Computació

COORDINADOR/A

Andujar Gran, Carlos

CONTACTE

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel: 934 137 836
Correu electrònic: doctorat.computacio@upc.edu

https://computing.phd.upc.edu

El Programa de Doctorat en Computació es va dissenyar com l’adaptació a l’EEES del Programa de Doctorat en Programari, que s’havia creat el 1985. El nou marc sorgit arran de les directrius de Bolonya va fer que fos indispensable adaptar els postgraus. És per això que el 2005 es va dissenyar un programa integrat de màster i doctorat, amb la finalitat de proporcionar una formació sòlida i competitiva als estudiants que volguessin dur a terme una investigació sobre un dels temes dels àmbits de la computació que formen part del programa. El programa actual és fruit de l’adaptació al Reial decret 99/2011 de la nova configuració dels màsters en l’àrea de les tecnologies de la informació de la UPC i de la nova estructura del Departament de Ciències de la Computació. El programa va ser verificat per l’Agència per a la Qualitat Sistema Universitari de Catalunya (AQU) l’octubre del 2012, d’acord amb el Reial decret 99/2011, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. El Programa de Doctorat en Computació abasta temes de recerca en un conjunt de disciplines relacionades amb la computació: programació, algorítmia, ’big data’, bioinformàtica, visualització i realitat virtual. Aquestes temàtiques són una continuació dels estudis de Grau en Enginyeria Informàtica, especialitat en Computació, i Grau en Matemàtiques, especialitat en Matemàtica Discreta i Algorítmia, i del nou Grau en Ciències de Dades, així com d’altres titulacions relacionades. Aquestes temàtiques es cobreixen en els graus de màster relacionats, Master in Innovation and Research in Informatics (MIRI) i Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME), en els quals el Departament té responsabilitat docent, així com altres titulacions relacionades. A més, aquestes àrees estan vinculades a l’activitat de les empreses del sector informàtic i a temes de recerca de reconegut interès internacional.

L’elevada participació dels grups de recerca implicats en el programa en projectes de recerca competitius -la majoria dels quals estan finançats en l’àmbit europeu o nacional-, el nombre d’estudiants nous que el programa atreu cada any i el nombre de doctorats que s’incorporen a la indústria, a les universitats o a altres institucions de recerca, també justifiquen la necessitat d’aquest Programa de Doctorat.
Diversos doctors del programa treballen en instituts de recerca (p. ex., l’Institut Alan Turing) o a universitats a l’estranger, han creat una empresa (com Nelio Programari) o estan treballant en empreses de referència (com Google o Amazon). Això mostra un bon nivell d’ocupabilitat.

Per enfocar les habilitats científiques i metodològiques en uns temes específics, l’estructura del programa es basa en els àmbits bàsics dels grups de recerca implicats. Aquest enfocament vincula la recerca a grups de recerca de reconegut prestigi internacional, la qual cosa permet mantenir les línies d’investigació del programa dins de la investigació principal al llarg dels anys. Cada grup de recerca ofereix, a més del suport tècnic, un conjunt de cursos a nivell de mestratge i seminaris de recerca dins dels grups de recerca corresponents. L’oferta formativa es complementa amb les activitats d’habilitats complementàries que ofereix l’Escola de Doctorat de la UPC. Els títols oficials relacionats que atorguen accés al Doctorat en Informàtica són: el Màster en Innovació i Recerca en Informàtica, amb especialització en Informàtica Avançada, o en Gràfics per Ordinador i Realitat Virtual, o en Ciència de Dades, i el Màster en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica, amb especialitat en Matemàtica Discreta i Algorítmia.

El Programa de Doctorat en Computació ha representat un suport fonamental per a gran part de la recerca feta al Departament de Ciències de la Computació (CS), antigament el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics (LSI). Ha acollit estudiants catalans i de la resta de món. L’acceptació del programa entre els estudiants, la seva internacionalització i la qualitat de les seves tesis doctorals han estat factors determinants per rebre i mantenir la menció de qualitat Ministeri d’Educació des del 2003 i obtenir la Menció cap a l’Excel·lència, que va reemplaçar la Menció de Qualitat, fins a la seva extinció el 2013 (MEE2011-0425).

El professorat del programa té investigació acreditada internacional. Els cinc grups de recerca implicats en el programa han estat reconeguts com a grups de recerca consolidats per la Generalitat de Catalunya i dos van obtenir més suport financer en la convocatòria de 2017. Dos professors del programa han rebut el Premi García Santesmases a la trajectòria professional, un dels premis nacionals atorgats per la Societat Científica Informàtica d’Espanya (SCIE).

Informació general

Perfil d'acces

Els perfils d’ingrés estan descrits a partir dels perfils docents dels títols de màster que proporcionen la preparació necessària per desenvolupar recerca dins dels grups de recerca que participen en el programa.

 1. Algorítmia i Programació. El PD preveu aquí dues vies d’accés amb un perfil formatiu informàtic, Màster MIRI, especialització en Advanced Computing, o amb un perfil més matemàtic, Màster MAMME, especialitat en Matemàtica Discreta i Algorítmia. Aquest perfil està lligat a línies de recerca dels grups de recerca ALBCOM i LOGPROG.
 2. Visualització i Realitat Virtual. Aquest perfil d’accés es correspon amb el dels titulats del Màster MIRI amb especialització en Computer Graphics and Visualization. El perfil està lligat a línies de recerca dels grups GIE i ViRVIG.
 3. Ciències de Dades. Aquest perfil d’accés es correspon amb l’esperat en els titulats del Màster MIRI amb especialització en Data Science. El perfil està lligat a línies de recerca dels grups de recerca ALBCOM i LARCA.
Es podran considerar també adequades com a titulacions d’ingrés altres titulacions de màster d’àmbits científics i tecnològics que permetin desenvolupar recerca en algunes de les línies incloses en el Programa de Doctorat. En aquest cas s’espera que els doctorands demostrin tenir un coneixement bàsic de les matèries fonamentals, obligatòries comunes i obligatòries de la corresponent especialització, màster UPC afí, o que puguin adquirir-les cursant els complements formatius (assignatures dels màsters impartits a la UPC que s’han citat anteriorment) que es considerin necessaris.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les següents competències:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la investigació científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement .
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat, dins del seu context científic específic, que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

25

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Ciències de la Computació (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://computing.phd.upc.edu

CONTACTE:

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel: 934 137 836
Correu electrònic: doctorat.computacio@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Els perfils d’ingrés estan descrits a partir dels perfils docents dels títols de màster que proporcionen la preparació necessària per desenvolupar recerca dins dels grups de recerca que participen en el programa.

 1. Algorítmia i Programació. El PD preveu aquí dues vies d’accés amb un perfil formatiu informàtic, Màster MIRI, especialització en Advanced Computing, o amb un perfil més matemàtic, Màster MAMME, especialitat en Matemàtica Discreta i Algorítmia. Aquest perfil està lligat a línies de recerca dels grups de recerca ALBCOM i LOGPROG.
 2. Visualització i Realitat Virtual. Aquest perfil d’accés es correspon amb el dels titulats del Màster MIRI amb especialització en Computer Graphics and Visualization. El perfil està lligat a línies de recerca dels grups GIE i ViRVIG.
 3. Ciències de Dades. Aquest perfil d’accés es correspon amb l’esperat en els titulats del Màster MIRI amb especialització en Data Science. El perfil està lligat a línies de recerca dels grups de recerca ALBCOM i LARCA.
Es podran considerar també adequades com a titulacions d’ingrés altres titulacions de màster d’àmbits científics i tecnològics que permetin desenvolupar recerca en algunes de les línies incloses en el Programa de Doctorat. En aquest cas s’espera que els doctorands demostrin tenir un coneixement bàsic de les matèries fonamentals, obligatòries comunes i obligatòries de la corresponent especialització, màster UPC afí, o que puguin adquirir-les cursant els complements formatius (assignatures dels màsters impartits a la UPC que s’han citat anteriorment) que es considerin necessaris.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Criteri: perfil acadèmic i investigador que permeti desenvolupar recerca dins de les línies dels grups de recerca implicats en el programa.

El programa valorarà els candidats que compleixin amb aquest requisit a partir de la ponderació dels criteris següents:
• Expedient acadèmic de totes les titulacions universitàries cursades pel candidat (fins a 10 punts).
• Publicacions en revistes o en actes de congressos científics (fins a 4 punts).
• Experiència de recerca (fins a 2 punts).
• Currículum vitae (2 punts).
• Adequació de l’àrea de recerca d’interès a les línies del programa i al perfil del candidat (fins a 6 punts).
• Altres mèrits (fins a 1 punt).

Els candidats han de tenir en compte que les entrevistes, les propostes de projecte de recerca i les cartes de recomanació poden formar part procés d’admissió com a mesura complementària d’obtenció d’informació durant el procés de selecció.

Es demanarà que tots els admesos en el Programa de Doctorat siguin capaços d’entendre textos tècnics escrits en anglès i de seguir sense dificultat cursos i conferències impartides en anglès. Els doctorands hauran de mostrar un nivell de coneixement de l’idioma anglès equivalent al nivell B2 en el Marc de Referència de Coneixements d’Idiomes del Consell d’Europa, tant en la comprensió oral com en l’escrita, en la forma i terminis que determini la Comissió Acadèmica.

Complements formatius

En el cas que la formació acadèmica no cobreixi les matèries fonamentals, obligatòries comunes i obligatòries de la corresponent especialització del màster UPC afí a la línia de recerca seleccionada, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà establir complements formatius.

Aquests complements formatius seran assignatures dels màsters impartits a la UPC que s’han citat anteriorment (o altres) i que es considerin necessaris per cobrir les mancances formatives detectades i en qualsevol cas com a màxim 60 ECTS.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.

Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de segones matrícules i successives: s’hauran de fer durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Interacció i discussió amb els directors.
Hores: 180.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Assistència a seminari de computació.
Hores: 6.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Assistència i participació en seminaris organitzats pels grups de recerca que donen suport al programa.
Hores: 30.
Caràcter: optativa.

Activitat: Cursos intensius.
Hores: 30.
Caràcter: optativa.

Activitat: Assistència a un congrés científic d’àmbit internacional.
Hores: 36.
Caràcter: optativa.

Activitat: Cursos de formació transversal.
Hores: 10.
Caràcter: optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

RDLAB: https://rdlab.cs.upc.edu/

Barcelona. Centre of Virtual Reality: https://www.virvig.eu/equipment.php

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

Darrera actualització: 22/06/2024 06:45:20.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 22/06/2024 06:30:31.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • ALONSO ALONSO, JESUS: Dynamic Terrain Modeling
  Autor/a: ALONSO ALONSO, JESUS
  Programa: COMPUTACIÓ
  Departament: Departament de Ciències de la Computació (CS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 08/05/2024
  Director/a de tesi: JOAN ARINYO, ROBERT

  Tribunal:
       PRESIDENT: CHOVER, MIGUEL
       SECRETARI: ARGUDO MEDRANO, OSCAR
       VOCAL: BOSCH GELI, CARLES
  Resum de tesi: Aquest treball explora tècniques de modelatge de terrenys que proporcionen una experiència integral en termes de representació gràfica, interacció física i actualització dinàmica en temps real. En particular, el nostre focus gira entorn a la creació d'un sistema capaç de: 1) capturar qualsevol característica possible que trobem en els terrenys, 2) mantenir un precís nivell de detall, 3) oferir renderització i navegació en temps real, 4) incloure l'opció de realitzar actualitzacions dinàmiques en temps real, i 5) suportar interaccions físiques d'entitats també en temps real.Un cop revisats els models anteriors existents a l'estat de l'art, es proposen dos models que prenen un model digital d'elevació com a estructura base. El primer segueix una estratègia en la qual mimetitzem els esdeveniments geotectònics que trobem a la natura. El segon utilitza un enfocament d'escultura amb poliedres convexos com a eina de tall. Amb aquesta finalitat, es presenten diversos treballs.Mentre que la primera opció introdueix alguns avantatges amb limitacions, la segona opció és una proposta que compleix amb els cinc requisits requerits. D'una banda, pot modelar túnels, coves i voladissos, i les característiques del terreny es poden capturar amb una precisió a nivell de píxel. D'altra banda, no és demandant pel que fa a requisits de processament i emmagatzematge i ofereix escalabilitat. Finalment, la renderització, la interacció física i les actualitzacions dinàmiques es poden realitzar en temps real.Com a resultat, aquest treball representa una contribució significativa, oferint una solució integral capaç d'abordar els aspectes més desafiants del modelatge de terrenys dinàmics. El nostre enfocament introdueix un nou model de terreny que compren diverses estructures de dades i una sèrie d'algoritmes dissenyats per capturar una àmplia gamma de formacions de terreny amb precisió. Una escena composta per desenes de milions de triangles pot ser actualitzada contínuament fins al punt de simular un terreny completament devastat, renderitzat i sotmès a càlculs de física en temps real que involucren desenes de milers d'entitats físiques. El model proposat té un gran potencial per a aplicacions de gràfics per ordinador, particularment en escenaris com simuladors i jocs, on els paisatges dinàmics juguen un paper primordial.

 • KOÇI, REDIANA: A data-driven approach to prescribe web API evolution
  Autor/a: KOÇI, REDIANA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690495
  Programa: COMPUTACIÓ
  Departament: Departament de Ciències de la Computació (CS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 23/01/2024
  Director/a de tesi: FRANCH GUTIÉRREZ, JAVIER | JOVANOVIC, PETAR

  Tribunal:
       PRESIDENT: RUIZ CORTÉS, ANTONIO
       SECRETARI: MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, SILVERIO JUAN
       VOCAL: PAUTASSO, CESARE
  Resum de tesi: En les últimes dues dècades, l'ús d'Aplicacions de Programació d'Interfícies (APIs) web ha crescut exponencialment, oferint nombroses avantatges i facilitats tant als consumidors (desenvolupadors de programari) com als proveïdors (empreses i institucions que exposen les seves dades o serveis organitzatius). Les APIs web permeten als desenvolupadors integrar fàcilment serveis o dades existents en les seves aplicacions, reduint el temps i el cost necessaris per construir nous programaris. Al mateix temps, al posar a disposició la seva API web, els proveïdors poden augmentar el nombre de clients de la seva marca o crear una nova font de guanys monetitzant la seva API web.Tot i que els consumidors esperen que les APIs web siguin estables i ben establertes, les APIs web són propenses a canvis contínues, evolucionant diverses vegades al llarg del seu cicle de vida. A mesura que l'ús de les APIs web continua creixent, la necessitat de fer-les evolucionar per satisfer les necessitats canviant dels consumidors esdevé més desafiadora. No obstant això, els consumidors no sempre acullen amb satisfacció l'evolució de les APIs web, ja que els canvis poden ser massa freqüents o no rellevants des del seu punt de vista. Aquesta descontentament esdevé encara més fort pel fet que les APIs web estan exposades a través d'Internet, el que significa que els consumidors poden ser obligats a actualitzar-se a noves versions de la API web (si els proveïdors decideixen discontinuar les antigues). Coneixent l'impacte que els canvis tenen en els consumidors, els proveïdors han de trobar un equilibri entre no imposar canvis inesperats i freqüents i proporcionar una API web actualitzada, mantenible i sense errors, que satisfaci les necessitats dels consumidors.L'objectiu d'aquest treball de recerca és desenvolupar un mètode semi-automàtic que permeti als proveïdors de web API prescriure canvis basats en el comportament dels seus consumidors, tal com es registra en els logs d'ús de la web API. Considerem que l'evolució de la web API ha de ser principalment basada en l'ús, és a dir, la manera com els consumidors utilitzen les web APIs ha de ser un dels principals impulsors dels canvis en la web API. Comencem amb l'exploració de l'evolució de la web API, veient el procés des dels punts de vista tant dels proveïdors com dels consumidors de la API. Identifiquem i classifiquem els canvis que sovint es produeixen en les web APIs, i investiguem com aquests canvis es reflecteixen en diversos artefactes. Analitzem diferents tipus de logs d'ús, concretament els logs de desenvolupament i producció, per entendre les necessitats dels consumidors basades en el seu comportament. Identificant les necessitats dels consumidors, podem prescriure canvis que s'haurien d'implementar en futures versions de la web API. El nostre enfocament permet als proveïdors prendre decisions informades basades en els patrons d'ús. Adoptant un enfocament basat en l'ús, els proveïdors poden garantir que les seves web APIs continuïn satisfent les necessitats en evolució dels seus consumidors.

 • ORELLANA BECH, BERNAT: Towards the automation of colon segmentation in magnetic resonance images
  Autor/a: ORELLANA BECH, BERNAT
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690676
  Programa: COMPUTACIÓ
  Departament: Departament de Ciències de la Computació (CS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 07/03/2024
  Director/a de tesi: MONCLUS LAHOYA, EVA | NAVAZO ALVARO, ISABEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: OELTZE-JAFRA, STEFFEN
       SECRETARI: VINACUA PLA, ALVARO
       VOCAL: BOADA OLIVERAS, IMMACULADA
  Resum de tesi: L'estudi del volum colònic és especialment rellevant per a la gastroenterologia i contribueix al diagnòstic i la recerca de malalties de caràcter lleu com poden ser el restrenyiment, la diarrea o la síndrome del còlon irritable. En el context d'aquestes afectacions, l'ús de tècniques invasives o ionitzants no està prou justificat i els equips mèdics han optat per l'ús d'imatges per ressonància magnètica (MRI) adquirides sense contrast ni cap altra forma de preparació, evitant així l'alteració de l'estat natural del còlon. Existeixen dues modalitats de MRI d'especial interès per a aquest propòsit: T2-weighted half-Fourier acquisition single-shot turbo spin echo sequence (T2-HASTE), que permet la segmentació del lumen del còlon, i la seqüència T1-weighted Fat-Sat (T1-FS), en la que es pot distingir el contingut fecal i el gas intestinal.L'anàlisi del còlon requereix la segmentació completa a les dues modalitats, T1-FS i T2-HASTE, el que comporta un procés manual summament lent i laboriós. Addicionalment, la segmentació manual duu associada un alt grau d'incertesa al voltant dels contorns del còlon, que es tradueix en arbitrarietat i una baixa repetitividad dels mesuraments.Aquesta tesi proposa un sistema automatitzat extrem a extrem, que inclou tots els passos necessaris per a aconseguir una segmentació de còlon precisa en imatges T2-HASTE i T1-FS, permetent l'estudi de la morfologia i la distribució dels continguts colònics. Per a facilitar la validació dels resultats de la segmentació automàtica, s'ha desenvolupat una eina per a la visualització sincronitzada de totes dues modalitats T1-FS/T2-HASTE.La segmentació d'imatges T2-HASTE és un procés constituït per tres fases. En la primera, s'utilitza un filtre de tubularidad especialitzat per a detectar àrees candidates. Els metges marquen uns punts de referència al llarg del còlon, que en combinació amb la informació de tubularidad permeten calcular una estimació de la línia medial del còlon. En una segona fase, es determina la regió d'interès mitjançant algorismes dissenyats per a detectar regions circumdants al còlon i la capsula de greix que allotja els òrgans abdominals. Finalment, una vegada establert un espai de cerca més reduït, es procedeix a la segmentació basada en l'algorisme 3D graph-cuts usant una estratègia multi-escala a tres nivells.La segmentació d'imatges T1-FS es fonamenta en un registre no-rígid de la modalitat T2-HASTE cap a T1-FS. La transformació espacial obtinguda pel registre s'utilitza per traslladar la segmentació del còlon de T2-HASTE cap a l'espai T1-FS. Un nou procés iteratiu de registre del còlon corregeix els desajustaments del registre inicial mitjançant una estratègia de deformació de malles guiada per un model probabilístic. El model proporciona informació sobre la presència de femta, gas colònic i greixos circumdants. A cada iteració s'alterna una fase de deformació amb una fase de preservació de geometria per tal de compensar la falta d'informació de contorn que caracteritza algunes regions del còlon, especialment aquelles que contenen gas. Aquest procés convergeix en un ajust òptim de la segmentació a la imatge T1-FS.Els experiments han demostrat la precisió i usabilitat dels algorismes dissenyats, que han contribuït a la integració de l'anàlisi basada en imatges de ressonància magnètica a la rutina clínica. Els resultats impliquen un avanç substancial cap a la segmentació totalment automàtica, accelerant l'adquisició de noves dades per a la recerca i els diagnòstics clínics, millorant al seu torn la repetitividad dels experiments.

 • VILA GOMEZ, MARC: IoT semantic-based monitoring of infrastructures using a microservices architecture
  Autor/a: VILA GOMEZ, MARC
  Programa: COMPUTACIÓ
  Departament: Departament de Ciències de la Computació (CS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 12/04/2024
  Director/a de tesi: SANCHO SAMSO, MARIA RIBERA | TENIENTE LOPEZ, ERNEST

  Tribunal:
       PRESIDENT: ROMERO MORAL, OSCAR
       SECRETARI: QUERALT CALAFAT, ANNA
       VOCAL: DUSTDAR, SCHAHRAM
       VOCAL: RUIZ CORTÉS, ANTONIO
       VOCAL: MECELLA, MASSIMO
  Resum de tesi: La Internet de les coses (IoT) és un nou i potent paradigma que té el potencial de transformar la manera com vivim, treballem i interactuem amb el nostre entorn. Els dispositius IoT estan equipats amb sensors, programari i la capacitat de comunicar mesures sobre entitats del món a altres dispositius i sistemes a través d'Internet. Aquests, s'utilitzen per comprendre el món que ens envolta i per automatitzar tasques.L'IoT es troba en les seves primeres etapes, tot i que ja ha mostrat un gran potencial. Els dispositius IoT s'utilitzen per monitorar la nostra salut, gestionar les nostres llars i controlar infraestructures físiques, entre d'altres. A mesura que l'IoT continuï desenvolupant-se, esperem veure aplicacions encara més innovadores, ja que té el potencial de revolucionar la manera com vivim i treballem i de fer del nostre món un lloc més intel·ligent i connectat.La capacitat de l'IoT de recollir i processar dades de diferents fonts, convertir-les en coneixement i utilitzar-les per evitar situacions no desitjables, com ara accidents o avaries, és una de les seves principals característiques. Per ser pràctic i útil, aquest monitoratge ha de ser automàtic i relatiu amb l'estructura ontològica de la informació processada.La falta d'interoperabilitat dels dispositius IoT és un problema important. En alguns casos, la comunicació de missatges entre dispositius és trivial, ja que aquests poden estar connectats al mateix ecosistema i així acordar un format de comunicació. Però en altres, com quan els dispositius han de comunicar informació a entorns externs, cada fabricant defineix el seu propi format de dades, tot i estar comunicant conceptes similars. Aquesta heterogeneïtat dificulta la integració de dispositius de diferents fabricants i limita el potencial de l'IoT. Per tant, sorgeix una pregunta central: "Com podem millorar la interoperabilitat dels dispositius IoT que utilitzem per al monitoratge del món real?".Per abordar l'heterogeneïtat de dades, aquesta tesi proposa una ontologia, una representació comprensiva i abstracta dels conceptes i dades del domini. Aquesta serveix de base per millorar la interoperabilitat entre els dispositius IoT proporcionant un marc comú per a la comprensió i l'intercanvi de dades entre sistemes diversos. La proposta inclou una àmplia gamma d'elements de l'IoT: sensors, actuadors i entitats que representen objectes del món. Els sensors recopilen dades de l'entorn, els actuadors modifiquen l'estat del món i les entitats modelen els objectes físics que es monitoren. L'ontologia també inclou regles de contextualització que permeten definir condicions en funció de les dades del sensor i les accions de l'actuador. Aquestes regles permeten al sistema automatitzar el monitoratge, la recollida de context i donar respostes adequades a partir de dades en temps real. D'aquesta manera, es genera una àmplia gamma de possibilitats, on es poden especificar diferents elements de diversos dominis en funció del cas d'ús triat per l'implementador.En aquest sentit, proposem un entorn de treball basat en el núvol, una plataforma desenvolupada utilitzant una arquitectura de microserveis que permet als operadors manipular tota la informació del sistema. Allà es recopilen les dades en temps real per automatitzar el monitoratge, obtenir context situacional i donar respostes adequades.

Darrera actualització: 22/06/2024 07:01:11.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:KOÇI, REDIANA
Títol:A data-driven approach to prescribe web API evolution
Data lectura:23/01/2024
Director/a:FRANCH GUTIÉRREZ, JAVIER
Codirector/a:JOVANOVIC, PETAR
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Web API evolution patterns: A usage-driven approach
Koçi, R.; Franch, X.; Jovanovic, P.; Abello, A.
Journal of systems and software, ISSN: 0164-1212 (JCR Impact Factor-2021: 3.514; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/01/2023
Article en revista

Classification of changes in API evolution
23rd IEEE International Enterprise Distributed Object Computing Conference
Data de presentació: 31/10/2019
Presentació de treball en congressos

A data-driven approach to measure the usability of Web APIs
46th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications
Data de presentació: 26/08/2020
Presentació de treball en congressos

Improving Web API usage logging
15th International Conference on Research Challenges in Information Science
Data de presentació: 14/05/2021
Presentació de treball en congressos

PatternLens: Inferring evolutive patterns from web API usage logs
33rd International Conference on Advanced Information Systems Engineering
Data de presentació: 01/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LLOPIS, MARCEL
Títol:Revolutionizing space mission event modeling with the tychonis framework
Data lectura:14/12/2023
Director/a:FRANCH GUTIÉRREZ, JAVIER
Codirector/a:SORIA GUERRERO, MANUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Tychonis: a model-based approach to define and search for geometric events in space
Llopis, M.; Soria, M.; Franch, X.
Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2021: 2.954; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Assessing the usability of two declarative programming languages to model geometric events
Llopis, M.; Franch, X.; Soria, M.
Journal of aerospace information systems, ISSN: 2327-3097 (JCR Impact Factor-2021: 1.444; Quartil: Q3)
Data de publicació: 09/2023
Article en revista

The planning software behind the bright spots on Ceres: The challenges and successes of Science Opportunity Analyzer
7th IEEE International Conference on Space Mission Challenges for Information Technology
Data de presentació: 01/08/2019
Presentació de treball en congressos

Integrating the Science Opportunity Analyzer with a reusable opportunity search framework
Kerala Global Investors Meet 2020
Data de presentació: 01/2020
Presentació de treball en congressos

Psyche Science Planning with the Science Opportunity Analyzer
SpaceOps 2020
Data de presentació: 03/05/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ÁLVAREZ DE LA CAMPA CRESPO, MERCÈ
Títol:Construction and technological development of immersive virtual reality for pain therapy
Data lectura:29/06/2023
Tutor/a:SUSIN SANCHEZ, ANTONIO
Director/a:SÁNCHEZ VIVES, MARIA VICTORIA
Codirector/a:SLATER, MELVYN
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
An experimental study of a virtual reality counselling paradigm using embodied self-dialogue
Slater, M.; Neyret, S.; Álvarez De La Campa, M.; Spanlang, B.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2021: 4.996; Quartil: Q2)
Data de publicació: 29/07/2019
Article en revista

Virtual embodiment for improving range of motion in patients with movement-related shoulder pain
Journal of clinical medicine, ISSN: 2077-0383 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/07/2022
Article en revista

AUTOR/A:MANZANO AGUILAR, MARTÍ
Títol:Specification, estimation and monitoring of quality-related software strategic indicators in agile software development
Data lectura:08/06/2023
Director/a:AYALA MARTINEZ, CLAUDIA PATRICIA
Codirector/a:GÓMEZ SEOANE, CRISTINA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A method to estimate software strategic indicators in software development: An industrial application
Manzano, M.; Ayala, C.P.; Gomez, C.; Ahbervé, A.; Franch, X.; Mendes, E.
Information and software technology, ISSN: 0950-5849 (JCR Impact Factor-2021: 3.862; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

QaSD: A Quality-aware Strategic Dashboard for supporting decision makers in Agile Software Development
López, L.; Manzano, M.; Gomez, C.; Oriol, M.; Farré, C.; Franch, X.; Martínez-Fernández, S.; Vollmer, A.M.
Science of computer programming, ISSN: 0167-6423 (JCR Impact Factor-2021: 1.039; Quartil: Q4)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

AUTOR/A:RENEDO MIRAMBELL, MARTÍ
Títol:Cluster evaluation on weighted networks
Data lectura:28/03/2023
Director/a:ARRATIA QUESADA, ARGIMIRO ALEJANDRO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Clustering assessment in weighted networks
Arratia, A.; Renedo, M.
PeerJ. Computer science, ISSN: 2376-5992 (JCR Impact Factor-2021: 2.411; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/06/2021
Article en revista

clustAnalytics: An R package for assessing stability and significance of communities in networks
Renedo, M.; Arratia, A.
R Journal, ISSN: 2073-4859 (JCR Impact Factor-2022: 2.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2023
Article en revista

On methods to assess the significance of community structure in networks of financial time series
International Work-conference on Time Series 2017
Data de presentació: 20/09/2017
Presentació de treball en congressos

The assessment of clustering on weighted network with R package clustAnalytics
24th International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence
Data de presentació: 19/10/2022
Presentació de treball en congressos

Towards and efficient algorithm for computing the reduced mutual information
24th International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence
Data de presentació: 20/10/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PAZ ORTIZ, ALEJANDRO IVÁN
Títol: On-the-fly synthesizer programming with rule learning
Data lectura:03/05/2022
Director/a:NEBOT CASTELLS, MARIA ANGELA
Codirector/a:MUGICA ALVAREZ, FRANCISCO JOSÉ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
On-the-fly syntheziser programming with fuzzy rule learning
Paz, A.; Nebot, A.; Mugica, F.; Romero, E.
Entropy (Basel), ISSN: 1099-4300 (JCR Impact Factor-2019: 2.494; Quartil: Q2)
Data de publicació: 31/08/2020
Article en revista

Charting perceptual spaces with fuzzy rules
2019 IEEE International Conference on Fuzzy Systems
Data de presentació: 24/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HAKONIEMI, TUOMAS ANTERO
Títol:Size bounds for algebraic and semialgebraic proof systems
Data lectura:25/03/2022
Director/a:ATSERIAS PERI, ALBERT
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Size-degree trade-offs for Sums-of-Squares and Positivstellensatz proofs
34th Computational Complexity Conference
Data de presentació: 20/07/2019
Presentació de treball en congressos

Feasible interpolation for polynomial calculus and sums-of-squares
47th International Colloquium on Automata, Languages, and Programming
Data de presentació: 09/07/2020
Presentació de treball en congressos

Monomial-size vs. Bit-complexity in sums-of-squares and polynomial calculus
36th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science
Data de presentació: 02/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:COMA PUIG, BERNAT
Títol:Human-aware application of data science techniques
Data lectura:02/03/2022
Director/a:CARMONA VARGAS, JOSE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Bridging the gap between energy consumption and distribution through non-technical loss detection
Coma, B.; Carmona, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2019: 2.702; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/05/2019
Article en revista

Knowledge-based segmentation to improve accuracy and explainability in non-technical losses detection
Albert Calvo; Coma, B.; Carmona, J.; Arias, M.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 30/10/2020
Article en revista

Non-technical losses detection in energy consumption focusing on energy recovery and explainability
Coma, B.; Carmona, J.
Machine learning, ISSN: 0885-6125 (JCR Impact Factor-2021: 5.414; Quartil: Q2)
Data de publicació: 29/09/2021
Article en revista

Fraud detection in energy consumption: a supervised approach
3rd IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics
Data de presentació: 17/10/2016
Presentació de treball en congressos

A quality control method for fraud detection on utility customers without an active contract
33th ACM Symposium On Applied Computing
Data de presentació: 09/04/2018
Presentació de treball en congressos

Explainable predictive process monitoring
2nd International Conference on Process Mining
Data de presentació: 10/2020
Presentació de treball en congressos

A human-in-the-loop approach based on explainability to improve NTL detection
21st IEEE International Conference on Data Mining Workshops
Data de presentació: 07/12/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RÍOS JEREZ, ALEJANDRO
Títol:Walking with virtual humans: Understanding human response to virtual humanoids' appearance and behaviour while navigating in immersive VR
Data lectura:17/02/2022
Director/a:PELECHANO GOMEZ, NURIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The impact of animations in the perception of a simulated crowd
Molina, E.; Rios, A.; Pelechano, N.
Springer
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

Follower behavior under stress in immersive VR
Rios, A.; Pelechano, N.
Virtual reality: research, development and applications, ISSN: 1359-4338 (JCR Impact Factor-2020: 5.095; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Users’ locomotor behavior in collaborative virtual reality
11th ACM Siggraph Conference on Motion, Interaction, and Games
Data de presentació: 10/11/2018
Presentació de treball en congressos

Smooth transitioning between two walking metaphors for virtual reality applications
XXIX Congreso Español de Informática Gráfica
Data de presentació: 28/06/2019
Presentació de treball en congressos

Avatars rendering and its effect on perceived realism in virtual reality
3rd IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Virtual Reality
Data de presentació: 17/12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SÀNCHEZ FERRERES, JOSEP
Títol:Bridging the gap between textual and formal business process representations
Data lectura:29/09/2021
Director/a:PADRO CIRERA, LLUIS
Codirector/a:CARMONA VARGAS, JOSE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Discoursive Process Modeling Empowered with Envolving Process Model Search and Optimization
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 13/08/2020
Patent

Supporting the process of learning and teaching process models
Sànchez, J.; Delicado, L.; Andaloussi, A.; Burattin, A.; Calderón, G.; Weber, Barbara; Carmona, J.; Padro, L.
IEEE transactions on learning technologies, ISSN: 1939-1382 (JCR Impact Factor-2020: 3.72; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/03/2020
Article en revista

Unleashing textual descriptions of business processes
Sànchez, J.; Burattin, A.; Carmona, J.; Montali, M.; Padro, L.; Quishpi, L.
Software and systems modeling, ISSN: 1619-1366 (JCR Impact Factor-2021: 2.211; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

The model judge : a tool for supporting novices in learning process modeling
Dissertation Award, Demonstration, and Industrial Track at BPM 2018
Data de presentació: 09/09/2018
Presentació de treball en congressos

The Model Judge: a tool for supporting novices in learning process modeling
16th International Conference on Business Process Management
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

Model Judge: automatically supporting process model creation in the classroom
16th International Conference on Business Process Management
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

From process models to chatbots
31st International Conference on Advanced Information Systems Engineering
Data de presentació: 03/06/2019
Presentació de treball en congressos

Formal reasoning on natural language descriptions of processes
17th International Conference on Business Process Management
Data de presentació: 04/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:COMINO TRINIDAD, MARC
Títol:Algorithms for the reconstruction, analysis, repairing and enhancement of 3D urban models from multiple data sources
Data lectura:22/12/2020
Director/a:ANDUJAR GRAN, CARLOS ANTONIO
Codirector/a:CHICA CALAF, ANTONIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Error-aware construction and rendering of multi-scan panoramas from massive point clouds
Comino, M.; Andujar, C.; Chica, A.; Brunet, P.
Computer vision and image understanding, ISSN: 1077-3142 (JCR Impact Factor-2017: 2.391; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2017
Article en revista

Sensor-aware normal estimation for point clouds from 3D range scans
Comino, M.; Andujar, C.; Chica, A.; Brunet, P.
Computer graphics forum, ISSN: 0167-7055 (JCR Impact Factor-2018: 2.373; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2018
Article en revista

Segmentation of aerial images for plausible detail synthesis
Argudo, O.; Comino, M.; Chica, A.; Andujar, C.; Lumbreras, F.
Computers & graphics, ISSN: 0097-8493 (JCR Impact Factor-2018: 1.302; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/04/2018
Article en revista

Depth map repairing for building reconstruction
XXVIII Spanish Computer Graphics Conference
Data de presentació: 06/2018
Presentació de treball en congressos

View-dependent hierarchical rendering of massive point clouds through textured splats
XXIX Congreso Español de Informática Gráfica
Data de presentació: 26/06/2019
Presentació de treball en congressos

Multi-view image fusion
17th IEEE International Conference on Computer Vision
Data de presentació: 30/10/2019
Presentació de treball en congressos

Effective visualization of sparse image-to-image correspondences
22nd Eurographics Conference on Visualization
Data de presentació: 05/2020
Presentació de treball en congressos

A Tool for N-way analysis of programming exercises
22nd Eurographics Conference on Visualization
Data de presentació: 05/2020
Presentació de treball en congressos

Easy authoring of image-supported short stories for 3D scanned cultural heritage
18th EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and Cultural Heritage
Data de presentació: 18/11/2020
Presentació de treball en congressos

Easy Authoring of Image-Supported Short Stories for 3D Scanned Cultural Heritage
EG GCH 2020 - 18th EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and Cultural Heritage
Data de presentació: 18/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MESSEGUÉ BUISAN, ARNAU
Títol:Network creation games: structure vs anarchy
Data lectura:18/12/2020
Director/a:ALVAREZ FAURA, MARIA DEL CARME
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Celebrity games
Alvarez, C.; Blesa, M.; Duch, A.; Messegue, A.; Serna, M.
Theoretical computer science, ISSN: 0304-3975 (JCR Impact Factor-2016: 0.698; Quartil: Q4)
Data de publicació: 04/10/2016
Article en revista

Distance-uniform graphs with large diameter
Lavrov, M.; Loh, P.; Messegue, A.
SIAM journal on discrete mathematics, ISSN: 0895-4801 (JCR Impact Factor-2019: 0.75; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/06/2019
Article en revista

Max celebrity games
13th Workshop on Algorithms and Models for the Web Graph
Data de presentació: 14/12/2016
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PICENO CABRERA, MARIE ELY
Títol:Data analysis through graph decomposition
Data lectura:27/07/2020
Director/a:BALCÁZAR NAVARRO, JOSÉ LUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Co-occurrence patterns in diagnostic data
Piceno, M.; Rodríguez-Navas, L.; Balcazar, J. L.
Computational intelligence, ISSN: 1467-8640 (JCR Impact Factor-2021: 2.142; Quartil: Q3)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

AUTOR/A:VIDAL OBIOLS, ALEXANDRE
Títol:Algorithmic Techniques for Physical Design: Macro Placement and Under-the-Cell Routing
Data lectura:24/01/2020
Director/a:CORTADELLA FORTUNY, JORDI
Codirector/a:PETIT SILVESTRE, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Multi-level dataflow-driven macro placement guided by RTL structure and analytical methods
Vidal, A.; Cortadella, J.; Petit, J.; Galceran, M.; Martorell, F.
IEEE transactions on computer-aided design of integrated circuits and systems, ISSN: 0278-0070 (JCR Impact Factor-2021: 2.565; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Phase Retrieval for Hidden Tomography Reconstruction
Imaging and Applied Optics Congress 2020
Data de presentació: 26/06/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ZAVALA RODRÍGUEZ, EDITH BERENICE
Títol:Towards adaptative monitoring for self-adaptative systems
Data lectura:05/07/2019
Director/a:MARCO GOMEZ, JORDI
Codirector/a:FRANCH GUTIÉRREZ, JAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
HAFLoop: An architecture for supporting highly adaptive feedback loops in self-adaptive systems
Zavala, E.; Franch, X.; Marco, J.; Berger, C.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2020: 7.187; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

Adaptive monitoring for autonomous vehicles using the HAFLoop architecture
Zavala, E.; Franch, X.; Marco, J.; Berger, C.
Enterprise information systems, ISSN: 1751-7575 (JCR Impact Factor-2021: 4.407; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
12/09/202330/06/2026Chips para arquitecturas avanzadas y sistemas fotónicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/202331/08/2026Satisfactibilidad y Optimización con Certificados de Prueba mas allá de ResolucióAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/03/202301/07/2023Patente de superposición digitalSupponor Limited
01/01/202331/12/2025eXtended Reality for EducationCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202230/11/2024Herramienta de realidad virtual para el entrenamiento de la población y los servicios de emergencia en caso de inciendio a partir de volúmenes 3D reales y simulaciones CFD.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Simulación y visualización de la Erosión y la Degradación Natural debida a actividades AntropogénicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Automatización de procesos de negocio a partir de interacciones humanasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/10/202227/10/2022APPLICATION OF DISPLACEMENT MAPS TO 3D MESH MODELS
28/09/202231/12/2023Algorithm for CAD Flow researchQUALCOMM INC
01/09/202231/08/2025Métodos formales escalables para aplicaciones en entornos realesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Modelado neuromusculoesquelético y simulación de la recuperación de la función motora mediante rehabilitación robótica de la marchaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Entornos 3D de alta fidelidad para Realidad Virtual y Computación Visual: geometría, movimiento, interacción y visualización para salud, arquitectura y ciudadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202230/06/2023Contrato de colaboración para el desarrollo y aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la predicción de la evoluciónBEAWRE DIGITAL, SOCIEDAD LIMITADA
01/06/202231/05/2023Cribratge i seguiment del tractament per Hipertensió Arterial (HTA) en col·lectius d'alta vulnerabilitat amb problemes d’accés al sistema sanitariCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
17/03/202217/03/2022Coda4Microbiome
31/01/202231/01/2022BOOLEAN OPERATIONS
31/01/202231/01/2022TRANSFORMING OBJECT DATA MODELS
01/01/202231/12/2025María de Maeztu Program for Centers and Units of Excellence in R&D (proyecto CEX2020-001084-M).Agencia Estatal de Investigación
01/01/202231/12/2022InnovaCity 2.0EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202201/03/2023Top Rosies TalentDIGITAL FUTURE SOCIETY; HP Printing and Computing Solutions, S.L.U .
25/11/202131/12/2023CAIXAIMPULSE VALIDATE CI21-00075FUNDACIO LA CAIXA
01/11/202130/04/2024Ampliació del contracte de col·laboració per assessoria en l'especificació i gestió de models digitalsHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
25/10/202130/06/2022PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENTORIA CIENTÍFICA DINS DE L’ADVISORY BOARD DEL REPTE TDA (TECNOLOGIES DIGITALS AVANÇADES) EN CIBERSEGURETATFUNDACIÓ i2CAT
06/09/202106/09/2024Intel·ligència artificial per al control i la gestió dels riscos en banca majoristaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202131/08/2025Modelos y Técnicas para el Procesamiento de Información a Gran Escala -- BarcelonaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/08/202130/09/2021Patente superposición digitalSupponor Limited
13/04/202131/12/2021THE COLLIDER - VIRTUALECCFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/04/202131/03/2022WalCycData: A data infrastructure for vulnerable road usersEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
04/03/202104/03/2021PMLAB
01/12/202031/10/2021CiutadanIA: Intel·ligència Artificial per a tothomGeneralitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Territori
01/11/202031/12/2022H2020-894116-SYN+AIRSESAR JOINT UNDERTAKING
01/10/202030/09/2023Ajut juan de la cierva-incorporaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/08/202013/08/2020Discoursive Process Modeling Empowered with Envolving Process Model Search and Optimization
01/07/202031/12/2020Convenio de Apoyo Técnico NedgiaNEDGIA SA
01/07/202031/12/2020Crowdsourced Obtention and Analytics of Data About the Crowding of Public Spaces for the Benefit of Public Transport and Mobility in CitiesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
30/06/202030/06/2020Model Judge
01/06/202031/05/2023Sistemas de prueba más allá de resolución: análisis teóricoMinisterio de Ciencia e Innovación
01/06/202031/05/2023Proof Systems Beyond Resolution: Theoretical AnalysisMinisterio de Ciencia e Innovación
20/05/202020/05/2020OBJECT MODEL TRANSFORMATIONS
28/04/202028/04/2020Beam lattice data in additive manufacturing
01/03/202031/08/2024Creating Lively Interactive Populated EnvironmentsCommission of European Communities
01/03/202028/02/2021Collaborative intelligence to improve clinical care in low-income countriesCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Soporte Computacional a modelos de cuantificación en tiempo real de nuevos casos no reportados de COVID-19 en España y otros paísesCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/202031/07/2020Transferència de tecnologia sobre modelització de processos de negociMURMURI SOLUCIONS S.L.
01/01/202031/12/2020Transversal Programme in Medical Image Postprocess, Training Professionals: 3D Printing to ResearchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Top Secret RosiesAjuntament de Barcelona
02/12/201902/12/2020Desarrollar una metodología de valuación de artistas y sus obras de arte, con soporte web.ARTSGAIN INVESTMENTS SGEIC SA
04/11/201930/10/2020Internacionalització de la web educativa corresponent al projecte docent Numerical Factory (https://numfactory.upc.edu). Elaboració de nous materials desenvolupats amb les eines de Matlab.The Marthworks Inc
15/07/201915/07/2019OFFSET OPERATORS
01/06/201931/05/2022TRaceo y ACompañamiento en el viaje con medios ITAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/04/201931/12/2019Transversal Programme in Medical Image PostProcess, Training Professionals: 3D PrintingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/201928/02/2023Eines algorítmiques per a l'anàlisi de l'evolució temporal de pacients en els sistemes de salutAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201931/01/2025I + D para resolución de problemas de optimización combinatoria vía SMT y SMT, y su aplicación a casos reales complejos, tanto industriales como científicos, en entornos de empresasBARCELOGIC SOLUTIONS SL
01/02/201931/01/2025Resolución de problemas de optimización combinatoria mediante técnicas completas e incompletasBARCELOGIC SOLUTIONS SL
30/01/201930/01/2020Development of parallel path finding solutions for multiagent systems.Improbable Worlds Limited
01/01/201930/09/2022Razonamiento Formal para Tecnologías Facilitadoras y EmergentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Desarrollo de estrategias ómicas para revelar el pangenoma de especies, la coevolución de los virus y la adaptación en los extremos de concentración salinaMinisterio de Ciencia e Innovación
15/09/200931/12/2024DONACIONS A LA RECERCACLIENTS DIVERSOS

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
12/09/202330/06/2026Chips para arquitecturas avanzadas y sistemas fotónicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/202331/08/2026Satisfactibilidad y Optimización con Certificados de Prueba mas allá de ResolucióAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/03/202301/07/2023Patente de superposición digitalSupponor Limited
01/01/202331/12/2025eXtended Reality for EducationCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202230/11/2024Herramienta de realidad virtual para el entrenamiento de la población y los servicios de emergencia en caso de inciendio a partir de volúmenes 3D reales y simulaciones CFD.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Simulación y visualización de la Erosión y la Degradación Natural debida a actividades AntropogénicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Automatización de procesos de negocio a partir de interacciones humanasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/10/202227/10/2022APPLICATION OF DISPLACEMENT MAPS TO 3D MESH MODELS
28/09/202231/12/2023Algorithm for CAD Flow researchQUALCOMM INC
01/09/202231/08/2025Métodos formales escalables para aplicaciones en entornos realesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Modelado neuromusculoesquelético y simulación de la recuperación de la función motora mediante rehabilitación robótica de la marchaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Entornos 3D de alta fidelidad para Realidad Virtual y Computación Visual: geometría, movimiento, interacción y visualización para salud, arquitectura y ciudadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202230/06/2023Contrato de colaboración para el desarrollo y aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la predicción de la evoluciónBEAWRE DIGITAL, SOCIEDAD LIMITADA
01/06/202231/05/2023Cribratge i seguiment del tractament per Hipertensió Arterial (HTA) en col·lectius d'alta vulnerabilitat amb problemes d’accés al sistema sanitariCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
17/03/202217/03/2022Coda4Microbiome
31/01/202231/01/2022BOOLEAN OPERATIONS
31/01/202231/01/2022TRANSFORMING OBJECT DATA MODELS
01/01/202231/12/2025María de Maeztu Program for Centers and Units of Excellence in R&D (proyecto CEX2020-001084-M).Agencia Estatal de Investigación
01/01/202231/12/2022InnovaCity 2.0EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202201/03/2023Top Rosies TalentDIGITAL FUTURE SOCIETY; HP Printing and Computing Solutions, S.L.U .
25/11/202131/12/2023CAIXAIMPULSE VALIDATE CI21-00075FUNDACIO LA CAIXA
01/11/202130/04/2024Ampliació del contracte de col·laboració per assessoria en l'especificació i gestió de models digitalsHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
25/10/202130/06/2022PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENTORIA CIENTÍFICA DINS DE L’ADVISORY BOARD DEL REPTE TDA (TECNOLOGIES DIGITALS AVANÇADES) EN CIBERSEGURETATFUNDACIÓ i2CAT
06/09/202106/09/2024Intel·ligència artificial per al control i la gestió dels riscos en banca majoristaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202131/08/2025Modelos y Técnicas para el Procesamiento de Información a Gran Escala -- BarcelonaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/08/202130/09/2021Patente superposición digitalSupponor Limited
13/04/202131/12/2021THE COLLIDER - VIRTUALECCFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/04/202131/03/2022WalCycData: A data infrastructure for vulnerable road usersEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
04/03/202104/03/2021PMLAB
01/12/202031/10/2021CiutadanIA: Intel·ligència Artificial per a tothomGeneralitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Territori
01/11/202031/12/2022H2020-894116-SYN+AIRSESAR JOINT UNDERTAKING
01/10/202030/09/2023Ajut juan de la cierva-incorporaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/08/202013/08/2020Discoursive Process Modeling Empowered with Envolving Process Model Search and Optimization
01/07/202031/12/2020Convenio de Apoyo Técnico NedgiaNEDGIA SA
01/07/202031/12/2020Crowdsourced Obtention and Analytics of Data About the Crowding of Public Spaces for the Benefit of Public Transport and Mobility in CitiesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
30/06/202030/06/2020Model Judge
01/06/202031/05/2023Sistemas de prueba más allá de resolución: análisis teóricoMinisterio de Ciencia e Innovación
01/06/202031/05/2023Proof Systems Beyond Resolution: Theoretical AnalysisMinisterio de Ciencia e Innovación
20/05/202020/05/2020OBJECT MODEL TRANSFORMATIONS
28/04/202028/04/2020Beam lattice data in additive manufacturing
01/03/202031/08/2024Creating Lively Interactive Populated EnvironmentsCommission of European Communities
01/03/202028/02/2021Collaborative intelligence to improve clinical care in low-income countriesCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Soporte Computacional a modelos de cuantificación en tiempo real de nuevos casos no reportados de COVID-19 en España y otros paísesCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/202031/07/2020Transferència de tecnologia sobre modelització de processos de negociMURMURI SOLUCIONS S.L.
01/01/202031/12/2020Transversal Programme in Medical Image Postprocess, Training Professionals: 3D Printing to ResearchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Top Secret RosiesAjuntament de Barcelona
02/12/201902/12/2020Desarrollar una metodología de valuación de artistas y sus obras de arte, con soporte web.ARTSGAIN INVESTMENTS SGEIC SA
04/11/201930/10/2020Internacionalització de la web educativa corresponent al projecte docent Numerical Factory (https://numfactory.upc.edu). Elaboració de nous materials desenvolupats amb les eines de Matlab.The Marthworks Inc
15/07/201915/07/2019OFFSET OPERATORS
01/06/201931/05/2022TRaceo y ACompañamiento en el viaje con medios ITAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/04/201931/12/2019Transversal Programme in Medical Image PostProcess, Training Professionals: 3D PrintingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/201928/02/2023Eines algorítmiques per a l'anàlisi de l'evolució temporal de pacients en els sistemes de salutAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201931/01/2025I + D para resolución de problemas de optimización combinatoria vía SMT y SMT, y su aplicación a casos reales complejos, tanto industriales como científicos, en entornos de empresasBARCELOGIC SOLUTIONS SL
01/02/201931/01/2025Resolución de problemas de optimización combinatoria mediante técnicas completas e incompletasBARCELOGIC SOLUTIONS SL
30/01/201930/01/2020Development of parallel path finding solutions for multiagent systems.Improbable Worlds Limited
01/01/201930/09/2022Razonamiento Formal para Tecnologías Facilitadoras y EmergentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Desarrollo de estrategias ómicas para revelar el pangenoma de especies, la coevolución de los virus y la adaptación en los extremos de concentración salinaMinisterio de Ciencia e Innovación
15/09/200931/12/2024DONACIONS A LA RECERCACLIENTS DIVERSOS

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors