Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria del Terreny

Enginyeria del Terreny

El Programa de Doctorat en Enginyeria del Terreny incorpora en una estructura comuna dues àrees de coneixement reconegudes ‘de facto’ en la recerca internacional: l’enginyeria geotècnica i la hidrologia subterrània (o hidrogeologia). El perfil de les assignatures proposades en ambdues categories o intensificacions és homologable als que es proposen en els programes de doctorat de departaments universitaris àmpliament coneguts en altres països. L’adopció d’un programa únic de doctorat proporciona una riquesa addicional a les dues intensificacions assenyalades, ja que són nombrosos els temes comuns entre tots dos, especialment en l’àmbit conceptual (alguns temes comuns es poden identificar: flux en medi porós, transport, interaccions tèrmiques, mecàniques, hidràuliques i químiques), que correspon al nivell apropiat per a un doctorat.

Els temes i línies de recerca dels professors del programa es reflecteixen en les tesis doctorals que s’han desenvolupat històricament en aquest. El grup que l’imparteix és conegut per les seves aportacions al desenvolupament de models matemàtics i numèrics en diversos temes (flux en mitjans heterogenis, transport de contaminants, optimització de recursos, equacions constitutives de materials, desenvolupament de programes avançats de càlcul) i per la seva vinculació a projectes europeus i internacionals en nombroses àrees vinculades a l’enginyeria del terreny durant els darrers vint anys. Els projectes aconseguits són una font permanent de nous temes de recerca que s’ofereixen als alumnes per al desenvolupament de les seves tesis.

COORDINADOR/A

Olivella Pastalle, Sebastià

CONTACTE

Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.ET.camins@upc.edu

https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/terreny

Informació general

Perfil d'acces

Donant per descomptat que ens referim als àmbits científics i tecnològics propis de l’enginyeria del terreny, el perfil d’ingrés dels estudiants es pot resumir mitjançant tres paraules:
1) coneixement,
2) capacitat, i
3) motivació.

És a dir:
1) Han de disposar del bagatge formatiu suficient que els permeti accedir a la frontera del coneixement en l’àmbit d’una temàtica pròpia del programa.
2) Han de tenir una maduresa acadèmica i capacitats suficients per anar més enllà, de manera que els permetin realitzar una aportació original i nova a l’estat del coneixement o de la tecnologia en l’àmbit de la tesi doctoral. En conseqüència, han de ser capaços d’investigar, desenvolupar i crear, han de tenir capacitat d’anàlisi i síntesi, esperit crític, capacitat de treball i capacitat i habilitats per al treball en equip i per a la comunicació oral i escrita, i així mateix és imprescindible un cert domini de la llengua anglesa. També és important disposar d’una bona font de finançament.
3) Han d’estar realment motivats i preparats per a un treball de llarg recorregut, han de ser ambiciosos però realistes, amb maduresa personal i intel·ligència emocional i amb un projecte de futur que els permeti rendibilitzar l’esforç i el cost que comporten uns estudis de doctorat.
Històricament la majoria dels estudiants del nostre Programa de Doctorat ha respost a aquest perfil. Molts són en l’actualitat professors o investigadors en universitats, institucions de servei i centres de recerca d’Espanya, Iberoamèrica i la resta de món.

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través del Màster Universitari en Enginyeria del Terreny de la UPC. En aquest cas no cal cursar assignatures addicionals de màster (complements de formació).

Aquells estudiants que provinguin d’altres màsters és imprescindible que demostrin un coneixement bàsic en matèries fonamentals en l’àmbit de l’enginyeria del terreny. Si no disposen d’aquests coneixements, hauran de fer complements de formació en assignatures del Màster Universitari en Enginyeria del Terreny de la UPC per obtenir-los. La Comissió Acadèmica del programa estipularà les assignatures a cursar per a cada estudiant en funció de les matèries cursades en el seu màster de procedència.

Principals títols d’accés:
Enginyers o graduats superiors, preferentment en els àmbits d’enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria civil, enginyeria geològica i arquitectura. Cal, a més, tenir un màster en l’àrea d’enginyeria civil, ciències de la terra o àrees afins. Altres currículums i perfils formatius seran avaluats per la Comissió del programa.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

15

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/terreny

CONTACTE:
Rubio Peñas, Oscar

Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.ET.camins@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Donant per descomptat que ens referim als àmbits científics i tecnològics propis de l’enginyeria del terreny, el perfil d’ingrés dels estudiants es pot resumir mitjançant tres paraules:
1) coneixement,
2) capacitat, i
3) motivació.

És a dir:
1) Han de disposar del bagatge formatiu suficient que els permeti accedir a la frontera del coneixement en l’àmbit d’una temàtica pròpia del programa.
2) Han de tenir una maduresa acadèmica i capacitats suficients per anar més enllà, de manera que els permetin realitzar una aportació original i nova a l’estat del coneixement o de la tecnologia en l’àmbit de la tesi doctoral. En conseqüència, han de ser capaços d’investigar, desenvolupar i crear, han de tenir capacitat d’anàlisi i síntesi, esperit crític, capacitat de treball i capacitat i habilitats per al treball en equip i per a la comunicació oral i escrita, i així mateix és imprescindible un cert domini de la llengua anglesa. També és important disposar d’una bona font de finançament.
3) Han d’estar realment motivats i preparats per a un treball de llarg recorregut, han de ser ambiciosos però realistes, amb maduresa personal i intel·ligència emocional i amb un projecte de futur que els permeti rendibilitzar l’esforç i el cost que comporten uns estudis de doctorat.
Històricament la majoria dels estudiants del nostre Programa de Doctorat ha respost a aquest perfil. Molts són en l’actualitat professors o investigadors en universitats, institucions de servei i centres de recerca d’Espanya, Iberoamèrica i la resta de món.

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través del Màster Universitari en Enginyeria del Terreny de la UPC. En aquest cas no cal cursar assignatures addicionals de màster (complements de formació).

Aquells estudiants que provinguin d’altres màsters és imprescindible que demostrin un coneixement bàsic en matèries fonamentals en l’àmbit de l’enginyeria del terreny. Si no disposen d’aquests coneixements, hauran de fer complements de formació en assignatures del Màster Universitari en Enginyeria del Terreny de la UPC per obtenir-los. La Comissió Acadèmica del programa estipularà les assignatures a cursar per a cada estudiant en funció de les matèries cursades en el seu màster de procedència.

Principals títols d’accés:
Enginyers o graduats superiors, preferentment en els àmbits d’enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria civil, enginyeria geològica i arquitectura. Cal, a més, tenir un màster en l’àrea d’enginyeria civil, ciències de la terra o àrees afins. Altres currículums i perfils formatius seran avaluats per la Comissió del programa.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

L’admissió al programa té dos filtres. El primer és el compliment dels requisits legals establerts. El segon és l’adequació al perfil d’ingrés, que inclou, sempre en l’àmbit de les disciplines cientificotecnològiques pròpies del programa, la formació, la capacitat i la motivació. El compliment dels requisits legals és imprescindible per accedir al programa.

L’adequació al perfil es valorarà d’acord amb els criteris següents:

a) Adequació del perfil acadèmic dels estudiants (matèries cursades) a les disciplines del programa.

L’adequació del perfil dels estudiants es valora en els termes següents:
a1) Perfil acadèmic adequat.
a2) Perfil acadèmic adequat amb complements de formació.
a3) Perfil inadequat.
Les valoracions a1 i a2 indiquen que poden ser admesos al programa sense necessitat i amb necessitat de cursar complements de formació, respectivament, mentre que la valoració a3 indica que no són admesos.

b) Adequació del perfil personal dels estudiants.
L’adequació del perfil personal dels estudiants es valorarà atenent als aspectes següents:
b1) Formació: es valorarà l’expedient acadèmic personal.
b2) Capacitat: es valoraran altres activitats formatives o contribucions prèvies en àrees pròpies o afins al programa, incloent-hi els coneixements d’anglès; també es valorarà positivament el fet que els estudiants comptin amb l’acceptació prèvia d’un professor o professora del programa per realitzar la tesi sota la seva direcció.
b3) Motivació: es valoraran les declaracions dels estudiants en l’apartat corresponent de la sol·licitud d’admissió. En el cas que la Comissió Acadèmica del programa ho consideri oportú, aquest apartat es pot valorar també mitjançant una entrevista personal.

Els apartats b1, b2 i b3 es valoraran en una escala d’1 a 10 i per accedir al programa serà necessari no tenir una puntuació per sota de 6 en cap apartat i una nota global superior a 7. La nota global s’efectuarà mitjançant una mitjana ponderada que assignarà un 35% als apartats b1 i b2 i un 30% a l’apartat b3. Aquesta nota global servirà també per prioritzar les sol·licituds d’admissió en el cas que el nombre de sol·licituds superi el de places disponibles.

Complements formatius

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica de la UPC. En aquest cas no cal cursar complements de formació.

Els estudiants que hi accedeixin des d’altres màsters hauran de fer complements de formació (un màxim de 60 ECTS) en assignatures del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica de la UPC. La Comissió Acadèmica del programa estipularà les assignatures a cursar per cada estudiant en funció de les matèries cursades en el seu màster de procedència i de la línia de recerca que segueixi la tesi. A continuació s’indiquen les assignatures del màster de referència en funció de la línia de recerca.

Per als estudiants que segueixin línies de recerca en l’àmbit de mecànica de terra i de les roques i mecànica i nanotecnologia de materials d’enginyeria, els complements formatius se seleccionaran d’entre la llista següent d’assignatures procedents del Màster en Enginyeria del Terreny de la UPC (o similars):
• Mecànica de Roques
• Excavacions Subterrànies
• Flux d’Aigua i Calor en Medis Porosos Deformables
• Mecànica de Sòls No Saturats
• Models Numèrics en Enginyeria Geotècnica
• Tècniques Modernes de Monitorització de Moviments del Terreny
• Comportament dels Sòls i Modelatge Avançat
• Equacions Constitutives de Materials
• Modelatge de Flux i Transport en Medis Porosos
• Sistemes d’Informació Geogràfica
• Geomecànica i Enginyeria del Terreny
• Projecte i Construcció Geotècnics
• Geomecànica de Trencaments
• Geologia del Quaternari
• Estabilitat de Talussos

Per als estudiants que segueixin línies de recerca en l’àmbit de la hidrologia subterrània, els complements formatius es seleccionaran d’entre la llista següent d’assignatures del Màster en Enginyeria del Terreny de la UPC (o similars):
• Recursos Hídrics i Infraestructures Hidràuliques
• Mecànica de Sòls
• Flux d’Aigua i Calor en Medis Porosos Deformables
• Tècniques Isotòpiques Ambientals en Hidrologia Subterrània
• Recàrrega i Balanç d’Aqüífers
• Transport Reactiu
• Mètodes Estadístics en Hidrologia Subterrània
• Modelització Hidrogeoquímica
• Aigües Subterrànies i Medi Ambient
• Sistemes d’Informació Geogràfica
• Modelació i ’Upscaling’ de Transports de Soluts al Subsòl
• Mecànica d’Aqüífers
• Hidrogeologia i Obra Civil
• Flux de Densitat Variable i Multifase
• Geologia del Quaternari

El desenvolupament de les assignatures del Màster en Enginyeria del Terreny, vinculat al programa, cadascuna de les quals compta amb objectius, metodologies i processos d’avaluació concrets, permetrà preparar l’alumnat per a l’adquisició de les competències. S’adjunta l’enllaç del programa: https://camins.upc.edu/ca/estudis/master/met

Període de matrícula dels nous doctorands

Dates a concretar cada curs entre els mesos de setembre i octubre. Període extraordinari al mes de febrer.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Dates a concretar cada curs entre els mesos de setembre i octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria (obligatòria).
- 288 hores.

Activitat: Cursos i seminaris.
- 60 hores.

Activitat: ‘Workshops’.
- 30 hores.

Activitat: Publicacions.
- 30 hores.

Activitat: Mobilitat.
- 480 hores.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- 1,5 hores.

Activitat: Metodologia de la recerca.
- 12 hores.

Activitat: Innovació i creativitat.
- 8 hores.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- 18 hores.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- 4 hores.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

• Accés a l’entorn virtual de docència de la UPC: Atenea o https://atenea.upc.edu/moodle/login/index.php

• Aules docents equipades amb canó de projecció, ordinador d’aula i accés a Internet.
• Equips i aules informàtiques del Departament i de l’ETS d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). Programes generals i de càlcul específics del programa.
• Vehicle tot terreny propietat del Departament per a les visites de camp.
• En funció de la disponibilitat d’espai, es proporciona als estudiants un lloc de treball al Departament amb accés a Internet d’alta velocitat (100 Mbps).
• Servei de Wi-Fi a tot el campus de la UPC.
• Laboratoris del Departament per a pràctiques docents i de recerca
• Laboratori de Mecànica de Sòls i de les Roques
• Laboratori de Termohidromecànica de Sòls no Saturats
• Laboratori d’Hidrogeoquímica
• Laboratori de Topografia i Geomàtica
• Laboratori de Geofísica.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • MATAS CASADO, GERARD: Modelling fragmentation in rockfalls
  Autor/a: MATAS CASADO, GERARD
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 17/09/2020
  Data de lectura: 04/11/2020
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: ETSECCPB - Building C1. Classroom: 002 Jordi Girona 1-3 08034 Barcelona
  Director/a de tesi: COROMINAS DULCET, JORDI | LANTADA ZARZOSA, MARIA DE LAS NIEVES
  Tribunal:
       PRESIDENT: MATEOS RUIZ, ROSA MARÍA
       SECRETARI: GILI RIPOLL, JOSE ANTONIO
       VOCAL NO PRESENCIAL: HANTZ, DIDIER
  Resum de tesi: La fragmentació en despreniments rocosos és un fenomen complex, poc comprès i només alguns models de simulació de caigudes de roques la consideren explícitament. La fragmentació afecta l¿avaluació del perill i conseqüentment l¿avaluació del risc. L¿objectiu d¿aquesta tesi és desenvolupar un model de propagació de despreniments rocosos capaç de reproduir la fragmentació i avaluar les conseqüències de considerar-la en l'anàlisi del risc. Per millorar la comprensió del fenomen, s¿han realitzat quatre assajos a escala real i un assaig al laboratori. L'anàlisi de les dades experimentals adquirides confirma que la distribució de volums produïda per un procés de fragmentació d'un bloc es pot descriure adequadament mitjançant la teoria del fractal. A més, han permès confirmar la hipòtesi que les trajectòries dels fragments que resulten de la fragmentació d¿un bloc es mantenen dins d¿un límit en forma de con. El coneixement recollit en aquestes campanyes experimentals ha permès el desenvolupament de RockGIS, un programa estocàstic basat en una aproximació puntual de la massa per a la simulació numèrica de despreniments rocosos i la fragmentació mitjançant un model fractal. El model simula les trajectòries dels blocs basant-se en les metodologies més recents i implementa un mòdul de fragmentació innovador que contempla la ruptura dels blocs gràcies a un model de fragmentació fractal desenvolupat en el marc del projecte Rockmodels (https://rockmodels.upc.edu). Segons les condicions cinemàtiques, a cada impacte es calculen els paràmetres del model de fragmentació que defineixen els volums dels nous fragments. Aquest enfocament permet reproduir diferents escenaris de fraccionament en funció de les condicions energètiques dels impactes. El funcionament del codi RockGIS ha estat verificat i validat per mitjà d¿assajos a escala real i segons tres despreniments rocosos naturals inventariats que han tingut lloc a Espanya: un despreniment de 10.000 m³ a prop del poble de Vilanova de Banat (Pirineus orientals) el 2011, una caiguda de 800 m³ a Monasterio de Piedra el 2017 (Saragossa) i una caiguda de roca de 10 m³ a la carretera Ma-10 (Mallorca). Per calibrar el model es van considerar diferents indicadors de bondat d¿ajust segons les dades disponibles en cada cas d¿estudi. Es van utilitzar dos criteris principals de calibratge: l¿abast, o distància recorreguda, dels fragments generats i la distribució de volums. A més, en alguns dels escenaris estudiats es van considerar criteris addicionals de calibratge com ara la dispersió lateral dels fragments al llarg del vessant, el nombre de fragments que traspassaven una línia de referència, la posició del centre de gravetat de tot el dipòsit, etc. Els resultats del model desenvolupat són satisfactoris i compleixen amb l¿objectiu de representar la fragmentació en els despreniments rocosos, ja que és capaç de reproduir les observacions de camp de manera precisa. Per emprar la metodologia proposada en l¿estimació del risc i el disseny de mesures de protecció, cal un calibratge precís per tal de garantir que els paràmetres seran adequats a cada cas d'estudi considerat. Pel que fa a l¿anàlisi del risc, la fragmentació té un efecte significatiu i contrastat sobre el valor del risc i no s¿ha d¿ignorar. Principalment afecta al càlcul de l¿abast màxim dels blocs. La fragmentació pot reduir significativament la propagació dels despreniments si el pendent és prou suau i llarg. En aquest cas, els nous fragments generats mobilitzen menys energia i poden quedar atrapats per les irregularitats topogràfiques, els obstacles i les obres de protecció. Per contra, una àmplia gamma de mides de blocs poden arribar als elements exposats que es troben sota de vessants amb inclinacions altes. En aquests casos, la fragmentació facilita la divergència de les trajectòries de blocs, cosa que augmenta la probabilita

Darrera actualització: 24/10/2020 05:09:06.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:08:01.

Llistat de tesis defensades per any

 • ALSHAIBA, OMAR MUBARAK ABDULLA YASLAM: Update urban basemap by using the LiDAR Mobile Mapping System. The case of Abu Dhabi municipal system.
  Autor/a: ALSHAIBA, OMAR MUBARAK ABDULLA YASLAM
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669771
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 02/10/2020
  Director/a de tesi: LANTADA ZARZOSA, MARIA DE LAS NIEVES | NUÑEZ ANDRES, MARIA AMPARO

  Tribunal:
       PRESIDENT: BERNE VALERO, JOSE LUIS
       SECRETARI: GASPAR FÀBREGAS, KÀTIA
       VOCAL: SALEOUS, NAZMI
  Resum de tesi: La cartografía de referencia es la principal herramienta en planificación urbanística, y gestión de infraestructuras y edificios, al servicio de ciudadanos, empresas y administración. Por esta razón, debe estar actualizada y ser lo más precisa posible.Tradicionalmente, la cartografía se actualiza mediante fotogrametría aérea o levantamientos terrestres. No obstante, deben buscarse alternativas válidas para escalas grandes, porque no siempre es posible emplear estas técnicas debido a laslimitaciones y retos actuales a los que se enfrenta la medición tradicional en algunas zonas del planeta, con meteorología extrema o restricciones de vuelo por la proximidad a la frontera con otros países.Esta tesis propone el uso del sistema Mobile Mapping System (MMS) para actualizar la cartografía urbana de referencia. La mayoría de los elementos pueden extraerse empleando software comercial o librerías abiertas, excepto los registros deservicios. Los elementos ocultos son otro de los inconvenientes encontrados en el proceso de creación o actualización de la cartografía, incluso si se dispone de capturas desde diferentes puntos de vista. El caso más común es el de lasesquinas de edificios. Por ello, el principal objetivo de este estudio es establecer una metodología de extracción automática de los registros y completar las esquinas ocultas de los edificios para actualizar cartografía urbana.El algoritmo desarrollado para la detección y extracción de registros se basa en parámetros como el tiempo, la intensidad de la señal laser y la forma de los registros, mientras que para completar los edificios se emplea información adicional deimágenes satélite.Aprovechando el conocimiento del material y dimensión de los registros, en disposición de los gestores municipales, el algoritmo propuesto filtra y clasifica los puntos de acuerdo a los valores de intensidad. De aquellos clasificados comoregistros se calcula el mínimo rectángulo que los contiene (Minimum Bounding Rectangle) y finalmente se ajusta la forma y se dibuja.Las imágenes de satélite son empleadas para obtener automáticamente la huella de los edificios. Posteriormente, se importan las esquinas visibles de los edificios obtenidas desde la nube de puntos y se realiza el ajuste comparándolas conlas obtenidas desde satélite. Para llevar a cabo este ajuste se han evaluado dos métodos, el primero de ellos considera las diferencias entre las coordenadas XY, desplazándose el promedio. En el segundo, se aplica una transformaciónHelmert2D.MMS emplea sistemas de navegación global por satélite (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) e inerciales (Inertial Measurement Unit, IMU) para georreferenciar la nube de puntos. La precisión de estos sistemas de posicionamientodepende del entorno de adquisición. Por ello, en este estudio se han seleccionado tres áreas con distintas características urbanas (altura de edificios, nivel de urbanización y áreas abiertas) de Abu Dhabi con el fin de analizar su influencia, tanto enla captura, como en la extracción de los elementos. En el caso de farolas, señales viales, árboles y aceras se ha realizado con software comercial, y para registros y edificios con los algoritmos propuestos. Las ratios de corrección y completitud, yla precisión geométrica se han calculado en las diferentes áreas urbanas. Los mejores resultados se han conseguido para las farolas, señales y bordillos, independientemente de la altura de los edificios. La peor ratio se obtuvo para los mismos elementos en áreas peri-urbanas, debido a la vegetación. Resultados opuestos se han conseguido en la detección de árboles.El coste económico y en tiempo de la metodología propuesta resulta inferior al de métodos tradicionales. Lo cual demuestra el gran potencial y eficiencia de la tecnología LiDAR móvil para la actualización cartografía de referencia

 • CASTELLÓN LÓPEZ, JAVIER: Estudio del comportamiento del suelo en el rango de las pequeñas deformaciones y desarrollo del modelo constitutivo EPHYSS
  Autor/a: CASTELLÓN LÓPEZ, JAVIER
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/668845
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 18/02/2020
  Director/a de tesi: LEDESMA VILLALBA, ALBERTO

  Tribunal:
       PRESIDENT: SAGASETA MILLAN, CESAR
       SECRETARI: GENS SOLE, ANTONIO
       VOCAL: PASTOR PÉREZ, MANUEL TOMÁS
  Resum de tesi: El comportamiento del suelo en el rango de las pequeñas deformaciones debe ser considerado en el análisis de problemas geotécnicos en los que se afecten elementos sensibles, lo cual es muy habitual en entornos urbanos. Sin embargo, varios de los ensayos que permiten determinar los parámetros del suelo en el rango de las pequeñas deformaciones siguen sin estar suficientemente extendidos en la práctica profesional de la ingeniería geotécnica, dificultando su estimación y su uso en modelos constitutivos. Hoy en día, el modelo constitutivo Hardening Soil with Small Strain Stiffness (HS-SS) de Plaxis es prácticamente el único con un uso extendido en la práctica profesional que tiene en cuenta dicho comportamiento, mientras que el resto de modelos de este tipo suelen limitarse a un uso académico. A pesar de sus grandes ventajas, se han detectado aspectos del modelo HS-SS que pueden ser mejorados, así como algunas inconsistencias cuyos efectos pueden tener una influencia significativa en las simulaciones numéricas de problemas de contorno, por ser estos acumulativos. En esta tesis se han analizado y clasificado 48 modelos constitutivos del suelo que tienen en cuenta el comportamiento del mismo en el rango de las pequeñas deformaciones, caracterizado por ser no lineal, histerético y dependiente de la historia reciente. Para ello se han utilizado diferentes criterios de clasificación, algunos de ellos existentes y otros establecidos en este trabajo. Se ha desarrollado un nuevo modelo constitutivo elastoplástico del suelo denominado Elastoplastic Hysteretic Small Strain (EPHYSS), formado por los modelos Hysteretic Quasi-Hypoelastic (HQH) y Hardening Soil Modified (HSmod). El modelo EPHYSS describe, por un lado, el comportamiento reversible no lineal, histerético y dependiente de la historia reciente del suelo a través del modelo HQH, que tiene en cuenta la anisotropía inducida en deformaciones, y, por otro lado, el comportamiento plástico del suelo a través del modelo HSmod. Las variables de estado del modelo EPHYSS definen diferentes niveles de memoria a corto y largo plazo que lo dotan de robustez para la reproducción del comportamiento histerético del suelo. Entre ellas, el tensor de historia de deformaciones desviadoras y el valor máximo de la rigidez al corte para la curva de degradación activa, permiten reproducir infinitas curvas de degradación en función del nivel de reversión de las deformaciones, lo cual confiere gran versatilidad al modelo y adaptabilidad a los resultados experimentales. El código del modelo EPHYSS, proporcionado en su totalidad en esta tesis, se ha escrito en FORTRAN e implementado en Plaxis mediante el módulo User Defined Soil Model (UDSM). Se ha realizado una verificación del modelo EPHYSS, así como una validación del mismo con diferentes ensayos experimentales, ensayos numéricos y problemas de contorno de obras en las que se ha realizado algún tipo de auscultación. Entre dichas obras se encuentra una gran excavación urbana en Barcelona para cuyo análisis se han realizado ensayos de columna resonante y diversas mediciones in situ. Se concluye que el modelo EPHYSS mejora significativamente la aproximación a las medidas experimentales respecto el modelo HS-SS en las simulaciones de los diferentes ensayos y problemas de contorno, especialmente en aquellos que presentan reversiones en las cargas desviadoras; resuelve las inconsistencias de este último; tiene un coste computacional razonable; proporciona flexibilidad en el uso de diferentes formulaciones plásticas; y requiere parámetros simples, la mayoría de ellos comunes a los del modelo HS-SS, lo cual lo distingue de otros modelos constitutivos complejos limitados habitualmente a un uso académico. Todo ello convierte al modelo EPHYSS en un modelo que puede ser utilizado para el análisis y el diseño en la práctica profesional de la ingeniería geotécnica.

 • DEL VAL ALONSO, LAURA: Advancing in the characterization of coastal aquifers. A multimethodological approach based on fiber optics distributed temperature sensing
  Autor/a: DEL VAL ALONSO, LAURA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 03/06/2020
  Director/a de tesi: FOLCH SANCHO, ALBERT | SAALTINK, MAARTEN WILLEM

  Tribunal:
       PRESIDENT: MICHAEL, HOLLY
       SECRETARI: FERNANDEZ GARCIA, DANIEL
       VOCAL: DUQUE, CARLOS
  Resum de tesi: Una caracterización detallada de los acuíferos costeros es esencial para la gestión de los recursos hídricos costeros, y en general de las zonas costeras. A pesar de su importancia, en general no existe un monitoreo sistemático de la zona de intrusión salina (SWI). Parte de esta carencia se debe a limitaciones en las herramientas y metodologías tradicionalmente empleadas. El objetivo de esta tesis es proporcionar nuevos enfoques y herramientas para la caracterización de los acuíferos costeros, y en particular de la SWI. Inicialmente, tres sistemas de monitoreo fueron testados en campo para caracterizar la SWI: Cross-Hole Electric Resistivity Tomography (CHERT), Time Laps Induction Logging (TLIL) and Fiber Optics Distribute Temperature Sensing (FO-DTS). Para poder operar las tres herramientas en paralelo, el cable de fibra óptica y los electrodos de la CHERT se instalaron entre el entubado y el sedimento. De este modo redujimos costes de instalación y mejoramos el proceso de caracterización con la combinación de información complementarias. De hecho, la combinación de las tres permitió´ detectar diferentes niveles y dinámicas de la SWI. De estas tres técnicas, nos hemos querido concentrar en explorar el uso de la FO-DTS para el monitoreo de acuíferos costeros. Sin embargo, antes de todo tuvimos que estudiar el uso de la temperatura como trazador de la SWI. A pesar de que los fundamentos del transporte de calor en agua subterránea están establecidos, el uso de la temperatura como trazador natural de la SWI es limitado. Para estudiar la SWI se han hecho dos modelos numéricos. De los resultados obtenidos surge un posible marco teórico para la interpretación de datos térmicos de la SWI. Usando la distribución vertical de temperaturas podríamos diferenciar niveles de SWI, la dirección de flujo, e incluso aproximar la velocidad del mismo. Con estos resultados llegamos a la conclusión de que el uso de la temperatura para el seguimiento de la SWI tiene todavía un gran potencial sin explorar. Basándonos en estos resultados testamos la FO-DTS para el monitoreo de la SWI en nuestro emplazamiento experimental durante un año y medio. Los datos obtenidos con la FO_DTS permitieron identificar la respuesta de la SWI a eventos a distintas escala temporales. De este modo, los datos confirmaron las conclusiones obtenidas con los modelos numéricos. La FO-DTS puede ser usada también de forma activa, es decir, calentando el cable de fibra óptica y midiendo el calentamiento y posterior enfriamiento. En la tesis proponemos una metodología activa de la FO-DTS para medir la velocidad del flujo de agua subterránea y estimar las propiedades térmicas del medio teniendo en cuenta el efecto del almacenamiento de calor en el cable. Los valores obtenidos concuerdan con estimaciones independientes. El método puede ser aplicado tanto para la caracterización del flujo de descarga al mar en acuíferos costeros, como en cualquier medio poroso saturado. Finalmente, se revisa la interpretación de los tradicionales ensayos de bombeo. De esta revisión surge proponer una alternativa para separar los descensos de los niveles medidos durante el bombeo, y filtrar el ruido. Esta metodología facilita y refuerza el uso de este tipo de ensayos en acuíferos costeros. La FO-DTS proporciona diferentes tipos de información sobre la SWI, lo que bien justifica profundizar en su estudio para poder generalizar su uso. Por otro lado, la revisión de métodos tradicionales, como los ensayos de bombeo, o de metodologías establecidas, como el uso de la temperatura como trazador, podrían beneficiarse de cierta revisión para adaptarlas a las condiciones especificas de los acuíferos costeros. En cualquier caso, el conjunto de métodos presentados en este documento expande las herramientas y resolución disponibles para la caracterización de la SWI en acuíferos costeros.

 • MARAZUELA CALVO, MIGUEL ÁNGEL: Hydrogeology of salt flats: the Salar de Atacama example
  Autor/a: MARAZUELA CALVO, MIGUEL ÁNGEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 03/07/2020
  Director/a de tesi: VÁZQUEZ SUÑÉ, ENRIC | OLIVELLA PASTALLE, SEBASTIAN

  Tribunal:
       PRESIDENT: HIDALGO GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ
       SECRETARI: CUSTODIO GIMENA, EMILIO
       VOCAL: VIVES, LUIS SEBASTIAN
  Resum de tesi: Esta tesis contribuye a avanzar en el conocimiento del funcionamiento hidrogeológico de los salares con el fin de mejorar la gestión de sus recursos minerales y ecosistemas. Los salares son una fuente principal de Li, B, I, K, Mg y NaCl, y albergan algunos de los ecosistemas más excepcionales de la tierra. Alrededor del 25 % de las reservas mundiales de Li se localizan en el Salar de Atacama (NE de Chile). La explotación de esta materia prima, altamente valorada en las industrias tecnológica y farmacéutica, se realiza mediante bombeo de salmuera. El bombeo de salmuera puede afectar al régimen hídrico natural de los salares y, en muchos casos, se desconoce el posible impacto sobre sus ecosistemas.Esta tesis ayuda a (1) explicar la geometría y el flujo subterráneo de la zona de mezcla (interfaz salina) ubicada alrededor de los salares, (2) definir el balance hídrico y la hidrodinámica del Salar de Atacama en su régimen natural, (3) analizar y cuantificar los impactos causados por el bombeo de salmuera, (4) mejorar el diseño de las explotaciones de salmuera en salares y (5) cuestionar las ideas tradicionales que explican el origen del enriquecimiento en Li del Salar de Atacama.El agua subterránea recargada en las montañas es forzada a fluir hacia la superficie cuando alcanza la zona de mezcla que rodea al salar debido a su menor densidad, alimentando los ecosistemas lagunares y humedales. La primera cartografía 3D de la zona de mezcla de un salar se ha llevado a cabo en el Salar de Atacama, evidenciando una pendiente mucho menor que las predicciones anteriores. El modelado 2D de la zona de mezcla ha demostrado que cuanto mayor es la permeabilidad del acuífero superior, más baja es la pendiente y más superficial se vuelve la zona de mezcla. Por lo tanto, la permeabilidad del acuífero superior, principalmente constituido por evaporitas karstificadas y depósitos aluviales muy permeables, es crítica para la geometría de la zona de mezcla.El modelo hidrogeológico conceptual del Salar de Atacama, previo al bombeo de salmuera (régimen natural), se ha definido y validado utilizando un modelo estacionario 3D del flujo subterráneo. La distribución asimétrica de la recarga por infiltración del agua de lluvia y, sobre todo, de la descarga por evaporación da como resultado una superficie freática cuyo mínimo nivel hidráulico se localiza en el sector más oriental del núcleo, cerca de la zona de mezcla oriental.El modelado transitorio 3D de la cuenca del Salar de Atacama desde 1986 hasta 2018 ha permitido explicar los impactos causados por la explotación de salmuera sobre la hidrodinámica y el balance hídrico. Desde 1994 hasta 2015, el bombeo de salmuera causó una profundización de la superficie freática que desencadenó una reducción de la evaporación freática. Este efecto ha sido definido como la "capacidad de autorregulación" y permite a los salares contrarrestar las perturbaciones ocasionadas por eventos naturales o antropogénicos sobre la superficie freática y el balance hídrico. La capacidad de autorregulación compensó, al menos en parte, la disminución de la descarga por evaporación, pero hoy en día ya está amortizada en el núcleo y la zona de mezcla comienza a verse afectada.El modelado 3D de un hipotético salar bajo explotación de salmuera ha contribuido a optimizar la distribución espacial de los pozos de bombeo en términos de impacto sobre el balance hídrico. Para aprovechar al máximo la capacidad de autorregulación, las explotaciones de salmuera deben considerar distribuir el caudal bombeado en la mayor área posible.Los resultados del modelado hidro-termo-halino de la cuenca del Salar de Atacama han señalado al Sistema de Fallas Salar como el principal contribuyente para explicar el enriquecimiento extremo en Li, ya sea por el ascenso de salmueras ricas en Li desde un reservorio hidrotermal profundo o por removilización de antiguas capas de sales y/o arcillas ri

 • MARTÍNEZ ESTÉVEZ, ARIADNA: Estudio numérico del ataque ácido por CO2 en cementos de pozos de petróleo sellados
  Autor/a: MARTÍNEZ ESTÉVEZ, ARIADNA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 29/06/2020
  Director/a de tesi: LOPEZ GARELLO, CARLOS MARIA | CAROL VILARASAU, IGNACIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: XOTTA, GIOVANNA
       SECRETARI: PRAT CATALAN, PERE
       VOCAL NO PRESENCIAL: MOOKANAHALLIPATNA RAMASESHA, LAKSHMIKANTHA
  Resum de tesi: Para hacer frente al grave y apremiante problema del calentamiento global es necesario reducir el impacto de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. Una de las alternativas propuestas consiste en su inyección en formaciones geológicas profundas a través de un proceso conocido como Captura y Almacenamiento de Dióxido de Carbono. Por sus características geológicas, los reservorios de petróleo abandonados pueden ser una ubicación idónea para almacenamiento de CO2, pues a menudo se encuentran debajo de una cobertura de roca impermeable que ha sido capaz de retener los hidrocarburos durante miles de años. Pero un inconveniente que se presenta es que la roca impermeable normalmente está atravesada por numerosos pozos abandonados, en los que se ha empleado cemento Portland común para elaborar los diferentes sellados. Como la pasta de cemento Portland hidratada (PCH) es altamente alcalina, en ambientes ácidos como los resultantes de la inyección de CO2, pueden desencadenarse procesos de degradación química del material. Por lo tanto, resulta de gran importancia entender bien los fenómenos físicos y químicos involucrados en el problema, ser capaz de modelar cómo el CO2 puede atacar el cemento de sellado de antiguos pozos y contar con herramientas avanzadas que permitan evaluar el riesgo de fuga del CO2 almacenado. En este contexto, el objetivo general de esta tesis es formular e implementar mediante el Método de los Elementos Finitos (MEF), un modelo numérico de difusión-reacción que permita reproducir los aspectos más relevantes del ataque ácido a la PCH, para luego acoplarlo con un código mecánico existente desarrollado por el grupo MECMAT (UPC). Para llevar a cabo este objetivo se han desarrollado principalmente los siguientes trabajos: (1) Se ha desarrollado un modelo de transporte reactivo cuya formulación se plantea mediante dos ecuaciones de campo de difusión/reacción para las concentraciones de calcio y carbono en solución de poros, complementada por dos ecuaciones de campo sólo con difusión para las concentraciones de cloruro y álcalis, además de una serie de ecuaciones de equilibrio y de cinética química. El modelo se ha contrastado mediante la reproducción satisfactoria de la tasa de avance de los diferentes frentes de degradación en la PCH observados en resultados experimentales, y se ha validado mediante la simulación de ensayos experimentales de la bibliografía; (2) El modelo mecánico tiene la característica de usar elementos junta sin espesor para representar las discontinuidades en los materiales. Se ha desarrollado una nueva ley constitutiva de estos elementos para tener en cuenta la degradación de resistencia mecánica, también por procesos químicos como el ataque ácido; (3) Se ha desarrollado un modelo químico-mecánico acoplado simplificado en el que el acoplamiento se produce sólo en los elementos junta, en las dos direcciones. Por un lado, la concentración de carbono en el material se relaciona con una tasa de degradación que incide en una reducción adicional de los parámetros resistentes de la junta. Por otro lado, el desarrollo de aperturas ¿plásticas¿ de las juntas modifica las propiedades de transporte del material, permitiendo una mayor entrada de carbono hacia el interior del mismo, acelerando así el proceso de degradación química. El modelo se ha contrastado con una serie de ejemplos en una viga de tres puntos expuesta a una concentración de carbono en la cara inferior.

 • PARERA MORALES, FERRAN: Advanced image analysis techniques for laboratory experiments on soils
  Autor/a: PARERA MORALES, FERRAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 27/01/2020
  Director/a de tesi: ALONSO PEREZ DE AGREDA, EDUARDO | PINYOL PUIGMARTI, NURIA MERCE

  Tribunal:
       PRESIDENT: TAKE, WILLIAM ANDREW
       SECRETARI: PINHEIRO CARDOSO, MARIA RAFAELA
       VOCAL: LLORET MORANCHO, ANTONIO
  Resum de tesi: La comprensió del comportament del sòl és el fonament sobre el qual es construeix l'enginyeria geotècnica. L'experimentació és essencial per millorar aquesta comprensió, i després poder traduir-la en models, teories o lleis. En un mètode científic adequat, l'experimentació està present en totes les fases del desenvolupament del model, des de la concepció fins a la validació.Aquesta tesi se centra en l'experimentació de laboratori. Els experiments són interessants perquè són una abstracció de la realitat, centrant-se en l'objectiu de la investigació. El principal avantatge dels experiments de laboratori és l'alta reproductibilitat, que, juntament amb el control de les condicions inicials i de contorn, permet analitzar els efectes de diferents variables en el comportament del sòl.Aquesta tesi es centra en el desenvolupament i la millora de metodologies i tècniques per a proporcionar més i millor informació dels experiments de laboratori de forma massiva i no invasiva. Les metodologies desenvolupades es basen en l'anàlisi d'imatges seqüencials d'experiments que poden proporcionar la distribució espacial de les variables analitzades en tot el domini. La primera tècnica presentada i validada és el Particle Image Velocimetry - Numerical Particle (PIV-NP). Aquest és un post-procés per millorar els mètodes de correlació d'imatges (PIV). El mètode és capaç de transformar els desplaçaments instantanis mesurats per PIV entre dues imatges consecutives en punts fixos en l'espai en desplaçaments acumulats i deformacions en punts (Partícules Numèriques) que representen parts del sòl analitzat en moviment. El mètode és especialment adequat per a l'anàlisi de grans desplaçaments i experiments de deformació, combina els avantatges dels esquemes eulerià i lagrangià. La validació del mètode es realitza mitjançant casos sintètics i experiments de laboratori.Per aplicacions en sòls no saturats, la Tesi presenta una tècnica per mesurar el grau de saturació (Sr) utilitzant imatges infraroges d'ona curta (SWIR). La metodologia es basa en l'alta absorció de la llum per l'aigua comparativament a les partícules sòlides dels sòls, en longituds d'ona específiques de l'espectre SWIR (1400-1550 nm i 1900-2000 nm). La tècnica es crea per ser aplicada a una seqüència d'imatges, per analitzar la distribució espacial del grau de saturació i la seva evolució en el temps. La intensitat de píxel mitjana es mesura en una quadrícula de punts en cada imatge. La intensitat del píxel es normalitza i es tradueix en la seva corresponent grau de saturació utilitzant la corba de calibratge prèviament calibrada.Les dues tècniques, els mesuraments PIV-NP i Sr a partir d'imatges SWIR, es combinen en una metodologia integrada. El resultat proporciona l'evolució en el temps de la posició, la velocitat, l'acceleració, les deformacions i el grau de saturació del sòl analitzat en moviment, discretitzat en partícules numèriques. Això permet comparar i correlacionar directament totes les variables. La metodologia ofereix diferents opcions per mostrar els resultats: superfície (2D), línia (1D) i partícula (0D). La informació que proporciona cada dimensió de visualització és complementària i útil per a una comprensió completa del comportament del sòl.Finalment, la metodologia integrada també s'aplica combinant el PIV-NP amb una tècnica més madura desenvolupada al Canadà per mesurar el grau de saturació en sòls transparents. L'estudi de les petjades seques a la vora de la platja és el cas triat per mostrar la capacitat de les tècniques combinades en l'anàlisi del comportament del sòl. Les tres diferents opcions de visualització de resultats són crucials per comprendre la correlació entre el grau de saturació i la velocitat de trencament.La metodologia i les tècniques desenvolupades es poden utilitzar en qualsevol laboratori geotècnic i conformen una base per ampliar

 • RUIZ RESTREPO, DANIEL FELIPE: Hydro-Mechanical analysis of expansive clays. Constitutive and numerical modelling.
  Autor/a: RUIZ RESTREPO, DANIEL FELIPE
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669205
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 12/06/2020
  Director/a de tesi: GENS SOLE, ANTONIO | VAUNAT, JEAN

  Tribunal:
       PRESIDENT: NAVARRO GAMIR, VICENTE
       SECRETARI: OLIVELLA PASTALLE, SEBASTIAN
       VOCAL: DIEUDONNÉ, ANNE-CATHERINE
  Resum de tesi: Materiales compuestos por bentonita son actualmente considerados como uno de los componentes principales del concepto multi-barrera para lograr los niveles adecuados de aislamiento de residuos nucleares en repositorios subterráneos. Las barreras de bentonita cumplen con requisitos fundamentales como : i) un alto potencial de hinchamiento para rellenar cavidades y comprimir las zonas de daño de las excavaciones; y ii) una muy baja conductividad hidráulicas e importantes capacidades de retención que retardan significativamente el transporte de radionucleidos. Numerosos ensayos de laboratorio y experimentos in situ en instalaciones subterráneas han demostrado que el estado inicial (densidad y contenido volumétrico de agua), las condiciones de hidratación y las restricciones de volumen son los factores principales en el comportamiento de las arcillas expansivas. En este contexto, el principal objetivo de esta investigación es la modelación del comportamiento hidromecánico de bentonitas. Para esto, se ha formulado un modelo constitutivo basado en las características de estos materiales. Las arcillas expansivas presentan un claro sistema de doble porosidad en el cual el mecanismo de hinchamiento ocurre en los agregados de arcilla y los fenómenos de colapso provienen de la estructura granular que dichos agregados. Por lo tanto, la consideración explicita de dos niveles estructurales en la formulación constitutiva es necesaria. La interacción mecánica y el intercambio de agua entre los niveles estructurales pueden explicar el comportamiento a corto y largo plazo. Este modelo de doble estructura se formula utilizando conceptos de elasto-plasticidad para materiales de endurecimiento por deformación y plasticidad generalizada. Finalmente se ha implementado en el código de elementos finitos CODE-BRIGHT con el fin de resolver problemas de contorno. Los resultados numéricos han proporcionado información relevante del comportamiento hidromecánico de medios porosos de doble estructura; particularmente la relevancia de las interacciones entre niveles estructurales.

 • SOLÉ MARÍ, GUILLEM: Lagrangian modeling of reactive transport in heterogeneous porous media
  Autor/a: SOLÉ MARÍ, GUILLEM
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/668895
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 13/03/2020
  Director/a de tesi: FERNANDEZ GARCIA, DANIEL | SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: BELLIN, ALBERTO
       SECRETARI: SAALTINK, MAARTEN WILLEM
       VOCAL: DENTZ, MARCO
  Resum de tesi: El flux de fluids, el transport de soluts, i les reaccions químiques en medis porosos són processos amb una gran rellevància en multitud d'aplicacions i àmbits. Els aqüífers són un típic exemple de medi porós, però n'existeixen molts d'altres, com per exemple els teixits biològics, o els filtres per tractament d'aigües residuals. La modelació i simulació de processos de transport de soluts en medis porosos pot ser duta a terme mitjançant mètodes Lagrangians, que presenten certs avantatges respecte als clàssics mètodes Eulerians. Entre aquests avantatges, un dels principals és que la solució del terme advectiu del transport no genera problemes de dispersió numèrica o inestabilitats, ni tan sols en aquells casos fortament dominats per l'advecció, a diferència del que passa amb els mètodes clàssics Eulerians. No obstant això, la incorporació de reaccions químiques en el context Lagrangià comporta reptes i consideracions addicionals respecte de les del transport conservatiu. En aquesta tesi, presentada en format de compendi de publicacions, es desenvolupen noves tècniques per a modelar el transport reactiu de soluts en medis porosos des d'una perspectiva Lagrangiana. Al llarg de la tesi, s'estudien dos tipus diferents de partícules numèriques: partícules de massa i partícules de fluid. En ambdós casos, la dispersió a l'escala de continuu (o almenys una part de la mateixa) és representada mitjançant desplaçaments aleatoris de les partícules numèriques. També en ambdós casos, les simulacions de transport reactiu requereixen la interacció entre partícules properes, ja sigui per a computar directament les reaccions (quan s'usen partícules de massa) o per a intercanviar soluts (en el cas de partícules de fluid). Per això, gran part de la tesi gira al voltant de l'estudi de les funcions kernel, les quals tenen la finalitat de representar matemàticament el volum de suport de (i interacció entre) les partícules. En aquesta tesi es demostra que aquestes funcions, optimitzades fent servir teories estadístiques d'estimació de densitat per kernels, poden ser utilitzades per a reproduir tot tipus de reaccions no lineals amb el mètode basat en partícules de massa conegut com a "Random Walk Particle Tracking". Seguidament, es desenvolupa una nova manera d'optimitzar localment el volum de suport de les partícules (representat per l'ample de banda del kernel), de manera que s'adapti en el temps i l'espai per reduir l'error. Posteriorment, aquesta tècnica és implementada de forma híbrida en combinació amb una discretització espaial per a millorar-ne l'eficiència computacional i possibilitar la incorporació de condicions de contorn. Pel que fa al cas de partícules de fluid, en aquesta tesi es demostra que dos mètodes existents a la literatura ("Smoothed Particle Hydrodynamics" o SPH, i "Mass Transfer Particle Tracking") són matemàticament equivalents, i que es diferencien únicament pel kernel que es fa servir en l'intercanvi de soluts entre partícules, que simula el transport dispersiu. Finalment, es desenvolupa un nou mètode Lagrangià de partícules de fluid, amb un algoritme basat en Interacció per Intercanvi amb la Mitja a Múltiples Velocitats (MRIEM, per les seves sigles en anglès), que permet reproduir l'efecte de les fluctuacions de concentració a l'escala local, així com la seva generació, transport i destrucció. Es demostra que el mètode és capaç de reproduir resultats experimentals de transport reactiu en un medi porós en condicions limitades per la mescla local.

 • SOLER SAGARRA, JOAQUIM: Mathematical formulations of water mixing for reactive transport through heterogeneous media
  Autor/a: SOLER SAGARRA, JOAQUIM
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669586
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 28/07/2020
  Director/a de tesi: CARRERA RAMIREZ, JESUS | SAALTINK, MAARTEN WILLEM

  Tribunal:
       PRESIDENT: DENTZ, MARCO
       SECRETARI: FERNANDEZ GARCIA, DANIEL
       VOCAL NO PRESENCIAL: JUANES SILVA, RUBÉN
       VOCAL NO PRESENCIAL: MOLINERO HUGUET, JORGE JOSE
       VOCAL NO PRESENCIAL: LE BORGNE, TANGUY
  Resum de tesi: L¿estudi de transport de soluts reactius en aqüífers és rellevant en molts camps de l¿enginyeria. Aquest transport reactiu (TR) és complex perquè és una conseqüència de dos fenòmens (transport de solut i reaccions químiques) i ambdós afectats per l¿heterogeneïtat. Donada la seva complexitat, el TR es resol mitjançant models numèrics obtinguts a partir de formulacions matemàtiques. La present tesis busca millorar aquestes formulacions matemàtiques pel TR i, específicament (a) donar una formulació que reconegui la heterogeneïtat del transport i la química implicada a diferents escales i (b) millorar els algoritmes per resoldre el TR.La tesis proposa utilitzar intercanvi d¿aigües per descriure la mescla de soluts, la qual controla les reaccions químiques ràpides. La proposta condueix a una família de formulacions. La Water Mixing Approach (WMA) es proposa inicialment com una formulació eficient i equivalent a l¿Equació d¿Advecció i Dispersion (ADE). La formulació Multi-Rate Water Mixing (MRWM) s¿utilitza per representar explícitament l¿heterogeneïtat química. Finalment, la formulació Multi-Advective Water Mixing Approach (MAWMA), permet distingir la mescal (controlada per l¿heterogenitat hidràulica i la difusió) de la dispersió (controlada únicament per l¿heterogenitat hidràulica). En totes aquestes formulacions, el fenomen de transport es pot modelar exclusivament com a processos de transport d¿aigua. Per tant, la concentració de solut esdevé un atribut de l¿aigua i afecta únicament al fenomen químic, que és completament desacoblat del fenomen de transport. Comprovem en repetides ocasions la precisió d¿aquestes formulacions.

 • ZHANG, NINGNING: A micromechanical study of the Standard Penetration Test
  Autor/a: ZHANG, NINGNING
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/668841
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 20/01/2020
  Director/a de tesi: ARROYO ALVAREZ DE TOLEDO, MARCOS | GENS SOLE, ANTONIO | CIANTIA, MATTEO

  Tribunal:
       PRESIDENT: JIANG, MINGJING
       SECRETARI: GILI RIPOLL, JOSE ANTONIO
       VOCAL: BREUL, PIERRE
  Resum de tesi: Esta tesis explora el potencial de los modelos basados en el método de elementos discretos (DEM) para estudiar el sondeo dinámico de materiales granulares, considerando propiedades realistas a escala de partículas.La técnica de cámara de calibración virtual, basada en el método de elemento discreto, se aplica para estudiar la prueba de penetración estándar (SPT). Se utiliza un enfoque de macroelemento para representar una barra impulsada con un impacto como los aplicados para realizar SPT. La varilla se introduce en una cámara llena de un análogo discreto escalado de arena de cuarzo. Las propiedades de contacto del análogo discreto se calibran simulando dos pruebas triaxiales de baja presión. La varilla se acciona cambiando la energía de entrada y controlando la densidad inicial y el estrés de confinamiento. La normalización del recuento de golpes basado en energía se muestra efectiva. Los resultados obtenidos están en buen acuerdo cuantitativo con relaciones basadas en experimentos bien aceptadas entre recuento de golpes, densidad y sobrecarga.Se realiza un balance energético integral de la cámara de calibración virtual. El balance de energía se aplica por separado a la varilla impulsada y al sistema de cámara, dando una descripción detallada de todos los diferentes términos de energía. Se investiga la caracterización de la evolución y distribución de cada componente energético. Parece que la energía de entrada de prueba SPT se disipa principalmente en fricción. La interpretación basada en la energía de la respuesta dinámica SPT propuesta por Schnaid et al. (2017) luego se valida en comparaciones entre los resultados de penetración estática y dinámica. Además, la investigación en microescala proporciona información importante sobre los mecanismos de disipación de energía.Un modelo de contacto de trituración DEM bien establecido y un modelo de contacto hertziano aproximado se combinan para incorporar ambos efectos en un modelo de contacto único. La técnica eficiente de modelo de contacto definido por el usuario (UDCM) se utiliza para la implementación del modelo de contacto. Los estudios paramétricos exploran el efecto de la rugosidad de las partículas en el evento de trituración de partículas individuales. El modelo se usa para recalibrar las propiedades de contacto de la arena de cuarzo, pudiendo usar propiedades de contacto realistas y luego capturar correctamente el comportamiento de carga y descarga y la evolución de la distribución del tamaño de partícula.Los resultados de la cámara de calibración se explotan para investigar la relación entre la prueba de penetración estática y dinámica. Esto se hace primero para materiales irrompibles y luego para materiales triturables y desmenuzables. Se muestra que la resistencia de la punta medida en condiciones de penetración dinámica de impacto es muy cercana a la de condiciones de velocidad constante, por lo tanto, respalda propuestas recientes para relacionar los resultados de CPT y SPT. También se muestra que la resistencia a la penetración se reduce si se permite que las partículas se rompan, particularmente cuando también se considera la aspereza.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:07:30.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:MARAZUELA CALVO, MIGUEL ÁNGEL
Títol:Hydrogeology of salt flats: the Salar de Atacama example
Data lectura:03/07/2020
Director/a:VÁZQUEZ SUÑÉ, ENRIC
Codirector/a:OLIVELLA PASTALLE, SEBASTIAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Marazuela, M. (2020). Hydrogeology of salt flats: the Salar de Atacama example.

Marazuela, M.; Ayora, C.; Vazquez-Suñe, E.; Olivella, S.; García, A. (2020). Hydrogeological constraints for the genesis of the extreme lithium enrichment in the Salar de Atacama (NE Chile): a thermohaline flow modelling approach. (JCR Impact Factor-2018: 5.589; Quartil: Q1)

AUTOR/A:DEL VAL ALONSO, LAURA
Títol:Advancing in the characterization of coastal aquifers. A multimethodological approach based on fiber optics distributed temperature sensing
Data lectura:03/06/2020
Director/a:FOLCH SANCHO, ALBERT
Director/a:SAALTINK, MAARTEN WILLEM
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Del Val, L. (2020). Advancing in the characterization of coastal aquifers. A multimethodological approach based on fiber optics distributed temperature sensing.

AUTOR/A:SOLÉ MARÍ, GUILLEM
Títol:Lagrangian modeling of reactive transport in heterogeneous porous media
Data lectura:13/03/2020
Director/a:FERNANDEZ GARCIA, DANIEL
Codirector/a:SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sole-Mari, G. (2020). Lagrangian modeling of reactive transport in heterogeneous porous media.

Benson, D.; Pankavich, S.; Schmidt, M.; Sole-Mari, G. (2020). Entropy: (1) The former trouble with particle-tracking simulation, and (2) A measure of computational information penalty. (JCR Impact Factor-2018: 3.673; Quartil: Q1)

AUTOR/A:FONTANET AMBRÒS, MIREIA
Títol:Optimal irrigation scheduling combining water content sensors and remote sensing data.
Data lectura:25/11/2019
Director/a:FERNANDEZ GARCIA, DANIEL
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Fontanet, M. (2019). Optimal irrigation scheduling combining water content sensors and remote sensing data..

AUTOR/A:FERRER RAMOS, NÚRIA
Títol:Assessment of a groundwater system under global change scenarios: the case of Kwale (Kenya)
Data lectura:18/07/2019
Director/a:FOLCH SANCHO, ALBERT
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ferrer, N. (2019). Assessment of a groundwater system under global change scenarios: the case of Kwale (Kenya).

Ferrer, N.; Folch, A.; Lane, M.; Olago, D.; Katuva, J.; Thomson, P.; Jou, S.; Hope, R.; Custodio, E. (2019). How does water-reliant industry affect groundwater systems in coastal Kenya?. (JCR Impact Factor-2017: 4.61; Quartil: Q1)

Ferrer, N.; Folch, A.; Masó, G.; Sánchez, S.; Sanchez-Vila, X. (2020). What are the main factors influencing the presence of faecal bacteria pollution in groundwater systems in developing countries?. (JCR Impact Factor-2018: 2.65; Quartil: Q2)

Ferrer, N.; Folch, A.; Fernandez, D.; Lane, M.; Olago, D.; Thomas, M.; Gathenya, J.; Wara, C.; Hope, R.; Custodio, E. (2019). Potential effects of climate change and future abstraction rate in a groundwater system located in coastal Kenya.

Ferrer, N.; Folch, A.; Lane, M.; Olago, D.; Odida, J.; Custodio, E.; Thomson, P.; Katuva, J.; Hope, R. (2019). The effect of La Niña 2016-2017 and the current abstraction regime on diverse water-reliant companies in Kwale groundwater resources (Coastal Kenya).

AUTOR/A:PÉREZ FONSECA, LAZARO JORGE
Títol:Upscaling mixing-limited chemical reactions from pore to continuum scale using the dispersive lamella concept.
Data lectura:17/05/2019
Tutor/a:SAALTINK, MAARTEN WILLEM
Director/a:DENTZ, MARCO
Codirector/a:HIDALGO GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Pérez, L. (2019). Upscaling mixing-limited chemical reactions from pore to continuum scale using the dispersive lamella concept..

AUTOR/A:CRIOLLO MANJARREZ, ROTMAN ALEJANDRO
Títol:An approach for hydrogeological data management, integration and analysis. Plataforma de Gestió i Anàlisi de dades geològiques e hidrogeològiques a la ciutat de Barcelona.
Data lectura:08/03/2019
Tutor/a:SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
Director/a:VÁZQUEZ SUÑÉ, ENRIC
Director/a:VELASCO MANSILLA, DOMITILA VIOLETA
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Criollo, R. (2019). An approach for hydrogeological data management, integration and analysis. Plataforma de Gestió i Anàlisi de dades geològiques e hidrogeològiques a la ciutat de Barcelona. .

Criollo, R.; Velasco Mansilla, D.V.; Nardi, A. (2019). AkvaGIS: an open source tool for water quantity and quality management. (JCR Impact Factor-2017: 2.567; Quartil: Q2)

AUTOR/A:CUADRADO CABELLO, AGUSTÍN
Títol:Análisis THM de la interacción suelo-atmósfera en suelos arcillosos sometidos a desecación
Data lectura:07/03/2019
Director/a:LEDESMA VILLALBA, ALBERTO
Director/a:PRAT CATALAN, PERE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Cuadrado, A. (2019). Análisis THM de la interacción suelo-atmósfera en suelos arcillosos sometidos a desecación.

Cuadrado, A.; Encalada, D.; Ledesma, A.; Prat, P. (2019). Soil surface boundary condition in desiccating soils.

AUTOR/A:PÉREZ CARRERAS, ADRIÀ
Títol:T-H-M coupling with large advection in fractured rock masses using zero-thickness interface elements
Data lectura:04/12/2018
Director/a:CAROL VILARASAU, IGNACIO
Director/a:PRAT CATALAN, PERE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Perez, A. (2018). T-H-M coupling with large advection in fractured rock masses using zero-thickness interface elements.

Perez, A.; Carol, I.; Prat, P. (2019). Heat transport with advection in fractured rock.

Lopez, C.; Vélez, A.; Carol, I.; Perez, A.; Idiart, A. (2019). Análisis 2D y 3D de la fractura del hormigón por ataque sulfático externo.

AUTOR/A:BARBA FERRER, MARIA DEL CARME
Títol:Physical, geochemical and microbial parameters driving the improvement of water quality in Managed Aquifer Recharge
Data lectura:16/11/2018
Director/a:FOLCH SANCHO, ALBERT
Director/a:SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Barba, C. (2018). Physical, geochemical and microbial parameters driving the improvement of water quality in Managed Aquifer Recharge.

Barba, C.; Folch, A.; Gaju-Ricart, N.; Sanchez-Vila, X.; Carrasquilla, M.; Grau, A.; Martínez-Alonso, M. (2019). Microbial community changes induced by Managed Aquifer Recharge activities: linking hydrogeological and biological processes. (JCR Impact Factor-2017: 4.256; Quartil: Q1)

Barba, C.; Folch, A.; Sanchez-Vila, X.; Martínez-Alonso, M.; Gaju-Ricart, N. (2019). Are dominant microbial sub-surface communities affected by water quality and soil characteristics?. (JCR Impact Factor-2017: 4.005; Quartil: Q1)

Barba, C.; Folch, A.; Martínez-Alonso, M.; Sanchez-Vila, X.; Gaju, N. (2018). Operating conditions and microbial key populations in Managed Aquifer Recharge ponds: a statistical approach.

Rodríguez-Escales, P.; Barba, C.; Sanchez-Vila, X.; Marcé, R.; Folch, A. (2019). Modeling the influence of temperature in the infiltration rates and redox reactions of an infiltration pond located in the Llobregat river basin.

Folch, A.; Barba, C.; Marcé, R.; Rodríguez-Escales, P.; Sanchez-Vila, X. (2019). Monitoring of Eh, DOM and water quality in a MAR surface pond: understanding changes in the infiltration rate.

AUTOR/A:MONFORTE VILA, LLUÍS
Títol:INSERTION PROBLEMS IN GEOMECHANICS WITH THE PARTICLE FINITE ELEMENT METHOD
Data lectura:05/11/2018
Director/a:ARROYO ALVAREZ DE TOLEDO, MARCOS
Director/a:CARBONELL PUIGBO, JOSEP MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Monforte, L. (2018). INSERTION PROBLEMS IN GEOMECHANICS WITH THE PARTICLE FINITE ELEMENT METHOD.

Monforte, L.; Arroyo, M.; Gens, A.; Carbonell, J.M. (2018). Hydraulic conductivity from piezocone on-the-fly: a numerical evaluation. (JCR Impact Factor-2018: 1.699; Quartil: Q3)

Monforte, L.; Navas, P.; Carbonell, J.M.; Arroyo, M.; Gens, A. (2019). Low-order stabilized finite element for the full Biot formulation in soil mechanics at finite strain. (JCR Impact Factor-2017: 2.219; Quartil: Q2)

Monforte, L.; Arroyo, M.; Carbonell, J.M.; Gens, A. (2019). Reply to the Discussion on 'Coupled effective stress analysis of insertion problems in geotechnics with the Particle Finite Element Method'. (JCR Impact Factor-2018: 3.345; Quartil: Q1)

Monforte, L.; Arroyo, M.; Gens, A.; Carbonell, J.M. (2018). Three-dimensional analysis of penetration problems using G-PFEM.

Monforte, L.; Arroyo, M.; Gens, A.; Ciantia, M. (2019). G-PFEM numerical assessment of screw pile undrained capacity.

AUTOR/A:CRUSAT CODINA, LAURA
Títol:Numerical modeling of cracking along non-preestablished paths
Data lectura:05/11/2018
Director/a:CAROL VILARASAU, IGNACIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Crusat, L. (2018). Numerical modeling of cracking along non-preestablished paths.

Crusat, L.; Carol, I.; Garolera, D. (2019). XFEM formulation with sub-interpolation, and equivalence to zero-thickness interface elements. (JCR Impact Factor-2016: 2.342; Quartil: Q1)

Crusat, L.; Carol, I. (2019). Numerical modeling of crack propagation using zero-thickness interfaces elements and configurational mechanics.

Crusat, L.; Carol, I.; Garolera, D. (2019). New developments in the application of configurational mechanics to crack propagation.

AUTOR/A:MÁNICA MALCOM, MIGUEL ÁNGEL
Títol:ANALYSIS OF UNDERGROUND EXCAVATIONS IN ARGILLACEOUS HARD SOILS - WEAK ROCKS
Data lectura:11/10/2018
Director/a:GENS SOLE, ANTONIO
Director/a:VAUNAT, JEAN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Mánica, M.A.; Gens, A.; Vaunat, J.; Ruíz, D. (2018). Nonlocal plasticity modelling of strain localisation in stiff clays. (JCR Impact Factor-2018: 3.345; Quartil: Q1)

Conesa, S.; Mánica, M.A.; Gens, A.; Huang, Y. (2019). Numerical simulation of the undrained stability of slopes in anisotropic fine-grained soils. (JCR Impact Factor-2017: 0.435; Quartil: Q2)

AUTOR/A:RUIZ CARULLA, ROGER
Títol:ROCKFALL ANALYSIS:Failure, fragmentation and propagation characterization
Data lectura:19/07/2018
Director/a:COROMINAS DULCET, JORDI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ruiz, R. (2018). ROCKFALL ANALYSIS:Failure, fragmentation and propagation characterization.

Corominas, J.; Matas, G.; Ruiz, R. (2019). Quantitative analysis of risk from fragmental rockfalls. (JCR Impact Factor-2017: 1.802; Quartil: Q1)

AUTOR/A:COMOLLI, ALESSANDRO
Títol:Mechanism and stochastic dynamics of transport in Darcy-scale heterogeneous porous media
Data lectura:14/06/2018
Director/a:DENTZ, MARCO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Comolli, A. (2018). Mechanism and stochastic dynamics of transport in Darcy-scale heterogeneous porous media.

AUTOR/A:ALVARADO BUENO, MAURICIO
Títol:Landslide motion assessment including thermal interaction. An MPM approach.
Data lectura:23/04/2018
Director/a:ALONSO PEREZ DE AGREDA, EDUARDO
Codirector/a:PINYOL PUIGMARTI, NURIA MERCE
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Pinyol, N.M.; Alvarado, M.; Alonso, E.; Zabala, F. (2018). Thermal effects in landslide mobility. (JCR Impact Factor-2018: 2.571; Quartil: Q1)

AUTOR/A:GONZÁLEZ BLANCO, LAURA
Títol:Gas Migration in Deep Argillaceous Formations: Boom Clay and Indurated Clays
Data lectura:31/05/2017
Director/a:ROMERO MORALES, ENRIQUE EDGAR
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Gonzalez, L.; Romero, E.; Jommi, C.; Sillen, X.; Li, X.L. (2017). Exploring Fissure Opening and Their Connectivity in a Cenozoic Clay During Gas Injection.

Gonzalez, L. (2017). Gas Migration in Deep Argillaceous Formations: Boom Clay and Indurated Clays.

Gonzalez, L.; Romero, E.; Jommi, C.; Sillen, X.; Li, X.L. (2017). Exploring fissure opening and their connectivity in a cenozoic clay during gas injection.

Romero, E.; Gonzalez, L.; Marschall, P. (2017). Gas transport in compacted MX-80 bentonite and coupled hydro-mechanical processes.

Gonzalez, L.; Romero, E.; Marschall, P. (2017). Pathway development and connectivity during gas injection / dissipation tests: experimental results and numerical modelling.

Gonzalez, L.; Romero, E.; Sillen, X.; Li, X.L.; Marschall, P. (2017). Gas migration in deep argillaceous rock formations from experimental results to modelling.

AUTOR/A:ALVARADO DE MENENDEZ, CLARA
Títol:Comportamiento Hidro-Mecánico de Agregados Gruesos
Data lectura:18/05/2017
Director/a:ALONSO PEREZ DE AGREDA, EDUARDO
Codirector/a:ROMERO MORALES, ENRIQUE EDGAR
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Romero, E.; Alvarado, C.; Lloret, A.; Mirsalehi, S. (2017). Laboratory tests on the post mortem hydromechanical characterisation of FEBEX bentonite.

Alvarado, C. (2017). Comportamiento Hidro-Mecánico de Agregados Gruesos.

Romero, E.; Alvarado, C.; Lloret, A. (2017). Hydro-mechanical characterisation of retrieved bentonite blocks from the final dismantling phase of the FEBEX in situ test.

AUTOR/A:PUIG DAMIANS, IVAN
Títol:MECHANICAL PERFORMANCE AND SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF REINFORCED SOIL WALLS
Data lectura:28/07/2016
Director/a:JOSA GARCIA-TORNEL, ALEJANDRO
Codirector/a:BATHURST, RICHARD JOHN
Codirector/a:LLORET MORANCHO, ANTONIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Damians, I.P. (2016). Mechanical performance and sustainability assessment of reinforced soil walls.

Agustí Brugarolas, Santiago (2016). IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA BIM EN EL PROJECT MANAGEMENT.

Consegal Martínez, Enric (2016). Gestió del manteniment i processos de manteniment en operadors de ferrocarrils. Estudi de casos..

Galera Ejarque, Albert (2016). Nou Intercanviador Modal a la Zona Universitaria de BCN Campus Nord.

Valls Gimeno, Jorge (2016). ESTUDI SOBRE LA SITUACIÓ I EVOLUCIÓ ECONÒMIC-FINANÇERA DE LES EMPRESES DEL SECTOR DE L'OBRA PÚBLICA DURANT EL PERIODE DE CRISIS.

Heras Mateo, Pablo (2016). Análisis de la distribución temporal de lluvias umbral y de su capacidad predictiva de flujos torrenciales. Aplicación en el barranco del Rebaixader (Lleida, Pirineos).

Llop Sayson, Eugenio Wenceslao (2016). Comparaison environnementale d'une Enrobé Coulé à Froid (ECF) avec autres techniques d'entretien.

Puerta Callol, Eloi (2016). Estimació de l'evolució durant el segle XXI dels impactes de l'ultrapassament als ports Catalans com a conseqüència del canvi climàtic.

Sol Jareño, Javier (2016). Storm tracks along the North Western Mediterranean.

Morales Fresquet, Adrià (2016). Anàlisi del grau d'estabilitat i de la freqüència de reactivació de l'esllavissada de la Font del Bullidor (Fígols, Berguedà).

Gutiérrez Beleña, Cristian (2016). Anàlisi de la geometria hidràulica del riu Pilcomayo.

Mir Bergadà, Ariadna (2016). Anàlisi de l'impacte socioeconòmic del Canal Segarra-Garrigues.

Alavedra Mas, Joan (2016). Solucions per la implantació de l?Eurovinyeta a Catalunya. Sistema de classificació ORT.

Molist Pampliega, Oriol (2016). La viabilitat de les infraestructures viaries: Factors explicatius.

Sauqué Vila, Marti Llop (2016). Projecte d'implantació de carril bici a la xarxa de carreteres de l'Empordà.

Morte Vidal, Oriol (2016). PROJECTE CONSTRUCTIU DE PROTECCIÓ DEL TALÚS DE LA C-15B ENTRE PK 6+510 I PK 6+590, TERME MUNICIPAL DE CANYELLES.

Del Castillo piñeiro, Harold (2016). MAPAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN, ANÁLISIS DE DAÑOS EN VEHICULOS DE LA AVENIDA DEL PARALELO.

Miralles Sorribes, Albert (2016). Projecte constructiu de la variant de la carretera C-14 a Agramunt (Urgell).

Artola Segalés, Xavier (2016). Anàlisi de la incertesa en les prediccions morfodinàmiques.

Jordan Jiménez, Derek (2016). Improving accessibility at airports..

Damians, I.P.; Bathurst, R.J.; Lloret, A.; Josa, A. (2016). Vertical facing panel-joint gap analysis for steel-seinforced soil walls. (JCR Impact Factor-2016: 2.136; Quartil: Q2)

Damians, I.P.; Bathurst, R.J.; Josa, A.; Lloret, A.; Lima, J. (2017). Analysis of vertical facing panel-joint gap in reinforced soil walls.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
17/06/202016/12/2020Asesoramiento y estudio de los ensayos complementarios en materiales de la ladera del estribo derecho de la Presa de Yesa (Yesa / Navarra)CONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
01/06/202031/05/2023Análisis de la erosión de suelos en terrenos de alta pendiente a diferentes escalas. Procesos físicos, auscultación y modelización de futuros cambios ambientales.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Avances en el análisis de la cuantificación del riesgo (QRA) por desprendimientos rocosos empleando avances en las técnicas geomáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/202031/12/2020Desarrollo de la herramienta 3D geomecánica propietaria de Repsol para modelos evolutivosREPSOL YPF, S.A.
06/02/202005/02/2023Estudi multidisciplinari del litoral per a l'avaluació de recursos hídrics subterranis estratègics i la millora dels ecosistemes costanersAGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/02/202030/01/2024Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
01/02/202031/01/2022Advanced tools for pro-active Management of Impact and Risks induced by convective Weather, Heavy Rain and Flash Foods in EuropeCommission of European Communities
01/01/202031/12/2023Mezcla y dispersión en el transporte de energía y solutosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/12/201931/03/2020Development of two hydro-mechanical prototypes with suction control for testing partially saturated and frozen soils under oedometer conditionsUniversity of Cambridge
01/11/201931/05/2022Prevención y gestión transfronteriza del riesgo asociado a deslizamientos de tierraCommission of European Communities
01/11/201931/10/2020Assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i drenatge del Reg Segarra-GarriguesARDANA CONSULTANTS S.L.U.
23/10/201919/01/2020Introduction to the Geotechnical PFEM in KratosCLIENTS DIVERSOS CONGRESOS
22/10/201921/10/2020Advance Fracture Modeling for Hydraulic Fracture applicationsREPSOL YPF, S.A.
01/10/201901/10/2024WP-Gas: Scientific work related to task 3 (Barrier Integrity). Linked Third Party NAGRANational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/09/201931/08/2022Predicción de riesgo y diseño seguro en rocas anhidríticas (ANHY_RISK)Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/06/201931/05/2024European Joint Programme on Radioactive Waste ManagementCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Geohazards: Identification, Modelling, Preparedness, Assessment, Collaboration and TransferenceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Thermal aspects and their coupled HM effects on Ypresian clays and Boom Clay (Reference: CCHO 2019-0236/00/00)ONDRAF/NIRAS
01/06/201931/05/2024WP GAS Mechanistic understanding of gas transport in clay materials. Part of EURAD ‘European Joint Programme on Radioactive Waste Management’ NFRP-2018.European Commission
01/06/201931/12/2022Laboratory investigation of two-phase transport in sand-bentonite mixtures (Ref. 18311)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
17/05/201916/05/2022Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/05/201915/07/2019Development of a hydro-mechanical prototype cell for performing gas migration tests under axisymmetric triaxial conditions with hollow cylinder rock sample and inner core of expansive bentonite preparTEXAS A&M UNIVERSITY
01/04/201931/03/2020Triaxial test on reinforced soils with different binders/injection liquidsBASF Construction Chemicals Europe AG
27/03/201904/06/2020Anàlisi geotècnic i hidrogeològic dels túnels de la Línia Llobregat-AnoiaFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya
01/03/201928/02/2023Managed Aquifer Recharge Solutions Training NetworkCommission of European Communities
28/02/201928/02/2019A METHOD FOR ESTIMATING THE FRACTURED VOLUME IN A RESERVOIR DOMAIN BY INJECTING A HIGH PRESSURE FLUID
01/01/201931/12/2021Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Realización de campañas de seguimiento de la evolución de las paredes rocosas (Monasterio de Piedra)MONASTERIO DE PIEDRA SA
01/01/201931/03/2020Massive and non-destructive mining of information in experimentsMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201931/12/2019Ensayos geotécnicoss avanzados de grandes dimensiones sobre materiales de Getió de Terres i RunesGestió de Terres i Runes
01/11/201831/10/2019One-year extension (Nov.2018 – Oct. 2019) of the gas testing / interpretation programme within the EBS Task Force ‘Gas transport in MX-80 bentonite’ (Reference: 17.257)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
03/09/201829/11/2019ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO – SOTERRAMIENTO LÍNEA 2 CERCANÍAS A SU PASO POR MONTCADATEC-CUATRO S.A.-GEOCONTROL S.A.-TRN
21/08/201821/08/2018Un método para la estimación del volumen de fractura, en un dominio de un yacimiento, por inyección de un fluido a alta presión
01/07/201830/06/2019Asesoría Plan Estratégico – Grupo Corto PlazoSQM Salar S.A.
30/05/201830/06/2018 Enayos de fracción 0-20 mm del material 20-300mm de Gestió de Terres i Runes AIEGESTIO DE TERRES I RUNES AIE
01/05/201830/04/2021HIGH TEMPERATURE UNDERGROUND THERMAL ENERGY STORAGEAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201831/12/2020Investigation on gas transfer in Boom Clay (Reference: CCHO 2018-0089/00/00)ONDRAF/NIRAS
15/01/201815/01/2019One-year extension of the gas testing / interpretation programme on ‘Gas transport in MX-80 bentonite’. (Reference 16.441)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/01/201831/12/2019‘Seamless probabilistic multi-source forecasting of heavy rainfall hazards for European flood awarenessCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Por una cultura del riesgo sísmicoCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Deterioro físico del suelo debido a acciones ambientales: soluciones tecnológicas para mitigación de riesgosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020INESTABILIDAD HIDROMECÁNICA EN SUELOS: DETECCIÓN Y EVALUACIÓNAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Les Comunitats Prehistòriques del Massís del Garraf Nord. Orígens, Genètica, Trets Culturals, Patrons d’Assentament, Dieta i Recursos durant la Prehistòria RecentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201831/12/2021Soil in MotionMinisterio de Ciencia e Innovación
04/12/201731/01/2018Sistema Supervisió D'alertes Hidrològiques del BesòsHYDROMETEOROLOGICAL INNO.
01/11/201730/06/2018ESTUDIO DE RIESGOS NATURALES QUE PUEDAN AFECTAR A LA CARRETERA A-136 (LOTE 1. VERTIENTE ESPAÑOLA)GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES SA
15/09/201714/06/2018Inspire-High efficiency enhanced oil recovery (HEEOR)REPSOL YPF, S.A.
12/07/201730/06/2019Recarga de aqüíferos españoles. Metodología empleada y soporte de la isotopía del agua.CETAQUA
29/06/201729/06/2017Dispositivo para ensayo de colapso de una columna de material pulverulento o granular
15/06/201714/09/2017Revisió dels Informes s/ l'estat qualitatiu dels aqüifers en diversos punts de CatalunyaIGC BCN, S.L.
01/06/201731/05/2021Bentonite mechanical evolutionCommission of European Communities
08/05/201731/05/2021Sustentabilidade de sistemas geotérmicos superficiais. Estudos aplicados a climas do sul da EuropaFundaçao para a Ciência e a Tecnologia
04/04/201731/12/2017TENSAR INTERNATIONAL LTD. Triaxial tests on reinforced aggregatesTENSAR INTERNATIONAL LTD
01/03/201731/08/2020Establiment del comportament geomecànic del massís rocós de la Muntanya de Montserrat com a base per la gestió sostenible del risc de despreniments a la zona del Monestir i accessosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201731/08/2020Applications of coupled termo-hydro-mechanical simulation in landfill operation and maintenanceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2017IRES: Life Cycle Management and Ecosystem Services Applied to Urban AgricultureNational Science Foundation
01/01/201731/12/2019FertileCity IIMinisterio de Economia y Competitividad
30/12/201629/12/2020Degradación de cementos de pozos por ataque ácido en almacenamiento de CO2, estudio experimental y simulación numérica.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Caracterización y modelización de los desprendimientos rocososMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Invernaderos integrados en azoteas: simbiosis de energía, agua y emisiones de CO2 con el edificio - Hacia la seguridad alimentaria urbana en una economía circularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Mezcla y dispersión en el transporte de energia y solutos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020BIA2016-76543-R - Degradación de cementos de pozos por ataque ácido en almacenamiento de CO2, estudio experimental y simulación numérica.Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec)
19/12/201631/03/2018Caracterització mecànica i resistent detallada d'un tipus de fàbrica de maó ceràmic utilitzat en la construcció de les voltes de pla de part de l'estructura del Temple de la Sagrada FamiliaTEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
01/12/201630/11/2021RYC-2015-17367MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201631/12/2020Thermo-Hydro-Chemo-Mechanical (THCM) coupled behaviour of compacted bentonite in the context of nuclear waste disposalBelgian Nuclear Research Centre
15/11/201630/12/2016New hydro-mechanical prototype for testing frozen soils.UNIV. STUDI DI ROMA TOR VERGATA
01/11/201601/11/2017Gas transport in MX-80 bentonite. Laboratory programme in support of the SKB-EBS Task Force. (Código: 15136)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/10/201631/12/2018Proyeccción Evolución SOP-Salar Atacama. Fase II. Ensayos de Campo y laboratorio para la generación de un modelo conceptual y numérico de comportamiento del Salar en la zona SOP.SQM Salar S.A.
31/08/201614/02/2017Geotechnical analysis of Fundao DamUON Engenharia
19/08/201619/08/2016Method implemented in a computer for the numerical simulation of a porous medium
27/07/201631/12/2016Aportació Programa InspireREPSOL YPF, S.A.
27/07/201631/12/2016Programa Inspire IndraIndra Systems S.A.
14/07/201614/07/2016Method to generate the in-situ state of stress in a domain in a geological structure
06/07/201605/01/2017Nuevo modelo de análisis y evaluación del riesgo en oficinas bancariasFUND.EMPRESA-UNIV.GALLEGA FEUGA
06/06/201606/08/2016Model hidrogeologic i intrusió marina en la zona del Port de BadalonaMARINA DE BADALONA, S.A.
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
01/06/201631/12/2019Soil vadose zone hydraulic characterization for water, solute and heat movement and different applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201610/10/2016Seguimiento del comportamiento del viaducto de Pont de CandíADIF-Agencia de Infraestructuras Ferroviarias
01/06/201630/06/2019Long-term performance of vertical sealing systems and impact of gas migrationInstitut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
26/05/201610/10/2016Geotechnical analysis of Porto Santana FailureUON Engenharia
23/05/201608/07/2016Estudis hidrogeologics/geotèrmics a AndorraHÍDRIC
02/05/201602/09/2016Análisis de la alternativa óptima para rebajar el nivel freático muy cercano al marNEINOR NORTE SLU
01/05/201601/05/2018Experimental investigation on thermal aspects and their coupled HM effects on Ypresian Clays and Boom Clay (Código: CCHO 2016-0206/00/00)ONDRAF/NIRAS
01/05/201631/12/2016Triaxial compression tests under constant suction on Kunigel V1 bentonite : sand mixtureOBAYASHI Corporation
25/04/201625/04/2017Conveni per a la posta a punt del software del client de pre i post-procés per programes d'elements orientats a la indústria del petroli.PETRABYTES CORPORATION
01/04/201601/04/2019Long-term performance of vertical sealing systems. Impact of gas migration (Código: DAFCJ/SJ/LS20224)Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
01/03/201631/03/2017Hydro-mechanical processes associated with gas transport in MX-80 bentonite in the context of Nagra's RD&D programmeNational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
22/02/201608/07/2016Evaluación de reservas de litio y potasio en el Salar de Atacama Fase IISQM Salar S.A.
19/02/201618/02/2017Impacte hidrogeologic de les obres d'accessos al Port de BarcelonaAIGÜES DEL PRAT, S.A.
18/02/201631/12/2016IGEOTEST S.L. Proyecto de investigación ERA-NET MD-WINDControl y Prospecciones IGEOTEST S.L
01/01/201631/08/2017Integrating a European Rainfall-InduCed Hazard Assessment systemCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Purificación acelerada de agua mediante recarga artificial de acuíferos - Una herramienta para restaurar los recursos hídricos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Las necesidades de agua, la disponibilidad, la calidad y la sostenibilidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019INcremento en la Degradación de compuestos Emergentes Mediante flujo caótico eN sistemas de recarga artificial y Evaluación del riesgo asociadoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Perdida de suelo en laderas bajo cambio climático. Procesos físicos, modelación predictiva y posibles estrategias de mitigaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Interpretación de registros de perforación geotécnica submarinaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201530/11/2017Monitorización cinemática de asientos mediante sistemas inerciales embarcados en plataformas móvilesSOL DATA IBERIA, S.A.
01/12/201529/02/2016Evaluación y gestión integrada del agua subterránea en dos áreas priorizadas de la orinoquia colombianaUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
01/11/201531/10/2019Training Engineers and Researchers to Rethink geotechnical Engineering for a low carbon futureCommission of European Communities
21/10/201515/11/2015Analisis del riesgo sobre la salud humana y los ecosistemas de la contaminacion residual de los sedimentos del embalse de Flix.UTE EBRE FLIX
09/10/201514/11/2016Estudio de la estabilidad de la excavación del túnel de AlbertiaADIF-Agencia de Infraestructuras Ferroviarias
14/09/201513/09/2018Plataforma SIG de gestio i analisi de dades geològiques i hidrogeològiques a la ciutat de BarcelonaBARCELONA CICLE DE L’AIGUA S.A.
14/09/201531/12/20192015 DI 006AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201531/12/2020Groundwater risk management for growth and development in AfricaOXFORD UNIVERSITY-C.ENVIRON.OUCE
01/09/201522/09/2017LABORATORY TESTS ON THE POST MORTEM HYDROMECHANICAL CHARACTERISATION OF FEBEX BENTONITENational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
27/07/201531/03/2018Improved mosaicking of dual-polarizationKYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY
01/07/201501/07/2016Gas transport in MX-80 bentonite. Laboratory programme (Código: 13876)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
18/06/201530/10/2018Estudio del material de cimentación del futuro almacenamiento temporal centralizadoENRESA
01/05/201530/06/2017Projecte SASMIEFUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
01/04/201531/03/2019Geohazards: Risk Assessment, Mitigation and PreventionCommission of European Communities
30/03/201530/06/2016GTS Phase VI-FEBEX_DP Post mortem analysis UPC-CIMNENational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
25/03/201531/12/2018Mechanic of hard soisl and soft rocksTHE UNIVERSITY OF NEWCASTLE
01/03/201516/03/2015Service agreement for the development of a mosaicking module for CRAHI's precipitation nowcasting software.BUIENALARM B.V.
01/03/201529/02/2016Realització de projectes de diagnosi i rehabilitació d'edificis situats al Boulevard Didouche Murat de la ciutat de Skikda (Algèria)AQUIDOS ARQUITECTES TEC. I GEST.SLP
16/02/201515/02/2016Development of a numerical model simulation of flow processes in fractured porous mediaUNIVERSITÄT STUTTGART
01/02/201530/04/2015Desarrollo de un prototipo de célula edométrica con control de succión para ensayos avanzados hidro-mecánicosPOLITECNICO DI MILANO
14/01/201513/01/2018Determinació de la tècnica òptima de dosificació de materials sòlids discontinus en maquinària d'ensacat mitjançant eines experimentals i numèriquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201528/02/2017Anàlisi regional del risc d'esllavissades als PirineusAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201530/06/2018Simulación avanzada para optimizar el reconomiento geotécnico submarinoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo y evaluación de un sistema de previsión de la amenaza de inundaciones relámpago en EspañaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Proyecto de apoyo a la presentación de la propuesta ANYWHERE a la convocatoria Europea H2020-DRS-1-2015MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2016Sostenibilidad agrourbana mediante invernaderos en cubierta. Ecoinnovación en flujos residuales de energía, agua y CO2 para la producción de alimentosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Gro for GooD: Groundwater Risk Management for Growth and DevelopmentNERC - National Environmental Research Council; ESRC - Economic and Social Researc Council; UK Aid
24/09/201426/02/2016MPM Research Community. Modelling large deformation and soil–water–stucture interactionGeotechnical and Environmental Research Group, Engineering Department, University of Cambridge; Soil and Rock Mechanics Research Group, Department of Geotechnical Engineering and Geosciences, Universitat Politècnica de Catalunya; Institute of Geotechnical Engineering and Construction Management, Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH); Unit Geo-engineering Deltares; Research Group Geotechnics, Department of Civil, Environmental and Architectural Engineering, Università degli Studi di Padova; Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
17/06/202016/12/2020Asesoramiento y estudio de los ensayos complementarios en materiales de la ladera del estribo derecho de la Presa de Yesa (Yesa / Navarra)CONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
01/06/202031/05/2023Análisis de la erosión de suelos en terrenos de alta pendiente a diferentes escalas. Procesos físicos, auscultación y modelización de futuros cambios ambientales.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Avances en el análisis de la cuantificación del riesgo (QRA) por desprendimientos rocosos empleando avances en las técnicas geomáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/202031/12/2020Desarrollo de la herramienta 3D geomecánica propietaria de Repsol para modelos evolutivosREPSOL YPF, S.A.
06/02/202005/02/2023Estudi multidisciplinari del litoral per a l'avaluació de recursos hídrics subterranis estratègics i la millora dels ecosistemes costanersAGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/02/202030/01/2024Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
01/02/202031/01/2022Advanced tools for pro-active Management of Impact and Risks induced by convective Weather, Heavy Rain and Flash Foods in EuropeCommission of European Communities
01/01/202031/12/2023Mezcla y dispersión en el transporte de energía y solutosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/12/201931/03/2020Development of two hydro-mechanical prototypes with suction control for testing partially saturated and frozen soils under oedometer conditionsUniversity of Cambridge
01/11/201931/05/2022Prevención y gestión transfronteriza del riesgo asociado a deslizamientos de tierraCommission of European Communities
01/11/201931/10/2020Assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i drenatge del Reg Segarra-GarriguesARDANA CONSULTANTS S.L.U.
23/10/201919/01/2020Introduction to the Geotechnical PFEM in KratosCLIENTS DIVERSOS CONGRESOS
22/10/201921/10/2020Advance Fracture Modeling for Hydraulic Fracture applicationsREPSOL YPF, S.A.
01/10/201901/10/2024WP-Gas: Scientific work related to task 3 (Barrier Integrity). Linked Third Party NAGRANational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/09/201931/08/2022Predicción de riesgo y diseño seguro en rocas anhidríticas (ANHY_RISK)Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/06/201931/05/2024European Joint Programme on Radioactive Waste ManagementCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Geohazards: Identification, Modelling, Preparedness, Assessment, Collaboration and TransferenceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Thermal aspects and their coupled HM effects on Ypresian clays and Boom Clay (Reference: CCHO 2019-0236/00/00)ONDRAF/NIRAS
01/06/201931/05/2024WP GAS Mechanistic understanding of gas transport in clay materials. Part of EURAD ‘European Joint Programme on Radioactive Waste Management’ NFRP-2018.European Commission
01/06/201931/12/2022Laboratory investigation of two-phase transport in sand-bentonite mixtures (Ref. 18311)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
17/05/201916/05/2022Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/05/201915/07/2019Development of a hydro-mechanical prototype cell for performing gas migration tests under axisymmetric triaxial conditions with hollow cylinder rock sample and inner core of expansive bentonite preparTEXAS A&M UNIVERSITY
01/04/201931/03/2020Triaxial test on reinforced soils with different binders/injection liquidsBASF Construction Chemicals Europe AG
27/03/201904/06/2020Anàlisi geotècnic i hidrogeològic dels túnels de la Línia Llobregat-AnoiaFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya
01/03/201928/02/2023Managed Aquifer Recharge Solutions Training NetworkCommission of European Communities
28/02/201928/02/2019A METHOD FOR ESTIMATING THE FRACTURED VOLUME IN A RESERVOIR DOMAIN BY INJECTING A HIGH PRESSURE FLUID
01/01/201931/12/2021Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Realización de campañas de seguimiento de la evolución de las paredes rocosas (Monasterio de Piedra)MONASTERIO DE PIEDRA SA
01/01/201931/03/2020Massive and non-destructive mining of information in experimentsMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201931/12/2019Ensayos geotécnicoss avanzados de grandes dimensiones sobre materiales de Getió de Terres i RunesGestió de Terres i Runes
01/11/201831/10/2019One-year extension (Nov.2018 – Oct. 2019) of the gas testing / interpretation programme within the EBS Task Force ‘Gas transport in MX-80 bentonite’ (Reference: 17.257)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
03/09/201829/11/2019ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO – SOTERRAMIENTO LÍNEA 2 CERCANÍAS A SU PASO POR MONTCADATEC-CUATRO S.A.-GEOCONTROL S.A.-TRN
21/08/201821/08/2018Un método para la estimación del volumen de fractura, en un dominio de un yacimiento, por inyección de un fluido a alta presión
01/07/201830/06/2019Asesoría Plan Estratégico – Grupo Corto PlazoSQM Salar S.A.
30/05/201830/06/2018 Enayos de fracción 0-20 mm del material 20-300mm de Gestió de Terres i Runes AIEGESTIO DE TERRES I RUNES AIE
01/05/201830/04/2021HIGH TEMPERATURE UNDERGROUND THERMAL ENERGY STORAGEAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201831/12/2020Investigation on gas transfer in Boom Clay (Reference: CCHO 2018-0089/00/00)ONDRAF/NIRAS
15/01/201815/01/2019One-year extension of the gas testing / interpretation programme on ‘Gas transport in MX-80 bentonite’. (Reference 16.441)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/01/201831/12/2019‘Seamless probabilistic multi-source forecasting of heavy rainfall hazards for European flood awarenessCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Por una cultura del riesgo sísmicoCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Deterioro físico del suelo debido a acciones ambientales: soluciones tecnológicas para mitigación de riesgosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020INESTABILIDAD HIDROMECÁNICA EN SUELOS: DETECCIÓN Y EVALUACIÓNAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Les Comunitats Prehistòriques del Massís del Garraf Nord. Orígens, Genètica, Trets Culturals, Patrons d’Assentament, Dieta i Recursos durant la Prehistòria RecentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201831/12/2021Soil in MotionMinisterio de Ciencia e Innovación
04/12/201731/01/2018Sistema Supervisió D'alertes Hidrològiques del BesòsHYDROMETEOROLOGICAL INNO.
01/11/201730/06/2018ESTUDIO DE RIESGOS NATURALES QUE PUEDAN AFECTAR A LA CARRETERA A-136 (LOTE 1. VERTIENTE ESPAÑOLA)GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES SA
15/09/201714/06/2018Inspire-High efficiency enhanced oil recovery (HEEOR)REPSOL YPF, S.A.
12/07/201730/06/2019Recarga de aqüíferos españoles. Metodología empleada y soporte de la isotopía del agua.CETAQUA
29/06/201729/06/2017Dispositivo para ensayo de colapso de una columna de material pulverulento o granular
15/06/201714/09/2017Revisió dels Informes s/ l'estat qualitatiu dels aqüifers en diversos punts de CatalunyaIGC BCN, S.L.
01/06/201731/05/2021Bentonite mechanical evolutionCommission of European Communities
08/05/201731/05/2021Sustentabilidade de sistemas geotérmicos superficiais. Estudos aplicados a climas do sul da EuropaFundaçao para a Ciência e a Tecnologia
04/04/201731/12/2017TENSAR INTERNATIONAL LTD. Triaxial tests on reinforced aggregatesTENSAR INTERNATIONAL LTD
01/03/201731/08/2020Establiment del comportament geomecànic del massís rocós de la Muntanya de Montserrat com a base per la gestió sostenible del risc de despreniments a la zona del Monestir i accessosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201731/08/2020Applications of coupled termo-hydro-mechanical simulation in landfill operation and maintenanceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2017IRES: Life Cycle Management and Ecosystem Services Applied to Urban AgricultureNational Science Foundation
01/01/201731/12/2019FertileCity IIMinisterio de Economia y Competitividad
30/12/201629/12/2020Degradación de cementos de pozos por ataque ácido en almacenamiento de CO2, estudio experimental y simulación numérica.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Caracterización y modelización de los desprendimientos rocososMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Invernaderos integrados en azoteas: simbiosis de energía, agua y emisiones de CO2 con el edificio - Hacia la seguridad alimentaria urbana en una economía circularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Mezcla y dispersión en el transporte de energia y solutos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020BIA2016-76543-R - Degradación de cementos de pozos por ataque ácido en almacenamiento de CO2, estudio experimental y simulación numérica.Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec)
19/12/201631/03/2018Caracterització mecànica i resistent detallada d'un tipus de fàbrica de maó ceràmic utilitzat en la construcció de les voltes de pla de part de l'estructura del Temple de la Sagrada FamiliaTEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
01/12/201630/11/2021RYC-2015-17367MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201631/12/2020Thermo-Hydro-Chemo-Mechanical (THCM) coupled behaviour of compacted bentonite in the context of nuclear waste disposalBelgian Nuclear Research Centre
15/11/201630/12/2016New hydro-mechanical prototype for testing frozen soils.UNIV. STUDI DI ROMA TOR VERGATA
01/11/201601/11/2017Gas transport in MX-80 bentonite. Laboratory programme in support of the SKB-EBS Task Force. (Código: 15136)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/10/201631/12/2018Proyeccción Evolución SOP-Salar Atacama. Fase II. Ensayos de Campo y laboratorio para la generación de un modelo conceptual y numérico de comportamiento del Salar en la zona SOP.SQM Salar S.A.
31/08/201614/02/2017Geotechnical analysis of Fundao DamUON Engenharia
19/08/201619/08/2016Method implemented in a computer for the numerical simulation of a porous medium
27/07/201631/12/2016Aportació Programa InspireREPSOL YPF, S.A.
27/07/201631/12/2016Programa Inspire IndraIndra Systems S.A.
14/07/201614/07/2016Method to generate the in-situ state of stress in a domain in a geological structure
06/07/201605/01/2017Nuevo modelo de análisis y evaluación del riesgo en oficinas bancariasFUND.EMPRESA-UNIV.GALLEGA FEUGA
06/06/201606/08/2016Model hidrogeologic i intrusió marina en la zona del Port de BadalonaMARINA DE BADALONA, S.A.
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
01/06/201631/12/2019Soil vadose zone hydraulic characterization for water, solute and heat movement and different applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201610/10/2016Seguimiento del comportamiento del viaducto de Pont de CandíADIF-Agencia de Infraestructuras Ferroviarias
01/06/201630/06/2019Long-term performance of vertical sealing systems and impact of gas migrationInstitut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
26/05/201610/10/2016Geotechnical analysis of Porto Santana FailureUON Engenharia
23/05/201608/07/2016Estudis hidrogeologics/geotèrmics a AndorraHÍDRIC
02/05/201602/09/2016Análisis de la alternativa óptima para rebajar el nivel freático muy cercano al marNEINOR NORTE SLU
01/05/201601/05/2018Experimental investigation on thermal aspects and their coupled HM effects on Ypresian Clays and Boom Clay (Código: CCHO 2016-0206/00/00)ONDRAF/NIRAS
01/05/201631/12/2016Triaxial compression tests under constant suction on Kunigel V1 bentonite : sand mixtureOBAYASHI Corporation
25/04/201625/04/2017Conveni per a la posta a punt del software del client de pre i post-procés per programes d'elements orientats a la indústria del petroli.PETRABYTES CORPORATION
01/04/201601/04/2019Long-term performance of vertical sealing systems. Impact of gas migration (Código: DAFCJ/SJ/LS20224)Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
01/03/201631/03/2017Hydro-mechanical processes associated with gas transport in MX-80 bentonite in the context of Nagra's RD&D programmeNational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
22/02/201608/07/2016Evaluación de reservas de litio y potasio en el Salar de Atacama Fase IISQM Salar S.A.
19/02/201618/02/2017Impacte hidrogeologic de les obres d'accessos al Port de BarcelonaAIGÜES DEL PRAT, S.A.
18/02/201631/12/2016IGEOTEST S.L. Proyecto de investigación ERA-NET MD-WINDControl y Prospecciones IGEOTEST S.L
01/01/201631/08/2017Integrating a European Rainfall-InduCed Hazard Assessment systemCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Purificación acelerada de agua mediante recarga artificial de acuíferos - Una herramienta para restaurar los recursos hídricos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Las necesidades de agua, la disponibilidad, la calidad y la sostenibilidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019INcremento en la Degradación de compuestos Emergentes Mediante flujo caótico eN sistemas de recarga artificial y Evaluación del riesgo asociadoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Perdida de suelo en laderas bajo cambio climático. Procesos físicos, modelación predictiva y posibles estrategias de mitigaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Interpretación de registros de perforación geotécnica submarinaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201530/11/2017Monitorización cinemática de asientos mediante sistemas inerciales embarcados en plataformas móvilesSOL DATA IBERIA, S.A.
01/12/201529/02/2016Evaluación y gestión integrada del agua subterránea en dos áreas priorizadas de la orinoquia colombianaUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
01/11/201531/10/2019Training Engineers and Researchers to Rethink geotechnical Engineering for a low carbon futureCommission of European Communities
21/10/201515/11/2015Analisis del riesgo sobre la salud humana y los ecosistemas de la contaminacion residual de los sedimentos del embalse de Flix.UTE EBRE FLIX
09/10/201514/11/2016Estudio de la estabilidad de la excavación del túnel de AlbertiaADIF-Agencia de Infraestructuras Ferroviarias
14/09/201513/09/2018Plataforma SIG de gestio i analisi de dades geològiques i hidrogeològiques a la ciutat de BarcelonaBARCELONA CICLE DE L’AIGUA S.A.
14/09/201531/12/20192015 DI 006AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201531/12/2020Groundwater risk management for growth and development in AfricaOXFORD UNIVERSITY-C.ENVIRON.OUCE
01/09/201522/09/2017LABORATORY TESTS ON THE POST MORTEM HYDROMECHANICAL CHARACTERISATION OF FEBEX BENTONITENational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
27/07/201531/03/2018Improved mosaicking of dual-polarizationKYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY
01/07/201501/07/2016Gas transport in MX-80 bentonite. Laboratory programme (Código: 13876)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
18/06/201530/10/2018Estudio del material de cimentación del futuro almacenamiento temporal centralizadoENRESA
01/05/201530/06/2017Projecte SASMIEFUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
01/04/201531/03/2019Geohazards: Risk Assessment, Mitigation and PreventionCommission of European Communities
30/03/201530/06/2016GTS Phase VI-FEBEX_DP Post mortem analysis UPC-CIMNENational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
25/03/201531/12/2018Mechanic of hard soisl and soft rocksTHE UNIVERSITY OF NEWCASTLE
01/03/201516/03/2015Service agreement for the development of a mosaicking module for CRAHI's precipitation nowcasting software.BUIENALARM B.V.
01/03/201529/02/2016Realització de projectes de diagnosi i rehabilitació d'edificis situats al Boulevard Didouche Murat de la ciutat de Skikda (Algèria)AQUIDOS ARQUITECTES TEC. I GEST.SLP
16/02/201515/02/2016Development of a numerical model simulation of flow processes in fractured porous mediaUNIVERSITÄT STUTTGART
01/02/201530/04/2015Desarrollo de un prototipo de célula edométrica con control de succión para ensayos avanzados hidro-mecánicosPOLITECNICO DI MILANO
14/01/201513/01/2018Determinació de la tècnica òptima de dosificació de materials sòlids discontinus en maquinària d'ensacat mitjançant eines experimentals i numèriquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201528/02/2017Anàlisi regional del risc d'esllavissades als PirineusAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201530/06/2018Simulación avanzada para optimizar el reconomiento geotécnico submarinoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo y evaluación de un sistema de previsión de la amenaza de inundaciones relámpago en EspañaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Proyecto de apoyo a la presentación de la propuesta ANYWHERE a la convocatoria Europea H2020-DRS-1-2015MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2016Sostenibilidad agrourbana mediante invernaderos en cubierta. Ecoinnovación en flujos residuales de energía, agua y CO2 para la producción de alimentosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Gro for GooD: Groundwater Risk Management for Growth and DevelopmentNERC - National Environmental Research Council; ESRC - Economic and Social Researc Council; UK Aid
24/09/201426/02/2016MPM Research Community. Modelling large deformation and soil–water–stucture interactionGeotechnical and Environmental Research Group, Engineering Department, University of Cambridge; Soil and Rock Mechanics Research Group, Department of Geotechnical Engineering and Geosciences, Universitat Politècnica de Catalunya; Institute of Geotechnical Engineering and Construction Management, Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH); Unit Geo-engineering Deltares; Research Group Geotechnics, Department of Civil, Environmental and Architectural Engineering, Università degli Studi di Padova; Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt