Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Computació

Computació

El Programa de Doctorat en Computació es va dissenyar com l’adaptació a l’EEES del Programa de Doctorat en Programari, que s’havia creat el 1985. El nou marc sorgit arran de les directrius de Bolonya va fer que fos indispensable adaptar els postgraus. És per això que el 2005 es va dissenyar un programa integrat de màster i doctorat, amb la finalitat de proporcionar una formació sòlida i competitiva als estudiants que volguessin dur a terme una investigació sobre un dels temes dels àmbits de la computació que formen part del programa. El programa actual és fruit de l’adaptació al Reial decret 99/2011 de la nova configuració dels màsters en l’àrea de les tecnologies de la informació de la UPC i de la nova estructura del Departament de Ciències de la Computació. El programa va ser verificat per l’Agència per a la Qualitat Sistema Universitari de Catalunya (AQU) l’octubre del 2012, d’acord amb el Reial decret 99/2011, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. El Programa de Doctorat en Computació abasta temes de recerca en un conjunt de disciplines relacionades amb la computació: programació, algorítmia, ’big data’, bioinformàtica, visualització i realitat virtual. Aquestes temàtiques són una continuació dels estudis de Grau en Enginyeria Informàtica, especialitat en Computació, i Grau en Matemàtiques, especialitat en Matemàtica Discreta i Algorítmia, i del nou Grau en Ciències de Dades, així com d’altres titulacions relacionades. Aquestes temàtiques es cobreixen en els graus de màster relacionats, Master in Innovation and Research in Informatics (MIRI) i Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME), en els quals el Departament té responsabilitat docent, així com altres titulacions relacionades. A més, aquestes àrees estan vinculades a l’activitat de les empreses del sector informàtic i a temes de recerca de reconegut interès internacional.

L’elevada participació dels grups de recerca implicats en el programa en projectes de recerca competitius -la majoria dels quals estan finançats en l’àmbit europeu o nacional-, el nombre d’estudiants nous que el programa atreu cada any i el nombre de doctorats que s’incorporen a la indústria, a les universitats o a altres institucions de recerca, també justifiquen la necessitat d’aquest Programa de Doctorat.
Diversos doctors del programa treballen en instituts de recerca (p. ex., l’Institut Alan Turing) o a universitats a l’estranger, han creat una empresa (com Nelio Programari) o estan treballant en empreses de referència (com Google o Amazon). Això mostra un bon nivell d’ocupabilitat.

Per enfocar les habilitats científiques i metodològiques en uns temes específics, l’estructura del programa es basa en els àmbits bàsics dels grups de recerca implicats. Aquest enfocament vincula la recerca a grups de recerca de reconegut prestigi internacional, la qual cosa permet mantenir les línies d’investigació del programa dins de la investigació principal al llarg dels anys. Cada grup de recerca ofereix, a més del suport tècnic, un conjunt de cursos a nivell de mestratge i seminaris de recerca dins dels grups de recerca corresponents. L’oferta formativa es complementa amb les activitats d’habilitats complementàries que ofereix l’Escola de Doctorat de la UPC. Els títols oficials relacionats que atorguen accés al Doctorat en Informàtica són: el Màster en Innovació i Recerca en Informàtica, amb especialització en Informàtica Avançada, o en Gràfics per Ordinador i Realitat Virtual, o en Ciència de Dades, i el Màster en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica, amb especialitat en Matemàtica Discreta i Algorítmia.

El Programa de Doctorat en Computació ha representat un suport fonamental per a gran part de la recerca feta al Departament de Ciències de la Computació (CS), antigament el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics (LSI). Ha acollit estudiants catalans i de la resta de món. L’acceptació del programa entre els estudiants, la seva internacionalització i la qualitat de les seves tesis doctorals han estat factors determinants per rebre i mantenir la menció de qualitat Ministeri d’Educació des del 2003 i obtenir la Menció cap a l’Excel·lència, que va reemplaçar la Menció de Qualitat, fins a la seva extinció el 2013 (MEE2011-0425).

El professorat del programa té investigació acreditada internacional. Els cinc grups de recerca implicats en el programa han estat reconeguts com a grups de recerca consolidats per la Generalitat de Catalunya i dos van obtenir més suport financer en la convocatòria de 2017. Dos professors del programa han rebut el Premi García Santesmases a la trajectòria professional, un dels premis nacionals atorgats per la Societat Científica Informàtica d’Espanya (SCIE).

COORDINADOR/A

Andujar Gran, Carlos

CONTACTE

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel: 934 137 836
Correu electrònic: doctorat.computacio@upc.edu

https://computing.phd.upc.edu

Informació general

Perfil d'acces

Els perfils d’ingrés estan descrits a partir dels perfils docents dels títols de màster que proporcionen la preparació necessària per desenvolupar recerca dins dels grups de recerca que participen en el programa.

 1. Algorítmia i Programació. El PD preveu aquí dues vies d’accés amb un perfil formatiu informàtic, Màster MIRI, especialització en Advanced Computing, o amb un perfil més matemàtic, Màster MAMME, especialitat en Matemàtica Discreta i Algorítmia. Aquest perfil està lligat a línies de recerca dels grups de recerca ALBCOM i LOGPROG.
 2. Visualització i Realitat Virtual. Aquest perfil d’accés es correspon amb el dels titulats del Màster MIRI amb especialització en Computer Graphics and Visualization. El perfil està lligat a línies de recerca dels grups GIE i ViRVIG.
 3. Ciències de Dades. Aquest perfil d’accés es correspon amb l’esperat en els titulats del Màster MIRI amb especialització en Data Science. El perfil està lligat a línies de recerca dels grups de recerca ALBCOM i LARCA.
Es podran considerar també adequades com a titulacions d’ingrés altres titulacions de màster d’àmbits científics i tecnològics que permetin desenvolupar recerca en algunes de les línies incloses en el Programa de Doctorat. En aquest cas s’espera que els doctorands demostrin tenir un coneixement bàsic de les matèries fonamentals, obligatòries comunes i obligatòries de la corresponent especialització, màster UPC afí, o que puguin adquirir-les cursant els complements formatius (assignatures dels màsters impartits a la UPC que s’han citat anteriorment) que es considerin necessaris.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les següents competències:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la investigació científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement .
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat, dins del seu context científic específic, que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

25

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Ciències de la Computació (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://computing.phd.upc.edu

CONTACTE:

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel: 934 137 836
Correu electrònic: doctorat.computacio@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Els perfils d’ingrés estan descrits a partir dels perfils docents dels títols de màster que proporcionen la preparació necessària per desenvolupar recerca dins dels grups de recerca que participen en el programa.

 1. Algorítmia i Programació. El PD preveu aquí dues vies d’accés amb un perfil formatiu informàtic, Màster MIRI, especialització en Advanced Computing, o amb un perfil més matemàtic, Màster MAMME, especialitat en Matemàtica Discreta i Algorítmia. Aquest perfil està lligat a línies de recerca dels grups de recerca ALBCOM i LOGPROG.
 2. Visualització i Realitat Virtual. Aquest perfil d’accés es correspon amb el dels titulats del Màster MIRI amb especialització en Computer Graphics and Visualization. El perfil està lligat a línies de recerca dels grups GIE i ViRVIG.
 3. Ciències de Dades. Aquest perfil d’accés es correspon amb l’esperat en els titulats del Màster MIRI amb especialització en Data Science. El perfil està lligat a línies de recerca dels grups de recerca ALBCOM i LARCA.
Es podran considerar també adequades com a titulacions d’ingrés altres titulacions de màster d’àmbits científics i tecnològics que permetin desenvolupar recerca en algunes de les línies incloses en el Programa de Doctorat. En aquest cas s’espera que els doctorands demostrin tenir un coneixement bàsic de les matèries fonamentals, obligatòries comunes i obligatòries de la corresponent especialització, màster UPC afí, o que puguin adquirir-les cursant els complements formatius (assignatures dels màsters impartits a la UPC que s’han citat anteriorment) que es considerin necessaris.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Criteri: perfil acadèmic i investigador que permeti desenvolupar recerca dins de les línies dels grups de recerca implicats en el programa.

El programa valorarà els candidats que compleixin amb aquest requisit a partir de la ponderació dels criteris següents:
• Expedient acadèmic de totes les titulacions universitàries cursades pel candidat (fins a 10 punts).
• Publicacions en revistes o en actes de congressos científics (fins a 4 punts).
• Experiència de recerca (fins a 2 punts).
• Currículum vitae (2 punts).
• Adequació de l’àrea de recerca d’interès a les línies del programa i al perfil del candidat (fins a 6 punts).
• Altres mèrits (fins a 1 punt).

Els candidats han de tenir en compte que les entrevistes, les propostes de projecte de recerca i les cartes de recomanació poden formar part procés d’admissió com a mesura complementària d’obtenció d’informació durant el procés de selecció.

Es demanarà que tots els admesos en el Programa de Doctorat siguin capaços d’entendre textos tècnics escrits en anglès i de seguir sense dificultat cursos i conferències impartides en anglès. Els doctorands hauran de mostrar un nivell de coneixement de l’idioma anglès equivalent al nivell B2 en el Marc de Referència de Coneixements d’Idiomes del Consell d’Europa, tant en la comprensió oral com en l’escrita, en la forma i terminis que determini la Comissió Acadèmica.

Complements formatius

En el cas que la formació acadèmica no cobreixi les matèries fonamentals, obligatòries comunes i obligatòries de la corresponent especialització del màster UPC afí a la línia de recerca seleccionada, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà establir complements formatius.

Aquests complements formatius seran assignatures dels màsters impartits a la UPC que s’han citat anteriorment (o altres) i que es considerin necessaris per cobrir les mancances formatives detectades i en qualsevol cas com a màxim 60 ECTS.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.

Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de segones matrícules i successives: s’hauran de fer durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Interacció i discussió amb els directors.
Hores: 180.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Assistència a seminari de computació.
Hores: 6.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Assistència i participació en seminaris organitzats pels grups de recerca que donen suport al programa.
Hores: 30.
Caràcter: optativa.

Activitat: Cursos intensius.
Hores: 30.
Caràcter: optativa.

Activitat: Assistència a un congrés científic d’àmbit internacional.
Hores: 36.
Caràcter: optativa.

Activitat: Cursos de formació transversal.
Hores: 10.
Caràcter: optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

RDLAB: https://rdlab.cs.upc.edu/

Barcelona. Centre of Virtual Reality: https://www.virvig.eu/equipment.php

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 04/10/2023 04:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 04/10/2023 04:30:30.

Llistat de tesis defensades per any

 • ÁLVAREZ DE LA CAMPA CRESPO, MERCÈ: Construction and technological development of immersive virtual reality for pain therapy
  Autor/a: ÁLVAREZ DE LA CAMPA CRESPO, MERCÈ
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: COMPUTACIÓ
  Departament: Departament de Ciències de la Computació (CS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 29/06/2023
  Director/a de tesi: SÁNCHEZ VIVES, MARIA VICTORIA | SLATER, MELVYN

  Tribunal:
       PRESIDENT: CASAS GUIX, DAN
       SECRETARI: PELECHANO GOMEZ, NURIA
       VOCAL: COMBALIA ALEU, ANDRÉS
  Resum de tesi: La realitat virtual (VR) no només permet canviar fàcilment l'escenari percebut, sinó també controlar diversos factors associats amb la sensació de ser en un avatar virtual encarnat que no seria possible en la realitat física. L'estudi de la representació interna del cos a través de l'encarnació en un avatar virtual ha permès l'estudi de diversos aspectes, com la representació cerebral del cos i la seva plasticitat, l'estudi i la implementació d'interfaces cervell-ordinador per interactuar amb el cos virtual i el món virtual, la rehabilitació física i cognitiva per a l'estudi i el tractament del dolor, i la rehabilitació psicològica i conductual.Ens hem centrat en l'ús de la realitat virtual com a teràpia de rehabilitació alternativa, especialment en el camp del dolor crònic, ja que creiem que té el potencial de beneficiar un nombre significatiu de persones en la societat actual. Hem realitzat una sèrie d'experiments virtuals en els camps de la psicoteràpia i la rehabilitació física en els quals es va descobrir que l'experiència d'encarnació era un factor important en l'eficàcia de l'eina de realitat virtual en el tractament de trastorns específics. En pacients amb dolor crònic, examinem com diversos elements com l'encarnació i la presència impacten l'efectivitat de l'aplicació no només per reduir, sinó també per modular l'aparició del dolor en els pacients.En paral·lel al disseny i la implementació d'experiments, hem treballat en aspectes tècnics de les aplicacions, com el desenvolupament d'un pipeline automàtic que ens permet obtenir avatars semblants a l'usuari, on vam descobrir que la roba de l'avatar virtual és un aspecte important de l¿auto-identificació del pacient. A més de gravar i implementar exercicis de rehabilitació física a través de la captura de moviment per augmentar el realisme de les aplicacions i, per tant, la seva eficàcia.

 • MANZANO AGUILAR, MARTÍ: Specification, estimation and monitoring of quality-related software strategic indicators in agile software development
  Autor/a: MANZANO AGUILAR, MARTÍ
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: COMPUTACIÓ
  Departament: Departament de Ciències de la Computació (CS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 08/06/2023
  Director/a de tesi: AYALA MARTINEZ, CLAUDIA PATRICIA | GÓMEZ SEOANE, CRISTINA

  Tribunal:
       PRESIDENT: PASTOR LÓPEZ, OSCAR
       SECRETARI: MARCO GOMEZ, JORDI
       VOCAL: MORASCA, SANDRO
  Resum de tesi: En línia amb la tendència actual d'explotació de dades corporatives, les empreses software, especialment les que utilitzen el desenvolupament software àgil i ràpid, tenen el repte d¿aconseguir millores sobre la qualitat dels seus productes, així com la seva rendibilitat i eficiència mitjançant l'explotació de la gran quantitat de dades relacionades amb els seus processos i productes software provinents de les seves eines corporatives (per exemple, eines d'inspecció contínua, eines d'integració contínua, eines de gestió de projectes i eines de gestió d¿errors). Tot i que aquesta explotació de dades ha demostrat ser beneficiosa per donar suport als processos de presa de decisions, l'evidència mostra que el suport existent està principalment relacionat amb les decisions operatives, deixant de banda el suport per a la presa de decisions estratègiques. Les decisions operatives són simples decisions rutinàries vinculades a l'execució eficaç i eficient de les operacions diàries dins de l'empresa (per exemple, especificació i implementació de proves, seguiment d'errors, control de versions, etc.). Les decisions estratègiques es refereixen a decisions complexes i no rutinàries relacionades amb les metes i objectius empresarials. Els principals problemes que dificulten la tasca de suport a la presa de decisions estratègiques mitjançant l¿explotació de dades són: a) la manca de propostes que donin suport a les empreses software a especificar els seus propis indicadors estratègics software (SSI). Els SSI fan referència a aspectes mesurables (per exemple, qualitat del software, lliurament puntual) que una empresa software considera importants per als seus processos de presa de decisions estratègiques, b) la complexitat inherent de l¿estimació dels SSI, i c) la necessitat de donar suport a la operacionalització de l¿especificació i l¿estimació dels SSIs per tal d'habilitar el seu monitoratge. Aquesta tesi doctoral pretén superar aquests problemes mitjançant: - El disseny d'un nou mètode anomenat SESSI (Especificació i Estimació d'Indicadors Estratègics Software) que ofereix suport per l'especificació, avaluació i seguiment dels SSI a empreses software. El mètode va ser concebut sota els principis de design-science i action-research en el context dels socis industrials del projecte europeu Q-Rapids i aplicat sobre SSIs relacionats amb la qualitat. - La presentació de com l'ús del mètode SESSI i els artefactes de suport software associats han mostrat resultats prometedors per habilitar una infraestructura de monitoratge de SSIs d'acord amb les necessitats i recursos d'una empresa software. Addicionalment, aquesta tesi explora l'ús potencial de la infraestructura de monitoratge resultant i altres sortides relacionades del mètode SESSI per donar suport avançat a la presa de decisions. Específicament, es va disenyar i aplicar una solució per predir els valors dels SSI basats en el mètode SESSI en una empresa software amb resultats positius. Els resultats d'aquesta tesi tenen com a objectiu avançar l'estat de l'art quant a les solucions per donar suport a la presa de decisions estratègiques basades en evidències, en empreses software que utilitzen desenvolupament àgil i ràpid. Els artefactes software desenvolupats han estat alliberats com a codi obert i poden ser reutilitzats i/o adaptats per altres companyies software o investigadors.

 • RENEDO MIRAMBELL, MARTÍ: Cluster evaluation on weighted networks
  Autor/a: RENEDO MIRAMBELL, MARTÍ
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: COMPUTACIÓ
  Departament: Departament de Ciències de la Computació (CS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 28/03/2023
  Director/a de tesi: ARRATIA QUESADA, ARGIMIRO ALEJANDRO

  Tribunal:
       PRESIDENT: MAYORDOMO CÁMARA, ELVIRA
       SECRETARI: VELLIDO ALCACENA, ALFREDO
       VOCAL: BARDINA SIMORRA, XAVIER
  Resum de tesi: Aquesta tesi presenta un mètode sistemàtic per validar els resultats obtinguts per mètodes de clústering a xarxes amb pesos, especialment per als casos en què es desconeix l'existència d'una estructura de comunitats. La inclusió de pesos a les arestes té diverses aplicacions a l'estudi de xarxes, ja que hi ha moltes situacions on la força de les connexions entre nodes és una propietat essencial que descriu la xarxa. Aquesta avaluació de mètodes de clústering inclou una sèrie de criteris per quantificar la seva significació i estabilitat.En primer lloc, hem estès un conjunt de funcions per avaluar comunitats, que ja existien per a grafs sense pesos, al cas on les arestes tenen pesos associats. S'ha tingut en compte com en alguns casos es poden definir diverses extensions de la mateixa funció, cada una per a diferents tipus de xarxes amb pesos. A més a més, s'han definit mètodes per aleatoritzar grafs mantenint la seqüència de graus original, per fer servir aquests grafs aleatoris de referència. Aquest procés, juntament amb les funcions definides, permet avaluar la significació dels clústers, ja que els grafs aleatoris donen valors de referència que serveixen per determinar si la puntuació del graf original és millor que la d'un de comparable però que no tingui una estructura de comunitats.Pel que fa a l'avaluació de l'estabilitat, definim mètodes de bootstrap no paramètric amb pertorbacions per a grafs amb pesos on els vèrtexs es remostregen diverses vegades, i s'apliquen pertorbacions al pes de les arestes. Conjuntament amb mesures de similitud per a particions de conjunts basades en teoria de la informació i combinatòria, formen els criteris per avaluar l'estabilitat dels clústers. Aquests criteris es basen en la idea que els clústers rellevants haurien de captar l'estructura de les dades, però no ser excessivament sensibles a petites variacions locals o a les particularitats dels algoritmes de clústering.També es fa un estudi més a fons de les característiques de les funcions avaluadores dels clústers i el seu possible biaix cap a clústers d'una certa mida. Això podria fer que algunes d'aquestes funcions fossin inadequades per comparar resultats d'algoritmes de clústering en cas que la mida de les particions fos prou diferent. Per aquesta anàlisi, introduïm models parametritzats de comunitats multinivell basats en el model de blocs estocàstics i en el model de connexió preferencial, que mostren com les funcions responen quan la força relativa dels diversos nivells de clusters varia. A més a més, proposem una funció avaluadora que no té aquesta mena de biaix, la ràtio de densitats.Aquesta tesi també aporta una implementació eficient de la informació mútua reduïda ("reduced mutual information") de Newman, una mesura per comparar particions de conjunts basada en teoria de la informació. Aquí es fa servir per comparar particions de xarxes, que és especialment útil per mesurar l'estabilitat dels clusters, però pot tenir aplicacions més enllà del clústering de xarxes. El nostre algoritme té un funcionament híbrid que combina una aproximació analítica amb un mètode de Monte Carlo de cadena de Markov per trobar un bon equilibri entre exactitud i eficiència.Una altra part essencial d'aquesta tesi és el software associat que s'ha desenvolupat, que inclou les implementacions de tots els mètodes que s'hi discuteixen. S'ha compilat tot al nou paquet clustAnalytics, que ja és al repositori de CRAN. Aquest paquet està fet per funcionar conjuntament amb igraph, el principal paquet d'R dedicat als grafs, per fer-lo fàcil i accessible d'utilitzar a altres investigadors. Hi ha moltes situacions on aquestes eines poden ser útils: des de l'estudi i observació de nous conjunts de dades, a l'avaluació d'algoritmes de clústering. A més a més, algunes parts del paquet, com ara la implementació de la informació mútua reduïda es poden fer servir per co

Darrera actualització: 04/10/2023 05:01:11.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:ÁLVAREZ DE LA CAMPA CRESPO, MERCÈ
Títol:Construction and technological development of immersive virtual reality for pain therapy
Data lectura:29/06/2023
Tutor/a:SUSIN SANCHEZ, ANTONIO
Director/a:SÁNCHEZ VIVES, MARIA VICTORIA
Codirector/a:SLATER, MELVYN
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
An experimental study of a virtual reality counselling paradigm using embodied self-dialogue
Slater, M.; Neyret, S.; Álvarez De La Campa, M.; Spanlang, B.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2021: 4.996; Quartil: Q2)
Data de publicació: 29/07/2019
Article en revista

Virtual embodiment for improving range of motion in patients with movement-related shoulder pain
Journal of clinical medicine, ISSN: 2077-0383 (JCR Impact Factor-2020: 4.242; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/07/2022
Article en revista

AUTOR/A:MANZANO AGUILAR, MARTÍ
Títol:Specification, estimation and monitoring of quality-related software strategic indicators in agile software development
Data lectura:08/06/2023
Director/a:AYALA MARTINEZ, CLAUDIA PATRICIA
Codirector/a:GÓMEZ SEOANE, CRISTINA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A method to estimate software strategic indicators in software development: An industrial application
Manzano, M.; Ayala, C.P.; Gomez, C.; Ahbervé, A.; Franch, X.; Mendes, E.
Information and software technology, ISSN: 0950-5849 (JCR Impact Factor-2021: 3.862; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

QaSD: A Quality-aware Strategic Dashboard for supporting decision makers in Agile Software Development
López, L.; Manzano, M.; Gomez, C.; Oriol, M.; Farré, C.; Franch, X.; Martínez-Fernández, S.; Vollmer, A.M.
Science of computer programming, ISSN: 0167-6423 (JCR Impact Factor-2021: 1.039; Quartil: Q4)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

AUTOR/A:RENEDO MIRAMBELL, MARTÍ
Títol:Cluster evaluation on weighted networks
Data lectura:28/03/2023
Director/a:ARRATIA QUESADA, ARGIMIRO ALEJANDRO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Clustering assessment in weighted networks
Arratia, A.; Renedo, M.
PeerJ. Computer science, ISSN: 2376-5992 (JCR Impact Factor-2021: 2.411; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/06/2021
Article en revista

On methods to assess the significance of community structure in networks of financial time series
International Work-conference on Time Series 2017
Data de presentació: 20/09/2017
Presentació de treball en congressos

The assessment of clustering on weighted network with R package clustAnalytics
24th International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence
Data de presentació: 19/10/2022
Presentació de treball en congressos

Towards and efficient algorithm for computing the reduced mutual information
24th International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence
Data de presentació: 20/10/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PAZ ORTIZ, ALEJANDRO IVÁN
Títol: On-the-fly synthesizer programming with rule learning
Data lectura:03/05/2022
Director/a:NEBOT CASTELLS, MARIA ANGELA
Codirector/a:MUGICA ALVAREZ, FRANCISCO JOSÉ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
On-the-fly syntheziser programming with fuzzy rule learning
Paz, A.; Nebot, A.; Mugica, F.; Romero, E.
Entropy, ISSN: 1099-4300 (JCR Impact Factor-2019: 2.494; Quartil: Q2)
Data de publicació: 31/08/2020
Article en revista

Charting perceptual spaces with fuzzy rules
2019 IEEE International Conference on Fuzzy Systems
Data de presentació: 24/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HAKONIEMI, TUOMAS ANTERO
Títol:Size bounds for algebraic and semialgebraic proof systems
Data lectura:25/03/2022
Director/a:ATSERIAS PERI, ALBERT
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Size-degree trade-offs for Sums-of-Squares and Positivstellensatz proofs
34th Computational Complexity Conference
Data de presentació: 20/07/2019
Presentació de treball en congressos

Feasible interpolation for polynomial calculus and sums-of-squares
47th International Colloquium on Automata, Languages, and Programming
Data de presentació: 09/07/2020
Presentació de treball en congressos

Monomial-size vs. Bit-complexity in sums-of-squares and polynomial calculus
36th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science
Data de presentació: 02/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:COMA PUIG, BERNAT
Títol:Human-aware application of data science techniques
Data lectura:02/03/2022
Director/a:CARMONA VARGAS, JOSE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Bridging the gap between energy consumption and distribution through non-technical loss detection
Coma, B.; Carmona, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2019: 2.702; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/05/2019
Article en revista

Knowledge-based segmentation to improve accuracy and explainability in non-technical losses detection
Albert Calvo; Coma, B.; Carmona, J.; Arias, M.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 30/10/2020
Article en revista

Non-technical losses detection in energy consumption focusing on energy recovery and explainability
Coma, B.; Carmona, J.
Machine learning, ISSN: 0885-6125 (JCR Impact Factor-2021: 5.414; Quartil: Q2)
Data de publicació: 29/09/2021
Article en revista

Fraud detection in energy consumption: a supervised approach
3rd IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics
Data de presentació: 17/10/2016
Presentació de treball en congressos

A quality control method for fraud detection on utility customers without an active contract
33th ACM Symposium On Applied Computing
Data de presentació: 09/04/2018
Presentació de treball en congressos

Explainable predictive process monitoring
2nd International Conference on Process Mining
Data de presentació: 10/2020
Presentació de treball en congressos

A human-in-the-loop approach based on explainability to improve NTL detection
21st IEEE International Conference on Data Mining Workshops
Data de presentació: 07/12/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RÍOS JEREZ, ALEJANDRO
Títol:Walking with virtual humans: Understanding human response to virtual humanoids' appearance and behaviour while navigating in immersive VR
Data lectura:17/02/2022
Director/a:PELECHANO GOMEZ, NURIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The impact of animations in the perception of a simulated crowd
Molina, E.; Rios, A.; Pelechano, N.
Springer
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

Follower behavior under stress in immersive VR
Rios, A.; Pelechano, N.
Virtual reality: research, development and applications, ISSN: 1359-4338 (JCR Impact Factor-2020: 5.095; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Users’ locomotor behavior in collaborative virtual reality
11th ACM Siggraph Conference on Motion, Interaction, and Games
Data de presentació: 10/11/2018
Presentació de treball en congressos

Smooth transitioning between two walking metaphors for virtual reality applications
XXIX Congreso Español de Informática Gráfica
Data de presentació: 28/06/2019
Presentació de treball en congressos

Avatars rendering and its effect on perceived realism in virtual reality
3rd IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Virtual Reality
Data de presentació: 17/12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SÀNCHEZ FERRERES, JOSEP
Títol:Bridging the gap between textual and formal business process representations
Data lectura:29/09/2021
Director/a:PADRO CIRERA, LLUIS
Codirector/a:CARMONA VARGAS, JOSE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Discoursive Process Modeling Empowered with Envolving Process Model Search and Optimization
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 13/08/2020
Patent

Supporting the process of learning and teaching process models
Sànchez, J.; Delicado, L.; Andaloussi, A.; Burattin, A.; Calderón, G.; Weber, Barbara; Carmona, J.; Padro, L.
IEEE transactions on learning technologies, ISSN: 1939-1382 (JCR Impact Factor-2020: 3.72; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/03/2020
Article en revista

Unleashing textual descriptions of business processes
Sànchez, J.; Burattin, A.; Carmona, J.; Montali, M.; Padro, L.; Quishpi, L.
Software and systems modeling, ISSN: 1619-1366 (JCR Impact Factor-2021: 2.211; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

The model judge : a tool for supporting novices in learning process modeling
Dissertation Award, Demonstration, and Industrial Track at BPM 2018
Data de presentació: 09/09/2018
Presentació de treball en congressos

The Model Judge: a tool for supporting novices in learning process modeling
16th International Conference on Business Process Management
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

Model Judge: automatically supporting process model creation in the classroom
16th International Conference on Business Process Management
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

From process models to chatbots
31st International Conference on Advanced Information Systems Engineering
Data de presentació: 03/06/2019
Presentació de treball en congressos

Formal reasoning on natural language descriptions of processes
17th International Conference on Business Process Management
Data de presentació: 04/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:COMINO TRINIDAD, MARC
Títol:Algorithms for the reconstruction, analysis, repairing and enhancement of 3D urban models from multiple data sources
Data lectura:22/12/2020
Director/a:ANDUJAR GRAN, CARLOS ANTONIO
Codirector/a:CHICA CALAF, ANTONIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Error-aware construction and rendering of multi-scan panoramas from massive point clouds
Comino, M.; Andujar, C.; Chica, A.; Brunet, P.
Computer vision and image understanding, ISSN: 1077-3142 (JCR Impact Factor-2017: 2.391; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2017
Article en revista

Sensor-aware normal estimation for point clouds from 3D range scans
Comino, M.; Andujar, C.; Chica, A.; Brunet, P.
Computer graphics forum, ISSN: 0167-7055 (JCR Impact Factor-2018: 2.373; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2018
Article en revista

Segmentation of aerial images for plausible detail synthesis
Argudo, O.; Comino, M.; Chica, A.; Andujar, C.; Lumbreras, F.
Computers & graphics, ISSN: 0097-8493 (JCR Impact Factor-2018: 1.302; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/04/2018
Article en revista

Depth map repairing for building reconstruction
XXVIII Spanish Computer Graphics Conference
Data de presentació: 06/2018
Presentació de treball en congressos

View-dependent hierarchical rendering of massive point clouds through textured splats
XXIX Congreso Español de Informática Gráfica
Data de presentació: 26/06/2019
Presentació de treball en congressos

Multi-view image fusion
17th IEEE International Conference on Computer Vision
Data de presentació: 30/10/2019
Presentació de treball en congressos

Effective visualization of sparse image-to-image correspondences
22nd Eurographics Conference on Visualization
Data de presentació: 05/2020
Presentació de treball en congressos

A Tool for N-way analysis of programming exercises
22nd Eurographics Conference on Visualization
Data de presentació: 05/2020
Presentació de treball en congressos

Easy authoring of image-supported short stories for 3D scanned cultural heritage
18th EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and Cultural Heritage
Data de presentació: 18/11/2020
Presentació de treball en congressos

Easy Authoring of Image-Supported Short Stories for 3D Scanned Cultural Heritage
EG GCH 2020 - 18th EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and Cultural Heritage
Data de presentació: 18/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MESSEGUÉ BUISAN, ARNAU
Títol:Network creation games: structure vs anarchy
Data lectura:18/12/2020
Director/a:ALVAREZ FAURA, MARIA DEL CARME
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Celebrity games
Alvarez, C.; Blesa, M.; Duch, A.; Messegue, A.; Serna, M.
Theoretical computer science, ISSN: 0304-3975 (JCR Impact Factor-2016: 0.698; Quartil: Q4)
Data de publicació: 04/10/2016
Article en revista

Distance-uniform graphs with large diameter
Lavrov, M.; Loh, P.; Messegue, A.
SIAM journal on discrete mathematics, ISSN: 0895-4801 (JCR Impact Factor-2019: 0.75; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/06/2019
Article en revista

Max celebrity games
13th Workshop on Algorithms and Models for the Web Graph
Data de presentació: 14/12/2016
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PICENO CABRERA, MARIE ELY
Títol:Data analysis through graph decomposition
Data lectura:27/07/2020
Director/a:BALCÁZAR NAVARRO, JOSÉ LUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Co-occurrence patterns in diagnostic data
Piceno, M.; Rodríguez-Navas, L.; Balcazar, J. L.
Computational intelligence, ISSN: 1467-8640 (JCR Impact Factor-2021: 2.142; Quartil: Q3)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

AUTOR/A:VIDAL OBIOLS, ALEXANDRE
Títol:Algorithmic Techniques for Physical Design: Macro Placement and Under-the-Cell Routing
Data lectura:24/01/2020
Director/a:CORTADELLA FORTUNY, JORDI
Codirector/a:PETIT SILVESTRE, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Multi-level dataflow-driven macro placement guided by RTL structure and analytical methods
Vidal, A.; Cortadella, J.; Petit, J.; Galceran, M.; Martorell, F.
IEEE transactions on computer-aided design of integrated circuits and systems, ISSN: 0278-0070 (JCR Impact Factor-2021: 2.565; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Phase Retrieval for Hidden Tomography Reconstruction
Imaging and Applied Optics Congress 2020
Data de presentació: 26/06/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ZAVALA RODRÍGUEZ, EDITH BERENICE
Títol:Towards adaptative monitoring for self-adaptative systems
Data lectura:05/07/2019
Director/a:MARCO GOMEZ, JORDI
Codirector/a:FRANCH GUTIÉRREZ, JAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
HAFLoop: An architecture for supporting highly adaptive feedback loops in self-adaptive systems
Zavala, E.; Franch, X.; Marco, J.; Berger, C.
Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2020: 7.187; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

Adaptive monitoring for autonomous vehicles using the HAFLoop architecture
Zavala, E.; Franch, X.; Marco, J.; Berger, C.
Enterprise information systems, ISSN: 1751-7575 (JCR Impact Factor-2021: 4.407; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

AUTOR/A:TAYMOURI, FARBOD
Títol:Light Methods for Conformance Checking of Business Processes
Data lectura:21/12/2018
Director/a:CARMONA VARGAS, JOSE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Computing alignments of well-formed process models using local search
Taymouri, F.; Carmona, J.
ACM transactions on software engineering and methodology, ISSN: 1049-331X (JCR Impact Factor-2020: 2.674; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

Structural computation of alignments of business processes over partial orders
19th International Conference on Application of Concurrency to System Design
Data de presentació: 10/06/2019
Presentació de treball en congressos

Business process variant analysis based on mutual fingerprints of event logs
32nd International Conference on Advanced Information Systems Engineering
Data de presentació: 09/06/2020
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt