Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia

COORDINADOR/A

Alier Forment, Marc

CONTACTE

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)

doctorat.eect@upc.edu

La didàctica d’una disciplina s’ha de basar en la seva epistemologia particular, ja que cada una presenta característiques particulars: la naturalesa mateixa dels problemes és diferent en cadascuna i requereix processos cognitius diferenciats, amb dificultats, reptes i oportunitats diferents. Per això, la recerca en la didàctica d’una disciplina ha de ser duta a terme per persones que tinguin un coneixement profund de les dificultats i les peculiaritats de l’aprenentatge d’aquestes disciplines, però al mateix temps formats en aspectes educatius que permetin aprofundir en l’aprenentatge en aquest camp de coneixement.

L’objectiu d’aquest Programa de Doctorat és formar investigadors amb competència internacional en l’àrea de l’educació de l’enginyeria, les ciències i la tecnologia. El programa pot aportar un valor afegit a qui desenvolupi la seva carrera professional com a professors d’enginyeria, ciències i tecnologia, responsables de centres universitaris, responsables de relacions universitat-indústria en temes de formació permanent o especialitzada, educadors i administradors d’estudis preuniversitaris de ciència i tecnologia, responsables de polítiques educatives en el sector públic, responsables de formació en empreses privades i organitzacions sense afany de lucre, responsables de divulgació en enginyeria, ciència i tecnologia en museus o centres tecnològics, o consultors en la part educativa de jocs o material multimèdia, entre d’altres.

Informació general

Perfil d'acces

La necessitat d’enfocaments multidisciplinaris en estudis de ciències i enginyeria, integrant idees de ciències socials i humanitats, així com la necessitat d’integrar en altres estudis competències com la digital o idees de pensament computacional (‘computational thinking’), pensament de dissenyador (‘design thinking’), etc., són la base sobre la qual s’ha definit el perfil d’ingrés a aquest Programa de Doctorat. Els nous temps reclamen aquest tipus de col·laboracions entre l’humanisme i la tecnologia, i l’àrea de l’educació de l’enginyeria és d’aquelles entre les quals aquest maridatge és més necessari.

El perfil que busquem requereix una formació prèvia en enginyeria o ciències com matemàtiques, física o química, així com el màster de referència, Màster en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes o titulació equivalent, els alumnes tindran accés directe al doctorat.

No obstant això, no considerem imprescindible un màster en educació, per la qual cosa aquest es pot substituir per complements formatius que garanteixin una base en educació.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en la seva feina, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de manera oral i escrita.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Altres competències
CMECES1 - Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
CMECES2 - Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
CMECES3 - Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en què es treballi.
CMECES5 - Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
CMECES7 - Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
CMECES6 - Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.
CMECES4 - Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.

Nombre de places

15

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Institut de Ciències de l'Educació (PROMOTORA)
CONTACTE:

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC. C. Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)

doctorat.eect@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

La necessitat d’enfocaments multidisciplinaris en estudis de ciències i enginyeria, integrant idees de ciències socials i humanitats, així com la necessitat d’integrar en altres estudis competències com la digital o idees de pensament computacional (‘computational thinking’), pensament de dissenyador (‘design thinking’), etc., són la base sobre la qual s’ha definit el perfil d’ingrés a aquest Programa de Doctorat. Els nous temps reclamen aquest tipus de col·laboracions entre l’humanisme i la tecnologia, i l’àrea de l’educació de l’enginyeria és d’aquelles entre les quals aquest maridatge és més necessari.

El perfil que busquem requereix una formació prèvia en enginyeria o ciències com matemàtiques, física o química, així com el màster de referència, Màster en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes o titulació equivalent, els alumnes tindran accés directe al doctorat.

No obstant això, no considerem imprescindible un màster en educació, per la qual cosa aquest es pot substituir per complements formatius que garanteixin una base en educació.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en la seva feina, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de manera oral i escrita.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

El perfil d’ingrés òptim al Programa de Doctorat en Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia és l’acreditació d’una sòlida formació prèvia en STEM més un màster en formació de professorat, recerca en educació o similar.
Per a això, és obligatori tenir una titulació en l’àmbit d’enginyeria, ciències o tecnologia, incloent-hi qualsevol grau o màster en enginyeria, arquitectura i ciències (matemàtiques, física, química, etc.) oficial espanyol o equivalent.

Per tenir accés directe al Programa de Doctorat sense necessitat de complements de formació, a més de la titulació anteriorment indicada, s’ha d’haver cursat el màster de referència en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes o titulació equivalent.

Malgrat el que s’acaba d’indicar, l’òrgan d’admissió al Programa de Doctorat podrà considerar l’admissió d’estudiants que no estiguin en possessió del màster de referència o equivalent indicat, cas en el qual establirà els complements formatius a cursar en cada cas en funció del perfil i la formació prèvia acreditada pels candidats. En qualsevol cas, aquesta possibilitat ha d’assegurar que els estudiants obtinguin les competències necessàries en els àmbits científics d’educació, necessaris per cursar el Programa de Doctorat.

Altres requisits:
• Acreditar domini suficient de l’anglès per comprendre la bibliografia científica i comunicar resultats de la seva recerca, amb un certificat de nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües, elaborat pel Consell d’Europa.

Criteris de valoració de mèrits i ponderació
El programa farà admissions en els períodes establerts a aquest efecte en el calendari acadèmic. Cada sol·licitud d’admissió serà estudiada i avaluada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat d’acord amb els criteris d’accés generals al doctorat, els requisits específics d’admissió a aquest programa i els criteris de valoració que s’inclouen a continuació. Aquests criteris serviran per prioritzar les sol·licituds en el cas que la demanda sigui superior a l’oferta de places. En qualsevol cas, la puntuació mínima per a l’admissió és de 60 sobre 100.

• Adequació de la titulació (fins a 25 punts), valorant les competències adquirides en la formació prèvia acreditada.
• Carta de motivació i alineament dels interessos de recerca amb les línies i interessos de recerca del programa (fins a 20 punts).
• Contacte personalitzat mitjançant qüestionaris, entrevistes, etc. (fins a 20 punts).
• Expedient acadèmic (fins a 25 punts).
• Experiència en investigació i/o professional (fins a 10 punts).

Complements formatius

Als estudiants que hagin cursat el màster de referència, el Màster en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes o titulació equivalent (Màster en Recerca en Educació o altres màsters afins), no se’ls exigiran complements de formació i tindran accés directe al programa.

En el cas dels candidats que no estiguin en possessió del màster de referència o equivalents, l’òrgan d’admissió pot exigir assignatures, depenent del perfil dels sol·licitants, que pertanyin al Màster en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, i seran assignatures que proporcionin una formació bàsica en teories educatives. En el pla d’estudis vigent actualment, aquestes assignatures serien les següents:

1) Aprenentatge i Ensenyament de la Tecnologia a Secundària II o bé Antecedents i Orientació Disciplinària en la Formació Professional. Les dues assignatures són similars en un 90% i pertanyen, la primera, a l’especialització en Tecnologia, i la segona, a l’especialització en Formació Professional. Totes dues són de 7 ECTS. Mentre que la primera s’ofereix de manera presencial en el quadrimestre de primavera, la segona s’imparteix de manera presencial i semipresencial en el quadrimestre de tardor. L’òrgan d’admissió pot recomanar l’una o l’altra en funció de les característiques i necessitats dels aspirants. Les competències de les dues assignatures són:

Específiques:
• Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l’àmbit de l’especialització cursada.
• Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l’ensenyament i l’aprenentatge de les matèries.
• Conèixer estratègies i tècniques d’avaluació i entendre l’avaluació com un instrument de regulació i estímul a l’esforç.
• Fomentar un clima que faciliti l’aprenentatge i doni valor a les aportacions dels estudiants.
• Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
• Transformar els currículums en programes d’activitats i de treball.

Transversals:
• Aprenentatge autònom: detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l’elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
• Comunicació eficaç oral i escrita: comunicar-se de manera oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l’aprenentatge i de l’elaboració del pensament i participar en debats sobre temes educatius.
• Treball en equip: ser capaç de treballar com a membre d’un equip interdisciplinari i contribuir a desenvolupar tasques i projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat.
• Ús solvent dels recursos d’informació: gestionar l’adquisició, l’estructuració, l’anàlisi i la utilització de recursos diversos i de les tecnologies de la informació (TIC) per a l’ensenyament-aprenentatge. Aplicar les TIC en l’activitat docent i transformar la informació en coneixement (TAC) a través del disseny d’activitats o accions que repercuteixin en l’alumnat.

2) Innovació Docent i Iniciació a la Recerca Educativa, de 8 ECTS, impartida de manera presencial i semipresencial en el quadrimestre de primavera. Les competències de l’assignatura són:

Específiques:
• Analitzar críticament l’acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l’orientació utilitzant indicadors de qualitat.
• Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques de recerca i avaluació educatives, i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes de recerca, innovació i avaluació.
• Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l’àmbit de l’especialització cursada.
• Identificar els problemes relatius a l’ensenyament i l’aprenentatge de les matèries de l’especialització i plantejar alternatives i solucions.

Transversals:
• Aprenentatge autònom: detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l’elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
• Emprenedoria i innovació: identificar els elements que caracteritzen l’organització d’un centre docent, relacionar la planificació de l’ensenyament-aprenentatge amb els resultats obtinguts i fer propostes de millora.
• Sostenibilitat i compromís social: valorar la complexitat dels fenòmens socials típics de la societat de benestar i ser sensible a la realitat social (plural, diversa i multicultural), per facilitar la inclusió de tot l’alumnat i transmetre un compromís ètic i sobre el dret a la diferència.

Període de matrícula dels nous doctorands

Els nous doctorands hauran de formalitzar la matrícula en el període hàbil després que se n’accepti la sol·licitud.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

La primera quinzena del mes d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

• Nom de l’activitat: Elaboració i defensa inicial del pla de recerca.
• Hores: 20.
• Caràcter: obligatòria.

• Nom de l’activitat: Curs específic Mètodes i Tècniques de recerca en Educació de l’Enginyeria, les Ciències i la Tecnologia.
• Hores: 60.
• Caràcter: obligatòria.

• Nom de l’activitat: ’Workshops’ específics del programa.
• Hores: 30.
• Caràcter: obligatòria.

• Nom de l’activitat: Publicacions.
• Hores: 240.
• Caràcter: obligatòria.

• Nom de l’activitat: Cursos i seminaris específics del programa.
• Hores: 30.
• Caràcter: optativa.

• Nom de l’activitat: ’Workshops’ específics del programa.
• Hores: 30.
• Caràcter: optativa.

• Nom de l’activitat: Mobilitat i congressos.
• Hores: 480.
• Caràcter: optativa.

• Nom de l’activitat: Activitats transversals.
• Hores: 30.
• Caràcter: optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

Laboratori d’Innovació i Suport Audiovisual de la UPC (LISA)

LISA és una unitat dedicada a la creació de material audiovisual per donar suport a les iniciatives docents de la UPC. Els objectius principals del LISA són, d’una banda, potenciar l’ús de material audiovisual en la docència universitària i, de l’altra, potenciar la innovació docent basada en continguts audiovisuals (MOOC, classe inversa o ‘flipped classroom’…).

El personal del LISA acompanya el professorat en tot el procés de producció de material audiovisual, donant suport tant al disseny com a la creació de material educatiu. També es compta amb aquest laboratori per al desenvolupament del material audiovisual per als complements de formació dels doctorands.

Carta de serveis del LISA: Preproducció, suport a l’elaboració de guions tècnics i literaris, suport a l’elaboració de guions il·lustrats (‘storyboards’), gravació de vídeos, enregistrament en estudi (debats, videopresentacions, píndoles formatives, entrevistes, directes, format aula, videoconferències, ‘screencasts’), enregistrament àudio (veu en off), enregistraments exteriors (amb vídeo en temps real o només enregistrament), postproducció, disseny gràfic, muntatge i edició vídeos, retoc d’imatge, so i música, animacions (2D i 3D), escenaris virtuals, publicació (UPCommons, YouTube, Atenea, vídeo en temps real…), gravació amb suport físic.

Es poden trobar exemples de la seva producció al canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMqyLkiNtyNsa-H2aJJONVg

Des de setembre de 2014, la unitat LISA està integrada en els Serveis Audiovisuals de la UPC i passa a donar suport també a la producció audiovisual per a fins específics de la comunitat universitària, com la recerca i transferència de coneixement i la promoció i difusió de les activitats de la UPC.

Recursos:
Té personal qualificat i equipament apropiat, que inclou: 1 plató per a enregistraments en interior, 2 càmeres de vídeo (Canon XA20), 2 micròfons de condensador Røde, 2 micròfons de corbata Røde, 2 micròfons sense fil Sennheisser 112, fons croma (‘chroma key’), teleapuntador, sistema d’il·luminació, 3 ordinadors iMac per a l’edició de vídeo i creació d’animacions.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

Darrera actualització: 15/07/2024 04:45:23.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 15/07/2024 04:30:28.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 15/07/2024 05:01:06.

Publicacions associades a les tesis

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
15/01/202414/01/2027ERASMUS-EDU-2023-CBHE Empower LA HE for Inclusion and STEAM AttractionEURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
01/09/202331/08/2026Emissiones en áreas portuarias: optimización de maniobras de remolcadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/12/2025Grandes experimentos en el CERN. Proyecto n_TOFMINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
24/05/202324/05/2023APPARATUS AND METHOD FOR BINDING A BUNDLE OF CABLES OR SEVERAL THREAD- LIKE ELEMENTS AND FORMING A BUNCH
01/05/202330/04/202422140 Last mile logistics for autonomous goods deliveryEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
16/01/202330/11/2024Didàctica de les matemàtiques i formació del professorat en STEM i interdisciplinarietatAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Assessment and implementation of Agriculture and Life Science Universities' first Gender Equality plans in Widening Countries. HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01 Coordination and Support Action 101094158Commission of European Communities
01/01/202330/09/2025Tecnologías avanzadas para la exploración del universoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202315/06/2023Proyecto I+D, Centro Técnico SEAT, Catedra SEAT-UPC, Anualidad 2022-23SEAT S.A.
13/12/202231/12/2023Realització de tallers de formació i elaboració de materials per a centres escolars d'alta complexitat, relacionats amb la ciència i la tecnologia a través de l'aigua, vinculat al programa AquaSteam.GENCAT-DEP.D'ENSENYAMENT
01/12/202230/11/2024Hidrógeno a partir de efluentes residuales: circularidad energética y del agua en la industria textilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Desarrollo tecnológico de una nanoestructura cerámica 3D inteligenteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Plataforma digital de dispositivos de formación basados en el lesson study y la idoneidad didáctica para la formación continua del profesorado de matemáticasAgencia Española de Investigación
01/12/202230/11/2024Partnership for Cooperation ERASMUS+ project entitled MARELAW (Upgrading and harmonization of Maritime law STCW based curriculum for Maritime students) 2022-1-HR01-KA220-HED-000090031EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
01/12/202230/11/2024LABS PARA LA ENSEÑANSA BASADA EN LA INDAGACIÓN EN MATEMÁTICAS Y MÁS ALLÁGobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/11/202231/05/2023Disseny d'un procés simple per a degradar l'alginat (Ajuts de valorització LLAVOR_UPC 22)Universitat Politècnica de Catalunya
01/10/202230/09/2026Conditions for the transition between paradigms in mathematics education and beyondGobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec)
06/09/202206/09/2022Method of managing task dependencies at runtime in a parallel computing system of a hardware processing system and a hardware acceleration processor
01/09/202231/08/2025Biopsia Pulmonar Electrónica Guiada por Broncoscopia de Navegación Electromagnética.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Memorias del paisaje nilotico: prospeccion, simulacion y recreacion de la inundacion estacional en la zona del dique de Mimbal (Minia, Egipto)Ministerio de Ciencia y Tecnología
01/09/202231/08/2025La argumentacion práctica del profesor al reflexionar sobre secuencias didácticas interdisciplinares que incorporan las nuevas tendencias sobre la enseñanza de las matemáticas.Ministerio de Ciencia e Innovación
28/07/202228/07/2022Neutron dosimeter
01/06/202231/05/2023Aules TIC a Ghana ruralCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Connecting St. John of God - Sierra Leone Part IIICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Afecció de la contaminació de la mineria a l’aigua i al sòl: Proposta d’alternativesCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Continuació del projecte 2021-F003: Disseny i implementació d'una infraestructura digital per a la localitat de GandiolCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
21/02/202221/02/2025Efecte de la ingravidesa en reproduccióSantiago Dexeus Font Fundació Privada
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Ajut 26th CIDITAJUNTAMENT TERRASSA
23/12/202122/12/2024Cátedra Argos de investigación y formación en seguridad nuclear y protección radiológica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de CatalunyaCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/12/202131/08/2024Sistema de diagnostico en vivo de Neutrones para hadrón-terapiaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/11/202115/08/2022Design and develop the pilot for MVP validation of a container counting on 2nd life EV batteriesPositive Energy inc.
01/11/202131/07/2022Disseny i programació de la formació i impartició de tallers STEAM, dins el marc del projecte FCT-20-15944 (FECYT 2020)AJUNTAMENT MANRESA
15/10/202131/12/2021Urban Circular Economy Mobility & BussinessFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/202131/08/2024Implantes ópticos intraoculares correctores de la presbicia para una compensación visual personalizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
09/08/202108/11/2021Realització de cales i presa de mostres de l’estructura de les calderes de la Sala de Calederes de Fabra i CoatsINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/07/202131/07/2022AquaESTEAMFUND.ESPAÑOLA CIENCIA Y TECNOLOGIA
01/06/202131/05/2023Digital Technologies for Lecturing and LearningEuropean Commission
01/04/202131/03/2024Towards EXtreme scale Technologies and Accelerators for euROhpc hw/Sw Supercomputing Applications for exascaleEuropean Commission
01/02/202131/07/2021Urban Space / Micromobility / SustainabilityCàtedra SEAT - UPC
01/01/202131/08/2021Mathematics online learning model in engineering educationCommission of European Communities
01/01/202131/12/2021International Conference on Water and SustainabilityAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202131/12/2024Disseny Microestructural i Fabricació Avançada de Materials (Microstructural Design and Advanced Manufacturing of Materials)AGAUR
01/01/202127/05/2022Disseny i implementació d'una infraestructura digital per a la localitat de GandiolCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022És la pobresa un factor de risc per a la salut visual dels infants?Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Sensibilització i formació en països de baix IDH via TICCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
02/11/202001/05/2023Accelerating the transition towards Edu 4.0 in HEIsCommission of European Communities
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/08/202009/03/2022Innovación en los modelos de baterias eléctricas desde una perspectiva de gestión de prevención del riesgoAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/07/202020/07/2020Un aparato para atar un haz de cables o elementos filiformes varios y formar un mazo
01/06/202031/05/2023Integridad estructural a diferentes escalas dimensionales de nuevos materiales compuestos cerámica-metal procesados mediante rutas de fabricación aditivasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2025UPC-Computación de Altas Prestaciones VIIIAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2023Nuclear Structure, Astrophysics and Applications at UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Modularidad de representaciones de Galois y ecuaciones Diofanticas de tipo Fermat, conjetura de Sato-Tate, problema 12 de HilbertMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
06/05/202001/07/2022Programa Campus MDAD Liderazgo para el cambio educativo en las universidadesRed Estatal de Docencia Universitaria
01/03/202028/02/2021HahatayCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
29/01/202029/01/2020Lightweight neutron dosimeter
01/01/202031/12/2020Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Innovation Leadership ProgramEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
01/09/201931/08/2024Supplying Accurate Nuclear data for energy and non-energy ApplicationsCommission of European Communities
01/09/201931/08/2022Systemic University Change Towards Internationalisation for AcademiaCommission of European Communities
01/07/201931/12/2021Contracte de suport tècnic entre la Universitat Poiltècnica de Catalunya i la Fundació Politècnica de CatalunyaFUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA
28/06/201927/06/2023Desenvolupament de sistemes de dispersió col·loidal i granulacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201931/08/2022Use of the lesson study and the concept of didactic suitability in the development of the competence in analysis and didactical intervention in the frame of mathematics teachers’ training (IDLEFPM)Ministerio de Ciencia e Innovación
01/05/201931/01/2020APROXIMACIÓ INNOVADORA A LA DOSIMETRIA NEUTRÒNICA EN CAMPS CONTINUS I POLSATSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A011 uHandle: Adaptador d’utensilis per persones amb necessitats especials a les mansCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Autonomia Energètica de Kewunor - Desenvolupament tecnològic sostenible a partir d'energia renovableCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/02/201918/02/2020Conveni de col·laboració de la UPC Vilanova amb l'empresa REDMAN TH, SL en el projecte "Modelo de salud de telemedicina"REDMAN TH SL
15/01/201914/01/2022World Pendulum AllianceEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
14/01/201913/01/2024Construcción y evaluación de capacidades innovadoras del sector académicoAgencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
01/01/201930/09/2022Biopsia electrónica de tejido pulmonar in-vivo basada en espectroscopia de impedancia eléctricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019Engineering and Business Case (E&BC)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
01/09/201703/04/2019Conveni AGBAR - Estudi d'una EDARAGBAR

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
15/01/202414/01/2027ERASMUS-EDU-2023-CBHE Empower LA HE for Inclusion and STEAM AttractionEURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
01/09/202331/08/2026Emissiones en áreas portuarias: optimización de maniobras de remolcadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/12/2025Grandes experimentos en el CERN. Proyecto n_TOFMINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
24/05/202324/05/2023APPARATUS AND METHOD FOR BINDING A BUNDLE OF CABLES OR SEVERAL THREAD- LIKE ELEMENTS AND FORMING A BUNCH
01/05/202330/04/202422140 Last mile logistics for autonomous goods deliveryEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
16/01/202330/11/2024Didàctica de les matemàtiques i formació del professorat en STEM i interdisciplinarietatAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Assessment and implementation of Agriculture and Life Science Universities' first Gender Equality plans in Widening Countries. HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01 Coordination and Support Action 101094158Commission of European Communities
01/01/202330/09/2025Tecnologías avanzadas para la exploración del universoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202315/06/2023Proyecto I+D, Centro Técnico SEAT, Catedra SEAT-UPC, Anualidad 2022-23SEAT S.A.
13/12/202231/12/2023Realització de tallers de formació i elaboració de materials per a centres escolars d'alta complexitat, relacionats amb la ciència i la tecnologia a través de l'aigua, vinculat al programa AquaSteam.GENCAT-DEP.D'ENSENYAMENT
01/12/202230/11/2024Hidrógeno a partir de efluentes residuales: circularidad energética y del agua en la industria textilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Desarrollo tecnológico de una nanoestructura cerámica 3D inteligenteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Plataforma digital de dispositivos de formación basados en el lesson study y la idoneidad didáctica para la formación continua del profesorado de matemáticasAgencia Española de Investigación
01/12/202230/11/2024Partnership for Cooperation ERASMUS+ project entitled MARELAW (Upgrading and harmonization of Maritime law STCW based curriculum for Maritime students) 2022-1-HR01-KA220-HED-000090031EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
01/12/202230/11/2024LABS PARA LA ENSEÑANSA BASADA EN LA INDAGACIÓN EN MATEMÁTICAS Y MÁS ALLÁGobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/11/202231/05/2023Disseny d'un procés simple per a degradar l'alginat (Ajuts de valorització LLAVOR_UPC 22)Universitat Politècnica de Catalunya
01/10/202230/09/2026Conditions for the transition between paradigms in mathematics education and beyondGobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec)
06/09/202206/09/2022Method of managing task dependencies at runtime in a parallel computing system of a hardware processing system and a hardware acceleration processor
01/09/202231/08/2025Biopsia Pulmonar Electrónica Guiada por Broncoscopia de Navegación Electromagnética.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Memorias del paisaje nilotico: prospeccion, simulacion y recreacion de la inundacion estacional en la zona del dique de Mimbal (Minia, Egipto)Ministerio de Ciencia y Tecnología
01/09/202231/08/2025La argumentacion práctica del profesor al reflexionar sobre secuencias didácticas interdisciplinares que incorporan las nuevas tendencias sobre la enseñanza de las matemáticas.Ministerio de Ciencia e Innovación
28/07/202228/07/2022Neutron dosimeter
01/06/202231/05/2023Aules TIC a Ghana ruralCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Connecting St. John of God - Sierra Leone Part IIICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Afecció de la contaminació de la mineria a l’aigua i al sòl: Proposta d’alternativesCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Continuació del projecte 2021-F003: Disseny i implementació d'una infraestructura digital per a la localitat de GandiolCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
21/02/202221/02/2025Efecte de la ingravidesa en reproduccióSantiago Dexeus Font Fundació Privada
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Ajut 26th CIDITAJUNTAMENT TERRASSA
23/12/202122/12/2024Cátedra Argos de investigación y formación en seguridad nuclear y protección radiológica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de CatalunyaCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/12/202131/08/2024Sistema de diagnostico en vivo de Neutrones para hadrón-terapiaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/11/202115/08/2022Design and develop the pilot for MVP validation of a container counting on 2nd life EV batteriesPositive Energy inc.
01/11/202131/07/2022Disseny i programació de la formació i impartició de tallers STEAM, dins el marc del projecte FCT-20-15944 (FECYT 2020)AJUNTAMENT MANRESA
15/10/202131/12/2021Urban Circular Economy Mobility & BussinessFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/202131/08/2024Implantes ópticos intraoculares correctores de la presbicia para una compensación visual personalizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
09/08/202108/11/2021Realització de cales i presa de mostres de l’estructura de les calderes de la Sala de Calederes de Fabra i CoatsINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/07/202131/07/2022AquaESTEAMFUND.ESPAÑOLA CIENCIA Y TECNOLOGIA
01/06/202131/05/2023Digital Technologies for Lecturing and LearningEuropean Commission
01/04/202131/03/2024Towards EXtreme scale Technologies and Accelerators for euROhpc hw/Sw Supercomputing Applications for exascaleEuropean Commission
01/02/202131/07/2021Urban Space / Micromobility / SustainabilityCàtedra SEAT - UPC
01/01/202131/08/2021Mathematics online learning model in engineering educationCommission of European Communities
01/01/202131/12/2021International Conference on Water and SustainabilityAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202131/12/2024Disseny Microestructural i Fabricació Avançada de Materials (Microstructural Design and Advanced Manufacturing of Materials)AGAUR
01/01/202127/05/2022Disseny i implementació d'una infraestructura digital per a la localitat de GandiolCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022És la pobresa un factor de risc per a la salut visual dels infants?Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Sensibilització i formació en països de baix IDH via TICCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
02/11/202001/05/2023Accelerating the transition towards Edu 4.0 in HEIsCommission of European Communities
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/08/202009/03/2022Innovación en los modelos de baterias eléctricas desde una perspectiva de gestión de prevención del riesgoAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/07/202020/07/2020Un aparato para atar un haz de cables o elementos filiformes varios y formar un mazo
01/06/202031/05/2023Integridad estructural a diferentes escalas dimensionales de nuevos materiales compuestos cerámica-metal procesados mediante rutas de fabricación aditivasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2025UPC-Computación de Altas Prestaciones VIIIAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2023Nuclear Structure, Astrophysics and Applications at UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Modularidad de representaciones de Galois y ecuaciones Diofanticas de tipo Fermat, conjetura de Sato-Tate, problema 12 de HilbertMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
06/05/202001/07/2022Programa Campus MDAD Liderazgo para el cambio educativo en las universidadesRed Estatal de Docencia Universitaria
01/03/202028/02/2021HahatayCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
29/01/202029/01/2020Lightweight neutron dosimeter
01/01/202031/12/2020Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Innovation Leadership ProgramEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
01/09/201931/08/2024Supplying Accurate Nuclear data for energy and non-energy ApplicationsCommission of European Communities
01/09/201931/08/2022Systemic University Change Towards Internationalisation for AcademiaCommission of European Communities
01/07/201931/12/2021Contracte de suport tècnic entre la Universitat Poiltècnica de Catalunya i la Fundació Politècnica de CatalunyaFUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA
28/06/201927/06/2023Desenvolupament de sistemes de dispersió col·loidal i granulacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201931/08/2022Use of the lesson study and the concept of didactic suitability in the development of the competence in analysis and didactical intervention in the frame of mathematics teachers’ training (IDLEFPM)Ministerio de Ciencia e Innovación
01/05/201931/01/2020APROXIMACIÓ INNOVADORA A LA DOSIMETRIA NEUTRÒNICA EN CAMPS CONTINUS I POLSATSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A011 uHandle: Adaptador d’utensilis per persones amb necessitats especials a les mansCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Autonomia Energètica de Kewunor - Desenvolupament tecnològic sostenible a partir d'energia renovableCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/02/201918/02/2020Conveni de col·laboració de la UPC Vilanova amb l'empresa REDMAN TH, SL en el projecte "Modelo de salud de telemedicina"REDMAN TH SL
15/01/201914/01/2022World Pendulum AllianceEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
14/01/201913/01/2024Construcción y evaluación de capacidades innovadoras del sector académicoAgencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
01/01/201930/09/2022Biopsia electrónica de tejido pulmonar in-vivo basada en espectroscopia de impedancia eléctricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019Engineering and Business Case (E&BC)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
01/09/201703/04/2019Conveni AGBAR - Estudi d'una EDARAGBAR

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

     Indicadors