Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Civil

Enginyeria Civil

Antecedents:

En els últims 150 anys, l’avenç del coneixement científic ha fet sorgir les diferents especialitats amb què avui dia compta l’enginyeria des del seu origen civil i militar. En un món cada vegada més globalitzat i, especialment a Europa, on emergeix un ampli procés d’integració i de convergència per a l’educació superior, és raonable que l’enginyeria redefineixi els seus cossos disciplinaris per aconseguir una millor pràctica social i una resolució especialitzada dels problemes.

El programa actual és hereu dels cursos de doctorat que es van començar a oferir durant el curs acadèmic 1975-76. Amb la Llei orgànica de reforma universitària de 1984 els programes de doctorat van passar a ser competència dels departaments. No obstant això, els departaments amb docència de l’Escola van decidir, mitjançant un acord de delegació, mantenir un programa de doctorat transversal, el d’Enginyeria Civil. Aquest programa ha conviscut en els últims anys amb els específics dels diferents departaments. Aquesta transversalitat i la implicació dels departaments també es reflecteix en la composició de la seva Comissió de Doctorat, les funcions de la qual a l’Escola són exercides per la Comissió d’Investigació i Postgrau. El Programa de Doctorat en Enginyeria Civil actualment vigent és un programa interdepartamental organitzat al voltant de sis grans àrees de coneixement: enginyeria d’estructures i construcció, enginyeria del terreny, enginyeria de l’aigua, enginyeria del transport i ordenació del territori, enginyeria ambiental i sostenibilitat i enginyeria computacional.

En aquest context, el Doctorat en Enginyeria Civil constitueix una proposta per al desenvolupament de la recerca en l’àmbit de l’enginyeria civil que completa l’oferta de formació cíclica de l’ensenyament superior que ja s’ofereix a l’Escola de Camins (grau, màster, doctorat). En l’actualitat, el Programa de Doctorat en Enginyeria Civil organitzat per l’Escola de Camins ha obtingut la Menció d’Excel·lència MEE2011-0447 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

La vocació investigadora de l’Escola de Camins es posa de manifest també en l’existència de la Comissió de Recerca i Postgrau. La dita Comissió està presidida pel subdirector de Recerca i Postgrau de l’Escola de Camins, que és alhora el coordinador del Programa de Doctorat. També formen part d’aquesta Comissió el cap d’estudis de postgrau, nou professors doctors a temps complet, entre els quals estan representats els departaments amb docència a l’Escola i les àrees de coneixement (enginyeria d’estructures i construcció, enginyeria del terreny, enginyeria de l’ aigua, enginyeria del transport i ordenació del territori, enginyeria ambiental i sostenibilitat i enginyeria computacional), un representant dels estudiants del Programa de Doctorat designat entre els estudiants del Doctorat electes que formen part de la Junta d’Escola, i el cap dels serveis de gestió de l’Escola de Camins.

Al llarg dels cursos, el Programa de Doctorat en Enginyeria Civil ha acollit tant estudiants nacionals com internacionals. L’acceptació i el reconeixement de prestigi per part dels estudiants i la qualitat de les seves tesis i del personal docent i investigador de l’Escola de Camins han estat el millor aval per a la concessió de la denominació de programa de doctorat de qualitat en les successives convocatòries del Ministeri d’Educació des del 2004.

Objectius:

Completar la formació dels estudiants en els temes en què duran a terme la recerca. Formar-los en la recerca en temes d’enginyeria civil mitjançant el coneixement de les fonts d’informació i de les eines de recerca experimentals, bibliogràfiques. Introduir-los a la metodologia per avançar en enginyeria de recerca, identificant els problemes pendents i formant-los perquè proposin solucions per resoldre’ls.

Justificació de la necessitat del programa:

El Programa de Doctorat en Enginyeria Civil és necessari per dues raons fonamentals. En primer lloc, per donar sortida als treballs de recerca que es porten a terme en l’àmbit de l’enginyeria civil de manera transversal, sense que es puguin classificar dins d’una especialitat únicament (tot i que també hi té lloc la recerca especialitzada). En segon lloc, dins del programa tenen cabuda temes de recerca que no es poden classificar dins les àrees clàssiques, com són temes d’instrumentalització i experimentació, certs enfocaments numèrics o àrees tangencials a l’enginyeria civil.

El Programa de Doctorat en Enginyeria Civil proposa promoure que els estudiants adquireixin i generin coneixements avançats d’alt nivell d’especialització en el camp de l’enginyeria civil en què triïn fonamentar la seva recerca. Proporcionar als estudiants formació avançada en tècniques de recerca d’acord amb els principis científics comunament acceptats per la comunitat científica. Produir tesis doctorals que comportin una contribució de qualitat científica en el seu àmbit d’especialització i de rellevància en l’àmbit de l’enginyeria civil o de les ciències en què es fonamenten. Divulgar a través de publicacions científiques en tots els àmbits dels treballs realitzats. Desenvolupar tècniques que permetin la millora contínua de projectes, la presa de decisions i l’execució en les obres civils. Formar doctors en Enginyeria que puguin incorporar-se a el teixit productiu en les categories superiors dels quadres directius. Formar nous doctors capaços de contribuir científicament en el seu àmbit de coneixement en el futur immediat i que siguin capaços d’adquirir i reciclar els seus coneixements de manera permanent per romandre en primera línia de reconeixement a nivell internacional.

Tradicionalment, el Doctorat s’ha organitzat en dos períodes: de formació i de recerca. En l’actualitat, i d’acord amb la legislació vigent, el període que hem anomenat ‘de formació’ és el que correspon al títol de màster. El període que hem anomenat ‘de recerca’ es desenvolupa a l’Escola de Camins posteriorment a el període de formació mitjançant un projecte de tesi doctoral d’acord amb unes línies específiques de recerca i en el marc d’un grup de recerca sustentat, principalment, en professors i investigadors de l’Escola de Camins de Barcelona.

El Programa de Doctorat en Enginyeria Civil que proposa l’Escola de Camins de Barcelona dona continuïtat formativa en línies de recerca a la professió d’enginyer de camins, canals i ports i desenvoluparà aquelles competències definides del perfil professional de l’enginyeria civil que requereixin la sinergia de recursos adquirits amb preparació fisicomatemàtica i amb la formació cientificotècnica, i formarà part de l’oferta formativa dels programes de postgrau de l’Escola de Camins.


El Programa de Doctorat en Enginyeria Civil fa possible tota la recerca destinada a la millor planificació, disseny, construcció, conservació i control de les infraestructures civils, així com la relativa a les construccions arquitectòniques, l’urbanisme i l’ordenació del territori.


COORDINADOR/A

Cervera Ruiz, Miguel

CONTACTE

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 017 094
Correu electrònic: doctorat.ec.camins@upc.edu

https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/enginyeria-civil

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols que hi donen accés són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés el Programa de Doctorat en Enginyeria Civil correspondrà, en un futur pròxim, a la dels graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, el Màster en Enginyeria Civil o un màster afí a l’àmbit científic del programa (en alguna de les àrees següents: enginyeria d’estructures i construcció, enginyeria del terreny i sísmica, enginyeria de l’aigua i medi ambient, enginyeria marítima, enginyeria del transport, enginyeria computacional).


A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Així, per accedir al Programa de Doctorat en Enginyeria Civil en el període de recerca serà necessari que el candidat aporti:
• Títol oficial de màster universitari en l’àmbit de l’enginyeria civil. Excepcionalment, es podrà considerar un màster en una àrea afí.
• Títol equivalent al màster universitari, expedit per un país membre de l’EEES.*
• Títol expedit per un país aliè a l’EEES, prèvia comprovació d’equivalència.*

* Aquests títols han de facultar al país d’origen per a l’accés als estudis de postgrau.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:

a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.
g) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Nombre de places

15

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/enginyeria-civil

CONTACTE:

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 017 094
Correu electrònic: doctorat.ec.camins@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Centres d'investigació

Desenvolupen també recerca i transferència de tecnologia en l'àmbit de l'enginyeria civil i el medi ambient diversos centres i laboratoris de recerca aplicada d'alt nivell científic i de prestigi reconegut

- Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE)
- Centre d'Innovació del Transport (CENIT)
- Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols que hi donen accés són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés el Programa de Doctorat en Enginyeria Civil correspondrà, en un futur pròxim, a la dels graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, el Màster en Enginyeria Civil o un màster afí a l’àmbit científic del programa (en alguna de les àrees següents: enginyeria d’estructures i construcció, enginyeria del terreny i sísmica, enginyeria de l’aigua i medi ambient, enginyeria marítima, enginyeria del transport, enginyeria computacional).


A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Així, per accedir al Programa de Doctorat en Enginyeria Civil en el període de recerca serà necessari que el candidat aporti:
• Títol oficial de màster universitari en l’àmbit de l’enginyeria civil. Excepcionalment, es podrà considerar un màster en una àrea afí.
• Títol equivalent al màster universitari, expedit per un país membre de l’EEES.*
• Títol expedit per un país aliè a l’EEES, prèvia comprovació d’equivalència.*

* Aquests títols han de facultar al país d’origen per a l’accés als estudis de postgrau.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

L’admissió al Programa de Doctorat en Enginyeria Civil és competència de la Comissió del Programa de Doctorat a la vista del currículum de cada candidat o candidata i de l’adequació del projecte de tesi doctoral a les línies de recerca del programa. L’admissió dels estudiants pot quedar condicionada a la realització d’una sèrie de complements formatius personalitzats del mateix programa oficial de postgrau o d’altres programes oficials.

En qualsevol cas, és requisit imprescindible per a la presentació de la tesi haver superat els complements de formació que s’hagin establert com a condicionants en el procés d’admissió.

L’admissió al Programa de Doctorat en Enginyeria Civil significarà adscripció a una de les línies de recerca previstes en el programa i l’assignació oficial del director o la directora de tesi doctoral.

A la vista del currículum dels candidats (considerant en particular el seu expedient en el període de formació i la seva capacitat de treball en equip, així com la seva possible participació en projectes d’investigació, congressos i publicacions), l’adequació del projecte de tesi doctoral a les línies de recerca del programa i el compromís de finançament del treball de tesi per part d’un grup de recerca, decidirà sobre la seva admissió.

Tots els tràmits relatius a la gestió acadèmica es regiran per la Normativa Acadèmica General dels Estudis de Doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya que aprova el Vicerectorat de Recerca.

Criteris d’admissió i ponderació
Títols que donen accés directe (no requereixen complements de formació):
• Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
• Màster en Enginyeria Civil
• Màster afí a l’àmbit científic del programa

Títols que tenen accés amb la superació prèvia de complements de formació:
No hi ha un col·lectiu de títols predeterminat per al qual es puguin definir uns complements formatius específics. En el cas que la Comissió del programa decideixi admetre un determinat perfil de màster diferent dels que donen accés directe, establirà els complements formatius adequats.

Amb caràcter general, l’òrgan responsable de l’admissió fonamentarà la seva resolució d’admissió o no admissió d’acord amb els criteris següents:
• Expedient acadèmic (ponderació del 60%).
• Motivació (ponderació del 20%).
• Coneixement d’idiomes (ponderació del 10%).
• Experiència investigadora (ponderació del 10%).

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que els doctorands hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, realitzarà un seguiment dels complements cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements poden ser de formació investigadora o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorand, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Les assignatures de màster es consideren complements formatius. El desenvolupament de les assignatures del màster, cadascuna de les quals compta amb objectius, metodologies i processos d’avaluació concrets, permetrà preparar l’alumnat per a l’adquisició de les competències definides en el segon apartat d’aquesta memòria.

Els títols que donen accés directe al Programa de Doctorat en Enginyeria Civil i que per això no requereixen complements de formació són:
• Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
• Màster en Enginyeria Civil
• Màster afí a l’àmbit científic del programa

En l’admissió al Programa de Doctorat d’Enginyeria Civil a l’Escola de Camins, no hi ha un col·lectiu de títols predeterminat per al qual es puguin definir uns complements formatius específics.

En el cas excepcional que la Comissió del programa decideixi admetre un determinat perfil de màster diferent dels que hi donen accés directe, establirà els complements formatius específics apropiats.

Els complements formatius es definiran a partir d’assignatures del Pla d’Estudis del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i del Màster en Enginyeria Civil de l’Escola de Camins, Canals i Ports de Barcelona.

Període de matrícula dels nous doctorands

Matrícula ordinària: mesos de setembre i octubre.

Matrícula extraordinària: febrer.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Mesos de setembre i octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Núm d’hores: 288.
Caràcter: obligatori.

Activitat: Cursos i seminaris (organitzats en cada grup de recerca, setmanalment).
Núm d’hores: 30.
Caràcter: optatiu.

Activitat: ’Workshops’ (vinculats a projectes de recerca en què s’emmarqui el doctorand o doctoranda, amb una mitjana d’1 per any).
Núm d’hores: 60.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Publicacions (en acabar el Doctorat es recomana disposar d’uns tres articles en revista amb índex d’impacte.)
Núm d’hores: 120.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Mobilitat.
Núm d’hores: 480.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Pla de recerca, elaboració del document, preparació de la defensa pública.
Núm d’hores: 40.
Caràcter: obligatori.

activitat: Metodologia de la investigació.
Núm d’hores: 12.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Núm d’hores: 18.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla d’investigació.
Núm d’hores: 4.
Caràcter: obligatori.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

L’Escola de Camins està situada al Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquest campus acull a més uns altres dos centres docents (l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona i la Facultat d’Informàtica de Barcelona), així com els vint departaments que imparteixen docència als esmentats centres, un gran nombre de centres de recerca i altres serveis universitaris.


El Campus Nord és un campus universitari que pot definir-se com un campus modern, dinàmic i amb una excel·lent comunicació en ple centre urbà que ocupa una superfície construïda de 147.500 m² i s’organitza d’acord amb una estructura modular composta per 36 edificis en què existeixen espais comuns que es comparteixen entre totes les unitats que alberga el campus. A continuació es fa una relació d’aquests espais comuns, així com alguns dels seus serveis:

• Servei WiFi
• Sis mòduls de aularis docents
• Aules informàtiques
• Laboratoris
• Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF)
• Pavelló poliesportiu
• Centre de vigilància i promoció de la salut
• Oficina de Mobilitat d’Internacional (OMI)
• Programa d’atenció a les discapacitats (PAD)
• Residències d’estudiants
• Aparcaments
• Aparcament (Comsa)
• Casal de l’Estudiant
• Centre de coordinació i seguretat
• Zona comercial
• Serveis de restauració
• Centre per a la sostenibilitat

Actualment, les aules assignades a l’Escola de Camins per a la impartició de la seva docència s’integren en sis dels mòduls docents de Campus Nord destinats exclusivament a aularis docents i el seu ús és compartit amb els altres centres docents ubicats al campus.

Els sis mòduls de Campus Nord dedicats a docència disposen en l’actualitat d’un total de 86 aules docents i 2 aules de dibuix, amb una superfície total construïda de 7.871 m² i una capacitat per a 13.400 estudiants (6.700 estudiants simultanis en dos torns de matí i de tarda). L’assignació d’aules als centres es revisa i s’actualitza en cada curs acadèmic en funció de la tipologia, equipament i capacitat que es requereix per a la impartició de les titulacions. Actualment, l’Escola de Camins té assignats, aproximadament, tres aularis (aularis A1, A2 i A3), que disposen de 27 aules de diferents tipologies amb una capacitat per a un total de 1.974 estudiants dividits en horaris de matí i tarda. Totes aquestes aules disposen de canó de projecció, pantalla de projecció, connexió sense fils a la xarxa (WiFi) i vídeo.


Els aularis de Campus Nord tenen espais polivalents i adaptats als nous mètodes d’ensenyament-aprenentatge que requereixen els nous ensenyaments universitaris, com ara els que ja s’imparteixen en aquesta escola, de manera que el mobiliari està compost de cadires amb pala fixes per taules i cadires movibles.

A més dels aularis, l’Escola de Camins disposa de dues aules pròpies als seus edificis que tenen una capacitat total per a 150 persones. Aquestes dues aules han estat dissenyades perquè, en cas necessari, puguin ser dividides en dos mitjançant panells, amb la qual cosa es pot disposar de quatre aules d’entre 30 i 40 persones cada un. Aquestes aules, igual que les dels aularis, estan equipades amb pantalla de projecció, connexió sense fils a la xarxa (WiFi), vídeo i retroprojector.

Cal fer una menció especial en aquest apartat al fet que, a més dels espais propis de centre equipats amb recursos tecnològics, l’Escola de Camins disposa d’una sala d’estudi als edificis B0 i C1.

L’Escola de Camins disposa de sis aules informàtiques amb un total de 160 llocs de treball equipades amb mitjans audiovisuals (videoprojector i pantalla de projecció), de manera que es disposa d’un lloc de treball per cada 16 alumnes, aproximadament. Totes les aules compten amb els programes instal·lats per a les activitats docents d’estudiants i professors requerits per a cada titulació. Les aules s’utilitzen per impartir docència, amb reserva prèvia per part del professorat, i en règim de lliure accés quan no hi ha docència assignada, en l’horari d’obertura establert. Una d’aquestes aules és oberta les 24 hores tots els dies de la setmana i és d’ús exclusiu dels estudiants per portar a terme les seves tasques docents. En aquesta aula s’ofereix el servei d’impressió per a docència compost per dues impressores làser. Tots els llocs de treball de les aules informàtiques disposen de connexió a Internet. Així mateix, també es disposa de connexions sense fils en tots els edificis i espais de l’Escola de Camins accessibles als estudiants i a la resta de la comunitat universitària: aularis de campus, biblioteca, espais oberts de campus, etc.

L’Escola de Camins disposa de laboratoris específics destinats a la investigació i a la docència en l’àmbit de l’enginyeria civil. Aquests laboratoris estan situats entre els departaments que imparteixen docència a l’Escola. Aquests laboratoris i tallers disposen d’equipament especialitzat per a la impartició de la docència i, molt especialment, per dur a terme els projectes de recerca a l’entorn de l’Escola de Camins i el Doctorat en Enginyeria Civil.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 10/06/2023 04:45:36.

Llistat de tesis en dipòsit

 • SALEHI SIAVASHANI, NAFISEH: Assessment of groundwater hydrology of the Quaternary aquifer of Lake Chad Basin
  Autor/a: SALEHI SIAVASHANI, NAFISEH
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 30/05/2023
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: CANDELA LLEDO, LUCILA CARLOTA CONCEPCION | GOMEZ VALENTIN, MANUEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: MOLINA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS
       SECRETARI: SANCHEZ JUNY, MARTI
       VOCAL NO PRESENCIAL: CABRERA SANTANA, MARIA DEL CARMEN
  Resum de tesi: La Cuenca del Lago Chad, con una superficie de 2,381,000 km² en África occidental central, abarca tres tipos climáticos: desierto cálido, semiárido cálido-húmedo y tropical seco. Esta región árida-semiárida tiene poca disponibilidad de datos hidrológicos y la información existente se limita a estudios realizados entre 2004 y 2008.La Chad Aquifer Formation (CAF), parte del graben chadiano en Chad, es uno de los acuíferos transfronterizos más grandes del mundo, compartido por Chad, Nigeria, Níger, Camerún y República Centroafricana. Compuesta por los sistemas acuíferos Cuaternario, Plioceno Inferior y Continental Terminal, la CAF es de vital importancia para el desarrollo socioeconómico de la región, siendo la mayor fuente de agua dulce en la cuenca.El objetivo de esta tesis es mejorar el modelo conceptual del acuífero Cuaternario de la Cuenca del Lago Chad mediante la incorporación de nueva información hidrogeológica. Se recopiló y evaluó información hidrológica, hidrogeológica, geológica y meteorológica, proveniente de publicaciones científicas, informes y datos locales en formato digital.La CAF está compuesta por diferentes unidades hidroestratigráficas, desde el acuífero freático superior hasta el acuífero profundo del Terminal Continental. Se utilizó información de registros litológicos de pozos para actualizar la geometría tridimensional del modelo conceptual en toda la cuenca.La superficie piezométrica establecida para el periodo 2008-2011 indica un flujo regional hacia la zona central y norte de la cuenca, aunque existe escasa información en esta última área. Los niveles de agua subterránea disminuyen hacia el lago Chad y la parte norte superior de la cuenca. El lago Chad funciona como un sistema hidrológicamente abierto, pero la conexión hidráulica con el acuífero Cuaternario es limitada.La recarga natural del acuífero Cuaternario es controlada principalmente por la precipitación en el sur de la cuenca y en los sistemas de dunas del norte. Durante los periodos de inundación, hay interacción entre el agua superficial y el agua subterránea en los sistemas fluviales. La descarga del acuífero ocurre a través de pozos de bombeo, principalmente en la cuenca fluvial y en la parte norte de la cuenca.La investigación también cuantifica la tasa de recarga natural diaria del acuífero Cuaternario utilizando un modelo numérico distribuido para el período 2005-2014. Se encontró que el flujo ascendente desde el nivel piezométrico del acuífero es limitado bajo las condiciones climáticas actuales.En resumen, esta tesis busca mejorar el modelo conceptual del acuífero Cuaternario de la Cuenca del Lago Chad mediante la incorporación de nueva información hidrogeológica. Los resultados obtenidos son de gran importancia para la gestión y uso sostenible de los recursos hídricos subterráneos en la región.

Darrera actualització: 10/06/2023 04:30:26.

Llistat de tesis defensades per any

 • CABRERA VÉLEZ, ESTEBAN: Metodología para estimación del daño sísmico en edificios en base a modelos numéricos avanzados y a monitorizaciones RAR
  Autor/a: CABRERA VÉLEZ, ESTEBAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 16/02/2023
  Director/a de tesi: GONZALEZ DRIGO, JOSE RAMON | LUZI, GUIDO

  Tribunal:
       PRESIDENT: ROCA ADROVER, ANTONI
       SECRETARI: PUJADES BENEIT, LUIS GONZAGA
       VOCAL: NAVARRO BERNAL, MANUEL
  Resum de tesi: En escenarios post-sísmicos, la evaluación rápida y segura del daño estructural es esencial para desarrollar una respuesta eficaz durante las etapas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Es prometedor el desarrollo de nuevas herramientas de inspección basadas en el uso de sensores remotos que hacen innecesario el acceso al interior de los edificios dañados, salvaguardando de este modo, la vida de los técnicos.Este trabajo de tesis investiga la viabilidad de utilizar vibraciones naturales para detectar el estado de salud estructural de los edificios, con el objeto de distinguir estados estructuralmente inseguros o inestables de configuraciones seguras. La base teórica que sustenta la investigación es que las propiedades modales de los edificios cambian con la acumulación de daño. Tres ejes estructuran la propuesta para desarrollar nuevas herramientas de inspección seguras y de rápida aplicación: i) La modelización numérica avanzada de los edificios en tres dimensiones (3D); ii) La aplicación de metodologías avanzadas de evaluación de la vulnerabilidad, la fragilidad y el daño sísmico de las estructuras; iii) La utilización de tecnología original y novedosa basada en la interferometría de microondas y empleando un radar de apertura real (RAR), para la medición remota de vibraciones en estructuras excitadas por ruido ambiente. El objeto de estudio han sido construcciones habitacionales de altura media pertenecientes a una de las tipologías constructivas más comunes en España como son los edificios de hormigón armado con forjados reticulares o unidireccionales y con un sistema de cerramientos construidos con fábrica de ladrillo cerámico hueco. Como casos de estudio, se han seleccionado dos edificios afectados por el sismo (Mw 5,1), ocurrido en Lorca el 11 de mayo de 2011, y un edificio sano y en servicio situado en Barcelona. La metodología utilizada para estimar la vulnerabilidad y los estados de daño observados en estos edificios, son los considerados como estándares en los programas avanzados de análisis del riesgo sísmico. Los cálculos necesarios para evaluar el comportamiento modal, así como el desempeño estructural frente a demandas sísmicas específicas, son el método del espectro de capacidad y los análisis dinámicos incrementales aplicados utilizando modelos numéricos avanzados de los edificios y tomando en consideración la direccionalidad de la acción sísmica. En base al software de análisis de estructuras utilizado, se propone una metodología original y práctica para la obtención del índice de daño de la estructura evaluable en cada paso del análisis por empuje lateral incremental (pushover). Esta metodología obtiene un índice de daño en base a los resultados almacenados por la aplicación de cálculo en cada etapa del análisis pushover. Los resultados de esta propuesta han sido contrastados con los índices de daño obtenidos utilizando otras metodologías avanzadas con resultados muy satisfactorios.Otros resultados destacables se han obtenido con el estudio la variación de los parámetros modales con la acumulación de daño. Las variaciones de los períodos fundamentales han demostrado ser un buen indicador de la acumulación de daño. También se ha explorado la variación de los factores de participación de masas con el incremento de daño. Se han generado modelos numéricos de un mismo edificio con diferentes acumulaciones de daño por sismo. Esto ha permitido comparar las configuraciones de daño con la configuración del edifico sano e identificar y cuantificar la aportación de los cerramientos no estructurales en el comportamiento dinámico y en la capacidad resistente del edificio. Una conclusión general es que la tecnología RAR, no invasiva y a distancia, puede contribuir a reducir sustancialmente los tiempos de inspección y mitigar el riesgo para inspectores y equipos técnicos durante las evaluaciones de edificios en escenar

 • MUÑOZ LA RIVERA, FELIPE: Framework for an eXtended Reality (XR) solution for holistic safety management in construction
  Autor/a: MUÑOZ LA RIVERA, FELIPE
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 28/03/2023
  Director/a de tesi: OÑATE IBAÑEZ DE NAVARRA, EUGENIO | MORA SERRANO, FRANCISCO JAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: GONZÁLEZ GARCÍA, MARÍA DE LAS NIEVES
       SECRETARI: FORCADA MATHEU, NURIA
       VOCAL: FONSECA ESCUDERO, DAVID
  Resum de tesi: Los ciclos del sector de la construcción emparejados con los ciclos económicos disfrazan lo que parecen avances en prevención de riesgos laborales cuando, desafortunadamente, el sector AECO mantiene unos muy altos índices de accidentabilidad. El objetivo de cero accidentes es el indicador más garantista de una robusta implementación de seguridad contra accidentes. Este objetivo implica que las organizaciones y trabajadores cubran todo el espectro de circunstancias, desde medidas reactivas hasta prácticas proactivas de diseño y desarrollo de una cultura para la prevención. La renovación tecnológica y metodológica de la industria mediante paradigmas tales como el Modelado de información de construcción (BIM) y el despliegue de la Construcción 4.0 supone una oportunidad única para trabajar la seguridad laboral en profundidad, como una dimensión clave integrada en proceso constructivo, y no como un anexo complementario al proyecto y a la ejecución de la obra.La realidad extendida (XR), entendida como la tecnología que proporciona la interface de usuario para la visualización, inmersión e interacción con los contenidos digitales de proyectos constructivos, constituye un elemento central para cubrir soluciones formativas, de diseño y monitorización de la obra para la nueva generación de trabajadores que deba emplear las tecnologías de la Construcción 4.0. Existen diversos desarrollos, tanto académicos como comerciales, que muestran el potencial del uso de experiencias XR para la seguridad en construcción. Sin embargo, los procesos de adopción de las tecnologías requieren de una reflexión y marco tecnológico que faciliten su uso y masificación, diseñando flujos de trabajo flexibles y automatizables que permitan la generación ágil de contenidos XR para desplegar la cultura y el diseño para la prevención antes mencionados.Esta tesis doctoral tiene como propósito desarrollar un marco para la generación de soluciones de realidad extendida para la gestión holística de la seguridad en la construcción, que incluya tanto prestaciones tecnológicas interoperables con la información, datos y dimensiones BIM, como metodológicas, incorporando estructuras narrativas esenciales para dotar las soluciones con la dimensión cultural y humana. Este objetivo se desglosa en otros cuatros de carácter específico: (a) Identificar el contexto metodológico-tecnológico del sector; (b) Identificar y caracterizar los factores que afectan a la seguridad en la construcción; (c) Analizar los mecanismos XR para abordarlos; (d) Proponer un marco de trabajo tecnológico y funcional para una solución de realidad extendida (XR) para seguridad en la construcción y demostrar el marco propuesto a través de ejemplos de implementación.Como resultado, se presenta: (a) Un marco de referencia metodológico-tecnológico para la Construcción 4.0 con una cincuentena de tecnologías asociadas, componentes y desafíos; (b) La identificación, descripción y clasificación de un centenar de factores que influyen en la seguridad de los proyectos de construcción (fSCPs), así como su vínculo con precedentes de experiencias XR que los consideran. Destaca la baja integración con BIM y un tratamiento arbitrario para cubrir las necesidades dadas por los fSCPs; (c) un marco para la generación de soluciones de realidad extendida con los fundamentos para la gestión holística de la seguridad en la construcción, considerando los antecedentes en (a) y (b); (d) Un análisis de los factores para la automatización de experiencias de VR para la seguridad en la construcción; y (e) tres ejemplos de desarrollos específicos de contenidos XR sobre tal marco para evaluar y demostrar su aplicabilidad.Palabras clave: Gestión de la seguridad en construcción, realidad extendida, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, Building information modeling, Construcción 4.0, Narrativas.

 • PARADA BUSTELO, SAMUEL: Development of fractional step methods for compressible flow solvers using Variational Multi-Scale finite element formulations
  Autor/a: PARADA BUSTELO, SAMUEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 27/01/2023
  Director/a de tesi: CODINA ROVIRA, RAMON | BAIGES AZNAR, JOAN

  Tribunal:
       PRESIDENT: PEIRÓ, JOAQUÍN
       SECRETARI: PRINCIPE RUBIO, RICARDO JAVIER
       VOCAL: HAUKE BERNARDOS, GUILLERMO
  Resum de tesi: Esta tesis se centra en la aplicación del método de elementos finitos a problemas de flujo compresible, unas de las ramas más importantes dentro de la mecánica de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en inglés), y cuya aplicación es amplia en distintas áreas de ciencia e ingeniería. A pesar del aumento de los recursos computacionales que se ponen a disposición de la comunidad científica, la solución numérica de problemas complejos de flujo compresible para distintas aplicaciones prácticas es aún un reto. Este tipo de problemas de flujo son extremadamente exigentes en lo que se refiere al cálculo numérico y los requisitos de memoria computacionales. En particular, en esta tesis se estudia la posibilidad de resolver los sistemas algebraicos que subyacen tras la aplicación del método de elementos finitos de una forma desacoplada, una técnica que usualmente se denomina de paso fraccionado o método de segregación. Aunque las técnicas de segregación han sido ampliamente estudiadas y analizadas para el problema incompresible de Navier-Stokes, lo que permite un cálculo separado de las variables velocidad y presión, poco se ha explorado su aplicación a problemas de flujo compresible. El interés en este tipo de técnicas radica no solo en el hecho de que permite un cálculo segregado de las incógnitas del problema (generalmente dando lugar además a sistemas algebraicos mejor condicionados), sino también en la reducción de coste computacional que ofrecen. Se estudian tres problemas distintos dentro de la rama de investigación en CFD de flujos compresibles: las ecuaciones isentrópicas de Navier-Stokes, el problema compresible de Navier-Stokes escrito en variables primitivas (velocidad, presión y temperatura) y el problema compresible de Navier-Stokes planteado de manera clásica en variables conservativas (momento, densidad y energía total). Para cada uno de estos casos, primero se propone una formulación de elementos finitos, estabilizada bajo el marco de trabajo de las multiescalas variacionales (VMS, por sus siglas en inglés), lo que en la práctica permite utilizar la misma interpolación para las variables del problema. En segundo lugar, y una vez las discretizaciones en tiempo y espacio han sido seleccionadas, se proponen métodos de paso fraccionado para cada problema de hasta segundo orden en tiempo. Finalmente, todos los algoritmos se implementan en una plataforma de código paralelo para problemas multifísicos y se llevan a cabo simulaciones representativas con el fin de analizar el rendimiento de las técnicas propuestas.

Darrera actualització: 10/06/2023 05:01:04.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:MUÑOZ LA RIVERA, FELIPE
Títol:Framework for an eXtended Reality (XR) solution for holistic safety management in construction
Data lectura:28/03/2023
Director/a:OÑATE IBAÑEZ DE NAVARRA, EUGENIO
Codirector/a:MORA SERRANO, FRANCISCO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Herramientas de apoyo a la creación de narrativas de riesgo en experiencias de realidad virtual
ORP Journal, ISSN: 2385-3832
Data de publicació: 2020
Article en revista

Principales requerimientos de una herramienta TI basada en last planner® system
Hermosilla, J.; Herrera, R.; Muñoz, F.; Ávila Eça de Matos, B.
Revista de ingeniería de construcción, ISSN: 0718-5073 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Analysis of optimal flight parameters of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for detecting potholes in pavements
Romero, E.; Villarroel, S.; Atencio, E.; Muñoz, F.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2020: 2.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2020
Article en revista

The Sustainable Development Goals (SDGs) as a basis for innovation skills for engineers in the industry 4.0 context
Muñoz, F.; Hermosilla, P.; Delgadillo, J.; Echeverría, D.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2020: 3.251; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Use of unmanned aerial vehicles (UAVs) and photogrammetry to obtain the international roughness index (IRI) on roads
Prosser, M.; Atencio, E.; Muñoz, F.; Herrera, R.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2020: 2.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/12/2020
Article en revista

Evaluation of the use of cascade detection algorithms based on machine learning for crack detection in asphalt pavements
Solid state technology, ISSN: 0038-111X (JCR Impact Factor-2021: 0.115; Quartil: Q4)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Municipal IoT implementation strategy for Brasília, Brazil: smart city guidelines at the local level
Muñoz, F.; Ávila Eça de Matos, B.; Lozano, V.
WIT transactions on ecology and the environment, ISSN: 1743-3541 (JCR Impact Factor-2021: 0.173; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Key management skills for integral civil engineering education
Gómez, M.; Herrera, R.; Atencio, E.; Muñoz, F.
International journal of engineering pedadogy, ISSN: 2192-4880 (JCR Impact Factor-2021: 0.435; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/01/2021
Article en revista

Methodological-technological framework for construction 4.0
Muñoz, F.; Mora, J.; Valero, I.; Oñate, E.
Archives of computational methods in engineering, ISSN: 1134-3060 (JCR Impact Factor-2021: 8.171; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Applications of generative design in structural engineering
Diaz Hernandez, G.; Herrera, R.; Muñoz, F.; Atencio, E.
Revista de ingeniería de construcción, ISSN: 0718-5073 (JCR Impact Factor-2021: 0.197; Quartil: Q3)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

Propuesta de construcción de competencias de innovación en la formación de ingenieros en el contexto de la industria 4.0 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
Muñoz, F.; Hermosilla, P.; Delgadillo, J.; Echeverría, D.
Formación universitaria, ISSN: 0718-5006 (JCR Impact Factor-2021: 0.235; Quartil: Q3)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

Waste identification in the operation of structural engineering companies (SEC) according to lean management
Muñoz, F.; Vielma, J.; Herrera, R.; Gallardo, E.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 3.889; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/04/2021
Article en revista

Factors for the automation of the creation of virtual reality experiences to raise awareness of occupational hazards on construction sites
Mora, J.; Muñoz, F.; Valero, I.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2021: 2.69; Quartil: Q3)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Unmanned aerial vehicles (Uavs) for physical progress monitoring of construction
Jacob, N.; Muñoz, F.; Herrera, R.; Atencio, E.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/06/2021
Article en revista

Generative design for dimensioning of retaining walls
Díaz, G.; Herrera, R.; Muñoz, F.; Atencio, E.
Mathematics, ISSN: 2227-7390 (JCR Impact Factor-2021: 2.592; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/08/2021
Article en revista

Implementation of facility management for port infrastructure through the use of UAVs, photogrammetry and BIM
Jofré, C.; Muñoz, F.; Atencio, E.; Herrera, R.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

Factors influencing Safety on Construction Projects (fSCPs): types and categories
Muñoz, F.; Mora, J.; Oñate, E.
International journal of environmental research and public health, ISSN: 1660-4601 (JCR Impact Factor-2021: 4.614; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Problems and challenges in the interactions of design teams of construction projects: A bibliometric study
Galaz, E.; Herrera, R.; Atencio, E.; Muñoz, F.; Biotto, C.
Buildings, ISSN: 2075-5309 (JCR Impact Factor-2021: 3.324; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/10/2021
Article en revista

Strategy for the evaluation and monitoring of competencies in engineering programs to improve students’ learning and quality of education
Hermosilla, P.; Muñoz, F.; Ateaga, N.; Gallardo, E.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 3.889; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/10/2021
Article en revista

Interoperability of digital tools for the monitoring and control of construction projects
Duarte, L.; Herrera, R.; Atencio, E.; Muñoz, F.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417
Data de publicació: 04/11/2021
Article en revista

Potential application of BIM in RFI in building projects
Morales, F.; Herrera, R.; Muñoz, F.; Atencio, E.; Nuñez, M.
Buildings, ISSN: 2075-5309 (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

Variables that affect thermal comfort and its measuring instruments: a systematic review
Mamani, T.; Herrera, R.; Muñoz, F.; Atencio, E.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 04/02/2022
Article en revista

Proposal for the deployment of an augmented reality tool for construction safety inspection
Ramos, J.; Muñoz, F.; Mora, J.; Deraemaeker, A.; Valero, J.
Buildings, ISSN: 2075-5309 (JCR Impact Factor-2020: 2.648; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

Towards the integration and automation of the design process for domestic drinking-water and sewerage systems with BIM
Atencio, E.; Araya, P.; Oyarce , F.; Herrera, R.; Muñoz, F.; Lozano, F.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2022
Article en revista

Calibration of UAV flight parameters for pavement pothole detection using orthogonal arrays
Atencio, E.; Plaza, F.; Muñoz, F.; Lozano-Galant, J.A.
Automation in construction, ISSN: 1872-7891 (JCR Impact Factor-2021: 10.517; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2022
Article en revista

Calibration of UAV Flight Parameters to Inspect the Deterioration of Heritage Façades Using Orthogonal Arrays
Pérez, A.; Atencio, E.; Muñoz, F.; Herrera, R.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 5.0
Data de publicació: 23/12/2022
Article en revista

Use of unmanned aerial systems (UASs) in the physical progress management on construction sites
International Conference of Recent Trends in Geotechnical and Geo-Environmental Engineering and Education
Data de presentació: 11/09/2020
Presentació de treball en congressos

Seismic assessment of educational buildings according to FEMA P-58
17th World Conference on Earthquake Engineering
Data de presentació: 14/09/2020
Presentació de treball en congressos

La narrativa en experiencias de realidad mixta para desarrollar cultura de prevención de riesgos laborales en construcción
VIII Convención Internacional de la Edificación
Data de presentació: 01/10/2020
Presentació de treball en congressos

Método para el análisis de plataformas colaborativas basadas en metodologías BIM
VIII Convención Internacional de la Edificación
Data de presentació: 01/10/2020
Presentació de treball en congressos

Prevention of occupational risks in geotechnical drilling works through virtual reality training
9th International Conference on Safety and Security Engineering
Data de presentació: 11/2021
Presentació de treball en congressos

Virtual reality stories for construction training scenarios: the case of social distancing at the construction site
4th International Conference on Building Information Modelling (BIM) in Design, Construction and Operations
Data de presentació: 29/10/2021
Presentació de treball en congressos

Automating the creation of VR experiences as learning pills for the construction sector
6º Congreso Internacional de Innovación Educativa en Edificación
Data de presentació: 24/03/2022
Presentació de treball en congressos

BIMtable: workstation for bim deployment on the construction site
7º Congreso Internacional de Innovación Tecnológica en Edificación
Data de presentació: 23/03/2022
Presentació de treball en congressos

Design and implementation of serious games on extended reality: a use case in construction safety
10th International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality
Data de presentació: 19/08/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CABRERA VÉLEZ, ESTEBAN
Títol:Metodología para estimación del daño sísmico en edificios en base a modelos numéricos avanzados y a monitorizaciones RAR
Data lectura:16/02/2023
Codirector/a:GONZALEZ DRIGO, JOSE RAMON
Codirector/a:LUZI, GUIDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Simulation and analysis of damage progression in a mid-rise RC building during and earthquake
Third European Conference on Earthquake Engineering and Seismology
Data de presentació: 04/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PARADA BUSTELO, SAMUEL
Títol:Development of fractional step methods for compressible flow solvers using Variational Multi-Scale finite element formulations
Data lectura:27/01/2023
Director/a:CODINA ROVIRA, RAMON
Codirector/a:BAIGES AZNAR, JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A fractional step method for computational aeroacoustics using weak imposition of Dirichlet boundary conditions
Parada, S.; Baiges, J.; Codina, R.
Computers and fluids, ISSN: 0045-7930 (JCR Impact Factor-2020: 3.013; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/2020
Article en revista

Development of an algebraic fractional step scheme for the primitive formulation of the compressible Navier-Stokes equations
Parada, S.; Codina, R.; Baiges, J.
Journal of computational physics, ISSN: 0021-9991 (JCR Impact Factor-2021: 4.645; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

A VMS–based fractional step technique for the compressible Navier–Stokes equations using conservative variables
Parada, S.; Codina, R.; Baiges, J.
Journal of computational physics, ISSN: 0021-9991 (JCR Impact Factor-2020: 3.553; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

AUTOR/A:MASÓ SOTOMAYOR, MIGUEL
Títol:Coupling shallow water models with three-dimensional models for the study of fluid-structure interaction problems using the particle finite element method
Data lectura:29/09/2022
Director/a:OÑATE IBAÑEZ DE NAVARRA, EUGENIO
Codirector/a:DE POUPLANA SARDÀ, IGNASI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Semi-Lagrangian formulation for the advection–diffusion–absorption equation
Puigferrat, A.; Maso, M.; De-Pouplana, I.; Casas, G.; Oñate, E.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2021: 6.588; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

A FIC-FEM procedure for the shallow water equations over partially wet domains
Maso, M.; De-Pouplana, I.; Oñate, E.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2020: 6.756; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

A Lagrangian–Eulerian procedure for the coupled solution of the Navier–Stokes and shallow water equations for landslide-generated waves
Maso, M.; Franci, A.; De-Pouplana, I.; Cornejo, A.; Oñate, E.
Advanced modeling and simulation in engineering sciences, ISSN: 2213-7467 (JCR Impact Factor-2021: 4.1
Data de publicació: 30/07/2022
Article en revista

Coupling shallow water models with 3D models for the study of fluid-structure interaction problems using the particle finite element method
Particles 2019 - VI International Conference on Particle-based Methods - Particles 2019
Data de presentació: 29/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:NASIKA, CHRISTINA
Títol:Model Order Reduction methods for sensor data assimilation to support the monitoring of embankment dams
Data lectura:28/06/2022
Director/a:DIEZ MEJIA, PEDRO
Codirector/a:MASSART, THIERRY JAQUES
Codirector/a:ZLOTNIK MARTINEZ, SERGIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Towards real time assessment of earthfill dams via Model Order Reduction
Nasika, C.; Diez, P.; Gerard, P.; Massart, T.; Zlotnik, S.
Finite elements in analysis and design, ISSN: 0168-874X (JCR Impact Factor-2020: 2.972; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

A simple model of the hydro-mechanical behaviour of earthfill dams to support decision making regarding tailings dams’ safety
9th International Conference on Adaptive Modeling and Simulation
Data de presentació: 28/05/2019
Presentació de treball en congressos

Reduced model order techniques for data assimilation in tailings dams monitoring
5th International Workshop on Reduced Basis, POD and PGD Model Reduction Techniques
Data de presentació: 21/11/2019
Presentació de treball en congressos

Enhancing sensor monitoring of earthfill dams using Model Order Reduction
10th International Conference in Adaptive Modeling and Simulation
Presentació de treball en congressos

Enabling sensor monitoring optimization and data assimilation for earthfill dams
14th World Congress in Computational Mechanics and ECCOMAS Congress 2020
Data de presentació: 11/01/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:REGALADO LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER
Títol:Evaluación de proyectos de infraestructuras de transporte en dos etapas con impactos de no directa monetización
Data lectura:22/06/2022
Director/a:CAMPOS CACHEDA, JOSÉ MAGÍN
Codirector/a:SAURI MARCHAN, SERGI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Criteria for optimizing a road network
Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

AUTOR/A:VALDÉS ALONZO, GABRIEL ROLANDO
Títol:Identification of material properties and phase distribution of heterogeneous materials through data-driven computational methods: Towards an enhanced constitutive space
Data lectura:03/06/2022
Director/a:GARCIA GONZALEZ, ALBERTO
Codirector/a:BINETRUY, CHRISTOPHE
Codirector/a:LEYGUE, ADRIEN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Phase distribution and properties identification of heterogeneous materials: a data-driven approach
Valdés, G.; Binetruy, C.; Eck, B.; Garcia, A.; Leygue, A.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2020: 6.756; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/02/2022
Article en revista

AUTOR/A:CAVALIERE, FABIOLA
Títol:Static and dynamic global stiffness analysis for automotive pre-design
Data lectura:06/04/2022
Director/a:DIEZ MEJIA, PEDRO
Codirector/a:SEVILLA CÁRDENAS, RUBÉN
Codirector/a:ZLOTNIK MARTINEZ, SERGIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Nonintrusive reduced order model for parametric solutions of inertia relief problems
Cavaliere, F.; Zlotnik, S.; Sevilla, R.; Larráyoz , .; Diez, P.
International journal for numerical methods in engineering, ISSN: 0029-5981 (JCR Impact Factor-2021: 3.021; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/08/2021
Article en revista

Nonintrusive parametric solutions in structural dynamics
Cavaliere, F.; Zlotnik, S.; Larráyoz , .; Diez, P.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2020: 9.9
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

A Proper Generalized Decomposition (PGD) approach with inertia relief for the solution of unconstrained parametric static problems
9th International Conference on Adaptive Modeling and Simulation
Data de presentació: 27/05/2019
Presentació de treball en congressos

A Proper Generalized Decomposition approach with Inertia Relief (PGD-IR) for the static analysis of geometrically parametrized unconstrained structures
5th International Workshop on Reduced Basis, POD and PGD Model Reduction Techniques
Data de presentació: 21/11/2019
Presentació de treball en congressos

A nonintrusive reduced order method for the NVH assessment and automotive structural dynamics
UK National Conference on Computational Mechanics in Engineering 2021
Data de presentació: 13/05/2021
Presentació de treball en congressos

Nonintrusive proper generalized decomposition method for the design optimization of a car
10th International Conference in Adaptive Modeling and Simulation
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

PGD for inertia relief problems and parametric modal analysis
14th World Congress in Computational Mechanics and ECCOMAS Congress 2020
Data de presentació: 11/01/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DELGADILLO AYALA, RICK MILTON
Títol:Development of a machine learning based methodology for bridge health monitoring
Data lectura:23/03/2022
Director/a:CASAS RIUS, JUAN RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Bridge damage detection and quantification under environmental effects by principal component analysis
Tenelema, F.; Delgadillo, R.; Casas, J.
Springer
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

Bridge damage detection via improved completed ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise and machine learning algorithms
Delgadillo, R.; Casas, J.
Structural control and health monitoring, ISSN: 1545-2263 (JCR Impact Factor-2020: 4.819; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2022
Article en revista

A combined kernel-PCA with clustering analysis for bridge damage detection under changing environmental conditions
The Seventh International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering
Data de presentació: 10/2020
Presentació de treball en congressos

Damage detection in a real truss bridge using Hilbert-Huang Transform of transient vibrations
10th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management
Data de presentació: 04/2021
Presentació de treball en congressos

Damage detection of bridges considering environmental variability using Hilbert-Huang Transform and Principal Component Analysis
10th International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure: Advanced Research and Real-world Applications
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Damage identification in a benchmark bridge under a moving load using Hilbert-Huang Transform of transient vibrations
10th International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure: Advanced Research and Real-world Applications
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HASHEMI, MOHAMMAD REZA
Títol:Direct Numerical Simulation of Multi-phase Flow in Complex Media
Data lectura:22/02/2022
Director/a:RYZHAKOV, PAVEL
Codirector/a:ROSSI BERNECOLI, RICCARDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An enriched finite element/level-set method for simulating two-phase incompressible fluid flows with surface tension
Hashemi, M. R.; Ryzhakov, P.; Rossi, R.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2020: 6.756; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Three dimensional modeling of liquid droplet spreading on solid surface: an enriched finite element/level-set approach
Hashemi, M. R.; Ryzhakov, P.; Rossi, R.
Journal of computational physics, ISSN: 0021-9991 (JCR Impact Factor-2021: 4.645; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Toward droplet dynamics simulation in polymer electrolyte membrane fuel cells: three-dimensional numerical modeling of confined water droplets with dynamic contact angle and hysteresis
Hashemi, M. R.; Ryzhakov, P.; Rossi, R.
Physics of fluids, ISSN: 1070-6631 (JCR Impact Factor-2021: 4.98; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

An enhanced non-oscillatory BFECC algorithm for finite element solution of advective transport problems
Hashemi, M. R.; Rossi, R.; Ryzhakov, P.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2020: 6.756; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

An enriched finite element/level-set model for two-phase electrohydrodynamic simulations
Narvaez, C.; Hashemi, M. R.; Ryzhakov, P.; Pons-Prats, J.
Physics of fluids, ISSN: 1070-6631 (JCR Impact Factor-2021: 4.98; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/01/2023
Article en revista

An enriched FEM/LS method for 3D simulation of two-phase flows with moving contact line
14th World Congress on Computational Mechanis and ECCOMAS Congress 2020
Data de presentació: 01/2021
Presentació de treball en congressos

A 3D Enriched-FEM / Level-set framework for simulating droplet dynamics with contact-angle hysteresis
8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 06/06/2022
Presentació de treball en congressos

Enriched finite element formulation for discontinuous electric field in electrohydrodynamic problems
XIV Iberian Meeting on Computational Electromagnetics
Data de presentació: 26/05/2022
Presentació de treball en congressos

Data-driven approaches as a possible means for modeling water transport in gas diffusion layer of fuel cells
8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 06/06/2022
Presentació de treball en congressos

Enriched finite element formulation for electrohydrodynamics problems
2022 NETL Multiphase Flow Science Workshop
Data de presentació: 02/08/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KHADIVIPANAH, PEIMAN
Títol:Modelling thermo-mechanical response of metal canister disposed in engineered barrier systems
Data lectura:03/02/2022
Director/a:OLIVELLA PASTALLE, SEBASTIAN
Codirector/a:VAUNAT, JEAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Copper canister shearing in spent nuclear fuel repository using Bodner–Partom model
Khadivipanah, P.; Pintado, X.; Olivella, S.; Vaunat, J.
Geomechanics for energy and the environment, ISSN: 2352-3808 (JCR Impact Factor-2020: 2.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

Shear deformation analysis of canister-clay as a engineered barrier principle for spent fuel isolation
11th Workshop of CODE_BRIGHT Users
Data de presentació: 16/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ROCAS ALONSO, MARC
Títol:Quantifying uncertainty in complex automotive crashworthiness computational models: development of methodologies and implementation in VPS/Pamcrash
Data lectura:23/07/2021
Director/a:DIEZ MEJIA, PEDRO
Codirector/a:GARCIA GONZALEZ, ALBERTO
Codirector/a:LARRAYOZ IZCARA, XABIER
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Nonintrusive stochastic finite elements for crashworthiness with VPS/Pamcrash
Rocas, M.; Garcia, A.; Larráyoz , .; Diez, P.
Archives of computational methods in engineering, ISSN: 1134-3060 (JCR Impact Factor-2020: 7.302; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/01/2020
Article en revista

Nonintrusive uncertainty quantification for automotive crash problems with VPS/Pamcrash
Rocas, M.; Garcia, A.; Zlotnik, S.; Larráyoz , .; Diez, P.
Finite elements in analysis and design, ISSN: 0168-874X (JCR Impact Factor-2021: 2.618; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

Adaptive surrogates of crashworthiness models for multi-purpose engineering analyses accounting for uncertainty
Rocas, M.; Garcia, A.; Larráyoz , .; Diez, P.
Finite elements in analysis and design, ISSN: 0168-874X (JCR Impact Factor-2020: 6.0
Data de publicació: 01/06/2022
Article en revista

Nonintrusive Uncertainty Quantification for crashworthiness simulations
International Conference in Adaptive Modeling and Simulation
Data de presentació: 29/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KIM, SUNGCHUL
Títol:On the mechanics of strain localization in plasticity. Isotropic and orthotropic, cohesive and frictional, associated and non-associated models
Data lectura:21/07/2021
Director/a:CERVERA RUIZ, LUIS MIGUEL
Codirector/a:CHIUMENTI, MICHELE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Strain localization analysis of Hill’s orthotropic elastoplasticity: analytical results and numerical verification
Cervera, M.; Wu, J.; Chiumenti, M.; Kim, Sungchul
Computational mechanics, ISSN: 0178-7675 (JCR Impact Factor-2020: 4.014; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2020
Article en revista

Accurate and locking-free analysis of beams, plates and shells using solid elements
Saloustros, S.; Cervera, M.; Kim, Sungchul; Chiumenti, M.
Computational mechanics, ISSN: 0178-7675 (JCR Impact Factor-2021: 4.391; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Strain localization of orthotropic elasto–plastic cohesive–frictional materials: analytical results and numerical verification
Kim, Sungchul; Cervera, M.; Wu, J.; Chiumenti, M.
Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2021: 3.748; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

AUTOR/A:PUIGFERRAT PÉREZ, ALBERT
Títol:Finite element methods for advection-diffusion-absorption and fluid flow problems
Data lectura:20/07/2021
Director/a:OÑATE IBAÑEZ DE NAVARRA, EUGENIO
Codirector/a:DE POUPLANA SARDÀ, IGNASI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
FIC–FEM formulation for the multidimensional transient advection–diffusion–absorption equation
Puigferrat, A.; De-Pouplana, I.; Oñate, E.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2020: 6.756; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Numerical prediction of the distribution of black carbon in a street canyon using a semi-Lagrangian finite element formulation
Puigferrat, A.; De-Pouplana, I.; Amato, F.; Oñate, E.
Building and environment, ISSN: 0360-1323 (JCR Impact Factor-2021: 7.093; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

AUTOR/A:RITTER, JOSIAS MANUEL GISBERT
Títol:Assessing the Socio-economic Impacts of Flash Floods for Early Warning at Regional, National, and Continental Scales
Data lectura:16/07/2021
Director/a:BERENGUER FERRER, MARC
Codirector/a:SEMPERE TORRES, DANIEL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
ReAFFIRM: Real-time Assessment of Flash Flood Impacts: a Regional high-resolution Method
Ritter, J.; Berenguer, M.; Corral, C.; Park, S.; Sempere-Torres, D.
Environment international, ISSN: 0160-4120 (JCR Impact Factor-2020: 9.621; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Multiobjective direct policy search using physically based operating rules in multireservoir systems
Ritter, J.; Corzo, G.; Solomatine, D. P.; Angarita, H.
Journal of water resources planning and management (ASCE), ISSN: 0733-9496 (JCR Impact Factor-2020: 3.054; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Near-real time high-resolution Flash Flood Impact Forecasting
European Geosciences Union General Assembly 2018
Data de presentació: 10/04/2018
Presentació de treball en congressos

Recent Flash Flood Cases and the Performance of Hazard Products
ANYWHERE H2020 Project Meeting and Workshop 3¿
Data de presentació: 12/11/2018
Presentació de treball en congressos

Testing conventional and unconventional data sources for the validation of a real-time flash flood impact model
EGU General Assembly 2019
Data de presentació: 10/04/2019
Presentació de treball en congressos

ReAFFIRM: Real-time Assessment of Flash Flood Impacts – a Regional high-resolution Method
EFAS - 14th Annual Meeting
Data de presentació: 21/05/2019
Presentació de treball en congressos

ANYWHERE: EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Events
Copernicus Emergency Management Service Meeting
Data de presentació: 21/05/2019
Presentació de treball en congressos

Risk layers for pan-European impact forecasting of severe weather-induced events
ANYWHERE H2020 Final Project Meeting and Workshop
Data de presentació: 29/10/2019
Presentació de treball en congressos

Rapid flash flood impact assessments at different spatial scales
Gather Online
Data de presentació: 28/04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BARBAT VLAD, GABRIEL
Títol:Mixed finite elements with independent strain interpolation for isotropic and orthotropic damage
Data lectura:11/02/2021
Director/a:CERVERA RUIZ, LUIS MIGUEL
Codirector/a:CHIUMENTI, MICHELE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Architecture of a multi-crack model with full closing, reopening and sliding capabilities
Cervera, M.; Barbat, G. B.; Chiumenti, M.
Computational mechanics, ISSN: 0178-7675 (JCR Impact Factor-2020: 4.014; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Structural size effect: experimental, theoretical and accurate computational assessment
Barbat, G. B.; Cervera, M.; Chiumenti, M.; Espinoza, E.
Engineering structures, ISSN: 1873-7323 (JCR Impact Factor-2020: 4.471; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Modelling of incompressible damage with an enhanced-accuracy mixed thermo-mechanical formulation
International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering 2019
Data de presentació: 03/06/2019
Presentació de treball en congressos

Mixed Finite Element Modeling of Quasi-Brittle Cracks Under Cyclic Loading
VI International Conference on Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures
Data de presentació: 12/06/2019
Presentació de treball en congressos

On the mixed three-field formulation for strain localization problems encompassing the incompressible limit
International Conference on Plasticity, Damage and Fracture 2020
Data de presentació: 01/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ORTEGA GELABERT, OLGA
Títol:Advanced numerical techniques for inverse problems in geophysics
Data lectura:18/12/2020
Director/a:ZLOTNIK MARTINEZ, SERGIO
Codirector/a:DIEZ MEJIA, PEDRO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Fast stokes flow simulations for geophysical-geodynamic inverse problems and sensitivity analyses based on reduced order modeling
Ortega, O.; Zlotnik, S.; Afonso, J.; Diez, P.
Journal of geophysical research B: solid earth, ISSN: 2169-9356 (JCR Impact Factor-2020: 3.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/03/2020
Article en revista

Combining Reduced Order Methods with Bayesian inference for the solution of inverse problems with application in Geophysics
9th International Conference on Adaptive Modeling and Simulation
Data de presentació: 28/05/2019
Presentació de treball en congressos

Combining Reduced Order Methods with Bayesian inference for the understanding of lithospheric structure
Mechanistic Machine Learning and Digital Twins for Computational Science, Engineering & Technology 2021
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

A combined Reduced Order-Bayesian scheme to drastically accelerate stochastic inversions
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 30/04/2021
Presentació de treball en congressos

Combining reduced order modeling with Bayesian updating: application to geophysical inversion
Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería 2022
Data de presentació: 09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MIRANDA NEIVA, ERIC
Títol:Large-scale tree-based unfitted finite elements for metal additive manufacturing
Data lectura:07/10/2020
Director/a:CHIUMENTI, MICHELE
Codirector/a:BADIA RODRIGUEZ, SANTIAGO IGNACIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Numerical modelling and experimental validation in Selective Laser Melting
Chiumenti, M.; Neiva, E.; Salsi, E.; Cervera, M.; Badia, S.; Moya, J.; Chen, Z.; Lee, C.; Davies, C.
Additive manufacturing, ISSN: 2214-8604 (JCR Impact Factor-2017: 2.611; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2017
Article en revista

A scalable parallel finite element framework for growing geometries: application to metal additive manufacturing
Neiva, E.; Badia, S.; Martín, A. F.; Chiumenti, M.
International journal for numerical methods in engineering, ISSN: 0029-5981 (JCR Impact Factor-2019: 2.866; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2019
Article en revista

Numerical modelling of heat transfer and experimental validation in powder-bed fusion with the virtual domain approximation
Neiva, E.; Chiumenti, M.; Cervera, M.; Salsi, E.; Piscopo, G.; Badia, S.; Martín, A. F.; Chen, Z.; Lee, C.; Davies, C.
Finite elements in analysis and design, ISSN: 0168-874X (JCR Impact Factor-2020: 2.972; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2020
Article en revista

A parallel finite-element framework for the heat transfer analysis of metal additive manufacturing
XIV International Conference on Computational Plasticity
Data de presentació: 07/09/2017
Presentació de treball en congressos

Parallel finite-element analysis of heat transfer in AM processes by metal deposition
1st ECCOMAS Thematic Conference on Simulation for Additive Manufacturing
Data de presentació: 12/10/2017
Presentació de treball en congressos

Numerical modeling and experimental validation of AM processes by metal deposition
Additive Manufacturing Benchmarks 2018
Data de presentació: 21/06/2018
Presentació de treball en congressos

FEMPAR-AM: a parallel finite-element framework for the simulation of metal additive manufacturing
Additive Manufacturing Benchmarks 2018
Data de presentació: 18/06/2018
Presentació de treball en congressos

Multiphysic and multiscale modeling of additive manufacturing processes by metal deposition
13th World Congress in Computational Mechanics and 2nd Pan American Congress on Computational Mechanics
Data de presentació: 26/07/2018
Presentació de treball en congressos

FEMPAR-AM: leveraging unfitted finite elements, hierarchical octree meshes and balancing domain decomposition by constraints for digital design and certification in 3D printing with metals
9th International Congress on Industrial and Applied Mathematics
Data de presentació: 16/07/2019
Presentació de treball en congressos

FEMPAR-AM: a parallel FE framework for the simulation of powder-bed metal additive manufacturing processes
II International Conference on Simulation for Additive Manufacturing
Data de presentació: 11/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ZORRILLA MARTÍNEZ, RUBÉN
Títol:Towards the Virtual Wind Tunnel for civil engineering applications
Data lectura:21/09/2020
Director/a:OÑATE IBAÑEZ DE NAVARRA, EUGENIO
Codirector/a:ROSSI BERNECOLI, RICCARDO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A modified Finite Element formulation for the imposition of the slip boundary condition over embedded volumeless geometries
Zorrilla, R.; Larese, A.; Rossi, R.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2019: 5.763; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2019
Article en revista

An embedded Finite Element framework for the resolution of strongly coupled Fluid–Structure Interaction problems: application to volumetric and membrane-like structures
Zorrilla, R.; Rossi, R.; Wüchner, R.; Oñate, E.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2020: 6.756; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Computational modeling of the fluid flow in type B aortic dissection using a modified finite element embedded formulation
Zorrilla, R.; Soudah, E.; Rossi, R.
Biomechanics and modeling in mechanobiology, ISSN: 1617-7959 (JCR Impact Factor-2020: 2.963; Quartil: Q3)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

A time averaged steady state method for the Navier-Stokes equations
Zhao, M.; Zorrilla, R.; Rossi, R.; Wüchner, R.
International journal for numerical methods in fluids, ISSN: 0271-2091 (JCR Impact Factor-2021: 1.847; Quartil: Q3)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

A discontinuous Nitsche-based finite element formulation for the imposition of the Navier-slip condition over embedded volumeless geometries
Zorrilla, R.; Larese A.; Rossi, R.
International journal for numerical methods in fluids, ISSN: 0271-2091 (JCR Impact Factor-2021: 1.847; Quartil: Q3)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

On the coupled simulation of mud motors
19th International Conference on Finite Elements in Flow Problems
Data de presentació: 05/04/2017
Presentació de treball en congressos

Embedded techniques for FSI problems
COUPLED PROBLEMS 2017 - VII International Conference on Computacional Methods for Coupled Problems in Science and Engineering
Data de presentació: 13/06/2017
Presentació de treball en congressos

On the coupled simulation of ‘Mud Motors’
COUPLED PROBLEMS 2017 - VII International Conference on Computacional Methods for Coupled Problems in Science and Engineering
Data de presentació: 14/06/2017
Presentació de treball en congressos

FSI simulation problems with embedded fluid formulation: application to mud motors simulation and Virtual Wind Tunnel facility
Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería 2017
Data de presentació: 04/07/2017
Presentació de treball en congressos

Towards the virtual wind tunnel
International CAE Conference - 2017
Data de presentació: 06/11/2017
Presentació de treball en congressos

Embedded computational fluid dynamics to study cardiovascular pathologies: aortic dissection
V Virtual Physiological Human Conference: VPH for in Silico Medicine
Data de presentació: 06/09/2018
Presentació de treball en congressos

Embedded computational fluid dynamics techniques for fluid-structure interaction problems
VIII International Conference on Coupled Problems in Science and Engineering
Data de presentació: 03/06/2019
Presentació de treball en congressos

A 3D two-fluid novel technique for the simulation of free-surface environmental flows
VIII International Conference on Coupled Problems in Science and Engineering
Data de presentació: 03/06/2019
Presentació de treball en congressos

Numerical Simulation in Wind Engineering – Opportunities and Challenges
International Conference Form and Force 2019 / 60th Anniversary Symposium of the International Association for Shell and Spatial structures / 9th International Conference on Textile Composites and Inflatable Structures
Data de presentació: 07/10/2019
Presentació de treball en congressos

Two-Fluid solution of hydraulic flows in realistic mountain scenarios
IX International Conference on Coupled Problems in Science and Engineering
Data de presentació: 14/06/2021
Presentació de treball en congressos

Fixed mesh approaches for coupled multiphysics simulation in civil engineering
SIAM Conference on Mathematical and Computational Issues in the Geosciences
Data de presentació: 21/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SANUY VÁZQUEZ, MARC
Títol:Identifying and managing hotspots to extreme events. Application to NW Mediterranean conditions.
Data lectura:05/11/2019
Director/a:JIMENEZ QUINTANA, JOSE ANTONIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A Bayesian Network methodology for coastal hazard assessments on a regional scale: the BN-CRAF
Sanuy, M.; Jimenez, J.A.; Plant, N.
Coastal engineering, ISSN: 0378-3839 (JCR Impact Factor-2020: 4.83; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

How good are symmetric triangular synthetic storms to represent real events for coastal hazard modelling
Duo, E.; Sanuy, M.; Jimenez, J.A.; Ciavola, P.
Coastal engineering, ISSN: 0378-3839 (JCR Impact Factor-2020: 4.83; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Probabilistic characterisation of coastal storm-induced risks using Bayesian networks
Sanuy, M.; Jimenez, J.A.
Natural hazards and earth system sciences, ISSN: 1561-8633 (JCR Impact Factor-2021: 4.58; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

AUTOR/A:CORDERO ARIAS, JOSBEL ANDREINA
Títol:Experimental analysis of soil cracking due to environmental conditions
Data lectura:09/09/2019
Director/a:PRAT CATALAN, PERE
Codirector/a:LEDESMA VILLALBA, ALBERTO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Experimental analysis of desiccation cracks on a clayey silt from a large-scale test in natural conditions
Cordero, J.A.; Prat, P.; Ledesma, A.
Engineering geology, ISSN: 0013-7952 (JCR Impact Factor-2021: 6.902; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

AUTOR/A:TELLEZ ALVAREZ, JACKSON DAVID
Títol:Image processing and experimental techniques to characterize the hydraulic performance of grate inlets
Data lectura:10/05/2019
Director/a:GOMEZ VALENTIN, MANUEL
Director/a:RUSSO, BENIAMINO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Simulating the hydrodynamics of sewer-inlets using a 2D-SWE based model
Sanz-Ramos, M.; Tellez, J.; Blade, E.; Gomez, M.
Springer
Data de publicació: 2020
Capítol en llibre

Using surface flow image velocimetry to analyse flow approaching grated inlets
Tellez, J.; Gomez, M.; Russo, B.; Redondo, J. M.
Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Water management, ISSN: 1741-7589 (JCR Impact Factor-2020: 1.054; Quartil: Q4)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Quantification of energy loss in two grated inlets under pressure
Tellez, J.; Gomez, M.; Russo, B.
Water (Switzerland), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2020: 3.103; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Discharge coefficients for specific grated inlets: influence of the Froude number
Cosco, C.; Gomez, M.; Russo, B.; Tellez, J.; Macchione, F.; Costanzo, C.
Urban water journal, ISSN: 1744-9006 (JCR Impact Factor-2020: 2.081; Quartil: Q3)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/05/202331/10/2026Data-driven, Integrated, Syncromodal, Collaborative and Optimised urban freight meta model for a new generation of urban logistics and planning with data sharing at European Living LabsCommission of European Communities
06/02/202305/03/2023Servei per a la realització de la redacció del Pla d'extraccions de l'aqüífer del Besòs dins l'àmbit d'influència de l'ETAP Besòs (Nº Exp.:AB/ABAST/AD/2021/08)AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/02/202331/01/2025Early warning Demonstration of pan-European rainfall-induced impact forecastsEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
24/01/202323/07/2023Contrato de servicios para la realización de los Trabajos de apoyo para el diseño del observatorio portuario del cambio climático (OPCC)ORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2026CLIMAte risk and vulnerability Assessment framework and toolboXCommission of European Communities
01/01/202331/12/2027Regions for climate change resilience through Innovation, Science and TechnologyCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Innov. para Canal de Inv. Exp. Marítima, Multifunc/MultiescMINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
01/01/202331/12/2026NEW GENERATION OF FULL ELECTRIC URBAN AND PERI-URBAN BUS RAPID TRANSIT SYSTEMS TO STRENGTHEN CLIMATE-FRIENDY MAS TRANSPORTCommission of European Communities
05/12/202204/03/2023Contrato de colaboración para el apoyo técnico para la mejora de los procesos de análisis y dimensionamiento de depósitos de hormigón proyectado con armaduras postesas no adherentesPIRER TRADE, S.L.
01/12/202230/11/2024A la búsqueda de espacio de acomodación para la adaptación de la zona costera a los riesgos presentes y futurosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Investigación experimental y modelación del crecimiento de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Herramientas para una mejor gestión de la basura marina en zonas costeras y acelerar la transición a una economía circular del plásticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024ParticIpatory Technologies for sustAinable COastal monitoRing in urban Areas-HYDROAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Sistema computacional para el diagnóstico de leucemias agudas y linfomas usando imágenes de células de la sangre: prueba de concepto y plan de valorización tecnológicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2025Optimización topológica para una metodología de construcción de bajo impacto ambientalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024Towards a user-friendly and efficient open-source code Anura3D, based on the material point method for geotechnical design and analysisGobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec)
01/12/202230/11/2024: Participatory technologies for sustainable coastal monitoring in urban areas-HYDROGobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/12/202230/11/2024Computational System for the Diagnosis of Acute Leukemia and Lymphoma from Peripheral Blood Images: Proof of Concept and Roadmap for Technological ValorizationMinisteria de Ciencia e innovación
01/12/202230/11/2024Towards establishing a Digital twin for manufacturing via drop-on-demand inkjet printing.MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/11/202231/10/2025Interactive understanding of groundwater hydrology and hydrogeologyCommission of European Communities
22/10/202221/10/2026Contrato de colaboración para la prestación del servicio/'Asistencia técnica para el seguimiento ambiental del proyecto de extracción de arenas en el sector norte de la zona II de la APB (2022-2026)/'FUNDACION AZTI-AZTI FUNDAZIOA - UNI
19/10/202218/04/2024EB-Pav: Desenvolupament d'un material amb escòries blanques per als paviments de llambordes.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024Posta a punt del projecte Windcrete per al prototipatgeAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202230/09/2026Promoting disaster preparedness and resielence by co-developing stakeholder support tools for managing the systemic risk of compounding disasters.Commission of European Communities
01/10/202230/09/2024Fundamental study of CO2 storage through microbially enhanced carbon mineralizationCommission of European Communities
01/10/202230/09/2025DANUBIUS Implementation Phase ProjectCommission of European Communities
01/10/202230/09/2023Contrato de colaboración para el apoyo técnico en el asesoramiento en un Estudio sobre la sedimentación en el embalse de San Fernando (Salamanca)EMP.TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA
15/09/202231/01/2023Contrato de colaboración en servicios profesionales para la Actualización del modelo hidrogeológico en el Aeropuerto de BarcelonaVIARIUM INGENIERIA SL
01/09/202231/12/2022Jornada científica: reptes en la gestió de les aigües subterrànies a l'àrea metropolitana de BarcelonaAjuntament de Barcelona
01/09/202231/08/2025Simulación in silico de la respuesta inmune del sistema glioblastoma-cerebroAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Desarrollo de sensores modulares de bajo coste para su uso en identificación estructural de puentes sometidos a cargas quasiestáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Recursos hidrogeológicos en riesgo: confrontando los impactos ligados al cambio climático con el incremento de la demanda hídricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Propagación de fallos en puentes que sobrepasan su vida útilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/10/2022Contrato de colaboración para el estudio hidrogeológico para analizar el impacto del soterramiento de la línea de ferrocarril sobre los acuíferos de la Vall Baixa y Delta del LlobregatACCIONA Infraesctructuras, S.A.
29/07/202215/02/2023Contrato de Colaboración en el comportamiento hidráulico del cruce de de la riera Païssa bajo el puente de RENFE durante la construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliu de LlobregatACCIONA Infraesctructuras, S.A.
01/07/202230/06/2025Securing tailings dam infrastructure with an innovative monitoring SystemEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/06/202231/05/2023Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase IICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Trabajo de campo para la continuidad del desarrollo de la tesis doctoral “Alternative approach for water wicked problems: A socio-technical groundwater management tool to improve human developmentCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Rehabilitant El Raval – Fase III Estudio de soluciones de bajo coste para la rehabilitación energética en hogares vulnerables – ensayo pilotoCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
04/05/202204/05/2022Transition element for the transmission of forces between a tower and a sub-structure on a floating monolithic concrete structure for supporting marine wind turbines
02/05/202231/10/2022Contrato de colaboración para la ejecución de un nuevo ramal ferroviario en las terminales 1 y 2COMSA
28/04/202227/04/2023Contrato de colaboración para el apoyo técnico al/'Análisis de datos de la boya ANTEIA situada junto al primer quiebro del Dique de Zierbena. Año 2022/'AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO
23/03/202222/05/2022Contracte de col·laboració per analitzar l'afectació de les rebaixes de tarifes promogudes des del Govern d'Andorra i el Covid19 en l'equilibri econòmic-financer de l'operador d'autobusos UTUTE COOPAL SA
04/03/202203/03/2024Intermediate filament networks: form biological function to biommetic material resilienceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
22/02/202222/02/2022Conjunto multicapa en base cemento que puede utilizarse como soporte biológico para fachadas de edificios u otras construcciones
21/02/202221/02/2022Car-sharing agent-based simulator
01/02/202201/02/2025Millora de la capacitat predictiva dels models DS de priorització d'inversions actuals i extensió de la metodologia a la gestió d'altres actius del cicle integral de l'aiguaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/01/202205/01/2022Method to generate the in-situ state of stress in a domain O in a geological structure
01/01/202231/03/2022CARNET Initiative on reinforcing the academic lead on Urban Mobility ProjectsFUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/01/202231/12/202222241 Disrupting the way we move: Mobility as a ServiceEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202201/03/2022Diagnóstico de la erosión de márgenes de a ría del GuadalquivirUTE MACVALNERA, SENER, TECNOAMBIENTE (Puerto de Sevilla)
01/01/202231/12/2024Anàlisi i Tecnologia d'Estructures i Materials (ATEM)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Generalitat de Catalunya. Departament de Recerca i Universitats
16/12/202131/12/2024ASESORAMIENTO PARA EL DISEÑO DE LA BARRERA REACTIVA, SISTEMA DE RECARGA Y MODELO UNIDIMENSIONAL DE TRANSPORTE REACTIVO DEL PROYECTO “LIFE MATRIXFUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
02/12/202101/04/2023l’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ADOPCIÓ DE MESURES DE MILLORA DE L'ABASTAMENT EN DUES MASSES D’AIGUA SUBTERRÀNIA SOTMESES A UNA EXPLOTACIÓ INTENSIVAARDANA CONSULTANTS S.L.U.
01/12/202130/11/2023BIBLIOTECA CREIBLE DE RUTINAS FUNDAMENTALES E INTERFACES PARA LA INDUSTRIAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/12/202130/11/2024Sistema Inteligente para el mantenimiento predictivo de diques (PI-BREAK)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2023G-PFEM DE BOLSILLO: APLICACIONES DE SOFTWARE AVANZADO PARA EL PROYECTO GEOTÉCNICO DE INSTALACIONES DE ENERGIA RENOVABLE COSTA AFUERAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2023Biblioteca creíble de rutinas fundamentales e interfaces para la industriaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2025Reactive barriers for water renaturalization during managed aquifer recharge in the Baix Camp regionEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
29/11/202111/02/2022Servicios de asesoría en el proyecto y evaluación ambinetal de la optimización de la navegación en la eurovía E.60.02 GuadalquivirMC VALNERA S.L.-TECNO AMBIENTE S.L.
15/10/202131/05/2022El objeto del contrato es comprobar dos propuestas de diseño del colector Vila i Vilá que por sus características geométricas requiere de un estudio detallado en un modelo a escala reducida para valorUTE MASTER PLAN, SL - INGENIERIA GE
01/10/202131/03/2026Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivityCommission of European Communities
01/10/202130/06/2024iCIEM 2.0: Hacia un Simulador Ambiental Integral (Lab y Obs)MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
01/10/202130/09/2024Movilidad en la ciudad del futuro. Preparar a las ciudades para la nueva movilidad 2030 a través de las 4 universidades politécnicas españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/09/202113/12/2021ESTUDIO DE DINAMICA LITORAL PARA ANALIZAR LA INFLUENCIA DEL PORT DE COMA·RUGA EN LA ESTABILIDAD DE LAS PLAYA A PONIENTEENIGEST S.L.
01/09/202131/08/2024Vehículos autónomos urbanos: autobuses modulares y vehículos de mercancías. Diseño de nuevos servicios de movilidad e integración urbanaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Riesgos naturales compuestos y conectados en la costa Mediterránea española ante el cambio climático - MarAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Environmental Computations and Observations for BAY SustainabilityAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Printing pattern based and MultiScale enhanced performance analysis of advanced Additive Manufacturing componentsMINECO
01/09/202131/08/2025Dinámica de sistemas celulares contráctiles guiada por adhesión intercel·lularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Ingeniería computacional basada en simulación de aprendizaje automáticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Scientific Machine Learning for computational Engineering: machine learning for data-driven modelingAgencia Estatal de Investigación
28/07/202128/07/2021Cement-based multilayer assembly that can be used as a biological support for building facades or other structures
16/07/202115/08/2022Contrato de colaboración en I+D entre la Autoridad Portuaria de Baleares y la UPC para el DESARROLLO DE UN PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS PUERTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARESAUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
12/07/202122/06/2023Estudio Hidrogeológico correspondiente al soterramiento de las líneas R2 y R4 en Hospitalet del LlobregatUTE GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S
01/07/202115/09/2021Estudio para la evaluación de la capacidad de los pasos bajo vía en la A2 y vía de servicio a su paso por el Estany de SilsBAGH TECNICA, SL
01/07/202131/12/2022Collaboration contract relating to data-driven modelsSHAOXING UNIVERSITY
17/06/202117/06/2021hiperlife
01/06/202131/05/2025Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea (DOORS)Commission of European Communities
01/06/202131/12/2023LATEM 4.0 - Materialización, digitalización y experimentación multinivel de estructuras mediante sistemas ciber-físicos de construcción 4.0AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/05/202131/08/2021TECHNICAL SUPPORT CONTRACT AGREEMENT FOR THE PROVISION OF SPECIALIZEDKNOWLEDGE ON RIVER MORPHODYNAMICS AND ENGINEERING TO HELP PREPARINGFEASIBILITY STUDIES IN PHILIPPINE MAJOR RIVER BASINS”EGIS EAU SA
23/05/202123/05/2021Morphable sheet structure.
22/05/202122/05/2023Contracte de serveis d’assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i per l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat). Clau: E2- INF-20500Infraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
01/05/202130/04/2026Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecución de actividades de investigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/04/202131/12/2021Análisis del comportamiento de las playas metropolitanas al sur de Barcelona y propuesta de medidas de actuación en las playas metropolitanas.BARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/04/202131/03/2024IJC2019-042036-IAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202131/03/2022EIT-UM-2021-21114- Multi-operator tool for managing Demand rEsPonsive trAnspoRTEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/202131/03/2022EIT-UM-2021-21169- E-ULTIMATE- Improve pUblic transport eLecTrIfication to fight against cliMATE changeEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/202101/07/2021Estudi dels efectes morfodinàmics de les alternatives proposades per a la desembocadura de la TorderaSENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.  
29/03/202130/09/2021Treballs per a l’adaptació als impactes del canvi climàtic dels ports i alguns passejos marítimsOficina Catalana del Canvi Climàtic
15/03/202131/03/2023Actualización e integracion de datos en el modelo hidrogeológico. Analisis de la sensibilidad y simulación de transporte advecivo en el modelo. Revisión del modelo hidrogeológico regional. PlanteamienWESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN SA
15/03/202115/03/2024IGA application on crashworthiness CAE analysis including advanced plasticity and ductile fractureAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/03/202115/03/2022Model de Gestió integrada dels Recursos hídrics del Besòs davant el canvi climàtic: solucions per a l’autoabastament i resiliència del sistema hídric a l’àrea metropolitana de Barcelona (GiR-Beso`s)Ajuntament de Barcelona
10/03/202131/07/2022Servei per a la realització de la redacció del Pla d'extraccions de l'aqüífer del Besòs dins l'àmbit d'influcència de l'ETAP Besòs (Nº Exp.: AB/ABAST/AD/2021/08)AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/03/202101/03/2024CODA: Next generation of industrial aerodynamic simulation codeMinisterio de Ciencia e Innovación; European Commission
01/03/202101/03/2024Enabling dynamic and Intelligent workflows in the future EuroHPCecosystem (eFlows4HPC)European Commission
01/02/202130/06/2022trabajos de Hidrogeología necesarios para analizar el impacto de la construcción de un túnel artificial que atraviesa el acuífero superior del Delta del Llobregat y diseñar las medidas correctoras necAPIA XXI SA
26/01/202126/01/2021Floating structure for supporting a marine wind turbine
25/01/202112/03/2021Ensayos a escala reducida en el canal CIEM para determinar el comportamiento de un nuevo tipo de diques hinchables desarrollados por CIMNE como elemento disipador de energía.CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
22/01/202121/01/2022/'MANAGEMENT MODEL OF AN ELECTRIC CAR-SHARING SYSTEM: Phase 1.5 - Disaggregate modeling using an agent based simulation/'.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
04/01/202103/06/2021The main objective of the project is to identify the key concepts of UCC that will affect the profitability of stakeholders in the design, built and operation of Urban Hubs or Urban Consolidation.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/01/202131/12/2022EIT- UM- 2021- 21254- Planning admission and MarketingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2022Urban Mobility- 21257 Face to face courses and materialEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2024Stability and Sensitivity Methods for Flow Control and Industrial DesignEuropean Commission
01/01/202101/07/2021Informe sobre el Projecte de restauració geomorfològica dels hàbitats de l’espai fluvial de l’aiguabarreig entre la riera de Santa Coloma i el riu TorderaENIGEST, S.L.    
01/01/202130/09/2023Aprofundir en el coneixement relatiu a l'adaptació dels ports de la Generalitat de Catalunya i els passeigs marítims a l'impacte del canvi climàticGENCAT-DEP.POL.TERR.OBR.PUB
01/01/202131/12/2024Anàlisi Numàrica i Computació científica (ANiComp)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/202127/05/2022Continuïtat del Projecte d'enfortiment de capacitats agroproductives de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo. Definició del projecte constructiu de rehabilitació i millora del reg Pirigallo.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Adquisició de dades de camp (velocitat de marea i batimetria), processat i anàlisis del corrent de component oest per la futura implementació d’una instal·lació d’energia mareomotriu al nord de l’Illa de Saboga (PanamàCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase I: aproximació metodològica i caracterització de paràmetres fonamentals.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
16/12/202022/12/2023Realització d'un assaig físic al canal CIEM per a l'estudi mitjançant model físic reduït dels esforços generats per l'acció de l'onatge en situació de temporal en el Pont del Petroli de Badalona (EncàAJUNTAMENT BADALONA
01/12/202030/11/2023H2020-101004275- MObiLIty sERvices Enhanced by GALILEO & Blockchain’,/'MOLIERE/'Commission of European Communities
01/12/202031/12/2024Ampliació del contracte de col·laboració en R+D amb CIMNECENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
10/11/202010/11/2020XMC
01/11/202030/11/2022Formación Doctoral en Mecanobiológía y BioingnieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202031/10/2022Emergency Risk Information and Assessments tailored for CommunitiesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/10/202025/06/2021Realització d'escenaris d'inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTAS. Exped. S-689/20 (ICGC-2020-00045)Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
26/10/202025/06/2021Realització d’escenaris d’inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTASInstitut Cartografic de Catalunya (ICC)
01/10/202030/09/2023Assistants for Healthy, Safe, and Productive Virtual Construction Design, Operation and Maintenance using a Digitial TwinCommission of European Communities
27/08/202030/08/2020Evaluation of a method for the simulation of Low impedence faults in power equipmentSiemens AG
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022Design tool for optimal performance in Additive Manufacturing (Add2Man)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
23/07/202022/01/20223D-Crete: Desenvolupament i optimització d'un material cementici per a impressió 3DAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/07/202030/09/2020Propuesta para la redacción de Dictamen Pericial sobre la causa de los colapsos y la idoneidad de las reparaciones de la cubierta de la nave logística situada en la parcela BZ- A2.1 de la ZAL PORT-CIUCILSA, CTRO.INTERMODAL DE LOGISTICA
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202028/12/2020Análisis del impacto costero asociado a la possible ampliación de Port BalísClub Nàutic El Balís
19/06/202025/09/2020ELABORACIÓ D'UN MODEL DE DISPERSIÓ PER LES AIGÜES QUE DESEMBOQUEN PER CANAL D'ILLA DE MAR A LA BADIA DEL FANGARINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
19/06/202018/11/2020Anàlisi de les problemàtiques i primeres alternatives de solució de les platges dels municipis de Sant Adrià, Badalona i MontgatBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
10/06/202009/04/2022herramienta de programación, basada en códigos existentes, y que permita reproducir un modelo de transporte reactivo tan complejo como el del Salar de Atacama. modelo numérico de transporte reactivoSQM Salar S.A.
01/06/202029/02/2024Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Trenes de Vehículos Autónomos y Conectados en Autopista: Modelización Microscópica y Estrategias de GestiónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Análisis de la peligrosidad de inundación considerando vehículos y otros flotantes en zona urganaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Conexión entre la bio-quemo-mecánica subcelular y la dinámica activa de materiales epiteliales mediante modelización y computación multiescalaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/10/2021Bringing Digital Twins to the Edge for mass Industry 4.0 applicationsEuropean Commission
01/06/202030/11/2023Hematopatología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Desarrollo de un sistema de monitorización estructural basado en un microinterrogador y redes neuronales.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/06/202031/05/2023Hematología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica (CellsiMaticDeep)Ministerio de Ciencia e Innovación
21/04/202031/12/2020Desenvolupament d'una Eina de Suport Basada en dades clíniques per identificar pacients COVID-19 derivats a l'UCI amb Capacitat Autònoma RespiratòriaCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
27/03/202031/12/2021Congrés VI Expanding Ocean Frontiers 2020CLIENTS DIVERSOS
24/03/202023/07/2021Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsPORTS DE LES ILLES BALEARS
12/03/202012/07/2020Asistencia técnica para la elaboración de propuestas de medidas de protección del margen izquierdo del río Eresma a su paso por Coca (Segovia)EMP.TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA
01/03/202030/09/2020Contracte entre CIT/CARNET i UPC per al desenvolupament de recerca sobre la mobilitat com a servei a CatalunyaFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/202028/02/2021Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Dedicated communication for water management and monitoring in the high Andean area of Peru (Phase 2)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
12/02/202012/02/2020Lattice structure with piezoelectric behavior, a force or movement sensor and an actuator containing said lattice structure
01/02/202031/01/2026Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
01/02/202030/09/2022Advanced tools for pro-active Management of Impact and Risks induced by convective Weather, Heavy Rain and Flash Foods in EuropeEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
31/01/202031/03/2020Servei de redacció de l'estudi de propagació de l'onatge i la seva interacció amb el dic de recer al port de BlanesPORTS DE LA GENERALITAT
23/01/202022/05/2020ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ANÀLISI DE LA CRESCUDA DEL 22-23 D'OCTUBRE AL RIU FRANCOLÍ.AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202031/05/2022MEDIOS DE EVALUACIÓN Y ATENUACIÓN DE LOS RIESGOS COSTEROS LOCALES DEBIDOS A LOS IMPACTOS DE LOS TEMPORALESCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020EIT-UM-2020-20083- Planning, admission and marketingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2023An Advanced Circular and Agile Manufacturing Ecosystem based on rapid reconfigurable manufacturing process and individualized consumer preferencesEuropean Commission
01/01/202001/06/2020Off-Street parking floating CARsharing serviceEIT Urban Mobility
01/01/202031/12/2021Mantenimiento y conservación del patrimonio construido – MANTREDAgencia Estatal de Investigación
01/01/202031/12/2020an Off-Street parking floating CARsharing serviceEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
31/12/201931/12/2022Tecnologies de Làser i altra Llum (Agrupació BASE3D)Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions Públiques
17/11/201928/02/2020Desenvolupament d'un model teòric del tipus Flexitransport que permeti parametritzar el comportament operatiu en funció de diversos escenaris (densitat) de la demanda en termes de viatges per unitatsAMTU - AG.MUNICIPIS TITULARS SERVEI
01/11/201931/12/2023Improving and Integrating European Ocean Observing and Forecasting Systems for Sustainable use of the OceansCommission of European Communities
01/11/201931/05/2022Prevención y gestión transfronteriza del riesgo asociado a deslizamientos de tierraCommission of European Communities
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201931/10/2020Assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i drenatge del Reg Segarra-GarriguesARDANA CONSULTANTS S.L.U.
01/11/201930/10/2021Elaboración de análisis, modelación y simulación computacional para determinar las causas de la rotura de la Presa I de la Mina de Corrego do Feijao en el Complejo Paraopeba el 25/01/2019Companhia Vale do Rio Doce
14/10/201914/04/2020MANAGEMENT MODEL OF AN ELECTRIC CAR-SHARING SYSTEM: Definition of an analytic macroscopic model for mixed (free-floating & station-based) car-sharing systemsFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
09/09/201908/10/2019Assessorament tècnic per a l'estudi i disseny de mesures al problema d'erosió costanera del municipi de GavàBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/09/201931/05/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
01/09/201901/09/2021Diagnostic methods by means of images and machine learningSIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S.L
05/08/201931/08/2019Development od reduced order models for the simulation of the heat transfer problemsSiemens AG
01/06/201931/12/2019TREBALL TÈCNIC PER A L’ANÀLISI DE LA HIDRODINÀMICA DE L’EMBASSAMENT DE SUSQUEDA DURANT ELS DARRERS DIES D’AGOST DE 2017GENERALITAT DE CATALUNYA
01/06/201931/05/2024European Joint Programme on Radioactive Waste ManagementCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Geohazards: Identification, Modelling, Preparedness, Assessment, Collaboration and TransferenceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2020Guiado mecánico de la migración celularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201930/06/2023DEvelopment of COupled models and their VALidation against EXperiments (2023) - Task B: MAGICNational Radioactive Waste Management Agency
21/05/201921/05/2021Assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i per l'Ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT). Clau: E2-INF-18500 NomInfraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
20/05/201931/12/20225th DualSPHysics Users WorkshopCLIENTS DIVERSOS
17/05/201931/05/2023Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/201901/02/2021Desenvolupament de façanes verdes emprant formigó de bioreceptividad milloradaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201930/04/2020trabajos de asesoramiento y asistencia técnica en el marco del estudio, análisis y evaluación en proyectos I+D+iCETAQUA
01/05/201901/09/2020Developement of Molding SolverAltair
26/04/201905/05/2020Avaluació de la implementació del projecte pilot d'Inspiring Girls en les escoles i instituts de Catalunya per a l'empoderament de les nenes i noies en el camp TIC.FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/04/201901/07/2019Estudi del mur annex del pont de Sant PEre de Terrassa.AJUNTAMENT TERRASSA
01/04/201929/11/2019Treball tècnic per a l’anàlisi de la hidrodinàmica de l’embassament de Susqueda durant els darrers dies d’agost de 2017Cos de Mossos d'Esquadra - Generalitat de Catalunya
01/04/201931/07/2020Suez biofactorías: economía circular y sostenibilidad como argumento para la priorizaciónSuez
01/04/201930/09/2019Offer for the construction of Reduced Order Modelling infrastructure within Kratos – Application to Conjugate Heat Transfer within Kratos – Application to Conjugate Heat TransferSiemens AG
01/04/201930/09/2019SIEMENS: Offer for the exploration of a simplified contact solver within small displacement structural analysisSiemens AG
27/03/201924/12/2019Col.laboració LIM-UPC i METEOSIM per al desenvolupament de la investigació referent a l'aplicació de la eina Coastal Hazard Wheel (CHW) en diversos països costaners d'Àfrica Occidental i CamerunMETEOSIM SL
22/03/201921/03/2020SUBCONTRATACIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ DE DOS CORRENTÒMETRES ADCP A LA BADIA DEL FANGAR DURANT 1,5 MESOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019, LES DADES RECOLLIDES S'UTILITZARAN EN EL MARC DEL PROJECTE SOBREINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
01/03/201901/02/2023BICISENDAS. Carril BICI: sostenible, energéticamente autosuficiente, inteligente, descontaminante, integrado y seguroFCC CONSTRUCCION, S.A.
01/03/201928/02/2023Managed Aquifer Recharge Solutions Training NetworkCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Comunicación dedicada para la gestión y monitoreo del agua en zona altoandina de Perú (Fase 1)Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic.Centre Cooperació per al Desenvolupament
28/02/201928/02/2019A METHOD FOR ESTIMATING THE FRACTURED VOLUME IN A RESERVOIR DOMAIN BY INJECTING A HIGH PRESSURE FLUID
23/01/201931/05/2019El objeto del presente convenio es la asesoría científica y técnica por parte de la UPC a SENER en el desarrollo de un sistema de monitorización estructural, dando soporte a la misma en todos aquellosSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/01/201930/06/2024OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201930/06/2022Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Simulación in vivo del efecto de la pioxia y la dosis del fármaco en el crecimiento del glioblastomaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022 Modelización y computación para una nueva generación de celdas flexo-fotovoltaicas (FlexoPVComp)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021 ESTUDIO DE LAS PRESAS DE SUSQUEDA, TORÁN, PINTADO, Y GESTIÓN DE CANALES para ENDESA GEEndesa Generación, S.A.
01/01/201930/09/2022TRANSferencia y desarrollo METodológico de técnicas COmposicionales para las ciencias aplicadas y la ingenieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Optimización topológica de estructuras sujetas a interacción fluido-estructura.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2021Advanced Multi-scAle moDEling of coupled mass transport for improving water management in fUel cellSMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201931/12/2023FE-Modelling Task Force / Task 1: Validation of thermally induced THM effects in the rock around the FE-tunnelNational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
23/11/201823/11/2018Morphable sheet structure
05/11/201831/07/2020 Wave flume experiments on sand transport processes and beach morphodynamicsUNIVERSITY OF TWENTE
16/10/201815/04/2019Redacció d'un dictamen/Informe tècnic exhaustiu i detall de l'afectació (per elements naturals i per infraestructures)AJUNTAMENT DE SALOU
01/10/201830/09/2020Development of a design-through-analysis methodology based on a coupled isogemetrcic-maximum entropy approachCommission of European Communities
10/09/201831/05/2022Ampliación del contrato de colaboración en servicios para el desarrollo y puesta en marcha de nuevos sistemas de predicción de corrientes de muy alta resolución en el interior de los puertos-SAMOA2ORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
03/09/201829/11/2019ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO – SOTERRAMIENTO LÍNEA 2 CERCANÍAS A SU PASO POR MONTCADATEC-CUATRO S.A.-GEOCONTROL S.A.-TRN
01/09/201830/11/2018Estudio hidrodinámco y sedimentológico de puntos clave del río Ebro en el tramo urbano de ZaragozaCONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
01/09/201831/08/2021Hydroinformatics for water resources and water related hazards management in Europe/WaterEuropeCommission of European Communities
28/08/201827/08/2021Consultoria Tecnlca en Geotecnia del Proyecto Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Basica del Metro de Lima y CallaoMetro de Lima L2, Sociedad Concesionaria
21/08/201821/08/2018Un método para la estimación del volumen de fractura, en un dominio de un yacimiento, por inyección de un fluido a alta presión
01/08/201809/08/2019Study in the exploration of Kratos Thermo-Fluid capabilities for conjugate heat transfer problemsSiemens AG
17/07/201831/12/2022Ampliación contrato colaboración servicios para la realización de campañas de medidas de parametros climáticos,en puertos para la caracterización climática y validación de modelos de predicción-SAMOA2ORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
17/07/201816/07/2021Apoyo a las actividades de Puertos del Estado en materia de oceanografía operacionalORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
17/07/201831/12/2019Revisión y actualización diagnóstico de la presa de Paso Nuevo afectada por fenómenos expansivos del hormigón: ASI y RAA.Realización campañas experimentales de laboratorio y modelización avanzada 3DACCIONA ENERGIA, S.A.
01/07/201831/07/2019Definición y puesta en marcha de equipos, establecimiento de protocolos para ensayos de control de calidad, estudio de mezclas de hormigón, definición de modelos, ...ESCOFET 1886 S.A.
01/07/201831/12/2020CGL2017-90733-REDTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201831/01/2022Contrato de soporte técnico para la caracterización de diferentes formulaciones de aditivos acelerantes de fraguadoINDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, S.A.
01/07/201830/06/2019Asesoría Plan Estratégico – Grupo Corto PlazoSQM Salar S.A.
21/06/201828/02/2019Estudi incisió riu BernesgaTECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS,
12/06/201811/06/2019Convenio entre el DECA de la UPC y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento sobre el estudio de las necesidades de inversión en el ciclo urbano del agua en EspañaASOC ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
01/06/201830/11/2021EXAscale Quantification of Uncertainties for Technology and Science SimulationEuropean Commission
01/06/201801/10/2019Provision of specialized knowledge on river morphodynamics and engineering in the PhilippinesINCLAM, S.A.
01/06/201831/05/2021ExaQute, EXAscale Quantification of Uncertainties for Technology and Science SimulationEuropean Comission
19/05/201828/05/2018Contrato entre la Universitat Politècnica de Catalunya y la empresa Triton Submarines EMEA S.L. para la validación de los controladores de los prpulsores del sumergible tripulado/'Triton LF/'TRITON SUBMARINES EMEA SL
03/05/201831/12/2018Campaña experimental adoquín troncopiramidalAjuntament de Barcelona
01/05/201831/03/2019Development of a ship weather routing software for academic purposesInternational Association of Maritime Universities
01/05/201831/03/2022HIGH TEMPERATURE UNDERGROUND THERMAL ENERGY STORAGEAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201831/03/2023Multiscale Inversion of Porous Rock Physics using High-Performance Simulators: Bridging the Gap between Mathematics and GeophysicsCommission of European Communities
01/04/201831/03/2020Coastal Unstructured Resolution for Aquatic EnvironmentsMERCATOR OCÉAN
24/03/201823/09/2018Propuesta de medidas generales en el ámbito del Delta incluidas en el informe-síntesis sobre la problemática y la vulnerabilidad del Delta del EbroM AGRIC PESCA ALIM Y MEDIO AMBIENTE
12/03/201831/12/2018Proyecto Dique Puerto San Antonio. Supervisión ensayos en instalaciones de Laboratorio UKSENER INGENIERIA Y SISTEMAS CHILE
08/03/201831/12/2018Assessoria a la inspecció de tirants del Pont de Can Peixauet (POTOSI) al terme municipal de Santa Coloma de GramenetÀrea Metropolitana de Barcelona
01/03/201830/03/2022Tracking of Plastic in Our SeasEuropean Research Council (ERC)
01/03/201831/03/2021Filtered adjoint-based techniques for mesh optimization to enable predictive wind field assessment in complex environmentsTechnische Universität München
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O002 Apoyo en la implementación de sistemas de información en el sector de agua y saneamiento en el contexto rural del estado de Oaxaca, México.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O020 Diseño de trinchos para la estabuilización de taludes y pasarelas elevadas para peatones y bicicletas.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2022Industrial decision-making on complex production technologies supported by simulation-based engineering (ProTechTion)European Commission
09/02/201828/10/2021Quantifying uncertainty in complex automotive crashworthiness computational models: development of methodologies and implementation in VPSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/01/201831/12/2020Peritació Tribunal Superior Justicia PPVAUTOBUSES CUADRA SA
01/01/201831/12/2019‘Seamless probabilistic multi-source forecasting of heavy rainfall hazards for European flood awarenessEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
01/01/201830/09/2022Deterioro físico del suelo debido a acciones ambientales: soluciones tecnológicas para mitigación de riesgosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2022Modelos estructurales para la gestión eficiente de infraestructuras: Smart BIM modelsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Asimilación de datos para una simulación ingenieril creibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2021Enfoque y criterios para observacion y simulación integrada de soluciones transdisciplinares para ecosistemas marinos en bahias costerasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Rutas de adaptación al Cambio Climático en la zona costera Mediterránea. Superando los límites de la adaptabilidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021INESTABILIDAD HIDROMECÁNICA EN SUELOS: DETECCIÓN Y EVALUACIÓNAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201820/03/2021Ecosistema d’R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva / Impressió 3D a la indústria del transport (TRANSPORT)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/01/201831/12/2021Soil in MotionMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201820/03/2021Ecosistema d'R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva /Impressió 3D a fabricació de productes indistrials i als processos industrials de produccióACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/01/201831/12/2020Marco Computacional para la Fabricación Aditiva de Componentes de Aleaciones de TitanioMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/12/2020Numerical methods for predicting the behaviour of civil structures under water natural hazards (PRECISE)Ministerio de Ciencia y Innovación
01/09/201730/06/2019Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de les infraestructures de la Generalitat de CatalunyaInfraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
01/03/201530/06/2025Assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la línia 9 del Metro de BarcelonaInfraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
01/02/201430/06/2025Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU. Clau: AT.TM-00509Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
04/01/201418/04/2024Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO
01/12/201230/06/2025Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (AT.TM-00509)Infraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
01/09/201130/06/2025Assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la Línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per GISA (Clau: AT.TM-00509)Gestió d'Infrastructures, S.A
01/08/201030/06/2025Contracte de serveis per a I'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la Línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per GISA. Clau: TM-00509Gestió d'Infrastructures, S.A
01/03/200830/06/2025Estudi per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la Línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per GISA. Clau: E23-TM-00509Gestió d'Infrastructures, S.A

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat:Altre professorat vinculat al programa de doctorat:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/05/202331/10/2026Data-driven, Integrated, Syncromodal, Collaborative and Optimised urban freight meta model for a new generation of urban logistics and planning with data sharing at European Living LabsCommission of European Communities
06/02/202305/03/2023Servei per a la realització de la redacció del Pla d'extraccions de l'aqüífer del Besòs dins l'àmbit d'influència de l'ETAP Besòs (Nº Exp.:AB/ABAST/AD/2021/08)AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/02/202331/01/2025Early warning Demonstration of pan-European rainfall-induced impact forecastsEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
24/01/202323/07/2023Contrato de servicios para la realización de los Trabajos de apoyo para el diseño del observatorio portuario del cambio climático (OPCC)ORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2026CLIMAte risk and vulnerability Assessment framework and toolboXCommission of European Communities
01/01/202331/12/2027Regions for climate change resilience through Innovation, Science and TechnologyCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Innov. para Canal de Inv. Exp. Marítima, Multifunc/MultiescMINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
01/01/202331/12/2026NEW GENERATION OF FULL ELECTRIC URBAN AND PERI-URBAN BUS RAPID TRANSIT SYSTEMS TO STRENGTHEN CLIMATE-FRIENDY MAS TRANSPORTCommission of European Communities
05/12/202204/03/2023Contrato de colaboración para el apoyo técnico para la mejora de los procesos de análisis y dimensionamiento de depósitos de hormigón proyectado con armaduras postesas no adherentesPIRER TRADE, S.L.
01/12/202230/11/2024A la búsqueda de espacio de acomodación para la adaptación de la zona costera a los riesgos presentes y futurosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Investigación experimental y modelación del crecimiento de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Herramientas para una mejor gestión de la basura marina en zonas costeras y acelerar la transición a una economía circular del plásticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024ParticIpatory Technologies for sustAinable COastal monitoRing in urban Areas-HYDROAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Sistema computacional para el diagnóstico de leucemias agudas y linfomas usando imágenes de células de la sangre: prueba de concepto y plan de valorización tecnológicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2025Optimización topológica para una metodología de construcción de bajo impacto ambientalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024Towards a user-friendly and efficient open-source code Anura3D, based on the material point method for geotechnical design and analysisGobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec)
01/12/202230/11/2024: Participatory technologies for sustainable coastal monitoring in urban areas-HYDROGobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/12/202230/11/2024Computational System for the Diagnosis of Acute Leukemia and Lymphoma from Peripheral Blood Images: Proof of Concept and Roadmap for Technological ValorizationMinisteria de Ciencia e innovación
01/12/202230/11/2024Towards establishing a Digital twin for manufacturing via drop-on-demand inkjet printing.MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/11/202231/10/2025Interactive understanding of groundwater hydrology and hydrogeologyCommission of European Communities
22/10/202221/10/2026Contrato de colaboración para la prestación del servicio/'Asistencia técnica para el seguimiento ambiental del proyecto de extracción de arenas en el sector norte de la zona II de la APB (2022-2026)/'FUNDACION AZTI-AZTI FUNDAZIOA - UNI
19/10/202218/04/2024EB-Pav: Desenvolupament d'un material amb escòries blanques per als paviments de llambordes.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024Posta a punt del projecte Windcrete per al prototipatgeAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202230/09/2026Promoting disaster preparedness and resielence by co-developing stakeholder support tools for managing the systemic risk of compounding disasters.Commission of European Communities
01/10/202230/09/2024Fundamental study of CO2 storage through microbially enhanced carbon mineralizationCommission of European Communities
01/10/202230/09/2025DANUBIUS Implementation Phase ProjectCommission of European Communities
01/10/202230/09/2023Contrato de colaboración para el apoyo técnico en el asesoramiento en un Estudio sobre la sedimentación en el embalse de San Fernando (Salamanca)EMP.TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA
15/09/202231/01/2023Contrato de colaboración en servicios profesionales para la Actualización del modelo hidrogeológico en el Aeropuerto de BarcelonaVIARIUM INGENIERIA SL
01/09/202231/12/2022Jornada científica: reptes en la gestió de les aigües subterrànies a l'àrea metropolitana de BarcelonaAjuntament de Barcelona
01/09/202231/08/2025Simulación in silico de la respuesta inmune del sistema glioblastoma-cerebroAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Desarrollo de sensores modulares de bajo coste para su uso en identificación estructural de puentes sometidos a cargas quasiestáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Recursos hidrogeológicos en riesgo: confrontando los impactos ligados al cambio climático con el incremento de la demanda hídricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Propagación de fallos en puentes que sobrepasan su vida útilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/10/2022Contrato de colaboración para el estudio hidrogeológico para analizar el impacto del soterramiento de la línea de ferrocarril sobre los acuíferos de la Vall Baixa y Delta del LlobregatACCIONA Infraesctructuras, S.A.
29/07/202215/02/2023Contrato de Colaboración en el comportamiento hidráulico del cruce de de la riera Païssa bajo el puente de RENFE durante la construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliu de LlobregatACCIONA Infraesctructuras, S.A.
01/07/202230/06/2025Securing tailings dam infrastructure with an innovative monitoring SystemEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/06/202231/05/2023Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase IICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Trabajo de campo para la continuidad del desarrollo de la tesis doctoral “Alternative approach for water wicked problems: A socio-technical groundwater management tool to improve human developmentCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Rehabilitant El Raval – Fase III Estudio de soluciones de bajo coste para la rehabilitación energética en hogares vulnerables – ensayo pilotoCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
04/05/202204/05/2022Transition element for the transmission of forces between a tower and a sub-structure on a floating monolithic concrete structure for supporting marine wind turbines
02/05/202231/10/2022Contrato de colaboración para la ejecución de un nuevo ramal ferroviario en las terminales 1 y 2COMSA
28/04/202227/04/2023Contrato de colaboración para el apoyo técnico al/'Análisis de datos de la boya ANTEIA situada junto al primer quiebro del Dique de Zierbena. Año 2022/'AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO
23/03/202222/05/2022Contracte de col·laboració per analitzar l'afectació de les rebaixes de tarifes promogudes des del Govern d'Andorra i el Covid19 en l'equilibri econòmic-financer de l'operador d'autobusos UTUTE COOPAL SA
04/03/202203/03/2024Intermediate filament networks: form biological function to biommetic material resilienceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
22/02/202222/02/2022Conjunto multicapa en base cemento que puede utilizarse como soporte biológico para fachadas de edificios u otras construcciones
21/02/202221/02/2022Car-sharing agent-based simulator
01/02/202201/02/2025Millora de la capacitat predictiva dels models DS de priorització d'inversions actuals i extensió de la metodologia a la gestió d'altres actius del cicle integral de l'aiguaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/01/202205/01/2022Method to generate the in-situ state of stress in a domain O in a geological structure
01/01/202231/03/2022CARNET Initiative on reinforcing the academic lead on Urban Mobility ProjectsFUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/01/202231/12/202222241 Disrupting the way we move: Mobility as a ServiceEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202201/03/2022Diagnóstico de la erosión de márgenes de a ría del GuadalquivirUTE MACVALNERA, SENER, TECNOAMBIENTE (Puerto de Sevilla)
01/01/202231/12/2024Anàlisi i Tecnologia d'Estructures i Materials (ATEM)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Generalitat de Catalunya. Departament de Recerca i Universitats
16/12/202131/12/2024ASESORAMIENTO PARA EL DISEÑO DE LA BARRERA REACTIVA, SISTEMA DE RECARGA Y MODELO UNIDIMENSIONAL DE TRANSPORTE REACTIVO DEL PROYECTO “LIFE MATRIXFUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
02/12/202101/04/2023l’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ADOPCIÓ DE MESURES DE MILLORA DE L'ABASTAMENT EN DUES MASSES D’AIGUA SUBTERRÀNIA SOTMESES A UNA EXPLOTACIÓ INTENSIVAARDANA CONSULTANTS S.L.U.
01/12/202130/11/2023BIBLIOTECA CREIBLE DE RUTINAS FUNDAMENTALES E INTERFACES PARA LA INDUSTRIAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/12/202130/11/2024Sistema Inteligente para el mantenimiento predictivo de diques (PI-BREAK)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2023G-PFEM DE BOLSILLO: APLICACIONES DE SOFTWARE AVANZADO PARA EL PROYECTO GEOTÉCNICO DE INSTALACIONES DE ENERGIA RENOVABLE COSTA AFUERAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2023Biblioteca creíble de rutinas fundamentales e interfaces para la industriaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2025Reactive barriers for water renaturalization during managed aquifer recharge in the Baix Camp regionEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
29/11/202111/02/2022Servicios de asesoría en el proyecto y evaluación ambinetal de la optimización de la navegación en la eurovía E.60.02 GuadalquivirMC VALNERA S.L.-TECNO AMBIENTE S.L.
15/10/202131/05/2022El objeto del contrato es comprobar dos propuestas de diseño del colector Vila i Vilá que por sus características geométricas requiere de un estudio detallado en un modelo a escala reducida para valorUTE MASTER PLAN, SL - INGENIERIA GE
01/10/202131/03/2026Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivityCommission of European Communities
01/10/202130/06/2024iCIEM 2.0: Hacia un Simulador Ambiental Integral (Lab y Obs)MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
01/10/202130/09/2024Movilidad en la ciudad del futuro. Preparar a las ciudades para la nueva movilidad 2030 a través de las 4 universidades politécnicas españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/09/202113/12/2021ESTUDIO DE DINAMICA LITORAL PARA ANALIZAR LA INFLUENCIA DEL PORT DE COMA·RUGA EN LA ESTABILIDAD DE LAS PLAYA A PONIENTEENIGEST S.L.
01/09/202131/08/2024Vehículos autónomos urbanos: autobuses modulares y vehículos de mercancías. Diseño de nuevos servicios de movilidad e integración urbanaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Riesgos naturales compuestos y conectados en la costa Mediterránea española ante el cambio climático - MarAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Environmental Computations and Observations for BAY SustainabilityAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Printing pattern based and MultiScale enhanced performance analysis of advanced Additive Manufacturing componentsMINECO
01/09/202131/08/2025Dinámica de sistemas celulares contráctiles guiada por adhesión intercel·lularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Ingeniería computacional basada en simulación de aprendizaje automáticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Scientific Machine Learning for computational Engineering: machine learning for data-driven modelingAgencia Estatal de Investigación
28/07/202128/07/2021Cement-based multilayer assembly that can be used as a biological support for building facades or other structures
16/07/202115/08/2022Contrato de colaboración en I+D entre la Autoridad Portuaria de Baleares y la UPC para el DESARROLLO DE UN PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS PUERTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARESAUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
12/07/202122/06/2023Estudio Hidrogeológico correspondiente al soterramiento de las líneas R2 y R4 en Hospitalet del LlobregatUTE GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S
01/07/202115/09/2021Estudio para la evaluación de la capacidad de los pasos bajo vía en la A2 y vía de servicio a su paso por el Estany de SilsBAGH TECNICA, SL
01/07/202131/12/2022Collaboration contract relating to data-driven modelsSHAOXING UNIVERSITY
17/06/202117/06/2021hiperlife
01/06/202131/05/2025Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea (DOORS)Commission of European Communities
01/06/202131/12/2023LATEM 4.0 - Materialización, digitalización y experimentación multinivel de estructuras mediante sistemas ciber-físicos de construcción 4.0AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/05/202131/08/2021TECHNICAL SUPPORT CONTRACT AGREEMENT FOR THE PROVISION OF SPECIALIZEDKNOWLEDGE ON RIVER MORPHODYNAMICS AND ENGINEERING TO HELP PREPARINGFEASIBILITY STUDIES IN PHILIPPINE MAJOR RIVER BASINS”EGIS EAU SA
23/05/202123/05/2021Morphable sheet structure.
22/05/202122/05/2023Contracte de serveis d’assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i per l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat). Clau: E2- INF-20500Infraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
01/05/202130/04/2026Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecución de actividades de investigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/04/202131/12/2021Análisis del comportamiento de las playas metropolitanas al sur de Barcelona y propuesta de medidas de actuación en las playas metropolitanas.BARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/04/202131/03/2024IJC2019-042036-IAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202131/03/2022EIT-UM-2021-21114- Multi-operator tool for managing Demand rEsPonsive trAnspoRTEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/202131/03/2022EIT-UM-2021-21169- E-ULTIMATE- Improve pUblic transport eLecTrIfication to fight against cliMATE changeEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/202101/07/2021Estudi dels efectes morfodinàmics de les alternatives proposades per a la desembocadura de la TorderaSENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.  
29/03/202130/09/2021Treballs per a l’adaptació als impactes del canvi climàtic dels ports i alguns passejos marítimsOficina Catalana del Canvi Climàtic
15/03/202131/03/2023Actualización e integracion de datos en el modelo hidrogeológico. Analisis de la sensibilidad y simulación de transporte advecivo en el modelo. Revisión del modelo hidrogeológico regional. PlanteamienWESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN SA
15/03/202115/03/2024IGA application on crashworthiness CAE analysis including advanced plasticity and ductile fractureAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/03/202115/03/2022Model de Gestió integrada dels Recursos hídrics del Besòs davant el canvi climàtic: solucions per a l’autoabastament i resiliència del sistema hídric a l’àrea metropolitana de Barcelona (GiR-Beso`s)Ajuntament de Barcelona
10/03/202131/07/2022Servei per a la realització de la redacció del Pla d'extraccions de l'aqüífer del Besòs dins l'àmbit d'influcència de l'ETAP Besòs (Nº Exp.: AB/ABAST/AD/2021/08)AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/03/202101/03/2024CODA: Next generation of industrial aerodynamic simulation codeMinisterio de Ciencia e Innovación; European Commission
01/03/202101/03/2024Enabling dynamic and Intelligent workflows in the future EuroHPCecosystem (eFlows4HPC)European Commission
01/02/202130/06/2022trabajos de Hidrogeología necesarios para analizar el impacto de la construcción de un túnel artificial que atraviesa el acuífero superior del Delta del Llobregat y diseñar las medidas correctoras necAPIA XXI SA
26/01/202126/01/2021Floating structure for supporting a marine wind turbine
25/01/202112/03/2021Ensayos a escala reducida en el canal CIEM para determinar el comportamiento de un nuevo tipo de diques hinchables desarrollados por CIMNE como elemento disipador de energía.CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
22/01/202121/01/2022/'MANAGEMENT MODEL OF AN ELECTRIC CAR-SHARING SYSTEM: Phase 1.5 - Disaggregate modeling using an agent based simulation/'.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
04/01/202103/06/2021The main objective of the project is to identify the key concepts of UCC that will affect the profitability of stakeholders in the design, built and operation of Urban Hubs or Urban Consolidation.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/01/202131/12/2022EIT- UM- 2021- 21254- Planning admission and MarketingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2022Urban Mobility- 21257 Face to face courses and materialEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2024Stability and Sensitivity Methods for Flow Control and Industrial DesignEuropean Commission
01/01/202101/07/2021Informe sobre el Projecte de restauració geomorfològica dels hàbitats de l’espai fluvial de l’aiguabarreig entre la riera de Santa Coloma i el riu TorderaENIGEST, S.L.    
01/01/202130/09/2023Aprofundir en el coneixement relatiu a l'adaptació dels ports de la Generalitat de Catalunya i els passeigs marítims a l'impacte del canvi climàticGENCAT-DEP.POL.TERR.OBR.PUB
01/01/202131/12/2024Anàlisi Numàrica i Computació científica (ANiComp)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/202127/05/2022Continuïtat del Projecte d'enfortiment de capacitats agroproductives de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo. Definició del projecte constructiu de rehabilitació i millora del reg Pirigallo.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Adquisició de dades de camp (velocitat de marea i batimetria), processat i anàlisis del corrent de component oest per la futura implementació d’una instal·lació d’energia mareomotriu al nord de l’Illa de Saboga (PanamàCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase I: aproximació metodològica i caracterització de paràmetres fonamentals.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
16/12/202022/12/2023Realització d'un assaig físic al canal CIEM per a l'estudi mitjançant model físic reduït dels esforços generats per l'acció de l'onatge en situació de temporal en el Pont del Petroli de Badalona (EncàAJUNTAMENT BADALONA
01/12/202030/11/2023H2020-101004275- MObiLIty sERvices Enhanced by GALILEO & Blockchain’,/'MOLIERE/'Commission of European Communities
01/12/202031/12/2024Ampliació del contracte de col·laboració en R+D amb CIMNECENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
10/11/202010/11/2020XMC
01/11/202030/11/2022Formación Doctoral en Mecanobiológía y BioingnieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202031/10/2022Emergency Risk Information and Assessments tailored for CommunitiesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/10/202025/06/2021Realització d'escenaris d'inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTAS. Exped. S-689/20 (ICGC-2020-00045)Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
26/10/202025/06/2021Realització d’escenaris d’inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTASInstitut Cartografic de Catalunya (ICC)
01/10/202030/09/2023Assistants for Healthy, Safe, and Productive Virtual Construction Design, Operation and Maintenance using a Digitial TwinCommission of European Communities
27/08/202030/08/2020Evaluation of a method for the simulation of Low impedence faults in power equipmentSiemens AG
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022Design tool for optimal performance in Additive Manufacturing (Add2Man)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
23/07/202022/01/20223D-Crete: Desenvolupament i optimització d'un material cementici per a impressió 3DAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/07/202030/09/2020Propuesta para la redacción de Dictamen Pericial sobre la causa de los colapsos y la idoneidad de las reparaciones de la cubierta de la nave logística situada en la parcela BZ- A2.1 de la ZAL PORT-CIUCILSA, CTRO.INTERMODAL DE LOGISTICA
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202028/12/2020Análisis del impacto costero asociado a la possible ampliación de Port BalísClub Nàutic El Balís
19/06/202025/09/2020ELABORACIÓ D'UN MODEL DE DISPERSIÓ PER LES AIGÜES QUE DESEMBOQUEN PER CANAL D'ILLA DE MAR A LA BADIA DEL FANGARINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
19/06/202018/11/2020Anàlisi de les problemàtiques i primeres alternatives de solució de les platges dels municipis de Sant Adrià, Badalona i MontgatBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
10/06/202009/04/2022herramienta de programación, basada en códigos existentes, y que permita reproducir un modelo de transporte reactivo tan complejo como el del Salar de Atacama. modelo numérico de transporte reactivoSQM Salar S.A.
01/06/202029/02/2024Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Trenes de Vehículos Autónomos y Conectados en Autopista: Modelización Microscópica y Estrategias de GestiónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Análisis de la peligrosidad de inundación considerando vehículos y otros flotantes en zona urganaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Conexión entre la bio-quemo-mecánica subcelular y la dinámica activa de materiales epiteliales mediante modelización y computación multiescalaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/10/2021Bringing Digital Twins to the Edge for mass Industry 4.0 applicationsEuropean Commission
01/06/202030/11/2023Hematopatología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Desarrollo de un sistema de monitorización estructural basado en un microinterrogador y redes neuronales.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/06/202031/05/2023Hematología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica (CellsiMaticDeep)Ministerio de Ciencia e Innovación
21/04/202031/12/2020Desenvolupament d'una Eina de Suport Basada en dades clíniques per identificar pacients COVID-19 derivats a l'UCI amb Capacitat Autònoma RespiratòriaCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
27/03/202031/12/2021Congrés VI Expanding Ocean Frontiers 2020CLIENTS DIVERSOS
24/03/202023/07/2021Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsPORTS DE LES ILLES BALEARS
12/03/202012/07/2020Asistencia técnica para la elaboración de propuestas de medidas de protección del margen izquierdo del río Eresma a su paso por Coca (Segovia)EMP.TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA
01/03/202030/09/2020Contracte entre CIT/CARNET i UPC per al desenvolupament de recerca sobre la mobilitat com a servei a CatalunyaFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/202028/02/2021Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Dedicated communication for water management and monitoring in the high Andean area of Peru (Phase 2)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
12/02/202012/02/2020Lattice structure with piezoelectric behavior, a force or movement sensor and an actuator containing said lattice structure
01/02/202031/01/2026Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
01/02/202030/09/2022Advanced tools for pro-active Management of Impact and Risks induced by convective Weather, Heavy Rain and Flash Foods in EuropeEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
31/01/202031/03/2020Servei de redacció de l'estudi de propagació de l'onatge i la seva interacció amb el dic de recer al port de BlanesPORTS DE LA GENERALITAT
23/01/202022/05/2020ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ANÀLISI DE LA CRESCUDA DEL 22-23 D'OCTUBRE AL RIU FRANCOLÍ.AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202031/05/2022MEDIOS DE EVALUACIÓN Y ATENUACIÓN DE LOS RIESGOS COSTEROS LOCALES DEBIDOS A LOS IMPACTOS DE LOS TEMPORALESCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020EIT-UM-2020-20083- Planning, admission and marketingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2023An Advanced Circular and Agile Manufacturing Ecosystem based on rapid reconfigurable manufacturing process and individualized consumer preferencesEuropean Commission
01/01/202001/06/2020Off-Street parking floating CARsharing serviceEIT Urban Mobility
01/01/202031/12/2021Mantenimiento y conservación del patrimonio construido – MANTREDAgencia Estatal de Investigación
01/01/202031/12/2020an Off-Street parking floating CARsharing serviceEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
31/12/201931/12/2022Tecnologies de Làser i altra Llum (Agrupació BASE3D)Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions Públiques
17/11/201928/02/2020Desenvolupament d'un model teòric del tipus Flexitransport que permeti parametritzar el comportament operatiu en funció de diversos escenaris (densitat) de la demanda en termes de viatges per unitatsAMTU - AG.MUNICIPIS TITULARS SERVEI
01/11/201931/12/2023Improving and Integrating European Ocean Observing and Forecasting Systems for Sustainable use of the OceansCommission of European Communities
01/11/201931/05/2022Prevención y gestión transfronteriza del riesgo asociado a deslizamientos de tierraCommission of European Communities
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201931/10/2020Assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i drenatge del Reg Segarra-GarriguesARDANA CONSULTANTS S.L.U.
01/11/201930/10/2021Elaboración de análisis, modelación y simulación computacional para determinar las causas de la rotura de la Presa I de la Mina de Corrego do Feijao en el Complejo Paraopeba el 25/01/2019Companhia Vale do Rio Doce
14/10/201914/04/2020MANAGEMENT MODEL OF AN ELECTRIC CAR-SHARING SYSTEM: Definition of an analytic macroscopic model for mixed (free-floating & station-based) car-sharing systemsFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
09/09/201908/10/2019Assessorament tècnic per a l'estudi i disseny de mesures al problema d'erosió costanera del municipi de GavàBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/09/201931/05/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
01/09/201901/09/2021Diagnostic methods by means of images and machine learningSIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S.L
05/08/201931/08/2019Development od reduced order models for the simulation of the heat transfer problemsSiemens AG
01/06/201931/12/2019TREBALL TÈCNIC PER A L’ANÀLISI DE LA HIDRODINÀMICA DE L’EMBASSAMENT DE SUSQUEDA DURANT ELS DARRERS DIES D’AGOST DE 2017GENERALITAT DE CATALUNYA
01/06/201931/05/2024European Joint Programme on Radioactive Waste ManagementCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Geohazards: Identification, Modelling, Preparedness, Assessment, Collaboration and TransferenceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2020Guiado mecánico de la migración celularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201930/06/2023DEvelopment of COupled models and their VALidation against EXperiments (2023) - Task B: MAGICNational Radioactive Waste Management Agency
21/05/201921/05/2021Assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i per l'Ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT). Clau: E2-INF-18500 NomInfraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
20/05/201931/12/20225th DualSPHysics Users WorkshopCLIENTS DIVERSOS
17/05/201931/05/2023Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/201901/02/2021Desenvolupament de façanes verdes emprant formigó de bioreceptividad milloradaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201930/04/2020trabajos de asesoramiento y asistencia técnica en el marco del estudio, análisis y evaluación en proyectos I+D+iCETAQUA
01/05/201901/09/2020Developement of Molding SolverAltair
26/04/201905/05/2020Avaluació de la implementació del projecte pilot d'Inspiring Girls en les escoles i instituts de Catalunya per a l'empoderament de les nenes i noies en el camp TIC.FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/04/201901/07/2019Estudi del mur annex del pont de Sant PEre de Terrassa.AJUNTAMENT TERRASSA
01/04/201929/11/2019Treball tècnic per a l’anàlisi de la hidrodinàmica de l’embassament de Susqueda durant els darrers dies d’agost de 2017Cos de Mossos d'Esquadra - Generalitat de Catalunya
01/04/201931/07/2020Suez biofactorías: economía circular y sostenibilidad como argumento para la priorizaciónSuez
01/04/201930/09/2019Offer for the construction of Reduced Order Modelling infrastructure within Kratos – Application to Conjugate Heat Transfer within Kratos – Application to Conjugate Heat TransferSiemens AG
01/04/201930/09/2019SIEMENS: Offer for the exploration of a simplified contact solver within small displacement structural analysisSiemens AG
27/03/201924/12/2019Col.laboració LIM-UPC i METEOSIM per al desenvolupament de la investigació referent a l'aplicació de la eina Coastal Hazard Wheel (CHW) en diversos països costaners d'Àfrica Occidental i CamerunMETEOSIM SL
22/03/201921/03/2020SUBCONTRATACIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ DE DOS CORRENTÒMETRES ADCP A LA BADIA DEL FANGAR DURANT 1,5 MESOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019, LES DADES RECOLLIDES S'UTILITZARAN EN EL MARC DEL PROJECTE SOBREINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
01/03/201901/02/2023BICISENDAS. Carril BICI: sostenible, energéticamente autosuficiente, inteligente, descontaminante, integrado y seguroFCC CONSTRUCCION, S.A.
01/03/201928/02/2023Managed Aquifer Recharge Solutions Training NetworkCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Comunicación dedicada para la gestión y monitoreo del agua en zona altoandina de Perú (Fase 1)Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic.Centre Cooperació per al Desenvolupament
28/02/201928/02/2019A METHOD FOR ESTIMATING THE FRACTURED VOLUME IN A RESERVOIR DOMAIN BY INJECTING A HIGH PRESSURE FLUID
23/01/201931/05/2019El objeto del presente convenio es la asesoría científica y técnica por parte de la UPC a SENER en el desarrollo de un sistema de monitorización estructural, dando soporte a la misma en todos aquellosSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/01/201930/06/2024OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201930/06/2022Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Simulación in vivo del efecto de la pioxia y la dosis del fármaco en el crecimiento del glioblastomaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022 Modelización y computación para una nueva generación de celdas flexo-fotovoltaicas (FlexoPVComp)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021 ESTUDIO DE LAS PRESAS DE SUSQUEDA, TORÁN, PINTADO, Y GESTIÓN DE CANALES para ENDESA GEEndesa Generación, S.A.
01/01/201930/09/2022TRANSferencia y desarrollo METodológico de técnicas COmposicionales para las ciencias aplicadas y la ingenieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Optimización topológica de estructuras sujetas a interacción fluido-estructura.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2021Advanced Multi-scAle moDEling of coupled mass transport for improving water management in fUel cellSMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201931/12/2023FE-Modelling Task Force / Task 1: Validation of thermally induced THM effects in the rock around the FE-tunnelNational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
23/11/201823/11/2018Morphable sheet structure
05/11/201831/07/2020 Wave flume experiments on sand transport processes and beach morphodynamicsUNIVERSITY OF TWENTE
16/10/201815/04/2019Redacció d'un dictamen/Informe tècnic exhaustiu i detall de l'afectació (per elements naturals i per infraestructures)AJUNTAMENT DE SALOU
01/10/201830/09/2020Development of a design-through-analysis methodology based on a coupled isogemetrcic-maximum entropy approachCommission of European Communities
10/09/201831/05/2022Ampliación del contrato de colaboración en servicios para el desarrollo y puesta en marcha de nuevos sistemas de predicción de corrientes de muy alta resolución en el interior de los puertos-SAMOA2ORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
03/09/201829/11/2019ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO – SOTERRAMIENTO LÍNEA 2 CERCANÍAS A SU PASO POR MONTCADATEC-CUATRO S.A.-GEOCONTROL S.A.-TRN
01/09/201830/11/2018Estudio hidrodinámco y sedimentológico de puntos clave del río Ebro en el tramo urbano de ZaragozaCONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
01/09/201831/08/2021Hydroinformatics for water resources and water related hazards management in Europe/WaterEuropeCommission of European Communities
28/08/201827/08/2021Consultoria Tecnlca en Geotecnia del Proyecto Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Basica del Metro de Lima y CallaoMetro de Lima L2, Sociedad Concesionaria
21/08/201821/08/2018Un método para la estimación del volumen de fractura, en un dominio de un yacimiento, por inyección de un fluido a alta presión
01/08/201809/08/2019Study in the exploration of Kratos Thermo-Fluid capabilities for conjugate heat transfer problemsSiemens AG
17/07/201831/12/2022Ampliación contrato colaboración servicios para la realización de campañas de medidas de parametros climáticos,en puertos para la caracterización climática y validación de modelos de predicción-SAMOA2ORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
17/07/201816/07/2021Apoyo a las actividades de Puertos del Estado en materia de oceanografía operacionalORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
17/07/201831/12/2019Revisión y actualización diagnóstico de la presa de Paso Nuevo afectada por fenómenos expansivos del hormigón: ASI y RAA.Realización campañas experimentales de laboratorio y modelización avanzada 3DACCIONA ENERGIA, S.A.
01/07/201831/07/2019Definición y puesta en marcha de equipos, establecimiento de protocolos para ensayos de control de calidad, estudio de mezclas de hormigón, definición de modelos, ...ESCOFET 1886 S.A.
01/07/201831/12/2020CGL2017-90733-REDTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201831/01/2022Contrato de soporte técnico para la caracterización de diferentes formulaciones de aditivos acelerantes de fraguadoINDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, S.A.
01/07/201830/06/2019Asesoría Plan Estratégico – Grupo Corto PlazoSQM Salar S.A.
21/06/201828/02/2019Estudi incisió riu BernesgaTECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS,
12/06/201811/06/2019Convenio entre el DECA de la UPC y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento sobre el estudio de las necesidades de inversión en el ciclo urbano del agua en EspañaASOC ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
01/06/201830/11/2021EXAscale Quantification of Uncertainties for Technology and Science SimulationEuropean Commission
01/06/201801/10/2019Provision of specialized knowledge on river morphodynamics and engineering in the PhilippinesINCLAM, S.A.
01/06/201831/05/2021ExaQute, EXAscale Quantification of Uncertainties for Technology and Science SimulationEuropean Comission
19/05/201828/05/2018Contrato entre la Universitat Politècnica de Catalunya y la empresa Triton Submarines EMEA S.L. para la validación de los controladores de los prpulsores del sumergible tripulado/'Triton LF/'TRITON SUBMARINES EMEA SL
03/05/201831/12/2018Campaña experimental adoquín troncopiramidalAjuntament de Barcelona
01/05/201831/03/2019Development of a ship weather routing software for academic purposesInternational Association of Maritime Universities
01/05/201831/03/2022HIGH TEMPERATURE UNDERGROUND THERMAL ENERGY STORAGEAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201831/03/2023Multiscale Inversion of Porous Rock Physics using High-Performance Simulators: Bridging the Gap between Mathematics and GeophysicsCommission of European Communities
01/04/201831/03/2020Coastal Unstructured Resolution for Aquatic EnvironmentsMERCATOR OCÉAN
24/03/201823/09/2018Propuesta de medidas generales en el ámbito del Delta incluidas en el informe-síntesis sobre la problemática y la vulnerabilidad del Delta del EbroM AGRIC PESCA ALIM Y MEDIO AMBIENTE
12/03/201831/12/2018Proyecto Dique Puerto San Antonio. Supervisión ensayos en instalaciones de Laboratorio UKSENER INGENIERIA Y SISTEMAS CHILE
08/03/201831/12/2018Assessoria a la inspecció de tirants del Pont de Can Peixauet (POTOSI) al terme municipal de Santa Coloma de GramenetÀrea Metropolitana de Barcelona
01/03/201830/03/2022Tracking of Plastic in Our SeasEuropean Research Council (ERC)
01/03/201831/03/2021Filtered adjoint-based techniques for mesh optimization to enable predictive wind field assessment in complex environmentsTechnische Universität München
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O002 Apoyo en la implementación de sistemas de información en el sector de agua y saneamiento en el contexto rural del estado de Oaxaca, México.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O020 Diseño de trinchos para la estabuilización de taludes y pasarelas elevadas para peatones y bicicletas.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2022Industrial decision-making on complex production technologies supported by simulation-based engineering (ProTechTion)European Commission
09/02/201828/10/2021Quantifying uncertainty in complex automotive crashworthiness computational models: development of methodologies and implementation in VPSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/01/201831/12/2020Peritació Tribunal Superior Justicia PPVAUTOBUSES CUADRA SA
01/01/201831/12/2019‘Seamless probabilistic multi-source forecasting of heavy rainfall hazards for European flood awarenessEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
01/01/201830/09/2022Deterioro físico del suelo debido a acciones ambientales: soluciones tecnológicas para mitigación de riesgosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2022Modelos estructurales para la gestión eficiente de infraestructuras: Smart BIM modelsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Asimilación de datos para una simulación ingenieril creibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2021Enfoque y criterios para observacion y simulación integrada de soluciones transdisciplinares para ecosistemas marinos en bahias costerasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Rutas de adaptación al Cambio Climático en la zona costera Mediterránea. Superando los límites de la adaptabilidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021INESTABILIDAD HIDROMECÁNICA EN SUELOS: DETECCIÓN Y EVALUACIÓNAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201820/03/2021Ecosistema d’R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva / Impressió 3D a la indústria del transport (TRANSPORT)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/01/201831/12/2021Soil in MotionMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201820/03/2021Ecosistema d'R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva /Impressió 3D a fabricació de productes indistrials i als processos industrials de produccióACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/01/201831/12/2020Marco Computacional para la Fabricación Aditiva de Componentes de Aleaciones de TitanioMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/12/2020Numerical methods for predicting the behaviour of civil structures under water natural hazards (PRECISE)Ministerio de Ciencia y Innovación
01/09/201730/06/2019Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de les infraestructures de la Generalitat de CatalunyaInfraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
01/03/201530/06/2025Assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la línia 9 del Metro de BarcelonaInfraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
01/02/201430/06/2025Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU. Clau: AT.TM-00509Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
04/01/201418/04/2024Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO
01/12/201230/06/2025Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (AT.TM-00509)Infraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
01/09/201130/06/2025Assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la Línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per GISA (Clau: AT.TM-00509)Gestió d'Infrastructures, S.A
01/08/201030/06/2025Contracte de serveis per a I'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la Línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per GISA. Clau: TM-00509Gestió d'Infrastructures, S.A
01/03/200830/06/2025Estudi per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la Línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per GISA. Clau: E23-TM-00509Gestió d'Infrastructures, S.A

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt