Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria del Terreny

Enginyeria del Terreny

El Programa de Doctorat en Enginyeria del Terreny incorpora en una estructura comuna dues àrees de coneixement reconegudes ‘de facto’ en la recerca internacional: l’enginyeria geotècnica i la hidrologia subterrània (o hidrogeologia). El perfil de les assignatures proposades en ambdues categories o intensificacions és homologable als que es proposen en els programes de doctorat de departaments universitaris àmpliament coneguts en altres països. L’adopció d’un programa únic de doctorat proporciona una riquesa addicional a les dues intensificacions assenyalades, ja que són nombrosos els temes comuns entre tots dos, especialment en l’àmbit conceptual (alguns temes comuns es poden identificar: flux en medi porós, transport, interaccions tèrmiques, mecàniques, hidràuliques i químiques), que correspon al nivell apropiat per a un doctorat.

Els temes i línies de recerca dels professors del programa es reflecteixen en les tesis doctorals que s’han desenvolupat històricament en aquest. El grup que l’imparteix és conegut per les seves aportacions al desenvolupament de models matemàtics i numèrics en diversos temes (flux en mitjans heterogenis, transport de contaminants, optimització de recursos, equacions constitutives de materials, desenvolupament de programes avançats de càlcul) i per la seva vinculació a projectes europeus i internacionals en nombroses àrees vinculades a l’enginyeria del terreny durant els darrers vint anys. Els projectes aconseguits són una font permanent de nous temes de recerca que s’ofereixen als alumnes per al desenvolupament de les seves tesis.

COORDINADOR/A

Olivella Pastalle, Sebastià

CONTACTE

Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.ET.camins@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Donant per descomptat que ens referim als àmbits científics i tecnològics propis de l’enginyeria del terreny, el perfil d’ingrés dels estudiants es pot resumir mitjançant tres paraules:
1) coneixement,
2) capacitat, i
3) motivació.

És a dir:
1) Han de disposar del bagatge formatiu suficient que els permeti accedir a la frontera del coneixement en l’àmbit d’una temàtica pròpia del programa.
2) Han de tenir una maduresa acadèmica i capacitats suficients per anar més enllà, de manera que els permetin realitzar una aportació original i nova a l’estat del coneixement o de la tecnologia en l’àmbit de la tesi doctoral. En conseqüència, han de ser capaços d’investigar, desenvolupar i crear, han de tenir capacitat d’anàlisi i síntesi, esperit crític, capacitat de treball i capacitat i habilitats per al treball en equip i per a la comunicació oral i escrita, i així mateix és imprescindible un cert domini de la llengua anglesa. També és important disposar d’una bona font de finançament.
3) Han d’estar realment motivats i preparats per a un treball de llarg recorregut, han de ser ambiciosos però realistes, amb maduresa personal i intel·ligència emocional i amb un projecte de futur que els permeti rendibilitzar l’esforç i el cost que comporten uns estudis de doctorat.
Històricament la majoria dels estudiants del nostre Programa de Doctorat ha respost a aquest perfil. Molts són en l’actualitat professors o investigadors en universitats, institucions de servei i centres de recerca d’Espanya, Iberoamèrica i la resta de món.

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través del Màster Universitari en Enginyeria del Terreny de la UPC. En aquest cas no cal cursar assignatures addicionals de màster (complements de formació).

Aquells estudiants que provinguin d’altres màsters és imprescindible que demostrin un coneixement bàsic en matèries fonamentals en l’àmbit de l’enginyeria del terreny. Si no disposen d’aquests coneixements, hauran de fer complements de formació en assignatures del Màster Universitari en Enginyeria del Terreny de la UPC per obtenir-los. La Comissió Acadèmica del programa estipularà les assignatures a cursar per a cada estudiant en funció de les matèries cursades en el seu màster de procedència.

Principals títols d’accés:
Enginyers o graduats superiors, preferentment en els àmbits d’enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria civil, enginyeria geològica i arquitectura. Cal, a més, tenir un màster en l’àrea d’enginyeria civil, ciències de la terra o àrees afins. Altres currículums i perfils formatius seran avaluats per la Comissió del programa.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

15

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/terreny

CONTACTE:

Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.ET.camins@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Donant per descomptat que ens referim als àmbits científics i tecnològics propis de l’enginyeria del terreny, el perfil d’ingrés dels estudiants es pot resumir mitjançant tres paraules:
1) coneixement,
2) capacitat, i
3) motivació.

És a dir:
1) Han de disposar del bagatge formatiu suficient que els permeti accedir a la frontera del coneixement en l’àmbit d’una temàtica pròpia del programa.
2) Han de tenir una maduresa acadèmica i capacitats suficients per anar més enllà, de manera que els permetin realitzar una aportació original i nova a l’estat del coneixement o de la tecnologia en l’àmbit de la tesi doctoral. En conseqüència, han de ser capaços d’investigar, desenvolupar i crear, han de tenir capacitat d’anàlisi i síntesi, esperit crític, capacitat de treball i capacitat i habilitats per al treball en equip i per a la comunicació oral i escrita, i així mateix és imprescindible un cert domini de la llengua anglesa. També és important disposar d’una bona font de finançament.
3) Han d’estar realment motivats i preparats per a un treball de llarg recorregut, han de ser ambiciosos però realistes, amb maduresa personal i intel·ligència emocional i amb un projecte de futur que els permeti rendibilitzar l’esforç i el cost que comporten uns estudis de doctorat.
Històricament la majoria dels estudiants del nostre Programa de Doctorat ha respost a aquest perfil. Molts són en l’actualitat professors o investigadors en universitats, institucions de servei i centres de recerca d’Espanya, Iberoamèrica i la resta de món.

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través del Màster Universitari en Enginyeria del Terreny de la UPC. En aquest cas no cal cursar assignatures addicionals de màster (complements de formació).

Aquells estudiants que provinguin d’altres màsters és imprescindible que demostrin un coneixement bàsic en matèries fonamentals en l’àmbit de l’enginyeria del terreny. Si no disposen d’aquests coneixements, hauran de fer complements de formació en assignatures del Màster Universitari en Enginyeria del Terreny de la UPC per obtenir-los. La Comissió Acadèmica del programa estipularà les assignatures a cursar per a cada estudiant en funció de les matèries cursades en el seu màster de procedència.

Principals títols d’accés:
Enginyers o graduats superiors, preferentment en els àmbits d’enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria civil, enginyeria geològica i arquitectura. Cal, a més, tenir un màster en l’àrea d’enginyeria civil, ciències de la terra o àrees afins. Altres currículums i perfils formatius seran avaluats per la Comissió del programa.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

L’admissió al programa té dos filtres. El primer és el compliment dels requisits legals establerts. El segon és l’adequació al perfil d’ingrés, que inclou, sempre en l’àmbit de les disciplines cientificotecnològiques pròpies del programa, la formació, la capacitat i la motivació. El compliment dels requisits legals és imprescindible per accedir al programa.

L’adequació al perfil es valorarà d’acord amb els criteris següents:

a) Adequació del perfil acadèmic dels estudiants (matèries cursades) a les disciplines del programa.

L’adequació del perfil dels estudiants es valora en els termes següents:
a1) Perfil acadèmic adequat.
a2) Perfil acadèmic adequat amb complements de formació.
a3) Perfil inadequat.
Les valoracions a1 i a2 indiquen que poden ser admesos al programa sense necessitat i amb necessitat de cursar complements de formació, respectivament, mentre que la valoració a3 indica que no són admesos.

b) Adequació del perfil personal dels estudiants.
L’adequació del perfil personal dels estudiants es valorarà atenent als aspectes següents:
b1) Formació: es valorarà l’expedient acadèmic personal.
b2) Capacitat: es valoraran altres activitats formatives o contribucions prèvies en àrees pròpies o afins al programa, incloent-hi els coneixements d’anglès; també es valorarà positivament el fet que els estudiants comptin amb l’acceptació prèvia d’un professor o professora del programa per realitzar la tesi sota la seva direcció.
b3) Motivació: es valoraran les declaracions dels estudiants en l’apartat corresponent de la sol·licitud d’admissió. En el cas que la Comissió Acadèmica del programa ho consideri oportú, aquest apartat es pot valorar també mitjançant una entrevista personal.

Els apartats b1, b2 i b3 es valoraran en una escala d’1 a 10 i per accedir al programa serà necessari no tenir una puntuació per sota de 6 en cap apartat i una nota global superior a 7. La nota global s’efectuarà mitjançant una mitjana ponderada que assignarà un 35% als apartats b1 i b2 i un 30% a l’apartat b3. Aquesta nota global servirà també per prioritzar les sol·licituds d’admissió en el cas que el nombre de sol·licituds superi el de places disponibles.

Complements formatius

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica de la UPC. En aquest cas no cal cursar complements de formació.

Els estudiants que hi accedeixin des d’altres màsters hauran de fer complements de formació (un màxim de 60 ECTS) en assignatures del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica de la UPC. La Comissió Acadèmica del programa estipularà les assignatures a cursar per cada estudiant en funció de les matèries cursades en el seu màster de procedència i de la línia de recerca que segueixi la tesi. A continuació s’indiquen les assignatures del màster de referència en funció de la línia de recerca.

Per als estudiants que segueixin línies de recerca en l’àmbit de mecànica de terra i de les roques i mecànica i nanotecnologia de materials d’enginyeria, els complements formatius se seleccionaran d’entre la llista següent d’assignatures procedents del Màster en Enginyeria del Terreny de la UPC (o similars):
• Mecànica de Roques
• Excavacions Subterrànies
• Flux d’Aigua i Calor en Medis Porosos Deformables
• Mecànica de Sòls No Saturats
• Models Numèrics en Enginyeria Geotècnica
• Tècniques Modernes de Monitorització de Moviments del Terreny
• Comportament dels Sòls i Modelatge Avançat
• Equacions Constitutives de Materials
• Modelatge de Flux i Transport en Medis Porosos
• Sistemes d’Informació Geogràfica
• Geomecànica i Enginyeria del Terreny
• Projecte i Construcció Geotècnics
• Geomecànica de Trencaments
• Geologia del Quaternari
• Estabilitat de Talussos

Per als estudiants que segueixin línies de recerca en l’àmbit de la hidrologia subterrània, els complements formatius es seleccionaran d’entre la llista següent d’assignatures del Màster en Enginyeria del Terreny de la UPC (o similars):
• Recursos Hídrics i Infraestructures Hidràuliques
• Mecànica de Sòls
• Flux d’Aigua i Calor en Medis Porosos Deformables
• Tècniques Isotòpiques Ambientals en Hidrologia Subterrània
• Recàrrega i Balanç d’Aqüífers
• Transport Reactiu
• Mètodes Estadístics en Hidrologia Subterrània
• Modelització Hidrogeoquímica
• Aigües Subterrànies i Medi Ambient
• Sistemes d’Informació Geogràfica
• Modelació i ’Upscaling’ de Transports de Soluts al Subsòl
• Mecànica d’Aqüífers
• Hidrogeologia i Obra Civil
• Flux de Densitat Variable i Multifase
• Geologia del Quaternari

El desenvolupament de les assignatures del Màster en Enginyeria del Terreny, vinculat al programa, cadascuna de les quals compta amb objectius, metodologies i processos d’avaluació concrets, permetrà preparar l’alumnat per a l’adquisició de les competències. S’adjunta l’enllaç del programa: https://camins.upc.edu/ca/estudis/master/met

Període de matrícula dels nous doctorands

Dates a concretar cada curs entre els mesos de setembre i octubre. Període extraordinari al mes de febrer.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Dates a concretar cada curs entre els mesos de setembre i octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria (obligatòria).
- 288 hores.

Activitat: Cursos i seminaris.
- 60 hores.

Activitat: ‘Workshops’.
- 30 hores.

Activitat: Publicacions.
- 30 hores.

Activitat: Mobilitat.
- 480 hores.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- 1,5 hores.

Activitat: Metodologia de la recerca.
- 12 hores.

Activitat: Innovació i creativitat.
- 8 hores.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- 18 hores.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- 4 hores.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

• Accés a l’entorn virtual de docència de la UPC: Atenea o https://atenea.upc.edu/moodle/login/index.php

• Aules docents equipades amb canó de projecció, ordinador d’aula i accés a Internet.
• Equips i aules informàtiques del Departament i de l’ETS d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). Programes generals i de càlcul específics del programa.
• Vehicle tot terreny propietat del Departament per a les visites de camp.
• En funció de la disponibilitat d’espai, es proporciona als estudiants un lloc de treball al Departament amb accés a Internet d’alta velocitat (100 Mbps).
• Servei de Wi-Fi a tot el campus de la UPC.
• Laboratoris del Departament per a pràctiques docents i de recerca
• Laboratori de Mecànica de Sòls i de les Roques
• Laboratori de Termohidromecànica de Sòls no Saturats
• Laboratori d’Hidrogeoquímica
• Laboratori de Topografia i Geomàtica
• Laboratori de Geofísica.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • DE FRANCISCO SANS, MIGUEL: Elementos junta/interfase mortar con nudos no coincidentes. Aplicación al análisis de discontinuidades y contactos en geomecánica
  Autor/a: DE FRANCISCO SANS, MIGUEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de dipòsit: 20/05/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: CAROL VILARASAU, IGNACIO
  Tribunal:
       PRESIDENT: SEGURA SERRA, JOSE MARIA
       SECRETARI: PRAT CATALAN, PERE
       VOCAL: CIANCIO, DANIELA
  Resum de tesi: Los objetivos generales que se han propuesto para el desarrollo de esta tesis son, por una parte, ampliar la aplicabilidad de la formulación de los elementos junta en pequeñas deformaciones al caso de mallas no coincidentes y, por otra parte, abordar, en base a dicha formulación, el desarrollo de un modelo numérico de contacto-fricción en un contexto general de grandes deformaciones, en el que las posiciones finales de los nodos de la interfase de contacto pueden haberse desplazado considerablemente de la posición inicial.En la primera parte de la tesis se desarrollan dos formulaciones de elementos interfase mortar de espesor cero, que se implementan en un marco de referencia teórico unificado. La primera formulación se basa en la interpolación del campo de desplazamientos y debe ser considerada la extensión natural de los elementos interfase de espesor cero tradicionales al caso de mallas no coincidentes. La segunda es una formulación hibrida, con una interpolación en el campo de las tensiones a lo largo de la superficie de contacto, que coexiste con las interpolaciones de desplazamientos estándar de las superficies del continuo en contacto y que resulta completamente equivalente a la formulación basada solamente en desplazamientos en el caso particular de mallas con nodos coincidentes y comportamiento constitutivo elástico lineal uniforme. Ambas formulaciones comparten algunos aspectos con las formulaciones mortar que se pueden encontrar en la literatura de contacto-fricción. Por último, se presentan y argumentan los diagramas de flujo de las formulaciones, así como algunos ejemplos de aplicación.En la segunda parte de la tesis se extiende la aplicabilidad de la formulación de los elementos juntas/interfase mortar basada en desplazamientos a un contexto general de contacto-fricción. Dicha formulación se desarrolla mediante los métodos mortar, con un tratamiento simétrico de las dos superficies en contacto, y el método de penalty para la imposición de las condiciones de contacto. Complementariamente a la formulación de contacto-fricción, se implementa el método para la detección global de contactos k-DOPs, con el objetivo de encontrar la interfase de contacto y definir la superficie mortar en su plano medio. Por otro lado, se extiende la formulación del continuo al contexto de grandes deformaciones en el medio continuo con un comportamiento hiperelástico, necesaria para la formulación de contacto basada en la configuración actual. Finalmente, se presentan varios ejemplos de verificación.

Darrera actualització: 28/09/2021 04:47:06.

Llistat de tesis en dipòsit

 • DI CARLUCCIO, GAIA: Dynamic large deformation modelling of soils including static liquefaction
  Autor/a: DI CARLUCCIO, GAIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de dipòsit: 16/09/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: PINYOL PUIGMARTI, NURIA MERCE | ALONSO PEREZ DE AGREDA, EDUARDO
  Tribunal:
       PRESIDENT: GEROLYMOS, NYKOS
       SECRETARI: ARROYO ALVAREZ DE TOLEDO, MARCOS
       VOCAL: CUOMO, SABATINO
  Resum de tesi: La modelización de problemas geotécnicos que involucran grandes deformaciones es un campo de investigación que despierta un interés creciente ya que es fundamental para evaluar el riesgo y cuantificar la magnitud de las consecuencias. Sin embargo, sigue siendo un desafío y requiere desarrollar soluciones capaces de reproducir el inicio de la rotura, así como la propagación del movimiento. Esta tesis se centra en el estudio de problemas geotécnicos de grandes deformaciones, incluida la licuefacción estática en suelos saturados y parcialmente saturados que inducen flujos de tierra. Teniendo en cuenta las dificultades en tratar grandes deformaciones con los enfoques tradicionales lagrangianos, debido a la excesiva distorsión de los elementos de la malla, se ha adoptado el Método del Punto Material (MPM). Los desarrollos numéricos y las simulaciones se llevan a cabo en el código abierto Anura3D. El método se ha aplicado para la simulación de casos geotécnicos relacionados con excavación de suelo. Primero, se ha estudiado la estabilidad de excavaciones sostenidas en arcilla y se han comparado los resultados del MPM, que proporcionan una interpretación realista de la rotura, con soluciones analíticas basadas en hipótesis simplificadas. También se ha incluido una discusión interesante de las discrepancias encontradas entre los métodos. En el segundo ejemplo, se ha simulado el bien documentado deslizamiento de tierra de Cortes de Pallás debido a la excavación del pie. Consistentemente con las observaciones de campo, la excavación produce desplazamientos significativos después de los cuales se alcanza una nueva configuración estable. Luego, la tesis presenta el estudio de un complejo deslizamiento real ocurrido durante el proyecto de construcción de una presa, incluyendo su evaluación sísmica. Este es un caso de movimiento deslizante lento y se caracteriza por dos superficies de deslizamiento superpuestas. Para el análisis de estabilidad con FEM se han considerado diferentes escenarios de geometría y condiciones de aguas subterráneas, que representan el historial de deslizamientos y futuras medidas de estabilización y regímenes de lluvia. En cambio, MPM se ha utilizado para llevar a cabo un análisis inverso de movimiento en un escenario inestable. El comportamiento observado de movimiento lento también se ha analizado a través de un cálculo analítico en el cual el caso se ha simplificado a un deslizamiento de tierra plano. Finalmente, se ha realizado la evaluación sísmica con un enfoque en el efecto de las superficies de deslizamiento superpuestas. Los resultados del MPM se han comparado con el método de Newmark en su forma clásica e introduciendo la dependencia de la velocidad de deformación en el ángulo de fricción residual. La última parte de la tesis se centra en la modelización de un flujo de tierra inducido por licuefacción, desde el desencadenamiento de la rotura hasta la posterior transición de deslizamiento a flujo. Con este objetivo, se ha implementado en el código abierto Anura3D un modelo constitutivo avanzado capaz de simular la respuesta estática y cíclica del suelo, como la acumulación de deformaciones permanentes, el exceso de presión de poros y la degradación del módulo de rigidez del suelo. Para la validación y calibración del código y del modelo constitutivo se han reproducidos ensayos de laboratorio descritos en la literatura. Después de la validación, el modelo se ha aplicado a un caso real de flujo de tierra ocurrido recientemente en Cataluña (España). Sus parámetros se han calibrado basándose en datos de ensayos triaxiales no drenados que muestran el potencial de licuefacción del material involucrado. La simulación MPM es capaz de reproducir la iniciación de la rotura causada por afluencia de agua y las grandes deformaciones en la etapa post-rotura. El alcance final del deslizamiento calculado se ve significativamente afectado por el parám

Darrera actualització: 28/09/2021 04:31:08.

Llistat de tesis defensades per any

 • BARBOZA DE VASCONCELOS, RAMON: A double-porosity formulation for the THM behaviour of bentonite-based materials
  Autor/a: BARBOZA DE VASCONCELOS, RAMON
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672141
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 18/05/2021
  Director/a de tesi: GENS SOLE, ANTONIO | VAUNAT, JEAN

  Tribunal:
       PRESIDENT: VILLAR GALICIA, MARÍA VICTORIA
       SECRETARI: PRAT CATALAN, PERE
       VOCAL NO PRESENCIAL: LLORET CABOT, MARTI
  Resum de tesi: El comportamiento termo-hidro-mecánico (THM) de las arcillas expansivas ha sido ampliamente estudiado en las últimas décadas debido al uso potencial de bentonitas en barreras de ingeniería (EB) en depósitos geológicos profundos para desechos radiactivos de alta actividad y de larga vida. Desde la post-clausura del repositorio, la EB está sometida a cambios de temperatura, contenido de humedad y tensiones a causa de los procesos acoplados THM que se espera que ocurran en dicho entorno. Los diferentes niveles estructurales presentes en las arcillas expansivas no saturadas requieren el uso de modelos constitutivos que consideren en su formulación matemática la distinción explícita de los distintos tipos de poros a fin de reproducir la evolución estructural de los materiales bentoníticos bajo las complejas trayectorias de cargas THM que tienen lugar durante la vida de un repositorio de residuos nucleares. Se ha desarrollado una formulación THM acoplada, en el marco teórico de la plasticidad clásica y generalizada, que describe el suelo expansivo como dos medios estructurales superpuestos pero distintos. Este planteamiento de modelo de doble porosidad considera que el comportamiento THM del suelo expansivo es descrito por leyes constitutivas que tienen en cuenta los procesos relevantes en cada medio poroso y los mecanismos de interacción que relacionan la deformación y el estado de saturación de las partículas de arcilla activas con la disposición estructural de los agregados de arcilla y con el potencial de agua en los macro poros. Además, la respuesta mecánica del medio poroso bajo cualquier carga THM está intrínsecamente relacionada con la compresibilidad de los minerales de arcilla. Los cambios estructurales irreversibles se atribuyen al mecanismo de carga-colapso (LC) y al acoplamiento estructural micro-macro (mecanismo ß). Los efectos térmicos han sido incorporados a la formulación matemática del modelo de doble estructura, que ha sido implementada en un código de elementos finitos (CODE_BRIGHT) capaz de resolver, de forma totalmente acoplada, el sistema de ecuaciones diferenciales parciales que se originan de las ecuaciones de balance. Se ha empleado un esquema robusto de integración explícito con control automático del incremento de integración y del error para actualizar el tensor de tensiones y las variables de historia. La capacidad del modelo de doble porosidad para predecir la respuesta esperada de las arcillas expansivas en escenarios isotermos y no isotermos se ha comprobado mediante la realización de análisis constitutivos siguiendo trayectorias THM prescritas tanto a volumen constante cuanto en condiciones no confinadas. Además, se han realizado análisis de sensibilidad para verificar la dependencia de la respuesta expansiva de las condiciones iniciales y de la secuencia de aplicación de cargas. Se ha prestado especial atención al papel que desempeña la transferencia de agua entre los dos niveles de poros en el desarrollo del potencial de hinchamiento del medio poroso expansivo. También se ha examinado el desempeño del modelo en la reproducción del comportamiento THM en ensayos a escala de laboratorio mediante la simulación del calentamiento e hidratación de dos columnas de materiales granulares de bentonita seleccionados como potenciales materiales de sellado en la construcción de barreras de ingeniería. La comparación entre los datos experimentales disponibles y los resultados del modelo ha demostrado la capacidad de la presente formulación de doble porosidad de simular los principales aspectos observados en el comportamiento del material expansivo cuando está sometido a trayectorias THM complejas.

 • DE VRIENDT, KEVIN: Mixing and chemical reaction hotspots in saline-freshwater mixing zones
  Autor/a: DE VRIENDT, KEVIN
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672312
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 16/07/2021
  Director/a de tesi: DENTZ, MARCO | POOL RAMIREZ, MARIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: HOUBEN, GEORG JOSEF
       SECRETARI: SAALTINK, MAARTEN WILLEM
       VOCAL NO PRESENCIAL: JIMENEZ MARTINEZ, JOAQUIN
  Resum de tesi: La intrusión de agua de mar presenta uno de los problemas más singulares y omnipresentes de aguas subterráneas en el campo de la hidrogeología. Sus complejas condiciones de contorno junto con un flujo de densidad variable dan comoresultado un flujo irregular y, consecuentemente, provocando una dinámica de mezcla no trivial. La mezcla de agua dulce y salada en el subsuelo juega un papel clave en una serie de reacciones geoquímicas, tal como la disolución y precipitación de la calcita, que ha dado forma al paisaje costero durante milenios. También controla reacciones asociadas a la contaminación antropogénica de las aguas subterráneas costeras, tal como la reducción de nitrógeno o la precipitación de óxido de hierro,que pueden actuar para limitar los flujos de elementos contaminantes. Dichos elementos son nocivos para las zonas vulnerables cercanas a la costa, como los ecosistemas marinos. Además de las reacciones, comprender los mecanismos de mezcla es crucial para predecir el movimiento de la cuña de agua salada y el tamaño de la interfaz que separa el agua salada de la dulce. Esto tiene implicaciones directas en la gestión de las reservas de agua dulce subterránea y su riesgo de salinización. En esta tesis nos enfocamos en comprender la influencia del flujo de densidad variable en el proceso de mezcla y la distribución espacial de la actividad geoquímica (mejorada) sobre la interfaz agua dulce y salada. Primero, buscamos ver el impacto de la heterogeneidad hidráulica en la mezcla y reacción para una rápida disolución de la calcita. Encontramos que tal heterogeneidad permite que se produzcan reacciones en un área mayor de la zona de mezcla debido a velocidades de mezcla mejoradas respecto de las que serían posibles en medios homogéneos. Además, observamos patrones únicos de reactividad localizada mejorada que se desvían fuertemente del caso homogéneo. Nuestro estudio sugiere que la topología kárstica en los acuíferos costeros puede estar fuertemente ligada a un flujo no uniforme inducido por un flujo de densidad variable y fuertemente vinculado al tipo de heterogeneidad presente. Dado que se sabe que las etapas iniciales del desarrollo kárstico dictan la evolución de los sistemas de cuevas y conductos, planteamos la hipótesis de que la heterogeneidad juega un papel integral en su propagación. En segundo lugar, estudiamos el proceso de mezcla que se da en la interfaz de agua dulce y salada y la influencia de la compresión causada por el flujo de agua dulce hacia el cuerpo de agua salada. En ausencia de efectos transitorios y heterogeneidad, encontramos que la interfaz de mezcla crece a través de la dispersión transversal hasta una distancia crítica en cuyo punto comienza a comprimirse, debido al flujo acelerado resultante de una disminución en el área entre la unidad confinante y la interfaz. Usando una solución Glover modificada para definir la interfaz de mezcla, podemos capturar el cambio de velocidad a lo largo de la interfaz de la cual se puede deducir una tasa de estiramiento. Encontramos que el comportamiento de la compresión de la interfaz se puede aproximar bien asumiendo una escala de Bachelor local, que define el equilibrio entre el crecimiento dispersivo y la compresión debido al flujo acelerado. Finalmente, establecemos un nuevo método para estudiar reacciones rápidas dependientes de la mezcla a través de la interfaz sal-agua dulce. Nuestros hallazgos nos llevan al uso de quimioluminiscencia de luminol, que permite la visualización directa de la distribución espacial de la tasa de reacción. Los resultados de los experimentos confirman consistentemente la generación de puntos calientes de reacción local, tanto en la cuña como en la cabeza de la interfaz. La evaluación de la interfaz durante el avance y retroceso transitorio también pudo capturar comportamientos reactivos únicos que capturan un cambio en el comportamiento de mezcla debido a un cambio en

 • GOYETCHE, TYBAUD MEDHY DOMKIC: Seawater intrusion, transition zone dynamics and reactive mixing - Example of Argentona coastal alluvial aquifer
  Autor/a: GOYETCHE, TYBAUD MEDHY DOMKIC
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 19/07/2021
  Director/a de tesi: CARRERA RAMIREZ, JESUS | LUQUOT, LINDA

  Tribunal:
       PRESIDENT: SHERIF, MOHSEN
       SECRETARI: FERNANDEZ GARCIA, DANIEL
       VOCAL NO PRESENCIAL: MASSMAN, GUDRUN
       VOCAL NO PRESENCIAL: GUARRACINO, LUIS
       VOCAL NO PRESENCIAL: JURADO ELICES, ANNA
  Resum de tesi: La calidad y la disponibilidad del agua dulce en las zonas costeras está afectada por la intrusión marina en los acuíferos costeros. Del mismo modo, la calidad de las aguas costeras y los ecosistemas costeros pueden ser afectados significativamente por la descarga de agua subterráneaal mar. En esta tesis investigamos: (i) el uso de las fluctuaciones periódicas del nivel del mar (como las mareas) para caracterizar los parámetros hidrodinámicos de los acuíferos costeros; (ii) las reacciones químicas que ocurren en la zona de mezcla entre el agua dulce y el agua salada; y (iii) el impacto de las fluctuaciones temporales de alta frecuencia (por ejemplo las tormentas) sobre la zona de mezcla y las reacciones químicas que ocurren en el acuifero. Los metodos estudiados han sido aplicados y validados en el campo experimental de Argentona.Consideramos el acoplamiento hidromecanico sobre la respuesta del acuifero a las fluctuaciones de las mareas. El método de las mareas se aplica por primera vez a un acuífero real donde detallamos todo el proceso desde la adquisición y el filtrado de datos a la obtención de los parámetros hidrodinámicos por modelación numérica. Esto permitió refinar el modelo conceptual y observar el impacto pronunciado de las capas poca permeables sobre la propagación de las fluctuaciones de mareas hacia tierra dentro. Además, hemos investigado sobre las reacciones químicas que ocurren a lo largo de la mezcla entre el agua dulce y el agua salada. El estudio se realiza utilizando el analisis de mezcla acaplado a una herramienta de mezcla reactiva. Los resultados muestran que los acuíferos costeros son unos sistemas bastante complejos con muchas reacciones químicas. Observamos una preponderancia de las reacciones de intercambio catiónico, pero también bastantes reacciones redox usando la materia orgánica como donador de electrones y las moléculas tipo el oxígeno disueltos, los nitratos, los óxidos de hierro o de manganeso como aceptor de electrones. Hemos observado que también ocurren bastantes reacciones asociadas a las rocas que forman el reservorio. Pero vamos más allá de identificarlas, presentamos un método para cuantificar esas reacciones lo que nos permite observar la distribución espacial de las reacciones. Además, al cuantificarlas se puede estimar la composición química del agua que se descarga al mar, y saber cuántos nutrientes se degradan por reacciones en el acuífero y cuantos llegaran al mar.Por último, investigamos el impacto de un evento de lluvia intensa sobre un acuífero costero y su zona de mezcla. Reconocemos que ocurre un desplazamiento de agua dulce en la dirección del mar causado por la recarga del acuífero. Pero también observamos cómo se empuja la interfaz tierra adentro durante la fase de recuperación. Estas condiciones únicas pueden tener un impacto significativo en el balance anual de nutrientes que se liberan al mar. De hecho, al mover la interfaz, se modifican las condiciones químicas y se observa un impacto significativo en las reacciones químicas.

 • MADRID ARGOMEDO, MANUEL RICARDO: Construction and post-construction performance of vertical breakwaters on soft soils. The Port of Barcelona case
  Autor/a: MADRID ARGOMEDO, MANUEL RICARDO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 21/07/2021
  Director/a de tesi: GENS SOLE, ANTONIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: JOMMI, CRISTINA
       SECRETARI: LLORET MORANCHO, ANTONIO
       VOCAL NO PRESENCIAL: TORRIJO ECHARRI, FRANCISCO JAVIER
  Resum de tesi: El diseño y construcción de rompeolas de cajones verticales en suelos blandos representa un desafío importante para la ingeniería de estructuras marinas. La experiencia pasada revela que este tipo de estructuras en ocasiones son propensas a fallar o sufrir asentamientos excesivos. La carga cíclica debido a la acción de las olas de tormenta agrega un grado adicional de complejidad. Esta tesis presenta la realización de un amplio conjunto de actividades geotécnicas para abordar los problemas clave de estabilidad, grandes desplazamientos de cajones y efectos de cargas cíclicas en el contexto de la construcción de rompeolas verticales. Entre las que se incluyen operaciones de investigación del sitio (que incluyen pruebas de laboratorio, pruebas in situ y pruebas de campo), modelos constitutivos para arcillas blandas (en condiciones estáticas y cíclicas), sistemas de instrumentación y monitoreo, modelado numérico del rompeolas durante y después de la construcción y la evaluación de la estabilidad bajo cargas estáticas y cíclicas. La construcción y ejecución de un rompeolas vertical construido sobre los suelos blandos del Puerto de Barcelona proporciona el punto central para integrar la descripción de esas actividades de forma conjunta y estructurada.Luego de revisar los principales aspectos asociados con la construcción y desempeño de rompeolas verticales, se examina el comportamiento del suelo blando de cimentación. Se consideran pruebas de laboratorio, pruebas in situ y una prueba de precarga instrumentada a gran escala. Se presta especial atención a la resistencia al corte no drenado, la rigidez en pequeñas deformaciones, las características de compresibilidad y los efectos de carga cíclica. Luego, el comportamiento del suelo se modela mediante una gama de diferentes leyes constitutivas de diferentes grados de complejidad. Se aborda explícitamente la representación adecuada de la anisotropía de la resistencia, la fluencia a largo plazo y el comportamiento cíclico.Se ha instalado un extenso sistema de monitoreo antes de la construcción, para la medición de presiones de poros y movimientos del suelo y, luego tras la pérdida de varios sensores, después del emplazamiento de los cajones. Una característica novedosa de la instrumentación fue la instalación de sensores en el frente y en la base del cajón para medir la respuesta hidráulica al impacto de las olas del mar. Los datos de seguimiento han proporcionado la información necesaria para lograr un conocimiento más sólido del comportamiento de los rompeolas en diferentes etapas de construcción y posconstrucción, incluida la respuesta bajo carga de tormenta.Se han realizado análisis numéricos para lograr una mejor comprensión del comportamiento del rompeolas durante la construcción, posconstrucción y bajo cargas cíclicas. Se destaca la interacción entre las mediciones realizadas, el historial de construcción y los resultados de la simulación. Se ha prestado especial atención a la evaluación de la estabilidad durante la construcción y posconstrucción. Siempre que sea relevante, las observaciones proporcionadas por el sistema de seguimiento se incorporan a la evaluación; La medición de la evolución de las presiones intersticiales ha demostrado ser importante para garantizar la seguridad del cajón durante la construcción. La estabilidad del rompeolas bajo cargas cíclicas también se ha evaluado utilizando métodos tanto simplificados como avanzados.Este conjunto de trabajos realizados en el contexto de un caso de estudio bien documentada debería resultar beneficioso para el diseño y la construcción de estructuras similares cimentadas en terreno blando.

 • MESA ALCANTARA, ARISLEIDY: Hydro-mechanical behaviour of pellet/powder mixture of bentonite and impact of gas migration
  Autor/a: MESA ALCANTARA, ARISLEIDY
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 02/07/2021
  Director/a de tesi: ROMERO MORALES, ENRIQUE EDGAR | MOKNI, NADIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: NAVARRO GAMIR, VICENTE
       SECRETARI: OLIVELLA PASTALLE, SEBASTIAN
       VOCAL NO PRESENCIAL: VILLAR GALICIA, MARÍA VICTORIA
  Resum de tesi: Esta tesis estudia el comportamiento hidromecánico de una mezcla a base de pellets de bentonita MX80 (80% en masa de pellets de alta densidad añadiendo polvo) en el contexto de los "Vertical Sealing Systems" franceses (VSS, Cigeo) para sellar adecuadamente estas vías verticales críticas entre los residuos radiactivos Almacenados y la biosfera. Estos VSS están sometidos a una hidratación compleja: una hidratación rápida desde la parte superior de la formación calcárea oxfordiana y una hidratación lateral más lenta desde la argilita callovo-oxfordiana. Estas distintas hidrataciones favorecen el atrapamiento de gas en el fondo del sello, que también se verá afectado por el gas generado por los procesos de corrosión metálica a largo plazo. Por ende, se requiere una visión completa de los VSS bajo solicitaciones hidráulicas y de gas, en la que el IRSN francés ha desempeñado un papel importante al apoyar la investigación actual y poner en marcha la prueba in situ VSEAL, que se está realizando actualmente en el URL de Tournemire (Francia) a una escala de 1/10 del VSS. Primero la tesis realiza una caracterización exhaustiva de los estados inicial y de saturación de la mezcla vertida (a escala microestructural y macroscópica), así como del comportamiento hidromecánico de la mezcla y de sus componentes. Los pellets constituyen el esqueleto, mientras que el polvo rellena el espacio inter-pellet para alcanzar una densidad seca global de 1.49 Mg/m3 con una presión de hinchamiento alrededor de 4 MPa. La caracterización incluyó ensayos de permeabilidad al agua a volumen constante, curvas de retención a diferentes condiciones de contorno mecánicas, ensayos de presión de hinchamiento y edométricos de carga/descarga a distintos estados hidráulicos. Se desarrolló, calibró y puso a punto una columna a escala 1/100 del VSS y con control independiente de la hidratación superior rápida y lateral lenta. La muestra de bentonita (100 mm de diámetro y 350 mm de altura) se humedeció en condiciones de volumen constante. La columna de hidratación estaba instrumentada con transductores de presión de poros y tensión total, sensores de humedad relativa y cuatro controladores independientes de presión/volumen de agua. Inicialmente se realizó una etapa de hidratación de unos 300 días de duración. Al final de esta etapa, se inyectó gas a una velocidad controlada de volumen/presión en dos diferentes contornos (superior e inferior) para determinar la máxima sobrepresión de gas que podía soportar la barrera. Los experimentos también se centraron en la detección de flujos de gas en la interfase en zonas con bajas tensiones efectivas. Los datos del programa experimental han permitido utilizar diferentes modelos de doble porosidad utilizando Code_Bright. Los parámetros del modelo se determinaron a partir de los resultados de laboratorio de los pellets, el polvo y la mezcla. Se adoptaron dos enfoques de modelación diferentes para simular la fase de hidratación a volumen constante. Inicialmente se utilizó un modelo elasto-plástico (Modelo Expansivo de Barcelona en una representación axisimétrica 2D), que considera la micro y la macro-porosidad para comprender mejor los diferentes procesos acoplados y de doble porosidad. También se consideró un modelo numérico de doble porosidad (deformación plana) para considerar la distribución heterogénea de la mezcla y representar la doble estructura con pellets y polvo como dos materiales distintos. Los resultados de la simulación evidenciaron que la mezcla al hidratarse tendía a una distribución más homogénea de la porosidad, a pesar de partir de porosidades contrastantes de las componentes, a medida que los pellets expandían y comprimían el polvo altamente deformable. Los modelos predijeron una tasa de disminución de la succión más rápida (tasa de saturación más rápida), lo que evidencia el papel significativo de la permeabilidad intrínseca en el c

 • SONG, FEI: Modelling time-dependent plastic behaviour of geomaterials
  Autor/a: SONG, FEI
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672273
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 28/06/2021
  Director/a de tesi: RODRIGUEZ DONO, ALFONSO | GENS SOLE, ANTONIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: ALEJANO MONGE, LEANDRO
       SECRETARI: PINYOL PUIGMARTI, NURIA MERCE
       VOCAL NO PRESENCIAL: CARRANZA TORRES, CARLOS MARIA
  Resum de tesi: La adecuada representación del comportamiento plástico y dependiente del tiempo de los geomateriales es una cuestión crítica en la correcta aplicación de técnicas de diseño de túneles como el método de convergencia-confinamiento o el modelado numérico. Por otro lado, durante las excavaciones subterráneas por debajo del nivel freático no se puede ignorar el efecto del flujo de filtración y, por tanto, el comportamiento del túnel debe analizarse en un marco hidromecánico acoplado.El principal objetivo de esta tesis es analizar la respuesta de túneles excavados en macizos rocosos plásticos saturados y dependientes del tiempo. Para este propósito, se ha desarrollado e implementado un modelo constitutivo plástico dependiente del tiempo en el software CODE_BRIGHT, que permite simular el comportamiento dependiente del tiempo, el de reblandecimiento por deformación y el inducido por fluencia de los geomateriales. Además, se ha utilizado un modelo hidromecánico acoplado para simular la interacción entre la deformación del sólidas y el flujo de fluido. Los resultados obtenidos proporcionan información relevante sobre la respuesta de los túneles excavados en macizos rocosos plásticos, saturados y dependientes del tiempo. Sin embargo, pueden surgir dificultades numéricas al modelar problemas de excavaciones en varias etapas, al considerar procesos multifísicos acoplados o modelos de materiales mecánicos no lineales, especialmente si las capas o piezas de material excavado son relativamente gruesas. Para mitigar estas dificultades numéricas, se ha propuesto e implementado un método de excavación suavizada (SE) en el software CODE_BRIGHT, que puede mejorar la eficiencia numérica y mitigar los problemas de no convergencia.Posteriormente, para analizar la estabilidad de túneles con sistemas de sostenimiento combinado, se han desarrollado soluciones numéricas para túneles excavados en macizos con reblandecimiento por deformación, considerando todo el proceso de avance del túnel y la instalación secuencial de los sistemas de sostenimiento primario y secundario. Con este propósito, se han considerado las condiciones reales de compatibilidad tanto en la interfaz roca- sostenimiento como en la interfaz sostenimiento-sostenimiento. Este método proporciona un método alternativo conveniente para el diseño preliminar de túneles con sostenimiento.

 • TARRAGÓ MUNTÉ, DANIEL: Hydraulic fills liquefaction. Effect on quay stability
  Autor/a: TARRAGÓ MUNTÉ, DANIEL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672274
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 03/06/2021
  Director/a de tesi: GENS SOLE, ANTONIO | ALONSO PEREZ DE AGREDA, EDUARDO

  Tribunal:
       PRESIDENT: GONZALEZ GALINDO, JESUS
       SECRETARI: ARROYO ALVAREZ DE TOLEDO, MARCOS
       VOCAL NO PRESENCIAL: PINEDA, JUBERT
  Resum de tesi: El punto de partida de esta tesis es la rotura de parte de un muelle en construcción. El muelle estaba dividido en dos fases, la rotura solo afectó a la Fase 1. La rotura y toda la información relevante sobre el diseño, construcción y resultados de la auscultación se describen en detalle junto con los resultados de la campaña de reconocimiento efectuada después de la rotura. La licuefacción estática del relleno hidráulico colocado en el trasdós del muro del muelle fue la causa principal de la rotura. El estado del relleno hidráulico se estudia en el marco del conocimiento actual del fenómeno y de una serie de criterios de licuefacción existentes. Además, se describe un modelo constitutivo elasto-plástico capaz de simular el comportamiento frágil no drenado que subyace al fenómeno de licuefacción estática. Es un modelo de estado crítico que incorpora el concepto de parámetro de estado. Los consiguientes análisis de elementos finitos reproducen satisfactoriamente el comportamiento del muelle durante la construcción, así como las características y circunstancias de la rotura. Se identifican dos posibles mecanismos desencadenantes que explican la rotura: licuefacción espontánea o licuefacción de una zona limitada del relleno hidráulico debido a la simultánea construcción de una mota. Un estudio paramétrico verifica la solidez de las simulaciones y la dependencia que presenta la estabilidad del grado de fragilidad del relleno hidráulico. Análisis similares de la Fase 2, no involucrada en la rotura, revelaron que el margen de estabilidad era reducido en caso de que el relleno hidráulico sufriera licuefacción. Se implementaron diversas medidas de mejora del terreno y se instaló un extenso sistema de monitorización. La construcción de la Fase 2 se completó usando el método observacional que implicaba una observación continua de los datos de instrumentación y su comparación con los resultados de las simulaciones numéricas. Un reconocimiento del terreno adicional confirmó que las medidas de mejora del terreno habían conseguido eliminar el potencial de licuefacción, tanto estática como cíclica, del relleno hidráulico. La Fase 1 del muelle involucrada en la rotura se reconstruyó con relleno terrestre sin potencial de licuefacción de acuerdo con los datos del reconocimiento del terreno efectuado. En base a la experiencia y trabajos realizados en este caso, se propone un esquema de actuación para casos de muelles construidos con relleno hidráulico potencialmente licuefactable. Este esquema consta de un protocolo para evaluar el potencial de licuefacción de rellenos hidráulicos, el uso de una ley constitutiva capaz de simular apropiadamente la licuefacción estática, la implementación de un conjunto de medidas de mejora del terreno para eliminar el potencial de licuefacción estática y la instalación de un sistema de auscultación para controlar el comportamiento del muelle durante la construcción y proporcionar datos para comparar con los resultados de los análisis numéricos.

 • TORRES SERRA, JOEL: Granular flow characterisation towards an enhanced bulk feeder selection
  Autor/a: TORRES SERRA, JOEL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671881
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 26/02/2021
  Director/a de tesi: RODRIGUEZ FERRAN, ANTONIO | ROMERO MORALES, ENRIQUE EDGAR

  Tribunal:
       PRESIDENT: ALONSO PEREZ DE AGREDA, EDUARDO
       SECRETARI: GARCIA TRIÑANES, PABLO
       VOCAL: VIGGIANI, GIOACCHINO
  Resum de tesi: En la industria del envasado, una amplia gama de materiales pulverulentos y sólidos a granel se maneja mediante maquinaria de ensacado usando distintas técnicas de alimentación de sólidos. La calidad de los envases resulta críticamente afectada por el comportamiento de la alimentación, condicionado este por la fluidez de los materiales granulares. Por consiguiente, la selección de la técnica de alimentación adecuada para cada aplicación supone todavía un reto industrial, comúnmente abordado con una combinación de pruebas convencionales y experiencia práctica. El principal objetivo de esta tesis es el desarrollo de un protocolo de ensayo para una mejor estimación de la fluidez de materiales granulares de producción industrial y para el establecimiento de una metodología a fin de objetivar la toma de decisiones en la selección de técnicas de alimentación. Se presenta el nuevo equipo de ensayo del flujo granular TMI (GFT), el cual consta de un canal cuasibidimensional para el estudio del colapso de columnas de materiales granulares, completamente equipado para la observación de fenómenos propios del flujo granular. El GFT abarca la inyección y extracción de aire de las columnas granulares como precondicionamiento de su empaquetamiento, la morfología de la superficie de las columnas granulares al inicio y los depósitos al final del flujo, los perfiles de las cargas en la base del canal por depósito de material en las etapas del flujo después del colapso, y la propagación del frente del flujo y la cinemática cerca de las paredes por análisis de velocimetría por imágenes de partículas. Este protocolo se usa en la definición de nuevos parámetros del flujo relevantes para materiales de producción industrial típicamente con tamaños de partícula del orden de micrómetros a pocos milímetros. Se propone una metodología de análisis de datos para verificar la clasificación de los materiales granulares por el tipo de alimentador empleado en la práctica industrial, mediante análisis de conglomerados en conjuntos de datos de propiedades de los materiales descriptoras de su fluidez. A partir de sus propiedades convencionales, los materiales granulares se agrupan en tantos conglomerados como clases de alimentadores, si bien con un apareamiento significativamente desigual, atribuido a la práctica industrial común y a una caracterización incompleta de la fluidez. Por esta razón, los parámetros de flujo relevantes se incluyen en un conjunto de datos ampliado, mejorando notablemente la detección de materiales de fluidez similar. Además, en cuanto a la modelización de problemas de flujo granular, se utiliza el método de elementos discretos con tal de incluir los efectos de las propiedades de los materiales a escala de las partículas (cuestiones como el tamaño y forma de los granos, su segregación e higroscopicidad) en el comportamiento del flujo observado a escala macro. Los resultados obtenidos por simulación de experimentos con el GFT y un caso industrial de estudio del proceso de llenado de una tolva se incorporan a esta tesis.

 • TRABUCCHI, MICHELA: Hydrodynamics and Geochemistry at Multiple Scales: Characterizing Preferential Flow-Paths and Wormholes in Evaporitic Sediments
  Autor/a: TRABUCCHI, MICHELA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672177
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 11/05/2021
  Director/a de tesi: CARRERA RAMIREZ, JESUS | FERNANDEZ GARCIA, DANIEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: RIVA, MONICA
       SECRETARI: SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
       VOCAL NO PRESENCIAL: COPTY, NADIM
       VOCAL NO PRESENCIAL: LUQUOT, LINDA
       VOCAL NO PRESENCIAL: GOLFIER, FABRICE
  Resum de tesi: La caracterización de los acuíferos evaporíticos para comprender mejor los procesos hidrodinámicos y geoquímicos es de gran importancia, especialmente en entornos donde tanto la sostenibilidad de ecosistemas únicos como los intereses económicos dependen de las características del acuífero. Este es el caso del núcleo evaporítico del Salar de Atacama (SdA), "motor" de esta tesis, que nos impulsa a perseguir dos objetivos principales. Primero, caracterizar el comportamiento hidráulico del núcleo del SdA, poniendo especial atención en la identificación de estructuras altamente conectadas (caminos de flujo preferente). En segundo lugar, contribuir al conocimiento sobre el desarrollo de zonas de flujo preferente causadas por procesos de disolución (es decir, la dinámica de los agujeros de gusano, comúnmente llamados wormholes) y los correspondientes cambios en el comportamiento del flujo y del transporte.Como primer paso, nos enfocamos en la interpretación de ensayos hidráulicos para la caracterización de los acuíferos. El método de Agarwal para la interpretación de pruebas de recuperación se seleccionó como adecuado para analizar la respuesta del acuífero del SdA a las perturbaciónes impuestas para la estimación de las propiedades hidráulicas. Así, validamos el método en condiciones ideales y no ideales y exponemos sus limitaciones. Estas últimas se superaron modificando la metodología existente y proponiendo un nuevo tiempo equivalente para hacer frente a los caudales de bombeo variables.Al mismo tiempo, realizamos una prueba hidráulica de larga duración en el núcleo de SdA. La complejidad de la dinámica del sistema destacó la necesidad de buscar una metodología diferente para la caracterización de los acuíferos. Terminamos desarrollando un nuevo método de filtrado y corrección mediante el cual se realizó la caracterización del acuífero. El método implica estimar los decensos, corregidos de eventuales errores sistemáticos y estructurales, para ser utilizados como observaciones mientras se calibra automáticamente un modelo de agua subterránea.Una vez validado el nuevo método, lo aplicamos, junto con la inversión estocástica, para caracterizar el núcleo del SdA en términos de variabilidad espacial de la conductividad hidráulica a gran escala, con especial atención a la identificación de estructuras de conectividad. Los resultados mostraron que estas estructuras gobiernan realmente la dinámica del flujo a gran escala. Su identificación se apoyó en información independiente, que se utilizó para verificar la consistencia de los resultados, o sea la capacidad de la inversión estocástica para definir zonas deflujo preferente a gran escala.Finalmente, pasamos a un análisis de escala intermedia, realizando un experimento de laboratorio en condiciones controladas. Realizamos un experimento de disolución, junto con varias pruebas de trazadores, para estudiar la evolución de un patrón de disolución caracterizado por wormholes dominantes. Analizamos la evolución de la dinámica de los wormholes, con especial atención al crecimiento de los wormholes, los cambios en las propiedades hidráulicas, la geometría y la competencia por el flujo. Además, al interpretar las pruebas de trazadores pudimos cuantificar el efecto que estas estructuras tienen sobre el comportamiento hidráulico y de transporte. Para eso, aplicamos el modelo de dispersión de advección múltiple, considerando dos enfoques: ajustando los BTC medidos con parámetros de transporte efectivos y prediciendo la evolución de los BTC a través un modelo de wormholes discreto, aplicado conociendo la geometría del sistema y los parámetros de transporte de la matriz no disuelta. Ambos enfoques son capaces de reproducir los datos experimentales, destacando la capacidad de caracterizar el sistema. Los resultados demuestran también el alto poder predictivo del modelo de wormholes discreto.

 • WANG, JINGJING: Multirate mass transfer and biofilm growth modeling in porous media
  Autor/a: WANG, JINGJING
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672346
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 23/07/2021
  Director/a de tesi: CARRERA RAMIREZ, JESUS | VALHONDO GONZALEZ, CRISTINA

  Tribunal:
       PRESIDENT: GÓMEZ HERNÁNDEZ, JAIME
       SECRETARI: RODRIGUEZ ESCALES, PAULA FELICIDAD
       VOCAL NO PRESENCIAL: DENTZ, MARCO
  Resum de tesi: El modelado de transporte reactivo es una herramienta metodológica para estudiar los procesos físicos, químicos y biológicos acoplados en el sistema terrestre. Es complejo no solo por la naturaleza de las ecuaciones, sino también por los efectos de la heterogeneidad del medio poroso sobre el transporte reactivo. Esta tesis tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de los procesos de transporte reactivo para explicar el proceso de degradación bioquímica en medios porosos, con especial énfasis en el papel del biofilm y su crecimiento.En primer lugar, proponemos una solución numérica general y eficiente de transporte reactivo en medios multicontinuum utilizando el enfoque de Transferencia de Masa Multivelocidad (MRMT). Para superar la no linealidad del problema, inducida por una cinética no lineal, utilizamos el método de Newton-Raphson para obtener la solución global. Resolvemos el sistema de ecuaciones en forma de bloque, lo que nos permite reducir las incógnitas a las de zonas móviles y a, mejorando así la eficiencia. La solución se valida por comparación con la solución analítica para cinética lineal. El código se desarrolla de forma orientada a objetos, lo que permite la reutilización del código y el polimorfismo de los datos.En segundo lugar, investigamos las condiciones para la localización química (es decir, la ocurrencia de reacciones que no serían posibles en un medio continuo único). Con este fin, escribimos las ecuaciones de transporte multicontinuum en forma adimensional para encontrar que el transporte reactivo en medios multicontinuum se rige por tres tiempos característicos: la distribución de los tiempos de residencia en zonas inmóviles, y los tiempos de reacción y transporte característicos. Para estudiar la interacción entre estos tres tiempos característicos, simulamos tres sistemas químicos: conservador, reacción única y reacción secuencial. Los resultados demuestran que las reacciones impulsadas por especies que resultan de reacciones previas se localizarán en zonas inmóviles cuyo tiempo de residencia es comparable a los tiempos de reacción. Además, las zonas inmóviles con tiempos de residencia mucho más pequeños que los de transporte pueden agruparse (asumiendo que se asumen reacciones muy rápidas en equilibrio), lo que reduce en gran medida los cálculos.En tercer lugar, realizamos simulaciones de transporte reactivo incorporando reacciones bioquímicas que no solo oxidan el carbono orgánico, sino que también producen biomasa, lo que provoca el crecimiento de biopelículas. Se sabe que el crecimiento de biopelículas causa obstrucciones (es decir, reducción de la permeabilidad), lo que ha concentrado la mayor parte de la investigación sobre el tema. Pero también provoca un cambio significativo en la geometría del espacio poroso y la conectividad, lo que conduce no solo a un aumento general del tiempo medio de residencia en las regiones inmóviles, sino también a su distribución. Como se discutió anteriormente, esto es crítico para la localización (bio) química, especialmente considerando que las reacciones mediadas por microbios tienden a concentrarse en biopelículas. Proponemos un modelo para la evolución de la distribución del tiempo de residencia en zonas inmóviles en respuesta al crecimiento de biopelículas. Probamos este modelo comparándolo con experimentos de laboratorio extraídos de la literatura, donde se han realizado pruebas de trazadores en varias etapas de crecimiento. Los resultados muestran que el modelo MRMT dinámico es capaz de reproducir las características más destacadas de estos experimentos.

 • YUBERO DE MATEO, MARÍA TERESA: Ejecución de túneles en terreno deltaico mediante tuneladora EPB. El caso de la línea 9.
  Autor/a: YUBERO DE MATEO, MARÍA TERESA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672353
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 22/07/2021
  Director/a de tesi: GENS SOLE, ANTONIO | DI MARIANO, ALESSANDRA

  Tribunal:
       PRESIDENT: SAGASETA MILLAN, CESAR
       SECRETARI: OLIVELLA PASTALLE, SEBASTIAN
       VOCAL NO PRESENCIAL: PINHEIRO CARDOSO, MARIA RAFAELA
  Resum de tesi: Esta tesis es el estudio de los movimientos producidos en el terreno tanto en superficie como en profundidad debido al proceso de excavación de un túnel con máquinas tuneladoras. Dentro del ámbito de máquinas tuneladoras, encontramos los escudos de presión de tierras ¿Earth Pressure Balance¿ (EPB), para la excavación en terrenos de baja resistencia.Un claro ejemplo, de ejecución de túneles con máquina tuneladora tipo EPB, es el caso de la línea 9 del metro de Barcelona. La futura línea de metro será una de la más larga de Europa con aproximadamente 47.8 Km de longitud, y discurre por zona urbana casi en su totalidad.Dado, la gran longitud de la nueva Línea 9 de metro y la variabilidad de los materiales que atraviesa, esta tesis se centrará únicamente en una parte del trazado de la línea, concretamente la sección entre la Terminal 1 del Aeropuerto del Prat y el polígono industrial de Parc Logístic considerado en el proyecto como Tramo 1, con una longitud entre ambas de casi 14 kilómetros.Esta zona de estudio se encuentra enmarcada en el delta del río Llobregat y está formada por materiales del cuaternario deltaicos con mezcla de arcillas blandas que forman un paquete muy uniforme excavado. El túnel ha sido excavado mediante dos tuneladoras tipo EPB de 9.40 m de diámetro.Tanto en el tramo considerado (Tramo 1) como en todo el trazado de la Línea 9, se ha instalado un intenso sistema de instrumentación, para medir la magnitud y distribución de los movimientos del terreno, antes, durante y después del paso de la máquina EPB.Los datos de movimientos verticales y horizontales del terreno en superficie son analizados y comparados con métodos empíricos y semi-empíricos existentes en la literatura. Se consideran tanto las cubetas transversales de asientos como la distribución de movimientos verticales en la dirección longitudinal al túnel. En el caso de las cubetas de asientos en superficie y en profundidad se consideran dos momentos relacionados con el proceso de excavación. El primero, llamado a corto plazo, considera los movimientos hasta una primera estabilización que se produce una vez colocado el revestimiento del túnel y el segundo, llamado a largo plazo, considera los desplazamientos cuando el proceso de consolidación en el terreno del terreno ha finalizado. Estas cubetas son representadas mediante una curva de distribución Gaussiana invertida, ajustada mediante el empleo de diferentes métodos. Adicionalmente, también se han utilizado expresiones alternativas, tanto empíricas como basadas en soluciones analíticas, para describir las cubetas de asientos en superficie.En el caso de los movimientos en profundidad también se han estimado la distribución de movimientos verticales y movimientos horizontales en los dos momentos anteriormente considerados. Dichos movimientos en profundidad han sido considerados en diez secciones transversales al trazado, llamadas Secciones de Control.Además, se han analizado los datos recogidos por piezómetros de cuerda vibrante y abiertos observando la variación del nivel piezométrico. El análisis de todos estos datos ha permitido la comparación entre los resultados del Tramo 1 con otros cuarenta y cinco casos de túneles excavados no solo en terrenos blandos similares sino también en terrenos arenosos y en arcillas rígidas.Por último, se realiza una simulación en dos dimensiones mediante el programa de elementos finitos Plaxis, con el modelo constitutivo para pequeñas deformaciones Small Strain Hardening Soil, que permite reproducir satisfactoriamente los movimientos observados, estableciendo así una herramienta potencialmente útil para la construcción de túneles futuros en terrenos blandos similares.

Darrera actualització: 28/09/2021 05:10:27.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:RODRIGUEZ FRETE, MARIANA
Títol:Análisis numérico termo-mecánico y termo-higrométrico del hormigón expuesto a altas temperaturas.
Data lectura:16/12/2020
Director/a:CAROL VILARASAU, IGNACIO
Codirector/a:LOPEZ GARELLO, CARLOS MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Rodriguez, M.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2017). Modelling of heat and moisture transfer in concrete at high temperature.

AUTOR/A:TOURCHI, SAEED
Títol:THM analysis of argillaceous rocks with application to nuclear waste underground storage
Data lectura:04/12/2020
Director/a:GENS SOLE, ANTONIO
Codirector/a:VAUNAT, JEAN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Bumbieler, F.; Plúa, C.; Tourchi, S.; Vu, M.; Vaunat, J.; Gens, A.; Armand, G. (2021). Feasibility of constructing a full-scale radioactive high-level waste disposal cell and characterization of its thermo-hydro-mechanical behavior. - International journal of rock mechanics and mining sciences, ISSN: 1365-1609 (JCR Impact Factor-2019: 4.151; Quartil: Q1)

Tourchi, S.; Vaunat, J.; Gens, A.; Vu, M.; Bumbieler, F. (2019). Thermo-hydro-mechanical simulation of a full-scale steel-lined micro-tunnel excavated in the Callovo-Oxfordian claystone.

Tourchi, S.; Vaunat, J.; Gens, A.; Vu, M. N.; Bumbieler, F. (2019). Coupled THM analysis of long-term anisotropic convergence in the full-scale micro tunnel excavated in the Callovo-Oxfordian argillite.

AUTOR/A:MATAS CASADO, GERARD
Títol:Modelling fragmentation in rockfalls
Data lectura:04/11/2020
Director/a:COROMINAS DULCET, JORDI
Director/a:LANTADA ZARZOSA, MARIA DE LAS NIEVES
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Matas, G. (2016). Modelització de despreniments rocosos fragmentaris.

Sánchez Moreno, Miguel Ángel (2016). Modelización de la propagación de caída de bloques rocosos. Comparativa entre diferentes programas.

Rich Martell, Francesc (2018). Ajuste de parámetros mediante técnicas de optimización en simulaciones de desprendimientos rocosos.

Matas, G.; Lantada, N.; Corominas, J.; Gili, J.; Ruiz, R.; Prades, A. (2017). RockGIS: a GIS-based model for the analysis of fragmentation in rockfalls. - Landslides, ISSN: 1612-5118 (JCR Impact Factor-2017: 1.802; Quartil: Q1)

Saló, L.; Corominas, J.; Lantada, N.; Matas, G.; Prades, A.; Ruiz, R. (2018). Seismic energy analysis as generated by impact and fragmentation of single-block experimental rockfalls. - Journal of geophysical research - Earth surface, ISSN: 2169-9003 (JCR Impact Factor-2018: 4.253; Quartil: Q1)

Corominas, J.; Matas, G.; Ruiz, R. (2019). Quantitative analysis of risk from fragmental rockfalls. - Landslides, ISSN: 1612-5118 (JCR Impact Factor-2019: 1.88; Quartil: Q1)

Matas, G.; Lantada, N.; Corominas, J.; Gili, J.; Ruiz, R.; Prades, A. (2020). Simulation of full-scale rockfall tests with a fragmentation model. - Geosciences (Switzerland), ISSN: 2076-3263 (JCR Impact Factor-2018: 0.392; Quartil: Q2)

Ruiz, R.; Corominas, J.; Gili, J.; Matas, G.; Lantada, N.; Moya, J.; Prades, A.; Núñez-Andrés, M.A.; Buill, F.; Puig-Polo, C. (2020). Analysis of fragmentation of rock blocks from real-scale tests. - Geosciences (Switzerland), ISSN: 2076-3263 (JCR Impact Factor-2018: 0.392; Quartil: Q2)

Matas, G.; Lantada, N.; Gili, J.; Corominas, J. (2015). An open source GIS-based tool to integrate the fragmentation mechanism in rockfall propagation.

Gili, J.; Ruiz, R.; Matas, G.; Corominas, J.; Lantada, N.; Núñez-Andrés, M.A.; Mavrouli, O.; Buill, F.; Moya, J.; Prades, A.; Moreno, S. (2016). Experimental study on rockfall fragmentation: in situ test design and first results.

Matas, G.; Lantada, N.; Corominas, J.; Gili, J. (2016). Simulation of rockfall fragmentation mechanism in a GIS-based tool.

Ruiz, R.; Matas, G.; Prades, A.; Gili, J.; Corominas, J.; Lantada, N.; Buill, F.; Mavrouli, O.; Núñez-Andrés, M.A.; Moya, J. (2016). Analysis of rock block fragmentation by means of real-scale tests.

Matas, G.; Lantada, N.; Corominas, J.; Gili, J.; Ruiz, R.; Prades, A. (2017). Procedure for assessing the performance of a rockfall fragmentation model.

Corominas, J.; Lantada, N.; Gili, J.; Ruiz, R.; Matas, G.; Mavrouli, O.; Núñez-Andrés, M.A.; Moya, J.; Buill, F.; Abellán, A.; Puig-Polo, C.; Prades, A.; Martinez-Bofill, J.; Salo, L. (2017). The RockRisk project: rockfall risk quantification and prevention.

Matas, G.; Lantada, N.; Corominas, J.; Gili, J.; Ruiz, R.; Prades, A. (2017). Rockfall fragmentation analysis: Vilanova de Banat case study.

Gili, J.; Matas, G.; Corominas, J.; Núñez-Andrés, M.A.; Lantada, N.; Ruiz, R.; Mavrouli, O.; Buill, F.; Moya, J.; Prades, A.; Puig-Polo, C.; Martinez-Bofill, J.; Salo, L. (2017). Diseño y primeros resultados de tres ensayos de lanzamiento de bloques de roca para el estudio de la fragmentación.

Matas, G.; Lantada, N.; Corominas, J.; Gili, J.; Ruiz, R.; Prades, A. (2017). Modelización de desprendimientos rocosos considerando la fragmentación.

Prades, A.; Matas, G.; Núñez-Andrés, M.A.; Buill, F.; Lantada, N.; Corominas, J. (2017). Determinación de trayectorias de bloques rocosos en ensayos mediante videogrametría.

Lantada, N.; Corominas, J.; Gili, J.; Ruiz, R.; Matas, G.; Mavrouli, O.; Núñez-Andrés, M.A.; Moya, J.; Buill, F.; Abellán, A.; Puig-Polo, C.; Prades, A.; Martinez-Bofill, J.; Saló, L. (2017). Le projet ROCKRISK: quantification et prévention des risques de chutes de blocs.

Matas, G.; Corominas, J.; Lantada, N. (2018). Effect of rockfall fragmentation on exposure and subsequent risk analysis.

Lantada, N.; Corominas, J.; Gili, J.; Matas, G.; Ruiz, R.; Prades, A.; Puig-Polo, C.; Núñez-Andrés, M.A.; Moya, J.; Buill, F.; Mavrouli, O. (2020). The RockModels project: rockfalls characterization and modelling.

Matas, G.; Lantada, N.; Corominas, J.; Gili, J.; Ruiz, R.; Prades, A. (2020). Rockfall fragmentation simulations of real scale tests.

AUTOR/A:SOLER SAGARRA, JOAQUIM
Títol:Mathematical formulations of water mixing for reactive transport through heterogeneous media
Data lectura:28/07/2020
Director/a:CARRERA RAMIREZ, JESUS
Codirector/a:SAALTINK, MAARTEN WILLEM
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Soler, J.; Carrera, J.; Bonet, E.; Becker, P.; Rossi, R. (2017). Modeling mixing in high heterogeneous media: the role of the water discretization for phase space formulation.

Wang, J.; Carrera, J.; Saaltink, M.; Valhondo, C.; Soler, J. (2019). An objective-oriented tool to model biogeochemical degradation of emerging organic contaminants in porous media.

AUTOR/A:MARTÍNEZ PÉREZ, LAURA
Títol:Characterization of seawater intrusion and submarine groundwater discharge in al luvial coastal aquifers: field and laboratory approach
Data lectura:09/07/2020
Tutor/a:SAALTINK, MAARTEN WILLEM
Director/a:CARRERA RAMIREZ, JESUS
Director/a:LUQUOT, LINDA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Soler, J.; Luquot, L.; Martinez, L.; Saaltink, M.; De Gaspari, F.; Carrera, J. (2016). Simulation of chemical reaction localization using a multi-porosity reactive transport approach. - International journal of greenhouse gas control, ISSN: 1750-5836 (JCR Impact Factor-2016: 3.741; Quartil: Q2)

Martinez, L.; Luquot, L.; Carrera, J. (2017). Changes in hydrodynamic, structural and geochemical properties in carbonate rock samples due to reactive transport. - Procedia Earth and planetary Science, ISSN: 1878-5220 (JCR Impact Factor-2014: 0.178; Quartil: )

Palacios, A.; Ledo, J.; Linde, N.; Luquot, L.; Bellmunt, F.; Folch, A.; Marcuello, A.; Queralt, P.; Pezard, P.; Martinez, L.; Del Val, L.; Bosch, D.; Carrera, J. (2020). Time-lapse cross-hole electrical resistivity tomography (CHERT) for monitoring seawater intrusion dynamics in a Mediterranean aquifer. - Hydrology and Earth system sciences, ISSN: 1027-5606 (JCR Impact Factor-2018: 4.936; Quartil: Q1)

Folch, A.; Del Val, L.; Luquot, L.; Martinez, L.; Bellmunt, F.; Le Lay, H.; Rodellas, V.; Ferrer, N.; Palacios, A.; Marazuela, M.; Diego, M.; Pool , M.; Goyetche, T.; Ledo, J.; Pezard, P.; Bour, O.; Queralt, P.; Marcuello, A.; Garcia-Orellana, J.; Saaltink, M.; Vazquez-Suñe, E.; Carrera, J. (2020). Combining fiber optic DTS, cross-hole ERT and time-lapse induction logging to characterize and monitor a coastal aquifer. - Journal of hydrology, ISSN: 0022-1694 (JCR Impact Factor-2018: 4.405; Quartil: Q1)

Folch, A.; Del Val, L.; Luquot, L.; Martinez, L.; Bellmunt, F.; Le Lay, H.; Rodellas, V.; Ferrer, N.; Fernández López, S.; Ledo, J.; Pezard, P.; Bour, O.; Queralt, P.; Marcuello, A.; Garcia-Orellana, J.; Saaltink, M.; Vazquez-Suñe, E.; Carrera, J. (2016). A new method of combined techniques for characterization and monitoring of seawater interface in an alluvial aquifer.

Soler, J.; Luquot, L.; Martinez, L.; Saaltink, M.; De Gaspari, F.; Carrera, J. (2016). Simulation of geochemical localization using a multi-porosity reactive transport approach.

Folch, A.; Casanovas, C.; Del Val, L.; Luquot, L.; Martinez, L.; Bellmunt, F.; Le Lay, H.; Rodellas, V.; Ferrer, N.; Fernández López, S.; Ledo, J.; Pezard, P.; Bour, O.; Queralt, P.; Marcuello, A.; Garcia-Orellana, J. (2016). Advanced techniques for groundwater investigation of saline water intrusion in a coastal sedimentary aquifer.

Martinez, L.; Luquot, L. (2017). Petrophysical and transport parameters evolution during acid percolation through structurally different limestones.

Martinez, L.; Marazuela, M.; Luquot, L.; Folch, A.; Garcia-Orellana, J.; Ferrer, N.; Rodellas, V.; Bellmunt, F.; Del Val, L.; Fernandez, S.; Ledo, J.; Pezard, P.; Saaltink, M.; Carrera, J.; Vazquez-Suñe, E. (2017). New guidelines to describe seawater intrusion process: the experimental Argentona field site.

Folch, A.; Del Val, L.; Luquot, L.; Martinez, L.; Bellmunt, F.; Le Lay, H.; Rodellas, V.; Ferrer, N.; Fernandez, S.; Marazuela, M.; Ledo, J.; Pezard, P.; Bour, O.; Queralt, P.; Marcuello, A.; Garcia-Orellana, J.; Saaltink, M.; Vazquez-Suñe, E.; Carrera, J. (2017). Combining different techniques to monitor seawater intrusion integrating different observation scales.

Goyetche, T.; Diego, M.; Luquot, L.; Garcia-Orellana, J.; Rodellas-Vila, V.; Del Val, L.; Martinez, L.; Palacios, A.; Ledo, J.; Pezard, P.; Folch, A.; Carrera, J. (2018). Hydrodynamics and hydrogeochemical changes in the mixing zone of a coastal aquifer during a heavy rain event.

Martinez, L.; Diego, M.; Luquot, L.; Rodellas, V.; Garcia-Orellana, J. (2018). Laboratory experiments on alluvial coastal sediments to characterize radium desorption in mixing waters.

Martinez, L.; Marazuela, M.; Luquot, L.; Folch, A.; Del Val, L.; Goyetche, T.; Diego, M.; Ferrer, N.; Rodellas, V.; Bellmunt, F.; Ledo, J.; Pool , M.; Garcia-Orellana, J.; Pezard, P.; Saaltink, M.; Vazquez-Suñe, E.; Carrera, J. (2018). Integrated methodology to characterize hydro-geochemical propierties in an alluvial coastal aquifer affected by seawater intrusion (SWI) and submarine groundwater discharge (SGD).

Palacios, A.; Ledo, J.; Linde, N.; Carrera, J.; Luquot, L.; Bellmunt, F.; Folch, A.; Bosch, D.; Del Val, L.; Martinez, L.; Goyetche, T.; Diego, M.; Garcia-Orellana, J.; Pool , M. (2018). Time-lapse Cross-Hole Electrical Resistivity Tomography (CHERT) for monitoring seawater intrusion dynamics in a Meditarranean aquifer.

Folch, A.; Del Val, L.; Luquot, L.; Martinez, L.; Bellmunt, F.; Le Lay, H.; Rodellas, V.; Ferrer, N.; Fernández López, S.; Marazuela, M.; Diego, M.; Pool , M.; Goyetche, T.; Palacios, A.; Ledo, J.; Pezard, P.; Bour, O.; Queralt, P.; Marcuello, A.; Garcia-Orellana, J.; Saaltink, M.; Vazquez-Suñe, E.; Carrera, J. (2018). Seawater intrusion dynamics monitoring with geophysical techniques combination.

Goyetche, T.; Diego, M.; Luquot, L.; Garcia-Orellana, J.; Rodellas, V.; Del Val, L.; Martinez, L.; Palacios, A.; Ledo, J.; Pezard, P.; Folch, A.; Carrera, J. (2018). Effects of a heavy rain event on the hydrodynamical and hydrogeochemical parameters in an alluvial coastal aquifer.

Diego, M.; Garcia-Orellana, J.; Rodellas, V.; Alorda, A.; Del Val, L.; Luquot, L.; Martinez, L.; Pool , M.; Goyetche, T.; Ledo, J.; Pezard, P.; Queralt, P.; Folch, A.; Saaltink, M.; Carrera, J. (2018). Ra end-member variability in a dynamic subterranean estuary of a microtidal Mediterranean coastal aquifer.

Pezard, P.; Henry, G.; Brun, L.; Goyetche, T.; Luquot, L.; Del Val, L.; Martinez, L.; Folch, A.; Garcia-Orellana, J.; Ledo, J.; Carrera, J. (2018). Innovative downhole geophysical methods for high frequency seawater intrusion dynamics monitoring.

Folch, A.; Del Val, L.; Palacios, A.; Saaltink, M.; Ledo, J.; Martinez, L.; Pool , M.; Goyetche, T.; Diego, M.; Garcia-Orellana, J.; Pezard, P.; Carrera, J. (2019). Combining long term monitoring of distributed temperature and cross-hole ERT with hydraulic tests to characterize the seawater intrusion and SGD dynamics in a coastal aquifers.

Folch, A.; Del Val, L.; Luquot, L.; Martinez, L.; Bellmunt, F.; Le Lay, H.; Rodellas, V.; Ferrer, N.; Fernandez, S.; Marazuela, M.; Diego, M.; Pool, M.; Goyetche, T.; Ledo, J.; Pezard, P.; Bour, O.; Queralt, P.; Marcuello, A.; Garcia-Orellana, J.; Palacios, A.; Saaltink, M.; Vazquez-Suñe, E.; Carrera, J. (2019). Do groundwater data from piezometers correlate with FO-DTS and CHERT in costal aquifers?.

Palacios, A.; Ledo, J.; Linde, N.; Bellmunt, F.; Bosch, D.; Del Val, L.; Folch, A.; Luquot, L.; Martinez, L.; Pezard, P.; Carrera, J. (2019). A long-term experiment for monitoring saltwater intrusion dynamics using time-lapse cross-hole ERT.

Martinez, L.; Marazuela, M.; Luquot, L.; Folch, A.; Del Val, L.; Goyetche, T.; Diego, M.; Saaltink, M.; Rodellas, V.; Pool, M.; Bellmunt, F.; Garcia-Orellana, J.; Pezard, P.; Ledo, J.; Vazquez-Suñe, E.; Carrera, J. (2019). Facing geological heterogeneity impact on reciprocal coastal systems.

Diego, M.; Saaltink, M.; Folch, A.; Martinez, L.; Goyetche, T.; ALORDA, A.; Rodellas, V.; Garcia-Orellana, J. (2019). Using a simple analytical solution to asses the distribution of radon and radium isotopes in a coastal aquifer.

AUTOR/A:MARAZUELA CALVO, MIGUEL ÁNGEL
Títol:Hydrogeology of salt flats: the Salar de Atacama example
Data lectura:03/07/2020
Director/a:VÁZQUEZ SUÑÉ, ENRIC
Codirector/a:OLIVELLA PASTALLE, SEBASTIAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Marazuela, M. (2017). Understanding the coupled effects of temperature and salinity density-dependent on hydrogeological systems.

Vazquez-Suñe, E.; Marazuela, M.; Velasco Mansilla, D.V.; Diviu, M.; Perez, A.; Álvarez, J. (2016). A geological model for the management of subsurface data in the urban environment of Barcelona and surrounding area. - Solid Earth, ISSN: 1869-9510 (JCR Impact Factor-2016: 3.495; Quartil: Q1)

Marazuela, M.; Vazquez-Suñe, E.; Custodio, E.; Palma, T.; García, A.; Ayora, C. (2018). 3D mapping, hydrodynamics and modelling of the freshwater-brine mixing zone in salt flats similar to the Salar de Atacama (Chile). - Journal of hydrology, ISSN: 0022-1694 (JCR Impact Factor-2018: 4.405; Quartil: Q1)

Soriano, M. A.; Pocoví, A.; Gil, H.; Pérez, A.; Luzón, M. A.; Marazuela, M. (2019). Some evolutionary patterns of palaeokarst developed in Pleistocene deposits (Ebro Basin, NE Spain): improving geohazard awareness in present-day karst. - Geological journal, ISSN: 0072-1050 (JCR Impact Factor-2019: 1.595; Quartil: Q3)

Marazuela, M.; Vazquez-Suñe, E.; Ayora, C.; García, A.; Palma, T. (2019). Hydrodynamics of salt flat basins: the Salar de Atacama example. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)

Marazuela, M.; Vazquez-Suñe, E.; Ayora, C.; García, A.; Palma, T. (2019). The effect of brine pumping on the natural hydrodynamics of the Salar de Atacama: the damping capacity of salt flats. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)

Marazuela, M.; Vazquez-Suñe, E.; Ayora, C.; García, A. (2020). Towards more sustainable brine extraction in salt flats: learning from the Salar de Atacama. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2018: 5.589; Quartil: Q1)

Marazuela, M.; Ayora, C.; Vazquez-Suñe, E.; Olivella, S.; García, A. (2020). Hydrogeological constraints for the genesis of the extreme lithium enrichment in the Salar de Atacama (NE Chile): a thermohaline flow modelling approach. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2018: 5.589; Quartil: Q1)

Marazuela, M.; Vazquez-Suñe, E.; Ayora, C.; Palma, T.; García, A. (2018). The complex hydrogeological equilibrium of the Salar de Atacama (NE Chile): a numerical approach for the management of salt flats systems.

AUTOR/A:MARTÍNEZ ESTÉVEZ, ARIADNA
Títol:Estudio numérico del ataque ácido por CO2 en cementos de pozos de petróleo sellados
Data lectura:29/06/2020
Director/a:LOPEZ GARELLO, CARLOS MARIA
Codirector/a:CAROL VILARASAU, IGNACIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Martinez, A. (2016). Mecánica del Ataque Ácido en Hormigón y Geomateriales.

Liaudat, J.; Martinez, A.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2018). Modelling acid attack of oilwell cement exposed to carbonated brine. - International journal of greenhouse gas control, ISSN: 1750-5836 (JCR Impact Factor-2018: 3.231; Quartil: Q2)

Liaudat, J.; Garolera, D.; Martinez, A.; Carol, Ignacio; Lakshmikantha, R.M.; Alvarellos, J. (2015). Numerical modelling of the Wedge Splitting Test in rock specimens, using fracture-based zero-thickness interface elements.

Liaudat, J.; Martinez, A.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2015). Numerical modelling of ASR expansions in concrete.

Liaudat, J.; Garolera, D.; Martinez, A.; Carol, Ignacio; Lakshmikantha, R.M.; Alvarellos, J. (2015). Analysis of crack propagation instabilities in rock specimens via numerical analysis of wedge splitting tests.

Liaudat, J.; Garolera, D.; Martinez, A.; Carol, Ignacio; Lakshmikantha, R.M.; Alvarellos, J. (2017). Avoiding fracture instability in wedge splitting tests by means of numerical simulations.

Martinez, A.; Liaudat, J.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2017). Diffusion-reaction modelling of the degradation of oil-well cement exposed to carbonated brine.

Martinez, A.; Liaudat, J.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2019). Zero-thickness interface model with chemical degradation by acid attack.

AUTOR/A:RUIZ RESTREPO, DANIEL FELIPE
Títol:Hydro-Mechanical analysis of expansive clays. Constitutive and numerical modelling.
Data lectura:12/06/2020
Director/a:GENS SOLE, ANTONIO
Director/a:VAUNAT, JEAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Mánica, M.A.; Ruiz, D.F.; Vaunat, J.; Gens, A. (2020). Geomechanics of shale repositories: mechanical behavior and modeling.

Ruiz, D.F. (2013). Thermo-mechanical analysis of the stability of a rock cliff under climatic actions..

Ruiz, D.F. (2013). Modelación de fenómenos acoplados en el sellado de excavaciones profundas en roca arcillosa.

Mánica, M.A.; Gens, A.; Vaunat, J.; Ruiz, D.F. (2016). A cross-anisotropic formulation for elasto-plastic models. - Geotechnique Letters, ISSN: 2049-825X (JCR Impact Factor-2016: 1.286; Quartil: Q3)

Mánica, M.A.; Gens, A.; Vaunat, J.; Ruiz, D.F. (2017). A time-dependent anisotropic model for argillaceous rocks: application to an underground excavation in Callovo-Oxfordian claystone. - Computers and geotechnics, ISSN: 0266-352X (JCR Impact Factor-2017: 3.138; Quartil: Q1)

Gens, A.; Mánica, M.A.; Vaunat, J.; Ruiz, D.F. (2017). Modelling the mechanical behaviour of Callovo-Oxfordian argillite: formulation and application.

Mánica, M.A.; Gens, A.; Vaunat, J.; Ruiz, D.F. (2017). Hydromechanical modelling of a tunnel excavated in argillaceous rock.

Mánica, M.A.; Gens, A.; Vaunat, J.; Ruiz, D.F. (2017). Analysis of strain localization with a non-local plasticity model.

Mánica, M.A.; Gens, A.; Vaunat, J.; Ruiz, D.F. (2018). Hydromechanical behaviour of argillaceous rocks: constitutive law and applications.

Ruiz, D.F.; Vaunat, J.; Gens, A.; Mánica, M.A. (2018). Analysis of the hydration of an unsaturated seal.

Ruiz, D.F.; Vaunat, J.; Gens, A.; Mánica, M.A. (2018). Hydro-mechanical modelling of an unsaturated seal structure.

AUTOR/A:DEL VAL ALONSO, LAURA
Títol:Advancing in the characterization of coastal aquifers. A multimethodological approach based on fiber optics distributed temperature sensing
Data lectura:03/06/2020
Director/a:FOLCH SANCHO, ALBERT
Director/a:SAALTINK, MAARTEN WILLEM
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Del Val, L. (2016). Investigating fresh-salt water interface dynamics and its effect on Submarine Groundwater Discharge.

Del Val, L.; Folch, A.; Le Lay, H.; Fernández López, S.; Casanovas, C.; Carrera, J. (2016). Heat dissipation test to estimate groundwater fluxes: test case at an unconsolidated coastal aquifer.

Del Val, L.; Carrera, J.; Folch, A.; Pool , M.; Martinez, L.; Bour, O. (2018). Heat dissipation test with fiber-optic distributed temperature sensing to estimate groundwater fluxes in an unconsolidated coastal aquifer.

Del Val, L.; Folch, A.; Carrera, J.; Pool , M.; Bour, O.; Selker, J. (2018). Temperature as tracer for fresh/salt water interface monitoring.

Del Val, L.; Saaltink, M.; Folch, A.; Pool , M.; Carrera, J.; Bour, O.; Selker, J. (2019). Exploring the use of Fiber Optic Distributed Temperature Sensing for monitoring seawater intrusion.

Del Val, L.; Saaltink, M.; Folch, A.; Goyetche, T.; Pool , M.; Carrera, J.; Bour, O.; Selker, J. (2019). Distributed temperature sensing to monitor the fresh/salt groundwater interface.

Del Val, L.; Saaltink, M.; Folch, A.; Pool , M.; Carrera, J. (2019). Modelling heat transport at the fresh-saltwater interface in coastal aquifers.

AUTOR/A:SOLÉ MARÍ, GUILLEM
Títol:Lagrangian modeling of reactive transport in heterogeneous porous media
Data lectura:13/03/2020
Director/a:FERNANDEZ GARCIA, DANIEL
Codirector/a:SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sole-Mari, G. (2017). Enhancing degradation of emerging organic compounds in managed aquifer recharge systems by means of chaotic advection.

Sole-Mari, G. (2017). Enhancing the applicability of Lagrangian stochastic models of solute transport in porous media.

Sole-Mari, G.; Fernandez, D.; Rodríguez-Escales, P.; Sanchez-Vila, X. (2017). A KDE-based random walk method for modeling reactive transport with complex kinetics in porous media. - Water resources research, ISSN: 0043-1397 (JCR Impact Factor-2017: 4.361; Quartil: Q1)

Sole-Mari, G.; Fernandez, D. (2018). Lagrangian modeling of reactive transport in heterogeneous porous media with an automatic locally adaptive particle support volume. - Water resources research, ISSN: 0043-1397 (JCR Impact Factor-2018: 4.142; Quartil: Q1)

Sole-Mari, G.; Schmidt, M.; Pankavich, S.; Benson, D. (2019). Numerical equivalence between SPH and probabilistic mass transfer methods for Lagrangian simulation of dispersion. - Advances in water resources, ISSN: 0309-1708 (JCR Impact Factor-2019: 4.016; Quartil: Q1)

Sole-Mari, G.; Bolster, D.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X. (2019). Particle density estimation with grid-projected and boundary-corrected adaptive kernels. - Advances in water resources, ISSN: 0309-1708 (JCR Impact Factor-2019: 4.016; Quartil: Q1)

Benson, D.; Pankavich, S.; Schmidt, M.; Sole-Mari, G. (2020). Entropy: (1) The former trouble with particle-tracking simulation, and (2) A measure of computational information penalty. - Advances in water resources, ISSN: 0309-1708 (JCR Impact Factor-2018: 3.673; Quartil: Q1)

Sole-Mari, G.; Riva, M.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X.; Guadagnini, A. (2021). Solute transport in bounded porous media characterized by Generalized Sub-Gaussian log-conductivity distributions. - Advances in water resources, ISSN: 0309-1708 (JCR Impact Factor-2019: 4.016; Quartil: Q1)

Sole-Mari, G.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X.; Rodríguez-Escales, P. (2017). Modeling reactive transport involving complex kinetics via particle tracking.

Sole-Mari, G.; Fernandez, D. (2017). Locally adaptive methods for KDE-based random walk models of reactive transport in porous media.

Sole-Mari, G.; Fernandez, D. (2018). Locally optimal computation of complex reactions in RWPT.

Sole-Mari, G.; Bolster, D.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X. (2019). A Lagrangian model of mixing-litnited reactive transport.

Sole-Mari, G.; Bolster, D.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X. (2019). Lagrangian modeling of solute transport with equilibrium reactions.

Sole-Mari, G.; Schmidt, M.; Benson, D. (2019). Lagrangian mass transfer/reaction models: is probabilistic mass transfer numerically equivalent to SPH?.

Bertran, O.; Fernandez, D.; Rodríguez-Escales, P.; Sole-Mari, G. (2019). Chaotic flows as a tool to control preferential paths in heterogeneous porous media.

Sole-Mari, G.; Fernandez, D.; Bolster, D.; Sanchez-Vila, X. (2019). Lagrangian simulation of reactive transport: the Space-Time Adaptive Reaction Supports (STARS) method.

Fernandez, D.; Sole-Mari, G.; Riva, M.; Guadagnini, A.; Sanchez-Vila, X. (2019). Solute transport in generalized sub-gaussian hydraulic conductivity distributions.

Sole-Mari, G.; Fernandez, D.; Bolster, D.; Sanchez-Vila, X. (2019). Modeling reactive transport with local mixing limitation via random walk particle tracking.

Sole-Mari, G.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X.; Bolster, D. (2020). Reactive transport in porous media with local mixing limitation: a Lagrangian modeling approach.

AUTOR/A:CASTELLÓN LÓPEZ, JAVIER
Títol:Estudio del comportamiento del suelo en el rango de las pequeñas deformaciones y desarrollo del modelo constitutivo EPHYSS
Data lectura:18/02/2020
Director/a:LEDESMA VILLALBA, ALBERTO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Castellon, J. (2015). Desarrollo de un nuevo modelo constitutivo para suelos en el rango de las pequeñas deformaciones.

AUTOR/A:PARERA MORALES, FERRAN
Títol:Advanced image analysis techniques for laboratory experiments on soils
Data lectura:27/01/2020
Director/a:ALONSO PEREZ DE AGREDA, EDUARDO
Codirector/a:PINYOL PUIGMARTI, NURIA MERCE
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Parera, F. (2016). Esllavissades i estructures de protecció. Models a escala i simulació numèrica amb el Mètode del Punt Material..

Pinyol, N.M.; Alvarado, M.; Parera, F.; Yerro, A. (2017). Novel procedure to validate MPM results by means of PIV measurements. - Procedia engineering, ISSN: 1877-7058 (JCR Impact Factor-2017: 0.89; Quartil: )

Parera, F.; Pinyol, N.M.; Alonso, E. (2020). Massive, continuous and non-invasive surface measurement of degree of saturation by shortwave infrared images. - Canadian geotechnical journal, ISSN: 0008-3674 (JCR Impact Factor-2019: 2.802; Quartil: Q2)

Parera, F.; Pinyol, N.M.; Alonso, E. (2020). Image-based measurements of degree of saturation.

AUTOR/A:ZHANG, NINGNING
Títol:A micromechanical study of the Standard Penetration Test
Data lectura:20/01/2020
Director/a:ARROYO ALVAREZ DE TOLEDO, MARCOS
Director/a:GENS SOLE, ANTONIO
Codirector/a:CIANTIA, MATTEO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Zhang, N.; Fang, Q.; Li, Y.; Zhang, D. (2018). Mechanical analysis of secondary lining of high-speed railway tunnel. - KSCE journal of civil engineering, ISSN: 1226-7988 (JCR Impact Factor-2018: 1.428; Quartil: Q3)

Zhang, N.; Arroyo, M.; Ciantia, M.; Gens, A.; Butlanska, J. (2019). Standard penetration testing in a virtual calibration chamber. - Computers and geotechnics, ISSN: 0266-352X (JCR Impact Factor-2019: 3.818; Quartil: Q1)

Ciantia, M.; Arroyo, M.; Zhang, N.; Emam, S. (2017). Periodic cells for large-scale problem initialization.

Zhang, N.; Arroyo, M.; Ciantia, M.; Gens, A. (2020). Incorporating surface roughness into DEM models of crushable soils.

AUTOR/A:FONTANET AMBRÒS, MIREIA
Títol:Optimal irrigation scheduling combining water content sensors and remote sensing data.
Data lectura:25/11/2019
Director/a:FERNANDEZ GARCIA, DANIEL
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Fontanet, M. (2017). Predictive capability of soil moisture modeling in an agriculture field using satellite data, in-situ sensors and advanced soil hydraulic characterization.

Fontanet, M.; Fernandez, D.; Ferrer, F. (2018). The value of satellite remote sensing soil moisture data and the DISPATCH algorithm in irrigation fields. - Hydrology and Earth system sciences, ISSN: 1027-5606 (JCR Impact Factor-2018: 4.936; Quartil: Q1)

Fontanet, M.; Scudiero, E.; Skaggs, T.; Fernandez, D.; Ferrer, F.; Rodrigo, G.; Bellvert, J. (2020). Dynamic management zones for irrigation scheduling. - Agricultural water management, ISSN: 0378-3774 (JCR Impact Factor-2019: 4.021; Quartil: Q1)

Fontanet, M.; Fernandez, D.; Ferrer, F.; Rodrigo, G. (2017). Evaluación de las medidas de humedad de suelo generadas con datos disgregados de satélite a escala de parcela agrícola.

AUTOR/A:FERRER RAMOS, NÚRIA
Títol:Assessment of a groundwater system under global change scenarios: the case of Kwale (Kenya)
Data lectura:18/07/2019
Director/a:FOLCH SANCHO, ALBERT
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ferrer, N. (2015). Challenges of groundwater in developing countries: The case of Kwale, coast of Kenya.

Folch, A.; Ferrer, N. (2015). The impact of poplar tree plantations for biomass production on the aquifer water budget and base flow in a Mediterranean basin. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2015: 3.976; Quartil: Q1)

Ferrer, N.; Folch, A.; Lane, M.; Olago, D.; Odida, J.; Custodio, E. (2019). Groundwater hydrodynamics of an Eastern Africa coastal aquifer, including La Niña 2016–17 drought. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)

Ferrer, N.; Folch, A.; Lane, M.; Olago, D.; Katuva, J.; Thomson, P.; Jou, S.; Hope, R.; Custodio, E. (2019). How does water-reliant industry affect groundwater systems in coastal Kenya?. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)

Ferrer, N.; Folch, A.; Masó, G.; Sánchez, S.; Sanchez-Vila, X. (2020). What are the main factors influencing the presence of faecal bacteria pollution in groundwater systems in developing countries?. - Journal of contaminant hydrology, ISSN: 0169-7722 (JCR Impact Factor-2018: 2.65; Quartil: Q2)

Ferrer, N.; Folch, A.; Fernandez, D.; Lane, M.; Thomas, M.; Gathenya, J.; Wara, C.; Thomson, P.; Custodio, E.; Hope, R. (2020). Evidence of groundwater vulnerability to climate variability and economic growth in coastal Kenya. - Journal of hydrology, ISSN: 0022-1694 (JCR Impact Factor-2018: 4.405; Quartil: Q1)

Ferrer, N.; Folch, A. (2015). Importance of poplar plantations in the groundwater mass balance and stream base flow of a Mediterranean basin.

Ferrer, N.; Folch, A.; Thomas, M.; Sasaka, W.; Wara, C.; Banje, S.; Olago, D.; Katuva, J.; Thomson, P.; Hope, R.; Lane, M. (2016). First step to understand the importance of new deep aquifer pumping regime in groundwater system in a developing country, Kwale, Kenya.

Folch, A.; Ferrer, N.; Sasaka, W.; Wara, C.; Lane, M.; Thomas, M.; Olago, D.; Thomson, P.; Hope, R. (2016). Groundwater quality risks in a densely populated rural coastal area: Kwale, Kenya.

Folch, A.; Ferrer, N. (2016). Impact of different land uses on the stream base flow and the aquifer water budget of a Mediterranean stream.

Ferrer, N.; Folch, A.; Line, M.; Odida, J.; Olago, D.; Thomson, P.; Hope, R. (2017). How do new development activities affect coastal groundwater systems in Africa? The case of Kwale, Kenya.

Ferrer, N.; Folch, A.; Fernandez, D.; Lane, M.; Olago, D.; Thomas, M.; Gathenya, J.; Wara, C.; Hope, R.; Custodio, E. (2019). Potential effects of climate change and future abstraction rate in a groundwater system located in coastal Kenya.

Ferrer, N.; Folch, A.; Lane, M.; Olago, D.; Odida, J.; Custodio, E.; Thomson, P.; Katuva, J.; Hope, R. (2019). The effect of La Niña 2016-2017 and the current abstraction regime on diverse water-reliant companies in Kwale groundwater resources (Coastal Kenya).

AUTOR/A:PUIG MONTELLÀ, EDUARD
Títol:Modeling capillarity and two-phase flow in granular media: From pore-scale to network-scale
Data lectura:16/07/2019
Director/a:GENS SOLE, ANTONIO
Codirector/a:CHAREYRE, BRUNO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Puig, E. (2018). Micromechanics of three-phase granular geomaterials.

AUTOR/A:PÉREZ FONSECA, LAZARO JORGE
Títol:Upscaling mixing-limited chemical reactions from pore to continuum scale using the dispersive lamella concept.
Data lectura:17/05/2019
Tutor/a:SAALTINK, MAARTEN WILLEM
Director/a:DENTZ, MARCO
Codirector/a:HIDALGO GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:CRIOLLO MANJARREZ, ROTMAN ALEJANDRO
Títol:An approach for hydrogeological data management, integration and analysis. Plataforma de Gestió i Anàlisi de dades geològiques e hidrogeològiques a la ciutat de Barcelona.
Data lectura:08/03/2019
Tutor/a:SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
Director/a:VÁZQUEZ SUÑÉ, ENRIC
Director/a:VELASCO MANSILLA, DOMITILA VIOLETA
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Criollo, R.; Velasco Mansilla, D.V.; Vazquez-Suñe, E.; Serrano, A.; Alcaraz, M.; García, A. (2016). An integrated GIS-based tool for aquifer test analysis. - Environmental earth sciences, ISSN: 1866-6299

Serrano, A.; Vazquez-Suñe, E.; Montserrat, O.; Crosetto, M.; Hoffmann, C.; Ledesma, A.; Criollo, R.; Pujades, E.; Velasco Mansilla, D.V.; García, A.; García, M. (2016). Gb-SAR interferometry displacement measurements during dewatering in construction works : case of La Sagrera railway station in Barcelona, Spain. - Engineering geology, ISSN: 0013-7952 (JCR Impact Factor-2016: 2.569; Quartil: Q1)

Alcaraz, M.; Vazquez-Suñe, E.; Velasco Mansilla, D.V.; Criollo, R. (2017). A loosely coupled GIS and hydrogeological modeling framework. - Enviromental earth sciences, ISSN: 1866-6280 (JCR Impact Factor-2017: 1.435; Quartil: Q3)

Serrano, A.; Pujades, E.; Vazquez-Suñe, E.; Velasco, V.; Criollo, R.; Jurado, A. (2018). Integration of groundwater by-pass facilities in the bottom slab design for large underground structures. - Tunnelling and underground space technology, ISSN: 0886-7798 (JCR Impact Factor-2018: 3.942; Quartil: Q1)

Criollo, R.; Velasco Mansilla, D.V.; Nardi, A. (2019). AkvaGIS: an open source tool for water quantity and quality management. - Computers and geosciences, ISSN: 0098-3004 (JCR Impact Factor-2019: 2.991; Quartil: Q2)

Serrano, A.; Criollo, R.; Vazquez-Suñe, E.; García, M.; Ayora, C.; Velasco, V.; Scheiber, L. (2020). Customization, extension and reuse of outdated hydrogeological software. - Geológica Acta, ISSN: 1696-5728 (JCR Impact Factor-2019: 0.0; Quartil: )

Criollo, R.; Vazquez-Suñe, E.; Velasco Mansilla, D.V.; Serrano, A.; García, M.; García, A. (2014). Herramientas de interpretación de ensayos hidráulicos en un entorno SIG.

Velasco Mansilla, D.V.; Vazquez-Suñe, E.; Criollo, R.; García, M.; Serrano, A.; García, A. (2014). Desarrollo de herramientas de analisis de datos hidrogeologicos en un entorno SIG.

Criollo, R.; Velasco Mansilla, D.V.; Vazquez-Suñe, E.; Serrano, A.; García, M.; García, A. (2016). Plataforma para la gestión de datos hidrogeológicos en entornos urbanos.

Criollo, R.; Vazquez-Suñe, E.; Burdons, S.; Enrich, M.; Chesa, M. (2018). Urban groundwater quality : update of the Barcelona city.

AUTOR/A:CUADRADO CABELLO, AGUSTÍN
Títol:Análisis THM de la interacción suelo-atmósfera en suelos arcillosos sometidos a desecación
Data lectura:07/03/2019
Director/a:LEDESMA VILLALBA, ALBERTO
Director/a:PRAT CATALAN, PERE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Cuadrado, A. (2015). Análisis THM de agrietamiento en suelos por desecación.

Levatti, H.; Prat, P.; Ledesma, A.; Cuadrado, A.; Cordero, J.A. (2017). Experimental analysis of 3D cracking in drying soils using ground-penetrating radar. - Geotechnical Testing journal, ISSN: 0149-6115 (JCR Impact Factor-2017: 1.279; Quartil: Q3)

Ledesma, A.; Cordero, J.A.; Cuadrado, A.; Prat, P. (2014). Patterns of cracking in soils due to drying and wetting cycles.

Cordero, J.A.; Prat, P.; Ledesma, A.; Cuadrado, A. (2015). Cracking behaviour of silty clay soil under drying-wetting cycles.

Cuadrado, A.; Ledesma, A.; Olivella, S.; Prat, P.; Cordero, J.A. (2017). Numerical simulation of the soil desiccation process.

Cordero, J.A.; Prat, P.; Ledesma, A.; Cuadrado, A. (2018). Large test to study the role of soil-air interaction in soil cracking.

Cuadrado, A.; Encalada, D.; Ledesma, A.; Prat, P. (2019). Soil surface boundary condition in desiccating soils.

AUTOR/A:PÉREZ CARRERAS, ADRIÀ
Títol:T-H-M coupling with large advection in fractured rock masses using zero-thickness interface elements
Data lectura:04/12/2018
Director/a:CAROL VILARASAU, IGNACIO
Director/a:PRAT CATALAN, PERE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Perez, A. (2014). HIGH PERFORMANCE COMPUTING IN T-H-M-C COUPLED FRACTURE PROBLEMS IN GEOMECHANICS AND CEMENT-BASED MATERIALS.

Perez, A.; Rodriguez, M.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2013). 3D-mesomechanical analysis of cracking and spalling of concrete subject to high temperatures.

Rodriguez, M.; Perez, A.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2014). Análisis mecomecánico de la fisuración del hormigón sometido a la acción de altas temperaturas.

Perez, A.; Aliguer, I.; Lopez, C.; Carol, Ignacio; Molina, A. (2015). Numerical study of intervertebral prosthesis.

Perez, A.; Riera, C.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2017). 3D-mesomechanical analysis of external sulfate attack in concrete.

Perez, A.; Carol, Ignacio; Prat, P. (2019). Heat transport with advection in fractured rock.

Lopez, C.; Vélez, A.; Carol, Ignacio; Perez, A.; Idiart, A. (2019). Análisis 2D y 3D de la fractura del hormigón por ataque sulfático externo.

AUTOR/A:BARBA FERRER, MARIA DEL CARME
Títol:Physical, geochemical and microbial parameters driving the improvement of water quality in Managed Aquifer Recharge
Data lectura:16/11/2018
Director/a:FOLCH SANCHO, ALBERT
Director/a:SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Barba, C. (2015). Estudi de les condicions ideals per optimitzar la millora de la millora de la infitració i la qualitat de l'aigua en el procés de recàrrega artificial.

Grau, A.; Folch, A.; Torrentó Aguerri, Clara; Valhondo, C.; Barba, C.; Domènech, C.; Soler, A.; Otero, N. (2018). Monitoring induced denitrification during managed aquifer recharge in an infiltration pond. - Journal of hydrology, ISSN: 0022-1694 (JCR Impact Factor-2018: 4.405; Quartil: Q1)

Barba, C.; Folch, A.; Gaju-Ricart, N.; Sanchez-Vila, X.; Carrasquilla, M.; Grau, A.; Martínez-Alonso, M. (2019). Microbial community changes induced by Managed Aquifer Recharge activities: linking hydrogeological and biological processes. - Hydrology and Earth system sciences, ISSN: 1027-5606 (JCR Impact Factor-2019: 5.153; Quartil: Q1)

Barba, C.; Folch, A.; Sanchez-Vila, X.; Martínez-Alonso, M.; Gaju-Ricart, N. (2019). Are dominant microbial sub-surface communities affected by water quality and soil characteristics?. - Journal of environmental management, ISSN: 0301-4797 (JCR Impact Factor-2019: 5.647; Quartil: Q1)

Barba, C.; Folch, A.; Gaju, N.; Martínez-Alonso, M.; Grau, A.; Sanchez-Vila, X. (2015). Microbial community analysis and bioclogging identification in a Managed Artificial Recharge system.

Barba, C.; Folch, A.; Gaju, N.; Martínez-Alonso, M.; Carrasquilla, M.; Grau, A.; Sanchez-Vila, X. (2016). Is artificial recharge promoting microbial activity and biodegradation processes in groundwater systems?.

Barba, C.; Folch, A.; Martínez-Alonso, M.; Sanchez-Vila, X.; Gaju, N. (2018). Operating conditions and microbial key populations in Managed Aquifer Recharge ponds: a statistical approach.

Rodríguez-Escales, P.; Barba, C.; Sanchez-Vila, X.; Marcé, R.; Folch, A. (2019). Modeling the influence of temperature in the infiltration rates and redox reactions of an infiltration pond located in the Llobregat river basin.

Folch, A.; Barba, C.; Marcé, R.; Rodríguez-Escales, P.; Sanchez-Vila, X. (2019). Monitoring of Eh, DOM and water quality in a MAR surface pond: understanding changes in the infiltration rate.

Barba, C.; Rodríguez-Escales, P.; Sanchez-Vila, X.; Marcé, R.; Folch, A. (2019). Evaluating the influence of temperature and redox conditions during the infiltration in a recharge pond located in the Llobregat river basin.

Folch, A.; Barba, C.; Marcé, R.; Benito, A.; Sanchez-Vila, X. (2019). Understanding changes of Eh, DOM and water quality in a MAR surface pond.

AUTOR/A:MONFORTE VILA, LLUÍS
Títol:INSERTION PROBLEMS IN GEOMECHANICS WITH THE PARTICLE FINITE ELEMENT METHOD
Data lectura:05/11/2018
Director/a:ARROYO ALVAREZ DE TOLEDO, MARCOS
Codirector/a:CARBONELL PUIGBO, JOSEP MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Monforte, L. (2016). Numerical analysis of penetration problems in clay.

Monforte, L.; Pérez-Foguet, A. (2014). A multimesh adaptive scheme for air quality modeling with the finite element method. - International journal for numerical methods in fluids, ISSN: 0271-2091 (JCR Impact Factor-2014: 1.244; Quartil: Q2)

Monforte, L.; Arroyo, M.; Carbonell, J.M.; Gens, A. (2017). Numerical simulation of undrained insertion problems in geotechnical engineering with the Particle Finite Element Method (PFEM). - Computers and geotechnics, ISSN: 0266-352X (JCR Impact Factor-2017: 3.138; Quartil: Q1)

Monforte, L.; Carbonell, J.M.; Arroyo, M.; Gens, A. (2017). Performance of mixed formulations for the particle finite element method in soil mechanics problems. - Computational particle mechanics, ISSN: 2196-4386 (JCR Impact Factor-2017: 0.888; Quartil: Q1)

Monforte, L.; Arroyo, M.; Carbonell, J.M.; Gens, A. (2018). Coupled effective stress analysis of insertion problems in geotechnics with the Particle Finite Element Method. - Computers and geotechnics, ISSN: 0266-352X (JCR Impact Factor-2018: 3.345; Quartil: Q1)

Monforte, L.; Arroyo, M.; Gens, A.; Carbonell, J.M. (2018). Hydraulic conductivity from piezocone on-the-fly: a numerical evaluation. - Geotechnique Letters, ISSN: 2049-825X (JCR Impact Factor-2018: 1.699; Quartil: Q3)

Monforte, L.; Navas, P.; Carbonell, J.M.; Arroyo, M.; Gens, A. (2019). Low-order stabilized finite element for the full Biot formulation in soil mechanics at finite strain. - International journal for numerical and analytical methods in geomechanics, ISSN: 0363-9061 (JCR Impact Factor-2019: 2.814; Quartil: Q2)

Monforte, L.; Arroyo, M.; Carbonell, J.M.; Gens, A. (2019). Reply to the Discussion on 'Coupled effective stress analysis of insertion problems in geotechnics with the Particle Finite Element Method'. - Computers and geotechnics, ISSN: 0266-352X (JCR Impact Factor-2019: 3.818; Quartil: Q1)

Monforte, L.; Arroyo, M.; Gens, A.; Carbonell, J.M. (2014). Explicit finite deformation stress integration of the elasto-plastic constitutive equations.

Monforte, L.; Arroyo, M.; Gens, A.; Carbonell, J.M. (2015). Integration of elasto-plastic constitutive models infinite deformation: an explicit approach.

Monforte, L.; Carbonell, J.M.; Arroyo, M.; Gens, A. (2015). Numerical simulation of penetration problems in geotechnical engineering with the particle finite element method (PFEM).

Pérez-Foguet, A.; Monforte, L.; Sánchez, J. (2015). Adaptive multimesh for solving transport-reaction i porous media. Application to 3D simulation with the CW2D model.

Gens, A.; Arroyo, M.; Butlanska, J.; Monforte, L.; Carbonell, J.M.; Ciantia, M.; O'Sullivan, C. (2016). Simulation of the cone penetration test: discrete and continuum approaches.

Gens, A.; Arroyo, M.; Carbonell, J.M.; Ciantia, M.; Monforte, L. (2017). Simulation of penetration problems in geomechanics.

Monforte, L.; Arroyo, M.; Gens, A.; Carbonell, J.M. (2018). Three-dimensional analysis of penetration problems using G-PFEM.

Monforte, L.; Arroyo, M.; Gens, A.; Carbonell, J.M. (2018). Numerical study of penetration problems in fine grained soils with the Particle Finite Element Method.

Monforte, L.; Arroyo, M.; Gens, A.; Parolini, C. (2018). Permeability estimates from CPTu: a numerical study.

Monforte, L.; Arroyo, M.; Gens, A.; Ciantia, M. (2019). G-PFEM numerical assessment of screw pile undrained capacity.

Monforte, L.; Arroyo, M.; Gens, A.; Carbonell, J.M. (2019). Enhanced cone penetration test interpretation with the Particle Finite Element Method (PFEM).

AUTOR/A:CRUSAT CODINA, LAURA
Títol:Numerical modeling of cracking along non-preestablished paths
Data lectura:05/11/2018
Director/a:CAROL VILARASAU, IGNACIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Crusat, L. (2015). Modelació numèrica de propagació de fractures en geomecànica i durabilitat e materials.

Crusat, L. (2015). Modelització numèrica en discontinuïtats geomecàniques mitjançant XFEM i comparació amb els elements junta de gruix zero..

De Francisco sans, Miguel (2015). Implementació i aplicacions de l'elasticitat en grans deformacions i teoria del contacte en geomecànica..

Crusat, L.; Carol, Ignacio; Garolera, D. (2019). XFEM formulation with sub-interpolation, and equivalence to zero-thickness interface elements. - International journal for numerical and analytical methods in geomechanics, ISSN: 0363-9061 (JCR Impact Factor-2019: 2.814; Quartil: Q2)

Crusat, L.; Garolera, D.; Carol, Ignacio (2015). XFEM formulation for discontinuities in fractured rock masses.

Crusat, L.; Carol, Ignacio (2017). Application of configurational mechanics to crack propagation.

Crusat, L.; Carol, Ignacio (2019). Numerical modeling of crack propagation using zero-thickness interfaces elements and configurational mechanics.

Crusat, L.; Carol, Ignacio; Garolera, D. (2019). New developments in the application of configurational mechanics to crack propagation.

AUTOR/A:MÁNICA MALCOM, MIGUEL ÁNGEL
Títol:ANALYSIS OF UNDERGROUND EXCAVATIONS IN ARGILLACEOUS HARD SOILS - WEAK ROCKS
Data lectura:11/10/2018
Director/a:GENS SOLE, ANTONIO
Director/a:VAUNAT, JEAN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Mánica, M.A.; Ovando-Shelley, E.; Jaramillo, E. (2016). Numerical study of the seismic behavior of rigid inclusions in soft Mexico City clay. - Journal of earthquake engineering, ISSN: 1363-2469 (JCR Impact Factor-2016: 1.044; Quartil: Q3)

Mánica, M.A.; Gens, A.; Vaunat, J.; Ruíz, D. (2018). Nonlocal plasticity modelling of strain localisation in stiff clays. - Computers and geotechnics, ISSN: 0266-352X (JCR Impact Factor-2018: 3.345; Quartil: Q1)

Conesa, S.; Mánica, M.A.; Gens, A.; Huang, Y. (2019). Numerical simulation of the undrained stability of slopes in anisotropic fine-grained soils. - Geomechanics and geoengineering, ISSN: 1748-6025 (JCR Impact Factor-2019: 0.0; Quartil: )

Mánica, M.A.; Gens, A.; Vaunat, J.; Ruíz, D. (2015). Anisotropic failure criterion for an argillaceous rock: formulation and application to an underground excavation case.

AUTOR/A:RUIZ CARULLA, ROGER
Títol:ROCKFALL ANALYSIS:Failure, fragmentation and propagation characterization
Data lectura:19/07/2018
Director/a:COROMINAS DULCET, JORDI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ruiz, R. (2015). Fragmentació en despreniments rocosos.

Criado Ibáñez, Luis Eduardo (2015). Aplicación de técnicas de fotogrametria a la medida de deformaciones de probetas de suelo en laboratorio.

Vidal Farre, Aleix (2015). Analisi de la fragmentacio dels despreniments rocosos.

Ruiz, R.; Corominas, J.; Mavrouli, O. (2015). A methodology to obtain the block size distribution of fragmental rockfall deposits. - Landslides, ISSN: 1612-510X (JCR Impact Factor-2015: 3.049; Quartil: Q1)

Ruiz, R.; Corominas, J.; Mavrouli, O. (2017). A fractal fragmentation model for rockfalls. - Landslides, ISSN: 1612-510X (JCR Impact Factor-2017: 3.811; Quartil: Q1)

Corominas, J.; Mavrouli, O.; Ruiz, R. (2018). Magnitude and frequency relations: are there geological constraints to the rockfall size?. - Landslides, ISSN: 1612-510X (JCR Impact Factor-2018: 4.252; Quartil: Q1)

Ruiz, R.; Corominas, J.; Mavrouli, O. (2014). A methodology to obtain the block size distribution of a large rockfall deposit.

Ruiz, R.; Corominas, J.; Mavrouli, O. (2015). Observed changes in the block size ditribution as consequence of the rockfall fragmentation.

Corominas, J.; Ruiz, R.; Mavrouli, O. (2015). An empirical approach to rockfall fragmentation.

Mavrouli, O.; Hurlimann, M.; Abanco, C.; Moya, J.; Copons, R.; Ruiz, R. (2016). Monitoring of fast moving landslides in the Pyrenees.

Corominas, J.; Ruiz, R. (2016). La avalancha de rocas de la Coma d'Espòs, Pirineo Central, Lleida: un evento prehistórico catastrófico.

Corominas, J.; Mavrouli, O.; Ruiz, R. (2017). Rockfall occurrence and fragmentation.

Ruiz, R.; Corominas, J.; Hurlimann, M. (2017). Experiencias con drones para el estudio de movimientos de ladera.

AUTOR/A:LIAUDAT, JOAQUÍN
Títol:Experimental and numerical study of the effect of stress on ASR expansions in concrete
Data lectura:15/06/2018
Director/a:CAROL VILARASAU, IGNACIO
Director/a:LOPEZ GARELLO, CARLOS MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Vacas Navalon, Edgar (2016). Estudio experimental de la influencia del estado tensional en las expansiones por Reacción Álcali-Sílice en hormigón.

Liaudat, J.; Carol, Ignacio; Lopez, C.; Saouma, V. (2018). ASR expansions in concrete under triaxial confinement. - Cement and concrete composites, ISSN: 0958-9465 (JCR Impact Factor-2018: 5.172; Quartil: Q1)

Liaudat, J.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2015). Free expansion tests for ASR at the level of a single aggregate-matrix interface: experimental results and numerical modelling.

Liaudat, J.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2016). Numerical and experimental study of ASR in concrete at the meso-level.

Carol, Ignacio; Liaudat, J.; Lopez, C. (2017). Modeling concrete expansions via couped C-M mesoscale analysis with zero-thickness interface elements, and lab experiments.

Liaudat, J.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2018). Coupled C-M meso-scale model for ASR expansion in concrete.

Barandiaran, L.; Liaudat, J.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2019). Modelling acid attack of oilwell cement exposed to carbonated brine: effect of specimen geometry on experimental results.

AUTOR/A:COMOLLI, ALESSANDRO
Títol:Mechanism and stochastic dynamics of transport in Darcy-scale heterogeneous porous media
Data lectura:14/06/2018
Director/a:DENTZ, MARCO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Comolli, A.; Hidalgo González, Juan José; Moussey, C.; Dentz, M. (2016). Non-Fickian Transport Under Heterogeneous Advection and Mobile-Immobile Mass Transfer. - Transport in porous media, ISSN: 0169-3913 (JCR Impact Factor-2016: 2.205; Quartil: Q2)

Dentz, M.; Kang, P.K.; Comolli, A.; Le-Borgne, T.; Lester, D. (2016). Continuous time random walks for the evolution of Lagrangian velocities. - Physical review fluids, ISSN: 2469-990X (JCR Impact Factor-2016: 0.0; Quartil: Q4)

Comolli, A.; Dentz, M. (2017). Anomalous dispersion in correlated porous media : a coupled continuous time random walk approach. - European physical journal B, ISSN: 1434-6028 (JCR Impact Factor-2017: 1.536; Quartil: Q3)

Comolli, A.; Dentz, M. (2018). Impact of diffusive motion on anomalous dispersion in structured disordered media: from correlated Lévy flights to continuous time random walks. - Physical review E, ISSN: 2470-0045 (JCR Impact Factor-2018: 2.353; Quartil: Q1)

Hakoun, V.; Comolli, A.; Dentz, M. (2018). Modeling macrodispersive behaviors of solute in a heterogeneous alluvial aquifer with spatial Markov models for velocities.

Comolli, A.; Hakoun, V.; Dentz, M. (2018). Spatial Markov models for non-Fickian transport in heterogeneous porous media.

AUTOR/A:ALVARADO BUENO, MAURICIO
Títol:Landslide motion assessment including thermal interaction. An MPM approach.
Data lectura:23/04/2018
Director/a:ALONSO PEREZ DE AGREDA, EDUARDO
Codirector/a:PINYOL PUIGMARTI, NURIA MERCE
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Alvarado, M.; Pinyol, N.M.; Alonso, E. (2019). Thermal interaction in shear bands: the Vajont landslide.

Pinyol, N.M.; Alvarado, M. (2017). Novel analysis for large strains based on particle image velocimetry. - Canadian geotechnical journal, ISSN: 0008-3674 (JCR Impact Factor-2017: 1.813; Quartil: Q1)

Pinyol, N.M.; Alvarado, M.; Alonso, E.; Zabala, F. (2018). Thermal effects in landslide mobility. - Géotechnique, ISSN: 0016-8505 (JCR Impact Factor-2018: 3.559; Quartil: Q1)

Alvarado, M.; Pinyol, N.M.; Ruiz, A. (2015). MPM simulation of a scaled laboratory slope failure.

Alvarado, M.; Ruiz, A.; Pinyol, N.M. (2016). Material Point Method analysis of induced laboratory scaled landslide.

Pinyol, N.M.; Alvarado, M.; Alonso, E. (2017). Effect of shear band thickness on the termo-hydromechanical coupled analysis of landslides.

Pinyol, N.M.; Ruiz, Á.; Alvarado, M.; Caicedo, B. (2017). Wetting collapse and failure of and slope tested in centrifuge machine.

Alvarado, M.; Pinyol, N.M.; Alonso, E. (2017). Aceleración de deslizamientos por efectos térmicos: modelación mediante el método del punto material.

Alvarado, M.; Ruiz, Á.; Pinyol, N.M. (2017). Nuevo método para la interpretación de imágenes digitales de inestabilidad mediante la técnica PIV.

Pinyol, N.M.; Alvarado, M.; Alonso, E. (2019). Thermal and strain rate effects on landslide. A real case..

AUTOR/A:RAHBARALAM, MARYAM
Títol:Modeling of reactive transport with particle tracking and kernel density estimators
Data lectura:23/02/2018
Director/a:FERNANDEZ GARCIA, DANIEL
Codirector/a:SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Rahbaralam, M. (2014). Reactive transport modeling in groundwater.

Rahbaralam, M.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X. (2015). Do we really need a large number of particles to simulate bimolecular reactive transport with random walk methods? A kernel density estimation approach. - Journal of computational physics, ISSN: 0021-9991 (JCR Impact Factor-2015: 2.556; Quartil: Q1)

Rahbaralam, M.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X. (2017). Modeling of adsorption with particle tracking and kernel density estimators.

AUTOR/A:CARLES BRANGARÍ, ALBERT
Títol:Microbial and geochemical dynamics in soils and their impact on the hydraulic properties: From laboratory experiments to model development.
Data lectura:22/09/2017
Director/a:SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:FERNANDEZ GARCIA, DANIEL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Sanchez-Vila, X.; Vazquez-Suñe, E.; Rodriguez, P.; Jurado, A.; Folch, A.; Carles, A.; Carrera, J.; Fernandez, D. (2016). Emerging organic contaminants in aquifers: sources, transport, fate, and attenuation.

Carles, A. (2013). Biogeochemical dynamics in soils and its implications on infiltration.

Sanchez-Vila, X.; Rubol, S.; Carles, A.; Fernandez, D. (2013). An analytical solution to study substrate-microbial dynamics in soils. - Advances in water resources, ISSN: 0309-1708 (JCR Impact Factor-2013: 2.78; Quartil: Q1)

Rubol, S.; Freixa, A.; Carles, A.; Fernandez, D.; Romani, A.; Sanchez-Vila, X. (2014). Connecting bacterial colonization to physical and biochemical changes in a sand box infiltration experiment. - Journal of hydrology, ISSN: 0022-1694 (JCR Impact Factor-2014: 3.053; Quartil: Q1)

Freixa, A.; Rubol, S.; Carles, A.; Fernandez, D.; Butturini, A.; Sanchez-Vila, X.; Romani, A. (2015). The effects of sediment depth and oxygen concentration on the use of organic matter: an experimental study using an infiltration sediment tank. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2015: 3.976; Quartil: Q1)

Dutta, T.; Carles, A.; Fernandez, D.; Rubol, S.; Sanchez-Vila, X.; Tirado, J. (2015). Vadose zone oxygen (O2) dynamics during drying and wetting cycles: An artificial recharge laboratory experiment. - Journal of hydrology, ISSN: 0022-1694 (JCR Impact Factor-2015: 3.043; Quartil: Q1)

Carles, A.; Sanchez-Vila, X.; Freixa, A.; Romani, A.; Rubol, S.; Fernandez, D. (2017). A mechanistic model (BCC-PSSICO) to predict changes in the hydraulic properties for bio-amended variably saturated soils. - Water resources research, ISSN: 0043-1397 (JCR Impact Factor-2017: 4.361; Quartil: Q1)

Carles, A.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X.; Manzoni, S. (2018). Ecological and soil hydraulic implications of microbial responses to stress: a modeling analysis. - Advances in water resources, ISSN: 0309-1708 (JCR Impact Factor-2018: 3.673; Quartil: Q1)

Rubol, S.; Carles, A.; Fernandez, D.; Freixa, A.; Romani, A.; Sanchez-Vila, X. (2012). A novel approach to investigate the link between natural biofilm growth and soil physical properties in a saturated porous media.

Carles, A.; Rubol, S.; Sanchez-Vila, X.; Fernandez, D. (2012). An analytical solution to study substrate-bacterial dynamics in soils.

Carles, A.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X.; Rubol, S.; Freixa, A.; Romani, A. (2014). Deep bioclogging in a multiphase infiltraton system.

Carles, A.; Sanchez-Vila, X.; Rubol, S.; Romani, A.; Fernandez, D. (2014). Efectos del crecimiento de biomasa sobre la distribución de poros y la curva de retención en procesos de infiltración.

Carles, A.; Manzoni, S.; Sanchez-Vila, X.; Fernandez, D. (2017). Modeling the survival responses of a multi-component biofilm to environmental stress.

Carles, A.; Sanchez-Vila, X.; Freixa, A.; Romani, A.M.; Fernandez, D. (2017). Understanding the influence of biofilm accumulation on the hydraulic properties of soils: a mechanistic approach based on experimental data.

Carles, A.; Sanchez-Vila, X.; Romani, A.; Freixas, A.; Fernandez, D. (2017). A new mechanistic model to predict the impact of biofilms on porous media hydraulic properties.

AUTOR/A:SCHEIBER PAGÈS, LAURA
Títol:SUPPORT TOOLS FOR GROUNDWATER MANAGEMENT IN THE PROXIMITY OF A MINE SITE
Data lectura:09/06/2017
Tutor/a:SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
Director/a:AYORA IBAÑEZ, CARLOS
Director/a:VÁZQUEZ SUÑÉ, ENRIC
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Scheiber, L.; Ayora, C.; Vazquez-Suñe, E.; Cendón, D.I.; Soler, A.; Custodio, E.; Baquero, J. (2015). Recent and old groundwater in the Niebla-Posadas regional aquifer (southern Spain): implications for its management. - Journal of hydrology, ISSN: 0022-1694 (JCR Impact Factor-2015: 3.043; Quartil: Q1)

Scheiber, L.; Ayora, C.; Vazquez-Suñe, E. (2018). Quantification of proportions of different water sources in a mining operation. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2018: 5.589; Quartil: Q1)

AUTOR/A:GONZÁLEZ BLANCO, LAURA
Títol:Gas Migration in Deep Argillaceous Formations: Boom Clay and Indurated Clays
Data lectura:31/05/2017
Director/a:ROMERO MORALES, ENRIQUE EDGAR
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Gonzalez, L.; Romero, E. (2013). Laboratory investigation of gas transport processes in Boom Clay. PhD collaboration agreement with ONDRAF/NIRAS (2013-2016).

Gonzalez, L.; Romero, E. (2014). Laboratory investigation of gas transport process in Boom Clay. PhD collaboration agreement with ONDRAF/NIRAS (2013-2016).

Romero, E.; Gonzalez, L. (2015). Complementary water and air permeability tests on core samples from Schlattingen SLA-1 borehole.

Romero, E.; Gonzalez, L. (2015). Laboratory investigation of gas transport process in Boom Clay. Interpretation and simulation of the experimental results.

Romero, E.; Gonzalez, L.; Dieudonné, A.; Marschall, P. (2016). EBS-Task Force: hydro-mechanical processes associated with gas transport in MX-80 bentonite.

Gonzalez, L.; Romero, E. (2016). Laboratory investigation of gas transport process in Boom Clay: PhD collaboration agreement with ONDRAF/NIRAS (2013-2016): annual report 4 (2016).

Romero, E.; Gonzalez, L. (2017). Hydro-mechanical processes associated with gas transport in MX-80 bentonite in the context of Nagra's RD&D programme.

Romero, E.; Gonzalez, L. (2018). Hydro-mechanical process associated with gas transport in MX-80 bentonite in the context of NAGRA’s RD&D programme: Complementary Report to NAB 17-09.

Gonzalez, L.; Romero, E.; Jommi, C.; Sillen, X.; Li, X.L. (2017). Exploring Fissure Opening and Their Connectivity in a Cenozoic Clay During Gas Injection.

Gonzalez, L.; Romero, E.; Jommi, C.; Li, X.L.; Sillen, X. (2016). Gas migration in a Cenozoic clay: experimental results and numerical modelling. - Geomechanics for energy and the environment, ISSN: 2352-3808 (JCR Impact Factor-2016: 0.75; Quartil: Q1)

Marschall, P.; Romero, E.; Gonzalez, L.; Madaschi, A.; Papafotiou, A.; Senger, R.; Namhata, A.; Keller, L.; Rutqvist, J. (2018). Modelling of hydro-mechanical processes associated with gas transport in Wyoming bentonite. - Geophysical research abstracts, ISSN: 1607-7962

Gonzalez, L.; Romero, E.; Li, X.L.; Sillen, X. (2014). Importance of sample volume changes and material degradation on gas transport properties in Boom Clay.

Gonzalez, L.; Romero, E.; Li, X.; Sillen, X. (2014). Importance of stress state and material degradation on gas transport processes in Boom Clay.

Gonzalez, L.; Romero, E.; Li, X.L.; Sillen, X. (2015). Volume change behaviour of Boom Clay during gas injection and dissipation experiments.

Romero, E.; Marschall, P.; Gonzalez, L.; Gómez, R. (2015). Compressibility properties on loading and on air injection of two deep claystone formations.

Romero, E.; Gonzalez, L. (2015). Gas migration process in deformable clay formations.

Romero, E.; Gonzalez, L.; Marschall, P. (2015). Gas migration and coupled hydro-mechanical issues in claystones for radioactive waste disposal at great depth.

Gonzalez, L.; Romero, E.; Li, X.L.; Sillen, X.; Marschall, P.; Jommi, C. (2016). Air injection tests in two argillaceous rock formations: experimental results and modelling.

Romero, E.; Gonzalez, L. (2016). Exploring air migration in argillaceous formations: experimental results and numerical modelling.

Gonzalez, L.; Romero, E.; Jommi, C.; Sillen, X.; Li, X.L. (2017). Exploring fissure opening and their connectivity in a cenozoic clay during gas injection.

Romero, E.; Gonzalez, L.; Marschall, P. (2017). Gas transport in compacted MX-80 bentonite and coupled hydro-mechanical processes.

Gonzalez, L.; Romero, E.; Marschall, P. (2017). Pathway development and connectivity during gas injection / dissipation tests: experimental results and numerical modelling.

Gonzalez, L.; Romero, E.; Sillen, X.; Li, X.L.; Marschall, P. (2017). Gas migration in deep argillaceous rock formations from experimental results to modelling.

AUTOR/A:ALVARADO DE MENENDEZ, CLARA
Títol:Comportamiento Hidro-Mecánico de Agregados Gruesos
Data lectura:18/05/2017
Director/a:ALONSO PEREZ DE AGREDA, EDUARDO
Codirector/a:ROMERO MORALES, ENRIQUE EDGAR
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Romero, E.; Alvarado, C.; Lloret, A.; Mirsalehi, S. (2017). Laboratory tests on the post mortem hydromechanical characterisation of FEBEX bentonite.

Romero, E.; Alvarado, C.; Alonso, E. (2016). Chemical loading effects on rockfill behaviour.

Romero, E.; Alvarado, C.; Lloret, A. (2017). Hydro-mechanical characterisation of retrieved bentonite blocks from the final dismantling phase of the FEBEX in situ test.

AUTOR/A:TAPIAS CAMACHO, MAURICIO ALBERTO
Títol:Particle Model For Crushable Aggregates Which Includes Size, Time and Relative Humidity Effects
Data lectura:21/12/2016
Director/a:ALONSO PEREZ DE AGREDA, EDUARDO
Codirector/a:GILI RIPOLL, JOSE ANTONIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Tapias, M.; Alonso, E.; Gili, J. (2015). A particle model for rockfill behaviour. - Géotechnique, ISSN: 0016-8505 (JCR Impact Factor-2015: 2.0; Quartil: Q2)

Tapias, M.; Alonso, E.; Gili, J. (2016). Compressibility, grain breakage and time-dependent behavior of gap-graded aggregates of sugar cubes. - Soils and foundations, ISSN: 0038-0806 (JCR Impact Factor-2016: 1.088; Quartil: Q3)

AUTOR/A:PUIG DAMIANS, IVAN
Títol:MECHANICAL PERFORMANCE AND SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF REINFORCED SOIL WALLS
Data lectura:28/07/2016
Director/a:JOSA GARCIA-TORNEL, ALEJANDRO
Codirector/a:BATHURST, RICHARD JOHN
Codirector/a:LLORET MORANCHO, ANTONIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Delgado Ortega, Henrry Saul (2016). ÁNALISIS DE LA EXPOSICIÓN DE COMPUESTOS EMERGENTES EN VARIOS ESCENARIOS DE USOS DEL AGUA.

Quispe Coica, Filimon Alejandro (2016). Gestión sostenible de los recursos hídricos en la empresa minera poderosa, Pataz (Perú).

Alarcón Gutiérrez, Andrés Camilo (2016). Propuesta de optimización de la EDAR del municipio de Sotaquira en Boyaca (Colombia).

Cruz Biel, Albert (2016). Evaluación de parámetros que condicionan el crecimiento biològico en canales de hormigón.

Briongos Rica, Guillermo (2016). Modelización bidimensional del flujo de agua en lámina libre mediante la nueva herramienta Hec-Ras 5.0.

Carbonero Ruiz, Daniel (2016). Proyecto de re-urbanización del espacio liberado por el soterramiento del ferrocarril en Mollet del Valles.

Almirall Canudas, Cristina (2016). Repercusió ambiental d'elements de formigó armat sotmesos a flexió en funció de la normativa de disseny aplicada.

Iriondo Frias, Guillermo (2016). Estudio metabolómico de los efectos relacionados con la escasez de agua durante el crecimiento de los cultivos de arroz (Oryza Sativa Japonica).

Requejo-Castro, D. (2016). Bayesian Networks as a Decision Support Tool for Rural Water Supply and Sanitation sector.

Gelabert, I. (2016). Recuperació de la salmorra en la tintura del coto amb colorants reactius.

Hernández Borrell, Josep (2016). Projecte de construcció d'un nou accés a la C16 des de Castellbell i el Vilar i Rellinars.

Rabines Rodriguez, César Alejandro (2016). Proyecto constructivo de un parking subterráneo y reurbanización de la plaza Can Mantega en el distrito de Sants.

Ximenes Miralles, Roger (2016). Estudio de la influencia de la compactación en la permeabilidad y resistencia a compresión de hormigones porosos.

Baños Gala, Roger (2016). Desarrollo de herramientas de bajo coste y acceso libre para la medición de desplazamientos en ensayos de hormigón, acero, y obras de fábrica.

Navarro Juan, Sergi (2016). Models de previsió de demanda de tràfic aeri. Aplicació al cas espanyol.

Agustí Brugarolas, Santiago (2016). IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA BIM EN EL PROJECT MANAGEMENT.

Consegal Martínez, Enric (2016). Gestió del manteniment i processos de manteniment en operadors de ferrocarrils. Estudi de casos..

Galera Ejarque, Albert (2016). Nou Intercanviador Modal a la Zona Universitaria de BCN Campus Nord.

Valls Gimeno, Jorge (2016). ESTUDI SOBRE LA SITUACIÓ I EVOLUCIÓ ECONÒMIC-FINANÇERA DE LES EMPRESES DEL SECTOR DE L'OBRA PÚBLICA DURANT EL PERIODE DE CRISIS.

Heras Mateo, Pablo (2016). Análisis de la distribución temporal de lluvias umbral y de su capacidad predictiva de flujos torrenciales. Aplicación en el barranco del Rebaixader (Lleida, Pirineos).

Llop Sayson, Eugenio Wenceslao (2016). Comparaison environnementale d'une Enrobé Coulé à Froid (ECF) avec autres techniques d'entretien.

Puerta Callol, Eloi (2016). Estimació de l'evolució durant el segle XXI dels impactes de l'ultrapassament als ports Catalans com a conseqüència del canvi climàtic.

Sol Jareño, Javier (2016). Storm tracks along the North Western Mediterranean.

Morales Fresquet, Adrià (2016). Anàlisi del grau d'estabilitat i de la freqüència de reactivació de l'esllavissada de la Font del Bullidor (Fígols, Berguedà).

Gutiérrez Beleña, Cristian (2016). Anàlisi de la geometria hidràulica del riu Pilcomayo.

Mir Bergadà, Ariadna (2016). Anàlisi de l'impacte socioeconòmic del Canal Segarra-Garrigues.

Alavedra Mas, Joan (2016). Solucions per la implantació de l?Eurovinyeta a Catalunya. Sistema de classificació ORT.

Molist Pampliega, Oriol (2016). La viabilitat de les infraestructures viaries: Factors explicatius.

Sauqué Vila, Marti Llop (2016). Projecte d'implantació de carril bici a la xarxa de carreteres de l'Empordà.

Morte Vidal, Oriol (2016). PROJECTE CONSTRUCTIU DE PROTECCIÓ DEL TALÚS DE LA C-15B ENTRE PK 6+510 I PK 6+590, TERME MUNICIPAL DE CANYELLES.

Del Castillo piñeiro, Harold (2016). MAPAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN, ANÁLISIS DE DAÑOS EN VEHICULOS DE LA AVENIDA DEL PARALELO.

Miralles Sorribes, Albert (2016). Projecte constructiu de la variant de la carretera C-14 a Agramunt (Urgell).

Artola Segalés, Xavier (2016). Anàlisi de la incertesa en les prediccions morfodinàmiques.

Jordan Jiménez, Derek (2016). Improving accessibility at airports..

Yu, Y.; Bathurst, R.J.; Damians, I.P. (2016). Modified unit cell approach for modelling geosynthetic-reinforced column-supported embankments. - Geotextiles and geomembranes, ISSN: 0266-1144 (JCR Impact Factor-2016: 2.87; Quartil: Q1)

Damians, I.P.; Bathurst, R.J.; Lloret, A.; Josa, A. (2016). Vertical facing panel-joint gap analysis for steel-seinforced soil walls. - International journal of geomechanics, ISSN: 1532-3641 (JCR Impact Factor-2016: 2.136; Quartil: Q2)

Damians, I.P.; yu, Y.; Lloret, A.; Bathurst, R.J.; Josa, A. (2015). Equivalent interface properties to model soil-facing interactions with zero-thickness and continuum element methodologies.

Damians, I.P.; Bathurst, R.J.; Josa, A.; Lloret, A.; Lima, J. (2017). Analysis of vertical facing panel-joint gap in reinforced soil walls.

Damians, I.P.; Bathurst, R.J.; Olivella, S.; Lloret, A.; Josa, A. (2017). 3D modelling of reinforced soil walls.

Damians, I.P.; Olivella, S.; Gens, A. (2017). Modelling gas flow experiments in Mx80 bentonite.

Damians, I.P.; Olivella, S.; Pintado, X. (2017). Effect of open-gaps in nuclear spent fuel disposal containers storage.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
17/06/202016/12/2020Asesoramiento y estudio de los ensayos complementarios en materiales de la ladera del estribo derecho de la Presa de Yesa (Yesa / Navarra)CONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
01/06/202031/05/2023Análisis de la erosión de suelos en terrenos de alta pendiente a diferentes escalas. Procesos físicos, auscultación y modelización de futuros cambios ambientales.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Avances en el análisis de la cuantificación del riesgo (QRA) por desprendimientos rocosos empleando avances en las técnicas geomáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/202031/12/2020Desarrollo de la herramienta 3D geomecánica propietaria de Repsol para modelos evolutivosREPSOL YPF, S.A.
06/02/202005/02/2023Estudi multidisciplinari del litoral per a l'avaluació de recursos hídrics subterranis estratègics i la millora dels ecosistemes costanersAGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/02/202030/01/2024Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
01/02/202031/01/2022Advanced tools for pro-active Management of Impact and Risks induced by convective Weather, Heavy Rain and Flash Foods in EuropeCommission of European Communities
01/01/202031/12/2023Mezcla y dispersión en el transporte de energía y solutosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/12/201931/03/2020Development of two hydro-mechanical prototypes with suction control for testing partially saturated and frozen soils under oedometer conditionsUniversity of Cambridge
01/11/201931/05/2022Prevención y gestión transfronteriza del riesgo asociado a deslizamientos de tierraCommission of European Communities
01/11/201931/10/2020Assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i drenatge del Reg Segarra-GarriguesARDANA CONSULTANTS S.L.U.
23/10/201919/01/2020Introduction to the Geotechnical PFEM in KratosCLIENTS DIVERSOS CONGRESOS
22/10/201921/10/2020Advance Fracture Modeling for Hydraulic Fracture applicationsREPSOL YPF, S.A.
01/10/201901/10/2024WP-Gas: Scientific work related to task 3 (Barrier Integrity). Linked Third Party NAGRANational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/09/201931/08/2022Predicción de riesgo y diseño seguro en rocas anhidríticas (ANHY_RISK)Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/06/201931/05/2024European Joint Programme on Radioactive Waste ManagementCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Geohazards: Identification, Modelling, Preparedness, Assessment, Collaboration and TransferenceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Thermal aspects and their coupled HM effects on Ypresian clays and Boom Clay (Reference: CCHO 2019-0236/00/00)ONDRAF/NIRAS
01/06/201931/05/2024WP GAS Mechanistic understanding of gas transport in clay materials. Part of EURAD ‘European Joint Programme on Radioactive Waste Management’ NFRP-2018.European Commission
01/06/201931/12/2022Laboratory investigation of two-phase transport in sand-bentonite mixtures (Ref. 18311)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
17/05/201916/05/2022Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/05/201915/07/2019Development of a hydro-mechanical prototype cell for performing gas migration tests under axisymmetric triaxial conditions with hollow cylinder rock sample and inner core of expansive bentonite preparTEXAS A&M UNIVERSITY
01/04/201931/03/2020Triaxial test on reinforced soils with different binders/injection liquidsBASF Construction Chemicals Europe AG
27/03/201904/06/2020Anàlisi geotècnic i hidrogeològic dels túnels de la Línia Llobregat-AnoiaFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya
01/03/201928/02/2023Managed Aquifer Recharge Solutions Training NetworkCommission of European Communities
28/02/201928/02/2019A METHOD FOR ESTIMATING THE FRACTURED VOLUME IN A RESERVOIR DOMAIN BY INJECTING A HIGH PRESSURE FLUID
01/01/201931/12/2021Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Realización de campañas de seguimiento de la evolución de las paredes rocosas (Monasterio de Piedra)MONASTERIO DE PIEDRA SA
01/01/201931/03/2020Massive and non-destructive mining of information in experimentsMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201931/12/2019Ensayos geotécnicoss avanzados de grandes dimensiones sobre materiales de Getió de Terres i RunesGestió de Terres i Runes
01/11/201831/10/2019One-year extension (Nov.2018 – Oct. 2019) of the gas testing / interpretation programme within the EBS Task Force ‘Gas transport in MX-80 bentonite’ (Reference: 17.257)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
03/09/201829/11/2019ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO – SOTERRAMIENTO LÍNEA 2 CERCANÍAS A SU PASO POR MONTCADATEC-CUATRO S.A.-GEOCONTROL S.A.-TRN
21/08/201821/08/2018Un método para la estimación del volumen de fractura, en un dominio de un yacimiento, por inyección de un fluido a alta presión
01/07/201830/06/2019Asesoría Plan Estratégico – Grupo Corto PlazoSQM Salar S.A.
30/05/201830/06/2018 Enayos de fracción 0-20 mm del material 20-300mm de Gestió de Terres i Runes AIEGESTIO DE TERRES I RUNES AIE
01/05/201830/04/2021HIGH TEMPERATURE UNDERGROUND THERMAL ENERGY STORAGEAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201831/12/2020Investigation on gas transfer in Boom Clay (Reference: CCHO 2018-0089/00/00)ONDRAF/NIRAS
15/01/201815/01/2019One-year extension of the gas testing / interpretation programme on ‘Gas transport in MX-80 bentonite’. (Reference 16.441)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/01/201831/12/2019‘Seamless probabilistic multi-source forecasting of heavy rainfall hazards for European flood awarenessCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Por una cultura del riesgo sísmicoCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Deterioro físico del suelo debido a acciones ambientales: soluciones tecnológicas para mitigación de riesgosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020INESTABILIDAD HIDROMECÁNICA EN SUELOS: DETECCIÓN Y EVALUACIÓNAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Les Comunitats Prehistòriques del Massís del Garraf Nord. Orígens, Genètica, Trets Culturals, Patrons d’Assentament, Dieta i Recursos durant la Prehistòria RecentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201831/12/2021Soil in MotionMinisterio de Ciencia e Innovación
04/12/201731/01/2018Sistema Supervisió D'alertes Hidrològiques del BesòsHYDROMETEOROLOGICAL INNO.
01/11/201730/06/2018ESTUDIO DE RIESGOS NATURALES QUE PUEDAN AFECTAR A LA CARRETERA A-136 (LOTE 1. VERTIENTE ESPAÑOLA)GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES SA
15/09/201714/06/2018Inspire-High efficiency enhanced oil recovery (HEEOR)REPSOL YPF, S.A.
12/07/201730/06/2019Recarga de aqüíferos españoles. Metodología empleada y soporte de la isotopía del agua.CETAQUA
29/06/201729/06/2017Dispositivo para ensayo de colapso de una columna de material pulverulento o granular
15/06/201714/09/2017Revisió dels Informes s/ l'estat qualitatiu dels aqüifers en diversos punts de CatalunyaIGC BCN, S.L.
01/06/201731/05/2021Bentonite mechanical evolutionCommission of European Communities
08/05/201731/05/2021Sustentabilidade de sistemas geotérmicos superficiais. Estudos aplicados a climas do sul da EuropaFundaçao para a Ciência e a Tecnologia
04/04/201731/12/2017TENSAR INTERNATIONAL LTD. Triaxial tests on reinforced aggregatesTENSAR INTERNATIONAL LTD
01/03/201731/08/2020Establiment del comportament geomecànic del massís rocós de la Muntanya de Montserrat com a base per la gestió sostenible del risc de despreniments a la zona del Monestir i accessosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201731/08/2020Applications of coupled termo-hydro-mechanical simulation in landfill operation and maintenanceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2017IRES: Life Cycle Management and Ecosystem Services Applied to Urban AgricultureNational Science Foundation
01/01/201731/12/2019FertileCity IIMinisterio de Economia y Competitividad
30/12/201629/12/2020Degradación de cementos de pozos por ataque ácido en almacenamiento de CO2, estudio experimental y simulación numérica.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Caracterización y modelización de los desprendimientos rocososMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Invernaderos integrados en azoteas: simbiosis de energía, agua y emisiones de CO2 con el edificio - Hacia la seguridad alimentaria urbana en una economía circularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Mezcla y dispersión en el transporte de energia y solutos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020BIA2016-76543-R - Degradación de cementos de pozos por ataque ácido en almacenamiento de CO2, estudio experimental y simulación numérica.Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec)
19/12/201631/03/2018Caracterització mecànica i resistent detallada d'un tipus de fàbrica de maó ceràmic utilitzat en la construcció de les voltes de pla de part de l'estructura del Temple de la Sagrada FamiliaTEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
01/12/201630/11/2021RYC-2015-17367MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201631/12/2020Thermo-Hydro-Chemo-Mechanical (THCM) coupled behaviour of compacted bentonite in the context of nuclear waste disposalBelgian Nuclear Research Centre
15/11/201630/12/2016New hydro-mechanical prototype for testing frozen soils.UNIV. STUDI DI ROMA TOR VERGATA
01/11/201601/11/2017Gas transport in MX-80 bentonite. Laboratory programme in support of the SKB-EBS Task Force. (Código: 15136)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/10/201631/12/2018Proyeccción Evolución SOP-Salar Atacama. Fase II. Ensayos de Campo y laboratorio para la generación de un modelo conceptual y numérico de comportamiento del Salar en la zona SOP.SQM Salar S.A.
31/08/201614/02/2017Geotechnical analysis of Fundao DamUON Engenharia
19/08/201619/08/2016Method implemented in a computer for the numerical simulation of a porous medium
27/07/201631/12/2016Aportació Programa InspireREPSOL YPF, S.A.
27/07/201631/12/2016Programa Inspire IndraIndra Systems S.A.
14/07/201614/07/2016Method to generate the in-situ state of stress in a domain in a geological structure
06/07/201605/01/2017Nuevo modelo de análisis y evaluación del riesgo en oficinas bancariasFUND.EMPRESA-UNIV.GALLEGA FEUGA
06/06/201606/08/2016Model hidrogeologic i intrusió marina en la zona del Port de BadalonaMARINA DE BADALONA, S.A.
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
01/06/201631/12/2019Soil vadose zone hydraulic characterization for water, solute and heat movement and different applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201610/10/2016Seguimiento del comportamiento del viaducto de Pont de CandíADIF-Agencia de Infraestructuras Ferroviarias
01/06/201630/06/2019Long-term performance of vertical sealing systems and impact of gas migrationInstitut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
26/05/201610/10/2016Geotechnical analysis of Porto Santana FailureUON Engenharia
23/05/201608/07/2016Estudis hidrogeologics/geotèrmics a AndorraHÍDRIC
02/05/201602/09/2016Análisis de la alternativa óptima para rebajar el nivel freático muy cercano al marNEINOR NORTE SLU
01/05/201601/05/2018Experimental investigation on thermal aspects and their coupled HM effects on Ypresian Clays and Boom Clay (Código: CCHO 2016-0206/00/00)ONDRAF/NIRAS
01/05/201631/12/2016Triaxial compression tests under constant suction on Kunigel V1 bentonite : sand mixtureOBAYASHI Corporation
25/04/201625/04/2017Conveni per a la posta a punt del software del client de pre i post-procés per programes d'elements orientats a la indústria del petroli.PETRABYTES CORPORATION
01/04/201601/04/2019Long-term performance of vertical sealing systems. Impact of gas migration (Código: DAFCJ/SJ/LS20224)Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
01/03/201631/03/2017Hydro-mechanical processes associated with gas transport in MX-80 bentonite in the context of Nagra's RD&D programmeNational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
22/02/201608/07/2016Evaluación de reservas de litio y potasio en el Salar de Atacama Fase IISQM Salar S.A.
19/02/201618/02/2017Impacte hidrogeologic de les obres d'accessos al Port de BarcelonaAIGÜES DEL PRAT, S.A.
18/02/201631/12/2016IGEOTEST S.L. Proyecto de investigación ERA-NET MD-WINDControl y Prospecciones IGEOTEST S.L
01/01/201631/08/2017Integrating a European Rainfall-InduCed Hazard Assessment systemCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Purificación acelerada de agua mediante recarga artificial de acuíferos - Una herramienta para restaurar los recursos hídricos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Las necesidades de agua, la disponibilidad, la calidad y la sostenibilidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019INcremento en la Degradación de compuestos Emergentes Mediante flujo caótico eN sistemas de recarga artificial y Evaluación del riesgo asociadoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Perdida de suelo en laderas bajo cambio climático. Procesos físicos, modelación predictiva y posibles estrategias de mitigaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Interpretación de registros de perforación geotécnica submarinaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201530/11/2017Monitorización cinemática de asientos mediante sistemas inerciales embarcados en plataformas móvilesSOL DATA IBERIA, S.A.
01/12/201529/02/2016Evaluación y gestión integrada del agua subterránea en dos áreas priorizadas de la orinoquia colombianaUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
01/11/201531/10/2019Training Engineers and Researchers to Rethink geotechnical Engineering for a low carbon futureCommission of European Communities
21/10/201515/11/2015Analisis del riesgo sobre la salud humana y los ecosistemas de la contaminacion residual de los sedimentos del embalse de Flix.UTE EBRE FLIX
09/10/201514/11/2016Estudio de la estabilidad de la excavación del túnel de AlbertiaADIF-Agencia de Infraestructuras Ferroviarias
14/09/201513/09/2018Plataforma SIG de gestio i analisi de dades geològiques i hidrogeològiques a la ciutat de BarcelonaBARCELONA CICLE DE L’AIGUA S.A.
14/09/201531/12/20192015 DI 006AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201531/12/2020Groundwater risk management for growth and development in AfricaOXFORD UNIVERSITY-C.ENVIRON.OUCE
01/09/201522/09/2017LABORATORY TESTS ON THE POST MORTEM HYDROMECHANICAL CHARACTERISATION OF FEBEX BENTONITENational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
27/07/201531/03/2018Improved mosaicking of dual-polarizationKYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY
01/07/201501/07/2016Gas transport in MX-80 bentonite. Laboratory programme (Código: 13876)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
18/06/201530/10/2018Estudio del material de cimentación del futuro almacenamiento temporal centralizadoENRESA
01/05/201530/06/2017Projecte SASMIEFUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
01/04/201531/03/2019Geohazards: Risk Assessment, Mitigation and PreventionCommission of European Communities
30/03/201530/06/2016GTS Phase VI-FEBEX_DP Post mortem analysis UPC-CIMNENational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
25/03/201531/12/2018Mechanic of hard soisl and soft rocksTHE UNIVERSITY OF NEWCASTLE
01/03/201516/03/2015Service agreement for the development of a mosaicking module for CRAHI's precipitation nowcasting software.BUIENALARM B.V.
01/03/201529/02/2016Realització de projectes de diagnosi i rehabilitació d'edificis situats al Boulevard Didouche Murat de la ciutat de Skikda (Algèria)AQUIDOS ARQUITECTES TEC. I GEST.SLP
16/02/201515/02/2016Development of a numerical model simulation of flow processes in fractured porous mediaUNIVERSITÄT STUTTGART
01/02/201530/04/2015Desarrollo de un prototipo de célula edométrica con control de succión para ensayos avanzados hidro-mecánicosPOLITECNICO DI MILANO
14/01/201513/01/2018Determinació de la tècnica òptima de dosificació de materials sòlids discontinus en maquinària d'ensacat mitjançant eines experimentals i numèriquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201528/02/2017Anàlisi regional del risc d'esllavissades als PirineusAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201530/06/2018Simulación avanzada para optimizar el reconomiento geotécnico submarinoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo y evaluación de un sistema de previsión de la amenaza de inundaciones relámpago en EspañaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Proyecto de apoyo a la presentación de la propuesta ANYWHERE a la convocatoria Europea H2020-DRS-1-2015MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2016Sostenibilidad agrourbana mediante invernaderos en cubierta. Ecoinnovación en flujos residuales de energía, agua y CO2 para la producción de alimentosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Gro for GooD: Groundwater Risk Management for Growth and DevelopmentNERC - National Environmental Research Council; ESRC - Economic and Social Researc Council; UK Aid
24/09/201426/02/2016MPM Research Community. Modelling large deformation and soil–water–stucture interactionGeotechnical and Environmental Research Group, Engineering Department, University of Cambridge; Soil and Rock Mechanics Research Group, Department of Geotechnical Engineering and Geosciences, Universitat Politècnica de Catalunya; Institute of Geotechnical Engineering and Construction Management, Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH); Unit Geo-engineering Deltares; Research Group Geotechnics, Department of Civil, Environmental and Architectural Engineering, Università degli Studi di Padova; Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
17/06/202016/12/2020Asesoramiento y estudio de los ensayos complementarios en materiales de la ladera del estribo derecho de la Presa de Yesa (Yesa / Navarra)CONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
01/06/202031/05/2023Análisis de la erosión de suelos en terrenos de alta pendiente a diferentes escalas. Procesos físicos, auscultación y modelización de futuros cambios ambientales.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Avances en el análisis de la cuantificación del riesgo (QRA) por desprendimientos rocosos empleando avances en las técnicas geomáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/202031/12/2020Desarrollo de la herramienta 3D geomecánica propietaria de Repsol para modelos evolutivosREPSOL YPF, S.A.
06/02/202005/02/2023Estudi multidisciplinari del litoral per a l'avaluació de recursos hídrics subterranis estratègics i la millora dels ecosistemes costanersAGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/02/202030/01/2024Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
01/02/202031/01/2022Advanced tools for pro-active Management of Impact and Risks induced by convective Weather, Heavy Rain and Flash Foods in EuropeCommission of European Communities
01/01/202031/12/2023Mezcla y dispersión en el transporte de energía y solutosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/12/201931/03/2020Development of two hydro-mechanical prototypes with suction control for testing partially saturated and frozen soils under oedometer conditionsUniversity of Cambridge
01/11/201931/05/2022Prevención y gestión transfronteriza del riesgo asociado a deslizamientos de tierraCommission of European Communities
01/11/201931/10/2020Assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i drenatge del Reg Segarra-GarriguesARDANA CONSULTANTS S.L.U.
23/10/201919/01/2020Introduction to the Geotechnical PFEM in KratosCLIENTS DIVERSOS CONGRESOS
22/10/201921/10/2020Advance Fracture Modeling for Hydraulic Fracture applicationsREPSOL YPF, S.A.
01/10/201901/10/2024WP-Gas: Scientific work related to task 3 (Barrier Integrity). Linked Third Party NAGRANational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/09/201931/08/2022Predicción de riesgo y diseño seguro en rocas anhidríticas (ANHY_RISK)Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/06/201931/05/2024European Joint Programme on Radioactive Waste ManagementCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Geohazards: Identification, Modelling, Preparedness, Assessment, Collaboration and TransferenceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Thermal aspects and their coupled HM effects on Ypresian clays and Boom Clay (Reference: CCHO 2019-0236/00/00)ONDRAF/NIRAS
01/06/201931/05/2024WP GAS Mechanistic understanding of gas transport in clay materials. Part of EURAD ‘European Joint Programme on Radioactive Waste Management’ NFRP-2018.European Commission
01/06/201931/12/2022Laboratory investigation of two-phase transport in sand-bentonite mixtures (Ref. 18311)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
17/05/201916/05/2022Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/05/201915/07/2019Development of a hydro-mechanical prototype cell for performing gas migration tests under axisymmetric triaxial conditions with hollow cylinder rock sample and inner core of expansive bentonite preparTEXAS A&M UNIVERSITY
01/04/201931/03/2020Triaxial test on reinforced soils with different binders/injection liquidsBASF Construction Chemicals Europe AG
27/03/201904/06/2020Anàlisi geotècnic i hidrogeològic dels túnels de la Línia Llobregat-AnoiaFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya
01/03/201928/02/2023Managed Aquifer Recharge Solutions Training NetworkCommission of European Communities
28/02/201928/02/2019A METHOD FOR ESTIMATING THE FRACTURED VOLUME IN A RESERVOIR DOMAIN BY INJECTING A HIGH PRESSURE FLUID
01/01/201931/12/2021Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Realización de campañas de seguimiento de la evolución de las paredes rocosas (Monasterio de Piedra)MONASTERIO DE PIEDRA SA
01/01/201931/03/2020Massive and non-destructive mining of information in experimentsMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201931/12/2019Ensayos geotécnicoss avanzados de grandes dimensiones sobre materiales de Getió de Terres i RunesGestió de Terres i Runes
01/11/201831/10/2019One-year extension (Nov.2018 – Oct. 2019) of the gas testing / interpretation programme within the EBS Task Force ‘Gas transport in MX-80 bentonite’ (Reference: 17.257)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
03/09/201829/11/2019ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO – SOTERRAMIENTO LÍNEA 2 CERCANÍAS A SU PASO POR MONTCADATEC-CUATRO S.A.-GEOCONTROL S.A.-TRN
21/08/201821/08/2018Un método para la estimación del volumen de fractura, en un dominio de un yacimiento, por inyección de un fluido a alta presión
01/07/201830/06/2019Asesoría Plan Estratégico – Grupo Corto PlazoSQM Salar S.A.
30/05/201830/06/2018 Enayos de fracción 0-20 mm del material 20-300mm de Gestió de Terres i Runes AIEGESTIO DE TERRES I RUNES AIE
01/05/201830/04/2021HIGH TEMPERATURE UNDERGROUND THERMAL ENERGY STORAGEAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201831/12/2020Investigation on gas transfer in Boom Clay (Reference: CCHO 2018-0089/00/00)ONDRAF/NIRAS
15/01/201815/01/2019One-year extension of the gas testing / interpretation programme on ‘Gas transport in MX-80 bentonite’. (Reference 16.441)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/01/201831/12/2019‘Seamless probabilistic multi-source forecasting of heavy rainfall hazards for European flood awarenessCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Por una cultura del riesgo sísmicoCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Deterioro físico del suelo debido a acciones ambientales: soluciones tecnológicas para mitigación de riesgosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020INESTABILIDAD HIDROMECÁNICA EN SUELOS: DETECCIÓN Y EVALUACIÓNAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Les Comunitats Prehistòriques del Massís del Garraf Nord. Orígens, Genètica, Trets Culturals, Patrons d’Assentament, Dieta i Recursos durant la Prehistòria RecentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201831/12/2021Soil in MotionMinisterio de Ciencia e Innovación
04/12/201731/01/2018Sistema Supervisió D'alertes Hidrològiques del BesòsHYDROMETEOROLOGICAL INNO.
01/11/201730/06/2018ESTUDIO DE RIESGOS NATURALES QUE PUEDAN AFECTAR A LA CARRETERA A-136 (LOTE 1. VERTIENTE ESPAÑOLA)GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES SA
15/09/201714/06/2018Inspire-High efficiency enhanced oil recovery (HEEOR)REPSOL YPF, S.A.
12/07/201730/06/2019Recarga de aqüíferos españoles. Metodología empleada y soporte de la isotopía del agua.CETAQUA
29/06/201729/06/2017Dispositivo para ensayo de colapso de una columna de material pulverulento o granular
15/06/201714/09/2017Revisió dels Informes s/ l'estat qualitatiu dels aqüifers en diversos punts de CatalunyaIGC BCN, S.L.
01/06/201731/05/2021Bentonite mechanical evolutionCommission of European Communities
08/05/201731/05/2021Sustentabilidade de sistemas geotérmicos superficiais. Estudos aplicados a climas do sul da EuropaFundaçao para a Ciência e a Tecnologia
04/04/201731/12/2017TENSAR INTERNATIONAL LTD. Triaxial tests on reinforced aggregatesTENSAR INTERNATIONAL LTD
01/03/201731/08/2020Establiment del comportament geomecànic del massís rocós de la Muntanya de Montserrat com a base per la gestió sostenible del risc de despreniments a la zona del Monestir i accessosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201731/08/2020Applications of coupled termo-hydro-mechanical simulation in landfill operation and maintenanceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2017IRES: Life Cycle Management and Ecosystem Services Applied to Urban AgricultureNational Science Foundation
01/01/201731/12/2019FertileCity IIMinisterio de Economia y Competitividad
30/12/201629/12/2020Degradación de cementos de pozos por ataque ácido en almacenamiento de CO2, estudio experimental y simulación numérica.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Caracterización y modelización de los desprendimientos rocososMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Invernaderos integrados en azoteas: simbiosis de energía, agua y emisiones de CO2 con el edificio - Hacia la seguridad alimentaria urbana en una economía circularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Mezcla y dispersión en el transporte de energia y solutos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020BIA2016-76543-R - Degradación de cementos de pozos por ataque ácido en almacenamiento de CO2, estudio experimental y simulación numérica.Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec)
19/12/201631/03/2018Caracterització mecànica i resistent detallada d'un tipus de fàbrica de maó ceràmic utilitzat en la construcció de les voltes de pla de part de l'estructura del Temple de la Sagrada FamiliaTEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
01/12/201630/11/2021RYC-2015-17367MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201631/12/2020Thermo-Hydro-Chemo-Mechanical (THCM) coupled behaviour of compacted bentonite in the context of nuclear waste disposalBelgian Nuclear Research Centre
15/11/201630/12/2016New hydro-mechanical prototype for testing frozen soils.UNIV. STUDI DI ROMA TOR VERGATA
01/11/201601/11/2017Gas transport in MX-80 bentonite. Laboratory programme in support of the SKB-EBS Task Force. (Código: 15136)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/10/201631/12/2018Proyeccción Evolución SOP-Salar Atacama. Fase II. Ensayos de Campo y laboratorio para la generación de un modelo conceptual y numérico de comportamiento del Salar en la zona SOP.SQM Salar S.A.
31/08/201614/02/2017Geotechnical analysis of Fundao DamUON Engenharia
19/08/201619/08/2016Method implemented in a computer for the numerical simulation of a porous medium
27/07/201631/12/2016Aportació Programa InspireREPSOL YPF, S.A.
27/07/201631/12/2016Programa Inspire IndraIndra Systems S.A.
14/07/201614/07/2016Method to generate the in-situ state of stress in a domain in a geological structure
06/07/201605/01/2017Nuevo modelo de análisis y evaluación del riesgo en oficinas bancariasFUND.EMPRESA-UNIV.GALLEGA FEUGA
06/06/201606/08/2016Model hidrogeologic i intrusió marina en la zona del Port de BadalonaMARINA DE BADALONA, S.A.
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
01/06/201631/12/2019Soil vadose zone hydraulic characterization for water, solute and heat movement and different applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201610/10/2016Seguimiento del comportamiento del viaducto de Pont de CandíADIF-Agencia de Infraestructuras Ferroviarias
01/06/201630/06/2019Long-term performance of vertical sealing systems and impact of gas migrationInstitut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
26/05/201610/10/2016Geotechnical analysis of Porto Santana FailureUON Engenharia
23/05/201608/07/2016Estudis hidrogeologics/geotèrmics a AndorraHÍDRIC
02/05/201602/09/2016Análisis de la alternativa óptima para rebajar el nivel freático muy cercano al marNEINOR NORTE SLU
01/05/201601/05/2018Experimental investigation on thermal aspects and their coupled HM effects on Ypresian Clays and Boom Clay (Código: CCHO 2016-0206/00/00)ONDRAF/NIRAS
01/05/201631/12/2016Triaxial compression tests under constant suction on Kunigel V1 bentonite : sand mixtureOBAYASHI Corporation
25/04/201625/04/2017Conveni per a la posta a punt del software del client de pre i post-procés per programes d'elements orientats a la indústria del petroli.PETRABYTES CORPORATION
01/04/201601/04/2019Long-term performance of vertical sealing systems. Impact of gas migration (Código: DAFCJ/SJ/LS20224)Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
01/03/201631/03/2017Hydro-mechanical processes associated with gas transport in MX-80 bentonite in the context of Nagra's RD&D programmeNational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
22/02/201608/07/2016Evaluación de reservas de litio y potasio en el Salar de Atacama Fase IISQM Salar S.A.
19/02/201618/02/2017Impacte hidrogeologic de les obres d'accessos al Port de BarcelonaAIGÜES DEL PRAT, S.A.
18/02/201631/12/2016IGEOTEST S.L. Proyecto de investigación ERA-NET MD-WINDControl y Prospecciones IGEOTEST S.L
01/01/201631/08/2017Integrating a European Rainfall-InduCed Hazard Assessment systemCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Purificación acelerada de agua mediante recarga artificial de acuíferos - Una herramienta para restaurar los recursos hídricos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Las necesidades de agua, la disponibilidad, la calidad y la sostenibilidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019INcremento en la Degradación de compuestos Emergentes Mediante flujo caótico eN sistemas de recarga artificial y Evaluación del riesgo asociadoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Perdida de suelo en laderas bajo cambio climático. Procesos físicos, modelación predictiva y posibles estrategias de mitigaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Interpretación de registros de perforación geotécnica submarinaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201530/11/2017Monitorización cinemática de asientos mediante sistemas inerciales embarcados en plataformas móvilesSOL DATA IBERIA, S.A.
01/12/201529/02/2016Evaluación y gestión integrada del agua subterránea en dos áreas priorizadas de la orinoquia colombianaUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
01/11/201531/10/2019Training Engineers and Researchers to Rethink geotechnical Engineering for a low carbon futureCommission of European Communities
21/10/201515/11/2015Analisis del riesgo sobre la salud humana y los ecosistemas de la contaminacion residual de los sedimentos del embalse de Flix.UTE EBRE FLIX
09/10/201514/11/2016Estudio de la estabilidad de la excavación del túnel de AlbertiaADIF-Agencia de Infraestructuras Ferroviarias
14/09/201513/09/2018Plataforma SIG de gestio i analisi de dades geològiques i hidrogeològiques a la ciutat de BarcelonaBARCELONA CICLE DE L’AIGUA S.A.
14/09/201531/12/20192015 DI 006AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201531/12/2020Groundwater risk management for growth and development in AfricaOXFORD UNIVERSITY-C.ENVIRON.OUCE
01/09/201522/09/2017LABORATORY TESTS ON THE POST MORTEM HYDROMECHANICAL CHARACTERISATION OF FEBEX BENTONITENational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
27/07/201531/03/2018Improved mosaicking of dual-polarizationKYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY
01/07/201501/07/2016Gas transport in MX-80 bentonite. Laboratory programme (Código: 13876)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
18/06/201530/10/2018Estudio del material de cimentación del futuro almacenamiento temporal centralizadoENRESA
01/05/201530/06/2017Projecte SASMIEFUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
01/04/201531/03/2019Geohazards: Risk Assessment, Mitigation and PreventionCommission of European Communities
30/03/201530/06/2016GTS Phase VI-FEBEX_DP Post mortem analysis UPC-CIMNENational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
25/03/201531/12/2018Mechanic of hard soisl and soft rocksTHE UNIVERSITY OF NEWCASTLE
01/03/201516/03/2015Service agreement for the development of a mosaicking module for CRAHI's precipitation nowcasting software.BUIENALARM B.V.
01/03/201529/02/2016Realització de projectes de diagnosi i rehabilitació d'edificis situats al Boulevard Didouche Murat de la ciutat de Skikda (Algèria)AQUIDOS ARQUITECTES TEC. I GEST.SLP
16/02/201515/02/2016Development of a numerical model simulation of flow processes in fractured porous mediaUNIVERSITÄT STUTTGART
01/02/201530/04/2015Desarrollo de un prototipo de célula edométrica con control de succión para ensayos avanzados hidro-mecánicosPOLITECNICO DI MILANO
14/01/201513/01/2018Determinació de la tècnica òptima de dosificació de materials sòlids discontinus en maquinària d'ensacat mitjançant eines experimentals i numèriquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201528/02/2017Anàlisi regional del risc d'esllavissades als PirineusAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201530/06/2018Simulación avanzada para optimizar el reconomiento geotécnico submarinoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo y evaluación de un sistema de previsión de la amenaza de inundaciones relámpago en EspañaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Proyecto de apoyo a la presentación de la propuesta ANYWHERE a la convocatoria Europea H2020-DRS-1-2015MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2016Sostenibilidad agrourbana mediante invernaderos en cubierta. Ecoinnovación en flujos residuales de energía, agua y CO2 para la producción de alimentosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Gro for GooD: Groundwater Risk Management for Growth and DevelopmentNERC - National Environmental Research Council; ESRC - Economic and Social Researc Council; UK Aid
24/09/201426/02/2016MPM Research Community. Modelling large deformation and soil–water–stucture interactionGeotechnical and Environmental Research Group, Engineering Department, University of Cambridge; Soil and Rock Mechanics Research Group, Department of Geotechnical Engineering and Geosciences, Universitat Politècnica de Catalunya; Institute of Geotechnical Engineering and Construction Management, Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH); Unit Geo-engineering Deltares; Research Group Geotechnics, Department of Civil, Environmental and Architectural Engineering, Università degli Studi di Padova; Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt