Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Elèctrica

Enginyeria Elèctrica

L’enginyeria elèctrica, tot i ser una ciència amb més d’un segle d’història, està patint nombrosos canvis en els darrers anys. Des de l’aparició de l’electrònica i la seva massiva introducció en les àrees tradicionalment elèctriques (control dels accionaments elèctrics i la seva introducció en els sistemes de transport i distribució de l’electricitat), com la incorporació de diferents tècniques de simulació, modelització…, fins als canvis soferts en l’estructura de negocis dels sistemes elèctrics de potència, causats principalment per la desregulació d’aquests, i la introducció d’un mercat lliure de l’oferta i la demanda.

La societat, per poder afrontar tots aquests canvis, necessita enginyers elèctrics formats i capacitats per enfrontar-se a un món tan canviant i que a més puguin ser els impulsors i dinamitzadors d’aquests canvis.

El Doctorat en Enginyeria Elèctrica té com a principal objectiu i justificació crear aquest tipus d’enginyers elèctrics, que amb els actuals plans d’estudi de l’enginyeria industrial no som capaços d’oferir a la societat.

El programa ofereix una formació de tercer cicle dirigida a titulats superiors en enginyeria elèctrica, enginyeria mecànica i enginyeria industrial, amb l’objectiu de capacitar els tècnics en els treballs de recerca, desenvolupament, modelatge i simulació de dispositius, sistemes i processos electromecànics. Considerant el caràcter interdisciplinari del programa, s’ofereix una gran varietat de continguts que permeten obtenir una visió completa de totes les tecnologies aplicades, que comprenen tant l’anàlisi i el disseny de sistemes electromecànics complexos (p. ex., accionaments, dispositius i sistemes de control) com el modelatge i la simulació d’aquests sistemes, partint de sistemes elèctrics i electrònics.

Els antecedents del Programa de Doctorat en Enginyeria Elèctrica es remunten a l’any 1987, quan, amb la creació del Departament d’Enginyeria Elèctrica de la UPC, es crea el Programa de Doctorat en Enginyeria Electromecànica. Posteriorment, l’any 2003, aquest programa es transforma en el Programa de Doctorat en Enginyeria Elèctrica. Finalment, amb l’entrada en l’EEES, s’arriba a la situació actual.

COORDINADOR/A

Villafafila Robles, Roberto

CONTACTE

Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB. Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 586
Correu electrònic: doctoratb.utgaeib@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Es considera que qualsevol estudiant que hagi cursat un màster en enginyeria (o els 60 ECTS corresponents) té la capacitat suficient per emprendre un doctorat en el nostre programa. No obstant això, es donarà preferència als estudiants els coneixements dels quals estiguin directament relacionats amb l’enginyeria elèctrica, i per a aquells que provinguin d’altres màsters es considerarà els que puguin demostrar uns coneixements bàsics en matèries fonamentals en l’àmbit elèctric (electrotècnia, màquines elèctriques…). En general, per a aquests últims estudiants quedarà a criteri de la Comissió del programa (i del seu futur tutor o tutora) la possibilitat de fer algun complement de formació per desenvolupar els estudis en el programa.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

30

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Elèctrica (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://ee.postgrau.upc.edu/ca

CONTACTE:
Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB. Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 586
Correu electrònic: doctoratb.utgaeib@upc.edu

Convenis amb altres institucions

El Programa de Doctorat manté llaços importants amb els professors d’Enginyeria Elèctrica de la Universitat de Girona. Atès que no hi ha programa de doctorat d’Enginyeria Elèctrica en aquesta universitat, la UPC és la universitat més propera en què es pot fer el doctorat, i així ha succeït en alguns casos. No hi ha un conveni específic.
El Programa de Doctorat també manté llaços importants amb els professors d’Enginyeria Elèctrica de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). Igualment, atès que no hi ha programa de doctorat d’Enginyeria Elèctrica en aquesta universitat, la UPC és la universitat més propera en què es pot fer el doctorat, i així ha succeït en alguns casos. No hi ha un conveni específic.
Hi ha una col·laboració tant en projectes de recerca com en activitats docents amb Cardiff University, Imperial College London i la Universitat de Leuven (KUL).
El grup de recerca CITCEA manté importants contactes amb l’IREC (Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya).
El UPC Lightning Research Group té des de fa anys relacions amb el grup del Dr. Horaci Torres de la Universidad Nacional de Colòmbia, cosa que possibilita estades recíproques d’estudiants.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Es considera que qualsevol estudiant que hagi cursat un màster en enginyeria (o els 60 ECTS corresponents) té la capacitat suficient per emprendre un doctorat en el nostre programa. No obstant això, es donarà preferència als estudiants els coneixements dels quals estiguin directament relacionats amb l’enginyeria elèctrica, i per a aquells que provinguin d’altres màsters es considerarà els que puguin demostrar uns coneixements bàsics en matèries fonamentals en l’àmbit elèctric (electrotècnia, màquines elèctriques…). En general, per a aquests últims estudiants quedarà a criteri de la Comissió del programa (i del seu futur tutor o tutora) la possibilitat de fer algun complement de formació per desenvolupar els estudis en el programa.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

1a) Els estudiants que hagin cursat un màster universitari d’enginyeria relacionat directament amb l’àmbit elèctric tindran l’accés directe.
2a) Els estudiants que hagin cursat un màster universitari d’enginyeria no relacionat amb l’àmbit elèctric hauran de fer uns complements de formació en matèries d’aquest àmbit, els quals seran definits per la Comissió del programa i pels seus tutors en funció dels seus coneixements previs i de l’àrea de recerca on es prevegi que confeccionaran la seva tesi.

Els aspectes que es tindran en compte per a l’admissió, així com els criteris de selecció i ponderació dels candidats de cara a la priorització dels estudiants que compleixin els requisits d’accés i admissió, són els següents:
• Estudis afins a l’enginyeria elèctrica (75%).
• Expedient acadèmic (20%).
• Experiència investigadora i/o coneixement d’idiomes (5%).

Complements formatius

Els estudiants que hagin cursat un màster d’enginyeria no relacionat amb l’àmbit elèctric hauran de fer uns complements de formació en matèries d’aquest àmbit, els quals seran definits per la Comissió Acadèmica del PD i pels seus tutors, en funció dels seus coneixements previs i de l’àrea de recerca on es prevegi que confeccionaran la seva tesi.

Aquests complements tenen caràcter bàsic (electrotècnia, màquines elèctriques…) o més específic (electrotècnia avançada, operació i gestió dels sistemes elèctrics de potència, disseny, simulació i control de màquines elèctriques, càlcul, supervisió i control de sistemes elèctrics, qualitat del subministrament elèctric…) en funció del CV dels candidats. Per a aquests complements, els estudis de referència seran els propis del Màster en Enginyeria de l’Energia (especialitat en Enginyeria Elèctrica) de la UPC.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

• Activitat: Tutoria.
- Hores: 288.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

• Activitat: Cursos, seminaris i 'workshops'.
- Hores: 6.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Mobilitat.
- Hores: 480.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- Hores: 1,5.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Metodologia de la recerca.
- Hores: 12.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Innovació i creativitat.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- Hores: 18.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Els estudiants de doctorat amb règim a temps complet tenen assignat un espai de treball amb ordinador connectat en xarxa i accés a tots els serveis digitals de la Universitat. Així mateix, tenen a la seva disposició totes les biblioteques de la Universitat, especialment la de centre docent on estigui ubicat el grup de recerca corresponent. A més, el Departament té les seves pròpies biblioteques, una de les quals (la de Campus Diagonal Sud) és la biblioteca de departament més gran de la Universitat (pel que fa a llibres, revistes i documents).

El Departament també disposa dels següents laboratoris destacats dotats amb equipament:

• Laboratori de Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA)

• Laboratori de Sistemes Elèctrics d’Energia Renovable (SEER)

• Laboratori d’Accionaments Elèctrics i Commutació Electrònica (GAECE)

• Laboratori de Qualitat del Subministrament Elèctric (QSE)

• Laboratori Schneider d’Automatització i Energia

• Laboratoris d’Alta Tensió (Freqüència Industrial i Ona de Xoc)

• Laboratoris de Màquines i Accionaments Elèctrics

• Laboratoris de Mecatrònica

• Laboratoris d’Automatització Industrial

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • BAKKAR, MOSTAFA AHMED AHMED MAHMOUD AHMED: Sag effects on protection system in distributed generation grids
  Autor/a: BAKKAR, MOSTAFA AHMED AHMED MAHMOUD AHMED
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 21/12/2021
  Data de lectura: 07/02/2022
  Hora de lectura: 09:30
  Lloc de lectura: ESEIAAT- UPC, aula 3.6, Edifici TR5, Campus de Terrassa. https://meet.google.com/dim-uebu-hrd
  Director/a de tesi: BOGARRA RODRIGUEZ, SANTIAGO | CORCOLES LOPEZ, FELIPE
  Tribunal:
       PRESIDENT: GUERRERO ZAPATA, JOSEP MARIA
       SECRETARI: SAINZ SAPERA, LUIS
       VOCAL: BOLZONI, ALBERTO
  Resum de tesi: El objetivo inicial de este estudio es emplear diferentes estrategias de control posibles para un inversor conectado a la red segun el código de red español y analizar el comportamiento de la tensión de salida durante caídas de tensión simétricas y asimétricas. El desarrollo analítico de las estrategias propuestas muestra los impactos de los huecos de tensión en las corrientes, tensiones, potencias activas y reactivas.Otro objetivo de esta investigación es proponer una estrategia de protecclón basada en lnteligencia Artificial para una red del Sistema de Distribución, radial o en anillo, con elevada penetración de Generación Distribuida. La estrategia de protección se basa en tres algoritmos diferentes para desarrollar un sistema de protección más seguro, redundante, y fiable, que asegure la continuidad de suministro durante perturbaciones en redes radiales o en anillo sin comprometer la estabilidad del sistema. Para clasificar, localizar y distinguir entre faltas permanentes o transitorias, se proponen en este trabajo nuevos algoritmos de protección basados en inteligencia artificial, permitiendo la mejora de la disponibilidad de la red, al desconectar sólo la parte del sistema en falta. Esta investigación introduce la innovación del uso del rele direccional basado en un sistema de comunicación y Redes Neuronales Artificiales (ANN). El primer algoritmo, Algoritmo Central (CE), recibe los datos de todos los PDs de la red en un control central. Este algoritmo detecta la dirección de flujo de cargas y calcula la corriente de secuencia positiva de todos los PDs de la red. El entrenamiento de ANNs incluye variaciones en la corriente de cortocircuito y la dirección del flujo de potencia en cada PD. Los beneficios mas significativos de este sistema son que concentra la seguridad total del sistema en un único dispositivo, lo que puede facilitar el control de la seguridad del sistema. Sin embargo, el CE no determinara con precisión la localización exacta de la falta si hay alguna perdida de información debida a una pobre comunicación. Por lo tanto, la redundancia del sistema se puede mejorar cooperando con un segundo algoritmo, el algoritmo de Zona (ZO). El algoritmo ZO se basa en un control de zona usando la conectividad entre dispositivos de protección de una misma línea. La línea en falta en esa zona puede identificarse combinando los datos de los dos PDs de la misma línea.. La ventaja mas relevante de este algoritmo es su flexibilidad para adaptarse a cualquier modificación de la red o perturbación, incluso si sólo son temporales, a diferencia del CE, que se ha adaptado para la configuración de la red existente. El tercer algoritmo de protección, algoritmo Local (LO), ha sido propuesto sin dependencia de la comunicación entre PDs; por lo tanto, el sistema de protección puede operar correctamente en el caso de una pérdida total de comunicación. Cada PD debe poder detectar si la falta esta ubicada en la línea protegida o en otra línea, utilizando sóIo la información local del PD. Según el tipo de falta, y en base a medidas locales en cada PD, de tensiones y corrientes abc, se aplican diferentes algoritmos en función del cálculo de las componentes simétricas. La principal ventaja de este algoritmo es la actuación por separado de cada PD, evitando los problemas de comunicación.En el caso de las redes radiales, se utilizan tanto interruptores mecánicos como réles de estado sóIido (SSR) para verificar las estrategias de protección, y en el caso de las redes en anillo se utilizan interruptores mecánicos, debido a las limitaciones de tensión para su conexión.Los algoritmos de protección propuestos se comparan con protecciones convencionales (Sobrecorriente y Diferencial) para validar la contribución de los algoritmos propuestos, especialmente en redes inteligentes reconfigurables.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:30:23.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 06:00:20.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:RAZMJOO SHESHDEH, ALI
Títol:Measuring Energy Sustainability by Using Energy Sustainability Indicators
Data lectura:19/02/2021
Director/a:SUMPER, ANDREAS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Razmjoo Sheshdeh, A. (2021). Recent residential applications of low-temperature solar collector. - Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2019: 0.0; Quartil: )

Razmjoo Sheshdeh, A.; Davarpanah, A. (2021). A Technical analysis investigating energy sustainability utilizing reliable renewable energy sources to reduce CO2 emissions in a high potential area. - Renewable energy, ISSN: 1879-0682

AUTOR/A:SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ENRIC
Títol:Energy-based control schemes of Modular Multilevel Converters for HVDC applications
Data lectura:21/12/2020
Director/a:GOMIS BELLMUNT, ORIOL
Codirector/a:PRIETO ARAUJO, EDUARDO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Enric Sánchez-Sánchez (2017). Interactions between power electronics and power systems.

Antón Soriano, Gerard (2017). Modelització i simulació d'una microxarxa basada en convertidors VSC.

Febrer Martí, Josep (2017). MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ D'UN SISTEMA ELÈCTRIC DE POTÈNCIA AMB SISTEMES D'ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA.

Enric Sánchez-Sánchez; Eduardo Prieto-Araujo; Junyent, A.; Gomis-Bellmunt, O. (2018). Analysis of MMC energy-based control structures for VSC-HVDC links. - IEEE Journal of emerging and selected topics in power electronics, ISSN: 2168-6777 (JCR Impact Factor-2018: 5.972; Quartil: Q1)

Heredero-Peris, D.; Chillon, C.; Enric Sánchez-Sánchez; Montesinos-Miracle, D. (2019). Fractional proportional-resonant current controllers for Voltage Source Converters. - Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2019: 3.211; Quartil: Q2)

Enric Sánchez-Sánchez; Groß, D.; Eduardo Prieto-Araujo; Dörfler, F.; Gomis-Bellmunt, O. (2020). Optimal multivariable MMC energy-based control for DC voltage regulation in HVDC applications. - IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977

Dadjo, S.; Eduardo Prieto-Araujo; Enric Sánchez-Sánchez; Gomis-Bellmunt, O. (2020). Interaction assessment and stability analysis of the MMC-based VSC-HVDC link. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2018: 2.707; Quartil: Q3)

Enric Sánchez-Sánchez; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O. (2020). The role of the internal energy in MMCs operating in grid-forming mode. - IEEE Journal of emerging and selected topics in power electronics, ISSN: 2168-6777 (JCR Impact Factor-2018: 5.972; Quartil: Q1)

Gomis-Bellmunt, O.; Enric Sánchez-Sánchez; Arevalo, J.; Eduardo Prieto-Araujo (2020). Principles of operation of grids of DC and AC subgrids interconnected by power converters. - IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2018: 4.415; Quartil: Q1)

Heredero-Peris, D.; Enric Sánchez-Sánchez; Chillon, C.; Montesinos-Miracle, D.; Galceran-Arellano, S. (2016). A novel fractional proportional-resonant current controller for voltage source converters.

Enric Sánchez-Sánchez; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O. (2017). Multi-terminal HVDC voltage droop control design considering DC grid, AC grid and MMC dynamics.

Eduardo Prieto-Araujo; Bolboceanu, D.; Enric Sánchez-Sánchez; Gomis-Bellmunt, O. (2017). Design methodology of the primary droop voltage control for DC microgrids.

Eduardo Prieto-Araujo; Enric Sánchez-Sánchez; Galceran-Arellano, S.; Gomis-Bellmunt, O. (2017). Interaction analysis between MMC-based VSC-HVDC links and DFIG-based WPPs within the AC network.

Collados, C.; Cheah, M.; Eduardo Prieto-Araujo; Ferrer, R.; Enric Sánchez-Sánchez; Gomis-Bellmunt, O.; Sanz, S.; Longás, C.; Cordón, A.; Coronado, L. (2018). Stability and interaction analysis in islanded power systems including VSC-HVDC and LCC-HVDC power converters.

Enric Sánchez-Sánchez; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O. (2019). On the performance of the energy-controlled MMC: impact of the Internal and the DC capacitances in HVDC applications.

AUTOR/A:KADECHKAR, AKASH
Títol:Development of the future generation of smart high voltage connectors and related components for substations, with energy autonomy and wireless data transmission capability.
Data lectura:01/10/2020
Director/a:RIBA RUIZ, JORDI ROGER
Codirector/a:MORENO EGUILAZ, JUAN MANUEL
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Kadechkar, A.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.; Sanllehí, J. (2018). Real-time wireless, contactless and coreless monitoring of the current distribution in substation conductors for fault diagnosis. - IEEE sensors journal, ISSN: 1530-437X (JCR Impact Factor-2018: 3.076; Quartil: Q1)

Kadechkar, A.; Moreno-Eguilaz, J.M.; Riba, J.; Capelli, F. (2019). Low-cost online contact resistance measurement of power connectors to ease predictive maintenance. - IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2019: 3.658; Quartil: Q1)

Kadechkar, A.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.; Pérez, J. (2020). SmartConnector: A Self-Powered IoT Solution to Ease Predictive Maintenance in Substations. - IEEE sensors journal, ISSN: 1530-437X (JCR Impact Factor-2019: 3.073; Quartil: Q2)

Kadechkar, A.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.; Capelli, F.; González, D. (2018). On-line resistance measurement of substation connectors focused on predictive maintenance.

Kadechkar, A.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.; Capelli, F. (2018). Feasibility study on thermal energy harvesting for low powered electronics in high-voltage substations.

Kadechkar, A.; Moreno-Eguilaz, J.M.; Riba, J. (2018). Feasibility analysis of bluetooth 5 for real-time data transmission in high-voltage AC and DC substations.

Kadechkar, A.; Riba, J.; Rojas, G.; Martinez, J.; Moreno-Eguilaz, J.M. (2020). Experimental study of the effect of aeolian vibrations on the contact resistance of substation connectors.

Rojas, G.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.; Kadechkar, A.; Álvaro Gómez-Pau (2020). Black-box modelling of a DC-DC buck converter based on a recurrent neural network.

AUTOR/A:SERRANO FONTOVA, ALEJANDRO
Títol:A Novel Assessment of Unintentional Islanding operations in Distribution Networks
Data lectura:09/06/2020
Director/a:BOSCH TOUS, RICARDO
Codirector/a:CASALS TORRENS, PABLO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Espinàs Salla, Maria Del Mar (2021). Data analysis and GAN-based anonymization of a database of lung cancer patients.

Serrano, A.; Casals-Torrens, P.; Bosch, R. (2019). A novel voltage sag approach during unintentional islanding scenarios: A survey from real recorded events. - Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)

Serrano, A.; Casals-Torrens, P.; Bosch, R. (2019). Power quality disturbances assessment during unintentional islanding scenarios. A contribution to voltage sag studies. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2019: 2.702; Quartil: Q3)

Casals-Torrens, P.; Martinez, J.; Serrano, A.; Bosch, R. (2020). Assessment of unintentional islanding operations in distribution networks with large induction motors. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2018: 2.707; Quartil: Q3)

Herrero, A.; Alvarez, J.A.; Casals-Torrens, P.; Bosch, R.; Serrano, A. (2020). Contributions for improving the stability of marine power generation plants. - Engineering failure analysis, ISSN: 1350-6307 (JCR Impact Factor-2018: 2.203; Quartil: Q2)

Bosch, R.; Casals-Torrens, P.; Serrano, A. (2016). Els inicis de l’electricitat a Catalunya, el present i el futur: Història hidroelèctrica de Seròs amb la “Canadenca”.

Bosch, R.; Casals-Torrens, P.; Serrano, A. (2017). The influence of the self-excited induction machine into the electrical grid under instability situation - Real case measurement.

Bosch, R.; Casals-Torrens, P.; Alvarez, J.A.; Serrano, A. (2018). Hybrid gas-electrical power & heavy duty propulsion: test platform.

AUTOR/A:OLIVELLA ROSELL, POL
Títol:Local electricity markets design and operation in distribution power systems
Data lectura:31/01/2020
Director/a:VILLAFÁFILA ROBLES, ROBERTO
Codirector/a:SUMPER, ANDREAS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Olivella, P.; R. Villafafila-Robles; Sumper, A. (2015). Impact evaluation of plug-in electric vehicles on power system.

Munné, I.; Olivella, P.; Sumper, A. (2019). Power market fundamentals.

Munné, I.; Bullich, E.; Aragüés, M.; Olivella, P. (2019). Local and micro power markets.

Olivella, P. (2015). Electricity micro-markets in distribution power systems with distributed energy resources..

Fiol Vich, Marc Antoni (2016). INTEGRACIÓ DE TECNOLOGIES RENOVABLES A UNA XARXA DE DISTRIBUCIÓ.

Vives i Serrano, Edgar (2016). ESTUDI DE VIABILITAT D'UNA MICROXARXA A LES ILLES GALÀPAGOS.

Pacheco Bubí, Rafael (2016). DESENVOLUPAMENT D'UNA EINA DE CÀLCUL DE FLUX DE CÀRREGUES TRIFÀSIC PER A SISTEMES DESEQUILIBRATS.

Fraizzoli, Damiano (2017). Methodology to estimate the flexibility potential of aggregator's portfolio in a residential distribution grid.

Salat Martí, Albert (2017). Optimització d'un sistema de cogeneració.

Modliborska, Justyna (2018). LOAD MODELING FOR MICROGRIDS.

Leemput, N.; Geth, F.; Van Roy, J.; Olivella, P.; Driesen, J.; Sumper, A. (2015). MV and LV residential grid impact of combined slow and fast charging of electric vehicles. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2015: 2.077; Quartil: Q2)

Olivella, P.; R. Villafafila-Robles; Sumper, A.; Bergas, J. (2015). Probabilistic agent-based model of electric vehicle charging demand to analyse the impact on distribution networks. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2015: 2.077; Quartil: Q2)

Eduardo Prieto-Araujo; Olivella, P.; Cheah, M.; R. Villafafila-Robles; Gomis-Bellmunt, O. (2015). Renewable energy emulation concepts for microgrids. - Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2015: 6.798; Quartil: Q1)

Lloret, P.; Aragüés, M.; Van Schepdael, L.; Bullich, E.; Olivella, P.; Sumper, A. (2017). Methodology for the evaluation of resilience of ICT systems for smart distribution grids. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2017: 2.676; Quartil: Q2)

Olivella, P.; Bullich, E.; Aragüés, M.; Sumper, A.; Ottesen, S.; Vidal, J.; R. Villafafila-Robles (2018). Optimization problem for meeting distribution system operator requests in local flexibility markets with distributed energy resources. - Applied energy, ISSN: 0306-2619 (JCR Impact Factor-2018: 8.426; Quartil: Q1)

Bullich, E.; Díaz-González, F.; Aragüés, M.; Girbau-Llistuella, F.; Olivella, P.; Sumper, A. (2018). Microgrid clustering architectures. - Applied energy, ISSN: 0306-2619 (JCR Impact Factor-2018: 8.426; Quartil: Q1)

Olivella, P.; Lloret, P.; Munné, I.; R. Villafafila-Robles; Sumper, A.; Ottesen, S.; Rajasekharan, J.; Bremdal, B. (2018). Local flexibility market design for aggregators providing multiple flexibility services at distribution network level. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2018: 2.707; Quartil: Q3)

Fuentes, S.; R. Villafafila-Robles; Olivella, P. (2019). International tendencies on energy security: a review on national energy policies in the electrical sector. - ENERLAC. Revista de Energía de Latinoaméricana y el Caribe, ISSN: 2631-2522 (JCR Impact Factor-2019: 0.0; Quartil: )

Munné, I.; Aprà, F.; Olivella, P.; R. Villafafila-Robles (2019). The potential role of flexibility during peak hours on greenhouse gas emissions: A life cycle assessment of five targeted national electricity grid mixes. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2019: 2.702; Quartil: Q3)

Fuentes, S.; R. Villafafila-Robles; Olivella, P.; Joan Rull-Duran; J. Rull; J. Rull-Duran; Galceran-Arellano, S. (2020). Transition to a greener power sector: Four different scopes on energy security. - Renewable energy focus, ISSN: 1755-0084 (JCR Impact Factor-2019: 0.483; Quartil: Q3)

Olivella, P.; Lloret, P.; Eduardo Prieto-Araujo; Ferrer, R.; Barja, S.; Ottesen, S.; R. Villafafila-Robles; Sumper, A. (2020). Centralised and distributed optimization for aggregated flexibility services provision. - IEEE transactions on smart grid, ISSN: 1949-3053 (JCR Impact Factor-2018: 10.486; Quartil: Q1)

Ilieva, I.; Bremdal, B.; Ottesen, S.; Rajasekharan, J.; Olivella, P. (2016). Design characteristics of a smart grid dominated local market.

Olivella, P.; Viñals, G.; Sumper, A.; R. Villafafila-Robles; Bremdal, B.; Ilieva, I.; Ottesen, S. (2016). Day-ahead micro-market design for distributed energy resources.

Bullich, E.; Araguees, M.; Olivella, P.; Lloret, P.; Vidal, J.; Sumper, A. (2017). Architecture definition and operation testing of local electricity markets. The EMPOWER project.

Bremdal, B.; Olivella, P.; Rajasekharan, J. (2017). EMPOWER: A network market approach for local energy trade.

Barja, S.; Olivella, P.; Lloret-Gallego, P.; R. Villafafila-Robles (2018). Intelligent flexibility management for prosumers: development of algorithms for the energy management of electric vehicles, loads, generators and batteries.

Munné, I.; Lloret, P.; Olivella, P.; R. Villafafila-Robles; Ottesen, S.; Palma, V.; Gallart, R.; Sumper, A. (2019). System architecture for managing congestions in distributions grids using flexibility.

Barja, S.; Olivella, P.; Lloret, P.; R. Villafafila-Robles; Sumper, A. (2019). A scheduling optimization model of electric water heaters for electricity cost minimization with limited information.

Olivella, P.; Lloret, P.; Barja, S.; R. Villafafila-Robles; Díaz-González, F. (2019). INVADE Flexibility centralized algorithm to manage electric vehicles under DSO requests in buildings with limited information.

Barja, S.; Olivella, P.; Lloret, P.; R. Villafafila-Robles (2020). Centralized flexibility services for distribution system operators through distributed flexible resources.

AUTOR/A:AGBEMUKO, ADEDOTUN JEREMIAH
Títol:Modelling and Control Strategies for Hybrid AC/DC Grids
Data lectura:08/11/2019
Director/a:GOMIS BELLMUNT, ORIOL
Codirector/a:DOMÍNGUEZ GARCÍA, JOSÉ LUIS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Agbemuko, A.; Domínguez , J.; Gomis-Bellmunt, O. (2020). Robust decentralized approach to interaction mitigation in VSC-HVDC grids through impedance minimization. - Control engineering practice, ISSN: 0967-0661 (JCR Impact Factor-2018: 3.232; Quartil: Q2)

AUTOR/A:VILLA ARRIETA, MANUEL RICARDO
Títol:Energy sustainability of Smart Cities
Data lectura:22/07/2019
Director/a:SUMPER, ANDREAS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Villa, M.; Sumper, A. (2018). A model for an economic evaluation of energy systems using TRNSYS. - Applied energy, ISSN: 0306-2619 (JCR Impact Factor-2018: 8.426; Quartil: Q1)

Villa, M.; Sumper, A. (2019). Economic evaluation of Nearly Zero Energy Cities. - Applied energy, ISSN: 0306-2619 (JCR Impact Factor-2019: 8.848; Quartil: Q1)

Villa, M.; Sumper, A. (2019). Contribution of smart cities to the energy sustainability of the binomial between city and country. - Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)

AUTOR/A:SAU BASSOLS, JOAN
Títol:DC current flow controllers for meshed HVDC grids
Data lectura:28/06/2019
Director/a:GOMIS BELLMUNT, ORIOL
Director/a:PRIETO ARAUJO, EDUARDO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Sau, J. (2015). Current flow controllers for meshed HVDC grids.

Caña Baró, Cristina (2015). Control i operació de parcs eòlics marins connectats amb VSC-HVDC.

Trabado Colás, Marc (2016). Anàlisi, modelització i control de convertidors LCC per aplicacions HVDC.

Mora Comas, Gisela (2016). Development and implementation of a LabVIEW based SCADA system for a meshed multiterminal VSC-HVDC grid scaled platform.

Renom Estragués, Ona (2017). Modelització, disseny i control d'un generador eòlic utilitzant diferents metodologies de control.

Lumbreras Carrasco, David (2017). Modelització, control i simulació de xarxes VSC-HVDC per a la integració de parcs eòlics marins..

Sau, J.; Eduardo Prieto-Araujo; Galceran-Arellano, S.; Gomis-Bellmunt, O. (2016). Operation and control of a current source converter series tapping of an LCC-HVDC link for integration of offshore wind power plants. - Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2016: 2.688; Quartil: Q2)

Sau, J.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O. (2017). Modelling and control of an interline Current Flow Controller for meshed HVDC grids. - IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2017: 3.35; Quartil: Q1)

Sau, J.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.; Hassan, F. (2017). Series interline DC/DC current flow controller for meshed HVDC grids. - IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2017: 3.35; Quartil: Q1)

Cwikowski, O.; Sau, J.; Chang, B.; Eduardo Prieto-Araujo; Barnes, M.; Gomis-Bellmunt, O.; Shuttleworth, R. (2018). Integrated HVDC circuit breakers with current flow control capability. - IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2018: 4.415; Quartil: Q1)

Sau, J.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.; Hassan, F. (2018). Selective operation of distributed current flow controller devices for meshed HVDC grids. - IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2018: 4.415; Quartil: Q1)

Mokberdoran, A.; Sau, J.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.; Silva, N.; Carvalho, A. (2018). Fault mode operation strategies for dual H-bridge current flow controller in meshed HVDC grid. - Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2018: 3.022; Quartil: Q2)

Aragüés, M.; Sau, J.; Galceran-Arellano, S.; Sumper, A.; Gomis-Bellmunt, O. (2018). Optimal operation of hybrid high voltage direct current and alternating current networks based on OPF combined with droop voltage control. - International journal of electrical power and energy systems, ISSN: 0142-0615 (JCR Impact Factor-2018: 4.418; Quartil: Q1)

Sau, J.; Zhao, Q.; García, J.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O. (2019). Optimal power flow operation of an interline current flow controller in an hybrid AC/DC meshed grid. - Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2019: 3.211; Quartil: Q2)

Gomis-Bellmunt, O.; Sau, J.; Eduardo Prieto-Araujo; Cheah, M. (2020). Flexible converters for meshed HVDC grids: From Flexible AC Transmission Systems (FACTS) to Flexible DC grids. - IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2018: 4.415; Quartil: Q1)

Sau, J.; Ferrer, R.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O. (2017). Coordinated control design of the voltage and current loop of a current flow controller for meshed HVDC grids.

Sakamuri, J.; Sau, J.; Eduardo Prieto-Araujo; Hansen, A.; Altin, M.; Cutululis, N.; Gomis-Bellmunt, O. (2017). Suitable method of overloading for fast primary frequency control from offshore wind power plants in multi-terminal DC grid.

Sau, J.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.; Alves, R.; Nami, A. (2018). Transformerless DC/DC converter based on the autotransformer concept for the interconnection of HVDC grids.

AUTOR/A:LÓPEZ TRUJILLO, JESÚS ALBERTO
Títol:Investigación de las estructuras eléctricas y líderes de rayos en tormentas. Aportaciones a las condiciones de inicio de rayos gamma terrestres
Data lectura:21/06/2019
Director/a:MONTAÑA PUIG, JUAN
Director/a:VAN DER VELDE, OSCAR ARNOUD
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Carmona Puertas, Juan Carlos (2016). Electrical installation and automation of a pumping substation.

López, J. (2016). Propagación de líderes de rayos con asimetrías de desplazamiento.

Daelman, Yari (2018). Improved lightning research instrumentation.

López, J.; Pineda, N.; Montaña, J.; Van Der Velde, O.; Fabro, F.; Romero, D. (2017). Spatio-temporal dimension of lightning flashes based on three-dimensional Lightning Mapping Array. - Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2017: 3.817; Quartil: Q1)

Pineda, N.; Montaña, J.; Salvador, A.; Van Der Velde, O.; López, J. (2018). Thunderstorm characteristics favouring downward and upward lightning to wind turbines. - Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2018: 4.114; Quartil: Q1)

López, J.; Montaña, J.; Van Der Velde, O.; Pineda, N.; Salvador, A.; Romero, D.; Aranguren-Fino, H.; Taborda, J. (2019). Charge structure of two tropical thunderstorms in Colombia. - Journal of geophysical research: atmospheres, ISSN: 2169-8996 (JCR Impact Factor-2019: 3.821; Quartil: Q2)

Van Der Velde, O.; Montanya, J.; López, J.; Cummer, S. (2019). Gigantic jet discharges evolve stepwise through the middle atmosphere. - Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2019: 12.121; Quartil: Q1)

López, J.; Montaña, J.; Van Der Velde, O.; Romero, D.; Fabro, F.; Taborda, J.; Aranguren-Fino, H.; Torres-Sanchez, H. (2016). First results of the Colombia Lightning Mapping Array.

Montaña, J.; López, J.; Van Der Velde, O.; Romero, D.; Fabro, F. (2016). High altitude leaders mapped by the Colombia lightning mapping array.

Montaña, J.; Van Der Velde, O.; Romero, D.; Fabro, F.; López, J.; Argemí, O.; Pineda, N.; Sola, G. (2016). Simultaneous emissions of X-rays and microwaves from natural lightning leaders and long laboratory sparks.

López, J.; Van Der Velde, O.; Montaña, J.; Romero, D.; Fabro, F.; Sola, G. (2016). Colombia Lightning Mapping Array - COLMA (First results of VHF measurements of the tropical thunderstorms).

López, J.; Montaña, J.; Van Der Velde, O.; Romero, D.; Aranguren-Fino, H.; Torres-Sanchez, H.; Taborda, J.; Martínez, J. (2016). First data of the Colombia Lightning Mapping Array - COLMA.

López, J.; Montaña, J.; Van Der Velde, O.; Fabro, F.; Romero, D. (2016). Fair weather induced charges and currents on tall wind turbines and experiments with kites.

Van Der Velde, O.; López, J.; Montaña, J.; Fuentes, O.; Gutiérrez, R. (2017). Development of airborne methods for atmospheric electricity measurements at the UPC.

Montaña, J.; Salvador, A.; Van Der Velde, O.; Pineda, N.; Fabro, F.; Williams, E.R.; López, J. (2017). Winter, moderate and deep convection thunderstorms in northeastern Spain: favorable conditions for the triggering of uppward lightning from wind turbines.

Van Der Velde, O.; Montaña, J.; López, J.; Romero, D. (2017). Imaging of gigantic jets from Colombia and Curaçao.

Van Der Velde, O.; Montaña, J.; López, J.; Pineda, N. (2017). Mapping of thunderstorm charge structures by automated lightning leader speed analysis of Lightning Mapping Array data: applications and statistics.

Van Der Velde, O.; Montaña, J.; López, J. (2017). Automated analysis of lightning leader speed, local flash rates and electric charge structure in thunderstorms.

Van Der Velde, O.; Montanya, J.; López, J. (2018). Evolution of gigantic jets at high temporal and spatial resolution.

Van Der Velde, O.; Montanya, J.; López, J. (2018). Automated analysis and statistics of lightning leader speed, local flash rates and electric charge structure in thunderstorms.

Aranguren-Fino, H.; López, J.; Montaña, J.; Torres-Sanchez, H. (2018). Natural observatories for lightning research in Colombia.

AUTOR/A:ASEF, PEDRAM
Títol:Multi-Level-Objective design optimization of permanent magnet synchronous wind generator and solar photovoltaic system for an urban environment application
Data lectura:31/01/2019
Director/a:BARGALLO PERPIÑA, RAMON
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Asef, P.; Bargallo, R. (2016). Losses calculation of an aerospace retraction wheel motor with regarding to electromagnetic-field analysis investigation. - Journal of Energy and Power Engineering, ISSN: 1934-8975

Asef, P.; Bargallo, R. (2016). Design of high-speed PM synchronous motor—thermal and mechanical analyzes study for aerospace retraction wheel motor application. - Journal of Energy and Power Engineering, ISSN: 1934-8975

Asef, P.; Bargallo, R.; Bereket, T.; Babaeian, A. (2017). An alternative organic growth through acquisitions investigation on wind energy. - Energy procedia, ISSN: 1876-6102 (JCR Impact Factor-2017: 0.495; Quartil: Q2)

Asef, P.; Bargallo, R.; Barzegaran, M.; Agarwal, A. (2017). Electromagnetic-based evaluation of different Halbach array topologies with gap consideration for the permanent magnet synchronous machines. - Electrical engineering, ISSN: 0948-7921 (JCR Impact Factor-2017: 1.269; Quartil: Q3)

Asef, P.; Bargallo, R.; Barzegaran, M.; Lapthorn, A.; Mewes, D. (2017). Multi-objective design optimization using dual-level response surface methodology and booth's algorithm for permanent magnet synchronous generators. - IEEE transactions on energy conversion, ISSN: 0885-8969 (JCR Impact Factor-2017: 3.767; Quartil: Q1)

Asef, P.; Bargallo, R.; Lapthorn, A. (2017). Iron loss prediction using modified IEM-formula during the field weakening for permanent magnet synchronous machines. - Machines, ISSN: 2075-1702 (JCR Impact Factor-2017: 0.0; Quartil: )

Asef, P.; Bargallo, R.; Barzegaran, M. (2018). An innovative natural air-cooling system technique for temperature-rise suppression on the permanent magnet synchronous machines. - Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2018: 3.022; Quartil: Q2)

Asef, P.; Bargallo, R.; Barzegaran, M.; Lapthorn, A.; Mewes, D. (2018). Load identification of different Halbach-array topologies on permanent magnet synchronous generators using the coupled field-circuit FE methodology. - Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2018: 3.022; Quartil: Q2)

Asef, P.; Bargallo, R.; Barzegaran, M.; Lapthorn, A.; Dong, J.; Mohammed, O. (2018). A comparative study of Quasi-FEA technique on iron losses prediction for permanent magnet synchronous machines. - Progress in electromagnetics research C, ISSN: 1937-8718 (JCR Impact Factor-2018: 0.253; Quartil: Q3)

Asef, P.; Bargallo, R.; Barzegaran, M. (2018). Global sizing optimisation using dual-level response surface method based on mixed-resolution central composite design for permanent magnet synchronous generators. - IET electric power applications, ISSN: 1751-8660 (JCR Impact Factor-2018: 3.051; Quartil: Q2)

Asef, P.; Bargallo, R.; Barzegaran, M.; Lapthorn, A.; Mewes, D. (2018). Multiobjective design optimization using dual-level response surface methodology and booth's algorithm for permanent magnet synchronous generators. - IEEE transactions on energy conversion, ISSN: 0885-8969 (JCR Impact Factor-2018: 4.614; Quartil: Q1)

Asef, P.; Bargallo, R.; Barzegaran, M.; Lapthorn, A. (2018). A 3-D Pareto-based shading analysis on solar photovoltaic system design optimization. - IEEE Transactions on Sustainable Energy, ISSN: 1949-3029 (JCR Impact Factor-2018: 7.65; Quartil: Q1)

Asef, P.; Bargallo, R.; Moazami, S.; Lapthorn, A. (2018). Rotor shape multi-level design optimization for double-stator permanent magnet synchronous motors. - IEEE transactions on energy conversion, ISSN: 0885-8969 (JCR Impact Factor-2018: 4.614; Quartil: Q1)

Asef, P.; Bargallo, R.; Lapthorn, A. (2019). Optimal pole number for magnetic noise reduction in variable speed permanent magnet synchronous machines with fractional-slot concentrated windings. - IEEE Transactions on Transportation Electrification, ISSN: 2332-7782 (JCR Impact Factor-2019: 5.444; Quartil: Q1)

Asef, P.; Bargallo, R.; Lapthorn, A. (2019). Time-domain computation of rotational iron losses considering the bulk conductivity for PMSMs. - IET electric power applications, ISSN: 1751-8660 (JCR Impact Factor-2019: 2.834; Quartil: Q2)

AUTOR/A:GIRBAU LLISTUELLA, FRANCESC
Títol:Contribution to the operation of smart rural distribution grid with energy resources for improvement of the quality of service
Data lectura:19/12/2018
Director/a:DÍAZ GONZÁLEZ, FRANCISCO
Director/a:SUMPER, ANDREAS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Girbau-Llistuella, Francesc; Sumper, A.; Aragüés, M. (2014). Estudio técnico sobre la calidad del suministro en redes de distribución: Análisis de la secuencia de desconexión y reconexión de las líneas de media tensión.

Girbau-Llistuella, Francesc; Sumper, A.; Aragüés, M. (2015). Consecuencias de los robos de las puestas a tierras en las redes de distribución de media y baja tensión.

Girbau-Llistuella, Francesc (2015). Contribution to the operation of smart rural distribution grid with energy resources for improvement of the quality of service.

Font Miñarro, Ivan (2015). Optimització de l'operació de la generació elèctrica distribuïda i de l'emmagatzemament en una micro-xarxa.

León Ramírez, Christian Alejandro (2015). HERRAMIENTA PARA LA SOLUCIÓN DEL FLUJO DE POTENCIA AC/DC:CASO DE ESTUDIO RED TRANSEUROPEA.

Bennasar Romero, Marc Josep (2017). ANÁLISI TÉCNICO DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN CON PENETRACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES Y BATERIAS.

Pons Fiol, Josep Bartomeu (2017). Gestió de recursos distribuïts a la xarxa de baixa tensió.

Killer, Marvin (2017). Impact of energy storage systems in distribution grids with high renewable energy penetration.

Morera Tonijuan, Berta (2018). Visualització sistema de generació fotovoltaic aïllat.

Gili Selga, Albert (2018). Anàlisis de xarxes elèctriques. Sistemes de potència..

Girbau-Llistuella, Francesc; Sumper, A.; Díaz-González, F.; Galceran-Arellano, S. (2014). Flicker mitigation by reactive power control in wind farm with doubly fed induction generators. - International journal of electrical power and energy systems, ISSN: 0142-0615 (JCR Impact Factor-2014: 1.436; Quartil: Q1)

Girbau-Llistuella, Francesc; Aragüés, M.; Sumper, A. (2015). Nuevos conceptos en microrredes para la distribución de energía eléctrica. - Automática e instrumentación, ISSN: 0213-3113

Rodriguez, J.; Eduardo Prieto-Araujo; Girbau-Llistuella, Francesc; Sumper, A.; R. Villafafila-Robles; Vidal, J. (2015). Experimental validation of a single phase Intelligent Power Router. - Sustainable Energy, Grids and Networks, ISSN: 2352-4677 (JCR Impact Factor-2016: 0.696; Quartil: Q1)

Girbau-Llistuella, Francesc; Sumper, A.; Díaz-González, F.; Sudria, A.; Castro, F.; Gallart, R. (2015). Arquitectura de una red inteligente rural.

Díaz-González, F.; Bullich, E.; Vitale, C.; Gil, M.; Aragüés, M.; Girbau-Llistuella, Francesc (2018). Services of energy storage technologies in renewable-based power systems.

Díaz-González, F.; Aragüés, M.; Girbau-Llistuella, Francesc; Llonch-Masachs, M.; Sumper, A. (2019). A power sharing algorithm for a hybrid energy storage system based on batteries.

AUTOR/A:BULLICH MASSAGUÉ, EDUARD
Títol:Feeder flow control and operation in large scale photovoltaic power plants and microgrids
Data lectura:04/10/2018
Director/a:ARAGÜÉS PEÑALBA, MÒNICA
Director/a:SUMPER, ANDREAS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Bullich, E. (2015). Smart grids applied to electric distribution system with intermittent power generation.

Bullich, E. (2015). Control of renewable distributed power plants..

Ruiz Garcia, Marcel (2016). UNIDAD DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL PARA LA GESTIÓN DOMÓTICA DE UNA VIVIENDA.

Moreno Cotado, Marcos (2016). INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN LOCAL DESTINADO A LA RESTAURACIÓN.

Pilar Campos, Àngels Empar (2016). Technical and economic feasibility analysis of implementing a waste-to-energy plant in an industry. Case study..

Carmona Zapata, Victor (2017). DISSENY D'UN ELEVADOR I RECOLECTOR DE MALTA PER A LA FABRICACIÓ DE CERVESA ECOLÒGICA.

Ramisa Vazquez, Serni (2017). Microxarxa d'alimentació, amb suport fotovoltaic i generació diesel, per a instal·lacions d'ús públic amb xarxa elèctrica feble.

Lacleta Barrera, Angel (2017). MICROXARXA D'ALIMENTACIÓ HÍBRIDA, AMB SUPORT FOTOVOLTAIC I GENERACIÓ DIESEL, PER A INSTAL·LACIONS D'ÚS PÚBLIC AMB XARXA ELÈCTRICA FEBLE.

Lillo Sarret, Marc (2017). Disseny d'una estació de recarrega de vehicles elèctrics movil i autosucient.

Bourgeon, Robin (2017). Implementation and testing of Photovoltaic power plant control in a scaled platform.

Bárcena González, Miguel (2018). Estudi i gestió de micro xarxes..

Lopez Cardona, Ángela (2018). Diseño de un sistema de gestión para microrredes.

Bullich, E.; Sumper, A.; R. Villafafila-Robles; Joan Rull-Duran; J. Rull; J. Rull-Duran (2015). Optimization of surge arrester locations in overhead distribution networks. - IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2015: 2.032; Quartil: Q2)

Bullich, E.; Ferrer, R.; Aragüés, M.; Serrano, L.; Pacheco, C.; Gomis-Bellmunt, O. (2016). Power plant control in large-scale photovoltaic plants: Design, implementation and validation in a 9.4 MW photovoltaic plant. - IET renewable power generation, ISSN: 1752-1416 (JCR Impact Factor-2016: 2.635; Quartil: Q2)

Cabrera, A.; Bullich, E.; Aragüés, M.; Gomis-Bellmunt, O. (2016). Topologies for large scale photovoltaic power plants. - Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2016: 8.05; Quartil: Q1)

Cabrera, A.; Bullich, E.; Aragüés, M.; Gomis-Bellmunt, O. (2016). Review of advanced grid requirements for the integration of large scale photovoltaic power plants in the transmission system. - Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2016: 8.05; Quartil: Q1)

Cabrera, A.; Bullich, E.; Aragüés, M.; Gomis-Bellmunt, O. (2016). Capability curve analysis of photovoltaic generation systems. - Solar energy, ISSN: 0038-092X (JCR Impact Factor-2016: 4.018; Quartil: Q1)

Bullich, E.; Aragüés, M.; Sumper, A.; Boix, O. (2017). Active power control in a hybrid PV-storage power plant for frequency support. - Solar energy, ISSN: 0038-092X (JCR Impact Factor-2017: 4.374; Quartil: Q1)

Vidal, J.; Bullich, E.; Aragüés, M.; Vinyals, G.; Chillon, C.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.; Galceran-Arellano, S. (2019). Optimal operation of isolated microgrids considering frequency constraints. - Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)

Galceran-Feixas, M.; Aragüés, M.; Bullich, E.; Vidal Clos, J.; Gomis-Bellmunt, O. (2018). Multi-period power management optimization for operating isolated hybrid microgrids.

AUTOR/A:ABOMAILEK RUBIO, BASEL CARLOS
Títol:Development of Reduced-Scale tests for HTLS substation connectors
Data lectura:21/09/2018
Director/a:CASALS TORRENS, PABLO
Director/a:RIBA RUIZ, JORDI ROGER
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Abomailek, B. (2016). Development of reduced-scale test for HTLS substation connectors.

Abomailek, B.; Capelli, F.; Riba, J.; Casals-Torrens, P. (2017). Transient thermal modelling of substation connectors by means of dimensionality reduction. - Applied thermal engineering, ISSN: 1359-4311 (JCR Impact Factor-2017: 3.771; Quartil: Q1)

Abomailek, B.; Riba, J.; Capelli, F.; Moreno-Eguilaz, J.M. (2017). Fast electro-thermal simulation of short-circuit tests. - IET generation, transmission and distribution, ISSN: 1751-8687 (JCR Impact Factor-2017: 2.618; Quartil: Q2)

Riba, J.; Mancini, A.; Abomailek, B.; Capelli, F. (2017). A 3D-FEM-based model to predict the electrical constriction resistance of compressed contacts. - Measurement, ISSN: 0263-2241 (JCR Impact Factor-2017: 2.218; Quartil: Q2)

Riba, J.; Abomailek, B.; Casals-Torrens, P.; Capelli, F. (2018). Simplification and cost reduction of visual corona tests. - IET generation, transmission and distribution, ISSN: 1751-8687 (JCR Impact Factor-2018: 3.229; Quartil: Q2)

Abomailek, B.; Riba, J.; Casals-Torrens, P. (2018). Application of reduced scale tests to improve the thermal performance of high-voltage substation connectors. - Experimental heat transfer, ISSN: 0891-6152 (JCR Impact Factor-2018: 2.0; Quartil: Q2)

Abomailek, B.; Capelli, F.; Riba, J.; Casals-Torrens, P.; Moreno-Eguilaz, J.M. (2016). Transient thermal modelling of short-circuit test for conductors by means of dimensional reduction.

Capelli, F.; Abomailek, B.; Riba, J.; Sanllehí, J. (2016). Analysis of electrical contact resistance models for substation connectors.

Abomailek, B.; Riba, J.; Casals-Torrens, P. (2016). Reduced scale feasibility of temperature rise tests in substation connectors.

AUTOR/A:SÁNCHEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO
Títol:Aportaciones al análisis de faltas y técnicas de diagnostico en los accionamientos de reluctancia autoconmutados
Data lectura:23/07/2018
Director/a:ANDRADA GASCON, PEDRO
Codirector/a:TORRENT BURGUES, MARCEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Bonastre Sanz, Marc (2018). Verificació Automàtica de Màquines HVAC.

Tomasa Pons, Ferran (2018). Avaluació del sistema de comunicació augmentatiu i alternatiu 'Easy Communicator' en un entorn assistencial amb gent gran..

Aroco Fauria, David (2018). Diseño de un contenedor compactador de envases. A.D..

Olivella Insense, Marc (2018). Diseño de un contenedor compactador de envases (O.M).

Abassó Van den berg, Xavier (2018). Diseño de un contenedor compactador de envases A.X..

Campuzano Martín, Salvador (2019). ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA REPOTENCIACIÓN DEL PARQUE EÓLICO "EL PERDÓN".

Marcos Blanch, Dasio (2019). Implantación del sistema Lean de producción en una fábrica de equipos de climatización industrial.

Barrios Hernández, Carlos (2019). Auditoría energética de la biblioteca municipal Marian Colomé..

AUTOR/A:LÓPEZ TORRES, CARLOS
Títol:Analysis and implementation of a methodology for optimal pma-synrm design taking into account performances and reliability
Data lectura:12/07/2018
Director/a:GARCIA ESPINOSA, ANTONIO
Codirector/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Lopez, C.; Garcia, A.; Riba, J. (2018). Reliable design of PMaSynRM.

Lopez, C. (2015). Analysis and implementation of a methodology for optimal design PMa-SynRM taking into account performances and reliability..

Riba, J.; Lopez, C.; Romeral, L.; Garcia, A. (2016). Rare-earth-free propulsion motors for electric vehicles: a technology review. - Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2016: 8.05; Quartil: Q1)

Lopez, C.; Riba, J.; Garcia, A.; Romeral, L. (2017). Detection of eccentricity faults in five-phase ferrite-PM assisted synchronous reluctance machines. - Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2017: 1.689; Quartil: Q3)

Lopez, C.; Garcia, A.; Riba, J.; Romeral, L. (2018). Design and optimization for vehicle driving cycle of rare-earth-free SynRM based on coupled lumped thermal and magnetic networks. - IEEE transactions on vehicular technology, ISSN: 0018-9545 (JCR Impact Factor-2017: 4.432; Quartil: Q1)

Lopez, C.; Colls, C.; Garcia, A.; Riba, J.; Romeral, L. (2018). Development of a behavior maps tool to evaluate drive operational boundaries and optimization assessment of PMa-SynRMs. - IEEE transactions on vehicular technology, ISSN: 0018-9545 (JCR Impact Factor-2018: 5.339; Quartil: Q1)

Lopez, C.; Garcia, A.; Riba, J.; Lux , G.; Romeral, L. (2018). Computationally efficient design and optimization approach of PMa-SynRM in frequent operating torque-speed range. - IEEE transactions on energy conversion, ISSN: 0885-8969 (JCR Impact Factor-2018: 4.614; Quartil: Q1)

Lopez, C.; Sala, E.; Garcia, A.; Romeral, L. (2015). Constrained-size torque maximization in SynRM machines by means of genetic algorithms.

Lopez, C.; Michalski, T.D.; Garcia, A.; Romeral, L. (2016). New SynRM design approach based on behaviour maps analysis.

Lopez, C.; Michalski, T.D.; Garcia, A.; Romeral, L. (2016). Rotor of synchronous reluctance motor optimization by means reluctance network and genetic algorithm.

Lopez, C.; Michalski, T.D.; Garcia, A.; Romeral, L. (2016). Fast optimization of the magnetic model by means of relucance network for PMa-SynRM.

Michalski, T.D.; Lopez, C.; Garcia, A.; Romeral, L. (2016). Dynamic nonlinear reluctance network analysis of five phase outer rotor BLDC machine.

Michalski, T.D.; Lopez, C.; Garcia, A.; Romeral, L. (2016). Sensorless control of five phase PMSM based on extended kalman filter.

Lopez, C.; Michalski, T.D.; Garcia, A.; Romeral, L. (2017). Operational boundaries calculation of permanent magnet assisted synchronous reluctance motor.

Lopez, C.; Bacco, G.; Bianchi, N.; Espinosa, A.; Romeral, L. (2018). A parallel analytical computation of synchronous reluctance machine.

AUTOR/A:KAMPOUROPOULOS, KONSTANTINOS
Títol:Multi-objective optimization of an energy hub using artificial intelligence
Data lectura:20/04/2018
Director/a:GARCIA ESPINOSA, ANTONIO
Director/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Kampouropoulos, K.; Andrade, F.; Sala, E.; Garcia, A.; Romeral, L. (2018). Multiobjective optimization of multi-carrier energy system using a combination of ANFIS and genetic algorithms. - IEEE transactions on smart grid, ISSN: 1949-3053 (JCR Impact Factor-2018: 10.486; Quartil: Q1)

Sala, E.; Delgado Prieto, M.; Kampouropoulos, K.; Romeral, L. (2018). Activity-aware HVAC power demand forecasting. - Energy and buildings , ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2018: 4.495; Quartil: Q1)

Sala, E.; Delgado Prieto, M.; Kampouropoulos, K.; Romeral, L. (2019). Predictive chiller operation: a data-driven loading and scheduling approach. - Energy and buildings , ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2019: 4.867; Quartil: Q1)

Sala, E.; Kampouropoulos, K.; Delgado Prieto, M.; Romeral, L. (2016). Disaggregation of HVAC load profiles for the monitoring of individual equipment.

Sala, E.; Zurita, D.; Kampouropoulos, K.; Delgado Prieto, M.; Romeral, L. (2016). Occupancy forecasting for the reduction of HVAC energy consumption in smart buildings.

Sala, E.; Kampouropoulos, K.; Delgado Prieto, M.; Romeral, L. (2016). Intelligent monitoring of HVAC equipment by means of aggregated power analysis.

Kampouropoulos, K.; Andrade, F.; Sala, E.; Garcia, A.; Romeral, L. (2016). Multi-carrier optimal power flow of energy hubs by means of ANFIS and SQP.

Kampouropoulos, K.; Crespo, E. (2017). IESD: Herramienta de optimización en rehabilitaciones energéticas de edificios no residenciales.

Kampouropoulos, K.; Crespo, E.; Macià, J.; Cases, L.; Castellà, M. (2018). Novel methodology for the optimization of the retrofitting.

Crespo, E.; Dacosta, J.; Kampouropoulos, K. (2019). Novel Architectural Strategies to Support an NZEB Mediterranean School..

AUTOR/A:CUNILL SOLÀ, JORDI
Títol:Estudio y caracterización armónica de las lámparas fluorescentes compactas de baja potencia
Data lectura:30/01/2018
Director/a:SAINZ SAPERA, LUIS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Marquez Tellez, Rafael (2016). ESTUDI COMPARATIU D'IMPLANTACIÓ D'ENERGIA FOTOVOLTAICA I MINI EÒLICA EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC A SALLENT (BAGES). (JORDI CUNILL SOLA).

Paraire Bruch, Jordi (2016). VISUALITZACIÓ EN 3D DE LA XARXA ELÈCTRICA DEL LLUÇANÈS. (JOAN GABRIEL BERGAS JANE).

Gonfaus Planas, Jordi (2016). METODOLOGIA PER A LA SELECCIÓ DE MOTORS DESTINATS A APLICACIONS ALIMENTÀRIES. (JOAN GABRIEL BERGAS JANE/MARC FONTANET FONT-TESI INDUSTRIAL EUROPA, S.L.).

Rotllant Tomàs, Rubèn (2016). ERASMUS - ELECTRIC PROJECT OF A NEW BUILDING. (JORDI CUNILL SOLA/PIOTR PAPLICKI-ZACHODNIOPOMORKI UNIWESYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, POLÒNIA).

Chicaiza Cajamarca, Andrea Nataly (2016). ERASMUS - COMMISSIONING OF A TELEMETRY SYSTEM FOR DATA ACQUISITION AT THE ROTOR OF A TURBINE RIG. (MODESTO FREIJO ALVAREZ/HEINZ-PETER SCHIFFER, TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT, ALEMANYA).

Ferran Figuera Postils (2017). PROJECTE D'UN PARC EÒLIC PER ALIMENTAR LA CIUTAT DE MANRESA.

Marc Miro Moreno (2017). ELECTRICAL INSTALLATION AND RENEWABLE SOURCES ENERGY SYSTEM FOR DETACHED HOUSE DESIGN.

Riba Gil, Ramon (2017). INSTAL·LACIÓ DE PANELLS FOTOVOLTAICS A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE MONTMAJOR PER AUTOCONSUM I AMB INJECCIÓ ZERO. (JORDI CUNILL SOLA).

Martos Martín, David (2017). ADAPTACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PRENSAS DE GRAN TONELAJE EN UNA EMPRESA. (ANAS AL OMAR MESNAOUI/ANTONI NOGUEROL LOPEZ-MAGNETI MARELLI ESPAÑA, S.A.U.).

Domingo Bernat, Isaac (2017). CONSTRUCCIÓ D'UN VARIADOR DE FREQÜÈNCIA PER AL CONTROL DE MOTORS DE PETITA POTENCIA. (JOAN GABRIEL BERGAS JANE).

Puignero Pujol, Jordi (2018). CATALUNYA, SOSTENIBLE AMB ENERGIES D'EMISIÓ ZERO. (JORDI CUNILL SOLA).

López Vega, Jorge (2018). ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALIMENTAR UN POLIGONO INDUSTRIAL DE 4000 KVA. (JORDI CUNILL SOLA).

Altimiras Pujadas, Arnau (2018). PROJECTE I ESTUDI DE VIABILITAT D'UNA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA COMPARTIDA. (JORDI CUNILL SOLA).

Buenacasa Parera, Rosa (2018). CARACTERITZACIÓ DELS LÍPIDS EN EL PROCÉS DE DESGREIXAMENT DE PELLS D'OVÍ. (FRANCESC XAVIER DE LAS HERAS CISA).

De La torre prieto, Martín (2018). INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN PÁRKING PÚBLICO SUBTERRÁNEO. (MODESTO FREIJO ALVAREZ).

Santiago Barneto, Jose Luis (2018). PROJECTE D´UNA INSTAL.LACIO FOTOVOLTAICA A UNA EDIFICACIO I APROFITAMENT ENERGETIC APLICANT METODES D´ENERGIA RENOVABLE. (JORDI CUNILL SOLA).

Cruz Dominguez, Raul (2018). LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA EN LA INDUSTRIA. (MARIA DOLORS GRAU VILALTA).

Pelay Cortes, Jorge (2018). INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA AUTÒNOMA DE 12 kWp D'UNA MASIA AÏLLADA. (JORDI CUNILL SOLA).

AUTOR/A:CAPELLI, FRANCESCA
Títol:Development of high-capacity substation connectors compatible with HTLS technology
Data lectura:16/03/2017
Director/a:RIBA RUIZ, JORDI ROGER
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Capelli, F. (2015). DEVELOPMENT OF HIGH-CAPACITY SUBSTATION CONNECTORS COMPATIBLE WITH HTLS TECHNOLOGY.

Capelli, F.; Riba, J.; Pérez, J. (2016). Three-dimensional finite-element analysis of the short-time and peak withstand current tests in substation connectors. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2016: 2.262; Quartil: Q2)

Giacometto, Francisco javier; Capelli, F.; Romeral, L.; Riba, J.; Sala, E. (2016). Thermal response estimation in substation connectors using data-driven models. - Advances in Electrical and Computer Engineering, ISSN: 1582-7445 (JCR Impact Factor-2016: 0.595; Quartil: Q4)

Capelli, F.; Riba, J. (2016). Analysis of formulas to calculate the AC inductance of different nonmagnetic conductors' configurations. - Electrical engineering, ISSN: 0003-9039 (JCR Impact Factor-2015: 0.662; Quartil: Q3)

Capelli, F.; Riba, J.; González, D. (2015). Optimization of short-circuit tests based on finite element analysis.

Capelli, F.; Riba, J.; Rodriguez, A.; Lalaouna, S. (2015). Research towards energy-efficient substation connectors.

Giacometto, Francisco javier; Capelli, F.; Sala, E.; Riba, J.; Romeral, L. (2015). Temperature rise estimation of substation connectors using data-driven models case: thermal conveccion response.

Capelli, F.; Riba, J.; Gonzalez, D. (2016). Thermal behavior of energy-efficient substation connectors.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2023POwering SYstem flexibiliTY in the Future through RESCommission of European Communities
01/02/202031/07/2023Flexible Energy Production, Demand and Storage-based Virtual Power Plants for Electricity Markets and Resilient DSO OperationCommission of European Communities
01/01/202030/06/2023Big Data for OPen innovation Energy MarketplaceCommission of European Communities
01/01/202031/12/2021Integración de energías renovables mediante sistemas de corriente continua de media tensiónMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
02/09/201930/03/2020consistente en realizar los estudios pertinentes para recomendar a RAC Tech el diseño de un motor Híbrido de reluctancia autoconmutado denominado 2U-HRM.RAC TECH, SA
03/06/201902/08/2019Modelització i asserament en la construcció d'un prototip demostratiu d'una peça mòbil conduida magneticamentFRIMAL TRADING SL
01/06/201931/05/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
02/05/201930/04/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201931/10/2020IDPR Enrutador Intel·ligent per distribució energèticaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201901/07/2023Grid and Charging Infrastructure of the FutureSINTEF ENERGI AS
29/01/201929/01/2019Electric Hybrid Reluctance Actuator
01/01/201901/12/2019Study and anyalisis of the phenomena relatid tot materiasl involved in high voltage/hig current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
01/01/201931/12/2021Gestión de Energía en Micro-Redes Urbanas Colaborativas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Flexibilidad de los recursos energéticos distribuidos para optimizar la operación de las redes de distribuciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Control de una red de múltiples redes AC y DC interconectadas con convertidores de potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estabilidad de redes MVDC integrando tecnologías de energías renovables, almacenamiento de energía y convertidores de fuente de impedanciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
27/09/201826/09/2021Desarrollo y análisis de algoritmos de gestión de baterías en parques fotovoltaicosGREENPOWEMONITOR SISTEMAS
24/09/201824/09/2021Metodologia d'optimització de motors elèctrics per millorar l'eficiència per aplicacions hidràuliquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/07/201829/07/2021Desarrollo de herramientas para el control efectivo de grandes plantas de energía fotovoltaicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/07/201825/07/2018Procedimiento y sistema de medida en línea de la resistencia de contacto para conectores de subestación
01/07/201831/12/2021 Desarrollo de la futura generación de conectores de subestación incorporando electrónica, sensores y comunicaciones inalámbricas para su aplicación en el mantenimiento predictivo.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/06/201826/06/2018Procedimiento de ensayo de efecto corona visual a tensión reducida
01/06/201828/02/2019Planificació de l'electrificació rural amb microxarxes i energies renovablesAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201831/12/2020Sistema de almacenamiento de energía híbrido para plantas de producción de energía eléctrica renovablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Advanced control of on-board dc multibus systems in vehiclesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201801/06/2018Self-management advance integral energy systemAjuntament de Santa Perpètua de Mogoda
01/01/201831/12/2021Ciudades Inteligentes Totalmente Integrales, Eficientes y Sostenibles (CITIES)Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
01/10/201730/09/2020Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution gridsCommission of European Communities
01/10/201730/09/2020H2020-773715-RESOLVD - Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution gridsEuropean Commission
01/09/201701/09/2018Desarrollo de convertidores DC/DC para el control de flujos de potencia en redes HVDC malladasFUNDACIÓN IBERDROLA
01/09/201731/08/2021Innovative tools for offshore wind and DC gridsCommission of European Communities
01/09/201731/12/2020Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible. Operació Talent Energètic. Actuació Microxarxa Intel·ligentFondos FEDER
28/08/201727/02/2021Desenvolupament de la futura generació de connectors intel·ligents d’alta tensió per a subestacions, amb autonomia energètica i amb capacitat de transmissió de dadesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/07/201726/07/2018Design of electrical islanded microgrids to be applied in remote communities where grid connection is not avalaibleGE GLOBAL RESEARCH
12/07/201730/06/2019Assessorament per la innovació en el disseny de motors asíncrons (AS), brushless (IPM) i sincrons de relutància (RM) per tal de minimitzar-ne el soroll generat.SODECA, S.L.U.
01/07/201730/06/2020Aircraft Electrical Model Simulation Identification and Fitting ToolboxCommission of European Communities
01/07/201731/12/2020PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/06/201730/05/2021Circular Process for Eco-Designed Bulky Products and internal Car Parts.Commission of European Communities
10/05/201720/06/2017Estudi d’interferències i proposta de milloraCELLS (Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón)
03/05/201715/11/2017Motor sizing version 1.2 developmentOmron Europe B.V.
01/04/201701/04/2020Interacciones entre elementos de electrónica de potenciaRed Eléctrica de España, S.A.
31/03/201730/03/2018CONVENI QKSOL-UPC 2017QKSOL Energy Solutions
20/02/201731/12/2019Càtedra EndesaENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
01/02/201731/12/2017Teacher Benefit (TB) project - EIT InnoEnergyEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201731/12/2019Smart system of renewable energy storage based on INtegrated EVs and bAtteries to empower mobile, Distributed and centralised Energy storage in the distribution gridCommission of European Communities
30/12/201629/12/2019Sistema de propulsión tolerante a fallos basado en un motor PMA-SYNRM multifase y convertidor SIC para operación fiable del vehiculo eléctricoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/11/201622/02/2017In Wheel motor for EV propulsion - Part 1 (C-10786)SEAT - Centro Técnico
26/10/201626/10/2016An axial flux switched reluctance machine and an electric vehicle comprising the machine
26/09/201631/12/2017Convertidor de potencia para poner en marcha un motor híbrido de reluctancia auto conmutado denominado 1C13RAC TECH, SA
05/09/201625/11/2016Revisió Armari Hi-wireDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
29/06/201629/07/2016Demostración de convertidor capaz de generar una corriente variable a una frecuencia variable. Trone 3DRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
21/06/201628/02/2017Assessorament en el desenvolupament d'un nou concepte innovador de carregador embarcat per bateries d'alta tensió de vehícles elèctrics i híbridsIDNEO Technologies, S.L.
07/06/201616/08/2016Assessorament per ampliar la potència de 25 kW a 80kW i millores en els equips per escalfament per inducció de filferros propietat de l'empresaDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/06/201601/04/2017AULIVAEmpresas privadas del sector de la construcción y la ingeniería
03/05/201631/05/2016Replica dictámenes periciales sobre incendio forestalENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
29/04/201629/04/2016PRENDA DE PROTECCIÓN
15/04/201627/06/2016Demostración de convertidor capaz de generar una corriente variable a una frecuencia variable. Trone 2DRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/04/201601/09/2017Definició, assaigs i validació d'accionaments elèctrics amb motors de rotorDOGA, S.A.
07/03/201631/12/2018Desarrollo del sistema electrónico de gestión y control de energía y potencia para powertrain de moto eléctricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/03/201615/10/2018Eines per a la gestionabilitat de les plantes de generació elèctrica amb fonts renovablesACC10
01/03/201610/05/2016Thyristor control card problem in the aplication on ANDRITZ HYDROSEMIKRON Electronik GmbH
05/02/201625/05/2016Disseny d’una placa de dispar pels transistors IGBTsDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201631/12/2018Rompiendo barreras tecnológicas, económicas y regulatorias para el desarrollo de superredes en corriente continuaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Optimización de sistemas de electrificación con energías renovables y microrredesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Gestión y control de microrredes de corriente alterna e interconexión con buses de continua en microrredes híbridasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201601/01/2020Desenvolupament de components electronics per la mobilitat sostenibleACC10
01/01/201631/12/2016Estudio nivel desarrollo superconductividadRed Eléctrica de España, S.A.
01/01/201631/12/2016Índice Ciudad y EnergíaENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
01/01/201630/09/2017DISSENY I IMPLEMENTACIÓ D'UNA MICRO-XARXA TRIFÀSICA INTEL·LIGENT RECONFIGURABLE COM A TRES MICROXARXES MONOFÀSIQUES COL·LABORATIVESFondos FEDER; Comission of European Communities
01/01/201631/12/2016Demostración de convertidor capaz de generar una corriente variable a una frecuencia variable. TroneDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201631/12/2016Disseny d'un cicladorFundació EURECAT
01/01/201631/12/2016Marcatge taps de suroON-LASER SYSTEMS & APPLICATION, S.L.
01/01/201631/12/2016Un prototip funcional de carregador SAI per a fer demostracions a potencials clients.Racing Colors S.L.
01/01/201631/12/2016Subvenció Xarxa TECNIOACC1Ó - Agència per a la competivitat de l'empresa
01/11/201531/12/2016Electromagnetic design and control of PMa-SynRM for PHEV propulsion - part 3, PMa-SynRM-part3SEAT - Centro Técnico
01/09/201531/08/2018Gestión eficiente de la energia en microrrdes industriales con alta penetración de teconología PVMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/01/201531/12/2016Realització d'un controlador per portes BuhlerGRUPO COMPONENTES VILANOVA S.L.
01/01/201531/12/2017Disseny i implementació d'una plataforma per a l'assaig de microxarxesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201530/04/2018Local electricity retail markets for prosumer smart grid power servicesCommission of European Communities
01/01/201531/12/2017Control de plantas fotovoltaicas virtualmente síncronas con almacenamiento de energiaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018ACCIONAMIENTO CON MOTOR HIBRIDO DE RELUCTANCIA DE ENTREHIERRO AXIAL UBICADO EN EL INTERIOR DE LA RUEDA PARA ESCÚTER ELÉCTRICOMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017EMPOWEREuropean Commission
01/01/201531/12/2018Fundamentos, métodos y aplicaciones de la optimización continuaMINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2016Estudi, disseny i desenvolupament d’un sistema d’escorregut magnètic de zenc sobre filferro -Projecte MARGARITADRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201531/12/2016Disseny d'un rugosímetrebcn Qualites SL
01/01/201531/12/2015Suport a l'activitat CITCEAACC1Ó - Agència per a la competivitat de l'empresa
01/01/201431/12/2016Disseny d'un divisor elèctric de potènciaDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201431/12/2016Ampliar potencia i millorar productes DAIQUIRIDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201431/12/2016Ampliar potencia i millorar productes - MOJITODRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201431/12/2016Desenvolupar un equip de control d'un sistema de sustentació per mitjà de cablesIn Extremis Film Services

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2023POwering SYstem flexibiliTY in the Future through RESCommission of European Communities
01/02/202031/07/2023Flexible Energy Production, Demand and Storage-based Virtual Power Plants for Electricity Markets and Resilient DSO OperationCommission of European Communities
01/01/202030/06/2023Big Data for OPen innovation Energy MarketplaceCommission of European Communities
01/01/202031/12/2021Integración de energías renovables mediante sistemas de corriente continua de media tensiónMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
02/09/201930/03/2020consistente en realizar los estudios pertinentes para recomendar a RAC Tech el diseño de un motor Híbrido de reluctancia autoconmutado denominado 2U-HRM.RAC TECH, SA
03/06/201902/08/2019Modelització i asserament en la construcció d'un prototip demostratiu d'una peça mòbil conduida magneticamentFRIMAL TRADING SL
01/06/201931/05/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
02/05/201930/04/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201931/10/2020IDPR Enrutador Intel·ligent per distribució energèticaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201901/07/2023Grid and Charging Infrastructure of the FutureSINTEF ENERGI AS
29/01/201929/01/2019Electric Hybrid Reluctance Actuator
01/01/201901/12/2019Study and anyalisis of the phenomena relatid tot materiasl involved in high voltage/hig current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
01/01/201931/12/2021Gestión de Energía en Micro-Redes Urbanas Colaborativas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Flexibilidad de los recursos energéticos distribuidos para optimizar la operación de las redes de distribuciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Control de una red de múltiples redes AC y DC interconectadas con convertidores de potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estabilidad de redes MVDC integrando tecnologías de energías renovables, almacenamiento de energía y convertidores de fuente de impedanciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
27/09/201826/09/2021Desarrollo y análisis de algoritmos de gestión de baterías en parques fotovoltaicosGREENPOWEMONITOR SISTEMAS
24/09/201824/09/2021Metodologia d'optimització de motors elèctrics per millorar l'eficiència per aplicacions hidràuliquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/07/201829/07/2021Desarrollo de herramientas para el control efectivo de grandes plantas de energía fotovoltaicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/07/201825/07/2018Procedimiento y sistema de medida en línea de la resistencia de contacto para conectores de subestación
01/07/201831/12/2021 Desarrollo de la futura generación de conectores de subestación incorporando electrónica, sensores y comunicaciones inalámbricas para su aplicación en el mantenimiento predictivo.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/06/201826/06/2018Procedimiento de ensayo de efecto corona visual a tensión reducida
01/06/201828/02/2019Planificació de l'electrificació rural amb microxarxes i energies renovablesAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201831/12/2020Sistema de almacenamiento de energía híbrido para plantas de producción de energía eléctrica renovablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Advanced control of on-board dc multibus systems in vehiclesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201801/06/2018Self-management advance integral energy systemAjuntament de Santa Perpètua de Mogoda
01/01/201831/12/2021Ciudades Inteligentes Totalmente Integrales, Eficientes y Sostenibles (CITIES)Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
01/10/201730/09/2020Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution gridsCommission of European Communities
01/10/201730/09/2020H2020-773715-RESOLVD - Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution gridsEuropean Commission
01/09/201701/09/2018Desarrollo de convertidores DC/DC para el control de flujos de potencia en redes HVDC malladasFUNDACIÓN IBERDROLA
01/09/201731/08/2021Innovative tools for offshore wind and DC gridsCommission of European Communities
01/09/201731/12/2020Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible. Operació Talent Energètic. Actuació Microxarxa Intel·ligentFondos FEDER
28/08/201727/02/2021Desenvolupament de la futura generació de connectors intel·ligents d’alta tensió per a subestacions, amb autonomia energètica i amb capacitat de transmissió de dadesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/07/201726/07/2018Design of electrical islanded microgrids to be applied in remote communities where grid connection is not avalaibleGE GLOBAL RESEARCH
12/07/201730/06/2019Assessorament per la innovació en el disseny de motors asíncrons (AS), brushless (IPM) i sincrons de relutància (RM) per tal de minimitzar-ne el soroll generat.SODECA, S.L.U.
01/07/201730/06/2020Aircraft Electrical Model Simulation Identification and Fitting ToolboxCommission of European Communities
01/07/201731/12/2020PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/06/201730/05/2021Circular Process for Eco-Designed Bulky Products and internal Car Parts.Commission of European Communities
10/05/201720/06/2017Estudi d’interferències i proposta de milloraCELLS (Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón)
03/05/201715/11/2017Motor sizing version 1.2 developmentOmron Europe B.V.
01/04/201701/04/2020Interacciones entre elementos de electrónica de potenciaRed Eléctrica de España, S.A.
31/03/201730/03/2018CONVENI QKSOL-UPC 2017QKSOL Energy Solutions
20/02/201731/12/2019Càtedra EndesaENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
01/02/201731/12/2017Teacher Benefit (TB) project - EIT InnoEnergyEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201731/12/2019Smart system of renewable energy storage based on INtegrated EVs and bAtteries to empower mobile, Distributed and centralised Energy storage in the distribution gridCommission of European Communities
30/12/201629/12/2019Sistema de propulsión tolerante a fallos basado en un motor PMA-SYNRM multifase y convertidor SIC para operación fiable del vehiculo eléctricoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/11/201622/02/2017In Wheel motor for EV propulsion - Part 1 (C-10786)SEAT - Centro Técnico
26/10/201626/10/2016An axial flux switched reluctance machine and an electric vehicle comprising the machine
26/09/201631/12/2017Convertidor de potencia para poner en marcha un motor híbrido de reluctancia auto conmutado denominado 1C13RAC TECH, SA
05/09/201625/11/2016Revisió Armari Hi-wireDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
29/06/201629/07/2016Demostración de convertidor capaz de generar una corriente variable a una frecuencia variable. Trone 3DRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
21/06/201628/02/2017Assessorament en el desenvolupament d'un nou concepte innovador de carregador embarcat per bateries d'alta tensió de vehícles elèctrics i híbridsIDNEO Technologies, S.L.
07/06/201616/08/2016Assessorament per ampliar la potència de 25 kW a 80kW i millores en els equips per escalfament per inducció de filferros propietat de l'empresaDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/06/201601/04/2017AULIVAEmpresas privadas del sector de la construcción y la ingeniería
03/05/201631/05/2016Replica dictámenes periciales sobre incendio forestalENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
29/04/201629/04/2016PRENDA DE PROTECCIÓN
15/04/201627/06/2016Demostración de convertidor capaz de generar una corriente variable a una frecuencia variable. Trone 2DRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/04/201601/09/2017Definició, assaigs i validació d'accionaments elèctrics amb motors de rotorDOGA, S.A.
07/03/201631/12/2018Desarrollo del sistema electrónico de gestión y control de energía y potencia para powertrain de moto eléctricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/03/201615/10/2018Eines per a la gestionabilitat de les plantes de generació elèctrica amb fonts renovablesACC10
01/03/201610/05/2016Thyristor control card problem in the aplication on ANDRITZ HYDROSEMIKRON Electronik GmbH
05/02/201625/05/2016Disseny d’una placa de dispar pels transistors IGBTsDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201631/12/2018Rompiendo barreras tecnológicas, económicas y regulatorias para el desarrollo de superredes en corriente continuaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Optimización de sistemas de electrificación con energías renovables y microrredesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Gestión y control de microrredes de corriente alterna e interconexión con buses de continua en microrredes híbridasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201601/01/2020Desenvolupament de components electronics per la mobilitat sostenibleACC10
01/01/201631/12/2016Estudio nivel desarrollo superconductividadRed Eléctrica de España, S.A.
01/01/201631/12/2016Índice Ciudad y EnergíaENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
01/01/201630/09/2017DISSENY I IMPLEMENTACIÓ D'UNA MICRO-XARXA TRIFÀSICA INTEL·LIGENT RECONFIGURABLE COM A TRES MICROXARXES MONOFÀSIQUES COL·LABORATIVESFondos FEDER; Comission of European Communities
01/01/201631/12/2016Demostración de convertidor capaz de generar una corriente variable a una frecuencia variable. TroneDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201631/12/2016Disseny d'un cicladorFundació EURECAT
01/01/201631/12/2016Marcatge taps de suroON-LASER SYSTEMS & APPLICATION, S.L.
01/01/201631/12/2016Un prototip funcional de carregador SAI per a fer demostracions a potencials clients.Racing Colors S.L.
01/01/201631/12/2016Subvenció Xarxa TECNIOACC1Ó - Agència per a la competivitat de l'empresa
01/11/201531/12/2016Electromagnetic design and control of PMa-SynRM for PHEV propulsion - part 3, PMa-SynRM-part3SEAT - Centro Técnico
01/09/201531/08/2018Gestión eficiente de la energia en microrrdes industriales con alta penetración de teconología PVMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/01/201531/12/2016Realització d'un controlador per portes BuhlerGRUPO COMPONENTES VILANOVA S.L.
01/01/201531/12/2017Disseny i implementació d'una plataforma per a l'assaig de microxarxesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201530/04/2018Local electricity retail markets for prosumer smart grid power servicesCommission of European Communities
01/01/201531/12/2017Control de plantas fotovoltaicas virtualmente síncronas con almacenamiento de energiaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018ACCIONAMIENTO CON MOTOR HIBRIDO DE RELUCTANCIA DE ENTREHIERRO AXIAL UBICADO EN EL INTERIOR DE LA RUEDA PARA ESCÚTER ELÉCTRICOMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017EMPOWEREuropean Commission
01/01/201531/12/2018Fundamentos, métodos y aplicaciones de la optimización continuaMINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2016Estudi, disseny i desenvolupament d’un sistema d’escorregut magnètic de zenc sobre filferro -Projecte MARGARITADRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201531/12/2016Disseny d'un rugosímetrebcn Qualites SL
01/01/201531/12/2015Suport a l'activitat CITCEAACC1Ó - Agència per a la competivitat de l'empresa
01/01/201431/12/2016Disseny d'un divisor elèctric de potènciaDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201431/12/2016Ampliar potencia i millorar productes DAIQUIRIDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201431/12/2016Ampliar potencia i millorar productes - MOJITODRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201431/12/2016Desenvolupar un equip de control d'un sistema de sustentació per mitjà de cablesIn Extremis Film Services

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt