Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Electrònica

Enginyeria Electrònica

Aquest Doctorat procedeix d’un programa existent prèviament denominat Programa Oficial de Doctorat en Enginyeria Electrònica, organitzat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat dels Illes Balears (UIB) i que ha estat reconegut amb la Menció cap a l’Excel·lència (MEE2011 - 0690). En data 6 de juny de 2012, es va signar un nou conveni entre la UPC i la UIB per a l’organització i desenvolupament conjunt del programa, que va tenir en compte els canvis normatius sorgits arran de Reial decret 99/2011. Al llarg dels últims anys, el programa ha anat creixent en volum, i actualment compta amb una matrícula al voltant de 110 estudiants (105 a UPC i 6 a UIB, xifres aproximades [1]) i al voltant de 14 tesis llegides cada any.

Els grups de recerca del Departament de Física de la UIB mantenen una àmplia tradició de col·laboració amb diversos grups del Departament d’Enginyeria Electrònica de la UPC, que durant els últims vint anys s’ha materialitzat en nombroses publicacions conjuntes i en col·laboracions en projectes comuns i xarxes temàtiques. La proximitat tant geogràfica com temàtica en temes de recerca proporciona una complementarietat ideal per als estudiants de doctorat d’ambdues institucions, que poden beneficiar-se d’un marc de treball més ampli i complet, la qual cosa justifica la idoneïtat d’una oferta de doctorat conjunta.

Objectius

El programa té per objectiu la formació conduent al Doctorat d’estudiants nacionals i estrangers que provinguin de títols de grau superior amb formació en electrònica. Aquests estudiants podran dur a terme la seva tesi doctoral en els àmbits temàtics següents, beneficiant-se de l’experiència investigadora complementària dels grups de recerca que hi treballen:

 • Electrònica Industrial i de Potència
 • Dispositius Semiconductors i Microsistemes
 • Circuits i Sistemes Integrats
 • Sistemes de Mesura i Instrumentació Biomèdica

Així, l’objectiu fonamental del Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica és la formació d’especialistes nacionals i estrangers amb competència en les seves àrees de recerca a nivell internacional, capacitats per investigar i desenvolupar nous productes i serveis en els àmbits d’electrònica de potència, dispositius i microsistemes, circuits i sistemes integrats i instrumentació i mesures, on els professors del Programa de Doctorat tenen una experiència de recerca contrastada. Els doctors del programa podran contribuir a l’avenç científic i tecnològic, així com al socioeconòmic a partir del domini dels coneixements de la tecnologia electrònica i les seves possibilitats d’aplicació, havent rebut una formació que faciliti la seva inserció laboral en centres de recerca, universitats i departaments d’investigació, desenvolupament i innovació d’empreses amb un fort contingut tecnològic.


[1] Informació estadística a http://eel.postgrau.upc.edu/informacion-general/estadisticas-del-programa.

Altres Universitats

Universitat dels Illes Balears (UIB)

Informació general

Perfil d'acces

Els candidats que s’ajusten al perfil desitjat per ingressar al Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica i que podran ser admesos sense necessitat de complements formatius són aquells que acreditin les tres condicions següents:

 • Haver adquirit formació en recerca específica de l’àmbit de la tecnologia electrònica.
 • Capacitat de comunicació, oral i escrita, en llengua anglesa.
 • Haver establert contacte personal amb un professor vinculat al programa i que aquest en valori positivament les aptituds i motivació per iniciar una tesi doctoral en alguna de les àrees temàtiques.

La primera condició s’acredita mitjançant la superació d’un mínim de 60 ECTS de màster oficial de l’EEES amb orientació en recerca, o títol que acrediti un nivell de formació equivalent i que doni accés al Doctorat en el país d’expedició, i que aquests crèdits de màster corresponguin a formació en l’àmbit de la tecnologia electrònica o alguna de les quatre àrees temàtiques del programa. Mitjançant la llista de principals títols d’accés, es poden identificar els que acrediten aquesta condició i els posseïdors dels quals podran ser admesos sense l’encàrrec de complements formatius. També es poden identificar altres títols que poden adaptar-se al perfil d’ingrés, en funció de l’especialitat o itinerari acadèmic seguit pels estudiants.

La segona condició del perfil d’ingrés s’acredita bé per la condició de llengua materna, bé a través de certificats oficials reconeguts internacionalment (First Certificate, TOEFL, acadèmies oficials d’idiomes) o bé a través d’entrevista personal.

La tercera condició del perfil d’ingrés se satisfà quan, després del contacte personal candidat-professor, aquest comunica al coordinador del programa la seva valoració positiva.

Principals títols d’ingrés
Alguns títols oficials espanyols que acrediten la primera condició del perfil d’ingrés. Els candidats que els posseeixin podran ser admesos sense l’encàrrec de complements formatius. Són:
• Màster en Enginyeria Electrònica
• Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial
• Màster en Enginyeria Electrònica i Automàtica
• Màster en Enginyeria de Telecomunicació, esp. Electrònica
• Màster en Enginyeria de Xarxes i Telecomunicacions, esp. Electrònica
• Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions, esp. Recerca
• Màster en Enginyeria Micro- i Nanoelectrònica
• Màster en Nanociència i Nanotecnologia, esp. Physical Sciences and Technologies, Information Technologies, Energy and Environment
• Màster Universitari en Energia i Electrònica de Potència

Altres títols ofereixen algunes especialitats o itineraris acadèmics que permeten acreditar la primera condició del perfil d’ingrés. Entre aquests, i no exclusivament:
• Màster en Enginyeria Industrial
• Màster en Enginyeria de l’Energia
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• Màster en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
• Màster Universitari en Física
• Master in Photonics

En aquests casos els estudiants podran ser admesos, però és responsabilitat de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat examinar l’expedient acadèmic dels candidats i dictaminar si han obtingut formació en recerca específica en l’àmbit de la tecnologia electrònica o si, per contra, requereixen complements formatius.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:

Universitat dels Illes Balears (UIB)


UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Electrònica (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://electronicengineering.phd.upc.edu/en

CONTACTE:
Rubio Rodriguez, Aurora

doctorat.eel@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Els candidats que s’ajusten al perfil desitjat per ingressar al Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica i que podran ser admesos sense necessitat de complements formatius són aquells que acreditin les tres condicions següents:

 • Haver adquirit formació en recerca específica de l’àmbit de la tecnologia electrònica.
 • Capacitat de comunicació, oral i escrita, en llengua anglesa.
 • Haver establert contacte personal amb un professor vinculat al programa i que aquest en valori positivament les aptituds i motivació per iniciar una tesi doctoral en alguna de les àrees temàtiques.

La primera condició s’acredita mitjançant la superació d’un mínim de 60 ECTS de màster oficial de l’EEES amb orientació en recerca, o títol que acrediti un nivell de formació equivalent i que doni accés al Doctorat en el país d’expedició, i que aquests crèdits de màster corresponguin a formació en l’àmbit de la tecnologia electrònica o alguna de les quatre àrees temàtiques del programa. Mitjançant la llista de principals títols d’accés, es poden identificar els que acrediten aquesta condició i els posseïdors dels quals podran ser admesos sense l’encàrrec de complements formatius. També es poden identificar altres títols que poden adaptar-se al perfil d’ingrés, en funció de l’especialitat o itinerari acadèmic seguit pels estudiants.

La segona condició del perfil d’ingrés s’acredita bé per la condició de llengua materna, bé a través de certificats oficials reconeguts internacionalment (First Certificate, TOEFL, acadèmies oficials d’idiomes) o bé a través d’entrevista personal.

La tercera condició del perfil d’ingrés se satisfà quan, després del contacte personal candidat-professor, aquest comunica al coordinador del programa la seva valoració positiva.

Principals títols d’ingrés
Alguns títols oficials espanyols que acrediten la primera condició del perfil d’ingrés. Els candidats que els posseeixin podran ser admesos sense l’encàrrec de complements formatius. Són:
• Màster en Enginyeria Electrònica
• Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial
• Màster en Enginyeria Electrònica i Automàtica
• Màster en Enginyeria de Telecomunicació, esp. Electrònica
• Màster en Enginyeria de Xarxes i Telecomunicacions, esp. Electrònica
• Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions, esp. Recerca
• Màster en Enginyeria Micro- i Nanoelectrònica
• Màster en Nanociència i Nanotecnologia, esp. Physical Sciences and Technologies, Information Technologies, Energy and Environment
• Màster Universitari en Energia i Electrònica de Potència

Altres títols ofereixen algunes especialitats o itineraris acadèmics que permeten acreditar la primera condició del perfil d’ingrés. Entre aquests, i no exclusivament:
• Màster en Enginyeria Industrial
• Màster en Enginyeria de l’Energia
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• Màster en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
• Màster Universitari en Física
• Master in Photonics

En aquests casos els estudiants podran ser admesos, però és responsabilitat de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat examinar l’expedient acadèmic dels candidats i dictaminar si han obtingut formació en recerca específica en l’àmbit de la tecnologia electrònica o si, per contra, requereixen complements formatius.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La Comissió Acadèmica verifica el compliment de les condicions d’accés segons la legislació vigent, i decideix sobre l’admissió i sobre la necessitat d’encarregar complements de formació, atenent a la documentació aportada i respectant els principis de mèrit i igualtat d’oportunitats.


Per a cada candidat o candidata, es valoraran els aspectes següents i s’atorgaran punts per cada un d’aquests:

 • Adequació de les competències adquirides pels estudiants en els seus estudis d’accés al doctorat (fins a 3 punts).
 • Expedient acadèmic (fins a 3 punts).
 • Coneixement de llengua anglesa (fins a 1 punt).
 • Valoració del grup de recerca i integració en projectes (fins a 3 punts).

Se sumaran les diverses valoracions, la qual cosa produirà per a cada candidat o candidata una puntuació d’accés. En general, s’admetran els candidats que acreditin les condicions del perfil d’ingrés i que obtinguin una puntuació d’accés d’almenys 6 punts. En el cas que la demanda superi l’oferta de places, s’ordenaran els candidats segons la puntuació obtinguda i s’admetrà primer els que obtinguin més puntuació.

Criteris d’establiment dels complements de formació

Per als següents tres supòsits d’admissió:

 1. Candidats que comptin amb un títol oficial espanyol de grau (o equivalent) i de màster universitari.
 2. Candidats que estiguin en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior que habiliti per a l’accés a estudis de màster i que hagin superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals 60 com a mínim siguin d’estudis de màster.
 3. Candidats que estiguin en possessió d’un títol obtingut en sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologació, amb la comprovació prèvia de la universitat de la qual aquest acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en l país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat.

 • Si el candidat acredita els tres requisits especificats en el perfil d’ingrés, és admès al programa sense encàrrec de complements formatius, i se li assigna tutor o tutora.
 • Si, després d’examinar l’expedient acadèmic de màster, els candidats no acrediten suficient formació de recerca específica en l’àmbit de la tecnologia electrònica però compten amb el vistiplau d’un grup investigador per a la realització de la tesi doctoral, són admesos amb encàrrec de crèdits formatius, amb consulta prèvia al tutor o la tutora proposats.

4. Per al supòsit en què la persona candidata estigui en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, segons les normes de dret comunitari, sigui com a mínim de 300 crèdits ECTS:

 • Si els candidats acrediten els tres requisits especificats en el perfil d’ingrés, ja que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclou crèdits de formació en recerca, equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster, són admesos al programa sense encàrrec de complements formatius, i se’ls assigna tutor o tutora.
 • Si el pla d’estudis del corresponent títol de grau no inclou crèdits de formació en recerca, equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster, però els candidats compten amb el vistiplau d’un grup investigador per a la confecció de la tesi doctoral, són admesos amb encàrrec de crèdits formatius, amb la consulta prèvia al tutor o la tutora proposats.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Com s’ha detallat en els criteris d’admissió, l’encàrrec de complements formatius només es fa als estudiants admesos que no acreditin haver adquirit formació investigadora específica en l’àmbit de la tecnologia electrònica. Els estudiants que acreditin un dels principals títols d’ingrés especificades en els criteris d’admissió no rebran encàrrec de complements de formació.

Els complements formatius encarregats consistiran sempre en crèdits ECTS matriculats en assignatures de recerca del Màster en Enginyeria Electrònica de la UPC o de la UIB, o altres màsters afins, a proposta del tutor o la tutora.

En el cas d’estudiants indicats en els supòsits 1, 2 o 3 descrits a l’apartat de criteris d’admissió, el nombre de crèdits estarà entre 5 i 30, i serà establert en funció de l’expedient acadèmic dels candidats i després de consultar el tutor o la tutora proposats.

En el cas d’estudiants que indica el supòsit 4 descrit en l’apartat de criteris d’admissió, el nombre de crèdits estarà entre 15 i 50, i serà establert en funció de l’expedient acadèmic dels candidats i amb consulta prèvia al tutor o la tutora proposats.

Els complements formatius hauran de ser superats en el termini màxim d’un any des de la primera matrícula, i la Comissió Acadèmica del programa és l’encarregada de verificar-ho coincidint amb l’avaluació anual de tutoria. La superació dels complements formatius s’acredita superant les avaluacions establertes en les assignatures de màster matriculades.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.

Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de fer durant la primera quinzena d’octubre de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatòria.
Descripció:
Assessorament, ajuda, seguiment i control dels doctorands amb l’objecte que assoleixin les competències definides en el perfil de sortida.
La tutoria es fa de manera periòdica durant tot el programa.

Activitat: Elaboració d’informes de recerca en el marc de projectes de recerca finançats.
Hores: 20.
Caràcter: opcional.
Descripció: Participació en projectes de recerca finançats i elaboració d’informes de progrés i finals, com a formació de realització de recerca conjuntament amb equips de la pròpia i altres institucions, i amb estructuració contractual.

Activitat: Assistència a congressos.
Hores: 24.
Caràcter: opcional.
Descripció: Assistència a congressos científics relacionats amb la temàtica de recerca, preferentment internacionals i de contrastada rellevància, amb l’objectiu de conèixer els últims avenços en la temàtica de recerca dels doctorands, i poder contactar, presentar i discutir el progrés de la recerca amb altres investigadors de la mateixa temàtica.

Activitat: Publicacions.
Hores: 30.
Caràcter: obligatòria.
Descripció: Publicació dels resultats de la tesi en revistes indexades, preferentment d’alt impacte (índex JCR), patents acceptades o publicacions en actes de congressos internacionals de contrastada rellevància (congrés notable, segons classificació UPC).
Caràcter: obligatòria. Estimació en nombre d’hores per a la redacció d’un article de 4 pàgines = 30 hores.
S’espera que els doctorands portin a terme aquesta activitat entre el segon i tercer any de la tesi.
És un requisit justificar una publicació en l’avaluació anual de tutoria del segon any.
També és un requisit justificar una publicació rellevant abans d’autoritzar el dipòsit de la tesi. En tots els casos, el doctorand o doctoranda n’ha de ser el primer autor.

Activitat: Jornades de doctorat o doctorat-empresa.
Hores: 8.
Caràcter: opcional.
Descripció: Participació en jornades de doctorat, amb l’objectiu de difondre el treball investigador dins de la comunitat universitària i en l’entorn social i empresarial proper, amb la perspectiva de la inserció professional.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 480.
Caràcter: opcional.
Descripció: Estada en centres estrangers per confeccionar part de la tesi, amb l’objectiu de participar d’equips/sistemes de treball diferents de l’habitual, establir col·laboracions i beneficiar-se de l’experiència i mitjans d’altres equips de treball.
Estades: Càlcul de 40 hores setmanals per 12 setmanes aproximadament.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatòria.
Descripció: Validació del progrés acadèmic dels doctorands i dels objectius i metodologia que segueixen en el treball de recerca.

Activitat: Cursos i conferències.
Hores: 10.
Caràcter: opcional.
Descripció: Millora dels coneixements de temàtica relacionada amb la recerca de la tesi doctoral, a través de l’assistència a cursos i conferències impartits per professors externs al programa. Exemples previs: http://eel.postgrau.upc.edu/informacion-academica/cursos-y-seminarios.

Activitat: Participació en seminaris específics interns dels grups de recerca.
Hores: 10.
Caràcter: opcional.
Descripció: Participació en seminaris interns organitzats pels grups de recerca, com a fòrum intern de presentació i discussió del progrés investigador individual i conjunt.


Activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: opcional.
Descripció:
Proporcionar instruments conceptuals i metodològics de la investigació qualitativa i quantitativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: opcional.
Descripció:
Introducció als models de creativitat que s’han desenvolupat des de disciplines tan diverses com el màrqueting, la publicitat o la programació neurolingüística aplicats en el desenvolupament de projectes professionals i personals.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Descripció:
Adquisició d’un conjunt de coneixements, capacitats i actituds necessaris per interpretar i produir missatges i comunicar-se de manera eficaç en contextos diversos.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Espais per a doctorands

Els estudiants del Doctorat en Enginyeria Electrònica s’integren en els diversos grups de recerca de l’est, que estan localitzats, en el cas de la UPC, en diverses seus departamentals de Barcelona, Castelldefels, Terrassa i Vilanova i la Geltrú, mentre que per a la UIB els laboratoris d’electrònica estan situats al campus de la Universitat als afores de Palma. A la seu departamental de Barcelona es compta amb un gran espai amb 30 llocs disponibles (taula de treball + ordinador) que acull els becaris del Campus Nord, que es complementa amb un altre espai al Campus Sud barceloní amb espai per a cinc estudiants. Hi ha espais similars a les altres seus, especialment a les de Castelldefels (12), Terrassa (10) i Vilanova i la Geltrú (3). A la UIB es disposa d’un espai per a nou estudiants de doctorat a l’edifici del Departament de Física.

A més d’aquests espais en seus departamentals, recentment s’ha habilitat un gran espai per a estudiants de doctorat a la Biblioteca de Campus Nord de la UPC, amb 78 llocs de treball

(Http://doctorat.upc.edu/noticias/nuevos-espacios-de-doctorado).

Aules i laboratoris

A més de les instal·lacions comunes a tota la Universitat, el Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica compta, a la seu de Campus Nord de la UPC, amb una aula de postgrau per a la realització de cursos, seminaris i conferències, i amb un laboratori amb vuit terminals PC i un servidor d’alta capacitat per realitzar activitats formatives pròpies del doctorat. Hi ha un laboratori similar a la seu de Terrassa i a la UIB. Cal esmentar, a més, que tant la seu del programa a Barcelona com la de Palma compten amb aules de videoconferències dotades amb els mateixos equips de comunicació (Polycom), orientats a la impartició de cursos i seminaris des de qualsevol de les dues seus amb participació en ambdós centres.

L’existència de laboratoris ben equipats per a la realització de prototips, mesura i caracterització experimental de dispositius i circuits és fonamental per dur a terme tasques de recerca en les diverses àrees del programa. Els diferents grups de recerca del Programa de Doctorat disposen d’un total de 17 laboratoris de recerca a la UPC, entre els quals destaquem:

 • Sala Blanca classe 100-1000, de 100 metres quadrats, per a la recerca en el procés d’implementació de dispositius en el camp de les micro- i nanotecnologies. Els elements disponibles inclouen un perfilòmetre superficial, equipament divers per al dipòsit de capes fines (polvorització catòdica o ’sputtering’, evaporació tèrmica, canó electrònic, PECVD), equipament per al dipòsit de semiconductors orgànics (evaporació tèrmica), forns d’oxidació i de difusió, equip de fotolitografia, equipament per a processament amb làser (Rofin-Starmark), banc químic i equipament divers per fer components mecànics i mesures elèctriques.
 • La sala de caracterització de cèl·lules solars, o sala fosca, disposa d’un simulador solar Oriel 81.102 i d’instruments de mesura de la resposta espectral i dels paràmetres elèctrics de cèl·lules solars sotmeses a diversos espectres i condicions d’il·luminació.
 • Laboratori de Test i Caracterització. Conté una estació de puntes de prova Karl Suss PM8, més una estació digital Tektronix: generador programable d’ones arbitràries, fonts d’alimentació dual, analitzador de senyal de 6 canals i oscil·loscopi de precisió i banda ampla (fins a GHz). També es disposa d’una estació de caracterització de dispositius (analitzador de precisió de semiconductors, expansor-generador de polsos, analitzador d’impedància de precisió, analitzador LCR multifreqüència i un criostat.
 • Laboratori de mesura de circuits d’alta freqüència. Conté equips de caracterització de circuits de radiofreqüència i digitals, alta velocitat i precisió (oscil·loscopi de 8 GHz, generador de senyal de 20 GHz, analitzador de senyal de 26,5 GHz, Vector Network Analyzer de 20 GHz, mesurador de potència, Function Generator, Multimeter de 8,5 bits, Premi Function Arbitrary Noise Generator.
 • Diversos laboratoris per a la caracterització de circuits analògics i digitals. Compten amb equips de test de circuits integrats, oscil·loscopis de diverses prestacions, generadors de funcions arbitràries i generadors de senyal, multímetres, analitzadors de xarxes, analitzadors lògics, sondes i puntes de mesura, taules de puntes, taules antivibratòries, cambres climàtiques i forns, microscopis i càmeres fotogràfiques, maquinari de prototipatge i programació de dispositius, etc.
 • Laboratoris de sistemes sensors. Inclouen un laboratori dedicat al desenvolupament, caracterització i posada a punt de tot tipus de sistemes electrònics d’instrumentació i mesura, i un laboratori de muntatge i encapsulament equipat amb eines i instrumental per al muntatge de prototips i la mecanització de peces.
 • Laboratori de Metrologia i Calibratge, Observatori Submarí, Laboratori de Disseny Electrònic i Fabricació de Prototips i Laboratori de Desenvolupament de Sistemes Automàtics de Test i Mesura, tots ells a la seu departamental de Vilanova i la Geltrú.
 • Laboratoris de desenvolupament d’instrumentació i equips biomèdics, que inclouen analitzadors d’impedància, oscil·loscopis digitals, analitzadors d’espectre, generadors de senyal, mesuradors de fase, multímetres i electròmetres, càmera climàtica, estacions de muntatge PCB amb components SMD ‘low-pitch’, a les seus de Barcelona i Castelldefels.
 • Laboratori de compatibilitat electromagnètica, que inclou equips per a la caracterització i mesura d’emissions conduïdes (’conducted emissions’), emissions radiades (’radiated emissions’), immunitat conduïda (’conducted immunity’), immunitat radiada (’radiated immunity’) i descàrregues electrostàtiques.
 • Laboratoris de desenvolupament i caracterització de circuits d’alta potència i alt voltatge, incloent-hi fonts AC trifàsica programable de 12 kVA, fonts programables de DC de 1000V-10A, càrregues electròniques monofàsiques de fins a 2 kW, analitzadors de distorsió.
 • Smart Grid Lab. Microxarxa elèctrica capaç d’operar fins 20 kVA distribuïts en tres generadors trifàsics (15 kVA, 3 kVA, 3 kVA).

A la UIB:

 • Laboratori de caracterització avançada de dispositius i circuits digitals, que compta, entre altres equips, amb una càmera climàtica Feutron KPK200 amb ambient de temperatura (-40°C a 180°C) i humitat controlades, sistema d’anàlisi lògica Agilent 16700 amb 128 canals d’adquisició fins a 1 GHz i 80 canals de generació de fins a 200 MVect, a més d’un oscil·loscopi de 6 GHz / 2,5 Gs/s. Aquest laboratori també compta amb un sistema semiautomàtic per l’encapsulament de circuits microelectrònics.
 • Laboratori d’emulació de partícules de ionització mitjançant làser de titani-safir amb sistema de selecció de polsos.
 • Laboratori de muntatge de plaques PCB amb sistema automatitzat de posicionament i soldadura de components de muntatge superficial.
 • Equip d’accés directe a oblia dotat amb un sistema làser per a la manipulació de capes d’interconnexió i aïllament.

A més d’aquests laboratoris d’equipament, els diversos grups compten amb servidors equipats amb programes per a disseny i simulació de dispositius, circuits i sistemes electrònics, incloent Cadence Design Framework II, Agilent ADS, OrCAD, Modelsim / PE, Mentor Graphics Leonardo, Labview, simuladors electromagnètics 2D i 3D, Synopsys Advanced TCAD suite, Atlas-Silvaco TCAD, Agilent IC-CAP, anàlisi i simulació de dispositius HBT, Synopsys Saber suite, Coventor Analyzer, Ansys, COMSOL Multiphysics.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:09:06.

Llistat de tesis en dipòsit

 • MATEU MATEUS, MARC: A contribution to unobtrusive video-based measurement of respiratory signals.
  Autor/a: MATEU MATEUS, MARC
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 21/10/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: RAMOS CASTRO, JUAN JOSE | FERNANDEZ CHIMENO, MIREYA
  Tribunal:
       PRESIDENT: VIDAL MARTÍNEZ, MARIA NIEVES
       SECRETARI: ALONSO LÓPEZ, JOAN FRANCESC
       VOCAL: JAUREGUI TELLERIA, RICARDO IGNACIO
  Resum de tesi: A causa de la creixent popularitat en la mesura de senyals fisiològics amb mètodes de vídeo, i tenint en compte els avenços tecnològics d'aquests dispositius, aquesta tesi proposa una sèrie de nous mètodes per tal d'obtenir la respiració a distància mitjançant l'anàlisi de vídeo. Aquesta tesi té com a objectiu millorar l'estat de l'art referent a la mesura de senyal respiratòria mitjançant els mètodes que en ella es descriuen, així com presentar mètodes que puguin ser usats per obtenir la variabilitat o el ritme respiratori. A més, aquesta tesi té com a objectiu presentar una nova implementació d'un mètode de processat de senyal temps-freqüencial, per tal de millorar-ne l'eficiència computacional quant s¿aplica a senyals respiratoris. En aquest document, es realitza una primera aproximació a la mesura de senyal respiratòria mitjançant mètodes de vídeo per tal de verificar si és factible utilitzar una càmera de consum, no només per mesurar el senyal respiratori, sinó verificar si aquest tipus de hardware també pot ser emprat per obtenir el ritme respiratori. En aquest sentit, es presenta en aquest document un nou mètode d'adquisició de senyal respiratòria a distància basat en vídeo, el qual fa ús d'un patró ubicat al tòrax del subjecte per tal d'obtenir-ne la respiració. Un cop obtinguts els resultats del primers resultats, s'han analitzat tres tipus diferents de càmeres, amb la finalitat de caracteritzar-ne la viabilitat d'obtenir el senyal respiratori i la seva variabilitat. L'estudi comparatiu s'ha realitzat en termes de freqüència instantània, donat que permet caracteritzar els mètodes en termes de variabilitat respiratòria i comparar-los, en les mateixes condicions, amb el mètode de referencia. A continuació, s'ha presentat un nou mètode basat en una càmera de profunditat estèreo amb la finalitat de millorar i corregir les limitacions anteriors. El nou mètode proposat es basa en una arquitectura hibrida la qual utilitza els canals de vídeo infraroig i de profunditat de forma sincronitzada. El canal infraroig s'utilitza per detectar els moviments del subjecte dins l'escena i calcular, sota demanda, una regió d'interès que s'utilitza posteriorment en el canal de profunditat per extreure el senyal respiratori. A més a més, en aquest estudi s'ha utilitzat una aproximació oportunista en el processat del senyal respiratori, donat que també és un dels objectius d'aquest estudi, verificar si el fet d'utilitzar una aproximació més realista en l'adquisició de senyal, pot influir en la mesura del ritme respiratori. Tot i que el mètode anterior es mostra fiable en termes de mesura del ritme respiratori, la selecció oportunista del senyal necessita d¿inspecció visual per tal de definir correctament cada fragment. Per aquest motiu, era necessari definir un índex de qualitat el qual permetés identificar de forma objectiva cada tram de senyal, així com detectar si el senyal conté errors. Partint de la idea de caracteritzar el moviment del subjecte de l'estudi anterior, i modificant el punt de mesura frontal cap a un de lateral per tal d'evitar oclusions, es proposa un nou mètode basat en l'obtenció del moviment toràcic-abdominal a partir del flux òptic del senyal de vídeo. Aquest mètode recupera el senyal respiratori del subjecte a partir de la fase del flux òptic, tot calculant un índex de qualitat a partir del mòdul. Finalment, i tenint en compte els diferents mètodes de processat utilitzats en aquesta tesi per tal de obtenir la freqüència instantània, es pot apreciar que cap d'ells és capaç de funcionar en temps real, fent inviable l'anàlisi de la variabilitat respiratòria en sistemes reals amb processat mostra a mostra. Per aquest motiu, en el capítol final d'aquesta tesi, s'ha proposat una nova implementació de la transformació "synchrosqueezing" per tal de realitzar l¿anàlisi temporal-freqüencial en temps real, i proveir d'u

Darrera actualització: 24/10/2020 05:08:01.

Llistat de tesis defensades per any

 • CIRERA BALCELLS, JOSEP: Contributions to the energy management of industrial refrigeration systems: a data-driven perspective
  Autor/a: CIRERA BALCELLS, JOSEP
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669562
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 09/09/2020
  Director/a de tesi: ORTEGA REDONDO, JUAN ANTONIO | ZURITA MILLAN, DANIEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: DUQUE PEREZ, OSCAR
       SECRETARI: GARCIA ESPINOSA, ANTONIO
       VOCAL: RAFEGAS FONOLL, IVET
  Resum de tesi: Avui en dia la gestió energètica ha guanyat interès degut a l'increment constant de consum per part de la indústria i els problemes de contaminació que això suposa. En aquest tema, un dels principals sectors industrials, el d'alimentació i begudes, atribueix bona part de percentatge del seu consum als sistemes de refrigeració. Aquests sistemes es veuen altament afectats per les condicions d'operació i habitualment estan formats per diverses màquines que estan continuament interactuant. Aquestes particularitats dificulten l'aplicació exitosa de metodologies d'eficiència energètica, requerint més esforços en recerca per millorar els enfocs actuals.En aquest tema, amb l'actual marc de la Indústria 4.0, la indústria està avançant cap una digitalització total de la informació dels seus processos. És en aquest context, on les capacitats prometedores de les tècniques basades en dades poden ser aplicades per a la gestió energètica. Aquesta tecnologia pot impulsar la gestió energètica cap a nous horitzons, ja que aquestes tècniques aprofiten les dades adquirides usualment en els sistemes de refrigeració per el seu propi funcionament, per a desenvolupar noves metodologies capaces d'obtenir eficicències més elevades.En conseqüència, aquesta tesi centra la seva atenció en la recerca de noves metodologies per a la gestió energètica, aplicades als sistemes de refrigeració i mitjançant estratègies basades en dades. Per abordar aquest ampli tema i amb el propòsit de millorar l'eficiència dels sistemes de refrigeració industrial, la present tesi considera els tres aspectes principals de qualsevol metodologia de gestió energètica: l'avaluació del rendiment del sistema, la millora de l'operació de la maquinària i la gestió de les càrregues.Per tant, aquesta tesi presenta una metodologia nova per a cadascun dels tres aspectes considerats. Les metodologies proposades han de contemplar la robustesa i fiabilitat necessàries per a ser aplicades en un sistema de refrigeració real. Els resultats experimentals obtinguts dels tests de validació fets en un sistema de refrigeració industrial mostren unes capacitats de millora significatives referent a l'eficiciència energètica. Cadascuna de les metodologies proposades presenta un resultat prometedor i pot ser aplicada independentment o juntament amb les altres, formant una bona base per un marc de gestió energètica basat en dades.

 • ESCUDERO LÓPEZ, MANUEL: Reliability-aware circuit design to mitigate impact of device defects and variability in emerging memristor-based applications
  Autor/a: ESCUDERO LÓPEZ, MANUEL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669122
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 22/05/2020
  Director/a de tesi: RUBIO SOLA, JOSE ANTONIO | VOURKAS, IOANNIS

  Tribunal:
       PRESIDENT: RODRIGUEZ MARTINEZ, ROSANA
       SECRETARI: MATEO PEÑA, DIEGO CESAR
       VOCAL: COTOFANA, SORIN
  Resum de tesi: n las últimas décadas, la industria de los semiconductores ha propiciado un rápido escalado en la tecnología, propulsando la integración a gran escala de sistemas basados en CMOS. Los beneficios de la miniaturización son amplios, destacando el aumento de frecuencia y densidad de dispositivos, o la disminución del voltaje de alimentación. No obstante, este ritmo de escalado agresivo no ha estado exento de retos, como por ejemplo fugas de corriente, disminución de la fiabilidad o el incremento potencia en los sistemas. Nuevos materiales, cambios en las estructuras de los dispositivos y nuevas arquitecturas han sido claves en aras de mantener el ritmo de la miniaturización. Se prevé que la integración en 2D llegará a un límite físico y económico insalvable, en el que se deberán tomar otras direcciones estratégicas, como el desarrollo de nuevas estructuras en los dispositivos, arquitecturas 3D o bien sistemas heterogéneos que saquen partido a diferentes tecnologías, tanto aquellas consolidadas como otras de emergentes que mejoren el desempeño y eficiencia de las aplicaciones.En este contexto, el memristor se erige como un posible candidato en la carrera para encontrar dispositivos emergentes adecuados. Acrónimo de `memory¿ (memoria) y `resistor¿ (resistencia), el memristor es un elemento pasivo postulado por Leon O. Chua en 1971. A diferencia de los otros elementos pasivos fundamentales, los memristores tienen la particularidad de modificar la resistencia según la carga que ha circulado a través de estos dispositivos, viéndose inalterada cuando esta circulación se detiene. Aunque en el momento de su concepción el memristor no tenía ninguna implementación física, en 2008 los laboratorios de HP afirmaron haber obtenido el primer memristor real. Este hito desencadenó una actividad en investigación sin precedentes sobre los memristores, tanto en la búsqueda de materiales y estructuras como en aplicaciones potenciales. Los memristores no solo son apreciados en sistemas de memoria por sus capacidades de almacenamiento no volátil, sino en otros campos como por ejemplo la computación digital, circuitos de procesamiento de señal o aplicaciones no convencionales como computación neuromórfica. A pesar de sus capacidades prometedoras, los memristores padecen de un principal inconveniente: muestran una variación de dispositivos y un tiempo de vida limitado debido a la degradación comparado con otras alternativas.Esta tesis explora los retos que las variaciones y el fallo de memristores imponen en las aplicaciones potenciales. El objetivo principal es la propuesta de circuitos y estrategias para evitar problemas de fiabilidad, o bien sacar ventaja de ellos. A través de una colección de escenarios en los que los problemas de fiabilidad son presentes, el impacto de éstos es estudiado mediante simulaciones. La contextualización de la tesis junto a los objetivos se expone en el Capítulo 1. En el Capítulo 2 introduce el memristor a nivel conceptual y experimental, y presenta diferentes modelos compactos usados posteriormente en simulaciones. El Capítulo 3 profundiza en los fenómenos que provocan la falta de fiabilidad en los memristores y provee de modelos para incorporar estos defectos en las simulaciones. El resto de la tesis recorre diferentes aplicaciones mediante los tres capítulos restantes. Así entonces, el Capítulo 4 expone los sistemas de memorias no volátiles, y concretamente un método de test de celdas defectuosas. La computación digital se presenta el Capítulo 5, en el cual se propone una solución a la reducción de fiabilidad en operaciones lógicas debido a la variación en los memristores. Por último, el Capítulo 6 revisa las aplicaciones en el dominio analógico, y se centra en la explotación los resultados derivados de defectos en medios de interconexión basados en memristores para la sincronización de sistemas caóticos. Finalmente, las conclusiones de la tesi

 • MASMITJÀ RUSIÑOL, IVAN: Acoustic underwater target tracking methods using autonomous vehicles
  Autor/a: MASMITJÀ RUSIÑOL, IVAN
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/668828
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 21/01/2020
  Director/a de tesi: GOMARIZ CASTRO, SPARTACUS | AGUZZI, JACOPO

  Tribunal:
       PRESIDENT: ALCOCER PEÑAS, ALEX
       SECRETARI: TOMA, DANIEL MIHAI
       VOCAL: CARRERAS PÉREZ, MARC
  Resum de tesi: La biologia marina junt amb la importància que ha adquirit el sector pesquer, fa que es requereixin noves eines per a l¿estudi dels nostres oceans. La capacitat de mesurar diferents poblacions i paràmetres ambientals d¿espècies marines permet millorar el coneixement de l¿impacte que l¿ésser humà té sobre elles, millorant-ne els mètodes d¿explotació. Per exemple, la capacitat de desplaçament i els patrons de moviment són crucials per obtenir el coneixement necessari per a una explotació sostenible de les pescaries involucrades. No obstant, la localització submarina és un dels principals problemes que s¿ha de resoldre en l¿explotació dels recursos submarins, on el sistema de posició global (GPS) no es pot utilitzar. A part dels mètodes tradicionals de posicionament submarí, com per exemple el Long Base-Line (LBL) o el Ultra-Short Base-Line (USBL), nous mètodes han estat desenvolupats per tal de millorar la navegació, la flexibilitat, i per reduir els costos de desplegament. Per exemple, el Range-Only and Single-Beacon (ROSB) utilitza un vehicle autònom per a localitzar i seguir diferents objectius submarins mitjançant mesures de rang realitzades a partir de mòdems acústics. En un escenari on l¿objectiu a seguir és mòbil, el mètode ROSB de seguiment pot ser vist com a un problema de Hidden Markov Model (HMM). Aleshores, utilitzant la regla de Bayes, la funció de distribució de probabilitat dels estats del HMM pot ser solucionat utilitzant diferents mètodes de filtratge. Per tant, s¿estudien diferents estratègies per millorar el sistema de localització i seguiment basat en ROSB, tant per objectius estàtics com mòbils. En aquesta tesis, presentem i comparem diferents mètodes utilitzant diferents escenaris, els quals s¿han avaluat tant en simulacions com en proves de camp reals. A més, es presenten les principals notacions matemàtiques de cada algoritme i les millors pràctiques a utilitzar. Per tant, des d¿un punt de vista metodològic, aquest treball fa un pas endavant en el coneixement de l¿exactitud que es pot assolir utilitzant els mètodes de localització i seguiment d¿espècies mitjançant algoritmes ROSB i vehicles autònoms. A més a més, mentre molts dels treballs realitzant durant els últims anys es centren en l¿ús de mòdems acústics per al seguiment d¿objectius submarins, en aquesta tesis es presenta un innovador mètode anomenat Area-Only Target Tracking (AOTT). Aquest sistema utilitza petites etiquetes acústiques comercials (tag), la qual cosa, redueix el cost i la complexitat en comparació amb els altres mètodes. Addicionalment, gràcies a l¿ús d¿aquests tags de dimensions reduïdes, aquest sistema permet seguir espècies marines com les meduses. La metodologia utilitzada per el mètode AOTT es mostra en aquesta tesis, on també es presenten els primers experiments realitzats a la badia de Monterey a Califòrnia.

 • PAREDES CAMACHO, ALEJANDRO: Active Gate Drivers for High-Frequency Application of SiC MOSFETs
  Autor/a: PAREDES CAMACHO, ALEJANDRO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669291
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 17/07/2020
  Director/a de tesi: ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS | SALA CASELLES, VICENTE MIGUEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: PERPIÑÀ GIRIBERT, XAVIER
       SECRETARI: MORENO EGUILAZ, JUAN MANUEL
       VOCAL: SAAVEDRA ORDÓÑEZ, HAROLD
  Resum de tesi: La tendencia en el diseño y desarrollo de convertidores de potencia está enfocada en realizar sistemas eficientes con alta densidad de potencia, fiabilidad y bajo costo. Los retos para cubrir esta tendencia están centrados principalmente en el uso de nuevas tecnologías de dispositivos de conmutación tales como, MOSFETs de carburo de silicio (SiC). Los MOSFETs de SiC presentan mejores características que sus homólogos de silicio; tienen baja resistencia de conducción, pueden trabajar a mayores velocidades de conmutación y pueden operar a mayores niveles de temperatura y tensión. A pesar de las ventajas de los transistores de SiC, existen problemas que se manifiestan cuando estos dispositivos operan a altas frecuencias de conmutación. Las rápidas velocidades de conmutación de los MOSFETs de SiC pueden provocar sobre-voltajes y sobre-corrientes que conllevan a problemas de interferencia electromagnética (EMI).Por tal motivo, el desarrollo de controladores de puertas es una etapa fundamental en los MOSFETs de SiC para eliminar los problemas a altas frecuencias de conmutación y aumentar su rendimiento. En consecuencia, aprovechar las ventajas de estos dispositivos y lograr sistemas más eficientes y con alta densidad de potencia.En esta tesis, se realiza un estudio, diseño y desarrollo de controladores activos de puerta para mejorar el rendimiento de conmutación de los MOSFETs de SiC aplicados a convertidores de potencia de alta frecuencia. Los controladores son validados a través de pruebas y estudios experimentales. Además, los controladores de puerta desarrollados son aplicados en convertidores para sistemas de carga inalámbrica de baterías de vehículos eléctricos. Los resultados muestran la importancia de los controladores de compuerta propuestos y su viabilidad en convertidores de potencia basados en carburo de silicio.

 • SÁNCHEZ CHIVA, JOSÉ MARIA: High performance readout circuits and devices for Lorentz force resonant CMOS-MEMS magnetic sensors
  Autor/a: SÁNCHEZ CHIVA, JOSÉ MARIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 05/03/2020
  Director/a de tesi: FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DANIEL | MADRENAS BOADAS, JORDI

  Tribunal:
       PRESIDENT: URANGA DEL MONTE, ARANTZAZU
       SECRETARI: COSP VILELLA, JORDI
       VOCAL: SERRA GRAELLS, FRANCESC
  Resum de tesi: En les últimes dècades, tenint en compte els primers telèfons mòbils dels anys 90, les capacitats de sensat dels telèfons intel·ligents han millorat notablement. A més, la indústria automobilística i de wearables necessiten cada cop més sofisticació en el sensat. Els Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) han tingut un paper molt important en aquest avenç tecnològic, ja que acceleròmetres i giroscopis varen ser els primers sensors basats en la tecnologia MEMS en ser introduïts massivament al mercat. En canvi, encara no existeix en la indústria una brúixola electrònica basada en la tecnologia MEMS, tot i que els magnetòmetres MEMS varen ser proposats per primera vegada a finals dels anys 90.Actualment, els magnetòmetres MEMS basats en la força de Lorentz són el centre d'atenció donat que poden oferir una solució integrada a les capacitats de sensat actuals. Com a conseqüència, s'han aconseguit grans avenços encara que existeixen diversos colls d'ampolla que encara limiten la introducció al mercat de brúixoles electròniques MEMS basades en la força de Lorentz. Per una banda, els agnetòmetres MEMS actuals necessiten un consum de corrent i un voltatge depolarització elevats per aconseguir una bona sensibilitat. A més, tot i que a la literatura hi podem trobar dispositius amb rendiments i sofisticació excel·lents, encara existeix una manca de recerca en el circuit de condicionament, especialment de processat digital i control del llaç. Per altra banda, moltes publicacions depenen de processos de fabricació de MEMS fets a mida per fabricar els dispositius. Aquesta és la mateixa aproximació que s'utilitza actualment en la indústria dels MEMS, però té l'inconvenient que requereix processos de fabricació diferents pels MEMS i l¿electrònica. Per tant, el cost de fabricació és alt i el rendiment del sensor queda afectat pels paràsits en la interfície entre els MEMS i l'electrònica.Aquesta tesi presenta solucions potencials a aquests problemes amb l'objectiu d'aplanar el camí a la comercialització de brúixoles electròniques MEMS basades en la força de Lorentz. En primer lloc, es proposa un circuit de condicionament complet en llaç tancat controlat digitalment. Aquest s'ha implementat amb components comercials, mentre que el control digital del llaç s'ha implementat en una FPGA, tot com una prova de concepte de la viabilitat i beneficis potencials que representa l'arquitectura proposada. El sistema presenta un soroll de 550 nT / vHz quan el MEMS està polaritzat amb 300 µArms i V = 1 V . En segon lloc, s'han dissenyat varis magnetòmetres CMOS-MEMS utilitzant la part BEOL dels processos CMOS estàndard de TSMC i SMIC 180 nm, que després s'han alliberat amb líquid i gas. La mesura i caracterització dels dispositius s¿ha utilitzat per analitzar els beneficis i inconvenients de cada disseny i procés d¿alliberament. D'aquesta manera, s'ha pogut realitzar un anàlisi de la viabilitat de la seva fabricació en massa. S'han obtingut valors de yield de fins al 86% per un dispositiu fabricat amb SMIC 180 nm en una oblia completa, amb una sensibilitat de 2.82 fA/µT · mA i un factor de qualitat Q = 7.29 a pressió ambient. Per altra banda, el dispositiu fabricat amb TSMC 180 nm presenta una Q = 634.5 i una sensibilitat de 20.26 fA/µT · mA a 1 mbar amb V = 1 V . Finalment, s'ha dissenyat un circuit integrat que conté tots els blocs per a realitzar el condicionament de senyal del MEMS. El MEMS i l'electrònica s'han fabricat en el mateix dau amb el procés estàndard de TSMC 180 nm per tal de reduir paràsits imillorar el soroll i el consum de corrent. Les simulacions mostren una resolució de 8.23 µT /mA amb V = 1 V i BW = 10 Hz pel dispositiu dissenyat.

 • VÉLIZ NOBOA, BREMNEN MARINO: Novel metal insulator metal capacitors based on electrosprayed colloidal nanoparticles
  Autor/a: VÉLIZ NOBOA, BREMNEN MARINO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 30/01/2020
  Director/a de tesi: BERMEJO BROTO, ALEXANDRA

  Tribunal:
       PRESIDENT: DOMINGUEZ PUMAR, MANUEL MARIA
       SECRETARI: FONSECA, LUIS
       VOCAL: HERNÁNDEZ GARCÍA, DAVID
  Resum de tesi: Este trabajo desarrolla un novedoso dispositivo condensador basado en el uso de la nanotecnología. El dispositivo parte del concepto existente de metal-aislador-metal (MIM), pero en lugar de una capa aislante continua, se utilizan nanopartículas dieléctricas. Las nanopartículas son principalmente de óxido de silicio (sílice) y poliestireno (PS) y los valores de diámetro son 255nm y 295nm respectivamente. Las nanopartículas contribuyen a una alta relación superficie/volumen y están fácilmente disponibles a bajo costo. La técnica de depósito desarrollada en este trabajo es el electrospray, que es una tecnología de fabricación ascendente (bottom-up) que permite el procesamiento por lotes y logra un buen compromiso entre una gran superficie y un bajo tiempo de depósito. Con el objetivo de aumentar la superficie de depósito, la configuración de electrospray ha sido ajustada para permitir áreas de depósito de 1cm2 a 25cm2.El dispositivo fabricado, los llamados condensadores de metal aislante de nanopartículas (NP-MIM) ofrecen valores de capacitancia más altos que un condensador convencional similar con una capa aislante continua. En el caso de los NP-MIM de sílice, se alcanza un factor de hasta 1000 de mejora de la capacidad, mientras que los NP-MIM de poliestireno tienen una ganancia de capacidad de 11. Además, los NP-MIM de sílice muestran comportamientos capacitivos en un cierto rango de frecuencias que depende de la humedad y el grosor de la capa de nanopartículas, mientras que los MIM de poliestireno siempre mantienen su comportamiento capacitivo.Los dispositivos fabricados se han caracterizado por mediciones de microscopía electrónica de barrido (SEM) complementadas con perforaciones de haz de iones de enfoque (FIB) para caracterizar la topografía de los NP-MIMs. Los dispositivos también se han caracterizado por mediciones de espectroscopia de impedancia, a diferentes temperaturas y humedades. El origen de la capacitancia aumentada está asociado en parte a la humedad en las interfaces de las nanopartículas. Se ha desarrollado un modelo de un circuito basado en elementos distribuidos para ajustar y predecir el comportamiento eléctrico de los NP-MIMs.En resumen, esta tesis muestra el diseño, fabricación, caracterización y modelización de un nuevo y prometedor condensador nanopartículas metal-aislante-metal que puede allanar el camino para el desarrollo de una nueva tecnología de supercondensadores MIM.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:07:30.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:PAREDES CAMACHO, ALEJANDRO
Títol:Active Gate Drivers for High-Frequency Application of SiC MOSFETs
Data lectura:17/07/2020
Director/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Codirector/a:SALA CASELLES, VICENTE MIGUEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Paredes, A. (2020). Active Gate Drivers for High-Frequency Application of SiC MOSFETs.

AUTOR/A:SÁNCHEZ CHIVA, JOSÉ MARIA
Títol:High performance readout circuits and devices for Lorentz force resonant CMOS-MEMS magnetic sensors
Data lectura:05/03/2020
Director/a:FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DANIEL
Codirector/a:MADRENAS BOADAS, JORDI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
J.M. Sánchez-Chiva (2020). High performance readout circuits and devices for Lorentz force resonant CMOS-MEMS magnetic sensors.

AUTOR/A:VÉLIZ NOBOA, BREMNEN MARINO
Títol:Novel metal insulator metal capacitors based on electrosprayed colloidal nanoparticles
Data lectura:30/01/2020
Director/a:BERMEJO BROTO, ALEXANDRA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Véliz, B. (2020). Novel metal insulator metal capacitors based on electrosprayed colloidal nanoparticles.

Véliz, B.; Orpella, A.; Dominguez, M.; Bermejo, S. (2020). Impedance spectroscopy interpretation of silica and polystyrene colloidal suspensions. (JCR Impact Factor-2018: 2.781; Quartil: Q2)

Bheesayagari, C.; Pons, J.; Orpella, A.; Véliz, B.; Bermejo, S.; Dominguez, M. (2020). Condution mechanisms and charge trapping control in SiO2 nanoparticle MIM capacitors. (JCR Impact Factor-2018: 5.383; Quartil: Q1)

AUTOR/A:MASMITJÀ RUSIÑOL, IVAN
Títol:Acoustic underwater target tracking methods using autonomous vehicles
Data lectura:21/01/2020
Director/a:GOMARIZ CASTRO, SPARTACUS
Codirector/a:AGUZZI, JACOPO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Masmitja, I. (2020). Acoustic underwater target tracking methods using autonomous vehicles.

Del Rio, J.; Nogueras, M.; Toma, D.M.; Martinez, E.; Artero, C.; Bghiel, I.; Cadena-Muñoz, F.J.; Garcia-Benadí, A.; Sarria, D.; Aguzzi, J.; Masmitja, I.; Carandell, M.; Olive, J.; Gomariz, S.; Santamaria, J.; Manuel, A. (2020). Obsea: a decadal balance for a cabled observatory deployment. (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)

Aguzzi, J.; Flexas, M.; Flögel, S.; Lo Iacono, C.; Tangherlini, M.; Costa, C.; Marini, S.; Bahamón Rivera, Nixon; Martini, S.; Fanelli, E.; Danovaro, R.; Stefanni, S.; Thomsen, L.; Riccobene, G.; Hildebrandt, M.; Masmitja, I.; Del Rio, J.; Clark, E.; Branch, A.; Weiss, P.; Klesh, A.; Schodlok, M. (2020). Exo-ocean exploration with deep-sea sensor and platform technologies. (JCR Impact Factor-2018: 3.768; Quartil: Q1)

AUTOR/A:CORTEZ, ERNEST
Títol:Aportaciones al dimensionamiento y gestión de energía de un tren de potencia eléctrico híbrido para vehículos industriales con ciclos de conducción repetitivos y agresivos
Data lectura:11/12/2019
Director/a:MORENO EGUILAZ, JUAN MANUEL
Codirector/a:CASTAÑEDA CAMACHO, JOSEFINA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Cortez, E. (2019). Aportaciones al dimensionamiento y gestión de energía de un tren de potencia eléctrico híbrido para vehículos industriales con ciclos de conducción repetitivos y agresivos.

AUTOR/A:ARAGUZ LÓPEZ, CARLES
Títol:In pursuit of Autonomous Distributed Satellite Systems
Data lectura:05/12/2019
Director/a:ALARCON COT, EDUARDO JOSE
Codirector/a:BOU BALUST, ELISENDA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Araguz, C. (2019). In pursuit of Autonomous Distributed Satellite Systems.

Llaveria, D.; Araguz, C.; Camps, A.; Alarcon, E. (2019). Architecting optimized spaceborne Earth observation missions.

AUTOR/A:MASMITJÀ RUSIÑOL, GERARD
Títol:Design, fabrication and characterisation of interdigitated back-contacted c-Si solar cells based on transition metal oxides
Data lectura:25/10/2019
Director/a:ORTEGA VILLASCLARAS, PABLO RAFAEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Masmitja, G. (2019). Design, fabrication and characterisation of interdigitated back-contacted c-Si solar cells based on transition metal oxides.

AUTOR/A:FERRER MILEO, VÍCTOR
Títol:Estudio de la viabilidad de la estimación del grado de adherencia a estilos de vida saludables a partir de medidas cardíacas oportunistas
Data lectura:11/10/2019
Director/a:GARCIA GONZALEZ, MIQUEL ANGEL
Codirector/a:FERNANDEZ CHIMENO, MIREYA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ferrer, V. (2019). Estudio de la viabilidad de la estimación del grado de adherencia a estilos de vida saludables a partir de medidas cardíacas oportunistas.

Guede, F.; Ferrer, V.; Mateu, M.; Ramos, J.; Garcia, M.; Fernandez, M. (2020). A photoplethysmography smartphone-based method for heart rate variability assessment: device model and breathing influences. (JCR Impact Factor-2018: 2.943; Quartil: Q2)

AUTOR/A:TAPIA TLATELPA, TECILLI
Títol:Optoelectronic optimization of Photocatalytic processes for wastewater treatment
Data lectura:03/10/2019
Director/a:TRULL SILVESTRE, JOSE FRANCISCO
Codirector/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Tapia, T. (2019). Optoelectronic optimization of Photocatalytic processes for wastewater treatment.

Tapia, T.; Buscio, V.; Trull, J.; Sala, V. (2020). Performance analysis and methodology for replacing conventional lamps by optimized LED arrays for photocatalytic processes. (JCR Impact Factor-2018: 3.073; Quartil: Q2)

AUTOR/A:PIÑAL MOCTEZUMA, JUAN FERNANDO
Títol:Characterization of Damage Evolution on Metallic Components using Ultrasonic Non-Destructive Methods
Data lectura:27/09/2019
Director/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Codirector/a:DELGADO PRIETO, MIGUEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Piñal , J.F. (2019). Characterization of Damage Evolution on Metallic Components using Ultrasonic Non-Destructive Methods.

AUTOR/A:GHORBANI, HAMIDREZA
Títol:Active Gate Switching Control of IGBT to Improve Efficiency in High Power Density Converters
Data lectura:18/09/2019
Director/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Codirector/a:SALA CASELLES, VICENTE MIGUEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ghorbani, H. (2019). Active Gate Switching Control of IGBT to Improve Efficiency in High Power Density Converters.

AUTOR/A:BORRÀS CRISTÒFOL, RAMON
Títol:Contribucions a l'Optimització dels sistemes de test i caracterització de drivers electrònics per diodes láser
Data lectura:22/03/2019
Director/a:DEL RIO FERNANDEZ, JOAQUIN
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Borràs, R. (2019). Contribucions a l'Optimització dels sistemes de test i caracterització de drivers electrònics per diodes láser.

AUTOR/A:FERNÁNDEZ PALOMEQUE, EFRÉN ESTEBAN
Títol:Optimization of a CSI Inverter and DC/DC Elevator with Silicon Carbide Devices, for Applications in Electric Traction Systems
Data lectura:20/03/2019
Director/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Codirector/a:SALA CASELLES, VICENTE MIGUEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Fernández, E. (2019). Optimization of a CSI Inverter and DC/DC Elevator with Silicon Carbide Devices, for Applications in Electric Traction Systems.

AUTOR/A:GAITÁN PITRE, JORGE ELIÉCER
Títol:Interfaces directas entre sensores capacitivos y microcontrolador
Data lectura:08/02/2019
Director/a:PALLAS ARENY, RAMON
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gaitán-Pitre, J. E. (2019). Interfaces directas entre sensores capacitivos y microcontrolador.

AUTOR/A:JIN, CHEN
Títol:Interdigitated Back Contacts Solar Cell Based on Thin Crystalline Silicon Substrates
Data lectura:31/10/2018
Director/a:MARTIN GARCIA, ISIDRO
Codirector/a:GARIN ESCRIVA, MOISES
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Chen, J. (2018). Interdigitated Back Contacts Solar Cell Based on Thin Crystalline Silicon Substrates.

AUTOR/A:GUEDE FERNÁNDEZ, FEDERICO
Títol:Una contribución a la evaluación de la adherencia a hábitos de vida saludables basado en aplicaciones móviles
Data lectura:06/09/2018
Director/a:FERNANDEZ CHIMENO, MIREYA
Codirector/a:CAPDEVILA ORTÍS, LLUÍS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Guede, F. (2018). Una contribución a la evaluación de la adherencia a hábitos de vida saludables basado en aplicaciones móviles.

AUTOR/A:AZPÚRUA AUYANET, BARÓN MARCO AURELIO
Títol:Full Time-Domain Electromagnetic Interference Measurements and Applications
Data lectura:28/06/2018
Director/a:SILVA MARTINEZ, FERNANDO
Codirector/a:POUS SOLÀ, MARC
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Azpurua, M. A. (2018). Full Time-Domain Electromagnetic Interference Measurements and Applications.

Pous, M.; Azpurua, M. A.; Oliva, José A.; Aragon, M.; Gonzalez, I.; Silva, F. (2018). Full Time Domain EMI Measurement system applied to Railway emissions according to IEC 62236-3-1/EN 50121-3-1 standards.

Oliva, José A.; Azpurua, M. A.; Pous, M.; Silva, F.; Baharuddin, M.; Smartt, C.; Thomas, D. (2018). Exploratory data analysis on stochastic emissions near-field scanning measurements.

Azpurua, M. A.; Pous, M.; Fernandez, M.; Silva, F. (2018). Dynamic performance evaluation of full time domain EMI measurement systems.

AUTOR/A:REPECHO DEL CORRAL, VÍCTOR
Títol:Fixed-Switching Frequency Sliding Mode Control Applied To Power Converters
Data lectura:21/02/2018
Director/a:BIEL SOLE, DOMINGO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Repecho, V. (2018). Fixed-Switching Frequency Sliding Mode Control Applied To Power Converters.

Perna Vila, Mireia (2018). Control design and implementation of a twin robot.

Repecho, V.; Biel, D. (2018). Rotor position estimation at zero speed in a sliding mode controlled PMSM.

AUTOR/A:ATIENZA GARCIA, MARIA TERESA
Títol:Identification and Control of Diffusive Systems Applied to Charge Trapping and Thermal Space Sensors
Data lectura:13/02/2018
Director/a:DOMINGUEZ PUMAR, MANUEL MARIA
Codirector/a:JIMENEZ SERRES, VICENTE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Atienza, M.T. (2018). Identification and Control of Diffusive Systems Applied to Charge Trapping and Thermal Space Sensors.

Atienza, M.T.; Kowalski, L.; Gorreta, S.; Pons, J.; Jimenez, V.; Dominguez, M.; Jimenez, V. (2018). Model identification of Time-Varying Diffusive Systems.

Kowalski, L.; Gorreta, S.; Atienza, M.T.; Jimenez, V.; Castañer, L.; Dominguez, M. (2018). Testing campaign of a martian spherical wind sensor at the AWTSII Wind Tunnel Facility.

AUTOR/A:OVEJAS BENEDICTO, VICTÒRIA JÚLIA
Títol:DETERMINATION OF THE STATE OF HEALTH OF LI-ION BATTERIES: THE IRREVERSIBLE ENTROPY PRODUCTION APPROACH
Data lectura:24/11/2017
Director/a:CUADRAS TOMAS, ANGEL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Ovejas, V.J. (2017). Determination of the State of Health of Li-ion batteries: The irreversible entropy production approac.

Cuadras, A.; Ovejas, V.J. (2018). Determination of the Irreversible Entropy Generation Rate in Mobile Phone Batteries.

Ovejas, V.J.; Cuadras, A. (2018). Irreversible entropy production in fresh and aged LithiumIon cells.

AUTOR/A:GERLING SARABIA, LUIS GUILLERMO
Títol:Characterization of alternative carrier selective materials and their application to heterojunction solar cells
Data lectura:15/11/2017
Director/a:PUIGDOLLERS GONZALEZ, JOAQUIN
Codirector/a:VOZ SANCHEZ, CRISTOBAL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gerling Sarabia, L. (2017). Characterization of alternative carrier selective materials and their application to heterojunction solar cells.

Masmitja, G.; Ortega, P.; Puigdollers, J.; Gerling Sarabia, L.; Martin, I.; Voz, C.; Alcubilla, R. (2018). Interdigitated back-contacted crystalline silicon solar cells with lowerature dopant-free selective contacts. (JCR Impact Factor-2018: 10.733; Quartil: Q1)

AUTOR/A:MILLÁN BLASCO, OLIVER
Títol:CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA EXACTITUD DE LOS CAUDALÍMETROS ULTRASÓNICOS TIPO CLAMP-ON
Data lectura:07/11/2017
Director/a:GARCIA HERNANDEZ, MIGUEL JESUS
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Millan, O. (2017). CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA EXACTITUD DE LOS CAUDALÍMETROS ULTRASÓNICOS TIPO CLAMP-ON.

Millan, O.; Salazar, J.; Chavez-Dominguez, J. A.; Turo, A.; Garcia, M. (2017). Zero-flow offset variation in ultrasonic clamp-on flowmeters due to inhomogeneity and nonlinearity of pipe materials. (JCR Impact Factor-2017: 2.794; Quartil: Q1)

Millan, O.; Salazar, J.; Chavez-Dominguez, J. A.; Turo, A.; Garcia, M. (2017). Linearity error in Clamp-on ultrasonic flowmeters due to the installation on pipes made of dispersive materials.

Chavez-Dominguez, J. A.; Garcia, M.; Millan, O.; Tur, I.; Turo, A.; Amer, M.; Salazar, J. (2017). Comparison between sine wave fitting and zero- crossing methods applied to QCM impedance measurements.

AUTOR/A:NUNES CAVALHEIRO, DAVID MANUEL
Títol:Ultra-low Power Circuits based on Tunnel FETs for Energy Harvesting Applications
Data lectura:19/05/2017
Director/a:MOLL ECHETO, FRANCESC DE BORJA
Codirector/a:VALTCHEV, STANIMIR
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Nunes, D. (2017). Ultra-low Power Circuits based on Tunnel FETs for Energy Harvesting Applications.

AUTOR/A:PÉREZ LÓPEZ, CARLOS
Títol:MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE FLUCTUACIONES Y SÍNTOMAS MOTORES MEDIANTE ACELERÓMETROS: CONTRIBUCIÓN A LA DIAGNOSIS Y SEGUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON
Data lectura:12/07/2016
Director/a:CABESTANY MONCUSI, JOAN
Codirector/a:SAMÀ MONSONÍS, ALBERT
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Perez, C. (2016). Monitorización ambulatoria de fluctuaciones y síntomas motores mediante acelerómetros : contribución a la diagnosis y seguimiento de la enfermedad de Parkinson.

Perez, C.; Sama, A.; Rodriguez-Martin, D.; Catala, A.; Cabestany, J.; Moreno, J.; De Mingo, E.; Rodríguez, A. (2016). Assessing motor fluctuations in Parkinson’s disease patients based on a single inertial sensor. (JCR Impact Factor-2016: 2.677; Quartil: Q1)

Rodriguez-Martin, D.; Sama, A.; Perez, C.; Catala, A.; Mestre, B.; Alcaine, S.; Bayés, À. (2016). Comparison of features, window sizes and classifiers in detecting freezing of gait in patients with Parkinson's disease through a waist-worn accelerometer.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2021Empoderament de cirurgians a Cuba mitjançant la formació en tècniques d'impressió 3D per a l’assistència en operacions d'alta complexitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Materiales cementicios neuromórficos para aplicaciones en ingeniería civilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Sistema de conversión de potencia DC/DC aislado multipuerto de alta eficiencia y densidad de potencia basado en dispositivos de amplioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023El reto de la Variabilidad en NANO-CMOS y BEYOND-CMOS: nuevoes paradigmas de diseño de circuitos integrados para su mitigación y explotaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Contactos Selectivos y Capas Activos para Dispositivos de EnergíaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Métodos de medida de interferencia electromagnética en Vehículos Aéreos no Tripulados con Fuselajes InteligentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Métodos no intrusivos para monitorizar el proceso de esfuerzo/recuperación basados en el análisis de la calidad del sueño y la estimaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024CRIPTOSISTEMAS BIOMÉTRICOS PARA TENOLOGÍAS POST-QUANTUMAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/04/202020/05/2021A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones enADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
03/02/202003/02/2023Optimization of wireless sensor network nodes for monitoring infrastructureAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202031/01/2024Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories: Science, Service, SustainabilityCommission of European Communities
18/12/201931/12/2019Experiències pilot per realitzar tracking de bobines de cable carregades en camionsTOP-CABLE, SA
01/12/201931/07/2020d’investigació orientades a determinar si un individu es apte per a la conducció d’un vehicle (detecció de somnolència, d’estres, etc.).ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
25/11/201925/11/2020Algoritmos de análisis de información para optimización del rendimiento de cafeteras espresso profesionalesCAFFE D'AUTORE, S.L.
13/11/201931/12/2020SmartTex - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
19/10/201918/04/2021miniaturized sensor packages and delivery systems for in-situ explorationEuropean Space Agency
17/10/201917/10/2021Urban epowerkit, bepowerACC10
15/10/201915/10/20222019 DI 031AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/10/201931/12/2019Support Activities for A1 HydrophoneSITEP ITALIA S.P.A
12/09/201912/09/2019Sensor resistivo de elongación
15/07/201909/10/2019Cálculo de frecuencia y detección paso por cero en el desarrollo de un equipo de calidad de suministro clase A según la IEC 61000-4-30CIRCUTOR S.A.
17/06/201931/12/2019Premi Fund.Española Ayuda Inv. ParkinsonFUNDACION ESPAÑOLA DE AYUDA A LA IN
17/06/201928/02/2021Fabricación de dados de silicio (Si) y vidrio coverglass (resistente a la radiación cósmica) destinados a sensores solares de cuatro cuadrantes de aplicación espacialSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/06/201920/02/2020Desenvolupament d'un wearable per a monitoritzar la despesa energètica de l'usuariFUNDACIÓ EURECAT
01/06/201931/05/2021Inteligencia Artificial aplicada a Grafos para Redes Biológicas y de ComunicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
29/05/201930/09/2021Aplicació de visió per computador per a la classifació per calibres de les espècies pesqueres.GENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
20/05/201931/10/2020 The main objective is to give support during the entire project live until October 2020, in the creation of a web-based SensorML generator, allowing users to create their own SensorMLs, describing inCYPRUS SUBSEA CONSULTING AND SERVIC
02/05/201930/04/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201931/10/2019Sistema integrat per a la detecció de vehicles pesats en movimentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/05/201931/10/2019SISTEMA INTEGRAT PER A LA DETECCIÓ DE VEHICLES PESATS EN MOVIMENTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201930/10/2020Noninvasive device for fast cardiovascular condition assessment (NICVA)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201912/04/2019Detección multibanda de múltiples analitos en el infrarojo mediante el uso de cristales fotónicos basados en silicio macroporoso
11/04/201911/04/2019Title Method, system and sensing devices for electronically Monitoring the loss of contact with the ground in race walking
19/03/201915/04/2019Caracterització acústica d'un transductor d'ultrasonsAESTHETIC RENT SL
04/03/201903/03/2022Desenvolupament de circuits i arquitectures per sensors microelectrònics MEMSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201929/02/2020Desarrollo del diseño comercial y pre-escalado de un medidor de caudal de agua ultrasónico de gran diámetroMAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201931/08/2019En este convenio se fabricarán las tapderas de vidrio (borofloat y coverglass) destinadas a sensores solares de cuatro cuadrantes con alta resolución en ángulo para su uso en aplicaciones espacialesSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/03/201928/02/2020Green Energy Water WellCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
27/02/201920/06/2019Prototip per mesuar la tensió arterial de forma continuada i no invasoraICARIA MEDICAL, SOCIEDAD LIMITADA
11/02/201931/12/2020Minoración de problemas de producción en la línea de laminado mediante la aplicación de monitorización inteligente (Zero-Cobble)ITHINKUPC, S.L.
11/02/201931/12/2020Minoraicón del efecto Flecha en el tren de laminación de pletinas mediante la aplicación de técnicas de monitorización inteligente (DeflectionLess)ITHINKUPC, S.L.
11/02/201930/06/2021Monitorización inteligente de máquinas de impresión flexográfica par aanálisis de afectaciones a la calidad de impresión (FlexoWatch)ITHINKUPC, S.L.
09/01/201908/01/2022Desenvolupament d'un filtre actiu basat en semiconductors de wide Band GapAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201930/09/2019Diseño, optimización y validación de impresión de piezas 3D.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/07/2019Formación especializada sobre el uso y explotación de los equipos e instrumentos de National Instruments.NATIONAL INSTRUMENTS
01/01/201931/12/2021Monitorización continua del crecimiento e inhibición de biofilms bacterianos basada en resonadores QCMAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Integración de CMOS-MEMS avanzados para sistemas de nueva generación a escala milimétricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Biopsia electrónica de tejido pulmonar in-vivo basada en espectroscopia de impedancia eléctricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistemas acústicos submarinos para la monitorización del comportamiento espacial de especies.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Gestión de Energía en Micro-Redes Urbanas Colaborativas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistema de convertidors per la transferència d'energia en sistemes d'emmagatzematge en robots mòbilsIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/201931/12/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Instrumentación para caracterizar el entorno marciano en misiones de la NASA: sensores de viento para MEDA (conclusión de las fasesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2020Assessorament pel disseny i posterior implementació en microporcessadors d'algorismes digitals pel control d'altres prestacions per a fonts d'alimentacióPOWER INNOTECH
01/01/201931/12/2021Tecnologías habilitadoras del Robot de Rango Extendido para la Factoría altamente FlexibleIDNEO Technologies, S.L.
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001722_ Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Engineering and Business Case (E&BC)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2022ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for society, Innovation and ResearchCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020COMITE ESPAÑOL DE OBSERVACION OCEANICAMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
14/12/201830/06/2019Electrosprayed Metal Nano-particle metal (eMIM) capacitor for energy storageACONDICIONAMENTO TARRASENSE-LEITAT
14/12/201813/06/2019Electrosprayed Metal-nanoparticle-Metal capacitor for energy storageEuropean Space Agency
06/12/201827/11/2021Integrating CARTO and multi-freq impedance systemBIOSENSE WEBSTER
03/12/201803/08/2019Conveni BIO SENSING SolutionsBIO-SENSING SOLUTIONS, S.L.
23/11/201823/11/2019Avaluació i col.laboració en el disseny de sensors micromecànics integrats CMOSNANUSENS, S.L.
15/11/201815/08/2019ESA Artic Mission ITTTHALES AVIONICS
05/11/201815/01/2019Estudio electromagnético de la línea férrea entre México DF y TolucaSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/10/201831/12/2019Sistema de monitorización inteligente de plantas de frío industrial con capacidad de determinación de consignas óptimas de operación - MoFriConMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/09/201831/05/201913a Aula Robòtica - Aj. TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
25/07/201825/07/2018Procedimiento y sistema de medida en línea de la resistencia de contacto para conectores de subestación
01/07/201831/12/2018Sstema de control para el sensor y un sistema de monitorización inalámbrica basada en una red de datos utilizando tecnología “Low Power”FutureSiSens, S.L.
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
25/06/201829/06/2018Ajuntament Terrassa ajut 12a Aula d'Automatizació i RobòticaAJUNTAMENT TERRASSA
07/06/201830/06/2020Aplicaciones Labview para evaluar las prestaciones climáticas de unas unidades de metro y calibración de sensoresALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/05/201830/04/2021Electromagnetic Interference on Static Electricity Meters (MeterEMI)EUR ASS OF NAT METROLOGY INST
20/04/201831/12/2019Based Learning ScalingEuropean Institute for Innovation and Technology
28/03/201828/03/2018Control method for gas chemosensors and gas detection system
01/03/201828/02/2019Diseño y construcción de un medidor de caudal de agua ultrásonico basado en tecnología piezoeléctrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O023 Desenvolupament d'una app mobil tipus client-servidor pel control de la HTA en zones amb poca o nul·la cobertura de xarxes de dades mòbilsCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/02/201831/12/2018Disseny d'algoritmes de control en el procès de soldaduraJBC SOLDERING SL
14/02/201830/09/2018Curs de formació a mida en programació de sistemes d'instrumentació i Modbus amb LabviewJOHNSON CONTROLS-HITACHI AIR CONDIT
15/01/201831/07/201822 kW paralleled battery chargerLear Corporation Holding Spain, SLU
10/01/201810/05/2018Sistema para estudios biométricosSEAT, S.A.
01/01/201831/12/2022Testing the value of a novel strategic approach and its cost efficacy to improve the poor outcomes in Cardiogenic ShockCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Dispositivos híbridos de silicio/calcogenuro de capa delgada para tecnologias fotovoltaicos sostenibles de bajo coste y muy alta eficienciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Conversión electrónica de potencia avanzada basada en matrices de celdas de conmutaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Células solares con contactos posteriores basadas en substratos delgados de silicio cristalinoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Redes de sensores submarinos autónomos y cableados aplicados a la monitorización remota de indicadores biológicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Advanced control of on-board dc multibus systems in vehiclesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020SGR - Suport a Grups de Recerca - QINE - Disseny de Baix Consum, Test, Verificació i Circuits Integrats de SeguretatAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: Viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
18/12/201731/03/2020Mejora rendimiento de centrifugadoras discontinuas mediante aplicación de técnicas de monitorización inteligenteITHINKUPC, S.L.
01/12/201728/02/2021Multi-purpose/Multi-sensor Extra Light Oceanography ApparatusCommission of European Communities
01/11/201730/04/2018Sistema d'intercanvis d'energia entre vehicles elèctrics amb bateries de grafè.EARTHDAS GRAPHENE POWERED
01/11/201728/02/2018PMAsynRM Part4SEAT, S.A.
01/11/201730/06/2018Fabricación de sensores solares de 4 cuadrantes para aplicaciones espacialesSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201730/09/2018TRS1SITEX 45 SRL
01/11/201731/08/2020Modernisation of VET through Collaboration with the IndustryEuropean Commission
01/11/201728/02/2018Diseño de Motor de reluctancia PMAS_synRM para propulsión PHEV (C-10953)SEAT - Centro Técnico
25/09/201730/06/2020MINOROMBOITHINKUPC, S.L.
25/09/201731/12/2019POWER-EAFITHINKUPC, S.L.
01/09/201731/08/2020Metrology for advanced energy-saving technology in next-generation electronics applicationsEUR ASS OF NAT METROLOGY INST
01/09/201731/08/2018Concepció, disseny, control i supervisió de microxarxes de distribució elèctricaFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/09/201731/07/2018Mantenimiento, calibración y ampliación de las aplicaciones embarcadas de adquisición de datos.SUMINISTROS ARSAM, SA
01/09/201731/12/2020Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible. Operació Talent Energètic. Actuació Microxarxa Intel·ligentFondos FEDER
01/09/201701/09/2018Studying and analysing phenomena realted to materials involved in high voltage/high current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
01/09/201731/12/2020Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible. Operació Recerca per la sostenibilitat. Actuació Sensòrica. Monitorització de la qualitat de l’aigua del riu BesòsFondos FEDER
03/08/201731/12/2018Desarrollo de un sistema de enrutamiento de datos para sensores marinos y oceanográficosSENSORLAB, SL
21/07/201722/07/2019Cardiovascular ScaleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/07/201730/09/2017Desenvolupament d'un estudi dels inhibidors que hi ha al mercat i com poden afectar als sistemes de comunicació crítics a casa del client contemplant possibles solucions.FUNDACIÓ EURECAT
11/07/201711/03/2018Sistema d’adquisició remot de dades per la mesura, visualització i gestió del consum d’aigua i temperatura del sector porcíMANTENIMENTS TERMENS SL
06/07/201706/07/2017Dispositivo sensor de gases en el infrarrojo basado en cristales fotónicos fabricados con silicio macroporoso
01/07/201730/06/2020Aircraft Electrical Model Simulation Identification and Fitting ToolboxCommission of European Communities
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/12/2020PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/07/201731/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACC10
01/07/201731/12/2020Regireu: Recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10, Generalitat de Catalunya
30/06/201730/06/2017Sistema de detección y monitorización del crecimiento de biopelículas bacterianas
30/06/201730/06/2017Sistema multicanal para la detección y el control on-line del crecimiento de biofilms bacteriano mediante sensores piezoeléctricos
26/06/201725/12/2020Uso de reactores bioelectroquímicos para optimizar la recuperación de energía y nutrientes de aguas residuales de alta cargaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
26/06/201730/06/2017Ajuntament Terrassa ajut 11a Aula d'Automatizació i RobòticaAJUNTAMENT TERRASSA
16/06/201716/06/2017Circuito sensor de temperatura diferencial con selecciónde gran margen dinámico o alta sensibilidad
06/06/201705/12/2020Modelo basado en datos de plantas de frío industrial para determinación de consignas óptimas de operaciónAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201730/05/2021Circular Process for Eco-Designed Bulky Products and internal Car Parts.Commission of European Communities
25/05/201701/01/2018Kill the Silent Killer. Lluita contra la hipertensió a l’Àfrica ruralCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
16/05/201731/12/2021Improvement of data management, interoperability and data access infrastructure of a European Marine Observation and Data networkETT S.p.A
31/03/201730/03/2018CONVENI QKSOL-UPC 2017QKSOL Energy Solutions
20/03/201731/12/2018Fabricacion de tapaderas de vidrio resistente a la radiación cósmica (coverglass) destinadas a sensores solares de cuatro cuadrantes para su uso en aplicaciones espaciales.SOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
06/03/201731/07/2017Models for OnBoardCharger (OBC) power plant and control in Simulink environmentLear Corporation Holding Spain, SLU
01/03/201731/08/2020European multidisciplinary seafloor and water column-European research infrastructure consortiumCommission of European Communities
08/02/201708/02/2017System and method for tuning wireless power transfer receivers
01/02/201701/05/2018Estudio e implementación de un prototipo de un sistema electrónico adaptador de un sensor termoeléctrico y un sistema de transmisión de datosFutureSiSens, S.L.
09/01/201730/06/2020Design and Implementation of Nodes for the Internet of ThingsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201715/04/2017InWheel Part1SEAT, S.A.
01/01/201730/09/2020Nuevos dispositivos basados en la tecnología de materiales ópticos electro-activos para aplicaciones multisectoriales.FICO MIRRORS, S.A.
01/01/201731/03/2020KIC RM INNOLOGEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201731/12/2019Detecció de somnolència en conductors de vehicles.ADASENS AUTOMOTIVE, S.L.
01/01/201730/06/2020VisorSurf - A Hardware Platform for Software-driven Functional MetasurfacesCommission of European Communities
01/01/201731/12/2018Manteniment d'aplicacions informàtiques, gestió de servidors, pàgines web i serveis de hostingCONSELL REGULADOR DEL CAVA
01/01/201731/12/2019Grup d'estadística i investigació operativa 2017Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
30/12/201631/12/2019Ciencia y tec. de instrumentos espaciales para la caracterización del ambiente marciano en múltiples misiones de NASA: Sensor de viento 3D.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Células solares de heterounión de silicio de estructura no convencional.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Seguridad en aplicaciones estructurales de Hormigón Reforzado con Fibras.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Integración electrónica en sustratos textiles para el desarrollo de tejidos inteligentesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Aproximación holística a la alimentación de los nodos del internet de las cosasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/06/2021Dispositivos, circuitos y arquitecturas fiables y de bajo consumo para IoT.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Sistema de propulsión tolerante a fallos basado en un motor PMA-SYNRM multifase y convertidor SIC para operación fiable del vehiculo eléctricoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Evaluación numérica y experimental de efectos electromagnéticos ambientales en aviones no tripuladosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
28/12/201628/12/2016Respiratory signal extraction
21/12/201615/05/2018Aplicación móvil de red social para promover la adherencia de los pacientes al tratamiento y a los hábitos saludables.FUNDACION MAPFRE
11/12/201611/12/2016Sistema y método de medida de las tensiones de las disposiciones capacitivas de los sub-módulos de un convertidor de potencia multinivel con almacenamiento distribuido de energía (MMC) y convertidor MMC
22/11/201622/02/2017In Wheel motor for EV propulsion - Part 1 (C-10786)SEAT - Centro Técnico
09/11/201608/11/2017Desenvolupament de sistemes de instrumentació i test per a la calibració dels sistemes d'adquisició utilitzats en els assajos de les unitats de tren.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/11/201631/10/2018Actividades especializadas de formación relacionadas con la instrumentación virtual.NATIONAL INSTRUMENTS
31/10/201630/07/2020Assessorament pel disseny i posterior implementació en microprocessadors d'algorismes digitals pel control d'altres prestacions de motors pas a pasMICROPAP ENGINEERING SL
25/10/201625/10/2016Sensor de fuerza a tracción para el registro y la monitorización del ejercicio físico
20/10/201620/10/2016Apparatus for obtaining cardiovascular information by measuring between two extremities
12/10/201612/10/2016Method and apparatus for obtaining cardiovascular information by measuring between two extremities
01/10/201631/03/2017SAFEPRES-Sistema de supervisión inteligente y análisis de fallos de operaicón de bombas auxiliares de prensas hidráulicasUPCNET, S.L.
01/10/201631/12/2019Sistema de supervisión inteligente para el mantenimiento predictivo de bogies basado en emisión acústicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201631/12/2018Plataforma de Monitorización de Maquinaria con Aprendizaje de Novedades Distribuido y Continuado (PlatNiNovel)Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
20/09/201631/07/2017Recerca en tecnologies de fabricació CMOS per construir acceleròmetres CMOS-MEMES basats en/'BEOL release/'NANUSENS, S.L.
09/09/201630/06/2017PROOF OF CONCEP CYBER SECURITY ENGINELEAR Corporation
01/09/201604/11/2016Diseño optimo de Cabezas de bobina para impresión 3DSEAT - Centro Técnico; Càtedra SEAT - UPC
27/07/201627/07/2016Método y aparato para detectar eventos sistólicos mecánicos a partir del balistocardiograma
01/07/201631/05/2018Green maps
01/07/201631/05/2018Desarrollo de nuevos mapas de optimización del consumo de combustible en motocicletas 4T en función del tipo de conducción en base a un innovador sistema de escape formado por tubo de escape y módulo electrónico activado por dispositivo móvil (C-10708)Kit Yasuni S. L.
07/06/201631/12/2020Desenvolupament de projectes i serveis pel manteniment del registre de Vinyes del Consell Regulador del Cava (CRC)CONSELL REGULADOR DEL CAVA
01/06/201631/05/2019Development of RF and microwave metrology capability (RFMicrowave)EUR ASS OF NAT METROLOGY INST
26/04/201626/04/2016Circuito y método para demodular señales mediante un temporizador digital
26/04/201625/04/2017Desenvolupament de sistemes de instrumentació i test per al control de qualitat dels productesGATES P.T. SPAIN, S.A.
25/04/201625/04/2016A fluid flow sensor, a method for its manufacturing, a fluid flow detection device and uses therof
21/04/201603/03/2020Creació d'un nou sistema de mapeig d'impedancia per l'ablació de les aritmies ventriculars en humans: un desenvolupament translacional.LA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
13/04/201613/04/2017Disseny i fabricació de sensors, automatització de sistemes per al test i caracterització de motors electrònicsDOGA, S.A.
13/04/201614/04/2017Disseny i fabricació de sensors i automatització de sistemes per al test i caracterització de motors electrònics.DOGA GESTIO, S.L.U.
13/04/201613/04/2016A full time-domain method for measuring and monitoring electromagnetic interference signals and a system
30/03/201630/03/2016Systems and Methods to assess infracted myocardial Tissue by measuring electrical impedance during the cardiac cycle.
11/03/201624/06/2016Prototipo basado en un sistema de adquisición de datosVENAIR IBERICA, S.A.
08/03/201631/05/2016Desarrollo de soluciones para la monitorización de baterías eléctricas de scooter eléctricoRETEVISION, S.A.U.
01/03/201631/08/2019Tight integration of EGNSS and on-board sensors for port vehicle automationCommission of European Communities
01/03/201615/10/2018Eines per a la gestionabilitat de les plantes de generació elèctrica amb fonts renovablesACC10
01/03/201631/12/2018Desarrollo del sistema electrónico de gestión y control BMS para batería de moto eléctrica (CiT RD-160053)CTM Centre Tecnològic Manresa
02/02/201630/09/2016Millores en l'aplicació QUALIFO de PRYSMIAN, desenvolupada per SARTIPRYSMIAN SPAIN, SA
01/02/201630/06/2016Desarrollo de sensores solares de cuatro cuadrantes para aplicaciones espaciales.SOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
21/01/201621/01/2016Method for conditioning stem cells
18/01/201631/12/2016IMBU Mk4 Analogue Front end ModuleIndra Systems S.A.
01/01/201631/12/2017Operational Network of Individual Observation NodesCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Desarrollo traslacional de un nuevo sistema de mapeo de la impedancia eléctrica del miocardio para la ablación por catéter de las arritmias ventriculares en paciantes de infarto de miocardio.INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/201631/12/2018Nanoestructuras semiconductoras y nanocomposites para la recuperación energéticaMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201631/12/2019Análisis del ciclo de vida, de negocios y de la entropia en bateriasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Procesador vectorial para sistemas de identificación a gran escala y sistemas basados en wearablesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Desarrollo de métodos de medida del nivel de esfuerzo/recuperación en la práctica de ejercicio físico, basados en la actividad cardiovascular, temperatura y respiraciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Gestión y control de microrredes de corriente alterna e interconexión con buses de continua en microrredes híbridasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Multi-MEMS Sinérgicos y Eficientes Integrados en CMOS para la Internet de las CosasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2017Red de Excelencia de electrónica flexible, impresa y orgánica (REFLEXIO)Ministerio de Economía y Competitividad
01/01/201630/03/2018Pla d'actuació en transferència tecnològica MCIAACC10
01/01/201630/03/2018Pla d'actuació GCEM UPCACC10
01/01/201631/12/2019TEC2015-68784-R - Procesador vectorial para sistemas de identificación a gran escala y sistemas basados en wearablesFondos FEDER; MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/09/2017DISSENY I IMPLEMENTACIÓ D'UNA MICRO-XARXA TRIFÀSICA INTEL·LIGENT RECONFIGURABLE COM A TRES MICROXARXES MONOFÀSIQUES COL·LABORATIVESFondos FEDER; Comission of European Communities
01/12/201530/11/2017Instrumentación y tecnologías aplicadas al estudio, caracterización y explotación sostenible del medio marinoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
13/11/201513/11/2015Método y aparato para estimar el tiempo de tránsito del pulso arterial a partir de medidas obtenidas en zonas distales de las extremidades
04/11/201531/03/2018Development and procurement of IMBUIndra Systems S.A.
01/11/201531/12/2016Electromagnetic design and control of PMa-SynRM for PHEV propulsion - part 3, PMa-SynRM-part3SEAT - Centro Técnico
22/10/201522/10/2015Device and method for measuring electrical variables of analog sensors
02/10/201502/10/2015Método y aparato para estimar el tiempo de tránsito del pulso aórtico a partir de intervalos temporales medidos entre puntos fiduciales del balistocardiograma
02/10/201502/10/2015Método de control para sensores químicos de gases y sistema de detección de gases
01/10/201530/09/2017Comercialización de licencias de la herramienta de modelado Markoviano METFAC-2.1ROIG AND TRES CONSULTING GROUP S.A.
01/10/201531/03/20192015 DI 004AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/201528/02/2019Desarrollo de dovelas de HRF no metálicas de alta durabilidad y sostenibilidad mejoradaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
21/09/201531/12/2015Medición del campo electromagnético en la zona donde se instalará la plataforma oceanográfica de Canarias.PLOCAN
17/09/201531/12/2016COntrol SEnsorless de Máquinas Eléctricas para tracción de Vehículos EléctricosFUND.TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
01/09/201530/09/2019Joint European Research Infrastrcture network for Coastal Observatory - Novel European eXpertise for coastal observaToriesCommission of European Communities
01/09/201531/08/2019EMSO implementation and operation: DEVelopment of instrumnent modeCommission of European Communities
01/09/201530/04/2017Swine-farm revolution — DEPURGANCommission of European Communities
01/09/201531/08/2019HACIA LAS COMUNICACIONES RF BASADAS EN GRAFENO DEMOSTRANDO LAS ANTENAS DE GRAFENOMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201531/08/2018Gestión eficiente de la energia en microrrdes industriales con alta penetración de teconología PVMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201531/08/2018Efficient energy management in industrial microgrids with high penetration of PV technologyConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Fundaçao para a Ciência e a Tecnologia; MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
01/08/201531/07/2018Development of an innovative Analog Interface board to be used in an Automatic Test Equipment (ATE)SERGI FRANSI PALOS
06/07/201530/06/2017Revisió aplicació informàtica/'CALIBRAO/', sistema desenvolupat pel calibratge de acceleròmetres.A.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
04/07/201504/01/2016Medidas de bioimpedancia localizada e insuficiencia cardiaca (CardioBIVA)IRIDEON SL
01/07/201531/08/2015Technical support agreement with SITEX45
15/06/201515/09/2015Diseño de un sistema de adquisición de datos para sensar el consumo eléctrico de un vagon de tren. Software para el registro, procesado y generación de informes.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/06/201531/05/2017Coordinating European Research on Molecular CommunicationsCommission of European Communities
12/05/201511/12/2015Cmos - integrated 3-axes accelerometer demonstratorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/05/201531/12/2015Manteniment de les aplicacions pel regisre de vinyesCONSELL REGULADOR DEL CAVA
30/04/201510/07/2015Anàlisi i estudi de viabilitat d'un sistema hardware d'adquisició de dadesVENAIR IBERICA, S.A.
30/04/201530/04/2015Weighing scale with extended functions
21/04/201521/04/2015Integrated circuit comprising multi-layer micromechanical structures with improved mass and reliability by using modified vias and a method to obtain thereof
10/04/201509/04/2019Advanced characterisation and classification of radiated emissions in densely integrated technologies (ACCREDIT)European Cooperation in Science and Technology
01/04/201501/04/2017Desarrollo de un prototipo de sistema fotovoltaico de baja concentraciónAICIA
17/03/201517/03/2015Procedimiento para la medición de la frecuencia central y el ancho de banda 3dB en amplificadores sintonizados o de banda estrecha mediante mediciones de temperatura en continua
09/03/201531/12/2016Desenvolupament d'un prototipus pre-industrial i algorismes per quantificar els perfils de força durant la pràctica esportivaESTEL, S.L.
01/03/201528/02/2018Células y módulos de alta eficiencia basadas en el silicio negro y técnicas de eliminación de defectosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/03/201531/10/2015Modular Integrated System VM12 2nd part, MIS-VM12-part2Sitex45 srl
09/02/201508/02/2017Software battery Management Controller (BMC)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/02/201531/10/2015ESS-EDU: Economical Self-Sustainability of EDUcational programmesEuropean Institute of Innovation and Technology
01/02/201530/09/2019Cost effective self-management of urinary incontinence addressed to womenCommission of European Communities
14/01/201513/07/2018Método Objetivo de valoración del impacto publicitario en base a estudios de comportamiento grupalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2015Ciencia y tecnología de instrumentos espaciales para la caracterización del ambiente marciano en múltiples misiones de NASA y ESA: Sensor de viento 3DMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Nuevos conceptos de celdas solares de bajo coste en configuración tándemMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Células solares de silicio cristalino con contactos posteriores basadas en el procesado láser de capas dieléctricasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Conversión electrónica de potencia avanzada para aplicaciones industrialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015KPI: proposal of new qualitative and quantitative KPIsEuropean Institute of Innovation and Technology
01/01/201531/12/2015PhD Renewables: management of the PhD SchoolEuropean Institute of Innovation and Technology
01/01/201526/03/2018Análisis del vector de bioimpedancia en la práctica deportivaAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Professorat i grups de recerca

Professorat

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2021Empoderament de cirurgians a Cuba mitjançant la formació en tècniques d'impressió 3D per a l’assistència en operacions d'alta complexitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Materiales cementicios neuromórficos para aplicaciones en ingeniería civilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Sistema de conversión de potencia DC/DC aislado multipuerto de alta eficiencia y densidad de potencia basado en dispositivos de amplioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023El reto de la Variabilidad en NANO-CMOS y BEYOND-CMOS: nuevoes paradigmas de diseño de circuitos integrados para su mitigación y explotaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Contactos Selectivos y Capas Activos para Dispositivos de EnergíaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Métodos de medida de interferencia electromagnética en Vehículos Aéreos no Tripulados con Fuselajes InteligentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Métodos no intrusivos para monitorizar el proceso de esfuerzo/recuperación basados en el análisis de la calidad del sueño y la estimaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024CRIPTOSISTEMAS BIOMÉTRICOS PARA TENOLOGÍAS POST-QUANTUMAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/04/202020/05/2021A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones enADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
03/02/202003/02/2023Optimization of wireless sensor network nodes for monitoring infrastructureAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202031/01/2024Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories: Science, Service, SustainabilityCommission of European Communities
18/12/201931/12/2019Experiències pilot per realitzar tracking de bobines de cable carregades en camionsTOP-CABLE, SA
01/12/201931/07/2020d’investigació orientades a determinar si un individu es apte per a la conducció d’un vehicle (detecció de somnolència, d’estres, etc.).ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
25/11/201925/11/2020Algoritmos de análisis de información para optimización del rendimiento de cafeteras espresso profesionalesCAFFE D'AUTORE, S.L.
13/11/201931/12/2020SmartTex - COLLIDER 2019FUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
19/10/201918/04/2021miniaturized sensor packages and delivery systems for in-situ explorationEuropean Space Agency
17/10/201917/10/2021Urban epowerkit, bepowerACC10
15/10/201915/10/20222019 DI 031AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/10/201931/12/2019Support Activities for A1 HydrophoneSITEP ITALIA S.P.A
12/09/201912/09/2019Sensor resistivo de elongación
15/07/201909/10/2019Cálculo de frecuencia y detección paso por cero en el desarrollo de un equipo de calidad de suministro clase A según la IEC 61000-4-30CIRCUTOR S.A.
17/06/201931/12/2019Premi Fund.Española Ayuda Inv. ParkinsonFUNDACION ESPAÑOLA DE AYUDA A LA IN
17/06/201928/02/2021Fabricación de dados de silicio (Si) y vidrio coverglass (resistente a la radiación cósmica) destinados a sensores solares de cuatro cuadrantes de aplicación espacialSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/06/201920/02/2020Desenvolupament d'un wearable per a monitoritzar la despesa energètica de l'usuariFUNDACIÓ EURECAT
01/06/201931/05/2021Inteligencia Artificial aplicada a Grafos para Redes Biológicas y de ComunicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/05/2022001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
29/05/201930/09/2021Aplicació de visió per computador per a la classifació per calibres de les espècies pesqueres.GENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
20/05/201931/10/2020 The main objective is to give support during the entire project live until October 2020, in the creation of a web-based SensorML generator, allowing users to create their own SensorMLs, describing inCYPRUS SUBSEA CONSULTING AND SERVIC
02/05/201930/04/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201931/10/2019Sistema integrat per a la detecció de vehicles pesats en movimentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/05/201931/10/2019SISTEMA INTEGRAT PER A LA DETECCIÓ DE VEHICLES PESATS EN MOVIMENTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201930/10/2020Noninvasive device for fast cardiovascular condition assessment (NICVA)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201912/04/2019Detección multibanda de múltiples analitos en el infrarojo mediante el uso de cristales fotónicos basados en silicio macroporoso
11/04/201911/04/2019Title Method, system and sensing devices for electronically Monitoring the loss of contact with the ground in race walking
19/03/201915/04/2019Caracterització acústica d'un transductor d'ultrasonsAESTHETIC RENT SL
04/03/201903/03/2022Desenvolupament de circuits i arquitectures per sensors microelectrònics MEMSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201929/02/2020Desarrollo del diseño comercial y pre-escalado de un medidor de caudal de agua ultrasónico de gran diámetroMAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201931/08/2019En este convenio se fabricarán las tapderas de vidrio (borofloat y coverglass) destinadas a sensores solares de cuatro cuadrantes con alta resolución en ángulo para su uso en aplicaciones espacialesSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/03/201928/02/2020Green Energy Water WellCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
27/02/201920/06/2019Prototip per mesuar la tensió arterial de forma continuada i no invasoraICARIA MEDICAL, SOCIEDAD LIMITADA
11/02/201931/12/2020Minoración de problemas de producción en la línea de laminado mediante la aplicación de monitorización inteligente (Zero-Cobble)ITHINKUPC, S.L.
11/02/201931/12/2020Minoraicón del efecto Flecha en el tren de laminación de pletinas mediante la aplicación de técnicas de monitorización inteligente (DeflectionLess)ITHINKUPC, S.L.
11/02/201930/06/2021Monitorización inteligente de máquinas de impresión flexográfica par aanálisis de afectaciones a la calidad de impresión (FlexoWatch)ITHINKUPC, S.L.
09/01/201908/01/2022Desenvolupament d'un filtre actiu basat en semiconductors de wide Band GapAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201930/09/2019Diseño, optimización y validación de impresión de piezas 3D.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/07/2019Formación especializada sobre el uso y explotación de los equipos e instrumentos de National Instruments.NATIONAL INSTRUMENTS
01/01/201931/12/2021Monitorización continua del crecimiento e inhibición de biofilms bacterianos basada en resonadores QCMAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Integración de CMOS-MEMS avanzados para sistemas de nueva generación a escala milimétricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Biopsia electrónica de tejido pulmonar in-vivo basada en espectroscopia de impedancia eléctricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistemas acústicos submarinos para la monitorización del comportamiento espacial de especies.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Gestión de Energía en Micro-Redes Urbanas Colaborativas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistema de convertidors per la transferència d'energia en sistemes d'emmagatzematge en robots mòbilsIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/201931/12/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Instrumentación para caracterizar el entorno marciano en misiones de la NASA: sensores de viento para MEDA (conclusión de las fasesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2020Assessorament pel disseny i posterior implementació en microporcessadors d'algorismes digitals pel control d'altres prestacions per a fonts d'alimentacióPOWER INNOTECH
01/01/201931/12/2021Tecnologías habilitadoras del Robot de Rango Extendido para la Factoría altamente FlexibleIDNEO Technologies, S.L.
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001722_ Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Engineering and Business Case (E&BC)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2022ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for society, Innovation and ResearchCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020COMITE ESPAÑOL DE OBSERVACION OCEANICAMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
14/12/201830/06/2019Electrosprayed Metal Nano-particle metal (eMIM) capacitor for energy storageACONDICIONAMENTO TARRASENSE-LEITAT
14/12/201813/06/2019Electrosprayed Metal-nanoparticle-Metal capacitor for energy storageEuropean Space Agency
06/12/201827/11/2021Integrating CARTO and multi-freq impedance systemBIOSENSE WEBSTER
03/12/201803/08/2019Conveni BIO SENSING SolutionsBIO-SENSING SOLUTIONS, S.L.
23/11/201823/11/2019Avaluació i col.laboració en el disseny de sensors micromecànics integrats CMOSNANUSENS, S.L.
15/11/201815/08/2019ESA Artic Mission ITTTHALES AVIONICS
05/11/201815/01/2019Estudio electromagnético de la línea férrea entre México DF y TolucaSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/10/201831/12/2019Sistema de monitorización inteligente de plantas de frío industrial con capacidad de determinación de consignas óptimas de operación - MoFriConMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/09/201831/05/201913a Aula Robòtica - Aj. TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
25/07/201825/07/2018Procedimiento y sistema de medida en línea de la resistencia de contacto para conectores de subestación
01/07/201831/12/2018Sstema de control para el sensor y un sistema de monitorización inalámbrica basada en una red de datos utilizando tecnología “Low Power”FutureSiSens, S.L.
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
25/06/201829/06/2018Ajuntament Terrassa ajut 12a Aula d'Automatizació i RobòticaAJUNTAMENT TERRASSA
07/06/201830/06/2020Aplicaciones Labview para evaluar las prestaciones climáticas de unas unidades de metro y calibración de sensoresALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/05/201830/04/2021Electromagnetic Interference on Static Electricity Meters (MeterEMI)EUR ASS OF NAT METROLOGY INST
20/04/201831/12/2019Based Learning ScalingEuropean Institute for Innovation and Technology
28/03/201828/03/2018Control method for gas chemosensors and gas detection system
01/03/201828/02/2019Diseño y construcción de un medidor de caudal de agua ultrásonico basado en tecnología piezoeléctrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O023 Desenvolupament d'una app mobil tipus client-servidor pel control de la HTA en zones amb poca o nul·la cobertura de xarxes de dades mòbilsCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/02/201831/12/2018Disseny d'algoritmes de control en el procès de soldaduraJBC SOLDERING SL
14/02/201830/09/2018Curs de formació a mida en programació de sistemes d'instrumentació i Modbus amb LabviewJOHNSON CONTROLS-HITACHI AIR CONDIT
15/01/201831/07/201822 kW paralleled battery chargerLear Corporation Holding Spain, SLU
10/01/201810/05/2018Sistema para estudios biométricosSEAT, S.A.
01/01/201831/12/2022Testing the value of a novel strategic approach and its cost efficacy to improve the poor outcomes in Cardiogenic ShockCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Dispositivos híbridos de silicio/calcogenuro de capa delgada para tecnologias fotovoltaicos sostenibles de bajo coste y muy alta eficienciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Conversión electrónica de potencia avanzada basada en matrices de celdas de conmutaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Células solares con contactos posteriores basadas en substratos delgados de silicio cristalinoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Redes de sensores submarinos autónomos y cableados aplicados a la monitorización remota de indicadores biológicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Advanced control of on-board dc multibus systems in vehiclesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020SGR - Suport a Grups de Recerca - QINE - Disseny de Baix Consum, Test, Verificació i Circuits Integrats de SeguretatAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: Viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
18/12/201731/03/2020Mejora rendimiento de centrifugadoras discontinuas mediante aplicación de técnicas de monitorización inteligenteITHINKUPC, S.L.
01/12/201728/02/2021Multi-purpose/Multi-sensor Extra Light Oceanography ApparatusCommission of European Communities
01/11/201730/04/2018Sistema d'intercanvis d'energia entre vehicles elèctrics amb bateries de grafè.EARTHDAS GRAPHENE POWERED
01/11/201728/02/2018PMAsynRM Part4SEAT, S.A.
01/11/201730/06/2018Fabricación de sensores solares de 4 cuadrantes para aplicaciones espacialesSOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201730/09/2018TRS1SITEX 45 SRL
01/11/201731/08/2020Modernisation of VET through Collaboration with the IndustryEuropean Commission
01/11/201728/02/2018Diseño de Motor de reluctancia PMAS_synRM para propulsión PHEV (C-10953)SEAT - Centro Técnico
25/09/201730/06/2020MINOROMBOITHINKUPC, S.L.
25/09/201731/12/2019POWER-EAFITHINKUPC, S.L.
01/09/201731/08/2020Metrology for advanced energy-saving technology in next-generation electronics applicationsEUR ASS OF NAT METROLOGY INST
01/09/201731/08/2018Concepció, disseny, control i supervisió de microxarxes de distribució elèctricaFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/09/201731/07/2018Mantenimiento, calibración y ampliación de las aplicaciones embarcadas de adquisición de datos.SUMINISTROS ARSAM, SA
01/09/201731/12/2020Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible. Operació Talent Energètic. Actuació Microxarxa Intel·ligentFondos FEDER
01/09/201701/09/2018Studying and analysing phenomena realted to materials involved in high voltage/high current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
01/09/201731/12/2020Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible. Operació Recerca per la sostenibilitat. Actuació Sensòrica. Monitorització de la qualitat de l’aigua del riu BesòsFondos FEDER
03/08/201731/12/2018Desarrollo de un sistema de enrutamiento de datos para sensores marinos y oceanográficosSENSORLAB, SL
21/07/201722/07/2019Cardiovascular ScaleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/07/201730/09/2017Desenvolupament d'un estudi dels inhibidors que hi ha al mercat i com poden afectar als sistemes de comunicació crítics a casa del client contemplant possibles solucions.FUNDACIÓ EURECAT
11/07/201711/03/2018Sistema d’adquisició remot de dades per la mesura, visualització i gestió del consum d’aigua i temperatura del sector porcíMANTENIMENTS TERMENS SL
06/07/201706/07/2017Dispositivo sensor de gases en el infrarrojo basado en cristales fotónicos fabricados con silicio macroporoso
01/07/201730/06/2020Aircraft Electrical Model Simulation Identification and Fitting ToolboxCommission of European Communities
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/12/2020PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLEGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/07/201731/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACC10
01/07/201731/12/2020Regireu: Recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10, Generalitat de Catalunya
30/06/201730/06/2017Sistema de detección y monitorización del crecimiento de biopelículas bacterianas
30/06/201730/06/2017Sistema multicanal para la detección y el control on-line del crecimiento de biofilms bacteriano mediante sensores piezoeléctricos
26/06/201725/12/2020Uso de reactores bioelectroquímicos para optimizar la recuperación de energía y nutrientes de aguas residuales de alta cargaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
26/06/201730/06/2017Ajuntament Terrassa ajut 11a Aula d'Automatizació i RobòticaAJUNTAMENT TERRASSA
16/06/201716/06/2017Circuito sensor de temperatura diferencial con selecciónde gran margen dinámico o alta sensibilidad
06/06/201705/12/2020Modelo basado en datos de plantas de frío industrial para determinación de consignas óptimas de operaciónAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201730/05/2021Circular Process for Eco-Designed Bulky Products and internal Car Parts.Commission of European Communities
25/05/201701/01/2018Kill the Silent Killer. Lluita contra la hipertensió a l’Àfrica ruralCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
16/05/201731/12/2021Improvement of data management, interoperability and data access infrastructure of a European Marine Observation and Data networkETT S.p.A
31/03/201730/03/2018CONVENI QKSOL-UPC 2017QKSOL Energy Solutions
20/03/201731/12/2018Fabricacion de tapaderas de vidrio resistente a la radiación cósmica (coverglass) destinadas a sensores solares de cuatro cuadrantes para su uso en aplicaciones espaciales.SOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
06/03/201731/07/2017Models for OnBoardCharger (OBC) power plant and control in Simulink environmentLear Corporation Holding Spain, SLU
01/03/201731/08/2020European multidisciplinary seafloor and water column-European research infrastructure consortiumCommission of European Communities
08/02/201708/02/2017System and method for tuning wireless power transfer receivers
01/02/201701/05/2018Estudio e implementación de un prototipo de un sistema electrónico adaptador de un sensor termoeléctrico y un sistema de transmisión de datosFutureSiSens, S.L.
09/01/201730/06/2020Design and Implementation of Nodes for the Internet of ThingsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201715/04/2017InWheel Part1SEAT, S.A.
01/01/201730/09/2020Nuevos dispositivos basados en la tecnología de materiales ópticos electro-activos para aplicaciones multisectoriales.FICO MIRRORS, S.A.
01/01/201731/03/2020KIC RM INNOLOGEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201731/12/2019Detecció de somnolència en conductors de vehicles.ADASENS AUTOMOTIVE, S.L.
01/01/201730/06/2020VisorSurf - A Hardware Platform for Software-driven Functional MetasurfacesCommission of European Communities
01/01/201731/12/2018Manteniment d'aplicacions informàtiques, gestió de servidors, pàgines web i serveis de hostingCONSELL REGULADOR DEL CAVA
01/01/201731/12/2019Grup d'estadística i investigació operativa 2017Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
30/12/201631/12/2019Ciencia y tec. de instrumentos espaciales para la caracterización del ambiente marciano en múltiples misiones de NASA: Sensor de viento 3D.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Células solares de heterounión de silicio de estructura no convencional.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Seguridad en aplicaciones estructurales de Hormigón Reforzado con Fibras.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Integración electrónica en sustratos textiles para el desarrollo de tejidos inteligentesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Aproximación holística a la alimentación de los nodos del internet de las cosasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/06/2021Dispositivos, circuitos y arquitecturas fiables y de bajo consumo para IoT.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Sistema de propulsión tolerante a fallos basado en un motor PMA-SYNRM multifase y convertidor SIC para operación fiable del vehiculo eléctricoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Evaluación numérica y experimental de efectos electromagnéticos ambientales en aviones no tripuladosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
28/12/201628/12/2016Respiratory signal extraction
21/12/201615/05/2018Aplicación móvil de red social para promover la adherencia de los pacientes al tratamiento y a los hábitos saludables.FUNDACION MAPFRE
11/12/201611/12/2016Sistema y método de medida de las tensiones de las disposiciones capacitivas de los sub-módulos de un convertidor de potencia multinivel con almacenamiento distribuido de energía (MMC) y convertidor MMC
22/11/201622/02/2017In Wheel motor for EV propulsion - Part 1 (C-10786)SEAT - Centro Técnico
09/11/201608/11/2017Desenvolupament de sistemes de instrumentació i test per a la calibració dels sistemes d'adquisició utilitzats en els assajos de les unitats de tren.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/11/201631/10/2018Actividades especializadas de formación relacionadas con la instrumentación virtual.NATIONAL INSTRUMENTS
31/10/201630/07/2020Assessorament pel disseny i posterior implementació en microprocessadors d'algorismes digitals pel control d'altres prestacions de motors pas a pasMICROPAP ENGINEERING SL
25/10/201625/10/2016Sensor de fuerza a tracción para el registro y la monitorización del ejercicio físico
20/10/201620/10/2016Apparatus for obtaining cardiovascular information by measuring between two extremities
12/10/201612/10/2016Method and apparatus for obtaining cardiovascular information by measuring between two extremities
01/10/201631/03/2017SAFEPRES-Sistema de supervisión inteligente y análisis de fallos de operaicón de bombas auxiliares de prensas hidráulicasUPCNET, S.L.
01/10/201631/12/2019Sistema de supervisión inteligente para el mantenimiento predictivo de bogies basado en emisión acústicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201631/12/2018Plataforma de Monitorización de Maquinaria con Aprendizaje de Novedades Distribuido y Continuado (PlatNiNovel)Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
20/09/201631/07/2017Recerca en tecnologies de fabricació CMOS per construir acceleròmetres CMOS-MEMES basats en/'BEOL release/'NANUSENS, S.L.
09/09/201630/06/2017PROOF OF CONCEP CYBER SECURITY ENGINELEAR Corporation
01/09/201604/11/2016Diseño optimo de Cabezas de bobina para impresión 3DSEAT - Centro Técnico; Càtedra SEAT - UPC
27/07/201627/07/2016Método y aparato para detectar eventos sistólicos mecánicos a partir del balistocardiograma
01/07/201631/05/2018Green maps
01/07/201631/05/2018Desarrollo de nuevos mapas de optimización del consumo de combustible en motocicletas 4T en función del tipo de conducción en base a un innovador sistema de escape formado por tubo de escape y módulo electrónico activado por dispositivo móvil (C-10708)Kit Yasuni S. L.
07/06/201631/12/2020Desenvolupament de projectes i serveis pel manteniment del registre de Vinyes del Consell Regulador del Cava (CRC)CONSELL REGULADOR DEL CAVA
01/06/201631/05/2019Development of RF and microwave metrology capability (RFMicrowave)EUR ASS OF NAT METROLOGY INST
26/04/201626/04/2016Circuito y método para demodular señales mediante un temporizador digital
26/04/201625/04/2017Desenvolupament de sistemes de instrumentació i test per al control de qualitat dels productesGATES P.T. SPAIN, S.A.
25/04/201625/04/2016A fluid flow sensor, a method for its manufacturing, a fluid flow detection device and uses therof
21/04/201603/03/2020Creació d'un nou sistema de mapeig d'impedancia per l'ablació de les aritmies ventriculars en humans: un desenvolupament translacional.LA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
13/04/201613/04/2017Disseny i fabricació de sensors, automatització de sistemes per al test i caracterització de motors electrònicsDOGA, S.A.
13/04/201614/04/2017Disseny i fabricació de sensors i automatització de sistemes per al test i caracterització de motors electrònics.DOGA GESTIO, S.L.U.
13/04/201613/04/2016A full time-domain method for measuring and monitoring electromagnetic interference signals and a system
30/03/201630/03/2016Systems and Methods to assess infracted myocardial Tissue by measuring electrical impedance during the cardiac cycle.
11/03/201624/06/2016Prototipo basado en un sistema de adquisición de datosVENAIR IBERICA, S.A.
08/03/201631/05/2016Desarrollo de soluciones para la monitorización de baterías eléctricas de scooter eléctricoRETEVISION, S.A.U.
01/03/201631/08/2019Tight integration of EGNSS and on-board sensors for port vehicle automationCommission of European Communities
01/03/201615/10/2018Eines per a la gestionabilitat de les plantes de generació elèctrica amb fonts renovablesACC10
01/03/201631/12/2018Desarrollo del sistema electrónico de gestión y control BMS para batería de moto eléctrica (CiT RD-160053)CTM Centre Tecnològic Manresa
02/02/201630/09/2016Millores en l'aplicació QUALIFO de PRYSMIAN, desenvolupada per SARTIPRYSMIAN SPAIN, SA
01/02/201630/06/2016Desarrollo de sensores solares de cuatro cuadrantes para aplicaciones espaciales.SOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL
21/01/201621/01/2016Method for conditioning stem cells
18/01/201631/12/2016IMBU Mk4 Analogue Front end ModuleIndra Systems S.A.
01/01/201631/12/2017Operational Network of Individual Observation NodesCommission of European Communities
01/01/201631/12/2018Desarrollo traslacional de un nuevo sistema de mapeo de la impedancia eléctrica del miocardio para la ablación por catéter de las arritmias ventriculares en paciantes de infarto de miocardio.INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/201631/12/2018Nanoestructuras semiconductoras y nanocomposites para la recuperación energéticaMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201631/12/2019Análisis del ciclo de vida, de negocios y de la entropia en bateriasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Procesador vectorial para sistemas de identificación a gran escala y sistemas basados en wearablesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Desarrollo de métodos de medida del nivel de esfuerzo/recuperación en la práctica de ejercicio físico, basados en la actividad cardiovascular, temperatura y respiraciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Gestión y control de microrredes de corriente alterna e interconexión con buses de continua en microrredes híbridasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Multi-MEMS Sinérgicos y Eficientes Integrados en CMOS para la Internet de las CosasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2017Red de Excelencia de electrónica flexible, impresa y orgánica (REFLEXIO)Ministerio de Economía y Competitividad
01/01/201630/03/2018Pla d'actuació en transferència tecnològica MCIAACC10
01/01/201630/03/2018Pla d'actuació GCEM UPCACC10
01/01/201631/12/2019TEC2015-68784-R - Procesador vectorial para sistemas de identificación a gran escala y sistemas basados en wearablesFondos FEDER; MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/09/2017DISSENY I IMPLEMENTACIÓ D'UNA MICRO-XARXA TRIFÀSICA INTEL·LIGENT RECONFIGURABLE COM A TRES MICROXARXES MONOFÀSIQUES COL·LABORATIVESFondos FEDER; Comission of European Communities
01/12/201530/11/2017Instrumentación y tecnologías aplicadas al estudio, caracterización y explotación sostenible del medio marinoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
13/11/201513/11/2015Método y aparato para estimar el tiempo de tránsito del pulso arterial a partir de medidas obtenidas en zonas distales de las extremidades
04/11/201531/03/2018Development and procurement of IMBUIndra Systems S.A.
01/11/201531/12/2016Electromagnetic design and control of PMa-SynRM for PHEV propulsion - part 3, PMa-SynRM-part3SEAT - Centro Técnico
22/10/201522/10/2015Device and method for measuring electrical variables of analog sensors
02/10/201502/10/2015Método y aparato para estimar el tiempo de tránsito del pulso aórtico a partir de intervalos temporales medidos entre puntos fiduciales del balistocardiograma
02/10/201502/10/2015Método de control para sensores químicos de gases y sistema de detección de gases
01/10/201530/09/2017Comercialización de licencias de la herramienta de modelado Markoviano METFAC-2.1ROIG AND TRES CONSULTING GROUP S.A.
01/10/201531/03/20192015 DI 004AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/201528/02/2019Desarrollo de dovelas de HRF no metálicas de alta durabilidad y sostenibilidad mejoradaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
21/09/201531/12/2015Medición del campo electromagnético en la zona donde se instalará la plataforma oceanográfica de Canarias.PLOCAN
17/09/201531/12/2016COntrol SEnsorless de Máquinas Eléctricas para tracción de Vehículos EléctricosFUND.TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
01/09/201530/09/2019Joint European Research Infrastrcture network for Coastal Observatory - Novel European eXpertise for coastal observaToriesCommission of European Communities
01/09/201531/08/2019EMSO implementation and operation: DEVelopment of instrumnent modeCommission of European Communities
01/09/201530/04/2017Swine-farm revolution — DEPURGANCommission of European Communities
01/09/201531/08/2019HACIA LAS COMUNICACIONES RF BASADAS EN GRAFENO DEMOSTRANDO LAS ANTENAS DE GRAFENOMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201531/08/2018Gestión eficiente de la energia en microrrdes industriales con alta penetración de teconología PVMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201531/08/2018Efficient energy management in industrial microgrids with high penetration of PV technologyConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Fundaçao para a Ciência e a Tecnologia; MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
01/08/201531/07/2018Development of an innovative Analog Interface board to be used in an Automatic Test Equipment (ATE)SERGI FRANSI PALOS
06/07/201530/06/2017Revisió aplicació informàtica/'CALIBRAO/', sistema desenvolupat pel calibratge de acceleròmetres.A.N.A ASCO-VANDELLOS II A.I.E.
04/07/201504/01/2016Medidas de bioimpedancia localizada e insuficiencia cardiaca (CardioBIVA)IRIDEON SL
01/07/201531/08/2015Technical support agreement with SITEX45
15/06/201515/09/2015Diseño de un sistema de adquisición de datos para sensar el consumo eléctrico de un vagon de tren. Software para el registro, procesado y generación de informes.ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
01/06/201531/05/2017Coordinating European Research on Molecular CommunicationsCommission of European Communities
12/05/201511/12/2015Cmos - integrated 3-axes accelerometer demonstratorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/05/201531/12/2015Manteniment de les aplicacions pel regisre de vinyesCONSELL REGULADOR DEL CAVA
30/04/201510/07/2015Anàlisi i estudi de viabilitat d'un sistema hardware d'adquisició de dadesVENAIR IBERICA, S.A.
30/04/201530/04/2015Weighing scale with extended functions
21/04/201521/04/2015Integrated circuit comprising multi-layer micromechanical structures with improved mass and reliability by using modified vias and a method to obtain thereof
10/04/201509/04/2019Advanced characterisation and classification of radiated emissions in densely integrated technologies (ACCREDIT)European Cooperation in Science and Technology
01/04/201501/04/2017Desarrollo de un prototipo de sistema fotovoltaico de baja concentraciónAICIA
17/03/201517/03/2015Procedimiento para la medición de la frecuencia central y el ancho de banda 3dB en amplificadores sintonizados o de banda estrecha mediante mediciones de temperatura en continua
09/03/201531/12/2016Desenvolupament d'un prototipus pre-industrial i algorismes per quantificar els perfils de força durant la pràctica esportivaESTEL, S.L.
01/03/201528/02/2018Células y módulos de alta eficiencia basadas en el silicio negro y técnicas de eliminación de defectosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/03/201531/10/2015Modular Integrated System VM12 2nd part, MIS-VM12-part2Sitex45 srl
09/02/201508/02/2017Software battery Management Controller (BMC)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/02/201531/10/2015ESS-EDU: Economical Self-Sustainability of EDUcational programmesEuropean Institute of Innovation and Technology
01/02/201530/09/2019Cost effective self-management of urinary incontinence addressed to womenCommission of European Communities
14/01/201513/07/2018Método Objetivo de valoración del impacto publicitario en base a estudios de comportamiento grupalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2015Ciencia y tecnología de instrumentos espaciales para la caracterización del ambiente marciano en múltiples misiones de NASA y ESA: Sensor de viento 3DMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Nuevos conceptos de celdas solares de bajo coste en configuración tándemMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Células solares de silicio cristalino con contactos posteriores basadas en el procesado láser de capas dieléctricasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Conversión electrónica de potencia avanzada para aplicaciones industrialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015KPI: proposal of new qualitative and quantitative KPIsEuropean Institute of Innovation and Technology
01/01/201531/12/2015PhD Renewables: management of the PhD SchoolEuropean Institute of Innovation and Technology
01/01/201526/03/2018Análisis del vector de bioimpedancia en la práctica deportivaAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt