Enginyeria de Processos Químics

COORDINADOR/A

Planas Cuchi, Eulalia

CONTACTE

UTG Campus Diagonal - Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

934 011 792
E-mail: doctorat.eebe@upc.edu

https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-enginyeria-de-processos-quimics/index

El programa de doctorat en Enginyeria de Processos Químics es va crear formalment el 1986 en el marc del Departament d’Enginyeria Química de la UPC. En trenta anys s’hi han format uns 160 doctors, la majoria dels quals s’han incorporat al sector empresarial, a la universitat o a centres de recerca.

L’aplicabilitat industrial del programa, dirigit essencialment al desenvolupament de tècniques i metodologies innovadores, n’ha estat un aspecte prioritari. Les tesis doctorals que s’hi han elaborat es caracteritzen per la innovació i l’originalitat, la transcendència tecnològica i l’aplicació a l’àmbit de la producció industrial i la protecció mediambiental. Els seus dos grans camps d’acció són el disseny, la millora, simulació i optimització d’operacions i processos, i l’anàlisi i reducció del risc i de l’impacte ambiental en els diversos aspectes (accidents greus, emissions, residus, etc.).

El programa va obtenir l’any 2004 la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència (MCD2004-00410) i la va mantenir ininterrompudament fins al 2010. Del 2011 al 2013 (data de l’última convocatòria fins avui) va tenir la Menció per a l’Excel·lència (MEE2011-0313). El seu enfocament i tradició l’han convertit en molt atractiu per a alumnes d’altres universitats catalanes (30% en els darrers cinc anys), espanyoles (20% en els darrers cinc anys) i americanes (35% en els darrers cinc anys). El programa va estar associat al màster en Processos Químics de la UPC i actualment ho està al master’s degree in Chemical Engineering: Smart Chemical Factories, specialisation in Green Chemical Process Engineering.

Actualment, la recerca desenvolupada en el programa té el suport de cinc grups de recerca, tots amb una intensa activitat internacional. Quatre d’aquests estan reconeguts com a grups consolidats per la Generalitat de Catalunya i un com a grup emergent. Aquesta recerca es porta a terme en el marc de projectes europeus, finançats per les administracions estatal i autonòmica i també en projectes per a empreses.

El programa ha desenvolupat una tasca tant científica i acadèmica com professional de gran interès. Cal tenir en compte la importància de la indústria química en l’economia espanyola i en la societat actual, així com el fet que actualment l’activitat química de les empreses productores establertes a Catalunya és de l’ordre del 48% del total d’Espanya i el 50% de l’activitat comercial del Sector (font: http://www.fedequim.es/).

Els aspectes científics i acadèmics queden reflectits en els resultats aconseguits en matèria científica (publicacions, premis, etc.) al llarg de la trajectòria d’aquest doctorat. L’interès professional es manifesta en la col·locació en llocs de responsabilitat de doctors i doctores formats en el programa.

Informació general

Perfil d'acces

Atès el seu caràcter específic, els títols amb què es pot accedir al programa de doctorat en Enginyeria de Processos Químics corresponen a graduats o graduades amb perfils científics i tecnològics que hagin cursat un màster en Enginyeria Química o un màster afí a l’àmbit científic del programa amb continguts en operacions bàsiques de l’enginyeria química, reactors químics, modelització de processos industrials i mediambientals i tractament i gestió de residus.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):
Enginyeria Química o grau en Enginyeria Química
Enginyeria Industrial o grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Llicenciatura de Química o grau equivalent
Enginyeria Alimentària o grau en Enginyeria Alimentària

Sense complements de formació:
Màster en Enginyeria Química, màster en Enginyeria de Processos Químics, màster en Enginyeria Industrial, en l’especialitat de Química.

Amb complements de formació:
Màster en Química, màster en Biotecnologia, màster en Enginyeria Alimentària, altres màsters en àmbits relacionats.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands i doctorandes han de demostrar les competències següents:

a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a escala internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Els alumnes del programa tindran experiència en diferents camps d’R+D+I relacionats amb l’enginyeria de processos químics que cobreixen un ampli ventall de situacions.

Els àmbits en què es desenvoluparà poden incloure:

• Experiència en el camp dels productes alimentaris: durabilitat, traçabilitat, optimització, higiene i enginyeria alimentària. Disseny i construcció de nous equips o instal·lacions en empreses alimentàries, etc.

• Capacitat d’integració i intensificació de processos, gestió i valorització de residus i control de la contaminació.

• Formació en diversos camps relacionats amb el risc i la seguretat. Principalment, hauran adquirit formació en anàlisi de risc en la indústria de procés, en l’avaluació de risc ambiental i en episodis d’incendis forestals i d’interior.

• En l’àmbit de la nanotecnologia, hauran adquirit, entre d’altres, la capacitat de dissenyar, desenvolupar, caracteritzar i assajar nous catalitzadors basats en nano- i microestructures, per exemple per a la generació i purificació d’hidrogen. O desenvolupar fotocatalitzadors i reactors fotocatalítics per generar hidrogen a partir d’aigua i llum solar, etc.

• Podran aplicar diferents tecnologies de separació, per exemple, per eliminar contaminants d’aigües, o desenvoluparan nous sensors com a mètodes analítics per a la monitorització de paràmetres fisicoquímics d’interès en entorns naturals o industrials. En el camp dels residus, seran capaços d’elaborar l’estudi i la caracterització per al tractament adequat de residus de diferents procedències.

En qualsevol de les línies en què desenvolupin les seves tesis, s’espera que tindran capacitat per concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca. El programa també es proposa dotar-los de mitjans perquè puguin contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una recerca original. També estaran capacitats per portar a terme una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes, alhora que obtindran les habilitats necessàries per a l’exposició en contextos acadèmics i professionals de les idees i els coneixements adquirits.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Química (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-enginyeria-de-processos-quimics/index

CONTACTE:

UTG Campus Diagonal - Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

934 011 792
E-mail: doctorat.eebe@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Convenis:

The China Scholarship Council (CSC) (CN)
Universidad Nacional de Colombia (CO)
Amirkabir University of Technology (IR)
Università degli Studi di Palermo (IT)

Col·laboracions:

El Departament d’Enginyeria Química disposa d’una àmplia xarxa de contactes amb universitats i centres de recerca de conegut prestigi establerts en altres països. El contingut d’aquestes col·laboracions es pot descriure en cotuteles, en l’intercanvi de professorat i d’estudiants de doctorat, en participacions recíproques en tribunals de tesis i en el desenvolupament de projectes conjunts de recerca. A títol d’exemple poden citar-se:

Amirkabir University of Technology (IR)
Bremen University (DE)
Brookhaven National Laboratories (US)
Carnegie Mellon University (US)
Catholic University of Leuven (BE)
Chalmers University of Technology (ES)
Cornell University (US)
Cranfield University (UK)
Delft Technical University (NL)
École des Mines d’Alès (IMT Mines d’Alès) (FR)
ETH Zürich (CH)
Imperial College (UK)
Institut de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lió (FR)
Institute of Chemical Technology, TU Bergakademie Freiberg (DE)
JRC Karlsruhe (DE)
Politecnico di Torino (IT)
Poznan Institute of Technology (PL)
Tecnológico de Monterrey (MX)
Universidad de San Luis (AR)
Universidad de Tarapacá (CL)
Universidad Nacional del Litoral (AR)
Universidade Nova de Lisboa, UNL (PT)
Università degli Studi di Palermo (IT)
Università degli Studi di Udine (IT)
Università della Calabria (IT)
Università di Bologna (IT)
Sapienza Università di Roma (IT)
Universitat de Barcelona (ES)
Université des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed-Boudiaf, USTOMB (DZ)
Université Oran 1 (DZ)
University of Edinburgh (UK)
University of Helsinki (FI)
University of Plymouth (UK)
University of Reading (UK)
Wageningen University (NL)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el seu caràcter específic, els títols amb què es pot accedir al programa de doctorat en Enginyeria de Processos Químics corresponen a graduats o graduades amb perfils científics i tecnològics que hagin cursat un màster en Enginyeria Química o un màster afí a l’àmbit científic del programa amb continguts en operacions bàsiques de l’enginyeria química, reactors químics, modelització de processos industrials i mediambientals i tractament i gestió de residus.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):
Enginyeria Química o grau en Enginyeria Química
Enginyeria Industrial o grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Llicenciatura de Química o grau equivalent
Enginyeria Alimentària o grau en Enginyeria Alimentària

Sense complements de formació:
Màster en Enginyeria Química, màster en Enginyeria de Processos Químics, màster en Enginyeria Industrial, en l’especialitat de Química.

Amb complements de formació:
Màster en Química, màster en Biotecnologia, màster en Enginyeria Alimentària, altres màsters en àmbits relacionats.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Ponderació
1. Currículum del candidat o candidata: tipus de formació i qualificacions obtingudes, així com l’experiència en recerca i professional (70%)
2. Contacte personalitzat a través d’entrevistes telemàtiques o presencials (15%).
3. Coneixement recognoscible de l’idioma anglès (15%)

Òrgan d’admissions
El programa té una Comissió Acadèmica que valora les sol·licituds dels estudiants i les estudiants. La Comissió revisa, mensualment, les sol·licituds que arriben per l’aplicació informàtica de preinscripció.

El programa de doctorat té un formulari específic on el doctorand o doctoranda expressa els seus interessos cientificotècnics. Amb aquesta informació, la Comissió Acadèmica del programa canalitza les sol·licituds admeses en relació amb les necessitats i capacitat dels diferents grups de recerca a fi d’assignar tutors/directors o tutors/directores.

Aquesta comissió estableix a més els complements de formació que ha de portar a terme cada candidat o candidata, si es consideren necessaris per la seva formació d’accés, a fi de garantir les seves capacitats, coneixements i aptituds, fins a un màxim de 60 ECTS.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot exigir, en funció del perfil d’ingrés del doctorand o doctoranda, que s’hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, fa un seguiment dels complements de formació cursats i estableix els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai pot exigir-se al doctorand o doctoranda la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Aquesta formació complementària es porta a terme en el master’s degree in Chemical Engineering ofert per l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE-UPC) o en els cursos transversals programats per la UPC. Aquest màster conté un mòdul d’especialitat en Green Chemical Process Engineering (GCPE) que s’ha programat per oferir als estudiants i les estudiants la possibilitat d’adquirir una especialització en la qual el Departament té una sòlida trajectòria docent i de recerca. Està enfocat al disseny avançat de plantes de procés químic, amb un èmfasi especial en les metodologies més modernes de la seguretat i l’anàlisi de riscos i de la protecció mediambiental.

Els complements formatius vinculats a les assignatures del màster s’escullen entre el grup d’assignatures pertanyents al master’s degree in Chemical Engineering en funció del perfil i les mancances del candidat o candidata, es comunica a l’interessat prèviament al procés de matriculació i se l’informa de la seva periodicitat i de l’adequació dels seus continguts.

En tots els casos en què el doctorand o doctoranda cursi complements formatius:
1. Són assignatures del màster indicat i han d’estar vinculades administrativament amb la matrícula del doctorat, i es poden cursar en un o dos quadrimestres, segons la formació prèvia de l’estudiant i la periodicitat de les assignatures ofertes.
2. La no superació de les assignatures complementàries comporta la desvinculació automàtica del programa.

Es poden consultar els continguts de les assignatures en el següent enllaç:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-master/master-chemical-engineering-smart-chemical-factories/nou-pla-estudis-master-enginyeria-química

Assignatures obligatòries del màster
• Biotech Processes and Polymer Industry (6 crèdits ECTS)
• Chemical and Catalytic Reaction Engineering (6)
• Sustainability and Circular Economy (6)
• Polymer Physics (6)
• Waste Resource Technologies (6)
• Nanotechnology (6)
• Risk and Safety, and Chemical Industry (6)

Assignatures de l’especialitat en Green Chemical Process Engineering (GCPE)
• Membrane Processes and Technologies (6)
• Industrial Water Technologies (6)
• Process Integration (6)
• Advanced Catalytic Reactors (6)
• Computational Fluid Dynamics (6)
• Circular Process Engineering (6)

Període de matrícula dels nous doctorands

El període ordinari de matrícula comença al setembre i acaba el dia 15 d’octubre de cada curs, tot i que la data de matrícula depèn de la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

S’estableix un període entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: elaboració i defensa inicial del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatori.


Activitat: cursos, seminaris o workshops específics del programa.
Hores: 15.
Caràcter: obligatori.

Activitat: cursos, seminaris o workshops específics del programa.
Hores: 30.
Caràcter: optatiu.

Activitat: publicacions.
Hores: 75.
Caràcter: optatiu.

Activitat: mobilitat i congressos.
Hores: 152.
Caràcter: optatiu.

Activitat: estades de recerca.
Hores: 480.
Caràcter: optatiu.

Activitat: activitats transversals.
Hores: 15.
Caràcter: obligatori.

Activitat: activitats transversals.
Hores: 30.
Caràcter: optatiu.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

Recursos científics i tecnològics

Els grups de recerca que participen en el programa de doctorat tenen una trajectòria de recerca consolidada, ja que han desenvolupat un elevat nombre de projectes tant nacionals com internacionals. Els recursos materials, tecnològics i científics disponibles permeten assegurar una cobertura òptima de les necessitats de cada estudiant del programa en l’execució de la seva tesi doctoral.

De manera genèrica, es poden esmentar els recursos disponibles següents:
• Laboratoris de recerca: reactors químics, operacions unitàries, processos de separació, tractament avançat de residus, anàlisi de característiques tèrmiques de combustibles, anàlisi de contaminants atmosfèrics, etc.
• Centres de càlcul i sales d’ordinadors equipats amb programari potent i variat: simulació i optimització de processos, simulació i optimització d’operacions, modelatge matemàtic d’accidents (explosions, incendis, núvols tòxics), etc.

Des d’un punt de vista més específic, es detallen a continuació els recursos disponibles:

En l’àmbit de l’Enginyeria de Processos i Medi Ambient, destaquen tant equips d’anàlisi mediambientals com de simulació i optimització de processos químics com els següents:

• Equip per a l’anàlisi termogravimètrica: termobalances operant a pressió atmosfèrica i a pressió elevada
• Equips de control y anàlisi de gasos en instal·lacions industrials i àrees urbanes
• Cromatografia de gasos, acoblada a espectrometria de masses
• Planta pilot de gasificació de residus
• Planta pilot per a la depuració de gasos calents
• Planta pilot de desenvolupament i comprovació de sistemes de control i suport a la decisió (CIM de procés)
• Programari (propi o amb llicència): simulació i control de processos, planificació i gestió de la producció, etc.

En l’àmbit de recerca del risc associat a activitats industrials i transport de mercaderies perilloses i sobre el risc ambiental que significa l’activitat humana, destaquen els recursos següents:

• Instal·lació experimental per a l’estudi dels incendis de raig
• Instal·lació experimental (escala reduïda) per a l’estudi de les característiques d’incendis forestals
• Càmera termogràfica IR
• Equip de mesura per caracteritzar la flama (termoparells, radiòmetres, fotografia, vídeo)
• Equip de mesura per determinar la sobrepressió d’explosions
• Torre meteorològica
• Programari (propi i sota llicència) per a la modelització matemàtica d’accidents greus (fuites tòxiques, incendis, explosions)
• Programari per a la representació de la distribució del risc sobre el territori
• Bases de dades (actualitzades periòdicament) sobre accidents.

Finalment, un apartat que engloba recursos utilitzats en les activitats de recerca de tractament de residus urbans i industrials i en nanoenginyeria de materials aplicats a l’energia, on bona part dels recursos són comuns i dels quals destaquen els següents:

• Anàlisi de contaminants inorgànics: cromatografia HPLC.
• Analitzador d’absorció atòmica.
• Espectrofotometria UV-V
• Anàlisi de metalls pesants en sòls i aigües: ICP-MS, HPLC
• Espectroscòpia làser
• Anàlisi de contaminants orgànics: TOC, GC-MS, FT-IR, CE
• Recuperació de metalls nobles amb membranes: equip estàndard, equip de determinació d’àrees superficials.
• Espectroscòpia RAMAN
• Espectroscòpia fotoelectrònica de raigs X (XPS)
• Microscòpia electrònica de rastreig (SEM)

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • AGUILAR MORENO, MIGUEL: Liquid-Liquid membrane contactors for sustainable ammonia recovery and valorization: experimental insights, novel approaches and applications
  Autor/a: AGUILAR MORENO, MIGUEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 16/04/2024
  Data de lectura: 05/07/2024
  Hora de lectura: 10:00
  Lloc de lectura: EEBE (Escola d'Enginyeria Barcelona Est), Sala Polivalent de l'Edifici A, planta baixa, Campus Diagonal-Besòs
  Director/a de tesi: CORTINA PALLAS, JOSE LUIS | VALDERRAMA ANGEL, CESAR ALBERTO
  Tribunal:
       PRESIDENT: DOSTA PARRAS, JOAN
       SECRETARI: GIBERT AGULLO, ORIOL
       VOCAL NO PRESENCIAL: REZAKAZEMI, MASHALLAH
  Resum de tesi: Aquesta recerca exhaustiva representa un pas significatiu en l'exploració d'estratègies innovadores destinades a millorar la recuperació d'amoni en diversos corrents d'aigua residual. L'estudi està estructurat en distintes fases, cadascuna abordant aspectes crucials del procés de recuperació d'amoni. En la fase inicial, la recerca es centra en augmentar el rendiment del contactor de membrana, emprant la coagulació-floculació (C/F) i la aireació com a tractaments preliminars.Els resultats d'aquesta fase demostren augments substancials tant en el coeficient de transferència de massa com en l'eficiència global de la recuperació d'amoni, especialment notable quan es tracta el centrat de sidestream real. Una troballa clau subratlla l'eficàcia de la dosificació de sulfat d'alumini (Al2(SO4)3) a 30 mg Al+/L en el procés C/F, produint eficiències notables en la eliminació de la demanda química d'oxigen (DQO), la turbidesa i els sòlids suspesos totals (SST). A la segona fase, l'estudi s'endinsa en l'aplicació sostenible de contactors de membrana líquid-líquid (LLMC) per a la recuperació d'amoni. Es fan exploracions meticuloses d'una àmplia gamma de condicions experimentals, amb resultats que il·lustren l'impacte considerable de substituir el líquid de stripping àcid entre els passos en el rendiment global del LLMC. A més, l'estudi destaca la relació subtil entre la concentració inicial d'amoni i la recuperació posterior, proporcionant perspectives valuoses. Aquesta fase mostra de manera efectiva la versatilitat i eficiència potencial dels LLMCs en la valorització de l'amoni dins dels corrents d'aigua residual. La tercera i última fase presenta un contactor de membrana líquid-líquid de fibra buida asimètrica (HF-LLMC) amb una selectivitat distintiva per a l'amoni sobre l'aigua. La investigació inclou un examen exhaustiu de diversos paràmetres operatius, incloent-hi els caudals d'alimentació i àcid, els coeficients de transferència de massa i el consum d'àcid. Es destaca, especialment, la selectivitat elevada del HF-LLMC per a l'amoni, juntament amb una transferència d'aigua mínima. Això estableix el HF-LLMC com una tecnologia prometedora per a la recuperació i concentració de l'amoni en corrents urbans i industrials diluïts. La amalgama d'aquests resultats, abordada amb una perspectiva global, contribueix de manera significativa no només a l'avanç de les tecnologies de recuperació de nutrients sostenibles, sinó que també destaca la seva viabilitat pragmàtica per a la implementació dins dels marcs de l'economia circular i la gestió eficient de recursos.
 • LEÓN OVIEDO, TAMARA ELIZABETH: Application of bipolar electrodialysis to the generation of alkaline and acidic solutions from concentrated seawater brines from saltworks
  Autor/a: LEÓN OVIEDO, TAMARA ELIZABETH
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 08/05/2024
  Data de lectura: 03/07/2024
  Hora de lectura: 12:30
  Lloc de lectura: Defensa pública: EEBE (Escola d'Enginyeria Barcelona Est), Sala Polivalent de l'Edifici A, planta baixa, Campus Diagonal-Besòs
  Director/a de tesi: JOFRE CRUANYES, LLUÍS | CORTINA PALLAS, JOSE LUIS
  Tribunal:
       PRESIDENT: GIBERT AGULLO, ORIOL
       SECRETARI: LICON BERNAL, EDXON EDUARDO
       VOCAL: PAWLOWSKI, SYLWIN
  Resum de tesi: Les salmorres s'han de tractar com a residus i eliminar-se en consequencia. No obstant aixo, les salmorres solen abocar-se de nou a les masses d'aigua, cosa que afecta el medi marf, la qualitat del sol i les aigues subterranies. Tanmateix, val la pena continuar investigant els possibles beneficis i aplicacions d'aquestes salmorres. A mes de l'elevada concentració de sal (NaCl), es poden trobar alguns elements importants, com les Materies Primes Fonamentals (per exemple, Li, Sr, Ga, Ge). Aixo ha augmentat l'interes per utilitzar les salmorres com a font alternativa per recuperar elements estrategics, el gran contingut d'electrolits forts (per exemple, NaCl i Na2S04) ha obert la possibilitat d'utilitzar les salmorres com a font per produir materies primeres qufmiques (per exemple, acids i bases fortes). En concret, a causa de la naturalesa altament salina de les salmorres, són molt adequades per al seu us en processos d'electromembrana com l'electrodialisi amb membranes bipolars (EOBM) .L'EOBM permet generar substancies qufmiques a partir de les sals corresponents; els protons i els ions hidroxid generats a les membranes bipolars generen, juntament amb els cations i els anions eliminats de les sals, solucions acides i alcalines, respectivament. No obstant aixo, la tecnologia EOBM encara s'ha de millorar per reduir les elevades despeses energetiques i augmentar la concentraci6 dels productes. L'EOBM continua sent una tecnologia no escalable que requerei x mes investigació i estudi per poder competir amb tecnologies ben establertes per produir solucions acides/alcalines a partir de salmorres, inclosa la tecnologia cloro-alcalina. Per tant, cal investigar els processos de transferencia de massa en sistemes complexos com els que impliquen EOBM amb solucions d'alta composici6 salina. A mes, hi ha un nombre limitat de membranes bipolars i poca informaci6 sobre el comportament de les membranes en solucions concentrades.En aquest context, aquesta tesi preten dur a terme una avaluació extensa de la producció de solucions acides i alcalines emprant salmorres per mitja d'EOBM. Aixo va implicar des del plantejament de models teòrics basats en CFO fins a dur a terme una exhaustiva campanya experimental emprant solucions sintetiques de salmorres, en la qual nombres parametres operacionals van ser examinats. Es van introduir dos models CFO amb geometria bidimensional: un depenia del temps i l'altre. Tots dos models van buscar estudiar el transport de massa, la distribució de potencial i el fenomen de partició d'aigua.Els resultats, tant dels estudis teorics com dels experiments, van oferir valuoses perspectives sobre com millorar el rendiment d'EOBM i augmentar la seva competitivitat davant les tecnologies populars actuals, cosa que finalment va conduir al creixement i l'expansi6 d'aquesta tecnologia
 • MESA GÓMEZ, ADRIANA MARÍA: Analysis and modelling of natech accidents originated by strong winds
  Autor/a: MESA GÓMEZ, ADRIANA MARÍA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de dipòsit: 11/04/2024
  Data de lectura: 08/07/2024
  Hora de lectura: 16:00
  Lloc de lectura: Aula Hemiciclo_02, Facultad de Ingeniería, Universidad de Los Andes, Colòmbia // 16:00 (GMT+2) Barcelona (9:00 am (GMT-5) Bogotá - Colombia)
  Director/a de tesi: CASAL FABREGA, JOAQUIM | MUÑOZ GIRALDO, FELIPE | SANCHEZ SILVA, EDGAR MAURICIO
  Tribunal:
       PRESIDENT: PLANAS CUCHI, EULALIA
       SECRETARI: PALACIOS ROSAS, ADRIANA
       VOCAL: DEMICHELA, MICAELA
  Resum de tesi: En les darrers dècades hi ha hagut un augment en la freqüència d'esdeveniments naturals, coincidint amb el desenvolupament de l'activitat industrial en molts països. En conseqüència, també ha augmentat la freqüència d'accidents Natech, és a dir, desastres tecnològics originats per riscs naturals. Això ha portat a investgar nous mètodes d'anàlisi de riscs per a prevenir i mitigar possibles danys a les poblacions, el medi ambient i les instal·lacions industrials. Hi ha una tendència creixent a la literatura en relació a l'impacte dels esdeveniments naturals, especialment quan aquests ocorren de manera concurrent o s'acumulen en el temps. Aquesta tesi proposa una iniciativa de recerca per a portar a terme una avaluació de riscs que inclogui els risc Natech associat a forts vents. L'objectiu principal és el desenvolupament d'una metodologia per a l'anàlisi del risc Natech en unitats d'emmagatzematge en zones de costa particularment vulnerables a esdeveniments climàtics extrems. En primer lloc, la tesi introdueix la integració d'esdeveniments naturals, concretament forts vents, en l'anàlisi cuantitativa de riscs Natech. Aquesta integració representa unpas endavant significatiu en l'avaluació dels impactes potencials dels accidents tecnològics originats per esdeveniments naturals. En incorporar els forts vent en la metodologia, aquesta ofereix un tractament més complet per a l'avaluació de la vulnerabilitat de les instal·lacions industrials, especialment els tancs d'emmagatzematge, respecte a esdeveniments naturals-tecnològics. Aquesta integració permet una millor comprensió i quantificació dels riscs associats a accidents Natech que involucrin vents forts, facilitant la implementació de mesures de mitigació. En última instància, contribueix a millorar la resiliència de les instal·lacions industrials i de les comunitats properes pel que fa als riscs plantejats per esdeveniments naturals. En segon lloc, la tesi descriu el desenvolupament de dos models per a l'avaluació dels riscs mediambientals i econòmics, respectivament. Aquests models proporcionen un marc integral per a l'avaluació dels impactes ambientals i socio-econòmics potencials dels esdeveniments Natech, millorant així la comprensió del panorama global de riscs. En incorporar elements vulnerables prèviament negligits, com llocs de patrimoni cultural, àrees ambientals sensibles o punts de captació d'aigua, entre altres, els models ofereixen una perspectiva més holística dels riscs Natech, assegurant així que les estratègies de mitigació puguin protegir no només les persones i les infrastructures, sino també els actius socioeconòmics i ambientals. En tercer lloc, la tesi descriu el desenvolupament d'una eina computacional dissenyada per a facilitar la implementació d'aquests models. Aquesta eina facilita el procés d'avaluació de riscs, permetent a les parts interessades l'anàlisi i la gestió dels accidents. La generació d'aquests models i l'eina computacional que els acompanya representen un pas endavant significatiu en la gestió de riscs Natech. En integrar condicions ambientals i socioeconòmiques en el procés d'avaluació de riscs, aquests models proporcionen una base més sòlida per a la presa de decisions i la preparació d'emergències, contribuint així a la resiliència de les comunitats i els ecosistemes pel que fa als accidents Natech. Finalment, la metodologia s'aplica a l'anàlisi d'un cas per a verificar-ne la seva utilitat.
 • MUÑOZ NAVARRO, JUAN ANTONIO: Assessing the fire hazard of vegetation at the wildland-urban interface
  Autor/a: MUÑOZ NAVARRO, JUAN ANTONIO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 03/05/2024
  Data de lectura: 12/07/2024
  Hora de lectura: 10:00
  Lloc de lectura: EEBE (Escola d'Enginyeria Barcelona Est), Sala Polivalent de l'Edifici A, Edifici A, planta baixa, Campus Diagonal-Besòs
  Director/a de tesi: PLANAS CUCHI, EULALIA | PASTOR FERRER, ELSA
  Tribunal:
       PRESIDENT: OLIVERAS MENOR, IMMACULADA
       SECRETARI: ÁGUEDA COSTAFREDA, ALBA
       VOCAL: DE ALMEIDA, MIGUEL ABRANTES DE FIGUEIREDO BERNARDO
  Resum de tesi: La població humana està creixent arreu del món, així com els llocs on vivim, ens movem i treballem. Aquests llocs, com ara les urbanitzacions, les xarxes de transport de persones i materials o les indústries, sovint es troben propers o fins i tot immersos dins d'àrees forestals. Aquestes àrees, on l'activitat humana conflueix amb els boscos, són conegudes com la interfícieurbano-forestal. Aquí, les persones, les propietats i les activitats es troben exposades als incendis forestals, amb un alt potencial de pèrdua de vides humanes i béns. La solució a aquest problema és complexa, comprèn diversos aspectes i implica reduir el risc a la interfície urbano-forestal.Una de les principals característiques d'aquest problema és la vegetació, que actua com a combustible natural per al foc. Aquí, la vegetació ornamental té un paper actiu impulsant el foc dins de la interfície urbano-forestal, mentre que la vegetació silvestre impulsa el front del foc des del bosc on s'inicia fins als límits dels assentaments urbans.L'objectiu d'aquesta tesi és avaluar el perill d'incendi a la interfície urbano-forestal, abordant el problema des de la perspectiva d'aquests combustibles naturals. Per assolir aquest objectiu, els capítols d'aquesta tesi caracteritzen i modelitzen el comportament de la combustió de la vegetació ornamental i silvestre i desenvolupen metodologies i eines per implementar aquest coneixement.Per a caracteritzar la vegetació ornamental i la manera com crema, en aquesta tesi es realitzen mostrejos detallats del combustible, experiments de foc a escala real i un estudi forense d'un incendi real a la interfície urbano-forestal. Amb aquesta informació ha sigut possible desenvolupar codi personalitzat per simular incendis de vegetació ornamental en Fire Dynamics Simulator, que és un simulador de Dinàmica de Fluids Computacional dissenyat especialment per a simular el transport de calor i fum en cas d'incendi.Per caracteritzar els incendis on crema la vegetació silvestre, aquesta tesi se centra en els límits de la interfície urbano-forestal i desenvolupa models capaços de predir la geometria de la flama a partir de les condicions ambientals, necessari per preveure l'impacte del foc sobre les persones i les estructures. Finalment, aquesta tesi presenta un programa informàtic a punt per ser utilitzat pels gestors d'incendis que utilitza la informació obtinguda d'aquests models per dimensionar les infraestructures preventives que envolten els assentaments urbans d'interfície.
 • NASR ESFAHANI, KOUROSH: Mathematical modeling of advanced oxidation processes for the efficient wastewater treatment: Integrated Management of advanced oxidation processes and conventional Bio-Processes for the removal of recalcitrant components
  Autor/a: NASR ESFAHANI, KOUROSH
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 28/03/2024
  Data de lectura: 02/07/2024
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Sala Polivalent de l'Edifici I, Planta baixa, Campus Diagonal-Besòs
  Director/a de tesi: PEREZ MOYA, MONTSERRAT | GRAELLS SOBRE, MOISES
  Tribunal:
       PRESIDENT: PAIS VILAR, VÍTOR JORGE
       SECRETARI: SOLER TURU, LLUIS
       VOCAL: GARCIA MONTAÑO, JULIA
  Resum de tesi: L'objectiu d'aquesta tesi és contribuir al desenvolupament de la modelització matemàtica dels processos d'oxidació avançada (AOPs) emprats per tractar eficientment els compostos orgànics recalcitrants a les aigües residuals. En particular, la tesi de doctorat se centra primer en el desenvolupament de models matemàtics dels AOPs, la implementació d'aquests models en eines informàtiques i l'obtenció d'una comprensió més profunda de la naturalesa complexa d'aquests processos mitjançant la simulació detallada per a escenaris diversos i inexplorats de l'evolució d'espècies químiques al llarg del temps de reacció. Aquests instruments s'utilitzen després per ajustar els models a les dades experimentals, tant les obtingudes al laboratori durant el desenvolupament la tesi com les documentades a la literatura. Els models ajustats s'analitzen i depuren mitjançant tècniques d'anàlisi de sensibilitat i, finalment, es validen i se n'avalua la seva precisió. Els models s'utilitzen principalment per abordar qüestions operatives, però també s'hi consideren aspectes de disseny pel que fa a la simulació de processos integrats que combinen AOPs i processos de tractament biològic convencionals.La tesi aborda específicament el desenvolupament d'un model per als AOPs, sobretot els processos de foto-Fenton, incloent un subministrament flexible de H2O2 donat com a funció del temps. El model aporta una eina pràctica destinada a proporcionar una simulació basada en models per resoldre el problema de la gestió del perfil de dosificació de H2O2 del procés de foto-Fenton.La tesi també aborda el problema de la dependència del pH del procés foto-Fenton mitjançant la modelització de la possibilitat de dur a terme el procés de foto-Fenton a un pH proper a la neutralitat. Això s'estudia considerant l'ús d'agents complexants de ferro com l'àcid etilendiamin disuccínic (EDDS). En una etapa posterior, com a avanç en la millora dels processos defoto-Fenton, es revisa i s'amplia un model cinètic del procés foto-Fenton mitjançant Fe(3+)-EDDS ja reportat a la literatura per incloure les reaccions que ocorren en absència de H2O2, quan el radical EDDS(•3- ) generat per la lisi del complexFe(3+)-EDDS causa la degradació de la matèria orgànica. Això s'aconsegueix adoptant una nova aproximació semiempírica basada en l'agrupació d'espècies radicalàries.També s'estudia la ozonització de les aigües residuals com un cas diferent dels AOPs, i s'aborda la modelització de la descomposició de l'ozó durant el tractament dels efluents secundaris que contenen matèria orgànica. Això es fa proposant un nou model, basat novament en l'ús de concentracions agregades. Es demostra que el model d'ozonització desenvolupat és capaç de descriure el complex perfil de la concentració d'ozó a diferents concentracions inicials i es demostra també la seva bona capacitat per descriure les dades experimentals obtingudes al laboratori, així com les dades obtigudes de la literatura. L'aproximació de modelització adoptada en aquesta tesi també s'ha utilitzat per explorar processos integrats que combinen AOPs amb altres processos, concretament processos de tractament biològic convencionals que tenen com a principal limitació reconeguda la incapacitat per eliminar compostos recalcitrants de les aigües residuals. L'estudi combina els models AOP desenvolupats amb models estàndard com l'ASM1 per determinar la correspondència entre les variables emprades en cada model i produir simulacions de diferents escenaris que combinen aquestes dues tecnologies.Finalment, la tesi també ha abordat el disseny i el desenvolupament de reactors químics, especialment prototips per als processos de foto-Fenton utilitzant la impressió 3D. Aquest darrer estudi aborda la selecció de materials d'acord amb diferents criteris per a la prototipació del reactor i la posterior prova de la idoneïtat química del reactor per dur a terme AOPs.

Darrera actualització: 22/06/2024 06:45:20.

Llistat de tesis en dipòsit

 • VALLÉS NEBOT, VÍCTOR: Recovery of critical raw materials from saltwork by integration of sorption processes
  Autor/a: VALLÉS NEBOT, VÍCTOR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 21/06/2024
  Data de FINAL de diposit: 05/07/2024
  Director/a de tesi: CORTINA PALLAS, JOSE LUIS | LÓPEZ RODRÍGUEZ, JULIO
  Tribunal:
       PRESIDENT: SASTRE REQUENA, ANA MARIA
       SECRETARI: SIRÉS SADORNIL, IGNACIO
       VOCAL: KOLODYNSKA, DOROTA
  Resum de tesi: La creixent demanda de matèries primeres a causa del creixement demogràfic i la industrialització impulsà la Unió Europea (EU) a millorar l’eficiència dels recursos i es creà la llista de Matèries Primeres Crítiques/Matèries Primeres Estratègiques (CRMs/SRMs), que inclou aquelles matèries primeres amb importància econòmica i/o risc de subministrament per a l’EU. La mineria d’aigua de mar ha sorgit en els darrers anys com una potencial soluci ó a l’escassetat de recursos. No obstant, molts minerals d’interès presents a l’aigua de mar es consideren Elements Tra ça (TEs) a causa de la seva baixa concentració (mg/L o µg/L), provocant la necessitat de m ètodes energètics i selectius per extreure’ls, que al final poden comprometre la seva recuperaci ó des del punt de vista tècnic i econòmic. L’estudi de les salines de Trapani (Sicília, Itàlia) i arreu del Mediterrani revelà que el procés d’evaporació natural a les basses on es cristal· litza la sal concentra els components de l’aigua de mar, produint un bittern (salmorra generada arran de la cristal ·lització de NaCl(s) a les salines) amb una concentraci ó 40 vegades superior a l’aigua de mar. Per això, aquests bitterns, que acostumen a considerar-se com a residus, constitueixen una potencial font viable per extreure TEs considerats CRMs/SRMs. L’avaluació de l’extracció de TEs dels bitterns mitjançant diferents sorbents (adaptat de l’anglès) mostrà resultats prometedors. Mentre que els sorbents amb N metilglucamina (S108, CRB03, CRB05) foren molt efica ços en termes de sorció/desorció per recuperar B, Co, Ga i Ge, els que contenien grups aminofosfònics (S940, IRC747) centraren la seva eficàcia en Co, Ga i Sr. Un sorbent impregnat (MTX8010) mostrà una selectivitat excepcional cap al Ga. Basats en l’especiació dels bitterns i les propietats del grup funcional dels sorbents, es proposaren mecanismes de sorci ó per explicar l’extracció i selectivitat que s’ observaren. Considerant que alguns dels TEs es trobaven en concentracions de 0,5 mg/L als bitterns, les columnes de llit empacat d’aquests sorbents a escala de laboratori mostraren una retenci ó eficaç de TEs i elevades capacitats de sorció (e.g., 11 mg/g B per a CRB03, >2,7 mg/g Co per a S940, 0,9 mg/g Ga per a MTX8010). Els TEs retinguts es recuperaren posteriorment dels sorbents mitjançant una desorció àcida, fet que produí un corrent ric en TEs amb una concentració de B fins a 11 vegades més gran que l’aigua de mar quan s’us à el CRB03, 710 vegades superior en Co quan s’emprà el S940 o 154 vegades més elevada quan s’utilitzà el MTX8010, potenciant així la seva viabilitat d’extracció. La Diàlisi per Difusió (DD) facilità la recuperació de l’excés d’àcid utilitzat en l’elució dels sorbents de llit empacat. S’avaluà l’efecte del cabal i de la relació entre els cabals d’aigua i d’àcid sobre la recuperació d’àcid i les pèrdues de metalls. En condicions òptimes (relació de cabals d’1 treballant a 2,11 L/(m2·h)), es recuperà un 60% d’HCl mentre que els cations metàl·lics dels TEs (i.e., Co, Ga, Ge) es rebutjaren completament (>99%). Tanmateix, es produ ïren pèrdues de B (34%) i Ge (22%) a causa de la seva pres ència com a espècies neutres (H3BO3(aq) and Ge(OH)4(aq)). Els TEs pogueren recuperar-se mitjançant precipitació/cristal·lització a partir dels eluats de les columnes de llit empacat després de tractar-los amb DD. El Co(OH)2(s), el GaOOH(s) i el SrSO4(s) es precipitaren amb èxit utilitzant NaOH com a agent precipitant. El H3BO3(s) es cristal·litzà a partir d’un eluat recollit després de processar un bittern real amb columnes de llit empacat de sorbents de N metilglucamina, donant lloc a un 70% de recuperaci ó de B. A més, una reacció amb àcid tànnic permeté recuperar el 92% de Ge. La integració dels processos de sorció/desorció, DD i precipitació/cristal·lització permeté definir potencials i exitosos esquemes de recuperació de diversos minerals de TEs dels bitterns, evidenciant el seu potencial com a fonts alternatives de CRMs/SRMs

Darrera actualització: 22/06/2024 06:30:31.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • BRAGA, ANDREA: Preparation and characterisation of bimetallic catalysts for the steam reforming of methane
  Autor/a: BRAGA, ANDREA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690456
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 25/01/2024
  Director/a de tesi: LLORCA PIQUE, JORDI | JIMÉNEZ DIVINS, NÚRIA

  Tribunal:
       PRESIDENT NO PRESENCIAL: TROVARELLI, ALESSANDRO
       SECRETARI: ANDREU ARBELLA, TERESA
       VOCAL: ESCUDERO RODRÍGUEZ, CARLOS
  Resum de tesi: La catàlisis heterogènia és una de les tecnologies més importants disponibles a dia d'avui per a la producció de la majoria de productes químics i de molts processos industrials. La transició cap a una producció d'energia més verda suposa nous reptes i la producció de nous compostos químics per a ser utilitzats com a fonts d'energia i vectors energètics. La reformació de metà amb aigua (MSR, methane steam reforming) és un procés ben establert per a la producció d’hidrogen per ser utilitzat en piles de combustible i gas de síntesi, el qual pot servir per a la fabricació d’altres compostos químics. El biometà generat a partir de biomassa o altres fonts renovables és una manera de produir hidrogen i gas de síntesi de manera sostenible.Una manera de millorar el rendiment d'un catalitzador heterogeni és preparar catalitzadors bimetàl·lics aprofitant la sinèrgia entre dos metalls diferents. La preparació del catalitzador és un pas fonamental per tal de controlar les propietats catalítiques del material i incrementar la sostenibilitat de tot el procés. En aquestatesis s'han estudiat dos sistemes bimetàl·lics de Ni-Fe i Pt-Ni en la reformació de metà en presència d'aigua.S'ha estudiat, a més de la síntesis convencional d'impregnació, que és el mètode utilitzat a nivell industrial per a la preparació de catalitzadors, la utilització de la mecanoquímica com una alternativa més propera a la química verda.En el Capítol 4 s'han estudiat catalitzadors bimetàl·lics Ni-Fe sobre diferents suports comparant els dos mètodes de síntesi, l'efecte del suport i la quantitat de Fe. El ferro és un promotor redox que pot millorar la resistència als dipòsits de carboni dels catalitzadors de níquel i també pot proporcionar certa resistència respecte el sofre. S'ha estudiat l'estructura del catalitzador en condicions de reacció mitjançant tècniques in situ dutes a terme amb llum sincrotró, com ara XRD i NAP-XPS. En condicions de MSR, s'ha observat la reordenació de les particules Ni-Fe i l'enriquiment amb Fe de la superficie. Altres catalitzadors amb diferents suports han mostrat comportaments diferents: amb suports d'òxids no reduïbles l'activitat de les mostresbimetàl·liques és igual o millor en comparació amb les monometàl·liques. Amb CeO2 de baixa superficie, les mostres del mètode mecanoquímic mostren una gran millora de l'activitat catalítica degut a l'augment d'àrea superficial i a la dispersió dels metalls; per les altres mostres amb suports no reduïbles, els catalitzadors preparats amb el mètode mecanoquímic mostren una millora de rendiment. En el cas del MG70, l'activitat de les mostres bimetàl·liques preparats amb el mètode mecanoquímic és superior a la de les monometàl·liques, i pel que fa a les mostres impregnades, aquestes mostren una activitat inferior amb l'increment del contingut de ferro.En el Capítol 5, s'han estudiat catalitzadors PtNi/CeO2, centrant l'atenció en la síntesi mecanoquímica i en trobar una correlació entre els paràmetres de síntesi, l'estructura dels materials i la seva activitat catalítica.L'addició de Pt incrementa la resistència a la formació de carboni i augmenta l'estabilitat del Ni metàl·lic durant la reacció. La caracterització in situ dels catalitzadors amb NAP-XPS i XANES reflecteix que durant la síntesi s'obtenen diferents nivells d'interacció entre el Ni, el Pt i CeO2, estant aquest fet relacionat directament amb les diferències en l'activitat catalítica. Cal destacar que la superficie de PtNi/CeO2 està completament lliure de carboni després de la reacció, mentre que la mostra de Ni/CeO2 mostra clarament la formació d'aquest.

 • GARCÍA GÓMEZ, SONIA: Gadolinia-doped UO2 reactivity and redox-sensitive radionuclides mobility: implications for long-term safety of deep geological repositories
  Autor/a: GARCÍA GÓMEZ, SONIA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/691488
  Programa: ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 08/03/2024
  Director/a de tesi: CASAS PONS, IGNASI | LLORCA PIQUE, JORDI

  Tribunal:
       PRESIDENT: SERRANO PURROY, DANIEL
       SECRETARI: MARTI GREGORIO, VICENÇ
       VOCAL: MAYORDOMO HERRANZ, NATALIA
  Resum de tesi: Els residus radioactius d'alt nivell, com ara el combustible nuclear gastat (CNG) de les centrals nuclears, continuen sent perillosos durant centenars de milers d'anys. Per gestionar-los adequadament i evitar danys a la salut humana i al medi ambient, l'emmagatzematge geològic profund (EGP) es considera l'opció de gestió acceptada internacionalment. L'EGP es basa en un sistema de múltiples barreres que aïlla els residus de la biosfera fins que la seva radiactivitat baixa a nivells segurs. Comprendre els processos que afecten el CNG és essencial per garantir la seguretat a llarg termini de l'EGP.L'alliberament de radionuclids en entrar en contacte amb les aigües subterrànies depén del seu estat químic i localització. Mentre que alguns s'alliberen instantàniament, la majoria es mantenen retinguts a la matriu d'UO2, sent el seu alliberament controlat per la dissolució oxidativa de l'UO2. La composició de l'aigua subterrània, rica en ions bicarbonat, pot canviar després d'interactuar amb les diferents barreres. A causa de la presència de ciment en el disseny de l'EGP, la seva interacció amb l'aigua pot produir un lixiviat molt alcalí (pH>13) ric en ions calci i silicat. L'addició de cendres volants al ciment també pot introduir ions sulfur al medi, podent afectar la retenció de radionuclids.Gadolínia (Gd2O3) s'utilitza com a absorbent de neutrons en reactors d'aigua lleugera per prolongar la durada del cicle del combustible. La incorporació de Gd a l'estructura cristal·lina de l'UO2 podria afectar l'oxidació de l'urani. En aquest treball s'han estudiat tres diferents enfocaments per avaluar aquest efecte:Mostres d'UO2 dopades amb Gd2O3 amb diferents nivells de porositat (per simular la microestructura del combustible altament cremat) es van exposar a diferents atmosferes en presència d'humitat. La porositat va resultar ser un factor crític en l'oxidació, ja que, en absència d’aquesta, el Gd va inhibir l'oxidació, mentre que les mostres poroses van mostrar una dependència de l’atmosfera present, amb una reactivitat: aire sintètic>Ar>H2. Els experiments electroquímics en presència de silicat i calci van registrar valors més baixos de densitat de corrent i potencials de corrosió a mesura que augmentava el contingut de Gd, cosa que indica una menor oxidació superficial. Finalment, la velocitat de dissolució es va avaluar en solucions de bicarbonat a pH>9. Mentre que el bicarbonat influeix en la velocitat de dissolució de l'UO2, les mostres dopades amb Gd2O3 van mostrar velocitats de dissolució molt baixes i constants. L'anàlisi XPS a les mostres suggereix que el Gd retarda l'oxidació de U(V) a U(VI) i, per tant, la dissolució de UO2. En resum, aquests estudis van determinar un efecte retardador del gadolini a l'oxidació/dissolució de l'UO2.Pel que fa a l'alliberament i la migració de radionuclids, es van estudiar aquells sensibles al potencial redox, com Mo i Tc. Experiments de lixiviació van demostrar que l'alliberament de Mo augmenta a alt pH a través d'un mecanisme de complexació superficial promogut per OH- i l'oxidació de Mo(s) a Mo(VI), amb una alta contribució a la fracció d'alliberament instantània. Ja que el Mo podria esmorteir l'oxidació de l'UO2, conéixer l'estat químic del Mo al CNG ajudaria a predir l'estat d’oxidació de l'UO2, i per tant l'alliberament dels radionuclids.La interacció de radionuclids amb minerals, com l'alúmina, pot afectar-ne la migració. Tc és un radionuclid de gran preocupació ambiental a causa de la seva llarga vida mitjana, alta toxicitat i mobilitat en condicions oxidants. Es va estudiar la immobilització reductora de Tc(VII) a Tc(IV) mitjançant sulfur preadsorbit en al·lumina en condicions anòxiques. Tot i que la preséncia d'alumina no va millorar la retenció de Tc(VII), l'anàlisi XAS va determinar Tc(IV), i els experiments de re-oxidació van suggerir que les espécies de Tc obtingudes són estables en presència d'oxigen.

Darrera actualització: 22/06/2024 07:01:11.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:BRAGA, ANDREA
Títol:Preparation and characterisation of bimetallic catalysts for the steam reforming of methane
Data lectura:25/01/2024
Director/a:LLORCA PIQUE, JORDI
Codirector/a:JIMÉNEZ DIVINS, NÚRIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Investigation of the evolution of Pd-Pt supported on ceria for dry and wet methane oxidation
J. Divins, N.; Braga, A.; Vendrell, X.; Serrano, I.; García, X.; Soler, L.; Lucentini, I.; Danielis, M.; Mussio, A.; Colussi, S.; Villar-Garcia, I. J.; Escudero, C.; Trovarelli, A.; Llorca, J.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2022: 16.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/08/2022
Article en revista

Bimetallic NiFe nanoparticles supported on CeO2 as catalysts for methane steam reforming
Braga, A.; Armengol, M.; Pascua, L.; Vendrell, X.; Soler, L.; Serrano, I.; Villar-Garcia, I. J.; Pérez-Dieste, V.; J. Divins, N.; Llorca, J.
ACS applied nano materials, ISSN: 2574-0970 (JCR Impact Factor-2021: 6.14; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/05/2023
Article en revista

Relevant parameters for the mechanochemical synthesis of bimetallic supported catalysts
Danielis, M.; Braga, A.; J. Divins, N.; Llorca, J.; Trovarelli, A.; Colussi, S.
Crystals, ISSN: 2073-4352 (JCR Impact Factor-2022: 3.6
Data de publicació: 01/12/2023
Article en revista

AUTOR/A:FIGUEIRA ALVES, MARIANA
Títol:Sustainable evaluation of Boron recovery for seawater desalination brines valorisation: Integration of membrane processes and ion exchange resins
Data lectura:19/12/2023
Director/a:VALDERRAMA ANGEL, CESAR ALBERTO
Codirector/a:REIG I AMAT, MÒNICA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Boron recovery from desalination seawater brines by selective ion exchange resins
Figueira, M.; Reig, M.; Fernandez de Labastida, M.; Cortina, J.; Valderrama, C.
Journal of environmental management, ISSN: 1095-8630 (JCR Impact Factor-2022: 8.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/07/2022
Article en revista

Experimental and economic evaluation of nanofiltration as a pre-treatment for added-value elements recovery from seawater desalination brines
Figueira, M.; Rodriguez, D.; Lopez, J.; Reig, M.; Cortina, J.; Valderrama, C.
Desalination, ISSN: 0011-9164 (JCR Impact Factor-2021: 16.3
Data de publicació: 01/03/2023
Article en revista

Integration of ion exchange resins and membrane technology for purification of boron from seawater desalination brines
Figueira, M.; Reig, M.; Cortina, J.; Valderrama, C.
Science Talks, ISSN: 2772-5693
Data de publicació: 05/2023
Article en revista

Techno-economic analysis of seawater reverse osmosis brines treatment using nanofiltration modelling tools
Figueira, M.; Lopez, J.; Reig, M.; Cortina, J.; Valderrama, C.
Desalination (Amsterdam), ISSN: 1873-4464 (JCR Impact Factor-2022: 9.9; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2023
Article en revista

Evaluation of the nanofiltration of brines from seawater desalination plants as pre-treatment in a multimineral brine extraction process
Figueira, M.; Rodriguez, D.; Lopez, J.; Reig, M.; Cortina, J.; Valderrama, C.
Separation and purification technology, ISSN: 1383-5866 (JCR Impact Factor-2021: 10.9
Data de publicació: 10/2023
Article en revista

Polyelectrolyte multilayers modification of nanofiltration membranes to improve selective separation of mono- and multivalent cations in seawater brine
Reza, M.; Pihlajamäki, A.; Hesampour, M.; Figueira, M.; Reig, M.; Cortina, J.; Valderrama, C.; Mänttäri, M.
Journal of membrane science, ISSN: 1873-3123 (JCR Impact Factor-2022: 9.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/02/2024
Article en revista

Boron recovery from desalination seawater brines by selective ion-exchange resins
16th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems
Data de presentació: 12/10/2021
Presentació de treball en congressos

Nanofiltration of seawater desalination brines as pretreatment for metals and minerals recovery
Euromembrane Conference 2021
Data de presentació: 30/11/2021
Presentació de treball en congressos

Production of boric acid using electrodialysis with bipolar membranes for seawater desalination brines valorization
International conference for membrane and electromembrane processes 2022
Data de presentació: 20/09/2022
Presentació de treball en congressos

Production of boric acid from seawater desalination brines using electrodialysis with bipolar membranes
Euromembrane Conference 2022
Data de presentació: 23/11/2022
Presentació de treball en congressos

Solute transport modeling tools for the application of nanofiltration membranes in minerals recovery processes from seawater desalination brines
Euromembrane Conference 2022
Data de presentació: 24/11/2022
Presentació de treball en congressos

Downstream processing of corn steep waters for biosurfactants recovery by nanofiltration technology
Euromembrane Conference 2022
Data de presentació: 21/11/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MAYOR PILLADO, ÁLVARO
Títol:Evaluation of Nutrient Recovery from Urban Wastewater for Sustainable Fertilizer Production
Data lectura:15/12/2023
Director/a:VALDERRAMA ANGEL, CESAR ALBERTO
Codirector/a:BASSET OLIVÉ, NÚRIA
Codirector/a:CORTINA PALLAS, JOSE LUIS
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Ammonium valorization from urban wastewater as liquid fertilizers by using liquid–liquid membrane contactors
Mayor, Á.; Vecino, X.; Reig, M.; de Arespacochaga, N.; Valderrama, C.; Cortina, J.
CRC Press
Data de publicació: 24/06/2020
Capítol en llibre

An integral approach to sludge handling in a WWTP operated for EBPR aiming phosphorus recovery: Simulation of alternatives, LCA and LCC analyses
Mayor, Á.
Water research (Oxford), ISSN: 0043-1354 (JCR Impact Factor-2020: 11.236; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

Nitrogen flow analysis in Spain: Perspectives to increase sustainability
Mayor, Á.; Beltran, E.; Cortina, J.; Valderrama, C.
Science of the total environment, ISSN: 1879-1026 (JCR Impact Factor-2021: 10.753; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2023
Article en revista

Advanced hybrid system for ammonium valorization as liquid fertilizer from treated urban wastewaters: validation of natural zeolites pretreatment and liquid-liquid membrane contactors at pilot plant scale
Mayor, Á.; Reig, M.; Vecino, X.; Cortina, J.; Valderrama, C.
Membranes, ISSN: 2077-0375 (JCR Impact Factor-2021: 3.7
Data de publicació: 02/06/2023
Article en revista

Life-cycle assessment and techno-economic evaluation of the value chain in nutrient recovery from wastewater treatment plants for agricultural application
Mayor, Á.; Vinardell, S.; Ganesan, K.; Bacardí, C.; Cortina, J.; Valderrama, C.
Science of the total environment, ISSN: 1879-1026 (JCR Impact Factor-2022: 9.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/09/2023
Article en revista

Nitrogen up-concentration from mainline and sidestream effluent in WWTPs for fertilizer valorization
3rd IWA Resources Recovery Conference
Data de presentació: 09/09/2019
Presentació de treball en congressos

Turning wastewater treatment plants into biorefineries: global value chain from bioresources to valuable products
EcoSTP
Data de presentació: 23/06/2021
Presentació de treball en congressos

Nitrogen and phosphorus recovery and valorization in urban WWTP: a holistic point of view of the whole value chain
4th IWA Resource Recovery Conference 2021
Data de presentació: 06/09/2021
Presentació de treball en congressos

Convertir plantas de tratamiento de aguas residuales en biofactorías: cadena de valor desde bio-recursos hasta productos de valor
XIV Congreso de la Mesa Española de Tratamiento de Aguas
Data de presentació: 31/05/2022
Presentació de treball en congressos

Evolution of alternative fertilizers: from resource recovery in WWTPs to Biorefineries (WRRFs) producing Smart Biofertilizers
IWA World Water Congress & Exhibition
Data de presentació: 14/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SHEIKH, MAHDI
Títol:Nitrogen Recovery from wastewater treatment effluents by liquid-liquid membrane contactor for fertilizers production
Data lectura:27/11/2023
Director/a:CORTINA PALLAS, JOSE LUIS
Codirector/a:REZAKAZEMI, MASHALLAH
Codirector/a:VALDERRAMA ANGEL, CESAR ALBERTO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Application of ZnO nanostructures in ceramic and polymeric membranes for water and wastewater technologies: A review
Sheikh, M.; Pazirofteh, M.; Dehghani, M.; Asghari, M.; Rezakazemi, M.; Valderrama, C.; Cortina, J.
Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2019: 10.652; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2020
Article en revista

Mixed matrix membranes for sustainable electrical energy-saving applications
Harami, H.; Amirkhani, F.; Abedsoltan, H.; Younas, M.; Rezakazemi, M.; Sheikh, M.; Shirazian, S.
ChemBioEng Reviews, ISSN: 2196-9744 (JCR Impact Factor-2021: 6.207; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Liquid–Liquid membrane contactors incorporating surface skin asymmetric hollow fibres of poly(4-methyl-1-pentene) for ammonium recovery as liquid fertilisers
Sheikh, M.; Reig, M.; Vecino, X.; Lopez, J.; Rezakazemi, M.; Valderrama, C.; Cortina, J.
Separation and purification technology, ISSN: 1383-5866 (JCR Impact Factor-2022: 8.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Ammonia recovery from municipal wastewater using hybrid NaOH closed-loop membrane contactor and ion exchange system
Sheikh, M.; Lopez, J.; Reig, M.; Vecino, X.; Rezakazemi, M.; Valderrama, C.; Cortina, J.
Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2022: 15.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2023
Article en revista

Efficient NH3-N recovery from municipal wastewaters via membrane hybrid systems: Nutrient-Energy-Water (NEW) nexus in circular economy
Sheikh, M.; Harami, H.; Rezakazemi, M.; Valderrama, C.; Cortina, J.; Aminabhavi, T.
Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2022: 15.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2023
Article en revista

Breaking boundaries in CO2 capture: Ionic liquid-based membrane separation for post-combustion applications
Ul, W.; Ali, S.; Shah, S.; Shah, M.; Zhang, Q.; Younas, M.; Fatehizadeh, A.; Sheikh, M.; Rezakazemi, M.
Journal of CO2 Utilization, ISSN: 2212-9839 (JCR Impact Factor-2021: 8.321; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2023
Article en revista

MXene-based 2D Ti3C2Tx nanosheets for highly efficient cadmium (Cd2+) adsorption
Ilyas, M.; Younas, M.; Ul Hassan, M.; Ur, W.; Yuan, Z.; Zheng, Y.; Sheikh, M.; Rezakazemi, M.
Journal of water process engineering, ISSN: 2214-7144 (JCR Impact Factor-2021: 7.2
Data de publicació: 01/10/2023
Article en revista

A mathematical model for ammonium removal and recovery from real municipal wastewater using a natural zeolite
Sheikh, M.; Vallès, V.; Valderrama, C.; Cortina, J.; Rezakazemi, M.
Journal of environmental chemical engineering, ISSN: 2213-3437 (JCR Impact Factor-2022: 7.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2023
Article en revista

Enhancing CO2 separation from N2 mixtures using hydrophobic porous supports immobilized with tributyl-tetradecyl-phosphonium chloride [P44414][Cl]
Ul, W.; Ul Hassan, M.; Shah, S.; Zhang, Q.; Khan, A.; Sheikh, M.; Younas, M.; Rezakazemi, M.
Environmental research, ISSN: 1096-0953 (JCR Impact Factor-2021: 9.5
Data de publicació: 15/11/2023
Article en revista

Towards a sustainable transformation of municipal wastewater treatment plants into biofactories using advanced NH3-N recovery technologies: A review
Sheikh, M.; Harami, H.; Rezakazemi, M.; Cortina, J.; Aminabhavi, T.; Valderrama, C.
Science of the total environment, ISSN: 1879-1026 (JCR Impact Factor-2022: 9.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/12/2023
Article en revista

Fixed-bed column sorption of ammonium from treated municipal wastewater using clinoptilolite
14th Mediterranean Congress of Chemical Engineering
Presentació de treball en congressos

Liquid fertilizer production from domestic wastewaters using different types of hydrophobic liquid-liquid membrane contactors
Euromembrane Conference 2021
Data de presentació: 28/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FAZLIKESHTELI, SHIVA
Títol:Partial oxidation of methane into syngas at low temperature
Data lectura:27/10/2023
Director/a:LLORCA PIQUE, JORDI
Codirector/a:VENDRELL VILLAFRUELA, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Low-temperature methane partial oxidation over Pd supported on CeO2: effect of the preparation method and precursors
Fazlikeshteli, S.; Llorca, J.; Vendrell, X.
Reactions, ISSN: 2624-781X
Data de publicació: 17/02/2021
Article en revista

Low-temperature partial oxidation of methane over Pd–Ni bimetallic catalysts supported on CeO2
Fazlikeshteli, S.; Vendrell, X.; Llorca, J.
International journal of hydrogen energy, ISSN: 0360-3199 (JCR Impact Factor-2022: 7.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2022
Article en revista

Bimetallic Ru–Pd supported on CeO2 for the catalytic partial oxidation of methane into syngas
Fazlikeshteli, S.; Vendrell, X.; Llorca, J.
Fuel, ISSN: 0016-2361 (JCR Impact Factor-2021: 11.2
Data de publicació: 15/02/2023
Article en revista

Catalytic partial oxidation of methane over bimetallic Ru–Ni supported on CeO2 for syngas production
Fazlikeshteli, S.; Vendrell, X.; Llorca, J.
International journal of hydrogen energy, ISSN: 0360-3199 (JCR Impact Factor-2021: 10.0
Data de publicació: 08/2023
Article en revista

AUTOR/A:FOROUGHI, VAHID
Títol:Risk analysis of jet fires thermal effects
Data lectura:20/09/2023
Director/a:CASAL FABREGA, JOAQUIM
Codirector/a:PASTOR FERRER, ELSA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Domino effect by jet fire impingement in pipelines
Foroughi, V.; Cavini, A.; Palacios Rosas, Adriana; Albo, K.; Àgueda, Alba; Pastor, E.; Casal, J.
Chemical engineering transactions, ISSN: 2283-9216 (JCR Impact Factor-2019: 0.316; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Thermal effects of a sonic jet fire impingement on a pipe
Foroughi, V.; Palacios Rosas, Adriana; Barraza, C.; Àgueda, Alba; Mata, C.; Pastor, E.; Casal, J.
Journal of loss prevention in the process industries, ISSN: 0950-4230 (JCR Impact Factor-2021: 3.916; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

An experimental study on geometrical features of horizontal sonic and subsonic jet fires
Foroughi, V.; Palacios Rosas, Adriana; Mata, C.; Pastor, E.; Planas, E.; Casal, J.
Chemical engineering transactions, ISSN: 1974-9791 (JCR Impact Factor-2016: 0.346; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/05/2022
Article en revista

Experimental large-scale jet flames’ geometrical features extraction for risk management using infrared images and deep learning segmentation methods
Pérez, C.; Palacios, A.; Ochoa-Ruíz, G.; Foroughi, V.; Pastor, E.; González-Mendoza, M.; Falcón-Morales, L.
Journal of loss prevention in the process industries, ISSN: 0950-4230 (JCR Impact Factor-2022: 3.5; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/12/2022
Article en revista

Experimental study of horizontally lifted high-speed nonpremixed flame jets
Wang, Q.; Mei, X.; Foroughi, V.; Casal, J.; Planas, E.; Albadi, A.; Zhang, Y.; Zhang, Y.
Experimental thermal and fluid science, ISSN: 0894-1777 (JCR Impact Factor-2021: 3.37; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2023
Article en revista

Computer vision-based characterization of large-scale jet flames using a synthetic infrared image generation approach
Pérez, C.; Ciprián, J.; Palacios, A.; Ochoa-Ruíz, G.; González-Mendoza, M.; Foroughi, V.; Pastor, E.; Rodríguez-Hernández, G.
Engineering applications of artificial intelligence, ISSN: 1873-6769 (JCR Impact Factor-2022: 8.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2024
Article en revista

AUTOR/A:VACCA, PASCALE
Títol:Fire risk analysis framework at the wildland-urban interface
Data lectura:20/07/2023
Director/a:PASTOR FERRER, ELSA
Codirector/a:PLANAS CUCHI, EULALIA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Fire hazards at the wildland urban interface: A perspective from the WUIVIEW project
Scarponi, G.; Vacca, P.; Pastor, E.; Planas, E.; Cozzani, V.
Chemical engineering transactions, ISSN: 2283-9216 (JCR Impact Factor-2020: 1.5
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

WUI fire risk mitigation in Europe: A performance-based design approach at home-owner level
Vacca, P.; Pastor, E.; Planas, E.; Caballero, D.
Journal of safety science and resilience, ISSN: 2666-4496
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Experimental analysis of real-scale burning tests of artificial fuel packs at the Wildland-Urban Interface
Vacca, P.; Planas, E.; Mata, C.; Muñoz, J.; Pastor, E.
Safety science, ISSN: 0925-7535 (JCR Impact Factor-2022: 6.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Evaluating wildfire vulnerability of Mediterranean dwellings using fuzzy logic applied to expert judgement
Àgueda, Alba; Vacca, P.; Planas, E.; Pastor, E.
International journal of wildland fire, ISSN: 1049-8001 (JCR Impact Factor-2021: 5.7
Data de publicació: 2023
Article en revista

Methodology for the analysis of structural vulnerability of WUI settlements
Vacca, P.; Àgueda, Alba; Planas, E.; Caballero, D.; Pastor, E.
Fire safety journal, ISSN: 0379-7112 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 01/10/2023
Article en revista

Fires at the wildland-industrial interface. Is there an emerging problem?
Planas, E.; Paugam, Ronan Gabriel Michel; Àgueda, Alba; Vacca, P.; Pastor, E.
Fire safety journal, ISSN: 0379-7112 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 01/12/2023
Article en revista

Analysis of the load bearing capacity of concrete semi-confined spaces exposed to the combustion of wo cars at the Wildland-Urban Interface
10th International Seminar on Fire and Explosion Hazards
Data de presentació: 27/05/2022
Presentació de treball en congressos

Fire performance of residential shipping containers designed with a shaft wall system
10th International Seminar on Fire and Explosion Hazards
Data de presentació: 27/05/2022
Presentació de treball en congressos

Implementation of a Vulnerability Assessment Tool for properties at the Wildland-Urban Interface based on real case studies
Third International Conference on Fire Behavior and Risk
Data de presentació: 03/05/2022
Presentació de treball en congressos

Vulnerability analysis to wildland- urban interface fires in metropolitan areas: an integrated approach
IX International Conference on Forest Fire Research
Data de presentació: 16/11/2022
Presentació de treball en congressos

Using fuzzy logic to evaluate fire vulnerability of dwellings located at the wildland-urban interface
ICFFR - IX International Conference on Forest Fire Research
Data de presentació: 15/11/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LAPO CALDERÓN, BYRON GONZALO
Títol:Lignocellulosic wastes and chitosan composites applied to recover rare earth elements by liquid-solid separation
Data lectura:12/07/2023
Director/a:SASTRE REQUENA, ANA MARIA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Neodymium recovery by chitosan/iron(III) hydroxide [ChiFer(III)] sorbent material: Batch and column systems
Demey, H.; Lapo, B.; Ruiz, M.; Fortuny, A.; Marchand, M.; Sastre, A.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/02/2018
Article en revista

Sorption of Hg(II) and Pb(II) ions on chitosan-iron(III) from aqueous solutions: Single and binary systems
Lapo, B.; Demey, H.; Zapata, J.; Romero, C.; Sastre, A.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/03/2018
Article en revista

Antimony removal from water by a chitosan-Iron(III)[ChiFer(III)] biocomposite
Lapo, B.; Demey, H.; Carchi, T.; Sastre, A.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2019
Article en revista

A potential lignocellulosic biomass based on banana waste for critical rare earths recovery from aqueous solutions
Lapo, B.; Bou, J. J.; Hoyo, J.; Tzanov, T.; Carrillo, M.; Peña, K.; Sastre, A.
Environmental pollution, ISSN: 0269-7491 (JCR Impact Factor-2020: 8.071; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/04/2020
Article en revista

Recovery of neodymium (III) from aqueous phase by chitosan-manganese-ferrite magnetic beads
Valverde, S.; Lapo, B.; Meneses, M.; Sastre, A.
Nanomaterials, ISSN: 2079-4991 (JCR Impact Factor-2020: 5.076; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2020
Article en revista

Recycling of rare earths from fluorescent lamp waste by the integration of solid-state chlorination, leaching and solvent extraction processes
Pavón, S.; Lapo, B.; Fortuny, A.; Sastre, A.; Bertau, M.
Separation and purification technology, ISSN: 1383-5866 (JCR Impact Factor-2021: 9.136; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

Neodymium recovery from the aqueous phase using a residual material from saccharified banana-rachis/polyethylene-glycol
Lapo, B.; Pavón, S.; Bertau, M.; Demey, H.; Meneses, M.; Sastre, A.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 4.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/03/2023
Article en revista

Rare earths recovery from aqueous solution using banana crop wastes
259th American Chemical Society National Meeting & Exposition
Data de presentació: 14/04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TORRES RIVERO ANDRADE, KARINA VICTORIA ALEJANDRA
Títol:Nano-enabled screen-printed electrodes for the determination of trace elements in aqueous environmental samples
Data lectura:12/07/2023
Director/a:FLORIDO PEREZ, ANTONIO
Codirector/a:MARTI GREGORIO, VICENÇ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Metal and metal oxide nanoparticles: An integrated perspective of the green synthesis methods by natural products and waste valorization: applications and challenges
Elsevier
Data de publicació: 27/04/2021
Capítol en llibre

Strategies for surface modification with Ag-shaped nanoparticles: electrocatalytic enhancement of screen-printed electrodes for the detection of heavy metals
Torres Rivero, K.; Torralba, L.; Espriu-Gascon, A.; Casas, I.; Bastos-Arrieta, J.; Florido, A.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/09/2019
Article en revista

Direct As(V) Determination Using Screen-Printed Electrodes Modified with Silver Manoparticles
Torres Rivero, K.; Pérez, C.; Bastos-Arrieta, J.; Florido, A.; Martí, V.; Serrano, N.
Nanomaterials, ISSN: 2079-4991 (JCR Impact Factor-2020: 5.076; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/06/2020
Article en revista

Recent trends in the improvement of the electrochemical response of screen-printed electrodes by their modification with shaped metal nanoparticles
Torres Rivero, K.; Florido, A.; Bastos-Arrieta, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/04/2021
Article en revista

Customized screen-printed electrodes based on Ag-nanoseeds for enhanced electroanalytical response towards Cd(II), Pb(II) and As(V) in aqueous samples
Torres Rivero, K.; Pérez-Ràfols, C.; Bastos-Arrieta, J.; Serrano, N.; Martí, V.; Florido, A.
Chemistry proceedings, ISSN: 2673-4583
Data de publicació: 30/06/2021
Article en revista

Functionalization of screen-printed electrodes with grape stalk waste extract-assisted synthesized silver and gold nanoparticles: perspectives of electrocatalytically enhanced determination of uranyl ion and other heavy metals ions
Torres Rivero, K.; Florido, A.; Martí, V.; Bastos-Arrieta, J.
Nanomaterials, ISSN: 2079-4991 (JCR Impact Factor-2021: 5.719; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/03/2023
Article en revista

Potential Use of Precipitates from Acid Mine Drainage (AMD) as Arsenic Adsorbents
Torres Rivero, K.; Bastos-Arrieta, J.; Florido, A.; Martí, V.
Water (Basel), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2022: 3.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/09/2023
Article en revista

Study of modified electrodes with silver and gold nanoparticles to determine heavy metals in polluted waters
4th International Nanotech & Nanoscience Conference & Exhibition
Data de presentació: 29/06/2018
Presentació de treball en congressos

Mobility of micronized materials in groundwater by using on-line absorption spectrometry
SETAC Europe 30th Annual Meeting
Data de presentació: 03/05/2020
Presentació de treball en congressos

Sustainable silver and gold nanoparticles for the functionalization and electrocatalytic enhancement of screen printed electrodes
2nd Scholars International Webinar on Catalysis, Chemical Engineering and Technology
Data de presentació: 25/11/2021
Presentació de treball en congressos

Simultaneous detection of Pb2+ and Cd2+ in aqueous samples using Au-Ag nanoboxes based screen-printed electrodes
NANOCON 2021- 13th International Conference on Nanomaterials - Research & Application
Data de presentació: 21/10/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CHEN, YUFEN
Títol:Mechanochemical preparation of TiO2-based photocatalysts for hydrogen production
Data lectura:19/05/2023
Director/a:LLORCA PIQUE, JORDI
Codirector/a:SOLER TURU, LLUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A straightforward method to prepare supported Au clusters by mechanochemistry and its application in photocatalysis
Chen, Y.; Soler, L.; Xie, C.; Vendrell, X.; Serafin, J.; Crespo, D.; Llorca, J.
Applied materials today, ISSN: 2352-9407 (JCR Impact Factor-2020: 10.041; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Enhanced photoproduction of hydrogen on Pd/TiO2 prepared by mechanochemistry
Chen, Y.; Soler, L.; Armengol, M.; Xie, C.; Crespo, D.; Llorca, J.
Applied Catalysis B: Environmental, ISSN: 1873-3883 (JCR Impact Factor-2022: 22.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/07/2022
Article en revista

Integrating Au clusters over TiO2 surface via one-step ball milling for boosted photocatalytic H2 generation
12 th International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2021 – On-line conference) September 19-23, 2021
Data de presentació: 19/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CIFUENTES LÓPEZ, ALEJANDRO
Títol:Simulación y desarrollo de reactores catalíticos de membrana para la tecnología del hidrógeno
Data lectura:19/01/2023
Director/a:LLORCA PIQUE, JORDI
Codirector/a:TORRES CAMARA, RICARDO
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Modelling of the ethanol steam reforming Pd/CeO2 catalytic wall reactor
Cifuentes, A.; Torres, R.; Llorca, J.
International journal of hydrogen energy, ISSN: 0360-3199 (JCR Impact Factor-2020: 5.816; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Monoliths washcoated with AuCu catalysts for CO removal in an ethanol fuel processor: Effect of CeO2–SiO2 dual support on the catalytic performance and reactor cost
Cifuentes, B.; Cifuentes, A.; Bustamante, F.; Soler, L.; Llorca, J.; Cobo, M.
International journal of hydrogen energy, ISSN: 0360-3199 (JCR Impact Factor-2021: 7.139; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/01/2021
Article en revista

Methanol steam reforming over PdZn/ZnAl2O4/Al2O3 in a catalytic membrane reactor: An experimental and modelling study
Cifuentes, A.; Soler, L.; Torres, R.; Llorca, J.
International journal of hydrogen energy, ISSN: 0360-3199 (JCR Impact Factor-2022: 7.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/03/2022
Article en revista

Optimization of the sintering thermal treatment and the ceramic ink used in direct ink writing of a-Al2O3: Characterization and catalytic application
Álvarez, F.; Cifuentes, A.; Serrano, I.; Franco, L.; Fargas, G.; Fenollosa, F.; Uceda, R.; Llanes, L.; Tardivat, C.; Llorca, J.; Roa, J.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2022: 5.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2022
Article en revista

Modelling of solid oxide electrolizer and hydrogen leak estimation
HYCELTEC 2019 - 7th Iberian Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Methanol steam reforming in a membrane reactor for high purity hydrogen production
European Hydrogen Energy Conference 2022
Data de presentació: 18/05/2022
Presentació de treball en congressos

Experimental control of a methanol catalytic membrane reformer
Iberian Syposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries
Data de presentació: 12/07/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GARCIA DE ANDRÉS, XÈNIA
Títol:In situ studies of catalytic processes by Near Ambient X-ray Photoelectron Spectroscopy
Data lectura:25/10/2022
Director/a:LLORCA PIQUE, JORDI
Codirector/a:ESCUDERO RODRÍGUEZ, CARLOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Water-mediated photo-induced reduction of platinum films
Fraxedas Calduch, Jordi; Zhang, K.; Sepulveda, Borja; Esplandiu, M.; García, X.; Llorca, J.; Pérez-Dieste, V.; Escudero, C.
Journal of synchrotron radiation, ISSN: 0909-0495 (JCR Impact Factor-2019: 2.251; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/06/2019
Article en revista

Ceria-based catalysts studied by near ambient pressure x-ray photoelectron spectroscopy: A review
García, X.; Soler, L.; J. Divins, N.; Vendrell, X.; Serrano, I.; Lucentini, I.; Prat, J.; Solano, E.; Tallarida, M.; Escudero, C.; Llorca, J.
Catalysts, ISSN: 2073-4344 (JCR Impact Factor-2020: 4.146; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/03/2020
Article en revista

Review of the Decomposition of Ammonia to Generate Hydrogen
Lucentini, I.; García, X.; Llorca, J.; Vendrell, X.
Industrial & engineering chemistry research, ISSN: 0888-5885 (JCR Impact Factor-2021: 4.326; Quartil: Q2)
Data de publicació: 21/05/2021
Article en revista

X-ray photoelectron and Raman spectroscopy of nanostructured ceria in soot oxidation under operando conditions
García, X.; Soler, L.; Casanovas, A.; Escudero, C.; Llorca, J.
Carbon, ISSN: 0008-6223 (JCR Impact Factor-2021: 11.307; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Facing seawater splitting challenges by regeneration with Ni-Mo-Fe bifunctional electrocatalyst for hydrogen and oxygen evolution
Murcia_si, S.; García, X.; Rosado, M.; Llorca, J.; Morante, J.
ChemSusChem (Weinheim. Print), ISSN: 1864-5631 (JCR Impact Factor-2021: 9.14; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/07/2021
Article en revista

X-ray Photoelectron Spectroscopy of ceria-soot under operando conditions at ALBA Synchrotron
VIII AUSE Congress and III ALBA User’s Meeting 2017
Data de presentació: 09/10/2017
Presentació de treball en congressos

Espectroscopia fotoelectrònica de raigs X de cèria-sutge sota condicions operando al Sincrotró ALBA
10a Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans
Data de presentació: 29/01/2018
Presentació de treball en congressos

X-ray Photoelectron Spectroscopy of nanostructured ceria-soot under operando conditions
3rd Fundamentals and Applications of Cerium Dioxide in Catalysis
Data de presentació: 27/06/2018
Presentació de treball en congressos

X-ray Photoelectron Spectroscopy of soot combustion under operando conditions at ALBA Synchrotron
IX AUSE Congress and 4th ALBA User’s Meeting 2019
Data de presentació: 08/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MONTENEGRO LANDIVAR, MARIA FERNANDA
Títol:Recovery of polyphenols by extraction and purification technologies from orange and spinach processing residues
Data lectura:21/09/2022
Director/a:VALDERRAMA ANGEL, CESAR ALBERTO
Codirector/a:SAURINA PURROY, XAVIER
Codirector/a:VECINO BELLO, XANEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Olive mill and winery wastes as viable sources of bioactive compounds: a study on polyphenols recovery
Tapia, P.; Montenegro-Landivar, MF.; Reig, M.; Vecino, X.; Alvarino, T.; Cortina, J.; Saurina, J.; Granados, M.
Antioxidants, ISSN: 2076-3921 (JCR Impact Factor-2020: 6.313; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2020
Article en revista

Fruit and vegetable processing wastes as natural sources of antioxidant-rich extracts: evaluation of advanced extraction technologies by surface response methodology
Montenegro-Landivar, MF.; Vecino, X.; Reig, M.; Valderrama, C.; Granados, M.; Cortina, J.
Journal of environmental chemical engineering, ISSN: 2213-3437 (JCR Impact Factor-2021: 7.968; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/08/2021
Article en revista

Recovery of added-value compounds from orange and spinach processing residues: green extraction of phenolic compounds and evaluation of antioxidant activity
Montenegro-Landivar, MF.; Tapia, P.; Vecino, X.; Valderrama, C.; Granados, M.; Cortina, J.; Saurina, J.; Reig, M.
Antioxidants, ISSN: 2076-3921 (JCR Impact Factor-2021: 7.675; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/11/2021
Article en revista

Polyphenols and their potential role to fight viral diseases: An overview
Montenegro-Landivar, MF.; Tapia, P.; Vecino, X.; Reig, M.; Valderrama, C.; Granados, M.; Cortina, J.; Saurina, J.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2021: 10.753; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Recovery of polyphenols from agri-food by-products: the olive Oil and winery industries cases
Tapia, P.; Montenegro-Landivar, MF.; Reig, M.; Vecino, X.; Cortina, J.; Saurina, J.; Granados, M.
Foods, ISSN: 2304-8158 (JCR Impact Factor-2022: 5.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

Integration of nanofiltration and reverse osmosis technologies in polyphenols recovery schemes from winery and olive mill wastes by aqueous-based processing
Tapia, P.; Montenegro-Landivar, MF.; Reig, M.; Vecino, X.; Saurina, J.; Granados, M.; Cortina, J.
Membranes, ISSN: 2077-0375 (JCR Impact Factor-2022: 4.2; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2022
Article en revista

Integration of membrane processes for the recovery and separation of polyphenols from winery and olive mill wastes using green solvent-based processing
Tapia, P.; Montenegro-Landivar, MF.; Reig, M.; Vecino, X.; Saurina, J.; Granados, M.; Cortina, J.
Journal of environmental management, ISSN: 1095-8630 (JCR Impact Factor-2022: 8.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2022
Article en revista

Recovery of natural polyphenols from spinach and orange by-products by pressure-driven membrane processes
Montenegro-Landivar, MF.; Tapia, P.; Vecino, X.; Reig, M.; Granados, M.; Farran, A.; Cortina, J.; Saurina, J.; Valderrama, C.
Membranes, ISSN: 2077-0375 (JCR Impact Factor-2022: 4.2; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/06/2022
Article en revista

A green approach to phenolic compounds recovery from olive mill and winery wastes
Tapia, P.; Montenegro-Landivar, MF.; Vecino, X.; Alvarino, T.; Cortina, J.; Saurina, J.; Granados, M.; Reig, M.
Science of the total environment, ISSN: 1879-1026 (JCR Impact Factor-2021: 10.753; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/08/2022
Article en revista

Polyphenol recovery from fruit, olive oil and wine industrial wastes by liquid extraction
12th World Congress on Polyphenols Applications
Data de presentació: 27/09/2018
Presentació de treball en congressos

Polyphenols extraction from fruit and vegetable wastes: preliminary results for orange and spinach revalorization
2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability
Data de presentació: 17/09/2018
Presentació de treball en congressos

Recovery of polyphenols from agro-industries wastes: Extraction studies
10th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries
Data de presentació: 21/06/2019
Presentació de treball en congressos

Optimization and comparison of the extraction process of polyphenols from fruits and vegetables residues
ANQUE-ICCE-CIBIQ 2019
Data de presentació: 21/06/2019
Presentació de treball en congressos

Extraction techniques for polyphenol recovery from winery and olive oil mill wastes
ANQUE-ICCE-CIBIQ 2019
Data de presentació: 21/06/2019
Presentació de treball en congressos

Chromatographic characterization of polyphenolic profiles of wastes from olive oil and winemaking industries
HPLC2019 - 49th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques
Data de presentació: 03/12/2019
Presentació de treball en congressos

Total polyphenol content and antioxidant capacity of agri-food wastes: estimation by spectrophotometric assays and high-performance liquid chromatography
14th World Congress on Polyphenols Applications
Data de presentació: 22/09/2021
Presentació de treball en congressos

Orange and spinach processing wastes as a source of value-added compounds: polyphenol extraction and antioxidant activity evaluation
6th Green and Sustainable Chemistry Conference
Data de presentació: 16/11/2021
Presentació de treball en congressos

Polyphenols recovery from olive mill and winery wastes by using green solvent in solid-liquid extractions
6th Green and Sustainable Chemistry Conference
Data de presentació: 16/11/2021
Presentació de treball en congressos

Recovery and purification of polyphenols from fruits and vegetables by membrane technology
Euromembrane Conference 2021
Data de presentació: 28/11/2021
Presentació de treball en congressos

Membrane technologies for polyphenols recovery from winery and olive mill wastes
Euromembrane Conference 2021
Data de presentació: 29/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SERAFIN, JAROSLAW
Títol:Titanium dioxide and nanoshaped ceria for solar hydrogen production
Data lectura:21/04/2022
Director/a:LLORCA PIQUE, JORDI
Codirector/a:PARDO SOTO, LUIS CARLOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Macroporous silicon coated with M/TiO2 (M=Au,Pt) as a highly efficient photoreactor for hydrogen production
Serafin, J.; Soler, L.; Vega, D.; Rodriguez, A.; Llorca, J.
Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2020: 13.273; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/03/2020
Article en revista

Preparation of low-cost activated carbons from amazonian nutshells for CO2 storage
Serafin, J.; Ouzzine, M.; Cruz, O.; Srensce-Nazzal, J.
Biomass and bioenergy, ISSN: 0961-9534 (JCR Impact Factor-2021: 5.774; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Computer analysis of the effect of activation temperature on the microporous structure development of activated carbon derived from common polypody
Kwiatkowski, M.; Serafin, J.; Booth, A.; Michalkiewicz, B.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2021: 3.748; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2021
Article en revista

Hydrogen photoproduction on TiO2-reduced graphene oxide hybrid materials from water-ethanol mixture
Serafin, J.; Kusiak-Nejman, E.; Wanag, A.; Morawski, A.; Llorca, J.
Journal of photochemistry and photobiology A. Chemistry, ISSN: 1010-6030 (JCR Impact Factor-2021: 5.141; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2021
Article en revista

Single step preparation of activated biocarbons derived from pomegranate peels and their CO2 adsorption performance
Ouzzine, M.; Serafin, J.; Srensce-Nazzal, J.
Journal of analytical and applied pyrolysis, ISSN: 0165-2370 (JCR Impact Factor-2021: 6.437; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

Conversion of fruit waste-derived biomass to highly microporous activated carbon for enhanced CO2 capture
Serafin, J.; Ouzzine, M.; Cruz, O.; Srensce-Nazzal, J.; Campello, I.; Azar, F.; Rey, C.; Hotza, D.; Rambo, C.
Waste management (Elmsford), ISSN: 0956-053X (JCR Impact Factor-2021: 8.816; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Physical and chemical properties of activated carbon synthesized from plant wastes and shungite for CO2 capture
Kishibayev, K.; Serafin, J.; Khavaza, T.; Atchabarova, A.; Abduakhytova, D.; Ibraimov, Z.; Srenscek, J.
Journal of environmental chemical engineering, ISSN: 2213-3437 (JCR Impact Factor-2021: 7.968; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

FeCl3-modified carbonaceous catalysts from orange peel for solvent-free alpha-pinene oxidation
Kaminska, A.; Miadlicki, P.; Kielbasa, K.; Serafin, J.; Srensce-Nazzal, J.; Wróbel, R.; Michalkiewicz, B.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2021: 3.748; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/12/2021
Article en revista

Activated carbon modification towards efficient catalyst for high value-added products synthesis from alpha-pinene
Srenscek, J.; Miadlicki, P.; Wróblewska, A.; Serafin, J.; Michalkiewicz, B.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2021: 3.748; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/12/2021
Article en revista

The new tailored nanoporous carbons from the common polypody (Polypodium vulgare): The role of textural properties for enhanced CO2 adsorption
Serafin, J.; Kielbasa, K.; Michalkiewicz, B.
Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2022: 15.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Photocatalytic hydrogen production from alcohol aqueous solutions over TiO2-activated carbon composites decorated with Au and Pt
Serafin, J.; Ouzzine, M.; Srensce-Nazzal, J.; Llorca, J.
Journal of photochemistry and photobiology A. Chemistry, ISSN: 1010-6030 (JCR Impact Factor-2022: 4.3; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

Management of surgical mask waste to activated carbons for CO2 capture
Serafin, J.; Srenscek, J.; Kaminska, A.; Paszkiewicz, O.; Michalkiewicz, B.
Journal of CO2 utilization, ISSN: 2212-9820 (JCR Impact Factor-2022: 7.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2022
Article en revista

Promising activated carbons derived from common oak leaves and their application in CO2 storage
Serafin, J.; Cruz, O.
Journal of environmental chemical engineering, ISSN: 2213-3437 (JCR Impact Factor-2022: 7.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

Activated carbon from the Amazonian andiroba shells used as a CO 2 adsorbent and a cheap semiconductor material
6th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface
Presentació de treball en congressos

Silicon-based micro-fuel reformers and photoreactors
12 th International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2021 – On-line conference) September 19-23, 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TAPIA QUIRÓS, PAULINA
Títol:Recovery of phenolic compounds from olive mill and winery wastes: evaluation of extraction and membrane processing technologies
Data lectura:10/11/2021
Director/a:CORTINA PALLAS, JOSE LUIS
Codirector/a:GRANADOS JUAN, MERCÈ
Codirector/a:REIG I AMAT, MÒNICA
Premi:
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Recovery of polyphenols from bio-food waste: From waste of difficult disposal to valuable ingredients in the cosmetic field
Cosmetic Technology, ISSN:
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Extraction of polyphenols from wastes of olive oil and wine industries
2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability
Data de presentació: 17/09/2018
Presentació de treball en congressos

Sustainable and valuable antioxidant recovery from winery food waste
RETASTE: Rethink Food Waste
Data de presentació: 06/05/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LUCENTINI, ILARIA
Títol:Producción de hidrógeno a partir de amoniaco en reactores de paredes catalíticas
Data lectura:05/11/2021
Director/a:LLORCA PIQUE, JORDI
Premi:
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Catalytic ammonia decomposition for hydrogen production on Ni, Ru and Ni–Ru supported on CeO2
Lucentini, I.; Casanovas, A.; Llorca, J.
International journal of hydrogen energy, ISSN: 0360-3199 (JCR Impact Factor-2019: 4.939; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/05/2019
Article en revista

Ammonia decomposition over 3D-printed CeO2 structures loaded with Ni
Lucentini, I.; Serrano, I.; Soler, L.; J. Divins, N.; Llorca, J.
Applied catalysis A. General, ISSN: 0926-860X (JCR Impact Factor-2020: 5.706; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/02/2020
Article en revista

Catalytic ammonia decomposition over Ni-Ru supported on CeO2 for hydrogen production: Effect of metal loading and kinetic analysis
Lucentini, I.; García, G.; Luzi, C.; Serrano, I.; Martínez, O.; Llorca, J.
Applied Catalysis B: Environmental, ISSN: 1873-3883 (JCR Impact Factor-2021: 24.319; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/06/2021
Article en revista

Modelling and simulation of catalytic ammonia decomposition over Ni-Ru deposited on 3D-printed CeO2
Lucentini, I.; García, G.; Luzi, C.; Serrano, I.; Soler, L.; J. Divins, N.; Martínez, O.; Llorca, J.
Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2022: 15.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Catalytic ammonia decomposition for hydrogen production using 3D printed structures
European Hydrogen Energy Conference 2018
Data de presentació: 14/03/2018
Presentació de treball en congressos

Descomposició catalítica d'amoníac per a la producció d'hidrogen
10a trobada del joves investigadors dels països catalans
Data de presentació: 29/01/2018
Presentació de treball en congressos

Ammonia decomposition over Ni and Ru supported on CeO2
3rd Fundamentals and Applications of Cerium Dioxide in Catalysis
Data de presentació: 26/06/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CORRUCHAGA GUERRERO, AGUSTÍN
Títol:Estudio de la evaporación de vertidos de disoluciones acuosas de amoníaco
Data lectura:04/10/2021
Director/a:CASAL FABREGA, JOAQUIM
Codirector/a:PALACIOS ROSAS, ADRIANA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Influence of wind speed and ammonia concentration on its evaporation rate from aqueous solution spills
Corruchaga, A.; Casal, O.; Palacios, A.; Casal, J.
Journal of loss prevention in the process industries, ISSN: 0950-4230 (JCR Impact Factor-2022: 3.5; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2022
Article en revista

AUTOR/A:XING, CONGCONG
Títol:TiO2-based heterostructure photocatalysts for enhanced hydrogen production
Data lectura:30/07/2021
Director/a:LLORCA PIQUE, JORDI
Codirector/a:CABOT CODINA, ANDREU
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Porous NiTiO3/TiO2 nanostructures for photocatatalytic hydrogen evolution
Xing, C.; Liu, Y.; Zhang, Y.; Liu, J.; Zhang, T.; Soler, L.; Llorca, J.
Journal of materials chemistry A, ISSN: 2050-7488 (JCR Impact Factor-2019: 11.301; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Solution-processed ultrathin SnS 2 -Pt nanoplates for photoelectrochemical water oxidation
Zuo, Y.; Liu, Y.; Li, J.; Du, R.; Yu, X.; Xing, C.; Zhang, T.; Yao, L.; Arbiol, J.; Llorca, J.; Sivula, K.; Guijarro, N.; Cabot, A.
ACS Applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8252 (JCR Impact Factor-2019: 2.568; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/02/2019
Article en revista

Tin selenide molecular precursor for the solution processing of thermoelectric materials and devices
Zhang, Y.; Xing, C.; Zhang, T.; Yu, X.; Arbiol, J.; Llorca, J.; Cadavid, D.; Ibáñez, M.; Cabot, A.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2020: 9.229; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/05/2020
Article en revista

Phosphorous incorporation in Pd2Sn alloys for electrocatalytic ethanol oxidation
Yu, X.; Liu, J.; Li, J.; Luo, Z.; Zuo, Y.; Xing, C.; Llorca, J.; Nasiou, D.; Arbiol , J.; Cabot, A.
Nano Energy, ISSN: 2211-2855 (JCR Impact Factor-2020: 17.881; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2020
Article en revista

A direct Z-scheme for the photocatalytic hydrogen production from a water ethanol mixture on CoTiO3/TiO2 heterostructures
Xing, C.; Liu, Y.; Zhang, Y.; Wang, X.; Guardia, P.; Yao, L.; Han, X.; Zhang, T.; Arbiol, J.; Soler, L.; Chen, Y.; Sivula, K.; Guijarro, N.; Cabot, A.; Llorca, J.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2021: 10.383; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Nickel iron diselenide for highly efficient and selective electrocatalytic conversion of methanol to formate
Li, J.; Xing, C.; Zhang, Y.; Zhang, T.; Spadaro, M.; Wu, Q.; Yi, Y.; He, S.; Llorca, J.; Arbiol , J.; Cabot, A.; Cui, C.
Small, ISSN: 1613-6829 (JCR Impact Factor-2021: 15.153; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2021
Article en revista

Photodehydrogenation of ethanol over cu2o/tio2 heterostructures
Xing, C.; Zhang, Y.; Liu, Y.; Wang, X.; Li, J.; Spadaro, M.; Guardia, P.; Arbiol , J.; Llorca, J.; Cabot, A.
Nanomaterials, ISSN: 2079-4991 (JCR Impact Factor-2021: 5.719; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/05/2021
Article en revista

Doping-mediated stabilization of copper vacancies to promote thermoelectric properties of Cu2-xS
Zhang, Y.; Xing, C.; Liu, Y.; Spadaro, M.; Wang, X.; Li, M.; Xiao, K.; Zhang, T.; Guardia, P.; Lim, K.; Moghaddam, A.; Llorca, J.; Arbiol, J.; Ibánez, M.; Cabot, A.
Nano Energy, ISSN: 2211-2855 (JCR Impact Factor-2021: 19.069; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

Control-oriented quality modelling approach of sewer networks
Xing, C.; Romero, L.; Joseph, B.; Meseguer, J.; Guasch, R.; Martínez, M.; Puig, V.; Cembrano, M.
Journal of environmental management, ISSN: 0301-4797 (JCR Impact Factor-2021: 8.91; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/09/2021
Article en revista

Activating the lattice oxygen oxidation mechanism in amorphous molybdenum cobalt oxide nanosheets for water oxidation
Wang, X.; Xing, C.; Liang, Z.; Guardia, P.; Han, X.; Zuo, Y.; Llorca, J.; Arbiol, J.; Li, J.; Cabot, A.
Journal of materials chemistry. A, ISSN: 2050-7496 (JCR Impact Factor-2022: 11.9; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/02/2022
Article en revista

Activated carbons from the Amazonian biomass andiroba shells applied as a CO2 adsorbent and a cheap semiconductor material
Serafin, J.; Ouzzine, M.; Xing, C.; El Ouahabi, H.; Kaminska, A.; Srenscek, J.
Journal of CO2 utilization, ISSN: 2212-9820 (JCR Impact Factor-2022: 7.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2022
Article en revista

Cobalt molybdenum nitride-based nanosheets for seawater splitting
Wang, X.; Han, X.; Du, R.; Xing, C.; Qi, X.; Liang, Z.; Guardia, P.; Arbiol, J.; Cabot, A.; Li, J.
ACS Applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8252 (JCR Impact Factor-2022: 9.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2022
Article en revista

Sulfate-decorated amorphous-crystalline cobalt-iron oxide nanosheets to enhance O-O coupling in the oxygen evolution reaction
Wang, X.; Li, J.; Xue, Q.; Han, X.; Xing, C.; Liang, Z.; Guardia, P.; Zuo, Y.; Du, R.; Balcells, L.; Arbiol, J.; Llorca, J.; Qi, X.; Cabot, A.
ACS Nano, ISSN: 1936-086X (JCR Impact Factor-2022: 17.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/12/2022
Article en revista

Brookite TiO2 nanorods as promising electrochromic and energy storage materials for smart windows
Xing, C.; Yang, L.; He, R.; Spadaro, M.; Zhang, Y.; Arbiol, J.; Li, J.; Poudel, B.; Nozariasbmarz, A.; Li, W.; Lim, K.; Liu, Y.; Llorca, J.; Cabot, A.
Small, ISSN: 1613-6829 (JCR Impact Factor-2022: 13.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2023
Article en revista

AUTOR/A:MORAKABATCHIANKAR, SHABNAM
Títol:A contribution to Sustainable Management of Integrated Material/Energy networks in Process Industries
Data lectura:22/07/2021
Director/a:ESPUÑA CAMARASA, ANTONIO
Codirector/a:GRAELLS SOBRE, MOISES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Economic and environmental benefits of waste-based energy closed-loop integration in process industries under uncertainty
28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 06/2018
Presentació de treball en congressos

Optimal design and planning multi resource-based energy integration in process industries
29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Optimal Design and planning supply chains of multi renewable resource-based energy/material applied in process industries
14th Mediterranean Congress of Chemical Engineering
Data de presentació: 11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:YU, XIANGWEI
Títol:Optimization strategies for efficient dosage of H2O2 in Fenton and photo-Fenton processes
Data lectura:07/07/2021
Director/a:GRAELLS SOBRE, MOISES
Codirector/a:PEREZ MOYA, MONTSERRAT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An experimental approach to the optimization of the dosage of hydrogen peroxide for Fenton and photo-Fenton processes
Yu, X.; Somoza, A.; Graells, M.; Pérez-Moya, M.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2020: 7.963; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/11/2020
Article en revista

An improved hybrid strategy for online dosage of hydrogen peroxide in photo-Fenton processes
Yu, X.; Graells, M.; Miralles, S.; Cabrera-Reina , A.; Pérez-Moya, M.
Journal of environmental chemical engineering, ISSN: 2213-3437 (JCR Impact Factor-2021: 7.968; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Towards an efficient generalization of the online dosage of hydrogen peroxide in photo-fenton process to treat industrial wastewater
Yu, X.; Cabrera-Reina , A.; Graells, M.; Miralles, S.; Pérez-Moya, M.
International journal of environmental research and public health, ISSN: 1660-4601 (JCR Impact Factor-2021: 4.614; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/12/2021
Article en revista

Performance of caffeine removal by using different AOPs technologies
23rd International Congress of Chemical and Process Engineering
Data de presentació: 26/08/2018
Presentació de treball en congressos

A practical time discretization methodology for adjusting the dosage profile in photo-Fenton processes
16th International Conference on Environmental Science and Technology
Presentació de treball en congressos

Systematic dosage protocol of H202 for photo-fenton processes: application to paracetamol degradation
6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes
Presentació de treball en congressos

Improving photo-Fenton process through hydrogen peroxide dosage based on dissolved oxygen monitoring
CHISA 24th-International Congress of Chemical and Process Engineering
Presentació de treball en congressos

Improving photo-Fenton process by hydrogen peroxide dosage strategies. Dissolved oxygen performance indicator
14th Mediterranean Congress of Chemical Engineering
Data de presentació: 11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SHOKRY ABDELALEEM TAHA ZIED, AHMED
Títol:A contribution to chemical process operation support: new machine learning and surrogate models based approaches for process optimization, supervision and control
Data lectura:05/05/2021
Director/a:ESPUÑA CAMARASA, ANTONIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A meta-multiparametric framework: Application to the operation of bio-based energy supply chains
Medina , S.; Ahmed Shokry; Silvente, J.; Espuña, A.
Computer aided chemical engineering, ISSN: 1570-7946 (JCR Impact Factor-2015: 0.245; Quartil: Q3)
Data de publicació: 2015
Article en revista

Application of the meta-multiparametric methodology to the control of emissions in the industry under continuous and discrete uncertain parameters
Lupera , G.; Ahmed Shokry; Campanya, G.; Espuña, A.
Chemical engineering research and design, ISSN: 0263-8762 (JCR Impact Factor-2016: 2.538; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/11/2016
Article en revista

Dynamic kriging based fault detection and diagnosis approach for nonlinear noisy dynamic processes
Ahmed Shokry; Escudero, G.; Graells, M.; Espuña, A.
Computers & chemical engineering, ISSN: 0098-1354 (JCR Impact Factor-2017: 3.113; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/11/2017
Article en revista

Mixed-integer multiparametric approach based on machine learning techniques
Ahmed Shokry; Medina , S.; Espuña, A.
Computer aided chemical engineering, ISSN: 978-0-444-63965-3
Data de publicació: 13/11/2017
Article en revista

Data-driven soft-sensors for online monitoring of batch processes with different initial conditions
Ahmed Shokry; Vicente, P.; Escudero, G.; Pérez-Moya, M.; Graells, M.; Espuña, A.
Computers & chemical engineering, ISSN: 0098-1354 (JCR Impact Factor-2018: 3.334; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/10/2018
Article en revista

Optimal management of bio-based energy supply chains under parametric uncertainty through a data-driven decision-support framework
Medina , S.; Ahmed Shokry; Silvente, J.; Lupera , G.; Espuña, A.
Computers and industrial engineering, ISSN: 0360-8352 (JCR Impact Factor-2019: 4.135; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Dynamic surrogate modelling for multistep-ahead prediction of multivariate nonlinear chemical processes
Ahmed Shokry; Baraldi, P.; Zio, E.; Espuña, A.
Industrial & engineering chemistry research, ISSN: 0888-5885 (JCR Impact Factor-2020: 3.764; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/07/2020
Article en revista

A machine learning-based methodology for multi-parametric solution of chemical processes operation optimization under uncertainty
Ahmed Shokry; Medina, S.; Baraldi, P.; Zio, E.; Moulines, Eric François Victor; Espuña, A.
Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2019: 0.125; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

Modeling and simulation of complex nonlinear dynamic processes using data based models: application to photo-Fenton process
25th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 13/01/2015
Presentació de treball en congressos

Multistep a head prediction using ordinary kriging applied to modeling and simulation of complex nonlinear dynamic processes
10th European Congress of Chemical Engineering
Presentació de treball en congressos

Multiparametric metamodels for model predictive control of chemical processes
ESCAPE 26 - 26th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 13/06/2016
Presentació de treball en congressos

Imputation of missing data with ordinary kriging for enhancing fault detection and diagnosis
ESCAPE 26 - 26th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 14/06/2016
Presentació de treball en congressos

Kriging based fault detection and diagnosis approach for nonlinear noisy dynamic processes
ESCAPE 26 - 26th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 15/12/2016
Presentació de treball en congressos

Optimal feature selection for designing a fault diagnosis system
ESCAPE 26 - 26th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 15/07/2016
Presentació de treball en congressos

A framework for unsupervised fault detection and diagnosis based on clustering assisted kriging observer
3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
Data de presentació: 07/09/2016
Presentació de treball en congressos

Dynamic optimization of batch processes under uncertainty via meta-multiparametric approach
27th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 10/11/2017
Presentació de treball en congressos

Data-driven dynamic modeling of batch processes having different initial conditions and missing measurements
27th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 01/11/2017
Presentació de treball en congressos

Unsupervised automatic updating of classification models of fault diagnosis for novelty detection
28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 01/06/2018
Presentació de treball en congressos

Mixed-integer multiparametric meta-modeling: a machine learning tool aplied to reactive scheduling
28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 01/07/2018
Presentació de treball en congressos

Ordinary Kriging: a machine learning tool applied to mixed-integer multiparametric approach
28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 01/07/2018
Presentació de treball en congressos

The ordinary Kriging metamodel in multivariate dynamic modeling and multistep ahead prediction
28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 01/07/2018
Presentació de treball en congressos

Online quantification of the concept drift using incremental learned classifier and non-automatic clustering
28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 01/07/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VILLASANTE DUEÑAS, JULIANA
Títol:Antioxidant properties and applications of pecan (Carya illinoinensis)
Data lectura:18/02/2021
Director/a:ALMAJANO PABLOS, MARIA PILAR
Codirector/a:METÓN TEIJEIRO, ISIDORO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Continuous or batch solid-liquid extraction of antioxidant compounds from seeds of Sterculia apetala plant and kinetic release study
Mosca, F.; Hidalgo, G.I.; Villasante, J.; Almajano, María Pilar
Molecules (Basel, Switzerland), ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2018: 3.06; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2018
Article en revista

Avocado seed: A comparative study of antioxidant content and capacity in protecting oil models from oxidation
Segovia, F.; Hidalgo, G.I.; Villasante, J.; Ramis, X.; Almajano, María Pilar
Molecules (Basel, Switzerland), ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2018: 3.06; Quartil: Q2)
Data de publicació: 21/09/2018
Article en revista

Effects of Pecan Nut (Carya illinoiensis) and Roselle Flower (Hibiscus sabdariffa) as Antioxidant and Antimicrobial Agents for Sardines (Sardina pilchardus)
Villasante, J.; Girbal, M.; Meton, I.; Almajano, María Pilar
Molecules (Basel, Switzerland), ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2018: 3.06; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/12/2018
Article en revista

The administration of chitosan-tripolyphosphate-DNA nanoparticles to express exogenous SREBP1a enhances conversion of dietary carbohydrates into lipids in the liver of Sparus aurata
Silva, J.; Villasante, J.; Rashidpour, A.; Almajano, María Pilar
Biomolecules, ISSN: 2218-273X (JCR Impact Factor-2019: 4.082; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/08/2019
Article en revista

Poly(alpha-dodecyl gamma-glutamate) (PAAG-12) and polylactic acid films charged with alpha-tocopherol and their antioxidant capacity in food models
Villasante, J.; Codina, E.; Hidalgo, G.I.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S.; Almajano, María Pilar
Antioxidants, ISSN: 2076-3921 (JCR Impact Factor-2019: 5.014; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/08/2019
Article en revista

In vitro antioxidant activity optimization of nut shell (Carya illinoinensis) by extrusion using response surface methods
Villasante, J.; Pérez, E.; Heredia, E.; Meton, I.; Almajano, María Pilar
Biomolecules, ISSN: 2218-273X (JCR Impact Factor-2019: 4.082; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/12/2019
Article en revista

Characterization and application of gelatin films with pecan walnut and shell extract (Carya Illinoiensis)
Villasante, J.; Martín , A.; Almajano, María Pilar
Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2020: 4.43; Quartil: Q1)
Data de publicació: 26/06/2020
Article en revista

The effects of pecan shell, roselle flower and red pepper on the quality of beef patties during chilled storage
Villasante, J.; Ouerfelli, M.; Bobet, A.; Meton, I.; Almajano, María Pilar
Foods, ISSN: 2304-8158 (JCR Impact Factor-2020: 4.35; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/11/2020
Article en revista

Extrusion and solid-state fermentation with Aspergillus oryzae on the phenolic compounds and radical scavenging activity of pecan nut (Carya illinoinensis) shell
Villasante, J.; Espinosa, J.; Peréz, E.; Heredia, E.; Almajano, María Pilar
British food journal, ISSN: 0007-070X (JCR Impact Factor-2021: 3.224; Quartil: Q2)
Data de publicació: 14/06/2021
Article en revista

Evaluation of non-extruded and extruded pecan (Carya illinoinensis) shell powder as functional ingredient in bread and wheat tortilla
Villasante, J.; Espinosa, J.; Pérez, E.; Heredia, E.; Meton, I.; Almajano, María Pilar
Lebensmittel-Wissenschaft + technologie, ISSN: 0023-6438 (JCR Impact Factor-2022: 6.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/04/2022
Article en revista

Antioxidant activity of walnuts (shell and seed) of different origins
First International Conference on Bio-antioxidants
Data de presentació: 25/06/2017
Presentació de treball en congressos

Antioxidant activity of shell pecan walnut
7th European Symposium CONACYT
Data de presentació: 11/04/2018
Presentació de treball en congressos

Effects of extrusion pretreatment parameters on pecan walnut shell (Carya illinoinensis)
3rd International Conference on Agricultural & Food Chemistry
Data de presentació: 23/07/2018
Presentació de treball en congressos

Antioxidant properties of pecan shell and kernel walnut (Carya illinoinensis) in vitro, in a model food system and the viability of human cancer cell lines
2nd Food Chemistry Conference
Data de presentació: 17/09/2019
Presentació de treball en congressos

Physicochemical and antioxidant properties of gelatin-based films containing pecan walnut and shell (Caryaillinoinensis).
3rd EuroSciCon Conference on Food Technology
Data de presentació: 22/04/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FERNÁNDEZ DE LABASTIDA VENTURA, MARCOS
Títol:Development of novel techniques of advanced transport characterization of membranes
Data lectura:01/10/2020
Director/a:YAROSHCHUK, ANDRIY
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Influence of membrane sealing in pressure-driven test cells on their performance
Fernandez de Labastida, M.; Yaroshchuk, A.
Journal of Membrane Science & Research, ISSN: 2476-5406 (JCR Impact Factor-2019: 0.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

AUTOR/A:JAVADIAN, HAMEDREZA
Títol:Study on adsorption behavior of rare earth elements onto magnetic nanocomposites of carboxymethyl chitosan, alginate and novel biodegradable polyamide
Data lectura:16/07/2020
Director/a:SASTRE REQUENA, ANA MARIA
Codirector/a:RUIZ PLANAS, MONTSERRAT
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Synthesis and characterization of a novel Fe3O4-SiO2@Gold core-shell biocompatible magnetic nanoparticles for biological and medical applications
Sadeghi, M.; Jahanshahi, M.; Javadian, H.
Nanomedicine research journal, ISSN: 2476-7123 (JCR Impact Factor-2019: 0.249; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Highly sensitive biosensor for detection of DNA nucleobases: Enhanced electrochemical sensing based on polyaniline/single-layer MoS2 nanosheets nanocomposite modified carbon paste electrode
Sadeghi, M.; Jahanshahi, M.; Javadian, H.
Microchemical journal, ISSN: 0026-265X (JCR Impact Factor-2020: 4.821; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Ca-alginate/carboxymethyl chitosan/Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4 magnetic bionanocomposite: Synthesis, characterization and application for single adsorption of Nd+3, Tb+3, and Dy+3 rare earth elements from aqueous media
Javadian, H.; Ruiz, M.; Sastre, A.
Journal of molecular liquids, ISSN: 0167-7322 (JCR Impact Factor-2020: 6.165; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/05/2020
Article en revista

Modeling and optimization of ultrasound-assisted high performance adsorption of Basic Fuchsin by starch-capped zinc selenide nanoparticles/AC as a novel composite using response surface methodology
Ghaedi, M.; Sharifpour , E.; Asfaram, A.; Dil, E.; Farsadrooh, M.; Javadian, H.
International journal of biological macromolecules, ISSN: 0141-8130 (JCR Impact Factor-2020: 6.953; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2020
Article en revista

Synthesis of magnetic CMC bionanocomposite containing a novel biodegradable nanoporous polyamide selectively synthesized in ionic liquid as green media: Investigation on Nd+3, Tb+3, and Dy+3 rare earth elements adsorption
Javadian, H.; Ruiz, M.; Taghavi, M.; Sastre, A.
Journal of molecular liquids, ISSN: 0167-7322 (JCR Impact Factor-2020: 6.165; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/06/2020
Article en revista

Biocompatible chitosan-zinc oxide nanocomposite based dispersive micro-solid phase extraction coupled with HPLC-UV for the determination of rosmarinic acid in the extracts of medical plants and water sample
Dil, E.; Asfaram, A.; Goudarzi, A.; Zabihi, E.; Javadian, H.
International journal of biological macromolecules, ISSN: 0141-8130 (JCR Impact Factor-2020: 6.953; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2020
Article en revista

Response surface methodology based on central composite design for simultaneous adsorption of rare earth elements using nanoporous calcium alginate/carboxymethyl chitosan microbiocomposite powder containing Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4 magnetic nanoparticles: Batch and column studies
Javadian, H.; Ruiz, M.; Sastre, A.
International journal of biological macromolecules, ISSN: 0141-8130 (JCR Impact Factor-2020: 6.953; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2020
Article en revista

Novel magnetic nanocomposite of calcium alginate carrying poly(pyrimidine-thiophene-amide) as a novel green synthesized polyamide for adsorption study of neodymium, terbium, and dysprosium rare-earth ions
Javadian, H.; Ruiz, M.; Taghvai, M.; Sastre, A.
Colloids and surfaces A: physicochemical and engineering aspects, ISSN: 0927-7757 (JCR Impact Factor-2020: 4.539; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/10/2020
Article en revista

Fabrication of poly (Acrylonitrile-co-methyl methacrylate) nanofibers containing boron via electrospinning method: A study on size distribution, thermal, crystalline, and mechanical strength properties
Sadeghi, M.; Moghimifar, Z.; Senthil, P.; Javadian, H.; Farsadrooh, M.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 3.889; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/04/2021
Article en revista

Ultrasound-assisted solid phase microextraction-HPLC method based on Fe3O4@SiO2-NH2-molecularly imprinted polymer magnetic nano-sorbent for rapid and efficient extraction of harmaline from Peganum harmala extract
Sadegh, N.; Asfaram, A.; Javadian, H.; Haddadi, H.; Sharifpour , E.
Journal of chromatography B-Analytical technologies in the biomedical and life sciences, ISSN: 1570-0232 (JCR Impact Factor-2021: 3.318; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/05/2021
Article en revista

Treatment of nano-oil polluted wastewater in an expanded bed adsorption column based on carboxymethyl cellulose-cellulose-nickel composite beads
Sadeghi, M.; Javadian, H.; Moghimifar, Z.; Jahanshahi, M.; Farsadrooh, M.
Journal of hazardous materials, ISSN: 0304-3894 (JCR Impact Factor-2021: 14.224; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/09/2021
Article en revista

Encapsulation of rose essential oil using whey protein concentrate-pectin nanocomplexes: Optimization of the effective parameters
Heydari, M.; Assadpour, E.; Jafari, S.; Javadian, H.
Food chemistry, ISSN: 0308-8146 (JCR Impact Factor-2021: 9.231; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/09/2021
Article en revista

AUTOR/A:SOMOZA TORNOS, ANA
Títol:Decision support strategies for the efficient implementation of circular economy principles in process systems
Data lectura:26/03/2020
Director/a:ESPUÑA CAMARASA, ANTONIO
Codirector/a:GRAELLS SOBRE, MOISES
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Realizing the potential high benefits of circular economy in the chemical industry: ethylene monomer recovery via polyethylene pyrolysis
Somoza, A.; Gonzalez-Garay, A.; Pozo, C.; Graells, M.; Espuña, A.; Guillén, G.
ACS sustainable chemistry & engineering, ISSN: 2168-0485 (JCR Impact Factor-2020: 8.198; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/02/2020
Article en revista

Process screening framework for the synthesis of process networks from a circular economy perspective
Somoza, A.; Pozo, C.; Graells, M.; Espuña, A.; Puigjaner, L.
Resources, conservation and recycling, ISSN: 0921-3449 (JCR Impact Factor-2021: 13.716; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Economic and environmental assessment of plastic waste pyrolysis products and biofuels as substitutes for fossil-based fuels
Pacheco-Lopez, A.; Lechtenberg, F.; Somoza, A.; Graells, M.; Espuña, A.
Frontiers in energy research, ISSN: 2296-598X
Data de publicació: 24/06/2021
Article en revista

Synthesis and assessment of waste-to-resource routes for circular economy
Pacheco-Lopez, A.; Somoza, A.; Graells, M.; Espuña, A.
Computers & chemical engineering, ISSN: 0098-1354 (JCR Impact Factor-2021: 1.017; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/07/2021
Article en revista

Targeting economic and environmental benefits associated with the integration of regeneration units in water systems
Lechtenberg, F.; Somoza, A.; Espuña, A.; Graells, M.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2021: 11.072; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/11/2021
Article en revista

Evaluating the effect of separation and reaction systems in industrial symbiosis
28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 06/2018
Presentació de treball en congressos

Targeting material exchanges in industrial symbiosis networks
29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Modeling framework for joint product and process synthesis with material recovery opportunities
30th European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 05/2020
Presentació de treball en congressos

Systematic generation and evaluation of waste-to-resource alternatives
14th Mediterranean Congress of Chemical Engineering
Presentació de treball en congressos

A MILP model for enhancing wastewater networks by introducing reclaimed wastewater usage
14th Mediterranean Congress of Chemical Engineering
Data de presentació: 11/2020
Presentació de treball en congressos

Targeting the economic and environmental benefits associated with the integration of regeneration units in water systems
II International Congress on Water and Sustainability
Data de presentació: 25/03/2021
Presentació de treball en congressos

Towards automated information retrieval of process data and knowledge from academic databases
ESCAPE-31 - 31st European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 09/06/2021
Presentació de treball en congressos

Systematic generation and targeting of chemical recycling pathways: A mixed plastic waste upcycling case study
ESCAPE-31 - 31st European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Data de presentació: 08/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PAVÓN REGAÑA, SANDRA
Títol:Rare earth elements recovery from E-wastes by solvent extraction and supported liquid membrane processes
Data lectura:28/11/2019
Director/a:SASTRE REQUENA, ANA MARIA
Codirector/a:FORTUNY SANROMA, AGUSTIN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Permeability dependencies on the carrier concentration and membrane viscosity for Y(III) and Eu(III) transport by using liquid membranes
Separation and purification technology, ISSN: 1383-5866 (JCR Impact Factor-2020: 7.312; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/05/2020
Article en revista

Rare earth elements recovery from secondary wastes by solid-state chlorination and selective organic leaching
Pavon, S.; Fortuny, A.; Sastre, A.
Waste management (Elmsford), ISSN: 0956-053X (JCR Impact Factor-2021: 8.816; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2021
Article en revista

Se(IV) immobilization onto natural siderite: implications for high-level nuclear waste repositories
Pavon, S.; De Pablo, J.
Chemical Engineering and Technology, ISSN: 1521-4125 (JCR Impact Factor-2021: 2.215; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

AUTOR/A:ALCARAZ SEGURA, AURORA
Títol:Enhancing the thermal efficiency of a salinity gradient solar pond. Implementation of the study in the design, construction, salinity gradient establishment, operation and energy transfer at industrial scale
Data lectura:28/02/2019
Director/a:VALDERRAMA ANGEL, CESAR ALBERTO
Codirector/a:FARRAN MARSA, ADRIANA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Increasing the storage capacity of a solar pond by using solar thermal collectors: heat extraction and heat supply processes using in-pond heat exchangers
Alcaraz, A.; Montalà, M.; Valderrama, C.; Cortina, J.; Akbarzadeh, A.; Farran, A.
Solar energy, ISSN: 0038-092X (JCR Impact Factor-2018: 4.674; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2018
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/02/202431/01/2026Vulnerable elements and risk assessmentEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
01/01/202431/12/2027Unite! Doctoral Network in Energy StorageCommission of European Communities
01/01/202431/12/2027Smart Integration of Process Systems Engineering & Machine Learning for Improved Process Safety in Process IndustriesCommission of European Communities
01/01/202431/12/2027A Revolutionary approach for maximising process water REuse and REsource REcovery through a smart, circular and integrated solutionCommission of European Communities
01/12/202330/11/2025European Program for Wildfire-Prepared CommunitiesEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
01/12/202330/11/2026J-03163AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/09/202317/09/2024Contracte de col.laboració sobre assessoria científica en el desenvolupament i la validació de tecnologies per a la recuperació de recursos (aigua i subproductes) en solucions líquides complexes.CETAQUA
22/04/202321/12/2023La realització d’un estudi sobre l’anàlisi de viabilitat de la indústria de recuperació de materials de bateries i dispositius elèctrics i electrònics a Catalunya.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
07/03/202330/11/2023Research services related to a Marisolor project aimed at reducing the chloride release from Novacarb and Solvay.Marisolor GIE
01/02/202331/01/2025Wildland-Urban-Interface Fire Touristic Intrastructures Protection SolutionsEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
01/02/202331/08/2023estudi preliminar sobre les característiques i necessitats específiques que es preveu haurien de tenir el equips d’extracció de fums en cas d’incendi en aparcaments amb vehicles elèctrics i d’hidrogenSODECA, S.L.U.
01/02/202331/07/2024Determination of transport numbers in anion-exchange membranes (“AEM”) in streams of the soda ash production process.SOLVAY OPERATIONS FRANCE
02/01/202331/12/2024Contracte de col·laboració per conèixer l'estabilitat del combustible nuclear gastat (CNG) i les condicions esperades en l'emmagatzematge geològic profund del CNGENRESA
01/01/202331/12/2026Demonstration of battery metals recovery from primary and secondary resources through a sustainable processing methodology HORIZON EUROPE-CL4-2022-RESILIENCE-01Commission of European Communities
01/01/202331/12/2023Assessorament i supervisió en el diseñny i la construcció del pilot del projecte LIFE21-ENV-ES-CYCLOPS 101074544.CETAQUA
01/01/202331/12/2023Assessorament i supervisió en el disseny i la construcció del pilot del projecte HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01 101058583 RESILEXCETAQUA
01/01/202331/12/2023Assessorament i supervisió en el diseny i la construcció del pilot del projecte LIFE20 ENV/ES/000788 – LIFE MATRIXCETAQUA
01/01/202331/12/2023Assessorament i supervisió en el disseny i la construcció del pilot del projecte LIFE21-ENV-ES-WARRIOR 101074367.CETAQUA
02/12/202202/12/2022Recovery of antimony and bismuth from arsenic-containing acidic aqueous solutions
01/12/202230/11/2024Herramienta de realidad virtual para el entrenamiento de la población y los servicios de emergencia en caso de inciendio a partir de volúmenes 3D reales y simulaciones CFD.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Recuperación Sostenible de Elementos de valor añadido a partir de salmueras de desalinización de agua de mar mediante Tecnologías de separación híbrida.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Integración de tecnologías de procesamiento para garantizar una cadena de valor de baterías segura, circular y sostenible a través minería urbana e industrial.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
18/11/202231/12/2023 Sistemes d’intel·ligència artificial per la Detecció i Gestió anticipada d’Episodis de Contaminació en EDARs (DiGEC)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/11/202231/05/2023Disseny d'un procés simple per a degradar l'alginat (Ajuts de valorització LLAVOR_UPC 22)Universitat Politècnica de Catalunya
01/10/202230/09/2026Next-generation membrane technologies for sustainable exploitation of seawater brine resources: transition towards a circular blue industryCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Recuperación de elementos de tierras raras (REE) y metales de desechos electrónicos y baterías de iones de litio gastadas mediante procesos de separación híbridos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Tecnologías energéticas del hidrógeno impulsadas por ingeniería de interfaz de catalizadores amorfos/cristalinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
08/07/202208/07/2022A method for the selective recovery of bismuth from solid impurity streams generated during the primary production of copper
01/07/202230/06/2024Accelerating Sustainable Hydrogen Uptake Through Innovation and EducationCommission of European Communities
01/06/202231/05/2023Pla social VEX RoboticsCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
11/03/202231/08/2022Contrato de colaboración de realización de ensayos de electrodiálisis, de nanofiltración y analíticas asociadas en el desarrollo del proyecto BIDEN.CETAQUA
01/03/202228/02/2023Contrato de colaboración para la optimización de las plantas piloto de Nanofiltración y Tratamiento de Salmuera en las que se llevará a cabo la fase experimental del proyecto LIFE CONQUER.CETAQUA
01/01/202231/12/2024Metal Influenced Acid Water as a source of valuable and critical raw materialsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022HE-EIT IE 2022_WP7 Joint and common courses. Exhibit_2022.09.12Commission of European Communities
23/12/202122/12/2024Cátedra Argos de investigación y formación en seguridad nuclear y protección radiológica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de CatalunyaCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
17/12/202117/12/2021Recovery of rare earth elements from acidic mine water
10/12/202101/12/2023Comunitats d'interfície resilents al foc de BarcelonaAjuntament de Barcelona
01/12/202130/11/2023Aguas Acidas de Minería como Recurso para el suministro sostenible de materias primas y materias críticas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202131/05/2023 In situ nano-enhanced bioremediation for nitrate impaired aquifers due to agricultural activity.FUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
20/10/202130/01/2022Caracteritizació d'efluents i realització d'assaigs de traçabilitat per la recuperació d'àcid en corrents de refinat de cinc.CETAQUA
10/09/202125/10/2021Estudi dels sòls de la parcel·la de Tersa i dels principals contaminants presents, estudi d'escòries, revisió dels estudis realitzats i anàlisi comparatiu amb els sòls del territoriTERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
01/09/202131/08/2023Understanding the Dynamic Nature of Catalysts for Methane Abatement ReactionsCommission of European Communities
01/09/202131/08/2024Desarrollo de una nueva metodología basada en IA y CFD para una gestión y planificación dinámica de las emergencias.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Reciclaje de recursos de residuos urbanos e industriales mediante la integración de procesos de separación híbridos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Implantación de la economía Circular en la Industria de Proceso (CEPI): Métodos y herramientas para la integración circular de sistemas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Estudio de la localización y disolución de productos de fisión y actínidos en el combustible nuclear.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/07/202120/07/2021Electro-chemical sensor and coating method, production method and corresponding uses.
01/07/202130/06/2025Energy harvesting via wetting/drying cycles with nanoporus electrodesCommission of European Communities
01/07/202115/11/2021Separel Liquid-Liquid Membrane Contactors for NH3 removalDUPONT IBÈRICA, SL 
16/06/202116/06/2021Obtención de un extracto biosurfactante a partir de los licores de lavado de maíz mediante procesos de separación física
01/06/202131/12/2024Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (alta resolución): SXES, EBSD, EDS y con accesorios de Nanoindentación in situAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/05/202121/05/2021Separación de arsénico de antimonio y bismuto en un eluato
17/05/202130/09/2022Asesoramiento y supervisión en el diseño y modelización de la planta piloto de nanofiltración del proyecto LIFE CONQUERCETAQUA
24/04/202123/04/2022Fire in the Earth System:Science &SocietyCOST OFFICE
01/04/202131/03/2024Recovery of added-value elements from Copper primary productionEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202131/12/2021Assessorament i supervisió en el disseny i la construcció del pilot del projecte LIFE NIMBUS,CETAQUA
01/03/202131/12/2021Assessorament i supervisió en el disseny i construcció del pilot del projecte LIFE CONQUERCETAQUA
01/01/202131/03/2023Vulnerable Elements in Spain and Portugal and Risk AssessmentEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
01/12/202031/05/2021Realización de ensayos de Electrodiálisis Reversible (EDR) en EEBE para el proyecto EDEN.CETAQUA
15/10/202031/12/2020Carrying experiments to obtain the typical images and experimental data of jet flame behaviour for the critical conditions at which combustion occursFundación Universidad de las Améric
01/10/202020/10/20223D Fire LABoratoryCommission of European Communities
15/09/202015/12/2020Study of the photochemical reaction to synthesize ammonia from nitrogen and hydrogen using the catalyst based on permanently polarized hydroxyapatite doped with Pd nanoparticles.Optimization of reactiB. BRAUN SURGICAL, S.A.
04/09/202030/09/2024Closing gaps in measurements and understanding: plume characteristics, live fuel moisture dynamics, and process-based modelingUSDA Forest Service
01/09/202031/12/2020Immersive and Hybrid remote labsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
24/07/202023/04/2021Estudi sobre la instal·lació d’una central termoelèctrica a Cercs. Anàlisi de vies de gestió més adequades pels residus d’acord amb conceptes d’economia circular i la jerarquia de gestió de residuos.AYUNTAMIENTO DE CERCS
23/07/202022/06/2021MACROSENSE- Sensor espectroscòpic de metà basat en silici macroporós per a la monitoratge de gasoductes de gas naturalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/07/202013/07/2020Filtro óptico pasa-banda con bandas laterales bloqueadas
01/07/202031/12/2023Caracterización y estudio de análogos químicos del combustible nuclear irradiado (SNF) en las condiciones esperadas en un almacenamiento definitivo, en condiciones reductoras y parcialmente oxidantesENRESA
01/07/202031/12/2021Assessorament i participació en diversos projectes, tant amb empreses específiques com projectes cooperatius dins de l’àmbit de gestió de sòls i aigües contaminades i impacte ambiental.FUNDACIÓ EURECAT
15/06/202030/09/2022The porpuse of the cooperation between the parties to help the develpment of coupled-firea atmosphere models. The objective of this project is to build a model comparison exercicse to test the modelsUSDA Forest Service
01/06/202031/05/2024Circular Processing of Seawater Brines from Saltworks for Recovery of Valuable Raw MaterialsCommission of European Communities
01/06/202031/05/2024Development of radical innovations to recover minerals and metals from seawater desalination brinesCommission of European Communities
07/04/202006/10/2020Estudi per avaluar la resistència al foc d'un mòdul estructural en un edifici format per diverses plantes de contenidors marítims habilitats com allotjaments.Ajuntament de Barcelona
11/03/202012/06/2020Estudio sobre la calidad del aire en las inmediaciones de la instalación industrial de Silvalac en Els Pallaresos y elaboración de un análisis cuantitativo de riesgos para la salud humanaSILVALAC, S.A.
01/03/202028/02/2021Asesoramiento técnico en el diseño de los pilotos en el que se llevará a cabo la fase experimental del proyecto LIFE REMINE-WATERCETAQUA
01/03/202031/12/20202020 EDU_COVID-19 UmbrellaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
10/02/202010/09/2020Evaluación de nanopartículas (NPs) de hierro (Fe) para potenciar la desnitrificación de aguas subterráneas contaminadas por nitratos.FUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
29/01/202028/04/2022Desenvolupament d’eines per al suport en l’implementació i en la gestió de la reutilitació (SUGGEREIX).AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202031/12/2023Ús eficient de recursos de rentat industrial.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/11/201920/12/2019Mesures d'absorció/desorció de CO2REFTRANS SA
02/10/201931/10/2023Assessorament expert al projecte europeu GUARDIAN, dedicat a la implementació de tecnologies d'irrigació per a la protecció d'interfícies urbano-forestals.ECORYS Nederland BV
15/09/201915/03/2020Verificació complementària en relació als paràmetres emprats i al correcte procés de simulació, de les simulacions computacionals del sistema de control de temperatura i evacuació de fum en cas d’inceCOLT ESPAÑA, S.A.
01/09/201930/09/2019Optimización de la etapa de extracción de polifenoles presentes en los residuos agroalimentarios.FUNDACIÓN CENTRO GALLEGO DE
01/07/201931/12/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/04/201931/12/2023Bimetallic catalyst knowledge-based development for energy applicationsCommission of European Communities
21/03/201920/06/2019Puesta a punto de un sistema de monitorización de gases, trabajo, experimental y análisis de datos de pruebas para la evaluación de la tasa de infiltración de una lona ignifuga para la protección de vJSP WILDFIRE SECURITY SL
01/03/201928/02/2024Ampliación del contrato de colaboración para el asesoramiento, asistencia técnica, análisis y evaluación en proyectos I+D+i en la línea de investigación Calidad del Agua.CETAQUA
01/02/201931/01/2021Wildland-Urban Interface VIrtual Essays WorkbenchEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
31/01/201931/12/2021Cofinançament PECT Besòs - operació Recerca per la Sostenibilitat.Diputació de Barcelona
29/01/201928/07/2019Desenvolupament de tasques per a la millora de teixits d'altes prestacionsAPRESTOS DE LANERIA, S.A.
14/01/201902/04/2022Simulació i desenvolupament de reactors catalítics per la tecnologia de l'hidrogen.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201930/06/2024OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201930/09/2022Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Environomical Pathways for Sustainable Energy SystemsEuropean Institute for Innovation and Technology

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/02/202431/01/2026Vulnerable elements and risk assessmentEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
01/01/202431/12/2027Unite! Doctoral Network in Energy StorageCommission of European Communities
01/01/202431/12/2027Smart Integration of Process Systems Engineering & Machine Learning for Improved Process Safety in Process IndustriesCommission of European Communities
01/01/202431/12/2027A Revolutionary approach for maximising process water REuse and REsource REcovery through a smart, circular and integrated solutionCommission of European Communities
01/12/202330/11/2025European Program for Wildfire-Prepared CommunitiesEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
01/12/202330/11/2026J-03163AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/09/202317/09/2024Contracte de col.laboració sobre assessoria científica en el desenvolupament i la validació de tecnologies per a la recuperació de recursos (aigua i subproductes) en solucions líquides complexes.CETAQUA
22/04/202321/12/2023La realització d’un estudi sobre l’anàlisi de viabilitat de la indústria de recuperació de materials de bateries i dispositius elèctrics i electrònics a Catalunya.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
07/03/202330/11/2023Research services related to a Marisolor project aimed at reducing the chloride release from Novacarb and Solvay.Marisolor GIE
01/02/202331/01/2025Wildland-Urban-Interface Fire Touristic Intrastructures Protection SolutionsEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
01/02/202331/08/2023estudi preliminar sobre les característiques i necessitats específiques que es preveu haurien de tenir el equips d’extracció de fums en cas d’incendi en aparcaments amb vehicles elèctrics i d’hidrogenSODECA, S.L.U.
01/02/202331/07/2024Determination of transport numbers in anion-exchange membranes (“AEM”) in streams of the soda ash production process.SOLVAY OPERATIONS FRANCE
02/01/202331/12/2024Contracte de col·laboració per conèixer l'estabilitat del combustible nuclear gastat (CNG) i les condicions esperades en l'emmagatzematge geològic profund del CNGENRESA
01/01/202331/12/2026Demonstration of battery metals recovery from primary and secondary resources through a sustainable processing methodology HORIZON EUROPE-CL4-2022-RESILIENCE-01Commission of European Communities
01/01/202331/12/2023Assessorament i supervisió en el diseñny i la construcció del pilot del projecte LIFE21-ENV-ES-CYCLOPS 101074544.CETAQUA
01/01/202331/12/2023Assessorament i supervisió en el disseny i la construcció del pilot del projecte HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01 101058583 RESILEXCETAQUA
01/01/202331/12/2023Assessorament i supervisió en el diseny i la construcció del pilot del projecte LIFE20 ENV/ES/000788 – LIFE MATRIXCETAQUA
01/01/202331/12/2023Assessorament i supervisió en el disseny i la construcció del pilot del projecte LIFE21-ENV-ES-WARRIOR 101074367.CETAQUA
02/12/202202/12/2022Recovery of antimony and bismuth from arsenic-containing acidic aqueous solutions
01/12/202230/11/2024Herramienta de realidad virtual para el entrenamiento de la población y los servicios de emergencia en caso de inciendio a partir de volúmenes 3D reales y simulaciones CFD.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Recuperación Sostenible de Elementos de valor añadido a partir de salmueras de desalinización de agua de mar mediante Tecnologías de separación híbrida.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Integración de tecnologías de procesamiento para garantizar una cadena de valor de baterías segura, circular y sostenible a través minería urbana e industrial.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
18/11/202231/12/2023 Sistemes d’intel·ligència artificial per la Detecció i Gestió anticipada d’Episodis de Contaminació en EDARs (DiGEC)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/11/202231/05/2023Disseny d'un procés simple per a degradar l'alginat (Ajuts de valorització LLAVOR_UPC 22)Universitat Politècnica de Catalunya
01/10/202230/09/2026Next-generation membrane technologies for sustainable exploitation of seawater brine resources: transition towards a circular blue industryCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Recuperación de elementos de tierras raras (REE) y metales de desechos electrónicos y baterías de iones de litio gastadas mediante procesos de separación híbridos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Tecnologías energéticas del hidrógeno impulsadas por ingeniería de interfaz de catalizadores amorfos/cristalinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
08/07/202208/07/2022A method for the selective recovery of bismuth from solid impurity streams generated during the primary production of copper
01/07/202230/06/2024Accelerating Sustainable Hydrogen Uptake Through Innovation and EducationCommission of European Communities
01/06/202231/05/2023Pla social VEX RoboticsCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
11/03/202231/08/2022Contrato de colaboración de realización de ensayos de electrodiálisis, de nanofiltración y analíticas asociadas en el desarrollo del proyecto BIDEN.CETAQUA
01/03/202228/02/2023Contrato de colaboración para la optimización de las plantas piloto de Nanofiltración y Tratamiento de Salmuera en las que se llevará a cabo la fase experimental del proyecto LIFE CONQUER.CETAQUA
01/01/202231/12/2024Metal Influenced Acid Water as a source of valuable and critical raw materialsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022HE-EIT IE 2022_WP7 Joint and common courses. Exhibit_2022.09.12Commission of European Communities
23/12/202122/12/2024Cátedra Argos de investigación y formación en seguridad nuclear y protección radiológica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de CatalunyaCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
17/12/202117/12/2021Recovery of rare earth elements from acidic mine water
10/12/202101/12/2023Comunitats d'interfície resilents al foc de BarcelonaAjuntament de Barcelona
01/12/202130/11/2023Aguas Acidas de Minería como Recurso para el suministro sostenible de materias primas y materias críticas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202131/05/2023 In situ nano-enhanced bioremediation for nitrate impaired aquifers due to agricultural activity.FUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
20/10/202130/01/2022Caracteritizació d'efluents i realització d'assaigs de traçabilitat per la recuperació d'àcid en corrents de refinat de cinc.CETAQUA
10/09/202125/10/2021Estudi dels sòls de la parcel·la de Tersa i dels principals contaminants presents, estudi d'escòries, revisió dels estudis realitzats i anàlisi comparatiu amb els sòls del territoriTERSA, TRACTAMENT SELECC.RESIDUS SA
01/09/202131/08/2023Understanding the Dynamic Nature of Catalysts for Methane Abatement ReactionsCommission of European Communities
01/09/202131/08/2024Desarrollo de una nueva metodología basada en IA y CFD para una gestión y planificación dinámica de las emergencias.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Reciclaje de recursos de residuos urbanos e industriales mediante la integración de procesos de separación híbridos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Implantación de la economía Circular en la Industria de Proceso (CEPI): Métodos y herramientas para la integración circular de sistemas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Estudio de la localización y disolución de productos de fisión y actínidos en el combustible nuclear.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/07/202120/07/2021Electro-chemical sensor and coating method, production method and corresponding uses.
01/07/202130/06/2025Energy harvesting via wetting/drying cycles with nanoporus electrodesCommission of European Communities
01/07/202115/11/2021Separel Liquid-Liquid Membrane Contactors for NH3 removalDUPONT IBÈRICA, SL 
16/06/202116/06/2021Obtención de un extracto biosurfactante a partir de los licores de lavado de maíz mediante procesos de separación física
01/06/202131/12/2024Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (alta resolución): SXES, EBSD, EDS y con accesorios de Nanoindentación in situAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/05/202121/05/2021Separación de arsénico de antimonio y bismuto en un eluato
17/05/202130/09/2022Asesoramiento y supervisión en el diseño y modelización de la planta piloto de nanofiltración del proyecto LIFE CONQUERCETAQUA
24/04/202123/04/2022Fire in the Earth System:Science &SocietyCOST OFFICE
01/04/202131/03/2024Recovery of added-value elements from Copper primary productionEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202131/12/2021Assessorament i supervisió en el disseny i la construcció del pilot del projecte LIFE NIMBUS,CETAQUA
01/03/202131/12/2021Assessorament i supervisió en el disseny i construcció del pilot del projecte LIFE CONQUERCETAQUA
01/01/202131/03/2023Vulnerable Elements in Spain and Portugal and Risk AssessmentEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
01/12/202031/05/2021Realización de ensayos de Electrodiálisis Reversible (EDR) en EEBE para el proyecto EDEN.CETAQUA
15/10/202031/12/2020Carrying experiments to obtain the typical images and experimental data of jet flame behaviour for the critical conditions at which combustion occursFundación Universidad de las Améric
01/10/202020/10/20223D Fire LABoratoryCommission of European Communities
15/09/202015/12/2020Study of the photochemical reaction to synthesize ammonia from nitrogen and hydrogen using the catalyst based on permanently polarized hydroxyapatite doped with Pd nanoparticles.Optimization of reactiB. BRAUN SURGICAL, S.A.
04/09/202030/09/2024Closing gaps in measurements and understanding: plume characteristics, live fuel moisture dynamics, and process-based modelingUSDA Forest Service
01/09/202031/12/2020Immersive and Hybrid remote labsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
24/07/202023/04/2021Estudi sobre la instal·lació d’una central termoelèctrica a Cercs. Anàlisi de vies de gestió més adequades pels residus d’acord amb conceptes d’economia circular i la jerarquia de gestió de residuos.AYUNTAMIENTO DE CERCS
23/07/202022/06/2021MACROSENSE- Sensor espectroscòpic de metà basat en silici macroporós per a la monitoratge de gasoductes de gas naturalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/07/202013/07/2020Filtro óptico pasa-banda con bandas laterales bloqueadas
01/07/202031/12/2023Caracterización y estudio de análogos químicos del combustible nuclear irradiado (SNF) en las condiciones esperadas en un almacenamiento definitivo, en condiciones reductoras y parcialmente oxidantesENRESA
01/07/202031/12/2021Assessorament i participació en diversos projectes, tant amb empreses específiques com projectes cooperatius dins de l’àmbit de gestió de sòls i aigües contaminades i impacte ambiental.FUNDACIÓ EURECAT
15/06/202030/09/2022The porpuse of the cooperation between the parties to help the develpment of coupled-firea atmosphere models. The objective of this project is to build a model comparison exercicse to test the modelsUSDA Forest Service
01/06/202031/05/2024Circular Processing of Seawater Brines from Saltworks for Recovery of Valuable Raw MaterialsCommission of European Communities
01/06/202031/05/2024Development of radical innovations to recover minerals and metals from seawater desalination brinesCommission of European Communities
07/04/202006/10/2020Estudi per avaluar la resistència al foc d'un mòdul estructural en un edifici format per diverses plantes de contenidors marítims habilitats com allotjaments.Ajuntament de Barcelona
11/03/202012/06/2020Estudio sobre la calidad del aire en las inmediaciones de la instalación industrial de Silvalac en Els Pallaresos y elaboración de un análisis cuantitativo de riesgos para la salud humanaSILVALAC, S.A.
01/03/202028/02/2021Asesoramiento técnico en el diseño de los pilotos en el que se llevará a cabo la fase experimental del proyecto LIFE REMINE-WATERCETAQUA
01/03/202031/12/20202020 EDU_COVID-19 UmbrellaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
10/02/202010/09/2020Evaluación de nanopartículas (NPs) de hierro (Fe) para potenciar la desnitrificación de aguas subterráneas contaminadas por nitratos.FUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
29/01/202028/04/2022Desenvolupament d’eines per al suport en l’implementació i en la gestió de la reutilitació (SUGGEREIX).AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/01/202031/12/2023Ús eficient de recursos de rentat industrial.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/11/201920/12/2019Mesures d'absorció/desorció de CO2REFTRANS SA
02/10/201931/10/2023Assessorament expert al projecte europeu GUARDIAN, dedicat a la implementació de tecnologies d'irrigació per a la protecció d'interfícies urbano-forestals.ECORYS Nederland BV
15/09/201915/03/2020Verificació complementària en relació als paràmetres emprats i al correcte procés de simulació, de les simulacions computacionals del sistema de control de temperatura i evacuació de fum en cas d’inceCOLT ESPAÑA, S.A.
01/09/201930/09/2019Optimización de la etapa de extracción de polifenoles presentes en los residuos agroalimentarios.FUNDACIÓN CENTRO GALLEGO DE
01/07/201931/12/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/04/201931/12/2023Bimetallic catalyst knowledge-based development for energy applicationsCommission of European Communities
21/03/201920/06/2019Puesta a punto de un sistema de monitorización de gases, trabajo, experimental y análisis de datos de pruebas para la evaluación de la tasa de infiltración de una lona ignifuga para la protección de vJSP WILDFIRE SECURITY SL
01/03/201928/02/2024Ampliación del contrato de colaboración para el asesoramiento, asistencia técnica, análisis y evaluación en proyectos I+D+i en la línea de investigación Calidad del Agua.CETAQUA
01/02/201931/01/2021Wildland-Urban Interface VIrtual Essays WorkbenchEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
31/01/201931/12/2021Cofinançament PECT Besòs - operació Recerca per la Sostenibilitat.Diputació de Barcelona
29/01/201928/07/2019Desenvolupament de tasques per a la millora de teixits d'altes prestacionsAPRESTOS DE LANERIA, S.A.
14/01/201902/04/2022Simulació i desenvolupament de reactors catalítics per la tecnologia de l'hidrogen.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201930/06/2024OPEN INNOVATION-RESEARCH TRANSLATION AND APPLIED KNOWLEDGE EXCHANGE IN PRACTICE THROUGH UNIVERSITY-INDUSTRY-COOPERATIONCommission of European Communities
01/01/201930/09/2022Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Environomical Pathways for Sustainable Energy SystemsEuropean Institute for Innovation and Technology

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Modificació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors