Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria del Terreny

Enginyeria del Terreny

El Programa de Doctorat en Enginyeria del Terreny incorpora en una estructura comuna dues àrees de coneixement reconegudes ‘de facto’ en la recerca internacional: l’enginyeria geotècnica i la hidrologia subterrània (o hidrogeologia). El perfil de les assignatures proposades en ambdues categories o intensificacions és homologable als que es proposen en els programes de doctorat de departaments universitaris àmpliament coneguts en altres països. L’adopció d’un programa únic de doctorat proporciona una riquesa addicional a les dues intensificacions assenyalades, ja que són nombrosos els temes comuns entre tots dos, especialment en l’àmbit conceptual (alguns temes comuns es poden identificar: flux en medi porós, transport, interaccions tèrmiques, mecàniques, hidràuliques i químiques), que correspon al nivell apropiat per a un doctorat.

Els temes i línies de recerca dels professors del programa es reflecteixen en les tesis doctorals que s’han desenvolupat històricament en aquest. El grup que l’imparteix és conegut per les seves aportacions al desenvolupament de models matemàtics i numèrics en diversos temes (flux en mitjans heterogenis, transport de contaminants, optimització de recursos, equacions constitutives de materials, desenvolupament de programes avançats de càlcul) i per la seva vinculació a projectes europeus i internacionals en nombroses àrees vinculades a l’enginyeria del terreny durant els darrers vint anys. Els projectes aconseguits són una font permanent de nous temes de recerca que s’ofereixen als alumnes per al desenvolupament de les seves tesis.

COORDINADOR/A

Olivella Pastalle, Sebastià

CONTACTE

Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.ET.camins@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Donant per descomptat que ens referim als àmbits científics i tecnològics propis de l’enginyeria del terreny, el perfil d’ingrés dels estudiants es pot resumir mitjançant tres paraules:
1) coneixement,
2) capacitat, i
3) motivació.

És a dir:
1) Han de disposar del bagatge formatiu suficient que els permeti accedir a la frontera del coneixement en l’àmbit d’una temàtica pròpia del programa.
2) Han de tenir una maduresa acadèmica i capacitats suficients per anar més enllà, de manera que els permetin realitzar una aportació original i nova a l’estat del coneixement o de la tecnologia en l’àmbit de la tesi doctoral. En conseqüència, han de ser capaços d’investigar, desenvolupar i crear, han de tenir capacitat d’anàlisi i síntesi, esperit crític, capacitat de treball i capacitat i habilitats per al treball en equip i per a la comunicació oral i escrita, i així mateix és imprescindible un cert domini de la llengua anglesa. També és important disposar d’una bona font de finançament.
3) Han d’estar realment motivats i preparats per a un treball de llarg recorregut, han de ser ambiciosos però realistes, amb maduresa personal i intel·ligència emocional i amb un projecte de futur que els permeti rendibilitzar l’esforç i el cost que comporten uns estudis de doctorat.
Històricament la majoria dels estudiants del nostre Programa de Doctorat ha respost a aquest perfil. Molts són en l’actualitat professors o investigadors en universitats, institucions de servei i centres de recerca d’Espanya, Iberoamèrica i la resta de món.

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través del Màster Universitari en Enginyeria del Terreny de la UPC. En aquest cas no cal cursar assignatures addicionals de màster (complements de formació).

Aquells estudiants que provinguin d’altres màsters és imprescindible que demostrin un coneixement bàsic en matèries fonamentals en l’àmbit de l’enginyeria del terreny. Si no disposen d’aquests coneixements, hauran de fer complements de formació en assignatures del Màster Universitari en Enginyeria del Terreny de la UPC per obtenir-los. La Comissió Acadèmica del programa estipularà les assignatures a cursar per a cada estudiant en funció de les matèries cursades en el seu màster de procedència.

Principals títols d’accés:
Enginyers o graduats superiors, preferentment en els àmbits d’enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria civil, enginyeria geològica i arquitectura. Cal, a més, tenir un màster en l’àrea d’enginyeria civil, ciències de la terra o àrees afins. Altres currículums i perfils formatius seran avaluats per la Comissió del programa.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

15

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/terreny

CONTACTE:

Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.ET.camins@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Donant per descomptat que ens referim als àmbits científics i tecnològics propis de l’enginyeria del terreny, el perfil d’ingrés dels estudiants es pot resumir mitjançant tres paraules:
1) coneixement,
2) capacitat, i
3) motivació.

És a dir:
1) Han de disposar del bagatge formatiu suficient que els permeti accedir a la frontera del coneixement en l’àmbit d’una temàtica pròpia del programa.
2) Han de tenir una maduresa acadèmica i capacitats suficients per anar més enllà, de manera que els permetin realitzar una aportació original i nova a l’estat del coneixement o de la tecnologia en l’àmbit de la tesi doctoral. En conseqüència, han de ser capaços d’investigar, desenvolupar i crear, han de tenir capacitat d’anàlisi i síntesi, esperit crític, capacitat de treball i capacitat i habilitats per al treball en equip i per a la comunicació oral i escrita, i així mateix és imprescindible un cert domini de la llengua anglesa. També és important disposar d’una bona font de finançament.
3) Han d’estar realment motivats i preparats per a un treball de llarg recorregut, han de ser ambiciosos però realistes, amb maduresa personal i intel·ligència emocional i amb un projecte de futur que els permeti rendibilitzar l’esforç i el cost que comporten uns estudis de doctorat.
Històricament la majoria dels estudiants del nostre Programa de Doctorat ha respost a aquest perfil. Molts són en l’actualitat professors o investigadors en universitats, institucions de servei i centres de recerca d’Espanya, Iberoamèrica i la resta de món.

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través del Màster Universitari en Enginyeria del Terreny de la UPC. En aquest cas no cal cursar assignatures addicionals de màster (complements de formació).

Aquells estudiants que provinguin d’altres màsters és imprescindible que demostrin un coneixement bàsic en matèries fonamentals en l’àmbit de l’enginyeria del terreny. Si no disposen d’aquests coneixements, hauran de fer complements de formació en assignatures del Màster Universitari en Enginyeria del Terreny de la UPC per obtenir-los. La Comissió Acadèmica del programa estipularà les assignatures a cursar per a cada estudiant en funció de les matèries cursades en el seu màster de procedència.

Principals títols d’accés:
Enginyers o graduats superiors, preferentment en els àmbits d’enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria civil, enginyeria geològica i arquitectura. Cal, a més, tenir un màster en l’àrea d’enginyeria civil, ciències de la terra o àrees afins. Altres currículums i perfils formatius seran avaluats per la Comissió del programa.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

L’admissió al programa té dos filtres. El primer és el compliment dels requisits legals establerts. El segon és l’adequació al perfil d’ingrés, que inclou, sempre en l’àmbit de les disciplines cientificotecnològiques pròpies del programa, la formació, la capacitat i la motivació. El compliment dels requisits legals és imprescindible per accedir al programa.

L’adequació al perfil es valorarà d’acord amb els criteris següents:

a) Adequació del perfil acadèmic dels estudiants (matèries cursades) a les disciplines del programa.

L’adequació del perfil dels estudiants es valora en els termes següents:
a1) Perfil acadèmic adequat.
a2) Perfil acadèmic adequat amb complements de formació.
a3) Perfil inadequat.
Les valoracions a1 i a2 indiquen que poden ser admesos al programa sense necessitat i amb necessitat de cursar complements de formació, respectivament, mentre que la valoració a3 indica que no són admesos.

b) Adequació del perfil personal dels estudiants.
L’adequació del perfil personal dels estudiants es valorarà atenent als aspectes següents:
b1) Formació: es valorarà l’expedient acadèmic personal.
b2) Capacitat: es valoraran altres activitats formatives o contribucions prèvies en àrees pròpies o afins al programa, incloent-hi els coneixements d’anglès; també es valorarà positivament el fet que els estudiants comptin amb l’acceptació prèvia d’un professor o professora del programa per realitzar la tesi sota la seva direcció.
b3) Motivació: es valoraran les declaracions dels estudiants en l’apartat corresponent de la sol·licitud d’admissió. En el cas que la Comissió Acadèmica del programa ho consideri oportú, aquest apartat es pot valorar també mitjançant una entrevista personal.

Els apartats b1, b2 i b3 es valoraran en una escala d’1 a 10 i per accedir al programa serà necessari no tenir una puntuació per sota de 6 en cap apartat i una nota global superior a 7. La nota global s’efectuarà mitjançant una mitjana ponderada que assignarà un 35% als apartats b1 i b2 i un 30% a l’apartat b3. Aquesta nota global servirà també per prioritzar les sol·licituds d’admissió en el cas que el nombre de sol·licituds superi el de places disponibles.

Complements formatius

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica de la UPC. En aquest cas no cal cursar complements de formació.

Els estudiants que hi accedeixin des d’altres màsters hauran de fer complements de formació (un màxim de 60 ECTS) en assignatures del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica de la UPC. La Comissió Acadèmica del programa estipularà les assignatures a cursar per cada estudiant en funció de les matèries cursades en el seu màster de procedència i de la línia de recerca que segueixi la tesi. A continuació s’indiquen les assignatures del màster de referència en funció de la línia de recerca.

Per als estudiants que segueixin línies de recerca en l’àmbit de mecànica de terra i de les roques i mecànica i nanotecnologia de materials d’enginyeria, els complements formatius se seleccionaran d’entre la llista següent d’assignatures procedents del Màster en Enginyeria del Terreny de la UPC (o similars):
• Mecànica de Roques
• Excavacions Subterrànies
• Flux d’Aigua i Calor en Medis Porosos Deformables
• Mecànica de Sòls No Saturats
• Models Numèrics en Enginyeria Geotècnica
• Tècniques Modernes de Monitorització de Moviments del Terreny
• Comportament dels Sòls i Modelatge Avançat
• Equacions Constitutives de Materials
• Modelatge de Flux i Transport en Medis Porosos
• Sistemes d’Informació Geogràfica
• Geomecànica i Enginyeria del Terreny
• Projecte i Construcció Geotècnics
• Geomecànica de Trencaments
• Geologia del Quaternari
• Estabilitat de Talussos

Per als estudiants que segueixin línies de recerca en l’àmbit de la hidrologia subterrània, els complements formatius es seleccionaran d’entre la llista següent d’assignatures del Màster en Enginyeria del Terreny de la UPC (o similars):
• Recursos Hídrics i Infraestructures Hidràuliques
• Mecànica de Sòls
• Flux d’Aigua i Calor en Medis Porosos Deformables
• Tècniques Isotòpiques Ambientals en Hidrologia Subterrània
• Recàrrega i Balanç d’Aqüífers
• Transport Reactiu
• Mètodes Estadístics en Hidrologia Subterrània
• Modelització Hidrogeoquímica
• Aigües Subterrànies i Medi Ambient
• Sistemes d’Informació Geogràfica
• Modelació i ’Upscaling’ de Transports de Soluts al Subsòl
• Mecànica d’Aqüífers
• Hidrogeologia i Obra Civil
• Flux de Densitat Variable i Multifase
• Geologia del Quaternari

El desenvolupament de les assignatures del Màster en Enginyeria del Terreny, vinculat al programa, cadascuna de les quals compta amb objectius, metodologies i processos d’avaluació concrets, permetrà preparar l’alumnat per a l’adquisició de les competències. S’adjunta l’enllaç del programa: https://camins.upc.edu/ca/estudis/master/met

Període de matrícula dels nous doctorands

Dates a concretar cada curs entre els mesos de setembre i octubre. Període extraordinari al mes de febrer.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Dates a concretar cada curs entre els mesos de setembre i octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria (obligatòria).
- 288 hores.

Activitat: Cursos i seminaris.
- 60 hores.

Activitat: ‘Workshops’.
- 30 hores.

Activitat: Publicacions.
- 30 hores.

Activitat: Mobilitat.
- 480 hores.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- 1,5 hores.

Activitat: Metodologia de la recerca.
- 12 hores.

Activitat: Innovació i creativitat.
- 8 hores.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- 18 hores.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- 4 hores.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

• Accés a l’entorn virtual de docència de la UPC: Atenea o https://atenea.upc.edu/moodle/login/index.php

• Aules docents equipades amb canó de projecció, ordinador d’aula i accés a Internet.
• Equips i aules informàtiques del Departament i de l’ETS d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). Programes generals i de càlcul específics del programa.
• Vehicle tot terreny propietat del Departament per a les visites de camp.
• En funció de la disponibilitat d’espai, es proporciona als estudiants un lloc de treball al Departament amb accés a Internet d’alta velocitat (100 Mbps).
• Servei de Wi-Fi a tot el campus de la UPC.
• Laboratoris del Departament per a pràctiques docents i de recerca
• Laboratori de Mecànica de Sòls i de les Roques
• Laboratori de Termohidromecànica de Sòls no Saturats
• Laboratori d’Hidrogeoquímica
• Laboratori de Topografia i Geomàtica
• Laboratori de Geofísica.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 05:45:25.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 05:30:21.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 06:00:17.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:RODRIGUEZ FRETE, MARIANA
Títol:Análisis numérico termo-mecánico y termo-higrométrico del hormigón expuesto a altas temperaturas.
Data lectura:16/12/2020
Director/a:CAROL VILARASAU, IGNACIO
Codirector/a:LOPEZ GARELLO, CARLOS MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Rodriguez, M.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2017). Modelling of heat and moisture transfer in concrete at high temperature.

AUTOR/A:TOURCHI, SAEED
Títol:THM analysis of argillaceous rocks with application to nuclear waste underground storage
Data lectura:04/12/2020
Director/a:GENS SOLE, ANTONIO
Codirector/a:VAUNAT, JEAN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Bumbieler, F.; Plúa, C.; Tourchi, S.; Vu, M.; Vaunat, J.; Gens, A.; Armand, G. (2021). Feasibility of constructing a full-scale radioactive high-level waste disposal cell and characterization of its thermo-hydro-mechanical behavior. - International journal of rock mechanics and mining sciences, ISSN: 1365-1609 (JCR Impact Factor-2019: 4.151; Quartil: Q1)

Tourchi, S.; Vaunat, J.; Gens, A.; Vu, M.; Bumbieler, F. (2019). Thermo-hydro-mechanical simulation of a full-scale steel-lined micro-tunnel excavated in the Callovo-Oxfordian claystone.

Tourchi, S.; Vaunat, J.; Gens, A.; Vu, M. N.; Bumbieler, F. (2019). Coupled THM analysis of long-term anisotropic convergence in the full-scale micro tunnel excavated in the Callovo-Oxfordian argillite.

AUTOR/A:MATAS CASADO, GERARD
Títol:Modelling fragmentation in rockfalls
Data lectura:04/11/2020
Director/a:COROMINAS DULCET, JORDI
Director/a:LANTADA ZARZOSA, MARIA DE LAS NIEVES
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Matas, G. (2016). Modelització de despreniments rocosos fragmentaris.

Sánchez Moreno, Miguel Ángel (2016). Modelización de la propagación de caída de bloques rocosos. Comparativa entre diferentes programas.

Rich Martell, Francesc (2018). Ajuste de parámetros mediante técnicas de optimización en simulaciones de desprendimientos rocosos.

Matas, G.; Lantada, N.; Corominas, J.; Gili, J.; Ruiz, R.; Prades, A. (2017). RockGIS: a GIS-based model for the analysis of fragmentation in rockfalls. - Landslides, ISSN: 1612-5118 (JCR Impact Factor-2017: 1.802; Quartil: Q1)

Saló, L.; Corominas, J.; Lantada, N.; Matas, G.; Prades, A.; Ruiz, R. (2018). Seismic energy analysis as generated by impact and fragmentation of single-block experimental rockfalls. - Journal of geophysical research - Earth surface, ISSN: 2169-9003 (JCR Impact Factor-2018: 4.253; Quartil: Q1)

Corominas, J.; Matas, G.; Ruiz, R. (2019). Quantitative analysis of risk from fragmental rockfalls. - Landslides, ISSN: 1612-5118 (JCR Impact Factor-2019: 1.88; Quartil: Q1)

Matas, G.; Lantada, N.; Corominas, J.; Gili, J.; Ruiz, R.; Prades, A. (2020). Simulation of full-scale rockfall tests with a fragmentation model. - Geosciences (Switzerland), ISSN: 2076-3263 (JCR Impact Factor-2018: 0.392; Quartil: Q2)

Ruiz, R.; Corominas, J.; Gili, J.; Matas, G.; Lantada, N.; Moya, J.; Prades, A.; Núñez-Andrés, M.A.; Buill, F.; Puig-Polo, C. (2020). Analysis of fragmentation of rock blocks from real-scale tests. - Geosciences (Switzerland), ISSN: 2076-3263 (JCR Impact Factor-2018: 0.392; Quartil: Q2)

Matas, G.; Lantada, N.; Gili, J.; Corominas, J. (2015). An open source GIS-based tool to integrate the fragmentation mechanism in rockfall propagation.

Gili, J.; Ruiz, R.; Matas, G.; Corominas, J.; Lantada, N.; Núñez-Andrés, M.A.; Mavrouli, O.; Buill, F.; Moya, J.; Prades, A.; Moreno, S. (2016). Experimental study on rockfall fragmentation: in situ test design and first results.

Matas, G.; Lantada, N.; Corominas, J.; Gili, J. (2016). Simulation of rockfall fragmentation mechanism in a GIS-based tool.

Ruiz, R.; Matas, G.; Prades, A.; Gili, J.; Corominas, J.; Lantada, N.; Buill, F.; Mavrouli, O.; Núñez-Andrés, M.A.; Moya, J. (2016). Analysis of rock block fragmentation by means of real-scale tests.

Matas, G.; Lantada, N.; Corominas, J.; Gili, J.; Ruiz, R.; Prades, A. (2017). Procedure for assessing the performance of a rockfall fragmentation model.

Corominas, J.; Lantada, N.; Gili, J.; Ruiz, R.; Matas, G.; Mavrouli, O.; Núñez-Andrés, M.A.; Moya, J.; Buill, F.; Abellán, A.; Puig-Polo, C.; Prades, A.; Martinez-Bofill, J.; Salo, L. (2017). The RockRisk project: rockfall risk quantification and prevention.

Matas, G.; Lantada, N.; Corominas, J.; Gili, J.; Ruiz, R.; Prades, A. (2017). Rockfall fragmentation analysis: Vilanova de Banat case study.

Gili, J.; Matas, G.; Corominas, J.; Núñez-Andrés, M.A.; Lantada, N.; Ruiz, R.; Mavrouli, O.; Buill, F.; Moya, J.; Prades, A.; Puig-Polo, C.; Martinez-Bofill, J.; Salo, L. (2017). Diseño y primeros resultados de tres ensayos de lanzamiento de bloques de roca para el estudio de la fragmentación.

Matas, G.; Lantada, N.; Corominas, J.; Gili, J.; Ruiz, R.; Prades, A. (2017). Modelización de desprendimientos rocosos considerando la fragmentación.

Prades, A.; Matas, G.; Núñez-Andrés, M.A.; Buill, F.; Lantada, N.; Corominas, J. (2017). Determinación de trayectorias de bloques rocosos en ensayos mediante videogrametría.

Lantada, N.; Corominas, J.; Gili, J.; Ruiz, R.; Matas, G.; Mavrouli, O.; Núñez-Andrés, M.A.; Moya, J.; Buill, F.; Abellán, A.; Puig-Polo, C.; Prades, A.; Martinez-Bofill, J.; Saló, L. (2017). Le projet ROCKRISK: quantification et prévention des risques de chutes de blocs.

Matas, G.; Corominas, J.; Lantada, N. (2018). Effect of rockfall fragmentation on exposure and subsequent risk analysis.

Lantada, N.; Corominas, J.; Gili, J.; Matas, G.; Ruiz, R.; Prades, A.; Puig-Polo, C.; Núñez-Andrés, M.A.; Moya, J.; Buill, F.; Mavrouli, O. (2020). The RockModels project: rockfalls characterization and modelling.

Matas, G.; Lantada, N.; Corominas, J.; Gili, J.; Ruiz, R.; Prades, A. (2020). Rockfall fragmentation simulations of real scale tests.

AUTOR/A:SOLER SAGARRA, JOAQUIM
Títol:Mathematical formulations of water mixing for reactive transport through heterogeneous media
Data lectura:28/07/2020
Director/a:CARRERA RAMIREZ, JESUS
Codirector/a:SAALTINK, MAARTEN WILLEM
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Soler, J.; Carrera, J.; Bonet, E.; Becker, P.; Rossi, R. (2017). Modeling mixing in high heterogeneous media: the role of the water discretization for phase space formulation.

Wang, J.; Carrera, J.; Saaltink, M.; Valhondo, C.; Soler, J. (2019). An objective-oriented tool to model biogeochemical degradation of emerging organic contaminants in porous media.

AUTOR/A:MARTÍNEZ PÉREZ, LAURA
Títol:Characterization of seawater intrusion and submarine groundwater discharge in al luvial coastal aquifers: field and laboratory approach
Data lectura:09/07/2020
Tutor/a:SAALTINK, MAARTEN WILLEM
Director/a:CARRERA RAMIREZ, JESUS
Director/a:LUQUOT, LINDA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Soler, J.; Luquot, L.; Martinez, L.; Saaltink, M.; De Gaspari, F.; Carrera, J. (2016). Simulation of chemical reaction localization using a multi-porosity reactive transport approach. - International journal of greenhouse gas control, ISSN: 1750-5836 (JCR Impact Factor-2016: 3.741; Quartil: Q2)

Martinez, L.; Luquot, L.; Carrera, J. (2017). Changes in hydrodynamic, structural and geochemical properties in carbonate rock samples due to reactive transport. - Procedia Earth and planetary Science, ISSN: 1878-5220 (JCR Impact Factor-2014: 0.178; Quartil: )

Palacios, A.; Ledo, J.; Linde, N.; Luquot, L.; Bellmunt, F.; Folch, A.; Marcuello, A.; Queralt, P.; Pezard, P.; Martinez, L.; Del Val, L.; Bosch, D.; Carrera, J. (2020). Time-lapse cross-hole electrical resistivity tomography (CHERT) for monitoring seawater intrusion dynamics in a Mediterranean aquifer. - Hydrology and Earth system sciences, ISSN: 1027-5606 (JCR Impact Factor-2018: 4.936; Quartil: Q1)

Folch, A.; Del Val, L.; Luquot, L.; Martinez, L.; Bellmunt, F.; Le Lay, H.; Rodellas, V.; Ferrer, N.; Palacios, A.; Marazuela, M.; Diego, M.; Pool , M.; Goyetche, T.; Ledo, J.; Pezard, P.; Bour, O.; Queralt, P.; Marcuello, A.; Garcia-Orellana, J.; Saaltink, M.; Vazquez-Suñe, E.; Carrera, J. (2020). Combining fiber optic DTS, cross-hole ERT and time-lapse induction logging to characterize and monitor a coastal aquifer. - Journal of hydrology, ISSN: 0022-1694 (JCR Impact Factor-2018: 4.405; Quartil: Q1)

Folch, A.; Del Val, L.; Luquot, L.; Martinez, L.; Bellmunt, F.; Le Lay, H.; Rodellas, V.; Ferrer, N.; Fernández López, S.; Ledo, J.; Pezard, P.; Bour, O.; Queralt, P.; Marcuello, A.; Garcia-Orellana, J.; Saaltink, M.; Vazquez-Suñe, E.; Carrera, J. (2016). A new method of combined techniques for characterization and monitoring of seawater interface in an alluvial aquifer.

Soler, J.; Luquot, L.; Martinez, L.; Saaltink, M.; De Gaspari, F.; Carrera, J. (2016). Simulation of geochemical localization using a multi-porosity reactive transport approach.

Folch, A.; Casanovas, C.; Del Val, L.; Luquot, L.; Martinez, L.; Bellmunt, F.; Le Lay, H.; Rodellas, V.; Ferrer, N.; Fernández López, S.; Ledo, J.; Pezard, P.; Bour, O.; Queralt, P.; Marcuello, A.; Garcia-Orellana, J. (2016). Advanced techniques for groundwater investigation of saline water intrusion in a coastal sedimentary aquifer.

Martinez, L.; Luquot, L. (2017). Petrophysical and transport parameters evolution during acid percolation through structurally different limestones.

Martinez, L.; Marazuela, M.; Luquot, L.; Folch, A.; Garcia-Orellana, J.; Ferrer, N.; Rodellas, V.; Bellmunt, F.; Del Val, L.; Fernandez, S.; Ledo, J.; Pezard, P.; Saaltink, M.; Carrera, J.; Vazquez-Suñe, E. (2017). New guidelines to describe seawater intrusion process: the experimental Argentona field site.

Folch, A.; Del Val, L.; Luquot, L.; Martinez, L.; Bellmunt, F.; Le Lay, H.; Rodellas, V.; Ferrer, N.; Fernandez, S.; Marazuela, M.; Ledo, J.; Pezard, P.; Bour, O.; Queralt, P.; Marcuello, A.; Garcia-Orellana, J.; Saaltink, M.; Vazquez-Suñe, E.; Carrera, J. (2017). Combining different techniques to monitor seawater intrusion integrating different observation scales.

Goyetche, T.; Diego, M.; Luquot, L.; Garcia-Orellana, J.; Rodellas-Vila, V.; Del Val, L.; Martinez, L.; Palacios, A.; Ledo, J.; Pezard, P.; Folch, A.; Carrera, J. (2018). Hydrodynamics and hydrogeochemical changes in the mixing zone of a coastal aquifer during a heavy rain event.

Martinez, L.; Diego, M.; Luquot, L.; Rodellas, V.; Garcia-Orellana, J. (2018). Laboratory experiments on alluvial coastal sediments to characterize radium desorption in mixing waters.

Martinez, L.; Marazuela, M.; Luquot, L.; Folch, A.; Del Val, L.; Goyetche, T.; Diego, M.; Ferrer, N.; Rodellas, V.; Bellmunt, F.; Ledo, J.; Pool , M.; Garcia-Orellana, J.; Pezard, P.; Saaltink, M.; Vazquez-Suñe, E.; Carrera, J. (2018). Integrated methodology to characterize hydro-geochemical propierties in an alluvial coastal aquifer affected by seawater intrusion (SWI) and submarine groundwater discharge (SGD).

Palacios, A.; Ledo, J.; Linde, N.; Carrera, J.; Luquot, L.; Bellmunt, F.; Folch, A.; Bosch, D.; Del Val, L.; Martinez, L.; Goyetche, T.; Diego, M.; Garcia-Orellana, J.; Pool , M. (2018). Time-lapse Cross-Hole Electrical Resistivity Tomography (CHERT) for monitoring seawater intrusion dynamics in a Meditarranean aquifer.

Folch, A.; Del Val, L.; Luquot, L.; Martinez, L.; Bellmunt, F.; Le Lay, H.; Rodellas, V.; Ferrer, N.; Fernández López, S.; Marazuela, M.; Diego, M.; Pool , M.; Goyetche, T.; Palacios, A.; Ledo, J.; Pezard, P.; Bour, O.; Queralt, P.; Marcuello, A.; Garcia-Orellana, J.; Saaltink, M.; Vazquez-Suñe, E.; Carrera, J. (2018). Seawater intrusion dynamics monitoring with geophysical techniques combination.

Goyetche, T.; Diego, M.; Luquot, L.; Garcia-Orellana, J.; Rodellas, V.; Del Val, L.; Martinez, L.; Palacios, A.; Ledo, J.; Pezard, P.; Folch, A.; Carrera, J. (2018). Effects of a heavy rain event on the hydrodynamical and hydrogeochemical parameters in an alluvial coastal aquifer.

Diego, M.; Garcia-Orellana, J.; Rodellas, V.; Alorda, A.; Del Val, L.; Luquot, L.; Martinez, L.; Pool , M.; Goyetche, T.; Ledo, J.; Pezard, P.; Queralt, P.; Folch, A.; Saaltink, M.; Carrera, J. (2018). Ra end-member variability in a dynamic subterranean estuary of a microtidal Mediterranean coastal aquifer.

Pezard, P.; Henry, G.; Brun, L.; Goyetche, T.; Luquot, L.; Del Val, L.; Martinez, L.; Folch, A.; Garcia-Orellana, J.; Ledo, J.; Carrera, J. (2018). Innovative downhole geophysical methods for high frequency seawater intrusion dynamics monitoring.

Folch, A.; Del Val, L.; Palacios, A.; Saaltink, M.; Ledo, J.; Martinez, L.; Pool , M.; Goyetche, T.; Diego, M.; Garcia-Orellana, J.; Pezard, P.; Carrera, J. (2019). Combining long term monitoring of distributed temperature and cross-hole ERT with hydraulic tests to characterize the seawater intrusion and SGD dynamics in a coastal aquifers.

Folch, A.; Del Val, L.; Luquot, L.; Martinez, L.; Bellmunt, F.; Le Lay, H.; Rodellas, V.; Ferrer, N.; Fernandez, S.; Marazuela, M.; Diego, M.; Pool, M.; Goyetche, T.; Ledo, J.; Pezard, P.; Bour, O.; Queralt, P.; Marcuello, A.; Garcia-Orellana, J.; Palacios, A.; Saaltink, M.; Vazquez-Suñe, E.; Carrera, J. (2019). Do groundwater data from piezometers correlate with FO-DTS and CHERT in costal aquifers?.

Palacios, A.; Ledo, J.; Linde, N.; Bellmunt, F.; Bosch, D.; Del Val, L.; Folch, A.; Luquot, L.; Martinez, L.; Pezard, P.; Carrera, J. (2019). A long-term experiment for monitoring saltwater intrusion dynamics using time-lapse cross-hole ERT.

Martinez, L.; Marazuela, M.; Luquot, L.; Folch, A.; Del Val, L.; Goyetche, T.; Diego, M.; Saaltink, M.; Rodellas, V.; Pool, M.; Bellmunt, F.; Garcia-Orellana, J.; Pezard, P.; Ledo, J.; Vazquez-Suñe, E.; Carrera, J. (2019). Facing geological heterogeneity impact on reciprocal coastal systems.

Diego, M.; Saaltink, M.; Folch, A.; Martinez, L.; Goyetche, T.; ALORDA, A.; Rodellas, V.; Garcia-Orellana, J. (2019). Using a simple analytical solution to asses the distribution of radon and radium isotopes in a coastal aquifer.

AUTOR/A:MARAZUELA CALVO, MIGUEL ÁNGEL
Títol:Hydrogeology of salt flats: the Salar de Atacama example
Data lectura:03/07/2020
Director/a:VÁZQUEZ SUÑÉ, ENRIC
Codirector/a:OLIVELLA PASTALLE, SEBASTIAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Marazuela, M. (2017). Understanding the coupled effects of temperature and salinity density-dependent on hydrogeological systems.

Vazquez-Suñe, E.; Marazuela, M.; Velasco Mansilla, D.V.; Diviu, M.; Perez, A.; Álvarez, J. (2016). A geological model for the management of subsurface data in the urban environment of Barcelona and surrounding area. - Solid Earth, ISSN: 1869-9510 (JCR Impact Factor-2016: 3.495; Quartil: Q1)

Marazuela, M.; Vazquez-Suñe, E.; Custodio, E.; Palma, T.; García, A.; Ayora, C. (2018). 3D mapping, hydrodynamics and modelling of the freshwater-brine mixing zone in salt flats similar to the Salar de Atacama (Chile). - Journal of hydrology, ISSN: 0022-1694 (JCR Impact Factor-2018: 4.405; Quartil: Q1)

Soriano, M. A.; Pocoví, A.; Gil, H.; Pérez, A.; Luzón, M. A.; Marazuela, M. (2019). Some evolutionary patterns of palaeokarst developed in Pleistocene deposits (Ebro Basin, NE Spain): improving geohazard awareness in present-day karst. - Geological journal, ISSN: 0072-1050 (JCR Impact Factor-2019: 1.595; Quartil: Q3)

Marazuela, M.; Vazquez-Suñe, E.; Ayora, C.; García, A.; Palma, T. (2019). Hydrodynamics of salt flat basins: the Salar de Atacama example. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)

Marazuela, M.; Vazquez-Suñe, E.; Ayora, C.; García, A.; Palma, T. (2019). The effect of brine pumping on the natural hydrodynamics of the Salar de Atacama: the damping capacity of salt flats. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)

Marazuela, M.; Vazquez-Suñe, E.; Ayora, C.; García, A. (2020). Towards more sustainable brine extraction in salt flats: learning from the Salar de Atacama. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2018: 5.589; Quartil: Q1)

Marazuela, M.; Ayora, C.; Vazquez-Suñe, E.; Olivella, S.; García, A. (2020). Hydrogeological constraints for the genesis of the extreme lithium enrichment in the Salar de Atacama (NE Chile): a thermohaline flow modelling approach. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2018: 5.589; Quartil: Q1)

Marazuela, M.; Vazquez-Suñe, E.; Ayora, C.; Palma, T.; García, A. (2018). The complex hydrogeological equilibrium of the Salar de Atacama (NE Chile): a numerical approach for the management of salt flats systems.

AUTOR/A:MARTÍNEZ ESTÉVEZ, ARIADNA
Títol:Estudio numérico del ataque ácido por CO2 en cementos de pozos de petróleo sellados
Data lectura:29/06/2020
Director/a:LOPEZ GARELLO, CARLOS MARIA
Codirector/a:CAROL VILARASAU, IGNACIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Martinez, A. (2016). Mecánica del Ataque Ácido en Hormigón y Geomateriales.

Liaudat, J.; Martinez, A.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2018). Modelling acid attack of oilwell cement exposed to carbonated brine. - International journal of greenhouse gas control, ISSN: 1750-5836 (JCR Impact Factor-2018: 3.231; Quartil: Q2)

Liaudat, J.; Garolera, D.; Martinez, A.; Carol, Ignacio; Lakshmikantha, R.M.; Alvarellos, J. (2015). Numerical modelling of the Wedge Splitting Test in rock specimens, using fracture-based zero-thickness interface elements.

Liaudat, J.; Martinez, A.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2015). Numerical modelling of ASR expansions in concrete.

Liaudat, J.; Garolera, D.; Martinez, A.; Carol, Ignacio; Lakshmikantha, R.M.; Alvarellos, J. (2015). Analysis of crack propagation instabilities in rock specimens via numerical analysis of wedge splitting tests.

Liaudat, J.; Garolera, D.; Martinez, A.; Carol, Ignacio; Lakshmikantha, R.M.; Alvarellos, J. (2017). Avoiding fracture instability in wedge splitting tests by means of numerical simulations.

Martinez, A.; Liaudat, J.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2017). Diffusion-reaction modelling of the degradation of oil-well cement exposed to carbonated brine.

Martinez, A.; Liaudat, J.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2019). Zero-thickness interface model with chemical degradation by acid attack.

AUTOR/A:RUIZ RESTREPO, DANIEL FELIPE
Títol:Hydro-Mechanical analysis of expansive clays. Constitutive and numerical modelling.
Data lectura:12/06/2020
Director/a:GENS SOLE, ANTONIO
Director/a:VAUNAT, JEAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Mánica, M.A.; Ruiz, D.F.; Vaunat, J.; Gens, A. (2020). Geomechanics of shale repositories: mechanical behavior and modeling.

Ruiz, D.F. (2013). Thermo-mechanical analysis of the stability of a rock cliff under climatic actions..

Ruiz, D.F. (2013). Modelación de fenómenos acoplados en el sellado de excavaciones profundas en roca arcillosa.

Mánica, M.A.; Gens, A.; Vaunat, J.; Ruiz, D.F. (2016). A cross-anisotropic formulation for elasto-plastic models. - Geotechnique Letters, ISSN: 2049-825X (JCR Impact Factor-2016: 1.286; Quartil: Q3)

Mánica, M.A.; Gens, A.; Vaunat, J.; Ruiz, D.F. (2017). A time-dependent anisotropic model for argillaceous rocks: application to an underground excavation in Callovo-Oxfordian claystone. - Computers and geotechnics, ISSN: 0266-352X (JCR Impact Factor-2017: 3.138; Quartil: Q1)

Gens, A.; Mánica, M.A.; Vaunat, J.; Ruiz, D.F. (2017). Modelling the mechanical behaviour of Callovo-Oxfordian argillite: formulation and application.

Mánica, M.A.; Gens, A.; Vaunat, J.; Ruiz, D.F. (2017). Hydromechanical modelling of a tunnel excavated in argillaceous rock.

Mánica, M.A.; Gens, A.; Vaunat, J.; Ruiz, D.F. (2017). Analysis of strain localization with a non-local plasticity model.

Mánica, M.A.; Gens, A.; Vaunat, J.; Ruiz, D.F. (2018). Hydromechanical behaviour of argillaceous rocks: constitutive law and applications.

Ruiz, D.F.; Vaunat, J.; Gens, A.; Mánica, M.A. (2018). Analysis of the hydration of an unsaturated seal.

Ruiz, D.F.; Vaunat, J.; Gens, A.; Mánica, M.A. (2018). Hydro-mechanical modelling of an unsaturated seal structure.

AUTOR/A:DEL VAL ALONSO, LAURA
Títol:Advancing in the characterization of coastal aquifers. A multimethodological approach based on fiber optics distributed temperature sensing
Data lectura:03/06/2020
Director/a:FOLCH SANCHO, ALBERT
Director/a:SAALTINK, MAARTEN WILLEM
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Del Val, L. (2016). Investigating fresh-salt water interface dynamics and its effect on Submarine Groundwater Discharge.

Del Val, L.; Folch, A.; Le Lay, H.; Fernández López, S.; Casanovas, C.; Carrera, J. (2016). Heat dissipation test to estimate groundwater fluxes: test case at an unconsolidated coastal aquifer.

Del Val, L.; Carrera, J.; Folch, A.; Pool , M.; Martinez, L.; Bour, O. (2018). Heat dissipation test with fiber-optic distributed temperature sensing to estimate groundwater fluxes in an unconsolidated coastal aquifer.

Del Val, L.; Folch, A.; Carrera, J.; Pool , M.; Bour, O.; Selker, J. (2018). Temperature as tracer for fresh/salt water interface monitoring.

Del Val, L.; Saaltink, M.; Folch, A.; Pool , M.; Carrera, J.; Bour, O.; Selker, J. (2019). Exploring the use of Fiber Optic Distributed Temperature Sensing for monitoring seawater intrusion.

Del Val, L.; Saaltink, M.; Folch, A.; Goyetche, T.; Pool , M.; Carrera, J.; Bour, O.; Selker, J. (2019). Distributed temperature sensing to monitor the fresh/salt groundwater interface.

Del Val, L.; Saaltink, M.; Folch, A.; Pool , M.; Carrera, J. (2019). Modelling heat transport at the fresh-saltwater interface in coastal aquifers.

AUTOR/A:SOLÉ MARÍ, GUILLEM
Títol:Lagrangian modeling of reactive transport in heterogeneous porous media
Data lectura:13/03/2020
Director/a:FERNANDEZ GARCIA, DANIEL
Codirector/a:SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sole-Mari, G. (2017). Enhancing degradation of emerging organic compounds in managed aquifer recharge systems by means of chaotic advection.

Sole-Mari, G. (2017). Enhancing the applicability of Lagrangian stochastic models of solute transport in porous media.

Sole-Mari, G.; Fernandez, D.; Rodríguez-Escales, P.; Sanchez-Vila, X. (2017). A KDE-based random walk method for modeling reactive transport with complex kinetics in porous media. - Water resources research, ISSN: 0043-1397 (JCR Impact Factor-2017: 4.361; Quartil: Q1)

Sole-Mari, G.; Fernandez, D. (2018). Lagrangian modeling of reactive transport in heterogeneous porous media with an automatic locally adaptive particle support volume. - Water resources research, ISSN: 0043-1397 (JCR Impact Factor-2018: 4.142; Quartil: Q1)

Sole-Mari, G.; Schmidt, M.; Pankavich, S.; Benson, D. (2019). Numerical equivalence between SPH and probabilistic mass transfer methods for Lagrangian simulation of dispersion. - Advances in water resources, ISSN: 0309-1708 (JCR Impact Factor-2019: 4.016; Quartil: Q1)

Sole-Mari, G.; Bolster, D.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X. (2019). Particle density estimation with grid-projected and boundary-corrected adaptive kernels. - Advances in water resources, ISSN: 0309-1708 (JCR Impact Factor-2019: 4.016; Quartil: Q1)

Benson, D.; Pankavich, S.; Schmidt, M.; Sole-Mari, G. (2020). Entropy: (1) The former trouble with particle-tracking simulation, and (2) A measure of computational information penalty. - Advances in water resources, ISSN: 0309-1708 (JCR Impact Factor-2018: 3.673; Quartil: Q1)

Sole-Mari, G.; Riva, M.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X.; Guadagnini, A. (2021). Solute transport in bounded porous media characterized by Generalized Sub-Gaussian log-conductivity distributions. - Advances in water resources, ISSN: 0309-1708 (JCR Impact Factor-2019: 4.016; Quartil: Q1)

Sole-Mari, G.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X.; Rodríguez-Escales, P. (2017). Modeling reactive transport involving complex kinetics via particle tracking.

Sole-Mari, G.; Fernandez, D. (2017). Locally adaptive methods for KDE-based random walk models of reactive transport in porous media.

Sole-Mari, G.; Fernandez, D. (2018). Locally optimal computation of complex reactions in RWPT.

Sole-Mari, G.; Bolster, D.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X. (2019). A Lagrangian model of mixing-litnited reactive transport.

Sole-Mari, G.; Bolster, D.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X. (2019). Lagrangian modeling of solute transport with equilibrium reactions.

Sole-Mari, G.; Schmidt, M.; Benson, D. (2019). Lagrangian mass transfer/reaction models: is probabilistic mass transfer numerically equivalent to SPH?.

Bertran, O.; Fernandez, D.; Rodríguez-Escales, P.; Sole-Mari, G. (2019). Chaotic flows as a tool to control preferential paths in heterogeneous porous media.

Sole-Mari, G.; Fernandez, D.; Bolster, D.; Sanchez-Vila, X. (2019). Lagrangian simulation of reactive transport: the Space-Time Adaptive Reaction Supports (STARS) method.

Fernandez, D.; Sole-Mari, G.; Riva, M.; Guadagnini, A.; Sanchez-Vila, X. (2019). Solute transport in generalized sub-gaussian hydraulic conductivity distributions.

Sole-Mari, G.; Fernandez, D.; Bolster, D.; Sanchez-Vila, X. (2019). Modeling reactive transport with local mixing limitation via random walk particle tracking.

Sole-Mari, G.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X.; Bolster, D. (2020). Reactive transport in porous media with local mixing limitation: a Lagrangian modeling approach.

AUTOR/A:CASTELLÓN LÓPEZ, JAVIER
Títol:Estudio del comportamiento del suelo en el rango de las pequeñas deformaciones y desarrollo del modelo constitutivo EPHYSS
Data lectura:18/02/2020
Director/a:LEDESMA VILLALBA, ALBERTO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Castellon, J. (2015). Desarrollo de un nuevo modelo constitutivo para suelos en el rango de las pequeñas deformaciones.

AUTOR/A:PARERA MORALES, FERRAN
Títol:Advanced image analysis techniques for laboratory experiments on soils
Data lectura:27/01/2020
Director/a:ALONSO PEREZ DE AGREDA, EDUARDO
Codirector/a:PINYOL PUIGMARTI, NURIA MERCE
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Parera, F. (2016). Esllavissades i estructures de protecció. Models a escala i simulació numèrica amb el Mètode del Punt Material..

Pinyol, N.M.; Alvarado, M.; Parera, F.; Yerro, A. (2017). Novel procedure to validate MPM results by means of PIV measurements. - Procedia engineering, ISSN: 1877-7058 (JCR Impact Factor-2017: 0.89; Quartil: )

Parera, F.; Pinyol, N.M.; Alonso, E. (2020). Massive, continuous and non-invasive surface measurement of degree of saturation by shortwave infrared images. - Canadian geotechnical journal, ISSN: 0008-3674 (JCR Impact Factor-2019: 2.802; Quartil: Q2)

Parera, F.; Pinyol, N.M.; Alonso, E. (2020). Image-based measurements of degree of saturation.

AUTOR/A:ZHANG, NINGNING
Títol:A micromechanical study of the Standard Penetration Test
Data lectura:20/01/2020
Director/a:ARROYO ALVAREZ DE TOLEDO, MARCOS
Director/a:GENS SOLE, ANTONIO
Codirector/a:CIANTIA, MATTEO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Zhang, N.; Fang, Q.; Li, Y.; Zhang, D. (2018). Mechanical analysis of secondary lining of high-speed railway tunnel. - KSCE journal of civil engineering, ISSN: 1226-7988 (JCR Impact Factor-2018: 1.428; Quartil: Q3)

Zhang, N.; Arroyo, M.; Ciantia, M.; Gens, A.; Butlanska, J. (2019). Standard penetration testing in a virtual calibration chamber. - Computers and geotechnics, ISSN: 0266-352X (JCR Impact Factor-2019: 3.818; Quartil: Q1)

Ciantia, M.; Arroyo, M.; Zhang, N.; Emam, S. (2017). Periodic cells for large-scale problem initialization.

Zhang, N.; Arroyo, M.; Ciantia, M.; Gens, A. (2020). Incorporating surface roughness into DEM models of crushable soils.

AUTOR/A:FONTANET AMBRÒS, MIREIA
Títol:Optimal irrigation scheduling combining water content sensors and remote sensing data.
Data lectura:25/11/2019
Director/a:FERNANDEZ GARCIA, DANIEL
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Fontanet, M. (2017). Predictive capability of soil moisture modeling in an agriculture field using satellite data, in-situ sensors and advanced soil hydraulic characterization.

Fontanet, M.; Fernandez, D.; Ferrer, F. (2018). The value of satellite remote sensing soil moisture data and the DISPATCH algorithm in irrigation fields. - Hydrology and Earth system sciences, ISSN: 1027-5606 (JCR Impact Factor-2018: 4.936; Quartil: Q1)

Fontanet, M.; Scudiero, E.; Skaggs, T.; Fernandez, D.; Ferrer, F.; Rodrigo, G.; Bellvert, J. (2020). Dynamic management zones for irrigation scheduling. - Agricultural water management, ISSN: 0378-3774 (JCR Impact Factor-2019: 4.021; Quartil: Q1)

Fontanet, M.; Fernandez, D.; Ferrer, F.; Rodrigo, G. (2017). Evaluación de las medidas de humedad de suelo generadas con datos disgregados de satélite a escala de parcela agrícola.

AUTOR/A:FERRER RAMOS, NÚRIA
Títol:Assessment of a groundwater system under global change scenarios: the case of Kwale (Kenya)
Data lectura:18/07/2019
Director/a:FOLCH SANCHO, ALBERT
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ferrer, N. (2015). Challenges of groundwater in developing countries: The case of Kwale, coast of Kenya.

Folch, A.; Ferrer, N. (2015). The impact of poplar tree plantations for biomass production on the aquifer water budget and base flow in a Mediterranean basin. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2015: 3.976; Quartil: Q1)

Ferrer, N.; Folch, A.; Lane, M.; Olago, D.; Odida, J.; Custodio, E. (2019). Groundwater hydrodynamics of an Eastern Africa coastal aquifer, including La Niña 2016–17 drought. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)

Ferrer, N.; Folch, A.; Lane, M.; Olago, D.; Katuva, J.; Thomson, P.; Jou, S.; Hope, R.; Custodio, E. (2019). How does water-reliant industry affect groundwater systems in coastal Kenya?. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2019: 6.551; Quartil: Q1)

Ferrer, N.; Folch, A.; Masó, G.; Sánchez, S.; Sanchez-Vila, X. (2020). What are the main factors influencing the presence of faecal bacteria pollution in groundwater systems in developing countries?. - Journal of contaminant hydrology, ISSN: 0169-7722 (JCR Impact Factor-2018: 2.65; Quartil: Q2)

Ferrer, N.; Folch, A.; Fernandez, D.; Lane, M.; Thomas, M.; Gathenya, J.; Wara, C.; Thomson, P.; Custodio, E.; Hope, R. (2020). Evidence of groundwater vulnerability to climate variability and economic growth in coastal Kenya. - Journal of hydrology, ISSN: 0022-1694 (JCR Impact Factor-2018: 4.405; Quartil: Q1)

Ferrer, N.; Folch, A. (2015). Importance of poplar plantations in the groundwater mass balance and stream base flow of a Mediterranean basin.

Ferrer, N.; Folch, A.; Thomas, M.; Sasaka, W.; Wara, C.; Banje, S.; Olago, D.; Katuva, J.; Thomson, P.; Hope, R.; Lane, M. (2016). First step to understand the importance of new deep aquifer pumping regime in groundwater system in a developing country, Kwale, Kenya.

Folch, A.; Ferrer, N.; Sasaka, W.; Wara, C.; Lane, M.; Thomas, M.; Olago, D.; Thomson, P.; Hope, R. (2016). Groundwater quality risks in a densely populated rural coastal area: Kwale, Kenya.

Folch, A.; Ferrer, N. (2016). Impact of different land uses on the stream base flow and the aquifer water budget of a Mediterranean stream.

Ferrer, N.; Folch, A.; Line, M.; Odida, J.; Olago, D.; Thomson, P.; Hope, R. (2017). How do new development activities affect coastal groundwater systems in Africa? The case of Kwale, Kenya.

Ferrer, N.; Folch, A.; Fernandez, D.; Lane, M.; Olago, D.; Thomas, M.; Gathenya, J.; Wara, C.; Hope, R.; Custodio, E. (2019). Potential effects of climate change and future abstraction rate in a groundwater system located in coastal Kenya.

Ferrer, N.; Folch, A.; Lane, M.; Olago, D.; Odida, J.; Custodio, E.; Thomson, P.; Katuva, J.; Hope, R. (2019). The effect of La Niña 2016-2017 and the current abstraction regime on diverse water-reliant companies in Kwale groundwater resources (Coastal Kenya).

AUTOR/A:PUIG MONTELLÀ, EDUARD
Títol:Modeling capillarity and two-phase flow in granular media: From pore-scale to network-scale
Data lectura:16/07/2019
Director/a:GENS SOLE, ANTONIO
Codirector/a:CHAREYRE, BRUNO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Puig, E. (2018). Micromechanics of three-phase granular geomaterials.

AUTOR/A:PÉREZ FONSECA, LAZARO JORGE
Títol:Upscaling mixing-limited chemical reactions from pore to continuum scale using the dispersive lamella concept.
Data lectura:17/05/2019
Tutor/a:SAALTINK, MAARTEN WILLEM
Director/a:DENTZ, MARCO
Codirector/a:HIDALGO GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:CRIOLLO MANJARREZ, ROTMAN ALEJANDRO
Títol:An approach for hydrogeological data management, integration and analysis. Plataforma de Gestió i Anàlisi de dades geològiques e hidrogeològiques a la ciutat de Barcelona.
Data lectura:08/03/2019
Tutor/a:SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
Director/a:VÁZQUEZ SUÑÉ, ENRIC
Director/a:VELASCO MANSILLA, DOMITILA VIOLETA
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Criollo, R.; Velasco Mansilla, D.V.; Vazquez-Suñe, E.; Serrano, A.; Alcaraz, M.; García, A. (2016). An integrated GIS-based tool for aquifer test analysis. - Environmental earth sciences, ISSN: 1866-6299

Serrano, A.; Vazquez-Suñe, E.; Montserrat, O.; Crosetto, M.; Hoffmann, C.; Ledesma, A.; Criollo, R.; Pujades, E.; Velasco Mansilla, D.V.; García, A.; García, M. (2016). Gb-SAR interferometry displacement measurements during dewatering in construction works : case of La Sagrera railway station in Barcelona, Spain. - Engineering geology, ISSN: 0013-7952 (JCR Impact Factor-2016: 2.569; Quartil: Q1)

Alcaraz, M.; Vazquez-Suñe, E.; Velasco Mansilla, D.V.; Criollo, R. (2017). A loosely coupled GIS and hydrogeological modeling framework. - Enviromental earth sciences, ISSN: 1866-6280 (JCR Impact Factor-2017: 1.435; Quartil: Q3)

Serrano, A.; Pujades, E.; Vazquez-Suñe, E.; Velasco, V.; Criollo, R.; Jurado, A. (2018). Integration of groundwater by-pass facilities in the bottom slab design for large underground structures. - Tunnelling and underground space technology, ISSN: 0886-7798 (JCR Impact Factor-2018: 3.942; Quartil: Q1)

Criollo, R.; Velasco Mansilla, D.V.; Nardi, A. (2019). AkvaGIS: an open source tool for water quantity and quality management. - Computers and geosciences, ISSN: 0098-3004 (JCR Impact Factor-2019: 2.991; Quartil: Q2)

Serrano, A.; Criollo, R.; Vazquez-Suñe, E.; García, M.; Ayora, C.; Velasco, V.; Scheiber, L. (2020). Customization, extension and reuse of outdated hydrogeological software. - Geológica Acta, ISSN: 1696-5728 (JCR Impact Factor-2019: 0.0; Quartil: )

Criollo, R.; Vazquez-Suñe, E.; Velasco Mansilla, D.V.; Serrano, A.; García, M.; García, A. (2014). Herramientas de interpretación de ensayos hidráulicos en un entorno SIG.

Velasco Mansilla, D.V.; Vazquez-Suñe, E.; Criollo, R.; García, M.; Serrano, A.; García, A. (2014). Desarrollo de herramientas de analisis de datos hidrogeologicos en un entorno SIG.

Criollo, R.; Velasco Mansilla, D.V.; Vazquez-Suñe, E.; Serrano, A.; García, M.; García, A. (2016). Plataforma para la gestión de datos hidrogeológicos en entornos urbanos.

Criollo, R.; Vazquez-Suñe, E.; Burdons, S.; Enrich, M.; Chesa, M. (2018). Urban groundwater quality : update of the Barcelona city.

AUTOR/A:CUADRADO CABELLO, AGUSTÍN
Títol:Análisis THM de la interacción suelo-atmósfera en suelos arcillosos sometidos a desecación
Data lectura:07/03/2019
Director/a:LEDESMA VILLALBA, ALBERTO
Director/a:PRAT CATALAN, PERE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Cuadrado, A. (2015). Análisis THM de agrietamiento en suelos por desecación.

Levatti, H.; Prat, P.; Ledesma, A.; Cuadrado, A.; Cordero, J.A. (2017). Experimental analysis of 3D cracking in drying soils using ground-penetrating radar. - Geotechnical Testing journal, ISSN: 0149-6115 (JCR Impact Factor-2017: 1.279; Quartil: Q3)

Ledesma, A.; Cordero, J.A.; Cuadrado, A.; Prat, P. (2014). Patterns of cracking in soils due to drying and wetting cycles.

Cordero, J.A.; Prat, P.; Ledesma, A.; Cuadrado, A. (2015). Cracking behaviour of silty clay soil under drying-wetting cycles.

Cuadrado, A.; Ledesma, A.; Olivella, S.; Prat, P.; Cordero, J.A. (2017). Numerical simulation of the soil desiccation process.

Cordero, J.A.; Prat, P.; Ledesma, A.; Cuadrado, A. (2018). Large test to study the role of soil-air interaction in soil cracking.

Cuadrado, A.; Encalada, D.; Ledesma, A.; Prat, P. (2019). Soil surface boundary condition in desiccating soils.

AUTOR/A:PÉREZ CARRERAS, ADRIÀ
Títol:T-H-M coupling with large advection in fractured rock masses using zero-thickness interface elements
Data lectura:04/12/2018
Director/a:CAROL VILARASAU, IGNACIO
Director/a:PRAT CATALAN, PERE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Perez, A. (2014). HIGH PERFORMANCE COMPUTING IN T-H-M-C COUPLED FRACTURE PROBLEMS IN GEOMECHANICS AND CEMENT-BASED MATERIALS.

Perez, A.; Rodriguez, M.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2013). 3D-mesomechanical analysis of cracking and spalling of concrete subject to high temperatures.

Rodriguez, M.; Perez, A.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2014). Análisis mecomecánico de la fisuración del hormigón sometido a la acción de altas temperaturas.

Perez, A.; Aliguer, I.; Lopez, C.; Carol, Ignacio; Molina, A. (2015). Numerical study of intervertebral prosthesis.

Perez, A.; Riera, C.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2017). 3D-mesomechanical analysis of external sulfate attack in concrete.

Perez, A.; Carol, Ignacio; Prat, P. (2019). Heat transport with advection in fractured rock.

Lopez, C.; Vélez, A.; Carol, Ignacio; Perez, A.; Idiart, A. (2019). Análisis 2D y 3D de la fractura del hormigón por ataque sulfático externo.

AUTOR/A:BARBA FERRER, MARIA DEL CARME
Títol:Physical, geochemical and microbial parameters driving the improvement of water quality in Managed Aquifer Recharge
Data lectura:16/11/2018
Director/a:FOLCH SANCHO, ALBERT
Director/a:SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Barba, C. (2015). Estudi de les condicions ideals per optimitzar la millora de la millora de la infitració i la qualitat de l'aigua en el procés de recàrrega artificial.

Grau, A.; Folch, A.; Torrentó Aguerri, Clara; Valhondo, C.; Barba, C.; Domènech, C.; Soler, A.; Otero, N. (2018). Monitoring induced denitrification during managed aquifer recharge in an infiltration pond. - Journal of hydrology, ISSN: 0022-1694 (JCR Impact Factor-2018: 4.405; Quartil: Q1)

Barba, C.; Folch, A.; Gaju-Ricart, N.; Sanchez-Vila, X.; Carrasquilla, M.; Grau, A.; Martínez-Alonso, M. (2019). Microbial community changes induced by Managed Aquifer Recharge activities: linking hydrogeological and biological processes. - Hydrology and Earth system sciences, ISSN: 1027-5606 (JCR Impact Factor-2019: 5.153; Quartil: Q1)

Barba, C.; Folch, A.; Sanchez-Vila, X.; Martínez-Alonso, M.; Gaju-Ricart, N. (2019). Are dominant microbial sub-surface communities affected by water quality and soil characteristics?. - Journal of environmental management, ISSN: 0301-4797 (JCR Impact Factor-2019: 5.647; Quartil: Q1)

Barba, C.; Folch, A.; Gaju, N.; Martínez-Alonso, M.; Grau, A.; Sanchez-Vila, X. (2015). Microbial community analysis and bioclogging identification in a Managed Artificial Recharge system.

Barba, C.; Folch, A.; Gaju, N.; Martínez-Alonso, M.; Carrasquilla, M.; Grau, A.; Sanchez-Vila, X. (2016). Is artificial recharge promoting microbial activity and biodegradation processes in groundwater systems?.

Barba, C.; Folch, A.; Martínez-Alonso, M.; Sanchez-Vila, X.; Gaju, N. (2018). Operating conditions and microbial key populations in Managed Aquifer Recharge ponds: a statistical approach.

Rodríguez-Escales, P.; Barba, C.; Sanchez-Vila, X.; Marcé, R.; Folch, A. (2019). Modeling the influence of temperature in the infiltration rates and redox reactions of an infiltration pond located in the Llobregat river basin.

Folch, A.; Barba, C.; Marcé, R.; Rodríguez-Escales, P.; Sanchez-Vila, X. (2019). Monitoring of Eh, DOM and water quality in a MAR surface pond: understanding changes in the infiltration rate.

Barba, C.; Rodríguez-Escales, P.; Sanchez-Vila, X.; Marcé, R.; Folch, A. (2019). Evaluating the influence of temperature and redox conditions during the infiltration in a recharge pond located in the Llobregat river basin.

Folch, A.; Barba, C.; Marcé, R.; Benito, A.; Sanchez-Vila, X. (2019). Understanding changes of Eh, DOM and water quality in a MAR surface pond.

AUTOR/A:MONFORTE VILA, LLUÍS
Títol:INSERTION PROBLEMS IN GEOMECHANICS WITH THE PARTICLE FINITE ELEMENT METHOD
Data lectura:05/11/2018
Director/a:ARROYO ALVAREZ DE TOLEDO, MARCOS
Codirector/a:CARBONELL PUIGBO, JOSEP MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Monforte, L. (2016). Numerical analysis of penetration problems in clay.

Monforte, L.; Pérez-Foguet, A. (2014). A multimesh adaptive scheme for air quality modeling with the finite element method. - International journal for numerical methods in fluids, ISSN: 0271-2091 (JCR Impact Factor-2014: 1.244; Quartil: Q2)

Monforte, L.; Arroyo, M.; Carbonell, J.M.; Gens, A. (2017). Numerical simulation of undrained insertion problems in geotechnical engineering with the Particle Finite Element Method (PFEM). - Computers and geotechnics, ISSN: 0266-352X (JCR Impact Factor-2017: 3.138; Quartil: Q1)

Monforte, L.; Carbonell, J.M.; Arroyo, M.; Gens, A. (2017). Performance of mixed formulations for the particle finite element method in soil mechanics problems. - Computational particle mechanics, ISSN: 2196-4386 (JCR Impact Factor-2017: 0.888; Quartil: Q1)

Monforte, L.; Arroyo, M.; Carbonell, J.M.; Gens, A. (2018). Coupled effective stress analysis of insertion problems in geotechnics with the Particle Finite Element Method. - Computers and geotechnics, ISSN: 0266-352X (JCR Impact Factor-2018: 3.345; Quartil: Q1)

Monforte, L.; Arroyo, M.; Gens, A.; Carbonell, J.M. (2018). Hydraulic conductivity from piezocone on-the-fly: a numerical evaluation. - Geotechnique Letters, ISSN: 2049-825X (JCR Impact Factor-2018: 1.699; Quartil: Q3)

Monforte, L.; Navas, P.; Carbonell, J.M.; Arroyo, M.; Gens, A. (2019). Low-order stabilized finite element for the full Biot formulation in soil mechanics at finite strain. - International journal for numerical and analytical methods in geomechanics, ISSN: 0363-9061 (JCR Impact Factor-2019: 2.814; Quartil: Q2)

Monforte, L.; Arroyo, M.; Carbonell, J.M.; Gens, A. (2019). Reply to the Discussion on 'Coupled effective stress analysis of insertion problems in geotechnics with the Particle Finite Element Method'. - Computers and geotechnics, ISSN: 0266-352X (JCR Impact Factor-2019: 3.818; Quartil: Q1)

Monforte, L.; Arroyo, M.; Gens, A.; Carbonell, J.M. (2014). Explicit finite deformation stress integration of the elasto-plastic constitutive equations.

Monforte, L.; Arroyo, M.; Gens, A.; Carbonell, J.M. (2015). Integration of elasto-plastic constitutive models infinite deformation: an explicit approach.

Monforte, L.; Carbonell, J.M.; Arroyo, M.; Gens, A. (2015). Numerical simulation of penetration problems in geotechnical engineering with the particle finite element method (PFEM).

Pérez-Foguet, A.; Monforte, L.; Sánchez, J. (2015). Adaptive multimesh for solving transport-reaction i porous media. Application to 3D simulation with the CW2D model.

Gens, A.; Arroyo, M.; Butlanska, J.; Monforte, L.; Carbonell, J.M.; Ciantia, M.; O'Sullivan, C. (2016). Simulation of the cone penetration test: discrete and continuum approaches.

Gens, A.; Arroyo, M.; Carbonell, J.M.; Ciantia, M.; Monforte, L. (2017). Simulation of penetration problems in geomechanics.

Monforte, L.; Arroyo, M.; Gens, A.; Carbonell, J.M. (2018). Three-dimensional analysis of penetration problems using G-PFEM.

Monforte, L.; Arroyo, M.; Gens, A.; Carbonell, J.M. (2018). Numerical study of penetration problems in fine grained soils with the Particle Finite Element Method.

Monforte, L.; Arroyo, M.; Gens, A.; Parolini, C. (2018). Permeability estimates from CPTu: a numerical study.

Monforte, L.; Arroyo, M.; Gens, A.; Ciantia, M. (2019). G-PFEM numerical assessment of screw pile undrained capacity.

Monforte, L.; Arroyo, M.; Gens, A.; Carbonell, J.M. (2019). Enhanced cone penetration test interpretation with the Particle Finite Element Method (PFEM).

AUTOR/A:CRUSAT CODINA, LAURA
Títol:Numerical modeling of cracking along non-preestablished paths
Data lectura:05/11/2018
Director/a:CAROL VILARASAU, IGNACIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Crusat, L. (2015). Modelació numèrica de propagació de fractures en geomecànica i durabilitat e materials.

Crusat, L. (2015). Modelització numèrica en discontinuïtats geomecàniques mitjançant XFEM i comparació amb els elements junta de gruix zero..

De Francisco sans, Miguel (2015). Implementació i aplicacions de l'elasticitat en grans deformacions i teoria del contacte en geomecànica..

Crusat, L.; Carol, Ignacio; Garolera, D. (2019). XFEM formulation with sub-interpolation, and equivalence to zero-thickness interface elements. - International journal for numerical and analytical methods in geomechanics, ISSN: 0363-9061 (JCR Impact Factor-2019: 2.814; Quartil: Q2)

Crusat, L.; Garolera, D.; Carol, Ignacio (2015). XFEM formulation for discontinuities in fractured rock masses.

Crusat, L.; Carol, Ignacio (2017). Application of configurational mechanics to crack propagation.

Crusat, L.; Carol, Ignacio (2019). Numerical modeling of crack propagation using zero-thickness interfaces elements and configurational mechanics.

Crusat, L.; Carol, Ignacio; Garolera, D. (2019). New developments in the application of configurational mechanics to crack propagation.

AUTOR/A:MÁNICA MALCOM, MIGUEL ÁNGEL
Títol:ANALYSIS OF UNDERGROUND EXCAVATIONS IN ARGILLACEOUS HARD SOILS - WEAK ROCKS
Data lectura:11/10/2018
Director/a:GENS SOLE, ANTONIO
Director/a:VAUNAT, JEAN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Mánica, M.A.; Ovando-Shelley, E.; Jaramillo, E. (2016). Numerical study of the seismic behavior of rigid inclusions in soft Mexico City clay. - Journal of earthquake engineering, ISSN: 1363-2469 (JCR Impact Factor-2016: 1.044; Quartil: Q3)

Mánica, M.A.; Gens, A.; Vaunat, J.; Ruíz, D. (2018). Nonlocal plasticity modelling of strain localisation in stiff clays. - Computers and geotechnics, ISSN: 0266-352X (JCR Impact Factor-2018: 3.345; Quartil: Q1)

Conesa, S.; Mánica, M.A.; Gens, A.; Huang, Y. (2019). Numerical simulation of the undrained stability of slopes in anisotropic fine-grained soils. - Geomechanics and geoengineering, ISSN: 1748-6025 (JCR Impact Factor-2019: 0.0; Quartil: )

Mánica, M.A.; Gens, A.; Vaunat, J.; Ruíz, D. (2015). Anisotropic failure criterion for an argillaceous rock: formulation and application to an underground excavation case.

AUTOR/A:RUIZ CARULLA, ROGER
Títol:ROCKFALL ANALYSIS:Failure, fragmentation and propagation characterization
Data lectura:19/07/2018
Director/a:COROMINAS DULCET, JORDI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ruiz, R. (2015). Fragmentació en despreniments rocosos.

Criado Ibáñez, Luis Eduardo (2015). Aplicación de técnicas de fotogrametria a la medida de deformaciones de probetas de suelo en laboratorio.

Vidal Farre, Aleix (2015). Analisi de la fragmentacio dels despreniments rocosos.

Ruiz, R.; Corominas, J.; Mavrouli, O. (2015). A methodology to obtain the block size distribution of fragmental rockfall deposits. - Landslides, ISSN: 1612-510X (JCR Impact Factor-2015: 3.049; Quartil: Q1)

Ruiz, R.; Corominas, J.; Mavrouli, O. (2017). A fractal fragmentation model for rockfalls. - Landslides, ISSN: 1612-510X (JCR Impact Factor-2017: 3.811; Quartil: Q1)

Corominas, J.; Mavrouli, O.; Ruiz, R. (2018). Magnitude and frequency relations: are there geological constraints to the rockfall size?. - Landslides, ISSN: 1612-510X (JCR Impact Factor-2018: 4.252; Quartil: Q1)

Ruiz, R.; Corominas, J.; Mavrouli, O. (2014). A methodology to obtain the block size distribution of a large rockfall deposit.

Ruiz, R.; Corominas, J.; Mavrouli, O. (2015). Observed changes in the block size ditribution as consequence of the rockfall fragmentation.

Corominas, J.; Ruiz, R.; Mavrouli, O. (2015). An empirical approach to rockfall fragmentation.

Mavrouli, O.; Hurlimann, M.; Abanco, C.; Moya, J.; Copons, R.; Ruiz, R. (2016). Monitoring of fast moving landslides in the Pyrenees.

Corominas, J.; Ruiz, R. (2016). La avalancha de rocas de la Coma d'Espòs, Pirineo Central, Lleida: un evento prehistórico catastrófico.

Corominas, J.; Mavrouli, O.; Ruiz, R. (2017). Rockfall occurrence and fragmentation.

Ruiz, R.; Corominas, J.; Hurlimann, M. (2017). Experiencias con drones para el estudio de movimientos de ladera.

AUTOR/A:LIAUDAT, JOAQUÍN
Títol:Experimental and numerical study of the effect of stress on ASR expansions in concrete
Data lectura:15/06/2018
Director/a:CAROL VILARASAU, IGNACIO
Director/a:LOPEZ GARELLO, CARLOS MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Vacas Navalon, Edgar (2016). Estudio experimental de la influencia del estado tensional en las expansiones por Reacción Álcali-Sílice en hormigón.

Liaudat, J.; Carol, Ignacio; Lopez, C.; Saouma, V. (2018). ASR expansions in concrete under triaxial confinement. - Cement and concrete composites, ISSN: 0958-9465 (JCR Impact Factor-2018: 5.172; Quartil: Q1)

Liaudat, J.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2015). Free expansion tests for ASR at the level of a single aggregate-matrix interface: experimental results and numerical modelling.

Liaudat, J.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2016). Numerical and experimental study of ASR in concrete at the meso-level.

Carol, Ignacio; Liaudat, J.; Lopez, C. (2017). Modeling concrete expansions via couped C-M mesoscale analysis with zero-thickness interface elements, and lab experiments.

Liaudat, J.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2018). Coupled C-M meso-scale model for ASR expansion in concrete.

Barandiaran, L.; Liaudat, J.; Lopez, C.; Carol, Ignacio (2019). Modelling acid attack of oilwell cement exposed to carbonated brine: effect of specimen geometry on experimental results.

AUTOR/A:COMOLLI, ALESSANDRO
Títol:Mechanism and stochastic dynamics of transport in Darcy-scale heterogeneous porous media
Data lectura:14/06/2018
Director/a:DENTZ, MARCO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Comolli, A.; Hidalgo González, Juan José; Moussey, C.; Dentz, M. (2016). Non-Fickian Transport Under Heterogeneous Advection and Mobile-Immobile Mass Transfer. - Transport in porous media, ISSN: 0169-3913 (JCR Impact Factor-2016: 2.205; Quartil: Q2)

Dentz, M.; Kang, P.K.; Comolli, A.; Le-Borgne, T.; Lester, D. (2016). Continuous time random walks for the evolution of Lagrangian velocities. - Physical review fluids, ISSN: 2469-990X (JCR Impact Factor-2016: 0.0; Quartil: Q4)

Comolli, A.; Dentz, M. (2017). Anomalous dispersion in correlated porous media : a coupled continuous time random walk approach. - European physical journal B, ISSN: 1434-6028 (JCR Impact Factor-2017: 1.536; Quartil: Q3)

Comolli, A.; Dentz, M. (2018). Impact of diffusive motion on anomalous dispersion in structured disordered media: from correlated Lévy flights to continuous time random walks. - Physical review E, ISSN: 2470-0045 (JCR Impact Factor-2018: 2.353; Quartil: Q1)

Hakoun, V.; Comolli, A.; Dentz, M. (2018). Modeling macrodispersive behaviors of solute in a heterogeneous alluvial aquifer with spatial Markov models for velocities.

Comolli, A.; Hakoun, V.; Dentz, M. (2018). Spatial Markov models for non-Fickian transport in heterogeneous porous media.

AUTOR/A:ALVARADO BUENO, MAURICIO
Títol:Landslide motion assessment including thermal interaction. An MPM approach.
Data lectura:23/04/2018
Director/a:ALONSO PEREZ DE AGREDA, EDUARDO
Codirector/a:PINYOL PUIGMARTI, NURIA MERCE
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Alvarado, M.; Pinyol, N.M.; Alonso, E. (2019). Thermal interaction in shear bands: the Vajont landslide.

Pinyol, N.M.; Alvarado, M. (2017). Novel analysis for large strains based on particle image velocimetry. - Canadian geotechnical journal, ISSN: 0008-3674 (JCR Impact Factor-2017: 1.813; Quartil: Q1)

Pinyol, N.M.; Alvarado, M.; Alonso, E.; Zabala, F. (2018). Thermal effects in landslide mobility. - Géotechnique, ISSN: 0016-8505 (JCR Impact Factor-2018: 3.559; Quartil: Q1)

Alvarado, M.; Pinyol, N.M.; Ruiz, A. (2015). MPM simulation of a scaled laboratory slope failure.

Alvarado, M.; Ruiz, A.; Pinyol, N.M. (2016). Material Point Method analysis of induced laboratory scaled landslide.

Pinyol, N.M.; Alvarado, M.; Alonso, E. (2017). Effect of shear band thickness on the termo-hydromechanical coupled analysis of landslides.

Pinyol, N.M.; Ruiz, Á.; Alvarado, M.; Caicedo, B. (2017). Wetting collapse and failure of and slope tested in centrifuge machine.

Alvarado, M.; Pinyol, N.M.; Alonso, E. (2017). Aceleración de deslizamientos por efectos térmicos: modelación mediante el método del punto material.

Alvarado, M.; Ruiz, Á.; Pinyol, N.M. (2017). Nuevo método para la interpretación de imágenes digitales de inestabilidad mediante la técnica PIV.

Pinyol, N.M.; Alvarado, M.; Alonso, E. (2019). Thermal and strain rate effects on landslide. A real case..

AUTOR/A:RAHBARALAM, MARYAM
Títol:Modeling of reactive transport with particle tracking and kernel density estimators
Data lectura:23/02/2018
Director/a:FERNANDEZ GARCIA, DANIEL
Codirector/a:SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Rahbaralam, M. (2014). Reactive transport modeling in groundwater.

Rahbaralam, M.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X. (2015). Do we really need a large number of particles to simulate bimolecular reactive transport with random walk methods? A kernel density estimation approach. - Journal of computational physics, ISSN: 0021-9991 (JCR Impact Factor-2015: 2.556; Quartil: Q1)

Rahbaralam, M.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X. (2017). Modeling of adsorption with particle tracking and kernel density estimators.

AUTOR/A:CARLES BRANGARÍ, ALBERT
Títol:Microbial and geochemical dynamics in soils and their impact on the hydraulic properties: From laboratory experiments to model development.
Data lectura:22/09/2017
Director/a:SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:FERNANDEZ GARCIA, DANIEL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Sanchez-Vila, X.; Vazquez-Suñe, E.; Rodriguez, P.; Jurado, A.; Folch, A.; Carles, A.; Carrera, J.; Fernandez, D. (2016). Emerging organic contaminants in aquifers: sources, transport, fate, and attenuation.

Carles, A. (2013). Biogeochemical dynamics in soils and its implications on infiltration.

Sanchez-Vila, X.; Rubol, S.; Carles, A.; Fernandez, D. (2013). An analytical solution to study substrate-microbial dynamics in soils. - Advances in water resources, ISSN: 0309-1708 (JCR Impact Factor-2013: 2.78; Quartil: Q1)

Rubol, S.; Freixa, A.; Carles, A.; Fernandez, D.; Romani, A.; Sanchez-Vila, X. (2014). Connecting bacterial colonization to physical and biochemical changes in a sand box infiltration experiment. - Journal of hydrology, ISSN: 0022-1694 (JCR Impact Factor-2014: 3.053; Quartil: Q1)

Freixa, A.; Rubol, S.; Carles, A.; Fernandez, D.; Butturini, A.; Sanchez-Vila, X.; Romani, A. (2015). The effects of sediment depth and oxygen concentration on the use of organic matter: an experimental study using an infiltration sediment tank. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2015: 3.976; Quartil: Q1)

Dutta, T.; Carles, A.; Fernandez, D.; Rubol, S.; Sanchez-Vila, X.; Tirado, J. (2015). Vadose zone oxygen (O2) dynamics during drying and wetting cycles: An artificial recharge laboratory experiment. - Journal of hydrology, ISSN: 0022-1694 (JCR Impact Factor-2015: 3.043; Quartil: Q1)

Carles, A.; Sanchez-Vila, X.; Freixa, A.; Romani, A.; Rubol, S.; Fernandez, D. (2017). A mechanistic model (BCC-PSSICO) to predict changes in the hydraulic properties for bio-amended variably saturated soils. - Water resources research, ISSN: 0043-1397 (JCR Impact Factor-2017: 4.361; Quartil: Q1)

Carles, A.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X.; Manzoni, S. (2018). Ecological and soil hydraulic implications of microbial responses to stress: a modeling analysis. - Advances in water resources, ISSN: 0309-1708 (JCR Impact Factor-2018: 3.673; Quartil: Q1)

Rubol, S.; Carles, A.; Fernandez, D.; Freixa, A.; Romani, A.; Sanchez-Vila, X. (2012). A novel approach to investigate the link between natural biofilm growth and soil physical properties in a saturated porous media.

Carles, A.; Rubol, S.; Sanchez-Vila, X.; Fernandez, D. (2012). An analytical solution to study substrate-bacterial dynamics in soils.

Carles, A.; Fernandez, D.; Sanchez-Vila, X.; Rubol, S.; Freixa, A.; Romani, A. (2014). Deep bioclogging in a multiphase infiltraton system.

Carles, A.; Sanchez-Vila, X.; Rubol, S.; Romani, A.; Fernandez, D. (2014). Efectos del crecimiento de biomasa sobre la distribución de poros y la curva de retención en procesos de infiltración.

Carles, A.; Manzoni, S.; Sanchez-Vila, X.; Fernandez, D. (2017). Modeling the survival responses of a multi-component biofilm to environmental stress.

Carles, A.; Sanchez-Vila, X.; Freixa, A.; Romani, A.M.; Fernandez, D. (2017). Understanding the influence of biofilm accumulation on the hydraulic properties of soils: a mechanistic approach based on experimental data.

Carles, A.; Sanchez-Vila, X.; Romani, A.; Freixas, A.; Fernandez, D. (2017). A new mechanistic model to predict the impact of biofilms on porous media hydraulic properties.

AUTOR/A:SCHEIBER PAGÈS, LAURA
Títol:SUPPORT TOOLS FOR GROUNDWATER MANAGEMENT IN THE PROXIMITY OF A MINE SITE
Data lectura:09/06/2017
Tutor/a:SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
Director/a:AYORA IBAÑEZ, CARLOS
Director/a:VÁZQUEZ SUÑÉ, ENRIC
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Scheiber, L.; Ayora, C.; Vazquez-Suñe, E.; Cendón, D.I.; Soler, A.; Custodio, E.; Baquero, J. (2015). Recent and old groundwater in the Niebla-Posadas regional aquifer (southern Spain): implications for its management. - Journal of hydrology, ISSN: 0022-1694 (JCR Impact Factor-2015: 3.043; Quartil: Q1)

Scheiber, L.; Ayora, C.; Vazquez-Suñe, E. (2018). Quantification of proportions of different water sources in a mining operation. - Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2018: 5.589; Quartil: Q1)

AUTOR/A:GONZÁLEZ BLANCO, LAURA
Títol:Gas Migration in Deep Argillaceous Formations: Boom Clay and Indurated Clays
Data lectura:31/05/2017
Director/a:ROMERO MORALES, ENRIQUE EDGAR
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Gonzalez, L.; Romero, E. (2013). Laboratory investigation of gas transport processes in Boom Clay. PhD collaboration agreement with ONDRAF/NIRAS (2013-2016).

Gonzalez, L.; Romero, E. (2014). Laboratory investigation of gas transport process in Boom Clay. PhD collaboration agreement with ONDRAF/NIRAS (2013-2016).

Romero, E.; Gonzalez, L. (2015). Complementary water and air permeability tests on core samples from Schlattingen SLA-1 borehole.

Romero, E.; Gonzalez, L. (2015). Laboratory investigation of gas transport process in Boom Clay. Interpretation and simulation of the experimental results.

Romero, E.; Gonzalez, L.; Dieudonné, A.; Marschall, P. (2016). EBS-Task Force: hydro-mechanical processes associated with gas transport in MX-80 bentonite.

Gonzalez, L.; Romero, E. (2016). Laboratory investigation of gas transport process in Boom Clay: PhD collaboration agreement with ONDRAF/NIRAS (2013-2016): annual report 4 (2016).

Romero, E.; Gonzalez, L. (2017). Hydro-mechanical processes associated with gas transport in MX-80 bentonite in the context of Nagra's RD&D programme.

Romero, E.; Gonzalez, L. (2018). Hydro-mechanical process associated with gas transport in MX-80 bentonite in the context of NAGRA’s RD&D programme: Complementary Report to NAB 17-09.

Gonzalez, L.; Romero, E.; Jommi, C.; Sillen, X.; Li, X.L. (2017). Exploring Fissure Opening and Their Connectivity in a Cenozoic Clay During Gas Injection.

Gonzalez, L.; Romero, E.; Jommi, C.; Li, X.L.; Sillen, X. (2016). Gas migration in a Cenozoic clay: experimental results and numerical modelling. - Geomechanics for energy and the environment, ISSN: 2352-3808 (JCR Impact Factor-2016: 0.75; Quartil: Q1)

Marschall, P.; Romero, E.; Gonzalez, L.; Madaschi, A.; Papafotiou, A.; Senger, R.; Namhata, A.; Keller, L.; Rutqvist, J. (2018). Modelling of hydro-mechanical processes associated with gas transport in Wyoming bentonite. - Geophysical research abstracts, ISSN: 1607-7962

Gonzalez, L.; Romero, E.; Li, X.L.; Sillen, X. (2014). Importance of sample volume changes and material degradation on gas transport properties in Boom Clay.

Gonzalez, L.; Romero, E.; Li, X.; Sillen, X. (2014). Importance of stress state and material degradation on gas transport processes in Boom Clay.

Gonzalez, L.; Romero, E.; Li, X.L.; Sillen, X. (2015). Volume change behaviour of Boom Clay during gas injection and dissipation experiments.

Romero, E.; Marschall, P.; Gonzalez, L.; Gómez, R. (2015). Compressibility properties on loading and on air injection of two deep claystone formations.

Romero, E.; Gonzalez, L. (2015). Gas migration process in deformable clay formations.

Romero, E.; Gonzalez, L.; Marschall, P. (2015). Gas migration and coupled hydro-mechanical issues in claystones for radioactive waste disposal at great depth.

Gonzalez, L.; Romero, E.; Li, X.L.; Sillen, X.; Marschall, P.; Jommi, C. (2016). Air injection tests in two argillaceous rock formations: experimental results and modelling.

Romero, E.; Gonzalez, L. (2016). Exploring air migration in argillaceous formations: experimental results and numerical modelling.

Gonzalez, L.; Romero, E.; Jommi, C.; Sillen, X.; Li, X.L. (2017). Exploring fissure opening and their connectivity in a cenozoic clay during gas injection.

Romero, E.; Gonzalez, L.; Marschall, P. (2017). Gas transport in compacted MX-80 bentonite and coupled hydro-mechanical processes.

Gonzalez, L.; Romero, E.; Marschall, P. (2017). Pathway development and connectivity during gas injection / dissipation tests: experimental results and numerical modelling.

Gonzalez, L.; Romero, E.; Sillen, X.; Li, X.L.; Marschall, P. (2017). Gas migration in deep argillaceous rock formations from experimental results to modelling.

AUTOR/A:ALVARADO DE MENENDEZ, CLARA
Títol:Comportamiento Hidro-Mecánico de Agregados Gruesos
Data lectura:18/05/2017
Director/a:ALONSO PEREZ DE AGREDA, EDUARDO
Codirector/a:ROMERO MORALES, ENRIQUE EDGAR
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Romero, E.; Alvarado, C.; Lloret, A.; Mirsalehi, S. (2017). Laboratory tests on the post mortem hydromechanical characterisation of FEBEX bentonite.

Romero, E.; Alvarado, C.; Alonso, E. (2016). Chemical loading effects on rockfill behaviour.

Romero, E.; Alvarado, C.; Lloret, A. (2017). Hydro-mechanical characterisation of retrieved bentonite blocks from the final dismantling phase of the FEBEX in situ test.

AUTOR/A:TAPIAS CAMACHO, MAURICIO ALBERTO
Títol:Particle Model For Crushable Aggregates Which Includes Size, Time and Relative Humidity Effects
Data lectura:21/12/2016
Director/a:ALONSO PEREZ DE AGREDA, EDUARDO
Codirector/a:GILI RIPOLL, JOSE ANTONIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Tapias, M.; Alonso, E.; Gili, J. (2015). A particle model for rockfill behaviour. - Géotechnique, ISSN: 0016-8505 (JCR Impact Factor-2015: 2.0; Quartil: Q2)

Tapias, M.; Alonso, E.; Gili, J. (2016). Compressibility, grain breakage and time-dependent behavior of gap-graded aggregates of sugar cubes. - Soils and foundations, ISSN: 0038-0806 (JCR Impact Factor-2016: 1.088; Quartil: Q3)

AUTOR/A:PUIG DAMIANS, IVAN
Títol:MECHANICAL PERFORMANCE AND SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF REINFORCED SOIL WALLS
Data lectura:28/07/2016
Director/a:JOSA GARCIA-TORNEL, ALEJANDRO
Codirector/a:BATHURST, RICHARD JOHN
Codirector/a:LLORET MORANCHO, ANTONIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Delgado Ortega, Henrry Saul (2016). ÁNALISIS DE LA EXPOSICIÓN DE COMPUESTOS EMERGENTES EN VARIOS ESCENARIOS DE USOS DEL AGUA.

Quispe Coica, Filimon Alejandro (2016). Gestión sostenible de los recursos hídricos en la empresa minera poderosa, Pataz (Perú).

Alarcón Gutiérrez, Andrés Camilo (2016). Propuesta de optimización de la EDAR del municipio de Sotaquira en Boyaca (Colombia).

Cruz Biel, Albert (2016). Evaluación de parámetros que condicionan el crecimiento biològico en canales de hormigón.

Briongos Rica, Guillermo (2016). Modelización bidimensional del flujo de agua en lámina libre mediante la nueva herramienta Hec-Ras 5.0.

Carbonero Ruiz, Daniel (2016). Proyecto de re-urbanización del espacio liberado por el soterramiento del ferrocarril en Mollet del Valles.

Almirall Canudas, Cristina (2016). Repercusió ambiental d'elements de formigó armat sotmesos a flexió en funció de la normativa de disseny aplicada.

Iriondo Frias, Guillermo (2016). Estudio metabolómico de los efectos relacionados con la escasez de agua durante el crecimiento de los cultivos de arroz (Oryza Sativa Japonica).

Requejo-Castro, D. (2016). Bayesian Networks as a Decision Support Tool for Rural Water Supply and Sanitation sector.

Gelabert, I. (2016). Recuperació de la salmorra en la tintura del coto amb colorants reactius.

Hernández Borrell, Josep (2016). Projecte de construcció d'un nou accés a la C16 des de Castellbell i el Vilar i Rellinars.

Rabines Rodriguez, César Alejandro (2016). Proyecto constructivo de un parking subterráneo y reurbanización de la plaza Can Mantega en el distrito de Sants.

Ximenes Miralles, Roger (2016). Estudio de la influencia de la compactación en la permeabilidad y resistencia a compresión de hormigones porosos.

Baños Gala, Roger (2016). Desarrollo de herramientas de bajo coste y acceso libre para la medición de desplazamientos en ensayos de hormigón, acero, y obras de fábrica.

Navarro Juan, Sergi (2016). Models de previsió de demanda de tràfic aeri. Aplicació al cas espanyol.

Agustí Brugarolas, Santiago (2016). IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA BIM EN EL PROJECT MANAGEMENT.

Consegal Martínez, Enric (2016). Gestió del manteniment i processos de manteniment en operadors de ferrocarrils. Estudi de casos..

Galera Ejarque, Albert (2016). Nou Intercanviador Modal a la Zona Universitaria de BCN Campus Nord.

Valls Gimeno, Jorge (2016). ESTUDI SOBRE LA SITUACIÓ I EVOLUCIÓ ECONÒMIC-FINANÇERA DE LES EMPRESES DEL SECTOR DE L'OBRA PÚBLICA DURANT EL PERIODE DE CRISIS.

Heras Mateo, Pablo (2016). Análisis de la distribución temporal de lluvias umbral y de su capacidad predictiva de flujos torrenciales. Aplicación en el barranco del Rebaixader (Lleida, Pirineos).

Llop Sayson, Eugenio Wenceslao (2016). Comparaison environnementale d'une Enrobé Coulé à Froid (ECF) avec autres techniques d'entretien.

Puerta Callol, Eloi (2016). Estimació de l'evolució durant el segle XXI dels impactes de l'ultrapassament als ports Catalans com a conseqüència del canvi climàtic.

Sol Jareño, Javier (2016). Storm tracks along the North Western Mediterranean.

Morales Fresquet, Adrià (2016). Anàlisi del grau d'estabilitat i de la freqüència de reactivació de l'esllavissada de la Font del Bullidor (Fígols, Berguedà).

Gutiérrez Beleña, Cristian (2016). Anàlisi de la geometria hidràulica del riu Pilcomayo.

Mir Bergadà, Ariadna (2016). Anàlisi de l'impacte socioeconòmic del Canal Segarra-Garrigues.

Alavedra Mas, Joan (2016). Solucions per la implantació de l?Eurovinyeta a Catalunya. Sistema de classificació ORT.

Molist Pampliega, Oriol (2016). La viabilitat de les infraestructures viaries: Factors explicatius.

Sauqué Vila, Marti Llop (2016). Projecte d'implantació de carril bici a la xarxa de carreteres de l'Empordà.

Morte Vidal, Oriol (2016). PROJECTE CONSTRUCTIU DE PROTECCIÓ DEL TALÚS DE LA C-15B ENTRE PK 6+510 I PK 6+590, TERME MUNICIPAL DE CANYELLES.

Del Castillo piñeiro, Harold (2016). MAPAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN, ANÁLISIS DE DAÑOS EN VEHICULOS DE LA AVENIDA DEL PARALELO.

Miralles Sorribes, Albert (2016). Projecte constructiu de la variant de la carretera C-14 a Agramunt (Urgell).

Artola Segalés, Xavier (2016). Anàlisi de la incertesa en les prediccions morfodinàmiques.

Jordan Jiménez, Derek (2016). Improving accessibility at airports..

Yu, Y.; Bathurst, R.J.; Damians, I.P. (2016). Modified unit cell approach for modelling geosynthetic-reinforced column-supported embankments. - Geotextiles and geomembranes, ISSN: 0266-1144 (JCR Impact Factor-2016: 2.87; Quartil: Q1)

Damians, I.P.; Bathurst, R.J.; Lloret, A.; Josa, A. (2016). Vertical facing panel-joint gap analysis for steel-seinforced soil walls. - International journal of geomechanics, ISSN: 1532-3641 (JCR Impact Factor-2016: 2.136; Quartil: Q2)

Damians, I.P.; yu, Y.; Lloret, A.; Bathurst, R.J.; Josa, A. (2015). Equivalent interface properties to model soil-facing interactions with zero-thickness and continuum element methodologies.

Damians, I.P.; Bathurst, R.J.; Josa, A.; Lloret, A.; Lima, J. (2017). Analysis of vertical facing panel-joint gap in reinforced soil walls.

Damians, I.P.; Bathurst, R.J.; Olivella, S.; Lloret, A.; Josa, A. (2017). 3D modelling of reinforced soil walls.

Damians, I.P.; Olivella, S.; Gens, A. (2017). Modelling gas flow experiments in Mx80 bentonite.

Damians, I.P.; Olivella, S.; Pintado, X. (2017). Effect of open-gaps in nuclear spent fuel disposal containers storage.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
17/06/202016/12/2020Asesoramiento y estudio de los ensayos complementarios en materiales de la ladera del estribo derecho de la Presa de Yesa (Yesa / Navarra)CONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
01/06/202031/05/2023Análisis de la erosión de suelos en terrenos de alta pendiente a diferentes escalas. Procesos físicos, auscultación y modelización de futuros cambios ambientales.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Avances en el análisis de la cuantificación del riesgo (QRA) por desprendimientos rocosos empleando avances en las técnicas geomáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/202031/12/2020Desarrollo de la herramienta 3D geomecánica propietaria de Repsol para modelos evolutivosREPSOL YPF, S.A.
06/02/202005/02/2023Estudi multidisciplinari del litoral per a l'avaluació de recursos hídrics subterranis estratègics i la millora dels ecosistemes costanersAGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/02/202030/01/2024Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
01/02/202031/01/2022Advanced tools for pro-active Management of Impact and Risks induced by convective Weather, Heavy Rain and Flash Foods in EuropeCommission of European Communities
01/01/202031/12/2023Mezcla y dispersión en el transporte de energía y solutosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/12/201931/03/2020Development of two hydro-mechanical prototypes with suction control for testing partially saturated and frozen soils under oedometer conditionsUniversity of Cambridge
01/11/201931/05/2022Prevención y gestión transfronteriza del riesgo asociado a deslizamientos de tierraCommission of European Communities
01/11/201931/10/2020Assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i drenatge del Reg Segarra-GarriguesARDANA CONSULTANTS S.L.U.
23/10/201919/01/2020Introduction to the Geotechnical PFEM in KratosCLIENTS DIVERSOS CONGRESOS
22/10/201921/10/2020Advance Fracture Modeling for Hydraulic Fracture applicationsREPSOL YPF, S.A.
01/10/201901/10/2024WP-Gas: Scientific work related to task 3 (Barrier Integrity). Linked Third Party NAGRANational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/09/201931/08/2022Predicción de riesgo y diseño seguro en rocas anhidríticas (ANHY_RISK)Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/06/201931/05/2024European Joint Programme on Radioactive Waste ManagementCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Geohazards: Identification, Modelling, Preparedness, Assessment, Collaboration and TransferenceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Thermal aspects and their coupled HM effects on Ypresian clays and Boom Clay (Reference: CCHO 2019-0236/00/00)ONDRAF/NIRAS
01/06/201931/05/2024WP GAS Mechanistic understanding of gas transport in clay materials. Part of EURAD ‘European Joint Programme on Radioactive Waste Management’ NFRP-2018.European Commission
01/06/201931/12/2022Laboratory investigation of two-phase transport in sand-bentonite mixtures (Ref. 18311)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
17/05/201916/05/2022Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/05/201915/07/2019Development of a hydro-mechanical prototype cell for performing gas migration tests under axisymmetric triaxial conditions with hollow cylinder rock sample and inner core of expansive bentonite preparTEXAS A&M UNIVERSITY
01/04/201931/03/2020Triaxial test on reinforced soils with different binders/injection liquidsBASF Construction Chemicals Europe AG
27/03/201904/06/2020Anàlisi geotècnic i hidrogeològic dels túnels de la Línia Llobregat-AnoiaFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya
01/03/201928/02/2023Managed Aquifer Recharge Solutions Training NetworkCommission of European Communities
28/02/201928/02/2019A METHOD FOR ESTIMATING THE FRACTURED VOLUME IN A RESERVOIR DOMAIN BY INJECTING A HIGH PRESSURE FLUID
01/01/201931/12/2021Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Realización de campañas de seguimiento de la evolución de las paredes rocosas (Monasterio de Piedra)MONASTERIO DE PIEDRA SA
01/01/201931/03/2020Massive and non-destructive mining of information in experimentsMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201931/12/2019Ensayos geotécnicoss avanzados de grandes dimensiones sobre materiales de Getió de Terres i RunesGestió de Terres i Runes
01/11/201831/10/2019One-year extension (Nov.2018 – Oct. 2019) of the gas testing / interpretation programme within the EBS Task Force ‘Gas transport in MX-80 bentonite’ (Reference: 17.257)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
03/09/201829/11/2019ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO – SOTERRAMIENTO LÍNEA 2 CERCANÍAS A SU PASO POR MONTCADATEC-CUATRO S.A.-GEOCONTROL S.A.-TRN
21/08/201821/08/2018Un método para la estimación del volumen de fractura, en un dominio de un yacimiento, por inyección de un fluido a alta presión
01/07/201830/06/2019Asesoría Plan Estratégico – Grupo Corto PlazoSQM Salar S.A.
30/05/201830/06/2018 Enayos de fracción 0-20 mm del material 20-300mm de Gestió de Terres i Runes AIEGESTIO DE TERRES I RUNES AIE
01/05/201830/04/2021HIGH TEMPERATURE UNDERGROUND THERMAL ENERGY STORAGEAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201831/12/2020Investigation on gas transfer in Boom Clay (Reference: CCHO 2018-0089/00/00)ONDRAF/NIRAS
15/01/201815/01/2019One-year extension of the gas testing / interpretation programme on ‘Gas transport in MX-80 bentonite’. (Reference 16.441)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/01/201831/12/2019‘Seamless probabilistic multi-source forecasting of heavy rainfall hazards for European flood awarenessCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Por una cultura del riesgo sísmicoCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Deterioro físico del suelo debido a acciones ambientales: soluciones tecnológicas para mitigación de riesgosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020INESTABILIDAD HIDROMECÁNICA EN SUELOS: DETECCIÓN Y EVALUACIÓNAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Les Comunitats Prehistòriques del Massís del Garraf Nord. Orígens, Genètica, Trets Culturals, Patrons d’Assentament, Dieta i Recursos durant la Prehistòria RecentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201831/12/2021Soil in MotionMinisterio de Ciencia e Innovación
04/12/201731/01/2018Sistema Supervisió D'alertes Hidrològiques del BesòsHYDROMETEOROLOGICAL INNO.
01/11/201730/06/2018ESTUDIO DE RIESGOS NATURALES QUE PUEDAN AFECTAR A LA CARRETERA A-136 (LOTE 1. VERTIENTE ESPAÑOLA)GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES SA
15/09/201714/06/2018Inspire-High efficiency enhanced oil recovery (HEEOR)REPSOL YPF, S.A.
12/07/201730/06/2019Recarga de aqüíferos españoles. Metodología empleada y soporte de la isotopía del agua.CETAQUA
29/06/201729/06/2017Dispositivo para ensayo de colapso de una columna de material pulverulento o granular
15/06/201714/09/2017Revisió dels Informes s/ l'estat qualitatiu dels aqüifers en diversos punts de CatalunyaIGC BCN, S.L.
01/06/201731/05/2021Bentonite mechanical evolutionCommission of European Communities
08/05/201731/05/2021Sustentabilidade de sistemas geotérmicos superficiais. Estudos aplicados a climas do sul da EuropaFundaçao para a Ciência e a Tecnologia
04/04/201731/12/2017TENSAR INTERNATIONAL LTD. Triaxial tests on reinforced aggregatesTENSAR INTERNATIONAL LTD
01/03/201731/08/2020Establiment del comportament geomecànic del massís rocós de la Muntanya de Montserrat com a base per la gestió sostenible del risc de despreniments a la zona del Monestir i accessosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201731/08/2020Applications of coupled termo-hydro-mechanical simulation in landfill operation and maintenanceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2017IRES: Life Cycle Management and Ecosystem Services Applied to Urban AgricultureNational Science Foundation
01/01/201731/12/2019FertileCity IIMinisterio de Economia y Competitividad
30/12/201629/12/2020Degradación de cementos de pozos por ataque ácido en almacenamiento de CO2, estudio experimental y simulación numérica.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Caracterización y modelización de los desprendimientos rocososMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Invernaderos integrados en azoteas: simbiosis de energía, agua y emisiones de CO2 con el edificio - Hacia la seguridad alimentaria urbana en una economía circularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Mezcla y dispersión en el transporte de energia y solutos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020BIA2016-76543-R - Degradación de cementos de pozos por ataque ácido en almacenamiento de CO2, estudio experimental y simulación numérica.Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec)
19/12/201631/03/2018Caracterització mecànica i resistent detallada d'un tipus de fàbrica de maó ceràmic utilitzat en la construcció de les voltes de pla de part de l'estructura del Temple de la Sagrada FamiliaTEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
01/12/201630/11/2021RYC-2015-17367MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201631/12/2020Thermo-Hydro-Chemo-Mechanical (THCM) coupled behaviour of compacted bentonite in the context of nuclear waste disposalBelgian Nuclear Research Centre
15/11/201630/12/2016New hydro-mechanical prototype for testing frozen soils.UNIV. STUDI DI ROMA TOR VERGATA
01/11/201601/11/2017Gas transport in MX-80 bentonite. Laboratory programme in support of the SKB-EBS Task Force. (Código: 15136)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/10/201631/12/2018Proyeccción Evolución SOP-Salar Atacama. Fase II. Ensayos de Campo y laboratorio para la generación de un modelo conceptual y numérico de comportamiento del Salar en la zona SOP.SQM Salar S.A.
31/08/201614/02/2017Geotechnical analysis of Fundao DamUON Engenharia
19/08/201619/08/2016Method implemented in a computer for the numerical simulation of a porous medium
27/07/201631/12/2016Aportació Programa InspireREPSOL YPF, S.A.
27/07/201631/12/2016Programa Inspire IndraIndra Systems S.A.
14/07/201614/07/2016Method to generate the in-situ state of stress in a domain in a geological structure
06/07/201605/01/2017Nuevo modelo de análisis y evaluación del riesgo en oficinas bancariasFUND.EMPRESA-UNIV.GALLEGA FEUGA
06/06/201606/08/2016Model hidrogeologic i intrusió marina en la zona del Port de BadalonaMARINA DE BADALONA, S.A.
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
01/06/201631/12/2019Soil vadose zone hydraulic characterization for water, solute and heat movement and different applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201610/10/2016Seguimiento del comportamiento del viaducto de Pont de CandíADIF-Agencia de Infraestructuras Ferroviarias
01/06/201630/06/2019Long-term performance of vertical sealing systems and impact of gas migrationInstitut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
26/05/201610/10/2016Geotechnical analysis of Porto Santana FailureUON Engenharia
23/05/201608/07/2016Estudis hidrogeologics/geotèrmics a AndorraHÍDRIC
02/05/201602/09/2016Análisis de la alternativa óptima para rebajar el nivel freático muy cercano al marNEINOR NORTE SLU
01/05/201601/05/2018Experimental investigation on thermal aspects and their coupled HM effects on Ypresian Clays and Boom Clay (Código: CCHO 2016-0206/00/00)ONDRAF/NIRAS
01/05/201631/12/2016Triaxial compression tests under constant suction on Kunigel V1 bentonite : sand mixtureOBAYASHI Corporation
25/04/201625/04/2017Conveni per a la posta a punt del software del client de pre i post-procés per programes d'elements orientats a la indústria del petroli.PETRABYTES CORPORATION
01/04/201601/04/2019Long-term performance of vertical sealing systems. Impact of gas migration (Código: DAFCJ/SJ/LS20224)Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
01/03/201631/03/2017Hydro-mechanical processes associated with gas transport in MX-80 bentonite in the context of Nagra's RD&D programmeNational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
22/02/201608/07/2016Evaluación de reservas de litio y potasio en el Salar de Atacama Fase IISQM Salar S.A.
19/02/201618/02/2017Impacte hidrogeologic de les obres d'accessos al Port de BarcelonaAIGÜES DEL PRAT, S.A.
18/02/201631/12/2016IGEOTEST S.L. Proyecto de investigación ERA-NET MD-WINDControl y Prospecciones IGEOTEST S.L
01/01/201631/08/2017Integrating a European Rainfall-InduCed Hazard Assessment systemCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Purificación acelerada de agua mediante recarga artificial de acuíferos - Una herramienta para restaurar los recursos hídricos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Las necesidades de agua, la disponibilidad, la calidad y la sostenibilidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019INcremento en la Degradación de compuestos Emergentes Mediante flujo caótico eN sistemas de recarga artificial y Evaluación del riesgo asociadoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Perdida de suelo en laderas bajo cambio climático. Procesos físicos, modelación predictiva y posibles estrategias de mitigaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Interpretación de registros de perforación geotécnica submarinaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201530/11/2017Monitorización cinemática de asientos mediante sistemas inerciales embarcados en plataformas móvilesSOL DATA IBERIA, S.A.
01/12/201529/02/2016Evaluación y gestión integrada del agua subterránea en dos áreas priorizadas de la orinoquia colombianaUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
01/11/201531/10/2019Training Engineers and Researchers to Rethink geotechnical Engineering for a low carbon futureCommission of European Communities
21/10/201515/11/2015Analisis del riesgo sobre la salud humana y los ecosistemas de la contaminacion residual de los sedimentos del embalse de Flix.UTE EBRE FLIX
09/10/201514/11/2016Estudio de la estabilidad de la excavación del túnel de AlbertiaADIF-Agencia de Infraestructuras Ferroviarias
14/09/201513/09/2018Plataforma SIG de gestio i analisi de dades geològiques i hidrogeològiques a la ciutat de BarcelonaBARCELONA CICLE DE L’AIGUA S.A.
14/09/201531/12/20192015 DI 006AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201531/12/2020Groundwater risk management for growth and development in AfricaOXFORD UNIVERSITY-C.ENVIRON.OUCE
01/09/201522/09/2017LABORATORY TESTS ON THE POST MORTEM HYDROMECHANICAL CHARACTERISATION OF FEBEX BENTONITENational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
27/07/201531/03/2018Improved mosaicking of dual-polarizationKYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY
01/07/201501/07/2016Gas transport in MX-80 bentonite. Laboratory programme (Código: 13876)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
18/06/201530/10/2018Estudio del material de cimentación del futuro almacenamiento temporal centralizadoENRESA
01/05/201530/06/2017Projecte SASMIEFUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
01/04/201531/03/2019Geohazards: Risk Assessment, Mitigation and PreventionCommission of European Communities
30/03/201530/06/2016GTS Phase VI-FEBEX_DP Post mortem analysis UPC-CIMNENational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
25/03/201531/12/2018Mechanic of hard soisl and soft rocksTHE UNIVERSITY OF NEWCASTLE
01/03/201516/03/2015Service agreement for the development of a mosaicking module for CRAHI's precipitation nowcasting software.BUIENALARM B.V.
01/03/201529/02/2016Realització de projectes de diagnosi i rehabilitació d'edificis situats al Boulevard Didouche Murat de la ciutat de Skikda (Algèria)AQUIDOS ARQUITECTES TEC. I GEST.SLP
16/02/201515/02/2016Development of a numerical model simulation of flow processes in fractured porous mediaUNIVERSITÄT STUTTGART
01/02/201530/04/2015Desarrollo de un prototipo de célula edométrica con control de succión para ensayos avanzados hidro-mecánicosPOLITECNICO DI MILANO
14/01/201513/01/2018Determinació de la tècnica òptima de dosificació de materials sòlids discontinus en maquinària d'ensacat mitjançant eines experimentals i numèriquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201528/02/2017Anàlisi regional del risc d'esllavissades als PirineusAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201530/06/2018Simulación avanzada para optimizar el reconomiento geotécnico submarinoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo y evaluación de un sistema de previsión de la amenaza de inundaciones relámpago en EspañaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Proyecto de apoyo a la presentación de la propuesta ANYWHERE a la convocatoria Europea H2020-DRS-1-2015MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2016Sostenibilidad agrourbana mediante invernaderos en cubierta. Ecoinnovación en flujos residuales de energía, agua y CO2 para la producción de alimentosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Gro for GooD: Groundwater Risk Management for Growth and DevelopmentNERC - National Environmental Research Council; ESRC - Economic and Social Researc Council; UK Aid
24/09/201426/02/2016MPM Research Community. Modelling large deformation and soil–water–stucture interactionGeotechnical and Environmental Research Group, Engineering Department, University of Cambridge; Soil and Rock Mechanics Research Group, Department of Geotechnical Engineering and Geosciences, Universitat Politècnica de Catalunya; Institute of Geotechnical Engineering and Construction Management, Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH); Unit Geo-engineering Deltares; Research Group Geotechnics, Department of Civil, Environmental and Architectural Engineering, Università degli Studi di Padova; Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
17/06/202016/12/2020Asesoramiento y estudio de los ensayos complementarios en materiales de la ladera del estribo derecho de la Presa de Yesa (Yesa / Navarra)CONFED. HIDROGRÁFICA DEL EBRO
01/06/202031/05/2023Análisis de la erosión de suelos en terrenos de alta pendiente a diferentes escalas. Procesos físicos, auscultación y modelización de futuros cambios ambientales.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Avances en el análisis de la cuantificación del riesgo (QRA) por desprendimientos rocosos empleando avances en las técnicas geomáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/05/202031/12/2020Desarrollo de la herramienta 3D geomecánica propietaria de Repsol para modelos evolutivosREPSOL YPF, S.A.
06/02/202005/02/2023Estudi multidisciplinari del litoral per a l'avaluació de recursos hídrics subterranis estratègics i la millora dels ecosistemes costanersAGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
01/02/202030/01/2024Removal and Mitigation of Pollution from the Use of Pesticides: Prevention, Recycling and Resource ManagementCommission of European Communities
01/02/202031/01/2022Advanced tools for pro-active Management of Impact and Risks induced by convective Weather, Heavy Rain and Flash Foods in EuropeCommission of European Communities
01/01/202031/12/2023Mezcla y dispersión en el transporte de energía y solutosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/12/201931/03/2020Development of two hydro-mechanical prototypes with suction control for testing partially saturated and frozen soils under oedometer conditionsUniversity of Cambridge
01/11/201931/05/2022Prevención y gestión transfronteriza del riesgo asociado a deslizamientos de tierraCommission of European Communities
01/11/201931/10/2020Assistència tècnica pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i drenatge del Reg Segarra-GarriguesARDANA CONSULTANTS S.L.U.
23/10/201919/01/2020Introduction to the Geotechnical PFEM in KratosCLIENTS DIVERSOS CONGRESOS
22/10/201921/10/2020Advance Fracture Modeling for Hydraulic Fracture applicationsREPSOL YPF, S.A.
01/10/201901/10/2024WP-Gas: Scientific work related to task 3 (Barrier Integrity). Linked Third Party NAGRANational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/09/201931/08/2022Predicción de riesgo y diseño seguro en rocas anhidríticas (ANHY_RISK)Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/06/201931/05/2024European Joint Programme on Radioactive Waste ManagementCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Geohazards: Identification, Modelling, Preparedness, Assessment, Collaboration and TransferenceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2021Thermal aspects and their coupled HM effects on Ypresian clays and Boom Clay (Reference: CCHO 2019-0236/00/00)ONDRAF/NIRAS
01/06/201931/05/2024WP GAS Mechanistic understanding of gas transport in clay materials. Part of EURAD ‘European Joint Programme on Radioactive Waste Management’ NFRP-2018.European Commission
01/06/201931/12/2022Laboratory investigation of two-phase transport in sand-bentonite mixtures (Ref. 18311)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
17/05/201916/05/2022Recarga gestionada de acuíferos: abordando los riesgos asociados a la recarga de aguas regeneradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/05/201915/07/2019Development of a hydro-mechanical prototype cell for performing gas migration tests under axisymmetric triaxial conditions with hollow cylinder rock sample and inner core of expansive bentonite preparTEXAS A&M UNIVERSITY
01/04/201931/03/2020Triaxial test on reinforced soils with different binders/injection liquidsBASF Construction Chemicals Europe AG
27/03/201904/06/2020Anàlisi geotècnic i hidrogeològic dels túnels de la Línia Llobregat-AnoiaFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya
01/03/201928/02/2023Managed Aquifer Recharge Solutions Training NetworkCommission of European Communities
28/02/201928/02/2019A METHOD FOR ESTIMATING THE FRACTURED VOLUME IN A RESERVOIR DOMAIN BY INJECTING A HIGH PRESSURE FLUID
01/01/201931/12/2021Atenuación natural de patógenos y contaminantes orgánicos en medio poroso durante operaciones de recarga gestionada de acuíferosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Realización de campañas de seguimiento de la evolución de las paredes rocosas (Monasterio de Piedra)MONASTERIO DE PIEDRA SA
01/01/201931/03/2020Massive and non-destructive mining of information in experimentsMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201931/12/2019Ensayos geotécnicoss avanzados de grandes dimensiones sobre materiales de Getió de Terres i RunesGestió de Terres i Runes
01/11/201831/10/2019One-year extension (Nov.2018 – Oct. 2019) of the gas testing / interpretation programme within the EBS Task Force ‘Gas transport in MX-80 bentonite’ (Reference: 17.257)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
03/09/201829/11/2019ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO – SOTERRAMIENTO LÍNEA 2 CERCANÍAS A SU PASO POR MONTCADATEC-CUATRO S.A.-GEOCONTROL S.A.-TRN
21/08/201821/08/2018Un método para la estimación del volumen de fractura, en un dominio de un yacimiento, por inyección de un fluido a alta presión
01/07/201830/06/2019Asesoría Plan Estratégico – Grupo Corto PlazoSQM Salar S.A.
30/05/201830/06/2018 Enayos de fracción 0-20 mm del material 20-300mm de Gestió de Terres i Runes AIEGESTIO DE TERRES I RUNES AIE
01/05/201830/04/2021HIGH TEMPERATURE UNDERGROUND THERMAL ENERGY STORAGEAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201831/12/2020Investigation on gas transfer in Boom Clay (Reference: CCHO 2018-0089/00/00)ONDRAF/NIRAS
15/01/201815/01/2019One-year extension of the gas testing / interpretation programme on ‘Gas transport in MX-80 bentonite’. (Reference 16.441)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/01/201831/12/2019‘Seamless probabilistic multi-source forecasting of heavy rainfall hazards for European flood awarenessCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Por una cultura del riesgo sísmicoCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Deterioro físico del suelo debido a acciones ambientales: soluciones tecnológicas para mitigación de riesgosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020INESTABILIDAD HIDROMECÁNICA EN SUELOS: DETECCIÓN Y EVALUACIÓNAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Les Comunitats Prehistòriques del Massís del Garraf Nord. Orígens, Genètica, Trets Culturals, Patrons d’Assentament, Dieta i Recursos durant la Prehistòria RecentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201831/12/2021Soil in MotionMinisterio de Ciencia e Innovación
04/12/201731/01/2018Sistema Supervisió D'alertes Hidrològiques del BesòsHYDROMETEOROLOGICAL INNO.
01/11/201730/06/2018ESTUDIO DE RIESGOS NATURALES QUE PUEDAN AFECTAR A LA CARRETERA A-136 (LOTE 1. VERTIENTE ESPAÑOLA)GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES SA
15/09/201714/06/2018Inspire-High efficiency enhanced oil recovery (HEEOR)REPSOL YPF, S.A.
12/07/201730/06/2019Recarga de aqüíferos españoles. Metodología empleada y soporte de la isotopía del agua.CETAQUA
29/06/201729/06/2017Dispositivo para ensayo de colapso de una columna de material pulverulento o granular
15/06/201714/09/2017Revisió dels Informes s/ l'estat qualitatiu dels aqüifers en diversos punts de CatalunyaIGC BCN, S.L.
01/06/201731/05/2021Bentonite mechanical evolutionCommission of European Communities
08/05/201731/05/2021Sustentabilidade de sistemas geotérmicos superficiais. Estudos aplicados a climas do sul da EuropaFundaçao para a Ciência e a Tecnologia
04/04/201731/12/2017TENSAR INTERNATIONAL LTD. Triaxial tests on reinforced aggregatesTENSAR INTERNATIONAL LTD
01/03/201731/08/2020Establiment del comportament geomecànic del massís rocós de la Muntanya de Montserrat com a base per la gestió sostenible del risc de despreniments a la zona del Monestir i accessosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201731/08/2020Applications of coupled termo-hydro-mechanical simulation in landfill operation and maintenanceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2017IRES: Life Cycle Management and Ecosystem Services Applied to Urban AgricultureNational Science Foundation
01/01/201731/12/2019FertileCity IIMinisterio de Economia y Competitividad
30/12/201629/12/2020Degradación de cementos de pozos por ataque ácido en almacenamiento de CO2, estudio experimental y simulación numérica.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Caracterización y modelización de los desprendimientos rocososMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Invernaderos integrados en azoteas: simbiosis de energía, agua y emisiones de CO2 con el edificio - Hacia la seguridad alimentaria urbana en una economía circularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Mezcla y dispersión en el transporte de energia y solutos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020BIA2016-76543-R - Degradación de cementos de pozos por ataque ácido en almacenamiento de CO2, estudio experimental y simulación numérica.Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec)
19/12/201631/03/2018Caracterització mecànica i resistent detallada d'un tipus de fàbrica de maó ceràmic utilitzat en la construcció de les voltes de pla de part de l'estructura del Temple de la Sagrada FamiliaTEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
01/12/201630/11/2021RYC-2015-17367MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201631/12/2020Thermo-Hydro-Chemo-Mechanical (THCM) coupled behaviour of compacted bentonite in the context of nuclear waste disposalBelgian Nuclear Research Centre
15/11/201630/12/2016New hydro-mechanical prototype for testing frozen soils.UNIV. STUDI DI ROMA TOR VERGATA
01/11/201601/11/2017Gas transport in MX-80 bentonite. Laboratory programme in support of the SKB-EBS Task Force. (Código: 15136)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
01/10/201631/12/2018Proyeccción Evolución SOP-Salar Atacama. Fase II. Ensayos de Campo y laboratorio para la generación de un modelo conceptual y numérico de comportamiento del Salar en la zona SOP.SQM Salar S.A.
31/08/201614/02/2017Geotechnical analysis of Fundao DamUON Engenharia
19/08/201619/08/2016Method implemented in a computer for the numerical simulation of a porous medium
27/07/201631/12/2016Aportació Programa InspireREPSOL YPF, S.A.
27/07/201631/12/2016Programa Inspire IndraIndra Systems S.A.
14/07/201614/07/2016Method to generate the in-situ state of stress in a domain in a geological structure
06/07/201605/01/2017Nuevo modelo de análisis y evaluación del riesgo en oficinas bancariasFUND.EMPRESA-UNIV.GALLEGA FEUGA
06/06/201606/08/2016Model hidrogeologic i intrusió marina en la zona del Port de BadalonaMARINA DE BADALONA, S.A.
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
01/06/201631/12/2019Soil vadose zone hydraulic characterization for water, solute and heat movement and different applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201610/10/2016Seguimiento del comportamiento del viaducto de Pont de CandíADIF-Agencia de Infraestructuras Ferroviarias
01/06/201630/06/2019Long-term performance of vertical sealing systems and impact of gas migrationInstitut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
26/05/201610/10/2016Geotechnical analysis of Porto Santana FailureUON Engenharia
23/05/201608/07/2016Estudis hidrogeologics/geotèrmics a AndorraHÍDRIC
02/05/201602/09/2016Análisis de la alternativa óptima para rebajar el nivel freático muy cercano al marNEINOR NORTE SLU
01/05/201601/05/2018Experimental investigation on thermal aspects and their coupled HM effects on Ypresian Clays and Boom Clay (Código: CCHO 2016-0206/00/00)ONDRAF/NIRAS
01/05/201631/12/2016Triaxial compression tests under constant suction on Kunigel V1 bentonite : sand mixtureOBAYASHI Corporation
25/04/201625/04/2017Conveni per a la posta a punt del software del client de pre i post-procés per programes d'elements orientats a la indústria del petroli.PETRABYTES CORPORATION
01/04/201601/04/2019Long-term performance of vertical sealing systems. Impact of gas migration (Código: DAFCJ/SJ/LS20224)Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
01/03/201631/03/2017Hydro-mechanical processes associated with gas transport in MX-80 bentonite in the context of Nagra's RD&D programmeNational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
22/02/201608/07/2016Evaluación de reservas de litio y potasio en el Salar de Atacama Fase IISQM Salar S.A.
19/02/201618/02/2017Impacte hidrogeologic de les obres d'accessos al Port de BarcelonaAIGÜES DEL PRAT, S.A.
18/02/201631/12/2016IGEOTEST S.L. Proyecto de investigación ERA-NET MD-WINDControl y Prospecciones IGEOTEST S.L
01/01/201631/08/2017Integrating a European Rainfall-InduCed Hazard Assessment systemCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Purificación acelerada de agua mediante recarga artificial de acuíferos - Una herramienta para restaurar los recursos hídricos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Las necesidades de agua, la disponibilidad, la calidad y la sostenibilidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019INcremento en la Degradación de compuestos Emergentes Mediante flujo caótico eN sistemas de recarga artificial y Evaluación del riesgo asociadoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Perdida de suelo en laderas bajo cambio climático. Procesos físicos, modelación predictiva y posibles estrategias de mitigaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Interpretación de registros de perforación geotécnica submarinaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201530/11/2017Monitorización cinemática de asientos mediante sistemas inerciales embarcados en plataformas móvilesSOL DATA IBERIA, S.A.
01/12/201529/02/2016Evaluación y gestión integrada del agua subterránea en dos áreas priorizadas de la orinoquia colombianaUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
01/11/201531/10/2019Training Engineers and Researchers to Rethink geotechnical Engineering for a low carbon futureCommission of European Communities
21/10/201515/11/2015Analisis del riesgo sobre la salud humana y los ecosistemas de la contaminacion residual de los sedimentos del embalse de Flix.UTE EBRE FLIX
09/10/201514/11/2016Estudio de la estabilidad de la excavación del túnel de AlbertiaADIF-Agencia de Infraestructuras Ferroviarias
14/09/201513/09/2018Plataforma SIG de gestio i analisi de dades geològiques i hidrogeològiques a la ciutat de BarcelonaBARCELONA CICLE DE L’AIGUA S.A.
14/09/201531/12/20192015 DI 006AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201531/12/2020Groundwater risk management for growth and development in AfricaOXFORD UNIVERSITY-C.ENVIRON.OUCE
01/09/201522/09/2017LABORATORY TESTS ON THE POST MORTEM HYDROMECHANICAL CHARACTERISATION OF FEBEX BENTONITENational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
27/07/201531/03/2018Improved mosaicking of dual-polarizationKYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY
01/07/201501/07/2016Gas transport in MX-80 bentonite. Laboratory programme (Código: 13876)National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
18/06/201530/10/2018Estudio del material de cimentación del futuro almacenamiento temporal centralizadoENRESA
01/05/201530/06/2017Projecte SASMIEFUN.CEN. ANDALUZ INVESTIG.DEL AGUA
01/04/201531/03/2019Geohazards: Risk Assessment, Mitigation and PreventionCommission of European Communities
30/03/201530/06/2016GTS Phase VI-FEBEX_DP Post mortem analysis UPC-CIMNENational Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste
25/03/201531/12/2018Mechanic of hard soisl and soft rocksTHE UNIVERSITY OF NEWCASTLE
01/03/201516/03/2015Service agreement for the development of a mosaicking module for CRAHI's precipitation nowcasting software.BUIENALARM B.V.
01/03/201529/02/2016Realització de projectes de diagnosi i rehabilitació d'edificis situats al Boulevard Didouche Murat de la ciutat de Skikda (Algèria)AQUIDOS ARQUITECTES TEC. I GEST.SLP
16/02/201515/02/2016Development of a numerical model simulation of flow processes in fractured porous mediaUNIVERSITÄT STUTTGART
01/02/201530/04/2015Desarrollo de un prototipo de célula edométrica con control de succión para ensayos avanzados hidro-mecánicosPOLITECNICO DI MILANO
14/01/201513/01/2018Determinació de la tècnica òptima de dosificació de materials sòlids discontinus en maquinària d'ensacat mitjançant eines experimentals i numèriquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201528/02/2017Anàlisi regional del risc d'esllavissades als PirineusAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201530/06/2018Simulación avanzada para optimizar el reconomiento geotécnico submarinoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo y evaluación de un sistema de previsión de la amenaza de inundaciones relámpago en EspañaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Proyecto de apoyo a la presentación de la propuesta ANYWHERE a la convocatoria Europea H2020-DRS-1-2015MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2016Sostenibilidad agrourbana mediante invernaderos en cubierta. Ecoinnovación en flujos residuales de energía, agua y CO2 para la producción de alimentosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Gro for GooD: Groundwater Risk Management for Growth and DevelopmentNERC - National Environmental Research Council; ESRC - Economic and Social Researc Council; UK Aid
24/09/201426/02/2016MPM Research Community. Modelling large deformation and soil–water–stucture interactionGeotechnical and Environmental Research Group, Engineering Department, University of Cambridge; Soil and Rock Mechanics Research Group, Department of Geotechnical Engineering and Geosciences, Universitat Politècnica de Catalunya; Institute of Geotechnical Engineering and Construction Management, Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH); Unit Geo-engineering Deltares; Research Group Geotechnics, Department of Civil, Environmental and Architectural Engineering, Università degli Studi di Padova; Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt