Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Biomèdica

Enginyeria Biomèdica

Des del curs 2003-04, el Programa de Doctorat en Enginyeria Biomèdica té un caràcter interuniversitari i s’organitza amb la responsabilitat compartida de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universidad de Zaragoza (Unizar). Per a això, es va signar el 2003 un conveni de col·laboració entre ambdues universitats, que es pot consultar en aquest enllaç: https://esaii.upc.edu/ca/docencia/doctorats/convenio_original_uz_upc_2003.pdf
Pel seu caràcter interuniversitari, ofereix cursos i activitats de recerca en els diferents campus de les universitats organitzadores. La coordinació del programa la duu a terme el Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII) de la UPC.
Posteriorment, amb motiu dels nous reials decrets que regulaven els ensenyaments universitaris oficials i els programes de doctorat, es va signar el 2011 un nou conveni per a la realització de l’actual Programa Conjunt de Doctorat en Enginyeria Biomèdica. El text complet, que regula la participació de les dues universitats i organització del programa, es pot consultar a: https://esaii.upc.edu/ca/docencia/doctorats/convenio_uz_upc_2011.pdf
El conveni es va actualitzar amb una addenda signada el 2012, en la qual s’adaptava el text al nou marc normatiu regulador dels estudis de doctorat, que es pot consultar a: https://esaii.upc.edu/ca/docencia/doctorats/ adenda_convenio_UPCUZ2012.pdf
Els estudiants del programa es poden matricular en qualsevol de les dues universitats, de la qual dependran administrativament, i poden fer qualsevol curs o activitat de l’oferta del programa interuniversitari.
Cal destacar que el Programa de Doctorat Conjunt en Enginyeria Biomèdica de la UPC i la Unizar, en el marc dels diferents reials decrets que regulaven els ensenyaments universitaris, va obtenir el reconeixement a la qualitat i a l’excel·lència en les diferents convocatòries del MECD:
• Menció de qualitat MCD2003-00157: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
• Menció cap a l’Excel·lència MEE2011-0509: 2011, 2012, 2013
La informació del programa es presenta públicament en els enllaços següents:
A la UPC: https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica?set_language=es
A la Unizar: https://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7098
En el Programa de Doctorat s’ofereix la realització de tesis doctorals en grups i laboratoris de reconegut prestigi internacional, pertanyents als centres següents:
• Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) (http://ibecbarcelona.eu/). Centre d’Excel·lència Severo Ochoa.
• Research Centre for Biomedical Engineering (CREB) (https://creb.upc.edu/en). Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC.
• Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón (I3A) (http://i3a.unizar.es/es). Centre de recerca de la Universidad de Zaragoza.
• Centro de Investigación Biomédica en Red Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) (http://www.ciber-bbn.es/). Centre de l’Instituto de Salud Carlos III.
• Plataforma NANBIOSIS del CIBER-BBN (http://www.ciber-bbn.es/plataformas/nanbiosis-icts). És una de les 29 ICTS (infraestructures cientificotècniques singulars) recentment reconegudes pel Consell de Política Científica, Tecnològica i Innovació (CPCTI del MINECO).

Altres Universitats

Universidad de Zaragoza. Informació del Programa de Doctorat de la Universidad de Zaragoza (Unizar): https://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7098

COORDINADOR/A

Jane Campos, Raimon

CONTACTE

Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB, Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 654
Correu electrònic: doctorat.ebio.utgaeib@upc.edu

https://esaii.upc.edu/ca/docencia/doctorats/doctorat-en-enginyeria-biomedica

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l'àmbit científic del programa, els títols de grau de procedència són molt diverses. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat en Enginyeria Biomèdica correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Enginyeria Biomèdica o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència seu treball, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

25

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:
Universidad de Zaragoza. Informació del Programa de Doctorat de la Universidad de Zaragoza (Unizar): https://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7098

UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Electrònica
 • Departament de Ciència i Enginyeria de Materials
 • Departament de Ciències de la Computació
 • Institut de Tècniques Energètiques
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://esaii.upc.edu/ca/docencia/doctorats/doctorat-en-enginyeria-biomedica

CONTACTE:
Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB, Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 654
Correu electrònic: doctorat.ebio.utgaeib@upc.edu

Convenis amb altres institucions

• Universidad de Zaragoza (https://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7098): conveni interuniversitari Públic.
• Universitat Politècnica de Madrid (http://www.upm.es/): intercanvi de professors, col·laboració en continguts, mobilitat d'estudiants. Inici al gener de 2005, durada il·limitada.
Públic

Els grups de recerca implicats en el programa tenen una àmplia xarxa de col·laboracions que l’afavoreixen, ja que moltes estades de doctorands es duen a terme gràcies a aquestes col·laboracions. Es manté una col·laboració consolidada amb diversos centres en què els doctorands han fet estades de recerca per a la confecció de la seva tesi doctoral i l’obtenció de la Menció Europea.
La col·laboració està acreditada en la sol·licitud de les beques de mobilitat d’aquests estudiants, en la qual es compta amb l’acceptació dels centres col·laboradors. La llista dels centres col·laboradors és la següent:
• MIT, EUA
• Politecnico di Milano, Itàlia
• Oxford University
• Lund University
• Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Alemanya
• Kingston University, Regne Unit
• Politecnico di Torino, Itàlia
• Porto University, Portugal
• Centre for Online Health, Austràlia
• Universidad de Buenos Aires, Argentina
• Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB), Barcelona
• Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), Barcelona
• CIBER Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN)
• University of Ljubljana-Eslovènia
• University of Michigan, EUA
• Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA)
• Institut de Biomecànica de València, Universitat Politècnica de València (IBV-UPV)
• Institut de Bioenginyeria, Universitat Miguel Hernández, Elx.
• Unité de Chronobiologie Théorique, Université Libre de Bruxelles, Bèlgica
• Institute of Vienna University of Technology, Institute for Mechanics of Materials and Structures
• Facultat de Medicina, Departament d’Anatomia i Biologia Cel·lular, Technion Institute of Technology, Israel
• Universidad de Valladolid
• Departamento de Bioingeniería, Instituto de Automática Industrial, CSIC Madrid
• Trinity College, Dublín, Irlanda
• KTH - Reial Institut de Tecnologia, Suècia
• Departament of Medical Engineering and Biotechnology, University of Applied Sciences, Jena, Alemanya
• Istituto ortopèdic Galeazzi, Milà, Itàlia
• Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC de Monterrey), Mèxic
• Laboratori d’Enginyeria per al Sistema Neuromuscular i la Rehabilitació Motora (ISIN) / Politecnico di Torino, Itàlia
• Université de Technologie de Compiègne, França
• Faculty of Computing, Information Systems and Mathematics, Kingston University, Regne Unit
• LTSI, Université de Rennes 1, França
• Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l'àmbit científic del programa, els títols de grau de procedència són molt diverses. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat en Enginyeria Biomèdica correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Enginyeria Biomèdica o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència seu treball, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Els criteris d’admissió al programa inclouen els aspectes següents:

• Es valorarà especialment el contacte personalitzat previ amb l’estudiant, mitjançant entrevistes, qüestionaris o exercicis, per valorar la seva adequació al programa i la seva motivació.
• Es valoraran altres aspectes, com el coneixement d’idiomes o l’experiència prèvia en recerca.

Criteris de selecció i ponderació
Amb l’objectiu de prioritzar i seleccionar els estudiants que compleixin tots els requisits d’accés, s’estableix la següent ponderació dels criteris d’admissió:
• Expedient acadèmic: 50%.
• Contacte personalitzat i entrevista: 25%.
• Motivació: 5%.
• Coneixement d’idiomes: 10%.
• Experiència en recerca: 10%.
L’òrgan responsable de l’admissió dels estudiants és la Comissió d’Estudis del Programa Conjunt de Doctorat en Enginyeria Biomèdica de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universidad de Zaragoza. D’acord amb el conveni de col·laboració entre ambdues universitats, aquesta Comissió pot autoritzar la funció de l’admissió als coordinadors del programa de cada universitat.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada. Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS. L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través del Màster en Enginyeria Biomèdica, els estudiants del qual no requeriran la realització de complements de formació.

Els estudiants que accedeixin al programa des d’altres màsters, segons la formació acadèmica prèvia, poden necessitar complements de formació d’assignatures del Màster en Enginyeria Biomèdica, amb un nombre inferior a 60 ECTS. Els complements seran, en tots els casos, de formació en recerca i seran proposats per la Comissió d’Estudis, en funció del currículum dels estudiants.

L’òrgan responsable d’establir els complements de formació dels estudiants, de manera semblant a l’admissió, és la Comissió d’Estudis del Programa Conjunt de Doctorat en Enginyeria Biomèdica de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universidad de Zaragoza.

La Comissió d’Estudis establirà els complements de formació a cursar per cada estudiant, en funció de les matèries cursades en el seu màster de procedència i de la línia de recerca triada per a la tesi. La Comissió d’Estudis del programa farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.
A continuació s’indiquen les possibles assignatures del Màster en Enginyeria Biomèdica a cursar en funció de la formació obtinguda prèviament:
• Fonaments de Biologia Molecular i Cel·lular
• Fonaments de Biofísica
• Fonaments de Fisiologia
• Fonaments de Fisiopatologia
• Fonaments d’Informàtica i Comunicacions
• Fonaments Matemàtics
• Fonaments Físics
• Fonaments de Teoria de Circuits, Electrònica i Automàtica
• Bioelectricitat i Bioelectromagnetismo
• Models i Sistemes de Control Fisiològic
• Biomaterials
• Dispositius Biomèdics
• Imatges Biomèdiques
• Instrumentació Biomèdica
• Mètodes de Modelització i Simulació de Biosistemes
• Senyals Biomèdiques
• Anàlisi Estadística de Dades Biomèdics
• Anàlisi i Processament Avançat de Senyals Biomèdiques
• Anàlisi i Visualització d’Imatges Mèdiques en 2D i 3D
• Biomecànica
• Dosimetria de les Radiacions Ionitzants
• Enginyeria Clínica i Models Sanitaris
• Enginyeria de Teixits
• Enginyeria Hospitalària
• Microsistemes i Nanobioenginyeria
• Projecte i Disseny d’Equips i Sistemes Biomèdics
• Radiacions i Salut Humana
• Robòtica Mèdica
• Bioinformàtica
• Fonaments i Tècniques d’Anàlisi Instrumental
• Informàtica Mèdica i Telemedicina
• Radiofísica Mèdica
• Tècniques de Simulació Wireless/FDTD/FEM per a Aplicacions Biomèdiques
Les assignatures del màster vinculat al programa compten amb objectius, metodologies i processos d’avaluació ben definits que permetran preparar els doctorands per a l’adquisició de les competències definides en apartats anteriors.

En qualsevol cas, en funció del currículum dels estudiants, la Comissió d’Estudis podrà ajustar els complements de formació a cursar.
Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió d’Estudis del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Nom de l’activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Nom de l’activitat: Cursos complementaris impartits per professors visitants.
Hores: 18.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Seminaris sobre temes de recerca molt específics o conferències impartides per professors o investigadors convidats.
Hores: 3.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: ’Workshops’ o tallers de treball per a la formació en eines científiques de l’àmbit de l’enginyeria biomèdica.
Hores: 3.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Mobilitat internacional.
Hores: 480.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.


Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

En aquest Programa de Doctorat es dirigeixen tesis doctorals en grups i laboratoris de reconegut prestigi internacional, per a les diverses intensificacions del programa (Senyals i Sistemes Biomèdics, Robòtica i Visió, Biomecànica i Biomaterials, Instrumentació Electrònica i Biomèdica, Dosimetria de les Radiacions), en els departaments, instituts i centres de recerca vinculats, pertanyents als centres següents:
• Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) (http://ibecbarcelona.eu/). Centro de Excelencia Severo Ochoa.
• Research Centre for Biomedical Engineering (CREB) (https://creb.upc.edu/en). Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC.
• Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón (I3A) (http://i3a.unizar.es/es). Centro de Investigación de la Universidad de Zaragoza.
• Centro de Investigación Biomédica en Red Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) (http://www.ciber-bbn.es/). Centro del Instituto de Salud Carlos III.
• Plataforma NANBIOSIS del CIBER-BBN (http://www.ciber-bbn.es/plataformas/nanbiosis-icts). És una de les 29 ICTS (infraestructures cientificotècniques singulars) recentment reconegudes pel Consell de Política Científica, Tecnològica i Innovació (CPCTI del MINECO).

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 10/06/2023 04:45:36.

Llistat de tesis en dipòsit

 • COMPANY SE, GEORGINA: Temporal and frequency differentiation of healthy and pathological lung tissue through minimally invasive electrical impedance spectroscopy.
  Autor/a: COMPANY SE, GEORGINA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA BIOMÈDICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 31/05/2023
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: NESCOLARDE SELVA, LEXA DIGNA | BRAGOS BARDIA, RAMON
  Tribunal:
       PRESIDENT: SAIZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER
       SECRETARI: GARCIA GONZALEZ, MIQUEL ANGEL
       VOCAL: JULIÁN IBÁÑEZ, JOAN FRANCESC
  Resum de tesi: Las enfermedades respiratorias, junto con las enfermedades cardíacas, son las más prevalentes en el mundo. La adquisición de muestras pulmonares es esencial para un correcto diagnóstico de la enfermedad. En lesiones periféricas no es sencillo acceder a la muestra y asegurar que se toma en el punto previamente identificado mediante técnicas de imagen médica.Mediante la medición de bioimpedancia, se pretende evaluar diferencias en el tejido pulmonar de acuerdo con su estado (canceroso, fibrótico, neumónico, sano o enfisematoso) con el fin de confirmar la localización adecuada para la toma de muestras patológicas. Para obtener la mayor diferenciación entre los distintos estados del tejido, primero se realiza un estudio sobre el método de medida que permite una mayor diferenciación entre tejido sano y bronquio. Se evalúa la posibilidad de implementar el método de 3-electrodos para reemplazar al de 4-electrodos, utilizado en mediciones preliminares, ya que aporta ventajas de tipo práctico. Posteriormente, debido a la gran dispersión de las medidas dentro de un mismo tipo de tejido entre los distintos pacientes, se estudia la implementación de un método de calibración, ya usado para aplicaciones cardíacas. El método consiste en el uso de una medida realizada en el bronquio principal para calibrar las medidas del tejido pulmonar, reduciendo el efecto de las diferencias geométricas entre pacientes. A continuación, se presenta el estudio sobre la diferenciación entre los distintos tipos de tejido pulmonar con una población de 102 pacientes sobre los que se han llevado a cabo 116 medidas. Finalmente, se estudia, de forma complementaria, la implementación de algoritmos de machine learning para la clasificación en tiempo real de las medidas con el fin de ayudar en la correcta localización del broncoscopio para tomar muestras del tejido, mejorando así la eficacia de la broncoscopia, con las limitaciones propias del bajo número de medidas.Los resultados de los distintos estudios muestran que las medidas a 3 electrodos mejoran la diferenciación y/o separación entre tejidos respecto al método de 4 electrodos. A su vez, la calibración de las medidas usando una muestra tomada en el bronquio disminuye la dispersión intragrupo y, en consecuencia, aumenta la separación intergrupal, lo que mejora la capacidad de diferenciación. Por otro lado, la diferenciación de los tejidos, (empleando el método de 3 electrodos y tras la posterior calibración de las medidas) evaluando las dos frecuencias más discriminatorias, muestra diferencias significatives entre aquellas patologías que conllevan un aumento en la densidad del tejido (neoplasia, fibrosis y neumonía) y aquellos tejidos que conllevan una mayor cantidad de aire en los pulmones respecto a los anteriores y/o destrucción de tejido (sano, enfisema). De esta forma, se encuentran diferencias significativas en los cuatro parámetros de impedancia analizados [modulo (|Z|), fase (PA), resistencia (R) y reactancia (Xc)] entre: neoplasia y neumonía (p < 0.05); neoplasia y tejido sano (p < 0.001); neoplasia y enfisema (p < 0.001); fibrosis y tejido sano (p < 0.001) y neumonía y tejido sano (p < 0.01). También se encuentran diferencias significativas en |Z|, R y Xc entre fibrosis y enfisema (p < 0.05) y en |Z| y R entre neumonía y emfisema (p < 0.05). Por último, tras la implementación de diferentes algoritmos de clasificación, los resultados muestran una gran eficacia a la hora de clasificar y detectar una muestra de tejido neoplásico, y permiten separar algunas patologías no detectadas con métodos estadísticos clásicos. En conclusión, la implementación de mediciones de bioimpedancia mediante broncoscopia, puede mejorar el diagnóstico clínico, puesto que es capaz de discriminar entre distintos tipos de tejido de forma mínimamente invasiva. Sin embargo, para el uso combinado con técnicas de Inteligencia Artificial, se debe aumentar la muestra de

Darrera actualització: 10/06/2023 04:30:26.

Llistat de tesis defensades per any

 • FINOCCHIARO, MARTINA: Automatic hands-free visualization of a six degrees of freedom agent within a complex anatomical space
  Autor/a: FINOCCHIARO, MARTINA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA BIOMÈDICA
  Departament: Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de lectura: 28/03/2023
  Director/a de tesi: CASALS GELPI, ALICIA | CIUTI, GASTONE | HERNANSANZ PRATS, ALBERTO | MENCIASSI, ARIANNA

  Tribunal:
       PRESIDENT: VALDASTRI, PIETRO
       SECRETARI: MARTIN RULL, ENRIC XAVIER
       VOCAL: GINÉS GIBERT, MARIA DELS ÀNGELS
       VOCAL: WURDEMANN, HELGE
       VOCAL: CIUTI, GASTONE
  Resum de tesi: Al llarg dels anys, un desenvolupament continu dels procediments intraluminals va donar lloc a grans beneficis per als pacients. La reducció de la pèrdua de sang, el menor risc d'infecció, la disminució de l'impacte espantant i el temps de recuperació més ràpid es troben entre els més valuosos. Tanmateix, aquestes millores van imposar un alt estrès mental i físic als metges. En aquest context, la introducció de les tecnologies robòtiques ha donat com a resultat millores notables pel que fa a la flexibilitat dels endoscopis i l'estabilitat del control, mitjançant el disseny de serps multidireccionables com robots i càpsules endoscòpiques. No obstant això, també va introduir graus de llibertat addicionals (DOF) per controlar, com a informació de detecció a processar, posant la base per a un nou marc d'interacció humà-robot.Per tant, en el context de la cirurgia robòtica intraluminal, la present investigació se centra en la interacció home-robot, amb l'objectiu d'investigar i dissenyar una interfície humà-màquina (HMI) d'autonomia multinivell. En conseqüència, es va dissenyar i desenvolupar un marc de bioenginyeria modular per a l'anàlisi, l'avaluació i la comparació de l'HMI per al procediment endoluminal assistit per robot (és a dir, la colonoscòpia). El component principal del marc és un simulador virtual del procediment de colonoscòpia, desenvolupat mitjançant el SOFA. El simulador, dotat de models 3D de còlons reconstruïts a partir de TAC de pacients reals, reprodueix de manera realista el procediment mèdic en termes de temps, representació visual i comportament mecànic. El seu disseny obert permet mesurar diverses mètriques correlacionades amb la qualitat del procediment (per exemple, força exercida sobre les parets intestinals, temps, etc.) i de control (per exemple, suavitat de la trajectòria). Per tant, les diferents HMI es poden connectar o implementar en el simulador virtual, i provar-se amb estudis d'usuaris que involucren els endoscopistes. El marc també inclou l'ús de sensors portàtils per mesurar la càrrega cognitiva dels usuaris mitjançant dades fisiològiques quan es prova l'HMI en l'entorn de simulació. Finalment, es dissenya un conjunt de qüestionaris per ser administrats als subjectes després de les proves per fer el seguiment de l'estrès físic i mental percebut i la seva impressió global a les interfícies.El marc es va provar per primera vegada amb 42 metges que investigaven el dispositiu òptim per al control teleoperat de colonoscopis robòtics. Amb aquesta finalitat, es va dur a terme una enquesta preliminar entre 71 endoscopistes per derivar les principals característiques i configuració del dispositiu de control desitjat pels usuaris finals. En conseqüència, es van comparar dos sistemes seleccionats amb el marc: un dispositiu cinemàtic en sèrie hàptic i un joypad estàndard de videojocs.Aquesta prova d'usuaris va representar un primer cas pràctic per a la validació del framework que permet comparar diferents HMI i derivar les característiques òptimes. No obstant això, al ser el framework altament modular i obert, està pensat per ser aplicat per a la prova de diferents aspectes de l'HMI, tant de programari com de maquinari, p. tipus de retroalimentació, estratègies de control, etc. De fet, l'objectiu final del marc, i més en general de la present tesi, és extreure coneixements, directrius i mètriques sobre el disseny dels dispositius robòtics intraluminals de nova generació.

Darrera actualització: 10/06/2023 05:01:04.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:CASTILLO ESCARIO, YOLANDA
Títol:Biomedical signal interpretation and smartphone sensors for the assessment of trunk function and sleep disorders in patients with spinal cord injury
Data lectura:27/06/2022
Director/a:JANE CAMPOS, RAIMON
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Entropy analysis of acoustic signals recorded with a smartphone for detecting apneas and hypopneas: A comparison with a commercial system for home sleep apnea diagnosis
Castillo-Escario, Y.; Ferrer, I.; Jane, R.; Montserrat, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Identifying muscle synergies from reaching and grasping movements in rats
Castillo-Escario, Y.; Rodriguez-Cañón, M.; García-Alías, G.; Jane, R.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Analysis of Smartphone Triaxial Accelerometry for Monitoring Sleep-Disordered Breathing and Sleep Position at Home
Ferrer, I.; Castillo-Escario, Y.; Jane, R.; Montserrat, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/04/2020
Article en revista

Assessment of trunk flexion in arm reaching tasks with electromyography and smartphone accelerometry in healthy human subjects
Castillo-Escario, Y.; Kumru, H.; Valls-Solé, J.; García, L.; Vidal, J.; Jane, R.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2021: 4.996; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/03/2021
Article en revista

Enhanced monitoring of sleep position in sleep apnea patients: smartphone triaxial accelerometry compared with video-validated position from polysomnography
Ferrer, I.; Castillo-Escario, Y.; Montserrat, J.; Jane, R.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 26/05/2021
Article en revista

SleepPos app: an automated smartphone application for angle based high resolution sleep position monitoring and treatment
Ferrer, I.; Castillo-Escario, Y.; Montserrat, J.; Jane, R.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

Quantitative evaluation of trunk function and the StartReact effect during reaching in patients with cervical and thoracic spinal cord injury
Castillo-Escario, Y.; Kumru, H.; Valls-Solé, J.; García, L.; Jane, R.; Vidal, J.
Journal of neural engineering, ISSN: 1741-2560 (JCR Impact Factor-2021: 5.043; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/08/2021
Article en revista

Detection of sleep-disordered breathing in patients with spinal cord injury using a smartphone
Castillo-Escario, Y.; Kumru, H.; Ferrer, I.; Vidal, J.; Jane, R.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 29/10/2021
Article en revista

Onset Detection to Study Muscle Activity in Reaching and Grasping Movements in Rats
12th IBEC Symposium “Bioengineering for Active Aging”
Data de presentació: 17/07/2019
Presentació de treball en congressos

Automatic event detector from smartphone accelerometry: pilot mHealth study for obstructive sleep apnea monitoring at home
12th Symposium on Bioengineering for Active Ageing (2019)
Data de presentació: 17/07/2019
Presentació de treball en congressos

Automatic silence events detector from smartphone audio signals: a pilot mHealth system for sleep apnea monitoring at home
41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
Data de presentació: 26/07/2019
Presentació de treball en congressos

Onset detection to study muscle activity in reaching and grasping movements in rats
41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
Data de presentació: 26/07/2019
Presentació de treball en congressos

Detección de los inicios de actividad y estudio de las latencias musculares en movimientos de la extremidad superior en ratas
XXXVII Congreso Anual de la Sociedad Española de Bioingeniería
Data de presentació: 27/11/2019
Presentació de treball en congressos

Home sleep apnea monitoring: analysis of smartphone triaxial accelerometry for assessing disordered breathing and sleep position
13th IBEC Symposium “Bioengineering for Future & Precision medicine
Data de presentació: 27/10/2020
Presentació de treball en congressos

Evaluación de la Flexión de Tronco en Movimientos de Alcance mediante Electromiografía y Acelerometría de un Smartphone
XXXVIII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica
Data de presentació: 25/11/2020
Presentació de treball en congressos

Smartphone mHealth tool for the monitoring of sleep apnea: analysis of accelerometry to detect disordered breathing linked to sleep position
CASEIB - XXXVIII Congreso Anual de la Sociedad Española de Bioingeniería
Data de presentació: 25/11/2020
Presentació de treball en congressos

Diagnostic role of the cough profile in COVID-19 patients
European Respiratory Society Annual Congress
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

Electromyographic and Accelerometric Evaluation of Trunk Function and the StartReact Effect in Patients with Spinal Cord Injury
14th IBEC Symposium: Bioengineering for Regenerative Therapies
Data de presentació: 28/10/2021
Presentació de treball en congressos

Sleep apnea & chronic obstructive pulmonary disease: overlap syndrome dynamics in patients from an epidemiological study
43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
Data de presentació: 01/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MATEU SANZ, MIGUEL
Títol:Cold Plasma-Derived Oxidative Stress for Osteosarcoma Therapy
Data lectura:13/06/2022
Director/a:CANAL BARNILS, CRISTINA
Codirector/a:TORNIN CAVIELLES, JUAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Pyruvate plays a main role in the antitumoral selectivity of cold atmospheric plasma in osteosarcoma
Tornín, J.; Mateu-Sanz, M.; Rodríguez, A.; Labay, C.; Rodríguez, R.; Canal, C.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2019: 3.998; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/07/2019
Article en revista

Cold plasma-treated ringer’s saline: a weapon to target osteosarcoma
Mateu-Sanz, M.; Tornín, J.; Brulin, B.; Khlyustova, A.; Ginebra, M.P.; Layrolle, P.; Canal, C.
Cancers, ISSN: 2072-6694 (JCR Impact Factor-2020: 6.639; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/01/2020
Article en revista

In vitro generation of novel functionalized biomaterials for use in oral and dental regenerative medicine applications. Running title: Fibrin-agarose functionalized scaffolds
Blanco, C.; España, E.; Mateu-Sanz, M.; Sánchez, D.; García, O.; Sanchéz-Quevedo, M.C.; Fernández, R.; Alaminos, M.; Martín-Piedra, M.A.; Garzón, I.
Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2020: 3.623; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Cold atmospheric plasma: a new strategy based primarily on oxidative stress for osteosarcoma therapy
Mateu-Sanz, M.; Tornín, J.; Ginebra, M.P.; Canal, C.
Journal of clinical medicine, ISSN: 2077-0383 (JCR Impact Factor-2021: 4.964; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/02/2021
Article en revista

Influence of the composition of plasma-activated medium on osteosarcoma
7th International Conference on Plasma Medicine
Data de presentació: 18/06/2018
Presentació de treball en congressos

Cold Atmospheric Plasma – activated Ringer’s solution reduces cell viability on human osteosarcoma cells
11th IBEC Symposium
Data de presentació: 11/09/2018
Presentació de treball en congressos

Cold atmospheric plasma – activated Ringer’s solution induces cytotoxic effects on human osteosarcoma cells
6th International Workshop on Plasma for Cancer Treatment
Presentació de treball en congressos

EFFECTS OF COLD A TMOSPHERIC PLASMA OVER CANCER STEM CELLS IN OSTEOSARCOMA
European Association for Cancer Research
Presentació de treball en congressos

STUDYING THE MOLECULAR MECHANISM OF RESISTANCE TO PLASMA-TREATED RINGER’S CYTOTOXICITY INVOLVED IN 3D OSTEOSARCOMA MODELS
7th International Workshop on Plasma for Cancer Treatment
Data de presentació: 30/06/2021
Presentació de treball en congressos

Studying the molecular mechanism of resistance to plasma-treated ringer's cytotoxicity involved in 3d osteosarcoma
TRIC - Therapeutic ROS and Immunotherapy in Cancer
Data de presentació: 16/07/2021
Presentació de treball en congressos

3D engineered models in plasma oncology: investigating the efficiency of plasma-activated Ringer’s saline in osteosarcoma
8th International Conference on Plasma Medicine
Data de presentació: 03/08/2021
Presentació de treball en congressos

Collagen/nano-apatite scaffolds as osteosarcoma 3D culture models to investigate the resistance mechanism to cold plasma therapy
ESB - 31th Annual Conference of the European Society for Biomaterials (ESB)
Data de presentació: 09/09/2021
Presentació de treball en congressos

Challenges in plasma-conditioned liquids and hydrogels for cancer treatment
Plasma Processing and Technology International Conference 2022
Data de presentació: 27/04/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RUBÍ SANS, GERARD
Títol:Development of an in vitro three-dimensional colorectal cancer model using cell-derived extracellular matrices
Data lectura:10/06/2022
Director/a:ENGEL LOPEZ, ELISABET
Codirector/a:MATEOS TIMONEDA, MIGUEL ÁNGEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Development of a three-dimensional bioengineered platform for articular cartilage regeneration
Rubi-Sans, G.; Recha, L.; Perez, S.; Mateos, M.; Semino Margrett, Carlos Eduardo; Engel, E.
Biomolecules, ISSN: 2218-273X (JCR Impact Factor-2020: 4.879; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Engineering cell-derived matrices: from 3D models to advanced personalized therapies
Rubi-Sans, G.; Castaño , Ó.; Cano, I.; Mateos, M.; Perez, S.; Engel, E.
Advanced functional materials, ISSN: 1616-301X (JCR Impact Factor-2020: 18.808; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/07/2020
Article en revista

Engineered microtissues for the bystander therapy against cancer
Blanco Fernández, Bárbara; Cano, I.; Garrido, C.; Rubi-Sans, G.; Sanchez-Cid, L.; Guerra, M.; Rubio, N.; Blanco, J.; Perez, S.; Mateos, M.; Engel, E.
Materials science & engineering. C, Biomimetic materials, sensors and systems, ISSN: 1873-0191 (JCR Impact Factor-2021: 8.457; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2021
Article en revista

Development and angiogenic potential of cell-derived microtissues using microcarrier-template
Rubi-Sans, G.; Cano, I.G.; Perez, S.; Blanco, B.; Mateos, M.; Engel, E.
Biomedicines, ISSN: 2227-9059 (JCR Impact Factor-2021: 4.757; Quartil: Q2)
Data de publicació: 25/02/2021
Article en revista

Development of three-dimensional cell-derived matrices using PLA microcarriers as in vitro tumor models
30th Annual Conference of the European Society for Biomaterials (ESB)
Data de presentació: 09/09/2018
Presentació de treball en congressos

Development of an in vitro three-dimensional colorectal tumor model for drug screening
IBEC-EMBL Winter Conference: Engineering Multicellular Systems 2020
Data de presentació: 11/02/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PALMIERI, FLAVIO
Títol:Serum Potassium Concentration Monitoring by ECG Time Warping Analysis on the T wave
Data lectura:31/05/2022
Director/a:GOMIS ROMAN, PEDRO
Codirector/a:LAGUNA LASAOSA, PABLO
Menció:Menció Doctorat Internacional + Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Characterization of T wave amplitude, duration and morphology changes during hemodialysis: relationship with serum electrolyte levels and heart rater
Bukhari, H.; Palmieri, F.; Ramírez, J.; Laguna, P.; Ruiz, J.; Ferreira, D.; Potse, M.; Sánchez, C.; Pueyo, E.
IEEE transactions on biomedical engineering, ISSN: 0018-9294 (JCR Impact Factor-2020: 4.538; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Monitoring blood potassium concentration in hemodialysis patients by quantifying T-wave morphology dynamics
Palmieri, F.; Gomis, P.; Ferreira, D.; Ruiz, J.; Bergasa, B.; Martín-Yebra, A.; Bukhari, H.; Pueyo Paules, Esther; Mártinez, J.; Ramírez, J.; Laguna, P.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2021: 4.996; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/02/2021
Article en revista

Nonlinear T-wave time warping-based sensing model for non-invasive personalised blood potassium monitoring in hemodialysis patients: a pilot study
Palmieri, F.; Gomis, P.; Ruiz, J.; Ferreira, D.; Martín-Yebra, A.; Pueyo, E.; Martínez, J.; Ramírez, J.; Laguna, P.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/04/2021
Article en revista

ECG-based monitoring of blood potassium concentration: Periodic versus principal component as lead transformation for biomarker robustness
Palmieri, F.; Gomis, P.; Ruiz, J.; Ferreira, D.; Martín-Yebra, A.; Pueyo Paules, Esther; Martínez Cortés, Juan Pablo; Ramírez, J.; Laguna, P.
Biomedical signal processing and control, ISSN: 1746-8094 (JCR Impact Factor-2021: 5.076; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

Weighted time warping improves T-wave morphology markers clinical significance
Palmieri, F.; Gomis, P.; Ferreira, D.; Pueyo, E.; Martínez, J.; Laguna, P.; Ramírez, J.
IEEE transactions on biomedical engineering, ISSN: 0018-9294 (JCR Impact Factor-2021: 4.756; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/02/2022
Article en revista

Estimation of potassium levels in hemodialysis patients by T wave nonlinear dynamics and morphology markers
Bukhari, H.; Sánchez, C.; Srinivasan, S.; Palmieri, F.; Potse, M.; Laguna, P.; Pueyo Paules, Esther
Computers in biology and medicine, ISSN: 0010-4825 (JCR Impact Factor-2020: 7.3
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

Transmural ventricular heterogeneities play a major role in determining T-wave morphology at different extracellular potassium levels.
46th Computing in Cardiology
Presentació de treball en congressos

Estudio de los cambios en la morfología de las ondas T como sustituto de la concentración de potasio en sangre en pacientes de hemodiálisis
XXXVII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica
Data de presentació: 28/11/2019
Presentació de treball en congressos

T-wave morphology restitution in chronic heart failure patient with atrial fibrillation
Computing in Cardiology 2018
Data de presentació: 25/09/2018
Presentació de treball en congressos

T-wave morphology changes as surrogate for blood potassium concentration in hemodialysis patients
CinC 2019 Computers in Cardiology
Data de presentació: 11/09/2019
Presentació de treball en congressos

Monitorización en diálisis de la concentración de potasio en sangre mediante los cambios en la morfología multi-lead de la onda T: comparación entre usar la transformación en componentes periódicas y principales
XXXVIII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica
Data de presentació: 29/11/2020
Presentació de treball en congressos

Potassium monitoring from multilead T-wave morphology changes during hemodyalisis: periodic versus principal component analysis
47th Computing in Cardiology
Data de presentació: 16/09/2020
Presentació de treball en congressos

“Time-Warping” ponderado sobre la onda T para reducir el impacto de errores de delineación: implicaciones clínicas
XXXIX Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica
Data de presentació: 26/11/2021
Presentació de treball en congressos

Weighted time warping T-wave analysis robust to delineation errors: clinical implications
48th Computing in Cardiology
Data de presentació: 14/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BONANY MARIÑOSA, MAR
Títol:Nanotechnology-based Approaches for Bone Tissue Engineering
Data lectura:04/03/2022
Director/a:GINEBRA MOLINS, MARIA PAU
Codirector/a:ESPAÑOL PONS, MONTSERRAT
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Osteoinduction by foamed and 3D-printed calcium phosphate scaffolds: effect of nanostructure and pore architecture
Barba, A.; Diez, A.; Maazouz, Y.; Rappe, K.; Español, M.; Montufar, Edgar B.; Bonany, M.; Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Ohman, C.; Persson, C.; Manzanares, M.; Franch Serracanta, Jordi; Ginebra, M.P.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2017: 8.097; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/12/2017
Article en revista

Heparinization of beta tricalcium phosphate: osteo-immunomodulatory effects
Diez, A.; Español, M.; Bonany, M.; Persson, C.; Ginebra, M.P.
Advanced healthcare materials, ISSN: 2192-2640 (JCR Impact Factor-2018: 6.27; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/03/2018
Article en revista

Impact of biomimicry in the design of osteoinductive bone substitutes: nanoscale matters
Barba, A.; Diez, A.; Español, M.; Bonany, M.; Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Ohman, C.; Persson, C.; Manzanares, M.; Franch, J.; Ginebra, M.P.
ACS Applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8252 (JCR Impact Factor-2019: 8.758; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Hydrothermal processing of 3D-printed calcium phosphate scaffolds enhances bone formation in vivo: a comparison with biomimetic treatment
Raymond, S.; Bonany, M.; Lehmann, C.; Thorel, E.; Benitez, R.; Franch Serracanta, Jordi; Canal, C.; Ginebra, M.P.
Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2021: 10.633; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2021
Article en revista

Understanding the interaction of hydroxyapatite nanoparticles with cells
9th International Workshop on Interfaces: New Frontiers in Biomaterials
Data de presentació: 16/04/2018
Presentació de treball en congressos

Understanding the cytotoxicity of hydroxyapatite doped nanoparticles on osteosarcoma cells
V Congreso Hispano-Luso de Cerámica y Vidrio
Data de presentació: 08/10/2018
Presentació de treball en congressos

Understanding the cytotoxicity of doped hydroxyapatite nanoparticles on osteosarcoma cells
30th Annual Conference of the European Society for Biomaterials (ESB)
Data de presentació: 10/09/2019
Presentació de treball en congressos

Nanoscale relevance in the osteonductive properties of biomimetic bone substitutes
IADR/AADR/CADR General Session & Exhibition
Data de presentació: 18/03/2020
Presentació de treball en congressos

Microspheres: a powerful strategy to tune the biological performance of bioinks
6th edition-TERMIS World Congress
Data de presentació: 15/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FERRER LLUIS, IGNASI
Títol:Novel mHealth and multimodal physiological biomarkers for non-invasive monitoring and home healthcare of obstructive sleep apnea and COPD patients with comorbidities
Data lectura:25/10/2021
Director/a:JANE CAMPOS, RAIMON
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Monitoring sleep apnea patients using built-in sensors of smartphones
40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
Data de presentació: 17/07/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KONKA, JOANNA MAGDALENA
Títol:3D-Printed Biomimetic Bone
Data lectura:01/10/2021
Director/a:GINEBRA MOLINS, MARIA PAU
Codirector/a:ESPAÑOL PONS, MONTSERRAT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Accelerated hardening of nanotextured 3D-plotted self-setting calcium phosphate inks
Raymond, S.; Maazouz, Y.; Montufar, Edgar B.; Pérez-Antoñanzas, R.; González, B.; Konka, J.; Ginebra, M.P.
Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2018: 6.638; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

3D printing of hierarchical porous biomimetic hydroxyapatite scaffolds: Adding concavities to the convex filaments
Konka, J.; Buxadera-Palomero, J.; Español, M.; Ginebra, M.P.
Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2021: 10.633; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Maturation of biomimetic hydroxyapatite in physiological fluids: a physicochemical and proteomic study
Konka, J.; Español, M.; Bosch, B. M.; de Oliveira, E.; Ginebra, M.P.
Materials today bio, ISSN: 2590-0064 (JCR Impact Factor-2021: 10.761; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2021
Article en revista

Direct ink writing with self-setting a-TCP inks: effect of processing parameters
9th International Workshop on Interfaces: New Frontiers in Biomaterials
Data de presentació: 16/04/2018
Presentació de treball en congressos

Development of biomimetic hydroxyapatite bone grafts by 3D direct ink writing
Spanish-Portuguese Congress of Ceramics and Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámico y Vidrio
Data de presentació: 08/09/2018
Presentació de treball en congressos

Maturation of biomimetic hydroxyapatite in cell culture medium
XVI Conference and Exhibition of the European Ceramic Society
Data de presentació: 16/06/2019
Presentació de treball en congressos

Novel strategies for the hardening of 3D printed biomimetic bone grafts
7th shaping conference
Data de presentació: 11/09/2019
Presentació de treball en congressos

Direct ink writing of hierarchically porous biomimetic hydroxyapatite scaffolds: adding concavities to the convex filaments
World Biomaterials Congress
Data de presentació: 11/12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LÓPEZ DEL RÍO, ÁNGELA
Títol:Data preprocessing and quality diagnosis in deep learning-based in silico bioactivity prediction
Data lectura:23/06/2021
Director/a:PERERA LLUNA, ALEXANDRE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Balancing data on deep learning-based proteochemometric activity classification
Lopez, A.; Picart, S.; Perera, A.
Journal of chemical information and modeling, ISSN: 1549-9596 (JCR Impact Factor-2021: 6.162; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Bijective Encoding of Proteins In a Scalable Distributed Deep Learning Framework
Pypharma
Data de presentació: 22/11/2019
Presentació de treball en congressos

Bijective encoding of proteins in a scalable distributed deep learning framework
VII Jornada de Bioinformàtica i Genòmica
Data de presentació: 17/12/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:NOLLA COLOMER, CARME
Títol:Anàlisi de patrons funcionals i estructurals en la regulació del calci en les cèl·lules cardíaques
Data lectura:28/05/2021
Director/a:BENITEZ IGLESIAS, RAUL
Codirector/a:MADSEN, LEIF HOVE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Dynamic and irregular distribution of RyR2 clusters in the periphery of live ventricular myocytes
Hiess, F.; Detampel, P.; Nolla-Colomer, C.; Vallmitjana, A.; Ganguly, A.; Amrein, M.; ter Keurs, H. E.D.J; Benitez, R.; Hove-Madsen, L.; Chen, S.
Biophysical journal, ISSN: 0006-3495 (JCR Impact Factor-2018: 3.665; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/01/2018
Article en revista

Detection of calcium release from individual RyR2 clusters in cardiomyocites
Nolla-Colomer, C.; Vallmitjana, A.; Hove-Madsen, L.; Benitez, R.
Biophysical journal, ISSN: 0006-3495 (JCR Impact Factor-2020: 4.033; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2020
Article en revista

Influence of sex on intracellular calcium homoeostasis in patients with atrial fibrillation
Herraiz, A.; Tarifa, C.; Jiménez-Sábado, V.; Llach, A.; Colino-Lage, H.; Nolla-Colomer, C.; Benitez, R.; Ciruela, F.; Cinca, J.; Hove-Madsen, L.
Cardiovascular research, ISSN: 0008-6363 (JCR Impact Factor-2021: 13.081; Quartil: Q1)
Data de publicació: 31/03/2021
Article en revista

ß2-adrenergic stimulation potentiates spontaneous calcium release by increasing signal mass and co-activation of ryanodine receptor clusters
Nolla-Colomer, C.; Sergi Casabella Ramón; Jiménez-Sábado, V.; Vallmitjana, A.; Tarifa, C.; Herraiz, A.; Montiel, J.; Cinca, J.; Benitez, R.; Hove-Madsen, L.
Acta physiologica, ISSN: 1748-1708 (JCR Impact Factor-2020: 6.311; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/04/2022
Article en revista

Effects of atrial fibrillation on the distribution and phosphorylation of ryanodine receptor clusters at the sites Ser2808 and Ser2814 in human atrial myocytes
Cardiac Arrhythmia Copenhagen Meeting 2017
Data de presentació: 15/05/2017
Presentació de treball en congressos

Automatic segmentation of Z-lines in cardiac cells from microscope fluorescence images
39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
Data de presentació: 14/04/2017
Presentació de treball en congressos

Excessive activation of beta-2 adrenergic receptors induces arrhythmic calcium oscillations and ryanodine receptor phosphorylation at ser2809 but not at ser2815
European Society of Cardiology Congress 2017
Data de presentació: 16/05/2017
Presentació de treball en congressos

P5364 Male and female sex are associated with different derangements of the intracellular calcium homeostasis in atrial fibrillation
European Society of Cardiology Congress 2018
Data de presentació: 28/08/2018
Presentació de treball en congressos

P5695 Inhibition of PDE3 but not PDE4 phosphodiesterases stimulate ryanodine receptor phosphorylation at Ser2808
European Society of Cardiology Congress 2018
Data de presentació: 28/08/2018
Presentació de treball en congressos

Computational model of ryr activation dynamics in ventricular myocytes
The Heart by Numbers: Integrating Theory, Computation, and Experiment to Advance Cardiology 2018
Data de presentació: 04/09/2018
Presentació de treball en congressos

Pathological phosphorylation of the ryanodine receptor at s2808 increases the number of individual clusters activated per calcium spark and the calcium released per cluster
European Society of Cardiology Congress
Data de presentació: 30/08/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FEBRER NAFRÍA, MÍRIAM
Títol:Optimal control prediction of assisted walking using torque-driven models
Data lectura:25/11/2020
Director/a:FONT LLAGUNES, JOSEP MARIA
Codirector/a:FREGLY, BENJAMIN J.
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Comparison of different optimal control formulations for generating dynamically consistent crutch walking simulations using a torque-driven model
Febrer-Nafría, M.; Pallares, R.; Fregly, B.J.; Font-Llagunes, J.M.
Mechanism and machine theory, ISSN: 0094-114X (JCR Impact Factor-2020: 3.866; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Prediction of three-dimensional crutch walking patterns using a torque-driven model
Febrer-Nafría, M.; Pallares, R.; Fregly, B.J.; Font-Llagunes, J.M.
Multibody system dynamics, ISSN: 1384-5640 (JCR Impact Factor-2021: 3.333; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Evaluation of Optimal Control Approaches for Predicting Active Knee-Ankle-Foot-Orthosis Motion for Individuals With Spinal Cord Injury
Febrer-Nafría, M.; Fregly, B.J.; Font-Llagunes, J.M.
Frontiers in Neurorobotics, ISSN: 1662-5218 (JCR Impact Factor-2020: 2.65; Quartil: Q2)
Data de publicació: 24/01/2022
Article en revista

Calibration of foot-ground and crutch-ground contact models for optimal control prediction of crutch-assisted walking motions
9th ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics
Data de presentació: 17/07/2019
Presentació de treball en congressos

Biomecánica del miembro superior durante la marcha asistida por muletas y un exoesqueleto robótico: un estudio preliminar
X Congreso Iberoamericano de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad
Data de presentació: 20/11/2019
Presentació de treball en congressos

Effects of tendon compliance on the prediction of human squatting motion
XI Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica
Data de presentació: 25/10/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ORDOÑO FERNÁNDEZ, JESÚS
Títol:Lactate: unraveling the regenerative potential for cardiac tissue engineering
Data lectura:25/11/2020
Director/a:ENGEL LOPEZ, ELISABET
Codirector/a:PEREZ AMODIO, SOLEDAD GRACIELA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Electrospun conducting and biocompatible uniaxial and core-shell fibers having Poly(lactic acid), Poly(ethylene glycol), and Polyaniline for cardiac tissue engineering
Bertuoli, P.; Ordoño, J.; Armelin, E.; Perez, S.; Baldissera, A.; Ferreira, C.A.; Puiggali, J.; Engel, E.; del Valle, LJ.; Aleman, C.
ACS omega, ISSN: 2470-1343 (JCR Impact Factor-2019: 2.87; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/02/2019
Article en revista

Tuning multilayered polymeric self-standing films for controlled release of L-lactate by electrical stimulation
Puiggali, A.; Ordoño, J.; del Valle, LJ.; Perez, S.; Engel, E.; Aleman, C.
Journal of controlled release, ISSN: 0168-3659 (JCR Impact Factor-2021: 11.467; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/02/2021
Article en revista

Effect of lactate and lactate-releasing materials on endothelial cells
9th IBEC Symposium
Data de presentació: 29/06/2016
Presentació de treball en congressos

Lactate based scaffolds as modulators of cardiac tissue remodeling
TERMIS European Chapter Meeting 2017
Data de presentació: 06/2017
Presentació de treball en congressos

PLGA lactate-releasing scaffolds for cardiac tissue regeneration
28th European Conference on Biomaterials
Data de presentació: 09/2017
Presentació de treball en congressos

Lactate-based strategy for cardiac tissue engineering
ESB 2018 - 29th European Conference on Biomaterials
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

Lactate based scaffolds for cardiac tissue regeneration
25 Seminario anual de automática, electrónica industrial e instrumentación
Data de presentació: 07/2018
Presentació de treball en congressos

Lactate promotes cardiac tissue regeneration
5th TERMIS World Congress
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

Lactate induced cardíac tissue regeneration
European Chapter Meeting of the Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society 2019
Data de presentació: 05/2019
Presentació de treball en congressos

Lactate-induced cardiac tissue regeneration
12th IBEC Symposium
Data de presentació: 17/07/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BLANCO ALMAZÁN, MARÍA DOLORES
Títol:Noninvasive multimodal analysis of thoracic bioimpedance and myographic signals for the assessment of chronic obstructive pulmonary disease
Data lectura:09/11/2020
Director/a:JANE CAMPOS, RAIMON
Codirector/a:CATTHOOR, FRANCKY
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A 36 µW 1.1 mm2 reconfigurable analog front-end for cardiovascular and respiratory signals recording
Xu, J.; Konijnenburg, M.; Ha, H.; van Wegberg, R.; Song, S.; Blanco, M.; Van Hoof, C.; Van Helleputte, N.
IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, ISSN: 1932-4545 (JCR Impact Factor-2018: 4.252; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/04/2018
Article en revista

Wearable bioimpedance measurement for respiratory monitoring during inspiratory loading
Blanco, M.; Groenendaal, W.; Catthoor, F.; Jane, R.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/07/2019
Article en revista

Engineered macroscale cardiac constructs elicit human myocardial tissue-like functionality
Valls, M.; Iglesias, O.; Di Guglielmo, C.; Sarlabous, L.; Tadevosyan, K.; Paoli, R.; Comelles, J.; Blanco, M.; Jiménez, S.; Castillo, O.; Samitier, J.; Jane, R.; Martínez, E.; Raya, Á.
Stem Cell Reports, ISSN: 2213-6711 (JCR Impact Factor-2019: 6.032; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/07/2019
Article en revista

Analysis of time delay between bioimpedance and respiratory volume signals under inspiratory loaded breathing
Blanco, M.; Groenendaal, W.; Catthoor, F.; Jane, R.
Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, ISSN: 1557-170X (JCR Impact Factor-2019: 0.309; Quartil: Q3)
Data de publicació: 07/10/2019
Article en revista

Chest movement and respiratory volume both contribute to thoracic bioimpedance during loaded breathing
Blanco, M.; Groenendaal, W.; Catthoor, F.; Jane, R.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2019: 3.998; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/12/2019
Article en revista

Combining bioimpedance and myographic signals for the assessment of COPD during loaded breathing
Blanco, M.; Groenendaal, W.; Lozano, M.; Estrada, L.; Lijnen, L.; Smeets, C.; Catthoor, F.; Jane, R.
IEEE transactions on biomedical engineering, ISSN: 0018-9294 (JCR Impact Factor-2021: 4.756; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Temporal evolution of bioimpedance and respiratory volume signals during inspiratory loaded breathing
XXXVII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica
Data de presentació: 28/11/2019
Presentació de treball en congressos

Cardiac comorbidities in COPD patients explained through HRV analysis and respiratory indices
47th Computing in Cardiology
Data de presentació: 16/09/2020
Presentació de treball en congressos

Relationship Between Heart Rate Recovery and Disease Severity in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients
47th Computing in Cardiology
Data de presentació: 16/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PICART ARMADA, SERGIO
Títol:Statistical Normalisation of Network Propagation Methods for Computational Biology
Data lectura:23/07/2020
Director/a:PERERA LLUNA, ALEXANDRE
Premi:
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The effect of statistical normalisation on network propagation scores
Picart, S.; Thompson, W.; Buil, A.; Perera, A.
Bioinformatics, ISSN: 1367-4803 (JCR Impact Factor-2020: 6.937; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/10/2020
Article en revista

MultiPaths: a Python framework for analyzing multi-layer biological networks using diffusion algorithms
Marín-Llaó, Josep, J.; Mubeen, S.; Perera, A.; Hofmann-Apitius, M.; Picart, S.; Domingo-Fernández, D.
Bioinformatics, ISSN: 1367-4803 (JCR Impact Factor-2020: 6.937; Quartil: Q1)
Data de publicació: 26/12/2020
Article en revista

mWISE: an algorithm for context-based annotation of liquid chromatography–mass spectrometry features through diffusion in graphs
Barranco, M.; Solà, P.; Picart, S.; Kanaan-Izquierdo, S.; Fonollosa, J.; Perera, A.
Analytical chemistry, ISSN: 0003-2700 (JCR Impact Factor-2021: 8.008; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/07/2021
Article en revista

AUTOR/A:PUIGVÍ FERNÁNDEZ, LAURA
Títol:Caracterització morfològica de cèl·lules limfoides normals, reactives, anormals i blàstiques de sang perifèrica mitjançant processament digital d'imatges
Data lectura:22/10/2019
Director/a:RODELLAR BENEDE, JOSE JULIAN
Codirector/a:MERINO GONZÁLEZ, ANNA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Automatic classification of normal, reactive lymphocytes, abnormal lymphoid cells and blast cells
XXIX International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 12/05/2016
Presentació de treball en congressos

Analysis of the most relevant quantitative features for the automatic differentiation of normal, reactive, abnormal lymphoid cell images and blast cell images from peripheral blood
XXIX International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 12/05/2016
Presentació de treball en congressos

Automatic recognition system of nucleated peripheral blood cell images
XXIX International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 12/05/2016
Presentació de treball en congressos

Automatic cell recognition of abnormal cells in peripheral blood using digital images obtained by a conventional microscope
XXX International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 04/05/2017
Presentació de treball en congressos

New quantitative features obtained by image analysis to standardize morphological assessment of abnormal lymphoid cells in peripheral blood
XXX International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 04/05/2017
Presentació de treball en congressos

Detection of the presence of blasts, atypical promyelocytes, abnormal and reactive lymphoid cells in peripheral blood using image analysis
XXX International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 04/05/2017
Presentació de treball en congressos

Training a convolutional neural network for automatic classification of peripheral blood cells
XXXI International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 10/05/2018
Presentació de treball en congressos

Definition of new quantitative features for the automatic classification of blast cells in peripheral blood by image analysis
XXXI International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 10/05/2018
Presentació de treball en congressos

Automatic recognition of acute leukemia from peripheral blood smears
XXXI International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 10/05/2018
Presentació de treball en congressos

Quantitative features in peripheral blood cell images obtained by different hospitals and acquisition methods: utility for reactive and neoplastic lymphoid cell discrimination
XXXI International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 10/05/2018
Presentació de treball en congressos

A new image-based machine-learning system (Cellsimatic) for the automatic recognition of hematologic neoplasia versus infections in peripheral blood
XXXII International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 09/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PUIGGALÍ JOU, ANNA
Títol:Biointerfaces based on the combination of synthetic polymers and biomolecules
Data lectura:04/03/2019
Tutor/a:JANE CAMPOS, RAIMON
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Director/a:DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Encapsulation and storage of therapeutic fibrin-homing peptides using conducting polymer nanoparticles for programmed release by electrical stimulation
Puiggali, A.; del Valle, LJ.; Aleman, C.
ACS biomaterials science & engineering, ISSN: 2373-9878 (JCR Impact Factor-2020: 4.749; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Electroresponsive alginate-based hydrogels for controlled release of hydrophobic drugs
Puiggali, A.; E. Cazorla; Ruano, G.; Babeli, I.; Ginebra, M.P.; Garcia-Torres, J.; Aleman, C.
ACS biomaterials science & engineering, ISSN: 2373-9878 (JCR Impact Factor-2020: 4.749; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/11/2020
Article en revista

Aggregation propensity of therapeutic fibrin-homing pentapeptides: Insights from experiments and molecular dynamics simulations
Zanuy, D.; Puiggali, A.; Conflitti, P.; Bocchinfuso, Gianfranco; Palleschi, A.; Aleman, C.
Soft matter, ISSN: 1744-6848 (JCR Impact Factor-2020: 3.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/11/2020
Article en revista

Nanotheranostic Interface Based on Antibiotic-Loaded Conducting Polymer Nanoparticles for Real-Time Monitoring of Bacterial Growth Inhibition
Enshaei, H.; Puiggali, A.; del Valle, LJ.; Turon, P.; Saperas, N.; Aleman, C.
Advanced healthcare materials, ISSN: 2192-2640 (JCR Impact Factor-2020: 9.933; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/12/2020
Article en revista

Conducting polymer nanoparticles for voltage-controlled release of pharmacological chaperones
Enshaei, H.; Puiggali, A.; Saperas, N.; Aleman, C.
Soft matter, ISSN: 1744-6848 (JCR Impact Factor-2021: 4.046; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Effect of conducting/thermoresponsive polymer ratio on multitasking nanogels
Puiggali, A.; Wedepohl, S.; Theune, L.; Aleman, C.; Calderón, Marcelo
Materials science & engineering. C, Biomimetic materials, sensors and systems, ISSN: 1873-0191 (JCR Impact Factor-2021: 8.457; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2021
Article en revista

Green nanocoatings based on the deposition of zirconium oxide: the role of the substrate
Bonamigo, V.; Puiggali, A.; Jimenez-Pique, E.; Armelin, E.; Aleman, C.; Meneguzzi, A.
Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2021: 3.748; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/02/2021
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
17/04/202316/04/2024CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE NUEVA GALIMPLANT S.L.U. Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA CÁTEDRA GALIMPLANT DE LA UPCNUEVA GALIMPLANT S.L.U.
01/04/202331/12/2023CP4C: old ospheric Plasma technology for Cancer treatmentAjuntament de Barcelona
28/03/202330/09/2023MyoSIeeve: rehabilitación y entrenamiento motor inteligente para deportistasCONSEJO SUPERIOR DEPORTES
01/03/202330/09/2023Donació per a donar suport al Grup de Recerca B2slabARTIFICIAL INTELLIGENCE AUDITS & CE
01/02/202331/01/2024Contrato de colaboración para la calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202331/12/2025Hybrid neuroscience based on cerebral and muscular information for motor rehabilitation and neuromuscular disorders. HORIZON-WIDERA-ACCESS-2021-03-TWINNING (101079392)Commission of European Communities
01/01/202331/12/2024Aportacions de la genètica a la caracterització de una cohort de Medicina Personalitzada de PrecisióGENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Gestión clínica personalizada del paciente oncológico con insuficiencia renal agudaINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/202331/12/2025Biomimetic hydrogels delivering oxidative stress from cold plasmas to boost tissue regenerationINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
22/12/202221/12/2024Metodología para la caracterización y calibración de los sistemas de dosimetría individual en términos Hp(3).CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
16/12/202220/06/2024TRANSFERING INNOVATIVE REHABILITATION TECHNOLOGY TO THE MEDTECH INDUSTRYAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
16/12/202220/12/2023Sistema electrònic de mesura del temps de contacte en marxa atlètica o caminarAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
16/12/202215/12/2023Estudio sobre el posible efecto del hidrógeno sobre las uniones poliméricas y la función nodular.ASOC ESPAñOLA DEL GAS-SEDIGAS
10/12/202210/12/2025Smart sensing and monitoring of fire detection systemsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202230/11/2027Bio-inspired AntiMicrobial Bone BIoceramics: Deciphering contact-based biocidal mechanismsEuropean Research Council (ERC)
01/12/202230/11/2024Controles no lineales para el funcionamiento en estado casi-constante de sensores nanoestructurados de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Desarrollo tecnológico de una nanoestructura cerámica 3D inteligenteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Hidrogeles biomiméticos para liberación de estrés oxidativo de plasmas fríos para estimular la regeneración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024Process development and application of dual action smart coatings for use in Evans-Cotton wedges and dental implantsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024Impresión 3D de andamios de fosfato de calcio más resistentes para regeneración óseaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Sistema computacional para el diagnóstico de leucemias agudas y linfomas usando imágenes de células de la sangre: prueba de concepto y plan de valorización tecnológicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2025Plasma frío a presión atmosférica: una terapia física para la gestión global del cáncer óseo pediátricoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Computational System for the Diagnosis of Acute Leukemia and Lymphoma from Peripheral Blood Images: Proof of Concept and Roadmap for Technological ValorizationMinisteria de Ciencia e innovación
21/11/202221/11/2022A synthetic hydrogel and its use for immunotherapy and 3d-printing
10/11/202231/03/2023Collaboration contract of conducting the Optical characterization of the LuxSmart intraocular lens according to ANSI Z80.35:2018CUTTING EDGE
08/11/202208/11/2022Controllable ion release calcium particles, method for producing same and use thereof.
01/11/202230/04/2024Transforming bone cancer therapy with composite biomaterials encapsulating plasma-generated RONSCommission of European Communities
01/11/202231/10/2026European Doctoral Network for Safe and Sustainable by Design Electromagnetic Shielding MaterialCommission of European Communities
19/10/202218/04/2024MV-OPTIMIZER: A DIGITAL HEALTH SYSTEM FOR SAFE-PATIENT AND COST-EFFECTIVE MANAGEMENT OF MECHANICAL VENTILATIONAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024Pròtesi de titani porós amb tractament de superfície dual osteoinductiu i antibacterià per a cirurgies d'osteotomia del peuAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/10/202202/10/2025Functionalized Inserts Reticular Bone “FIRe Bone”AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/09/202231/12/2022Contracto para la realización de la Actividad Formativa sobre Dosimetria TLD Panasonic en C.N.Asco. C.N.ASCÓ.A.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
15/09/202215/09/2022System to assist walking.
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6GOpenLab)MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
01/09/202231/08/2025Modelado neuromusculoesquelético y simulación de la recuperación de la función motora mediante rehabilitación robótica de la marchaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202201/09/2025Development of algorithmic solutions for unspecific chemical sensors applied to activity monitoring and industrial gas leak detectionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202231/08/2025Biopsia Pulmonar Electrónica Guiada por Broncoscopia de Navegación Electromagnética.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Stents poliméricos adaptables para tratar coartación aórtica pediátricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Desarrollo de scaffolds metálicos permanentes y reabsorbibles a medida impresos en 3D con hidrogel biofuncionalizado para la regeneración óseaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Métodos y aplicaciones de aprendizaje profundo y superficial de fenotipos para análisis y predicción de datos biomédicos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Smart Health Ecosystem for managing Breathing Illnesses and Optimizing Sleep in patients with COPD, COVID and Sleep DisordersMICINN
27/07/202227/07/2022Monitoring Sleeping Disorders and System Thereof
27/07/202227/07/2022Monitoring sleeping disorders and system teherof
15/07/202213/07/2023Contrato de colaboración para la mejora en diferentes aspectos de la odontología: implantología, prótesis y ortodoncia y en la optimización y desarrollo de nuevos materiales para odontologíaUNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVA
04/07/202203/07/2025ABLE Daily Exo: La nueva generación de exoesqueletos robóticos inteligentes para ayudar a las personas con discapacidad en las actividades de la vida diariaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/06/202229/06/2022Perfiles de biomarcadores genéticos para la aptitud para el deporte de resistencia
01/06/202230/11/2024Advanced Database for Biomaterials with Data Analysis and Visualisation Tools extended by a Marketplace with Digital AdvisorsCommission of European Communities
01/06/202231/05/2023Cribratge i seguiment del tractament per Hipertensió Arterial (HTA) en col·lectius d'alta vulnerabilitat amb problemes d’accés al sistema sanitariCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
02/03/202201/07/2022Contrato de colaboración para el análisi de la competencia y desarrollo de nuevos productosUNEX APARELLAJE ELECTRICO,S.L.
01/03/202201/04/2022Contrato de colaboració en Distrofias hereditarias de retina, osteogénesis imperfecta, dermatomiositis y síndrome de KabukiFUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
17/02/202217/02/2025Implementació d'una plataforma instrumental per mesures in situ de les dinàmiques de vol associades als parapentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/02/202214/01/20243D PRINTING CALCIUM PHOSPHATES FOR OSTEOINDUCTION IN BONE REGENERATIVE APPLICATIONSAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/02/202231/01/2023Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202231/12/2023Revolution of E-Skills with Participatory Online eXpert systemCommission of European Communities
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2023Contrato de colaboración para la realización de una asesoría técnica del centro en los temas relacionados con las líneas de conocimiento del grupo B2SLab en análisis estadístico, bigdata y data miningUNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
03/12/202102/12/2023Nano-engineered 3D printing alloysAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/12/202130/11/2023MYOARM: tecnología inteligente para la rehabilitación motoraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202128/02/2022Realización del proyecto de I+D consistente en el estudio del posible efecto de la conducción conjunta de gas natural/Hidrógeno en la resistencia mecánica de conduccionesASOC ESPAñOLA DEL GAS-SEDIGAS
25/11/202131/12/2023CAIXAIMPULSE VALIDATE CI21-00242FUNDACIO LA CAIXA
25/11/202131/12/2023CAIXAIMPULSE VALIDATE CI21-00075FUNDACIO LA CAIXA
25/11/202131/12/2023CAIXAIMPULSE VALIDATE CI21-00186FUNDACIO LA CAIXA
15/11/202131/12/2021Irradiació de dosímetres personals (cos sencer, canell, dit i cristal¿lí)CENTRO DOSIMETRIA, S.L.
02/11/202102/01/2023Anàlisi de patrons en imatges d’ecografia cerebral de nadons prematurs.FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/11/202131/10/2023Therapeutical applications of Cold Plasmas, COST Action CA20114: primera anualitat. S'adjunta memorandum of understanding (document) i estatus del pressupost. Cal donar d'alta el projecte a SAP per poCOST OFFICE
01/10/202101/10/2025CALIBRATGE EXTERN DELS MONITORS DE CONTAMINACIÓ I RADIACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ RADIOACTIVA DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (NÚM. EXP. 2021-12-PS). LOT 3: SERVEI DE CALIBRATGE.FUNDACIO PARC CIENTIFIC DE BARCELON
23/09/202122/09/2024A novel non-invasive respiratory pattern monitoring tool in patients with severe COVID-19 pneumoniaFundació La Marató de TV3
20/09/202114/11/2021Análisis complejo de la actividad EEGHOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO
15/09/202130/04/2023Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de TRESCAL ESPAÑA DE METROLOGÍA, SLUTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
01/09/202131/08/2024Implantes ópticos intraoculares correctores de la presbicia para una compensación visual personalizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Plataforma Híbrida Ortesis-Silla para hacer compatible la Movilidad, Funcionalidad Y Aceptabilidad de aplicación en entornos domésticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Hidrogeles bioactivos y multifunc. de base peptídica obtenidos por métodos de auto-ensamblaje para terapias biomédicas avanzadasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Plantillas inteligentes para la realización de medidas cardiovascularesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Tecnologías innovadoras para monitorizar y personalizar la rehabilitación interdisciplinar de pacientes de cuidado intensivoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202109/12/2022Irradiacions de dosímetres d’extremitats (canell i dit) per a la caracterització del seu sistema de dosimetria personalTECNODOSIS SL
29/07/202131/12/2021Acord de Cessió de Posició ContractualIDNEO TECHNOLOGIES SAU
15/07/202115/07/2024Development of new algorithms for analgesia management during general anesthesiaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202130/06/2022EEBE 3DDay- Feria participativa de impresión 3D. Motivando a los estudiantes de secundaria desde la universidadFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
01/06/202131/12/2024Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (alta resolución): SXES, EBSD, EDS y con accesorios de Nanoindentación in situAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/05/202129/05/2021Minimally invasive lalparoscopic surgical pliers
26/05/202126/05/2024Development of an advisory system for the administration of anaesthetics and analgesicsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/05/202124/05/2024ArmTracker: Un sistema portable per avaluar la funció motora de les extremitats superiors durant la vida diària per a pacients amb distròfia muscular de Duchenne i atròfia muscular espinalLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
10/05/202131/12/2023Envelliment actiu i saludable: de la teoria a la pràcticaGENCAT-DEP. PRESIDENCIA
01/05/202130/04/2026Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecución de actividades de investigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202131/05/2021Colaboración y Patrocinio Acto Central en España del Día Internacional de la LuzALCON HEALTHCARE, SA
30/04/202130/04/2024Ús de la intel·ligència artificial i la biologia de sistemes per a la diagnosi i l’avaluació de risc personalitzat per a les malalties renals hereditàries, centrat en la sndrome d’AlportLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
30/04/202130/04/2021A medical ventilator system and a method for predicting transient states of a ventilated patient upon changes in mechanical ventilator settings
27/04/202127/04/2023Desenvolupament d'un producte sanitari amb partícules inorgàniques pel tractament de feridesAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
13/04/202131/12/2021THE COLLIDER - VIRTUALECCFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
25/03/202131/01/2022Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el diseño de sistemas de bajo coste de medida de conductividad no basada en métodos capacitivos, pH y nitrUNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
04/03/202104/03/2024CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA ENTRE L’HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA/ A01338Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
01/03/202128/02/2025European Training Network on Electromagnetic Risks in Medical TechnologyCommission of European Communities
01/03/202128/02/2023Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el desarrollo de un sistema sensor de bajo coste de conductividad, pH y nitratos para medida en suelos.FERNANDO SARRIA AGROTECHNOLOGIES SL
23/02/202123/02/2021Method and apparatus for estimating the aortic pulse transit time from time intervals measured between fiducial points of the ballistocardiogram
15/02/202115/02/2021Dispositivo para simular una operación endoscópica vía orificio natural.
10/02/202109/02/2023Elevating the able to personalized homecareAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
09/02/202128/06/2021Study with reference to the characterization and comparative analysis of the imaging properties of intraocular lenses (IOLs) on optical benchBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
01/02/202131/01/2022El objeto del presente convenio es llevar a cabo la calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa ACPRO.ASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
15/01/202115/01/2022Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el desarrollo de un sensor de humedad, conductividad y temperatura basado principalmente en tecnología capFERNANDO SARRIA AGROTECHNOLOGIES SL
01/01/202131/12/2021Transversal programme in medical image postprocess, training professionals: 3D printing to researchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021Evaluación de la resistencia mecánica a tracción, torsión y flexión sobre válvulas de canalización de gasNEDGIA SA
01/01/202131/12/2021Dia Internacional de la Llum 2020+1 a TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202127/05/2022Projecte FREEDACentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
18/12/202019/04/2021Análisis de 15 muestras cerámicas mediante técnicas de caracterización experimentalKERAFRIT SA
15/12/202015/12/2023Substituts ossis biomimètics personalitzats fabricats per impressió 3D per a aplicacions amb transferència de càrregaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/11/202030/09/2022Ampliación de contrato de colaboración para la caracterización a fatiga según norma ISO-14801 de 5 conjuntos implante-pilar-tornilloUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
24/11/202024/11/2020Combined therapy against cancer
23/11/202022/05/2021Determinación Curva S/N completa a fatiga de un conjunto (implante-tornillo-pilar) según las especificaciones marcadas en la norma ISO-14801:2017TITANIMPLANT, SL
23/11/202022/02/2021Caracterización a fatiga según ISO-14801 de 1 conjunto de muestras (corona-réplica)INTEDENTAL IMPLANT LLC
19/11/202018/11/2023Sistema de ventilación inteligente y detección del nivel de higienización de interiores (VIDA)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
19/11/202018/11/2023Sistema de ventilación inteligente y detección del nivel de higienización de interioresDoctorats industrials
11/11/202010/11/2022Fracture of restorations on implants, especially in veneering ceramics, is a problem that often occurs. Restorations with monoliCOLTENE / WHALEDENT AG
01/11/202030/04/2022Convocatòria d'una beque d’iniciació a la recerca dins del grup de recerca B2SLab.EXHEUS, SL
01/11/202031/10/2022Atacando el cáncer con especies reactivas (RONS) de plasmas fríos: Dsarrollo de una plataforma basada en biopolímerosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/04/2022MyoSleeve: Un dispositiu assistencial per al tractament de lesions neuromuscularsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022DERMOGLASS: Fabrication and testing of a dressing prototype for wound healingAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/07/202022/10/2023Ampliación del contrato de colaboración para la caracterización de los modelos de dispositivos intrauterinos (DIUs) de la empresa y los materiales con los que se fabricanEUROGINE, S.L.
15/07/202031/10/2021The goal of this project is to encapsulate the Quality Control as an in-house algorithm. The project is divided on to four different milestones.UNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
15/07/202015/07/2021Disseny d’un formulari segur de registre, Generació estadística descriptiva senzilla de qüestionaris, Generació d’un dashboard.FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
13/07/202012/07/2023Platform of Epigenetic Classifiers for Childhood CAncer (PECA)LA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/07/202019/10/2020Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 de 1 conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/06/202018/06/2020PHARMACEUTICAL HYDROGEL COMPOSITION AND USES THEREOF
15/06/202031/07/2023Robotic Exoskeleton for Gait trAiningFUNDACIO LA CAIXA
05/06/202005/06/2021Lymph node-inspired 3D printed hydrogels for adoptive cell therapy” (GELS4ACT)Centro de Investigacion en Red
03/06/202031/12/2020Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa IHD Laboratorio de Calibración, S.L.UIHD LABORATORIO DE CALIBRACION SLU
01/06/202029/02/2024Nuevas tecnologías para el desarrollo de injertos óseos osteoinductivos y antimicrobianos con altas prestacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Métodos de medida de interferencia electromagnética en Vehículos Aéreos no Tripulados con Fuselajes InteligentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Métodos no intrusivos para monitorizar el proceso de esfuerzo/recuperación basados en el análisis de la calidad del sueño y la estimaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2023Hematopatología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Hematología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica (CellsiMaticDeep)Ministerio de Ciencia e Innovación
21/05/202021/05/2020A synthetic hydrogel and its use for immunotherapy and 3D-Printing
20/04/202020/05/2021A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones enADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
27/03/202027/07/2020Análisis mediante microCT de muestras explantadas incluidas en resinaINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
01/03/202028/02/2021Empowerment of cirurgians to Cuba mitjançant the training in 3D printing techniques for the assistance in operations of high complexityCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Collaborative intelligence to improve clinical care in low-income countriesCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
13/02/202014/09/2021Calibración equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de Trescal España de Metrología, S.L.U. 2020-2021#13 de febrero de 2020 hasta la fecha en la que se hayan realizado la totalidaTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
01/02/202030/06/2021Desarrollo de MOVit Game: una plataforma interactiva de juego para promover la actividad física de personas con Duchenne usando la silla de ruedas MOVitDUCHENNE PARENT PROJECT ESPAñA
29/01/202031/12/2021Convenio calibración ACPRO 2020ASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202031/12/2024Fine tune of cellular behavior: multifunctional materials for medical implantsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2022BIOINGENIERIA DE CONSTRUCTOS BASADOS EN BIOMATERIALES PARA LA REGENERACION CARDIACAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/202001/01/2022Technologies for the deposition of continuous inks.Generalitat de Catalunya (GenCat)
01/01/202031/12/2022ABLE ExoskeletonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Transversal Programme in Medical Image Postprocess, Training Professionals: 3D Printing to ResearchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
12/12/201929/05/2020Comparative optical bench analysis of a new extended range of vision intraocular lensBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
01/12/201931/07/2020d’investigació orientades a determinar si un individu es apte per a la conducció d’un vehicle (detecció de somnolència, d’estres, etc.).ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/12/201921/12/2020Desenvolupar un implant bioactiu personalitzat per regeneració òssia maxil·lofacial per impressió 3DDoctorats industrials
25/11/201924/05/2020Caracterizació de Materiales y Análisis de Sistemas e InstalacionesCELLS (CONS.CONSTRUC.EQUIP.I EXPLOT
13/11/201931/12/2020HealthXCode - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201901/04/2020El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de clusterización/segmentación de pacientes con EPOC, según su grado de adherencia al plan terapéuticoPULSO EDICIONES, SL
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
14/10/201931/12/2020Desarrollar un sistema automatizado de audiometría verbal. desarrollar un sistema de audiometría verbal con la capacidad de disponer de reconocimiento de voz automático.DEVIMETRIX, S.L.
01/10/201931/10/2022Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationCommission of European Communities
01/10/201902/09/2021Desarrollo de un sistema de clusterización/segmentación de pacientes diabéticos tipo 2, según su adherencia al plan terapéuticoPULSO EDICIONES, SL
01/10/201931/10/2019Avaluació de la funció cognitiva en pacients amb síndrome de Rett durant diferents teràpies d'estimulació i mitjançant tècniques avançades de l'anàlisi de senyals electroencefalogràfis (EEG)FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/10/201930/09/2022Ion-release materials to promote angiogenesis on dermal regenerationMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/10/201931/10/2022H2020-838621-ENGAGE - Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationEuropean Comission
01/10/201901/10/2019Software de base per a la programació en pygame i PGU
30/09/201931/12/2020DERMOGLASS Nanoparticles for the treatment of chronic woundsFundació La Caixa
06/09/201927/12/2019Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 del conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
01/09/201901/09/2021Diagnostic methods by means of images and machine learningSIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S.L
15/07/201919/11/2020Acuerdo específico CSN/UPC Intercomparación destinada a valorar el grado de fiabilidad de los SDPE autorizados en España.CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
14/07/201913/10/2021Marjan mansourian gharakozlou - an online expert-based inteligent hybridAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
06/05/201931/01/2020SISTEMA BASAT EN SENSORS DE GAS PEL MONITORATGE I SEGURETAT DELS ANCIANS A CASAAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/05/201905/02/2020MV-OPTIMIZER: VALIDACIÓ D'UN SISTEMA COMPUTACIONAL PER AL MANEIG DE PACIENTS VENTILATS EN CURA INTENSIVAAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201901/02/2021ABLE: exoesquelet robòtic que permet tornar a caminar de forma natural i intuïtiva després de patir una lesió medul·larAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201901/02/2021Noninvasive device for fast cardiovascular condition assessment (NICVA)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/04/201911/04/2019Title Method, system and sensing devices for electronically Monitoring the loss of contact with the ground in race walking
08/04/201931/12/2020Desarrollo de aplicaciones móviles para el aprendizaje del sistema respiratorio: conceptos básicos, diagnóstico de enfermedades, terapia y rehabilitación.Dpt. Adm. de Ciencia,Tecnología e I
02/04/201931/12/2019Transversal Programme in Medical Image PostProcess, Training Professionals: 3D PrintingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201931/03/2023AUTONOMOUS INTRALUMINAL SURGERY (ATLAS)Commission of European Communities
01/04/201931/03/2022Convenio de colaboración entre CSN,UPC y FIBHCSC sobre estimadciones de dosis ocupacionales en cristalino en instalaciones sanitarias y de investigación (EDOCI)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
26/03/201931/07/2019Irradiación de dosímetros personales y elaboración de un informe sobre su fiabilidadA.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
11/03/201910/08/2019Análisis y cuantificación de 43 muestras mediante micro CT , procesado histológico de 26 muestras y obtención de 52 placas histológicas con tinciónINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
01/03/201928/02/2023Cognitive vergence captured by CMOS sensorsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Aplicació de drons per la cerca de refugiats al MediterraniCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201931/12/2023Evaluation of noninvasive indices for respiratory monitoring, focusing on the applicability at homeIMEC
27/02/201920/06/2019Prototip per mesuar la tensió arterial de forma continuada i no invasoraICARIA MEDICAL, SOCIEDAD LIMITADA
27/02/201927/02/2021Impacte de la formació en l'Acadèmia de Ciències Mèdiques en termes d'indicadors de responsabilitat socialACADÈMIA CIÈNCIES MÈDIQUES
21/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiacones ionizantes de Autoridad del Canal de Panamá con la empresa Quirón PrevenciónQUIRON PREVENCION SL
15/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
10/01/201930/06/2019Development of MOVit, a novel whellchair-mounted arm exercise device for people with Duchenne muscular dystrophyDuchenne Parent Project
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/12/2020Manteniment equip de control VAOUO3 TÚNELS DE BARCELONA
01/01/201930/09/2022Biopsia electrónica de tejido pulmonar in-vivo basada en espectroscopia de impedancia eléctricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Recubrimientos de biomateriales de doble acción para infecciones bacterianas e integración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Diseño de sistemas robóticos y neuroprotésicos personalizables para la asistencia de la marcha utilizando métodos de simulación predictivaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019Anàlisi estadístic,bigdata i data miningUNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Universitat Politècnica de Catalunya para canalizar la subvención otorgada por el Real Decreto 578/2019, de 11 de octubre, en materia de seguridad nuclear y protección radiológica para la cátedra de seguridad nuclear “ARGOS” en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de BarcelonaConsejo de Seguridad Nuclear
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201930/09/2022Smart health ecosystem (tools, apps and devices) for personalized medicine and Healthcare in REspiratory diseases and Sleep disordersFondos FEDER; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2022INK3D – Tecnologies per la deposició de tintes contínuesGeneralitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Coneixement
01/01/201931/12/2019Convocatòria anual d'ajuts del Centre de Cooperació per al DesenvolupamentCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
15/12/201831/12/2019Realització d'una aplicació informàtica per a la millora de la salut mental a l'ambit laboral (BEST)FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
06/12/201831/12/2023Extension of the collaboration contract for integrating CARTO and multi-freq impedance systemBIOSENSE WEBSTER
01/12/201828/02/2020Valoración funcional biomecánica de exoesqueletosFUNDACIÓ EURECAT
30/11/201810/01/2019Disseny d'una lent de Fresnel per un instrument regulador de fars d'automòbilCONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS LUJAN, SA
30/11/201830/11/2018Markers for predicting weight loss treatment response in children
29/11/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco ópticoUniversitat Politècnica de Catalunya; Oftaltech Solutions, S.L.U
12/11/201831/12/2020Preparació, texturitzat, funcionalització i caracterització de discos de polipropilé (PP) i caracteritz. superficial per espectroscòpia de raman dels discos cultivats en presència de fibroblasts humàFUND. HOSPITAL UNIV.VALL D'HEBRON
18/10/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco òpticoOFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.
01/10/201831/12/2018Evaluación biológica in-vitro de recubrimientos mediante la realización de ensayos biológicos in-vitro, encaminados a evaluar la respuesta celular sobre la superficie de dichos componentesASOC.DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN)
01/10/201830/09/2022Detection of K+concentration changes through ECG analysisAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/09/201814/03/2020Exoesqueleto robótico personalizado para la rehabilitación de la marchaFUNDACIÓN BBVA
14/09/201830/10/2020CAIXAIMPULS CI18-00083FUNDACIO LA CAIXA
01/09/201815/12/2020A database of experimental biomaterials and their biological effectCommission of European Communities
09/08/201827/10/2021Una samarreta intel.ligent per a la rehabilitació motora del braç superiorAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
02/08/201802/08/2021Assistència de la vida quotidiana mitjançant sensors de gasAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/201831/12/2021Red española de investigación en biomecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
05/06/201805/06/2018Simulating a sentinel lymph node biopsy surgical technique
04/06/201804/06/2018Human cardiac tissue construct, related methods and uses
01/06/201801/06/2018Controllable ion release calcium particles, method for producing same and use thereof
01/06/201831/12/2019Personal Online Dosimetry Using Computational MethodsCommission of European Communities
22/05/201820/05/2023Cátedra/'Ames/' en diseño e innovación de nuevos biomaterialesAMES PM TECH CENTER, S.A.
01/05/201830/04/2021Electromagnetic Interference on Static Electricity Meters (MeterEMI)EUR ASS OF NAT METROLOGY INST
01/04/201830/06/2018Assessoria i gestió projecte enginyeria biomèdicaFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/04/201830/11/2018ABLE: Assistive Biorobotic Low-cost ExoskeletonConsortia for Improving Medicine with Innovation and Technology; BIOCAT; EIT Health
01/04/201831/12/2020Ecosistema d’R+D+i per a l’implantació i adopció de la Fabricació Aditiva / Impressió 3D a la indústria de Salut (QuirofAM)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/03/201828/02/2019Diseño y construcción de un medidor de caudal de agua ultrásonico basado en tecnología piezoeléctrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201829/02/2020Fault diagnosis and tolerance for elastic actuation systems in robotics: physical human-robot interactionDeutsche Forschungsgemeinschaft
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O013 Educació i desenvolupament a les escoles Parikrma. Scratch, Robots, Màquines i Mecanismes per ajudar amb les Matemàtiques, la Física, l'Enginyeria i la Tecnologia.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O023 Desenvolupament d'una app mobil tipus client-servidor pel control de la HTA en zones amb poca o nul·la cobertura de xarxes de dades mòbilsCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
13/02/201830/11/2021Development of a novel system to predict the risk of knee injury in athletes using tools suitable for the clinical practiceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201801/02/2020Calibración de equipos de medida de radiaciones ionizantes de Trescal 2018TRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
10/01/201810/05/2018Sistema para estudios biométricosSEAT, S.A.
01/01/201830/06/2021Social media platform dedicated to rare diseases, using collective intelligence for the generation of awarness and advanced knowledge on this large group of diseasesCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Smart Autonomous Robotic Assistant SurgeonCommission of European Communities
01/01/201831/12/2022Testing the value of a novel strategic approach and its cost efficacy to improve the poor outcomes in Cardiogenic ShockCommission of European Communities
01/01/201830/06/2022Personalized maxillofacial bone regenerationCommission of European Communities
01/01/201830/06/2021Superficies multifuncionales biomiméticas: una nueva estrategia biomolecular para controlar la respuesta celular en terapias regenerativasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Rendimiento en altura en atletas de élite: análisi de factores genéticos, metabólicos y neruocardiovasculares en entrenamientoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Análisis de datos multiescala en cardiología traslacional: de los mecanismos báscios a la contracción cardiacaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Análisis multimodal para la evaluación y rehabilitación de trastornos neurológicos discapacitantesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Red Española de Investigación en BiomecánicaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201831/12/2020Research on AM/I3D in biomedical industry to improve surgical practices (QuirofAM-LLAVOR3D)Generalitat Catalunya
01/01/201831/12/2020Sistema de caracterización de la respuesta mecánica de materiales avanzados a diferentes escalas dimensionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020ANACONDA Brain®, micro-catéter de acceso distal para trombectomías cerebrales y tratamiento del accidente cerebrovascular isquémicoMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/12/2018Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se regula la subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 para la cátedra de seguridad nuclear “ARGOS” en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de BarcelonaConsejo de Seguridad Nuclear
01/01/201831/12/2020Numerical methods for predicting the behaviour of civil structures under water natural hazards (PRECISE)Ministerio de Ciencia y Innovación
10/05/201731/12/2025Informe pericial prótesis de cadera DEPUY. Sr Salvador MesaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/03/201731/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. Pedro TorresBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/03/201731/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera metal-metal (CORMET). Sra. Cristina RuizBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
08/03/201731/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Gutierrez ParadoBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
09/02/201731/12/2025Informe pericial prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Javier MedinaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
24/10/201631/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. A. Martin HernándezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/10/201631/12/2025Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr Pedro PérezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/09/201631/12/2025Analisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER en estado de fabricaciónBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
28/07/201631/12/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER. Sra. Montserral BARTIBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
19/05/201631/12/2025Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr J. Hernández DonateBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/05/201631/12/2025Informe pericial de una prótesis modelo ASR-Depuy (Johnson&Johnson). Sr Miguel VaqueroBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/03/201631/12/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada al paciente Sr. F. García Ramírez.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201631/12/2025Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (SMITH &NEPHEW)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201631/12/2025Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (Prótesis Cadera TRAIBER)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201631/12/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada a la paciente Sra. L. Pascual Mendoza.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
03/12/201531/08/2025Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (ASR-DEPUY).Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/10/201531/08/2025Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata fotofuncionalizadoCTM Centre Tecnològic Manresa
02/09/201531/08/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER y explantada a la paciente Carmen RomeuEmpresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
04/01/201431/12/2025Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:Grups externs:
Grups: http://i3a.unizar.es/es/research-groups
Web local de cada grup:
• http://amb.unizar.es/
o http://bsicos.unizar.es/
• http://cos2mos.unizar.es/
• http://www.unizar.es/creg
• http://cvlab.unizar.es/
• http://www.discouz.es/
• http://webdiis.unizar.es/gaz/
• http://gde.unizar.es/
• http://gdmz.unizar.es/
• http://giga.cps.unizar.es/
• http://webdiis.unizar.es/gised/
o http://gpt.unizar.es/
• http://gtf.unizar.es/index_es.php
• http://howlab.unizar.es/
• http://iaaa.cps.unizar.es/
• http://www.idergo.es/
• http://m2be.unizar.es/
• http://www.unizar.es/marte/
• http://robots.unizar.es/
• http://sid.cps.unizar.es/
• http://www.tiip.unizar.es/
• https://uif.unizar.es/
• http://vehivial.unizar.es/
• http://vivolab.unizar.es/

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
17/04/202316/04/2024CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE NUEVA GALIMPLANT S.L.U. Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA CÁTEDRA GALIMPLANT DE LA UPCNUEVA GALIMPLANT S.L.U.
01/04/202331/12/2023CP4C: old ospheric Plasma technology for Cancer treatmentAjuntament de Barcelona
28/03/202330/09/2023MyoSIeeve: rehabilitación y entrenamiento motor inteligente para deportistasCONSEJO SUPERIOR DEPORTES
01/03/202330/09/2023Donació per a donar suport al Grup de Recerca B2slabARTIFICIAL INTELLIGENCE AUDITS & CE
01/02/202331/01/2024Contrato de colaboración para la calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202331/12/2025Hybrid neuroscience based on cerebral and muscular information for motor rehabilitation and neuromuscular disorders. HORIZON-WIDERA-ACCESS-2021-03-TWINNING (101079392)Commission of European Communities
01/01/202331/12/2024Aportacions de la genètica a la caracterització de una cohort de Medicina Personalitzada de PrecisióGENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Gestión clínica personalizada del paciente oncológico con insuficiencia renal agudaINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/202331/12/2025Biomimetic hydrogels delivering oxidative stress from cold plasmas to boost tissue regenerationINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
22/12/202221/12/2024Metodología para la caracterización y calibración de los sistemas de dosimetría individual en términos Hp(3).CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
16/12/202220/06/2024TRANSFERING INNOVATIVE REHABILITATION TECHNOLOGY TO THE MEDTECH INDUSTRYAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
16/12/202220/12/2023Sistema electrònic de mesura del temps de contacte en marxa atlètica o caminarAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
16/12/202215/12/2023Estudio sobre el posible efecto del hidrógeno sobre las uniones poliméricas y la función nodular.ASOC ESPAñOLA DEL GAS-SEDIGAS
10/12/202210/12/2025Smart sensing and monitoring of fire detection systemsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202230/11/2027Bio-inspired AntiMicrobial Bone BIoceramics: Deciphering contact-based biocidal mechanismsEuropean Research Council (ERC)
01/12/202230/11/2024Controles no lineales para el funcionamiento en estado casi-constante de sensores nanoestructurados de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Desarrollo tecnológico de una nanoestructura cerámica 3D inteligenteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Hidrogeles biomiméticos para liberación de estrés oxidativo de plasmas fríos para estimular la regeneración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024Process development and application of dual action smart coatings for use in Evans-Cotton wedges and dental implantsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024Impresión 3D de andamios de fosfato de calcio más resistentes para regeneración óseaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Sistema computacional para el diagnóstico de leucemias agudas y linfomas usando imágenes de células de la sangre: prueba de concepto y plan de valorización tecnológicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2025Plasma frío a presión atmosférica: una terapia física para la gestión global del cáncer óseo pediátricoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Computational System for the Diagnosis of Acute Leukemia and Lymphoma from Peripheral Blood Images: Proof of Concept and Roadmap for Technological ValorizationMinisteria de Ciencia e innovación
21/11/202221/11/2022A synthetic hydrogel and its use for immunotherapy and 3d-printing
10/11/202231/03/2023Collaboration contract of conducting the Optical characterization of the LuxSmart intraocular lens according to ANSI Z80.35:2018CUTTING EDGE
08/11/202208/11/2022Controllable ion release calcium particles, method for producing same and use thereof.
01/11/202230/04/2024Transforming bone cancer therapy with composite biomaterials encapsulating plasma-generated RONSCommission of European Communities
01/11/202231/10/2026European Doctoral Network for Safe and Sustainable by Design Electromagnetic Shielding MaterialCommission of European Communities
19/10/202218/04/2024MV-OPTIMIZER: A DIGITAL HEALTH SYSTEM FOR SAFE-PATIENT AND COST-EFFECTIVE MANAGEMENT OF MECHANICAL VENTILATIONAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024Pròtesi de titani porós amb tractament de superfície dual osteoinductiu i antibacterià per a cirurgies d'osteotomia del peuAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/10/202202/10/2025Functionalized Inserts Reticular Bone “FIRe Bone”AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/09/202231/12/2022Contracto para la realización de la Actividad Formativa sobre Dosimetria TLD Panasonic en C.N.Asco. C.N.ASCÓ.A.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
15/09/202215/09/2022System to assist walking.
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6GOpenLab)MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
01/09/202231/08/2025Modelado neuromusculoesquelético y simulación de la recuperación de la función motora mediante rehabilitación robótica de la marchaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202201/09/2025Development of algorithmic solutions for unspecific chemical sensors applied to activity monitoring and industrial gas leak detectionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202231/08/2025Biopsia Pulmonar Electrónica Guiada por Broncoscopia de Navegación Electromagnética.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Stents poliméricos adaptables para tratar coartación aórtica pediátricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Desarrollo de scaffolds metálicos permanentes y reabsorbibles a medida impresos en 3D con hidrogel biofuncionalizado para la regeneración óseaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Métodos y aplicaciones de aprendizaje profundo y superficial de fenotipos para análisis y predicción de datos biomédicos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Smart Health Ecosystem for managing Breathing Illnesses and Optimizing Sleep in patients with COPD, COVID and Sleep DisordersMICINN
27/07/202227/07/2022Monitoring Sleeping Disorders and System Thereof
27/07/202227/07/2022Monitoring sleeping disorders and system teherof
15/07/202213/07/2023Contrato de colaboración para la mejora en diferentes aspectos de la odontología: implantología, prótesis y ortodoncia y en la optimización y desarrollo de nuevos materiales para odontologíaUNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVA
04/07/202203/07/2025ABLE Daily Exo: La nueva generación de exoesqueletos robóticos inteligentes para ayudar a las personas con discapacidad en las actividades de la vida diariaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/06/202229/06/2022Perfiles de biomarcadores genéticos para la aptitud para el deporte de resistencia
01/06/202230/11/2024Advanced Database for Biomaterials with Data Analysis and Visualisation Tools extended by a Marketplace with Digital AdvisorsCommission of European Communities
01/06/202231/05/2023Cribratge i seguiment del tractament per Hipertensió Arterial (HTA) en col·lectius d'alta vulnerabilitat amb problemes d’accés al sistema sanitariCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
02/03/202201/07/2022Contrato de colaboración para el análisi de la competencia y desarrollo de nuevos productosUNEX APARELLAJE ELECTRICO,S.L.
01/03/202201/04/2022Contrato de colaboració en Distrofias hereditarias de retina, osteogénesis imperfecta, dermatomiositis y síndrome de KabukiFUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
17/02/202217/02/2025Implementació d'una plataforma instrumental per mesures in situ de les dinàmiques de vol associades als parapentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/02/202214/01/20243D PRINTING CALCIUM PHOSPHATES FOR OSTEOINDUCTION IN BONE REGENERATIVE APPLICATIONSAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/02/202231/01/2023Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202231/12/2023Revolution of E-Skills with Participatory Online eXpert systemCommission of European Communities
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2023Contrato de colaboración para la realización de una asesoría técnica del centro en los temas relacionados con las líneas de conocimiento del grupo B2SLab en análisis estadístico, bigdata y data miningUNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
03/12/202102/12/2023Nano-engineered 3D printing alloysAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/12/202130/11/2023MYOARM: tecnología inteligente para la rehabilitación motoraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202128/02/2022Realización del proyecto de I+D consistente en el estudio del posible efecto de la conducción conjunta de gas natural/Hidrógeno en la resistencia mecánica de conduccionesASOC ESPAñOLA DEL GAS-SEDIGAS
25/11/202131/12/2023CAIXAIMPULSE VALIDATE CI21-00242FUNDACIO LA CAIXA
25/11/202131/12/2023CAIXAIMPULSE VALIDATE CI21-00075FUNDACIO LA CAIXA
25/11/202131/12/2023CAIXAIMPULSE VALIDATE CI21-00186FUNDACIO LA CAIXA
15/11/202131/12/2021Irradiació de dosímetres personals (cos sencer, canell, dit i cristal¿lí)CENTRO DOSIMETRIA, S.L.
02/11/202102/01/2023Anàlisi de patrons en imatges d’ecografia cerebral de nadons prematurs.FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/11/202131/10/2023Therapeutical applications of Cold Plasmas, COST Action CA20114: primera anualitat. S'adjunta memorandum of understanding (document) i estatus del pressupost. Cal donar d'alta el projecte a SAP per poCOST OFFICE
01/10/202101/10/2025CALIBRATGE EXTERN DELS MONITORS DE CONTAMINACIÓ I RADIACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ RADIOACTIVA DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (NÚM. EXP. 2021-12-PS). LOT 3: SERVEI DE CALIBRATGE.FUNDACIO PARC CIENTIFIC DE BARCELON
23/09/202122/09/2024A novel non-invasive respiratory pattern monitoring tool in patients with severe COVID-19 pneumoniaFundació La Marató de TV3
20/09/202114/11/2021Análisis complejo de la actividad EEGHOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO
15/09/202130/04/2023Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de TRESCAL ESPAÑA DE METROLOGÍA, SLUTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
01/09/202131/08/2024Implantes ópticos intraoculares correctores de la presbicia para una compensación visual personalizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Plataforma Híbrida Ortesis-Silla para hacer compatible la Movilidad, Funcionalidad Y Aceptabilidad de aplicación en entornos domésticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Hidrogeles bioactivos y multifunc. de base peptídica obtenidos por métodos de auto-ensamblaje para terapias biomédicas avanzadasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Plantillas inteligentes para la realización de medidas cardiovascularesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Tecnologías innovadoras para monitorizar y personalizar la rehabilitación interdisciplinar de pacientes de cuidado intensivoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202109/12/2022Irradiacions de dosímetres d’extremitats (canell i dit) per a la caracterització del seu sistema de dosimetria personalTECNODOSIS SL
29/07/202131/12/2021Acord de Cessió de Posició ContractualIDNEO TECHNOLOGIES SAU
15/07/202115/07/2024Development of new algorithms for analgesia management during general anesthesiaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202130/06/2022EEBE 3DDay- Feria participativa de impresión 3D. Motivando a los estudiantes de secundaria desde la universidadFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
01/06/202131/12/2024Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (alta resolución): SXES, EBSD, EDS y con accesorios de Nanoindentación in situAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/05/202129/05/2021Minimally invasive lalparoscopic surgical pliers
26/05/202126/05/2024Development of an advisory system for the administration of anaesthetics and analgesicsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/05/202124/05/2024ArmTracker: Un sistema portable per avaluar la funció motora de les extremitats superiors durant la vida diària per a pacients amb distròfia muscular de Duchenne i atròfia muscular espinalLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
10/05/202131/12/2023Envelliment actiu i saludable: de la teoria a la pràcticaGENCAT-DEP. PRESIDENCIA
01/05/202130/04/2026Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecución de actividades de investigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202131/05/2021Colaboración y Patrocinio Acto Central en España del Día Internacional de la LuzALCON HEALTHCARE, SA
30/04/202130/04/2024Ús de la intel·ligència artificial i la biologia de sistemes per a la diagnosi i l’avaluació de risc personalitzat per a les malalties renals hereditàries, centrat en la sndrome d’AlportLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
30/04/202130/04/2021A medical ventilator system and a method for predicting transient states of a ventilated patient upon changes in mechanical ventilator settings
27/04/202127/04/2023Desenvolupament d'un producte sanitari amb partícules inorgàniques pel tractament de feridesAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
13/04/202131/12/2021THE COLLIDER - VIRTUALECCFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
25/03/202131/01/2022Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el diseño de sistemas de bajo coste de medida de conductividad no basada en métodos capacitivos, pH y nitrUNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
04/03/202104/03/2024CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA ENTRE L’HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA/ A01338Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
01/03/202128/02/2025European Training Network on Electromagnetic Risks in Medical TechnologyCommission of European Communities
01/03/202128/02/2023Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el desarrollo de un sistema sensor de bajo coste de conductividad, pH y nitratos para medida en suelos.FERNANDO SARRIA AGROTECHNOLOGIES SL
23/02/202123/02/2021Method and apparatus for estimating the aortic pulse transit time from time intervals measured between fiducial points of the ballistocardiogram
15/02/202115/02/2021Dispositivo para simular una operación endoscópica vía orificio natural.
10/02/202109/02/2023Elevating the able to personalized homecareAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
09/02/202128/06/2021Study with reference to the characterization and comparative analysis of the imaging properties of intraocular lenses (IOLs) on optical benchBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
01/02/202131/01/2022El objeto del presente convenio es llevar a cabo la calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa ACPRO.ASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
15/01/202115/01/2022Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el desarrollo de un sensor de humedad, conductividad y temperatura basado principalmente en tecnología capFERNANDO SARRIA AGROTECHNOLOGIES SL
01/01/202131/12/2021Transversal programme in medical image postprocess, training professionals: 3D printing to researchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021Evaluación de la resistencia mecánica a tracción, torsión y flexión sobre válvulas de canalización de gasNEDGIA SA
01/01/202131/12/2021Dia Internacional de la Llum 2020+1 a TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202127/05/2022Projecte FREEDACentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
18/12/202019/04/2021Análisis de 15 muestras cerámicas mediante técnicas de caracterización experimentalKERAFRIT SA
15/12/202015/12/2023Substituts ossis biomimètics personalitzats fabricats per impressió 3D per a aplicacions amb transferència de càrregaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/11/202030/09/2022Ampliación de contrato de colaboración para la caracterización a fatiga según norma ISO-14801 de 5 conjuntos implante-pilar-tornilloUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
24/11/202024/11/2020Combined therapy against cancer
23/11/202022/05/2021Determinación Curva S/N completa a fatiga de un conjunto (implante-tornillo-pilar) según las especificaciones marcadas en la norma ISO-14801:2017TITANIMPLANT, SL
23/11/202022/02/2021Caracterización a fatiga según ISO-14801 de 1 conjunto de muestras (corona-réplica)INTEDENTAL IMPLANT LLC
19/11/202018/11/2023Sistema de ventilación inteligente y detección del nivel de higienización de interiores (VIDA)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
19/11/202018/11/2023Sistema de ventilación inteligente y detección del nivel de higienización de interioresDoctorats industrials
11/11/202010/11/2022Fracture of restorations on implants, especially in veneering ceramics, is a problem that often occurs. Restorations with monoliCOLTENE / WHALEDENT AG
01/11/202030/04/2022Convocatòria d'una beque d’iniciació a la recerca dins del grup de recerca B2SLab.EXHEUS, SL
01/11/202031/10/2022Atacando el cáncer con especies reactivas (RONS) de plasmas fríos: Dsarrollo de una plataforma basada en biopolímerosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/04/2022MyoSleeve: Un dispositiu assistencial per al tractament de lesions neuromuscularsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022DERMOGLASS: Fabrication and testing of a dressing prototype for wound healingAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/07/202022/10/2023Ampliación del contrato de colaboración para la caracterización de los modelos de dispositivos intrauterinos (DIUs) de la empresa y los materiales con los que se fabricanEUROGINE, S.L.
15/07/202031/10/2021The goal of this project is to encapsulate the Quality Control as an in-house algorithm. The project is divided on to four different milestones.UNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
15/07/202015/07/2021Disseny d’un formulari segur de registre, Generació estadística descriptiva senzilla de qüestionaris, Generació d’un dashboard.FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
13/07/202012/07/2023Platform of Epigenetic Classifiers for Childhood CAncer (PECA)LA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/07/202019/10/2020Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 de 1 conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/06/202018/06/2020PHARMACEUTICAL HYDROGEL COMPOSITION AND USES THEREOF
15/06/202031/07/2023Robotic Exoskeleton for Gait trAiningFUNDACIO LA CAIXA
05/06/202005/06/2021Lymph node-inspired 3D printed hydrogels for adoptive cell therapy” (GELS4ACT)Centro de Investigacion en Red
03/06/202031/12/2020Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa IHD Laboratorio de Calibración, S.L.UIHD LABORATORIO DE CALIBRACION SLU
01/06/202029/02/2024Nuevas tecnologías para el desarrollo de injertos óseos osteoinductivos y antimicrobianos con altas prestacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Métodos de medida de interferencia electromagnética en Vehículos Aéreos no Tripulados con Fuselajes InteligentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Métodos no intrusivos para monitorizar el proceso de esfuerzo/recuperación basados en el análisis de la calidad del sueño y la estimaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2023Hematopatología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Hematología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica (CellsiMaticDeep)Ministerio de Ciencia e Innovación
21/05/202021/05/2020A synthetic hydrogel and its use for immunotherapy and 3D-Printing
20/04/202020/05/2021A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones enADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
27/03/202027/07/2020Análisis mediante microCT de muestras explantadas incluidas en resinaINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
01/03/202028/02/2021Empowerment of cirurgians to Cuba mitjançant the training in 3D printing techniques for the assistance in operations of high complexityCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Collaborative intelligence to improve clinical care in low-income countriesCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
13/02/202014/09/2021Calibración equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de Trescal España de Metrología, S.L.U. 2020-2021#13 de febrero de 2020 hasta la fecha en la que se hayan realizado la totalidaTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
01/02/202030/06/2021Desarrollo de MOVit Game: una plataforma interactiva de juego para promover la actividad física de personas con Duchenne usando la silla de ruedas MOVitDUCHENNE PARENT PROJECT ESPAñA
29/01/202031/12/2021Convenio calibración ACPRO 2020ASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202031/12/2024Fine tune of cellular behavior: multifunctional materials for medical implantsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2022BIOINGENIERIA DE CONSTRUCTOS BASADOS EN BIOMATERIALES PARA LA REGENERACION CARDIACAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/202001/01/2022Technologies for the deposition of continuous inks.Generalitat de Catalunya (GenCat)
01/01/202031/12/2022ABLE ExoskeletonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Transversal Programme in Medical Image Postprocess, Training Professionals: 3D Printing to ResearchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
12/12/201929/05/2020Comparative optical bench analysis of a new extended range of vision intraocular lensBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
01/12/201931/07/2020d’investigació orientades a determinar si un individu es apte per a la conducció d’un vehicle (detecció de somnolència, d’estres, etc.).ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/12/201921/12/2020Desenvolupar un implant bioactiu personalitzat per regeneració òssia maxil·lofacial per impressió 3DDoctorats industrials
25/11/201924/05/2020Caracterizació de Materiales y Análisis de Sistemas e InstalacionesCELLS (CONS.CONSTRUC.EQUIP.I EXPLOT
13/11/201931/12/2020HealthXCode - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201901/04/2020El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de clusterización/segmentación de pacientes con EPOC, según su grado de adherencia al plan terapéuticoPULSO EDICIONES, SL
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
14/10/201931/12/2020Desarrollar un sistema automatizado de audiometría verbal. desarrollar un sistema de audiometría verbal con la capacidad de disponer de reconocimiento de voz automático.DEVIMETRIX, S.L.
01/10/201931/10/2022Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationCommission of European Communities
01/10/201902/09/2021Desarrollo de un sistema de clusterización/segmentación de pacientes diabéticos tipo 2, según su adherencia al plan terapéuticoPULSO EDICIONES, SL
01/10/201931/10/2019Avaluació de la funció cognitiva en pacients amb síndrome de Rett durant diferents teràpies d'estimulació i mitjançant tècniques avançades de l'anàlisi de senyals electroencefalogràfis (EEG)FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/10/201930/09/2022Ion-release materials to promote angiogenesis on dermal regenerationMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/10/201931/10/2022H2020-838621-ENGAGE - Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationEuropean Comission
01/10/201901/10/2019Software de base per a la programació en pygame i PGU
30/09/201931/12/2020DERMOGLASS Nanoparticles for the treatment of chronic woundsFundació La Caixa
06/09/201927/12/2019Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 del conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
01/09/201901/09/2021Diagnostic methods by means of images and machine learningSIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S.L
15/07/201919/11/2020Acuerdo específico CSN/UPC Intercomparación destinada a valorar el grado de fiabilidad de los SDPE autorizados en España.CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
14/07/201913/10/2021Marjan mansourian gharakozlou - an online expert-based inteligent hybridAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
06/05/201931/01/2020SISTEMA BASAT EN SENSORS DE GAS PEL MONITORATGE I SEGURETAT DELS ANCIANS A CASAAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/05/201905/02/2020MV-OPTIMIZER: VALIDACIÓ D'UN SISTEMA COMPUTACIONAL PER AL MANEIG DE PACIENTS VENTILATS EN CURA INTENSIVAAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201901/02/2021ABLE: exoesquelet robòtic que permet tornar a caminar de forma natural i intuïtiva després de patir una lesió medul·larAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201901/02/2021Noninvasive device for fast cardiovascular condition assessment (NICVA)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/04/201911/04/2019Title Method, system and sensing devices for electronically Monitoring the loss of contact with the ground in race walking
08/04/201931/12/2020Desarrollo de aplicaciones móviles para el aprendizaje del sistema respiratorio: conceptos básicos, diagnóstico de enfermedades, terapia y rehabilitación.Dpt. Adm. de Ciencia,Tecnología e I
02/04/201931/12/2019Transversal Programme in Medical Image PostProcess, Training Professionals: 3D PrintingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201931/03/2023AUTONOMOUS INTRALUMINAL SURGERY (ATLAS)Commission of European Communities
01/04/201931/03/2022Convenio de colaboración entre CSN,UPC y FIBHCSC sobre estimadciones de dosis ocupacionales en cristalino en instalaciones sanitarias y de investigación (EDOCI)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
26/03/201931/07/2019Irradiación de dosímetros personales y elaboración de un informe sobre su fiabilidadA.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
11/03/201910/08/2019Análisis y cuantificación de 43 muestras mediante micro CT , procesado histológico de 26 muestras y obtención de 52 placas histológicas con tinciónINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
01/03/201928/02/2023Cognitive vergence captured by CMOS sensorsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Aplicació de drons per la cerca de refugiats al MediterraniCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201931/12/2023Evaluation of noninvasive indices for respiratory monitoring, focusing on the applicability at homeIMEC
27/02/201920/06/2019Prototip per mesuar la tensió arterial de forma continuada i no invasoraICARIA MEDICAL, SOCIEDAD LIMITADA
27/02/201927/02/2021Impacte de la formació en l'Acadèmia de Ciències Mèdiques en termes d'indicadors de responsabilitat socialACADÈMIA CIÈNCIES MÈDIQUES
21/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiacones ionizantes de Autoridad del Canal de Panamá con la empresa Quirón PrevenciónQUIRON PREVENCION SL
15/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
10/01/201930/06/2019Development of MOVit, a novel whellchair-mounted arm exercise device for people with Duchenne muscular dystrophyDuchenne Parent Project
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/12/2020Manteniment equip de control VAOUO3 TÚNELS DE BARCELONA
01/01/201930/09/2022Biopsia electrónica de tejido pulmonar in-vivo basada en espectroscopia de impedancia eléctricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Recubrimientos de biomateriales de doble acción para infecciones bacterianas e integración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Diseño de sistemas robóticos y neuroprotésicos personalizables para la asistencia de la marcha utilizando métodos de simulación predictivaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019Anàlisi estadístic,bigdata i data miningUNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Universitat Politècnica de Catalunya para canalizar la subvención otorgada por el Real Decreto 578/2019, de 11 de octubre, en materia de seguridad nuclear y protección radiológica para la cátedra de seguridad nuclear “ARGOS” en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de BarcelonaConsejo de Seguridad Nuclear
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201930/09/2022Smart health ecosystem (tools, apps and devices) for personalized medicine and Healthcare in REspiratory diseases and Sleep disordersFondos FEDER; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2022INK3D – Tecnologies per la deposició de tintes contínuesGeneralitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Coneixement
01/01/201931/12/2019Convocatòria anual d'ajuts del Centre de Cooperació per al DesenvolupamentCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
15/12/201831/12/2019Realització d'una aplicació informàtica per a la millora de la salut mental a l'ambit laboral (BEST)FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
06/12/201831/12/2023Extension of the collaboration contract for integrating CARTO and multi-freq impedance systemBIOSENSE WEBSTER
01/12/201828/02/2020Valoración funcional biomecánica de exoesqueletosFUNDACIÓ EURECAT
30/11/201810/01/2019Disseny d'una lent de Fresnel per un instrument regulador de fars d'automòbilCONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS LUJAN, SA
30/11/201830/11/2018Markers for predicting weight loss treatment response in children
29/11/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco ópticoUniversitat Politècnica de Catalunya; Oftaltech Solutions, S.L.U
12/11/201831/12/2020Preparació, texturitzat, funcionalització i caracterització de discos de polipropilé (PP) i caracteritz. superficial per espectroscòpia de raman dels discos cultivats en presència de fibroblasts humàFUND. HOSPITAL UNIV.VALL D'HEBRON
18/10/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco òpticoOFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.
01/10/201831/12/2018Evaluación biológica in-vitro de recubrimientos mediante la realización de ensayos biológicos in-vitro, encaminados a evaluar la respuesta celular sobre la superficie de dichos componentesASOC.DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN)
01/10/201830/09/2022Detection of K+concentration changes through ECG analysisAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/09/201814/03/2020Exoesqueleto robótico personalizado para la rehabilitación de la marchaFUNDACIÓN BBVA
14/09/201830/10/2020CAIXAIMPULS CI18-00083FUNDACIO LA CAIXA
01/09/201815/12/2020A database of experimental biomaterials and their biological effectCommission of European Communities
09/08/201827/10/2021Una samarreta intel.ligent per a la rehabilitació motora del braç superiorAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
02/08/201802/08/2021Assistència de la vida quotidiana mitjançant sensors de gasAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/201831/12/2021Red española de investigación en biomecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
05/06/201805/06/2018Simulating a sentinel lymph node biopsy surgical technique
04/06/201804/06/2018Human cardiac tissue construct, related methods and uses
01/06/201801/06/2018Controllable ion release calcium particles, method for producing same and use thereof
01/06/201831/12/2019Personal Online Dosimetry Using Computational MethodsCommission of European Communities
22/05/201820/05/2023Cátedra/'Ames/' en diseño e innovación de nuevos biomaterialesAMES PM TECH CENTER, S.A.
01/05/201830/04/2021Electromagnetic Interference on Static Electricity Meters (MeterEMI)EUR ASS OF NAT METROLOGY INST
01/04/201830/06/2018Assessoria i gestió projecte enginyeria biomèdicaFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/04/201830/11/2018ABLE: Assistive Biorobotic Low-cost ExoskeletonConsortia for Improving Medicine with Innovation and Technology; BIOCAT; EIT Health
01/04/201831/12/2020Ecosistema d’R+D+i per a l’implantació i adopció de la Fabricació Aditiva / Impressió 3D a la indústria de Salut (QuirofAM)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/03/201828/02/2019Diseño y construcción de un medidor de caudal de agua ultrásonico basado en tecnología piezoeléctrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201829/02/2020Fault diagnosis and tolerance for elastic actuation systems in robotics: physical human-robot interactionDeutsche Forschungsgemeinschaft
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O013 Educació i desenvolupament a les escoles Parikrma. Scratch, Robots, Màquines i Mecanismes per ajudar amb les Matemàtiques, la Física, l'Enginyeria i la Tecnologia.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O023 Desenvolupament d'una app mobil tipus client-servidor pel control de la HTA en zones amb poca o nul·la cobertura de xarxes de dades mòbilsCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
13/02/201830/11/2021Development of a novel system to predict the risk of knee injury in athletes using tools suitable for the clinical practiceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201801/02/2020Calibración de equipos de medida de radiaciones ionizantes de Trescal 2018TRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
10/01/201810/05/2018Sistema para estudios biométricosSEAT, S.A.
01/01/201830/06/2021Social media platform dedicated to rare diseases, using collective intelligence for the generation of awarness and advanced knowledge on this large group of diseasesCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Smart Autonomous Robotic Assistant SurgeonCommission of European Communities
01/01/201831/12/2022Testing the value of a novel strategic approach and its cost efficacy to improve the poor outcomes in Cardiogenic ShockCommission of European Communities
01/01/201830/06/2022Personalized maxillofacial bone regenerationCommission of European Communities
01/01/201830/06/2021Superficies multifuncionales biomiméticas: una nueva estrategia biomolecular para controlar la respuesta celular en terapias regenerativasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Rendimiento en altura en atletas de élite: análisi de factores genéticos, metabólicos y neruocardiovasculares en entrenamientoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Análisis de datos multiescala en cardiología traslacional: de los mecanismos báscios a la contracción cardiacaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Análisis multimodal para la evaluación y rehabilitación de trastornos neurológicos discapacitantesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Red Española de Investigación en BiomecánicaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201831/12/2020Research on AM/I3D in biomedical industry to improve surgical practices (QuirofAM-LLAVOR3D)Generalitat Catalunya
01/01/201831/12/2020Sistema de caracterización de la respuesta mecánica de materiales avanzados a diferentes escalas dimensionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020ANACONDA Brain®, micro-catéter de acceso distal para trombectomías cerebrales y tratamiento del accidente cerebrovascular isquémicoMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/12/2018Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se regula la subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 para la cátedra de seguridad nuclear “ARGOS” en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de BarcelonaConsejo de Seguridad Nuclear
01/01/201831/12/2020Numerical methods for predicting the behaviour of civil structures under water natural hazards (PRECISE)Ministerio de Ciencia y Innovación
10/05/201731/12/2025Informe pericial prótesis de cadera DEPUY. Sr Salvador MesaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/03/201731/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. Pedro TorresBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/03/201731/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera metal-metal (CORMET). Sra. Cristina RuizBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
08/03/201731/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Gutierrez ParadoBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
09/02/201731/12/2025Informe pericial prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Javier MedinaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
24/10/201631/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. A. Martin HernándezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/10/201631/12/2025Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr Pedro PérezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/09/201631/12/2025Analisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER en estado de fabricaciónBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
28/07/201631/12/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER. Sra. Montserral BARTIBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
19/05/201631/12/2025Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr J. Hernández DonateBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/05/201631/12/2025Informe pericial de una prótesis modelo ASR-Depuy (Johnson&Johnson). Sr Miguel VaqueroBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/03/201631/12/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada al paciente Sr. F. García Ramírez.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201631/12/2025Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (SMITH &NEPHEW)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201631/12/2025Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (Prótesis Cadera TRAIBER)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201631/12/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada a la paciente Sra. L. Pascual Mendoza.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
03/12/201531/08/2025Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (ASR-DEPUY).Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/10/201531/08/2025Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata fotofuncionalizadoCTM Centre Tecnològic Manresa
02/09/201531/08/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER y explantada a la paciente Carmen RomeuEmpresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
04/01/201431/12/2025Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt