Enginyeria Elèctrica

COORDINADOR/A

Villafafila Robles, Roberto

CONTACTE

Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB. Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 586
Correu electrònic: doctoratb.utgaeib@upc.edu

https://ee.postgrau.upc.edu/ca

L’enginyeria elèctrica, tot i ser una ciència amb més d’un segle d’història, està patint nombrosos canvis en els darrers anys. Des de l’aparició de l’electrònica i la seva massiva introducció en les àrees tradicionalment elèctriques (control dels accionaments elèctrics i la seva introducció en els sistemes de transport i distribució de l’electricitat), com la incorporació de diferents tècniques de simulació, modelització…, fins als canvis soferts en l’estructura de negocis dels sistemes elèctrics de potència, causats principalment per la desregulació d’aquests, i la introducció d’un mercat lliure de l’oferta i la demanda.

La societat, per poder afrontar tots aquests canvis, necessita enginyers elèctrics formats i capacitats per enfrontar-se a un món tan canviant i que a més puguin ser els impulsors i dinamitzadors d’aquests canvis.

El Doctorat en Enginyeria Elèctrica té com a principal objectiu i justificació crear aquest tipus d’enginyers elèctrics, que amb els actuals plans d’estudi de l’enginyeria industrial no som capaços d’oferir a la societat.

El programa ofereix una formació de tercer cicle dirigida a titulats superiors en enginyeria elèctrica, enginyeria mecànica i enginyeria industrial, amb l’objectiu de capacitar els tècnics en els treballs de recerca, desenvolupament, modelatge i simulació de dispositius, sistemes i processos electromecànics. Considerant el caràcter interdisciplinari del programa, s’ofereix una gran varietat de continguts que permeten obtenir una visió completa de totes les tecnologies aplicades, que comprenen tant l’anàlisi i el disseny de sistemes electromecànics complexos (p. ex., accionaments, dispositius i sistemes de control) com el modelatge i la simulació d’aquests sistemes, partint de sistemes elèctrics i electrònics.

Els antecedents del Programa de Doctorat en Enginyeria Elèctrica es remunten a l’any 1987, quan, amb la creació del Departament d’Enginyeria Elèctrica de la UPC, es crea el Programa de Doctorat en Enginyeria Electromecànica. Posteriorment, l’any 2003, aquest programa es transforma en el Programa de Doctorat en Enginyeria Elèctrica. Finalment, amb l’entrada en l’EEES, s’arriba a la situació actual.

Informació general

Perfil d'acces

Es considera que qualsevol estudiant que hagi cursat un màster en enginyeria (o els 60 ECTS corresponents) té la capacitat suficient per emprendre un doctorat en el nostre programa. No obstant això, es donarà preferència als estudiants els coneixements dels quals estiguin directament relacionats amb l’enginyeria elèctrica, i per a aquells que provinguin d’altres màsters es considerarà els que puguin demostrar uns coneixements bàsics en matèries fonamentals en l’àmbit elèctric (electrotècnia, màquines elèctriques…). En general, per a aquests últims estudiants quedarà a criteri de la Comissió del programa (i del seu futur tutor o tutora) la possibilitat de fer algun complement de formació per desenvolupar els estudis en el programa.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

30

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Elèctrica (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://ee.postgrau.upc.edu/ca

CONTACTE:
Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB. Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 586
Correu electrònic: doctoratb.utgaeib@upc.edu

Convenis amb altres institucions

El Programa de Doctorat manté llaços importants amb els professors d’Enginyeria Elèctrica de la Universitat de Girona. Atès que no hi ha programa de doctorat d’Enginyeria Elèctrica en aquesta universitat, la UPC és la universitat més propera en què es pot fer el doctorat, i així ha succeït en alguns casos. No hi ha un conveni específic.
El Programa de Doctorat també manté llaços importants amb els professors d’Enginyeria Elèctrica de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). Igualment, atès que no hi ha programa de doctorat d’Enginyeria Elèctrica en aquesta universitat, la UPC és la universitat més propera en què es pot fer el doctorat, i així ha succeït en alguns casos. No hi ha un conveni específic.
Hi ha una col·laboració tant en projectes de recerca com en activitats docents amb Cardiff University, Imperial College London i la Universitat de Leuven (KUL).
El grup de recerca CITCEA manté importants contactes amb l’IREC (Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya).
El UPC Lightning Research Group té des de fa anys relacions amb el grup del Dr. Horaci Torres de la Universidad Nacional de Colòmbia, cosa que possibilita estades recíproques d’estudiants.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Es considera que qualsevol estudiant que hagi cursat un màster en enginyeria (o els 60 ECTS corresponents) té la capacitat suficient per emprendre un doctorat en el nostre programa. No obstant això, es donarà preferència als estudiants els coneixements dels quals estiguin directament relacionats amb l’enginyeria elèctrica, i per a aquells que provinguin d’altres màsters es considerarà els que puguin demostrar uns coneixements bàsics en matèries fonamentals en l’àmbit elèctric (electrotècnia, màquines elèctriques…). En general, per a aquests últims estudiants quedarà a criteri de la Comissió del programa (i del seu futur tutor o tutora) la possibilitat de fer algun complement de formació per desenvolupar els estudis en el programa.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

1a) Els estudiants que hagin cursat un màster universitari d’enginyeria relacionat directament amb l’àmbit elèctric tindran l’accés directe.
2a) Els estudiants que hagin cursat un màster universitari d’enginyeria no relacionat amb l’àmbit elèctric hauran de fer uns complements de formació en matèries d’aquest àmbit, els quals seran definits per la Comissió del programa i pels seus tutors en funció dels seus coneixements previs i de l’àrea de recerca on es prevegi que confeccionaran la seva tesi.

Els aspectes que es tindran en compte per a l’admissió, així com els criteris de selecció i ponderació dels candidats de cara a la priorització dels estudiants que compleixin els requisits d’accés i admissió, són els següents:
• Estudis afins a l’enginyeria elèctrica (75%).
• Expedient acadèmic (20%).
• Experiència investigadora i/o coneixement d’idiomes (5%).

Complements formatius

Els estudiants que hagin cursat un màster d’enginyeria no relacionat amb l’àmbit elèctric hauran de fer uns complements de formació en matèries d’aquest àmbit, els quals seran definits per la Comissió Acadèmica del PD i pels seus tutors, en funció dels seus coneixements previs i de l’àrea de recerca on es prevegi que confeccionaran la seva tesi.

Aquests complements tenen caràcter bàsic (electrotècnia, màquines elèctriques…) o més específic (electrotècnia avançada, operació i gestió dels sistemes elèctrics de potència, disseny, simulació i control de màquines elèctriques, càlcul, supervisió i control de sistemes elèctrics, qualitat del subministrament elèctric…) en funció del CV dels candidats. Per a aquests complements, els estudis de referència seran els propis del Màster en Enginyeria de l’Energia (especialitat en Enginyeria Elèctrica) de la UPC.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

• Activitat: Tutoria.
- Hores: 288.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

• Activitat: Cursos, seminaris i 'workshops'.
- Hores: 6.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Mobilitat.
- Hores: 480.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- Hores: 1,5.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Metodologia de la recerca.
- Hores: 12.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Innovació i creativitat.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- Hores: 18.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

Els estudiants de doctorat amb règim a temps complet tenen assignat un espai de treball amb ordinador connectat en xarxa i accés a tots els serveis digitals de la Universitat. Així mateix, tenen a la seva disposició totes les biblioteques de la Universitat, especialment la de centre docent on estigui ubicat el grup de recerca corresponent. A més, el Departament té les seves pròpies biblioteques, una de les quals (la de Campus Diagonal Sud) és la biblioteca de departament més gran de la Universitat (pel que fa a llibres, revistes i documents).

El Departament també disposa dels següents laboratoris destacats dotats amb equipament:

• Laboratori de Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA)

• Laboratori de Sistemes Elèctrics d’Energia Renovable (SEER)

• Laboratori d’Accionaments Elèctrics i Commutació Electrònica (GAECE)

• Laboratori de Qualitat del Subministrament Elèctric (QSE)

• Laboratori Schneider d’Automatització i Energia

• Laboratoris d’Alta Tensió (Freqüència Industrial i Ona de Xoc)

• Laboratoris de Màquines i Accionaments Elèctrics

• Laboratoris de Mecatrònica

• Laboratoris d’Automatització Industrial

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

Darrera actualització: 25/07/2024 04:45:23.

Llistat de tesis en dipòsit

 • DEL POZO GONZÁLEZ, HÉCTOR: Control of Floating Offshore Energy Hubs
  Autor/a: DEL POZO GONZÁLEZ, HÉCTOR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Elèctrica (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 25/07/2024
  Data de FINAL de diposit: 06/09/2024
  Director/a de tesi: GOMIS BELLMUNT, ORIOL | DOMÍNGUEZ GARCÍA, JOSÉ LUIS
  Tribunal:
       PRESIDENT: ANAYA LARA, OLIMPO
       SECRETARI: PRIETO ARAUJO, EDUARDO
       VOCAL: GEBRAAD, PIETER MARINUS OTTO
  Resum de tesi: El enorme potencial en alta mar ha despertat un creixent interès entre empreses energètiques i propietaris d'instal·lacions de petroli i gas en els últims anys. Gràcies a importants avanços, han sorgit tecnologies flotants per desbloquejar el potencial en aigües profundes, on el recurs eòlic sol ser òptim. Tot i que la majoria dels sistemes en funcionament són actualment projectes pilot o parcs amb fins a 11 turbines, com és el cas de Hywind Tampen, es preveu que en els pròxims anys es materialitzi el desplegament a gran escala de parcs eòlics flotants. Aquest canvi cap a una integració més extensa de l'energia eòlica marina planteja reptes no només per al sector eòlic, sinó també pels sectors de transmissió i emmagatzematge d'energia, on l'hidrogen ha emergit com una tecnologia clau per proporcionar flexibilitat a l'excedent d'energia generada i competir en els mercats elèctrics i d'hidrogen/gas.No obstant això, la investigació sobre el desenvolupament i la operació òptima d'aquests centres energètics en alta mar encara és limitada. Queden moltes incògnites, com per exemple, com optimitzar els parcs eòlics flotants per reduir els seus costos? És òptima la seva combinació amb altres fonts d'energia, com l'energia de les onades? Quina és l'assignació òptima de l'energia eòlica flotant a l'hidrogen per a la seva operació?Aquesta tesi es proposa abordar el paradigma dels centres energètics en alta mar dominats per l'energia eòlica flotant i la seva potencial optimització i control, tant de forma individual com en combinació amb altres fonts d'energia existents, com l'energia de les onades o l'hidrogen, amb la finalitat de reduir el cost total de les instal·lacions i, en molts casos, aprofitar la mateixa infraestructura. Per aconseguir-ho, es recorre principalment a tecnologies flotants d'energia de les onades que es poden instal·lar prop de la costa i sistemes d'hidrogen reversibles mitjançant la tecnologia de cel·les d'òxid sòlid, permetent tant la producció d'hidrogen com la injecció bidireccional d'energia a la xarxa elèctrica a partir de l'hidrogen.Encara que aquesta tesi presenta estudis de cas conservadors per a una possible implementació per part dels Operadors del Sistema de Transmissió (TSO), no implica que aquestes configuracions siguin òptimes o que necessàriament seran les opcions implementades en l'àmbit industrial. Es centra principalment en estudis de cas amb dades de ubicacions al nord d'Espanya, però també explora el paradigma de les illes energètiques a Dinamarca. Aquests són els dos llocs d'implementació potencial estudiats en aquesta tesi. Les principals conclusions destaquen que la dinàmica de l'energia eòlica marina flotant requereix tècniques de control avançades que permetin l'optimització a llarg termini de la seva operació per evitar pèrdues de potència i allargar-ne la vida útil.

Darrera actualització: 25/07/2024 04:30:28.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • BAS CALOPA, PAU: Partial discharges in low-pressure atmosphere: an experimental approach to improving electrical protection
  Autor/a: BAS CALOPA, PAU
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/691520
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Elèctrica (DEE)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 06/05/2024
  Director/a de tesi: RIBA RUIZ, JORDI ROGER | MORENO EGUILAZ, JUAN MANUEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: MONTAÑA PUIG, JUAN
       SECRETARI: ABOMAILEK RUBIO, BASEL CARLOS
       VOCAL: URRESTY BETANCOURT, JULIO CÉSAR
  Resum de tesi: Aquesta tesi contribueix al camp de les descàrregues parcials en ambients de baixa pressió, amb l'objectiu de millorar la protecció dels sistemes d'interconnexió de cables elèctrics (EWIS) en aplicacions aeroespacials. S'han dut a terme una sèrie d'estudis experimentals per avaluar el potencial de les descàrregues superficials i corona com a indicadors de la degradació de l'aïllament elèctric. Amb aquesta finalitat, s'ha examinat la influència de variables com la pressió, la variació dinàmica de pressió, la freqüència i la geometria en el comportament de les descàrregues de corona. A més, s'ha investigat i comparat el rendiment de diversos sensors, incloent sensors d'imatge CMOS, sensors UV fotoelèctrics i càmeres acústiques, en la detecció de descàrregues de corona. Addicionalment, mitjançant l'ús de tècniques de processament d'imatges RGB, aquesta tesi presenta un mètode nou per a la quantificació de les descàrregues de corona. Aquest mètode ha permès estudiar la correlació entre la intensitat lluminosa de les descàrregues elèctriques i l'energia elèctrica dissipada, amb un enfoc particular en com la variació de pressió i freqüència impacta en aquesta relació. També s'ha explorat la viabilitat d'utilitzar les descàrregues superficials i corona com a indicador de la degradació de l'aïllament dels cables, proporcionant coneixement fonamental per al desenvolupament futur d'eines de protecció elèctrica destinades al manteniment predictiu. Les troballes d'aquesta recerca contribueixen al progrés de les estratègies de manteniment predictiu, oferint potencial per a la detecció de fallades en l'aïllament, millorant així la seguretat i la fiabilitat dels sistemes elèctrics aeroespacials.

 • CAPÓ LLITERAS, MACIÀ: Design optimization of dual active bridge converter
  Autor/a: CAPÓ LLITERAS, MACIÀ
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690457
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Elèctrica (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 23/01/2024
  Director/a de tesi: MONTESINOS MIRACLE, DANIEL | HEREDERO PERIS, DANIEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: MOLINA GAUDÓ, MARIA PILAR
       SECRETARI: GALCERAN ARELLANO, SAMUEL
       VOCAL: CREBIER, JOEN-CHRISTOPHE
  Resum de tesi: La proliferació de bateries per emmagatzematge local i vehicles elèctrics (EVs) està augmentant constantment. Les perspectives del mercat d’EV preveuen un creixement exponencial en els propers anys. Aquesta tendència també ha contribuït a la promoció de l’emmagatzematge local utilitzant bateries de segona vida. El nou panorama elèctric té com a objectiu un sistema energètic respectuós amb el medi ambient. No obstant això, aquest nou paradigma comporta diferents reptes tecnològics. Els convertidors electrònics de potència són crucials en la gestió de l’energia de les bateries en ambdues direccions de càrrega i descàrrega, oferint serveis de flexibilitat a la xarxa. El compliment de les normes de seguretat internacionals implica l’aïllament galvànic, especialment en sistemes d’alta potència. A més, la densitat de potència és significativa a la indústria automobilística, on les restriccions d’espai i pes són factors importants. El mateix s’aplica a les llars, on el valor del terreny continua augmentant, especialment en àrees urbanes. En aquest context, el convertidor de pont dual actiu (DAB) emergeix com un component basat en electrònica de potència altament adequat que compleix amb tots els requisits esmentats. Aquest convertidor bidireccional aïllat CC-CC (IBDC) és atractiu per la seva alta densitat de potència, aïllament galvànic i capacitat de flux de potència bidireccional. En primer lloc, la tesi explora el potencial dels convertidors IBDC i n’aborda l’estat de l’art. A partir d’aquest punt, la tesi es centra en el convertidor DAB, establint la unificació de criteris per a les diferents modulacions de DAB i obtenint equacions generalitzades per a qualsevol convertidor DAB. A més, s’analitzen extensament els diferents elements parasitaris del convertidor DAB. Respecte les estratègies de control, d’una banda, aquesta tesi presenta una modulació de corrent triangular amb commutació en zero corrent (TCM-ZCS). L’anàlisi destaca que sis dels vuit semiconductors funcionen en condicions de ZCS, concentrant les pèrdues de commutació d’apagament a la mateixa branca independentment de la direcció del flux de potència. Aquesta fet possibilita utilitzar tecnologies de semiconductors més econòmiques per aquells que operen en condicions de ZCS. Com a resultat, es considera que una configuració híbrida Si-SiC DAB és l’opció de selecció de semiconductors escollida per aprofitar aquesta proposta. D’altra banda, aquesta tesi proposa dues modulacions de DAB que consideren tots els tres graus de llibertat per optimitzar les pèrdues de conducció i les pèrdues de commutació d’apagament en tot el rang de càrrega i relació de tensions dels costats de contínua. Les equacions i algoritmes d’optimització es presenten i es normalitzen, a més, les solucions òptimes son també representades de forma gràfica. Una contribució clau d’aquesta tesi és el desenvolupament d’equacions per implementar la modulació que minimitza les pèrdues per conducció, garantint alhora les restriccions de commutació en tensió zero (ZVS) i mantenint l’estabilitat. L’aproximació proposada ofereix la possibilitat d’aplicar la solució òptima de forma precisa en tot el rang de funcionament, permetent l’avaluació en temps real amb baix temps d’execució i assegurant una resposta dinàmica ràpida per a qualsevol convertidor DAB. Finalment, l’últim capítol es centra en l’impacte positiu de la inductància de magnetització del transformador en l’ampliació de la regió de funcionament ZVS del convertidor DAB. L’enfocament és comprendre les conseqüències d’aquesta ampliació, especialment en termes d’increment de les pèrdues de conducció. El capítol acaba proporcionant una aproximació analítica manejable per implementar la modulació en temps real.

 • COLLADOS RODRÍGUEZ, CARLOS: Stability analysis of modern power systems
  Autor/a: COLLADOS RODRÍGUEZ, CARLOS
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Elèctrica (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 04/03/2024
  Director/a de tesi: GOMIS BELLMUNT, ORIOL | PRIETO ARAUJO, EDUARDO

  Tribunal:
       PRESIDENT: ANTA MARTINEZ, ADOLFO
       SECRETARI: CEBALLOS RECIO, SALVADOR
       VOCAL: D\'ARCO, SALVATORE
  Resum de tesi: La instal·lació massiva de convertidors de potència, com les centrals eòliques i solars fotovoltaiques i els sistemes de corrent continu d'alta tensió (HVDC), està donant lloc a una profunda transformació dels sistemes elèctrics i del seu funcionament. En aquest context de sistemes de potència moderns dominats per l'electrònica de potència, el control dels convertidors jugarà un paper clau en el seu comportament i estabilitat. Aquesta tesi se centra en l'anàlisi de l'estabilitat dels sistemes de potència dominats per convertidors, abastant tant l'estabilitat de senyal petit com l'estabilitat transitòria, amb l'objectiu d'entendre el funcionament fonamental i les limitacions d'aquests sistemes de potència moderns.En primer lloc, es comparen les dos estratègies de control del convertidor de font de tensió (VSC) més emprades a la literatura, el seguiment de la xarxa (grid-following, GFOL) i la formació de la xarxa (grid-forming, GFOR), mitjançant simulacions en el domini del temps sota diferents pertorbacions per identificar les característiques principals i les limitacions potencials d'ambdues estratègies de control.ndependentment del control del convertidor seleccionat, sempre s'ha de garantir l'estabilitat del sistema elèctric, tant per a pertorbacions de petit senyal com per a transitòries. En aquest treball, es duen a terme una anàlisi fonamental de petit senyal per entendre els principis que regeixen l'estabilitat de la xarxa en sistemes elèctrics de potència dominats per convertidors. Amb aquest propòsit, s'ha implementat una metodologia per construir models lineal d'espai d'estat lineals de grans sistemes de potència que permeten capturar amb precisió las dinàmiques electromagnètiques (EMT). Amb aquests models, es desenvolupa una anàlisi detallada per identificar els límits d'estabilitat de l'operació grid-following en un sistema essencial, investigant la influència dels controladors del convertidor en l'estabilitat del sistema, revelant els principals mecanismes d'interacció i identificant la generació síncrona mínima per garantir estabilitat del sistema. Aquest treball s'amplia posteriorment a un sistema elèctric més complex, amb diversos generadors i en presència d'un enllaç HVDC. Per a això, s'ha desenvolupat una metodologia basada en índexs, que determina les regions d'estabilitat en estat estacionari, de petit senyal i d'anàlisi transitòria.Per altra banda, estudis previs a la literatura han demostrat que l'operació grid-forming pot millorar l'estabilitat del sistema elèctric per a altes penetracions dels convertidors. En aquesta tesi, s'ofereix un estudi exhaustiu de la dinàmica de freqüència en sistemes de potència de baixa inèrcia, que revela que el domini dels convertidors pot ser una oportunitat per dissenyar la dinàmica de freqüència. No obstant això, considerar les limitacions del convertidor GFOR pot provocar una pèrdua de sincronització. Per tant, aquest treball analitza el risc de pèrdua de sincronització durant grans desviacions de freqüència per als convertidors GFOR basats droop quan es consideren limitacions de potència activa. A més, es proposa una modificació de control per ampliar el rang de freqüència de funcionament d’aquests convertidors.Finalment, es realitza un estudi d'estabilitat transitòria per a un sistema HVDC futur que connectarà el sistema elèctric balear amb la península ibèrica. En aquest escenari realista, s'estudia el comportament del convertidor operant tant en mode GFOL com en GFOR, considerant diverses contingències del sistema, com desconnexions de diversos generadors, faltes en diferents ubicacions i desconnexions de línies.

 • LIU, YUMING: Development, optimization and experimental validation of smart devices for substations and power transmission lines
  Autor/a: LIU, YUMING
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/691416
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Elèctrica (DEE)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 26/01/2024
  Director/a de tesi: RIBA RUIZ, JORDI ROGER | MORENO EGUILAZ, JUAN MANUEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: BERGAS JANE, JOAN GABRIEL
       SECRETARI: CAPELLI, FRANCESCA
       VOCAL: KADECHKAR, AKASH
  Resum de tesi: En los últimos años se ha producido un aumento significativo del crecimiento de la demanda de electricidad. Este crecimiento requiere el reequipamiento de las líneas o el aumento de la capacidad de las líneas eléctricas existentes. Además, los conectores de subestación son componentes críticos, ya que su fallo de los conectores puede provocar cortes de servicio y afectar significativamente a la eficiencia de la transmisión de energía. Por lo tanto, es vital disponer de información en tiempo real sobre elementos clave de los sistemas eléctricos, como conectores y conductores, para garantizar la fiabilidad y eficiencia de los sistemas de transmisión de energía. Con este fin, el proyecto Smartconnector pretende combinar las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), el IoT (Internet of Things) y las tecnologías basadas en datos para estimar el estado de salud de los conectores de las subestaciones y aprovechar al máximo la capacidad de las líneas. En los últimos años, se han llevado a cabo varios proyectos de investigación para desarrollar un prototipo de conectores inteligentes de alta tensión, Smartconnector, con el fin de recopilar y transmitir de forma inalámbrica información de los conectores de potencia en tiempo real. Además, se ha propuesto un modelo de predicción que utiliza los datos recogidos para predecir por separado la vida útil restante de los conectores. Sin embargo, aún son necesarias mejoras, validación experimental y aplicación sobre el terreno para verificar la fiabilidad y viabilidad del prototipo Smartconnector. Además, es necesaria la aplicación sobre el terreno del dispositivo IoT tanto para los conectores como para los conductores. Esta tesis está dedicada al desarrollo, mejora y validación experimental del prototipo IoT y la extensión de su aplicación para aumentar aún más la eficiencia de los sistemas de transmisión de energía. Esta tesis se divide en dos partes, que incluye la optimización del prototipo Smartconnector y la extensión de su aplicación. Esta tesis mejora el sistema de gestión de energía, lo que ayuda a prolongar la vida útil del dispositivo. Dicha mejora, se basa en la captación de energía térmica junto con la estrategia de balance energético. Asimismo, esta tesis presenta desarrollos de algoritmos de filtrado estadístico para el procesamiento de datos. Los algoritmos propuestos se implementan finalmente en el sistema integrado del dispositivo Smartconnector, asegurando la precisión de las medidas continuas. Esta tesis también se centra en la aplicación del Smartconnector para la monitorización dinámica de la capacidad de la línea teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas. En conclusión, esta tesis pretende aportar mejoras y desarrollos para el Smartconnector, así como abrir su aplicación a otros campos.

 • MARTÍNEZ FIGUEROA, GERARDO DE JESÚS: Modeling and characterization of single-phase and three-phase transformers based on minimum information
  Autor/a: MARTÍNEZ FIGUEROA, GERARDO DE JESÚS
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690618
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Elèctrica (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 26/02/2024
  Director/a de tesi: CORCOLES LOPEZ, FELIPE | BOGARRA RODRIGUEZ, SANTIAGO

  Tribunal:
       PRESIDENT: DE LEÓN, FRANCISCO
       SECRETARI: CANDELA GARCIA, JOSE IGNACIO
       VOCAL: GARCIA DE BURGOS, BELEN
  Resum de tesi: El objetivo principal de esta tesis es desarrollar y validar modelos matemáticos simples pero suficientemente precisos para transformadores monofásicos y trifásicos, estimando sus parámetros a partir de pruebas de laboratorio simples y mediciones de campo, en particular, a partir de la información obtenida de la corriente de arranque.El proceso de energización de un transformador resulta en la generación de una corriente de arranque elevada debido a la saturación del núcleo del transformador. Esta corriente puede causar varios problemas, como disparos de protecciones y, consecuentemente, dejar fuera de servicio al transformador. La corrección de fallas en la red de transmisión también puede llevar a la saturación del transformador. Una parte de este trabajo tiene como objetivo desarrollar metodologías para la reducción de estas corrientes de arranque elevadas.En la literatura, se ha dedicado un gran esfuerzo a la modelización, identificación y análisis de transformadores eléctricos. La representación de un transformador puede ser muy compleja debido a los distintos tipos de configuraciones del núcleo y al gran número de parámetros del transformador, así como al hecho de que algunos de estos parámetros son no lineales e incluso dependientes de la frecuencia. Estos incluyen configuraciones de núcleo y bobina, inductancias propias y mutuas entre bobinas, flujos de dispersión, efecto pelicular y efecto proximidad en bobinas, saturación del núcleo magnético, ciclos de histéresis, pérdidas debidas a corrientes de Foucault y efectos capacitivos.Los materiales comúnmente utilizados en los núcleos de transformadores, como los materiales ferromagnéticos, exhiben permeabilidad magnética no lineal y suelen trabajar ligeramente saturados. El comportamiento de un núcleo no lineal está dado por la relación entre el campo magnético y la inducción magnética, conocida como curva de magnetización o de saturación. Existen diferentes formas de modelar el funcionamiento no lineal de un núcleo magnético, desde elementos finitos hasta funciones unievaluadas, pasando por modelos especialmente complejos como los modelos de histéresis de Jiles-Atherton o Preisach.Este trabajo se enfoca en modelos de baja frecuencia (hasta unos pocos kHz), cuyos parámetros reproducen en detalle aquellas situaciones en las que la no linealidad del circuito magnético influye significativamente en su comportamiento dinámico. Por ejemplo, la corriente de conexión puede ser predicha, para lo cual es necesaria la modelización o estimación del flujo residual. El ajuste de los parámetros se basará en mediciones experimentales a las cuales se aplicarán los algoritmos de ajuste desarrollados. Estas mediciones se obtendrán tanto en pruebas de laboratorio específicas como en registros transitorios de conexiones de transformadores conectados a la red de distribución.Aunque se han publicado artículos sobre transformadores durante más de setenta años, el alto número de publicaciones actuales sobre su modelización y los problemas derivados de su comportamiento no lineal es una indicación de que el problema no se ha resuelto satisfactoriamente y que sigue siendo relevante.

 • ORELLANA MONTAÑO, LUIS CARLOS: Stability studies of multi-infeed grid-connected VSCs
  Autor/a: ORELLANA MONTAÑO, LUIS CARLOS
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Elèctrica (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 19/06/2024
  Director/a de tesi: SAINZ SAPERA, LUIS | PRIETO ARAUJO, EDUARDO

  Tribunal:
       PRESIDENT: BONGIORNO, MASSIMO
       SECRETARI: EGEA ÁLVAREZ, AGUSTÍ
       VOCAL: BEERTEN, JEF JAN J.
  Resum de tesi: Existe un esfuerzo global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar las consecuencias del cambio climático. La descarbonización del sector eléctrico ya está en marcha para cumplir con este objetivo. Una nueva matriz energética impulsada por los recursos de energía solar y eólica dominara los incrementos de la capacidad global. Estos recursos suelen estar conectados a la red de corriente AC por medio de convertidores de potencia, identificados como actores principales de la rápida expansión de las energías renovables y el desarrollo del sistema de transmisión.Los sistemas eléctricos modernos están creciendo en complejidad, caracterizados por el dominio de la electrónica de potencia como ser la tecnología VSC. Sin embargo, los VSCs también traen nuevos desafíos debido a los fenómenos oscilatorios causados por la interacción entre su control y la red. Estas oscilaciones pueden conducir a inestabilidades, especialmente en redes poco amortiguadas como se informa en la literatura. La estructura de control de los VSCs no es siempre conocida por la protección de la propiedad intelectual sobre el desarrollo de los controladores. Estudiar su comportamiento dinámico y su posible impacto en la red se está convirtiendo en una tarea cada vez más difícil.Es deseable contar con laboratorios de prueba más cercanos a la realidad para estudiar estos sistemas complejos; sin embargo, puede no ser factible debido al alto costo y los riesgos involucrados. Esto se puede abordar realizando simulaciones computacionales fuera de línea EMT de modelos de caja blanca y negra. Sin embargo, esta puede ser una larga y ardua tarea sin métodos adecuados que permitan evaluar la estabilidad del sistema e identificar los principales actores que podrían afectarlo. El desarrollo de métodos de dominio de frecuencia son actualmente de gran interés, ya que pueden utilizar curvas de impedancia en frecuencia obtenidas a partir de mediciones experimentales de modelos de caja negra o equipos reales. Sin embargo, este enfoque por sí solo no podría proporcionar todos los conocimientos necesarios para comprender la complejidad del sistema de potencia. Esto se puede complementar con simulaciones en tiempo real, donde se combinan simulación y equipo real. Una ventaja es que el equipo que no se puede incluir en una configuración de laboratorio por limitaciones prácticas sea simulado a cambio.Este documento aborda esta problemática, haciendo énfasis en el desarrollo de metodologías que se adapten al contexto actual y que simplifiquen el estudio de la estabilidad de sistemas modernos de potencia, tanto para estudios fuera de línea como en tiempo real. Las metodologías desarrolladas son evaluadas en el dominio frecuencial y que permiten estudiar los fenómenos oscilatorios en sistemas poco amortiguados.

Darrera actualització: 25/07/2024 05:01:15.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:ORELLANA MONTAÑO, LUIS CARLOS
Títol:Stability studies of multi-infeed grid-connected VSCs
Data lectura:19/06/2024
Director/a:SAINZ SAPERA, LUIS
Codirector/a:PRIETO ARAUJO, EDUARDO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Stability assessment for multi-infeed grid-connected VSCs modeled in the admittance matrix form
Orellana, L.; Sainz, L.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on circuits and systems I: regular papers, ISSN: 1549-8328 (JCR Impact Factor-2021: 4.14; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2021
Article en revista

Study of black-box models and participation factors for the positive-mode damping stability criterion
Orellana, L.; Sainz, L.; Eduardo Prieto-Araujo; Cheah, M.; Mehrjerdi, H.; Gomis-Bellmunt, O.
International journal of electrical power & energy systems, ISSN: 1879-3517 (JCR Impact Factor-2021: 5.659; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2023
Article en revista

On resonance instabilities in VSCs connected to weak grids
CIGRE Aalborg 2019
Data de presentació: 06/06/2019
Presentació de treball en congressos

Modelling grid connected VSCs for small signal stability studies
Wind Energy Science Conference
Data de presentació: 17/06/2019
Presentació de treball en congressos

Power hardware-in-the-loop implementation for multi-infeed grid-connected voltage source converters
2023 IEEE Belgrade PowerTech
Data de presentació: 28/06/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BAS CALOPA, PAU
Títol:Partial discharges in low-pressure atmosphere: an experimental approach to improving electrical protection
Data lectura:06/05/2024
Director/a:RIBA RUIZ, JORDI ROGER
Codirector/a:MORENO EGUILAZ, JUAN MANUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Corona discharge characteristics under variable frequency and pressure environments
Bas, P.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/10/2021
Article en revista

Analysing the pressure effect on the contact resistance of electrical connections
Riba, J.; Bas, P.
European journal of physics, ISSN: 0143-0807 (JCR Impact Factor-2022: 0.7; Quartil: Q4)
Data de publicació: 17/02/2022
Article en revista

Measurement of corona discharges under variable geometry, frequency and pressure environment
Bas, P.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 26/02/2022
Article en revista

Analysing the influence of geometry and pressure on corona discharges
Riba, J.; Bas, P.; Moreno-Eguilaz, J.M.
European journal of physics, ISSN: 0143-0807 (JCR Impact Factor-2022: 0.7; Quartil: Q4)
Data de publicació: 14/06/2022
Article en revista

Using CMOS image sensors to determine the intensity of electrical discharges for aircraft applications
Riba, J.; Bas, P.; Aziz, Y.; Pourraz, M.; Oksahin, B.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2022: 2.7; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/08/2022
Article en revista

Use of DSLR and sonic cameras to detect and locate high-voltage corona discharges
Riba, J.; Bas, P.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 24/09/2022
Article en revista

Low-pressure optical detection, location, and quantification of electrical discharges in aircraft Wwring systems
Bas, P.; Riba, J.; Ortega, J.A.
Aerospace, ISSN: 2226-4310 (JCR Impact Factor-2022: 2.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/12/2022
Article en revista

Analyzing the effect of dynamic pressure drop on corona discharges for aircraft applications
Bas, P.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.
Aerospace, ISSN: 2226-4310 (JCR Impact Factor-2021: 2.66; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/03/2023
Article en revista

Experimental validation of the adiabatic assumption of short-circuit tests on bare conductors
Riba, J.; González, D.; Bas, P.; Moreno-Eguilaz, J.M.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2021: 4.825; Quartil: Q1)
Data de publicació: 31/05/2023
Article en revista

AUTOR/A:COLLADOS RODRÍGUEZ, CARLOS
Títol:Stability analysis of modern power systems
Data lectura:04/03/2024
Director/a:GOMIS BELLMUNT, ORIOL
Codirector/a:PRIETO ARAUJO, EDUARDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Design, control and testing of a modular multilevel converter with a single cell per arm in grid-forming and grid-following operations for scaled-down experimental platforms
Girona, J.; Gomis-Bellmunt, O.; Lledó, T.; Capo, M.; Collados, C.; Cutululis, N.; Montesinos-Miracle, D.; Heredero-Peris, D.; Eduardo Prieto-Araujo
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2022: 3.2; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/03/2022
Article en revista

Stability analysis of systems with high VSC penetration: where is the limit?
Collados, C.; Cheah, M.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2022: 4.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

Stability and operation limits of power systems with high penetration of power electronics
Collados, C.; Cheah, M.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
International journal of electrical power & energy systems, ISSN: 0142-0615 (JCR Impact Factor-2022: 10.8
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

Integration of an MMC-HVDC Link to the Existing LCC-HVDC Link in Balearic Islands Based on Grid-Following and Grid-Forming Operation
Collados, C.; Cheah, M.; Cifuentes-García, F.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.; Coronado, L.; Longás, C.; Cordón, A.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2022: 8.5
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

Definition of scenarios for modern power systems with a high renewable energy share
Collados, C.; Antolí, E.; Enric Sánchez-Sánchez; Girona, J.; Albernaz Lacerda Freitas, V.; Cheah, M.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
Global challenges, ISSN: 2056-6646 (JCR Impact Factor-2021: 5.135; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/02/2023
Article en revista

Preventing loss of synchronism of droop-based grid-forming converters during frequency excursions
Collados, C.; Spier, W. D.; Cheah, M.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
International journal of electrical power & energy systems, ISSN: 1879-3517 (JCR Impact Factor-2021: 5.659; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2023
Article en revista

Analysis of equilibrium points and optimal grid support of grid-forming modular multilevel converter for balanced and unbalanced faults
Spier, W. D.; Collados, C.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
International journal of electrical power & energy systems, ISSN: 0142-0615 (JCR Impact Factor-2022: 5.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2023
Article en revista

Initialization Method of Power Electronic Dominated Networks in EMT simulations
IEEE PES PowerTech Conference
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARTÍNEZ FIGUEROA, GERARDO DE JESÚS
Títol:Modeling and characterization of single-phase and three-phase transformers based on minimum information
Data lectura:26/02/2024
Director/a:CORCOLES LOPEZ, FELIPE
Codirector/a:BOGARRA RODRIGUEZ, SANTIAGO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A novel methodology to estimate the nonlinear magnetizing characteristic of single-phase transformers using minimum information
Martínez, G.; Corcoles, F.; Bogarra, S.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2021: 4.825; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/09/2021
Article en revista

FPGA-based smart sensor to detect current transformer saturation during Inrush current measurement
Martínez, G.; Corcoles, F.; Bogarra, S.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2023
Article en revista

Smart switching in single-phase grid-connected photovoltaic power systems for inrush current elimination
Martínez, G.; Bogarra, S.; Corcoles, F.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2022: 5.5
Data de publicació: 01/10/2023
Article en revista

Saturation curve estimation of three-legged three-phase transformers using inrush current waveforms
Martínez, G.; Corcoles, F.; Bogarra, S.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 1937-4208 (JCR Impact Factor-2022: 4.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/11/2023
Article en revista

Real-time implementation of qZSC for MVDC to microgrids link
20th International Conference on Renewable Energies and Power Quality
Data de presentació: 27/07/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LIU, YUMING
Títol:Development, optimization and experimental validation of smart devices for substations and power transmission lines
Data lectura:26/01/2024
Director/a:RIBA RUIZ, JORDI ROGER
Codirector/a:MORENO EGUILAZ, JUAN MANUEL
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Analysis of a smart sensor based solution for smart grids real-time dynamic thermal line rating
Liu, Y.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.; Sanllehí, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/11/2021
Article en revista

On-line core losses determination in ACSR conductors for DLR applications
Riba, J.; Liu, Y.; Moreno-Eguilaz, J.M.; Sanllehí, J.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2022: 3.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/09/2022
Article en revista

Energy balance of wireless sensor nodes based on bluetooth low energy and thermoelectric energy harvesting
Liu, Y.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/01/2023
Article en revista

Application of Thermoelectric Generators for Low-Temperature-Gradient Energy Harvesting
Liu, Y.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.; Sanllehí, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/02/2023
Article en revista

Denoising of online resistance measurements of power connectors for IoT applications
49th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 17/10/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CAPÓ LLITERAS, MACIÀ
Títol:Design optimization of dual active bridge converter
Data lectura:23/01/2024
Director/a:MONTESINOS MIRACLE, DANIEL
Codirector/a:HEREDERO PERIS, DANIEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Analytical dead-band compensation for ZCS modulation applied to hybrid Si-SiC dual active bridge
Capo, M.; Heredero-Peris, D.; Díaz-González, F.; Llonch-Masachs, M.; Montesinos-Miracle, D.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/10/2020
Article en revista

Analytical and Normalized Equations to Implement the Optimized Triple Phase-Shift Modulation Strategy for DAB Converters
Capo, M.; Oggier, G.G.; Bullich, E.; Heredero-Peris, D.; Montesinos-Miracle, D.
IEEE journal of emerging and selected topics in power electronics, ISSN: 2168-6785 (JCR Impact Factor-2021: 5.462; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2023
Article en revista

Digitalisation and integration of a second life EV battery pack in an industry plant towards its ecological transition
Battery Conference 2023
Data de presentació: 26/04/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FONTANES MOLINA, POL
Títol:Influence of electrostatic charge on lightning interactions with aircraft and wind turbines: an experimental approach to an active charge control application
Data lectura:17/11/2023
Director/a:MONTAÑA PUIG, JUAN
Codirector/a:GUERRA GARCÍA, CARMEN
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Aircraft Charging and its Influence on Triggered Lightning
Pavan, C.; Pol Fontanes; Urbani, M.; Nguyen, N.; Martínez, M.; Peraire, J.; Montaña, J.; Guerra, C.
Journal of geophysical research. Atmospheres, ISSN: 2169-8996 (JCR Impact Factor-2020: 4.261; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/01/2020
Article en revista

High-energy radiation from natural lightning observed in coincidence with a VHF broadband interferometer
Urbani, M.; Montaña, J.; Van Der Velde, O.; López, J.; Sousa, M.; Pol Fontanes; Romero, D.; Roncancio, J.
Journal of geophysical research. Atmospheres, ISSN: 2169-8996 (JCR Impact Factor-2021: 5.217; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/04/2021
Article en revista

Experimental investigation of the electrification of wind turbine blades in fair-weather and artificial charge-compensation to mitigate the effects
Pol Fontanes; Montaña, J.; Sousa, M.; Guerra-Garcia, C.; Tobella, G.
Journal of electrostatics, ISSN: 0304-3886 (JCR Impact Factor-2022: 1.8; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

On the Induced Currents to Wind Turbines by the Earth’s Atmospheric Electric Potential: Experiments With Drones
Pol Fontanes; Montaña, J.; Sousa, M.; Urbani, M.; Asensio, C.; Guerra, C.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/02/2022
Article en revista

Flight Demonstration of Net Electric Charge Control of Aircraft Using Corona Discharge
Martell, B. C.; Pol Fontanes; Montaña, J.; Guerra, C.
IEEE transactions on aerospace and electronic systems, ISSN: 1557-9603 (JCR Impact Factor-2022: 4.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 26/05/2022
Article en revista

An experimental study of ion release from aircraft for applications to electrostatic charge control and geoengineering
Pol Fontanes; Martell, B. C.; Candela, H.; Guerra-Garcia, C.; Montaña, J.
IEEE transactions on aerospace and electronic systems, ISSN: 0018-9251 (JCR Impact Factor-2021: 7.4
Data de publicació: 28/07/2023
Article en revista

Active protection for future UAM aircraft against ESD and lightning
AIAA SciTech Forum and Exposition 2021
Data de presentació: 19/01/2021
Presentació de treball en congressos

Active electrostatic charge control for small UAVs
Atmospheric Electricity Network: coupling with the Earth System, climate and biological systems (ELECTRONET)
Data de presentació: 03/03/2021
Presentació de treball en congressos

Deploying vertical wires with drones to study wind turbine electrification under fair weather
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 30/04/2021
Presentació de treball en congressos

Experiments with a tethered drone to investigate induced charges on a vertically arranged conductor during fair weather
International Conference on Grounding and Earthing & International Conference on Lightning Physics and Effects
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

Corona discharges from grounded rods under high ambient electric field and lightning activity
35th International Conference on Lightning Protection
Data de presentació: 23/09/2021
Presentació de treball en congressos

Experiments lifting vertical wires with drones to study wind turbines current induction and charging
35th International Conference on Lightning Protection
Presentació de treball en congressos

A numerical solver to assess the impact of wind, geometry, and altitude on artificial charge control of aircraft using corona discharge
International Conference On Lightning & Static Electricity 2022
Data de presentació: 16/09/2022
Presentació de treball en congressos

Experimental study of the charge saturation levels of an aircraft with an active electrostatic charge control system
International Conference On Lightning & Static Electricity 2022
Data de presentació: 09/2022
Presentació de treball en congressos

Small scale simulation of lightning using vertical wires deployed by drones: on the land and sea peak current asymetry
36th International Conference on Lightning
Data de presentació: 03/10/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SOLÀ DE LAS FUENTES, GLÒRIA
Títol:Localizaciones con impactos de rayos recurrentes : aportación a la distribución geográfica de rayos con corrientes extremas y a la caracterización de rayos que afectan aerogeneradores
Data lectura:03/11/2023
Director/a:MONTAÑA PUIG, JUAN
Codirector/a:LÓPEZ TRUJILLO, JESÚS ALBERTO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
METHOD FOR WARNING ABOUT LIGHTNING ACTIVITY IN WIND FARMS
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY INNOVATION & TECHNOLOGY S.L
Data de registre: 14/12/2017
Patent

Seasonal variations on the conditions required for the lightning production
Salvador, A.; Pineda, N.; Montaña, J.; Sola, G.
Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2020: 5.369; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2020
Article en revista

A simultaneous observation of lightning by ASIM, Colombia-Lightning Mapping Array, GLM, and ISS-LIS
Montaña, J.; López, J.; Morales, C.; Van Der Velde, O.; Fabro, F.; Pineda, N.; Navarro, J.; Reglero, V.; Neubert, T.; Chanrion, O.; Goodman, S.; Ostgaard, N.; Ladino, A.; Romero, D.; Sola, G.; Horta-Bernús, R.; Freijo, M.
Journal of geophysical research. Atmospheres, ISSN: 2169-8996 (JCR Impact Factor-2021: 5.217; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/02/2021
Article en revista

Thunderstorm charge structures favouring cloud-to-ground lightning
Salvador, A.; Pineda, N.; Montaña, J.; López, J.; Sola, G.
Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2021: 5.965; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Potential use of space-based lightning detection in electric power systems
Montaña, J.; López, J.; Van Der Velde, O.; Sola, G.; Romero, D.; Morales, C.; Visacro, S.; Saba, M.; Goodman, S.; Williams, E.R.; Peterson, M.; Pineda, N.; Sousa, M.; Aranguren, D.
Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

Research on X rays produced by natural cloud-to-ground lightning in Spain
TGF Workshop 2011
Data de presentació: 13/07/2011
Presentació de treball en congressos

Simultaneous emissions of X-rays and microwaves from natural lightning leaders and long laboratory sparks
Thunderstorm Effects on the Atmosphere-Ionosphere System 2016
Data de presentació: 29/06/2016
Presentació de treball en congressos

Colombia Lightning Mapping Array - COLMA (First results of VHF measurements of the tropical thunderstorms)
Thunderstorm Effects on the Atmosphere-Ionosphere System 2016
Data de presentació: 29/06/2016
Presentació de treball en congressos

Total lightning detections of lightning flashes recorded by means of high-speed videos
14th International Conference on Atmospheric Electricity
Data de presentació: 08/08/2011
Presentació de treball en congressos

Winter lightning activity in specific global regions and implications to wind turbines and tall structures
33rd International Conference on Lightning Protection
Data de presentació: 30/09/2016
Presentació de treball en congressos

Potential of the lightning mapping array for the nowcasting of severe weather
2nd European Nowcasting Conference
Data de presentació: 03/05/2017
Presentació de treball en congressos

Thunderstorm patterns that may be useful to warn about lightning threats to wind turbines and other tall structures
XVI International Conference on Atmospheric Electricity
Data de presentació: 22/06/2018
Presentació de treball en congressos

New era of lightning detection from space: application to electric power systems
International Conference on Grounding 2020/21 & 9th Lightning Physics and Effects
Data de presentació: 05/06/2021
Presentació de treball en congressos

A new concept of lightning hotspot
17th International Conference on Atmospheric Electricity
Data de presentació: 20/06/2022
Presentació de treball en congressos

Winter lightning triggered by wind-turbines: the case of snowstorm Filomena
International Conference On Lightning & Static Electricity 2022
Data de presentació: 12/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ALONSO TRAVESSET, ALEXANDRE
Títol:Contribution to optimal microgrid design and management in uncertain and regulated environments
Data lectura:14/07/2023
Director/a:DE LA HOZ CASAS, JORGE
Codirector/a:MARTIN CAÑADAS, MARIA ELENA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Regulatory-framework-embedded energy management system for microgrids: The case study of the Spanish self-consumption scheme
De La Hoz, J.; Martín, H.; Alonso, A.; Luna, A.; Matas, J.; Vasquez , J.C.; Guerrero, J.
Applied energy, ISSN: 0306-2619 (JCR Impact Factor-2019: 8.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2019
Article en revista

Impact of different regulatory structures on the management of energy communities
De La Hoz, J.; Alonso, A.; Coronas, S.; Martín, H.; Matas, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/06/2020
Article en revista

Renewable energy auction prices: near subsidy-free?
Martín, H.; Coronas, S.; Alonso, A.; De La Hoz, J.; Matas, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/07/2020
Article en revista

A comprehensive model for the design of a microgrid under regulatory constraints using synthetical data generation and stochastic optimization
Alonso, A.; De La Hoz, J.; Martín, H.; Coronas, S.; Salas Prat, Josep Maria; Matas, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 26/10/2020
Article en revista

Individual vs. community: Economic assessment of energy management systems under different regulatory frameworks
Alonso, A.; De La Hoz, J.; Martín, H.; Coronas, S.; Matas, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 3.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 28/01/2021
Article en revista

23 years of development of the solar power generation sector in Spain: a comprehensive review of the period 1998–2020 from a regulatory perspective
Coronas, S.; De La Hoz, J.; Alonso, A.; Martín, H.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2022: 3.2; Quartil: Q3)
Data de publicació: 21/02/2022
Article en revista

Optimization models under uncertainty in distributed generation systems: a review
Alonso, A.; Martín, H.; Coronas, S.; De La Hoz, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2022: 3.2; Quartil: Q3)
Data de publicació: 07/03/2022
Article en revista

Economic and regulatory uncertainty in renewable energy system design: a review
Alonso, A.; Coppiters, D.; Martín, H.; De La Hoz, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 0.653; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/01/2023
Article en revista

AUTOR/A:BARJA MARTÍNEZ, SARA
Títol:Energy management systems for smart homes and local energy communities based on optimization and artificial intelligence techniques
Data lectura:07/07/2023
Director/a:VILLAFÁFILA ROBLES, ROBERTO
Codirector/a:ARAGÜÉS PEÑALBA, MÒNICA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Centralised and distributed optimization for aggregated flexibility services provision
Olivella, P.; Lloret-Gallego, P.; Eduardo Prieto-Araujo; Ferrer, R.; Barja, S.; Ottesen, S.; R. Villafafila-Robles; Sumper, A.
IEEE transactions on smart grid, ISSN: 1949-3053 (JCR Impact Factor-2020: 8.96; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2020
Article en revista

A novel hybrid home energy management system considering electricity cost and greenhouse gas emissions minimization
Barja, S.; Rücker, F.; Aragüés, M.; R. Villafafila-Robles; Munné, I.; Lloret-Gallego, P.
IEEE transactions on industry applications, ISSN: 0093-9994 (JCR Impact Factor-2021: 4.079; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/06/2021
Article en revista

Artificial intelligence techniques for enabling Big Data services in distribution networks: a review
Barja, S.; Aragüés, M.; Munné, I.; Lloret-Gallego, P.; Bullich, E.; R. Villafafila-Robles
Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2021: 16.799; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/10/2021
Article en revista

Profitability analysis on demand-side flexibility: A review
Forero-Quintero, Jose Fernando; R. Villafafila-Robles; Barja, S.; Munné, I.; Olivella, P.; Montesinos-Miracle, D.
Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2022: 15.9; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2022
Article en revista

A flexibility management system for behind-the-meter flexibility with distributed energy resources: A sensitivity analysis
Forero-Quintero, Jose Fernando; R. Villafafila-Robles; Barja, S.; Codina, M.; Montesinos-Miracle, D.
Sustainable Energy Technologies and Assessments, ISSN: 2213-1388 (JCR Impact Factor-2022: 8.4
Data de publicació: 12/2023
Article en revista

Opinió: cap a un futur sostenible del sistema elèctric
Fulls d'enginyeria, ISSN:
Data de publicació: 25/01/2024
Article en revista

Personalized federated learning with cost-oriented load forecasting for home energy management systems
IEEE transactions on industry applications, ISSN: 0093-9994 (JCR Impact Factor-2022: 4.4; Quartil: Q2)
Article en revista

Intelligent flexibility management for prosumers: development of algorithms for the energy management of electric vehicles, loads, generators and batteries
I Ibero-American Congress of Smart Cities
Data de presentació: 26/09/2018
Presentació de treball en congressos

Centralized flexibility services for Distribution System Operators through distributed flexible resources
ISCS-CITIES 2019 - Ibero-American Congress of Smart Cities
Data de presentació: 26/09/2019
Presentació de treball en congressos

A scheduling optimization model of electric water heaters for electricity cost minimization with limited information
8th International Conference on Modern Power Systems
Data de presentació: 22/05/2019
Presentació de treball en congressos

INVADE Flexibility centralized algorithm to manage electric vehicles under DSO requests in buildings with limited information
2019 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe
Data de presentació: 30/09/2019
Presentació de treball en congressos

Centralized flexibility services for distribution system operators through distributed flexible resources
II Ibero-American Congress of Smart Cities
Data de presentació: 08/10/2019
Presentació de treball en congressos

A novel home energy management system environmental-based with LCA minimization
EEEIC - 2020 20th International Conference on Environment and Electrical Engineering
Data de presentació: 10/06/2020
Presentació de treball en congressos

Provision of short-term flexibility service from prosumer’s facilities
VI Ibero-American Congress of Smart Cities ICSC-CITIES 2023
Data de presentació: 15/11/2023
Presentació de treball en congressos

Flexibility management system for executing energy program with distributed resources
V Ibero-American Congress of Smart Cities
Data de presentació: 30/11/2022
Presentació de treball en congressos

Medium-term electrical demand forecasting of residential activity
International SINERGY Conference on Smart and Innovative eNERGY management 2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SONG, JIE
Títol:Computational analysis of modern power systems with power electronics
Data lectura:15/05/2023
Director/a:GOMIS BELLMUNT, ORIOL
Codirector/a:CHEAH MAÑÉ, MARC
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Method for obtaining voltage-intensity characteristics of a power system with power electronic converters
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 18/01/2021
Patent

On the solution of equilibrium points of power systems with penetration of power electronics considering converter limitation
Song, Jie; Cheah, M.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Steady-state impedance mapping in grids with power electronics: What is grid strength in modern power systems?
Gomis-Bellmunt, O.; Song, Jie; Cheah, M.; Eduardo Prieto-Araujo
International journal of electrical power & energy systems, ISSN: 0142-0615 (JCR Impact Factor-2022: 5.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2022
Article en revista

Short-circuit analysis of AC distribution systems dominated by voltage source converters considering converter limitations
Song, Jie; Cheah, M.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on smart grid, ISSN: 1949-3053 (JCR Impact Factor-2022: 9.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/09/2022
Article en revista

A novel methodology for effective short-circuit calculation in offshore wind power plants considering converter limitations
Song, Jie; Cheah, M.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/10/2022
Article en revista

Grid equivalent representation of power systems with penetration of power electronics
Song, Jie; Cheah, M.; Eduardo Prieto-Araujo; Amoros, J.; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 1937-4208 (JCR Impact Factor-2022: 4.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/03/2023
Article en revista

Short-circuit analysis of grid-connected PV power plants considering inverter limits
Song, Jie; Cheah, M.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
International journal of electrical power & energy systems, ISSN: 0142-0615 (JCR Impact Factor-2022: 5.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2023
Article en revista

Analysis of hybrid LCC-VSC HVDC transmission system configurations
15th IET International Conference on AC and DC Power Transmission
Data de presentació: 05/02/2019
Presentació de treball en congressos

Short-circuit analysis of grid-connected PV power plants considering inverter limits and grid-support
11th Solar & Storage Power System Integration Workshop
Data de presentació: 28/09/2021
Presentació de treball en congressos

Short-circuit analysis of wind power plants considering converter limitations
International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants
Data de presentació: 29/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MIGUEL ESPINAR, CARLOS
Títol:Enhanced flux-weakening control algorithm for permanent magnet synchronous machines
Data lectura:15/05/2023
Director/a:MONTESINOS MIRACLE, DANIEL
Codirector/a:HEREDERO PERIS, DANIEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Maximum torque per voltage flux-weakening strategy with speed limiter for PMSM drives
Miguel-Espinar, C.; Heredero-Peris, D.; Gross, G.; Llonch-Masachs, M.; Montesinos-Miracle, D.
IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2020: 8.236; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/09/2020
Article en revista

Ocasión para acelerar la transición energética
El Periódico de Cataluña, ISSN: 1578-746X
Data de publicació: 25/01/2021
Article en revista

Accurate angle representation from misplaced hall-effect switch sensors for low-cost electric vehicle applications
Miguel-Espinar, C.; Heredero-Peris, D.; Gross, G.; Llonch, M.; Montesinos-Miracle, D.
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, ISSN: 1939-9367 (JCR Impact Factor-2022: 4.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/07/2022
Article en revista

Review of flux-weakening algorithms to extend the speed range in electric vehicle applications with permanent magnet synchronous machines
Miguel-Espinar, C.; Heredero-Peris, D.; R. Villafafila-Robles; Montesinos-Miracle, D.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2023
Article en revista

An enhanced electrical angle representation in PMSM control with misplaced Hall-effect switch sensos
ICEMS 2020 - 23rd International Conference on Electrical Machines and Systems
Data de presentació: 26/11/2020
Presentació de treball en congressos

Novel flux-weakening strategy considering the saturation effects for electric vehicles
International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management
Data de presentació: 07/05/2021
Presentació de treball en congressos

Numerical investigation of the electric-structural interaction (ESI) in a full-scale 10 MW Kaplan turbine
39th International Association for Hydro-Environment Engineering and Research World Congress
Data de presentació: 21/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LI, MINGSHEN
Títol:Power calculation algorithm under nonlinear loads and Hopf oscillator-based synchronization controller for grid-forming inverters in a microgrid
Data lectura:23/01/2023
Director/a:MATAS ALCALA, JOSE
Codirector/a:GUERRERO ZAPATA, JOSEP MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A fast power calculation algorithm for three-phase droop-controlled-inverters using combined SOGI filters and considering nonlinear loads
Li, M.; Matas, J.; El Mariachet, J.; Branco, C. G. C.; Guerrero, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2022: 3.2; Quartil: Q3)
Data de publicació: 07/10/2022
Article en revista

AUTOR/A:GARCÍA MUÑOZ, FERNANDO ESTEBAN
Títol: Mathematical programming-based models for the distribution networks' decarbonization
Data lectura:22/11/2022
Director/a:CORCHERO GARCIA, CRISTINA
Codirector/a:DÍAZ GONZÁLEZ, FRANCISCO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
P2P energy trading model for a local electricity community considering technical constraints
Data de publicació: 26/02/2022
Capítol en llibre

A mathematical model for the scheduling of virtual microgrids topology into an active sistribution network
García-Muñoz, F.; Díaz-González, F.; Corchero, C.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2020: 2.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/10/2020
Article en revista

A novel algorithm based on the combination of AC-OPF and GA for the optimal sizing and location of DERs into distribution networks
García-Muñoz, F.; Díaz-González, F.; Corchero, C.
Sustainable energy, grids and networks, ISSN: 2352-4677 (JCR Impact Factor-2021: 5.405; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

Impact of Energy Price Stabilization Mechanism on Regulated Clients’ Tariffs: The Case of Chile
Acosta, B.; Olivares, M.; García-Muñoz, F.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 3.889; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/10/2021
Article en revista

Mechanism for financing the accumulated debt of utility services water, electricity and gas as a result of the COVID-19
Verdejo, H.; Becker, C.; García-Muñoz, F.; Holtz, M.; Tobar, F.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/03/2022
Article en revista

A two-stage stochastic programming model for the sizing and location of DERs considering electric vehicles and demand response
García-Muñoz, F.; Díaz-González, F.; Corchero, C.
Sustainable energy, grids and networks, ISSN: 2352-4677 (JCR Impact Factor-2022: 5.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2022
Article en revista

DC optimal power flow model to assess the irradiance effect on the sizing and profitability of the PV-battery system
García-Muñoz, F.; Alfaro, M.; Fuertes, G.; Vargas, M.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2022: 3.2; Quartil: Q3)
Data de publicació: 16/06/2022
Article en revista

Optimal sizing and location of distributed generation and battery energy storage system
IEEE Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe
Data de presentació: 01/10/2019
Presentació de treball en congressos

Economic profit variability of photovoltaic-battery systems for distribution networks
World Sustainable Energy Days
Data de presentació: 04/03/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ROMERO DURÁN, DAVID
Títol:Comportamiento eléctrico de los compuestos de carbono (CFRP). Implicaciones para el modelado y fabricación de palas de aerogenerador con elementos estructurales que incorporan compuestos de CFRP
Data lectura:28/10/2022
Director/a:MONTAÑA PUIG, JUAN
Codirector/a:VAN DER VELDE, OSCAR ARNOUD
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Analysis of the lightning production of convective cells
Figueras, J.; Pineda, N.; Besic, N.; Grazioli, J.; Hering, A.; Van Der Velde, O.; Romero, D.; Sunjerga, A.; Mostajabi, A.; Azadifar, M.; Rubinstein, M.; Montaña, J.; Germann, U.; Rachidi-Haeri , F.
Atmospheric measurement techniques, ISSN: 1867-1381 (JCR Impact Factor-2019: 3.668; Quartil: Q2)
Data de publicació: 22/10/2019
Article en revista

Meteorological aspects of self-initiated upward lightning at the Säntis Tower (Switzerland)
Pineda, N.; Figueras, J.; Romero, D.; Mostajabi, A.; Azadifar, M.; Sunjerga, A.; Rachidi-Haeri , F.; Rubinstein, M.; Montaña, J.; Van Der Velde, O.; Altube, P.; Besic, N.; Grazioli, J.; Germann, U.; Williams, E.R.
Journal of geophysical research. Atmospheres, ISSN: 2169-8996 (JCR Impact Factor-2019: 3.821; Quartil: Q2)
Data de publicació: 26/12/2019
Article en revista

LMA observations of upward lightning flashes at the Säntis Tower initiated by nearby lightning activity
Sunjerga, A.; Rubinstein, M.; Pineda, N.; Mostajabi, A.; Azadifar, M.; Romero, D.; Van Der Velde, O.; Montaña, J.; Figueras, J.; Besic, N.; Grazioli, J.; Hering, A.; Germann, U.; Diendorfer, G.; Rachidi-Haeri , F.
Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2020: 3.414; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

Evaluación de riesgos ocupacionales de los trabajadores de la minería española (2018)
ORP Journal, ISSN: 2385-3832
Data de publicació: 01/10/2020
Article en revista

Comparación de la siniestralidad minera en España. Análisis de varios períodos
ORP Journal, ISSN: 2385-3832
Data de publicació: 27/09/2021
Article en revista

Initiation of lightning flashes simultaneously observed from space and the ground: Narrow bipolar events
López, J.; Montaña, J.; Van Der Velde, O.; Romero, D.; Gordillo Vázquez, F.; Pérez Invernón, F. J.; Luque, A.; Morales, C.; Neubert, T.; Rison, W.; Krehbiel, P.; Navarro, J.; Østgaard, N.; Reglero, V.
Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2022: 5.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/04/2022
Article en revista

Investigation of potential distribution on a CFRP coupon under impulse corrent.Test resuts and FDTD simulation
33rd International Conference on Lightning Protection
Data de presentació: 20/09/2016
Presentació de treball en congressos

Measurement of electric potential of isolated vertical conductive wires pulled by a drone under fair weather conditions
XVI International Conference on Atmospheric Electricity
Data de presentació: 17/06/2018
Presentació de treball en congressos

Active learning based laboratory towards engineering education 4.0
24th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
Data de presentació: 12/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ZIEGLER, ANDREAS RAINER
Títol:Possibilities and Limitations of Active Battery Management Systems for Lithium-Ion Batteries
Data lectura:27/10/2022
Director/a:MONTESINOS MIRACLE, DANIEL
Codirector/a:ACKVA, ANSGAR
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Verfahren zur Bestimmung eines bevorstehenden Fehlerfalls einer Batteriezelle sowie Batterie-Management- System
PREH GmbH
Data de registre: 16/12/2019
Patent

Verfahren und Vorrichtung zum aktiven Balancieren von Batteriezellen mehrzelliger Energiespeicher (Part I)
PREH GmbH
Data de registre: 14/09/2020
Patent

Verfahren und Vorrichtung zum aktiven Balancieren von Batteriezellen mehrzelliger Energiespeicher (Part II)
PREH GmbH
Data de registre: 26/07/2021
Patent

Run to failure: aging of commercial battery cells beyond their end of life
Ziegler, A.; Oeser, D.; Hein, T.; Montesinos-Miracle, D.; Ackva, A.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 11/04/2020
Article en revista

A capacity-based equalization method for aged lithium-ion batteries in electric vehicles
Hein, T.; Ziegler, A.; Oeser, D.; Ackva, A.
Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2020: 3.414; Quartil: Q2)
Data de publicació: 21/10/2020
Article en revista

Reducing cell to cell variation of lithium-ion battery packs during operation
Ziegler, A.; Oeser, D.; Hein, T.; Montesinos-Miracle, D.; Ackva, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

A universal, modular and bidirectional active balancing system for lithium-ion cells
10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering
Data de presentació: 10/09/2019
Presentació de treball en congressos

Development and application of an active balancing system for lithium-ion cells
VPPC 2019 - IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CORONAS HERRERO, SERGIO
Títol:Aportació a l’anàlisi i gestió tècnica-econòmica dels sistemes de generació distribuïda amb energies renovables i microxarxes. Introducció a la presa de decisions en el context normatiu actual.
Data lectura:21/10/2022
Director/a:DE LA HOZ CASAS, JORGE
Codirector/a:MARTIN CAÑADAS, MARIA ELENA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Monte-Carlo probabilistic valuation of concentrated solar power systems in Spain under the 2014 retroactive regulatory framework
Coronas, S.; Martín, H.; De La Hoz, J.; Garcia de Vicuña, J.; Castilla, M.
Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2021: 16.799; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2021
Article en revista

Analysis of the net metering schemes for PV self-consumption in Denmark
Martín, H.; De La Hoz, J.; Aliana, A; Coronas, S.; Matas, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 3.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 03/04/2021
Article en revista

Methodology for obtaining simplified models for the long-term energy management of renewable assets under a high degree of uncertainty
Coronas, S.; De La Hoz, J.; Martín, H.; Mesas, J. J.; Matas, J.
Energy reports, ISSN: 2352-4847 (JCR Impact Factor-2022: 5.2; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/2022
Article en revista

A comprehensive methodology for the statistical characterization of solar irradiation: application to the case of Morocco
Bouhorma, N.; Martín, H.; De La Hoz, J.; Coronas, S.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/03/2023
Article en revista

An analysis of the development of the cogeneration sector in Spain: A comprehensive review of the period 1980–2020 from a regulatory perspective
Adamo, A.; De La Hoz, J.; Martín, H.; Rubio, J.; Coronas, S.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2022: 5.5
Data de publicació: 27/01/2024
Article en revista

AUTOR/A:ABDALI NEJAD, SAJAD
Títol:Enhance OF SOGI-FLL and SOGI-PLL response to voltage sags and swells perturbations
Data lectura:19/07/2022
Director/a:MATAS ALCALA, JOSE
Codirector/a:DE LA HOZ CASAS, JORGE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Proposal of novel single-phase power quality indicators considering subsynchronous frequency perturbations in voltage and current under non-sinusoidal conditions
El Mariachet, J.; Matas, J.; Martín, H.; Tinoco, G.; Abdali, S.
Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)
Data de publicació: 15/07/2019
Article en revista

New sogi-fll grid frequency monitoring with a finite state machine approach for better response in the face of voltage sag and swell faults
Abdali, S.; Matas, J.; Martín, H.; De La Hoz, J.; Al-Turki, Y.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2020: 2.397; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Assessment of the Royal Decree 244/2019 in the Spanish Electrical Regulatory Framework considering power quality issues related to harmonic distortion associated to nonlinear loads in grid-connected microgrids
El Mariachet, J.; Matas, J.; Martín, H.; Anzúrez, J.; TinocoG.; Luna, I.; Abdali, S.
Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

SOGI-FLL grid frequency monitoring with an error-based algorithm for a better response in face of voltage sag and swell faults
Abdali, S.; Matas, J.; El Mariachet, J.; Martín, H.; De La Hoz, J.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2021: 2.69; Quartil: Q3)
Data de publicació: 11/06/2021
Article en revista

AUTOR/A:LLEDÓ PONSATI, TOMÀS
Títol:Modular platform for research in microgrids
Data lectura:15/07/2022
Director/a:MONTESINOS MIRACLE, DANIEL
Codirector/a:GALCERAN ARELLANO, SAMUEL
Menció:Menció Doctorat Internacional + Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Thermal modeling of large electrolytic capacitors using FEM and considering the internal geometry
Lledó, T.; Bahman, A.; Iannuzzo, F.; Montesinos-Miracle, D.; Galceran-Arellano, S.
IEEE Journal of emerging and selected topics in power electronics, ISSN: 2168-6777 (JCR Impact Factor-2021: 5.462; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/06/2021
Article en revista

Effect of current distortion and unbalanced loads on semiconductors reliability
Lledó, T.; Bahman, A.; Lannuzzo, F.; Montesinos-Miracle, D.; Galceran-Arellano, S.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/12/2021
Article en revista

Resonant load emulator for distributed energy resources to test anti-islanding algorithms
International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management 2016
Data de presentació: 11/05/2016
Presentació de treball en congressos

Multipurpose emulation platform for research in microgrids
18th European Conference on Power Electronics and Applications
Data de presentació: 08/09/2016
Presentació de treball en congressos

Reliability analysis of a 3-leg 4-wire inverter under unbalanced loads and harmonic injection
Workshop on Control and Modeling for Power Electronics
Data de presentació: 18/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARTÍNEZ REYES, JIMMY ARTURO
Títol:Remaining useful life and fault detection models for high voltage electrical connectors focused on predictive maintenance
Data lectura:08/07/2022
Director/a:RIBA RUIZ, JORDI ROGER
Codirector/a:MORENO EGUILAZ, JUAN MANUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
On-line health condition monitoring of power connectors focused on predictive maintenance
Martinez, J.; Gómez-Pau, Á.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2020: 4.131; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/12/2020
Article en revista

Characterizing the temperature dependence of the contact resistance in substation connectors
Riba, J.; Martinez, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.; Capelli, F.
Sensors and actuators. A, Physical, ISSN: 873-3069 (JCR Impact Factor-2021: 4.291; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

On-line remaining useful life estimation of power connectors focused on predictive maintenance
Riba, J.; Álvaro Gómez-Pau; Martinez, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/05/2021
Article en revista

State of health prediction of power connectors by analyzing the degradation trajectory of the electrical resistance
Martinez, J.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2021: 2.69; Quartil: Q3)
Data de publicació: 11/06/2021
Article en revista

Experimental study of the effect of aeolian vibrations on the contact resistance of substation connectors
IEEE International Conference on Industrial Technology
Data de presentació: 26/02/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:WESTERMAN SPIER, DANIEL
Títol:Optimal operation and design of modular multilevel converter for HVDC applications
Data lectura:30/06/2022
Director/a:GOMIS BELLMUNT, ORIOL
Codirector/a:PRIETO ARAUJO, EDUARDO
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Dynamic modeling and analysis of the bidirectional DC-DC boost-buck converter for renewable energy applications
Spier, W. D.; Oggier, G.G.; S.A.O.da Silva
Sustainable Energy Technologies and Assessments, ISSN: 2213-1388 (JCR Impact Factor-2019: 3.427; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/05/2019
Article en revista

Optimal current reference calculation for MMCs considering converter limitations
Spier, W. D.; Prieto-Araujo, E.; López-Mestre, J.; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2020: 4.131; Quartil: Q1)
Data de publicació: 31/08/2020
Article en revista

Improved current reference calculation for MMCs internal energy balancing control
Spier, W. D.; Prieto-Araujo, E.; López-Mestre, J.; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2021: 4.825; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/06/2021
Article en revista

Real-time optimization-based reference calculation integrated control for MMCs considering converter limitations
Spier, W. D.; Rodriguez-Bernuz, J.M.; Eduardo Prieto-Araujo; López-Mestre, J.; Junyent, A.; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 1937-4208 (JCR Impact Factor-2021: 4.825; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/10/2021
Article en revista

An Improved hybrid DC circuit breaker with self-adaptive fault current limiting capability
Lyu, H.; He, J.; Li, B.; Li, Y.; Spier, W. D.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE Transactions on power electronics, ISSN: 1941-0107 (JCR Impact Factor-2022: 6.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2022
Article en revista

A novel design of circulating current control target to minimize SM capacitance in MMC
Li, Q.; Li, B.; He, J.; Prieto-Araujo, E.; Spier, W. D.; Lyu, H.; Gomis-Bellmunt, O.
International journal of electrical power & energy systems, ISSN: 0142-0615 (JCR Impact Factor-2022: 5.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

Optimization-based methodology to design the MMC's sub-module capacitors
Spier, W. D.; Eduardo Prieto-Araujo; Lyu, H.; He, J.; Bin, L.; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2021: 9.7
Data de publicació: 02/2023
Article en revista

Analytic estimation of the MMC sub-modulecapacitor voltage ripple for balanced andunbalanced AC grid conditions
3º Simpósio Ibero-Americano em Microrredes Inteligentes com Integração de Energias Renováveis
Data de presentació: 03/10/2019
Presentació de treball en congressos

Steady-state analysis of the modular multilevel converter.
45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

Optimal current reference calculation for MMCs considering converter limitations
2021 IEEE PowerTech
Data de presentació: 28/06/2021
Presentació de treball en congressos

Optimization-based reference calculation for Modular Multilevel Converters in balanced and unbalanced network conditions
23rd European Conference on Power Electronics and Applications
Data de presentació: 07/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SAURA PERISÉ, JAIME
Títol:Contribucions a l'estudi de rectificadors no controlats m-fàsics en condicions no equilibrades per unitats TRUs o ATRUs multi polsos
Data lectura:22/06/2022
Director/a:BOGARRA RODRIGUEZ, SANTIAGO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Voltage recovery influence on three-phase grid-connected inverters under voltage sags
Rolan, A.; Giménez, P.; Yague, S.; Bogarra, S.; Saura, J.; Bakkar, M.
IET generation, transmission and distribution, ISSN: 1751-8687 (JCR Impact Factor-2019: 2.862; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/02/2019
Article en revista

Open-circuit fault diagnosis and maintenance in multi-pulse parallel and series TRU topologies
Saura, J.; Bakkar, M.; Bogarra, S.
IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2020: 6.153; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/02/2020
Article en revista

Voltage sag influence on controlled three-phase grid-connected inverters according to the Spanish grid code
Bakkar, M.; Bogarra, S.; Rolan, A.; Corcoles, F.; Saura, J.
IET generation, transmission and distribution, ISSN: 1751-8687 (JCR Impact Factor-2020: 2.995; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/05/2020
Article en revista

Average value of the DC-link output voltage in multi-phase uncontrolled bridge rectifiers under supply voltage balance and unbalance conditions
Saura, J.; Mesas, J. J.; Sainz, L.
Electrical engineering, ISSN: 0948-7921 (JCR Impact Factor-2021: 1.63; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

New methodology to calculate DC voltage signature in n-phases TRUs under supply voltage sags
Saura, J.; Bakkar, M.; Bogarra, S.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/02/2022
Article en revista

AUTOR/A:SOUSA ARCANJO, MARCELO AUGUSTO
Títol:Corona discharges from grounded rods and 337/777 nm emissions of laboratory long sparks
Data lectura:04/03/2022
Director/a:MONTAÑA PUIG, JUAN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
On the interpeak interval of unipolar pulses of current preceding the return stroke in negative CG lightning
Sousa, M.; Guimarães, M.; Visacro, S.
Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2019: 7.0
Data de publicació: 08/2019
Article en revista

Observations of corona point discharges from grounded rods under thunderstorms
Sousa, M.; Montaña, J.; Urbani, M.; Lorenzo, V.; Pineda, N.
Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2021: 5.965; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Optical signatures associated with streamers and leaders of laboratory discharges
Sousa, M.; Montaña, J.; Urbani, M.; Lorenzo, V.
Geophysical research letters, ISSN: 0094-8276 (JCR Impact Factor-2021: 5.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/10/2021
Article en revista

Streamer and leader properties investigation for use in lightning protection
2nd Science and Innovation with Thunderstorms Summer School
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Corona point discharges from grounded rods under highbackground electric field
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 30/04/2021
Presentació de treball en congressos

Striking distance to flat ground estimated from the bipolar leader model and the influence of the lightning channel radius
35th International Conference on Lightning Protection
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BAKKAR, MOSTAFA AHMED AHMED MAHMOUD AHMED
Títol:Sag effects on protection system in distributed generation grids
Data lectura:07/02/2022
Director/a:BOGARRA RODRIGUEZ, SANTIAGO
Codirector/a:CORCOLES LOPEZ, FELIPE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Overcurrent protection based on ANNs for smart distribution networks with grid-connected VSIs
Bakkar, M.; Bogarra, S.; Corcoles, F.; Iglesias, B.
IET generation, transmission and distribution (Online Edition), ISSN: 1751-8695 (JCR Impact Factor-2020: 2.995; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/12/2020
Article en revista

PV systems control using fuzzy logic controller employing dynamic safety margin under normal and partial shading conditions
Bakkar, M.; Aboelhassan, A.; Abdelgeliel, M.; Galea, M.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 3.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 05/02/2021
Article en revista

Integration of Distributed Energy Resources to Unbalanced Grids under Voltage Sags with Grid Code Compliance
Rolan, A.; Bogarra, S.; Bakkar, M.
IEEE transactions on smart grid, ISSN: 1949-3061 (JCR Impact Factor-2022: 9.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Power control strategies during voltage sags according to Spanish grid code
International Conference on Renewable Energies and Power Quality 2018
Data de presentació: 22/03/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CANDELO ZULUAGA, CARLOS ANDRES
Títol: DESIGN OPTIMIZATION AND PERFORMANCE ANALYSIS METHODOLOGY FOR PMSMS TO IMPROVE EFFICIENCY IN HYDRAULIC APPLICATIONS
Data lectura:11/01/2022
Director/a:RIBA RUIZ, JORDI ROGER
Codirector/a:GARCIA ESPINOSA, ANTONIO
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Detection of inter-turn faults in multi-phase ferrite-PM assisted synchronous reluctance machine
Candelo, C.; Riba, J.; López, C.; Garcia, A.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2019: 2.702; Quartil: Q3)
Data de publicació: 17/07/2019
Article en revista

Detection of partial demagnetization faults in five-phase permanent magnet assisted synchronous reluctance machines
Candelo, C.; Riba, J.; Thangamuthu, D.; Garcia, A.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 03/07/2020
Article en revista

PMSM design for achieving a target torque-speed-efficiency map
Candelo, C.; Garcia, A.; Riba, J.; Tubert, P.
IEEE transactions on vehicular technology, ISSN: 0018-9545 (JCR Impact Factor-2020: 5.978; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/11/2020
Article en revista

PMSM Parameter Estimation for Sensorless FOC based on differential power factor
Candelo, C.; Riba, J.; Garcia, A.
IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2021: 5.332; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Customized PMSM design and optimization methodology for water pumping applications
Candelo, C.; Riba, J.; Garcia, A.; Tubert, P.
IEEE transactions on energy conversion, ISSN: 0885-8969 (JCR Impact Factor-2021: 4.877; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/06/2021
Article en revista

PMSM Torque-speed-efficiency map evaluation from parameter estimation based on the stand still test
Candelo, C.; Riba, J.; Garcia, A.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 3.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 18/10/2021
Article en revista

Water-pumping permanent magnet synchronous motor optimization based on customized torque-speed operating area and performance characteristics
45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

Fast and efficient PMSM electromagnetic parameter identification methodology from the efficiency map
46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 19/10/2020
Presentació de treball en congressos

Non-Intrusive parameter identification of a three-phase rectifier based on an optimization approach
46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 20/10/2020
Presentació de treball en congressos

Computationally efficient analysis of spatial and temporal harmonics content of the magnetic flux distribution in a PMSM for efficiency maps computation
International Conference on Electrical Machines 2020
Data de presentació: 24/08/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GRILLONE, BENEDETTO
Títol:Data-driven methodologies for evaluation and recommendation of energy efficiency measures in buildings. Applications in a big data environment
Data lectura:03/12/2021
Director/a:SUMPER, ANDREAS
Codirector/a:DANOV, STOYAN VIKTOROV
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A review of deterministic and data-driven methods to quantify energy efficiency savings and to predict retrofitting scenarios in buildings
Grillone, B.; Danov, S.; Sumper, A.; Cipriano, J.; Mor, G.
Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2020: 14.982; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Baseline energy use modeling and characterization in tertiary buildings using an interpretable bayesian linear regression methodology
Grillone, B.; Mor, G.; Danov, S.; Cipriano, J.; Lazzari, F.; Sumper, A.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 3.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 06/09/2021
Article en revista

A data-driven methodology for enhanced measurement and verification of energy efficiency savings in commercial buildings
Grillone, B.; Mor, G.; Danov, S.; Cipriano, J.; Sumper, A.
Applied energy, ISSN: 0306-2619 (JCR Impact Factor-2021: 11.446; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

AUTOR/A:SALVADOR YUSTE, ALBERT
Títol:Caracterización de la electrificación de tormentas para su aplicación en procesos de sistemas de alerta: el caso de aerogeneradores y otras infraestructuras elevadas
Data lectura:12/11/2021
Director/a:MONTAÑA PUIG, JUAN
Codirector/a:PINEDA RÜEGG, NICOLAU
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Thunderstorm characteristics favouring downward and upward lightning to wind turbines
Pineda, N.; Montaña, J.; Salvador, A.; Van Der Velde, O.; López, J.
Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2018: 4.114; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2018
Article en revista

Charge structure of two tropical thunderstorms in Colombia
López, J.; Montaña, J.; Van Der Velde, O.; Pineda, N.; Salvador, A.; Romero, D.; Aranguren-Fino, H.; Taborda, J.
Journal of geophysical research. Atmospheres, ISSN: 2169-8996 (JCR Impact Factor-2019: 3.821; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/04/2019
Article en revista

Lightning threats to wind turbines
XXII -Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè
Data de presentació: 26/11/2016
Presentació de treball en congressos

Winter, moderate and deep convection thunderstorms in northeastern Spain: favorable conditions for the triggering of uppward lightning from wind turbines
4th International Symposium on Winter Lightning (ISWL 2017)
Data de presentació: 14/04/2017
Presentació de treball en congressos

Exploring thunderstorm patterns related to severe weather with Lightning Mapping Array data
9th European Conference on Severe Storms
Data de presentació: 21/09/2017
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FUENTES RUIZ, SERGIO
Títol:Energy Security in Power Systems within the Frame of Energy Transitions
Data lectura:22/10/2021
Director/a:VILLAFÁFILA ROBLES, ROBERTO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
International tendencies on energy security: a review on national energy policies in the electrical sector
ENERLAC. Revista de Energía de Latinoaméricana y el Caribe, ISSN: 2631-2522 (JCR Impact Factor-2019: 0.0
Data de publicació: 03/05/2019
Article en revista

Transition to a greener power sector: Four different scopes on energy security
Fuentes, S.; R. Villafafila-Robles; Olivella, P.; Joan Rull-Duran; J. Rull; J. Rull-Duran; Galceran-Arellano, S.
Renewable energy focus, ISSN: 1755-0084 (JCR Impact Factor-2020: 0.784; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2020
Article en revista

Composed index for the evaluation of the energy security of power systems: Application to the case of Argentina
Fuentes, S.; R. Villafafila-Robles; Lerner, E.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Composed index for the evaluation of energy security in power systems within the frame of energy transitions—The case of Latin America and the Caribbean
Fuentes, S.; R. Villafafila-Robles; Joan Rull-Duran; J. Rull; J. Rull-Duran; Galceran-Arellano, S.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 3.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 26/04/2021
Article en revista

AUTOR/A:MUNNÉ COLLADO, ÍNGRID
Títol:Flexibility services for distribution network operation
Data lectura:01/10/2021
Director/a:SUMPER, ANDREAS
Codirector/a:ARAGÜÉS PEÑALBA, MÒNICA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Power market fundamentals
Munné, I.; Olivella, P.; Sumper, A.
John Wiley & sons
Data de publicació: 24/05/2019
Capítol en llibre

Local and micro power markets
Munné, I.; Bullich, E.; Aragüés, M.; Olivella, P.
John Wiley & sons
Data de publicació: 24/05/2019
Capítol en llibre

Local flexibility market design for aggregators providing multiple flexibility services at distribution network level
Olivella, P.; Lloret-Gallego, P.; Munné, I.; R. Villafafila-Robles; Sumper, A.; Ottesen, S.; Rajasekharan, J.; Bremdal, B.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2018: 2.707; Quartil: Q3)
Data de publicació: 02/04/2018
Article en revista

The potential role of flexibility during peak hours on greenhouse gas emissions: A life cycle assessment of five targeted national electricity grid mixes
Munné, I.; Aprà, F.; Olivella, P.; R. Villafafila-Robles
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2019: 2.702; Quartil: Q3)
Data de publicació: 22/11/2019
Article en revista

Tecnologia vestible: combinant disseny, art i tecnologia
Revista de tecnologia, ISSN: 2013-9861
Data de publicació: 13/11/2020
Article en revista

Towards data-driven energy communities: a review of open-source datasets, models and tools
Kazmi, H.; Munné, I.; Mehmood, F.; AbbasSyed, T.; Driesen, J.
Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2021: 16.799; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

System architecture for managing congestions in distributions grids using flexibility
25th International Conference on Electricity Distribution
Data de presentació: 04/06/2019
Presentació de treball en congressos

A data acquisition pipeline for home energy management systems
III Congreso Iberoamericano de Ciudades Inteligentes
Data de presentació: 09/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:EL MARIACHET CARREÑO, JORGE
Títol:New Approach of Power Calculation for droop-controled inverters supplying nonlinear loads
Data lectura:08/09/2021
Director/a:MATAS ALCALA, JOSE
Codirector/a:MARTIN CAÑADAS, MARIA ELENA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Power calculation algorithm for single-phase droop-operated inverters considering nonlinear loads and unsing n-order SOGI filtering
El Mariachet, J.; Matas, J.; De La Hoz, J.; Al-Turki, Y.
Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)
Data de publicació: 20/04/2018
Article en revista

New LPF-based grid frequency estimation for the SOGI filter with improved harmonic rejection
Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)
Data de publicació: 20/04/2018
Article en revista

Power calculation algorithm for single-phase droop-operated inverters considering nonlinear loads
El Mariachet, J.; Matas, J.; Martín, H.; Abusorrah, A.
Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)
Data de publicació: 20/04/2018
Article en revista

A power calculation algorithm for single-phase droop-operated-inverters considering linear and nonlinear loads HIL-assessed
El Mariachet, J.; Matas, J.; Martín, H.; Li, M.; Guan, Y.; Guerrero, J.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2019: 2.412; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/11/2019
Article en revista

HIL-assessed fast and accurate single-phase power calculation algorithm for voltage source inverters supplying to high total demand distortion nonlinear loads
El Mariachet, J.; Guan, Y.; Matas, J.; Martín, H.; Li, M.; Guerrero, J.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2020: 2.397; Quartil: Q3)
Data de publicació: 07/10/2020
Article en revista

Comparison between different droop based control techniques and a virtual control oscillator
Branco, C. G. C.; El Mariachet, J.; Li, M.; de Araujo, F.; Matas, J.; Guerrero, J.M.
International journal of electrical and computer engineering research, ISSN: 2791-6677
Data de publicació: 15/03/2023
Article en revista

Research facilities for renewable energy management considering distributed generation based on microgrids
2019 IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing (ROPEC)
Data de presentació: 14/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:REY FERNÁNDEZ, JOSE ANTONIO
Títol:Aportación al análisis de la distribución de corriente del rayo en palas de aerogenerador equipadas con fibra de carbono
Data lectura:04/08/2021
Director/a:MONTAÑA PUIG, JUAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Simulation of current distribution in a wind turbine blade using the FDTD method
Rey, J.; Montanya, J.
Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2020: 3.414; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Simulation of lightning currents in CFRP components of wind turbines and aircraft by means of the FDTD method
1st Science and Innovation with Thunderstorms Summer School
Data de presentació: 03/07/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RAZMJOO SHESHDEH, ALI
Títol:Measuring Energy Sustainability by Using Energy Sustainability Indicators
Data lectura:19/02/2021
Director/a:SUMPER, ANDREAS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Recent residential applications of low-temperature solar collector
Razmjoo Sheshdeh, A.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2021: 11.072; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/01/2021
Article en revista

A Technical analysis investigating energy sustainability utilizing reliable renewable energy sources to reduce CO2 emissions in a high potential area
Razmjoo Sheshdeh, A.; Davarpanah, A.
Renewable energy, ISSN: 1879-0682 (JCR Impact Factor-2021: 8.634; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2021
Article en revista

Recent progress in thermal and optical enhancement of low temperature solar collector
Ahmadi, A.; Ehyaei, M.; Doustgani, A.; Razmjoo Sheshdeh, A.
Energy systems, ISSN: 1868-3975 (JCR Impact Factor-2021: 0.53; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/08/2021
Article en revista

AUTOR/A:SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ENRIC
Títol:Energy-based control schemes of Modular Multilevel Converters for HVDC applications
Data lectura:21/12/2020
Director/a:GOMIS BELLMUNT, ORIOL
Codirector/a:PRIETO ARAUJO, EDUARDO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Analysis of MMC energy-based control structures for VSC-HVDC links
Enric Sánchez-Sánchez; Eduardo Prieto-Araujo; Junyent, A.; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE Journal of emerging and selected topics in power electronics, ISSN: 2168-6777 (JCR Impact Factor-2018: 5.972; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/02/2018
Article en revista

Fractional proportional-resonant current controllers for Voltage Source Converters
Heredero-Peris, D.; Chillon, C.; Enric Sánchez-Sánchez; Montesinos-Miracle, D.
Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2019: 3.211; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2019
Article en revista

Optimal multivariable MMC energy-based control for DC voltage regulation in HVDC applications
Enric Sánchez-Sánchez; Groß, D.; Eduardo Prieto-Araujo; Dörfler, F.; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2020: 4.131; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Interaction assessment and stability analysis of the MMC-based VSC-HVDC link
Dadjo, S.; Eduardo Prieto-Araujo; Enric Sánchez-Sánchez; Gomis-Bellmunt, O.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 21/04/2020
Article en revista

The role of the internal energy in MMCs operating in grid-forming mode
Enric Sánchez-Sánchez; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE Journal of emerging and selected topics in power electronics, ISSN: 2168-6777 (JCR Impact Factor-2020: 4.472; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Principles of operation of grids of DC and AC subgrids interconnected by power converters
Gomis-Bellmunt, O.; Enric Sánchez-Sánchez; Arevalo, J.; Eduardo Prieto-Araujo
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2020: 4.131; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/06/2020
Article en revista

A novel fractional proportional-resonant current controller for voltage source converters
18th European Conference on Power Electronics and Applications
Data de presentació: 06/09/2016
Presentació de treball en congressos

Multi-terminal HVDC voltage droop control design considering DC grid, AC grid and MMC dynamics
13th International Conference on AC and DC Power Transmission
Data de presentació: 16/02/2017
Presentació de treball en congressos

Design methodology of the primary droop voltage control for DC microgrids
2nd International Conference on DC Microgrids 2017
Data de presentació: 29/06/2017
Presentació de treball en congressos

Interaction analysis between MMC-based VSC-HVDC links and DFIG-based WPPs within the AC network
16th Wind Integration Workshop : International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants
Data de presentació: 25/10/2017
Presentació de treball en congressos

Stability and interaction analysis in islanded power systems including VSC-HVDC and LCC-HVDC power converters
CIGRE Session 2018
Data de presentació: 08/2018
Presentació de treball en congressos

On the performance of the energy-controlled MMC: impact of the Internal and the DC capacitances in HVDC applications
15th IET International Conference on AC and DC Power Transmission
Data de presentació: 07/02/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KADECHKAR, AKASH
Títol:Development of the future generation of smart high voltage connectors and related components for substations, with energy autonomy and wireless data transmission capability.
Data lectura:01/10/2020
Director/a:RIBA RUIZ, JORDI ROGER
Codirector/a:MORENO EGUILAZ, JUAN MANUEL
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
SmartConnector: A Self-Powered IoT Solution to Ease Predictive Maintenance in Substations
Kadechkar, A.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.; Pérez, J.
IEEE sensors journal, ISSN: 1530-437X (JCR Impact Factor-2020: 3.301; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/05/2020
Article en revista

Black-box modelling of a DC-DC buck converter based on a recurrent neural network
IEEE International Conference on Industrial Technology
Data de presentació: 26/02/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SERRANO FONTOVA, ALEJANDRO
Títol:A Novel Assessment of Unintentional Islanding operations in Distribution Networks
Data lectura:09/06/2020
Director/a:BOSCH TOUS, RICARDO
Codirector/a:CASALS TORRENS, PABLO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Assessment of unintentional islanding operations in distribution networks with large induction motors
Casals-Torrens, P.; Martinez, J.; Serrano, A.; Bosch, R.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 10/01/2020
Article en revista

Contributions for improving the stability of marine power generation plants
Herrero, A.; Alvarez, J.A.; Casals-Torrens, P.; Bosch, R.; Serrano, A.
Engineering failure analysis, ISSN: 1350-6307 (JCR Impact Factor-2020: 3.114; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/06/2020
Article en revista

Optimal tuning of fractional order controllers for dual active bridge-based DC microgrid including voltage stability assessment
Azab, M.; Serrano, A.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2021: 2.69; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/05/2021
Article en revista

A robust islanding detection method with zero-non-detection zone for distribution systems with DG
Serrano, A.; Martinez, J.; Casals-Torrens, P.; Bosch, R.
International journal of electrical power & energy systems, ISSN: 0142-0615 (JCR Impact Factor-2021: 5.659; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

AUTOR/A:RASHID, ASIM
Títol:Harmonic load flow formulation and numerical resolution
Data lectura:17/01/2019
Director/a:MESAS GARCIA, JUAN JOSE
Director/a:SAINZ SAPERA, LUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An improved harmonic load flow formulation
Rashid, A.; Mesas, J. J.; Sainz, L.
Electric power components and systems, ISSN: 1532-5008 (JCR Impact Factor-2019: 0.824; Quartil: Q4)
Data de publicació: 21/10/2019
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
08/01/202430/07/2024HVDC Protective Barriers PO CA01839713AIRBUS OPERATIONS SAS
01/01/202431/12/2027Unite! Doctoral Network in Energy StorageCommission of European Communities
01/01/202431/12/2027federated data and intelligence Orchestration & sharing for the Digital Energy transitiONCommission of European Communities
01/12/202330/11/2026Large-scale wind integration for the future digital power grid using innovative power electronics control and communication-based estimationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/09/202324/09/2026Electric vehicle powertrain topology optimizationAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202331/12/2023HVDC protective barriers simulationsAIRBUS OPERATIONS SAS
01/09/202331/08/2026Convertidor de potencia compacto e inteligente para trenes de potencia de vehículos eléctricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/05/202330/06/2023Contracte de col.laboració per la incorporació de noves capacitats al Battery Management System anteriorment desenvolupat per l’equip de la UPC.SOLAR BOX BATTERIES, SOCIEDAD LIMIT
01/04/202330/03/2026DESARROLLO EXPERIMENTAL DE NUEVOS MÉTODOS DE PARALELIZACIÓN EN SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
14/03/202331/12/2099 Donació per premi del professor Josep Ma Guerrero IEEE PES DOUGLAS M. STASZESKY DISTRIBUTION AUTOMATION AWARD.Josep Maria Guerrero Zapata
01/03/202328/02/2027Global Acoustic interaction and Psychoacoustic impact of the autonomous vehicles in interior and exteriorCommission of European Communities
06/02/202329/06/2023Deliverable simulations and sizing of the three HVDCSA C L I
01/02/202331/01/2027Modular AXIal flux Motor for AutomotiveCommission of European Communities
01/01/202331/12/2026Advanced Grid Interfaces for innovative STorage IntegrationCommission of European Communities
01/01/202331/12/2026 advancing Hydrogen (H2) technologies and smart production systems TO decarbonise the GLass andCommission of European Communities
01/01/202331/12/2023Desarrollo motor BLDCFICOSA AUTOMOTIVE SLU
01/01/202330/06/2025Aprendizaje automático federado para redes eléctricas de distribuciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
13/12/202213/12/2022Condition monitoring method of an electric conductor
01/12/202230/11/2024Diagnóstico avanzado de fallos y estimación de vida útil remanente de baterías de vehículos eléctricos basado en análisis de datos en condiciones de operación realistasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Estabilidad en microrredes multi-energía con vectores de electricidad, hidrógeno y gasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Accionamiento con motor de reluctancia autoconmutado de estator segmentado y devanados de aluminio para vehículos eléctricos ligerosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Impulso a la descarbonización del transporte a través de sistemas avanzados híbridos de almacenamiento de energía con baterías de litio-ion y supercondensadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gestión flexible de la red de distribución para la máxima descarbonización mediante inteligencia artificialAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gemelo digital de alta precisión habilitado por computador de altas prestaciones para aplicaciones de sistema eléctrico modernasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Soluciones para la respuesta rápida y el soporte a red mediante sistemas de almacenamiento con capacidades de grid-forming en redesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024HERRAMIENTAS PARA SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES DE OPERADORES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS MODERNOSAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202231/10/2026Hidden Hydro Oscillating Power for EuropeCommission of European Communities
19/10/202218/04/2024ERG, generador digital d'anelles energètiquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202230/09/2026Accelerating the Deployment of Offshore wind using Dc technologyCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Distributed multiport converters for integration of renewables, storage systems and loads while enhancing performance and resiliency of modern distributed networksCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Mejora de la calidad de potencia en sistemas de potencia remotos con convertidores electrónicos de potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Eliminando barreras técnicas en redes con alta penetración de renovables y electrónica de potencia mediante dispositivos STATCOM y enlaces HVDC basados en grid-formingAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202201/09/2025Desenvolupament d'un sistema de dimensionat i aplicació de pila d'hidrogen per a vehicles elèctricsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202231/08/2025Estabilidad de microrredes formadas por agrupaciones de clustersAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Herramientas analíticas para sistemas eléctricos. Digitalización mediante nuevos métodos y toolboxes de analítica de datos para redes seguras, renovables y flexiblesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Análisis eléctrico de régimen permanente y cortocirucito, y representación equivalente para sistemas eléctricos modernos con electrónica de potencia y generación renovableAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Control avanzado de convertidores de fuente de corriente (CSI) monofásicos y trifásicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/01/2023Mesura del soroll i les vibracions d'un motor síncron d'imants permanentsNissan Tech. Centre Europe Spain
26/07/202229/04/2023POWERTWIN Gemelo Digital para la mejora de la eficiencia energética, confort y uso de los espacios en edificios existentesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
26/07/202225/07/2025Disseny i desenvolupament d'un convertidor d'alta tensió amb tecnologia avançadaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
20/07/202229/04/2023Diseño y desarrollo de mejoras técnicas-funcionales, pilotaje y nuevas aplicaciones de una plataforma IoT para la supervisión, gestión y mantenimiento remoto de máquinas de café profesionalesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/07/202201/06/2024Contrato de colaboración para el desarrollo de un conjunto de tareas para el asesoramiento en la adaptación de un banco de ensayos de rodillosDIMSPORT SPAIN SL
01/06/202230/11/2025Industrial Cluster FLEXibility platform for sustainable FACTories to reduce CO2 emissions and to enable the Energy TransitionCommission of European Communities
31/05/202230/11/2022Collaboration contract relating to the execution of a new update version of a research project on development of a sizing tool of mechatronic driveOmron Europe B.V.
17/05/202230/05/2022Contracte de col.laboració per a treballs de consultoria per a l'anàlisi elèctric de la xarxa de distribució de 6kV de 29 estacions de L-1Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
02/05/202231/01/2023Collaboration contract to develop the conceptual design of Hybrid Statcom with energy storage capabilitiesNIDEC ASI, S.P.A.
01/05/202230/04/2025Orchestrating an interoperable sovereign federated Multi-vector Energy data space built on open standards and ready for GAia-XCommission of European Communities
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation Hub (DIH4CAT)DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNIC.
20/04/202231/10/2022Colaboration contract relating to the development of a state-of-charge (SOC) estimator for Lead-Acid batteriesNANOE S.A.S.
01/04/202231/03/2023Specialist Service Support F4E-12 ReportLeonardo Company
01/04/202231/03/2025Desarrollo experimental de una nueva ECU avanzada y modular para vehículos de movilidad ligeraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/03/202215/08/2022Contracte de col·laboració per l'assessorament i desenvolupament d'un programari per implementar un control FOC per aplicació en bicicletes elèctriques.GUILERA SA
01/03/202201/03/2025Desenvolupament d'una metodologia d'optimització de transformadors i dispositius amb nucli magnèticAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/202230/10/2023Disseny d'un motor segons especificacionsDOGA S.A.
21/02/202220/02/2025CÁTEDRA DE EMPRESA ESTABANELL-UPC ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y ESTABANELL Y PAHISAESTABANELL Y PAHISA SA
14/01/202231/12/2022Desarrollo de un equipo destinado a la gestión energética de un sistema: generación, almacenaje, cargas y la red eléctrica en una aplicación domésticaWALL BOX CHARGERS, S.L.
04/01/202204/01/2022Method of cooling air in a vehicle and air conditioning system for a vehicle
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Cátedra Endesa Red de Innovación Energética 2022ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
20/12/202119/02/2024Contrato de colaboración para la investigación industrial de solución para propulsión con hidrógeno en vehículos eléctricos de carga ligera y semi-pesada con pila de combustibleFICO TRIAD, S.A.
01/12/202130/11/2024Genius. Impulso a la transición energética de industrias intensivas en consumo a través de herramientasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Técnicas de protección avanzadas contra el arco eléctrico para aplicaciones aeronauticas basado en identificación de parámetros y tratamiento de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/08/202123/12/2021Assessorament, desenvolupament i anàlisi per a la simulació de l'electrificació ferroviària del projecte Rail BalticaIDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
30/07/202130/07/2024Validació i integració de diversos models elèctrics de parc eòlics marins i flotants avançats dins la solució IT Youwind ModelAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
29/07/202129/07/2024Sistema controlador per vehicle elèctric d'hidrogenAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202101/07/2024Contribution to the decarbonisation of energy intensive industries in the path of the European Union objectives. Application to the case study of SEATAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/06/202131/12/2022Projecte NIR-QAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
24/05/202122/06/2021formació per a l’empresa SALICRÚ que consistirà en un curs de dues sessions de tècniques bàsiques d’alta tensió.SALICRU, S.A.
13/05/202112/07/2021Development of analysis method for SSCIHYOSUNG CORPORATION
13/04/202131/12/2021THE COLLIDER - eROOTSFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
23/03/202122/06/2021Desarrollo sistema de gestión de energía para edificios inteligentes, también conocidos como Building Energy Management System (BEMS)Estabanell Energia
08/02/202108/02/2024Validació experimental de connectors de subestació, sensoritzats, autoalimentats i amb capacitat de transmissió de dades al núvol i aplicació de tècniques big-data per facilitar el manteniment predictAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/01/202118/01/2021Method for obtaining voltage-intensity characteristics of a power system with power electronic converters
02/11/202031/01/2021Desarrollo de la investigación para el desarrollo, simulación, programación y testeo de 2 convertidores VSC y 2 convertidores MMC de un nivelTECNOLOGIES DE CONTROL DE L'ELECTRICITAT I AUTOMATITZACIÓ.S.L.
01/11/202031/10/2022Control del sonido para la seguridad de la nueva generación de vehículos eléctricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/10/202017/03/2021Engineering Services for Renewable Energy Projects in Funafuti, TuvaluTrama TecnoAmbiental
30/09/202031/03/2022Desarrollo de la investigación en lo referente al proyecto ERANET BEYOND (Blockchain based ElectricitY trading for the integration Of National and Decentralized local markets)FLEXIDAO S.E.S. SL
01/08/202031/12/2020Data Case DevelopementEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
22/07/202030/12/2020Desarrollo de metodología y herramienta de cuantificaciónE-distribución
15/07/202031/12/2023Fault ride through (FRT) in future converter-dominated gridsTRANSNETBW GMBH
01/07/202031/03/2021Desarrolo de un sistema de clasificación automática de fibras textiles mediante tecnologiías ópticasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/06/202031/05/2024POwering SYstem flexibiliTY in the Future through RESCommission of European Communities
01/06/202030/05/2024Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian Electricity Distribution SystemResearch Council of Norway
01/06/202031/12/2020EIT InnoEnergy Activity (Virtual Reality Pilot)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
11/05/202010/06/2020Energy legislation and market energy clusters and cooperatives in Spain” hereinafter referred to as the WorkINNOVATIONS FOR ENERGY SP Z.O.O. (SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA)
17/03/202016/03/2021Engineering support for power electronics devices for F4E projectVitroCiset
01/03/202031/12/20202020 EDU_COVID-19 UmbrellaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202028/02/2021Incorporation into the training activities of the Degree in Energy Engineering and the Degree in Electrical Engineering of the EEBE of Development Education.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/202031/01/2024Flexible Energy Production, Demand and Storage-based Virtual Power Plants for Electricity Markets and Resilient DSO OperationCommission of European Communities
01/02/202030/05/2024Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian ElectricitySINTEF ENERGI AS
01/01/202030/11/2023Big Data for OPen innovation Energy MarketplaceCommission of European Communities
01/01/202031/12/2021Integración de energías renovables mediante sistemas de corriente continua de media tensiónAgencia Estatal de Investigación
01/01/202031/12/2021Cátedra Endesa Red de Innovación Energética 2020-2021ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
13/12/201917/04/2020PolarisSiemens AG
01/10/201930/09/2022Blockchain-based electricity trading for the integration of national and decentralized local electricity marketsUniversitat Politècnica de Catalunya
02/09/201930/03/2020consistente en realizar los estudios pertinentes para recomendar a RAC Tech el diseño de un motor Híbrido de reluctancia autoconmutado denominado 2U-HRM.RAC TECH, SA
09/07/201931/10/2019Execution of a new update version of a research project on development of a sizing tool of mechatronic driveOmron Europe B.V.
03/06/201902/08/2019Modelització i asserament en la construcció d'un prototip demostratiu d'una peça mòbil conduida magneticamentFRIMAL TRADING SL
01/06/201931/01/2024Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/06/201901/06/2022Protection and Control of power system in presence of high penetration of renewable energy sources and FACTS elementsQatar University
29/05/201929/07/2019Adaptació del model del Power Plant Controller (PPC)GreenPowerMonitor
02/05/201931/12/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201901/02/2021IDPR Enrutador Intel·ligent per distribució energèticaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/04/201904/10/2020Desenvolupament d'un firmware per un controlador de motors elèctricsGUILERA S.A.
04/04/201903/04/2020Desarrollo de los procesos internos de la plataforma DynargyDYNARGY SOLUTIONS, S.L.
01/02/201901/07/2023Grid and Charging Infrastructure of the FutureSINTEF ENERGI AS
29/01/201929/01/2019Electric Hybrid Reluctance Actuator
01/01/201931/12/2023Extension of the collaboration contract for the study and anyalisis of the phenomena relatid tot materiasl involved in high voltage/hig current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
01/01/201930/09/2022Gestión de Energía en Micro-Redes Urbanas Colaborativas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Flexibilidad de los recursos energéticos distribuidos para optimizar la operación de las redes de distribuciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Control de una red de múltiples redes AC y DC interconectadas con convertidores de potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Estabilidad de redes MVDC integrando tecnologías de energías renovables, almacenamiento de energía y convertidores de fuente de impedanciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201630/11/2024Demostración de convertidor capaz de generar una corriente variable a una frecuencia variable. TroneDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201630/11/2024Disseny d'un cicladorEURECAT Centre Tecnològic
01/01/201630/11/2024Marcatge taps de suroON-LASER SYSTEMS & APPLICATION, S.L.
01/01/201630/11/2024Un prototip funcional de carregador SAI per a fer demostracions a potencials clients.Racing Colors S.L.
01/01/201530/11/2024Estudi, disseny i desenvolupament d’un sistema d’escorregut magnètic de zenc sobre filferro -Projecte MARGARITADRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201530/11/2024Disseny d'un rugosímetrebcn Qualites SL
01/01/201430/11/2024Disseny d'un divisor elèctric de potènciaDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201430/11/2024Ampliar potencia i millorar productes DAIQUIRIDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201430/11/2024Ampliar potencia i millorar productes - MOJITODRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201430/11/2024Desenvolupar un equip de control d'un sistema de sustentació per mitjà de cablesIn Extremis Film Services

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
08/01/202430/07/2024HVDC Protective Barriers PO CA01839713AIRBUS OPERATIONS SAS
01/01/202431/12/2027Unite! Doctoral Network in Energy StorageCommission of European Communities
01/01/202431/12/2027federated data and intelligence Orchestration & sharing for the Digital Energy transitiONCommission of European Communities
01/12/202330/11/2026Large-scale wind integration for the future digital power grid using innovative power electronics control and communication-based estimationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/09/202324/09/2026Electric vehicle powertrain topology optimizationAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202331/12/2023HVDC protective barriers simulationsAIRBUS OPERATIONS SAS
01/09/202331/08/2026Convertidor de potencia compacto e inteligente para trenes de potencia de vehículos eléctricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/05/202330/06/2023Contracte de col.laboració per la incorporació de noves capacitats al Battery Management System anteriorment desenvolupat per l’equip de la UPC.SOLAR BOX BATTERIES, SOCIEDAD LIMIT
01/04/202330/03/2026DESARROLLO EXPERIMENTAL DE NUEVOS MÉTODOS DE PARALELIZACIÓN EN SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
14/03/202331/12/2099 Donació per premi del professor Josep Ma Guerrero IEEE PES DOUGLAS M. STASZESKY DISTRIBUTION AUTOMATION AWARD.Josep Maria Guerrero Zapata
01/03/202328/02/2027Global Acoustic interaction and Psychoacoustic impact of the autonomous vehicles in interior and exteriorCommission of European Communities
06/02/202329/06/2023Deliverable simulations and sizing of the three HVDCSA C L I
01/02/202331/01/2027Modular AXIal flux Motor for AutomotiveCommission of European Communities
01/01/202331/12/2026Advanced Grid Interfaces for innovative STorage IntegrationCommission of European Communities
01/01/202331/12/2026 advancing Hydrogen (H2) technologies and smart production systems TO decarbonise the GLass andCommission of European Communities
01/01/202331/12/2023Desarrollo motor BLDCFICOSA AUTOMOTIVE SLU
01/01/202330/06/2025Aprendizaje automático federado para redes eléctricas de distribuciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
13/12/202213/12/2022Condition monitoring method of an electric conductor
01/12/202230/11/2024Diagnóstico avanzado de fallos y estimación de vida útil remanente de baterías de vehículos eléctricos basado en análisis de datos en condiciones de operación realistasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Estabilidad en microrredes multi-energía con vectores de electricidad, hidrógeno y gasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Accionamiento con motor de reluctancia autoconmutado de estator segmentado y devanados de aluminio para vehículos eléctricos ligerosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Impulso a la descarbonización del transporte a través de sistemas avanzados híbridos de almacenamiento de energía con baterías de litio-ion y supercondensadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gestión flexible de la red de distribución para la máxima descarbonización mediante inteligencia artificialAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gemelo digital de alta precisión habilitado por computador de altas prestaciones para aplicaciones de sistema eléctrico modernasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Soluciones para la respuesta rápida y el soporte a red mediante sistemas de almacenamiento con capacidades de grid-forming en redesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024HERRAMIENTAS PARA SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES DE OPERADORES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS MODERNOSAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202231/10/2026Hidden Hydro Oscillating Power for EuropeCommission of European Communities
19/10/202218/04/2024ERG, generador digital d'anelles energètiquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202230/09/2026Accelerating the Deployment of Offshore wind using Dc technologyCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Distributed multiport converters for integration of renewables, storage systems and loads while enhancing performance and resiliency of modern distributed networksCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Mejora de la calidad de potencia en sistemas de potencia remotos con convertidores electrónicos de potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Eliminando barreras técnicas en redes con alta penetración de renovables y electrónica de potencia mediante dispositivos STATCOM y enlaces HVDC basados en grid-formingAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202201/09/2025Desenvolupament d'un sistema de dimensionat i aplicació de pila d'hidrogen per a vehicles elèctricsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202231/08/2025Estabilidad de microrredes formadas por agrupaciones de clustersAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Herramientas analíticas para sistemas eléctricos. Digitalización mediante nuevos métodos y toolboxes de analítica de datos para redes seguras, renovables y flexiblesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Análisis eléctrico de régimen permanente y cortocirucito, y representación equivalente para sistemas eléctricos modernos con electrónica de potencia y generación renovableAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Control avanzado de convertidores de fuente de corriente (CSI) monofásicos y trifásicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/01/2023Mesura del soroll i les vibracions d'un motor síncron d'imants permanentsNissan Tech. Centre Europe Spain
26/07/202229/04/2023POWERTWIN Gemelo Digital para la mejora de la eficiencia energética, confort y uso de los espacios en edificios existentesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
26/07/202225/07/2025Disseny i desenvolupament d'un convertidor d'alta tensió amb tecnologia avançadaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
20/07/202229/04/2023Diseño y desarrollo de mejoras técnicas-funcionales, pilotaje y nuevas aplicaciones de una plataforma IoT para la supervisión, gestión y mantenimiento remoto de máquinas de café profesionalesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/07/202201/06/2024Contrato de colaboración para el desarrollo de un conjunto de tareas para el asesoramiento en la adaptación de un banco de ensayos de rodillosDIMSPORT SPAIN SL
01/06/202230/11/2025Industrial Cluster FLEXibility platform for sustainable FACTories to reduce CO2 emissions and to enable the Energy TransitionCommission of European Communities
31/05/202230/11/2022Collaboration contract relating to the execution of a new update version of a research project on development of a sizing tool of mechatronic driveOmron Europe B.V.
17/05/202230/05/2022Contracte de col.laboració per a treballs de consultoria per a l'anàlisi elèctric de la xarxa de distribució de 6kV de 29 estacions de L-1Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
02/05/202231/01/2023Collaboration contract to develop the conceptual design of Hybrid Statcom with energy storage capabilitiesNIDEC ASI, S.P.A.
01/05/202230/04/2025Orchestrating an interoperable sovereign federated Multi-vector Energy data space built on open standards and ready for GAia-XCommission of European Communities
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation Hub (DIH4CAT)DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNIC.
20/04/202231/10/2022Colaboration contract relating to the development of a state-of-charge (SOC) estimator for Lead-Acid batteriesNANOE S.A.S.
01/04/202231/03/2023Specialist Service Support F4E-12 ReportLeonardo Company
01/04/202231/03/2025Desarrollo experimental de una nueva ECU avanzada y modular para vehículos de movilidad ligeraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/03/202215/08/2022Contracte de col·laboració per l'assessorament i desenvolupament d'un programari per implementar un control FOC per aplicació en bicicletes elèctriques.GUILERA SA
01/03/202201/03/2025Desenvolupament d'una metodologia d'optimització de transformadors i dispositius amb nucli magnèticAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/202230/10/2023Disseny d'un motor segons especificacionsDOGA S.A.
21/02/202220/02/2025CÁTEDRA DE EMPRESA ESTABANELL-UPC ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y ESTABANELL Y PAHISAESTABANELL Y PAHISA SA
14/01/202231/12/2022Desarrollo de un equipo destinado a la gestión energética de un sistema: generación, almacenaje, cargas y la red eléctrica en una aplicación domésticaWALL BOX CHARGERS, S.L.
04/01/202204/01/2022Method of cooling air in a vehicle and air conditioning system for a vehicle
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Cátedra Endesa Red de Innovación Energética 2022ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
20/12/202119/02/2024Contrato de colaboración para la investigación industrial de solución para propulsión con hidrógeno en vehículos eléctricos de carga ligera y semi-pesada con pila de combustibleFICO TRIAD, S.A.
01/12/202130/11/2024Genius. Impulso a la transición energética de industrias intensivas en consumo a través de herramientasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Técnicas de protección avanzadas contra el arco eléctrico para aplicaciones aeronauticas basado en identificación de parámetros y tratamiento de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/08/202123/12/2021Assessorament, desenvolupament i anàlisi per a la simulació de l'electrificació ferroviària del projecte Rail BalticaIDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
30/07/202130/07/2024Validació i integració de diversos models elèctrics de parc eòlics marins i flotants avançats dins la solució IT Youwind ModelAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
29/07/202129/07/2024Sistema controlador per vehicle elèctric d'hidrogenAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202101/07/2024Contribution to the decarbonisation of energy intensive industries in the path of the European Union objectives. Application to the case study of SEATAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/06/202131/12/2022Projecte NIR-QAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
24/05/202122/06/2021formació per a l’empresa SALICRÚ que consistirà en un curs de dues sessions de tècniques bàsiques d’alta tensió.SALICRU, S.A.
13/05/202112/07/2021Development of analysis method for SSCIHYOSUNG CORPORATION
13/04/202131/12/2021THE COLLIDER - eROOTSFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
23/03/202122/06/2021Desarrollo sistema de gestión de energía para edificios inteligentes, también conocidos como Building Energy Management System (BEMS)Estabanell Energia
08/02/202108/02/2024Validació experimental de connectors de subestació, sensoritzats, autoalimentats i amb capacitat de transmissió de dades al núvol i aplicació de tècniques big-data per facilitar el manteniment predictAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/01/202118/01/2021Method for obtaining voltage-intensity characteristics of a power system with power electronic converters
02/11/202031/01/2021Desarrollo de la investigación para el desarrollo, simulación, programación y testeo de 2 convertidores VSC y 2 convertidores MMC de un nivelTECNOLOGIES DE CONTROL DE L'ELECTRICITAT I AUTOMATITZACIÓ.S.L.
01/11/202031/10/2022Control del sonido para la seguridad de la nueva generación de vehículos eléctricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/10/202017/03/2021Engineering Services for Renewable Energy Projects in Funafuti, TuvaluTrama TecnoAmbiental
30/09/202031/03/2022Desarrollo de la investigación en lo referente al proyecto ERANET BEYOND (Blockchain based ElectricitY trading for the integration Of National and Decentralized local markets)FLEXIDAO S.E.S. SL
01/08/202031/12/2020Data Case DevelopementEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
22/07/202030/12/2020Desarrollo de metodología y herramienta de cuantificaciónE-distribución
15/07/202031/12/2023Fault ride through (FRT) in future converter-dominated gridsTRANSNETBW GMBH
01/07/202031/03/2021Desarrolo de un sistema de clasificación automática de fibras textiles mediante tecnologiías ópticasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/06/202031/05/2024POwering SYstem flexibiliTY in the Future through RESCommission of European Communities
01/06/202030/05/2024Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian Electricity Distribution SystemResearch Council of Norway
01/06/202031/12/2020EIT InnoEnergy Activity (Virtual Reality Pilot)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
11/05/202010/06/2020Energy legislation and market energy clusters and cooperatives in Spain” hereinafter referred to as the WorkINNOVATIONS FOR ENERGY SP Z.O.O. (SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA)
17/03/202016/03/2021Engineering support for power electronics devices for F4E projectVitroCiset
01/03/202031/12/20202020 EDU_COVID-19 UmbrellaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202028/02/2021Incorporation into the training activities of the Degree in Energy Engineering and the Degree in Electrical Engineering of the EEBE of Development Education.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/202031/01/2024Flexible Energy Production, Demand and Storage-based Virtual Power Plants for Electricity Markets and Resilient DSO OperationCommission of European Communities
01/02/202030/05/2024Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian ElectricitySINTEF ENERGI AS
01/01/202030/11/2023Big Data for OPen innovation Energy MarketplaceCommission of European Communities
01/01/202031/12/2021Integración de energías renovables mediante sistemas de corriente continua de media tensiónAgencia Estatal de Investigación
01/01/202031/12/2021Cátedra Endesa Red de Innovación Energética 2020-2021ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
13/12/201917/04/2020PolarisSiemens AG
01/10/201930/09/2022Blockchain-based electricity trading for the integration of national and decentralized local electricity marketsUniversitat Politècnica de Catalunya
02/09/201930/03/2020consistente en realizar los estudios pertinentes para recomendar a RAC Tech el diseño de un motor Híbrido de reluctancia autoconmutado denominado 2U-HRM.RAC TECH, SA
09/07/201931/10/2019Execution of a new update version of a research project on development of a sizing tool of mechatronic driveOmron Europe B.V.
03/06/201902/08/2019Modelització i asserament en la construcció d'un prototip demostratiu d'una peça mòbil conduida magneticamentFRIMAL TRADING SL
01/06/201931/01/2024Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/06/201901/06/2022Protection and Control of power system in presence of high penetration of renewable energy sources and FACTS elementsQatar University
29/05/201929/07/2019Adaptació del model del Power Plant Controller (PPC)GreenPowerMonitor
02/05/201931/12/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201901/02/2021IDPR Enrutador Intel·ligent per distribució energèticaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/04/201904/10/2020Desenvolupament d'un firmware per un controlador de motors elèctricsGUILERA S.A.
04/04/201903/04/2020Desarrollo de los procesos internos de la plataforma DynargyDYNARGY SOLUTIONS, S.L.
01/02/201901/07/2023Grid and Charging Infrastructure of the FutureSINTEF ENERGI AS
29/01/201929/01/2019Electric Hybrid Reluctance Actuator
01/01/201931/12/2023Extension of the collaboration contract for the study and anyalisis of the phenomena relatid tot materiasl involved in high voltage/hig current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
01/01/201930/09/2022Gestión de Energía en Micro-Redes Urbanas Colaborativas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Flexibilidad de los recursos energéticos distribuidos para optimizar la operación de las redes de distribuciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Control de una red de múltiples redes AC y DC interconectadas con convertidores de potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Estabilidad de redes MVDC integrando tecnologías de energías renovables, almacenamiento de energía y convertidores de fuente de impedanciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201630/11/2024Demostración de convertidor capaz de generar una corriente variable a una frecuencia variable. TroneDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201630/11/2024Disseny d'un cicladorEURECAT Centre Tecnològic
01/01/201630/11/2024Marcatge taps de suroON-LASER SYSTEMS & APPLICATION, S.L.
01/01/201630/11/2024Un prototip funcional de carregador SAI per a fer demostracions a potencials clients.Racing Colors S.L.
01/01/201530/11/2024Estudi, disseny i desenvolupament d’un sistema d’escorregut magnètic de zenc sobre filferro -Projecte MARGARITADRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201530/11/2024Disseny d'un rugosímetrebcn Qualites SL
01/01/201430/11/2024Disseny d'un divisor elèctric de potènciaDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201430/11/2024Ampliar potencia i millorar productes DAIQUIRIDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201430/11/2024Ampliar potencia i millorar productes - MOJITODRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201430/11/2024Desenvolupar un equip de control d'un sistema de sustentació per mitjà de cablesIn Extremis Film Services

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors