Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria de Processos Químics

Enginyeria de Processos Químics

El programa de doctorat en Enginyeria de Processos Químics es va crear formalment el 1986 en el marc del Departament d’Enginyeria Química de la UPC. En trenta anys s’hi han format uns 160 doctors, la majoria dels quals s’han incorporat al sector empresarial, a la universitat o a centres de recerca.

L’aplicabilitat industrial del programa, dirigit essencialment al desenvolupament de tècniques i metodologies innovadores, n’ha estat un aspecte prioritari. Les tesis doctorals que s’hi han elaborat es caracteritzen per la innovació i l’originalitat, la transcendència tecnològica i l’aplicació a l’àmbit de la producció industrial i la protecció mediambiental. Els seus dos grans camps d’acció són el disseny, la millora, simulació i optimització d’operacions i processos, i l’anàlisi i reducció del risc i de l’impacte ambiental en els diversos aspectes (accidents greus, emissions, residus, etc.).

El programa va obtenir l’any 2004 la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència (MCD2004-00410) i la va mantenir ininterrompudament fins al 2010. Del 2011 al 2013 (data de l’última convocatòria fins avui) va tenir la Menció per a l’Excel·lència (MEE2011-0313). El seu enfocament i tradició l’han convertit en molt atractiu per a alumnes d’altres universitats catalanes (30% en els darrers cinc anys), espanyoles (20% en els darrers cinc anys) i americanes (35% en els darrers cinc anys). El programa va estar associat al màster en Processos Químics de la UPC i actualment ho està al master’s degree in Chemical Engineering: Smart Chemical Factories, specialisation in Green Chemical Process Engineering.

Actualment, la recerca desenvolupada en el programa té el suport de cinc grups de recerca, tots amb una intensa activitat internacional. Quatre d’aquests estan reconeguts com a grups consolidats per la Generalitat de Catalunya i un com a grup emergent. Aquesta recerca es porta a terme en el marc de projectes europeus, finançats per les administracions estatal i autonòmica i també en projectes per a empreses.

El programa ha desenvolupat una tasca tant científica i acadèmica com professional de gran interès. Cal tenir en compte la importància de la indústria química en l’economia espanyola i en la societat actual, així com el fet que actualment l’activitat química de les empreses productores establertes a Catalunya és de l’ordre del 48% del total d’Espanya i el 50% de l’activitat comercial del Sector (font: http://www.fedequim.es/).

Els aspectes científics i acadèmics queden reflectits en els resultats aconseguits en matèria científica (publicacions, premis, etc.) al llarg de la trajectòria d’aquest doctorat. L’interès professional es manifesta en la col·locació en llocs de responsabilitat de doctors i doctores formats en el programa.

COORDINADOR/A

Casas Pons, Ignasi

CONTACTE

UTG Campus Diagonal - Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

934 011 792

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Atès el seu caràcter específic, els títols amb què es pot accedir al programa de doctorat en Enginyeria de Processos Químics corresponen a graduats o graduades amb perfils científics i tecnològics que hagin cursat un màster en Enginyeria Química o un màster afí a l’àmbit científic del programa amb continguts en operacions bàsiques de l’enginyeria química, reactors químics, modelització de processos industrials i mediambientals i tractament i gestió de residus.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):
Enginyeria Química o grau en Enginyeria Química
Enginyeria Industrial o grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Llicenciatura de Química o grau equivalent
Enginyeria Alimentària o grau en Enginyeria Alimentària

Sense complements de formació:
Màster en Enginyeria Química, màster en Enginyeria de Processos Químics, màster en Enginyeria Industrial, en l’especialitat de Química.

Amb complements de formació:
Màster en Química, màster en Biotecnologia, màster en Enginyeria Alimentària, altres màsters en àmbits relacionats.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands i doctorandes han de demostrar les competències següents:

a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a escala internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Els alumnes del programa tindran experiència en diferents camps d’R+D+I relacionats amb l’enginyeria de processos químics que cobreixen un ampli ventall de situacions.

Els àmbits en què es desenvoluparà poden incloure:

• Experiència en el camp dels productes alimentaris: durabilitat, traçabilitat, optimització, higiene i enginyeria alimentària. Disseny i construcció de nous equips o instal·lacions en empreses alimentàries, etc.

• Capacitat d’integració i intensificació de processos, gestió i valorització de residus i control de la contaminació.

• Formació en diversos camps relacionats amb el risc i la seguretat. Principalment, hauran adquirit formació en anàlisi de risc en la indústria de procés, en l’avaluació de risc ambiental i en episodis d’incendis forestals i d’interior.

• En l’àmbit de la nanotecnologia, hauran adquirit, entre d’altres, la capacitat de dissenyar, desenvolupar, caracteritzar i assajar nous catalitzadors basats en nano- i microestructures, per exemple per a la generació i purificació d’hidrogen. O desenvolupar fotocatalitzadors i reactors fotocatalítics per generar hidrogen a partir d’aigua i llum solar, etc.

• Podran aplicar diferents tecnologies de separació, per exemple, per eliminar contaminants d’aigües, o desenvoluparan nous sensors com a mètodes analítics per a la monitorització de paràmetres fisicoquímics d’interès en entorns naturals o industrials. En el camp dels residus, seran capaços d’elaborar l’estudi i la caracterització per al tractament adequat de residus de diferents procedències.

En qualsevol de les línies en què desenvolupin les seves tesis, s’espera que tindran capacitat per concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca. El programa també es proposa dotar-los de mitjans perquè puguin contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una recerca original. També estaran capacitats per portar a terme una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes, alhora que obtindran les habilitats necessàries per a l’exposició en contextos acadèmics i professionals de les idees i els coneixements adquirits.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

El programa no disposa d’ajudes específiques per a matrícula. Excepcionalment, els grups de recerca poden establir ajudes puntuals.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Química (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-enginyeria-de-processos-quimics/index

CONTACTE:

UTG Campus Diagonal - Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

934 011 792


Convenis amb altres institucions

Convenis:

The China Scholarship Council (CSC) (CN)
Universidad Nacional de Colombia (CO)
Amirkabir University of Technology (IR)
Università degli Studi di Palermo (IT)

Col·laboracions:

El Departament d’Enginyeria Química disposa d’una àmplia xarxa de contactes amb universitats i centres de recerca de conegut prestigi establerts en altres països. El contingut d’aquestes col·laboracions es pot descriure en cotuteles, en l’intercanvi de professorat i d’estudiants de doctorat, en participacions recíproques en tribunals de tesis i en el desenvolupament de projectes conjunts de recerca. A títol d’exemple poden citar-se:

Amirkabir University of Technology (IR)
Bremen University (DE)
Brookhaven National Laboratories (US)
Carnegie Mellon University (US)
Catholic University of Leuven (BE)
Chalmers University of Technology (ES)
Cornell University (US)
Cranfield University (UK)
Delft Technical University (NL)
École des Mines d’Alès (IMT Mines d’Alès) (FR)
ETH Zürich (CH)
Imperial College (UK)
Institut de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lió (FR)
Institute of Chemical Technology, TU Bergakademie Freiberg (DE)
JRC Karlsruhe (DE)
Politecnico di Torino (IT)
Poznan Institute of Technology (PL)
Tecnológico de Monterrey (MX)
Universidad de San Luis (AR)
Universidad de Tarapacá (CL)
Universidad Nacional del Litoral (AR)
Universidade Nova de Lisboa, UNL (PT)
Università degli Studi di Palermo (IT)
Università degli Studi di Udine (IT)
Università della Calabria (IT)
Università di Bologna (IT)
Sapienza Università di Roma (IT)
Universitat de Barcelona (ES)
Université des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed-Boudiaf, USTOMB (DZ)
Université Oran 1 (DZ)
University of Edinburgh (UK)
University of Helsinki (FI)
University of Plymouth (UK)
University of Reading (UK)
Wageningen University (NL)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el seu caràcter específic, els títols amb què es pot accedir al programa de doctorat en Enginyeria de Processos Químics corresponen a graduats o graduades amb perfils científics i tecnològics que hagin cursat un màster en Enginyeria Química o un màster afí a l’àmbit científic del programa amb continguts en operacions bàsiques de l’enginyeria química, reactors químics, modelització de processos industrials i mediambientals i tractament i gestió de residus.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):
Enginyeria Química o grau en Enginyeria Química
Enginyeria Industrial o grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Llicenciatura de Química o grau equivalent
Enginyeria Alimentària o grau en Enginyeria Alimentària

Sense complements de formació:
Màster en Enginyeria Química, màster en Enginyeria de Processos Químics, màster en Enginyeria Industrial, en l’especialitat de Química.

Amb complements de formació:
Màster en Química, màster en Biotecnologia, màster en Enginyeria Alimentària, altres màsters en àmbits relacionats.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Ponderació
1. Currículum del candidat o candidata: tipus de formació i qualificacions obtingudes, així com l’experiència en recerca i professional (70%)
2. Contacte personalitzat a través d’entrevistes telemàtiques o presencials (15%).
3. Coneixement recognoscible de l’idioma anglès (15%)

Òrgan d’admissions
El programa té una Comissió Acadèmica que valora les sol·licituds dels estudiants i les estudiants. La Comissió revisa, mensualment, les sol·licituds que arriben per l’aplicació informàtica de preinscripció.

El programa de doctorat té un formulari específic on el doctorand o doctoranda expressa els seus interessos cientificotècnics. Amb aquesta informació, la Comissió Acadèmica del programa canalitza les sol·licituds admeses en relació amb les necessitats i capacitat dels diferents grups de recerca a fi d’assignar tutors/directors o tutors/directores.

Aquesta comissió estableix a més els complements de formació que ha de portar a terme cada candidat o candidata, si es consideren necessaris per la seva formació d’accés, a fi de garantir les seves capacitats, coneixements i aptituds, fins a un màxim de 60 ECTS.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot exigir, en funció del perfil d’ingrés del doctorand o doctoranda, que s’hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, fa un seguiment dels complements de formació cursats i estableix els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai pot exigir-se al doctorand o doctoranda la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Aquesta formació complementària es porta a terme en el master’s degree in Chemical Engineering ofert per l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE-UPC) o en els cursos transversals programats per la UPC. Aquest màster conté un mòdul d’especialitat en Green Chemical Process Engineering (GCPE) que s’ha programat per oferir als estudiants i les estudiants la possibilitat d’adquirir una especialització en la qual el Departament té una sòlida trajectòria docent i de recerca. Està enfocat al disseny avançat de plantes de procés químic, amb un èmfasi especial en les metodologies més modernes de la seguretat i l’anàlisi de riscos i de la protecció mediambiental.

Els complements formatius vinculats a les assignatures del màster s’escullen entre el grup d’assignatures pertanyents al master’s degree in Chemical Engineering en funció del perfil i les mancances del candidat o candidata, es comunica a l’interessat prèviament al procés de matriculació i se l’informa de la seva periodicitat i de l’adequació dels seus continguts.

En tots els casos en què el doctorand o doctoranda cursi complements formatius:
1. Són assignatures del màster indicat i han d’estar vinculades administrativament amb la matrícula del doctorat, i es poden cursar en un o dos quadrimestres, segons la formació prèvia de l’estudiant i la periodicitat de les assignatures ofertes.
2. La no superació de les assignatures complementàries comporta la desvinculació automàtica del programa.

Es poden consultar els continguts de les assignatures en el següent enllaç:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-master/master-chemical-engineering-smart-chemical-factories/nou-pla-estudis-master-enginyeria-química

Assignatures obligatòries del màster
• Biotech Processes and Polymer Industry (6 crèdits ECTS)
• Chemical and Catalytic Reaction Engineering (6)
• Sustainability and Circular Economy (6)
• Polymer Physics (6)
• Waste Resource Technologies (6)
• Nanotechnology (6)
• Risk and Safety, and Chemical Industry (6)

Assignatures de l’especialitat en Green Chemical Process Engineering (GCPE)
• Membrane Processes and Technologies (6)
• Industrial Water Technologies (6)
• Process Integration (6)
• Advanced Catalytic Reactors (6)
• Computational Fluid Dynamics (6)
• Circular Process Engineering (6)

Període de matrícula dels nous doctorands

El període ordinari de matrícula comença al setembre i acaba el dia 15 d’octubre de cada curs, tot i que la data de matrícula depèn de la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

S’estableix un període entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: elaboració i defensa inicial del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatori.


Activitat: cursos, seminaris o workshops específics del programa.
Hores: 15.
Caràcter: obligatori.

Activitat: cursos, seminaris o workshops específics del programa.
Hores: 30.
Caràcter: optatiu.

Activitat: publicacions.
Hores: 75.
Caràcter: optatiu.

Activitat: mobilitat i congressos.
Hores: 152.
Caràcter: optatiu.

Activitat: estades de recerca.
Hores: 480.
Caràcter: optatiu.

Activitat: activitats transversals.
Hores: 15.
Caràcter: obligatori.

Activitat: activitats transversals.
Hores: 30.
Caràcter: optatiu.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Recursos científics i tecnològics

Els grups de recerca que participen en el programa de doctorat tenen una trajectòria de recerca consolidada, ja que han desenvolupat un elevat nombre de projectes tant nacionals com internacionals. Els recursos materials, tecnològics i científics disponibles permeten assegurar una cobertura òptima de les necessitats de cada estudiant del programa en l’execució de la seva tesi doctoral.

De manera genèrica, es poden esmentar els recursos disponibles següents:
• Laboratoris de recerca: reactors químics, operacions unitàries, processos de separació, tractament avançat de residus, anàlisi de característiques tèrmiques de combustibles, anàlisi de contaminants atmosfèrics, etc.
• Centres de càlcul i sales d’ordinadors equipats amb programari potent i variat: simulació i optimització de processos, simulació i optimització d’operacions, modelatge matemàtic d’accidents (explosions, incendis, núvols tòxics), etc.

Des d’un punt de vista més específic, es detallen a continuació els recursos disponibles:

En l’àmbit de l’Enginyeria de Processos i Medi Ambient, destaquen tant equips d’anàlisi mediambientals com de simulació i optimització de processos químics com els següents:

• Equip per a l’anàlisi termogravimètrica: termobalances operant a pressió atmosfèrica i a pressió elevada
• Equips de control y anàlisi de gasos en instal·lacions industrials i àrees urbanes
• Cromatografia de gasos, acoblada a espectrometria de masses
• Planta pilot de gasificació de residus
• Planta pilot per a la depuració de gasos calents
• Planta pilot de desenvolupament i comprovació de sistemes de control i suport a la decisió (CIM de procés)
• Programari (propi o amb llicència): simulació i control de processos, planificació i gestió de la producció, etc.

En l’àmbit de recerca del risc associat a activitats industrials i transport de mercaderies perilloses i sobre el risc ambiental que significa l’activitat humana, destaquen els recursos següents:

• Instal·lació experimental per a l’estudi dels incendis de raig
• Instal·lació experimental (escala reduïda) per a l’estudi de les característiques d’incendis forestals
• Càmera termogràfica IR
• Equip de mesura per caracteritzar la flama (termoparells, radiòmetres, fotografia, vídeo)
• Equip de mesura per determinar la sobrepressió d’explosions
• Torre meteorològica
• Programari (propi i sota llicència) per a la modelització matemàtica d’accidents greus (fuites tòxiques, incendis, explosions)
• Programari per a la representació de la distribució del risc sobre el territori
• Bases de dades (actualitzades periòdicament) sobre accidents.

Finalment, un apartat que engloba recursos utilitzats en les activitats de recerca de tractament de residus urbans i industrials i en nanoenginyeria de materials aplicats a l’energia, on bona part dels recursos són comuns i dels quals destaquen els següents:

• Anàlisi de contaminants inorgànics: cromatografia HPLC.
• Analitzador d’absorció atòmica.
• Espectrofotometria UV-V
• Anàlisi de metalls pesants en sòls i aigües: ICP-MS, HPLC
• Espectroscòpia làser
• Anàlisi de contaminants orgànics: TOC, GC-MS, FT-IR, CE
• Recuperació de metalls nobles amb membranes: equip estàndard, equip de determinació d’àrees superficials.
• Espectroscòpia RAMAN
• Espectroscòpia fotoelectrònica de raigs X (XPS)
• Microscòpia electrònica de rastreig (SEM)

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • LUCENTINI, ILARIA: Producción de hidrógeno a partir de amoniaco en reactores de paredes catalíticas
  Autor/a: LUCENTINI, ILARIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 30/09/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: LLORCA PIQUE, JORDI
  Tribunal:
       PRESIDENT: BUENO LÓPEZ, AGUSTÍN
       SECRETARI: ANDREU ARBELLA, TERESA
       VOCAL: LÓPEZ, EDUARDO
  Resum de tesi: Debido a los problemas asociados con la generación y el almacenamiento de hidrógeno en aplicaciones portátiles, se ha propuesto el uso de amoniaco para la producción in sítu de hidrógeno a través de su descomposición catalítica. En esta tesis se presenta un análisis de los sistemas existentes para la descomposición de amoniaco, describiendo el estado del arte respecto a los catalizadores usados hasta la fecha y se presenta un análisis de la cinética de la reacción con diferentes catalizadores. Se exploran los reactores estructurados utilizados, así como las posibilidades que ofrecen los reactores catalíticos de membrana, que permiten la producción y separación simultánea de hidrógeno. Se han elegido como soportes de los catalizadores Al2O3, CeO2 y La2O3, y como fases activas Ru, Ni, así como la fase bímetálica Ni-Ru. Los catalizadores se han caracterizado por XRD, TPR, NH3-TPD, HRTEM, SEM, espectroscopia Raman, fisisorción de N2, MIP, quimísorción de H2, ICP-OES y XPS. Las muestras a base de ceria son las más activas en la descomposición de amoniaco; esto se ha atribuido a una interacción particular metal-soporte y a una menor presencia de sitios ácidos fuertes. Los catalizadores de Ru son más activos que los basados en Ni, pero se desactivan rápidamente. Los experimentos de XPS in sítu revelan que los sitios activos para la descomposición catalítica del amoniaco son Ni y Ru metálicos. Considerando el alto costo y la disponibilidad limitada de Ru, el catalizador Ni/CeO2 aparece como un sistema prometedor para la descomposición de amoníaco debido a su buen desempeño y bajo costo. Los catalizadores bímetálicos de Ní-Ru no han superado la actividad de los catalizadores de Ru, independientemente del orden en que se añadan los metales, sin embargo, muestran una actividad superior al Ni/CeO2 y una estabilidad excelente. El mejor rendimiento catalítico se ha obtenido con catalizadores con 2.4-5 % en peso de Ni y 0.4-0.6 % en peso de Ru. Lacaracterización ha revelado la existencia de un contacto íntimo entre Ni, Ru y CeO2, lo que se considera la razón de la excelente actividad catalítica y estabilidad observada.Se ha desarrollado un modelo cinético para la descomposición de amoniaco en un reactor de lecho fijo. La deshidrogenación del amoníaco adsorbido en la superficie del catalizador es probablemente el paso limitante de la reacción y la descomposición del amoniaco se inhibe por la presencia de H2. Se ha una preparado una pasta de cería sin aditivos y se ha utilizado para preparar estructuras de ceria de microcanales mediante impresión 3D. Las estructuras de ceria impresas en 3D muestran una actividad catalítica mucho más alta que la de monolitos de cordierita convencionales.Las estructuras de ceria impresas en 3D han sido impregnadas con diferentes cantidades de Ni y Ru, caracterizadas y probadas para la descomposición catalítica de amoniaco en un reactor de lecho fijo. El mejor rendimiento catalítico se ha logrado con una fase activa de 0.5Ni0.1Ru (wt. %). Se ha obtenido una expresión cinética que se ha empleado en un modelo 1D para simular el comportamiento de las estructuras de ceria impresas en 3D impregnadas con Ni-Ru. Se han realizado una serie de simulaciones para determinar la relación entre los parámetros geométricos de las estructuras y su comportamiento catalítico en la descomposición del amoniaco, con el fin de optimizar la estructura catalítica. Se han realizado ensayos catalíticos con un reactor de membrana para descomponer el amoniaco utilizando la estructura de ceria con el catalizador bímetálico 0.5Ní0.1Ru depositado en su superficie. Se han ensayado tres configuraciones diferentes: el catalizador en forma de pellets, en forma de reactor estructurado y una configuración intermedia con el catalizador estructurado acoplado al mismo catalizador en forma de pellets, analizando el efecto de la separación de hidrógeno de la corriente de produc
 • TAPIA QUIRÓS, PAULINA: Recovery of phenolic compounds from olive mill and winery wastes: evaluation of extraction and membrane processing technologies
  Autor/a: TAPIA QUIRÓS, PAULINA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de dipòsit: 20/09/2021
  Data de lectura: 10/11/2021
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: EEBE - DIAGONAL BESÒS. Link: https://meet.google.com/eww-dohc-dxz
  Director/a de tesi: CORTINA PALLAS, JOSE LUIS | GRANADOS JUAN, MERCÈ | REIG I AMAT, MÒNICA
  Tribunal:
       PRESIDENT: SASTRE REQUENA, ANA MARIA
       SECRETARI: CRUZ FREIRE, JOSE MANUEL
       VOCAL: ANTICO DARO, MARIA ENRIQUETA
  Resum de tesi: La producción de aceite de oliva y vino son dos de las principales actividades económicas en España; y generan grandes cantidades de desechos sólidos y líquidos que representan un importante problema ambiental. En este contexto, el manejo adecuado de estos residuos se ha convertido en un desafío importante para las industrias. Estos desechos son dañinos para el medio ambiente pero ricos en compuestos bioactivos, como los polifenoles. La investigación presentada en esta tesis doctoral se centra en evaluar la recuperación de polifenoles al tiempo que aporta una solución sostenible a los sectores del aceite de oliva y vino.Se evaluó el desempeño de técnicas de extracción convencionales y no convencionales (extracción sólido-líquido (SLE), extracción asistida por ultrasonidos (UAE), extracción asistida por microondas (MAE) y extracción liquida presurizada (PLE)) para la extracción de polifenoles de residuos de almazara y bodega mediante sistemas etanol-agua y agua. La eficiencia de extracción se evaluó en términos de contenido total de polifenoles (TPC) determinado por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC-UV) y por el ensayo de Folin-Ciocalteu (FC). Además, la capacidad antioxidante se determinó mediante los ensayos 2,2-azinobis-3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato (ABTS), 2,-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) y poder antioxidante reductor férrico (FRAP).Por su alto contenido en compuestos fenólicos y capacidad antioxidante, las aguas residuales de almazara, orujos de aceituna y lías de vino se identificaron como fuentes especialmente adecuadas para la recuperación de polifenoles. Para los residuos de orujo de aceituna, la mejor eficiencia de extracción fue proporcionada por MAE (etanol:agua 50:50 (v/v), 1:20 (p/v), 90ºC, 5 min), y para los residuos de lías por PLE (etanol:agua 50:50 (v/v), 1:20 (p/v), 100 ºC, 5 min, 1 ciclo). Sin embargo, los resultados proporcionados por UAE (etanol:agua 50:50 (v/v), 1:20 (p/v), 24 ºC, 30 min) también fueron adecuados. La técnica de SLE utilizando agua como disolvente de extracción, en un paso de extracción, 1:30 (p/v), 25 ºC, 10 min, pH 5 para orujo de aceituna, y un paso de extracción, 1:100 (p/v), 70 ºC. 10 min, pH 5 para residuos de lías, es un enfoque eficaz y simple de implementar a escala industrial comparado con UAE, MAE y PLE. Además, el uso del sistema de agua es beneficioso para el medio ambiente, pero también en términos de costes operativos, y los extractos acuosos son totalmente compatibles con los esquemas de purificación que se basan en membranas y/o resinas. La recuperación de polifenoles mediante la integración de una etapa de limpieza/clarificación por membranas, mediante microfiltración (MF)/ultrafiltración (UF), y procesos de separación y/o concentración, basados en nanofiltración (NF) y ósmosis inversa (RO) se exploró con residuos industriales de almazara y bodega (específicamente extractos de orujo de aceituna y filtros de lías), utilizando configuraciones de circuito cerrado y abierto para extractos acuosos de polifenoles. Las membranas de MF yUF, eliminaron los sólidos en suspensión y coloides de los extractos; mientras que las membranas de NF y RO separaron yconcentraron corrientes de polifenoles. El tren de membranas más selectivo para la separación y concentración de polifenoles para extractos de orujo de aceituna fue: 30 kDa (UF), NF270 (NF) y BW30LE (RO), para los extractos de filtros de lías fue un tren similar, diferenciándose solo en la membrana de RO (Duracid). Los diseños secuenciales de membranas para extractos de orujo de aceituna y filtros de lías produjeron corrientes ricas en polifenoles y corrientes de agua de alta calidad para su reutilización. Un enfoque integrado basado en estas técnicas podría implementarse en los sectores de la producción de aceite de oliva y vino para la valorización de sus residuos, contribuyendo a la mejora de sus procesos, sostenibilidad y protecc

Darrera actualització: 19/10/2021 04:47:44.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 19/10/2021 04:30:33.

Llistat de tesis defensades per any

 • BINTI SHAARANI, FARRA WAHIDA: Synthesis and Characterization of Polycarbonates from Epoxidized Vegetable Oils, Propylene Oxide and Carbon Dioxide
  Autor/a: BINTI SHAARANI, FARRA WAHIDA
  Enllaç a la tesi: : http://hdl.handle.net/10803/672164
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 20/05/2021
  Director/a de tesi: BOU SERRA, JORGE

  Tribunal:
       PRESIDENT: MASDEU I BULTÓ, ANNA MARIA
       SECRETARI: ALMAJANO PABLOS, MARIA PILAR
       VOCAL: SHARIFFUDDIN, JUN HASLINDA
  Resum de tesi: La recerca que es descriu es centra principalment en la preparació de policarbonats utilitzant oli de llinosa epoxidat (ELO) i oli de soja epoxidat (ESO) com a matèries primeres. La presència de insaturació en l'estructura de l'oli vegetal permet modificacions químiques per a introduir un grup epoxi que després es fa servir per sintetitzar els policarbonats mitjançant copolimerització catalítica amb diòxid de carboni (CO2). En aquest estudi, amb la presència d'un catalitzador heterogeni, es va fer reaccionar una barreja d'oli vegetal epoxidat i òxid de propilè (PO) amb CO2. La síntesi de policarbonat a través d'aquesta via ajuda a disminuir la dependència de matèries primeres a força de petroli i, a més d'emprar matèries primeres renovables, compleix amb el setè principi dels 12 principis de la química verda que contribueix a la sostenibilitat en la química.El treball de recerca es divideix en quatre fases. La primera fase comprèn estudis preliminars mitjançant els quals es va realitzar la preparació d'un catalitzador heterogeni per a la copolimerització de l'epòxid amb CO2. Les proves de selecció de catalitzadors van mostrar que el cianur doble metàl·lic de cobalt-zinc (Co-Zn DMC), un catalitzador heterogeni comunament emprat en la reacció de copolimerització, era factible per a la copolimerització d'òxid de ciclohexè (CHO)/CO2 i PO/CO2. Després es va dur a terme l'epoxidació in situ d'àcids grassos insaturats utilitzant olis vegetals seleccionats per modificar el triglicèrid en oli vegetal epoxidat. Es va aplicar la relació molar d'0,4: 0,1: 1,7 (àcid orgànic: dobles enllaços: peròxid d'hidrogen) i la reacció d'epoxidació va tenir lloc a 70 °C durant cinc hores. No es va observar formació de polímer a partir de la terpolimerización d'oli d'oliva epoxidat (EOO), oli de palma epoxidat (EPO) i oli de gira-sol epoxidat (ESFO) molt probablement a causa de el baix contingut de grups epoxi. No obstant això, dels estudis preliminars es va obtenir un resultat prometedor tant d'ELO com d'ESO mitjançant el qual s'ha desenvolupat amb èxit un polímer a partir de la reacció de copolimerització.La segona fase de la feina se centra en la copolimerització d'ESO, PO i CO2 catalitzada per Co-Zn DMC. Els productes es componen d'una barreja de poli (carbonat de propilè), carbonat cíclic i unitat de polièter. El Mn dels productes polimèrics registrats és 6498 g·mol-1 amb el percentatge d'incorporació d'ESO en el polímer és només de l'7,8%.La tercera fase de la feina està dedicada a el desenvolupament d'un poli (carbonat-co-èter) utilitzant ELO com a material de partida. La reacció de terpolimerización es va dur a terme a una pressió fixa de CO2 de 5 MPa i diverses càrregues de catalitzador, temperatura de reacció i temps de reacció. A una pressió de CO2 de 5 MPa, una temperatura de reacció de 60 °C, un temps de reacció de 24 hi una càrrega de catalitzador de 0,2 g, es va registrar el polímer resultant amb un Mn màxim de 6,21 x 105 g·mol-1.Finalment, es va estudiar la capacitat de degradació aeròbica del polímer sintetitzat. La biodegradació aeròbica dels materials de prova es va determinar en condicions controlades de compostatge mitjançant l'anàlisi de el CO2 desprès utilitzant un sistema respiromètric de mesurament directe (DMR) de construcció pròpia. Els resultats d'aquest estudi revelen que el 44,6% de PC-ELO i el 51,8% de PC-ESO es van degradar a la fi de el període de prova. Tots dos polímers van poder degradar molt probablement pel fet que el comonòmer emprat en la reacció de copolimerització és renovable i de base biològica.

 • CORRUCHAGA GUERRERO, AGUSTÍN: Estudio de la evaporación de vertidos de disoluciones acuosas de amoníaco
  Autor/a: CORRUCHAGA GUERRERO, AGUSTÍN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 04/10/2021
  Director/a de tesi: CASAL FABREGA, JOAQUIM | PALACIOS ROSAS, ADRIANA

  Tribunal:
       PRESIDENT: MUTJÉ PUJOL, PERE
       SECRETARI: PLANAS CUCHI, EULALIA
       VOCAL: ZÁRATE LÓPEZ, LUIS GUADALUPE
  Resum de tesi: La evaporación desde vertidos líquidos es un fenómeno de gran importancia. Este fenómeno ha sido estudiado por un cierto número de investigadores. Sin embargo, la mayoría de ellos se han centrado en la evaporación de vertidos de líquidos puros o de mezclas de hidrocarburos, muy pocos han analizado la evaporación de amoníaco desde disoluciones acuosas.El trabajo descrito en esta tesis pretende ser una contribución al conocimiento y predicción de las principales características de la evaporación de amoníaco desde VERTIDOS DE disoluciones acuosas.En el primer capítulo se describen brevemente los principales productos derivados del amoníaco, así como una perspectiva general sobre la evolución de las cifras de producción de esta sustancia. Se mencionan también las principales características en cuanto al transporte y almacenamiento. Finalmente, se exponen los riesgos asociados a la producción y transporte del amoníaco.En el segundo capítulo se presenta una revisión de las publicaciones más significativas y de los distintos modelos propuestos por diversos autores para la predicción de la velocidad de evaporación, tanto desde un punto de vista genérico como en el caso específico, mucho más reducido, de las disoluciones de amoníaco. El capítulo tercero está dedicado al análisis histórico de los accidentes ocurridos en instalaciones industriales o en el transporte en los que se ha visto implicado el amoníaco. Se presentan los resultados obtenidos a partir del tratamiento estadístico de la información extraída de las diferentes bases de datos consultadas, dedicándose un apartado especial al transporte por tubería o pipeline, dada su importancia. Finalmente se describe y analiza un importante accidente ocurrido en Kingman (Kansas) en 2004.En el cuarto capítulo se describe la instalación experimental diseñada y construida para obtener datos experimentales sobre la evaporación de amoníaco desde disoluciones acuosas BAJO LA INFLUENCIA DE UNA CORRENTE DE AIRE. En el capítulo quinto se presentan los datos experimentales relativos a la evolución de la temperatura, la concentración y la masa, durante el proceso de evaporación de disoluciones de amoníaco a diferentes velocidades del aire.Por último, en el capítulo sexto se presenta la modelización del fenómeno. En primer lugar, se describen las tres fases consecutivas que se han observado a lo largo del proceso al analizar la evolución de la masa y la temperatura de la disolución. La existencia de las mismas puede ser importante desde el punto de vista del análisis del riesgo asociado a la posible generación de una nube tóxica en el caso de un vertido accidental, dada la elevada velocidad de evaporación en la primera fase, Y DESDE EL PUNTO DE VISTA DE la gestión de la emergencia. Para ilustrar este aspecto, se ha calculado con el software ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) el área a sotavento en la que podría haber una afectación a las personas para un determinado vertido. Estos valores ponen de manifiesto el peligro que un vertido accidental de este tipo puede representar para la población presente en el área afectada.En este capítulo también se han correlacionado los datos experimentales con los grupos adimensionales más adecuados obtenidos por análisis dimensional. Esto ha permitido obtener una nueva expresión para estimar el coeficiente de transferencia de materia (k) y modificar la ecuación utilizada frecuentemente para determinar la velocidad de evaporación. Asimismo, se ha eliminado el término relativo al diámetro equivalente del vertido, dado que su inclusión en el modelo no tiene sentido para vertidos a escala real. Se ha estudiado cómo un incremento en la velocidad del aire produce un incremento en la velocidad de evaporación, y cómo esta influencia se reduce a medida que aumenta dicha velocidad. Finalmente se presentan una comparación entre los datos experimentales y los calculado

 • MORAKABATCHIANKAR, SHABNAM: A contribution to Sustainable Management of Integrated Material/Energy networks in Process Industries
  Autor/a: MORAKABATCHIANKAR, SHABNAM
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672327
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 22/07/2021
  Director/a de tesi: ESPUÑA CAMARASA, ANTONIO | GRAELLS SOBRE, MOISES

  Tribunal:
       PRESIDENT: MARTÍN MARTÍN, MARIANO
       SECRETARI: PONSICH, ANTONIN SEBASTIEN
       VOCAL: RUIZ FEMENIA, JOSE RUBEN
  Resum de tesi: El camino hacia la sostenibilidad obliga a las industrias de procesos a cambiar los patrones de trabajo tradicionales. La modernización eficiente es un importante desafío que plantea múltiples problemas, lo que ha llevado a la ingeniería de sistemas de procesos (PSE) a desarrollar modelos que intentan no solo optimizar la rentabilidad, reducir de costes o satisfacer demanda de productos y servicios, sino también afrontar el impacto ambiental asociado al proceso productivo y la aceptación social de dicho proceso, en entornos volátiles, en los que la consideración de la incertidumbre asociada al escenario de trabajo es esencial.Esta tesis tiene como objetivo ampliar y flexibilizar los modelos de gestión de cadena de suministro existentes para facilitar la retroadaptación de los procesos industriales y agilizar la optimización de los problemas de toma de decisiones en este entorno. Tal aporte está basado en el desarrollo de modelos matemáticos eficientes que permite coordinar diferentes variables de decisión, sincronizando las tareas de producción y distribución en términos de criterios económicos y ambientales.Para ello, en primer lugar se presenta una visión general del requisito de adaptación hacia redes de materiales / energía sostenibles, describiendo y analizando los métodos, herramientas y modelos actuales utilizados e identificando los problemas abiertos más relevantes.La segunda parte de esta Tesis se centra en el desarrollo de modelos que enfatizan la integración energética en el sistema de proceso. Esta parte explora primero cómo se pueden mejorar simultáneamente el desempeño económico de la red y los impactos ambientales mediante la integración de unidades de generación de energía en el sistema de producción. Además, se ha explorado el rendimiento de la sostenibilidad de la red bajo incertidumbre en la demanda. Se han incluido indicadores de riesgo adicionales (incluidas métricas de riesgo financiero y ambiental) para incorporar en el modelo la capacidad de gestión de riesgos. Esta parte también explora las estrategias que seleccionan de manera eficiente el número de escenarios a considerar. En consecuencia, se resuelve de forma eficiente una formulación matemática novedosa que generaliza e integra ecuaciones relativas a decisiones de producción energética y de materiales. El efecto de la incertidumbre sobre el desempeño económico y ambiental se analiza mediante análisis de riesgo. Finalmente, el modelo se amplía para abordar la utilización coordinada de diferentes formas de energía renovable, y su integración en el proceso de producción multi-producto bajo incertidumbre en la demanda. La importancia y el efecto de la integración de la toma de decisiones sobre la configuración de la red se discuten a través de diferentes análisis de sensibilidad.La tercera parte de esta tesis resume las conclusiones de todos estos trabajos y plantea ampliaciones y nuevas líneas de mejora que surgen a partir de los modelos y procedimientos desarrollados en esta tesis.

 • SHOKRY ABDELALEEM TAHA ZIED, AHMED: A contribution to chemical process operation support: new machine learning and surrogate models based approaches for process optimization, supervision and control
  Autor/a: SHOKRY ABDELALEEM TAHA ZIED, AHMED
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672136
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 05/05/2021
  Director/a de tesi: ESPUÑA CAMARASA, ANTONIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: MOULINES, ERIC FRANÇOIS VICTOR
       SECRETARI: GUILLEN GOSALBEZ, GONZALO
       VOCAL: ZIO, ENRICO
  Resum de tesi: En la Industria de Proceso, como en otros ámbitos, la toma de decisiones se basa en la valoración de las consecuencias de dichas decisiones a través de modelos (implícitos o explícitos). La escala y complejidad de los modelos necesarios dependen de la complejidad del proceso, del nivel jerárquico al que se toman las decisiones (p. ej.: gestión de la cadena de suministro, planificación de proceso, programación de operaciones, control,¿) y del horizonte de tiempo considerado. Eluso de modelos basados en principios básicos (First Principle Models ¿ FPM) habitualmente permite predecir con precisión el comportamiento de un sistema y llevar así a decisiones fundamentadas y explicables. Sin embargo, su uso se veobstaculizado por problemas prácticos, dado que en ocasiones requiere cálculos iterativos aún sin tener garantizada su convergencia a una solución factible. Estos problemas son más frecuentes a medida que se desciende en la jerarquía de toma de decisiones (p. ej.: control supervisor), especialmente si la resoluci ón (optimización) del sistema implica muchos cálculos de simulación utilizando un FPM complejo (p. ej.: altamente no lineal, involucrando variables enteras, etc.). Una forma de superar estas dificultades consiste en aplicar técnicas basadas en ¿modelos subrogados¿ o sustitutos,construidos a partir de datos recopilados del proceso real, de datos previamente simulados (utilizando un FPM), o de una combinación de ambos. Aunque estos modelos se utilizan en muchas áreas, en el ámbito de la ingeniería química habitualmente se emplean solo para el diseño de procesos y en sistemas de optimización de estado estacionario.Esta tesis presenta un marco para el uso eficaz y eficiente de modelos subrogados, construidos mediante técnicas de aprendizaje automático, en la toma de decisiones en diferentes fases de la operación, el control y la optimización de un proceso. En este contexto, el Capítulo 3 presenta una metodología para la optimización de la operación en estadoestacionario de procesos no lineales. El Capítulo 4 propone la utilización de metodologías basadas en el aprendizaje automático en problemas de optimización de operaciones sujetas a incertidumbre (optimización multiparam étrica). El Capítulo 5 extiende este planteamiento a la construcción de sistemas de control predictivo (MPC) explícito de procesos no lineales. El Capítulo 6 propone una metodología para la construcción sistemática de modelos subrogados en sistemas dinámicos no-lineales multi-variable, metodología que se aplica en el capítulo 7 a la de optimización de procesosdinámicos (control óptimo de sistemas no lineales en estado no estacionario). Esta misma metodología se integra en el Capítulo 8 con técnicas de clasificación para su aplicación a la detección y diagnosis de fallos (Fault Detection and Diagnosis - FDD) de sistemas dinámicos multivariable. Finalmente, en el Capítulo 9 se presenta la aplicación de estas metodologías para el entrenamiento de sensores virtuales (¿soft-sensors¿) y su aplicación a procesos de producción por lotes que trabajan con condiciones iniciales cambiantes. Cada una de estas aplicaciones, y los prototipos resultantes, se han plateado después de una cuidadosa revisión de las aportaciones más recientes en estos campos, que ha permitidoidentificar las dificultades para la implementación de las técnicas existentes en sistemas prácticos de soporte a la toma de decisiones, y la forma de superar estas dificultades mediante la utilizaci ón de modelos alternativos, que se resumen en el Capítulo 1.La eficacia de las metodologías desarrolladas se ilustra a través del análisis de su aplicación a diferentes casos, tanto propuestos en esta Tesis como de referencia en los diferentes ámbitos de aplicación. Estos resultados han merecido su publicación en diferentes revistas científicas de primer nivel, así como su difusión a través de congr

 • VILLASANTE DUEÑAS, JULIANA: Antioxidant properties and applications of pecan (Carya illinoinensis)
  Autor/a: VILLASANTE DUEÑAS, JULIANA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672557
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 18/02/2021
  Director/a de tesi: ALMAJANO PABLOS, MARIA PILAR | METÓN TEIJEIRO, ISIDORO

  Tribunal:
       PRESIDENT: RASO PUEYO, JAVIER
       SECRETARI: SAPERAS PLANA, NURIA
       VOCAL: SERNA-SALDÍVAR, SERGIO ROMÁN OTHÓN
       VOCAL: KURI, VICTOR
       VOCAL: HARO BAUTISTA, DIEGO
  Resum de tesi: Los problemas relacionados con el medio ambiente constituyen actualmente la segunda preocupación a nivel mundial, y la primera en el caso de muchos países. Éste es uno de los principales motivos que está motivando la adaptación hacia nuevos sistemas de producción en el sector agroalimentario. Por ejemplo, adoptar un modelo de economía circular, que tiene por finalidades la reducción, reutilización y aprovechamiento de sus residuos. Los desechos y subproductos alimentarios constituyen fuentes potenciales de compuestos bioactivos, algunos de los cuales pueden proporcionan propiedades antioxidantes. Ello ha propiciado que en los últimos años adquieran relevancia para las industrias alimentarias y farmacéuticas, al representar una buena alternativa en la formulación de alimentos funcionales, como aditivos alimentarios o incluso en la producción de fármacos. En esta tesis doctoral se ha analizado principalmente la cáscara de nuez pecana (Carya illinoinensis), como también el fruto.Secundariamente se ha trabajado con la flor de hibisco (Hibiscus sabdariffa) y el pimiento (Capsicum annuum). Estos productos, directamente o sus extractos, poseen compuestos con propiedades antioxidantes, capaces de inhibir procesos de oxidación en alimentos, y también, aunque en menor medida, con propiedades bactericidas.Inicialmente, se ha analizado e identificado el contenido de polifenoles totales (CPT) y la actividad antirradicalaria mediante distintos métodos. Posteriormente, se han evaluado posibles efectos sinérgicos de estas plantas en sistemas alimentarios reales, como emulsiones de aceite en agua, hamburguesas de carne y pescado.Otro aspecto a destacar es el trabajo con envases activos. Se han elaborado biofilms a base de gelatina con extractos del fruto y de la cáscara. Se caracterizó y evaluó tanto en la interacción con el alimento (hamburguesa), analizando el retraso en la oxidación, como por sus propiedades mecánicas y físico-químicas. También se ha sintetizado el film Poly (¿ -dodecyl¿ -glutamate) (PAAG-12) con adición de ¿ -tocoferol (uno de los principales compuestos del fruto de la nuez pecana) y se hacomparado con las características, en condiciones similares, del film con ácido polila´ctico (PLA).Se ha optimizado el proceso de extrusión de la cáscara de nuez. El extruido se ha añadido como nuevo ingrediente para el desarrollo de productos de panificación. Se ha llevado a cabo la encapsulación de dicho extruido y evaluado la actividad antioxidante en salmón. Así mismo, se ha estudiado la fermentación de la cáscara original y extruida con el hongo Aspergillus oryzae.Además de los análisis antioxidantes comentados, también se ha evaluado in vitro la actividad antiproliferativa de extractos de fruto y cáscara de la nuez pecana en cultivos de líneas celulares derivadas de tumores.Los resultados obtenidos con los extractos de cáscara muestran los niveles mayores de CPT y actividad antirradicalaria, de manera similar a los obtenidos con extractos de té verde. Así mismo, tanto el fruto como la cáscara tuvieron un gran efecto en la disminución de la formación de hidroperóxidos en emulsiones. Por su parte, la sinergia del fruto de la nuez con la flor de hibisco logró una reducción de la oxidación lipídica en hamburguesas de sardinas, disminuyendo la formación de compuestos reactivos al malondialdehído y de compuestos volátiles. Resultados similares se obtuvieron en la carne con la implementación de la mezcla de la cáscara con la flor de hibisco y el pimiento.En cuanto a los dos tipos de films elaborados, el resultado fue positivo tanto en la disminución de compuestos formados por la oxidación primaría en emulsiones como de la oxidación secundaría en carne.La extrusión de cáscara incrementó significativamente la capacidad antioxidante y hasta tres veces más el contenido de fibra soluble con respecto a la cáscara no extruida. La adicción de este nuevo ingre

 • XING, CONGCONG: TiO2-based heterostructure photocatalysts for enhanced hydrogen production
  Autor/a: XING, CONGCONG
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672368
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 30/07/2021
  Director/a de tesi: LLORCA PIQUE, JORDI | CABOT CODINA, ANDREU

  Tribunal:
       PRESIDENT: FERNÁNDEZ GARCÍA, MARCOS
       SECRETARI: VENDRELL VILLAFRUELA, XAVIER
       VOCAL: LI, WENHUA
  Resum de tesi: La producció fotocatalítica d¿hidrogen a partir de derivats de l¿aigua i de la biomassa com l¿etanol, el glicerol i els sucres és una reacció atractiva per proporcionar hidrogen benigne per al medi ambient. L¿etanol s¿oxida més fàcilment que l¿aigua mitjançant forats de la banda de valència dels semiconductors fotoexcitats, suprimint la recombinació de parells electró-forat i, per tant, augmentant la reactivitat dels electrons en la banda de conducció dels semiconductors fotoexcitats per produir hidrogen. El diòxid de titani (TiO2) ha estat àmpliament investigat en el camp de la fotocatàlisi a causa de la seva fotosensibilitat, baix cost, abundància natural, no toxicitat i bona estabilitat química i tèrmica. No obstant això, l'eficiència de conversió d'energia solar de TiO2 es veu obstaculitzada per la seva gran amplada de banda (3,2 eV) i la alta taxa de recombinació dels portadors fotogenerats. Aquí demostrem que el Ni, Co i Cu poden promoure substancialment la separació de càrregues i l¿activació de protons en el TiO2, aconseguint una alta eficiència per a la fotoproducció d¿H2.En el capitol 2, presentem una estratègia per produir nanoestructures poroses de NiTiO3/TiO2 amb una excel·lent activitat fotocatalítica cap a la generació d¿hidrogen. Al capítol 2, es van sintetitzar agulles de TiO2 dopades amb níquel itjançant un procediment hidrotermal. Mitjançant la sinterització a l'aire d'aquestes nanoestructures es van obtenir agulles heterostructurades poroses de NiTiO3/TiO2. Com a alternativa, el tractament tèrmic en argó de les agulles de TiO2 dopades amb níquel va donar lloc a nanoestructures allargades de NiOx/TiO2. Es van provar les estructures poroses de NiTiO3/TiO2 per a la producció d¿hidrogen en presència d¿etanol. Aquestes heteroestructures poroses presentaven una activitat fotocatalítica superior cap a la generació d¿hidrogen, amb taxes de producció de fins a 11.5 mmol h-1 g-1 d¿hidrogen a temperatura ambient. Per aprofitar la il·luminació solar, es van sintetitzar nanopartícules de CoTiO3 amb una banda adequada al voltant de 2,3 eV mitjançant un procediment de sinterització hidrotermal. Al capítol 3, els catalitzadors compostos CoTiO3/TiO2 amb quantitats controlades de nanodominis distribuïts de CoTiO3 es van provarper a la deshidrogenació fotocatalítica d¿etanol. Demostrem que aquests materials proporcionen velocitats d¿evolució d¿hidrogen excepcionals sota il·luminació UV i visible. S¿analitza a fons l¿origen d¿aquesta activitat millorada. En contrast amb els supòsits anteriors, els espectres d¿absorció UV-vis i l¿espectroscòpia de fotoelectrons ultraviolats (UPS) demostren que les heteroestructures CoTiO3/TiO2 tenen una alineació de banda de tipus II, amb la banda de conducció mínima de CoTiO3 per sota del nivell d¿energia H+/H2. Els espectres addicionals de fotoluminescència en estat estacionari (PL), espectres PL resolts en el temps (TRPLS) i caracterització electroquímica demostren que aquestes heteroestructures donen lloc a una vida més gran dels portadors de càrrega fotogenerats. Aquestes evidències experimentals apunten cap a un esquema Z directe com el mecanisme que permet l¿alta activitat fotocatalítica dels compostos CoTiO3/TiO2 cap a la deshidrogenació de l¿etanol. L¿optimització de la fotodehidrogenació de l¿etanol requereix l¿ús de materials fotocatalítics altament actius, estables i selectius basats en elements abundants i l¿adequat ajust de les condicions de reacció, inclosa la temperatura. Al capítol 3, s¿obtenen heterojuncions de tipus Cu2O-TiO2 tipus II amb diferents quantitats de Cu2O mitjançant un mètode hidrotermal en una etapa. S¿avaluen les propietats estructurals i químiques dels materials produïts i la seva activitat cap a la fotodehidrogenació d¿etanol sota la il·luminació UV i llum visible. Els fotocatalitzadors Cu2O-TiO2 presenten una alta

 • YU, XIANGWEI: Optimization strategies for efficient dosage of H2O2 in Fenton and photo-Fenton processes
  Autor/a: YU, XIANGWEI
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672371
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 07/07/2021
  Director/a de tesi: GRAELLS SOBRE, MOISES | PEREZ MOYA, MONTSERRAT

  Tribunal:
       PRESIDENT: ESPLUGAS VIDAL, SANTIAGO
       SECRETARI: TORRADES CARNE, FRANCESC
       VOCAL: SÁNCHEZ POLO, MANUEL
  Resum de tesi: Aquest treball de tesi aborda el repte de dissenyar estratègies de dosificació de peròxid d'hidrogen (H2O2) per millorar les aplicacions dels processos Fenton i foto-Fenton. La determinació d'una estratègia de dosificació d'H2O2 que en minimitzi elconsum mentre s'assoleixen els objectius del tractament especificat és crucial per a l'aplicació pràctica dels processos de Fenton i foto-Fenton, així com per a la millor comprensió de l'efecte de la dosificació.Una primera part de la investigació aborda aquest repte proporcionant una formulació del problema, identificant i discutint objectius i restriccions, i la naturalesa de la solució òptima. A partir d'aquest punt, la tesi presenta un nou model de dosificació i una metodologia derivada que pretén optimitzar experimentalment el perfil de dosificació al llarg d'un horitzó temporal convenientment discretitzat seguint conceptes d'optimització de receptes. L'enfocament és paral·lel a la solució numèrica del problema d'optimització basat en models i la metodologia que se'n deriva es valida en el tractament d'una solució de paracetamol (PCT). Els resultats obtinguts s'avaluen i es discuteixen en relació amb l'evolució de la concentració de peròxid d'hidrogen, el contaminant (PCT) i el carboni orgànic total (TOC). La concentració d'oxigen dissolt (DO), que també es controla, permet donar una explicació més completa de la naturalesa del procés .Una segona part se centra en les limitacions pràctiques d'aquest esquema mitjançant l'adopció d'una metodologia híbrida entre el control en llaç obert i el control en llaç tancat. La metodologia es basa en tres etapes diferents: (i) addició inicialH2O2 inicial (ii) dosificació contínua d'H2O2 fins a arribar a un determinat nivell d'oxigen dissolt (DO) i (iii) control on-off de la dosi d'H2O2 utilitzant el pendent de DO com a variable de control. L'estratègia proposada es valida en el tractament d'unasolució de paracetamol (100 mg L-1) i els resultats s'avaluen utilitzant el consum de H2O2 i la taxa i el nivell de mineralització com a criteris de rendiment. L'ajust final de l'estratègia proposada es concreta de la següent manera: (i) només el 40% de la concentració estequiomètrica de H2O2, (ii) alimentació contínua de H2O2 fins a l'assoliment d'una concentració de 4 mg de L-1 DO i (iii) dosificació sota un control on-off seleccionant els valors de pendent de DO entre 0,1 i 0,2 mg L-1 1 min-1. L'esquema de dosificació i la configuració desenvolupats en aquesta segona part mostren una millora del rendiment del procés d'un 15% respecte al que s'obté amb mateixa quantitat de H2O2 en una única addició.Finalment, la tercera part generalitza aquesta estratègia ampliant la seva aplicació, explorant i avaluant el seu rendiment en diferents matrius d'aigua (aigua natural i aigua destil·lada), diferents concentracions de contaminants, diferents contaminants (paracetamol i sulfametazina) i mescles. Amb aquesta finalitat, es van planificar i executar un conjunt d'assajos que van incloure paracetamol i sulfametazina. En particular, els assajos realitzats amb sulfametazina van presentar una eficiència més elevada (mg de TOC eliminats per mg d'H2O2 consumit), que va augmentar entre un 25 i un 35% respecte als resultats obtinguts amb només una única incorporació inicial.A més, una anàlisi més profunda dels resultats va permetre detectar i avaluar l'opció d'un redisseny de l'esquema de dosificació eliminant la idea d'un punt de referència específic de DO i abordant directament el control del pendent de DO. Per tant, aquesta tesi també obre noves línies de recerca per augmentar la simplicitat i robustesa d'aquesta estratègia de control eficient del procés de foto-Fenton.

Darrera actualització: 19/10/2021 05:11:09.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:VILLASANTE DUEÑAS, JULIANA
Títol:Antioxidant properties and applications of pecan (Carya illinoinensis)
Data lectura:18/02/2021
Director/a:ALMAJANO PABLOS, MARIA PILAR
Codirector/a:METÓN TEIJEIRO, ISIDORO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Mosca, F.; Hidalgo, G.I.; Villasante, J.; Almajano, María Pilar (2018). Continuous or batch solid-liquid extraction of antioxidant compounds from seeds of Sterculia apetala plant and kinetic release study. - Molecules, ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2018: 3.06; Quartil: Q2)

Segovia, F.; Hidalgo, G.I.; Villasante, J.; Ramis, X.; Almajano, María Pilar (2018). Avocado seed: A comparative study of antioxidant content and capacity in protecting oil models from oxidation. - Molecules, ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2018: 3.06; Quartil: Q2)

Villasante, J.; Girbal, M.; Meton, I.; Almajano, María Pilar (2018). Effects of Pecan Nut (Carya illinoiensis) and Roselle Flower (Hibiscus sabdariffa) as Antioxidant and Antimicrobial Agents for Sardines (Sardina pilchardus). - Molecules, ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2018: 3.06; Quartil: Q2)

Silva, J.; Villasante, J.; Rashidpour, A.; Almajano, María Pilar (2019). The administration of chitosan-tripolyphosphate-DNA nanoparticles to express exogenous SREBP1a enhances conversion of dietary carbohydrates into lipids in the liver of Sparus aurata. - Biomolecules, ISSN: 2218-273X (JCR Impact Factor-2019: 4.082; Quartil: Q2)

Villasante, J.; Codina, E.; Hidalgo, G.I.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S.; Almajano, María Pilar (2019). Poly(alpha-dodecyl gamma-glutamate) (PAAG-12) and polylactic acid films charged with alpha-tocopherol and their antioxidant capacity in food models. - Antioxidants, ISSN: 2076-3921 (JCR Impact Factor-2019: 5.014; Quartil: Q1)

Villasante, J.; Pérez, E.; Heredia, E.; Meton, I.; Almajano, María Pilar (2019). In vitro antioxidant activity optimization of nut shell (Carya illinoinensis) by extrusion using response surface methods. - Biomolecules, ISSN: 2218-273X (JCR Impact Factor-2019: 4.082; Quartil: Q2)

Villasante, J.; Martín , A.; Almajano, María Pilar (2020). Characterization and application of gelatin films with pecan walnut and shell extract (Carya Illinoiensis). - Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2018: 3.771; Quartil: Q1)

Villasante, J.; Ouerfelli, M.; Bobet, A.; Meton, I.; Almajano, María Pilar (2020). The effects of pecan shell, roselle flower and red pepper on the quality of beef patties during chilled storage. - Foods, ISSN: 2304-8158 (JCR Impact Factor-2019: 4.092; Quartil: Q1)

Villasante, J. (2017). Antioxidant activity of walnuts (shell and seed) of different origins.

Villasante, J. (2018). Antioxidant activity of shell pecan walnut.

Villasante, J. (2018). Effects of extrusion pretreatment parameters on pecan walnut shell (Carya illinoinensis).

Villasante, J. (2019). Antioxidant properties of pecan shell and kernel walnut (Carya illinoinensis) in vitro, in a model food system and the viability of human cancer cell lines.

Villasante, J. (2020). Physicochemical and antioxidant properties of gelatin-based films containing pecan walnut and shell (Caryaillinoinensis)..

AUTOR/A:FERNÁNDEZ DE LABASTIDA VENTURA, MARCOS
Títol:Development of novel techniques of advanced transport characterization of membranes
Data lectura:01/10/2020
Director/a:YAROSHCHUK, ANDRIY
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Fernandez de Labastida, M. (2016). Development of novel techniques of advanced transport characterization of membranes.

Peralta Mena, Serafín Francisco (2020). Puesta en marcha de una planta piloto para el tratamiento de aguas del acuífero de Sant Adrià del Besòs .

Fernandez de Labastida, M.; Licon, E.; Yaroshchuk, A. (2016). Implications of inhomogeneous distribution of concentration polarization for interpretation of pressure-driven. - Journal of membrane science, ISSN: 0376-7388 (JCR Impact Factor-2016: 6.035; Quartil: Q1)

Fernandez de Labastida, M.; Licon, E.; Bondarenko, M.; Yaroshchuk, A. (2018). Rotating disk-like membrane cell for pressure-driven measurements with equally-accessible membrane surface: Numerical simulation and experimental validation. - Journal of membrane science, ISSN: 0376-7388 (JCR Impact Factor-2018: 7.015; Quartil: Q1)

Fernandez de Labastida, M.; Yaroshchuk, A. (2019). Influence of membrane sealing in pressure-driven test cells on their performance. - Journal of Membrane Science & Research, ISSN: 2476-5406 (JCR Impact Factor-2019: 0.252; Quartil: Q3)

Fernandez de Labastida, M.; Yaroshchuk, A. (2019). Transient membrane potential after concentration step: A new method for advanced characterization of ion-exchange membranes. - Journal of membrane science, ISSN: 0376-7388 (JCR Impact Factor-2019: 7.183; Quartil: Q1)

Fernandez de Labastida, M. (2018). A novel method for characterization of ion-exchange membranes through transient membrane potential after concentration step.

AUTOR/A:CANUDAS VENTURA, MIQUEL
Títol:Resines acríliques modificades com a nous productes de readobament i/o adobament sense formol ni fenol
Data lectura:24/07/2020
Director/a:DE PABLO RIBAS, JOAN
Codirector/a:MORERA PRAT, JOSEP MARIA
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:JAVADIAN, HAMEDREZA
Títol:Study on adsorption behavior of rare earth elements onto magnetic nanocomposites of carboxymethyl chitosan, alginate and novel biodegradable polyamide
Data lectura:16/07/2020
Director/a:SASTRE REQUENA, ANA MARIA
Codirector/a:RUIZ PLANAS, MONTSERRAT
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Javadian, H. (2017). Study on adsorption behavior of rare earth elements onto magnetic nanocomposites of carboxymethyl chitosan, alginate and novel biodegradable polyamide.

Hosseini Asl, S.; Masomi, M.; Hosseini, M.; Javadian, H.; Ruiz, M.; Sastre, A. (2017). Synthesis of hydrous iron oxide/aluminum hydroxide composite loaded on coal fly ash as an effective mesoporous and low-cost sorbent for Cr(VI) sorption: Fuzzy logic modeling. - Process safety and environmental protection, ISSN: 0957-5820 (JCR Impact Factor-2017: 3.441; Quartil: Q1)

Taheri, R.; Bahramifar, N.; Zarghami, R.; Javadian, H.; Mehraban, Z. (2017). Nanospace engineering and functionalization of MCM-48 mesoporous silica with dendrimer amines based on [1,3,5]-triazines for selective and pH-independent sorption of silver ions from aqueous solution and electroplating industry wastewater. - Powder technology, ISSN: 0032-5910 (JCR Impact Factor-2017: 3.23; Quartil: Q1)

Jafari, M.; Reza, M.; Ghaedi, M.; Javadian, H.; Asfaram, A. (2017). Fixed-bed column performances of azure-II and auramine-O adsorption by Pinus eldarica stalks activated carbon and its composite with zno nanoparticles: Optimization by response surface methodology based on central composite design. - Journal of colloid and interface science, ISSN: 0021-9797 (JCR Impact Factor-2017: 5.091; Quartil: Q1)

Javadian, H.; Ghasemi, M.; Ruiz, M.; Sastre, A.; Hosseini Asl, S.; Masomi, M. (2018). Fuzzy logic modeling of Pb (II) sorption onto mesoporous NiO/ZnCl2-Rosa Canina-L seeds activated carbon nanocomposite prepared by ultrasound-assisted co-precipitation technique. - Ultrasonics sonochemistry, ISSN: 1350-4177 (JCR Impact Factor-2018: 7.279; Quartil: Q1)

Dastkhoon, M.; Ghaedi, M.; Asfaram, A.; Javadian, H. (2018). Synthesis of CuS nanoparticles loaded on activated carbon composite for ultrasound-assisted adsorption removal of dye pollutants: Process optimization using CCD-RSM, equilibrium and kinetic studies. - Applied organometallic chemistry, ISSN: 0268-2605 (JCR Impact Factor-2018: 3.259; Quartil: Q1)

Sadeghfar, F.; Ghaedi, M.; Asfaram, A.; Javadian, H. (2018). Polyvinyl alcohol/Fe3O4@carbon nanotubes nanocomposite: Electrochemical-assisted synthesis, physicochemical characterization, optical properties, cytotoxicity effects and ultrasound-assisted treatment of aqueous based organic compound. - Journal of industrial and engineering chemistry, ISSN: 1226-086X (JCR Impact Factor-2018: 4.978; Quartil: Q1)

Javadian, H.; Asadollahpour, S.; Ruiz, M.; Sastre, A. (2018). Using fuzzy inference system to predict Pb (II) removal from aqueous solutions by magnetic Fe3O4/H2SO4-activated Myrtus Communis leaves carbon nanocomposite. - Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ISSN: 1876-1070 (JCR Impact Factor-2018: 3.834; Quartil: Q1)

Safarpoor, M.; Ghaedi, M.; Yousefi, M.; Javadian, H.; Asfaram, A.; Ghasemi, Z.; Jaberi, H.; Rahimi, D. (2018). Podophyllotoxin extraction from Linum usitatissimum plant and its anticancer activity against HT-29, A-549 and MDA-MB-231 cell lines with and without the presence of gold nanoparticles. - Applied organometallic chemistry, ISSN: 0268-2605 (JCR Impact Factor-2018: 3.259; Quartil: Q1)

Bahrani, S.; Ghaedi, M.; Ostovan, A.; Javadian, H.; Khoshnood Mansoorkhani, M.; Taghipour, T. (2018). A facile and selective approach for enrichment of L-cysteine in human plasma sample based on zinc organic polymer: Optimization by response surface methodology. - Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, ISSN: 0731-7085 (JCR Impact Factor-2018: 2.983; Quartil: Q2)

Safarpoor, M.; Ghaedi, M.; Asfaram, A.; Yousefi, M.; Javadian, H.; Zare, H. (2018). Ultrasound-assisted extraction of antimicrobial compounds from Thymus daenensis and Silybum marianum: Antimicrobial activity with and without the presence of natural silver nanoparticles. - Ultrasonics sonochemistry, ISSN: 1350-4177 (JCR Impact Factor-2018: 7.279; Quartil: Q1)

Bahrani, S.; Razmi, Z.; Ghaedi, M.; Asfaram, A.; Javadian, H. (2018). Ultrasound-accelerated synthesis of gold nanoparticles modified choline chloride functionalized graphene oxide as a novel sensitive bioelectrochemical sensor: Optimized meloxicam detection using CCD-RSM design and application for human plasma sample. - Ultrasonics sonochemistry, ISSN: 1350-4177 (JCR Impact Factor-2018: 7.279; Quartil: Q1)

Hosseini Asl, S.; Ghadi, A.; Sharifzadeh Baei, M.; Javadian, H.; Maghsudi, M.; Kazemian, H. (2018). Porous catalysts fabricated from coal fly ash as cost-effective alternatives for industrial applications: A review. - Fuel, ISSN: 0016-2361 (JCR Impact Factor-2018: 5.128; Quartil: Q1)

Kisomi, A.; Khorrami, A.; Alizadeh, T.; Farsadrooh, M.; Javadian, H.; Asfaram, A.; AsliPashaki, S.; Rafiei, P. (2018). Nanopowder synthesis of novel Sn(II)-imprinted poly(dimethyl vinylphosphonate) by ultrasound-assisted technique: Adsorption and pre-concentration of Sn(II) from aqueous media and real samples. - Ultrasonics sonochemistry, ISSN: 1350-4177 (JCR Impact Factor-2018: 7.279; Quartil: Q1)

Asfaram, A.; Ghaedi, M.; Abidi, H.; Javadian, H.; Zoladl, M.; Sadeghfar, F. (2018). Synthesis of Fe3O4@CuS@Ni2P-CNTs magnetic nanocomposite for sonochemical-assisted sorption and pre-concentration of trace Allura Red from aqueous samples prior to HPLC-UV detection: CCD-RSM design. - Ultrasonics sonochemistry, ISSN: 1350-4177 (JCR Impact Factor-2018: 7.279; Quartil: Q1)

Zare, H.; Ghaedi, M.; Asfaram, A.; Javadian, H.; Safarpoor, M. (2018). Synthesis of CuS and ZnO/Zn(OH)2 nanoparticles and their evaluation for in vitro antibacterial and antifungal activities. - Applied organometallic chemistry, ISSN: 0268-2605 (JCR Impact Factor-2018: 3.259; Quartil: Q1)

Asfaram, A.; Ghaedi, M.; Javadian, H.; Goudarzi, A. (2018). Cu- and S- @SnO2 nanoparticles loaded on activated carbon for efficient ultrasound assisted dispersive µSPE-spectrophotometric detection of quercetin in Nasturtium officinale extract and fruit juice samples: CCD-RSM design. - Ultrasonics sonochemistry, ISSN: 1350-4177 (JCR Impact Factor-2018: 7.279; Quartil: Q1)

Mosleh, S.; Reza, M.; Ghaedi, M.; Asfaram, A.; Javadian, H.; Sadeghfar, F. (2018). Visible-light-driven photocatalytic degradation of fenpyroximate in rotating packed bed reactor using Fe3O4@PbS@Ni2P magnetic nanocomposite photocatalyst: Response surface modelling and optimization. - Applied organometallic chemistry, ISSN: 0268-2605 (JCR Impact Factor-2018: 3.259; Quartil: Q1)

Mohammadinezhad, A.; Marandi, G.; Farsadrooh, M.; Javadian, H. (2018). Synthesis of poly(acrylamide-co-itaconic acid)/MWCNTs superabsorbent hydrogel nanocomposite by ultrasound-assisted technique: Swelling behavior and Pb (II) adsorption capacity. - Ultrasonics sonochemistry, ISSN: 1350-4177 (JCR Impact Factor-2018: 7.279; Quartil: Q1)

Sadeghi, M.; Jahanshahi, M.; Javadian, H. (2019). Synthesis and characterization of a novel Fe3O4-SiO2@Gold core-shell biocompatible magnetic nanoparticles for biological and medical applications. - Nanomedicine research journal, ISSN: 2476-7123 (JCR Impact Factor-2019: 0.249; Quartil: Q3)

Hosseini Asl, S.; Javadian, H.; khavarpour, M. (2019). Porous adsorbents derived from coal fly ash as cost-effective and environmentally-friendly sources of aluminosilicate for sequestration of aqueous and gaseous pollutants: A review. - Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2019: 7.246; Quartil: Q1)

Bagheri, R.; Ghaedi, M.; Asfaram, A.; Javadian, H.; Dil, E. (2019). RSM-CCD design of malachite green adsorption onto activated carbon with multimodal pore size distribution prepared from Amygdalus scoparia: Kinetic and isotherm studies. - Polyhedron, ISSN: 0277-5387 (JCR Impact Factor-2019: 2.343; Quartil: Q2)

Sadeghi, M.; Jahanshahi, M.; Javadian, H. (2020). Highly sensitive biosensor for detection of DNA nucleobases: Enhanced electrochemical sensing based on polyaniline/single-layer MoS2 nanosheets nanocomposite modified carbon paste electrode. - Microchemical journal, ISSN: 0026-265X (JCR Impact Factor-2018: 3.206; Quartil: Q1)

Javadian, H.; Ruiz, M.; Sastre, A. (2020). Ca-alginate/carboxymethyl chitosan/Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4 magnetic bionanocomposite: Synthesis, characterization and application for single adsorption of Nd+3, Tb+3, and Dy+3 rare earth elements from aqueous media. - Journal of molecular liquids, ISSN: 0167-7322 (JCR Impact Factor-2018: 4.561; Quartil: Q1)

Ghaedi, M.; Sharifpour , E.; Asfaram, A.; Dil, E.; Farsadrooh, M.; Javadian, H. (2020). Modeling and optimization of ultrasound-assisted high performance adsorption of Basic Fuchsin by starch-capped zinc selenide nanoparticles/AC as a novel composite using response surface methodology. - International journal of biological macromolecules, ISSN: 0141-8130 (JCR Impact Factor-2018: 4.784; Quartil: Q1)

Javadian, H.; Ruiz, M.; Taghavi, M.; Sastre, A. (2020). Synthesis of magnetic CMC bionanocomposite containing a novel biodegradable nanoporous polyamide selectively synthesized in ionic liquid as green media: Investigation on Nd+3, Tb+3, and Dy+3 rare earth elements adsorption. - Journal of molecular liquids, ISSN: 0167-7322 (JCR Impact Factor-2018: 4.561; Quartil: Q1)

Dil, E.; Asfaram, A.; Goudarzi, A.; Zabihi, E.; Javadian, H. (2020). Biocompatible chitosan-zinc oxide nanocomposite based dispersive micro-solid phase extraction coupled with HPLC-UV for the determination of rosmarinic acid in the extracts of medical plants and water sample. - International journal of biological macromolecules, ISSN: 0141-8130 (JCR Impact Factor-2018: 4.784; Quartil: Q1)

Javadian, H.; Ruiz, M.; Sastre, A. (2020). Response surface methodology based on central composite design for simultaneous adsorption of rare earth elements using nanoporous calcium alginate/carboxymethyl chitosan microbiocomposite powder containing Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4 magnetic nanoparticles: Batch and column studies. - International journal of biological macromolecules, ISSN: 0141-8130 (JCR Impact Factor-2018: 4.784; Quartil: Q1)

Javadian, H.; Ruiz, M.; Taghvai, M.; Sastre, A. (2020). Novel magnetic nanocomposite of calcium alginate carrying poly(pyrimidine-thiophene-amide) as a novel green synthesized polyamide for adsorption study of neodymium, terbium, and dysprosium rare-earth ions. - Colloids and surfaces A: physicochemical and engineering aspects, ISSN: 0927-7757 (JCR Impact Factor-2018: 3.131; Quartil: Q2)

AUTOR/A:SOMOZA TORNOS, ANA
Títol:Decision support strategies for the efficient implementation of circular economy principles in process systems
Data lectura:26/03/2020
Director/a:ESPUÑA CAMARASA, ANTONIO
Codirector/a:GRAELLS SOBRE, MOISES
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Somoza, A. (2016). Optimization of the long-term planning of supply chains with decaying performance.

Somoza, A. (2017). Decision support strategies for the efficient management of sustainable supply chains.

Rives Jimenez, Manuel (2019). Modelització i optimització de l'operació d'una planta de tractament d'agües residuals integrada en un mercat d'agua regenerada.

Oliveras Coll, Gerard (2019). MODELITZACIÓ, SIMULACIÓ I ANÀLISI TECNOECONÒMICA I AMBIENTAL DEL PROCÉS DE REVALORITZACIÓ DEL POLIETILÈ VIA PIRÒLISI.

Somoza, A.; Gonzalez-Garay, A.; Pozo, C.; Graells, M.; Espuña, A.; Guillén, G. (2020). Realizing the potential high benefits of circular economy in the chemical industry: ethylene monomer recovery via polyethylene pyrolysis. - ACS sustainable chemistry & engineering, ISSN: 2168-0485 (JCR Impact Factor-2019: 7.632; Quartil: Q1)

Yu, X.; Somoza, A.; Graells, M.; Pérez-Moya, M. (2020). An experimental approach to the optimization of the dosage of hydrogen peroxide for Fenton and photo-Fenton processes. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2018: 5.589; Quartil: Q1)

Somoza, A.; Pozo, C.; Graells, M.; Espuña, A.; Puigjaner, L. (2021). Process screening framework for the synthesis of process networks from a circular economy perspective. - Resources, conservation and recycling, ISSN: 0921-3449 (JCR Impact Factor-2019: 8.086; Quartil: Q1)

Somoza, A.; Pozo, C.; De La Hoz, J.; Guillén, G.; Espuña, A.; Graells, M. (2016). An optimization model for the long-term planning of energy distribution networks.

Alabert, A.; Somoza, A.; De La Hoz, J.; Graells, M. (2016). A general MILP model for the sizing of islanded/grid-connected microgrids.

Somoza, A.; Pozo, C.; Guillén, G.; Graells, M. (2016). Long-term planning and retrofitting of supply and distribution chains with decaying performance.

Somoza, A.; Graells, M.; Espuña, A. (2017). Systematic approach to the extension of material exchange in industrial symbiosis.

Giraldo-Carvajal, V.; Somoza, A.; Graells, M.; Espuña, A. (2017). MILP targeting models for addressing industrial symbiosis opportunities in chemical process networks.

Somoza, A.; Rives-Jiménez, M.; Espuña, A.; Graells, M. (2019). A circular economy approach to the design of a water network targeting the use of regenerated water.

Pacheco, A.; Somoza, A.; Espuña, A.; Graells, M.; Muñoz, E.; Capon-Garcia, E. (2020). Synthesis and assessment of waste-to-resource routes for circular economy.

AUTOR/A:LÓPEZ RODRÍGUEZ, JULIO
Títol:Integration of Nanofiltration and Diffusion Dialysis for the sustainable management of acidic liquid wastes
Data lectura:17/12/2019
Director/a:CORTINA PALLAS, JOSE LUIS
Codirector/a:GIBERT AGULLO, ORIOL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Lopez, J. (2016). Evaluation of nanofiltration membranes for recovery and concentration of rare elements from acidic waters.

Lopez, J. (2017). Integration of membrane technologies in hydrometallurgical processes: valorisation of acidic effluents for metal recovery and acid purification.

Leon De la cruz, Daniel (2018). Tratamientos de aguas mediante la integración de membranas cerámicas de nanofiltración.

Smit Vidosa, Ignacio Ramon (2019). TRACTAMENT D’AIGÜES ÀCIDES CONTAMINADES AMB METALLS PESANTS MITJANÇANT MEMBRANES DE NANOFILTRACI.

Casanova Sala, Eduard (2019). Aplicació de tecnologia de membranes de nanofiltració per a la recuperació de metalls d'aigües àcides d'indústries hidrometal·lúrgies..

Horno Bosch, Raül (2020). Recuperación de antimonio y bismuto de residuos de la industria metalúrgica del cobre: un ejemplo de recuperación de elementos críticos..

Yin, Wenjie (2020). Modelización matemática, simulación computacional y validación experimental de equipos de electrodiálisis.

El Madani oueldchaib, Mohamed (2020). Estudi i simulació de processos de dessalinització d’aigües amb elevades salinitats mitjançant electrodiàlisis.

Carmona Guerrero, Adrià (2020). RECUPERACIÓ D’ANTIMONI I BISMUT DE RESIDUS DE LA INDÚSTRIA METAL·LÚRGICA DEL COURE.

Lopez, J.; Reig, M.; Gibert, O.; Torres, E.; Ayora, C.; Cortina, J. (2018). Application of nanofiltration for acidic waters containing rare earth elements: Influence of transition elements, acidity and membrane stability. - Desalination, ISSN: 0011-9164 (JCR Impact Factor-2018: 6.035; Quartil: Q1)

Lopez, J.; Reig, M.; Yaroshchuk, A.; Licon, E.; Gibert, O.; Cortina, J. (2018). Experimental and theoretical study of nanofiltration of weak electrolytes: SO4 2–/HSO4 –/H+ system. - Journal of membrane science, ISSN: 0376-7388 (JCR Impact Factor-2018: 7.015; Quartil: Q1)

Lopez, J.; Reig, M.; Gibert, O.; Valderrama, C.; Cortina, J. (2018). Evaluation of NF membranes as treatment technology of acid mine drainage: metals and sulfate removal. - Desalination, ISSN: 0011-9164 (JCR Impact Factor-2018: 6.035; Quartil: Q1)

Gholami, S.; Lopez, J.; Rezvani, A.; Vatanpour, V.; Cortina, J. (2019). Fabrication of thin-film nanocomposite nanofiltration membranes incorporated with aromatic amine-functionalized multiwalled carbon nanotubes. Rejection performance of inorganic pollutants from groundwater with improved acid and chlorine resistance. - Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2019: 10.652; Quartil: Q1)

Lopez, J.; Reig, M.; Gibert, O.; Cortina, J. (2019). Integration of nanofiltration membranes in recovery options of rare earth elements from acidic mine waters. - Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2019: 7.246; Quartil: Q1)

Lopez, J.; Reig, M.; Gibert, O.; Cortina, J. (2019). Recovery of sulphuric acid and added value metals (Zn, Cu and rare earths) from acidic mine waters using nanofiltration membranes. - Separation and purification technology, ISSN: 1383-5866 (JCR Impact Factor-2019: 5.774; Quartil: Q1)

Lopez, J.; Reig, M.; Gibert, O.; Cortina, J. (2019). Increasing sustainability on the metallurgical industry by integration of membrane nanofiltration processes: acid recovery. - Separation and purification technology, ISSN: 1383-5866 (JCR Impact Factor-2019: 5.774; Quartil: Q1)

Lopez, J.; Reig, M.; Vecino, X.; Gibert, O.; Cortina, J. (2020). Comparison of acid-resistant ceramic and polymeric nanofiltration membranes for acid mine waters treatment. - Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2018: 8.355; Quartil: Q1)

Lopez, J.; Reig, M.; Vecino, X.; Gibert, O.; Cortina, J. (2020). From nanofiltration membrane permeances to design projections for the remediation and valorisation of acid mine waters. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2018: 5.589; Quartil: Q1)

Lopez, J.; Reig, M.; Gibert, O.; Yaroshchuk, A.; Torres, E.; Ayora, C.; Cortina, J. (2016). Separation and concentration of metals from acid mine waters by nanofiltration membranes: performance evaluation.

Lopez, J.; Reig, M.; Licon, E.; Gibert, O.; Yaroshchuk, A.; Torres, E.; Ayora, C.; Cortina, J. (2017). Evaluation of nanofiltration membranes for recovery and concentration of rare earth elements from acidic waters.

Reig, M.; Vecino, X.; Lopez, J.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2017). Valorisation of dye chemical industrial brines by selectrodialysis to promote a circular economy scheme.

Vecino, X.; Reig, M.; Lopez, J.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2017). Integration of liquid membrane contactors on the valorization of nitrogen from treated wastewaters as liquid fertilizers: process limitations due to water transport.

Lopez, J.; Reig, M.; Vecino, X.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Yaroshchuk, A.; Cortina, J. (2017). Transport performance of nanofiltration membranes in metallurgical and mining efflents: Modelling the separation of oxyacids (H2SO4 and H3AsO4) from metallic species (Cu, Zn).

Reig, M.; Vecino, X.; Lopez, J.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2017). Zinc and arsenic separation from an industrial acid effluent by means of an electrodialysis-based technology (selectrodialysis).

Vecino, X.; Reig, M.; Lopez, J.; Sancho, I.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2017). Liquid-liquid membrane contactor for ammonia separation and recovery as liquid fertilizers.

Vecino, X.; Reig, M.; Lopez, J.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2018). Recovery and concentration of tartaric acid by electrodialysis from lees model solutions.

Reig, M.; Vecino, X.; Bhushan, B.; Lopez, J.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2018). Liquid fertilizers production by liquid-liquid membrane contactors: ammonium valorization.

Lopez, J.; Leon, D.; Reig, M.; Vecino, X.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Yaroshchuk, A.; Cortina, J. (2018). Evaluation of ceramic and polymeric nanofiltration membranes performance in rich sulfuric acid streams.

Vecino, X.; Reig, M.; Bhushan, B.; Lopez, J.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2018). Valorization of ammonium from urban waste waters as liquid fertilizers by integration of liquid-liquid membrane contactors and electrodialysis.

Lopez, J.; Reig, M.; Vecino, X.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2018). Integration of diffusion dialysis for sulphuric acid recovery from metallurgical process streams.

Reig, M.; Vecino, X.; Hermassi, M.; Lopez, J.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2018). Integration of selectrodialysis and ion-exchange for copper and zinc recovery from metallurgical process streams containing arsenic.

Bhushan, B.; Vecino, X.; Reig, M.; Sancho, I.; Lopez, J.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2018). Ammonia recovery from urban treated wastewater by using hollow fiber liquid-liquid membrane contactors.

Lopez, J.; Reig, M.; Vecino, X.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Yaroshchuk, A.; Cortina, J. (2018). Experimental and theoretical study of nanofiltration of weak electrolytes: HSO4 - /SO4 2- system.

Lopez, J.; Reig, M.; Vecino, X.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Torres, E.; Ayora, C.; Cortina, J. (2018). Evaluation of polymeric nanofiltration membranes on metal valorisation from acidic mine waters.

Gholami, S.; Lopez, J.; Vatanpour, V.; Rezvai, A.; Cortina, J. (2018). Improving the performance of polyamide Nano-filtration membrane in acidic media by incorporation of modified multi-walled carbon nanotubes.

Lopez, J.; Reig, M.; Vecino, X.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2018). Increasing sustainability on the metallurgical industry by integration of membrane NF processes: acid recovery.

Reig, M.; Vecino, X.; Hermassi, M.; Lopez, J.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2018). Selectrodialysis and ion-exchange resins as integration processes for copper and zinc recovery from metallurgical streams containing arsenic.

Vecino, X.; Reig, M.; Bhushan, B.; Lopez, J.; Gibert, O.; Valderrama, C.; Cortina, J. (2018). Integration of liquid-liquid membrane contactors and electrodialysis for ammonia recovery from urban wastewaters.

Vecino, X.; Reig, M.; Lopez, J.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2019). Acid and base production by electrodialysis with bipolar membranes using vinasses from distillation process of grape marc.

Reig, M.; Vecino, X.; Lopez, J.; Gibert, O.; Valderrama, C.; Cortina, J. (2019). Ammonia wastewater valorization as ammonia salts to be used as liquid fertilizers by liquid-liquid membrane contactors: study of the operational conditions.

Vecino, X.; Reig, M.; Lopez, J.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2019). Rare earth elements recovery from acid mine waters by spiral wound nanofiltration.

Vecino, X.; Reig, M.; Lopez, J.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2019). Integration of monopolar and bipolar electrodialysis processes for tartaric acid recovery from distillation vinasses.

Reig, M.; Vecino, X.; Lopez, J.; Gibert, O.; Valderrama, C.; Cortina, J. (2019). Integration of liquid-liquid membrane contactors and electrodialysis processes for nutrient recovery from ammonia wastewater streams.

De la Parra, C.; Reig, M.; Vecino, X.; Lopez, J.; Valderrama, C.; Sirés, I.; Cortina, J. (2019). Valorization of bottom ash from municipal solid waste incineration: recovery of copper by electrowinning.

Vecino, X.; Reig, M.; Lopez, J.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2019). Recovery and separation of valuable metals (copper and zinc) from acidic mine waters by ion-exchange resins.

Lopez, J.; Reig, M.; Vecino, X.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2019). Recovery of sulphuric acid and valuable metals (Zn, Cu and REE) from acidic mine waters using nanofiltration.

Vecino, X.; Reig, M.; Lopez, J.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2019). Ion-exchange resins for metals recovery (Cu and Zn) from acidic mine waters.

Lopez, J.; Reig, M.; Vecino, X.; Gibert, O.; Valderrama, C.; Cortina, J. (2019). Evaluation of a nanofiltration membrane on metal valorisation from acidic mine waters.

Reig, M.; Vecino, X.; Lopez, J.; Gibert, O.; Valderrama, C.; Cortina, J. (2019). Metal recovery by ion-exchange resins from municipal incinerated bottom ash.

AUTOR/A:RENGEL DARNACULLETA, FRANCISCO DE BORJA
Títol:Validation of CFD codes for risk analysis of accidental hydrocarbon fires
Data lectura:13/12/2019
Director/a:PASTOR FERRER, ELSA
Codirector/a:PLANAS CUCHI, EULALIA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Rengel, F. (2017). Validation of CFD codes for risk analysis of accidental hydrocarbon fires.

Galí Labarias, Josep (2017). Validation of FLACS code for risk analysis of hydrocarbon jet fires..

Gómez-reino Martínez, José Brais (2017). Validation of FLACS code for risk analysis of hydrocarbon pool fires..

Llopart Cervelló, Dídac (2019). Study of additives in space lubricants.

Rengel, F.; Pastor, E.; Hermida, D.; Gómez, E.; Molinelli, L.; Planas, E. (2017). Computational analysis of fire dynamics inside a wind turbine. - Fire Technology, ISSN: 1572-8099 (JCR Impact Factor-2017: 1.483; Quartil: Q2)

Mata, C.; Pastor, E.; Rengel, F.; Valero, M.; Planas, E.; Palacios Rosas, Adriana; Casal, J. (2018). Infrared imaging software for jet fire analysis. - Chemical engineering transactions, ISSN: 2283-9216 (JCR Impact Factor-2018: 0.273; Quartil: Q3)

Rengel, F.; Mata, C.; Pastor, E.; Casal, J.; Planas, E. (2018). A priori validation of CFD modelling of hydrocarbon pool fires. - Journal of loss prevention in the process industries, ISSN: 0950-4230 (JCR Impact Factor-2018: 2.069; Quartil: Q2)

Rengel, F.; Àgueda, Alba; Pastor, E.; Casals, J.; Planas, E.; Hu, L.; Palacios Rosas, Adriana (2020). Experimental and computational analysis of vertical jet fires of methane in normal and sub-atmospheric pressures. - Fuel, ISSN: 0016-2361 (JCR Impact Factor-2018: 5.128; Quartil: Q1)

Rengel, F.; Pastor, E.; Rios, O.; Mata, C.; Bartolomé, A.; Planas, E. (2017). Assessment of the predictive capabilities of different modelling tools to forecast fire effects in residential compartments.

Rengel, F.; Mata, C.; Pastor, E.; Planas, E. (2017). Validation of CFD modelling of hydrocarbon pool fires.

Rengel, F.; Mata, C.; Pastor, E.; Casal, J.; Planas, E. (2018). A Priori validation of CFD modelling of hydrocarbon pool fires.

Rengel, F.; Mata, C.; Palacios Rosas, Adriana; Pastor, E.; Casal, J.; Planas, E. (2019). CFD modelling of vertical sonic jet fires.

AUTOR/A:PAVÓN REGAÑA, SANDRA
Títol:Rare earth elements recovery from E-wastes by solvent extraction and supported liquid membrane processes
Data lectura:28/11/2019
Director/a:SASTRE REQUENA, ANA MARIA
Codirector/a:FORTUNY SANROMA, AGUSTIN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Pavon, S. (2017). Desenvolupament de processos de separació de terres rares mitjançant membranes.

Pavon, S.; Kutucu, M.; Coll, M.T.; Fortuny, A.; Sastre, A. (2017). Comparison of Cyanex 272 and Cyanex 572 for the separation of Neodymium froma Nd/Tb/Dy mixture by pertraction. - Journal of chemical technology and biotechnology, ISSN: 1097-4660 (JCR Impact Factor-2019: 2.75; Quartil: Q2)

Pavon, S.; Fortuny, A.; Coll, M.T.; Sastre, A. (2018). Neodymium recovery from NdFeB magnet wastes using Primene 81R·Cyanex 572 IL by solvent extraction. - Journal of environmental management, ISSN: 0301-4797 (JCR Impact Factor-2018: 4.865; Quartil: Q1)

Pavon, S.; Fortuny, A.; Coll, M.T.; Sastre, A. (2018). Rare earths separation from fluorescent lamp wastes using ionic liquids as extractant agents. - Waste management, ISSN: 0956-053X (JCR Impact Factor-2018: 5.431; Quartil: Q1)

Pavon, S.; Fortuny, A.; Coll, M.T.; Sastre, A. (2019). Solvent extraction modeling of Ce/Eu/Y from chloride media using D2EHPA. - AICHE journal, ISSN: 0001-1541 (JCR Impact Factor-2019: 3.519; Quartil: Q2)

Pavon, S.; Fortuny, A.; Coll, M.T.; Sastre, A. (2019). Improved rare earth elements recovery from fluorescent lamp wastes applying supported liquid membranes to the leaching solutions. - Separation and purification technology, ISSN: 1383-5866 (JCR Impact Factor-2019: 5.774; Quartil: Q1)

Pavon, S.; Fortuny, A.; Coll, M.T.; Becue-Bertaut, M.; Sastre, A. (2020). Permeability dependencies on the carrier concentration and membrane viscosity for Y(III) and Eu(III) transport by using liquid membranes. - Separation and purification technology, ISSN: 1383-5866 (JCR Impact Factor-2018: 5.107; Quartil: Q1)

Pavon, S.; Fortuny, A.; Coll, M.T.; Sastre, A. (2017). Separation of Nd(III) from a Nd/Tb/Dy mixture using Primene 81R·Cyanex 572 IL by solvent extraction.

AUTOR/A:OBÓN ESTRADA, ELEONORA
Títol:Towards the recovery of Rare Earth Elements from end-of-life products: hydrometallurgical routes and mathematical modelling of extraction systems
Data lectura:27/11/2019
Director/a:SASTRE REQUENA, ANA MARIA
Codirector/a:FORTUNY SANROMA, AGUSTIN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Obon, E. (2015). Recuperació de Nd, Tb i Dy en mines urbanes mitjançant extracció líquid-líquid.

Obon, E.; Fortuny, A.; Coll, M.T.; Sastre, A. (2017). Mathematical modelling of neodymium, terbium and dysprosium solvent extraction from chloride media using methyl-tri(octyl/decyl)ammonium oleate ionic liquid as extractant. - Hydrometallurgy, ISSN: 0304-386X (JCR Impact Factor-2017: 3.3; Quartil: Q1)

Obon, E.; Fortuny, A.; Coll, M.T.; Sastre, A. (2017). Experimental and modelling studies of neodymium solvent extraction from chloride media with methyl-tri(octyl/decyl)ammonium oleate ionic liquid diluted in kerosene. - Hydrometallurgy, ISSN: 0304-386X (JCR Impact Factor-2017: 3.3; Quartil: Q1)

AUTOR/A:VALERO PÉREZ, MARIO MIGUEL
Títol:Infrared image processing tools for automated aerial remote sensing of active wildland fires
Data lectura:30/10/2019
Director/a:PLANAS CUCHI, EULALIA
Codirector/a:PASTOR FERRER, ELSA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Pastor, E.; Planas, E.; Valero, M.; Àgueda, Alba; Mata, C. (2018). Estudio experimental sobre la eficiencia de una lona ignífuga para vehículos - Informe Final.

Valero, M.; Mata, C.; Muñoz, J.; Scarponi, G.; Pastor, E. (2019). Main specifications of CFD codes for WUIVIEW activities.

Valero, M. (2015). Automatic on-line monitoring of active wildland fires through aerial infrared imaging.

Molas Peix, Arnau (2016). Simulació d'incendis en naus industrials mitjançant OZONE.

Medina Carpio, Michael Junior (2017). Reproducción en FDS de un incendio real de aparcamiento.

Pau Moré Ollé (2018). Estudi d’un model complex de piròlisi del simulador FDS.

Rios, O.; Pastor, E.; Valero, M.; Planas, E. (2016). Short-term fire front spread prediction using inverse modelling and airborne infrared images. - International journal of wildland fire, ISSN: 1049-8001 (JCR Impact Factor-2016: 2.748; Quartil: Q1)

Valero, M.; Rios, O.; Mata, C.; Pastor, E.; Planas, E. (2017). An integrated approach for tactical monitoring and data-driven spread forecasting of wildfires. - Fire safety journal, ISSN: 0379-7112 (JCR Impact Factor-2017: 1.888; Quartil: Q2)

Valero, M.; Rios, O.; Pastor, E.; Planas, E. (2018). Automated location of active fire perimeters in aerial infrared imaging using unsupervised edge detectors. - International journal of wildland fire, ISSN: 1049-8001 (JCR Impact Factor-2018: 2.656; Quartil: Q1)

Rios, O.; Jahn, W.; Pastor, E.; Valero, M.; Planas, E. (2018). Interpolation framework to speed up near-surface wind simulations for data-driven wildfire applications. - International journal of wildland fire, ISSN: 1049-8001 (JCR Impact Factor-2018: 2.656; Quartil: Q1)

Valero, M.; Martinez, M.; Pozo, F.; Planas, E. (2018). A successful experience with the flipped classroom in the transport phenomena course. - Education for chemical engineers, ISSN: 1749-7728 (JCR Impact Factor-2018: 0.308; Quartil: Q3)

Ríos, O.; Valero, M.; Pastor, E.; Planas, E. (2019). A data-driven fire spread simulator: validation in Vall-llobrega's Fire. - Frontiers in Mechanical Engineering, ISSN: 2297-3079

Prat, N.; Lahaye, S.; Vilalta, O.; Borràs, M.; Vendrell, J.; Conde, C.; Ballart, H.; Canaleta, G.; Valero, M.; Pastor, E. (2019). How to speak the same language: key ideas from the forum on Catalan wildfire research. - Wildfire, ISSN: 1073-5658

Valero, M.; Verstockt, S.; Mata, C.; Jimenez, D.; Queen, L.; Ríos, O.; Pastor, E.; Planas, E. (2020). Image similarity metrics suitable for infrared video stabilization during active wildfire monitoring: a comparative analysis. - Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2018: 4.118; Quartil: Q1)

Valero, M.; Rios, O.; Pastor, E.; Planas, E. (2015). Automatic detection of wildfire active fronts from aerial thermal infrared images.

Fanlo, J.; Rios, O.; Valero, M.; Planas, E.; Navalón, X.; Escolano, S.; Pastor, E. (2016). Designing computational fluid dynamics simulation scenarios for the assessment of dwellings vulnerability in the wildland urban interface.

Pastor, E.; Valero, M.; Rios, O.; Planas, E. (2016). Simulación prestacional en incendios de interfaz de microescala.

Valero, M.; Rios, O.; Pastor, E.; Planas, E. (2017). New technologies to automatically track the fire perimeter and forecast fire spread in real time.

Valero, M.; Verstockt, S.; Rios, O.; Pastor, E.; Vandecasteele, F.; Planas, E. (2017). Flame filtering and perimeter localization of wildfires using aerial thermal imagery.

Rios, O.; Valero, M.; Pastor, E.; Planas, E. (2017). A data-driven fire spread simulator: validation in Vall-llobrega’s fire.

Rios, O.; Valero, M.; Pastor, E.; Planas, E. (2017). Optimization strategy exploration in a wildfire propagation data driven system.

Valero, M.; Martinez, M.; Pozo, F.; Planas, E. (2018). Introducing the flipped classroom into the Chemical Engineering degree. A practical experience.

Valero, M.; Martinez, M.; Planas, E. (2018). Teacher education: the cornerstone for teaching innovation.

Valero, M.; Rios, O.; Mata, C.; Pastor, E.; Planas, E. (2018). GIS-based integration of spatial and remote sensing data for wildfire monitoring.

Valero, M.; Jimenez, D.; Butler, B.; Mata, C.; Rios, O.; Pastor, E.; Planas, E. (2018). On the use of compact thermal cameras for quantitative wildfire monitoring.

Mata, C.; Valero, M.; Pastor, E.; Planas, E. (2018). Management of an infrared imaging system for wildfire monitoring.

Valero, M.; Ríos, O.; Mata, C.; Pastor, E.; Planas, E. (2018). Towards real-time wildfire monitoring: matching research with operational needs.

Pastor, E.; Sebastià, J.; Mata, C.; Àgueda, Alba; Valero, M.; Planas, E. (2019). Performance analysis of a self-protection system for vehicles in case of WUI fire entrapment.

AUTOR/A:AUDINO, FRANCESCA
Títol:Advanced oxidation process models for optimisation and decision making support in water management
Data lectura:20/06/2019
Director/a:GRAELLS SOBRE, MOISES
Codirector/a:PEREZ MOYA, MONTSERRAT
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Audino, F. (2015). Process Models for Integrating Decision Making Levels in Wastewater Supply Chain Optimisation.

Miralles, S.; Audino, F.; Oller, I.; Sánchez, R.; Sánchez, J.; Malato, S. (2014). Pharmaceuticals removal from natural water by nanofiltration combined with advanced tertiary treatments (solar photo-Fenton, photo-Fenton-like Fe(III)-EDDS complex and ozonation).. - Separation and purification technology, ISSN: 1383-5866 (JCR Impact Factor-2014: 3.091; Quartil: Q1)

Audino, F.; Medina , S.; Graells, M.; Pérez-Moya, M.; Espuña, A.; MÉNDEZ, C. (2017). Optimization of a distributed wastewater treatment network considering lumped parameters interrelations. - Computer aided chemical engineering, ISSN: 978-0-444-63965-3

Audino, F.; Conte, L.; Schenone, A.; Pérez-Moya, M.; Graells, M.; Alfano, O. (2017). A kinetic study for the fenton and photo-fenton paracetamol degradation in a pilot plant reactor. - Computer aided chemical engineering, ISSN: 978-0-444-63965-3

Audino, F.; Conte, L.; Schenone, A.; Pérez-Moya, M.; Graells, M.; Alfano, O. (2018). A kinetic study for the Fenton and photo-Fenton paracetamol degradation in an annular photoreactor. - Environmental science and pollution research, ISSN: 0944-1344 (JCR Impact Factor-2018: 2.914; Quartil: Q2)

Audino, F.; Campanya, G.; Pérez-Moya, M.; Espuña, A.; Graells, M. (2019). Systematic optimization approach for the efficient management of the photo-Fenton treatment process. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)

Audino, F.; Pérez-Moya, M.; Graells, M.; Espuña, A.; Csukas, B.; Varga, M. (2020). A novel modeling approach for a generalizable photo-Fenton-based degradation of organic compounds. - Environmental science and pollution research, ISSN: 0944-1344 (JCR Impact Factor-2019: 3.056; Quartil: Q2)

Shokry , A.; Audino, F.; Vicente, P.; Escudero, G.; Pérez-Moya, M.; Graells, M.; Espuña, A. (2015). Modeling and simulation of complex nonlinear dynamic processes using data based models: application to photo-fenton process.

Abdelaleem, A.; Audino, F.; Vicente, P.; Escudero, G.; Pérez-Moya, M.; Graells, M.; Espuña, A. (2015). Modeling and simulation of complex nonlinear dynamic processes using data based models: application to photo-Fenton process.

Audino, F.; Campanya, G.; Graells, M.; Espuña, A.; Pérez-Moya, M. (2015). Dynamic simulation and optimisation of a fed-batch photo-fenton process.

Jiménez, C.; Audino, F.; Graells, M. (2016). Kinetic modelling of the photo-Fenton reaction and parameter fitting: a comparative study.

Audino, F.; Sanz, J.; Parrellada, E.; Graells, M.; Pérez-Moya, M. (2017). Influence of fenton reagent ratios and of hydrogen peroxide dosage on the Photo-Fenton process efficiency.

Audino, F.; Jus, J.; Fradejas, N.; Pérez-Moya, M. (2017). Light power and hydrogen peroxide concentration influence on the photo-fenton and H2O2/UV efficiency for paracetamol removal.

Toro, J.; Egner, S.; Hirth, T.; del Valle, LJ.; Audino, F.; Pérez-Moya, M. (2017). Photo induced advanced oxidation of relevant pollutants in water without additives.

Audino, F.; Conte, L.; Schenone, A.; Pérez-Moya, M.; Graells, M.; Alfano, O. (2017). A kinetic study for the fenton and photo-fenton paracetamol degradation in an annular photoreactor involving assessment of LVRPA.

Audino, F.; Toro, J.M.; Graells, M.; Egner, S.; Hirth, T.; Pérez-Moya, M. (2018). Removal of paracetamol by photo-induced advanced oxidation without additives.

Yu, X.; Audino, F.; Toro, J.M.; Graells, M.; Pérez-Moya, M. (2018). Performance of caffeine removal by using different AOPs technologies.

Audino, F.; Varga, M.; Csukas, B.; Pérez-Moya, M.; Graells, M.; Espuña, A. (2018). Toward a generalized, simplified, first principles model for photo-Fenton process based degradation of harmful contaminants (CECs).

AUTOR/A:DOMBAYCI, CANAN
Títol:Conceptual modelling for integrated decision-making in process systems
Data lectura:27/05/2019
Director/a:ESPUÑA CAMARASA, ANTONIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Dombayci, C. (2015). Integrated Multi-Echelon Supply Chain Management for Sustainable Chemical Processes.

Moreno, M.; Dombayci, C.; Espuña, A.; Puigjaner, L. (2015). Integrated process and plant design optimisation of industrial scale batch systems: Addressing the inherent dynamics through stochastic and hybrid approaches. - Chemical engineering transactions, ISSN: 1974-9791 (JCR Impact Factor-2015: 0.418; Quartil: Q2)

Dombayci, C.; Farreres, J.; Rodriguez, H.; Muñoz , E.; Capon-Garcia, E.; Espuña, A.; Graells, M. (2015). On the process of building a process systems engineering ontology using a semi-automatic construction approach. - Computer aided chemical engineering, ISSN: 1570-7946 (JCR Impact Factor-2015: 0.245; Quartil: Q3)

Dombayci, C.; Medina , S.; Graells, M.; Espuña, A. (2016). Integrated management of hierarchical levels: towards a CAPE tool. - Computer Aided Chemical Engineering, ISSN: 978-0-444-63428-3

Shokry , A.; Dombayci, C.; Espuña, A. (2016). Multiparametric metamodels for model predictive control of chemical processes. - Computer Aided Chemical Engineering, ISSN: 978-0-444-63428-3

Dombayci, C.; Capon-Garcia, E.; Muñoz, E.; Espuña, A. (2017). Constraint identification and integration procedures in multi-level hierarchical systems. - Computer aided chemical engineering, ISSN: 1570-7946 (JCR Impact Factor-2017: 0.19; Quartil: Q3)

Dombayci, C.; Espuña, A. (2017). Systematic decision making models through Conceptual Constraints. - Computer aided chemical engineering, ISSN: 1570-7946 (JCR Impact Factor-2017: 0.19; Quartil: Q3)

Dombayci, C.; Farreres, J.; Rodriguez, H.; Espuña, A.; Graells, M. (2017). Improving automation standards via semantic modelling: Application to ISA88. - ISA transactions, ISSN: 0019-0578 (JCR Impact Factor-2017: 3.37; Quartil: Q1)

Dombayci, C.; Medina , S.; Graells, M.; Espuña, A. (2015). Integrated management of batch production systems using a domain ontology.

Dombayci, C.; Espuña, A. (2017). Modelling decision support systems using Conceptual Constraints linking Process Systems Engineering and Decision Making Models.

Dombayci, C.; Espuña, A. (2018). Building decision making models through conceptual-constraints: multi-scale process model implementations.

AUTOR/A:ALCARAZ SEGURA, AURORA
Títol:Enhancing the thermal efficiency of a salinity gradient solar pond. Implementation of the study in the design, construction, salinity gradient establishment, operation and energy transfer at industrial scale
Data lectura:28/02/2019
Director/a:VALDERRAMA ANGEL, CESAR ALBERTO
Codirector/a:FARRAN MARSA, ADRIANA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Alcaraz, A. (2014). Enhancing the thermal efficiency of salt gradient solar pond. Technology. Implementation of the study in the design. Construction, salinity gradient establishment and energy transfer efficiency.

Licon , E.; Alcaraz, A.; Casas, S.; Valderrama, C.; Cortina, J. (2016). Trace ammonium removal by liquid-liquid membrane contactors as water polishing step of water electrolysis for hydrogen production from a wastewater treatment plant effluent. - Journal of chemical technology & biotechnology, ISSN: 0268-2575 (JCR Impact Factor-2016: 3.135; Quartil: Q1)

Alcaraz, A.; Valderrama, C.; Cortina, J.; Akbarzadeh, A.; Farran, A. (2016). Enhancing the efficiency of solar pond heat extraction by using both lateral and bottom heat exchangers. - Solar energy, ISSN: 0038-092X (JCR Impact Factor-2016: 4.018; Quartil: Q1)

Alcaraz, A.; Montalà, M.; Cortina, J.; Akbarzadeh, A.; Aladjem, C.; Farran, A.; Valderrama, C. (2018). Design, construction, and operation of the first industrial salinity-gradient solar pond in Europe: An efficiency analysis perspective. - Solar energy, ISSN: 0038-092X (JCR Impact Factor-2018: 4.674; Quartil: Q1)

Alcaraz, A.; Montalà, M.; Valderrama, C.; Cortina, J.; Akbarzadeh, A.; Farran, A. (2018). Increasing the storage capacity of a solar pond by using solar thermal collectors: heat extraction and heat supply processes using in-pond heat exchangers. - Solar energy, ISSN: 0038-092X (JCR Impact Factor-2018: 4.674; Quartil: Q1)

AUTOR/A:MEDINA GONZÁLEZ, SERGIO ARMANDO
Títol:A contribution to support Decision Making in Energy/Water Sypply Chain Optimisation
Data lectura:22/02/2019
Director/a:ESPUÑA CAMARASA, ANTONIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Medina , S. (2015). A contribution to support Decision Making in Water Supply Chain Optimisation.

Medina , S.; Abdelaleem, A.; Silvente, J.; Espuña, A. (2015). A meta-multiparametric framework: Application to the operation of bio-based energy supply chains. - Computer aided chemical engineering, ISSN: 1570-7946 (JCR Impact Factor-2015: 0.245; Quartil: Q3)

Medina , S.; Pozo, C.; Corsano, G.; Guillén, G.; Espuña, A. (2017). Using pareto filters to support risk management in optimization under uncertainty: Application to the strategic planning of chemical supply chains. - Computers & chemical engineering, ISSN: 0098-1354 (JCR Impact Factor-2017: 3.113; Quartil: Q1)

Medina , S.; Graells, M.; Guillén, G.; Espuña, A.; Puigjaner, L. (2017). Systematic approach for the design of sustainable supply chains under quality uncertainty. - Energy conversion and management, ISSN: 0196-8904 (JCR Impact Factor-2017: 6.377; Quartil: Q1)

Abdelaleem, A.; Medina , S.; Espuña, A. (2017). Mixed-integer multiparametric approach based on machine learning techniques. - Computer aided chemical engineering, ISSN: 978-0-444-63965-3

Medina , S.; You, F.; Espuña, A. (2017). Optimal design and operation of water supply chain networks using scenario-based dynamic negotiation and multiple negotiation terms. - Computer aided chemical engineering, ISSN: 978-0-444-63965-3

Medina , S.; Espuña, A.; Puigjaner, L. (2017). An efficient uncertainty representation for the design of sustainable energy generation systems. - Chemical engineering research and design, ISSN: 0263-8762 (JCR Impact Factor-2017: 2.795; Quartil: Q2)

Medina , S.; Rojas, M.; Ponce, J.; Espuña, A.; Guillén, G. (2018). Use of nonlinear membership functions and the water stress index for the environmentally conscious management of urban water systems: spplication to the city of Morelia. - ACS sustainable chemistry & engineering, ISSN: 2168-0485 (JCR Impact Factor-2018: 6.97; Quartil: Q1)

Medina , S.; Abdelaleem, A.; Silvente, J.; Lupera , G.; Espuña, A. (2019). Optimal management of bio-based energy supply chains under parametric uncertainty through a data-driven decision-support framework. - Computers and industrial engineering, ISSN: 0360-8352 (JCR Impact Factor-2019: 4.135; Quartil: Q1)

Medina , S.; Graells, M.; You, F.; Espuña, A. (2018). Aplicación del enfoque de negociación dinámica basada en escenarios para el diseño de manejo de redes de suministro de agua.

AUTOR/A:SANCHO LACALLE, IRENE
Títol:Towards the wastewater treatment plant of the future: integration of carbon redirection and nitrogen recovery technologies
Data lectura:12/12/2018
Director/a:CORTINA PALLAS, JOSE LUIS
Codirector/a:ARESPACOCHAGA SANTIAGO, NICOLÁS DE
Codirector/a:LÓPEZ PALAU, SILVIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sancho, I. (2014). Evaluation of conventional urban waste water treatment processes by integration of organic matter up-concentration, enhanced anaerobic digestion and nutrient recovery processes.

Sancho, I.; Licon , E.; Valderrama, C.; de Arespacochaga, N.; López Palau, Silvia; Cortina, J. (2017). Recovery of ammonia from domestic wastewater effluents as liquid fertilizers by integration of natural zeolites and hollow fibre membrane contactors. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2017: 4.61; Quartil: Q1)

Sancho, I.; López Palau, Silvia; de Arespacochaga, N.; Cortina, J. (2019). New concepts on carbon redirection in wastewater treatment plants: a review. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)

AUTOR/A:RIOS I RUBIRAS, ORIOL
Títol:Inverse modelling in wildfire spread forecasting: towards a data-driven system
Data lectura:30/11/2018
Director/a:PASTOR FERRER, ELSA
Codirector/a:PLANAS CUCHI, EULALIA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Pastor, E.; Tarrago, D.; Rios, O.; Muñoz, M.A.; Planas, E. (2014). Monitorització d'assajos en compartiments - FireSeminar 2014.

Rios, O.; Pastor, E.; Planas, E. (2014). Metodologia de recollida de dades d’incendis d’interior.

Tarrago, D.; Rios, O.; Pastor, E.; Planas, E. (2014). Calibratge Bi-directional probe.

Rios, O. (2015). Estudi de la capacitat computacional del CERTEC amb FDS.

Rios, O.; Pastor, E.; Planas, E. (2014). Short term forecasting of large scale wind-driven wildfires using thermal imaging and inverse modelling techniques.

Rios, O. (2014). Wildfire integral monitoring and forecasting system based on infrared thermography.

Jaume Valls Crusellas (2015). Simulación de incendios con Fire Dynamics Simulator en una sala de cables en centrales nucleares.

Illa Casals, Arnau (2016). Validació d'un catàleg d'escenaris d'incendi en naus industrials mitjançant l'eina de simulació FDS.

Bultó Puig, Martí (2016). ESTUDI EXPERIMENTAL DE LA DINÀMICA DEL FOC CONFINAT EN BASE ALS PRINCIPALS INDICADORS DE RISC D'INCENDI URBÀ..

Jordi Cerveró (2016). SIMULACIO AMB FDS dels RESULTATS D’UN ESTUDI EXPERIMENTAL SOBRE LA DINÀMICA DEL FOC CONFINAT.

Fanlo Alquézar, Jorge (2016). DESENVOLUPAMENT D'UN ESCENARI DE SIMULACIÓ CFD PER A L'ESTUDI DE LA VULNERABILITAT DE LA INTERFÍCIE URBANO‐FORESTAL ALS INCENDIS.

Bueno Arcos, Juan Carlos (2018). Analysis of ventilation effect on fires occurred in industrial warehouses using FDS simulation tool.

Rios, O.; Jahn, W.; Rein, G. (2014). Forecasting wind-driven wildfires using an inverse modelling approach. - Natural hazards and earth system sciences, ISSN: 1561-8633 (JCR Impact Factor-2014: 1.735; Quartil: Q2)

Tarrago, D.; Planas, E.; Rios, O.; Pastor, E. (2014). Study of the predictive capacity of WFDS in laboratory-scale forest fires.

Miralles, A.; Pastor, E.; Planas, E.; Rios, O.; Muñoz, M.A.; Tarrago, D.; Martins, R. (2015). Toward the validation of CFD simulations for dispersion analysis: The USP-UPC experimental campaign.

Rios, O.; Pastor, E.; Planas, E. (2015). Fire safety academic education at university level in Spain: The growing case of Catalonia.

Pastor, E.; Corberó, B.; Rios, O.; Giraldo, M.; Haurie, L.; Lacasta, A.M; Cuerva, E.; Planas, E. (2015). Compartment and façade large scale tests: behaviour comparison of different insulating materials in case of fire.

Blond, J.; Rios, O. (2016). Simulation of premixed flames with FDS. Application to the hot smoke testing system Izar.

AUTOR/A:YOU CHEN, XIALEI
Títol:Nutrient recovery from waste water treatment plant by sorption processes: technical and economic analysis
Data lectura:29/11/2018
Director/a:VALDERRAMA ANGEL, CESAR ALBERTO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Solé Jardí, Sergi (2014). ESTUDI DE L'ELIMINACIÓ D'ESTRONCI EN AIGÜES SUBTERRÀNIES MITJANÇANT EXPERIMENTS D'ADSORCIÓ I CO-PRECIPITACIÓ..

Pareja Álvarez, Ana Marta (2014). INFORME SOBRE L'AVALUACIÓ DEL RISC DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DELS TRABALLADORS D'UNA EMPRESA DEL SECTOR DE FABRICADIÓ DEL VIDRE..

Mas Carrera, Santiago (2015). Evaluación de destilación por membranas como tecnología de valorización de salmueras.

Toribio Jiménez, Eva (2015). Estudio de la capacidad de los hidroxiapatitos como reactivos para la eliminación de metales..

Ventosa Capell, Blanca (2015). Ammonia and phosporous removal from wastewater by ion exchange: the effect of dissolved organic matter.

Royo Bonet, Nuria (2015). ESTUDI DE LA ELIMINACIÓ DE NITRATS EN AIGÜES SUBTERRÀNIES MITJANÇANT LIXIVIATS DE BIOMASSA VEGETAL I SÒLS D'AIGUAMOLL..

Echevarría Díez-canedo, Carlos (2015). APPLICATION OF MEMBRANE DISTILLATION ON BRINES CONCETRATION: DESIGN, CONSTRUCTION AND EVALUATION AT EXPERIMENTAL SCALE..

Parra Carmona, Alex (2015). VALORITZACIÓ DE SALMORRES CONCENTRADES MITJANÇANT ELECTRODIÀLISI AMB MEMBRANES BIPOLARS.

Cheng Cui, Yuanhao (2015). CARACTERIZACIÓN DE LA ADSORCIÓN DE AMONIO Y FOSFATO MEDIANTE ZEOLITAS SINTÉTICAS MODIFICADAS..

Masip Xiol, Xavier (2015). ESTUDIO DE LA RECUPERACIÓN DE NUTRIENTES DE AGUAS RESIDUALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES LOW COST..

Moreno Portalo, María Encarnación (2015). VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS DEL ÁREA DE INYECCIÓN DE PLÁSTICOS DE UNA EMPRESA DEL SECTOR DE LA UTOMOCIÓN..

Aliaga Bonilla, Oswaldo Luis (2015). EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN A FORMALDEHÍDO EN LA SALA DE ANATOMIA PATOLÓGICA Y AUTOPSIAS DE UN HOSPITAL UNIVERSITARIO..

Fernández Gili, Rubén (2015). ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN APLICADO A UN PROCESO DE DESPLAZAMIENTO INTERNACIONAL..

Rovira Povill, Laia (2015). PROCEDIMENTS D'INTERCANVI DOCUMENTAL EN LA COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS..

Figueroa Moreno, Ana (2015). EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS DE UNA LÍNEA DE MONTAJE EN EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL..

Qiu Zhang, Danni (2015). CHARACTERIZATION OF AMMONIUM AND PHOSPHATE ADSORPTION BY SYNTHETIC ZEOLITE..

Monfort Samitier, Octavi (2015). Evaluación de las conduciones de trabajo en un centro de vela..

You, X. (2015). Nutrient removal and recovery from waste water treatment plant by adsorption processes.

Galera Bella, Marc (2015). PHOSPHATE RECOVERY BY SYNTHETIC ZEOLITE AND FLY-ASH: SORPTION CHARACTERIZATION AND PERFORMANCE ASSESSMENT IN HYBRID SORPTION-ULTRAFILTRATION PILOT PLANT..

Jordán Martín, Manuel (2016). PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL EDIFICIO "A58 CENTRO DE NEGOCIOS" DECRETO 30/2015..

Vacas García, Lara (2016). ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE UNA EMPRESA DEL SECTOR QUÍMICO..

Sala Castells, Francesc (2016). Estudi de millora de l'aparcament a Barcelona en base als pàrquings privats.

Li, Xiang (2017). Comparación del sistema de seguridad y salud ocupacional de España con el de China y la referencia para China.

Balasch Peries, Núria (2017). PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL CENTRE SOCIOSANITARI.

Somocueto Cerezo, Albert (2017). Evaluación higiénica del puesto operador de una planta piloto EDMB en un laboratorio académico.

Dacosta Dios, Antonio (2017). ANÁLISIS DE SOLUCIONES TÉCNICAS DE MEJORA DEL CONFORT TÉRMICO EN LUGARES DE TRABAJO DEL SECTOR TERCIARIO PARA BARCELONA Y BOGOTÁ MEDIANTE SOFTWARE BIM.

Cadena Subia, Jimmy Paul (2017). ELABORACIÓN DE FICHAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD PARA UNA EMPRESA DE NO CONSTRUCCIÓN.

Dong, Yanchen (2017). Research on the Mechanism of Logistics Enterprise Group's Control in the Internet Age.

Perales Martínez, Antoni (2017). Implantación de un sistema de gestión en seguridad y salud basado en la norma OHSAS 18001.

Nuñez Gallego, Maria (2017). Enzymatic synthesis of aliphatic polyesters for biomedical applications.

Campoy Pizarro, Ainara (2017). Minas a cielo abierto: Seguridad en las voladuras.

Monroy Olivos de falcón, Rosa Luz (2017). EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO EN UNA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.

Martínez Canteras, Javier (2018). CAE - Cumplimiento normativo e Implantación de un Sistema de Gestión CAE.

Toma, Antonia Liviana (2018). Adaptación del puesto de trabajo y competitividad: Realidad u Utopía.

Prieto Melo, Esther Gisette (2018). Implementar un programa de promoción de la salud en una empresa X..

Piquer Gibert, Sandra (2018). Anàlisi de la qualitat dels informes d?avaluació del risc químic: una necessitat per garantir la seguretat i la salut dels treballadors..

Jurado Gomez, Kensey Manuel (2018). ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO.

Beltran Guano, Joan Guillermo (2018). Evaluación de la exposición a contaminantes químicos en una empresa de fabricación de pinturas..

Claveria Gurgui, Xavier (2018). RISC D'ESTRES TERMIC EN CONDICIONS EXTREMES DE TREBALL A ALTES TEMPERATURES.

Fernandez Alcaraz, Javier (2019). ESTUDI HIGIÈNIC COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS (COV'S).

Paredes Román, Javier Adrian (2019). Análisis de riesgos emergentes enfocado en nuevos modelos laborales..

Suñé Pou, David (2019). Construcción de una sala de fraccionamiento con exposición a sustancias químicas..

Rifi Setti, Otman (2019). La Prevención de Riesgos Laborales, aplicada a los voluntarios, Sant Joan de Deu, Serveis Socials..

You, X.; Farran, A.; Guaya, D.; Valderrama, C.; Cortina, J.; Soldatov, V. (2016). Phosphate removal from aqueous solutions using a hybrid fibrous exchanger containing hydrated ferric oxide nanoparticles. - Journal of environmental chemical engineering, ISSN: 2213-3437 (JCR Impact Factor-2016: 0.844; Quartil: Q1)

You, X.; Guaya, D.; Farran, A.; Valderrama, C.; Cortina, J. (2016). Phosphate removal from aqueous solution using a hybrid impregnated polymeric sorbent containing hydrated ferric oxide (HFO). - Journal of chemical technology & biotechnology, ISSN: 0268-2575 (JCR Impact Factor-2016: 3.135; Quartil: Q1)

You, X.; Valderrama, C.; Cortina, J. (2017). Simultaneous recovery of ammonium and phosphate from simulated treated wastewater effluents by activated calcium and magnesium zeolites. - Journal of chemical technology and biotechnology, ISSN: 1097-4660 (JCR Impact Factor-2016: 11.0; Quartil: )

You, X.; Valderrama, C.; Soldatov, V.; Cortina, J. (2017). Phosphate recovery from treated municipal wastewater using hybrid anion exchangers containing hydrated ferric oxide nanoparticles. - Journal of chemical technology and biotechnology, ISSN: 1097-4660 (JCR Impact Factor-2016: 11.0; Quartil: )

You, X.; Valderrama, C.; Querol , X.; Cortina, J. (2017). Recovery of ammonium by powder synthetic zeolites from wastewater effluents: optimization of the regeneration step. - Water, air and soil pollution, ISSN: 0049-6979 (JCR Impact Factor-2017: 1.769; Quartil: Q3)

You, X.; Valderrama, C.; Cortina, J. (2019). Nutrients recovery from treated secondary mainstream in an urban wastewater treatment plant: a financial assessment case study. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)

You, X.; Valderrama, C.; Cortina, J. (2015). Recovery of Nitrogen and Phosphorus from aqueous solution using modified synthetic zeolites.

AUTOR/A:VERA I CANUDAS, MARC
Títol:Evaluating the role of natural organic matter in the operation of a drinking water treatment plant incorporating membrane technologies
Data lectura:23/07/2018
Director/a:CORTINA PALLAS, JOSE LUIS
Codirector/a:GIBERT AGULLO, ORIOL
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Gibert, O.; Vera, M.; Cruz, S.; Boleda, M.; Paraira, M.; Martín-Alonso, J.; Casas, S.; Bernat, X. (2017). Characterisation of organic foulants on full-scale UF membranes during filtration, backwash and chemical cleaning episodes. - Desalination and water treatment, ISSN: 1944-3994 (JCR Impact Factor-2017: 1.383; Quartil: Q3)

Vera, M.; Cruz, S.; Boleda, M.; Mesa, J.; Martín-Alonso, J.; Casas, S.; Gibert, O.; Cortina, J. (2017). Fluorescence spectroscopy and parallel factor analysis as a dissolved organic monitoring tool to assess treatment performance in drinking water trains. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2017: 4.61; Quartil: Q1)

Vera, M.; Martín-Alonso, J.; Mesa, J.; Granados, M.; Beltrán, J.; Casas, S.; Gibert, O.; Cortina, J. (2017). Monitoring UF membrane performance treating surface-groundwater blends: limitations of FEEM-PARAFAC on the assessment of the organic matter role. - Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2017: 6.735; Quartil: Q1)

AUTOR/A:ARDAKANI, MOHAMMADHAMED
Títol:Data driven methods for updating fault detection and diagnosis system in chemical processes
Data lectura:23/07/2018
Director/a:ESPUÑA CAMARASA, ANTONIO
Director/a:GRAELLS SOBRE, MOISES
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ardakani, M. (2015). A Framework for on-Line Fault Detection and Diagnosis in Chemical Processes, based on Data-Driven Methods.

Ardakani, M.; Graells, M.; Escudero, G. (2015). Fault diagnosis using the incremental learning algorithm with support vector machine.

Ardakani, M.; Shokry , A.; Escudero, G.; Graells, M.; Espuña, A. (2016). A framework for unsupervised fault detection and diagnosis based on clustering assisted Kriging observer.

Ardakani, M.; Askarian, M.; Shokry , A.; Escudero, G.; Graells, M.; Espuña, A. (2016). Optimal features selection for designing a fault diagnosis system.

Shokry , A.; Ardakani, M.; Escudero, G.; Graells, M.; Espuña, A. (2016). Kriging based fault detection and diagnosis approach for nonlinear noisy dynamic processes.

Ardakani, M.; Escudero, G.; Graells, M.; Espuña, A. (2016). Incremental learning fault detection algorithm based on hyperplane-distance.

Ardakani, M.; Abdelaleem, A.; Saki, G.; Escudero, G.; Graells, M.; Espuña, A. (2016). Imputation of missing data with ordinary kriging for enhancing fault detection and diagnosis.

Ardakani, M.; Askarian, M.; Abdelaleem, A.; Escudero, G.; Graells, M.; Espuña, A. (2016). Optimal feature selection for designing a fault diagnosis system.

Ardakani, M.; Abdelaleem, A.; Escudero, G.; Graells, M.; Espuña, A. (2016). A framework for unsupervised fault detection and diagnosis based on clustering assisted kriging observer.

Ardakani, M.; Abdelaleem, A.; Escudero, G.; Graells, M.; Espuña, A. (2018). Unsupervised automatic updating of classification models of fault diagnosis for novelty detection.

Ardakani, M.; Abdelaleem, A.; Graells, M.; Espuña, A.; Escudero, G. (2018). Online quantification of the concept drift using incremental learned classifier and non-automatic clustering.

AUTOR/A:RAMÍREZ CAMACHO, JAIME GIOVANNI
Títol:Contribución al análisis de riesgos en el transporte de materiales peligrosos por tubería
Data lectura:15/12/2017
Director/a:CASAL FABREGA, JOAQUIM
Codirector/a:PASTOR FERRER, ELSA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Ramírez-Camacho, J. G.; Pastor, E.; Casal, J.; Amaya, R.; Muñoz Giraldo, Felipe (2015). Analysis of domino effect in pipelines. - Journal of hazardous materials, ISSN: 0304-3894 (JCR Impact Factor-2015: 4.836; Quartil: Q1)

Ramírez-Camacho, J. G.; Carbone, F.; Pastor, E.; Bubbico, R.; Casal, J. (2016). Assessing the consequences of pipeline accidents to support land-use planning. - Safety science, ISSN: 0925-7535 (JCR Impact Factor-2016: 2.246; Quartil: Q2)

Bubbico, R.; Carbone, F.; Ramírez-Camacho, J. G.; Pastor, E.; Casal, J. (2016). Conditional probabilities of post-release events for hazardous materials pipelines. - Process safety and environmental protection, ISSN: 0957-5820 (JCR Impact Factor-2016: 2.905; Quartil: Q1)

Amaya, R.; Ramírez-Camacho, J. G.; Pastor, E.; Casal, J.; Muñoz, F. (2018). Crater formation by the rupture of underground natural gas pipelines: a probabilistic-based model. - Journal of natural gas science and engineering, ISSN: 1875-5100 (JCR Impact Factor-2018: 3.859; Quartil: Q1)

Ramírez-Camacho, J. G.; Carbone, F.; Pastor, E.; Casal, J.; Amaya, R.; Muñoz, F.; Bubbico, R. (2016). El análisis histórico de accidentes de tuberías y la estimación de la probabilidad de fallo basado en efecto dominó.

AUTOR/A:REIG I AMAT, MÒNICA
Títol:Integration of electrically driven membrane separation processes for water treatment and resources recovery
Data lectura:19/12/2016
Director/a:CORTINA PALLAS, JOSE LUIS
Codirector/a:GIBERT AGULLO, ORIOL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Reig, M. (2014). Integration of membrane and ion-exchange processes for the valorization of concentrates from water desalination treatments..

Valverde Estrella, Edgar (2014). OBTENCIÓN DE ÁCIDOS Y BASES A PARTIR DE DISOLUCIONES SALINAS CONCENTRADAS MEDIANTE ELECTRODIÁLISIS CON MEMBRANAS BIPOLARES..

Martinez Alsina, Montserrat (2015). POSADA EN FUNCIONAMENT D'UNA PLANTA PILOT D'ELECTRODIÀLISI AMB MEMBRANES BIPOLARS (EDBM)..

Trillo Vega, Daniel-salvador (2015). ESTUDIO Y MODELIZACIÓN DEL RECHAZO DE MEZCLAS DE SALES DE FOSFATO MEDIANTE MEMBRANAS DE NANOFILTRACIÓN PARA SU POSTERIOR VALORIZACIÓN..

Monserrat Quirós, Carlos (2015). Evaluación de procesos de electrodiálisis para la valorización de efluentes industriales mediante membranas de intercambio iónico.

Stibi, Michael (2016). SEPARATION AND CONCENTRATION OF LANTHANUM IN SOLUTIONS OF SULFURIC ACID USING NANOFILTRATION: INFLUENCE OF MATRIX COMPOSITION.

Laiseca García, Andrea Catalina (2017). Separación de cobre, zinc y arsénico en aguas ácidas por medio de Electrodiálisis.

Martín Gil, Kevin (2017). Valorización de metales y nacidos de aguas de procesos metalúrgicos por integración de tecnologías de membranas..

Pagès, N.; Reig, M.; Yaroshchuk, A.; Gibert, O.; Cortina, J. (2012). Rejection of minor ionic solutes in nanofiltration : influence of solution composition. - Procedia engineering, ISSN: 1877-7058 (JCR Impact Factor-2012: 0.184; Quartil: )

Reig, M.; Pagès, N.; Licon, E.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Yaroshchuk, A.; Cortina, J. (2014). Evolution of electrolyte mixtures rejection behaviour using nanofiltration membranes under spiral wound and flat-sheet configurations. - Desalination and water treatment, ISSN: 1944-3994 (JCR Impact Factor-2014: 1.173; Quartil: Q3)

Reig, M.; Casas, S.; Aladjem, C.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Valero, F.; Miguel, C.; Larrotcha, E.; Cortina, J. (2014). Concentration of NaCl from seawater reverse osmosis brines for the chlor-alkali industry by electrodialysis. - Desalination, ISSN: 0011-9164 (JCR Impact Factor-2014: 3.756; Quartil: Q1)

Licon , E.; Reig, M.; Villanova, P.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2015). Ammonium removal by liquid–liquid membrane contactors in water purification process for hydrogen production. - Desalination and water treatment, ISSN: 1944-3994 (JCR Impact Factor-2015: 1.272; Quartil: Q3)

Tanaka, Y.; Reig, M.; Casas, S.; Aladjem, C.; Cortina, J. (2015). Computer simulation of ion-exchange membrane electrodialysis for salt concentration and reduction of RO discharged brine for salt production and marine environment conservation. - Desalination, ISSN: 0011-9164 (JCR Impact Factor-2015: 4.412; Quartil: Q1)

Reig, M.; Farrokhzad, H.; Van der Bruggen, B.; Gibert, O.; Cortina, J. (2015). Synthesis of a monovalent selective cation exchange membrane to concentrate reverse osmosis brines by electrodialysis. - Desalination, ISSN: 0011-9164 (JCR Impact Factor-2015: 4.412; Quartil: Q1)

Reig, M.; Casas, S.; Gibert, O.; Valderrama, C.; Cortina, J. (2016). Integration of nanofiltration and bipolar electrodialysis for valorization of seawater desalination brines: production of drinking and waste water treatment chemicals. - Desalination, ISSN: 0011-9164 (JCR Impact Factor-2016: 5.527; Quartil: Q1)

Reig, M.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2016). Selectrodialysis and bipolar membrane electrodialysis combination for industrial process brines treatment: Monovalent-divalent ions separation and acid and base production. - Desalination, ISSN: 0011-9164 (JCR Impact Factor-2016: 5.527; Quartil: Q1)

Reig, M.; Licon , E.; Gibert, O.; Yaroshchuk, A.; Cortina, J. (2016). Rejection of ammonium and nitrate from sodium chloride solutions by nanofiltration: Effect of dominant-salt concentration on the trace-ion rejection. - Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2016: 6.216; Quartil: Q1)

Reig, M.; Casas, S.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2016). Integration of monopolar and bipolar electrodialysis for valorization of seawater reverse osmosis desalination brines: Production of strong acid and base. - Desalination, ISSN: 0011-9164 (JCR Impact Factor-2016: 5.527; Quartil: Q1)

Pagès, N.; Reig, M.; Gibert, O.; Cortina, J. (2017). Trace ions rejection tunning in NF by selecting solution composition: Ion permeances estimation. - Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2017: 6.735; Quartil: Q1)

Reig, M.; Vecino, X.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2017). Application of selectrodialysis for the removal of as from metallurgical process waters: Recovery of Cu and Zn. - Separation and purification technology, ISSN: 1383-5866 (JCR Impact Factor-2017: 3.927; Quartil: Q1)

Pagès, N.; Reig, M.; Yaroshchuk, A.; Gibert, O.; Cortina, J. (2012). Rejection of minor ionic solutes in nanofiltration. Influence of solution composition.

Pagès, N.; Reig, M.; Yaroshchuk, A.; Gibert, O.; Cortina, J. (2012). Selective ion rejection by nanofiltration processes in potable water treatments.

Pagès, N.; Reig, M.; Gibert, O.; Yaroshchuk, A.; Cortina, J. (2012). Rejection of minor ionic solutes in nanofiltration. Influence of solution chemistry.

Pagès, N.; Reig, M.; Yaroshchuk, A.; Gibert, O.; Cortina, J. (2013). Ionic selectivity rejections using nanofiltration in potable brackish water processes.

Reig, M.; Mareev, S.; Yaroshchuk, A.; Nikonenko, V. (2013). Voltammetry on nanoporous charged classes membranes.

Reig, M.; Licon , E.; Martínez, M.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2014). Acid and base production in the desalination process by bipolar membrane electrodialysis: preliminary results.

Reig, M.; Licon , E.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Yaroshchuk, A.; Cortina, J. (2014). Evaluation of electrolyte mixtures rejection behavior using nanofiltration membranes using spiral wound and flat sheet configurations.

Licon , E.; Reig, M.; Villanova, P.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2014). Ammonium removal by liquid - liquid membrane contactors in water purification process for hydrogen production.

Licon , E.; Reig, M.; Marín, M.; Valderrama, C.; Yaroshchuk, A.; Gibert, O.; Cortina, J. (2014). Phosphate recovery from tertiary treatment effluents using nanofiltration membranes.

Reig, M.; Gibert, O.; Cortina, J. (2014). From sea water reverse osmosis desalination brines to chemical products: valorization of NaCl by electrodialysis in the chlor-alkali industry.

Reig, M.; Licon, E.; Martínez, M.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2015). HCl and NaOH production by bipolar membrane electrodialysis to valorize reverse osmosis brines.

Licon , E.; Reig, M.; Marín, M.; Valderrama, C.; Yaroshchuk, A.; Gibert, O.; Cortina, J. (2015). Study on the permeability of phosphate traces in nanofiltration membranes for its later recovery.

Reig, M.; Valverde, E.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2015). Seawater reverse osmosis brine valorization by means of electrodialysis with bipolar membranes.

Reig, M.; Casas, S.; Gibert, O.; Valderrama, C.; Cortina, J. (2016). Valorització de salmorra de dessalinització d’aigua de mar mitjançant la integració de nanofiltració i electrodiàlisi amb membranes bipolars per a la producció de reactius (de residu a producte).

Reig, M.; Gibert, O.; Valderrama, C.; Sirés, I.; Brillas Coso, Enrique; Cortina, J. (2016). Integration of selectrodialysis and electrodialysis with bipolar ion-exchange membranes as brine management solution in chemical industries: an example of circular economy.

Vecino, X.; Reig, M.; Valderrama, C.; Gibert, O.; Cortina, J. (2017). Selectrodialysis process for heavy metal separation and recovery from metallurgical process streams.

AUTOR/A:GALLEGO IRADI, MARÍA GABRIELA
Títol:Estudio de la actividad antioxidante de diversas plantas aromáticas y/o comestibles
Data lectura:24/10/2016
Director/a:ALMAJANO PABLOS, MARIA PILAR
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sánchez Benítez, Laura (2013). DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE LA CAESALPINIA DECAPETALA Y ESTABILIDAD OXIDATIVA EN SISTEMAS ALIMENTARIOS.

Gallego, M. (2014). ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE E INHIBICIÓN OXIDATIVA DE DISTINTAS PLANTAS AROMÁTICAS Y/0 COMESTIBLES..

Gallego, M.; Gordon, M.; Segovia, F.; Skowyra, M.; Almajano, María Pilar (2013). Antioxidant Properties of Three Aromatic Herbs (Rosemary,Thyme and Lavender) in Oil-in-Water Emulsions. - Journal of the american oil chemists society, ISSN: 0003-021X (JCR Impact Factor-2013: 1.62; Quartil: Q2)

Skowyra, M.; Falguera, V.; Gallego, M.; Peiro, S.; Almajano, María Pilar (2013). Antioxidant properties of aqueous and ethanolic extracts of tara (Caesalpinia spinosa) pods in vitro and in model food emulsions. - Journal of the science of food and agriculture, ISSN: 0022-5142 (JCR Impact Factor-2013: 1.879; Quartil: Q1)

Skowyra, M.; Gallego, M.; Segovia, F.; Almajano, María Pilar (2014). Antioxidant Properties of Artemisia annua Extracts in Model Food Emulsions. - Antioxidants, ISSN: 2076-3921

Segovia, F.; Peiro, S.; Gallego, M.; Almajano, María Pilar; Azman, A. (2014). Avocado seeds: extraction optimization and possible use as antioxidant in food. - Antioxidants, ISSN: 2076-3921

Skowyra, M.; Calvo, M.; Gallego, M.; Azman, A.; Almajano, María Pilar (2014). Characterization of phytochemicals in petals of different colours from viola × wittrockiana gams and their correlation with antioxidant activity. - Journal of agricultural science, ISSN: 1916-9752

Azman, A.; Gallego, M.; Julià, L.; Fajari, L.; Almajano, María Pilar (2015). The effect of convolvulus arvensis dried extract as a potential antioxidant in food models. - Antioxidants, ISSN: 2076-3921 (JCR Impact Factor-2015: 0.0; Quartil: )

Gallego, M.; Gordon, M.; Segovia, F.; Almajano, María Pilar (2015). Caesalpinia decapetala Extracts as Inhibitors of Lipid Oxidation in Beef Patties. - Molecules, ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2015: 2.465; Quartil: Q2)

Gallego, M.; Gordon, M.; Segovia, F.; Almajano, María Pilar (2016). Gelatine-based antioxidant packaging containing Caesalpinia decapetala and Tara as a coating for ground beef patties. - Antioxidants, ISSN: 2076-3921 (JCR Impact Factor-2016: 0.125; Quartil: Q4)

Azman, A.; Gallego, M.; Segovia, F.; Almajano, María Pilar; Abdullah, S.; Md Shaarani, S. (2016). Study of the properties of bearberry leaf extract as a natural antioxidant in model foods. - Antioxidants, ISSN: 2076-3921 (JCR Impact Factor-2016: 0.125; Quartil: Q4)

Gallego, M.; Rodriguez-Cabo, T.; Rodriguez-Pereiro, I.; Almajano, María Pilar (2016). Analytical characterization of polyphenols from tara and caesalpinia decapetala as stabilizers of O/W Emulsions. - Journal of food science, ISSN: 0022-1147 (JCR Impact Factor-2016: 1.815; Quartil: Q2)

Almajano, María Pilar; Azman, A.; Skowyra, M.; Gallego, M.; Muhammad, K. (2017). Evaluation of the antioxidant activity of Betula pendula leaves extract and its effects on model foods. - Pharmaceutical biology, ISSN: 1388-0209 (JCR Impact Factor-2017: 1.918; Quartil: Q2)

Almajano, María Pilar; Azman, A.; Segovia, F.; Gallego, M.; Casanovas, J. (2013). Evaluación de la actividad antioxidante de tres plantas del Pirineo: Betula alba, Convolvulus arvensis y Malva sylvestris.

AUTOR/A:PAGÈS HERNANDO, NEUS
Títol:Nanofiltration and Hybrid Sorption - Ultrafiltration Processes for Improving Water Quality
Data lectura:15/09/2016
Director/a:CORTINA PALLAS, JOSE LUIS
Codirector/a:GIBERT AGULLO, ORIOL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Pagès, N.; Gibert, O.; Bernat, X.; Cortina, J. (2016). Removal of dissolved organic carbon and bromide by a hybrid MIEX-ultrafiltration system: Insight into the behaviour of organic fractions. - Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2016: 6.216; Quartil: Q1)

Pagès, N.; Valderrama, C.; Bernat, X.; Gibert, O.; Cortina, J. (2017). Integration of a hybrid ion exchange – membrane filtration process for reduction of disinfection by-products in drinking surface waters: dissolved organic carbon and bromide removal. - Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2017: 6.735; Quartil: Q1)

Gibert, O.; Pagès, N.; Bernat, X.; Cortina, J. (2015). Removal of dissolved organic carbon and bromide by a hybrid anion exchange-ultrafiltration system.

AUTOR/A:HJAILA, KEFAH
Títol:Towards multi enterprise-wide coordination for large-scale chemical supply chains
Data lectura:06/09/2016
Director/a:ESPUÑA CAMARASA, ANTONIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Zamarripa, M.; Hjaila, K.; Silvente, J.; Espuña, A. (2013). Simplified model for integrated supply chains planning. - Computer aided chemical engineering, ISSN: 1570-7946 (JCR Impact Factor-2013: 0.216; Quartil: Q3)

Zamarripa, M.; Coccola, M.; Hjaila, K.; Silvente, J.; Mendez, C.; Espuña, A. (2013). Knowledge-based approach for the integration of the planning and scheduling decision-making levels. - Chemical engineering transactions, ISSN:

Hjaila, K.; Baccar, R.; Sarrà, M.; Martínez, C.; Blánquez , P. (2013). Environmental impact associated with activated carbon preparation from olive-waste cake via life cycle assessment. - Journal of environmental management, ISSN: 0301-4797 (JCR Impact Factor-2013: 3.188; Quartil: Q1)

Hjaila, K.; Zamarripa, M.; Abdelaleem, A.; Espuña, A. (2014). Application of Pricing Policies for Coordinated Management of Supply Chains. - Computer aided chemical engineering, ISSN: 1570-7946 (JCR Impact Factor-2014: 0.239; Quartil: Q3)

Zamarripa, M.; Hjaila, K.; Silvente, J.; Espuña, A. (2014). Tactical management for coordinated supply chains. - Computers & chemical engineering, ISSN: 0098-1354 (JCR Impact Factor-2014: 2.784; Quartil: Q1)

Hjaila, K.; Puigjaner, L.; Espuña, A. (2015). Scenario-based price negotiations vs. game theory in the optimization of coordinated supply chains. - Computer aided chemical engineering, ISSN: 1570-7946 (JCR Impact Factor-2015: 0.245; Quartil: Q3)

Hjaila, K.; Lainez, J.M.; Zamarripa, M.; Puigjaner, L.; Espuña, A. (2016). Optimal integration of third-parties in a coordinated supply chain management environment. - Computers & chemical engineering, ISSN: 0098-1354 (JCR Impact Factor-2016: 3.024; Quartil: Q1)

Hjaila, K.; Lainez, J.M.; Puigjaner, L.; Espuña, A. (2016). Scenario-based dynamic negotiation for the coordination of multi-enterprise supply chains under uncertainty. - Computers & chemical engineering, ISSN: 0098-1354 (JCR Impact Factor-2016: 3.024; Quartil: Q1)

Zamarripa, M.; Coccola, M.; Hjaila, K.; Silvente, J.; Mendez, C.; Espuña, A. (2013). Knowledge-based approach for the integration of the planning and scheduling decision making levels.

Zamarripa, M.; Hjaila, K.; Silvente, J.; Espuña, A. (2013). Simplified model for integrated Supply Chains Planning.

Hjaila, K.; Zamarripa, M.; Abdelaleem, A.; Espuña, A. (2014). Application of pricing policies for coordinated ganagement of supply chains.

Hjaila, K.; Zamarripa, M.; Abdelaleem, A.; Espuña, A. (2014). Application of pricing policies for coordinated management of supply chains.

Hjaila, K.; Zamarripa, M.; Espuña, A. (2014). Analysis of the role of price negotiations and uncertainty in the optimization of coordinated supply chains.

Abdelaleem, A.; Hjaila, K.; Espuña, A. (2014). Adaptative evolutionary optimization of complex processes using a kriging based genetic algorithm.

Hjaila, K.; Puigjaner, L.; Espuña, A. (2015). Negotiations provider-client for supply chains coordination under competitiveness.

Hjaila, K.; Lainez, J.M.; Puigjaner, L.; Espuña, A. (2015). Game-based modeling for the optimal management of decentralized supply chains under competitiveness.

Hjaila, K.; Puigjaner, L.; Espuña, A. (2015). Tactical management of decentralized global supply chains superstructures under uncertainty.

Hjaila, K.; Puigjaner, L.; Espuña, A. (2015). Decentralized manufacturing supply chains coordination under uncertain competitiveness.

Hjaila, K.; Puigjaner, L.; Espuña, A. (2015). Game-based modelling for the optimal management of decentralized supply chains under competitiveness.

Hjaila, K.; Puigjaner, L.; Espuña, A. (2015). Decentralized supply chains coordination under uncertain competitiveness.

Hjaila, K.; Lainez, J.M.; Puigjaner, L.; Espuña, A. (2015). Application of the game theory to the optimization of decentralized production-distribution supply chains under uncertainty.

Hjaila, K.; Lainez, J.M.; Puigjaner, L.; Espuña, A. (2015). Management coordination for superstructures of decentralized large scale supply chains under uncertainty.

Hjaila, K.; Lainez, J.M.; Puigjaner, L.; Espuña, A. (2015). Stochastic game modeling for the optimization of decentralized chemical supply chains under uncertainty.

AUTOR/A:HEMMATIAN, BEHROUZ
Títol:Contribution to the study of Boiling Liquid Expanding Vapor Explosions and their mechanical effects
Data lectura:18/07/2016
Director/a:CASAL FABREGA, JOAQUIM
Codirector/a:PLANAS CUCHI, EULALIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Hemmatian, B.; Planas, E.; Casal, J. (2014). Analysis of methodologies and uncertainties in the prediction of BLEVE blast. - Chemical engineering transactions, ISSN:

Hemmatian, B.; Abdolhamidzadeh, B.; Darbra, R.M.; Casal, J. (2014). The significance of domino effect in chemical accidents. - Journal of loss prevention in the process industries, ISSN: 0950-4230 (JCR Impact Factor-2014: 1.406; Quartil: Q2)

Hemmatian, B.; Planas, E.; Casal, J. (2015). Fire as a primary event of accident domino sequences: the case of BLEVE. - Reliability engineering and system safety, ISSN: 0951-8320 (JCR Impact Factor-2015: 2.498; Quartil: Q1)

Hemmatian, B.; Planas, E.; Casal, J. (2016). On BLEVE definition, the significance of superheat limit temperature (Tsl) and LNG BLEVE's. - Journal of loss prevention in the process industries, ISSN: 0950-4230 (JCR Impact Factor-2016: 1.818; Quartil: Q2)

Hemmatian, B.; Planas, E.; Casal, J. (2017). Comparative analysis of BLEVE mechanical energy and overpressure modelling. - Process safety and environmental protection, ISSN: 0957-5820 (JCR Impact Factor-2017: 3.441; Quartil: Q1)

Hemmatian, B.; Planas, E.; Casal, J. (2015). BLEVEs mechanical energy and overpressure: a comparative analysis.

AUTOR/A:HERMASSI, MEHREZ
Títol:Valorization of phosphate from industrial and domestic effluents as by-products for fertilizers production
Data lectura:27/02/2016
Director/a:HARROUCH EP BATIS, NARJES
Codirector/a:CORTINA PALLAS, JOSE LUIS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Harmassi, M.; Gras, M.; Valderrama, C.; Dosta, J.; Cortina, J.; Batis, N. (2014). Hydroxyapatite precipitation from a highly concentrated phosphate solution.

Harmassi, M.; Valderrama, C.; Licon , E.; Gibert, O.; Moreno Palmerola, Natàlia; Font, O.; Querol, X.; Batis, N.; Cortina, J. (2015). Integration of powdered calcium activated zeolites and ultrafiltration (PAZ-UF) on phosphate removal as tertiary treatment.

AUTOR/A:SILVENTE SAIZ, JAVIER
Títol:Improving the tactical and operational decision making procedures in Chemical Supply Chains
Data lectura:17/02/2016
Director/a:ESPUÑA CAMARASA, ANTONIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Silvente, J.; Kopanos, G.; Espuña, A. (2015). A rolling horizon stochastic programming framework for the energy supply and demand management in microgrids. - Computer aided chemical engineering, ISSN: 1570-7946 (JCR Impact Factor-2015: 0.245; Quartil: Q3)

Silvente, J.; Kopanos, G.; Pistikopoulos, E.N.; Espuña, A. (2015). A rolling horizon optimization framework for the simultaneous energy supply and demand planning in microgrids. - Applied energy, ISSN: 0306-2619 (JCR Impact Factor-2015: 5.746; Quartil: Q1)

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/10/202030/09/20223D Fire LABoratoryCommission of European Communities
01/07/202031/12/2023Caracterización y estudio de análogos químicos del combustible nuclear irradiado (SNF) en las condiciones esperadas en un almacenamiento definitivo, en condiciones reductoras y parcialmente oxidantesENRESA
15/06/202015/06/2020The porpuse of the cooperation between the parties to help the develpment of coupled-firea atmosphere models. The objective of this project is to build a model comparison exercicse to test the modelsUS FOREST SERVICE
01/06/202031/05/2024Circular Processing of Seawater Brines from Saltworks for Recovery of Valuable Raw MaterialsCommission of European Communities
01/06/202031/05/2024Development of radical innovations to recover minerals and metals from seawater desalination brinesCommission of European Communities
11/03/202012/06/2020Estudio sobre la calidad del aire en las inmediaciones de la instalación industrial de Silvalac en Els Pallaresos y elaboración de un análisis cuantitativo de riesgos para la salud humanaSILVALAC, S.A.
10/02/202010/09/2020Evaluación de nanopartículas (NPs) de hierro (Fe) para potenciar la desnitrificación de aguas subterráneas contaminadas por nitratos.FUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
01/02/202030/04/2022Desenvolupament d’eines per al suport en l’implementació i en la gestió de la reutilitació (SUGGEREIX).AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202001/01/2023Ús eficient de recursos de rentat industrial.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/11/201920/12/2019Mesures d'absorció/desorció de CO2REFTRANS SA
02/10/201930/10/2022Assessorament expert al projecte europeu GUARDIAN, dedicat a la implementació de tecnologies d'irrigació per a la protecció d'interfícies urbano-forestals.ECORYS Nederland BV
15/09/201915/03/2020Verificació complementària en relació als paràmetres emprats i al correcte procés de simulació, de les simulacions computacionals del sistema de control de temperatura i evacuació de fum en cas d’inceCOLT ESPAÑA, S.A.
01/09/201930/09/2019Optimización de la etapa de extracción de polifenoles presentes en los residuos agroalimentarios.FUNDACIÓN CENTRO GALLEGO DE
01/07/201930/06/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/04/201931/03/2023Bimetallic catalyst knowledge-based development for energy applicationsCommission of European Communities
21/03/201920/06/2019Puesta a punto de un sistema de monitorización de gases, trabajo, experimental y análisis de datos de pruebas para la evaluación de la tasa de infiltración de una lona ignifuga para la protección de vJSP WILDFIRE SECURITY SL
01/03/201928/02/2020Realización de los trabajos de asesoramiento y asistencia técnica en el marco del estudio, análisis y evaluación en proyectos I+D+i en la línea de investigación Calidad del Agua.CETAQUA
01/02/201931/01/2021Wildland-Urban Interface VIrtual Essays WorkbenchCommission of European Communities
29/01/201928/07/2019Desenvolupament de tasques per a la millora de teixits d'altes prestacionsAPRESTOS DE LANERIA, S.A.
14/01/201913/01/2022Simulació i desenvolupament de reactors catalítics per la tecnologia de l'hidrogen.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2022OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
09/10/201808/01/2019Realització d'experiments en columna per avaluar l'efecte de l'aplicació de nanopartícules de Fe en l'eliminació biològica i química de nitrats d'una aigua contaminada.FUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
20/06/201820/09/2018Realización de un estudio experimental sobre la eficiencia de una lona ignifuga en caso de atrapamiento en un incendio forestal.JSP WILDFIRE SECURITY SL
01/05/201830/09/2018Anàlisi de les dades de dioxines i furans i Anàlisi Quantitatiu de Risc (AQR) per la salut humana realitzats al voltant de la planta de valorització de residus situada a Sant Adrià del Besós.TERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
04/04/201804/10/2021Ammonium recovery in wastewater treatment plants for agricultural valorization.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201810/05/2018Caracterización y medidas de adsorción/desorción de dióxido de carbono en dos muestras de material adsorbenteREFTRANS SA
01/02/201831/01/2020Anàlisi del risc en cas d'incendi en la interfície urbano-forestal: impacte en infraestructures de GLPInstitut d'Estudis Catalans
31/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and Applications of cerium dioxide in CatalysisQIANDONG RARE EARTH GROUP CO., LTD
26/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and applications of cerium dioxide in CatalysisSPECS SURFACE NANO ANALYSIS GMBH
12/01/201831/12/2018Esponsorització 3rd Fundamentals and Applications of Cerium dioxide in CatalysisINSTITUT ESTUDIS CATALANS
01/01/201831/12/2020Enhancing Entrepreneurship, Innovation and Sustainability in Higher Education in Africa (EEIS-HEA)Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA (Comissió Europea)
01/01/201831/12/2020Estrategias de reciclado de residuos que contienen tierras raras: membranas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Métodos avanzados de integración para una simbiosis eficiente de redes de procesoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Recuperación de recursos mediante integración de procesos por membranasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Estudio simultáneo de los procesos de movilidad y reactividad de nanopartículas en medios porosos para la eliminación y recuperación de contaminantes en aguasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Estudios de corrosión y disolución de análogos químicos del combustible nuclear gastado en las condiciones esperadas durante su almacenamientoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Estudio del efecto dominó en escenarios accidentales mediante herramientas CFDAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/12/201720/12/2018Estudio de la reacción de síntesis de amoniaco a partir del nitrógeno e hidrógeno utilizando el catalizador hidroxiapatita permanentemente polarizada y optimización de los parámetros de reacciónB. BRAUN SURGICAL, S.A.
27/10/201731/12/2017Servicios de asistencia técnica para el análisis del comportamiento del humo en caso de incendio mediante simulaciones con FDS en el aparcamiento de Gracia II.SABA APARCAMENTS, S.A.
01/09/201728/02/2021Reducció de l'impacte ambiental d'envasos alimentarisAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201728/02/2021ENHANCED NITROGEN AND PHOSPHORUS RECOVERY FROM WASTEWATER AND INTEGRATION IN THE VALUE CHAINEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/07/201731/12/2020PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/07/201731/12/2020Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l'economia circular.ACC10
01/06/201731/05/2021Modern spent fuel dissolution and chemistry in failed container conditionsCommission of European Communities
25/05/201725/05/2017Catalizzatori a base di Pd/CeO2 e metodo per la loro preparazione
01/01/201731/12/2018Recopilación de resultados de proyectos de investigación en puertos y transferencia de conocimiento a usuarios finalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
30/12/201629/12/2019Control de la expresión génica para ahorrar proteína e incrementar la utilización de los carbohidratos de la dieta en la producción de dorada (sparus aurata)Ministerio de Ciencia e Innovación
02/11/201630/04/2018Estudio de alternativas al proceso habitual de curtición basándose en procesos enzimáticosCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
01/11/201631/12/2019Combustibles sintèticsACC10
08/09/201608/09/2016Estructura electroosmótica en capas
01/09/201628/02/2020Resines acríliques modificades com a nous productes readobats i/o adobats sense formol ni fenolAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
17/06/201611/06/2017Programa Joves i Ciència:/'Obtenció d'hidrògen amb un concentrador solar i un fotocatalitzador/'CAIXA ESTALVIS CATALUNYA
01/06/201631/05/2019Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitacióACC10
05/05/201630/09/2016Evaluación de la purificación de ácidos débiles generados en el procesamiento metalúrgico de minerales de cobre en base a procesos de precipitación química con tiosulfatoATLANTIC COPPER, S.A.
01/01/201630/06/2019Síntesis verde de nanopartículas metálicas a partir de aguas ácidas de mina y extractos de residuos agroalimentariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Microreactores con tecnología de impresión 3D par la generación catalítica y fotocatalítica de hidrogenoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018CTM2015-68859-C2-2-R - Síntesis verde de nanopartículas metálicas a partir de aguas ácidas de mina y extractos de residuos agroalimentariosMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
22/12/201522/12/2015Sensor electroquímico y procedimiento de recubrimiento, procedimiento de fabricación y usos correspondientes
04/11/201504/11/2017Estudios sobre la estabilidad del combustible irradiado como forma de residuo de alta actividadENRESA
01/09/201531/12/2018Integrated and sustainable management of cork waste generated in the cork industryEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201531/08/2016Modulación simultánea de propiedades ópticas y electrónicas para generar hidrógeno con fotocatalizadores y luz solarMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201531/12/2018LIFE14 ENV/ES/000460 - Integrated and sustainable management of cork waste generated in the cork industryEuropean Commission
01/05/201530/04/2019Conversion of Low Grade Heat to Power through closed loop Reverse Electro-DialysisCommission of European Communities
25/03/201531/12/2020Impartició de curs en règim semipresencial de Gerència de Riscos i Valoració d'Actius al personal comercial de Seguros Catalana OccidenteSEGUROS CATALANA OCCIDENTE,SOCIEDAD
01/01/201530/06/2018Study of metals and inorganic compounds attenuation processes in groundwater by using of mineral nanoparticlesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Valorización de sub-productos de efluentes industriales: integración de tecnologías de membranas en las etapas de separación, concentración y purificaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Separación/recuperación de tierras raras mediante procesos de sorción en biopolímeros, composites y membranasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/08/2018Validación de la capacidad predictiva de herramientas CFD en el análisis del riesgo de escenariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Behavior of actinides and fission products in cement pore waterMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Desarrollo de un sistema de seguimiento e información para asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua para todosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017CTM2014-52770-R - Separación/recuperación de tierras raras mediante procesos de sorción en biopolímeros, composites y membranasMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201531/12/2019Premi ICREA Academia 2014INSTITUCIO CAT DE RECERCA I

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/10/202030/09/20223D Fire LABoratoryCommission of European Communities
01/07/202031/12/2023Caracterización y estudio de análogos químicos del combustible nuclear irradiado (SNF) en las condiciones esperadas en un almacenamiento definitivo, en condiciones reductoras y parcialmente oxidantesENRESA
15/06/202015/06/2020The porpuse of the cooperation between the parties to help the develpment of coupled-firea atmosphere models. The objective of this project is to build a model comparison exercicse to test the modelsUS FOREST SERVICE
01/06/202031/05/2024Circular Processing of Seawater Brines from Saltworks for Recovery of Valuable Raw MaterialsCommission of European Communities
01/06/202031/05/2024Development of radical innovations to recover minerals and metals from seawater desalination brinesCommission of European Communities
11/03/202012/06/2020Estudio sobre la calidad del aire en las inmediaciones de la instalación industrial de Silvalac en Els Pallaresos y elaboración de un análisis cuantitativo de riesgos para la salud humanaSILVALAC, S.A.
10/02/202010/09/2020Evaluación de nanopartículas (NPs) de hierro (Fe) para potenciar la desnitrificación de aguas subterráneas contaminadas por nitratos.FUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
01/02/202030/04/2022Desenvolupament d’eines per al suport en l’implementació i en la gestió de la reutilitació (SUGGEREIX).AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202001/01/2023Ús eficient de recursos de rentat industrial.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/11/201920/12/2019Mesures d'absorció/desorció de CO2REFTRANS SA
02/10/201930/10/2022Assessorament expert al projecte europeu GUARDIAN, dedicat a la implementació de tecnologies d'irrigació per a la protecció d'interfícies urbano-forestals.ECORYS Nederland BV
15/09/201915/03/2020Verificació complementària en relació als paràmetres emprats i al correcte procés de simulació, de les simulacions computacionals del sistema de control de temperatura i evacuació de fum en cas d’inceCOLT ESPAÑA, S.A.
01/09/201930/09/2019Optimización de la etapa de extracción de polifenoles presentes en los residuos agroalimentarios.FUNDACIÓN CENTRO GALLEGO DE
01/07/201930/06/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/04/201931/03/2023Bimetallic catalyst knowledge-based development for energy applicationsCommission of European Communities
21/03/201920/06/2019Puesta a punto de un sistema de monitorización de gases, trabajo, experimental y análisis de datos de pruebas para la evaluación de la tasa de infiltración de una lona ignifuga para la protección de vJSP WILDFIRE SECURITY SL
01/03/201928/02/2020Realización de los trabajos de asesoramiento y asistencia técnica en el marco del estudio, análisis y evaluación en proyectos I+D+i en la línea de investigación Calidad del Agua.CETAQUA
01/02/201931/01/2021Wildland-Urban Interface VIrtual Essays WorkbenchCommission of European Communities
29/01/201928/07/2019Desenvolupament de tasques per a la millora de teixits d'altes prestacionsAPRESTOS DE LANERIA, S.A.
14/01/201913/01/2022Simulació i desenvolupament de reactors catalítics per la tecnologia de l'hidrogen.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2022OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
09/10/201808/01/2019Realització d'experiments en columna per avaluar l'efecte de l'aplicació de nanopartícules de Fe en l'eliminació biològica i química de nitrats d'una aigua contaminada.FUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
20/06/201820/09/2018Realización de un estudio experimental sobre la eficiencia de una lona ignifuga en caso de atrapamiento en un incendio forestal.JSP WILDFIRE SECURITY SL
01/05/201830/09/2018Anàlisi de les dades de dioxines i furans i Anàlisi Quantitatiu de Risc (AQR) per la salut humana realitzats al voltant de la planta de valorització de residus situada a Sant Adrià del Besós.TERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
04/04/201804/10/2021Ammonium recovery in wastewater treatment plants for agricultural valorization.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201810/05/2018Caracterización y medidas de adsorción/desorción de dióxido de carbono en dos muestras de material adsorbenteREFTRANS SA
01/02/201831/01/2020Anàlisi del risc en cas d'incendi en la interfície urbano-forestal: impacte en infraestructures de GLPInstitut d'Estudis Catalans
31/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and Applications of cerium dioxide in CatalysisQIANDONG RARE EARTH GROUP CO., LTD
26/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and applications of cerium dioxide in CatalysisSPECS SURFACE NANO ANALYSIS GMBH
12/01/201831/12/2018Esponsorització 3rd Fundamentals and Applications of Cerium dioxide in CatalysisINSTITUT ESTUDIS CATALANS
01/01/201831/12/2020Enhancing Entrepreneurship, Innovation and Sustainability in Higher Education in Africa (EEIS-HEA)Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA (Comissió Europea)
01/01/201831/12/2020Estrategias de reciclado de residuos que contienen tierras raras: membranas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Métodos avanzados de integración para una simbiosis eficiente de redes de procesoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Recuperación de recursos mediante integración de procesos por membranasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Estudio simultáneo de los procesos de movilidad y reactividad de nanopartículas en medios porosos para la eliminación y recuperación de contaminantes en aguasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Estudios de corrosión y disolución de análogos químicos del combustible nuclear gastado en las condiciones esperadas durante su almacenamientoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Estudio del efecto dominó en escenarios accidentales mediante herramientas CFDAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/12/201720/12/2018Estudio de la reacción de síntesis de amoniaco a partir del nitrógeno e hidrógeno utilizando el catalizador hidroxiapatita permanentemente polarizada y optimización de los parámetros de reacciónB. BRAUN SURGICAL, S.A.
27/10/201731/12/2017Servicios de asistencia técnica para el análisis del comportamiento del humo en caso de incendio mediante simulaciones con FDS en el aparcamiento de Gracia II.SABA APARCAMENTS, S.A.
01/09/201728/02/2021Reducció de l'impacte ambiental d'envasos alimentarisAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201728/02/2021ENHANCED NITROGEN AND PHOSPHORUS RECOVERY FROM WASTEWATER AND INTEGRATION IN THE VALUE CHAINEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/07/201731/12/2020PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/07/201731/12/2020Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l'economia circular.ACC10
01/06/201731/05/2021Modern spent fuel dissolution and chemistry in failed container conditionsCommission of European Communities
25/05/201725/05/2017Catalizzatori a base di Pd/CeO2 e metodo per la loro preparazione
01/01/201731/12/2018Recopilación de resultados de proyectos de investigación en puertos y transferencia de conocimiento a usuarios finalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
30/12/201629/12/2019Control de la expresión génica para ahorrar proteína e incrementar la utilización de los carbohidratos de la dieta en la producción de dorada (sparus aurata)Ministerio de Ciencia e Innovación
02/11/201630/04/2018Estudio de alternativas al proceso habitual de curtición basándose en procesos enzimáticosCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
01/11/201631/12/2019Combustibles sintèticsACC10
08/09/201608/09/2016Estructura electroosmótica en capas
01/09/201628/02/2020Resines acríliques modificades com a nous productes readobats i/o adobats sense formol ni fenolAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
17/06/201611/06/2017Programa Joves i Ciència:/'Obtenció d'hidrògen amb un concentrador solar i un fotocatalitzador/'CAIXA ESTALVIS CATALUNYA
01/06/201631/05/2019Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitacióACC10
05/05/201630/09/2016Evaluación de la purificación de ácidos débiles generados en el procesamiento metalúrgico de minerales de cobre en base a procesos de precipitación química con tiosulfatoATLANTIC COPPER, S.A.
01/01/201630/06/2019Síntesis verde de nanopartículas metálicas a partir de aguas ácidas de mina y extractos de residuos agroalimentariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Microreactores con tecnología de impresión 3D par la generación catalítica y fotocatalítica de hidrogenoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018CTM2015-68859-C2-2-R - Síntesis verde de nanopartículas metálicas a partir de aguas ácidas de mina y extractos de residuos agroalimentariosMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
22/12/201522/12/2015Sensor electroquímico y procedimiento de recubrimiento, procedimiento de fabricación y usos correspondientes
04/11/201504/11/2017Estudios sobre la estabilidad del combustible irradiado como forma de residuo de alta actividadENRESA
01/09/201531/12/2018Integrated and sustainable management of cork waste generated in the cork industryEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201531/08/2016Modulación simultánea de propiedades ópticas y electrónicas para generar hidrógeno con fotocatalizadores y luz solarMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201531/12/2018LIFE14 ENV/ES/000460 - Integrated and sustainable management of cork waste generated in the cork industryEuropean Commission
01/05/201530/04/2019Conversion of Low Grade Heat to Power through closed loop Reverse Electro-DialysisCommission of European Communities
25/03/201531/12/2020Impartició de curs en règim semipresencial de Gerència de Riscos i Valoració d'Actius al personal comercial de Seguros Catalana OccidenteSEGUROS CATALANA OCCIDENTE,SOCIEDAD
01/01/201530/06/2018Study of metals and inorganic compounds attenuation processes in groundwater by using of mineral nanoparticlesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Valorización de sub-productos de efluentes industriales: integración de tecnologías de membranas en las etapas de separación, concentración y purificaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Separación/recuperación de tierras raras mediante procesos de sorción en biopolímeros, composites y membranasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/08/2018Validación de la capacidad predictiva de herramientas CFD en el análisis del riesgo de escenariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Behavior of actinides and fission products in cement pore waterMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Desarrollo de un sistema de seguimiento e información para asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua para todosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017CTM2014-52770-R - Separación/recuperación de tierras raras mediante procesos de sorción en biopolímeros, composites y membranasMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201531/12/2019Premi ICREA Academia 2014INSTITUCIO CAT DE RECERCA I

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Modificació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt