Enginyeria Ambiental

COORDINADOR/A

Espino Infantes, Manolo

CONTACTE

Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.eamb.camins@upc.edu

https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/enginyeria-ambiental

Antecedents:

Aquest Programa de Doctorat va començar en el curs acadèmic 1986-87, amb el nom d’Enginyeria de l’Aigua, organitzat al Departament de Projectes d’Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya, i es va impartir com a tal durant els cursos acadèmics 1986-1987 i 1987-88. Va canviar de denominació en el curs 1988-89 com a Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental. Des del curs 1989-90, es va organitzar primerament a l’Institut de Petroquímica Aplicada (IPA) i posteriorment a l’Institut de Tecnologia i Modelització Ambiental (ITEMA), UPC. Des de maig de 1999 té caràcter interdepartamental i a hores d’ara té la seu de la seva organització al Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental. Es pot considerar com el primer programa de doctorat sobre enginyeria ambiental que ha estat impartit a Espanya.

La Direcció General d’Ensenyament Superior del Ministeri d’Educació i Ciència va incloure aquest Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental dins dels programes de doctorat de qualitat, en el marc de la convocatòria de febrer de 1995.

Objectius:

L’objectiu d’aquest programa és que els estudiants de doctorat adquireixin capacitat de recerca en el camp de l’enginyeria ambiental, en particular en les línies d’investigació següents: modelització ambiental (atmosfèrica i de qualitat de l’aigua), gestió de residus, avaluació d’impacte ambiental, sistemes de gestió ambiental, sorolls, aigües residuals industrials, aigües subterrànies, sanejament de sòls contaminats i tecnologies de tractament.

Competències que han d’adquirir els estudiants (descriptors de Berlín):

• Capacitat per a una comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi del programa i el domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb el camp.
• Capacitat de concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca amb serietat acadèmica.
• Realitzar una contribució a través de la recerca original que ampliï les fronteres del coneixement desenvolupant un corpus substancial, del qual una part mereixi la publicació referenciada a nivell nacional o internacional.
• Capacitat de fer una anàlisi crítica, avaluació i síntesi d’idees noves i complexes.
• Habilitat per comunicar-se amb els seus col·legues, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general sobre les seves àrees de coneixement.
• Capacitat per a fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avanç tecnològic, social o cultural en una societat basada en el coneixement.

Justificació:

La importància dels temes ambientals no és discutida actualment, tant a nivell local com a escala global de la planeta. El Congrés sobre Medi Ambient i Desenvolupament (UNCED) ’Cimera de la Terra’, Rio de Janeiro (Brasil), de juny de 1992, com a continuació del Congrés Mundial sobre el Medi Humà, Estocolm (Suècia), de juny de 1972, i seguit del Congrés sobre Desenvolupament Sostenible (Rio +10) ’Cimera de la Terra’, Johannesburg (Sud-àfrica), d’agost-setembre de 2002, marquen clarament la importància dels temes ambientals. Ocorre igualment amb el problema del canvi climàtic, provat amb suficients proves científiques, i el seu marc jurídic, definit en el Protocol de Kyoto. Tot això justifica clarament la necessitat d’estudis avançats emmarcats en un programa de doctorat que permeti una formació avançada en la investigació d’aquests temes.

Informació general

Perfil d'acces

Atesa la vocació d’incrementar la internacionalització i les exigències de qualitat definides per la Menció cap a l’Excel·lència del Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental, el perfil d’ingrés adequat dels candidats seria amb una formació prèvia en màsters relacionats amb l’enginyeria ambiental, les ciències ambientals o títols afins (enginyeria, química, física, etc.), amb un nivell acadèmic alt que els asseguri una formació sòlida per abordar amb rigor i qualitat la temàtica de tesi proposada, a més de tenir una bona capacitat de comunicació tant oral com escrita, específicament en llengua anglesa, i saber manifestar i concretar els seus principals interessos de recerca en el camp de l’enginyeria ambiental.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per fer una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia
 • Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció
 • Departament d'Enginyeria Mecànica
 • Departament d'Enginyeria Química
 • Departament de Matemàtiques
 • Departament de Mecànica de Fluids
 • Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa
 • Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/enginyeria-ambiental

CONTACTE:
Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.eamb.camins@upc.edu

Convenis amb altres institucions

 1. BSC
 2. GIRO
 3. Mediterranean Office for Youth Label: MOY Mobility Grant
 4. Conveni de cooperació amb la Universidade de Aveiro (UA, Portugal)
 5. Conveni de cooperació amb la Universitat Aristòtil de Tessalònica (AUTH, Grècia)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atesa la vocació d’incrementar la internacionalització i les exigències de qualitat definides per la Menció cap a l’Excel·lència del Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental, el perfil d’ingrés adequat dels candidats seria amb una formació prèvia en màsters relacionats amb l’enginyeria ambiental, les ciències ambientals o títols afins (enginyeria, química, física, etc.), amb un nivell acadèmic alt que els asseguri una formació sòlida per abordar amb rigor i qualitat la temàtica de tesi proposada, a més de tenir una bona capacitat de comunicació tant oral com escrita, específicament en llengua anglesa, i saber manifestar i concretar els seus principals interessos de recerca en el camp de l’enginyeria ambiental.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La Comissió Acadèmica, a més dels requisits generals d’admissió establerts, considera també els criteris addicionals següents, valorats sobre una puntuació de 200:

Criteri: A. Títol d’accés

Descripció: Màsters relacionats amb l’enginyeria ambiental, les ciències ambientals o títols afins (enginyeria, química, física, etc.).
És convenient que el títol d’accés permeti als sol·licitants tenir una formació i especialització que els faciliti el desenvolupament de les temàtiques específiques de recerca del Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental

Ponderació: màxim 10.

Criteri: B. Expedient acadèmic

Descripció: Comptar amb un expedient acadèmic amb una nota mitjana igual o superior a 1,60 punts, obtinguda per l’aplicació de l’escala 1-4 segons el barem següent: 

Aprovat = 1. 

Notable = 2.

Excel·lent = 3. 

Matrícula d’Honor = 4, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1497/1987, modificat parcialment pel Reial decret 1044/2003, d’1 d’agost


Ponderació: màxim 25 (mínim 7).


Criteri: Valoració de les institucions d’obtenció del títol d’accés

Descripció: Qualitat de les institucions en què s’hagi cursat el títol de grau i/o de màster que els doni accés al Programa de Doctorat (segons la llista de rànquing publicada al lloc web http://www.webometrics.info)

Ponderació: màxim 10.


Criteri: D. Nivell d’anglès

Descripció: Si els sol·licitants no són nadius de Països de parla anglesa (llistats a la web següent: http://www.purdue.edu/OEPP/Englishspeaking.html), hauran d’acreditar un coneixement d’aquest idioma: (p. ex., IELTS, mín. 6.0; TOEFL, mín. 170 CBT, 500 PBT, 60 iBT; Cambridge, mín. FCE, ISE Mid Intermediate o nivells equivalents).
El Programa de Doctorat es desenvolupa en un context internacional en què es requereix que els doctorands tinguin capacitats de comunicació oral i escrita en llengua anglesa.

Ponderació: màxim 15 (mínim: 5).


Criteri: E. Motivació i temàtica d’interès

Descripció: Avaluació de la motivació dels sol·licitants per fer els estudis de doctorat i de l’encaix dels seus temes d’interès amb les línies de recerca i projectes que es duen a terme en el programa.

Ponderació: màxim 7.


Criteri: F. Altres aspectes del CV

Descripció: Experiència prèvia en recerca, qualificacions professionals, altres títols, altres idiomes, etc.

Ponderació: màxim 4.

Criteri: G. Recomanacions

Descripció: Avaluacions dels sol·licitants realitzades per altres professors o investigadors que justifiquin haver tingut una relació acadèmica o professional amb els sol·licitants.

Ponderació: màxim 4.


Criteri: H. Disponibilitat de beca o fons de finançament per a la confecció de la tesi

Descripció: Es pretén prioritzar aquells sol·licitants que disposin de recursos o fons de finançament per a la completa realització dels estudis de doctorat: beques o ajudes atorgades per organismes nacionals o internacionals, universitats de procedència dels sol·licitants, acords de cooperació, projectes d’investigació, etc.

Ponderació: 25 (si disposen de fons).


Criteri: I. Entrevista amb els sol·licitants

Descripció: L’entrevista es centrarà sobre els interessos dels sol·licitants en l’elaboració de la tesi, sobre les temàtiques d’interès que manifestades i a demanar informació sobre aspectes reflectits en el CV. Serà realitzada com a mínim per un membre de la Comissió Acadèmica, de forma presencial o utilitzant mitjans de connexió remota en cas que la presencialitat no fos possible, a fi de valorar les capacitats i adequació dels sol·licitants amb les temàtiques de recerca programa.

Ponderació: màxim 100 (mínim 75).

Els candidats faran la seva sol·licitud per via telemàtica a https://www.upc.edu/preinscripcio/home_candidat.php?idioma=2 i hauran d’adjuntar la documentació següent:
• Una carta de motivació, en què s’haurà d’indicar la temàtica o línia de recerca d’interès.
• Cartes de referència (com a mínim 2).
• Fotocòpia del passaport o DNI.
• Fotocòpies dels títols universitaris que donen accés al Doctorat.
• Fotocòpia de l’expedient acadèmic (certificat acadèmic oficial amb les notes obtingudes).
• Documentació que justifiqui el nivell d’anglès o d’altres llengües (si se’n disposa).
• Documentació que acrediti la font de finançament per a la confecció de la tesi (si es disposa).
Totes les sol·licituds rebudes seran avaluades prèviament abans de cada període de matrícula (dues vegades durant el curs acadèmic). La Comissió Acadèmica prendrà una decisió sobre els candidats admesos i comunicarà als sol·licitants la seva decisió a través de la mateixa intranet de sol·licitud. L’admissió només es considera vàlida per a l’any acadèmic en què s’hagi sol·licitat.

Avaluació i selecció
El procés d’avaluació i selecció s’efectuarà en dues etapes:
1. L’avaluació i qualificació per part de la Comissió Acadèmica dels criteris d’A a H, amb una qualificació màxima de 100 punts: els sol·licitants que obtinguin una puntuació inferior a 75 punts no passaran a l’etapa següent i es consideraran no admesos en el Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental

2. La segona etapa consistirà en la realització de l’entrevista (criteri I), amb una puntuació màxima de 100 punts: els sol·licitants amb una puntuació inferior a 75 punts no seran admesos al programa.
A la fi del procés de selecció, els sol·licitants amb una puntuació igual o superior a 150 punts sobre 200 es consideraran elegibles per ser admesos en el Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental. La llista dels sol·licitants elegibles es publicarà ordenada segons la puntuació obtinguda.
Els sol·licitants seran admesos en el Programa de Doctorat segons l’ordre en què apareguinn a la llista d’elegibles, fins a completar el nombre de places disponibles. Amb la resta de sol·licitants no admesos que figurin a la llista d’elegibles es generarà una llista de reserva respectant l’ordre de puntuació obtingut. Aquests tindran la possibilitat de ser admesos en el programa en cas de renúncia de sol·licitants admesos.

Complements formatius

Els candidats que tinguin formació prèvia en màsters relacionats amb l’enginyeria ambiental, les ciències ambientals o títols afins (enginyeria, química, física, etc.) no necessiten cursar complements de formació.
Per als estudiants procedents d’altres titulacions que puguin tenir accés al programa, la Comissió Acadèmica, en funció del currículum individual de cada estudiant, requerirà la superació de complements específics a cursar dins de l’oferta d’assignatures del Màster en Enginyeria Ambiental. Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS. En aquest cas, la Comissió Acadèmica farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.
Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.
Tal com s’ha indicat a l’inici d’aquest apartat, al Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental, els requisits de formació metodològica o científica complementària poden ser formulats i definits per a cada estudiant, en funció del seu perfil d’accés, per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, en el moment de l’admissió. Aquests complements de formació es duran a terme a través d’assignatures del Màster universitari vinculat al programa: Màster universitari en Enginyeria Ambiental de la UPC.

Els directors de tesi, com a resultat de l’observació de carències en la preparació de l’estudiant, o com a necessitat addicional de formació avançada en el tema o temes de la tesi doctoral, també podran requerir als estudiants la realització de complements de formació específics. Aquests complements es duran a terme mitjançant l’assistència a cursos especialitzats, seminaris, ’workshops’ o estades en centres de recerca que permetin completar la formació dels doctorands en aspectes concrets relacionats amb la temàtica de la seva tesi.
El límit temporal per dur a terme els complements de formació és d’un any i mig (18 mesos) en el cas que la formació complementaria sigui requerida per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat com a condició per a l’admissió. La Comissió Acadèmica podrà dictaminar la desvinculació de l’estudiant si aquest exhaureix els primers 18 mesos sense haver superat la formació complementària requerida.
En cas de formació complementària requerida pels directors o tutors, el límit temporal és de 12 mesos a partir del moment en què aquests expressin la necessitat als estudiants. Els directors o tutors podran sol·licitar a la Comissió Acadèmica la desvinculació de l’estudiant si aquest no compleix el requeriment de formació en aquest termini.

Període de matrícula dels nous doctorands

Dates a concretar cada curs entre els mesos de setembre i octubre. Període extraordinari al mes de febrer.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Dates a concretar cada curs entre els mesos de setembre i octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

a) Tutoria

• 288 hores.

Caràcter: obligatòria.

b) Seminaris i ’workshops’ específics del programa

• 18 hores.

Caràcter: optativa.

c) Publicacions

• 280 hores.

Caràcter: optativa.

d) Estades

• 480 hores.

Caràcter: optativa.

e) Formació en habilitats informacionals

• 1,5 hores.

Caràcter: optativa.

f) Metodologia de la recerca

• 12 hores.

Caràcter: optativa.

g) Innovació i creativitat

• 8 hores.

Caràcter: optativa.

h) Habilitats lingüístiques i de comunicació

• 18 hores.

Caràcter: optativa.

i) Congressos

• 48 hores.

Caràcter: optativa.

j) Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca

• 4 hores.

Caràcter: obligatòria.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

Els grups de recerca associats al Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental disposen d’infraestructures i serveis perquè els estudiants de doctorat puguin desenvolupar el seu treball de recerca: sales de treball per als doctorands, equipament informàtic, sales d’estudi, sales per acollir professors o investigadors visitants, sales de reunions, i en aquells casos en què la recerca requereixi un treball experimental, diferents espais destinats a laboratoris, que destaquen per la seva versatilitat a l’hora d’implementar plantes pilot. Tenint en compte els departaments vinculats al Programa de Doctorat, els laboratoris disponibles per a la realització dels treballs de recerca són els següents:
Recursos del Departament d’Enginyeria Química
• Laboratori de Tractament de Residus i Sòls Contaminats.
• Laboratori de Processos de Separació de Contaminants de l’Aigua.
• Laboratori de Gestió de Recursos Naturals i Residus.
Que permeten la realització dels assaigs següents:
Anàlisi de contaminants inorgànics:
• Cromatografia HPLC
• Analitzador d’absorció atòmica
• Espectrofotòmetre UV-V
Anàlisi de metalls pesants en sòls i aigües
• ICP-MS
• HPLC
• Espectroscòpia làser
Determinació de contaminants orgànics
• TOC
• GC-MS
• FT-IR
• CE
Estudis del transport en aqüífers
• Equip a escala pilot de transport en mitjans porosos
• Analitzadors químics diversos
Recursos del Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental
Laboratori d’Enginyeria Sanitària i Ambiental
Disposa d’equipament i instal·lacions per a l’anàlisi d’aigües i de matèria orgànica:
• Aigües: gravimètrics, volumètrics i espectrofomètrics.
• Matèria orgànica (DBO, DQO) i nutrients (espècies nitrogenades i fosfatades).
• Prototips i plantes pilot per a la recerca en processos de tractament d’aigües d’abastament (coagulació, floculació, decantació, filtració i desinfecció) i d’aigües residuals (sistemes de fangs activats en flux continu o discontinu i sistemes de llacunatge d’alt rendiment).
• Instal·lacions de bombament, conducció, emmagatzematge i distribució d’aigües residuals al laboratori, a partir de la xarxa de clavegueram de Barcelona.
Recursos del Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera (DITP)


Laboratori de recerca del DITP
Disposa dels equipaments següents:

• Planta pilot de fangs activats
• Planta pilot de fangs activats (Bio Kontrol Mark 2)
• Planta pilot de tractaments amb ozó
• Equip d’osmosi inversa
• Floculadors Jar Test
• Microscopi electrònic de rastreig (SEM) (Jeol JSM 5610)
• Microscopis òptics
• Espectrofotòmetre d’absorció atòmica
• Espectrofotòmetres UV, visible
• Digestors DQO
• Termòstats refrigerats DBO
• Oxímetros
• Conductímetres
• Turbidímetre
• Estufes (microbiològica, de dessecació, etc.)
• Mufles
• Balanços d’analítiques
• Columnes de tractament (sorra, carbó actiu, resines d’intercanvi iònic)
Recursos de l’Intexter
Laboratori de Control de la Contaminació Ambiental
Equipat per a la realització de tot tipus d’anàlisis químiques i microbiològiques en aigües i aigües residuals. També disposa de diverses plantes pilot que possibiliten investigacions en processos de depuració biològics, fisicoquímics i d’oxidació avançada:
Anàlisi en general
Validació de cations per absorció atòmica. Valoració d’anions. Greixos i oli. Carboni orgànic i total. Àcids/alcalinitat. Nitrogen amoniacal i total. Fòsfor, nitrits i nitrats, sulfurs, etc.
Aigua industrial
Color. Conductivitat. Residu sec i sòlids en suspensió, terbolesa. Duresa. Oxigen dissolt.
Microorganismes patògens. Presència dels contaminants més freqüents, TA i TAC, clorurs i sulfats.
Aigües residuals
DBO i DQO. Volum de decantació de fangs. Matèries inhibidors, MES, conductivitat. Metalls en components orgànics. Microorganismes totals: fongs, estreptococs, clostridis, coliformes.
Recursos del Departament d’Enginyeria Mecànica

Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica (LEAM)
El LEAM és un laboratori que pertany a la xarxa Tecnio de la Generalitat de Catalunya. La marca Tecnio va ser creada per aglutinar els principals agents experts en recerca aplicada i transferència de tecnologia de Catalunya. El LEAM té les seves instal·lacions al Campus de la UPC a Terrassa, i ocupen un total de 350 m². Estan formades per despatxos de professors i investigadors i sales de treball per als doctorands, així com sales de visitants, sales de reunions i diferents espais destinats a laboratoris, que destaquen per la seva versatilitat a l’hora d’implementar plantes pilot.

Els mitjans materials de què disposa el LEAM són:
• Equips de mesurament: analitzador de 16 canals LMS pimento
• Sistema d’adquisició de 12 canals Adlink
• Analitzador de 2 canals Symphonie 01dB
• Calibrador sonor Brüel & Kjaer mod. 4230
• Analitzador d’espectres Rion mod. NA 27
• Analitzador de vibracions Brüel & Kjaer mod. 2513
• Analitzador banda estreta Brüel & Kjaer mod. 2515
• Acceleròmetres sísmics (4), PCB
• Acceleròmetres (10), diferents models
• Sonòmetres integradors tipus I (8), diferents models
• Amplificador de càrrega per a acceleròmetres, diferents models
• Amplificador de càrrega per a acceleròmetres Brüel & Kjaer mod. 2635
• Amplificador/condicionador Nexus Brüel & Kjaer mod. 2692
• Calibrador d’acceleròmetres Brüel & Kjaer mod. 4294
• Generador de vibracions (‘shaker’) Brüel & Kjaer mod. 4809
• Amplificadors, diferents models
• Micròfons (10), diferents models
• Sonda d’intensitat Brüel & Kjaer
• Targeta d’adquisició de dades National Instruments AT-MIO-16E-1
• Targeta DSP de control actiu de soroll EZ-ANC Casual Systems
Programari:
• LMS Virtual Lab: simulació per elements finits
• Raynoise: simulació mitjançant traçat de rajos (’ray-tracing’) de condicions acústiques en 3D veritable
• Mithra: càlcul d’impacte acústic d’infraestructures
• INM: càlcul d’impacte acústic d’aeroports.
Així mateix, es disposa dels recursos associats a centre adscrit GIR, on el Grup de Recerca de Bioprocessos per a la gestió integral de residus orgànics desenvolupa les seves activitats. El GIR també pertany a la xarxa Tecnio de la Generalitat de Catalunya.
• Les tècniques analítiques disponibles al GIR per al desenvolupament i suport dels treballs de recerca en aquest camp són les següents:
• Àcids grassos de cadena llarga (FAME)
• Àcids grassos volàtils (AGV)
• Alcalinitat
• Anàlisi elemental
• CNH
• CNHS
• Anions per cromatografia iònica
• Clorurs (Cl-)
• Fosfats (PO₄³-)
• Nitrats (NO₃-)
• Nitrits (NO₂-)
• Sulfats (SO₄²-)
• Cations per cromatografia iònica
• Amoni (NH₄+)
• Sodi (Na+)
• Potassi (K+)
• Calci (Ca₂+)
• Magnesi (Mg₂+)
• Conductivitat (CE)
• Demanda biològica d’oxigen (DBO 5)

Demanda biològica d’oxigen (DBO 20)
• Demanda química d’oxigen soluble (DQO soluble)
• Demanda química d’oxigen total (DQO total)
• Fòsfor total
• Gas composició (CH₄, CO₂, N₂, H₂)
• Nitrogen Amoniacal (NH₄)
• Nitrogen Kjeldhal (NTK)
• Olis i greixos
• pH
• Sòlids totals (ST)
• Totals + volàtils (ST/SV)
• En suspensió totals (SST)
• En suspensió totals + volàtils (SST/SSV)
• Siloxans + COV
• Gasos permanents
• Aquest grup també disposa d’instal·lacions i laboratoris equipats amb equipaments i prototips (plantes pilot) per a la realització d’estudis i assajos de bioprocessos:
• Digestió anaeròbia
• Reducció de nutrients
• Compostatge
• Biofiltració de gasos contaminants

Quant als treballs de recerca del Grup de Ciències de la Terra (GCT) relacionats amb la modelització de la qualitat de l’aire, el transport de pols mineral i el canvi climàtic, aquests es desenvolupen al Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center (BSCCNS), en el context dels acords marc entre la UPC i el BSCCNS. La UPC forma part dels socis que integren el consorci del BSC-CNS.
• Això permet l’accés i disponibilitat de les següents infraestructures del BSC-CNS per al desenvolupament de les investigacions:
• Supercomputador MareNostrum, instal·lació cientificotècnica singular (ICTS) segons el Ministeri d’Economia i Competitivitat. És un dels superordinadors més potents d’Europa i el 299è del món, segons la llista ‘Top 500’. Té 10240 IBM Power PC 970MP processadors a 2,3 GHz (2560 JS21 blades) que li donen una capacitat de càlcul de 94,21 teraFLOPS (94,21 trilions d’operacions per segon), 20 TB de memòria principal, i 390 + 90 TB de disc d’emmagatzematge.
• NVIDIA GPU Cluster amb 128 Bull B505 blades: 2 CPU PowerPC 970 at 2,2 GHz, 4 GB RAM per blade, peak Performance: 1,72 teraFLOPS, gigabit interconnection network, SLES 10 SP1 Operating System
• SGI Altix 4700 és una màquina de memòria compartida amb una arquitectura cc-NUMA (‘cache coherent non-uniform memory access’): 128 CPU Dual Core Montecito (IA-64). Cadascun dels 256 nuclis treballa a 1,6 GHz 8MB L3 cache i 533 MHz bus. 2,5 TB RAM. Peak performance: 819,2 gigaFLOPS, 2 internal SAS disks of 146 GB at 15.000 RPM, 12 external SAS disks of 300 GB at 10000 RPMS.
• El Departament de Ciències de la Terra del BSC-CNS també compta amb els equipaments següents:
• 14 llocs de treball
• SUN Storage System: 13 TB + 25 TB.


Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

Darrera actualització: 22/06/2024 06:45:20.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 22/06/2024 06:30:31.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • KILIÇ, EYLEM: Advancing the use of waste streams in plastic composites
  Autor/a: KILIÇ, EYLEM
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 30/05/2024
  Director/a de tesi: PUIG VIDAL, RITA | FULLANA PALMER, PERE

  Tribunal:
       PRESIDENT: MÉNDEZ GONZÁLEZ, JOSÉ ALBERTO
       SECRETARI: GASSO DOMINGO, SANTIAGO
       VOCAL NO PRESENCIAL: EL BACHAWATI, MAKRAM
  Resum de tesi: L'indústria del cuir enfronta desafiaments globals relacionats amb les seves credencials de sostenibilitat a causa de l'important residu generat al llarg dels processos de producció del cuir. En el context de la política ambiental contemporània, que es centra cada vegada més en la producció i consum sostenibles, la necessitat d'entendre i mitigar els impactes ambientals associats amb el cuir s'ha convertit en un imperatiu estratègic i econòmic. En aquest respecte, es va realitzar una avaluació del cicle de vida (ACV) "de porta a porta" seguint les recentment publicades Regles de Categoria d'Empremta Ambiental de Producte de Cuir (PEFCR). L'anàlisi va tenir com a objectiu avaluar els impactes ambientals de la producció de cuir, amb un enfocament específic en la indústria de producció de cuir de Nova Zelanda, principalment a causa de la seva economia orientada a l'agricultura i a la gran mida del seu sector ramader. Aquesta tesi es basa en aquesta fundació abordant el problema dels residus sòlids en la indústria del cuir. Per tant, es va investigar una estratègia de valorització de residus per convertir els residus inevitables en recursos valuosos a través de la producció de nous compostos de valor afegit, que implica incorporar residus de cuir (BF) en polietilè d'alta densitat (HDPE) verge i reciclat. L'enfocament d'aquesta tesi és analitzar l'impacte ambiental d'aquests nous compostos, per millorar la implementació dels principis d'economia circular, en el context del seu ús en la producció de paraxocs automobilístics. L'impacte ambiental d'aquests nous compostos es va comparar amb els paraxocs convencionals de polipropilè (PP), realitzant una avaluació del cicle de vida de bressol a porta (ACV). La tesi també té com a objectiu proporcionar una contribució a la metodologia ACV aplicada a materials compostos, adoptant diverses unitats funcionals, com massa, volum i el volum de matèria primera que compleix amb un requisit específic de resistència a l'impacte. L'anàlisi detallat de les propietats mecàniques i tèrmiques dels compostos BF/HDPE destaca el potencial del compost per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència mecànica i baixa conductivitat tèrmica. La incorporació de residus de cuir no només millora les propietats del material, sinó que també contribueix a la sostenibilitat ambiental convertint els residus inevitables en un producte de valor afegit. L'avaluació ambiental, adoptant una ACV de bressol a porta amb diverses unitats funcionals, indica que els compostos fets d'HDPE reciclat i residus de cuir tenen un impacte ambiental menor que els de materials verges. L'única excepció és quan la resistència a l'impacte del material és un factor clau en la unitat funcional, a causa de la major resistència a l'impacte dels compostos HDPE-BF. En tots els casos, augmentar el contingut de materials reciclats en els paraxocs augmenta el seu rendiment ambiental, donant suport a l'avanç dels principis d'economia circular en el sector automobilístic. La recerca destaca la importància de triar una unitat funcional apropiada, basada en aplicacions específiques com paraxocs automobilístics, en comparar l'empremta ambiental de materials compostos innovadors amb la de materials tradicionals. Ampliar l'abast de l'avaluació per incloure diverses funcions ofereix un escenari més realista, però també condueix a majors incerteses en els resultats.

Darrera actualització: 22/06/2024 07:01:11.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:IN 'T VELD, MARTEN MICHIEL
Títol:Secondary Air Pollutants in Urban and Rural Catalonia, Spain: Characterizing the Precursors, Source-contributions, and Toxicity.
Data lectura:29/11/2023
Tutor/a:PÉREZ FOGUET, AGUSTÍ
Director/a:QUEROL CARCELLER, XAVIER
Codirector/a:MARCHAND, NICOLAS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Understanding the local and remote source contributions to ambient O3 during a pollution episode using a combination of experimental approaches in the Guadalquivir valley, southern Spain
In 't Veld, M.; Carnerero, C.; Massague, J.; Alastuey, A.; de la Rosa, J.; Sánchez de la Campa, A.; Escudero, M.; Mantilla, E.; Gangoiti, G.; Pérez, C.; Olid, M.; Moreta, J.; Hernández, J.; Santamaría, J.; Millan, M.; Querol , X.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2021: 10.753; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/07/2021
Article en revista

Compositional changes of PM2.5 in NE Spain during 2009-2018: a trend analysis of the chemical composition and source apportionment
In 't Veld, M.; Alastuey, A.; Pandolfi, M.; Amato, F.; Perez, N.; Reche, C.; Via, M.; Minguillón, M.; Escudero, M.; Querol , X.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2021: 10.753; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/11/2021
Article en revista

Discovering oxidative potential (OP) drivers of atmospheric PM10, PM2.5, and PM1 simultaneously in North-Eastern Spain
In 't Veld, M.; Pandolfi, M.; Amato, F.; Pérez, N.; Reche, C.; Dominutti, P.; Jaffrezo, J.; Alastuey, A.; Querol, X.; Uzu, G.
Science of the total environment, ISSN: 1879-1026 (JCR Impact Factor-2021: 10.753; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/01/2023
Article en revista

Identification of volatile organic compounds and their sources driving ozone and secondary organic aerosol formation in NE Spain
In 't Veld, M.; Seco, R.; Reche, C.; Perez, N.; Alastuey, A.; Estrada-Portillo, M.; Janssens, I.; Peñuelas, J.; Fernandez-Martinez, M.; Marchand, N.; Temime-Roussel, B.; Querol, X.; Yáñez-Serrano, A.
Science of the total environment, ISSN: 1879-1026
Data de publicació: 31/05/2023
Article en revista

Characterizing the sources of ambient PM10 organic aerosol in urban and rural Catalonia, Spain
In 't Veld, M.; Khare, P.; Hao, Y.; Reche, C.; Perez, N.; Alastuey, A.; Yus, J.; Marchand, N.; Prevot, A.; Querol , X.; Daellenbach, K.
Science of the total environment, ISSN: 1879-1026
Data de publicació: 01/12/2023
Article en revista

Using ultrafine particles, PM2.5, and BC to trace origin of local O3 formation in the Guadalquivir valley
European Aerosol Conference 2020
Data de presentació: 03/09/2020
Presentació de treball en congressos

Compositional changes of PM2.5 in NE Spain during 2009-2018: A trend analysis of the chemical composition and source apportionment.
European Aerosol Conference 2021
Data de presentació: 02/09/2021
Presentació de treball en congressos

Compositional changes of PM2.5 in NE Spain during 2009-2018: A trend analysis of the chemical composition and source apportionment
Young Research Week
Data de presentació: 27/10/2021
Presentació de treball en congressos

Oxidative potential of regional & urban background PM10, PM2.5, & PM1 in Barcelona
13th International Conference on Air Quality Science and Application
Data de presentació: 08/09/2022
Presentació de treball en congressos

Characterizing the Sources of Ambient PM10 Organic Aerosol in Urban and Rural Catalonia, Spain
Young Research Week 2022
Data de presentació: 10/11/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MOREY GUAL, LLUÍS
Títol:Closing loops in intensive livestock systems: Innovative strategies for nutrient recycling and emissions reduction
Data lectura:17/11/2023
Tutor/a:GASSO DOMINGO, SANTIAGO
Director/a:RIAU, VÍCTOR
Codirector/a:TERRÉ TRULLÀ, MARTA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
El secado solar, una tecnología consolidada y sostenible para la valorización de las deyecciones ganaderas
Cajamar caja rural
Data de publicació: 30/01/2022
Capítol en llibre

Acidification and solar drying of manure-based digestate to produce improved fertilizing products
Morey, L.; Fernández, B.; Tey, L.; Biel, C.; Robles, A.; Meers, E.; Soler, J.; Riau, V.
Journal of environmental management, ISSN: 1095-8630 (JCR Impact Factor-2021: 8.91; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2023
Article en revista

AUTOR/A:GONZÁLEZ FLÓREZ, CRISTINA
Títol:Understanding size-resolved dust emission from field measurements in Morocco
Data lectura:06/10/2023
Tutor/a:GONÇALVES AGEITOS, MARIA
Director/a:PEREZ GARCIA-PANDO, CARLOS
Codirector/a:KLOSE, MARTINA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Insights into the single-particle composition, size, mixing state, and aspect ratio of freshly emitted mineral dust from field measurements in the Moroccan Sahara using electron microscopy
Panta, A.; Kandler, K.; Alastuey, A.; González-Flórez, C.; Gonzalez, A.; Klose, Martina; Querol, X.; Reche, C.; Yus-Díez, J.; Pérez, C.
Atmospheric chemistry and physics, ISSN: 1680-7324 (JCR Impact Factor-2021: 7.197; Quartil: Q1)
Data de publicació: 31/03/2023
Article en revista

FRontiers in dust minerAloGical coMposition and its Effects upoN climaTe (FRAGMENT)
EGU General Assembly 2019
Data de presentació: 11/04/2019
Presentació de treball en congressos

Field observations of the variability of dust emission, its size-spectrum and mineralogy
7th BSC Severo Ochoa Doctoral Symposium 2020
Data de presentació: 07/05/2020
Presentació de treball en congressos

Understanding size-resolved dust emission from field observations in Morocco
American Geophysical Union Fall Meeting 2020
Data de presentació: 08/12/2020
Presentació de treball en congressos

Towards understanding the size distribution, composition and optical properties of freshly emitted dust and its relationship with the parent sediment
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 30/04/2021
Presentació de treball en congressos

Comprehensive high-latitude dust field campaign in the desert of Dyngjunsandur, Iceland
AGU Fall Meeting 2021
Data de presentació: 15/12/2021
Presentació de treball en congressos

On the emitted dust size distribution and its variability: insights from a field campaign in an ephemeral lake of the Lower Drâa Valley, Moroccan Sahara
American Geophysical Union Fall Meeting 2022
Data de presentació: 16/12/2022
Presentació de treball en congressos

Size distribution of emitted dust in Morocco
European Geosciences Union General Assembly 2022
Data de presentació: 23/05/2022
Presentació de treball en congressos

The Jordan wind erosion and dust investigation (J-WADI)
European Geosciences Union General Assembly 2023
Data de presentació: 26/04/2023
Presentació de treball en congressos

Comparison of emitted dust size distributions from field campaigns in Morocco and Iceland
High Latitude Dust Workshop 2023
Data de presentació: 14/02/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MONTEMAYOR, ERICA YVONNE
Títol:Environmental impact accounting of organic agricultural production systems: advancing inventory and biodiversity modelling approaches in life cycle assessment
Data lectura:24/11/2022
Tutor/a:GASSO DOMINGO, SANTIAGO
Director/a:ANTÓN VALLEJO, MARÍA ASUNCIÓN
Codirector/a:BONMATÍ BLASI, AUGUST
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Achieving sustainable greenhouse cultivation. Chapter 18 Assessing the environmental impact of greenhouse cultivation
Data de publicació: 10/09/2019
Capítol en llibre

Performance and environmental accounting of nutrient cycling models to estimate nitrogen emissions in agriculture and their sensitivity in life cycle assessment
Pereira, E.; Bonmatí, A.; Jiménez Esteller, Laureano; Montemayor, E.; Antón, A.
The international journal of life cycle assessment, ISSN: 0948-3349 (JCR Impact Factor-2021: 5.257; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Critical analysis of life cycle inventory datasets for organic crop production systems
Montemayor, E.; Pereira, E.; Bonmatí, A.; Anton, M.
The international journal of life cycle assessment, ISSN: 1614-7502 (JCR Impact Factor-2022: 4.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/04/2022
Article en revista

LCA tools: appraising their background to evaluate alternatives to contentious inputs in organic agriculture
12th International Conference on Life Cycle Assessment of Food
Data de presentació: 13/10/2020
Presentació de treball en congressos

Improving manure management towards a more carbon & nutrient efficient agriculture
12th International Conference on Life Cycle Assessment of Food
Data de presentació: 13/10/2020
Presentació de treball en congressos

Modelling the environmental impacts of organic agriculture: critical aspects of the goal, scope and life cycle inventory in LCA
SETAC Europe 2021 31st Annual Meeting: Global Challenges, an Emergency for Environmental Sciences
Data de presentació: 03/05/2021
Presentació de treball en congressos

Life Cycle Assessment Characterization Factors for Land Use Impacts on Biodiversity in Organic and Conventional Farmland in the European Mediterranean Biome
SETAC Europe 2022 32nd Annual Meeting: Towards a reduced pollution society
Data de presentació: 17/05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BERETTA, MATTIA
Títol:Use of Advanced Analytics for Health Estimation and Failure Prediction in Wind Turbines
Data lectura:21/07/2022
Tutor/a:GASSO DOMINGO, SANTIAGO
Director/a:CUSIDO ROURA, JORDI
Codirector/a:CARDENAS ARAUJO, JUAN JOSE
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Wind fleet generator fault detection via SCADA alarms and autoencoders
Beretta, M.; Cárdenas, J.; Koch, C.; Cusido, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2020: 2.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

An ensemble learning solution for predicitive manintenance of wind turbines main bearing
Beretta, M.; Julian, A.; Sepúlveda, J.; Cusido, J.; Porro, O.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Improved ensemble learning for wind turbine main bearing fault diagnosis
Beretta, M.; Vidal, Y.; Sepúlveda, J.; Porro, O.; Cusido, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/08/2021
Article en revista

Fault-Tolerant Control of a Wind Turbine Generator Based on Fuzzy Logic and Using Ensemble Learning
Cusido, J.; López, A.; Beretta, M.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 3.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 20/08/2021
Article en revista

Quantification of the information loss resulting from temporal aggregation of wind turbine operating data
Beretta, M.; Pelka, K.; Cusido, J.; Lichtenstein, T.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2021
Article en revista

Quantification of Information Loss Resulting from Temporal Aggregation of Wind Turbine Operating Data
Wind Energy Science Conference
Data de presentació: 28/05/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MUÑOZ LIESA, JOAN
Títol:Energy and material circularity in building-integrated agriculture : an environmental approach
Data lectura:20/07/2022
Director/a:GASSO DOMINGO, SANTIAGO
Codirector/a:CUERVA CONTRERAS, EVA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Identifying eco-efficient year-round crop combinations for rooftop greenhouse agriculture
Rufí-Salís, M.; Petit-Boix, A.; Villalba, G.; Ercilla-Montserrat, M.; Sanjuan-Delmás, D.; Parada, F.; Arcas, V.; Muñoz-Liesa, J.; Gabarrell, X.
The international journal of life cycle assessment, ISSN: 0948-3349 (JCR Impact Factor-2020: 4.141; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Recirculating water and nutrients in urban agriculture: an opportunity towards environmental sustainability and water use efficiency?
Rufí-Salís, M.; Petit-Boix, A.; Villalba, G.; Sanjuan-Delmás, D.; Parada, F.; Ercilla-Montserrat, M.; Arcas, V.; Muñoz-Liesa, J.; Rieradevall, J.; Gabarrell, X.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2020: 9.297; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2020
Article en revista

Quantifying energy symbiosis of building-integrated agriculture in a mediterranean rooftop greenhouse
Muñoz-Liesa, J.; Royapoor, M.; López-Capel, E.; Cuerva, E.; Rufí-Salís, M.; Gasso, S.; Josa, A.
Renewable energy, ISSN: 0960-1481 (JCR Impact Factor-2020: 8.001; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Building-integrated agriculture: are we shifting environmental impacts? An environmental assessment and structural improvement of urban greenhouses
Muñoz-Liesa, J.; Toboso, S.; Mendoza, A.; Cuerva, E.; Gallo, E.; Gasso, S.; Josa, A.
Resources, conservation and recycling, ISSN: 0921-3449 (JCR Impact Factor-2021: 13.716; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Assessment of the food-water-energy nexus suitability of rooftops: a methodological remote sensing approach in an urban Mediterranean area
Zambrano, P.; Muñoz-Liesa, J.; Josa, A.; Rieradevall, J.; Alamús, R.; Gasso, S.; Gabarrell, X.
Sustainable cities and society, ISSN: 2210-6707 (JCR Impact Factor-2021: 10.696; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Building-integrated greenhouses raise energy co-benefits through active ventilation systems
Muñoz-Liesa, J.; Royapoor, M.; Cuerva, E.; Gasso, S.; Gabarrell, X.; Josa, A.
Building and environment, ISSN: 0360-1323 (JCR Impact Factor-2022: 7.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Urban greenhouse covering materials: assessing environmental impacts and crop yields effects
Muñoz-Liesa, J.; Cuerva, E.; Parada, F.; Volk, D.; Gasso, S.; Josa, A.; Nemecek, T.
Resources, conservation and recycling, ISSN: 1879-0658 (JCR Impact Factor-2022: 13.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2022
Article en revista

Guidelines to optimize covering and structural materials in rooftop-integrated greenhouses: an environmental assessment
Muñoz-Liesa, J.; Cuerva, E.; Gasso, S.; Gabarrell, X.; Nemecek, T.; Josa, A.
Acta horticulturae, ISSN: 0567-7572 (JCR Impact Factor-2021: 0.5
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

Improving urban metabolism: bi-directional energy and environmental benefits of rooftop greenhouse and building integration
Building Simulation 2019: 16th IBPSA International Conference and Exhibition
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Improving the metabolism of energy buildings: integrated rooftop greenhouses
ICTA-UAB Spring Symposium
Data de presentació: 17/05/2019
Presentació de treball en congressos

Energy performance through forced and natural ventilation systems in building integrated rooftop greenhouses.
Greensys International Symposium on Advanced Technologies and Management for Innovative Greenhouses
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Rooftop greenhouses for developing sustainable cities: identifying rooftop materials through hyperspectral remote sensing
Greensys International Symposium on Advanced Technologies and Management for Innovative Greenhouses
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Intercropping, urban agriculture and circular economy. A first approach using Life Cycle Assessment to determine best annual crop combination
Conferencia Internacional de Ciclo de Vida en Latinoamérica 2019 ACV para la competividad global
Data de presentació: 17/06/2019
Presentació de treball en congressos

Assessing phosphorus fertilizer potential of wastewater's struvite. Towards circular economy in urban agriculture
Conferencia Internacional de Ciclo de Vida en Latinoamérica 2019 ACV para la competividad global
Data de presentació: 17/06/2019
Presentació de treball en congressos

Improving urban metabolism: environmental benefits of energy-integrated rooftop greenhouses
10th International Conference on Industrial Ecology
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

The perspective of LEDs technology as powerful lighting for the cities
2nd ICTA-UAB Spring Symposium
Data de presentació: 17/05/2019
Presentació de treball en congressos

Environmental assessment of greenhouses in an urban agriculture context: a case study in the Barcelona region
19th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production: Circular Europe for Sustainability: Design, Production and Consumption
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RUEDA HERNÁNDEZ, ESTEL
Títol:Optimization of bioplastics production from cyanobacteria
Data lectura:18/07/2022
Director/a:GARCIA SERRANO, JOAN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Polyhydroxybutyrate and glycogen production in photobioreactors inoculated with wastewater borne cyanobacteria monocultures
Rueda, E.; Garcia, M.; Diez Montero, Ruben; Vila, J.; Grifoll, M.; Garcia, J.
Bioresource technology, ISSN: 0960-8524 (JCR Impact Factor-2020: 9.642; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2020
Article en revista

Free ammonia inhibition in microalgae and cyanobacteria grown in wastewaters: photo-respirometric evaluation and modelling
Rossi, S.; Diez Montero, Ruben; Rueda, E.; Castillo , F.; Parati, K.; Garcia, J.; Ficara, E.
Bioresource technology, ISSN: 0960-8524 (JCR Impact Factor-2020: 9.642; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Bioremediation of agricultural runoff and biopolymers production from cyanobacteria cultured in demonstrative full-scale photobioreactors
Rueda, E.; Garcia, M.; Ortiz, A.; Uggetti, E.; Carretero, J.; Garcia, J.; Diez Montero, Ruben
Process safety and environmental protection, ISSN: 0957-5820 (JCR Impact Factor-2020: 6.158; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2020
Article en revista

Optimization of the phototrophic Cyanobacteria polyhydroxybutyrate (PHB) production by kinetic model simulation
Rueda, E.; Garcia, J.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2021: 10.753; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Accumulation of polyhydroxybutyrate in Synechocystis sp. isolated from wastewaters: effect of salinity, light, and P content in the biomass
Rueda, E.; Gonzalez-Flo, E.; Roca, L.; Carretero, J.; Garcia, J.
Journal of environmental chemical engineering, ISSN: 2213-3437 (JCR Impact Factor-2022: 7.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

Inorganic carbon stimulates the metabolic routes related to the polyhdroxybutyrate production in a Synechocystis sp. strain (cyanobacteria) isolated from wastewater
Rueda, E.; Álvarez, A.; Vila, J.; Diez Montero, Ruben; Grifoll, M.; Garcia, J.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2022: 9.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

Monitoring PHB production in Synechocystis sp. with hyperspectral images
Rodríguez, F.; Placer, M.; Herrero, L.; Álvarez, J.; Iglesias, S.; Gómez, S.; Fernández, J.; Rueda, E.; Díez, R.; Garcia, J.; Gonzalez-Flo, E.
Water science and technology, ISSN: 0273-1223 (JCR Impact Factor-2022: 2.7; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

New strategy for bioplastic and exopolysaccharides production: enrichment of field microbiomes with cyanobacteria
Altamira, B.; Rueda, E.; Lage, A.; San León, D.; Martínez, J.; Nogales, J.; Garcia, J.; Gonzalez-Flo, E.
New biotechnology, ISSN: 1876-4347 (JCR Impact Factor-2022: 5.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/10/2023
Article en revista

Optimization of the bioplastics production with cyanobacteria
11th International Conference on Environmental Engineering and Management
Data de presentació: 08/09/2021
Presentació de treball en congressos

Cultivation of cyanobacteria in wastewater for multi-resource recovery
AlgaEurope
Data de presentació: 07/12/2021
Presentació de treball en congressos

Reuse of nutrients from wastewater for the production of bioplastics with cyanobacteria
1st International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences: environment, plant, animal, product
Data de presentació: 26/04/2022
Presentació de treball en congressos

Cultivo de cianobacterias en agua residual tratada para la recuperación de bioproductos
XIV Congreso Español de Tratamientos de Aguas
Data de presentació: 02/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CANELLES GARCIA, ARNAU
Títol:Modeling of Emerging Organic Contaminants during artificial aquifer recharge, transport, degradation and risk associated
Data lectura:13/07/2022
Director/a:SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:RODRIGUEZ ESCALES, PAULA FELICIDAD
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A risk assessment methodology to evaluate the risk failure of managed aquifer recharge in the Mediterranean Basin
Rodriguez, P.; Canelles, A.; Sanchez-Vila, X.; Folch, A.
Hydrology and Earth system sciences, ISSN: 1027-5606 (JCR Impact Factor-2018: 4.936; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2018
Article en revista

Combined removal of organic micropollutants and ammonium in reactive barriers developed for managed aquifer recharge
Modrzynski, J.; Aamand , J.; Wittorf, L.; Badawi, N.; Hubalek, V.; Canelles, A.; Hallin, S.; Albers, C.
Water research, ISSN: 1879-2448 (JCR Impact Factor-2021: 13.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Impact of compost reactive layer on hydraulic transport and C & N cycles: biogeochemical modeling of infiltration column experiments
Canelles, A.; Rodriguez, P.; Modrzynski, J.; Albers, C.; Sanchez-Vila, X.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2021: 10.753; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Coupling sorption and biodegradation of Emerging Organic Compounds with geochemical modeling
European Geosciences Union General Assembly 2022
Data de presentació: 05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JOU CLAUS, SÒNIA
Títol:Diferent approaches to improve groundwater resources management: submarine groundwater discharge and managed aquifer recharge
Data lectura:20/06/2022
Director/a:FOLCH SANCHO, ALBERT
Codirector/a:RODRIGUEZ ESCALES, PAULA FELICIDAD
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Applicability of Landsat 8 thermal infrared sensor for identifying submarine groundwater discharge springs in the Mediterranean Sea basin
Jou, S.; Folch, A.; Garcia-Orellana, J.
Hydrology and Earth system sciences, ISSN: 1027-5606 (JCR Impact Factor-2021: 6.617; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

Evaluating the fate of UV filters and transformation products during managed aquifer recharge: the role of reactive barriers, biofilms and varying redox
European Geosciences Union General Assembly 2022
Data de presentació: 05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RODRÍGUEZ REY, DANIEL
Títol:Evaluating the impact of urban mobility policies on the air quality levels of Barcelona by means of an integrated modelling system
Data lectura:21/03/2022
Tutor/a:ESPINO INFANTES, MANUEL
Director/a:CASANOVAS GARCIA, JOSE
Codirector/a:GUEVARA VILARDELL, MARC
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A coupled macroscopic traffic and pollutant emission modelling system for Barcelona
Rodríguez, D.; Guevara, M.; Linares, M. P.; Casanovas, J.; Salmeron, J.; Soret, A.; Jorba, O.; Tena, C.; Pérez, C.
Transportation research. Part D, Transport and environment, ISSN: 1361-9209 (JCR Impact Factor-2021: 7.041; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

To what extent the traffic restriction policies applied in Barcelona city can improve its air quality?
Rodríguez, D.; Guevara, M.; Linares, M. P.; Casanovas, J.; Mateu, J.; Benavides, J.; Soret, A.; Jorba, O.; Tena, C.; Pérez, C.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2022: 9.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/02/2022
Article en revista

An integrated system to evaluate the impact of urban mobility policies on air pollution in Barcelona
EWGT 2020: The 23rd Euro Working Group on Transportation
Data de presentació: 16/09/2020
Presentació de treball en congressos

A multi-scale approach to evaluate the impact of urban mobility policies in emission and air quality in Barcelona
HARMO 20 - International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes
Data de presentació: 16/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LANKO, IRYNA
Títol:Comparison of the mesophilic, thermophilic and temperature-phased anaerobic digestion of sewage sludge
Data lectura:27/01/2022
Director/a:FERRER MARTI, IVET
Codirector/a:JENICEK, PAVEL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Life Cycle Assessment of the mesophilic, thermophilic, and temperature-phased anaerobic digestion of sewage sludge
Lanko, I.; Flores, L.; Marianna Garfi'; Todt, V.; Posada, J.; Jenicek, P.; Ferrer, I.
Water (Basel), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2020: 3.103; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

Digested sludge quality in mesophilic, thermophilic and temperature-phased anaerobic digestion systems
Lanko, I.; Hejnic, J.; Rihová, J.; Ferrer, I.; Jenicek, P.
Water (Basel), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2021: 3.53; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

AUTOR/A:ORTIZ RUIZ, ANTONIO
Títol:Microalgae-based wastewater treatment systems at demonstrative scale: gravity harvesting and thickening of biomass, and advanced design of bioreactors
Data lectura:17/12/2021
Director/a:GARCIA SERRANO, JOAN
Codirector/a:DIEZ MONTERO, RUBEN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Influence of liquid-to-biogas ratio and alkalinity on the biogas upgrading performance in a demo scale algal-bacterial photobioreactor
Marín, D.; Ortiz, A.; Diez Montero, Ruben; Uggetti, E.; Garcia, J.; Lebrero, R.; Muñoz Torre, Raul
Bioresource technology, ISSN: 0960-8524 (JCR Impact Factor-2019: 7.539; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2019
Article en revista

Evaluation of daily and seasonal variations in a semi-closed photobioreactor for microalgae-based bioremediation of agricultural runoff at full-scale
Diez Montero, Ruben; Vojtech, L.; Ortiz, A.; Uggetti, E.; Garcia, M.; Garcia, J.
Algal research: biomass, biofuels and bioproducts, ISSN: 2211-9264 (JCR Impact Factor-2020: 4.401; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

Scaling-up the anaerobic digestion of pretreated microalgal biomass within a water resource recovery facility
Diez Montero, Ruben; Vassalle, L.; Passos, F.; Ortiz, A.; Garcia, M.; Garcia, J.; Ferrer, I.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Optimization and operation of a demonstrative full scale microalgae harvesting unit based on coagulation, flocculation and sedimentation
Ortiz, A.; Garcia, M.; Garcia, J.; Diez Montero, Ruben
Separation and purification technology, ISSN: 1383-5866 (JCR Impact Factor-2021: 9.136; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Optimization of multi-stage thickening of biomass in a demonstrative full–scale microalgae-based wastewater treatment system
Ortiz, A.; Garcia, J.; Uggetti, E.; Diez Montero, Ruben
Separation and purification technology, ISSN: 1383-5866 (JCR Impact Factor-2022: 8.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Advanced biokinetic and hydrodynamic modelling to support and optimize the design of full-scale high rate algal ponds
Ortiz, A.; Díez, R.; Garcia, J.; Khalil, N.; Uggetti, E.
Computational and structural biotechnology journal, ISSN: 2001-0370 (JCR Impact Factor-2022: 6.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

AUTOR/A:LÓPEZ RUIZ, LUIS ALBERTO
Títol:Implementation and evaluation of the circular economy model in the construction and demolition waste sector
Data lectura:02/12/2021
Director/a:ROCA RAMON, XAVIER
Codirector/a:GASSO DOMINGO, SANTIAGO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The circular economy in the construction and demolition waste sector: a review and an integrative model approach
López, L.; Roca, X.; Gasso, S.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2020: 9.297; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Multicriteria analysis of the environmental and economic performance of circularity strategies for concrete waste recycling in Spain
López, L.; Roca, X.; Lara, C.; Gasso, S.
Waste management (Elmsford), ISSN: 0956-053X (JCR Impact Factor-2022: 8.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2022
Article en revista

Economía circular: oportunidades en el sector de los residuos de construcción y demolición
VII Simposio Becarios CONACyT en Europa
Data de presentació: 12/04/2018
Presentació de treball en congressos

Economía Circular: estrategia de gestión y aprovechamiento de residuos de construcción y demolición
V Congreso Internacional de Ciencia e Ingeniería
Data de presentació: 05/04/2019
Presentació de treball en congressos

Economía circular en la gestión de los residuos de construcción y demolición
IV Congreso Internacional de Urbanismo y Desarrollo Sustentable
Data de presentació: 21/11/2019
Presentació de treball en congressos

Economía circular en el sector de los residuos de construcción y demolición: análisis de iniciativas en España
XXIV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos
Data de presentació: 08/07/2020
Presentació de treball en congressos

Técnicas y soluciones ambientales en la construcción
Congreso Internacional de Ciencia e Ingeniería
Data de presentació: 22/04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BLANCA ALCUBILLA, GONZALO
Títol:Life Cycle Assessment of the cabin waste management in the aviation sector
Data lectura:26/11/2021
Tutor/a:PÉREZ FOGUET, AGUSTÍ
Director/a:FULLANA PALMER, PERE
Codirector/a:BALA GALA, ALBA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
TACKLING INTERNATIONAL AIRLINE CATERING WASTE MANAGEMENT: LIFE ZERO CABIN WASTE PROJECT. STATE OF THE ART AND FIRST STEPS
Blanca-Alcubilla. G
Detritus, ISSN: 2611-4127 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 01/09/2018
Article en revista

Airplane cabin waste characterization: Knowing the waste for sustainable management and future recommendations
Blanca-Alcubilla. G
Waste management (Elmsford), ISSN: 0956-053X (JCR Impact Factor-2019: 5.448; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2019
Article en revista

Is the reusable tableware the best option? Analysis of the aviation catering sector with a life cycle approach
Blanca-Alcubilla. G
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2020: 7.963; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/03/2020
Article en revista

The Life+ Zero Cabin Waste Project. Waste Characterizations
16th International waste management and landfill Symposium
Data de presentació: 02/10/2017
Presentació de treball en congressos

Improving The Airplane Catering Service. Food And Packaging Analysis
11th International Conference on Life Cycle Assessment of Food
Data de presentació: 18/10/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SÁNCHEZ BALSECA, JOSEPH JHAIR
Títol:Spatio-temporal association of physic characteristics and chemical composition of the atmosphere with human mortality data
Data lectura:15/11/2021
Director/a:PÉREZ FOGUET, AGUSTÍ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Modelling hourly spatio-temporal PM2.5 concentration in wildfire scenarios using dynamic linear models
Sánchez-Balseca, J.; Pérez-Foguet, A.
Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2020: 5.369; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Spatio-temporal air pollution modelling using a compositional approach
Sánchez-Balseca, J.; Pérez-Foguet, A.
Heliyon, ISSN: 2405-8440 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Influence of atmospheric parameters on human mortality data at different geographical levels
Sánchez-Balseca, J.; Pérez-Foguet, A.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2021: 10.753; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Compositional spatio-temporal PM2.5 modelling in wildfires
Sánchez-Balseca, J.; Pérez-Foguet, A.
Atmosphere (Basel), ISSN: 2073-4433 (JCR Impact Factor-2021: 3.11; Quartil: Q3)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Spatially-structured human mortality modelling using air pollutants with a compositional approach
Sánchez-Balseca, J.; Pérez-Foguet, A.
Science of the total environment, ISSN: 1879-1026 (JCR Impact Factor-2020: 7.963; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

Asociación de la mortalidad humana con factores atmosféricos a diferentes escalas geográficas
XXXVII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental: Agenda 2030: Innovación y Eficiencia para el Desarrollo Sostenible
Data de presentació: 04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FLORES ROSELL, LAURA
Títol:Constructed wetlands for winery wastewater treatment: Sustainability and circular economy in the wine sector
Data lectura:01/10/2021
Director/a:GARFI, MARIANNA
Codirector/a:GARCIA SERRANO, JOAN
Premi:
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Constructed wetlands for winery wastewater treatment: a comparative Life Cycle Assessment
Flores, L.; Garcia, J.; Pena, R.; Marianna Garfi'
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2019
Article en revista

Carbon footprint of constructed wetlands for winery wastewater treatment
Flores, L.; Garcia, J.; Pena, R.; Marianna Garfi'
Ecological engineering, ISSN: 0925-8574 (JCR Impact Factor-2020: 4.035; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Promotion of full-scale constructed wetlands in the wine sector: comparison of greenhouse gas emissions with activated sludge systems
Flores, L.; Marianna Garfi'; Pena, R.; Garcia, J.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2021: 10.753; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Constructed wetlands for winery wastewater treatment: a review on the technical, environmental and socio-economic benefits
Flores, L.; Josa, I.; Garcia, J.; Pena, R.; Marianna Garfi'
Science of the total environment, ISSN: 1879-1026 (JCR Impact Factor-2021: 10.753; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2023
Article en revista

Constructed wetlands release less greenhouse gas emissions than activated sludge: a key point for their implementation in the wine sector
WETPOL2019
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CARNERERO QUINTERO, CRISTINA
Títol:Dynamics of ultrafine particles and tropospheric ozone episodes
Data lectura:30/09/2021
Tutor/a:GASSO DOMINGO, SANTIAGO
Director/a:QUEROL CARCELLER, XAVIER
Codirector/a:ALASTUEY UROS, JOSE ANDRES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Vertical and horizontal distribution of regional new particle formation events in Madrid
Carnerero, C.; Perez, N.; Reche, C.
Atmospheric chemistry and physics, ISSN: 1680-7316 (JCR Impact Factor-2018: 5.668; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/11/2018
Article en revista

2005-2017 Ozone trends and potential benefits of local measures as deduced from air quality measurements in the north of the Barcelona metropolitan area
Massague, J.; Carnerero, C.; Escudero, M.; Baldasano, J.; Alastuey, A.; Querol, X.
Atmospheric chemistry and physics, ISSN: 1680-7324 (JCR Impact Factor-2019: 2.601; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/06/2019
Article en revista

Relating high ozone, ultrafine particles, and new particle formation episodes using cluster analysis
Carnerero, C.; Perez, N.; Petaja, T.
Atmospheric Environment: X, ISSN: 2590-1621
Data de publicació: 01/10/2019
Article en revista

Changes in air quality during the lockdown in Barcelona (Spain) one month into the SARS-CoV-2 epidemic
Tobias, A.; Carnerero, C.; Reche, C.; Via, M.; Minguillón, M.; Alastuey, A.; Querol , X.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2020: 7.963; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2020
Article en revista

Trends in primary and secondary particle number concentrations in urban and regional environments in NE Spain
Carnerero, C.; Rivas, L.; Reche, C.; Perez, N.; Alastuey, A.; Querol, X.
Atmospheric environment, ISSN: 1352-2310 (JCR Impact Factor-2021: 5.755; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

AUTOR/A:REQUEJO CASTRO, DAVID
Títol:Data¿driven Bayesian Networks modelling to support decision¿making: Application to the context of Sustainable Development Goal 6 on water and sanitation
Data lectura:13/07/2021
Director/a:PÉREZ FOGUET, AGUSTÍ
Codirector/a:GINÉ GARRIGA, RICARD
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Data-driven Bayesian network modelling to explore the relationships between SDG 6 and the 2030 Agenda
Requejo-Castro, D.; Giné , R.; Pérez-Foguet, A.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2020: 7.963; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

AUTOR/A:LI, JUN
Títol:Selenium and zinc enriched bioproducts generated from wastewater as micronutrient feed supplements and biofertilizers
Data lectura:31/05/2021
Director/a:FERRER MARTI, IVET
Codirector/a:DU LAING, GIJS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Orchard spray study: a prediction model of droplet deposition states on leaf surfaces
Li, J.; Cui, H.; Ma, Y.; Xun, L.
Agronomy, ISSN: 2073-4395 (JCR Impact Factor-2020: 3.417; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2020
Article en revista

Selenate and selenite uptake, accumulation and toxicity in Lemna minuta
Li, J.; Loi, G.; Otero-González, L.; Du Laing, Gijs; Ferrer, I.; Lens, P.
Water science and technology, ISSN: 0273-1223 (JCR Impact Factor-2020: 1.915; Quartil: Q3)
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

Production of selenium-enriched microalgae as potential feed supplement in high-rate algae ponds treating domestic wastewater
Li, J.; Otero-González, L.; Michiels, J.; Lens, P.; Du Laing, Gijs; Ferrer, I.
Bioresource technology, ISSN: 0960-8524 (JCR Impact Factor-2021: 11.889; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Valorization of selenium-enriched sludge and duckweed generated from wastewater as micronutrient biofertilizer
Li, J.; Otero-González, L.; Parao, A.; Tack, P.; Folens, K.; Ferrer, I.; Lens, P.N.L; Du Laing, Gijs
Chemosphere, ISSN: 0045-6535 (JCR Impact Factor-2021: 8.943; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

Evaluation of selenium-enriched microalgae produced on domestic wastewater as biostimulant and biofertilizer for growth of selenium-enriched crops
Li, J.; Lens, P.; Ferrer, I.; Du Laing, Gijs
Journal of applied phycology, ISSN: 0921-8971 (JCR Impact Factor-2021: 3.404; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Assessment of selenium and zinc enriched sludge and duckweed as slow-release micronutrient biofertilizers for Phaseolus vulgaris growth
Li, J.; Otero-González, L.; Lens, P.; Ferrer, I.; Du Laing, Gijs
Journal of environmental management, ISSN: 1095-8630 (JCR Impact Factor-2022: 8.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

AUTOR/A:RAUSIS RODRÍGUEZ, KWON BOK
Títol:Formation and Evolution of Carbonate Phases upon Accelerated Carbonation of Mg-Oxides and Silicates
Data lectura:03/11/2020
Director/a:CASANOVA HORMAECHEA, IGNACIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Phase evolution during accelerated CO2 mineralization of brucite under concentrated CO2 and simulated flue gas conditions
Rodriguez, K.; Cwik, A.; Casanova, I.
Journal of CO2 utilization, ISSN: 2212-9820 (JCR Impact Factor-2020: 7.132; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

Insights into the direct carbonation of activated lizardite: the identification a poorly reactive amorphous Mg-rich silicate phase
Rodriguez, K.; Cwik, A.; Casanova, I.
International journal of greenhouse gas control, ISSN: 1750-5836 (JCR Impact Factor-2020: 3.738; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Direct moist carbonation of brucite-rich serpentinized dunites: An alternative to the carbonation of heat-activated serpentine
Rodriguez, K.; Cwik, A.
Applied geochemistry, ISSN: 0883-2927 (JCR Impact Factor-2021: 3.841; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/04/2021
Article en revista

Carbonation of high-Ca fly ashes under flue gas conditions: implications for their valorization in the construction industry
Rodriguez, K.; Cwik, A.; Casanova, I.; Zarebska , K.
Crystals, ISSN: 2073-4352 (JCR Impact Factor-2021: 2.67; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

AUTOR/A:TEJEDOR HERRÁN, BLANCA
Títol:Contributions to the determination of thermal behaviour of façades using quantitative internal IRT(Infrared Thermography)
Data lectura:24/01/2019
Director/a:CASALS CASANOVA, MIQUEL
Codirector/a:ROCA RAMON, XAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Evaluation of thermal comfort in elderly care centres (ECC)
11th Windsor Conference Resilient Comfort
Data de presentació: 17/04/2020
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
08/01/202430/07/2024HVDC Protective Barriers PO CA01839713AIRBUS OPERATIONS SAS
01/01/202431/12/2027Unite! Doctoral Network in Energy StorageCommission of European Communities
01/01/202431/12/2027A Revolutionary approach for maximising process water REuse and REsource REcovery through a smart, circular and integrated solutionCommission of European Communities
21/12/202321/12/2024Tractament d'efluents de rentat del proces de merceritzat de l'empresa per a la seva reutilitzacióUNITEX, S.A.
19/12/202331/12/2024I-01679CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA
12/12/202312/12/2023N2B2
06/11/202305/11/2024Contrato de colaboración para consultoria acústica para el análisis y comportamiento a nivel acússtico de mini i micro barreras instaladas en la lína convencional 276 Maçanaet-Massanes-L'Hospitalet LLADMINIST.INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS
16/10/202315/10/2027Marketable high performance compact technologies for the abatement of VOCs in EU waste treatment plants, decreasing CO2 emissions and energy consumption.EURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
02/10/202301/10/2026OPTimización de Materiales Acústicos mediante la reutilización de electrolitos sólidos y tecnologías de Manufactura avanzada (OPTIMAM)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
18/09/202317/09/2024Contracte de col.laboració sobre assessoria científica en el desenvolupament i la validació de tecnologies per a la recuperació de recursos (aigua i subproductes) en solucions líquides complexes.CETAQUA
01/09/202331/12/2023HVDC protective barriers simulationsAIRBUS OPERATIONS SAS
01/09/202331/08/2027Características durables de cemento con bajo contenido de carbonosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Emisión de MFs al medioambiente: Uso de herramientas Deep Learning para su identificación y cuantificaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Red de sensores acústicos móviles para mapas de ruido automáticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Ocean BIOgeochemistry response To refined Atmospheric iron inputs in present and future climate (BIOTA)Ministerio de Ciencia e Innovación
25/07/202325/07/2023N2B2- DC4Y
05/07/202331/01/2025Coastal marine (pre)operational services around the Mediterranean SeaMERCATOR OCÉAN
21/06/202315/12/2025Sant Boi Respira + VerdeFUNDACION BIODIVERSIDAD
01/06/202331/05/2024Canvi Climàtic i equitat: mapeig de les emissions en funció del nivell de rendaCentre per a la Cooperació al Desenvolupament
01/06/202331/05/2024Disseny i implementació de solucions basades en la naturalesa per millorar la resiliència de les comunitats i els ecosistemes a l'estació biològica Los Tres Gegantes, davant els impactes del canvi climàtic al ParaguaiCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/05/202330/04/202422140 Last mile logistics for autonomous goods deliveryEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
22/04/202321/12/2023La realització d’un estudi sobre l’anàlisi de viabilitat de la indústria de recuperació de materials de bateries i dispositius elèctrics i electrònics a Catalunya.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/04/202331/12/2023Implementació d’un algorisme de control predictiu per a l’optimització dels sistemes de calefacció i refrigeració d’edificis terciarisAjuntament de Barcelona
07/03/202330/11/2023Research services related to a Marisolor project aimed at reducing the chloride release from Novacarb and Solvay.Marisolor GIE
17/02/202317/11/2023C-12474CONSORCI MUSEU CIENCIES NATURALS
08/02/202308/02/2026Analysis, measurement and evaluation of Climate Change mitigation in the cement sector throughout its Life CycleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/02/202329/06/2023Deliverable simulations and sizing of the three HVDCSA C L I
01/02/202331/07/2024Determination of transport numbers in anion-exchange membranes (“AEM”) in streams of the soda ash production process.SOLVAY OPERATIONS FRANCE
02/01/202331/12/2024Contracte de col·laboració per conèixer l'estabilitat del combustible nuclear gastat (CNG) i les condicions esperades en l'emmagatzematge geològic profund del CNGENRESA
01/01/202331/12/2026Create a Symbiosis where PV and agriculture can have a mutually beneficial relationshipCommission of European Communities
01/01/202331/12/2026Demonstration of battery metals recovery from primary and secondary resources through a sustainable processing methodology HORIZON EUROPE-CL4-2022-RESILIENCE-01Commission of European Communities
01/01/202331/12/2023Assessorament i supervisió en el diseñny i la construcció del pilot del projecte LIFE21-ENV-ES-CYCLOPS 101074544.CETAQUA
01/01/202331/12/2023Assessorament i supervisió en el disseny i la construcció del pilot del projecte HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01 101058583 RESILEXCETAQUA
01/01/202331/12/2023Assessorament i supervisió en el diseny i la construcció del pilot del projecte LIFE20 ENV/ES/000788 – LIFE MATRIXCETAQUA
01/01/202331/12/2023Assessorament i supervisió en el disseny i la construcció del pilot del projecte LIFE21-ENV-ES-WARRIOR 101074367.CETAQUA
01/01/202315/06/2023Proyecto I+D, Centro Técnico SEAT, Catedra SEAT-UPC, Anualidad 2022-23SEAT S.A.
01/01/202331/08/2025Grup de Sistemes Dinàmics de la UPC. Ajuts als grups de recerca (AGRUPS-2023).Universitat Politècnica de Catalunya
01/01/202331/08/2025Grup Recerca Acreditat SGR. Grup de Sistemes Dinàmics de la UPC (UPCDS)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris de Recerca
14/12/202213/06/2023Contracte de col·laboració per la realització d’un model en 3D i simulació acústica de la planta de Calinsa Girona, amb l’objectiu de determinar l’afectació sonora sobre els receptors residencials mésAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
07/12/202206/06/2024Drinking water in BarcelonaAjuntament de Barcelona
02/12/202202/12/2022Recovery of antimony and bismuth from arsenic-containing acidic aqueous solutions
01/12/202230/11/2024Recuperación Sostenible de Elementos de valor añadido a partir de salmueras de desalinización de agua de mar mediante Tecnologías de separación híbrida.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Investigación experimental y modelación del crecimiento de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Diagnóstico avanzado de fallos y estimación de vida útil remanente de baterías de vehículos eléctricos basado en análisis de datos en condiciones de operación realistasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Herramientas para una mejor gestión de la basura marina en zonas costeras y acelerar la transición a una economía circular del plásticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Agricultura integrada en edificios para una transición ecológica efectiva: Modelización e implementaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Hidrógeno a partir de efluentes residuales: circularidad energética y del agua en la industria textilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2025DIagnostic framework to Assess and Predict tHe impact Of underwater NoIse on marine species (DIAPHONIA)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Integración de tecnologías de procesamiento para garantizar una cadena de valor de baterías segura, circular y sostenible a través minería urbana e industrial.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024ParticIpatory Technologies for sustAinable COastal monitoRing in urban Areas-HYDROAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Aplicación en base web para la predicción de vibraciones inducidas por tráfico ferroviarioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2023Mineria urbana a la ciutat de Barcelona: una alternativa per a la justíciaAjuntament de Barcelona
01/12/202230/11/2024: Participatory technologies for sustainable coastal monitoring in urban areas-HYDROGobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
18/11/202231/12/2023Estratègies per a la recuperació d’urea d’aigües residuals: viabilitat tècnica, econòmica i ambientalAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
22/10/202220/10/2027Contrato de colaboración para la prestación del servicio/'Asistencia técnica para el seguimiento ambiental del proyecto de extracción de arenas en el sector norte de la zona II de la APB (2022-2026)/'FUNDACION AZTI-AZTI FUNDAZIOA - UNI
19/10/202218/04/2024Sistema robust de sensorització remota a partir de l'aprofitament de l'energia de vibracióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/07/2024N2B2: Neural Networks for Boiler BehaviourAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202230/09/2024Fundamental study of CO2 storage through microbially enhanced carbon mineralizationCommission of European Communities
01/10/202230/09/2026Next-generation membrane technologies for sustainable exploitation of seawater brine resources: transition towards a circular blue industryCommission of European Communities
15/09/202231/01/2023Contrato de colaboración en servicios profesionales para la Actualización del modelo hidrogeológico en el Aeropuerto de BarcelonaVIARIUM INGENIERIA SL
01/09/202231/08/2025Towards a functional continuum operating systemCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Gestión inteligente del cloud continuum: Desarrollo de las funcionalidades clave de un SO (AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Sistema modular de ventilación para edificios educativos integrado con la producción urbana de alimentos: Incrementar la eficiencia energética y la sostenibilidad del edificioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Recursos hidrogeológicos en riesgo: confrontando los impactos ligados al cambio climático con el incremento de la demanda hídricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Fundamentos y optimización de la producción de bioproductos a partir de cianobacterias tratando efluentes residualesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Métodos Modernos en Mecánica Celeste y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Recuperación de elementos de tierras raras (REE) y metales de desechos electrónicos y baterías de iones de litio gastadas mediante procesos de separación híbridos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Tecnologías energéticas del hidrógeno impulsadas por ingeniería de interfaz de catalizadores amorfos/cristalinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202228/02/2023Contracte de col·laboració per la realització de l'assessorament en el disseny i modeltats de 3D de peces de plàsticZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/09/202231/08/2025New photocatalytic and self-cleaning constructive solution for facade cladding based on a new concrete reclycled TIO2 from waste opaque pet and recycled glass (r-PHOTCRETE)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Non-CO2 Forcers and their climate, weather, air quality and health impactsEuropean Commission
26/07/202229/04/2023POWERTWIN Gemelo Digital para la mejora de la eficiencia energética, confort y uso de los espacios en edificios existentesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
20/07/202229/04/2023Diseño y desarrollo de mejoras técnicas-funcionales, pilotaje y nuevas aplicaciones de una plataforma IoT para la supervisión, gestión y mantenimiento remoto de máquinas de café profesionalesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
08/07/202208/07/2022A method for the selective recovery of bismuth from solid impurity streams generated during the primary production of copper
01/07/202230/06/2024Accelerating Sustainable Hydrogen Uptake Through Innovation and EducationCommission of European Communities
29/06/202231/01/2024XPrize RainforestXprize foundation
01/06/202231/05/2023Siren SongTHE SENSE OF SILENCE FOUNDATION; Prince Albert II de Monaco
01/06/202231/05/2023Aules TIC a Ghana ruralCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Connecting St. John of God - Sierra Leone Part IIICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Desarrollo de un mapa acústico para la ciudad de Bucaramanga, Santander, ColombiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase IICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Programa de Coneixement de la realitat - Sobirania alimentària i dret humà a l’aigua a El SalvadorCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Continuació del projecte 2021-F003: Disseny i implementació d'una infraestructura digital per a la localitat de GandiolCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Trabajo de campo para la continuidad del desarrollo de la tesis doctoral “Alternative approach for water wicked problems: A socio-technical groundwater management tool to improve human developmentCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
17/05/202212/12/2022Contracte de col·laboració per l'assessorament a PIMES industrials en fabricació additivaC. COMARCAL VALLES OCCIDENTAL
05/04/202205/04/2023Contracte de col·laboració per un estudi de reduccció de la càrrega de nitrògen dels efluents de rentat d'estampacióUNITEX, S.A.
11/03/202231/08/2022Contrato de colaboración de realización de ensayos de electrodiálisis, de nanofiltración y analíticas asociadas en el desarrollo del proyecto BIDEN.CETAQUA
04/03/202230/06/2022Contracte de col·laboració per suport tècnic AMPHOSAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
01/03/202201/03/2025Desenvolupament d'una metodologia d'optimització de transformadors i dispositius amb nucli magnèticAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/202231/01/2023Collaboration agreement for validation and implementation of a remot lab for environmental engineering lecturesTop International Managers in Engin
01/03/202228/02/2023Contrato de colaboración para la optimización de las plantas piloto de Nanofiltración y Tratamiento de Salmuera en las que se llevará a cabo la fase experimental del proyecto LIFE CONQUER.CETAQUA
01/03/202230/06/2023Passsive Acoustic Monitoring of river dolphins in the varzeáROLEX 
15/01/202231/12/2022Contrato de colaboración para la asesoría técnica cualificada en el estudio de la presencia y permanencia de compuestos químicos en los textiles reciclados por el procedimiento de reciclado mecánicoINDITEX, S.A.
03/01/202202/05/2022Contracte de col·laboració per l’elaboració d’una guia d’ús de materials i sistemes constructius a les escolesCONSORCI EDUCACIÓ DE BARCELONA
01/01/202231/12/2024Reducing nanoparticle exposures in industrial workplaces.Commission of European Communities
01/01/202231/12/2024Climate change-based building design guidelinesFundaçao para a Ciência e a Tecnologia
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2024Metal Influenced Acid Water as a source of valuable and critical raw materialsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Ajut 26th CIDITAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202231/12/2022HE-EIT IE 2022_WP7 Joint and common courses. Exhibit_2022.09.12Commission of European Communities
01/01/202231/12/2024Grup de Recerca Consolidat Atmospheric CompositionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
17/12/202117/12/2021Recovery of rare earth elements from acidic mine water
16/12/202131/12/2024ASESORAMIENTO PARA EL DISEÑO DE LA BARRERA REACTIVA, SISTEMA DE RECARGA Y MODELO UNIDIMENSIONAL DE TRANSPORTE REACTIVO DEL PROYECTO “LIFE MATRIXFUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
01/12/202130/11/2023Aguas Acidas de Minería como Recurso para el suministro sostenible de materias primas y materias críticas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202131/05/2024Promover el acceso abierto a la agricultura urbana a partir del laboratorio Fertilcity a la ciudadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2025Reactive barriers for water renaturalization during managed aquifer recharge in the Baix Camp regionEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/12/202131/12/2024Acelerando la transición hacia una industria 4.0 sostenible, digital y circular, con nuevas tecnologás de proceso, IA y simbiosis industrialACCIONA Infraesctructuras, S.A.
01/12/202117/06/2024Solucions naturals i sostenibles per captar i reciclar fòsfor en l’àmbit agrícolaGENERALITAT DE CATALUNYA
15/11/202115/08/2022Design and develop the pilot for MVP validation of a container counting on 2nd life EV batteriesPositive Energy inc.
20/10/202130/01/2022Caracteritizació d'efluents i realització d'assaigs de traçabilitat per la recuperació d'àcid en corrents de refinat de cinc.CETAQUA
15/10/202131/12/2021Urban Circular Economy Mobility & BussinessFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/10/202131/03/2026Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivityCommission of European Communities
10/09/202125/10/2021Estudi dels sòls de la parcel·la de Tersa i dels principals contaminants presents, estudi d'escòries, revisió dels estudis realitzats i anàlisi comparatiu amb els sòls del territoriTERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
01/09/202131/08/2024Environmental Computations and Observations for BAY SustainabilityAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Evaluación del rol de protección costera de las acumulaciones de plantas marinas en la playaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Técnicas de protección avanzadas contra el arco eléctrico para aplicaciones aeronauticas basado en identificación de parámetros y tratamiento de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202128/02/2025Estrategias de ventilación optimizadas considerando la calidad del aire interior, el confort térmico y el consumo de energía en edificios educativosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Reciclaje de recursos de residuos urbanos e industriales mediante la integración de procesos de separación híbridos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202129/02/2024Producción de bioestimulantes a partir de cianobacterias y agua residual en el marco de la bioeconomía circularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Estudio de la localización y disolución de productos de fisión y actínidos en el combustible nuclear.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2023DUST-OCEAN MODELLING & OBSERVING STUDYEuropean Space Agency
16/07/202115/08/2022Contrato de colaboración en I+D entre la Autoridad Portuaria de Baleares y la UPC para el DESARROLLO DE UN PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS PUERTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARESAUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
01/07/202101/10/2021White paper as part of contribution to the EC3 Euripean Council on Computing in Construction.European Council on Computing in Co
01/07/202131/12/2022Realización de ensayos para la comparación de métodos para la determinación del desprendimiento de microfibras textiles (MFs) durante los procesos de lavado doméstico con lavadoras convencionalesINDITEX, S.A.
01/07/202115/11/2021Separel Liquid-Liquid Membrane Contactors for NH3 removalDUPONT IBÈRICA, SL 
30/06/202131/12/2022Projecte NIR-QAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
16/06/202116/06/2021Obtención de un extracto biosurfactante a partir de los licores de lavado de maíz mediante procesos de separación física
10/06/202110/06/2021Electromagnetic vibration energy harvester
01/06/202131/05/2025HARNESSING THE POWER OF NATURE THROUGH PRODUCTIVE MICROBIAL CONSORTIA IN BIOTECHNOLOGY- MEASURE, MODEL, MASTERCommission of European Communities
01/06/202131/05/2025Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea (DOORS)Commission of European Communities
01/06/202130/11/2024Procution of Biostimulatns,Biofertilizers, Biopolymers and Bioenergy form OLIVE.oil chain residues and by products. 4BIOLIVEAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202130/06/2023CONTRACTE DE DONACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA SENSE OF SILENCE FOUNDATION per a proporcionar suport al desenvolupament de tècniques acústiques en el projecte PROVIDENCE, projecte que té com a objectiTHE SENSE OF SILENCE FOUNDATION
24/05/202122/06/2021formació per a l’empresa SALICRÚ que consistirà en un curs de dues sessions de tècniques bàsiques d’alta tensió.SALICRU, S.A.
21/05/202121/05/2021Separación de arsénico de antimonio y bismuto en un eluato
17/05/202130/09/2022Asesoramiento y supervisión en el diseño y modelización de la planta piloto de nanofiltración del proyecto LIFE CONQUERCETAQUA
14/05/202113/11/2022ComMit-20 – Designing Resilient Communities to Mitigate Pandemic and Climate Change effectsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/05/202113/11/2022Municipis resilients a les pandèmies mitjançant el nexe de l'agricultura de proximitat, energia, aigua i residus. Del pilot al municipiAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/04/202129/04/2023Contracte Third Party IREC i UPC per al projecte EmpowermedInstitut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)
01/04/202131/03/2024IJC2019-042036-IAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202131/03/2024Recovery of added-value elements from Copper primary productionEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
29/03/202130/09/2021Treballs per a l’adaptació als impactes del canvi climàtic dels ports i alguns passejos marítimsOficina Catalana del Canvi Climàtic
26/03/202126/03/2021Dispositivo para retener microfibras téxtiles y método para obtener un producto hecho de un residuo generado por elementos téxtiles
15/03/202131/03/2023Actualización e integracion de datos en el modelo hidrogeológico. Analisis de la sensibilidad y simulación de transporte advecivo en el modelo. Revisión del modelo hidrogeológico regional. PlanteamienWESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN SA
01/03/202131/12/2021Assessorament i supervisió en el disseny i la construcció del pilot del projecte LIFE NIMBUS,CETAQUA
01/03/202131/12/2021Assessorament i supervisió en el disseny i construcció del pilot del projecte LIFE CONQUERCETAQUA
08/02/202108/02/2024Validació experimental de connectors de subestació, sensoritzats, autoalimentats i amb capacitat de transmissió de dades al núvol i aplicació de tècniques big-data per facilitar el manteniment predictAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202131/01/2025Solutions @ Underwater Radiated Noise Projecte europeu Call H2020-MG-2020-SingleStage-INEACommission of European Communities
01/02/202131/07/2021Urban Space / Micromobility / SustainabilityCàtedra SEAT - UPC
01/01/202131/12/2024High-pErformance moduLar battery packs for sustaInable urban electrOmobility ServicesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2023IJC2019-042069-IAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202131/12/2021Treball de mostres de control dins del Pla de vigilància radiològica ambiental de la Central Nuclear d'Ascó.GENCAT-DEP TERRITORI I SOSTENIB
01/01/202131/05/2022Valorization of co-products from waste treatment technologies for the production of innovative value-added products for agriculture.Commission of European Communities
01/01/202131/12/2022Instructional design – Teacher Training programmes: Challenge-Based LearningEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021International Conference on Water and SustainabilityAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202130/06/2021Blue Boat InitiativeMelimoyu Ecosystem Research Institute
01/01/202130/09/2023Aprofundir en el coneixement relatiu a l'adaptació dels ports de la Generalitat de Catalunya i els passeigs marítims a l'impacte del canvi climàticGENCAT-DEP.POL.TERR.OBR.PUB
01/01/202127/05/2022Disseny i implementació d'una infraestructura digital per a la localitat de GandiolCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Resources recovery from wastewater: small-scale digesters for biogas and biofertilizer production in ColombiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Adquisició de dades de camp (velocitat de marea i batimetria), processat i anàlisis del corrent de component oest per la futura implementació d’una instal·lació d’energia mareomotriu al nord de l’Illa de Saboga (PanamàCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase I: aproximació metodològica i caracterització de paràmetres fonamentals.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Increasing urban climate resilience through the improvement of the Solid Waste Management System in Maputo, MozambiqueCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Sensibilització i formació en països de baix IDH via TICCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
30/12/202015/04/2021Prestació d’assistència per a la millora de l’agitació de l’avantport i clota petita del Club Nàutic de L’Escala. Avaluació de l’impacte sobre la platja de RiellsClub Nàutic l'Escala
01/12/202030/11/2023H2020-101004275- MObiLIty sERvices Enhanced by GALILEO & Blockchain’,/'MOLIERE/'Commission of European Communities
01/12/202031/05/2021Realización de ensayos de Electrodiálisis Reversible (EDR) en EEBE para el proyecto EDEN.CETAQUA
26/11/202026/11/2024Càtedra Hub d'Innovació en fabricació digital HP-UPCHEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL SARL
26/11/202026/11/2024Càtedra HP - UPC premis i bequesHEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL SARL
01/11/202028/02/2021Characterizing the atmospheric deposition of soluble iron into the ocean in past, present and future climatesRed Española de Supercomputacion
26/10/202025/06/2021Realització d’escenaris d’inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTASInstitut Cartografic de Catalunya (ICC)
01/09/202031/12/2020Immersive and Hybrid remote labsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/09/202031/08/2023A coordinated framework for cyber resilient supply chain systems over complex ICT infrastructuresCommission of European Communities
06/08/202009/03/2022Innovación en los modelos de baterias eléctricas desde una perspectiva de gestión de prevención del riesgoAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/07/202023/04/2021Estudi sobre la instal·lació d’una central termoelèctrica a Cercs. Anàlisi de vies de gestió més adequades pels residus d’acord amb conceptes d’economia circular i la jerarquia de gestió de residuos.AYUNTAMIENTO DE CERCS
01/07/202030/06/2023CONTRATO para EL PROYECTO “INVESTIGACIO´N EN SOLUCIONES CEMENTANTES SOLUCIONES CEMENTANTES GEOPOLIME´RICAS DE SOSTENIBILIDAD INTEGRAL Y ALTO VALOR AN~ADIDO A PARTIR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIO´N” - CONADEC GLOBAL, S.L.
01/07/202031/12/2023Caracterización y estudio de análogos químicos del combustible nuclear irradiado (SNF) en las condiciones esperadas en un almacenamiento definitivo, en condiciones reductoras y parcialmente oxidantesENRESA
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2021Assessorament i participació en diversos projectes, tant amb empreses específiques com projectes cooperatius dins de l’àmbit de gestió de sòls i aigües contaminades i impacte ambiental.FUNDACIÓ EURECAT
01/07/202031/03/2021Desarrolo de un sistema de clasificación automática de fibras textiles mediante tecnologiías ópticasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
10/06/202009/04/2022herramienta de programación, basada en códigos existentes, y que permita reproducir un modelo de transporte reactivo tan complejo como el del Salar de Atacama. modelo numérico de transporte reactivoSQM Salar S.A.
01/06/202031/05/2024Circular Processing of Seawater Brines from Saltworks for Recovery of Valuable Raw MaterialsCommission of European Communities
01/06/202031/05/2024Development of radical innovations to recover minerals and metals from seawater desalination brinesCommission of European Communities
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/07/2023Implicaciones del confort térmico de los ancianos en el interior al consumo energéticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202025/11/2021OSIP Remote Sensing for Marine Litter-Study SchemeESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/06/202031/05/2021Estrategias para la mejora del tratamiento sostenible de aguas residuales y residuos alimentarios IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
24/03/202023/07/2021Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsPORTS DE LES ILLES BALEARS
20/03/202030/04/2022Desarrollo de la investigación en lo referente a la ampliación de los usos de las escorias negras y blancas en la obra civil de forma segura y eficienteADEC GLOBAL, S.L.
11/03/202012/06/2020Estudio sobre la calidad del aire en las inmediaciones de la instalación industrial de Silvalac en Els Pallaresos y elaboración de un análisis cuantitativo de riesgos para la salud humanaSILVALAC, S.A.
01/03/202028/02/2021Asesoramiento técnico en el diseño de los pilotos en el que se llevará a cabo la fase experimental del proyecto LIFE REMINE-WATERCETAQUA
01/03/202031/12/20202020 EDU_COVID-19 UmbrellaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202028/02/2021HahatayCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Dedicated communication for water management and monitoring in the high Andean area of Peru (Phase 2)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
13/02/202031/07/2020The aim of the agreement is to carry out the R&D project that consists of “Characterization of the ash from combustion of residues originated at a paper manufacture plant “SAICA Paper UK”.SAICA PAPER UK LIMITED
02/02/202002/01/2024CONVENIO ENTRE EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, SOBRE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL (RED DE ESTACIONES DE MUESTREO)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/02/202031/01/2026Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
29/01/202028/04/2022Desenvolupament d’eines per al suport en l’implementació i en la gestió de la reutilitació (SUGGEREIX).AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202031/05/2022MEDIOS DE EVALUACIÓN Y ATENUACIÓN DE LOS RIESGOS COSTEROS LOCALES DEBIDOS A LOS IMPACTOS DE LOS TEMPORALESCommission of European Communities
01/01/202031/12/2023Ús eficient de recursos de rentat industrial.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202031/12/2020Innovation Leadership ProgramEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/08/2020CObalt-free Batteries for FutuRe Automotive ApplicationsEuropean Commission
01/01/202030/06/2021Monitorització de la biodiversitat, mitjançant la creació i la instal·lació d’una xarxa sense fils de sensors distribuïts per tot l’AmazonesSONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
28/11/201931/12/2019Desenvolupament de l'Atles de radiació solar a Catalunya de l'any 2019INST. CATALA ENERGIA (ICAEN)
01/11/201931/12/2023Improving and Integrating European Ocean Observing and Forecasting Systems for Sustainable use of the OceansCommission of European Communities
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
01/11/201930/10/2020L'impacte climàtic del gas natural i de les grans infraestructures energètiquesXARXA DE L'OBSERVATORI DEL DEUTE EN
01/10/201930/09/2023Constrained aerosol forcing for improved climate projectionsEuropean Commission
30/09/201930/09/2021Realització assaigs vibratoris dels productes de l'empresaMONOCROM, S.L.
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
13/09/201904/11/2022Ampliació del contracte de col·laboració per l'estudi de l'eliminació de nitrogen i color dels efluents de l'empresa Texprint, amb l'objectiu del compliment de la legilació vigent d'abocamentTEXTPRINT,SA
03/09/201903/09/2019SYSTEM AND METHOD FOR REDUCING SEA LICE EXPOSURE IN MARINE FISH FARMING
01/09/201930/09/2019Optimización de la etapa de extracción de polifenoles presentes en los residuos agroalimentarios.FUNDACIÓN CENTRO GALLEGO DE
01/09/201931/08/2023EMPOWERING WOMEN TO TAKE ACTION AGAINST ENERGY POVERTYEuropean Commission
01/09/201931/08/2021UTILIZACIÓN DE SISTEMAS BIOELECTROQUÍMICOS PARA MEJORA DE GESTIÓN DE PLANTAS DEPURADORAS NATURALESMinisterio de Ciencia e Innovación
13/06/201913/12/2019Anàlisis de formaldehid, amines aromàtiues i 4-aminoazobenzè sobre mostres de textils.FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA VIRGILI
01/06/201931/12/2020Noise influence for cuttlefish invertebrate - St Brieuc Wind Farm Site. (Ref. CPCS – 771596)IBERDROLA S. A.
17/05/201931/05/2023Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201931/12/2022Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201901/04/2022KIC RM BLUE HARVESTING-PA 18138 - Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEuropean Commission
28/03/201930/09/2019Energy consumption and C02 emissions associated with the production, use and final disposal of PVC cablesPlasticsEurope AISBL
22/03/201921/03/2020SUBCONTRATACIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ DE DOS CORRENTÒMETRES ADCP A LA BADIA DEL FANGAR DURANT 1,5 MESOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019, LES DADES RECOLLIDES S'UTILITZARAN EN EL MARC DEL PROJECTE SOBREINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
01/03/201924/09/2022Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasCommission of European Communities
01/03/201928/02/2024Ampliación del contrato de colaboración para el asesoramiento, asistencia técnica, análisis y evaluación en proyectos I+D+i en la línea de investigación Calidad del Agua.CETAQUA
01/03/201931/12/2019CONTRATO DE I+D+i ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL, EN EL MARCO DEL PROYECTO “CIRCLE - 2019. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELAITEX
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A008 Diseño de plan de mantenimiento del sistema de energización solar fotovoltaica para 2000 viviendas en Ghana y capacitación de los encargados de la difusión del mismoCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201931/05/2019High energy lithium sulphur cells and batteriesEuropean Commission
01/03/201928/02/2020Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Comunicación dedicada para la gestión y monitoreo del agua en zona altoandina de Perú (Fase 1)Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Strategies for Enhancing Sustainable Treatment of Wastewater and Food Waste (Estrategias para la mejora del tratamiento sostenible de aguas residuales y residuos alimentarios)Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/02/201931/01/2024Potential and Validation of Sustainable Natural & Advance Technologies for Water & Wastewater Treatment, Monitoring and Safe Water Reuse in IndiaCommission of European Communities
31/01/201931/12/2021Cofinançament PECT Besòs - operació Recerca per la Sostenibilitat.Diputació de Barcelona
14/01/201913/01/2024Construcción y evaluación de capacidades innovadoras del sector académicoAgencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
01/01/201930/06/2024OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201931/12/2023Extension of the collaboration contract for the study and anyalisis of the phenomena relatid tot materiasl involved in high voltage/hig current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
01/01/201930/09/2022Producción sostenible de bioproductos a partir de microalgas y agua regeneradaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Teledetección atmosférica mediante sensores cooperativos lidar, radar y pasivos: aplicaciones sobre tierra y mar para la observación atmosférica y energía eólica off-shoreAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Gestión de una arquitectura jerárquica Fog-to-cloud para escenarios IoT: Compartición de recursosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelo computacional rápido de cálculo de vibraciones y ruido reradiado inducidas por el ferrocarrilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022TRANSferencia y desarrollo METodológico de técnicas COmposicionales para las ciencias aplicadas y la ingenieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Mecánica Celeste: métodos analíticos y numéricos y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201901/01/2022INTERREG-EAPA_52/2018-JONAS - Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasEuropean Commission
01/01/201901/01/2022H2020-688975-Blue Nodules - Breakthrough solutions for the sustainable harvesting and processing of deep sea polymetallic nodulesEuropean Commission
01/01/201931/12/2019Engineering and Business Case (E&BC)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2019Environomical Pathways for Sustainable Energy SystemsEuropean Institute for Innovation and Technology
01/09/201703/04/2019Conveni AGBAR - Estudi d'una EDARAGBAR
01/12/200901/01/1970DESENVOLUPAMENT D'UN ESTUDI DE COSTOS AMBIENTALS EN EL MARC DEL PROJECTE LIFE MICROPHILOXCESPA GR,S.A.

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
08/01/202430/07/2024HVDC Protective Barriers PO CA01839713AIRBUS OPERATIONS SAS
01/01/202431/12/2027Unite! Doctoral Network in Energy StorageCommission of European Communities
01/01/202431/12/2027A Revolutionary approach for maximising process water REuse and REsource REcovery through a smart, circular and integrated solutionCommission of European Communities
21/12/202321/12/2024Tractament d'efluents de rentat del proces de merceritzat de l'empresa per a la seva reutilitzacióUNITEX, S.A.
19/12/202331/12/2024I-01679CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA
12/12/202312/12/2023N2B2
06/11/202305/11/2024Contrato de colaboración para consultoria acústica para el análisis y comportamiento a nivel acússtico de mini i micro barreras instaladas en la lína convencional 276 Maçanaet-Massanes-L'Hospitalet LLADMINIST.INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS
16/10/202315/10/2027Marketable high performance compact technologies for the abatement of VOCs in EU waste treatment plants, decreasing CO2 emissions and energy consumption.EURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
02/10/202301/10/2026OPTimización de Materiales Acústicos mediante la reutilización de electrolitos sólidos y tecnologías de Manufactura avanzada (OPTIMAM)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
18/09/202317/09/2024Contracte de col.laboració sobre assessoria científica en el desenvolupament i la validació de tecnologies per a la recuperació de recursos (aigua i subproductes) en solucions líquides complexes.CETAQUA
01/09/202331/12/2023HVDC protective barriers simulationsAIRBUS OPERATIONS SAS
01/09/202331/08/2027Características durables de cemento con bajo contenido de carbonosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Emisión de MFs al medioambiente: Uso de herramientas Deep Learning para su identificación y cuantificaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Red de sensores acústicos móviles para mapas de ruido automáticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Ocean BIOgeochemistry response To refined Atmospheric iron inputs in present and future climate (BIOTA)Ministerio de Ciencia e Innovación
25/07/202325/07/2023N2B2- DC4Y
05/07/202331/01/2025Coastal marine (pre)operational services around the Mediterranean SeaMERCATOR OCÉAN
21/06/202315/12/2025Sant Boi Respira + VerdeFUNDACION BIODIVERSIDAD
01/06/202331/05/2024Canvi Climàtic i equitat: mapeig de les emissions en funció del nivell de rendaCentre per a la Cooperació al Desenvolupament
01/06/202331/05/2024Disseny i implementació de solucions basades en la naturalesa per millorar la resiliència de les comunitats i els ecosistemes a l'estació biològica Los Tres Gegantes, davant els impactes del canvi climàtic al ParaguaiCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/05/202330/04/202422140 Last mile logistics for autonomous goods deliveryEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
22/04/202321/12/2023La realització d’un estudi sobre l’anàlisi de viabilitat de la indústria de recuperació de materials de bateries i dispositius elèctrics i electrònics a Catalunya.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/04/202331/12/2023Implementació d’un algorisme de control predictiu per a l’optimització dels sistemes de calefacció i refrigeració d’edificis terciarisAjuntament de Barcelona
07/03/202330/11/2023Research services related to a Marisolor project aimed at reducing the chloride release from Novacarb and Solvay.Marisolor GIE
17/02/202317/11/2023C-12474CONSORCI MUSEU CIENCIES NATURALS
08/02/202308/02/2026Analysis, measurement and evaluation of Climate Change mitigation in the cement sector throughout its Life CycleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/02/202329/06/2023Deliverable simulations and sizing of the three HVDCSA C L I
01/02/202331/07/2024Determination of transport numbers in anion-exchange membranes (“AEM”) in streams of the soda ash production process.SOLVAY OPERATIONS FRANCE
02/01/202331/12/2024Contracte de col·laboració per conèixer l'estabilitat del combustible nuclear gastat (CNG) i les condicions esperades en l'emmagatzematge geològic profund del CNGENRESA
01/01/202331/12/2026Create a Symbiosis where PV and agriculture can have a mutually beneficial relationshipCommission of European Communities
01/01/202331/12/2026Demonstration of battery metals recovery from primary and secondary resources through a sustainable processing methodology HORIZON EUROPE-CL4-2022-RESILIENCE-01Commission of European Communities
01/01/202331/12/2023Assessorament i supervisió en el diseñny i la construcció del pilot del projecte LIFE21-ENV-ES-CYCLOPS 101074544.CETAQUA
01/01/202331/12/2023Assessorament i supervisió en el disseny i la construcció del pilot del projecte HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01 101058583 RESILEXCETAQUA
01/01/202331/12/2023Assessorament i supervisió en el diseny i la construcció del pilot del projecte LIFE20 ENV/ES/000788 – LIFE MATRIXCETAQUA
01/01/202331/12/2023Assessorament i supervisió en el disseny i la construcció del pilot del projecte LIFE21-ENV-ES-WARRIOR 101074367.CETAQUA
01/01/202315/06/2023Proyecto I+D, Centro Técnico SEAT, Catedra SEAT-UPC, Anualidad 2022-23SEAT S.A.
01/01/202331/08/2025Grup de Sistemes Dinàmics de la UPC. Ajuts als grups de recerca (AGRUPS-2023).Universitat Politècnica de Catalunya
01/01/202331/08/2025Grup Recerca Acreditat SGR. Grup de Sistemes Dinàmics de la UPC (UPCDS)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris de Recerca
14/12/202213/06/2023Contracte de col·laboració per la realització d’un model en 3D i simulació acústica de la planta de Calinsa Girona, amb l’objectiu de determinar l’afectació sonora sobre els receptors residencials mésAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
07/12/202206/06/2024Drinking water in BarcelonaAjuntament de Barcelona
02/12/202202/12/2022Recovery of antimony and bismuth from arsenic-containing acidic aqueous solutions
01/12/202230/11/2024Recuperación Sostenible de Elementos de valor añadido a partir de salmueras de desalinización de agua de mar mediante Tecnologías de separación híbrida.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Investigación experimental y modelación del crecimiento de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Diagnóstico avanzado de fallos y estimación de vida útil remanente de baterías de vehículos eléctricos basado en análisis de datos en condiciones de operación realistasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Herramientas para una mejor gestión de la basura marina en zonas costeras y acelerar la transición a una economía circular del plásticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Agricultura integrada en edificios para una transición ecológica efectiva: Modelización e implementaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Hidrógeno a partir de efluentes residuales: circularidad energética y del agua en la industria textilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2025DIagnostic framework to Assess and Predict tHe impact Of underwater NoIse on marine species (DIAPHONIA)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Integración de tecnologías de procesamiento para garantizar una cadena de valor de baterías segura, circular y sostenible a través minería urbana e industrial.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024ParticIpatory Technologies for sustAinable COastal monitoRing in urban Areas-HYDROAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Aplicación en base web para la predicción de vibraciones inducidas por tráfico ferroviarioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2023Mineria urbana a la ciutat de Barcelona: una alternativa per a la justíciaAjuntament de Barcelona
01/12/202230/11/2024: Participatory technologies for sustainable coastal monitoring in urban areas-HYDROGobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
18/11/202231/12/2023Estratègies per a la recuperació d’urea d’aigües residuals: viabilitat tècnica, econòmica i ambientalAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
22/10/202220/10/2027Contrato de colaboración para la prestación del servicio/'Asistencia técnica para el seguimiento ambiental del proyecto de extracción de arenas en el sector norte de la zona II de la APB (2022-2026)/'FUNDACION AZTI-AZTI FUNDAZIOA - UNI
19/10/202218/04/2024Sistema robust de sensorització remota a partir de l'aprofitament de l'energia de vibracióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/07/2024N2B2: Neural Networks for Boiler BehaviourAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202230/09/2024Fundamental study of CO2 storage through microbially enhanced carbon mineralizationCommission of European Communities
01/10/202230/09/2026Next-generation membrane technologies for sustainable exploitation of seawater brine resources: transition towards a circular blue industryCommission of European Communities
15/09/202231/01/2023Contrato de colaboración en servicios profesionales para la Actualización del modelo hidrogeológico en el Aeropuerto de BarcelonaVIARIUM INGENIERIA SL
01/09/202231/08/2025Towards a functional continuum operating systemCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Gestión inteligente del cloud continuum: Desarrollo de las funcionalidades clave de un SO (AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Sistema modular de ventilación para edificios educativos integrado con la producción urbana de alimentos: Incrementar la eficiencia energética y la sostenibilidad del edificioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Recursos hidrogeológicos en riesgo: confrontando los impactos ligados al cambio climático con el incremento de la demanda hídricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Fundamentos y optimización de la producción de bioproductos a partir de cianobacterias tratando efluentes residualesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Métodos Modernos en Mecánica Celeste y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Recuperación de elementos de tierras raras (REE) y metales de desechos electrónicos y baterías de iones de litio gastadas mediante procesos de separación híbridos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Tecnologías energéticas del hidrógeno impulsadas por ingeniería de interfaz de catalizadores amorfos/cristalinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202228/02/2023Contracte de col·laboració per la realització de l'assessorament en el disseny i modeltats de 3D de peces de plàsticZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/09/202231/08/2025New photocatalytic and self-cleaning constructive solution for facade cladding based on a new concrete reclycled TIO2 from waste opaque pet and recycled glass (r-PHOTCRETE)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Non-CO2 Forcers and their climate, weather, air quality and health impactsEuropean Commission
26/07/202229/04/2023POWERTWIN Gemelo Digital para la mejora de la eficiencia energética, confort y uso de los espacios en edificios existentesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
20/07/202229/04/2023Diseño y desarrollo de mejoras técnicas-funcionales, pilotaje y nuevas aplicaciones de una plataforma IoT para la supervisión, gestión y mantenimiento remoto de máquinas de café profesionalesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
08/07/202208/07/2022A method for the selective recovery of bismuth from solid impurity streams generated during the primary production of copper
01/07/202230/06/2024Accelerating Sustainable Hydrogen Uptake Through Innovation and EducationCommission of European Communities
29/06/202231/01/2024XPrize RainforestXprize foundation
01/06/202231/05/2023Siren SongTHE SENSE OF SILENCE FOUNDATION; Prince Albert II de Monaco
01/06/202231/05/2023Aules TIC a Ghana ruralCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Connecting St. John of God - Sierra Leone Part IIICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Desarrollo de un mapa acústico para la ciudad de Bucaramanga, Santander, ColombiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase IICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Programa de Coneixement de la realitat - Sobirania alimentària i dret humà a l’aigua a El SalvadorCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Continuació del projecte 2021-F003: Disseny i implementació d'una infraestructura digital per a la localitat de GandiolCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Trabajo de campo para la continuidad del desarrollo de la tesis doctoral “Alternative approach for water wicked problems: A socio-technical groundwater management tool to improve human developmentCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
17/05/202212/12/2022Contracte de col·laboració per l'assessorament a PIMES industrials en fabricació additivaC. COMARCAL VALLES OCCIDENTAL
05/04/202205/04/2023Contracte de col·laboració per un estudi de reduccció de la càrrega de nitrògen dels efluents de rentat d'estampacióUNITEX, S.A.
11/03/202231/08/2022Contrato de colaboración de realización de ensayos de electrodiálisis, de nanofiltración y analíticas asociadas en el desarrollo del proyecto BIDEN.CETAQUA
04/03/202230/06/2022Contracte de col·laboració per suport tècnic AMPHOSAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
01/03/202201/03/2025Desenvolupament d'una metodologia d'optimització de transformadors i dispositius amb nucli magnèticAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/202231/01/2023Collaboration agreement for validation and implementation of a remot lab for environmental engineering lecturesTop International Managers in Engin
01/03/202228/02/2023Contrato de colaboración para la optimización de las plantas piloto de Nanofiltración y Tratamiento de Salmuera en las que se llevará a cabo la fase experimental del proyecto LIFE CONQUER.CETAQUA
01/03/202230/06/2023Passsive Acoustic Monitoring of river dolphins in the varzeáROLEX 
15/01/202231/12/2022Contrato de colaboración para la asesoría técnica cualificada en el estudio de la presencia y permanencia de compuestos químicos en los textiles reciclados por el procedimiento de reciclado mecánicoINDITEX, S.A.
03/01/202202/05/2022Contracte de col·laboració per l’elaboració d’una guia d’ús de materials i sistemes constructius a les escolesCONSORCI EDUCACIÓ DE BARCELONA
01/01/202231/12/2024Reducing nanoparticle exposures in industrial workplaces.Commission of European Communities
01/01/202231/12/2024Climate change-based building design guidelinesFundaçao para a Ciência e a Tecnologia
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2024Metal Influenced Acid Water as a source of valuable and critical raw materialsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Ajut 26th CIDITAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202231/12/2022HE-EIT IE 2022_WP7 Joint and common courses. Exhibit_2022.09.12Commission of European Communities
01/01/202231/12/2024Grup de Recerca Consolidat Atmospheric CompositionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
17/12/202117/12/2021Recovery of rare earth elements from acidic mine water
16/12/202131/12/2024ASESORAMIENTO PARA EL DISEÑO DE LA BARRERA REACTIVA, SISTEMA DE RECARGA Y MODELO UNIDIMENSIONAL DE TRANSPORTE REACTIVO DEL PROYECTO “LIFE MATRIXFUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
01/12/202130/11/2023Aguas Acidas de Minería como Recurso para el suministro sostenible de materias primas y materias críticas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202131/05/2024Promover el acceso abierto a la agricultura urbana a partir del laboratorio Fertilcity a la ciudadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2025Reactive barriers for water renaturalization during managed aquifer recharge in the Baix Camp regionEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/12/202131/12/2024Acelerando la transición hacia una industria 4.0 sostenible, digital y circular, con nuevas tecnologás de proceso, IA y simbiosis industrialACCIONA Infraesctructuras, S.A.
01/12/202117/06/2024Solucions naturals i sostenibles per captar i reciclar fòsfor en l’àmbit agrícolaGENERALITAT DE CATALUNYA
15/11/202115/08/2022Design and develop the pilot for MVP validation of a container counting on 2nd life EV batteriesPositive Energy inc.
20/10/202130/01/2022Caracteritizació d'efluents i realització d'assaigs de traçabilitat per la recuperació d'àcid en corrents de refinat de cinc.CETAQUA
15/10/202131/12/2021Urban Circular Economy Mobility & BussinessFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/10/202131/03/2026Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivityCommission of European Communities
10/09/202125/10/2021Estudi dels sòls de la parcel·la de Tersa i dels principals contaminants presents, estudi d'escòries, revisió dels estudis realitzats i anàlisi comparatiu amb els sòls del territoriTERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
01/09/202131/08/2024Environmental Computations and Observations for BAY SustainabilityAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Evaluación del rol de protección costera de las acumulaciones de plantas marinas en la playaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Técnicas de protección avanzadas contra el arco eléctrico para aplicaciones aeronauticas basado en identificación de parámetros y tratamiento de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202128/02/2025Estrategias de ventilación optimizadas considerando la calidad del aire interior, el confort térmico y el consumo de energía en edificios educativosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Reciclaje de recursos de residuos urbanos e industriales mediante la integración de procesos de separación híbridos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202129/02/2024Producción de bioestimulantes a partir de cianobacterias y agua residual en el marco de la bioeconomía circularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Estudio de la localización y disolución de productos de fisión y actínidos en el combustible nuclear.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2023DUST-OCEAN MODELLING & OBSERVING STUDYEuropean Space Agency
16/07/202115/08/2022Contrato de colaboración en I+D entre la Autoridad Portuaria de Baleares y la UPC para el DESARROLLO DE UN PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS PUERTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARESAUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
01/07/202101/10/2021White paper as part of contribution to the EC3 Euripean Council on Computing in Construction.European Council on Computing in Co
01/07/202131/12/2022Realización de ensayos para la comparación de métodos para la determinación del desprendimiento de microfibras textiles (MFs) durante los procesos de lavado doméstico con lavadoras convencionalesINDITEX, S.A.
01/07/202115/11/2021Separel Liquid-Liquid Membrane Contactors for NH3 removalDUPONT IBÈRICA, SL 
30/06/202131/12/2022Projecte NIR-QAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
16/06/202116/06/2021Obtención de un extracto biosurfactante a partir de los licores de lavado de maíz mediante procesos de separación física
10/06/202110/06/2021Electromagnetic vibration energy harvester
01/06/202131/05/2025HARNESSING THE POWER OF NATURE THROUGH PRODUCTIVE MICROBIAL CONSORTIA IN BIOTECHNOLOGY- MEASURE, MODEL, MASTERCommission of European Communities
01/06/202131/05/2025Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea (DOORS)Commission of European Communities
01/06/202130/11/2024Procution of Biostimulatns,Biofertilizers, Biopolymers and Bioenergy form OLIVE.oil chain residues and by products. 4BIOLIVEAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202130/06/2023CONTRACTE DE DONACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA SENSE OF SILENCE FOUNDATION per a proporcionar suport al desenvolupament de tècniques acústiques en el projecte PROVIDENCE, projecte que té com a objectiTHE SENSE OF SILENCE FOUNDATION
24/05/202122/06/2021formació per a l’empresa SALICRÚ que consistirà en un curs de dues sessions de tècniques bàsiques d’alta tensió.SALICRU, S.A.
21/05/202121/05/2021Separación de arsénico de antimonio y bismuto en un eluato
17/05/202130/09/2022Asesoramiento y supervisión en el diseño y modelización de la planta piloto de nanofiltración del proyecto LIFE CONQUERCETAQUA
14/05/202113/11/2022ComMit-20 – Designing Resilient Communities to Mitigate Pandemic and Climate Change effectsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/05/202113/11/2022Municipis resilients a les pandèmies mitjançant el nexe de l'agricultura de proximitat, energia, aigua i residus. Del pilot al municipiAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/04/202129/04/2023Contracte Third Party IREC i UPC per al projecte EmpowermedInstitut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)
01/04/202131/03/2024IJC2019-042036-IAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202131/03/2024Recovery of added-value elements from Copper primary productionEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
29/03/202130/09/2021Treballs per a l’adaptació als impactes del canvi climàtic dels ports i alguns passejos marítimsOficina Catalana del Canvi Climàtic
26/03/202126/03/2021Dispositivo para retener microfibras téxtiles y método para obtener un producto hecho de un residuo generado por elementos téxtiles
15/03/202131/03/2023Actualización e integracion de datos en el modelo hidrogeológico. Analisis de la sensibilidad y simulación de transporte advecivo en el modelo. Revisión del modelo hidrogeológico regional. PlanteamienWESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN SA
01/03/202131/12/2021Assessorament i supervisió en el disseny i la construcció del pilot del projecte LIFE NIMBUS,CETAQUA
01/03/202131/12/2021Assessorament i supervisió en el disseny i construcció del pilot del projecte LIFE CONQUERCETAQUA
08/02/202108/02/2024Validació experimental de connectors de subestació, sensoritzats, autoalimentats i amb capacitat de transmissió de dades al núvol i aplicació de tècniques big-data per facilitar el manteniment predictAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202131/01/2025Solutions @ Underwater Radiated Noise Projecte europeu Call H2020-MG-2020-SingleStage-INEACommission of European Communities
01/02/202131/07/2021Urban Space / Micromobility / SustainabilityCàtedra SEAT - UPC
01/01/202131/12/2024High-pErformance moduLar battery packs for sustaInable urban electrOmobility ServicesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2023IJC2019-042069-IAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202131/12/2021Treball de mostres de control dins del Pla de vigilància radiològica ambiental de la Central Nuclear d'Ascó.GENCAT-DEP TERRITORI I SOSTENIB
01/01/202131/05/2022Valorization of co-products from waste treatment technologies for the production of innovative value-added products for agriculture.Commission of European Communities
01/01/202131/12/2022Instructional design – Teacher Training programmes: Challenge-Based LearningEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021International Conference on Water and SustainabilityAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202130/06/2021Blue Boat InitiativeMelimoyu Ecosystem Research Institute
01/01/202130/09/2023Aprofundir en el coneixement relatiu a l'adaptació dels ports de la Generalitat de Catalunya i els passeigs marítims a l'impacte del canvi climàticGENCAT-DEP.POL.TERR.OBR.PUB
01/01/202127/05/2022Disseny i implementació d'una infraestructura digital per a la localitat de GandiolCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Resources recovery from wastewater: small-scale digesters for biogas and biofertilizer production in ColombiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Adquisició de dades de camp (velocitat de marea i batimetria), processat i anàlisis del corrent de component oest per la futura implementació d’una instal·lació d’energia mareomotriu al nord de l’Illa de Saboga (PanamàCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase I: aproximació metodològica i caracterització de paràmetres fonamentals.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Increasing urban climate resilience through the improvement of the Solid Waste Management System in Maputo, MozambiqueCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Sensibilització i formació en països de baix IDH via TICCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
30/12/202015/04/2021Prestació d’assistència per a la millora de l’agitació de l’avantport i clota petita del Club Nàutic de L’Escala. Avaluació de l’impacte sobre la platja de RiellsClub Nàutic l'Escala
01/12/202030/11/2023H2020-101004275- MObiLIty sERvices Enhanced by GALILEO & Blockchain’,/'MOLIERE/'Commission of European Communities
01/12/202031/05/2021Realización de ensayos de Electrodiálisis Reversible (EDR) en EEBE para el proyecto EDEN.CETAQUA
26/11/202026/11/2024Càtedra Hub d'Innovació en fabricació digital HP-UPCHEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL SARL
26/11/202026/11/2024Càtedra HP - UPC premis i bequesHEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL SARL
01/11/202028/02/2021Characterizing the atmospheric deposition of soluble iron into the ocean in past, present and future climatesRed Española de Supercomputacion
26/10/202025/06/2021Realització d’escenaris d’inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTASInstitut Cartografic de Catalunya (ICC)
01/09/202031/12/2020Immersive and Hybrid remote labsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/09/202031/08/2023A coordinated framework for cyber resilient supply chain systems over complex ICT infrastructuresCommission of European Communities
06/08/202009/03/2022Innovación en los modelos de baterias eléctricas desde una perspectiva de gestión de prevención del riesgoAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/07/202023/04/2021Estudi sobre la instal·lació d’una central termoelèctrica a Cercs. Anàlisi de vies de gestió més adequades pels residus d’acord amb conceptes d’economia circular i la jerarquia de gestió de residuos.AYUNTAMIENTO DE CERCS
01/07/202030/06/2023CONTRATO para EL PROYECTO “INVESTIGACIO´N EN SOLUCIONES CEMENTANTES SOLUCIONES CEMENTANTES GEOPOLIME´RICAS DE SOSTENIBILIDAD INTEGRAL Y ALTO VALOR AN~ADIDO A PARTIR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIO´N” - CONADEC GLOBAL, S.L.
01/07/202031/12/2023Caracterización y estudio de análogos químicos del combustible nuclear irradiado (SNF) en las condiciones esperadas en un almacenamiento definitivo, en condiciones reductoras y parcialmente oxidantesENRESA
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2021Assessorament i participació en diversos projectes, tant amb empreses específiques com projectes cooperatius dins de l’àmbit de gestió de sòls i aigües contaminades i impacte ambiental.FUNDACIÓ EURECAT
01/07/202031/03/2021Desarrolo de un sistema de clasificación automática de fibras textiles mediante tecnologiías ópticasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
10/06/202009/04/2022herramienta de programación, basada en códigos existentes, y que permita reproducir un modelo de transporte reactivo tan complejo como el del Salar de Atacama. modelo numérico de transporte reactivoSQM Salar S.A.
01/06/202031/05/2024Circular Processing of Seawater Brines from Saltworks for Recovery of Valuable Raw MaterialsCommission of European Communities
01/06/202031/05/2024Development of radical innovations to recover minerals and metals from seawater desalination brinesCommission of European Communities
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/07/2023Implicaciones del confort térmico de los ancianos en el interior al consumo energéticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202025/11/2021OSIP Remote Sensing for Marine Litter-Study SchemeESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/06/202031/05/2021Estrategias para la mejora del tratamiento sostenible de aguas residuales y residuos alimentarios IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
24/03/202023/07/2021Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsPORTS DE LES ILLES BALEARS
20/03/202030/04/2022Desarrollo de la investigación en lo referente a la ampliación de los usos de las escorias negras y blancas en la obra civil de forma segura y eficienteADEC GLOBAL, S.L.
11/03/202012/06/2020Estudio sobre la calidad del aire en las inmediaciones de la instalación industrial de Silvalac en Els Pallaresos y elaboración de un análisis cuantitativo de riesgos para la salud humanaSILVALAC, S.A.
01/03/202028/02/2021Asesoramiento técnico en el diseño de los pilotos en el que se llevará a cabo la fase experimental del proyecto LIFE REMINE-WATERCETAQUA
01/03/202031/12/20202020 EDU_COVID-19 UmbrellaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202028/02/2021HahatayCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Dedicated communication for water management and monitoring in the high Andean area of Peru (Phase 2)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
13/02/202031/07/2020The aim of the agreement is to carry out the R&D project that consists of “Characterization of the ash from combustion of residues originated at a paper manufacture plant “SAICA Paper UK”.SAICA PAPER UK LIMITED
02/02/202002/01/2024CONVENIO ENTRE EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, SOBRE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL (RED DE ESTACIONES DE MUESTREO)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/02/202031/01/2026Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
29/01/202028/04/2022Desenvolupament d’eines per al suport en l’implementació i en la gestió de la reutilitació (SUGGEREIX).AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202031/05/2022MEDIOS DE EVALUACIÓN Y ATENUACIÓN DE LOS RIESGOS COSTEROS LOCALES DEBIDOS A LOS IMPACTOS DE LOS TEMPORALESCommission of European Communities
01/01/202031/12/2023Ús eficient de recursos de rentat industrial.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202031/12/2020Innovation Leadership ProgramEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/08/2020CObalt-free Batteries for FutuRe Automotive ApplicationsEuropean Commission
01/01/202030/06/2021Monitorització de la biodiversitat, mitjançant la creació i la instal·lació d’una xarxa sense fils de sensors distribuïts per tot l’AmazonesSONSETC, MAKING SENSE OF SOUNDS
28/11/201931/12/2019Desenvolupament de l'Atles de radiació solar a Catalunya de l'any 2019INST. CATALA ENERGIA (ICAEN)
01/11/201931/12/2023Improving and Integrating European Ocean Observing and Forecasting Systems for Sustainable use of the OceansCommission of European Communities
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
01/11/201930/10/2020L'impacte climàtic del gas natural i de les grans infraestructures energètiquesXARXA DE L'OBSERVATORI DEL DEUTE EN
01/10/201930/09/2023Constrained aerosol forcing for improved climate projectionsEuropean Commission
30/09/201930/09/2021Realització assaigs vibratoris dels productes de l'empresaMONOCROM, S.L.
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
13/09/201904/11/2022Ampliació del contracte de col·laboració per l'estudi de l'eliminació de nitrogen i color dels efluents de l'empresa Texprint, amb l'objectiu del compliment de la legilació vigent d'abocamentTEXTPRINT,SA
03/09/201903/09/2019SYSTEM AND METHOD FOR REDUCING SEA LICE EXPOSURE IN MARINE FISH FARMING
01/09/201930/09/2019Optimización de la etapa de extracción de polifenoles presentes en los residuos agroalimentarios.FUNDACIÓN CENTRO GALLEGO DE
01/09/201931/08/2023EMPOWERING WOMEN TO TAKE ACTION AGAINST ENERGY POVERTYEuropean Commission
01/09/201931/08/2021UTILIZACIÓN DE SISTEMAS BIOELECTROQUÍMICOS PARA MEJORA DE GESTIÓN DE PLANTAS DEPURADORAS NATURALESMinisterio de Ciencia e Innovación
13/06/201913/12/2019Anàlisis de formaldehid, amines aromàtiues i 4-aminoazobenzè sobre mostres de textils.FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA VIRGILI
01/06/201931/12/2020Noise influence for cuttlefish invertebrate - St Brieuc Wind Farm Site. (Ref. CPCS – 771596)IBERDROLA S. A.
17/05/201931/05/2023Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201931/12/2022Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201901/04/2022KIC RM BLUE HARVESTING-PA 18138 - Hydraulic Collector for Polymetallic Nodules from the DeepseaEuropean Commission
28/03/201930/09/2019Energy consumption and C02 emissions associated with the production, use and final disposal of PVC cablesPlasticsEurope AISBL
22/03/201921/03/2020SUBCONTRATACIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ DE DOS CORRENTÒMETRES ADCP A LA BADIA DEL FANGAR DURANT 1,5 MESOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019, LES DADES RECOLLIDES S'UTILITZARAN EN EL MARC DEL PROJECTE SOBREINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
01/03/201924/09/2022Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasCommission of European Communities
01/03/201928/02/2024Ampliación del contrato de colaboración para el asesoramiento, asistencia técnica, análisis y evaluación en proyectos I+D+i en la línea de investigación Calidad del Agua.CETAQUA
01/03/201931/12/2019CONTRATO DE I+D+i ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL, EN EL MARCO DEL PROYECTO “CIRCLE - 2019. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELAITEX
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A008 Diseño de plan de mantenimiento del sistema de energización solar fotovoltaica para 2000 viviendas en Ghana y capacitación de los encargados de la difusión del mismoCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201931/05/2019High energy lithium sulphur cells and batteriesEuropean Commission
01/03/201928/02/2020Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Comunicación dedicada para la gestión y monitoreo del agua en zona altoandina de Perú (Fase 1)Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Strategies for Enhancing Sustainable Treatment of Wastewater and Food Waste (Estrategias para la mejora del tratamiento sostenible de aguas residuales y residuos alimentarios)Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/02/201931/01/2024Potential and Validation of Sustainable Natural & Advance Technologies for Water & Wastewater Treatment, Monitoring and Safe Water Reuse in IndiaCommission of European Communities
31/01/201931/12/2021Cofinançament PECT Besòs - operació Recerca per la Sostenibilitat.Diputació de Barcelona
14/01/201913/01/2024Construcción y evaluación de capacidades innovadoras del sector académicoAgencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
01/01/201930/06/2024OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201931/12/2023Extension of the collaboration contract for the study and anyalisis of the phenomena relatid tot materiasl involved in high voltage/hig current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
01/01/201930/09/2022Producción sostenible de bioproductos a partir de microalgas y agua regeneradaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Teledetección atmosférica mediante sensores cooperativos lidar, radar y pasivos: aplicaciones sobre tierra y mar para la observación atmosférica y energía eólica off-shoreAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Gestión de una arquitectura jerárquica Fog-to-cloud para escenarios IoT: Compartición de recursosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelo computacional rápido de cálculo de vibraciones y ruido reradiado inducidas por el ferrocarrilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022TRANSferencia y desarrollo METodológico de técnicas COmposicionales para las ciencias aplicadas y la ingenieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Mecánica Celeste: métodos analíticos y numéricos y aplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201901/01/2022INTERREG-EAPA_52/2018-JONAS - Joint Framework for Ocean Noise in the Atlantic SeasEuropean Commission
01/01/201901/01/2022H2020-688975-Blue Nodules - Breakthrough solutions for the sustainable harvesting and processing of deep sea polymetallic nodulesEuropean Commission
01/01/201931/12/2019Engineering and Business Case (E&BC)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2019Environomical Pathways for Sustainable Energy SystemsEuropean Institute for Innovation and Technology
01/09/201703/04/2019Conveni AGBAR - Estudi d'una EDARAGBAR
01/12/200901/01/1970DESENVOLUPAMENT D'UN ESTUDI DE COSTOS AMBIENTALS EN EL MARC DEL PROJECTE LIFE MICROPHILOXCESPA GR,S.A.

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors