Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Elèctrica

Enginyeria Elèctrica

L’enginyeria elèctrica, tot i ser una ciència amb més d’un segle d’història, està patint nombrosos canvis en els darrers anys. Des de l’aparició de l’electrònica i la seva massiva introducció en les àrees tradicionalment elèctriques (control dels accionaments elèctrics i la seva introducció en els sistemes de transport i distribució de l’electricitat), com la incorporació de diferents tècniques de simulació, modelització…, fins als canvis soferts en l’estructura de negocis dels sistemes elèctrics de potència, causats principalment per la desregulació d’aquests, i la introducció d’un mercat lliure de l’oferta i la demanda.

La societat, per poder afrontar tots aquests canvis, necessita enginyers elèctrics formats i capacitats per enfrontar-se a un món tan canviant i que a més puguin ser els impulsors i dinamitzadors d’aquests canvis.

El Doctorat en Enginyeria Elèctrica té com a principal objectiu i justificació crear aquest tipus d’enginyers elèctrics, que amb els actuals plans d’estudi de l’enginyeria industrial no som capaços d’oferir a la societat.

El programa ofereix una formació de tercer cicle dirigida a titulats superiors en enginyeria elèctrica, enginyeria mecànica i enginyeria industrial, amb l’objectiu de capacitar els tècnics en els treballs de recerca, desenvolupament, modelatge i simulació de dispositius, sistemes i processos electromecànics. Considerant el caràcter interdisciplinari del programa, s’ofereix una gran varietat de continguts que permeten obtenir una visió completa de totes les tecnologies aplicades, que comprenen tant l’anàlisi i el disseny de sistemes electromecànics complexos (p. ex., accionaments, dispositius i sistemes de control) com el modelatge i la simulació d’aquests sistemes, partint de sistemes elèctrics i electrònics.

Els antecedents del Programa de Doctorat en Enginyeria Elèctrica es remunten a l’any 1987, quan, amb la creació del Departament d’Enginyeria Elèctrica de la UPC, es crea el Programa de Doctorat en Enginyeria Electromecànica. Posteriorment, l’any 2003, aquest programa es transforma en el Programa de Doctorat en Enginyeria Elèctrica. Finalment, amb l’entrada en l’EEES, s’arriba a la situació actual.

COORDINADOR/A

Villafafila Robles, Roberto

CONTACTE

Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB. Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 586
Correu electrònic: doctoratb.utgaeib@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Es considera que qualsevol estudiant que hagi cursat un màster en enginyeria (o els 60 ECTS corresponents) té la capacitat suficient per emprendre un doctorat en el nostre programa. No obstant això, es donarà preferència als estudiants els coneixements dels quals estiguin directament relacionats amb l’enginyeria elèctrica, i per a aquells que provinguin d’altres màsters es considerarà els que puguin demostrar uns coneixements bàsics en matèries fonamentals en l’àmbit elèctric (electrotècnia, màquines elèctriques…). En general, per a aquests últims estudiants quedarà a criteri de la Comissió del programa (i del seu futur tutor o tutora) la possibilitat de fer algun complement de formació per desenvolupar els estudis en el programa.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

30

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Elèctrica (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://ee.postgrau.upc.edu/ca

CONTACTE:
Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB. Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 586
Correu electrònic: doctoratb.utgaeib@upc.edu

Convenis amb altres institucions

El Programa de Doctorat manté llaços importants amb els professors d’Enginyeria Elèctrica de la Universitat de Girona. Atès que no hi ha programa de doctorat d’Enginyeria Elèctrica en aquesta universitat, la UPC és la universitat més propera en què es pot fer el doctorat, i així ha succeït en alguns casos. No hi ha un conveni específic.
El Programa de Doctorat també manté llaços importants amb els professors d’Enginyeria Elèctrica de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). Igualment, atès que no hi ha programa de doctorat d’Enginyeria Elèctrica en aquesta universitat, la UPC és la universitat més propera en què es pot fer el doctorat, i així ha succeït en alguns casos. No hi ha un conveni específic.
Hi ha una col·laboració tant en projectes de recerca com en activitats docents amb Cardiff University, Imperial College London i la Universitat de Leuven (KUL).
El grup de recerca CITCEA manté importants contactes amb l’IREC (Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya).
El UPC Lightning Research Group té des de fa anys relacions amb el grup del Dr. Horaci Torres de la Universidad Nacional de Colòmbia, cosa que possibilita estades recíproques d’estudiants.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Es considera que qualsevol estudiant que hagi cursat un màster en enginyeria (o els 60 ECTS corresponents) té la capacitat suficient per emprendre un doctorat en el nostre programa. No obstant això, es donarà preferència als estudiants els coneixements dels quals estiguin directament relacionats amb l’enginyeria elèctrica, i per a aquells que provinguin d’altres màsters es considerarà els que puguin demostrar uns coneixements bàsics en matèries fonamentals en l’àmbit elèctric (electrotècnia, màquines elèctriques…). En general, per a aquests últims estudiants quedarà a criteri de la Comissió del programa (i del seu futur tutor o tutora) la possibilitat de fer algun complement de formació per desenvolupar els estudis en el programa.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

1a) Els estudiants que hagin cursat un màster universitari d’enginyeria relacionat directament amb l’àmbit elèctric tindran l’accés directe.
2a) Els estudiants que hagin cursat un màster universitari d’enginyeria no relacionat amb l’àmbit elèctric hauran de fer uns complements de formació en matèries d’aquest àmbit, els quals seran definits per la Comissió del programa i pels seus tutors en funció dels seus coneixements previs i de l’àrea de recerca on es prevegi que confeccionaran la seva tesi.

Els aspectes que es tindran en compte per a l’admissió, així com els criteris de selecció i ponderació dels candidats de cara a la priorització dels estudiants que compleixin els requisits d’accés i admissió, són els següents:
• Estudis afins a l’enginyeria elèctrica (75%).
• Expedient acadèmic (20%).
• Experiència investigadora i/o coneixement d’idiomes (5%).

Complements formatius

Els estudiants que hagin cursat un màster d’enginyeria no relacionat amb l’àmbit elèctric hauran de fer uns complements de formació en matèries d’aquest àmbit, els quals seran definits per la Comissió Acadèmica del PD i pels seus tutors, en funció dels seus coneixements previs i de l’àrea de recerca on es prevegi que confeccionaran la seva tesi.

Aquests complements tenen caràcter bàsic (electrotècnia, màquines elèctriques…) o més específic (electrotècnia avançada, operació i gestió dels sistemes elèctrics de potència, disseny, simulació i control de màquines elèctriques, càlcul, supervisió i control de sistemes elèctrics, qualitat del subministrament elèctric…) en funció del CV dels candidats. Per a aquests complements, els estudis de referència seran els propis del Màster en Enginyeria de l’Energia (especialitat en Enginyeria Elèctrica) de la UPC.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

• Activitat: Tutoria.
- Hores: 288.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

• Activitat: Cursos, seminaris i 'workshops'.
- Hores: 6.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Mobilitat.
- Hores: 480.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- Hores: 1,5.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Metodologia de la recerca.
- Hores: 12.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Innovació i creativitat.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- Hores: 18.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Els estudiants de doctorat amb règim a temps complet tenen assignat un espai de treball amb ordinador connectat en xarxa i accés a tots els serveis digitals de la Universitat. Així mateix, tenen a la seva disposició totes les biblioteques de la Universitat, especialment la de centre docent on estigui ubicat el grup de recerca corresponent. A més, el Departament té les seves pròpies biblioteques, una de les quals (la de Campus Diagonal Sud) és la biblioteca de departament més gran de la Universitat (pel que fa a llibres, revistes i documents).

El Departament també disposa dels següents laboratoris destacats dotats amb equipament:

• Laboratori de Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA)

• Laboratori de Sistemes Elèctrics d’Energia Renovable (SEER)

• Laboratori d’Accionaments Elèctrics i Commutació Electrònica (GAECE)

• Laboratori de Qualitat del Subministrament Elèctric (QSE)

• Laboratori Schneider d’Automatització i Energia

• Laboratoris d’Alta Tensió (Freqüència Industrial i Ona de Xoc)

• Laboratoris de Màquines i Accionaments Elèctrics

• Laboratoris de Mecatrònica

• Laboratoris d’Automatització Industrial

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/09/2022 04:45:16.

Llistat de tesis en dipòsit

 • CORONAS HERRERO, SERGIO: Aportació a l¿anàlisi i gestió tècnica-econòmica dels sistemes de generació distribuïda amb energies renovables i microxarxes. Introducció a la presa de decisions en el context normatiu actual.
  Autor/a: CORONAS HERRERO, SERGIO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 21/09/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: DE LA HOZ CASAS, JORGE | MARTIN CAÑADAS, MARIA ELENA
  Tribunal:
       PRESIDENT: PALACIN FARRE, PEDRO
       SECRETARI: MONJO MUR, LLUÍS
       VOCAL: TERMES RIFÉ, MONTSERRAT
  Resum de tesi: En les últimes dècades, el desenvolupament d¿un parc de generació basat en energies renovables s¿ha convertit en l¿eix vertebrador de les polítiques energètiques de gran part dels països del mon en la cerca de la descarbonització del sector energètic per tal de contenir l¿escalfament global del planeta. El destacable progrés assolit en la reconversió del sector de la generació d¿electricitat a nivell mundial cap a un model renovable s¿ha adquirit en gran part per les polítiques de suport públic a les tecnologies de producció renovables implementades.Espanya no ha estat una excepció, sinó un cas d¿estudi especialment rellevant pels nombrosos canvis legislatius experimentats en la regulació de les energies renovables en les darreres dues dècades. En concret, Espanya va passar de ser un dels països líders mundials en la promoció de les fonts d¿energia renovable, especialment la solar i la eòlica, mitjançant la implementació de marcs juridicoeconòmics amb altes rendibilitats econòmiques associades durant la primera dècada dels anys 2000, a ser un dels primers països en aplicar retroactivament mesures de contenció per reduir els costos de promoció desproporcionats que posaven en risc la sostenibilitat financera del sector elèctric espanyol, donant lloc a unes condicions molt desfavorables per als actius renovables en la segona dècada dels anys 2000.En aquest sentit, aquesta tesi, presentada com a compendi d¿articles, es desenvolupa dins la línia de recerca centrada en l¿anàlisi i síntesi dels marcs reguladors per optimitzar la presa de decisions en el disseny i la gestió d¿actius energètics, contribuint en l¿estat de l¿art a partir de tres articles publicats en revistes indexades.En primer lloc, aquest projecte pretén aportar a l¿acadèmia una revisió exhaustiva de l'evolució de la política d'energia solar a Espanya durant el període 1998¿2020, a través del primer article de revisió. En concret, aquest estudi es focalitza en la tecnologia de generació solar (fotovoltaica i termosolar) que té el potencial de convertir-se en el recurs energètic més abundant del món, posseint Espanya el recurs solar més abundant de tota la Unió Europea. Aquesta revisió de la literatura acadèmica integra i avalua tota la informació rellevant de treballs de recerca publicats, així com de la regulació vigent durant el període 1998¿2020, permetent als lectors copsar la importància de les polítiques energètiques de promoció d¿aquests actius solars.En aquesta línia, i en relació a l¿anàlisi econòmic d¿aquests actius en funció dels marcs reguladors aplicats, el present projecte a través del segon article analitza l¿impacte de la retroactivitat regulatoria en la valoració econòmica dels actius termosolars espanyols a mig i llarg termini mitjançant un model estocàstic, en la cerca de millorar la presa de decisions relatives al disseny i la gestió d¿aquests actius i reduir l¿impacte en el risc d¿inversió.Finalment, un cop constatada la importància dels marcs reguladors sobre els resultats econòmics dels actius energètics, aquest treball aborda en el tercer article la definició d'una metodologia orientada a l'obtenció de models simplificats que incorporin totes les variables associades al problema en el model de gestió energètica dels actius renovables de llarga vida operativa sota un alt gra d¿incertesa. En aquest sentit, es busca resoldre un problema real facilitant la presa de decisions operatives i la gestió dels actius renovables a mig i llarg termini, per tal d¿optimitzar els seus resultats econòmics.La línia de treball definida i mostrada amb aquest compendi d¿articles demostra clarament la importància dels marcs reguladors i la necessitat de la seva incorporació en la presa de decisions tant econòmiques com energètiques. La metodologia i resultats de la tesi són d¿aplicació actual sobre els actius termosolar
 • GARCÍA MUÑOZ, FERNANDO ESTEBAN: Mathematical programming-based models for the distribution networks' decarbonization
  Autor/a: GARCÍA MUÑOZ, FERNANDO ESTEBAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 23/09/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: CORCHERO GARCIA, CRISTINA | DÍAZ GONZÁLEZ, FRANCISCO
  Tribunal:
       PRESIDENT: SPERTINO, FILIPPO
       SECRETARI: VILLAFÁFILA ROBLES, ROBERTO
       VOCAL: MELENDEZ FRIGOLA, JOAQUIM
  Resum de tesi: El cambio climático está obligando a descarbonizar las economías de todo el mundo forzando a los sistemas de energía basados en combustibles fósiles a evolucionar hacia sistemas de energía basados principalmente en fuentes de energía renovables (FER). Así, incrementar la energía generada a partir de renovables en el mix energético está implicando retos transversales a nivel operativo, de mercado, político y social debido a la estocasticidad asociada a estas tecnologías y su capacidad de generar electricidad a pequeña escala cerca al punto de consumo. En este sentido, la incertidumbre en la generación de energía eléctrica puede ser manejada a través de sistemas de almacenamiento en baterías (BSS) que se han vuelto competitivos en los últimos años debido a una importante reducción de precios y son una potencial alternativa para mitigar los problemas técnicos de red asociados a la intermitencia de las renovables, proporcionando flexibilidad para almacenar/suministrar energía cuando sea necesario. Por otro lado, la capacidad de generación a bajo costo a partir de sistemas eléctricos de pequeña escala (generación distribuida o descentralizada (GD)) representa una oportunidad tanto para los clientes como para los operadores del sistema eléctrico. Es decir, los clientes pueden generar su energía, reducir su dependencia de la red y participar activamente en eventuales mercados locales de energía (MLE), mientras que el operador del sistema eléctrico puede reducir las pérdidas del sistema y aumentar la calidad del sistema eléctrico frente a fallas externas inesperadas. Sin embargo, incorporar estas estructuras y marcos operativos en las redes de distribución (RD) requiere desarrollar herramientas sofisticadas para apoyar la toma de decisiones relacionadas con la integración óptima de los recursos energéticos distribuidos (RED) y evaluar el desempeño de las nuevas RD con alta penetración de RED bajo diferentes escenarios de operación.Esta tesis aborda el desafío de la descarbonización de las redes de distribución mediante el desarrollo de algoritmos novedosos y la aplicación de diferentes técnicas de optimización a través de tres dimensiones. El primer eje aborda el dimensionamiento y localización óptimos de GD y BSS en una RD desde enfoques determinísticos y estocásticos, considerando la limitación técnica de la red, la presencia de vehículos eléctricos (VE), la capacidad de los usuarios para modificar su consumo de carga y la capacidad de GD para generar potencia reactiva para la estabilidad del voltaje. Además, se desarrolla un algoritmo novedoso para resolver los modelos determinísticos y estocásticos para múltiples escenarios proporcionando una capacidad precisa de RED que debe instalarse para disminuir la dependencia de la red externa. El segundo subtema evalúa la capacidad de la RD para enfrentar escenarios improbables como fallas en la red primaria o desastres naturales que impidan el suministro de energía, a través de un modelo determinista que modifica la topología de la RD desequilibrada en múltiples microrredes virtuales (MV) balanceadas, considerando la potencia suministrada por GD y la flexibilidad proporcionada por los dispositivos de almacenamiento y respuesta a la demanda (DR). El tercer eje abordalos esquemas emergentes de energía transactiva en RDs con alta penetración de RED a nivel residencial a través de dos enfoques estocásticos para modelar un comercio de energía Peer-to-peer (P2P). Para ello, se evalúa la capacidad de un esquema de comercialización de energía P2P para operar en diferentes mercados como el mercado diario, intradiario, de flexibilidad y de servicios complementarios, a la vez que se desarrolla un algoritmo para gestionar la información de los usuarios bajo un esquema descentralizado.
 • ROMERO DURAN, DAVID: Comportamiento eléctrico de los compuestos de carbono (CFRP). Implicaciones para el modelado y fabricación de palas de aerogenerador con elementos estructurales que incorporan compuestos de CFRP
  Autor/a: ROMERO DURAN, DAVID
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 23/09/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: MONTAÑA PUIG, JUAN | VAN DER VELDE, OSCAR ARNOUD
  Tribunal:
       PRESIDENT: MARCH NOMEN, VICTOR
       SECRETARI: BOSCH TOUS, RICARDO
       VOCAL: HERMOSO ALAMEDA, BLAS
  Resum de tesi: Los materiales compuestos con refuerzo de fibras de carbono (CFRP) se han introducido de manera muy significativa en todos los ámbitos de la industria y el sector de la energía eólica no ha sido una excepción. Este sector, por las dimensiones que están tomando las turbinas eólicas actuales y por el entorno de funcionamiento donde se suelen encontrar, se enfrenta a un gran reto y es el de proteger estas estructuras frente a las descargas atmosféricas. Las palas de los aerogeneradores (WTB) son los elementos más expuestos a estos fenómenos y, dadas las dimensiones actuales y lo que se espera que sigan creciendo, cada vez es más habitual que incorporen materiales compuestos de CFRP. El comportamiento eléctrico de este tipo de materiales y ver cómo integrarlos en el sistema de protección contra el rayo (LPS) todavía tienen muchos aspectos resolver.Esta tesis presenta un amplio estudio experimental a través del cual se desea aportar conocimiento en esta dirección, en la de entender mejor el comportamiento de este tipo de materiales tanto para su posterior modelado como para su integración en el LPS de una WTB. Así que en los capítulos centrales (Capítulos 4 y 5) de esta tesis se van a mostrar un gran número de ensayos y unos procedimientos muy detallados que permitirán, posteriormente, ser reproducidos y comparados.La primera parte de la experimentación se orienta hacia la determinación y caracterización del material, dado su comportamiento anisotrópico. Todos los ensayos y resultados aquí mostrados permiten conocer las dificultades en la caracterización este tipo de materiales desde el punto de vista eléctrico y se propone un procedimiento que, dados los resultados obtenidos, se entiende permite alcanzar una información de mejor calidad. A su vez, dada la dependencia que muestran todos estos ensayos de las conexiones eléctricas con este tipo de materiales, también se realiza un estudio detallado sobre el efecto de las conexiones.La segunda parte experimental de este trabajo se orienta hacia el estudio de las conexiones superficiales sobre los materiales compuestos con el fin de equipotencializarlos e integrarlos con el LPS. En este caso se tienen en cuenta la dependencia del tamaño de las probetas y el tipo de corriente inyectada, ya que no sólo se trabaja en corriente continua, sino que también se inyectan impulsos de corriente tipo rayo. De esta forma se puede extraer conclusiones más amplias del comportamiento de este tipo de conexiones con los materiales compuestos de CFRP.Esta tesis se completa con una introducción y motivación para el desarrollo de la misma (Capítulo 1), sigue con una revisión detallada de la estructura de las WTB, de los materiales compuestos utilizados para su fabricación, un repaso de la normativa de protección y de las técnicas de modelado (Capítulo 2). El Capítulo 3 se dedica a la revisión de los materiales utilizados, de las técnicas aplicadas para la preparación del material para los ensayos y de los métodos de medida para obtener las características del material.Después de todo el estudio experimental y de su análisis, se muestran algunas aportaciones y trabajos realizados en torno a esta tesis (Capítulo 6) y se finaliza con las conclusiones y propuestas de trabajos futuros (Capítulo 7)
 • ZIEGLER, ANDREAS: Possibilities and Limitations of Active Battery Management Systems for Lithium-Ion Batteries
  Autor/a: ZIEGLER, ANDREAS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 23/09/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: MONTESINOS MIRACLE, DANIEL | ACKVA, ANSGAR
  Tribunal:
       PRESIDENT: ARNDT, BERNHARD
       SECRETARI: DÍAZ GONZÁLEZ, FRANCISCO
       VOCAL: BOHN, GUNTHER
  Resum de tesi: Les bateries d¿ions de liti (Lithium Ion Batteries, en anglès) s¿usen en més aplicacions. Al mateix temps, la seva composició química i dissenys estan en evolució constant. Els sistemes de gestió del bateries (Battery Management Systems, en anglès), que són essencials per l¿operació de les LIB, també estan en constant evolució. El focus principal està en la distribució intel·ligent de càrrega elèctrica entre cel·les individuals, l¿anomenat balanceig actiu (Active Balancing, en anglès). Un assaig empíric, de llarga durada, com el dut a terme en aquest treball, dona molt informació en el procés d¿envelliment de les cel·les durant tota la seva vida.El principal objectiu d¿aquest treball és demostrar les influències encara desconegudes en el procés d¿envelliment de les cel·les. L¿estudi de la literatura mostra que el treball previ en aquesta àrea està sovint basat en aproximacions teòriques i estranyament ensenya resultats empírics que ho corroborin. En aquest treball s¿examinen la majoria de presumpcions que es poden trobar a la literatura. Aquestes inclouen l¿increment en la capacitat, l¿eficiència energètica i la vida útil associada a un balanceig actiu de les cel·les, així com la reducció de la variació dels paràmetres de cada cel·la en una bateria.Abans de procedir amb l¿experiment empíric, es revisa l¿estat de l¿art en els aspectes fonamentals per aquest estudi. També se selecciona una tipologia de sistema de balanceig actiu per tal de realitzar l¿experiment. El treball detalla el procediment d¿operació així com l¿algoritme de balanceig actiu implementat per tal d¿entendre els fenòmens que influencien la degradació de les cel·les durant la seva vida.L¿experiment d¿envelliment és una comparació entre un sistema de balanceig passiu (Passive Balancing, en anglès) i un de balanceig actiu. Per això s¿escullen dues bateries idèntiques, però gestionades diferentment per dos sistemes de gestió diferents. Al final de l¿assaig, les bateries es desmunten i s¿analitza cada cel·la de forma individual per tal de determinar-ne els seus paràmetres i el seu envelliment.La principal contribució d¿aquest treball es el demostrar els efectes del balanceig actiu , sobretot en bateries amb una càrrega elevada. El treball demostra que el balanceig actiu millor gla capacitat de la bateria i la vida útil. El treball també mostra com la variació dels paràmetres de les cel·les es pot fer visible durant la seva operació. També presenta nous mètodes de diagnosi i càlcul d¿aquests paràmetres. L¿eficiència energètica de les bateries no es pot augmentar degut al consum propi i les pèrdues del sistema de balanceig actiu basat en electrònica de potencia. Si que augmental¿eficiència global de la bateria, ja que augmenta la seva capacitat i la vida útil. El treball també mostra que en bateries sotmeses a baixa càrrega, el balanceig actiu no aporta cap avantatge respecte el balanceig passiu. Fins i tot en algunes situacions, els efectes del balanceig actiu són negatius. En aquestes aplicacions, es recomana l¿ús d¿un sistema de balanceig passiu. Els resultats obtinguts durant l¿assaig de la bateria queden reforçats quan es fa l¿anàlisi de cada cel·la de forma individual.Al final del treball, es resumeixen tots els resultats a més de proporcionar suggerències per la optimització així com possibles línies de futures investigacions.

Darrera actualització: 24/09/2022 04:30:26.

Llistat de tesis defensades per any

 • ABDALI NEJAD, SAJAD: Enhance OF SOGI-FLL and SOGI-PLL response to voltage sags and swells perturbations
  Autor/a: ABDALI NEJAD, SAJAD
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675078
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 19/07/2022
  Director/a de tesi: MATAS ALCALA, JOSE | DE LA HOZ CASAS, JORGE

  Tribunal:
       PRESIDENT: GOLESTAN, SAEED
       SECRETARI: FILLET CASTELLA, SERGI
       VOCAL: SHAHPARASTI, MAHDI
  Resum de tesi: L'abast d'aquesta tesi està relacionat amb la millora del funcionament dels generadors distribuïts (DG, distributed generation en anglès) basats en energies renovables quan es connecten a la xarxa elèctrica convencional. La sincronització d'aquests DG amb la xarxa és fonamental per injectar energia a aquesta, especialment quan es tracta d'inversors de potència. Els llaços de control interns dels inversors de font de tensió (VSI, Voltage Source Inverters en anglès) controlen paràmetres com ara la fase, l'amplitud i la freqüència de la tensió de la xarxa per aconseguir una sincronitzaciórequerida. Per tant, es necessita una estimació adequada dels paràmetres del bus de tensió per assolir els objectius esmentats. Les diferents tècniques de monitorització existents encara s'enfronten a reptes tècnics a l'hora d'aparèixer fallades a la xarxa, especialment caigudes i augments abruptes de tensió ("Voltage sags" i "Voltage swells" en anglès, respectivament). En el cas dels inversors, les tècniques basades en estructures SOGI-FLL i SOGI-PLL estan àmpliament esteses i, en les esmentades condicions de fallada, es produeix una degradació dels paràmetres estimats a causa de l'impacte dels defectes de la xarxa en el seu comportament dinàmic . A la literatura, no es van trobar contribucions rellevants per mitigar aquests problemes. Aquesta investigació pretén doncs contribuir proporcionant una detecció ràpida i precisa de les fallades, donant una resposta dinàmica robusta de l'estructura de control dels VSI davant d'aquestes pertorbacions, gràcies a una estimació ràpida i precisa dels paràmetres de la xarxa. Aquesta estratègia de detecció de fallades s'acompanya de la minimització de la deriva dels paràmetres monitoritzats a causa de la contaminació harmònica inherent de les fallades. Així doncs, una primera contribució ha estat el disseny i la implementació d'una màquina d'estats finits en una estructura de sincronització coneguda com SOGI-PLL i en SOGI-FLL, millorant la seva resposta dinàmica pel que fa al temps transitori i la resposta en estat estacionari davant les caigudes de tensió. Una segona aportació ha estat la implementació de l'estratègia per afrontar amb resultats satisfactoris els problemes derivats de les pujades de tensió (voltage swells). La investigació es va dur a terme a les instal·lacions del laboratori E3PACS de l'EEBE-UPC. Aquest treball s'organitza de la següent manera: A l'apartat 1 es contextualitza l'estudi. La secció 2 descriu el la referenciació dels índexs de qualitat de l'energia per avaluar el problema a resoldre i els resultats obtinguts. A continuació, segueix la Secció 3, on s'analitza la resposta SOGI-FLL contra les caigudes i les inflors de tensió. Per tant, la Secció 4 resumeix els diferents enfocaments i resultats per mitigar les falles de la xarxa estudiades. La secció 5 està dedicada a mostrar la millora SOGI-PLL aplicant l'algorisme SOGI basat en errors. Finalment, l'apartat 6 resumeix les principals aportacions d'aquest treball, juntament amb les conclusions generals. La secció 7 enumera els treballs futurs, a la secció 8 s'enumeren els articles indexats JCR publicats.

 • BAKKAR, MOSTAFA AHMED AHMED MAHMOUD AHMED: Sag effects on protection system in distributed generation grids
  Autor/a: BAKKAR, MOSTAFA AHMED AHMED MAHMOUD AHMED
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/673721
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 07/02/2022
  Director/a de tesi: BOGARRA RODRIGUEZ, SANTIAGO | CORCOLES LOPEZ, FELIPE

  Tribunal:
       PRESIDENT: GUERRERO ZAPATA, JOSEP MARIA
       SECRETARI: SAINZ SAPERA, LUIS
       VOCAL: BOLZONI, ALBERTO
  Resum de tesi: El objetivo inicial de este estudio es emplear diferentes estrategias de control posibles para un inversor conectado a la red segun el código de red español y analizar el comportamiento de la tensión de salida durante caídas de tensión simétricas y asimétricas. El desarrollo analítico de las estrategias propuestas muestra los impactos de los huecos de tensión en las corrientes, tensiones, potencias activas y reactivas.Otro objetivo de esta investigación es proponer una estrategia de protecclón basada en lnteligencia Artificial para una red del Sistema de Distribución, radial o en anillo, con elevada penetración de Generación Distribuida. La estrategia de protección se basa en tres algoritmos diferentes para desarrollar un sistema de protección más seguro, redundante, y fiable, que asegure la continuidad de suministro durante perturbaciones en redes radiales o en anillo sin comprometer la estabilidad del sistema. Para clasificar, localizar y distinguir entre faltas permanentes o transitorias, se proponen en este trabajo nuevos algoritmos de protección basados en inteligencia artificial, permitiendo la mejora de la disponibilidad de la red, al desconectar sólo la parte del sistema en falta. Esta investigación introduce la innovación del uso del rele direccional basado en un sistema de comunicación y Redes Neuronales Artificiales (ANN). El primer algoritmo, Algoritmo Central (CE), recibe los datos de todos los PDs de la red en un control central. Este algoritmo detecta la dirección de flujo de cargas y calcula la corriente de secuencia positiva de todos los PDs de la red. El entrenamiento de ANNs incluye variaciones en la corriente de cortocircuito y la dirección del flujo de potencia en cada PD. Los beneficios mas significativos de este sistema son que concentra la seguridad total del sistema en un único dispositivo, lo que puede facilitar el control de la seguridad del sistema. Sin embargo, el CE no determinara con precisión la localización exacta de la falta si hay alguna perdida de información debida a una pobre comunicación. Por lo tanto, la redundancia del sistema se puede mejorar cooperando con un segundo algoritmo, el algoritmo de Zona (ZO). El algoritmo ZO se basa en un control de zona usando la conectividad entre dispositivos de protección de una misma línea. La línea en falta en esa zona puede identificarse combinando los datos de los dos PDs de la misma línea.. La ventaja mas relevante de este algoritmo es su flexibilidad para adaptarse a cualquier modificación de la red o perturbación, incluso si sólo son temporales, a diferencia del CE, que se ha adaptado para la configuración de la red existente. El tercer algoritmo de protección, algoritmo Local (LO), ha sido propuesto sin dependencia de la comunicación entre PDs; por lo tanto, el sistema de protección puede operar correctamente en el caso de una pérdida total de comunicación. Cada PD debe poder detectar si la falta esta ubicada en la línea protegida o en otra línea, utilizando sóIo la información local del PD. Según el tipo de falta, y en base a medidas locales en cada PD, de tensiones y corrientes abc, se aplican diferentes algoritmos en función del cálculo de las componentes simétricas. La principal ventaja de este algoritmo es la actuación por separado de cada PD, evitando los problemas de comunicación.En el caso de las redes radiales, se utilizan tanto interruptores mecánicos como réles de estado sóIido (SSR) para verificar las estrategias de protección, y en el caso de las redes en anillo se utilizan interruptores mecánicos, debido a las limitaciones de tensión para su conexión.Los algoritmos de protección propuestos se comparan con protecciones convencionales (Sobrecorriente y Diferencial) para validar la contribución de los algoritmos propuestos, especialmente en redes inteligentes reconfigurables.

 • CANDELO ZULUAGA, CARLOS ANDRES: DESIGN OPTIMIZATION AND PERFORMANCE ANALYSIS METHODOLOGY FOR PMSMS TO IMPROVE EFFICIENCY IN HYDRAULIC APPLICATIONS
  Autor/a: CANDELO ZULUAGA, CARLOS ANDRES
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/673521
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 11/01/2022
  Director/a de tesi: RIBA RUIZ, JORDI ROGER | GARCIA ESPINOSA, ANTONIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: PEREIRA FERNANDES, JOÃO FILIPE
       SECRETARI: BOGARRA RODRIGUEZ, SANTIAGO
       VOCAL: URRESTY BETANCOURT, JULIO CÉSAR
  Resum de tesi: En los últimos años, el bombeo de agua, entre otras aplicaciones hidráulicas, exige cada vez más motores capaces de operar en diferentes condiciones de trabajo, incluyendo las demandas variables de presión y caudal volumétrico. Además,la evolución técnica de los componentes de bombeo está cada vez más minimizando el tamaño ofreciendo unidades hidráulicas compactas y adaptables. De ahí la necesidad de optimizar la parte del motor eléctrico para reducir el volumende acuerdo con esta tendencia, maximizando la eficiencia, disminuyendo los costos de material y fabricación, reduciendo el ruido y mejorando la disipación térmica. Todos estos factores han creado el campo de investigación sobre el cual se desarrolla este proyecto.Hasta ahora las metodologías se han centrado en diseñar las máquinas eléctricas considerando unos pocos aspectos técnicos, como las condiciones nominales con algunas limitaciones de tamaño. Además, las estrategias de optimización se han basado en condiciones de operación única, mejorando múltiples aspectos sin considerar el rendimiento general de la máquina y su influencia en el sistema de trabajo.Esta investigación cambia el paradigma de diseño y optimización centrándose en definir de antemano el rendimiento deseado de la máquina eléctrica en relación con el sistema de aplicación. La personalización no se limita a un punto de funcionamiento sino a todo el espacio de operación, que en este caso se expresa en el espacio par-velocidad. Así, el diseñador tiene libertad para estudiar el sistema, definir el rendimiento deseado del motor estableciendo el tamaño, limitaciones térmicas y mecánicas desde el inicio del proceso.Además, a la hora de diseñar y optimizar máquinas eléctricas, la validación experimental es de gran importancia. En el ámbito industrial hasta ahora, las metodologías de ensayo han sido enfocadas a evaluar punto por punto la máquinaeléctrica, siendo una forma robusta y confiable de medir y validar sus características. Sin embargo, este método requiere mucho tiempo para preparar la configuración experimental y evaluar el motor en toda su zona de operación. Por esta razón,existe un interés especial en mejorar la estimación de parámetros y las técnicas de evaluación de la operación de las máquinas eléctricas reduciendo tiempo, complejidad y aumentando el número de magnitudes físicas a medir teniendo más información sobre la máquina. Esta investigación también desarrolla metodologías para extender la validación experimental de la máquina eléctrica proporcionando información para evaluar el rendimiento del motor.Esta tesis doctoral ha sido desarrollada con un convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de Cataluña UPC y la empresa MIDTAL TALENTOS S.L. La tesis se engloba dentro del plan de Doctorados Industriales 2018 DI 019 impulsado por la Generalitat de Catalunya.

 • LLEDÓ PONSATI, TOMÀS: Modular platform for research in microgrids
  Autor/a: LLEDÓ PONSATI, TOMÀS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 15/07/2022
  Director/a de tesi: MONTESINOS MIRACLE, DANIEL | GALCERAN ARELLANO, SAMUEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: ACKVA, ANSGAR
       SECRETARI: SUMPER, ANDREAS
       VOCAL: DIETZ, ARMIN
  Resum de tesi: La present tesi doctoral s'ha dut a terme seguint un programa de doctorat industrial. La tesi exposa el desenvolupament d'un equip comercial per a teknoCEA, una spin-off del CITCEA-UPC. La tesi es centra en el desenvolupament d'emuladors basats en electrònica de potència per recerca en el camp de les microxarxes. Darrerament, l'ús d'emuladors s'ha estès ja que les seves característiques faciliten molt la recerca en laboratoris.En primer lloc, s'analitza la idoneïtat de diferents topologies per implementar una plataforma d'emulació. El focus recau en la capacitat de diferents topologies per ajustar-se a la implementació de múltiples sistemes d'emulació. L'anàlisi determina el número òptim de branques. Un anàlisi comparatiu entre topologies dos nivells i multinivell permet determinar-ne la idoneïtat en funció de diferents aspectes.A continuació, es proposa una estructura de control juntament amb la seva implementació en un microcontrolador de baix cost a partir d'una arquitectura de programari modular. L'estratègia de control basada en controladors FPR (fractional proportional resonant) per a emuladors de corrent altern, proporciona un sistema de control amb un gran ample de banda amb un baix cost computacional. L'estratègia de control proposada per emuladors de corrent continu proporciona una resposta transitòria ràpida i elevada immunitat a pertorbacions, aspecte clau per a una bona emulació de sistemes elèctrics.L'arquitectura de programari modular proporciona un marc de programari fàcilment ajustable a les necessitats de múltiples emuladors. Això permet la implementació de les múltiples estratègies de control amb canvis mínims. A més, ofereix una representació gràfica de l'arquitectura del programari tant des d'un punt de vista estàtic com dinàmic.Finalment, s'avalua la fiabilitat de la plataforma a partir de les corbes de fiabilitat disponibles a la bibliografia científica. L'anàlisi es centra en els semiconductors i condensadors i proporciona evidència que els corrents i les tensions típics en emuladors afecten la seva fiabilitat. Per a l'avaluació de la fiabilitat dels condensadors, es proposa una metodologia de modelització tèrmica que permet superar les limitacions de les metodologies emprades típicament en la bibliografia científica. La metodologia es basa en el modelatge del bobinat del condensador com un element anisòtrop. Per últim, l'anàlisi de fiabilitat estableix les pautes per avaluar la fiabilitat de la plataforma en el cas que es proporcioni un perfil d'operació determinat.

 • MARTÍNEZ REYES, JIMMY ARTURO: Remaining useful life and fault detection models for high voltage electrical connectors focused on predictive maintenance
  Autor/a: MARTÍNEZ REYES, JIMMY ARTURO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675002
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 08/07/2022
  Director/a de tesi: RIBA RUIZ, JORDI ROGER | MORENO EGUILAZ, JUAN MANUEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: ESTEVE PUJOL, JOAN
       SECRETARI: BOGARRA RODRIGUEZ, SANTIAGO
       VOCAL: CAPELLI, FRANCESCA
  Resum de tesi: En los últimos años, la industria ha optado por invertir en tecnología con el objetivo de hacer más eficientes sus procesos y así ofrecer al mercado productos de mayor calidad. Hoy en día es muy habitual que las empresas utilicen sistemas especiales parapredecir fallos y evitar retrasos inesperados, reducción de costes, etc. SBI connectors, junto con la Universitat Politècnica de Catalunya, colaboran para desarrollar proyectos de investigación desde hace más de 10 años. Fruto de la colaboración con launiversidad se han generado patentes y publicaciones internacionales, que han ayudado a situar y reforzar el liderazgo de SBI Connectors en el mercado internacional, al tiempo que ofrece una imagen de credibilidad científico-técnica. Esta tesis doctoral se realiza con la colaboración de SBI connectors y la Universitat Politècnica de Catalunya, para desarrollar el proyecto Smartconnector(dentro del marco de investigación Retos de Colaboración). La tesis propuesta por el autor está dedicada a desarrollar y validar modelos de RUL (Remaining Useful Life) y detección de fallos para conectores de subestaciones eléctricas enfocador almantemiento predictive. El enfoque RUL propuesto en este trabajo se basa en un modelo simple y preciso de la degradación de la resistencia eléctrica del conector respecto al tiempo (indicador principal de salud), el cual tiene dos parámetros cuyos valores se identifican a partir de datos adquiridos en línea. A continuación, el capítulo de detección de fallos se divide en dos partes. En la primera parte se presenta un método de monitoreo en línea de condición para predecir fallos tempranos en conectores de potencia a partir de datos adquiridos en línea en conjunto con otro modelo paramétrico de degradación de la resistencia del conector, cuyosparámetros son identificados por medio del algoritmo de Markov Chain Monte Carlo. La segunda parte presenta, analiza y compara las prestaciones de tres métodos simples y efectivos para la determinación en línea del Estado de Salud (SoH) de conectores de potencia con bajos requerimientos computacionales. Los enfoques propuestos se basan en el seguimiento de la evolución de la resistencia eléctrica de los conectores, que determina la trayectoria de degradación. Además, este trabajo incluye un estudio en profundidad de la dependencia de la temperatura de la resistencia eléctrica de contacto (ECR). Para analizar y validar todo el trabajo presentado, se adquieren datos en tiempo real, incluyendo parámetros principales como la corriente eléctrica y la caída de tensión en los terminales del conector, la temperatura del conductor y del conector, estimando así el desfase entre la caída detensión y la tensión eléctrica, forma de onda de corriente y la resistencia de contacto por medio de ensayos de envejecimiento acelerado (ADT).

 • ROJAS DUEÑAS, GABRIEL ESTEBAN: MODELING AND IDENTIFICATION OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS
  Autor/a: ROJAS DUEÑAS, GABRIEL ESTEBAN
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/673581
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 11/01/2022
  Director/a de tesi: RIBA RUIZ, JORDI ROGER | MORENO EGUILAZ, JUAN MANUEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: DA COSTA BRANCO, PAULO JOSÉ
       SECRETARI: GARCIA ESPINOSA, ANTONIO
       VOCAL: VALDERRAMA BLAVI, HUGO
  Resum de tesi: En la actualidad, el uso de sistemas y componentes eléctricos complejos se extiende a múltiples sectores industriales.Esto se hace con el propósito de mejorar su eficiencia y, en consecuencia, ser más sostenibles y amigables con el medio ambiente. Por tanto, el desarrollo de sistemas electrónicos de potencia es uno de los puntos más importantes de esta transición. Muchos fabricantes han mejorado sus equipos y procesos para satisfacer las nuevas necesidades de las industrias (aeronáutica, automotriz, aeroespacial, telecomunicaciones, etc.). Para el caso particular de los aviones más eléctricos (MEA, por sus siglas en inglés), existen varios convertidores de potencia, inversores y filtros que suelen adquirirse a diferentes fabricantes. Se trata de convertidores de potencia de modo conmutado que alimentan múltiples cargas, siendo un elemento crítico en los sistemas de transmisión. En algunos casos, estos fabricantes no proporcionan la información suficiente sobre la funcionalidad de los dispositivos como convertidores de potencia DC-DC, rectificadores, inversores o filtros. En consecuencia, existe la necesidad de modelar e identificar el desempeño de estos componentes para permitirque las industrias mencionadas desarrollan modelos para la etapa de diseño, para el mantenimiento predictivo, para la detección de posibles modos de fallas y para tener un mejor control del sistema eléctrico.Así, el principal objetivo de esta tesis es desarrollar modelos que sean capaces de describir el comportamiento de un convertidor de potencia, cuyos parámetros y/o topología se desconocen. Los algoritmos deben ser replicables y deben funcionar en otro tipo de convertidores que se utilizan en el campo de la electrónica de potencia. La tesis se divide en dos núcleos principales, que son la identificación de parámetros de los convertidores y el modelado de caja negra (black-box) de dispositivos electrónicos de potencia. Los enfoques propuestos se basan en algoritmos de optimización y técnicas de aprendizaje profundo que utilizan mediciones no intrusivas de las tensiones y corrientes de los convertidores para obtener un conjunto de parámetros o generar un modelo, respectivamente. En ambos casos, los algoritmos se entrenan y prueban utilizando datos reales recopilados de convertidores utilizados en aviones y vehículos eléctricos. Esta tesis también presenta cómo las metodologías propuestas se pueden aplicar a sistemas eléctricos más complejos y para tareas dediagnóstico. En conclusión, esta tesis tiene como objetivo proporcionar algoritmos que permitan a las industrias obtener modelos realistas y precisos de los componentes que están utilizando en sus sistemas eléctricos.

 • SAURA PERISÉ, JAIME: Contribucions a l'estudi de rectificadors no controlats m-fàsics en condicions no equilibrades per unitats TRUs o ATRUs multi polsos
  Autor/a: SAURA PERISÉ, JAIME
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674647
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 22/06/2022
  Director/a de tesi: BOGARRA RODRIGUEZ, SANTIAGO

  Tribunal:
       PRESIDENT: GUASCH PESQUER, LUIS
       SECRETARI: MONJO MUR, LLUÍS
       VOCAL: HERRAIZ JARAMILLO, SERGIO
  Resum de tesi: Aquesta Tesi doctoral ha estat elaborada amb l¿ objectiu d¿ aportar una nova visió i un nou enfocament a l¿ anàlisi i a l¿ estudi de rectificadors en pont no controlats. La metodologia desenvolupada s¿ha generalitzat per tal d¿estendre l¿ estudi a un sistema m-fàsic, essent aplicable tant per sistemes equilibrats com per sistemes no equilibrats.És possible obtenir amb una formulació analítica càlcular la tensió mitja per a sistemes equilibrats, però hi ha múltiples formulacions per als sistemes desequilibrats, i en general d¿ aplicació complexa. És per aquest motiu que s¿ha determinat una formulació de fàcil aplicació que permet determinar la tensió mitja amb el perímetre del polígon convex definit pels extrems de les tensions de fase de les fonts d¿ alimentació dividit pe ¿ pi¿. La condició de convexitat és necessària, i s¿'ha vist que aquest plantejament té relació amb una de les fórmules de Cauchy. Aquesta formula determina l¿ amplada mitja d¿ un cos convex, i s¿ha relacionat l¿ amplada mitja amb el voltatge mig, i el cos convex amb el polígon convex definit per les tensions màximes.També s¿ ha observat la relació que té amb els sistemes de visió, i com a partir de les projeccions i amplades mitges en una rotació es pot determinar per exemple la secció dels ossos, venes i muscles, que és la base del TAC. S¿ha de destacar la relació estreta que hi ha amb la fòrmula de Cauchy i l¿ aplicació al TAC. No obstant, el mètode plantejat presenta algunes diferències amb el de Cauchy. Mentre que la formulació de Cauchy s¿ aplica a un cos que ha de ser derivable en tots els punts, la formulació que s¿'ha desenvolupat s¿ aplica a un polígon convex que no té igual derivada en els vèrtex, ja que són diferents des de la dreta que des de l¿ esquerra del vèrtex. Aquest nou mètode que s'ha denominat ¿ Phasorial Convex Hull Method¿ ha estat publicat a l¿ article titulat: ¿Average value of the DC-link output voltage in multi-phase uncontrolled bridge rectifiers under supply voltage balance and unbalance conditions¿.En la demostració s¿'ha observat que en pas previ a obtenir la tensió mitja del bus de continua, s¿ obté la tensió instantània, i per tant la signatura de la tensió a la sortida del rectificador, el que obre les portes a estudis del comportament davant de sots de tensió, desequilibris, faltes, etc. Aquesta nova metodologia per obtenir la tensió instantània s¿'ha titulat com ¿ Shadow Projection¿, que ha estat presentada en el article, "New Methodology to Calculate DC Voltage Signature in N-Phases TRUs Under Supply Voltage Sags".Els rectificadors acostumen a anar acoblats a transformadors (TRUs) o a autotransformadors (ATRUs), pel que s'¿ha fet un estudis de patents, analitzant com la indústria ha anat evolucionat amb l¿ aplicació de diferents configuracions. En aquesta Tesi s'¿han proposat formulacions per configuracions tant sèrie com paral·lel, i/o bobina d¿ acoblament. L¿ estudi conjunt de les unitats rectificadores amb el transformador o amb l¿ autotransformador permet determinar tant el corrent CC com els corrents de línia CA. Com a exemple s¿'ha fet un estudi detallat de rectificadors de 12 polsos en TRUs de tres debanats, i també ATRUs Delta-poligonal. Aquest estudi, pendent de publicació, permet l¿ obtenció de circuits equivalents senzills per sistemes complexos.També s¿ ha estudiat l¿ efecte sobre la tensió de CC quant hi ha díodes fosos produint una falta de circuit obert, el mètode proposat permet determinar el díode o díodes que estan en falta. En aquest cas s¿ ha publicat l¿ article titulat ¿ Open-Circuit fault diagnosis and maintenance in multi-pulse parallel and series TRU topologies¿, en el que es mostra el mètode d¿identificació de díodes en circuit obert, basat en la signatura de la tensió de CC a la sortida del rectificador, per a config

 • SOUSA ARCANJO, MARCELO AUGUSTO: Corona discharges from grounded rods and 337/777 nm emissions of laboratory long sparks
  Autor/a: SOUSA ARCANJO, MARCELO AUGUSTO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/673993
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 04/03/2022
  Director/a de tesi: MONTAÑA PUIG, JUAN

  Tribunal:
       PRESIDENT: REGLERO VELASCO, VICTOR
       SECRETARI: SOULA, SERGE
       VOCAL: CHANRION, OLIVIER
  Resum de tesi: Esta tesis presenta una investigación sobre las huellas de descargas de corona en pararrayos durante tormentas eléctricas y en el laboratorio, con detecciones ópticas en las longitudes de onda de 337/777 nm para descargas de alto voltaje. Este proyectode doctorado se contextualiza en el programa europeo: Science and Innovation with thunderstorms (SAINT), financiado por la Acción Horizon 2020 / Marie Sklodowska Curie (Acuerdo de subvención ID: 722337).En condiciones de electrificación, las nubes cargadas producen un aumento del campo eléctrico a nivel del suelo. Eso, a su vez, puede ocasionar descargas de corona que producen una capa de carga espacial en las proximidades de las estructurasconectadas a tierra. El estudio de este fenómeno es útil para comprender los procesos y la conexión de los canales de los rayos. Además de la corriente eléctrica obtenida de las descargas, otra variable importante es la huella óptica (las señalesópticas a lo largo del tiempo) generada por los canales de plasma. Las emisiones en muchas líneas espectrales asociadas con reacciones de streamers y líderes con los componentes principales de la atmósfera son relevantes para las observacionesvisuales.Este trabajo presenta un capítulo de revisión de la literatura actual sobre los procesos asociados a las descargas atmosféricas y los principales conceptos aplicados. A continuación, se realiza una descripción detallada de la instrumentación disponible para las pruebas realizadas en laboratorio y en campo.El primer artículo de este compendio presenta datos obtenidos con experimentos de una varilla puesta a tierra sujeta a un campo eléctrico de fondo elevado en laboratorio y en campo. Un número limitado de trabajos en la literatura han presentadodichos datos. Un análisis que correlaciona la frecuencia del pulso, el nivel del campo eléctrico y la velocidad media del viento es la principal novedad del artículo. Un artículo presentado en congreso adjunto a la tesis complementa los resultados y realiza una comparación de las descargas observadas en otros dos sitios experimentales.El segundo artículo presenta una recopilación de resultados obtenidos en el laboratorio para la investigación de la huella óptica en dos líneas específicas de los espectros (337 nm y 777 nm), las que tienen emisiones más intensas en los rayos. Existe una relevancia especial de dichos experimentos para respaldar las observaciones de rayos basadas en satélites por el Monitor de Interacciones Atmosfera-Espacio (ASIM) que realiza mediciones ópticas en los mismos rangos de longitud de onda y los generadores de imágenes de rayos operacionales como Geostationary Lightning Mapper (GLM) y el futuro Meteosat ThirdGeneration Lightning Imager (MTG-LI).Se presentan las conclusiones, junto con las perspectivas de trabajo futuro siguiendo los resultados originales alcanzados con este doctorado. Esta tesis finaliza con una descripción detallada de las actividades de difusión (presentación en seminarios ycongresos, publicaciones en coautoría en revistas y congresos) y actividades formativas recibidas a lo largo de este proyecto.Finalmente, el apéndice presenta desarrollos y aplicaciones adicionales del sensor desarrollado durante este doctorado, que comprende experimentos realizados durante período de prácticas de dos meses en la Universidad Tecnológica de Eindhoven (TU/e), y un apartado con resultados para el uso de fotómetros para determinar la iniciación de un líder ascendente. Estos experimentos son particularmente interesantes para comprender la producción de cargas espaciales y en la validación de pararrayos. Los conceptos aplicados al desarrollo del sensor de corriente de descarga corona fueron patentados junto con Dena Desarrollos, empresa donde se llevaron a cabo las investigaciones durante este doctorado.

 • WESTERMAN SPIER, DANIEL: Optimal operation and design of modular multilevel converter for HVDC applications
  Autor/a: WESTERMAN SPIER, DANIEL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674747
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 30/06/2022
  Director/a de tesi: GOMIS BELLMUNT, ORIOL | PRIETO ARAUJO, EDUARDO

  Tribunal:
       PRESIDENT: TEDESCHI, ELISABETTA
       SECRETARI: CEBALLOS RECIO, SALVADOR
       VOCAL: TEIXEIRA PINTO, RODRIGO
  Resum de tesi: Els convertidors multinivells modulars (MMC) són un tipus de convertidor de font de tensió (VSC) que s'han convertit en l'opció de topologia preferida per a les aplicacions de corrent continu d'alta tensió (HVDC). En comparació amb els seus predecessors convertidors HVDC, com ara el convertidor de commutació de línia (LCC), l'MMC pot controlar la potència activa i reactiva de manera independent, requereix reactors de filtre més petits i té capacitats d'arrencada en negre. Pel que fa als VSC clássics de dos i tres nivells, l'MMC té una eficiència millorada, una escalabilitat més fàcil a nivells de tensió més alts i un millor contingut harmònic de voltatge CA. Tanmateix, necessiten una estratègia de regulació mès complexa a causa del seu major nombre de graus de llibertat (DOF). No obstant això, quan aquests DOFs exploten completament, l'MMC pot proporcionar millors respostes que els convertidors clàssics, especialment en condicions de xarxa desequilibrades.En primer lloc, es realitza una anàlisi matemàtica en estat estacionari en profunditat del convertidor per identificar tots els seus DOF. A partir dels DOF i dels corrents imposats per aquests, s'obtenen les equacions de la transferència de potència entre les xarxes DC/AC i la transferència de potència interna, entre els braços superior i inferior i entre les potes de fase. Les expressions resultants indiquen interaccions potencials entre diferents DOF. Aprofitant aquestes interaccions, és possible millorar el mètode de càlcul de referència de corrent circulant existent. En fer-ho, es pot millorar el rendiment de l'MMC en condicions desequilibrades i amb errors.El rendiment de l'MMC es pot millorar encara més quan s'utilitzen algorismes d'optimització per calcular les seves referències. A la proposta inicial, es presenta un càlcul de referència actual basat en l'optimització en el marc de referència natural abc. Considera els requisits de l'operador del sistema de transmissió (TSO) durant les caigudes de tensió de la xarxa de CA en forma de punts de consigna de corrent actiu/reactiu per proporcionar la capacitat de transmissió de fallades (FRT) i les limitacions del convertidor. Tanmateix, a causa de les seves característiques altament no lineals, presenta una gran càrrega de càlcul que no permet resoldre'l en aplicacions en temps real. Per fer front a aquest problema, es realitzen modificacions en la seva formulació i s'utilitzen técniques de linealització. A continuació, el càlcul de referència basat en l'optimització linealitzada resultant s'integra amb un control basat en energia per a MMC i s'analitzen diferents casos pràctics per validar el seu rendiment en comparació amb els enfocaments clàssics.Finalment, es proposa una metodologia basada en l'optimització per dissenyar els condensadors de submòduls (SM). L'algorisme considera tots els DOF de l'MMC per tal de dimensionar el condensador SM alhora que compleix els requisits del TSO i les limitacions de disseny del convertidor. El mètode suggerit es compara amb els enfocaments clàssics per a diferents punts de funcionament, i s'aprofita encara més tenint en compte les condicions de caiguda de la tensió de la xarxa de CA.

Darrera actualització: 24/09/2022 05:01:10.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:LLEDÓ PONSATI, TOMÀS
Títol:Modular platform for research in microgrids
Data lectura:15/07/2022
Director/a:MONTESINOS MIRACLE, DANIEL
Codirector/a:GALCERAN ARELLANO, SAMUEL
Menció:Menció Doctorat Internacional + Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Thermal modeling of large electrolytic capacitors using FEM and considering the internal geometry
Lledó, T.; Bahman, A.; Iannuzzo, F.; Montesinos-Miracle, D.; Galceran-Arellano, S.
IEEE Journal of emerging and selected topics in power electronics, ISSN: 2168-6777 (JCR Impact Factor-2019: 4.728; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/06/2021
Article en revista

Effect of current distortion and unbalanced loads on semiconductors reliability
Lledó, T.; Bahman, A.; Lannuzzo, F.; Montesinos-Miracle, D.; Galceran-Arellano, S.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/12/2021
Article en revista

Design, control and testing of a modular multilevel converter with a single cell per arm in grid-forming and grid-following operations for scaled-down experimental platforms
Girona, J.; Gomis-Bellmunt, O.; Lledó, T.; Capo, M.; Cutululis, N.; Montesinos-Miracle, D.; Heredero-Peris, D.; Eduardo Prieto-Araujo
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/03/2022
Article en revista

Resonant load emulator for distributed energy resources to test anti-islanding algorithms
International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management 2016
Data de presentació: 11/05/2016
Presentació de treball en congressos

Multipurpose emulation platform for research in microgrids
18th European Conference on Power Electronics and Applications
Data de presentació: 08/09/2016
Presentació de treball en congressos

Reliability analysis of a 3-leg 4-wire inverter under unbalanced loads and harmonic injection
Workshop on Control and Modeling for Power Electronics
Data de presentació: 18/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARTÍNEZ REYES, JIMMY ARTURO
Títol:Remaining useful life and fault detection models for high voltage electrical connectors focused on predictive maintenance
Data lectura:08/07/2022
Director/a:RIBA RUIZ, JORDI ROGER
Codirector/a:MORENO EGUILAZ, JUAN MANUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
On-line health condition monitoring of power connectors focused on predictive maintenance
Martinez, J.; Gómez-Pau, Á.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2020: 4.131; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/12/2020
Article en revista

Characterizing the temperature dependence of the contact resistance in substation connectors
Riba, J.; Martinez, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.; Capelli, F.
Sensors and actuators A. Physical, ISSN: 0924-4247 (JCR Impact Factor-2020: 3.407; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

On-line remaining useful life estimation of power connectors focused on predictive maintenance
Riba, J.; Álvaro Gómez-Pau; Martinez, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/05/2021
Article en revista

State of health prediction of power connectors by analyzing the degradation trajectory of the electrical resistance
Martinez, J.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2019: 2.412; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/06/2021
Article en revista

Experimental study of the effect of aeolian vibrations on the contact resistance of substation connectors
IEEE International Conference on Industrial Technology
Data de presentació: 26/02/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:WESTERMAN SPIER, DANIEL
Títol:Optimal operation and design of modular multilevel converter for HVDC applications
Data lectura:30/06/2022
Director/a:GOMIS BELLMUNT, ORIOL
Codirector/a:PRIETO ARAUJO, EDUARDO
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Dynamic modeling and analysis of the bidirectional DC-DC boost-buck converter for renewable energy applications
Spier, W. D.; Oggier, G.G.; S.A.O.da Silva
Sustainable Energy Technologies and Assessments, ISSN: 2213-1388 (JCR Impact Factor-2019: 3.427; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/05/2019
Article en revista

Optimal current reference calculation for MMCs considering converter limitations
Spier, W. D.; Prieto-Araujo, E.; López-Mestre, J.; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2020: 4.131; Quartil: Q1)
Data de publicació: 31/08/2020
Article en revista

Improved current reference calculation for MMCs internal energy balancing control
Spier, W. D.; Prieto-Araujo, E.; López-Mestre, J.; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2019: 9.3
Data de publicació: 22/06/2021
Article en revista

Real-time optimization-based reference calculation integrated control for MMCs considering converter limitations
Spier, W. D.; Rodriguez, J.; Eduardo Prieto-Araujo; López-Mestre, J.; Junyent, A.; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 1937-4208 (JCR Impact Factor-2020: 4.131; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/10/2021
Article en revista

An Improved hybrid DC circuit breaker with self-adaptive fault current limiting capability
Lyu, H.; He, J.; Li, B.; Li, Y.; Spier, W. D.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE Transactions on power electronics, ISSN: 1941-0107 (JCR Impact Factor-2020: 6.153; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2022
Article en revista

Analytic estimation of the MMC sub-modulecapacitor voltage ripple for balanced andunbalanced AC grid conditions
3º Simpósio Ibero-Americano em Microrredes Inteligentes com Integração de Energias Renováveis
Data de presentació: 03/10/2019
Presentació de treball en congressos

Steady-state analysis of the modular multilevel converter.
45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

Optimal current reference calculation for MMCs considering converter limitations
2021 IEEE PowerTech
Data de presentació: 28/06/2021
Presentació de treball en congressos

Optimization-based reference calculation for Modular Multilevel Converters in balanced and unbalanced network conditions
23rd European Conference on Power Electronics and Applications
Data de presentació: 07/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SAURA PERISÉ, JAIME
Títol:Contribucions a l'estudi de rectificadors no controlats m-fàsics en condicions no equilibrades per unitats TRUs o ATRUs multi polsos
Data lectura:22/06/2022
Director/a:BOGARRA RODRIGUEZ, SANTIAGO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Voltage recovery influence on three-phase grid-connected inverters under voltage sags
Rolan, A.; Giménez, P.; Yague, S.; Bogarra, S.; Saura, J.; Bakkar, M.
IET generation, transmission and distribution, ISSN: 1751-8687 (JCR Impact Factor-2019: 2.862; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/02/2019
Article en revista

Open-circuit fault diagnosis and maintenance in multi-pulse parallel and series TRU topologies
Saura, J.; Bakkar, M.; Bogarra, S.
IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2020: 6.153; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/02/2020
Article en revista

Voltage sag influence on controlled three-phase grid-connected inverters according to the Spanish grid code
Bakkar, M.; Bogarra, S.; Rolan, A.; Corcoles, F.; Saura, J.
IET generation, transmission and distribution, ISSN: 1751-8687 (JCR Impact Factor-2020: 2.995; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/05/2020
Article en revista

Average value of the DC-link output voltage in multi-phase uncontrolled bridge rectifiers under supply voltage balance and unbalance conditions
Saura, J.; Mesas, J. J.; Sainz, L.
Electrical engineering, ISSN: 0948-7921 (JCR Impact Factor-2020: 1.836; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

New methodology to calculate DC voltage signature in n-phases TRUs under supply voltage sags
Saura, J.; Bakkar, M.; Bogarra, S.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 4.8
Data de publicació: 28/02/2022
Article en revista

AUTOR/A:SOUSA ARCANJO, MARCELO AUGUSTO
Títol:Corona discharges from grounded rods and 337/777 nm emissions of laboratory long sparks
Data lectura:04/03/2022
Director/a:MONTAÑA PUIG, JUAN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
On the interpeak interval of unipolar pulses of current preceding the return stroke in negative CG lightning
Sousa, M.; Guimarães, M.; Visacro, S.
Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2019: 7.0
Data de publicació: 08/2019
Article en revista

Observations of corona point discharges from grounded rods under thunderstorms
Sousa, M.; Montaña, J.; Urbani, M.; Lorenzo, V.; Pineda, N.
Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2018: 4.114; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

High-energy radiation from natural lightning observed in coincidence with a VHF broadband interferometer
Urbani, M.; Montaña, J.; Van Der Velde, O.; López, J.; Sousa, M.; Pol Fontanes; Romero, D.; Roncancio, J.
Journal of geophysical research: atmospheres, ISSN: 2169-8996 (JCR Impact Factor-2019: 3.821; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/04/2021
Article en revista

Optical signatures associated with streamers and leaders of laboratory discharges
Sousa, M.; Montaña, J.; Urbani, M.; Lorenzo, V.
Geophysical research letters, ISSN: 0094-8276 (JCR Impact Factor-2019: 7.7
Data de publicació: 28/10/2021
Article en revista

Experimental investigation of the electrification of wind turbine blades in fair-weather and artificial charge-compensation to mitigate the effects
Pol Fontanes; Montanya, J.; Sousa, M.; Guerra-Garcia, C.; Tobella, G.
Journal of electrostatics, ISSN: 0304-3886 (JCR Impact Factor-2020: 1.775; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

On the Induced Currents to Wind Turbines by the Earth’s Atmospheric Electric Potential: Experiments With Drones
Pol Fontanes; Montaña, J.; Sousa, M.; Urbani, M.; Asensio, C.; Guerra, C.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/02/2022
Article en revista

Streamer and leader properties investigation for use in lightning protection
2nd Science and Innovation with Thunderstorms Summer School
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Deploying vertical wires with drones to study wind turbine electrification under fair weather
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 30/04/2021
Presentació de treball en congressos

Corona point discharges from grounded rods under highbackground electric field
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 30/04/2021
Presentació de treball en congressos

Experiments with a tethered drone to investigate induced charges on a vertically arranged conductor during fair weather
International Conference on Grounding and Earthing & International Conference on Lightning Physics and Effects
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

Corona discharges from grounded rods under high ambient electric field and lightning activity
35th International Conference on Lightning Protection
Data de presentació: 23/09/2021
Presentació de treball en congressos

Striking distance to flat ground estimated from the bipolar leader model and the influence of the lightning channel radius
35th International Conference on Lightning Protection
Presentació de treball en congressos

Experiments lifting vertical wires with drones to study wind turbines current induction and charging
35th International Conference on Lightning Protection
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BAKKAR, MOSTAFA AHMED AHMED MAHMOUD AHMED
Títol:Sag effects on protection system in distributed generation grids
Data lectura:07/02/2022
Director/a:BOGARRA RODRIGUEZ, SANTIAGO
Codirector/a:CORCOLES LOPEZ, FELIPE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Overcurrent protection based on ANNs for smart distribution networks with grid-connected VSIs
Bakkar, M.; Bogarra, S.; Corcoles, F.; Iglesias, B.
IET generation, transmission and distribution (Online Edition), ISSN: 1751-8695 (JCR Impact Factor-2020: 2.995; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/12/2020
Article en revista

PV systems control using fuzzy logic controller employing dynamic safety margin under normal and partial shading conditions
Bakkar, M.; Aboelhassan, A.; Abdelgeliel, M.; Galea, M.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2019: 3.8
Data de publicació: 05/02/2021
Article en revista

Integration of Distributed Energy Resources to Unbalanced Grids under Voltage Sags with Grid Code Compliance
Rolan, A.; Bogarra, S.; Bakkar, M.
IEEE Transactions on Smart Grid, ISSN: 1949-3061 (JCR Impact Factor-2020: 8.96; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Power control strategies during voltage sags according to Spanish grid code
International Conference on Renewable Energies and Power Quality 2018
Data de presentació: 22/03/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CANDELO ZULUAGA, CARLOS ANDRES
Títol: DESIGN OPTIMIZATION AND PERFORMANCE ANALYSIS METHODOLOGY FOR PMSMS TO IMPROVE EFFICIENCY IN HYDRAULIC APPLICATIONS
Data lectura:11/01/2022
Director/a:RIBA RUIZ, JORDI ROGER
Codirector/a:GARCIA ESPINOSA, ANTONIO
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Detection of inter-turn faults in multi-phase ferrite-PM assisted synchronous reluctance machine
Candelo, C.; Riba, J.; López, C.; Garcia, A.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2019: 2.702; Quartil: Q3)
Data de publicació: 17/07/2019
Article en revista

Detection of partial demagnetization faults in five-phase permanent magnet assisted synchronous reluctance machines
Candelo, C.; Riba, J.; Thangamuthu, D.; Garcia, A.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 03/07/2020
Article en revista

PMSM design for achieving a target torque-speed-efficiency map
Candelo, C.; Garcia, A.; Riba, J.; Tubert, P.
IEEE transactions on vehicular technology, ISSN: 0018-9545 (JCR Impact Factor-2020: 5.978; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/11/2020
Article en revista

PMSM Parameter Estimation for Sensorless FOC based on differential power factor
Candelo, C.; Riba, J.; Garcia, A.
IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2019: 6.6
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Customized PMSM design and optimization methodology for water pumping applications
Candelo, C.; Riba, J.; Garcia, A.; Tubert, P.
IEEE transactions on energy conversion, ISSN: 0885-8969 (JCR Impact Factor-2019: 4.501; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/06/2021
Article en revista

PMSM Torque-speed-efficiency map evaluation from parameter estimation based on the stand still test
Candelo, C.; Riba, J.; Garcia, A.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2019: 2.702; Quartil: Q3)
Data de publicació: 18/10/2021
Article en revista

Water-pumping permanent magnet synchronous motor optimization based on customized torque-speed operating area and performance characteristics
45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

Fast and efficient PMSM electromagnetic parameter identification methodology from the efficiency map
46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 19/10/2020
Presentació de treball en congressos

Non-Intrusive parameter identification of a three-phase rectifier based on an optimization approach
46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 20/10/2020
Presentació de treball en congressos

Computationally efficient analysis of spatial and temporal harmonics content of the magnetic flux distribution in a PMSM for efficiency maps computation
International Conference on Electrical Machines 2020
Data de presentació: 24/08/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ROJAS DUEÑAS, GABRIEL ESTEBAN
Títol:MODELING AND IDENTIFICATION OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS
Data lectura:11/01/2022
Director/a:RIBA RUIZ, JORDI ROGER
Codirector/a:MORENO EGUILAZ, JUAN MANUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Non-linear least squares optimization for parametric identification of DC-DC converters
Rojas, G.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.
IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2020: 6.153; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/06/2020
Article en revista

Parameter estimation of a single-phase boost PFC converter with EMI filter based on an optimization algorithm
Rojas, G.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2019: 2.412; Quartil: Q2)
Data de publicació: 21/05/2021
Article en revista

Black-box modeling of DC-DC converters based on wavelet convolutional neural networks
Rojas, G.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.
IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2019: 3.658; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/07/2021
Article en revista

A deep learning-based modeling of a 270 V -to- 28 V DC-DC converter used in more electric aircrafts
Rojas, G.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.
IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2019: 6.373; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/07/2021
Article en revista

Modeling of a DC-DC bidirectional converter used in mild hybrid electric vehicles from measurements
Rojas, G.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.
Measurement, ISSN: 0263-2241 (JCR Impact Factor-2019: 3.364; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/10/2021
Article en revista

CNN-LSTM-based prognostics of bidirectional converters for electric vehicles’ machine
Rojas, G.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 26/10/2021
Article en revista

Black-box modelling of a DC-DC buck converter based on a recurrent neural network
IEEE International Conference on Industrial Technology
Data de presentació: 26/02/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GRILLONE, BENEDETTO
Títol:Data-driven methodologies for evaluation and recommendation of energy efficiency measures in buildings. Applications in a big data environment
Data lectura:03/12/2021
Director/a:SUMPER, ANDREAS
Codirector/a:DANOV, STOYAN VIKTOROV
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A review of deterministic and data-driven methods to quantify energy efficiency savings and to predict retrofitting scenarios in buildings
Grillone, B.; Danov, S.; Sumper, A.; Cipriano, J.; Mor, G.
Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2020: 14.982; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Baseline energy use modeling and characterization in tertiary buildings using an interpretable bayesian linear regression methodology
Grillone, B.; Mor, G.; Danov, S.; Cipriano, J.; Lazzari, F.; Sumper, A.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2019: 3.8
Data de publicació: 06/09/2021
Article en revista

A data-driven methodology for enhanced measurement and verification of energy efficiency savings in commercial buildings
Grillone, B.; Mor, G.; Danov, S.; Cipriano, J.; Sumper, A.
Applied energy, ISSN: 0306-2619 (JCR Impact Factor-2019: 16.4
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

AUTOR/A:SALVADOR YUSTE, ALBERT
Títol:Caracterización de la electrificación de tormentas para su aplicación en procesos de sistemas de alerta: el caso de aerogeneradores y otras infraestructuras elevadas
Data lectura:12/11/2021
Director/a:MONTAÑA PUIG, JUAN
Codirector/a:PINEDA RÜEGG, NICOLAU
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Thunderstorm characteristics favouring downward and upward lightning to wind turbines
Pineda, N.; Montaña, J.; Salvador, A.; Van Der Velde, O.; López, J.
Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2018: 4.114; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2018
Article en revista

Charge structure of two tropical thunderstorms in Colombia
López, J.; Montaña, J.; Van Der Velde, O.; Pineda, N.; Salvador, A.; Romero, D.; Aranguren-Fino, H.; Taborda, J.
Journal of geophysical research: atmospheres, ISSN: 2169-8996 (JCR Impact Factor-2019: 3.821; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/04/2019
Article en revista

Seasonal variations on the conditions required for the lightning production
Salvador, A.; Pineda, N.; Montaña, J.; Sola, G.
Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2020: 5.369; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2020
Article en revista

Thunderstorm charge structures favouring cloud-to-ground lightning
Salvador, A.; Pineda, N.; Montaña, J.; Sola, G.
Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2019: 8.4
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Lightning threats to wind turbines
XXII -Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè
Data de presentació: 26/11/2016
Presentació de treball en congressos

Winter, moderate and deep convection thunderstorms in northeastern Spain: favorable conditions for the triggering of uppward lightning from wind turbines
4th International Symposium on Winter Lightning (ISWL 2017)
Data de presentació: 14/04/2017
Presentació de treball en congressos

Potential of the lightning mapping array for the nowcasting of severe weather
2nd European Nowcasting Conference
Data de presentació: 03/05/2017
Presentació de treball en congressos

Exploring thunderstorm patterns related to severe weather with Lightning Mapping Array data
9th European Conference on Severe Storms
Data de presentació: 21/09/2017
Presentació de treball en congressos

Thunderstorm patterns that may be useful to warn about lightning threats to wind turbines and other tall structures
XVI International Conference on Atmospheric Electricity
Data de presentació: 22/06/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FUENTES RUIZ, SERGIO
Títol:Energy Security in Power Systems within the Frame of Energy Transitions
Data lectura:22/10/2021
Director/a:VILLAFÁFILA ROBLES, ROBERTO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
International tendencies on energy security: a review on national energy policies in the electrical sector
ENERLAC. Revista de Energía de Latinoaméricana y el Caribe, ISSN: 2631-2522 (JCR Impact Factor-2019: 0.0
Data de publicació: 03/05/2019
Article en revista

Transition to a greener power sector: Four different scopes on energy security
Fuentes, S.; R. Villafafila-Robles; Olivella, P.; Joan Rull-Duran; J. Rull; J. Rull-Duran; Galceran-Arellano, S.
Renewable energy focus, ISSN: 1755-0084 (JCR Impact Factor-2020: 0.784; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2020
Article en revista

Composed index for the evaluation of the energy security of power systems: Application to the case of Argentina
Fuentes, S.; R. Villafafila-Robles; Lerner, E.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Composed index for the evaluation of energy security in power systems within the frame of energy transitions—The case of Latin America and the Caribbean
Fuentes, S.; R. Villafafila-Robles; Joan Rull-Duran; J. Rull; J. Rull-Duran; Galceran-Arellano, S.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 0.598; Quartil: Q2)
Data de publicació: 26/04/2021
Article en revista

AUTOR/A:MUNNÉ COLLADO, ÍNGRID
Títol:Flexibility services for distribution network operation
Data lectura:01/10/2021
Director/a:SUMPER, ANDREAS
Codirector/a:ARAGÜÉS PEÑALBA, MÒNICA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Power market fundamentals
Munné, I.; Olivella, P.; Sumper, A.
Wiley
Data de publicació: 24/05/2019
Capítol en llibre

Local and micro power markets
Munné, I.; Bullich, E.; Aragüés, M.; Olivella, P.
Wiley
Data de publicació: 24/05/2019
Capítol en llibre

Local flexibility market design for aggregators providing multiple flexibility services at distribution network level
Olivella, P.; Lloret-Gallego, P.; Munné, I.; R. Villafafila-Robles; Sumper, A.; Ottesen, S.; Rajasekharan, J.; Bremdal, B.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2018: 2.707; Quartil: Q3)
Data de publicació: 02/04/2018
Article en revista

The potential role of flexibility during peak hours on greenhouse gas emissions: A life cycle assessment of five targeted national electricity grid mixes
Munné, I.; Aprà, F.; Olivella, P.; R. Villafafila-Robles
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2019: 2.702; Quartil: Q3)
Data de publicació: 22/11/2019
Article en revista

Tecnologia vestible: combinant disseny, art i tecnologia
Revista de tecnologia- Institut d'Estudis Catalans, ISSN: 2013-9861
Data de publicació: 13/11/2020
Article en revista

A novel hybrid home energy management system considering electricity cost and greenhouse gas emissions minimization
Barja, S.; Rücker, F.; Aragüés, M.; R. Villafafila-Robles; Munné, I.; Lloret-Gallego, P.
IEEE transactions on industry applications, ISSN: 0093-9994 (JCR Impact Factor-2019: 3.488; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/06/2021
Article en revista

Towards data-driven energy communities: a review of open-source datasets, models and tools
Kazmi, H.; Munné, I.; Mehmood, F.; AbbasSyed, T.; Driesen, J.
Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2019: 25.5
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

Artificial intelligence techniques for enabling Big Data services in distribution networks: a review
Barja, S.; Aragüés, M.; Munné, I.; Lloret-Gallego, P.; Bullich, E.; R. Villafafila-Robles
Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2019: 12.11; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/10/2021
Article en revista

System architecture for managing congestions in distributions grids using flexibility
25th International Conference on Electricity Distribution
Data de presentació: 04/06/2019
Presentació de treball en congressos

A novel home energy management system environmental-based with LCA minimization
EEEIC - 2020 20th International Conference on Environment and Electrical Engineering
Data de presentació: 10/06/2020
Presentació de treball en congressos

A data acquisition pipeline for home energy management systems
III Congreso Iberoamericano de Ciudades Inteligentes
Data de presentació: 09/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:EL MARIACHET CARREÑO, JORGE
Títol:New Approach of Power Calculation for droop-controled inverters supplying nonlinear loads
Data lectura:08/09/2021
Director/a:MATAS ALCALA, JOSE
Codirector/a:MARTIN CAÑADAS, MARIA ELENA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Power calculation algorithm for single-phase droop-operated inverters considering nonlinear loads and unsing n-order SOGI filtering
El Mariachet, J.; Matas, J.; De La Hoz, J.; Al-Turki, Y.
Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)
Data de publicació: 20/04/2018
Article en revista

New LPF-based grid frequency estimation for the SOGI filter with improved harmonic rejection
Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)
Data de publicació: 20/04/2018
Article en revista

Power calculation algorithm for single-phase droop-operated inverters considering nonlinear loads
El Mariachet, J.; Matas, J.; Martín, H.; Abusorrah, A.
Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)
Data de publicació: 20/04/2018
Article en revista

Proposal of novel single-phase power quality indicators considering subsynchronous frequency perturbations in voltage and current under non-sinusoidal conditions
El Mariachet, J.; Matas, J.; Martín, H.; Tinoco, G.; Abdali, S.
Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)
Data de publicació: 15/07/2019
Article en revista

A power calculation algorithm for single-phase droop-operated-inverters considering linear and nonlinear loads HIL-assessed
El Mariachet, J.; Matas, J.; Martín, H.; Li, M.; Guan, Y.; Guerrero, J.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2019: 2.412; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/11/2019
Article en revista

Assessment of the Royal Decree 244/2019 in the Spanish Electrical Regulatory Framework considering power quality issues related to harmonic distortion associated to nonlinear loads in grid-connected microgrids
El Mariachet, J.; Matas, J.; Martín, H.; Anzúrez, J.; TinocoG.; Luna, I.; Abdali, S.
Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

HIL-assessed fast and accurate single-phase power calculation algorithm for voltage source inverters supplying to high total demand distortion nonlinear loads
El Mariachet, J.; Guan, Y.; Matas, J.; Martín, H.; Li, M.; Guerrero, J.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2020: 2.397; Quartil: Q3)
Data de publicació: 07/10/2020
Article en revista

SOGI-FLL grid frequency monitoring with an error-based algorithm for a better response in face of voltage sag and swell faults
Abdali, S.; Matas, J.; El Mariachet, J.; Martín, H.; De La Hoz, J.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2019: 1.9
Data de publicació: 11/06/2021
Article en revista

Research facilities for renewable energy management considering distributed generation based on microgrids
2019 IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing (ROPEC)
Data de presentació: 14/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:REY FERNÁNDEZ, JOSE ANTONIO
Títol:Aportación al análisis de la distribución de corriente del rayo en palas de aerogenerador equipadas con fibra de carbono
Data lectura:04/08/2021
Director/a:MONTAÑA PUIG, JUAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Simulation of current distribution in a wind turbine blade using the FDTD method
Rey, J.; Montanya, J.
Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2020: 3.414; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Investigation of potential distribution on a CFRP coupon under impulse corrent.Test resuts and FDTD simulation
33rd International Conference on Lightning Protection
Data de presentació: 20/09/2016
Presentació de treball en congressos

Simulation of lightning currents in CFRP components of wind turbines and aircraft by means of the FDTD method
1st Science and Innovation with Thunderstorms Summer School
Data de presentació: 03/07/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RAZMJOO SHESHDEH, ALI
Títol:Measuring Energy Sustainability by Using Energy Sustainability Indicators
Data lectura:19/02/2021
Director/a:SUMPER, ANDREAS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Recent residential applications of low-temperature solar collector
Razmjoo Sheshdeh, A.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2019: 0.0
Data de publicació: 10/01/2021
Article en revista

A Technical analysis investigating energy sustainability utilizing reliable renewable energy sources to reduce CO2 emissions in a high potential area
Razmjoo Sheshdeh, A.; Davarpanah, A.
Renewable energy, ISSN: 1879-0682
Data de publicació: 01/02/2021
Article en revista

Recent progress in thermal and optical enhancement of low temperature solar collector
Ahmadi, A.; Ehyaei, M.; Doustgani, A.; Razmjoo Sheshdeh, A.
Energy systems, ISSN: 1868-3975 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 11/08/2021
Article en revista

AUTOR/A:SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ENRIC
Títol:Energy-based control schemes of Modular Multilevel Converters for HVDC applications
Data lectura:21/12/2020
Director/a:GOMIS BELLMUNT, ORIOL
Codirector/a:PRIETO ARAUJO, EDUARDO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Analysis of MMC energy-based control structures for VSC-HVDC links
Enric Sánchez-Sánchez; Eduardo Prieto-Araujo; Junyent, A.; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE Journal of emerging and selected topics in power electronics, ISSN: 2168-6777 (JCR Impact Factor-2018: 5.972; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/02/2018
Article en revista

Fractional proportional-resonant current controllers for Voltage Source Converters
Heredero-Peris, D.; Chillon, C.; Enric Sánchez-Sánchez; Montesinos-Miracle, D.
Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2019: 3.211; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2019
Article en revista

Optimal multivariable MMC energy-based control for DC voltage regulation in HVDC applications
Enric Sánchez-Sánchez; Groß, D.; Eduardo Prieto-Araujo; Dörfler, F.; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2020: 4.131; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Interaction assessment and stability analysis of the MMC-based VSC-HVDC link
Dadjo, S.; Eduardo Prieto-Araujo; Enric Sánchez-Sánchez; Gomis-Bellmunt, O.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 21/04/2020
Article en revista

The role of the internal energy in MMCs operating in grid-forming mode
Enric Sánchez-Sánchez; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE Journal of emerging and selected topics in power electronics, ISSN: 2168-6777 (JCR Impact Factor-2020: 4.472; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Principles of operation of grids of DC and AC subgrids interconnected by power converters
Gomis-Bellmunt, O.; Enric Sánchez-Sánchez; Arevalo, J.; Eduardo Prieto-Araujo
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2020: 4.131; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/06/2020
Article en revista

A novel fractional proportional-resonant current controller for voltage source converters
18th European Conference on Power Electronics and Applications
Data de presentació: 06/09/2016
Presentació de treball en congressos

Multi-terminal HVDC voltage droop control design considering DC grid, AC grid and MMC dynamics
13th International Conference on AC and DC Power Transmission
Data de presentació: 16/02/2017
Presentació de treball en congressos

Design methodology of the primary droop voltage control for DC microgrids
2nd International Conference on DC Microgrids 2017
Data de presentació: 29/06/2017
Presentació de treball en congressos

Interaction analysis between MMC-based VSC-HVDC links and DFIG-based WPPs within the AC network
16th Wind Integration Workshop : International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants
Data de presentació: 25/10/2017
Presentació de treball en congressos

Stability and interaction analysis in islanded power systems including VSC-HVDC and LCC-HVDC power converters
CIGRE Session 2018
Data de presentació: 08/2018
Presentació de treball en congressos

On the performance of the energy-controlled MMC: impact of the Internal and the DC capacitances in HVDC applications
15th IET International Conference on AC and DC Power Transmission
Data de presentació: 07/02/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KADECHKAR, AKASH
Títol:Development of the future generation of smart high voltage connectors and related components for substations, with energy autonomy and wireless data transmission capability.
Data lectura:01/10/2020
Director/a:RIBA RUIZ, JORDI ROGER
Codirector/a:MORENO EGUILAZ, JUAN MANUEL
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
SmartConnector: A Self-Powered IoT Solution to Ease Predictive Maintenance in Substations
Kadechkar, A.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.; Pérez, J.
IEEE sensors journal, ISSN: 1530-437X (JCR Impact Factor-2020: 3.301; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/05/2020
Article en revista

AUTOR/A:SERRANO FONTOVA, ALEJANDRO
Títol:A Novel Assessment of Unintentional Islanding operations in Distribution Networks
Data lectura:09/06/2020
Director/a:BOSCH TOUS, RICARDO
Codirector/a:CASALS TORRENS, PABLO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Assessment of unintentional islanding operations in distribution networks with large induction motors
Casals-Torrens, P.; Martinez, J.; Serrano, A.; Bosch, R.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 10/01/2020
Article en revista

Contributions for improving the stability of marine power generation plants
Herrero, A.; Alvarez, J.A.; Casals-Torrens, P.; Bosch, R.; Serrano, A.
Engineering failure analysis, ISSN: 1350-6307 (JCR Impact Factor-2020: 3.114; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/06/2020
Article en revista

Optimal tuning of fractional order controllers for dual active bridge-based DC microgrid including voltage stability assessment
Azab, M.; Serrano, A.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2020: 2.397; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/05/2021
Article en revista

A robust islanding detection method with zero-non-detection zone for distribution systems with DG
Serrano, A.; Martinez, J.; Casals-Torrens, P.; Bosch, R.
International journal of electrical power and energy systems, ISSN: 0142-0615 (JCR Impact Factor-2019: 8.9
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

AUTOR/A:OLIVELLA ROSELL, POL
Títol:Local electricity markets design and operation in distribution power systems
Data lectura:31/01/2020
Director/a:VILLAFÁFILA ROBLES, ROBERTO
Codirector/a:SUMPER, ANDREAS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Centralised and distributed optimization for aggregated flexibility services provision
Olivella, P.; Lloret-Gallego, P.; Eduardo Prieto-Araujo; Ferrer, R.; Barja, S.; Ottesen, S.; R. Villafafila-Robles; Sumper, A.
IEEE transactions on smart grid, ISSN: 1949-3053 (JCR Impact Factor-2020: 8.96; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2020
Article en revista

A scheduling optimization model of electric water heaters for electricity cost minimization with limited information
8th International Conference on Modern Power Systems
Data de presentació: 22/05/2019
Presentació de treball en congressos

INVADE Flexibility centralized algorithm to manage electric vehicles under DSO requests in buildings with limited information
2019 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe
Data de presentació: 30/09/2019
Presentació de treball en congressos

Centralized flexibility services for distribution system operators through distributed flexible resources
II Ibero-American Congress of Smart Cities
Data de presentació: 08/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RASHID, ASIM
Títol:Harmonic load flow formulation and numerical resolution
Data lectura:17/01/2019
Director/a:MESAS GARCIA, JUAN JOSE
Director/a:SAINZ SAPERA, LUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An improved harmonic load flow formulation
Rashid, A.; Mesas, J. J.; Sainz, L.
Electric power components and systems, ISSN: 1532-5008 (JCR Impact Factor-2019: 0.824; Quartil: Q4)
Data de publicació: 21/10/2019
Article en revista

AUTOR/A:GIRBAU LLISTUELLA, FRANCESC
Títol:Contribution to the operation of smart rural distribution grid with energy resources for improvement of the quality of service
Data lectura:19/12/2018
Director/a:DÍAZ GONZÁLEZ, FRANCISCO
Director/a:SUMPER, ANDREAS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A power sharing algorithm for a hybrid energy storage system based on batteries
2019 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe
Data de presentació: 01/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KAMPOUROPOULOS, KONSTANTINOS
Títol:Multi-objective optimization of an energy hub using artificial intelligence
Data lectura:20/04/2018
Director/a:GARCIA ESPINOSA, ANTONIO
Director/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Future European energy markets and Industry 4.0 potential in energy transition towards decarbonization
18th International Conference on Renewable Energies and Power Quality
Data de presentació: 02/09/2020
Presentació de treball en congressos

Supervision and fault detection system for photovoltaic installations based on classification algorithms
18th International Conference on Renewable Energies and Power Quality
Data de presentació: 03/09/2020
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/05/202230/04/2025Orchestrating an interoperable sovereign federated Multi-vector Energy data space built on open standards and ready for GAia-XCommission of European Communities
01/04/202231/03/2023Specialist Service Support F4E-12 ReportLeonardo Company
15/03/202215/08/2022Assessorament i desenvolupament d'un programari per implementar un control FOC per aplicació en bicicletes elèctriques.GUILERA SA
01/03/202201/05/2025Desenvolupament d'una metodologia d'optimització de transformadors i dispositius amb nucli magnèticAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/02/202220/02/2025CÁTEDRA DE EMPRESA ESTABANELL-UPC ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y ESTABANELL Y PAHISAESTABANELL Y PAHISA SA
14/01/202231/12/2022Desarrollo de un equipo destinado a la gestión energética de un sistema: generación, almacenaje, cargas y la red eléctrica en una aplicación domésticaWALL BOX CHARGERS, S.L.
04/01/202204/01/2022Method of cooling air in a vehicle and air conditioning system for a vehicle
20/12/202119/02/2024Contrato de colaboración para la investigación industrial de solución para propulsión con hidrógeno en vehículos eléctricos de carga ligera y semi-pesada con pila de combustibleFICO TRIAD, S.A.
01/12/202130/11/2024Genius. Impulso a la transición energética de industrias intensivas en consumo a través de herramientasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Técnicas de protección avanzadas contra el arco eléctrico para aplicaciones aeronauticas basado en identificación de parámetros y tratamiento de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/08/202123/12/2021Assessorament, desenvolupament i anàlisi per a la simulació de l'electrificació ferroviària del projecte Rail BalticaIDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
30/07/202130/07/2024Validació i integració de diversos models elèctrics de parc eòlics marins i flotants avançats dins la solució IT Youwind ModelAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
29/07/202129/07/2024Sistema controlador per vehicle elèctric d'hidrogenAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202101/07/2024Contribution to the decarbonisation of energy intensive industries in the path of the European Union objectives. Application to the case study of SEATAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/06/202131/12/2022Projecte NIR-QAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
24/05/202122/06/2021formació per a l’empresa SALICRÚ que consistirà en un curs de dues sessions de tècniques bàsiques d’alta tensió.SALICRU, S.A.
13/05/202112/07/2021Development of analysis method for SSCIHYOSUNG CORPORATION
13/04/202131/12/2021THE COLLIDER - eROOTSFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
08/02/202108/02/2024Validació experimental de connectors de subestació, sensoritzats, autoalimentats i amb capacitat de transmissió de dades al núvol i aplicació de tècniques big-data per facilitar el manteniment predictAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/01/202118/01/2021Method for obtaining voltage-intensity characteristics of a power system with power electronic converters
01/11/202031/10/2022Control del sonido para la seguridad de la nueva generación de vehículos eléctricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/08/202031/12/2020Data Case Developement
01/07/202031/03/2021Desarrolo de un sistema de clasificación automática de fibras textiles mediante tecnologiías ópticasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/06/202031/05/2023POwering SYstem flexibiliTY in the Future through RESCommission of European Communities
01/06/202030/05/2024Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian Electricity Distribution SystemResearch Council of Norway
01/06/202031/12/2020EIT InnoEnergy Activity (Virtual Reality Pilot)
17/03/202016/03/2021Engineering support for power electronics devices for F4E projectVitroCiset
01/03/202031/12/20202020 EDU_COVID-19 UmbrellaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202028/02/2021Incorporation into the training activities of the Degree in Energy Engineering and the Degree in Electrical Engineering of the EEBE of Development Education.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/202031/07/2023Flexible Energy Production, Demand and Storage-based Virtual Power Plants for Electricity Markets and Resilient DSO OperationCommission of European Communities
01/02/202030/05/2024Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian ElectricitySINTEF ENERGI AS
01/01/202030/06/2023Big Data for OPen innovation Energy MarketplaceCommission of European Communities
01/01/202031/12/2021Integración de energías renovables mediante sistemas de corriente continua de media tensiónAgencia Estatal de Investigación
01/01/202031/12/2022Cátedra Endesa Red de Innovación Energética 2020-2022ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
13/12/201917/04/2020PolarisSiemens AG
01/10/201930/09/2022Blockchain-based electricity trading for the integration of national and decentralized local electricity marketsUniversitat Politècnica de Catalunya
02/09/201930/03/2020consistente en realizar los estudios pertinentes para recomendar a RAC Tech el diseño de un motor Híbrido de reluctancia autoconmutado denominado 2U-HRM.RAC TECH, SA
09/07/201931/10/2019Execution of a new update version of a research project on development of a sizing tool of mechatronic driveOmron Europe B.V.
03/06/201902/08/2019Modelització i asserament en la construcció d'un prototip demostratiu d'una peça mòbil conduida magneticamentFRIMAL TRADING SL
01/06/201931/05/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/06/201901/06/2022Protection and Control of power system in presence of high penetration of renewable energy sources and FACTS elementsQatar University
29/05/201929/07/2019Adaptació del model del Power Plant Controller (PPC)GreenPowerMonitor
02/05/201930/04/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201901/02/2021IDPR Enrutador Intel·ligent per distribució energèticaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/04/201904/10/2020Desenvolupament d'un firmware per un controlador de motors elèctricsGUILERA S.A.
04/04/201903/04/2020Desarrollo de los procesos internos de la plataforma DynargyDYNARGY SOLUTIONS, S.L.
01/02/201901/07/2023Grid and Charging Infrastructure of the FutureSINTEF ENERGI AS
29/01/201929/01/2019Electric Hybrid Reluctance Actuator
01/01/201901/12/2020Study and anyalisis of the phenomena relatid tot materiasl involved in high voltage/hig current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
01/01/201931/12/2021Gestión de Energía en Micro-Redes Urbanas Colaborativas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Flexibilidad de los recursos energéticos distribuidos para optimizar la operación de las redes de distribuciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Control de una red de múltiples redes AC y DC interconectadas con convertidores de potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estabilidad de redes MVDC integrando tecnologías de energías renovables, almacenamiento de energía y convertidores de fuente de impedanciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
19/11/201818/11/2021Research collaboration agreement between Supergrid Institute and UPC for an industrial doctorate research projectSuperGrid Institute
12/11/201831/12/2018Algoritme de previsió de les desviacions del projecte INVADEEstabanell Energia
27/09/201826/09/2021Desarrollo y análisis de algoritmos de gestión de baterías en parques fotovoltaicosGreenPowerMonitor
24/09/201812/12/2021Metodologia d'optimització de motors elèctrics per millorar l'eficiència per aplicacions hidràuliquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/09/201831/03/2019Sistema avançat de gestió de plantes fotovoltaiques de gran escala amb sistemes de emmagatzamentALITER GRUP RENOVABLES, SL
13/09/201824/01/2019Estudi tècnic dividit en dos grups sobre l'impacte de les línies elèctriques aèries d'alta tensió en les àrees urbanes del municipi de TerrassaAjuntament de Terrassa
03/08/201831/12/2018Análisis de ubicación de pararrayosENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
30/07/201829/07/2021Desarrollo de herramientas para el control efectivo de grandes plantas de energía fotovoltaicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/07/201825/07/2018Procedimiento y sistema de medida en línea de la resistencia de contacto para conectores de subestación
20/07/201807/12/2018Millora global de les funcionalitats del forn d'inducció Hi-WireDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
18/07/201830/11/2018Motor sizing tool version 1.3Omron Europe B.V.
01/07/201831/12/2021 Desarrollo de la futura generación de conectores de subestación incorporando electrónica, sensores y comunicaciones inalámbricas para su aplicación en el mantenimiento predictivo.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/06/201826/06/2018Procedimiento de ensayo de efecto corona visual a tensión reducida
01/06/201828/02/2019Planificació de l'electrificació rural amb microxarxes i energies renovablesAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
11/05/201810/05/2023Acuerdo marco para el desarrollo de actividades de investigaciónRed Eléctrica de España, S.A.
19/02/201818/02/2020IJCI-2015-23747AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Sistema de almacenamiento de energía híbrido para plantas de producción de energía eléctrica renovablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Advanced control of on-board dc multibus systems in vehiclesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201801/06/2018Self-management advance integral energy systemAjuntament de Santa Perpètua de Mogoda
01/01/201831/12/2021Ciudades Inteligentes Totalmente Integrales, Eficientes y Sostenibles (CITIES)Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
01/01/201831/12/2019Learning AnalyticsEuropean Institute of Innovation and Technology
01/01/201831/12/2018Workshop Services TelefonicaTelefonica Research
01/01/201831/12/2018Prediagnosi bateriesPendent per manca de dades
01/01/201831/12/2022Xarxa de Referència d'R+D+I en Energia: Energy for SocietyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/11/201720/04/2018Development of a controller for the electric motor of an electric motor bikeBULTACO
10/10/201731/10/2017Adaptació de PPC i SB per acomplir els requeriments de l'AEMOGreenPowerMonitor
01/10/201731/03/2021Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution gridsCommission of European Communities
01/10/201730/09/2020H2020-773715-RESOLVD - Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution gridsEuropean Commission
05/09/201728/02/2018Integració d'energies renovables a la xarxa elèctrica mitjançant eines de dinàmiques de prediccióNNERGIX ENERGY MANAGEMENT SL
01/09/201701/09/2018Desarrollo de convertidores DC/DC para el control de flujos de potencia en redes HVDC malladasFUNDACIÓN IBERDROLA
01/09/201731/08/2021Innovative tools for offshore wind and DC gridsCommission of European Communities
01/09/201731/12/2020Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible. Operació Talent Energètic. Actuació Microxarxa Intel·ligentFondos FEDER
28/08/201715/05/2021Desenvolupament de la futura generació de connectors intel·ligents d’alta tensió per a subestacions, amb autonomia energètica i amb capacitat de transmissió de dadesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/07/201726/07/2018Design of electrical islanded microgrids to be applied in remote communities where grid connection is not avalaibleGE GLOBAL RESEARCH
13/07/201731/12/2017Generación distribuida con solar fotovoltaico y almacenamiento para el noroeste de la provincia de Santa FeTrama TecnoAmbiental
12/07/201730/06/2019Assessorament per la innovació en el disseny de motors asíncrons (AS), brushless (IPM) i sincrons de relutància (RM) per tal de minimitzar-ne el soroll generat.SODECA, S.L.U.
01/07/201730/06/2020Aircraft Electrical Model Simulation Identification and Fitting ToolboxCommission of European Communities
01/07/201731/12/2021PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
23/06/201713/07/2017Avaluació de la possible connexió dels punts de recàrrega de vehicle elèctric en les instal.lacions de B:SM a la infraestructura ferroviària de la ciutat de BarcelonaBarcelona Serveis Municipals S.A.
01/06/201730/11/2021Circular Process for Eco-Designed Bulky Products and internal Car Parts.Commission of European Communities
01/06/201730/09/2017Creació del model d'inversor KTL50 de Juawei i simulació del PPCGreenPowerMonitor
10/05/201720/06/2017Estudi d’interferències i proposta de milloraCELLS (Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón)
03/05/201715/11/2017Motor sizing version 1.2 developmentOmron Europe B.V.
20/04/201731/12/2017Informe AlbinyanaENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
01/04/201701/04/2020Interacciones entre elementos de electrónica de potenciaRed Eléctrica de España, S.A.
31/03/201730/03/2018CONVENI QKSOL-UPC 2017QKSOL Energy Solutions
20/02/201731/12/2019Càtedra EndesaENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
01/02/201731/12/2017Teacher Benefit (TB) project - EIT InnoEnergyEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201731/12/2019Smart system of renewable energy storage based on INtegrated EVs and bAtteries to empower mobile, Distributed and centralised Energy storage in the distribution gridCommission of European Communities
01/01/201715/04/2017InWheel Part1SEAT, S.A.
01/01/201731/12/2017Volare - Equip control sistema sustentació cablesPendent per manca de dades
01/01/201731/12/2017AULIVAPendent per manca de dades
01/01/201731/12/2017Interacciones sistemas eléctricos de potenciaPendent per manca de dades
01/01/201731/12/2017Projecte JuanaPendent per manca de dades
01/01/201631/12/2021Demostración de convertidor capaz de generar una corriente variable a una frecuencia variable. TroneDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201631/12/2021Disseny d'un cicladorFundació EURECAT
01/01/201631/12/2021Marcatge taps de suroON-LASER SYSTEMS & APPLICATION, S.L.
01/01/201631/12/2021Un prototip funcional de carregador SAI per a fer demostracions a potencials clients.Racing Colors S.L.
01/01/201531/12/2021Estudi, disseny i desenvolupament d’un sistema d’escorregut magnètic de zenc sobre filferro -Projecte MARGARITADRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201531/12/2021Disseny d'un rugosímetrebcn Qualites SL
01/01/201431/12/2021Disseny d'un divisor elèctric de potènciaDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201431/12/2021Ampliar potencia i millorar productes DAIQUIRIDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201431/12/2021Ampliar potencia i millorar productes - MOJITODRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201431/12/2021Desenvolupar un equip de control d'un sistema de sustentació per mitjà de cablesIn Extremis Film Services

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/05/202230/04/2025Orchestrating an interoperable sovereign federated Multi-vector Energy data space built on open standards and ready for GAia-XCommission of European Communities
01/04/202231/03/2023Specialist Service Support F4E-12 ReportLeonardo Company
15/03/202215/08/2022Assessorament i desenvolupament d'un programari per implementar un control FOC per aplicació en bicicletes elèctriques.GUILERA SA
01/03/202201/05/2025Desenvolupament d'una metodologia d'optimització de transformadors i dispositius amb nucli magnèticAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/02/202220/02/2025CÁTEDRA DE EMPRESA ESTABANELL-UPC ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y ESTABANELL Y PAHISAESTABANELL Y PAHISA SA
14/01/202231/12/2022Desarrollo de un equipo destinado a la gestión energética de un sistema: generación, almacenaje, cargas y la red eléctrica en una aplicación domésticaWALL BOX CHARGERS, S.L.
04/01/202204/01/2022Method of cooling air in a vehicle and air conditioning system for a vehicle
20/12/202119/02/2024Contrato de colaboración para la investigación industrial de solución para propulsión con hidrógeno en vehículos eléctricos de carga ligera y semi-pesada con pila de combustibleFICO TRIAD, S.A.
01/12/202130/11/2024Genius. Impulso a la transición energética de industrias intensivas en consumo a través de herramientasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Técnicas de protección avanzadas contra el arco eléctrico para aplicaciones aeronauticas basado en identificación de parámetros y tratamiento de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/08/202123/12/2021Assessorament, desenvolupament i anàlisi per a la simulació de l'electrificació ferroviària del projecte Rail BalticaIDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
30/07/202130/07/2024Validació i integració de diversos models elèctrics de parc eòlics marins i flotants avançats dins la solució IT Youwind ModelAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
29/07/202129/07/2024Sistema controlador per vehicle elèctric d'hidrogenAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202101/07/2024Contribution to the decarbonisation of energy intensive industries in the path of the European Union objectives. Application to the case study of SEATAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/06/202131/12/2022Projecte NIR-QAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
24/05/202122/06/2021formació per a l’empresa SALICRÚ que consistirà en un curs de dues sessions de tècniques bàsiques d’alta tensió.SALICRU, S.A.
13/05/202112/07/2021Development of analysis method for SSCIHYOSUNG CORPORATION
13/04/202131/12/2021THE COLLIDER - eROOTSFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
08/02/202108/02/2024Validació experimental de connectors de subestació, sensoritzats, autoalimentats i amb capacitat de transmissió de dades al núvol i aplicació de tècniques big-data per facilitar el manteniment predictAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/01/202118/01/2021Method for obtaining voltage-intensity characteristics of a power system with power electronic converters
01/11/202031/10/2022Control del sonido para la seguridad de la nueva generación de vehículos eléctricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/08/202031/12/2020Data Case Developement
01/07/202031/03/2021Desarrolo de un sistema de clasificación automática de fibras textiles mediante tecnologiías ópticasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/06/202031/05/2023POwering SYstem flexibiliTY in the Future through RESCommission of European Communities
01/06/202030/05/2024Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian Electricity Distribution SystemResearch Council of Norway
01/06/202031/12/2020EIT InnoEnergy Activity (Virtual Reality Pilot)
17/03/202016/03/2021Engineering support for power electronics devices for F4E projectVitroCiset
01/03/202031/12/20202020 EDU_COVID-19 UmbrellaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202028/02/2021Incorporation into the training activities of the Degree in Energy Engineering and the Degree in Electrical Engineering of the EEBE of Development Education.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/202031/07/2023Flexible Energy Production, Demand and Storage-based Virtual Power Plants for Electricity Markets and Resilient DSO OperationCommission of European Communities
01/02/202030/05/2024Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian ElectricitySINTEF ENERGI AS
01/01/202030/06/2023Big Data for OPen innovation Energy MarketplaceCommission of European Communities
01/01/202031/12/2021Integración de energías renovables mediante sistemas de corriente continua de media tensiónAgencia Estatal de Investigación
01/01/202031/12/2022Cátedra Endesa Red de Innovación Energética 2020-2022ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
13/12/201917/04/2020PolarisSiemens AG
01/10/201930/09/2022Blockchain-based electricity trading for the integration of national and decentralized local electricity marketsUniversitat Politècnica de Catalunya
02/09/201930/03/2020consistente en realizar los estudios pertinentes para recomendar a RAC Tech el diseño de un motor Híbrido de reluctancia autoconmutado denominado 2U-HRM.RAC TECH, SA
09/07/201931/10/2019Execution of a new update version of a research project on development of a sizing tool of mechatronic driveOmron Europe B.V.
03/06/201902/08/2019Modelització i asserament en la construcció d'un prototip demostratiu d'una peça mòbil conduida magneticamentFRIMAL TRADING SL
01/06/201931/05/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/06/201901/06/2022Protection and Control of power system in presence of high penetration of renewable energy sources and FACTS elementsQatar University
29/05/201929/07/2019Adaptació del model del Power Plant Controller (PPC)GreenPowerMonitor
02/05/201930/04/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201901/02/2021IDPR Enrutador Intel·ligent per distribució energèticaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/04/201904/10/2020Desenvolupament d'un firmware per un controlador de motors elèctricsGUILERA S.A.
04/04/201903/04/2020Desarrollo de los procesos internos de la plataforma DynargyDYNARGY SOLUTIONS, S.L.
01/02/201901/07/2023Grid and Charging Infrastructure of the FutureSINTEF ENERGI AS
29/01/201929/01/2019Electric Hybrid Reluctance Actuator
01/01/201901/12/2020Study and anyalisis of the phenomena relatid tot materiasl involved in high voltage/hig current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
01/01/201931/12/2021Gestión de Energía en Micro-Redes Urbanas Colaborativas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Flexibilidad de los recursos energéticos distribuidos para optimizar la operación de las redes de distribuciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Control de una red de múltiples redes AC y DC interconectadas con convertidores de potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estabilidad de redes MVDC integrando tecnologías de energías renovables, almacenamiento de energía y convertidores de fuente de impedanciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
19/11/201818/11/2021Research collaboration agreement between Supergrid Institute and UPC for an industrial doctorate research projectSuperGrid Institute
12/11/201831/12/2018Algoritme de previsió de les desviacions del projecte INVADEEstabanell Energia
27/09/201826/09/2021Desarrollo y análisis de algoritmos de gestión de baterías en parques fotovoltaicosGreenPowerMonitor
24/09/201812/12/2021Metodologia d'optimització de motors elèctrics per millorar l'eficiència per aplicacions hidràuliquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/09/201831/03/2019Sistema avançat de gestió de plantes fotovoltaiques de gran escala amb sistemes de emmagatzamentALITER GRUP RENOVABLES, SL
13/09/201824/01/2019Estudi tècnic dividit en dos grups sobre l'impacte de les línies elèctriques aèries d'alta tensió en les àrees urbanes del municipi de TerrassaAjuntament de Terrassa
03/08/201831/12/2018Análisis de ubicación de pararrayosENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
30/07/201829/07/2021Desarrollo de herramientas para el control efectivo de grandes plantas de energía fotovoltaicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/07/201825/07/2018Procedimiento y sistema de medida en línea de la resistencia de contacto para conectores de subestación
20/07/201807/12/2018Millora global de les funcionalitats del forn d'inducció Hi-WireDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
18/07/201830/11/2018Motor sizing tool version 1.3Omron Europe B.V.
01/07/201831/12/2021 Desarrollo de la futura generación de conectores de subestación incorporando electrónica, sensores y comunicaciones inalámbricas para su aplicación en el mantenimiento predictivo.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/06/201826/06/2018Procedimiento de ensayo de efecto corona visual a tensión reducida
01/06/201828/02/2019Planificació de l'electrificació rural amb microxarxes i energies renovablesAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
11/05/201810/05/2023Acuerdo marco para el desarrollo de actividades de investigaciónRed Eléctrica de España, S.A.
19/02/201818/02/2020IJCI-2015-23747AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Sistema de almacenamiento de energía híbrido para plantas de producción de energía eléctrica renovablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Advanced control of on-board dc multibus systems in vehiclesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201801/06/2018Self-management advance integral energy systemAjuntament de Santa Perpètua de Mogoda
01/01/201831/12/2021Ciudades Inteligentes Totalmente Integrales, Eficientes y Sostenibles (CITIES)Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
01/01/201831/12/2019Learning AnalyticsEuropean Institute of Innovation and Technology
01/01/201831/12/2018Workshop Services TelefonicaTelefonica Research
01/01/201831/12/2018Prediagnosi bateriesPendent per manca de dades
01/01/201831/12/2022Xarxa de Referència d'R+D+I en Energia: Energy for SocietyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/11/201720/04/2018Development of a controller for the electric motor of an electric motor bikeBULTACO
10/10/201731/10/2017Adaptació de PPC i SB per acomplir els requeriments de l'AEMOGreenPowerMonitor
01/10/201731/03/2021Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution gridsCommission of European Communities
01/10/201730/09/2020H2020-773715-RESOLVD - Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution gridsEuropean Commission
05/09/201728/02/2018Integració d'energies renovables a la xarxa elèctrica mitjançant eines de dinàmiques de prediccióNNERGIX ENERGY MANAGEMENT SL
01/09/201701/09/2018Desarrollo de convertidores DC/DC para el control de flujos de potencia en redes HVDC malladasFUNDACIÓN IBERDROLA
01/09/201731/08/2021Innovative tools for offshore wind and DC gridsCommission of European Communities
01/09/201731/12/2020Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible. Operació Talent Energètic. Actuació Microxarxa Intel·ligentFondos FEDER
28/08/201715/05/2021Desenvolupament de la futura generació de connectors intel·ligents d’alta tensió per a subestacions, amb autonomia energètica i amb capacitat de transmissió de dadesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/07/201726/07/2018Design of electrical islanded microgrids to be applied in remote communities where grid connection is not avalaibleGE GLOBAL RESEARCH
13/07/201731/12/2017Generación distribuida con solar fotovoltaico y almacenamiento para el noroeste de la provincia de Santa FeTrama TecnoAmbiental
12/07/201730/06/2019Assessorament per la innovació en el disseny de motors asíncrons (AS), brushless (IPM) i sincrons de relutància (RM) per tal de minimitzar-ne el soroll generat.SODECA, S.L.U.
01/07/201730/06/2020Aircraft Electrical Model Simulation Identification and Fitting ToolboxCommission of European Communities
01/07/201731/12/2021PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
23/06/201713/07/2017Avaluació de la possible connexió dels punts de recàrrega de vehicle elèctric en les instal.lacions de B:SM a la infraestructura ferroviària de la ciutat de BarcelonaBarcelona Serveis Municipals S.A.
01/06/201730/11/2021Circular Process for Eco-Designed Bulky Products and internal Car Parts.Commission of European Communities
01/06/201730/09/2017Creació del model d'inversor KTL50 de Juawei i simulació del PPCGreenPowerMonitor
10/05/201720/06/2017Estudi d’interferències i proposta de milloraCELLS (Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón)
03/05/201715/11/2017Motor sizing version 1.2 developmentOmron Europe B.V.
20/04/201731/12/2017Informe AlbinyanaENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
01/04/201701/04/2020Interacciones entre elementos de electrónica de potenciaRed Eléctrica de España, S.A.
31/03/201730/03/2018CONVENI QKSOL-UPC 2017QKSOL Energy Solutions
20/02/201731/12/2019Càtedra EndesaENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
01/02/201731/12/2017Teacher Benefit (TB) project - EIT InnoEnergyEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201731/12/2019Smart system of renewable energy storage based on INtegrated EVs and bAtteries to empower mobile, Distributed and centralised Energy storage in the distribution gridCommission of European Communities
01/01/201715/04/2017InWheel Part1SEAT, S.A.
01/01/201731/12/2017Volare - Equip control sistema sustentació cablesPendent per manca de dades
01/01/201731/12/2017AULIVAPendent per manca de dades
01/01/201731/12/2017Interacciones sistemas eléctricos de potenciaPendent per manca de dades
01/01/201731/12/2017Projecte JuanaPendent per manca de dades
01/01/201631/12/2021Demostración de convertidor capaz de generar una corriente variable a una frecuencia variable. TroneDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201631/12/2021Disseny d'un cicladorFundació EURECAT
01/01/201631/12/2021Marcatge taps de suroON-LASER SYSTEMS & APPLICATION, S.L.
01/01/201631/12/2021Un prototip funcional de carregador SAI per a fer demostracions a potencials clients.Racing Colors S.L.
01/01/201531/12/2021Estudi, disseny i desenvolupament d’un sistema d’escorregut magnètic de zenc sobre filferro -Projecte MARGARITADRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201531/12/2021Disseny d'un rugosímetrebcn Qualites SL
01/01/201431/12/2021Disseny d'un divisor elèctric de potènciaDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201431/12/2021Ampliar potencia i millorar productes DAIQUIRIDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201431/12/2021Ampliar potencia i millorar productes - MOJITODRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201431/12/2021Desenvolupar un equip de control d'un sistema de sustentació per mitjà de cablesIn Extremis Film Services

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt