Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Computació

Computació

El Programa de Doctorat en Computació es va dissenyar com l’adaptació a l’EEES del Programa de Doctorat en Programari, que s’havia creat el 1985. El nou marc sorgit arran de les directrius de Bolonya va fer que fos indispensable adaptar els postgraus. És per això que el 2005 es va dissenyar un programa integrat de màster i doctorat, amb la finalitat de proporcionar una formació sòlida i competitiva als estudiants que volguessin dur a terme una investigació sobre un dels temes dels àmbits de la computació que formen part del programa. El programa actual és fruit de l’adaptació al Reial decret 99/2011 de la nova configuració dels màsters en l’àrea de les tecnologies de la informació de la UPC i de la nova estructura del Departament de Ciències de la Computació. El programa va ser verificat per l’Agència per a la Qualitat Sistema Universitari de Catalunya (AQU) l’octubre del 2012, d’acord amb el Reial decret 99/2011, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. El Programa de Doctorat en Computació abasta temes de recerca en un conjunt de disciplines relacionades amb la computació: programació, algorítmia, ’big data’, bioinformàtica, visualització i realitat virtual. Aquestes temàtiques són una continuació dels estudis de Grau en Enginyeria Informàtica, especialitat en Computació, i Grau en Matemàtiques, especialitat en Matemàtica Discreta i Algorítmia, i del nou Grau en Ciències de Dades, així com d’altres titulacions relacionades. Aquestes temàtiques es cobreixen en els graus de màster relacionats, Master in Innovation and Research in Informatics (MIRI) i Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME), en els quals el Departament té responsabilitat docent, així com altres titulacions relacionades. A més, aquestes àrees estan vinculades a l’activitat de les empreses del sector informàtic i a temes de recerca de reconegut interès internacional.

L’elevada participació dels grups de recerca implicats en el programa en projectes de recerca competitius -la majoria dels quals estan finançats en l’àmbit europeu o nacional-, el nombre d’estudiants nous que el programa atreu cada any i el nombre de doctorats que s’incorporen a la indústria, a les universitats o a altres institucions de recerca, també justifiquen la necessitat d’aquest Programa de Doctorat.
Diversos doctors del programa treballen en instituts de recerca (p. ex., l’Institut Alan Turing) o a universitats a l’estranger, han creat una empresa (com Nelio Programari) o estan treballant en empreses de referència (com Google o Amazon). Això mostra un bon nivell d’ocupabilitat.

Per enfocar les habilitats científiques i metodològiques en uns temes específics, l’estructura del programa es basa en els àmbits bàsics dels grups de recerca implicats. Aquest enfocament vincula la recerca a grups de recerca de reconegut prestigi internacional, la qual cosa permet mantenir les línies d’investigació del programa dins de la investigació principal al llarg dels anys. Cada grup de recerca ofereix, a més del suport tècnic, un conjunt de cursos a nivell de mestratge i seminaris de recerca dins dels grups de recerca corresponents. L’oferta formativa es complementa amb les activitats d’habilitats complementàries que ofereix l’Escola de Doctorat de la UPC. Els títols oficials relacionats que atorguen accés al Doctorat en Informàtica són: el Màster en Innovació i Recerca en Informàtica, amb especialització en Informàtica Avançada, o en Gràfics per Ordinador i Realitat Virtual, o en Ciència de Dades, i el Màster en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica, amb especialitat en Matemàtica Discreta i Algorítmia.

El Programa de Doctorat en Computació ha representat un suport fonamental per a gran part de la recerca feta al Departament de Ciències de la Computació (CS), antigament el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics (LSI). Ha acollit estudiants catalans i de la resta de món. L’acceptació del programa entre els estudiants, la seva internacionalització i la qualitat de les seves tesis doctorals han estat factors determinants per rebre i mantenir la menció de qualitat Ministeri d’Educació des del 2003 i obtenir la Menció cap a l’Excel·lència, que va reemplaçar la Menció de Qualitat, fins a la seva extinció el 2013 (MEE2011-0425).

El professorat del programa té investigació acreditada internacional. Els cinc grups de recerca implicats en el programa han estat reconeguts com a grups de recerca consolidats per la Generalitat de Catalunya i dos van obtenir més suport financer en la convocatòria de 2017. Dos professors del programa han rebut el Premi García Santesmases a la trajectòria professional, un dels premis nacionals atorgats per la Societat Científica Informàtica d’Espanya (SCIE).

COORDINADOR/A

Serna Iglesias, Maria Jose

CONTACTE

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel: 934 137 836
Correu electrònic: doctorat.computacio@upc.edu

https://computing.phd.upc.edu

Informació general

Perfil d'acces

Els perfils d’ingrés estan descrits a partir dels perfils docents dels títols de màster que proporcionen la preparació necessària per desenvolupar recerca dins dels grups de recerca que participen en el programa.

 1. Algorítmia i Programació. El PD preveu aquí dues vies d’accés amb un perfil formatiu informàtic, Màster MIRI, especialització en Advanced Computing, o amb un perfil més matemàtic, Màster MAMME, especialitat en Matemàtica Discreta i Algorítmia. Aquest perfil està lligat a línies de recerca dels grups de recerca ALBCOM i LOGPROG.
 2. Visualització i Realitat Virtual. Aquest perfil d’accés es correspon amb el dels titulats del Màster MIRI amb especialització en Computer Graphics and Visualization. El perfil està lligat a línies de recerca dels grups GIE i ViRVIG.
 3. Ciències de Dades. Aquest perfil d’accés es correspon amb l’esperat en els titulats del Màster MIRI amb especialització en Data Science. El perfil està lligat a línies de recerca dels grups de recerca ALBCOM i LARCA.
Es podran considerar també adequades com a titulacions d’ingrés altres titulacions de màster d’àmbits científics i tecnològics que permetin desenvolupar recerca en algunes de les línies incloses en el Programa de Doctorat. En aquest cas s’espera que els doctorands demostrin tenir un coneixement bàsic de les matèries fonamentals, obligatòries comunes i obligatòries de la corresponent especialització, màster UPC afí, o que puguin adquirir-les cursant els complements formatius (assignatures dels màsters impartits a la UPC que s’han citat anteriorment) que es considerin necessaris.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les següents competències:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la investigació científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement .
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat, dins del seu context científic específic, que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

25

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula


Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Ciències de la Computació (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://computing.phd.upc.edu

CONTACTE:
Garcia Cabeza, Ma. Cruz

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel: 934 137 836
Correu electrònic: doctorat.computacio@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Els perfils d’ingrés estan descrits a partir dels perfils docents dels títols de màster que proporcionen la preparació necessària per desenvolupar recerca dins dels grups de recerca que participen en el programa.

 1. Algorítmia i Programació. El PD preveu aquí dues vies d’accés amb un perfil formatiu informàtic, Màster MIRI, especialització en Advanced Computing, o amb un perfil més matemàtic, Màster MAMME, especialitat en Matemàtica Discreta i Algorítmia. Aquest perfil està lligat a línies de recerca dels grups de recerca ALBCOM i LOGPROG.
 2. Visualització i Realitat Virtual. Aquest perfil d’accés es correspon amb el dels titulats del Màster MIRI amb especialització en Computer Graphics and Visualization. El perfil està lligat a línies de recerca dels grups GIE i ViRVIG.
 3. Ciències de Dades. Aquest perfil d’accés es correspon amb l’esperat en els titulats del Màster MIRI amb especialització en Data Science. El perfil està lligat a línies de recerca dels grups de recerca ALBCOM i LARCA.
Es podran considerar també adequades com a titulacions d’ingrés altres titulacions de màster d’àmbits científics i tecnològics que permetin desenvolupar recerca en algunes de les línies incloses en el Programa de Doctorat. En aquest cas s’espera que els doctorands demostrin tenir un coneixement bàsic de les matèries fonamentals, obligatòries comunes i obligatòries de la corresponent especialització, màster UPC afí, o que puguin adquirir-les cursant els complements formatius (assignatures dels màsters impartits a la UPC que s’han citat anteriorment) que es considerin necessaris.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Criteri: perfil acadèmic i investigador que permeti desenvolupar recerca dins de les línies dels grups de recerca implicats en el programa.

El programa valorarà els candidats que compleixin amb aquest requisit a partir de la ponderació dels criteris següents:
• Expedient acadèmic de totes les titulacions universitàries cursades pel candidat (fins a 10 punts).
• Publicacions en revistes o en actes de congressos científics (fins a 4 punts).
• Experiència de recerca (fins a 2 punts).
• Currículum vitae (2 punts).
• Adequació de l’àrea de recerca d’interès a les línies del programa i al perfil del candidat (fins a 6 punts).
• Altres mèrits (fins a 1 punt).

Els candidats han de tenir en compte que les entrevistes, les propostes de projecte de recerca i les cartes de recomanació poden formar part procés d’admissió com a mesura complementària d’obtenció d’informació durant el procés de selecció.

Es demanarà que tots els admesos en el Programa de Doctorat siguin capaços d’entendre textos tècnics escrits en anglès i de seguir sense dificultat cursos i conferències impartides en anglès. Els doctorands hauran de mostrar un nivell de coneixement de l’idioma anglès equivalent al nivell B2 en el Marc de Referència de Coneixements d’Idiomes del Consell d’Europa, tant en la comprensió oral com en l’escrita, en la forma i terminis que determini la Comissió Acadèmica.

Complements formatius

En el cas que la formació acadèmica no cobreixi les matèries fonamentals, obligatòries comunes i obligatòries de la corresponent especialització del màster UPC afí a la línia de recerca seleccionada, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà establir complements formatius.

Aquests complements formatius seran assignatures dels màsters impartits a la UPC que s’han citat anteriorment (o altres) i que es considerin necessaris per cobrir les mancances formatives detectades i en qualsevol cas com a màxim 60 ECTS.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.

Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de segones matrícules i successives: s’hauran de fer durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Interacció i discussió amb els directors.
Hores: 180.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Assistència a seminari de computació.
Hores: 6.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Assistència i participació en seminaris organitzats pels grups de recerca que donen suport al programa.
Hores: 30.
Caràcter: optativa.

Activitat: Cursos intensius.
Hores: 30.
Caràcter: optativa.

Activitat: Assistència a un congrés científic d’àmbit internacional.
Hores: 36.
Caràcter: optativa.

Activitat: Cursos de formació transversal.
Hores: 10.
Caràcter: optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

RDLAB: https://rdlab.cs.upc.edu/

Barcelona. Centre of Virtual Reality: https://www.virvig.eu/equipment.php

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • RAHMANI, VAHID: Toward human-like pathfinding with hierarchical approaches and the GPS of the brain theory.
  Autor/a: RAHMANI, VAHID
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: COMPUTACIÓ
  Departament: Departament de Ciències de la Computació (CS)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 23/09/2020
  Data de lectura: 18/11/2020
  Hora de lectura: 15:00
  Lloc de lectura: Defensa per videoconferència (CoVID-19) FIB https://meet.google.com/jnd-skaa-gwh
  Director/a de tesi: PELECHANO GOMEZ, NURIA
  Tribunal:
       PRESIDENT: PETTRE, JULIEN
       SECRETARI: CHICA CALAF, ANTONIO
       VOCAL: PATOW, GUSTAVO ARIEL
  Resum de tesi: El problema de Pathfinding para agentes autónomos o robots, ha consistido tradicionalmente en encontrar un camino óptimo, donde por óptimo se entiende el camino de distancia mínima entre dos posiciones de un entorno. Sin embargo, en ocasiones puede que no sea estrictamente necesario encontrar una solución óptima. Para ofrecer la simulación de multitudes de agentes autónomos moviéndose en tiempo real, es necesario calcular sus trayectorias bajo condiciones estrictas de tiempo de computación, pero no es fundamental que las soluciones sean las de distancia mínima ya que, con frecuencia, el observador no apreciará la diferencia entre un camino óptimo y un sub-óptimo. Por tanto, suele ser suficiente con que la solución encontrada sea visualmente creíble para el observado.Cuando se simulan humanoides virtuales en aplicaciones de realidad virtual que requieren avatares que simulen el comportamiento de los humanos, se tiende a emplear los mismos algoritmos que en video juegos, con el objetivo de encontrar caminos de distancia mínima. Pero si realmente queremos que los avatares imiten el comportamiento humano, tenemos que tener en cuenta que, en el mundo real, los humanos rara vez seguimos precisamente el camino más corto, y por tanto se deben considerar otros aspectos que influyen en la toma de decisiones de los humanos y la selección de rutas en el mundo real. En esta tesis nos centraremos primero en mejorar el rendimiento de la búsqueda de caminos para poder simular grandes números de humanoides virtuales autónomos, y a continuación introduciremos conceptos de investigación con mamíferos en neurociencia, para proponer soluciones al problema de pathfinding que intenten imitar con mayor realismo, el modo en el que los humanos navegan el entorno que les rodea. A medida que aumentan tanto el tamaño de los entornos virtuales como el número de agentes autónomos, resulta más difícil obtener soluciones en tiempo real, debido a las limitaciones de memoria y recursos informáticos. Para resolver este problema, en esta tesis exploramos enfoques jerárquicos porque consideramos que combinan dos objetivos fundamentales: mejorar el rendimiento en la búsqueda de caminos para multitudes de agentes y lograr una búsqueda de caminos similar a la de los humanos.El primer método presentado en esta tesis se basa en mejorar el rendimiento del algoritmo HNA* (Hierarchical A* for Navigation Meshes) incrementando almacenamiento de datos en memoria, y el segundo utiliza el paralelismo para mejorar drásticamente el rendimiento. La evaluación cuantitativa realizada en esta tesis, muestra que ambos enfoques ofrecen aceleraciones que pueden llegar a ser hasta 9 veces más rápidas que el algoritmo A* y no presentan limitaciones debidas a la configuración jerárquica. A continuación, aprovechamos aún más el potencial del paralelismo ofrecido por CUDA para extender nuestra implementación de HNA* a sistemas multi-agentes. Nuestro método permite calcular caminos simultáneamente y en tiempo real para más de 500.000 agentes, con una aceleración superior a 15 veces la obtenida por una implementación paralela del algoritmo A*.Por último, en esta tesis nos hemos centrado en estudiar los últimos avances realizados en el ámbito de la neurociencia, para comprender la manera en la que los humanos construyen mapas mentales y poder así proponer nuevos algoritmos que imiten de forma más real el modo en el que navegamos los humanos. Nuestro método representa el espacio como una red hexagonal, basada en la distribución de ¿place cells¿ existente en el cerebro, e imita las activaciones neuronales como contadores en dichas celdas. Nuestro buscador de rutas combina un método para explorar entornos desconocidos mientras construye un mapa cognitivo hexagonal, utilizando una búsqueda A* con una nueva heurística adaptada al mapa cognitivo del cerebro y sus contadores.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:09:06.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:08:01.

Llistat de tesis defensades per any

 • MENA YEDRA, RAFAEL: An adaptive, fault-tolerant system for road network traffic prediction using machine learning
  Autor/a: MENA YEDRA, RAFAEL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669802
  Programa: COMPUTACIÓ
  Departament: Departament de Ciències de la Computació (CS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 06/03/2020
  Director/a de tesi: GAVALDÀ MESTRE, RICARD | CASAS VILARO, JORDI

  Tribunal:
       PRESIDENT: READ, JESSE
       SECRETARI: ARIAS VICENTE, MARTA
       VOCAL NO PRESENCIAL: ANTONIOU, CONSTANTINOS
  Resum de tesi: Esta tesis ha abordado el diseño y desarrollo de un sistema integrado para la predicción de tráfico en tiempo real basándose en métodos de aprendizaje automático. Aunque la predicción de tráfico ha sido la motivación que ha guiado el desarrollo de la tesis, gran parte de las ideas y aportaciones científicas propuestas en esta tesis son lo suficientemente genéricas como para ser aplicadas en cualquier otro problema en el que, idealmente, su definición sea la del flujo de información en una estructura de grafo. Esta aplicación es de especial interés en entornos susceptibles a cambios en el proceso de generación de datos. Además, la arquitectura modular facilita la adaptación a una gama más amplia de problemas. Por otra parte, ciertas partes específicas de esta tesis están fuertemente ligadas a la teoría del flujo de tráfico. El enfoque de esta tesis se centra en una perspectiva macroscópica del flujo de tráfico en la que los flujos individuales están ligados a la demanda de tráfico subyacente. Las predicciones a corto plazo incluyen la caracterización de las carreteras en base a las medidas de tráfico ¿flujo, densidad y/o velocidad¿, el estado del tráfico ¿si la carretera está congestionada o no, y su severidad¿, y la detección de condiciones anómalas ¿incidentes u otros eventos no recurrentes¿. Los datos utilizados en esta tesis proceden de detectores instalados a lo largo de las redes de carreteras. No obstante, otros tipos de fuentes de datos podrían ser igualmente empleados con el preprocesamiento apropiado.Esta tesis ha sido desarrollada en el contexto de Aimsun Live ¿software desarrollado por Aimsun, basado en simulación para la predicción en tiempo real de tráfico¿. Los métodos aquí propuestos cooperarán con este. Un ejemplo es cuando se detecta un incidente o un evento no recurrente, entonces pueden simularse diferentes estrategias para medir su impacto. Parte de esta tesis también ha sido desarrollada en el marco del proyecto de la UE "SETA" (H2020-ICT-2015). La principal motivación que ha guiado el desarrollo de esta tesis es mejorar aquellas limitaciones previamente identificadas en Aimsun Live, y cuya investigación encontrada en la literatura no ha sido muy extensa. Estos incluyen:¿ Autonomía, tanto en la etapa de preparación como en la de tiempo real. ¿ Adaptación, a los cambios graduales o abruptos de la demanda u oferta de tráfico. ¿ Sistema informativo, sobre las condiciones anómalas de la carretera. ¿ Mejora en la precisión de las predicciones con respecto a la metodología anterior de Aimsun y a un método típico usado como referencia. ¿ Robustez, para hacer frente a datos defectuosos o faltantes en tiempo real. ¿ Interpretabilidad, adoptando criterios de modelización hacia un razonamiento más transparente para un humano. ¿ Escalable, utilizando una arquitectura modular con énfasis en una explotación paralela de grandes cantidades de datos.El resultado de esta tesis es un sistema integrado ¿Adarules¿ para la predicción en tiempo real que sabe maximizar el provecho de los datos históricos disponibles, mientras que al mismo tiempo también sabe aprovechar el tamaño teórico ilimitado de los datos en un escenario de streaming. Esto se logra a través del aprendizaje en línea y la capacidad de detección de cambios junto con la búsqueda automática y el mantenimiento de los patrones en la estructura de grafo de la red. Además del sistema Adarules, otro resultado de la tesis es un modelo probabilístico que caracteriza un conjunto de variables latentes interpretables relacionadas con el estado del tráfico basado en los datos de sensores junto con el conocimiento previo ¿opcional¿ proporcionado por el experto en tráfico utilizando un planteamiento Bayesiano. Sobre este modelo de estados de tráfico se construye el modelo espacio¿temporal probabilístico que aprende la dinámica de la transición de estados

 • PICENO CABRERA, MARIE ELY: Data analysis through graph decomposition
  Autor/a: PICENO CABRERA, MARIE ELY
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669758
  Programa: COMPUTACIÓ
  Departament: Departament de Ciències de la Computació (CS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 27/07/2020
  Director/a de tesi: BALCÁZAR NAVARRO, JOSÉ LUIS

  Tribunal:
       PRESIDENT: SIEBES, ARNO P.J.M.
       SECRETARI: ARIAS VICENTE, MARTA
       VOCAL: MENASALVAS RUIZ, ERNESTINA
  Resum de tesi: Este trabajo está desarrollado dentro del área de Mineria de Datos y Visualización de Datos.Bajo la premisa de que muchos algoritmos dan como resultados un gran número de datos imposibles de manejar por los usuarios, proponemos trabajar con la descomposición de grafos de Gaifman y sus variantes como una opción para visualizar datos. De hecho, aplicamos un método de descomposición basado en las llamadas 2-structures. Este método de descomposición ha sido teóricamente desarrollado pero hasta ahora no había tenido una aplicación práctica en esta área, siendo ésta parte de nuestra contribución.Así, partiendo de la base de datos contruimos un grafo de Gaifman (y posiblemente variantes de él) que representa información sobre los patrones de co-ocurrencias. Esto es, aquellos pares de items que aparecen juntos en cualquier transacción son conectados, mientras que aquellos que nunca aparecen juntos están desconectados. Podemos completar naturalmente el grafo añadiendo las aristas ausentes como un diferente tipo de arista, en este sentido, obtenemos un grafo completo con dos clases de equivalencia sobre sus aristas. Ahora, piense en el grafo donde el tipo de aristas está determinado por la multiplicidad de los items que las aristas conectan, esto es, el número de transacciones que contienen el par de items que la arista conecta. En este caso tenemos tantas relaciones de equivalencia como diferentes multiplicidades, podemos aplicar algunos métodos de discretización sobre ellos para así obtener diferentes variantes de grafos, todas estas variaciones pueden ser vistas como 2-structures. La aplicación del método de descomposición de 2-structures produce como resultados una visualización jerárquica de las co-ocurrencias de los datos. De hecho, el método de descomposición está basado en la descomposición de clanes.Dada una 2-structure definida sobre U, un conjunto de vertices C, C subconjunto de U, es un clan si para cada z que no está en C, z no distingue los elementos de C, esto es, z está conectado a los elementos de C con el mismo tipo de aristas.En nuestro trabajo, conectamos esta descomposición con un espacio de cerrados asociado, desarrollamos esta parte del trabajo introduciendo una construcción de un conjunto de implicaciones, llamado clan implications.Basándonos en la definición de clan, sea x, y elemento de cualquier clan C, si existe z tal que las aristas (x,z) y (y,z) están en diferentes clases de equivalencia, z deber estar en C; esto es equivalente a que C lógicamente ocasiona la implicación xy entonces z.A lo largo de esta tesis, con el fin de explicar nuestro trabajo de una manera constructiva, primero trabajamos con sólo dos clases de equivalencia y su nomenclatura correspondiente (modules, en lugar de clanes), para después extender la teoría a más clases de equivalencia. Nuestras contribuciones principales son: un algoritmo (que implementamos) para le método de descomposición de clanes; los teoremas que respaldan nuestro trabajo, y ejemplos de sus aplicaciones con el fin de ilustrar su usabilidad.

 • VIDAL OBIOLS, ALEXANDRE: Algorithmic Techniques for Physical Design: Macro Placement and Under-the-Cell Routing
  Autor/a: VIDAL OBIOLS, ALEXANDRE
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/668839
  Programa: COMPUTACIÓ
  Departament: Departament de Ciències de la Computació (CS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 24/01/2020
  Director/a de tesi: CORTADELLA FORTUNY, JORDI | PETIT SILVESTRE, JORDI

  Tribunal:
       PRESIDENT: LAVAGNO, LUCIANO
       SECRETARI: RUBIO SOLA, JOSE ANTONIO
       VOCAL: CARRABINA BORDOLL, JORDI
  Resum de tesi: A causa de l'increment de la densitat de components en els xip i les noves restriccions de disseny imposades pels últims nodes de fabricació, el rol de l'algorísmia en l'automatització del disseny electrònic ha esdevingut clau per poder implementar circuits integrats. Dos dels passos crucials en el procés de disseny físic és el placement de macros i assegurar la correcció de les regles de disseny un cop les restriccions de timing del circuit són satisfetes. Aquesta tesi proposa contribucions per ajudar en aquests dos reptes, facilitant laboriosos passos manuals en el procés i ajudant als enginyers de disseny físic a obtenir millors resultats en menys temps.La primera contribució és el routing "under-the-cell", una proposta per connectar cel·les estàndard usant pins laterals en les capes de metall inferior de manera sistemàtica. L'objectiu és reduir la congestió en les capes de metall superior causades per l'ús de metall i vies, i així disminuir el nombre de violacions de regles de disseny. Per permetre la connexió lateral de cel·les, estenem una llibreria de cel·les estàndard amb dissenys que incorporen connexions laterals. També proposem modificacions locals al placement per permetre explotar aquest tipus de connexions més sovint. Els resultats experimentals mostren una reducció significativa en el nombre de pins, vies i nombre de violacions de regles de disseny, amb un impacte negligible en wirelength i timing.La segona contribució, desenvolupada en col·laboració amb eSilicon (una empresa capdavantera en disseny ASIC), és el desenvolupament de HiDaP, una eina de macro placement per a dissenys industrials actuals. La proposta segueix un procés multinivell per fer el floorplan de blocks jeràrquics, formats per macros i cel·les estàndard. Mitjançant la informació RTL disponible en la netlist, l'afinitat de dataflow entre els mòduls es modela i minimitza per trobar macro placements amb bones propietats de wirelength i timing. La proposta també incorpora la possibilitat de rebre input addicional de l'enginyer, com ara suggeriments de les posicions de les macros. Finalment, també usa mètodes espectrals i de forçes per guiar la cerca de floorplans.Els resultats experimentals mostren que els dissenys generats amb HiDaP són millors que els obtinguts per eines comercials capdavanteres de EDA. Els resultats també mostren que els dissenys presentats poden obtenir un wirelength similar i millor timing que macro placements obtinguts manualment, usats per fabricació. Alguns dissenys obtinguts per HiDaP s'han dut fins a timing-closure en una o dues rondes de modificacions incrementals per part d'enginyers de disseny físic. L'eina s'ha integrat en el procés de disseny de eSilicon i el seu desenvolupament continua més enllà de les aportacions a aquesta tesi.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:07:30.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:VIDAL OBIOLS, ALEXANDRE
Títol:Algorithmic Techniques for Physical Design: Macro Placement and Under-the-Cell Routing
Data lectura:24/01/2020
Director/a:CORTADELLA FORTUNY, JORDI
Codirector/a:PETIT SILVESTRE, JORDI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Vidal, A. (2020). Algorithmic techniques for physical design: macro placement and under-the-cell routing.

AUTOR/A:MORENO VEGA, ALBERTO
Títol:Synthesis of variability-tolerant circuits with adaptive clocking
Data lectura:08/03/2019
Director/a:CORTADELLA FORTUNY, JORDI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Moreno, A. (2019). Synthesis of variability-tolerant circuits with adaptive clocking.

AUTOR/A:TAYMOURI, FARBOD
Títol:Light Methods for Conformance Checking of Business Processes
Data lectura:21/12/2018
Director/a:CARMONA VARGAS, JOSEP
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Taymouri, F. (2018). Light methods for conformance checking of business processes.

AUTOR/A:ARGUDO MEDRANO, OSCAR
Títol:Realistic reconstruction and rendering of detailed 3D scenarios from multiple deata sources
Data lectura:19/07/2018
Director/a:ANDUJAR GRAN, CARLOS ANTONIO
Director/a:CHICA CALAF, ANTONIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Argudo, O. (2018). Realistic reconstruction and rendering of detailed 3D scenarios from multiple deata sources.

Andujar, C.; Argudo, O.; Besora, I.; Brunet, P.; Chica, A.; Comino, M. (2018). Depth map repairing for building reconstruction.

AUTOR/A:DÍAZ GARCÍA, JESÚS
Títol:Real-time quality visualization of medical models on comodity and mobile devices
Data lectura:25/05/2018
Director/a:NAVAZO ALVARO, ISABEL
Director/a:VÁZQUEZ ALCOCER, PERE PAU
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Diaz, J. (2018). Real-time quality visualization of medical models on comodity and mobile devices.

Diaz, J.; Brunet, P.; Navazo, I.; Vazquez, P. (2018). Progressive ray casting for volumetric models on mobile devices. (JCR Impact Factor-2018: 1.302; Quartil: Q3)

AUTOR/A:HERMOSILLA CASAJÚS, PEDRO
Títol:Advanced inspection techniques for molecular simulations
Data lectura:13/07/2017
Director/a:VÁZQUEZ ALCOCER, PERE PAU
Director/a:VINACUA PLA, ALVARO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Hermosilla, P. (2017). Advanced inspection techniques for molecular simulations.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/03/202028/02/2024Creating Lively Interactive Populated EnvironmentsCommission of European Communities
01/02/202031/07/2020Transferència de tecnologia sobre modelització de processos de negociMURMURI SOLUCIONS S.L.
02/12/201902/12/2020Desarrollar una metodología de valuación de artistas y sus obras de arte, con soporte web.ARTSGAIN INVESTMENTS SGEIC SA
04/11/201930/10/2020Internacionalització de la web educativa corresponent al projecte docent Numerical Factory (https://numfactory.upc.edu). Elaboració de nous materials desenvolupats amb les eines de Matlab.The Marthworks Inc
01/06/201931/05/2021TRaceo y ACompañamiento en el viaje con medios ITAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/04/201931/12/2019Transversal Programme in Medical Image PostProcess, Training Professionals: 3D PrintingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/201928/02/2022Eines algorítmiques per a l'anàlisi de l'evolució temporal de pacients en els sistemes de salutAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201931/01/2021I + D para resolución de problemas de optimización combinatoria vía SMT y SMT, y su aplicación a casos reales complejos, tanto industriales como científicos, en entornos de empresasBARCELOGIC SOLUTIONS SL
01/02/201931/01/2021Resolución de problemas de optimización combinatoria mediante técnicas completas e incompletasBARCELOGIC SOLUTIONS SL
30/01/201930/01/2020Development of parallel path finding solutions for multiagent systems.Improbable Worlds Limited
01/01/201931/12/2021Razonamiento Formal para Tecnologías Facilitadoras y EmergentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/12/201831/12/2019Realització d'una aplicació informàtica per a la millora de la salut mental a l'ambit laboral (BEST)FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/11/201831/12/2019Adaptación de las tecnologías de minería de procesos y machine learning aplicadas a la gestión y la optimización de los procesos sanitariosGRADIANT
31/07/201831/07/2018Three-dimensional Printing of Texture Images
01/07/201813/05/2020Ray-tracing techniques in the design and evaluation of GRIN lenses manufactured through a 3D-printing technologyLuxexcel Holding BV
09/02/201806/09/2021Reconocimiento de patrones tácticos en fútbolAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/02/201805/08/2018Macro floorplanning and dataflow automatic analysis for ASICsESILICON ROMANIA SRL
10/01/201831/07/2018Estudi per l'aprenentatge sobre el muntatge d'un far a un vehicle amb aplicació de realitat virtualFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/01/201831/12/2021Visualización, modelado, simulación e interacción con modelos 3D. Aplicaciones en ciencias de la vida y entornos rurales y urbanosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Modelos y métodos basados en grafos para la computación en gran escalaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Análisis de datos multiescala en cardiología traslacional: de los mecanismos báscios a la contracción cardiacaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Gestión y Análisis de Datos ComplejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201730/11/2019Dosimetría personal en linea (on line) utilizando métodos computacionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/201731/08/2021Technology Transfer via Multinational Application ExperimentsCommission of European Communities
01/09/201730/09/2020My Travel CompanionCommission of European Communities
27/07/201727/08/2017Ordenació territorial de fluxos de pacientsSERV. CATALA DE LA SALUT
21/07/201726/03/2018A SYSTEM FOR PREDICTING AND MANAGING ADMISSION PRESSURE AT HOSPITAL EMERGENCYAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/201731/12/2017Estudio del Montaje del Faro de un Automóvil con Realidad VirtualSEAT
27/03/201727/05/2017Conveni de col.laboració Saló BBC 2017FIRA DE BARCELONA
09/03/201730/06/2017Donació congrés Euro Vis 2017VRVis Zentrum für Virtual Reality
17/02/201702/02/2018Support the research in the area of/'Macro floorplanning and dataflow automatic analysis for ASICs/'ESILICON ROMANIA SRL
01/02/201731/01/2019Programación lineal y lower bounding para la resolución de problemas de optimización combinatoriaBARCELOGIC SOLUTIONS SL
01/02/201731/01/2019Investigación en técnicas SAT y SMT relacionadas con la resolución de problemas de optimización combinatoria y su aplicación a casos reales complejosBARCELOGIC SOLUTIONS SL
01/02/201731/07/2017Análisis de bases de datos del cliente y su relación con aspectos físicos y tácticos en el deporteFUTBOL CLUB BARCELONA ( FCB)
27/01/201716/06/2017Aportación para el congreso EuroVis'17EUROGRAPHICS
25/01/201725/01/2017REPRESENTING AN OBJECT IN TERMS OF SUB-VOLUMES
01/01/201730/09/2019Mi compañero de viajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2020ALBCOM - Algorismia, Bioinformàtica, Complexitat i Mètodes FormalAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
30/12/201629/12/2019TASSAT3: Teoría y Aplicaciones en Satisfactibilidad y Optimización de RestriccionesMinisterio de Economia y Competitividad
08/11/201631/01/2017Premi d'innovació HP 2016ARKEMA FRANCE
12/10/201612/10/2016SUB-VOLUME OCTREES
12/10/201612/10/2016SERIALISING A REPRESENTATION OF A THREE DIMENSIONAL OBJECT
20/09/201616/11/2020Design of a system for the automatic production of financial market's behaviour forecasting based in online media.ACUITY TRADING
20/09/201620/09/2031Jutge.org: The Virtual Learning Enviorenment for Computer ProgrammingHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
15/09/201614/09/2019eHealth EurocampusCommission of European Communities
12/05/201631/12/2016Suport en l'execució del projecte HealthForecastFUNDACIÓ EURECAT
28/04/201630/04/2020RhinocerosJUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIA
08/04/201631/12/2016Desenvolupament d'algorismes per al processament de superfíciesNETDIFFUSION, S.L.
01/02/201631/07/2016Análisis de bases de datos y su relación con aspectos físicos y tácticos del deporteFUTBOL CLUB BARCELONA ( FCB)
01/01/201630/06/2016Detecció d'activitats domestiques via sensorsFUNDACIÓ EURECAT
01/01/201631/12/2020Soluciones Efectivas basadas en la LógicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
10/11/201520/12/2019Seminari per a estudiants d'infermeria sobre models anatòmics en un sistema de realitat virtualC.DOCENT S.JOAN DE DÉU - F.PRIVADA
01/10/201530/09/2017Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete AlgorithmsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
08/06/201508/08/2015 OT 01/2015 Demostradors virtualsC.DOCENT S.JOAN DE DÉU - F.PRIVADA
01/06/201530/09/2020A unified theory of algorithmic relaxationsEuropean Research Council (ERC)
01/05/201501/11/2018Information technologies for shift to railCommission of European Communities
20/04/201519/04/2018Models de predicció aplicats a la gestió del trànsit en temps real / Predictive models applied to real-time transit predictionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/01/201530/04/2021 Assessoria en l'especificació i gestió de models digitalsHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
01/01/201531/12/2015VeryMax
01/01/201531/12/2017Generación, simulación y visualización de modelos 3D a partir de grandes conjuntos de datos. Aplicaciones en la mejora de la calidad de vida de las personas y su entornoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Aprendizaje Computacional y ComunicaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/05/2016Introducción a la Programación en PythonAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
15/09/200931/12/2020DONACIONS A LA RECERCACLIENTS DIVERSOS

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/03/202028/02/2024Creating Lively Interactive Populated EnvironmentsCommission of European Communities
01/02/202031/07/2020Transferència de tecnologia sobre modelització de processos de negociMURMURI SOLUCIONS S.L.
02/12/201902/12/2020Desarrollar una metodología de valuación de artistas y sus obras de arte, con soporte web.ARTSGAIN INVESTMENTS SGEIC SA
04/11/201930/10/2020Internacionalització de la web educativa corresponent al projecte docent Numerical Factory (https://numfactory.upc.edu). Elaboració de nous materials desenvolupats amb les eines de Matlab.The Marthworks Inc
01/06/201931/05/2021TRaceo y ACompañamiento en el viaje con medios ITAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/04/201931/12/2019Transversal Programme in Medical Image PostProcess, Training Professionals: 3D PrintingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/201928/02/2022Eines algorítmiques per a l'anàlisi de l'evolució temporal de pacients en els sistemes de salutAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201931/01/2021I + D para resolución de problemas de optimización combinatoria vía SMT y SMT, y su aplicación a casos reales complejos, tanto industriales como científicos, en entornos de empresasBARCELOGIC SOLUTIONS SL
01/02/201931/01/2021Resolución de problemas de optimización combinatoria mediante técnicas completas e incompletasBARCELOGIC SOLUTIONS SL
30/01/201930/01/2020Development of parallel path finding solutions for multiagent systems.Improbable Worlds Limited
01/01/201931/12/2021Razonamiento Formal para Tecnologías Facilitadoras y EmergentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/12/201831/12/2019Realització d'una aplicació informàtica per a la millora de la salut mental a l'ambit laboral (BEST)FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/11/201831/12/2019Adaptación de las tecnologías de minería de procesos y machine learning aplicadas a la gestión y la optimización de los procesos sanitariosGRADIANT
31/07/201831/07/2018Three-dimensional Printing of Texture Images
01/07/201813/05/2020Ray-tracing techniques in the design and evaluation of GRIN lenses manufactured through a 3D-printing technologyLuxexcel Holding BV
09/02/201806/09/2021Reconocimiento de patrones tácticos en fútbolAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/02/201805/08/2018Macro floorplanning and dataflow automatic analysis for ASICsESILICON ROMANIA SRL
10/01/201831/07/2018Estudi per l'aprenentatge sobre el muntatge d'un far a un vehicle amb aplicació de realitat virtualFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/01/201831/12/2021Visualización, modelado, simulación e interacción con modelos 3D. Aplicaciones en ciencias de la vida y entornos rurales y urbanosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Modelos y métodos basados en grafos para la computación en gran escalaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Análisis de datos multiescala en cardiología traslacional: de los mecanismos báscios a la contracción cardiacaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Gestión y Análisis de Datos ComplejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201730/11/2019Dosimetría personal en linea (on line) utilizando métodos computacionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/201731/08/2021Technology Transfer via Multinational Application ExperimentsCommission of European Communities
01/09/201730/09/2020My Travel CompanionCommission of European Communities
27/07/201727/08/2017Ordenació territorial de fluxos de pacientsSERV. CATALA DE LA SALUT
21/07/201726/03/2018A SYSTEM FOR PREDICTING AND MANAGING ADMISSION PRESSURE AT HOSPITAL EMERGENCYAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/201731/12/2017Estudio del Montaje del Faro de un Automóvil con Realidad VirtualSEAT
27/03/201727/05/2017Conveni de col.laboració Saló BBC 2017FIRA DE BARCELONA
09/03/201730/06/2017Donació congrés Euro Vis 2017VRVis Zentrum für Virtual Reality
17/02/201702/02/2018Support the research in the area of/'Macro floorplanning and dataflow automatic analysis for ASICs/'ESILICON ROMANIA SRL
01/02/201731/01/2019Programación lineal y lower bounding para la resolución de problemas de optimización combinatoriaBARCELOGIC SOLUTIONS SL
01/02/201731/01/2019Investigación en técnicas SAT y SMT relacionadas con la resolución de problemas de optimización combinatoria y su aplicación a casos reales complejosBARCELOGIC SOLUTIONS SL
01/02/201731/07/2017Análisis de bases de datos del cliente y su relación con aspectos físicos y tácticos en el deporteFUTBOL CLUB BARCELONA ( FCB)
27/01/201716/06/2017Aportación para el congreso EuroVis'17EUROGRAPHICS
25/01/201725/01/2017REPRESENTING AN OBJECT IN TERMS OF SUB-VOLUMES
01/01/201730/09/2019Mi compañero de viajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201731/12/2020ALBCOM - Algorismia, Bioinformàtica, Complexitat i Mètodes FormalAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
30/12/201629/12/2019TASSAT3: Teoría y Aplicaciones en Satisfactibilidad y Optimización de RestriccionesMinisterio de Economia y Competitividad
08/11/201631/01/2017Premi d'innovació HP 2016ARKEMA FRANCE
12/10/201612/10/2016SUB-VOLUME OCTREES
12/10/201612/10/2016SERIALISING A REPRESENTATION OF A THREE DIMENSIONAL OBJECT
20/09/201616/11/2020Design of a system for the automatic production of financial market's behaviour forecasting based in online media.ACUITY TRADING
20/09/201620/09/2031Jutge.org: The Virtual Learning Enviorenment for Computer ProgrammingHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
15/09/201614/09/2019eHealth EurocampusCommission of European Communities
12/05/201631/12/2016Suport en l'execució del projecte HealthForecastFUNDACIÓ EURECAT
28/04/201630/04/2020RhinocerosJUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIA
08/04/201631/12/2016Desenvolupament d'algorismes per al processament de superfíciesNETDIFFUSION, S.L.
01/02/201631/07/2016Análisis de bases de datos y su relación con aspectos físicos y tácticos del deporteFUTBOL CLUB BARCELONA ( FCB)
01/01/201630/06/2016Detecció d'activitats domestiques via sensorsFUNDACIÓ EURECAT
01/01/201631/12/2020Soluciones Efectivas basadas en la LógicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
10/11/201520/12/2019Seminari per a estudiants d'infermeria sobre models anatòmics en un sistema de realitat virtualC.DOCENT S.JOAN DE DÉU - F.PRIVADA
01/10/201530/09/2017Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete AlgorithmsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
08/06/201508/08/2015 OT 01/2015 Demostradors virtualsC.DOCENT S.JOAN DE DÉU - F.PRIVADA
01/06/201530/09/2020A unified theory of algorithmic relaxationsEuropean Research Council (ERC)
01/05/201501/11/2018Information technologies for shift to railCommission of European Communities
20/04/201519/04/2018Models de predicció aplicats a la gestió del trànsit en temps real / Predictive models applied to real-time transit predictionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/01/201530/04/2021 Assessoria en l'especificació i gestió de models digitalsHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
01/01/201531/12/2015VeryMax
01/01/201531/12/2017Generación, simulación y visualización de modelos 3D a partir de grandes conjuntos de datos. Aplicaciones en la mejora de la calidad de vida de las personas y su entornoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Aprendizaje Computacional y ComunicaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/05/2016Introducción a la Programación en PythonAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
15/09/200931/12/2020DONACIONS A LA RECERCACLIENTS DIVERSOS

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt