Enginyeria Civil

COORDINADOR/A

Cervera Ruiz, Miguel

CONTACTE

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 017 094
Correu electrònic: doctorat.ec.camins@upc.edu

https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/enginyeria-civil

Antecedents:

En els últims 150 anys, l’avenç del coneixement científic ha fet sorgir les diferents especialitats amb què avui dia compta l’enginyeria des del seu origen civil i militar. En un món cada vegada més globalitzat i, especialment a Europa, on emergeix un ampli procés d’integració i de convergència per a l’educació superior, és raonable que l’enginyeria redefineixi els seus cossos disciplinaris per aconseguir una millor pràctica social i una resolució especialitzada dels problemes.

El programa actual és hereu dels cursos de doctorat que es van començar a oferir durant el curs acadèmic 1975-76. Amb la Llei orgànica de reforma universitària de 1984 els programes de doctorat van passar a ser competència dels departaments. No obstant això, els departaments amb docència de l’Escola van decidir, mitjançant un acord de delegació, mantenir un programa de doctorat transversal, el d’Enginyeria Civil. Aquest programa ha conviscut en els últims anys amb els específics dels diferents departaments. Aquesta transversalitat i la implicació dels departaments també es reflecteix en la composició de la seva Comissió de Doctorat, les funcions de la qual a l’Escola són exercides per la Comissió d’Investigació i Postgrau. El Programa de Doctorat en Enginyeria Civil actualment vigent és un programa interdepartamental organitzat al voltant de sis grans àrees de coneixement: enginyeria d’estructures i construcció, enginyeria del terreny, enginyeria de l’aigua, enginyeria del transport i ordenació del territori, enginyeria ambiental i sostenibilitat i enginyeria computacional.

En aquest context, el Doctorat en Enginyeria Civil constitueix una proposta per al desenvolupament de la recerca en l’àmbit de l’enginyeria civil que completa l’oferta de formació cíclica de l’ensenyament superior que ja s’ofereix a l’Escola de Camins (grau, màster, doctorat). En l’actualitat, el Programa de Doctorat en Enginyeria Civil organitzat per l’Escola de Camins ha obtingut la Menció d’Excel·lència MEE2011-0447 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

La vocació investigadora de l’Escola de Camins es posa de manifest també en l’existència de la Comissió de Recerca i Postgrau. La dita Comissió està presidida pel subdirector de Recerca i Postgrau de l’Escola de Camins, que és alhora el coordinador del Programa de Doctorat. També formen part d’aquesta Comissió el cap d’estudis de postgrau, nou professors doctors a temps complet, entre els quals estan representats els departaments amb docència a l’Escola i les àrees de coneixement (enginyeria d’estructures i construcció, enginyeria del terreny, enginyeria de l’ aigua, enginyeria del transport i ordenació del territori, enginyeria ambiental i sostenibilitat i enginyeria computacional), un representant dels estudiants del Programa de Doctorat designat entre els estudiants del Doctorat electes que formen part de la Junta d’Escola, i el cap dels serveis de gestió de l’Escola de Camins.

Al llarg dels cursos, el Programa de Doctorat en Enginyeria Civil ha acollit tant estudiants nacionals com internacionals. L’acceptació i el reconeixement de prestigi per part dels estudiants i la qualitat de les seves tesis i del personal docent i investigador de l’Escola de Camins han estat el millor aval per a la concessió de la denominació de programa de doctorat de qualitat en les successives convocatòries del Ministeri d’Educació des del 2004.

Objectius:

Completar la formació dels estudiants en els temes en què duran a terme la recerca. Formar-los en la recerca en temes d’enginyeria civil mitjançant el coneixement de les fonts d’informació i de les eines de recerca experimentals, bibliogràfiques. Introduir-los a la metodologia per avançar en enginyeria de recerca, identificant els problemes pendents i formant-los perquè proposin solucions per resoldre’ls.

Justificació de la necessitat del programa:

El Programa de Doctorat en Enginyeria Civil és necessari per dues raons fonamentals. En primer lloc, per donar sortida als treballs de recerca que es porten a terme en l’àmbit de l’enginyeria civil de manera transversal, sense que es puguin classificar dins d’una especialitat únicament (tot i que també hi té lloc la recerca especialitzada). En segon lloc, dins del programa tenen cabuda temes de recerca que no es poden classificar dins les àrees clàssiques, com són temes d’instrumentalització i experimentació, certs enfocaments numèrics o àrees tangencials a l’enginyeria civil.

El Programa de Doctorat en Enginyeria Civil proposa promoure que els estudiants adquireixin i generin coneixements avançats d’alt nivell d’especialització en el camp de l’enginyeria civil en què triïn fonamentar la seva recerca. Proporcionar als estudiants formació avançada en tècniques de recerca d’acord amb els principis científics comunament acceptats per la comunitat científica. Produir tesis doctorals que comportin una contribució de qualitat científica en el seu àmbit d’especialització i de rellevància en l’àmbit de l’enginyeria civil o de les ciències en què es fonamenten. Divulgar a través de publicacions científiques en tots els àmbits dels treballs realitzats. Desenvolupar tècniques que permetin la millora contínua de projectes, la presa de decisions i l’execució en les obres civils. Formar doctors en Enginyeria que puguin incorporar-se a el teixit productiu en les categories superiors dels quadres directius. Formar nous doctors capaços de contribuir científicament en el seu àmbit de coneixement en el futur immediat i que siguin capaços d’adquirir i reciclar els seus coneixements de manera permanent per romandre en primera línia de reconeixement a nivell internacional.

Tradicionalment, el Doctorat s’ha organitzat en dos períodes: de formació i de recerca. En l’actualitat, i d’acord amb la legislació vigent, el període que hem anomenat ‘de formació’ és el que correspon al títol de màster. El període que hem anomenat ‘de recerca’ es desenvolupa a l’Escola de Camins posteriorment a el període de formació mitjançant un projecte de tesi doctoral d’acord amb unes línies específiques de recerca i en el marc d’un grup de recerca sustentat, principalment, en professors i investigadors de l’Escola de Camins de Barcelona.

El Programa de Doctorat en Enginyeria Civil que proposa l’Escola de Camins de Barcelona dona continuïtat formativa en línies de recerca a la professió d’enginyer de camins, canals i ports i desenvoluparà aquelles competències definides del perfil professional de l’enginyeria civil que requereixin la sinergia de recursos adquirits amb preparació fisicomatemàtica i amb la formació cientificotècnica, i formarà part de l’oferta formativa dels programes de postgrau de l’Escola de Camins.


El Programa de Doctorat en Enginyeria Civil fa possible tota la recerca destinada a la millor planificació, disseny, construcció, conservació i control de les infraestructures civils, així com la relativa a les construccions arquitectòniques, l’urbanisme i l’ordenació del territori.


Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols que hi donen accés són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés el Programa de Doctorat en Enginyeria Civil correspondrà, en un futur pròxim, a la dels graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, el Màster en Enginyeria Civil o un màster afí a l’àmbit científic del programa (en alguna de les àrees següents: enginyeria d’estructures i construcció, enginyeria del terreny i sísmica, enginyeria de l’aigua i medi ambient, enginyeria marítima, enginyeria del transport, enginyeria computacional).


A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Així, per accedir al Programa de Doctorat en Enginyeria Civil en el període de recerca serà necessari que el candidat aporti:
• Títol oficial de màster universitari en l’àmbit de l’enginyeria civil. Excepcionalment, es podrà considerar un màster en una àrea afí.
• Títol equivalent al màster universitari, expedit per un país membre de l’EEES.*
• Títol expedit per un país aliè a l’EEES, prèvia comprovació d’equivalència.*

* Aquests títols han de facultar al país d’origen per a l’accés als estudis de postgrau.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:

a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.
g) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Nombre de places

15

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/enginyeria-civil

CONTACTE:

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 017 094
Correu electrònic: doctorat.ec.camins@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Centres d'investigació

Desenvolupen també recerca i transferència de tecnologia en l'àmbit de l'enginyeria civil i el medi ambient diversos centres i laboratoris de recerca aplicada d'alt nivell científic i de prestigi reconegut

- Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE)
- Centre d'Innovació del Transport (CENIT)
- Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols que hi donen accés són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés el Programa de Doctorat en Enginyeria Civil correspondrà, en un futur pròxim, a la dels graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, el Màster en Enginyeria Civil o un màster afí a l’àmbit científic del programa (en alguna de les àrees següents: enginyeria d’estructures i construcció, enginyeria del terreny i sísmica, enginyeria de l’aigua i medi ambient, enginyeria marítima, enginyeria del transport, enginyeria computacional).


A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Així, per accedir al Programa de Doctorat en Enginyeria Civil en el període de recerca serà necessari que el candidat aporti:
• Títol oficial de màster universitari en l’àmbit de l’enginyeria civil. Excepcionalment, es podrà considerar un màster en una àrea afí.
• Títol equivalent al màster universitari, expedit per un país membre de l’EEES.*
• Títol expedit per un país aliè a l’EEES, prèvia comprovació d’equivalència.*

* Aquests títols han de facultar al país d’origen per a l’accés als estudis de postgrau.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

L’admissió al Programa de Doctorat en Enginyeria Civil és competència de la Comissió del Programa de Doctorat a la vista del currículum de cada candidat o candidata i de l’adequació del projecte de tesi doctoral a les línies de recerca del programa. L’admissió dels estudiants pot quedar condicionada a la realització d’una sèrie de complements formatius personalitzats del mateix programa oficial de postgrau o d’altres programes oficials.

En qualsevol cas, és requisit imprescindible per a la presentació de la tesi haver superat els complements de formació que s’hagin establert com a condicionants en el procés d’admissió.

L’admissió al Programa de Doctorat en Enginyeria Civil significarà adscripció a una de les línies de recerca previstes en el programa i l’assignació oficial del director o la directora de tesi doctoral.

A la vista del currículum dels candidats (considerant en particular el seu expedient en el període de formació i la seva capacitat de treball en equip, així com la seva possible participació en projectes d’investigació, congressos i publicacions), l’adequació del projecte de tesi doctoral a les línies de recerca del programa i el compromís de finançament del treball de tesi per part d’un grup de recerca, decidirà sobre la seva admissió.

Tots els tràmits relatius a la gestió acadèmica es regiran per la Normativa Acadèmica General dels Estudis de Doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya que aprova el Vicerectorat de Recerca.

Criteris d’admissió i ponderació
Títols que donen accés directe (no requereixen complements de formació):
• Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
• Màster en Enginyeria Civil
• Màster afí a l’àmbit científic del programa

Títols que tenen accés amb la superació prèvia de complements de formació:
No hi ha un col·lectiu de títols predeterminat per al qual es puguin definir uns complements formatius específics. En el cas que la Comissió del programa decideixi admetre un determinat perfil de màster diferent dels que donen accés directe, establirà els complements formatius adequats.

Amb caràcter general, l’òrgan responsable de l’admissió fonamentarà la seva resolució d’admissió o no admissió d’acord amb els criteris següents:
• Expedient acadèmic (ponderació del 60%).
• Motivació (ponderació del 20%).
• Coneixement d’idiomes (ponderació del 10%).
• Experiència investigadora (ponderació del 10%).

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que els doctorands hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, realitzarà un seguiment dels complements cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements poden ser de formació investigadora o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorand, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Les assignatures de màster es consideren complements formatius. El desenvolupament de les assignatures del màster, cadascuna de les quals compta amb objectius, metodologies i processos d’avaluació concrets, permetrà preparar l’alumnat per a l’adquisició de les competències definides en el segon apartat d’aquesta memòria.

Els títols que donen accés directe al Programa de Doctorat en Enginyeria Civil i que per això no requereixen complements de formació són:
• Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
• Màster en Enginyeria Civil
• Màster afí a l’àmbit científic del programa

En l’admissió al Programa de Doctorat d’Enginyeria Civil a l’Escola de Camins, no hi ha un col·lectiu de títols predeterminat per al qual es puguin definir uns complements formatius específics.

En el cas excepcional que la Comissió del programa decideixi admetre un determinat perfil de màster diferent dels que hi donen accés directe, establirà els complements formatius específics apropiats.

Els complements formatius es definiran a partir d’assignatures del Pla d’Estudis del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i del Màster en Enginyeria Civil de l’Escola de Camins, Canals i Ports de Barcelona.

Període de matrícula dels nous doctorands

Matrícula ordinària: mesos de setembre i octubre.

Matrícula extraordinària: febrer.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Mesos de setembre i octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Núm d’hores: 288.
Caràcter: obligatori.

Activitat: Cursos i seminaris (organitzats en cada grup de recerca, setmanalment).
Núm d’hores: 30.
Caràcter: optatiu.

Activitat: ’Workshops’ (vinculats a projectes de recerca en què s’emmarqui el doctorand o doctoranda, amb una mitjana d’1 per any).
Núm d’hores: 60.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Publicacions (en acabar el Doctorat es recomana disposar d’uns tres articles en revista amb índex d’impacte.)
Núm d’hores: 120.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Mobilitat.
Núm d’hores: 480.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Pla de recerca, elaboració del document, preparació de la defensa pública.
Núm d’hores: 40.
Caràcter: obligatori.

activitat: Metodologia de la investigació.
Núm d’hores: 12.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Núm d’hores: 18.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla d’investigació.
Núm d’hores: 4.
Caràcter: obligatori.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

L’Escola de Camins està situada al Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquest campus acull a més uns altres dos centres docents (l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona i la Facultat d’Informàtica de Barcelona), així com els vint departaments que imparteixen docència als esmentats centres, un gran nombre de centres de recerca i altres serveis universitaris.


El Campus Nord és un campus universitari que pot definir-se com un campus modern, dinàmic i amb una excel·lent comunicació en ple centre urbà que ocupa una superfície construïda de 147.500 m² i s’organitza d’acord amb una estructura modular composta per 36 edificis en què existeixen espais comuns que es comparteixen entre totes les unitats que alberga el campus. A continuació es fa una relació d’aquests espais comuns, així com alguns dels seus serveis:

• Servei WiFi
• Sis mòduls de aularis docents
• Aules informàtiques
• Laboratoris
• Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF)
• Pavelló poliesportiu
• Centre de vigilància i promoció de la salut
• Oficina de Mobilitat d’Internacional (OMI)
• Programa d’atenció a les discapacitats (PAD)
• Residències d’estudiants
• Aparcaments
• Aparcament (Comsa)
• Casal de l’Estudiant
• Centre de coordinació i seguretat
• Zona comercial
• Serveis de restauració
• Centre per a la sostenibilitat

Actualment, les aules assignades a l’Escola de Camins per a la impartició de la seva docència s’integren en sis dels mòduls docents de Campus Nord destinats exclusivament a aularis docents i el seu ús és compartit amb els altres centres docents ubicats al campus.

Els sis mòduls de Campus Nord dedicats a docència disposen en l’actualitat d’un total de 86 aules docents i 2 aules de dibuix, amb una superfície total construïda de 7.871 m² i una capacitat per a 13.400 estudiants (6.700 estudiants simultanis en dos torns de matí i de tarda). L’assignació d’aules als centres es revisa i s’actualitza en cada curs acadèmic en funció de la tipologia, equipament i capacitat que es requereix per a la impartició de les titulacions. Actualment, l’Escola de Camins té assignats, aproximadament, tres aularis (aularis A1, A2 i A3), que disposen de 27 aules de diferents tipologies amb una capacitat per a un total de 1.974 estudiants dividits en horaris de matí i tarda. Totes aquestes aules disposen de canó de projecció, pantalla de projecció, connexió sense fils a la xarxa (WiFi) i vídeo.


Els aularis de Campus Nord tenen espais polivalents i adaptats als nous mètodes d’ensenyament-aprenentatge que requereixen els nous ensenyaments universitaris, com ara els que ja s’imparteixen en aquesta escola, de manera que el mobiliari està compost de cadires amb pala fixes per taules i cadires movibles.

A més dels aularis, l’Escola de Camins disposa de dues aules pròpies als seus edificis que tenen una capacitat total per a 150 persones. Aquestes dues aules han estat dissenyades perquè, en cas necessari, puguin ser dividides en dos mitjançant panells, amb la qual cosa es pot disposar de quatre aules d’entre 30 i 40 persones cada un. Aquestes aules, igual que les dels aularis, estan equipades amb pantalla de projecció, connexió sense fils a la xarxa (WiFi), vídeo i retroprojector.

Cal fer una menció especial en aquest apartat al fet que, a més dels espais propis de centre equipats amb recursos tecnològics, l’Escola de Camins disposa d’una sala d’estudi als edificis B0 i C1.

L’Escola de Camins disposa de sis aules informàtiques amb un total de 160 llocs de treball equipades amb mitjans audiovisuals (videoprojector i pantalla de projecció), de manera que es disposa d’un lloc de treball per cada 16 alumnes, aproximadament. Totes les aules compten amb els programes instal·lats per a les activitats docents d’estudiants i professors requerits per a cada titulació. Les aules s’utilitzen per impartir docència, amb reserva prèvia per part del professorat, i en règim de lliure accés quan no hi ha docència assignada, en l’horari d’obertura establert. Una d’aquestes aules és oberta les 24 hores tots els dies de la setmana i és d’ús exclusiu dels estudiants per portar a terme les seves tasques docents. En aquesta aula s’ofereix el servei d’impressió per a docència compost per dues impressores làser. Tots els llocs de treball de les aules informàtiques disposen de connexió a Internet. Així mateix, també es disposa de connexions sense fils en tots els edificis i espais de l’Escola de Camins accessibles als estudiants i a la resta de la comunitat universitària: aularis de campus, biblioteca, espais oberts de campus, etc.

L’Escola de Camins disposa de laboratoris específics destinats a la investigació i a la docència en l’àmbit de l’enginyeria civil. Aquests laboratoris estan situats entre els departaments que imparteixen docència a l’Escola. Aquests laboratoris i tallers disposen d’equipament especialitzat per a la impartició de la docència i, molt especialment, per dur a terme els projectes de recerca a l’entorn de l’Escola de Camins i el Doctorat en Enginyeria Civil.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • GÓMEZ DUEÑAS, SANTIAGO: Unraveling Hydrological Dynamics: Climate and Human Implications in the Magdalena River Streamflow and its Interaction with Ciénaga Grande de Santa Marta Wetland
  Autor/a: GÓMEZ DUEÑAS, SANTIAGO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 16/04/2024
  Data de lectura: 14/06/2024
  Hora de lectura: 16:00
  Lloc de lectura: Sala Actes, edifici Vèrtex, Campus Nord, Gran Capitan S/N 08034 Barcelona, Spain
  Director/a de tesi: BATEMAN PINZON, ALLEN | SANTOS GRANADOS, GERMÁN RICARDO
  Tribunal:
       PRESIDENT: SOLÉ, AURELIA
       SECRETARI: DE MEDINA IGLESIAS, VICENTE CÉSAR
       VOCAL: LA ROCCA, MICHELE
  Resum de tesi: Aquest estudi investiga els processos hidrològics de la conca del riu Magdalena a Colòmbia, examinant la interacció entre els impulsors climàtics i els induïts pel ser humà. L'estudi examina tres factors principals: la influència de les operacions dels embassaments, les conseqüències del canvi climàtic i la seva interacció amb els pantans aigües avall.Inicialment, l'estudi examina els efectes de molts factors en el flux d'aigua aigües avall del riu Magdalena. Determina que els esdeveniments de El Niño Oscil·lació del Sud (ENOS) són una força natural que influeix en el clima, mentre que l'evaporació de la xarxa d'embassaments és un factor causat pel ser humà. Els resultats suggereixen un declivi en el cabal mitjà, el volum i el cabal màxim, juntament amb un augment en l'evaporació i el cabal mínim, especialment durant episodis de ENOS positius.La recerca examina el vincle hidrològic entre el riu Magdalena i el pantà Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) tractant tot el pantà com una única entitat. Aquest anàlisi identifica rangs de llindars específics on el flux des del riu Magdalena cap al CGSM es torna incert. S'hi enfatitza la sensibilitat dels hàbitats aigües avall, especialment les zones humides, als canvis en els aportacions de flux.L'estudi utilitza models de xarxes neuronals LSTM per estimar els patrons de flux del riu a l'estació de mesurament de Calamar. Els models mostren un alt nivell de precisió en la predicció del flux del riu. No obstant això, apareixen discrepàncies entre els models que es basen únicament en dades de estacions de mesurament i aquells que integren dades d'evaporació d'embassaments. A més, l'estudi avalua la influència de l'augment de les temperatures en les prediccions del flux del riu, descobrint una clara correlació entre l'augment de temperatura i les taxes d'evaporació, amb conseqüències significatives per a les prediccions hidrològiques.En última instància, aquesta investigació proporciona una visió del complex entramat entre les activitats humanes i les influències relacionades amb el clima en la hidrologia de la conca del riu Magdalena. L'estudi examina les dificultats i conseqüències d'incorporar aspectes relacionats amb el clima en la modelització hidrològica. El seu objectiu és contribuir a l'avanç d'estratègies de gestió de recursos hídrics adaptatius, específicament en la reducció dels efectes negatius en els ecosistemes de zones humides aigües avall.

Darrera actualització: 28/05/2024 04:45:21.

Llistat de tesis en dipòsit

 • LIN, QIN: Challenges and opportunities of Chinese ports: the multi-faced perspectives
  Autor/a: LIN, QIN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 24/05/2024
  Data de FINAL de diposit: 07/06/2024
  Director/a de tesi: GRIFOLL COLLS, MANUEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: GONZALEZ-AREGALL, MARTA
       SECRETARI: MARTÍNEZ DÍAZ, MARGARITA
       VOCAL: CHEN, GANG
  Resum de tesi: En aquesta tesi, s'investiga els reptes i les oportunitats dels ports i el transport marítim xinesos des de múltiples perspectives, és a dir, els reptes entre els ports en el rerefons del Great Bay Area (GBA), els reptes de les noves rutes comercials al patró de navegació tradicional, les oportunitats del transport marítim tradicional en l'era dominant del transport terrestre i els reptes del transport marítim en el àmbit del trànsit portuari.Hong Kong, que és un dels centres comercials més grans del món i una vegada el port líder de la GBA, ha experimentat un descens continu en els darrers anys i ha estat successivament superat per altres dos ports de GBA (és a dir, Shenzhen i Guangzhou). El capítol 2 explora la concentració, la desigualtat i la competència del sistema multiport GBA durant el període 1972-2020. Els resultats indiquen que: 1) Hong Kong ha estat testimoni de tota una evolució de la onada de tipus K, i 2) l'evolució del sistema multiport GBA és el resultat de les etapes de desenvolupament asíncron de diferents ports; 3) la pèrdua del període d'oportunitat del 2000-2008, la transferència de capital des de Hong Kong i la política d'"obertura" xinesa són les causes directes, subjacents i arrel d'aquesta evolució; 4) Un sistema multiport de tres hubs ha anat prenent forma gradualment a la GBA finalment, en què Hong Kong és el segon classificat després de Shenzhen i Guangzhou. La perspectiva del port de Hong Kong no seria optimista i es podria esperar un impacte negatiu de Guangzhou a Hong Kong en un futur proper.El ferrocarril trans-asiàtic recentment inaugurat ofereix oportunitats per a la logística comercial entre la Xina i l'ASEAN (Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic). El capítol 3 selecciona sis factors, inclosos el cost, el temps, el volum de transport, la fiabilitat, la seguretat i el respecte al medi ambient per investigar l'impacte en la logística del comerç entre la Xina i l'ASEAN. Explora la solució més ideal per a la ruta logística sino-tailandesa utilitzant l'enfocament AHP-TOPSIS i classifica les cinc rutes logístiques actuals. Els resultats indiquen que el transport marítim-terrestre (0,787) segueix sent la millor opció, la carretera Kunming-Bangkok (0,452) va quedar en segon lloc, seguida del nou ferrocarril transasiàtic (0,431); La carretera Nanning-Bangkok (0,373) ocupa el penúltim lloc, i el servei de transport fluvial-terrestre (0,249) és l'últim recurs. En aquest sentit, el ferrocarril transasiàtic recentment inaugurat influiria en el patró actual de la logística sino-tailandesa fins a cert punt.El capítol 4 investiga l'elecció del mode de viatge dels passatgers entre dos escenaris diferents (és a dir, el transport marítim de curta distància (SSS) i el transport per carretera) i també examina els factors que influeixen en l'elecció del mode de viatge amb un qüestionari anònim basat en l'enquesta de preferències estatals. Els models basats en Logit s'utilitzen per estimar els determinants de l'elecció del mode. Els resultats suggereixen que els passatgers que trien SSS presten més atenció a la comoditat del viatge, mentre que els que trien el transport per carretera estan més preocupats pel cost del viatge.La ruta dels vaixells es va adoptar per primera vegada per reduir el risc de col·lisions de vaixells i promoure l'eficiència del trànsit marítim. En aquesta contribució, es proposa un mètode d'avaluació quantitativa basat en el coeficient de Gini per avaluar el risc de col·lisió de vaixells a les aigües de ruta dels vaixells. Aquest mètode s'aplica al port de Ningbo Zhoushan (NZP), el coeficient de Gini del recorregut sobre el sòl (COG) per a cada tram es calcula amb les dades històriques del sistema d'identificació automàtica (AIS) i després s'aplica un algoritme de agrupació jeràrquica (HCA). Dels 28 trams de les aigües de ruta dels vaixells a NZP 5 es troben en nivells de risc. Els resultats mostren

Darrera actualització: 28/05/2024 11:15:55.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • BOTEY BASSOLS, JOAN: Exploring the potential of satellite InSAR in Geological Engineering: new opportunities in land monitoring and hydrogeological characterisation.
  Autor/a: BOTEY BASSOLS, JOAN
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Conveni Cotutela + Compendi de publicacions
  Data de lectura: 02/02/2024
  Director/a de tesi: VÁZQUEZ SUÑÉ, ENRIC | CROSETTO, MICHELE | GERARD, PIERRE

  Tribunal:
       PRESIDENT: GIARDINA, GIORGIA
       SECRETARI: HURLIMANN ZIEGLER, MARCEL
       VOCAL: ROSSETTO, RUDY
  Resum de tesi: La interferometria amb radar d'obertura sintètica (InSAR) és una tècnica de teledetecció que mesura desplaçaments de la superfície observada, sigui el terreny o qualsevol estructura situada a sobre. Tot i que l'adquisició sistemàtica de dades SAR des de satèl·lit va començar a la dècada del 1990, l¿InSAR és una tècnica encara en desenvolupament. Les constel·lacions de satèl·lits SAR successives van millorant en termes de fiabilitat, temps de revisita, resolució espacial i accessibilitat de les dades, com també ho fan les tècniques de processament de les dades SAR en l'estimació del desplaçament de la superfície. Com a resultat, les prestacions de l'InSAR van millorant, de manera que l¿objectiu d¿aquesta tesi és explorar les noves oportunitats que l'InSAR ofereix avui en dia. Concretament, els objectius són (i) explorar noves aportacions de l'InSAR en l¿enginyeria geològica, més específicament en el monitoratge i la caracterització hidrogeològica del terreny, i (ii) fer-ho tot cobrint aplicacions tant qualitatives com quantitatives a escales tant regionals com locals. Aquests objectius s'aborden a través de quatre preguntes. La primera investiga si la resolució espacial i la precisió de l'InSAR són suficients avui per a monitorar deformacions del terreny a una escala tan local i en entorns tan canviants com obres d¿enginyeria civil. Aplicada a la deformació del terreny associada al drenatge d'unes obres, l¿InSAR aporta una visió i una comprensió dels fenòmens observats molt més completes que les tècniques alternatives més habituals com l'anivellació topogràfica. Tanmateix, l¿anivellació proporciona mesures generalment més precises. Així, la combinació d'ambdues tècniques pot millorar i augmentar la fiabilitat del monitoratge d¿obres d'enginyeria civil. La segona pregunta explora si, per la seva densitat espacial de dades i la seva precisió, l¿InSAR és apta per a la modelització numèrica de deformacions extensives del terreny. Els resultats obtinguts gràcies a les dades InSAR en la modelització numèrica hidromecànica de subsidència regional i a llarg termini relacionada amb la sobreexplotació d'aqüífers confinats resulten significativament millors que els que s¿obtenen amb altres fonts de dades. En primer lloc, l¿InSAR pot cobrir tota l'extensió del sistema aqüífer i identificar-hi diferents fenòmens de deformació i, en segon lloc, pot millorar el disseny dels models numèrics i el calibratge dels paràmetres del sòl, de manera que s¿aconsegueix una reproducció i una comprensió significativament millors de la subsidència observada i es poden dissenyar polítiques més adequades i efectives per a la planificació territorial i la gestió de recursos hídrics (subterranis). La tercera pregunta s¿enfoca a una nova tècnica InSAR: la detecció de canvis de coherència (CCD), un mètode per a detectar i cartografiar, en determinades condicions, canvis en la superfície observada. Concretament, la pregunta és si la coherència InSAR és capaç de detectar remotament episodis de transport de sediments per torrentades en zones de clima àrid. La conclusió és que no només ho és, sinó que presenta una capacitat de detecció més gran que les dades meteorològiques, alhora que és molt més operativa i econòmica que les campanyes de camp. Finalment, la quarta pregunta analitza si la coherència InSAR pot cartografiar aquests episodis, amb l'objectiu d'avaluar la incertesa que altres factors que també poden afectar la coherència introdueixen en els mapes CCD. La comparació de diversos mètodes de cartografia amb una sensibilitat diferent a cadascuna de les components dels canvis de coherència mostra que els mètodes CCD són capaços de localitzar les zones afectades per aquests fenòmens, tot i que les zones abruptes requereixen una anàlisi detinguda i la delimitació precisa de les zones afectades continua presentant certa incertesa.

 • BOYET, AURÉGAN: Understanding and mitigating the post-injection seismicity induced by fluid injection in enhanced geothermal systems
  Autor/a: BOYET, AURÉGAN
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690452
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 31/01/2024
  Director/a de tesi: VILARRASA RIAÑO, VÍCTOR | DE SIMONE, SILVIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: CUETO-FELGUEROSO LANDEIRA, LUIS
       SECRETARI: LEDESMA VILLALBA, ALBERTO
       VOCAL: YOSHIOKA, KEITA
  Resum de tesi: La sismicitat induïda per l'estimulació hidràulica i la circulació de fluids és un obstacle per al desenvolupament dels sistemes geotèrmics millorats (EGS per les seves sigles en anglès). La sismicitat registrada ha aconseguit ocasionalment magnituds prou grans com per a ser percebuda per la població local, i en diversos casos de EGS els terratrèmols de major magnitud es produeixen entre poques hores i diversos mesos després del cessament de les operacions d'injecció. Aquesta tesi té com a objectius i) aprofundir en el coneixement dels processos que desencadenen aquesta sismicitat induïda, ii) millorar les metodologies de previsió i iii) explorar estratègies per a mitigar la seva aparició. El focus se centra especialment en la sismicitat posterior a la injecció. Com a exemple de verificació s'adopta el ben documentat cas del EGS de Basilea (Suïssa).En primer lloc, es realitza la identificació dels mecanismes desencadenants de la sismicitat a Basilea fent ús d'un model hidromecánico acoblat amb un nivell de complexitat creixent. Es compara un domini elàstic travessat per una zona de falla amb un domini elàstic homogeni per a destacar la importància de les heterogeneïtats estructurals en els efectes directes i indirectes (poroelásticos) de la difusió de la pressió com a mecanismes desencadenants de la sismicitat. A més, un altre model hidromecánico s'implementa incloent una xarxa discreta de falles, basada en interpretacions sísmiques. El model simula les reactivacions plàstiques de les falles, i es distingeixen els efectes de la difusió de la pressió de porus, la tensió poroelástica, la transferència de tensió per cisalla i l'afebliment per lliscament. suggerir-los resultats de les simulacions mostren que les falles situades en les proximitats del pou d'injecció trenquen durant la injecció, provocat principalment per l'augment de la pressió de porus. En cessar la injecció, la relaxació de tensions poroelástica provoca la ruptura immediata de les falles que es van estabilitzar durant la injecció. La redistribució de tensions és també un important mecanisme desencadenant de la reactivació de falles distants després de la injecció. L'afebliment de la fricció induït per lliscament en falles amplifica el potencial d'aquestes falles per a reactivar-se diverses vegades durant la injecció i després del seu cessament.El desenvolupament d'una metodologia de previsió de la sismicitat induïda és el segon gran assoliment d'aquesta tesi. El model hidromecánico prèviament implementat es combina amb un model de taxa de sismicitat, la llei de Gutenberg-Richter i el model de seqüència de rèpliques (ETES per les seves sigles en anglès) per a quantificar la magnitud de la sismicitat dels terratrèmols pronosticats, associats als canvis de tensió deguts a la injecció de fluids. L'aplicació d'aquesta metodologia híbrida al model hidromecánico de falles discreta de Basilea EGS brinda l'oportunitat d'explorar els efectes de diferents estratègies d'injecció en l'augment de la permeabilitat de les falles i la taxa de sismicitat induïda. Un protocol d'injecció constant, seguit d'una disminució progressiva de la taxa d'injecció, mitiga la sismicitat posterior a la injecció, i continua augmentant la permeabilitat de les falles del domini. La tesi també aborda el debat sobre el cessament final de la injecció, comparant els resultats del tancament i la purga del pou. Els resultats suggereixen que el tancament del pou pot mitigar la sismicitat primerenca posterior a la injecció millor que la purga, però la difusió de la pressió de porus pot desestabilitzar les falles críticament orientades del jaciment durant un període de temps més llarg.En proporcionar una millor comprensió, noves metodologies i solucions pràctiques, aquesta tesi representa un avanç substancial en la mitigació i el control de la sismicitat induïda, especialment de la posterior al cessament de la in

 • DI GIUSTO, THOMAS: A novel arbitrary Lagrangian Eulerian framework for large strain solid dynamics
  Autor/a: DI GIUSTO, THOMAS
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690610
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de lectura: 24/01/2024
  Director/a de tesi: HUERTA CEREZUELA, ANTONIO | GIACOMINI, MATTEO | GIL RUIZ, ANTONIO JAVIER | LEE, CHUN HEAN

  Tribunal:
       PRESIDENT NO PRESENCIAL: HASSAN, OUBAY
       SECRETARI: HEUZÉ, THOMAS
       VOCAL NO PRESENCIAL: BARLOW, ANDREW JOHN
  Resum de tesi: En l'àmbit de l'enginyeria assistida per ordinador aplicada a la dinàmica ràpida de sòlids, es modelitzen amb eficàcia i altafidelitat els intricats comportaments mecànics que mostren els materials quan es veuen sotmesos a fortes forcesdinàmiques, impactes a alta velocitat i interaccions complexes. Empleat en camps tan diversos com l'aeroespacial, l'automocióo la defensa, entre altres, el principal interès és simular i comprendre les respostes dels sòlids, proporcionantinformació sobre la propagació de tensions i els patrons de deformació. No obstant això, la persecució d'objectius tanambiciosos s'enfronta a limitacions inherents: la representació precisa dels comportaments dels materials és un repteconstant, i la intricada interacció entre la precisió de la simulació i l'eficiència computacional exigeix reflexionsdetallades. Més concretament, el paradigma cinemàtic triat i la discretización del continu restringeixen sovint els marcsnumèrics en la gamma de problemes que poden simular. Les simulacions en dinàmica ràpida de sòlids poden presentarbloquejos, inestabilitats numèriques, checker-*boarding o altres dificultats relacionades amb la naturalesa no lineal de lesequacions en joc.Amb l'objectiu d'esmenar les deficiències esmentades, aquesta tesi es basarà en el conjunt d'equacions desenvolupant unanova formulació mixta basada en equacions hiperbòliques de primer ordre i escrita amb el punt de vistalagrangià-eulerià arbitrari. Aquest enfocament, utilitzat aquí per a descriure cossos sòlids, pretén sortejar els colls d'ampolladels mètodes lagrangià i eulerià en distingir el comportament de la malla de l'evolució del continu. A més,un aspecte intuïtiu del mètode ALE consisteix a fer que la malla es mogui de manera que es redueixin les gransdistorsions (avantatge numèric), mantenint al mateix temps una representació del comportament físic del materialcomparable o superior als resultats obtinguts amb les metodologies clàssiques (millor resultat de la simulació). Unacaracterística clau serà la presentació d'un marc computacional ALE en el qual el moviment de la malla es basa en una lleide conservació, per la qual cosa la geometria s'actualitza automàticament sense necessitat d'un procediment ad hoc.S'utilitzarà un solucionador acústic de Riemann basat en l'estabilització upwinding, així com una reconstrucció degradient lineal, per a contrarestar les inestabilitats provocades pel mètode de volum finit centrat en vèrtexsemprat en el marc, i per a millorar la precisió global. Les lleis d'enduriment no lineals es resoldran mitjançant unalgorisme Newton-Raphson. El nou marc introduït en aquest treball s'implementarà des de zero en la plataforma de codiobert OpenFOAM, una eina d'elecció en entorns industrials i acadèmics. La integració temporal s'abordaràmitjançant el mètode Runge-*Kutta de Variació Total Disminuyente multietapa. Finalment, s'examinarà la robustesa i precisiódel nou marc computacional a través d'una sèrie de desafiadors exemples numèrics que inclouen complexes deformacionsde cossos, així com consideracions plàstiques i tèrmiques.

 • MARTORELL POL, PERE ANTONI: Unfittted finite element methods for explicit boundary representations
  Autor/a: MARTORELL POL, PERE ANTONI
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690625
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 21/02/2024
  Director/a de tesi: BADIA RODRIGUEZ, SANTIAGO IGNACIO | VERDUGO ROJANO, FRANCESC

  Tribunal:
       PRESIDENT NO PRESENCIAL: MASSING, ANDRÉ
       SECRETARI: BAIGES AZNAR, JOAN
       VOCAL: COLOMÉS GENÉ, JOSEP ORIOL
  Resum de tesi: Aquesta tesi cobreix el desenvolupament de mètodes numèrics a gran escala per a la simulació d'equacions amb derivades parcials en geometries arbitràriament complexes. L'aplicació d'aquesta tesi està orientada a la simulació estructural d'edificis i infraestructures civils, en les quals les demandes estètiques i de lleugeresa augmenten la complexitat de les geometries. En aquestes aplicacions, l'experimentació empírica no és factible durant el procés de disseny. Per tant, es confia en simulacions numèriques per a predir el comportament d'aquestes estructures sotmeses a càrregues realistes, e.g., efectes del vent que es compliquen amb la sofisticació de la geometria. Les eines de simulació actuals es basen en malles no estructurades adaptades a la geometria. La creació de malles no estructurades és un procés demandant que requereix la intervenció humana. A més, els mètodes de malles adaptades a la geometria no poden explotar els recursos computacionals d'alt rendiment moderns de manera eficient.L'objectiu principal d'aquesta tesi és el disseny de noves eines per a simular ràpidament, acurada i automàtica equacions amb derivades parcials sobre geometries definides per disseny assistit per ordinador. Per aquest motiu, es cerca un sistema que combina (1) un procés automàtic des del disseny assistit per ordinador fins a l'anàlisi d'elements finits, (2) una nova formulació espai-temps per a geometries en moviment, i (3) una implementació escalable per explotar recursos computacionals d'alt rendiment. Els desenvolupaments estan accessibles mitjançant programari de codi obert dins de l'ecosistema Gridap i del paquet FEMPAR (escrits en Julia i Fortran, respectivament).Les contribucions d'aquesta tesi incrementen la funcionalitat dels mètodes d'elements finits embeguts ("immersed", "embeddedd" o "unfitted" en anglès) respecte a l'estat de l'art. Aquests mètodes utilitzen malles de fons estructurades per resoldre equacions amb derivades parcials en dominis complexos. En la literatura, aquests dominis es representen implícitament per conjunts de nivell. Per a abordar aquesta limitació, (1) s'ha desenvolupat un algorisme robust que resol problemes en dominis descrits per representacions de contorn lineals. Aquest algorisme es basa en algorismes robustos per retallar poliedres. S'ha testejat l'algorisme amb totes les geometries (fitxers STL) analitzables del recurs Thingi10k (gairebé 5.000). S'ha ampliat l'algorisme per a representacions de contorn d'alt ordre. En aquesta extensió, es fan servir les bases de Bernstein-Bézier i algorismes de cerca d'arrels multivariables. S'ha validat el mètode mitjançant referències analítiques i geometries reals creades amb eines de disseny assistit per ordinador.A continuació, (2) s'ha formulat un marc d'elements finits embegut i espai-temps per a geometries explícites que es mouen. En aquesta formulació, s'utilitzen malles espacials per a evitar la necessitat d'algorismes geomètrics en 4D. En canvi, s'ha desenvolupat un mètode de transferència de valors inicials a les llesques temporals. Els resultats coincideixen amb l'anàlisi matemàtica i amb els experiments numèrics externs. Així mateix, s'ha demostrat l'aplicabilitat a problemes de fluids amb geometries complexes (2D i 3D) en rotació.Finalment, (3) s'ha proposat l'acceleració dels mètodes d'aquesta tesi a través d'algorismes altament escalables. Aquests algorismes aborden colls d'ampolla de la paral·lelització dels algorismes d'intersecció. S'ha demostrat l'escalabilitat d'aquests algorismes amb més de mil milions de cel·les i 12.000 processadors. Per afegiment, es poden combinar aquests algorismes amb tècniques d'adaptació de malla per reduir, encara més, el cost computacional. Aquestes eines proporcionen els mitjans per a accelerar el procés de disseny a simulació tot incrementant la fidelitat dels resultats.

 • RIVET FERNANDEZ, IVÁN: Computational Multiscale Analysis for Additive Manufacturing
  Autor/a: RIVET FERNANDEZ, IVÁN
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 22/04/2024
  Director/a de tesi: CERVERA RUIZ, LUIS MIGUEL | DIALAMI SHABANKAREH, NARGES

  Tribunal:
       PRESIDENT: AURICCHIO, FERDINANDO
       SECRETARI: CAICEDO SILVA, MANUEL ALEJANDRO
       VOCAL: DOMINGO-ESPIN, MIQUEL
  Resum de tesi: La present tesi té com a objectiu comprendre i optimitzar els components fabricats mitjançant Manufactura Additiva (MA) a través de simulacions computacionals multiescala.Els objectius principals del treball són: (1) desenvolupar un model de material ortòtrop multiescala adaptat per a components de Fabricació per Filament Fos (FFF), (2) formular una estratègia d'optimització del rendiment mecànic de les peces FFF, i (3) caracteritzar, modelar i validar els mecanismes de fallada d'aquestes peces.Per tal d'abordar el primer objectiu, es construeix un model de material ortòtrop basat en els diferents patrons d'impressió existents en peces FFF dins del marc de l'anàlisi multiescala. Aquest model considera les complexes interaccions a escala de filament i component FFF, proporcionant una modelització representativa del comportament del material. El fet de considerar totes dues escales permet al model adquirir una comprensió completa de la resposta mecànica de les peces FFF, el seu rendiment i els seus modes de fallada.El segon objectiu es centra en l'optimització del rendiment mecànic de les peces FFF. Aprofitant el model multiescala desenvolupat, es formula una estratègia d'optimització basada en un algoritme estadístic i un criteri de fallada ortòtrop. També s'aborda l'estratègia de generació del domini computacional, analitzant diferents enfocaments i utilitzant una estratègia d'adaptació de malla (AMR) per reduir el cost computacional de les simulacions. Aquesta metodologia s'integra completament en el flux de treball de MA.L'objectiu final implica la caracterització i el modelatge dels diferents mecanismes de fallada presents en les peces FFF. S'identifiquen els diferents modes de fallada exhibits per les peces FFF per a cada patró d'impressió, i es desenvolupa un criteri de dany basat en els mecanismes de fallada (MB) dels mateixos. A més, es presenta i valida mitjançant proves experimentals un model de fractura MB que considera la fragilitat ortòtropa de les peces FFF.La motivació principal d'aquesta tesi és reduir la dependència de la caracterització i modelització del comportament mecànic de les peces FFF amb els procediments experimentals, mitjançant simulacions multiescala d'alta fidelitat i baix cost computacional. Els resultats d'aquest estudi busquen millorar les actuals directrius de Disseny per a Manufactura Additiva (DfMA).

 • SCIANDRA, DARIO: Multiscale subsurface characterization for geo-energy applications
  Autor/a: SCIANDRA, DARIO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690629
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 09/02/2024
  Director/a de tesi: VILARRASA RIAÑO, VÍCTOR | RAHIMZADEH KIVI, IMAN

  Tribunal:
       PRESIDENT NO PRESENCIAL: KARPYN, ZULEIMA
       SECRETARI: VAUNAT, JEAN
       VOCAL: ASENSIO SÁNCHEZ, LAURA
  Resum de tesi: L'emmagatzematge geològic de carboni (AGC) és molt prometedor per a mitigar les emissions atmosfèriques de CO¿, per la qual cosa la capacitat de segellament de les roques mare és fonamental a mesura que s'amplia l'emmagatzematge. Malgrat les excel·lents capacitats de segellament observades en mostres de roca intacta en experiments de laboratori, la presència de discontinuïtats com a plans d'estratificació, fractures i falles en aplicacions a escala de camp planteja reptes de monitoratge. L'objectiu d'aquesta tesi és desenvolupar una metodologia per a caracteritzar possibles emplaçaments geoenergéticos amb baixes emissions de carboni en diverses escales espaciotemporals, des de mil·límetres i nanosegons fins a quilòmetres i dècades.La tesi empra un enfocament multiescala, començant amb recerques a gran escala i avançant cap a laboratoris de roques subterrànies in situ i recerques de laboratori. La fase inicial explora quatre solucions analítiques de la difusió de la pressió de porus amb fonts periòdiques per a permetre la interpretació en temps real de les dades in situ. Les comparacions amb les solucions numèriques, que incorporen la deformació del jaciment deguda a les ones de pressió, revelen resultats coherents quan es mantenen supòsits idèntics. Malgrat els diferents patrons de propagació de les ones en funció de l'aplicació (emmagatzematge d'energia, injecció de líquids en esquistos i estimulació de sistemes geotèrmics millorats), els errors es mantenen per sota del 3% per a les variacions de la tensió mitjana efectiva en tots els casos. Aquest enfocament permet reaccionar amb rapidesa davant imprevistos, la qual cosa és crucial per a la presa de decisions en temps real.La fase següent consisteix en simulacions hidromecànices acoblades per deformació plana de la injecció periòdica de CO¿ durant 20 anys, simulant l'experiment CO2LPIE en el Laboratori Subterrani de Roques de Mont Terri. Els resultats posen en relleu el comportament anisótropo del material, que influeix en els canvis de pressió de porus i les variacions de tensió al llarg dels plans d'estratificació. Els efectes capil·lars en els porus a nanoescala impedeixen la penetració de CO¿ en l'argila Opalinus, provocant la seva dissolució en la salmorra resident. Les oscil·lacions de la pressió de porus imposades en el pou d'injecció s'atenuen en desenes de centímetres, la qual cosa subratlla la necessitat de disposar de pous de monitoratge estretament situats per a observar el senyal periòdic.Finalment, un model numèric en 3D simula la injecció d'aigua en un espècimen fracturat d'argila Opalinus, tenint en compte la geometria de la fractura amb canvis d'obertura dependents de la tensió. El model revela una amplitud de magnitud de nou ordres en la permeabilitat de la fractura, la qual cosa repercuteix en el flux de fluids dins de l'espècimen de roca. Per a aconseguir el millor ajust amb els resultats experimentals és necessari incorporar una rigidesa normal natural de la fractura que oscil·la entre 18,7 MPa/mm amb tensions mitjanes efectives més baixes i 187,2 MPa/mm amb confinaments més alts. Això subratlla la importància de definir els paràmetres hidromecánicos de les fractures en condicions realistes.

Darrera actualització: 28/05/2024 05:00:36.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:VAEZI ANZEHA, IMAN
Títol:Process understanding of induced seismicity during stimulation of enhanced geothermal systems
Data lectura:21/12/2023
Tutor/a:OLIVELLA PASTALLE, SEBASTIAN
Director/a:VILARRASA RIAÑO, VÍCTOR
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Numerical simulation of coupled processes in a single fracture employing a continuum approach
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 26/04/2021
Presentació de treball en congressos

Implicit representation of a single fracture with a continuum equivalent layer to simulate coupled processes
3rd International Conference on Coupled Processes in Fractured Geological Media: Observation, Modeling, and Application
Data de presentació: 14/11/2022
Presentació de treball en congressos

Numerical simulation of injection-induced seismicity
11th EGU Galileo Conference: The Solid Earth and Geohazards in the Exascale Era
Data de presentació: 24/05/2023
Presentació de treball en congressos

Numerical simulation of hydroshearing in fractured crystalline rock at the BedrettoLab
15th Annual International Conference on Porous Media
Data de presentació: 22/05/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HUANG, DONG
Títol:Multi-port container traffic analysis using Data Science tools: an application to Yangtze River Delta (China)
Data lectura:19/12/2023
Director/a:GRIFOLL COLLS, MANUEL
Codirector/a:ZHENG, PENGJUN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Characterizing the evolution of the Yangtze River Delta multi-port system using compositional data techniques
Huang, D.; Grifoll, M.; Feng , H.; Ortego, M.I.; Zheng, P.
Maritime Policy & Management, ISSN: 0308-8839 (JCR Impact Factor-2021: 3.167; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/09/2021
Article en revista

Hybrid approaches for container traffic forecasting in the context of anomalous events: the case of the Yangtze River Delta region in the COVID-19 pandemic
Huang, D.; Grifoll, M.; Sanchez, J.; Zheng, P.; Feng , H.
Transport policy, ISSN: 0967-070X (JCR Impact Factor-2022: 6.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2022
Article en revista

Is entropy an indicator of port traffic predictability? The evidence from Chinese ports
Li, C.; Lin, Q.; Huang, D.; Grifoll, M.; Yang, D.; Feng, H.
Physica A: statistical mechanics and its applications, ISSN: 0378-4371 (JCR Impact Factor-2021: 3.778; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2023
Article en revista

Hybrid approaches for container forecasting in the context of anomalous events: the case of the Yangtze River Delta region in the COVID-19 pandemic
International Forum on Shipping, Ports and Airports
Data de presentació: 16/05/2022
Presentació de treball en congressos

Traffic analysis of Yangtze river delta multi-port system (china) using hierarchical clustering
8th International Conference on Maritime Transport
Data de presentació: 18/07/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BOIX COTS, DAVID
Títol:SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS
Data lectura:15/12/2023
Director/a:PUJADAS ÁLVAREZ, PABLO
Codirector/a:PARDO BOSCH, FRANCESC
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A systematic review on MIVES: a sustainability-oriented multi-criteria decision-making method
Boix-Cots, D.; Pardo-Bosch, F.; Blanco, A.; Aguado, A.; Pujadas, P.
Building and environment, ISSN: 0360-1323 (JCR Impact Factor-2022: 7.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2022
Article en revista

A hierarchical integration method under social constraints to maximize satisfaction in multiple criteria group decision making systems
Boix-Cots, D.; Pardo-Bosch, F.; Pujadas, P.
Expert systems with applications, ISSN: 0957-4174 (JCR Impact Factor-2021: 8.665; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2023
Article en revista

A systematic review on multi-criteria group decision-making methods based on weights: analysis and classification scheme
Boix-Cots, D.; Pardo-Bosch, F.; Pujadas, P.
Information fusion, ISSN: 1566-2535 (JCR Impact Factor-2021: 17.564; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2023
Article en revista

Analysis and comparison of the infrastructure report cards as a decision making tool for sustainable development
Boix-Cots, D.; Pardo-Bosch, F.; Pujadas, P.
Buildings, ISSN: 2075-5309 (JCR Impact Factor-2022: 3.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2023
Article en revista

Analysing the Shopping mall's complex problems: Decision on customer's flow drivers and tenants' location optimisation
DYSES - Dynamics of Socio Economic Systems
Data de presentació: 07/10/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GIULIODORI PICCO, AGUSTINA
Títol:DEVELOPMENT OF MULTISCALE REDUCED-ORDER MODELS FOR THE ANALYSIS OF MEDICAL DEVICES
Data lectura:30/11/2023
Director/a:SOUDAH PRIETO, EDUARDO
Codirector/a:HERNANDEZ ORTEGA, JOAQUIN ALBERTO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Numerical modeling of bare and polymer-covered braided stents using torsional and tensile springs connectors
Giuliodori, A.; Hernandez, J.A.; Fernández, D.; Galve, I.; Soudah, E.
Journal of biomechanics, ISSN: 0021-9290 (JCR Impact Factor-2021: 2.789; Quartil: Q3)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Multiscale modeling of prismatic heterogeneous structures based on a localized hyperreduced-order method
Giuliodori, A.; Hernandez, J.A.; Soudah, E.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2021: 6.588; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2023
Article en revista

Empirical Interscale Finite Element Method (EIFEM) for modeling heterogeneous structures via localized hyperreduction
Hernandez, J.A.; Giuliodori, A.; Soudah, E.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 1879-2138 (JCR Impact Factor-2022: 7.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2024
Article en revista

Finite Element analysis for bone health assessment in Cushing’s syndrome
Congress of the European Society of Biomechanics
Data de presentació: 11/07/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MORELL VILLALONGA, MARIANO NICOLÁS
Títol:NOVEL TOOLS FOR PORT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS
Data lectura:24/11/2023
Director/a:GRIFOLL COLLS, MANUEL
Codirector/a:ESPINO INFANTES, MANUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Environmental management system for the analysis of oil spill risk using probabilistic simulations: application at Tarragona monobuoy
Morell, M.; Espino, M.; Grifoll, M.; Mestres, M.
Journal of marine science and engineering, ISSN: 2077-1312 (JCR Impact Factor-2020: 2.458; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

Use of neural networks and computer vision for spill and waste detection in port waters: an application in the Port of Palma (Majorca, Spain)
Morell, M.; Portau, P.; Perelló, A.; Espino, M.; Grifoll, M.; Garau, C.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/2023
Article en revista

Análisis del riesgo ambiental por vertidos de hidrocarburos en la zona del puerto de Tarragona en el contexto de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina
XV Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos
Data de presentació: 08/05/2019
Presentació de treball en congressos

New strategies for environmental management in harbours: the case of the Tarragona port monobuoy
8th International Conference on Maritime Transport
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

MARINE LITTER AND CONTAMINANT SPILLS MONITORING WITH COMPUTER VISION TECHNIQUES
VI Expanding Ocean Frontiers Conference
Data de presentació: 05/07/2021
Presentació de treball en congressos

Vigilancia de basura marina y vertidos contaminantes con técnicas de Computer Vision
XVI Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos
Data de presentació: 11/05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JIMÉNEZ MEROÑO, ENRIQUE
Títol:Design, management, and simulation of vehicle-sharing systems
Data lectura:15/11/2023
Director/a:SORIGUERA MARTÍ, FRANCESC
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A simulation model for public bike-sharing systems
Soriguera, F.; Casado, V.; Jimenez, E.
Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465 (JCR Impact Factor-2017: 0.301
Data de publicació: 30/10/2018
Article en revista

A continuous approximation model for the optimal design of public bike-sharing systems
Soriguera, F.; Jimenez, E.
Sustainable cities and society, ISSN: 2210-6707 (JCR Impact Factor-2020: 7.587; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2020
Article en revista

A new dynamic repositioning approach for bike sharing systems
Jimenez, E.; Soriguera, F.
Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465 (JCR Impact Factor-2018: 0.601; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Modeling bike-sharing repositioning
III Campus Científico del Foro de Ingeniería de Transporte (FIT)
Data de presentació: 05/04/2019
Presentació de treball en congressos

Proyecto COOP: conducción cooperativa y estrategias de gestión en un sistema mixto con vehículos autónomos y tradicionales. Definición del proyecto. Contexto nacional e internacional
Jornada COOP
Data de presentació: 17/10/2019
Presentació de treball en congressos

Solving demand imbalance on bikesharing systems
EIT Urban Mobility DTN Annual Forum
Data de presentació: 15/09/2020
Presentació de treball en congressos

Case of study of a mixed carsharing system design
CIT2021 - XIV Congreso de Ingeniería del Transporte: R-evolucionando el Transporte
Data de presentació: 08/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MELENDEZ LANDAVERDE, ERIKA ROXANA
Títol:A Methodology for the Design, Implementation and Evaluation of Community and Impact-based Flood Warnings
Data lectura:13/11/2023
Director/a:SEMPERE TORRES, DANIEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The role of young professionals in driving the integration of early warning ystems
WMO Bulletin, ISSN: 0042-9767
Data de publicació: 10/05/2019
Article en revista

Exploring protective decision-making in the context of impact-based flood warnings
Melendez, E.; Werner, M.; Verkade, J.
Journal of flood risk management, ISSN: 1753-318X (JCR Impact Factor-2019: 3.066; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/12/2019
Article en revista

Design and evaluation of a community and impact-based site-specific early warning system (SS-EWS): the SS-EWS framework
Melendez, E.; Sempere-Torres, D.
Journal of flood risk management, ISSN: 1753-318X (JCR Impact Factor-2022: 4.1; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/2022
Article en revista

Recent Flash Flood Cases and the Performance of Hazard Products
ANYWHERE H2020 Project Meeting and Workshop 3¿
Data de presentació: 12/11/2018
Presentació de treball en congressos

A prototype for site-specific flood warning systems
European Geosciences Union General Assembly 2019
Data de presentació: 11/04/2019
Presentació de treball en congressos

Governance for MHEWS
The Second Multi-Hazard Early Warning Conference (MHEWC-II)
Data de presentació: 14/05/2019
Presentació de treball en congressos

A4alerts: Site-Specific warnings for citizens during emergencies
ANYWHERE H2020 Final Workshop
Data de presentació: 29/10/2019
Presentació de treball en congressos

Towards impact-based communication during emergencies: development of site-specific warning services in Catalonia
Sharing Geoscience Online 2020
Data de presentació: 08/05/2020
Presentació de treball en congressos

People-centre impact-based Early Warning Systems in times of climate emergency
Disaster risk societies: Climate extreme events
Data de presentació: 30/03/2021
Presentació de treball en congressos

A people-centred approach for emergency communication: the case of site-specific warnings in Terrassa, Spain
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 27/05/2021
Presentació de treball en congressos

Design, Play, Repeat: Lessons learnt from an interdisciplinary EWS roleplaying game
LandAware MayDay round-the-clock conference 2021
Data de presentació: 19/05/2021
Presentació de treball en congressos

A4alerts: Design and implementation of a mobile device app for a community-based Site-Specific Early Warning System (SS-EWS) in Catalonia, Spain
European Geosciences Union General Assembly 2022
Data de presentació: 26/05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AIASH, AHMAD
Títol:Urban Mobility Safety in Barcelona: An evaluation of risk factors and techniques to achieve Vision Zero
Data lectura:27/10/2023
Director/a:ROBUSTÉ ANTÓN, FRANCESC
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Working hours and traffic accident injuries: case study in Barcelona
Aiash, A.; Robuste, F.
Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465 (JCR Impact Factor-2018: 0.601; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Traffic accident severity analysis in Barcelona using a binary probit and CHAID tree
Aiash, A.; Robuste, F.
International journal of injury control and safety promotion, ISSN: 1745-7300 (JCR Impact Factor-2022: 2.3; Quartil: Q3)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Traffic crash injuries occurrence varieties across Barcelona districts
Revista internacional de desastres naturales, accidentes e infraestructura civil, ISSN: 1535-0088
Data de publicació: 05/2022
Article en revista

Total noise level’s passive impact on traffic crashes: a potential distraction indicator
Aiash, A.; Robuste, F.
Environmental studies: Sections A & B, ISSN: 1029-0400 (JCR Impact Factor-2021: 0.275; Quartil: Q3)
Data de publicació: 05/2023
Article en revista

AUTOR/A:WU, HAIQING
Títol:Quick assessment through analytical solutions of induced seismicity in geo-energy applications
Data lectura:28/07/2023
Tutor/a:SAALTINK, MAARTEN WILLEM
Director/a:VILARRASA RIAÑO, VÍCTOR
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Poroelasticity effects on the transient fault rupture during fluid injection
Seminar cycle in Hydrogeology and geochemistry
Data de presentació: 01/12/2022
Presentació de treball en congressos

Risk assessment and mitigation of induced seismicity for geo-energy related applications at the basin scale
11th EGU Galileo Conference: The Solid Earth and Geohazards in the Exascale Era
Data de presentació: 24/05/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CASTAÑAR PÉREZ, INOCENCIO
Títol:Topology optimization of incompressible structures for fluid-structure interaction problems
Data lectura:24/07/2023
Director/a:BAIGES AZNAR, JOAN
Codirector/a:CODINA ROVIRA, RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A finite element reduced-order model based on adaptive mesh refinement and artificial neural networks
Baiges, J.; Codina, R.; Castañar, I.; Castillo, E.
International journal for numerical methods in engineering, ISSN: 0029-5981 (JCR Impact Factor-2020: 3.477; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2020
Article en revista

A stabilized mixed finite element approximation for incompressible finite strain solid dynamics using a total Lagrangian formulation
Castañar, I.; Baiges, J.; Codina, R.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2020: 6.756; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Topological derivative-based topology optimization of incompressible structures using mixed formulations
Castañar, I.; Baiges, J.; Codina, R.; Venghaus, H.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2022: 7.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

A stabilized mixed three-field formulation for stress accurate analysis including the incompressible limit in finite strain solid dynamics
Castañar, I.; Codina, R.; Baiges, J.
International journal for numerical methods in engineering, ISSN: 1097-0207 (JCR Impact Factor-2021: 3.021; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2023
Article en revista

Numerical simulation of Fluid–Structure Interaction problems with viscoelastic fluids using a log-conformation reformulation
Moreno, L.; Castañar, I.; Codina, R.; Baiges, J.; Cattoni, D.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2021: 6.588; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2023
Article en revista

An embedded strategy for large scale incompressible flow simulations in moving domains
Codina, R.; Baiges, J.; Castañar, I.; Martinez, I.; Moreno, L.; Parada, S.
Journal of computational physics, ISSN: 1090-2716 (JCR Impact Factor-2021: 4.645; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/05/2023
Article en revista

An accurate approach to simulate friction stir welding processes using adaptive formulation refinement
Venghaus, H.; Chiumenti, M.; Baiges, J.; Juhre, D.; Castañar, I.
Finite elements in analysis and design, ISSN: 1872-6925 (JCR Impact Factor-2021: 2.618; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/07/2023
Article en revista

AUTOR/A:SALEHI SIAVASHANI, NAFISEH
Títol:Assessment of groundwater hydrology of the Quaternary aquifer of Lake Chad Basin
Data lectura:07/07/2023
Tutor/a:CERVERA RUIZ, LUIS MIGUEL
Director/a:CANDELA LLEDO, LUCILA CARLOTA CONCEPCION
Codirector/a:GOMEZ VALENTIN, MANUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Late cenozoic volcanism in the Almaludag region, Azerbaijan province, northwest Iran : evidence for post-collisional extension
Khalatbari-Jafari, M.; Salehi Siavashani, N.; Babaie, H.; Weanjiao, X.; Faridi, M.; Ao, S.
Journal of geodynamics, ISSN: 0264-3707 (JCR Impact Factor-2020: 2.345; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/12/2020
Article en revista

Assessment of CHADFDM satellite-based input dataset for the groundwater recharge estimation in arid and data scarce regions
Salehi Siavashani, N.; Jiménez-Martínez, J.; Vaquero, G.; Elorza, F.J.; Sheffield, J.; Candela, L.; Serrat, A.
Hydrological processes, ISSN: 0885-6087 (JCR Impact Factor-2021: 3.784; Quartil: Q2)
Data de publicació: 21/05/2021
Article en revista

The Lake Chad transboundary aquifer. Estimation of groundwater fluxes through international borders from regional numerical modeling
Vaquero, G.; Salehi Siavashani, N.; García, D.; Elorza, F.J.; Bila, M.; Candela, L.; Serrat, A.
Journal of hydrology: regional studies, ISSN: 2214-5818 (JCR Impact Factor-2021: 5.437; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

Modeling vadose zone hydrological processes in naturally-occurring piezometric depressions. The Chari-Baguirmi region, southeastern of the Lake Chad Basin, Republic of Chad
Salehi Siavashani, N.; Valdés-Abellán, J.; Do, F.; Jiménez-Martínez, J.; Elorza, F.J.; Candela, L.; Serrat, A.
Environmental earth sciences, ISSN: 1866-6299 (JCR Impact Factor-2022: 2.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/06/2022
Article en revista

Assessment of groundwater natural recharge in difficult environments: A case study at the Lake Chad Basin
46th International Association of Hydrogeologists Congress
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

3-D groundwater modelling of Lake Chad Basin: challenges and success of regional scale modelling for a data poor region in sub-Saharan Africa
AGU Chapman Conference Valencia 2019: Quest for Sustainability of Heavily Stressed Aquifers at Regional to Global Scales
Data de presentació: 10/10/2019
Presentació de treball en congressos

Towards an updated understanding of the groundwater dynamics at Lake Chad Basin
47th IAH conference, Brazil, 2021
Data de presentació: 22/08/2021
Presentació de treball en congressos

Data integration at the transboundary Chad aquifer formation for groundwater flow understanding
49th IAH 2022 Congress: Groundwater Sustainability and Poverty Reduction
Data de presentació: 19/09/2022
Presentació de treball en congressos

THE LAKE CHAD TRANSBOUNDARY AQUIFER ARID NORTH ZONE. GROUNDWATER FLUXES ESTIMATION
Sustain Valencia 2022: Achieving Sustainable Groundwater Management: Promising Directions and Unresolved Challenges
Data de presentació: 06/10/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARÍN ESTEVE, BLANCA
Títol:Experimental velocity profile distribution characterization of mountain rivers
Data lectura:18/05/2023
Director/a:BATEMAN PINZON, ALLEN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Large wood debris that clogged bridges followed by a sudden release: the 2019 flash flood in Catalonia
Martín-Vide, J.P.; Bateman, A.; Berenguer, M.; Ferrer-Boix, C.; Amengual, A.; Campillo, M.; Corral, C.; Llasat, M.C.; Llasat, M.; Gómez-Dueñas, S.; Marin-Esteve, B.; Nuñez, F.; Prats, A.; Ruiz-Carulla, R.; Sosa, R.
Journal of hydrology: regional studies, ISSN: 2214-5818 (JCR Impact Factor-2021: 5.437; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2023
Article en revista

Medición del coeficiente de resistencia al flujo en grandes ríos
XXVIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica
Data de presentació: 18/09/2018
Presentació de treball en congressos

Macrorugosidad como promotor del movimiento de los sedimentos
XXVIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica
Data de presentació: 21/09/2018
Presentació de treball en congressos

Theoretic-Experimental study on the morphological behaviour of rivers with steep slopes
European Geosciences Union General Assembly 2019
Data de presentació: 10/04/2019
Presentació de treball en congressos

Sediment threshold of motion on rivers with steep slopes: impulse criterion
RCEM 2019: 11th IAHR Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics
Data de presentació: 07/04/2019
Presentació de treball en congressos

Macrorugosities as promotors of the sediment movement
RCEM 2019: 11th IAHR Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics
Data de presentació: 07/04/2019
Presentació de treball en congressos

Medidas de velocidades con PTV en cauces de alta pendiente
XXIX Congreso Latinoamericano de Hidráulica
Data de presentació: 18/11/2021
Presentació de treball en congressos

Characterization of velocity profile distributions in steep channel flows under low relative submergence conditions
IAHR Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics
Data de presentació: 09/12/2021
Presentació de treball en congressos

Perfiles de velocidad en cauces de alta pendiente y sumergencia relativa pequeña
XXX Congreso Latino Americano de Hidráulica
Data de presentació: 11/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MUÑOZ LA RIVERA, FELIPE
Títol:Framework for an eXtended Reality (XR) solution for holistic safety management in construction
Data lectura:28/03/2023
Director/a:OÑATE IBAÑEZ DE NAVARRA, EUGENIO
Codirector/a:MORA SERRANO, FRANCISCO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Herramientas de apoyo a la creación de narrativas de riesgo en experiencias de realidad virtual
ORP Journal, ISSN: 2385-3832
Data de publicació: 2020
Article en revista

Principales requerimientos de una herramienta TI basada en last planner® system
Hermosilla, J.; Herrera, R.; Muñoz, F.; Ávila Eça de Matos, B.
Revista de ingeniería de construcción, ISSN: 0718-5073 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Analysis of optimal flight parameters of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for detecting potholes in pavements
Romero, E.; Villarroel, S.; Atencio, E.; Muñoz, F.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2020: 2.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2020
Article en revista

The Sustainable Development Goals (SDGs) as a basis for innovation skills for engineers in the industry 4.0 context
Muñoz, F.; Hermosilla, P.; Delgadillo, J.; Echeverría, D.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2020: 3.251; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Use of unmanned aerial vehicles (UAVs) and photogrammetry to obtain the international roughness index (IRI) on roads
Prosser, M.; Atencio, E.; Muñoz, F.; Herrera, R.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2020: 2.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/12/2020
Article en revista

Evaluation of the use of cascade detection algorithms based on machine learning for crack detection in asphalt pavements
Solid state technology, ISSN: 0038-111X (JCR Impact Factor-2021: 0.115; Quartil: Q4)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Municipal IoT implementation strategy for Brasília, Brazil: smart city guidelines at the local level
Muñoz, F.; Ávila Eça de Matos, B.; Lozano, V.
WIT transactions on ecology and the environment, ISSN: 1743-3541 (JCR Impact Factor-2021: 0.173; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Key management skills for integral civil engineering education
Gómez, M.; Herrera, R.; Atencio, E.; Muñoz, F.
International journal of engineering pedadogy, ISSN: 2192-4880 (JCR Impact Factor-2021: 0.435; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/01/2021
Article en revista

Methodological-technological framework for construction 4.0
Muñoz, F.; Mora, J.; Valero, I.; Oñate, E.
Archives of computational methods in engineering, ISSN: 1134-3060 (JCR Impact Factor-2021: 8.171; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Applications of generative design in structural engineering
Diaz Hernandez, G.; Herrera, R.; Muñoz, F.; Atencio, E.
Revista de ingeniería de construcción, ISSN: 0718-5073 (JCR Impact Factor-2021: 0.197; Quartil: Q3)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

Propuesta de construcción de competencias de innovación en la formación de ingenieros en el contexto de la industria 4.0 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
Muñoz, F.; Hermosilla, P.; Delgadillo, J.; Echeverría, D.
Formación universitaria, ISSN: 0718-5006 (JCR Impact Factor-2021: 0.235; Quartil: Q3)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

Waste identification in the operation of structural engineering companies (SEC) according to lean management
Muñoz, F.; Vielma, J.; Herrera, R.; Gallardo, E.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 3.889; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/04/2021
Article en revista

Factors for the automation of the creation of virtual reality experiences to raise awareness of occupational hazards on construction sites
Mora, J.; Muñoz, F.; Valero, I.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2021: 2.69; Quartil: Q3)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Unmanned aerial vehicles (Uavs) for physical progress monitoring of construction
Jacob, N.; Muñoz, F.; Herrera, R.; Atencio, E.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/06/2021
Article en revista

Generative design for dimensioning of retaining walls
Díaz, G.; Herrera, R.; Muñoz, F.; Atencio, E.
Mathematics, ISSN: 2227-7390 (JCR Impact Factor-2021: 2.592; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/08/2021
Article en revista

Implementation of facility management for port infrastructure through the use of UAVs, photogrammetry and BIM
Jofré, C.; Muñoz, F.; Atencio, E.; Herrera, R.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

Factors influencing Safety on Construction Projects (fSCPs): types and categories
Muñoz, F.; Mora, J.; Oñate, E.
International journal of environmental research and public health, ISSN: 1660-4601 (JCR Impact Factor-2021: 4.614; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Problems and challenges in the interactions of design teams of construction projects: A bibliometric study
Galaz, E.; Herrera, R.; Atencio, E.; Muñoz, F.; Biotto, C.
Buildings, ISSN: 2075-5309 (JCR Impact Factor-2021: 3.324; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/10/2021
Article en revista

Strategy for the evaluation and monitoring of competencies in engineering programs to improve students’ learning and quality of education
Hermosilla, P.; Muñoz, F.; Ateaga, N.; Gallardo, E.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 3.889; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/10/2021
Article en revista

Interoperability of digital tools for the monitoring and control of construction projects
Duarte, L.; Herrera, R.; Atencio, E.; Muñoz, F.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417
Data de publicació: 04/11/2021
Article en revista

Potential application of BIM in RFI in building projects
Morales, F.; Herrera, R.; Muñoz, F.; Atencio, E.; Nuñez, M.
Buildings, ISSN: 2075-5309 (JCR Impact Factor-2022: 3.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

Variables that affect thermal comfort and its measuring instruments: a systematic review
Mamani, T.; Herrera, R.; Muñoz, F.; Atencio, E.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/02/2022
Article en revista

Proposal for the deployment of an augmented reality tool for construction safety inspection
Ramos, J.; Muñoz, F.; Mora, J.; Deraemaeker, A.; Valero, J.
Buildings, ISSN: 2075-5309 (JCR Impact Factor-2022: 3.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

Towards the integration and automation of the design process for domestic drinking-water and sewerage systems with BIM
Atencio, E.; Araya, P.; Oyarce , F.; Herrera, R.; Muñoz, F.; Lozano, F.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2022: 2.7; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2022
Article en revista

Calibration of UAV flight parameters for pavement pothole detection using orthogonal arrays
Atencio, E.; Plaza, F.; Muñoz, F.; Lozano-Galant, J.A.
Automation in construction, ISSN: 1872-7891 (JCR Impact Factor-2022: 10.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2022
Article en revista

Calibration of UAV Flight Parameters to Inspect the Deterioration of Heritage Façades Using Orthogonal Arrays
Pérez, A.; Atencio, E.; Muñoz, F.; Herrera, R.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/12/2022
Article en revista

Use of unmanned aerial systems (UASs) in the physical progress management on construction sites
International Conference of Recent Trends in Geotechnical and Geo-Environmental Engineering and Education
Data de presentació: 11/09/2020
Presentació de treball en congressos

Seismic assessment of educational buildings according to FEMA P-58
17th World Conference on Earthquake Engineering
Data de presentació: 14/09/2020
Presentació de treball en congressos

La narrativa en experiencias de realidad mixta para desarrollar cultura de prevención de riesgos laborales en construcción
VIII Convención Internacional de la Edificación
Data de presentació: 01/10/2020
Presentació de treball en congressos

Método para el análisis de plataformas colaborativas basadas en metodologías BIM
VIII Convención Internacional de la Edificación
Data de presentació: 01/10/2020
Presentació de treball en congressos

Prevention of occupational risks in geotechnical drilling works through virtual reality training
9th International Conference on Safety and Security Engineering
Data de presentació: 11/2021
Presentació de treball en congressos

Virtual reality stories for construction training scenarios: the case of social distancing at the construction site
4th International Conference on Building Information Modelling (BIM) in Design, Construction and Operations
Data de presentació: 29/10/2021
Presentació de treball en congressos

Automating the creation of VR experiences as learning pills for the construction sector
6º Congreso Internacional de Innovación Educativa en Edificación
Data de presentació: 24/03/2022
Presentació de treball en congressos

BIMtable: workstation for bim deployment on the construction site
7º Congreso Internacional de Innovación Tecnológica en Edificación
Data de presentació: 23/03/2022
Presentació de treball en congressos

Design and implementation of serious games on extended reality: a use case in construction safety
10th International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality
Data de presentació: 19/08/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CABRERA VÉLEZ, ESTEBAN
Títol:Metodología para estimación del daño sísmico en edificios en base a modelos numéricos avanzados y monitorizaciones RAR
Data lectura:16/02/2023
Codirector/a:GONZALEZ DRIGO, JOSE RAMON
Codirector/a:LUZI, GUIDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Simulation and analysis of damage progression in a mid-rise RC building during and earthquake
Third European Conference on Earthquake Engineering and Seismology
Data de presentació: 04/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PARADA BUSTELO, SAMUEL
Títol:Development of fractional step methods for compressible flow solvers using Variational Multi-Scale finite element formulations
Data lectura:27/01/2023
Director/a:CODINA ROVIRA, RAMON
Codirector/a:BAIGES AZNAR, JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A fractional step method for computational aeroacoustics using weak imposition of Dirichlet boundary conditions
Parada, S.; Baiges, J.; Codina, R.
Computers and fluids, ISSN: 0045-7930 (JCR Impact Factor-2020: 3.013; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/2020
Article en revista

Development of an algebraic fractional step scheme for the primitive formulation of the compressible Navier-Stokes equations
Parada, S.; Codina, R.; Baiges, J.
Journal of computational physics, ISSN: 0021-9991 (JCR Impact Factor-2021: 4.645; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

A VMS–based fractional step technique for the compressible Navier–Stokes equations using conservative variables
Parada, S.; Codina, R.; Baiges, J.
Journal of computational physics, ISSN: 0021-9991 (JCR Impact Factor-2022: 4.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

AUTOR/A:MASÓ SOTOMAYOR, MIGUEL
Títol:Coupling shallow water models with three-dimensional models for the study of fluid-structure interaction problems using the particle finite element method
Data lectura:29/09/2022
Director/a:OÑATE IBAÑEZ DE NAVARRA, EUGENIO
Codirector/a:DE POUPLANA SARDÀ, IGNASI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Semi-Lagrangian formulation for the advection–diffusion–absorption equation
Puigferrat, A.; Maso, M.; De-Pouplana, I.; Casas, G.; Oñate, E.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2021: 6.588; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

A FIC-FEM procedure for the shallow water equations over partially wet domains
Maso, M.; De-Pouplana, I.; Oñate, E.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2022: 7.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

A Lagrangian–Eulerian procedure for the coupled solution of the Navier–Stokes and shallow water equations for landslide-generated waves
Maso, M.; Franci, A.; De-Pouplana, I.; Cornejo, A.; Oñate, E.
Advanced modeling and simulation in engineering sciences, ISSN: 2213-7467 (JCR Impact Factor-2021: 4.1
Data de publicació: 30/07/2022
Article en revista

Coupling shallow water models with 3D models for the study of fluid-structure interaction problems using the particle finite element method
Particles 2019 - VI International Conference on Particle-based Methods - Particles 2019
Data de presentació: 29/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:REFACHINHO DE CAMPOS, PAULO ROBERTO
Títol:A New Updated Reference Lagrangian Smooth Particle Hydrodynamics Framework for Large Strain Solid Dynamics ans its Extension to Dynamic Fracture
Data lectura:27/09/2022
Director/a:HUERTA CEREZUELA, ANTONIO
Codirector/a:GIACOMINI, MATTEO
Codirector/a:GIL RUIZ, ANTONIO JAVIER
Codirector/a:LEE, CHUN HEAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A new Updated Reference Lagrangian Smooth Particle Hydrodynamics algorithm for isothermal elasticity and elasto-plasticity
Refachinho, P.; Antonio J. Gil; Chun H. Lee; Giacomini, M.; Bonet, J.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2022: 7.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/03/2022
Article en revista

Stabilised updated lagrangian SPH for fast solid dynamics
14th World Congress on Computational Mechanis and ECCOMAS Congress 2020
Data de presentació: 12/01/2021
Presentació de treball en congressos

A robust updated lagrangian smooth particle hydrodynamics for fast solid dynamics
UK Association for Computational Mechanics Conference 2021
Data de presentació: 15/04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:NASIKA, CHRISTINA
Títol:Model Order Reduction methods for sensor data assimilation to support the monitoring of embankment dams
Data lectura:28/06/2022
Director/a:DIEZ MEJIA, PEDRO
Codirector/a:MASSART, THIERRY JAQUES
Codirector/a:ZLOTNIK MARTINEZ, SERGIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Towards real time assessment of earthfill dams via Model Order Reduction
Nasika, C.; Diez, P.; Gerard, P.; Massart, T.; Zlotnik, S.
Finite elements in analysis and design, ISSN: 0168-874X (JCR Impact Factor-2022: 3.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

A simple model of the hydro-mechanical behaviour of earthfill dams to support decision making regarding tailings dams’ safety
9th International Conference on Adaptive Modeling and Simulation
Data de presentació: 28/05/2019
Presentació de treball en congressos

Reduced model order techniques for data assimilation in tailings dams monitoring
5th International Workshop on Reduced Basis, POD and PGD Model Reduction Techniques
Data de presentació: 21/11/2019
Presentació de treball en congressos

Enhancing sensor monitoring of earthfill dams using Model Order Reduction
10th International Conference in Adaptive Modeling and Simulation
Presentació de treball en congressos

Enabling sensor monitoring optimization and data assimilation for earthfill dams
14th World Congress in Computational Mechanics and ECCOMAS Congress 2020
Data de presentació: 11/01/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:REGALADO LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER
Títol:Evaluación de proyectos de infraestructuras de transporte en dos etapas con impactos de no directa monetización
Data lectura:22/06/2022
Director/a:CAMPOS CACHEDA, JOSÉ MAGÍN
Codirector/a:SAURI MARCHAN, SERGI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Criteria for optimizing a road network
Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

AUTOR/A:VALDÉS ALONZO, GABRIEL ROLANDO
Títol:Identification of material properties and phase distribution of heterogeneous materials through data-driven computational methods: Towards an enhanced constitutive space
Data lectura:03/06/2022
Director/a:GARCIA GONZALEZ, ALBERTO
Codirector/a:BINETRUY, CHRISTOPHE
Codirector/a:LEYGUE, ADRIEN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Phase distribution and properties identification of heterogeneous materials: a data-driven approach
Valdés, G.; Binetruy, C.; Eck, B.; Garcia, A.; Leygue, A.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2022: 7.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/02/2022
Article en revista

AUTOR/A:CAVALIERE, FABIOLA
Títol:Static and dynamic global stiffness analysis for automotive pre-design
Data lectura:06/04/2022
Director/a:DIEZ MEJIA, PEDRO
Codirector/a:SEVILLA CÁRDENAS, RUBÉN
Codirector/a:ZLOTNIK MARTINEZ, SERGIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Nonintrusive reduced order model for parametric solutions of inertia relief problems
Cavaliere, F.; Zlotnik, S.; Sevilla, R.; Larráyoz , .; Diez, P.
International journal for numerical methods in engineering, ISSN: 0029-5981 (JCR Impact Factor-2021: 3.021; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/08/2021
Article en revista

Nonintrusive parametric solutions in structural dynamics
Cavaliere, F.; Zlotnik, S.; Larráyoz , .; Diez, P.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2022: 7.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

A Proper Generalized Decomposition (PGD) approach with inertia relief for the solution of unconstrained parametric static problems
9th International Conference on Adaptive Modeling and Simulation
Data de presentació: 27/05/2019
Presentació de treball en congressos

A Proper Generalized Decomposition approach with Inertia Relief (PGD-IR) for the static analysis of geometrically parametrized unconstrained structures
5th International Workshop on Reduced Basis, POD and PGD Model Reduction Techniques
Data de presentació: 21/11/2019
Presentació de treball en congressos

A nonintrusive reduced order method for the NVH assessment and automotive structural dynamics
UK National Conference on Computational Mechanics in Engineering 2021
Data de presentació: 13/05/2021
Presentació de treball en congressos

Nonintrusive proper generalized decomposition method for the design optimization of a car
10th International Conference in Adaptive Modeling and Simulation
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

PGD for inertia relief problems and parametric modal analysis
14th World Congress in Computational Mechanics and ECCOMAS Congress 2020
Data de presentació: 11/01/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DELGADILLO AYALA, RICK MILTON
Títol:Development of a machine learning based methodology for bridge health monitoring
Data lectura:23/03/2022
Director/a:CASAS RIUS, JUAN RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Bridge damage detection and quantification under environmental effects by principal component analysis
Tenelema, F.; Delgadillo, R.; Casas, J.
Springer
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

Bridge damage detection via improved completed ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise and machine learning algorithms
Delgadillo, R.; Casas, J.
Structural control and health monitoring, ISSN: 1545-2263 (JCR Impact Factor-2022: 5.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2022
Article en revista

A combined kernel-PCA with clustering analysis for bridge damage detection under changing environmental conditions
Seventh International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering
Data de presentació: 10/2020
Presentació de treball en congressos

Damage detection in a real truss bridge using Hilbert-Huang Transform of transient vibrations
10th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management
Data de presentació: 04/2021
Presentació de treball en congressos

Damage detection of bridges considering environmental variability using Hilbert-Huang Transform and Principal Component Analysis
10th International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure: Advanced Research and Real-world Applications
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Damage identification in a benchmark bridge under a moving load using Hilbert-Huang Transform of transient vibrations
10th International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure: Advanced Research and Real-world Applications
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KHADIVIPANAH, PEIMAN
Títol:Modelling thermo-mechanical response of metal canister disposed in engineered barrier systems
Data lectura:03/02/2022
Director/a:OLIVELLA PASTALLE, SEBASTIAN
Codirector/a:VAUNAT, JEAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Copper canister shearing in spent nuclear fuel repository using Bodner–Partom model
Khadivipanah, P.; Pintado, X.; Olivella, S.; Vaunat, J.
Geomechanics for energy and the environment, ISSN: 2352-3808 (JCR Impact Factor-2020: 2.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

Shear deformation analysis of canister-clay as a engineered barrier principle for spent fuel isolation
11th Workshop of CODE_BRIGHT Users
Data de presentació: 16/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ROCAS ALONSO, MARC
Títol:Quantifying uncertainty in complex automotive crashworthiness computational models: development of methodologies and implementation in VPS/Pamcrash
Data lectura:23/07/2021
Director/a:DIEZ MEJIA, PEDRO
Codirector/a:GARCIA GONZALEZ, ALBERTO
Codirector/a:LARRAYOZ IZCARA, XABIER
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Nonintrusive stochastic finite elements for crashworthiness with VPS/Pamcrash
Rocas, M.; Garcia, A.; Larráyoz , .; Diez, P.
Archives of computational methods in engineering, ISSN: 1134-3060 (JCR Impact Factor-2020: 7.302; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/01/2020
Article en revista

Nonintrusive uncertainty quantification for automotive crash problems with VPS/Pamcrash
Rocas, M.; Garcia, A.; Zlotnik, S.; Larráyoz , .; Diez, P.
Finite elements in analysis and design, ISSN: 0168-874X (JCR Impact Factor-2021: 2.618; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

Adaptive surrogates of crashworthiness models for multi-purpose engineering analyses accounting for uncertainty
Rocas, M.; Garcia, A.; Larráyoz , .; Diez, P.
Finite elements in analysis and design, ISSN: 0168-874X (JCR Impact Factor-2022: 3.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2022
Article en revista

Nonintrusive Uncertainty Quantification for crashworthiness simulations
International Conference in Adaptive Modeling and Simulation
Data de presentació: 29/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KIM, SUNGCHUL
Títol:On the mechanics of strain localization in plasticity. Isotropic and orthotropic, cohesive and frictional, associated and non-associated models
Data lectura:21/07/2021
Director/a:CERVERA RUIZ, LUIS MIGUEL
Codirector/a:CHIUMENTI, MICHELE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Strain localization analysis of Hill’s orthotropic elastoplasticity: analytical results and numerical verification
Cervera, M.; Wu, J.; Chiumenti, M.; Kim, Sungchul
Computational mechanics, ISSN: 0178-7675 (JCR Impact Factor-2020: 4.014; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2020
Article en revista

Accurate and locking-free analysis of beams, plates and shells using solid elements
Saloustros, S.; Cervera, M.; Kim, Sungchul; Chiumenti, M.
Computational mechanics, ISSN: 0178-7675 (JCR Impact Factor-2021: 4.391; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Strain localization of orthotropic elasto–plastic cohesive–frictional materials: analytical results and numerical verification
Kim, Sungchul; Cervera, M.; Wu, J.; Chiumenti, M.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2021: 3.748; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

AUTOR/A:PUIGFERRAT PÉREZ, ALBERT
Títol:Finite element methods for advection-diffusion-absorption and fluid flow problems
Data lectura:20/07/2021
Director/a:OÑATE IBAÑEZ DE NAVARRA, EUGENIO
Codirector/a:DE POUPLANA SARDÀ, IGNASI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
FIC–FEM formulation for the multidimensional transient advection–diffusion–absorption equation
Puigferrat, A.; De-Pouplana, I.; Oñate, E.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2020: 6.756; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Numerical prediction of the distribution of black carbon in a street canyon using a semi-Lagrangian finite element formulation
Puigferrat, A.; De-Pouplana, I.; Amato, F.; Oñate, E.
Building and environment, ISSN: 0360-1323 (JCR Impact Factor-2021: 7.093; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

AUTOR/A:RITTER, JOSIAS MANUEL GISBERT
Títol:Assessing the Socio-economic Impacts of Flash Floods for Early Warning at Regional, National, and Continental Scales
Data lectura:16/07/2021
Director/a:BERENGUER FERRER, MARC
Codirector/a:SEMPERE TORRES, DANIEL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
ReAFFIRM: Real-time Assessment of Flash Flood Impacts: a Regional high-resolution Method
Ritter, J.; Berenguer, M.; Corral, C.; Park, S.; Sempere-Torres, D.
Environment international, ISSN: 0160-4120 (JCR Impact Factor-2020: 9.621; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Multiobjective direct policy search using physically based operating rules in multireservoir systems
Ritter, J.; Corzo, G.; Solomatine, D. P.; Angarita, H.
Journal of water resources planning and management (ASCE), ISSN: 0733-9496 (JCR Impact Factor-2020: 3.054; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Near-real time high-resolution Flash Flood Impact Forecasting
European Geosciences Union General Assembly 2018
Data de presentació: 10/04/2018
Presentació de treball en congressos

Testing conventional and unconventional data sources for the validation of a real-time flash flood impact model
EGU General Assembly 2019
Data de presentació: 10/04/2019
Presentació de treball en congressos

ReAFFIRM: Real-time Assessment of Flash Flood Impacts – a Regional high-resolution Method
EFAS - 14th Annual Meeting
Data de presentació: 21/05/2019
Presentació de treball en congressos

ANYWHERE: EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Events
Copernicus Emergency Management Service Meeting
Data de presentació: 21/05/2019
Presentació de treball en congressos

Risk layers for pan-European impact forecasting of severe weather-induced events
ANYWHERE H2020 Final Project Meeting and Workshop
Data de presentació: 29/10/2019
Presentació de treball en congressos

Rapid flash flood impact assessments at different spatial scales
Gather Online
Data de presentació: 28/04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BARBAT VLAD, GABRIEL
Títol:Mixed finite elements with independent strain interpolation for isotropic and orthotropic damage
Data lectura:11/02/2021
Director/a:CERVERA RUIZ, LUIS MIGUEL
Codirector/a:CHIUMENTI, MICHELE
Premi:
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Architecture of a multi-crack model with full closing, reopening and sliding capabilities
Cervera, M.; Barbat, G. B.; Chiumenti, M.
Computational mechanics, ISSN: 0178-7675 (JCR Impact Factor-2020: 4.014; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Structural size effect: experimental, theoretical and accurate computational assessment
Barbat, G. B.; Cervera, M.; Chiumenti, M.; Espinoza, E.
Engineering structures, ISSN: 1873-7323 (JCR Impact Factor-2020: 4.471; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Modelling of incompressible damage with an enhanced-accuracy mixed thermo-mechanical formulation
International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering 2019
Data de presentació: 03/06/2019
Presentació de treball en congressos

Mixed Finite Element Modeling of Quasi-Brittle Cracks Under Cyclic Loading
VI International Conference on Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures
Data de presentació: 12/06/2019
Presentació de treball en congressos

On the mixed three-field formulation for strain localization problems encompassing the incompressible limit
International Conference on Plasticity, Damage and Fracture 2020
Data de presentació: 01/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ORTEGA GELABERT, OLGA
Títol:Advanced numerical techniques for inverse problems in geophysics
Data lectura:18/12/2020
Director/a:ZLOTNIK MARTINEZ, SERGIO
Codirector/a:DIEZ MEJIA, PEDRO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Fast stokes flow simulations for geophysical-geodynamic inverse problems and sensitivity analyses based on reduced order modeling
Ortega, O.; Zlotnik, S.; Afonso, J.; Diez, P.
Journal of geophysical research B: solid earth, ISSN: 2169-9356 (JCR Impact Factor-2020: 3.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/03/2020
Article en revista

Combining Reduced Order Methods with Bayesian inference for the solution of inverse problems with application in Geophysics
9th International Conference on Adaptive Modeling and Simulation
Data de presentació: 28/05/2019
Presentació de treball en congressos

Combining Reduced Order Methods with Bayesian inference for the understanding of lithospheric structure
Mechanistic Machine Learning and Digital Twins for Computational Science, Engineering & Technology 2021
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

A combined Reduced Order-Bayesian scheme to drastically accelerate stochastic inversions
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 30/04/2021
Presentació de treball en congressos

Combining reduced order modeling with Bayesian updating: application to geophysical inversion
Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería 2022
Data de presentació: 09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MIRANDA NEIVA, ERIC
Títol:Large-scale tree-based unfitted finite elements for metal additive manufacturing
Data lectura:07/10/2020
Director/a:CHIUMENTI, MICHELE
Codirector/a:BADIA RODRIGUEZ, SANTIAGO IGNACIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Numerical modelling and experimental validation in Selective Laser Melting
Chiumenti, M.; Neiva, E.; Salsi, E.; Cervera, M.; Badia, S.; Moya, J.; Chen, Z.; Lee, C.; Davies, C.
Additive manufacturing, ISSN: 2214-8604 (JCR Impact Factor-2017: 2.611; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2017
Article en revista

A scalable parallel finite element framework for growing geometries: application to metal additive manufacturing
Neiva, E.; Badia, S.; Martín, A. F.; Chiumenti, M.
International journal for numerical methods in engineering, ISSN: 0029-5981 (JCR Impact Factor-2019: 2.866; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2019
Article en revista

Numerical modelling of heat transfer and experimental validation in powder-bed fusion with the virtual domain approximation
Neiva, E.; Chiumenti, M.; Cervera, M.; Salsi, E.; Piscopo, G.; Badia, S.; Martín, A. F.; Chen, Z.; Lee, C.; Davies, C.
Finite elements in analysis and design, ISSN: 0168-874X (JCR Impact Factor-2020: 2.972; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2020
Article en revista

A parallel finite-element framework for the heat transfer analysis of metal additive manufacturing
XIV International Conference on Computational Plasticity
Data de presentació: 07/09/2017
Presentació de treball en congressos

Parallel finite-element analysis of heat transfer in AM processes by metal deposition
1st ECCOMAS Thematic Conference on Simulation for Additive Manufacturing
Data de presentació: 12/10/2017
Presentació de treball en congressos

Numerical modeling and experimental validation of AM processes by metal deposition
Additive Manufacturing Benchmarks 2018
Data de presentació: 21/06/2018
Presentació de treball en congressos

FEMPAR-AM: a parallel finite-element framework for the simulation of metal additive manufacturing
Additive Manufacturing Benchmarks 2018
Data de presentació: 18/06/2018
Presentació de treball en congressos

Multiphysic and multiscale modeling of additive manufacturing processes by metal deposition
13th World Congress in Computational Mechanics and 2nd Pan American Congress on Computational Mechanics
Data de presentació: 26/07/2018
Presentació de treball en congressos

FEMPAR-AM: leveraging unfitted finite elements, hierarchical octree meshes and balancing domain decomposition by constraints for digital design and certification in 3D printing with metals
9th International Congress on Industrial and Applied Mathematics
Data de presentació: 16/07/2019
Presentació de treball en congressos

FEMPAR-AM: a parallel FE framework for the simulation of powder-bed metal additive manufacturing processes
II International Conference on Simulation for Additive Manufacturing
Data de presentació: 11/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ZORRILLA MARTÍNEZ, RUBÉN
Títol:Towards the Virtual Wind Tunnel for civil engineering applications
Data lectura:21/09/2020
Director/a:OÑATE IBAÑEZ DE NAVARRA, EUGENIO
Codirector/a:ROSSI BERNECOLI, RICCARDO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A modified Finite Element formulation for the imposition of the slip boundary condition over embedded volumeless geometries
Zorrilla, R.; Larese, A.; Rossi, R.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2019: 5.763; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2019
Article en revista

An embedded Finite Element framework for the resolution of strongly coupled Fluid–Structure Interaction problems: application to volumetric and membrane-like structures
Zorrilla, R.; Rossi, R.; Wüchner, R.; Oñate, E.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2020: 6.756; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Computational modeling of the fluid flow in type B aortic dissection using a modified finite element embedded formulation
Zorrilla, R.; Soudah, E.; Rossi, R.
Biomechanics and modeling in mechanobiology, ISSN: 1617-7959 (JCR Impact Factor-2020: 2.963; Quartil: Q3)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

A time averaged steady state method for the Navier-Stokes equations
Zhao, M.; Zorrilla, R.; Rossi, R.; Wüchner, R.
International journal for numerical methods in fluids, ISSN: 0271-2091 (JCR Impact Factor-2021: 1.847; Quartil: Q3)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

A discontinuous Nitsche-based finite element formulation for the imposition of the Navier-slip condition over embedded volumeless geometries
Zorrilla, R.; Larese A.; Rossi, R.
International journal for numerical methods in fluids, ISSN: 0271-2091 (JCR Impact Factor-2021: 1.847; Quartil: Q3)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

On the coupled simulation of mud motors
19th International Conference on Finite Elements in Flow Problems
Data de presentació: 05/04/2017
Presentació de treball en congressos

Embedded techniques for FSI problems
COUPLED PROBLEMS 2017 - VII International Conference on Computacional Methods for Coupled Problems in Science and Engineering
Data de presentació: 13/06/2017
Presentació de treball en congressos

On the coupled simulation of ‘Mud Motors’
COUPLED PROBLEMS 2017 - VII International Conference on Computacional Methods for Coupled Problems in Science and Engineering
Data de presentació: 14/06/2017
Presentació de treball en congressos

FSI simulation problems with embedded fluid formulation: application to mud motors simulation and Virtual Wind Tunnel facility
Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería 2017
Data de presentació: 04/07/2017
Presentació de treball en congressos

Towards the virtual wind tunnel
International CAE Conference - 2017
Data de presentació: 06/11/2017
Presentació de treball en congressos

Embedded computational fluid dynamics to study cardiovascular pathologies: aortic dissection
V Virtual Physiological Human Conference: VPH for in Silico Medicine
Data de presentació: 06/09/2018
Presentació de treball en congressos

Embedded computational fluid dynamics techniques for fluid-structure interaction problems
VIII International Conference on Coupled Problems in Science and Engineering
Data de presentació: 03/06/2019
Presentació de treball en congressos

A 3D two-fluid novel technique for the simulation of free-surface environmental flows
VIII International Conference on Coupled Problems in Science and Engineering
Data de presentació: 03/06/2019
Presentació de treball en congressos

Numerical Simulation in Wind Engineering – Opportunities and Challenges
International Conference Form and Force 2019 / 60th Anniversary Symposium of the International Association for Shell and Spatial structures / 9th International Conference on Textile Composites and Inflatable Structures
Data de presentació: 07/10/2019
Presentació de treball en congressos

Two-Fluid solution of hydraulic flows in realistic mountain scenarios
IX International Conference on Coupled Problems in Science and Engineering
Data de presentació: 14/06/2021
Presentació de treball en congressos

Fixed mesh approaches for coupled multiphysics simulation in civil engineering
SIAM Conference on Mathematical and Computational Issues in the Geosciences
Data de presentació: 21/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SANUY VÁZQUEZ, MARC
Títol:Identifying and managing hotspots to extreme events. Application to NW Mediterranean conditions.
Data lectura:05/11/2019
Director/a:JIMENEZ QUINTANA, JOSE ANTONIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A Bayesian Network methodology for coastal hazard assessments on a regional scale: the BN-CRAF
Sanuy, M.; Jimenez, J.A.; Plant, N.
Coastal engineering, ISSN: 0378-3839 (JCR Impact Factor-2020: 4.83; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

How good are symmetric triangular synthetic storms to represent real events for coastal hazard modelling
Duo, E.; Sanuy, M.; Jimenez, J.A.; Ciavola, P.
Coastal engineering, ISSN: 0378-3839 (JCR Impact Factor-2020: 4.83; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Probabilistic characterisation of coastal storm-induced risks using Bayesian networks
Sanuy, M.; Jimenez, J.A.
Natural hazards and earth system sciences, ISSN: 1561-8633 (JCR Impact Factor-2021: 4.58; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

AUTOR/A:CORDERO ARIAS, JOSBEL ANDREINA
Títol:Experimental analysis of soil cracking due to environmental conditions
Data lectura:09/09/2019
Director/a:PRAT CATALAN, PERE
Codirector/a:LEDESMA VILLALBA, ALBERTO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Experimental analysis of desiccation cracks on a clayey silt from a large-scale test in natural conditions
Cordero, J.A.; Prat, P.; Ledesma, A.
Engineering geology, ISSN: 0013-7952 (JCR Impact Factor-2021: 6.902; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

AUTOR/A:TELLEZ ALVAREZ, JACKSON DAVID
Títol:Image processing and experimental techniques to characterize the hydraulic performance of grate inlets
Data lectura:10/05/2019
Director/a:GOMEZ VALENTIN, MANUEL
Director/a:RUSSO, BENIAMINO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Simulating the hydrodynamics of sewer-inlets using a 2D-SWE based model
Sanz-Ramos, M.; Tellez, J.; Blade, E.; Gomez, M.
Springer
Data de publicació: 2020
Capítol en llibre

Using surface flow image velocimetry to analyse flow approaching grated inlets
Tellez, J.; Gomez, M.; Russo, B.; Redondo, J. M.
Water management, ISSN: 1741-7589 (JCR Impact Factor-2020: 1.054; Quartil: Q4)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Quantification of energy loss in two grated inlets under pressure
Tellez, J.; Gomez, M.; Russo, B.
Water (Basel), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2020: 3.103; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Discharge coefficients for specific grated inlets: influence of the Froude number
Cosco, C.; Gomez, M.; Russo, B.; Tellez, J.; Macchione, F.; Costanzo, C.
Urban water journal, ISSN: 1744-9006 (JCR Impact Factor-2020: 2.081; Quartil: Q3)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
20/12/202331/07/2025Assistència tècnica pel seguiment de la incidència de l'abocador de la Vall de Joan sobre la qualitat de les aigües de l'aqüíferARDANA CONSULTANTS S.L.U.
01/12/202330/11/2026The MARINERG-i Distributed Research Infrastructure (DRI) unites and consolidates the EU Offshore Renewable Energy (ORE) testing facilities to accelerate development and realise potential of this sectoCommission of European Communities
29/11/202331/07/2024Contrato para el desarrollo de un algoritmo de tarifación dinámica entre la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y Abertis Mobility Services (AMS)ABERTIS MOBILITY SERVICES, S.L.
06/11/202303/11/2024Contrato de adjudicación de los trabajos de/'Avance en el conocimiento científico de los procesos erosivos que se se manifiestan en las márgenes de la ría del Guadalquivir y de sus soluciones”.AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA
01/10/202330/09/2027GeO and weather multi-risk impact Based Early warning and response systems supporting rapid deploYment of first respONders in EU and beyonDCommission of European Communities
01/10/202330/09/2027Unveiling Earth’s Critical Resources for Clean Energy and a Sustainable FutureCommission of European Communities
01/09/202331/08/2027Herramientas para la observación, INTERpretación y MOdelación de la INTERacción y MOvimiento multifásico en medio poroso aplicado a infraestructuras para la energía y mobilidad de las infraestructurasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Evaluación de daños por inundación: transferencia de flujo entre calles y edificiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Interacción entre módulos físicos y regulatorios en la función biológica: de modelos matemáticos a biología sintéticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
05/07/202331/01/2025Coastal marine (pre)operational services around the Mediterranean SeaMERCATOR OCÉAN
01/06/202331/05/2024Digital Twins for Smart MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
31/05/202331/05/2023GPKDE
23/05/202322/06/2023Contracte de serveis per a la realització del Pla d'optimització de les extraccions i recàrrega gestionada d'àqüífers a la conca del BesòsAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/05/202331/10/2026Data-driven, Integrated, Syncromodal, Collaborative and Optimised urban freight meta model for a new generation of urban logistics and planning with data sharing at European Living LabsCommission of European Communities
01/05/202330/04/2024Implementation of Low Emissions ZonesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202330/06/2023Estudio del funcionamiento hidráulico en régimen variable de la red de canales del sistema de drenaje de pluviales del Aeropuerto de Barcelona, cuencas Este y Central. Expediente DIN-359/19 para el prVIARIUM INGENIERIA SL
06/02/202305/03/2023Servei per a la realització de la redacció del Pla d'extraccions de l'aqüífer del Besòs dins l'àmbit d'influència de l'ETAP Besòs (Nº Exp.:AB/ABAST/AD/2021/08)AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/02/202331/01/2025Early warning Demonstration of pan-European rainfall-induced impact forecastsEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
24/01/202323/07/2023Contrato de servicios para la realización de los Trabajos de apoyo para el diseño del observatorio portuario del cambio climático (OPCC)ORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2026CLIMAte risk and vulnerability Assessment framework and toolboXCommission of European Communities
01/01/202331/12/2027Regions for climate change resilience through Innovation, Science and TechnologyCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Innov. para Canal de Inv. Exp. Marítima, Multifunc/MultiescMINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
01/01/202331/12/2026NEW GENERATION OF FULL ELECTRIC URBAN AND PERI-URBAN BUS RAPID TRANSIT SYSTEMS TO STRENGTHEN CLIMATE-FRIENDY MAS TRANSPORTCommission of European Communities
01/01/202331/12/202323138 INNOVATIVE DEMAND MANAGEMENT STRATEGIESEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
07/12/202207/12/2022MODPATH-OMP
05/12/202204/03/2023Contrato de colaboración para el apoyo técnico para la mejora de los procesos de análisis y dimensionamiento de depósitos de hormigón proyectado con armaduras postesas no adherentesPIRER TRADE, S.L.
01/12/202230/11/2024A la búsqueda de espacio de acomodación para la adaptación de la zona costera a los riesgos presentes y futurosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Investigación experimental y modelación del crecimiento de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Herramientas para una mejor gestión de la basura marina en zonas costeras y acelerar la transición a una economía circular del plásticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024ParticIpatory Technologies for sustAinable COastal monitoRing in urban Areas-HYDROAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Sistema computacional para el diagnóstico de leucemias agudas y linfomas usando imágenes de células de la sangre: prueba de concepto y plan de valorización tecnológicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2025Sistema multiescala híbrido para la predicción en el corto plazo y las proyecciones de cambio climático de la inundacíon debida a fenómenos compuestos (MyFlood)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024Towards a user-friendly and efficient open-source code Anura3D, based on the material point method for geotechnical design and analysisGobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec)
01/12/202230/11/2024: Participatory technologies for sustainable coastal monitoring in urban areas-HYDROGobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/12/202230/11/2024Computational System for the Diagnosis of Acute Leukemia and Lymphoma from Peripheral Blood Images: Proof of Concept and Roadmap for Technological ValorizationMinisteria de Ciencia e innovación
01/12/202230/11/2024Towards establishing a Digital twin for manufacturing via drop-on-demand inkjet printing.MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/11/202231/10/2025Interactive understanding of groundwater hydrology and hydrogeologyCommission of European Communities
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
22/10/202220/10/2027Contrato de colaboración para la prestación del servicio/'Asistencia técnica para el seguimiento ambiental del proyecto de extracción de arenas en el sector norte de la zona II de la APB (2022-2026)/'FUNDACION AZTI-AZTI FUNDAZIOA - UNI
19/10/202218/04/2024EB-Pav: Desenvolupament d'un material amb escòries blanques per als paviments de llambordes.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024Posta a punt del projecte Windcrete per al prototipatgeAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202230/09/2026Promoting disaster preparedness and resielence by co-developing stakeholder support tools for managing the systemic risk of compounding disasters.Commission of European Communities
01/10/202230/09/2024Fundamental study of CO2 storage through microbially enhanced carbon mineralizationCommission of European Communities
01/10/202230/09/2025DANUBIUS Implementation Phase ProjectCommission of European Communities
01/10/202230/09/2023Contrato de colaboración para el apoyo técnico en el asesoramiento en un Estudio sobre la sedimentación en el embalse de San Fernando (Salamanca)EMP.TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA
15/09/202231/01/2023Contrato de colaboración en servicios profesionales para la Actualización del modelo hidrogeológico en el Aeropuerto de BarcelonaVIARIUM INGENIERIA SL
01/09/202231/12/2022Jornada científica: reptes en la gestió de les aigües subterrànies a l'àrea metropolitana de BarcelonaAjuntament de Barcelona
01/09/202231/08/2025Simulación in silico de la respuesta inmune del sistema glioblastoma-cerebroAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Desarrollo de sensores modulares de bajo coste para su uso en identificación estructural de puentes sometidos a cargas quasiestáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Recursos hidrogeológicos en riesgo: confrontando los impactos ligados al cambio climático con el incremento de la demanda hídricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Enfoque interdisciplinar eficiente para anticipar la propagación de fallos en puentes que sobrepasan su vida útil. Inspección con tecnologías interoperablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/10/2022Contrato de colaboración para el estudio hidrogeológico para analizar el impacto del soterramiento de la línea de ferrocarril sobre los acuíferos de la Vall Baixa y Delta del LlobregatACCIONA Infraesctructuras, S.A.
01/09/202231/08/2025Hydroinformatics for water resources and water related hazards management in Europe/WaterEuropeEuropean Commission
29/07/202202/12/2023Contrato de Colaboración en el comportamiento hidráulico del cruce de de la riera Païssa bajo el puente de RENFE durante la construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliu de LlobregatACCIONA Infraesctructuras, S.A.
01/07/202230/06/2025Securing tailings dam infrastructure with an innovative monitoring SystemEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
12/06/202212/04/2023Asistencia técnica para la implementación de nuevas funcionalidades en la Herramienta matemática de modelización hidrológica e hidráulica IberTECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. (TRAGSATEC)
01/06/202231/05/2023Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase IICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Trabajo de campo para la continuidad del desarrollo de la tesis doctoral “Alternative approach for water wicked problems: A socio-technical groundwater management tool to improve human developmentCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Rehabilitant El Raval – Fase III Estudio de soluciones de bajo coste para la rehabilitación energética en hogares vulnerables – ensayo pilotoCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
04/05/202204/05/2022Transition element for the transmission of forces between a tower and a sub-structure on a floating monolithic concrete structure for supporting marine wind turbines
02/05/202231/10/2022Contrato de colaboración para la ejecución de un nuevo ramal ferroviario en las terminales 1 y 2COMSA
28/04/202227/04/2023Contrato de colaboración para el apoyo técnico al/'Análisis de datos de la boya ANTEIA situada junto al primer quiebro del Dique de Zierbena. Año 2022/'AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO
20/04/202219/06/2022Contrato de colaboración por el transporte sedimentario en el embalse de Ribarroja. 2022-GM-65CONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
01/04/202231/03/2025CONTRATO DE COLABORACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA DINAMICA SEDIMENTARIA DEL TRAMO FINAL DEL RÍO EBRO (ESCATRÓN - AMPOSTA). SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS MEJORACONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
23/03/202222/05/2022Contracte de col·laboració per analitzar l'afectació de les rebaixes de tarifes promogudes des del Govern d'Andorra i el Covid19 en l'equilibri econòmic-financer de l'operador d'autobusos UTUTE COOPAL SA
04/03/202203/03/2024Intermediate filament networks: form biological function to biommetic material resilienceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
22/02/202222/02/2022Conjunto multicapa en base cemento que puede utilizarse como soporte biológico para fachadas de edificios u otras construcciones
21/02/202221/02/2022Car-sharing agent-based simulator
01/02/202201/02/2025Millora de la capacitat predictiva dels models DS de priorització d'inversions actuals i extensió de la metodologia a la gestió d'altres actius del cicle integral de l'aiguaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/01/202205/01/2022Method to generate the in-situ state of stress in a domain O in a geological structure
01/01/202231/03/2022CARNET Initiative on reinforcing the academic lead on Urban Mobility ProjectsFUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/01/202231/12/202222241 Disrupting the way we move: Mobility as a ServiceEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202201/03/2022Diagnóstico de la erosión de márgenes de a ría del GuadalquivirUTE MACVALNERA, SENER, TECNOAMBIENTE (Puerto de Sevilla)
01/01/202231/12/2024Anàlisi i Tecnologia d'Estructures i Materials (ATEM)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Generalitat de Catalunya. Departament de Recerca i Universitats
16/12/202131/12/2024ASESORAMIENTO PARA EL DISEÑO DE LA BARRERA REACTIVA, SISTEMA DE RECARGA Y MODELO UNIDIMENSIONAL DE TRANSPORTE REACTIVO DEL PROYECTO “LIFE MATRIXFUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
02/12/202101/04/2023l’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ADOPCIÓ DE MESURES DE MILLORA DE L'ABASTAMENT EN DUES MASSES D’AIGUA SUBTERRÀNIA SOTMESES A UNA EXPLOTACIÓ INTENSIVAARDANA CONSULTANTS S.L.U.
01/12/202130/11/2024Sistema Inteligente para el mantenimiento predictivo de diques (PI-BREAK)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2023G-PFEM DE BOLSILLO: APLICACIONES DE SOFTWARE AVANZADO PARA EL PROYECTO GEOTÉCNICO DE INSTALACIONES DE ENERGIA RENOVABLE COSTA AFUERAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202131/08/2024Biblioteca creíble de rutinas fundamentales e interfaces para la industriaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2025Reactive barriers for water renaturalization during managed aquifer recharge in the Baix Camp regionEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
29/11/202111/02/2022Servicios de asesoría en el proyecto y evaluación ambinetal de la optimización de la navegación en la eurovía E.60.02 GuadalquivirMC VALNERA S.L.-TECNO AMBIENTE S.L.
15/10/202131/05/2022El objeto del contrato es comprobar dos propuestas de diseño del colector Vila i Vilá que por sus características geométricas requiere de un estudio detallado en un modelo a escala reducida para valorUTE MASTER PLAN, SL - INGENIERIA GE
01/10/202131/03/2026Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivityCommission of European Communities
01/10/202131/03/2025iCIEM 2.0: Hacia un Simulador Ambiental Integral (Lab y Obs)MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
01/10/202130/09/2024Movilidad en la ciudad del futuro. Preparar a las ciudades para la nueva movilidad 2030 a través de las 4 universidades politécnicas españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/09/202113/12/2021ESTUDIO DE DINAMICA LITORAL PARA ANALIZAR LA INFLUENCIA DEL PORT DE COMA·RUGA EN LA ESTABILIDAD DE LAS PLAYA A PONIENTEENIGEST S.L.
01/09/202131/08/2024Vehículos autónomos urbanos: autobuses modulares y vehículos de mercancías. Diseño de nuevos servicios de movilidad e integración urbanaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Riesgos naturales compuestos y conectados en la costa Mediterránea española ante el cambio climático - MarAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Environmental Computations and Observations for BAY SustainabilityAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Printing pattern based and MultiScale enhanced performance analysis of advanced Additive Manufacturing componentsMINECO
01/09/202131/08/2025Dinámica de sistemas celulares contráctiles guiada por adhesión intercel·lularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Ingeniería computacional basada en simulación de aprendizaje automáticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Scientific Machine Learning for computational Engineering: machine learning for data-driven modelingAgencia Estatal de Investigación
28/07/202128/07/2021Cement-based multilayer assembly that can be used as a biological support for building facades or other structures
16/07/202115/08/2022Contrato de colaboración en I+D entre la Autoridad Portuaria de Baleares y la UPC para el DESARROLLO DE UN PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS PUERTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARESAUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
12/07/202122/06/2023Estudio Hidrogeológico correspondiente al soterramiento de las líneas R2 y R4 en Hospitalet del LlobregatUTE GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S
01/07/202115/09/2021Estudio para la evaluación de la capacidad de los pasos bajo vía en la A2 y vía de servicio a su paso por el Estany de SilsBAGH TECNICA, SL
01/07/202131/12/2022Collaboration contract relating to data-driven modelsSHAOXING UNIVERSITY
17/06/202117/06/2021hiperlife
01/06/202131/05/2025Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea (DOORS)Commission of European Communities
01/06/202131/12/2024LATEM 4.0 - Materialización, digitalización y experimentación multinivel de estructuras mediante sistemas ciber-físicos de construcción 4.0AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
28/05/202106/09/2021Instal·lació experimental per a la certificació de cabalímetres de gran diàmetreAigües Ter-Llobregat; Consorci d’Aigües de Tarragona; Consorci Aigues Costa Brava Girona
24/05/202131/08/2021TECHNICAL SUPPORT CONTRACT AGREEMENT FOR THE PROVISION OF SPECIALIZEDKNOWLEDGE ON RIVER MORPHODYNAMICS AND ENGINEERING TO HELP PREPARINGFEASIBILITY STUDIES IN PHILIPPINE MAJOR RIVER BASINS”EGIS EAU SA
23/05/202123/05/2021Morphable sheet structure.
22/05/202122/05/2023Contracte de serveis d’assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i per l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat). Clau: E2- INF-20500Infraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
03/05/202103/11/2021Anàlisi de la inundabilitat del tram final de la Tordera; considerant la capacitat de transport o efectes del material llenyós, en base a les afeccions del temporal GlòriaAGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/05/202130/04/2026Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecución de actividades de investigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/04/202131/12/2021Análisis del comportamiento de las playas metropolitanas al sur de Barcelona y propuesta de medidas de actuación en las playas metropolitanas.BARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/04/202131/03/2024IJC2019-042036-IAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202131/03/2022EIT-UM-2021-21114- Multi-operator tool for managing Demand rEsPonsive trAnspoRTEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/202131/03/2022EIT-UM-2021-21169- E-ULTIMATE- Improve pUblic transport eLecTrIfication to fight against cliMATE changeEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/202101/07/2021Estudi dels efectes morfodinàmics de les alternatives proposades per a la desembocadura de la TorderaSENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.  
29/03/202130/09/2021Treballs per a l’adaptació als impactes del canvi climàtic dels ports i alguns passejos marítimsOficina Catalana del Canvi Climàtic
28/03/202128/09/2021Estudio de la evolución 2008-2020 de los depósitos sedimentarios en el embalse de Ribarroja (Zaragoza y Lleida) Clave:2020-GM-550CONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
15/03/202131/03/2023Actualización e integracion de datos en el modelo hidrogeológico. Analisis de la sensibilidad y simulación de transporte advecivo en el modelo. Revisión del modelo hidrogeológico regional. PlanteamienWESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN SA
15/03/202115/03/2024IGA application on crashworthiness CAE analysis including advanced plasticity and ductile fractureAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/03/202115/03/2022Model de Gestió integrada dels Recursos hídrics del Besòs davant el canvi climàtic: solucions per a l’autoabastament i resiliència del sistema hídric a l’àrea metropolitana de Barcelona (GiR-Beso`s)Ajuntament de Barcelona
10/03/202131/07/2022Servei per a la realització de la redacció del Pla d'extraccions de l'aqüífer del Besòs dins l'àmbit d'influcència de l'ETAP Besòs (Nº Exp.: AB/ABAST/AD/2021/08)AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/03/202101/03/2024CODA: Next generation of industrial aerodynamic simulation codeMinisterio de Ciencia e Innovación; European Commission
01/03/202101/03/2024Enabling dynamic and Intelligent workflows in the future EuroHPCecosystem (eFlows4HPC)European Commission
08/02/202107/02/2022Avaluació de SUDS-lineals per reduir el risc d'inundació amb horitzons de CAjuntament de Barcelona
01/02/202130/06/2022trabajos de Hidrogeología necesarios para analizar el impacto de la construcción de un túnel artificial que atraviesa el acuífero superior del Delta del Llobregat y diseñar las medidas correctoras necAPIA XXI SA
26/01/202126/01/2021Floating structure for supporting a marine wind turbine
25/01/202112/03/2021Ensayos a escala reducida en el canal CIEM para determinar el comportamiento de un nuevo tipo de diques hinchables desarrollados por CIMNE como elemento disipador de energía.CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
22/01/202121/01/2022/'MANAGEMENT MODEL OF AN ELECTRIC CAR-SHARING SYSTEM: Phase 1.5 - Disaggregate modeling using an agent based simulation/'.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
04/01/202103/06/2021The main objective of the project is to identify the key concepts of UCC that will affect the profitability of stakeholders in the design, built and operation of Urban Hubs or Urban Consolidation.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/01/202131/12/2022EIT- UM- 2021- 21254- Planning admission and MarketingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2022Urban Mobility- 21257 Face to face courses and materialEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2024Stability and Sensitivity Methods for Flow Control and Industrial DesignEuropean Commission
01/01/202101/07/2021Informe sobre el Projecte de restauració geomorfològica dels hàbitats de l’espai fluvial de l’aiguabarreig entre la riera de Santa Coloma i el riu TorderaENIGEST, S.L.    
01/01/202130/09/2023Aprofundir en el coneixement relatiu a l'adaptació dels ports de la Generalitat de Catalunya i els passeigs marítims a l'impacte del canvi climàticGENCAT-DEP.POL.TERR.OBR.PUB
01/01/202131/12/2024Anàlisi Numàrica i Computació científica (ANiComp)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/202127/05/2022Continuïtat del Projecte d'enfortiment de capacitats agroproductives de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo. Definició del projecte constructiu de rehabilitació i millora del reg Pirigallo.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Adquisició de dades de camp (velocitat de marea i batimetria), processat i anàlisis del corrent de component oest per la futura implementació d’una instal·lació d’energia mareomotriu al nord de l’Illa de Saboga (PanamàCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase I: aproximació metodològica i caracterització de paràmetres fonamentals.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
16/12/202022/12/2023Realització d'un assaig físic al canal CIEM per a l'estudi mitjançant model físic reduït dels esforços generats per l'acció de l'onatge en situació de temporal en el Pont del Petroli de Badalona (EncàAJUNTAMENT BADALONA
01/12/202030/11/2023H2020-101004275- MObiLIty sERvices Enhanced by GALILEO & Blockchain’,/'MOLIERE/'Commission of European Communities
01/12/202031/12/2024Ampliació del contracte de col·laboració en R+D amb CIMNECENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
10/11/202010/11/2020XMC
01/11/202030/11/2022Formación Doctoral en Mecanobiológía y BioingnieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202031/10/2022Emergency Risk Information and Assessments tailored for CommunitiesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/10/202025/06/2021Realització d'escenaris d'inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTAS. Exped. S-689/20 (ICGC-2020-00045)Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
26/10/202025/06/2021Realització d’escenaris d’inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTASInstitut Cartografic de Catalunya (ICC)
01/10/202031/03/2024Assistants for Healthy, Safe, and Productive Virtual Construction Design, Operation and Maintenance using a Digitial TwinCommission of European Communities
01/09/202031/12/2023Riego inteligente y sostenible para la gestión de arrozalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/08/202030/08/2020Evaluation of a method for the simulation of Low impedence faults in power equipmentSiemens AG
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/08/202031/12/2020Estudio del transporte sedimentario a lo largo del vaso del embalse de Ribarroja (Zaragoza y Lleida)Confederació Hidrogràfica de l'Ebre
23/07/202022/01/2022Design tool for optimal performance in Additive Manufacturing (Add2Man)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
23/07/202022/01/20223D-Crete: Desenvolupament i optimització d'un material cementici per a impressió 3DAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/07/202030/09/2020Propuesta para la redacción de Dictamen Pericial sobre la causa de los colapsos y la idoneidad de las reparaciones de la cubierta de la nave logística situada en la parcela BZ- A2.1 de la ZAL PORT-CIUCILSA, CTRO.INTERMODAL DE LOGISTICA
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2022ClAsifiCación de balsas frente al RiesgO POtenciaL combinando GIS y Machine LearningMinisterio de Ciencia e Innovación
01/07/202028/12/2020Análisis del impacto costero asociado a la possible ampliación de Port BalísClub Nàutic El Balís
19/06/202025/09/2020ELABORACIÓ D'UN MODEL DE DISPERSIÓ PER LES AIGÜES QUE DESEMBOQUEN PER CANAL D'ILLA DE MAR A LA BADIA DEL FANGARINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
19/06/202018/11/2020Anàlisi de les problemàtiques i primeres alternatives de solució de les platges dels municipis de Sant Adrià, Badalona i MontgatBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
10/06/202009/04/2022herramienta de programación, basada en códigos existentes, y que permita reproducir un modelo de transporte reactivo tan complejo como el del Salar de Atacama. modelo numérico de transporte reactivoSQM Salar S.A.
01/06/202029/02/2024Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2025Trenes de Vehículos Autónomos y Conectados en Autopista: Modelización Microscópica y Estrategias de GestiónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Análisis de la peligrosidad de inundación considerando vehículos y otros flotantes en zona urbanaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Conexión entre la bio-quemo-mecánica subcelular y la dinámica activa de materiales epiteliales mediante modelización y computación multiescalaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/10/2021Bringing Digital Twins to the Edge for mass Industry 4.0 applicationsEuropean Commission
01/06/202030/11/2023Hematopatología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202025/11/2021OSIP Remote Sensing for Marine Litter-Study SchemeESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/06/202031/05/2023Desarrollo de un sistema de monitorización estructural basado en un microinterrogador y redes neuronales.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/06/202031/05/2023Hematología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica (CellsiMaticDeep)Ministerio de Ciencia e Innovación
24/04/202020/03/2023Ampliació del contracte de col·laboració entre HYDS i la UPC per al desenvolupament d'un sistema de predicció hidrològica: tractament de les dades hidrometeorològiquesHydrometeorological Innovative Solutions, S.L.
22/04/202031/12/2020Servei de manteniment i desenvolupament de millores del programari eina de previsió hidrometeorologia integrada (EHIMI) operatiu del Servei Meteorològic de Catalunya per l'any 2020Servei Meteorològic de Catalunya
21/04/202031/12/2020Desenvolupament d'una Eina de Suport Basada en dades clíniques per identificar pacients COVID-19 derivats a l'UCI amb Capacitat Autònoma RespiratòriaCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
27/03/202031/12/2021Congrés VI Expanding Ocean Frontiers 2020CLIENTS DIVERSOS
24/03/202023/07/2021Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsPORTS DE LES ILLES BALEARS
12/03/202012/07/2020Asistencia técnica para la elaboración de propuestas de medidas de protección del margen izquierdo del río Eresma a su paso por Coca (Segovia)EMP.TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA
01/03/202030/09/2020Contracte entre CIT/CARNET i UPC per al desenvolupament de recerca sobre la mobilitat com a servei a CatalunyaFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/202028/02/2021Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Dedicated communication for water management and monitoring in the high Andean area of Peru (Phase 2)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
12/02/202012/02/2020Lattice structure with piezoelectric behavior, a force or movement sensor and an actuator containing said lattice structure
01/02/202031/01/2026Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
01/02/202030/09/2022Advanced tools for pro-active Management of Impact and Risks induced by convective Weather, Heavy Rain and Flash Foods in EuropeEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
31/01/202031/03/2020Servei de redacció de l'estudi de propagació de l'onatge i la seva interacció amb el dic de recer al port de BlanesPORTS DE LA GENERALITAT
23/01/202022/05/2020ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ANÀLISI DE LA CRESCUDA DEL 22-23 D'OCTUBRE AL RIU FRANCOLÍ.AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202031/05/2022MEDIOS DE EVALUACIÓN Y ATENUACIÓN DE LOS RIESGOS COSTEROS LOCALES DEBIDOS A LOS IMPACTOS DE LOS TEMPORALESCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020EIT-UM-2020-20083- Planning, admission and marketingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2023An Advanced Circular and Agile Manufacturing Ecosystem based on rapid reconfigurable manufacturing process and individualized consumer preferencesEuropean Commission
01/01/202001/06/2020Off-Street parking floating CARsharing serviceEIT Urban Mobility
01/01/202031/12/2021Mantenimiento y conservación del patrimonio construido – MANTREDAgencia Estatal de Investigación
01/01/202031/12/2020an Off-Street parking floating CARsharing serviceEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
31/12/201931/12/2022Tecnologies de Làser i altra Llum (Agrupació BASE3D)Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions Públiques
17/11/201928/02/2020Desenvolupament d'un model teòric del tipus Flexitransport que permeti parametritzar el comportament operatiu en funció de diversos escenaris (densitat) de la demanda en termes de viatges per unitatsAMTU - AG.MUNICIPIS TITULARS SERVEI
01/11/201931/12/2023Improving and Integrating European Ocean Observing and Forecasting Systems for Sustainable use of the OceansCommission of European Communities
01/11/201931/05/2022Prevención y gestión transfronteriza del riesgo asociado a deslizamientos de tierraCommission of European Communities
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201931/10/2020Assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i drenatge del Reg Segarra-GarriguesARDANA CONSULTANTS S.L.U.
01/11/201930/10/2021Elaboración de análisis, modelación y simulación computacional para determinar las causas de la rotura de la Presa I de la Mina de Corrego do Feijao en el Complejo Paraopeba el 25/01/2019Companhia Vale do Rio Doce
14/10/201914/04/2020MANAGEMENT MODEL OF AN ELECTRIC CAR-SHARING SYSTEM: Definition of an analytic macroscopic model for mixed (free-floating & station-based) car-sharing systemsFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
09/09/201908/10/2019Assessorament tècnic per a l'estudi i disseny de mesures al problema d'erosió costanera del municipi de GavàBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/09/201931/05/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
01/09/201901/09/2021Diagnostic methods by means of images and machine learningSIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S.L
05/08/201931/08/2019Development od reduced order models for the simulation of the heat transfer problemsSiemens AG
01/06/201931/12/2019TREBALL TÈCNIC PER A L’ANÀLISI DE LA HIDRODINÀMICA DE L’EMBASSAMENT DE SUSQUEDA DURANT ELS DARRERS DIES D’AGOST DE 2017GENERALITAT DE CATALUNYA
01/06/201931/05/2024European Joint Programme on Radioactive Waste ManagementCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Geohazards: Identification, Modelling, Preparedness, Assessment, Collaboration and TransferenceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2020Guiado mecánico de la migración celularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201930/06/2023DEvelopment of COupled models and their VALidation against EXperiments (2023) - Task B: MAGICNational Radioactive Waste Management Agency
21/05/201921/05/2021Assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i per l'Ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT). Clau: E2-INF-18500 NomInfraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
20/05/201931/12/20225th DualSPHysics Users WorkshopCLIENTS DIVERSOS
17/05/201931/05/2023Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/201901/02/2021Desenvolupament de façanes verdes emprant formigó de bioreceptividad milloradaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201901/09/2020Developement of Molding SolverAltair
26/04/201905/05/2020Avaluació de la implementació del projecte pilot d'Inspiring Girls en les escoles i instituts de Catalunya per a l'empoderament de les nenes i noies en el camp TIC.FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/04/201901/07/2019Estudi del mur annex del pont de Sant PEre de Terrassa.AJUNTAMENT TERRASSA
01/04/201929/11/2019Treball tècnic per a l’anàlisi de la hidrodinàmica de l’embassament de Susqueda durant els darrers dies d’agost de 2017Cos de Mossos d'Esquadra - Generalitat de Catalunya
01/04/201931/07/2020Suez biofactorías: economía circular y sostenibilidad como argumento para la priorizaciónSuez
01/04/201930/09/2019Offer for the construction of Reduced Order Modelling infrastructure within Kratos – Application to Conjugate Heat Transfer within Kratos – Application to Conjugate Heat TransferSiemens AG
01/04/201930/09/2019SIEMENS: Offer for the exploration of a simplified contact solver within small displacement structural analysisSiemens AG
27/03/201924/12/2019Col.laboració LIM-UPC i METEOSIM per al desenvolupament de la investigació referent a l'aplicació de la eina Coastal Hazard Wheel (CHW) en diversos països costaners d'Àfrica Occidental i CamerunMETEOSIM SL
22/03/201921/03/2020SUBCONTRATACIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ DE DOS CORRENTÒMETRES ADCP A LA BADIA DEL FANGAR DURANT 1,5 MESOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019, LES DADES RECOLLIDES S'UTILITZARAN EN EL MARC DEL PROJECTE SOBREINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
01/03/201901/02/2023BICISENDAS. Carril BICI: sostenible, energéticamente autosuficiente, inteligente, descontaminante, integrado y seguroFCC CONSTRUCCION, S.A.
01/03/201928/02/2023Managed Aquifer Recharge Solutions Training NetworkCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Comunicación dedicada para la gestión y monitoreo del agua en zona altoandina de Perú (Fase 1)Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic.Centre Cooperació per al Desenvolupament
28/02/201928/02/2019A METHOD FOR ESTIMATING THE FRACTURED VOLUME IN A RESERVOIR DOMAIN BY INJECTING A HIGH PRESSURE FLUID
23/01/201931/05/2019El objeto del presente convenio es la asesoría científica y técnica por parte de la UPC a SENER en el desarrollo de un sistema de monitorización estructural, dando soporte a la misma en todos aquellosSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
14/01/201920/12/2019Estudi de la millora del drenatge superficial del jaciment arqueològic d’Els Munts, a AltafullaAgència Catalana del Patrimoni Cultural
01/01/201930/06/2024OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201930/06/2022Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Simulación in vivo del efecto de la pioxia y la dosis del fármaco en el crecimiento del glioblastomaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022 Modelización y computación para una nueva generación de celdas flexo-fotovoltaicas (FlexoPVComp)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021 ESTUDIO DE LAS PRESAS DE SUSQUEDA, TORÁN, PINTADO, Y GESTIÓN DE CANALES para ENDESA GEEndesa Generación, S.A.
01/01/201930/09/2022TRANSferencia y desarrollo METodológico de técnicas COmposicionales para las ciencias aplicadas y la ingenieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Optimización topológica de estructuras sujetas a interacción fluido-estructura.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2021Advanced Multi-scAle moDEling of coupled mass transport for improving water management in fUel cellSMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201931/12/2023FE-Modelling Task Force / Task 1: Validation of thermally induced THM effects in the rock around the FE-tunnelNational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
01/09/201730/06/2019Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de les infraestructures de la Generalitat de CatalunyaInfraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
01/03/201531/10/2026Assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la línia 9 del Metro de BarcelonaInfraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
01/02/201431/10/2026Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU. Clau: AT.TM-00509Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
04/01/201418/04/2024Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO
01/12/201231/10/2026Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (AT.TM-00509)Infraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
01/09/201131/10/2026Assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la Línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per GISA (Clau: AT.TM-00509)Gestió d'Infrastructures, S.A
01/08/201031/10/2026Contracte de serveis per a I'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la Línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per GISA. Clau: TM-00509Gestió d'Infrastructures, S.A
24/07/200930/11/2024Desarrollo de un programa de control de la calidad del agua en zonas portuarias mediante simulacion numerica y observacionesORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
01/03/200831/10/2026Estudi per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la Línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per GISA. Clau: E23-TM-00509Gestió d'Infrastructures, S.A

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat

Altre professorat vinculat al programa de doctorat

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
20/12/202331/07/2025Assistència tècnica pel seguiment de la incidència de l'abocador de la Vall de Joan sobre la qualitat de les aigües de l'aqüíferARDANA CONSULTANTS S.L.U.
01/12/202330/11/2026The MARINERG-i Distributed Research Infrastructure (DRI) unites and consolidates the EU Offshore Renewable Energy (ORE) testing facilities to accelerate development and realise potential of this sectoCommission of European Communities
29/11/202331/07/2024Contrato para el desarrollo de un algoritmo de tarifación dinámica entre la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y Abertis Mobility Services (AMS)ABERTIS MOBILITY SERVICES, S.L.
06/11/202303/11/2024Contrato de adjudicación de los trabajos de/'Avance en el conocimiento científico de los procesos erosivos que se se manifiestan en las márgenes de la ría del Guadalquivir y de sus soluciones”.AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA
01/10/202330/09/2027GeO and weather multi-risk impact Based Early warning and response systems supporting rapid deploYment of first respONders in EU and beyonDCommission of European Communities
01/10/202330/09/2027Unveiling Earth’s Critical Resources for Clean Energy and a Sustainable FutureCommission of European Communities
01/09/202331/08/2027Herramientas para la observación, INTERpretación y MOdelación de la INTERacción y MOvimiento multifásico en medio poroso aplicado a infraestructuras para la energía y mobilidad de las infraestructurasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Evaluación de daños por inundación: transferencia de flujo entre calles y edificiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Interacción entre módulos físicos y regulatorios en la función biológica: de modelos matemáticos a biología sintéticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
05/07/202331/01/2025Coastal marine (pre)operational services around the Mediterranean SeaMERCATOR OCÉAN
01/06/202331/05/2024Digital Twins for Smart MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
31/05/202331/05/2023GPKDE
23/05/202322/06/2023Contracte de serveis per a la realització del Pla d'optimització de les extraccions i recàrrega gestionada d'àqüífers a la conca del BesòsAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/05/202331/10/2026Data-driven, Integrated, Syncromodal, Collaborative and Optimised urban freight meta model for a new generation of urban logistics and planning with data sharing at European Living LabsCommission of European Communities
01/05/202330/04/2024Implementation of Low Emissions ZonesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202330/06/2023Estudio del funcionamiento hidráulico en régimen variable de la red de canales del sistema de drenaje de pluviales del Aeropuerto de Barcelona, cuencas Este y Central. Expediente DIN-359/19 para el prVIARIUM INGENIERIA SL
06/02/202305/03/2023Servei per a la realització de la redacció del Pla d'extraccions de l'aqüífer del Besòs dins l'àmbit d'influència de l'ETAP Besòs (Nº Exp.:AB/ABAST/AD/2021/08)AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/02/202331/01/2025Early warning Demonstration of pan-European rainfall-induced impact forecastsEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
24/01/202323/07/2023Contrato de servicios para la realización de los Trabajos de apoyo para el diseño del observatorio portuario del cambio climático (OPCC)ORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2026CLIMAte risk and vulnerability Assessment framework and toolboXCommission of European Communities
01/01/202331/12/2027Regions for climate change resilience through Innovation, Science and TechnologyCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Innov. para Canal de Inv. Exp. Marítima, Multifunc/MultiescMINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
01/01/202331/12/2026NEW GENERATION OF FULL ELECTRIC URBAN AND PERI-URBAN BUS RAPID TRANSIT SYSTEMS TO STRENGTHEN CLIMATE-FRIENDY MAS TRANSPORTCommission of European Communities
01/01/202331/12/202323138 INNOVATIVE DEMAND MANAGEMENT STRATEGIESEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
07/12/202207/12/2022MODPATH-OMP
05/12/202204/03/2023Contrato de colaboración para el apoyo técnico para la mejora de los procesos de análisis y dimensionamiento de depósitos de hormigón proyectado con armaduras postesas no adherentesPIRER TRADE, S.L.
01/12/202230/11/2024A la búsqueda de espacio de acomodación para la adaptación de la zona costera a los riesgos presentes y futurosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Investigación experimental y modelación del crecimiento de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Herramientas para una mejor gestión de la basura marina en zonas costeras y acelerar la transición a una economía circular del plásticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024ParticIpatory Technologies for sustAinable COastal monitoRing in urban Areas-HYDROAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Sistema computacional para el diagnóstico de leucemias agudas y linfomas usando imágenes de células de la sangre: prueba de concepto y plan de valorización tecnológicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2025Sistema multiescala híbrido para la predicción en el corto plazo y las proyecciones de cambio climático de la inundacíon debida a fenómenos compuestos (MyFlood)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024Towards a user-friendly and efficient open-source code Anura3D, based on the material point method for geotechnical design and analysisGobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec)
01/12/202230/11/2024: Participatory technologies for sustainable coastal monitoring in urban areas-HYDROGobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/12/202230/11/2024Computational System for the Diagnosis of Acute Leukemia and Lymphoma from Peripheral Blood Images: Proof of Concept and Roadmap for Technological ValorizationMinisteria de Ciencia e innovación
01/12/202230/11/2024Towards establishing a Digital twin for manufacturing via drop-on-demand inkjet printing.MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/11/202231/10/2025Interactive understanding of groundwater hydrology and hydrogeologyCommission of European Communities
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
22/10/202220/10/2027Contrato de colaboración para la prestación del servicio/'Asistencia técnica para el seguimiento ambiental del proyecto de extracción de arenas en el sector norte de la zona II de la APB (2022-2026)/'FUNDACION AZTI-AZTI FUNDAZIOA - UNI
19/10/202218/04/2024EB-Pav: Desenvolupament d'un material amb escòries blanques per als paviments de llambordes.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024Posta a punt del projecte Windcrete per al prototipatgeAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202230/09/2026Promoting disaster preparedness and resielence by co-developing stakeholder support tools for managing the systemic risk of compounding disasters.Commission of European Communities
01/10/202230/09/2024Fundamental study of CO2 storage through microbially enhanced carbon mineralizationCommission of European Communities
01/10/202230/09/2025DANUBIUS Implementation Phase ProjectCommission of European Communities
01/10/202230/09/2023Contrato de colaboración para el apoyo técnico en el asesoramiento en un Estudio sobre la sedimentación en el embalse de San Fernando (Salamanca)EMP.TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA
15/09/202231/01/2023Contrato de colaboración en servicios profesionales para la Actualización del modelo hidrogeológico en el Aeropuerto de BarcelonaVIARIUM INGENIERIA SL
01/09/202231/12/2022Jornada científica: reptes en la gestió de les aigües subterrànies a l'àrea metropolitana de BarcelonaAjuntament de Barcelona
01/09/202231/08/2025Simulación in silico de la respuesta inmune del sistema glioblastoma-cerebroAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Desarrollo de sensores modulares de bajo coste para su uso en identificación estructural de puentes sometidos a cargas quasiestáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Recursos hidrogeológicos en riesgo: confrontando los impactos ligados al cambio climático con el incremento de la demanda hídricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Enfoque interdisciplinar eficiente para anticipar la propagación de fallos en puentes que sobrepasan su vida útil. Inspección con tecnologías interoperablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/10/2022Contrato de colaboración para el estudio hidrogeológico para analizar el impacto del soterramiento de la línea de ferrocarril sobre los acuíferos de la Vall Baixa y Delta del LlobregatACCIONA Infraesctructuras, S.A.
01/09/202231/08/2025Hydroinformatics for water resources and water related hazards management in Europe/WaterEuropeEuropean Commission
29/07/202202/12/2023Contrato de Colaboración en el comportamiento hidráulico del cruce de de la riera Païssa bajo el puente de RENFE durante la construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliu de LlobregatACCIONA Infraesctructuras, S.A.
01/07/202230/06/2025Securing tailings dam infrastructure with an innovative monitoring SystemEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
12/06/202212/04/2023Asistencia técnica para la implementación de nuevas funcionalidades en la Herramienta matemática de modelización hidrológica e hidráulica IberTECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. (TRAGSATEC)
01/06/202231/05/2023Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase IICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Trabajo de campo para la continuidad del desarrollo de la tesis doctoral “Alternative approach for water wicked problems: A socio-technical groundwater management tool to improve human developmentCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Rehabilitant El Raval – Fase III Estudio de soluciones de bajo coste para la rehabilitación energética en hogares vulnerables – ensayo pilotoCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
04/05/202204/05/2022Transition element for the transmission of forces between a tower and a sub-structure on a floating monolithic concrete structure for supporting marine wind turbines
02/05/202231/10/2022Contrato de colaboración para la ejecución de un nuevo ramal ferroviario en las terminales 1 y 2COMSA
28/04/202227/04/2023Contrato de colaboración para el apoyo técnico al/'Análisis de datos de la boya ANTEIA situada junto al primer quiebro del Dique de Zierbena. Año 2022/'AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO
20/04/202219/06/2022Contrato de colaboración por el transporte sedimentario en el embalse de Ribarroja. 2022-GM-65CONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
01/04/202231/03/2025CONTRATO DE COLABORACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA DINAMICA SEDIMENTARIA DEL TRAMO FINAL DEL RÍO EBRO (ESCATRÓN - AMPOSTA). SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS MEJORACONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
23/03/202222/05/2022Contracte de col·laboració per analitzar l'afectació de les rebaixes de tarifes promogudes des del Govern d'Andorra i el Covid19 en l'equilibri econòmic-financer de l'operador d'autobusos UTUTE COOPAL SA
04/03/202203/03/2024Intermediate filament networks: form biological function to biommetic material resilienceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
22/02/202222/02/2022Conjunto multicapa en base cemento que puede utilizarse como soporte biológico para fachadas de edificios u otras construcciones
21/02/202221/02/2022Car-sharing agent-based simulator
01/02/202201/02/2025Millora de la capacitat predictiva dels models DS de priorització d'inversions actuals i extensió de la metodologia a la gestió d'altres actius del cicle integral de l'aiguaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/01/202205/01/2022Method to generate the in-situ state of stress in a domain O in a geological structure
01/01/202231/03/2022CARNET Initiative on reinforcing the academic lead on Urban Mobility ProjectsFUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/01/202231/12/202222241 Disrupting the way we move: Mobility as a ServiceEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202201/03/2022Diagnóstico de la erosión de márgenes de a ría del GuadalquivirUTE MACVALNERA, SENER, TECNOAMBIENTE (Puerto de Sevilla)
01/01/202231/12/2024Anàlisi i Tecnologia d'Estructures i Materials (ATEM)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Generalitat de Catalunya. Departament de Recerca i Universitats
16/12/202131/12/2024ASESORAMIENTO PARA EL DISEÑO DE LA BARRERA REACTIVA, SISTEMA DE RECARGA Y MODELO UNIDIMENSIONAL DE TRANSPORTE REACTIVO DEL PROYECTO “LIFE MATRIXFUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
02/12/202101/04/2023l’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ADOPCIÓ DE MESURES DE MILLORA DE L'ABASTAMENT EN DUES MASSES D’AIGUA SUBTERRÀNIA SOTMESES A UNA EXPLOTACIÓ INTENSIVAARDANA CONSULTANTS S.L.U.
01/12/202130/11/2024Sistema Inteligente para el mantenimiento predictivo de diques (PI-BREAK)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2023G-PFEM DE BOLSILLO: APLICACIONES DE SOFTWARE AVANZADO PARA EL PROYECTO GEOTÉCNICO DE INSTALACIONES DE ENERGIA RENOVABLE COSTA AFUERAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202131/08/2024Biblioteca creíble de rutinas fundamentales e interfaces para la industriaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2025Reactive barriers for water renaturalization during managed aquifer recharge in the Baix Camp regionEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
29/11/202111/02/2022Servicios de asesoría en el proyecto y evaluación ambinetal de la optimización de la navegación en la eurovía E.60.02 GuadalquivirMC VALNERA S.L.-TECNO AMBIENTE S.L.
15/10/202131/05/2022El objeto del contrato es comprobar dos propuestas de diseño del colector Vila i Vilá que por sus características geométricas requiere de un estudio detallado en un modelo a escala reducida para valorUTE MASTER PLAN, SL - INGENIERIA GE
01/10/202131/03/2026Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivityCommission of European Communities
01/10/202131/03/2025iCIEM 2.0: Hacia un Simulador Ambiental Integral (Lab y Obs)MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
01/10/202130/09/2024Movilidad en la ciudad del futuro. Preparar a las ciudades para la nueva movilidad 2030 a través de las 4 universidades politécnicas españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/09/202113/12/2021ESTUDIO DE DINAMICA LITORAL PARA ANALIZAR LA INFLUENCIA DEL PORT DE COMA·RUGA EN LA ESTABILIDAD DE LAS PLAYA A PONIENTEENIGEST S.L.
01/09/202131/08/2024Vehículos autónomos urbanos: autobuses modulares y vehículos de mercancías. Diseño de nuevos servicios de movilidad e integración urbanaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Riesgos naturales compuestos y conectados en la costa Mediterránea española ante el cambio climático - MarAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Environmental Computations and Observations for BAY SustainabilityAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Printing pattern based and MultiScale enhanced performance analysis of advanced Additive Manufacturing componentsMINECO
01/09/202131/08/2025Dinámica de sistemas celulares contráctiles guiada por adhesión intercel·lularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Ingeniería computacional basada en simulación de aprendizaje automáticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Scientific Machine Learning for computational Engineering: machine learning for data-driven modelingAgencia Estatal de Investigación
28/07/202128/07/2021Cement-based multilayer assembly that can be used as a biological support for building facades or other structures
16/07/202115/08/2022Contrato de colaboración en I+D entre la Autoridad Portuaria de Baleares y la UPC para el DESARROLLO DE UN PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS PUERTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARESAUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
12/07/202122/06/2023Estudio Hidrogeológico correspondiente al soterramiento de las líneas R2 y R4 en Hospitalet del LlobregatUTE GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S
01/07/202115/09/2021Estudio para la evaluación de la capacidad de los pasos bajo vía en la A2 y vía de servicio a su paso por el Estany de SilsBAGH TECNICA, SL
01/07/202131/12/2022Collaboration contract relating to data-driven modelsSHAOXING UNIVERSITY
17/06/202117/06/2021hiperlife
01/06/202131/05/2025Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea (DOORS)Commission of European Communities
01/06/202131/12/2024LATEM 4.0 - Materialización, digitalización y experimentación multinivel de estructuras mediante sistemas ciber-físicos de construcción 4.0AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
28/05/202106/09/2021Instal·lació experimental per a la certificació de cabalímetres de gran diàmetreAigües Ter-Llobregat; Consorci d’Aigües de Tarragona; Consorci Aigues Costa Brava Girona
24/05/202131/08/2021TECHNICAL SUPPORT CONTRACT AGREEMENT FOR THE PROVISION OF SPECIALIZEDKNOWLEDGE ON RIVER MORPHODYNAMICS AND ENGINEERING TO HELP PREPARINGFEASIBILITY STUDIES IN PHILIPPINE MAJOR RIVER BASINS”EGIS EAU SA
23/05/202123/05/2021Morphable sheet structure.
22/05/202122/05/2023Contracte de serveis d’assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i per l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat). Clau: E2- INF-20500Infraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
03/05/202103/11/2021Anàlisi de la inundabilitat del tram final de la Tordera; considerant la capacitat de transport o efectes del material llenyós, en base a les afeccions del temporal GlòriaAGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/05/202130/04/2026Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecución de actividades de investigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/04/202131/12/2021Análisis del comportamiento de las playas metropolitanas al sur de Barcelona y propuesta de medidas de actuación en las playas metropolitanas.BARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/04/202131/03/2024IJC2019-042036-IAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202131/03/2022EIT-UM-2021-21114- Multi-operator tool for managing Demand rEsPonsive trAnspoRTEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/202131/03/2022EIT-UM-2021-21169- E-ULTIMATE- Improve pUblic transport eLecTrIfication to fight against cliMATE changeEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/202101/07/2021Estudi dels efectes morfodinàmics de les alternatives proposades per a la desembocadura de la TorderaSENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.  
29/03/202130/09/2021Treballs per a l’adaptació als impactes del canvi climàtic dels ports i alguns passejos marítimsOficina Catalana del Canvi Climàtic
28/03/202128/09/2021Estudio de la evolución 2008-2020 de los depósitos sedimentarios en el embalse de Ribarroja (Zaragoza y Lleida) Clave:2020-GM-550CONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
15/03/202131/03/2023Actualización e integracion de datos en el modelo hidrogeológico. Analisis de la sensibilidad y simulación de transporte advecivo en el modelo. Revisión del modelo hidrogeológico regional. PlanteamienWESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN SA
15/03/202115/03/2024IGA application on crashworthiness CAE analysis including advanced plasticity and ductile fractureAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/03/202115/03/2022Model de Gestió integrada dels Recursos hídrics del Besòs davant el canvi climàtic: solucions per a l’autoabastament i resiliència del sistema hídric a l’àrea metropolitana de Barcelona (GiR-Beso`s)Ajuntament de Barcelona
10/03/202131/07/2022Servei per a la realització de la redacció del Pla d'extraccions de l'aqüífer del Besòs dins l'àmbit d'influcència de l'ETAP Besòs (Nº Exp.: AB/ABAST/AD/2021/08)AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/03/202101/03/2024CODA: Next generation of industrial aerodynamic simulation codeMinisterio de Ciencia e Innovación; European Commission
01/03/202101/03/2024Enabling dynamic and Intelligent workflows in the future EuroHPCecosystem (eFlows4HPC)European Commission
08/02/202107/02/2022Avaluació de SUDS-lineals per reduir el risc d'inundació amb horitzons de CAjuntament de Barcelona
01/02/202130/06/2022trabajos de Hidrogeología necesarios para analizar el impacto de la construcción de un túnel artificial que atraviesa el acuífero superior del Delta del Llobregat y diseñar las medidas correctoras necAPIA XXI SA
26/01/202126/01/2021Floating structure for supporting a marine wind turbine
25/01/202112/03/2021Ensayos a escala reducida en el canal CIEM para determinar el comportamiento de un nuevo tipo de diques hinchables desarrollados por CIMNE como elemento disipador de energía.CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
22/01/202121/01/2022/'MANAGEMENT MODEL OF AN ELECTRIC CAR-SHARING SYSTEM: Phase 1.5 - Disaggregate modeling using an agent based simulation/'.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
04/01/202103/06/2021The main objective of the project is to identify the key concepts of UCC that will affect the profitability of stakeholders in the design, built and operation of Urban Hubs or Urban Consolidation.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/01/202131/12/2022EIT- UM- 2021- 21254- Planning admission and MarketingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021Boosting Innovation and Entrepreneurship Challenge ProjectEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2022Urban Mobility- 21257 Face to face courses and materialEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2024Stability and Sensitivity Methods for Flow Control and Industrial DesignEuropean Commission
01/01/202101/07/2021Informe sobre el Projecte de restauració geomorfològica dels hàbitats de l’espai fluvial de l’aiguabarreig entre la riera de Santa Coloma i el riu TorderaENIGEST, S.L.    
01/01/202130/09/2023Aprofundir en el coneixement relatiu a l'adaptació dels ports de la Generalitat de Catalunya i els passeigs marítims a l'impacte del canvi climàticGENCAT-DEP.POL.TERR.OBR.PUB
01/01/202131/12/2024Anàlisi Numàrica i Computació científica (ANiComp)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/202127/05/2022Continuïtat del Projecte d'enfortiment de capacitats agroproductives de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo. Definició del projecte constructiu de rehabilitació i millora del reg Pirigallo.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Adquisició de dades de camp (velocitat de marea i batimetria), processat i anàlisis del corrent de component oest per la futura implementació d’una instal·lació d’energia mareomotriu al nord de l’Illa de Saboga (PanamàCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase I: aproximació metodològica i caracterització de paràmetres fonamentals.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
16/12/202022/12/2023Realització d'un assaig físic al canal CIEM per a l'estudi mitjançant model físic reduït dels esforços generats per l'acció de l'onatge en situació de temporal en el Pont del Petroli de Badalona (EncàAJUNTAMENT BADALONA
01/12/202030/11/2023H2020-101004275- MObiLIty sERvices Enhanced by GALILEO & Blockchain’,/'MOLIERE/'Commission of European Communities
01/12/202031/12/2024Ampliació del contracte de col·laboració en R+D amb CIMNECENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
10/11/202010/11/2020XMC
01/11/202030/11/2022Formación Doctoral en Mecanobiológía y BioingnieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202031/10/2022Emergency Risk Information and Assessments tailored for CommunitiesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/10/202025/06/2021Realització d'escenaris d'inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTAS. Exped. S-689/20 (ICGC-2020-00045)Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
26/10/202025/06/2021Realització d’escenaris d’inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTASInstitut Cartografic de Catalunya (ICC)
01/10/202031/03/2024Assistants for Healthy, Safe, and Productive Virtual Construction Design, Operation and Maintenance using a Digitial TwinCommission of European Communities
01/09/202031/12/2023Riego inteligente y sostenible para la gestión de arrozalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/08/202030/08/2020Evaluation of a method for the simulation of Low impedence faults in power equipmentSiemens AG
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/08/202031/12/2020Estudio del transporte sedimentario a lo largo del vaso del embalse de Ribarroja (Zaragoza y Lleida)Confederació Hidrogràfica de l'Ebre
23/07/202022/01/2022Design tool for optimal performance in Additive Manufacturing (Add2Man)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
23/07/202022/01/20223D-Crete: Desenvolupament i optimització d'un material cementici per a impressió 3DAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/07/202030/09/2020Propuesta para la redacción de Dictamen Pericial sobre la causa de los colapsos y la idoneidad de las reparaciones de la cubierta de la nave logística situada en la parcela BZ- A2.1 de la ZAL PORT-CIUCILSA, CTRO.INTERMODAL DE LOGISTICA
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2022ClAsifiCación de balsas frente al RiesgO POtenciaL combinando GIS y Machine LearningMinisterio de Ciencia e Innovación
01/07/202028/12/2020Análisis del impacto costero asociado a la possible ampliación de Port BalísClub Nàutic El Balís
19/06/202025/09/2020ELABORACIÓ D'UN MODEL DE DISPERSIÓ PER LES AIGÜES QUE DESEMBOQUEN PER CANAL D'ILLA DE MAR A LA BADIA DEL FANGARINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
19/06/202018/11/2020Anàlisi de les problemàtiques i primeres alternatives de solució de les platges dels municipis de Sant Adrià, Badalona i MontgatBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
10/06/202009/04/2022herramienta de programación, basada en códigos existentes, y que permita reproducir un modelo de transporte reactivo tan complejo como el del Salar de Atacama. modelo numérico de transporte reactivoSQM Salar S.A.
01/06/202029/02/2024Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2025Trenes de Vehículos Autónomos y Conectados en Autopista: Modelización Microscópica y Estrategias de GestiónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Análisis de la peligrosidad de inundación considerando vehículos y otros flotantes en zona urbanaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Conexión entre la bio-quemo-mecánica subcelular y la dinámica activa de materiales epiteliales mediante modelización y computación multiescalaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/10/2021Bringing Digital Twins to the Edge for mass Industry 4.0 applicationsEuropean Commission
01/06/202030/11/2023Hematopatología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202025/11/2021OSIP Remote Sensing for Marine Litter-Study SchemeESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/06/202031/05/2023Desarrollo de un sistema de monitorización estructural basado en un microinterrogador y redes neuronales.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/06/202031/05/2023Hematología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica (CellsiMaticDeep)Ministerio de Ciencia e Innovación
24/04/202020/03/2023Ampliació del contracte de col·laboració entre HYDS i la UPC per al desenvolupament d'un sistema de predicció hidrològica: tractament de les dades hidrometeorològiquesHydrometeorological Innovative Solutions, S.L.
22/04/202031/12/2020Servei de manteniment i desenvolupament de millores del programari eina de previsió hidrometeorologia integrada (EHIMI) operatiu del Servei Meteorològic de Catalunya per l'any 2020Servei Meteorològic de Catalunya
21/04/202031/12/2020Desenvolupament d'una Eina de Suport Basada en dades clíniques per identificar pacients COVID-19 derivats a l'UCI amb Capacitat Autònoma RespiratòriaCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
27/03/202031/12/2021Congrés VI Expanding Ocean Frontiers 2020CLIENTS DIVERSOS
24/03/202023/07/2021Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsPORTS DE LES ILLES BALEARS
12/03/202012/07/2020Asistencia técnica para la elaboración de propuestas de medidas de protección del margen izquierdo del río Eresma a su paso por Coca (Segovia)EMP.TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA
01/03/202030/09/2020Contracte entre CIT/CARNET i UPC per al desenvolupament de recerca sobre la mobilitat com a servei a CatalunyaFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/202028/02/2021Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Dedicated communication for water management and monitoring in the high Andean area of Peru (Phase 2)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
12/02/202012/02/2020Lattice structure with piezoelectric behavior, a force or movement sensor and an actuator containing said lattice structure
01/02/202031/01/2026Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
01/02/202030/09/2022Advanced tools for pro-active Management of Impact and Risks induced by convective Weather, Heavy Rain and Flash Foods in EuropeEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
31/01/202031/03/2020Servei de redacció de l'estudi de propagació de l'onatge i la seva interacció amb el dic de recer al port de BlanesPORTS DE LA GENERALITAT
23/01/202022/05/2020ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ANÀLISI DE LA CRESCUDA DEL 22-23 D'OCTUBRE AL RIU FRANCOLÍ.AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202031/05/2022MEDIOS DE EVALUACIÓN Y ATENUACIÓN DE LOS RIESGOS COSTEROS LOCALES DEBIDOS A LOS IMPACTOS DE LOS TEMPORALESCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020EIT-UM-2020-20083- Planning, admission and marketingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2023An Advanced Circular and Agile Manufacturing Ecosystem based on rapid reconfigurable manufacturing process and individualized consumer preferencesEuropean Commission
01/01/202001/06/2020Off-Street parking floating CARsharing serviceEIT Urban Mobility
01/01/202031/12/2021Mantenimiento y conservación del patrimonio construido – MANTREDAgencia Estatal de Investigación
01/01/202031/12/2020an Off-Street parking floating CARsharing serviceEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
31/12/201931/12/2022Tecnologies de Làser i altra Llum (Agrupació BASE3D)Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions Públiques
17/11/201928/02/2020Desenvolupament d'un model teòric del tipus Flexitransport que permeti parametritzar el comportament operatiu en funció de diversos escenaris (densitat) de la demanda en termes de viatges per unitatsAMTU - AG.MUNICIPIS TITULARS SERVEI
01/11/201931/12/2023Improving and Integrating European Ocean Observing and Forecasting Systems for Sustainable use of the OceansCommission of European Communities
01/11/201931/05/2022Prevención y gestión transfronteriza del riesgo asociado a deslizamientos de tierraCommission of European Communities
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201931/10/2020Assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i drenatge del Reg Segarra-GarriguesARDANA CONSULTANTS S.L.U.
01/11/201930/10/2021Elaboración de análisis, modelación y simulación computacional para determinar las causas de la rotura de la Presa I de la Mina de Corrego do Feijao en el Complejo Paraopeba el 25/01/2019Companhia Vale do Rio Doce
14/10/201914/04/2020MANAGEMENT MODEL OF AN ELECTRIC CAR-SHARING SYSTEM: Definition of an analytic macroscopic model for mixed (free-floating & station-based) car-sharing systemsFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
09/09/201908/10/2019Assessorament tècnic per a l'estudi i disseny de mesures al problema d'erosió costanera del municipi de GavàBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/09/201931/05/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
01/09/201901/09/2021Diagnostic methods by means of images and machine learningSIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S.L
05/08/201931/08/2019Development od reduced order models for the simulation of the heat transfer problemsSiemens AG
01/06/201931/12/2019TREBALL TÈCNIC PER A L’ANÀLISI DE LA HIDRODINÀMICA DE L’EMBASSAMENT DE SUSQUEDA DURANT ELS DARRERS DIES D’AGOST DE 2017GENERALITAT DE CATALUNYA
01/06/201931/05/2024European Joint Programme on Radioactive Waste ManagementCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Geohazards: Identification, Modelling, Preparedness, Assessment, Collaboration and TransferenceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2020Guiado mecánico de la migración celularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201930/06/2023DEvelopment of COupled models and their VALidation against EXperiments (2023) - Task B: MAGICNational Radioactive Waste Management Agency
21/05/201921/05/2021Assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i per l'Ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT). Clau: E2-INF-18500 NomInfraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
20/05/201931/12/20225th DualSPHysics Users WorkshopCLIENTS DIVERSOS
17/05/201931/05/2023Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/201901/02/2021Desenvolupament de façanes verdes emprant formigó de bioreceptividad milloradaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201901/09/2020Developement of Molding SolverAltair
26/04/201905/05/2020Avaluació de la implementació del projecte pilot d'Inspiring Girls en les escoles i instituts de Catalunya per a l'empoderament de les nenes i noies en el camp TIC.FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/04/201901/07/2019Estudi del mur annex del pont de Sant PEre de Terrassa.AJUNTAMENT TERRASSA
01/04/201929/11/2019Treball tècnic per a l’anàlisi de la hidrodinàmica de l’embassament de Susqueda durant els darrers dies d’agost de 2017Cos de Mossos d'Esquadra - Generalitat de Catalunya
01/04/201931/07/2020Suez biofactorías: economía circular y sostenibilidad como argumento para la priorizaciónSuez
01/04/201930/09/2019Offer for the construction of Reduced Order Modelling infrastructure within Kratos – Application to Conjugate Heat Transfer within Kratos – Application to Conjugate Heat TransferSiemens AG
01/04/201930/09/2019SIEMENS: Offer for the exploration of a simplified contact solver within small displacement structural analysisSiemens AG
27/03/201924/12/2019Col.laboració LIM-UPC i METEOSIM per al desenvolupament de la investigació referent a l'aplicació de la eina Coastal Hazard Wheel (CHW) en diversos països costaners d'Àfrica Occidental i CamerunMETEOSIM SL
22/03/201921/03/2020SUBCONTRATACIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ DE DOS CORRENTÒMETRES ADCP A LA BADIA DEL FANGAR DURANT 1,5 MESOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019, LES DADES RECOLLIDES S'UTILITZARAN EN EL MARC DEL PROJECTE SOBREINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
01/03/201901/02/2023BICISENDAS. Carril BICI: sostenible, energéticamente autosuficiente, inteligente, descontaminante, integrado y seguroFCC CONSTRUCCION, S.A.
01/03/201928/02/2023Managed Aquifer Recharge Solutions Training NetworkCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Comunicación dedicada para la gestión y monitoreo del agua en zona altoandina de Perú (Fase 1)Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic.Centre Cooperació per al Desenvolupament
28/02/201928/02/2019A METHOD FOR ESTIMATING THE FRACTURED VOLUME IN A RESERVOIR DOMAIN BY INJECTING A HIGH PRESSURE FLUID
23/01/201931/05/2019El objeto del presente convenio es la asesoría científica y técnica por parte de la UPC a SENER en el desarrollo de un sistema de monitorización estructural, dando soporte a la misma en todos aquellosSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
14/01/201920/12/2019Estudi de la millora del drenatge superficial del jaciment arqueològic d’Els Munts, a AltafullaAgència Catalana del Patrimoni Cultural
01/01/201930/06/2024OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201930/06/2022Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Simulación in vivo del efecto de la pioxia y la dosis del fármaco en el crecimiento del glioblastomaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022 Modelización y computación para una nueva generación de celdas flexo-fotovoltaicas (FlexoPVComp)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021 ESTUDIO DE LAS PRESAS DE SUSQUEDA, TORÁN, PINTADO, Y GESTIÓN DE CANALES para ENDESA GEEndesa Generación, S.A.
01/01/201930/09/2022TRANSferencia y desarrollo METodológico de técnicas COmposicionales para las ciencias aplicadas y la ingenieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Optimización topológica de estructuras sujetas a interacción fluido-estructura.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2021Advanced Multi-scAle moDEling of coupled mass transport for improving water management in fUel cellSMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201931/12/2023FE-Modelling Task Force / Task 1: Validation of thermally induced THM effects in the rock around the FE-tunnelNational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
01/09/201730/06/2019Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de les infraestructures de la Generalitat de CatalunyaInfraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
01/03/201531/10/2026Assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la línia 9 del Metro de BarcelonaInfraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
01/02/201431/10/2026Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU. Clau: AT.TM-00509Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
04/01/201418/04/2024Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO
01/12/201231/10/2026Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (AT.TM-00509)Infraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
01/09/201131/10/2026Assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la Línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per GISA (Clau: AT.TM-00509)Gestió d'Infrastructures, S.A
01/08/201031/10/2026Contracte de serveis per a I'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la Línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per GISA. Clau: TM-00509Gestió d'Infrastructures, S.A
24/07/200930/11/2024Desarrollo de un programa de control de la calidad del agua en zonas portuarias mediante simulacion numerica y observacionesORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
01/03/200831/10/2026Estudi per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la Línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per GISA. Clau: E23-TM-00509Gestió d'Infrastructures, S.A

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors