Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria del Terreny

Enginyeria del Terreny

El Programa de Doctorat en Enginyeria del Terreny incorpora en una estructura comuna dues àrees de coneixement reconegudes ‘de facto’ en la recerca internacional: l’enginyeria geotècnica i la hidrologia subterrània (o hidrogeologia). El perfil de les assignatures proposades en ambdues categories o intensificacions és homologable als que es proposen en els programes de doctorat de departaments universitaris àmpliament coneguts en altres països. L’adopció d’un programa únic de doctorat proporciona una riquesa addicional a les dues intensificacions assenyalades, ja que són nombrosos els temes comuns entre tots dos, especialment en l’àmbit conceptual (alguns temes comuns es poden identificar: flux en medi porós, transport, interaccions tèrmiques, mecàniques, hidràuliques i químiques), que correspon al nivell apropiat per a un doctorat.

Els temes i línies de recerca dels professors del programa es reflecteixen en les tesis doctorals que s’han desenvolupat històricament en aquest. El grup que l’imparteix és conegut per les seves aportacions al desenvolupament de models matemàtics i numèrics en diversos temes (flux en mitjans heterogenis, transport de contaminants, optimització de recursos, equacions constitutives de materials, desenvolupament de programes avançats de càlcul) i per la seva vinculació a projectes europeus i internacionals en nombroses àrees vinculades a l’enginyeria del terreny durant els darrers vint anys. Els projectes aconseguits són una font permanent de nous temes de recerca que s’ofereixen als alumnes per al desenvolupament de les seves tesis.

COORDINADOR/A

Olivella Pastalle, Sebastià

CONTACTE

Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.ET.camins@upc.edu

https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/terreny

Informació general

Perfil d'acces

Donant per descomptat que ens referim als àmbits científics i tecnològics propis de l’enginyeria del terreny, el perfil d’ingrés dels estudiants es pot resumir mitjançant tres paraules:
1) coneixement,
2) capacitat, i
3) motivació.

És a dir:
1) Han de disposar del bagatge formatiu suficient que els permeti accedir a la frontera del coneixement en l’àmbit d’una temàtica pròpia del programa.
2) Han de tenir una maduresa acadèmica i capacitats suficients per anar més enllà, de manera que els permetin realitzar una aportació original i nova a l’estat del coneixement o de la tecnologia en l’àmbit de la tesi doctoral. En conseqüència, han de ser capaços d’investigar, desenvolupar i crear, han de tenir capacitat d’anàlisi i síntesi, esperit crític, capacitat de treball i capacitat i habilitats per al treball en equip i per a la comunicació oral i escrita, i així mateix és imprescindible un cert domini de la llengua anglesa. També és important disposar d’una bona font de finançament.
3) Han d’estar realment motivats i preparats per a un treball de llarg recorregut, han de ser ambiciosos però realistes, amb maduresa personal i intel·ligència emocional i amb un projecte de futur que els permeti rendibilitzar l’esforç i el cost que comporten uns estudis de doctorat.
Històricament la majoria dels estudiants del nostre Programa de Doctorat ha respost a aquest perfil. Molts són en l’actualitat professors o investigadors en universitats, institucions de servei i centres de recerca d’Espanya, Iberoamèrica i la resta de món.

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través del Màster Universitari en Enginyeria del Terreny de la UPC. En aquest cas no cal cursar assignatures addicionals de màster (complements de formació).

Aquells estudiants que provinguin d’altres màsters és imprescindible que demostrin un coneixement bàsic en matèries fonamentals en l’àmbit de l’enginyeria del terreny. Si no disposen d’aquests coneixements, hauran de fer complements de formació en assignatures del Màster Universitari en Enginyeria del Terreny de la UPC per obtenir-los. La Comissió Acadèmica del programa estipularà les assignatures a cursar per a cada estudiant en funció de les matèries cursades en el seu màster de procedència.

Principals títols d’accés:
Enginyers o graduats superiors, preferentment en els àmbits d’enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria civil, enginyeria geològica i arquitectura. Cal, a més, tenir un màster en l’àrea d’enginyeria civil, ciències de la terra o àrees afins. Altres currículums i perfils formatius seran avaluats per la Comissió del programa.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

15

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/terreny

CONTACTE:

Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.ET.camins@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Donant per descomptat que ens referim als àmbits científics i tecnològics propis de l’enginyeria del terreny, el perfil d’ingrés dels estudiants es pot resumir mitjançant tres paraules:
1) coneixement,
2) capacitat, i
3) motivació.

És a dir:
1) Han de disposar del bagatge formatiu suficient que els permeti accedir a la frontera del coneixement en l’àmbit d’una temàtica pròpia del programa.
2) Han de tenir una maduresa acadèmica i capacitats suficients per anar més enllà, de manera que els permetin realitzar una aportació original i nova a l’estat del coneixement o de la tecnologia en l’àmbit de la tesi doctoral. En conseqüència, han de ser capaços d’investigar, desenvolupar i crear, han de tenir capacitat d’anàlisi i síntesi, esperit crític, capacitat de treball i capacitat i habilitats per al treball en equip i per a la comunicació oral i escrita, i així mateix és imprescindible un cert domini de la llengua anglesa. També és important disposar d’una bona font de finançament.
3) Han d’estar realment motivats i preparats per a un treball de llarg recorregut, han de ser ambiciosos però realistes, amb maduresa personal i intel·ligència emocional i amb un projecte de futur que els permeti rendibilitzar l’esforç i el cost que comporten uns estudis de doctorat.
Històricament la majoria dels estudiants del nostre Programa de Doctorat ha respost a aquest perfil. Molts són en l’actualitat professors o investigadors en universitats, institucions de servei i centres de recerca d’Espanya, Iberoamèrica i la resta de món.

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través del Màster Universitari en Enginyeria del Terreny de la UPC. En aquest cas no cal cursar assignatures addicionals de màster (complements de formació).

Aquells estudiants que provinguin d’altres màsters és imprescindible que demostrin un coneixement bàsic en matèries fonamentals en l’àmbit de l’enginyeria del terreny. Si no disposen d’aquests coneixements, hauran de fer complements de formació en assignatures del Màster Universitari en Enginyeria del Terreny de la UPC per obtenir-los. La Comissió Acadèmica del programa estipularà les assignatures a cursar per a cada estudiant en funció de les matèries cursades en el seu màster de procedència.

Principals títols d’accés:
Enginyers o graduats superiors, preferentment en els àmbits d’enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria civil, enginyeria geològica i arquitectura. Cal, a més, tenir un màster en l’àrea d’enginyeria civil, ciències de la terra o àrees afins. Altres currículums i perfils formatius seran avaluats per la Comissió del programa.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

L’admissió al programa té dos filtres. El primer és el compliment dels requisits legals establerts. El segon és l’adequació al perfil d’ingrés, que inclou, sempre en l’àmbit de les disciplines cientificotecnològiques pròpies del programa, la formació, la capacitat i la motivació. El compliment dels requisits legals és imprescindible per accedir al programa.

L’adequació al perfil es valorarà d’acord amb els criteris següents:

a) Adequació del perfil acadèmic dels estudiants (matèries cursades) a les disciplines del programa.

L’adequació del perfil dels estudiants es valora en els termes següents:
a1) Perfil acadèmic adequat.
a2) Perfil acadèmic adequat amb complements de formació.
a3) Perfil inadequat.
Les valoracions a1 i a2 indiquen que poden ser admesos al programa sense necessitat i amb necessitat de cursar complements de formació, respectivament, mentre que la valoració a3 indica que no són admesos.

b) Adequació del perfil personal dels estudiants.
L’adequació del perfil personal dels estudiants es valorarà atenent als aspectes següents:
b1) Formació: es valorarà l’expedient acadèmic personal.
b2) Capacitat: es valoraran altres activitats formatives o contribucions prèvies en àrees pròpies o afins al programa, incloent-hi els coneixements d’anglès; també es valorarà positivament el fet que els estudiants comptin amb l’acceptació prèvia d’un professor o professora del programa per realitzar la tesi sota la seva direcció.
b3) Motivació: es valoraran les declaracions dels estudiants en l’apartat corresponent de la sol·licitud d’admissió. En el cas que la Comissió Acadèmica del programa ho consideri oportú, aquest apartat es pot valorar també mitjançant una entrevista personal.

Els apartats b1, b2 i b3 es valoraran en una escala d’1 a 10 i per accedir al programa serà necessari no tenir una puntuació per sota de 6 en cap apartat i una nota global superior a 7. La nota global s’efectuarà mitjançant una mitjana ponderada que assignarà un 35% als apartats b1 i b2 i un 30% a l’apartat b3. Aquesta nota global servirà també per prioritzar les sol·licituds d’admissió en el cas que el nombre de sol·licituds superi el de places disponibles.

Complements formatius

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica de la UPC. En aquest cas no cal cursar complements de formació.

Els estudiants que hi accedeixin des d’altres màsters hauran de fer complements de formació (un màxim de 60 ECTS) en assignatures del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica de la UPC. La Comissió Acadèmica del programa estipularà les assignatures a cursar per cada estudiant en funció de les matèries cursades en el seu màster de procedència i de la línia de recerca que segueixi la tesi. A continuació s’indiquen les assignatures del màster de referència en funció de la línia de recerca.

Per als estudiants que segueixin línies de recerca en l’àmbit de mecànica de terra i de les roques i mecànica i nanotecnologia de materials d’enginyeria, els complements formatius se seleccionaran d’entre la llista següent d’assignatures procedents del Màster en Enginyeria del Terreny de la UPC (o similars):
• Mecànica de Roques
• Excavacions Subterrànies
• Flux d’Aigua i Calor en Medis Porosos Deformables
• Mecànica de Sòls No Saturats
• Models Numèrics en Enginyeria Geotècnica
• Tècniques Modernes de Monitorització de Moviments del Terreny
• Comportament dels Sòls i Modelatge Avançat
• Equacions Constitutives de Materials
• Modelatge de Flux i Transport en Medis Porosos
• Sistemes d’Informació Geogràfica
• Geomecànica i Enginyeria del Terreny
• Projecte i Construcció Geotècnics
• Geomecànica de Trencaments
• Geologia del Quaternari
• Estabilitat de Talussos

Per als estudiants que segueixin línies de recerca en l’àmbit de la hidrologia subterrània, els complements formatius es seleccionaran d’entre la llista següent d’assignatures del Màster en Enginyeria del Terreny de la UPC (o similars):
• Recursos Hídrics i Infraestructures Hidràuliques
• Mecànica de Sòls
• Flux d’Aigua i Calor en Medis Porosos Deformables
• Tècniques Isotòpiques Ambientals en Hidrologia Subterrània
• Recàrrega i Balanç d’Aqüífers
• Transport Reactiu
• Mètodes Estadístics en Hidrologia Subterrània
• Modelització Hidrogeoquímica
• Aigües Subterrànies i Medi Ambient
• Sistemes d’Informació Geogràfica
• Modelació i ’Upscaling’ de Transports de Soluts al Subsòl
• Mecànica d’Aqüífers
• Hidrogeologia i Obra Civil
• Flux de Densitat Variable i Multifase
• Geologia del Quaternari

El desenvolupament de les assignatures del Màster en Enginyeria del Terreny, vinculat al programa, cadascuna de les quals compta amb objectius, metodologies i processos d’avaluació concrets, permetrà preparar l’alumnat per a l’adquisició de les competències. S’adjunta l’enllaç del programa: https://camins.upc.edu/ca/estudis/master/met

Període de matrícula dels nous doctorands

Dates a concretar cada curs entre els mesos de setembre i octubre. Període extraordinari al mes de febrer.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Dates a concretar cada curs entre els mesos de setembre i octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria (obligatòria).
- 288 hores.

Activitat: Cursos i seminaris.
- 60 hores.

Activitat: ‘Workshops’.
- 30 hores.

Activitat: Publicacions.
- 30 hores.

Activitat: Mobilitat.
- 480 hores.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- 1,5 hores.

Activitat: Metodologia de la recerca.
- 12 hores.

Activitat: Innovació i creativitat.
- 8 hores.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- 18 hores.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- 4 hores.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

• Accés a l’entorn virtual de docència de la UPC: Atenea o https://atenea.upc.edu/moodle/login/index.php

• Aules docents equipades amb canó de projecció, ordinador d’aula i accés a Internet.
• Equips i aules informàtiques del Departament i de l’ETS d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). Programes generals i de càlcul específics del programa.
• Vehicle tot terreny propietat del Departament per a les visites de camp.
• En funció de la disponibilitat d’espai, es proporciona als estudiants un lloc de treball al Departament amb accés a Internet d’alta velocitat (100 Mbps).
• Servei de Wi-Fi a tot el campus de la UPC.
• Laboratoris del Departament per a pràctiques docents i de recerca
• Laboratori de Mecànica de Sòls i de les Roques
• Laboratori de Termohidromecànica de Sòls no Saturats
• Laboratori d’Hidrogeoquímica
• Laboratori de Topografia i Geomàtica
• Laboratori de Geofísica.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/02/2024 05:45:32.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/02/2024 05:30:35.

Llistat de tesis defensades per any

 • PÉREZ ILLANES, RODRIGO ALFONSO: Particle Methods for Reactive Transport Modeling in Heterogeneous Aquifers
  Autor/a: PÉREZ ILLANES, RODRIGO ALFONSO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 16/01/2024
  Director/a de tesi: FERNANDEZ GARCIA, DANIEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: GÓMEZ HERNÁNDEZ, JAIME
       SECRETARI: SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
       VOCAL: PROVOST, ALDEN
  Resum de tesi: Els aqüífers són naturalment heterogenis a múltiples escales, comportant una dificultat per models de transport de soluts basats en malles. Quan l'advecció és el mecanisme de transport dominant, les concentracions tendeixen a ser influenciades per oscil·lacions i per la difusió numèrica, afectant negativament els càlculs relacionats amb les reaccions químiques. Els mètodes de partícules estan lliures d'aquests problemes gràcies en part a la descripció de l'advecció amb el desplaçament de les partícules. En general, simulacions basades en partícules condueixen a una millor descripció dels processos de transport complexos i les seves mètriques, incentivant el seu ús per a simular el transport reactiu en aqüífers. No obstant això, limitacions relacionades amb l'eficiència computacional, o la disponibilitat de programes basats en partícules, encara influeixen en la capacitat d'aquests mètodes per arribar als usuaris i als estudis aplicats al món real. L'objectiu d'aquesta tesi és contribuir al desenvolupament de mètodes de partícules per a la modelització del transport reactiu en aqüífers. El treball aporta noves metodologies i programes computacionals que es poden integrar en el flux de treball dels modeladors. La primera part de la tesi presenta el desenvolupament progressiu d'un codi de transport basat en el mètode de Random Walk Particle Tracking (RWPT). Per tal de construir un model que sigui capaç d¿integrar-se correctament als models de flux usats per hidrogeòlegs, s¿han hagut de desenvolupar diversos components. El treball comença amb la implementació de la paral·lelització en un codi de partícules conegut, que és la base del programa principal. Un mòdul complementari proveeix la reconstrucció suau de concentracions, compatibles amb conjunts de partícules amb pesos no uniformes i dominis tridimensionals. Aquests es fusionen en un únic programa que implementa RWPT, que també va requerir la formulació d'un nou mètode per desplaçar les partícules de solut exactament a la interfície d'una cel·la de model de flux. El producte és un nou codi de transport multiespècie que incorpora diverses funcionalitats necessàries per als estudis de transport reactiu. La tesi continua amb un capítol de revisió del mètode Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH), centrant-se en la seva capacitat per simular la dispersió anisotròpica en medis heterogenis. Encara que el potencial de SPH és reconegut en literatura, un efecte no físic sembla haver dificultat la seva adopció: les simulacions conservatives presenten concentracions negatives en escenaris amb dispersió anisotròpica. Per abordar el problema, es van avaluar tres formulacions de SPH, discutint l'origen de les concentracions negatives. En aquest capítol, es presenta la primera aplicació del mètode SPH a un aqüífer amb representació explícita de l'heterogeneïtat i dispersió anisotròpica, sense concentracions negatives. Addicionalment, es discuteix el potencial de SPH per a simular el transport reactiu controlat per la mescla, destacant una de les formulacions com un mètode robust quan les partícules es troben desordenades, per a un ampli rang d¿anisotropies. La tesi finalitza amb una nova formulació no lineal de transport reactiu multicomponent considerant propietats de dispersió específiques per a cada espècie. L'estudi està motivat per una hipòtesi recurrent a la literatura que considera que els coeficients de dispersió són els mateixos per a totes les espècies químiques. Tanmateix, experiments han demostrat que els coeficients de difusió específics limiten la mescla transversal, controlant l'extensió de les zones de reacció. Es presenta una nova expressió per a calcular els índex de reacció tenint en compte les diferències en els coeficients de transport. Aquesta expressió explica processos de mescla no lineals proporcionals a les diferències en els coeficients de transport, també infl

Darrera actualització: 24/02/2024 06:00:45.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:PÉREZ ILLANES, RODRIGO ALFONSO
Títol:Particle Methods for Reactive Transport Modeling in Heterogeneous Aquifers
Data lectura:16/01/2024
Director/a:FERNANDEZ GARCIA, DANIEL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Multiprocessing for the particle tracking model MODPATH
Pérez-Illanes, R.; Fernandez, D.
Groundwater, ISSN: 1745-6584 (JCR Impact Factor-2022: 2.6; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

Smoothed Particle Hydrodynamics for anisotropic dispersion in heterogeneous porous media
Pérez-Illanes, R.; Sole, G.; Fernandez, D.
Advances in water resources, ISSN: 1872-9657 (JCR Impact Factor-2022: 4.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2024
Article en revista

Diffusive smoothed particle hydrodynamics for reactive transport with conservative components in heterogeneous aquifers
American Geophysical Union Fall Meeting 2021
Data de presentació: 16/12/2021
Presentació de treball en congressos

A comparative analysis of solute concentrations obtained from particle methods applied to advection dispersion in heterogeneous porous media
VII International Conference on Particle-Based Methods
Data de presentació: 04/10/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PRADES VALLS, ALBERT
Títol:Aportaciones de técnicas geomáticas al análisis de los desprendimientos rocosos
Data lectura:30/11/2023
Director/a:LANTADA ZARZOSA, MARIA DE LAS NIEVES
Codirector/a:COROMINAS DULCET, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Simulation of full-scale rockfall tests with a fragmentation model
Matas, G.; Lantada, N.; Corominas, J.; Gili, J.; Ruiz-Carulla, R.; Prades, A.
Geosciences (Switzerland), ISSN: 2076-3263 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

Analysis of fragmentation of rock blocks from real-scale tests
Ruiz-Carulla, R.; Corominas, J.; Gili, J.; Matas, G.; Lantada, N.; Moya, J.; Prades, A.; Núñez-Andrés, M.A.; Buill, F.; Puig-Polo, C.
Geosciences (Switzerland), ISSN: 2076-3263 (JCR Impact Factor-2020: 0.606; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Rockfalls: analysis of the block fragmentation through field experiments
Gili, J.; Ruiz-Carulla, R.; Matas, G.; Moya, J.; Prades, A.; Corominas, J.; Lantada, N.; Núñez-Andrés, M.A.; Buill, F.; Puig-Polo, C.; Martinez-Bofill, J.; Saló, L.; Mavrouli, O.
Landslides (Berlin), ISSN: 1612-5118 (JCR Impact Factor-2022: 6.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2022
Article en revista

Capturing rockfall kinematic and fragmentation parameters using high-speed camera system
Prades, A.; Corominas, J.; Lantada, N.; Matas, G.; Núñez-Andrés, M.A.
Engineering geology, ISSN: 0013-7952 (JCR Impact Factor-2022: 7.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/06/2022
Article en revista

New approach for photogrammetric rock slope premonitory movements monitoring
Núñez-Andrés, M.A.; Prades, A.; Matas, G.; Buill, F.; Lantada, N.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/01/2023
Article en revista

The RockModels project: rockfalls characterization and modelling
Sharing Geoscience Online 2020
Data de presentació: 07/05/2020
Presentació de treball en congressos

Rockfall fragmentation simulations of real scale tests
Sharing Geoscience Online 2020
Data de presentació: 07/05/2020
Presentació de treball en congressos

Vegetation filtering using colour for monitoring applications from photogrammetric data
7th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management
Data de presentació: 24/04/2021
Presentació de treball en congressos

Medida de parámetros cinemáticos de bloques rocosos en un ensayoa escala real
X Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

Implementation of a fixed-location time lapse photogrammetric rock slope monitoring system in Castellfollit de la Roca, Spain
5th Joint International Symposium on Deformation Monitoring
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

An open-source code to calculate the spatial distributed roughness from 3D point clouds for rockfall simulation models
European Geosciences Union General Assembly 2023
Data de presentació: 26/04/2023
Presentació de treball en congressos

Técnicas GEomáticas como herramienta en el estudio de desprendimientos rocosos
Congreso Internacional de Geomática y Ciencias de la Tierra
Data de presentació: 25/10/2022
Presentació de treball en congressos

Geomatic techniques to filter vegetation from point clouds
17th International Conference on Geomatics Engineering and Technologies
Data de presentació: 02/10/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JANERAS CASANOVA, MARC
Títol:Formació de despreniments rocosos a la Muntanya de Montserrat
Data lectura:23/10/2023
Director/a:GILI RIPOLL, JOSE ANTONIO
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Los desprendimientos de rocas en la montaña de Montserrat. Un riesgo geológico relevante
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Data de publicació: 07/2016
Capítol en llibre

RocExs 2017 field trip: rockfall risk management in the Montserrat massif
International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE)
Data de publicació: 2017
Capítol en llibre

Multi-technique approach to rockfall monitoring in the Montserrat massif (Catalonia, NE Spain)
Janeras, M.; Jara, J.; Royan, M.; Vilaplana, J.M.; Aguasca, A.; Fabregas, F.; Gili, J.; Buxó, P.
Engineering geology, ISSN: 0013-7952 (JCR Impact Factor-2017: 3.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/03/2017
Article en revista

Monitoratge del moviment del terreny en la gestió dels riscos geològics
Revista catalana de geografia, ISSN: 0210-6000
Data de publicació: 11/2017
Article en revista

Suport a la planificació territorial i urbana en matèria de riscos geològics
Revista catalana de geografia, ISSN: 0210-6000
Data de publicació: 11/2017
Article en revista

Identificación y clasificación de desprendimientos de roca con LIDAR y machine learning en Montserrat y Castellfollit de la Roca (Cataluña)
Geotemas (Madrid), ISSN: 1576-5172
Data de publicació: 2021
Article en revista

Using mixed reality for the visualization and dissemination of complex 3D models in geosciences: application to the Montserrat massif (Spain)
Janeras, M.; Roca, J.; Gili, J.; Pedraza, O.; Magnusson, G.; Núñez-Andrés, M.A.; Franklin, KA.
Geosciences (Switzerland), ISSN: 2076-3263 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 10/2022
Article en revista

Rockfall magnitude-frequency relationship based on multi-source data from monitoring and inventory
Janeras, M.; Lantada, N.; Núñez-Andrés, M.A.; Hantz, D.; Pedraza, O.; Cornejo, R.; Guinau Selles, Marta; García-Sellés, D.; Blanco,-Hinojo L.; Gili, J.; Palau, J.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2023
Article en revista

Using several monitoring techniques to measure the rock mass deformation in the Montserrat Massif
International Symposium on Geohazards and Geomechanics 2015
Data de presentació: 11/09/2015
Presentació de treball en congressos

Rockfall hazard assessment by means of the magnitude-frequency curves in the Montserrat Massif (central Catalonia, Spain): first insights
EGU General Assembly 2016
Data de presentació: 22/04/2016
Presentació de treball en congressos

Detección e inventario de desprendimientos de rocas mediante el seguimiento con LiDAR Terrestre en la Montaña de Montserrat (Catalunya, España)
XIV Reunión Nacional de Geomorfología
Data de presentació: 23/06/2016
Presentació de treball en congressos

Development of a wireless sensor network for rock mass deformation monitoring in the Montserrat Massif
3rd Rock Slope Stability conference
Data de presentació: 17/11/2016
Presentació de treball en congressos

Development of a Rockfall Risk Mitigation Plan in the Montserrat Massif (Central Catalonia, Spain)
4th World Landslide Forum
Data de presentació: 01/06/2017
Presentació de treball en congressos

¿Qué nos enseña la pared de Degotalls en Montserrat sobre los desprendimientos de roca?
IX Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables
Data de presentació: 06/2017
Presentació de treball en congressos

Plataforma on-line para el seguimiento geológico y geotécnico de la red ferroviaria de FGC
IX Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables
Data de presentació: 06/2017
Presentació de treball en congressos

Inestabilidades de ladera en una carretera de montaña: Talud de Port Ainé (Pirineo de Lleida)
IX Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables
Data de presentació: 06/2017
Presentació de treball en congressos

Estabilización de la ladera del Molinet, tramo final del paseo marítimo de L’Estartit (Girona)
IX Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables
Data de presentació: 06/2017
Presentació de treball en congressos

Checking the complementarity of different LiDAR / SfM terrain models for rockfall projects in a demanding environment
3rd Virtual Geoscience Conference
Data de presentació: 08/2018
Presentació de treball en congressos

Lessons learned from Degotalls rock wall monitoring in the Montserrat Massif (Catalonia, NE Spain)
International Symposium Rock Slope Stability 2018
Data de presentació: 11/2018
Presentació de treball en congressos

Comparison of several geomatic techniques for rockfall monitoring
4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring
Data de presentació: 17/05/2019
Presentació de treball en congressos

TLS- and inventory-based Magnitude – Frequency relationship for rockfall in Montserrat and Castellfollit de la Roca
5th International Symposium Rock Slope Stability
Data de presentació: 18/11/2021
Presentació de treball en congressos

Identification, validation and assessment of Multiple Occurrence Regional Landslide Events (MORLE) in Catalonia (Spain) during the last one hundred years
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 27/04/2021
Presentació de treball en congressos

¿Cuánto grande es 'grande' en los movimientos de ladera? Encuesta sobre la idea de magnitud y su comunicación
X Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables
Data de presentació: 09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BERTRAN OLLER, ORIOL
Títol:On the evaluation of mixing in heterogeneous porous media: from laboratory characterization to the design of engineered chaotic flows for practical application
Data lectura:11/07/2023
Director/a:FERNANDEZ GARCIA, DANIEL
Codirector/a:RODRIGUEZ ESCALES, PAULA FELICIDAD
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Chaotic flow as a treatment strategy to enhance dilution and break preferential paths inheterogeneous aquifers
AGU Fall Meeting 2021
Data de presentació: 16/12/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:NAJDI, ABDALLAH
Títol:Experimental and Numerical Analysis of the Unsaturated Soil Shrinkage and Swelling Behaviour under Different Compaction Conditions
Data lectura:20/06/2023
Director/a:LEDESMA VILLALBA, ALBERTO
Codirector/a:PRAT CATALAN, PERE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
THM analysis of a soil drying test in an environmental chamber: the role of boundary conditions
Cuadrado, A.; Najdi, A.; Ledesma, A.; Olivella, S.; Prat, P.
Computers and geotechnics, ISSN: 0266-352X (JCR Impact Factor-2022: 5.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Dynamic assessment of evaporation-related soil hydromechanical behaviour, using non-contact infrared thermography
Water resources research, ISSN: 0043-1397 (JCR Impact Factor-2022: 5.4; Quartil: Q1)
Article en revista

Towards the development on new high capacity tensiometers capable of measuring soil matric suction beyond 3 MPa
Mendes, J.; Najdi, A.; Encalada, D.; Prat, P.; Ledesma, A.
Canadian geotechnical journal, ISSN: 0008-3674 (JCR Impact Factor-2022: 3.6; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2022
Article en revista

High Capacity Tensiometers: performance and behaviours
Mendes, J.; Jamali, A.; Najdi, A.; Encalada, D.; Bruno, A.; Prat, P.; Buzzi, O.; Gallipoli, D.; Ledesma, A.; Toll, D.
E3S Web of Conferences, ISSN: 2267-1242 (JCR Impact Factor-2017: 0.127; Quartil: Q4)
Data de publicació: 04/2023
Article en revista

Influence of compaction on the soil shrinkage and swelling curves
Encalada, D.; Najdi, A.; Mendes, J.; Prat, P.; Ledesma, A.
E3S Web of Conferences, ISSN: 2267-1242 (JCR Impact Factor-2017: 0.127; Quartil: Q4)
Data de publicació: 04/2023
Article en revista

Evaluating innovative direct and indirect soil suction and volumetric measurement techniques for the determination of soil water retention curves following drying and wetting paths
Najdi, A.; Encalada, D.; Mendes, J.; Prat, P.; Ledesma, A.
Engineering geology, ISSN: 1872-6917 (JCR Impact Factor-2021: 6.902; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2023
Article en revista

Experimental and numerical analysis of soil desiccating cracks in compacted and non-compacted specimens.
4th European Conference on Unsaturated Soils: Unsaturated Horizons
Data de presentació: 19/10/2020
Presentació de treball en congressos

Mitigación de grietas por desecación en suelos finos mediante el uso de fibras sintéticas
XXXI Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica
Data de presentació: 18/11/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JAQUÉS ADELL, IRENE
Títol:Visco-plasticity of zero-thickness interfaces with softening, and application to the study of fault reactivation.
Data lectura:10/02/2023
Director/a:CAROL VILARASAU, IGNACIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Further developments in stress initialization in geomechanics via FEM and a two-step procedure involving Airy functions
XIV International Conference on Computational Plasticity
Data de presentació: 09/2017
Presentació de treball en congressos

Viscoplastic constitutive models for zero-thickness interface elements, formulation and applications
XV International Conference on Computational Plasticity
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:OORTHUIS GÓMEZ, RAÜL
Títol:Monitoring and analysis of soil-vegetation-atmosphere interactions at slope and catchment scale.
Data lectura:19/07/2022
Director/a:HURLIMANN ZIEGLER, MARCEL
Codirector/a:VAUNAT, JEAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Monitoring of a full-scale embankment experiment regarding soil–vegetation–atmosphere interactions
Oorthuis, R.; Hürlimann, M.; Fraccica, A.; Lloret, A.; Moya, J.; Puig-Polo, C.; Vaunat, J.
Water (Basel), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2018: 2.524; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2018
Article en revista

Slope orientation and vegetation effects on soil thermo-hydraulic behavior: an experimental study
Oorthuis, R.; Vaunat, J.; Hürlimann, M.; Lloret, A.; Moya, J.; Puig-Polo, C.; Fraccica, A.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 3.889; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Monitoring of rainfall and soil moisture at the Rebaixader catchment (Central Pyrenees)
Oorthuis, R.; Hürlimann, M.; Abanco, C.; Moya, J.; Carleo, L.
Environmental and engineering geoscience, ISSN: 1078-7275 (JCR Impact Factor-2021: 0.779; Quartil: Q4)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Multi-scale analysis of slope-mass wasting under climate change: from laboratory tests to regional assessment in the Pyrenees
European Geosciences Union General Assembly 2018
Data de presentació: 19/04/2018
Presentació de treball en congressos

In-situ monitoring, stability calculations and thermo-hydraulic modelling of a shallow landslide in Cercs (Catalan Pre-Pyrenees)
Multi-scale Analysis of Slopes under Climate Change: a Cross-disciplinary Workshop 2019
Data de presentació: 19/09/2019
Presentació de treball en congressos

Effect of land cover and climate change on slope mass-wasting at different scales: preliminary results from a multidisciplinary project in the Pyrenees (Spain)
Climate Change and Natural Hazards: coping with and managing hazards in the context of a changing climate
Data de presentació: 25/02/2019
Presentació de treball en congressos

Influence of orientation and vegetation cover on soil thermo-hydraulic behaviour: a monitored embankment study
Multi-scale Analysis of Slopes Under Climate Change: a Cross-disciplinary Workshop
Data de presentació: 20/09/2019
Presentació de treball en congressos

Rainfall and soil moisture conditions for the triggering of torrential flows at the Rebaixader catchment (Central Pyrenees)
Sharing Geoscience Online 2020
Data de presentació: 05/2020
Presentació de treball en congressos

Effect of vegetation and slope orientation on water infiltration in a monitored embankment
Gather Online
Data de presentació: 27/04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:WANG, YUFEI
Títol:Numerical Modeling of Geological Carbon Sequestration: Enhanced Dissolution in Randomly Heterogeneous Media
Data lectura:11/07/2022
Director/a:FERNANDEZ GARCIA, DANIEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Enhanced NAPL removal and mixing with engineered injection and extraction
Wang, Y.; Fernandez, D.; Sole-Mari, G.; Rodriguez, P.
Water resources research, ISSN: 0043-1397 (JCR Impact Factor-2022: 5.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

AUTOR/A:COLLICO, STEFANO
Títol:Optimazation of marine sediments characterization via statistical analysis
Data lectura:13/06/2022
Director/a:ARROYO ALVAREZ DE TOLEDO, MARCOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Integrated geophysical, sedimentological and geotechnical investigation of submarine landslides in the Gulf of Lions (Western Mediterranean)
Cattaneo, A.; Collico, S.; Urgelés Esclasans, Roger
Geological Society, London, special publications, ISSN: 0305-8719 (JCR Impact Factor-2019: 4.7
Data de publicació: 2020
Article en revista

Probabilistic mapping of earthquake-induced submarine landslide susceptibility in the South-West Iberian margin
Collico, S.; Arroyo, M.; Urgelés Esclasans, Roger; Gràcia, E.; Devincenzi, M.J.; Pérez, N.
Marine geology, ISSN: 0025-3227 (JCR Impact Factor-2020: 3.548; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

Applying Bayesian updating to CPT data analysis
4th International Symposium on Cone Penetration Testing
Data de presentació: 23/06/2018
Presentació de treball en congressos

Probabilistic submarine landslide scusceptibility map of SW Iberian margin
European Geosciences Union General Assembly 2019
Data de presentació: 08/04/2019
Presentació de treball en congressos

Bayesian strain-rate correction for marine sediments characterization
EGU2020 European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 07/05/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BARRA, ANNA
Títol:Advanced exploitation of Sentinel-1 data for supporting landslide risk analysis
Data lectura:31/05/2022
Tutor/a:GILI RIPOLL, JOSE ANTONIO
Director/a:MONSERRAT HERNANDEZ, ORIOL
Codirector/a:HERRERA GARCIA, GERARDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Sentinel-1 Data Analysis for Landslide Detection and Mapping: First Experiences in Italy and Spain
Data de publicació: 2017
Capítol en llibre

Sentinel-1 PSI Data for the Evaluation of Landslide Geohazard and Impact
Barra, A.
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

Deformation monitoring using persistent scatterer interferometry and Sentinel-1 SAR data
Devanthéry, N.; Monserrat Hernández, Oriol; Cuevas-Gonzalez, M.; Barra, A.; Crippa, B.
Procedia computer science, ISSN: 1877-0509 (JCR Impact Factor-2017: 0.258
Data de publicació: 2016
Article en revista

Interpolation of GPS and geological data using InSAR deformation maps: method and application to land subsidence in the Alto Guadalentín aquifer (SE Spain)
Béjar, M.; Guardiola, C.; García, R.; Herrera Garcia, Gerardo; Barra, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2019: 6.1
Data de publicació: 23/11/2016
Article en revista

Data processing ans analysis tools based on ground-based synthetic aperture radar imaginery
Crosetto, M.; Montserrat, O.; Devanthéry, N.; Cuevas-Gonzalez, M.; Barra, A.
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN: 2194-9034
Data de publicació: 13/09/2017
Article en revista

Sentinel-1 DInSAR for Monitoring Active Landslides in Critical Infrastructures: The Case of the Rules Reservoir (Southern Spain)
Reyes-Carmona, C.; Barra, A.; Galve, J.; Monserrat Hernández, Oriol; Pérez-Peña, J.; María Mateos, R.; Notti, D.; Ruano, P.; Millares, A.; López-Vinielles, J.; José M. Azañón
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/03/2020
Article en revista

Review of Satellite Interferometry for Landslide Detection in Italy
Solari, L.; Del Soldato, M.; Raspini, F.; Barra, A.; Bianchini, S.; Confuorto, P.; Casagli, N.; Crosetto, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/04/2020
Article en revista

Satellite interferometric data for landslide intensity evaluation in mountainous regions
Solari, L.; Bianchini, S.; Franceschini, R.; Barra, A.; Monserrat Hernández, Oriol; Catani, F.
International journal of applied Earth observation and geoinformation, ISSN: 0303-2434 (JCR Impact Factor-2019: 4.65; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

DEFORMATION MONITORING USING SAR INTERFEROMETRY AND ACTIVE AND PASSIVE REFLECTORS
Barra, A.; Palamá, R.; Krishnakumar, V.; Mirmazloumi, S.; Espín-López, P.
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN: 2194-9034
Data de publicació: 21/08/2020
Article en revista

Remote analysis of an open-pit slope failure: Las Cruces case study, Spain
López, J.; Ezquerro, P.; Fernández, J.; Monserrat Hernández, Oriol; Mulas, J.; Herrera Garcia, Gerardo; Barra, A.
Landslides (Berlin), ISSN: 1612-510X (JCR Impact Factor-2020: 6.578; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

ADAtools: Automatic Detection and Classification of Active Deformation Areas from PSI Displacement Maps
Navarro, J.; Tomás, R.; Barra, A.; Pagan, J.; Reyes-Carmona, C.; Solari, L.; López-Vinielles, J.; Falco, S.; Crosetto, M.
International journal of geo-information, ISSN: 2220-9964 (JCR Impact Factor-2020: 2.899; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/10/2020
Article en revista

MAPPING AND MONITORING GROUND INSTABILITIES WITH SENTINEL-1 DATA: THE EXPERIENCE OF SERNAGEOMIN
Olea, P.; Barra, A.
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN: 2194-9034
Data de publicació: 04/11/2020
Article en revista

Multi-Temporal Satellite Interferometry for Fast-Motion Detection: An Application to Salt Solution Mining
Solari, L.; Montalti, R.; Barra, A.; Monserrat Hernández, Oriol; Bianchini, S.; Crosetto, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/11/2020
Article en revista

Geotechnics for rockfall assessment in the volcanic island of Gran Canaria (Canary Islands, Spain)
Sarro, R.; María Mateos, R.; Reichenbach , P.; Aguilera , H.; Riquelme, A.; Hernández-Gutiérrez, L.; Martin, A.; Barra, A.; Solari, L.; Monserrat Hernández, Oriol; Alvioli, M.; Fernández-Merodo, J.; López-Vinielles, J.; Herrera Garcia, Gerardo
Journal of maps, ISSN: 1744-5647 (JCR Impact Factor-2020: 2.709; Quartil: Q3)
Data de publicació: 09/12/2020
Article en revista

Pyrenees deformation monitoring using Sentinel-1 data and the Persistent Scatterer Interferometry technique
Mirmazloumi, S.; Barra, A.; Crosetto, M.; Monserrat Hernández, Oriol; Crippa, B.
Procedia computer science, ISSN: 1877-0509 (JCR Impact Factor-2017: 0.258
Data de publicació: 2021
Article en revista

D-InSAR monitoring of ground deformation related to the dewatering of construction sites: a case study of Glòries Square, Barcelona
Botey i Bassols, J.; Vazquez-Suñe, E.; Crosetto, M.; Barra, A.; Gerard, P.
Engineering geology, ISSN: 0013-7952 (JCR Impact Factor-2021: 6.902; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/02/2021
Article en revista

Combining Satellite InSAR, Slope Units and Finite Element Modeling for Stability Analysis in Mining Waste Disposal Areas
López-Vinielles, J.; Fernández-Merodo, J.; Ezquerro, P.; García-Davalillo, J.; Sarro, R.; Reyes-Carmona, C.; Barra, A.; Navarro, J.; Krishnakumar, V.; Alvioli, M.; Herrera Garcia, Gerardo
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/05/2021
Article en revista

Active reflectors for interferometric SAR deformation measurement
Wassie, Y.; Crosetto, M.; Luzi, G.; Montserrat, O.; Barra, A.; Palamá, R.; Cuevas-Gonzalez, M.; Mirmazloumi, S.; Espín-López, P.F; Crippa, B.
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN: 2194-9034 (JCR Impact Factor-2017: 0.318
Data de publicació: 28/06/2021
Article en revista

Rapid characterisation of the extremely large landslide threatening the Rules Reservoir (Southern Spain)
Reyes, C.; Galve, J.; Riquelme, A.; Ruano, P.; Millares, A.; Teixidó, T.; Sarro, R.; Pérez-Peña, J.; Barra, A.; Ezquerro, P.; López-Vinielles, J.; Béjar, M.; José M. Azañón; Monserrat Hernández, Oriol; Mateos Ruiz, Rosa María
Landslides (Berlin), ISSN: 1612-510X (JCR Impact Factor-2021: 6.153; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Classification of ground deformation using sentinel-1 persistent scatterer interferometry time series
Mirmazloumi, S.; Wassie, Y.; Antonio Navarro, J.; Palamá, R.; Krishnakumar, V.; Barra, A.; Cuevas-González, M.; Crosetto, M.; Monserrat Hernández, Oriol
GIScience & Remote Sensing, ISSN: 1548-1603 (JCR Impact Factor-2022: 6.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/02/2022
Article en revista

InSAR deformation time series classification using a convolutional neural network
Mirmazloumi, S.; Gambin, A.; Wassie, Y.; Barra, A.; Palamá, R.; Crosetto, M.; Montserrat, O.; Bruno, C.
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN: 2194-9034 (JCR Impact Factor-2017: 0.318
Data de publicació: 30/05/2022
Article en revista

Ground deformation analysis using basic products of the Copernicus ground motion service
Shahbazi, S.; Crosetto, M.; Barra, A.
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN: 2194-9034 (JCR Impact Factor-2017: 0.318
Data de publicació: 30/05/2022
Article en revista

Urban deformation monitoring using Sentinel-1 SAR data: a case study
4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring
Data de presentació: 15/05/2019
Presentació de treball en congressos

A persistent scatterer interferometry procedure to monitor urban subsidence
International Workshop on Advances in SAR: Constellations, Signal processing, and Applications (SarCon)
Data de presentació: 14/06/2019
Presentació de treball en congressos

Sentinel-1 for Granada coast landslides monitoring and potential damage assessment
EGU2020 European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Tools for fast analysis of InSAR based displacement maps
EGU2020 European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

The Sentinel-1 CNR-IREA SBAS service of the European Space Agency’s Geohazard Exploitation Platform (GEP) as a powerful tool for landslide activity detection and monitoring
EGU2020 European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

DInSAR and topographic techniques applied to study the Tazones Lighthouse landslide (N Spain)
EGU2020 European Geosciences Union General Assembly
Presentació de treball en congressos

Mapping and monitoring ground instabilities with Sentinel-l data: the experience of Sernageomin
2020 Latin American GRSS & ISPRS Remote Sensing Conference
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Ground motion detection in Central South Asturias (N Spain) by using Sentinel-1 SAR data
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

Semi-automated assessment of geological phenomena of Active Deformation Areas (ADA) detected by radar interferometry in Alt Urgell and Cerdanya, Catalonia (Spain)
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

ACTIVE REFLECTORS FOR INTERFEROMETRIC SAR DEFORMATION MEASUREMENT
XXIV ISPRS Congress edition 2021
Data de presentació: 07/07/2021
Presentació de treball en congressos

Interferometric SAR deformation timeseries: a quality index
SPIE Remote Sensing 2021
Data de presentació: 21/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DI CARLUCCIO, GAIA
Títol:Dynamic large deformation modelling of soils including static liquefaction
Data lectura:30/11/2021
Director/a:PINYOL PUIGMARTI, NURIA MERCE
Codirector/a:ALONSO PEREZ DE AGREDA, EDUARDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Excavation-induced instabilities
Pinyol, N.; Di Carluccio, G.
CRC Press
Data de publicació: 2019
Capítol en llibre

A slow and complex landslide under static and seismic action
Pinyol, N.; Di Carluccio, G.; Alonso, E.
Engineering geology, ISSN: 0013-7952 (JCR Impact Factor-2022: 7.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Numerical modelling of Val d’Arán landslide with Material Point Method
VI International Conference on Particle-Based Methods: Fundamentals and Applications
Data de presentació: 29/10/2019
Presentació de treball en congressos

Liquefaction-induced large displacements of caisson quay wall: Barcelona Harbor, Spain
MPM 2019 - Second International Conference on The Material Point Method for Modelling Large Deformation and Soil–Water–Structure Interaction
Data de presentació: 10/01/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SAU VALENZUELA, NÚRIA
Títol:THM coupled behaviour of a deep poorly indurated argillaceous formation
Data lectura:19/11/2021
Director/a:ROMERO MORALES, ENRIQUE EDGAR
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Studying the thermal conductivity of a deep Eocene clay formation: direct measurements vs back-analysis results
Romero, E.; Sau, N.; Lima, A.; Van Baelen, H.; Sillen, X.; Li, X.
Geomechanics for energy and the environment, ISSN: 2352-3808 (JCR Impact Factor-2016: 0.75; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2016
Article en revista

Coupled thermo-hydro-mechanical behaviour of a deep clay
E3S Web of Conferences, ISSN: 2267-1242 (JCR Impact Factor-2017: 0.127; Quartil: Q4)
Data de publicació: 06/2019
Article en revista

Restoring initial conditions in a deep argillaceous formation with induced suction on retrieval
Sau, N.; Romero, E.; Van Baelen, H.
E3S Web of Conferences, ISSN: 2267-1242 (JCR Impact Factor-2017: 0.127; Quartil: Q4)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Anisotropic features on the thermal conductivity of a deep argillaceous formation
15th Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering.
Data de presentació: 15/11/2015
Presentació de treball en congressos

Thermal properties of a deep Eocene clay formation: direct measurements vs back-analysis results
7th International Conference on Clays in Natural and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement
Data de presentació: 24/09/2017
Presentació de treball en congressos

THM behaviour of a deep Eocene clay formation during heating tests
International Symposium on Energy Geotechnics 2018
Data de presentació: 26/09/2018
Presentació de treball en congressos

The mineralogical and microstructural control on the thermal properties of clays as evidenced by natural and artificially prepared Ypresian clay samples. Extended abstract. Conference postponed to 2022
8th Clay conference 2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DE FRANCISCO SANS, MIGUEL
Títol:Elementos junta/interfase mortar con nudos no coincidentes. Aplicación al análisis de discontinuidades y contactos en geomecánica
Data lectura:19/11/2021
Director/a:CAROL VILARASAU, IGNACIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Displacement-based and hybrid formulations of zero-thickness mortar/interface elements for unmatched meshes, with application to fracture mechanics
De Francisco, M.; Carol, Ignacio
International journal for numerical methods in engineering, ISSN: 0029-5981 (JCR Impact Factor-2021: 3.021; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

A zero-thickness mortar / Interface formulation with application to fracture mechanics
XV International Conference on Computational Plasticity
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PALAU BERASTEGUI, ROSA-MARIA
Títol:Landslide and debris flow warning at regional scale. A real-time system using susceptibility mapping, radar rainfall and hydrometeorological thresholds
Data lectura:23/09/2021
Director/a:BERENGUER FERRER, MARC
Codirector/a:HURLIMANN ZIEGLER, MARCEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Flood consequences of land-use changes at a ski resort: overcoming a geomorphological threshold (Portainé, Eastern Pyrenees, Iberian Peninsula)
Furdada Bellavista, Glòria; Victoriano, A.; Díez, A.; Palau, RM.; Hürlimann, M.
Water (Basel), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2020: 3.103; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2020
Article en revista

Influence of the mapping unit for regional landslide early warning systems: comparison between pixels and polygons in Catalonia (NE Spain)
Palau, RM.; Hürlimann, M.; Berenguer, M.; Sempere-Torres, D.
Landslides (Berlin), ISSN: 1612-5118 (JCR Impact Factor-2020: 6.578; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

A prototype regional early warning system for shallow landslides and debris flows
European Geosciences Union General Assembly 2018
Data de presentació: 12/04/2018
Presentació de treball en congressos

Which is the best mapping unit for a regional scale landslide early warning system? Comparison between pixel and polygons for Catalonia
EGU General Assembly 2019
Data de presentació: 12/04/2019
Presentació de treball en congressos

Debris-flow early warning system at regional scale using weather radar and susceptibility mapping
7th International Conference on Debris-Flow Hazards Mitigation
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

An early warning system for rainfall-triggered shallow slides and debris flows: application in Catalonia, Spain and Canton of Bern, Switzerland
Sharing Geoscience Online 2020
Data de presentació: 05/05/2020
Presentació de treball en congressos

Towards the use of hydrometeorological thresholds for the regional-scale LEWS of Catalonia (NE Spain)
Gather Online
Data de presentació: 27/04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:YUBERO DE MATEO, MARÍA TERESA
Títol:Ejecución de túneles en terreno deltaico mediante tuneladora EPB. El caso de la línea 9.
Data lectura:22/07/2021
Director/a:GENS SOLE, ANTONIO
Codirector/a:DI MARIANO SIMONCINI, ALESSANDRA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Ejecución de túneles en terreno deltaico mediante tuneladora EPB. El caso de la línea 9
International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE)
Data de publicació: 06/10/2021
Llibre

CSE algorithm: ‘canal survey estimation’ to evaluate the flow rate extractions and hydraulic state in irrigation canals
Bonet, E.; Gomez, M.; Yubero, M.T.; Fernández , J.
Journal of hydroinformatics, ISSN: 1464-7141 (JCR Impact Factor-2017: 1.797; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/2017
Article en revista

GoRoSoBo: an overall control diagram to improve the efficiency of water transport systems in real time
Bonet, E.; Gomez, M.; Yubero, M.T.; Fernández-Francos, XAvier
Journal of hydroinformatics, ISSN: 1464-7141 (JCR Impact Factor-2017: 1.797; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2017
Article en revista

Subsidence management system for underground mining
Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; Vintro, C.; Yubero, M.T.
Minerals, ISSN: 2075-163X (JCR Impact Factor-2018: 2.25; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/06/2018
Article en revista

The importance of mineralogical knowledge in the sustainability of artisanal gold mining: a mid-south Peru case
Alfonso, P.; Anticoi, H.; Yubero, M.T.; Bascompta, M.; Henao, L.; García-Vallès, M.; Palacios, S.; Yáñez, J.
Minerals, ISSN: 2075-163X (JCR Impact Factor-2019: 2.38; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2019
Article en revista

GoRoSoBo simplified: an accurate feedback control algorithm in real time for irrigation canals
Bonet, E.; Gomez, M.; Yubero, M.T.; Fernandez, J.
Journal of hydroinformatics, ISSN: 1464-7141 (JCR Impact Factor-2019: 1.728; Quartil: Q3)
Data de publicació: 11/2019
Article en revista

Analysis of the process of compaction movements of deposits of crushed salt tailings
Yubero, M.T.; Olivella, S.; Gens, A.; Bonet, E.; Lloret, A.; Alfonso, P.
Engineering geology, ISSN: 0013-7952 (JCR Impact Factor-2021: 6.902; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

Gold characterization of the San Luis alta mine, Ayacucho, Perú
7th World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
Data de presentació: 08/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DE VRIENDT, KEVIN
Títol:Mixing and chemical reaction hotspots in saline-freshwater mixing zones
Data lectura:16/07/2021
Tutor/a:FERNANDEZ GARCIA, DANIEL
Director/a:DENTZ, MARCO
Codirector/a:POOL RAMIREZ, MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Heterogeneity-induced mixing and reaction hot spots facilitate karst propagation in coastal aquifers
De Vriendt, K.; Pool , M.; Dentz, M.
Geophysical research letters, ISSN: 0094-8276 (JCR Impact Factor-2020: 4.72; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/05/2020
Article en revista

Rilievo: Artistic scene authoring via interactive height map extrusion in VR
Eroglu, S.; Schmitz, S.; Aguilera, J.; Rusch, J.; De Vriendt, K.
Leonardo (Oxford), ISSN: 0024-094X (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 01/07/2020
Article en revista

AUTOR/A:MESA ALCANTARA, ARISLEIDY
Títol:Hydro-mechanical behaviour of pellet/powder mixture of bentonite and impact of gas migration
Data lectura:02/07/2021
Director/a:ROMERO MORALES, ENRIQUE EDGAR
Codirector/a:MOKNI, NADIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Microstructural and hydro-mechanical behaviour of bentonite pellets and powder mixtures
Mesa, A.; Romero, E.; Mokni, N.; Olivella, S.
E3S Web of Conferences, ISSN: 2267-1242 (JCR Impact Factor-2017: 0.127; Quartil: Q4)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Modelling of oedometer tests on pellet-powder bentonite mixtures to support mock-up test analysis
Mesa, A.; Mokni, N.; Romero, E.; Olivella, S.
E3S Web of Conferences, ISSN: 2267-1242 (JCR Impact Factor-2017: 0.127; Quartil: Q4)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Mock-up demonstration tests to support the VSEAL Project.
Young Researchers Meeting 2018
Data de presentació: 16/02/2018
Presentació de treball en congressos

Hydro-mechanical modelling of infiltration test to study the behaviour of binary bentonite mixtures
ALERT Workshop 2019
Data de presentació: 30/09/2019
Presentació de treball en congressos

Mock-up demonstration tests to support the VSEAL Project. Long-term hydration and impact of gas migration on sealing systems
Young Researchers Meeting 2020
Data de presentació: 13/02/2020
Presentació de treball en congressos

Hydration and gas tests at mock-up scale to understand the hydro-mechanical behaviour of a bentonite pellet/powder mixture
8th International Conference on Clays in Natural and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement
Data de presentació: 09/06/2020
Presentació de treball en congressos

Pellet/powder mixture swelling induced by hydration: a model based on pellet representation
8th International Conference on Clays in Natural and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SONG, FEI
Títol:Modelling time-dependent plastic behaviour of geomaterials
Data lectura:28/06/2021
Director/a:RODRIGUEZ DONO, ALFONSO
Codirector/a:GENS SOLE, ANTONIO
Premi:
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Analysis and modelling of longitudinal deformation profiles of tunnels excavated in strain-softening time-dependent rock masses
Song, F.; Rodriguez-Dono, A.; Olivella, S.; Zhong, Z.
Computers and geotechnics, ISSN: 0266-352X (JCR Impact Factor-2020: 4.956; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Numerical solutions for tunnels excavated in strain-softening rock masses considering a combined support system
Song, F.; Rodriguez-Dono, A.
Applied mathematical modelling, ISSN: 0307-904X (JCR Impact Factor-2021: 5.336; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

Size effect on the hydraulic behavior of fluid flow through a single rough-walled fracture
Zhong, Z.; Wang, L.; Song, L.; Gao, C.; Hu, Y.; Gao, H.; Song, F.; Rodriguez-Dono, A.; Lou, R.
Soil dynamics and earthquake engineering (1984), ISSN: 0267-7261 (JCR Impact Factor-2021: 4.25; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

Hydro-mechanical modelling and analysis of multi-stage tunnel excavations using a smoothed excavation method
Song, F.; Rodriguez-Dono, A.; Olivella, S.
Computers and geotechnics, ISSN: 0266-352X (JCR Impact Factor-2021: 5.218; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

Coupled solid-fluid response of deep tunnels excavated in saturated rock masses with a time-dependent plastic behaviour
Song, F.; Rodriguez-Dono, A.; Olivella, S.; Gens, A.
Applied mathematical modelling, ISSN: 0307-904X (JCR Impact Factor-2021: 5.336; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

A viscoplastic damage model combined with strain softening failure criterions for rock mass
11th Workshop of CODE_BRIGHT Users
Data de presentació: 16/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TARRAGÓ MUNTÉ, DANIEL
Títol:Hydraulic fills liquefaction. Effect on quay stability
Data lectura:03/06/2021
Director/a:GENS SOLE, ANTONIO
Codirector/a:ALONSO PEREZ DE AGREDA, EDUARDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A new re-usable shallow foundation for light loads: load tests and analysis
19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering: Unearth the Future, Connect Beyond
Data de presentació: 09/2017
Presentació de treball en congressos

Proyecto de ampliación del muelle adosado 2ª fase B. Puerto de Barcelona
XIV Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos
Data de presentació: 24/05/2017
Presentació de treball en congressos

Gas effect on CPTu and dissipation test carried out on natural soft-soil of Barcelona Port
4th International Symposium on Cone Penetration Testing
Data de presentació: 06/2018
Presentació de treball en congressos

Geo-mechanical behavior of CDW (aggregate). The use and the evaluation for specific case.
9th International Congress on Environmental Geotechnics ICEG2023
Data de presentació: 06/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BARBOZA DE VASCONCELOS, RAMON
Títol:A double-porosity formulation for the THM behaviour of bentonite-based materials
Data lectura:18/05/2021
Director/a:GENS SOLE, ANTONIO
Codirector/a:VAUNAT, JEAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Towards higher temperatures in nuclear waste repositories
Gens, A.; Barboza, R.; Olivella, S.
E3S Web of Conferences, ISSN: 2267-1242
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

Homogenización de barreras de arcilla para residuos nucleares
Gens, A.; Barboza, R.; Rodríguez, C.; Vaunat, J.; Villar, M.V.
Geotecnia (Lisboa), ISSN: 0379-9522
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

Homogenization of unsaturated bentonite during hydration
Gens, A.; Barboza, R.; Rodríguez, C.; Vaunat, J.; Villar, M.V.
E3S Web of Conferences, ISSN: 2267-1242 (JCR Impact Factor-2017: 0.127; Quartil: Q4)
Data de publicació: 2023
Article en revista

Modelling a hydration and heating column test on unsaturated bentonite using a double-porosity approach
Barboza, R.; Gens, A.; Vaunat, J.; Rodríguez, C.; Villar, M.V.
E3S Web of Conferences, ISSN: 2267-1242 (JCR Impact Factor-2017: 0.127; Quartil: Q4)
Data de publicació: 2023
Article en revista

Modelling infiltration tests on pelletized bentonite under non-isothermal conditions
XIII International Conference on Computational Plasticity: Fundamentals and Applications
Data de presentació: 09/2015
Presentació de treball en congressos

Modelling a heating-hydration bentonite-based column test using a double porosity approach
XV International Conference on Computational Plasticity
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TORRES SERRA, JOEL
Títol:Granular flow characterisation towards an enhanced bulk feeder selection
Data lectura:26/02/2021
Director/a:RODRIGUEZ FERRAN, ANTONIO
Codirector/a:ROMERO MORALES, ENRIQUE EDGAR
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Classification of granular materials via flowability-based clustering with application to bulk feeding
Torres-Serra, J.; Rodriguez-Ferran, A.; Romero, E.
Powder technology, ISSN: 0032-5910 (JCR Impact Factor-2021: 5.64; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/01/2021
Article en revista

Study of grain-scale effects in bulk handling using discrete element simulations
Torres-Serra, J.; Rodriguez-Ferran, A.; Romero, E.
Powder technology, ISSN: 0032-5910 (JCR Impact Factor-2021: 5.64; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

AUTOR/A:MARTÍNEZ PÉREZ, LAURA
Títol:Characterization of seawater intrusion and submarine groundwater discharge in al luvial coastal aquifers: field and laboratory approach
Data lectura:09/07/2020
Tutor/a:SAALTINK, MAARTEN WILLEM
Director/a:CARRERA RAMIREZ, JESUS
Director/a:LUQUOT, LINDA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Time-lapse cross-hole electrical resistivity tomography (CHERT) for monitoring seawater intrusion dynamics in a Mediterranean aquifer
Palacios, A.; Ledo, J.; Linde, N.; Luquot, L.; Bellmunt, F.; Folch, A.; Marcuello, A.; Queralt, P.; Pezard, P.; Martinez, L.; Del Val, L.; Bosch, D.; Carrera, J.
Hydrology and Earth system sciences, ISSN: 1027-5606 (JCR Impact Factor-2020: 5.748; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

Combining fiber optic DTS, cross-hole ERT and time-lapse induction logging to characterize and monitor a coastal aquifer
Folch, A.; Del Val, L.; Luquot, L.; Martinez, L.; Bellmunt, F.; Le Lay, H.; Rodellas, V.; Ferrer, N.; Palacios, A.; Marazuela, M.; Diego, M.; Pool , M.; Goyetche, T.; Ledo, J.; Pezard, P.; Bour, O.; Queralt, P.; Marcuello, A.; Garcia-Orellana, J.; Saaltink, M.; Vazquez-Suñe, E.; Carrera, J.
Journal of hydrology, ISSN: 0022-1694 (JCR Impact Factor-2020: 5.722; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

New perspectives on the use of 224Ra/228Ra and 222Rn/226Ra activity ratios in groundwater studies
Diego, M.; Rodellas, V.; Saaltink, M.; Alorda, A.; Goyetche, T.; Martinez, L.; Folch, A.; Garcia-Orellana, J.
Journal of hydrology, ISSN: 0022-1694 (JCR Impact Factor-2021: 6.708; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

A multidisciplinary approach to characterizing coastal alluvial aquifers to improve understanding of seawater intrusion and submarine groundwater discharge
Martinez, L.; Luquot, L.; Carrera, J.; Marazuela, M.; Goyetche, T.; Pool , M.; Palacios, A.; Bellmunt, F.; Ledo, J.; Ferrer, N.; Del Val, L.; Garcia-Orellana, J.; Diego, M.; Rodellas-Vila, V.; Saaltink, M.; Vazquez-Suñe, E.; Folch, A.
Journal of hydrology, ISSN: 0022-1694 (JCR Impact Factor-2022: 6.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

Combining long term monitoring of distributed temperature and cross-hole ERT with hydraulic tests to characterize the seawater intrusion and SGD dynamics in a coastal aquifers
46th International Association of Hydrogeologists Congress
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Continuous monitoring of Eh, pH and CE of a coastal multilayer alluvial aquifer under different dynamic conditions
European Geosciences Union General Assembly 2022
Data de presentació: 05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARAZUELA CALVO, MIGUEL ÁNGEL
Títol:Hydrogeology of salt flats: the Salar de Atacama example
Data lectura:03/07/2020
Director/a:VÁZQUEZ SUÑÉ, ENRIC
Codirector/a:OLIVELLA PASTALLE, SEBASTIAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Towards more sustainable brine extraction in salt flats: learning from the Salar de Atacama
Marazuela, M.; Vazquez-Suñe, E.; Ayora, C.; García, A.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2020: 7.963; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/02/2020
Article en revista

Hydrogeological constraints for the genesis of the extreme lithium enrichment in the Salar de Atacama (NE Chile): a thermohaline flow modelling approach
Marazuela, M.; Ayora, C.; Vazquez-Suñe, E.; Olivella, S.; García, A.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2020: 7.963; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

La importancia de incorporar la hidrodinámica de la interfaz salina en la gestión de los recursos minerales y ecosistemas de los salares
Marazuela, M.; Vazquez-Suñe, E.; Custodio, E.; Ayora, C.; Palma, T.; García, A.
Boletín geológico y minero, ISSN: 2253-6167 (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Geothermal anomaly identified under a dense urban area in the metropolitan region of Barcelona, Spain
World Geothermal Congress 2020+1
Data de presentació: 12/05/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DEL VAL ALONSO, LAURA
Títol:Advancing in the characterization of coastal aquifers. A multimethodological approach based on fiber optics distributed temperature sensing
Data lectura:03/06/2020
Director/a:FOLCH SANCHO, ALBERT
Director/a:SAALTINK, MAARTEN WILLEM
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Heat dissipation test with fiber-optic distributed temperature sensing to estimate groundwater flux
Del Val, L.; Carrera, J.; Pool , M.; Martinez , L.; Casanovas, C.; Bour, O.; Folch, A.
Water resources research, ISSN: 0043-1397 (JCR Impact Factor-2021: 6.159; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Exploring the use of Fiber Optic Distributed Temperature Sensing for monitoring seawater intrusion
46th International Association of Hydrogeologists Congress
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Modelling heat transport at the fresh-saltwater interface in coastal aquifers
11th Workshop of CODE_BRIGHT Users
Data de presentació: 16/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SOLÉ MARÍ, GUILLEM
Títol:Lagrangian modeling of reactive transport in heterogeneous porous media
Data lectura:13/03/2020
Director/a:FERNANDEZ GARCIA, DANIEL
Codirector/a:SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Entropy: (1) The former trouble with particle-tracking simulation, and (2) A measure of computational information penalty
Benson, D.; Pankavich, S.; Schmidt, M.; Sole-Mari, G.
Advances in water resources, ISSN: 0309-1708 (JCR Impact Factor-2020: 4.51; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Solute transport in bounded porous media characterized by Generalized Sub-Gaussian log-conductivity distributions
Sole-Mari, G.; Riva, M.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X.; Guadagnini, A.
Advances in water resources, ISSN: 0309-1708 (JCR Impact Factor-2021: 5.361; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Characterizing reactive transport behavior in a three-dimensional discrete fracture network
Sherman, T.; Sole-Mari, G.; Hyman, J.; Sweeney, M.; Vassallo, D.; Bolster, D.
Transport in porous media, ISSN: 0169-3913 (JCR Impact Factor-2021: 3.61; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Modeling reactive transport with local mixing limitation via random walk particle tracking
Goldschmidt Conference 2019
Data de presentació: 22/08/2019
Presentació de treball en congressos

Reactive transport in porous media with local mixing limitation: a Lagrangian modeling approach
Sharing Geoscience Online 2020
Data de presentació: 04/05/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PARERA MORALES, FERRAN
Títol:Advanced image analysis techniques for laboratory experiments on soils
Data lectura:27/01/2020
Director/a:ALONSO PEREZ DE AGREDA, EDUARDO
Codirector/a:PINYOL PUIGMARTI, NURIA MERCE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Massive, continuous and non-invasive surface measurement of degree of saturation by shortwave infrared images
Parera, F.; Pinyol, N.; Alonso, E.
Canadian geotechnical journal, ISSN: 0008-3674 (JCR Impact Factor-2021: 1.613; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Image-based measurements of degree of saturation
4th European Conference on Unsaturated Soils: Unsaturated Horizons
Data de presentació: 20/10/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ZHANG, NINGNING
Títol:A micromechanical study of the Standard Penetration Test
Data lectura:20/01/2020
Director/a:ARROYO ALVAREZ DE TOLEDO, MARCOS
Director/a:GENS SOLE, ANTONIO
Codirector/a:CIANTIA, MATTEO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Energy balance analyses during Standard Penetration Tests in a virtual calibration chamber
Zhang, N.; Arroyo, M.; Ciantia, M.; Gens, A.
Computers and geotechnics, ISSN: 0266-352X (JCR Impact Factor-2021: 5.218; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

DEM examination of SPT correction factors
Zhang, N.; Arroyo, M.; Ciantia, M.; Gens, A.
EPJ web of conferences, ISSN: 2100-014X
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

A contact model for rough crushable sand
Zhang, N.; Ciantia, M.; Arroyo, M.; Gens, A.
Soils and foundations, ISSN: 0038-0806 (JCR Impact Factor-2021: 3.098; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Incorporating surface roughness into DEM models of crushable soils
Applied Numerical Modeling in Geomechanics 2020: 5th International Itasca Symposium
Data de presentació: 02/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FERRER RAMOS, NÚRIA
Títol:Assessment of a groundwater system under global change scenarios: the case of Kwale (Kenya)
Data lectura:18/07/2019
Director/a:FOLCH SANCHO, ALBERT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
What are the main factors influencing the presence of faecal bacteria pollution in groundwater systems in developing countries?
Ferrer, N.; Folch, A.; Masó, G.; Sánchez, S.; Sanchez-Vila, X.
Journal of contaminant hydrology, ISSN: 0169-7722 (JCR Impact Factor-2020: 3.188; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/2020
Article en revista

Evidence of groundwater vulnerability to climate variability and economic growth in coastal Kenya
Ferrer, N.; Folch, A.; Fernandez, D.; Lane, M.; Thomas, M.; Gathenya, J.; Wara, C.; Thomson, P.; Custodio, E.; Hope, R.
Journal of hydrology, ISSN: 0022-1694 (JCR Impact Factor-2020: 5.722; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2020
Article en revista

Potential effects of climate change and future abstraction rate in a groundwater system located in coastal Kenya
46th International Association of Hydrogeologists Congress
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

The effect of La Niña 2016-2017 and the current abstraction regime on diverse water-reliant companies in Kwale groundwater resources (Coastal Kenya)
46th International Association of Hydrogeologists Congress
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PUIG MONTELLÀ, EDUARD
Títol:Modeling capillarity and two-phase flow in granular media: From pore-scale to network-scale
Data lectura:16/07/2019
Director/a:GENS SOLE, ANTONIO
Codirector/a:CHAREYRE, BRUNO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Hybrid multi-scale model for partially saturated media based on a pore network approach and lattice Boltzmann method
Puig, E.; Yuan, C.; Chareyre, Bruno; Gens, A.
Advances in water resources, ISSN: 0309-1708 (JCR Impact Factor-2020: 4.51; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Benchmark cases for a multi-component Lattice–Boltzmann method in hydrostatic conditions
Puig, E.; Chareyre, Bruno; Salager, S.; Gens, A.
MethodsX, ISSN: 2215-0161 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
20/12/202331/07/2025Assistència tècnica pel seguiment de la incidència de l'abocador de la Vall de Joan sobre la qualitat de les aigües de l'aqüíferARDANA CONSULTANTS S.L.U.
01/10/202330/09/2027GeO and weather multi-risk impact Based Early warning and response systems supporting rapid deploYment of first respONders in EU and beyonDCommission of European Communities
01/09/202331/08/2026MUltiscale CHaracterization Of GroUndwater and Solutes discharge into The OceanAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2027Herramientas para la observación, INTERpretación y MOdelación de la INTERacción y MOvimiento multifásico en medio poroso aplicado a infraestructuras para la energía y mobilidad de las infraestructurasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
31/05/202331/05/2023GPKDE
23/05/202322/06/2023Contracte de serveis per a la realització del Pla d'optimització de les extraccions i recàrrega gestionada d'àqüífers a la conca del BesòsAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
06/02/202305/03/2023Servei per a la realització de la redacció del Pla d'extraccions de l'aqüífer del Besòs dins l'àmbit d'influència de l'ETAP Besòs (Nº Exp.:AB/ABAST/AD/2021/08)AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/02/202331/01/2025Early warning Demonstration of pan-European rainfall-induced impact forecastsEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
01/01/202331/12/2026CLIMAte risk and vulnerability Assessment framework and toolboXCommission of European Communities
01/01/202331/12/2027Regions for climate change resilience through Innovation, Science and TechnologyCommission of European Communities
07/12/202207/12/2022MODPATH-OMP
01/12/202230/11/2024Técnicas de evaluación multi-riesgo en suelos basadas en soluciones novedosas enfocadas en modelos numéricos reducidos. Adaptación a la fluctuación climáticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Investigación experimental y modelación del crecimiento de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Producción de sedimentos en cuencas de montaña: Evaluación del impacto del cambio climático sobre la sedimentación en embalses y la pérdida de suelosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024Towards a user-friendly and efficient open-source code Anura3D, based on the material point method for geotechnical design and analysisGobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec)
01/11/202231/10/2025Interactive understanding of groundwater hydrology and hydrogeologyCommission of European Communities
01/10/202230/09/2026The Human-Tech Nexus- Building a save Haven to cope with climate extremes.Commission of European Communities
01/10/202230/09/2026Promoting disaster preparedness and resielence by co-developing stakeholder support tools for managing the systemic risk of compounding disasters.Commission of European Communities
01/10/202230/09/2024Fundamental study of CO2 storage through microbially enhanced carbon mineralizationCommission of European Communities
01/10/202201/03/2024Reseach Collaboration Agreement fo the project entitled “Fluid Injection in Unconsolidated formations for Geo Energy and Environmental Applications (FLINUGEE)/'UNIVERSITY OF CYPRUS
15/09/202231/01/2023Contrato de colaboración en servicios profesionales para la Actualización del modelo hidrogeológico en el Aeropuerto de BarcelonaVIARIUM INGENIERIA SL
01/09/202231/08/2025Sistema modular de ventilación para edificios educativos integrado con la producción urbana de alimentos: Incrementar la eficiencia energética y la sostenibilidad del edificioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/12/2022Jornada científica: reptes en la gestió de les aigües subterrànies a l'àrea metropolitana de BarcelonaAjuntament de Barcelona
01/09/202231/08/2025Recursos hidrogeológicos en riesgo: confrontando los impactos ligados al cambio climático con el incremento de la demanda hídricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/10/2022Contrato de colaboración para el estudio hidrogeológico para analizar el impacto del soterramiento de la línea de ferrocarril sobre los acuíferos de la Vall Baixa y Delta del LlobregatACCIONA Infraesctructuras, S.A.
01/09/202231/08/2026Foundations for offshore wind turbinesCommission of European Communities
01/09/202231/08/2026Mecanismos de expansión y criterios de diseño en rocas anhidríticasMinisterio de Ciencia e Innovación
19/07/202219/09/2022Contracte de col·laboració per l'elaboració de l'Informe de seguiment de la barrera hidràulica de Can Planas, Cerdanyola del VallèsCONS.URBANIST.C.DIRECC.CERDANYOLA V
01/06/202231/05/2023Trabajo de campo para la continuidad del desarrollo de la tesis doctoral “Alternative approach for water wicked problems: A socio-technical groundwater management tool to improve human developmentCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
02/05/202231/10/2022Contrato de colaboración para la ejecución de un nuevo ramal ferroviario en las terminales 1 y 2COMSA
05/01/202205/01/2022Method to generate the in-situ state of stress in a domain O in a geological structure
01/01/202231/12/2025Les Comunitats Prehistòriques del Massís del Garraf Nord. Fase 3. Orígens, Genètica, Estat de Salut, Dieta, Patrons d’Assentament, Trets Culturals, Mobilitat i Recursos durant la Prehistòria RecentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
16/12/202131/12/2024ASESORAMIENTO PARA EL DISEÑO DE LA BARRERA REACTIVA, SISTEMA DE RECARGA Y MODELO UNIDIMENSIONAL DE TRANSPORTE REACTIVO DEL PROYECTO “LIFE MATRIXFUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
02/12/202101/04/2023l’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ADOPCIÓ DE MESURES DE MILLORA DE L'ABASTAMENT EN DUES MASSES D’AIGUA SUBTERRÀNIA SOTMESES A UNA EXPLOTACIÓ INTENSIVAARDANA CONSULTANTS S.L.U.
01/12/202130/11/2023G-PFEM DE BOLSILLO: APLICACIONES DE SOFTWARE AVANZADO PARA EL PROYECTO GEOTÉCNICO DE INSTALACIONES DE ENERGIA RENOVABLE COSTA AFUERAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2025Reactive barriers for water renaturalization during managed aquifer recharge in the Baix Camp regionEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
02/11/202101/01/2022ESTUDIO Y DESARROLLO DE UN PERFIL GEOLÓGICO EN LA LADERA DEL ESTRIBO DERECHO DE LA PRESA DE YESA (YESA - NAVARRA)CONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
05/10/202131/12/2022Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para el discurso del poder: imitando adornos de ámbar en la prehistoria reciente de IberiaJunta de Andalucía
01/09/202131/08/2024Nuevos desarrollos en el estudio experimental y numérico de la degradación de cementos de pozos por ataque ácido, en lugares de almacenamiento de carbono.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
12/07/202122/06/2023Estudio Hidrogeológico correspondiente al soterramiento de las líneas R2 y R4 en Hospitalet del LlobregatUTE GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S
22/05/202122/05/2023Contracte de serveis d’assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i per l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat). Clau: E2- INF-20500Infraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
01/04/202131/03/2024IJC2019-042036-IAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/03/202131/03/2023Actualización e integracion de datos en el modelo hidrogeológico. Analisis de la sensibilidad y simulación de transporte advecivo en el modelo. Revisión del modelo hidrogeológico regional. PlanteamienWESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN SA
15/03/202115/03/2022Model de Gestió integrada dels Recursos hídrics del Besòs davant el canvi climàtic: solucions per a l’autoabastament i resiliència del sistema hídric a l’àrea metropolitana de Barcelona (GiR-Beso`s)Ajuntament de Barcelona
10/03/202131/07/2022Servei per a la realització de la redacció del Pla d'extraccions de l'aqüífer del Besòs dins l'àmbit d'influcència de l'ETAP Besòs (Nº Exp.: AB/ABAST/AD/2021/08)AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/02/202130/06/2022trabajos de Hidrogeología necesarios para analizar el impacto de la construcción de un túnel artificial que atraviesa el acuífero superior del Delta del Llobregat y diseñar las medidas correctoras necAPIA XXI SA
01/11/202031/10/2022Emergency Risk Information and Assessments tailored for CommunitiesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202031/07/2021Actualización del contrato "Estudio del comportamiento geomecánico de materiales procesados en la Planta del Puerto de Barcelona"Gestió de Terres i Runes
07/10/202006/01/2021Nuevo estudio sobre las condiciones de estabilidad del muro anclado del Canyeret (Lleida, España)Ajuntament de Lleida
01/10/202031/03/2024Assistants for Healthy, Safe, and Productive Virtual Construction Design, Operation and Maintenance using a Digitial TwinCommission of European Communities
01/10/202031/12/2022PlaNet International research Network on Plant-based solutions to mitigate climate-induced geohazardsThe Reserach Council of Norway
14/09/202030/04/2021Estudi del comportament estructural i de durabilitat dels tubs de formigó d'abastiment d'aigües en 2 trams sota viaductes a Can Clota i a Torrent Gornal a Esplugues de Llobregat i a L'Hospitalet de LlAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/09/202030/09/2021Triaxial and permeability tests on reinforced soils with different binders/injection liquidsBASF Construction Chemicals Europe AG
17/06/202016/12/2020Asesoramiento y estudio de los ensayos complementarios en materiales de la ladera del estribo derecho de la Presa de Yesa (Yesa / Navarra)CONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
10/06/202009/04/2022herramienta de programación, basada en códigos existentes, y que permita reproducir un modelo de transporte reactivo tan complejo como el del Salar de Atacama. modelo numérico de transporte reactivoSQM Salar S.A.
10/06/202010/06/2020Treballs d'assesoria geotècnica del túnel d'autopista A-27 Valls MontblancACCIONA, S.A
01/06/202029/02/2024Análisis de la erosión de suelos en terrenos de alta pendiente a diferentes escalas. Procesos físicos, auscultación y modelización de futuros cambios ambientales.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2023Avances en el análisis de la cuantificación del riesgo (QRA) por desprendimientos rocosos empleando avances en las técnicas geomáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/202031/12/2020Desarrollo de la herramienta 3D geomecánica propietaria de Repsol para modelos evolutivosREPSOL YPF, S.A.
24/04/202020/03/2023Ampliació del contracte de col·laboració entre HYDS i la UPC per al desenvolupament d'un sistema de predicció hidrològica: tractament de les dades hidrometeorològiquesHydrometeorological Innovative Solutions, S.L.
22/04/202031/12/2020Servei de manteniment i desenvolupament de millores del programari eina de previsió hidrometeorologia integrada (EHIMI) operatiu del Servei Meteorològic de Catalunya per l'any 2020Servei Meteorològic de Catalunya
01/02/202031/01/2026Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
01/02/202030/09/2022Advanced tools for pro-active Management of Impact and Risks induced by convective Weather, Heavy Rain and Flash Foods in EuropeEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
01/01/202031/12/2022Mezcla y dispersión en el transporte de energía y solutosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/12/201931/03/2020Development of two hydro-mechanical prototypes with suction control for testing partially saturated and frozen soils under oedometer conditionsUniversity of Cambridge
01/11/201931/05/2022Prevención y gestión transfronteriza del riesgo asociado a deslizamientos de tierraCommission of European Communities
01/11/201931/10/2020Assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i drenatge del Reg Segarra-GarriguesARDANA CONSULTANTS S.L.U.
01/11/201930/10/2021Elaboración de análisis, modelación y simulación computacional para determinar las causas de la rotura de la Presa I de la Mina de Corrego do Feijao en el Complejo Paraopeba el 25/01/2019Companhia Vale do Rio Doce
23/10/201919/01/2020Introduction to the Geotechnical PFEM in KratosCLIENTS DIVERSOS
22/10/201913/12/2024Extension of the collaboration contract for the advance Fracture Modeling for Hydraulic Fracture applicationsREPSOL YPF, S.A.
01/10/201901/10/2024WP-Gas: Scientific work related to task 3 (Barrier Integrity). Linked Third Party NAGRANational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
16/09/201928/02/2020Estudi tècnic a realitzar al fris de Picasso del Col·legi d'Arquitectes de CatalunyaCOL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/09/201931/08/2022Predicción de riesgo y diseño seguro en rocas anhidríticas (ANHY_RISK)Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
20/06/201918/09/2020Bender Element transducersUniversidade do Minho
01/06/201931/05/2024European Joint Programme on Radioactive Waste ManagementCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Geohazards: Identification, Modelling, Preparedness, Assessment, Collaboration and TransferenceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Thermal aspects and their coupled HM effects on Ypresian clays and Boom Clay (Reference: CCHO 2019-0236/00/00)ONDRAF/NIRAS
01/06/201931/05/2024WP GAS Mechanistic understanding of gas transport in clay materials. Part of EURAD ‘European Joint Programme on Radioactive Waste Management’ NFRP-2018.European Commission
01/06/201931/12/2022Laboratory investigation of two-phase transport in sand-bentonite mixtures (Ref. 18311)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/06/201930/06/2023DEvelopment of COupled models and their VALidation against EXperiments (2023) - Task B: MAGICNational Radioactive Waste Management Agency
21/05/201921/05/2021Assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i per l'Ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT). Clau: E2-INF-18500 NomInfraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
17/05/201931/05/2023Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/05/201915/07/2019Development of a hydro-mechanical prototype cell for performing gas migration tests under axisymmetric triaxial conditions with hollow cylinder rock sample and inner core of expansive bentonite preparTEXAS A&M UNIVERSITY
01/05/201931/10/2020Nuevo estudio de la estabilidad del deslizamiento del Embalse de CanellesENDESA GENERACIÓN, S.A.
01/04/201931/03/2020Triaxial test on reinforced soils with different binders/injection liquidsBASF Construction Chemicals Europe AG
27/03/201931/12/2020Anàlisi geotècnic i hidrogeològic dels túnels de la Línia Llobregat-AnoiaFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya
01/03/201928/02/2023Managed Aquifer Recharge Solutions Training NetworkCommission of European Communities
28/02/201928/02/2019A METHOD FOR ESTIMATING THE FRACTURED VOLUME IN A RESERVOIR DOMAIN BY INJECTING A HIGH PRESSURE FLUID
01/01/201930/09/2022Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2024Ampliación del contrato de colaboración para la realización de campañas de seguimiento de la evolución de las paredes rocosas (Monasterio de Piedra)MONASTERIO DE PIEDRA SA
01/01/201931/03/2020Massive and non-destructive mining of information in experimentsMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201931/12/2019Ensayos geotécnicoss avanzados de grandes dimensiones sobre materiales de Getió de Terres i RunesGestió de Terres i Runes
01/01/201931/12/2023FE-Modelling Task Force / Task 1: Validation of thermally induced THM effects in the rock around the FE-tunnelNational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2022Stability análisis of slope B-40 Highway (Catalunya, Spain).MAPA
01/09/201730/06/2019Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de les infraestructures de la Generalitat de CatalunyaInfraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
01/06/201601/01/1970Seguimiento del comportamiento del viaducto de Pont de CandíAdministrador de Infraestructuras Ferroviarias
01/03/201531/10/2025Assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la línia 9 del Metro de BarcelonaInfraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
24/09/201401/01/1970MPM Research Community. Modelling large deformation and soil–water–stucture interactionGeotechnical and Environmental Research Group, Engineering Department, University of Cambridge; Soil and Rock Mechanics Research Group, Department of Geotechnical Engineering and Geosciences, Universitat Politècnica de Catalunya; Institute of Geotechnical Engineering and Construction Management, Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH); Unit Geo-engineering Deltares; Università degli Studi di Padova; Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology
01/02/201431/10/2025Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU. Clau: AT.TM-00509Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
01/12/201231/10/2025Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (AT.TM-00509)Infraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
01/09/201131/10/2025Assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la Línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per GISA (Clau: AT.TM-00509)Gestió d'Infrastructures, S.A
01/08/201031/10/2025Contracte de serveis per a I'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la Línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per GISA. Clau: TM-00509Gestió d'Infrastructures, S.A
20/12/200930/11/2024EQUIPO ENDOMÉTRICO CON SUCCIÓN CONTROLADAUniversity of Strathclyde
01/03/200831/10/2025Estudi per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la Línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per GISA. Clau: E23-TM-00509Gestió d'Infrastructures, S.A

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
20/12/202331/07/2025Assistència tècnica pel seguiment de la incidència de l'abocador de la Vall de Joan sobre la qualitat de les aigües de l'aqüíferARDANA CONSULTANTS S.L.U.
01/10/202330/09/2027GeO and weather multi-risk impact Based Early warning and response systems supporting rapid deploYment of first respONders in EU and beyonDCommission of European Communities
01/09/202331/08/2026MUltiscale CHaracterization Of GroUndwater and Solutes discharge into The OceanAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2027Herramientas para la observación, INTERpretación y MOdelación de la INTERacción y MOvimiento multifásico en medio poroso aplicado a infraestructuras para la energía y mobilidad de las infraestructurasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
31/05/202331/05/2023GPKDE
23/05/202322/06/2023Contracte de serveis per a la realització del Pla d'optimització de les extraccions i recàrrega gestionada d'àqüífers a la conca del BesòsAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
06/02/202305/03/2023Servei per a la realització de la redacció del Pla d'extraccions de l'aqüífer del Besòs dins l'àmbit d'influència de l'ETAP Besòs (Nº Exp.:AB/ABAST/AD/2021/08)AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/02/202331/01/2025Early warning Demonstration of pan-European rainfall-induced impact forecastsEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
01/01/202331/12/2026CLIMAte risk and vulnerability Assessment framework and toolboXCommission of European Communities
01/01/202331/12/2027Regions for climate change resilience through Innovation, Science and TechnologyCommission of European Communities
07/12/202207/12/2022MODPATH-OMP
01/12/202230/11/2024Técnicas de evaluación multi-riesgo en suelos basadas en soluciones novedosas enfocadas en modelos numéricos reducidos. Adaptación a la fluctuación climáticaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Investigación experimental y modelación del crecimiento de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Producción de sedimentos en cuencas de montaña: Evaluación del impacto del cambio climático sobre la sedimentación en embalses y la pérdida de suelosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024Towards a user-friendly and efficient open-source code Anura3D, based on the material point method for geotechnical design and analysisGobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec)
01/11/202231/10/2025Interactive understanding of groundwater hydrology and hydrogeologyCommission of European Communities
01/10/202230/09/2026The Human-Tech Nexus- Building a save Haven to cope with climate extremes.Commission of European Communities
01/10/202230/09/2026Promoting disaster preparedness and resielence by co-developing stakeholder support tools for managing the systemic risk of compounding disasters.Commission of European Communities
01/10/202230/09/2024Fundamental study of CO2 storage through microbially enhanced carbon mineralizationCommission of European Communities
01/10/202201/03/2024Reseach Collaboration Agreement fo the project entitled “Fluid Injection in Unconsolidated formations for Geo Energy and Environmental Applications (FLINUGEE)/'UNIVERSITY OF CYPRUS
15/09/202231/01/2023Contrato de colaboración en servicios profesionales para la Actualización del modelo hidrogeológico en el Aeropuerto de BarcelonaVIARIUM INGENIERIA SL
01/09/202231/08/2025Sistema modular de ventilación para edificios educativos integrado con la producción urbana de alimentos: Incrementar la eficiencia energética y la sostenibilidad del edificioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/12/2022Jornada científica: reptes en la gestió de les aigües subterrànies a l'àrea metropolitana de BarcelonaAjuntament de Barcelona
01/09/202231/08/2025Recursos hidrogeológicos en riesgo: confrontando los impactos ligados al cambio climático con el incremento de la demanda hídricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/10/2022Contrato de colaboración para el estudio hidrogeológico para analizar el impacto del soterramiento de la línea de ferrocarril sobre los acuíferos de la Vall Baixa y Delta del LlobregatACCIONA Infraesctructuras, S.A.
01/09/202231/08/2026Foundations for offshore wind turbinesCommission of European Communities
01/09/202231/08/2026Mecanismos de expansión y criterios de diseño en rocas anhidríticasMinisterio de Ciencia e Innovación
19/07/202219/09/2022Contracte de col·laboració per l'elaboració de l'Informe de seguiment de la barrera hidràulica de Can Planas, Cerdanyola del VallèsCONS.URBANIST.C.DIRECC.CERDANYOLA V
01/06/202231/05/2023Trabajo de campo para la continuidad del desarrollo de la tesis doctoral “Alternative approach for water wicked problems: A socio-technical groundwater management tool to improve human developmentCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
02/05/202231/10/2022Contrato de colaboración para la ejecución de un nuevo ramal ferroviario en las terminales 1 y 2COMSA
05/01/202205/01/2022Method to generate the in-situ state of stress in a domain O in a geological structure
01/01/202231/12/2025Les Comunitats Prehistòriques del Massís del Garraf Nord. Fase 3. Orígens, Genètica, Estat de Salut, Dieta, Patrons d’Assentament, Trets Culturals, Mobilitat i Recursos durant la Prehistòria RecentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
16/12/202131/12/2024ASESORAMIENTO PARA EL DISEÑO DE LA BARRERA REACTIVA, SISTEMA DE RECARGA Y MODELO UNIDIMENSIONAL DE TRANSPORTE REACTIVO DEL PROYECTO “LIFE MATRIXFUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
02/12/202101/04/2023l’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ADOPCIÓ DE MESURES DE MILLORA DE L'ABASTAMENT EN DUES MASSES D’AIGUA SUBTERRÀNIA SOTMESES A UNA EXPLOTACIÓ INTENSIVAARDANA CONSULTANTS S.L.U.
01/12/202130/11/2023G-PFEM DE BOLSILLO: APLICACIONES DE SOFTWARE AVANZADO PARA EL PROYECTO GEOTÉCNICO DE INSTALACIONES DE ENERGIA RENOVABLE COSTA AFUERAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2025Reactive barriers for water renaturalization during managed aquifer recharge in the Baix Camp regionEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
02/11/202101/01/2022ESTUDIO Y DESARROLLO DE UN PERFIL GEOLÓGICO EN LA LADERA DEL ESTRIBO DERECHO DE LA PRESA DE YESA (YESA - NAVARRA)CONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
05/10/202131/12/2022Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para el discurso del poder: imitando adornos de ámbar en la prehistoria reciente de IberiaJunta de Andalucía
01/09/202131/08/2024Nuevos desarrollos en el estudio experimental y numérico de la degradación de cementos de pozos por ataque ácido, en lugares de almacenamiento de carbono.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
12/07/202122/06/2023Estudio Hidrogeológico correspondiente al soterramiento de las líneas R2 y R4 en Hospitalet del LlobregatUTE GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S
22/05/202122/05/2023Contracte de serveis d’assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i per l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat). Clau: E2- INF-20500Infraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
01/04/202131/03/2024IJC2019-042036-IAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/03/202131/03/2023Actualización e integracion de datos en el modelo hidrogeológico. Analisis de la sensibilidad y simulación de transporte advecivo en el modelo. Revisión del modelo hidrogeológico regional. PlanteamienWESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN SA
15/03/202115/03/2022Model de Gestió integrada dels Recursos hídrics del Besòs davant el canvi climàtic: solucions per a l’autoabastament i resiliència del sistema hídric a l’àrea metropolitana de Barcelona (GiR-Beso`s)Ajuntament de Barcelona
10/03/202131/07/2022Servei per a la realització de la redacció del Pla d'extraccions de l'aqüífer del Besòs dins l'àmbit d'influcència de l'ETAP Besòs (Nº Exp.: AB/ABAST/AD/2021/08)AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/02/202130/06/2022trabajos de Hidrogeología necesarios para analizar el impacto de la construcción de un túnel artificial que atraviesa el acuífero superior del Delta del Llobregat y diseñar las medidas correctoras necAPIA XXI SA
01/11/202031/10/2022Emergency Risk Information and Assessments tailored for CommunitiesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202031/07/2021Actualización del contrato "Estudio del comportamiento geomecánico de materiales procesados en la Planta del Puerto de Barcelona"Gestió de Terres i Runes
07/10/202006/01/2021Nuevo estudio sobre las condiciones de estabilidad del muro anclado del Canyeret (Lleida, España)Ajuntament de Lleida
01/10/202031/03/2024Assistants for Healthy, Safe, and Productive Virtual Construction Design, Operation and Maintenance using a Digitial TwinCommission of European Communities
01/10/202031/12/2022PlaNet International research Network on Plant-based solutions to mitigate climate-induced geohazardsThe Reserach Council of Norway
14/09/202030/04/2021Estudi del comportament estructural i de durabilitat dels tubs de formigó d'abastiment d'aigües en 2 trams sota viaductes a Can Clota i a Torrent Gornal a Esplugues de Llobregat i a L'Hospitalet de LlAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/09/202030/09/2021Triaxial and permeability tests on reinforced soils with different binders/injection liquidsBASF Construction Chemicals Europe AG
17/06/202016/12/2020Asesoramiento y estudio de los ensayos complementarios en materiales de la ladera del estribo derecho de la Presa de Yesa (Yesa / Navarra)CONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
10/06/202009/04/2022herramienta de programación, basada en códigos existentes, y que permita reproducir un modelo de transporte reactivo tan complejo como el del Salar de Atacama. modelo numérico de transporte reactivoSQM Salar S.A.
10/06/202010/06/2020Treballs d'assesoria geotècnica del túnel d'autopista A-27 Valls MontblancACCIONA, S.A
01/06/202029/02/2024Análisis de la erosión de suelos en terrenos de alta pendiente a diferentes escalas. Procesos físicos, auscultación y modelización de futuros cambios ambientales.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2023Avances en el análisis de la cuantificación del riesgo (QRA) por desprendimientos rocosos empleando avances en las técnicas geomáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/202031/12/2020Desarrollo de la herramienta 3D geomecánica propietaria de Repsol para modelos evolutivosREPSOL YPF, S.A.
24/04/202020/03/2023Ampliació del contracte de col·laboració entre HYDS i la UPC per al desenvolupament d'un sistema de predicció hidrològica: tractament de les dades hidrometeorològiquesHydrometeorological Innovative Solutions, S.L.
22/04/202031/12/2020Servei de manteniment i desenvolupament de millores del programari eina de previsió hidrometeorologia integrada (EHIMI) operatiu del Servei Meteorològic de Catalunya per l'any 2020Servei Meteorològic de Catalunya
01/02/202031/01/2026Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
01/02/202030/09/2022Advanced tools for pro-active Management of Impact and Risks induced by convective Weather, Heavy Rain and Flash Foods in EuropeEURCOM- D.G. HUMANITARIAN
01/01/202031/12/2022Mezcla y dispersión en el transporte de energía y solutosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/12/201931/03/2020Development of two hydro-mechanical prototypes with suction control for testing partially saturated and frozen soils under oedometer conditionsUniversity of Cambridge
01/11/201931/05/2022Prevención y gestión transfronteriza del riesgo asociado a deslizamientos de tierraCommission of European Communities
01/11/201931/10/2020Assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i drenatge del Reg Segarra-GarriguesARDANA CONSULTANTS S.L.U.
01/11/201930/10/2021Elaboración de análisis, modelación y simulación computacional para determinar las causas de la rotura de la Presa I de la Mina de Corrego do Feijao en el Complejo Paraopeba el 25/01/2019Companhia Vale do Rio Doce
23/10/201919/01/2020Introduction to the Geotechnical PFEM in KratosCLIENTS DIVERSOS
22/10/201913/12/2024Extension of the collaboration contract for the advance Fracture Modeling for Hydraulic Fracture applicationsREPSOL YPF, S.A.
01/10/201901/10/2024WP-Gas: Scientific work related to task 3 (Barrier Integrity). Linked Third Party NAGRANational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
16/09/201928/02/2020Estudi tècnic a realitzar al fris de Picasso del Col·legi d'Arquitectes de CatalunyaCOL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
01/09/201931/08/2022Predicción de riesgo y diseño seguro en rocas anhidríticas (ANHY_RISK)Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
20/06/201918/09/2020Bender Element transducersUniversidade do Minho
01/06/201931/05/2024European Joint Programme on Radioactive Waste ManagementCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Geohazards: Identification, Modelling, Preparedness, Assessment, Collaboration and TransferenceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Thermal aspects and their coupled HM effects on Ypresian clays and Boom Clay (Reference: CCHO 2019-0236/00/00)ONDRAF/NIRAS
01/06/201931/05/2024WP GAS Mechanistic understanding of gas transport in clay materials. Part of EURAD ‘European Joint Programme on Radioactive Waste Management’ NFRP-2018.European Commission
01/06/201931/12/2022Laboratory investigation of two-phase transport in sand-bentonite mixtures (Ref. 18311)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/06/201930/06/2023DEvelopment of COupled models and their VALidation against EXperiments (2023) - Task B: MAGICNational Radioactive Waste Management Agency
21/05/201921/05/2021Assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i per l'Ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT). Clau: E2-INF-18500 NomInfraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
17/05/201931/05/2023Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/05/201915/07/2019Development of a hydro-mechanical prototype cell for performing gas migration tests under axisymmetric triaxial conditions with hollow cylinder rock sample and inner core of expansive bentonite preparTEXAS A&M UNIVERSITY
01/05/201931/10/2020Nuevo estudio de la estabilidad del deslizamiento del Embalse de CanellesENDESA GENERACIÓN, S.A.
01/04/201931/03/2020Triaxial test on reinforced soils with different binders/injection liquidsBASF Construction Chemicals Europe AG
27/03/201931/12/2020Anàlisi geotècnic i hidrogeològic dels túnels de la Línia Llobregat-AnoiaFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya
01/03/201928/02/2023Managed Aquifer Recharge Solutions Training NetworkCommission of European Communities
28/02/201928/02/2019A METHOD FOR ESTIMATING THE FRACTURED VOLUME IN A RESERVOIR DOMAIN BY INJECTING A HIGH PRESSURE FLUID
01/01/201930/09/2022Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2024Ampliación del contrato de colaboración para la realización de campañas de seguimiento de la evolución de las paredes rocosas (Monasterio de Piedra)MONASTERIO DE PIEDRA SA
01/01/201931/03/2020Massive and non-destructive mining of information in experimentsMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201931/12/2019Ensayos geotécnicoss avanzados de grandes dimensiones sobre materiales de Getió de Terres i RunesGestió de Terres i Runes
01/01/201931/12/2023FE-Modelling Task Force / Task 1: Validation of thermally induced THM effects in the rock around the FE-tunnelNational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2022Stability análisis of slope B-40 Highway (Catalunya, Spain).MAPA
01/09/201730/06/2019Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de les infraestructures de la Generalitat de CatalunyaInfraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
01/06/201601/01/1970Seguimiento del comportamiento del viaducto de Pont de CandíAdministrador de Infraestructuras Ferroviarias
01/03/201531/10/2025Assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la línia 9 del Metro de BarcelonaInfraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
24/09/201401/01/1970MPM Research Community. Modelling large deformation and soil–water–stucture interactionGeotechnical and Environmental Research Group, Engineering Department, University of Cambridge; Soil and Rock Mechanics Research Group, Department of Geotechnical Engineering and Geosciences, Universitat Politècnica de Catalunya; Institute of Geotechnical Engineering and Construction Management, Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH); Unit Geo-engineering Deltares; Università degli Studi di Padova; Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology
01/02/201431/10/2025Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU. Clau: AT.TM-00509Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.
01/12/201231/10/2025Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (AT.TM-00509)Infraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
01/09/201131/10/2025Assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la Línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per GISA (Clau: AT.TM-00509)Gestió d'Infrastructures, S.A
01/08/201031/10/2025Contracte de serveis per a I'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la Línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per GISA. Clau: TM-00509Gestió d'Infrastructures, S.A
20/12/200930/11/2024EQUIPO ENDOMÉTRICO CON SUCCIÓN CONTROLADAUniversity of Strathclyde
01/03/200831/10/2025Estudi per a la investigació i assessorament en temes geotècnics de la Línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans infraestructures gestionades per GISA. Clau: E23-TM-00509Gestió d'Infrastructures, S.A

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt