Enginyeria Biomèdica

COORDINADOR/A

Giraldo Giraldo, Beatriz F.

CONTACTE

Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB, Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 654
Correu electrònic: doctorat.ebio.utgaeib@upc.edu

https://esaii.upc.edu/ca/docencia/doctorats/doctorat-en-enginyeria-biomedica

Des del curs 2003-04, el Programa de Doctorat en Enginyeria Biomèdica té un caràcter interuniversitari i s’organitza amb la responsabilitat compartida de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universidad de Zaragoza (Unizar). Per a això, es va signar el 2003 un conveni de col·laboració entre ambdues universitats, que es pot consultar en aquest enllaç: https://esaii.upc.edu/ca/docencia/doctorats/convenio_original_uz_upc_2003.pdf
Pel seu caràcter interuniversitari, ofereix cursos i activitats de recerca en els diferents campus de les universitats organitzadores. La coordinació del programa la duu a terme el Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII) de la UPC.
Posteriorment, amb motiu dels nous reials decrets que regulaven els ensenyaments universitaris oficials i els programes de doctorat, es va signar el 2011 un nou conveni per a la realització de l’actual Programa Conjunt de Doctorat en Enginyeria Biomèdica. El text complet, que regula la participació de les dues universitats i organització del programa, es pot consultar a: https://esaii.upc.edu/ca/docencia/doctorats/convenio_uz_upc_2011.pdf
El conveni es va actualitzar amb una addenda signada el 2012, en la qual s’adaptava el text al nou marc normatiu regulador dels estudis de doctorat, que es pot consultar a: https://esaii.upc.edu/ca/docencia/doctorats/ adenda_convenio_UPCUZ2012.pdf
Els estudiants del programa es poden matricular en qualsevol de les dues universitats, de la qual dependran administrativament, i poden fer qualsevol curs o activitat de l’oferta del programa interuniversitari.
Cal destacar que el Programa de Doctorat Conjunt en Enginyeria Biomèdica de la UPC i la Unizar, en el marc dels diferents reials decrets que regulaven els ensenyaments universitaris, va obtenir el reconeixement a la qualitat i a l’excel·lència en les diferents convocatòries del MECD:
• Menció de qualitat MCD2003-00157: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
• Menció cap a l’Excel·lència MEE2011-0509: 2011, 2012, 2013
La informació del programa es presenta públicament en els enllaços següents:
A la UPC: https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica?set_language=es
A la Unizar: https://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7098
En el Programa de Doctorat s’ofereix la realització de tesis doctorals en grups i laboratoris de reconegut prestigi internacional, pertanyents als centres següents:
• Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) (http://ibecbarcelona.eu/). Centre d’Excel·lència Severo Ochoa.
• Research Centre for Biomedical Engineering (CREB) (https://creb.upc.edu/en). Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC.
• Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón (I3A) (http://i3a.unizar.es/es). Centre de recerca de la Universidad de Zaragoza.
• Centro de Investigación Biomédica en Red Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) (http://www.ciber-bbn.es/). Centre de l’Instituto de Salud Carlos III.
• Plataforma NANBIOSIS del CIBER-BBN (http://www.ciber-bbn.es/plataformas/nanbiosis-icts). És una de les 29 ICTS (infraestructures cientificotècniques singulars) recentment reconegudes pel Consell de Política Científica, Tecnològica i Innovació (CPCTI del MINECO).

Altres Universitats

Universidad de Zaragoza. Informació del Programa de Doctorat de la Universidad de Zaragoza (Unizar): https://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7098

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l'àmbit científic del programa, els títols de grau de procedència són molt diverses. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat en Enginyeria Biomèdica correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Enginyeria Biomèdica o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència seu treball, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

25

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:
Universidad de Zaragoza. Informació del Programa de Doctorat de la Universidad de Zaragoza (Unizar): https://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7098

UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Electrònica
 • Departament de Ciència i Enginyeria de Materials
 • Departament de Ciències de la Computació
 • Institut de Tècniques Energètiques
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://esaii.upc.edu/ca/docencia/doctorats/doctorat-en-enginyeria-biomedica

CONTACTE:
Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB, Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 654
Correu electrònic: doctorat.ebio.utgaeib@upc.edu

Convenis amb altres institucions

• Universidad de Zaragoza (https://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7098): conveni interuniversitari Públic.
• Universitat Politècnica de Madrid (http://www.upm.es/): intercanvi de professors, col·laboració en continguts, mobilitat d'estudiants. Inici al gener de 2005, durada il·limitada.
Públic

Els grups de recerca implicats en el programa tenen una àmplia xarxa de col·laboracions que l’afavoreixen, ja que moltes estades de doctorands es duen a terme gràcies a aquestes col·laboracions. Es manté una col·laboració consolidada amb diversos centres en què els doctorands han fet estades de recerca per a la confecció de la seva tesi doctoral i l’obtenció de la Menció Europea.
La col·laboració està acreditada en la sol·licitud de les beques de mobilitat d’aquests estudiants, en la qual es compta amb l’acceptació dels centres col·laboradors. La llista dels centres col·laboradors és la següent:
• MIT, EUA
• Politecnico di Milano, Itàlia
• Oxford University
• Lund University
• Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Alemanya
• Kingston University, Regne Unit
• Politecnico di Torino, Itàlia
• Porto University, Portugal
• Centre for Online Health, Austràlia
• Universidad de Buenos Aires, Argentina
• Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB), Barcelona
• Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), Barcelona
• CIBER Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN)
• University of Ljubljana-Eslovènia
• University of Michigan, EUA
• Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA)
• Institut de Biomecànica de València, Universitat Politècnica de València (IBV-UPV)
• Institut de Bioenginyeria, Universitat Miguel Hernández, Elx.
• Unité de Chronobiologie Théorique, Université Libre de Bruxelles, Bèlgica
• Institute of Vienna University of Technology, Institute for Mechanics of Materials and Structures
• Facultat de Medicina, Departament d’Anatomia i Biologia Cel·lular, Technion Institute of Technology, Israel
• Universidad de Valladolid
• Departamento de Bioingeniería, Instituto de Automática Industrial, CSIC Madrid
• Trinity College, Dublín, Irlanda
• KTH - Reial Institut de Tecnologia, Suècia
• Departament of Medical Engineering and Biotechnology, University of Applied Sciences, Jena, Alemanya
• Istituto ortopèdic Galeazzi, Milà, Itàlia
• Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC de Monterrey), Mèxic
• Laboratori d’Enginyeria per al Sistema Neuromuscular i la Rehabilitació Motora (ISIN) / Politecnico di Torino, Itàlia
• Université de Technologie de Compiègne, França
• Faculty of Computing, Information Systems and Mathematics, Kingston University, Regne Unit
• LTSI, Université de Rennes 1, França
• Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l'àmbit científic del programa, els títols de grau de procedència són molt diverses. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat en Enginyeria Biomèdica correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Enginyeria Biomèdica o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència seu treball, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Els criteris d’admissió al programa inclouen els aspectes següents:

• Es valorarà especialment el contacte personalitzat previ amb l’estudiant, mitjançant entrevistes, qüestionaris o exercicis, per valorar la seva adequació al programa i la seva motivació.
• Es valoraran altres aspectes, com el coneixement d’idiomes o l’experiència prèvia en recerca.

Criteris de selecció i ponderació
Amb l’objectiu de prioritzar i seleccionar els estudiants que compleixin tots els requisits d’accés, s’estableix la següent ponderació dels criteris d’admissió:
• Expedient acadèmic: 50%.
• Contacte personalitzat i entrevista: 25%.
• Motivació: 5%.
• Coneixement d’idiomes: 10%.
• Experiència en recerca: 10%.
L’òrgan responsable de l’admissió dels estudiants és la Comissió d’Estudis del Programa Conjunt de Doctorat en Enginyeria Biomèdica de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universidad de Zaragoza. D’acord amb el conveni de col·laboració entre ambdues universitats, aquesta Comissió pot autoritzar la funció de l’admissió als coordinadors del programa de cada universitat.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada. Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS. L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través del Màster en Enginyeria Biomèdica, els estudiants del qual no requeriran la realització de complements de formació.

Els estudiants que accedeixin al programa des d’altres màsters, segons la formació acadèmica prèvia, poden necessitar complements de formació d’assignatures del Màster en Enginyeria Biomèdica, amb un nombre inferior a 60 ECTS. Els complements seran, en tots els casos, de formació en recerca i seran proposats per la Comissió d’Estudis, en funció del currículum dels estudiants.

L’òrgan responsable d’establir els complements de formació dels estudiants, de manera semblant a l’admissió, és la Comissió d’Estudis del Programa Conjunt de Doctorat en Enginyeria Biomèdica de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universidad de Zaragoza.

La Comissió d’Estudis establirà els complements de formació a cursar per cada estudiant, en funció de les matèries cursades en el seu màster de procedència i de la línia de recerca triada per a la tesi. La Comissió d’Estudis del programa farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.
A continuació s’indiquen les possibles assignatures del Màster en Enginyeria Biomèdica a cursar en funció de la formació obtinguda prèviament:
• Fonaments de Biologia Molecular i Cel·lular
• Fonaments de Biofísica
• Fonaments de Fisiologia
• Fonaments de Fisiopatologia
• Fonaments d’Informàtica i Comunicacions
• Fonaments Matemàtics
• Fonaments Físics
• Fonaments de Teoria de Circuits, Electrònica i Automàtica
• Bioelectricitat i Bioelectromagnetismo
• Models i Sistemes de Control Fisiològic
• Biomaterials
• Dispositius Biomèdics
• Imatges Biomèdiques
• Instrumentació Biomèdica
• Mètodes de Modelització i Simulació de Biosistemes
• Senyals Biomèdiques
• Anàlisi Estadística de Dades Biomèdics
• Anàlisi i Processament Avançat de Senyals Biomèdiques
• Anàlisi i Visualització d’Imatges Mèdiques en 2D i 3D
• Biomecànica
• Dosimetria de les Radiacions Ionitzants
• Enginyeria Clínica i Models Sanitaris
• Enginyeria de Teixits
• Enginyeria Hospitalària
• Microsistemes i Nanobioenginyeria
• Projecte i Disseny d’Equips i Sistemes Biomèdics
• Radiacions i Salut Humana
• Robòtica Mèdica
• Bioinformàtica
• Fonaments i Tècniques d’Anàlisi Instrumental
• Informàtica Mèdica i Telemedicina
• Radiofísica Mèdica
• Tècniques de Simulació Wireless/FDTD/FEM per a Aplicacions Biomèdiques
Les assignatures del màster vinculat al programa compten amb objectius, metodologies i processos d’avaluació ben definits que permetran preparar els doctorands per a l’adquisició de les competències definides en apartats anteriors.

En qualsevol cas, en funció del currículum dels estudiants, la Comissió d’Estudis podrà ajustar els complements de formació a cursar.
Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió d’Estudis del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Nom de l’activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Nom de l’activitat: Cursos complementaris impartits per professors visitants.
Hores: 18.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Seminaris sobre temes de recerca molt específics o conferències impartides per professors o investigadors convidats.
Hores: 3.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: ’Workshops’ o tallers de treball per a la formació en eines científiques de l’àmbit de l’enginyeria biomèdica.
Hores: 3.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Mobilitat internacional.
Hores: 480.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.


Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

En aquest Programa de Doctorat es dirigeixen tesis doctorals en grups i laboratoris de reconegut prestigi internacional, per a les diverses intensificacions del programa (Senyals i Sistemes Biomèdics, Robòtica i Visió, Biomecànica i Biomaterials, Instrumentació Electrònica i Biomèdica, Dosimetria de les Radiacions), en els departaments, instituts i centres de recerca vinculats, pertanyents als centres següents:
• Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) (http://ibecbarcelona.eu/). Centro de Excelencia Severo Ochoa.
• Research Centre for Biomedical Engineering (CREB) (https://creb.upc.edu/en). Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC.
• Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón (I3A) (http://i3a.unizar.es/es). Centro de Investigación de la Universidad de Zaragoza.
• Centro de Investigación Biomédica en Red Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) (http://www.ciber-bbn.es/). Centro del Instituto de Salud Carlos III.
• Plataforma NANBIOSIS del CIBER-BBN (http://www.ciber-bbn.es/plataformas/nanbiosis-icts). És una de les 29 ICTS (infraestructures cientificotècniques singulars) recentment reconegudes pel Consell de Política Científica, Tecnològica i Innovació (CPCTI del MINECO).

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • PIÑERA AVELLANEDA, DAVID: Development of Antibacterial, Antiresorptive and Osteogenic Gallium and Silver Doped Titanium Implants
  Autor/a: PIÑERA AVELLANEDA, DAVID
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA BIOMÈDICA
  Departament: (CEM)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 23/05/2024
  Data de lectura: 05/07/2024
  Hora de lectura: 12:30
  Lloc de lectura: Aula A0.02 de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), Av. d'Eduard Maristany, 16, 08019 Barcelona
  Director/a de tesi: MANERO PLANELLA, JOSE MARIA | BUXADERA PALOMERO, JUDIT
  Tribunal:
       PRESIDENT: GÓMEZ RIBELLES, JOSÉ LUIS
       SECRETARI: GONZÁLEZ GARCÍA, CRISTINA
       VOCAL NO PRESENCIAL: MAS MORUNO, CARLOS
  Resum de tesi: L'increment a l'esperança de vida ha motivat l'augment de malalties degeneratives, especialment als nostres ossos. L'esquelet ofereix protecció i suport; no obstant això, amb l'envelliment, pot patir un desequilibri en la seva homeòstasi, cosa que resulta en una alta activitat dels osteoclasts promovent la resorció òssia. Com a conseqüència, els ossos es fan malbé i són susceptibles a fractures. Les malalties que impliquen una alta resorció òssia poden ser l'osteoporosi, el càncer d'ossos i la metàstasi. Quan apareixen aquests trastorns, els tractaments se centren a reduir la resorció òssia mitjançant la inhibició de l'activació dels osteoclasts. Tot i això, fins i tot amb l'ús de fàrmacs antiressortius, el risc de fractures és elevat. Per tant, en casos en què el deteriorament ossi continua i es produeix una fractura o en què s'ha d'extirpar el tumor, cal una pròtesi. En aquest sentit, el Titania (Ti) i els seus aliatges són els materials més utilitzats en cirurgia ortopèdica, a causa de la seva adequada biocompatibilitat i les seves excel·lents propietats mecàniques. Tot i això, aconseguir una forta osteointegració en un entorn compromès on la resorció òssia està altament activada, és una tasca complicada. A més, el Ti ha de fer front a un altre gran problema per garantir l'Osteointegració: la infecció bacteriana. Els bacteris es poden adherir a la superfície de l'implant, provocar infecció del lloc quirúrgic (ISQ) i comprometre l'èxit de l'implant i la vida del pacient. Això pot esdevenir una complicació encara més gran si la cirurgia ortopèdica es produeix després de l'extirpació d'un tumor ossi maligne, ja que els bacteris poden aprofitar-se de l'estat immunodeprimit del pacient i produir una infecció més fàcilment. Per donar solució a aquesta necessitat mèdica insatisfeta, en aquesta tesi doctoral proposem un tractament termoquímic superficial per millorar el rendiment del Ti. Aquest tractament termoquímic és un procediment ben establert, desenvolupat per Kokubo, T., per millorar la bioactivitat del Tu. A més, aquest tractament es pot modificar amb l'addició d'ions funcionals. Per tant, en aquesta tesi doctoral s'explora l'ús de l'addició de plata (Ag) per proporcionar activitat antibacteriana (capítol 1); l'addició de gal·li (Ga) per proporcionar caràcter antiressortiu i osteogènic (capítol 2); i finalment, l'addició simultània de tots dos ions per obtenir un implant de Tu amb propietats antibacterianes, antiressortives i osteogèniques (capítol 3). Després de l'avaluació fisicoquímica del tractament en treballs anteriors, aquesta tesi doctoral destaca al Capítol 1 que la capa de titanat de calci dopada amb Ag, formada a la superfície del Ti durant el tractament termoquímic, inhibeix l'adhesió bacteriana, sense mostrar cap efecte tòxic sobre les cèl·lules similars als osteoblasts, i promou la supervivència d'osteoblasts en cocultiu amb Staphylococcus aureus i Staphylococcus epidermidis. Al Capítol 2, la capa de titanat de calci amb Ga, produïda com a conseqüència del tractament, redueix l'osteoclastogènesi i indueix l'osteodiferenciació de Cèl·lules mare mesenquimals humanes (hMSC). Finalment, al Capítol 3, la combinació d'Ag i Ga genera una capa de titanat de calci amb els dos ions, que és antibacteriana i capaç de reduir l'osteoclastogènesi i induir l'osteodiferenciació d'hMSC després del col·cultiu amb Pseudomones aeruginosa i la virulència del quòrum sensing. Com a conclusió, la capa generada amb la combinació d'Ag i Ga podria ser una bona estratègia per reduir la resorció òssia en defectes ossis on és implantat. A més, la capa evitaria l'aparició d'ISQ en combatre la infecció bacteriana. Per tant. el Ti tractat amb Ga i Ag es converteix en un dispositiu mèdic prometedor per aplicar-lo en pròtesis osteoporòtiques o de tumors ossis amb alta incidència d'infecció bacteriana.

Darrera actualització: 21/06/2024 06:45:16.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 21/06/2024 06:30:30.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • DEL MAZO BARBARA, LAURA: Improving the performance of synthetic and biomimetic 3D-printed bone grafts
  Autor/a: DEL MAZO BARBARA, LAURA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690659
  Programa: ENGINYERIA BIOMÈDICA
  Departament: (CEM)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 12/03/2024
  Director/a de tesi: GINEBRA MOLINS, MARIA PAU

  Tribunal:
       PRESIDENT: ÖHMAN MÄGI, CAROLINE
       SECRETARI: ESPAÑOL PONS, MONTSERRAT
       VOCAL: MATEOS TIMONEDA, MIGUEL ÁNGEL
  Resum de tesi: L'os és el segon trasplantament de teixit més freqüent després de la sang. Tot i que té capacitats naturals d'autocuració, empelts ossis són necessaris quan la mida del defecte és crítica, per tal de proporcionar suport mecànic, a part d'estimular i guiar la formació d'os nou. S'han desenvolupat una àmplia gamma de materials sintètics innovadors per regenerar l’os. Entre ells, els ciments de fosfat càlcic (CaP) han adquirit una rellevància especial perquè són capaços d'autoendurir-se a temperatura corporal mitjançant una reacció de cimentació i donar lloc a hidroxiapatita deficient en calci (CDHA), amb una composició i microestructura biomimètica molt semblant a la fase inorgànica de l’os. La CDHA és biocompatible i bioactiva i es reabsorbeix progressivament durant el cicle de remodelació ossi. A més, és possible obtenir empelts de CDHA mitjançant la tecnologia d'impressió 3D anomenada direct ink wiriting (DIW), per microextrusió d'una pasta de CaP que s’autoendureix quan es submergeix en aigua a 37 ºC. Això permet crear empelts de CDHA personalitzats que s'adapten perfectament als defectes dels pacients i, alhora, controlar amb precisió la porositat interna, factor essencial per induir la formació d’os nou.El principal objectiu d’aquesta tesi doctoral és millorar les propietats mecàniques dels empelts de CDHA impresos per DIW a baixa temperatura, mantenint les seves excel·lents propietats biològiques. D’altra banda, s’aborda el repte de desenvolupar empelts de CDHA amb estructures biomòrfiques basades en superfícies mínimes triplement periòdiques (TPMS).La tesi es divideix en tres parts: i) definició d'una metodologia per avaluar la imprimibilitat de pastes ceràmiques a través de DIW; ii) desenvolupament d'una nova tinta de CaP per DIW, utilitzant una solució de policaprolactona (PCL) com aglutinant, per millorar les propietats mecàniques; i iii) disseny i impressió 3D d'empelts biomòrfics per potenciar la resposta biològica.El Capítol 1 presenta els principals tipus de tintes ceràmiques usades en DIW i una descripció detallada de les proves reològiques més rellevants per avaluar la seva imprimibilitat. També, s'identifiquen els paràmetres reològics clau i es relacionen amb aspectes d'imprimibilitat. El Capítol 2 detalla el desenvolupament d'una tinta de PCL\ fosfat tricàlcic α (α-TCP). La presència de PCL no va impedir la reacció d'enduriment i va millorar les propietats mecàniques dels empelts impresos per DIW, especialment la duresa. D'altra banda, l'absència d'aigua en la tinta va millorar la seva estabilitat i la dels empelts acabats d’imprimir, permetent-ne l'emmagatzematge durant llargs períodes. El Capítol 3 caracteritza la reacció d'enduriment de la tinta PCL\α-TCP, centrant-se en l'evolució de les propietats mecàniques i fisicoquímiques, així com en la resposta cel·lular in vitro. La microestructura va evolucionar d’una fase polimèrica contínua amb partícules lliures d'α-TCP a una xarxa contínua de nanocristalls de CDHA entrellaçats entre si i amb el PCL. Això va resultar en l’evolució d’un comportament mecànic dúctil, on dominava el polímer, a un de més rígid a mesura que la fase ceràmica reaccionava. A més, l’aglutinant de PCL va permetre manipular els empelts acabats d’imprimir i elàstics. El baix contingut de PCL, juntament amb la possibilitat demostrada d’eliminar el solvent, va preservar la resposta cel·lular favorable. El Capítol 4 explora l'efecte de tres mètodes d'esterilització (gasificació amb òxid d'etilè, irradiació gamma i autoclau) sobre les propietats i la degradació in vitro dels empelts de PCL\CDHA. El PCL va patir una degradació hidrolítica uniforme sense comprometre la morfologia ni la integritat de les construccions. La irradiació gamma va resultar ser l'opció més adequada. El Capítol 5 investiga el disseny i la impressió 3D de tres geometries TPMS (Gyroid, Diamond i Schwarz) per generar porositat còncava. Aquestes estructures van potenciar la permeabilitat sanguínia i la resposta cel·lular.

 • FERNÁNDEZ BOSMAN, DAVID: PyMCGPU-IR: a new tool for patient dose monitoring in interventional radiology procedures
  Autor/a: FERNÁNDEZ BOSMAN, DAVID
  Programa: ENGINYERIA BIOMÈDICA
  Departament: Institut de Tècniques Energètiques (INTE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 24/04/2024
  Director/a de tesi: GINJAUME EGIDO, MERCE | DUCH GUILLEN, MARIA AMOR

  Tribunal:
       PRESIDENT: SANS MERCE, MARTA
       SECRETARI: SEMPAU ROMA, JOSEP
       VOCAL: SÁNCHEZ CASANUEVA, ROBERTO MARIANO
  Resum de tesi: Els procediments de radiologia intervencionista estan associats amb dosis potencialment altes de radiació per a la pell. La Directiva 2013/59/EURATOM estableix que l'equip utilitzat per a la radiologia intervencionista ha de tenir un dispositiu o algun element que informi el professional dels paràmetres rellevants per avaluar la dosi del pacient al final del procediment. Els codis de transport de radiació de Monte Carlo se solen considerar unes de les eines més eficaces per avaluar les dosis. No obstant això, sovint són massa lents per a l'ús en la pràctica clínica. Aquesta tesi s'ha desenvolupat a l'Institut de Tecnologies Energètiques de la Universitat Politècnica de Catalunya en el marc del projecte europeu " Implications of Medical Low Dose Radiation Exposure " (MEDIRAD). L'objectiu principal d'aquest treball és desenvolupar una eina de software basada en el programa Monte Carlo MC-GPU per avaluar la dosi a la pell dels pacients sotmesos a procediments de radiologia intervencionista (IR). L'assoliment d'aquest objectiu es pot dividir en dos blocs principals: la validació de MC-GPU i el desenvolupament i validació de PyMCGPU-IR, una eina de càlcul de dosis a la pell per a procediments de IR basada en MC-GPU. Per a la validació de MC-GPU, es van realitzar simulacions i es van comparar amb el codi PENELOPE/penEasy i després es van comparar amb mesures amb detectors de termoluminescència realitzats en maniquins, tant en un laboratori de calibratge com en un hospital. MC-GPU va demostrar una excel·lent concordança en la distribució de la dosi als òrgans, amb diferències per sota del 1%, malgrat reduir el temps de càlcul en un factor 2500. Les comparacions amb les mesures amb detectors de termoluminescència indicaven acords dins del 10%, validant la capacitat de MC-GPU per proporcionar estimacions precises de dosis en configuracions clíniques reals en temps molt curts. En aquest treball també hem desenvolupat PyMCGPU-IR, una nova eina de programari basada en el programa Monte Carlo MC-GPU per avaluar la dosi a la pell i als òrgans dels pacients sotmesos a un procediment de radiologia intervencionista (IR). PyMCGPU-IR s'ha validat mitjançant mesures de dosis a la pell i als òrgans en un maniquí antropomòrfic i va mostrar diferències per sota del 6% en les mesures de dosis a la pell i majoritàriament per sota del 20% en procediments clínics. PyMCGPU-IR ofereix tant un alt rendiment com precisió en l'avaluació de dosis en comparació amb les mesures de dosis a la pell i als òrgans. També permet el càlcul de valors de dosis en posicions i òrgans específics, la distribució de la dosi i la ubicació de les dosis màximes per òrgan. A més, PyMCGPU-IR supera les limitacions de temps dels codis MC basats en CPU. En aquesta tesi hem demostrat que PyMCGPU-IR és una eina innovadora de càlcul de dosis a la pell que ofereix un rendiment i precisió superiors en comparació amb la majoria de les eines disponibles. Actualment, PyMCGPU-IR proporciona valors de dosis només després que el procediment hagi acabat. En el futur, PyMCGPU-IR podria adaptar-se per proporcionar un càlcul de dosis en temps real si estés disponible la informació en temps real.

Darrera actualització: 21/06/2024 07:00:53.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:MARIMON SERRA, XAVIER
Títol:Caracterització multiescala de dades fisiològiques en la cardiologia translacional
Data lectura:22/12/2023
Director/a:BENITEZ IGLESIAS, RAUL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A 3D finite element analysis model of single implant-supported prosthesis under dynamic impact loading for evaluation of stress in the crown, abutment and cortical bone using different rehabilitation materials
Cantó, O.; Medina-Galvez, R.; Marimon, X.; Ferrer, M.; Figueras, Ó.; Cabratosa, J.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2021: 3.748; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/06/2021
Article en revista

Bone stress evaluation with and without cortical bone using several dental restorative materials subjected to impact load: a fully 3D transient finite-element study
Medina-Galvez, R.; Cantó, O.; Marimon, X.; Cerrolaza, M.E.; Ferrer, M.; Cabratosa, J.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2021: 3.748; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Detection of abnormal cardiac response patterns in cardiac tissue using deep learning
Marimon, X.; Benitez, R.
Mathematics, ISSN: 2227-7390 (JCR Impact Factor-2022: 2.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/08/2022
Article en revista

A novel device for assessment and treatment of upper cervical spine: test-retest reliability study
Carrasco, A.; Marimon, X.; Portela, A.; Cabanillas, S.; Rodríguez, P.; Pérez-Antoñanzas, R.
Journal of clinical medicine, ISSN: 2077-0383 (JCR Impact Factor-2021: 4.4
Data de publicació: 01/03/2023
Article en revista

A computer vision-based application for the assessment of head posture: A validation and reliability study
Carrasco, A.; Marimon, X.; Dantony, F.; Cabanillas, S.; Portela, A.; Ceballos, L.; Massip, S.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417
Data de publicació: 01/03/2023
Article en revista

A beta version of an application based on computer vision for the assessment of knee valgus angle: a validity and reliability study
Ceballos, L.; Marimon, X.; Masip-Alvarez, A.; Cabanillas, S.; Jiménez, S.; Carrasco, A.
Healthcare (Switzerland), ISSN: 22279032
Data de publicació: 28/04/2023
Article en revista

AUTOR/A:MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, MARINA
Títol:Promoting cardiac regeneration by biomimetic microenvironments
Data lectura:20/12/2023
Director/a:ENGEL LOPEZ, ELISABET
Codirector/a:MARTINEZ FRAIZ, ELENA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Design, implementation, and validation of a piezoelectric device to study the effects of dynamic mechanical stimulation on cell proliferation, migration and morphology
Mojena, D.; Martinez, M.; de la Fuente, M.; García, G.; Posada, J.; Jorcano, J.; Acedo, P.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/04/2020
Article en revista

Conductive bacterial nanocellulose-polypyrrole patches promote cardiomyocyte differentiation
Perez, S.; Martinez, M.; Engel, E.; Laromaine Segué, Anna; Campoy, M.; Srinivasan, S.; Cler, M.; Zapata, O.; Dörling, B.
ACS applied bio materials, ISSN: 2576-6422 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 21/06/2023
Article en revista

AUTOR/A:DE MIGUEL FERNÁNDEZ, JESÚS
Títol:Control strategies for exoskeleton gait training after stroke: Understanding the importance of parameter tuning
Data lectura:17/11/2023
Director/a:FONT LLAGUNES, JOSEP MARIA
Codirector/a:LOBO PRAT, JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Immediate Biomechanical Effects of Providing Adaptive Assistance With an Ankle Exoskeleton in Individuals After Stroke
De Miguel, J.; Pescatore, C.; Mesa-Garrido, A.; Rikhof, C.; Prinsen, E.; Font-Llagunes, J.M.; Lobo-Prat, J.
IEEE robotics and automation letters, ISSN: 2377-3766 (JCR Impact Factor-2022: 5.2; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/07/2022
Article en revista

Control strategies used in lower limb exoskeletons for gait rehabilitation after brain injury: a systematic review and analysis of clinical effectiveness
De Miguel, J.; Lobo-Prat, J.; Prinsen, E.; Font-Llagunes, J.M.; Marchal-Crespo, L.
Journal of neuroengineering and rehabilitation, ISSN: 1743-0003 (JCR Impact Factor-2021: 5.208; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/02/2023
Article en revista

Inertial sensors for gait monitoring and design of adaptive controllers for exoskeletons after stroke: a feasibility study
De Miguel, J.; Salazar, M.; Rey, M.; Bayón, C.; Guirao Cano, L.; Font-Llagunes, J.M.; Lobo-Prat, J.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, ISSN: 2296-4185 (JCR Impact Factor-2022: 5.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/08/2023
Article en revista

Adapted assistance and resistance training with a knee exoskeleton after stroke
De Miguel, J.; Rey, M.; Salazar, M.; López-Matas, H.; Guirao Cano, L.; Font-Llagunes, J.M.; Lobo-Prat, J.
IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering, ISSN: 1534-4320 (JCR Impact Factor-2022: 4.9; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/08/2023
Article en revista

Biomechanical Effects of a Passive Hip Structure in a Knee Exoskeleton for People with Spinal Cord Injury: A Comparative Case Study
8th IEEE RAS/EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics
Data de presentació: 01/12/2020
Presentació de treball en congressos

Survey on control strategies designed for powered lower limb exoskeletons for gait training in post-stroke rehabilitation
International Symposium on Wearable Robotics
Data de presentació: 16/10/2020
Presentació de treball en congressos

Immediate Biomechanical Effects of Providing Adaptive Assistance with an Ankle Exoskeleton in Individuals after Stroke
9th IEEE RAS/EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FARAHI, MARIA
Títol:US Signal and Image Monitoring and Diagnosis using Computer Vision and Deep Learning
Data lectura:03/11/2023
Director/a:CASALS GELPI, ALICIA
Codirector/a:ARANDA LÓPEZ, JUAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Beat-to-beat fetal heart rate analysis using portable medical device and wavelet transformation technique
Farahi, M.; Casals, A.; Sarrafzadeh, O.; Zamani, Y.; Ahmadi, H.; Behbood, N.; Habibian, H.
Heliyon, ISSN: 2405-8440 (JCR Impact Factor-2022: 4.0; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/12/2022
Article en revista

AUTOR/A:PORE, AMEYA RAVINDRA
Títol:Surgical Subtask Automation for Intraluminal Procedures using Deep Reinforcement Learning
Data lectura:27/07/2023
Director/a:CASALS GELPI, ALICIA
Codirector/a:FIORINI, PAOLO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Autonomous navigation for robot-assisted intraluminal and endovascular procedures: a systematic review
Pore, A.; Li, Z.; Dall'Alba, D.; Hernansanz, A.; De Momi, E.; Menciassi, Arianna; Casals, A.; Dankelman, J.; Fiorini, P.; Poorten, E.
IEEE transactions on robotics, ISSN: 1941-0468 (JCR Impact Factor-2021: 6.835; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2023
Article en revista

Soft Tissue Simulation Environment to Learn Manipulation Tasks in Autonomous Robotic Surgery*
2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems
Data de presentació: 29/09/2020
Presentació de treball en congressos

Framework for soft tissue manipulation and control using Deep Reinforcement Learning
10th Conference on New Technologies for Computer and Robot Assisted Surgery
Data de presentació: 29/09/2020
Presentació de treball en congressos

Towards Hierarchical Task Decomposition using Deep Reinforcement Learning for Pick and Place Subtasks
20th International Conference on Advanced Robotics
Data de presentació: 06/12/2021
Presentació de treball en congressos

Safe reinforcement learning using formal verification for tissue retraction in autonomous robotic-assisted surgery
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems 2021
Data de presentació: 27/09/2021
Presentació de treball en congressos

Learning from demonstrations for autonomous soft-tissue retraction
International Symposium on Medical Robotics (ISMR)
Data de presentació: 17/11/2021
Presentació de treball en congressos

Autonomous image guided control of endoscopic orientation for OCT scanning
11th Conference on New Technologies for Computer and Robot Assisted Surgery
Data de presentació: 25/04/2022
Presentació de treball en congressos

Colonoscopy navigation using end-to-end deep visuomotor control: a user study
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems 2022
Data de presentació: 29/10/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO
Títol:Clinical evaluation towards the development of a lower limb exoskeleton for people with spinal cord injury: from gait biomechanics to motor learning
Data lectura:21/07/2023
Director/a:FONT LLAGUNES, JOSEP MARIA
Codirector/a:LOBO PRAT, JOAN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Exoesqueletos robóticos para volver a caminar
Sobre ruedas, ISSN: 2013-231X
Data de publicació: 01/12/2019
Article en revista

Evaluation of an exercise-enabling control interface for powered wheelchair users: a feasibility study with Duchenne muscular dystrophy
Lobo, J.; Enkaoua, A.; Rodriguez, A.; Sharifrazi, N.; Medina, J.; Font-Llagunes, J.M.; Torras, C.; Reinkensmeyer, D. J.
Journal of neuroengineering and rehabilitation, ISSN: 1743-0003 (JCR Impact Factor-2020: 4.262; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2020
Article en revista

Systematic review on wearable lower-limb exoskeletons for gait training in neuromuscular impairments
Rodriguez, A.; Lobo-Prat, J.; Font-Llagunes, J.M.
Journal of neuroengineering and rehabilitation, ISSN: 1743-0003 (JCR Impact Factor-2021: 5.208; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2021
Article en revista

Comparing walking with knee-ankle-foot orthoses and a knee-powered exoskeleton after spinal cord injury: a randomized, crossover clinical trial
Rodriguez, A.; Lobo-Prat, J.; Tarragó, R.; Chaverri, D.; Iglesias, X.; Guirao Cano, L.; Font-Llagunes, J.M.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2022: 4.6; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/11/2022
Article en revista

A review of lower-limb wearable exoskeletons for overground rehabilitation
IX Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

A biofeedback system for improving gait performance in people with spinal cord injury while using a wearable exoskeleton
17th IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics
Data de presentació: 23/09/2021
Presentació de treball en congressos

Comparison of walking with a knee-ankle-foot orthosis (KAFO) and a powered knee exoskeleton in people with spinal cord injury: A randomized crossover clinical trial
17th IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics
Data de presentació: 23/09/2021
Presentació de treball en congressos

First steps towards accelerating the learning of using exoskeletons with immersive virtual reality
International Conference for Virtual Reality 2022
Data de presentació: 28/07/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:COMPANY SE, GEORGINA
Títol:Temporal and frequency differentiation of healthy and pathological lung tissue through minimally invasive electrical impedance spectroscopy.
Data lectura:03/07/2023
Director/a:NESCOLARDE SELVA, LEXA DIGNA
Codirector/a:BRAGOS BARDIA, RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Minimally invasive lung tissue differentiation using electrical impedance spectroscopy: a comparison of the 3- and 4-electrode methods
Company, G.; Nescolarde Selva, Lexa; Pajares, V.; Torrego, A.; Riu, P.J.; Rosell, F.; Bragos, R.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/12/2021
Article en revista

Effect of calibration for tissue differentiation between healthy and neoplasm lung using minimally invasive electrical impedance spectroscopy
Company, G.; Nescolarde Selva, Lexa; Pajares, V.; Torrego, A.; Riu, P.J.; Rosell, F.; Bragos, R.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2022
Article en revista

Real-time electrophysiological characterization of acute and chronic radiofrequency ablation lesions
Amoros, G.; Sergi Casabella Ramón; Moreno-Weidmann, Z.; Company, G.; Jorge, E.; Rosell, F.; Cinca, J.; José Mª Guerra Ramos
European heart journal, ISSN: 0195-668X (JCR Impact Factor-2022: 39.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/10/2022
Article en revista

A closed-chest model of selective atrial myocardial infarction for the study of induced electrophysiological and structural derangements
Rosell, F.; Company, G.; Dabit Arzamendi Aizpurua; Cinca, J.
European heart journal, ISSN: 0195-668X (JCR Impact Factor-2022: 39.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/10/2022
Article en revista

Electrophysiological and histological characterization of atrial scarring in a model of isolated atrial myocardial infarction
Amoros, G.; Sergi Casabella Ramón; Company, G.; Dabit Arzamendi Aizpurua; Jorge, E.; Rosell, F.; Cinca, J.
Frontiers in physiology, ISSN: 1664-042X (JCR Impact Factor-2021: 6.6
Data de publicació: 12/01/2023
Article en revista

Differentiation using minimally-invasive bioimpedance measurements of healthy and pathological lung tissue through bronchoscopy
Company, G.; Nescolarde Selva, Lexa; Pajares, V.; Torrego, A.; Riu, P.J.; Rosell, F.; Bragos, R.
Frontiers in medicine, ISSN: 2296-858X (JCR Impact Factor-2021: 5.058; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/04/2023
Article en revista

Minimally invasive real-time Electrical Impedance Spectroscopy diagnostic tool for lung parenchyma pathologies*
42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
Data de presentació: 21/07/2020
Presentació de treball en congressos

Alteraciones eléctricas y estructurales en el infarto auricular agudo y crónico
Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares
Data de presentació: 28/10/2021
Presentació de treball en congressos

Viabilidad de la medición de la impedancia eléctrica pulmonar mediante broncoscopia
55 Congreso SEPAR
Data de presentació: 02/06/2022
Presentació de treball en congressos

Using temporal electrical impedance spectroscopy measures to differentiate lung pathologies with the 3-electrode method
XVIII -International Conference on Electrical Bioimpedance
Data de presentació: 29/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CASTILLO ESCARIO, YOLANDA
Títol:Biomedical signal interpretation and smartphone sensors for the assessment of trunk function and sleep disorders in patients with spinal cord injury
Data lectura:27/06/2022
Director/a:JANE CAMPOS, RAIMON
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Entropy analysis of acoustic signals recorded with a smartphone for detecting apneas and hypopneas: A comparison with a commercial system for home sleep apnea diagnosis
Castillo-Escario, Y.; Ferrer, I.; Jane, R.; Montserrat, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Identifying muscle synergies from reaching and grasping movements in rats
Castillo-Escario, Y.; Rodriguez-Cañón, M.; García-Alías, G.; Jane, R.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Analysis of Smartphone Triaxial Accelerometry for Monitoring Sleep-Disordered Breathing and Sleep Position at Home
Ferrer, I.; Castillo-Escario, Y.; Jane, R.; Montserrat, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/04/2020
Article en revista

Assessment of trunk flexion in arm reaching tasks with electromyography and smartphone accelerometry in healthy human subjects
Castillo-Escario, Y.; Kumru, H.; Valls-Solé, J.; García, L.; Vidal, J.; Jane, R.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2021: 4.996; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/03/2021
Article en revista

Enhanced monitoring of sleep position in sleep apnea patients: smartphone triaxial accelerometry compared with video-validated position from polysomnography
Ferrer, I.; Castillo-Escario, Y.; Montserrat, J.; Jane, R.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 26/05/2021
Article en revista

SleepPos app: an automated smartphone application for angle based high resolution sleep position monitoring and treatment
Ferrer, I.; Castillo-Escario, Y.; Montserrat, J.; Jane, R.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

Quantitative evaluation of trunk function and the StartReact effect during reaching in patients with cervical and thoracic spinal cord injury
Castillo-Escario, Y.; Kumru, H.; Valls-Solé, J.; García, L.; Jane, R.; Vidal, J.
Journal of neural engineering, ISSN: 1741-2560 (JCR Impact Factor-2021: 5.043; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/08/2021
Article en revista

Detection of sleep-disordered breathing in patients with spinal cord injury using a smartphone
Castillo-Escario, Y.; Kumru, H.; Ferrer, I.; Vidal, J.; Jane, R.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 29/10/2021
Article en revista

Onset Detection to Study Muscle Activity in Reaching and Grasping Movements in Rats
12th IBEC Symposium
Data de presentació: 17/07/2019
Presentació de treball en congressos

Automatic event detector from smartphone accelerometry: pilot mHealth study for obstructive sleep apnea monitoring at home
12th Symposium on Bioengineering for Active Ageing (2019)
Data de presentació: 17/07/2019
Presentació de treball en congressos

Automatic silence events detector from smartphone audio signals: a pilot mHealth system for sleep apnea monitoring at home
41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
Data de presentació: 26/07/2019
Presentació de treball en congressos

Onset detection to study muscle activity in reaching and grasping movements in rats
41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
Data de presentació: 26/07/2019
Presentació de treball en congressos

Detección de los inicios de actividad y estudio de las latencias musculares en movimientos de la extremidad superior en ratas
XXXVII Congreso Anual de la Sociedad Española de Bioingeniería
Data de presentació: 27/11/2019
Presentació de treball en congressos

Home sleep apnea monitoring: analysis of smartphone triaxial accelerometry for assessing disordered breathing and sleep position
13th IBEC Symposium
Data de presentació: 27/10/2020
Presentació de treball en congressos

Evaluación de la Flexión de Tronco en Movimientos de Alcance mediante Electromiografía y Acelerometría de un Smartphone
XXXVIII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica
Data de presentació: 25/11/2020
Presentació de treball en congressos

Smartphone mHealth tool for the monitoring of sleep apnea: analysis of accelerometry to detect disordered breathing linked to sleep position
CASEIB - XXXVIII Congreso Anual de la Sociedad Española de Bioingeniería
Data de presentació: 25/11/2020
Presentació de treball en congressos

Diagnostic role of the cough profile in COVID-19 patients
European Respiratory Society Annual Congress
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

Electromyographic and Accelerometric Evaluation of Trunk Function and the StartReact Effect in Patients with Spinal Cord Injury
14th IBEC Symposium
Data de presentació: 28/10/2021
Presentació de treball en congressos

Sleep apnea & chronic obstructive pulmonary disease: overlap syndrome dynamics in patients from an epidemiological study
43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
Data de presentació: 01/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MATEU SANZ, MIGUEL
Títol:Cold Plasma-Derived Oxidative Stress for Osteosarcoma Therapy
Data lectura:13/06/2022
Director/a:CANAL BARNILS, CRISTINA
Codirector/a:TORNIN CAVIELLES, JUAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Pyruvate plays a main role in the antitumoral selectivity of cold atmospheric plasma in osteosarcoma
Tornín, J.; Mateu-Sanz, M.; Rodríguez, A.; Labay, C.; Rodríguez, R.; Canal, C.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2019: 3.998; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/07/2019
Article en revista

Cold plasma-treated ringer’s saline: a weapon to target osteosarcoma
Mateu-Sanz, M.; Tornín, J.; Brulin, B.; Khlyustova, A.; Ginebra, M.P.; Layrolle, P.; Canal, C.
Cancers (Basel), ISSN: 2072-6694 (JCR Impact Factor-2020: 6.639; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/01/2020
Article en revista

In vitro generation of novel functionalized biomaterials for use in oral and dental regenerative medicine applications. Running title: Fibrin-agarose functionalized scaffolds
Blanco, C.; España, E.; Mateu-Sanz, M.; Sánchez, D.; García, O.; Sanchéz-Quevedo, M.C.; Fernández, R.; Alaminos, M.; Martín-Piedra, M.A.; Garzón, I.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2020: 3.623; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Cold atmospheric plasma: a new strategy based primarily on oxidative stress for osteosarcoma therapy
Mateu-Sanz, M.; Tornín, J.; Ginebra, M.P.; Canal, C.
Journal of clinical medicine, ISSN: 2077-0383 (JCR Impact Factor-2021: 4.964; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/02/2021
Article en revista

Influence of the composition of plasma-activated medium on osteosarcoma
7th International Conference on Plasma Medicine
Data de presentació: 18/06/2018
Presentació de treball en congressos

Cold Atmospheric Plasma – activated Ringer’s solution reduces cell viability on human osteosarcoma cells
11th IBEC Symposium
Data de presentació: 11/09/2018
Presentació de treball en congressos

Cold atmospheric plasma – activated Ringer’s solution induces cytotoxic effects on human osteosarcoma cells
6th International Workshop on Plasma for Cancer Treatment
Presentació de treball en congressos

EFFECTS OF COLD A TMOSPHERIC PLASMA OVER CANCER STEM CELLS IN OSTEOSARCOMA
European Association for Cancer Research
Presentació de treball en congressos

STUDYING THE MOLECULAR MECHANISM OF RESISTANCE TO PLASMA-TREATED RINGER’S CYTOTOXICITY INVOLVED IN 3D OSTEOSARCOMA MODELS
7th International Workshop on Plasma for Cancer Treatment
Data de presentació: 30/06/2021
Presentació de treball en congressos

Studying the molecular mechanism of resistance to plasma-treated ringer's cytotoxicity involved in 3d osteosarcoma
TRIC - Therapeutic ROS and Immunotherapy in Cancer
Data de presentació: 16/07/2021
Presentació de treball en congressos

3D engineered models in plasma oncology: investigating the efficiency of plasma-activated Ringer’s saline in osteosarcoma
8th International Conference on Plasma Medicine
Data de presentació: 03/08/2021
Presentació de treball en congressos

Collagen/nano-apatite scaffolds as osteosarcoma 3D culture models to investigate the resistance mechanism to cold plasma therapy
ESB - 31th Annual Conference of the European Society for Biomaterials (ESB)
Data de presentació: 09/09/2021
Presentació de treball en congressos

Challenges in plasma-conditioned liquids and hydrogels for cancer treatment
Plasma Processing and Technology International Conference 2022
Data de presentació: 27/04/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RUBÍ SANS, GERARD
Títol:Development of an in vitro three-dimensional colorectal cancer model using cell-derived extracellular matrices
Data lectura:10/06/2022
Director/a:ENGEL LOPEZ, ELISABET
Codirector/a:MATEOS TIMONEDA, MIGUEL ÁNGEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Development of a three-dimensional bioengineered platform for articular cartilage regeneration
Rubi-Sans, G.; Recha, L.; Perez, S.; Mateos, M.; Semino Margrett, Carlos Eduardo; Engel, E.
Biomolecules, ISSN: 2218-273X (JCR Impact Factor-2020: 4.879; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Engineering cell-derived matrices: from 3D models to advanced personalized therapies
Rubi-Sans, G.; Castaño , Ó.; Cano, I.; Mateos, M.; Perez, S.; Engel, E.
Advanced functional materials, ISSN: 1616-301X (JCR Impact Factor-2020: 18.808; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/07/2020
Article en revista

Engineered microtissues for the bystander therapy against cancer
Blanco Fernández, Bárbara; Cano, I.; Garrido, C.; Rubi-Sans, G.; Sanchez-Cid, L.; Guerra, M.; Rubio, N.; Blanco, J.; Perez, S.; Mateos, M.; Engel, E.
Materials science & engineering. C, Biomimetic materials, sensors and systems, ISSN: 1873-0191 (JCR Impact Factor-2021: 8.457; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2021
Article en revista

Development and angiogenic potential of cell-derived microtissues using microcarrier-template
Rubi-Sans, G.; Cano, I.G.; Perez, S.; Blanco, B.; Mateos, M.; Engel, E.
Biomedicines, ISSN: 2227-9059 (JCR Impact Factor-2021: 4.757; Quartil: Q2)
Data de publicació: 25/02/2021
Article en revista

Development of three-dimensional cell-derived matrices using PLA microcarriers as in vitro tumor models
30th Annual Conference of the European Society for Biomaterials (ESB)
Data de presentació: 09/09/2018
Presentació de treball en congressos

Development of an in vitro three-dimensional colorectal tumor model for drug screening
IBEC-EMBL Winter Conference: Engineering Multicellular Systems 2020
Data de presentació: 11/02/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PALMIERI, FLAVIO
Títol:Serum Potassium Concentration Monitoring by ECG Time Warping Analysis on the T wave
Data lectura:31/05/2022
Director/a:GOMIS ROMAN, PEDRO
Codirector/a:LAGUNA LASAOSA, PABLO
Menció:Menció Doctorat Internacional + Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Characterization of T wave amplitude, duration and morphology changes during hemodialysis: relationship with serum electrolyte levels and heart rater
Bukhari, H.; Palmieri, F.; Ramírez, J.; Laguna, P.; Ruiz, J.; Ferreira, D.; Potse, M.; Sánchez, C.; Pueyo, E.
IEEE transactions on biomedical engineering, ISSN: 0018-9294 (JCR Impact Factor-2020: 4.538; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Monitoring blood potassium concentration in hemodialysis patients by quantifying T-wave morphology dynamics
Palmieri, F.; Gomis, P.; Ferreira, D.; Ruiz, J.; Bergasa, B.; Martín-Yebra, A.; Bukhari, H.; Pueyo Paules, Esther; Mártinez, J.; Ramírez, J.; Laguna, P.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2021: 4.996; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/02/2021
Article en revista

Nonlinear T-wave time warping-based sensing model for non-invasive personalised blood potassium monitoring in hemodialysis patients: a pilot study
Palmieri, F.; Gomis, P.; Ruiz, J.; Ferreira, D.; Martín-Yebra, A.; Pueyo, E.; Martínez, J.; Ramírez, J.; Laguna, P.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/04/2021
Article en revista

ECG-based monitoring of blood potassium concentration: Periodic versus principal component as lead transformation for biomarker robustness
Palmieri, F.; Gomis, P.; Ruiz, J.; Ferreira, D.; Martín-Yebra, A.; Pueyo Paules, Esther; Martínez Cortés, Juan Pablo; Ramírez, J.; Laguna, P.
Biomedical signal processing and control, ISSN: 1746-8094 (JCR Impact Factor-2021: 5.076; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

Weighted time warping improves T-wave morphology markers clinical significance
Palmieri, F.; Gomis, P.; Ferreira, D.; Pueyo, E.; Martínez, J.; Laguna, P.; Ramírez, J.
IEEE transactions on bio-medical engineering, ISSN: 1558-2531 (JCR Impact Factor-2022: 4.6; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/02/2022
Article en revista

Estimation of potassium levels in hemodialysis patients by T wave nonlinear dynamics and morphology markers
Bukhari, H.; Sánchez, C.; Srinivasan, S.; Palmieri, F.; Potse, M.; Laguna, P.; Pueyo Paules, Esther
Computers in biology and medicine, ISSN: 0010-4825 (JCR Impact Factor-2022: 7.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

Transmural ventricular heterogeneities play a major role in determining T-wave morphology at different extracellular potassium levels.
46th Computing in Cardiology
Presentació de treball en congressos

Estudio de los cambios en la morfología de las ondas T como sustituto de la concentración de potasio en sangre en pacientes de hemodiálisis
XXXVII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica
Data de presentació: 28/11/2019
Presentació de treball en congressos

T-wave morphology restitution in chronic heart failure patient with atrial fibrillation
Computing in Cardiology 2018
Data de presentació: 25/09/2018
Presentació de treball en congressos

T-wave morphology changes as surrogate for blood potassium concentration in hemodialysis patients
CinC 2019 Computers in Cardiology
Data de presentació: 11/09/2019
Presentació de treball en congressos

Monitorización en diálisis de la concentración de potasio en sangre mediante los cambios en la morfología multi-lead de la onda T: comparación entre usar la transformación en componentes periódicas y principales
XXXVIII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica
Data de presentació: 29/11/2020
Presentació de treball en congressos

Potassium monitoring from multilead T-wave morphology changes during hemodyalisis: periodic versus principal component analysis
47th Computing in Cardiology
Data de presentació: 16/09/2020
Presentació de treball en congressos

“Time-Warping” ponderado sobre la onda T para reducir el impacto de errores de delineación: implicaciones clínicas
XXXIX Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica
Data de presentació: 26/11/2021
Presentació de treball en congressos

Weighted time warping T-wave analysis robust to delineation errors: clinical implications
48th Computing in Cardiology
Data de presentació: 14/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BONANY MARIÑOSA, MAR
Títol:Nanotechnology-based Approaches for Bone Tissue Engineering
Data lectura:04/03/2022
Director/a:GINEBRA MOLINS, MARIA PAU
Codirector/a:ESPAÑOL PONS, MONTSERRAT
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Osteoinduction by foamed and 3D-printed calcium phosphate scaffolds: effect of nanostructure and pore architecture
Barba, A.; Diez, A.; Maazouz, Y.; Rappe, K.; Español, M.; Montufar, Edgar B.; Bonany, M.; Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Ohman, C.; Persson, C.; Manzanares, M.; Franch Serracanta, Jordi; Ginebra, M.P.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2017: 8.097; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/12/2017
Article en revista

Heparinization of beta tricalcium phosphate: osteo-immunomodulatory effects
Diez, A.; Español, M.; Bonany, M.; Persson, C.; Ginebra, M.P.
Advanced healthcare materials, ISSN: 2192-2640 (JCR Impact Factor-2018: 6.27; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/03/2018
Article en revista

Impact of biomimicry in the design of osteoinductive bone substitutes: nanoscale matters
Barba, A.; Diez, A.; Español, M.; Bonany, M.; Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Ohman, C.; Persson, C.; Manzanares, M.; Franch, J.; Ginebra, M.P.
ACS Applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8252 (JCR Impact Factor-2019: 8.758; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Hydrothermal processing of 3D-printed calcium phosphate scaffolds enhances bone formation in vivo: a comparison with biomimetic treatment
Raymond, S.; Bonany, M.; Lehmann, C.; Thorel, E.; Benitez, R.; Franch Serracanta, Jordi; Canal, C.; Ginebra, M.P.
Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2021: 10.633; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2021
Article en revista

Understanding the interaction of hydroxyapatite nanoparticles with cells
9th International Workshop on Interfaces: New Frontiers in Biomaterials
Data de presentació: 16/04/2018
Presentació de treball en congressos

Understanding the cytotoxicity of hydroxyapatite doped nanoparticles on osteosarcoma cells
V Congreso Hispano-Luso de Cerámica y Vidrio
Data de presentació: 08/10/2018
Presentació de treball en congressos

Understanding the cytotoxicity of doped hydroxyapatite nanoparticles on osteosarcoma cells
30th Annual Conference of the European Society for Biomaterials (ESB)
Data de presentació: 10/09/2019
Presentació de treball en congressos

Nanoscale relevance in the osteonductive properties of biomimetic bone substitutes
IADR/AADR/CADR General Session & Exhibition
Data de presentació: 18/03/2020
Presentació de treball en congressos

Microspheres: a powerful strategy to tune the biological performance of bioinks
6th edition-TERMIS World Congress
Data de presentació: 15/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FERRER LLUIS, IGNASI
Títol:Novel mHealth and multimodal physiological biomarkers for non-invasive monitoring and home healthcare of obstructive sleep apnea and COPD patients with comorbidities
Data lectura:25/10/2021
Director/a:JANE CAMPOS, RAIMON
Premi:
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Differences in acoustic features of cough by pneumonia severity in patients with COVID-19: a cross-sectional study
M. Davidson, C.; Caguana, O.; Lozano, M.; Arita, M.; Estrada, L.; Ferrer, I.; Castillo-Escario, Y.; Ausín, P.; Gea, J.; Jane, R.
ERJ open research, ISSN: 2312-0541 (JCR Impact Factor-2021: 4.6
Data de publicació: 01/05/2023
Article en revista

Monitoring sleep apnea patients using built-in sensors of smartphones
40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
Data de presentació: 17/07/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KONKA, JOANNA MAGDALENA
Títol:3D-Printed Biomimetic Bone
Data lectura:01/10/2021
Director/a:GINEBRA MOLINS, MARIA PAU
Codirector/a:ESPAÑOL PONS, MONTSERRAT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Accelerated hardening of nanotextured 3D-plotted self-setting calcium phosphate inks
Raymond, S.; Maazouz, Y.; Montufar, Edgar B.; Pérez-Antoñanzas, R.; González, B.; Konka, J.; Ginebra, M.P.
Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2018: 6.638; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

3D printing of hierarchical porous biomimetic hydroxyapatite scaffolds: Adding concavities to the convex filaments
Konka, J.; Buxadera-Palomero, J.; Español, M.; Ginebra, M.P.
Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2021: 10.633; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Maturation of biomimetic hydroxyapatite in physiological fluids: a physicochemical and proteomic study
Konka, J.; Español, M.; Bosch, B. M.; de Oliveira, E.; Ginebra, M.P.
Materials today bio, ISSN: 2590-0064 (JCR Impact Factor-2021: 10.761; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2021
Article en revista

Direct ink writing with self-setting a-TCP inks: effect of processing parameters
9th International Workshop on Interfaces: New Frontiers in Biomaterials
Data de presentació: 16/04/2018
Presentació de treball en congressos

Development of biomimetic hydroxyapatite bone grafts by 3D direct ink writing
Spanish-Portuguese Congress of Ceramics and Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámico y Vidrio
Data de presentació: 08/09/2018
Presentació de treball en congressos

Maturation of biomimetic hydroxyapatite in cell culture medium
XVI Conference and Exhibition of the European Ceramic Society
Data de presentació: 16/06/2019
Presentació de treball en congressos

Novel strategies for the hardening of 3D printed biomimetic bone grafts
7th shaping conference
Data de presentació: 11/09/2019
Presentació de treball en congressos

Direct ink writing of hierarchically porous biomimetic hydroxyapatite scaffolds: adding concavities to the convex filaments
World Biomaterials Congress
Data de presentació: 11/12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LÓPEZ DEL RÍO, ÁNGELA
Títol:Data preprocessing and quality diagnosis in deep learning-based in silico bioactivity prediction
Data lectura:23/06/2021
Director/a:PERERA LLUNA, ALEXANDRE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Balancing data on deep learning-based proteochemometric activity classification
Lopez, A.; Picart, S.; Perera, A.
Journal of chemical information and modeling, ISSN: 1549-9596 (JCR Impact Factor-2021: 6.162; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Bijective Encoding of Proteins In a Scalable Distributed Deep Learning Framework
Pypharma
Data de presentació: 22/11/2019
Presentació de treball en congressos

Bijective encoding of proteins in a scalable distributed deep learning framework
VII Jornada de Bioinformàtica i Genòmica
Data de presentació: 17/12/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:NOLLA COLOMER, CARME
Títol:Anàlisi de patrons funcionals i estructurals en la regulació del calci en les cèl·lules cardíaques
Data lectura:28/05/2021
Director/a:BENITEZ IGLESIAS, RAUL
Codirector/a:MADSEN, LEIF HOVE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Dynamic and irregular distribution of RyR2 clusters in the periphery of live ventricular myocytes
Hiess, F.; Detampel, P.; Nolla-Colomer, C.; Vallmitjana, A.; Ganguly, A.; Amrein, M.; ter Keurs, H. E.D.J; Benitez, R.; Hove-Madsen, L.; Chen, S.
Biophysical journal, ISSN: 0006-3495 (JCR Impact Factor-2018: 3.665; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/01/2018
Article en revista

Detection of calcium release from individual RyR2 clusters in cardiomyocites
Nolla-Colomer, C.; Vallmitjana, A.; Hove-Madsen, L.; Benitez, R.
Biophysical journal, ISSN: 0006-3495 (JCR Impact Factor-2020: 4.033; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2020
Article en revista

Influence of sex on intracellular calcium homoeostasis in patients with atrial fibrillation
Herraiz, A.; Tarifa, C.; Jiménez-Sábado, V.; Llach, A.; Colino-Lage, H.; Nolla-Colomer, C.; Benitez, R.; Ciruela, F.; Cinca, J.; Hove-Madsen, L.
Cardiovascular research, ISSN: 0008-6363 (JCR Impact Factor-2021: 13.081; Quartil: Q1)
Data de publicació: 31/03/2021
Article en revista

ß2-adrenergic stimulation potentiates spontaneous calcium release by increasing signal mass and co-activation of ryanodine receptor clusters
Nolla-Colomer, C.; Sergi Casabella Ramón; Jiménez-Sábado, V.; Vallmitjana, A.; Tarifa, C.; Herraiz, A.; Montiel, J.; Cinca, J.; Benitez, R.; Hove-Madsen, L.
Acta physiologica, ISSN: 1748-1708 (JCR Impact Factor-2022: 6.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/04/2022
Article en revista

Effects of atrial fibrillation on the distribution and phosphorylation of ryanodine receptor clusters at the sites Ser2808 and Ser2814 in human atrial myocytes
Cardiac Arrhythmia Copenhagen Meeting 2017
Data de presentació: 15/05/2017
Presentació de treball en congressos

Automatic segmentation of Z-lines in cardiac cells from microscope fluorescence images
39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
Data de presentació: 14/04/2017
Presentació de treball en congressos

Excessive activation of beta-2 adrenergic receptors induces arrhythmic calcium oscillations and ryanodine receptor phosphorylation at ser2809 but not at ser2815
European Society of Cardiology Congress 2017
Data de presentació: 16/05/2017
Presentació de treball en congressos

P5364 Male and female sex are associated with different derangements of the intracellular calcium homeostasis in atrial fibrillation
European Society of Cardiology Congress 2018
Data de presentació: 28/08/2018
Presentació de treball en congressos

P5695 Inhibition of PDE3 but not PDE4 phosphodiesterases stimulate ryanodine receptor phosphorylation at Ser2808
European Society of Cardiology Congress 2018
Data de presentació: 28/08/2018
Presentació de treball en congressos

Computational model of ryr activation dynamics in ventricular myocytes
The Heart by Numbers: Integrating Theory, Computation, and Experiment to Advance Cardiology 2018
Data de presentació: 04/09/2018
Presentació de treball en congressos

Pathological phosphorylation of the ryanodine receptor at s2808 increases the number of individual clusters activated per calcium spark and the calcium released per cluster
European Society of Cardiology Congress
Data de presentació: 30/08/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ORDOÑO FERNÁNDEZ, JESÚS
Títol:Lactate: unraveling the regenerative potential for cardiac tissue engineering
Data lectura:25/11/2020
Director/a:ENGEL LOPEZ, ELISABET
Codirector/a:PEREZ AMODIO, SOLEDAD GRACIELA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Electrospun conducting and biocompatible uniaxial and core-shell fibers having Poly(lactic acid), Poly(ethylene glycol), and Polyaniline for cardiac tissue engineering
Bertuoli, P.; Ordoño, J.; Armelin, E.; Perez, S.; Baldissera, A.; Ferreira, C.A.; Puiggali, J.; Engel, E.; del Valle, LJ.; Aleman, C.
ACS omega, ISSN: 2470-1343 (JCR Impact Factor-2019: 2.87; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/02/2019
Article en revista

Tuning multilayered polymeric self-standing films for controlled release of L-lactate by electrical stimulation
Puiggali, A.; Ordoño, J.; del Valle, LJ.; Perez, S.; Engel, E.; Aleman, C.
Journal of controlled release, ISSN: 0168-3659 (JCR Impact Factor-2021: 11.467; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/02/2021
Article en revista

Effect of lactate and lactate-releasing materials on endothelial cells
9th IBEC Symposium
Data de presentació: 29/06/2016
Presentació de treball en congressos

Lactate based scaffolds as modulators of cardiac tissue remodeling
TERMIS European Chapter Meeting 2017
Data de presentació: 06/2017
Presentació de treball en congressos

PLGA lactate-releasing scaffolds for cardiac tissue regeneration
28th European Conference on Biomaterials
Data de presentació: 09/2017
Presentació de treball en congressos

Lactate-based strategy for cardiac tissue engineering
ESB 2018 - 29th European Conference on Biomaterials
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

Lactate based scaffolds for cardiac tissue regeneration
25 Seminario anual de automática, electrónica industrial e instrumentación
Data de presentació: 07/2018
Presentació de treball en congressos

Lactate promotes cardiac tissue regeneration
5th TERMIS World Congress
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

Lactate induced cardíac tissue regeneration
European Chapter Meeting of the Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society 2019
Data de presentació: 05/2019
Presentació de treball en congressos

Lactate-induced cardiac tissue regeneration
12th IBEC Symposium
Data de presentació: 17/07/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FEBRER NAFRÍA, MÍRIAM
Títol:Optimal control prediction of assisted walking using torque-driven models
Data lectura:25/11/2020
Director/a:FONT LLAGUNES, JOSEP MARIA
Codirector/a:FREGLY, BENJAMIN J.
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Comparison of different optimal control formulations for generating dynamically consistent crutch walking simulations using a torque-driven model
Febrer-Nafría, M.; Pallares, R.; Fregly, B.J.; Font-Llagunes, J.M.
Mechanism and machine theory, ISSN: 0094-114X (JCR Impact Factor-2020: 3.866; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Prediction of three-dimensional crutch walking patterns using a torque-driven model
Febrer-Nafría, M.; Pallares, R.; Fregly, B.J.; Font-Llagunes, J.M.
Multibody system dynamics, ISSN: 1384-5640 (JCR Impact Factor-2021: 3.333; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Evaluation of Optimal Control Approaches for Predicting Active Knee-Ankle-Foot-Orthosis Motion for Individuals With Spinal Cord Injury
Febrer-Nafría, M.; Fregly, B.J.; Font-Llagunes, J.M.
Frontiers in Neurorobotics, ISSN: 1662-5218 (JCR Impact Factor-2022: 3.1; Quartil: Q3)
Data de publicació: 24/01/2022
Article en revista

Calibration of foot-ground and crutch-ground contact models for optimal control prediction of crutch-assisted walking motions
9th ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics
Data de presentació: 17/07/2019
Presentació de treball en congressos

Biomecánica del miembro superior durante la marcha asistida por muletas y un exoesqueleto robótico: un estudio preliminar
X Congreso Iberoamericano de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad
Data de presentació: 20/11/2019
Presentació de treball en congressos

Effects of tendon compliance on the prediction of human squatting motion
XI Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica
Data de presentació: 25/10/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BLANCO ALMAZÁN, MARÍA DOLORES
Títol:Noninvasive multimodal analysis of thoracic bioimpedance and myographic signals for the assessment of chronic obstructive pulmonary disease
Data lectura:09/11/2020
Director/a:JANE CAMPOS, RAIMON
Codirector/a:CATTHOOR, FRANCKY
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A 36 µW 1.1 mm2 reconfigurable analog front-end for cardiovascular and respiratory signals recording
Xu, J.; Konijnenburg, M.; Ha, H.; van Wegberg, R.; Song, S.; Blanco, M.; Van Hoof, C.; Van Helleputte, N.
IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, ISSN: 1932-4545 (JCR Impact Factor-2018: 4.252; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/04/2018
Article en revista

Wearable bioimpedance measurement for respiratory monitoring during inspiratory loading
Blanco, M.; Groenendaal, W.; Catthoor, F.; Jane, R.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/07/2019
Article en revista

Engineered macroscale cardiac constructs elicit human myocardial tissue-like functionality
Valls, M.; Iglesias, O.; Di Guglielmo, C.; Sarlabous, L.; Tadevosyan, K.; Paoli, R.; Comelles, J.; Blanco, M.; Jiménez, S.; Castillo, O.; Samitier, J.; Jane, R.; Martínez, E.; Raya, Á.
Stem Cell Reports, ISSN: 2213-6711 (JCR Impact Factor-2019: 6.032; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/07/2019
Article en revista

Analysis of time delay between bioimpedance and respiratory volume signals under inspiratory loaded breathing
Blanco, M.; Groenendaal, W.; Catthoor, F.; Jane, R.
Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, ISSN: 1557-170X (JCR Impact Factor-2019: 0.309; Quartil: Q3)
Data de publicació: 07/10/2019
Article en revista

Chest movement and respiratory volume both contribute to thoracic bioimpedance during loaded breathing
Blanco, M.; Groenendaal, W.; Catthoor, F.; Jane, R.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2019: 3.998; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/12/2019
Article en revista

Combining bioimpedance and myographic signals for the assessment of COPD during loaded breathing
Blanco, M.; Groenendaal, W.; Lozano, M.; Estrada, L.; Lijnen, L.; Smeets, C.; Catthoor, F.; Jane, R.
IEEE transactions on biomedical engineering, ISSN: 0018-9294 (JCR Impact Factor-2021: 4.756; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Temporal evolution of bioimpedance and respiratory volume signals during inspiratory loaded breathing
XXXVII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica
Data de presentació: 28/11/2019
Presentació de treball en congressos

Cardiac comorbidities in COPD patients explained through HRV analysis and respiratory indices
47th Computing in Cardiology
Data de presentació: 16/09/2020
Presentació de treball en congressos

Relationship Between Heart Rate Recovery and Disease Severity in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients
47th Computing in Cardiology
Data de presentació: 16/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PICART ARMADA, SERGIO
Títol:Statistical Normalisation of Network Propagation Methods for Computational Biology
Data lectura:23/07/2020
Director/a:PERERA LLUNA, ALEXANDRE
Premi:
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The effect of statistical normalisation on network propagation scores
Picart, S.; Thompson, W.; Buil, A.; Perera, A.
Bioinformatics, ISSN: 1367-4803 (JCR Impact Factor-2020: 6.937; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/10/2020
Article en revista

MultiPaths: a Python framework for analyzing multi-layer biological networks using diffusion algorithms
Marín-Llaó, Josep, J.; Mubeen, S.; Perera, A.; Hofmann-Apitius, M.; Picart, S.; Domingo-Fernández, D.
Bioinformatics, ISSN: 1367-4803 (JCR Impact Factor-2020: 6.937; Quartil: Q1)
Data de publicació: 26/12/2020
Article en revista

mWISE: an algorithm for context-based annotation of liquid chromatography–mass spectrometry features through diffusion in graphs
Barranco, M.; Solà, P.; Picart, S.; Kanaan-Izquierdo, S.; Fonollosa, J.; Perera, A.
Analytical chemistry, ISSN: 0003-2700 (JCR Impact Factor-2021: 8.008; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/07/2021
Article en revista

AUTOR/A:PUIGVÍ FERNÁNDEZ, LAURA
Títol:Caracterització morfològica de cèl·lules limfoides normals, reactives, anormals i blàstiques de sang perifèrica mitjançant processament digital d'imatges
Data lectura:22/10/2019
Director/a:RODELLAR BENEDE, JOSE JULIAN
Codirector/a:MERINO GONZÁLEZ, ANNA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Automatic classification of normal, reactive lymphocytes, abnormal lymphoid cells and blast cells
XXIX International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 12/05/2016
Presentació de treball en congressos

Analysis of the most relevant quantitative features for the automatic differentiation of normal, reactive, abnormal lymphoid cell images and blast cell images from peripheral blood
XXIX International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 12/05/2016
Presentació de treball en congressos

Automatic recognition system of nucleated peripheral blood cell images
XXIX International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 12/05/2016
Presentació de treball en congressos

Automatic cell recognition of abnormal cells in peripheral blood using digital images obtained by a conventional microscope
XXX International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 04/05/2017
Presentació de treball en congressos

New quantitative features obtained by image analysis to standardize morphological assessment of abnormal lymphoid cells in peripheral blood
XXX International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 04/05/2017
Presentació de treball en congressos

Detection of the presence of blasts, atypical promyelocytes, abnormal and reactive lymphoid cells in peripheral blood using image analysis
XXX International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 04/05/2017
Presentació de treball en congressos

Training a convolutional neural network for automatic classification of peripheral blood cells
XXXI International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 10/05/2018
Presentació de treball en congressos

Definition of new quantitative features for the automatic classification of blast cells in peripheral blood by image analysis
XXXI International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 10/05/2018
Presentació de treball en congressos

Automatic recognition of acute leukemia from peripheral blood smears
XXXI International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 10/05/2018
Presentació de treball en congressos

Quantitative features in peripheral blood cell images obtained by different hospitals and acquisition methods: utility for reactive and neoplastic lymphoid cell discrimination
XXXI International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 10/05/2018
Presentació de treball en congressos

A new image-based machine-learning system (Cellsimatic) for the automatic recognition of hematologic neoplasia versus infections in peripheral blood
XXXII International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Data de presentació: 09/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PUIGGALÍ JOU, ANNA
Títol:Biointerfaces based on the combination of synthetic polymers and biomolecules
Data lectura:04/03/2019
Tutor/a:JANE CAMPOS, RAIMON
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Director/a:DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Encapsulation and storage of therapeutic fibrin-homing peptides using conducting polymer nanoparticles for programmed release by electrical stimulation
Puiggali, A.; del Valle, LJ.; Aleman, C.
ACS biomaterials science & engineering, ISSN: 2373-9878 (JCR Impact Factor-2020: 4.749; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Electroresponsive alginate-based hydrogels for controlled release of hydrophobic drugs
Puiggali, A.; E. Cazorla; Ruano, G.; Babeli, I.; Ginebra, M.P.; Garcia-Torres, J.; Aleman, C.
ACS biomaterials science & engineering, ISSN: 2373-9878 (JCR Impact Factor-2020: 4.749; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/11/2020
Article en revista

Aggregation propensity of therapeutic fibrin-homing pentapeptides: Insights from experiments and molecular dynamics simulations
Zanuy, D.; Puiggali, A.; Conflitti, P.; Bocchinfuso, Gianfranco; Palleschi, A.; Aleman, C.
Soft matter, ISSN: 1744-6848 (JCR Impact Factor-2020: 3.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/11/2020
Article en revista

Nanotheranostic Interface Based on Antibiotic-Loaded Conducting Polymer Nanoparticles for Real-Time Monitoring of Bacterial Growth Inhibition
Enshaei, H.; Puiggali, A.; del Valle, LJ.; Turon, P.; Saperas, N.; Aleman, C.
Advanced healthcare materials, ISSN: 2192-2640 (JCR Impact Factor-2020: 9.933; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/12/2020
Article en revista

Conducting polymer nanoparticles for voltage-controlled release of pharmacological chaperones
Enshaei, H.; Puiggali, A.; Saperas, N.; Aleman, C.
Soft matter, ISSN: 1744-6848 (JCR Impact Factor-2021: 4.046; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Effect of conducting/thermoresponsive polymer ratio on multitasking nanogels
Puiggali, A.; Wedepohl, S.; Theune, L.; Aleman, C.; Calderón, Marcelo
Materials science & engineering. C, Biomimetic materials, sensors and systems, ISSN: 1873-0191 (JCR Impact Factor-2021: 8.457; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2021
Article en revista

Green nanocoatings based on the deposition of zirconium oxide: the role of the substrate
Bonamigo, V.; Puiggali, A.; Jimenez-Pique, E.; Armelin, E.; Aleman, C.; Meneguzzi, A.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2021: 3.748; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/02/2021
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
05/12/202331/12/2024Comparative study characterization of various presbyopia-correcting intraocular lenses on optical benchBAUSCH & LOMB AMERICAS INC
01/11/202331/10/2024Therapeutical applications of Cold PlasmasCOST OFFICE
26/10/202325/10/2024Realización de medidas de superficie específica de diferentes tipos de materiales granulados destinados al pulido electroquímico, así como para el soporte en la investigación y realización de estudiosSTEROS GPA INNOVATIVE SL
26/10/202325/10/2024C-12661STEROS GPA INNOVATIVE SL
01/10/202330/09/2026Improving patient outcomes and reducing cognitive load of clinical staff in intensive care through medical device interoperability and an open and secure IT ecosystem (HORIZON-JU-IHI-2022-03)Commission of European Communities
07/09/202306/09/2026Sistema de medida Multiparamétrico para la Integración Laboral y Educativa de personas con parálisis cerebral (eSMILE)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202331/08/2027Simulación Monte Carlo con PRIMO: radioterapia con haces de protones y fotones, dosis fuera de campo e imágenesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Ensayos avanzados de inmunidad electromagnética para sistemas aeroespaciales en entornos electromagnéticos complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Emissiones en áreas portuarias: optimización de maniobras de remolcadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Hidrogeles multifuncionales para terapia de precisión en tumores urológicos: potenciando las tecnologías de plasmas fríos y de campo eléctrico para terapias contra el cancerAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Cerámicas de hidroxyapatita flexibles para aplicaciones biomedicas: de 1D a 3DAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
04/07/202303/03/2024Caracterización de la resistencia a flexión 3P estática y dinámica de 2 conjuntos de tornillos vertebralesUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
01/06/202331/05/2024Projecte de millora de la qualitat del servei de l’hospital general i de l’escola d’educació secundaria de Kanzenze.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
20/05/202320/05/2026Definició de biotips dins de la síndrome psicòtica basada en el rendiment cognitiu i l'activitatLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
02/05/202331/01/2025Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de la empresa TRESCALTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
17/04/202316/04/2024CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE NUEVA GALIMPLANT S.L.U. Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA CÁTEDRA GALIMPLANT DE LA UPCNUEVA GALIMPLANT S.L.U.
01/04/202331/12/2023Cold atmospheric Plasma technology for Cancer treatmentAjuntament de Barcelona
28/03/202330/11/2023MyoSIeeve: rehabilitación y entrenamiento motor inteligente para deportistasCONSEJO SUPERIOR DEPORTES
01/03/202330/09/2023Donació per a donar suport al Grup de Recerca B2slabARTIFICIAL INTELLIGENCE AUDITS & CE
01/02/202331/01/2024Contrato de colaboración para la calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202331/12/2025Hybrid neuroscience based on cerebral and muscular information for motor rehabilitation and neuromuscular disorders. HORIZON-WIDERA-ACCESS-2021-03-TWINNING (101079392)Commission of European Communities
01/01/202331/12/2024Aportacions de la genètica a la caracterització de una cohort de Medicina Personalitzada de PrecisióGENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Gestión clínica personalizada del paciente oncológico con insuficiencia renal agudaINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/202331/12/2025Biomimetic hydrogels delivering oxidative stress from cold plasmas to boost tissue regenerationINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
22/12/202221/12/2024Metodología para la caracterización y calibración de los sistemas de dosimetría individual en términos Hp(3).CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
16/12/202220/06/2024TRANSFERING INNOVATIVE REHABILITATION TECHNOLOGY TO THE MEDTECH INDUSTRYAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
16/12/202220/12/2023Sistema electrònic de mesura del temps de contacte en marxa atlètica o caminarAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
16/12/202215/12/2023Estudio sobre el posible efecto del hidrógeno sobre las uniones poliméricas y la función nodular.ASOC ESPAñOLA DEL GAS-SEDIGAS
10/12/202210/12/2025Smart sensing and monitoring of fire detection systemsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202230/11/2027Bio-inspired AntiMicrobial Bone BIoceramics: Deciphering contact-based biocidal mechanismsEuropean Research Council (ERC)
01/12/202230/11/2024Controles no lineales para el funcionamiento en estado casi-constante de sensores nanoestructurados de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Desarrollo tecnológico de una nanoestructura cerámica 3D inteligenteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Hidrogeles biomiméticos para liberación de estrés oxidativo de plasmas fríos para estimular la regeneración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024ParticIpatory Technologies for sustAinable COastal monitoRing in urban Areas-HYDROAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024Process development and application of dual action smart coatings for use in Evans-Cotton wedges and dental implantsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024Impresión 3D de andamios de fosfato de calcio más resistentes para regeneración óseaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Sistema computacional para el diagnóstico de leucemias agudas y linfomas usando imágenes de células de la sangre: prueba de concepto y plan de valorización tecnológicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2025Plasma frío a presión atmosférica: una terapia física para la gestión global del cáncer óseo pediátricoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Computational System for the Diagnosis of Acute Leukemia and Lymphoma from Peripheral Blood Images: Proof of Concept and Roadmap for Technological ValorizationMinisteria de Ciencia e innovación
21/11/202221/11/2022A synthetic hydrogel and its use for immunotherapy and 3d-printing
10/11/202231/03/2023Collaboration contract of conducting the Optical characterization of the LuxSmart intraocular lens according to ANSI Z80.35:2018CUTTING EDGE
08/11/202208/11/2022Controllable ion release calcium particles, method for producing same and use thereof.
01/11/202230/04/2024Transforming bone cancer therapy with composite biomaterials encapsulating plasma-generated RONSCommission of European Communities
01/11/202231/10/2026European Doctoral Network for Safe and Sustainable by Design Electromagnetic Shielding MaterialCommission of European Communities
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
19/10/202218/04/2024MV-OPTIMIZER: A DIGITAL HEALTH SYSTEM FOR SAFE-PATIENT AND COST-EFFECTIVE MANAGEMENT OF MECHANICAL VENTILATIONAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024Pròtesi de titani porós amb tractament de superfície dual osteoinductiu i antibacterià per a cirurgies d'osteotomia del peuAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/10/202202/10/2025Functionalized Inserts Reticular Bone “FIRe Bone”AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/09/202231/12/2022Contracto para la realización de la Actividad Formativa sobre Dosimetria TLD Panasonic en C.N.Asco. C.N.ASCÓ.A.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
15/09/202215/09/2022System to assist walking.
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6GOpenLab)MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
01/09/202231/08/2025Modelado neuromusculoesquelético y simulación de la recuperación de la función motora mediante rehabilitación robótica de la marchaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202201/09/2025Development of algorithmic solutions for unspecific chemical sensors applied to activity monitoring and industrial gas leak detectionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202231/08/2025Biopsia Pulmonar Electrónica Guiada por Broncoscopia de Navegación Electromagnética.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Stents poliméricos adaptables para tratar coartación aórtica pediátricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Desarrollo de scaffolds metálicos permanentes y reabsorbibles a medida impresos en 3D con hidrogel biofuncionalizado para la regeneración óseaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Métodos y aplicaciones de aprendizaje profundo y superficial de fenotipos para análisis y predicción de datos biomédicos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Smart Health Ecosystem for managing Breathing Illnesses and Optimizing Sleep in patients with COPD, COVID and Sleep DisordersMICINN
01/09/202231/08/2025Validación in silico e in vitro de la seguridad y la eficacia de un dispositivo médico para el tratamiento de disección aórtica- Safety and efficacy validation of a medical device to treat aortic dissection using in silico and in vitro toolsMICINN (PROFIT). Ref. CIT-020000-2008-40.
01/09/202231/08/2025Modelos computacionales para la evaluacion y tratamiento de disecciones de aorta: diseño de dispositivos endovasculares Computational models for assessment and treatment aortic dissections: evaluation and design endovascular devicesMICINN
31/07/202230/07/2025(Bio)impresión 3D para la integración de electrónica biomimética en tejidos de ingeniería: Un gran salto en medicina regenerativaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/07/202227/07/2022Monitoring sleeping disorders and system teherof
15/07/202213/07/2023Contrato de colaboración para la mejora en diferentes aspectos de la odontología: implantología, prótesis y ortodoncia y en la optimización y desarrollo de nuevos materiales para odontologíaUNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVA
04/07/202203/07/2025ABLE Daily Exo: La nueva generación de exoesqueletos robóticos inteligentes para ayudar a las personas con discapacidad en las actividades de la vida diariaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/202231/05/2026Next Generation Integrated Sensins and Analytical System for Monitoring and Assessing Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure and HealthEuropean Commission
29/06/202229/06/2022Perfiles de biomarcadores genéticos para la aptitud para el deporte de resistencia
01/06/202230/11/2024Advanced Database for Biomaterials with Data Analysis and Visualisation Tools extended by a Marketplace with Digital AdvisorsCommission of European Communities
01/06/202231/05/2023Cribratge i seguiment del tractament per Hipertensió Arterial (HTA) en col·lectius d'alta vulnerabilitat amb problemes d’accés al sistema sanitariCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
02/03/202201/07/2022Contrato de colaboración para el análisi de la competencia y desarrollo de nuevos productosUNEX APARELLAJE ELECTRICO,S.L.
01/03/202201/04/2022Contrato de colaboració en Distrofias hereditarias de retina, osteogénesis imperfecta, dermatomiositis y síndrome de KabukiFUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
17/02/202217/02/2025Implementació d'una plataforma instrumental per mesures in situ de les dinàmiques de vol associades als parapentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/02/202214/01/20243D PRINTING CALCIUM PHOSPHATES FOR OSTEOINDUCTION IN BONE REGENERATIVE APPLICATIONSAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/02/202231/01/2023Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202231/12/2023Revolution of E-Skills with Participatory Online eXpert systemCommission of European Communities
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2023Contrato de colaboración para la realización de una asesoría técnica del centro en los temas relacionados con las líneas de conocimiento del grupo B2SLab en análisis estadístico, bigdata y data miningUNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
23/12/202122/12/2024Cátedra Argos de investigación y formación en seguridad nuclear y protección radiológica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de CatalunyaCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
03/12/202102/12/2023Nano-engineered 3D printing alloysAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/12/202131/08/2024MYOARM: tecnología inteligente para la rehabilitación motoraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202128/02/2022Realización del proyecto de I+D consistente en el estudio del posible efecto de la conducción conjunta de gas natural/Hidrógeno en la resistencia mecánica de conduccionesASOC ESPAñOLA DEL GAS-SEDIGAS
25/11/202131/12/2024CAIXAIMPULSE VALIDATE CI21-00242FUNDACIO LA CAIXA
25/11/202131/12/2023CAIXAIMPULSE VALIDATE CI21-00075FUNDACIO LA CAIXA
25/11/202131/12/2023CAIXAIMPULSE VALIDATE CI21-00186FUNDACIO LA CAIXA
15/11/202131/12/2021Irradiació de dosímetres personals (cos sencer, canell, dit i cristal¿lí)CENTRO DOSIMETRIA, S.L.
02/11/202102/01/2023Anàlisi de patrons en imatges d’ecografia cerebral de nadons prematurs.FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/11/202131/10/2023Therapeutical applications of Cold Plasmas, COST Action CA20114: primera anualitat. S'adjunta memorandum of understanding (document) i estatus del pressupost. Cal donar d'alta el projecte a SAP per poCOST OFFICE
01/10/202101/10/2025CALIBRATGE EXTERN DELS MONITORS DE CONTAMINACIÓ I RADIACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ RADIOACTIVA DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (NÚM. EXP. 2021-12-PS). LOT 3: SERVEI DE CALIBRATGE.FUNDACIO PARC CIENTIFIC DE BARCELON
23/09/202122/09/2024A novel non-invasive respiratory pattern monitoring tool in patients with severe COVID-19 pneumoniaFundació La Marató de TV3
20/09/202114/11/2021Análisis complejo de la actividad EEGHOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO
15/09/202130/04/2023Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de TRESCAL ESPAÑA DE METROLOGÍA, SLUTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
01/09/202131/08/2024Implantes ópticos intraoculares correctores de la presbicia para una compensación visual personalizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Plataforma Híbrida Ortesis-Silla para hacer compatible la Movilidad, Funcionalidad Y Aceptabilidad de aplicación en entornos domésticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Hidrogeles bioactivos y multifunc. de base peptídica obtenidos por métodos de auto-ensamblaje para terapias biomédicas avanzadasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Plantillas inteligentes para la realización de medidas cardiovascularesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Tecnologías innovadoras para monitorizar y personalizar la rehabilitación interdisciplinar de pacientes de cuidado intensivoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202109/12/2022Irradiacions de dosímetres d’extremitats (canell i dit) per a la caracterització del seu sistema de dosimetria personalTECNODOSIS SL
29/07/202131/12/2021Acord de Cessió de Posició ContractualIDNEO TECHNOLOGIES SAU
15/07/202115/07/2024Development of new algorithms for analgesia management during general anesthesiaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202130/06/2022EEBE 3DDay- Feria participativa de impresión 3D. Motivando a los estudiantes de secundaria desde la universidadFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
01/06/202131/12/2024Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (alta resolución): SXES, EBSD, EDS y con accesorios de Nanoindentación in situAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/05/202129/05/2021Minimally invasive lalparoscopic surgical pliers
26/05/202126/05/2024Development of an advisory system for the administration of anaesthetics and analgesicsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/05/202131/12/2024ArmTracker: Un sistema portable per avaluar la funció motora de les extremitats superiors durant la vida diària per a pacients amb distròfia muscular de Duchenne i atròfia muscular espinalLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
10/05/202131/12/2023Envelliment actiu i saludable: de la teoria a la pràcticaGENCAT-DEP. PRESIDENCIA
01/05/202130/04/2026Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecución de actividades de investigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202131/05/2021Colaboración y Patrocinio Acto Central en España del Día Internacional de la LuzALCON HEALTHCARE, SA
30/04/202130/04/2024Ús de la intel·ligència artificial i la biologia de sistemes per a la diagnosi i l’avaluació de risc personalitzat per a les malalties renals hereditàries, centrat en la sndrome d’AlportLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
30/04/202130/04/2021A medical ventilator system and a method for predicting transient states of a ventilated patient upon changes in mechanical ventilator settings
27/04/202127/04/2023Desenvolupament d'un producte sanitari amb partícules inorgàniques pel tractament de feridesAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
13/04/202131/12/2021THE COLLIDER - VIRTUALECCFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
25/03/202131/01/2022Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el diseño de sistemas de bajo coste de medida de conductividad no basada en métodos capacitivos, pH y nitrUNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
04/03/202104/03/2024CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA ENTRE L’HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA/ A01338Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
01/03/202128/02/2025European Training Network on Electromagnetic Risks in Medical TechnologyCommission of European Communities
01/03/202128/02/2023Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el desarrollo de un sistema sensor de bajo coste de conductividad, pH y nitratos para medida en suelos.FERNANDO SARRIA AGROTECHNOLOGIES SL
23/02/202123/02/2021Method and apparatus for estimating the aortic pulse transit time from time intervals measured between fiducial points of the ballistocardiogram
15/02/202115/02/2021Dispositivo para simular una operación endoscópica vía orificio natural.
10/02/202109/02/2023Elevating the able to personalized homecareAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
09/02/202128/06/2021Study with reference to the characterization and comparative analysis of the imaging properties of intraocular lenses (IOLs) on optical benchBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
01/02/202131/01/2022El objeto del presente convenio es llevar a cabo la calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa ACPRO.ASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
15/01/202115/01/2022Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el desarrollo de un sensor de humedad, conductividad y temperatura basado principalmente en tecnología capFERNANDO SARRIA AGROTECHNOLOGIES SL
01/01/202131/12/2021Transversal programme in medical image postprocess, training professionals: 3D printing to researchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021Evaluación de la resistencia mecánica a tracción, torsión y flexión sobre válvulas de canalización de gasNEDGIA SA
01/01/202131/12/2021Dia Internacional de la Llum 2020+1 a TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202127/05/2022Projecte FREEDACentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
18/12/202019/04/2021Análisis de 15 muestras cerámicas mediante técnicas de caracterización experimentalKERAFRIT SA
15/12/202015/12/2023Substituts ossis biomimètics personalitzats fabricats per impressió 3D per a aplicacions amb transferència de càrregaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/11/202030/09/2022Ampliación de contrato de colaboración para la caracterización a fatiga según norma ISO-14801 de 5 conjuntos implante-pilar-tornilloUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
24/11/202024/11/2020Combined therapy against cancer
23/11/202022/05/2021Determinación Curva S/N completa a fatiga de un conjunto (implante-tornillo-pilar) según las especificaciones marcadas en la norma ISO-14801:2017TITANIMPLANT, SL
23/11/202022/02/2021Caracterización a fatiga según ISO-14801 de 1 conjunto de muestras (corona-réplica)INTEDENTAL IMPLANT LLC
19/11/202018/11/2023Sistema de ventilación inteligente y detección del nivel de higienización de interiores (VIDA)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
19/11/202018/11/2023Sistema de ventilación inteligente y detección del nivel de higienización de interioresDoctorats industrials
11/11/202010/11/2022Fracture of restorations on implants, especially in veneering ceramics, is a problem that often occurs. Restorations with monoliCOLTENE / WHALEDENT AG
01/11/202030/04/2022Convocatòria d'una beque d’iniciació a la recerca dins del grup de recerca B2SLab.EXHEUS, SL
01/11/202031/10/2022Atacando el cáncer con especies reactivas (RONS) de plasmas fríos: Dsarrollo de una plataforma basada en biopolímerosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/04/2022MyoSleeve: Un dispositiu assistencial per al tractament de lesions neuromuscularsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022DERMOGLASS: Fabrication and testing of a dressing prototype for wound healingAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/07/202030/10/2024Ampliación del contrato de colaboración para la caracterización de los modelos de dispositivos intrauterinos (DIUs) de la empresa y los materiales con los que se fabricanEUROGINE, S.L.
15/07/202031/10/2021The goal of this project is to encapsulate the Quality Control as an in-house algorithm. The project is divided on to four different milestones.UNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
15/07/202015/07/2021Disseny d’un formulari segur de registre, Generació estadística descriptiva senzilla de qüestionaris, Generació d’un dashboard.FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
13/07/202031/12/2023Platform of Epigenetic Classifiers for Childhood CAncer (PECA)LA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/07/202019/10/2020Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 de 1 conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/06/202018/06/2020PHARMACEUTICAL HYDROGEL COMPOSITION AND USES THEREOF
15/06/202031/07/2023Robotic Exoskeleton for Gait trAiningFUNDACIO LA CAIXA
05/06/202005/06/2021Lymph node-inspired 3D printed hydrogels for adoptive cell therapy” (GELS4ACT)Centro de Investigacion en Red
03/06/202031/12/2020Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa IHD Laboratorio de Calibración, S.L.UIHD LABORATORIO DE CALIBRACION SLU
01/06/202029/02/2024Nuevas tecnologías para el desarrollo de injertos óseos osteoinductivos y antimicrobianos con altas prestacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Métodos de medida de interferencia electromagnética en Vehículos Aéreos no Tripulados con Fuselajes InteligentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Métodos no intrusivos para monitorizar el proceso de esfuerzo/recuperación basados en el análisis de la calidad del sueño y la estimaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2023Hematopatología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Hematología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica (CellsiMaticDeep)Ministerio de Ciencia e Innovación
21/05/202021/05/2020A synthetic hydrogel and its use for immunotherapy and 3D-Printing
20/04/202020/05/2021A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones enADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
27/03/202027/07/2020Análisis mediante microCT de muestras explantadas incluidas en resinaINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
01/03/202028/02/2021Empowerment of cirurgians to Cuba mitjançant the training in 3D printing techniques for the assistance in operations of high complexityCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Collaborative intelligence to improve clinical care in low-income countriesCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
13/02/202014/09/2021Calibración equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de Trescal España de Metrología, S.L.U. 2020-2021#13 de febrero de 2020 hasta la fecha en la que se hayan realizado la totalidaTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
01/02/202030/06/2021Desarrollo de MOVit Game: una plataforma interactiva de juego para promover la actividad física de personas con Duchenne usando la silla de ruedas MOVitDUCHENNE PARENT PROJECT ESPAñA
29/01/202031/12/2021Convenio calibración ACPRO 2020ASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202031/12/2024Fine tune of cellular behavior: multifunctional materials for medical implantsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2022BIOINGENIERIA DE CONSTRUCTOS BASADOS EN BIOMATERIALES PARA LA REGENERACION CARDIACAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/202001/01/2022Technologies for the deposition of continuous inks.Generalitat de Catalunya (GenCat)
01/01/202031/12/2022ABLE ExoskeletonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Transversal Programme in Medical Image Postprocess, Training Professionals: 3D Printing to ResearchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
12/12/201929/05/2020Comparative optical bench analysis of a new extended range of vision intraocular lensBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
01/12/201931/07/2020d’investigació orientades a determinar si un individu es apte per a la conducció d’un vehicle (detecció de somnolència, d’estres, etc.).ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/12/201921/12/2020Desenvolupar un implant bioactiu personalitzat per regeneració òssia maxil·lofacial per impressió 3DDoctorats industrials
25/11/201924/05/2020Caracterizació de Materiales y Análisis de Sistemas e InstalacionesCELLS (CONS.CONSTRUC.EQUIP.I EXPLOT
13/11/201931/12/2020HealthXCode - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201901/04/2020El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de clusterización/segmentación de pacientes con EPOC, según su grado de adherencia al plan terapéuticoPULSO EDICIONES, SL
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
14/10/201931/12/2020Desarrollar un sistema automatizado de audiometría verbal. desarrollar un sistema de audiometría verbal con la capacidad de disponer de reconocimiento de voz automático.DEVIMETRIX, S.L.
01/10/201931/10/2022Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationCommission of European Communities
01/10/201902/09/2021Desarrollo de un sistema de clusterización/segmentación de pacientes diabéticos tipo 2, según su adherencia al plan terapéuticoPULSO EDICIONES, SL
01/10/201931/10/2019Avaluació de la funció cognitiva en pacients amb síndrome de Rett durant diferents teràpies d'estimulació i mitjançant tècniques avançades de l'anàlisi de senyals electroencefalogràfis (EEG)FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/10/201930/09/2022Ion-release materials to promote angiogenesis on dermal regenerationMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/10/201931/10/2022H2020-838621-ENGAGE - Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationEuropean Comission
01/10/201901/10/2019Software de base per a la programació en pygame i PGU
30/09/201931/12/2020DERMOGLASS Nanoparticles for the treatment of chronic woundsFundació La Caixa
06/09/201927/12/2019Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 del conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
01/09/201901/09/2021Diagnostic methods by means of images and machine learningSIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S.L
15/07/201919/11/2020Acuerdo específico CSN/UPC Intercomparación destinada a valorar el grado de fiabilidad de los SDPE autorizados en España.CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
14/07/201913/10/2021Marjan mansourian gharakozlou - an online expert-based inteligent hybridAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
06/05/201931/01/2020SISTEMA BASAT EN SENSORS DE GAS PEL MONITORATGE I SEGURETAT DELS ANCIANS A CASAAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/05/201905/02/2020MV-OPTIMIZER: VALIDACIÓ D'UN SISTEMA COMPUTACIONAL PER AL MANEIG DE PACIENTS VENTILATS EN CURA INTENSIVAAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201901/02/2021ABLE: exoesquelet robòtic que permet tornar a caminar de forma natural i intuïtiva després de patir una lesió medul·larAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201901/02/2021Noninvasive device for fast cardiovascular condition assessment (NICVA)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/04/201911/04/2019Title Method, system and sensing devices for electronically Monitoring the loss of contact with the ground in race walking
08/04/201931/12/2020Desarrollo de aplicaciones móviles para el aprendizaje del sistema respiratorio: conceptos básicos, diagnóstico de enfermedades, terapia y rehabilitación.Dpt. Adm. de Ciencia,Tecnología e I
02/04/201931/12/2019Transversal Programme in Medical Image PostProcess, Training Professionals: 3D PrintingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201931/03/2023AUTONOMOUS INTRALUMINAL SURGERY (ATLAS)Commission of European Communities
01/04/201931/03/2022Convenio de colaboración entre CSN,UPC y FIBHCSC sobre estimadciones de dosis ocupacionales en cristalino en instalaciones sanitarias y de investigación (EDOCI)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
26/03/201931/07/2019Irradiación de dosímetros personales y elaboración de un informe sobre su fiabilidadA.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
11/03/201910/08/2019Análisis y cuantificación de 43 muestras mediante micro CT , procesado histológico de 26 muestras y obtención de 52 placas histológicas con tinciónINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
01/03/201928/02/2023Cognitive vergence captured by CMOS sensorsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Aplicació de drons per la cerca de refugiats al MediterraniCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201931/12/2023Evaluation of noninvasive indices for respiratory monitoring, focusing on the applicability at homeIMEC
27/02/201920/06/2019Prototip per mesuar la tensió arterial de forma continuada i no invasoraICARIA MEDICAL, SOCIEDAD LIMITADA
27/02/201927/02/2021Impacte de la formació en l'Acadèmia de Ciències Mèdiques en termes d'indicadors de responsabilitat socialACADÈMIA CIÈNCIES MÈDIQUES
21/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiacones ionizantes de Autoridad del Canal de Panamá con la empresa Quirón PrevenciónQUIRON PREVENCION SL
15/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
10/01/201930/06/2019Development of MOVit, a novel whellchair-mounted arm exercise device for people with Duchenne muscular dystrophyDuchenne Parent Project
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/12/2020Manteniment equip de control VAOUO3 TÚNELS DE BARCELONA
01/01/201930/09/2022Biopsia electrónica de tejido pulmonar in-vivo basada en espectroscopia de impedancia eléctricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Recubrimientos de biomateriales de doble acción para infecciones bacterianas e integración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Diseño de sistemas robóticos y neuroprotésicos personalizables para la asistencia de la marcha utilizando métodos de simulación predictivaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019Anàlisi estadístic,bigdata i data miningUNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Universitat Politècnica de Catalunya para canalizar la subvención otorgada por el Real Decreto 578/2019, de 11 de octubre, en materia de seguridad nuclear y protección radiológica para la cátedra de seguridad nuclear “ARGOS” en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de BarcelonaConsejo de Seguridad Nuclear
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201930/09/2022Smart health ecosystem (tools, apps and devices) for personalized medicine and Healthcare in REspiratory diseases and Sleep disordersFondos FEDER; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2022INK3D – Tecnologies per la deposició de tintes contínuesGeneralitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Coneixement
01/01/201931/12/2019Convocatòria anual d'ajuts del Centre de Cooperació per al DesenvolupamentCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
10/05/201731/12/2025Informe pericial prótesis de cadera DEPUY. Sr Salvador MesaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/03/201731/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. Pedro TorresBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/03/201731/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera metal-metal (CORMET). Sra. Cristina RuizBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
08/03/201731/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Gutierrez ParadoBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
09/02/201731/12/2025Informe pericial prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Javier MedinaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
24/10/201631/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. A. Martin HernándezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/10/201631/12/2025Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr Pedro PérezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/09/201631/12/2025Analisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER en estado de fabricaciónBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
28/07/201631/12/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER. Sra. Montserral BARTIBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
19/05/201631/12/2025Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr J. Hernández DonateBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/05/201631/12/2025Informe pericial de una prótesis modelo ASR-Depuy (Johnson&Johnson). Sr Miguel VaqueroBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/03/201631/12/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada al paciente Sr. F. García Ramírez.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201631/12/2025Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (SMITH &NEPHEW)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201631/12/2025Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (Prótesis Cadera TRAIBER)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201631/12/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada a la paciente Sra. L. Pascual Mendoza.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
03/12/201531/08/2025Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (ASR-DEPUY).Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/10/201531/08/2025Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata fotofuncionalizadoCTM Centre Tecnològic Manresa
02/09/201531/08/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER y explantada a la paciente Carmen RomeuEmpresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
04/01/201431/08/2026Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
05/12/202331/12/2024Comparative study characterization of various presbyopia-correcting intraocular lenses on optical benchBAUSCH & LOMB AMERICAS INC
01/11/202331/10/2024Therapeutical applications of Cold PlasmasCOST OFFICE
26/10/202325/10/2024Realización de medidas de superficie específica de diferentes tipos de materiales granulados destinados al pulido electroquímico, así como para el soporte en la investigación y realización de estudiosSTEROS GPA INNOVATIVE SL
26/10/202325/10/2024C-12661STEROS GPA INNOVATIVE SL
01/10/202330/09/2026Improving patient outcomes and reducing cognitive load of clinical staff in intensive care through medical device interoperability and an open and secure IT ecosystem (HORIZON-JU-IHI-2022-03)Commission of European Communities
07/09/202306/09/2026Sistema de medida Multiparamétrico para la Integración Laboral y Educativa de personas con parálisis cerebral (eSMILE)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202331/08/2027Simulación Monte Carlo con PRIMO: radioterapia con haces de protones y fotones, dosis fuera de campo e imágenesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Ensayos avanzados de inmunidad electromagnética para sistemas aeroespaciales en entornos electromagnéticos complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Emissiones en áreas portuarias: optimización de maniobras de remolcadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Hidrogeles multifuncionales para terapia de precisión en tumores urológicos: potenciando las tecnologías de plasmas fríos y de campo eléctrico para terapias contra el cancerAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Cerámicas de hidroxyapatita flexibles para aplicaciones biomedicas: de 1D a 3DAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
04/07/202303/03/2024Caracterización de la resistencia a flexión 3P estática y dinámica de 2 conjuntos de tornillos vertebralesUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
01/06/202331/05/2024Projecte de millora de la qualitat del servei de l’hospital general i de l’escola d’educació secundaria de Kanzenze.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
20/05/202320/05/2026Definició de biotips dins de la síndrome psicòtica basada en el rendiment cognitiu i l'activitatLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
02/05/202331/01/2025Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de la empresa TRESCALTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
17/04/202316/04/2024CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE NUEVA GALIMPLANT S.L.U. Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA CÁTEDRA GALIMPLANT DE LA UPCNUEVA GALIMPLANT S.L.U.
01/04/202331/12/2023Cold atmospheric Plasma technology for Cancer treatmentAjuntament de Barcelona
28/03/202330/11/2023MyoSIeeve: rehabilitación y entrenamiento motor inteligente para deportistasCONSEJO SUPERIOR DEPORTES
01/03/202330/09/2023Donació per a donar suport al Grup de Recerca B2slabARTIFICIAL INTELLIGENCE AUDITS & CE
01/02/202331/01/2024Contrato de colaboración para la calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202331/12/2025Hybrid neuroscience based on cerebral and muscular information for motor rehabilitation and neuromuscular disorders. HORIZON-WIDERA-ACCESS-2021-03-TWINNING (101079392)Commission of European Communities
01/01/202331/12/2024Aportacions de la genètica a la caracterització de una cohort de Medicina Personalitzada de PrecisióGENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Gestión clínica personalizada del paciente oncológico con insuficiencia renal agudaINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/202331/12/2025Biomimetic hydrogels delivering oxidative stress from cold plasmas to boost tissue regenerationINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
22/12/202221/12/2024Metodología para la caracterización y calibración de los sistemas de dosimetría individual en términos Hp(3).CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
16/12/202220/06/2024TRANSFERING INNOVATIVE REHABILITATION TECHNOLOGY TO THE MEDTECH INDUSTRYAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
16/12/202220/12/2023Sistema electrònic de mesura del temps de contacte en marxa atlètica o caminarAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
16/12/202215/12/2023Estudio sobre el posible efecto del hidrógeno sobre las uniones poliméricas y la función nodular.ASOC ESPAñOLA DEL GAS-SEDIGAS
10/12/202210/12/2025Smart sensing and monitoring of fire detection systemsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202230/11/2027Bio-inspired AntiMicrobial Bone BIoceramics: Deciphering contact-based biocidal mechanismsEuropean Research Council (ERC)
01/12/202230/11/2024Controles no lineales para el funcionamiento en estado casi-constante de sensores nanoestructurados de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Desarrollo tecnológico de una nanoestructura cerámica 3D inteligenteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Hidrogeles biomiméticos para liberación de estrés oxidativo de plasmas fríos para estimular la regeneración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024ParticIpatory Technologies for sustAinable COastal monitoRing in urban Areas-HYDROAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024Process development and application of dual action smart coatings for use in Evans-Cotton wedges and dental implantsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024Impresión 3D de andamios de fosfato de calcio más resistentes para regeneración óseaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Sistema computacional para el diagnóstico de leucemias agudas y linfomas usando imágenes de células de la sangre: prueba de concepto y plan de valorización tecnológicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2025Plasma frío a presión atmosférica: una terapia física para la gestión global del cáncer óseo pediátricoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Computational System for the Diagnosis of Acute Leukemia and Lymphoma from Peripheral Blood Images: Proof of Concept and Roadmap for Technological ValorizationMinisteria de Ciencia e innovación
21/11/202221/11/2022A synthetic hydrogel and its use for immunotherapy and 3d-printing
10/11/202231/03/2023Collaboration contract of conducting the Optical characterization of the LuxSmart intraocular lens according to ANSI Z80.35:2018CUTTING EDGE
08/11/202208/11/2022Controllable ion release calcium particles, method for producing same and use thereof.
01/11/202230/04/2024Transforming bone cancer therapy with composite biomaterials encapsulating plasma-generated RONSCommission of European Communities
01/11/202231/10/2026European Doctoral Network for Safe and Sustainable by Design Electromagnetic Shielding MaterialCommission of European Communities
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
19/10/202218/04/2024MV-OPTIMIZER: A DIGITAL HEALTH SYSTEM FOR SAFE-PATIENT AND COST-EFFECTIVE MANAGEMENT OF MECHANICAL VENTILATIONAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024Pròtesi de titani porós amb tractament de superfície dual osteoinductiu i antibacterià per a cirurgies d'osteotomia del peuAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/10/202202/10/2025Functionalized Inserts Reticular Bone “FIRe Bone”AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/09/202231/12/2022Contracto para la realización de la Actividad Formativa sobre Dosimetria TLD Panasonic en C.N.Asco. C.N.ASCÓ.A.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
15/09/202215/09/2022System to assist walking.
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6GOpenLab)MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
01/09/202231/08/2025Modelado neuromusculoesquelético y simulación de la recuperación de la función motora mediante rehabilitación robótica de la marchaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202201/09/2025Development of algorithmic solutions for unspecific chemical sensors applied to activity monitoring and industrial gas leak detectionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202231/08/2025Biopsia Pulmonar Electrónica Guiada por Broncoscopia de Navegación Electromagnética.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Stents poliméricos adaptables para tratar coartación aórtica pediátricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Desarrollo de scaffolds metálicos permanentes y reabsorbibles a medida impresos en 3D con hidrogel biofuncionalizado para la regeneración óseaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Métodos y aplicaciones de aprendizaje profundo y superficial de fenotipos para análisis y predicción de datos biomédicos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Smart Health Ecosystem for managing Breathing Illnesses and Optimizing Sleep in patients with COPD, COVID and Sleep DisordersMICINN
01/09/202231/08/2025Validación in silico e in vitro de la seguridad y la eficacia de un dispositivo médico para el tratamiento de disección aórtica- Safety and efficacy validation of a medical device to treat aortic dissection using in silico and in vitro toolsMICINN (PROFIT). Ref. CIT-020000-2008-40.
01/09/202231/08/2025Modelos computacionales para la evaluacion y tratamiento de disecciones de aorta: diseño de dispositivos endovasculares Computational models for assessment and treatment aortic dissections: evaluation and design endovascular devicesMICINN
31/07/202230/07/2025(Bio)impresión 3D para la integración de electrónica biomimética en tejidos de ingeniería: Un gran salto en medicina regenerativaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/07/202227/07/2022Monitoring sleeping disorders and system teherof
15/07/202213/07/2023Contrato de colaboración para la mejora en diferentes aspectos de la odontología: implantología, prótesis y ortodoncia y en la optimización y desarrollo de nuevos materiales para odontologíaUNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVA
04/07/202203/07/2025ABLE Daily Exo: La nueva generación de exoesqueletos robóticos inteligentes para ayudar a las personas con discapacidad en las actividades de la vida diariaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/202231/05/2026Next Generation Integrated Sensins and Analytical System for Monitoring and Assessing Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure and HealthEuropean Commission
29/06/202229/06/2022Perfiles de biomarcadores genéticos para la aptitud para el deporte de resistencia
01/06/202230/11/2024Advanced Database for Biomaterials with Data Analysis and Visualisation Tools extended by a Marketplace with Digital AdvisorsCommission of European Communities
01/06/202231/05/2023Cribratge i seguiment del tractament per Hipertensió Arterial (HTA) en col·lectius d'alta vulnerabilitat amb problemes d’accés al sistema sanitariCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
02/03/202201/07/2022Contrato de colaboración para el análisi de la competencia y desarrollo de nuevos productosUNEX APARELLAJE ELECTRICO,S.L.
01/03/202201/04/2022Contrato de colaboració en Distrofias hereditarias de retina, osteogénesis imperfecta, dermatomiositis y síndrome de KabukiFUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
17/02/202217/02/2025Implementació d'una plataforma instrumental per mesures in situ de les dinàmiques de vol associades als parapentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/02/202214/01/20243D PRINTING CALCIUM PHOSPHATES FOR OSTEOINDUCTION IN BONE REGENERATIVE APPLICATIONSAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/02/202231/01/2023Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202231/12/2023Revolution of E-Skills with Participatory Online eXpert systemCommission of European Communities
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2023Contrato de colaboración para la realización de una asesoría técnica del centro en los temas relacionados con las líneas de conocimiento del grupo B2SLab en análisis estadístico, bigdata y data miningUNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
23/12/202122/12/2024Cátedra Argos de investigación y formación en seguridad nuclear y protección radiológica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de CatalunyaCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
03/12/202102/12/2023Nano-engineered 3D printing alloysAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/12/202131/08/2024MYOARM: tecnología inteligente para la rehabilitación motoraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202128/02/2022Realización del proyecto de I+D consistente en el estudio del posible efecto de la conducción conjunta de gas natural/Hidrógeno en la resistencia mecánica de conduccionesASOC ESPAñOLA DEL GAS-SEDIGAS
25/11/202131/12/2024CAIXAIMPULSE VALIDATE CI21-00242FUNDACIO LA CAIXA
25/11/202131/12/2023CAIXAIMPULSE VALIDATE CI21-00075FUNDACIO LA CAIXA
25/11/202131/12/2023CAIXAIMPULSE VALIDATE CI21-00186FUNDACIO LA CAIXA
15/11/202131/12/2021Irradiació de dosímetres personals (cos sencer, canell, dit i cristal¿lí)CENTRO DOSIMETRIA, S.L.
02/11/202102/01/2023Anàlisi de patrons en imatges d’ecografia cerebral de nadons prematurs.FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/11/202131/10/2023Therapeutical applications of Cold Plasmas, COST Action CA20114: primera anualitat. S'adjunta memorandum of understanding (document) i estatus del pressupost. Cal donar d'alta el projecte a SAP per poCOST OFFICE
01/10/202101/10/2025CALIBRATGE EXTERN DELS MONITORS DE CONTAMINACIÓ I RADIACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ RADIOACTIVA DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (NÚM. EXP. 2021-12-PS). LOT 3: SERVEI DE CALIBRATGE.FUNDACIO PARC CIENTIFIC DE BARCELON
23/09/202122/09/2024A novel non-invasive respiratory pattern monitoring tool in patients with severe COVID-19 pneumoniaFundació La Marató de TV3
20/09/202114/11/2021Análisis complejo de la actividad EEGHOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO
15/09/202130/04/2023Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de TRESCAL ESPAÑA DE METROLOGÍA, SLUTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
01/09/202131/08/2024Implantes ópticos intraoculares correctores de la presbicia para una compensación visual personalizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Plataforma Híbrida Ortesis-Silla para hacer compatible la Movilidad, Funcionalidad Y Aceptabilidad de aplicación en entornos domésticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Hidrogeles bioactivos y multifunc. de base peptídica obtenidos por métodos de auto-ensamblaje para terapias biomédicas avanzadasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Plantillas inteligentes para la realización de medidas cardiovascularesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Tecnologías innovadoras para monitorizar y personalizar la rehabilitación interdisciplinar de pacientes de cuidado intensivoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202109/12/2022Irradiacions de dosímetres d’extremitats (canell i dit) per a la caracterització del seu sistema de dosimetria personalTECNODOSIS SL
29/07/202131/12/2021Acord de Cessió de Posició ContractualIDNEO TECHNOLOGIES SAU
15/07/202115/07/2024Development of new algorithms for analgesia management during general anesthesiaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202130/06/2022EEBE 3DDay- Feria participativa de impresión 3D. Motivando a los estudiantes de secundaria desde la universidadFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
01/06/202131/12/2024Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (alta resolución): SXES, EBSD, EDS y con accesorios de Nanoindentación in situAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/05/202129/05/2021Minimally invasive lalparoscopic surgical pliers
26/05/202126/05/2024Development of an advisory system for the administration of anaesthetics and analgesicsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/05/202131/12/2024ArmTracker: Un sistema portable per avaluar la funció motora de les extremitats superiors durant la vida diària per a pacients amb distròfia muscular de Duchenne i atròfia muscular espinalLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
10/05/202131/12/2023Envelliment actiu i saludable: de la teoria a la pràcticaGENCAT-DEP. PRESIDENCIA
01/05/202130/04/2026Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecución de actividades de investigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202131/05/2021Colaboración y Patrocinio Acto Central en España del Día Internacional de la LuzALCON HEALTHCARE, SA
30/04/202130/04/2024Ús de la intel·ligència artificial i la biologia de sistemes per a la diagnosi i l’avaluació de risc personalitzat per a les malalties renals hereditàries, centrat en la sndrome d’AlportLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
30/04/202130/04/2021A medical ventilator system and a method for predicting transient states of a ventilated patient upon changes in mechanical ventilator settings
27/04/202127/04/2023Desenvolupament d'un producte sanitari amb partícules inorgàniques pel tractament de feridesAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
13/04/202131/12/2021THE COLLIDER - VIRTUALECCFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
25/03/202131/01/2022Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el diseño de sistemas de bajo coste de medida de conductividad no basada en métodos capacitivos, pH y nitrUNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
04/03/202104/03/2024CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA ENTRE L’HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA/ A01338Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
01/03/202128/02/2025European Training Network on Electromagnetic Risks in Medical TechnologyCommission of European Communities
01/03/202128/02/2023Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el desarrollo de un sistema sensor de bajo coste de conductividad, pH y nitratos para medida en suelos.FERNANDO SARRIA AGROTECHNOLOGIES SL
23/02/202123/02/2021Method and apparatus for estimating the aortic pulse transit time from time intervals measured between fiducial points of the ballistocardiogram
15/02/202115/02/2021Dispositivo para simular una operación endoscópica vía orificio natural.
10/02/202109/02/2023Elevating the able to personalized homecareAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
09/02/202128/06/2021Study with reference to the characterization and comparative analysis of the imaging properties of intraocular lenses (IOLs) on optical benchBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
01/02/202131/01/2022El objeto del presente convenio es llevar a cabo la calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa ACPRO.ASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
15/01/202115/01/2022Asesoramiento, desarrollo de prototipos y tecnología, formación y acompañamiento general para el desarrollo de un sensor de humedad, conductividad y temperatura basado principalmente en tecnología capFERNANDO SARRIA AGROTECHNOLOGIES SL
01/01/202131/12/2021Transversal programme in medical image postprocess, training professionals: 3D printing to researchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021Evaluación de la resistencia mecánica a tracción, torsión y flexión sobre válvulas de canalización de gasNEDGIA SA
01/01/202131/12/2021Dia Internacional de la Llum 2020+1 a TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202127/05/2022Projecte FREEDACentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
18/12/202019/04/2021Análisis de 15 muestras cerámicas mediante técnicas de caracterización experimentalKERAFRIT SA
15/12/202015/12/2023Substituts ossis biomimètics personalitzats fabricats per impressió 3D per a aplicacions amb transferència de càrregaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/11/202030/09/2022Ampliación de contrato de colaboración para la caracterización a fatiga según norma ISO-14801 de 5 conjuntos implante-pilar-tornilloUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
24/11/202024/11/2020Combined therapy against cancer
23/11/202022/05/2021Determinación Curva S/N completa a fatiga de un conjunto (implante-tornillo-pilar) según las especificaciones marcadas en la norma ISO-14801:2017TITANIMPLANT, SL
23/11/202022/02/2021Caracterización a fatiga según ISO-14801 de 1 conjunto de muestras (corona-réplica)INTEDENTAL IMPLANT LLC
19/11/202018/11/2023Sistema de ventilación inteligente y detección del nivel de higienización de interiores (VIDA)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
19/11/202018/11/2023Sistema de ventilación inteligente y detección del nivel de higienización de interioresDoctorats industrials
11/11/202010/11/2022Fracture of restorations on implants, especially in veneering ceramics, is a problem that often occurs. Restorations with monoliCOLTENE / WHALEDENT AG
01/11/202030/04/2022Convocatòria d'una beque d’iniciació a la recerca dins del grup de recerca B2SLab.EXHEUS, SL
01/11/202031/10/2022Atacando el cáncer con especies reactivas (RONS) de plasmas fríos: Dsarrollo de una plataforma basada en biopolímerosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/04/2022MyoSleeve: Un dispositiu assistencial per al tractament de lesions neuromuscularsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022DERMOGLASS: Fabrication and testing of a dressing prototype for wound healingAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/07/202030/10/2024Ampliación del contrato de colaboración para la caracterización de los modelos de dispositivos intrauterinos (DIUs) de la empresa y los materiales con los que se fabricanEUROGINE, S.L.
15/07/202031/10/2021The goal of this project is to encapsulate the Quality Control as an in-house algorithm. The project is divided on to four different milestones.UNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
15/07/202015/07/2021Disseny d’un formulari segur de registre, Generació estadística descriptiva senzilla de qüestionaris, Generació d’un dashboard.FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
13/07/202031/12/2023Platform of Epigenetic Classifiers for Childhood CAncer (PECA)LA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/07/202019/10/2020Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 de 1 conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/06/202018/06/2020PHARMACEUTICAL HYDROGEL COMPOSITION AND USES THEREOF
15/06/202031/07/2023Robotic Exoskeleton for Gait trAiningFUNDACIO LA CAIXA
05/06/202005/06/2021Lymph node-inspired 3D printed hydrogels for adoptive cell therapy” (GELS4ACT)Centro de Investigacion en Red
03/06/202031/12/2020Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa IHD Laboratorio de Calibración, S.L.UIHD LABORATORIO DE CALIBRACION SLU
01/06/202029/02/2024Nuevas tecnologías para el desarrollo de injertos óseos osteoinductivos y antimicrobianos con altas prestacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Métodos de medida de interferencia electromagnética en Vehículos Aéreos no Tripulados con Fuselajes InteligentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Métodos no intrusivos para monitorizar el proceso de esfuerzo/recuperación basados en el análisis de la calidad del sueño y la estimaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2023Hematopatología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Hematología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica (CellsiMaticDeep)Ministerio de Ciencia e Innovación
21/05/202021/05/2020A synthetic hydrogel and its use for immunotherapy and 3D-Printing
20/04/202020/05/2021A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones enADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
27/03/202027/07/2020Análisis mediante microCT de muestras explantadas incluidas en resinaINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
01/03/202028/02/2021Empowerment of cirurgians to Cuba mitjançant the training in 3D printing techniques for the assistance in operations of high complexityCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Collaborative intelligence to improve clinical care in low-income countriesCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
13/02/202014/09/2021Calibración equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de Trescal España de Metrología, S.L.U. 2020-2021#13 de febrero de 2020 hasta la fecha en la que se hayan realizado la totalidaTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
01/02/202030/06/2021Desarrollo de MOVit Game: una plataforma interactiva de juego para promover la actividad física de personas con Duchenne usando la silla de ruedas MOVitDUCHENNE PARENT PROJECT ESPAñA
29/01/202031/12/2021Convenio calibración ACPRO 2020ASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202031/12/2024Fine tune of cellular behavior: multifunctional materials for medical implantsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2022BIOINGENIERIA DE CONSTRUCTOS BASADOS EN BIOMATERIALES PARA LA REGENERACION CARDIACAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/202001/01/2022Technologies for the deposition of continuous inks.Generalitat de Catalunya (GenCat)
01/01/202031/12/2022ABLE ExoskeletonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Transversal Programme in Medical Image Postprocess, Training Professionals: 3D Printing to ResearchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
12/12/201929/05/2020Comparative optical bench analysis of a new extended range of vision intraocular lensBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
01/12/201931/07/2020d’investigació orientades a determinar si un individu es apte per a la conducció d’un vehicle (detecció de somnolència, d’estres, etc.).ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/12/201921/12/2020Desenvolupar un implant bioactiu personalitzat per regeneració òssia maxil·lofacial per impressió 3DDoctorats industrials
25/11/201924/05/2020Caracterizació de Materiales y Análisis de Sistemas e InstalacionesCELLS (CONS.CONSTRUC.EQUIP.I EXPLOT
13/11/201931/12/2020HealthXCode - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201901/04/2020El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de clusterización/segmentación de pacientes con EPOC, según su grado de adherencia al plan terapéuticoPULSO EDICIONES, SL
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
14/10/201931/12/2020Desarrollar un sistema automatizado de audiometría verbal. desarrollar un sistema de audiometría verbal con la capacidad de disponer de reconocimiento de voz automático.DEVIMETRIX, S.L.
01/10/201931/10/2022Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationCommission of European Communities
01/10/201902/09/2021Desarrollo de un sistema de clusterización/segmentación de pacientes diabéticos tipo 2, según su adherencia al plan terapéuticoPULSO EDICIONES, SL
01/10/201931/10/2019Avaluació de la funció cognitiva en pacients amb síndrome de Rett durant diferents teràpies d'estimulació i mitjançant tècniques avançades de l'anàlisi de senyals electroencefalogràfis (EEG)FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/10/201930/09/2022Ion-release materials to promote angiogenesis on dermal regenerationMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/10/201931/10/2022H2020-838621-ENGAGE - Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationEuropean Comission
01/10/201901/10/2019Software de base per a la programació en pygame i PGU
30/09/201931/12/2020DERMOGLASS Nanoparticles for the treatment of chronic woundsFundació La Caixa
06/09/201927/12/2019Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 del conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
01/09/201901/09/2021Diagnostic methods by means of images and machine learningSIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S.L
15/07/201919/11/2020Acuerdo específico CSN/UPC Intercomparación destinada a valorar el grado de fiabilidad de los SDPE autorizados en España.CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
14/07/201913/10/2021Marjan mansourian gharakozlou - an online expert-based inteligent hybridAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
06/05/201931/01/2020SISTEMA BASAT EN SENSORS DE GAS PEL MONITORATGE I SEGURETAT DELS ANCIANS A CASAAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/05/201905/02/2020MV-OPTIMIZER: VALIDACIÓ D'UN SISTEMA COMPUTACIONAL PER AL MANEIG DE PACIENTS VENTILATS EN CURA INTENSIVAAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201901/02/2021ABLE: exoesquelet robòtic que permet tornar a caminar de forma natural i intuïtiva després de patir una lesió medul·larAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201901/02/2021Noninvasive device for fast cardiovascular condition assessment (NICVA)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/04/201911/04/2019Title Method, system and sensing devices for electronically Monitoring the loss of contact with the ground in race walking
08/04/201931/12/2020Desarrollo de aplicaciones móviles para el aprendizaje del sistema respiratorio: conceptos básicos, diagnóstico de enfermedades, terapia y rehabilitación.Dpt. Adm. de Ciencia,Tecnología e I
02/04/201931/12/2019Transversal Programme in Medical Image PostProcess, Training Professionals: 3D PrintingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201931/03/2023AUTONOMOUS INTRALUMINAL SURGERY (ATLAS)Commission of European Communities
01/04/201931/03/2022Convenio de colaboración entre CSN,UPC y FIBHCSC sobre estimadciones de dosis ocupacionales en cristalino en instalaciones sanitarias y de investigación (EDOCI)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
26/03/201931/07/2019Irradiación de dosímetros personales y elaboración de un informe sobre su fiabilidadA.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
11/03/201910/08/2019Análisis y cuantificación de 43 muestras mediante micro CT , procesado histológico de 26 muestras y obtención de 52 placas histológicas con tinciónINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
01/03/201928/02/2023Cognitive vergence captured by CMOS sensorsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Aplicació de drons per la cerca de refugiats al MediterraniCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201931/12/2023Evaluation of noninvasive indices for respiratory monitoring, focusing on the applicability at homeIMEC
27/02/201920/06/2019Prototip per mesuar la tensió arterial de forma continuada i no invasoraICARIA MEDICAL, SOCIEDAD LIMITADA
27/02/201927/02/2021Impacte de la formació en l'Acadèmia de Ciències Mèdiques en termes d'indicadors de responsabilitat socialACADÈMIA CIÈNCIES MÈDIQUES
21/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiacones ionizantes de Autoridad del Canal de Panamá con la empresa Quirón PrevenciónQUIRON PREVENCION SL
15/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
10/01/201930/06/2019Development of MOVit, a novel whellchair-mounted arm exercise device for people with Duchenne muscular dystrophyDuchenne Parent Project
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/12/2020Manteniment equip de control VAOUO3 TÚNELS DE BARCELONA
01/01/201930/09/2022Biopsia electrónica de tejido pulmonar in-vivo basada en espectroscopia de impedancia eléctricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Recubrimientos de biomateriales de doble acción para infecciones bacterianas e integración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Diseño de sistemas robóticos y neuroprotésicos personalizables para la asistencia de la marcha utilizando métodos de simulación predictivaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019Anàlisi estadístic,bigdata i data miningUNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Universitat Politècnica de Catalunya para canalizar la subvención otorgada por el Real Decreto 578/2019, de 11 de octubre, en materia de seguridad nuclear y protección radiológica para la cátedra de seguridad nuclear “ARGOS” en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de BarcelonaConsejo de Seguridad Nuclear
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201930/09/2022Smart health ecosystem (tools, apps and devices) for personalized medicine and Healthcare in REspiratory diseases and Sleep disordersFondos FEDER; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2022INK3D – Tecnologies per la deposició de tintes contínuesGeneralitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Coneixement
01/01/201931/12/2019Convocatòria anual d'ajuts del Centre de Cooperació per al DesenvolupamentCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
10/05/201731/12/2025Informe pericial prótesis de cadera DEPUY. Sr Salvador MesaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/03/201731/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. Pedro TorresBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/03/201731/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera metal-metal (CORMET). Sra. Cristina RuizBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
08/03/201731/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Gutierrez ParadoBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
09/02/201731/12/2025Informe pericial prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Javier MedinaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
24/10/201631/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. A. Martin HernándezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/10/201631/12/2025Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr Pedro PérezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/09/201631/12/2025Analisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER en estado de fabricaciónBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
28/07/201631/12/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER. Sra. Montserral BARTIBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
19/05/201631/12/2025Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr J. Hernández DonateBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/05/201631/12/2025Informe pericial de una prótesis modelo ASR-Depuy (Johnson&Johnson). Sr Miguel VaqueroBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/03/201631/12/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada al paciente Sr. F. García Ramírez.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201631/12/2025Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (SMITH &NEPHEW)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201631/12/2025Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (Prótesis Cadera TRAIBER)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201631/12/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada a la paciente Sra. L. Pascual Mendoza.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
03/12/201531/08/2025Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (ASR-DEPUY).Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/10/201531/08/2025Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata fotofuncionalizadoCTM Centre Tecnològic Manresa
02/09/201531/08/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER y explantada a la paciente Carmen RomeuEmpresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
04/01/201431/08/2026Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors