Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Biomèdica

Enginyeria Biomèdica

Des del curs 2003-04, el Programa de Doctorat en Enginyeria Biomèdica té un caràcter interuniversitari i s’organitza amb la responsabilitat compartida de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universidad de Zaragoza (Unizar). Per a això, es va signar el 2003 un conveni de col·laboració entre ambdues universitats, que es pot consultar en aquest enllaç: https://esaii.upc.edu/ca/docencia/doctorats/convenio_original_uz_upc_2003.pdf
Pel seu caràcter interuniversitari, ofereix cursos i activitats de recerca en els diferents campus de les universitats organitzadores. La coordinació del programa la duu a terme el Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII) de la UPC.
Posteriorment, amb motiu dels nous reials decrets que regulaven els ensenyaments universitaris oficials i els programes de doctorat, es va signar el 2011 un nou conveni per a la realització de l’actual Programa Conjunt de Doctorat en Enginyeria Biomèdica. El text complet, que regula la participació de les dues universitats i organització del programa, es pot consultar a: https://esaii.upc.edu/ca/docencia/doctorats/convenio_uz_upc_2011.pdf
El conveni es va actualitzar amb una addenda signada el 2012, en la qual s’adaptava el text al nou marc normatiu regulador dels estudis de doctorat, que es pot consultar a: https://esaii.upc.edu/ca/docencia/doctorats/ adenda_convenio_UPCUZ2012.pdf
Els estudiants del programa es poden matricular en qualsevol de les dues universitats, de la qual dependran administrativament, i poden fer qualsevol curs o activitat de l’oferta del programa interuniversitari.
Cal destacar que el Programa de Doctorat Conjunt en Enginyeria Biomèdica de la UPC i la Unizar, en el marc dels diferents reials decrets que regulaven els ensenyaments universitaris, va obtenir el reconeixement a la qualitat i a l’excel·lència en les diferents convocatòries del MECD:
• Menció de qualitat MCD2003-00157: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
• Menció cap a l’Excel·lència MEE2011-0509: 2011, 2012, 2013
La informació del programa es presenta públicament en els enllaços següents:
A la UPC: https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica?set_language=es
A la Unizar: https://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7098
En el Programa de Doctorat s’ofereix la realització de tesis doctorals en grups i laboratoris de reconegut prestigi internacional, pertanyents als centres següents:
• Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) (http://ibecbarcelona.eu/). Centre d’Excel·lència Severo Ochoa.
• Research Centre for Biomedical Engineering (CREB) (https://creb.upc.edu/en). Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC.
• Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón (I3A) (http://i3a.unizar.es/es). Centre de recerca de la Universidad de Zaragoza.
• Centro de Investigación Biomédica en Red Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) (http://www.ciber-bbn.es/). Centre de l’Instituto de Salud Carlos III.
• Plataforma NANBIOSIS del CIBER-BBN (http://www.ciber-bbn.es/plataformas/nanbiosis-icts). És una de les 29 ICTS (infraestructures cientificotècniques singulars) recentment reconegudes pel Consell de Política Científica, Tecnològica i Innovació (CPCTI del MINECO).

Altres Universitats

Universidad de Zaragoza. Informació del Programa de Doctorat de la Universidad de Zaragoza (Unizar): https://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7098

COORDINADOR/A

Jane Campos, Raimon

CONTACTE

Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB, Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 654
Correu electrònic: doctorat.ebio.utgaeib@upc.edu

https://esaii.upc.edu/es/masters-y-doctorados/doctorado-en-ingenieria-biomedica-1

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l'àmbit científic del programa, els títols de grau de procedència són molt diverses. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat en Enginyeria Biomèdica correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Enginyeria Biomèdica o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència seu treball, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

25

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:
Universidad de Zaragoza. Informació del Programa de Doctorat de la Universidad de Zaragoza (Unizar): https://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7098

UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Electrònica
 • Departament de Ciència i Enginyeria de Materials
 • Departament de Ciències de la Computació
 • Institut de Tècniques Energètiques
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://esaii.upc.edu/es/masters-y-doctorados/doctorado-en-ingenieria-biomedica-1

CONTACTE:
Zapata Perez, Noemi
Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB, Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 654
Correu electrònic: doctorat.ebio.utgaeib@upc.edu

Convenis amb altres institucions

• Universidad de Zaragoza (https://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7098): conveni interuniversitari Públic.
• Universitat Politècnica de Madrid (http://www.upm.es/): intercanvi de professors, col·laboració en continguts, mobilitat d'estudiants. Inici al gener de 2005, durada il·limitada.
Públic

Els grups de recerca implicats en el programa tenen una àmplia xarxa de col·laboracions que l’afavoreixen, ja que moltes estades de doctorands es duen a terme gràcies a aquestes col·laboracions. Es manté una col·laboració consolidada amb diversos centres en què els doctorands han fet estades de recerca per a la confecció de la seva tesi doctoral i l’obtenció de la Menció Europea.
La col·laboració està acreditada en la sol·licitud de les beques de mobilitat d’aquests estudiants, en la qual es compta amb l’acceptació dels centres col·laboradors. La llista dels centres col·laboradors és la següent:
• MIT, EUA
• Politecnico di Milano, Itàlia
• Oxford University
• Lund University
• Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Alemanya
• Kingston University, Regne Unit
• Politecnico di Torino, Itàlia
• Porto University, Portugal
• Centre for Online Health, Austràlia
• Universidad de Buenos Aires, Argentina
• Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB), Barcelona
• Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), Barcelona
• CIBER Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN)
• University of Ljubljana-Eslovènia
• University of Michigan, EUA
• Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA)
• Institut de Biomecànica de València, Universitat Politècnica de València (IBV-UPV)
• Institut de Bioenginyeria, Universitat Miguel Hernández, Elx.
• Unité de Chronobiologie Théorique, Université Libre de Bruxelles, Bèlgica
• Institute of Vienna University of Technology, Institute for Mechanics of Materials and Structures
• Facultat de Medicina, Departament d’Anatomia i Biologia Cel·lular, Technion Institute of Technology, Israel
• Universidad de Valladolid
• Departamento de Bioingeniería, Instituto de Automática Industrial, CSIC Madrid
• Trinity College, Dublín, Irlanda
• KTH - Reial Institut de Tecnologia, Suècia
• Departament of Medical Engineering and Biotechnology, University of Applied Sciences, Jena, Alemanya
• Istituto ortopèdic Galeazzi, Milà, Itàlia
• Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC de Monterrey), Mèxic
• Laboratori d’Enginyeria per al Sistema Neuromuscular i la Rehabilitació Motora (ISIN) / Politecnico di Torino, Itàlia
• Université de Technologie de Compiègne, França
• Faculty of Computing, Information Systems and Mathematics, Kingston University, Regne Unit
• LTSI, Université de Rennes 1, França
• Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l'àmbit científic del programa, els títols de grau de procedència són molt diverses. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat en Enginyeria Biomèdica correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Enginyeria Biomèdica o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència seu treball, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Els criteris d’admissió al programa inclouen els aspectes següents:

• Es valorarà especialment el contacte personalitzat previ amb l’estudiant, mitjançant entrevistes, qüestionaris o exercicis, per valorar la seva adequació al programa i la seva motivació.
• Es valoraran altres aspectes, com el coneixement d’idiomes o l’experiència prèvia en recerca.

Criteris de selecció i ponderació
Amb l’objectiu de prioritzar i seleccionar els estudiants que compleixin tots els requisits d’accés, s’estableix la següent ponderació dels criteris d’admissió:
• Expedient acadèmic: 50%.
• Contacte personalitzat i entrevista: 25%.
• Motivació: 5%.
• Coneixement d’idiomes: 10%.
• Experiència en recerca: 10%.
L’òrgan responsable de l’admissió dels estudiants és la Comissió d’Estudis del Programa Conjunt de Doctorat en Enginyeria Biomèdica de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universidad de Zaragoza. D’acord amb el conveni de col·laboració entre ambdues universitats, aquesta Comissió pot autoritzar la funció de l’admissió als coordinadors del programa de cada universitat.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada. Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS. L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través del Màster en Enginyeria Biomèdica, els estudiants del qual no requeriran la realització de complements de formació.

Els estudiants que accedeixin al programa des d’altres màsters, segons la formació acadèmica prèvia, poden necessitar complements de formació d’assignatures del Màster en Enginyeria Biomèdica, amb un nombre inferior a 60 ECTS. Els complements seran, en tots els casos, de formació en recerca i seran proposats per la Comissió d’Estudis, en funció del currículum dels estudiants.

L’òrgan responsable d’establir els complements de formació dels estudiants, de manera semblant a l’admissió, és la Comissió d’Estudis del Programa Conjunt de Doctorat en Enginyeria Biomèdica de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universidad de Zaragoza.

La Comissió d’Estudis establirà els complements de formació a cursar per cada estudiant, en funció de les matèries cursades en el seu màster de procedència i de la línia de recerca triada per a la tesi. La Comissió d’Estudis del programa farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.
A continuació s’indiquen les possibles assignatures del Màster en Enginyeria Biomèdica a cursar en funció de la formació obtinguda prèviament:
• Fonaments de Biologia Molecular i Cel·lular
• Fonaments de Biofísica
• Fonaments de Fisiologia
• Fonaments de Fisiopatologia
• Fonaments d’Informàtica i Comunicacions
• Fonaments Matemàtics
• Fonaments Físics
• Fonaments de Teoria de Circuits, Electrònica i Automàtica
• Bioelectricitat i Bioelectromagnetismo
• Models i Sistemes de Control Fisiològic
• Biomaterials
• Dispositius Biomèdics
• Imatges Biomèdiques
• Instrumentació Biomèdica
• Mètodes de Modelització i Simulació de Biosistemes
• Senyals Biomèdiques
• Anàlisi Estadística de Dades Biomèdics
• Anàlisi i Processament Avançat de Senyals Biomèdiques
• Anàlisi i Visualització d’Imatges Mèdiques en 2D i 3D
• Biomecànica
• Dosimetria de les Radiacions Ionitzants
• Enginyeria Clínica i Models Sanitaris
• Enginyeria de Teixits
• Enginyeria Hospitalària
• Microsistemes i Nanobioenginyeria
• Projecte i Disseny d’Equips i Sistemes Biomèdics
• Radiacions i Salut Humana
• Robòtica Mèdica
• Bioinformàtica
• Fonaments i Tècniques d’Anàlisi Instrumental
• Informàtica Mèdica i Telemedicina
• Radiofísica Mèdica
• Tècniques de Simulació Wireless/FDTD/FEM per a Aplicacions Biomèdiques
Les assignatures del màster vinculat al programa compten amb objectius, metodologies i processos d’avaluació ben definits que permetran preparar els doctorands per a l’adquisició de les competències definides en apartats anteriors.

En qualsevol cas, en funció del currículum dels estudiants, la Comissió d’Estudis podrà ajustar els complements de formació a cursar.
Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió d’Estudis del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Nom de l’activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Nom de l’activitat: Cursos complementaris impartits per professors visitants.
Hores: 18.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Seminaris sobre temes de recerca molt específics o conferències impartides per professors o investigadors convidats.
Hores: 3.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: ’Workshops’ o tallers de treball per a la formació en eines científiques de l’àmbit de l’enginyeria biomèdica.
Hores: 3.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Mobilitat internacional.
Hores: 480.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Nom de l’activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.


Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

En aquest Programa de Doctorat es dirigeixen tesis doctorals en grups i laboratoris de reconegut prestigi internacional, per a les diverses intensificacions del programa (Senyals i Sistemes Biomèdics, Robòtica i Visió, Biomecànica i Biomaterials, Instrumentació Electrònica i Biomèdica, Dosimetria de les Radiacions), en els departaments, instituts i centres de recerca vinculats, pertanyents als centres següents:
• Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) (http://ibecbarcelona.eu/). Centro de Excelencia Severo Ochoa.
• Research Centre for Biomedical Engineering (CREB) (https://creb.upc.edu/en). Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC.
• Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón (I3A) (http://i3a.unizar.es/es). Centro de Investigación de la Universidad de Zaragoza.
• Centro de Investigación Biomédica en Red Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) (http://www.ciber-bbn.es/). Centro del Instituto de Salud Carlos III.
• Plataforma NANBIOSIS del CIBER-BBN (http://www.ciber-bbn.es/plataformas/nanbiosis-icts). És una de les 29 ICTS (infraestructures cientificotècniques singulars) recentment reconegudes pel Consell de Política Científica, Tecnològica i Innovació (CPCTI del MINECO).

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • ORDOÑO FERNÁNDEZ, JESÚS: Lactate: unraveling the regenerative potential for cardiac tissue engineering
  Autor/a: ORDOÑO FERNÁNDEZ, JESÚS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA BIOMÈDICA
  Departament: (CEM)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de dipòsit: 29/09/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: ENGEL LOPEZ, ELISABET | PEREZ AMODIO, SOLEDAD GRACIELA
  Tribunal:
       PRESIDENT: SEMINO MARGRETT, CARLOS EDUARDO
       SECRETARI: CANAL BARNILS, CRISTINA
       VOCAL: MORONI, LORENZO
  Resum de tesi: La tendencia creciente de las enfermedades cardiovasculares y su elevado impacto sanitario y socioeconómico urgen al desarrollo de nuevas terapias eficientes para el restablecimiento de la función cardíaca. El corazón tiene una capacidad regenerativa muy limitada y la pérdida de cardiomiocitos provoca daños permanentes. Estas células experimentan diferentes cambios metabólicos durante su desarrollo, cruciales para su maduración y función adulta. Durante la fase fetal, las células cardíacas proliferan y residen en un ambiente bajo en oxígeno con concentraciones elevadas de lactato. Sin embargo, tras el nacimiento, los cardiomiocitos cesan su proliferación y cambian su metabolismo a la oxidación de ácidos grasos. En este trabajo, evaluamos la respuesta de las células cardiacas a la presencia de lactato, imitando así el ambiente metabólico de las primeras etapas del desarrollo.Los cardiomiocitos primarios de ratón expuestos a lactato, así como los cardiomiocitos humanos derivados de células madre pluripotentes inducidas, adquieren rápidamente un fenotipo desdiferenciado con mayor actividad proliferativa, determinada por la expresión de efectores de ciclo celular (Ki67) y de citoquinesis (AurB). Caracterizamos dicha desdiferenciación a través de secuenciación de ARN y el análisis de la expresión génica, e identificamos una mayor expresión de BMP10 (implicado en la proliferación e inmadurez de los cardiomiocitos embrionarios), LIN28 (importante regulador del fenotipo y metabolismo de las células madre) y otros genes asociados a la regulación de células madre (P63, GATA4 o TCIM). Por otro lado, se observa también una menor expresión de genes asociados a la maduración cardiaca, relacionados con el metabolismo lipídico (DGKK) o la regulación del impulso eléctrico (GRIK1). Un análisis más detallado de los resultados sugiere la activación señales de hipoxia, indicando que el lactato actúa como elemento clave en las respuestas regenerativas del corazón en situaciones de falta de oxígeno.Los cardiomiocitos sólo representan un 30 o 40% de la población total de células cardíacas. El resto se compone de fibroblastos y células endoteliales, cuyas interacciones contribuyen en gran medida a la reparación del corazón y homeostasis del tejido. Nuestros resultados muestran que el lactato no afecta a la proliferación de fibroblastos, la producción de colágeno, la migración o la activación de miofibroblastos, factores perjudiciales para una regeneración cardíaca eficaz. Se ha demostrado también que el lactato reduce la expresión de citoquinas inflamatorias implicadas en el fallo cardíaco y la muerte de cardiomiocitos (Fas, Fractalquina o IL-12p40) y promueve la producción de señales protectoras y regenerativas (IL-13 y SDF1a). Además, las células precursoras endoteliales demostraron ser capaces de utilizar el lactato como fuente de energía para su supervivencia y proliferación. En conjunto, la respuesta sinérgica de las principales células cardíacas es capaz de mejorar la regeneración cardiaca en presencia de lactato, promoviendo el crecimiento y la supervivencia de nuevos cardiomiocitos en la lesión isquémica.El uso de lactato en constructos 3D de tejido cardiaco y corazones neonatos resulta en un comportamiento electromecánico más inmaduro, con funciones cardiacas prolongadas y mejoras en la proliferación y en la integridad del tejido. Finalmente exploramos la utilización de andamios liberadores de lactato utilizando distintos biomateriales, como PLA, PLGA, alginato o polímeros conductores, así como diferentes técnicas de fabricación, como el electrohilado. Estos andamios demuestran ser una terapia muy atractiva y simple para promover una regeneración eficaz del tejido cardíaco.En conjunto, el uso de lactato como modulador metabólico es capaz de activar in situ los programas endógenos de regeneración cardíaca y revolucionar así el diseño de nuevas terapias

Darrera actualització: 24/10/2020 05:09:06.

Llistat de tesis en dipòsit

 • FEBRER NAFRÍA, MIRIAM: Optimal control prediction of assisted walking using torque-driven models
  Autor/a: FEBRER NAFRÍA, MIRIAM
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA BIOMÈDICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Mecànica (EM)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de dipòsit: 22/10/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: FONT LLAGUNES, JOSEP MARIA | FREGLY, BENJAMIN J.
  Tribunal:
       PRESIDENT: TAVARES DA SILVA, MIGUEL
       SECRETARI: BARJAU CONDOMINES, ANA
       VOCAL: GONZÁLEZ VARELA, FRANCISCO JAVIER
  Resum de tesi: El deteriorament de la marxa després d'una lesió medul·lar disminueix la qualitat de vida, i porta com a conseqüència altres limitacions de salut i un alt cost sanitari. És per això que el restabliment de la marxa és una prioritat per totes les persones amb lesió medul·lar. Aquest restabliment pot ser assolit parcialment utilitzant exoesquelets o ortesis actives, amb l'ajuda d'algun suport extern per mantenir l'equilibri, com crosses o un caminador. La personalització del algorismes de control de les ortesis actives per tal de maximitzar el rendiment de la marxa de cada pacient actualment es fa a través de mètodes de prova i error. Això fa que sigui difícil (si no pràcticament impossible) identificar els millors paràmetres de control per cada pacient. Un mètode objectiu basat en simulació i que tingui en compte les necessitats específiques de cada pacient podria portar-nos cap a un procés de desenvolupament de dispositius d'assistència personalitzats al pacient. La dinàmica de sistemes multisòlid s'ha utilitzat durant bastants anys per a l'anàlisi biomecànica i la simulació del moviment humà. A més, s'estan utilitzant mètodes de control òptim per predir el moviment humà, i s'estan investigant altres mètodes per desenvolupar models neuro-musculo-esquelètics adaptats al pacient. Hi ha estudis publicats que mostren el potencial que tenen les simulacions que utilitzen models personalitzats al pacient de millorar els tractaments de rehabilitació i l'adaptació de dispositius d'assistència a pacients concrets. Tot i així, els investigadors no han demostrat encara l'efectivitat d'aquests mètodes usant un nombre gran de pacients i una varietat més gran de tractaments.En aquesta tesi, hem investigat l'ús de formulacions de control òptim per a predir marxa assistida amb crosses i ortesis actives mitjançant models dinàmics multisòlid a nivell esquelètic. L'objectiu principal ha estat desenvolupar una eina de simulació per tal de predir marxa assistida amb crosses i ortesis actives que pugui servir en el futur com a base per donar suport al disseny i el control d'una ortesi activa de genoll. La metodologia utilitzada inclou el desenvolupament d'un model adaptat al subjecte a nivell esquelètic basant en un model disponible en OpenSim, al qual se li han afegit les crosses i les ortesis. Les interaccions entre els peus i el terra i entre les crosses i el terra s'han modelat amb elements visco-elàstics. Els diferents problemes de control òptim s'han resolt utilitzant un mètode de col·locació directa utilitzant el programari de control òptim GPOPS-II.En primer lloc, s'han desenvolupat i comparat vuit formulacions de control òptim diferents, per tal de fer un seguiment de marxa normal i assistida amb crosses. Després, s'han desenvolupat i calibrat els models de contacte peu-terra i crossa-terra, i s'han utilitzat per obtenir cicles de la marxa sencers dinàmicament consistents, per mitjà d'un problema de control òptim de seguiment de dades experimentals. A més, s'ha implementat un entorn de simulació amb control òptim per a la predicció de marxa normal i assistida amb crosses. S'han predit cicles de marxa normals usant diferents criteris d'optimalitat, i els resultats s'han analitzat i comparat. També s'han predit cicles de marxa amb crosses usant diferents criteris d'optimalitat, seguint diferents patrons de marxa amb crosses (de quatre punts, de dos punts i d'oscil·lació), i a diferents velocitats de marxa. Finalment, s'han realitzat prediccions de marxa assistida amb crosses i ortesis actives per un subjecte sa i un subjecte amb lesió medul·lar, i els resultats s'han avaluat amb dades experimentals utilitzant unes ortesis actives reals. Aquestes simulacions representen un pas endavant cap al desenvolupament d'una eina predictiva per a la personalització d'ortesis actives a pacients específics, que podria maximitzar el rendiment de la marxa de cada pacient.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:08:01.

Llistat de tesis defensades per any

 • IGLESIAS FERNÁNDEZ, JELISA MARIA: Enrichment of virtual screening results using induced-fit techniques
  Autor/a: IGLESIAS FERNÁNDEZ, JELISA MARIA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/668826
  Programa: ENGINYERIA BIOMÈDICA
  Departament: Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 16/01/2020
  Director/a de tesi: GUALLAR TASIES, VÍCTOR | ESTRADA COLLADO, JORGE

  Tribunal:
       PRESIDENT: FERNÁNDEZ RECIO, JUAN
       SECRETARI: GELPI BUCHACA, JOSE LUIS
       VOCAL: CORTÉS MASTRAL, JUAN
  Resum de tesi: Esta tesis explica el diseño, desarrollo, testeo en el dataset de referencia DUD-e y la aplicación en un proyecto industrial de cribado virtual de la plataforma PELE VS.Las herramientas más rápidas usadas en campañas de cribado virtual no tienen en cuenta el efecto de ajuste inducido, y aunque hay metodologías capaces de reproducir este efecto o bien requieren de mucho tiempo de computación o son muy limitadas en cuanto a qué transformaciones pueden realizar.sobre la proteina. El objetivo de esta tesis es que gracias al desarrollo de la plataforma PELE VS podamos aplicar el programa de simulación PELE (Protein Energy Landscape Exploration) para reproducir el efecto del ajuste inducido.El programa de simulación PELE utiliza una combinación de un algoritmo de monte y una minimización energética para modelar la proteína. Esta aproximación nos permite realizar tanto grandes cambios conformacionales como pequeños ajustes locales de la proteina, a la vez que nos proporciona un buen muestreo conformacional del ligando. Esta combinación nos permite reproducir el efecto del ajuste inducido con una rápida simulación.Tradicionalmente PELE ha sido usado con éxito en el campo de la ingeniería de enzimas donde solo unos pocos compuestos por proteina son estudiados y probados. Para poder aplicar el programa al campo del cribado virtual, donde miles de compuestos son testeados in silico, el primer paso ha realizar es la automatización de todo el proceso de preparación, lanzamiento y análisis de las simulaciones. Es por eso que durante el transcurso de esta tesis la plataforma PELE VS ha sido desarrollada, junto con otros programas auxiliares.Una vez desarrollada la plataforma, quisimos comprobar el compportamiento de PELE en un conocido datase the referencia, así que lo probamos en el dataset DUD-e. Dado que este dataset contiene más de 100 proteinas, seleccionamos solo unas pocas proteinas de cada una de las familias que forman el dataset, reduciendo el numero de proteínas a 21 receptors. A continuación, probamos un protocolo de simulación genérico sobre los receptores seleccionados con el objetivo de mejorar los resultados de funciones de puntuacións utilizadas actualmente en el campo. Después de estudiar las simulaciones y probar diferentes protocolos de simulaciones en el subset seleccionado, concluimos que cada proteina (o al menos familia de proteínas) que deseemos estudiar requiere de un protocolo de simulación específico para porder reproducir correctamente el efecto del ajuste inducido y así mejorar los resultados de la función de puntuación más usada:: glide de Schrodinger.Finalmente, aplicamos la plataformar y nuestra hipóstesis previa a una campaña industrial de cribado virtual, como parte del proyecto RETOS colaborativo: SilicoDerm. En este caso trabajamos solo son una proteína y diversos compuestos. Durante esta apliación pudimos confirmar la necesidad de un protocolo de simulación adaptado al receptor que se quiere estudiar, para así poder mejorar los resultados de las metodologías actuales.

 • PICART ARMADA, SERGIO: Statistical Normalisation of Network Propagation Methods for Computational Biology
  Autor/a: PICART ARMADA, SERGIO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA BIOMÈDICA
  Departament: Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 23/07/2020
  Director/a de tesi: PERERA LLUNA, ALEXANDRE

  Tribunal:
       PRESIDENT: VALENCIA HERRERA, ALFONSO
       SECRETARI: TOST PARDELL, DANIELA
       VOCAL: CASTELO VALDUEZA, JUAN ROBERTO
  Resum de tesi: Las tecnologías experimentales de alto rendimiento han propiciado un entorno rico de bases de datos públicas con todo tipo de anotaciones moleculares. El reto principal de la biología computacional ha virado hacia la interpretación de dicho volumen de datos, para comprender los procesos subyacentes a la enfermedad. Para ello, es fundamental aprovechar la herencia de conocimiento previo y minarlo en busca de nuevos patrones e hipótesis. Los algoritmos más extendidos para extraer conocimiento de las redes biológicas se denominan métodos de propagación y difusión. En esencia, dichos algoritmos aprovechan las conexiones conocidas para predecir propiedades de nodos (por ejemplo genes, proteínas o metabolitos) usando las propiedades de sus interactores.Existe evidencia de que la estructura topológica de las redes sesga los algoritmos de propagación. Los nodos peor descritos quedan en desventaja, escondiendo su implicación en nuevos experimentos y perpetuando así nuestro pobre conocimiento sobre ellos. Aunque algunos estudios normalizan dicho efecto, no existe una caracterización de las propiedades intrínsecas del sesgo y el beneficio real de dicha normalización.Esta tesis tiene dos vertientes. Primero, la estadística del sesgo en los algoritmos de propagación, la concepción de normalizaciones estadísticas y su implementación. Segundo, la aplicación de dicha normalización en problemas clásicos de biología computacional: el análisis de vías metabólicas y la predicción de dianas terapéuticas en el desarrollo de fármacos.En el primer bloque, se corrobora la existencia del sesgo y su dependencia no sólo de la estructura de la red, sino de los nodos en los que se define la propagación. Se demuestran equivalencias matemáticas entre ciertas variaciones en la definición de la propagación, facilitando así su elección. Se proporcionan los dos primeros momentos estadísticos exactos de la difusión y se halla una conexión con las propiedades espectrales de las redes. La normalización no siempre ayuda, y su aplicabilidad dependerá de cada instancia y de las hipótesis sobre las propiedades de los nodos a descubrir. Para ello, esta tesis deja como resultado diffuStats, un software público para calcular y comparar variantes de la propagación con y sin normalización.En el segundo bloque, se aborda el análisis de vías en metabolómica, dada la difícil interpretación de sus resultados. Esta tesis propone un objeto de conocimiento que relaciona los metabolitos con las vías a través de entidades intermedias, como reacciones y enzimas. Se aplican algoritmos de propagación en dicha red para identificar las entidades más relacionadas con los metabolitos de interés. La normalización estadística es necesaria, dada la estructura y las características de la red. Se demuestra no sólo la coherencia de las vías metabólicas propuestas, sino también la de los metabolitos y las reacciones. La comunidad científica puede usar el software FELLA para construir el objeto de conocimiento y aplicar el algoritmo de difusión. Por otro lado, se aborda el problema de predicción de genes como dianas terapéuticas a través de redes biológicas. Además de evaluar el efecto de la normalización estadística, se pone énfasis en estimar el desempeño real esperado en un escenario de desarrollo de fármacos. Las dianas terapéuticas no se suelen conocer al nivel de proteína sino al de complejo o familia de proteínas, una consideración importante para no sobrestimar el desempeño. Aquí se propone un estudio exhaustivo que corrige el efecto de los complejos de proteínas, compara algoritmos de propagación con distintas métricas de desempeño según su utilidad y explora el rol de la red biológica y de la enfermedad en cuestión. La normalización estadística tiene un efecto ligero pero perjudicial. En general, se demuestra la validez de los métodos de propagación en el desarrollo de fármacos aun consi

Darrera actualització: 24/10/2020 05:07:30.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:CANO TORRES, IRENE
Títol:Cell derived-Extracellular Matrix Scaffolds with Polylactic Acid Microcarriers for Tissue Engineering and Cell Therapy
Data lectura:05/04/2019
Director/a:ENGEL LOPEZ, ELISABET
Director/a:MATEOS TIMONEDA, MIGUEL ÁNGEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Cano, I. (2019). Cell derived-Extracellular Matrix Scaffolds with Polylactic Acid Microcarriers for Tissue Engineering and Cell Therapy.

Rubi-Sans, G.; Cano, I.; Perez, S.; Mateos, M.; Engel, E. (2019). Development of three-dimensional cell-derived matrices using PLA microcarriers as in vitro tumor models.

AUTOR/A:PUIGGALÍ JOU, ANNA
Títol:Biointerfaces based on the combination of synthetic polymers and biomolecules
Data lectura:04/03/2019
Tutor/a:JANE CAMPOS, RAIMON
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Director/a:DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Puiggali, A. (2019). Biointerfaces based on the combination of synthetic polymers and biomolecules.

Molina, B.G.; Cuesta, S.; Puiggali, A.; del Valle, LJ.; Armelin, E.; Aleman, C. (2019). Perforated polyester nanomebranes as templates of electroactive and robust free-standing films. (JCR Impact Factor-2017: 3.741; Quartil: Q1)

Puiggali, A.; del Valle, LJ.; Aleman, C. (2019). Cell responses to electrical pulse stimulation for anticancer drug release. (JCR Impact Factor-2017: 2.467; Quartil: Q2)

AUTOR/A:BARBA SERRAHIMA, ALBERT
Títol:Intrinsic osteoinduction and osteogenesis of biomimetic calcium phosphate scaffolds with different nano-, micro- and macroporosities: ectopic and orthotopic implantation in a canine model
Data lectura:28/11/2018
Director/a:FRANCH SERRACANTA, JORDI
Director/a:GINEBRA MOLINS, MARIA PAU
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Barba, A. (2018). Intrinsic osteoinduction and osteogenesis of biomimetic calcium phosphate scaffolds with different nano-, micro- and macroporosities: ectopic and orthotopic implantation in a canine model.

Barba, A.; Diez-Escudero, A.; Español, M.; Bonany, M.; Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Ohman, C.; Persson, C.; Manzanares, M.; Franch, J.; Ginebra, M.P. (2019). Impact of biomimicry in the design of osteoinductive bone substitutes: nanoscale matters. (JCR Impact Factor-2017: 8.097; Quartil: Q1)

AUTOR/A:HOYOS NOGUÉS, MIREIA
Títol:Noves estratègies per la millora de les característiques biològiques dels implants dentals
Data lectura:23/07/2018
Director/a:GIL MUR, FRANCISCO JAVIER
Director/a:MAS MORUNO, CARLOS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Hoyos-Nogués, M. (2018). Noves estratègies per la millora de les característiques biològiques dels implants dentals.

Hoyos-Nogués, M.; Buxadera-Palomero, J.; Ginebra, M.P.; Manero, J.; Gil, F.J.; Mas-Moruno, C. (2018). All-in-one trifunctional strategy: a cell adhesive, bacteriostatic and bactericidal coating for titanium implants.

Mas-Moruno, C.; Manero, J.; Gil, F.J.; Hoyos-Nogués, M.; Fraioli, R. (2018). Peptidic-based platforms and peptidomimetics as biomolecular tools to harness cell behavior on biomaterials.

Hoyos-Nogués, M.; Fraioli, R.; Mas-Moruno, C.; Gil, F.J.; Manero, J. (2018). Converting bioinert materials into bioactive ones using peptides: Development of multifunctional cell instructive and bactericidal substrates.

AUTOR/A:ESCRIVÁ MUÑOZ, JESÚS
Títol:Advanced Bioimpedance Signal Processing Techniques for Hemodynamic Monitoring During Anesthesia
Data lectura:10/05/2018
Director/a:VALLVERDU FERRER, MARIA MONTSERRAT
Director/a:WEBER JENSEN, ERIK
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Escrivá, J. (2018). Advanced Bioimpedance Signal Processing Techniques for Hemodynamic Monitoring During Anesthesia.

Escrivá, J.; Pan, Y.; Ge, S.; Jensen, E.W.; Vallverdu, M. (2018). Novel characterization method of impedance cardiography signals using time-frequency distributions. (JCR Impact Factor-2018: 2.039; Quartil: Q2)

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
15/07/202017/10/2020The goal of this project is to encapsulate the Quality Control as an in-house algorithm. The project is divided on to four different milestones.UNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
01/07/202030/06/2023RYC-2018-025169AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
03/06/202031/12/2020Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa IHD Laboratorio de Calibración, S.L.UIHD LABORATORIO DE CALIBRACION SLU
01/06/202031/05/2021Empoderament de cirurgians a Cuba mitjançant la formació en tècniques d'impressió 3D per a l’assistència en operacions d'alta complexitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/06/202031/05/2023Nuevas tecnologías para el desarrollo de injertos óseos osteoinductivos y antimicrobianos con altas prestacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Métodos de medida de interferencia electromagnética en Vehículos Aéreos no Tripulados con Fuselajes InteligentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Métodos no intrusivos para monitorizar el proceso de esfuerzo/recuperación basados en el análisis de la calidad del sueño y la estimaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/04/202020/05/2021A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones enADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
27/03/202027/07/2020Análisis mediante microCT de muestras explantadas incluidas en resinaINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
13/02/202014/09/2021Calibración equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de Trescal España de Metrología, S.L.U. 2020-2021#13 de febrero de 2020 hasta la fecha en la que se hayan realizado la totalidaTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
01/02/202031/01/2021Desarrollo de MOVit Game: una plataforma interactiva de juego para promover la actividad física de personas con Duchenne usando la silla de ruedas MOVitDUCHENNE PARENT PROJECT ESPAñA
29/01/202031/12/2020Convenio calibración ACPRO 2020ASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202031/12/2023Fine tune of cellular behavior: multifunctional materials for medical implantsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2022BIOINGENIERIA DE CONSTRUCTOS BASADOS EN BIOMATERIALES PARA LA REGENERACION CARDIACAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/202001/01/2022Technologies for the deposition of continuous inks.Generalitat de Catalunya (GenCat)
01/01/202031/12/2022ABLE ExoskeletonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Transversal Programme in Medical Image Postprocess, Training Professionals: 3D Printing to ResearchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
12/12/201929/05/2020Comparative optical bench analysis of a new extended range of vision intraocular lensBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
01/12/201931/07/2020d’investigació orientades a determinar si un individu es apte per a la conducció d’un vehicle (detecció de somnolència, d’estres, etc.).ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
25/11/201924/05/2020Caracterizació de Materiales y Análisis de Sistemas e InstalacionesCELLS (CONS.CONSTRUC.EQUIP.I EXPLOT
13/11/201931/12/2020HealthXCode - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201901/04/2020El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de clusterización/segmentación de pacientes con EPOC, según su grado de adherencia al plan terapéuticoPULSO EDICIONES, SL
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
14/10/201901/07/2020Desarrollar un sistema automatizado de audiometría verbal. desarrollar un sistema de audiometría verbal con la capacidad de disponer de reconocimiento de voz automático.DEVIMETRIX, S.L.
01/10/201930/09/2021Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationCommission of European Communities
01/10/201931/10/2020Desarrollo de un sistema de clusterización/segmentación de pacientes diabéticos tipo 2, según su adherencia al plan terapéuticoPULSO EDICIONES, SL
01/10/201931/10/2019Avaluació de la funció cognitiva en pacients amb síndrome de Rett durant diferents teràpies d'estimulació i mitjançant tècniques avançades de l'anàlisi de senyals electroencefalogràfis (EEG)FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/10/201930/09/2022Ion-release materials to promote angiogenesis on dermal regenerationMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/10/201930/09/2021H2020-838621-ENGAGE - Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationEuropean Comission
30/09/201931/12/2020DERMOGLASS Nanoparticles for the treatment of chronic woundsFundació La Caixa
06/09/201927/12/2019Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 del conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
15/07/201914/07/2020Acuerdo específico CSN/UPC Intercomparación destinada a valorar el grado de fiabilidad de los SDPE autorizados en España.CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
14/07/201913/07/2021Marjan mansourian gharakozlou - an online expert-based inteligent hybridACC10
06/05/201931/01/2020SISTEMA BASAT EN SENSORS DE GAS PEL MONITORATGE I SEGURETAT DELS ANCIANS A CASAAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/05/201905/02/2020MV-OPTIMIZER: VALIDACIÓ D'UN SISTEMA COMPUTACIONAL PER AL MANEIG DE PACIENTS VENTILATS EN CURA INTENSIVAAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201931/10/2020ABLE: exoesquelet robòtic que permet tornar a caminar de forma natural i intuïtiva després de patir una lesió medul·larAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201930/10/2020Noninvasive device for fast cardiovascular condition assessment (NICVA)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/04/201911/04/2019Title Method, system and sensing devices for electronically Monitoring the loss of contact with the ground in race walking
08/04/201931/10/2020Desarrollo de aplicaciones móviles para el aprendizaje del sistema respiratorio: conceptos básicos, diagnóstico de enfermedades, terapia y rehabilitación.Dpt. Adm. de Ciencia,Tecnología e I
02/04/201931/12/2019Transversal Programme in Medical Image PostProcess, Training Professionals: 3D PrintingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201931/03/2023AUTONOMOUS INTRALUMINAL SURGERY (ATLAS)Commission of European Communities
01/04/201931/03/2022Convenio de colaboración entre CSN,UPC y FIBHCSC sobre estimadciones de dosis ocupacionales en cristalino en instalaciones sanitarias y de investigación (EDOCI)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
26/03/201931/07/2019Irradiación de dosímetros personales y elaboración de un informe sobre su fiabilidadA.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
11/03/201910/08/2019Análisis y cuantificación de 43 muestras mediante micro CT , procesado histológico de 26 muestras y obtención de 52 placas histológicas con tinciónINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
01/03/201928/02/2022Cognitive vergence captured by CMOS sensorsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/02/201920/06/2019Prototip per mesuar la tensió arterial de forma continuada i no invasoraICARIA MEDICAL, SOCIEDAD LIMITADA
27/02/201927/02/2021Impacte de la formació en l'Acadèmia de Ciències Mèdiques en termes d'indicadors de responsabilitat socialACADÈMIA CIÈNCIES MÈDIQUES
21/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiacones ionizantes de Autoridad del Canal de Panamá con la empresa Quirón PrevenciónQUIRON PREVENCION SL
15/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
10/01/201930/06/2019Development of MOVit, a novel whellchair-mounted arm exercise device for people with Duchenne muscular dystrophyDuchenne Parent Project
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/12/2020Manteniment equip de control VAOUO3 TÚNELS DE BARCELONA
01/01/201931/12/2021Biopsia electrónica de tejido pulmonar in-vivo basada en espectroscopia de impedancia eléctricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Recubrimientos de biomateriales de doble acción para infecciones bacterianas e integración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Diseño de sistemas robóticos y neuroprotésicos personalizables para la asistencia de la marcha utilizando métodos de simulación predictivaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019Anàlisi estadístic,bigdata i data miningUNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
15/12/201831/12/2019Realització d'una aplicació informàtica per a la millora de la salut mental a l'ambit laboral (BEST)FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
06/12/201827/11/2021Integrating CARTO and multi-freq impedance systemBIOSENSE WEBSTER
01/12/201828/02/2020Valoración funcional biomecánica de exoesqueletosFUNDACIÓ EURECAT
30/11/201810/01/2019Disseny d'una lent de Fresnel per un instrument regulador de fars d'automòbilCONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS LUJAN, SA
30/11/201830/11/2018Markers for predicting weight loss treatment response in children
29/11/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco ópticoUniversitat Politècnica de Catalunya; Oftaltech Solutions, S.L.U
12/11/201831/12/2020Preparació, texturitzat, funcionalització i caracterització de discos de polipropilé (PP) i caracteritz. superficial per espectroscòpia de raman dels discos cultivats en presència de fibroblasts humàFUND. HOSPITAL UNIV.VALL D'HEBRON
18/10/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco òpticoOFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.
01/10/201831/12/2018Evaluación biológica in-vitro de recubrimientos mediante la realización de ensayos biológicos in-vitro, encaminados a evaluar la respuesta celular sobre la superficie de dichos componentesASOC.DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN)
01/10/201801/10/2021Detection of K+concentration changes through ECG analysisAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/09/201814/03/2020Exoesqueleto robótico personalizado para la rehabilitación de la marchaFUNDACIÓN BBVA
14/09/201830/10/2020CAIXAIMPULS CI18-00083FUNDACIO LA CAIXA
01/09/201831/08/2020A database of experimental biomaterials and their biological effectCommission of European Communities
09/08/201809/08/2020Una samarreta intel.ligent per a la rehabilitació motora del braç superiorACC10
01/07/201831/12/2020Red española de investigación en biomecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
05/06/201805/06/2018Simulating a sentinel lymph node biopsy surgical technique
04/06/201804/06/2018Human cardiac tissue construct, related methods and uses
01/06/201801/06/2018Controllable ion release calcium particles, method for producing same and use thereof
01/06/201831/12/2019Personal Online Dosimetry Using Computational MethodsCommission of European Communities
22/05/201820/05/2021Cátedra/'Ames/' en diseño e innovación de nuevos biomaterialesAMES PM TECH CENTER, S.A.
01/05/201830/04/2021Electromagnetic Interference on Static Electricity Meters (MeterEMI)EUR ASS OF NAT METROLOGY INST
01/04/201830/06/2018H-07042FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/04/201831/12/2020Ecosistema d’R+D+i per a l’implantació i adopció de la Fabricació Aditiva / Impressió 3D a la indústria de Salut (QuirofAM)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/03/201828/02/2019Diseño y construcción de un medidor de caudal de agua ultrásonico basado en tecnología piezoeléctrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201829/02/2020Fault diagnosis and tolerance for elastic actuation systems in robotics: physical human-robot interactionDeutsche Forschungsgemeinschaft
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O013 Educació i desenvolupament a les escoles Parikrma. Scratch, Robots, Màquines i Mecanismes per ajudar amb les Matemàtiques, la Física, l'Enginyeria i la Tecnologia.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O023 Desenvolupament d'una app mobil tipus client-servidor pel control de la HTA en zones amb poca o nul·la cobertura de xarxes de dades mòbilsCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/201801/02/2020Calibración de equipos de medida de radiaciones ionizantes de Trescal 2018TRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
10/01/201810/05/2018Sistema para estudios biométricosSEAT, S.A.
01/01/201831/12/2020Social media platform dedicated to rare diseases, using collective intelligence for the generation of awarness and advanced knowledge on this large group of diseasesCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Smart Autonomous Robotic Assistant SurgeonCommission of European Communities
01/01/201831/12/2022Testing the value of a novel strategic approach and its cost efficacy to improve the poor outcomes in Cardiogenic ShockCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Personalized maxillofacial bone regenerationCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Superficies multifuncionales biomiméticas: una nueva estrategia biomolecular para controlar la respuesta celular en terapias regenerativasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Rendimiento en altura en atletas de élite: análisi de factores genéticos, metabólicos y neruocardiovasculares en entrenamientoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Análisis de datos multiescala en cardiología traslacional: de los mecanismos báscios a la contracción cardiacaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Análisis multimodal para la evaluación y rehabilitación de trastornos neurológicos discapacitantesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Red Española de Investigación en BiomecánicaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201831/12/2020Research on AM/I3D in biomedical industry to improve surgical practices (QuirofAM-LLAVOR3D)Generalitat Catalunya
01/01/201831/12/2020Sistema de caracterización de la respuesta mecánica de materiales avanzados a diferentes escalas dimensionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/12/201713/06/2021Development of a novel system to predict the risk of knee injury in athletes using tools suitable for the clinical practiceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/12/201710/12/2019Desenvolupar un implant bioactiu personalitzat per regeneració òssia maxil·lofacial per impressió 3DDoctorats industrials
01/12/201730/11/2019Dosimetría personal en linea (on line) utilizando métodos computacionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/11/201727/11/2017Genetic Biomarker Profiles for Endurance Sport Suitability
20/11/201726/01/2018In-situ microstructural effect and transformability of 3Y-ZrO2 specimens superficially modified at different annealing temperatures: from room temperature up to 900ºCALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
13/11/201713/03/2018Characteritzation optical quality IOlsBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
13/11/201731/10/2018Polychromatic characterization and comparative analysis of multifocal intraocular lenses in optical benchBausch+Lomb France, S.A
01/10/201731/03/2018Personalized robotic exoskeleton controller design for assisted walkingNational Center for Simulation in Rehabilitation Research
01/09/201731/08/2020Metrology for advanced energy-saving technology in next-generation electronics applicationsEUR ASS OF NAT METROLOGY INST
01/09/201731/08/2018Evaluación mediante infiltración - fatiga de 100000 ciclos, con una frecuencia de 2 Hz y en medio líquido de 30 puentes dentalesUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
01/09/201731/12/2020Nanovectores diseñados para teranosticos (terapias + diagnósticos) mejorados con plasma en medicina regenerativaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/08/201731/07/2020Metrology for mobile detection of ionising radiation following a nuclear or radiological incidentEUR ASS OF NAT METROLOGY INST
21/07/201722/07/2019Cardiovascular ScaleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/201731/03/2018ABLE: Assistive Biorobotic Low-cost ExoskeletonFundació La Caixa
26/06/201731/12/2018CAIXAIMPULS CI17-00009: Project ABLEFUNDACIO LA CAIXA
01/06/201728/02/2022Implications of Medical Low Dose Radiation ExposureCommission of European Communities
25/05/201701/01/2018Kill the Silent Killer. Lluita contra la hipertensió a l’Àfrica ruralCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
10/05/201730/09/2016Informe pericial prótesis de cadera DEPUY. Sr Salvador MesaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
06/05/201706/05/2017Método y circuito electrónico analógico para la detección de fallos en el sistema hidráulico de variación de paso de pala de una turbina eólica
01/04/201731/03/2022Atmospheric Pressure plAsma meets biomaterials for bone Cancer HEalingCommission of European Communities
01/04/201731/07/2017Biomechanical modelling and simulation of the symptomatology of Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)Marsi Bionics, S.L.
20/03/201730/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. Pedro TorresBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/03/201730/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera metal-metal (CORMET). Sra. Cristina RuizBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
08/03/201730/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Gutierrez ParadoBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
07/03/201706/08/2020Desenvolupament i millora d'algoritmes i tècniques de desenvolupament de fàrmacs fent servir tècniques de Deep LearningAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/03/201703/03/2017Dispositivo de motorización para ortesis activa
01/03/201729/10/2020Desenvolupament i caracterització de pròtesis poroses de titaniAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/02/201720/02/2019Modelización del comportamiento del hormigón armado sometido a explosiones y penetración teniendo en cuenta la adherencia de las armadurasENRESA
17/02/201731/12/2017Characteritzation of the optical quality of miltifocal intraocular lensesBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
15/02/201724/07/2017Characterization of the optical quality of multifocal intraocular lensesBausch+Lomb France, S.A
09/02/201730/09/2016Informe pericial prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Javier MedinaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
30/01/201730/01/2017System and method for characterizing, designing and/or modifying optical properties of a lens
01/01/201731/12/2019Detecció de somnolència en conductors de vehicles.ADASENS AUTOMOTIVE, S.L.
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
30/12/201629/12/2019Lentes intraoculares avanzadas: diseño, calidad óptica y repercusión clínicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Evaluación numérica y experimental de efectos electromagnéticos ambientales en aviones no tripuladosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
28/12/201628/12/2016Respiratory signal extraction
25/12/201625/12/2016New single-step manufacturing process for foamed biomaterials
21/12/201615/05/2018Aplicación móvil de red social para promover la adherencia de los pacientes al tratamiento y a los hábitos saludables.FUNDACION MAPFRE
01/12/201630/11/2020Ajuts a la contractació RYC-2015-18566MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201631/12/2017Smart dressing for the treatment of chronic woundsEuropean Institute for Innovation and Technology
13/11/201613/11/2016Dispositivo de aislamiento sísmico con múltiples núcleos y engranajes
08/11/201631/12/2017Irradiacions de dosímetres personals de cos sencerCENTRO DOSIMETRIA, S.L.
05/11/201605/11/2016Cemento inorgánico, inyectable y termosensible para reconstrucción ósea: preparación y uso
02/11/201631/01/2017Up-scalling study of the alpha - TCP formulation and evaluation of it potential to be used as a building materialSAINT-GOBAIN WEBER
25/10/201625/10/2016Sensor de fuerza a tracción para el registro y la monitorización del ejercicio físico
24/10/201630/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. A. Martin HernándezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/10/201620/10/2016Apparatus for obtaining cardiovascular information by measuring between two extremities
20/10/201630/09/2016Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr Pedro PérezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
17/10/201617/10/2016Sistema para asistir a caminar
17/10/201617/10/2016System to assist walking
12/10/201612/10/2016Method and apparatus for obtaining cardiovascular information by measuring between two extremities
09/10/201609/10/2016Glass nanoparticles
03/10/201629/03/2019SCAVE: Espacio Inmersivo, Interactivo e Itinerante para la Gestión Colaborativa de Proyectos ConstructivosMinisterio de Economia y Competitividad
03/10/201611/11/2016Desenvolupament d'un conjunt de tasques per a l'estudi de viabilitat d'una aplicació remota de reconstrucció 3D a partir d'imatges obtingudes amb un dispositiu mòbil.Cavpama 3D Printing Services S.L
01/10/201630/09/2019European natural airborne disaster information and coordination system for aviationCommission of European Communities
01/10/201630/03/2018Sistema de indicadores de respuesta clínica basados en EGG para la evaluación de terapias de psicoestimulación cognitiva para la enfermedad de AlzheimerFUNDACIÓN BBVA
01/10/201630/09/2017ICEBREAKERComunitat Europea
01/10/201631/03/2019Desarrollo de un nuevo código para simulación de procesos de conformado de piezas laminaresMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/10/201631/03/2019Espacio inmersivo, interactivo e itinerante para la gestión colaborativa de proyectos constructivos (SCAVE)Ministerio de Ciencia e Innovación
01/10/201631/12/2018Desarrollo de una herramienta para el tratamiento de imágenes de presas tomadas mediante drones y su integración en el sistema de auscultación de la presa: (IMPRESIÓN)Gobierno de España. Ministerio de Economía y Hacienda
30/09/201629/09/2017Development of new Lagrangian computational methods for ice-ship interaction problemsOffice of Naval Research Global, Department of the Navy
16/09/201615/09/2017Funcionalización de superficies antifouling con propiedades antibacterianas. Campo de investigación: investigación aplicada y tecnología en ingenieríasFUNDACION HERGAR
15/09/201614/09/2019eHealth EurocampusCommission of European Communities
01/09/201628/02/2017Caracterització físico-química d'empelts ossis comercialsSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/09/201631/08/2018Desenvolupament i optimització d'una nova escuma injectable de CPCSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/09/201628/02/2017Physical chemical characterization of commercial bone graftsSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/09/201630/09/2016Analisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER en estado de fabricaciónBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/08/201631/12/2016Curso de formación continua en dosímetros TLD en la Central Nuclear Ascó-Vandellós IIA.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
28/07/201630/09/2016Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER. Sra. Montserral BARTIBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
27/07/201627/07/2016Método y aparato para detectar eventos sistólicos mecánicos a partir del balistocardiograma
27/06/201630/09/2016Caracterización completa a fatiga de un modelo de implante dental con sistema de pilar angulado siguiendo las especificaciones de la normativa internacional ISO-14801JOAQUIN ROVELLO MONTALBAN
01/06/201631/05/2019Development of RF and microwave metrology capability (RFMicrowave)EUR ASS OF NAT METROLOGY INST
19/05/201618/01/2022Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr J. Hernández DonateBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/05/201618/01/2022Informe pericial de una prótesis modelo ASR-Depuy (Johnson&Johnson). Sr Miguel VaqueroBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
02/05/201601/11/2019Development of new algorithms for depth of anesthesia and pain assessment improvement integrating cerebral blood flow measurementsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/05/201630/04/2019Development of improved attention measures by novel eye tracking technologyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201601/05/2019Anàlisis de dades fisiològiques experimentals incloent la detecció de patrons en imatges de microscòpia de fluorescenciaCONSEJO SUPERIOR INVEST. CIENTIFICA
01/05/201630/04/2018Desarrollo de partículas poliméricas para generar matrices extracelulares in vitro. MINECOMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
21/04/201603/03/2020Creació d'un nou sistema de mapeig d'impedancia per l'ablació de les aritmies ventriculars en humans: un desenvolupament translacional.LA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/04/201631/12/2017Activities of Daily Augmented Living ToolkitFundació EURECAT
30/03/201630/03/2016Systems and Methods to assess infracted myocardial Tissue by measuring electrical impedance during the cardiac cycle.
23/03/201623/03/2016Process for the preparation of lactide-based polimeric materials, materials obtainable by said process ans uses thereof.
01/03/201618/01/2022Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada al paciente Sr. F. García Ramírez.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201618/01/2022Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (SMITH &NEPHEW)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201631/12/2016Comparative study of postoperative gait in subjects with total hip arthroplastyMedcom Tech, S.A.
10/02/201610/11/2016Identification and characterization of screw components with corrosion problemsSandoz industrial products
02/02/201618/01/2022Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (Prótesis Cadera TRAIBER)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201618/01/2022Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada a la paciente Sra. L. Pascual Mendoza.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
27/01/201630/07/2016Estudio histológico sobre muestras de cementos de regeneración ósea implantadas en cerdos MinipigSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
21/01/201621/01/2016Method for conditioning stem cells
18/01/201631/12/2016Pla de vigilància radiològica ambiental a l'entorn de les centrals nuclears de Vadellòs i Ascó durant l'any 2016 (Exp.EMO-2015-482)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201631/12/2018Desarrollo traslacional de un nuevo sistema de mapeo de la impedancia eléctrica del miocardio para la ablación por catéter de las arritmias ventriculares en paciantes de infarto de miocardio.INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/201631/12/2018Desarrollo de nuevos dispositivos biomiméticos mejorados superficialmente con nuevos recubrimientos y tratamientos físicosALEACIONES METALES SINTETIZADOS SA
01/01/201618/01/2022Cátedra Klockner ImplantsSOADCO, S.L.
01/01/201631/12/2020Nuevas estrategias de bioimpresión para regeneración osea y terapias anticáncerMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Desarrollo de métodos de medida del nivel de esfuerzo/recuperación en la práctica de ejercicio físico, basados en la actividad cardiovascular, temperatura y respiraciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/07/2019Estrategias distribuidas de control y cooperación persona-robot en entornos asistencialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Ortesis híbrida motor-FES de bajo coste para la marcha de lesionados medulares y métodos de simulación para ayuda al diseño y la adaptaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Caracterización y clasificación morfológica de células leucémicas mediante procesamiento digital de imágenes y reconocimiento de patrones para el soporte al diagnósticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Recubrimientos osteoinductivos y antimicrobianos avanzados para mejorar la osteointegración de biomateriales en patologías osteoporóticas y diabéticasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Biomarcadores fisiológicos multimodales para la monitorización no-invasiva y cuidado a domicilio de pacientes EPOC con comorbilidadesMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201630/03/2018Pla d'actuació GCEM UPCACC10
01/01/201601/01/2017Dermoglass: Advanced wound healing dressingsLa Caixa
01/01/201631/12/2019AMICI: Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious diseases (CA15114)European Comission
22/12/201521/12/2016Cararcterización completa a fatiga de un modelo de implante dental según norma ISO 14801Medical Precision Implants S.A.
11/12/201511/12/2015Dispositivo para simular una operación endoscópica vía orificio natural
03/12/201531/12/2015Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (ASR-DEPUY).Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/12/201530/06/2017Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata foto-funcionalizado: photo-implantFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/12/201529/02/2016Evaluation of the technico-economical potential of the use of hydroxyapatite type cement in building materialsSAINT-GOBAIN WEBER
01/12/201530/11/2017AVANCES METODOLÓGICOS Y TÉCNOLÓGICOS EN EL ESTUDIO OBSERVACIONAL DEL COMPORTAMIENTO DEPORTIVOMinisterio de Economia y Competitividad
13/11/201513/11/2015Método y aparato para estimar el tiempo de tránsito del pulso arterial a partir de medidas obtenidas en zonas distales de las extremidades
22/10/201522/10/2015Device and method for measuring electrical variables of analog sensors
15/10/201531/12/2015Donación SIBB2015 Realtrack SystemsREALTRACK SYSTEMS, S.L.
09/10/201531/12/2015Donación Paralab para el congreso SIBB2015PARALAB, S.L.
06/10/201531/12/2015Donación Rivas Ingeniería para el congreso SIBB2015RIVAS INGENIERÍA, S.L.
02/10/201502/10/2015Método y aparato para estimar el tiempo de tránsito del pulso aórtico a partir de intervalos temporales medidos entre puntos fiduciales del balistocardiograma
01/10/201531/12/2015Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata fotofuncionalizadoCTM Centre Tecnològic Manresa
01/10/201530/09/2016Biomateriales instructivos para regeneración cardíaca in vivoMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
02/09/201531/12/2015Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER y explantada a la paciente Carmen RomeuEmpresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
23/07/201523/07/2015Portable device and method for measuring electromyographic signals of a user
22/07/201521/07/2018Desenvolupament i millora d'algoritmes i tècniques de disseny computacional de fàrmacs fent servir tècniques d'intel·ligència artificialAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/07/201504/01/2016Medidas de bioimpedancia localizada e insuficiencia cardiaca (CardioBIVA)IRIDEON SL
01/07/201530/06/2016FLOODSAFE - Assessment and Initial Steps for the Exploitation of a Simulation Software for the Study and Mitigation of the Effect of Floods on Constructions and LadscapeEuropean Research Council
15/05/201515/05/2016Computational model for the simulation of enhanced oil recovery (EOR) laboratory experimentsCEPSA
30/04/201530/04/2015Weighing scale with extended functions
14/04/201531/12/2015convenio de colaboracion para investigacion entre el bufete de abogados emilio ortiz i la upc - caso FMEmilio Ortiz Abogados SLP
09/03/201531/12/2016Desenvolupament d'un prototipus pre-industrial i algorismes per quantificar els perfils de força durant la pràctica esportivaESTEL, S.L.
03/03/201531/12/2015Anàlisi de mostres de control del Pla de Vigilància Radiològica ambiental a l'entorn de les centrals nuclears (Lot 2 Ascò)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/03/201528/02/2016Nanobiomedical Science Visiting to Dankook UniversityDANKOOK UNIVERSITY
15/02/201515/05/2016Realització de les tasques T1.2 T2.2 del projecte d'R+D del projecte Manunet HipsterCERAMICA ELIAS,S.A.
02/02/201502/12/2015Research and Development of Novel Sieves for Pharmaceutical DrugsSandoz industrial products
01/02/201530/09/2019Cost effective self-management of urinary incontinence addressed to womenCommission of European Communities
01/01/201531/12/2017Realización de investigaciones conducentes a profundizar en el conocimiento de los niveles radioactivos de las aguas de abastecimientoAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201531/12/2018Diseño de métodos para la evaluación de procesos de deterioro neurológico y neuromuscular asociados al envejecimientoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/09/2018Impacto del entrenamiento en deportistas de élite en la función cardíaca, regulación neural y regulaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Calibración equipos de medida de radiaciones ionizantes de TRESCALTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
01/01/201531/12/2017Impacto del entrenamiento en deportistas de élite en la función cardíaca, regulación neural y regulación genética asociadaMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201531/05/2016Introducción a la Programación en PythonAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
04/01/201406/05/2017Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
15/07/202017/10/2020The goal of this project is to encapsulate the Quality Control as an in-house algorithm. The project is divided on to four different milestones.UNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
01/07/202030/06/2023RYC-2018-025169AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
03/06/202031/12/2020Calibración de los equipos de medida de radiaciones ionizantes suministrados por la empresa IHD Laboratorio de Calibración, S.L.UIHD LABORATORIO DE CALIBRACION SLU
01/06/202031/05/2021Empoderament de cirurgians a Cuba mitjançant la formació en tècniques d'impressió 3D per a l’assistència en operacions d'alta complexitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/06/202031/05/2023Nuevas tecnologías para el desarrollo de injertos óseos osteoinductivos y antimicrobianos con altas prestacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Métodos de medida de interferencia electromagnética en Vehículos Aéreos no Tripulados con Fuselajes InteligentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Métodos no intrusivos para monitorizar el proceso de esfuerzo/recuperación basados en el análisis de la calidad del sueño y la estimaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/04/202020/05/2021A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones enADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
27/03/202027/07/2020Análisis mediante microCT de muestras explantadas incluidas en resinaINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
13/02/202014/09/2021Calibración equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de Trescal España de Metrología, S.L.U. 2020-2021#13 de febrero de 2020 hasta la fecha en la que se hayan realizado la totalidaTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
01/02/202031/01/2021Desarrollo de MOVit Game: una plataforma interactiva de juego para promover la actividad física de personas con Duchenne usando la silla de ruedas MOVitDUCHENNE PARENT PROJECT ESPAñA
29/01/202031/12/2020Convenio calibración ACPRO 2020ASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
01/01/202031/12/2023Fine tune of cellular behavior: multifunctional materials for medical implantsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2022BIOINGENIERIA DE CONSTRUCTOS BASADOS EN BIOMATERIALES PARA LA REGENERACION CARDIACAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/202001/01/2022Technologies for the deposition of continuous inks.Generalitat de Catalunya (GenCat)
01/01/202031/12/2022ABLE ExoskeletonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Transversal Programme in Medical Image Postprocess, Training Professionals: 3D Printing to ResearchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
12/12/201929/05/2020Comparative optical bench analysis of a new extended range of vision intraocular lensBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
01/12/201931/07/2020d’investigació orientades a determinar si un individu es apte per a la conducció d’un vehicle (detecció de somnolència, d’estres, etc.).ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
25/11/201924/05/2020Caracterizació de Materiales y Análisis de Sistemas e InstalacionesCELLS (CONS.CONSTRUC.EQUIP.I EXPLOT
13/11/201931/12/2020HealthXCode - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/11/201901/04/2020El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de clusterización/segmentación de pacientes con EPOC, según su grado de adherencia al plan terapéuticoPULSO EDICIONES, SL
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
14/10/201901/07/2020Desarrollar un sistema automatizado de audiometría verbal. desarrollar un sistema de audiometría verbal con la capacidad de disponer de reconocimiento de voz automático.DEVIMETRIX, S.L.
01/10/201930/09/2021Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationCommission of European Communities
01/10/201931/10/2020Desarrollo de un sistema de clusterización/segmentación de pacientes diabéticos tipo 2, según su adherencia al plan terapéuticoPULSO EDICIONES, SL
01/10/201931/10/2019Avaluació de la funció cognitiva en pacients amb síndrome de Rett durant diferents teràpies d'estimulació i mitjançant tècniques avançades de l'anàlisi de senyals electroencefalogràfis (EEG)FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/10/201930/09/2022Ion-release materials to promote angiogenesis on dermal regenerationMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/10/201930/09/2021H2020-838621-ENGAGE - Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationEuropean Comission
30/09/201931/12/2020DERMOGLASS Nanoparticles for the treatment of chronic woundsFundació La Caixa
06/09/201927/12/2019Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 del conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
15/07/201914/07/2020Acuerdo específico CSN/UPC Intercomparación destinada a valorar el grado de fiabilidad de los SDPE autorizados en España.CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
14/07/201913/07/2021Marjan mansourian gharakozlou - an online expert-based inteligent hybridACC10
06/05/201931/01/2020SISTEMA BASAT EN SENSORS DE GAS PEL MONITORATGE I SEGURETAT DELS ANCIANS A CASAAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/05/201905/02/2020MV-OPTIMIZER: VALIDACIÓ D'UN SISTEMA COMPUTACIONAL PER AL MANEIG DE PACIENTS VENTILATS EN CURA INTENSIVAAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201931/10/2020ABLE: exoesquelet robòtic que permet tornar a caminar de forma natural i intuïtiva després de patir una lesió medul·larAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201930/10/2020Noninvasive device for fast cardiovascular condition assessment (NICVA)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/04/201911/04/2019Title Method, system and sensing devices for electronically Monitoring the loss of contact with the ground in race walking
08/04/201931/10/2020Desarrollo de aplicaciones móviles para el aprendizaje del sistema respiratorio: conceptos básicos, diagnóstico de enfermedades, terapia y rehabilitación.Dpt. Adm. de Ciencia,Tecnología e I
02/04/201931/12/2019Transversal Programme in Medical Image PostProcess, Training Professionals: 3D PrintingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201931/03/2023AUTONOMOUS INTRALUMINAL SURGERY (ATLAS)Commission of European Communities
01/04/201931/03/2022Convenio de colaboración entre CSN,UPC y FIBHCSC sobre estimadciones de dosis ocupacionales en cristalino en instalaciones sanitarias y de investigación (EDOCI)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
26/03/201931/07/2019Irradiación de dosímetros personales y elaboración de un informe sobre su fiabilidadA.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
11/03/201910/08/2019Análisis y cuantificación de 43 muestras mediante micro CT , procesado histológico de 26 muestras y obtención de 52 placas histológicas con tinciónINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
01/03/201928/02/2022Cognitive vergence captured by CMOS sensorsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/02/201920/06/2019Prototip per mesuar la tensió arterial de forma continuada i no invasoraICARIA MEDICAL, SOCIEDAD LIMITADA
27/02/201927/02/2021Impacte de la formació en l'Acadèmia de Ciències Mèdiques en termes d'indicadors de responsabilitat socialACADÈMIA CIÈNCIES MÈDIQUES
21/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiacones ionizantes de Autoridad del Canal de Panamá con la empresa Quirón PrevenciónQUIRON PREVENCION SL
15/01/201931/12/2019Calibración de equipos de medida de radiaciones ionizantes de los clientes de ACPROASESORIA Y CONTROL EN PROTECCION RA
10/01/201930/06/2019Development of MOVit, a novel whellchair-mounted arm exercise device for people with Duchenne muscular dystrophyDuchenne Parent Project
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/12/2020Manteniment equip de control VAOUO3 TÚNELS DE BARCELONA
01/01/201931/12/2021Biopsia electrónica de tejido pulmonar in-vivo basada en espectroscopia de impedancia eléctricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Recubrimientos de biomateriales de doble acción para infecciones bacterianas e integración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Diseño de sistemas robóticos y neuroprotésicos personalizables para la asistencia de la marcha utilizando métodos de simulación predictivaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019Anàlisi estadístic,bigdata i data miningUNIVERSAL DIAGNOSTICS SL
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
15/12/201831/12/2019Realització d'una aplicació informàtica per a la millora de la salut mental a l'ambit laboral (BEST)FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
06/12/201827/11/2021Integrating CARTO and multi-freq impedance systemBIOSENSE WEBSTER
01/12/201828/02/2020Valoración funcional biomecánica de exoesqueletosFUNDACIÓ EURECAT
30/11/201810/01/2019Disseny d'una lent de Fresnel per un instrument regulador de fars d'automòbilCONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS LUJAN, SA
30/11/201830/11/2018Markers for predicting weight loss treatment response in children
29/11/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco ópticoUniversitat Politècnica de Catalunya; Oftaltech Solutions, S.L.U
12/11/201831/12/2020Preparació, texturitzat, funcionalització i caracterització de discos de polipropilé (PP) i caracteritz. superficial per espectroscòpia de raman dels discos cultivats en presència de fibroblasts humàFUND. HOSPITAL UNIV.VALL D'HEBRON
18/10/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco òpticoOFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.
01/10/201831/12/2018Evaluación biológica in-vitro de recubrimientos mediante la realización de ensayos biológicos in-vitro, encaminados a evaluar la respuesta celular sobre la superficie de dichos componentesASOC.DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN)
01/10/201801/10/2021Detection of K+concentration changes through ECG analysisAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/09/201814/03/2020Exoesqueleto robótico personalizado para la rehabilitación de la marchaFUNDACIÓN BBVA
14/09/201830/10/2020CAIXAIMPULS CI18-00083FUNDACIO LA CAIXA
01/09/201831/08/2020A database of experimental biomaterials and their biological effectCommission of European Communities
09/08/201809/08/2020Una samarreta intel.ligent per a la rehabilitació motora del braç superiorACC10
01/07/201831/12/2020Red española de investigación en biomecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
05/06/201805/06/2018Simulating a sentinel lymph node biopsy surgical technique
04/06/201804/06/2018Human cardiac tissue construct, related methods and uses
01/06/201801/06/2018Controllable ion release calcium particles, method for producing same and use thereof
01/06/201831/12/2019Personal Online Dosimetry Using Computational MethodsCommission of European Communities
22/05/201820/05/2021Cátedra/'Ames/' en diseño e innovación de nuevos biomaterialesAMES PM TECH CENTER, S.A.
01/05/201830/04/2021Electromagnetic Interference on Static Electricity Meters (MeterEMI)EUR ASS OF NAT METROLOGY INST
01/04/201830/06/2018H-07042FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/04/201831/12/2020Ecosistema d’R+D+i per a l’implantació i adopció de la Fabricació Aditiva / Impressió 3D a la indústria de Salut (QuirofAM)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/03/201828/02/2019Diseño y construcción de un medidor de caudal de agua ultrásonico basado en tecnología piezoeléctrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201829/02/2020Fault diagnosis and tolerance for elastic actuation systems in robotics: physical human-robot interactionDeutsche Forschungsgemeinschaft
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O013 Educació i desenvolupament a les escoles Parikrma. Scratch, Robots, Màquines i Mecanismes per ajudar amb les Matemàtiques, la Física, l'Enginyeria i la Tecnologia.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O023 Desenvolupament d'una app mobil tipus client-servidor pel control de la HTA en zones amb poca o nul·la cobertura de xarxes de dades mòbilsCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/201801/02/2020Calibración de equipos de medida de radiaciones ionizantes de Trescal 2018TRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
10/01/201810/05/2018Sistema para estudios biométricosSEAT, S.A.
01/01/201831/12/2020Social media platform dedicated to rare diseases, using collective intelligence for the generation of awarness and advanced knowledge on this large group of diseasesCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Smart Autonomous Robotic Assistant SurgeonCommission of European Communities
01/01/201831/12/2022Testing the value of a novel strategic approach and its cost efficacy to improve the poor outcomes in Cardiogenic ShockCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Personalized maxillofacial bone regenerationCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Superficies multifuncionales biomiméticas: una nueva estrategia biomolecular para controlar la respuesta celular en terapias regenerativasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Rendimiento en altura en atletas de élite: análisi de factores genéticos, metabólicos y neruocardiovasculares en entrenamientoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Análisis de datos multiescala en cardiología traslacional: de los mecanismos báscios a la contracción cardiacaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Análisis multimodal para la evaluación y rehabilitación de trastornos neurológicos discapacitantesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Red Española de Investigación en BiomecánicaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201831/12/2020Research on AM/I3D in biomedical industry to improve surgical practices (QuirofAM-LLAVOR3D)Generalitat Catalunya
01/01/201831/12/2020Sistema de caracterización de la respuesta mecánica de materiales avanzados a diferentes escalas dimensionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/12/201713/06/2021Development of a novel system to predict the risk of knee injury in athletes using tools suitable for the clinical practiceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/12/201710/12/2019Desenvolupar un implant bioactiu personalitzat per regeneració òssia maxil·lofacial per impressió 3DDoctorats industrials
01/12/201730/11/2019Dosimetría personal en linea (on line) utilizando métodos computacionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/11/201727/11/2017Genetic Biomarker Profiles for Endurance Sport Suitability
20/11/201726/01/2018In-situ microstructural effect and transformability of 3Y-ZrO2 specimens superficially modified at different annealing temperatures: from room temperature up to 900ºCALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
13/11/201713/03/2018Characteritzation optical quality IOlsBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
13/11/201731/10/2018Polychromatic characterization and comparative analysis of multifocal intraocular lenses in optical benchBausch+Lomb France, S.A
01/10/201731/03/2018Personalized robotic exoskeleton controller design for assisted walkingNational Center for Simulation in Rehabilitation Research
01/09/201731/08/2020Metrology for advanced energy-saving technology in next-generation electronics applicationsEUR ASS OF NAT METROLOGY INST
01/09/201731/08/2018Evaluación mediante infiltración - fatiga de 100000 ciclos, con una frecuencia de 2 Hz y en medio líquido de 30 puentes dentalesUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
01/09/201731/12/2020Nanovectores diseñados para teranosticos (terapias + diagnósticos) mejorados con plasma en medicina regenerativaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/08/201731/07/2020Metrology for mobile detection of ionising radiation following a nuclear or radiological incidentEUR ASS OF NAT METROLOGY INST
21/07/201722/07/2019Cardiovascular ScaleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/201731/03/2018ABLE: Assistive Biorobotic Low-cost ExoskeletonFundació La Caixa
26/06/201731/12/2018CAIXAIMPULS CI17-00009: Project ABLEFUNDACIO LA CAIXA
01/06/201728/02/2022Implications of Medical Low Dose Radiation ExposureCommission of European Communities
25/05/201701/01/2018Kill the Silent Killer. Lluita contra la hipertensió a l’Àfrica ruralCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
10/05/201730/09/2016Informe pericial prótesis de cadera DEPUY. Sr Salvador MesaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
06/05/201706/05/2017Método y circuito electrónico analógico para la detección de fallos en el sistema hidráulico de variación de paso de pala de una turbina eólica
01/04/201731/03/2022Atmospheric Pressure plAsma meets biomaterials for bone Cancer HEalingCommission of European Communities
01/04/201731/07/2017Biomechanical modelling and simulation of the symptomatology of Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)Marsi Bionics, S.L.
20/03/201730/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. Pedro TorresBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/03/201730/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera metal-metal (CORMET). Sra. Cristina RuizBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
08/03/201730/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Gutierrez ParadoBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
07/03/201706/08/2020Desenvolupament i millora d'algoritmes i tècniques de desenvolupament de fàrmacs fent servir tècniques de Deep LearningAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/03/201703/03/2017Dispositivo de motorización para ortesis activa
01/03/201729/10/2020Desenvolupament i caracterització de pròtesis poroses de titaniAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/02/201720/02/2019Modelización del comportamiento del hormigón armado sometido a explosiones y penetración teniendo en cuenta la adherencia de las armadurasENRESA
17/02/201731/12/2017Characteritzation of the optical quality of miltifocal intraocular lensesBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
15/02/201724/07/2017Characterization of the optical quality of multifocal intraocular lensesBausch+Lomb France, S.A
09/02/201730/09/2016Informe pericial prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Javier MedinaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
30/01/201730/01/2017System and method for characterizing, designing and/or modifying optical properties of a lens
01/01/201731/12/2019Detecció de somnolència en conductors de vehicles.ADASENS AUTOMOTIVE, S.L.
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
30/12/201629/12/2019Lentes intraoculares avanzadas: diseño, calidad óptica y repercusión clínicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Evaluación numérica y experimental de efectos electromagnéticos ambientales en aviones no tripuladosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
28/12/201628/12/2016Respiratory signal extraction
25/12/201625/12/2016New single-step manufacturing process for foamed biomaterials
21/12/201615/05/2018Aplicación móvil de red social para promover la adherencia de los pacientes al tratamiento y a los hábitos saludables.FUNDACION MAPFRE
01/12/201630/11/2020Ajuts a la contractació RYC-2015-18566MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201631/12/2017Smart dressing for the treatment of chronic woundsEuropean Institute for Innovation and Technology
13/11/201613/11/2016Dispositivo de aislamiento sísmico con múltiples núcleos y engranajes
08/11/201631/12/2017Irradiacions de dosímetres personals de cos sencerCENTRO DOSIMETRIA, S.L.
05/11/201605/11/2016Cemento inorgánico, inyectable y termosensible para reconstrucción ósea: preparación y uso
02/11/201631/01/2017Up-scalling study of the alpha - TCP formulation and evaluation of it potential to be used as a building materialSAINT-GOBAIN WEBER
25/10/201625/10/2016Sensor de fuerza a tracción para el registro y la monitorización del ejercicio físico
24/10/201630/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. A. Martin HernándezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/10/201620/10/2016Apparatus for obtaining cardiovascular information by measuring between two extremities
20/10/201630/09/2016Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr Pedro PérezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
17/10/201617/10/2016Sistema para asistir a caminar
17/10/201617/10/2016System to assist walking
12/10/201612/10/2016Method and apparatus for obtaining cardiovascular information by measuring between two extremities
09/10/201609/10/2016Glass nanoparticles
03/10/201629/03/2019SCAVE: Espacio Inmersivo, Interactivo e Itinerante para la Gestión Colaborativa de Proyectos ConstructivosMinisterio de Economia y Competitividad
03/10/201611/11/2016Desenvolupament d'un conjunt de tasques per a l'estudi de viabilitat d'una aplicació remota de reconstrucció 3D a partir d'imatges obtingudes amb un dispositiu mòbil.Cavpama 3D Printing Services S.L
01/10/201630/09/2019European natural airborne disaster information and coordination system for aviationCommission of European Communities
01/10/201630/03/2018Sistema de indicadores de respuesta clínica basados en EGG para la evaluación de terapias de psicoestimulación cognitiva para la enfermedad de AlzheimerFUNDACIÓN BBVA
01/10/201630/09/2017ICEBREAKERComunitat Europea
01/10/201631/03/2019Desarrollo de un nuevo código para simulación de procesos de conformado de piezas laminaresMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/10/201631/03/2019Espacio inmersivo, interactivo e itinerante para la gestión colaborativa de proyectos constructivos (SCAVE)Ministerio de Ciencia e Innovación
01/10/201631/12/2018Desarrollo de una herramienta para el tratamiento de imágenes de presas tomadas mediante drones y su integración en el sistema de auscultación de la presa: (IMPRESIÓN)Gobierno de España. Ministerio de Economía y Hacienda
30/09/201629/09/2017Development of new Lagrangian computational methods for ice-ship interaction problemsOffice of Naval Research Global, Department of the Navy
16/09/201615/09/2017Funcionalización de superficies antifouling con propiedades antibacterianas. Campo de investigación: investigación aplicada y tecnología en ingenieríasFUNDACION HERGAR
15/09/201614/09/2019eHealth EurocampusCommission of European Communities
01/09/201628/02/2017Caracterització físico-química d'empelts ossis comercialsSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/09/201631/08/2018Desenvolupament i optimització d'una nova escuma injectable de CPCSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/09/201628/02/2017Physical chemical characterization of commercial bone graftsSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/09/201630/09/2016Analisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER en estado de fabricaciónBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/08/201631/12/2016Curso de formación continua en dosímetros TLD en la Central Nuclear Ascó-Vandellós IIA.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
28/07/201630/09/2016Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER. Sra. Montserral BARTIBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
27/07/201627/07/2016Método y aparato para detectar eventos sistólicos mecánicos a partir del balistocardiograma
27/06/201630/09/2016Caracterización completa a fatiga de un modelo de implante dental con sistema de pilar angulado siguiendo las especificaciones de la normativa internacional ISO-14801JOAQUIN ROVELLO MONTALBAN
01/06/201631/05/2019Development of RF and microwave metrology capability (RFMicrowave)EUR ASS OF NAT METROLOGY INST
19/05/201618/01/2022Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr J. Hernández DonateBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/05/201618/01/2022Informe pericial de una prótesis modelo ASR-Depuy (Johnson&Johnson). Sr Miguel VaqueroBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
02/05/201601/11/2019Development of new algorithms for depth of anesthesia and pain assessment improvement integrating cerebral blood flow measurementsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/05/201630/04/2019Development of improved attention measures by novel eye tracking technologyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201601/05/2019Anàlisis de dades fisiològiques experimentals incloent la detecció de patrons en imatges de microscòpia de fluorescenciaCONSEJO SUPERIOR INVEST. CIENTIFICA
01/05/201630/04/2018Desarrollo de partículas poliméricas para generar matrices extracelulares in vitro. MINECOMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
21/04/201603/03/2020Creació d'un nou sistema de mapeig d'impedancia per l'ablació de les aritmies ventriculars en humans: un desenvolupament translacional.LA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/04/201631/12/2017Activities of Daily Augmented Living ToolkitFundació EURECAT
30/03/201630/03/2016Systems and Methods to assess infracted myocardial Tissue by measuring electrical impedance during the cardiac cycle.
23/03/201623/03/2016Process for the preparation of lactide-based polimeric materials, materials obtainable by said process ans uses thereof.
01/03/201618/01/2022Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada al paciente Sr. F. García Ramírez.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201618/01/2022Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (SMITH &NEPHEW)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201631/12/2016Comparative study of postoperative gait in subjects with total hip arthroplastyMedcom Tech, S.A.
10/02/201610/11/2016Identification and characterization of screw components with corrosion problemsSandoz industrial products
02/02/201618/01/2022Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (Prótesis Cadera TRAIBER)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201618/01/2022Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada a la paciente Sra. L. Pascual Mendoza.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
27/01/201630/07/2016Estudio histológico sobre muestras de cementos de regeneración ósea implantadas en cerdos MinipigSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
21/01/201621/01/2016Method for conditioning stem cells
18/01/201631/12/2016Pla de vigilància radiològica ambiental a l'entorn de les centrals nuclears de Vadellòs i Ascó durant l'any 2016 (Exp.EMO-2015-482)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201631/12/2018Desarrollo traslacional de un nuevo sistema de mapeo de la impedancia eléctrica del miocardio para la ablación por catéter de las arritmias ventriculares en paciantes de infarto de miocardio.INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/201631/12/2018Desarrollo de nuevos dispositivos biomiméticos mejorados superficialmente con nuevos recubrimientos y tratamientos físicosALEACIONES METALES SINTETIZADOS SA
01/01/201618/01/2022Cátedra Klockner ImplantsSOADCO, S.L.
01/01/201631/12/2020Nuevas estrategias de bioimpresión para regeneración osea y terapias anticáncerMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Desarrollo de métodos de medida del nivel de esfuerzo/recuperación en la práctica de ejercicio físico, basados en la actividad cardiovascular, temperatura y respiraciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/07/2019Estrategias distribuidas de control y cooperación persona-robot en entornos asistencialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Ortesis híbrida motor-FES de bajo coste para la marcha de lesionados medulares y métodos de simulación para ayuda al diseño y la adaptaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Caracterización y clasificación morfológica de células leucémicas mediante procesamiento digital de imágenes y reconocimiento de patrones para el soporte al diagnósticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Recubrimientos osteoinductivos y antimicrobianos avanzados para mejorar la osteointegración de biomateriales en patologías osteoporóticas y diabéticasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Biomarcadores fisiológicos multimodales para la monitorización no-invasiva y cuidado a domicilio de pacientes EPOC con comorbilidadesMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201630/03/2018Pla d'actuació GCEM UPCACC10
01/01/201601/01/2017Dermoglass: Advanced wound healing dressingsLa Caixa
01/01/201631/12/2019AMICI: Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious diseases (CA15114)European Comission
22/12/201521/12/2016Cararcterización completa a fatiga de un modelo de implante dental según norma ISO 14801Medical Precision Implants S.A.
11/12/201511/12/2015Dispositivo para simular una operación endoscópica vía orificio natural
03/12/201531/12/2015Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (ASR-DEPUY).Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/12/201530/06/2017Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata foto-funcionalizado: photo-implantFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/12/201529/02/2016Evaluation of the technico-economical potential of the use of hydroxyapatite type cement in building materialsSAINT-GOBAIN WEBER
01/12/201530/11/2017AVANCES METODOLÓGICOS Y TÉCNOLÓGICOS EN EL ESTUDIO OBSERVACIONAL DEL COMPORTAMIENTO DEPORTIVOMinisterio de Economia y Competitividad
13/11/201513/11/2015Método y aparato para estimar el tiempo de tránsito del pulso arterial a partir de medidas obtenidas en zonas distales de las extremidades
22/10/201522/10/2015Device and method for measuring electrical variables of analog sensors
15/10/201531/12/2015Donación SIBB2015 Realtrack SystemsREALTRACK SYSTEMS, S.L.
09/10/201531/12/2015Donación Paralab para el congreso SIBB2015PARALAB, S.L.
06/10/201531/12/2015Donación Rivas Ingeniería para el congreso SIBB2015RIVAS INGENIERÍA, S.L.
02/10/201502/10/2015Método y aparato para estimar el tiempo de tránsito del pulso aórtico a partir de intervalos temporales medidos entre puntos fiduciales del balistocardiograma
01/10/201531/12/2015Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata fotofuncionalizadoCTM Centre Tecnològic Manresa
01/10/201530/09/2016Biomateriales instructivos para regeneración cardíaca in vivoMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
02/09/201531/12/2015Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER y explantada a la paciente Carmen RomeuEmpresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
23/07/201523/07/2015Portable device and method for measuring electromyographic signals of a user
22/07/201521/07/2018Desenvolupament i millora d'algoritmes i tècniques de disseny computacional de fàrmacs fent servir tècniques d'intel·ligència artificialAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/07/201504/01/2016Medidas de bioimpedancia localizada e insuficiencia cardiaca (CardioBIVA)IRIDEON SL
01/07/201530/06/2016FLOODSAFE - Assessment and Initial Steps for the Exploitation of a Simulation Software for the Study and Mitigation of the Effect of Floods on Constructions and LadscapeEuropean Research Council
15/05/201515/05/2016Computational model for the simulation of enhanced oil recovery (EOR) laboratory experimentsCEPSA
30/04/201530/04/2015Weighing scale with extended functions
14/04/201531/12/2015convenio de colaboracion para investigacion entre el bufete de abogados emilio ortiz i la upc - caso FMEmilio Ortiz Abogados SLP
09/03/201531/12/2016Desenvolupament d'un prototipus pre-industrial i algorismes per quantificar els perfils de força durant la pràctica esportivaESTEL, S.L.
03/03/201531/12/2015Anàlisi de mostres de control del Pla de Vigilància Radiològica ambiental a l'entorn de les centrals nuclears (Lot 2 Ascò)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/03/201528/02/2016Nanobiomedical Science Visiting to Dankook UniversityDANKOOK UNIVERSITY
15/02/201515/05/2016Realització de les tasques T1.2 T2.2 del projecte d'R+D del projecte Manunet HipsterCERAMICA ELIAS,S.A.
02/02/201502/12/2015Research and Development of Novel Sieves for Pharmaceutical DrugsSandoz industrial products
01/02/201530/09/2019Cost effective self-management of urinary incontinence addressed to womenCommission of European Communities
01/01/201531/12/2017Realización de investigaciones conducentes a profundizar en el conocimiento de los niveles radioactivos de las aguas de abastecimientoAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201531/12/2018Diseño de métodos para la evaluación de procesos de deterioro neurológico y neuromuscular asociados al envejecimientoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/09/2018Impacto del entrenamiento en deportistas de élite en la función cardíaca, regulación neural y regulaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Calibración equipos de medida de radiaciones ionizantes de TRESCALTRESCAL ESPAÑA DE METROLOGIA SLU
01/01/201531/12/2017Impacto del entrenamiento en deportistas de élite en la función cardíaca, regulación neural y regulación genética asociadaMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201531/05/2016Introducción a la Programación en PythonAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
04/01/201406/05/2017Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt