Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria de la Construcció

Enginyeria de la Construcció

Objectius

El Programa de Doctorat en Enginyeria de la Construcció té com a objectiu principal la formació dels alumnes, com a especialistes, en l’àmbit de l’enginyeria estructural i la construcció. Es vol formar professionals capaços de concebre, projectar, calcular i construir estructures segures, durables, funcionals i estètiques, utilitzant materials clàssics i nous, així com avaluar i mantenir estructures existents, incloent-hi les del patrimoni històric. D’altra banda, es pretén proporcionar una formació sòlida en gestió eficient de projectes i obres, prestant especial atenció als aspectes tecnològics, constructius, econòmics, mediambientals i de desenvolupament i cicle de vida sostenibles. L’objectiu formatiu general de la fase de recerca és proporcionar una formació cientificotècnica d’alt nivell en els camps de l’enginyeria estructural i construcció que capaciti els alumnes per generar nous coneixements, per plantejar noves vies de recerca i per investigar en problemes no resolts relatius a nous materials, al comportament resistent i funcional d’estructures, a noves formes estructurals, a nous mètodes de càlcul i experimentació, a nous sistemes constructius i a noves formes de considerar les relacions entre el medi ambient i l’entorn construït. Aquest objectiu va acompanyat de la capacitació dels alumnes per comunicar i transmetre els coneixements adquirits i la investigació desenvolupada mitjançant la redacció de documents científics, com són articles en revistes i comunicacions en congressos, entre d’altres. Això permet a l’alumne demostrar la seva capacitat de compressió del camp d’estudi en el qual s’implica, així com la seva capacitat de concebre, dissenyar i posar en pràctica investigació d’alta qualitat, amb la possibilitat d’ampliar les fronteres del coneixement i incorporar aquests coneixements al sector productiu a través dels departaments d’R+D d’empreses constructores i consultores d’enginyeria civil.

Capacitats

Per a la consecució dels objectius plantejats, el programa disposa de professorat adequat en termes de qualitat, capacitat i dedicació, avalada pel nivell de satisfacció dels estudiants, els quals fan una valoració molt positiva sobre els aspectes relacionats amb la supervisió i el seguiment de les tesis. Les enquestes als alumnes també posen de manifest que el principal motiu per escollir el Programa de Doctorat és el prestigi del Departament i dels seus professors. Un percentatge molt alt de les tesis es desenvolupen en règim de dedicació a temps complet. Això és possible gràcies al fet que molts d’ells disposen de beques d’estudi, sigui concedides dins dels respectius projectes de recerca en què s’integren o concedides pels governs en el cas d’alumnes estrangers, la majoria dels quals arriben finançats amb beques dels seus respectius països d’origen.

Tots els directors de tesi publiquen en revistes de JCR amb un alt índex d’impacte, situades al primer quartil (vegeu http://futur.upc.edu/, http://futur.upc.edu/EC, http://futur.upc.edu/ATEM, http://gric.upc.edu/ca/publicacions)

El programa s’estructura a través de tres línies d’investigació:

1. Tecnologia d’estructures
2. Materials de construcció
3. Recerca i innovació en la construcció industrial

Les tres línies de recerca que conformen el programa estan reconegudes a través de quatre grups de recerca consolidats (GRC), reconeguts en les convocatòries de la Generalitat de Catalunya.

Des de la seva creació, el Programa de Doctorat ha obtingut les distincions de qualitat següents:
- Menció de qualitat MCD2005-00345: 2005, 2006, 2007, 2008
- Menció d’Excel·lència MEE2011-0393: 2011, 2012, 2013

Justificació de la necessitat del programa

El Programa de Doctorat es crea el curs 1992-93 fruit de la necessitat de comunicar, actualitzar i desenvolupar el coneixement disponible en relació amb l’enginyeria de la construcció en les seves diverses facetes (materials, tècniques, gestió, medi ambient). Aquesta necessitat resulta encara avui molt perceptible, atesos els importants avenços científics i tècnics experimentats en aquesta àrea de coneixement. Aquests avenços venen al seu torn potenciats pel desenvolupament tecnològic general, la instauració de la societat del coneixement i la importància creixent dels conceptes lligats al desenvolupament sostenible.

En les últimes dècades s’han produït grans avenços tecnològics que han contribuït a ampliar i millorar les prestacions dels materials, els mètodes de projecte i càlcul, els procediments d’instrumentació i assaig, els sistemes d’avaluació, reparació i reforç, els processos constructius i les possibilitats de reciclatge de materials i estructures. Cal afegir, a més, la necessària preocupació pel medi ambient i per adaptar la tecnologia existent cap a una construcció sostenible i de qualitat.

Tot això ha comportat, particularment, un augment considerable del coneixement disponible sobre els diversos aspectes de l’enginyeria de la construcció (comportament i resistència de les estructures a curt i llarg termini, durabilitat…). Alhora, això obre possibilitats a nous conceptes relatius al disseny, a la construcció o al manteniment de les construccions a partir de plantejaments més científics i per això mateix més fiables, alhora que més sostenibles, tant econòmicament com ambientalment. Però els nous desenvolupaments també plantegen moltes incògnites per la velocitat amb què s’han produït i el desconeixement que es té de molts aspectes encara poc estudiats, sobretot en l’àmbit dels nous materials i la reutilització i el cicle de vida de les estructures. Les normatives, per la seva banda, estan adaptant-se amb celeritat als desenvolupaments tecnològics, i per aquesta raó estan patint canvis importants de tipus conceptual i pràctic.

Tots aquests canvis han revolucionat la pràctica professional en l’àmbit de la construcció, la qual cosa genera necessitats d’actualització dels professionals i per tant formació qualificada. Amb aquest programa es vol crear un entorn de recerca i de formació que permeti implementar aquest aspecte en la formació de tercer cicle dels nostres estudiants.

El Programa de Doctorat encaixa perfectament dins de les polítiques prioritàries i línies estratègiques de recerca tant a nivell de Catalunya i Espanya com europees. En particular, els professors responsables de les línies d’investigació que nodreixen el Programa de Doctorat desenvolupen la seva activitat investigadora tant en projectes europeus com en nacionals i autonòmics. D’altra banda, el programa queda plenament justificat per la seva coherència i implicació dins de l’àmbit d’experiència i d’activitat de recerca prioritaris de la Universitat Politècnica de Catalunya (enginyeria civil), així com en relació amb 2 de les 9 àrees tecnològiques estratègiques transversals existents en aquesta: tecnologia de materials i tecnologies de la construcció i les obres públiques.

La justificació de l’existència d’aquest programa en relació amb la necessitat de persones altament qualificades en R+D+I en el teixit industrial de Catalunya ve donada pel fet que es tractar de l’únic programa de característiques i contingut similars impartit a tot el territori català.

COORDINADOR/A

Casas Rius, Joan Ramon

CONTACTE

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 016 497
Correu electrònic: doctorat.ECO.camins@upc.edu

https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/enginyeria-construccio

idPD: 1193 - cp: 908

Informació general

Perfil d'acces

L’entrada natural al Programa de Doctorat és per a aquells estudiants que hagin cursat i superat el Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció (d’ara endavant, MEEC-UPC) impartit a la Universitat Politècnica. Per a aquells estudiants que provinguin d’altres màsters, és imprescindible que demostrin un coneixement bàsic en matèries fonamentals en l’àmbit tecnològic de la construcció, és a dir: formigó estructural, estructures metàl·liques i mixtes, materials de construcció, durabilitat, manteniment i gestió d’estructures i obres civils. És aconsellable que els estudiants disposin de certs coneixements de programació i utilització de paquets informàtics d’anàlisi i càlcul d’estructures.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la investigació científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

El programa no disposa d’ajuts de matrícula específiques.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/enginyeria-construccio

CONTACTE:

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 016 497
Correu electrònic: doctorat.ECO.camins@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

L’entrada natural al Programa de Doctorat és per a aquells estudiants que hagin cursat i superat el Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció (d’ara endavant, MEEC-UPC) impartit a la Universitat Politècnica. Per a aquells estudiants que provinguin d’altres màsters, és imprescindible que demostrin un coneixement bàsic en matèries fonamentals en l’àmbit tecnològic de la construcció, és a dir: formigó estructural, estructures metàl·liques i mixtes, materials de construcció, durabilitat, manteniment i gestió d’estructures i obres civils. És aconsellable que els estudiants disposin de certs coneixements de programació i utilització de paquets informàtics d’anàlisi i càlcul d’estructures.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Els títols amb accés directe que no requereixen complements de formació són els següents:

• Màster Universitari en Enginyeria Estructural i Construcció (MIEC-UPC)
• Màster Universitari en Enginyeria Civil
• Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
• Màster Universitari en Enginyeria Industrial


Hi ha la possibilitat que la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat reconegui l’equivalència d’altres ‘masters of science’ (procés de Bolonya) o fins i tot d’altres estudis. Per reconèixer-ne l’equivalència, la Comissió valorarà la correspondència amb el nombre de crèdits i les matèries del MIEC-UPC, així com l’excel·lència de la institució acadèmica on s’hagi impartit. En el cas de màsters o estudis reconeguts com a equivalents al MIEC-UPC, l’admissió serà automàtica.

L’admissió d’estudiants que no compleixin aquesta condició podrà ser considerada i analitzada per part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat d’Enginyeria de la Construcció. En general, la disposició d’un títol de màster de perfil acadèmic o científic adaptat a les directrius del procés de Bolonya serà una condició imprescindible per a l’accés al Doctorat. En aquest cas, la Comissió decidirà l’acceptació en cada cas particular. Per a això, la Comissió valorarà els aspectes següents, d’acord amb la ponderació que s’indica entre parèntesis:

• Les característiques dels estudis previs (en particular, grau d’equivalència amb el Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció - intensificació científica) (25%).
• Disposició de beques o ajuts (5%).
• Expedient acadèmic (20%).
• Possibilitat de tutoria per part de professors de Departament (30%).
• Experiència investigadora prèvia (15%).
• Coneixement d’idiomes (5%).

En cas de saturació en relació amb el nombre màxim de places, tindran prioritat els estudiants sorgits del MIEC-UPC. Entre aquests, l’admissió podrà ser prioritzada en funció de les qualificacions finals obtingudes en el màster. Tot i així, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà afegir i ponderar altres condicions, com, en particular, l’experiència prèvia en recerca i les publicacions.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, realitzarà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar la seva durada.

Els complements de formació seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Els requisits de formació metodològica o científica complementària poden ser formulats, per a cada estudiant, per:

1. La Comissió Acadèmica, com a condició per a l’admissió o bé, després de l’admissió, com a condició per a la continuació del Doctorat dins el límit temporal que s’especifica a continuació.
2. El tutor o la tutora o el director o la directora de tesi, com a conseqüència de l’observació de deficiències en la preparació o el rendiment de l’estudiant.
3. El director o directora de la tesi, com a resultat de l’observació de deficiències en la preparació de l’alumne o l’alumna, o com a necessitat addicional de formació avançada en el tema o temes de la tesi doctoral.

La Comissió definirà les necessitats de formació complementària en el moment de l’admissió. El tutor o la tutora i el director o la directora les podran identificar i definir durant el primer any.

La decisió sobre els complements formatius a cursar per l’alumne es pren de comú acord entre el tutor o la tutora i els responsables acadèmics del programa. Aquesta decisió és posteriorment ratificada per la Comissió Acadèmica.

Complements a cursar

La Comissió definirà en cada cas el conjunt de crèdits i les matèries, en general pertanyents al Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció de la UPC, que consideri necessari que els estudiants cursin per aconseguir un nivell inicial adequat. La Comissió, per a cada estudiant, podrà definir dos tipus de formació complementària:

1. Requisits de formació prèvia a l’accés al Doctorat. L’admissió quedarà condicionada a la superació d’aquestes matèries.

2. Requisits de formació metodològica, en recerca, tècniques de comunicació oral i escrita.

El límit per dur a terme els complements de formació és d’un any i mig (18 mesos) en el cas que la formació complementària sigui requerida per la Comissió Acadèmica com a condició per a l’admissió definitiva. La Comissió podrà dictaminar la desvinculació de qualsevol estudiant si aquest o aquesta exhaureix els primers 18 mesos sense haver superat la formació complementària requerida.

Període de matrícula dels nous doctorands

Aproximadament des de mitjan setembre a mitjan octubre de cada curs.

Febrer (matrícula extraordinària) per a alumnes en espera de visats i beques principalment.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Aproximadament des de mitjan setembre a mitjan octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria (obligatòria).
Hores: 375.

Activitat: Seminaris (optativa).
Hores: 2.

Activitat: Estades a l’estranger i mobilitat (optativa).
Hores: 480.

Activitat: Formació en habilitats informacionals (optativa).
Hores: 1,5.

Activitat: Metodologia de la recerca (obligatòria).
Hores: 12.

Activitat: Innovació y creativitat (optativa).
Hores: 8.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació (obligatòria).
Hores: 18.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca (optativa).
Hores: 4.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

En relació amb els recursos materials, cal destacar les excel·lents instal·lacions i serveis que tant el Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental com l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i les escoles d’enginyeria industrial de Barcelona i Terrassa posen a la disposició del programa: aules i laboratoris, sales de reunions, aules informàtiques, biblioteques, instal·lacions multimèdia, assessoria informàtica experta i espais específics per als alumnes. En particular, des del curs 2016-17 es disposa d’un nou espai per a doctorands a l’edifici B0 del Campus Nord. En relació amb el Laboratori de Tecnologia d’Estructures Lluís Agulló (LTE) i el Laboratori de Materials de Construcció (LME), on es desenvolupen les tesis experimentals, els recursos d’aprenentatge existents i el material inventariable són adequats a les característiques del programa. Això ha estat possible gràcies als recursos invertits en tots dos laboratoris provinents dels recursos de projectes competitius (Pla Nacional i projectes europeus) obtinguts pels professors del programa. Es tracta de laboratoris principalment de recerca on gran part del treball desenvolupat consisteix en recerca aplicada fent un gran èmfasi en la transferència de tecnologia a la indústria de la construcció.

L’LTE està dedicat a l’assaig i monitoratge de grans estructures i elements estructurals amb diferents materials, així com a la caracterització mecànica d’aquests materials. L’LMC està dedicat a la caracterització mecànica, física, química i microestructural dels materials de construcció. Tenen especial rellevància els estudis de durabilitat i impacte ambiental de materials i residus.

A partir de les enquestes dels alumnes es conclou que aquests estan molt satisfets amb els recursos que el Programa de Doctorat posa al seu abast (espai de treball, mobiliari, equips de laboratori, material, etc.), valorats globalment amb una qualificació de 4 sobre 5.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • EMADI, SEYYEDBEHRAD: Application of observability techniques to structural system identification including shear effects,
  Autor/a: EMADI, SEYYEDBEHRAD
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 30/10/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: TURMO CODERQUE, JOSE | LOZANO GALANT, JOSE ANTONIO
  Tribunal:
       PRESIDENT: CASAS RIUS, JUAN RAMON
       SECRETARI: ORTIZ LOZANO, JOSÉ ANGEL
       VOCAL: YUAN, SUN
  Resum de tesi: De acuerdo con la teoría de vigas de Timoshenko, las rotaciones nodales en estructuras tipo viga se producen por efectos de flexión y cortante. Si bien las rotaciones por flexión pueden ser fácilmente calculadas por el método de la matriz de rigidez de Euler-Bernoulli, las rotaciones por cortante no se han tomado en cuenta tradicionalmente ya que sus efectos son prácticamente insignificantes en la mayoría de las estructuras. Así mismo, el cálculo de los efectos de la rotación por cortante mediante el método de la matriz de rigidez no es una tarea sencilla y presenta limitaciones prácticas. Sin embargo, esta omisión podría conducir a errores significativos en la simulación de la respuesta estructural de algunas estructuras (como las vigas de gran canto).De igual forma, los efectos por cortante no han sido tomados en cuenta en el análisis inverso de las estructuras (Identificación del Sistema Estructural) que es utilizado para calibrar las propiedades mecánicas de los elementos estructurales a partir de la monitorización in situ. Recientemente, se presentó uno de los primeros métodos para el análisis inverso de las estructuras, incluidos los efectos por cortante (el método de observación, OM, por sus siglas en inglés). Este método introdujo la teoría de vigas de Timoshenko en el Método de la Matriz de Rigidez (SMM, por sus siglas en inglés). De esta manera, las flechas verticales producidas por los efectos por cortante se incluyeron en la simulación, mientras que las rotaciones por cortante se ignoraron. En este método, las propiedades mecánicas de las estructuras pudieron obtenerse a partir de las flechas nodales medidas en pruebas estáticas in situ. Una de las principales características controvertidas de este procedimiento es el hecho de que en el conjunto de mediciones se deben incluir las rotaciones. Esta característica podría ser especialmente problemática en aquellas estructuras en las que las rotaciones debidas al cortante no son despreciables. De hecho, en este caso, despreciar las rotaciones por cortante podría dar lugar a errores significativos. Además del OM, recientemente se han presentado en la literatura otros métodos de análisis inverso que incluyen los efectos de deformación por cortante. Sin embargo, tampoco ninguno de estos métodos abordan los efectos de rotación por cortante, ya que solo tienen en cuenta en el sistema de ecuaciones las deformaciones verticales producidas por cortante. Por lo tanto, cuando se utilizan las rotaciones reales in situ se pueden obtener estimaciones con errores significativos.Para llenar estos vacíos, esta Tesis Doctoral aborda el análisis de los efectos de las deformaciones por cortante en estructuras tipo viga desde un enfoque directo e inverso. En primer lugar, se actualiza el SMM para permitir el cálculo de las rotaciones por cortante a partir de un análisis directo. Este método se utiliza para evaluar los efectos de las rotaciones por cortante en estructuras tipo viga con diferentes ratios de esbeltez. Además, por primera vez en la literatura, se identifican los ratios de esbeltez en los que los efectos de la rotación por cortante pueden ser despreciados a partir de un análisis directo. En segundo lugar, el OM se ha actualizado para permitir el análisis inverso de estructuras con efectos de cortante a partir de un conjunto de mediciones con solo flechas verticales. Esta modificación se basa en la introducción de un método de optimización numérica. Con este objetivo, se presenta el análisis inverso de varios ejemplos de creciente complejidad para ilustrar la validez y el potencial del método actualizado. Por último, se modifica el OM para permitir el análisis inverso a partir de las rotaciones por cortante. Esta modificación se basa en la introducción de un nuevo proceso iterativo para estimar sucesivamente los valores de las rotaciones por cortante.

Darrera actualització: 26/11/2020 06:11:22.

Llistat de tesis en dipòsit

 • MAKOOND, NIRVAN CHANDRA: Structural Diagnosis of Masonry Heritage: Contributions to Non-Destructive Testing, Structural Health Monitoring and Risk Assessment.
  Autor/a: MAKOOND, NIRVAN CHANDRA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 17/11/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: PELA, LUCA | MOLINS BORRELL, CLIMENT
  Tribunal:
       PRESIDENT: IVORRA CHORRO, SALVADOR
       SECRETARI: GIL ESPERT, LLUIS
       VOCAL NO PRESENCIAL: ADAM MARTÍNEZ, JOSE MIGUEL
  Resum de tesi: Muchos sitios de patrimonio cultural consisten en estructuras de mampostería. Para asegurar la preservación de tales estructuras, la evaluación precisa de su condición estructural es a menudo de suma importancia. Sin embargo, incertidumbres recurrentes con respecto a las propiedades de los materiales, así como la compleja interacción entre distintos elementos estructurales a menudo hacen que esta sea una tarea desafiante. Como consecuencia, ha habido un esfuerzo de investigación considerable en el ámbito del desarrollo de métodos y herramientas que puedan facilitar esta tarea. En una primera instancia, el trabajo de investigaciónpresentado en esta tesis contribuye a la mejora de algunos métodos clave para el análisis de estructuras de mampostería. Se abordan temas específicos relacionados con ensayos de materiales, ensayos de vibración de estructuras y la auscultaciónestructural (SHM). La investigación en ensayos de materiales consistió en un estudio experimental sobre las propiedades dinámicas elásticas de componentes de la mampostería de ladrillo, que se sabe que difieren de sus contrapartes estáticas. A pesar de ser una propiedad de deformación fundamental, la determinación experimental de los módulos elásticos estáticos de los componentes de mampostería de ladrillo sigue siendo una tarea compleja. Tras una campaña experimental, este trabajo propone un procedimiento robusto basado en la sinergia de dos métodos para estimar de forma fiable los módulos dinámicos elásticos y de corte de dichos materiales. Además, también se proporciona una expresión empírica para estimar el módulo de elasticidad estático de los constituyentes a partir de su contraparte dinámica. Con respecto a ensayos de vibración, el presente estudio considera específicamente campanarios de mampostería y las técnicas de análisis modal operacional (OMA). A pesar de avances significativos, la precisión de estimaciones aún depende en gran medida en las condiciones de la prueba, la calidad de la adquisición y las técnicas empleadas. Este trabajo tuvo como objetivo, en primer lugar, diseñar un sistema y programa de adquisición adecuados para ensayos de vibración del campanario de la Seu Vella en Lleida, Cataluña. Se investigaron varias técnicas de identificación de sistemas y de análisis modal y se discuten las más adecuadas para identificar parámetros modales en diferentes condiciones de adquisición. El componente de investigación relacionado con SHM se centra particularmente en el análisis de datos para sistemas de SHM estáticos, que implican la medición continua de parámetros clave de variación lenta durante largos períodos de tiempo. Aunque tales sistemas tienen el potencial de identificar mecanismos de deterioro lento irreversible en estructuras de mampostería en una etapa muy temprana, la interpretación de datos adquiridos puede ser difícil, particularmente debido a la influencia de factores ambientales. Esta investigación propone un procedimiento de análisis de datos totalmente automatizado capaz de filtrar los efectos ambientales reversibles y clasificar respuestas monitoreadas en estados de evolución predefinidos. El procedimiento se ha utilizado con éxito para identificar áreas vulnerables en dos importantes estructuras patrimoniales medievales en España, a saber, la catedral de Mallorca y la iglesia del monasterio de Sant Cugat.Finalmente, todos los hallazgos anteriores se utilizan para la elaboración de herramientas de toma de decisiones multicriterio (MCDM) destinadas a mejorar la objetividad, claridad y transparencia de decisiones de mitigación de riesgos para estructuras patrimoniales de mampostería. Se propone un procedimiento sistemático de evaluación de riesgos que involucra el cálculo de dos índices MCDM: un índice relacionado con el riesgo estimado de daño y otro con la incertidumbre detrás de esta estimación. También se incluyen aplicaciones a varios caso
 • SEGURA DOMINGO, JORGE: Laboratory experimental procedures for the compression and shear characterisation of historical brick masonry.
  Autor/a: SEGURA DOMINGO, JORGE
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 25/11/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: ROCA FABREGAT, PEDRO | PELA, LUCA
  Tribunal:
       PRESIDENT: VARUM, HUMBERTO
       SECRETARI: MOLINS BORRELL, CLIMENT
       VOCAL NO PRESENCIAL: CAMATA, GUIDO
  Resum de tesi: Masonry has been used for millennia to build all sort of constructions. As a result, a significant part of the building stock around the world is made of masonry. In the need of structural assessment, structural analysis tools, as well as strength criteria proposed in building codes, require the knowledge of the mechanical properties of the materials.However, the mechanical characterisation of masonry is still difficult and challenging, due to its composite nature and its complex mechanical behaviour. In fact, it is possible to find contradictions among standards, lack of definition for certain procedures, or even lack of standards for certain tests.This thesis aims to contribute with the critical analysis of some of these testing procedures and provide possible improvements for a specific type of masonry. Four lines of research have been identified, which cover tests in laboratory and in situ to characterise the behaviour in compression and in shear. The specific type of masonry on which the experimental campaigns are carried out is the traditional type of brickwork that was extensively used in Barcelona during the 19th and 20th c. In spite of its relevance, this type of masonry is in need of further characterisation.A preliminary research was necessary to find a historical-like mortar with a relatively fast hardening and low mechanical properties. The modification of hydraulic lime based commercial mortars with the addition of limestone filler is investigated. Small amounts of filler enhance the mechanical properties of the mortar. High amounts of filler reduce the mortars¿ strengths and make it suitable to replicate historical-like masonry in laboratory.The first line of research on testing procedures covered the compressive characterisation of masonry on prismatic standard specimens. European and American standards differ in the type of specimen to consider, running bond walls and stack bond prisms, respectively. This work compares experimental results obtained from both types of specimen and also obtained from two types of loading, monotonic and cyclic.The second line of research involves an experimental campaign that investigates the possibility of using 90 mm cylinders extracted from existing walls to characterise the compressive behaviour of masonry. Four examples of masonry have been investigated, including cylinders extracted from three existing buildings of Barcelona. The results obtained with 90 mm cylinders compare well to those obtained with the well-known 150 mm cylinders.The third line of research deals with the characterisation of the shear response of masonry in laboratory. The standard triplet specimen consisting of three units and two mortar joints present some interpretation problems related to the non-simultaneous failure of the two joints. This experimental campaign studies the possibility of using couplet specimens of only one mortar joint to determine the shear parameters. For the two types of brickwork investigated, couplets provide higher estimations of the shear parameters with respect to triplets.The last line of research investigates the diagonal compression test, a testing procedure applicable both in situ and in laboratory for shear characterisation. First, an experimental campaign is presented. The experimental results are used to calibrate a numerical model, which is applied to investigate the actual states of stresses and to find correlating coefficients between the test results and the mechanical properties of masonry. The combination of all the former researches provides a set of reference values for the mechanical properties of the traditional brickwork of Barcelona. Nevertheless, the scientific findings, methods, and criteria presented in this thesis, even if derived for a specific type of brickwork, may be of application for the characterisation of other types of masonry around the world.

Darrera actualització: 26/11/2020 06:10:03.

Llistat de tesis defensades per any

 • DE LA CRUZ ROMERO, JANILL MARIE: Consideraciones relativas al diseño y a la alta durabilidad de dovelas de hormigón reforzado con fibras no metálicas (HRFnM)
  Autor/a: DE LA CRUZ ROMERO, JANILL MARIE
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 27/07/2020
  Director/a de tesi: SEGURA PEREZ, IGNACIO | PUJADAS ÁLVAREZ, PABLO

  Tribunal:
       PRESIDENT: VAQUERO MARTINEZ, JOSE MARIA
       SECRETARI: ROSELL AMIGÓ, JUAN RAMON
       VOCAL NO PRESENCIAL: GALOBARDES REYES, ISAAC
  Resum de tesi: El uso del hormigón reforzado con fibras (HRF) como material de construcción se ha expandido más allá de lasaplicaciones tradicionales, donde su uso como material estructural ha sido aceptado por diferentes c ódigos y guías dediseño. El empleo del hormigón reforzado con fibras para anillos de dovelas de revestimiento de túneles ya es una prácticaestándar en todo el mundo, donde se conocen las ventajas técnicas que conlleva su uso. A pesar de las numerosasventajas del HRF, todavía existe incertidumbre en cuanto al diseño, caracterización y rendimiento de los materiales.Existen en la literatura técnica trabajos, investigaciones y campañas experimentales tanto en dovelas reforzadas conarmadura convencional, como reforzadas con la sustituci ón parcial o total de la armadura convencional por fibras de aceroestructural. Sin embargo, los estudios sobre el concepto de dovelas de t úneles prefabricados, reforzados únicamente confibras estructurales macro sintéticas, son por el momento muy minoritarios. En algunos casos apenas son existentes,debido a la falta de experiencia con este tipo de fibras y al desconocimiento de los beneficios que pueden ofrecer a largoplazo. En este sentido, se hace necesario continuar investigando con el objetivo de mejorar los m étodos actuales decaracterización y diseño del hormigón reforzado con fibras no metálicas.Los principales aspectos que se abordan en esta tesis están orientados a: 1.Analizar la viabilidad estructural de lasmacrofibras no metálicas con finalidad estructural destinadas al uso en dovelas de revestimiento de t úneles, 2.Estudiar ladurabilidad de las fibras plásticas frente a agentes externos y, 3.Establecer una propuesta de diseño de dovelas reforzadascon fibras con finalidad estructural no metálicas a escala real.Para alcanzar los objetivos de la presente Tesis Doctoral, el primer bloque se enfoca al estudio de la viabilidad estructuralde las macrofibras no metálicas con finalidad estructural. Para ello se realizan diversas campañas experimentales con el finde caracterizar el material, observándose la influencia en las propiedades físicas y mecánicas a partir del tipo y contenido defibras empleadas en el hormigón. Posteriormente, el estudio se enfoca en la influencia de la incorporaci ón de fibras enfunción a las edades tempranas. Finalmente, se concluye esta primera parte con el desarrollo de una nueva t écnica capazde determinar el contenido de las fibras en el HRFnM.Tan importante como la capacidad resistente de las estructuras, es su capacidad para resistir durante su per íodo de vidaútil las agresiones a las que las dovelas están expuestas. Por ello, en el segundo bloque se ha considerado estudiar ladurabilidad de las fibras plásticas frente a agentes externos. A tal efecto, se realiza una campaña experimental en la que sesomete el hilo madre de las fibras no metálicas a diversos ambientes agresivos y exposiciones para as í caracterizar suspropiedades físicas y mecánicas. De manera general, los resultados no demuestran degradaciones significativas en lasmuestras sobre ninguna de las diferentes disoluciones agresivas empleadas.Finalmente, una vez estudiado la viabilidad en términos estructural y durabilidad de las fibras no metálicas con finalidadestructural, surge la necesidad de realizar un estudio de la dovela a escala real. Los resultados demuestran la viabilidad dedovelas reforzadas totalmente con fibras de polipropileno (cuantía de 10 kg/m3) como con fibras metálicas (40 kg/m3),demostrando un comportamiento dúctil a partir del ensayo a flexión y a la vez con gran capacidad de redistribuir esfuerzos.

 • FANECA LLESERA, GERARD: DESARROLLO DE HORMIGONES CONDUCTORES CON ADICION DE FIBRAS DE CARBONO RECICLADAS
  Autor/a: FANECA LLESERA, GERARD
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669280
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 20/07/2020
  Director/a de tesi: AGUADO DE CEA, ANTONIO | SEGURA PEREZ, IGNACIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: GARCÉS TERRADILLOS, PEDRO
       SECRETARI: DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
       VOCAL NO PRESENCIAL: VAQUERO MARTINEZ, JOSE MARIA
  Resum de tesi: Dentro del ámbito de los materiales inteligentes y considerando el hormigón como uno de los principales materiales de la construcción, conseguir dotarle de nuevas funcionalidades le proporcionaría nuevos usos y aplicaciones a las meramente estructurales o de revestimiento habituales. Factor que permitiría evolucionar el material manteniendo su vigencia ante nuevos retos que se plantean en ámbitos de las infraestructuras, como la ciudad inteligente, movilidad, sensorización de estructuras y otras aplicaciones posibles todavía por desarrollar. Con este objetivo marcado e introduciendo factores como la sostenibilidad y una industrialización a medio plazo, esta tesis se centra en la utilización de fibras de carbono recicladas de productos o procesos, adicionadas al hormigón, con el fin de modificar sus propiedades eléctricas y transformarlo de un material aislante a otro con propiedades conductivas.Por ello y basándose en estudios previos, se caracterizan dos matrices de hormigón con marcadas diferencias en lo que refiere al tamaño de sus agregados, que reciben la adición de diferentes tipos de fibra de carbono recicladas en distintos porcentajes.En una primera fase, el estudio se centra en la caracterización de las diferentes propiedades básicas del hormigón, como la capacidad estructural o trabajabilidad en estado fresco, a la que se añade la determinación de las propiedades eléctricas a la vez que se establecen tipologías de ensayo específicos con los que poder evaluar, comparar y analizar el efecto de las diferentes fases presentes en el material en la conductividad eléctrica de todas las combinaciones de dosificaciones propuestas. Posteriormente, focalizándose en las combinaciones de matriz, tipo y cantidad de fibra con mejores propiedades conductivas, se profundiza en la caracterización eléctrica, contrastándola con funcionalidades asociadas como el efecto piezoeléctrico y el efecto Joule, funcionalidades que gobiernan la sensorización del hormigón y autocalentamiento en aplicaciones como el control de deformaciones de estructuras o pavimentos con efecto deshielo respectivamente. Finalmente se aplica el material desarrollado en una prueba piloto a escala real, en la que se testean la funcionalidad de autocalentamiento en un elemento de mobiliario urbano de la empresa ESCOFET 1886 S.A., que ha participado en la realización de esta tesis doctoral en el marco del Programa de Doctorado Industrial de la Generalitat de Catalunya.

 • FARMANARA BOZORGZAD, AMIR HOSSEIN: Structural effects of temperature variations on macro-synthetic fibre reinforced concrete segmental linings.
  Autor/a: FARMANARA BOZORGZAD, AMIR HOSSEIN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Confidencialitat
  Data de lectura: 13/11/2020
  Director/a de tesi: DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO | PUJADAS ÁLVAREZ, PABLO

  Tribunal:
       PRESIDENT: ARMENGOU ORÚS, JAUME
       SECRETARI: SEGURA PEREZ, IGNACIO
       VOCAL NO PRESENCIAL: GALOBARDES REYES, ISAAC
  Resum de tesi: El uso del hormigón reforzado con fibras (HRF) como material de construcción se ha venido utilizando más allá de lasaplicaciones no estructurales como consecuencia dela publicación de códigos y directrices de diseño. Debido a suscaracterísticas y ventajas en comparación con el hormigón armado, la industria exige HRF con responsabilidadesestructurales crecientes y, en algunos casos, con las fibras como el único refuerzo.Una de las principales aplicaciones del HRF es la construcción de dovelas prefabricadas para anillos de túnelesconstruidos mediante máquinas perforadoras de túneles (TBM). De hecho, la funcionalidad de los túneles depende en granmedida de los revestimientos de túneles y su rendimiento estructural, mientras que en términos de diseño estructural, losrequisitos en términos de resistencia y ductilidad determinan qué tipo de refuerzo es el más adecuado para losrevestimientos de túneles prefabricados. Estos requisitos consideran diferentes acciones de carga que tienen lugar ensituaciones transitorias, fases de construcción y vida útil; sin embargo, debido a la sección transversal circular de lostúneles y la simetría de las cargas aplicadas, los revestimientos de los túneles generalmente están bajo cargas decompresión durante la vida útil. Por lo tanto, la probabilidad de agrietamiento de los revestimientos aumenta durante lasfases transitorias y de construcción en las que generalmente se requiere un refuerzo mínimo. La macro fibras de acero y lamacro fibras sintética son refuerzos factibles para este propósito. No obstante, las fibras sintéticas son sensibles a latemperatura y capacidad de los revestimientos puede verse modificada debido a las variaciones de temperatura.A pesar de los notables avances en la tecnología de refuerzo de fibras y la publicación de pautas de diseño, siguensurgiendo preguntas sobre la efectividad de las fibras sintéticas a diferentes temperaturas. Para dar respuesta a ello, enesta tesis se aborda la caracterización del comportamiento previo y posterior a la fisuración según las propiedadesmecánicas de synthetic fibres reinforced concrete (SynFRC) a temperaturas muy bajas y altas, as í como la comparación delcomportamiento residual de muestras a escala real reforzadas con fibras sintéticas o fibras de acero a temperaturaambiente y temperaturas elevadas.En este marco, el primer aspecto aborda un programa experimental para la caracterización de las propiedades mecánicasde probetas entalladas de SynFRC. Se consideraron los requisitos técnicos exigidos por el fib MC (2010) cuando las fibrassintéticas son el único refuerzo para los elementos de hormigón. Siguiendo este programa experimental, las probetasfueron sometidas a temperaturas elevadas, muy bajas e intermedias. Este enfoque permite definir el comportamiento deSynFRC para garantizar un comportamiento dúctil de las dovelas de túneles en regiones muy frías (como Canadá) oregiones calientes (como en Medio Oriente). Para evaluar el comportamiento de la matriz, se compararon las resistenciasresiduales de las probetas en diferentes CMOD con las probetas ensayadas a 20°C.El segundo estudio analiza el comportamiento de las dovelas a escala real sometidas a temperaturas elevadas. Unamuestra a escala real reforzada con fibras sintéticas se expuso a un incendio Hidrocarbono, comparando sucomportamiento a flexión con una muestra no expuesta. Además, el mismo programa experimental analiza estecomportamiento para muestras reforzadas con fibras de acero.El último tema se centra en las simulaciones numéricas del comportamiento a flexión de HRF. Para ello, se desarrolló unmodelo no lineal de elementos finitospara simular el comportamiento a flexi ón del HRF. Los resultados del modelonumérico indicaron que el modelo constitutivo basado en las indicaciones del fib MC (2010) no es sensible a latemperatura; así, se creó un nuevo modelo constitutivo para simu

 • MARTINELLO CARLESSO, DEBORA: Flexural fatigue of pre-cracked fibre reinforced concrete: experimental study and numerical modelling.
  Autor/a: MARTINELLO CARLESSO, DEBORA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669488
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 06/03/2020
  Director/a de tesi: DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO | PIALARISSI CAVALARO, SERGIO HENRIQUE

  Tribunal:
       PRESIDENT: AGUADO DE CEA, ANTONIO
       SECRETARI: BAIRÁN GARCÍA, JESÚS MIGUEL
       VOCAL: GÁLVEZ RUIZ, JAIME CARLOS
       VOCAL: DOMINGUES DE FIGUEIREDO, ANTONIO
       VOCAL NO PRESENCIAL: PLIZZARI, GIOVANNI
  Resum de tesi: El hormigón reforzado con fibra (FRC) se reconoce como material adecuado para aplicaciones estructurales. El número de normativas que lo han aprobado es una evidencia. Las estructuras donde generalmente se usa FRC pueden estar sujetas a cargas de fatiga y se espera que resistan millones de ciclos durante su vida útil. Las cargas cíclicas afectan significativamente a las características de los materiales y pueden causar roturas por fatiga. Las secciones transversales más demandadas se fisuran bajo tensión debido a cargas directas o deformaciones impuestas. Comúnmente, las publicaciones informan del comportamiento de fatiga del hormigón bajo compresión y son válidas para secciones no fisuradas. La imprecisión de las recomendaciones se refleja a través de la formulación de modelos que contemplan un enfoque probabilístico o la introducción de altos coeficientes de seguridad dentro de los códigos de construcción. El objetivo de la presente tesis doctoral es realizar un análisis orientado al diseño estructural sobre el comportamiento del FRC pre-fisurado sometido a cargas de fatiga por flexión. Se investigaron FRC con fibras de acero y polipropileno con diferentes contenidos de fibras mediante pruebas de flexotracción a tres puntos, considerando un ancho de fisura inicial aceptado en el estado límite de servicio. El comportamiento mecánico del FRC se analizó en términos de nivel de carga aplicada, desplazamiento de apertura de fisura (CMOD) y vida útil bajo fatiga. La resistencia residual a flexotracción se evaluó después de los ciclos de fatiga para estimar el impacto de los ciclos en la capacidad de resistencia restante de las muestras. Los resultados sugieren que el mecanismo de propagación de fisuras es independiente del tipo y contenido de fibra y la curva monotónica de CMOD podría ser utilizada como criterio de falla de deformación para FRC bajo carga de fatiga por flexotracción. El enfoque probabilístico realizado permite predecir la resistencia a la fatiga del hormigón reforzado con fibras de acero. Los resultados postulan la propuesta de un modelo para predecir la evolución de la apertura de fisura y la capacidad resistente remanente. Se propone un procedimiento de optimización para derivar los parámetros del modelo utilizando un número limitado de ciclos de carga inicial. Esta tesis doctoral proporciona conocimiento y datos que pueden ayudar a futuras investigaciones y contribuir al desarrollo futuro de recomendaciones de diseño.

 • POLIOTTI, MAURO: A framework for 3D nonlinear analysis of reinforced concrete frames under general loading.
  Autor/a: POLIOTTI, MAURO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/670036
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 04/11/2020
  Director/a de tesi: BAIRÁN GARCÍA, JESÚS MIGUEL | MÖLLER, OSCAR

  Tribunal:
       PRESIDENT: MARI BERNAT, ANTONIO RICARDO
       SECRETARI: MURCIA DELSO, JUAN
       VOCAL NO PRESENCIAL: AYALA MILIAN, AMADO GUSTAVO
  Resum de tesi: Las guías modernas de diseño y evaluación de estructuras de hormigón armado sometidas a sismo u a otras cargas extremas requieren del análisis no lineal. La compleja respuesta estructural puede ser obtenida mediante modelos tridimensionales de elementos finitos, aunque su aplicación está limitada debido a su alto costo computacional. Alternativamente, si la estructura puede ser idealizada mediante elementos lineales, la estructura puede ser simulada por medio de elementos de barra. Estas formulaciones han demostrado ser robustas y eficientes. La mayor desventaja de la mayoría de los modelos de viga-columna es que los mismos desprecian o consideran de una forma simplificada la interacción entre los esfuerzos internos normales y tangenciales. Por esto, la mayoría de los modelos de barra no son capaces de reproducir diferentes modos de falla como las fallas por cortante o torsión. Además, las simplificaciones hechas en dichos modelos afectan su capacidad de reproducir modos más comunes como la falla por flexión o fuerza axial.El objetivo principal de esta tesis es desarrollar una herramienta numérica robusta y eficiente capaz de reproducir distintos tipos de falla de elementos de barra de hormigón armado. También se desea que el modelo sea capaz de reproducir fenómenos complejos como el confinamiento pasivo de manera objetiva. La herramienta desarrollada tiene por objeto ser usada en el diseño o evaluación de estructuras de escala completa bajo cargas genéricas. Para esto, el problema es abordado mediante un marco multinivel.A nivel constitutivo, se desarrolla un nuevo modelo de daño-plástico para hormigón que incorpora un parámetro de dilatancia variable. Se demuestra que la dilatancia afecta la libre expansión del hormigón, el comportamiento en ablandamiento bajo esfuerzos cortantes y la respuesta de elementos pasivamente confinados. El modelo se basa en un reconocido modelo de daño-plástico, al cual se incorpora un parámetro de dilatancia que depende de los estados de daño-plástico y de tensiones.A nivel seccional, se desarrolla un nuevo modelo que introduce una eficiente técnica numérica. El nuevo modelo se basa en un modelo seccional con interacción total que reproduce el comportamiento cinemático de la sección por medio de un campo de desplazamientos de dos componentes. Una componente satisface la tradicional hipótesis de Euler-Bernoulli mientras que el campo complementario reproduce el alabeo y la distorsión. Este último campo permite al modelo obtener los tensores tridimensionales de tensión y deformación en cada punto de la sección. Dicho campo es obtenido a través de considerar el equilibrio tridimensional entre fibras. El campo de desplazamientos es expresado mediante un conjunto de funciones b-spline predefinidas en el dominio de la sección transversal. Así, se obtiene una reducción significativa de los grados de libertad requeridos en la solución del problema seccional comparado con una solución de elementos finitos. Esto hace al modelo adecuado para su implementación a nivel elemento.A nivel del elemento se utiliza una formulación basada en fuerzas la cual satisface de forma estricta el equilibrio entre fuerzas nodales y esfuerzos internos. En cada punto de integración, el modelo seccional es utilizado para representar el comportamiento seccional. Los modelos son implementados en un programa de código abierto y colaborativo enfocado en el análisis sísmico no lineal de estructuras.Los modelos presentados son validados de forma separada y conjunta, mediante la comparación de resultados numéricos con ensayos experimentales disponibles en la literatura. Se incluye un amplio rango de resistencias de hormigón, materiales de refuerzo, geometrías de secciones y configuraciones de refuerzo. Se simulan varias condiciones de carga haciendo énfasis en la capacidad del modelo de reproducir distintos modos de falla. Finalmente, se simula un puente real de escala com

 • ROIGÉ MONTORNÉS, NÚRIA: Models de priorització d'inversions utilitzant criteris de desenvolupament sostenible.
  Autor/a: ROIGÉ MONTORNÉS, NÚRIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 15/07/2020
  Director/a de tesi: AGUADO DE CEA, ANTONIO | PUJADAS ÁLVAREZ, PABLO

  Tribunal:
       PRESIDENT: DOLZ RIPOLLES, JOSE
       SECRETARI: ARMENGOU ORÚS, JAUME
       VOCAL: ROJÍ CHANDRO, EDUARDO
  Resum de tesi: En aquesta Tesi Doctoral s¿aborden aspectes d¿interès per als gestors d¿infraestructures hidràuliques com són les eines d¿ajuda a la decisió en matèria d¿inversions amb l¿objectiu de proporcionar tant eines d¿ajuda a la decisió com la justificació exigida per les entitats reguladores del servei de les inversions a realitzar. L¿objectiu és desenvolupar una nova metodologia per a la priorització de les inversions que permeti realitzar un repartiment objectiu, transparent i participatiu utilitzant criteris de Desenvolupament Sostenible. Per materialitzar la metodologia es desenvolupen dos models: el Model de Renovació de la Xarxa de Distribució (un model d¿ordenació) i el Model de Priorització d¿Inversions per Partides (un model de repartiment del volum total de la inversió).En primer lloc es desenvolupa una metodologia de priorització de les inversions de la xarxa de distribució, el Model de Renovació de la Xarxa de Distribució utilitzant criteris de desenvolupament sostenible. El model d¿ordenació té per objectiu materialitzar la metodologia de priorització de les actuacions d¿un llistat d¿actius inventariats. En segon lloc es desenvolupa una metodologia de repartiment de la inversió, el Model de Priorització d¿Inversions per Partides amb criteris de desenvolupament sostenible. El model de repartiment té per objectiu repartir el volum d¿inversió entre les diferents partides i subpartides que conformen el pla d¿inversions de l¿empresa. En aquest cas, i degut a la naturalesa heterogènia del pla d¿inversions, s¿ha desenvolupat una metodologia que consta de tres fases. Una primera fase on es determina el volum d¿inversió degut a condicionants legals, una segona on es reparteix la inversió restant a nivell de partides i una última fase on es distribueix aquesta inversió de cadascuna de les partides entre aquelles subpartides d¿inversió que conformen cadascuna de les partides. Finalment, en ambdós casos s¿ha realitzat una anàlisi de sensibilitat per comprovar la robustesa dels models desenvolupats i la sensibilitat a les diferents aportacions dels grups de relació. Pel Model de Renovació de la Xarxa de Distribució s¿ha pogut verificar a la xarxa d¿Aigües de Barcelona després del primer any d¿execució de les inversions de renovació de la xarxa de distribució utilitzant la priorització del Model.

 • TRUBAT CASAL, PAU: Station Keeping Analysis and Design for New Floating Offshore Wind Turbines
  Autor/a: TRUBAT CASAL, PAU
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/668891
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 12/03/2020
  Director/a de tesi: MOLINS BORRELL, CLIMENT | GIRONELLA, FRANCESC XAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: GUANCHE GARCÍA, RAUL
       SECRETARI: MUJAL COLILLES, ANNA
       VOCAL: AZCONA, JOSÉ
  Resum de tesi: En el marc de la reducció de les emissions de gasos d¿efecte hivernacle, l¿energia eòlica marina flotant serà la tecnologia que explotarà els recursos eòlics marins a gran profunditat. Per tal d¿aconseguir un desenvolupament a escala comercial d¿aquesta tecnologia és necessari una reducció dels costos a través de l¿optimització dels aerogeneradors a partir d¿estudis i anàlisis molt detallats. Un dels aspectes importants és el sistema d¿amarratge, el qual pot representar entre un 10 i 15 % del cost total d¿una instal·lació.La present recerca aprofundeix en el disseny i anàlisis dels sistemes d¿amarratge per a molins de vent flotant. Un dels aspectes més importants per a al correcte disseny i anàlisis dels sistemes d¿amarratge és la simulació de les amarres conjuntament amb el sistema flotant.En aquesta dissertació es presenten dos models d¿amarres diferents acoblats a un model d¿elements finits per a l¿anàlisi d¿estructures flotants. El primer model, és un model d¿elements finits per a línies d¿amarres basat en un model de vareta esvelta. El model s¿ha ampliat per tenir en compte l¿esmorteïment material degut als esforços en les direccions axial i de flexió dins de les equacions constitutives dels problema. El segon model es tracta d¿un model quasi-dinàmic, el qual es basa en la solució estàtica de les amarres però actualitza la tensió de l¿amarra en funció de les forces inercials i hidrodinàmiques externes calculades a partir del moviment teòric de l¿amarra. En el disseny de les amarres també s¿ha de tenir en compte i preveure els diferents fenòmens i accions que poden influir en la vida útil d¿aquests elements. Dins d¿aquests fenòmens, s¿ha aprofundit en l¿anàlisi dels efectes de les forces de l¿onatge sobre les amarres. En aquest sentit es fa una comparació entre la consideració o no d¿aquestes forces sobre les amarres pe tal de determinar en quins casos poden suposar una font important de dany per a la seva resistència a la fatiga. Per últim, els nous conceptes de plataformes flotants s¿han d¿assajar i analitzar en condicions controlades per tal de validar els models utilitzats en el disseny final. És freqüent que les piscines i canals d¿assaig no presentin les dimensions adequades per a l¿experimentació dels sistemes d¿amarres ja que poden ocupar una gran extensió d¿espai. En aquest àmbit es presenta un model d¿optimització d¿unes amarres truncades formades per dos tipus de cadena diferents per tal d¿emular el disseny d¿amarres del prototip a escala real.

Darrera actualització: 26/11/2020 06:08:48.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:ROIGÉ MONTORNÉS, NÚRIA
Títol:Models de priorització d'inversions utilitzant criteris de desenvolupament sostenible.
Data lectura:15/07/2020
Director/a:AGUADO DE CEA, ANTONIO
Codirector/a:PUJADAS ÁLVAREZ, PABLO
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Roigé, N. (2020). Models de priorització d'inversions utilitzant criteris de desenvolupament sostenible..

AUTOR/A:TRUBAT CASAL, PAU
Títol:Station Keeping Analysis and Design for New Floating Offshore Wind Turbines
Data lectura:12/03/2020
Director/a:MOLINS BORRELL, CLIMENT
Codirector/a:GIRONELLA, FRANCESC XAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Trubat, P. (2020). Station keeping analysis and design for new floating offshore wind turbines.

Lorenzo Garcia, Iago (2020). Desing and structural verification a concrete spar type platform for a 15 Mw wind turbine.

AUTOR/A:MARTINELLO CARLESSO, DEBORA
Títol:Flexural fatigue of pre-cracked fibre reinforced concrete: experimental study and numerical modelling.
Data lectura:06/03/2020
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:PIALARISSI CAVALARO, SERGIO HENRIQUE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Martinello Carlesso, D. (2020). Flexural fatigue of pre-cracked fibre reinforced concrete: experimental study and numerical modelling..

AUTOR/A:AINCHIL LAVIN, JAVIER PABLO
Títol:Design and Construction of T.B.M. Tunnel Linings with Precast Segments
Data lectura:12/12/2019
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:RAMOS SCHNEIDER, GONZALO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ainchil, J. (2019). Design and Construction of T.B.M. Tunnel Linings with Precast Segments.

Forcadell Fabregat, Ramon (2020). Poliesportiu amb pàrquing soterrani a la Via Favencia.

AUTOR/A:BORTOLINI, RAFAELA
Títol:Enhancing building performance: A Bayesian network model to support Facility Management
Data lectura:28/02/2019
Director/a:FORCADA MATHEU, NURIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Bortolini, R. (2019). Enhancing building performance: A Bayesian network model to support Facility Management.

Bortolini, R.; Forcada, N. (2019). Analysis of building maintenance requests using a text mining approach: building services evaluation. (JCR Impact Factor-2017: 3.468; Quartil: Q1)

AUTOR/A:GALEOTE MORENO, EDUARDO
Títol:Optimization of design procedures and quality control for FRC.
Data lectura:14/12/2018
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:BLANCO ÁLVAREZ, ANA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Galeote, E. (2018). Optimization of design procedures and quality control for FRC..

Galeote, E.; de la Fuente, A.; Aguado, A. (2019). Optimización del control de calidad para hormigón con fibras mediante el ensayo Barcelona y el método inductivo.

AUTOR/A:DE SOUSA BARRIAS, ANTÓNIO JOSÉ
Títol:Development of optical fibre distributed sensing for the structural health monitoring of bridges and large scale structures.
Data lectura:05/11/2018
Director/a:CASAS RIUS, JUAN RAMON
Codirector/a:VILLALBA HERRERO, SERGIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Barrias, A. (2018). Development of optical fibre distributed sensing for the structural health monitoring of bridges and large scale structures..

Barrias, A.; Casas, J.; Villalba, S. (2019). Distributed optical fibre sensors in concrete structures: performance of bonding adhesives and influence of spatial resolution. (JCR Impact Factor-2017: 3.622; Quartil: Q1)

AUTOR/A:ELKORO UGARTEBURU, ANDER
Títol:Optimización de la reología de componentes fotocatalíticos para aplicaciones avanzadas en elementos de fachada.
Data lectura:26/10/2018
Director/a:CASANOVA HORMAECHEA, IGNACIO
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Elkoro, A. (2018). Optimización de la reología de componentes fotocatalíticos para aplicaciones avanzadas en elementos de fachada..

AUTOR/A:GASPAR FÀBREGAS, KÀTIA
Títol:Impact assessment of the façades' actual state on the energy performance gap of residential buildings.
Data lectura:27/06/2018
Director/a:CASALS CASANOVA, MIQUEL
Codirector/a:GANGOLELLS SOLANELLAS, MARTA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gaspar, K. (2018). Impact assessment of the façades' actual state on the energy performance gap of residential buildings..

Mariscal Coll, David (2018). PROCEDIMENT DE LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ D'UNA OBRA PÚBLCA.

Cobo Labra, Carlos (2018). Estudio experimental de las propiedades del hormigón con Neumático Fuera de Uso (NFU).

Oliva Tutusaus, Xavier (2018). Metodologia BIM aplicada en la gestió de la informació d'un actiu en fase de servei.

López Alamillo, Adria (2018). Control d'execució d'obra.

Bastardo Márquez, Alba (2018). Prácticum en la Oficina Técnica de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona.

Murias Pini, Manuel (2018). Gestión de Proyectos a través del Valor Ganado.

Diaz Isanta, Josep (2018). PRÀCTICUM A L?EMPRESA URCOTEX.

Valdeolivas Rodriguez, Adrian (2018). Cordelería Can Ribó: Estudio, diagnosis y propuestas de intervención.

Muntané Sáez, Georgina (2018). Vivint en un contenidor: residència per a estudiants a Horsens.

Andreca, Adrián Andrei (2018). Network Smart Panels.

Muñiz Castañón, Jorge (2018). Valoración de vivienda plurifamiliar con visita exterior.

Gaspar, K.; Casals, M.; Gangolells, M. (2018). Review of criteria for determining HFM minimum test duration. (JCR Impact Factor-2018: 4.495; Quartil: Q1)

AUTOR/A:SALOUSTROS, SAVVAS
Títol:Tracking localized cracks in the computational analysis of masonry structures.
Data lectura:29/11/2017
Director/a:PELA, LUCA
Codirector/a:CERVERA RUIZ, LUIS MIGUEL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Saloustros, S. (2017). Tracking localized cracks in the computational analysis of masonry structures..

Saloustros, S.; Pelà, L.; Cervera, M.; Roca, P. (2018). An enhanced finite element macro-model for the realistic simulation of localized cracks in masonry structures: a large-scale application. (JCR Impact Factor-2018: 1.44; Quartil: Q3)

Saloustros, S.; Cervera, M.; Pelà, L. (2018). Tracking multi-directional intersecting cracks in numerical modelling of masonry shear walls under cyclic loading. (JCR Impact Factor-2017: 2.211; Quartil: Q2)

AUTOR/A:IKUMI MONTSERRAT, TAI
Títol:New insights on the fundamentals and modeling of the external sulfate attack in concrete structures.
Data lectura:30/10/2017
Director/a:PIALARISSI CAVALARO, SERGIO HENRIQUE
Codirector/a:SEGURA PEREZ, IGNACIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ikumi, T. (2017). New insights on the fundamentals and modeling of the external sulfate attack in concrete structures..

AUTOR/A:GIBERT ARMENGOL, VICENTE
Títol:Sistema predictivo multiescala de la degradación del frente urbano edificado.
Data lectura:21/12/2016
Director/a:CASAS RIUS, JUAN RAMON
Codirector/a:SERRAT PIE, CARLES
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gibert, V. (2017). Informe de la revisió de l’edifici d’ús docent del c/ Guillem Tell, núm. 27 de Barcelona, segons el pla de manteniment de l’any 1999 i el posterior seguiment.

Gibert, V. (2017). Informe de resultats de l’assaig de determinació de la presència de ciment aluminós en el sostre del local a planta baixa de la finca situada al carrer Xifré núm. 74 de Barcelona.

Gibert, V. (2016). Sistema predictivo multiescala de la degradación del frente urbano edificado.

Murillo Madueño, Francisco (2017). LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DE LA MASÍA CAL MASOVER NOU DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT A ESCUELA DE LA NATURALEZA.

Seoane, B. (2017). Rehabilitación de envolventes.

Alcázar Brumós, Manel (2017). Expectatives arquitectòniques del turista cultural qun visita un edifici patrimonial. El cas de la casa Milà i la casa Batlló.

Romero Calle, Raúl (2017). Adaptació i canvi d?ús d?habitatge unifamiliar existent (Mas d?en Blai) a allotjaments turístics amb incorporació d?energies renovables al terme municipal de Gualta.

Batlle Salvador, Sergi (2017). Projecte executiu de Rehabilitació Integral d'un Gimnàs..

Guavita Forero, Yoly Yolanda (2017). Evaluación del comportamiento de diferentes revestimientos para un sistema de aislamiento térmico elaborado con médula vegetal..

Chiesura, Gustavo Ignacio (2017). Estudio Acústico y Energético en Edificio Multifunción.

Serrat, C.; Gibert, V.; Casas, J.; Rapinski, J. (2017). On the selection of significant variables in a model for the deteriorating process of facades. (JCR Impact Factor-2017: 0.201; Quartil: )

Serrat, C.; Gibert, V.; Casas, J.; Rapinski, J. (2017). BRAIN: Building Research Analysis and Information Network.

AUTOR/A:PICOLO SALVADOR, RENAN
Títol:Accelerated cementitious matrices: hydration, microstructure and mechanical strength.
Data lectura:12/12/2016
Director/a:PIALARISSI CAVALARO, SERGIO HENRIQUE
Codirector/a:DOMINGUES DE FIGUEIREDO, ANTONIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Picolo, R. (2016). Accelerated cementitious matrices : hydration, microstructure and mechanical strength..

Picolo, R.; Pialarissi Cavalaro, S.H.; Segura, I.; Hernández, M.; Ranz, J.; Dominguez De figueiredo, Antonio (2017). Relation between ultrasound measurements and phase evolution in accelerated cementitious matrices. (JCR Impact Factor-2017: 1.82; Quartil: Q1)

Picolo, R.; Pialarissi Cavalaro, S.H.; Monte, R.; de Figueiredo, A.D. (2017). Relation between chemical processes and mechanical properties of sprayed cementitious matrices containing accelerators. (JCR Impact Factor-2017: 4.66; Quartil: Q1)

AUTOR/A:MONTOYA CORONADO, LUIS ALBERTO
Títol:A direct performance based seismic design method for irregular structures. Applications to concrete structures.
Data lectura:07/11/2016
Director/a:BAIRÁN GARCÍA, JESÚS MIGUEL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Montoya, L. (2016). A direct performance based seismic design method for irregular structures : applications to concrete structures.

Montoya, L.; Bairan, J.M. (2016). Diseño sismo-resistente no-lineal directo basado en desempeños multi-objetivos.

Bairan, J.M.; Montoya, L. (2017). Diseño sísmico directo basado en prestaciones de estructuras irregulares.

Montoya, L.; Bairan, J.M. (2017). A direct performance based seismic design method for irregular structures.

AUTOR/A:HOSSEINI, SEYED MOHAMMAD AMIN
Títol:Sustainability in the Post-Disaster Temporary Housing Management for Urban Areas.
Data lectura:30/09/2016
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:PONS VALLADARES, ORIOL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gilani, Golshid (2017). A New MCDM approach for assessing the sustainability index of building façades.

Hosseini, S. M. Amin; de la Fuente, A.; Pons-Valladares, O. (2016). Multicriteria decision-making method for sustainable site location of post-disaster temporary housing in urban areas. (JCR Impact Factor-2016: 1.735; Quartil: Q2)

Hosseini, S. M. Amin; Pons-Valladares, O.; Mendoza, M.; de la Fuente, A. (2016). Identifying temporary housing main vertexes through assessing post-disaster recovery programs.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2022Mitigation of the risk of progressive collapse in steel and composite building frames under exceptional eventsCommission of European Communities
01/07/202030/06/2022Valorisation of knowledge for FREE from DAMage steel connectionsCommission of European Communities
01/07/202030/06/2023CONTRATO para EL PROYECTO “INVESTIGACIO´N EN SOLUCIONES CEMENTANTES SOLUCIONES CEMENTANTES GEOPOLIME´RICAS DESOSTENIBILIDAD INTEGRAL Y ALTO VALOR AN~ADIDO A PARTIR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIO´N” - CONADEC GLOBAL, S.L.
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Materiales cementicios neuromórficos para aplicaciones en ingeniería civilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Implicaciones del confort térmico de los ancianos en el interior al consumo energéticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/03/202022/04/2020Estudio del asiento diferencial que puede resistir la estructura del túnel R3-R4 de ADIF en la plaza de les Glóries, una vez realizado el refuerzo con cerchas metálicas dispuestas cada 2.4 m.BIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
20/03/202020/05/2021Desarrollo de la investigación en lo referente a la ampliación de los usos de las escorias negras y blancas en la obra civil de forma segura y eficienteADEC GLOBAL, S.L.
19/02/202003/05/2020Evaluation of proposals under the Calls H2020-NMBP-TO-IND-2020-singlestage, H2020-NMBP-TR-IND-2020-singlestage, H2020-NMBP-STIND- 2020-singlestageUnión Europea
15/02/202014/02/2021El objeto del contrato es la realización de un informe sobre el estado de conservación de las estructuras en la CM 42, tramo Consuegra-Tomelloso y en la identificación de posibles patologíasYNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
03/02/202002/02/2022Fibre Reinforced Concrete with Recycled and Waste Materials Optimised for Improved Sustainability of Urban ProjectsCommission of European Communities
01/11/201910/12/2019“Estudi numèric sobre la capacitat túnel de la línia R1 de ADIF per resistir assentaments diferencials”UTE QUALITAT TUNEL GLORIES
21/10/201918/11/2019Informe sobre el projecte de reforç del túnel de Glories i influencia en la seva resistència dels assentaments i moviments horitzontals previs i durant la seva execucióUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
09/10/201931/12/2019Caracterització experimental amb tècniques avançades de l’obra de fàbrica i de la maçoneria de pedra existents al Edifici 12 de l’antiga Escola Industrial situada a l’Eixample de BarcelonaDiputació de Barcelona
01/10/201930/09/2022programa experimental: PP FIBRE REINFORCED CONCRETE AND HYBRID PRE-CRACKED BEAMS SUBJECTED TO PERMANENT LOADS: EXPERIMENTAL PROGRAM AND CONTITUTIVE EQUATIONS##*confirmar CIFBASF CONSTRUCTION SOL.GmbH
01/09/201928/02/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
27/07/201926/01/2020Realització d'assaigs dee laboratori per a la mesura de la deformació de fluència en provetes de dos tipus de pedra naturalPATRIMONI 2.0 CONSULTORS SL
20/07/201919/07/2020Desarrollo de materiales de construcción sostenibles (principalmente hormigón reciclado) mediante el uso de árido reciclado mixto, auto-producido (del RCD) y de calidad.HERCAL DIGGERS SL
08/07/201930/07/2019Estudi numèric sobre l’efecte del buidat parcial de les terres existents per sobre del túnel de la línia 1 del Metro de Barcelona en l’estabilitat de la seva estructura i l’anàlisi de la capacitat deUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/06/201931/05/2022New Generation Design Methods for Stainless Steel StructuresCommission of European Communities
01/05/201931/10/2020Desenvolupament de façanes verdes emprant formigó de bioreceptividad milloradaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/04/201915/06/2019Informe de determinació dels assentaments admissibles pels túnels d’ADIF sota Meridiana, en l’àmbit de les obres dels túnels viarisUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/04/201901/07/2019Estudi del mur annex del pont de Sant PEre de Terrassa.AJUNTAMENT TERRASSA
01/04/201931/03/2022Desarrollo de nuevos sistemas de diseño optimizado de forjados de hormigón reforzado con fibras más competitivos y sostenibles.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/03/201904/04/2019Estudio de la resistencia y ductilidad de los pilotes ejecutados en la cimentación del Hospital de Machala, en EcuadorMAKIBER SA
11/03/201911/06/2019Peritaje sobre los daños producidos por la construcción del Centro Canaletas en el túnel de la Línea 2 del Metro de MadridCENTRO CANALEJAS MADRID SLU
01/03/201931/12/2019CONTRATO DE I+D+i ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL, EN EL MARCO DEL PROYECTO “CIRCLE - 2019. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELAITEX
23/01/201931/05/2019El objeto del presente convenio es la asesoría científica y técnica por parte de la UPC a SENER en el desarrollo de un sistema de monitorización estructural, dando soporte a la misma en todos aquellosSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
16/01/201915/04/2019Redacció dels informes dels assentaments admissibles pel túnel del metro L1 a les obres dels túnels de les GlòriesBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
01/01/201931/12/2021Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estructuras de hormigón de altas prestaciones utilizando materials y tecnologías avanzados de diseño y construcciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/12/201801/12/2019Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes estructurals de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAINFRAES.GENERALITAT DE CATALUNYA
27/11/201827/02/2019Estudio de las propiedades estructurales de hormigones reforzados con fibras plásticas y de vidrioFERROVIAL AGROMAN, S.A.
23/11/201830/06/2020Análisis del confort térmico en residencias de ancianos en el espacio de cooperación transfronterizo de España-PortugalFUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
20/11/201831/12/2018Análisis de resistencias mecánicas a flexotracción y compresión y determinación de lixiviados en muestras de yeso.AITEX
14/11/201814/05/2019Desarrollo del Proyecto para el estudio de la viabilidad de aplicación de una micro-fibra de Polipropileno-Viscosa como material de refuerzo en hormigón para el control de la retracción y fisuración aFERROVIAL SERVICIOS, S.A.
01/11/201831/10/2019Estudi de l’expansivitat de l’escòria negra, ús de l'escòria negra en mescles asfàltiques i la possibilitat d'ús de l'escòria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
10/09/201831/12/2018Diseñar y construir un nuevo túnel de dos carrilesCHESAPEAKE TUNNEL JOIN VENTURE
03/09/201831/05/2019Estudi d'alguns processos químics que faciliten la remoció de rajoles sense el dany que genera la seva remoció de manera convencionalPREPERSA, A.I.E.
30/07/201830/07/2018Montaje de cortinas y kit para la protección solar
01/07/201831/12/2020BIA2017-90856-REDTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201830/06/2020Contrato de soporte técnico para la caracterización de diferentes formulaciones de aditivos acelerantes de fraguadoINDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, S.A.
03/04/201831/07/2018Diseño avanzado de puentes y estructuras singulares de aceroPEDELTA, S.L.
19/03/201821/03/2018Subvenció com a Sponsor del Seminari RILEM Spring Convention y Workshop on Advances in DurabilityINST. ESPAÑOL DEL CEMENTO
19/03/201818/10/2021Disseny eficient d'unions en estructures d'acer sotmeses a accions cícliquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/03/201820/07/2018Anàlisi de les fletxes i vibracions que presenta l’estructura de l’aparcament, juntament amb el seguiment, supervisió i dictamen de les propostes de l’avantprojecte i projecte executiuAJUNTAMENT TERRASSA
02/03/201831/12/2018Assessorament sobre l'anàlisi del comportament estructural i constructiu de monuments i compatibilitat de sistemes constructius en temes relacionats amb patologies de diversos monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U012 Models de presa de decisions per a reconstruccions post-desastre sostenibles i participatives en zones d’elevat risc sísmic. El cas de Kermanshah, Iran.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
15/01/201814/01/2019Gestión de las estructuras de la CM42. Fase cuatro.YNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
01/01/201831/12/2020Profundització en el coneixement dels nivells radiactius d'aigües d'abastamentAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201831/12/2021Modelos estructurales para la gestión eficiente de infraestructuras: Smart BIM modelsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018Realització d'analítiques de radioactiviat en aigües (SA1402)GENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/201831/12/2018Assaigs de radioactivitat de mostres ambientals. Anàlisis de les activitats degudes a isòtops radiactius presents en mostres d'aigua.LABORATORI DR. OLIVER RODÉS, S.A.
01/01/201831/12/2019Herramienta numérica-experimental para la determinación del estado de integridad de las estructurasGeotécnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)
01/01/201831/12/2020Hormigones sostenibles autocompactantes de altas prestaciones mediante el uso de cementos de bajo contenido en clínker y agentes de curado interno y autoselladoMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/12/2021Project Team: SC3.T7 Stainless Steels. Revised EN 1993-1-4 Experts team to develop and upgrade the second generation EN 1993-1-4NEN Environment & Society
18/12/201717/06/2019Estudio de las propiedades diferidas (retracción y fluencia) de un material base cementicea para sistema de fabricación desarrollado por ACCIONAGRUPO ACCIONA, S.A.
01/12/201731/12/2019Control de la exposición a fuentes naturales de radiaciónAGUAS DANONE
23/11/201716/01/2018Estudio de los cimientos de las torres eólicas de los parques Win Cap y Lucus PowerIDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
01/11/201731/12/2017Patrocinio Alta FIB UPCGRUPO ACCIONA, S.A.
23/10/201722/12/2017Instrumentació de les fissures de la façana de la portalada de l'esglèsia del Monestir de Sant CugatRECOP RESTAURACIONS
20/09/201719/10/2017Avaluació de les proprietats resistents de l'obra de fàbrica amb assajos moderadament destructius a la Rambla de Catalunya de BarcelonaBERIESTAIN INTERIORES S.L.
15/09/201714/03/2019Nuevas protecciones solares tensadas para talleres de arquitectura escolar sostenibleFUNDACIÓN BBVA
03/08/201731/12/2017Assessorament en relació a les solucions estructurals i constructives i de resposta de determinats materials a patologies concretes dels monuments.GENCAT-DEP.CULTURA
19/07/201715/11/2017Estudi del paravent per a les estacions de la Zona Franca de la L9 del metro de BarcelonaDOPEC, S.L.
13/07/201725/11/2020Estudi de l'estat estructural del col·lector del Morrot i de la seva capacitat per ressistir amb condicions de seguretat exigibles.AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/07/201730/06/2019Valorisation of knowledge for European pre-QUALified steel JOINTSCommission of European Communities
01/07/201731/12/2020Ecosistema d’R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva / Impressió 3D a la indústria del transport (TRANSPORT)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/07/201731/12/2020Productes i Processos Industrials en l’entorn d’adopció de la Fabricació Additiva (PRO2)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
30/06/201730/06/2017Plataforma digital IAHC.UPC sobre l'estat de conservació de monuments i edificis històrics de Barcelona
28/06/201727/06/2018Reparación y refuerzo de estructuras de obra de fábrica con materiales avanzadosKerakoll Spa
19/06/201718/06/2018Estudio expansividad escorias negras, uso de la escoria negra en mezclas asfálticas y la posibilidad de uso de la escoria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
15/06/201715/09/2018Evaluación y estado actual y predicción del deterioro del hormigón armado del aparcamiento/'Moll de la Fusta/'BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
15/06/201714/05/2018Estudio de averías de la red de distribuciónCETAQUA
12/06/201711/07/2017Avaluació de les proprietats resistents de l'obra de fàbrica amb assajos moderadament destructius a l'Avenida Meridiana de BarcelonaDuckbill SL
01/06/201731/05/2021New market niches for the Pulp and Paper Industry waste based on circular economy approachesCommission of European Communities
01/06/201701/12/2017Desarrollo de hormigón para impresora 3D a escala realGRUPO ACCIONA, S.A.
01/06/201731/05/2018Análisis inicial de la vulnerabilidad sísmica de viviendas e infraestructuras de la franja del Pacífico de Nicaragua para sustentar un proyecto de normas y guías de construcción propiasCentre Cooperació per al Desenvolupament
27/05/201727/05/2017Elemento de transición para la transmisión de esfuerzos entre torre y subestructura en estructura flotante monolítica de hormigón para el soporte de turbinas eólicas marinas
09/05/201702/06/2017Informe sobre los silos A, B y C de ERGANSA situados en el muelle de contradique del puerto de BarcelonaAutoritat Portuària de Barcelona
28/03/201729/01/2018Informe tècnic sobre l'estat actual del/'Pont de Sant Pere de Terrassa/'AJUNTAMENT TERRASSA
01/03/201730/04/2017First wall mock-up: Simulation of the manufacturing chainLEADING
17/02/201716/08/2017Estudi de la difusivitat del molidbè en matrius de cimentAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
01/02/201731/03/2017Estudi de l'estat actual i capacitat resistent de les plaques del pantalà del Port Esportiu de Torredembarra i les seves corresponents recomanacions d'actuacióENGINYERIA REVENTOS, S.L.
10/01/201710/01/2017Aditivo inhibidor del crecimiento biológico en estructuras de hormigón y uso
01/01/201731/12/2019Avances en ciencia y tecnología de cementos híbridos sosteniblesMinisterio de Economía y Competitividad
01/01/201731/03/2021H2020-737183-DISCOVERERCommission of European Communities
01/01/201731/01/2018Realització de l'assessorament l'adquisició de llibres d'Arquitectura per a la Biblioteca del COAC.COL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
30/12/201616/04/2019Instal·lació de monitorització i seguiment de l’ Església del MonestirAJUNTAMENT SANT CUGAT DEL VALLÈS
30/12/201629/12/2019Seguridad en aplicaciones estructurales de Hormigón Reforzado con Fibras.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Soluciones individualizadas ambientalmente y economicamente sostenibles para la rehabilitación energética del parque de edificios de oficinasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Invernaderos integrados en azoteas: simbiosis de energía, agua y emisiones de CO2 con el edificio - Hacia la seguridad alimentaria urbana en una economía circularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Materiales proyectados ligeros para refuerzo y la rehabilitación del patrimonio urbano.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Comportamiento estructural de pórticos de acero inoxidable. Seguridad frente a acciones accidentales de sismo y fuego.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/12/201631/03/2018Caracterització mecànica i resistent detallada d'un tipus de fàbrica de maó ceràmic utilitzat en la construcció de les voltes de pla de part de l'estructura del Temple de la Sagrada FamiliaTEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
01/12/201631/12/2016 Jornades sobre metodologias avanzadas no destructivas: análisis de patrimonioFUNDACIÓN GENERAL CSIC
18/10/201615/11/2016Estudi del reforç sismoresistent de l'edifici Torres Bellini de GuayaquilDOPEC, S.L.
06/10/201605/10/2020Desarrollo y caracterización de materiales cementicios con propiedades mejoradasSMART ENGINEERING, S.L.
01/09/201601/11/2016Estudi de l'estat actual i capacitat resistent de les plaques del pantalà del port esportiu del Masnou i del Port Olímpic de Barcelona i les seves corresponents recomanacions d'actuació.ENGINYERIA REVENTOS, S.L.
12/07/201612/07/2018Utilización durable y ambientalmente segura de las cenizas blancas y grises procedentes de la valoración energética de residuos papeleros de la empresa SAICA como materia prima en obra civilBENITO ARNO E HIJOS, S.A.
01/07/201631/12/2017Promotion of new Eurocode for structural stainless steelsCommission of European Communities
20/06/201620/09/2016Estudio de la capacidad portante de estructuras de aluminio diseñadas para pantanales de puertosASTILLEROS AMILIBIA U.S.L.
13/06/201631/12/2016Análisi de solucions estructurals i resposta a materials en monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
26/04/201625/08/2016Development of an experimental programme on a novel Technology for the construction of a vaulted structureEIDG. TECHN. HOCHSCHULE ZÜRICH
21/04/201621/04/2019Efficient Manufacturing for Aerospace Components Using Additive Manufacturing, Net Shape HIP and Investment CastingEuropean Commission
21/03/201621/03/2018Avaluació i seguiment de procediments constructius de forma sostenibleAjuntament de Barcelona
15/02/201614/02/2017Gestión de les estructuras de la CM42. Fase tres.YNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
15/01/201631/01/2017Inductive method to evaluate steel fiber content and orientation in concrete and new method to determine plastic fiber contentInstituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México
01/01/201630/06/2019Microreactores con tecnología de impresión 3D par la generación catalítica y fotocatalítica de hidrogenoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Evaluación de la capacidad resistente frente a esfuerzos tangentes de estructuras de hormigón mediante modelos mecánicos para la extensión de su vida útilMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018SÍNTESIS DE COMPOSITES DE BASE CEMENTO ECOEFICIENTES A PARTIR DE LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS CON ALTO CONTENIDO DE SÍLICE Y SILICO-ALÚMINA (CESAR)Ministerio de Economia y Competitividad
01/01/201631/12/2019Optimización de procesos constructivos y de diseño de elementos estructurales empleando hormigones reforzados con fibras en sustitución de la armadura convencional. eFIBMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Comportamiento sismico de estructuras con forjados reticulares y disipadores de energía bajo la acción simultánea de dos componentes horizontales del terremotoMinisterio de Ciencia e Innovación
01/12/201530/11/2017Nuevos métodos y técnicas para el proyecto, construcción, evaluación y refuerzo de estructuras de hormigónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/11/201518/11/2018Desenvolupament de formigons conductors mitjançant l'adició de materials reciclatsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/10/201530/09/2016Establiments de protocols d'inspecció i control d'obres.Diputació de Barcelona
01/10/201528/02/2019Desarrollo de dovelas de HRF no metálicas de alta durabilidad y sostenibilidad mejoradaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201501/09/2018Computer Aided Technologies for Additive Manufacturing (CaxMan)European Commission
21/07/201531/12/2015Assessorament per a solucions estructurals i constructives de diversos edificis històrics de CatalunyaGENCAT-DEP.CULTURA
15/07/201515/02/2017Anàlisis mecàniques sobre elements de pedra, morter i obra de fàbrica (Expedient 01/15 FBG)FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
01/07/201530/11/2016Desarrollo de un prontuario informático del hormigón armado, adaptado al eurocódigo 2 y al código estructural españolINST. ESPAÑOL DEL CEMENTO
01/07/201531/12/2018Materiales polifuncionales proyectados para el refuerzo y monitorización de infraestructuras del transporteMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
15/05/201514/05/2016Estudio de morteros y hormigones reforzados con fibras y adición de colorantesSMART ENGINEERING, S.L.
14/05/201513/05/2016Estudio y desarrollo de herramientas de evaluación de sostenibilidad y priorización de inversionesSMART ENGINEERING, S.L.
20/04/201519/10/2018Optimització de la reologia de morters per aplicacions avançades en elements de façanaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201531/03/2016investigació i assessorament en temes estructurals de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (Infraestructures.cat)Gestió d’Infraestructures S.A.U Generalitat de Catalunya
16/03/201515/09/2015Study of the comercial viability of the development of novel solutions for the development of green walls by using enhanced biorecaptivity concreteESCOFET 1886 S.A.
20/02/201519/05/2015Índice de sostenibilidad integral de un nuevo prototipo de torre para aerogeneradoresPACADAR, S.A.
01/02/201530/04/2018Energy Game for Awareness of energy efficiency in social housing communitiesCommission of European Communities
29/01/201513/03/2015Concepción y rehabilitación del canal de recogida y drenaje de aguas pluviales de Port-Genil (Gabón, África)ACCIONA Infraesctructuras, S.A.
14/01/201513/01/2018Elements d'aïllament sísmic i dissipació energètica en ponts de ferrocarril en zones d'alta sismicitatAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2018Training in reducin uncertainty in structural safetyCommission of European Communities
01/01/201531/12/2016Sostenibilidad agrourbana mediante invernaderos en cubierta. Ecoinnovación en flujos residuales de energía, agua y CO2 para la producción de alimentosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Estudio de profundidad de algunas presas de UPH Ebro-Pirineos de Endesa.Endesa Generación, S.A.
01/01/201531/12/2018Master Degree in Innovative Technologies in Energy Efficient Buildings for Russian & Armenian Universities and StakeholdersEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2022Mitigation of the risk of progressive collapse in steel and composite building frames under exceptional eventsCommission of European Communities
01/07/202030/06/2022Valorisation of knowledge for FREE from DAMage steel connectionsCommission of European Communities
01/07/202030/06/2023CONTRATO para EL PROYECTO “INVESTIGACIO´N EN SOLUCIONES CEMENTANTES SOLUCIONES CEMENTANTES GEOPOLIME´RICAS DESOSTENIBILIDAD INTEGRAL Y ALTO VALOR AN~ADIDO A PARTIR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIO´N” - CONADEC GLOBAL, S.L.
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Materiales cementicios neuromórficos para aplicaciones en ingeniería civilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Implicaciones del confort térmico de los ancianos en el interior al consumo energéticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/03/202022/04/2020Estudio del asiento diferencial que puede resistir la estructura del túnel R3-R4 de ADIF en la plaza de les Glóries, una vez realizado el refuerzo con cerchas metálicas dispuestas cada 2.4 m.BIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
20/03/202020/05/2021Desarrollo de la investigación en lo referente a la ampliación de los usos de las escorias negras y blancas en la obra civil de forma segura y eficienteADEC GLOBAL, S.L.
19/02/202003/05/2020Evaluation of proposals under the Calls H2020-NMBP-TO-IND-2020-singlestage, H2020-NMBP-TR-IND-2020-singlestage, H2020-NMBP-STIND- 2020-singlestageUnión Europea
15/02/202014/02/2021El objeto del contrato es la realización de un informe sobre el estado de conservación de las estructuras en la CM 42, tramo Consuegra-Tomelloso y en la identificación de posibles patologíasYNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
03/02/202002/02/2022Fibre Reinforced Concrete with Recycled and Waste Materials Optimised for Improved Sustainability of Urban ProjectsCommission of European Communities
01/11/201910/12/2019“Estudi numèric sobre la capacitat túnel de la línia R1 de ADIF per resistir assentaments diferencials”UTE QUALITAT TUNEL GLORIES
21/10/201918/11/2019Informe sobre el projecte de reforç del túnel de Glories i influencia en la seva resistència dels assentaments i moviments horitzontals previs i durant la seva execucióUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
09/10/201931/12/2019Caracterització experimental amb tècniques avançades de l’obra de fàbrica i de la maçoneria de pedra existents al Edifici 12 de l’antiga Escola Industrial situada a l’Eixample de BarcelonaDiputació de Barcelona
01/10/201930/09/2022programa experimental: PP FIBRE REINFORCED CONCRETE AND HYBRID PRE-CRACKED BEAMS SUBJECTED TO PERMANENT LOADS: EXPERIMENTAL PROGRAM AND CONTITUTIVE EQUATIONS##*confirmar CIFBASF CONSTRUCTION SOL.GmbH
01/09/201928/02/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
27/07/201926/01/2020Realització d'assaigs dee laboratori per a la mesura de la deformació de fluència en provetes de dos tipus de pedra naturalPATRIMONI 2.0 CONSULTORS SL
20/07/201919/07/2020Desarrollo de materiales de construcción sostenibles (principalmente hormigón reciclado) mediante el uso de árido reciclado mixto, auto-producido (del RCD) y de calidad.HERCAL DIGGERS SL
08/07/201930/07/2019Estudi numèric sobre l’efecte del buidat parcial de les terres existents per sobre del túnel de la línia 1 del Metro de Barcelona en l’estabilitat de la seva estructura i l’anàlisi de la capacitat deUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/06/201931/05/2022New Generation Design Methods for Stainless Steel StructuresCommission of European Communities
01/05/201931/10/2020Desenvolupament de façanes verdes emprant formigó de bioreceptividad milloradaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/04/201915/06/2019Informe de determinació dels assentaments admissibles pels túnels d’ADIF sota Meridiana, en l’àmbit de les obres dels túnels viarisUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/04/201901/07/2019Estudi del mur annex del pont de Sant PEre de Terrassa.AJUNTAMENT TERRASSA
01/04/201931/03/2022Desarrollo de nuevos sistemas de diseño optimizado de forjados de hormigón reforzado con fibras más competitivos y sostenibles.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/03/201904/04/2019Estudio de la resistencia y ductilidad de los pilotes ejecutados en la cimentación del Hospital de Machala, en EcuadorMAKIBER SA
11/03/201911/06/2019Peritaje sobre los daños producidos por la construcción del Centro Canaletas en el túnel de la Línea 2 del Metro de MadridCENTRO CANALEJAS MADRID SLU
01/03/201931/12/2019CONTRATO DE I+D+i ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL, EN EL MARCO DEL PROYECTO “CIRCLE - 2019. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELAITEX
23/01/201931/05/2019El objeto del presente convenio es la asesoría científica y técnica por parte de la UPC a SENER en el desarrollo de un sistema de monitorización estructural, dando soporte a la misma en todos aquellosSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
16/01/201915/04/2019Redacció dels informes dels assentaments admissibles pel túnel del metro L1 a les obres dels túnels de les GlòriesBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
01/01/201931/12/2021Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estructuras de hormigón de altas prestaciones utilizando materials y tecnologías avanzados de diseño y construcciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/12/201801/12/2019Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes estructurals de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAINFRAES.GENERALITAT DE CATALUNYA
27/11/201827/02/2019Estudio de las propiedades estructurales de hormigones reforzados con fibras plásticas y de vidrioFERROVIAL AGROMAN, S.A.
23/11/201830/06/2020Análisis del confort térmico en residencias de ancianos en el espacio de cooperación transfronterizo de España-PortugalFUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
20/11/201831/12/2018Análisis de resistencias mecánicas a flexotracción y compresión y determinación de lixiviados en muestras de yeso.AITEX
14/11/201814/05/2019Desarrollo del Proyecto para el estudio de la viabilidad de aplicación de una micro-fibra de Polipropileno-Viscosa como material de refuerzo en hormigón para el control de la retracción y fisuración aFERROVIAL SERVICIOS, S.A.
01/11/201831/10/2019Estudi de l’expansivitat de l’escòria negra, ús de l'escòria negra en mescles asfàltiques i la possibilitat d'ús de l'escòria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
10/09/201831/12/2018Diseñar y construir un nuevo túnel de dos carrilesCHESAPEAKE TUNNEL JOIN VENTURE
03/09/201831/05/2019Estudi d'alguns processos químics que faciliten la remoció de rajoles sense el dany que genera la seva remoció de manera convencionalPREPERSA, A.I.E.
30/07/201830/07/2018Montaje de cortinas y kit para la protección solar
01/07/201831/12/2020BIA2017-90856-REDTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201830/06/2020Contrato de soporte técnico para la caracterización de diferentes formulaciones de aditivos acelerantes de fraguadoINDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, S.A.
03/04/201831/07/2018Diseño avanzado de puentes y estructuras singulares de aceroPEDELTA, S.L.
19/03/201821/03/2018Subvenció com a Sponsor del Seminari RILEM Spring Convention y Workshop on Advances in DurabilityINST. ESPAÑOL DEL CEMENTO
19/03/201818/10/2021Disseny eficient d'unions en estructures d'acer sotmeses a accions cícliquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/03/201820/07/2018Anàlisi de les fletxes i vibracions que presenta l’estructura de l’aparcament, juntament amb el seguiment, supervisió i dictamen de les propostes de l’avantprojecte i projecte executiuAJUNTAMENT TERRASSA
02/03/201831/12/2018Assessorament sobre l'anàlisi del comportament estructural i constructiu de monuments i compatibilitat de sistemes constructius en temes relacionats amb patologies de diversos monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U012 Models de presa de decisions per a reconstruccions post-desastre sostenibles i participatives en zones d’elevat risc sísmic. El cas de Kermanshah, Iran.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
15/01/201814/01/2019Gestión de las estructuras de la CM42. Fase cuatro.YNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
01/01/201831/12/2020Profundització en el coneixement dels nivells radiactius d'aigües d'abastamentAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201831/12/2021Modelos estructurales para la gestión eficiente de infraestructuras: Smart BIM modelsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018Realització d'analítiques de radioactiviat en aigües (SA1402)GENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/201831/12/2018Assaigs de radioactivitat de mostres ambientals. Anàlisis de les activitats degudes a isòtops radiactius presents en mostres d'aigua.LABORATORI DR. OLIVER RODÉS, S.A.
01/01/201831/12/2019Herramienta numérica-experimental para la determinación del estado de integridad de las estructurasGeotécnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)
01/01/201831/12/2020Hormigones sostenibles autocompactantes de altas prestaciones mediante el uso de cementos de bajo contenido en clínker y agentes de curado interno y autoselladoMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/12/2021Project Team: SC3.T7 Stainless Steels. Revised EN 1993-1-4 Experts team to develop and upgrade the second generation EN 1993-1-4NEN Environment & Society
18/12/201717/06/2019Estudio de las propiedades diferidas (retracción y fluencia) de un material base cementicea para sistema de fabricación desarrollado por ACCIONAGRUPO ACCIONA, S.A.
01/12/201731/12/2019Control de la exposición a fuentes naturales de radiaciónAGUAS DANONE
23/11/201716/01/2018Estudio de los cimientos de las torres eólicas de los parques Win Cap y Lucus PowerIDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
01/11/201731/12/2017Patrocinio Alta FIB UPCGRUPO ACCIONA, S.A.
23/10/201722/12/2017Instrumentació de les fissures de la façana de la portalada de l'esglèsia del Monestir de Sant CugatRECOP RESTAURACIONS
20/09/201719/10/2017Avaluació de les proprietats resistents de l'obra de fàbrica amb assajos moderadament destructius a la Rambla de Catalunya de BarcelonaBERIESTAIN INTERIORES S.L.
15/09/201714/03/2019Nuevas protecciones solares tensadas para talleres de arquitectura escolar sostenibleFUNDACIÓN BBVA
03/08/201731/12/2017Assessorament en relació a les solucions estructurals i constructives i de resposta de determinats materials a patologies concretes dels monuments.GENCAT-DEP.CULTURA
19/07/201715/11/2017Estudi del paravent per a les estacions de la Zona Franca de la L9 del metro de BarcelonaDOPEC, S.L.
13/07/201725/11/2020Estudi de l'estat estructural del col·lector del Morrot i de la seva capacitat per ressistir amb condicions de seguretat exigibles.AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/07/201730/06/2019Valorisation of knowledge for European pre-QUALified steel JOINTSCommission of European Communities
01/07/201731/12/2020Ecosistema d’R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva / Impressió 3D a la indústria del transport (TRANSPORT)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/07/201731/12/2020Productes i Processos Industrials en l’entorn d’adopció de la Fabricació Additiva (PRO2)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
30/06/201730/06/2017Plataforma digital IAHC.UPC sobre l'estat de conservació de monuments i edificis històrics de Barcelona
28/06/201727/06/2018Reparación y refuerzo de estructuras de obra de fábrica con materiales avanzadosKerakoll Spa
19/06/201718/06/2018Estudio expansividad escorias negras, uso de la escoria negra en mezclas asfálticas y la posibilidad de uso de la escoria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
15/06/201715/09/2018Evaluación y estado actual y predicción del deterioro del hormigón armado del aparcamiento/'Moll de la Fusta/'BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
15/06/201714/05/2018Estudio de averías de la red de distribuciónCETAQUA
12/06/201711/07/2017Avaluació de les proprietats resistents de l'obra de fàbrica amb assajos moderadament destructius a l'Avenida Meridiana de BarcelonaDuckbill SL
01/06/201731/05/2021New market niches for the Pulp and Paper Industry waste based on circular economy approachesCommission of European Communities
01/06/201701/12/2017Desarrollo de hormigón para impresora 3D a escala realGRUPO ACCIONA, S.A.
01/06/201731/05/2018Análisis inicial de la vulnerabilidad sísmica de viviendas e infraestructuras de la franja del Pacífico de Nicaragua para sustentar un proyecto de normas y guías de construcción propiasCentre Cooperació per al Desenvolupament
27/05/201727/05/2017Elemento de transición para la transmisión de esfuerzos entre torre y subestructura en estructura flotante monolítica de hormigón para el soporte de turbinas eólicas marinas
09/05/201702/06/2017Informe sobre los silos A, B y C de ERGANSA situados en el muelle de contradique del puerto de BarcelonaAutoritat Portuària de Barcelona
28/03/201729/01/2018Informe tècnic sobre l'estat actual del/'Pont de Sant Pere de Terrassa/'AJUNTAMENT TERRASSA
01/03/201730/04/2017First wall mock-up: Simulation of the manufacturing chainLEADING
17/02/201716/08/2017Estudi de la difusivitat del molidbè en matrius de cimentAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
01/02/201731/03/2017Estudi de l'estat actual i capacitat resistent de les plaques del pantalà del Port Esportiu de Torredembarra i les seves corresponents recomanacions d'actuacióENGINYERIA REVENTOS, S.L.
10/01/201710/01/2017Aditivo inhibidor del crecimiento biológico en estructuras de hormigón y uso
01/01/201731/12/2019Avances en ciencia y tecnología de cementos híbridos sosteniblesMinisterio de Economía y Competitividad
01/01/201731/03/2021H2020-737183-DISCOVERERCommission of European Communities
01/01/201731/01/2018Realització de l'assessorament l'adquisició de llibres d'Arquitectura per a la Biblioteca del COAC.COL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
30/12/201616/04/2019Instal·lació de monitorització i seguiment de l’ Església del MonestirAJUNTAMENT SANT CUGAT DEL VALLÈS
30/12/201629/12/2019Seguridad en aplicaciones estructurales de Hormigón Reforzado con Fibras.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Soluciones individualizadas ambientalmente y economicamente sostenibles para la rehabilitación energética del parque de edificios de oficinasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Invernaderos integrados en azoteas: simbiosis de energía, agua y emisiones de CO2 con el edificio - Hacia la seguridad alimentaria urbana en una economía circularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Materiales proyectados ligeros para refuerzo y la rehabilitación del patrimonio urbano.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Comportamiento estructural de pórticos de acero inoxidable. Seguridad frente a acciones accidentales de sismo y fuego.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/12/201631/03/2018Caracterització mecànica i resistent detallada d'un tipus de fàbrica de maó ceràmic utilitzat en la construcció de les voltes de pla de part de l'estructura del Temple de la Sagrada FamiliaTEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
01/12/201631/12/2016 Jornades sobre metodologias avanzadas no destructivas: análisis de patrimonioFUNDACIÓN GENERAL CSIC
18/10/201615/11/2016Estudi del reforç sismoresistent de l'edifici Torres Bellini de GuayaquilDOPEC, S.L.
06/10/201605/10/2020Desarrollo y caracterización de materiales cementicios con propiedades mejoradasSMART ENGINEERING, S.L.
01/09/201601/11/2016Estudi de l'estat actual i capacitat resistent de les plaques del pantalà del port esportiu del Masnou i del Port Olímpic de Barcelona i les seves corresponents recomanacions d'actuació.ENGINYERIA REVENTOS, S.L.
12/07/201612/07/2018Utilización durable y ambientalmente segura de las cenizas blancas y grises procedentes de la valoración energética de residuos papeleros de la empresa SAICA como materia prima en obra civilBENITO ARNO E HIJOS, S.A.
01/07/201631/12/2017Promotion of new Eurocode for structural stainless steelsCommission of European Communities
20/06/201620/09/2016Estudio de la capacidad portante de estructuras de aluminio diseñadas para pantanales de puertosASTILLEROS AMILIBIA U.S.L.
13/06/201631/12/2016Análisi de solucions estructurals i resposta a materials en monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
26/04/201625/08/2016Development of an experimental programme on a novel Technology for the construction of a vaulted structureEIDG. TECHN. HOCHSCHULE ZÜRICH
21/04/201621/04/2019Efficient Manufacturing for Aerospace Components Using Additive Manufacturing, Net Shape HIP and Investment CastingEuropean Commission
21/03/201621/03/2018Avaluació i seguiment de procediments constructius de forma sostenibleAjuntament de Barcelona
15/02/201614/02/2017Gestión de les estructuras de la CM42. Fase tres.YNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
15/01/201631/01/2017Inductive method to evaluate steel fiber content and orientation in concrete and new method to determine plastic fiber contentInstituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México
01/01/201630/06/2019Microreactores con tecnología de impresión 3D par la generación catalítica y fotocatalítica de hidrogenoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Evaluación de la capacidad resistente frente a esfuerzos tangentes de estructuras de hormigón mediante modelos mecánicos para la extensión de su vida útilMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018SÍNTESIS DE COMPOSITES DE BASE CEMENTO ECOEFICIENTES A PARTIR DE LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS CON ALTO CONTENIDO DE SÍLICE Y SILICO-ALÚMINA (CESAR)Ministerio de Economia y Competitividad
01/01/201631/12/2019Optimización de procesos constructivos y de diseño de elementos estructurales empleando hormigones reforzados con fibras en sustitución de la armadura convencional. eFIBMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Comportamiento sismico de estructuras con forjados reticulares y disipadores de energía bajo la acción simultánea de dos componentes horizontales del terremotoMinisterio de Ciencia e Innovación
01/12/201530/11/2017Nuevos métodos y técnicas para el proyecto, construcción, evaluación y refuerzo de estructuras de hormigónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/11/201518/11/2018Desenvolupament de formigons conductors mitjançant l'adició de materials reciclatsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/10/201530/09/2016Establiments de protocols d'inspecció i control d'obres.Diputació de Barcelona
01/10/201528/02/2019Desarrollo de dovelas de HRF no metálicas de alta durabilidad y sostenibilidad mejoradaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201501/09/2018Computer Aided Technologies for Additive Manufacturing (CaxMan)European Commission
21/07/201531/12/2015Assessorament per a solucions estructurals i constructives de diversos edificis històrics de CatalunyaGENCAT-DEP.CULTURA
15/07/201515/02/2017Anàlisis mecàniques sobre elements de pedra, morter i obra de fàbrica (Expedient 01/15 FBG)FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
01/07/201530/11/2016Desarrollo de un prontuario informático del hormigón armado, adaptado al eurocódigo 2 y al código estructural españolINST. ESPAÑOL DEL CEMENTO
01/07/201531/12/2018Materiales polifuncionales proyectados para el refuerzo y monitorización de infraestructuras del transporteMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
15/05/201514/05/2016Estudio de morteros y hormigones reforzados con fibras y adición de colorantesSMART ENGINEERING, S.L.
14/05/201513/05/2016Estudio y desarrollo de herramientas de evaluación de sostenibilidad y priorización de inversionesSMART ENGINEERING, S.L.
20/04/201519/10/2018Optimització de la reologia de morters per aplicacions avançades en elements de façanaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201531/03/2016investigació i assessorament en temes estructurals de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (Infraestructures.cat)Gestió d’Infraestructures S.A.U Generalitat de Catalunya
16/03/201515/09/2015Study of the comercial viability of the development of novel solutions for the development of green walls by using enhanced biorecaptivity concreteESCOFET 1886 S.A.
20/02/201519/05/2015Índice de sostenibilidad integral de un nuevo prototipo de torre para aerogeneradoresPACADAR, S.A.
01/02/201530/04/2018Energy Game for Awareness of energy efficiency in social housing communitiesCommission of European Communities
29/01/201513/03/2015Concepción y rehabilitación del canal de recogida y drenaje de aguas pluviales de Port-Genil (Gabón, África)ACCIONA Infraesctructuras, S.A.
14/01/201513/01/2018Elements d'aïllament sísmic i dissipació energètica en ponts de ferrocarril en zones d'alta sismicitatAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2018Training in reducin uncertainty in structural safetyCommission of European Communities
01/01/201531/12/2016Sostenibilidad agrourbana mediante invernaderos en cubierta. Ecoinnovación en flujos residuales de energía, agua y CO2 para la producción de alimentosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Estudio de profundidad de algunas presas de UPH Ebro-Pirineos de Endesa.Endesa Generación, S.A.
01/01/201531/12/2018Master Degree in Innovative Technologies in Energy Efficient Buildings for Russian & Armenian Universities and StakeholdersEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt