Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Ambiental

Enginyeria Ambiental

Antecedents:

Aquest Programa de Doctorat va començar en el curs acadèmic 1986-87, amb el nom d’Enginyeria de l’Aigua, organitzat al Departament de Projectes d’Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya, i es va impartir com a tal durant els cursos acadèmics 1986-1987 i 1987-88. Va canviar de denominació en el curs 1988-89 com a Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental. Des del curs 1989-90, es va organitzar primerament a l’Institut de Petroquímica Aplicada (IPA) i posteriorment a l’Institut de Tecnologia i Modelització Ambiental (ITEMA), UPC. Des de maig de 1999 té caràcter interdepartamental i a hores d’ara té la seu de la seva organització al Departament de Projectes d’Enginyeria. Es pot considerar com el primer programa de doctorat sobre enginyeria ambiental que ha estat impartit a Espanya.

La Direcció General d’Ensenyament Superior del Ministeri d’Educació i Ciència va incloure aquest Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental dins dels programes de doctorat de qualitat, en el marc de la convocatòria de febrer de 1995.

Objectius:

L’objectiu d’aquest programa és que els estudiants de doctorat adquireixin capacitat de recerca en el camp de l’enginyeria ambiental, en particular en les línies d’investigació següents: modelització ambiental (atmosfèrica i de qualitat de l’aigua), gestió de residus, avaluació d’impacte ambiental, sistemes de gestió ambiental, sorolls, aigües residuals industrials, aigües subterrànies, sanejament de sòls contaminats i tecnologies de tractament.

Competències que han d’adquirir els estudiants (descriptors de Berlín):

• Capacitat per a una comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi del programa i el domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb el camp.
• Capacitat de concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca amb serietat acadèmica.
• Realitzar una contribució a través de la recerca original que ampliï les fronteres del coneixement desenvolupant un corpus substancial, del qual una part mereixi la publicació referenciada a nivell nacional o internacional.
• Capacitat de fer una anàlisi crítica, avaluació i síntesi d’idees noves i complexes.
• Habilitat per comunicar-se amb els seus col·legues, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general sobre les seves àrees de coneixement.
• Capacitat per a fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avanç tecnològic, social o cultural en una societat basada en el coneixement.

Justificació:

La importància dels temes ambientals no és discutida actualment, tant a nivell local com a escala global de la planeta. El Congrés sobre Medi Ambient i Desenvolupament (UNCED) ’Cimera de la Terra’, Rio de Janeiro (Brasil), de juny de 1992, com a continuació del Congrés Mundial sobre el Medi Humà, Estocolm (Suècia), de juny de 1972, i seguit del Congrés sobre Desenvolupament Sostenible (Rio +10) ’Cimera de la Terra’, Johannesburg (Sud-àfrica), d’agost-setembre de 2002, marquen clarament la importància dels temes ambientals. Ocorre igualment amb el problema del canvi climàtic, provat amb suficients proves científiques, i el seu marc jurídic, definit en el Protocol de Kyoto. Tot això justifica clarament la necessitat d’estudis avançats emmarcats en un programa de doctorat que permeti una formació avançada en la investigació d’aquests temes.

COORDINADOR/A

Espino Infantes, Manolo

CONTACTE

Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.eamb.camins@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Atesa la vocació d’incrementar la internacionalització i les exigències de qualitat definides per la Menció cap a l’Excel·lència del Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental, el perfil d’ingrés adequat dels candidats seria amb una formació prèvia en màsters relacionats amb l’enginyeria ambiental, les ciències ambientals o títols afins (enginyeria, química, física, etc.), amb un nivell acadèmic alt que els asseguri una formació sòlida per abordar amb rigor i qualitat la temàtica de tesi proposada, a més de tenir una bona capacitat de comunicació tant oral com escrita, específicament en llengua anglesa, i saber manifestar i concretar els seus principals interessos de recerca en el camp de l’enginyeria ambiental.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per fer una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia
 • Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció
 • Departament d'Enginyeria Mecànica
 • Departament d'Enginyeria Química
 • Departament de Matemàtiques
 • Departament de Mecànica de Fluids
 • Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa
 • Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/enginyeria-ambiental

CONTACTE:
Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.eamb.camins@upc.edu

Convenis amb altres institucions

 1. BSC
 2. GIRO
 3. Mediterranean Office for Youth Label: MOY Mobility Grant
 4. Conveni de cooperació amb la Universidade de Aveiro (UA, Portugal)
 5. Conveni de cooperació amb la Universitat Aristòtil de Tessalònica (AUTH, Grècia)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atesa la vocació d’incrementar la internacionalització i les exigències de qualitat definides per la Menció cap a l’Excel·lència del Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental, el perfil d’ingrés adequat dels candidats seria amb una formació prèvia en màsters relacionats amb l’enginyeria ambiental, les ciències ambientals o títols afins (enginyeria, química, física, etc.), amb un nivell acadèmic alt que els asseguri una formació sòlida per abordar amb rigor i qualitat la temàtica de tesi proposada, a més de tenir una bona capacitat de comunicació tant oral com escrita, específicament en llengua anglesa, i saber manifestar i concretar els seus principals interessos de recerca en el camp de l’enginyeria ambiental.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La Comissió Acadèmica, a més dels requisits generals d’admissió establerts, considera també els criteris addicionals següents, valorats sobre una puntuació de 200:

Criteri: A. Títol d’accés

Descripció: Màsters relacionats amb l’enginyeria ambiental, les ciències ambientals o títols afins (enginyeria, química, física, etc.).
És convenient que el títol d’accés permeti als sol·licitants tenir una formació i especialització que els faciliti el desenvolupament de les temàtiques específiques de recerca del Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental

Ponderació: màxim 10.

Criteri: B. Expedient acadèmic

Descripció: Comptar amb un expedient acadèmic amb una nota mitjana igual o superior a 1,60 punts, obtinguda per l’aplicació de l’escala 1-4 segons el barem següent: 

Aprovat = 1. 

Notable = 2.

Excel·lent = 3. 

Matrícula d’Honor = 4, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1497/1987, modificat parcialment pel Reial decret 1044/2003, d’1 d’agost


Ponderació: màxim 25 (mínim 7).


Criteri: Valoració de les institucions d’obtenció del títol d’accés

Descripció: Qualitat de les institucions en què s’hagi cursat el títol de grau i/o de màster que els doni accés al Programa de Doctorat (segons la llista de rànquing publicada al lloc web http://www.webometrics.info)

Ponderació: màxim 10.


Criteri: D. Nivell d’anglès

Descripció: Si els sol·licitants no són nadius de Països de parla anglesa (llistats a la web següent: http://www.purdue.edu/OEPP/Englishspeaking.html), hauran d’acreditar un coneixement d’aquest idioma: (p. ex., IELTS, mín. 6.0; TOEFL, mín. 170 CBT, 500 PBT, 60 iBT; Cambridge, mín. FCE, ISE Mid Intermediate o nivells equivalents).
El Programa de Doctorat es desenvolupa en un context internacional en què es requereix que els doctorands tinguin capacitats de comunicació oral i escrita en llengua anglesa.

Ponderació: màxim 15 (mínim: 5).


Criteri: E. Motivació i temàtica d’interès

Descripció: Avaluació de la motivació dels sol·licitants per fer els estudis de doctorat i de l’encaix dels seus temes d’interès amb les línies de recerca i projectes que es duen a terme en el programa.

Ponderació: màxim 7.


Criteri: F. Altres aspectes del CV

Descripció: Experiència prèvia en recerca, qualificacions professionals, altres títols, altres idiomes, etc.

Ponderació: màxim 4.

Criteri: G. Recomanacions

Descripció: Avaluacions dels sol·licitants realitzades per altres professors o investigadors que justifiquin haver tingut una relació acadèmica o professional amb els sol·licitants.

Ponderació: màxim 4.


Criteri: H. Disponibilitat de beca o fons de finançament per a la confecció de la tesi

Descripció: Es pretén prioritzar aquells sol·licitants que disposin de recursos o fons de finançament per a la completa realització dels estudis de doctorat: beques o ajudes atorgades per organismes nacionals o internacionals, universitats de procedència dels sol·licitants, acords de cooperació, projectes d’investigació, etc.

Ponderació: 25 (si disposen de fons).


Criteri: I. Entrevista amb els sol·licitants

Descripció: L’entrevista es centrarà sobre els interessos dels sol·licitants en l’elaboració de la tesi, sobre les temàtiques d’interès que manifestades i a demanar informació sobre aspectes reflectits en el CV. Serà realitzada com a mínim per un membre de la Comissió Acadèmica, de forma presencial o utilitzant mitjans de connexió remota en cas que la presencialitat no fos possible, a fi de valorar les capacitats i adequació dels sol·licitants amb les temàtiques de recerca programa.

Ponderació: màxim 100 (mínim 75).

Els candidats faran la seva sol·licitud per via telemàtica a https://www.upc.edu/preinscripcio/home_candidat.php?idioma=2 i hauran d’adjuntar la documentació següent:
• Una carta de motivació, en què s’haurà d’indicar la temàtica o línia de recerca d’interès.
• Cartes de referència (com a mínim 2).
• Fotocòpia del passaport o DNI.
• Fotocòpies dels títols universitaris que donen accés al Doctorat.
• Fotocòpia de l’expedient acadèmic (certificat acadèmic oficial amb les notes obtingudes).
• Documentació que justifiqui el nivell d’anglès o d’altres llengües (si se’n disposa).
• Documentació que acrediti la font de finançament per a la confecció de la tesi (si es disposa).
Totes les sol·licituds rebudes seran avaluades prèviament abans de cada període de matrícula (dues vegades durant el curs acadèmic). La Comissió Acadèmica prendrà una decisió sobre els candidats admesos i comunicarà als sol·licitants la seva decisió a través de la mateixa intranet de sol·licitud. L’admissió només es considera vàlida per a l’any acadèmic en què s’hagi sol·licitat.

Avaluació i selecció
El procés d’avaluació i selecció s’efectuarà en dues etapes:
1. L’avaluació i qualificació per part de la Comissió Acadèmica dels criteris d’A a H, amb una qualificació màxima de 100 punts: els sol·licitants que obtinguin una puntuació inferior a 75 punts no passaran a l’etapa següent i es consideraran no admesos en el Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental

2. La segona etapa consistirà en la realització de l’entrevista (criteri I), amb una puntuació màxima de 100 punts: els sol·licitants amb una puntuació inferior a 75 punts no seran admesos al programa.
A la fi del procés de selecció, els sol·licitants amb una puntuació igual o superior a 150 punts sobre 200 es consideraran elegibles per ser admesos en el Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental. La llista dels sol·licitants elegibles es publicarà ordenada segons la puntuació obtinguda.
Els sol·licitants seran admesos en el Programa de Doctorat segons l’ordre en què apareguinn a la llista d’elegibles, fins a completar el nombre de places disponibles. Amb la resta de sol·licitants no admesos que figurin a la llista d’elegibles es generarà una llista de reserva respectant l’ordre de puntuació obtingut. Aquests tindran la possibilitat de ser admesos en el programa en cas de renúncia de sol·licitants admesos.

Complements formatius

Els candidats que tinguin formació prèvia en màsters relacionats amb l’enginyeria ambiental, les ciències ambientals o títols afins (enginyeria, química, física, etc.) no necessiten cursar complements de formació.
Per als estudiants procedents d’altres titulacions que puguin tenir accés al programa, la Comissió Acadèmica, en funció del currículum individual de cada estudiant, requerirà la superació de complements específics a cursar dins de l’oferta d’assignatures del Màster en Enginyeria Ambiental. Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS. En aquest cas, la Comissió Acadèmica farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.
Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.
Tal com s’ha indicat a l’inici d’aquest apartat, al Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental, els requisits de formació metodològica o científica complementària poden ser formulats i definits per a cada estudiant, en funció del seu perfil d’accés, per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, en el moment de l’admissió. Aquests complements de formació es duran a terme a través d’assignatures del Màster universitari vinculat al programa: Màster universitari en Enginyeria Ambiental de la UPC.

Els directors de tesi, com a resultat de l’observació de carències en la preparació de l’estudiant, o com a necessitat addicional de formació avançada en el tema o temes de la tesi doctoral, també podran requerir als estudiants la realització de complements de formació específics. Aquests complements es duran a terme mitjançant l’assistència a cursos especialitzats, seminaris, ’workshops’ o estades en centres de recerca que permetin completar la formació dels doctorands en aspectes concrets relacionats amb la temàtica de la seva tesi.
El límit temporal per dur a terme els complements de formació és d’un any i mig (18 mesos) en el cas que la formació complementaria sigui requerida per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat com a condició per a l’admissió. La Comissió Acadèmica podrà dictaminar la desvinculació de l’estudiant si aquest exhaureix els primers 18 mesos sense haver superat la formació complementària requerida.
En cas de formació complementària requerida pels directors o tutors, el límit temporal és de 12 mesos a partir del moment en què aquests expressin la necessitat als estudiants. Els directors o tutors podran sol·licitar a la Comissió Acadèmica la desvinculació de l’estudiant si aquest no compleix el requeriment de formació en aquest termini.

Període de matrícula dels nous doctorands

Dates a concretar cada curs entre els mesos de setembre i octubre. Període extraordinari al mes de febrer.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Dates a concretar cada curs entre els mesos de setembre i octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

a) Tutoria

• 288 hores.

Caràcter: obligatòria.

b) Seminaris i ’workshops’ específics del programa

• 18 hores.

Caràcter: optativa.

c) Publicacions

• 280 hores.

Caràcter: optativa.

d) Estades

• 480 hores.

Caràcter: optativa.

e) Formació en habilitats informacionals

• 1,5 hores.

Caràcter: optativa.

f) Metodologia de la recerca

• 12 hores.

Caràcter: optativa.

g) Innovació i creativitat

• 8 hores.

Caràcter: optativa.

h) Habilitats lingüístiques i de comunicació

• 18 hores.

Caràcter: optativa.

i) Congressos

• 48 hores.

Caràcter: optativa.

j) Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca

• 4 hores.

Caràcter: obligatòria.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Els grups de recerca associats al Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental disposen d’infraestructures i serveis perquè els estudiants de doctorat puguin desenvolupar el seu treball de recerca: sales de treball per als doctorands, equipament informàtic, sales d’estudi, sales per acollir professors o investigadors visitants, sales de reunions, i en aquells casos en què la recerca requereixi un treball experimental, diferents espais destinats a laboratoris, que destaquen per la seva versatilitat a l’hora d’implementar plantes pilot. Tenint en compte els departaments vinculats al Programa de Doctorat, els laboratoris disponibles per a la realització dels treballs de recerca són els següents:
Recursos del Departament d’Enginyeria Química
• Laboratori de Tractament de Residus i Sòls Contaminats.
• Laboratori de Processos de Separació de Contaminants de l’Aigua.
• Laboratori de Gestió de Recursos Naturals i Residus.
Que permeten la realització dels assaigs següents:
Anàlisi de contaminants inorgànics:
• Cromatografia HPLC
• Analitzador d’absorció atòmica
• Espectrofotòmetre UV-V
Anàlisi de metalls pesants en sòls i aigües
• ICP-MS
• HPLC
• Espectroscòpia làser
Determinació de contaminants orgànics
• TOC
• GC-MS
• FT-IR
• CE
Estudis del transport en aqüífers
• Equip a escala pilot de transport en mitjans porosos
• Analitzadors químics diversos
Recursos del Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental
Laboratori d’Enginyeria Sanitària i Ambiental
Disposa d’equipament i instal·lacions per a l’anàlisi d’aigües i de matèria orgànica:
• Aigües: gravimètrics, volumètrics i espectrofomètrics.
• Matèria orgànica (DBO, DQO) i nutrients (espècies nitrogenades i fosfatades).
• Prototips i plantes pilot per a la recerca en processos de tractament d’aigües d’abastament (coagulació, floculació, decantació, filtració i desinfecció) i d’aigües residuals (sistemes de fangs activats en flux continu o discontinu i sistemes de llacunatge d’alt rendiment).
• Instal·lacions de bombament, conducció, emmagatzematge i distribució d’aigües residuals al laboratori, a partir de la xarxa de clavegueram de Barcelona.
Recursos del Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera (DITP)


Laboratori de recerca del DITP
Disposa dels equipaments següents:

• Planta pilot de fangs activats
• Planta pilot de fangs activats (Bio Kontrol Mark 2)
• Planta pilot de tractaments amb ozó
• Equip d’osmosi inversa
• Floculadors Jar Test
• Microscopi electrònic de rastreig (SEM) (Jeol JSM 5610)
• Microscopis òptics
• Espectrofotòmetre d’absorció atòmica
• Espectrofotòmetres UV, visible
• Digestors DQO
• Termòstats refrigerats DBO
• Oxímetros
• Conductímetres
• Turbidímetre
• Estufes (microbiològica, de dessecació, etc.)
• Mufles
• Balanços d’analítiques
• Columnes de tractament (sorra, carbó actiu, resines d’intercanvi iònic)
Recursos de l’Intexter
Laboratori de Control de la Contaminació Ambiental
Equipat per a la realització de tot tipus d’anàlisis químiques i microbiològiques en aigües i aigües residuals. També disposa de diverses plantes pilot que possibiliten investigacions en processos de depuració biològics, fisicoquímics i d’oxidació avançada:
Anàlisi en general
Validació de cations per absorció atòmica. Valoració d’anions. Greixos i oli. Carboni orgànic i total. Àcids/alcalinitat. Nitrogen amoniacal i total. Fòsfor, nitrits i nitrats, sulfurs, etc.
Aigua industrial
Color. Conductivitat. Residu sec i sòlids en suspensió, terbolesa. Duresa. Oxigen dissolt.
Microorganismes patògens. Presència dels contaminants més freqüents, TA i TAC, clorurs i sulfats.
Aigües residuals
DBO i DQO. Volum de decantació de fangs. Matèries inhibidors, MES, conductivitat. Metalls en components orgànics. Microorganismes totals: fongs, estreptococs, clostridis, coliformes.
Recursos del Departament d’Enginyeria Mecànica

Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica (LEAM)
El LEAM és un laboratori que pertany a la xarxa Tecnio de la Generalitat de Catalunya. La marca Tecnio va ser creada per aglutinar els principals agents experts en recerca aplicada i transferència de tecnologia de Catalunya. El LEAM té les seves instal·lacions al Campus de la UPC a Terrassa, i ocupen un total de 350 m². Estan formades per despatxos de professors i investigadors i sales de treball per als doctorands, així com sales de visitants, sales de reunions i diferents espais destinats a laboratoris, que destaquen per la seva versatilitat a l’hora d’implementar plantes pilot.

Els mitjans materials de què disposa el LEAM són:
• Equips de mesurament: analitzador de 16 canals LMS pimento
• Sistema d’adquisició de 12 canals Adlink
• Analitzador de 2 canals Symphonie 01dB
• Calibrador sonor Brüel & Kjaer mod. 4230
• Analitzador d’espectres Rion mod. NA 27
• Analitzador de vibracions Brüel & Kjaer mod. 2513
• Analitzador banda estreta Brüel & Kjaer mod. 2515
• Acceleròmetres sísmics (4), PCB
• Acceleròmetres (10), diferents models
• Sonòmetres integradors tipus I (8), diferents models
• Amplificador de càrrega per a acceleròmetres, diferents models
• Amplificador de càrrega per a acceleròmetres Brüel & Kjaer mod. 2635
• Amplificador/condicionador Nexus Brüel & Kjaer mod. 2692
• Calibrador d’acceleròmetres Brüel & Kjaer mod. 4294
• Generador de vibracions (‘shaker’) Brüel & Kjaer mod. 4809
• Amplificadors, diferents models
• Micròfons (10), diferents models
• Sonda d’intensitat Brüel & Kjaer
• Targeta d’adquisició de dades National Instruments AT-MIO-16E-1
• Targeta DSP de control actiu de soroll EZ-ANC Casual Systems
Programari:
• LMS Virtual Lab: simulació per elements finits
• Raynoise: simulació mitjançant traçat de rajos (’ray-tracing’) de condicions acústiques en 3D veritable
• Mithra: càlcul d’impacte acústic d’infraestructures
• INM: càlcul d’impacte acústic d’aeroports.
Així mateix, es disposa dels recursos associats a centre adscrit GIR, on el Grup de Recerca de Bioprocessos per a la gestió integral de residus orgànics desenvolupa les seves activitats. El GIR també pertany a la xarxa Tecnio de la Generalitat de Catalunya.
• Les tècniques analítiques disponibles al GIR per al desenvolupament i suport dels treballs de recerca en aquest camp són les següents:
• Àcids grassos de cadena llarga (FAME)
• Àcids grassos volàtils (AGV)
• Alcalinitat
• Anàlisi elemental
• CNH
• CNHS
• Anions per cromatografia iònica
• Clorurs (Cl-)
• Fosfats (PO₄³-)
• Nitrats (NO₃-)
• Nitrits (NO₂-)
• Sulfats (SO₄²-)
• Cations per cromatografia iònica
• Amoni (NH₄+)
• Sodi (Na+)
• Potassi (K+)
• Calci (Ca₂+)
• Magnesi (Mg₂+)
• Conductivitat (CE)
• Demanda biològica d’oxigen (DBO 5)

Demanda biològica d’oxigen (DBO 20)
• Demanda química d’oxigen soluble (DQO soluble)
• Demanda química d’oxigen total (DQO total)
• Fòsfor total
• Gas composició (CH₄, CO₂, N₂, H₂)
• Nitrogen Amoniacal (NH₄)
• Nitrogen Kjeldhal (NTK)
• Olis i greixos
• pH
• Sòlids totals (ST)
• Totals + volàtils (ST/SV)
• En suspensió totals (SST)
• En suspensió totals + volàtils (SST/SSV)
• Siloxans + COV
• Gasos permanents
• Aquest grup també disposa d’instal·lacions i laboratoris equipats amb equipaments i prototips (plantes pilot) per a la realització d’estudis i assajos de bioprocessos:
• Digestió anaeròbia
• Reducció de nutrients
• Compostatge
• Biofiltració de gasos contaminants

Quant als treballs de recerca del Grup de Ciències de la Terra (GCT) relacionats amb la modelització de la qualitat de l’aire, el transport de pols mineral i el canvi climàtic, aquests es desenvolupen al Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center (BSCCNS), en el context dels acords marc entre la UPC i el BSCCNS. La UPC forma part dels socis que integren el consorci del BSC-CNS.
• Això permet l’accés i disponibilitat de les següents infraestructures del BSC-CNS per al desenvolupament de les investigacions:
• Supercomputador MareNostrum, instal·lació cientificotècnica singular (ICTS) segons el Ministeri d’Economia i Competitivitat. És un dels superordinadors més potents d’Europa i el 299è del món, segons la llista ‘Top 500’. Té 10240 IBM Power PC 970MP processadors a 2,3 GHz (2560 JS21 blades) que li donen una capacitat de càlcul de 94,21 teraFLOPS (94,21 trilions d’operacions per segon), 20 TB de memòria principal, i 390 + 90 TB de disc d’emmagatzematge.
• NVIDIA GPU Cluster amb 128 Bull B505 blades: 2 CPU PowerPC 970 at 2,2 GHz, 4 GB RAM per blade, peak Performance: 1,72 teraFLOPS, gigabit interconnection network, SLES 10 SP1 Operating System
• SGI Altix 4700 és una màquina de memòria compartida amb una arquitectura cc-NUMA (‘cache coherent non-uniform memory access’): 128 CPU Dual Core Montecito (IA-64). Cadascun dels 256 nuclis treballa a 1,6 GHz 8MB L3 cache i 533 MHz bus. 2,5 TB RAM. Peak performance: 819,2 gigaFLOPS, 2 internal SAS disks of 146 GB at 15.000 RPM, 12 external SAS disks of 300 GB at 10000 RPMS.
• El Departament de Ciències de la Terra del BSC-CNS també compta amb els equipaments següents:
• 14 llocs de treball
• SUN Storage System: 13 TB + 25 TB.


Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • GASPARINI, ANDREA: Experimental and numerical modelling of CO2 behaviour in the soil-atmosphere interface. lmplications far risk assessment of carbon capture storage projects.
  Autor/a: GASPARINI, ANDREA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 07/02/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: GRANDIA I BORRÀS, FIDEL | BRUNO I SALGOT, JORGE
  Tribunal:
       PRESIDENT: VOLTATTORNI, NUNZIA
       SECRETARI: FOLCH DURAN, ARNAU
       VOCAL: MAZADIEGO MARTINEZ, LUIS FELIPE
  Resum de tesi: L'emmagatzematge geológic de CO2 es considera una de les opcions tecnológicament viables per tal de reduir les emissions industrials d'aquest gas que contribueix fortament a l'efecte hivernacle a l'atmosfera (IPCC, 2005 ). Tal i com s'observa a la natura, tant el petroli i com els hidrocarburs gasosos s'emmagatzemen en roques parases que tenen les mateixes característiques geológiques necessaries per a l'emmagatzematge de CO2, de manera que la tecnología de captura i emmagatzematge geológic de carboni (CCS) pretén recrear un procés natural per atrapar el dióxid de carboni en aqüífers salins profunds o en camps de gas i petroli esgotats. L'emissió episódica de CO2 des del subsól pot produir-se a partir de processos naturals pero també poden ocórrer en un projecte industrial de CCS; per tant, la monitorització deis fluxos de gasas presenta un paper important no només durant i després de la injecció, sinó també en l'etapa pre-operacional, en la que es pretén conéixer les condicions originals de la zona d'emmagatzematge, des del reservori profund fins a la superficie. L'objectiu d'aquest projecte de doctorat consisteix a entendre millar el comportament del CO2 a la zona no saturada del sol i durant la seva dispersió atmosférica. Els resultats s'han obtingut a partir de la modelació numérica deis experiments realitzats en una planta pilot dissenyada per entendre la dinamica del CO2 en aquest entorn, i a partir de la informació obtinguda en sistemes analegs naturals que presenten condicions equivalents a les esperades en un context de fuita de gas en un magatzem artificial. La primera part de la recerca ha consistit en una contribució al projecte PISCO2 a les instal·lacions de l'ES.CO2 situades a Ponferrada (Espanya). L'objectiu particular d'aquest projecte era predir com el CO2 injectat es mouria lateralment i verticalment a la zona no saturada i determinar els parametres crítics que afectarien els ecosistemes. Aquesta part ha estat publicada en un article revisat per experts internacionals i presentada en un congrés internacional. La segona part del doctorat s'ha centrat en l'estudi de dos analegs naturals en zones volcaniques. Els analegs naturals proporcionen evidéncies de )'impacte de les fugues de CO2, i proporcionen una informació valuosa sobre l'avaluació i la quantificació deis riscos potencials relacionats amb la fuga de emmagatzematge subterrani de carboni. A causa de la física del dióxid de carboni, per exemple, de densitat incolora, inodora i més alta en comparació amb l'aire, la seva acumulació pot resultar perillosa i fins i tot letal per a la vida. Per als dos llocs estudiats s'ha seguit la mateixa metodología: a) mesurament directe de la concentració de CO2 en l'aire i b) modelització atmosférica numérica amb el codi TWODEE2. Els principals resultats obtinguts en aquest doctorat han estat: ¿ Comparació de dades experimentals i numériques per tal de validar métodes i eines de calcul numéric;¿ Nous aspectes per al coneixement del comportament del CO2 a la zona no saturada;¿ Aplicació de noves técniques de monitorització de gas no invasives per a futurs llocs d'emmagatzematge de CO2;¿ Refon;:ar la utilitat de l'estudi deis analegs naturals en el camp de l'emmagatzematge geológic;¿ L'eficiéncia de la modelació de la dispersió atmosférica de gasas com a metodologia important en l'avaluació de riscos;¿ La necessitat de la generació de mapes de predicció per avaluar escenaris perillosos.¿ Demostració que els models numérics de transport multifasic i dispersió atmosférica de gasas són útils per predir el comportament del gas a la zona de vadosa i en els primers metres de l'atmosfera en contacte amb el sól.

Darrera actualització: 19/05/2022 04:45:30.

Llistat de tesis en dipòsit

 • JOU CLAUS, SÒNIA: Diferent approaches to improve groundwater resources management: submarine groundwater discharge and managed aquifer recharge
  Autor/a: JOU CLAUS, SÒNIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 16/05/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: FOLCH SANCHO, ALBERT | RODRIGUEZ ESCALES, PAULA FELICIDAD
  Tribunal:
       PRESIDENT: MAS PLA, JOSEP
       SECRETARI: SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
       VOCAL: PEDRETTI, DANIELE
  Resum de tesi: El canvi global s'espera que afecti significativament el comportament hidrològic global, canviant els patrons de precipitació mitjana anual, augmentant la durada dels períodes de sequera, augmentant l'evaporació i el vapor d'aigua atmosfèric i disminuint la capa de gel. Tots aquests canvis impliquen reptes importants per trobar solucions que puguin contribuir a mitigar els efectes en la qualitat de l'aigua subterrània i el seu efecte al medi ambient. En aquest context, l'aplicació de la teledetecció en estudis d'aigües subterrànies representa una tècnica útil per complementar la informació obtinguda amb els mètodes tradicionals en estudis hidrogeològics utilitzats per caracteritzar i quantificar recursos hídrics. De la mateixa manera, la Recàrrega Gestionada d'Aqüífers representa una solució factible per fer front als futurs desafiaments en la gestió de l'aigua, promovent l'emmagatzematge de l'aigua disponible als aqüífers i millorant la qualitat de l'aigua recarregada.Aquesta tesi es centra en millorar la gestió dels recursos hídrics subterranis de dues maneres diferents. En primer lloc, mitjançant l'ús d'eines de teledetecció per a la caracterització de les zones costaneres i, en segon lloc, mitjançant l'ús de barreres reactives per millorar la degradació dels contaminants de preocupació emergent en el context de la recàrrega gestionada d¿aqüífers acoblada amb l¿efluent d¿una planta de tractament d¿aigües residuals.En primer lloc, s'avalua la possibilitat d'utilitzar imatges infraroges tèrmiques (TIR) de Landsat 8 com a eina exploratòria per identificar fonts de SGD. L'ús de dades tèrmiques de satèl·lit per identificar fonts de SGD al mar es basa en la identificació de plomalls tèrmicament anòmals obtinguts a partir del contrast tèrmic existent entre les aigües subterrànies i les aigües superficials del mar. L'objectiu principal d'aquesta primera part és demostrar la utilitat de les imatges TIR de Landsat 8 com a eina exploratòria per identificar fonts de SGD a tot el món i discutir quins són els factors limitants d'aquesta tècnica en estudis de SGD. Els resultats mostren que la teledetecció amb imatges de satèl·lit tèrmiques, és un mètode útil per identificar fonts costaneres en aqüífers càrstics tant a nivell local com regional. No obstant això, hi ha alguns factors que cal considerar, com ara, limitacions de la tècnica, característiques geològiques i hidrogeològiques, condicions ambientals i marines i la geomorfologia costanera.En segon lloc, es presenta l'ús potencial de dades de clorofil·la (Chl-a) obtingudes amb satèl·lit, com una eina de baix cost per mapejar l'evolució espacial i temporal de la influència ecològica de la SGD a les zones costaners. Per distingir les altes concentracions de Chl-a derivades de SGD de les derivades d'altres fonts, s¿ha aplicat una anàlisi d¿ agrupament a les dades de Chl-a. Els resultats mostren que les dades de Chl-a obtingudes amb satèl·lit ofereixen la possibilitat d'identificar i restringir àrees on les entrades de SGD han augmentat la productivitat primària i calcular el gradient de concentració de Chl-a al llarg del temps induït per la SGD.Finalment, s¿investiga el destí dels filtres UV seleccionats, en dos sistemes de recàrrega gestionada d¿aqüífers; un complementat amb una barrera reactiva a base d'argila i compost vegetal, i l'altre com a sistema de referència. Es monitoritza la benzofenona-3 (BP-3) i els seus productes de transformació (TP) en tots els compartiments involucrats (aigua, sòl i biopel·lícula), abans i després de modificar les condicions redox mitjançant un pols d'acetat de liti. Els resultats mostren que la implementació d'una barrera reactiva als sistemes de recàrrega gestionada d¿aqüífers millora la degradació dels filtres UV, especialment de la BP-3 i els seus TP.Aquesta tesi ha contribuït a millorar la gestió dels recursos hídrics

Darrera actualització: 19/05/2022 04:30:24.

Llistat de tesis defensades per any

 • RODRÍGUEZ REY, DANIEL: Evaluating the impact of urban mobility policies on the air quality levels of Barcelona by means of an integrated modelling system
  Autor/a: RODRÍGUEZ REY, DANIEL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674001
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 21/03/2022
  Director/a de tesi: CASANOVAS GARCIA, JOSE | GUEVARA VILARDELL, MARC

  Tribunal:
       PRESIDENT: BARCELÓ BUGEDA, JAIME
       SECRETARI: TARRASON, LEONOR
       VOCAL: BORGE GARCÍA, RAFAEL
  Resum de tesi: La persistente acumulación de altos valores de NO2 presenta serios problemas de salud. Esto ocurre con frecuencia en grandes zonas urbanas con altas densidades de tráfico. En Barcelona, con una de las mayores densidades de vehículos de Europa, las dos estaciones monitoreo de calidad del aire de tráfico exceden de forma continuada los valores limite establecidos por la 2008/50/EC Ambient Air Quality Directive. Para reducir las emisiones de tráfico Barcelona esta aplicando una serie de restricciones al tráfico con el propósito de renovar y reducir la cantidad de vehículos circulante. Estas medidas incluyen la reducción de espacio al vehículo privado en áreas específicas o en corredores de la ciudad (Supermanzanas o urbanismo táctico) y la implementación deuna Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que restringe la entrada a los vehículos mas contaminantes. Para cuantificar y evaluar el nivel de eficacia de las restricciones mencionadas, la modelización de calidad del aire se presenta como una herramienta necesaria para complementar la información dada por las estaciones de monitoreo de calidad del aire. Esta tesis evalúa el impacto que las diferentes restricciones tienen en los valores de emisión de NOx y de concentración de NO2 en Barcelona. Para ello, hemos desarrollado un sistema de calidad del aire compuesto por el simulador de tráfico VISUM, el modelo de emisiones HERMESv3 y el modelo de dispersión urbana CALIOPE-Urban, que integra el sistema mesoescalar de calidad del aire CALIOPE y el sistema Gaussiano de dispersión R-LINE.En la tesis se detalla el acoplamiento y el proceso de calibración y validación del sistema de tráfico-emisiones. A continuación, se realiza un estudio de sensibilidad valorando diferentes aproximaciones de variables de alta incertidumbre para la estimación de emisiones tales como la composición vehicular, la implementación del transporte público, el efecto de la temperatura o la consideración de fuentes PM no provenientes del gas de escape. También exploramos las limitaciones del sistema macroscópico desarrollado comparándolo con un sistema de alto detalle compuesto por el simulador micro Aimsun Next y el modelo de emisiones vehiculares PHEMLight. Finalmente, explicamos el acoplamiento del sistema tráfico-emisiones con el sistema de calidad del aire mesoescalar CALIOPE y el urbano CALIOPE-Urban que usamos para evaluar las restricciones de tráfico antes mencionadas en Barcelona y observar sus efectos en las rutas de tráfico, emisiones y concentración a una resolución de 20metros. Los resultados muestran que las únicas medidas con una reducción global de emisiones NOx son las que consideran la ZBE o una reducción de demanda del -25%. La combinación de todas las estrategias con la reducción de demanda muestra lasmayores reducciones en NOx (-30%) mientras que si la demanda se mantiene constante las reducciones observadas son del -13%. Las estrategias que se limitan a restringir el espacio del vehículo muestran reducciones negligibles (+0.1%), aunque generan importantes gradientes a nivel de calle que pueden llegar al +/-17% en NOx. El impacto en los valores de concentración de NO2 sigue los mismos patrones que las emisiones. Los escenarios que comprenden la ZBE y la reducción de demanda del -25% muestran las mayores reducciones (-5 a -10 y -10 a -20 ug/m3 de NO2). La consideración de las medidas que únicamente limitan el espacio al vehículo muestran reducciones de NO2 de +/-5 ug/m3 debido a la redistribución de rutas de tráfico. Concluimos que las reducciones obtenidas son insuficientes para asegurar valores de calidad del aire conforme a los límites de la UE, y están muy lejos de llegar a los nuevos valores guía de la OMS. Las restricciones aplicadas deben ir acompañadas por un mayor descenso del total de vehículos circulantes que podría conseguirse, por ejemplo, mediante la aplicación de un peaje de congestión o la implementación de zonas de cero e

Darrera actualització: 19/05/2022 05:01:04.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:RODRÍGUEZ REY, DANIEL
Títol:Evaluating the impact of urban mobility policies on the air quality levels of Barcelona by means of an integrated modelling system
Data lectura:21/03/2022
Tutor/a:ESPINO INFANTES, MANUEL
Director/a:CASANOVAS GARCIA, JOSE
Codirector/a:GUEVARA VILARDELL, MARC
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A coupled macroscopic traffic and pollutant emission modelling system for Barcelona
Rodríguez, D.; Guevara, M.; Linares, M. P.; Casanovas, J.; Salmeron, J.; Soret, A.; Jorba, O.; Tena, C.; Pérez, C.
Transportation research. Part D, transport and environment, ISSN: 1361-9209 (JCR Impact Factor-2021: 9.1
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

To what extent the traffic restriction policies applied in Barcelona city can improve its air quality?
Rodríguez, D.; Guevara, M.; Linares, M. P.; Casanovas, J.; Mateu, J.; Benavides, J.; Soret, A.; Jorba, O.; Tena, C.; Pérez, C.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 8.6
Data de publicació: 10/02/2022
Article en revista

An integrated system to evaluate the impact of urban mobility policies on air pollution in Barcelona
EWGT 2020: The 23rd Euro Working Group on Transportation
Data de presentació: 16/09/2020
Presentació de treball en congressos

A multi-scale approach to evaluate the impact of urban mobility policies in emission and air quality in Barcelona
HARMO 20 - International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes
Data de presentació: 16/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ORTIZ RUIZ, ANTONIO
Títol:Microalgae-based wastewater treatment systems at demonstrative scale: gravity harvesting and thickening of biomass, and advanced design of bioreactors
Data lectura:17/12/2021
Director/a:GARCIA SERRANO, JOAN
Codirector/a:DIEZ MONTERO, RUBEN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Influence of liquid-to-biogas ratio and alkalinity on the biogas upgrading performance in a demo scale algal-bacterial photobioreactor
Marín, D.; Ortiz, A.; Diez Montero, Ruben; Uggetti, E.; Garcia, J.; Lebrero, R.; Muñoz Torre, Raul
Bioresource technology, ISSN: 0960-8524 (JCR Impact Factor-2019: 7.539; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2019
Article en revista

Evaluation of daily and seasonal variations in a semi-closed photobioreactor for microalgae-based bioremediation of agricultural runoff at full-scale
Diez Montero, Ruben; Vojtech, L.; Ortiz, A.; Uggetti, E.; Garcia, M.; Garcia, J.
Algal research: biomass, biofuels and bioproducts, ISSN: 2211-9264 (JCR Impact Factor-2020: 4.401; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

Bioremediation of agricultural runoff and biopolymers production from cyanobacteria cultured in demonstrative full-scale photobioreactors
Rueda, E.; Garcia, M.; Ortiz, A.; Uggetti, E.; Carretero, J.; Garcia, J.; Diez Montero, Ruben
Process safety and environmental protection, ISSN: 0957-5820 (JCR Impact Factor-2020: 6.158; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2020
Article en revista

Scaling-up the anaerobic digestion of pretreated microalgal biomass within a water resource recovery facility
Diez Montero, Ruben; Vassalle, L.; Passos, F.; Ortiz, A.; Garcia, M.; Garcia, J.; Ferrer, I.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Optimization and operation of a demonstrative full scale microalgae harvesting unit based on coagulation, flocculation and sedimentation
Ortiz, A.; Garcia, M.; Garcia, J.; Diez Montero, Ruben
Separation and purification technology, ISSN: 1383-5866 (JCR Impact Factor-2019: 5.774; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Optimization of multi-stage thickening of biomass in a demonstrative full–scale microalgae-based wastewater treatment system
Ortiz, A.; Garcia, J.; Uggetti, E.; Diez Montero, Ruben
Separation and purification technology, ISSN: 1383-5866 (JCR Impact Factor-2019: 5.774; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Advanced biokinetic and hydrodynamic modelling to support and optimize the design of full-scale high rate algal ponds
Ortiz, A.; Díez, R.; Garcia, J.; Khalil, N.; Uggetti, E.
Computational and structural biotechnology journal, ISSN: 2001-0370 (JCR Impact Factor-2020: 7.271; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

AUTOR/A:LÓPEZ RUIZ, LUIS ALBERTO
Títol:Implementation and evaluation of the circular economy model in the construction and demolition waste sector
Data lectura:02/12/2021
Director/a:ROCA RAMON, XAVIER
Codirector/a:GASSO DOMINGO, SANTIAGO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The circular economy in the construction and demolition waste sector: a review and an integrative model approach
López, L.; Roca, X.; Gasso, S.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2020: 9.297; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Economía circular: oportunidades en el sector de los residuos de construcción y demolición
VII Simposio Becarios CONACyT en Europa
Data de presentació: 12/04/2018
Presentació de treball en congressos

Economía Circular: estrategia de gestión y aprovechamiento de residuos de construcción y demolición
V Congreso Internacional de Ciencia e Ingeniería
Data de presentació: 05/04/2019
Presentació de treball en congressos

Economía circular en la gestión de los residuos de construcción y demolición
IV Congreso Internacional de Urbanismo y Desarrollo Sustentable
Data de presentació: 21/11/2019
Presentació de treball en congressos

Economía circular en el sector de los residuos de construcción y demolición: análisis de iniciativas en España
XXIV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos
Data de presentació: 08/07/2020
Presentació de treball en congressos

Técnicas y soluciones ambientales en la construcción
Congreso Internacional de Ciencia e Ingeniería
Data de presentació: 22/04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BLANCA ALCUBILLA, GONZALO
Títol:Life Cycle Assessment of the cabin waste management in the aviation sector
Data lectura:26/11/2021
Tutor/a:PÉREZ FOGUET, AGUSTÍ
Director/a:FULLANA PALMER, PERE
Codirector/a:BALA GALA, ALBA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
TACKLING INTERNATIONAL AIRLINE CATERING WASTE MANAGEMENT: LIFE ZERO CABIN WASTE PROJECT. STATE OF THE ART AND FIRST STEPS
Blanca-Alcubilla. G
Detritus, ISSN: 2611-4127 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 01/09/2018
Article en revista

Airplane cabin waste characterization: Knowing the waste for sustainable management and future recommendations
Blanca-Alcubilla. G
Waste management, ISSN: 0956-053X (JCR Impact Factor-2019: 5.448; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2019
Article en revista

Is the reusable tableware the best option? Analysis of the aviation catering sector with a life cycle approach
Blanca-Alcubilla. G
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2020: 7.963; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/03/2020
Article en revista

The Life+ Zero Cabin Waste Project. Waste Characterizations
16th International waste management and landfill Symposium
Data de presentació: 02/10/2017
Presentació de treball en congressos

Improving The Airplane Catering Service. Food And Packaging Analysis
11th International Conference on Life Cycle Assessment of Food
Data de presentació: 18/10/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SÁNCHEZ BALSECA, JOSEPH JHAIR
Títol:Spatio-temporal association of physic characteristics and chemical composition of the atmosphere with human mortality data
Data lectura:15/11/2021
Director/a:PÉREZ FOGUET, AGUSTÍ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Modelling hourly spatio-temporal PM2.5 concentration in wildfire scenarios using dynamic linear models
Sánchez-Balseca, J.; Pérez-Foguet, A.
Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2020: 5.369; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Spatio-temporal air pollution modelling using a compositional approach
Sánchez-Balseca, J.; Pérez-Foguet, A.
Heliyon, ISSN: 2405-8440 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Influence of atmospheric parameters on human mortality data at different geographical levels
Sánchez-Balseca, J.; Pérez-Foguet, A.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Compositional spatio-temporal PM2.5 modelling in wildfires
Sánchez-Balseca, J.; Pérez-Foguet, A.
Atmosphere, ISSN: 2073-4433 (JCR Impact Factor-2020: 2.686; Quartil: Q3)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Spatially-structured human mortality modelling using air pollutants with a compositional approach
Sánchez-Balseca, J.; Pérez-Foguet, A.
Science of the total environment, ISSN: 1879-1026 (JCR Impact Factor-2020: 7.963; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

Asociación de la mortalidad humana con factores atmosféricos a diferentes escalas geográficas
XXXVII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental: Agenda 2030: Innovación y Eficiencia para el Desarrollo Sostenible
Data de presentació: 04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FLORES ROSELL, LAURA
Títol:Constructed wetlands for winery wastewater treatment: Sustainability and circular economy in the wine sector
Data lectura:01/10/2021
Director/a:GARFI, MARIANNA
Codirector/a:GARCIA SERRANO, JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Constructed wetlands for winery wastewater treatment: a comparative Life Cycle Assessment
Flores, L.; Garcia, J.; Pena, R.; Marianna Garfi'
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2019
Article en revista

Carbon footprint of constructed wetlands for winery wastewater treatment
Flores, L.; Garcia, J.; Pena, R.; Marianna Garfi'
Ecological engineering, ISSN: 0925-8574 (JCR Impact Factor-2020: 4.035; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Life Cycle Assessment of the mesophilic, thermophilic, and temperature-phased anaerobic digestion of sewage sludge
Lanko, I.; Flores, L.; Marianna Garfi'; Todt, V.; Posada, J.; Jenicek, P.; Ferrer, I.
Water (Switzerland), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2020: 3.103; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

Promotion of full-scale constructed wetlands in the wine sector: comparison of greenhouse gas emissions with activated sludge systems
Flores, L.; Marianna Garfi'; Pena, R.; Garcia, J.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Constructed wetlands release less greenhouse gas emissions than activated sludge: a key point for their implementation in the wine sector
WETPOL2019
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CARNERERO QUINTERO, CRISTINA
Títol:Dynamics of ultrafine particles and tropospheric ozone episodes
Data lectura:30/09/2021
Tutor/a:GASSO DOMINGO, SANTIAGO
Director/a:QUEROL CARCELLER, XAVIER
Codirector/a:ALASTUEY UROS, JOSE ANDRES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Vertical and horizontal distribution of regional new particle formation events in Madrid
Carnerero, C.; Perez, N.; Reche, C.
Atmospheric chemistry and physics, ISSN: 1680-7316 (JCR Impact Factor-2018: 5.668; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/11/2018
Article en revista

2005-2017 Ozone trends and potential benefits of local measures as deduced from air quality measurements in the north of the Barcelona metropolitan area
Massague, J.; Carnerero, C.; Escudero, M.; Baldasano, J.; Alastuey, A.; Querol, X.
Atmospheric chemistry and physics, ISSN: 1680-7324 (JCR Impact Factor-2019: 2.601; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/06/2019
Article en revista

Relating high ozone, ultrafine particles, and new particle formation episodes using cluster analysis
Carnerero, C.; Perez, N.; Petaja, T.
Atmospheric Environment: X, ISSN: 2590-1621
Data de publicació: 01/10/2019
Article en revista

Changes in air quality during the lockdown in Barcelona (Spain) one month into the SARS-CoV-2 epidemic
Tobias, A.; Carnerero, C.; Reche, C.; Via, M.; Minguillón, M.; Alastuey, A.; Querol , X.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2020: 7.963; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2020
Article en revista

Trends in primary and secondary particle number concentrations in urban and regional environments in NE Spain
Carnerero, C.; Rivas, L.; Reche, C.; Perez, N.; Alastuey, A.; Querol, X.
Atmospheric environment, ISSN: 1352-2310 (JCR Impact Factor-2019: 4.039; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Understanding the local and remote source contributions to ambient O3 during a pollution episode using a combination of experimental approaches in the Guadalquivir valley, southern Spain
In 't Veld, M.; Carnerero, C.; Massague, J.; Alastuey, A.; de la Rosa, J.; Sánchez de la Campa, A.; Escudero, M.; Mantilla, E.; Gangoiti, G.; Pérez, C.; Olid, M.; Moreta, J.; Hernández, J.; Santamaría, J.; Millan, M.; Querol , X.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 8.6
Data de publicació: 10/07/2021
Article en revista

AUTOR/A:LI, JUN
Títol:Selenium and zinc enriched bioproducts generated from wastewater as micronutrient feed supplements and biofertilizers
Data lectura:31/05/2021
Director/a:FERRER MARTI, IVET
Codirector/a:DU LAING, GIJS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Orchard spray study: a prediction model of droplet deposition states on leaf surfaces
Li, J.; Cui, H.; Ma, Y.; Xun, L.
Agronomy, ISSN: 2073-4395 (JCR Impact Factor-2020: 3.417; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2020
Article en revista

Selenate and selenite uptake, accumulation and toxicity in Lemna minuta
Li, J.; Loi, G.; Otero-González, L.; Du Laing, Gijs; Ferrer, I.; Lens, P.
Water science and technology, ISSN: 0273-1223 (JCR Impact Factor-2020: 1.915; Quartil: Q3)
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

Production of selenium-enriched microalgae as potential feed supplement in high-rate algae ponds treating domestic wastewater
Li, J.; Otero-González, L.; Michiels, J.; Lens, P.; Du Laing, Gijs; Ferrer, I.
Bioresource technology, ISSN: 0960-8524 (JCR Impact Factor-2019: 7.539; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Valorization of selenium-enriched sludge and duckweed generated from wastewater as micronutrient biofertilizer
Li, J.; Otero-González, L.; Parao, A.; Tack, P.; Folens, K.; Ferrer, I.; Lens, P.N.L; Du Laing, Gijs
Chemosphere, ISSN: 0045-6535 (JCR Impact Factor-2019: 5.778; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

Evaluation of selenium-enriched microalgae produced on domestic wastewater as biostimulant and biofertilizer for growth of selenium-enriched crops
Li, J.; Lens, P.; Ferrer, I.; Du Laing, Gijs
Journal of applied phycology, ISSN: 0921-8971 (JCR Impact Factor-2019: 3.016; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

AUTOR/A:BENVENISTE PÉREZ, GABRIELA
Títol:Análisis de ciclo de vida de sistemas innovadores de almacenamiento eléctrico en litio-azufre (Li-S) para vehículos
Data lectura:05/03/2021
Director/a:AMANTE GARCIA, BEATRIZ
Codirector/a:CORCHERO GARCIA, CRISTINA
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Economic analysis of the disassembling activities to the reuse of electric vehicles Li-ion batteries
Rallo, H.; Benveniste, G.; Gestoso, I.; Amante, B.
Resources, conservation and recycling, ISSN: 0921-3449 (JCR Impact Factor-2020: 10.204; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/02/2020
Article en revista

Comparative life cycle assessment of Li-Sulfur and Li-ion of batteries for electric vehicles
International Conference on Resource Sustainability
Data de presentació: 20/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RAUSIS RODRÍGUEZ, KWON BOK
Títol:Formation and Evolution of Carbonate Phases upon Accelerated Carbonation of Mg-Oxides and Silicates
Data lectura:03/11/2020
Director/a:CASANOVA HORMAECHEA, IGNACIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Phase evolution during accelerated CO2 mineralization of brucite under concentrated CO2 and simulated flue gas conditions
Rodriguez, K.; Cwik, A.; Casanova, I.
Journal of CO2 utilization, ISSN: 2212-9820 (JCR Impact Factor-2020: 7.132; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

Insights into the direct carbonation of activated lizardite: the identification a poorly reactive amorphous Mg-rich silicate phase
Rodriguez, K.; Cwik, A.; Casanova, I.
International journal of greenhouse gas control, ISSN: 1750-5836 (JCR Impact Factor-2020: 3.738; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Direct moist carbonation of brucite-rich serpentinized dunites: An alternative to the carbonation of heat-activated serpentine
Rodriguez, K.; Cwik, A.
Applied geochemistry, ISSN: 0883-2927 (JCR Impact Factor-2019: 4.5
Data de publicació: 01/04/2021
Article en revista

Carbonation of high-Ca fly ashes under flue gas conditions: implications for their valorization in the construction industry
Rodriguez, K.; Cwik, A.; Casanova, I.; Zarebska , K.
Crystals, ISSN: 2073-4352 (JCR Impact Factor-2019: 2.404; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

AUTOR/A:TEJEDOR HERRÁN, BLANCA
Títol:Contributions to the determination of thermal behaviour of façades using quantitative internal IRT(Infrared Thermography)
Data lectura:24/01/2019
Director/a:CASALS CASANOVA, MIQUEL
Codirector/a:ROCA RAMON, XAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Evaluation of thermal comfort in elderly care centres (ECC)
11th Windsor Conference Resilient Comfort
Data de presentació: 17/04/2020
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2023CONTRATO para EL PROYECTO “INVESTIGACIO´N EN SOLUCIONES CEMENTANTES SOLUCIONES CEMENTANTES GEOPOLIME´RICAS DESOSTENIBILIDAD INTEGRAL Y ALTO VALOR AN~ADIDO A PARTIR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIO´N” - CONADEC GLOBAL, S.L.
01/07/202031/12/2023Caracterización y estudio de análogos químicos del combustible nuclear irradiado (SNF) en las condiciones esperadas en un almacenamiento definitivo, en condiciones reductoras y parcialmente oxidantesENRESA
01/06/202031/05/2024Circular Processing of Seawater Brines from Saltworks for Recovery of Valuable Raw MaterialsCommission of European Communities
01/06/202031/05/2024Development of radical innovations to recover minerals and metals from seawater desalination brinesCommission of European Communities
01/06/202031/05/2023Implicaciones del confort térmico de los ancianos en el interior al consumo energéticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/03/202020/05/2021Desarrollo de la investigación en lo referente a la ampliación de los usos de las escorias negras y blancas en la obra civil de forma segura y eficienteADEC GLOBAL, S.L.
11/03/202012/06/2020Estudio sobre la calidad del aire en las inmediaciones de la instalación industrial de Silvalac en Els Pallaresos y elaboración de un análisis cuantitativo de riesgos para la salud humanaSILVALAC, S.A.
01/02/202030/01/2024Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
01/02/202030/04/2022Desenvolupament d’eines per al suport en l’implementació i en la gestió de la reutilitació (SUGGEREIX).AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202001/01/2023Ús eficient de recursos de rentat industrial.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/11/201931/12/2019Desenvolupament de l'Atles de radiació solar a Catalunya de l'any 2019INST. CATALA ENERGIA (ICAEN)
01/10/201930/09/2023Constrained aerosol forcing for improved climate projectionsEuropean Commission
30/09/201930/09/2021Realització assaigs vibratoris dels productes de l'empresaMONOCROM, S.L.
01/09/201930/09/2019Optimización de la etapa de extracción de polifenoles presentes en los residuos agroalimentarios.FUNDACIÓN CENTRO GALLEGO DE
13/06/201913/12/2019Anàlisis de formaldehid, amines aromàtiues i 4-aminoazobenzè sobre mostres de textils.FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA VIRGILI
17/05/201916/05/2022Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201931/03/2022Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201901/04/2022KIC RM BLUE HARVESTING-PA 18138 - Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEuropean Commission
28/03/201930/09/2019Energy consumption and C02 emissions associated with the production, use and final disposal of PVC cablesPlasticsEurope AISBL
01/03/201928/02/2020Realización de los trabajos de asesoramiento y asistencia técnica en el marco del estudio, análisis y evaluación en proyectos I+D+i en la línea de investigación Calidad del Agua.CETAQUA
01/03/201931/12/2019CONTRATO DE I+D+i ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL, EN EL MARCO DEL PROYECTO “CIRCLE - 2019. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELAITEX
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A008 Diseño de plan de mantenimiento del sistema de energización solar fotovoltaica para 2000 viviendas en Ghana y capacitación de los encargados de la difusión del mismoCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/201931/01/2023Potential and Validation of Sustainable Natural & Advance Technologies for Water & Wastewater Treatment, Monitoring and Safe Water Reuse in IndiaCommission of European Communities
14/01/201913/01/2024Construcción y evaluación de capacidades innovadoras del sector académicoAgencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
01/01/201931/12/2022OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201901/12/2019Study and anyalisis of the phenomena relatid tot materiasl involved in high voltage/hig current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
01/01/201931/12/2021Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Producción sostenible de bioproductos a partir de microalgas y agua regeneradaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Teledetección atmosférica mediante sensores cooperativos lidar, radar y pasivos: aplicaciones sobre tierra y mar para la observación atmosférica y energía eólica off-shoreAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Gestión de una arquitectura jerárquica Fog-to-cloud para escenarios IoT: Compartición de recursosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelo computacional rápido de cálculo de vibraciones y ruido reradiado inducidas por el ferrocarrilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021TRANSferencia y desarrollo METodológico de técnicas COmposicionales para las ciencias aplicadas y la ingenieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Mecánica Celeste: métodos analíticos y numéricos y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201901/01/2022INTERREG-EAPA_52/2018-JONAS - Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasEuropean Commission
01/01/201901/01/2022H2020-688975-Blue Nodules - Breakthrough solutions for the sustainable harvesting and processing of deep sea polymetallic nodulesEuropean Commission
20/11/201831/12/2018Análisis de resistencias mecánicas a flexotracción y compresión y determinación de lixiviados en muestras de yeso.AITEX
08/11/201831/12/2019Co-creació d'un recurs educatiu en canvi climàtic (Compromís Barcelona pel Clima 2018)Ajuntament de Barcelona
01/11/201831/10/2019Estudi de l’expansivitat de l’escòria negra, ús de l'escòria negra en mescles asfàltiques i la possibilitat d'ús de l'escòria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
08/10/201831/12/2021Earth Surface Mineral Dust Source InvestigationNASA
01/10/201830/09/2023FRontiers in dust minerAloGical coMposition and its Effects upoN climaTeEuropean Research Council. Unión Europea.
24/09/201824/09/2021Metodologia d'optimització de motors elèctrics per millorar l'eficiència per aplicacions hidràuliquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/09/201831/05/2019Estudi d'alguns processos químics que faciliten la remoció de rajoles sense el dany que genera la seva remoció de manera convencionalPREPERSA, A.I.E.
01/09/201830/09/2021Achieve Good Environmental Status for Coastal Infrastructures Construction - AGESCICEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201801/09/2021LIFE17 ENV/FR/000233 - Achieve Good Environmental Status for Coastal Infrastructures Construction - AGESCICEuropean Commission
25/07/201825/07/2018Procedimiento y sistema de medida en línea de la resistencia de contacto para conectores de subestación
01/07/201830/06/2019Asesoría Plan Estratégico – Grupo Corto PlazoSQM Salar S.A.
01/07/201831/12/2021 Desarrollo de la futura generación de conectores de subestación incorporando electrónica, sensores y comunicaciones inalámbricas para su aplicación en el mantenimiento predictivo.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/06/201826/06/2018Procedimiento de ensayo de efecto corona visual a tensión reducida
12/06/201811/06/2019Convenio entre el DECA de la UPC y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento sobre el estudio de las necesidades de inversión en el ciclo urbano del agua en EspañaASOC ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
01/05/201830/04/2019Improving sustainable sanitation and energy access in rural areas of Peru and Colombia: constructed wetlands and small-scale digestersCentre de Cooperació per al Desenvolupament
01/05/201830/09/2018Anàlisi de les dades de dioxines i furans i Anàlisi Quantitatiu de Risc (AQR) per la salut humana realitzats al voltant de la planta de valorització de residus situada a Sant Adrià del Besós.TERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
04/04/201804/10/2021Ammonium recovery in wastewater treatment plants for agricultural valorization.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/03/201814/03/2019Contracte per al desenvolupament de la investigació per a la implantació de piles microbianes a l'EDAR de Cervià de Ter i el posterior seguiment de l'evolució dels rendiments de l'EDAR de referènciaAQUAGEST MEDIO AMBIENTE, S.A.
01/03/201831/12/2020Donació per a despeses de personal, viatges i compres de material del projecte SEA LICE.SONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O002 Apoyo en la implementación de sistemas de información en el sector de agua y saneamiento en el contexto rural del estado de Oaxaca, México.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O024 Connecting St. John of God - Sierra LeoneCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O036 Implementació d'una xarxa de telecomunicacions local al camp de refugiats sahrauí de Tinduf, AlgèriaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U003 Improving sustainable sanitation and energy access in rural areas of Peru and Colombia: constructed wetlands and small-scale digesters.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
05/02/201831/07/2019Estudio de la viabilidad del uso de harvesters de energía de vibración en redes de transporte de agua para su sensorización remotaSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
12/01/201811/01/2022Ajut per a contractació RYC-2016-20059AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Enhancing Entrepreneurship, Innovation and Sustainability in Higher Education in Africa (EEIS-HEA)Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA (Comissió Europea)
01/01/201831/12/2020CuaNtificación de la aportación presente y fUTuRa de hIErro biodispoNible de la aTmósfera al océano (NUTRIENT)Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de España
01/01/201831/12/2020Profundització en el coneixement dels nivells radiactius d'aigües d'abastamentAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201831/12/2020Recuperación de recursos mediante integración de procesos por membranasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Estudio simultáneo de los procesos de movilidad y reactividad de nanopartículas en medios porosos para la eliminación y recuperación de contaminantes en aguasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Estudios de corrosión y disolución de análogos químicos del combustible nuclear gastado en las condiciones esperadas durante su almacenamientoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020 Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión costeraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018Realització d'analítiques de radioactiviat en aigües (SA1402)GENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/201831/12/2018Assaigs de radioactivitat de mostres ambientals. Anàlisis de les activitats degudes a isòtops radiactius presents en mostres d'aigua.LABORATORI DR. OLIVER RODÉS, S.A.
01/01/201830/06/2021Prétraitement des déchets pour la production d’hydrogèneMontpellier Université d’Excellence
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: Viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
01/01/201831/12/2020Analyse the programmes and give advises that can ensure appropriate implementation of CDE coursesEuropean Institute for Innovation and Technology
18/12/201717/12/2019Estudis previs ECUValICOMATEX
01/12/201731/12/2019Control de la exposición a fuentes naturales de radiaciónAGUAS DANONE
01/09/201730/06/2018Conveni AGBAR - Estudi de una EDARSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
01/09/201728/02/2021ENHANCED NITROGEN AND PHOSPHORUS RECOVERY FROM WASTEWATER AND INTEGRATION IN THE VALUE CHAINEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201730/06/2018Conveni AGBAR - Estudi d'una EDARAGBAR
28/08/201727/02/2021Desenvolupament de la futura generació de connectors intel·ligents d’alta tensió per a subestacions, amb autonomia energètica i amb capacitat de transmissió de dadesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/07/201731/12/2017Redacció de la memòria d'un sistema d'aiguamolls construïts per al tractament de les aigües residuals al refugi de l'Estany LlongPARC NACIONAL AIGÜESTORTES I ESTANY
01/07/201730/06/2020Aircraft Electrical Model Simulation Identification and Fitting ToolboxCommission of European Communities
01/07/201731/12/2020PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/07/201731/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACC10
01/07/201731/12/2020Regireu: recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10
01/07/201731/12/2020Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l'economia circular.ACC10
01/07/201731/12/2020Regireu: Recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10, Generalitat de Catalunya
26/06/201725/12/2020Uso de reactores bioelectroquímicos para optimizar la recuperación de energía y nutrientes de aguas residuales de alta cargaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/06/201718/06/2018Estudio expansividad escorias negras, uso de la escoria negra en mezclas asfálticas y la posibilidad de uso de la escoria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
16/06/201716/06/2017Circuito sensor de temperatura diferencial con selecciónde gran margen dinámico o alta sensibilidad
15/06/201714/09/2017Revisió dels Informes s/ l'estat qualitatiu dels aqüifers en diversos punts de CatalunyaIGC BCN, S.L.
07/06/201706/11/2017Análisis de ciclo de vida y estudio multicriterio utilizando el método MIVES para la caracterización de residuos de la planta de Vic.URBASER SA
01/06/201731/05/2021New market niches for the Pulp and Paper Industry waste based on circular economy approachesCommission of European Communities
01/06/201730/05/2021Circular Process for Eco-Designed Bulky Products and internal Car Parts.Commission of European Communities
01/06/201731/05/2021Modern spent fuel dissolution and chemistry in failed container conditionsCommission of European Communities
31/05/201731/05/2017Procedimiento por lotes para tratamiento en continuo de efluentes líquidos por técnicas electroquímicas para su depuración
29/05/201701/01/2018Suport TiC a Camoapa i Bilwi i implementació de plataformes web per a la gestió de projectesCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
26/05/201701/03/2018Equipament TIC a la nova maternitat de Woldia i l'escola de Tigle FrieCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
25/05/201701/01/2018Kill the Silent Killer. Lluita contra la hipertensió a l’Àfrica ruralCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/05/201701/03/2018Implantació, millora i manteniment dels recursos TIC educatius a Sawla i TunaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/05/201701/01/2018Instal·lació d'equipament de suport TIC a la pediatria de Meki (CMAM) i identificació de necessitats a l'hospital de GamboCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
10/05/201731/12/2017Curso modelos geoambientalesSADIM - SDAD.ASTURIANA DE
01/05/201731/12/2017Proyecto de prubea nuevo modelo de gestión: 4 contenedores: p/c-v-b-seco - continuaciónUrbaser S.A.
01/05/201730/04/2018Low cost digesters for waste and wastewater treatment in small-scale farming at the Peruvian AndesCentre de Cooperació per al Desenvolupament
03/04/201703/04/2019Grant CAF AmericaCHARITIES AID FOUNDATION AMERICA CA
15/03/201714/09/2017Asesoramiento y revisión de informes de diagnóstico en el marco del/'Programa de transformación tecnológica energética y ambiental para el segmento PYME de la industria porcina de Chile/'ASOCIACIÓN GREMIAL DE PRODUCTORES
01/03/201731/12/2017Efecto de las microfibras en el marINDITEX, S.A.
17/02/201716/08/2017Estudi de la difusivitat del molidbè en matrius de cimentAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
09/01/201708/06/2020Anàlisi de models d'ús i gestió per a bateries de segona vida de vehicles elèctricsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/01/201731/12/2018Asesoramiento y gestión técnica de proyecto ROADZCOMSA
01/01/201731/12/2017IRES: Life Cycle Management and Ecosystem Services Applied to Urban AgricultureNational Science Foundation
01/01/201731/03/2021H2020-737183-DISCOVERERCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Towards an Open, Secure, Decentralized and Coordinated Fog-to-Cloud Management EcosystemCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019FertileCity IIMinisterio de Economia y Competitividad
30/12/201631/12/2020Soluciones individualizadas ambientalmente y economicamente sostenibles para la rehabilitación energética del parque de edificios de oficinasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Sistema de propulsión tolerante a fallos basado en un motor PMA-SYNRM multifase y convertidor SIC para operación fiable del vehiculo eléctricoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Invernaderos integrados en azoteas: simbiosis de energía, agua y emisiones de CO2 con el edificio - Hacia la seguridad alimentaria urbana en una economía circularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Materiales proyectados ligeros para refuerzo y la rehabilitación del patrimonio urbano.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201630/01/2017Desenvolupament de l'Atlas de radicació solar de Catalunya corresponent a l'any 2016 (Exp.66/2016)INST. CATALA ENERGIA (ICAEN)
01/12/201630/11/2021RYC-2015-17367MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201630/05/2020Entropía de los purines (biomasa animal y vegetal) destinados a la fabricación de Bio-Urea y Sal de Carbonato Amónico para ser utilizado como fertilizante y/o agente reductor orgánico de NoxAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/201631/01/2020Monitorització de la biodiversitat, mitjançant la creació i la instal·lació d’una xarxa sense fils de sensors distribuïts per tot l’AmazonesTHE SENSE OF SILENCE FOUNDATION
03/11/201602/11/2017Pilot wetland wastewater system treatment of Brompuri and Green ValleySTB HOLDINGS, LTD
03/11/201631/07/2018Elaboração de estudos para a identificação de alternativas capazes de eliminar ou amenizar os impactos decorrentes da redução da disponibilidade hídricaMZ ESTUDIOS E PROJETOS
02/11/201630/04/2018Estudio de alternativas al proceso habitual de curtición basándose en procesos enzimáticosCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
01/11/201631/10/2019Copernicus Evolution and Aplications with Sentinel Enhancements and Land Effluents for Shores and Seas (CEASELESS)Commission of European Communities
01/11/201631/10/2019Learning for Innovative Design for SustainabilityEuropean Commission
15/10/201615/06/2017Col·laboració en el Projecte VALOWASTEINNOV. RECERCA IND.SOSTEN SL(IRIS)
01/10/201630/09/2031AXA Chair on Sand and Dust StormsFUNDACIÓN AXA
01/10/201631/12/2018Evaluación de las ventanas de PVC respecto al ahorro de energía y la emisión de CO2ASOVEN PVC
01/10/201630/09/2017Caracterització mecànica d'elements estructurals de les edificacionsCOMPOSITE STRUCT.ENGIN.SOLUT.S.L.
15/09/201614/09/2019eHealth EurocampusCommission of European Communities
01/09/201628/02/2020Resines acríliques modificades com a nous productes readobats i/o adobats sense formol ni fenolAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/08/201602/08/2016Sistema no mecanizado de tratamiento físico-químico a escala doméstica de aguas brutas
12/07/201612/07/2018Utilización durable y ambientalmente segura de las cenizas blancas y grises procedentes de la valoración energética de residuos papeleros de la empresa SAICA como materia prima en obra civilBENITO ARNO E HIJOS, S.A.
06/07/201605/01/2017Nuevo modelo de análisis y evaluación del riesgo en oficinas bancariasFUND.EMPRESA-UNIV.GALLEGA FEUGA
01/07/201630/06/2019Proyecto de cooperación transnacional para promover la conservación y la protección del patrimonio natural del sector vitivinícola en la zona SUDOECommission of European Communities
27/06/201627/06/2017Assessorament referent al disseny d'una instal·lació de tractament de dejeccions ramaderes d'origen porcí i altres residus i/o subproductes orgànicsPESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U.
09/06/201631/03/2017Curs formació tèxtil videoconferènciaHANESBRANDS DOS RIOS TEXTILES INC
09/06/201615/07/2016Asistencia Técnica en la redacción del proyecto de un sistema de humedales construidos de tratamiento de aguas para la mejora de la calidad de la laguna de la Manga del Mar MenorEDINART CONSULTING SLP
06/06/201606/08/2016Model hidrogeologic i intrusió marina en la zona del Port de BadalonaMARINA DE BADALONA, S.A.
01/06/201631/07/2019Innovative Eco-Technologies for Resource Recovery from WastewaterCommission of European Communities
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
01/06/201631/05/2019Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitacióACC10
28/05/201601/03/2017Desplegament d’una xarxa comunitària sense fils i muntatge d’un servidor Viquipèdia offline al Meki Catholic SchoolCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
28/05/201601/03/2017Suport i assessorament acadèmic i de recerca a la universitat Addis Ababa Science & Technology University (AASTU).Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
23/05/201601/01/2017Capacitacions a Northern RegionCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
23/05/201601/01/2017Instal·lació d'un programari per millorar el seguiment mèdic dels pacients i digitalitzar els historials, així com una formació del seu ús.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/05/201631/12/2020Arzantiiga - CargillCARGILL, S.L.U.
05/05/201630/09/2016Evaluación de la purificación de ácidos débiles generados en el procesamiento metalúrgico de minerales de cobre en base a procesos de precipitación química con tiosulfatoATLANTIC COPPER, S.A.
02/05/201602/09/2016Análisis de la alternativa óptima para rebajar el nivel freático muy cercano al marNEINOR NORTE SLU
01/05/201630/04/2019Enhancing critical infraestructure protection with innovative security frameworkCommission of European Communities
01/05/201630/04/2017Low cost digesters for biogas production in rural Andean communitiesCentre de Cooperació per al Desenvolupament
21/04/201601/03/2017DISC - Dinamització i difusió de les activitats de cooperació, sostenibilitat i compromís social a l’ETSETBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
18/03/201618/03/2016Sistema de caracterización dinámica in situ de los elementos de infraestructura ferroviaria
14/03/201613/03/2018Red para la gestión de la innovación y tecnología en nuevos emprendimientos (GESIT)Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
01/03/201628/02/2020Sustainable Product, Energy and Resource Recovery from Wastewater — SuPER-WCommission of European Communities
22/02/201608/07/2016Evaluación de reservas de litio y potasio en el Salar de Atacama Fase IISQM Salar S.A.
01/02/201631/07/2020Breakthrough solutions for the sustainable harvesting and processing of deep sea polymetallic nodulesCommission of European Communities
01/02/201601/02/2020Blue nodulesUnión Europea
27/01/201631/01/2017Elaboració mapa capacitat acústicaAJUNTAMENT GAVA
01/01/201631/12/2018Fostering water agriculture reuse in MaltaCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Purificación acelerada de agua mediante recarga artificial de acuíferos - Una herramienta para restaurar los recursos hídricos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Síntesis verde de nanopartículas metálicas a partir de aguas ácidas de mina y extractos de residuos agroalimentariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Microreactores con tecnología de impresión 3D par la generación catalítica y fotocatalítica de hidrogenoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019INcremento en la Degradación de compuestos Emergentes Mediante flujo caótico eN sistemas de recarga artificial y Evaluación del riesgo asociadoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Análisis del ciclo de vida, de negocios y de la entropia en bateriasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Gestión de una arquitectura cloud jerárquica para escenarios IoT: Fogging cloudMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Dinàmica asociada a conexiones entre objetos invariantes con aplicaciones a neurociencia y astrodinámicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Educación e innovación social para la sostenibilidad. Formación en las Universidades españolas de profesionales como agentes de cambio para afrontar los retos de la sociedad.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018CTM2015-68859-C2-2-R - Síntesis verde de nanopartículas metálicas a partir de aguas ácidas de mina y extractos de residuos agroalimentariosMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
30/12/201530/06/2017RURAL WATER SUPPLY AND SANITATION INFORMATION SYSTEMTHE WORLD BANK
03/12/201520/06/2017Desenvolupament d'eines de tractament i procés acústic per el control de la contaminació marina.SONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
30/11/201531/12/2016Estudio sobre la sensibilidad acústica de la plaga del Salmon NorwayNORWEGIAN QUALITY SEFFOD AS
04/11/201504/11/2017Estudios sobre la estabilidad del combustible irradiado como forma de residuo de alta actividadENRESA
01/11/201529/02/2016Modeling aerosol-radiation interaction and its impact on the Mediterranean climate. Red Española de SupercomputaciónRES - Red Española de Supercomputacion
20/10/201530/09/2016Establiments de protocols d'inspecció i control d'obres.Diputació de Barcelona
14/10/201513/04/2016Estudio sensibilidad acústica del cargol de poma como medida para la lucha de la plaga en el Delta del Ebro.FORESTAL CATALANA, S,A,
01/10/201531/12/2016Programa Pilot d’Aprenentatge-Servei de la UPC, suport TIC Entitats SocialsAjuntament de Barcelona
29/09/201531/12/2015Donació SONSETC al Grup de Recerca LABSONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
14/09/201513/09/2018Plataforma SIG de gestio i analisi de dades geològiques i hidrogeològiques a la ciutat de BarcelonaBARCELONA CICLE DE L’AIGUA S.A.
14/09/201531/12/20192015 DI 006AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201531/08/2019HYDRALAB+ Adapting to climate changeCommission of European Communities
01/09/201531/12/2020Groundwater risk management for growth and development in AfricaOXFORD UNIVERSITY-C.ENVIRON.OUCE
01/09/201531/12/2018Integrated and sustainable management of cork waste generated in the cork industryEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201531/12/2018LIFE14 ENV/ES/000460 - Integrated and sustainable management of cork waste generated in the cork industryEuropean Commission
11/06/201531/12/2015Implementació d'una xarxa entre les escoles de Sawla, GhanaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/06/201531/12/2015Ampliació de la xarxa Wifi a l'escola i formació dels professors en eines educatives TIC i manteniment del recursos, Pikine-Dakar, SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/06/201531/12/2015Seminari i desplegament d’una xarxa mesh comunitaria sense fil per educació i recerca al Mekele Institute of Technology, EtiòpiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/06/201531/12/2015Implementació sistemes d'informació per l'anàlisi, tractament dades sanitàries del Ministeri Salut de Moçambic i desenbolupament de l'Escola Superior d'Enginyeria civil de la Universitat Pedagògica de MoçambicCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/06/201512/06/2015Tha WASH Poverty IndexCARDNO EMERGING MARKETS UK
10/05/201509/05/2016Curs formació i assessorment AlcatexELCATEX
01/05/201530/04/2019Conversion of Low Grade Heat to Power through closed loop Reverse Electro-DialysisCommission of European Communities
01/05/201531/12/2015Proyecto de prueba nuevo modelo de gestión: 4 contenedores: p/c-v-b-secoUrbaser S.A.
20/04/201519/10/2018Optimització de la reologia de morters per aplicacions avançades en elements de façanaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/04/201530/06/2016Actuacions Locals Emblemàtiques en la Reutilització d'AiguaAJUNTAMENT GRANOLLERS
07/04/201507/07/2015Radiative effect due to aerosol-radiation interactions on the Mediterranean climateEuropean Economic Area
01/04/201531/07/2018Securing future-proof environmentally compatible bioenergy chainsCommission of European Communities
01/04/201531/12/2016Projecte ARZAN-TIIGAAJUNTAMENT TERRASSA
01/04/201531/03/2018H2020-646457-SECURECHAIN - SECURING FUTURE-PROOF ENVIRONMENTALLY COMPATIBLE BIOENERGY CHAINSEuropean Commission
17/03/201517/03/2015Procedimiento para la medición de la frecuencia central y el ancho de banda 3dB en amplificadores sintonizados o de banda estrecha mediante mediciones de temperatura en continua
16/03/201530/10/2015Establimenti aplicació de metodologies per al tractament de dades de geoquímica ambientalInstitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
09/03/201510/04/2015Tecnologías de tratamiento de la industria textil. Comparativo de alternativas técnicasEptisa Servicios de Ingeniería, S.L.
05/03/201505/03/2018Innovative vibration abatement solutions for undergroundAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201530/04/2018Energy Game for Awareness of energy efficiency in social housing communitiesCommission of European Communities
19/01/201530/06/2015Reutilització efluents Edar Kao OlesaKAO CORPORATION, S.A.
19/01/201531/05/2015Evaluació del desencolat de nou producte d'encolatIGCAR CHEMICALS, S.L.
15/01/201514/01/2018ElectroChemical technique (EC) combined with UV irradiation for the treatment and reuse of dyeing textile wastewaters: Industrial marketingCommission of European Communities
01/01/201531/12/2015Desenvolupament de l'Atlas de radicació solar de Catalunya corresponent a l'any 2015INST. CATALA ENERGIA (ICAEN)
01/01/201531/12/2017Producción de biogás a partir del tratamiento de aguas residuales empleando consorcios de microalgas y bacterias en fotobioreactores cerradosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2018Study of metals and inorganic compounds attenuation processes in groundwater by using of mineral nanoparticlesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Valorización de sub-productos de efluentes industriales: integración de tecnologías de membranas en las etapas de separación, concentración y purificaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Separación/recuperación de tierras raras mediante procesos de sorción en biopolímeros, composites y membranasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Soluciones innovadoras para el aislamiento de edificios a las vibraciones.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Behavior of actinides and fission products in cement pore waterMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Strategies to improve the anaerobic digestion of biomass from microalgae-based wastewater treatment systemsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2015Desarrollo de un sistema de seguimiento e información para asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua para todosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2016Sostenibilidad agrourbana mediante invernaderos en cubierta. Ecoinnovación en flujos residuales de energía, agua y CO2 para la producción de alimentosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/201610th International Society of Environmental Biotechnology ConferenceMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2023CONTRATO para EL PROYECTO “INVESTIGACIO´N EN SOLUCIONES CEMENTANTES SOLUCIONES CEMENTANTES GEOPOLIME´RICAS DESOSTENIBILIDAD INTEGRAL Y ALTO VALOR AN~ADIDO A PARTIR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIO´N” - CONADEC GLOBAL, S.L.
01/07/202031/12/2023Caracterización y estudio de análogos químicos del combustible nuclear irradiado (SNF) en las condiciones esperadas en un almacenamiento definitivo, en condiciones reductoras y parcialmente oxidantesENRESA
01/06/202031/05/2024Circular Processing of Seawater Brines from Saltworks for Recovery of Valuable Raw MaterialsCommission of European Communities
01/06/202031/05/2024Development of radical innovations to recover minerals and metals from seawater desalination brinesCommission of European Communities
01/06/202031/05/2023Implicaciones del confort térmico de los ancianos en el interior al consumo energéticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/03/202020/05/2021Desarrollo de la investigación en lo referente a la ampliación de los usos de las escorias negras y blancas en la obra civil de forma segura y eficienteADEC GLOBAL, S.L.
11/03/202012/06/2020Estudio sobre la calidad del aire en las inmediaciones de la instalación industrial de Silvalac en Els Pallaresos y elaboración de un análisis cuantitativo de riesgos para la salud humanaSILVALAC, S.A.
01/02/202030/01/2024Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
01/02/202030/04/2022Desenvolupament d’eines per al suport en l’implementació i en la gestió de la reutilitació (SUGGEREIX).AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202001/01/2023Ús eficient de recursos de rentat industrial.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/11/201931/12/2019Desenvolupament de l'Atles de radiació solar a Catalunya de l'any 2019INST. CATALA ENERGIA (ICAEN)
01/10/201930/09/2023Constrained aerosol forcing for improved climate projectionsEuropean Commission
30/09/201930/09/2021Realització assaigs vibratoris dels productes de l'empresaMONOCROM, S.L.
01/09/201930/09/2019Optimización de la etapa de extracción de polifenoles presentes en los residuos agroalimentarios.FUNDACIÓN CENTRO GALLEGO DE
13/06/201913/12/2019Anàlisis de formaldehid, amines aromàtiues i 4-aminoazobenzè sobre mostres de textils.FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA VIRGILI
17/05/201916/05/2022Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201931/03/2022Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201901/04/2022KIC RM BLUE HARVESTING-PA 18138 - Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEuropean Commission
28/03/201930/09/2019Energy consumption and C02 emissions associated with the production, use and final disposal of PVC cablesPlasticsEurope AISBL
01/03/201928/02/2020Realización de los trabajos de asesoramiento y asistencia técnica en el marco del estudio, análisis y evaluación en proyectos I+D+i en la línea de investigación Calidad del Agua.CETAQUA
01/03/201931/12/2019CONTRATO DE I+D+i ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL, EN EL MARCO DEL PROYECTO “CIRCLE - 2019. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELAITEX
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A008 Diseño de plan de mantenimiento del sistema de energización solar fotovoltaica para 2000 viviendas en Ghana y capacitación de los encargados de la difusión del mismoCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/201931/01/2023Potential and Validation of Sustainable Natural & Advance Technologies for Water & Wastewater Treatment, Monitoring and Safe Water Reuse in IndiaCommission of European Communities
14/01/201913/01/2024Construcción y evaluación de capacidades innovadoras del sector académicoAgencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
01/01/201931/12/2022OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201901/12/2019Study and anyalisis of the phenomena relatid tot materiasl involved in high voltage/hig current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
01/01/201931/12/2021Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Producción sostenible de bioproductos a partir de microalgas y agua regeneradaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Teledetección atmosférica mediante sensores cooperativos lidar, radar y pasivos: aplicaciones sobre tierra y mar para la observación atmosférica y energía eólica off-shoreAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Gestión de una arquitectura jerárquica Fog-to-cloud para escenarios IoT: Compartición de recursosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelo computacional rápido de cálculo de vibraciones y ruido reradiado inducidas por el ferrocarrilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021TRANSferencia y desarrollo METodológico de técnicas COmposicionales para las ciencias aplicadas y la ingenieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Mecánica Celeste: métodos analíticos y numéricos y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201901/01/2022INTERREG-EAPA_52/2018-JONAS - Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasEuropean Commission
01/01/201901/01/2022H2020-688975-Blue Nodules - Breakthrough solutions for the sustainable harvesting and processing of deep sea polymetallic nodulesEuropean Commission
20/11/201831/12/2018Análisis de resistencias mecánicas a flexotracción y compresión y determinación de lixiviados en muestras de yeso.AITEX
08/11/201831/12/2019Co-creació d'un recurs educatiu en canvi climàtic (Compromís Barcelona pel Clima 2018)Ajuntament de Barcelona
01/11/201831/10/2019Estudi de l’expansivitat de l’escòria negra, ús de l'escòria negra en mescles asfàltiques i la possibilitat d'ús de l'escòria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
08/10/201831/12/2021Earth Surface Mineral Dust Source InvestigationNASA
01/10/201830/09/2023FRontiers in dust minerAloGical coMposition and its Effects upoN climaTeEuropean Research Council. Unión Europea.
24/09/201824/09/2021Metodologia d'optimització de motors elèctrics per millorar l'eficiència per aplicacions hidràuliquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/09/201831/05/2019Estudi d'alguns processos químics que faciliten la remoció de rajoles sense el dany que genera la seva remoció de manera convencionalPREPERSA, A.I.E.
01/09/201830/09/2021Achieve Good Environmental Status for Coastal Infrastructures Construction - AGESCICEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201801/09/2021LIFE17 ENV/FR/000233 - Achieve Good Environmental Status for Coastal Infrastructures Construction - AGESCICEuropean Commission
25/07/201825/07/2018Procedimiento y sistema de medida en línea de la resistencia de contacto para conectores de subestación
01/07/201830/06/2019Asesoría Plan Estratégico – Grupo Corto PlazoSQM Salar S.A.
01/07/201831/12/2021 Desarrollo de la futura generación de conectores de subestación incorporando electrónica, sensores y comunicaciones inalámbricas para su aplicación en el mantenimiento predictivo.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/06/201826/06/2018Procedimiento de ensayo de efecto corona visual a tensión reducida
12/06/201811/06/2019Convenio entre el DECA de la UPC y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento sobre el estudio de las necesidades de inversión en el ciclo urbano del agua en EspañaASOC ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
01/05/201830/04/2019Improving sustainable sanitation and energy access in rural areas of Peru and Colombia: constructed wetlands and small-scale digestersCentre de Cooperació per al Desenvolupament
01/05/201830/09/2018Anàlisi de les dades de dioxines i furans i Anàlisi Quantitatiu de Risc (AQR) per la salut humana realitzats al voltant de la planta de valorització de residus situada a Sant Adrià del Besós.TERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
04/04/201804/10/2021Ammonium recovery in wastewater treatment plants for agricultural valorization.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/03/201814/03/2019Contracte per al desenvolupament de la investigació per a la implantació de piles microbianes a l'EDAR de Cervià de Ter i el posterior seguiment de l'evolució dels rendiments de l'EDAR de referènciaAQUAGEST MEDIO AMBIENTE, S.A.
01/03/201831/12/2020Donació per a despeses de personal, viatges i compres de material del projecte SEA LICE.SONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O002 Apoyo en la implementación de sistemas de información en el sector de agua y saneamiento en el contexto rural del estado de Oaxaca, México.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O024 Connecting St. John of God - Sierra LeoneCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O036 Implementació d'una xarxa de telecomunicacions local al camp de refugiats sahrauí de Tinduf, AlgèriaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U003 Improving sustainable sanitation and energy access in rural areas of Peru and Colombia: constructed wetlands and small-scale digesters.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
05/02/201831/07/2019Estudio de la viabilidad del uso de harvesters de energía de vibración en redes de transporte de agua para su sensorización remotaSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
12/01/201811/01/2022Ajut per a contractació RYC-2016-20059AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Enhancing Entrepreneurship, Innovation and Sustainability in Higher Education in Africa (EEIS-HEA)Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA (Comissió Europea)
01/01/201831/12/2020CuaNtificación de la aportación presente y fUTuRa de hIErro biodispoNible de la aTmósfera al océano (NUTRIENT)Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de España
01/01/201831/12/2020Profundització en el coneixement dels nivells radiactius d'aigües d'abastamentAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201831/12/2020Recuperación de recursos mediante integración de procesos por membranasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Estudio simultáneo de los procesos de movilidad y reactividad de nanopartículas en medios porosos para la eliminación y recuperación de contaminantes en aguasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Estudios de corrosión y disolución de análogos químicos del combustible nuclear gastado en las condiciones esperadas durante su almacenamientoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020 Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión costeraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018Realització d'analítiques de radioactiviat en aigües (SA1402)GENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/201831/12/2018Assaigs de radioactivitat de mostres ambientals. Anàlisis de les activitats degudes a isòtops radiactius presents en mostres d'aigua.LABORATORI DR. OLIVER RODÉS, S.A.
01/01/201830/06/2021Prétraitement des déchets pour la production d’hydrogèneMontpellier Université d’Excellence
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: Viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
01/01/201831/12/2020Analyse the programmes and give advises that can ensure appropriate implementation of CDE coursesEuropean Institute for Innovation and Technology
18/12/201717/12/2019Estudis previs ECUValICOMATEX
01/12/201731/12/2019Control de la exposición a fuentes naturales de radiaciónAGUAS DANONE
01/09/201730/06/2018Conveni AGBAR - Estudi de una EDARSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
01/09/201728/02/2021ENHANCED NITROGEN AND PHOSPHORUS RECOVERY FROM WASTEWATER AND INTEGRATION IN THE VALUE CHAINEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201730/06/2018Conveni AGBAR - Estudi d'una EDARAGBAR
28/08/201727/02/2021Desenvolupament de la futura generació de connectors intel·ligents d’alta tensió per a subestacions, amb autonomia energètica i amb capacitat de transmissió de dadesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/07/201731/12/2017Redacció de la memòria d'un sistema d'aiguamolls construïts per al tractament de les aigües residuals al refugi de l'Estany LlongPARC NACIONAL AIGÜESTORTES I ESTANY
01/07/201730/06/2020Aircraft Electrical Model Simulation Identification and Fitting ToolboxCommission of European Communities
01/07/201731/12/2020PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/07/201731/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACC10
01/07/201731/12/2020Regireu: recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10
01/07/201731/12/2020Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l'economia circular.ACC10
01/07/201731/12/2020Regireu: Recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10, Generalitat de Catalunya
26/06/201725/12/2020Uso de reactores bioelectroquímicos para optimizar la recuperación de energía y nutrientes de aguas residuales de alta cargaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/06/201718/06/2018Estudio expansividad escorias negras, uso de la escoria negra en mezclas asfálticas y la posibilidad de uso de la escoria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
16/06/201716/06/2017Circuito sensor de temperatura diferencial con selecciónde gran margen dinámico o alta sensibilidad
15/06/201714/09/2017Revisió dels Informes s/ l'estat qualitatiu dels aqüifers en diversos punts de CatalunyaIGC BCN, S.L.
07/06/201706/11/2017Análisis de ciclo de vida y estudio multicriterio utilizando el método MIVES para la caracterización de residuos de la planta de Vic.URBASER SA
01/06/201731/05/2021New market niches for the Pulp and Paper Industry waste based on circular economy approachesCommission of European Communities
01/06/201730/05/2021Circular Process for Eco-Designed Bulky Products and internal Car Parts.Commission of European Communities
01/06/201731/05/2021Modern spent fuel dissolution and chemistry in failed container conditionsCommission of European Communities
31/05/201731/05/2017Procedimiento por lotes para tratamiento en continuo de efluentes líquidos por técnicas electroquímicas para su depuración
29/05/201701/01/2018Suport TiC a Camoapa i Bilwi i implementació de plataformes web per a la gestió de projectesCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
26/05/201701/03/2018Equipament TIC a la nova maternitat de Woldia i l'escola de Tigle FrieCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
25/05/201701/01/2018Kill the Silent Killer. Lluita contra la hipertensió a l’Àfrica ruralCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/05/201701/03/2018Implantació, millora i manteniment dels recursos TIC educatius a Sawla i TunaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/05/201701/01/2018Instal·lació d'equipament de suport TIC a la pediatria de Meki (CMAM) i identificació de necessitats a l'hospital de GamboCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
10/05/201731/12/2017Curso modelos geoambientalesSADIM - SDAD.ASTURIANA DE
01/05/201731/12/2017Proyecto de prubea nuevo modelo de gestión: 4 contenedores: p/c-v-b-seco - continuaciónUrbaser S.A.
01/05/201730/04/2018Low cost digesters for waste and wastewater treatment in small-scale farming at the Peruvian AndesCentre de Cooperació per al Desenvolupament
03/04/201703/04/2019Grant CAF AmericaCHARITIES AID FOUNDATION AMERICA CA
15/03/201714/09/2017Asesoramiento y revisión de informes de diagnóstico en el marco del/'Programa de transformación tecnológica energética y ambiental para el segmento PYME de la industria porcina de Chile/'ASOCIACIÓN GREMIAL DE PRODUCTORES
01/03/201731/12/2017Efecto de las microfibras en el marINDITEX, S.A.
17/02/201716/08/2017Estudi de la difusivitat del molidbè en matrius de cimentAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
09/01/201708/06/2020Anàlisi de models d'ús i gestió per a bateries de segona vida de vehicles elèctricsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/01/201731/12/2018Asesoramiento y gestión técnica de proyecto ROADZCOMSA
01/01/201731/12/2017IRES: Life Cycle Management and Ecosystem Services Applied to Urban AgricultureNational Science Foundation
01/01/201731/03/2021H2020-737183-DISCOVERERCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Towards an Open, Secure, Decentralized and Coordinated Fog-to-Cloud Management EcosystemCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019FertileCity IIMinisterio de Economia y Competitividad
30/12/201631/12/2020Soluciones individualizadas ambientalmente y economicamente sostenibles para la rehabilitación energética del parque de edificios de oficinasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Sistema de propulsión tolerante a fallos basado en un motor PMA-SYNRM multifase y convertidor SIC para operación fiable del vehiculo eléctricoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Invernaderos integrados en azoteas: simbiosis de energía, agua y emisiones de CO2 con el edificio - Hacia la seguridad alimentaria urbana en una economía circularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Materiales proyectados ligeros para refuerzo y la rehabilitación del patrimonio urbano.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201630/01/2017Desenvolupament de l'Atlas de radicació solar de Catalunya corresponent a l'any 2016 (Exp.66/2016)INST. CATALA ENERGIA (ICAEN)
01/12/201630/11/2021RYC-2015-17367MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201630/05/2020Entropía de los purines (biomasa animal y vegetal) destinados a la fabricación de Bio-Urea y Sal de Carbonato Amónico para ser utilizado como fertilizante y/o agente reductor orgánico de NoxAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/201631/01/2020Monitorització de la biodiversitat, mitjançant la creació i la instal·lació d’una xarxa sense fils de sensors distribuïts per tot l’AmazonesTHE SENSE OF SILENCE FOUNDATION
03/11/201602/11/2017Pilot wetland wastewater system treatment of Brompuri and Green ValleySTB HOLDINGS, LTD
03/11/201631/07/2018Elaboração de estudos para a identificação de alternativas capazes de eliminar ou amenizar os impactos decorrentes da redução da disponibilidade hídricaMZ ESTUDIOS E PROJETOS
02/11/201630/04/2018Estudio de alternativas al proceso habitual de curtición basándose en procesos enzimáticosCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
01/11/201631/10/2019Copernicus Evolution and Aplications with Sentinel Enhancements and Land Effluents for Shores and Seas (CEASELESS)Commission of European Communities
01/11/201631/10/2019Learning for Innovative Design for SustainabilityEuropean Commission
15/10/201615/06/2017Col·laboració en el Projecte VALOWASTEINNOV. RECERCA IND.SOSTEN SL(IRIS)
01/10/201630/09/2031AXA Chair on Sand and Dust StormsFUNDACIÓN AXA
01/10/201631/12/2018Evaluación de las ventanas de PVC respecto al ahorro de energía y la emisión de CO2ASOVEN PVC
01/10/201630/09/2017Caracterització mecànica d'elements estructurals de les edificacionsCOMPOSITE STRUCT.ENGIN.SOLUT.S.L.
15/09/201614/09/2019eHealth EurocampusCommission of European Communities
01/09/201628/02/2020Resines acríliques modificades com a nous productes readobats i/o adobats sense formol ni fenolAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/08/201602/08/2016Sistema no mecanizado de tratamiento físico-químico a escala doméstica de aguas brutas
12/07/201612/07/2018Utilización durable y ambientalmente segura de las cenizas blancas y grises procedentes de la valoración energética de residuos papeleros de la empresa SAICA como materia prima en obra civilBENITO ARNO E HIJOS, S.A.
06/07/201605/01/2017Nuevo modelo de análisis y evaluación del riesgo en oficinas bancariasFUND.EMPRESA-UNIV.GALLEGA FEUGA
01/07/201630/06/2019Proyecto de cooperación transnacional para promover la conservación y la protección del patrimonio natural del sector vitivinícola en la zona SUDOECommission of European Communities
27/06/201627/06/2017Assessorament referent al disseny d'una instal·lació de tractament de dejeccions ramaderes d'origen porcí i altres residus i/o subproductes orgànicsPESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U.
09/06/201631/03/2017Curs formació tèxtil videoconferènciaHANESBRANDS DOS RIOS TEXTILES INC
09/06/201615/07/2016Asistencia Técnica en la redacción del proyecto de un sistema de humedales construidos de tratamiento de aguas para la mejora de la calidad de la laguna de la Manga del Mar MenorEDINART CONSULTING SLP
06/06/201606/08/2016Model hidrogeologic i intrusió marina en la zona del Port de BadalonaMARINA DE BADALONA, S.A.
01/06/201631/07/2019Innovative Eco-Technologies for Resource Recovery from WastewaterCommission of European Communities
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
01/06/201631/05/2019Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitacióACC10
28/05/201601/03/2017Desplegament d’una xarxa comunitària sense fils i muntatge d’un servidor Viquipèdia offline al Meki Catholic SchoolCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
28/05/201601/03/2017Suport i assessorament acadèmic i de recerca a la universitat Addis Ababa Science & Technology University (AASTU).Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
23/05/201601/01/2017Capacitacions a Northern RegionCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
23/05/201601/01/2017Instal·lació d'un programari per millorar el seguiment mèdic dels pacients i digitalitzar els historials, així com una formació del seu ús.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/05/201631/12/2020Arzantiiga - CargillCARGILL, S.L.U.
05/05/201630/09/2016Evaluación de la purificación de ácidos débiles generados en el procesamiento metalúrgico de minerales de cobre en base a procesos de precipitación química con tiosulfatoATLANTIC COPPER, S.A.
02/05/201602/09/2016Análisis de la alternativa óptima para rebajar el nivel freático muy cercano al marNEINOR NORTE SLU
01/05/201630/04/2019Enhancing critical infraestructure protection with innovative security frameworkCommission of European Communities
01/05/201630/04/2017Low cost digesters for biogas production in rural Andean communitiesCentre de Cooperació per al Desenvolupament
21/04/201601/03/2017DISC - Dinamització i difusió de les activitats de cooperació, sostenibilitat i compromís social a l’ETSETBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
18/03/201618/03/2016Sistema de caracterización dinámica in situ de los elementos de infraestructura ferroviaria
14/03/201613/03/2018Red para la gestión de la innovación y tecnología en nuevos emprendimientos (GESIT)Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
01/03/201628/02/2020Sustainable Product, Energy and Resource Recovery from Wastewater — SuPER-WCommission of European Communities
22/02/201608/07/2016Evaluación de reservas de litio y potasio en el Salar de Atacama Fase IISQM Salar S.A.
01/02/201631/07/2020Breakthrough solutions for the sustainable harvesting and processing of deep sea polymetallic nodulesCommission of European Communities
01/02/201601/02/2020Blue nodulesUnión Europea
27/01/201631/01/2017Elaboració mapa capacitat acústicaAJUNTAMENT GAVA
01/01/201631/12/2018Fostering water agriculture reuse in MaltaCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Purificación acelerada de agua mediante recarga artificial de acuíferos - Una herramienta para restaurar los recursos hídricos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Síntesis verde de nanopartículas metálicas a partir de aguas ácidas de mina y extractos de residuos agroalimentariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Microreactores con tecnología de impresión 3D par la generación catalítica y fotocatalítica de hidrogenoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019INcremento en la Degradación de compuestos Emergentes Mediante flujo caótico eN sistemas de recarga artificial y Evaluación del riesgo asociadoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Análisis del ciclo de vida, de negocios y de la entropia en bateriasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Gestión de una arquitectura cloud jerárquica para escenarios IoT: Fogging cloudMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Dinàmica asociada a conexiones entre objetos invariantes con aplicaciones a neurociencia y astrodinámicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Educación e innovación social para la sostenibilidad. Formación en las Universidades españolas de profesionales como agentes de cambio para afrontar los retos de la sociedad.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018CTM2015-68859-C2-2-R - Síntesis verde de nanopartículas metálicas a partir de aguas ácidas de mina y extractos de residuos agroalimentariosMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
30/12/201530/06/2017RURAL WATER SUPPLY AND SANITATION INFORMATION SYSTEMTHE WORLD BANK
03/12/201520/06/2017Desenvolupament d'eines de tractament i procés acústic per el control de la contaminació marina.SONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
30/11/201531/12/2016Estudio sobre la sensibilidad acústica de la plaga del Salmon NorwayNORWEGIAN QUALITY SEFFOD AS
04/11/201504/11/2017Estudios sobre la estabilidad del combustible irradiado como forma de residuo de alta actividadENRESA
01/11/201529/02/2016Modeling aerosol-radiation interaction and its impact on the Mediterranean climate. Red Española de SupercomputaciónRES - Red Española de Supercomputacion
20/10/201530/09/2016Establiments de protocols d'inspecció i control d'obres.Diputació de Barcelona
14/10/201513/04/2016Estudio sensibilidad acústica del cargol de poma como medida para la lucha de la plaga en el Delta del Ebro.FORESTAL CATALANA, S,A,
01/10/201531/12/2016Programa Pilot d’Aprenentatge-Servei de la UPC, suport TIC Entitats SocialsAjuntament de Barcelona
29/09/201531/12/2015Donació SONSETC al Grup de Recerca LABSONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
14/09/201513/09/2018Plataforma SIG de gestio i analisi de dades geològiques i hidrogeològiques a la ciutat de BarcelonaBARCELONA CICLE DE L’AIGUA S.A.
14/09/201531/12/20192015 DI 006AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201531/08/2019HYDRALAB+ Adapting to climate changeCommission of European Communities
01/09/201531/12/2020Groundwater risk management for growth and development in AfricaOXFORD UNIVERSITY-C.ENVIRON.OUCE
01/09/201531/12/2018Integrated and sustainable management of cork waste generated in the cork industryEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201531/12/2018LIFE14 ENV/ES/000460 - Integrated and sustainable management of cork waste generated in the cork industryEuropean Commission
11/06/201531/12/2015Implementació d'una xarxa entre les escoles de Sawla, GhanaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/06/201531/12/2015Ampliació de la xarxa Wifi a l'escola i formació dels professors en eines educatives TIC i manteniment del recursos, Pikine-Dakar, SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/06/201531/12/2015Seminari i desplegament d’una xarxa mesh comunitaria sense fil per educació i recerca al Mekele Institute of Technology, EtiòpiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
11/06/201531/12/2015Implementació sistemes d'informació per l'anàlisi, tractament dades sanitàries del Ministeri Salut de Moçambic i desenbolupament de l'Escola Superior d'Enginyeria civil de la Universitat Pedagògica de MoçambicCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/06/201512/06/2015Tha WASH Poverty IndexCARDNO EMERGING MARKETS UK
10/05/201509/05/2016Curs formació i assessorment AlcatexELCATEX
01/05/201530/04/2019Conversion of Low Grade Heat to Power through closed loop Reverse Electro-DialysisCommission of European Communities
01/05/201531/12/2015Proyecto de prueba nuevo modelo de gestión: 4 contenedores: p/c-v-b-secoUrbaser S.A.
20/04/201519/10/2018Optimització de la reologia de morters per aplicacions avançades en elements de façanaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/04/201530/06/2016Actuacions Locals Emblemàtiques en la Reutilització d'AiguaAJUNTAMENT GRANOLLERS
07/04/201507/07/2015Radiative effect due to aerosol-radiation interactions on the Mediterranean climateEuropean Economic Area
01/04/201531/07/2018Securing future-proof environmentally compatible bioenergy chainsCommission of European Communities
01/04/201531/12/2016Projecte ARZAN-TIIGAAJUNTAMENT TERRASSA
01/04/201531/03/2018H2020-646457-SECURECHAIN - SECURING FUTURE-PROOF ENVIRONMENTALLY COMPATIBLE BIOENERGY CHAINSEuropean Commission
17/03/201517/03/2015Procedimiento para la medición de la frecuencia central y el ancho de banda 3dB en amplificadores sintonizados o de banda estrecha mediante mediciones de temperatura en continua
16/03/201530/10/2015Establimenti aplicació de metodologies per al tractament de dades de geoquímica ambientalInstitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
09/03/201510/04/2015Tecnologías de tratamiento de la industria textil. Comparativo de alternativas técnicasEptisa Servicios de Ingeniería, S.L.
05/03/201505/03/2018Innovative vibration abatement solutions for undergroundAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201530/04/2018Energy Game for Awareness of energy efficiency in social housing communitiesCommission of European Communities
19/01/201530/06/2015Reutilització efluents Edar Kao OlesaKAO CORPORATION, S.A.
19/01/201531/05/2015Evaluació del desencolat de nou producte d'encolatIGCAR CHEMICALS, S.L.
15/01/201514/01/2018ElectroChemical technique (EC) combined with UV irradiation for the treatment and reuse of dyeing textile wastewaters: Industrial marketingCommission of European Communities
01/01/201531/12/2015Desenvolupament de l'Atlas de radicació solar de Catalunya corresponent a l'any 2015INST. CATALA ENERGIA (ICAEN)
01/01/201531/12/2017Producción de biogás a partir del tratamiento de aguas residuales empleando consorcios de microalgas y bacterias en fotobioreactores cerradosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2018Study of metals and inorganic compounds attenuation processes in groundwater by using of mineral nanoparticlesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Valorización de sub-productos de efluentes industriales: integración de tecnologías de membranas en las etapas de separación, concentración y purificaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Separación/recuperación de tierras raras mediante procesos de sorción en biopolímeros, composites y membranasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Soluciones innovadoras para el aislamiento de edificios a las vibraciones.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Behavior of actinides and fission products in cement pore waterMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Strategies to improve the anaerobic digestion of biomass from microalgae-based wastewater treatment systemsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2015Desarrollo de un sistema de seguimiento e información para asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua para todosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2016Sostenibilidad agrourbana mediante invernaderos en cubierta. Ecoinnovación en flujos residuales de energía, agua y CO2 para la producción de alimentosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/201610th International Society of Environmental Biotechnology ConferenceMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt