Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Civil

Enginyeria Civil

Antecedents:

En els últims 150 anys, l’avenç del coneixement científic ha fet sorgir les diferents especialitats amb què avui dia compta l’enginyeria des del seu origen civil i militar. En un món cada vegada més globalitzat i, especialment a Europa, on emergeix un ampli procés d’integració i de convergència per a l’educació superior, és raonable que l’enginyeria redefineixi els seus cossos disciplinaris per aconseguir una millor pràctica social i una resolució especialitzada dels problemes.

El programa actual és hereu dels cursos de doctorat que es van començar a oferir durant el curs acadèmic 1975-76. Amb la Llei orgànica de reforma universitària de 1984 els programes de doctorat van passar a ser competència dels departaments. No obstant això, els departaments amb docència de l’Escola van decidir, mitjançant un acord de delegació, mantenir un programa de doctorat transversal, el d’Enginyeria Civil. Aquest programa ha conviscut en els últims anys amb els específics dels diferents departaments. Aquesta transversalitat i la implicació dels departaments també es reflecteix en la composició de la seva Comissió de Doctorat, les funcions de la qual a l’Escola són exercides per la Comissió d’Investigació i Postgrau. El Programa de Doctorat en Enginyeria Civil actualment vigent és un programa interdepartamental organitzat al voltant de sis grans àrees de coneixement: enginyeria d’estructures i construcció, enginyeria del terreny, enginyeria de l’aigua, enginyeria del transport i ordenació del territori, enginyeria ambiental i sostenibilitat i enginyeria computacional.

En aquest context, el Doctorat en Enginyeria Civil constitueix una proposta per al desenvolupament de la recerca en l’àmbit de l’enginyeria civil que completa l’oferta de formació cíclica de l’ensenyament superior que ja s’ofereix a l’Escola de Camins (grau, màster, doctorat). En l’actualitat, el Programa de Doctorat en Enginyeria Civil organitzat per l’Escola de Camins ha obtingut la Menció d’Excel·lència MEE2011-0447 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

La vocació investigadora de l’Escola de Camins es posa de manifest també en l’existència de la Comissió de Recerca i Postgrau. La dita Comissió està presidida pel subdirector de Recerca i Postgrau de l’Escola de Camins, que és alhora el coordinador del Programa de Doctorat. També formen part d’aquesta Comissió el cap d’estudis de postgrau, nou professors doctors a temps complet, entre els quals estan representats els departaments amb docència a l’Escola i les àrees de coneixement (enginyeria d’estructures i construcció, enginyeria del terreny, enginyeria de l’ aigua, enginyeria del transport i ordenació del territori, enginyeria ambiental i sostenibilitat i enginyeria computacional), un representant dels estudiants del Programa de Doctorat designat entre els estudiants del Doctorat electes que formen part de la Junta d’Escola, i el cap dels serveis de gestió de l’Escola de Camins.

Al llarg dels cursos, el Programa de Doctorat en Enginyeria Civil ha acollit tant estudiants nacionals com internacionals. L’acceptació i el reconeixement de prestigi per part dels estudiants i la qualitat de les seves tesis i del personal docent i investigador de l’Escola de Camins han estat el millor aval per a la concessió de la denominació de programa de doctorat de qualitat en les successives convocatòries del Ministeri d’Educació des del 2004.

Objectius:

Completar la formació dels estudiants en els temes en què duran a terme la recerca. Formar-los en la recerca en temes d’enginyeria civil mitjançant el coneixement de les fonts d’informació i de les eines de recerca experimentals, bibliogràfiques. Introduir-los a la metodologia per avançar en enginyeria de recerca, identificant els problemes pendents i formant-los perquè proposin solucions per resoldre’ls.

Justificació de la necessitat del programa:

El Programa de Doctorat en Enginyeria Civil és necessari per dues raons fonamentals. En primer lloc, per donar sortida als treballs de recerca que es porten a terme en l’àmbit de l’enginyeria civil de manera transversal, sense que es puguin classificar dins d’una especialitat únicament (tot i que també hi té lloc la recerca especialitzada). En segon lloc, dins del programa tenen cabuda temes de recerca que no es poden classificar dins les àrees clàssiques, com són temes d’instrumentalització i experimentació, certs enfocaments numèrics o àrees tangencials a l’enginyeria civil.

El Programa de Doctorat en Enginyeria Civil proposa promoure que els estudiants adquireixin i generin coneixements avançats d’alt nivell d’especialització en el camp de l’enginyeria civil en què triïn fonamentar la seva recerca. Proporcionar als estudiants formació avançada en tècniques de recerca d’acord amb els principis científics comunament acceptats per la comunitat científica. Produir tesis doctorals que comportin una contribució de qualitat científica en el seu àmbit d’especialització i de rellevància en l’àmbit de l’enginyeria civil o de les ciències en què es fonamenten. Divulgar a través de publicacions científiques en tots els àmbits dels treballs realitzats. Desenvolupar tècniques que permetin la millora contínua de projectes, la presa de decisions i l’execució en les obres civils. Formar doctors en Enginyeria que puguin incorporar-se a el teixit productiu en les categories superiors dels quadres directius. Formar nous doctors capaços de contribuir científicament en el seu àmbit de coneixement en el futur immediat i que siguin capaços d’adquirir i reciclar els seus coneixements de manera permanent per romandre en primera línia de reconeixement a nivell internacional.

Tradicionalment, el Doctorat s’ha organitzat en dos períodes: de formació i de recerca. En l’actualitat, i d’acord amb la legislació vigent, el període que hem anomenat ‘de formació’ és el que correspon al títol de màster. El període que hem anomenat ‘de recerca’ es desenvolupa a l’Escola de Camins posteriorment a el període de formació mitjançant un projecte de tesi doctoral d’acord amb unes línies específiques de recerca i en el marc d’un grup de recerca sustentat, principalment, en professors i investigadors de l’Escola de Camins de Barcelona.

El Programa de Doctorat en Enginyeria Civil que proposa l’Escola de Camins de Barcelona dona continuïtat formativa en línies de recerca a la professió d’enginyer de camins, canals i ports i desenvoluparà aquelles competències definides del perfil professional de l’enginyeria civil que requereixin la sinergia de recursos adquirits amb preparació fisicomatemàtica i amb la formació cientificotècnica, i formarà part de l’oferta formativa dels programes de postgrau de l’Escola de Camins.


El Programa de Doctorat en Enginyeria Civil fa possible tota la recerca destinada a la millor planificació, disseny, construcció, conservació i control de les infraestructures civils, així com la relativa a les construccions arquitectòniques, l’urbanisme i l’ordenació del territori.


COORDINADOR/A

Cervera Ruiz, Miguel

CONTACTE

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 017 094
Correu electrònic: doctorat.ec.camins@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols que hi donen accés són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés el Programa de Doctorat en Enginyeria Civil correspondrà, en un futur pròxim, a la dels graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, el Màster en Enginyeria Civil o un màster afí a l’àmbit científic del programa (en alguna de les àrees següents: enginyeria d’estructures i construcció, enginyeria del terreny i sísmica, enginyeria de l’aigua i medi ambient, enginyeria marítima, enginyeria del transport, enginyeria computacional).


A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Així, per accedir al Programa de Doctorat en Enginyeria Civil en el període de recerca serà necessari que el candidat aporti:
• Títol oficial de màster universitari en l’àmbit de l’enginyeria civil. Excepcionalment, es podrà considerar un màster en una àrea afí.
• Títol equivalent al màster universitari, expedit per un país membre de l’EEES.*
• Títol expedit per un país aliè a l’EEES, prèvia comprovació d’equivalència.*

* Aquests títols han de facultar al país d’origen per a l’accés als estudis de postgrau.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:

a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.
g) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Nombre de places

15

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/enginyeria-civil

CONTACTE:

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 017 094
Correu electrònic: doctorat.ec.camins@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Centres d'investigació

Desenvolupen també recerca i transferència de tecnologia en l'àmbit de l'enginyeria civil i el medi ambient diversos centres i laboratoris de recerca aplicada d'alt nivell científic i de prestigi reconegut

- Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE)
- Centre d'Innovació del Transport (CENIT)
- Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols que hi donen accés són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés el Programa de Doctorat en Enginyeria Civil correspondrà, en un futur pròxim, a la dels graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, el Màster en Enginyeria Civil o un màster afí a l’àmbit científic del programa (en alguna de les àrees següents: enginyeria d’estructures i construcció, enginyeria del terreny i sísmica, enginyeria de l’aigua i medi ambient, enginyeria marítima, enginyeria del transport, enginyeria computacional).


A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Així, per accedir al Programa de Doctorat en Enginyeria Civil en el període de recerca serà necessari que el candidat aporti:
• Títol oficial de màster universitari en l’àmbit de l’enginyeria civil. Excepcionalment, es podrà considerar un màster en una àrea afí.
• Títol equivalent al màster universitari, expedit per un país membre de l’EEES.*
• Títol expedit per un país aliè a l’EEES, prèvia comprovació d’equivalència.*

* Aquests títols han de facultar al país d’origen per a l’accés als estudis de postgrau.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

L’admissió al Programa de Doctorat en Enginyeria Civil és competència de la Comissió del Programa de Doctorat a la vista del currículum de cada candidat o candidata i de l’adequació del projecte de tesi doctoral a les línies de recerca del programa. L’admissió dels estudiants pot quedar condicionada a la realització d’una sèrie de complements formatius personalitzats del mateix programa oficial de postgrau o d’altres programes oficials.

En qualsevol cas, és requisit imprescindible per a la presentació de la tesi haver superat els complements de formació que s’hagin establert com a condicionants en el procés d’admissió.

L’admissió al Programa de Doctorat en Enginyeria Civil significarà adscripció a una de les línies de recerca previstes en el programa i l’assignació oficial del director o la directora de tesi doctoral.

A la vista del currículum dels candidats (considerant en particular el seu expedient en el període de formació i la seva capacitat de treball en equip, així com la seva possible participació en projectes d’investigació, congressos i publicacions), l’adequació del projecte de tesi doctoral a les línies de recerca del programa i el compromís de finançament del treball de tesi per part d’un grup de recerca, decidirà sobre la seva admissió.

Tots els tràmits relatius a la gestió acadèmica es regiran per la Normativa Acadèmica General dels Estudis de Doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya que aprova el Vicerectorat de Recerca.

Criteris d’admissió i ponderació
Títols que donen accés directe (no requereixen complements de formació):
• Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
• Màster en Enginyeria Civil
• Màster afí a l’àmbit científic del programa

Títols que tenen accés amb la superació prèvia de complements de formació:
No hi ha un col·lectiu de títols predeterminat per al qual es puguin definir uns complements formatius específics. En el cas que la Comissió del programa decideixi admetre un determinat perfil de màster diferent dels que donen accés directe, establirà els complements formatius adequats.

Amb caràcter general, l’òrgan responsable de l’admissió fonamentarà la seva resolució d’admissió o no admissió d’acord amb els criteris següents:
• Expedient acadèmic (ponderació del 60%).
• Motivació (ponderació del 20%).
• Coneixement d’idiomes (ponderació del 10%).
• Experiència investigadora (ponderació del 10%).

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que els doctorands hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, realitzarà un seguiment dels complements cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements poden ser de formació investigadora o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorand, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Les assignatures de màster es consideren complements formatius. El desenvolupament de les assignatures del màster, cadascuna de les quals compta amb objectius, metodologies i processos d’avaluació concrets, permetrà preparar l’alumnat per a l’adquisició de les competències definides en el segon apartat d’aquesta memòria.

Els títols que donen accés directe al Programa de Doctorat en Enginyeria Civil i que per això no requereixen complements de formació són:
• Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
• Màster en Enginyeria Civil
• Màster afí a l’àmbit científic del programa

En l’admissió al Programa de Doctorat d’Enginyeria Civil a l’Escola de Camins, no hi ha un col·lectiu de títols predeterminat per al qual es puguin definir uns complements formatius específics.

En el cas excepcional que la Comissió del programa decideixi admetre un determinat perfil de màster diferent dels que hi donen accés directe, establirà els complements formatius específics apropiats.

Els complements formatius es definiran a partir d’assignatures del Pla d’Estudis del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i del Màster en Enginyeria Civil de l’Escola de Camins, Canals i Ports de Barcelona.

Període de matrícula dels nous doctorands

Matrícula ordinària: mesos de setembre i octubre.

Matrícula extraordinària: febrer.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Mesos de setembre i octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Núm d’hores: 288.
Caràcter: obligatori.

Activitat: Cursos i seminaris (organitzats en cada grup de recerca, setmanalment).
Núm d’hores: 30.
Caràcter: optatiu.

Activitat: ’Workshops’ (vinculats a projectes de recerca en què s’emmarqui el doctorand o doctoranda, amb una mitjana d’1 per any).
Núm d’hores: 60.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Publicacions (en acabar el Doctorat es recomana disposar d’uns tres articles en revista amb índex d’impacte.)
Núm d’hores: 120.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Mobilitat.
Núm d’hores: 480.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Pla de recerca, elaboració del document, preparació de la defensa pública.
Núm d’hores: 40.
Caràcter: obligatori.

activitat: Metodologia de la investigació.
Núm d’hores: 12.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Núm d’hores: 18.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla d’investigació.
Núm d’hores: 4.
Caràcter: obligatori.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

L’Escola de Camins està situada al Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquest campus acull a més uns altres dos centres docents (l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona i la Facultat d’Informàtica de Barcelona), així com els vint departaments que imparteixen docència als esmentats centres, un gran nombre de centres de recerca i altres serveis universitaris.


El Campus Nord és un campus universitari que pot definir-se com un campus modern, dinàmic i amb una excel·lent comunicació en ple centre urbà que ocupa una superfície construïda de 147.500 m² i s’organitza d’acord amb una estructura modular composta per 36 edificis en què existeixen espais comuns que es comparteixen entre totes les unitats que alberga el campus. A continuació es fa una relació d’aquests espais comuns, així com alguns dels seus serveis:

• Servei WiFi
• Sis mòduls de aularis docents
• Aules informàtiques
• Laboratoris
• Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF)
• Pavelló poliesportiu
• Centre de vigilància i promoció de la salut
• Oficina de Mobilitat d’Internacional (OMI)
• Programa d’atenció a les discapacitats (PAD)
• Residències d’estudiants
• Aparcaments
• Aparcament (Comsa)
• Casal de l’Estudiant
• Centre de coordinació i seguretat
• Zona comercial
• Serveis de restauració
• Centre per a la sostenibilitat

Actualment, les aules assignades a l’Escola de Camins per a la impartició de la seva docència s’integren en sis dels mòduls docents de Campus Nord destinats exclusivament a aularis docents i el seu ús és compartit amb els altres centres docents ubicats al campus.

Els sis mòduls de Campus Nord dedicats a docència disposen en l’actualitat d’un total de 86 aules docents i 2 aules de dibuix, amb una superfície total construïda de 7.871 m² i una capacitat per a 13.400 estudiants (6.700 estudiants simultanis en dos torns de matí i de tarda). L’assignació d’aules als centres es revisa i s’actualitza en cada curs acadèmic en funció de la tipologia, equipament i capacitat que es requereix per a la impartició de les titulacions. Actualment, l’Escola de Camins té assignats, aproximadament, tres aularis (aularis A1, A2 i A3), que disposen de 27 aules de diferents tipologies amb una capacitat per a un total de 1.974 estudiants dividits en horaris de matí i tarda. Totes aquestes aules disposen de canó de projecció, pantalla de projecció, connexió sense fils a la xarxa (WiFi) i vídeo.


Els aularis de Campus Nord tenen espais polivalents i adaptats als nous mètodes d’ensenyament-aprenentatge que requereixen els nous ensenyaments universitaris, com ara els que ja s’imparteixen en aquesta escola, de manera que el mobiliari està compost de cadires amb pala fixes per taules i cadires movibles.

A més dels aularis, l’Escola de Camins disposa de dues aules pròpies als seus edificis que tenen una capacitat total per a 150 persones. Aquestes dues aules han estat dissenyades perquè, en cas necessari, puguin ser dividides en dos mitjançant panells, amb la qual cosa es pot disposar de quatre aules d’entre 30 i 40 persones cada un. Aquestes aules, igual que les dels aularis, estan equipades amb pantalla de projecció, connexió sense fils a la xarxa (WiFi), vídeo i retroprojector.

Cal fer una menció especial en aquest apartat al fet que, a més dels espais propis de centre equipats amb recursos tecnològics, l’Escola de Camins disposa d’una sala d’estudi als edificis B0 i C1.

L’Escola de Camins disposa de sis aules informàtiques amb un total de 160 llocs de treball equipades amb mitjans audiovisuals (videoprojector i pantalla de projecció), de manera que es disposa d’un lloc de treball per cada 16 alumnes, aproximadament. Totes les aules compten amb els programes instal·lats per a les activitats docents d’estudiants i professors requerits per a cada titulació. Les aules s’utilitzen per impartir docència, amb reserva prèvia per part del professorat, i en règim de lliure accés quan no hi ha docència assignada, en l’horari d’obertura establert. Una d’aquestes aules és oberta les 24 hores tots els dies de la setmana i és d’ús exclusiu dels estudiants per portar a terme les seves tasques docents. En aquesta aula s’ofereix el servei d’impressió per a docència compost per dues impressores làser. Tots els llocs de treball de les aules informàtiques disposen de connexió a Internet. Així mateix, també es disposa de connexions sense fils en tots els edificis i espais de l’Escola de Camins accessibles als estudiants i a la resta de la comunitat universitària: aularis de campus, biblioteca, espais oberts de campus, etc.

L’Escola de Camins disposa de laboratoris específics destinats a la investigació i a la docència en l’àmbit de l’enginyeria civil. Aquests laboratoris estan situats entre els departaments que imparteixen docència a l’Escola. Aquests laboratoris i tallers disposen d’equipament especialitzat per a la impartició de la docència i, molt especialment, per dur a terme els projectes de recerca a l’entorn de l’Escola de Camins i el Doctorat en Enginyeria Civil.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • HASHEMI, MOHAMMAD REZA: Direct Numerical Simulation of Multi-phase Flow in Complex Media
  Autor/a: HASHEMI, MOHAMMAD REZA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 21/12/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: RYZHAKOV, PAVEL | ROSSI, RICCARDO
  Tribunal:
       PRESIDENT: BUSCAGLIA, GUSTAVO CARLOS
       SECRETARI: CODINA ROVIRA, RAMON
       VOCAL NO PRESENCIAL: SEVENO, DAVID
  Resum de tesi: Existen numerosas aplicaciones industriales en las que transporte bifásico (líquido-gas) a escalas submilimétricas resulta crucial para la determinación del comportamiento del sistema en cuestión. Entre todas ellas, el presente trabajo se centra en las pilas de combustible con membrana de electrolito polimérico (PEMFC). El rendimiento deseable y la vida útil operativa de esta clase de dispositivos de conversión de energía de alto rendimiento requieren una gestión eficaz del agua (conocida como ¿water management¿), que per se depende de la predicción adecuada de los mecanismos de transporte de agua y aire. Así pues, el análisis del flujo microfluídico de dos fases obliga considerar fuerzas y fenómenos interfaciales, tales como la histéresis, que están asociados con las propiedades fisicoquímicas del líquido, el gas y, si está presente, el sustrato sólido. En este contexto, la modelización numérica es una alternativa viable para obtener una predicción precisa de los mecanismos de transporte, especialmente en aquellos casos en los que los análisis experimentales son prohibitivos, ya sea por su complejidad o coste económico.En este trabajo, se desarrolla un marco eficiente, basado en la combinación del método de elementos finitos y el método de ¿level-set¿, para la simulación tridimensional de flujos bifásicos. Con el fin de lograr una herramienta numérica robusta para aplicaciones prácticas, las complejidades físicas se incluyen consistentemente y los problemas numéricos involucrados se abordan adecuadamente. Concretamente, la discontinuidad de la presión en la interfaz líquido-gas se captura consistentemente utilizando un espacio de elementos finitos enriquecido. La estabilización del método se consigue mediante la introducción de la técnica de multiescalas variacionales. Asimismo, se propone también un tratamiento novedoso para el problema de la inestabilidad de tipo ¿small-cut¿. Se muestra que el modelo propuesto puede proporcionar resultados precisos minimizando las corrientes espurias en la interfaz liquido-gas. Complementariamente, se presenta una nueva metodología para filtrar el ruido en el campo de ¿level-set¿. Esta metodología resulta ser crucial para prevenir las irregularidades provocadas por el remanente persistente de las corrientes espurias. El comportamiento de la línea de contacto es considerado a través de la inclusión los modelos correspondientes en la formulación variacional. A este respecto, el presente trabajo aborda la importancia de la inclusión de la hidrodinámica subelemental. Los resultados presentados se basan en la combinación de la cinética molecular linealizada y las teorías hidrodinámicas. Para representación del comportamiento realista de los líquidos en contacto con sustratos sólidos, el fenómeno de histéresis del ángulo de contacto se tiene en cuenta imponiendo un mecanismo de anclado / desanclado consistente desarrollado en el marco del método de level-set. Aparte de los desarrollos principales, también se propone una técnica novedosa para la convección de la función ¿level-set¿. Ésta permite mejorar significativamente la precisión, minimizando a su vez la pérdida en las características geométricas de la interfaz asociadas al transporte. Esta nueva metodología está basada en el algoritmo de corrección de compensación de errores (BFECC). La herramienta numérica desarrollada en esta tesis es validada para varios casos que involucran burbujas de gas en un líquido y pequeñas gotas de líquido en un gas. Para el último escenario, además de las gotas libres, se evalúa la precisión de la herramienta propuesta para capturar la dinámica de las gotas sobre sustratos sólidos. A continuación, se analiza el rendimiento del modelo para capturar la configuración de una gota de agua sobre un sustrato inclinado en presencia de la histéresis del ángulo de contacto. El método propuesto finalmente se aplica
 • KHADIVIPANAH, PEIMAN: Modelling thermo-mechanical response of metal canister disposed in engineered barrier systems
  Autor/a: KHADIVIPANAH, PEIMAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 21/12/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: OLIVELLA PASTALLE, SEBASTIAN | VAUNAT, JEAN
  Tribunal:
       PRESIDENT: PINTADO LLURBA, XAVIER CESAR
       SECRETARI: RODRIGUEZ DONO, ALFONSO
       VOCAL NO PRESENCIAL: KRISTENSSON, OLA
  Resum de tesi: El principal objetivo de esta tesis es describir e implementar una ecuación constitutiva dependiente de la velocidad (viscoplástica) para un contenedor a base de cobre usando una única variable de estado interna y usarlo para modelar esquemas de almacenamiento sujetos a condiciones de cizallamiento.Para ello se considera el modelo de Bodner y Partom (BP) (Bodner & Partom, 1975). Para evaluar la respuesta del cobre a las variaciones en la velocidad de deformación a lo largo de un rango de temperatura, este modelo utiliza ecuaciones constitutivas viscoplásticas basadas en una única variable de estado interno que es una función del trabajo plástico. El modelo constitutivo de BP se ha implementado en programa de ordenador CODE_BRIGHT (DIT-UPC, 2021; Olivella et al., 1994; Olivella et al., 1996). La ecuación constitutiva se verifica con los resultados existentes y su validación se lleva a cabo evaluando la capacidad para reproducir experimentos. Para la verificación, se simuló la respuesta tensión-deformación de una barra en condiciones de tracción uniaxial a velocidad constante con CODE_BRIGHT y se compararon los resultados con la solución obtenida de Stealth Finite Difference Code y las soluciones semi-analíticas.Además, se analiza la reacción de un contenedor instalado dentro de una barrera de ingeniería, que sufre hidratación e hinchazón hasta que alcanza la saturación completa antes del cizallamiento. El modelo elasto-viscoplástico implementado realmente representa el comportamiento del contenedor en condiciones de plastidad. Aunque el contenedor es muy rígido y resistente en comparación con los componentes de arcilla donde se colocará, las deformaciones por cizallamiento que ocurren en el sistema de barrera de ingeniería (EBS) tendrán un impacto en el contenedor (Börgesson, 1986). Por último, el contenedor de combustible nuclear gastado se podrá analizar en condiciones extremas, ya que es un sistema de larga duración y debe resistir todo tipo de condiciones ambientales, por ejemplo, terremotos y glaciaciones.Después de la implementación y verificación del modelo en CODE BRIGHT, este programa se ha utilizado para modelar las pruebas de cizallamiento en 2D y 3D. En la escala Mock-up y Full-scale en modelos 2D y 3D, se ha llevado a cabo una comparación entre el método de tensiones totales (solo análisis mecánico) y el método de tensiones efectivas (análisis hidromecánico). Los resultados experimentales de una prueba de cizallamiento canister en arcilla (Börgesson, 1986) se han comparado con los resultados del modelo numérico utilizando CODE BRIGHT. El análisis de sensibilidad sobre la viscosidad para los cálculos de tensión total y la permeabilidad para los cálculos de tensión efectiva se han realizado en la escala Mock-up y Full-scale. En la prueba de cizalla de contenedor-arcilla, se ha realizado un análisis de sensibilidad de la malla y también una comparación entre el método que actualiza la malla con los desplazamientos (método Lagrangiano) y el método de malla fija.Finalmente, en dos y tres dimensiones, se ha realizado la simulación de ensayos de cizallamiento contenedor-arcilla basados en el impacto de la presencia de una discontinuidad (la discontinuidad está en la roca y por ello hay cizallamiento en el sistema), así como análisis de sensibilidad de parámetros. y malla en análisis mecánico e hidromecánico acoplado.

Darrera actualització: 21/01/2022 05:45:25.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 05:30:21.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 06:00:17.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:BARBAT VLAD, GABRIEL
Títol:Mixed finite elements with independent strain interpolation for isotropic and orthotropic damage
Data lectura:11/02/2021
Director/a:CERVERA RUIZ, LUIS MIGUEL
Codirector/a:CHIUMENTI, MICHELE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Barbat, G. B. (2017). Mixed finite elements with independent strain interpolation for isotropic and orthotropic damage.

Cervera, M.; Barbat, G. B.; Chiumenti, M. (2017). Finite element modeling of quasi-brittle cracks in 2D and 3D with enhanced strain accuracy. - Computational mechanics, ISSN: 0178-7675 (JCR Impact Factor-2017: 2.724; Quartil: Q1)

Barbat, G. B.; Cervera, M.; Chiumenti, M. (2018). Appraisement of planar, bending and twisting cracks in 3D with isotropic and orthotropic damage models. - International journal of fracture, ISSN: 1573-2673 (JCR Impact Factor-2018: 1.398; Quartil: Q1)

Vlachakis, G.; Cervera, M.; Barbat, G. B.; Saloustros, S. (2019). Out-of-plane seismic response and failure mechanism of masonry structures using finite elements with enhanced strain accuracy. - Engineering failure analysis, ISSN: 1350-6307 (JCR Impact Factor-2019: 2.897; Quartil: Q1)

Cervera, M.; Barbat, G. B.; Chiumenti, M. (2020). Architecture of a multi-crack model with full closing, reopening and sliding capabilities. - Computational mechanics, ISSN: 0178-7675 (JCR Impact Factor-2018: 3.159; Quartil: Q1)

Barbat, G. B.; Cervera, M.; Chiumenti, M.; Espinoza, E. (2020). Structural size effect: experimental, theoretical and accurate computational assessment. - Engineering structures, ISSN: 1873-7323 (JCR Impact Factor-2018: 3.084; Quartil: Q1)

Cervera, M.; Barbat, G. B.; Chiumenti, M. (2017). FE modelling of quasi-brittle cracks in 2D and 3D with enhanced strain accuracy.

Barbat, G. B.; Cervera, M.; Chiumenti, M. (2018). Mixed finite elements for strain localization under monotonic, cyclic and dynamuc loadings.

Moreira, C.; Barbat, G. B.; Chiumenti, M.; Cervera, M. (2019). Mixed FE formulation for modelling incompressible damage with thermo-mechanical coupling.

Barbat, G. B.; Moreira, C.; Cervera, M.; Chiumenti, M. (2019). Modelling of incompressible damage with an enhanced-accuracy mixed thermo-mechanical formulation.

Barbat, G. B.; Cervera, M.; Chiumenti, M. (2019). Mixed Finite Element Modeling of Quasi-Brittle Cracks Under Cyclic Loading.

AUTOR/A:ORTEGA GELABERT, OLGA
Títol:Advanced numerical techniques for inverse problems in geophysics
Data lectura:18/12/2020
Director/a:ZLOTNIK MARTINEZ, SERGIO
Codirector/a:DIEZ MEJIA, PEDRO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Ortega, O. (2018). Advanced numerical simulation techniques for inverse problems in geophysics.

Ortega, O.; Zlotnik, S.; Afonso, J.; Diez, P. (2020). Fast stokes flow simulations for geophysical-geodynamic inverse problems and sensitivity analyses based on reduced order modeling. - Journal of geophysical research B: solid earth, ISSN: 2169-9356 (JCR Impact Factor-2018: 1.964; Quartil: Q1)

Ortega, O.; Zlotnik, S.; Afonso, J.; Diez, P. (2017). Model Order Reduction for the fast solution of 3D Stokes problems and its application in geophysical inversion.

Afonso, J.; Rawlinson, N.; Yang, Y.; Zlotnik, S.; Ortega, O. (2017). Linking geodynamics and geophysical inversion with multiobservable probabilistic tomography.

Ortega, O.; Zlotnik, S.; Afonso, J.; Diez, P. (2018). Ultra-fast solution of Stokes problem via Model Order Reduction within 3D inversion of lithospheric structure.

Zlotnik, S.; Ortega, O.; Diez, P.; Afonso, J. (2018). Structural inversion at lithospheric scale using Reduced Basis and Bayesian inference.

Zlotnik, S.; Ortega, O.; Afonso, J.; Diez, P. (2019). Combining Reduced Order Methods with Bayesian inference for the solution of inverse problems with application in Geophysics.

Ortega, O.; Zlotnik, S.; Afonso, J.; Diez, P. (2019). Greedy reduced basis with error control for 3D inversion in geophysics.

AUTOR/A:HORMIGO VENTURA, JUAN PEDRO
Títol:Nuevo modelo de peaje urbano vinculado a una segregación del tráfico por niveles de calidad
Data lectura:25/11/2020
Tutor/a:SAURI MARCHAN, SERGI
Director/a:TURRO CALVET, MATEU
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:MIRANDA NEIVA, ERIC
Títol:Large-scale tree-based unfitted finite elements for metal additive manufacturing
Data lectura:07/10/2020
Director/a:CHIUMENTI, MICHELE
Codirector/a:BADIA RODRIGUEZ, SANTIAGO IGNACIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Chiumenti, M.; Neiva, E.; Salsi, E.; Cervera, M.; Badia, S.; Moya, J.; Chen, Z.; Lee, C.; Davies, C. (2017). Numerical modelling and experimental validation in Selective Laser Melting. - Additive manufacturing, ISSN: 2214-8604 (JCR Impact Factor-2017: 2.611; Quartil: Q1)

Neiva, E.; Badia, S.; Martín, A. F.; Chiumenti, M. (2019). A scalable parallel finite element framework for growing geometries: application to metal additive manufacturing. - International journal for numerical methods in engineering, ISSN: 0029-5981 (JCR Impact Factor-2019: 2.866; Quartil: Q1)

Neiva, E.; Chiumenti, M.; Cervera, M.; Salsi, E.; Piscopo, G.; Badia, S.; Martín, A. F.; Chen, Z.; Lee, C.; Davies, C. (2020). Numerical modelling of heat transfer and experimental validation in powder-bed fusion with the virtual domain approximation. - Finite elements in analysis and design, ISSN: 0168-874X (JCR Impact Factor-2018: 2.456; Quartil: Q1)

Badia, S.; Chiumenti, M.; Martín, A. F.; Neiva, E. (2017). A parallel finite-element framework for the heat transfer analysis of metal additive manufacturing.

Badia, S.; Chiumenti, M.; Martín, A. F.; Neiva, E. (2017). Parallel finite-element analysis of heat transfer in AM processes by metal deposition.

Chiumenti, M.; Cervera, M.; Badia, S.; Neiva, E.; Salsi, E. (2018). Numerical modeling and experimental validation of AM processes by metal deposition.

Neiva, E.; Badia, S.; Chiumenti, M.; Martín, A. F.; Verdugo, F. (2018). FEMPAR-AM: a parallel finite-element framework for the simulation of metal additive manufacturing.

Chiumenti, M.; Salsi, E.; Cervera, M.; Neiva, E.; Badia, S. (2018). Multiphysic and multiscale modeling of additive manufacturing processes by metal deposition.

Neiva, E.; Badia, S.; Martín, A. F.; Verdugo, F.; Chiumenti, M. (2019). FEMPAR-AM: leveraging unfitted finite elements, hierarchical octree meshes and balancing domain decomposition by constraints for digital design and certification in 3D printing with metals.

Neiva, E.; Badia, S.; Martín, A. F.; Verdugo, F.; Chiumenti, M. (2019). FEMPAR-AM: a parallel FE framework for the simulation of powder-bed metal additive manufacturing processes.

AUTOR/A:ZORRILLA MARTÍNEZ, RUBÉN
Títol:Towards the Virtual Wind Tunnel for civil engineering applications
Data lectura:21/09/2020
Director/a:OÑATE IBAÑEZ DE NAVARRA, EUGENIO
Codirector/a:ROSSI, RICCARDO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Zorrilla, R. (2018). Towards the Virtual Wind Tunnel (VWT) for civil engineering applications.

Nsofu, Chiluba Isaiah (2018). Validation of two embedded computational fluid dynamics formulations in Kratos Multiphysics..

Lemardele, C. (2019). Fast Octree pseudo-compressible solver for wind engineering application.

Calvo Silveria, Sergio (2020). Cálculo de la tensión de pared en problemas cardiovasculares utilizando fluidos no newtonianos.

Perelló Ribas, Rafel (2020). Petrov-Galerkin Proper Generalized Decomposition strategies for convection-diffusion problems.

Zorrilla, R.; Larese, A.; Rossi, R. (2019). A modified Finite Element formulation for the imposition of the slip boundary condition over embedded volumeless geometries. - Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2019: 5.763; Quartil: Q1)

Zorrilla, R.; Rossi, R.; Wüchner, R.; Oñate, E. (2020). An embedded Finite Element framework for the resolution of strongly coupled Fluid–Structure Interaction problems: application to volumetric and membrane-like structures. - Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2018: 4.821; Quartil: Q1)

Zorrilla, R.; Soudah, E.; Rossi, R. (2020). Computational modeling of the fluid flow in type B aortic dissection using a modified finite element embedded formulation. - Biomechanics and modeling in mechanobiology, ISSN: 1617-7959 (JCR Impact Factor-2018: 2.829; Quartil: Q2)

Zhao, M.; Zorrilla, R.; Rossi, R.; Wüchner, R. (2021). A time averaged steady state method for the Navier-Stokes equations. - International journal for numerical methods in fluids, ISSN: 0271-2091 (JCR Impact Factor-2019: 1.808; Quartil: Q2)

Rossi, R.; Zorrilla, R.; Codina, R. (2021). A stabilised displacement–volumetric strain formulation for nearly incompressible and anisotropic materials. - Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2019: 5.763; Quartil: Q1)

Rossi, R.; Zorrilla, R.; Mataix, V.; Celigueta, M.A.; Oñate, E. (2017). On the coupled simulation of mud motors.

Larese, A.; Rossi, R.; Zorrilla, R.; Wüchner, R.; Oñate, E. (2017). Embedded techniques for FSI problems.

Rossi, R.; Zorrilla, R.; Mataix, V.; Celigueta, M.A.; Larese, A.; Gandikota, V.; Oñate, E. (2017). On the coupled simulation of ‘Mud Motors’.

Zorrilla, R.; Rossi, R.; Oñate, E.; Larese, A. (2017). FSI simulation problems with embedded fluid formulation: application to mud motors simulation and Virtual Wind Tunnel facility.

Larese, A.; Rossi, R.; Zorrilla, R.; Wüchner, R.; Oñate, E. (2017). Towards the virtual wind tunnel.

Zorrilla, R.; Mataix, V.; Soudah, E.; Rossi, R.; Dadvand, P.; Barros, A. (2018). Embedded computational fluid dynamics to study cardiovascular pathologies: aortic dissection.

Zorrilla, R.; Rossi, R.; Oñate, E. (2019). Embedded computational fluid dynamics techniques for fluid-structure interaction problems.

Wenczowski , S.; Cotela, J.; Wüchner, R.; Zorrilla, R.; Rossi, R. (2019). A 3D two-fluid novel technique for the simulation of free-surface environmental flows.

AUTOR/A:MATAIX FERRÁNDIZ, VICENTE
Títol:Innovative mathematical and numerical models for studying the deformation of shells during industrial forming processes with the Finite Element Method
Data lectura:03/09/2020
Director/a:OÑATE IBAÑEZ DE NAVARRA, EUGENIO
Codirector/a:ROSSI, RICCARDO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Mataix, V.; Flores, F.G.; Rossi, R.; Oñate, E. (2018). Triangular prismatic solid-shell element with generalised deformation description. - European Journal of Computational Mechanics, ISSN: 1958-5829 (JCR Impact Factor-2016: 0.318; Quartil: )

Cornejo, A.; Mataix, V.; Zarate, J.; Oñate, E. (2020). Combination of an adaptive remeshing technique with a coupled FEM–DEM approach for analysis of crack propagation problems. - Computational particle mechanics, ISSN: 2196-4378 (JCR Impact Factor-2018: 1.566; Quartil: Q2)

Mataix, V.; Rossi, R.; Oñate, E.; Flores, F.G. (2016). Advanced solid elements for sheet metal forming simulation.

AUTOR/A:COSTA SOLÉ, ALBERT
Títol:High-order hybridizable discontinuous Galerkin formulation and implicit Runge-Kutta schemes for multiphase flow through porous media
Data lectura:17/07/2020
Director/a:SARRATE RAMOS, JOSE
Codirector/a:RUIZ GIRONÉS, ELOI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Costa, A. (2017). IMPLEMENTATION OF A NEW METHODOLOGY FOR PLANNING, MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF OILFIELDS.

Costa, A.; Ruiz Gironès , E.; Sarrate, J. (2019). An HDG formulation for incompressible and immiscible two-phase porous media flow problems. - International journal of computational fluid dynamics, ISSN: 1061-8562 (JCR Impact Factor-2019: 1.071; Quartil: Q4)

Costa, A.; Ruiz Gironès , E.; Sarrate, J. (2017). High-order hybridizable discontinuous Galerkin formulation for two-phase flow simulation.

Costa, A.; Ruiz Gironès , E.; Sarrate, J. (2017). Hybridizable discontinuous Galerkin method for two phase flow problems.

AUTOR/A:BONILLA DE TORO, JESÚS
Títol:Monotonicity-preserving finite element methods for hyperbolic problems
Data lectura:17/12/2019
Director/a:BADIA RODRIGUEZ, SANTIAGO IGNACIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Bonilla, J. (2016). Monotonicity -preserving finite elements for hyperbolic systems.

Badia, S.; Bonilla, J. (2017). Monotonicity-preserving finite element schemes based on differentiable nonlinear stabilization. - Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2017: 4.441; Quartil: Q1)

Badia, S.; Bonilla, J.; Hierro, A. (2017). Differentiable monotonicity-preserving schemes for discontinuous Galerkin methods on arbitrary meshes. - Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2017: 4.441; Quartil: Q1)

Bonilla, J.; Badia, S. (2019). Maximum-principle preserving space–time isogeometric analysis. - Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2019: 5.763; Quartil: Q1)

Badia, S.; Bonilla, J. (2016). Monotonicity preserving nonlinear stabilization for hyperbolic scalar problems.

Badia, S.; Bonilla, J. (2017). Monotonicity preserving finite element methods for scalar convection-diffusion problems.

Badia, S.; Bonilla, J. (2017). Finite element methods preserving maximum principles.

Bonilla, J.; Badia, S. (2017). High-order monotonicity preserving finite element methods for scalar convection-diffusion problems.

Bonilla, J.; Badia, S. (2019). Monotonicity preserving stabilization for convection dominated flows.

AUTOR/A:SANUY VÁZQUEZ, MARC
Títol:Identifying and managing hotspots to extreme events. Application to NW Mediterranean conditions.
Data lectura:05/11/2019
Director/a:JIMENEZ QUINTANA, JOSE ANTONIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Sanuy, M. (2016). Identifying and managing hotspots to extreme events in NW Mediterranean conditions.

Cuesta Moreno, Lucía Cristina (2019). El impacto de temporales sobre las playas de la ciudad de Barcelona.

Jimenez, J.A.; Sanuy, M.; Ballesteros, C.; Valdemoro, H. (2018). The Tordera Delta, a hotspot to storm impacts in the coast northwards of Barcelona (NW Mediterranean). - Coastal engineering, ISSN: 0378-3839 (JCR Impact Factor-2018: 3.85; Quartil: Q1)

Sanuy, M.; Duo, E.; Jager, W.; Ciavola, P.; Jimenez, J.A. (2018). Linking source with consequences of coastal storm impacts for climate change and risk reduction scenarios for Mediterranean sandy beaches. - Natural hazards and earth system sciences, ISSN: 1561-8633 (JCR Impact Factor-2018: 2.883; Quartil: Q1)

Sanuy, M.; Jimenez, J.A. (2019). Sensitivity of storm-induced hazards in a highly curvilinear coastline to changing storm directions: the Tordera delta case (NW Mediterranean). - Water, ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2019: 2.544; Quartil: Q2)

Sanuy, M.; Jimenez, J.A.; Ortego, M.I.; Toimil, A. (2020). Differences in assigning probabilities to coastal inundation hazard estimators: event versus response approaches. - Journal of flood risk management, ISSN: 1753-318X (JCR Impact Factor-2018: 3.24; Quartil: Q1)

Sanuy, M.; Jimenez, J.A.; Plant, N. (2020). A Bayesian Network methodology for coastal hazard assessments on a regional scale: the BN-CRAF. - Coastal engineering, ISSN: 0378-3839 (JCR Impact Factor-2018: 3.85; Quartil: Q1)

Duo, E.; Sanuy, M.; Jimenez, J.A.; Ciavola, P. (2020). How good are symmetric triangular synthetic storms to represent real events for coastal hazard modelling. - Coastal engineering, ISSN: 0378-3839 (JCR Impact Factor-2018: 3.85; Quartil: Q1)

Sanuy, M.; Jimenez, J.A. (2019). Red Bayesiana para la evaluación del riesgo costero frente a temporales: abordando múltiples amenazas y sus incertidumbres bajo escenarios cambiantes.

AUTOR/A:SALA SANMARTÍ, MARCEL
Títol:Modeling present and future freeway management strategies: variable speed limits, lane-changing and platooning of connected autonomous vehicles
Data lectura:29/10/2019
Director/a:SORIGUERA MARTÍ, FRANCESC
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sala, M. (2016). Modeling lane-changing maneuvers in metropolitan freeways: mesoscopic simulator and empirical validation.

Soriguera, F.; Sala, M.; Martínez, I. (2015). Nuevos datos de tráfico en autopista con límites de velocidad variable. - Carreteras (Madrid. 1982), ISSN: 0212-6389 (JCR Impact Factor-2015: 0.111; Quartil: Q4)

Soriguera, F.; Martínez, I.; Sala, M.; Menéndez, M. (2017). Effects of low speed limits on freeway traffic flow. - Transportation research. Part C, emerging technologies, ISSN: 0968-090X (JCR Impact Factor-2017: 3.968; Quartil: Q1)

Sala, M.; Soriguera, F. (2018). Freeway lane-changing: some empirical findings. - Transportation research procedia, ISSN: 2352-1457 (JCR Impact Factor-2017: 0.301; Quartil: )

Sala, M.; Soriguera, F.; Huillca, K.; Vilaplana, V. (2019). Measuring traffic lane-changing by converting video into space–time still images. - Computer-aided civil and infrastructure engineering, ISSN: 1467-8667 (JCR Impact Factor-2019: 1.874; Quartil: Q1)

Sala, M.; Soriguera, F. (2020). Macroscopic Modeling of Connected Autonomous Vehicle Platoons under Mixed Traffic Conditions. - Transportation research procedia, ISSN: 2352-1457 (JCR Impact Factor-2018: 0.601; Quartil: Q2)

Sala, M.; Soriguera, F. (2020). Lane-changing and freeway capacity: a Bayesian inference stochastic model. - Computer-aided civil and infrastructure engineering, ISSN: 1093-9687 (JCR Impact Factor-2018: 6.208; Quartil: Q1)

Soriguera, F.; Martínez, I.; Sala, M.; Menéndez, M. (2016). Effects of Low Speed Limits on Motorway Traffic: Some Empirical Findings.

Sala, M.; Soriguera, F. (2018). Empirical findings regarding lane changing activity on Barcelona B-23 freeway.

Sala, M.; Soriguera, F. (2019). Lane changing in freeway: a stochastic relation with capacity.

Sala, M.; Soriguera, F. (2019). Macroscopic modeling of connected autonomous vehicles platoons under mixed traffic conditions.

AUTOR/A:MENSION CAMPS, JOSEP
Títol:Design of reliable schedules and control strategies for improving bus system performance
Data lectura:10/09/2019
Director/a:ESTRADA ROMEU, MIGUEL ANGEL
Codirector/a:SALICRÚ PAGES, MIQUEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Mension, J. (2016). Design of reliable schedules and control strategies for improving bus system performance.

AUTOR/A:CORDERO ARIAS, JOSBEL ANDREINA
Títol:Experimental analysis of soil cracking due to environmental conditions
Data lectura:09/09/2019
Director/a:PRAT CATALAN, PERE
Codirector/a:LEDESMA VILLALBA, ALBERTO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Levatti, H.; Prat, P.; Ledesma, A.; Cuadrado, A.; Cordero, J.A. (2017). Experimental analysis of 3D cracking in drying soils using ground-penetrating radar. - Geotechnical Testing journal, ISSN: 0149-6115 (JCR Impact Factor-2017: 1.279; Quartil: Q3)

Cordero, J.A.; Useche, G.; Prat, P.; Ledesma, A.; Santamarina, J.C. (2017). Soil desiccation cracks as a suction-contraction process. - Geotechnique Letters, ISSN: 2049-825X (JCR Impact Factor-2017: 1.641; Quartil: Q3)

Cuadrado, A.; Ledesma, A.; Olivella, S.; Prat, P.; Cordero, J.A. (2017). Numerical simulation of the soil desiccation process.

Cordero, J.A.; Prat, P.; Ledesma, A.; Cuadrado, A. (2018). Large test to study the role of soil-air interaction in soil cracking.

Demagistri, A.; Ledesma, A.; Cordero, J.A.; Moreno, R.; Prat, P.; Jacinto, A. (2018). Effects of compaction on desiccation cracking of clayey soils.

AUTOR/A:CAMACHO NAVARRO, JHONATAN
Títol:Robust structural damage detection by using statistical hybrid algorithms
Data lectura:15/07/2019
Director/a:RUIZ ORDOÑEZ, MAGDA LILIANA
Director/a:VILLAMIZAR, RODOLFO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Camacho, J.; Ruiz, M.; Villamizar, R.; Mujica, L.E.; Güemes Gordo, Jesús Alfredo; González-Requema, I. (2015). Study of cross-correlation signals in a data-driven approach for damage classification in aircraft wings. - Journal of physics: conference series, ISSN: 1742-6588 (JCR Impact Factor-2015: 0.24; Quartil: Q3)

Camacho, J.; Ruiz, M.; Perez-Gamboa, O.; Villamizar, R.; Mujica, L.E. (2015). Pipe leaks classification by using a data-driven approach based on features from cross-correlated piezo-vibration signals. - Journal of physics: conference series, ISSN: 1742-6588 (JCR Impact Factor-2015: 0.24; Quartil: Q3)

Camacho, J.; Ruiz, M.; Villamizar, R.; Mujica, L.E.; Pérez, O. (2016). Evaluation of piezodiagnostics approach for leaks detection in a pipe loop. - Key engineering materials, ISSN: 1013-9826 (JCR Impact Factor-2016: 0.163; Quartil: Q3)

Villamizar, R.; Mujica, L.E.; Ruiz, M.; Camacho, J.; Moreno, G. (2017). Damages detection in cylindrical metallic specimens by means of statistical baseline models and updated daily temperature profiles. - Journal of physics: conference series, ISSN: 1742-6588 (JCR Impact Factor-2017: 0.241; Quartil: Q3)

Quiroga, J.; Mujica, L.E.; Villamizar, R.; Ruiz, M.; Camacho, J. (2017). Estimation of dispersion curves by combining effective elastic constants and SAFE method: a case study in a plate under stress. - Journal of physics: conference series, ISSN: 1742-6588 (JCR Impact Factor-2017: 0.241; Quartil: Q3)

Camacho, J.; Ruiz, M.; Villamizar, R.; Mujica, L.E.; Moreno, G.; Quiroga, J. (2017). Structural damage continuous monitoring by using a data driven approach based on principal component analysis and cross-correlation analysis. - Journal of physics: conference series, ISSN: 1742-6588 (JCR Impact Factor-2017: 0.241; Quartil: Q3)

Camacho, J.; Ruiz, M.; Villamizar, R.; Mujica, L.E.; Moreno, G. (2017). Ensemble learning as approach for pipeline condition assessment. - Journal of physics: conference series, ISSN: 1742-6588 (JCR Impact Factor-2017: 0.241; Quartil: Q3)

Quiroga, J.; Mujica, L.E.; Villamizar, R.; Ruiz, M.; Camacho, J. (2017). PCA based stress monitoring of cylindrical specimens using PZTs and guidedwaves. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2017: 2.475; Quartil: Q2)

Camacho, J.; Ruiz, M.; Villamizar, R.; Mujica, L.E.; Quiroga, J. (2018). Features of cross-correlation analysis in a data-driven approach for structural damage assessment. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Camacho, J.; Quintero, A.; Ruiz, M.; Villamizar, R.; Mujica, L.E. (2018). Implementation of a piezo-diagnostics approach for damage detection based on PCA in a linux-based embedded platform. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Villamizar, R.; Quiroga, J.; Camacho, J.; Mujica, L.E.; Ruiz, M. (2014). Structural damage detection algorithm based on principal component indexes and embedded on a real time platform.

Villamizar, R.; Camacho, J.; Mujica, L.E.; Ruiz, M. (2014). Tuning of expert systems for structural damage detection through differential evolutionary algorithms.

Camacho, J.; Ruiz, M.; Villamizar, R.; Mujica, L.E.; Martinez, F. (2015). Damage detection in structures using robust baseline models.

Camacho, J.; Ruiz, M.; Mujica, L.E.; Perez-Gamboa, O.; Villamizar, R. (2015). Pipe leaks detection under varying environmental conditions by using a data driven approach.

Camacho, J.; Ruiz, M.; Perez-Gamboa, O.; Villamizar, R.; Mujica, L.E. (2015). Comparative study of two hardware development boards for implementation of PCA-based algorithms in structural damage detection.

Moreno, G.; Camacho, J.; Ruiz, M.; Villamizar, R.; Martinez, F. (2015). Performance evaluation of a data-driven approach for continous monitoring of structural damages.

Camacho, J.; Ruiz, M.; Villamizar, R.; Mujica, L.E.; Ariza, F. (2016). Embedded piezodiagnostics for online structural damage detection based on PCA algorithm.

Ruiz, M.; Camacho, J.; Villamizar, R.; Mujica, L.E. (2016). Sensor fault detection in a damage detection approach based on piezodiagnostics.

Moreno, G.; Villamizar, R.; Camacho, J.; Ruiz, M.; Mujica, L.E. (2017). Structural damage localization through an innovative hybrid ensemble approach.

Quiroga, J.; Mujica, L.E.; Villamizar, R.; Ruiz, M.; Camacho, J. (2017). Signal-based bending stress monitoring using guided waves in hollow cylinders.

AUTOR/A:CASTRO ALCALÁ, EDUARDO FRANCISCO
Títol:Laboratory Experiments to Evaluate the Joint Effect Between Heterogeneity and head fluctuation on mixing, effective porosity and tailing
Data lectura:30/05/2019
Director/a:CARRERA RAMIREZ, JESUS
Director/a:FERNANDEZ GARCIA, DANIEL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Castro , E.F. (2017). The Interplay Between Heterogeneity and Head fluctuation on the Mixing Zone.

AUTOR/A:TELLEZ ALVAREZ, JACKSON DAVID
Títol:Image processing and experimental techniques to characterize the hydraulic performance of grate inlets
Data lectura:10/05/2019
Director/a:GOMEZ VALENTIN, MANUEL
Director/a:RUSSO, BENIAMINO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Sanz-Ramos, M.; Tellez, J-D; Blade, E.; Gomez, M. (2020). Simulating the hydrodynamics of sewer-inlets using a 2D-SWE based model.

Tellez, J-D; Koshelev, K.; Strijhak, S.; Redondo, J. M. (2019). Simulation of turbulence mixing in the atmosphere boundary layer and analysis of fractal dimension. - Physica scripta, ISSN: 0031-8949 (JCR Impact Factor-2019: 1.985; Quartil: Q2)

Tellez, J-D; Redondo, J. M.; Sanchez, J.; Lopez, P. (2019). Convective thermal fluxes in unsteady non-homogeneous flows. - Physica scripta, ISSN: 0031-8949 (JCR Impact Factor-2019: 1.985; Quartil: Q2)

Gomez, M.; Russo, B.; Tellez, J-D (2020). Experimental investigation to estimate the discharge coefficient of a grate inlet under surcharge conditions. - Urban water journal, ISSN: 1744-9006 (JCR Impact Factor-2018: 0.837; Quartil: Q1)

Tellez, J-D; Gomez, M.; Russo, B.; Zanon, F. (2017). Comparación de métodos de análisis de imágenes para determinar el campo de velocidades en las cercanías de las rejas de alcantarillado.

Tellez, J-D; Redondo, J. M.; Sanchez, J.; Lopez, P. (2017). Thermoelectric prototype to study complex convective flows.

Leyton, C.; Redondo, J. M.; Tellez, J-D; Gil, J.C. (2017). Derivation index associated to the flow of patients within hospitals and health centres of diferent sizes and specialities: example of the central Nuble region in Chile.

Tellez, J-D; Kryuchkova, A.; Strijhak, S.; Redondo, J. M. (2017). Studying of wake flow between two in-line wind turbines for blind test.

Tellez, J-D; Redondo, J. M.; Malik, N.; Kopec, J.; Kwiatkowski, K.; Usama, S. (2017). Performance of experiment of Sierpinski plane and sparce fractal turbulence grids.

Redondo, J. M.; Tellez, J-D; Strijhak, S. (2017). LES and KS applications of wind energy in the atmospheric boundary layer.

Tellez, J-D; Gomez, M.; Russo, B.; Redondo, J. M. (2017). Performance assessment of numerical modelling for hydraulic efficiency of a grated inlet.

Tellez, J-D; Redondo, J. M.; Sanchez, J. (2017). SFIV and Schliering techniques in complex turbulent flows.

Usama, S.; Kopec, J.; Tellez, J-D; Kwiatkowski, K.; Redondo, J. M.; Malik, N. (2017). Mixing in 3D sparse multi-scale grid generated turbulence.

Tellez, J-D; Kryuchkova, A.; Strijhak, S.; Redondo, J. M. (2018). Multifractal analysis of turbulent wakes for model wind turbines using large eddy simulation.

Sanz-Ramos, M.; Tellez, J-D; Gomez, M.; Blade, E. (2018). Validación mediante ensayos en laboratorio de métodos numéricos para la simulación de rejas de captación en modelos 2D.

Usama, S.; Tellez, J-D; Kopec, J.; Kwiatkowski, K.; Redondo, J. M.; Malik, N. (2018). Turbulence behind 3D multi-scale sparse grids.

Sanz-Ramos, M.; Tellez, J-D; Blade, E.; Gomez, M. (2019). Simulating the hydrodynamics of sewer-grates using a 2D-hydraulic model.

AUTOR/A:OLM SERRA, MARC
Títol:Scalable domain decomposition methods for finite element approximations of transient and electromagnetic problems
Data lectura:18/02/2019
Director/a:BADIA RODRIGUEZ, SANTIAGO IGNACIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Olm, M. (2015). Space-time domain decomposition methds for multiphysics problems.

Badia, S.; Olm, M. (2017). Space-time balancing domain decomposition. - SIAM journal on scientific computing, ISSN: 1064-8275 (JCR Impact Factor-2017: 2.046; Quartil: Q1)

Badia, S.; Olm, M. (2018). Nonlinear parallel-in-time Schur complement solvers for ordinary differential equations. - Journal of computational and applied mathematics, ISSN: 0377-0427 (JCR Impact Factor-2018: 1.883; Quartil: Q1)

Olm, M.; Badia, S.; Martín, A. F. (2019). Simulation of high temperature superconductors and experimental validation. - Computer physics communications, ISSN: 0010-4655 (JCR Impact Factor-2019: 3.627; Quartil: Q1)

Olm, M.; Badia, S.; Martín, A. F. (2019). On a general implementation of h- and p-adaptive curl-conforming finite elements. - Advances in engineering software, ISSN: 0965-9978 (JCR Impact Factor-2019: 3.884; Quartil: Q1)

Badia, S.; Martín, A. F.; Olm, M. (2019). Scalable solvers for complex electromagnetics problems. - Finite elements in analysis and design, ISSN: 0168-874X (JCR Impact Factor-2019: 2.949; Quartil: Q1)

Badia, S.; Olm, M. (2015). Scalable space-time balancing domain-decomposition solvers.

Badia, S.; Colomés, O.; Kus, P.; Martín, A. F.; Olm, M.; Principe, J. (2015). On a scalable multiphysics finite element framework.

Badia, S.; Colomés, O.; Kus, P.; Martín, A. F.; Olm, M.; Principe, J. (2015). On scalable multiphysics solvers.

Badia, S.; Olm, M. (2016). On scalable space-time balancing domain-decomposition solvers.

AUTOR/A:FERNÁNDEZ LÓPEZ, CRISTINA
Títol:Experimental characterization of turbulance in steep rough streams
Data lectura:01/02/2019
Director/a:BATEMAN PINZON, ALLEN
Director/a:DE MEDINA IGLESIAS, VICENTE CÉSAR
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Fernandez, C. (2014). Estudio teórico experimental de la protección con escollera contra la erosión en cauces. Aplicación de parámetros de flujo turbulento.

Marqués Jover, Cristina (2015). Nova variant sobre la carretera BV 5301 (Km 2,5 ) al sud de Santa Maria de Palautordera.

Menéndez Fernández, Javier (2015). Estudio de vibración en pasarelas metálicas utilizando modelos reducidos de laboratorio.

Lopez Arias, Jessica Paola (2015). "Control low strength materials (CLSM)" a sustainable product for our urban environment.

Blanch Orteu, Anna (2015). Passarel?la sobre el riu Garona al municipi de Les.

Corominas Ramot, Maria (2015). Projecte d'urbanització del sector de dinamització econòmica a Lloret de Mar.

Renom Estragués, Eric (2015). Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou Canal del Port de Badalona, al Terme Municipal de Badalona.

Santos Roig, David (2015). ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS: Propuestas de mejora en Barcelona.

Sanroman Cervero, Claudia Bega (2015). Proyecto constructivo de puente metálico sobre la línea ferroviaria Madrid-Irun.

Mauri Obradors, Mariona (2015). Disseny i gestió de la mobilitat de una Smart City.

Sosa Perez, Raul (2015). Estudio de Navegabilidad del cauce del Meta a la altura de Cabuyaro (Colombia).

Marin, B.; Bateman, A.; Fernandez, C. (2019). Theoretic-Experimental study on the morphological behaviour of rivers with steep slopes.

Marin, B.; Bateman, A.; Fernandez, C.; Lin, C. (2019). Sediment threshold of motion on rivers with steep slopes: impulse criterion.

AUTOR/A:TRIADÚ GALÍ, ARNAU
Títol:Estudi de la dinàmica del transport de dilucions salines d'alta concentració en canonades a pressió
Data lectura:15/11/2018
Director/a:ANDREU TORRAS, ANTONI
Director/a:SANCHEZ JUNY, MARTI
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Triadu, A. (2016). Estudi de la dinàmica del transport de dilucions salines d'alta concentració en canonades a pressió.

AUTOR/A:GARCÍA LEÓN, MANUEL
Títol:COASTAL RISK FORECAST SYSTEM: FOSTERING PROACTIVE MANAGEMENT AT THE CATALAN COAST
Data lectura:10/07/2018
Director/a:GRACIA GARCIA, VICENTE
Codirector/a:SANCHEZ-ARCILLA CONEJO, AGUSTIN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Sanchez-arcilla, A.; Garcia, M.; Gracia, V. (2015). Sustainability of artificial coasts: the Barcelona coast case.

Sanchez-arcilla, A.; Gracia, V.; Sierra, J.P.; Garcia, M.; Mösso, C. (2016). Sistemes costaners i dinàmica litoral.

Garcia, M. (2014). Sistema de predicción en morfodinámica costera. Un enfoque coherente incorporando los principales procesos en oleaje, ciruculación y flujos de sedimento en la franja litoral..

Sampé Cardelús, Mònica (2015). Protección de la playa urbana de Sant Sebastià (Barceloneta) ante los efectos del cambio climático.

Fernandez Ruiz, Paloma (2015). Projecte constructiu d'un pas elevat per a la Preston Road a Dallas (Texas).

Campins Hansen, Emil (2015). Projecte d'EDAR i col.lectors en alta al nucli urbà de Camarasa (Noguera).

Campoy Sueiro, Ramón (2015). Pla de Mobilitat Urbana de Sant Just Desvern i projecte de reurbanització del carrer de Josep Anselm Clavé.

Villagrasa Silanes, Carlos (2015). Proyecto de variante de la carretera N-232 a su paso por Híjar.

Lanzaco Borrell, Albert (2015). Projecte de l'EDAR i dels col¿lectors associats del nucli de Raïmat (Lleida).

Maluenda Sanjuán, Júlia (2015). PROYECTO DE TRAZADO DE LA VARIANTE DE MEDINYÀ DE LA CARRETERA N-II EN EL T.M. DE SANT JULIÀ DE RAMIS.

Valentí Mañé, Marta (2015). Vía Verde del río Segre. Tramo: Bellver de Cerdanya - Llívia.

Martínez Crespo, Laura (2015). Proyecto de reforma del Puerto de Comarruga.

Martínez Taboada, Juan José (2015). PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LA M-521 ENTRE NAVALAGAMELLA I QUIJORNA A LA XARXA ARTERIAL DE CARRETERES DE LA COMUNITAT DE MADRID.

Garcia Bòria, Aida (2015). VARIANT SUD DE BELLPUIG ENTRE LES CARRETERES C-233, LP-2015 I LP-2041.

Bergada Cuñe, Joan (2015). Projecte d'urbanització del sector III a Cervera, Lleida. Construcció de pas inferior a la via ferria..

Sánchez Gómez, Marc Manuel (2015). Reordenació i pacificació del nucli antic d'Ullà.

Moreno Rosa, Oscar (2015). Condicionament de la carretera GI-V-6425 de La Pera a Pedrinyà , a la província de Girona.

Arranz Benito, Jesús (2015). Dipòsit de pluvials soterrat i urbanització de la plaça superior a Girona.

Bergadà Ferrer, Jordi (2015). Projecte de Sanejament. Sectors 6 i 19 d'Oliva.

Ortiz González, Sergio (2015). Arranjament de la intersecció de l'accés a la C-32 des de la carretera BP-5002 a Alella.

López Danoz, Francisco (2015). Proposta d'un pla concessional per millorar l'accessibilitat del Municipi de Vallirana.

Moreno Medina, Santiago (2015). Proyecto constructivo del acceso viario al centro penitenciario de mujeres de Sant Llorenç d'Hortons.

Gomez Arteaga, Ana (2015). Estudi pel Pla d'Autoprotecció de l'Estació d'Esquí de Tavascan Pleta del Prat.

Feliu Martín, Paloma (2015). Estudi d'una minicentral hidroelèctrica al Molí d'Aranyó de Vilallonga de Ter (Girona).

Caus Elias, Ricard (2015). Passarel·la metàl·lica sobre la línia ferroviària al terme municipal de Calafell.

Camps Pereira, Alexandra (2015). Simulació de corbes d¿estat de mar.

Fernández Andrés, Javier (2015). La movilidad escolar em el marco de implantación de supermanzanas en Córdoba.

Ruiz Arguello, Kharil Amaru (2015). Optimización del sistema semafórico en la ciudad de Barcelona.

Cabanas Fons, Marc (2015). Projecte executiu d'un gual inundable sobre el riu Cardener i els seus accessos, a la zona esportiva del Congost, a Manresa.

Pineda Segarra, Abel (2015). Seguretat viària. Anàlisi de la influencia del coeficient de resistència al lliscament en els accidents.

Casas Alemany, Antoni (2015). PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DE LA RONDA DE FÀTIMA I DE LA ROTONDA DE CONNEXIÓ AMB L'AVINGUDA DE CATALUNYA (IGUALADA).

Allande Cusso, Marius (2015). Estudi de Mobilitat Urbana al municipi de Tiana.

Soler Melé, Meritxell (2015). Efecte de la recirculació de biomassa algal en llacunes d'alta càrrega per a la depuració d'aigües residuals.

Espin Robles, Jose Javier (2015). Projecte constructiu de la restauració i rehabilitació del Castell de Burriac a Cabrera de Mar.

Jaquet Pous, Aleix (2015). Campo de velocidades generado por la propulsión de buques. Ensayos de laboratorio..

Pacreu Rodríguez, Carlos (2015). Projecte executiu d'arranjament de la intersecció de les carreteres C-1411a i BP-1121 al Terme Municipal de Castellbell i el Vilar.

Rebull Farré, Alex (2015). Influencia del método curado y el uso de árido reciclado en las propiedades del hormigón.

Castella Serra, Adria (2015). Projecte de remodelació de la carretera de Berga a Navàs.

Cadenas Zambudio, Sergio (2015). Proposta de superilles a l'entorn de la Sagrada Familia.

Tamboleo Clotet, Aleix (2015). Anàlisi de la mobilitat de Vilassar de Dalt i proposta de millora : el Camí Escolar.

Montero Vilar, Neus (2016). INTENSIFICACIÓ DELS AIGUAMOLLS CONSTRUÏTS MITJANÇANT PILES DE COMBUSTIBLE MICROBIANES: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA.

Hermosilla Casajús, Carlos (2016). Desdoblament de la línia FGC del Vallès. Tram: Mundet - La Sagrera.

Toledo Ávila, Álvaro (2016). Desarrollo de herramientas de fabricación digital para el análisis de estructuras simples en régimen elástico y plástico.

Vallejo Segura, María (2016). Modelos comparados gestión portuaria. Una aplicación al caso españols.

Páez Álvarez, Roberto (2016). Estudio de un método novedoso de cimentación de estructuras ligeras.

Jaquet Cera, David (2016). Proyecto de conexión internacional de la A-139 en Benasque con la D-125 en Bagnères de Luchon.

Ródenas Caviedes, Eva (2016). Evaluación de las propiedades aportadas por los betunes en la fabricación de mezclas bituminosas, mediante la aplicación del ensayo Fénix.

Grau Ortiz, Jaume (2016). Avaluació del canvi climàtic en platges encaixades a Catalunya.

Muchinik Falkon, Alex (2016). Estudio de una alternativa a la sustentación del camino romano hallado en las obras de Reforma del Mercat de Sant Antoni.

Quer Jubert, Joan (2016). Anàlisi econòmic del peatge urbà de Milà.

Rojals Mainar, Alex (2016). Beach recovery capacity along Catalan Beaches.

Sabata Castel, Mireia (2016). Anàlisi econòmic del sistema de tarifació de la T-Mobilitat.

Puerta Callol, Eloi (2016). Estimació de l'evolució durant el segle XXI dels impactes de l'ultrapassament als ports Catalans com a conseqüència del canvi climàtic.

Sol Jareño, Javier (2016). Storm tracks along the North Western Mediterranean.

Artola Segalés, Xavier (2016). Anàlisi de la incertesa en les prediccions morfodinàmiques.

Tort Aymerich, Anna (2017). Efectes del canvi climàtic en platges en equilibri.

Teruel Cano, David (2017). On the use of logistic functions for coastal flood assessment.

Grases Pallerols, Albert (2017). Flooding and erosion assessment at Riumar (Ebro Delta).

Flores Osuna, Carla (2017). Wave storm tracking at the NW Mediterranean Sea.

Monclús I bori, Albert (2018). Environmental friendly measures to protect the Romanian Coast.

Bages Yañez, Carolina (2018). Evolució de la fletxa de la desembocadura del riu Ebre. Implicacions per a la gestió de costes..

Sanchez-arcilla, A.; Gracia, V.; Garcia, M. (2014). Hydro morphodynamic modelling in Mediterranean storms: errors and uncertainties under sharp gradients. - Natural hazards and earth system sciences, ISSN: 1561-8633 (JCR Impact Factor-2014: 1.735; Quartil: Q2)

Lin-Ye, J.; Garcia, M.; Gracia, V.; Sanchez-arcilla, A. (2016). A multivariate statistical model of extreme events: an application to the Catalan coast. - Coastal engineering, ISSN: 0378-3839 (JCR Impact Factor-2016: 3.221; Quartil: Q1)

Sanchez-arcilla, A.; Garcia, M.; Gracia, V.; Devoy, R.; Stanica, A.; Gault, J. (2016). Managing coastal environments under climate change: pathways to adaptation. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2016: 4.9; Quartil: Q1)

Mujal-Colilles, A.; Gironella, X.; Sanchez-arcilla, A.; Puig-Polo, C.; Garcia, M. (2017). Erosion caused by propeller jets in a low energy harbour basin. - Journal of hydraulic research, ISSN: 0022-1686 (JCR Impact Factor-2017: 2.076; Quartil: Q2)

Dinu, I.; Garcia, M.; Gracia, V.; Sanchez-arcilla, A.; Stanica, A. (2017). Using numerical modelling to analyze beach profiles response to extreme storms along the danube Delta coast, Romania. - Geo-Eco-Marina, ISSN: 2248–2776 (JCR Impact Factor-2017: 0.205; Quartil: Q3)

Lin-Ye, J.; Garcia, M.; Gracia, V.; Ortego, M.I.; Piero Lionello; Sanchez-arcilla, A. (2017). Multivariate statistical modelling of future marine storms. - Applied ocean research, ISSN: 0141-1187 (JCR Impact Factor-2017: 1.95; Quartil: Q2)

Sierra, J.P.; Garcia, M.; Gracia, V.; Sanchez-arcilla, A. (2017). Green measures for Mediterranean harbours under a changing climate. - Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Maritime engineering, ISSN: 1741-7597 (JCR Impact Factor-2017: 0.765; Quartil: Q3)

Lin-Ye, J.; Garcia, M.; Gracia, V.; Ortego, M.I.; Stanica, A.; Sanchez-arcilla, A. (2018). Multivariate hybrid modelling of future wave-storms at the northwestern Black Sea. - Water, ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2018: 2.524; Quartil: Q2)

Sánchez-Arcilla Jr., A.; Garcia, M.; Gracia, V.; Marzeddu, A.; Gironella, X.; Sanchez-arcilla, A. (2018). Riesgos costeros y técnicas ópticas de observación. - Revista de investigación marina, ISSN: 1988-818X

Monclús, A.; Dinu, I.; Garcia, M.; Lin-Ye, J.; Gracia, V.; Stanica, A. (2018). First considerations on environmental friendly solutions to protect the southern Romanian coast. - Geo-Eco-Marina, ISSN: 2248–2776

Sanchez-arcilla, A.; Lin-Ye, J.; Garcia, M.; Gracia, V.; Pallares, E. (2019). The land–sea coastal border: a quantitative definition by considering the wind and wave conditions in a wave-dominated, micro-tidal environment. - Ocean science, ISSN: 1812-0784 (JCR Impact Factor-2019: 2.864; Quartil: Q2)

Gracia, V.; Garcia, M.; Sanchez-arcilla, A.; Gault, J.; Oller, P.; Fernández, J.; Saiouni, A.; Cristofori, E.; Toldrà, R. (2014). A new generation of early warning systems for coastal risk: the iCoast project.

Sanchez-arcilla, A.; Gómez-Martínez, M.; Gracia, V.; Gironella, X.; Garcia, M. (2014). Reliability analysis of beaches as defenses against storm impacts under a climate change scenario.

Pallares, E.; Rafols, L.; Espino, M.; Grifoll, M.; Lopez, J.; Bravo, M.; Saiouni, A.; Gracia, V.; Garcia, M. (2014). High resolution ocean modeling forecast for a coastal early warning system in the Catalan Coast.

Sanchez-arcilla, A.; Sierra, J.P.; Mösso, C.; Gracia, V.; Garcia, M. (2015). Climate change and coastal sustainability.

Sanchez-arcilla, A.; Garcia, M.; Gracia, V.; Sierra, J.P.; Espino, M.; Grifoll, M. (2015). Coastal scale operational oceanography with structural interactions.

Sanchez-arcilla, A.; Gracia, V.; Garcia, M.; Jimenez, J.A.; Caceres, I.; Valdemoro, H. (2015). Natural accretion mechanisms: the role in future coastal sustainability.

Garcia, M.; Gracia, V.; Robichaux, L.; Kroger, A.; Gault, J.; Sanchez-arcilla, A. (2015). Evaluation of transient defence measures against storms.

Pinyol, J.; Garcia, M.; Gonzalez, M.; Lin-Ye, J.; Oller, P.; Gracia, V.; Sanchez-arcilla, A. (2015). Metodología para la delimitación de la zona de inundación del oleaje en el mapa para la prevención de riesgos geológicos de Cataluña.

Sanchez-arcilla, A.; Sierra, J.P.; Gracia, V.; Garcia, M.; Jimenez, J.A.; Mösso, C.; Valdemoro, H. (2015). Coastal sustainability for uncertain futures: a Spanish Mediterranean case from the RISES-AM- project.

Lin-Ye, J.; Garcia, M.; Gracia, V.; Sanchez-arcilla, A. (2015). A multivariate model of NW Mediterranean extreme events at present and future climate: hydrodynamics, energy and duration.

Demarchi, A.; Cristofori, E.; Gracia, V.; Saiouni, A.; Garcia, M.; Cámaro, W.; Facello, A. (2016). Adapting Coastal State Indicators to end-users: the iCoast Project.

Querol, N.; Pinyol, J.; Gonzalez, M.; Marturiá, J.; Oller, P.; Garcia, M.; Gracia, V. (2016). Integrated Coastal Alert System (iCOAST) project: An opportunity for an INSPIRE approach.

Gracia, V.; Garcia, M.; Sierra, J.P.; Sanchez-arcilla, A. (2016). Medidas de protección no convencionales para la protección de costas urbanas frente al cambio climático.

Gracia, V.; Garcia, M.; Sanchez-arcilla, A. (2017). Deltaic adaptation with natural nourishment plus biologic stabilization: the Ebro Delta case in the Western Mediterranean.

Sanchez-arcilla, A.; Garcia, M.; Gracia, V.; Sierra, J.P. (2017). Assessment of green measures as coastal defences using numerical models.

la Hausse, C.; Gracia, V.; Sierra, J.P.; Garcia, M. (2019). Effects of climate change on the wave height dissipation at the barrier reef of Flic-en-Flac.

AUTOR/A:QUIROGA MÉNDEZ, JABID EDUARDO
Títol:Stress monitoring of cylindrical structures using guided waves
Data lectura:29/06/2018
Director/a:MUJICA DELGADO, LUIS EDUARDO
Director/a:VILLAMIZAR, RODOLFO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Quiroga, J.; Quiroga, J.; Mujica, L.E.; Villamizar, R.; Ruiz, M. (2016). Temperature robust PCA based stress monitoring approach. - Key engineering materials, ISSN: 1013-9826 (JCR Impact Factor-2016: 0.163; Quartil: Q3)

Quiroga, J.; Quiroga, J.; Mujica, L.E.; Villamizar, R.; Ruiz, M. (2016). Flow estimation in a steel pipe using guided waves. - Key engineering materials, ISSN: 1013-9826 (JCR Impact Factor-2016: 0.163; Quartil: Q3)

Quiroga, J.; Mujica, L.E.; Villamizar, R.; Ruiz, M. (2018). Support stiffness monitoring of cylindrical structures using magnetostrictive transducers and the torsional mode T(0,1). - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Quiroga, J.; Villamizar, R.; Mujica, L.E.; Quiroga, J.; Ruiz, M. (2015). Guided ultrasonic wave for monitoring stress levels in pipelines.

Quiroga, J.; Villamizar, R.; Quiroga, J.; Mujica, L.E.; Ruiz, M. (2015). Application of the PCA to guided ultrasonic waves to evaluate tensile stress in a solid rod.

Quiroga, J.; Mujica, L.E.; Villamizar, R. (2015). Strain monitoring in pipes using guided wave energy.

Quiroga, J.; Mujica, L.E.; Villamizar, R.; Ruiz, M. (2018). Analysis of the torsional mode T(0,1) propagating in a bending pipe.

AUTOR/A:LIN YE, JUE
Títol:Multivariate characterization of wave storms in coastal areas
Data lectura:22/05/2018
Director/a:GRACIA GARCIA, VICENTE
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Lin-Ye, J. (2015). Characterization of NW Mediterranean storms: genesis and evolution.

Sanchez-arcilla, A.; Lin-Ye, J.; Sierra, J.P.; Gracia, V.; Casas, M.; Virgili, M. (2014). Use of seagrass meadows as an adaptation measure to climate change for reducing port agitation.

Marzeddu, A.; Lin-Ye, J.; Gironella, X.; Sanchez-arcilla, A.; López, J.; Losada, I.; Tomás, A.; Alvarez, A. (2017). Mejora de la caracterización estadística del oleaje para aplicaciones de verificación probabilista de estructuras marítimas.

Lin-Ye, J.; Sanchez-arcilla, A.; Pallares, E.; Espino, M. (2017). Spatial characterization of wave storms at the NW Mediterranean Sea.

AUTOR/A:GAROLERA VINENT, DANIEL
Títol:Zero-thickness interface elements in petroleum geomechanics: sand production and hydraulic fracture
Data lectura:18/09/2017
Director/a:CAROL VILARASAU, IGNACIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Liaudat, J.; Garolera, D.; Martinez, A.; Carol, Ignacio; Lakshmikantha, R.M.; Alvarellos, J. (2015). Numerical modelling of the Wedge Splitting Test in rock specimens, using fracture-based zero-thickness interface elements.

Liaudat, J.; Garolera, D.; Martinez, A.; Carol, Ignacio; Lakshmikantha, R.M.; Alvarellos, J. (2015). Analysis of crack propagation instabilities in rock specimens via numerical analysis of wedge splitting tests.

Garolera, D.; Segura, J.; Carol, Ignacio; Lakshmikantha, R.M.; Alvarellos, J. (2015). 3D analysis of hydraulic fracture with zero - thickness interface elements, comparison with GDK and PKN analytical methods.

Garolera, D.; Segura, J.; Carol, Ignacio; Lakshmikantha, R.M.; Alvarellos, J. (2015). Hydraulic fracture modelling with double node zero-thickness interface elements.

Fornia, A.; Carol, Ignacio; Garolera, D.; Kaiser, P. K.; Eberhardt, E. (2016). Rock bolt behaviour in stress-fractured ground: a FE analysis using zero-thickness interface elements and fracture-based constitutive laws.

Liaudat, J.; Garolera, D.; Martinez, A.; Carol, Ignacio; Lakshmikantha, R.M.; Alvarellos, J. (2017). Avoiding fracture instability in wedge splitting tests by means of numerical simulations.

Garolera, D.; Segura, J.; Carol, Ignacio; Lakshmikantha, R.M.; Alvarellos, J. (2017). Coupled H-M fracture interaction using FEM with zero-thickness interface elements.

AUTOR/A:MARTÍNEZ GOMARIZ, EDUARDO
Títol:Inundaciones urbanas: criterios de peligrosidad y evaluación del riesgo para peatones y vehículos
Data lectura:04/11/2016
Director/a:GOMEZ VALENTIN, MANUEL
Codirector/a:RUSSO, BENIAMINO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Martínez-Gomariz, E. (2014). Peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo ante sucesos de lluvia extrema en entorno urbano..

Martí Roig, Alba (2014). Models dinàmics de Tarifes aplicats a un servei d'abastament d'aigua.

Roldán Díaz, Tamara (2014). Identifying possible applications of seasonal climate forecasts into water sector.

González Alvarado, Alejandro (2017). Modelación mediante un código 3D de la salida de agua desde el alcantarillado a la calle a través de un sumidero.

Martínez-Gomariz, E.; Gomez, M.; Russo, B. (2016). Estabilidad de personas en flujos de agua. - Ingeniería del agua, ISSN: 1134-2196

Martínez-Gomariz, E.; Gomez, M.; Russo, B. (2016). Experimental study of the stability of pedestrians exposed to urban pluvial flooding. - Natural hazards, ISSN: 0921-030X (JCR Impact Factor-2016: 1.833; Quartil: Q2)

Gomez, M.; Recasens, J.; Russo, B.; Martínez-Gomariz, E. (2016). Assessment of inlet efficiency through a 3D simulation: numerical and experimental comparison. - Water science and technology, ISSN: 0273-1223 (JCR Impact Factor-2016: 1.197; Quartil: Q3)

Martínez-Gomariz, E.; Gomez, M.; Russo, B.; Djordjevic, S. (2017). A new experiments-based methodology to define the stability threshold for any vehicle exposed to flooding. - Urban water journal, ISSN: 1573-062X (JCR Impact Factor-2017: 2.744; Quartil: Q1)

Martínez-Gomariz, E.; Gomez, M.; Russo, B. (2014). Peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo ante sucesos de lluvia extrema en entorno urbano.

Gomez, M.; Martínez-Gomariz, E. (2014). 1D, 2D and 3D modeling PF A PAC-UPC laboratory canal bend.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2023RYC-2018-025169AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
19/06/202025/09/2020ELABORACIÓ D'UN MODEL DE DISPERSIÓ PER LES AIGÜES QUE DESEMBOQUEN PER CANAL D'ILLA DE MAR A LA BADIA DEL FANGARINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Trenes de Vehículos Autónomos y Conectados en Autopista: Modelización Microscópica y Estrategias de GestiónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Análisis de la peligrosidad de inundación considerando vehículos y otros flotantes en zona urganaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/03/202023/07/2021Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsPORTS DE LES ILLES BALEARS
12/03/202012/07/2020Asistencia técnica para la elaboración de propuestas de medidas de protección del margen izquierdo del río Eresma a su paso por Coca (Segovia)EMP.TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA
01/03/202030/09/2020Contracte entre CIT/CARNET i UPC per al desenvolupament de recerca sobre la mobilitat com a servei a CatalunyaFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/02/202030/01/2024Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
01/02/202031/01/2022Advanced tools for pro-active Management of Impact and Risks induced by convective Weather, Heavy Rain and Flash Foods in EuropeCommission of European Communities
31/01/202031/03/2020Servei de redacció de l'estudi de propagació de l'onatge i la seva interacció amb el dic de recer al port de BlanesPORTS DE LA GENERALITAT
23/01/202022/05/2020ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ANÀLISI DE LA CRESCUDA DEL 22-23 D'OCTUBRE AL RIU FRANCOLÍ.AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202031/05/2022MEDIOS DE EVALUACIÓN Y ATENUACIÓN DE LOS RIESGOS COSTEROS LOCALES DEBIDOS A LOS IMPACTOS DE LOS TEMPORALESCommission of European Communities
01/01/202001/12/2020Estudio de la dinámica sedimentaria en el embalse del Tajo de la Encantada, río Guadalhorce.Endesa Generación S.A.
17/11/201928/02/2020Desenvolupament d'un model teòric del tipus Flexitransport que permeti parametritzar el comportament operatiu en funció de diversos escenaris (densitat) de la demanda en termes de viatges per unitatsAMTU - AG.MUNICIPIS TITULARS SERVEI
01/11/201931/12/2023Improving and Integrating European Ocean Observing and Forecasting Systems for Sustainable use of the OceansCommission of European Communities
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201931/10/2020Assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i drenatge del Reg Segarra-GarriguesARDANA CONSULTANTS S.L.U.
21/10/201901/05/2020Estudio de la dinámica fluvial del río Ebro y del riesgo de inundación en el entorno de NovillasConfederació Hidrogràfica de l'Ebre
14/10/201914/04/2020MANAGEMENT MODEL OF AN ELECTRIC CAR-SHARING SYSTEM: Definition of an analytic macroscopic model for mixed (free-floating & station-based) car-sharing systemsFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
09/09/201908/10/2019Assessorament tècnic per a l'estudi i disseny de mesures al problema d'erosió costanera del municipi de GavàBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/09/201928/02/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
20/08/201930/09/2020Mejora de la herramienta matemática de modelización hidrológica e hidráulica IBERDirección General del Agua (MITECO)
01/08/201901/11/2016Study in the exploration of Kratos Thermo-Fluid capabilities for conjugate heat transfer problemsSiemens AG
01/06/201931/12/2019TREBALL TÈCNIC PER A L’ANÀLISI DE LA HIDRODINÀMICA DE L’EMBASSAMENT DE SUSQUEDA DURANT ELS DARRERS DIES D’AGOST DE 2017GENERALITAT DE CATALUNYA
01/06/201931/05/2024European Joint Programme on Radioactive Waste ManagementCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Geohazards: Identification, Modelling, Preparedness, Assessment, Collaboration and TransferenceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201916/05/2022Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/201931/10/2020Desenvolupament de façanes verdes emprant formigó de bioreceptividad milloradaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201930/04/2020trabajos de asesoramiento y asistencia técnica en el marco del estudio, análisis y evaluación en proyectos I+D+iCETAQUA
26/04/201905/05/2020Avaluació de la implementació del projecte pilot d'Inspiring Girls en les escoles i instituts de Catalunya per a l'empoderament de les nenes i noies en el camp TIC.FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/04/201901/07/2019Estudi del mur annex del pont de Sant PEre de Terrassa.AJUNTAMENT TERRASSA
01/04/201929/11/2019Treball tècnic per a l’anàlisi de la hidrodinàmica de l’embassament de Susqueda durant els darrers dies d’agost de 2017Cos de Mossos d'Esquadra - Generalitat de Catalunya
27/03/201924/12/2019Col.laboració LIM-UPC i METEOSIM per al desenvolupament de la investigació referent a l'aplicació de la eina Coastal Hazard Wheel (CHW) en diversos països costaners d'Àfrica Occidental i CamerunMETEOSIM SL
22/03/201921/03/2020SUBCONTRATACIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ DE DOS CORRENTÒMETRES ADCP A LA BADIA DEL FANGAR DURANT 1,5 MESOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019, LES DADES RECOLLIDES S'UTILITZARAN EN EL MARC DEL PROJECTE SOBREINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
01/03/201901/02/2023BICISENDAS. Carril BICI: sostenible, energéticamente autosuficiente, inteligente, descontaminante, integrado y seguroFCC CONSTRUCCION, S.A.
01/03/201928/02/2023Managed Aquifer Recharge Solutions Training NetworkCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
28/02/201928/02/2019A METHOD FOR ESTIMATING THE FRACTURED VOLUME IN A RESERVOIR DOMAIN BY INJECTING A HIGH PRESSURE FLUID
23/01/201931/05/2019El objeto del presente convenio es la asesoría científica y técnica por parte de la UPC a SENER en el desarrollo de un sistema de monitorización estructural, dando soporte a la misma en todos aquellosSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
14/01/201920/12/2019Estudi de la millora del drenatge superficial del jaciment arqueològic d’Els Munts, a AltafullaAgència Catalana del Patrimoni Cultural
01/01/201931/12/2021Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Simulación in vivo del efecto de la pioxia y la dosis del fármaco en el crecimiento del glioblastomaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021 Modelización y computación para una nueva generación de celdas flexo-fotovoltaicas (FlexoPVComp)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020El objeto del presente Contrato consiste en la realización, por parte de UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA del ESTUDIO DE LAS PRESAS DE SUSQUEDA, TORÁN, PINTADO, Y GESTIÓN DE CANALES para ENDESA GEEndesa Generación, S.A.
01/01/201931/12/2021TRANSferencia y desarrollo METodológico de técnicas COmposicionales para las ciencias aplicadas y la ingenieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Optimización topológica de estructuras sujetas a interacción fluido-estructura.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2021Advanced Multi-scAle moDEling of coupled mass transport for improving water management in fUel cellSMinisterio de Ciencia e Innovación
17/12/201817/12/2018IberHABITAT
05/11/201831/12/2019 Wave flume experiments on sand transport processes and beach morphodynamicsUNIVERSITY OF TWENTE
01/11/201831/07/2019Estudio de la Dinámica sedimentaria en la confluencia Ebro-SegreConfederació Hidrogràfica de l'Ebre
31/10/201801/03/2019Estudi hidràulic en model numèric bidimensional del riu Ridaura. TramC-31 - desembocaduraAgència Catalana de l'Aigua
16/10/201815/04/2019Redacció d'un dictamen/Informe tècnic exhaustiu i detall de l'afectació (per elements naturals i per infraestructures)AJUNTAMENT DE SALOU
01/10/201828/02/2020Estudio en modelo numérico de la hidrodinámica del embalse de Valdecañas. Incidencia de un posible bombeo desde el embalse de Torrejón-TajoIBERDROLA S. A.
10/09/201809/09/2021Servicios para el desarrollo y puesta en marcha de nuevos sistemas de predicción de corrientes de muy alta resolución en el interior de los puertos en el marco de Proyecto SAMOA2ORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
03/09/201829/11/2019ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO – SOTERRAMIENTO LÍNEA 2 CERCANÍAS A SU PASO POR MONTCADATEC-CUATRO S.A.-GEOCONTROL S.A.-TRN
01/09/201830/11/2018Estudio hidrodinámco y sedimentológico de puntos clave del río Ebro en el tramo urbano de ZaragozaCONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
01/09/201831/08/2021Hydroinformatics for water resources and water related hazards management in Europe/WaterEuropeCommission of European Communities
21/08/201821/08/2018Un método para la estimación del volumen de fractura, en un dominio de un yacimiento, por inyección de un fluido a alta presión
17/07/201816/07/2021Servicios para la realización de campañas de medidas de parametros climáticos, en puertos para la caracterización climática y validación de modelos de predicción en el marco del proyecto SAMOA2ORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
17/07/201816/07/2021Apoyo a las actividades de Puertos del Estado en materia de oceanografía operacionalORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
17/07/201831/12/2019Revisión y actualización diagnóstico de la presa de Paso Nuevo afectada por fenómenos expansivos del hormigón: ASI y RAA.Realización campañas experimentales de laboratorio y modelización avanzada 3DACCIONA ENERGIA, S.A.
01/07/201831/07/2019Definición y puesta en marcha de equipos, establecimiento de protocolos para ensayos de control de calidad, estudio de mezclas de hormigón, definición de modelos, ...ESCOFET 1886 S.A.
01/07/201831/12/2020CGL2017-90733-REDTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201830/06/2020Contrato de soporte técnico para la caracterización de diferentes formulaciones de aditivos acelerantes de fraguadoINDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, S.A.
01/07/201830/06/2019Asesoría Plan Estratégico – Grupo Corto PlazoSQM Salar S.A.
21/06/201828/02/2019Estudi incisió riu BernesgaTECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS,
12/06/201811/06/2019Convenio entre el DECA de la UPC y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento sobre el estudio de las necesidades de inversión en el ciclo urbano del agua en EspañaASOC ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
01/06/201831/05/2021EXAscale Quantification of Uncertainties for Technology and Science SimulationEuropean Commission
01/06/201801/10/2019Provision of specialized knowledge on river morphodynamics and engineering in the PhilippinesINCLAM, S.A.
01/06/201831/05/2021ExaQute, EXAscale Quantification of Uncertainties for Technology and Science SimulationEuropean Comission
19/05/201828/05/2018Contrato entre la Universitat Politècnica de Catalunya y la empresa Triton Submarines EMEA S.L. para la validación de los controladores de los prpulsores del sumergible tripulado/'Triton LF/'TRITON SUBMARINES EMEA SL
03/05/201831/12/2018Campaña experimental adoquín troncopiramidalAjuntament de Barcelona
01/05/201831/03/2019Development of a ship weather routing software for academic purposesInternational Association of Maritime Universities
01/05/201830/04/2021HIGH TEMPERATURE UNDERGROUND THERMAL ENERGY STORAGEAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201831/03/2022Multiscale Inversion of Porous Rock Physics using High-Performance Simulators: Bridging the Gap between Mathematics and GeophysicsCommission of European Communities
01/04/201831/03/2020Coastal Unstructured Resolution for Aquatic EnvironmentsMERCATOR OCÉAN
24/03/201823/09/2018Propuesta de medidas generales en el ámbito del Delta incluidas en el informe-síntesis sobre la problemática y la vulnerabilidad del Delta del EbroM AGRIC PESCA ALIM Y MEDIO AMBIENTE
12/03/201831/12/2018Proyecto Dique Puerto San Antonio. Supervisión ensayos en instalaciones de Laboratorio UKSENER INGENIERIA Y SISTEMAS CHILE
08/03/201831/12/2018Assessoria a la inspecció de tirants del Pont de Can Peixauet (POTOSI) al terme municipal de Santa Coloma de GramenetÀrea Metropolitana de Barcelona
05/03/201820/03/2018Estabilitat i funcionament hidràulic del cnal de piragüisme, especialitat "rodeo" a SortAjuntament de Sort
01/03/201830/03/2022Tracking of Plastic in Our SeasEuropean Research Council (ERC)
01/03/201831/03/2021Filtered adjoint-based techniques for mesh optimization to enable predictive wind field assessment in complex environmentsTechnische Universität München
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O002 Apoyo en la implementación de sistemas de información en el sector de agua y saneamiento en el contexto rural del estado de Oaxaca, México.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O020 Diseño de trinchos para la estabuilización de taludes y pasarelas elevadas para peatones y bicicletas.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
09/02/201809/08/2021Quantifying uncertainty in complex automotive crashworthiness computational models: development of methodologies and implementation in VPSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/01/201831/12/2020Peritació Tribunal Superior Justicia PPVAUTOBUSES CUADRA SA
01/01/201831/12/2019‘Seamless probabilistic multi-source forecasting of heavy rainfall hazards for European flood awarenessCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Deterioro físico del suelo debido a acciones ambientales: soluciones tecnológicas para mitigación de riesgosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Modelos estructurales para la gestión eficiente de infraestructuras: Smart BIM modelsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Asimilación de datos para una simulación ingenieril creibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Enfoque y criterios para observacion y simulación integrada de soluciones transdisciplinares para ecosistemas marinos en bahias costerasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Rutas de adaptación al Cambio Climático en la zona costera Mediterránea. Superando los límites de la adaptabilidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020INESTABILIDAD HIDROMECÁNICA EN SUELOS: DETECCIÓN Y EVALUACIÓNAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Soil in MotionMinisterio de Ciencia e Innovación
04/12/201731/01/2018Sistema Supervisió D'alertes Hidrològiques del BesòsHYDROMETEOROLOGICAL INNO.
04/12/201731/07/2020Estudio mediante modelo numérico de la influencia de la hidrodinámica y los nutrientes en la presencia de macrófitos en el río Ebro aguas abajo del embalse de FlixEndesa, S.A.
01/12/201730/11/2018Nuevas Herramientas para la evaluación de la idoneidad del hábitat físico y el hábitat potencial útil para pecesFUNDACION BIODIVERSIDAD
23/10/201722/12/2017Instrumentació de les fissures de la façana de la portalada de l'esglèsia del Monestir de Sant CugatRECOP RESTAURACIONS
01/10/201728/02/2018Mejora de la entrega de mercancias urbanas con vehículos autónomos y su impacto en los agentes interesadosFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
15/09/201714/06/2018Inspire-High efficiency enhanced oil recovery (HEEOR)REPSOL YPF, S.A.
31/08/201731/12/2017Estudio hidrogeológico, geomorfológico, hidráulico y ecológico del Bajo Gállego en el término municipal de Zaragoza para su gestión como espacio fluvial.AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
03/08/201731/12/2017Assessorament en relació a les solucions estructurals i constructives i de resposta de determinats materials a patologies concretes dels monuments.GENCAT-DEP.CULTURA
19/07/201715/11/2017Estudi del paravent per a les estacions de la Zona Franca de la L9 del metro de BarcelonaDOPEC, S.L.
13/07/201725/11/2020Estudi de l'estat estructural del col·lector del Morrot i de la seva capacitat per ressistir amb condicions de seguretat exigibles.AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
12/07/201730/06/2019Recarga de aqüíferos españoles. Metodología empleada y soporte de la isotopía del agua.CETAQUA
08/07/201731/12/2017Diseño del nuevo colector de Diagonal desde Francesc Macià hacia Paseo de Sant Joan y construcción del modelo reducido de la cámara del Passeig de Sant JoanBARCELONA CICLE DE L’AIGUA S.A.
03/07/201702/12/2020Modelització i estudi dels abocaments en episodis de pluja en l'àmbit del Consorci Besòs TorderaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/201730/09/2017Millora de les Apps ofertes al sector del taxi de l'AMBINSTITUT METROPOLITA DEL TAXI
01/07/201731/12/2020Ecosistema d’R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva / Impressió 3D a la indústria del transport (TRANSPORT)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/07/201731/12/2020Productes i Processos Industrials en l’entorn d’adopció de la Fabricació Additiva (PRO2)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
30/06/201725/09/2017Model de circulació de la Badia del Fangar per a la gestió de les activitats d'aqüicultura i Marisqueig (Fase 1) en Deltebre i l'Ampolla.INST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
29/06/201729/06/2017Dispositivo para ensayo de colapso de una columna de material pulverulento o granular
20/06/201719/01/2018Índex de sostenibilitat per a inversions en infraestructures de CatalunyaGENCAT-DEP TERRITORI I SOSTENIB
15/06/201715/09/2018Evaluación y estado actual y predicción del deterioro del hormigón armado del aparcamiento/'Moll de la Fusta/'BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
15/06/201714/09/2017Revisió dels Informes s/ l'estat qualitatiu dels aqüifers en diversos punts de CatalunyaIGC BCN, S.L.
07/06/201706/11/2017Análisis de ciclo de vida y estudio multicriterio utilizando el método MIVES para la caracterización de residuos de la planta de Vic.URBASER SA
01/06/201731/05/2021Bentonite mechanical evolutionCommission of European Communities
27/05/201727/05/2017Elemento de transición para la transmisión de esfuerzos entre torre y subestructura en estructura flotante monolítica de hormigón para el soporte de turbinas eólicas marinas
10/05/201731/12/2017Estudio hidráulico del río Estepona y el arroyo Ondarre en BakioAYUNTAMIENTO DE BAKIO
06/05/201706/05/2017Método y circuito electrónico analógico para la detección de fallos en el sistema hidráulico de variación de paso de pala de una turbina eólica
01/05/201731/12/2017Proyecto de prubea nuevo modelo de gestión: 4 contenedores: p/c-v-b-seco - continuaciónUrbaser S.A.
03/04/201721/05/2018Estudio del riesgo de inundación y propuestas de actuación en el tramo del río Ebro comprendido entre Pradilla y BoquiñeniConfederació Hidrogràfica de l'Ebre
01/04/201730/09/2020Desenvolupament d’un model matemàtic de priorització dinàmica + d’inversions heterogènies, utilitzant criteris de Desenvolupament SostenibleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201701/05/2018Diseño de una estructura de derivación y bajante del arroyo de Rocacorba hacía la cantera de Pastor I en Campredó (Tarragona)CEMEX Espanya
28/03/201729/01/2018Informe tècnic sobre l'estat actual del/'Pont de Sant Pere de Terrassa/'AJUNTAMENT TERRASSA
22/03/201721/03/2019Administración del Recurso Hídrico. Protocolo para seguimiento de la governanza del agua en cuencas ruralesUniversitat Politècnica de Catalunya
01/03/201701/06/2017Anàlisi del Bicing a partir dades obertes online, mitjançant la seva repres. temporal, anàli. cluster temp. i espac., càlculs de reposicionam. capacit. òptimes, comprovac. capacitat de cada estació...MARFINA, S.L.
01/03/201730/09/2017Definició de pesos mitjançant AHP com a part de la implantació al sistema productiu al nou model de renovació de la xarxa de distribucióAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/03/201730/04/2017First wall mock-up: Simulation of the manufacturing chainLEADING
01/02/201715/06/2017Estudi del comportament evolutiu de les platges de BarcelonaBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
10/01/201710/01/2017Aditivo inhibidor del crecimiento biológico en estructuras de hormigón y uso
01/01/201731/12/2017Micro-organism growth control on concrete/mortar surfaceBASF CONSTRUCTION SOL.GmbH
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-01INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-03INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
30/12/201616/04/2019Instal·lació de monitorització i seguiment de l’ Església del MonestirAJUNTAMENT SANT CUGAT DEL VALLÈS
30/12/201629/12/2019Seguridad en aplicaciones estructurales de Hormigón Reforzado con Fibras.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Conducción cooperativa en autopista: estrategias de gestión en un sistema mixto - vehículos autónomos y tradicionales.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Modelos computacionales para el cicatrizado de heridasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/12/201631/03/2018Caracterització mecànica i resistent detallada d'un tipus de fàbrica de maó ceràmic utilitzat en la construcció de les voltes de pla de part de l'estructura del Temple de la Sagrada FamiliaTEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
01/12/201631/01/2018Study of the commercial viability of novel solutions for the development of green walls by using enhanced bioreceptivity concrete.ESCOFET 1886 S.A.
01/12/201630/11/2019Preparatory phase for the pan-European research infrastructure DANUBIUS-RI: the international center for advanced studies on river-sea systemsCommission of European Communities
01/12/201631/05/2020Anàlisi i gestió de la contaminació associada a les DSU en conques altament urbanitzadesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/11/201613/11/2016Dispositivo de aislamiento sísmico con múltiples núcleos y engranajes
03/11/201631/07/2018Elaboração de estudos para a identificação de alternativas capazes de eliminar ou amenizar os impactos decorrentes da redução da disponibilidade hídricaMZ ESTUDIOS E PROJETOS
01/11/201631/10/2019Copernicus Evolution and Aplications with Sentinel Enhancements and Land Effluents for Shores and Seas (CEASELESS)Commission of European Communities
18/10/201615/11/2016Estudi del reforç sismoresistent de l'edifici Torres Bellini de GuayaquilDOPEC, S.L.
03/10/201629/03/2019SCAVE: Espacio Inmersivo, Interactivo e Itinerante para la Gestión Colaborativa de Proyectos ConstructivosMinisterio de Economia y Competitividad
01/10/201631/12/2018Proyeccción Evolución SOP-Salar Atacama. Fase II. Ensayos de Campo y laboratorio para la generación de un modelo conceptual y numérico de comportamiento del Salar en la zona SOP.SQM Salar S.A.
01/10/201630/09/2017ICEBREAKERComunitat Europea
01/10/201631/03/2019Desarrollo de un nuevo código para simulación de procesos de conformado de piezas laminaresMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/10/201631/03/2019Espacio inmersivo, interactivo e itinerante para la gestión colaborativa de proyectos constructivos (SCAVE)Ministerio de Ciencia e Innovación
01/10/201631/12/2018Desarrollo de una herramienta para el tratamiento de imágenes de presas tomadas mediante drones y su integración en el sistema de auscultación de la presa: (IMPRESIÓN)Gobierno de España. Ministerio de Economía y Hacienda
30/09/201629/09/2017Development of new Lagrangian computational methods for ice-ship interaction problemsOffice of Naval Research Global, Department of the Navy
16/09/201616/06/2017Desenvolupament d'una metodologia per a la priorització de projectes d'inversions públiquesESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE
01/09/201631/08/2021Enabling flexoelectric engineering through modeling and computationEuropean Research Council (ERC)
19/08/201619/08/2016Method implemented in a computer for the numerical simulation of a porous medium
27/07/201627/07/2020El servicio de asistencia técnica para el seguimiento ambiental del proyecto de extracción de arenas en el sector norte de la zona n de la autoridad portuaria de BilbaoUTE FUN.AZTI Y U.POLITÈCNICA CATAL.
27/07/201631/12/2016Aportació Programa InspireREPSOL YPF, S.A.
27/07/201631/12/2016Programa Inspire IndraIndra Systems S.A.
14/07/201614/07/2016Method to generate the in-situ state of stress in a domain in a geological structure
27/06/201630/11/2017Transporte y dinámica fluvial en el proyecto del aprovechamiento hidroeléctrico de El Carrizal (Bolivia)TECNICA Y PROYECTOS, S.A.
15/06/201631/10/2017Desenvolupament, millora i validació de les tècniques de caracterització de vies de transmissió ja desenvolupades per l'empresa ICRICR
06/06/201606/08/2016Model hidrogeologic i intrusió marina en la zona del Port de BadalonaMARINA DE BADALONA, S.A.
01/06/201631/07/2016Suport tècnic per a la integració del sistema de mesures de corrents i meteorologia en boia de balissamentINNOVA OCEANOGRAFIA LITORAL, SL
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
01/06/201631/12/2019Soil vadose zone hydraulic characterization for water, solute and heat movement and different applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201631/01/2017Management Model of Electric Vehicle SharingCàtedra SEAT - UPC
01/06/201630/06/2019Long-term performance of vertical sealing systems and impact of gas migrationInstitut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
23/05/201608/07/2016Estudis hidrogeologics/geotèrmics a AndorraHÍDRIC
02/05/201602/09/2016Análisis de la alternativa óptima para rebajar el nivel freático muy cercano al marNEINOR NORTE SLU
21/04/201621/04/2019Efficient Manufacturing for Aerospace Components Using Additive Manufacturing, Net Shape HIP and Investment CastingEuropean Commission
14/04/201615/06/2016Anàlisi i esmena dels efectes de l’endegament d’un tram de Barranc de La GaleraDIPUTACION TARRAGONA
01/04/201630/06/2019IMAGE - Innovative Methodologies and technologies for reducing Aircraft noise Generation and EmissionEuropean Commission
01/04/201630/06/2019DRAGY - Drag Reduction via Turbulent Boundary Layer Flow ControlEuropean Commission
01/03/201631/10/2016Estudio de investigación sobre el efecto de los dragados y tratamientos de la vegetación en la inundabilidad de un tramo del río ZadorraAGENCIA VASCA DEL AGUA
24/02/201631/12/2016Estudio de alternativas del vaciado del embalse de EnobietaAYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBAST
22/02/201608/07/2016Evaluación de reservas de litio y potasio en el Salar de Atacama Fase IISQM Salar S.A.
19/02/201618/02/2017Impacte hidrogeologic de les obres d'accessos al Port de BarcelonaAIGÜES DEL PRAT, S.A.
01/02/201631/12/2016Characteristic values for specific junctions in buildingsCENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU
15/01/201631/01/2017Inductive method to evaluate steel fiber content and orientation in concrete and new method to determine plastic fiber contentInstituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México
01/01/201631/08/2017Integrating a European Rainfall-InduCed Hazard Assessment systemCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Purificación acelerada de agua mediante recarga artificial de acuíferos - Una herramienta para restaurar los recursos hídricos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Las necesidades de agua, la disponibilidad, la calidad y la sostenibilidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/04/2016Estudio en modelo numérico de la capacidad erosiva del río Ebro en el tramo Flix-AscóEndesa, S.A.
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Propulsión de Ferries: Simulación y Monitorización para pronóstico de la erosión en ámbitos portuariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/05/2019Estudio teórico-experimental del comportamiento morfodinámico en cauces de alta montaña en situación de avenidaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019INcremento en la Degradación de compuestos Emergentes Mediante flujo caótico eN sistemas de recarga artificial y Evaluación del riesgo asociadoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Ingeniería inversa de la organización mecánica y reología de los tejidos epitelialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Efecto de los periodos de reposo en la vida a fatiga de las mezclas bituminosas: Healing vs. TixotropíaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Caracterización y clasificación morfológica de células leucémicas mediante procesamiento digital de imágenes y reconocimiento de patrones para el soporte al diagnósticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Optimización de procesos constructivos y de diseño de elementos estructurales empleando hormigones reforzados con fibras en sustitución de la armadura convencional. eFIBMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Aumento de la eficiencia en procesos de mezcla y transmisión de calor utilizando fluidos viscoelásticos en regimen laminar y turbulentoMinisterio de Ciencia e Innovación
30/12/201530/06/2017RURAL WATER SUPPLY AND SANITATION INFORMATION SYSTEMTHE WORLD BANK
14/12/201529/01/2016Estudio hidráulico preliminar de las obras de drenaje transversal de la A-68 en el río HuechaACCIONA, S.A
01/12/201530/11/2017Modelo Avanzado de gestión integrada para la Red de INfraestructuras hidráulicas MARHISMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201529/02/2016Evaluación y gestión integrada del agua subterránea en dos áreas priorizadas de la orinoquia colombianaUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
01/12/201530/03/2016Diseño de capping`para estabilizar los sedimentos del embalse de FlixUTE EBRE FLIX
19/11/201518/11/2018Desenvolupament de formigons conductors mitjançant l'adició de materials reciclatsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201531/12/2017Mechanical Performance of Thermoplastic Components Fabricated by Additive ManufacturingFundació EURECAT
01/11/201530/04/2016Numerical Simulation and Experimental campaign of FSW processSAPA
01/11/201501/11/2016Using computational fluid dynamics (CFD) and 3D coronary reconstruction based on angiography to calculate pressure drop (PD) to be used during the cardiac catherization procedurePIE MEDICAL IMAGING
01/11/201530/06/2016Propuesta de caudal ecológico para el tramo del río Eume comprendido entre la presa y la central hidroeléctrica del EumeENDESA GENERACIÓN, S.A.
21/10/201515/11/2015Analisis del riesgo sobre la salud humana y los ecosistemas de la contaminacion residual de los sedimentos del embalse de Flix.UTE EBRE FLIX
06/10/201530/06/2018New paradigm for urban mobility in Barcelona (limit of modal changes)VOLKSWAGEN AG
01/10/201530/09/2019Empowered decision-making in simulation-based engineering: advanced model reduction for real-time, inverse and optimization in industrial problemsCommission of European Communities
01/10/201531/03/2017Modelización y mecánica compuacional para ingeniería basada en flexoelectricidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201528/02/2019Desarrollo de dovelas de HRF no metálicas de alta durabilidad y sostenibilidad mejoradaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201530/09/2016BEQUES DOCTORAT FUND.LA CAIXA 2015-3FUNDACIO LA CAIXA
01/10/201530/09/2017Previsió i gestió del risc d'inundació a l'euroregió Pirineus-MediterràniaEuropean Commission
01/10/201531/10/2016HPC Workflow for Simulation of Additive Manufacturing for Improving the Production of Gearboxes (CLOUDFLOW)Unió Europea - FP7
14/09/201513/09/2018Plataforma SIG de gestio i analisi de dades geològiques i hidrogeològiques a la ciutat de BarcelonaBARCELONA CICLE DE L’AIGUA S.A.
14/09/201531/12/20192015 DI 006AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201531/08/2019HYDRALAB+ Adapting to climate changeCommission of European Communities
01/09/201531/12/2020Groundwater risk management for growth and development in AfricaOXFORD UNIVERSITY-C.ENVIRON.OUCE
01/09/201501/09/2018Computer Aided Technologies for Additive Manufacturing (CaxMan)European Commission
27/07/201531/03/2018Improved mosaicking of dual-polarizationKYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY
20/07/201519/07/2016Desarrollo y puesta a punto de un modelo numérico para la simulación del transporte sólido en el río Ebro aguas abajo de la confluencia con el Aragón-ArgaConfederació Hidrogràfica de l'Ebre
01/07/201531/12/2018Materiales polifuncionales proyectados para el refuerzo y monitorización de infraestructuras del transporteMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/07/201530/06/2016FLOODSAFE - Assessment and Initial Steps for the Exploitation of a Simulation Software for the Study and Mitigation of the Effect of Floods on Constructions and LadscapeEuropean Research Council
01/07/201518/02/2016Estudi de classificació de la presa d'Hidroelèctrica del Pedraforca (T.M. de l'Ametlla de Casserres, Berguedà)Hidroelèctrica del Pedraforca
15/06/201501/02/2016Servei per a l'elaboració de la cartografia de la perillositat a la línia de costa causada per la dinàmica litoral.Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
01/06/201512/06/2015Tha WASH Poverty IndexCARDNO EMERGING MARKETS UK
01/06/201531/05/2018ELIPTIC-Electrification of public transport in citiesEuropean Commission
01/06/201530/06/2015Estudio hidráulico de diversas obras de drenaje de la A-68ACCIONA, S.A
31/05/201531/12/2015Direcció projectes CENITCONSORCI CENTRE INNOVACIO TRANSPORT
15/05/201514/05/2016Estudio de morteros y hormigones reforzados con fibras y adición de colorantesSMART ENGINEERING, S.L.
15/05/201515/05/2016Computational model for the simulation of enhanced oil recovery (EOR) laboratory experimentsCEPSA
14/05/201513/05/2016Estudio y desarrollo de herramientas de evaluación de sostenibilidad y priorización de inversionesSMART ENGINEERING, S.L.
05/05/201505/12/2015Racionalización del sistema de recogida de residuos urbanos.URBASER SA
05/05/201530/06/2015Inundación galerias CN ASCO por rotura de tubería del sistema de agua de servicio de salvaguardas.IDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
01/05/201530/06/2017Projecte SASMIEFUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
01/05/201531/12/2015Proyecto de prueba nuevo modelo de gestión: 4 contenedores: p/c-v-b-secoUrbaser S.A.
30/04/201515/06/2015Propuesta para la construcción de un modelo numérico para el estudio de la inundacion de la CN ASCO por rotura de tubería del sistema de agua de servicio de salvaguardiasIDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
01/04/201531/07/2018Securing future-proof environmentally compatible bioenergy chainsCommission of European Communities
01/04/201531/03/2018H2020-646457-SECURECHAIN - SECURING FUTURE-PROOF ENVIRONMENTALLY COMPATIBLE BIOENERGY CHAINSEuropean Commission
25/03/201525/03/2018Análisis y desarrollo de algoritmos para la resolución en equipos de memoria compartida y distribuida de los sistemas de ecuaciones asociados al simulador numérico computacionalUNIVERSIDAD PALMAS GRAN CANARIA
25/03/201531/12/2018Mechanic of hard soisl and soft rocksTHE UNIVERSITY OF NEWCASTLE
16/03/201515/09/2015Study of the comercial viability of the development of novel solutions for the development of green walls by using enhanced biorecaptivity concreteESCOFET 1886 S.A.
01/03/201516/03/2015Service agreement for the development of a mosaicking module for CRAHI's precipitation nowcasting software.BUIENALARM B.V.
01/03/201530/06/2016PFEM model for Actual Severe AccidentNIPPON STEEL
02/02/201501/02/2018Estudi de la dinàmica del transport de dilucions salines d'alta conentració amb canonades a pressióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/01/201513/03/2015Concepción y rehabilitación del canal de recogida y drenaje de aguas pluviales de Port-Genil (Gabón, África)ACCIONA Infraesctructuras, S.A.
14/01/201513/01/2018Determinació de la tècnica òptima de dosificació de materials sòlids discontinus en maquinària d'ensacat mitjançant eines experimentals i numèriquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/01/201530/06/2015Redacció d'estudi d'alternatives per a la licitació de la renovació i Gestió de la xarxa de clavegueram de l'Ajuntament de SabadellAJUNTAMENT SABADELL
01/01/201531/12/2018Training in reducin uncertainty in structural safetyCommission of European Communities
01/01/201530/06/2018Simulación avanzada para optimizar el reconomiento geotécnico submarinoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo y evaluación de un sistema de previsión de la amenaza de inundaciones relámpago en EspañaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Ingeniería basada en simulación computacional (in-silico) para la toma de decisiones en tiempo realMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/04/2018El Paisaje del Riesgo Costero en el litoral catalán. La influencia del cambio climáticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Integración de nuevas metodologías para la planificación y análisis medioambiental de yacimientos petrolíferosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Desarrollo y validación de sistemas de detección de fallos y diseño de estrategias de control tolerante a fallos con aplicación a plantas de energía eólica offshoreMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018NOVELOG: New cooperative business models and guidance for sustainable city logisticsEuropean Commission
01/01/201531/12/2015Proyecto de apoyo a la presentación de la propuesta ANYWHERE a la convocatoria Europea H2020-DRS-1-2015MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Estudio de profundidad de algunas presas de UPH Ebro-Pirineos de Endesa.Endesa Generación, S.A.
01/01/201531/12/2017Análisis Holístico del impacto de las precipitaciones extremas e inundaciones y su introducción en escenarios futuros. Aplicación a las estrategias de adaptación y resiliencia (HOPE)Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/201531/12/2016Desarrollo de algoritmos especifícos para la resolución de los sistemas de ecuaciones asociados al simulador numérico composicionalConsejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACY)
04/01/201428/02/2023Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat:Altre professorat vinculat al programa de doctorat:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2023RYC-2018-025169AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
19/06/202025/09/2020ELABORACIÓ D'UN MODEL DE DISPERSIÓ PER LES AIGÜES QUE DESEMBOQUEN PER CANAL D'ILLA DE MAR A LA BADIA DEL FANGARINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Trenes de Vehículos Autónomos y Conectados en Autopista: Modelización Microscópica y Estrategias de GestiónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Análisis de la peligrosidad de inundación considerando vehículos y otros flotantes en zona urganaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/03/202023/07/2021Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsPORTS DE LES ILLES BALEARS
12/03/202012/07/2020Asistencia técnica para la elaboración de propuestas de medidas de protección del margen izquierdo del río Eresma a su paso por Coca (Segovia)EMP.TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA
01/03/202030/09/2020Contracte entre CIT/CARNET i UPC per al desenvolupament de recerca sobre la mobilitat com a servei a CatalunyaFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/02/202030/01/2024Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
01/02/202031/01/2022Advanced tools for pro-active Management of Impact and Risks induced by convective Weather, Heavy Rain and Flash Foods in EuropeCommission of European Communities
31/01/202031/03/2020Servei de redacció de l'estudi de propagació de l'onatge i la seva interacció amb el dic de recer al port de BlanesPORTS DE LA GENERALITAT
23/01/202022/05/2020ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ANÀLISI DE LA CRESCUDA DEL 22-23 D'OCTUBRE AL RIU FRANCOLÍ.AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202031/05/2022MEDIOS DE EVALUACIÓN Y ATENUACIÓN DE LOS RIESGOS COSTEROS LOCALES DEBIDOS A LOS IMPACTOS DE LOS TEMPORALESCommission of European Communities
01/01/202001/12/2020Estudio de la dinámica sedimentaria en el embalse del Tajo de la Encantada, río Guadalhorce.Endesa Generación S.A.
17/11/201928/02/2020Desenvolupament d'un model teòric del tipus Flexitransport que permeti parametritzar el comportament operatiu en funció de diversos escenaris (densitat) de la demanda en termes de viatges per unitatsAMTU - AG.MUNICIPIS TITULARS SERVEI
01/11/201931/12/2023Improving and Integrating European Ocean Observing and Forecasting Systems for Sustainable use of the OceansCommission of European Communities
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201931/10/2020Assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i drenatge del Reg Segarra-GarriguesARDANA CONSULTANTS S.L.U.
21/10/201901/05/2020Estudio de la dinámica fluvial del río Ebro y del riesgo de inundación en el entorno de NovillasConfederació Hidrogràfica de l'Ebre
14/10/201914/04/2020MANAGEMENT MODEL OF AN ELECTRIC CAR-SHARING SYSTEM: Definition of an analytic macroscopic model for mixed (free-floating & station-based) car-sharing systemsFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
09/09/201908/10/2019Assessorament tècnic per a l'estudi i disseny de mesures al problema d'erosió costanera del municipi de GavàBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/09/201928/02/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
20/08/201930/09/2020Mejora de la herramienta matemática de modelización hidrológica e hidráulica IBERDirección General del Agua (MITECO)
01/08/201901/11/2016Study in the exploration of Kratos Thermo-Fluid capabilities for conjugate heat transfer problemsSiemens AG
01/06/201931/12/2019TREBALL TÈCNIC PER A L’ANÀLISI DE LA HIDRODINÀMICA DE L’EMBASSAMENT DE SUSQUEDA DURANT ELS DARRERS DIES D’AGOST DE 2017GENERALITAT DE CATALUNYA
01/06/201931/05/2024European Joint Programme on Radioactive Waste ManagementCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Geohazards: Identification, Modelling, Preparedness, Assessment, Collaboration and TransferenceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201916/05/2022Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/201931/10/2020Desenvolupament de façanes verdes emprant formigó de bioreceptividad milloradaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201930/04/2020trabajos de asesoramiento y asistencia técnica en el marco del estudio, análisis y evaluación en proyectos I+D+iCETAQUA
26/04/201905/05/2020Avaluació de la implementació del projecte pilot d'Inspiring Girls en les escoles i instituts de Catalunya per a l'empoderament de les nenes i noies en el camp TIC.FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
01/04/201901/07/2019Estudi del mur annex del pont de Sant PEre de Terrassa.AJUNTAMENT TERRASSA
01/04/201929/11/2019Treball tècnic per a l’anàlisi de la hidrodinàmica de l’embassament de Susqueda durant els darrers dies d’agost de 2017Cos de Mossos d'Esquadra - Generalitat de Catalunya
27/03/201924/12/2019Col.laboració LIM-UPC i METEOSIM per al desenvolupament de la investigació referent a l'aplicació de la eina Coastal Hazard Wheel (CHW) en diversos països costaners d'Àfrica Occidental i CamerunMETEOSIM SL
22/03/201921/03/2020SUBCONTRATACIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ DE DOS CORRENTÒMETRES ADCP A LA BADIA DEL FANGAR DURANT 1,5 MESOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019, LES DADES RECOLLIDES S'UTILITZARAN EN EL MARC DEL PROJECTE SOBREINST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
01/03/201901/02/2023BICISENDAS. Carril BICI: sostenible, energéticamente autosuficiente, inteligente, descontaminante, integrado y seguroFCC CONSTRUCCION, S.A.
01/03/201928/02/2023Managed Aquifer Recharge Solutions Training NetworkCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
28/02/201928/02/2019A METHOD FOR ESTIMATING THE FRACTURED VOLUME IN A RESERVOIR DOMAIN BY INJECTING A HIGH PRESSURE FLUID
23/01/201931/05/2019El objeto del presente convenio es la asesoría científica y técnica por parte de la UPC a SENER en el desarrollo de un sistema de monitorización estructural, dando soporte a la misma en todos aquellosSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
14/01/201920/12/2019Estudi de la millora del drenatge superficial del jaciment arqueològic d’Els Munts, a AltafullaAgència Catalana del Patrimoni Cultural
01/01/201931/12/2021Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Simulación in vivo del efecto de la pioxia y la dosis del fármaco en el crecimiento del glioblastomaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021 Modelización y computación para una nueva generación de celdas flexo-fotovoltaicas (FlexoPVComp)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020El objeto del presente Contrato consiste en la realización, por parte de UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA del ESTUDIO DE LAS PRESAS DE SUSQUEDA, TORÁN, PINTADO, Y GESTIÓN DE CANALES para ENDESA GEEndesa Generación, S.A.
01/01/201931/12/2021TRANSferencia y desarrollo METodológico de técnicas COmposicionales para las ciencias aplicadas y la ingenieríaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Optimización topológica de estructuras sujetas a interacción fluido-estructura.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2021Advanced Multi-scAle moDEling of coupled mass transport for improving water management in fUel cellSMinisterio de Ciencia e Innovación
17/12/201817/12/2018IberHABITAT
05/11/201831/12/2019 Wave flume experiments on sand transport processes and beach morphodynamicsUNIVERSITY OF TWENTE
01/11/201831/07/2019Estudio de la Dinámica sedimentaria en la confluencia Ebro-SegreConfederació Hidrogràfica de l'Ebre
31/10/201801/03/2019Estudi hidràulic en model numèric bidimensional del riu Ridaura. TramC-31 - desembocaduraAgència Catalana de l'Aigua
16/10/201815/04/2019Redacció d'un dictamen/Informe tècnic exhaustiu i detall de l'afectació (per elements naturals i per infraestructures)AJUNTAMENT DE SALOU
01/10/201828/02/2020Estudio en modelo numérico de la hidrodinámica del embalse de Valdecañas. Incidencia de un posible bombeo desde el embalse de Torrejón-TajoIBERDROLA S. A.
10/09/201809/09/2021Servicios para el desarrollo y puesta en marcha de nuevos sistemas de predicción de corrientes de muy alta resolución en el interior de los puertos en el marco de Proyecto SAMOA2ORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
03/09/201829/11/2019ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO – SOTERRAMIENTO LÍNEA 2 CERCANÍAS A SU PASO POR MONTCADATEC-CUATRO S.A.-GEOCONTROL S.A.-TRN
01/09/201830/11/2018Estudio hidrodinámco y sedimentológico de puntos clave del río Ebro en el tramo urbano de ZaragozaCONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
01/09/201831/08/2021Hydroinformatics for water resources and water related hazards management in Europe/WaterEuropeCommission of European Communities
21/08/201821/08/2018Un método para la estimación del volumen de fractura, en un dominio de un yacimiento, por inyección de un fluido a alta presión
17/07/201816/07/2021Servicios para la realización de campañas de medidas de parametros climáticos, en puertos para la caracterización climática y validación de modelos de predicción en el marco del proyecto SAMOA2ORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
17/07/201816/07/2021Apoyo a las actividades de Puertos del Estado en materia de oceanografía operacionalORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
17/07/201831/12/2019Revisión y actualización diagnóstico de la presa de Paso Nuevo afectada por fenómenos expansivos del hormigón: ASI y RAA.Realización campañas experimentales de laboratorio y modelización avanzada 3DACCIONA ENERGIA, S.A.
01/07/201831/07/2019Definición y puesta en marcha de equipos, establecimiento de protocolos para ensayos de control de calidad, estudio de mezclas de hormigón, definición de modelos, ...ESCOFET 1886 S.A.
01/07/201831/12/2020CGL2017-90733-REDTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201830/06/2020Contrato de soporte técnico para la caracterización de diferentes formulaciones de aditivos acelerantes de fraguadoINDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, S.A.
01/07/201830/06/2019Asesoría Plan Estratégico – Grupo Corto PlazoSQM Salar S.A.
21/06/201828/02/2019Estudi incisió riu BernesgaTECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS,
12/06/201811/06/2019Convenio entre el DECA de la UPC y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento sobre el estudio de las necesidades de inversión en el ciclo urbano del agua en EspañaASOC ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE
01/06/201831/05/2021EXAscale Quantification of Uncertainties for Technology and Science SimulationEuropean Commission
01/06/201801/10/2019Provision of specialized knowledge on river morphodynamics and engineering in the PhilippinesINCLAM, S.A.
01/06/201831/05/2021ExaQute, EXAscale Quantification of Uncertainties for Technology and Science SimulationEuropean Comission
19/05/201828/05/2018Contrato entre la Universitat Politècnica de Catalunya y la empresa Triton Submarines EMEA S.L. para la validación de los controladores de los prpulsores del sumergible tripulado/'Triton LF/'TRITON SUBMARINES EMEA SL
03/05/201831/12/2018Campaña experimental adoquín troncopiramidalAjuntament de Barcelona
01/05/201831/03/2019Development of a ship weather routing software for academic purposesInternational Association of Maritime Universities
01/05/201830/04/2021HIGH TEMPERATURE UNDERGROUND THERMAL ENERGY STORAGEAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201831/03/2022Multiscale Inversion of Porous Rock Physics using High-Performance Simulators: Bridging the Gap between Mathematics and GeophysicsCommission of European Communities
01/04/201831/03/2020Coastal Unstructured Resolution for Aquatic EnvironmentsMERCATOR OCÉAN
24/03/201823/09/2018Propuesta de medidas generales en el ámbito del Delta incluidas en el informe-síntesis sobre la problemática y la vulnerabilidad del Delta del EbroM AGRIC PESCA ALIM Y MEDIO AMBIENTE
12/03/201831/12/2018Proyecto Dique Puerto San Antonio. Supervisión ensayos en instalaciones de Laboratorio UKSENER INGENIERIA Y SISTEMAS CHILE
08/03/201831/12/2018Assessoria a la inspecció de tirants del Pont de Can Peixauet (POTOSI) al terme municipal de Santa Coloma de GramenetÀrea Metropolitana de Barcelona
05/03/201820/03/2018Estabilitat i funcionament hidràulic del cnal de piragüisme, especialitat "rodeo" a SortAjuntament de Sort
01/03/201830/03/2022Tracking of Plastic in Our SeasEuropean Research Council (ERC)
01/03/201831/03/2021Filtered adjoint-based techniques for mesh optimization to enable predictive wind field assessment in complex environmentsTechnische Universität München
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O002 Apoyo en la implementación de sistemas de información en el sector de agua y saneamiento en el contexto rural del estado de Oaxaca, México.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O020 Diseño de trinchos para la estabuilización de taludes y pasarelas elevadas para peatones y bicicletas.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
09/02/201809/08/2021Quantifying uncertainty in complex automotive crashworthiness computational models: development of methodologies and implementation in VPSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/01/201831/12/2020Peritació Tribunal Superior Justicia PPVAUTOBUSES CUADRA SA
01/01/201831/12/2019‘Seamless probabilistic multi-source forecasting of heavy rainfall hazards for European flood awarenessCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Deterioro físico del suelo debido a acciones ambientales: soluciones tecnológicas para mitigación de riesgosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Modelos estructurales para la gestión eficiente de infraestructuras: Smart BIM modelsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Asimilación de datos para una simulación ingenieril creibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Enfoque y criterios para observacion y simulación integrada de soluciones transdisciplinares para ecosistemas marinos en bahias costerasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Rutas de adaptación al Cambio Climático en la zona costera Mediterránea. Superando los límites de la adaptabilidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020INESTABILIDAD HIDROMECÁNICA EN SUELOS: DETECCIÓN Y EVALUACIÓNAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Soil in MotionMinisterio de Ciencia e Innovación
04/12/201731/01/2018Sistema Supervisió D'alertes Hidrològiques del BesòsHYDROMETEOROLOGICAL INNO.
04/12/201731/07/2020Estudio mediante modelo numérico de la influencia de la hidrodinámica y los nutrientes en la presencia de macrófitos en el río Ebro aguas abajo del embalse de FlixEndesa, S.A.
01/12/201730/11/2018Nuevas Herramientas para la evaluación de la idoneidad del hábitat físico y el hábitat potencial útil para pecesFUNDACION BIODIVERSIDAD
23/10/201722/12/2017Instrumentació de les fissures de la façana de la portalada de l'esglèsia del Monestir de Sant CugatRECOP RESTAURACIONS
01/10/201728/02/2018Mejora de la entrega de mercancias urbanas con vehículos autónomos y su impacto en los agentes interesadosFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
15/09/201714/06/2018Inspire-High efficiency enhanced oil recovery (HEEOR)REPSOL YPF, S.A.
31/08/201731/12/2017Estudio hidrogeológico, geomorfológico, hidráulico y ecológico del Bajo Gállego en el término municipal de Zaragoza para su gestión como espacio fluvial.AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
03/08/201731/12/2017Assessorament en relació a les solucions estructurals i constructives i de resposta de determinats materials a patologies concretes dels monuments.GENCAT-DEP.CULTURA
19/07/201715/11/2017Estudi del paravent per a les estacions de la Zona Franca de la L9 del metro de BarcelonaDOPEC, S.L.
13/07/201725/11/2020Estudi de l'estat estructural del col·lector del Morrot i de la seva capacitat per ressistir amb condicions de seguretat exigibles.AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
12/07/201730/06/2019Recarga de aqüíferos españoles. Metodología empleada y soporte de la isotopía del agua.CETAQUA
08/07/201731/12/2017Diseño del nuevo colector de Diagonal desde Francesc Macià hacia Paseo de Sant Joan y construcción del modelo reducido de la cámara del Passeig de Sant JoanBARCELONA CICLE DE L’AIGUA S.A.
03/07/201702/12/2020Modelització i estudi dels abocaments en episodis de pluja en l'àmbit del Consorci Besòs TorderaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/201730/09/2017Millora de les Apps ofertes al sector del taxi de l'AMBINSTITUT METROPOLITA DEL TAXI
01/07/201731/12/2020Ecosistema d’R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva / Impressió 3D a la indústria del transport (TRANSPORT)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/07/201731/12/2020Productes i Processos Industrials en l’entorn d’adopció de la Fabricació Additiva (PRO2)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
30/06/201725/09/2017Model de circulació de la Badia del Fangar per a la gestió de les activitats d'aqüicultura i Marisqueig (Fase 1) en Deltebre i l'Ampolla.INST.RECERCA I TECNOLOGI.AGROALIMEN
29/06/201729/06/2017Dispositivo para ensayo de colapso de una columna de material pulverulento o granular
20/06/201719/01/2018Índex de sostenibilitat per a inversions en infraestructures de CatalunyaGENCAT-DEP TERRITORI I SOSTENIB
15/06/201715/09/2018Evaluación y estado actual y predicción del deterioro del hormigón armado del aparcamiento/'Moll de la Fusta/'BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
15/06/201714/09/2017Revisió dels Informes s/ l'estat qualitatiu dels aqüifers en diversos punts de CatalunyaIGC BCN, S.L.
07/06/201706/11/2017Análisis de ciclo de vida y estudio multicriterio utilizando el método MIVES para la caracterización de residuos de la planta de Vic.URBASER SA
01/06/201731/05/2021Bentonite mechanical evolutionCommission of European Communities
27/05/201727/05/2017Elemento de transición para la transmisión de esfuerzos entre torre y subestructura en estructura flotante monolítica de hormigón para el soporte de turbinas eólicas marinas
10/05/201731/12/2017Estudio hidráulico del río Estepona y el arroyo Ondarre en BakioAYUNTAMIENTO DE BAKIO
06/05/201706/05/2017Método y circuito electrónico analógico para la detección de fallos en el sistema hidráulico de variación de paso de pala de una turbina eólica
01/05/201731/12/2017Proyecto de prubea nuevo modelo de gestión: 4 contenedores: p/c-v-b-seco - continuaciónUrbaser S.A.
03/04/201721/05/2018Estudio del riesgo de inundación y propuestas de actuación en el tramo del río Ebro comprendido entre Pradilla y BoquiñeniConfederació Hidrogràfica de l'Ebre
01/04/201730/09/2020Desenvolupament d’un model matemàtic de priorització dinàmica + d’inversions heterogènies, utilitzant criteris de Desenvolupament SostenibleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201701/05/2018Diseño de una estructura de derivación y bajante del arroyo de Rocacorba hacía la cantera de Pastor I en Campredó (Tarragona)CEMEX Espanya
28/03/201729/01/2018Informe tècnic sobre l'estat actual del/'Pont de Sant Pere de Terrassa/'AJUNTAMENT TERRASSA
22/03/201721/03/2019Administración del Recurso Hídrico. Protocolo para seguimiento de la governanza del agua en cuencas ruralesUniversitat Politècnica de Catalunya
01/03/201701/06/2017Anàlisi del Bicing a partir dades obertes online, mitjançant la seva repres. temporal, anàli. cluster temp. i espac., càlculs de reposicionam. capacit. òptimes, comprovac. capacitat de cada estació...MARFINA, S.L.
01/03/201730/09/2017Definició de pesos mitjançant AHP com a part de la implantació al sistema productiu al nou model de renovació de la xarxa de distribucióAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/03/201730/04/2017First wall mock-up: Simulation of the manufacturing chainLEADING
01/02/201715/06/2017Estudi del comportament evolutiu de les platges de BarcelonaBARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
10/01/201710/01/2017Aditivo inhibidor del crecimiento biológico en estructuras de hormigón y uso
01/01/201731/12/2017Micro-organism growth control on concrete/mortar surfaceBASF CONSTRUCTION SOL.GmbH
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-01INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-03INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
30/12/201616/04/2019Instal·lació de monitorització i seguiment de l’ Església del MonestirAJUNTAMENT SANT CUGAT DEL VALLÈS
30/12/201629/12/2019Seguridad en aplicaciones estructurales de Hormigón Reforzado con Fibras.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Conducción cooperativa en autopista: estrategias de gestión en un sistema mixto - vehículos autónomos y tradicionales.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Modelos computacionales para el cicatrizado de heridasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/12/201631/03/2018Caracterització mecànica i resistent detallada d'un tipus de fàbrica de maó ceràmic utilitzat en la construcció de les voltes de pla de part de l'estructura del Temple de la Sagrada FamiliaTEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
01/12/201631/01/2018Study of the commercial viability of novel solutions for the development of green walls by using enhanced bioreceptivity concrete.ESCOFET 1886 S.A.
01/12/201630/11/2019Preparatory phase for the pan-European research infrastructure DANUBIUS-RI: the international center for advanced studies on river-sea systemsCommission of European Communities
01/12/201631/05/2020Anàlisi i gestió de la contaminació associada a les DSU en conques altament urbanitzadesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/11/201613/11/2016Dispositivo de aislamiento sísmico con múltiples núcleos y engranajes
03/11/201631/07/2018Elaboração de estudos para a identificação de alternativas capazes de eliminar ou amenizar os impactos decorrentes da redução da disponibilidade hídricaMZ ESTUDIOS E PROJETOS
01/11/201631/10/2019Copernicus Evolution and Aplications with Sentinel Enhancements and Land Effluents for Shores and Seas (CEASELESS)Commission of European Communities
18/10/201615/11/2016Estudi del reforç sismoresistent de l'edifici Torres Bellini de GuayaquilDOPEC, S.L.
03/10/201629/03/2019SCAVE: Espacio Inmersivo, Interactivo e Itinerante para la Gestión Colaborativa de Proyectos ConstructivosMinisterio de Economia y Competitividad
01/10/201631/12/2018Proyeccción Evolución SOP-Salar Atacama. Fase II. Ensayos de Campo y laboratorio para la generación de un modelo conceptual y numérico de comportamiento del Salar en la zona SOP.SQM Salar S.A.
01/10/201630/09/2017ICEBREAKERComunitat Europea
01/10/201631/03/2019Desarrollo de un nuevo código para simulación de procesos de conformado de piezas laminaresMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/10/201631/03/2019Espacio inmersivo, interactivo e itinerante para la gestión colaborativa de proyectos constructivos (SCAVE)Ministerio de Ciencia e Innovación
01/10/201631/12/2018Desarrollo de una herramienta para el tratamiento de imágenes de presas tomadas mediante drones y su integración en el sistema de auscultación de la presa: (IMPRESIÓN)Gobierno de España. Ministerio de Economía y Hacienda
30/09/201629/09/2017Development of new Lagrangian computational methods for ice-ship interaction problemsOffice of Naval Research Global, Department of the Navy
16/09/201616/06/2017Desenvolupament d'una metodologia per a la priorització de projectes d'inversions públiquesESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE
01/09/201631/08/2021Enabling flexoelectric engineering through modeling and computationEuropean Research Council (ERC)
19/08/201619/08/2016Method implemented in a computer for the numerical simulation of a porous medium
27/07/201627/07/2020El servicio de asistencia técnica para el seguimiento ambiental del proyecto de extracción de arenas en el sector norte de la zona n de la autoridad portuaria de BilbaoUTE FUN.AZTI Y U.POLITÈCNICA CATAL.
27/07/201631/12/2016Aportació Programa InspireREPSOL YPF, S.A.
27/07/201631/12/2016Programa Inspire IndraIndra Systems S.A.
14/07/201614/07/2016Method to generate the in-situ state of stress in a domain in a geological structure
27/06/201630/11/2017Transporte y dinámica fluvial en el proyecto del aprovechamiento hidroeléctrico de El Carrizal (Bolivia)TECNICA Y PROYECTOS, S.A.
15/06/201631/10/2017Desenvolupament, millora i validació de les tècniques de caracterització de vies de transmissió ja desenvolupades per l'empresa ICRICR
06/06/201606/08/2016Model hidrogeologic i intrusió marina en la zona del Port de BadalonaMARINA DE BADALONA, S.A.
01/06/201631/07/2016Suport tècnic per a la integració del sistema de mesures de corrents i meteorologia en boia de balissamentINNOVA OCEANOGRAFIA LITORAL, SL
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
01/06/201631/12/2019Soil vadose zone hydraulic characterization for water, solute and heat movement and different applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201631/01/2017Management Model of Electric Vehicle SharingCàtedra SEAT - UPC
01/06/201630/06/2019Long-term performance of vertical sealing systems and impact of gas migrationInstitut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
23/05/201608/07/2016Estudis hidrogeologics/geotèrmics a AndorraHÍDRIC
02/05/201602/09/2016Análisis de la alternativa óptima para rebajar el nivel freático muy cercano al marNEINOR NORTE SLU
21/04/201621/04/2019Efficient Manufacturing for Aerospace Components Using Additive Manufacturing, Net Shape HIP and Investment CastingEuropean Commission
14/04/201615/06/2016Anàlisi i esmena dels efectes de l’endegament d’un tram de Barranc de La GaleraDIPUTACION TARRAGONA
01/04/201630/06/2019IMAGE - Innovative Methodologies and technologies for reducing Aircraft noise Generation and EmissionEuropean Commission
01/04/201630/06/2019DRAGY - Drag Reduction via Turbulent Boundary Layer Flow ControlEuropean Commission
01/03/201631/10/2016Estudio de investigación sobre el efecto de los dragados y tratamientos de la vegetación en la inundabilidad de un tramo del río ZadorraAGENCIA VASCA DEL AGUA
24/02/201631/12/2016Estudio de alternativas del vaciado del embalse de EnobietaAYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBAST
22/02/201608/07/2016Evaluación de reservas de litio y potasio en el Salar de Atacama Fase IISQM Salar S.A.
19/02/201618/02/2017Impacte hidrogeologic de les obres d'accessos al Port de BarcelonaAIGÜES DEL PRAT, S.A.
01/02/201631/12/2016Characteristic values for specific junctions in buildingsCENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU
15/01/201631/01/2017Inductive method to evaluate steel fiber content and orientation in concrete and new method to determine plastic fiber contentInstituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México
01/01/201631/08/2017Integrating a European Rainfall-InduCed Hazard Assessment systemCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Purificación acelerada de agua mediante recarga artificial de acuíferos - Una herramienta para restaurar los recursos hídricos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Las necesidades de agua, la disponibilidad, la calidad y la sostenibilidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/04/2016Estudio en modelo numérico de la capacidad erosiva del río Ebro en el tramo Flix-AscóEndesa, S.A.
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Propulsión de Ferries: Simulación y Monitorización para pronóstico de la erosión en ámbitos portuariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/05/2019Estudio teórico-experimental del comportamiento morfodinámico en cauces de alta montaña en situación de avenidaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019INcremento en la Degradación de compuestos Emergentes Mediante flujo caótico eN sistemas de recarga artificial y Evaluación del riesgo asociadoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Ingeniería inversa de la organización mecánica y reología de los tejidos epitelialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Efecto de los periodos de reposo en la vida a fatiga de las mezclas bituminosas: Healing vs. TixotropíaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Caracterización y clasificación morfológica de células leucémicas mediante procesamiento digital de imágenes y reconocimiento de patrones para el soporte al diagnósticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Optimización de procesos constructivos y de diseño de elementos estructurales empleando hormigones reforzados con fibras en sustitución de la armadura convencional. eFIBMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Aumento de la eficiencia en procesos de mezcla y transmisión de calor utilizando fluidos viscoelásticos en regimen laminar y turbulentoMinisterio de Ciencia e Innovación
30/12/201530/06/2017RURAL WATER SUPPLY AND SANITATION INFORMATION SYSTEMTHE WORLD BANK
14/12/201529/01/2016Estudio hidráulico preliminar de las obras de drenaje transversal de la A-68 en el río HuechaACCIONA, S.A
01/12/201530/11/2017Modelo Avanzado de gestión integrada para la Red de INfraestructuras hidráulicas MARHISMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201529/02/2016Evaluación y gestión integrada del agua subterránea en dos áreas priorizadas de la orinoquia colombianaUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
01/12/201530/03/2016Diseño de capping`para estabilizar los sedimentos del embalse de FlixUTE EBRE FLIX
19/11/201518/11/2018Desenvolupament de formigons conductors mitjançant l'adició de materials reciclatsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201531/12/2017Mechanical Performance of Thermoplastic Components Fabricated by Additive ManufacturingFundació EURECAT
01/11/201530/04/2016Numerical Simulation and Experimental campaign of FSW processSAPA
01/11/201501/11/2016Using computational fluid dynamics (CFD) and 3D coronary reconstruction based on angiography to calculate pressure drop (PD) to be used during the cardiac catherization procedurePIE MEDICAL IMAGING
01/11/201530/06/2016Propuesta de caudal ecológico para el tramo del río Eume comprendido entre la presa y la central hidroeléctrica del EumeENDESA GENERACIÓN, S.A.
21/10/201515/11/2015Analisis del riesgo sobre la salud humana y los ecosistemas de la contaminacion residual de los sedimentos del embalse de Flix.UTE EBRE FLIX
06/10/201530/06/2018New paradigm for urban mobility in Barcelona (limit of modal changes)VOLKSWAGEN AG
01/10/201530/09/2019Empowered decision-making in simulation-based engineering: advanced model reduction for real-time, inverse and optimization in industrial problemsCommission of European Communities
01/10/201531/03/2017Modelización y mecánica compuacional para ingeniería basada en flexoelectricidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201528/02/2019Desarrollo de dovelas de HRF no metálicas de alta durabilidad y sostenibilidad mejoradaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201530/09/2016BEQUES DOCTORAT FUND.LA CAIXA 2015-3FUNDACIO LA CAIXA
01/10/201530/09/2017Previsió i gestió del risc d'inundació a l'euroregió Pirineus-MediterràniaEuropean Commission
01/10/201531/10/2016HPC Workflow for Simulation of Additive Manufacturing for Improving the Production of Gearboxes (CLOUDFLOW)Unió Europea - FP7
14/09/201513/09/2018Plataforma SIG de gestio i analisi de dades geològiques i hidrogeològiques a la ciutat de BarcelonaBARCELONA CICLE DE L’AIGUA S.A.
14/09/201531/12/20192015 DI 006AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201531/08/2019HYDRALAB+ Adapting to climate changeCommission of European Communities
01/09/201531/12/2020Groundwater risk management for growth and development in AfricaOXFORD UNIVERSITY-C.ENVIRON.OUCE
01/09/201501/09/2018Computer Aided Technologies for Additive Manufacturing (CaxMan)European Commission
27/07/201531/03/2018Improved mosaicking of dual-polarizationKYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY
20/07/201519/07/2016Desarrollo y puesta a punto de un modelo numérico para la simulación del transporte sólido en el río Ebro aguas abajo de la confluencia con el Aragón-ArgaConfederació Hidrogràfica de l'Ebre
01/07/201531/12/2018Materiales polifuncionales proyectados para el refuerzo y monitorización de infraestructuras del transporteMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/07/201530/06/2016FLOODSAFE - Assessment and Initial Steps for the Exploitation of a Simulation Software for the Study and Mitigation of the Effect of Floods on Constructions and LadscapeEuropean Research Council
01/07/201518/02/2016Estudi de classificació de la presa d'Hidroelèctrica del Pedraforca (T.M. de l'Ametlla de Casserres, Berguedà)Hidroelèctrica del Pedraforca
15/06/201501/02/2016Servei per a l'elaboració de la cartografia de la perillositat a la línia de costa causada per la dinàmica litoral.Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
01/06/201512/06/2015Tha WASH Poverty IndexCARDNO EMERGING MARKETS UK
01/06/201531/05/2018ELIPTIC-Electrification of public transport in citiesEuropean Commission
01/06/201530/06/2015Estudio hidráulico de diversas obras de drenaje de la A-68ACCIONA, S.A
31/05/201531/12/2015Direcció projectes CENITCONSORCI CENTRE INNOVACIO TRANSPORT
15/05/201514/05/2016Estudio de morteros y hormigones reforzados con fibras y adición de colorantesSMART ENGINEERING, S.L.
15/05/201515/05/2016Computational model for the simulation of enhanced oil recovery (EOR) laboratory experimentsCEPSA
14/05/201513/05/2016Estudio y desarrollo de herramientas de evaluación de sostenibilidad y priorización de inversionesSMART ENGINEERING, S.L.
05/05/201505/12/2015Racionalización del sistema de recogida de residuos urbanos.URBASER SA
05/05/201530/06/2015Inundación galerias CN ASCO por rotura de tubería del sistema de agua de servicio de salvaguardas.IDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
01/05/201530/06/2017Projecte SASMIEFUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
01/05/201531/12/2015Proyecto de prueba nuevo modelo de gestión: 4 contenedores: p/c-v-b-secoUrbaser S.A.
30/04/201515/06/2015Propuesta para la construcción de un modelo numérico para el estudio de la inundacion de la CN ASCO por rotura de tubería del sistema de agua de servicio de salvaguardiasIDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
01/04/201531/07/2018Securing future-proof environmentally compatible bioenergy chainsCommission of European Communities
01/04/201531/03/2018H2020-646457-SECURECHAIN - SECURING FUTURE-PROOF ENVIRONMENTALLY COMPATIBLE BIOENERGY CHAINSEuropean Commission
25/03/201525/03/2018Análisis y desarrollo de algoritmos para la resolución en equipos de memoria compartida y distribuida de los sistemas de ecuaciones asociados al simulador numérico computacionalUNIVERSIDAD PALMAS GRAN CANARIA
25/03/201531/12/2018Mechanic of hard soisl and soft rocksTHE UNIVERSITY OF NEWCASTLE
16/03/201515/09/2015Study of the comercial viability of the development of novel solutions for the development of green walls by using enhanced biorecaptivity concreteESCOFET 1886 S.A.
01/03/201516/03/2015Service agreement for the development of a mosaicking module for CRAHI's precipitation nowcasting software.BUIENALARM B.V.
01/03/201530/06/2016PFEM model for Actual Severe AccidentNIPPON STEEL
02/02/201501/02/2018Estudi de la dinàmica del transport de dilucions salines d'alta conentració amb canonades a pressióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/01/201513/03/2015Concepción y rehabilitación del canal de recogida y drenaje de aguas pluviales de Port-Genil (Gabón, África)ACCIONA Infraesctructuras, S.A.
14/01/201513/01/2018Determinació de la tècnica òptima de dosificació de materials sòlids discontinus en maquinària d'ensacat mitjançant eines experimentals i numèriquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/01/201530/06/2015Redacció d'estudi d'alternatives per a la licitació de la renovació i Gestió de la xarxa de clavegueram de l'Ajuntament de SabadellAJUNTAMENT SABADELL
01/01/201531/12/2018Training in reducin uncertainty in structural safetyCommission of European Communities
01/01/201530/06/2018Simulación avanzada para optimizar el reconomiento geotécnico submarinoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo y evaluación de un sistema de previsión de la amenaza de inundaciones relámpago en EspañaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Ingeniería basada en simulación computacional (in-silico) para la toma de decisiones en tiempo realMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/04/2018El Paisaje del Riesgo Costero en el litoral catalán. La influencia del cambio climáticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Integración de nuevas metodologías para la planificación y análisis medioambiental de yacimientos petrolíferosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Desarrollo y validación de sistemas de detección de fallos y diseño de estrategias de control tolerante a fallos con aplicación a plantas de energía eólica offshoreMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018NOVELOG: New cooperative business models and guidance for sustainable city logisticsEuropean Commission
01/01/201531/12/2015Proyecto de apoyo a la presentación de la propuesta ANYWHERE a la convocatoria Europea H2020-DRS-1-2015MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Estudio de profundidad de algunas presas de UPH Ebro-Pirineos de Endesa.Endesa Generación, S.A.
01/01/201531/12/2017Análisis Holístico del impacto de las precipitaciones extremas e inundaciones y su introducción en escenarios futuros. Aplicación a las estrategias de adaptación y resiliencia (HOPE)Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/201531/12/2016Desarrollo de algoritmos especifícos para la resolución de los sistemas de ecuaciones asociados al simulador numérico composicionalConsejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACY)
04/01/201428/02/2023Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt