Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Computació

Computació

El Programa de Doctorat en Computació es va dissenyar com l’adaptació a l’EEES del Programa de Doctorat en Programari, que s’havia creat el 1985. El nou marc sorgit arran de les directrius de Bolonya va fer que fos indispensable adaptar els postgraus. És per això que el 2005 es va dissenyar un programa integrat de màster i doctorat, amb la finalitat de proporcionar una formació sòlida i competitiva als estudiants que volguessin dur a terme una investigació sobre un dels temes dels àmbits de la computació que formen part del programa. El programa actual és fruit de l’adaptació al Reial decret 99/2011 de la nova configuració dels màsters en l’àrea de les tecnologies de la informació de la UPC i de la nova estructura del Departament de Ciències de la Computació. El programa va ser verificat per l’Agència per a la Qualitat Sistema Universitari de Catalunya (AQU) l’octubre del 2012, d’acord amb el Reial decret 99/2011, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. El Programa de Doctorat en Computació abasta temes de recerca en un conjunt de disciplines relacionades amb la computació: programació, algorítmia, ’big data’, bioinformàtica, visualització i realitat virtual. Aquestes temàtiques són una continuació dels estudis de Grau en Enginyeria Informàtica, especialitat en Computació, i Grau en Matemàtiques, especialitat en Matemàtica Discreta i Algorítmia, i del nou Grau en Ciències de Dades, així com d’altres titulacions relacionades. Aquestes temàtiques es cobreixen en els graus de màster relacionats, Master in Innovation and Research in Informatics (MIRI) i Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME), en els quals el Departament té responsabilitat docent, així com altres titulacions relacionades. A més, aquestes àrees estan vinculades a l’activitat de les empreses del sector informàtic i a temes de recerca de reconegut interès internacional.

L’elevada participació dels grups de recerca implicats en el programa en projectes de recerca competitius -la majoria dels quals estan finançats en l’àmbit europeu o nacional-, el nombre d’estudiants nous que el programa atreu cada any i el nombre de doctorats que s’incorporen a la indústria, a les universitats o a altres institucions de recerca, també justifiquen la necessitat d’aquest Programa de Doctorat.
Diversos doctors del programa treballen en instituts de recerca (p. ex., l’Institut Alan Turing) o a universitats a l’estranger, han creat una empresa (com Nelio Programari) o estan treballant en empreses de referència (com Google o Amazon). Això mostra un bon nivell d’ocupabilitat.

Per enfocar les habilitats científiques i metodològiques en uns temes específics, l’estructura del programa es basa en els àmbits bàsics dels grups de recerca implicats. Aquest enfocament vincula la recerca a grups de recerca de reconegut prestigi internacional, la qual cosa permet mantenir les línies d’investigació del programa dins de la investigació principal al llarg dels anys. Cada grup de recerca ofereix, a més del suport tècnic, un conjunt de cursos a nivell de mestratge i seminaris de recerca dins dels grups de recerca corresponents. L’oferta formativa es complementa amb les activitats d’habilitats complementàries que ofereix l’Escola de Doctorat de la UPC. Els títols oficials relacionats que atorguen accés al Doctorat en Informàtica són: el Màster en Innovació i Recerca en Informàtica, amb especialització en Informàtica Avançada, o en Gràfics per Ordinador i Realitat Virtual, o en Ciència de Dades, i el Màster en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica, amb especialitat en Matemàtica Discreta i Algorítmia.

El Programa de Doctorat en Computació ha representat un suport fonamental per a gran part de la recerca feta al Departament de Ciències de la Computació (CS), antigament el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics (LSI). Ha acollit estudiants catalans i de la resta de món. L’acceptació del programa entre els estudiants, la seva internacionalització i la qualitat de les seves tesis doctorals han estat factors determinants per rebre i mantenir la menció de qualitat Ministeri d’Educació des del 2003 i obtenir la Menció cap a l’Excel·lència, que va reemplaçar la Menció de Qualitat, fins a la seva extinció el 2013 (MEE2011-0425).

El professorat del programa té investigació acreditada internacional. Els cinc grups de recerca implicats en el programa han estat reconeguts com a grups de recerca consolidats per la Generalitat de Catalunya i dos van obtenir més suport financer en la convocatòria de 2017. Dos professors del programa han rebut el Premi García Santesmases a la trajectòria professional, un dels premis nacionals atorgats per la Societat Científica Informàtica d’Espanya (SCIE).

COORDINADOR/A

Serna Iglesias, Maria Jose

CONTACTE

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel: 934 137 836
Correu electrònic: doctorat.computacio@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Els perfils d’ingrés estan descrits a partir dels perfils docents dels títols de màster que proporcionen la preparació necessària per desenvolupar recerca dins dels grups de recerca que participen en el programa.

 1. Algorítmia i Programació. El PD preveu aquí dues vies d’accés amb un perfil formatiu informàtic, Màster MIRI, especialització en Advanced Computing, o amb un perfil més matemàtic, Màster MAMME, especialitat en Matemàtica Discreta i Algorítmia. Aquest perfil està lligat a línies de recerca dels grups de recerca ALBCOM i LOGPROG.
 2. Visualització i Realitat Virtual. Aquest perfil d’accés es correspon amb el dels titulats del Màster MIRI amb especialització en Computer Graphics and Visualization. El perfil està lligat a línies de recerca dels grups GIE i ViRVIG.
 3. Ciències de Dades. Aquest perfil d’accés es correspon amb l’esperat en els titulats del Màster MIRI amb especialització en Data Science. El perfil està lligat a línies de recerca dels grups de recerca ALBCOM i LARCA.
Es podran considerar també adequades com a titulacions d’ingrés altres titulacions de màster d’àmbits científics i tecnològics que permetin desenvolupar recerca en algunes de les línies incloses en el Programa de Doctorat. En aquest cas s’espera que els doctorands demostrin tenir un coneixement bàsic de les matèries fonamentals, obligatòries comunes i obligatòries de la corresponent especialització, màster UPC afí, o que puguin adquirir-les cursant els complements formatius (assignatures dels màsters impartits a la UPC que s’han citat anteriorment) que es considerin necessaris.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les següents competències:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la investigació científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement .
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat, dins del seu context científic específic, que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

25

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula


Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Ciències de la Computació (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://computing.phd.upc.edu

CONTACTE:

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel: 934 137 836
Correu electrònic: doctorat.computacio@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Els perfils d’ingrés estan descrits a partir dels perfils docents dels títols de màster que proporcionen la preparació necessària per desenvolupar recerca dins dels grups de recerca que participen en el programa.

 1. Algorítmia i Programació. El PD preveu aquí dues vies d’accés amb un perfil formatiu informàtic, Màster MIRI, especialització en Advanced Computing, o amb un perfil més matemàtic, Màster MAMME, especialitat en Matemàtica Discreta i Algorítmia. Aquest perfil està lligat a línies de recerca dels grups de recerca ALBCOM i LOGPROG.
 2. Visualització i Realitat Virtual. Aquest perfil d’accés es correspon amb el dels titulats del Màster MIRI amb especialització en Computer Graphics and Visualization. El perfil està lligat a línies de recerca dels grups GIE i ViRVIG.
 3. Ciències de Dades. Aquest perfil d’accés es correspon amb l’esperat en els titulats del Màster MIRI amb especialització en Data Science. El perfil està lligat a línies de recerca dels grups de recerca ALBCOM i LARCA.
Es podran considerar també adequades com a titulacions d’ingrés altres titulacions de màster d’àmbits científics i tecnològics que permetin desenvolupar recerca en algunes de les línies incloses en el Programa de Doctorat. En aquest cas s’espera que els doctorands demostrin tenir un coneixement bàsic de les matèries fonamentals, obligatòries comunes i obligatòries de la corresponent especialització, màster UPC afí, o que puguin adquirir-les cursant els complements formatius (assignatures dels màsters impartits a la UPC que s’han citat anteriorment) que es considerin necessaris.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Criteri: perfil acadèmic i investigador que permeti desenvolupar recerca dins de les línies dels grups de recerca implicats en el programa.

El programa valorarà els candidats que compleixin amb aquest requisit a partir de la ponderació dels criteris següents:
• Expedient acadèmic de totes les titulacions universitàries cursades pel candidat (fins a 10 punts).
• Publicacions en revistes o en actes de congressos científics (fins a 4 punts).
• Experiència de recerca (fins a 2 punts).
• Currículum vitae (2 punts).
• Adequació de l’àrea de recerca d’interès a les línies del programa i al perfil del candidat (fins a 6 punts).
• Altres mèrits (fins a 1 punt).

Els candidats han de tenir en compte que les entrevistes, les propostes de projecte de recerca i les cartes de recomanació poden formar part procés d’admissió com a mesura complementària d’obtenció d’informació durant el procés de selecció.

Es demanarà que tots els admesos en el Programa de Doctorat siguin capaços d’entendre textos tècnics escrits en anglès i de seguir sense dificultat cursos i conferències impartides en anglès. Els doctorands hauran de mostrar un nivell de coneixement de l’idioma anglès equivalent al nivell B2 en el Marc de Referència de Coneixements d’Idiomes del Consell d’Europa, tant en la comprensió oral com en l’escrita, en la forma i terminis que determini la Comissió Acadèmica.

Complements formatius

En el cas que la formació acadèmica no cobreixi les matèries fonamentals, obligatòries comunes i obligatòries de la corresponent especialització del màster UPC afí a la línia de recerca seleccionada, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà establir complements formatius.

Aquests complements formatius seran assignatures dels màsters impartits a la UPC que s’han citat anteriorment (o altres) i que es considerin necessaris per cobrir les mancances formatives detectades i en qualsevol cas com a màxim 60 ECTS.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.

Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de segones matrícules i successives: s’hauran de fer durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Interacció i discussió amb els directors.
Hores: 180.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Assistència a seminari de computació.
Hores: 6.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Assistència i participació en seminaris organitzats pels grups de recerca que donen suport al programa.
Hores: 30.
Caràcter: optativa.

Activitat: Cursos intensius.
Hores: 30.
Caràcter: optativa.

Activitat: Assistència a un congrés científic d’àmbit internacional.
Hores: 36.
Caràcter: optativa.

Activitat: Cursos de formació transversal.
Hores: 10.
Caràcter: optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

RDLAB: https://rdlab.cs.upc.edu/

Barcelona. Centre of Virtual Reality: https://www.virvig.eu/equipment.php

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 05:45:25.

Llistat de tesis en dipòsit

 • RÍOS JEREZ, ALEJANDRO: Walking with virtual humans: Understanding human response to virtual humanoids' appearance and behaviour while navigating in immersive VR
  Autor/a: RÍOS JEREZ, ALEJANDRO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: COMPUTACIÓ
  Departament: Departament de Ciències de la Computació (CS)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 12/01/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: PELECHANO GOMEZ, NURIA
  Tribunal:
       PRESIDENT: ARGELAGUET SANZ, FERNANDO
       SECRETARI: ANDUJAR GRAN, CARLOS ANTONIO
       VOCAL: PATOW, GUSTAVO ARIEL
  Resum de tesi: En aquesta tesi, es presenta un conjunt d'estudis els resultats dels quals ens han permès analitzar com millorar el realisme, la navegació i el comportament dels avatars en un entorn de realitat virtual immersiu. En les nostres simulacions, els participants han de realitzar una sèrie de tasques i hem analitzat dades perceptives i de comportament mentre les feien. Els resultats dels estudis ens han permès deduir quines millores són necessàries per a ser incorporades a les simulacions originals, amb la finalitat de millorar la percepció del realisme, la tècnica de navegació, la representació dels avatars, el seu comportament o les seves animacions.La tècnica més fiable per simular el comportament dels avatars en un entorn de realitat virtual hauria de basar-se en l'estudi de com es comporten els humans dins de l¿entorn virtual. Per a aquest propòsit, és necessari construir entorns virtuals on els participants poden navegar amb seguretat i comoditat amb una metàfora adequada i, si l¿entorn està poblat amb avatars, simular el seu comportament amb precisió. Tots aquests aspectes junts fan que els participants es comportin d'una manera més pròxima a com es comportarien en el món real. A més, la integració d'aquests conceptes podria proporcionar una plataforma ideal per desenvolupar diferents tipus d'aplicacions amb i sense realitat virtual col·laborativa com simulacions d'emergència, ensenyament, arquitectura o disseny.En la primera contribució d'aquesta tesi, vam realitzar un experiment per estudiar la presa de decisions durant una evacuació. Estàvem interessats a avaluar en quina mesura el comportament d'una multitud virtual pot afectar les decisions dels participants. A partir de la segona contribució, en la qual estudiem la percepció del realisme amb robots i humans que realitzen només una animació de caminar o bé realitzen diverses animacions, vam arribar a la conclusió que la combinació de tenir avatars semblants als humans amb animacions variades pot augmentar la percepció del realisme general de la simulació de la multitud, les seves trajectòries i animacions. L'estudi preliminar presentat en la tercera contribució d'aquesta tesi va demostrar que la representació realista de l¿entorn i dels avatars no semblen augmentar la percepció del realisme en els participants, que és coherent amb treballs presentats anteriorment. Els resultats preliminars de la nostra contribució de walk-in-place van mostrar una transició suau i natural entre les metàfores de walk-in-place i caminar normal. El nostre sistema va proporcionar una funció de mapatge de velocitat que s'assembla molt al caminar natural. Hem observat a través d'un estudi pilot que el sistema redueix amb èxit el motion sickness i millora la immersió. Finalment, els resultats de la contribució relacionada amb locomoció en realitat virtual col·laborativa van mostrar que el sincronisme de l'animació i el so dels avatars que representen els participants no semblen tenir un fort impacte en termes de presència i sensació de control de l'avatar. No obstant això, en el nostre experiment, la incorporació d'animacions naturals i el so de passos va donar lloc a valors de clearance més petits en RV que treballs anteriors ja publicats. L'objectiu principal d'aquesta tesi ha estat millorar els diferents factors relacionats amb experiències de realitat virtual immersiva per fer que els participants se sentin més còmodes en l'entorn virtual. Aquests factors inclouen el comportament i l'aparença dels avatars i la navegació a través de l'entorn virtual. En augmentar el realisme dels avatars i facilitar la navegació, s'aconsegueixen altes puntuacions en presència durant les simulacions. Això proporciona un marc ideal per desenvolupar aplicacions col·laboratives de realitat virtual o simulacions d'emergència que requereixen que els participants se sentin com si estiguessin en la vida real

Darrera actualització: 21/01/2022 05:30:21.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 06:00:17.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:COMINO TRINIDAD, MARC
Títol:Algorithms for the reconstruction, analysis, repairing and enhancement of 3D urban models from multiple data sources
Data lectura:22/12/2020
Director/a:ANDUJAR GRAN, CARLOS ANTONIO
Codirector/a:CHICA CALAF, ANTONIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Comino, M. (2017). Algorithms for the Reconstruction, Analysis, Repairing and Enhancement of 3D Urban.

Anton, V. (2019). Material aging for games environments.

Ballesteros Brandão, João Hugo (2020). Compressed Representation of 3D Models for 3D Printing.

Reimat Corbella, Ignacio (2020). Temporal Interpolation of human point clouds using neural networks and body part segmentation.

Salvetti Albrecht, Isadora (2020). Non-realistic rendering (hatching).

Sunet, M.; Comino, M.; Karatzas, D.; Chica, A.; Vazquez, P. (2016). Development of general-purpose projection-based augmented reality systems. - IADIs international journal on computer science and information systems, ISSN: 1646-3692

Comino, M.; Andujar, C.; Chica, A.; Brunet, P. (2017). Error-aware construction and rendering of multi-scan panoramas from massive point clouds. - Computer vision and image understanding, ISSN: 1077-3142 (JCR Impact Factor-2017: 2.391; Quartil: Q2)

Comino, M.; Andujar, C.; Chica, A.; Brunet, P. (2018). Sensor-aware normal estimation for point clouds from 3D range scans. - Computer graphics forum, ISSN: 0167-7055 (JCR Impact Factor-2018: 2.373; Quartil: Q2)

Argudo, O.; Comino, M.; Chica, A.; Andujar, C.; Lumbreras, F. (2018). Segmentation of aerial images for plausible detail synthesis. - Computers & graphics , ISSN: 0097-8493 (JCR Impact Factor-2018: 1.302; Quartil: Q3)

Sunet, M.; Comino, M.; Karatzas, D.; Chica, A.; Vazquez, P. (2016). A software framework for the development of projection-based augmented reality systems.

Andujar, C.; Argudo, O.; Besora, I.; Brunet, P.; Chica, A.; Comino, M. (2018). Depth map repairing for building reconstruction.

Comino, M.; Chica, A.; Andujar, C. (2019). View-dependent hierarchical rendering of massive point clouds through textured splats.

Comino, M.; Martin Brualla, R.; Kainz, F.; Kontkanen, J. (2019). Multi-view image fusion.

Andujar, C.; Chica, A.; Comino, M. (2020). Effective visualization of sparse image-to-image correspondences.

Andujar, C.; Comino, M.; Fairen, M.; Vinacua, A. (2020). A Tool for N-way analysis of programming exercises.

Comino, M.; Chica, A.; Andujar, C. (2020). Easy authoring of image-supported short stories for 3D scanned cultural heritage.

Comino, M.; Chica, A.; Andujar, C. (2020). Easy Authoring of Image-Supported Short Stories for 3D Scanned Cultural Heritage.

AUTOR/A:MESSEGUÉ BUISAN, ARNAU
Títol:Network creation games: structure vs anarchy
Data lectura:18/12/2020
Director/a:ALVAREZ FAURA, MARIA DEL CARME
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Alvarez, C.; Blesa, M.; Duch, A.; Messegue, A.; Serna, M. (2015). Stars and celebrities: A network creation game.

Alvarez, C.; Messegue, A. (2017). Network creation games: structure vs anarchy.

Alvarez, C.; Messegue, A. (2018). On the constant price of anarchy conjecture.

Messegue, A. (2017). Equilibria in Network Creation Games.

Alvarez, C.; Blesa, M.; Duch, A.; Messegue, A.; Serna, M. (2016). Celebrity games. - Theoretical computer science, ISSN: 0304-3975 (JCR Impact Factor-2016: 0.698; Quartil: Q4)

Lavrov, M.; Loh, P.; Messegue, A. (2019). Distance-uniform graphs with large diameter. - SIAM journal on discrete mathematics, ISSN: 0895-4801 (JCR Impact Factor-2019: 0.75; Quartil: Q4)

Alvarez, C.; Messegue, A. (2016). Max celebrity games.

Alvarez, C.; Messegue, A. (2019). On the price of anarchy for high-price links.

AUTOR/A:PICENO CABRERA, MARIE ELY
Títol:Data analysis through graph decomposition
Data lectura:27/07/2020
Director/a:BALCÁZAR NAVARRO, JOSÉ LUIS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Atserias, A.; Balcazar, J. L.; Piceno, M. (2019). Relative entailment among probabilistic implications. - Logical methods in computer science, ISSN: 1860-5974 (JCR Impact Factor-2019: 0.672; Quartil: Q3)

Piceno, M.; Rodríguez-Navas, L.; Balcazar, J. L. (2020). Co-occurrence patterns in diagnostic data. - Computational intelligence, ISSN: 1467-8640 (JCR Impact Factor-2018: 0.776; Quartil: Q4)

AUTOR/A:MENA YEDRA, RAFAEL
Títol:An adaptive, fault-tolerant system for road network traffic prediction using machine learning
Data lectura:06/03/2020
Director/a:GAVALDÀ MESTRE, RICARD
Codirector/a:CASAS VILARO, JORDI
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Mena, R.; Gavaldà, R.; Casas, J. (2017). Adarules: Learning rules for real-time road-traffic prediction. - Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465

Mena, R.; Casas, J.; Gavaldà, R. (2018). Assessing spatiotemporal correlations from data for short-term traffic prediction using multi-task learning. - Transportation research procedia, ISSN: 2352-1457 (JCR Impact Factor-2017: 0.301; Quartil: )

Mena, R.; Casas, J.; Djukic, T.; Gavaldà, R. (2017). Improving adaptation and interpretability of a short-term traffic forecasting system.

AUTOR/A:VIDAL OBIOLS, ALEXANDRE
Títol:Algorithmic Techniques for Physical Design: Macro Placement and Under-the-Cell Routing
Data lectura:24/01/2020
Director/a:CORTADELLA FORTUNY, JORDI
Codirector/a:PETIT SILVESTRE, JORDI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Vidal, A. (2015). SAT-based algorithms for internal cell routing in nanoelectronic circuits..

Vidal, A. (2016). Algorithms for the Synthesis of Regular Nanoelectronic Circuits.

Vidal, A.; Cortadella, J.; Petit, J.; Galceran, M.; Martorell, F. (2020). Multi-level dataflow-driven macro placement guided by RTL structure and analytical methods. - IEEE transactions on computer-aided design of integrated circuits and systems, ISSN: 0278-0070 (JCR Impact Factor-2019: 2.168; Quartil: Q3)

Vidal, A.; Cortadella, J.; Petit, J. (2017). Under-the-cell routing to improve manufacturability.

Vidal, A.; Cortadella, J.; Petit, J.; Galceran, M.; Martorell, F. (2019). RTL-aware dataflow-driven macro placement.

AUTOR/A:NAVAS PALENCIA, GUILLERMO
Títol:High-precision Computation of Uniform Asymptotic Expansions for Special Functions
Data lectura:22/07/2019
Director/a:ARRATIA QUESADA, ARGIMIRO ALEJANDRO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Navas, G. (2017). Fast and accurate algorithm for the generalized exponential integral E¿(x) for positive real order. - Numerical algorithms, ISSN: 1017-1398 (JCR Impact Factor-2017: 1.536; Quartil: Q1)

Navas, G. (2017). High-precision computation of the confluent hypergeometric functions via Franklin-Friedman expansion. - Advances in computational mathematics, ISSN: 1019-7168 (JCR Impact Factor-2017: 1.439; Quartil: Q2)

AUTOR/A:ZAVALA RODRÍGUEZ, EDITH BERENICE
Títol:Towards adaptative monitoring for self-adaptative systems
Data lectura:05/07/2019
Director/a:MARCO GOMEZ, JORDI
Codirector/a:FRANCH GUTIÉRREZ, JAVIER
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Zavala, E.; Franch, X.; Marco, J.; Knauss, A.; Damian, D. (2018). SACRE: Supporting contextual requirements’ adaptation in modern self-adaptive systems in the presence of uncertainty at runtime. - Expert systems with applications, ISSN: 0957-4174 (JCR Impact Factor-2018: 4.292; Quartil: Q1)

Zavala, E.; Franch, X.; Marco, J. (2019). Adaptive monitoring: A systematic mapping. - Information and software technology, ISSN: 0950-5849 (JCR Impact Factor-2019: 2.726; Quartil: Q2)

Zavala, E.; Franch, X.; Marco, J.; Berger, C. (2020). HAFLoop: An architecture for supporting highly adaptive feedback loops in self-adaptive systems. - Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2019: 6.125; Quartil: Q1)

AUTOR/A:MORENO VEGA, ALBERTO
Títol:Synthesis of variability-tolerant circuits with adaptive clocking
Data lectura:08/03/2019
Director/a:CORTADELLA FORTUNY, JORDI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Cortadella, J.; Lavagno, L.; Lopez, P.; Lupon, M.; Moreno, A.; Roca, A.; Sapatnekar, S. (2015). Adaptive clock with useful jitter.

Moreno, A. (2015). Synthesis of timing paths with delays adaptable to integrated circuit variability.

Moreno, A. (2016). Synthesis of low-power nanoelectronic circuits with adaptive clocks.

Moreno, A.; Cortadella, J. (2018). State-based encoding of large asynchronous controllers. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)

Cortadella, J.; Lavagno, L.; Lopez, P.; Lupon, M.; Moreno, A.; Roca, A.; Sapatnekar, S. (2015). Reactive clocks with variability-tracking jitter.

Cortadella, J.; Lupon, M.; Moreno, A.; Roca, A.; Sapatnekar, S. (2016). Ring oscillator clocks and margins.

Moreno, A.; Cortadella, J. (2017). Synthesis of all-digital delay lines.

Cortadella, J.; Moreno, A.; Sokolov, D.; Yakovlev, A.; Lloyd, D. (2017). Waveform Transition Graphs: a designer-friendly formalism for asynchronous behaviours.

Moreno, A.; Cortadella, J. (2018). State encoding of asynchronous controllers using pseudo-boolean optimization.

AUTOR/A:MACHADO, LUCAS
Títol:Logic Decomposition and Adaptive Clocking for the Optimization of Digital Circuits
Data lectura:21/02/2019
Director/a:CORTADELLA FORTUNY, JORDI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Machado, L.; Roca, A.; Cortadella, J. (2019). Robustness to voltage noise with ring oscillator clocks. - IEEE transactions on nanotechnology, ISSN: 1536-125X (JCR Impact Factor-2019: 2.196; Quartil: Q2)

Machado, L.; Cortadella, J. (2020). Support-reducing decomposition for FPGA mapping. - IEEE transactions on computer-aided design of integrated circuits and systems, ISSN: 0278-0070 (JCR Impact Factor-2018: 2.402; Quartil: Q2)

Machado, L.; Roca, A.; Cortadella, J. (2017). Increasing the robustness of digital circuits with ring oscillator clocks.

Machado, L.; Cortadella, J. (2017). Boolean decomposition for AIG optimization.

Machado, L.; Roca, A.; Cortadella, J. (2017). Voltage noise analysis with ring oscillator clocks.

AUTOR/A:TAYMOURI, FARBOD
Títol:Light Methods for Conformance Checking of Business Processes
Data lectura:21/12/2018
Director/a:CARMONA VARGAS, JOSEP
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Taymouri, F.; Carmona, J. (2016). A recursive paradigm for aligning observed behavior of large structured process models.

Dongen, B.; Carmona, J.; Chatain, T.; Taymouri, F. (2017). Aligning modeled and observed behavior: A compromise between computation complexity and quality.

Taymouri, F.; Carmona, J. (2018). An evolutionary technique to approximate multiple optimal alignments.

Taymouri, F.; Carmona, J. (2019). Structural computation of alignments of business processes over partial orders.

AUTOR/A:ARGUDO MEDRANO, OSCAR
Títol:Realistic reconstruction and rendering of detailed 3D scenarios from multiple deata sources
Data lectura:19/07/2018
Director/a:ANDUJAR GRAN, CARLOS ANTONIO
Director/a:CHICA CALAF, ANTONIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Argudo, O. (2014). PLAUSIBLE RECONSTRUCTION ANS RENDERING OF SEMI-PROCEDURAL LANDSCAPES.

Argudo, O. (2015). Realistic reconstruction and rendering of detailed 3D scenarios from multiple dar sources.

Argudo, O.; Brunet, P.; Chica, A.; Vinacua, A. (2015). Biharmonic fields and mesh completion. - Graphical models, ISSN: 1524-0703 (JCR Impact Factor-2015: 0.821; Quartil: Q3)

Argudo, O.; Chica, A.; Andujar, C. (2016). Single-picture reconstruction and rendering of trees for plausible vegetation synthesis. - Computers & graphics , ISSN: 0097-8493 (JCR Impact Factor-2016: 1.176; Quartil: Q3)

Argudo, O.; Besora, I.; Brunet, P.; Creus, C.; Hermosilla, P.; Navazo, I.; Vinacua, A. (2016). Interactive inspection of complex multi-object industrial assemblies. - Computer-Aided Design, ISSN: 0010-4485 (JCR Impact Factor-2016: 2.444; Quartil: Q1)

Argudo, O.; Andujar, C.; Chica, A.; Guerin, E. (2017). Coherent multi-layer landscape synthesis. - The visual computer, ISSN: 0178-2789 (JCR Impact Factor-2017: 1.036; Quartil: Q3)

Argudo, O.; Chica, A.; Andujar, C. (2018). Terrain super-resolution through aerial imagery and fully convolutional networks. - Computer graphics forum, ISSN: 0167-7055 (JCR Impact Factor-2018: 2.373; Quartil: Q2)

Argudo, O.; Andujar, C.; Chica, A. (2017). Tree variations.

AUTOR/A:DÍAZ GARCÍA, JESÚS
Títol:Real-time quality visualization of medical models on comodity and mobile devices
Data lectura:25/05/2018
Director/a:NAVAZO ALVARO, ISABEL
Director/a:VÁZQUEZ ALCOCER, PERE PAU
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Andujar, C.; Brunet, P.; Vinacua, A.; Vico, M.; Diaz, J. (2017). A multi-projector CAVE system with commodity hardware and gesture-based interaction.

Diaz, J.; Brunet, P.; Navazo, I.; Pérez, F.; Vazquez, P. (2016). Adaptive transfer functions: improved multiresolution visualization of medical models. - The visual computer, ISSN: 0178-2789 (JCR Impact Factor-2016: 1.468; Quartil: Q2)

Diaz, J.; Brunet, P.; Navazo, I.; Vazquez, P. (2018). Progressive ray casting for volumetric models on mobile devices. - Computers & graphics , ISSN: 0097-8493 (JCR Impact Factor-2018: 1.302; Quartil: Q3)

Diaz, J.; Brunet, P.; Navazo, I.; Pérez, F.; Vazquez, P. (2015). Feature-preserving downsampling for medical images.

Diaz, J.; Brunet, P.; Navazo, I.; Vazquez, P. (2017). Downsampling and storage of pre-computed gradients for volume rendering.

Diaz, J.; Brunet, P.; Navazo, I.; Vazquez, P. (2017). Downsampling methods for medical datasets.

AUTOR/A:FRANCO BEDOYA, OSCAR HERNÁN
Títol:Open Source Software Ecosystems Quality Analysis from Data Sources
Data lectura:27/02/2018
Director/a:AMELLER, DAVID
Director/a:COSTAL COSTA, MARIA DOLORS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Franco, O.; Ameller, D.; Costal, D.; Franch, X. (2016). QuESo V2.0 : a quality model for open source software ecosystems : list of measures.

Franco, O.; Ameller, D.; Costal, D.; Franch, X. (2015). Measuring the quality of open source software ecosystems using QuESo.

Franco, O.; Ameller, D.; Costal, D.; Franch, X. (2017). Open source software ecosystems: a systematic mapping. - Information and software technology, ISSN: 0950-5849 (JCR Impact Factor-2017: 2.627; Quartil: Q1)

Franco, O.; Costal, D.; Hidalgo, S.; Ben-Jacob, R. (2014). Expert mining for evaluating risk indicators scenarios.

Franch, X.; Kenett, R.; Mancinelli, F.; Susi, A.; Ameller, D.; Annosi, M.C.; Ben-Jacob, R.; Blumenfeld, Y.; Franco, O.; Gross, D.; López, L.; Morandini, M.; Oriol, M.; Siena, A. (2015). The RISCOSS platform for risk management in open source software adoption.

Franco, O. (2015). Open source software ecosystems : towards a modelling framework.

Franco, O.; Oriol, M.; Müller, C.; Marco, J.; Fernández, P.; Resinas, M.; Franch, X.; Ruiz-Cortés, A. (2015). Towards assessing open source communities' health using SOC concepts.

Franco, O.; Ameller, D.; Costal, D.; López, L. (2016). iStarJSON : a lightweight data-format for i* models.

AUTOR/A:DE SAN PEDRO MARTÍN, JAVIER
Títol:Structure discovery techniques for circuit design and process model visualization
Data lectura:27/10/2017
Director/a:CORTADELLA FORTUNY, JORDI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
San Pedro, J. de (2014). Architetural explotacion and physical planning for large-scale Chip`Multiprocessors.

Nikitin, N.; San Pedro, J. de; Cortadella, J. (2013). Architectural exploration of large-scale hierarchical chip multiprocessors. - IEEE transactions on computer-aided design of integrated circuits and systems, ISSN: 0278-0070 (JCR Impact Factor-2017: 2.089; Quartil: Q2)

Petit, J.; Roura, S.; Carmona, J.; Cortadella, J.; Duch, A.; Giménez, O.; Mani, A.; Mas, J.; Rodriguez, E.; Rubio, A.; San Pedro, J. de; Venkataramani, D. (2018). Jutge.org: characteristics and experiences. - IEEE transactions on learning technologies, ISSN: 1939-1382 (JCR Impact Factor-2018: 2.315; Quartil: Q2)

San Pedro, J. de; Carmona, J.; Cortadella, J.; Petit, J. (2012). Integrating formal verification in an online judge for e-Learning logic circuit design.

Nikitin, N.; San Pedro, J. de; Carmona, J.; Cortadella, J. (2012). Analytical performance modeling of hierarchical interconnect fabrics.

Cortadella, J.; San Pedro, J. de; Nikitin, N.; Petit, J. (2013). Physical-aware system-level design for tiled hierarchical chip multiprocessors.

San Pedro, J. de; Nikitin, N.; Cortadella, J.; Petit, J. (2013). Physical planning for the architectural exploration of large-scale chip multiprocessors.

San Pedro, J. de; Cortadella, J.; Roca, A. (2014). A hierarchical approach for generating regular floorplans.

San Pedro, J. de; Carmona, J.; Cortadella, J. (2015). Log-based simplification of process models.

San Pedro, J. de; Cortadella, J. (2016). Discovering duplicate tasks in transition systems for the simplification of process models.

San Pedro, J. de; Bourgeat, T.; Cortadella, J. (2016). Specification mining for asynchronous controllers.

San Pedro, J. de; Cortadella, J. (2016). Mining structured Petri nets for the visualization of process behavior.

AUTOR/A:SÁNCHEZ CHARLES, DAVID
Títol:Supporting Decentralized Collaborative Processes in the Digital Transformation
Data lectura:18/09/2017
Director/a:CARMONA VARGAS, JOSEP
Director/a:MUNTÉS MULERO, VICTOR
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Sanchez, D.; Muntés, V.; Carmona, J.; Sole, M. (2016). Process model comparison based on cophenetic distance.

AUTOR/A:HERMOSILLA CASAJÚS, PEDRO
Títol:Advanced inspection techniques for molecular simulations
Data lectura:13/07/2017
Director/a:VÁZQUEZ ALCOCER, PERE PAU
Director/a:VINACUA PLA, ALVARO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Hermosilla, P. (2015). ..

Hermosilla, P.; Guallar, V.; Vinacua, A.; Vazquez, P. (2016). High quality illustrative effects for molecular rendering. - Computers & graphics , ISSN: 0097-8493 (JCR Impact Factor-2016: 1.176; Quartil: Q3)

Hermosilla, P.; Krone, M.; Guallar, V.; Vazquez, P.; Vinacua, A.; Ropinski, T. (2017). Interactive GPU-based generation of solvent-excluded surfaces. - The visual computer, ISSN: 0178-2789 (JCR Impact Factor-2017: 1.036; Quartil: Q3)

AUTOR/A:OLIVA MARTINEZ, RAMON
Títol:A FRAMEWORK FOR NAVIGATION OF AUTONOMOUS CHARACTERS IN COMPLEX VIRTUAL ENVIRONMENTS
Data lectura:28/11/2016
Director/a:PELECHANO GOMEZ, NURIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Oliva, R.; Pelechano, N. (2015). Clearance for diversity of agents’ sizes in navigation meshes. - Computers & graphics , ISSN: 0097-8493 (JCR Impact Factor-2015: 1.12; Quartil: Q2)

Van Toll, W.; Triesscheijn, R.; Kallmann, M.; Oliva, R.; Pelechano, N.; Pettré, J.; Geraerts, R. (2016). A comparative study of navigation meshes.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/03/202028/02/2024Creating Lively Interactive Populated EnvironmentsCommission of European Communities
01/02/202031/07/2020Transferència de tecnologia sobre modelització de processos de negociMURMURI SOLUCIONS S.L.
02/12/201902/12/2020Desarrollar una metodología de valuación de artistas y sus obras de arte, con soporte web.ARTSGAIN INVESTMENTS SGEIC SA
04/11/201930/10/2020Internacionalització de la web educativa corresponent al projecte docent Numerical Factory (https://numfactory.upc.edu). Elaboració de nous materials desenvolupats amb les eines de Matlab.The Marthworks Inc
01/06/201931/05/2021TRaceo y ACompañamiento en el viaje con medios ITAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/04/201931/12/2019Transversal Programme in Medical Image PostProcess, Training Professionals: 3D PrintingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/201928/02/2022Eines algorítmiques per a l'anàlisi de l'evolució temporal de pacients en els sistemes de salutAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201931/01/2021I + D para resolución de problemas de optimización combinatoria vía SMT y SMT, y su aplicación a casos reales complejos, tanto industriales como científicos, en entornos de empresasBARCELOGIC SOLUTIONS SL
01/02/201931/01/2021Resolución de problemas de optimización combinatoria mediante técnicas completas e incompletasBARCELOGIC SOLUTIONS SL
30/01/201930/01/2020Development of parallel path finding solutions for multiagent systems.Improbable Worlds Limited
01/01/201931/12/2021Razonamiento Formal para Tecnologías Facilitadoras y EmergentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/12/201831/12/2019Realització d'una aplicació informàtica per a la millora de la salut mental a l'ambit laboral (BEST)FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/11/201831/12/2019Adaptación de las tecnologías de minería de procesos y machine learning aplicadas a la gestión y la optimización de los procesos sanitariosGRADIANT
31/07/201831/07/2018Three-dimensional Printing of Texture Images
01/07/201813/05/2020Ray-tracing techniques in the design and evaluation of GRIN lenses manufactured through a 3D-printing technologyLuxexcel Holding BV
09/02/201806/09/2021Reconocimiento de patrones tácticos en fútbolAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/02/201805/08/2018Macro floorplanning and dataflow automatic analysis for ASICsESILICON ROMANIA SRL
10/01/201831/07/2018Estudi per l'aprenentatge sobre el muntatge d'un far a un vehicle amb aplicació de realitat virtualFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/01/201831/12/2021Visualización, modelado, simulación e interacción con modelos 3D. Aplicaciones en ciencias de la vida y entornos rurales y urbanosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Modelos y métodos basados en grafos para la computación en gran escalaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Análisis de datos multiescala en cardiología traslacional: de los mecanismos báscios a la contracción cardiacaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Gestión y Análisis de Datos ComplejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201730/11/2019Dosimetría personal en linea (on line) utilizando métodos computacionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/201731/08/2021Technology Transfer via Multinational Application ExperimentsCommission of European Communities
01/09/201730/09/2020My Travel CompanionCommission of European Communities
27/07/201727/08/2017Ordenació territorial de fluxos de pacientsSERV. CATALA DE LA SALUT
21/07/201726/03/2018A SYSTEM FOR PREDICTING AND MANAGING ADMISSION PRESSURE AT HOSPITAL EMERGENCYAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/201731/12/2017Estudio del Montaje del Faro de un Automóvil con Realidad VirtualSEAT
27/03/201727/05/2017Conveni de col.laboració Saló BBC 2017FIRA DE BARCELONA
09/03/201730/06/2017Donació congrés Euro Vis 2017VRVis Zentrum für Virtual Reality
17/02/201702/02/2018Support the research in the area of/'Macro floorplanning and dataflow automatic analysis for ASICs/'ESILICON ROMANIA SRL
01/02/201731/01/2019Programación lineal y lower bounding para la resolución de problemas de optimización combinatoriaBARCELOGIC SOLUTIONS SL
01/02/201731/01/2019Investigación en técnicas SAT y SMT relacionadas con la resolución de problemas de optimización combinatoria y su aplicación a casos reales complejosBARCELOGIC SOLUTIONS SL
01/02/201731/07/2017Análisis de bases de datos del cliente y su relación con aspectos físicos y tácticos en el deporteFUTBOL CLUB BARCELONA ( FCB)
27/01/201716/06/2017Aportación para el congreso EuroVis'17EUROGRAPHICS
25/01/201725/01/2017REPRESENTING AN OBJECT IN TERMS OF SUB-VOLUMES
01/01/201730/09/2019Mi compañero de viajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2020ALBCOM - Algorismia, Bioinformàtica, Complexitat i Mètodes FormalAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
30/12/201629/12/2019TASSAT3: Teoría y Aplicaciones en Satisfactibilidad y Optimización de RestriccionesMinisterio de Economia y Competitividad
08/11/201631/01/2017Premi d'innovació HP 2016ARKEMA FRANCE
12/10/201612/10/2016SUB-VOLUME OCTREES
12/10/201612/10/2016SERIALISING A REPRESENTATION OF A THREE DIMENSIONAL OBJECT
20/09/201616/11/2020Design of a system for the automatic production of financial market's behaviour forecasting based in online media.ACUITY TRADING
20/09/201620/09/2031Jutge.org: The Virtual Learning Enviorenment for Computer ProgrammingHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
15/09/201614/09/2019eHealth EurocampusCommission of European Communities
12/05/201631/12/2016Suport en l'execució del projecte HealthForecastFUNDACIÓ EURECAT
28/04/201630/04/2020RhinocerosJUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIA
08/04/201631/12/2016Desenvolupament d'algorismes per al processament de superfíciesNETDIFFUSION, S.L.
01/02/201631/07/2016Análisis de bases de datos y su relación con aspectos físicos y tácticos del deporteFUTBOL CLUB BARCELONA ( FCB)
01/01/201630/06/2016Detecció d'activitats domestiques via sensorsFUNDACIÓ EURECAT
01/01/201631/12/2020Soluciones Efectivas basadas en la LógicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
10/11/201520/12/2019Seminari per a estudiants d'infermeria sobre models anatòmics en un sistema de realitat virtualC.DOCENT S.JOAN DE DÉU - F.PRIVADA
01/10/201530/09/2017Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete AlgorithmsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
08/06/201508/08/2015 OT 01/2015 Demostradors virtualsC.DOCENT S.JOAN DE DÉU - F.PRIVADA
01/06/201530/09/2020A unified theory of algorithmic relaxationsEuropean Research Council (ERC)
01/05/201501/11/2018Information technologies for shift to railCommission of European Communities
20/04/201519/04/2018Models de predicció aplicats a la gestió del trànsit en temps real / Predictive models applied to real-time transit predictionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/01/201530/04/2021 Assessoria en l'especificació i gestió de models digitalsHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
01/01/201531/12/2015VeryMax
01/01/201531/12/2017Generación, simulación y visualización de modelos 3D a partir de grandes conjuntos de datos. Aplicaciones en la mejora de la calidad de vida de las personas y su entornoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Aprendizaje Computacional y ComunicaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/05/2016Introducción a la Programación en PythonAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
15/09/200931/12/2020DONACIONS A LA RECERCACLIENTS DIVERSOS

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/03/202028/02/2024Creating Lively Interactive Populated EnvironmentsCommission of European Communities
01/02/202031/07/2020Transferència de tecnologia sobre modelització de processos de negociMURMURI SOLUCIONS S.L.
02/12/201902/12/2020Desarrollar una metodología de valuación de artistas y sus obras de arte, con soporte web.ARTSGAIN INVESTMENTS SGEIC SA
04/11/201930/10/2020Internacionalització de la web educativa corresponent al projecte docent Numerical Factory (https://numfactory.upc.edu). Elaboració de nous materials desenvolupats amb les eines de Matlab.The Marthworks Inc
01/06/201931/05/2021TRaceo y ACompañamiento en el viaje con medios ITAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/04/201931/12/2019Transversal Programme in Medical Image PostProcess, Training Professionals: 3D PrintingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/201928/02/2022Eines algorítmiques per a l'anàlisi de l'evolució temporal de pacients en els sistemes de salutAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201931/01/2021I + D para resolución de problemas de optimización combinatoria vía SMT y SMT, y su aplicación a casos reales complejos, tanto industriales como científicos, en entornos de empresasBARCELOGIC SOLUTIONS SL
01/02/201931/01/2021Resolución de problemas de optimización combinatoria mediante técnicas completas e incompletasBARCELOGIC SOLUTIONS SL
30/01/201930/01/2020Development of parallel path finding solutions for multiagent systems.Improbable Worlds Limited
01/01/201931/12/2021Razonamiento Formal para Tecnologías Facilitadoras y EmergentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/12/201831/12/2019Realització d'una aplicació informàtica per a la millora de la salut mental a l'ambit laboral (BEST)FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/11/201831/12/2019Adaptación de las tecnologías de minería de procesos y machine learning aplicadas a la gestión y la optimización de los procesos sanitariosGRADIANT
31/07/201831/07/2018Three-dimensional Printing of Texture Images
01/07/201813/05/2020Ray-tracing techniques in the design and evaluation of GRIN lenses manufactured through a 3D-printing technologyLuxexcel Holding BV
09/02/201806/09/2021Reconocimiento de patrones tácticos en fútbolAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/02/201805/08/2018Macro floorplanning and dataflow automatic analysis for ASICsESILICON ROMANIA SRL
10/01/201831/07/2018Estudi per l'aprenentatge sobre el muntatge d'un far a un vehicle amb aplicació de realitat virtualFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/01/201831/12/2021Visualización, modelado, simulación e interacción con modelos 3D. Aplicaciones en ciencias de la vida y entornos rurales y urbanosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Modelos y métodos basados en grafos para la computación en gran escalaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Análisis de datos multiescala en cardiología traslacional: de los mecanismos báscios a la contracción cardiacaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Gestión y Análisis de Datos ComplejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201730/11/2019Dosimetría personal en linea (on line) utilizando métodos computacionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/201731/08/2021Technology Transfer via Multinational Application ExperimentsCommission of European Communities
01/09/201730/09/2020My Travel CompanionCommission of European Communities
27/07/201727/08/2017Ordenació territorial de fluxos de pacientsSERV. CATALA DE LA SALUT
21/07/201726/03/2018A SYSTEM FOR PREDICTING AND MANAGING ADMISSION PRESSURE AT HOSPITAL EMERGENCYAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/201731/12/2017Estudio del Montaje del Faro de un Automóvil con Realidad VirtualSEAT
27/03/201727/05/2017Conveni de col.laboració Saló BBC 2017FIRA DE BARCELONA
09/03/201730/06/2017Donació congrés Euro Vis 2017VRVis Zentrum für Virtual Reality
17/02/201702/02/2018Support the research in the area of/'Macro floorplanning and dataflow automatic analysis for ASICs/'ESILICON ROMANIA SRL
01/02/201731/01/2019Programación lineal y lower bounding para la resolución de problemas de optimización combinatoriaBARCELOGIC SOLUTIONS SL
01/02/201731/01/2019Investigación en técnicas SAT y SMT relacionadas con la resolución de problemas de optimización combinatoria y su aplicación a casos reales complejosBARCELOGIC SOLUTIONS SL
01/02/201731/07/2017Análisis de bases de datos del cliente y su relación con aspectos físicos y tácticos en el deporteFUTBOL CLUB BARCELONA ( FCB)
27/01/201716/06/2017Aportación para el congreso EuroVis'17EUROGRAPHICS
25/01/201725/01/2017REPRESENTING AN OBJECT IN TERMS OF SUB-VOLUMES
01/01/201730/09/2019Mi compañero de viajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2020ALBCOM - Algorismia, Bioinformàtica, Complexitat i Mètodes FormalAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
30/12/201629/12/2019TASSAT3: Teoría y Aplicaciones en Satisfactibilidad y Optimización de RestriccionesMinisterio de Economia y Competitividad
08/11/201631/01/2017Premi d'innovació HP 2016ARKEMA FRANCE
12/10/201612/10/2016SUB-VOLUME OCTREES
12/10/201612/10/2016SERIALISING A REPRESENTATION OF A THREE DIMENSIONAL OBJECT
20/09/201616/11/2020Design of a system for the automatic production of financial market's behaviour forecasting based in online media.ACUITY TRADING
20/09/201620/09/2031Jutge.org: The Virtual Learning Enviorenment for Computer ProgrammingHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
15/09/201614/09/2019eHealth EurocampusCommission of European Communities
12/05/201631/12/2016Suport en l'execució del projecte HealthForecastFUNDACIÓ EURECAT
28/04/201630/04/2020RhinocerosJUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIA
08/04/201631/12/2016Desenvolupament d'algorismes per al processament de superfíciesNETDIFFUSION, S.L.
01/02/201631/07/2016Análisis de bases de datos y su relación con aspectos físicos y tácticos del deporteFUTBOL CLUB BARCELONA ( FCB)
01/01/201630/06/2016Detecció d'activitats domestiques via sensorsFUNDACIÓ EURECAT
01/01/201631/12/2020Soluciones Efectivas basadas en la LógicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
10/11/201520/12/2019Seminari per a estudiants d'infermeria sobre models anatòmics en un sistema de realitat virtualC.DOCENT S.JOAN DE DÉU - F.PRIVADA
01/10/201530/09/2017Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete AlgorithmsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
08/06/201508/08/2015 OT 01/2015 Demostradors virtualsC.DOCENT S.JOAN DE DÉU - F.PRIVADA
01/06/201530/09/2020A unified theory of algorithmic relaxationsEuropean Research Council (ERC)
01/05/201501/11/2018Information technologies for shift to railCommission of European Communities
20/04/201519/04/2018Models de predicció aplicats a la gestió del trànsit en temps real / Predictive models applied to real-time transit predictionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/01/201530/04/2021 Assessoria en l'especificació i gestió de models digitalsHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
01/01/201531/12/2015VeryMax
01/01/201531/12/2017Generación, simulación y visualización de modelos 3D a partir de grandes conjuntos de datos. Aplicaciones en la mejora de la calidad de vida de las personas y su entornoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Aprendizaje Computacional y ComunicaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/05/2016Introducción a la Programación en PythonAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
15/09/200931/12/2020DONACIONS A LA RECERCACLIENTS DIVERSOS

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt