructurales). Adicionalmente, se explora el efecto de utilizar diferentes ventanas de tiempo en las proyecciones de valores extremos. En un estudio final (también un artículo del compendio) se presenta una introducción a la confiabilidad de sistemas de ingeniería costera (y también estructural), usando un rompeolas como caso de estudio. La estructura costera se somete a la acción de oleaje con diferentes periodos, mediante el uso de la distribución de Longuet-Higgins, y se calculan las probabilidades de falla por rebase aplicando métodos de confiabilidad clásicos, y otros métodos consultados en retrospectiva y reconsiderados prospectivamente. Estudios futuros podrían combinar el uso de modelos GEV como función del tiempo para caracterizar variables meteoceanográficas con el uso de métodos de confiabilidad, para investigar más a fondo la confiabilidad de sistemas costeros y costa afuera.

 • DE VREESE, STEFFEN: MORPHO-FUNCTIONALITY of the TOOTHED WHALE EXTERNAL EAR CANAL
  Autor/a: DE VREESE, STEFFEN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIES DEL MAR
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de lectura: 17/06/2021
  Director/a de tesi: ANDRE SANCHEZ, MICHEL | MAZZARIOL, SANDRO

  Tribunal:
       PRESIDENT: COZZI, BRUNO
       SECRETARI: REIG PUIG, MARIA LOURDES
       VOCAL: COSTIDIS, ALEXANDER
       VOCAL: HUGGENBERGER, STEFAN
       VOCAL: REIDENBERG, JOY
  Resum de tesi: Si bé la contaminació acústica marina antropogènica és un assumpte que preocupa la comunitat científica i la societat en general, el coneixement sobre com els animals marins, en particular els cetacis, perceben el seu entorn a través dels sons és limitat. Els odontocets, com tots els cetacis, presenten una sèrie de sorprenents adaptacions evolutives morfològiques i fisiològiques. Entre elles, una de les més notables es troba en la complexa configuració de l'aparell auditiu. El canal auditiu extern, tot i que no es considera que tingui un paper directe en el procés de recepció de el so, també mostra una sorprenent adaptació al medi marí, mostrant moltes estructures actives i una complexa innervació perifèrica. Malgrat això, els coneixements bàsics sobre la seva morfologia no són concloents de moment.Aquest estudi tenia com a objectiu la descripció fonamental de la morfologia del conducte auditiu extern en diversos odontocets, associant-la a les seves capacitats sensorials a través de descripcions morfològiques en profunditat de la seva forma i curs, lumen i contingut, epiteli, glàndules, teixit limfoide, vascularització, innervació, teixit muscular, cartílag, teixit adipós i connectiu. A més, es va parar especial atenció a la identificació i caracterització morfològica de les formacions sensorials associades al canal auditiu extern, i es va fer una comparació amb el conducte auditiu extern de cetartiodáctilos terrestres, per tal d'assolir una comprensió integral de les capacitats sensorials dels cetacis.Es van recol·lectar mostres post-mortem durant necròpsies d¿odontocets salvatges, en un esforç de col·laboració internacional. Els teixits es van inspeccionar macroscòpicament i es van sotmetre a estudis microscòpics, incloent anàlisis immunohistoquímics amb anticossos específics per teixit nerviós, diverses tècniques histoquímiques, investigació ultraestructural mitjançant microscòpia electrònica de transmissió i reconstrucció 3D a partir de talls histològics de canal auditiu i teixits associats.L'estructura sinuosa de canal auditiu extern va revelar un òrgan complex, la funció fisiològica del qual es reflecteix en les seves delicades estructures anatòmiques, que presenten una morfologia que es discuteix en detall. Sorprenentment, la innervació va mostrar un extens plexe nerviós intramural amb la presència predominant de corpuscles lamelares simples, similars als corpuscles de Pacini, encara que sense capa externa o càpsula. Es van observar diferències en la conformació dels corpuscles al llarg del canal auditiu, des d'una xarxa que abasta completament el conducte fins a una cresta de teixit nerviós que sobresurt en el lumen.El treball desenvolupa hipòtesis relacionades amb la funció del conducte auditiu extern i el sistema somatosensorial en odontocets, tenint en compte la importància de la perspectiva de les modalitats sensorials en el medi marí. Els resultats indiquen que el canal exerceix una funció fisiològica important, el deteriorament del qual pot tenir efectes directes sobre les seves capacitats sensorials i comprometre processos fisiològics essencials. També qüestiona fins a quin punt les diverses fonts de soroll antropogènic poden tenir un efecte advers, ja que poden provocar canvis físics en els teixits sensorials en cetacis i altra fauna marina.

Darrera actualització: 16/10/2021 05:11:51.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:LOPEZ-DORIGA SANDOVAL, UXIA
Títol:The influence of Climate Change on the coastal Risk Landscape of the Catalan coast.
Data lectura:18/12/2020
Director/a:JIMENEZ QUINTANA, JOSE ANTONIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
López-Dóriga, U. (2016). La influencia del cambio climático en el paisaje del riesgo costero. Aplicación al litoral catalán.

López-Dóriga, U.; Jimenez, J.A.; Valdemoro, H.; Nicholls, R.J. (2019). Impact of sea-level rise on the tourist-carrying capacity of Catalan beaches. - Ocean and coastal management, ISSN: 0964-5691 (JCR Impact Factor-2019: 2.482; Quartil: Q2)

López-Dóriga, U.; Jimenez, J.A.; Bisaro, A.; Hinkel, J. (2020). Financing and implementation of adaptation measures to climate change along the Spanish coast. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)

López-Dóriga, U.; Jimenez, J.A. (2020). Impact of relative sea-level rise on low-lying coastal areas of Catalonia, NW Mediterranean, Spain. - Water, ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2019: 2.544; Quartil: Q2)

López-Dóriga, U.; Villares, M.; Roca, E. (2017). La gestión costera ante los escenarios de cambio climático: un análisis de percepción social.

López-Dóriga, U.; Jimenez, J.A.; Valdemoro, H. (2017). “ The impacts of sea-level rise on the recreational use of Catalan beaches: Application in the Costa Brava”..

López-Dóriga, U.; Jimenez, J.A.; Hinkel, J.; Bisaro, A. (2019). Adaptation measures to climate change along the Spanish coast. How are we doing?.

López-Dóriga, U.; Jimenez, J.A. (2020). Relative sea-level rise induced changes in habitat distribution in the Ebro Delta: implications for adaptation strategies.

AUTOR/A:ROS CHAOS, SERGIO
Títol:The transport and environmental impacts of cruise ships. Application to the case of the Port of Barcelona
Data lectura:17/12/2020
Director/a:SANCHEZ-ARCILLA CONEJO, AGUSTIN
Codirector/a:SAURI MARCHAN, SERGI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ros, S.; Pino, D.; Sauri, S.; Sanchez-arcilla, A. (2018). Cruise passenger impacts on mobility within a port area: case of the Port of Barcelona. - International journal of tourism research, ISSN: 1099-2340 (JCR Impact Factor-2018: 2.278; Quartil: Q2)

Ros, S.; Pallis, A.; Sauri, S.; Pino, D.; Sanchez-arcilla, A. (2020). Economies of scale in cruise shipping. - Maritime Economics & Logistics, ISSN: 1479-2931 (JCR Impact Factor-2018: 1.661; Quartil: Q4)

AUTOR/A:RODRÍGUEZ ROS, PABLO
Títol: Modelling of isoprene distribution and cycling in the ocean.
Data lectura:16/07/2020
Director/a:SIMÓ MARTORELL, RAFAEL
Codirector/a:VALLINA FERNÁNDEZ, SERGIO MANUEL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Rodriguez, P. (2016). Modelización biogeoquímica de la emisión oceánica de compuestos volátiles de importancia climática.

AUTOR/A:HOAREAU, NINA
Títol:Variability, Geophysical Consistency, and Calibration Errors of Sea Surface Salinity Remote Sensing Data .
Data lectura:18/11/2019
Tutor/a:SANCHEZ-ARCILLA CONEJO, AGUSTIN
Director/a:BALLABRERA POY, JOAQUIM
Codirector/a:PORTABELLA ARNUS, MARCOS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ortigosa, I.; Castells-Sanabra, Marcella; Mateu, J.; Bardají, R.; Hoareau, N.; Simon, C.; Pelegrí, J.; Vallès, I. (2020). Adapting the existing coastal patí a vela fleet for scientic purposes.

AUTOR/A:SOLSONA BERGA, ALBA
Títol:Advancement of Methods for Passive Acoustic Monitoring: A Framework for the Study of Deep-Diving Cetacean.
Data lectura:30/01/2019
Director/a:ANDRE SANCHEZ, MICHEL
Codirector/a:BAUMANN-PICKERING, SIMONE
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Baumann-Pickering, S.; Roch, M.; Brownell , R.; Solsona, A. (2014). Spatio-Temporal Patterns of Beaked Whale Echolocation Signals in the North Pacific. - PloS one, ISSN: 1932-6203 (JCR Impact Factor-2014: 3.234; Quartil: Q1)

Solsona, A.; Wright, A.; Galatius, A. (2015). Do larger tag packages alter diving behavior in harbor porpoises?. - Marine mammal science, ISSN: 0824-0469 (JCR Impact Factor-2015: 1.665; Quartil: Q2)

Andre, M.; Caballe, A.; Van Der Schaar, M.; Solsona, A.; Houegnigan, L.; Zaugg, S.A.; Sánchez, A.; Castell, J.; Vila, F. (2017). Sperm whale long-range echolocation sounds revealed by ANTARES, a deep-sea neutrino telescope. - Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2017: 4.122; Quartil: Q1)

Solsona, A. (2015). Automated real-time acoustic monitoring of Mediterranean beahed whales at ANTARES underwater observatory.

Van Der Schaar, M.; Lahmann, R.; Graf, K.; Houegnigan, L.; Solsona, A.; De Vreese, S.; Sanchez, A.M.; Andre, M. (2017). Acoustics in water: synergies with marine biology.

AUTOR/A:RÀFOLS BUNDÓ, LAURA
Títol:Analysis of the ocean dynamics in a wind-jet region using high-resolution models.
Data lectura:13/09/2018
Director/a:ESPINO INFANTES, MANUEL
Codirector/a:GRIFOLL COLLS, MANUEL
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Grifoll, M.; Navarro, J.; Pallares, E.; Rafols, L.; Espino, M.; Palomares, A. (2016). Ocean-atmosphere-wave characterisation of a wind jet (Ebro shelf, NW Mediterranean Sea). - Nonlinear processes in geophysics, ISSN: 1023-5809 (JCR Impact Factor-2016: 1.329; Quartil: Q3)

Rafols, L.; Pallares, E.; Espino, M.; Grifoll, M.; Sanchez-arcilla, A.; Bravo, M.; Saiouni, A. (2017). Wind-wave characterization in a wind-jet region: the Ebro delta case. - Journal of marine science and engineering, ISSN: 2077-1312 (JCR Impact Factor-2017: 0.0; Quartil: )

Rafols, L.; Grifoll, M.; Jordà, G.; Espino, M.; Saiouni, A.; Bravo, M. (2017). Shelf circulation induced by an orographic wind jet. - Journal of geophysical research: oceans, ISSN: 2169-9291 (JCR Impact Factor-2016: 2.939; Quartil: Q1)

Rafols, L.; Grifoll, M.; Espino, M. (2019). Wave–current interactions in a wind-jet region. - Ocean science, ISSN: 1812-0784 (JCR Impact Factor-2019: 2.864; Quartil: Q2)

Pallares, E.; Rafols, L.; Espino, M.; Grifoll, M.; Lopez, J.; Bravo, M.; Saiouni, A.; Gracia, V.; Garcia, M. (2014). High resolution ocean modeling forecast for a coastal early warning system in the Catalan Coast.

Rafols, L.; Saiouni, A.; Bravo, M.; Espino, M.; Grifoll, M. (2015). Sea level and current validation for an early warning coastal system on the Catalan coast (NW Mediterranean Sea).

Espino, M.; Grifoll, M.; Cerralbo, P.; Rafols, L.; García Sotillo, Marcos; Álvarez, E.; Sanchez-arcilla, A. (2015). Sistemas operacionales de predicción de corrientes en el marco del Proyecto Samoa: implementación y primeras validaciones.

Grifoll, M.; Navarro, J.; Rafols, L.; Pallares, E.; Espino, M.; Palomares, A.; Jiménez, P.A. (2015). Ocean-atmosphere dynamics in a wind-jet region (Ebre Delta shelf, NW Mediterranean Sea).

Cerralbo, P.; Grifoll, M.; Rafols, L.; Sanchez-arcilla, A.; Espino, M.; Mestres, M.; García Sotillo, Marcos; Álvarez, E. (2016). Operational forecasting and statistical products for short term port management: Barcelona, Bilbao and Tarragona harbours.

Álvarez, E.; García Sotillo, Marcos; Pérez , B.; García, J.M.; Pérez, S.; Rodríguez, A.; Martínez, I.; Luna, Y.; Padorno, E.; Díaz, G.; López, J.; Medina Santamaría, Raúl; Grifoll, M.; Espino, M.; Mestres, M.; Rafols, L.; Sanchez-arcilla, A. (2016). SAMOA: la oceanografía operacional al servicio de las Autoridades Portuarias.

Rafols, L.; Grifoll, M.; Espino, M.; Saiouni, A.; Bravo, M. (2016). Study of the local circulation induced by a wind jet at the northern margin of the Ebre Shelf.

Rafols, L.; Grifoll, M.; Espino, M.; Cerralbo, P.; Saiouni, A.; Bravo, M.; Sanchez-arcilla, A. (2017). Wave-Current Interactions in a wind-jet region.

Grifoll, M.; Rafols, L.; Cerralbo, P.; Espino, M. (2017). Atmospheric-Wave-Current interactions in a wind-jet region: the case of the Ebro Delta shelf.

Cerralbo, P.; Rafols, L.; Espino, M.; Ahsbahs, T.; Badger, M.; Grifoll, M.; Sanchez-arcilla, A. (2018). Evaluating the Sentinel 1 wind product quality near the coast: the role of high resolution numerical models.

Espino, M.; Rafols, L.; Grifoll, M.; Sanchez-arcilla, A. (2018). Wave-current interactions in a wind-jet region.

Álvarez, E.; García Sotillo, Marcos; Pérez , B.; Grifoll, M.; Espino, M.; Mestres, M.; Rafols, L.; Sanchez-arcilla, A. (2018). Resultados del proyecto SAMOA: implementacióny planes de futuro.

AUTOR/A:CUNHA MONTEIRO BERNARDI, MARCELA
Títol:Natural and anthropogenic control of water quality of an amazon estuary. The Caeté estuary (Brazil).
Data lectura:04/04/2017
Director/a:JIMENEZ QUINTANA, JOSE ANTONIO
Codirector/a:CAJUEIRO CARNEIRO PEREIRA, LUCI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Atique, P.; da Costa, K.; Cunha, M.; Pereira, L.C.C.; da Costa, R.M. (2017). Copepod assemblages in a highly dynamic equatorial estuary on the Brazilian Amazon Coast. - Marine ecology. An evolutionary perspective, ISSN: 0173-9565 (JCR Impact Factor-2017: 1.246; Quartil: Q3)

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
19/06/202025/09/2020ELABORACIÓ D'UN MODEL DE DISPERSIÓ PER LES AIGÜES QUE DESEMBOQUEN PER CANAL D'ILLA DE MAR A LA BADIA DEL FANGARINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
24/03/202023/07/2021Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsPORTS DE LES ILLES BALEARS
01/02/202031/01/2024Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories: Science, Service, SustainabilityCommission of European Communities
31/01/202031/03/2020Servei de redacció de l'estudi de propagació de l'onatge i la seva interacció amb el dic de recer al port de BlanesPORTS DE LA GENERALITAT
31/01/202030/04/2020ESTUDI PER AL REFORÇ I REPARACIÓ DEL DIC DE RECER DEL PORT DE BLANES (TEMPORAL GLORIA)Ports de la Generalitat
01/01/202031/05/2022MEDIOS DE EVALUACIÓN Y ATENUACIÓN DE LOS RIESGOS COSTEROS LOCALES DEBIDOS A LOS IMPACTOS DE LOS TEMPORALESCommission of European Communities
18/12/201931/12/2019Experiències pilot per realitzar tracking de bobines de cable carregades en camionsTOP-CABLE, SA
01/11/201931/12/2023Improving and Integrating European Ocean Observing and Forecasting Systems for Sustainable use of the OceansCommission of European Communities
02/10/201931/12/2019Support Activities for A1 HydrophoneSITEP ITALIA S.P.A
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
09/09/201908/10/2019Assessorament tècnic per a l'estudi i disseny de mesures al problema d'erosió costanera del municipi de GavàBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
20/05/201931/10/2020 The main objective is to give support during the entire project live until October 2020, in the creation of a web-based SensorML generator, allowing users to create their own SensorMLs, describing inCYPRUS SUBSEA CONSULTING AND SERVIC
01/04/201931/03/2022Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201901/04/2022KIC RM BLUE HARVESTING-PA 18138 - Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEuropean Commission
27/03/201924/12/2019Col.laboració LIM-UPC i METEOSIM per al desenvolupament de la investigació referent a l'aplicació de la eina Coastal Hazard Wheel (CHW) en diversos països costaners d'Àfrica Occidental i CamerunMETEOSIM SL
22/03/201921/03/2020SUBCONTRATACIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ DE DOS CORRENTÒMETRES ADCP A LA BADIA DEL FANGAR DURANT 1,5 MESOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019, LES DADES RECOLLIDES S'UTILITZARAN EN EL MARC DEL PROJECTE SOBREINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
01/03/201904/04/2021amending the Design criteria of URban defences in LECZs through Composite-modelling of WAVE overtopping under climate change scenariosCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/201931/01/2023Potential and Validation of Sustainable Natural & Advance Technologies for Water & Wastewater Treatment, Monitoring and Safe Water Reuse in IndiaCommission of European Communities
01/01/201930/09/2019Diseño, optimización y validación de impresión de piezas 3D.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/01/201931/07/2019Formación especializada sobre el uso y explotación de los equipos e instrumentos de National Instruments.NATIONAL INSTRUMENTS
01/01/201931/12/2021Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Producción sostenible de bioproductos a partir de microalgas y agua regeneradaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Morfodinamica de playas protegidas en el Mediterraneo frente el cambio climatico: ModeladoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201901/01/2022INTERREG-EAPA_52/2018-JONAS - Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasEuropean Commission
01/01/201901/01/2022H2020-688975-Blue Nodules - Breakthrough solutions for the sustainable harvesting and processing of deep sea polymetallic nodulesEuropean Commission
01/01/201931/12/2022ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for society, Innovation and ResearchCommission of European Communities
05/11/201831/12/2019 Wave flume experiments on sand transport processes and beach morphodynamicsUNIVERSITY OF TWENTE
16/10/201815/04/2019Redacció d'un dictamen/Informe tècnic exhaustiu i detall de l'afectació (per elements naturals i per infraestructures)AJUNTAMENT DE SALOU
01/10/201823/11/2018Large scale experiments for an alternative erosion control measure using sand-filled GEOSystemsEuropean Union Horizon 2020
10/09/201809/09/2021Servicios para el desarrollo y puesta en marcha de nuevos sistemas de predicción de corrientes de muy alta resolución en el interior de los puertos en el marco de Proyecto SAMOA2ORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
01/09/201830/09/2021Achieve Good Environmental Status for Coastal Infrastructures Construction - AGESCICEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201801/09/2021LIFE17 ENV/FR/000233 - Achieve Good Environmental Status for Coastal Infrastructures Construction - AGESCICEuropean Commission
17/07/201816/07/2021Servicios para la realización de campañas de medidas de parametros climáticos, en puertos para la caracterización climática y validación de modelos de predicción en el marco del proyecto SAMOA2ORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
17/07/201816/07/2021Apoyo a las actividades de Puertos del Estado en materia de oceanografía operacionalORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
01/07/201831/12/2020CGL2017-90733-REDTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
07/06/201830/06/2020Aplicaciones Labview para evaluar las prestaciones climáticas de unas unidades de metro y calibración de sensoresALSTOM TRANSPORTE, S.A.
19/05/201828/05/2018Contrato entre la Universitat Politècnica de Catalunya y la empresa Triton Submarines EMEA S.L. para la validación de los controladores de los prpulsores del sumergible tripulado/'Triton LF/'TRITON SUBMARINES EMEA SL
01/05/201831/03/2019Development of a ship weather routing software for academic purposesInternational Association of Maritime Universities
01/04/201831/03/2020Coastal Unstructured Resolution for Aquatic EnvironmentsMERCATOR OCÉAN
24/03/201823/09/2018Propuesta de medidas generales en el ámbito del Delta incluidas en el informe-síntesis sobre la problemática y la vulnerabilidad del Delta del EbroM AGRIC PESCA ALIM Y MEDIO AMBIENTE
12/03/201831/12/2018Proyecto Dique Puerto San Antonio. Supervisión ensayos en instalaciones de Laboratorio UKSENER INGENIERIA Y SISTEMAS CHILE
01/03/201830/03/2022Tracking of Plastic in Our SeasEuropean Research Council (ERC)
01/03/201831/12/2020Donació per a despeses de personal, viatges i compres de material del projecte SEA LICE.SONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U013 Formació en navegació sostenible i avaluació dels usos energètics i la sostenibilitat ambiental de la població rural de Isla Saboga (Panamà)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
14/02/201830/09/2018Curs de formació a mida en programació de sistemes d'instrumentació i Modbus amb LabviewJOHNSON CONTROLS-HITACHI AIR CONDIT
01/01/201831/12/2020Redes de sensores submarinos autónomos y cableados aplicados a la monitorización remota de indicadores biológicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020 Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión costeraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Enfoque y criterios para observacion y simulación integrada de soluciones transdisciplinares para ecosistemas marinos en bahias costerasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Rutas de adaptación al Cambio Climático en la zona costera Mediterránea. Superando los límites de la adaptabilidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201728/02/2021Multi-purpose/Multi-sensor Extra Light Oceanography ApparatusCommission of European Communities
01/09/201731/07/2018Mantenimiento, calibración y ampliación de las aplicaciones embarcadas de adquisición de datos.SUMINISTROS ARSAM, SA
01/09/201731/12/2020Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible. Operació Recerca per la sostenibilitat. Actuació Sensòrica. Monitorització de la qualitat de l’aigua del riu BesòsFondos FEDER
03/08/201731/12/2018Desarrollo de un sistema de enrutamiento de datos para sensores marinos y oceanográficosSENSORLAB, SL
11/07/201711/03/2018Sistema d’adquisició remot de dades per la mesura, visualització i gestió del consum d’aigua i temperatura del sector porcíMANTENIMENTS TERMENS SL
07/07/201731/12/2017Redacció de la memòria d'un sistema d'aiguamolls construïts per al tractament de les aigües residuals al refugi de l'Estany LlongPARC NACIONAL AIGÜESTORTES I ESTANY
30/06/201725/09/2017Model de circulació de la Badia del Fangar per a la gestió de les activitats d'aqüicultura i Marisqueig (Fase 1) en Deltebre i l'Ampolla.INST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
07/06/201706/11/2017Análisis de ciclo de vida y estudio multicriterio utilizando el método MIVES para la caracterización de residuos de la planta de Vic.URBASER SA
16/05/201731/12/2021Improvement of data management, interoperability and data access infrastructure of a European Marine Observation and Data networkETT S.p.A
01/05/201731/12/2017Proyecto de prubea nuevo modelo de gestión: 4 contenedores: p/c-v-b-seco - continuaciónUrbaser S.A.
01/03/201731/08/2020European multidisciplinary seafloor and water column-European research infrastructure consortiumCommission of European Communities
01/02/201715/06/2017Estudi del comportament evolutiu de les platges de BarcelonaBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/01/201731/03/2020KIC RM INNOLOGEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201731/12/2018Manteniment d'aplicacions informàtiques, gestió de servidors, pàgines web i serveis de hostingCONSELL REGULADOR DEL CAVA
01/12/201630/11/2019Preparatory phase for the pan-European research infrastructure DANUBIUS-RI: the international center for advanced studies on river-sea systemsCommission of European Communities
01/12/201631/01/2020Monitorització de la biodiversitat, mitjançant la creació i la instal·lació d’una xarxa sense fils de sensors distribuïts per tot l’AmazonesTHE SENSE OF SILENCE FOUNDATION
09/11/201608/11/2017Desenvolupament de sistemes de instrumentació i test per a la calibració dels sistemes d'adquisició utilitzats en els assajos de les unitats de tren.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
03/11/201602/11/2017Pilot wetland wastewater system treatment of Brompuri and Green ValleySTB HOLDINGS, LTD
01/11/201631/10/2019Copernicus Evolution and Aplications with Sentinel Enhancements and Land Effluents for Shores and Seas (CEASELESS)Commission of European Communities
01/11/201631/10/2018Actividades especializadas de formación relacionadas con la instrumentación virtual.NATIONAL INSTRUMENTS
27/07/201627/07/2020El servicio de asistencia técnica para el seguimiento ambiental del proyecto de extracción de arenas en el sector norte de la zona n de la autoridad portuaria de BilbaoUTE FUN.AZTI Y U.POLITÈCNICA CATAL.
01/07/201630/06/2019Proyecto de cooperación transnacional para promover la conservación y la protección del patrimonio natural del sector vitivinícola en la zona SUDOECommission of European Communities
09/06/201615/07/2016Asistencia Técnica en la redacción del proyecto de un sistema de humedales construidos de tratamiento de aguas para la mejora de la calidad de la laguna de la Manga del Mar MenorEDINART CONSULTING SLP
07/06/201631/12/2020Desenvolupament de projectes i serveis pel manteniment del registre de Vinyes del Consell Regulador del Cava (CRC)CONSELL REGULADOR DEL CAVA
01/06/201631/07/2019Innovative Eco-Technologies for Resource Recovery from WastewaterCommission of European Communities
01/06/201631/07/2016Suport tècnic per a la integració del sistema de mesures de corrents i meteorologia en boia de balissamentINNOVA OCEANOGRAFIA LITORAL, SL
26/04/201625/04/2017Desenvolupament de sistemes de instrumentació i test per al control de qualitat dels productesGATES P.T. SPAIN, S.A.
13/04/201613/04/2017Disseny i fabricació de sensors, automatització de sistemes per al test i caracterització de motors electrònicsDOGA, S.A.
13/04/201614/04/2017Disseny i fabricació de sensors i automatització de sistemes per al test i caracterització de motors electrònics.DOGA GESTIO, S.L.U.
01/03/201628/02/2020Sustainable Product, Energy and Resource Recovery from Wastewater — SuPER-WCommission of European Communities
02/02/201630/09/2016Millores en l'aplicació QUALIFO de PRYSMIAN, desenvolupada per SARTIPRYSMIAN SPAIN, SA
01/02/201631/07/2020Breakthrough solutions for the sustainable harvesting and processing of deep sea polymetallic nodulesCommission of European Communities
01/02/201601/02/2020Blue nodulesUnión Europea
01/01/201631/12/2019Morfodiámica de costas: interacción de patrones en diferentes escalasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Propulsión de Ferries: Simulación y Monitorización para pronóstico de la erosión en ámbitos portuariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
03/12/201520/06/2017Desenvolupament d'eines de tractament i procés acústic per el control de la contaminació marina.SONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
01/12/201530/11/2017Instrumentación y tecnologías aplicadas al estudio, caracterización y explotación sostenible del medio marinoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201530/11/2017Modelo Avanzado de gestión integrada para la Red de INfraestructuras hidráulicas MARHISMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/11/201531/12/2016Estudio sobre la sensibilidad acústica de la plaga del Salmon NorwayNORWEGIAN QUALITY SEFFOD AS
14/10/201513/04/2016Estudio sensibilidad acústica del cargol de poma como medida para la lucha de la plaga en el Delta del Ebro.FORESTAL CATALANA, S,A,
01/10/201531/03/20192015 DI 004AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/201530/09/2016BEQUES DOCTORAT FUND.LA CAIXA 2015-3FUNDACIO LA CAIXA
29/09/201531/12/2015Donació SONSETC al Grup de Recerca LABSONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
21/09/201531/12/2015Medición del campo electromagnético en la zona donde se instalará la plataforma oceanográfica de Canarias.PLOCAN
01/09/201530/09/2019Joint European Research Infrastrcture network for Coastal Observatory - Novel European eXpertise for coastal observaToriesCommission of European Communities
01/09/201531/08/2019HYDRALAB+ Adapting to climate changeCommission of European Communities
01/09/201531/08/2019EMSO implementation and operation: DEVelopment of instrumnent modeCommission of European Communities
28/07/201528/11/2015Elaboració de la cartografia de perillositat a la línea de costa causada per la dinàmica litoral. Aplicació als fulls 1:25.000: 78-26 (Palamós), 78-27 (Sant Feliu de Guíxols), 77-27 (Llagostera), 77-28 (Lloret de Mar)Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge
06/07/201530/06/2017Revisió aplicació informàtica/'CALIBRAO/', sistema desenvolupat pel calibratge de acceleròmetres.A.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
15/06/201501/02/2016Servei per a l'elaboració de la cartografia de la perillositat a la línia de costa causada per la dinàmica litoral.Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
15/06/201515/09/2015Diseño de un sistema de adquisición de datos para sensar el consumo eléctrico de un vagon de tren. Software para el registro, procesado y generación de informes.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
10/05/201531/12/2015Manteniment de les aplicacions pel regisre de vinyesCONSELL REGULADOR DEL CAVA
01/05/201531/12/2015Proyecto de prueba nuevo modelo de gestión: 4 contenedores: p/c-v-b-secoUrbaser S.A.
15/04/201530/06/2016Actuacions Locals Emblemàtiques en la Reutilització d'AiguaAJUNTAMENT GRANOLLERS
16/01/201502/03/2015Servicio para la caracterización preliminar del remonte del oleaje en el camping la LagunaCamping la Laguna
01/01/201530/04/2018El Paisaje del Riesgo Costero en el litoral catalán. La influencia del cambio climáticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/201610th International Society of Environmental Biotechnology ConferenceMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:Grups externs:

- Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC)

- Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC)

- Empresa Oceans CAT

- Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC)

- Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC)

- Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners

- Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO)

- Grup de Recerca en Biologia i Ecologia Bentòniques (Bentonic)

- Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB)

- Centre de Recerca i Desenvolupament (CID)

- Grup de Recerca en Geociències Marines (Geociema)

Línies d’investigació:

• Oceanografia física i química
• Geociències marines
• Biologia marina
• Ecologia marina
• Enginyeria marítima
• Gestió de la zona costanera i de les àrees marines

Professorat

Professorat del programa de doctorat:Professorat extern:

ABELLÓ SALA, PERE
AGUZZI, JACOPO
ALBAIGES RIERA, JOAN
ALCARAZ MEDRANO, MIGUEL
ALONSO MARTÍNEZ, BELÉN
ALSINA TORRENT, JOSÉ Mª
ALVAREZ SALGADO, XOSÉ ANTÓN
ANTONIO GARCÍA, OLIVARES
ATIENZA ARIZNOVARRETA, DACHA
BALLABRERA POY, JOAQUIM
BALLESTEROS SAGARRA, ENRIQUE
BARATA MARTI, CARLOS
BLASCO FONT, DOLORS
CALAFAT FRAU, ANTONIO
CALBET FABREGAT, ALBERT
CAMP SANCHO, JORDI
CANALS ARTIGAS, MIQUEL
CARLOS DUARTE, QUESADA
COLL MONTÓN, MARTA
CRUZADO ALORDA, ANTONIO
DACHS MARGINET, JORDI
DEMESTRE ALTED, MONTSERRAT
ELISA BERDALET, ANDRÉS
FERNÁNDEZ GONZALEZ, FELIPE
FLOS BASSOLS, JORDI
FONT FERRÉ, JORDI
FUENTES, VERÓNICA LORENA
GARCÉS PIERES, ESTHER
GASOL PIQUÉ, JOSEP Mª
GILI SARDÁ, JOSEP Mª
GRIMALT OBRADOR, JOAN
GUEDES ABRANTES, FÁTIMA FILOMENA
GUILLEN ARANDE, JORGE
ISLA SAAVEDRA, ENRIQUE
LACORTE, SÍLVIA
LATASA ARCALIS, MIKEL
LORENA FUENTES, VERONICA
LÓPEZ LASERAS, PILAR
MARRASE PEÑA, MARIA CELIA
MARTA ESTRADA, MIYARES
MASSANA MOLERA, RAMON
MAYNOU HERNÁNDEZ, FRANCESC
MONTOYA TERAN, JOSÉ M
NAVARRO BERNABÉ, JOAN
PALANQUES MONTEYS, ALBERT
PELEGRÍ LLOPART, JOSE LUIS
PETERS , FRANCESC
PIERA FERNANDEZ, JAUME
PIÑA CAPÓ, BENJAMIN
PORTE VISA, CINTA
PUIG ALENYA, PERE
PÉREZ VALLMITJANA, MARTA
RAMÓN FRANQUESA, ARTES
ROMERO MARTINENGO, JAVIER
ROS ARAGONES, JOANDOMENEC
SAIZ SENDRÓS, ENRIC
SARDÁ BORROY, RAFAEL
SERRA RAVENTOS, JORDI
SIMARRO GRANDE, GONZALO
SIMÓ MARTORELL, RAFAEL
TURIEL MARTÍNEZ, ANTONIO
URGELES ESCLASANS, ROGER
VIDAL BARCELONA, MONTSERRAT
VIUDEZ LOMBA, ÁLVARO

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
19/06/202025/09/2020ELABORACIÓ D'UN MODEL DE DISPERSIÓ PER LES AIGÜES QUE DESEMBOQUEN PER CANAL D'ILLA DE MAR A LA BADIA DEL FANGARINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
24/03/202023/07/2021Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsPORTS DE LES ILLES BALEARS
01/02/202031/01/2024Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories: Science, Service, SustainabilityCommission of European Communities
31/01/202031/03/2020Servei de redacció de l'estudi de propagació de l'onatge i la seva interacció amb el dic de recer al port de BlanesPORTS DE LA GENERALITAT
31/01/202030/04/2020ESTUDI PER AL REFORÇ I REPARACIÓ DEL DIC DE RECER DEL PORT DE BLANES (TEMPORAL GLORIA)Ports de la Generalitat
01/01/202031/05/2022MEDIOS DE EVALUACIÓN Y ATENUACIÓN DE LOS RIESGOS COSTEROS LOCALES DEBIDOS A LOS IMPACTOS DE LOS TEMPORALESCommission of European Communities
18/12/201931/12/2019Experiències pilot per realitzar tracking de bobines de cable carregades en camionsTOP-CABLE, SA
01/11/201931/12/2023Improving and Integrating European Ocean Observing and Forecasting Systems for Sustainable use of the OceansCommission of European Communities
02/10/201931/12/2019Support Activities for A1 HydrophoneSITEP ITALIA S.P.A
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
09/09/201908/10/2019Assessorament tècnic per a l'estudi i disseny de mesures al problema d'erosió costanera del municipi de GavàBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
20/05/201931/10/2020 The main objective is to give support during the entire project live until October 2020, in the creation of a web-based SensorML generator, allowing users to create their own SensorMLs, describing inCYPRUS SUBSEA CONSULTING AND SERVIC
01/04/201931/03/2022Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201901/04/2022KIC RM BLUE HARVESTING-PA 18138 - Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEuropean Commission
27/03/201924/12/2019Col.laboració LIM-UPC i METEOSIM per al desenvolupament de la investigació referent a l'aplicació de la eina Coastal Hazard Wheel (CHW) en diversos països costaners d'Àfrica Occidental i CamerunMETEOSIM SL
22/03/201921/03/2020SUBCONTRATACIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ DE DOS CORRENTÒMETRES ADCP A LA BADIA DEL FANGAR DURANT 1,5 MESOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019, LES DADES RECOLLIDES S'UTILITZARAN EN EL MARC DEL PROJECTE SOBREINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
01/03/201904/04/2021amending the Design criteria of URban defences in LECZs through Composite-modelling of WAVE overtopping under climate change scenariosCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/201931/01/2023Potential and Validation of Sustainable Natural & Advance Technologies for Water & Wastewater Treatment, Monitoring and Safe Water Reuse in IndiaCommission of European Communities
01/01/201930/09/2019Diseño, optimización y validación de impresión de piezas 3D.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/01/201931/07/2019Formación especializada sobre el uso y explotación de los equipos e instrumentos de National Instruments.NATIONAL INSTRUMENTS
01/01/201931/12/2021Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Producción sostenible de bioproductos a partir de microalgas y agua regeneradaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Morfodinamica de playas protegidas en el Mediterraneo frente el cambio climatico: ModeladoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201901/01/2022INTERREG-EAPA_52/2018-JONAS - Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasEuropean Commission
01/01/201901/01/2022H2020-688975-Blue Nodules - Breakthrough solutions for the sustainable harvesting and processing of deep sea polymetallic nodulesEuropean Commission
01/01/201931/12/2022ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for society, Innovation and ResearchCommission of European Communities
05/11/201831/12/2019 Wave flume experiments on sand transport processes and beach morphodynamicsUNIVERSITY OF TWENTE
16/10/201815/04/2019Redacció d'un dictamen/Informe tècnic exhaustiu i detall de l'afectació (per elements naturals i per infraestructures)AJUNTAMENT DE SALOU
01/10/201823/11/2018Large scale experiments for an alternative erosion control measure using sand-filled GEOSystemsEuropean Union Horizon 2020
10/09/201809/09/2021Servicios para el desarrollo y puesta en marcha de nuevos sistemas de predicción de corrientes de muy alta resolución en el interior de los puertos en el marco de Proyecto SAMOA2ORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
01/09/201830/09/2021Achieve Good Environmental Status for Coastal Infrastructures Construction - AGESCICEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201801/09/2021LIFE17 ENV/FR/000233 - Achieve Good Environmental Status for Coastal Infrastructures Construction - AGESCICEuropean Commission
17/07/201816/07/2021Servicios para la realización de campañas de medidas de parametros climáticos, en puertos para la caracterización climática y validación de modelos de predicción en el marco del proyecto SAMOA2ORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
17/07/201816/07/2021Apoyo a las actividades de Puertos del Estado en materia de oceanografía operacionalORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
01/07/201831/12/2020CGL2017-90733-REDTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
07/06/201830/06/2020Aplicaciones Labview para evaluar las prestaciones climáticas de unas unidades de metro y calibración de sensoresALSTOM TRANSPORTE, S.A.
19/05/201828/05/2018Contrato entre la Universitat Politècnica de Catalunya y la empresa Triton Submarines EMEA S.L. para la validación de los controladores de los prpulsores del sumergible tripulado/'Triton LF/'TRITON SUBMARINES EMEA SL
01/05/201831/03/2019Development of a ship weather routing software for academic purposesInternational Association of Maritime Universities
01/04/201831/03/2020Coastal Unstructured Resolution for Aquatic EnvironmentsMERCATOR OCÉAN
24/03/201823/09/2018Propuesta de medidas generales en el ámbito del Delta incluidas en el informe-síntesis sobre la problemática y la vulnerabilidad del Delta del EbroM AGRIC PESCA ALIM Y MEDIO AMBIENTE
12/03/201831/12/2018Proyecto Dique Puerto San Antonio. Supervisión ensayos en instalaciones de Laboratorio UKSENER INGENIERIA Y SISTEMAS CHILE
01/03/201830/03/2022Tracking of Plastic in Our SeasEuropean Research Council (ERC)
01/03/201831/12/2020Donació per a despeses de personal, viatges i compres de material del projecte SEA LICE.SONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U013 Formació en navegació sostenible i avaluació dels usos energètics i la sostenibilitat ambiental de la població rural de Isla Saboga (Panamà)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
14/02/201830/09/2018Curs de formació a mida en programació de sistemes d'instrumentació i Modbus amb LabviewJOHNSON CONTROLS-HITACHI AIR CONDIT
01/01/201831/12/2020Redes de sensores submarinos autónomos y cableados aplicados a la monitorización remota de indicadores biológicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020 Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión costeraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Enfoque y criterios para observacion y simulación integrada de soluciones transdisciplinares para ecosistemas marinos en bahias costerasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Rutas de adaptación al Cambio Climático en la zona costera Mediterránea. Superando los límites de la adaptabilidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201728/02/2021Multi-purpose/Multi-sensor Extra Light Oceanography ApparatusCommission of European Communities
01/09/201731/07/2018Mantenimiento, calibración y ampliación de las aplicaciones embarcadas de adquisición de datos.SUMINISTROS ARSAM, SA
01/09/201731/12/2020Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible. Operació Recerca per la sostenibilitat. Actuació Sensòrica. Monitorització de la qualitat de l’aigua del riu BesòsFondos FEDER
03/08/201731/12/2018Desarrollo de un sistema de enrutamiento de datos para sensores marinos y oceanográficosSENSORLAB, SL
11/07/201711/03/2018Sistema d’adquisició remot de dades per la mesura, visualització i gestió del consum d’aigua i temperatura del sector porcíMANTENIMENTS TERMENS SL
07/07/201731/12/2017Redacció de la memòria d'un sistema d'aiguamolls construïts per al tractament de les aigües residuals al refugi de l'Estany LlongPARC NACIONAL AIGÜESTORTES I ESTANY
30/06/201725/09/2017Model de circulació de la Badia del Fangar per a la gestió de les activitats d'aqüicultura i Marisqueig (Fase 1) en Deltebre i l'Ampolla.INST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
07/06/201706/11/2017Análisis de ciclo de vida y estudio multicriterio utilizando el método MIVES para la caracterización de residuos de la planta de Vic.URBASER SA
16/05/201731/12/2021Improvement of data management, interoperability and data access infrastructure of a European Marine Observation and Data networkETT S.p.A
01/05/201731/12/2017Proyecto de prubea nuevo modelo de gestión: 4 contenedores: p/c-v-b-seco - continuaciónUrbaser S.A.
01/03/201731/08/2020European multidisciplinary seafloor and water column-European research infrastructure consortiumCommission of European Communities
01/02/201715/06/2017Estudi del comportament evolutiu de les platges de BarcelonaBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/01/201731/03/2020KIC RM INNOLOGEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201731/12/2018Manteniment d'aplicacions informàtiques, gestió de servidors, pàgines web i serveis de hostingCONSELL REGULADOR DEL CAVA
01/12/201630/11/2019Preparatory phase for the pan-European research infrastructure DANUBIUS-RI: the international center for advanced studies on river-sea systemsCommission of European Communities
01/12/201631/01/2020Monitorització de la biodiversitat, mitjançant la creació i la instal·lació d’una xarxa sense fils de sensors distribuïts per tot l’AmazonesTHE SENSE OF SILENCE FOUNDATION
09/11/201608/11/2017Desenvolupament de sistemes de instrumentació i test per a la calibració dels sistemes d'adquisició utilitzats en els assajos de les unitats de tren.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
03/11/201602/11/2017Pilot wetland wastewater system treatment of Brompuri and Green ValleySTB HOLDINGS, LTD
01/11/201631/10/2019Copernicus Evolution and Aplications with Sentinel Enhancements and Land Effluents for Shores and Seas (CEASELESS)Commission of European Communities
01/11/201631/10/2018Actividades especializadas de formación relacionadas con la instrumentación virtual.NATIONAL INSTRUMENTS
27/07/201627/07/2020El servicio de asistencia técnica para el seguimiento ambiental del proyecto de extracción de arenas en el sector norte de la zona n de la autoridad portuaria de BilbaoUTE FUN.AZTI Y U.POLITÈCNICA CATAL.
01/07/201630/06/2019Proyecto de cooperación transnacional para promover la conservación y la protección del patrimonio natural del sector vitivinícola en la zona SUDOECommission of European Communities
09/06/201615/07/2016Asistencia Técnica en la redacción del proyecto de un sistema de humedales construidos de tratamiento de aguas para la mejora de la calidad de la laguna de la Manga del Mar MenorEDINART CONSULTING SLP
07/06/201631/12/2020Desenvolupament de projectes i serveis pel manteniment del registre de Vinyes del Consell Regulador del Cava (CRC)CONSELL REGULADOR DEL CAVA
01/06/201631/07/2019Innovative Eco-Technologies for Resource Recovery from WastewaterCommission of European Communities
01/06/201631/07/2016Suport tècnic per a la integració del sistema de mesures de corrents i meteorologia en boia de balissamentINNOVA OCEANOGRAFIA LITORAL, SL
26/04/201625/04/2017Desenvolupament de sistemes de instrumentació i test per al control de qualitat dels productesGATES P.T. SPAIN, S.A.
13/04/201613/04/2017Disseny i fabricació de sensors, automatització de sistemes per al test i caracterització de motors electrònicsDOGA, S.A.
13/04/201614/04/2017Disseny i fabricació de sensors i automatització de sistemes per al test i caracterització de motors electrònics.DOGA GESTIO, S.L.U.
01/03/201628/02/2020Sustainable Product, Energy and Resource Recovery from Wastewater — SuPER-WCommission of European Communities
02/02/201630/09/2016Millores en l'aplicació QUALIFO de PRYSMIAN, desenvolupada per SARTIPRYSMIAN SPAIN, SA
01/02/201631/07/2020Breakthrough solutions for the sustainable harvesting and processing of deep sea polymetallic nodulesCommission of European Communities
01/02/201601/02/2020Blue nodulesUnión Europea
01/01/201631/12/2019Morfodiámica de costas: interacción de patrones en diferentes escalasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Propulsión de Ferries: Simulación y Monitorización para pronóstico de la erosión en ámbitos portuariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
03/12/201520/06/2017Desenvolupament d'eines de tractament i procés acústic per el control de la contaminació marina.SONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
01/12/201530/11/2017Instrumentación y tecnologías aplicadas al estudio, caracterización y explotación sostenible del medio marinoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201530/11/2017Modelo Avanzado de gestión integrada para la Red de INfraestructuras hidráulicas MARHISMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/11/201531/12/2016Estudio sobre la sensibilidad acústica de la plaga del Salmon NorwayNORWEGIAN QUALITY SEFFOD AS
14/10/201513/04/2016Estudio sensibilidad acústica del cargol de poma como medida para la lucha de la plaga en el Delta del Ebro.FORESTAL CATALANA, S,A,
01/10/201531/03/20192015 DI 004AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/201530/09/2016BEQUES DOCTORAT FUND.LA CAIXA 2015-3FUNDACIO LA CAIXA
29/09/201531/12/2015Donació SONSETC al Grup de Recerca LABSONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
21/09/201531/12/2015Medición del campo electromagnético en la zona donde se instalará la plataforma oceanográfica de Canarias.PLOCAN
01/09/201530/09/2019Joint European Research Infrastrcture network for Coastal Observatory - Novel European eXpertise for coastal observaToriesCommission of European Communities
01/09/201531/08/2019HYDRALAB+ Adapting to climate changeCommission of European Communities
01/09/201531/08/2019EMSO implementation and operation: DEVelopment of instrumnent modeCommission of European Communities
28/07/201528/11/2015Elaboració de la cartografia de perillositat a la línea de costa causada per la dinàmica litoral. Aplicació als fulls 1:25.000: 78-26 (Palamós), 78-27 (Sant Feliu de Guíxols), 77-27 (Llagostera), 77-28 (Lloret de Mar)Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge
06/07/201530/06/2017Revisió aplicació informàtica/'CALIBRAO/', sistema desenvolupat pel calibratge de acceleròmetres.A.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
15/06/201501/02/2016Servei per a l'elaboració de la cartografia de la perillositat a la línia de costa causada per la dinàmica litoral.Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
15/06/201515/09/2015Diseño de un sistema de adquisición de datos para sensar el consumo eléctrico de un vagon de tren. Software para el registro, procesado y generación de informes.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
10/05/201531/12/2015Manteniment de les aplicacions pel regisre de vinyesCONSELL REGULADOR DEL CAVA
01/05/201531/12/2015Proyecto de prueba nuevo modelo de gestión: 4 contenedores: p/c-v-b-secoUrbaser S.A.
15/04/201530/06/2016Actuacions Locals Emblemàtiques en la Reutilització d'AiguaAJUNTAMENT GRANOLLERS
16/01/201502/03/2015Servicio para la caracterización preliminar del remonte del oleaje en el camping la LagunaCamping la Laguna
01/01/201530/04/2018El Paisaje del Riesgo Costero en el litoral catalán. La influencia del cambio climáticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/201610th International Society of Environmental Biotechnology ConferenceMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

   Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

   Indicadors

   Amunt