Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Electrònica

Enginyeria Electrònica

Aquest Doctorat procedeix d’un programa existent prèviament denominat Programa Oficial de Doctorat en Enginyeria Electrònica, organitzat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat dels Illes Balears (UIB) i que ha estat reconegut amb la Menció cap a l’Excel·lència (MEE2011 - 0690). En data 6 de juny de 2012, es va signar un nou conveni entre la UPC i la UIB per a l’organització i desenvolupament conjunt del programa, que va tenir en compte els canvis normatius sorgits arran de Reial decret 99/2011. Al llarg dels últims anys, el programa ha anat creixent en volum, i actualment compta amb una matrícula al voltant de 110 estudiants (105 a UPC i 6 a UIB, xifres aproximades [1]) i al voltant de 14 tesis llegides cada any.

Els grups de recerca del Departament de Física de la UIB mantenen una àmplia tradició de col·laboració amb diversos grups del Departament d’Enginyeria Electrònica de la UPC, que durant els últims vint anys s’ha materialitzat en nombroses publicacions conjuntes i en col·laboracions en projectes comuns i xarxes temàtiques. La proximitat tant geogràfica com temàtica en temes de recerca proporciona una complementarietat ideal per als estudiants de doctorat d’ambdues institucions, que poden beneficiar-se d’un marc de treball més ampli i complet, la qual cosa justifica la idoneïtat d’una oferta de doctorat conjunta.

Objectius

El programa té per objectiu la formació conduent al Doctorat d’estudiants nacionals i estrangers que provinguin de títols de grau superior amb formació en electrònica. Aquests estudiants podran dur a terme la seva tesi doctoral en els àmbits temàtics següents, beneficiant-se de l’experiència investigadora complementària dels grups de recerca que hi treballen:

 • Electrònica Industrial i de Potència
 • Dispositius Semiconductors i Microsistemes
 • Circuits i Sistemes Integrats
 • Sistemes de Mesura i Instrumentació Biomèdica

Així, l’objectiu fonamental del Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica és la formació d’especialistes nacionals i estrangers amb competència en les seves àrees de recerca a nivell internacional, capacitats per investigar i desenvolupar nous productes i serveis en els àmbits d’electrònica de potència, dispositius i microsistemes, circuits i sistemes integrats i instrumentació i mesures, on els professors del Programa de Doctorat tenen una experiència de recerca contrastada. Els doctors del programa podran contribuir a l’avenç científic i tecnològic, així com al socioeconòmic a partir del domini dels coneixements de la tecnologia electrònica i les seves possibilitats d’aplicació, havent rebut una formació que faciliti la seva inserció laboral en centres de recerca, universitats i departaments d’investigació, desenvolupament i innovació d’empreses amb un fort contingut tecnològic.


[1] Informació estadística a http://eel.postgrau.upc.edu/informacion-general/estadisticas-del-programa.

Altres Universitats

Universitat dels Illes Balears (UIB)

COORDINADOR/A

Moll Echeto, Francesc

CONTACTE

doctorat.eel@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Els candidats que s’ajusten al perfil desitjat per ingressar al Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica i que podran ser admesos sense necessitat de complements formatius són aquells que acreditin les tres condicions següents:

 • Haver adquirit formació en recerca específica de l’àmbit de la tecnologia electrònica.
 • Capacitat de comunicació, oral i escrita, en llengua anglesa.
 • Haver establert contacte personal amb un professor vinculat al programa i que aquest en valori positivament les aptituds i motivació per iniciar una tesi doctoral en alguna de les àrees temàtiques.

La primera condició s’acredita mitjançant la superació d’un mínim de 60 ECTS de màster oficial de l’EEES amb orientació en recerca, o títol que acrediti un nivell de formació equivalent i que doni accés al Doctorat en el país d’expedició, i que aquests crèdits de màster corresponguin a formació en l’àmbit de la tecnologia electrònica o alguna de les quatre àrees temàtiques del programa. Mitjançant la llista de principals títols d’accés, es poden identificar els que acrediten aquesta condició i els posseïdors dels quals podran ser admesos sense l’encàrrec de complements formatius. També es poden identificar altres títols que poden adaptar-se al perfil d’ingrés, en funció de l’especialitat o itinerari acadèmic seguit pels estudiants.

La segona condició del perfil d’ingrés s’acredita bé per la condició de llengua materna, bé a través de certificats oficials reconeguts internacionalment (First Certificate, TOEFL, acadèmies oficials d’idiomes) o bé a través d’entrevista personal.

La tercera condició del perfil d’ingrés se satisfà quan, després del contacte personal candidat-professor, aquest comunica al coordinador del programa la seva valoració positiva.

Principals títols d’ingrés
Alguns títols oficials espanyols que acrediten la primera condició del perfil d’ingrés. Els candidats que els posseeixin podran ser admesos sense l’encàrrec de complements formatius. Són:
• Màster en Enginyeria Electrònica
• Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial
• Màster en Enginyeria Electrònica i Automàtica
• Màster en Enginyeria de Telecomunicació, esp. Electrònica
• Màster en Enginyeria de Xarxes i Telecomunicacions, esp. Electrònica
• Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions, esp. Recerca
• Màster en Enginyeria Micro- i Nanoelectrònica
• Màster en Nanociència i Nanotecnologia, esp. Physical Sciences and Technologies, Information Technologies, Energy and Environment
• Màster Universitari en Energia i Electrònica de Potència

Altres títols ofereixen algunes especialitats o itineraris acadèmics que permeten acreditar la primera condició del perfil d’ingrés. Entre aquests, i no exclusivament:
• Màster en Enginyeria Industrial
• Màster en Enginyeria de l’Energia
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• Màster en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
• Màster Universitari en Física
• Master in Photonics

En aquests casos els estudiants podran ser admesos, però és responsabilitat de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat examinar l’expedient acadèmic dels candidats i dictaminar si han obtingut formació en recerca específica en l’àmbit de la tecnologia electrònica o si, per contra, requereixen complements formatius.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:

Universitat dels Illes Balears (UIB)


UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Electrònica (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://electronicengineering.phd.upc.edu/en

CONTACTE:

doctorat.eel@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Els candidats que s’ajusten al perfil desitjat per ingressar al Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica i que podran ser admesos sense necessitat de complements formatius són aquells que acreditin les tres condicions següents:

 • Haver adquirit formació en recerca específica de l’àmbit de la tecnologia electrònica.
 • Capacitat de comunicació, oral i escrita, en llengua anglesa.
 • Haver establert contacte personal amb un professor vinculat al programa i que aquest en valori positivament les aptituds i motivació per iniciar una tesi doctoral en alguna de les àrees temàtiques.

La primera condició s’acredita mitjançant la superació d’un mínim de 60 ECTS de màster oficial de l’EEES amb orientació en recerca, o títol que acrediti un nivell de formació equivalent i que doni accés al Doctorat en el país d’expedició, i que aquests crèdits de màster corresponguin a formació en l’àmbit de la tecnologia electrònica o alguna de les quatre àrees temàtiques del programa. Mitjançant la llista de principals títols d’accés, es poden identificar els que acrediten aquesta condició i els posseïdors dels quals podran ser admesos sense l’encàrrec de complements formatius. També es poden identificar altres títols que poden adaptar-se al perfil d’ingrés, en funció de l’especialitat o itinerari acadèmic seguit pels estudiants.

La segona condició del perfil d’ingrés s’acredita bé per la condició de llengua materna, bé a través de certificats oficials reconeguts internacionalment (First Certificate, TOEFL, acadèmies oficials d’idiomes) o bé a través d’entrevista personal.

La tercera condició del perfil d’ingrés se satisfà quan, després del contacte personal candidat-professor, aquest comunica al coordinador del programa la seva valoració positiva.

Principals títols d’ingrés
Alguns títols oficials espanyols que acrediten la primera condició del perfil d’ingrés. Els candidats que els posseeixin podran ser admesos sense l’encàrrec de complements formatius. Són:
• Màster en Enginyeria Electrònica
• Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial
• Màster en Enginyeria Electrònica i Automàtica
• Màster en Enginyeria de Telecomunicació, esp. Electrònica
• Màster en Enginyeria de Xarxes i Telecomunicacions, esp. Electrònica
• Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions, esp. Recerca
• Màster en Enginyeria Micro- i Nanoelectrònica
• Màster en Nanociència i Nanotecnologia, esp. Physical Sciences and Technologies, Information Technologies, Energy and Environment
• Màster Universitari en Energia i Electrònica de Potència

Altres títols ofereixen algunes especialitats o itineraris acadèmics que permeten acreditar la primera condició del perfil d’ingrés. Entre aquests, i no exclusivament:
• Màster en Enginyeria Industrial
• Màster en Enginyeria de l’Energia
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• Màster en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
• Màster Universitari en Física
• Master in Photonics

En aquests casos els estudiants podran ser admesos, però és responsabilitat de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat examinar l’expedient acadèmic dels candidats i dictaminar si han obtingut formació en recerca específica en l’àmbit de la tecnologia electrònica o si, per contra, requereixen complements formatius.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La Comissió Acadèmica verifica el compliment de les condicions d’accés segons la legislació vigent, i decideix sobre l’admissió i sobre la necessitat d’encarregar complements de formació, atenent a la documentació aportada i respectant els principis de mèrit i igualtat d’oportunitats.


Per a cada candidat o candidata, es valoraran els aspectes següents i s’atorgaran punts per cada un d’aquests:

 • Adequació de les competències adquirides pels estudiants en els seus estudis d’accés al doctorat (fins a 3 punts).
 • Expedient acadèmic (fins a 3 punts).
 • Coneixement de llengua anglesa (fins a 1 punt).
 • Valoració del grup de recerca i integració en projectes (fins a 3 punts).

Se sumaran les diverses valoracions, la qual cosa produirà per a cada candidat o candidata una puntuació d’accés. En general, s’admetran els candidats que acreditin les condicions del perfil d’ingrés i que obtinguin una puntuació d’accés d’almenys 6 punts. En el cas que la demanda superi l’oferta de places, s’ordenaran els candidats segons la puntuació obtinguda i s’admetrà primer els que obtinguin més puntuació.

Criteris d’establiment dels complements de formació

Per als següents tres supòsits d’admissió:

 1. Candidats que comptin amb un títol oficial espanyol de grau (o equivalent) i de màster universitari.
 2. Candidats que estiguin en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior que habiliti per a l’accés a estudis de màster i que hagin superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals 60 com a mínim siguin d’estudis de màster.
 3. Candidats que estiguin en possessió d’un títol obtingut en sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologació, amb la comprovació prèvia de la universitat de la qual aquest acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en l país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat.

 • Si el candidat acredita els tres requisits especificats en el perfil d’ingrés, és admès al programa sense encàrrec de complements formatius, i se li assigna tutor o tutora.
 • Si, després d’examinar l’expedient acadèmic de màster, els candidats no acrediten suficient formació de recerca específica en l’àmbit de la tecnologia electrònica però compten amb el vistiplau d’un grup investigador per a la realització de la tesi doctoral, són admesos amb encàrrec de crèdits formatius, amb consulta prèvia al tutor o la tutora proposats.

4. Per al supòsit en què la persona candidata estigui en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, segons les normes de dret comunitari, sigui com a mínim de 300 crèdits ECTS:

 • Si els candidats acrediten els tres requisits especificats en el perfil d’ingrés, ja que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclou crèdits de formació en recerca, equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster, són admesos al programa sense encàrrec de complements formatius, i se’ls assigna tutor o tutora.
 • Si el pla d’estudis del corresponent títol de grau no inclou crèdits de formació en recerca, equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster, però els candidats compten amb el vistiplau d’un grup investigador per a la confecció de la tesi doctoral, són admesos amb encàrrec de crèdits formatius, amb la consulta prèvia al tutor o la tutora proposats.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Com s’ha detallat en els criteris d’admissió, l’encàrrec de complements formatius només es fa als estudiants admesos que no acreditin haver adquirit formació investigadora específica en l’àmbit de la tecnologia electrònica. Els estudiants que acreditin un dels principals títols d’ingrés especificades en els criteris d’admissió no rebran encàrrec de complements de formació.

Els complements formatius encarregats consistiran sempre en crèdits ECTS matriculats en assignatures de recerca del Màster en Enginyeria Electrònica de la UPC o de la UIB, o altres màsters afins, a proposta del tutor o la tutora.

En el cas d’estudiants indicats en els supòsits 1, 2 o 3 descrits a l’apartat de criteris d’admissió, el nombre de crèdits estarà entre 5 i 30, i serà establert en funció de l’expedient acadèmic dels candidats i després de consultar el tutor o la tutora proposats.

En el cas d’estudiants que indica el supòsit 4 descrit en l’apartat de criteris d’admissió, el nombre de crèdits estarà entre 15 i 50, i serà establert en funció de l’expedient acadèmic dels candidats i amb consulta prèvia al tutor o la tutora proposats.

Els complements formatius hauran de ser superats en el termini màxim d’un any des de la primera matrícula, i la Comissió Acadèmica del programa és l’encarregada de verificar-ho coincidint amb l’avaluació anual de tutoria. La superació dels complements formatius s’acredita superant les avaluacions establertes en les assignatures de màster matriculades.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.

Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de fer durant la primera quinzena d’octubre de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatòria.
Descripció:
Assessorament, ajuda, seguiment i control dels doctorands amb l’objecte que assoleixin les competències definides en el perfil de sortida.
La tutoria es fa de manera periòdica durant tot el programa.

Activitat: Elaboració d’informes de recerca en el marc de projectes de recerca finançats.
Hores: 20.
Caràcter: opcional.
Descripció: Participació en projectes de recerca finançats i elaboració d’informes de progrés i finals, com a formació de realització de recerca conjuntament amb equips de la pròpia i altres institucions, i amb estructuració contractual.

Activitat: Assistència a congressos.
Hores: 24.
Caràcter: opcional.
Descripció: Assistència a congressos científics relacionats amb la temàtica de recerca, preferentment internacionals i de contrastada rellevància, amb l’objectiu de conèixer els últims avenços en la temàtica de recerca dels doctorands, i poder contactar, presentar i discutir el progrés de la recerca amb altres investigadors de la mateixa temàtica.

Activitat: Publicacions.
Hores: 30.
Caràcter: obligatòria.
Descripció: Publicació dels resultats de la tesi en revistes indexades, preferentment d’alt impacte (índex JCR), patents acceptades o publicacions en actes de congressos internacionals de contrastada rellevància (congrés notable, segons classificació UPC).
Caràcter: obligatòria. Estimació en nombre d’hores per a la redacció d’un article de 4 pàgines = 30 hores.
S’espera que els doctorands portin a terme aquesta activitat entre el segon i tercer any de la tesi.
És un requisit justificar una publicació en l’avaluació anual de tutoria del segon any.
També és un requisit justificar una publicació rellevant abans d’autoritzar el dipòsit de la tesi. En tots els casos, el doctorand o doctoranda n’ha de ser el primer autor.

Activitat: Jornades de doctorat o doctorat-empresa.
Hores: 8.
Caràcter: opcional.
Descripció: Participació en jornades de doctorat, amb l’objectiu de difondre el treball investigador dins de la comunitat universitària i en l’entorn social i empresarial proper, amb la perspectiva de la inserció professional.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 480.
Caràcter: opcional.
Descripció: Estada en centres estrangers per confeccionar part de la tesi, amb l’objectiu de participar d’equips/sistemes de treball diferents de l’habitual, establir col·laboracions i beneficiar-se de l’experiència i mitjans d’altres equips de treball.
Estades: Càlcul de 40 hores setmanals per 12 setmanes aproximadament.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatòria.
Descripció: Validació del progrés acadèmic dels doctorands i dels objectius i metodologia que segueixen en el treball de recerca.

Activitat: Cursos i conferències.
Hores: 10.
Caràcter: opcional.
Descripció: Millora dels coneixements de temàtica relacionada amb la recerca de la tesi doctoral, a través de l’assistència a cursos i conferències impartits per professors externs al programa. Exemples previs: http://eel.postgrau.upc.edu/informacion-academica/cursos-y-seminarios.

Activitat: Participació en seminaris específics interns dels grups de recerca.
Hores: 10.
Caràcter: opcional.
Descripció: Participació en seminaris interns organitzats pels grups de recerca, com a fòrum intern de presentació i discussió del progrés investigador individual i conjunt.


Activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: opcional.
Descripció:
Proporcionar instruments conceptuals i metodològics de la investigació qualitativa i quantitativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: opcional.
Descripció:
Introducció als models de creativitat que s’han desenvolupat des de disciplines tan diverses com el màrqueting, la publicitat o la programació neurolingüística aplicats en el desenvolupament de projectes professionals i personals.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Descripció:
Adquisició d’un conjunt de coneixements, capacitats i actituds necessaris per interpretar i produir missatges i comunicar-se de manera eficaç en contextos diversos.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Espais per a doctorands

Els estudiants del Doctorat en Enginyeria Electrònica s’integren en els diversos grups de recerca de l’est, que estan localitzats, en el cas de la UPC, en diverses seus departamentals de Barcelona, Castelldefels, Terrassa i Vilanova i la Geltrú, mentre que per a la UIB els laboratoris d’electrònica estan situats al campus de la Universitat als afores de Palma. A la seu departamental de Barcelona es compta amb un gran espai amb 30 llocs disponibles (taula de treball + ordinador) que acull els becaris del Campus Nord, que es complementa amb un altre espai al Campus Sud barceloní amb espai per a cinc estudiants. Hi ha espais similars a les altres seus, especialment a les de Castelldefels (12), Terrassa (10) i Vilanova i la Geltrú (3). A la UIB es disposa d’un espai per a nou estudiants de doctorat a l’edifici del Departament de Física.

A més d’aquests espais en seus departamentals, recentment s’ha habilitat un gran espai per a estudiants de doctorat a la Biblioteca de Campus Nord de la UPC, amb 78 llocs de treball

(Http://doctorat.upc.edu/noticias/nuevos-espacios-de-doctorado).

Aules i laboratoris

A més de les instal·lacions comunes a tota la Universitat, el Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica compta, a la seu de Campus Nord de la UPC, amb una aula de postgrau per a la realització de cursos, seminaris i conferències, i amb un laboratori amb vuit terminals PC i un servidor d’alta capacitat per realitzar activitats formatives pròpies del doctorat. Hi ha un laboratori similar a la seu de Terrassa i a la UIB. Cal esmentar, a més, que tant la seu del programa a Barcelona com la de Palma compten amb aules de videoconferències dotades amb els mateixos equips de comunicació (Polycom), orientats a la impartició de cursos i seminaris des de qualsevol de les dues seus amb participació en ambdós centres.

L’existència de laboratoris ben equipats per a la realització de prototips, mesura i caracterització experimental de dispositius i circuits és fonamental per dur a terme tasques de recerca en les diverses àrees del programa. Els diferents grups de recerca del Programa de Doctorat disposen d’un total de 17 laboratoris de recerca a la UPC, entre els quals destaquem:

 • Sala Blanca classe 100-1000, de 100 metres quadrats, per a la recerca en el procés d’implementació de dispositius en el camp de les micro- i nanotecnologies. Els elements disponibles inclouen un perfilòmetre superficial, equipament divers per al dipòsit de capes fines (polvorització catòdica o ’sputtering’, evaporació tèrmica, canó electrònic, PECVD), equipament per al dipòsit de semiconductors orgànics (evaporació tèrmica), forns d’oxidació i de difusió, equip de fotolitografia, equipament per a processament amb làser (Rofin-Starmark), banc químic i equipament divers per fer components mecànics i mesures elèctriques.
 • La sala de caracterització de cèl·lules solars, o sala fosca, disposa d’un simulador solar Oriel 81.102 i d’instruments de mesura de la resposta espectral i dels paràmetres elèctrics de cèl·lules solars sotmeses a diversos espectres i condicions d’il·luminació.
 • Laboratori de Test i Caracterització. Conté una estació de puntes de prova Karl Suss PM8, més una estació digital Tektronix: generador programable d’ones arbitràries, fonts d’alimentació dual, analitzador de senyal de 6 canals i oscil·loscopi de precisió i banda ampla (fins a GHz). També es disposa d’una estació de caracterització de dispositius (analitzador de precisió de semiconductors, expansor-generador de polsos, analitzador d’impedància de precisió, analitzador LCR multifreqüència i un criostat.
 • Laboratori de mesura de circuits d’alta freqüència. Conté equips de caracterització de circuits de radiofreqüència i digitals, alta velocitat i precisió (oscil·loscopi de 8 GHz, generador de senyal de 20 GHz, analitzador de senyal de 26,5 GHz, Vector Network Analyzer de 20 GHz, mesurador de potència, Function Generator, Multimeter de 8,5 bits, Premi Function Arbitrary Noise Generator.
 • Diversos laboratoris per a la caracterització de circuits analògics i digitals. Compten amb equips de test de circuits integrats, oscil·loscopis de diverses prestacions, generadors de funcions arbitràries i generadors de senyal, multímetres, analitzadors de xarxes, analitzadors lògics, sondes i puntes de mesura, taules de puntes, taules antivibratòries, cambres climàtiques i forns, microscopis i càmeres fotogràfiques, maquinari de prototipatge i programació de dispositius, etc.
 • Laboratoris de sistemes sensors. Inclouen un laboratori dedicat al desenvolupament, caracterització i posada a punt de tot tipus de sistemes electrònics d’instrumentació i mesura, i un laboratori de muntatge i encapsulament equipat amb eines i instrumental per al muntatge de prototips i la mecanització de peces.
 • Laboratori de Metrologia i Calibratge, Observatori Submarí, Laboratori de Disseny Electrònic i Fabricació de Prototips i Laboratori de Desenvolupament de Sistemes Automàtics de Test i Mesura, tots ells a la seu departamental de Vilanova i la Geltrú.
 • Laboratoris de desenvolupament d’instrumentació i equips biomèdics, que inclouen analitzadors d’impedància, oscil·loscopis digitals, analitzadors d’espectre, generadors de senyal, mesuradors de fase, multímetres i electròmetres, càmera climàtica, estacions de muntatge PCB amb components SMD ‘low-pitch’, a les seus de Barcelona i Castelldefels.
 • Laboratori de compatibilitat electromagnètica, que inclou equips per a la caracterització i mesura d’emissions conduïdes (’conducted emissions’), emissions radiades (’radiated emissions’), immunitat conduïda (’conducted immunity’), immunitat radiada (’radiated immunity’) i descàrregues electrostàtiques.
 • Laboratoris de desenvolupament i caracterització de circuits d’alta potència i alt voltatge, incloent-hi fonts AC trifàsica programable de 12 kVA, fonts programables de DC de 1000V-10A, càrregues electròniques monofàsiques de fins a 2 kW, analitzadors de distorsió.
 • Smart Grid Lab. Microxarxa elèctrica capaç d’operar fins 20 kVA distribuïts en tres generadors trifàsics (15 kVA, 3 kVA, 3 kVA).

A la UIB:

 • Laboratori de caracterització avançada de dispositius i circuits digitals, que compta, entre altres equips, amb una càmera climàtica Feutron KPK200 amb ambient de temperatura (-40°C a 180°C) i humitat controlades, sistema d’anàlisi lògica Agilent 16700 amb 128 canals d’adquisició fins a 1 GHz i 80 canals de generació de fins a 200 MVect, a més d’un oscil·loscopi de 6 GHz / 2,5 Gs/s. Aquest laboratori també compta amb un sistema semiautomàtic per l’encapsulament de circuits microelectrònics.
 • Laboratori d’emulació de partícules de ionització mitjançant làser de titani-safir amb sistema de selecció de polsos.
 • Laboratori de muntatge de plaques PCB amb sistema automatitzat de posicionament i soldadura de components de muntatge superficial.
 • Equip d’accés directe a oblia dotat amb un sistema làser per a la manipulació de capes d’interconnexió i aïllament.

A més d’aquests laboratoris d’equipament, els diversos grups compten amb servidors equipats amb programes per a disseny i simulació de dispositius, circuits i sistemes electrònics, incloent Cadence Design Framework II, Agilent ADS, OrCAD, Modelsim / PE, Mentor Graphics Leonardo, Labview, simuladors electromagnètics 2D i 3D, Synopsys Advanced TCAD suite, Atlas-Silvaco TCAD, Agilent IC-CAP, anàlisi i simulació de dispositius HBT, Synopsys Saber suite, Coventor Analyzer, Ansys, COMSOL Multiphysics.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 05:45:25.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 05:30:21.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 06:00:17.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:MATEU MATEUS, MARC
Títol:A contribution to unobtrusive video-based measurement of respiratory signals.
Data lectura:01/12/2020
Director/a:RAMOS CASTRO, JUAN JOSE
Codirector/a:FERNANDEZ CHIMENO, MIREYA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Mateu, M. (2016). New Low Power Sensors for Monitoring Adherence to Healthy Life-Style Habits.

Sont Colomer, Roberto (2019). Antenna design for microwave colonoscopy.

Garrido, A. (2020). Embedded antennas for signal-transmissive-walls in radio-connected low-energy urban buildings.

Pitarque Sarquella, Carles (2020). IT Outsourcing EBA Compliant Methodology applicable in European Financial System.

Pérez Guijarro, Jordi (2020). Phase Estimation and Order Finding using the Quantum Fourier Transform.

Clemente Bonjour, Rocco (2020). Detection, tracking and classification of thermal events on Plasma Facing Components.

Mateu, M.; Guede, F.; Ferrer, V.; Garcia, M.; Ramos, J.; Fernandez, M. (2019). Comparison of video-based methods for respiration rhythm measurement. - Biomedical signal processing and control, ISSN: 1746-8094 (JCR Impact Factor-2019: 3.137; Quartil: Q2)

Mateu, M.; Guede, F.; Garcia, M.; Ramos, J.; Fernandez, M. (2019). Non-contact infrared-depth camera-based method for respiratory rhythm measurement while driving. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)

Guede, F.; Ferrer, V.; Mateu, M.; Ramos, J.; Garcia, M.; Fernandez, M. (2020). A photoplethysmography smartphone-based method for heart rate variability assessment: device model and breathing influences. - Biomedical signal processing and control, ISSN: 1746-8094 (JCR Impact Factor-2019: 3.137; Quartil: Q2)

Mateu, M.; Guede, F.; Garcia, M.; Ramos, J.; Fernandez, M. (2020). Camera-based method for respiratory rhythm extraction from a lateral perspective. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)

Mateu, M.; Guede, F.; Rodriguez, N.; Garcia, M.; Ramos, J.; Fernandez, M. (2021). A non-contact camera-based method for respiratory rhythm extraction. - Biomedical signal processing and control, ISSN: 1746-8094 (JCR Impact Factor-2019: 6.3; Quartil: )

Ferrer, V.; Barea, A.; Mateu, M.; Guede, F.; Fernandez, M.; Ramos, J.; Garcia, M. (2016). Prototipo de pulsera para la medida de ECG bajo demanda y la medida continua de la onda de pulso.

Pous, M.; Azpurua, M. A.; Quilez, M.; Mateu, M.; Fernandez, M.; Silva, F. (2020). Electromagnetic characterization of 3D printed antennas employing conductive filament.

AUTOR/A:LOPEZ PALMA, MANUEL
Títol:Métodos objetivos estadísticos de valoración de la magnitud de interés en base a las trayectorias de dirección de visionado
Data lectura:23/10/2020
Director/a:GAGO BARRIO, JAVIER
Codirector/a:CORBALAN FUERTES, MONTSERRAT
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Lopez, M. (2015). Métodos objetivos estadísticos de valoración de la magnitud de interés en base a las trayectorias de dirección de visionado.

Arriaga Hidalgo, Marc (2020). Head-pose determination using computer vision to determine the direction of gaze..

Bo Clotet, Marc (2021). Entrenament d'un model deep learning de detecció de l'orientació dels caps de persones amb una base de dades sintètica..

Lopez, M.; Morros, J.R.; Gago, J.; Corbalan, M. (2018). Who watches the watchers? Quality control of the human inspection in production lines using Visual Intensity of Attention.

Lopez, M.; Morros, J.R.; Gago, J.; Corbalan, M. (2018). Oriented Trajectories as a Method for Audience Measurement.

Lopez, M.; Gago, J.; Corbalan, M.; Morros, J.R. (2019). Audience measurement using a top-view camera and oriented trajectories.

AUTOR/A:CIRERA BALCELLS, JOSEP
Títol:Contributions to the energy management of industrial refrigeration systems: a data-driven perspective
Data lectura:09/09/2020
Director/a:ORTEGA REDONDO, JUAN ANTONIO
Codirector/a:ZURITA MILLAN, DANIEL
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Cirera, J. (2018). Data-driven based methodology to assess, model and improve refrigeration plants operation.

Cirera, J.; Cariño , J.A.; Zurita, D.; Ortega, J.A. (2019). Data analytics for performance evaluation under uncertainties applied to an industrial refrigeration plant. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)

Cirera, J.; Cariño , J.A.; Zurita, D.; Ortega, J.A. (2020). A data-driven-based industrial refrigeration optimization method considering demand forecasting. - Processes, ISSN: 2227-9717 (JCR Impact Factor-2018: 1.963; Quartil: Q2)

Cirera, J.; Quiles, M.; Cariño , J.A.; Zurita, D.; Ortega, J.A. (2018). Data-driven operation performance evaluation of multi-chiller system using self-organizing maps.

Cirera, J.; Cariño , J.A.; Zurita, D.; Ortega, J.A. (2019). Semisupervised refrigeration plant cooling disaggregation by means of deep neural network ensemble.

AUTOR/A:PAREDES CAMACHO, ALEJANDRO
Títol:Active Gate Drivers for High-Frequency Application of SiC MOSFETs
Data lectura:17/07/2020
Director/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Codirector/a:SALA CASELLES, VICENTE MIGUEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Fernández, E.; Paredes, A.; Sala, V.; Romeral, L. (2017). Control and modulation techniques applied to converters with impedances networks for traction systems. - IEEE Latin America transactions, ISSN: 1548-0992 (JCR Impact Factor-2017: 0.502; Quartil: Q4)

Paredes, A.; Sala, V.; Ghorbani, H.; Romeral, L. (2017). A novel active gate driver for improving SiC MOSFET switching trajectory. - IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2017: 7.05; Quartil: Q1)

Ghorbani, H.; Sala, V.; Paredes, A.; Romeral, L. (2018). Embedding a feedforward controller into the IGBT gate driver for turn-on transient improvement. - Microelectronics reliability, ISSN: 0026-2714 (JCR Impact Factor-2018: 1.483; Quartil: Q3)

Ghorbani, H.; Sala, V.; Paredes, A.; Romeral, L. (2019). A simple closed-loop active gate voltage driver for controlling diC/dt and dvCE/dt in IGBTs. - Electronics, ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2019: 2.412; Quartil: Q2)

Ghorbani, H.; Sala, V.; Paredes, A.; Romeral, L. (2016). A novel EMI reduction design technique in IGBT gate driver for turnon switching mode.

Ghorbani, H.; Sala, V.; Paredes, A.; Romeral, L. (2016). Performance of a new gate drive controller for improving IGBT switching trajectory.

Fernández, E.; Paredes, A.; Romeral, L.; Sala, V. (2016). Analysis of power converters with devices of SiC for applications in electric traction systems.

Paredes, A.; Sala, V.; Ghorbani, H.; Romeral, L. (2016). A novel active gate driver for silicon carbide MOSFET.

Paredes, A.; Ghorbani, H.; Sala, V.; Fernández, E.; Romeral, L. (2017). A new active gate driver for improving the switching performance of SiC MOSFET.

Fernández, E.; Paredes, A.; Sala, V.; Romeral, L. (2017). Comparative analysis of impedance source-SiC converters for traction systems.

Ghorbani, H.; Sala, V.; Paredes, A.; Romeral, L. (2017). A simple gate drive for SiC MOSFET with switching transient improvement.

Fernández, E.; Paredes, A.; Sala, V.; Romeral, L. (2018). Method to reduce THD and improve efficiency in SiC power converter..

Paredes, A.; Fernández, E.; Sala, V.; Ghorbani, H.; Romeral, L.; Fernandez, E. (2018). Switching trajectory improvement of SiC MOSFET devices using a feedback gate driver.

Paredes, A.; Sala, V.; Fernández, E.; Romeral, L.; Fernandez, E. (2018). Performance analysis of switching devices for wireless EV charging systems.

AUTOR/A:ESCUDERO LÓPEZ, MANUEL
Títol:Reliability-aware circuit design to mitigate impact of device defects and variability in emerging memristor-based applications
Data lectura:22/05/2020
Director/a:RUBIO SOLA, JOSE ANTONIO
Codirector/a:VOURKAS, IOANNIS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Escudero, M. (2016). Digital Computing Architectures using Memristive Devices.

Maestro, M.; Martin, J.; Crespo, A.; Escudero, M.; Rodríguez, R.; Nafría, M.; Aymerich , X.; Rubio, A. (2017). Experimental verification of memristor-based material implication NAND operation. - IEEE Transactions on emerging topics in computing, ISSN: 2168-6750 (JCR Impact Factor-2017: 3.626; Quartil: Q1)

Maestro, M.; Martin, J.; Crespo, A.; Escudero, M.; Rodríguez, R.; Nafría, M.; Aymerich , X.; Rubio, A. (2018). Experimental time evolution study of the HfO2-based IMPLY gate operation. - IEEE transactions on electron devices, ISSN: 0018-9383 (JCR Impact Factor-2018: 2.704; Quartil: Q2)

Escudero, M.; Vourkas, I.; Rubio, A.; Moll, F. (2019). Memristive logic in crossbar memory arrays: Variability-aware design for higher reliability. - IEEE transactions on nanotechnology, ISSN: 1536-125X (JCR Impact Factor-2019: 2.196; Quartil: Q2)

Escudero, M.; Amat, Esteve; Rubio, A.; Pouman, P. (2016). An experience with chalcogenide memristors, and implications on memory and computer applications.

Rubio, A.; Moll, F.; Escudero, M.; Zuin, S.; Vourkas, I.; Sirakoulis, G. (2016). Experience on material implication computing with an electromechanical memristor emulator.

Escudero, M.; Rubio, A.; Moll, F.; Vourkas, I. (2018). Variability-tolerant memristor-based ratioed logic in crossbar array.

Escudero, M.; Vourkas, I.; Rubio, A.; Moll, F. (2018). On the variability-aware design of memristor-based logic circuits.

AUTOR/A:SÁNCHEZ CHIVA, JOSÉ MARIA
Títol:High performance readout circuits and devices for Lorentz force resonant CMOS-MEMS magnetic sensors
Data lectura:05/03/2020
Director/a:FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DANIEL
Codirector/a:MADRENAS BOADAS, JORDI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
J.M. Sánchez-Chiva (2016). HIGH PERFORMANCE READOUT CIRCUITS FOR LORENTZ FORCE BASED INTERTIAL MAGNETIC SENSORS.

Forrellad Munne, Eusebi (2017). MEMS Sensor Data Acquisition Framework Based on Arduino Platform.

Bauzà Alcover, Claus (2017). Design of a conditioning circuit for magnetic CMOS-MEMS sensors.

Michalik, P.; J.M. Sánchez-Chiva; Fernández, D.; Madrenas, J. (2015). CMOS BEOL-embedded z-axis accelerometer. - Electronics Letters, ISSN: 0013-5194 (JCR Impact Factor-2015: 0.854; Quartil: Q3)

J.M. Sánchez-Chiva; Valle, J.; Fernandez, D.; Madrenas, J. (2019). A mixed-signal control system for Lorentz-force resonant MEMS magnetometers. - IEEE sensors journal, ISSN: 1530-437X (JCR Impact Factor-2019: 3.073; Quartil: Q2)

J.M. Sánchez-Chiva; Valle, J.; Fernández, D.; Madrenas, J. (2020). A cmos-mems beol 2-axis lorentz-force magnetometer with device-level offset cancellation. - Sensors (Switzerland), ISSN: 14248220

J.M. Sánchez-Chiva; Michalik, P.; Fernández, D.; Madrenas, J. (2015). A CMOS BEOL accelerometer low-noise readout amplifier with 4.2 zF/rt-Hz total noise floor.

Michalik, P.; J.M. Sánchez-Chiva; Fernandez, D.; Madrenas, J. (2015). CMOS BEOL-embedded lateral accelerometer.

Michalik, P.; J.M. Sánchez-Chiva; Fernandez, D.; Madrenas, J. (2015). Live Demonstration: CMOS BEOL-embedded 3-axis accelerometer.

J.M. Sánchez-Chiva; Banerji, S. (2016). Under pressure? Don’t lose direction! Smart sensors: Development of CMOS and MEMS on the same platform.

AUTOR/A:VÉLIZ NOBOA, BREMNEN MARINO
Títol:Novel metal insulator metal capacitors based on electrosprayed colloidal nanoparticles
Data lectura:30/01/2020
Director/a:BERMEJO BROTO, ALEXANDRA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Soler Muñoz, Oriol (2018). Development of a novel interdigitated capacitor.

Véliz, B.; Bermejo, S.; Vives, J.; Castañer, L. (2018). Large area deposition of ordered nanoparticle layers by electrospray. - Colloids and Interface Science Communications, ISSN: 2215-0382 (JCR Impact Factor-2018: 1.87; Quartil: Q3)

Véliz, B.; Bermejo, S.; Orpella, A.; Castañer, L. (2018). Impedance modeling of silica nanoparticle metal insulator metal capacitors. - Electrochimica acta, ISSN: 0013-4686 (JCR Impact Factor-2018: 5.383; Quartil: Q1)

Véliz, B.; Orpella, A.; Bermejo, S. (2019). Capacitance study of a polystyrene nanoparticle capacitor using impedance spectroscopy. - Nanotechnology, ISSN: 0957-4484 (JCR Impact Factor-2019: 3.551; Quartil: Q2)

Véliz, B.; Orpella, A.; Dominguez, M.; Bermejo, S. (2020). Impedance spectroscopy interpretation of silica and polystyrene colloidal suspensions. - Materials chemistry and physics, ISSN: 0254-0584 (JCR Impact Factor-2018: 2.781; Quartil: Q2)

Bheesayagari, C.; Pons, J.; Orpella, A.; Véliz, B.; Bermejo, S.; Dominguez, M. (2020). Condution mechanisms and charge trapping control in SiO2 nanoparticle MIM capacitors. - Electrochimica acta, ISSN: 0013-4686 (JCR Impact Factor-2019: 6.215; Quartil: Q1)

Véliz, B.; Bermejo, S.; Castañer, L. (2017). Improving a nozzle tip with a guard ring for an electrospray system.

Bermejo, S.; Véliz, B. (2018). Impedance spectroscopy of colloidal suspensions.

Bermejo, S.; Dominguez, M.; Véliz, B. (2018). Metamaterials as an experimental field for fractional calculus.

Bermejo, S.; Dominguez, M.; Pons, J.; Véliz, B. (2019). ALL DIELECTRIC METAMATERIALS FOR SPACE INSTRUMENTATION.

Bermejo, S.; Dominguez, M.; Orpella, A.; Véliz, B.; Cedeño, K.; Perera, S. (2019). Metamaterials for photonic and energy applications.

Bermejo, S.; Dominguez, M.; Véliz, B.; Cedeño, K. (2019). Nanoparticle based supercapacitors for energy harvesting.

AUTOR/A:MASMITJÀ RUSIÑOL, IVAN
Títol:Acoustic underwater target tracking methods using autonomous vehicles
Data lectura:21/01/2020
Director/a:GOMARIZ CASTRO, SPARTACUS
Codirector/a:AGUZZI, JACOPO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Galarza, C.M.; Masmitja, I.; Prat, J.; Gomariz, S. (2016). Diseño del sistema de navegación en inmersión del vehículo Guanay II para aplicaciones de detección y seguimiento de vertidos de hidrocarburos en zonas costeras.

Masmitja, I.; Galarza, C.M.; Gomariz, S.; Del Rio, J.; Aguzzi, J. (2016). Sistemes de posicionament acústic per la monitorització d’espècies marines.

Aguzzi, J.; Company Claret, Joan Baptista; Navarro, J.; Bahamón Rivera, Nixon; Del Rio, J.; Gomariz, S.; Masmitja, I.; Marini, S.; Fanelli, E.; Chumbinho, R. (2018). New monitoring technologies assisting deep-water and deep-sea crustacean decapods stock assessment.

Aguzzi, J.; Company Claret, Joan Baptista; Navarro, J.; Bahamón Rivera, Nixon; Rotllant, G.; García, J.; Del Rio, J.; Gomariz, S.; Masmitja, I.; Fanelli, E.; Marini, S.; Lordan, C.; Doyle, J.; Chumbinho, R. (2018). New monitoring technologies to produce ancillary data Nephrops stock assessment.

Masmitja, I.; Gomariz, S.; Del Rio, J.; Navarro, J.; Vigo, M.; Aguzzi, J.; Bahamón Rivera, Nixon; García, J.A.; Rotllant, G.; Company Claret, Joan Baptista (2020). Acoustic tracking of Nephrops norvegicus by networked moored hydrophones in a deep-sea no-take reserve of the North Western Mediterranean Sea.

Masmitja, I. (2016). Diseño de sistemas de posicionamiento acústico para la monitorización de especies marinas.

Bonavida Vila, Gerard (2018). Disseny del sistema de control d'un vehicle autònom submarí..

Fernández Vila, Óscar (2019). Disseny d’un mòdem de comunicació acústica submarina.

Solé Font, Oriol (2019). Disseny d'un sistema de visió submarina amb comunicació acústica..

Montalvo Martín, Salvador (2020). Desarrollo de algoritmos de posicionamiento mediante módems acústicos..

Majó Batlle, Martí (2020). Caracterització i implementació de transductors acústics pel seguiment d'espècies marines..

Masmitja, I.; Damborenea, J.; Conde, A.; Del Rio, J.; Daponte, P.; Rapuano, S. (2016). Firsts underwater potentiostat sea-tests in the OBSEA. - Instrumentation viewpoint, ISSN: 1886-4864

Masmitja, I.; Gomariz, S.; Del Rio, J.; Kieft, B.; O'Reilly, T.C. (2016). Range-only benthic rover localization off the central California coast. - Instrumentation viewpoint, ISSN: 1886-4864

Masmitja, I.; González, J.; Galarza, C.; Gomariz, S.; Aguzzi, J.; Del Rio, J. (2018). New vectorial propulsion system and trajectory control designs for improved AUV mission autonomy. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Toma, D.M.; Masmitja, I.; Del Rio, J.; Martinez, E.; Artero, C.; Casale, A.; Figoli, A.; Pinzani, D.; Cervantes, P.; Ruiz, P.; Memè, S.; Delory, E. (2018). Smart embedded passive acoustic devices for real-time hydroacoustic surveys. - Measurement, ISSN: 0263-2241 (JCR Impact Factor-2018: 2.791; Quartil: Q2)

Masmitja, I.; Del Rio, J.; Gomariz, S.; Olive, J. (2018). Boletin de automar: Grupo temático de automática y robótica para la industria marítima y las ciencias marinas del Comité Español de Automática. - Boletin de Automar, ISSN: ISSN 2340-8669

Masmitja, I.; Gomariz, S.; Del Rio, J.; Kieft, B.; O'Reilly, T.C.; Bouvet, P.; Aguzzi, J. (2018). Optimal path shape for range-only underwater target localization using a Wave Glider. - International journal of robotics research, ISSN: 0278-3649 (JCR Impact Factor-2018: 6.134; Quartil: Q1)

Masmitja, I.; Gomariz, S.; Del Rio, J.; Kieft, B.; O'Reilly, T.C.; Aguzzi, J.; Bouvet, P. (2018). Acoustic tag tracking: first experiments. - Instrumentation viewpoint, ISSN: 1886-4864

Garcia-Benadí, A.; Masmitja, I.; Gomariz, S.; Del Rio, J. (2019). Estimación de la incertidumbre asociada a la localización de objetos en el medio marino mediante técnicas acústicas. - e-medida. Revista española de metrología, ISSN:

Masmitja, I.; Gomariz, S.; Del Rio, J.; Kieft, B.; O'Reilly, T.C.; Bouvet, P.; Aguzzi, J. (2019). Range-only single-beacon tracking of underwater targets from an autonomous vehicle: from theory to practice. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)

Del Rio, J.; Nogueras, M.; Toma, D.M.; Martinez, E.; Artero, C.; Bghiel, I.; Cadena-Muñoz, F.J.; Garcia-Benadí, A.; Sarria, D.; Aguzzi, J.; Masmitja, I.; Carandell, M.; Olive, J.; Gomariz, S.; Santamaria, J.; Manuel, A. (2020). Obsea: a decadal balance for a cabled observatory deployment. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)

Aguzzi, J.; Flexas, M.; Flögel, S.; Lo Iacono, C.; Tangherlini, M.; Costa, C.; Marini, S.; Bahamón Rivera, Nixon; Martini, S.; Fanelli, E.; Danovaro, R.; Stefanni, S.; Thomsen, L.; Riccobene, G.; Hildebrandt, M.; Masmitja, I.; Del Rio, J.; Clark, E.; Branch, A.; Weiss, P.; Klesh, A.; Schodlok, M. (2020). Exo-ocean exploration with deep-sea sensor and platform technologies. - Astrobiology, ISSN: 1531-1074 (JCR Impact Factor-2018: 3.768; Quartil: Q1)

Masmitja, I.; Gomariz, S.; Kieft, B.; O’Reilly, T.; Katija, K.; Bouvet, P.; Fannjiang, C.; García-Alcocer, A.; Palomeras, N.; Del Rio, J.; Company, J. (2020). Mobile robotic platforms for the acoustic tracking of deep-sea demersal fishery resources. - Science Robotics, ISSN: 2470-9476 (JCR Impact Factor-2019: 18.684; Quartil: Q1)

Del Rio, J.; Sánchez, A.; Rachid, A.; Artero, C.; Masmitja, I.; Toma, D.M.; Moreno, M.; Ruiz, M.; Ochando, M.; Molinero, A.; Vega, J. (2015). The IEEE1451 Std applied to data acquisition systems in the TJ-II nuclear fusion device.

Galarza, C.M.; Masmitja, I.; Prat, J.; Trullols, E.; Gomariz, S. (2016). Obstacle detection and avoidance system for Guanay II AUV.

Galarza, C.M.; Masmitja, I.; Prat, J.; Gomariz, S. (2016). Design of obstacle detection and avoidance system for GUANAY II AUV.

Galarza, C.M.; Grimau, X.; Masmitja, I.; Prat, J.; Del Rio, J.; Gomariz, S. (2016). Design of the obstacle detection system with the SONAR MK3 on Guanay II AUV.

Masmitja, I.; Pallares, O.; Gomariz, S.; Del Rio, J.; O’Reilly, T.; Kieft, B. (2016). Range-only underwater target localization: error characterization.

Masmitja, I.; Gomariz, S.; Del Rio, J.; Kieft, B.; O'Reilly, T.C. (2016). Range-only underwater target localization: path characterization.

Masmitja, I.; Garcia-Benadí, A.; Gomariz, S.; Del Rio, J. (2017). Caracterización de posicionamiento en el medio marino mediante métodos acústicos.

Masmitja, I.; Bouvet, P.; Gomariz, S.; Aguzzi, J.; Del Rio, J.; Toma, D.M. (2017). Accuracy and precision studies for range-only underwater target tracking in shallow waters.

Masmitja, I.; Bouvet, P.; Gomariz, S.; Aguzzi, J.; Del Rio, J. (2017). Underwater mobile target tracking with particle filter using an autonomous vehicle.

Galarza, C.M.; Masmitja, I.; Prat, J.; Gomariz, S. (2017). Design a vectorial propulsion system for Guanay II AUV.

Nogueras, M.; Antonijuan, J.; Masmitja, I.; Del Rio, J. (2017). Evaluation of AUV-borne ADCP measurements in different navigation modes.

Del Rio, J.; Aguzzi, J.; Gomariz, S.; Thomsen, L.; Company Claret, Joan Baptista; Masmitja, I.; Marini, S.; Fanelli, E.; Costa, C.; Olive, J.; Floeghel, S.; Torkeldsen, T.; Pfannkuche, O.; Rune, G. (2018). Autonomous and cabled underwater sensor networks applied to remote monitoring of biological indicators.

Aguzzi, J.; Thomsen, L.; Del Rio, J.; Gomariz, S.; Company Claret, Joan Baptista; Masmitja, I.; Marini, S.; Fanelli, E.; Costa, C.; Olive, J.; Floeghel, S.; Torkelsen, T.; Schwendner, J.; Pfannkuche, O.; Rune, G.; Lebris, N. (2018). Fluid and adaptive networks of fixed and mobile robotic platforms for the monitoring of deep-sea ecosystems.

Masmitja, I.; Carandell, M.; Bouvet, P.; Aguzzi, J.; Gomariz, S.; Del Rio, J. (2018). Underwater acoustic slant range measurements related to weather and sea state.

Del Rio, J.; Aguzzi, J.; Gomariz, S.; Thomsen, L.; Company Claret, Joan Baptista; Masmitja, I.; Marini, S.; Fanelli, E.; Costa, C.; Olive, J.; Floeghel, S.; Torkelsen, T.; Schwendner, J.; Pfannkuche, O.; Rune, G. (2018). Underwater sensor networks applied to remote monitoring of biological indicators.

Masmitja, I.; Gomariz, S.; Del Rio, J.; Kieft, B.; O’Reilly, T.; Aguzzi, J.; Bouvet, P. (2018). Acoustic TAG tracking: First experiments.

Masmitja, I.; Gomariz, S.; Del Rio, J.; Bouvet, P.; Aguzzi, J. (2018). Underwater multi-target tracking with particle filters.

Masmitja, I.; Gomariz, S.; Del Rio, J.; Kieft, B.; O'Reilly, T.C.; Aguzzi, J.; Bouvet, P.; Fannjiang, C.; Katija, K. (2019). Area-only method for underwater tagged animals tracking usign autonomous vehicles.

Masmitja, I.; Gomariz, S. (2019). Underwater Technology from sea surface to seabed.

Masmitja, I.; Gomariz, S.; Del Rio, J.; Aguzzi, J. (2019). Obsea: a test site to develop marine ecosystems monitoring techniques by acoustic devices.

Del Rio, J.; Nogueras, M.; Toma, D.M.; Martinez, E.; Masmitja, I.; Carandell, M.; Gomariz, S.; Olive, J. (2019). Obsea, ten years of coastal ocean monitoring and test site observatory.

Aguzzi, J.; Navarro, J.; Bahamón Rivera, Nixon; García, J.; Rotllant, G.; Gomariz, S.; Masmitja, I.; Carreras, M.; Del Rio, J.; Company Claret, Joan Baptista (2019). Creel fishing and acoustic tracking trials in the No-Take zone off Palamós-Roses (Northwester Mediterranean Sea) at 350-420 m depth.

Martinez, E.; Masmitja, I.; Garcia-Benadí, A.; Toma, D.M.; Gomariz, S.; Del Rio, J. (2020). OBSEA: an acoustic-enabled observatory for underwater noise monitoring, sound source localization and tracking.

Vigo, M.; Navarro, J.; Masmitja, I.; García, J.A.; Bahamón Rivera, Nixon; Rotllant, G.; Aguzzi, J.; Company Claret, Joan Baptista (2020). Movement patterns of Norway lobsters in deep-sea Mediterranean habitats: useful information to design marine protected areas.

AUTOR/A:CARDADOR MAZA, DAVID
Títol:Infrared optical filters based in macroporous silicon for espectroscopic gas detection
Data lectura:19/12/2019
Director/a:RODRIGUEZ MARTINEZ, ANGEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Cardador, D.; Pfeiffer, N.; Travesset, A.; Dou, J. (2016). Física 1 batxillerat.

Cardador, D. (2015). Sensors de gas en el infrarrojo medio con tecnología de silicio macroporoso.

Granados Martin, Javier (2017). Fabricación de dispositivos fotónicos integrados- A.

Deriziotis, Ioannis Romanos (2017). Fabrication of photonic crystals based on macroporous silicon for thermal emission in mid infra-red.

Vega, D.; Cardador, D.; Trifonov, T.; Garin, M.; Rodriguez, A. (2016). The effect of absorption losses on the optical behaviour of macroporous silicon photonic crystal selective filters. - Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2016: 3.671; Quartil: Q1)

Cardador, D.; Vega, D.; Segura, D.; Rodriguez, A. (2017). Study of resonant modes in a 700 nm pitch macroporous silicon photonic crystal. - Infrared physics and technology, ISSN: 1350-4495 (JCR Impact Factor-2017: 1.851; Quartil: Q2)

Cardador, D.; Vega, D.; Segura, D.; Trifonov, T.; Rodriguez, A. (2017). Enhanced geometries of macroporous silicon photonic crystals for optical gas sensing applications. - Photonics and nanostructures. Fundamentals and applications, ISSN: 1569-4410 (JCR Impact Factor-2017: 1.575; Quartil: Q3)

Garin, M.; Chen, J.; Cardador, D.; Trifonov, T.; Alcubilla, R. (2017). Controlling Plateau-Rayleigh instabilities during the reorganization of silicon macropores in the Silicon Millefeuille process. - Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2017: 4.122; Quartil: Q1)

Segura, D.; Vega, D.; Cardador, D.; Rodriguez, A. (2017). Effect of fabrication tolerances in macroporous silicon photonic crystals. - Sensors and actuators A. Physical, ISSN: 0924-4247 (JCR Impact Factor-2017: 2.311; Quartil: Q2)

Cardador, D.; Segura, D.; Rodriguez, A. (2018). Photonic molecules for improving the optical response of macroporous silicon photonic crystals for gas sensing purposes. - Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2018: 3.561; Quartil: Q1)

Segura, D.; Cardador, D.; Vega, D.; Santos, M.; Dios, V.; Rodriguez, A. (2018). Bandgap widening in macroporous silicon photonic crystals by multiperiodic structures. - Journal of Physics Communications, ISSN: 2399-6528

Segura, D.; Cardador, D.; Rodriguez, A.; Llorca, J. (2019). Absorption mechanisms in macroporous silicon photonic crystals. - Sensors and actuators A. Physical, ISSN: 0924-4247 (JCR Impact Factor-2019: 2.904; Quartil: Q2)

Cardador, D.; Segura, D.; Deriziotis, I.; Rodriguez, A.; Llorca, J. (2019). Macroporous silicon filters, a versatile platform for NDIR spectroscopic gas sensing in the MIR. - Journal of the Electrochemical Society, ISSN: 0013-4651 (JCR Impact Factor-2019: 3.721; Quartil: Q1)

Cardador, D.; Segura, D.; Deriziotis, I.; Garín, M.; Llorca, J.; Rodriguez, A. (2019). Empirical demonstration of CO2 detection using macroporous silicon photonic crystals as selective thermal emitters. - Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2019: 3.714; Quartil: Q1)

Cardador, D.; Vega, D.; Rodriguez, A. (2015). Impact of the absorption in transmittance and reflectance on macroporous silicon photonic crystals.

Cardador, D.; Vega, D.; Rodriguez, A. (2015). Variation of the defect central frequency due to morphological changes in macroporoues silicon photonic crystals.

Cardador, D.; Vega, D.; Rodriguez, A. (2015). Variación de la frecuencia de trabajo en un cristal fotónico basado en silicio macroporoso al variar la longitud del defecto.

Cardador, D.; Vega, D.; Rodriguez, A. (2016). Effect of morphological changes and absorption losses in the operating frequency of macroporous silicon photonic crystals.

Cardador, D.; Vega, D.; Segura, D.; Garcies, P.; Rodriguez, A. (2016). Absorption effects on resonant modes of cavities in macroporus silicon photonic crystals.

Cardador, D.; Vega, D.; Segura, D.; Rodriguez, A. (2017). Improved transmission and thermal emission in macroporous silicon photonic crystals with 700 NM pitch.

Vega, D.; Cardador, D.; Rodriguez, A. (2017). Electrochemical etching of silicon with sub-500 nm feature size.

Vega, D.; Cardador, D.; Rodriguez-Montanes, R. (2017). Macroporous silicon with 500 nm periodicity for near-infrared applications.

Cardador, D.; Segura, D.; Vega, D.; Rodriguez, A. (2017). Coupling defects in macroporous silicon photonic crystals.

Cardador, D.; Vega, D.; Segura, D.; Rodriguez, A. (2017). Macroporous silicon structures in 700 nm and 500 nm.

Cardador, D.; Segura, D.; Vega, D.; Rodriguez, A. (2017). Transmission and thermal emission in the NO2 and CO absorption lines using macroporous silicon photonic crystals with 700 Nm pitch.

Cardador, D.; Segura, D.; Vega, D.; Trifonov, T.; Rodriguez, A. (2018). Analysis of optimized geometries in macroporous silicon ophotonic crystals for gas sensing purposes.

AUTOR/A:SALA CARDOSO, ENRIC
Títol:Advanced energy management strategies for HVAC systems in smart buildings
Data lectura:16/12/2019
Director/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Codirector/a:DELGADO PRIETO, MIGUEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sala, E. (2015). Advanced Energy Management Strategies for Smart Builgdings.

Giacometto, Francisco javier; Capelli, F.; Romeral, L.; Riba, J.; Sala, E. (2016). Thermal response estimation in substation connectors using data-driven models. - Advances in Electrical and Computer Engineering, ISSN: 1582-7445 (JCR Impact Factor-2016: 0.595; Quartil: Q4)

Kampouropoulos, K.; Andrade, F.; Sala, E.; Garcia, A.; Romeral, L. (2018). Multiobjective optimization of multi-carrier energy system using a combination of ANFIS and genetic algorithms. - IEEE transactions on smart grid, ISSN: 1949-3053 (JCR Impact Factor-2018: 10.486; Quartil: Q1)

Sala, E.; Delgado Prieto, M.; Kampouropoulos, K.; Romeral, L. (2018). Activity-aware HVAC power demand forecasting. - Energy and buildings , ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2018: 4.495; Quartil: Q1)

Sala, E.; Delgado Prieto, M.; Kampouropoulos, K.; Romeral, L. (2019). Predictive chiller operation: a data-driven loading and scheduling approach. - Energy and buildings , ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2019: 4.867; Quartil: Q1)

Sala, E.; Kampouropoulos, K.; Giacometto, Francisco javier; Romeral, L. (2014). Smart multi-model approach based on adaptive neuro-fuzzy inference systems and genetic algorithms.

Kampouropoulos, K.; Sala, E.; Andrade, F.; Romeral, L. (2014). Optimal control of energy hub systems by use of SQP algorithm and energy prediction.

Zurita, D.; Cariño , J.A.; Sala, E.; Delgado Prieto, M.; Ortega, J.A. (2015). Time series forecasting by means of SOM aided fuzzy inference systems.

Sala, E.; Zurita, D.; Kampouropoulos, K.; Delgado Prieto, M.; Romeral, L. (2015). Enhanced load forecasting methodology by means of probabilistic prediction intervals estimation.

Zurita, D.; Sala, E.; Cariño , J.A.; Delgado Prieto, M.; Ortega, J.A. (2015). Enhanced time series forecasting by means of dynamics boosting applied to industrial process monitoring.

Lopez, C.; Sala, E.; Garcia, A.; Romeral, L. (2015). Constrained-size torque maximization in SynRM machines by means of genetic algorithms.

Giacometto, Francisco javier; Capelli, F.; Sala, E.; Riba, J.; Romeral, L. (2015). Temperature rise estimation of substation connectors using data-driven models case: thermal conveccion response.

Cortez, E.; Moreno-Eguilaz, J.M.; Soriano, F.; Sala, E. (2016). Estimation of fuel consumption in a hybrid electric refuse collector vehicle using a real drive cycle.

Zurita, D.; Sala, E.; Cariño , J.A.; Delgado Prieto, M.; Ortega, J.A. (2016). Industrial process monitoring by means of recurrent neural networks and Self Organizing Maps.

Sala, E.; Kampouropoulos, K.; Delgado Prieto, M.; Romeral, L. (2016). Disaggregation of HVAC load profiles for the monitoring of individual equipment.

Sala, E.; Zurita, D.; Kampouropoulos, K.; Delgado Prieto, M.; Romeral, L. (2016). Occupancy forecasting for the reduction of HVAC energy consumption in smart buildings.

Sala, E.; Kampouropoulos, K.; Delgado Prieto, M.; Romeral, L. (2016). Intelligent monitoring of HVAC equipment by means of aggregated power analysis.

Kampouropoulos, K.; Andrade, F.; Sala, E.; Garcia, A.; Romeral, L. (2016). Multi-carrier optimal power flow of energy hubs by means of ANFIS and SQP.

AUTOR/A:CORTEZ, ERNEST
Títol:Aportaciones al dimensionamiento y gestión de energía de un tren de potencia eléctrico híbrido para vehículos industriales con ciclos de conducción repetitivos y agresivos
Data lectura:11/12/2019
Director/a:MORENO EGUILAZ, JUAN MANUEL
Codirector/a:CASTAÑEDA CAMACHO, JOSEFINA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Cortez, E.; Moreno-Eguilaz, J.M.; Soriano, Francisco (2018). Advanced methodology for the optimal sizing of the energy storage system in a hybrid electric refuse collector vehicle using real routes. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2017: 2.676; Quartil: Q2)

AUTOR/A:ARAGUZ LÓPEZ, CARLES
Títol:In pursuit of Autonomous Distributed Satellite Systems
Data lectura:05/12/2019
Director/a:ALARCON COT, EDUARDO JOSE
Codirector/a:BOU BALUST, ELISENDA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Arnau Prat i Sala (2015). Scalable software architecture for the Android Beyond the Stratosphere satellite network.

Rodrigo Muñoz, Santiago (2016). A scalable distributed autonomy system for fractionated satellite missions..

Marc Marí Barceló (2016). An Android real-time kernel and system interface for phone-based nanosatellite constellations.

Araguz, C. (2016). In pursuit of Autonomous Distributed Satellite Systems.

Ballesteros Sánchez, Christian (2016). A Ground Station software framework and telemetry management system for Nano-satellite missions.

David Llaveria Godoy (2017). DSSO - Distributed Satellite Systems model-based architecting for earth Observation missions.

Gorreta, S.; Pons, J.; Lopez, G.; Figueras, E.; Jove-Casulleras, R.; Araguz, C.; Via, P.; Camps, A.; Dominguez, M. (2016). A CubeSAT payload for in-situ monitoring of pentacene degradation due to atomic oxygen etching in LEO. - Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2016: 1.536; Quartil: Q2)

Jove-Casulleras, R.; Araguz, C.; Via, P.; Solanellas, A.; Amezaga, A.; Vidal, D.; Muñoz, J.; Mari, M.; Olivé, R.; Sáez, A.; Jane, J.; Bou, E.; Iannazzo, M.; Gorreta, S.; Ortega, P.; Pons, J.; Dominguez, M.; Alarcon, E.; Ramos, J.; Camps, A. (2017). 3Cat-1 project: a multi-payload CubeSat for scientific experiments and technology demonstrators. - European journal of remote sensing, ISSN: 2279-7254 (JCR Impact Factor-2017: 1.122; Quartil: Q4)

Araguz, C.; Marí, M.; Bou, E.; Alarcon, E.; Selva, D. (2018). Design guidelines for general-purpose payload-oriented nanosatellite software architectures. - Journal of Aerospace Information Systems, ISSN: 2327-3097 (JCR Impact Factor-2018: 0.3; Quartil: Q2)

Araguz, C.; Bou, E.; Alarcon, E. (2018). Applying autonomy to distributed satellite systems: Trends, challenges, and future prospects. - Systems Engineering, ISSN: 1520-6858 (JCR Impact Factor-2016: 0.5; Quartil: Q4)

Alarcon, E.; Alvaro, A.; Araguz, C.; Barrot, G.; Bou, E.; Camps, A.; Cornara, S.; Gutiérrez, P.; Lancheros, E.; Lesne, O.; Llaveria, D.; Lluch, I.; Males, J.; Mangin, A.; Matevosyan, H.; Monge, A.; Narkiewicz, J.; Ourevitch, S.; Pierotti, S.; Pica, U.; Poghosyan, A.; Ruiz-de-Azua, J.A. (2018). Design and optimization of a polar satellite mission to complement the Copernicus System. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)

Araguz, C.; Llaveria, D.; Lancheros, E.; Bou, E.; Camps, A.; Alarcon, E.; Tonetti, S.; Cornara, S.; Vicario, G.; Lluch, I.; Matevosyan, H.; Golkar, A.; Cote, J.; Pierotti, S.; Rodríguez, P.; Alvaro, A.; Sochacki, M.; Narkiewicz, J. (2019). Architectural optimization framework for earth-observing heterogeneous constellations : marine weather forecast case. - Journal of spacecraft and rockets, ISSN: 0022-4650 (JCR Impact Factor-2019: 1.36; Quartil: Q3)

Tonetti, S.; Cornara, S.; Vicario de Miguel, G.; Pierotti, S.; Cote, J.; Araguz, C.; Alarcon, E.; Camps, A.; Llaveria, D.; Lancheros, E.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Bou, E.; Rodríguez, P.; Sochacki, M.; Narkiewicz, J.; Golkar, A.; Lluch, I.; Matevosyan, H. (2020). Mission and system architecture for an operational network of earth observation satellite nodes. - Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2018: 2.482; Quartil: Q1)

Araguz, C.; Alarcon, E.; Bou, E. (2015). On autonomous software architectures for distributed spacecraft: A Local-Global Policy.

Araguz, C.; Bou, E.; Alarcon, E. (2015). General-purpose Payload-oriented Software Architecture for Nano-Satellites.

Araguz, C.; Bou, E.; Alarcon, E. (2016). Applying autonomy to Distributed Satellite Systems.

Araguz, C.; Llaveria, D.; Lancheros, E.; Bou, E.; Camps, A.; Alarcon, E.; Lluch, I.; Matevosyan, H.; Golkar, A.; Tonetti, S.; Cornara, S.; Cote, J.; Pierotti, S.; Rodríguez, P.; Alvaro, A.; Sochacki, M.; Narkiewicz, J. (2017). Architectural optimization results for a network of Earth-observing satellite nodes.

Araguz, C.; Llaveria, D.; Lancheros, E.; Bou, E.; Camps, A.; Alarcon, E.; Lluch, I.; Matevosyan, H.; Golkar, A.; Tonetti, S.; Cornara, S.; Pierotti, S.; Rodríguez, P.M.; Alvaro, A.; Narkiewicz, J. (2018). Optimized model-based design space exploration of distributed multi-orbit multi-platform Earth observation spacecraft architectures.

Ruiz-de-Azua, J.A.; Araguz, C.; Calveras, A.; Alarcon, E.; Camps, A. (2018). Towards an integral model-based simulator for autonomous earth observation satellite networks.

Araguz, C.; Closa, M.; Bou, E.; Alarcon, E. (2019). A design-oriented characterization framework for decentralized, distributed, autonomous systems: the nano-satellite swarm case.

Araguz, C.; Bou, E.; Alarcon, E. (2019). System-level autonomous decision-making for earth observation satellite systems.

Araguz, C.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Calveras, A.; Camps, A.; Alarcon, E. (2019). Simulating distributed small satellite networks: A model-based tool tailored to decentralized resource-constrained systems.

Llaveria, D.; Araguz, C.; Camps, A.; Alarcon, E. (2019). Architecting optimized spaceborne Earth observation missions.

AUTOR/A:BHEESAYAGARI, CHENNA REDDY
Títol:Sigma-Delta Control of Charge Trapping in Heterogeneous Devices
Data lectura:04/11/2019
Director/a:DOMINGUEZ PUMAR, MANUEL MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Bheesayagari, C. (2016). Novel design approaches to control and mitigate dielectric charging effects in RF MENS switches.

Dominguez, M.; Bheesayagari, C.; Gorreta, S.; Lopez, G.; Martin, I.; Blokhina, E.; Pons, J. (2016). Charge trapping control in MOS capacitors. - IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2016: 7.168; Quartil: Q1)

Dominguez, M.; Bheesayagari, C.; Gorreta, S.; Lopez, G.; Pons, J. (2017). Closed-loop compensation of charge trapping induced by ionizing radiation in MOS capacitors. - IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2017: 7.05; Quartil: Q1)

Bheesayagari, C.; Gorreta, S.; Pons, J.; Dominguez, M. (2017). Second order sigma-delta control of charge trapping for MOS capacitors. - Microelectronics reliability, ISSN: 0026-2714 (JCR Impact Factor-2017: 1.236; Quartil: Q3)

Bheesayagari, C.; Pons, J.; Atienza, M.T.; Dominguez, M. (2019). Diffusive representation and sliding mode control of charge trapping in Al2O3MOS capacitors. - IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2019: 7.515; Quartil: Q1)

Dominguez, M.; Bheesayagari, C.; Gorreta, S.; Pons, J. (2017). Active charge trapping control in dielectrics under ionizing radiation.

Dominguez, M.; Bermejo, S.; Bheesayagari, C.; Pons, J. (2018). Sliding mode control of fractional order systems: application to sensors.

AUTOR/A:MASMITJÀ RUSIÑOL, GERARD
Títol:Design, fabrication and characterisation of interdigitated back-contacted c-Si solar cells based on transition metal oxides
Data lectura:25/10/2019
Director/a:ORTEGA VILLASCLARAS, PABLO RAFAEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Masmitja, G.; Busquets-Monge, S. (2020). Vídeo pràctica 1 - Electrònica GETI (240072).

Masmitja, G.; Busquets-Monge, S. (2020). Vídeo pràctica 5 - Electrònica GETI (240072).

Masmitja, G. (2015). Contribució en la fabricació de cél·lules solars de contactes posteriors interdigitals (IBC) en substrats c-SI (n) amb processos a baixa temperatura.

Ramon Jerez, Armand (2016). SUPERVISIÓ, CONTROL I SIMULACIÓ D'UN PROCÉS DE CURTICIÓ DE PELLS.

Castells Juvé, Marc (2017). DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE LA SUPERVISIÓ I CONTROL D'UN SISTEMA DE FERMENTACIÓ CONTROLADA VINÍCOLA.

Masmitja, G. (2020). Introducció de la nanotecnologia a l'ensenyament secundari.

Masmitja, I.; González, J.; Masmitja, G.; Gomariz, S.; Del Rio, J. (2015). Power system of the Guanay II AUV. - Acta imeko, ISSN: 2221-870X (JCR Impact Factor-2015: 0.124; Quartil: Q4)

Gerling Sarabia, L.; Mahato, S.; Morales, A.; Masmitja, G.; Ortega, P.; Voz, C.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J. (2016). Transition metal oxides as hole-selective contacts in silicon heterojunctions solar cells. - Solar energy materials and solar cells, ISSN: 0927-0248 (JCR Impact Factor-2016: 4.784; Quartil: Q1)

Masmitja, G.; Gerling Sarabia, L.; Ortega, P.; Puigdollers, J.; Martin, I.; Voz, C.; Alcubilla, R. (2017). V2Ox-based hole-selective contacts for c-Si interdigitated back-contacted solar cells. - Journal of materials chemistry A, ISSN: 2050-7488 (JCR Impact Factor-2017: 9.931; Quartil: Q1)

Masmitja, G.; Ortega, P.; Puigdollers, J.; Gerling Sarabia, L.; Martin, I.; Voz, C.; Alcubilla, R. (2018). Interdigitated back-contacted crystalline silicon solar cells with lowerature dopant-free selective contacts. - Journal of materials chemistry A, ISSN: 2050-7488 (JCR Impact Factor-2018: 10.733; Quartil: Q1)

Ros, E.; Barquera, Z.; Ortega, P.; Gerling Sarabia, L.; Masmitja, G.; Martin, I.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J.; Voz, C. (2019). Improved electron selectivity in silicon solar cells by cathode modification with a dipolar conjugated polyelectrolyte interlayer. - ACS Applied Energy Materials, ISSN: 2574-0962 (JCR Impact Factor-2019: 4.473; Quartil: Q2)

Ortega, P.; Piñol, J.; Martin, I.; Orpella, A.; Masmitja, G.; Lopez, G.; Ros, E.; Voz, C.; Puigdollers, J.; Alcubilla, R. (2020). Low-cost high-sensitive suns-Voc measurement instrument to characterize c-Si solar cells. - IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2019: 3.658; Quartil: Q1)

Masmitja, G.; Ortega, P.; Martin, I.; Lopez, G.; Voz, C.; Alcubilla, R. (2016). IBC n-type C-Si solar cells based on laser doping processing for selective emitter and base contact formation.

Gerling Sarabia, L.; Masmitja, G.; Ortega, P.; Voz, C.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J. (2016). Passivating electron- and hole-selective materials for crystalline silicon: interface reactions and passivation alternatives.

Gerling Sarabia, L.; Masmitja, G.; Voz, C.; Ortega, P.; Puigdollers, J.; Alcubilla, R. (2016). Back junction n-type silicon heterojunction solar cells with V2O5 hole-selective contact.

Masmitja, G.; Ortega, P.; Martin, I.; Lopez, G.; Calle, E.; Gerling Sarabia, L.; Voz, C.; Alcubilla, R. (2017). Cost-effective cleaning solutions based on H2O/NH3/H2O2 mixtures for ALD Al2O3 passivated IBC c-Si solar cells.

Gerling Sarabia, L.; Masmitja, G.; Ortega, P.; Martin, I.; Voz, C.; Puigdollers, J.; Alcubilla, R. (2017). Dopant-free carrier selective contacts: A paradigm- shift in crystalline silicon photovoltaic technology.

Calle, E.; Ortega, P.; Lopez, G.; Martin, I.; Carrió, D.; Masmitja, G.; Voz, C.; Orpella, A.; Puigdollers, J.; Alcubilla, R. (2017). Interdigitated back contacted c-Si(p) solar cells with photovoltaic efficiencies beyond 22%.

Puigdollers, J.; Gerling Sarabia, L.; Masmitja, G.; Martin, I.; Ortega, P.; Voz, C.; Alcubilla, R.; Ros, E.; Perea, R. (2017). Carrier selective contacts based on V2O5-Ag-V2O5 structures.

Puigdollers, J.; Gerling Sarabia, L.; Masmitja, G.; Ros, E.; Perea, R.; Ortega, P.; Voz, C.; Alcubilla, R. (2017). Carrier selective contacts based on dielectric/metal/dielectric structures.

Chen, J.; Martin, I.; Lopez, G.; Harrison, S.; Masmitja, G.; Ortega, P.; Alcubilla, R. (2017). Silicon solar cells with heterojunction emitters and laser processed base contacts.

Gerling Sarabia, L.; Masmitja, G.; Ortega, P.; Voz, C.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J. (2017). Passivating/hole-selective contacts based on V2O5/SiOx stacks deposited at ambient temperature.

Masmitja, G.; Ortega, P.; Puigdollers, J.; Gerling, G.; Voz, C.; Martin, I.; Alcubilla, R. (2017). TiO2 Based Electron Selective Contacts for Interdigitated Back-Contacted c-Si(n) Solar Cells.

Zafoschnig, L.; Ortega, P.; Martin, I.; Masmitja, G.; Lopez, G.; Alcubilla, R. (2018). Electron selective contacts based on Al2O3/TiO2/ZnO stacks for crystalline silicon solar cells.

Masmitja, G.; Martin, I.; Ortega, P.; Gerling, G.; Puigdollers, J.; Voz, C.; Alcubilla, R. (2018). Electron-selective Ba(OH)2 and PFN contact layers on n-type crystalline silicon solar cells.

Ortega, P.; Masmitja, G.; Martin, I.; Gerling, G.; Puigdollers, J.; Voz, C.; Alcubilla, R. (2018). PFN and Ba(OH)2 dipole materials as electron transport layers on n-type crystalline silicon semiconductor.

Pusay, B.; Almache, R.; Masmitja, G.; Ros, E.; Puigdollers, J.; Martin, I.; Voz, C.; Ortega, P. (2019). Interdigitated back-contact c-Si solar cells with non-conventional selective contacts.

Masmitja, G.; Puigdollers, J.; Voz, C.; Ortega, P. (2019). Interdigitated Back-Contact C-Si Solar Cells with Non-Conventional Selective Contacts.

AUTOR/A:FERRER MILEO, VÍCTOR
Títol:Estudio de la viabilidad de la estimación del grado de adherencia a estilos de vida saludables a partir de medidas cardíacas oportunistas
Data lectura:11/10/2019
Director/a:GARCIA GONZALEZ, MIQUEL ANGEL
Codirector/a:FERNANDEZ CHIMENO, MIREYA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ferrer, V. (2015). Medidas oportunistas de parámetros fisiológicos basados en smarphones para la obtención de indicadores de estilos de vida saludables.

Barea Cañizares, Alberto (2016). Diseño, desarrollo i test de un prototipo de pulsera para adquirir el electrocardiograma y la onda de pulso.

Bennasar Bonnin, Joan (2016). Estudi dels canvis morfològics en el pols cardíac associats a la respiració i postura.

Reus Muns, Guillem (2017). Vehicular network scheduling for the next generation mmWave systems..

Serra Perramon, Enric (2017). TFG a la Universitat Tècnica de Viena.

Manonelles Rincón, Llorenç (2017). Desarrollo de un circuito de adquisición de multiples señales biológicas para la integración en una pulsera wearable.

Garcia, M.; Fernandez, M.; Guede, F.; Ferrer, V.; Argelagós, A.; Álvarez-Gómez, L.; Parrado , E.; Moreno, J.; Capdevila, Ll.; Ramos, J. (2015). A methodology to quantify the differences between alternative methods of heart rate variability measurement. - Physiological measurement, ISSN: 0967-3334 (JCR Impact Factor-2015: 1.576; Quartil: Q3)

Ferrer, V.; Guede, F.; Fernandez, M.; Ramos, J.; Garcia, M. (2015). Accuracy of heart rate variability estimation by photoplethysmography using an smartphone : processing optimization and fiducial point selection.

Guede, F.; Ferrer, V.; Ramos, J.; Fernandez, M.; Garcia, M. (2015). Real time heart rate variability assessment from android smartphone camera photoplethysmography: postural and device influences.

Guede, F.; Ferrer, V.; Fernandez, M.; Ramos, J.; Garcia, M. (2016). SeniorFit : Una aplicación móvil para el seguimiento de la adherencia a estilos de vida saludable para gente mayor.

AUTOR/A:TAPIA TLATELPA, TECILLI
Títol:Optoelectronic optimization of Photocatalytic processes for wastewater treatment
Data lectura:03/10/2019
Director/a:TRULL SILVESTRE, JOSE FRANCISCO
Codirector/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Tapia, T. (2016). Optimización Optoelectrónica de Procesos Fotocatalíticos para el Tratamiento de Agua.

Tapia, T.; Trull, J.; Romeral, L. (2019). In situ decolorization monitoring of textile dyes for an optimized UV-LED/TiO2 reactor. - Catalysts, ISSN: 2073-4344 (JCR Impact Factor-2019: 3.52; Quartil: Q2)

Tapia, T.; Buscio, V.; Trull, J.; Sala, V. (2020). Performance analysis and methodology for replacing conventional lamps by optimized LED arrays for photocatalytic processes. - Chemical engineering research and design, ISSN: 0263-8762 (JCR Impact Factor-2018: 3.073; Quartil: Q2)

Tapia, T.; Trull, J.; Sala, V.; Romeral, L. (2019). Methodology for lighting optimization applied to photocatalytic reactors.

AUTOR/A:PIÑAL MOCTEZUMA, JUAN FERNANDO
Títol:Characterization of Damage Evolution on Metallic Components using Ultrasonic Non-Destructive Methods
Data lectura:27/09/2019
Director/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Codirector/a:DELGADO PRIETO, MIGUEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Mohamed Selim, H.; Piñal , J.F.; Delgado Prieto, M.; Trull, J.; Romeral, L.; Cojocaru, C. (2019). Wavelet transform applied to internal defect detection by means of laser ultrasound.

Piñal , J.F. (2016). Characterization of Damage Evolution on Metallic Components using Ultrasonics Non-Destructive Methods.

Piñal , J.F.; Delgado Prieto, M.; Romeral, L. (2019). Performance analysis of acoustic emission hit detection methods using time features. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)

Piñal , J.F.; Delgado Prieto, M.; Romeral, L. (2020). An acoustic emission activity detection method based on short-term waveform features: application to metallic components under uniaxial tensile test. - Mechanical systems and signal processing, ISSN: 0888-3270 (JCR Impact Factor-2018: 5.005; Quartil: Q1)

AUTOR/A:GHORBANI, HAMIDREZA
Títol:Active Gate Switching Control of IGBT to Improve Efficiency in High Power Density Converters
Data lectura:18/09/2019
Director/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Codirector/a:SALA CASELLES, VICENTE MIGUEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ghorbani, H. (2016). Active Gate Switching Control of IGBT to Improve Efficiency in High Power Density Converters.

AUTOR/A:REY LOPEZ, JUAN MANUEL
Títol:Modeling, control and design of AC microgrids in islanded mode
Data lectura:16/07/2019
Director/a:CASTILLA FERNANDEZ, MIGUEL
Director/a:MIRET TOMAS, JAIME
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Rey, J.; Torres, J.; Castilla, M. (2018). Secondary control for islanded microgrids.

Rey, J.; Marti, P.; Velasco, M.; Miret, J.; Castilla, M. (2017). Secondary switched control with no communications for islanded microgrids. - IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2017: 7.05; Quartil: Q1)

Rey, J.; Rosero, C.; Velasco, M.; Marti, P.; Miret, J.; Castilla, M. (2018). Local frequency restoration for droop-controlled parallel inverters in islanded microgrids. - IEEE transactions on energy conversion, ISSN: 0885-8969 (JCR Impact Factor-2018: 4.614; Quartil: Q1)

Mojica-Nava, E.; Rey, J.; Torres, J. (2018). Decentralized switched current control for DC microgrids. - IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2018: 7.503; Quartil: Q1)

Guzman, R.; Garcia de Vicuña, J.; Camacho, A.; Miret, J.; Rey, J. (2018). Receding-horizon model predictive control for a three-phase VSI with an LCL filter. - IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2018: 7.503; Quartil: Q1)

Rey, J.; Castilla, M.; Miret, J.; Camacho, A.; Guzman, R. (2019). Adaptive slope voltage control for distributed generation inverters with improved transient performance. - IEEE transactions on energy conversion, ISSN: 0885-8969 (JCR Impact Factor-2019: 4.501; Quartil: Q1)

Velasco, M.; Marti, P.; Camacho, A.; Rey, J.; Miret, J.; Castilla, M. (2020). Enabling grid-feeding converters with a dissonant-resonant controller for negative-sequence voltage elimination. - IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2018: 7.224; Quartil: Q1)

Ghahderijani, M. M.; Castilla, M.; Miret, J.; Guzman, R.; Rey, J. (2017). Control scheme for a multiple-output DC/DC current source parallel resonant converter.

Rey, J.; Solano, J.; Torres, J.; Miret, J.; Ghahderijani, M. M.; Castilla, M. (2017). Multi-layer active power and frequency control strategy for industrial microgrids.

Ghahderijani, M. M.; Castilla, M.; Rey, J.; Torres, J.; Garnica, M. (2017). A communication-less control scheme for a variable air-gap wireless energy transfer system using current source resonant converter.

Torres, J.; Castilla, M.; Miret, J.; Ghahderijani, M. M.; Rey, J. (2017). Experimental study of clock drift impact over droop-free distributed control for industrial microgrids.

Rey, J.; Vergara, P.; Castilla, M.; Camacho, A.; Miret, J. (2018). Local hierarchical control for industrial microgrids with improved frequency regulation.

AUTOR/A:BORRÀS CRISTÒFOL, RAMON
Títol:Contribucions a l'Optimització dels sistemes de test i caracterització de drivers electrònics per diodes láser
Data lectura:22/03/2019
Director/a:DEL RIO FERNANDEZ, JOAQUIN
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Borràs, R.; Del Rio, J.; Oriach, C.; Juliachs, J. (2018). Optical power model of a laser diode. - Journal of physics: conference series, ISSN: 1742-6588 (JCR Impact Factor-2018: 0.221; Quartil: Q3)

Borràs, R.; Del Rio, J.; Ruiz, F.; Oriach, C.; Juliachs, J. (2017). Optical power model for low power laser diodes : Pspice modelling of optical power variation with temperature.

Borràs, R.; Del Rio, J.; Oriach, C.; Juliachs, J. (2018). Optical power model of a laser bar diode.

AUTOR/A:FERNÁNDEZ PALOMEQUE, EFRÉN ESTEBAN
Títol:Optimization of a CSI Inverter and DC/DC Elevator with Silicon Carbide Devices, for Applications in Electric Traction Systems
Data lectura:20/03/2019
Director/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Codirector/a:SALA CASELLES, VICENTE MIGUEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Fernández, E. (2015). Diseño de un Convertidor de Potencia CSI con Elevador DC/DC basado en Red de impedancia e interruptores de carburo de silicio Sic para el uso en sistemas de tracción Eléctrica.

Fernández, E.; Romeral, L.; Sala, V. (2016). Power converters and its application in electric traction systems. Analysis present and future technologies. - IEEE Latin America transactions, ISSN: 1548-0992 (JCR Impact Factor-2016: 0.631; Quartil: Q4)

Fernández, E.; Romeral, L.; Sala, V. (2016). Impedance networks and its application in power for electric traction systems. - IEEE Latin America transactions, ISSN: 1548-0992 (JCR Impact Factor-2016: 0.631; Quartil: Q4)

Fernández, E.; Paredes, A.; Sala, V.; Romeral, L. (2017). Control method of impedance network in sic power converters for HEV/EV. - Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X

Fernández, E.; Paredes, A.; Sala, V.; Romeral, L. (2017). Implementation of high frequency SVM in a digital system for CS-SiC inverter. - Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X

Fernández, E.; Paredes, A.; Sala, V.; Romeral, L. (2018). A simple method for reducing THD and improving the efficiency in CSI topology based on SiC power devices. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2018: 2.707; Quartil: Q3)

Fernández, E.; Paredes, A.; Sala, V.; Romeral, L. (2017). Control method of impedance network in SiC power converters for HEV/EV.

AUTOR/A:GAITÁN PITRE, JORGE ELIÉCER
Títol:Interfaces directas entre sensores capacitivos y microcontrolador
Data lectura:08/02/2019
Director/a:PALLAS ARENY, RAMON
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Hoya Perez, Ferran (2016). APP PARA NOTIFICACIONES DE EMERGENCIA EN CASO DE ACCIDENTES DE TRÁFICO..

Hornero, G.; Gaitán-Pitre, J. E.; Serrano, R.; Casas, J.O.; Pallàs, R. (2017). A novel low-cost smart leaf wetness sensor. - Computers and electronics in agriculture, ISSN: 0168-1699 (JCR Impact Factor-2017: 2.427; Quartil: Q1)

AUTOR/A:GARNICA LÓPEZ, MIGUEL ANDRÉS
Títol:Control of Grid-Connected Three-Phase Three-Wire Voltage-Sourced lnverters Under Voltage Disturbances
Data lectura:11/01/2019
Director/a:GARCIA DE VICUÑA MUÑOZ DE LA NAVA, JOSE LUIS
Codirector/a:MIRET TOMAS, JAIME
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Camacho, A.; Castilla, M.; Miret, J.; Garcia de Vicuña, J.; Garnica, M. (2017). Control strategy for distribution generation inverters to maximize the voltage support in the lowest phase during voltage sags. - IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2017: 7.05; Quartil: Q1)

Garnica, M.; Garcia de Vicuña, J.; Miret, J.; Castilla, M.; Guzman, R. (2018). Control strategy for grid-connected three-phase inverters during voltage sags to meet grid codes and to maximize power delivery capability. - IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2018: 7.224; Quartil: Q1)

Garnica, M.; Garcia de Vicuña, J.; Miret, J.; Camacho, A.; Guzman, R. (2018). Voltage support experimental analysis of a low-voltage ride-through strategy applied to grid-connected distributed inverters. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2018: 2.707; Quartil: Q3)

Miret, J.; Garnica, M.; Castilla, M.; Garcia de Vicuña, J.; Camacho, A. (2018). PI-based controller for low-power distributed inverters to maximise reactive current injection while avoiding over voltage during voltage sags. - IET power electronics, ISSN: 1755-4535 (JCR Impact Factor-2018: 2.839; Quartil: Q2)

Garnica, M.; Garcia de Vicuña, J.; Miret, J.; Castilla, M.; Guzman, R. (2019). Optimal voltage-support control for distributed generation inverters in RL grid-faulty networks. - IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2019: 7.515; Quartil: Q1)

AUTOR/A:JIN, CHEN
Títol:Interdigitated Back Contacts Solar Cell Based on Thin Crystalline Silicon Substrates
Data lectura:31/10/2018
Director/a:MARTIN GARCIA, ISIDRO
Codirector/a:GARIN ESCRIVA, MOISES
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Chen, J.; Martin, I.; Ortega, P.; Calle, E.; Alcubilla, R. (2018). 3D simulations of interdigitated back-contacted crystalline silicon solar cells on thin substrates. - Solar energy, ISSN: 0038-092X (JCR Impact Factor-2018: 4.674; Quartil: Q1)

Lopez, G.; Chen, J.; Martin, I.; Alcubilla, R. (2018). Impact of c-Si Surface Passivating Layer Thickness on n+Laser-Doped Contacts Based on Silicon Carbide Films. - IEEE journal of photovoltaics, ISSN: 2156-3381 (JCR Impact Factor-2018: 3.398; Quartil: Q1)

Martin, I.; Lopez, G.; Plentz, J.; Chen, J.; Ortega, P.; Voz, C.; Puigdollers, J.; Gawlik, A.; Jia, G.; Andrä, G. (2019). Multicrystalline silicon thin-film solar cells based on vanadium oxide heterojunction and laser-doped contacts. - Physica status solidi A. Applications and materials science (Print edition), ISSN: 1862-6300 (JCR Impact Factor-2019: 1.759; Quartil: Q3)

Chen, J.; Martin, I.; Calle, E.; Ortega, P.; Lopez, G.; Alcubilla, R. (2016). Thin IBC c-Si solar cells based on conventional technologies.

AUTOR/A:GUEDE FERNÁNDEZ, FEDERICO
Títol:Una contribución a la evaluación de la adherencia a hábitos de vida saludables basado en aplicaciones móviles
Data lectura:06/09/2018
Director/a:FERNANDEZ CHIMENO, MIREYA
Codirector/a:CAPDEVILA ORTÍS, LLUÍS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sansa Melsión, Joan (2018). DISSENY I VERIFICACIÓ D?UNA APLICACIÓ D?ALTIMETRIA A PARTIR DE BARÒMETRE BASADA EN SMARTPHONES.

Vilaseca Barceló, David (2019). Análisis de plataformas blockchain para casos de uso de compra/venta de imágenes.

Guede, F.; Fernandez, M.; Ramos, J.; Garcia, M. (2019). Driver drowsiness detection based on respiratory signal analysis. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)

AUTOR/A:AZPÚRUA AUYANET, BARÓN MARCO AURELIO
Títol:Full Time-Domain Electromagnetic Interference Measurements and Applications
Data lectura:28/06/2018
Director/a:SILVA MARTINEZ, FERNANDO
Codirector/a:POUS SOLÀ, MARC
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Castellanos, J.; Sandoval-Ruíz, C.; Azpurua, M. A. (2014). Implementación sobre FPGA de un algoritmo LMS para un arreglo de antenas inteligentes. - Revista técnica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Zulia, ISSN: 0254-0770 (JCR Impact Factor-2014: 0.115; Quartil: Q4)

Azpurua, M. A.; Páez, E.; Rojas, J.; Ventosa, O.; Silva, F.; Zhang, G.; Duffy, A.; Jaúregui, R.I. (2014). A review on the drawbacks and enhancement opportunities of the feature selective validation. - IEEE transactions on electromagnetic compatibility, ISSN: 0018-9375 (JCR Impact Factor-2014: 1.297; Quartil: Q2)

Petrucha, V.; Janosek, M.; Azpurua, M. A. (2015). Vector feedback homogeneity and inner layout influence on fluxgate sensor parameters. - IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2015: 1.808; Quartil: Q2)

Azpurua, M. A.; Pous, M.; Çakir, Soydan; Silva, F.; Cetinta, M. (2015). Improving time-domain EMI measurements through digital signal processing. - IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine, ISSN: 2162-2264 (JCR Impact Factor-2015: 0.227; Quartil: Q3)

Azpurua, M. A.; Pous, M.; Silva, F. (2015). On the statistical properties of the peak detection for time-domain EMI measurements. - IEEE transactions on electromagnetic compatibility, ISSN: 0018-9375 (JCR Impact Factor-2015: 1.146; Quartil: Q2)

Pous, M.; Azpurua, M. A.; Silva, F. (2015). Measurement and evaluation techniques to estimate the degradation produced by the radiated transients interference to the GSM system. - IEEE transactions on electromagnetic compatibility, ISSN: 0018-9375 (JCR Impact Factor-2018: 2.274; Quartil: Q2)

Azpurua, M. A.; Pous, M.; Silva, F. (2016). Decomposition of Electromagnetic Interferences in the Time-Domain. - IEEE transactions on electromagnetic compatibility, ISSN: 0018-9375 (JCR Impact Factor-2016: 1.658; Quartil: Q3)

Çakir, Soydan; Sen, O.; Acak, Savas; Azpurua, M. A.; Silva, F.; Cetintas, M. (2016). Alternative conducted immunity tests. - IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine, ISSN: 2162-2264 (JCR Impact Factor-2016: 0.36; Quartil: Q2)

Azpurua, M. A.; Pous, M.; Silva, F.; Pinter, B.; Hudlicka, M. (2018). Waveform Approach for Assessing Conformity of CISPR 16-1-1 Measuring Receivers. - IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2018: 3.067; Quartil: Q1)

Azpurua, M. A.; Páez, E.; Jaúregui, R.I. (2014). Feature selective normalized mutual information index for the validation of computational electromagnetics.

Sanchez, Y.; Rosi, C.; Páez, E.; Azpurua, M. A. (2014). Feature selective validation applied to the comparison of calibration data.

Páez, E.; Callarotti, R.; Azpurua, M. A.; Sanchez, Y. (2014). Determination of the equivalent circuit for a cylindrical loop-coupled cavity resonator.

Azpurua, M. A.; Páez, E.; Jaúregui, R.I. (2014). Measurement uncertainty propagation through the feature selective validation.

Azpurua, M. A.; Jaúregui, R.I.; Silva, F.; Parra, X. (2014). Statistical performance comparison between the FSV and the FS-NMI index.

Petrucha, V.; Janosek, M.; Azpurua, M. A. (2014). Fluxgate magnetometer vector feedback homogeneity and its influence on sensor parameters.

Azpurua, M. A.; Pous, M.; Silva, F. (2015). A measurement system for radiated transient electromagnetic interference based on general purpose instruments.

Pous, M.; Azpurua, M. A.; Silva, F. (2015). Radiated transient interferences measurement procedure to evaluate digital communication systems.

Setiawan, I.; Keyer, C.; Azpurua, M. A.; Silva, F.; Leferink, F. (2016). Time-domain measurement technique to analyze cyclic short-time interference in power supply networks.

Azpurua, M. A.; Pous, M.; Silva, F. (2016). On-board compact system for full time-domain electromagnetic interference measuraments.

Pous, M.; Azpurua, M. A.; Silva, F. (2016). Benefits of full time-domain EMI measurements for large fixed installation.

Azpurua, M. A.; Pous, M.; Silva, F. (2016). A single antenna ambient noise cancellation method for in-situ radiated EMI measurements in the time-domain.

Azpurua, M. A.; Oliva, José A.; Pous, M.; Silva, F. (2017). Fast and automated verification of multi-channel full time-domain EMI measurement systems.

Azpurua, M. A.; Pous, M.; Silva, F. (2017). Robust extreme value estimation for full time-domain EMI measurements.

Pous, M.; Azpurua, M. A.; Silva, F. (2017). APD outdoors time-domain measurements for impulsive noise characterization.

Pous, M.; Azpurua, M. A.; Oliva, José A.; Aragon, M.; Gonzalez, I.; Silva, F. (2018). Full Time Domain EMI Measurement system applied to Railway emissions according to IEC 62236-3-1/EN 50121-3-1 standards.

Oliva, José A.; Azpurua, M. A.; Pous, M.; Silva, F.; Baharuddin, M.; Smartt, C.; Thomas, D. (2018). Exploratory data analysis on stochastic emissions near-field scanning measurements.

Azpurua, M. A.; Pous, M.; Fernandez, M.; Silva, F. (2018). Dynamic performance evaluation of full time domain EMI measurement systems.

AUTOR/A:MORADI GHAHDERIJANI, MOHAMMAD
Títol:Dynamic modelling and control schemes for current-source resonant converters
Data lectura:09/03/2018
Director/a:CASTILLA FERNANDEZ, MIGUEL
Codirector/a:MIRET TOMAS, JAIME
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Mohammad, G. (2015). Inductive contactless energy transfer system based on the current sorce resonant converter.

Momeneh, A.; Castilla, M.; Mohammad, G.; Miret, J.; Garcia de Vicuña, J. (2017). Analysis, design and implementation of a residential inductive contactless energy transfer system with multiple mobile clamps. - IET power electronics, ISSN: 1755-4535 (JCR Impact Factor-2017: 2.267; Quartil: Q2)

Mohammad, G.; Castilla, M.; Momeneh, A.; Tomas, J.; Garcia de Vicuña, J. (2017). Frequency-modulation control of a DC/DC current-source parallel-resonant converter. - IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2017: 7.05; Quartil: Q1)

Miret, J.; Garcia de Vicuña, J.; Guzman, R.; Camacho, A.; Mohammad, G. (2017). A flexible experimental laboratory for distributed generation networks based on power inverters. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2017: 2.676; Quartil: Q2)

Castilla, M.; Camacho, A.; Marti, P.; Velasco, M.; Mohammad, G. (2017). Impact of clock drifts on communication-free secondary control schemes for inverter-based islanded microgrids. - IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2017: 7.05; Quartil: Q1)

Mohammad, G.; Castilla, M.; Momeneh, A.; Miret, J.; Garcia de Vicuña, J. (2018). Robust and fast sliding-mode control for a DC-DC current-source parallel-resonant converter. - IET power electronics, ISSN: 1755-4535 (JCR Impact Factor-2018: 2.839; Quartil: Q2)

Torres, J.; Castilla, M.; Miret, J.; Mohammad, G.; Morales, J.; Guzman, R. (2015). Dynamic model of a grid-connected three-phase inverter with slope voltage control.

Mohammad, G.; Castilla, M.; Momeneh, A.; Guzman, R.; Garcia de Vicuña, J. (2016). Transient analysis of PV-based industrial microgrids between grid-connected and islanded modes.

AUTOR/A:REPECHO DEL CORRAL, VÍCTOR
Títol:Fixed-Switching Frequency Sliding Mode Control Applied To Power Converters
Data lectura:21/02/2018
Director/a:BIEL SOLE, DOMINGO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Perna Vila, Mireia (2018). Control design and implementation of a twin robot.

Repecho, V.; Biel, D.; Ramos, R. (2018). Fixed-switching frequency interleaved sliding mode eight-phase synchronous buck converter. - IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2018: 7.224; Quartil: Q1)

Repecho, V.; Biel, D.; Olm, Josep M.; Fossas, E., E. Fossas, E. Fossas-Colet, Enric Fossas, Enric Fossas-Colet (2018). Robust sliding mode control of a DC/DC Boost converter with switching frequency regulation. - Journal of the Franklin Institute, ISSN: 0016-0032 (JCR Impact Factor-2018: 3.653; Quartil: Q1)

Repecho, V.; Biel, D. (2018). Rotor position estimation at zero speed in a sliding mode controlled PMSM.

AUTOR/A:ATIENZA GARCIA, MARIA TERESA
Títol:Identification and Control of Diffusive Systems Applied to Charge Trapping and Thermal Space Sensors
Data lectura:13/02/2018
Director/a:DOMINGUEZ PUMAR, MANUEL MARIA
Codirector/a:JIMENEZ SERRES, VICENTE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Dominguez, M.; Gorreta, S.; Atienza, M.T.; Blokhina, E.; Pons, J. (2017). Sliding mode control of heterogeneous systems.

Atienza, M.T. (2014). Contribución al desarrollo de nuevos sensores de viento para baja presión.

Gorreta, S.; Barajas, E.; Kowalski, L.; Atienza, M.T.; Dominguez, M.; Jimenez, V. (2015). Self-calibrating closed-loop circuit for configurable constant voltage thermal anemometers. - Electronics Letters, ISSN: 0013-5194 (JCR Impact Factor-2015: 0.854; Quartil: Q3)

Kowalski, L.; Atienza, M.T.; Gorreta, S.; Jimenez, V.; Dominguez, M.; Silvestre, S.; Castañer, L. (2016). Spherical wind sensor for the atmosphere of mars. - IEEE sensors journal, ISSN: 1530-437X (JCR Impact Factor-2016: 2.512; Quartil: Q1)

Dominguez, M.; Atienza, M.T.; Kowalski, L.; Novio, S.; Gorreta, S.; Jimenez, V.; Silvestre, S. (2016). Heat flow dynamics in thermal systems described by diffusive representation. - IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2016: 7.168; Quartil: Q1)

Atienza, M.T.; Gorreta, S.; Pons, J.; Dominguez, M. (2016). Characterization of dielectric charging in MEMS using diffusive representation. - IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2016: 7.168; Quartil: Q1)

Atienza, M.T.; Kowalski, L.; Gorreta, S.; Jimenez, V.; Castañer, L.; Dominguez, M. (2017). Sliding mode analysis applied to improve the dynamical response of a spherical 3D wind sensor for Mars atmosphere. - Sensors and actuators A. Physical, ISSN: 0924-4247 (JCR Impact Factor-2017: 2.311; Quartil: Q2)

Atienza, M.T.; Kowalski, L.; Gorreta, S.; Jimenez, V.; Dominguez, M. (2018). Thermal dynamics modeling of a 3D wind sensor based on hot thin film anemometry. - Sensors and actuators A. Physical, ISSN: 0924-4247 (JCR Impact Factor-2018: 2.739; Quartil: Q2)

Dominguez, M.; Kowalski, L.; Atienza, M.T.; Gorreta, S.; Jimenez, V.; Castañer, L. (2017). Improvement of the dynamical response of a spherical 3d wind sensor for Mars atmosphere.

Atienza, M.T.; Kowalski, L.; Gorreta, S.; Jimenez, V.; Dominguez, M. (2017). Time-varying thermal dynamics modeling of the prototype of the REMS wind sensor.

Atienza, M.T.; Kowalski, L.; Gorreta, S.; Pons, J.; Jimenez, V.; Dominguez, M.; Jimenez, V. (2018). Model identification of Time-Varying Diffusive Systems.

Kowalski, L.; Gorreta, S.; Atienza, M.T.; Jimenez, V.; Castañer, L.; Dominguez, M. (2018). Testing campaign of a martian spherical wind sensor at the AWTSII Wind Tunnel Facility.

Dominguez, M.; Kowalski, L.; Gorreta, S.; Atienza, M.T.; Bermejo, S.; Jimenez, V.; Castañer, L. (2018). A miniaturized 3D wind sensor for planetary exploration.

AUTOR/A:GALARZA BOGOTÁ, CÉSAR MAURICIO
Títol:Diseño del sistema de navegación en inmersión del vehículo Guanay II para aplicaciones de detección y seguimiento de vertidos de hidrocarburos en zonas costeras
Data lectura:29/01/2018
Director/a:GOMARIZ CASTRO, SPARTACUS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Galarza, C.M.; Masmitja, I.; González, J.; Prat, J.; Gomariz, S. (2014). Configuración de los parámetros del sistema de detección de obstáculos del guanay II. - Instrumentation viewpoint, ISSN: 1886-4864

Galarza, C.M.; Masmitja, I.; González, J.; Prat, J.; Gomariz, S.; Del Rio, J. (2015). Design obstacle detection system for AUV Guanay II. - Instrumentation viewpoint, ISSN: 1886-4864

Galarza, C.M.; Prat, J.; Gomariz, S. (2016). Obstacle detection algorithm of low computational cost for Guanay II AUV. - Instrumentation viewpoint, ISSN: 1886-4864

Galarza, C.M.; Masmitja, I.; González, J.; Prat, J.; Gomariz, S. (2014). Obstacle detection system for the AUV Guanay II.

González, J.; Gomariz, S.; Batlle, C.; Galarza, C.M. (2015). Fuzzy controller for the yaw and velocity control of the Guanay II AUV.

Masmitja, I.; González, J.; Galarza, C.M.; Gomariz, S.; Prat, J.; Del Rio, J. (2015). Vilanova sea trials of Guanay II AUV.

AUTOR/A:OVEJAS BENEDICTO, VICTÒRIA JÚLIA
Títol:DETERMINATION OF THE STATE OF HEALTH OF LI-ION BATTERIES: THE IRREVERSIBLE ENTROPY PRODUCTION APPROACH
Data lectura:24/11/2017
Director/a:CUADRAS TOMAS, ANGEL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Naranjo Quintero, Nelson Alejandr (2018). DISPOSITIVO ROBOTIZADO PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DEL SUELO.

Perez Tarrado, Albert (2018). Disseny d'un dosificador portatil.

Ovejas, V.J.; Cuadras, A. (2018). Impedance characterization of an LCO-NMC/graphite cell: ohmic conduction, SEI transport and charge-transfer phenomenon. - Batteries, ISSN: 2313-0105

Cuadras, A.; Ovejas, V.J. (2018). Determination of the Irreversible Entropy Generation Rate in Mobile Phone Batteries.

Ovejas, V.J.; Cuadras, A. (2018). Irreversible entropy production in fresh and aged LithiumIon cells.

AUTOR/A:GERLING SARABIA, LUIS GUILLERMO
Títol:Characterization of alternative carrier selective materials and their application to heterojunction solar cells
Data lectura:15/11/2017
Director/a:PUIGDOLLERS GONZALEZ, JOAQUIN
Codirector/a:VOZ SANCHEZ, CRISTOBAL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Galindo, S.; Ahmadpur Sayyar, M.; Gerling Sarabia, L.; Marsal, A.; Voz, C.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J. (2014). Influence of the density of states on the open-circuit voltage in small-molecule solar cells. - Organic electronics, ISSN: 1566-1199 (JCR Impact Factor-2014: 3.827; Quartil: Q1)

Gerling Sarabia, L.; Mahato, S.; Voz, C.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J. (2015). Characterization of transition metal Oxide/Silicon heterojunctions for solar cell applications. - Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2015: 1.726; Quartil: Q2)

Mahato, S.; Gerling Sarabia, L.; Voz, C.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J. (2016). PEDOT:PSS as an alternative hole selective contact for ITO-free hybrid crystalline silicon solar cell. - IEEE journal of photovoltaics, ISSN: 2156-3381 (JCR Impact Factor-2016: 3.712; Quartil: Q1)

Mahato, S.; Gerling Sarabia, L.; Voz, C.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J. (2016). High efficiency ITO-free hybrid solar cell using highly conductive PEDOT:PSS with co-solvent and surfactant treatments. - Materials letters, ISSN: 0167-577X (JCR Impact Factor-2016: 2.572; Quartil: Q2)

García, J.; Rivera, R.; Morales, A.; Gerling Sarabia, L.; Caballero, Á.; Asensi, J.M.; Voz, C.; Bertomeu Balagueró, Joan; Andreu Batallé, Jordi (2016). Main properties of Al2O3 thin films deposited by magnetron sputtering of an Al2O3 ceramic target at different radio-frequency power and argon pressure and their passivation effect on p-type c-Si wafers. - Thin solid films, ISSN: 0040-6090 (JCR Impact Factor-2016: 1.879; Quartil: Q2)

Mariano, M.; Kozyreff, G.; Gerling Sarabia, L.; Romero, P.; Puigdollers, J.; Bravo-Abad, J.; Martorell, J. (2016). Intermittent chaos for ergodic light trapping in a photonic fiber plate. - Light-Science & Applications, ISSN: 2047-7538 (JCR Impact Factor-2016: 14.098; Quartil: Q1)

Gerling Sarabia, L.; Voz, C.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J. (2017). Origin of passivation in hole-selective transition metal oxides for crystalline silicon heterojunction solar cells. - Journal of materials research, ISSN: 0884-2914 (JCR Impact Factor-2017: 1.495; Quartil: Q3)

Almora, Osbel; Gerling Sarabia, L.; Voz, C.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J. (2017). Superior performance of V2O5 as hole selective contact over other transition metal oxides in silicon heterojunction solar cells. - Solar energy materials and solar cells, ISSN: 0927-0248 (JCR Impact Factor-2017: 5.018; Quartil: Q1)

Mahato, S.; Biswas, D.; Gerling Sarabia, L.; Voz, C.; Puigdollers, J. (2017). Analysis of temperature dependent current-voltage and capacitance-voltage characteristics of an Au/V2O5/ n -Si Schottky diode. - AIP advances, ISSN: 2158-3226 (JCR Impact Factor-2017: 1.653; Quartil: Q3)

Urbain, F.; Tang, P.; Carretero, N.M.; Andreu, T.; Gerling Sarabia, L.; Voz, C.; Arbiol, J.; Morante, J. (2017). A prototype reactor for highly selective solar-driven CO2 reduction to synthesis gas using nanosized earth-abundant catalysts and silicon photovoltaics. - Energy and environmental science, ISSN: 1754-5692 (JCR Impact Factor-2017: 30.067; Quartil: Q1)

García, R.; Garcia, E.; Montero, D.; Olea, J.; Prado, Á. del; Martil, I.; Voz, C.; Gerling Sarabia, L.; Puigdollers, J.; Alcubilla, R. (2018). Transport mechanisms in silicon heterojunction solar cells with molybdenum oxide as a hole transport layer. - Solar energy materials and solar cells, ISSN: 0927-0248 (JCR Impact Factor-2018: 6.019; Quartil: Q1)

Gerling Sarabia, L.; Mahato, S.; Galindo, S.; Voz, C.; Puigdollers, J.; Alcubilla, R.; Asensi, J.M. (2015). Straightforward determination of the effective mobility-lifetime product of small molecule organic solar cells.

Gerling Sarabia, L.; Mahato, S.; Galindo, S.; Voz, C.; Puigdollers, J.; Alcubilla, R.; Asensi, J.M. (2015). Straightforward determination of the effective mobility-lifetime products of small molecule organic solar cells.

García, J.; Caballero, Á.; Asensi, J.M.; Bertomeu Balagueró, Joan; Andreu Batallé, Jordi; Gerling Sarabia, L.; Ortega, P.; Voz, C. (2015). Intermediate amorphous silicon layer for crystalline silicon passivation with alumina.

Morales, A.; Gerling Sarabia, L.; Puigdollers, J.; Voz, C.; Alcubilla, R. (2015). Doping-free alternatives for passivated back contacts in silicon heterojunction solar cells.

Simokaitiene, J.; Gerling Sarabia, L.; Mahato, S.; Voz, C.; Puigdollers, J.; Grazulevicius , J. (2015). Studies on the potential donor properties of diphenylethenyl - substituted bridged - triphenylamines in organic solar cells.

Mahato, S.; Gerling Sarabia, L.; Voz, C.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J. (2016). Improvement of PEDOT:PSS/crystalline silicon hybrid solar cell by passivating amorphous silicon thin layer.

Gerling Sarabia, L.; Mahato, S.; Voz, C.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J. (2016). Materiales transportadores de carga selectivos y su aplicación a celdas solares de heterounión de silicio libres de dopantes.

Puigdollers, J.; Gerling Sarabia, L.; Voz, C.; Alcubilla, R. (2016). Influence of the densisty-of-states in the open-circuit voltage of DBP/C70 based organic solar cells.

Gerling Sarabia, L.; Mahato, S.; Voz, C.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J. (2016). Hybrid solution-processed silicon heterojunction solar cells with PEDOT:PSS hole selective contact.

Puigdollers, J.; Gerling Sarabia, L.; Voz, C.; Alcubilla, R. (2017). Origin of the negative differential resistance observed on the output characteristics in picene-based thin-film transistors.

Voz, C.; Perea, R.; Gerling Sarabia, L.; Ros, E.; Asensi, J.M.; Puigdollers, J.; Andreu Batallé, Jordi; Bertomeu Balagueró, Joan (2017). Transition-metal-oxide hole-selective contacts by RF magnetron sputtering for heterojunction silicon solar cells.

AUTOR/A:MILLÁN BLASCO, OLIVER
Títol:CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA EXACTITUD DE LOS CAUDALÍMETROS ULTRASÓNICOS TIPO CLAMP-ON
Data lectura:07/11/2017
Director/a:GARCIA HERNANDEZ, MIGUEL JESUS
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Janer I serramià, Arnau (2017). Design of a conductivity meter for fluids.

Farré Bravo, Joan (2017). Medidi¡or de espesor por ultrasonido para tuberias.

Millan, O.; Salazar, J.; Chavez-Dominguez, J. A.; Turo, A.; Garcia, M. (2017). Zero-flow offset variation in ultrasonic clamp-on flowmeters due to inhomogeneity and nonlinearity of pipe materials. - IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2017: 2.794; Quartil: Q1)

Millan, O.; Salazar, J.; Chavez-Dominguez, J. A.; Turo, A.; Garcia, M. (2017). Linearity error in Clamp-on ultrasonic flowmeters due to the installation on pipes made of dispersive materials.

Chavez-Dominguez, J. A.; Garcia, M.; Millan, O.; Tur, I.; Turo, A.; Amer, M.; Salazar, J. (2017). Comparison between sine wave fitting and zero- crossing methods applied to QCM impedance measurements.

Millan, O.; Salazar, J.; Chavez-Dominguez, J. A.; Turo, A.; Garcia, M. (2017). Splitting of the ultrasounic beam path in clamp-on ultrasonic flowmeters due to propagation through dispersive materials.

Millan, O.; Salazar, J.; Chavez-Dominguez, J. A.; Turo, A.; Garcia, M. (2017). Influence on the accuracy of clamp-on ultrasonic flowmeters due to the recombination of multiple propagation paths.

Millan, O.; Salazar, J.; Chavez-Dominguez, J. A.; Turo, A.; Garcia, M. (2017). Characterization of nonhomogeneity in the dispersive properties of the materials used in pipes.

AUTOR/A:MAHDAVI, HADISEH
Títol:A Contribution to Unobtrusive Measurement Methods for Sleep Monitoring based on Magnetic Induction Technique
Data lectura:30/06/2017
Director/a:ROSELL FERRER, FRANCISCO JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Mahdavi, H.; Melchor, A.; Rosell, F. (2016). Evaluation of magnetic induction system for sleep monitoring.

AUTOR/A:CABALLERO DIAZ, LUIS
Títol:Contributions to the Design and Operation of a Multilevel-Active-Clamped Dc-Ac Grid-Connected Power Converter for Wind Energy Conversion Systems
Data lectura:16/06/2017
Director/a:BUSQUETS MONGE, SERGIO
Codirector/a:RATÉS PALAU, SERGIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Busquets-Monge, S.; Caballero, L. (2018). Switching-Cell Arrays - An Alternative Design Approach in Power Conversion. - IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2018: 7.503; Quartil: Q1)

Caballero, L.; Ratés, S.; Caubet, O.; Busquets-Monge, S. (2015). Advantages of ac-ac power converters based on ANPC topology for wind applications.

Caballero, L.; Busquets-Monge, S.; Ratés, S. (2016). A Novel commutation sequence for the three-level active neutral-point-clamped inverter to aid in splitting switching and conduction losses among the semiconductor devices.

Caballero, L.; Busquets-Monge, S.; Ratés, S. (2016). Enhanced power device configuration and operation of a grid-connected active-neutralpoint- clamped inverter for wind energy conversion systems.

AUTOR/A:NUNES CAVALHEIRO, DAVID MANUEL
Títol:Ultra-low Power Circuits based on Tunnel FETs for Energy Harvesting Applications
Data lectura:19/05/2017
Director/a:MOLL ECHETO, FRANCESC DE BORJA
Codirector/a:VALTCHEV, STANIMIR
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Nunes, D.; Moll, F.; Valtchev, S. (2016). TFET-Based power management circuit for RF energy harvesting. - IEEE Journal of the Electron Devices Society, ISSN: 2168-6734 (JCR Impact Factor-2016: 3.141; Quartil: Q1)

Nunes, D.; Moll, F.; Valtchev, S. (2017). Insights into tunnel FET-based charge pumps and rectifiers for energy harvesting applications. - IEEE transactions on very large scale integration (VLSI) systems, ISSN: 1063-8210 (JCR Impact Factor-2017: 1.744; Quartil: Q2)

Nunes, D.; Moll, F.; Valtchev, S. (2016). A battery-less, self-sustaining RF energy harvesting circuit with TFETs for µW power applications.

AUTOR/A:PÉREZ LÓPEZ, CARLOS
Títol:MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE FLUCTUACIONES Y SÍNTOMAS MOTORES MEDIANTE ACELERÓMETROS: CONTRIBUCIÓN A LA DIAGNOSIS Y SEGUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON
Data lectura:12/07/2016
Director/a:CABESTANY MONCUSI, JOAN
Codirector/a:SAMÀ MONSONÍS, ALBERT
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Rodriguez-Martin, D.; Sama, A.; Perez, C.; Catala, A.; Cabestany, J.; Browne, P.; Rodríguez, A. (2015). Posture detection with waist-worn accelerometer: an application to improve Freezing of Gait detection in Parkinson’s disease patients.

Sama, A.; Moreno, J.; Perez, C.; Cabestany, J.; Bayes, Á.; Rovira, J. (2017). REMPARK system assessment: Main results.

Perez, C. (2015). Montorización ambulatoria de fluctuaciones y síntomas motores mediante acelerómetros: contribución a la diagnosis de la enfermedad de Parkinson.

Rodríguez, A.; Sama, A.; Pérez, D.; Perez, C.; Romagosa, J.; Bayes, Á.; Sanz, P.; Calopa, M.; Ruiz, J.; Gálvez, C.; de Mingo, E.; Rodriguez-Martin, D.; Gonzalo, N.; Formiga, F.; Cabestany, J.; Catala, A. (2015). Validation of a portable device for mapping motor and gait disturbances in Parkinson’s disease. - JMIR mobile and ubiquitous health (mhealth & uhealth), ISSN: 2291-5222

Rodríguez, A.; Pérez, D.; Gálvez, C.; Hernández, J.; Martínez, J.; Alvárez, R.; Fàbregues, O.; Sama, A.; Perez, C.; Romagosa, J.; Bregman, J. (2015). Remote control of apomorphine infusion rate in Parkinson's disease: Real-time dose variations according to the patients' motor state. A proof of concept.. - Parkinsonism and related disorders, ISSN: 1353-8020 (JCR Impact Factor-2015: 3.794; Quartil: Q1)

Rodriguez-Martin, D.; Sama, A.; Perez, C.; Cabestany, J.; Catala, A.; Rodríguez, A. (2015). Posture transition identification on PD patients through a SVM-based technique and a single waist-worn accelerometer. - Neurocomputing, ISSN: 0925-2312 (JCR Impact Factor-2015: 2.392; Quartil: Q1)

Ahlrichs, C.; Sama, A.; Lawo, M.; Cabestany, J.; Rodriguez-Martin, D.; Perez, C.; Quinlan, L.; ÓLaighin, G.; Counihan, T.; Lewy, H.; Annicchiarico, R.; Bayés, À.; Rodríguez, A. (2015). Detecting freezing of gait with a tri-axial accelerometer in Parkinson’s disease patients. - Medical and biological engineering and computing, ISSN: 0140-0118 (JCR Impact Factor-2015: 1.797; Quartil: Q2)

Perez, C.; Sama, A.; Rodriguez-Martin, D.; Moreno, J.; Cabestany, J.; Bayés, À.; Mestre, B.; Alcaine, S.; Quispe, P.; ÓLaighin, G.; Sweeney, D.; Quinlan, L.; Counihan, T.; Browne, P.; Annicchiarico, R.; Costa, A.; Lewy, H.; Rodríguez, A. (2016). Dopaminergic-induced dyskinesia assessment based on a single belt-worn accelerometer. - Artificial intelligence in medicine, ISSN: 0933-3657 (JCR Impact Factor-2016: 2.009; Quartil: Q2)

Perez, C.; Sama, A.; Rodriguez-Martin, D.; Catala, A.; Cabestany, J.; Moreno, J.; De Mingo, E.; Rodríguez, A. (2016). Assessing motor fluctuations in Parkinson’s disease patients based on a single inertial sensor. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2016: 2.677; Quartil: Q1)

Rodriguez-Martin, D.; Sama, A.; Perez, C.; Catala, A.; Moreno, J.; Cabestany, J. (2017). Home detection of freezing of gait using Support Vector Machines through a single waist-worn triaxial accelerometer. - PloS one, ISSN: 1932-6203 (JCR Impact Factor-2017: 2.766; Quartil: Q1)

Rodriguez-Martin, D.; Perez, C.; Sama, A.; Catala, A.; Moreno, J.; Cabestany, J.; Mestre, B.; Alcaine, S.; Prats, A.; Crespo, M. Cruz; Bayés, À. (2017). A waist-worn inertial measurement unit for Parkinson’s disease long-term monitoring. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2017: 2.475; Quartil: Q2)

Sama, A.; Perez, C.; Rodriguez-Martin, D.; Catala, A.; Moreno, J.; Cabestany, J.; De Mingo, E.; Rodríguez, A. (2017). Estimating bradykinesia severity in Parkinson's disease by analysing gait through a waist-worn sensor. - Computers in biology and medicine, ISSN: 0010-4825 (JCR Impact Factor-2017: 2.115; Quartil: Q2)

Sama, A.; Rodriguez-Martin, D.; Perez, C.; Catala, A.; Alcaine, S.; Mestre, B.; Prats, A.; Crespo, M. Cruz; Bayés, À. (2017). Determining the optimal features in freezing of gait detection through a single waist accelerometer in home environments. - Pattern recognition letters, ISSN: 0167-8655 (JCR Impact Factor-2017: 1.952; Quartil: Q2)

Sama, A.; Perez, C.; Rodriguez-Martin, D.; Moreno, J.; Rovira, J.; Ahlrichs, C.; Castro, R.; Cevada, J.; Graça, R.; Guimarães, V.; Pina, B.; Counihan, T.; Lewy, H.; Annicchiarico, R.; Bayés, À.; Rodríguez, A.; Cabestany, J. (2014). A double closed loop to enhance the quality of life of Parkinson's disease patients: REMPARK system.

Rodriguez-Martin, D.; Sama, A.; Perez, C.; Catala, A.; Cabestany, J.; Rodríguez, A. (2014). Posture detection with waist-worn accelerometer: An application to improve freezing of gait detection in parkinson’s disease patients.

Rodriguez-Martin, D.; Sama, A.; Perez, C.; Catala, A.; Cabestany, J.; Rodríguez, A. (2014). Posture detection with waist-worn accelerometer : an application to improve Freezing of Gait detection in Parkinson ’ s disease patients.

Nguyen, L.; Rodriguez-Martin, D.; Catala, A.; Perez, C.; Sama, A.; Cavallaro, A. (2015). Basketball activity recognition using wearable inertial measurement units.

Perez, C.; Sama, A.; Rodriguez-Martin, D.; Catala, A.; Cabestany, J.; De Mingo, E.; Rodríguez, A. (2015). Monitoring motor fluctuations in Parkinson’s disease using a waist-worn inertial sensor.

Rodriguez-Martin, D.; Sama, A.; Perez, C.; Catala, A.; Mestre, B.; Alcaine, S.; Bayés, À. (2016). Comparison of features, window sizes and classifiers in detecting freezing of gait in patients with Parkinson's disease through a waist-worn accelerometer.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2021Empoderament de cirurgians a Cuba mitjançant la formació en tècniques d'impressió 3D per a l’assistència en operacions d'alta complexitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Materiales cementicios neuromórficos para aplicaciones en ingeniería civilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Sistema de conversión de potencia DC/DC aislado multipuerto de alta eficiencia y densidad de potencia basado en dispositivos de amplioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023El reto de la Variabilidad en NANO-CMOS y BEYOND-CMOS: nuevoes paradigmas de diseño de circuitos integrados para su mitigación y explotaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Contactos Selectivos y Capas Activos para Dispositivos de EnergíaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Métodos de medida de interferencia electromagnética en Vehículos Aéreos no Tripulados con Fuselajes InteligentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Métodos no intrusivos para monitorizar el proceso de esfuerzo/recuperación basados en el análisis de la calidad del sueño y la estimaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024CRIPTOSISTEMAS BIOMÉTRICOS PARA TENOLOGÍAS POST-QUANTUMAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/04/202020/05/2021A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones enADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
03/02/202003/02/2023Optimization of wireless sensor network nodes for monitoring infrastructureAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202031/01/2024Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories: Science, Service, SustainabilityCommission of European Communities
18/12/201931/12/2019Experiències pilot per realitzar tracking de bobines de cable carregades en camionsTOP-CABLE, SA
01/12/201931/07/2020d’investigació orientades a determinar si un individu es apte per a la conducció d’un vehicle (detecció de somnolència, d’estres, etc.).ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
25/11/201925/11/2020Algoritmos de análisis de información para optimización del rendimiento de cafeteras espresso profesionalesCAFFE D'AUTORE, S.L.
13/11/201931/12/2020SmartTex - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
19/10/201918/04/2021miniaturized sensor packages and delivery systems for in-situ explorationEuropean Space Agency
17/10/201917/10/2021Urban epowerkit, bepowerACC10
15/10/201915/10/20222019 DI 031AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/10/201931/12/2019Support Activities for A1 HydrophoneSITEP ITALIA S.P.A
12/09/201912/09/2019Sensor resistivo de elongación
15/07/201909/10/2019Cálculo de frecuencia y detección paso por cero en el desarrollo de un equipo de calidad de suministro clase A según la IEC 61000-4-30CIRCUTOR S.A.
17/06/201931/12/2019Premi Fund.Española Ayuda Inv. ParkinsonFUNDACION ESPAÑOLA DE AYUDA A LA IN
17/06/201928/02/2021Fabricación de dados de silicio (Si) y vidrio coverglass (resistente a la radiación cósmica) destinados a sensores solares de cuatro cuadrantes de aplicación espacialSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/06/201920/02/2020Desenvolupament d'un wearable per a monitoritzar la despesa energètica de l'usuariFUNDACIÓ EURECAT
01/06/201931/05/2021Inteligencia Artificial aplicada a Grafos para Redes Biológicas y de ComunicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
29/05/201930/09/2021Aplicació de visió per computador per a la classifació per calibres de les espècies pesqueres.GENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
20/05/201931/10/2020 The main objective is to give support during the entire project live until October 2020, in the creation of a web-based SensorML generator, allowing users to create their own SensorMLs, describing inCYPRUS SUBSEA CONSULTING AND SERVIC
02/05/201930/04/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201931/10/2019Sistema integrat per a la detecció de vehicles pesats en movimentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/05/201931/10/2019SISTEMA INTEGRAT PER A LA DETECCIÓ DE VEHICLES PESATS EN MOVIMENTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201930/10/2020Noninvasive device for fast cardiovascular condition assessment (NICVA)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201912/04/2019Detección multibanda de múltiples analitos en el infrarojo mediante el uso de cristales fotónicos basados en silicio macroporoso
11/04/201911/04/2019Title Method, system and sensing devices for electronically Monitoring the loss of contact with the ground in race walking
19/03/201915/04/2019Caracterització acústica d'un transductor d'ultrasonsAESTHETIC RENT SL
04/03/201903/03/2022Desenvolupament de circuits i arquitectures per sensors microelectrònics MEMSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201929/02/2020Desarrollo del diseño comercial y pre-escalado de un medidor de caudal de agua ultrasónico de gran diámetroMAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201931/08/2019En este convenio se fabricarán las tapderas de vidrio (borofloat y coverglass) destinadas a sensores solares de cuatro cuadrantes con alta resolución en ángulo para su uso en aplicaciones espacialesSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/03/201928/02/2020Green Energy Water WellCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
27/02/201920/06/2019Prototip per mesuar la tensió arterial de forma continuada i no invasoraICARIA MEDICAL, SOCIEDAD LIMITADA
11/02/201931/12/2020Minoración de problemas de producción en la línea de laminado mediante la aplicación de monitorización inteligente (Zero-Cobble)ITHINKUPC, S.L.
11/02/201931/12/2020Minoraicón del efecto Flecha en el tren de laminación de pletinas mediante la aplicación de técnicas de monitorización inteligente (DeflectionLess)ITHINKUPC, S.L.
11/02/201930/06/2021Monitorización inteligente de máquinas de impresión flexográfica par aanálisis de afectaciones a la calidad de impresión (FlexoWatch)ITHINKUPC, S.L.
09/01/201908/01/2022Desenvolupament d'un filtre actiu basat en semiconductors de wide Band GapAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201930/09/2019Diseño, optimización y validación de impresión de piezas 3D.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/07/2019Formación especializada sobre el uso y explotación de los equipos e instrumentos de National Instruments.NATIONAL INSTRUMENTS
01/01/201931/12/2021Monitorización continua del crecimiento e inhibición de biofilms bacterianos basada en resonadores QCMAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Integración de CMOS-MEMS avanzados para sistemas de nueva generación a escala milimétricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Biopsia electrónica de tejido pulmonar in-vivo basada en espectroscopia de impedancia eléctricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistemas acústicos submarinos para la monitorización del comportamiento espacial de especies.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Gestión de Energía en Micro-Redes Urbanas Colaborativas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistema de convertidors per la transferència d'energia en sistemes d'emmagatzematge en robots mòbilsIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/201931/12/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Instrumentación para caracterizar el entorno marciano en misiones de la NASA: sensores de viento para MEDA (conclusión de las fasesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2020Assessorament pel disseny i posterior implementació en microporcessadors d'algorismes digitals pel control d'altres prestacions per a fonts d'alimentacióPOWER INNOTECH
01/01/201931/12/2021Tecnologías habilitadoras del Robot de Rango Extendido para la Factoría altamente FlexibleIDNEO Technologies, S.L.
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001722_ Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Engineering and Business Case (E&BC)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2022ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for society, Innovation and ResearchCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020COMITE ESPAÑOL DE OBSERVACION OCEANICAMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
14/12/201830/06/2019Electrosprayed Metal Nano-particle metal (eMIM) capacitor for energy storageACONDICIONAMENTO TARRASENSE-LEITAT
14/12/201813/06/2019Electrosprayed Metal-nanoparticle-Metal capacitor for energy storageEuropean Space Agency
06/12/201827/11/2021Integrating CARTO and multi-freq impedance systemBIOSENSE WEBSTER
03/12/201803/08/2019Conveni BIO SENSING SolutionsBIO-SENSING SOLUTIONS, S.L.
23/11/201823/11/2019Avaluació i col.laboració en el disseny de sensors micromecànics integrats CMOSNANUSENS, S.L.
15/11/201815/08/2019ESA Artic Mission ITTTHALES AVIONICS
05/11/201815/01/2019Estudio electromagnético de la línea férrea entre México DF y TolucaSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/10/201831/12/2019Sistema de monitorización inteligente de plantas de frío industrial con capacidad de determinación de consignas óptimas de operación - MoFriConMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/09/201831/05/201913a Aula Robòtica - Aj. TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
25/07/201825/07/2018Procedimiento y sistema de medida en línea de la resistencia de contacto para conectores de subestación
01/07/201831/12/2018Sstema de control para el sensor y un sistema de monitorización inalámbrica basada en una red de datos utilizando tecnología “Low Power”FutureSiSens, S.L.
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
25/06/201829/06/2018Ajuntament Terrassa ajut 12a Aula d'Automatizació i RobòticaAJUNTAMENT TERRASSA
07/06/201830/06/2020Aplicaciones Labview para evaluar las prestaciones climáticas de unas unidades de metro y calibración de sensoresALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/05/201830/04/2021Electromagnetic Interference on Static Electricity Meters (MeterEMI)EUR ASS OF NAT METROLOGY INST
20/04/201831/12/2019Based Learning ScalingEuropean Institute for Innovation and Technology
28/03/201828/03/2018Control method for gas chemosensors and gas detection system
01/03/201828/02/2019Diseño y construcción de un medidor de caudal de agua ultrásonico basado en tecnología piezoeléctrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O023 Desenvolupament d'una app mobil tipus client-servidor pel control de la HTA en zones amb poca o nul·la cobertura de xarxes de dades mòbilsCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/02/201831/12/2018Disseny d'algoritmes de control en el procès de soldaduraJBC SOLDERING SL
14/02/201830/09/2018Curs de formació a mida en programació de sistemes d'instrumentació i Modbus amb LabviewJOHNSON CONTROLS-HITACHI AIR CONDIT
15/01/201831/07/201822 kW paralleled battery chargerLear Corporation Holding Spain, SLU
10/01/201810/05/2018Sistema para estudios biométricosSEAT, S.A.
01/01/201831/12/2022Testing the value of a novel strategic approach and its cost efficacy to improve the poor outcomes in Cardiogenic ShockCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Dispositivos híbridos de silicio/calcogenuro de capa delgada para tecnologias fotovoltaicos sostenibles de bajo coste y muy alta eficienciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Conversión electrónica de potencia avanzada basada en matrices de celdas de conmutaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Células solares con contactos posteriores basadas en substratos delgados de silicio cristalinoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Redes de sensores submarinos autónomos y cableados aplicados a la monitorización remota de indicadores biológicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Advanced control of on-board dc multibus systems in vehiclesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020SGR - Suport a Grups de Recerca - QINE - Disseny de Baix Consum, Test, Verificació i Circuits Integrats de SeguretatAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: Viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
18/12/201731/03/2020Mejora rendimiento de centrifugadoras discontinuas mediante aplicación de técnicas de monitorización inteligenteITHINKUPC, S.L.
01/12/201728/02/2021Multi-purpose/Multi-sensor Extra Light Oceanography ApparatusCommission of European Communities
01/11/201730/04/2018Sistema d'intercanvis d'energia entre vehicles elèctrics amb bateries de grafè.EARTHDAS GRAPHENE POWERED
01/11/201728/02/2018PMAsynRM Part4SEAT, S.A.
01/11/201730/06/2018Fabricación de sensores solares de 4 cuadrantes para aplicaciones espacialesSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201730/09/2018TRS1SITEX 45 SRL
01/11/201731/08/2020Modernisation of VET through Collaboration with the IndustryEuropean Commission
01/11/201728/02/2018Diseño de Motor de reluctancia PMAS_synRM para propulsión PHEV (C-10953)SEAT - Centro Técnico
25/09/201730/06/2020MINOROMBOITHINKUPC, S.L.
25/09/201731/12/2019POWER-EAFITHINKUPC, S.L.
01/09/201731/08/2020Metrology for advanced energy-saving technology in next-generation electronics applicationsEUR ASS OF NAT METROLOGY INST
01/09/201731/08/2018Concepció, disseny, control i supervisió de microxarxes de distribució elèctricaFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/09/201731/07/2018Mantenimiento, calibración y ampliación de las aplicaciones embarcadas de adquisición de datos.SUMINISTROS ARSAM, SA
01/09/201731/12/2020Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible. Operació Talent Energètic. Actuació Microxarxa Intel·ligentFondos FEDER
01/09/201701/09/2018Studying and analysing phenomena realted to materials involved in high voltage/high current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
01/09/201731/12/2020Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible. Operació Recerca per la sostenibilitat. Actuació Sensòrica. Monitorització de la qualitat de l’aigua del riu BesòsFondos FEDER
03/08/201731/12/2018Desarrollo de un sistema de enrutamiento de datos para sensores marinos y oceanográficosSENSORLAB, SL
21/07/201722/07/2019Cardiovascular ScaleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/07/201730/09/2017Desenvolupament d'un estudi dels inhibidors que hi ha al mercat i com poden afectar als sistemes de comunicació crítics a casa del client contemplant possibles solucions.FUNDACIÓ EURECAT
11/07/201711/03/2018Sistema d’adquisició remot de dades per la mesura, visualització i gestió del consum d’aigua i temperatura del sector porcíMANTENIMENTS TERMENS SL
06/07/201706/07/2017Dispositivo sensor de gases en el infrarrojo basado en cristales fotónicos fabricados con silicio macroporoso
01/07/201730/06/2020Aircraft Electrical Model Simulation Identification and Fitting ToolboxCommission of European Communities
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/12/2020PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/07/201731/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACC10
01/07/201731/12/2020Regireu: Recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10, Generalitat de Catalunya
30/06/201730/06/2017Sistema de detección y monitorización del crecimiento de biopelículas bacterianas
30/06/201730/06/2017Sistema multicanal para la detección y el control on-line del crecimiento de biofilms bacteriano mediante sensores piezoeléctricos
26/06/201725/12/2020Uso de reactores bioelectroquímicos para optimizar la recuperación de energía y nutrientes de aguas residuales de alta cargaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
26/06/201730/06/2017Ajuntament Terrassa ajut 11a Aula d'Automatizació i RobòticaAJUNTAMENT TERRASSA
16/06/201716/06/2017Circuito sensor de temperatura diferencial con selecciónde gran margen dinámico o alta sensibilidad
06/06/201705/12/2020Modelo basado en datos de plantas de frío industrial para determinación de consignas óptimas de operaciónAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201730/05/2021Circular Process for Eco-Designed Bulky Products and internal Car Parts.Commission of European Communities
25/05/201701/01/2018Kill the Silent Killer. Lluita contra la hipertensió a l’Àfrica ruralCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
16/05/201731/12/2021Improvement of data management, interoperability and data access infrastructure of a European Marine Observation and Data networkETT S.p.A
31/03/201730/03/2018CONVENI QKSOL-UPC 2017QKSOL Energy Solutions
20/03/201731/12/2018Fabricacion de tapaderas de vidrio resistente a la radiación cósmica (coverglass) destinadas a sensores solares de cuatro cuadrantes para su uso en aplicaciones espaciales.SOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
06/03/201731/07/2017Models for OnBoardCharger (OBC) power plant and control in Simulink environmentLear Corporation Holding Spain, SLU
01/03/201731/08/2020European multidisciplinary seafloor and water column-European research infrastructure consortiumCommission of European Communities
08/02/201708/02/2017System and method for tuning wireless power transfer receivers
01/02/201701/05/2018Estudio e implementación de un prototipo de un sistema electrónico adaptador de un sensor termoeléctrico y un sistema de transmisión de datosFutureSiSens, S.L.
09/01/201730/06/2020Design and Implementation of Nodes for the Internet of ThingsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201715/04/2017InWheel Part1SEAT, S.A.
01/01/201730/09/2020Nuevos dispositivos basados en la tecnología de materiales ópticos electro-activos para aplicaciones multisectoriales.FICO MIRRORS, S.A.
01/01/201731/03/2020KIC RM INNOLOGEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201731/12/2019Detecció de somnolència en conductors de vehicles.ADASENS AUTOMOTIVE, S.L.
01/01/201730/06/2020VisorSurf - A Hardware Platform for Software-driven Functional MetasurfacesCommission of European Communities
01/01/201731/12/2018Manteniment d'aplicacions informàtiques, gestió de servidors, pàgines web i serveis de hostingCONSELL REGULADOR DEL CAVA
01/01/201731/12/2019Grup d'estadística i investigació operativa 2017Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
30/12/201631/12/2019Ciencia y tec. de instrumentos espaciales para la caracterización del ambiente marciano en múltiples misiones de NASA: Sensor de viento 3D.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Células solares de heterounión de silicio de estructura no convencional.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Seguridad en aplicaciones estructurales de Hormigón Reforzado con Fibras.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Integración electrónica en sustratos textiles para el desarrollo de tejidos inteligentesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Aproximación holística a la alimentación de los nodos del internet de las cosasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/06/2021Dispositivos, circuitos y arquitecturas fiables y de bajo consumo para IoT.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Sistema de propulsión tolerante a fallos basado en un motor PMA-SYNRM multifase y convertidor SIC para operación fiable del vehiculo eléctricoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Evaluación numérica y experimental de efectos electromagnéticos ambientales en aviones no tripuladosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
28/12/201628/12/2016Respiratory signal extraction
21/12/201615/05/2018Aplicación móvil de red social para promover la adherencia de los pacientes al tratamiento y a los hábitos saludables.FUNDACION MAPFRE
11/12/201611/12/2016Sistema y método de medida de las tensiones de las disposiciones capacitivas de los sub-módulos de un convertidor de potencia multinivel con almacenamiento distribuido de energía (MMC) y convertidor MMC
22/11/201622/02/2017In Wheel motor for EV propulsion - Part 1 (C-10786)SEAT - Centro Técnico
09/11/201608/11/2017Desenvolupament de sistemes de instrumentació i test per a la calibració dels sistemes d'adquisició utilitzats en els assajos de les unitats de tren.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/11/201631/10/2018Actividades especializadas de formación relacionadas con la instrumentación virtual.NATIONAL INSTRUMENTS
31/10/201630/07/2020Assessorament pel disseny i posterior implementació en microprocessadors d'algorismes digitals pel control d'altres prestacions de motors pas a pasMICROPAP ENGINEERING SL
25/10/201625/10/2016Sensor de fuerza a tracción para el registro y la monitorización del ejercicio físico
20/10/201620/10/2016Apparatus for obtaining cardiovascular information by measuring between two extremities
12/10/201612/10/2016Method and apparatus for obtaining cardiovascular information by measuring between two extremities
01/10/201631/03/2017SAFEPRES-Sistema de supervisión inteligente y análisis de fallos de operaicón de bombas auxiliares de prensas hidráulicasUPCNET, S.L.
01/10/201631/12/2019Sistema de supervisión inteligente para el mantenimiento predictivo de bogies basado en emisión acústicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201631/12/2018Plataforma de Monitorización de Maquinaria con Aprendizaje de Novedades Distribuido y Continuado (PlatNiNovel)Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
20/09/201631/07/2017Recerca en tecnologies de fabricació CMOS per construir acceleròmetres CMOS-MEMES basats en/'BEOL release/'NANUSENS, S.L.
09/09/201630/06/2017PROOF OF CONCEP CYBER SECURITY ENGINELEAR Corporation
01/09/201604/11/2016Diseño optimo de Cabezas de bobina para impresión 3DSEAT - Centro Técnico; Càtedra SEAT - UPC
27/07/201627/07/2016Método y aparato para detectar eventos sistólicos mecánicos a partir del balistocardiograma
01/07/201631/05/2018Green maps
01/07/201631/05/2018Desarrollo de nuevos mapas de optimización del consumo de combustible en motocicletas 4T en función del tipo de conducción en base a un innovador sistema de escape formado por tubo de escape y módulo electrónico activado por dispositivo móvil (C-10708)Kit Yasuni S. L.
07/06/201631/12/2020Desenvolupament de projectes i serveis pel manteniment del registre de Vinyes del Consell Regulador del Cava (CRC)CONSELL REGULADOR DEL CAVA
01/06/201631/05/2019Development of RF and microwave metrology capability (RFMicrowave)EUR ASS OF NAT METROLOGY INST
26/04/201626/04/2016Circuito y método para demodular señales mediante un temporizador digital
26/04/201625/04/2017Desenvolupament de sistemes de instrumentació i test per al control de qualitat dels productesGATES P.T. SPAIN, S.A.
25/04/201625/04/2016A fluid flow sensor, a method for its manufacturing, a fluid flow detection device and uses therof
21/04/201603/03/2020Creació d'un nou sistema de mapeig d'impedancia per l'ablació de les aritmies ventriculars en humans: un desenvolupament translacional.LA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
13/04/201613/04/2017Disseny i fabricació de sensors, automatització de sistemes per al test i caracterització de motors electrònicsDOGA, S.A.
13/04/201614/04/2017Disseny i fabricació de sensors i automatització de sistemes per al test i caracterització de motors electrònics.DOGA GESTIO, S.L.U.
13/04/201613/04/2016A full time-domain method for measuring and monitoring electromagnetic interference signals and a system
30/03/201630/03/2016Systems and Methods to assess infracted myocardial Tissue by measuring electrical impedance during the cardiac cycle.
11/03/201624/06/2016Prototipo basado en un sistema de adquisición de datosVENAIR IBERICA, S.A.
08/03/201631/05/2016Desarrollo de soluciones para la monitorización de baterías eléctricas de scooter eléctricoRETEVISION, S.A.U.
01/03/201631/08/2019Tight integration of EGNSS and on-board sensors for port vehicle automationCommission of European Communities
01/03/201615/10/2018Eines per a la gestionabilitat de les plantes de generació elèctrica amb fonts renovablesACC10
01/03/201631/12/2018Desarrollo del sistema electrónico de gestión y control BMS para batería de moto eléctrica (CiT RD-160053)CTM Centre Tecnològic Manresa
02/02/201630/09/2016Millores en l'aplicació QUALIFO de PRYSMIAN, desenvolupada per SARTIPRYSMIAN SPAIN, SA
01/02/201630/06/2016Desarrollo de sensores solares de cuatro cuadrantes para aplicaciones espaciales.SOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
21/01/201621/01/2016Method for conditioning stem cells
18/01/201631/12/2016IMBU Mk4 Analogue Front end ModuleIndra Systems S.A.
01/01/201631/12/2017Operational Network of Individual Observation NodesCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Desarrollo traslacional de un nuevo sistema de mapeo de la impedancia eléctrica del miocardio para la ablación por catéter de las arritmias ventriculares en paciantes de infarto de miocardio.INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/201631/12/2018Nanoestructuras semiconductoras y nanocomposites para la recuperación energéticaMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201631/12/2019Análisis del ciclo de vida, de negocios y de la entropia en bateriasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Procesador vectorial para sistemas de identificación a gran escala y sistemas basados en wearablesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Desarrollo de métodos de medida del nivel de esfuerzo/recuperación en la práctica de ejercicio físico, basados en la actividad cardiovascular, temperatura y respiraciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Gestión y control de microrredes de corriente alterna e interconexión con buses de continua en microrredes híbridasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Multi-MEMS Sinérgicos y Eficientes Integrados en CMOS para la Internet de las CosasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2017Red de Excelencia de electrónica flexible, impresa y orgánica (REFLEXIO)Ministerio de Economía y Competitividad
01/01/201630/03/2018Pla d'actuació en transferència tecnològica MCIAACC10
01/01/201630/03/2018Pla d'actuació GCEM UPCACC10
01/01/201631/12/2019TEC2015-68784-R - Procesador vectorial para sistemas de identificación a gran escala y sistemas basados en wearablesFondos FEDER; MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/09/2017DISSENY I IMPLEMENTACIÓ D'UNA MICRO-XARXA TRIFÀSICA INTEL·LIGENT RECONFIGURABLE COM A TRES MICROXARXES MONOFÀSIQUES COL·LABORATIVESFondos FEDER; Comission of European Communities
01/12/201530/11/2017Instrumentación y tecnologías aplicadas al estudio, caracterización y explotación sostenible del medio marinoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
13/11/201513/11/2015Método y aparato para estimar el tiempo de tránsito del pulso arterial a partir de medidas obtenidas en zonas distales de las extremidades
04/11/201531/03/2018Development and procurement of IMBUIndra Systems S.A.
01/11/201531/12/2016Electromagnetic design and control of PMa-SynRM for PHEV propulsion - part 3, PMa-SynRM-part3SEAT - Centro Técnico
22/10/201522/10/2015Device and method for measuring electrical variables of analog sensors
02/10/201502/10/2015Método y aparato para estimar el tiempo de tránsito del pulso aórtico a partir de intervalos temporales medidos entre puntos fiduciales del balistocardiograma
02/10/201502/10/2015Método de control para sensores químicos de gases y sistema de detección de gases
01/10/201530/09/2017Comercialización de licencias de la herramienta de modelado Markoviano METFAC-2.1ROIG AND TRES CONSULTING GROUP S.A.
01/10/201531/03/20192015 DI 004AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/201528/02/2019Desarrollo de dovelas de HRF no metálicas de alta durabilidad y sostenibilidad mejoradaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
21/09/201531/12/2015Medición del campo electromagnético en la zona donde se instalará la plataforma oceanográfica de Canarias.PLOCAN
17/09/201531/12/2016COntrol SEnsorless de Máquinas Eléctricas para tracción de Vehículos EléctricosFUND.TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
01/09/201530/09/2019Joint European Research Infrastrcture network for Coastal Observatory - Novel European eXpertise for coastal observaToriesCommission of European Communities
01/09/201531/08/2019EMSO implementation and operation: DEVelopment of instrumnent modeCommission of European Communities
01/09/201530/04/2017Swine-farm revolution — DEPURGANCommission of European Communities
01/09/201531/08/2019HACIA LAS COMUNICACIONES RF BASADAS EN GRAFENO DEMOSTRANDO LAS ANTENAS DE GRAFENOMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201531/08/2018Gestión eficiente de la energia en microrrdes industriales con alta penetración de teconología PVMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201531/08/2018Efficient energy management in industrial microgrids with high penetration of PV technologyConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Fundaçao para a Ciência e a Tecnologia; MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
01/08/201531/07/2018Development of an innovative Analog Interface board to be used in an Automatic Test Equipment (ATE)SERGI FRANSI PALOS
06/07/201530/06/2017Revisió aplicació informàtica/'CALIBRAO/', sistema desenvolupat pel calibratge de acceleròmetres.A.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
04/07/201504/01/2016Medidas de bioimpedancia localizada e insuficiencia cardiaca (CardioBIVA)IRIDEON SL
01/07/201531/08/2015Technical support agreement with SITEX45
15/06/201515/09/2015Diseño de un sistema de adquisición de datos para sensar el consumo eléctrico de un vagon de tren. Software para el registro, procesado y generación de informes.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/06/201531/05/2017Coordinating European Research on Molecular CommunicationsCommission of European Communities
12/05/201511/12/2015Cmos - integrated 3-axes accelerometer demonstratorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/05/201531/12/2015Manteniment de les aplicacions pel regisre de vinyesCONSELL REGULADOR DEL CAVA
30/04/201510/07/2015Anàlisi i estudi de viabilitat d'un sistema hardware d'adquisició de dadesVENAIR IBERICA, S.A.
30/04/201530/04/2015Weighing scale with extended functions
21/04/201521/04/2015Integrated circuit comprising multi-layer micromechanical structures with improved mass and reliability by using modified vias and a method to obtain thereof
10/04/201509/04/2019Advanced characterisation and classification of radiated emissions in densely integrated technologies (ACCREDIT)European Cooperation in Science and Technology
01/04/201501/04/2017Desarrollo de un prototipo de sistema fotovoltaico de baja concentraciónAICIA
17/03/201517/03/2015Procedimiento para la medición de la frecuencia central y el ancho de banda 3dB en amplificadores sintonizados o de banda estrecha mediante mediciones de temperatura en continua
09/03/201531/12/2016Desenvolupament d'un prototipus pre-industrial i algorismes per quantificar els perfils de força durant la pràctica esportivaESTEL, S.L.
01/03/201528/02/2018Células y módulos de alta eficiencia basadas en el silicio negro y técnicas de eliminación de defectosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/03/201531/10/2015Modular Integrated System VM12 2nd part, MIS-VM12-part2Sitex45 srl
09/02/201508/02/2017Software battery Management Controller (BMC)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/02/201531/10/2015ESS-EDU: Economical Self-Sustainability of EDUcational programmesEuropean Institute of Innovation and Technology
01/02/201530/09/2019Cost effective self-management of urinary incontinence addressed to womenCommission of European Communities
14/01/201513/07/2018Método Objetivo de valoración del impacto publicitario en base a estudios de comportamiento grupalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2015Ciencia y tecnología de instrumentos espaciales para la caracterización del ambiente marciano en múltiples misiones de NASA y ESA: Sensor de viento 3DMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Nuevos conceptos de celdas solares de bajo coste en configuración tándemMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Células solares de silicio cristalino con contactos posteriores basadas en el procesado láser de capas dieléctricasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Conversión electrónica de potencia avanzada para aplicaciones industrialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015KPI: proposal of new qualitative and quantitative KPIsEuropean Institute of Innovation and Technology
01/01/201531/12/2015PhD Renewables: management of the PhD SchoolEuropean Institute of Innovation and Technology
01/01/201526/03/2018Análisis del vector de bioimpedancia en la práctica deportivaAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat:Professorat extern:

Alorda Ladaria, Bartomeu (UIB) http://www.uib.cat/ca/personal/ABTE3MzA5

Bota Ferragut, Sebastián (UIB) http://www.uib.cat/ca/personal/ABTE3MjAw

Canals Guinand, Vicente José (UIB) http://www.uib.cat/ca/personal/ABTE5Njk1

Isern Riutort, Eugenio Miguel (UIB) http://www.uib.cat/ca/personal/ABDQ1NjE

Roca Adrover, Miguel Jesús (UIB) http://www.uib.cat/ca/personal/ABDU0MDI

Rosselló Sanz, José Luis (UIB) http://www.uib.cat/ca/personal/ABTExMzIx

Segura Fuster, Jaume Agapit (UIB) http://www.uib.cat/ca/personal/ABDUzMjE

Verd Martorell, Jaume (UIB) http://www.uib.cat/ca/personal/ABTE5Mzg5


Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2021Empoderament de cirurgians a Cuba mitjançant la formació en tècniques d'impressió 3D per a l’assistència en operacions d'alta complexitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Materiales cementicios neuromórficos para aplicaciones en ingeniería civilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Sistema de conversión de potencia DC/DC aislado multipuerto de alta eficiencia y densidad de potencia basado en dispositivos de amplioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023El reto de la Variabilidad en NANO-CMOS y BEYOND-CMOS: nuevoes paradigmas de diseño de circuitos integrados para su mitigación y explotaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Contactos Selectivos y Capas Activos para Dispositivos de EnergíaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Métodos de medida de interferencia electromagnética en Vehículos Aéreos no Tripulados con Fuselajes InteligentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Métodos no intrusivos para monitorizar el proceso de esfuerzo/recuperación basados en el análisis de la calidad del sueño y la estimaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024CRIPTOSISTEMAS BIOMÉTRICOS PARA TENOLOGÍAS POST-QUANTUMAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/04/202020/05/2021A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones enADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
03/02/202003/02/2023Optimization of wireless sensor network nodes for monitoring infrastructureAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202031/01/2024Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories: Science, Service, SustainabilityCommission of European Communities
18/12/201931/12/2019Experiències pilot per realitzar tracking de bobines de cable carregades en camionsTOP-CABLE, SA
01/12/201931/07/2020d’investigació orientades a determinar si un individu es apte per a la conducció d’un vehicle (detecció de somnolència, d’estres, etc.).ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
25/11/201925/11/2020Algoritmos de análisis de información para optimización del rendimiento de cafeteras espresso profesionalesCAFFE D'AUTORE, S.L.
13/11/201931/12/2020SmartTex - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
19/10/201918/04/2021miniaturized sensor packages and delivery systems for in-situ explorationEuropean Space Agency
17/10/201917/10/2021Urban epowerkit, bepowerACC10
15/10/201915/10/20222019 DI 031AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/10/201931/12/2019Support Activities for A1 HydrophoneSITEP ITALIA S.P.A
12/09/201912/09/2019Sensor resistivo de elongación
15/07/201909/10/2019Cálculo de frecuencia y detección paso por cero en el desarrollo de un equipo de calidad de suministro clase A según la IEC 61000-4-30CIRCUTOR S.A.
17/06/201931/12/2019Premi Fund.Española Ayuda Inv. ParkinsonFUNDACION ESPAÑOLA DE AYUDA A LA IN
17/06/201928/02/2021Fabricación de dados de silicio (Si) y vidrio coverglass (resistente a la radiación cósmica) destinados a sensores solares de cuatro cuadrantes de aplicación espacialSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/06/201920/02/2020Desenvolupament d'un wearable per a monitoritzar la despesa energètica de l'usuariFUNDACIÓ EURECAT
01/06/201931/05/2021Inteligencia Artificial aplicada a Grafos para Redes Biológicas y de ComunicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
29/05/201930/09/2021Aplicació de visió per computador per a la classifació per calibres de les espècies pesqueres.GENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
20/05/201931/10/2020 The main objective is to give support during the entire project live until October 2020, in the creation of a web-based SensorML generator, allowing users to create their own SensorMLs, describing inCYPRUS SUBSEA CONSULTING AND SERVIC
02/05/201930/04/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201931/10/2019Sistema integrat per a la detecció de vehicles pesats en movimentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/05/201931/10/2019SISTEMA INTEGRAT PER A LA DETECCIÓ DE VEHICLES PESATS EN MOVIMENTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201930/10/2020Noninvasive device for fast cardiovascular condition assessment (NICVA)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201912/04/2019Detección multibanda de múltiples analitos en el infrarojo mediante el uso de cristales fotónicos basados en silicio macroporoso
11/04/201911/04/2019Title Method, system and sensing devices for electronically Monitoring the loss of contact with the ground in race walking
19/03/201915/04/2019Caracterització acústica d'un transductor d'ultrasonsAESTHETIC RENT SL
04/03/201903/03/2022Desenvolupament de circuits i arquitectures per sensors microelectrònics MEMSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201929/02/2020Desarrollo del diseño comercial y pre-escalado de un medidor de caudal de agua ultrasónico de gran diámetroMAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201931/08/2019En este convenio se fabricarán las tapderas de vidrio (borofloat y coverglass) destinadas a sensores solares de cuatro cuadrantes con alta resolución en ángulo para su uso en aplicaciones espacialesSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/03/201928/02/2020Green Energy Water WellCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
27/02/201920/06/2019Prototip per mesuar la tensió arterial de forma continuada i no invasoraICARIA MEDICAL, SOCIEDAD LIMITADA
11/02/201931/12/2020Minoración de problemas de producción en la línea de laminado mediante la aplicación de monitorización inteligente (Zero-Cobble)ITHINKUPC, S.L.
11/02/201931/12/2020Minoraicón del efecto Flecha en el tren de laminación de pletinas mediante la aplicación de técnicas de monitorización inteligente (DeflectionLess)ITHINKUPC, S.L.
11/02/201930/06/2021Monitorización inteligente de máquinas de impresión flexográfica par aanálisis de afectaciones a la calidad de impresión (FlexoWatch)ITHINKUPC, S.L.
09/01/201908/01/2022Desenvolupament d'un filtre actiu basat en semiconductors de wide Band GapAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201930/09/2019Diseño, optimización y validación de impresión de piezas 3D.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/07/2019Formación especializada sobre el uso y explotación de los equipos e instrumentos de National Instruments.NATIONAL INSTRUMENTS
01/01/201931/12/2021Monitorización continua del crecimiento e inhibición de biofilms bacterianos basada en resonadores QCMAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Integración de CMOS-MEMS avanzados para sistemas de nueva generación a escala milimétricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Biopsia electrónica de tejido pulmonar in-vivo basada en espectroscopia de impedancia eléctricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistemas acústicos submarinos para la monitorización del comportamiento espacial de especies.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Gestión de Energía en Micro-Redes Urbanas Colaborativas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistema de convertidors per la transferència d'energia en sistemes d'emmagatzematge en robots mòbilsIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/201931/12/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Instrumentación para caracterizar el entorno marciano en misiones de la NASA: sensores de viento para MEDA (conclusión de las fasesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2020Assessorament pel disseny i posterior implementació en microporcessadors d'algorismes digitals pel control d'altres prestacions per a fonts d'alimentacióPOWER INNOTECH
01/01/201931/12/2021Tecnologías habilitadoras del Robot de Rango Extendido para la Factoría altamente FlexibleIDNEO Technologies, S.L.
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001722_ Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Engineering and Business Case (E&BC)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2022ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for society, Innovation and ResearchCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020COMITE ESPAÑOL DE OBSERVACION OCEANICAMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
14/12/201830/06/2019Electrosprayed Metal Nano-particle metal (eMIM) capacitor for energy storageACONDICIONAMENTO TARRASENSE-LEITAT
14/12/201813/06/2019Electrosprayed Metal-nanoparticle-Metal capacitor for energy storageEuropean Space Agency
06/12/201827/11/2021Integrating CARTO and multi-freq impedance systemBIOSENSE WEBSTER
03/12/201803/08/2019Conveni BIO SENSING SolutionsBIO-SENSING SOLUTIONS, S.L.
23/11/201823/11/2019Avaluació i col.laboració en el disseny de sensors micromecànics integrats CMOSNANUSENS, S.L.
15/11/201815/08/2019ESA Artic Mission ITTTHALES AVIONICS
05/11/201815/01/2019Estudio electromagnético de la línea férrea entre México DF y TolucaSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/10/201831/12/2019Sistema de monitorización inteligente de plantas de frío industrial con capacidad de determinación de consignas óptimas de operación - MoFriConMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/09/201831/05/201913a Aula Robòtica - Aj. TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
25/07/201825/07/2018Procedimiento y sistema de medida en línea de la resistencia de contacto para conectores de subestación
01/07/201831/12/2018Sstema de control para el sensor y un sistema de monitorización inalámbrica basada en una red de datos utilizando tecnología “Low Power”FutureSiSens, S.L.
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
25/06/201829/06/2018Ajuntament Terrassa ajut 12a Aula d'Automatizació i RobòticaAJUNTAMENT TERRASSA
07/06/201830/06/2020Aplicaciones Labview para evaluar las prestaciones climáticas de unas unidades de metro y calibración de sensoresALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/05/201830/04/2021Electromagnetic Interference on Static Electricity Meters (MeterEMI)EUR ASS OF NAT METROLOGY INST
20/04/201831/12/2019Based Learning ScalingEuropean Institute for Innovation and Technology
28/03/201828/03/2018Control method for gas chemosensors and gas detection system
01/03/201828/02/2019Diseño y construcción de un medidor de caudal de agua ultrásonico basado en tecnología piezoeléctrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O023 Desenvolupament d'una app mobil tipus client-servidor pel control de la HTA en zones amb poca o nul·la cobertura de xarxes de dades mòbilsCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/02/201831/12/2018Disseny d'algoritmes de control en el procès de soldaduraJBC SOLDERING SL
14/02/201830/09/2018Curs de formació a mida en programació de sistemes d'instrumentació i Modbus amb LabviewJOHNSON CONTROLS-HITACHI AIR CONDIT
15/01/201831/07/201822 kW paralleled battery chargerLear Corporation Holding Spain, SLU
10/01/201810/05/2018Sistema para estudios biométricosSEAT, S.A.
01/01/201831/12/2022Testing the value of a novel strategic approach and its cost efficacy to improve the poor outcomes in Cardiogenic ShockCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Dispositivos híbridos de silicio/calcogenuro de capa delgada para tecnologias fotovoltaicos sostenibles de bajo coste y muy alta eficienciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Conversión electrónica de potencia avanzada basada en matrices de celdas de conmutaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Células solares con contactos posteriores basadas en substratos delgados de silicio cristalinoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Redes de sensores submarinos autónomos y cableados aplicados a la monitorización remota de indicadores biológicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Advanced control of on-board dc multibus systems in vehiclesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020SGR - Suport a Grups de Recerca - QINE - Disseny de Baix Consum, Test, Verificació i Circuits Integrats de SeguretatAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: Viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
18/12/201731/03/2020Mejora rendimiento de centrifugadoras discontinuas mediante aplicación de técnicas de monitorización inteligenteITHINKUPC, S.L.
01/12/201728/02/2021Multi-purpose/Multi-sensor Extra Light Oceanography ApparatusCommission of European Communities
01/11/201730/04/2018Sistema d'intercanvis d'energia entre vehicles elèctrics amb bateries de grafè.EARTHDAS GRAPHENE POWERED
01/11/201728/02/2018PMAsynRM Part4SEAT, S.A.
01/11/201730/06/2018Fabricación de sensores solares de 4 cuadrantes para aplicaciones espacialesSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201730/09/2018TRS1SITEX 45 SRL
01/11/201731/08/2020Modernisation of VET through Collaboration with the IndustryEuropean Commission
01/11/201728/02/2018Diseño de Motor de reluctancia PMAS_synRM para propulsión PHEV (C-10953)SEAT - Centro Técnico
25/09/201730/06/2020MINOROMBOITHINKUPC, S.L.
25/09/201731/12/2019POWER-EAFITHINKUPC, S.L.
01/09/201731/08/2020Metrology for advanced energy-saving technology in next-generation electronics applicationsEUR ASS OF NAT METROLOGY INST
01/09/201731/08/2018Concepció, disseny, control i supervisió de microxarxes de distribució elèctricaFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/09/201731/07/2018Mantenimiento, calibración y ampliación de las aplicaciones embarcadas de adquisición de datos.SUMINISTROS ARSAM, SA
01/09/201731/12/2020Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible. Operació Talent Energètic. Actuació Microxarxa Intel·ligentFondos FEDER
01/09/201701/09/2018Studying and analysing phenomena realted to materials involved in high voltage/high current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
01/09/201731/12/2020Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible. Operació Recerca per la sostenibilitat. Actuació Sensòrica. Monitorització de la qualitat de l’aigua del riu BesòsFondos FEDER
03/08/201731/12/2018Desarrollo de un sistema de enrutamiento de datos para sensores marinos y oceanográficosSENSORLAB, SL
21/07/201722/07/2019Cardiovascular ScaleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/07/201730/09/2017Desenvolupament d'un estudi dels inhibidors que hi ha al mercat i com poden afectar als sistemes de comunicació crítics a casa del client contemplant possibles solucions.FUNDACIÓ EURECAT
11/07/201711/03/2018Sistema d’adquisició remot de dades per la mesura, visualització i gestió del consum d’aigua i temperatura del sector porcíMANTENIMENTS TERMENS SL
06/07/201706/07/2017Dispositivo sensor de gases en el infrarrojo basado en cristales fotónicos fabricados con silicio macroporoso
01/07/201730/06/2020Aircraft Electrical Model Simulation Identification and Fitting ToolboxCommission of European Communities
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/12/2020PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/07/201731/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACC10
01/07/201731/12/2020Regireu: Recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10, Generalitat de Catalunya
30/06/201730/06/2017Sistema de detección y monitorización del crecimiento de biopelículas bacterianas
30/06/201730/06/2017Sistema multicanal para la detección y el control on-line del crecimiento de biofilms bacteriano mediante sensores piezoeléctricos
26/06/201725/12/2020Uso de reactores bioelectroquímicos para optimizar la recuperación de energía y nutrientes de aguas residuales de alta cargaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
26/06/201730/06/2017Ajuntament Terrassa ajut 11a Aula d'Automatizació i RobòticaAJUNTAMENT TERRASSA
16/06/201716/06/2017Circuito sensor de temperatura diferencial con selecciónde gran margen dinámico o alta sensibilidad
06/06/201705/12/2020Modelo basado en datos de plantas de frío industrial para determinación de consignas óptimas de operaciónAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201730/05/2021Circular Process for Eco-Designed Bulky Products and internal Car Parts.Commission of European Communities
25/05/201701/01/2018Kill the Silent Killer. Lluita contra la hipertensió a l’Àfrica ruralCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
16/05/201731/12/2021Improvement of data management, interoperability and data access infrastructure of a European Marine Observation and Data networkETT S.p.A
31/03/201730/03/2018CONVENI QKSOL-UPC 2017QKSOL Energy Solutions
20/03/201731/12/2018Fabricacion de tapaderas de vidrio resistente a la radiación cósmica (coverglass) destinadas a sensores solares de cuatro cuadrantes para su uso en aplicaciones espaciales.SOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
06/03/201731/07/2017Models for OnBoardCharger (OBC) power plant and control in Simulink environmentLear Corporation Holding Spain, SLU
01/03/201731/08/2020European multidisciplinary seafloor and water column-European research infrastructure consortiumCommission of European Communities
08/02/201708/02/2017System and method for tuning wireless power transfer receivers
01/02/201701/05/2018Estudio e implementación de un prototipo de un sistema electrónico adaptador de un sensor termoeléctrico y un sistema de transmisión de datosFutureSiSens, S.L.
09/01/201730/06/2020Design and Implementation of Nodes for the Internet of ThingsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201715/04/2017InWheel Part1SEAT, S.A.
01/01/201730/09/2020Nuevos dispositivos basados en la tecnología de materiales ópticos electro-activos para aplicaciones multisectoriales.FICO MIRRORS, S.A.
01/01/201731/03/2020KIC RM INNOLOGEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201731/12/2019Detecció de somnolència en conductors de vehicles.ADASENS AUTOMOTIVE, S.L.
01/01/201730/06/2020VisorSurf - A Hardware Platform for Software-driven Functional MetasurfacesCommission of European Communities
01/01/201731/12/2018Manteniment d'aplicacions informàtiques, gestió de servidors, pàgines web i serveis de hostingCONSELL REGULADOR DEL CAVA
01/01/201731/12/2019Grup d'estadística i investigació operativa 2017Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
30/12/201631/12/2019Ciencia y tec. de instrumentos espaciales para la caracterización del ambiente marciano en múltiples misiones de NASA: Sensor de viento 3D.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Células solares de heterounión de silicio de estructura no convencional.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Seguridad en aplicaciones estructurales de Hormigón Reforzado con Fibras.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Integración electrónica en sustratos textiles para el desarrollo de tejidos inteligentesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Aproximación holística a la alimentación de los nodos del internet de las cosasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/06/2021Dispositivos, circuitos y arquitecturas fiables y de bajo consumo para IoT.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Sistema de propulsión tolerante a fallos basado en un motor PMA-SYNRM multifase y convertidor SIC para operación fiable del vehiculo eléctricoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Evaluación numérica y experimental de efectos electromagnéticos ambientales en aviones no tripuladosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
28/12/201628/12/2016Respiratory signal extraction
21/12/201615/05/2018Aplicación móvil de red social para promover la adherencia de los pacientes al tratamiento y a los hábitos saludables.FUNDACION MAPFRE
11/12/201611/12/2016Sistema y método de medida de las tensiones de las disposiciones capacitivas de los sub-módulos de un convertidor de potencia multinivel con almacenamiento distribuido de energía (MMC) y convertidor MMC
22/11/201622/02/2017In Wheel motor for EV propulsion - Part 1 (C-10786)SEAT - Centro Técnico
09/11/201608/11/2017Desenvolupament de sistemes de instrumentació i test per a la calibració dels sistemes d'adquisició utilitzats en els assajos de les unitats de tren.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/11/201631/10/2018Actividades especializadas de formación relacionadas con la instrumentación virtual.NATIONAL INSTRUMENTS
31/10/201630/07/2020Assessorament pel disseny i posterior implementació en microprocessadors d'algorismes digitals pel control d'altres prestacions de motors pas a pasMICROPAP ENGINEERING SL
25/10/201625/10/2016Sensor de fuerza a tracción para el registro y la monitorización del ejercicio físico
20/10/201620/10/2016Apparatus for obtaining cardiovascular information by measuring between two extremities
12/10/201612/10/2016Method and apparatus for obtaining cardiovascular information by measuring between two extremities
01/10/201631/03/2017SAFEPRES-Sistema de supervisión inteligente y análisis de fallos de operaicón de bombas auxiliares de prensas hidráulicasUPCNET, S.L.
01/10/201631/12/2019Sistema de supervisión inteligente para el mantenimiento predictivo de bogies basado en emisión acústicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201631/12/2018Plataforma de Monitorización de Maquinaria con Aprendizaje de Novedades Distribuido y Continuado (PlatNiNovel)Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
20/09/201631/07/2017Recerca en tecnologies de fabricació CMOS per construir acceleròmetres CMOS-MEMES basats en/'BEOL release/'NANUSENS, S.L.
09/09/201630/06/2017PROOF OF CONCEP CYBER SECURITY ENGINELEAR Corporation
01/09/201604/11/2016Diseño optimo de Cabezas de bobina para impresión 3DSEAT - Centro Técnico; Càtedra SEAT - UPC
27/07/201627/07/2016Método y aparato para detectar eventos sistólicos mecánicos a partir del balistocardiograma
01/07/201631/05/2018Green maps
01/07/201631/05/2018Desarrollo de nuevos mapas de optimización del consumo de combustible en motocicletas 4T en función del tipo de conducción en base a un innovador sistema de escape formado por tubo de escape y módulo electrónico activado por dispositivo móvil (C-10708)Kit Yasuni S. L.
07/06/201631/12/2020Desenvolupament de projectes i serveis pel manteniment del registre de Vinyes del Consell Regulador del Cava (CRC)CONSELL REGULADOR DEL CAVA
01/06/201631/05/2019Development of RF and microwave metrology capability (RFMicrowave)EUR ASS OF NAT METROLOGY INST
26/04/201626/04/2016Circuito y método para demodular señales mediante un temporizador digital
26/04/201625/04/2017Desenvolupament de sistemes de instrumentació i test per al control de qualitat dels productesGATES P.T. SPAIN, S.A.
25/04/201625/04/2016A fluid flow sensor, a method for its manufacturing, a fluid flow detection device and uses therof
21/04/201603/03/2020Creació d'un nou sistema de mapeig d'impedancia per l'ablació de les aritmies ventriculars en humans: un desenvolupament translacional.LA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
13/04/201613/04/2017Disseny i fabricació de sensors, automatització de sistemes per al test i caracterització de motors electrònicsDOGA, S.A.
13/04/201614/04/2017Disseny i fabricació de sensors i automatització de sistemes per al test i caracterització de motors electrònics.DOGA GESTIO, S.L.U.
13/04/201613/04/2016A full time-domain method for measuring and monitoring electromagnetic interference signals and a system
30/03/201630/03/2016Systems and Methods to assess infracted myocardial Tissue by measuring electrical impedance during the cardiac cycle.
11/03/201624/06/2016Prototipo basado en un sistema de adquisición de datosVENAIR IBERICA, S.A.
08/03/201631/05/2016Desarrollo de soluciones para la monitorización de baterías eléctricas de scooter eléctricoRETEVISION, S.A.U.
01/03/201631/08/2019Tight integration of EGNSS and on-board sensors for port vehicle automationCommission of European Communities
01/03/201615/10/2018Eines per a la gestionabilitat de les plantes de generació elèctrica amb fonts renovablesACC10
01/03/201631/12/2018Desarrollo del sistema electrónico de gestión y control BMS para batería de moto eléctrica (CiT RD-160053)CTM Centre Tecnològic Manresa
02/02/201630/09/2016Millores en l'aplicació QUALIFO de PRYSMIAN, desenvolupada per SARTIPRYSMIAN SPAIN, SA
01/02/201630/06/2016Desarrollo de sensores solares de cuatro cuadrantes para aplicaciones espaciales.SOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
21/01/201621/01/2016Method for conditioning stem cells
18/01/201631/12/2016IMBU Mk4 Analogue Front end ModuleIndra Systems S.A.
01/01/201631/12/2017Operational Network of Individual Observation NodesCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Desarrollo traslacional de un nuevo sistema de mapeo de la impedancia eléctrica del miocardio para la ablación por catéter de las arritmias ventriculares en paciantes de infarto de miocardio.INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/201631/12/2018Nanoestructuras semiconductoras y nanocomposites para la recuperación energéticaMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201631/12/2019Análisis del ciclo de vida, de negocios y de la entropia en bateriasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Procesador vectorial para sistemas de identificación a gran escala y sistemas basados en wearablesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Desarrollo de métodos de medida del nivel de esfuerzo/recuperación en la práctica de ejercicio físico, basados en la actividad cardiovascular, temperatura y respiraciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Gestión y control de microrredes de corriente alterna e interconexión con buses de continua en microrredes híbridasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Multi-MEMS Sinérgicos y Eficientes Integrados en CMOS para la Internet de las CosasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2017Red de Excelencia de electrónica flexible, impresa y orgánica (REFLEXIO)Ministerio de Economía y Competitividad
01/01/201630/03/2018Pla d'actuació en transferència tecnològica MCIAACC10
01/01/201630/03/2018Pla d'actuació GCEM UPCACC10
01/01/201631/12/2019TEC2015-68784-R - Procesador vectorial para sistemas de identificación a gran escala y sistemas basados en wearablesFondos FEDER; MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/09/2017DISSENY I IMPLEMENTACIÓ D'UNA MICRO-XARXA TRIFÀSICA INTEL·LIGENT RECONFIGURABLE COM A TRES MICROXARXES MONOFÀSIQUES COL·LABORATIVESFondos FEDER; Comission of European Communities
01/12/201530/11/2017Instrumentación y tecnologías aplicadas al estudio, caracterización y explotación sostenible del medio marinoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
13/11/201513/11/2015Método y aparato para estimar el tiempo de tránsito del pulso arterial a partir de medidas obtenidas en zonas distales de las extremidades
04/11/201531/03/2018Development and procurement of IMBUIndra Systems S.A.
01/11/201531/12/2016Electromagnetic design and control of PMa-SynRM for PHEV propulsion - part 3, PMa-SynRM-part3SEAT - Centro Técnico
22/10/201522/10/2015Device and method for measuring electrical variables of analog sensors
02/10/201502/10/2015Método y aparato para estimar el tiempo de tránsito del pulso aórtico a partir de intervalos temporales medidos entre puntos fiduciales del balistocardiograma
02/10/201502/10/2015Método de control para sensores químicos de gases y sistema de detección de gases
01/10/201530/09/2017Comercialización de licencias de la herramienta de modelado Markoviano METFAC-2.1ROIG AND TRES CONSULTING GROUP S.A.
01/10/201531/03/20192015 DI 004AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/201528/02/2019Desarrollo de dovelas de HRF no metálicas de alta durabilidad y sostenibilidad mejoradaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
21/09/201531/12/2015Medición del campo electromagnético en la zona donde se instalará la plataforma oceanográfica de Canarias.PLOCAN
17/09/201531/12/2016COntrol SEnsorless de Máquinas Eléctricas para tracción de Vehículos EléctricosFUND.TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
01/09/201530/09/2019Joint European Research Infrastrcture network for Coastal Observatory - Novel European eXpertise for coastal observaToriesCommission of European Communities
01/09/201531/08/2019EMSO implementation and operation: DEVelopment of instrumnent modeCommission of European Communities
01/09/201530/04/2017Swine-farm revolution — DEPURGANCommission of European Communities
01/09/201531/08/2019HACIA LAS COMUNICACIONES RF BASADAS EN GRAFENO DEMOSTRANDO LAS ANTENAS DE GRAFENOMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201531/08/2018Gestión eficiente de la energia en microrrdes industriales con alta penetración de teconología PVMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201531/08/2018Efficient energy management in industrial microgrids with high penetration of PV technologyConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Fundaçao para a Ciência e a Tecnologia; MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
01/08/201531/07/2018Development of an innovative Analog Interface board to be used in an Automatic Test Equipment (ATE)SERGI FRANSI PALOS
06/07/201530/06/2017Revisió aplicació informàtica/'CALIBRAO/', sistema desenvolupat pel calibratge de acceleròmetres.A.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
04/07/201504/01/2016Medidas de bioimpedancia localizada e insuficiencia cardiaca (CardioBIVA)IRIDEON SL
01/07/201531/08/2015Technical support agreement with SITEX45
15/06/201515/09/2015Diseño de un sistema de adquisición de datos para sensar el consumo eléctrico de un vagon de tren. Software para el registro, procesado y generación de informes.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/06/201531/05/2017Coordinating European Research on Molecular CommunicationsCommission of European Communities
12/05/201511/12/2015Cmos - integrated 3-axes accelerometer demonstratorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/05/201531/12/2015Manteniment de les aplicacions pel regisre de vinyesCONSELL REGULADOR DEL CAVA
30/04/201510/07/2015Anàlisi i estudi de viabilitat d'un sistema hardware d'adquisició de dadesVENAIR IBERICA, S.A.
30/04/201530/04/2015Weighing scale with extended functions
21/04/201521/04/2015Integrated circuit comprising multi-layer micromechanical structures with improved mass and reliability by using modified vias and a method to obtain thereof
10/04/201509/04/2019Advanced characterisation and classification of radiated emissions in densely integrated technologies (ACCREDIT)European Cooperation in Science and Technology
01/04/201501/04/2017Desarrollo de un prototipo de sistema fotovoltaico de baja concentraciónAICIA
17/03/201517/03/2015Procedimiento para la medición de la frecuencia central y el ancho de banda 3dB en amplificadores sintonizados o de banda estrecha mediante mediciones de temperatura en continua
09/03/201531/12/2016Desenvolupament d'un prototipus pre-industrial i algorismes per quantificar els perfils de força durant la pràctica esportivaESTEL, S.L.
01/03/201528/02/2018Células y módulos de alta eficiencia basadas en el silicio negro y técnicas de eliminación de defectosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/03/201531/10/2015Modular Integrated System VM12 2nd part, MIS-VM12-part2Sitex45 srl
09/02/201508/02/2017Software battery Management Controller (BMC)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/02/201531/10/2015ESS-EDU: Economical Self-Sustainability of EDUcational programmesEuropean Institute of Innovation and Technology
01/02/201530/09/2019Cost effective self-management of urinary incontinence addressed to womenCommission of European Communities
14/01/201513/07/2018Método Objetivo de valoración del impacto publicitario en base a estudios de comportamiento grupalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2015Ciencia y tecnología de instrumentos espaciales para la caracterización del ambiente marciano en múltiples misiones de NASA y ESA: Sensor de viento 3DMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Nuevos conceptos de celdas solares de bajo coste en configuración tándemMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Células solares de silicio cristalino con contactos posteriores basadas en el procesado láser de capas dieléctricasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Conversión electrónica de potencia avanzada para aplicaciones industrialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015KPI: proposal of new qualitative and quantitative KPIsEuropean Institute of Innovation and Technology
01/01/201531/12/2015PhD Renewables: management of the PhD SchoolEuropean Institute of Innovation and Technology
01/01/201526/03/2018Análisis del vector de bioimpedancia en la práctica deportivaAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

   Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

   Indicadors

   Amunt