Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria de Processos Químics

Enginyeria de Processos Químics

El programa de doctorat en Enginyeria de Processos Químics es va crear formalment el 1986 en el marc del Departament d’Enginyeria Química de la UPC. En trenta anys s’hi han format uns 160 doctors, la majoria dels quals s’han incorporat al sector empresarial, a la universitat o a centres de recerca.

L’aplicabilitat industrial del programa, dirigit essencialment al desenvolupament de tècniques i metodologies innovadores, n’ha estat un aspecte prioritari. Les tesis doctorals que s’hi han elaborat es caracteritzen per la innovació i l’originalitat, la transcendència tecnològica i l’aplicació a l’àmbit de la producció industrial i la protecció mediambiental. Els seus dos grans camps d’acció són el disseny, la millora, simulació i optimització d’operacions i processos, i l’anàlisi i reducció del risc i de l’impacte ambiental en els diversos aspectes (accidents greus, emissions, residus, etc.).

El programa va obtenir l’any 2004 la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència (MCD2004-00410) i la va mantenir ininterrompudament fins al 2010. Del 2011 al 2013 (data de l’última convocatòria fins avui) va tenir la Menció per a l’Excel·lència (MEE2011-0313). El seu enfocament i tradició l’han convertit en molt atractiu per a alumnes d’altres universitats catalanes (30% en els darrers cinc anys), espanyoles (20% en els darrers cinc anys) i americanes (35% en els darrers cinc anys). El programa va estar associat al màster en Processos Químics de la UPC i actualment ho està al master’s degree in Chemical Engineering: Smart Chemical Factories, specialisation in Green Chemical Process Engineering.

Actualment, la recerca desenvolupada en el programa té el suport de cinc grups de recerca, tots amb una intensa activitat internacional. Quatre d’aquests estan reconeguts com a grups consolidats per la Generalitat de Catalunya i un com a grup emergent. Aquesta recerca es porta a terme en el marc de projectes europeus, finançats per les administracions estatal i autonòmica i també en projectes per a empreses.

El programa ha desenvolupat una tasca tant científica i acadèmica com professional de gran interès. Cal tenir en compte la importància de la indústria química en l’economia espanyola i en la societat actual, així com el fet que actualment l’activitat química de les empreses productores establertes a Catalunya és de l’ordre del 48% del total d’Espanya i el 50% de l’activitat comercial del Sector (font: http://www.fedequim.es/).

Els aspectes científics i acadèmics queden reflectits en els resultats aconseguits en matèria científica (publicacions, premis, etc.) al llarg de la trajectòria d’aquest doctorat. L’interès professional es manifesta en la col·locació en llocs de responsabilitat de doctors i doctores formats en el programa.

COORDINADOR/A

Planas Cuchi, Eulalia

CONTACTE

UTG Campus Diagonal - Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

934 011 792
E-mail: doctorat.eebe@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Atès el seu caràcter específic, els títols amb què es pot accedir al programa de doctorat en Enginyeria de Processos Químics corresponen a graduats o graduades amb perfils científics i tecnològics que hagin cursat un màster en Enginyeria Química o un màster afí a l’àmbit científic del programa amb continguts en operacions bàsiques de l’enginyeria química, reactors químics, modelització de processos industrials i mediambientals i tractament i gestió de residus.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):
Enginyeria Química o grau en Enginyeria Química
Enginyeria Industrial o grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Llicenciatura de Química o grau equivalent
Enginyeria Alimentària o grau en Enginyeria Alimentària

Sense complements de formació:
Màster en Enginyeria Química, màster en Enginyeria de Processos Químics, màster en Enginyeria Industrial, en l’especialitat de Química.

Amb complements de formació:
Màster en Química, màster en Biotecnologia, màster en Enginyeria Alimentària, altres màsters en àmbits relacionats.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands i doctorandes han de demostrar les competències següents:

a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a escala internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Els alumnes del programa tindran experiència en diferents camps d’R+D+I relacionats amb l’enginyeria de processos químics que cobreixen un ampli ventall de situacions.

Els àmbits en què es desenvoluparà poden incloure:

• Experiència en el camp dels productes alimentaris: durabilitat, traçabilitat, optimització, higiene i enginyeria alimentària. Disseny i construcció de nous equips o instal·lacions en empreses alimentàries, etc.

• Capacitat d’integració i intensificació de processos, gestió i valorització de residus i control de la contaminació.

• Formació en diversos camps relacionats amb el risc i la seguretat. Principalment, hauran adquirit formació en anàlisi de risc en la indústria de procés, en l’avaluació de risc ambiental i en episodis d’incendis forestals i d’interior.

• En l’àmbit de la nanotecnologia, hauran adquirit, entre d’altres, la capacitat de dissenyar, desenvolupar, caracteritzar i assajar nous catalitzadors basats en nano- i microestructures, per exemple per a la generació i purificació d’hidrogen. O desenvolupar fotocatalitzadors i reactors fotocatalítics per generar hidrogen a partir d’aigua i llum solar, etc.

• Podran aplicar diferents tecnologies de separació, per exemple, per eliminar contaminants d’aigües, o desenvoluparan nous sensors com a mètodes analítics per a la monitorització de paràmetres fisicoquímics d’interès en entorns naturals o industrials. En el camp dels residus, seran capaços d’elaborar l’estudi i la caracterització per al tractament adequat de residus de diferents procedències.

En qualsevol de les línies en què desenvolupin les seves tesis, s’espera que tindran capacitat per concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca. El programa també es proposa dotar-los de mitjans perquè puguin contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una recerca original. També estaran capacitats per portar a terme una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes, alhora que obtindran les habilitats necessàries per a l’exposició en contextos acadèmics i professionals de les idees i els coneixements adquirits.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

El programa no disposa d’ajudes específiques per a matrícula. Excepcionalment, els grups de recerca poden establir ajudes puntuals.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Química (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-enginyeria-de-processos-quimics/index

CONTACTE:

UTG Campus Diagonal - Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

934 011 792
E-mail: doctorat.eebe@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Convenis:

The China Scholarship Council (CSC) (CN)
Universidad Nacional de Colombia (CO)
Amirkabir University of Technology (IR)
Università degli Studi di Palermo (IT)

Col·laboracions:

El Departament d’Enginyeria Química disposa d’una àmplia xarxa de contactes amb universitats i centres de recerca de conegut prestigi establerts en altres països. El contingut d’aquestes col·laboracions es pot descriure en cotuteles, en l’intercanvi de professorat i d’estudiants de doctorat, en participacions recíproques en tribunals de tesis i en el desenvolupament de projectes conjunts de recerca. A títol d’exemple poden citar-se:

Amirkabir University of Technology (IR)
Bremen University (DE)
Brookhaven National Laboratories (US)
Carnegie Mellon University (US)
Catholic University of Leuven (BE)
Chalmers University of Technology (ES)
Cornell University (US)
Cranfield University (UK)
Delft Technical University (NL)
École des Mines d’Alès (IMT Mines d’Alès) (FR)
ETH Zürich (CH)
Imperial College (UK)
Institut de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lió (FR)
Institute of Chemical Technology, TU Bergakademie Freiberg (DE)
JRC Karlsruhe (DE)
Politecnico di Torino (IT)
Poznan Institute of Technology (PL)
Tecnológico de Monterrey (MX)
Universidad de San Luis (AR)
Universidad de Tarapacá (CL)
Universidad Nacional del Litoral (AR)
Universidade Nova de Lisboa, UNL (PT)
Università degli Studi di Palermo (IT)
Università degli Studi di Udine (IT)
Università della Calabria (IT)
Università di Bologna (IT)
Sapienza Università di Roma (IT)
Universitat de Barcelona (ES)
Université des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed-Boudiaf, USTOMB (DZ)
Université Oran 1 (DZ)
University of Edinburgh (UK)
University of Helsinki (FI)
University of Plymouth (UK)
University of Reading (UK)
Wageningen University (NL)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el seu caràcter específic, els títols amb què es pot accedir al programa de doctorat en Enginyeria de Processos Químics corresponen a graduats o graduades amb perfils científics i tecnològics que hagin cursat un màster en Enginyeria Química o un màster afí a l’àmbit científic del programa amb continguts en operacions bàsiques de l’enginyeria química, reactors químics, modelització de processos industrials i mediambientals i tractament i gestió de residus.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):
Enginyeria Química o grau en Enginyeria Química
Enginyeria Industrial o grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Llicenciatura de Química o grau equivalent
Enginyeria Alimentària o grau en Enginyeria Alimentària

Sense complements de formació:
Màster en Enginyeria Química, màster en Enginyeria de Processos Químics, màster en Enginyeria Industrial, en l’especialitat de Química.

Amb complements de formació:
Màster en Química, màster en Biotecnologia, màster en Enginyeria Alimentària, altres màsters en àmbits relacionats.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Ponderació
1. Currículum del candidat o candidata: tipus de formació i qualificacions obtingudes, així com l’experiència en recerca i professional (70%)
2. Contacte personalitzat a través d’entrevistes telemàtiques o presencials (15%).
3. Coneixement recognoscible de l’idioma anglès (15%)

Òrgan d’admissions
El programa té una Comissió Acadèmica que valora les sol·licituds dels estudiants i les estudiants. La Comissió revisa, mensualment, les sol·licituds que arriben per l’aplicació informàtica de preinscripció.

El programa de doctorat té un formulari específic on el doctorand o doctoranda expressa els seus interessos cientificotècnics. Amb aquesta informació, la Comissió Acadèmica del programa canalitza les sol·licituds admeses en relació amb les necessitats i capacitat dels diferents grups de recerca a fi d’assignar tutors/directors o tutors/directores.

Aquesta comissió estableix a més els complements de formació que ha de portar a terme cada candidat o candidata, si es consideren necessaris per la seva formació d’accés, a fi de garantir les seves capacitats, coneixements i aptituds, fins a un màxim de 60 ECTS.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot exigir, en funció del perfil d’ingrés del doctorand o doctoranda, que s’hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, fa un seguiment dels complements de formació cursats i estableix els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai pot exigir-se al doctorand o doctoranda la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Aquesta formació complementària es porta a terme en el master’s degree in Chemical Engineering ofert per l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE-UPC) o en els cursos transversals programats per la UPC. Aquest màster conté un mòdul d’especialitat en Green Chemical Process Engineering (GCPE) que s’ha programat per oferir als estudiants i les estudiants la possibilitat d’adquirir una especialització en la qual el Departament té una sòlida trajectòria docent i de recerca. Està enfocat al disseny avançat de plantes de procés químic, amb un èmfasi especial en les metodologies més modernes de la seguretat i l’anàlisi de riscos i de la protecció mediambiental.

Els complements formatius vinculats a les assignatures del màster s’escullen entre el grup d’assignatures pertanyents al master’s degree in Chemical Engineering en funció del perfil i les mancances del candidat o candidata, es comunica a l’interessat prèviament al procés de matriculació i se l’informa de la seva periodicitat i de l’adequació dels seus continguts.

En tots els casos en què el doctorand o doctoranda cursi complements formatius:
1. Són assignatures del màster indicat i han d’estar vinculades administrativament amb la matrícula del doctorat, i es poden cursar en un o dos quadrimestres, segons la formació prèvia de l’estudiant i la periodicitat de les assignatures ofertes.
2. La no superació de les assignatures complementàries comporta la desvinculació automàtica del programa.

Es poden consultar els continguts de les assignatures en el següent enllaç:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-master/master-chemical-engineering-smart-chemical-factories/nou-pla-estudis-master-enginyeria-química

Assignatures obligatòries del màster
• Biotech Processes and Polymer Industry (6 crèdits ECTS)
• Chemical and Catalytic Reaction Engineering (6)
• Sustainability and Circular Economy (6)
• Polymer Physics (6)
• Waste Resource Technologies (6)
• Nanotechnology (6)
• Risk and Safety, and Chemical Industry (6)

Assignatures de l’especialitat en Green Chemical Process Engineering (GCPE)
• Membrane Processes and Technologies (6)
• Industrial Water Technologies (6)
• Process Integration (6)
• Advanced Catalytic Reactors (6)
• Computational Fluid Dynamics (6)
• Circular Process Engineering (6)

Període de matrícula dels nous doctorands

El període ordinari de matrícula comença al setembre i acaba el dia 15 d’octubre de cada curs, tot i que la data de matrícula depèn de la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

S’estableix un període entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: elaboració i defensa inicial del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatori.


Activitat: cursos, seminaris o workshops específics del programa.
Hores: 15.
Caràcter: obligatori.

Activitat: cursos, seminaris o workshops específics del programa.
Hores: 30.
Caràcter: optatiu.

Activitat: publicacions.
Hores: 75.
Caràcter: optatiu.

Activitat: mobilitat i congressos.
Hores: 152.
Caràcter: optatiu.

Activitat: estades de recerca.
Hores: 480.
Caràcter: optatiu.

Activitat: activitats transversals.
Hores: 15.
Caràcter: obligatori.

Activitat: activitats transversals.
Hores: 30.
Caràcter: optatiu.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Recursos científics i tecnològics

Els grups de recerca que participen en el programa de doctorat tenen una trajectòria de recerca consolidada, ja que han desenvolupat un elevat nombre de projectes tant nacionals com internacionals. Els recursos materials, tecnològics i científics disponibles permeten assegurar una cobertura òptima de les necessitats de cada estudiant del programa en l’execució de la seva tesi doctoral.

De manera genèrica, es poden esmentar els recursos disponibles següents:
• Laboratoris de recerca: reactors químics, operacions unitàries, processos de separació, tractament avançat de residus, anàlisi de característiques tèrmiques de combustibles, anàlisi de contaminants atmosfèrics, etc.
• Centres de càlcul i sales d’ordinadors equipats amb programari potent i variat: simulació i optimització de processos, simulació i optimització d’operacions, modelatge matemàtic d’accidents (explosions, incendis, núvols tòxics), etc.

Des d’un punt de vista més específic, es detallen a continuació els recursos disponibles:

En l’àmbit de l’Enginyeria de Processos i Medi Ambient, destaquen tant equips d’anàlisi mediambientals com de simulació i optimització de processos químics com els següents:

• Equip per a l’anàlisi termogravimètrica: termobalances operant a pressió atmosfèrica i a pressió elevada
• Equips de control y anàlisi de gasos en instal·lacions industrials i àrees urbanes
• Cromatografia de gasos, acoblada a espectrometria de masses
• Planta pilot de gasificació de residus
• Planta pilot per a la depuració de gasos calents
• Planta pilot de desenvolupament i comprovació de sistemes de control i suport a la decisió (CIM de procés)
• Programari (propi o amb llicència): simulació i control de processos, planificació i gestió de la producció, etc.

En l’àmbit de recerca del risc associat a activitats industrials i transport de mercaderies perilloses i sobre el risc ambiental que significa l’activitat humana, destaquen els recursos següents:

• Instal·lació experimental per a l’estudi dels incendis de raig
• Instal·lació experimental (escala reduïda) per a l’estudi de les característiques d’incendis forestals
• Càmera termogràfica IR
• Equip de mesura per caracteritzar la flama (termoparells, radiòmetres, fotografia, vídeo)
• Equip de mesura per determinar la sobrepressió d’explosions
• Torre meteorològica
• Programari (propi i sota llicència) per a la modelització matemàtica d’accidents greus (fuites tòxiques, incendis, explosions)
• Programari per a la representació de la distribució del risc sobre el territori
• Bases de dades (actualitzades periòdicament) sobre accidents.

Finalment, un apartat que engloba recursos utilitzats en les activitats de recerca de tractament de residus urbans i industrials i en nanoenginyeria de materials aplicats a l’energia, on bona part dels recursos són comuns i dels quals destaquen els següents:

• Anàlisi de contaminants inorgànics: cromatografia HPLC.
• Analitzador d’absorció atòmica.
• Espectrofotometria UV-V
• Anàlisi de metalls pesants en sòls i aigües: ICP-MS, HPLC
• Espectroscòpia làser
• Anàlisi de contaminants orgànics: TOC, GC-MS, FT-IR, CE
• Recuperació de metalls nobles amb membranes: equip estàndard, equip de determinació d’àrees superficials.
• Espectroscòpia RAMAN
• Espectroscòpia fotoelectrònica de raigs X (XPS)
• Microscòpia electrònica de rastreig (SEM)

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • GARCIA DE ANDRÉS, XÈNIA: In situ studies of catalytic processes by Near Ambient X-ray Photoelectron Spectroscopy
  Autor/a: GARCIA DE ANDRÉS, XÈNIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 18/07/2022
  Data de lectura: 25/10/2022
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: Sala Polivalent, Edifici I, planta baixa, Campus Diagonal-Besos (EEBE).
  Director/a de tesi: LLORCA PIQUE, JORDI | ESCUDERO RODRÍGUEZ, CARLOS
  Tribunal:
       PRESIDENT: BUENO LÓPEZ, AGUSTÍN
       SECRETARI: JIMÉNEZ DIVINS, NÚRIA
       VOCAL: FRAXEDAS CALDUCH, JORDI
  Resum de tesi: Els nanomaterials han rebut malta atracció com a catalitzadors no només perla seva elevada relació superfície-volum, sinó també perla capacitat de sintetitzar-los en diferents dimensions i formes, les quals poden influir en els processos catalítics tot exposant plans cristal·lográfics específics. Degut al caracter superficial de la catalisi, l'ús de técniques sensibles a la superfície és clau, peró la investigació de sistemes catalítics s'ha de fer en les condicions més realistes possibles (en condicions de reacció) per poder identificar i comprendre el comportament de les espécies actives en condicions de treball. Aquest tipus destudis són possibles mitjançant la lespectroscópia fotoelectrónica de raigs-X en pressions properes a lambient (NAP-XPS). En aquest context, les principals línies d'investigació d'aquesta tesi, dividida entres capitols, s'han centrat en el disseny, síntesi i caracterització fisicoquímica de catalitzadors basats en cèria i deis seus centres actius, especialment mitjançant espectroscopia fotoelectrónica de raigs-X en condicions operando, en dues reaccions especifiques: la oxidació del sutge i la oxidació del CO.La primera part esta dedicada a la síntesi de múltiples catalitzadors doxid de ceri amb diferent nanoforma (cubs, bastonets, octaedres i poliedres, així com cubs i bastonets microestructurats amb plans {111}) per estudiar la influéncia deis plans exposats en la seva activitat catalítica per la reacció dbxidació del sutge. S'ha avaluat la seva activitat catalítica per l'oxidació del sutge, i els nanocubs i bastonets de céria (amb domini de cares {100} i {110}) mostren la millar activitat específica d'oxidació del sutge. Les mesures NAP-XPS han demostrat que les cares {100} i {11O} presenten la quantitat més elevada de Celll i de vacants d'oxigen durant el seu escalfament en atmosfera d'argó, i que la preséncia de sutge ha promogut altament la formació de Celll, confirmat també mitjançant ex-situ i operando Raman.La segona partes focalitza en l'estudi de la reacció d'oxidació de CO sobre un catalitzador policristal·lí de Pd/CeO2 per investigar la interacció entre el pal·ladi i el suport de céria i determinar la seva morfología i la composició química i estructura electrónica deis diferents elements en la superfície de la mostra. S'ha preparat i caracteritzat fisicoquímicament un catalitzador convencional en pols (Pd/CeO2) abans d'estudiar la seva activitat per l'oxidació de CO amb NAP-XPS. Les mesures operando han permés la identificació de dues especies de Pd diferents en condicions d'oxidació de CO, essent PdxCe1-xO2--0 la fase activa. Aquesta part també inclou una analisi no destructiu del perfil de profunditat tot utilitzant energies d'excitació de sincrotró variables, dut a terme per esclarir la ubicació i el paper d'aquestes espécies de pal·ladi en la reacció d'estudi.La tercera i última partes basa en el disseny i preparació de catalitzadors inversos céria/Pd mitjançant la deposició de capa atómica (ALD) per investigar la reacció d'oxidació de CO en condicions operando. S'ha preparat i caracteritzat morfológicament un sistema model Pd/CeO2/Si i diversos sistemes inversos CeO2/Pd per investigar el rol de les diferents interfícies formades en l'activitat de la reacció esmentada. La optimització del disseny del sistema invers céria/Pd ha comportat un estudi de la influéncia de la temperatura i del nombre de cicles de deposició sobre l'estructura i l'activitat d'aquests sistemes, i s'ha establert una relació entre la rugositat superficial deis sistemes i el nombre de cicles de deposició. També s'ha fet un seguiment de l'efecte de la temperatura sobre la uniformitat i continüitat de les capes fines deis sistemes. Les mesures de NAP-XPS han permés concloure que 100 cicles d'ALD són el valor óptim que permet estudiar les fases de Ce i Pd deis sistemes, i que la preséncia de la fase activa PdxCe1-xO

Darrera actualització: 06/10/2022 04:45:23.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 06/10/2022 04:30:28.

Llistat de tesis defensades per any

 • ECHEVARRÍA DÍEZ-CANEDO, CARLOS: Integration of advanced wastewater treatment and reclamation technologies for organic micropollutants removal and promote water reuse
  Autor/a: ECHEVARRÍA DÍEZ-CANEDO, CARLOS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 14/07/2022
  Director/a de tesi: CORTINA PALLAS, JOSE LUIS | VALDERRAMA ANGEL, CESAR ALBERTO

  Tribunal:
       PRESIDENT: SASTRE REQUENA, ANA MARIA
       SECRETARI: IBAÑEZ MENDIZABAL, RAQUEL
       VOCAL: TEIXIDO PLANES, MARC
  Resum de tesi: La situación climática actual y la sobrepoblación localizada son los principales responsables de un desajuste en los balances hídricos territoriales. El principal impacto es una mayor frecuencia de sequías y una mayor variabilidad de lluvias, generando una mayor presión en la explotación de agua superficial y subterránea. La introducción de recursos hídricos alternativos como puede ser el agua regenerada resulta una estrategia más atractiva que la desalación de agua de mar desde un punto de vista económico y ambiental; sin embargo, su actual implementación territorial dista de su potencial, existiendo barreras como pueden ser la percepción pública o la gobernanza. La presencia de nuevos microcontaminantes orgánicos (OMP) en el ciclo integral del agua, específicamente en los efluentes de agua regenerada y reutilizada, genera preocupación en las administraciones públicas y en las operadoras, siendo actualmente inciertos los efectos que pueden tener sobre la salud humana o el medio ambiente. Durante las últimas décadas, se han reportado en la literatura eficiencias de eliminación bajas (<20%) para algunos de estos compuestos en los procesos de depuración y regeneración convencionales. De esta manera, es necesario recurrir a la innovación para el desarrollo de nuevas soluciones que permitan desbloquear esta barrera. Nuevos procesos avanzados de regeneración de aguas deben ser demostrados en escalas relevantes para garantizar una eliminación coste-efectiva de estos compuestos, así como proveer soluciones para la gestión de salmueras o su valorización. Además, es necesaria la propuesta de iniciativas ligadas a la educación y a la comunicación, así como abordar nuevos modelos de gobernanza que permitan alcanzar la viabilidad económica de los proyectos de reutilización. El objetivo de esta tesis doctoral es aportar conocimiento para superar las barreras identificadas en la reutilización de aguas y contribuir a una mayor importación. A través de tres artículos publicados (Capitulo 3-5), esta tesis doctoral evalúa y compara desde un punto de vista tecno-económico distintos esquemas coste-efectivos de regeneración avanzada. Distintos pilotajes a escala industrial se realizaron en la Estación Regeneradora de Aguas del Baix Llobregat (Barcelona, España) para evaluar eficiencias de eliminación, costes de inversión y de operación, incluyendo tecnologías como pueden ser el PAC-MBR, procesos de oxidación avanzada (O3+UV), PAC-UF, UF-OI y un innovador adsorbente de alto rendimiento (CNM). Por otor lado, es necesario desarrollar herramientas de ayuda a la decisión que ayuden a una rápida estimación de costes. Se han calculado curvas de costes, incluyendo costes de inversión (CAPEX) y costes de operación (OPEX) para distintos trenes de tratamiento, para su validación en tres casos de estudio en el área de Barcelona (España).

 • MONTENEGRO LANDIVAR, MARIA FERNANDA: Recovery of polyphenols by extraction and purification technologies from orange and spinach processing residues
  Autor/a: MONTENEGRO LANDIVAR, MARIA FERNANDA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675544
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 21/09/2022
  Director/a de tesi: VALDERRAMA ANGEL, CESAR ALBERTO | SAURINA PURROY, XAVIER | VECINO BELLO, XANEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: DE PABLO RIBAS, JOAN
       SECRETARI: MARGUI GRABULOSA, EVA
       VOCAL: BARBOSA PEREIRA, LETRICIA
  Resum de tesi: Los residuos resultantes del procesamiento de naranjas y espinacas, compuestos principalmente por piel y semillas; y hojas, respectivamente, contienen cantidades relevantes de polifenoles, por lo que pueden ser utilizados como materia prima para la recuperación de antioxidantes naturales. La recuperación de polifenoles a partir de residuos de naranja y espinaca se ha llevado a cabo utilizando tecnologías convencionales e innovadoras. El etanol y el agua, son disolventes compatibles con aplicaciones alimentarias, nutracéuticas y farmacéuticas, aptos para la extracción de compuestos polares como los polifenoles. En esta tesis se utiliza como tecnología convencional la extracción con agitación mecánica (MSE); además, la extracción asistida por ultrasonidos (UAE), la extracción asistida por microondas (MAE) y la extracción con líquidos presurizados (PLE) son enfoques innovadores para la extracción de polifenoles usando etanol como solvente. UAE fue seleccionada para las dos matrices, debido a su sencillez y bajo costo, entre otras razones que favorecen su escalamiento industrial. Las mejores condiciones para la matriz de naranja con UAE fueron etanol/agua/HCl en proporción 60/39,9/0,1 (v/v/v) como solvente a 25 ºC por un tiempo de extracción de 30 min, proporcionando 0,4 mg de ácido gálico equivalente (GAE) por gramo de peso fresco (fw); y para la matrix de espinaca fueron etanol/agua/HCl en proporción 80/19,9/0,1 (v/v/v) como solvente a 25 ºC por un tiempo de extracción de 30 min, proporcionando 0,82 mg GAE/G fw. Sin embargo, se comparó UAE con MSE, utilizando agua como solvente para la última tecnología. Los resultados obtenidos fueron que MSE sería la técnica de extracción más adecuada ya que es más económica que UAE. Las condiciones seleccionadas para la extracción de los residuos de naranja y espinaca fueron 70 ºC, tiempo de contacto de 15 min, relación sólido/solvente 1:100 y pH 4 sin ajuste para el residuo de naranja; y 50 ºC, 5 min, 1:50 y pH 6 sin ajuste, para el residuo de espinaca. Bajo estas condiciones, el contenido fenólico total (TPC) fue de 1 mg GAE/g fw y 0,8 mg GAE/g fw para naranja y espinaca, respectivamente. Para la caracterización de polifenoles se utilizó cromatografía líquida de alta presión (HPLC). La técnica de HPLC también se utilizó para el análisis de los principales polifenoles de los desechos de naranja (por ejemplo, ácido 4-hidroxibenzoico, hesperidina) y espinaca (por ejemplo, ácido ferúlico, rutina) y para el estudio de las condiciones óptimas de extracción con las técnicas de extracción antes mencionadas. La actividad antioxidante de los extractos de MSE se evaluó mediante ensayos basados en 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH), poder antioxidante reductor férrico (FRAP) y ácido 2,2`-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6sulfónico) (ABTS). Como resultado se obtuvieron extractos ricos en polifenoles, con actividad antioxidante de 2,27 mg Trolox equivalente (TE)/g para naranja y 0,4 mg TE/g para espinaca. Además, los extractos de naranja y espinaca de MSE, fueron tratados mediante tecnología de membranas para su purificación. Se concluyó que el flujo transmembrana dependía del caudal de alimentación para MF, UF, NF y OI. La recuperación y la eficiencia de la concentración se evaluaron en términos de TPC y por familias de polifenoles (ácidos hidroxibenzoicos, ácidos hidroxicinámicos y flavonoides), mediante análisis HPLC. Para las matrices de naranja y espinaca, se podría utilizar MF para la clarificación del extracto; NF podría usarse para preconcentrar polifenoles; y las membranas de OI podrían usarse para concentrar polifenoles. Finalmente, se realizó una revisión bibliográfica enfocada en las propiedades antivirales de algunos polifenoles y su mecanismo de acción frente a diferentes tipos de virus.

 • SERAFIN, JAROSLAW: Titanium dioxide and nanoshaped ceria for solar hydrogen production
  Autor/a: SERAFIN, JAROSLAW
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674230
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 21/04/2022
  Director/a de tesi: LLORCA PIQUE, JORDI | PARDO SOTO, LUIS CARLOS

  Tribunal:
       PRESIDENT: MOLINS GRAU, ELIES
       SECRETARI: CAZORLA SILVA, CLAUDIO
       VOCAL: VENDRELL VILLAFRUELA, XAVIER
  Resum de tesi: Aquest treball se centra en l'estudi d'aquests processos sobre Ti02 i Ce02, respectivament. Tot i que el desenvolupament de la investigació fotocatalítica amb l'ús de fotocatalitzadors semiconductors no té més d'uns 40 anys, aquest camp de coneixement esta guanyant cada cop més interés, tant de la ciencia com de la indústria. La descomposició fotocatalítica de l'aigua o la desintoxicació fotocatalítica de les aigües residuals industrials és actualment objecte de recerca a molts centres. Com s'explica a l'introducció, el potencial ús de la radiació solar com a font d'energia primaria en processos fotocatalitics és un avantatge inqüestionable d'aquest métode. Malauradament, la investigació de nous fotocatalitzadors actius en radiació visible, que s'ha fet durant anys, ha donat lloc a un progrés mediocre en aquest camp. Encara hi ha escassetat de fotocatalitzadors eficaços, especialment per a la descomposició fotocatalítica de l'aigua. En condicions estrictament anaeróbiques, els rendiments quantics són molt baixos. Per tant, el treball a molts laboratoris se centra en augmentar l'eficiéncia fotocatalítica, preparar nous fotocatalitzadors o dissenyar sistemes híbrids. El Compendi d'articles descriu la preparació de catalitzadors per a la producción fotocatalítica d'hidrogen. Per aixó, s'han preparat catalitzadors basats en materials de carboni (graté redu'il/carbó activa!} i dióxid de titani dopa! amb nanopartícules metal·liques (Au/Pt) (Objectiu 1). A més, s'ha investigat l'ús de microreactors de silici macroporós per fotogenerar hidrogen després de recobrir els microcanals amb fotocatalitzadors d'Au/Ti02 i Pt/Ti02 (Objectiu 2). El desenvolupament de tecnologies solars per convertir C02 en combustible ha esdevingut un gran desafiament energétic, ja que completa el cicle antropogénic del carboni i condueix a la producció de combustibles de transport sostenibles a escala mundial. Tanmateix, la conversió massa baixa, la selectivitat deficient o !'eficiencia energética baixa deis enfocaments actuals en dificulten l'aplicació industrial. L'apartat Annex presenta la descomposició termoquímica de C02 (un procés analeg a la descomposició de l'aigua en hidrogen) en diferents formes de catalitzador d'oxid de ceri dopa! amb metalls (PI, Au, Ni, Ru, Pd). A més, s'ha estudiat la influencia del métode de preparació del catalitzador (malta de boles vs. impregnació humida a sequedat incipient) (Objectius 3, 4 i 5). Per comprendre millor el mecanisme de funcionament del catalitzador d'óxid de ceri, s'han realitzat simulacions de dinamica molecular de catalitzadors immersos amb molécules d'aigua. (Objectiu 6). En el darrer capítol explicaré les Conclusions d'aquesta tesi doctoral. En general, els objectius específics d'aquesta tesi són: Objectiu 1: Sintetitzar i caracteritzar compostos de dióxid de litani-carboni com a fotocatalitzadors per produir hidrogen a partir de barreges d'aigua/alcohol. Objectiu 2: Explorar l'ús d'estructures macroporoses de silici per fotogenerar hydrogen després de recobrir els microcanals amb fotocatalitzadors d'Au/Ti02 i Pt/Ti02. Objectiu 3: Síntetitzar i caracteritzar céria amb diferents formes exposant diferents planols cristal·lografics pera la conversió termoquímica de C02. Objectiu 4: Estudiar la influencia de nanopartícules metal·liques (Au, Ni, Pd, Pt, Ru) a la céria pera la conversió termoquimica de C02. Objectiu 5: Estudiar la influencia deis métodes de preparació de catalitzadors mitjançant impregnació humida a sequedat incipient (IWI) i mólta de boles (BM). Objectiu 6: Utilitzar la dinamica molecular per estudiar la interacció entre les molécules d'H20 i l'octaédric de ceria [111] examinant l'efecte a la superficie

Darrera actualització: 06/10/2022 05:01:04.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:SERAFIN, JAROSLAW
Títol:Titanium dioxide and nanoshaped ceria for solar hydrogen production
Data lectura:21/04/2022
Director/a:LLORCA PIQUE, JORDI
Codirector/a:PARDO SOTO, LUIS CARLOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Macroporous silicon coated with M/TiO2 (M=Au,Pt) as a highly efficient photoreactor for hydrogen production
Serafin, J.; Soler, L.; Vega, D.; Rodriguez, A.; Llorca, J.
Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2020: 13.273; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/03/2020
Article en revista

A straightforward method to prepare supported Au clusters by mechanochemistry and its application in photocatalysis
Chen, Y.; Soler, L.; Xie, C.; Vendrell, X.; Serafin, J.; Crespo, D.; Llorca, J.
Applied materials today, ISSN: 2352-9407 (JCR Impact Factor-2020: 10.041; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Preparation of low-cost activated carbons from amazonian nutshells for CO2 storage
Serafin, J.; Ouzzine, M.; Cruz, O.; Srensce-Nazzal, J.
Biomass and bioenergy, ISSN: 0961-9534 (JCR Impact Factor-2019: 6.6
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Computer analysis of the effect of activation temperature on the microporous structure development of activated carbon derived from common polypody
Kwiatkowski, M.; Serafin, J.; Booth, A.; Michalkiewicz, B.
Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2019: 3.5
Data de publicació: 01/06/2021
Article en revista

Hydrogen photoproduction on TiO2-reduced graphene oxide hybrid materials from water-ethanol mixture
Serafin, J.; Kusiak-Nejman, E.; Wanag, A.; Morawski, A.; Llorca, J.
Journal of photochemistry and photobiology A. Chemistry, ISSN: 1010-6030 (JCR Impact Factor-2021: 5.141; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2021
Article en revista

Single step preparation of activated biocarbons derived from pomegranate peels and their CO2 adsorption performance
Ouzzine, M.; Serafin, J.; Srensce-Nazzal, J.
Journal of analytical and applied pyrolysis, ISSN: 0165-2370 (JCR Impact Factor-2019: 6.8
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

Conversion of fruit waste-derived biomass to highly microporous activated carbon for enhanced CO2 capture
Serafin, J.; Ouzzine, M.; Cruz, O.; Srensce-Nazzal, J.; Campello, I.; Azar, F.; Rey, C.; Hotza, D.; Rambo, C.
Waste management, ISSN: 0956-053X (JCR Impact Factor-2019: 9.6
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Physical and chemical properties of activated carbon synthesized from plant wastes and shungite for CO2 capture
Kishibayev, K.; Serafin, J.; Khavaza, T.; Atchabarova, A.; Abduakhytova, D.; Ibraimov, Z.; Srenscek, J.
Journal of environmental chemical engineering, ISSN: 2213-3437 (JCR Impact Factor-2020: 7.5
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

FeCl3-modified carbonaceous catalysts from orange peel for solvent-free alpha-pinene oxidation
Kaminska, A.; Miadlicki, P.; Kielbasa, K.; Serafin, J.; Srensce-Nazzal, J.; Wróbel, R.; Michalkiewicz, B.
Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2020: 3.623; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/12/2021
Article en revista

Activated carbon modification towards efficient catalyst for high value-added products synthesis from alpha-pinene
Srenscek, J.; Miadlicki, P.; Wróblewska, A.; Serafin, J.; Michalkiewicz, B.
Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2020: 4.2
Data de publicació: 17/12/2021
Article en revista

The new tailored nanoporous carbons from the common polypody (Polypodium vulgare): The role of textural properties for enhanced CO2 adsorption
Serafin, J.; Kielbasa, K.; Michalkiewicz, B.
Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2019: 15.2
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Photocatalytic hydrogen production from alcohol aqueous solutions over TiO2-activated carbon composites decorated with Au and Pt
Serafin, J.; Ouzzine, M.; Srensce-Nazzal, J.; Llorca, J.
Journal of photochemistry and photobiology A. Chemistry, ISSN: 1010-6030 (JCR Impact Factor-2020: 4.291; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

Management of surgical mask waste to activated carbons for CO2 capture
Serafin, J.; Srenscek, J.; Kaminska, A.; Paszkiewicz, O.; Michalkiewicz, B.
Journal of CO2 utilization, ISSN: 2212-9820 (JCR Impact Factor-2020: 10.5
Data de publicació: 01/05/2022
Article en revista

Promising activated carbons derived from common oak leaves and their application in CO2 storage
Serafin, J.; Cruz, O.
Journal of environmental chemical engineering, ISSN: 2213-3437 (JCR Impact Factor-2020: 5.909; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

Activated carbon from the Amazonian andiroba shells used as a CO 2 adsorbent and a cheap semiconductor material
6th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface
Presentació de treball en congressos

Integrating Au clusters over TiO2 surface via one-step ball milling for boosted photocatalytic H2 generation
12 th International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2021 – On-line conference) September 19-23, 2021
Data de presentació: 19/09/2021
Presentació de treball en congressos

Silicon-based micro-fuel reformers and photoreactors
12 th International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2021 – On-line conference) September 19-23, 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TAPIA QUIRÓS, PAULINA
Títol:Recovery of phenolic compounds from olive mill and winery wastes: evaluation of extraction and membrane processing technologies
Data lectura:10/11/2021
Director/a:CORTINA PALLAS, JOSE LUIS
Codirector/a:GRANADOS JUAN, MERCÈ
Codirector/a:REIG I AMAT, MÒNICA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Recovery of polyphenols from bio-food waste: From waste of difficult disposal to valuable ingredients in the cosmetic field
Cosmetic Technology, ISSN:
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Olive mill and winery wastes as viable sources of bioactive compounds: a study on polyphenols recovery
Tapia, P.; Montenegro-Landivar, MF.; Reig, M.; Vecino, X.; Alvarino, T.; Cortina, J.; Saurina, J.; Granados, M.
Antioxidants, ISSN: 2076-3921 (JCR Impact Factor-2020: 6.313; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2020
Article en revista

Recovery of added-value compounds from orange and spinach processing residues: green extraction of phenolic compounds and evaluation of antioxidant activity
Montenegro-Landivar, MF.; Tapia, P.; Vecino, X.; Valderrama, C.; Granados, M.; Cortina, J.; Saurina, J.; Reig, M.
Antioxidants, ISSN: 2076-3921 (JCR Impact Factor-2019: 5.014; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/11/2021
Article en revista

Polyphenols and their potential role to fight viral diseases: An overview
Montenegro-Landivar, MF.; Tapia, P.; Vecino, X.; Reig, M.; Valderrama, C.; Granados, M.; Cortina, J.; Saurina, J.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 8.6
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Recovery of polyphenols from agri-food by-products: the olive Oil and winery industries cases
Tapia, P.; Montenegro-Landivar, MF.; Reig, M.; Vecino, X.; Cortina, J.; Saurina, J.; Granados, M.
Foods, ISSN: 2304-8158 (JCR Impact Factor-2020: 3.0
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

Integration of nanofiltration and reverse osmosis technologies in polyphenols recovery schemes from winery and olive mill wastes by aqueous-based processing
Tapia, P.; Montenegro-Landivar, MF.; Reig, M.; Vecino, X.; Saurina, J.; Granados, M.; Cortina, J.
Membranes, ISSN: 2077-0375 (JCR Impact Factor-2020: 3.7
Data de publicació: 01/03/2022
Article en revista

Integration of membrane processes for the recovery and separation of polyphenols from winery and olive mill wastes using green solvent-based processing
Tapia, P.; Montenegro-Landivar, MF.; Reig, M.; Vecino, X.; Saurina, J.; Granados, M.; Cortina, J.
Journal of environmental management, ISSN: 1095-8630 (JCR Impact Factor-2020: 6.789; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2022
Article en revista

Polyphenol recovery from fruit, olive oil and wine industrial wastes by liquid extraction
12th World Congress on Polyphenols Applications
Data de presentació: 27/09/2018
Presentació de treball en congressos

Extraction of polyphenols from wastes of olive oil and wine industries
2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability
Data de presentació: 17/09/2018
Presentació de treball en congressos

Recovery of polyphenols from agro-industries wastes: Extraction studies
10th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries
Data de presentació: 21/06/2019
Presentació de treball en congressos

Optimization and comparison of the extraction process of polyphenols from fruits and vegetables residues
ANQUE-ICCE-CIBIQ 2019
Data de presentació: 21/06/2019
Presentació de treball en congressos

Extraction techniques for polyphenol recovery from winery and olive oil mill wastes
ANQUE-ICCE-CIBIQ 2019
Data de presentació: 21/06/2019
Presentació de treball en congressos

Chromatographic characterization of polyphenolic profiles of wastes from olive oil and winemaking industries
HPLC2019 - 49th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques
Data de presentació: 03/12/2019
Presentació de treball en congressos

Sustainable and valuable antioxidant recovery from winery food waste
RETASTE: Rethink Food Waste
Data de presentació: 06/05/2021
Presentació de treball en congressos

Total polyphenol content and antioxidant capacity of agri-food wastes: estimation by spectrophotometric assays and high-performance liquid chromatography
14th World Congress on Polyphenols Applications
Data de presentació: 22/09/2021
Presentació de treball en congressos

Orange and spinach processing wastes as a source of value-added compounds: polyphenol extraction and antioxidant activity evaluation
6th Green and Sustainable Chemistry Conference
Data de presentació: 16/11/2021
Presentació de treball en congressos

Polyphenols recovery from olive mill and winery wastes by using green solvent in solid-liquid extractions
6th Green and Sustainable Chemistry Conference
Data de presentació: 16/11/2021
Presentació de treball en congressos

Recovery and purification of polyphenols from fruits and vegetables by membrane technology
Euromembrane Conference 2021
Data de presentació: 28/11/2021
Presentació de treball en congressos

Membrane technologies for polyphenols recovery from winery and olive mill wastes
Euromembrane Conference 2021
Data de presentació: 29/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LUCENTINI, ILARIA
Títol:Producción de hidrógeno a partir de amoniaco en reactores de paredes catalíticas
Data lectura:05/11/2021
Director/a:LLORCA PIQUE, JORDI
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Catalytic ammonia decomposition for hydrogen production on Ni, Ru and Ni–Ru supported on CeO2
Lucentini, I.; Casanovas, A.; Llorca, J.
International journal of hydrogen energy, ISSN: 0360-3199 (JCR Impact Factor-2019: 4.939; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/05/2019
Article en revista

Ammonia decomposition over 3D-printed CeO2 structures loaded with Ni
Lucentini, I.; Serrano, I.; Soler, L.; J. Divins, N.; Llorca, J.
Applied catalysis A. General, ISSN: 0926-860X (JCR Impact Factor-2020: 5.706; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/02/2020
Article en revista

Ceria-based catalysts studied by near ambient pressure x-ray photoelectron spectroscopy: A review
García, X.; Soler, L.; J. Divins, N.; Vendrell, X.; Serrano, I.; Lucentini, I.; Prat, J.; Solano, E.; Tallarida, M.; Escudero, C.; Llorca, J.
Catalysts, ISSN: 2073-4344 (JCR Impact Factor-2020: 4.146; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/03/2020
Article en revista

Review of the Decomposition of Ammonia to Generate Hydrogen
Lucentini, I.; García, X.; Llorca, J.; Vendrell, X.
Industrial & engineering chemistry research, ISSN: 0888-5885 (JCR Impact Factor-2019: 5.3
Data de publicació: 21/05/2021
Article en revista

Catalytic ammonia decomposition over Ni-Ru supported on CeO2 for hydrogen production: Effect of metal loading and kinetic analysis
Lucentini, I.; García, G.; Luzi, C.; Serrano, I.; Martínez, O.; Llorca, J.
Applied Catalysis B: Environmental, ISSN: 1873-3883
Data de publicació: 05/06/2021
Article en revista

Modelling and simulation of catalytic ammonia decomposition over Ni-Ru deposited on 3D-printed CeO2
Lucentini, I.; García, G.; Luzi, C.; Serrano, I.; Soler, L.; J. Divins, N.; Martínez, O.; Llorca, J.
Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2020: 13.273; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Catalytic ammonia decomposition for hydrogen production using 3D printed structures
2018 European Hydrogen Energy Conference
Data de presentació: 14/03/2018
Presentació de treball en congressos

Descomposició catalítica d'amoníac per a la producció d'hidrogen
10a trobada del joves investigadors dels països catalans
Data de presentació: 29/01/2018
Presentació de treball en congressos

Ammonia decomposition over Ni and Ru supported on CeO2
3rd Fundamentals and Applications of Cerium Dioxide in Catalysis
Data de presentació: 26/06/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CORRUCHAGA GUERRERO, AGUSTÍN
Títol:Estudio de la evaporación de vertidos de disoluciones acuosas de amoníaco
Data lectura:04/10/2021
Director/a:CASAL FABREGA, JOAQUIM
Codirector/a:PALACIOS ROSAS, ADRIANA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Influence of wind speed and ammonia concentration on its evaporation rate from aqueous solution spills
Corruchaga, A.; Casal, O.; Palacios, A.; Casal, J.
Journal of loss prevention in the process industries, ISSN: 0950-4230 (JCR Impact Factor-2020: 3.66; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2022
Article en revista

AUTOR/A:XING, CONGCONG
Títol:TiO2-based heterostructure photocatalysts for enhanced hydrogen production
Data lectura:30/07/2021
Director/a:LLORCA PIQUE, JORDI
Codirector/a:CABOT CODINA, ANDREU
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Porous NiTiO3/TiO2 nanostructures for photocatatalytic hydrogen evolution
Xing, C.; Liu, Y.; Zhang, Y.; Liu, J.; Zhang, T.; Soler, L.; Llorca, J.
Journal of materials chemistry A, ISSN: 2050-7488 (JCR Impact Factor-2019: 11.301; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Solution-processed ultrathin SnS 2 -Pt nanoplates for photoelectrochemical water oxidation
Zuo, Y.; Liu, Y.; Li, J.; Du, R.; Yu, X.; Xing, C.; Zhang, T.; Yao, L.; Arbiol, J.; Llorca, J.; Sivula, K.; Guijarro, N.; Cabot, A.
ACS Applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8252 (JCR Impact Factor-2019: 2.568; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/02/2019
Article en revista

Tin selenide molecular precursor for the solution processing of thermoelectric materials and devices
Zhang, Y.; Xing, C.; Zhang, T.; Yu, X.; Arbiol, J.; Llorca, J.; Cadavid, D.; Ibáñez, M.; Cabot, A.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2020: 9.229; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/05/2020
Article en revista

Phosphorous incorporation in Pd2Sn alloys for electrocatalytic ethanol oxidation
Yu, X.; Liu, J.; Li, J.; Luo, Z.; Zuo, Y.; Xing, C.; Llorca, J.; Nasiou, D.; Arbiol , J.; Cabot, A.
Nano Energy, ISSN: 2211-2855 (JCR Impact Factor-2020: 17.881; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2020
Article en revista

A direct Z-scheme for the photocatalytic hydrogen production from a water ethanol mixture on CoTiO3/TiO2 heterostructures
Xing, C.; Liu, Y.; Zhang, Y.; Wang, X.; Guardia, P.; Yao, L.; Han, X.; Zhang, T.; Arbiol, J.; Soler, L.; Chen, Y.; Sivula, K.; Guijarro, N.; Cabot, A.; Llorca, J.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2019: 8.758; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Nickel iron diselenide for highly efficient and selective electrocatalytic conversion of methanol to formate
Li, J.; Xing, C.; Zhang, Y.; Zhang, T.; Spadaro, M.; Wu, Q.; Yi, Y.; He, S.; Llorca, J.; Arbiol , J.; Cabot, A.; Cui, C.
Small, ISSN: 1613-6829 (JCR Impact Factor-2019: 15.7
Data de publicació: 01/02/2021
Article en revista

Photodehydrogenation of ethanol over cu2o/tio2 heterostructures
Xing, C.; Zhang, Y.; Liu, Y.; Wang, X.; Li, J.; Spadaro, M.; Guardia, P.; Arbiol , J.; Llorca, J.; Cabot, A.
Nanomaterials, ISSN: 2079-4991 (JCR Impact Factor-2019: 4.1
Data de publicació: 25/05/2021
Article en revista

Doping-mediated stabilization of copper vacancies to promote thermoelectric properties of Cu2-xS
Zhang, Y.; Xing, C.; Liu, Y.; Spadaro, M.; Wang, X.; Li, M.; Xiao, K.; Zhang, T.; Guardia, P.; Lim, K.; Moghaddam, A.; Llorca, J.; Arbiol, J.; Ibánez, M.; Cabot, A.
Nano Energy, ISSN: 2211-2855 (JCR Impact Factor-2019: 23.1
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

Control-oriented quality modelling approach of sewer networks
Xing, C.; Romero, L.; Joseph, B.; Meseguer, J.; Guasch, R.; Martínez, M.; Puig, V.; Cembrano, M.
Journal of environmental management, ISSN: 0301-4797 (JCR Impact Factor-2020: 6.789; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/09/2021
Article en revista

Activating the lattice oxygen oxidation mechanism in amorphous molybdenum cobalt oxide nanosheets for water oxidation
Wang, X.; Xing, C.; Liang, Z.; Guardia, P.; Han, X.; Zuo, Y.; Arbiol, J.; Li, J.; Cabot, A.
Journal of Materials Chemistry A, ISSN: 2050-7496 (JCR Impact Factor-2020: 12.732; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/02/2022
Article en revista

AUTOR/A:MORAKABATCHIANKAR, SHABNAM
Títol:A contribution to Sustainable Management of Integrated Material/Energy networks in Process Industries
Data lectura:22/07/2021
Director/a:ESPUÑA CAMARASA, ANTONIO
Codirector/a:GRAELLS SOBRE, MOISES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Economic and environmental benefits of waste-based energy closed-loop integration in process industries under uncertainty
28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 06/2018
Presentació de treball en congressos

Optimal design and planning multi resource-based energy integration in process industries
29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Optimal Design and planning supply chains of multi renewable resource-based energy/material applied in process industries
14th Mediterranean Congress of Chemical Engineering
Data de presentació: 11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:YU, XIANGWEI
Títol:Optimization strategies for efficient dosage of H2O2 in Fenton and photo-Fenton processes
Data lectura:07/07/2021
Director/a:GRAELLS SOBRE, MOISES
Codirector/a:PEREZ MOYA, MONTSERRAT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An experimental approach to the optimization of the dosage of hydrogen peroxide for Fenton and photo-Fenton processes
Yu, X.; Somoza, A.; Graells, M.; Pérez-Moya, M.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2020: 7.963; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/11/2020
Article en revista

An improved hybrid strategy for online dosage of hydrogen peroxide in photo-Fenton processes
Yu, X.; Graells, M.; Miralles, S.; Cabrera-Reina , A.; Pérez-Moya, M.
Journal of environmental chemical engineering, ISSN: 2213-3437 (JCR Impact Factor-2019: 0.927; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Towards an efficient generalization of the online dosage of hydrogen peroxide in photo-fenton process to treat industrial wastewater
Yu, X.; Cabrera-Reina , A.; Graells, M.; Miralles, S.; Pérez-Moya, M.
International journal of environmental research and public health, ISSN: 1660-4601 (JCR Impact Factor-2020: 3.4
Data de publicació: 17/12/2021
Article en revista

Performance of caffeine removal by using different AOPs technologies
23rd International Congress of Chemical and Process Engineering
Data de presentació: 26/08/2018
Presentació de treball en congressos

A practical time discretization methodology for adjusting the dosage profile in photo-Fenton processes
16th International Conference on Environmental Science and Technology
Presentació de treball en congressos

Systematic dosage protocol of H202 for photo-fenton processes: application to paracetamol degradation
6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes
Presentació de treball en congressos

Improving photo-Fenton process through hydrogen peroxide dosage based on dissolved oxygen monitoring
CHISA 24th-International Congress of Chemical and Process Engineering
Presentació de treball en congressos

Improving photo-Fenton process by hydrogen peroxide dosage strategies. Dissolved oxygen performance indicator
14th Mediterranean Congress of Chemical Engineering
Data de presentació: 11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SHOKRY ABDELALEEM TAHA ZIED, AHMED
Títol:A contribution to chemical process operation support: new machine learning and surrogate models based approaches for process optimization, supervision and control
Data lectura:05/05/2021
Director/a:ESPUÑA CAMARASA, ANTONIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A meta-multiparametric framework: Application to the operation of bio-based energy supply chains
Medina , S.; Ahmed Shokry; Silvente, J.; Espuña, A.
Computer aided chemical engineering, ISSN: 1570-7946 (JCR Impact Factor-2015: 0.245; Quartil: Q3)
Data de publicació: 2015
Article en revista

Application of the meta-multiparametric methodology to the control of emissions in the industry under continuous and discrete uncertain parameters
Lupera , G.; Ahmed Shokry; Campanya, G.; Espuña, A.
Chemical engineering research and design, ISSN: 0263-8762 (JCR Impact Factor-2016: 2.538; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/11/2016
Article en revista

Dynamic kriging based fault detection and diagnosis approach for nonlinear noisy dynamic processes
Ahmed Shokry; Escudero, G.; Graells, M.; Espuña, A.
Computers & chemical engineering, ISSN: 0098-1354 (JCR Impact Factor-2017: 3.113; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/11/2017
Article en revista

Mixed-integer multiparametric approach based on machine learning techniques
Ahmed Shokry; Medina , S.; Espuña, A.
Computer aided chemical engineering, ISSN: 978-0-444-63965-3
Data de publicació: 13/11/2017
Article en revista

Data-driven soft-sensors for online monitoring of batch processes with different initial conditions
Ahmed Shokry; Vicente, P.; Escudero, G.; Pérez-Moya, M.; Graells, M.; Espuña, A.
Computers & chemical engineering, ISSN: 0098-1354 (JCR Impact Factor-2018: 3.334; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/10/2018
Article en revista

Optimal management of bio-based energy supply chains under parametric uncertainty through a data-driven decision-support framework
Medina , S.; Ahmed Shokry; Silvente, J.; Lupera , G.; Espuña, A.
Computers and industrial engineering, ISSN: 0360-8352 (JCR Impact Factor-2019: 4.135; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Dynamic surrogate modelling for multistep-ahead prediction of multivariate nonlinear chemical processes
Ahmed Shokry; Baraldi, P.; Zio, E.; Espuña, A.
Industrial & engineering chemistry research, ISSN: 0888-5885 (JCR Impact Factor-2020: 3.764; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/07/2020
Article en revista

A machine learning-based methodology for multi-parametric solution of chemical processes operation optimization under uncertainty
Ahmed Shokry; Medina, S.; Baraldi, P.; Zio, E.; Moulines, Eric François Victor; Espuña, A.
Chemical engineering journal, ISSN: 0300-9467 (JCR Impact Factor-2019: 0.125; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

Modeling and simulation of complex nonlinear dynamic processes using data based models: application to photo-Fenton process
25th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 13/01/2015
Presentació de treball en congressos

Multistep a head prediction using ordinary kriging applied to modeling and simulation of complex nonlinear dynamic processes
10th European Congress of Chemical Engineering
Presentació de treball en congressos

Emissions control in industry using a multiparametric metamodel
10th European Congress of Chemical Engineering
Data de presentació: 28/09/2015
Presentació de treball en congressos

Multiparametric metamodels for model predictive control of chemical processes
ESCAPE 26 - 26th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 13/06/2016
Presentació de treball en congressos

Imputation of missing data with ordinary kriging for enhancing fault detection and diagnosis
ESCAPE 26 - 26th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 14/06/2016
Presentació de treball en congressos

Kriging based fault detection and diagnosis approach for nonlinear noisy dynamic processes
ESCAPE 26 - 26th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 15/12/2016
Presentació de treball en congressos

Optimal feature selection for designing a fault diagnosis system
ESCAPE 26 - 26th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 15/07/2016
Presentació de treball en congressos

A framework for unsupervised fault detection and diagnosis based on clustering assisted kriging observer
3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
Data de presentació: 07/09/2016
Presentació de treball en congressos

Dynamic optimization of batch processes under uncertainty via meta-multiparametric approach
27th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 10/11/2017
Presentació de treball en congressos

Data-driven dynamic modeling of batch processes having different initial conditions and missing measurements
27th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 01/11/2017
Presentació de treball en congressos

Unsupervised automatic updating of classification models of fault diagnosis for novelty detection
28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 01/06/2018
Presentació de treball en congressos

Mixed-integer multiparametric meta-modeling: a machine learning tool aplied to reactive scheduling
28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 01/07/2018
Presentació de treball en congressos

Ordinary Kriging: a machine learning tool applied to mixed-integer multiparametric approach
28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 01/07/2018
Presentació de treball en congressos

The ordinary Kriging metamodel in multivariate dynamic modeling and multistep ahead prediction
28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 01/07/2018
Presentació de treball en congressos

Online quantification of the concept drift using incremental learned classifier and non-automatic clustering
28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 01/07/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VILLASANTE DUEÑAS, JULIANA
Títol:Antioxidant properties and applications of pecan (Carya illinoinensis)
Data lectura:18/02/2021
Director/a:ALMAJANO PABLOS, MARIA PILAR
Codirector/a:METÓN TEIJEIRO, ISIDORO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Continuous or batch solid-liquid extraction of antioxidant compounds from seeds of Sterculia apetala plant and kinetic release study
Mosca, F.; Hidalgo, G.I.; Villasante, J.; Almajano, María Pilar
Molecules (Basel, Switzerland), ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2018: 3.06; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2018
Article en revista

Avocado seed: A comparative study of antioxidant content and capacity in protecting oil models from oxidation
Segovia, F.; Hidalgo, G.I.; Villasante, J.; Ramis, X.; Almajano, María Pilar
Molecules (Basel, Switzerland), ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2018: 3.06; Quartil: Q2)
Data de publicació: 21/09/2018
Article en revista

Effects of Pecan Nut (Carya illinoiensis) and Roselle Flower (Hibiscus sabdariffa) as Antioxidant and Antimicrobial Agents for Sardines (Sardina pilchardus)
Villasante, J.; Girbal, M.; Meton, I.; Almajano, María Pilar
Molecules (Basel, Switzerland), ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2018: 3.06; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/12/2018
Article en revista

The administration of chitosan-tripolyphosphate-DNA nanoparticles to express exogenous SREBP1a enhances conversion of dietary carbohydrates into lipids in the liver of Sparus aurata
Silva, J.; Villasante, J.; Rashidpour, A.; Almajano, María Pilar
Biomolecules, ISSN: 2218-273X (JCR Impact Factor-2019: 4.082; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/08/2019
Article en revista

Poly(alpha-dodecyl gamma-glutamate) (PAAG-12) and polylactic acid films charged with alpha-tocopherol and their antioxidant capacity in food models
Villasante, J.; Codina, E.; Hidalgo, G.I.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S.; Almajano, María Pilar
Antioxidants, ISSN: 2076-3921 (JCR Impact Factor-2019: 5.014; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/08/2019
Article en revista

In vitro antioxidant activity optimization of nut shell (Carya illinoinensis) by extrusion using response surface methods
Villasante, J.; Pérez, E.; Heredia, E.; Meton, I.; Almajano, María Pilar
Biomolecules, ISSN: 2218-273X (JCR Impact Factor-2019: 4.082; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/12/2019
Article en revista

Characterization and application of gelatin films with pecan walnut and shell extract (Carya Illinoiensis)
Villasante, J.; Martín , A.; Almajano, María Pilar
Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2020: 4.43; Quartil: Q1)
Data de publicació: 26/06/2020
Article en revista

The effects of pecan shell, roselle flower and red pepper on the quality of beef patties during chilled storage
Villasante, J.; Ouerfelli, M.; Bobet, A.; Meton, I.; Almajano, María Pilar
Foods, ISSN: 2304-8158 (JCR Impact Factor-2020: 4.35; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/11/2020
Article en revista

Extrusion and solid-state fermentation with Aspergillus oryzae on the phenolic compounds and radical scavenging activity of pecan nut (Carya illinoinensis) shell
Villasante, J.; Espinosa, J.; Peréz, E.; Heredia, E.; Almajano, María Pilar
British food journal, ISSN: 0007-070X (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 14/06/2021
Article en revista

Evaluation of non-extruded and extruded pecan (Carya illinoinensis) shell powder as functional ingredient in bread and wheat tortilla
Villasante, J.; Meton, I.; Almajano, María Pilar
Lebensmittel-Wissenschaft + technologie, ISSN: 0023-6438 (JCR Impact Factor-2020: 6.7
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

Antioxidant activity of walnuts (shell and seed) of different origins
First International Conference on Bio-antioxidants
Data de presentació: 25/06/2017
Presentació de treball en congressos

Antioxidant activity of shell pecan walnut
7th European Symposium CONACYT
Data de presentació: 11/04/2018
Presentació de treball en congressos

Effects of extrusion pretreatment parameters on pecan walnut shell (Carya illinoinensis)
3rd International Conference on Agricultural & Food Chemistry
Data de presentació: 23/07/2018
Presentació de treball en congressos

Antioxidant properties of pecan shell and kernel walnut (Carya illinoinensis) in vitro, in a model food system and the viability of human cancer cell lines
2nd Food Chemistry Conference
Data de presentació: 17/09/2019
Presentació de treball en congressos

Physicochemical and antioxidant properties of gelatin-based films containing pecan walnut and shell (Caryaillinoinensis).
3rd EuroSciCon Conference on Food Technology
Data de presentació: 22/04/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FERNÁNDEZ DE LABASTIDA VENTURA, MARCOS
Títol:Development of novel techniques of advanced transport characterization of membranes
Data lectura:01/10/2020
Director/a:YAROSHCHUK, ANDRIY
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Influence of membrane sealing in pressure-driven test cells on their performance
Fernandez de Labastida, M.; Yaroshchuk, A.
Journal of Membrane Science & Research, ISSN: 2476-5406 (JCR Impact Factor-2019: 0.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

AUTOR/A:JAVADIAN, HAMEDREZA
Títol:Study on adsorption behavior of rare earth elements onto magnetic nanocomposites of carboxymethyl chitosan, alginate and novel biodegradable polyamide
Data lectura:16/07/2020
Director/a:SASTRE REQUENA, ANA MARIA
Codirector/a:RUIZ PLANAS, MONTSERRAT
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Synthesis and characterization of a novel Fe3O4-SiO2@Gold core-shell biocompatible magnetic nanoparticles for biological and medical applications
Sadeghi, M.; Jahanshahi, M.; Javadian, H.
Nanomedicine research journal, ISSN: 2476-7123 (JCR Impact Factor-2019: 0.249; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Highly sensitive biosensor for detection of DNA nucleobases: Enhanced electrochemical sensing based on polyaniline/single-layer MoS2 nanosheets nanocomposite modified carbon paste electrode
Sadeghi, M.; Jahanshahi, M.; Javadian, H.
Microchemical journal, ISSN: 0026-265X (JCR Impact Factor-2020: 4.821; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Ca-alginate/carboxymethyl chitosan/Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4 magnetic bionanocomposite: Synthesis, characterization and application for single adsorption of Nd+3, Tb+3, and Dy+3 rare earth elements from aqueous media
Javadian, H.; Ruiz, M.; Sastre, A.
Journal of molecular liquids, ISSN: 0167-7322 (JCR Impact Factor-2020: 6.165; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/05/2020
Article en revista

Modeling and optimization of ultrasound-assisted high performance adsorption of Basic Fuchsin by starch-capped zinc selenide nanoparticles/AC as a novel composite using response surface methodology
Ghaedi, M.; Sharifpour , E.; Asfaram, A.; Dil, E.; Farsadrooh, M.; Javadian, H.
International journal of biological macromolecules, ISSN: 0141-8130 (JCR Impact Factor-2020: 6.953; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2020
Article en revista

Synthesis of magnetic CMC bionanocomposite containing a novel biodegradable nanoporous polyamide selectively synthesized in ionic liquid as green media: Investigation on Nd+3, Tb+3, and Dy+3 rare earth elements adsorption
Javadian, H.; Ruiz, M.; Taghavi, M.; Sastre, A.
Journal of molecular liquids, ISSN: 0167-7322 (JCR Impact Factor-2020: 6.165; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/06/2020
Article en revista

Biocompatible chitosan-zinc oxide nanocomposite based dispersive micro-solid phase extraction coupled with HPLC-UV for the determination of rosmarinic acid in the extracts of medical plants and water sample
Dil, E.; Asfaram, A.; Goudarzi, A.; Zabihi, E.; Javadian, H.
International journal of biological macromolecules, ISSN: 0141-8130 (JCR Impact Factor-2020: 6.953; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2020
Article en revista

Response surface methodology based on central composite design for simultaneous adsorption of rare earth elements using nanoporous calcium alginate/carboxymethyl chitosan microbiocomposite powder containing Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4 magnetic nanoparticles: Batch and column studies
Javadian, H.; Ruiz, M.; Sastre, A.
International journal of biological macromolecules, ISSN: 0141-8130 (JCR Impact Factor-2020: 6.953; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2020
Article en revista

Novel magnetic nanocomposite of calcium alginate carrying poly(pyrimidine-thiophene-amide) as a novel green synthesized polyamide for adsorption study of neodymium, terbium, and dysprosium rare-earth ions
Javadian, H.; Ruiz, M.; Taghvai, M.; Sastre, A.
Colloids and surfaces A: physicochemical and engineering aspects, ISSN: 0927-7757 (JCR Impact Factor-2020: 4.539; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/10/2020
Article en revista

Fabrication of poly (Acrylonitrile-co-methyl methacrylate) nanofibers containing boron via electrospinning method: A study on size distribution, thermal, crystalline, and mechanical strength properties
Sadeghi, M.; Moghimifar, Z.; Senthil, P.; Javadian, H.; Farsadrooh, M.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2020: 3.251; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/04/2021
Article en revista

Ultrasound-assisted solid phase microextraction-HPLC method based on Fe3O4@SiO2-NH2-molecularly imprinted polymer magnetic nano-sorbent for rapid and efficient extraction of harmaline from Peganum harmala extract
Sadegh, N.; Asfaram, A.; Javadian, H.; Haddadi, H.; Sharifpour , E.
Journal of chromatography B-Analytical technologies in the biomedical and life sciences, ISSN: 1570-0232 (JCR Impact Factor-2019: 5.4
Data de publicació: 01/05/2021
Article en revista

Treatment of nano-oil polluted wastewater in an expanded bed adsorption column based on carboxymethyl cellulose-cellulose-nickel composite beads
Sadeghi, M.; Javadian, H.; Moghimifar, Z.; Jahanshahi, M.; Farsadrooh, M.
Journal of hazardous materials, ISSN: 0304-3894 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 05/09/2021
Article en revista

Encapsulation of rose essential oil using whey protein concentrate-pectin nanocomplexes: Optimization of the effective parameters
Heydari, M.; Assadpour, E.; Jafari, S.; Javadian, H.
Food chemistry, ISSN: 0308-8146 (JCR Impact Factor-2019: 10.7
Data de publicació: 15/09/2021
Article en revista

AUTOR/A:SOMOZA TORNOS, ANA
Títol:Decision support strategies for the efficient implementation of circular economy principles in process systems
Data lectura:26/03/2020
Director/a:ESPUÑA CAMARASA, ANTONIO
Codirector/a:GRAELLS SOBRE, MOISES
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Realizing the potential high benefits of circular economy in the chemical industry: ethylene monomer recovery via polyethylene pyrolysis
Somoza, A.; Gonzalez-Garay, A.; Pozo, C.; Graells, M.; Espuña, A.; Guillén, G.
ACS Sustainable Chemistry and Engineering, ISSN: 2168-0485 (JCR Impact Factor-2020: 8.198; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/02/2020
Article en revista

Process screening framework for the synthesis of process networks from a circular economy perspective
Somoza, A.; Pozo, C.; Graells, M.; Espuña, A.; Puigjaner, L.
Resources, conservation and recycling, ISSN: 0921-3449 (JCR Impact Factor-2019: 8.086; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Economic and environmental assessment of plastic waste pyrolysis products and biofuels as substitutes for fossil-based fuels
Pacheco, A.; Lechtenberg, F.; Somoza, A.; Graells, M.; Espuña, A.
Frontiers in energy research, ISSN: 2296-598X (JCR Impact Factor-2019: 2.746; Quartil: Q3)
Data de publicació: 24/06/2021
Article en revista

Synthesis and assessment of waste-to-resource routes for circular economy
Pacheco, A.; Somoza, A.; Graells, M.; Espuña, A.
Computers & chemical engineering, ISSN: 0098-1354 (JCR Impact Factor-2019: 4.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/07/2021
Article en revista

Targeting economic and environmental benefits associated with the integration of regeneration units in water systems
Lechtenberg, F.; Somoza, A.; Espuña, A.; Graells, M.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2022: 11.072; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/11/2021
Article en revista

Evaluating the effect of separation and reaction systems in industrial symbiosis
28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 06/2018
Presentació de treball en congressos

Targeting material exchanges in industrial symbiosis networks
29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Modeling framework for joint product and process synthesis with material recovery opportunities
30th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 05/2020
Presentació de treball en congressos

Systematic generation and evaluation of waste-to-resource alternatives
14th Mediterranean Congress of Chemical Engineering
Presentació de treball en congressos

A MILP model for enhancing wastewater networks by introducing reclaimed wastewater usage
14th Mediterranean Congress of Chemical Engineering
Data de presentació: 11/2020
Presentació de treball en congressos

Targeting the economic and environmental benefits associated with the integration of regeneration units in water systems
II International Congress on Water and Sustainability
Data de presentació: 25/03/2021
Presentació de treball en congressos

Towards automated information retrieval of process data and knowledge from academic databases
ESCAPE-31 - 31st European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 09/06/2021
Presentació de treball en congressos

Systematic generation and targeting of chemical recycling pathways: A mixed plastic waste upcycling case study
ESCAPE-31 - 31st European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 08/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PAVÓN REGAÑA, SANDRA
Títol:Rare earth elements recovery from E-wastes by solvent extraction and supported liquid membrane processes
Data lectura:28/11/2019
Director/a:SASTRE REQUENA, ANA MARIA
Codirector/a:FORTUNY SANROMA, AGUSTIN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Permeability dependencies on the carrier concentration and membrane viscosity for Y(III) and Eu(III) transport by using liquid membranes
Separation and purification technology, ISSN: 1383-5866 (JCR Impact Factor-2020: 7.312; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/05/2020
Article en revista

Rare earth elements recovery from secondary wastes by solid-state chlorination and selective organic leaching
Pavon, S.; Fortuny, A.; Sastre, A.
Waste management, ISSN: 0956-053X (JCR Impact Factor-2019: 5.448; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2021
Article en revista

Se(IV) immobilization onto natural siderite: implications for high-level nuclear waste repositories
Pavon, S.; De Pablo, J.
Chemical Engineering and Technology, ISSN: 1521-4125 (JCR Impact Factor-2019: 3.742; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

AUTOR/A:ALCARAZ SEGURA, AURORA
Títol:Enhancing the thermal efficiency of a salinity gradient solar pond. Implementation of the study in the design, construction, salinity gradient establishment, operation and energy transfer at industrial scale
Data lectura:28/02/2019
Director/a:VALDERRAMA ANGEL, CESAR ALBERTO
Codirector/a:FARRAN MARSA, ADRIANA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Increasing the storage capacity of a solar pond by using solar thermal collectors: heat extraction and heat supply processes using in-pond heat exchangers
Alcaraz, A.; Montalà, M.; Valderrama, C.; Cortina, J.; Akbarzadeh, A.; Farran, A.
Solar energy, ISSN: 0038-092X (JCR Impact Factor-2018: 4.674; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2018
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
11/03/202231/08/2022Contrato de colaboración de realización de ensayos de electrodiálisis, de nanofiltración y analíticas asociadas en el desarrollo del proyecto BIDEN.CETAQUA
01/03/202228/02/2023Asesoramiento técnico en la operación y optimización de las plantas piloto de Nanofiltración y Tratamiento de Salmuera en las que se llevará a cabo la fase experimental del proyecto LIFE CONQUER .CETAQUA
01/01/202231/12/2024Metal Influenced Acid Water as a source of valuable and critical raw materialsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
17/12/202117/12/2021Recovery of rare earth elements from acidic mine water
10/12/202110/06/2023Comunitats d'interfície resilents al foc de BarcelonaAjuntament de Barcelona
01/12/202130/11/2023Aguas Acidas de Minería como Recurso para el suministro sostenible de materias primas y materias críticas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202131/05/2023 In situ nano-enhanced bioremediation for nitrate impaired aquifers due to agricultural activity.FUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
20/10/202130/01/2022Caracteritizació d'efluents i realització d'assaigs de traçabilitat per la recuperació d'àcid en corrents de refinat de cinc.CETAQUA
10/09/202125/10/2021Estudi dels sòls de la parcel·la de Tersa i dels principals contaminants presents, estudi d'escòries, revisió dels estudis realitzats i anàlisi comparatiu amb els sòls del territoriTERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
01/09/202131/08/2023Understanding the Dynamic Nature of Catalysts for Methane Abatement ReactionsCommission of European Communities
01/09/202131/08/2024Desarrollo de una nueva metodología basada en IA y CFD para una gestión y planificación dinámica de las emergencias.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Reciclaje de recursos de residuos urbanos e industriales mediante la integración de procesos de separación híbridos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Implantación de la economía Circular en la Industria de Proceso (CEPI): Métodos y herramientas para la integración circular de sistemas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Estudio de la localización y disolución de productos de fisión y actínidos en el combustible nuclear.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/07/202120/07/2021Electro-chemical sensor and coating method, production method and corresponding uses.
01/07/202130/06/2025Energy harvesting via wetting/drying cycles with nanoporus electrodesCommission of European Communities
16/06/202116/06/2021Obtención de un extracto biosurfactante a partir de los licores de lavado de maíz mediante procesos de separación física
01/06/202131/12/2023Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (alta resolución): SXES, EBSD, EDS y con accesorios de Nanoindentación in situAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/05/202121/05/2021Separación de arsénico de antimonio y bismuto en un eluato
17/05/202130/09/2022Asesoramiento y supervisión en el diseño y modelización de la planta piloto de nanofiltración del proyecto LIFE CONQUERCETAQUA
01/04/202131/03/2024Recovery of added-value elements from Copper primary productionEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202131/12/2021Assessorament i supervisió en el disseny i la construcció del pilot del projecte LIFE NIMBUS,CETAQUA
01/03/202131/12/2021Assessorament i supervisió en el disseny i construcció del pilot del projecte LIFE CONQUERCETAQUA
01/01/202131/12/2022Vulnerable Elements in Spain and Portugal and Risk AssessmentCommission of European Communities
01/12/202031/05/2021Realización de ensayos de Electrodiálisis Reversible (EDR) en EEBE para el proyecto EDEN.CETAQUA
15/10/202031/12/2020Carrying experiments to obtain the typical images and experimental data of jet flame behaviour for the critical conditions at which combustion occursFundación Universidad de las Améric
01/10/202030/09/20223D Fire LABoratoryCommission of European Communities
15/09/202015/12/2020Study of the photochemical reaction to synthesize ammonia from nitrogen and hydrogen using the catalyst based on permanently polarized hydroxyapatite doped with Pd nanoparticles.Optimization of reactiB. BRAUN SURGICAL, S.A.
04/09/202030/09/2021Closing gaps in measurements and understanding: plume characteristics, live fuel moisture dynamics, and process-based modelingUS FOREST SERVICE
01/09/202031/12/2020Immersive and Hybrid remote labsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
24/07/202023/04/2021Estudi sobre la instal·lació d’una central termoelèctrica a Cercs. Anàlisi de vies de gestió més adequades pels residus d’acord amb conceptes d’economia circular i la jerarquia de gestió de residuos.AYUNTAMIENTO DE CERCS
23/07/202022/04/2021MACROSENSE- Sensor espectroscòpic de metà basat en silici macroporós per a la monitoratge de gasoductes de gas naturalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/07/202013/07/2020Filtro óptico pasa-banda con bandas laterales bloqueadas
01/07/202031/12/2023Caracterización y estudio de análogos químicos del combustible nuclear irradiado (SNF) en las condiciones esperadas en un almacenamiento definitivo, en condiciones reductoras y parcialmente oxidantesENRESA
01/07/202031/12/2021Assessorament i participació en diversos projectes, tant amb empreses específiques com projectes cooperatius dins de l’àmbit de gestió de sòls i aigües contaminades i impacte ambiental.FUNDACIÓ EURECAT
15/06/202030/09/2022The porpuse of the cooperation between the parties to help the develpment of coupled-firea atmosphere models. The objective of this project is to build a model comparison exercicse to test the modelsUS FOREST SERVICE
01/06/202031/05/2024Circular Processing of Seawater Brines from Saltworks for Recovery of Valuable Raw MaterialsCommission of European Communities
01/06/202031/05/2024Development of radical innovations to recover minerals and metals from seawater desalination brinesCommission of European Communities
07/04/202006/10/2020Estudi per avaluar la resistència al foc d'un mòdul estructural en un edifici format per diverses plantes de contenidors marítims habilitats com allotjaments.Ajuntament de Barcelona
11/03/202012/06/2020Estudio sobre la calidad del aire en las inmediaciones de la instalación industrial de Silvalac en Els Pallaresos y elaboración de un análisis cuantitativo de riesgos para la salud humanaSILVALAC, S.A.
01/03/202028/02/2021Asesoramiento técnico en el diseño de los pilotos en el que se llevará a cabo la fase experimental del proyecto LIFE REMINE-WATERCETAQUA
01/03/202031/12/20202020 EDU_COVID-19 UmbrellaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
10/02/202010/09/2020Evaluación de nanopartículas (NPs) de hierro (Fe) para potenciar la desnitrificación de aguas subterráneas contaminadas por nitratos.FUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
01/02/202030/04/2022Desenvolupament d’eines per al suport en l’implementació i en la gestió de la reutilitació (SUGGEREIX).AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202021/03/2023Ús eficient de recursos de rentat industrial.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/11/201920/12/2019Mesures d'absorció/desorció de CO2REFTRANS SA
02/10/201930/10/2022Assessorament expert al projecte europeu GUARDIAN, dedicat a la implementació de tecnologies d'irrigació per a la protecció d'interfícies urbano-forestals.ECORYS Nederland BV
15/09/201915/03/2020Verificació complementària en relació als paràmetres emprats i al correcte procés de simulació, de les simulacions computacionals del sistema de control de temperatura i evacuació de fum en cas d’inceCOLT ESPAÑA, S.A.
01/09/201930/09/2019Optimización de la etapa de extracción de polifenoles presentes en los residuos agroalimentarios.FUNDACIÓN CENTRO GALLEGO DE
01/07/201930/06/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/04/201931/03/2023Bimetallic catalyst knowledge-based development for energy applicationsCommission of European Communities
21/03/201920/06/2019Puesta a punto de un sistema de monitorización de gases, trabajo, experimental y análisis de datos de pruebas para la evaluación de la tasa de infiltración de una lona ignifuga para la protección de vJSP WILDFIRE SECURITY SL
01/03/201928/02/2021Realización de los trabajos de asesoramiento y asistencia técnica en el marco del estudio, análisis y evaluación en proyectos I+D+i en la línea de investigación Calidad del Agua.CETAQUA
01/02/201931/01/2021Wildland-Urban Interface VIrtual Essays WorkbenchCommission of European Communities
31/01/201931/12/2021Cofinançament PECT Besòs - operació Recerca per la Sostenibilitat.Diputació de Barcelona
29/01/201928/07/2019Desenvolupament de tasques per a la millora de teixits d'altes prestacionsAPRESTOS DE LANERIA, S.A.
14/01/201902/04/2022Simulació i desenvolupament de reactors catalítics per la tecnologia de l'hidrogen.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2022OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
09/10/201808/01/2019Realització d'experiments en columna per avaluar l'efecte de l'aplicació de nanopartícules de Fe en l'eliminació biològica i química de nitrats d'una aigua contaminada.FUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
20/06/201820/09/2018Realización de un estudio experimental sobre la eficiencia de una lona ignifuga en caso de atrapamiento en un incendio forestal.JSP WILDFIRE SECURITY SL
01/05/201830/09/2018Anàlisi de les dades de dioxines i furans i Anàlisi Quantitatiu de Risc (AQR) per la salut humana realitzats al voltant de la planta de valorització de residus situada a Sant Adrià del Besós.TERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
04/04/201822/12/2021Ammonium recovery in wastewater treatment plants for agricultural valorization.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201810/05/2018Caracterización y medidas de adsorción/desorción de dióxido de carbono en dos muestras de material adsorbenteREFTRANS SA
01/02/201831/01/2020Anàlisi del risc en cas d'incendi en la interfície urbano-forestal: impacte en infraestructures de GLPInstitut d'Estudis Catalans
31/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and Applications of cerium dioxide in CatalysisQIANDONG RARE EARTH GROUP CO., LTD
26/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and applications of cerium dioxide in CatalysisSPECS SURFACE NANO ANALYSIS GMBH
12/01/201831/12/2018Esponsorització 3rd Fundamentals and Applications of Cerium dioxide in CatalysisINSTITUT ESTUDIS CATALANS
01/01/201831/12/2020Enhancing Entrepreneurship, Innovation and Sustainability in Higher Education in Africa (EEIS-HEA)Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA (Comissió Europea)
01/01/201830/09/2021Estrategias de reciclado de residuos que contienen tierras raras: membranas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2021Métodos avanzados de integración para una simbiosis eficiente de redes de procesoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Recuperación de recursos mediante integración de procesos por membranasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Estudio simultáneo de los procesos de movilidad y reactividad de nanopartículas en medios porosos para la eliminación y recuperación de contaminantes en aguasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Estudios de corrosión y disolución de análogos químicos del combustible nuclear gastado en las condiciones esperadas durante su almacenamientoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/08/2021Estudio del efecto dominó en escenarios accidentales mediante herramientas CFDAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2022Xarxa de Referència d'R+D+I en Energia: Energy for SocietyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/12/201720/12/2018Estudio de la reacción de síntesis de amoniaco a partir del nitrógeno e hidrógeno utilizando el catalizador hidroxiapatita permanentemente polarizada y optimización de los parámetros de reacciónB. BRAUN SURGICAL, S.A.
27/10/201731/12/2017Servicios de asistencia técnica para el análisis del comportamiento del humo en caso de incendio mediante simulaciones con FDS en el aparcamiento de Gracia II.SABA APARCAMENTS, S.A.
01/09/201728/02/2021Reducció de l'impacte ambiental d'envasos alimentarisAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201730/11/2021ENHANCED NITROGEN AND PHOSPHORUS RECOVERY FROM WASTEWATER AND INTEGRATION IN THE VALUE CHAINEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/07/201731/12/2021PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/07/201720/03/2021Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l'economia circular.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/06/201730/11/2021Modern spent fuel dissolution and chemistry in failed container conditionsCommission of European Communities
25/05/201725/05/2017Catalizzatori a base di Pd/CeO2 e metodo per la loro preparazione

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
11/03/202231/08/2022Contrato de colaboración de realización de ensayos de electrodiálisis, de nanofiltración y analíticas asociadas en el desarrollo del proyecto BIDEN.CETAQUA
01/03/202228/02/2023Asesoramiento técnico en la operación y optimización de las plantas piloto de Nanofiltración y Tratamiento de Salmuera en las que se llevará a cabo la fase experimental del proyecto LIFE CONQUER .CETAQUA
01/01/202231/12/2024Metal Influenced Acid Water as a source of valuable and critical raw materialsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
17/12/202117/12/2021Recovery of rare earth elements from acidic mine water
10/12/202110/06/2023Comunitats d'interfície resilents al foc de BarcelonaAjuntament de Barcelona
01/12/202130/11/2023Aguas Acidas de Minería como Recurso para el suministro sostenible de materias primas y materias críticas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202131/05/2023 In situ nano-enhanced bioremediation for nitrate impaired aquifers due to agricultural activity.FUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
20/10/202130/01/2022Caracteritizació d'efluents i realització d'assaigs de traçabilitat per la recuperació d'àcid en corrents de refinat de cinc.CETAQUA
10/09/202125/10/2021Estudi dels sòls de la parcel·la de Tersa i dels principals contaminants presents, estudi d'escòries, revisió dels estudis realitzats i anàlisi comparatiu amb els sòls del territoriTERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
01/09/202131/08/2023Understanding the Dynamic Nature of Catalysts for Methane Abatement ReactionsCommission of European Communities
01/09/202131/08/2024Desarrollo de una nueva metodología basada en IA y CFD para una gestión y planificación dinámica de las emergencias.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Reciclaje de recursos de residuos urbanos e industriales mediante la integración de procesos de separación híbridos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Implantación de la economía Circular en la Industria de Proceso (CEPI): Métodos y herramientas para la integración circular de sistemas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Estudio de la localización y disolución de productos de fisión y actínidos en el combustible nuclear.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/07/202120/07/2021Electro-chemical sensor and coating method, production method and corresponding uses.
01/07/202130/06/2025Energy harvesting via wetting/drying cycles with nanoporus electrodesCommission of European Communities
16/06/202116/06/2021Obtención de un extracto biosurfactante a partir de los licores de lavado de maíz mediante procesos de separación física
01/06/202131/12/2023Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (alta resolución): SXES, EBSD, EDS y con accesorios de Nanoindentación in situAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/05/202121/05/2021Separación de arsénico de antimonio y bismuto en un eluato
17/05/202130/09/2022Asesoramiento y supervisión en el diseño y modelización de la planta piloto de nanofiltración del proyecto LIFE CONQUERCETAQUA
01/04/202131/03/2024Recovery of added-value elements from Copper primary productionEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202131/12/2021Assessorament i supervisió en el disseny i la construcció del pilot del projecte LIFE NIMBUS,CETAQUA
01/03/202131/12/2021Assessorament i supervisió en el disseny i construcció del pilot del projecte LIFE CONQUERCETAQUA
01/01/202131/12/2022Vulnerable Elements in Spain and Portugal and Risk AssessmentCommission of European Communities
01/12/202031/05/2021Realización de ensayos de Electrodiálisis Reversible (EDR) en EEBE para el proyecto EDEN.CETAQUA
15/10/202031/12/2020Carrying experiments to obtain the typical images and experimental data of jet flame behaviour for the critical conditions at which combustion occursFundación Universidad de las Améric
01/10/202030/09/20223D Fire LABoratoryCommission of European Communities
15/09/202015/12/2020Study of the photochemical reaction to synthesize ammonia from nitrogen and hydrogen using the catalyst based on permanently polarized hydroxyapatite doped with Pd nanoparticles.Optimization of reactiB. BRAUN SURGICAL, S.A.
04/09/202030/09/2021Closing gaps in measurements and understanding: plume characteristics, live fuel moisture dynamics, and process-based modelingUS FOREST SERVICE
01/09/202031/12/2020Immersive and Hybrid remote labsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
24/07/202023/04/2021Estudi sobre la instal·lació d’una central termoelèctrica a Cercs. Anàlisi de vies de gestió més adequades pels residus d’acord amb conceptes d’economia circular i la jerarquia de gestió de residuos.AYUNTAMIENTO DE CERCS
23/07/202022/04/2021MACROSENSE- Sensor espectroscòpic de metà basat en silici macroporós per a la monitoratge de gasoductes de gas naturalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/07/202013/07/2020Filtro óptico pasa-banda con bandas laterales bloqueadas
01/07/202031/12/2023Caracterización y estudio de análogos químicos del combustible nuclear irradiado (SNF) en las condiciones esperadas en un almacenamiento definitivo, en condiciones reductoras y parcialmente oxidantesENRESA
01/07/202031/12/2021Assessorament i participació en diversos projectes, tant amb empreses específiques com projectes cooperatius dins de l’àmbit de gestió de sòls i aigües contaminades i impacte ambiental.FUNDACIÓ EURECAT
15/06/202030/09/2022The porpuse of the cooperation between the parties to help the develpment of coupled-firea atmosphere models. The objective of this project is to build a model comparison exercicse to test the modelsUS FOREST SERVICE
01/06/202031/05/2024Circular Processing of Seawater Brines from Saltworks for Recovery of Valuable Raw MaterialsCommission of European Communities
01/06/202031/05/2024Development of radical innovations to recover minerals and metals from seawater desalination brinesCommission of European Communities
07/04/202006/10/2020Estudi per avaluar la resistència al foc d'un mòdul estructural en un edifici format per diverses plantes de contenidors marítims habilitats com allotjaments.Ajuntament de Barcelona
11/03/202012/06/2020Estudio sobre la calidad del aire en las inmediaciones de la instalación industrial de Silvalac en Els Pallaresos y elaboración de un análisis cuantitativo de riesgos para la salud humanaSILVALAC, S.A.
01/03/202028/02/2021Asesoramiento técnico en el diseño de los pilotos en el que se llevará a cabo la fase experimental del proyecto LIFE REMINE-WATERCETAQUA
01/03/202031/12/20202020 EDU_COVID-19 UmbrellaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
10/02/202010/09/2020Evaluación de nanopartículas (NPs) de hierro (Fe) para potenciar la desnitrificación de aguas subterráneas contaminadas por nitratos.FUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
01/02/202030/04/2022Desenvolupament d’eines per al suport en l’implementació i en la gestió de la reutilitació (SUGGEREIX).AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202021/03/2023Ús eficient de recursos de rentat industrial.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/11/201920/12/2019Mesures d'absorció/desorció de CO2REFTRANS SA
02/10/201930/10/2022Assessorament expert al projecte europeu GUARDIAN, dedicat a la implementació de tecnologies d'irrigació per a la protecció d'interfícies urbano-forestals.ECORYS Nederland BV
15/09/201915/03/2020Verificació complementària en relació als paràmetres emprats i al correcte procés de simulació, de les simulacions computacionals del sistema de control de temperatura i evacuació de fum en cas d’inceCOLT ESPAÑA, S.A.
01/09/201930/09/2019Optimización de la etapa de extracción de polifenoles presentes en los residuos agroalimentarios.FUNDACIÓN CENTRO GALLEGO DE
01/07/201930/06/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/04/201931/03/2023Bimetallic catalyst knowledge-based development for energy applicationsCommission of European Communities
21/03/201920/06/2019Puesta a punto de un sistema de monitorización de gases, trabajo, experimental y análisis de datos de pruebas para la evaluación de la tasa de infiltración de una lona ignifuga para la protección de vJSP WILDFIRE SECURITY SL
01/03/201928/02/2021Realización de los trabajos de asesoramiento y asistencia técnica en el marco del estudio, análisis y evaluación en proyectos I+D+i en la línea de investigación Calidad del Agua.CETAQUA
01/02/201931/01/2021Wildland-Urban Interface VIrtual Essays WorkbenchCommission of European Communities
31/01/201931/12/2021Cofinançament PECT Besòs - operació Recerca per la Sostenibilitat.Diputació de Barcelona
29/01/201928/07/2019Desenvolupament de tasques per a la millora de teixits d'altes prestacionsAPRESTOS DE LANERIA, S.A.
14/01/201902/04/2022Simulació i desenvolupament de reactors catalítics per la tecnologia de l'hidrogen.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2022OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
09/10/201808/01/2019Realització d'experiments en columna per avaluar l'efecte de l'aplicació de nanopartícules de Fe en l'eliminació biològica i química de nitrats d'una aigua contaminada.FUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
20/06/201820/09/2018Realización de un estudio experimental sobre la eficiencia de una lona ignifuga en caso de atrapamiento en un incendio forestal.JSP WILDFIRE SECURITY SL
01/05/201830/09/2018Anàlisi de les dades de dioxines i furans i Anàlisi Quantitatiu de Risc (AQR) per la salut humana realitzats al voltant de la planta de valorització de residus situada a Sant Adrià del Besós.TERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
04/04/201822/12/2021Ammonium recovery in wastewater treatment plants for agricultural valorization.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201810/05/2018Caracterización y medidas de adsorción/desorción de dióxido de carbono en dos muestras de material adsorbenteREFTRANS SA
01/02/201831/01/2020Anàlisi del risc en cas d'incendi en la interfície urbano-forestal: impacte en infraestructures de GLPInstitut d'Estudis Catalans
31/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and Applications of cerium dioxide in CatalysisQIANDONG RARE EARTH GROUP CO., LTD
26/01/201831/12/2018Sponsorship 3rd Fundamentals and applications of cerium dioxide in CatalysisSPECS SURFACE NANO ANALYSIS GMBH
12/01/201831/12/2018Esponsorització 3rd Fundamentals and Applications of Cerium dioxide in CatalysisINSTITUT ESTUDIS CATALANS
01/01/201831/12/2020Enhancing Entrepreneurship, Innovation and Sustainability in Higher Education in Africa (EEIS-HEA)Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA (Comissió Europea)
01/01/201830/09/2021Estrategias de reciclado de residuos que contienen tierras raras: membranas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2021Métodos avanzados de integración para una simbiosis eficiente de redes de procesoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Recuperación de recursos mediante integración de procesos por membranasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Estudio simultáneo de los procesos de movilidad y reactividad de nanopartículas en medios porosos para la eliminación y recuperación de contaminantes en aguasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Estudios de corrosión y disolución de análogos químicos del combustible nuclear gastado en las condiciones esperadas durante su almacenamientoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/08/2021Estudio del efecto dominó en escenarios accidentales mediante herramientas CFDAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2022Xarxa de Referència d'R+D+I en Energia: Energy for SocietyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/12/201720/12/2018Estudio de la reacción de síntesis de amoniaco a partir del nitrógeno e hidrógeno utilizando el catalizador hidroxiapatita permanentemente polarizada y optimización de los parámetros de reacciónB. BRAUN SURGICAL, S.A.
27/10/201731/12/2017Servicios de asistencia técnica para el análisis del comportamiento del humo en caso de incendio mediante simulaciones con FDS en el aparcamiento de Gracia II.SABA APARCAMENTS, S.A.
01/09/201728/02/2021Reducció de l'impacte ambiental d'envasos alimentarisAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201730/11/2021ENHANCED NITROGEN AND PHOSPHORUS RECOVERY FROM WASTEWATER AND INTEGRATION IN THE VALUE CHAINEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/07/201731/12/2021PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/07/201720/03/2021Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l'economia circular.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/06/201730/11/2021Modern spent fuel dissolution and chemistry in failed container conditionsCommission of European Communities
25/05/201725/05/2017Catalizzatori a base di Pd/CeO2 e metodo per la loro preparazione

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Modificació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt