Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Ambiental

Enginyeria Ambiental

Antecedents:

Aquest Programa de Doctorat va començar en el curs acadèmic 1986-87, amb el nom d’Enginyeria de l’Aigua, organitzat al Departament de Projectes d’Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya, i es va impartir com a tal durant els cursos acadèmics 1986-1987 i 1987-88. Va canviar de denominació en el curs 1988-89 com a Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental. Des del curs 1989-90, es va organitzar primerament a l’Institut de Petroquímica Aplicada (IPA) i posteriorment a l’Institut de Tecnologia i Modelització Ambiental (ITEMA), UPC. Des de maig de 1999 té caràcter interdepartamental i a hores d’ara té la seu de la seva organització al Departament de Projectes d’Enginyeria. Es pot considerar com el primer programa de doctorat sobre enginyeria ambiental que ha estat impartit a Espanya.

La Direcció General d’Ensenyament Superior del Ministeri d’Educació i Ciència va incloure aquest Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental dins dels programes de doctorat de qualitat, en el marc de la convocatòria de febrer de 1995.

Objectius:

L’objectiu d’aquest programa és que els estudiants de doctorat adquireixin capacitat de recerca en el camp de l’enginyeria ambiental, en particular en les línies d’investigació següents: modelització ambiental (atmosfèrica i de qualitat de l’aigua), gestió de residus, avaluació d’impacte ambiental, sistemes de gestió ambiental, sorolls, aigües residuals industrials, aigües subterrànies, sanejament de sòls contaminats i tecnologies de tractament.

Competències que han d’adquirir els estudiants (descriptors de Berlín):

• Capacitat per a una comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi del programa i el domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb el camp.
• Capacitat de concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca amb serietat acadèmica.
• Realitzar una contribució a través de la recerca original que ampliï les fronteres del coneixement desenvolupant un corpus substancial, del qual una part mereixi la publicació referenciada a nivell nacional o internacional.
• Capacitat de fer una anàlisi crítica, avaluació i síntesi d’idees noves i complexes.
• Habilitat per comunicar-se amb els seus col·legues, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general sobre les seves àrees de coneixement.
• Capacitat per a fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avanç tecnològic, social o cultural en una societat basada en el coneixement.

Justificació:

La importància dels temes ambientals no és discutida actualment, tant a nivell local com a escala global de la planeta. El Congrés sobre Medi Ambient i Desenvolupament (UNCED) ’Cimera de la Terra’, Rio de Janeiro (Brasil), de juny de 1992, com a continuació del Congrés Mundial sobre el Medi Humà, Estocolm (Suècia), de juny de 1972, i seguit del Congrés sobre Desenvolupament Sostenible (Rio +10) ’Cimera de la Terra’, Johannesburg (Sud-àfrica), d’agost-setembre de 2002, marquen clarament la importància dels temes ambientals. Ocorre igualment amb el problema del canvi climàtic, provat amb suficients proves científiques, i el seu marc jurídic, definit en el Protocol de Kyoto. Tot això justifica clarament la necessitat d’estudis avançats emmarcats en un programa de doctorat que permeti una formació avançada en la investigació d’aquests temes.

COORDINADOR/A

Espino Infantes, Manolo

CONTACTE

Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.eamb.camins@upc.edu

https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/enginyeria-ambiental

Informació general

Perfil d'acces

Atesa la vocació d’incrementar la internacionalització i les exigències de qualitat definides per la Menció cap a l’Excel·lència del Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental, el perfil d’ingrés adequat dels candidats seria amb una formació prèvia en màsters relacionats amb l’enginyeria ambiental, les ciències ambientals o títols afins (enginyeria, química, física, etc.), amb un nivell acadèmic alt que els asseguri una formació sòlida per abordar amb rigor i qualitat la temàtica de tesi proposada, a més de tenir una bona capacitat de comunicació tant oral com escrita, específicament en llengua anglesa, i saber manifestar i concretar els seus principals interessos de recerca en el camp de l’enginyeria ambiental.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per fer una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia
 • Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció
 • Departament d'Enginyeria Mecànica
 • Departament d'Enginyeria Química
 • Departament de Matemàtiques
 • Departament de Mecànica de Fluids
 • Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa
 • Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/enginyeria-ambiental

CONTACTE:
Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.eamb.camins@upc.edu

Convenis amb altres institucions

 1. BSC
 2. GIRO
 3. Mediterranean Office for Youth Label: MOY Mobility Grant
 4. Conveni de cooperació amb la Universidade de Aveiro (UA, Portugal)
 5. Conveni de cooperació amb la Universitat Aristòtil de Tessalònica (AUTH, Grècia)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atesa la vocació d’incrementar la internacionalització i les exigències de qualitat definides per la Menció cap a l’Excel·lència del Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental, el perfil d’ingrés adequat dels candidats seria amb una formació prèvia en màsters relacionats amb l’enginyeria ambiental, les ciències ambientals o títols afins (enginyeria, química, física, etc.), amb un nivell acadèmic alt que els asseguri una formació sòlida per abordar amb rigor i qualitat la temàtica de tesi proposada, a més de tenir una bona capacitat de comunicació tant oral com escrita, específicament en llengua anglesa, i saber manifestar i concretar els seus principals interessos de recerca en el camp de l’enginyeria ambiental.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La Comissió Acadèmica, a més dels requisits generals d’admissió establerts, considera també els criteris addicionals següents, valorats sobre una puntuació de 200:

Criteri: A. Títol d’accés

Descripció: Màsters relacionats amb l’enginyeria ambiental, les ciències ambientals o títols afins (enginyeria, química, física, etc.).
És convenient que el títol d’accés permeti als sol·licitants tenir una formació i especialització que els faciliti el desenvolupament de les temàtiques específiques de recerca del Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental

Ponderació: màxim 10.

Criteri: B. Expedient acadèmic

Descripció: Comptar amb un expedient acadèmic amb una nota mitjana igual o superior a 1,60 punts, obtinguda per l’aplicació de l’escala 1-4 segons el barem següent: 

Aprovat = 1. 

Notable = 2.

Excel·lent = 3. 

Matrícula d’Honor = 4, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1497/1987, modificat parcialment pel Reial decret 1044/2003, d’1 d’agost


Ponderació: màxim 25 (mínim 7).


Criteri: Valoració de les institucions d’obtenció del títol d’accés

Descripció: Qualitat de les institucions en què s’hagi cursat el títol de grau i/o de màster que els doni accés al Programa de Doctorat (segons la llista de rànquing publicada al lloc web http://www.webometrics.info)

Ponderació: màxim 10.


Criteri: D. Nivell d’anglès

Descripció: Si els sol·licitants no són nadius de Països de parla anglesa (llistats a la web següent: http://www.purdue.edu/OEPP/Englishspeaking.html), hauran d’acreditar un coneixement d’aquest idioma: (p. ex., IELTS, mín. 6.0; TOEFL, mín. 170 CBT, 500 PBT, 60 iBT; Cambridge, mín. FCE, ISE Mid Intermediate o nivells equivalents).
El Programa de Doctorat es desenvolupa en un context internacional en què es requereix que els doctorands tinguin capacitats de comunicació oral i escrita en llengua anglesa.

Ponderació: màxim 15 (mínim: 5).


Criteri: E. Motivació i temàtica d’interès

Descripció: Avaluació de la motivació dels sol·licitants per fer els estudis de doctorat i de l’encaix dels seus temes d’interès amb les línies de recerca i projectes que es duen a terme en el programa.

Ponderació: màxim 7.


Criteri: F. Altres aspectes del CV

Descripció: Experiència prèvia en recerca, qualificacions professionals, altres títols, altres idiomes, etc.

Ponderació: màxim 4.

Criteri: G. Recomanacions

Descripció: Avaluacions dels sol·licitants realitzades per altres professors o investigadors que justifiquin haver tingut una relació acadèmica o professional amb els sol·licitants.

Ponderació: màxim 4.


Criteri: H. Disponibilitat de beca o fons de finançament per a la confecció de la tesi

Descripció: Es pretén prioritzar aquells sol·licitants que disposin de recursos o fons de finançament per a la completa realització dels estudis de doctorat: beques o ajudes atorgades per organismes nacionals o internacionals, universitats de procedència dels sol·licitants, acords de cooperació, projectes d’investigació, etc.

Ponderació: 25 (si disposen de fons).


Criteri: I. Entrevista amb els sol·licitants

Descripció: L’entrevista es centrarà sobre els interessos dels sol·licitants en l’elaboració de la tesi, sobre les temàtiques d’interès que manifestades i a demanar informació sobre aspectes reflectits en el CV. Serà realitzada com a mínim per un membre de la Comissió Acadèmica, de forma presencial o utilitzant mitjans de connexió remota en cas que la presencialitat no fos possible, a fi de valorar les capacitats i adequació dels sol·licitants amb les temàtiques de recerca programa.

Ponderació: màxim 100 (mínim 75).

Els candidats faran la seva sol·licitud per via telemàtica a https://www.upc.edu/preinscripcio/home_candidat.php?idioma=2 i hauran d’adjuntar la documentació següent:
• Una carta de motivació, en què s’haurà d’indicar la temàtica o línia de recerca d’interès.
• Cartes de referència (com a mínim 2).
• Fotocòpia del passaport o DNI.
• Fotocòpies dels títols universitaris que donen accés al Doctorat.
• Fotocòpia de l’expedient acadèmic (certificat acadèmic oficial amb les notes obtingudes).
• Documentació que justifiqui el nivell d’anglès o d’altres llengües (si se’n disposa).
• Documentació que acrediti la font de finançament per a la confecció de la tesi (si es disposa).
Totes les sol·licituds rebudes seran avaluades prèviament abans de cada període de matrícula (dues vegades durant el curs acadèmic). La Comissió Acadèmica prendrà una decisió sobre els candidats admesos i comunicarà als sol·licitants la seva decisió a través de la mateixa intranet de sol·licitud. L’admissió només es considera vàlida per a l’any acadèmic en què s’hagi sol·licitat.

Avaluació i selecció
El procés d’avaluació i selecció s’efectuarà en dues etapes:
1. L’avaluació i qualificació per part de la Comissió Acadèmica dels criteris d’A a H, amb una qualificació màxima de 100 punts: els sol·licitants que obtinguin una puntuació inferior a 75 punts no passaran a l’etapa següent i es consideraran no admesos en el Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental

2. La segona etapa consistirà en la realització de l’entrevista (criteri I), amb una puntuació màxima de 100 punts: els sol·licitants amb una puntuació inferior a 75 punts no seran admesos al programa.
A la fi del procés de selecció, els sol·licitants amb una puntuació igual o superior a 150 punts sobre 200 es consideraran elegibles per ser admesos en el Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental. La llista dels sol·licitants elegibles es publicarà ordenada segons la puntuació obtinguda.
Els sol·licitants seran admesos en el Programa de Doctorat segons l’ordre en què apareguinn a la llista d’elegibles, fins a completar el nombre de places disponibles. Amb la resta de sol·licitants no admesos que figurin a la llista d’elegibles es generarà una llista de reserva respectant l’ordre de puntuació obtingut. Aquests tindran la possibilitat de ser admesos en el programa en cas de renúncia de sol·licitants admesos.

Complements formatius

Els candidats que tinguin formació prèvia en màsters relacionats amb l’enginyeria ambiental, les ciències ambientals o títols afins (enginyeria, química, física, etc.) no necessiten cursar complements de formació.
Per als estudiants procedents d’altres titulacions que puguin tenir accés al programa, la Comissió Acadèmica, en funció del currículum individual de cada estudiant, requerirà la superació de complements específics a cursar dins de l’oferta d’assignatures del Màster en Enginyeria Ambiental. Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS. En aquest cas, la Comissió Acadèmica farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.
Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.
Tal com s’ha indicat a l’inici d’aquest apartat, al Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental, els requisits de formació metodològica o científica complementària poden ser formulats i definits per a cada estudiant, en funció del seu perfil d’accés, per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, en el moment de l’admissió. Aquests complements de formació es duran a terme a través d’assignatures del Màster universitari vinculat al programa: Màster universitari en Enginyeria Ambiental de la UPC.

Els directors de tesi, com a resultat de l’observació de carències en la preparació de l’estudiant, o com a necessitat addicional de formació avançada en el tema o temes de la tesi doctoral, també podran requerir als estudiants la realització de complements de formació específics. Aquests complements es duran a terme mitjançant l’assistència a cursos especialitzats, seminaris, ’workshops’ o estades en centres de recerca que permetin completar la formació dels doctorands en aspectes concrets relacionats amb la temàtica de la seva tesi.
El límit temporal per dur a terme els complements de formació és d’un any i mig (18 mesos) en el cas que la formació complementaria sigui requerida per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat com a condició per a l’admissió. La Comissió Acadèmica podrà dictaminar la desvinculació de l’estudiant si aquest exhaureix els primers 18 mesos sense haver superat la formació complementària requerida.
En cas de formació complementària requerida pels directors o tutors, el límit temporal és de 12 mesos a partir del moment en què aquests expressin la necessitat als estudiants. Els directors o tutors podran sol·licitar a la Comissió Acadèmica la desvinculació de l’estudiant si aquest no compleix el requeriment de formació en aquest termini.

Període de matrícula dels nous doctorands

Dates a concretar cada curs entre els mesos de setembre i octubre. Període extraordinari al mes de febrer.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Dates a concretar cada curs entre els mesos de setembre i octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

a) Tutoria

• 288 hores.

Caràcter: obligatòria.

b) Seminaris i ’workshops’ específics del programa

• 18 hores.

Caràcter: optativa.

c) Publicacions

• 280 hores.

Caràcter: optativa.

d) Estades

• 480 hores.

Caràcter: optativa.

e) Formació en habilitats informacionals

• 1,5 hores.

Caràcter: optativa.

f) Metodologia de la recerca

• 12 hores.

Caràcter: optativa.

g) Innovació i creativitat

• 8 hores.

Caràcter: optativa.

h) Habilitats lingüístiques i de comunicació

• 18 hores.

Caràcter: optativa.

i) Congressos

• 48 hores.

Caràcter: optativa.

j) Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca

• 4 hores.

Caràcter: obligatòria.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Els grups de recerca associats al Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental disposen d’infraestructures i serveis perquè els estudiants de doctorat puguin desenvolupar el seu treball de recerca: sales de treball per als doctorands, equipament informàtic, sales d’estudi, sales per acollir professors o investigadors visitants, sales de reunions, i en aquells casos en què la recerca requereixi un treball experimental, diferents espais destinats a laboratoris, que destaquen per la seva versatilitat a l’hora d’implementar plantes pilot. Tenint en compte els departaments vinculats al Programa de Doctorat, els laboratoris disponibles per a la realització dels treballs de recerca són els següents:
Recursos del Departament d’Enginyeria Química
• Laboratori de Tractament de Residus i Sòls Contaminats.
• Laboratori de Processos de Separació de Contaminants de l’Aigua.
• Laboratori de Gestió de Recursos Naturals i Residus.
Que permeten la realització dels assaigs següents:
Anàlisi de contaminants inorgànics:
• Cromatografia HPLC
• Analitzador d’absorció atòmica
• Espectrofotòmetre UV-V
Anàlisi de metalls pesants en sòls i aigües
• ICP-MS
• HPLC
• Espectroscòpia làser
Determinació de contaminants orgànics
• TOC
• GC-MS
• FT-IR
• CE
Estudis del transport en aqüífers
• Equip a escala pilot de transport en mitjans porosos
• Analitzadors químics diversos
Recursos del Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental
Laboratori d’Enginyeria Sanitària i Ambiental
Disposa d’equipament i instal·lacions per a l’anàlisi d’aigües i de matèria orgànica:
• Aigües: gravimètrics, volumètrics i espectrofomètrics.
• Matèria orgànica (DBO, DQO) i nutrients (espècies nitrogenades i fosfatades).
• Prototips i plantes pilot per a la recerca en processos de tractament d’aigües d’abastament (coagulació, floculació, decantació, filtració i desinfecció) i d’aigües residuals (sistemes de fangs activats en flux continu o discontinu i sistemes de llacunatge d’alt rendiment).
• Instal·lacions de bombament, conducció, emmagatzematge i distribució d’aigües residuals al laboratori, a partir de la xarxa de clavegueram de Barcelona.
Recursos del Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera (DITP)


Laboratori de recerca del DITP
Disposa dels equipaments següents:

• Planta pilot de fangs activats
• Planta pilot de fangs activats (Bio Kontrol Mark 2)
• Planta pilot de tractaments amb ozó
• Equip d’osmosi inversa
• Floculadors Jar Test
• Microscopi electrònic de rastreig (SEM) (Jeol JSM 5610)
• Microscopis òptics
• Espectrofotòmetre d’absorció atòmica
• Espectrofotòmetres UV, visible
• Digestors DQO
• Termòstats refrigerats DBO
• Oxímetros
• Conductímetres
• Turbidímetre
• Estufes (microbiològica, de dessecació, etc.)
• Mufles
• Balanços d’analítiques
• Columnes de tractament (sorra, carbó actiu, resines d’intercanvi iònic)
Recursos de l’Intexter
Laboratori de Control de la Contaminació Ambiental
Equipat per a la realització de tot tipus d’anàlisis químiques i microbiològiques en aigües i aigües residuals. També disposa de diverses plantes pilot que possibiliten investigacions en processos de depuració biològics, fisicoquímics i d’oxidació avançada:
Anàlisi en general
Validació de cations per absorció atòmica. Valoració d’anions. Greixos i oli. Carboni orgànic i total. Àcids/alcalinitat. Nitrogen amoniacal i total. Fòsfor, nitrits i nitrats, sulfurs, etc.
Aigua industrial
Color. Conductivitat. Residu sec i sòlids en suspensió, terbolesa. Duresa. Oxigen dissolt.
Microorganismes patògens. Presència dels contaminants més freqüents, TA i TAC, clorurs i sulfats.
Aigües residuals
DBO i DQO. Volum de decantació de fangs. Matèries inhibidors, MES, conductivitat. Metalls en components orgànics. Microorganismes totals: fongs, estreptococs, clostridis, coliformes.
Recursos del Departament d’Enginyeria Mecànica

Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica (LEAM)
El LEAM és un laboratori que pertany a la xarxa Tecnio de la Generalitat de Catalunya. La marca Tecnio va ser creada per aglutinar els principals agents experts en recerca aplicada i transferència de tecnologia de Catalunya. El LEAM té les seves instal·lacions al Campus de la UPC a Terrassa, i ocupen un total de 350 m². Estan formades per despatxos de professors i investigadors i sales de treball per als doctorands, així com sales de visitants, sales de reunions i diferents espais destinats a laboratoris, que destaquen per la seva versatilitat a l’hora d’implementar plantes pilot.

Els mitjans materials de què disposa el LEAM són:
• Equips de mesurament: analitzador de 16 canals LMS pimento
• Sistema d’adquisició de 12 canals Adlink
• Analitzador de 2 canals Symphonie 01dB
• Calibrador sonor Brüel & Kjaer mod. 4230
• Analitzador d’espectres Rion mod. NA 27
• Analitzador de vibracions Brüel & Kjaer mod. 2513
• Analitzador banda estreta Brüel & Kjaer mod. 2515
• Acceleròmetres sísmics (4), PCB
• Acceleròmetres (10), diferents models
• Sonòmetres integradors tipus I (8), diferents models
• Amplificador de càrrega per a acceleròmetres, diferents models
• Amplificador de càrrega per a acceleròmetres Brüel & Kjaer mod. 2635
• Amplificador/condicionador Nexus Brüel & Kjaer mod. 2692
• Calibrador d’acceleròmetres Brüel & Kjaer mod. 4294
• Generador de vibracions (‘shaker’) Brüel & Kjaer mod. 4809
• Amplificadors, diferents models
• Micròfons (10), diferents models
• Sonda d’intensitat Brüel & Kjaer
• Targeta d’adquisició de dades National Instruments AT-MIO-16E-1
• Targeta DSP de control actiu de soroll EZ-ANC Casual Systems
Programari:
• LMS Virtual Lab: simulació per elements finits
• Raynoise: simulació mitjançant traçat de rajos (’ray-tracing’) de condicions acústiques en 3D veritable
• Mithra: càlcul d’impacte acústic d’infraestructures
• INM: càlcul d’impacte acústic d’aeroports.
Així mateix, es disposa dels recursos associats a centre adscrit GIR, on el Grup de Recerca de Bioprocessos per a la gestió integral de residus orgànics desenvolupa les seves activitats. El GIR també pertany a la xarxa Tecnio de la Generalitat de Catalunya.
• Les tècniques analítiques disponibles al GIR per al desenvolupament i suport dels treballs de recerca en aquest camp són les següents:
• Àcids grassos de cadena llarga (FAME)
• Àcids grassos volàtils (AGV)
• Alcalinitat
• Anàlisi elemental
• CNH
• CNHS
• Anions per cromatografia iònica
• Clorurs (Cl-)
• Fosfats (PO₄³-)
• Nitrats (NO₃-)
• Nitrits (NO₂-)
• Sulfats (SO₄²-)
• Cations per cromatografia iònica
• Amoni (NH₄+)
• Sodi (Na+)
• Potassi (K+)
• Calci (Ca₂+)
• Magnesi (Mg₂+)
• Conductivitat (CE)
• Demanda biològica d’oxigen (DBO 5)

Demanda biològica d’oxigen (DBO 20)
• Demanda química d’oxigen soluble (DQO soluble)
• Demanda química d’oxigen total (DQO total)
• Fòsfor total
• Gas composició (CH₄, CO₂, N₂, H₂)
• Nitrogen Amoniacal (NH₄)
• Nitrogen Kjeldhal (NTK)
• Olis i greixos
• pH
• Sòlids totals (ST)
• Totals + volàtils (ST/SV)
• En suspensió totals (SST)
• En suspensió totals + volàtils (SST/SSV)
• Siloxans + COV
• Gasos permanents
• Aquest grup també disposa d’instal·lacions i laboratoris equipats amb equipaments i prototips (plantes pilot) per a la realització d’estudis i assajos de bioprocessos:
• Digestió anaeròbia
• Reducció de nutrients
• Compostatge
• Biofiltració de gasos contaminants

Quant als treballs de recerca del Grup de Ciències de la Terra (GCT) relacionats amb la modelització de la qualitat de l’aire, el transport de pols mineral i el canvi climàtic, aquests es desenvolupen al Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center (BSCCNS), en el context dels acords marc entre la UPC i el BSCCNS. La UPC forma part dels socis que integren el consorci del BSC-CNS.
• Això permet l’accés i disponibilitat de les següents infraestructures del BSC-CNS per al desenvolupament de les investigacions:
• Supercomputador MareNostrum, instal·lació cientificotècnica singular (ICTS) segons el Ministeri d’Economia i Competitivitat. És un dels superordinadors més potents d’Europa i el 299è del món, segons la llista ‘Top 500’. Té 10240 IBM Power PC 970MP processadors a 2,3 GHz (2560 JS21 blades) que li donen una capacitat de càlcul de 94,21 teraFLOPS (94,21 trilions d’operacions per segon), 20 TB de memòria principal, i 390 + 90 TB de disc d’emmagatzematge.
• NVIDIA GPU Cluster amb 128 Bull B505 blades: 2 CPU PowerPC 970 at 2,2 GHz, 4 GB RAM per blade, peak Performance: 1,72 teraFLOPS, gigabit interconnection network, SLES 10 SP1 Operating System
• SGI Altix 4700 és una màquina de memòria compartida amb una arquitectura cc-NUMA (‘cache coherent non-uniform memory access’): 128 CPU Dual Core Montecito (IA-64). Cadascun dels 256 nuclis treballa a 1,6 GHz 8MB L3 cache i 533 MHz bus. 2,5 TB RAM. Peak performance: 819,2 gigaFLOPS, 2 internal SAS disks of 146 GB at 15.000 RPM, 12 external SAS disks of 300 GB at 10000 RPMS.
• El Departament de Ciències de la Terra del BSC-CNS també compta amb els equipaments següents:
• 14 llocs de treball
• SUN Storage System: 13 TB + 25 TB.


Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 30/11/2023 05:45:31.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 30/11/2023 05:30:26.

Llistat de tesis defensades per any

 • GONZÁLEZ FLÓREZ, CRISTINA: Understanding size-resolved dust emission from field measurements in Morocco
  Autor/a: GONZÁLEZ FLÓREZ, CRISTINA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 06/10/2023
  Director/a de tesi: PEREZ GARCIA-PANDO, CARLOS | KLOSE, MARTINA

  Tribunal:
       PRESIDENT: MAHOWALD, NATALIE
       SECRETARI: COMERON TEJERO, ADOLFO
       VOCAL: MARTICORENA, BÉATRICE
  Resum de tesi: La pols atmosfèrica està composta per partícules minerals de diversa composició, forma i mida. L¿àmplia gamma dediàmetres de les partícules de pols, determina en part els seus efectes en el Sistema Terra. Aquesta tesi es centra enl'emissió de pols i, més concretament, en la distribució de tamanys de les partícules emes es (¿PSD¿) i la seva variabilitat.S'ha realitzat dins del projecte ERC FRAGMENT, que busca comprendre millor la composici ó global de la pols i els seusefectes en el clima. La pols es genera a través del bombardeig per saltació, la desintegració d'agregats i, en menor mesura,mitjançant l'arrossegament aerodinàmic. Determinar la PSD de la pols en emissió és crucial, ja que afecta els seusimpactes, temps de vida i distribució global. No obstant això, la nostra comprensió de la PSD de la pols emesa, incloent-hila seva possible variabilitat, les causes subjacents i la fracció de pols amb diàmetre >10¿m és limitada.Aquesta tesi ofereix noves perspectives sobre la PSD de la pols emesa i la seva variabilitat a partir de les observacionsmeteorològiques i mesures de concentració de pols i de saltació d'una campanya de FRAGMENT a Marroc el 2019. Lasaltació i l'emissió de pols van ser freqüents al lloc triat, tot i que l'eficiència de saltació va ser inferior a altres estudis,probablement a causa del sediment compactat de la superfície. Durant la campanya es van identificar dos tipusd'esdeveniments de pols: els regulars, associats al cicle diari del vent causat per l'escalfament solar, i els haboobs, formatsper corrents descendents d'aire en esdeveniments convectius. Les PSDs de la concentració i el flux difusiú mostrendependències estadísticament significatives en funció de la velocitat de fricció (u*), la direcció del vent, i el tipusd'esdeveniment. En particular, s'observa un desplaçament cap a PSDs més fines en el flux difusiu a mesura que augmentala u*, atribuït principalment a l'efecte de la deposició seca, modulada per l'extensió de la font (¿fetch¿) i la u*. No obstant això,una major fragmentació d'agregats a mesura que augmenta la u* podria també jugar un paper secundari.El flux de deposició seca es va estimar mitjançant un model de res is tències calibrat amb observacions i, a partir d'aquest,s'ha estimat també el flux de pols emesa. S'ha demostrat que la deposició podria representar fins a un ¿ 90% del flux emèsper a partícules amb diàmetres >10¿m i fins a ¿ 65% per a partícules ¿ 5¿m. Això implica que la PSD de la pols emesa ésmés gruixuda i menys variable que la PSD del flux difusiu. Aquesta és la primera vegada que s'identifica i quantificaexperimentalment l'efecte de la deposició seca en els fluxos difusius, recolzant resultats recents obtinguts amb modelitzaciónumèrica. Aquest descobriment té implicacions en l'avaluació dels esquemes d'emissió de pols i la seva implementació enels models de transport de pols, ja que l'assumpció típica que les PSD del flux difusiú i emès són equivalents podria no servàlida.Una altra característica destacable són les diferències de PSD entre els esdeveniments regulars i els haboobs. Elshaboobs mostren una menor proporció de partícules submicròniques per a intervals de u* iguals o majors, i una majordeposició seca i variabilitat en les fraccions de massa >3¿m. Els mecanismes proposats per explicar aquesta variabilitatinclouen un ¿fetch¿ efectiu més petit i variable durant els haboobs, i/o una major resistència dels agregats del sòl a lafragmentació, associada a l'augment observat en la humitat relativa al llarg del flux de sortida del haboob.En comparació amb la PSD del flux de pols emès que proposa la teoria de fragmentació de materials fràgils, els nostresresultats del flux de pols mostren una proporció substancialment més gran de partícules supermicròniques. Aquestsresultats indiquen que la depos ició s eca ha de s er cons ider

 • MOREY GUAL, LLUÍS: Closing loops in intensive livestock systems: Innovative strategies for nutrient recycling and emissions reduction
  Autor/a: MOREY GUAL, LLUÍS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de lectura: 17/11/2023
  Director/a de tesi: RIAU, VÍCTOR | TERRÉ TRULLÀ, MARTA

  Tribunal:
       PRESIDENT: BONMATÍ BLASI, AUGUST
       SECRETARI: MARTINEZ AVILA, OSCAR MAURICIO
       VOCAL: DE SMET, STEFAAN
  Resum de tesi: El creixement exponencial de la població mundial està portant a una gran demanda de productes alimentaris i, en conseqüència, al desenvolupament de sistemes agrícoles i ramaders intensius. En aquest sentit, els fertilitzants sintètics s'estan utilitzant de manera no sostenible per produir aliments i matèries primeres, que requereixen quantitats massives d'energia i esgoten els recursos minerals, amb una fluctuació volàtil dels seus preus per conflictes geopolítics. Al mateix temps, la ramaderia intensiva és encara ineficient pel que fa a l'ús de nutrients i contribueix a la meitat de la quantitat de gasos d'efecte hivernacle i a la majoria de les emissions d'amoníac de l¿agricultura.En aquest context, la recuperació de fertilitzants biològics i de bioenergia a partir de dejeccions animals per substituir parcialment els fertilitzants minerals sintètics i els combustibles fòssils, així com les estratègies per reduir les emissions al llarg de la cadena de gestió de les dejeccions, s'haurien de considerar com un enfocament clau per avançar cap a un sistema més sostenible, i una agricultura i una producció ramadera resilients. Aquesta tesi doctoral ha volgut contribuir a aquest objectiu desenvolupant diferents estratègies innovadores a dos nivells principals:(i) A nivell de producció animal, s'han utilitzat eines d'alimentació de precisió per ajustar les dietes de les vaques lleteres en funció de les necessitats individuals dels animals, reduint la quantitat de nitrogen present a les excretes i la possible volatilització de l'amoníac. El nitrogen es va reduir en l'orina i les dejeccions en un 28% i un 19%, respectivament, sense afectar la producció de llet, i es va observar una tendència de reducció de les emissions d'amoníac del 20% durant l'emmagatzematge de les dejeccions.A més, es van obtenir mostres de líquid ruminal de vaques lleteres per aïllar i identificar bacteris híper-productors d¿amoníac que contribueixen substancialment a la producció d'amoníac en el metabolisme de les vaques. Després de la identificació de Clostridium sporogens, Terrisporobacter glycolicus (Clostridium glycolicum), Megasphaera elsdenii, Clostridium argentinense, Streptococcus sp., Prevotella ruminicola i Acidaminococcus fermentans, es va fer un estudi in vitro en el que es va inocular bacteriòfags del mateix líquid ruminal com a estratègia de reducció de població. Malauradament, cap dels bacteriòfags presents al nostre rumen va poder interactuar amb els bacteris.(ii) A nivell de tractament i valorització de les dejeccions, es van assecar digestat agroindustrial, la fracció sòlida del digestat i una barreja de la fracció sòlida amb una corrent baixa en nitrogen procedent d¿una unitat de stripping en un sistema d¿assecat solar, en alguns casos combinats amb acidificació amb àcid sulfúric, per produir fertilitzants orgànics NPK, alhora que es reduïen les emissions d¿amoníac i gasos d¿efecte hivernacle durant el procés. Tots els productes secs, tant acidificats com no acidificats, compliren amb el Reglament europeu vigent per a fertilitzants sòlids NPK amb algunes excepcions pel contingut de zinc. A més, l¿acidificació va demostrar reduir fins a un 94% les emissions d¿amoníac durant el procés en comparar els productes acidificats amb els no acidificats. Els productes resultants van ser provats amb un experiment de germinació i assajos en test amb enciam per determinar la seva fitotoxicitat. Excepte el digestat sec acidificat, la resta de productes no van produir cap efecte de toxicitat en la germinació, i el digestat sec acidificat va mostrar un efecte bioestimulador (índex de germinació > 120%). Durant les proves en test, els fertilitzants van mostrar un rendiment eficient, sempre inferior al sintètic, però similar en el cas dels productes acidificats, i millor que el control negatiu. Tots ells s¿ajustaren a la normativa vigent sobre metalls pesants i element

 • SOLARAJU MURALI, BALAKRISHNAN: On the use of decadal predictions for agricultural climate services: bridging the gap between service providers and users
  Autor/a: SOLARAJU MURALI, BALAKRISHNAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 26/01/2023
  Director/a de tesi: GONZALEZ REVIRIEGO, NUBE | CARON, LOUIS-PHILIPPE

  Tribunal:
       PRESIDENT: PRODHOMME, CHLOE
       SECRETARI: MATAMOROS, RAUL MARCOS
       VOCAL: TURCO, MARCO
  Resum de tesi: Los fenómenos climáticos desfavorables y extremos, como la sequía y el estrés térmico, tienen un fuerte impacto en el sector agrario y la seguridad alimentaria a nivel mundial. Se espera que el impacto de estos eventos aumente en los próximos años (o décadas) a causa del cambio climático antropogénico. Las predicciones decadales tienen como objetivo proporcionar información climática de los próximos 10 años. Dichas predicciones representan un potencial de mejora en la gestión de los riesgos asociados al clima y el desarrollo de estratégias de adaptación al cambio climático. En este contexto, esta tesis estudia la capacidad de dichas predicciones en reproducir fenómenos climáticos extremos a una escala temporal plurianual. En primer lugar, se han utilizado métricas de verificación deterministas para evaluar la calidad de las predicciones climáticas decadales prediciendo condiciones de sequía durante la estación de verano, sobre la región europea, y en el pasado reciente. Dicha evaluación se considera un paso fundamental en el proceso de verificación, ya que permite determinar si se puede confiar en los sistemas de predicción al pronosticar de forma fiable eventos de gran impacto. Los resultados obtenidos revelan que las predicciones decadales son capaces de predecir las condiciones de sequía estival en la mayor parte de Europa, utilizando dos índices de sequía relevantes para el usuario: el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI, en sus siglas en inglés) y el Índice Estandarizado de Precipitación y Evapotranspiración (SPEI, en sus siglas en inglés). En segundo lugar, se han utilizado métricas de verificación probabilística para estimar la calidad de la predicción de sequía y estrés térmico en aquellas zonas donde se cultiva trigo de todo el mundo. Se ha elegido este cultivo, ya que es el cereal más cosechado en el mundo y es clave para la seguridad alimentaria local de muchos países. Los resultados obtenidos demuestran que las predicciones decadales presentan un valor añadido frente a las elaboradas a partir de la climatología observada, concretamente, en la predicción por terciles de las medias plurianuales, y paralos índices de sequía y de estrés térmico en varias regiones productoras de trigo. Además, la inicialización del sistema de predicción decadal tiene un efecto de mejora en la calidad de las predicciones de ambos índices sobre las regiones productoras de dicho cereal. Esto implica nuevas oportunidades para la mejora en los procesos de toma de decisiones del sector, así como en el desarrollo, la aplicación y la evaluación de políticas agrarias en una escala temporal plurianual.A partir de estos resultados, se ha explorado el potencial de las predicciones decadales en el desarrollo de servicios climáticos, estableciendo interacciones y colaboraciones con usuarios del sector agrario. El objetivo principal de este ejercicio fué entender cuál es la mejor forma de transmitir la información climática decadal a los usuarios con el objetivo de potenciar su usabilidad en el contexto de la toma de decisiones. Con tal fin, se diseñó un producto de servicio climático que muestra la predicción global de las condiciones de sequía para los próximos cinco años en las regiones productoras de trigo. Este producto fue presentado a usuarios de diferentes sectores agrícolas (trigo, uva y algodón, entre otros) y expertos en seguridad alimentaria. Durante las sesiones de interacción, los usuarios mostraron interés en recibir información climática decadal para su uso en la toma de decisiones, comprobando que ésta puede ser de gran valor para una amplia gama de usuarios. En particular, las predicciones decadales pueden servir de apoyo a la planificación de actividades que requieren varios años en ser implementadas,como la elección de nuevas variedades y áreas de cultivos, entre otras.

Darrera actualització: 30/11/2023 06:01:54.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:SOLARAJU MURALI, BALAKRISHNAN
Títol:On the use of decadal predictions for agricultural climate services: bridging the gap between service providers and users
Data lectura:26/01/2023
Tutor/a:GONÇALVES AGEITOS, MARIA
Director/a:GONZALEZ REVIRIEGO, NUBE
Codirector/a:CARON, LOUIS-PHILIPPE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The biggest unknowns related to decadal prediction: What 50 experts think are the 5 major knowledge gaps
Bojovic, D.; Fernández, R.; Díaz, L.; Donat, M.; Ortega Montilla, Pablo; Ruprich, Y.; Solaraju-Murali, B.; Terrado, M.; Verfaillie, D.; Doblas, F.
Bulletin of the American Meteorological Society, ISSN: 0003-0007 (JCR Impact Factor-2019: 9.384; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/10/2019
Article en revista

Multi-year prediction of European summer drought conditions for the agricultural sector
Solaraju-Murali, B.; Caron, L.; Gonzalez-Reviriego, N.; Doblas, F.
Environmental research letters, ISSN: 1748-9326 (JCR Impact Factor-2019: 6.096; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/11/2019
Article en revista

Current and emerging developments in subseasonal to decadal prediction.
Merryfield, W.; Baehr, J.; Batté, L.; Doblas, F.; Fernández, R.; Solaraju-Murali, B.
Bulletin of the American Meteorological Society, ISSN: 0003-0007 (JCR Impact Factor-2020: 8.766; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Subseasonal to decadal prediction: Filling the weather–climate gap
Merryfield, W.; Baehr, J.; Batté, L.; Doblas, F.; Fernández, R.; Solaraju-Murali, B.
Bulletin of the American Meteorological Society, ISSN: 0003-0007 (JCR Impact Factor-2020: 13.5
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

How reliable are decadal climate predictions of near-surface air temperature?
Verfaillie, D.; Doblas, F.; Donat, M.; Pérez, N.; Solaraju-Murali, B.; Torralba, V.; Wild, S.
Journal of climate, ISSN: 0894-8755 (JCR Impact Factor-2021: 5.38; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Multi-annual prediction of drought and heat stress to support decision making in the wheat sector
Solaraju-Murali, B.; Gonzalez-Reviriego, N.; Caron, L.; Ceglar, A.; Toreti, A.; Zampieri, M.; Bretonnière, P.; Samso, M.; Doblas, F.
npj Climate and atmospheric science, ISSN: 2397-3722 (JCR Impact Factor-2021: 9.448; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2021
Article en revista

Multi-model forecast quality assessment of CMIP6 decadal predictions
Delgado-Torres, C.; Donat, M.; Gonzalez-Reviriego, N.; Caron, L.; Athanasiadis, P.; Bretonnière, P.; Dunstone, N.; Chi Ho, A.; Nicoli, D.; Pankatz, K.; Paxian, A.; Pérez, N.; Samso, M.; Solaraju-Murali, B.; Soret, A.; Doblas, F.
Journal of climate, ISSN: 0894-8755 (JCR Impact Factor-2020: 5.148; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

How decadal predictions entered the climate services arena: an example from the agriculture sector
Solaraju-Murali, B.; Bojovic, D.; Gonzalez-Reviriego, N.; Nicodemou, A.; Terrado, M.; Caron, L.; Doblas, F.
Climate services, ISSN: 2405-8807 (JCR Impact Factor-2020: 5.656; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2022
Article en revista

The 2022 Europe report of the Lancet Countdown on health and climate change: towards a climate resilient future
van Daalen, K.; Romanello, M.; Rocklöv, J.; Semenza, J.; Tonne, C.; Markandya, A.; Gonzalez Reviriego, Nube; Bastista, M.; Solaraju-Murali, B.; Lowe, R.
The Lancet. Public health, ISSN: 2468-2667 (JCR Impact Factor-2021: 39.7
Data de publicació: 25/10/2022
Article en revista

Impact of initialisation on the reliability of decadal predictions
CMIP6 model analysis workshop
Data de presentació: 25/03/2019
Presentació de treball en congressos

Seeking value in decadal predictions
AGU Fall Meeting 2019
Data de presentació: 09/12/2019
Presentació de treball en congressos

Multi-year prediction of drought and heat stress for decision making in agricultural sector (postponed due to COVID-19)
Societally-Relevant Multi-Year Climate Predictions
Data de presentació: 31/03/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MONTEMAYOR, ERICA YVONNE
Títol:Environmental impact accounting of organic agricultural production systems: advancing inventory and biodiversity modelling approaches in life cycle assessment
Data lectura:24/11/2022
Tutor/a:GASSO DOMINGO, SANTIAGO
Director/a:ANTÓN VALLEJO, MARÍA ASUNCIÓN
Codirector/a:BONMATÍ BLASI, AUGUST
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Achieving sustainable greenhouse cultivation. Chapter 18 Assessing the environmental impact of greenhouse cultivation
Data de publicació: 10/09/2019
Capítol en llibre

Performance and environmental accounting of nutrient cycling models to estimate nitrogen emissions in agriculture and their sensitivity in life cycle assessment
Pereira, E.; Bonmatí, A.; Jiménez Esteller, Laureano; Montemayor, E.; Antón, A.
The international journal of life cycle assessment, ISSN: 0948-3349 (JCR Impact Factor-2021: 5.257; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Critical analysis of life cycle inventory datasets for organic crop production systems
Montemayor, E.; Pereira, E.; Bonmatí, A.; Anton, M.
The international journal of life cycle assessment, ISSN: 1614-7502 (JCR Impact Factor-2020: 4.141; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/04/2022
Article en revista

LCA tools: appraising their background to evaluate alternatives to contentious inputs in organic agriculture
12th International Conference on Life Cycle Assessment of Food
Data de presentació: 13/10/2020
Presentació de treball en congressos

Improving manure management towards a more carbon & nutrient efficient agriculture
12th International Conference on Life Cycle Assessment of Food
Data de presentació: 13/10/2020
Presentació de treball en congressos

Modelling the environmental impacts of organic agriculture: critical aspects of the goal, scope and life cycle inventory in LCA
SETAC Europe 2021 31st Annual Meeting: Global Challenges, an Emergency for Environmental Sciences
Data de presentació: 03/05/2021
Presentació de treball en congressos

Life Cycle Assessment Characterization Factors for Land Use Impacts on Biodiversity in Organic and Conventional Farmland in the European Mediterranean Biome
SETAC Europe 2022 32nd Annual Meeting: Towards a reduced pollution society
Data de presentació: 17/05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BERETTA, MATTIA
Títol:Use of Advanced Analytics for Health Estimation and Failure Prediction in Wind Turbines
Data lectura:21/07/2022
Tutor/a:GASSO DOMINGO, SANTIAGO
Director/a:CUSIDO ROURA, JORDI
Codirector/a:CARDENAS ARAUJO, JUAN JOSE
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Wind fleet generator fault detection via SCADA alarms and autoencoders
Beretta, M.; Cárdenas, J.; Koch, C.; Cusido, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2020: 2.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

An ensemble learning solution for predicitive manintenance of wind turbines main bearing
Beretta, M.; Julian, A.; Sepúlveda, J.; Cusido, J.; Porro, O.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Improved ensemble learning for wind turbine main bearing fault diagnosis
Beretta, M.; Vidal, Y.; Sepúlveda, J.; Porro, O.; Cusido, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/08/2021
Article en revista

Fault-Tolerant Control of a Wind Turbine Generator Based on Fuzzy Logic and Using Ensemble Learning
Cusido, J.; López, A.; Beretta, M.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 3.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 20/08/2021
Article en revista

Quantification of the information loss resulting from temporal aggregation of wind turbine operating data
Beretta, M.; Pelka, K.; Cusido, J.; Lichtenstein, T.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2021
Article en revista

Quantification of Information Loss Resulting from Temporal Aggregation of Wind Turbine Operating Data
Wind Energy Science Conference
Data de presentació: 28/05/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MUÑOZ LIESA, JOAN
Títol:Energy and material circularity in building-integrated agriculture: an environmental approach
Data lectura:20/07/2022
Director/a:GASSO DOMINGO, SANTIAGO
Codirector/a:CUERVA CONTRERAS, EVA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Identifying eco-efficient year-round crop combinations for rooftop greenhouse agriculture
Rufí-Salís, M.; Petit-Boix, A.; Villalba, G.; Ercilla-Montserrat, M.; Sanjuan-Delmás, D.; Parada, F.; Arcas, V.; Muñoz-Liesa, J.; Gabarrell, X.
The international journal of life cycle assessment, ISSN: 0948-3349 (JCR Impact Factor-2020: 4.141; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Recirculating water and nutrients in urban agriculture: an opportunity towards environmental sustainability and water use efficiency?
Rufí-Salís, M.; Petit-Boix, A.; Villalba, G.; Sanjuan-Delmás, D.; Parada, F.; Ercilla-Montserrat, M.; Arcas, V.; Muñoz-Liesa, J.; Rieradevall, J.; Gabarrell, X.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2020: 9.297; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2020
Article en revista

Quantifying energy symbiosis of building-integrated agriculture in a mediterranean rooftop greenhouse
Muñoz-Liesa, J.; Royapoor, M.; López-Capel, E.; Cuerva, E.; Rufí-Salís, M.; Gasso, S.; Josa, A.
Renewable energy, ISSN: 0960-1481 (JCR Impact Factor-2020: 8.001; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Building-integrated agriculture: are we shifting environmental impacts? An environmental assessment and structural improvement of urban greenhouses
Muñoz-Liesa, J.; Toboso, S.; Mendoza, A.; Cuerva, E.; Gallo, E.; Gasso, S.; Josa, A.
Resources, conservation and recycling, ISSN: 0921-3449 (JCR Impact Factor-2021: 13.716; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Assessment of the food-water-energy nexus suitability of rooftops: a methodological remote sensing approach in an urban Mediterranean area
Zambrano, P.; Muñoz-Liesa, J.; Josa, A.; Rieradevall, J.; Alamús, R.; Gasso, S.; Gabarrell, X.
Sustainable cities and society, ISSN: 2210-6707 (JCR Impact Factor-2021: 10.696; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Building-integrated greenhouses raise energy co-benefits through active ventilation systems
Muñoz-Liesa, J.; Royapoor, M.; Cuerva, E.; Gasso, S.; Gabarrell, X.; Josa, A.
Building and environment, ISSN: 0360-1323 (JCR Impact Factor-2020: 6.456; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Urban greenhouse covering materials: assessing environmental impacts and crop yields effects
Muñoz-Liesa, J.; Cuerva, E.; Parada, F.; Volk, D.; Gasso, S.; Josa, A.; Nemecek, T.
Resources, conservation and recycling, ISSN: 1879-0658 (JCR Impact Factor-2021: 13.716; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2022
Article en revista

Guidelines to optimize covering and structural materials in rooftop-integrated greenhouses: an environmental assessment
Muñoz-Liesa, J.; Cuerva, E.; Gasso, S.; Gabarrell, X.; Nemecek, T.; Josa, A.
Acta horticulturae, ISSN: 0567-7572 (JCR Impact Factor-2021: 0.5
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

Improving urban metabolism: bi-directional energy and environmental benefits of rooftop greenhouse and building integration
Building Simulation 2019: 16th IBPSA International Conference and Exhibition
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Improving the metabolism of energy buildings: integrated rooftop greenhouses
ICTA-UAB Spring Symposium
Data de presentació: 17/05/2019
Presentació de treball en congressos

Energy performance through forced and natural ventilation systems in building integrated rooftop greenhouses.
Greensys International Symposium on Advanced Technologies and Management for Innovative Greenhouses
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Rooftop greenhouses for developing sustainable cities: identifying rooftop materials through hyperspectral remote sensing
Greensys International Symposium on Advanced Technologies and Management for Innovative Greenhouses
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Intercropping, urban agriculture and circular economy. A first approach using Life Cycle Assessment to determine best annual crop combination
Conferencia Internacional de Ciclo de Vida en Latinoamérica 2019 ACV para la competividad global
Data de presentació: 17/06/2019
Presentació de treball en congressos

Assessing phosphorus fertilizer potential of wastewater's struvite. Towards circular economy in urban agriculture
Conferencia Internacional de Ciclo de Vida en Latinoamérica 2019 ACV para la competividad global
Data de presentació: 17/06/2019
Presentació de treball en congressos

Improving urban metabolism: environmental benefits of energy-integrated rooftop greenhouses
International Conference on Industrial Ecology
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

The perspective of LEDs technology as powerful lighting for the cities
2nd ICTA-UAB Spring Symposium
Data de presentació: 17/05/2019
Presentació de treball en congressos

Environmental assessment of greenhouses in an urban agriculture context: a case study in the Barcelona region
19th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production: Circular Europe for Sustainability: Design, Production and Consumption
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RUEDA HERNÁNDEZ, ESTEL
Títol:Optimization of bioplastics production from cyanobacteria
Data lectura:18/07/2022
Director/a:GARCIA SERRANO, JOAN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Polyhydroxybutyrate and glycogen production in photobioreactors inoculated with wastewater borne cyanobacteria monocultures
Rueda, E.; Garcia, M.; Diez Montero, Ruben; Vila, J.; Grifoll, M.; Garcia, J.
Bioresource technology, ISSN: 0960-8524 (JCR Impact Factor-2020: 9.642; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2020
Article en revista

Free ammonia inhibition in microalgae and cyanobacteria grown in wastewaters: photo-respirometric evaluation and modelling
Rossi, S.; Diez Montero, Ruben; Rueda, E.; Castillo , F.; Parati, K.; Garcia, J.; Ficara, E.
Bioresource technology, ISSN: 0960-8524 (JCR Impact Factor-2020: 9.642; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Bioremediation of agricultural runoff and biopolymers production from cyanobacteria cultured in demonstrative full-scale photobioreactors
Rueda, E.; Garcia, M.; Ortiz, A.; Uggetti, E.; Carretero, J.; Garcia, J.; Diez Montero, Ruben
Process safety and environmental protection, ISSN: 0957-5820 (JCR Impact Factor-2020: 6.158; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2020
Article en revista

Optimization of the phototrophic Cyanobacteria polyhydroxybutyrate (PHB) production by kinetic model simulation
Rueda, E.; Garcia, J.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2021: 10.753; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Accumulation of polyhydroxybutyrate in Synechocystis sp. isolated from wastewaters: effect of salinity, light, and P content in the biomass
Rueda, E.; Gonzalez-Flo, E.; Roca, L.; Carretero, J.; Garcia, J.
Journal of environmental chemical engineering, ISSN: 2213-3437 (JCR Impact Factor-2020: 5.909; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

Inorganic carbon stimulates the metabolic routes related to the polyhdroxybutyrate production in a Synechocystis sp. strain (cyanobacteria) isolated from wastewater
Rueda, E.; Álvarez, A.; Vila, J.; Diez Montero, Ruben; Grifoll, M.; Garcia, J.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2020: 7.963; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

Monitoring PHB production in Synechocystis sp. with hyperspectral images
Rodríguez, F.; Placer, M.; Herrero, L.; Álvarez, J.; Iglesias, S.; Gómez, S.; Fernández, J.; Rueda, E.; Díez, R.; Garcia, J.; Gonzalez-Flo, E.
Water science and technology, ISSN: 0273-1223 (JCR Impact Factor-2020: 1.915; Quartil: Q3)
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

Optimization of the bioplastics production with cyanobacteria
11th International Conference on Environmental Engineering and Management
Data de presentació: 08/09/2021
Presentació de treball en congressos

Cultivation of cyanobacteria in wastewater for multi-resource recovery
AlgaEurope
Data de presentació: 07/12/2021
Presentació de treball en congressos

Reuse of nutrients from wastewater for the production of bioplastics with cyanobacteria
1st International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences: environment, plant, animal, product
Data de presentació: 26/04/2022
Presentació de treball en congressos

Cultivo de cianobacterias en agua residual tratada para la recuperación de bioproductos
META 2022 - XIV Congreso Español de Tratamientos de Aguas
Data de presentació: 02/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CANELLES GARCIA, ARNAU
Títol:Modeling of Emerging Organic Contaminants during artificial aquifer recharge, transport, degradation and risk associated
Data lectura:13/07/2022
Director/a:SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:RODRIGUEZ ESCALES, PAULA FELICIDAD
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A risk assessment methodology to evaluate the risk failure of managed aquifer recharge in the Mediterranean Basin
Rodriguez, P.; Canelles, A.; Sanchez-Vila, X.; Folch, A.
Hydrology and Earth system sciences, ISSN: 1027-5606 (JCR Impact Factor-2018: 4.936; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2018
Article en revista

Combined removal of organic micropollutants and ammonium in reactive barriers developed for managed aquifer recharge
Modrzynski, J.; Aamand , J.; Wittorf, L.; Badawi, N.; Hubalek, V.; Canelles, A.; Hallin, S.; Albers, C.
Water research, ISSN: 1879-2448 (JCR Impact Factor-2021: 13.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Impact of compost reactive layer on hydraulic transport and C & N cycles: biogeochemical modeling of infiltration column experiments
Canelles, A.; Rodriguez, P.; Modrzynski, J.; Albers, C.; Sanchez-Vila, X.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2021: 10.753; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Coupling sorption and biodegradation of Emerging Organic Compounds with geochemical modeling
European Geosciences Union General Assembly 2022
Data de presentació: 05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JOU CLAUS, SÒNIA
Títol:Diferent approaches to improve groundwater resources management: submarine groundwater discharge and managed aquifer recharge
Data lectura:20/06/2022
Director/a:FOLCH SANCHO, ALBERT
Codirector/a:RODRIGUEZ ESCALES, PAULA FELICIDAD
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Applicability of Landsat 8 thermal infrared sensor for identifying submarine groundwater discharge springs in the Mediterranean Sea basin
Jou, S.; Folch, A.; Garcia-Orellana, J.
Hydrology and Earth system sciences, ISSN: 1027-5606 (JCR Impact Factor-2021: 6.617; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

Evaluating the fate of UV filters and transformation products during managed aquifer recharge: the role of reactive barriers, biofilms and varying redox
European Geosciences Union General Assembly 2022
Data de presentació: 05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RODRÍGUEZ REY, DANIEL
Títol:Evaluating the impact of urban mobility policies on the air quality levels of Barcelona by means of an integrated modelling system
Data lectura:21/03/2022
Tutor/a:ESPINO INFANTES, MANUEL
Director/a:CASANOVAS GARCIA, JOSE
Codirector/a:GUEVARA VILARDELL, MARC
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A coupled macroscopic traffic and pollutant emission modelling system for Barcelona
Rodríguez, D.; Guevara, M.; Linares, M. P.; Casanovas, J.; Salmeron, J.; Soret, A.; Jorba, O.; Tena, C.; Pérez, C.
Transportation research. Part D, Transport and environment, ISSN: 1361-9209 (JCR Impact Factor-2021: 7.041; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

To what extent the traffic restriction policies applied in Barcelona city can improve its air quality?
Rodríguez, D.; Guevara, M.; Linares, M. P.; Casanovas, J.; Mateu, J.; Benavides, J.; Soret, A.; Jorba, O.; Tena, C.; Pérez, C.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 8.6
Data de publicació: 10/02/2022
Article en revista

An integrated system to evaluate the impact of urban mobility policies on air pollution in Barcelona
EWGT 2020: The 23rd Euro Working Group on Transportation
Data de presentació: 16/09/2020
Presentació de treball en congressos

A multi-scale approach to evaluate the impact of urban mobility policies in emission and air quality in Barcelona
HARMO 20 - International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes
Data de presentació: 16/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LANKO, IRYNA
Títol:Comparison of the mesophilic, thermophilic and temperature-phased anaerobic digestion of sewage sludge
Data lectura:27/01/2022
Director/a:FERRER MARTI, IVET
Codirector/a:JENICEK, PAVEL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Life Cycle Assessment of the mesophilic, thermophilic, and temperature-phased anaerobic digestion of sewage sludge
Lanko, I.; Flores, L.; Marianna Garfi'; Todt, V.; Posada, J.; Jenicek, P.; Ferrer, I.
Water (Basel), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2020: 3.103; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

Digested sludge quality in mesophilic, thermophilic and temperature-phased anaerobic digestion systems
Lanko, I.; Hejnic, J.; Rihová, J.; Ferrer, I.; Jenicek, P.
Water (Basel), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2021: 3.53; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

AUTOR/A:ORTIZ RUIZ, ANTONIO
Títol:Microalgae-based wastewater treatment systems at demonstrative scale: gravity harvesting and thickening of biomass, and advanced design of bioreactors
Data lectura:17/12/2021
Director/a:GARCIA SERRANO, JOAN
Codirector/a:DIEZ MONTERO, RUBEN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Influence of liquid-to-biogas ratio and alkalinity on the biogas upgrading performance in a demo scale algal-bacterial photobioreactor
Marín, D.; Ortiz, A.; Diez Montero, Ruben; Uggetti, E.; Garcia, J.; Lebrero, R.; Muñoz Torre, Raul
Bioresource technology, ISSN: 0960-8524 (JCR Impact Factor-2019: 7.539; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2019
Article en revista

Evaluation of daily and seasonal variations in a semi-closed photobioreactor for microalgae-based bioremediation of agricultural runoff at full-scale
Diez Montero, Ruben; Vojtech, L.; Ortiz, A.; Uggetti, E.; Garcia, M.; Garcia, J.
Algal research: biomass, biofuels and bioproducts, ISSN: 2211-9264 (JCR Impact Factor-2020: 4.401; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

Scaling-up the anaerobic digestion of pretreated microalgal biomass within a water resource recovery facility
Diez Montero, Ruben; Vassalle, L.; Passos, F.; Ortiz, A.; Garcia, M.; Garcia, J.; Ferrer, I.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Optimization and operation of a demonstrative full scale microalgae harvesting unit based on coagulation, flocculation and sedimentation
Ortiz, A.; Garcia, M.; Garcia, J.; Diez Montero, Ruben
Separation and purification technology, ISSN: 1383-5866 (JCR Impact Factor-2021: 9.136; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Optimization of multi-stage thickening of biomass in a demonstrative full–scale microalgae-based wastewater treatment system
Ortiz, A.; Garcia, J.; Uggetti, E.; Diez Montero, Ruben
Separation and purification technology, ISSN: 1383-5866 (JCR Impact Factor-2019: 5.774; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Advanced biokinetic and hydrodynamic modelling to support and optimize the design of full-scale high rate algal ponds
Ortiz, A.; Díez, R.; Garcia, J.; Khalil, N.; Uggetti, E.
Computational and structural biotechnology journal, ISSN: 2001-0370 (JCR Impact Factor-2020: 7.271; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

AUTOR/A:LÓPEZ RUIZ, LUIS ALBERTO
Títol:Implementation and evaluation of the circular economy model in the construction and demolition waste sector
Data lectura:02/12/2021
Director/a:ROCA RAMON, XAVIER
Codirector/a:GASSO DOMINGO, SANTIAGO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The circular economy in the construction and demolition waste sector: a review and an integrative model approach
López, L.; Roca, X.; Gasso, S.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2020: 9.297; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Multicriteria analysis of the environmental and economic performance of circularity strategies for concrete waste recycling in Spain
López, L.; Roca, X.; Lara, C.; Gasso, S.
Waste management (Elmsford), ISSN: 0956-053X (JCR Impact Factor-2020: 7.145; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2022
Article en revista

Economía circular: oportunidades en el sector de los residuos de construcción y demolición
VII Simposio Becarios CONACyT en Europa
Data de presentació: 12/04/2018
Presentació de treball en congressos

Economía Circular: estrategia de gestión y aprovechamiento de residuos de construcción y demolición
V Congreso Internacional de Ciencia e Ingeniería
Data de presentació: 05/04/2019
Presentació de treball en congressos

Economía circular en la gestión de los residuos de construcción y demolición
IV Congreso Internacional de Urbanismo y Desarrollo Sustentable
Data de presentació: 21/11/2019
Presentació de treball en congressos

Economía circular en el sector de los residuos de construcción y demolición: análisis de iniciativas en España
XXIV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos
Data de presentació: 08/07/2020
Presentació de treball en congressos

Técnicas y soluciones ambientales en la construcción
Congreso Internacional de Ciencia e Ingeniería
Data de presentació: 22/04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BLANCA ALCUBILLA, GONZALO
Títol:Life Cycle Assessment of the cabin waste management in the aviation sector
Data lectura:26/11/2021
Tutor/a:PÉREZ FOGUET, AGUSTÍ
Director/a:FULLANA PALMER, PERE
Codirector/a:BALA GALA, ALBA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
TACKLING INTERNATIONAL AIRLINE CATERING WASTE MANAGEMENT: LIFE ZERO CABIN WASTE PROJECT. STATE OF THE ART AND FIRST STEPS
Blanca-Alcubilla. G
Detritus, ISSN: 2611-4127 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 01/09/2018
Article en revista

Airplane cabin waste characterization: Knowing the waste for sustainable management and future recommendations
Blanca-Alcubilla. G
Waste management (Elmsford), ISSN: 0956-053X (JCR Impact Factor-2019: 5.448; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2019
Article en revista

Is the reusable tableware the best option? Analysis of the aviation catering sector with a life cycle approach
Blanca-Alcubilla. G
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2020: 7.963; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/03/2020
Article en revista

The Life+ Zero Cabin Waste Project. Waste Characterizations
16th International waste management and landfill Symposium
Data de presentació: 02/10/2017
Presentació de treball en congressos

Improving The Airplane Catering Service. Food And Packaging Analysis
11th International Conference on Life Cycle Assessment of Food
Data de presentació: 18/10/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SÁNCHEZ BALSECA, JOSEPH JHAIR
Títol:Spatio-temporal association of physic characteristics and chemical composition of the atmosphere with human mortality data
Data lectura:15/11/2021
Director/a:PÉREZ FOGUET, AGUSTÍ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Modelling hourly spatio-temporal PM2.5 concentration in wildfire scenarios using dynamic linear models
Sánchez-Balseca, J.; Pérez-Foguet, A.
Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2020: 5.369; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Spatio-temporal air pollution modelling using a compositional approach
Sánchez-Balseca, J.; Pérez-Foguet, A.
Heliyon, ISSN: 2405-8440 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Influence of atmospheric parameters on human mortality data at different geographical levels
Sánchez-Balseca, J.; Pérez-Foguet, A.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2021: 10.753; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Compositional spatio-temporal PM2.5 modelling in wildfires
Sánchez-Balseca, J.; Pérez-Foguet, A.
Atmosphere (Basel), ISSN: 20734433 (JCR Impact Factor-2021: 3.11; Quartil: Q3)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Spatially-structured human mortality modelling using air pollutants with a compositional approach
Sánchez-Balseca, J.; Pérez-Foguet, A.
Science of the total environment, ISSN: 1879-1026 (JCR Impact Factor-2020: 7.963; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

Asociación de la mortalidad humana con factores atmosféricos a diferentes escalas geográficas
XXXVII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental: Agenda 2030: Innovación y Eficiencia para el Desarrollo Sostenible
Data de presentació: 04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FLORES ROSELL, LAURA
Títol:Constructed wetlands for winery wastewater treatment: Sustainability and circular economy in the wine sector
Data lectura:01/10/2021
Director/a:GARFI, MARIANNA
Codirector/a:GARCIA SERRANO, JOAN
Premi:
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Constructed wetlands for winery wastewater treatment: a comparative Life Cycle Assessment
Flores, L.; Garcia, J.; Pena, R.; Marianna Garfi'
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2019
Article en revista

Carbon footprint of constructed wetlands for winery wastewater treatment
Flores, L.; Garcia, J.; Pena, R.; Marianna Garfi'
Ecological engineering, ISSN: 0925-8574 (JCR Impact Factor-2020: 4.035; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Promotion of full-scale constructed wetlands in the wine sector: comparison of greenhouse gas emissions with activated sludge systems
Flores, L.; Marianna Garfi'; Pena, R.; Garcia, J.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2021: 10.753; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Constructed wetlands for winery wastewater treatment: a review on the technical, environmental and socio-economic benefits
Flores, L.; Josa, I.; Garcia, J.; Pena, R.; Marianna Garfi'
Science of the total environment, ISSN: 1879-1026 (JCR Impact Factor-2021: 10.753; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2023
Article en revista

Constructed wetlands release less greenhouse gas emissions than activated sludge: a key point for their implementation in the wine sector
WETPOL2019
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CARNERERO QUINTERO, CRISTINA
Títol:Dynamics of ultrafine particles and tropospheric ozone episodes
Data lectura:30/09/2021
Tutor/a:GASSO DOMINGO, SANTIAGO
Director/a:QUEROL CARCELLER, XAVIER
Codirector/a:ALASTUEY UROS, JOSE ANDRES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Vertical and horizontal distribution of regional new particle formation events in Madrid
Carnerero, C.; Perez, N.; Reche, C.
Atmospheric chemistry and physics, ISSN: 1680-7316 (JCR Impact Factor-2018: 5.668; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/11/2018
Article en revista

2005-2017 Ozone trends and potential benefits of local measures as deduced from air quality measurements in the north of the Barcelona metropolitan area
Massague, J.; Carnerero, C.; Escudero, M.; Baldasano, J.; Alastuey, A.; Querol, X.
Atmospheric chemistry and physics, ISSN: 1680-7324 (JCR Impact Factor-2019: 2.601; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/06/2019
Article en revista

Relating high ozone, ultrafine particles, and new particle formation episodes using cluster analysis
Carnerero, C.; Perez, N.; Petaja, T.
Atmospheric Environment: X, ISSN: 2590-1621
Data de publicació: 01/10/2019
Article en revista

Changes in air quality during the lockdown in Barcelona (Spain) one month into the SARS-CoV-2 epidemic
Tobias, A.; Carnerero, C.; Reche, C.; Via, M.; Minguillón, M.; Alastuey, A.; Querol , X.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2020: 7.963; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2020
Article en revista

Trends in primary and secondary particle number concentrations in urban and regional environments in NE Spain
Carnerero, C.; Rivas, L.; Reche, C.; Perez, N.; Alastuey, A.; Querol, X.
Atmospheric environment, ISSN: 1352-2310 (JCR Impact Factor-2021: 5.755; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Understanding the local and remote source contributions to ambient O3 during a pollution episode using a combination of experimental approaches in the Guadalquivir valley, southern Spain
In 't Veld, M.; Carnerero, C.; Massague, J.; Alastuey, A.; de la Rosa, J.; Sánchez de la Campa, A.; Escudero, M.; Mantilla, E.; Gangoiti, G.; Pérez, C.; Olid, M.; Moreta, J.; Hernández, J.; Santamaría, J.; Millan, M.; Querol , X.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2021: 10.753; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/07/2021
Article en revista

AUTOR/A:REQUEJO CASTRO, DAVID
Títol:Data¿driven Bayesian Networks modelling to support decision¿making: Application to the context of Sustainable Development Goal 6 on water and sanitation
Data lectura:13/07/2021
Director/a:PÉREZ FOGUET, AGUSTÍ
Codirector/a:GINÉ GARRIGA, RICARD
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Data-driven Bayesian network modelling to explore the relationships between SDG 6 and the 2030 Agenda
Requejo-Castro, D.; Giné , R.; Pérez-Foguet, A.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2020: 7.963; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

AUTOR/A:LI, JUN
Títol:Selenium and zinc enriched bioproducts generated from wastewater as micronutrient feed supplements and biofertilizers
Data lectura:31/05/2021
Director/a:FERRER MARTI, IVET
Codirector/a:DU LAING, GIJS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Orchard spray study: a prediction model of droplet deposition states on leaf surfaces
Li, J.; Cui, H.; Ma, Y.; Xun, L.
Agronomy, ISSN: 2073-4395 (JCR Impact Factor-2020: 3.417; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2020
Article en revista

Selenate and selenite uptake, accumulation and toxicity in Lemna minuta
Li, J.; Loi, G.; Otero-González, L.; Du Laing, Gijs; Ferrer, I.; Lens, P.
Water science and technology, ISSN: 0273-1223 (JCR Impact Factor-2020: 1.915; Quartil: Q3)
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

Production of selenium-enriched microalgae as potential feed supplement in high-rate algae ponds treating domestic wastewater
Li, J.; Otero-González, L.; Michiels, J.; Lens, P.; Du Laing, Gijs; Ferrer, I.
Bioresource technology, ISSN: 0960-8524 (JCR Impact Factor-2021: 11.889; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Valorization of selenium-enriched sludge and duckweed generated from wastewater as micronutrient biofertilizer
Li, J.; Otero-González, L.; Parao, A.; Tack, P.; Folens, K.; Ferrer, I.; Lens, P.N.L; Du Laing, Gijs
Chemosphere, ISSN: 0045-6535 (JCR Impact Factor-2021: 8.943; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

Evaluation of selenium-enriched microalgae produced on domestic wastewater as biostimulant and biofertilizer for growth of selenium-enriched crops
Li, J.; Lens, P.; Ferrer, I.; Du Laing, Gijs
Journal of applied phycology, ISSN: 0921-8971 (JCR Impact Factor-2021: 3.404; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Assessment of selenium and zinc enriched sludge and duckweed as slow-release micronutrient biofertilizers for Phaseolus vulgaris growth
Li, J.; Otero-González, L.; Lens, P.; Ferrer, I.; Du Laing, Gijs
Journal of environmental management, ISSN: 1095-8630 (JCR Impact Factor-2021: 8.91; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

AUTOR/A:RAUSIS RODRÍGUEZ, KWON BOK
Títol:Formation and Evolution of Carbonate Phases upon Accelerated Carbonation of Mg-Oxides and Silicates
Data lectura:03/11/2020
Director/a:CASANOVA HORMAECHEA, IGNACIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Phase evolution during accelerated CO2 mineralization of brucite under concentrated CO2 and simulated flue gas conditions
Rodriguez, K.; Cwik, A.; Casanova, I.
Journal of CO2 utilization, ISSN: 2212-9820 (JCR Impact Factor-2020: 7.132; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

Insights into the direct carbonation of activated lizardite: the identification a poorly reactive amorphous Mg-rich silicate phase
Rodriguez, K.; Cwik, A.; Casanova, I.
International journal of greenhouse gas control, ISSN: 1750-5836 (JCR Impact Factor-2020: 3.738; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Direct moist carbonation of brucite-rich serpentinized dunites: An alternative to the carbonation of heat-activated serpentine
Rodriguez, K.; Cwik, A.
Applied geochemistry, ISSN: 0883-2927 (JCR Impact Factor-2021: 3.841; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/04/2021
Article en revista

Carbonation of high-Ca fly ashes under flue gas conditions: implications for their valorization in the construction industry
Rodriguez, K.; Cwik, A.; Casanova, I.; Zarebska , K.
Crystals, ISSN: 2073-4352 (JCR Impact Factor-2021: 2.67; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

AUTOR/A:TEJEDOR HERRÁN, BLANCA
Títol:Contributions to the determination of thermal behaviour of façades using quantitative internal IRT(Infrared Thermography)
Data lectura:24/01/2019
Director/a:CASALS CASANOVA, MIQUEL
Codirector/a:ROCA RAMON, XAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Evaluation of thermal comfort in elderly care centres (ECC)
11th Windsor Conference Resilient Comfort
Data de presentació: 17/04/2020
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt