Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica

Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica

El programa de doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) neix de la col·laboració de dos departaments: el d’Enginyeria Mecànica i el de Mecànica de Fluids, més l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT). Els doctorats en Enginyeria Mecànica i en Fluids (abans anomenat Fluids, Turbomàquines i Potència Fluida) s’imparteixen des de fa més de vint anys. Els dos compten amb una vasta experiència en estudis de tercer cicle.

L’ESEIAAT és una escola amb una gran tradició en l’àmbit industrial que va incorporar els estudis de l’àmbit de l’aeronàutica en el curs acadèmic 2004-2005 i s’uneix als altres dos departaments amb la intenció d’oferir uns estudis de tercer cicle de qualitat.

Dins el programa hi ha diversos grups de recerca; alguns són membres de TECNIO, iniciativa d’ACC10, l’Agència d’Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya:

• Centre for Industrial Diagnostics and Fluid Dynamics, CDIF.

• Centre de recerca expert en el comportament dinàmic de turbomàquines hidràuliques, diagnòstic de problemes vibratoris, estudis fluidodinàmics i fenòmens d’interacció fluid-estructura. Les seves principals línies de recerca són: Anàlisi Estructural, Diagnòstic, Simulació i Cavitació.

• Biomechanical Engineering Lab-BIOMEC. El Laboratori d’Enginyeria Biomecànica (BIOMEC) és un grup de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i una de les vuit àrees del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB). El grup centra la seva recerca en el desenvolupament de mètodes teòrics, numèrics i experimentals per a la simulació dinàmica del moviment humà i per al disseny de dispositius d’assistència i monitorització per a la rehabilitació. El grup disposa d’un laboratori d’anàlisi del moviment per a l’estudi del moviment humà i porta a terme col·laboracions amb grups internacionals de prestigi, així com amb hospitals i centres tecnològics de referència.

Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics, LABSON. És principalment un laboratori de recerca aplicada on s’efectuen estudis teòrics i de simulació complementats amb un fort suport experimental.

Grup de Recerca d’Aplicacions Fluidodinàmiques Industrials i Aeronàutiques, IAFARG. La recerca de l’IAFARG va dirigida a aplicacions industrials i aeronàutiques i se centra en l’experiència i els coneixements en el camp de les tecnologies fluidodinàmiques.

Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica, LEAM. Centre de recerca que es dedica al desenvolupament i aplicació de tècniques de reducció de soroll i vibracions, des del punt de vista tant tècnic com de gestió.

Turbulence and Aerodynamics in Mechanical and Aerospace Engineering Research Group, TUAREG. És un laboratori que centra el seu treball en el desenvolupament de mètodes numèrics per als estudis de dinàmica de fluids, principalment en flux extern i aerodinàmica.

Grup de Recerca en Tecnologies de Fabricació, TECNOFAB. Grup de la UPC que es dedica al desenvolupament de projectes relacionats amb els processos d’elaboració de productes. La seva recerca se centra en els processos, les metodologies i la integració de les diferents tecnologies de fabricació. També es dedica a l’estudi de sistemes de fabricació assistits per ordinador.

Microtecnologies per a la Indústria, MICROTECH LAB. Grup de recerca de la UPC que es dedica a l’aplicació de la miniaturització per crear nous sistemes micro- i nanofluidomecánics amb què superar els seus antecessors de dimensions més grans en diferents camps de l’enginyeria (per exemple, biomedicina, energia, automoció i comunicacions).

Mecànica de Mitjans Continus i Computacional, (MC2)-UPC. Grup de recerca en les àrees computacional i d’estructures i mecànica dels medis continus.

Laboratori per a la Innovació Tecnològica d’Estructures i Materials, LITEM. L’objecte del grup de recerca és donar suport al teixit industrial en totes aquelles activitats de recerca, desenvolupament i innovació que comportin el disseny, l’anàlisi, l’assaig o la certificació de materials i estructures amb finalitats resistents.

Grup de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria, RMEE. Els objectius del grup són la recerca i la transferència de tecnologia en l’àmbit de la mecànica de mitjans continus i de les estructures en l’enginyeria, mitjançant l’aplicació de mètodes analítics, de simulació mecànica i experimentals.

El programa de doctorat compta també amb el suport del Centre de Tecnologies Avançades en Mecànica, grup TECNIO-CATMech. CATMech neix com una associació dels grups de recerca LABSON, LEAM, LITEM i MICROTECH. Està organitzat en la Divisió de Fluids, la Divisió de Vibracions i Acústica i la Divisió de Materials i Estructures.

El resultat és un programa multidisciplinari que pretén formar els estudiants i les estudiants que vulguin aprofundir i desenvolupar la seva recerca en els àmbits d’Enginyeria Mecànica, Fluids o Aeronàutica.

El programa de doctorat, que s’inscriu en l’àmbit d’Enginyeria Industrial de la UPC, organitza la seva activitat acadèmica de la manera següent:
• Una activitat de recerca tecnocientífica bàsica incidint en la formulació matemàtica, la resolució numèrica i la validació experimental de fenòmens de mecànica i dinàmica de fluids.
• Una activitat de recerca més aplicada, des de la base que li dona la recerca bàsica, incidint en el disseny i optimització de sistemes mecànics, turbomàquines i sistemes de potència fluida i que ha generat una transferència de tecnologia significativa.
• La recerca permet contribuir a la docència de grau, màster i doctorat en temàtiques d’enginyeria industrial sempre relacionades amb les línies de recerca bàsica i aplicada.

Aquest marc ha afavorit una retroalimentació entre les diferents activitats de docència, recerca i transferència de tecnologia, la qual ha significat una millora contínua d’aquestes. Les sortides professionals s’han repartit de manera equilibrada entre el món acadèmic i l’empresa privada. El programa de doctorat garanteix una qualitat elevada de totes les tesis que s’hi defensen a través del seu reglament específic de funcionament.

COORDINADOR/A

Casals Terre, Jasmina

CONTACTE

Àrea de Suport a la Gestió d’Estudis de Doctorat
Tel: 934 016 562

UTGAEIB-ETSEIB (Campus Sud)
Correu electrònic: doctorat.emfa.utgaeib@upc.edu

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa de doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés correspon a títols d’enginyeria superior, llicenciatures de ciències i, en un futur pròxim, graus amb perfils científics i tecnològics. En ambdós casos, amb la superació prèvia d’un màster o de 60 ECTS de màster en temes afins a l’àmbit científic del programa.


A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en la feina, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Els principals títols d’accés són els següents màsters en temes afins al programa:
Màster en Enginyeria Industrial

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands i doctorandes han de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per portar a terme una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços d’efectuar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en els debats científics que es desenvolupen a escala internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Mecànica (PROMOTORA)
 • Departament de Mecànica de Fluids
 • Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Direcció URL específica del programa de doctorat:


CONTACTE:

Àrea de Suport a la Gestió d’Estudis de Doctorat
Tel: 934 016 562

UTGAEIB-ETSEIB (Campus Sud)
Correu electrònic: doctorat.emfa.utgaeib@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Els grups de recerca i els professors que conformen el programa de doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica col·laboren amb altres universitats en el marc de convenis específics per al programa de doctorat o convenis d’àmbit general.

Esmentem com a més rellevants els següents:

Europa:
• Escola Politècnica Fédérale de Lausanne (EPFL), Suïssa
• Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Unimore), Itàlia. Department for Sciences and Methods for Engineering in Reggio Emilia.
• Johannes Kepler University Linz (JKU), Àustria. Institute of Machine Design and Hydraulic Drives.
• INSA Toulouse, França. Department of Mechanical Engineering (education), Institut Clément Ader (research laboratory).
• Lappeenranta University of Technology (LUT), Finlàndia. Department of Mechatronics.
• Luleå University of Technology, Suècia. Department of Engineering Sciences and Mathematics. Divisions: Mechanics of Solid Materials and Fluid and Experimental Mechanics, cosupervisió de tesis doctorals (per exemple, Dr. Josep Farré Lladós).
• Conveni de cotutela amb la Politehnica University of Bucharest (UPB), Romania.
• Universidade do Porto, Portugal. Faculdade de Engenharia (FEUP).
• Universitat de Barcelona, INEFC. Departament de Rendiment Esportiu.

Amèrica:
• University of California, Irvine (UCI). Mechanical and Aerospace Engineering Department.
• University of Colorado Boulder. Smead Department of Aerospace Engineering Sciences.
• McGill University, Mont-real, Canadà.
• Universidad de Concepción, Xile. Departament de Mecànica.
• Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Mendoza, Argentina. Departament d’Electromecànica.
• Escuela Politécnica Nacional (EPN), Equador.

Àsia:
• K. N. Toosi University of Technology, Iran.
• Iran University of Science and Technology, Teheran, Iran. School of Railway Engineering.
• Tsinghua University, Pequín, Xina.
• Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan, Xina.
• Jiangsu University (JSU), Xina. Actualment dos estudiants de doctorat amb beca de la CSC cursen els seus estudis en el nostre programa: Linlin Geng i Jian Chen.

Àfrica:
• Université Abdelmalek Essaadi, Tànger, Marroc.

A més, professors i professores del programa participen en els màsters RENE i SELECT, que s’organitzen en el marc de KIC InnoEnergy.

També volem fer constar que algunes publicacions derivades de les tesis, en revistes incloses en el JCR, han estat elaborades amb professors i professores de les universitats en què aquests estudiants han fet l’estada.

Els professors i professores del programa participen en comitès i grups de treball a escala nacional, europea i internacional:
1. Educational Working Group CETOP.
2. The European Association of National Metrology Institutes (Euramet)
3. Red Nacional de Microfluídica.


Activitats en el marc de KIC InnoEnergy:

Des de gener del 2011, professors i professores del programa de doctorat participen en diversos projectes KIC InnoEnergy en temàtiques directament vinculades amb l’enginyeria tèrmica. KIC InnoEnergy SE és una societat europea que fomenta la integració de l’educació, la tecnologia, els negocis i l’esperit empresarial i l’enfortiment de la cultura de la innovació, tot això amb l’objectiu estratègic d’arribar a ser el principal motor de la innovació en el camp de l’energia sostenible. Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2012 for Intensive Programmes (IP).

Activitats en el marc de KIC UrbanMobility:

Des del 2019, un grup de recerca del programa participa activament en l’EIT Urban Mobility, iniciativa europea dedicada a accelerar solucions que millorin l’ús col·lectiu dels espais urbans, assegurant la seva accessibilitat, seguretat i eficiència i que siguin sostenibles amb una mobilitat multimodal i econòmica. Participació en el Projecte Antitrash 2020-2021.


Participació en els programes Erasmus K103 i K107, rebent i enviant estudiants. Per exemple, el Sr. Rudi Arief, de la International Islamic University of Malaysia, va fer una estada doctoral a MICROTECH LAB.

Participació activa en el Pla de Doctorats Industrials: aquest pla és una estratègia de Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades, i té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els doctorands i doctorandes en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa de doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés correspon a títols d’enginyeria superior, llicenciatures de ciències i, en un futur pròxim, graus amb perfils científics i tecnològics. En ambdós casos, amb la superació prèvia d’un màster o de 60 ECTS de màster en temes afins a l’àmbit científic del programa.


A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en la feina, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Els principals títols d’accés són els següents màsters en temes afins al programa:
Màster en Enginyeria Industrial

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Per poder cursar ensenyaments de doctorat en el programa, és imprescindible que la Comissió Acadèmica del programa admeti els doctorands i doctorandes.
Per aconseguir aquesta admissió, l’estudiant han d’adreçar-se a la Comissió Acadèmica i sol·licitar-la segons el procediment establert en cada programa.

La Comissió Acadèmica pot establir requisits addicionals als de l’accés per a l’admissió d’estudiants en el seu programa, incloent-hi la superació de proves específiques.

Els criteris d’admissió es basen en l’historial acadèmic dels sol·licitants, del qual es valora el seu expedient acadèmic i la universitat de procedència, d’acord amb el seu possible/previsible tutor o tutora en funció de la temàtica que inicialment es plantegi com a objectiu de la tesi. Per facilitar aquesta tasca, es recomana al possible candidat o candidata que ompli uns qüestionaris i que faci alguns exercicis, de tal manera que es puguin conèixer millor les seves aptituds i les seves possibilitats de desenvolupar amb èxit un doctorat en aquestes temàtiques. Els idiomes emprats són els propis del programa de doctorat (castellà, català, anglès).

Criteris de valoració de mèrits i ponderació:
• Expedient acadèmic, 30 %.
• Contacte personalitzat a través de qüestionaris, exercicis, entrevistes telefòniques, 40 %.
• Motivació, 20 %.
• Coneixement d’idiomes, 5 %.
• Experiència en investigació, 5 %.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que els doctorands i doctorandes hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, efectua un seguiment dels complements de formació cursats i estableix els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements són de formació en recerca, però mai no pot exigir-se als doctorands o doctorandes la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements poden ser també de formació transversal, però està previst que es modifiquin per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands i doctorandes, la Comissió Acadèmica pot proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands o doctorandes que no assoleixin els criteris establerts.

Procediment establert per definir els complements de formació que s’hagin de cursar.
La Comissió Acadèmica estableix, en funció de la formació prèvia de l’estudiant, els complements de formació que s’hagin de cursar. Igualment, es porta a terme una tutela específica de cada estudiant per part dels seus directors/tutors o directores/tutores de tesi, que l’aconsellen sobre les assignatures que són més apropiades en cada moment d’acord amb el seu perfil d’ingrés.

Aquests complements consisteixen en la superació d’assignatures corresponents a qualsevol dels màsters afins a aquest programa:
• Màster en Enginyeria Industrial
• Màster en Enginyeria Aeronàutica
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• Màster en Automàtica i Robòtica
• Màster universitari en Recerca en Enginyeria Mecànica

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands i doctorandes té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands i doctorandes amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Nom de l’activitat: publicacions.
Hores: 250.
Caràcter: obligatòria. Per al dipòsit de la tesi serà necessari tenir publicat almenys un article Q1 o Q2 com a primer o segon autor; vegeu el reglament específic del programa. Per al dipòsit de tesis per compendi de publicacions, vegeu la normativa específica del programa.

Nom de l’activitat: estades de recerca.
Hores: 480.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: altres activitats transversals.
Hores: 15.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: avaluació i defensa inicial del pla de recerca.
Hores: 100.
Caràcter: obligatòria.

Nom de l’activitat: formació en habilitats informacionals.
Hores: 12.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: cursos i seminaris.
Hores: 60.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: seminaris de professors convidats.
Hores: 10.
Caràcter: optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El programa disposa d’accés preferent a:


Fundació CIM (https://www.fundaciocim.org/es)

Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering (https://multiscale.upc.edu/ca/infraestructura)

Centre for Industrial Diagnostics and Fluid Dynamics (CDIF) (https://cdif.upc.edu/)

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • SOHRABI, SHAHIN: Active control of noise transmitted from barriers
  Autor/a: SOHRABI, SHAHIN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Mecànica (EM)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 19/01/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: PÀMIES GÓMEZ, TERESA | ROMEU GARBI, JORDI
  Tribunal:
       PRESIDENT: ARCOS VILLAMARÍN, ROBERT
       SECRETARI: DENIA GUZMÁN, FRANCISCO DAVID
       VOCAL: MEGGITT, JOSHUA
  Resum de tesi: La cancelación activa de ruido es un enfoque único que ayuda al control pasivo del ruido a reducir los niveles de sonido a bajas frecuencias; sin embargo, el uso exitoso de la cancelación activa de ruido requiere la realización de numerosos y tediosos experimentos junto con la definición adecuada de varios parámetros. La ubicación y la cantidad de transductores del sistema de control activo se encuentran entre estos parámetros.La presente investigación proporciona un marco completo para colocar fuentes de control y micrófonos de error cerca de una barrera de ruido con el fin de mejorar su eficiencia en espectros de ruido de banda estrecha y banda ancha. Para lograr esto, primero se determinan las ubicaciones apropiadas para las fuentes de control usando un método de cálculo repetitivo, y luego se completan las optimizaciones determinando la mejor posición para el micrófono de error.Varias ubicaciones de transductores alternativas cerca de la barrera se incorporan en el cálculo repetitivo, y los sitios óptimos para las fuentes de control y los micrófonos de error se encuentran utilizando métodos de optimización de dos pasos, así como el enfoque de algoritmos genéticos.Los hallazgos revelan que los mejores lugares para colocar las fuentes de control están en el lado del incidente, debajo del borde de la barrera, y los mejores lugares para colocar los micrófonos de error están en el lado de la sombra, lo más cerca posible del área objetivo. También se investiga el efecto de la reflexión del suelo sobre la eficiencia del sistema de control de ruido activo, y se descubre que si bien la reflexión del suelo no tiene un efecto significativo en el rendimiento del sistema de control de ruido activo para rangos de frecuencia de banda ancha, sí reduce el rendimiento del sistema de control. eficiencia en ruidos tonales.Para optimizar más parámetros, se realizan más cálculos basadosen el optimizador genético. El resultado de los cálculos de GA encontró nuevas configuraciones para las unidades de control que dan como resultado una mayor reducción del nivel de ruido en el área objetivo.Además de la barrera de ruido activa, se explora la aplicación de la cancelación de ruido activa para ventanas abiertas como un caso particular de la barrera. Se estudian cuatro disposiciones para las unidades de control cercanas a las ventanas abiertas. Las unidades de control en una configuración de límite se colocan en el borde de la abertura, mientras que en el control plano, se ubican en la superficie de la abertura. En una configuración de contorno, las unidades de control se colocan en el borde de la abertura, mientras que en un diseño plano, se colocan en la superficie de la abertura.Se investiga el efecto de varios parámetros como el ángulo de incidencia de las ondas de ruido, la distancia entre los micrófonos de error y la apertura, y el número de unidades de control. Los resultados demuestran que el sistema de control de ruido activo con configuración plana tiene un rendimiento más alto que el control de límites. Además, cuando la frecuencia y el ángulo de incidencia aumentan, la eficacia de la reducción activa del ruido disminuye.
 • YAGO LLAMAS, DANIEL: A new computational approach to topology optimization in solid mechanics problems
  Autor/a: YAGO LLAMAS, DANIEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 09/12/2021
  Data de lectura: 24/01/2022
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: Sala C1-002, edifici C-1 - UPC Campus Nord
  Director/a de tesi: CANTE TERAN, JUAN CARLOS | LLOBERAS VALLS, ORIOL
  Tribunal:
       CODIRECTOR: LLOBERAS VALLS, ORIOL
       PRESIDENT: CUETO PRENDES, ELIAS
       SECRETARI: MARTINEZ FRUTOS, JESUS
       VOCAL: NAVARRINA MARTÍNEZ, FERMIN LUIS
  Resum de tesi: El objetivo de esta tesis doctoral es abordar el problema de optimización topológica a una única escala. En base a este propósito, se desarrolla una nueva técnica de optimización capaz de competir con técnicas ya existentes y extendidas entre la comunidad investigadora sobre el tema. Esta técnica presenta características que superan algunas de las dificultades bien conocidas en optimización topológica manteniendo un buen grado de simplicidad.En primer lugar, se presenta la formulación de la técnica de optimización topológica, así como su algoritmia. El método se fundamenta en 4 aspectos básicos: (1) la utilización de una función característica 1-0, así como la definición precisa de las fronteras materiales a partir de una función de discriminación (isonivel 0 de la función level-set), (2) la definición de una derivada topológica coherente con el método ersatz (utilizado en la ecuación de estado), como aproximación a la derivada topológica exacta, (3) la inclusión de una regularización Laplaciana con control de tamaño mínimo de los diferentes componentes, y (4) la definición de una condición de optimalidad analítica para la determinación de la solución óptima de la topología.La metodología se aplica a diferentes problemas de optimización topológica bien detallados en la literatura y utilizados como ensayos numéricos para examinar su respuesta frente a problemas estructurales y térmicos. En estos campos, se incluyen problemas de maximización de la rigidez y de la conductividad, respectivamente. Además, se resuelven diferentes problemas de optimización topológica con gran interés ingenieril en los campos estructurales con el diseño de mecanismos y térmicos con el diseño de dispositivos de camuflaje térmicos.Finalmente, se realiza una comparación de la formulación con otras técnicas ya existentes, por ejemplo: (1) SIMP, (2) ESO/BESO, y (3) Level-set con Hamilton-Jacobi como ecuación de evolución. El análisis de los resultados permite comparar la calidad de la topología de cada método, el coste computacional de las soluciones óptimas, así como la simplicidad de implementación, demostrando el potencial de la metodología desarrollada principalmente en estos términos de comparación.Con la finalidad de acercar el método a otros investigadores y de promover su utilización, se ha publicado una versión educativa del mismo (en MATLAB) en un repositorio online, junto a documentación, permitiendo así la divulgación del mismo y la posible utilización en otras aplicaciones de interés.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

 • SOHRABI, SHAHIN: Active control of noise transmitted from barriers
  Autor/a: SOHRABI, SHAHIN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Mecànica (EM)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 19/01/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: PÀMIES GÓMEZ, TERESA | ROMEU GARBI, JORDI
  Tribunal:
       PRESIDENT: ARCOS VILLAMARÍN, ROBERT
       SECRETARI: DENIA GUZMÁN, FRANCISCO DAVID
       VOCAL: MEGGITT, JOSHUA
  Resum de tesi: La cancelación activa de ruido es un enfoque único que ayuda al control pasivo del ruido a reducir los niveles de sonido a bajas frecuencias; sin embargo, el uso exitoso de la cancelación activa de ruido requiere la realización de numerosos y tediosos experimentos junto con la definición adecuada de varios parámetros. La ubicación y la cantidad de transductores del sistema de control activo se encuentran entre estos parámetros.La presente investigación proporciona un marco completo para colocar fuentes de control y micrófonos de error cerca de una barrera de ruido con el fin de mejorar su eficiencia en espectros de ruido de banda estrecha y banda ancha. Para lograr esto, primero se determinan las ubicaciones apropiadas para las fuentes de control usando un método de cálculo repetitivo, y luego se completan las optimizaciones determinando la mejor posición para el micrófono de error.Varias ubicaciones de transductores alternativas cerca de la barrera se incorporan en el cálculo repetitivo, y los sitios óptimos para las fuentes de control y los micrófonos de error se encuentran utilizando métodos de optimización de dos pasos, así como el enfoque de algoritmos genéticos.Los hallazgos revelan que los mejores lugares para colocar las fuentes de control están en el lado del incidente, debajo del borde de la barrera, y los mejores lugares para colocar los micrófonos de error están en el lado de la sombra, lo más cerca posible del área objetivo. También se investiga el efecto de la reflexión del suelo sobre la eficiencia del sistema de control de ruido activo, y se descubre que si bien la reflexión del suelo no tiene un efecto significativo en el rendimiento del sistema de control de ruido activo para rangos de frecuencia de banda ancha, sí reduce el rendimiento del sistema de control. eficiencia en ruidos tonales.Para optimizar más parámetros, se realizan más cálculos basadosen el optimizador genético. El resultado de los cálculos de GA encontró nuevas configuraciones para las unidades de control que dan como resultado una mayor reducción del nivel de ruido en el área objetivo.Además de la barrera de ruido activa, se explora la aplicación de la cancelación de ruido activa para ventanas abiertas como un caso particular de la barrera. Se estudian cuatro disposiciones para las unidades de control cercanas a las ventanas abiertas. Las unidades de control en una configuración de límite se colocan en el borde de la abertura, mientras que en el control plano, se ubican en la superficie de la abertura. En una configuración de contorno, las unidades de control se colocan en el borde de la abertura, mientras que en un diseño plano, se colocan en la superficie de la abertura.Se investiga el efecto de varios parámetros como el ángulo de incidencia de las ondas de ruido, la distancia entre los micrófonos de error y la apertura, y el número de unidades de control. Los resultados demuestran que el sistema de control de ruido activo con configuración plana tiene un rendimiento más alto que el control de límites. Además, cuando la frecuencia y el ángulo de incidencia aumentan, la eficacia de la reducción activa del ruido disminuye.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:30:23.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 06:00:20.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:RALLO TOLÓS, HÉCTOR
Títol:Second Life Batteries of Electric Vehicles: Analysis of Use and Management Models
Data lectura:09/02/2021
Director/a:AMANTE GARCIA, BEATRIZ
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Benveniste, G.; Rallo, H.; Canals Casals, L.; Merino, A.; Amante, B. (2018). Comparison of the state of Lithium-Sulphur and lithium-ion batteries applied to electromobility. - Journal of environmental management, ISSN: 0301-4797 (JCR Impact Factor-2018: 4.865; Quartil: Q1)

Rallo, H.; Benveniste, G.; Gestoso, I.; Amante, B. (2020). Economic analysis of the disassembling activities to the reuse of electric vehicles Li-ion batteries. - Resources, conservation and recycling, ISSN: 0921-3449 (JCR Impact Factor-2018: 7.044; Quartil: Q1)

Rallo, H.; Canals Casals, L.; De la Torre, D.; Reinhardt, R.; Marchante, C.; Amante, B. (2020). Lithium-ion battery 2nd life used as a stationary energy storage system: Ageing and economic analysis in two real cases. - Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2019: 7.246; Quartil: Q1)

AUTOR/A:ALGAR ESPEJO, ANTONIO
Títol:Amortiguación de final de carrera de actuadores hidráulicos
Data lectura:08/02/2021
Director/a:CODINA MACIA, ESTEBAN
Codirector/a:FREIRE VENEGAS, FRANCISCO JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Algar, A.; Codina-Macia, Esteban; Freire, F. (2017). Experimental study of 3D movement in cushioning of hydraulic cylinder. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2017: 2.676; Quartil: Q2)

Castilla, R.; Alemany, I.; Algar, A.; Gamez-Montero, P.J.; Roquet, P.; Codina-Macia, Esteban (2017). Pressure-drop coefficients for cushioning system of hydraulic cylinder with grooved piston: a computational fluid dynamic simulation. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2017: 2.676; Quartil: Q2)

Algar, A.; Codina-Macia, Esteban; Freire, F. (2018). Bond graph simulation of error propagation in position estimation of a hydraulic cylinder using low cost accelerometers. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2018: 2.707; Quartil: Q3)

AUTOR/A:GARCIA VILANA, SILVIA
Títol:Modelo estocástico de hueso cortical de costilla humana para la predicción de fracturas mediante emisión acústica
Data lectura:04/02/2021
Director/a:SÁNCHEZ MOLINA, DAVID
Codirector/a:VELAZQUEZ AMEIJIDE, JUAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Llòria Bisbal, Marc (2017). ESTUDI DE LA CAPACITAT, FRAGILITAT I VULNERABILITAT SÍSMICA D'UN EDIFICI.

Parraga Ojeda, Alexis Cecilio (2017). DISEÑO, CÁLCULO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DESMONTABLE PARA USO EN ESCENARIOS DE CATÁSTROFES NATURALES..

Galiano Ruiz, Pablo (2017). SINTETITZADOR EMMAGATZEMAR LOOPS.

Jorda Ferrer, Aleix (2017). Aplicació d'un sistema magnètic i el seu anàlisi gràfic virtual.

Bennasar Mira, Aina (2018). CÀLCUL ESTRUCTURAL D'UNA PASARELA D'EMBARQUE.

Bellés I canals, Ricard (2018). estudio del proceso foto-fenton con dosificación de H2O2 el tratamiento de aguas residuales con paracetamol.

Alcántara Luque, Irina (2018). Posada en marxa d'una línia de pintat de seients d'automòbils per a un client específic a Polònia.

Santos Aliaga, Javier (2018). SISTEMA DE GESTIÓN DOMÒTICA PARA OPTIMIZAR EL CONSUMO ENERGÉTICO DE UNA VIVIENDA.

Quintana Fernandez, Alicia (2019). Estudio de factores que influyen en la accidentalidad de tráfico y detección de puntos negros.

Zaragoza Sacristán, Raúl (2020). Supervisió i diagnosi de fallades de motors tipus “brushless”.

Balot Vallet, Gonzalo (2020). Análisis y Simulación de las Variables Influyentes en Accidentes de Tráfico.

Barnils Ribé, Judit (2020). Wearable Smart Therapeutic Gloves.

Aviles Araez, Eduardo (2020). Controlador de sistemas hidropónicos con Arduino y Alexa.

Oliver Alfonso, Joan Marc (2021). DISEÑO CONSTRUCTIVO DE BANDEJAS PARA PALETIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN AUTOMÁTICA DE BOLSAS DE SUERO FISIOLÓGICO.

Sanchez, D.; Garcia-Vilana, Silvia; Velazquez-Ameijide, J.; Arregui-Dalmases, C. (2019). Estudio de la frecuencia de ocurrencia de accidentes de tráfico mediante procesos estocásticos de Pascal-Pólya. - Biomecánica, ISSN: 1885-9518

Sanchez, D.; Garcia-Vilana, Silvia; Velazquez-Ameijide, J.; Arregui-Dalmases, C. (2020). Probabilistic assessment for clavicle fracture under compression loading: rate-dependent behavior. - Biomedical engineering: applications, basis and communications, ISSN: 1016-2372 (JCR Impact Factor-2019: 0.192; Quartil: Q4)

Velazquez-Ameijide, J.; Garcia-Vilana, Silvia; Sanchez, D.; Lluma, J.; Martinez-Gonzalez, E.; Rebollo-Soria, M.; Arregui-Dalmases, C. (2020). Prediction of mechanical properties of human rib cortical bone using fractal dimension. - Computer methods in biomechanics and biomedical engineering, ISSN: 1025-5842 (JCR Impact Factor-2019: 1.502; Quartil: Q3)

AUTOR/A:MARTÍN NAVARRETE, ROCÍO
Títol:Computational Aeroacoustics in the Automotive Industry
Data lectura:02/02/2021
Director/a:SORIA GUERRERO, MANUEL
Codirector/a:CANTE TERAN, JUAN CARLOS
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Martín, R.; Soria, M.; Lehmkuhl, O.; Duben, A.; Gorobets, A. (2019). Noise radiated by an open cavity at low Mach number: Effect of the cavity oscillation mode. - International Journal of Aeroacoustics, ISSN: 1475-472X (JCR Impact Factor-2019: 1.203; Quartil: Q3)

Martín, R.; Soria, M.; Lehmkuhl, O.; Gorobets, A.; Cante, J.C.; Vidal, P. (2018). Noise Radiated by an Open Cavity at Low Mach Number.

Martín, R.; Soria, M.; Lehmkuhl, O.; Gorobets, A.; Duben, A. (2018). CEAA: Noise Radiated by an Open Cavity at Low Mach Number.

Martín, R.; Soria, M.; Lehmkuhl, O.; Gorobets, A.; Duben, A. (2019). Noise radiated by an open cavity at M=0.1 and Re=5000.

AUTOR/A:GENG, LINLIN
Títol:Numerical Investigation and Modelling of the Unsteady Behavior and Erosion Power of Cloud Cavitation
Data lectura:28/01/2021
Director/a:ESCALER PUIGORIOL, FRANCESC XAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Geng, L.; Escaler, X. (2019). Assessment of RANS turbulence models and Zwart cavitation model empirical coefficients for the simulation of unsteady cloud cavitation. - Engineering applications of computational fluid mechanics, ISSN: 1994-2060 (JCR Impact Factor-2019: 5.8; Quartil: Q1)

Geng, L.; Chen, J.; Escaler, X. (2020). Improvement of cavitation mass transfer modeling by including Rayleigh–Plesset equation second order term. - European journal of mechanics B-Fluids, ISSN: 0997-7546 (JCR Impact Factor-2019: 2.131; Quartil: Q2)

Geng, L.; Chen, J.; De La Torre, O.; Escaler, X. (2020). Numerical simulation of cavitation erosion aggressiveness induced by unsteady cloud cavitation. - Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2018: 2.217; Quartil: Q2)

Chen, J.; Geng, L.; Escaler, X. (2020). Numerical investigation of the cavitation effects on the vortex shedding from a hydrofoil with blunt trailing edge. - Fluids, ISSN: 2311-5521 (JCR Impact Factor-2019: 0.326; Quartil: Q2)

Geng, L.; Escaler, X. (2019). Recommendations for the simulation of unsteady cloud cavitation around 2D hydrofoils with density corrected model.

AUTOR/A:BELLAFONT PERALTA, IGNACIO
Títol:Study of the beam induced vacuum effects in the cryogenic beam vacuum chamber of the Future Circular Hadron Collider
Data lectura:25/01/2021
Director/a:ESCALER PUIGORIOL, FRANCESC XAVIER
Codirector/a:QUISPE FLORES, MARCOS OSWALDO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
González, L.A.; Gil-Costa, M.; Baglin, V.; Chiggiato, P.; Garion, C.; Kersevan, R.; Casalbuoni, S.; Huttel, E.; Bellafont, I.; Pérez, F. (2019). Commissioning of a beam screen test bench experiment with a future circular hadron collider type synchrotron radiation beam. - Physical review accelerators and beams, ISSN: 2469-9888 (JCR Impact Factor-2019: 1.623; Quartil: Q3)

Bellafont, I.; Morrone, M.; Mether, L.; Fernández, J.; Kersevan, R.; Garion, C.; Baglin, V.; Chiggiato, P.; Pérez, F. (2020). Design of the future circular hadron collider beam vacuum chamber. - Physical review accelerators and beams, ISSN: 2469-9888 (JCR Impact Factor-2018: 1.788; Quartil: Q3)

Bellafont, I.; Mether, L.; Kersevan, R.; Malyshev, O.B.; Baglin, V.; Chiggiato, P.; Pérez, F. (2020). Beam induced vacuum effects in the future circular hadron collider beam vacuum chamber. - Physical review accelerators and beams, ISSN: 2469-9888 (JCR Impact Factor-2018: 1.788; Quartil: Q3)

AUTOR/A:ROCA CAZORLA, DAVID
Títol:Numerical Tools for Computational Design of Acoustic Metamaterials
Data lectura:07/09/2020
Director/a:CANTE TERAN, JUAN CARLOS
Codirector/a:LLOBERAS VALLS, ORIOL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Roca, D.; Cante, J.C.; Lloberas-Valls, O.; Oliver, J. (2020). Numerical tools for computational design of acoustic metamaterials.

Galobardes Esteban, Marc (2020). Mathematical model for analyzing the structure of electrospray beams..

Rosta, Mátyás (2020). Estudio del potencial de los metamateriales acústicos, fabricados mediante técnicas de impresión 3D, para la atenuación del ruido..

Martínez Segarra, Carlos (2020). Study: numerical simulations of synthetic jets.

Santin Blanco, Oscar (2020). Study of artificial gravity systems for long duration space missions.

Roca, D.; Lloberas-Valls, O.; Cante, J.C.; Oliver, J. (2018). A computational multiscale homogenization framework accounting for inertial effects: application to acoustic metamaterials modelling. - Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2018: 4.821; Quartil: Q1)

Roca, D.; Yago, D.; Cante, J.C.; Lloberas-Valls, O.; Oliver, J. (2019). Computational design of locally resonant acoustic metamaterials. - Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2019: 5.763; Quartil: Q1)

Roca, D.; Pàmies, T.; Cante, J.C.; Lloberas-Valls, O.; Oliver, J. (2020). Experimental and numerical assessment of local resonance phenomena in 3D-printed acoustic metamaterials. - Journal of vibration and acoustics. Transactions of the ASME, ISSN: 1048-9002 (JCR Impact Factor-2018: 1.929; Quartil: Q2)

Roca, D.; Lloberas-Valls, O.; Cante, J.C.; Oliver, J. (2017). Computational homogenization procedure for acoustic problems.

Oliver, J.; Roca, D.; Cante, J.C.; Lloberas-Valls, O. (2017). Multi-scale modeling of materials accounting for inertial effects: application to acoustic metamaterials.

Oliver, J.; Roca, D.; Cante, J.C.; Lloberas-Valls, O. (2017). On multiscale modeling of materials accounting for inertial effects: application to acoustic metamaterials design.

Roca, D.; Yago, D.; Cante, J.C.; Lloberas-Valls, O.; Oliver, J. (2018). Computational multiscale design of engineering metamaterials: application to acoustic insulation panels.

Oliver, J.; Roca, D.; Cante, J.C.; Lloberas-Valls, O. (2018). Multi-scale computational design of engineering metamaterials: application to acoustic insulation cases.

Roca, D.; Yago, D.; Cante, J.C.; Lloberas-Valls, O.; Oliver, J. (2019). Computational procedure for optimal design of acoustic metamaterials.

AUTOR/A:DE LA TORRE SANGRÀ, DAVID
Títol:OPTIMIZATION OF INTERPLANETARY TRAJECTORIES WITH GRAVITY ASSIST
Data lectura:28/07/2020
Director/a:FANTINO, ELENA
Codirector/a:FLORES LE ROUX, ROBERTO MAURICE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
De La Torre, D. (2016). Optimization of Interplanetary Trajectories with Gravity Assist.

Torino Rius, Sergi (2016). Study of Earth-to-Jupiter transfers with gravity assist at Mars using the C3 matching technique.

Lopez Caballero, Victor (2017). Projecte d'actualització, renovació i millora d'un laboratori de control per ús docent.

Tantiña Gil, Gerard (2018). Projecte d'instal·lacions d'una nau industrial.

Calvente Lozano, Oscar (2018). Study: implementation of an interplanetary trajectory optimisation algorithm using the Tisserand graph..

García Estelrich, Celestino (2018). Study of methods for automatic path finding on the Tisserand graph..

Frigola Manzano, Oriol (2018). Study on the influence of wing deformation on the aerodynamic performance of paragliders.

Gutiérrez Meyer, Daniel (2018). Study and implementation of a control system for autonomous guided parachutes.

Pérez Pérez, Àlex (2018). Study: parametric performance of islands model optimisation applied to interplanetary trajectories.

Mas Sanz, Esther (2018). Study: natural gravity assist manoeuvres applied to interplanetary trajectories.

Marqués Ujaque, Josep Ramon (2019). Estudi per la implantació de millores en el sistema productiu d'una PyME especialitzada en mecanitzats d'alta precisió per al sector aeronàutic.

Martínez Galindo, Alejandro (2019). Estudio de posibles alternativas a la actual limitación operacional del aeropuerto de Hondarribia..

Cortés Fargas, Marc (2019). Project of the design of a boom module for hoist systems in helicopters.

Parrot Martinez, Ivan (2019). Study on the system architecture of the ONION project.

Blanco Sorigue, Alex (2019). Puesta en marcha del control de una bancada de ensayos para generadores síncronos de imanes permanentes.

Alfocea Jimenez, Marc (2019). Control y supervisión de un variador de velocidad con un autómata y un sistema HMI.

Casas Díaz, Jose Antonio (2019). Modulo didáctico para prácticas con variadores de velocidad ABB.

Cugota Canals, Manel (2019). Estudio de los sistemas de control de la máquina síncrona de polos salientes.

Savall Maño, Maria (2019). Estudi i anàlisi d'enlairaments / aterratges per pista no preferent i compliment de maniobres d'enlairament i aterratges d'acord a les restriccions operacionals previstes en AIP (Publicació de Informació Aeronàutica) a l'aeroport de Barcelona..

Navalón Martín, Néstor (2019). Study of the sustainability of a Permanent Martian Outpost.

Gascón Álvarez, Carlos (2019). Analytic stability maps of unknown exoplanet companions for imaging prioritization.

Hu, Daniel Lijia (2019). Study for the design of a management system for AGV networks..

Costa Rabionet, Mariona (2019). Study of the future perspectives of Micro and Nano-satellite constellations in the Earth Observation market..

Murnaghan Murnaghan, Murrough (2019). Study : Design a rocket nozzle using the Method of Characteristics..

Puljic, Stjepan (2019). [eProject] Study of control and stability of a STOL light aircraft.

Qadeem Afzal, Muhammad (2019). Estudio de viabilidad de un nuevo aeropuerto.

Mejía García, Álvaro (2019). [eProject] Study of landing gear of a STOL light aircraft.

Pachler De la osa, Nils (2019). Power and Bandwidth allocation for High-Throughput Satellites using Particle Swarm Optimization.

Arrabal López, Adrià (2020). Projecte de millora d’un microscopi de baix cost.

Rossell Cubells, Pere (2020). Study and implementation of 1U cubesat attitude control algorithms for educational purposes.

Méndez Gálvez, Carlos (2020). Estudio del control de actitud de un cubesat 1U basado en magnetorquer.

Fernández Prat, Manel (2020). Studie of a sensor array for experimental ambient conditions monitoring.

Blanco Bravo, Iker (2020). Design of an azimuth/elevation mount for Sun-tracking of a solar panel.

Betriu Roure, Paula (2020). Study: An Assessment on Lagrange Relays for Deep Space Communications..

Martínez Vidal, Joaquim (2020). Study: Reliability prediction algorithms for aircraft batteries.

Macía Fernández, Oscar (2020). Analytical study of Starship (Space X) mission architecture.

Lahoz Gaitx, Pau (2020). Analytical study of the Apollo 11 mission architecture.

Cardona Orfila, Pau (2020). Analytical study of NASA’s Mars mission architecture.

Moya Acosta, Leonardo Andrés (2020). Study: High performance computing simulation of planetary atmospheres.

Muñoz Moreno, Sergi (2020). Study: Effect of the jet formation criteria on impinging synthetic jets (TFM).

De La Torre, D.; Flores, R.; Fantino, E. (2018). On the solution of Lambert's problem by regularization. - Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2018: 2.482; Quartil: Q1)

De La Torre, D.; Fantino, E. (2015). Review of Lambert's problem.

AUTOR/A:IVANOVA TENEVA, ELITSA
Títol:Estabilización de suelos con bacterias Sporosarcina pasteurii
Data lectura:28/02/2020
Director/a:GIL ESPERT, LLUIS
Codirector/a:BERNAT MASÓ, ERNEST
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Bernat, E.; Ivanova Teneva, E.; Escrig, C.; Gil, L. (2017). Ultrasound transmission method to assess raw earthen materials. - Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2017: 3.485; Quartil: Q1)

AUTOR/A:EGUSQUIZA MONTAGUT, MÒNICA
Títol:Study of the Dynamic Behavior of Pelton Turbines
Data lectura:14/02/2020
Director/a:EGUSQUIZA ESTEVEZ, EDUARD
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Viladomiu Cusí, Anna (2017). Simulació del nivell d'ultra-buit del Microtró de la UPC.

Egusquiza, M. (2017). Contribution to the analysis of the dynamic behaviour of Pelton turbines.

Albaladejo Romano, Gerard (2018). Eficiencia energética aplicada a una casa rural.

Sabaté Arroyo, Gerard (2019). Estudi aerodinàmic del sistema de reducció de drag de l’aleró posterior d’un vehicle formula amb flux transitori i mallat mòbil.

Izquierdo Buenaventura, Sergi (2020). SELECCIÓ I OPTIMITZACIÓ DE VENTILADORS PER APLICACIONS INDUSTRIALS.

Royán Fabregat, José Manuel (2020). Evaluación de vibraciones en una turbina Pelton.

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Bossio, M. (2017). Accurate determination of the frequency response function of submerged and confined structures by using PZT-patches. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2017: 2.475; Quartil: Q2)

Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Egusquiza, M. (2017). Experimental study of a vibrating disk submerged in a fluid-filled tank and confined with a nonrigid cover. - Journal of Vibration and Acoustics, Transactions of the ASME, ISSN: 1528-8927 (JCR Impact Factor-2016: 1.692; Quartil: Q2)

Bossio, M.; Valentin, D.; Presas, A.; Ramos, D.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Egusquiza, M. (2017). Numerical study on the influence of acoustic natural frequencies on the dynamic behaviour of submerged and confined disk-like structures. - Journal of fluids and structures, ISSN: 0889-9746 (JCR Impact Factor-2017: 2.434; Quartil: Q1)

Egusquiza, M.; Egusquiza, E.; Valentin, D.; Valero, M.; Presas, A. (2017). Failure investigation of a Pelton turbine runner. - Engineering failure analysis, ISSN: 1350-6307 (JCR Impact Factor-2017: 2.157; Quartil: Q2)

Velasco, A.; Jiménez García, S.; Guardo, A.; Fontanals, A.; Egusquiza, M. (2017). Assessment of the use of Venetian blinds as solar thermal collectors in double skin facades in Mediterranean climates. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2017: 2.676; Quartil: Q2)

Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Bossio, M. (2017). Power swing generated in Francis turbines by part load and overload instabilities. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2017: 2.676; Quartil: Q2)

Valero, M.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E.; Presas, A.; Valentin, D.; Bossio, M. (2017). Extension of operating range in pump-turbines. Influence of head and load. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2017: 2.676; Quartil: Q2)

Zhang, M.; Valentin, D.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Zhao, W. (2018). Numerical study on the dynamic behavior of a francis turbine runner model with a crack. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2018: 2.707; Quartil: Q3)

Valentin, D.; Presas, A.; Bossio, M.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E.; Valero, M. (2018). Feasibility of detecting natural frequencies of hydraulic turbines while in operation, using strain gauges. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, M.; Valero, M.; Egusquiza, E. (2018). Transmission of high frequency vibrations in rotating systems. Application to cavitation detection in hydraulic turbines. - Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2018: 2.217; Quartil: Q2)

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, M.; Valero, M.; Egusquiza, E. (2018). Sensor-based optimized control of the full load instability in large hydraulic turbines. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Egusquiza, M.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Presas, A.; Valentin, D.; Bossio, M. (2018). Advanced condition monitoring of Pelton turbines. - Measurement, ISSN: 0263-2241 (JCR Impact Factor-2018: 2.791; Quartil: Q2)

Presas, A.; Luo, Y.; Wang, Z.; Valentin, D.; Egusquiza, M. (2018). A review of pzt patches applications in submerged systems. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Zhang, M.; Valentin, D.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E. (2019). Failure investigation of a Kaplan turbine blade. - Engineering failure analysis, ISSN: 1350-6307 (JCR Impact Factor-2019: 2.897; Quartil: Q1)

Presas, A.; Valentin, D.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E. (2019). Experimental measurements of the natural frequencies and mode shapes of rotating disk-blades-disk assemblies from the stationary frame. - Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)

Valentin, D.; Presas, A.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E. (2019). Detection of hydraulic phenomena in francis turbines with different sensors. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)

Valentin, D.; Presas, A.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Jou, E.; Egusquiza, E. (2019). Influence of the hydrodynamic damping on the dynamic response of Francis turbine runners. - Journal of fluids and structures, ISSN: 0889-9746 (JCR Impact Factor-2019: 2.84; Quartil: Q2)

Zhang, M.; Valentin, D.; Valero, M.; Presas, A.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E. (2020). Experimental and numerical investigation on the influence of a large crack on the modal behaviour of a Kaplan turbine blade. - Engineering failure analysis, ISSN: 1350-6307 (JCR Impact Factor-2018: 2.203; Quartil: Q2)

Valentin, D.; Presas, A.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E. (2020). Synchronous condenser operation in Francis turbines: Effects in the runner stress and machine vibration. - Renewable energy, ISSN: 1879-0682 (JCR Impact Factor-2018: 5.439; Quartil: Q1)

Valentin, D.; Presas, A.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E.; Gomes, J.; Avellan, F. (2020). Transposition of the mechanical behavior from model to prototype of Francis turbines. - Renewable energy, ISSN: 1879-0682

Egusquiza, M.; Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E. (2020). Dynamic response of Pelton runners: Numerical and experimental analysis in prototypes. - Renewable energy, ISSN: 1879-0682 (JCR Impact Factor-2019: 6.274; Quartil: Q1)

Zhao, W.; Egusquiza, M.; Valero, M.; Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E. (2020). On the use of artificial neural networks for condition monitoring of pump-turbines with extended operation. - Measurement, ISSN: 0263-2241 (JCR Impact Factor-2018: 2.791; Quartil: Q2)

Egusquiza, E.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Presas, A.; Valentin, D.; Jou, E. (2016). Effects of extended operating conditions in pump-turbines.

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Bossio, M. (2016). On the use of PZT-Patches as exciters in modal analysis: application to submerged structures.

Valero, M.; Egusquiza, E.; Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, M.; Bossio, M. (2017). Condition monitoring of a prototype turbine. Description of the system and main results.

Valentin, D.; Presas, A.; Bossio, M.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E.; Valero, M. (2017). Feasibility to detect natural frequencies of hydraulic turbines under operation using strain gauges.

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, M.; Bossio, M.; Egusquiza, E.; Valero, M. (2017). Optimized use of sensors to detect critical full load instability in large hydraulic turbines.

AUTOR/A:AN, BO
Títol:Numerical investigation on applications simulated via using lattice Boltzmann method
Data lectura:12/12/2019
Director/a:BERGADÀ GRANYÓ, JOSEP MARIA
Codirector/a:MELLIBOVSKY ELSTEIN, FERNANDO PABLO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
An, B. (2016). Numerical studies of flow around several bluff bodies with implementation of active flow control.

An, B.; Bergadà, J.M. (2017). A 8-neighbor model lattice Boltzmann method applied to mathematical-physical equations. - Applied mathematical modelling, ISSN: 0307-904X (JCR Impact Factor-2017: 2.617; Quartil: Q1)

An, B.; Bergadà, J.M.; Mellibovsky, F. (2019). The lid-driven right-angled isosceles triangular cavity flow. - Journal of fluid mechanics, ISSN: 0022-1120 (JCR Impact Factor-2019: 3.354; Quartil: Q1)

An, B.; Bergadà, J.M.; Mellibovsky, F.; Sang, W.M; Xi, C. (2020). Numerical investigation on the flow around a square cylinder with an upstream splitter plate at low Reynolds numbers. - Meccanica, ISSN: 0025-6455 (JCR Impact Factor-2018: 2.316; Quartil: Q2)

An, B.; Bergadà, J.M.; Mellibovsky, F.; Sang, W. (2020). New applications of numerical simulation based on lattice Boltzmann method at high Reynolds numbers. - Computers & mathematics with applications, ISSN: 0898-1221 (JCR Impact Factor-2018: 2.811; Quartil: Q1)

An, B.; Mellibovsky, F.; Bergadà, J.M.; Sang, W. (2020). Towards a better understanding of wall-driven square cavity flows using the Lattice Boltzmann method. - Applied mathematical modelling, ISSN: 0307-904X (JCR Impact Factor-2018: 2.841; Quartil: Q1)

An, B.; Bergadà, J.M. (2016). Numerical study to improve the numerical instability of lattice Boltzmann method.

An, B.; Bergadà, J.M. (2016). Numerical research of steady characteristics inside triangular and trapezoidal enclosures.

An, B.; Bergadà, J.M. (2016). Numerical study of the 2D lid-driven triangular cavities based on the Lattice Boltzmann method.

An, B.; Bergadà, J.M.; Mushyam, A. (2017). Square cylinder with passive flow control.

AUTOR/A:NÁPOLES ALBERRO, AMELIA EMELINA
Títol:Estudio de la energía específica consumida en el rectificado
Data lectura:10/09/2019
Director/a:GONZALEZ ROJAS, HERNAN ALBERTO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
García Lozano, Alba (2017). Implementació d'un Sistema Documental de Gestió de Qualitat basat en els requeriments de la ISO9001..

Coronel Asistiri, Vanessa Daniela (2017). Estudio de la maquinabilidad de algunos materiales utilizados en la industria..

Riera Lorton, Núria (2018). Análisis Dinámico y Control Automático del Mecanismo leva-válvula del Motor.

Muñoz León, Miriam (2018). Diseño y programación de una máquina semiautomática de ensamble de componentes y control de calidad.

Caverdós Artigas, Antoni (2018). Trituradora de sobrants agrícols.

Garcia Amengual, Sebastian (2018). Diseño de una grúa manual tipo pluma para furgonetas industriales..

Castillo Fernández, Víctor (2018). Estudi, disseny i modelatge d'una màquina posicionadora de soldadura..

Escudero Vasconez, Bruna Micaela (2018). Estudio de viabilidad de la impresión 3D de alimentos con base fruta.

Pereda Ariño, Javier (2018). Diseño de prototipo de máquina extractora de semilla de cebolla..

Andres Sufrategui, Diana (2018). Kits de autoconstrucción sencillos.

Girol Miracle, David (2018). Sistema d'automatització aplicat a l'industria 4.0 G.D..

Peña Román, Juan (2018). Sistema d'automatització aplicat a l'industria 4.0. PJ.

Cardona Sigüenza, Óscar (2018). Disseny d'una estació robotitzada de postprocessament i apilat, integrada amb una línia productiva de termo conformat..

López Morales, Alba (2019). Títol: Disseny d'un sistema extrusor d'aliments per a impresores tipus REPRAP.

Ramos Lagos, Estephany (2019). Diseño de silla de evacuación para ambulancia..

López Jaro, Adrian (2019). Ventilador para terrazas: diseñando un nuevo concepto.

Miguelez Valverde, Javier (2020). Diseño de una máquina de ensayo a fatiga de chapa soldada por punto..

Casas Quero, Carmen Patricia (2020). Estudio y caracterización de un modelo para obtener oxígeno mediante adsorción.

Badiola Iparraguirre, Ane (2020). Prototipo de una prótesis de mano para niños y niñas. .

Sayago Serrano, Víctor (2020). Dispositivo Didáctico para el Equilibrado del Mecanismo Cuadrilátero Articulado.

Pujol Martorell, Sara (2020). Concepción de una máquina de impresión 3D con bandeja estática “FPT”: Diseño de la estructura y la carcasa..

Golloeva, Adelina (2020). Diseño del extrusor con boquilla adaptable para una impresora 3D con bandeja fija MIF..

Hameed, S.; Gonzalez-Rojas, Hernan A.; Perat, J.; Napoles, A.; Sanchez Egea, Antonio J. (2018). Influence of the regime of electropulsing-assisted machining on the plastic deformation of the layer being cut. - Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2018: 2.972; Quartil: Q2)

Pujol-Vazquez, G.; Acho, L.; Mobayen, S.; Napoles, A.; Perez-Gracia, V. (2018). Rotary inverted pendulum with magnetically external perturbations as a source of the pendulum’s base navigation commands. - Journal of the Franklin Institute, ISSN: 0016-0032 (JCR Impact Factor-2019: 4.036; Quartil: Q1)

Gonzalez-Rojas, Hernan A.; Napoles, A.; Sanchez Egea, Antonio J. (2018). Machinability estimation by drilling monitoring. - Dyna ingeniería e industria, ISSN: 0012-7361 (JCR Impact Factor-2018: 0.562; Quartil: Q4)

Napoles, A.; Gonzalez-Rojas, Hernan A.; Sanchez Egea, Antonio J.; Hameed, S.; Peña, R. M. (2019). Model based on an effective material-removal rate to evaluate specific energy consumption in grinding. - Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2019: 3.057; Quartil: Q2)

Martynenko, V.; Martinez Krahmer, D.; Napoles, A.; Cabo, A.; Pérez, D.; Zayas F, E.E.; Gonzalez-Rojas, Hernan A.; Sanchez Egea, Antonio J. (2020). Surface damaging of brass and steel pins when sliding over nitrided samples cut by finishing and roughing EDM conditions. - Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2018: 2.972; Quartil: Q2)

AUTOR/A:FENOLLOSA ARTÉS, FELIP
Títol:Contribució a l'estudi de la impressió 3D per a la fabricació de models per facilitar l'assaig d'operacions quirúrgiques de tumors.
Data lectura:25/07/2019
Director/a:BUJ CORRAL, IRENE
Director/a:GOMA AYATS, JUAN RAMON
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Buj-Corral, I.; Dominguez, A.; Zayas F, E.E.; Costa, L.; Goma, J.; Fenollosa, F. (2019). Sistemas de fabricación. Teoría curso 2020/2021.

Guindulain Juan-muns, Josep (2016). Secuenciación del mantenimiento preventivo periódico de maquinaria para minimnizar el coste global asociado al tiempo entre intervenciones.

Menéndez Cabrera, Pablo (2016). ESTUDIO DE INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONSTRUCTIVA Y FLUIDO DINÁMICA PARA UN VENTILADOR CENTRÍFUGO EN SU PUNTO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA INSTALACIÓN EN UN FICHERO EN FORMATO REVIT.

Donat Gómez, Roger (2016). DISSENY I DESENVOLUPAMENT D'UN LUGE TOT TERRENY.

Valencia Martinez, Michael (2016). Anàlisi i propostes per a la viabilitat d'un Centre Especial de Treball per a persones amb malaltia mental.

Rabadan Barea, Arnau (2016). BANCO DE ENSAYO DE VALIDACIÓN DE DETECTORES DE INCENDIOS.

Baldellou Peidró, Genís (2016). Implementació d'un capçal tipus plat revòlver a 5 colors per a l'impressora BCN3D+.

González Gobartt, Fernando (2017). Desenvolupament d'un sistema per a la fabricació de prototips d'ús mèdic mitjançant tecnologies d'impressió 3D amb líquids solidificables.

Pi Savall, Berta (2017). Desenvolupament d¿un prototip de baixa duresa per a millorar els assajos quirúrgics mitjançant la impressió en 3D.

Romeu Coscolla, Adrià (2017). Identification of Flow-Based Risk Factors For Blood Clotting.

Sabaté Salvador, Ramon (2017). 3D printed PLLA stnets: Fabrication, mechanical properties and thrombogeneicity..

Romero Fuentes, Sergi (2017). Estudio comparativo de los métodos de fabricación aditiva para el titanio y sus aleaciones.

Bada Fernández, Sergi (2017). Disseny conceptual d'una impressora 3D basada en la tecnologia de microones.

Aoustin, Eliott Hugo (2018). STUDY OF DIFERENTS RESINS FOR 3-D IMPRESSION OF PROTOTIPES.

Marín Segura, Sara (2018). Influència dels paràmetres d'impressió sobre la rugositat de peces obtingudes per impressió3D de ceràmica.

Vila Abad, Maria (2018). Safe feeding strategies for a Physically Assistive Robot.

Valbuena Montejano, Carlos Rubén (2018). DESARRLO DE LAS TECNOLOGIAS FA MULTIMATERIAL..

Millet Capdevila, Marc (2018). ADAPTACI¿'' D?UNA IMPRESSORA 3D A UN SISTEMA DE 4 EXTRUSORS INDEPENDENTS I FABRICACI¿'' DE PROTOTIPS 3D MULTIMATERIALS PER A ASSAIG QUIRÚRGIC..

Bartolomé Escudero, Victor (2018). Posada en marxa d'un servei de suport al prototipatge empresarial promogut per organismespúblics.

García Herranz, Eric (2019). Procediment indirecte de fabricació additiva metàl·lica per deposició i sinteritzat.

Guerra Martin, Gabriel (2019). Procés de validació d'equip de fabricació additiva de 4 capçals independents en tecnologia FFF.

Tejo, A. (2019). Mimicking Soft Living Tissues for 3D Printed Surgical Planning Prototypes Manufactured by a Hybrid Multi-Material 3D Printer.

Reina Espejo, Daniel (2020). Plataforma experimental d'impressió 3D amb sistema IQuEX: execució de millores i proves.

Torloting, Camille Sarah (2020). Development of catalyzable resins, silicones and hydrogel using UV to be processed by additive manufacturing .

Guiral, Eloïse (2020). Identification and test of silicones and mimetisable hydrogels with respect to live tissues.

Parent, Aude (2020). Characterisation of soft materials for effects of viscoelastic behaviour and interaction with surgical instruments .

Torrent Arnall, David (2020). Disseny d’una màquina de tall làser basada en Arduino.

Alegre Alsina, Xavier Raimón (2020). Métodos para la mejora de una línea de producción de elaborados mediante la aplicación de técnicas lean.

Fenollosa, F. (2017). La fabricación aditiva o impresión 3D: el momento de la disrupción en nuestras empresas. - InfoPLC ++, ISSN: 2564-856X

Muguruza, A.; Krauel, L.; Fenollosa, F. (2019). Development of a patients-specific 3D-printed preoperative planning and training tool, with functionalized internal surfaces, for complex oncologic cases. - Rapid prototyping journal, ISSN: 1355-2546 (JCR Impact Factor-2019: 3.099; Quartil: Q1)

Fenollosa, F.; Goma, J.; Buj-Corral, I.; Tejo, A.; Minguella-Canela, J.; Uceda, R.; Valls-Esteve, A.; Ayats, M. (2019). Foreseeing new multi-material FFF-Additive Manufacturing concepts meeting mimicking requirements with living tissues. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2019: 0.516; Quartil: Q2)

Tejo, A.; Buj-Corral, I.; Fenollosa, F. (2020). 3D printing in medicine for preoperative surgical planning: a review. - Annals of biomedical engineering, ISSN: 0090-6964 (JCR Impact Factor-2018: 3.474; Quartil: Q1)

Tejo, A.; Lustig, P.; Fenollosa, F.; Valls, A.; Krauel, L.; Buj-Corral, I. (2020). 3D printed soft surgical planning prototype for a biliary tract rhabdomyosarcoma. - Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, ISSN: 1751-6161 (JCR Impact Factor-2019: 3.372; Quartil: Q2)

Tejo, A.; Buj-Corral, I.; Fenollosa, F. (2020). Fabrikazio gehigarria ezinbesteko teknologia osasunean eta industrian: Euskadi eta Katalunia. - Ekaia, ISSN: 0214-9001

Buj-Corral, I.; Tejo, A.; Fenollosa, F. (2020). Development of AM technologies for metals in the sector of medical implants. - Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2018: 2.259; Quartil: Q1)

(2020). Libro de resúmenes 3DDay EEBE.

Tejo, A.; Fenollosa, F.; Buj-Corral, I. (2019). Mimicking soft living tissues for 3D printed surgical planning prototypes using different materials.

Fenollosa, F.; Goma, J.; Buj-Corral, I.; Tejo, A.; Minguella-Canela, J.; Uceda, R.; Valls, A.; Ayats, M. (2019). Foreseeing new multi-material AM concepts meeting mimicking requirements with living tissues.

Bonada, J.; Xuriguera, E.; Calvo, L.; Poudelet, L.; Padilla, J.A.; Niubo, M.; Fenollosa, F. (2019). Metal additive manufactured parts through direct ink writing process.

Valls, A.; Ayats, M.; Lustig, P.; Tejo, A.; Fenollosa, F.; Julian, N.; Navarro, O.; Munuera, J.; Krauel, L.; Rubio, O. (2020). Dimensional and mechanical changes assessment of 3D printed models after sterilization: a pilot study.

AUTOR/A:NOORI, BEHSHAD
Títol:Application of dynamic vibration absorbers on double-deck circular railway tunnels to mitigate railway-induced ground-borne vibration
Data lectura:19/07/2019
Tutor/a:PÀMIES GÓMEZ, TERESA
Director/a:ARCOS VILLAMARÍN, ROBERT
Director/a:CLOT RAZQUIN, ARNAU
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Mugur, Puranjay (2019). Study of the computational performance of different models for pantograph/catenary dynamics based on a semi-analitycal approach.

Gopinath, Gokul (2019). Study of the computational performance of different models for pantograph/catenary dynamics.

Noori, B.; Arcos, R.; Clot, A.; Romeu, J. (2018). A method based on 3D stiffness matrices in Cartesian coordinates for computation of 2.5D elastodynamic Green's functions of layered half-spaces. - Soil dynamics and earthquake engineering, ISSN: 0267-7261 (JCR Impact Factor-2018: 2.578; Quartil: Q2)

Arcos, R.; Clot, A.; Romeu, J.; Noori, B. (2015). Study of the vibration isolation efficency of dynamic vibration absorbers applied on the tunnel interior wall in the railway-induced vibration problem.

Clot, A.; Arcos, R.; Noori, B.; Romeu, J. (2015). A coupled building-soil model for the prediction of construction-induced vibration.

Arcos, R.; Clot, A.; Noori, B.; Romeu, J. (2015). Efficient expressions of the three-dimensional stiffness matrices for layered media.

Noori, B.; Arcos, R.; Clot, A.; Romeu, J. (2017). Computationally efficient model for calculating the 2.5D green's functions of a tunnel buried in a layered half-space system.

Arcos, R.; Ghangale, D.; Clot, A.; Noori, B.; Romeu, J. (2018). Hybrid model for rail fasteners stiffness optimization in railway-induced ground-borne vibration problems.

AUTOR/A:SANCHÍS ESTRUCH, RICARDO
Títol:Contribució a la detecció de defectes singulars en els perfils de les rodes de ferrocarril mitjançant l¿anàlisi de les vibracions generades en el contacte roda-carril
Data lectura:16/07/2019
Director/a:MARTINEZ MIRALLES, JORDI RAMON
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sanchis, R.; Cardona, S.; Martinez, J. (2019). Determination of the vertical vibration of a ballasted railway track to be used in the experimental detection of wheel flats in metropolitan railways. - Journal of Vibration and Acoustics, Transactions of the ASME, ISSN: 1528-8927 (JCR Impact Factor-2019: 2.343; Quartil: Q2)

AUTOR/A:MIRÓ JANÉ, ARNAU
Títol:Flow and Heat Transfer of Impinging Synthetic Jets
Data lectura:19/06/2019
Director/a:SORIA GUERRERO, MANUEL
Codirector/a:CAJAS GARCÍA, JUAN CARLOS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Santiago Castillo, Rubén (2016). Estudio de políticas de embarque de pasajeros de una aeronave a través de un motor de simulación.

Romera Fernández, David (2016). Conceptual design of multicopters to optimize their endurance (a viability study).

Labat Casajust, Sandra (2016). Design and Performance Analysis Study of a Magnetoplasmadynamic Thruster.

Carnerero Urban, Adrià Xavier (2016). Design and Performance Analysis Study of a Nuclear Thermal Rocket for Space Applications.

Colominas Abelló, Jordi (2016). Study of rocket launcher trajectories.

Miro, A. (2017). Numerical Simulations of Synthetic Jets.

Amat Foraster, Jordi (2017). Study for the validation of Code_Saturne CFD for turbulent flow simulations (a viability study)..

Miro, A.; Soria, M.; Cajas, J.; Rodriguez, I. (2019). Numerical study of heat transfer from a synthetic impinging jet with a detailed model of the actuator membrane. - International journal of thermal sciences, ISSN: 1290-0729 (JCR Impact Factor-2019: 3.476; Quartil: Q1)

Miro, A.; Soria, M.; Rodriguez, I.; Cajas, J. (2017). Numerical investigations of synthetic jet actuators.

Miro, A.; Soria, M.; Moulinec, C.; Cajas, J.; Fournier, Y. (2018). Numerical investigations on rectangular and circular synthetic jet impingement.

AUTOR/A:MUGURUZA BLANCO, ASIER
Títol:Contribución a las tecnologías de fabricación aditiva para la obtención de piezas multimaterial, combinando la impresión 3D por máscara con la impresión funcional mediante sistemas InkJet
Data lectura:10/04/2019
Director/a:MINGUELLA CANELA, JOAQUIM
Codirector/a:BONADA BO, JORDI
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Muguruza, A.; Minguella-Canela, J. (2017). Digital manufacturing: what are we able to print?. - Journal of mechanics engineering and automation, ISSN: 2159-5283

Bonada, J.; Muguruza, A.; Fernández-Francos, XAvier; Ramis, X. (2017). Influence of exposure time on mechanical properties and photocuring conversion ratios for photosensitive materials used in Additive Manufacturing. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2017: 0.201; Quartil: Q3)

Muguruza, A.; Bonada, J.; Gómez, A.; Minguella-Canela, J.; Fernandes, J.; Ramos, F.; Xuriguera, E.; Varea Espelt, A.; Cirera , A. (2017). Development of a multi-material additive manufacturing process for electronic devices. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2017: 0.201; Quartil: Q3)

Minguella-Canela, J.; Muguruza, A.; Ramon, D.; Heredia, F.-Javier; Gimeno, R.; Guo, P.; Hamilton, M.; Shastry, K.; Webb, S. (2017). Comparison of production strategies and degree of postponement when incorporating additive manufacturing to product supply chains. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2017: 0.201; Quartil: Q3)

Muguruza, A.; Bonada, J.; Gómez, A.; Minguella-Canela, J.; Fernándes, J.; Ramos, F.; Xuriguera, E.; Varea Espelt, A.; Cirera , A. (2017). Development of a multimaterial additive manufacturing process for electronic devices. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2017: 0.201; Quartil: Q3)

Bonada, J.; Muguruza, A.; Fernandez-Francos, X.; Ramis, X. (2018). Optimisation procedure for additive manufacturing processes based on mask image projection to improve Z accuracy and resolution. - Journal of Manufacturing Processes, ISSN: 1526-6125 (JCR Impact Factor-2018: 3.462; Quartil: Q2)

Bonada, J.; Xuriguera, E.; Muguruza, A.; Gonçalves, J.; Barcelona, P.; Pons, J.Mª; Minguella-Canela, J.; Uceda, R. (2020). Reinforced photocurable materials for an Additive Manufacturing process based on Mask Image Projection. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2018: 0.313; Quartil: Q2)

Ramon, D.; Muguruza, A.; Minguella-Canela, J.; Heredia, F.-Javier (2016). Optimal supply chain strategy and postponement degree with 3D printing.

Bonada, J.; Muguruza, A.; Fernandez-Francos, X.; Ramis, X. (2017). Influence of exposure time on mechanical properties and photocuring conversion ratios for photosensitive materials used in additive manufacturing.

Gonzálves, J.; Blanes, M.; Muguruza, A.; Bonada, J.; Xuriguera, E.; Gómez, A.; Minguella-Canela, J.; Ramos, F.; Cirera , A. (2017). Additive manufacturing of functionalized LTCC ceramic material for electronic devices.

Gonçalves, J.; Barcelona, P.; Muguruza, A.; Bonada, J.; Ramos, F.; Cirera , A.; Xuriguera, E. (2018). Optimization of a LTCC photocurable suspension for DLP-based 3D printing.

Bonada, J.; Xuriguera, E.; Muguruza, A.; Gonçalves, J.; Barcelona , P.; Pons, J.Mª; Minguella-Canela, J.; Uceda, R. (2019). Reinforced photocurable materials fon an additive manufacturing process based on Mask Image Projection.

AUTOR/A:MORALES PLANAS, SERGIO
Títol:Contribución al desarrollo de una metodología de diseño para la fabricación con tecnologías aditivas de piezas con alta variabilidad de demanda
Data lectura:09/04/2019
Director/a:GOMA AYATS, JUAN RAMON
Codirector/a:MINGUELLA CANELA, JOAQUIM
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Minguella-Canela, J.; Morales, S.; Goma, J.; Santos, M. A (2018). Assessment of the potential economic impact of the use of AM technologies in the cost levels of manufacturing and stocking of spare part products. - Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2018: 2.972; Quartil: Q2)

Morales, S.; Minguella-Canela, J.; Lluma, J.; Travieso-Rodríguez, J.A.; García, A. (2018). Multi Jet Fusion PA12 manufacturing parameters for watertightness, strength and tolerances. - Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2018: 2.972; Quartil: Q2)

Morales, S.; Calleja, A.; Vlad, V.R.; Oró-Solé, J.; Minguella-Canela, J.; Farjas, J. (2019). Low temperature processing of solution-derived ceria deposits on flat surfaces of 3D-printed polyamide. - Thin solid films, ISSN: 0040-6090 (JCR Impact Factor-2019: 2.03; Quartil: Q3)

Minguella-Canela, J.; Morales, S.; Goma, J.; Santos, M. A (2020). Study and comparison of the different costs’ schema associated to geometry, material and processing between 3D printing, injection molding and machining manufacturing technologies. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2018: 0.313; Quartil: Q2)

AUTOR/A:ORTIZ MARZO, JOSE ANTONIO
Títol:Contribución al estudio de la rugosidad superficial obtenida mediante el proceso de fresado en alta velocidad, en la fase de acabado, de aceros templados de moldes y matrices
Data lectura:23/11/2018
Director/a:BUJ CORRAL, IRENE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Tarragó Fontaneda, Arnau (2016). Estudio de los dispositivos y sistemas que permiten el control y reducción de la contaminación en el sector del transporte por carretera..

Guillén Buisan, Albert (2016). Study of operational requirements in hostile and congested areas with unmanned air vehicles (UAV/RPAS).

Lozano Rocabeyera, Ferran (2016). Study of a feasible solution for a specific mission with an unmanned air vehicle (UAV/RPAS).

Ribes Martí, Òscar (2016). Diseño de una matriz progresiva para la fabricación de un elemento de fijación para el sector de la automoción..

Hidalgo Martínez, Marta (2016). Diseño de un sistema de depuración de agua , mediante energía solar.

Giraldo González, Juan Carlos (2016). Disseny d¿un sistema de mesura de deformacions i desplaçaments de la cambra de buit i els components de l¿accelerador de partícules Sincrotró ALBA.

Ribes Latorre, Marta (2016). Estudio de implementación del procedimiento de homologación CE para tractores agrícolas forestales..

Fonolleda Nadal, Joan (2016). Estudi d'Eficiència Energètica d'un Complexe Hospitalari.

Pardell Carrera, Oriol (2016). Estudi d'un sistema de manipulació de càrrega en el procés de forja.

Alcalà Álvarez, Daniel (2016). Proyecto de una planta de fabricación de pilas de hidrógeno en serie..

Lleopart Esquerdo, Oriol (2016). Disseny i fabricació d'una figura de foc del Bestiari popular català..

Navarro Piquer, Julio José (2016). Estudio del impacto de los procesos de fabricación por impresión 3D en el sector aeronáutico y aeroespacial..

Gutiérrez Ubric, José (2016). Diseño de la instalación de un secador solar para aplicaciones alimentarias..

García Tejada, Javier (2017). Diseño y fabricación de un rodillo de estampación en caliente para una máquina de impresión semirotativa..

Vazquez Fabregat, Gerard (2017). Estudi de Viabilitat d'un nou sistema de transport aeri de mercaderies per regions despoblades de Bolivia.

Zheng, Lihua (2017). Estudio integral de la accidentalidad vial en motocicletas.

García Plaza, Albert (2017). Estudi de factibilitat estructural d'un Vehicle Aerospaial lleuger per Transport de mercaderies.

Conde Haro, Jesús (2017). Estudio de la aportación tecnológica de la ingeniería a la seguridad vial.

Perramon Cerarols, Ignasi (2017). Estudi integral de la accidentalitat vial, a les carreteres secundàries.

Romero Garcia, Adrian (2017). Diseño conceptual de un chásis de motocicleta de geometría variable (Project 4AR)).

Sanroma Roger, Victor (2017). Estudio integral de la accidentalidad vial en bicicletas.

García Martínez, Daniel (2017). Estudio de la accidentalidad vial en la autovía C-17.

Moreno Galimany, Marc (2017). Estudi d'un dispositiu de millora de la seguretat per a cadiretes infantils emprades a l?automòbil.

Molina Faro, Sergi (2017). Projecte de construcció d'un torn de control numèric amb Arduino..

Gongora Rodriguez, Albert (2017). Estudi dels processos de fabricació i verificació d'una peça d'acer de revolució..

Idrisi Khihal, Hicham (2018). Estudi dels engegadors hidráulics per el accionamient de motors combust interna i turbines de gas.

Salvat Peidro, Xavier (2018). Estudio de la adaptación y restauración de una pequeña e-scooter con carga eléctrica renovable..

Estalella Martínez, Esther (2018). Proyecto de diseño y fabricación de una maqueta educativa del sistema de generación de una central mareomotriz con turbina tipo Kaplan, utilizando técnicas de impresión 3D..

Obrero Domingo, Julián (2018). Proyecto de diseño y fabricación de una maqueta educativa del sistema de generación de una central hidráulica con turbina tipo Francis, utilizando técnicas de impresión 3D..

Hernández Mañas, Pol (2018). Estudio del sistema de suspensiones en los vehículos ligeros (turismos).

Cañamero Martínez, Albert (2018). Estudio de los sistemas de regulación de velocidad de vehículos en vías urbanas e interurbanas..

Benaiges Busca, Victor (2018). Diseño y realización de la distribución en planta del Taller Mecánico y del Laboratorio de Teoría de Máquinas de la ESEIAAT, optimizando los espacios docentes dandole un enfoque actual..

Gil Gene, Jordi (2018). Estudio para la implementación de herramientas LEAN en el Taller Mecánico, del Departamento de Ingeniería Mecánica, de la ESEIAAT.

Gamez Soberbio, Daniel (2018). Diseño y fabricación de la pinza de freno y maneta para una moto eléctrica..

Gabarre Flor, Jaume (2018). Rediseño del generador de vapor eléctrico modelo EL/VH para su optimización mediante la aplicación de la norma Europea EN13445.

Martín Martínez, Daniel (2018). Estudi de l'èxit de les Startups a España.

Otalora Garmilla, Pablo (2018). Estudio de la implementación de un sistema de medición automático para el control de calidad en la fabricación de piezas metálicas..

Zekaria Ordóñez, David (2019). Estudió auditoria energética del accionament hidráulic de maquinaria mobil.

Beltran Prades, Gerard (2019). Estudi comparatiu per a la producció d'un àlab de turbina d'avió entre el mètode convencional de microfusió vs el mètode de fabricació aditiva..

Casadesus, O. (2019). Estudi de propietats de l?Acrilonitril-Butadiè-Estirè per a impressió tri-dimenssional per Fused Filament Fabrication.

Conde Haro, Jesús (2019). Estudio de una metodología numérico-experimental para la predicción de desgaste de herramientas de mecanizado..

Perez Hernandez, Sergi (2019). Diseño de una práctica educativa para el taller mecánico de ESEIAAT, a partir de la revalorización de un residuo para obtener una pieza funcional final..

Miquel Rovira, Pau (2019). Disseny d'una estació de treball d'un procés de moldeig de preformes PET.

Gonzalez Badia, Daniel (2019). Disseny d'un banc de proves per calibrar vàlvules de seguretat.

Aguilera Pérez, Alberto (2019). Estudio de implantación de un servicio de aparcamiento de motocicletas con estación de carga mediante energías renovables.

Manrubia Romero, Sandra (2019). Estudio de la organización del desarrollo y la producción de una pantalla de aislamiento térmico, acústico y a vibraciones de un motor de automóvil..

Vilalta Casado, Míriam (2019). 2-Estudi per la implantació d?un sistema de gestió integrat de qualitat i medi ambient en una empresa de fabricació i comercialització de lluminàries..

Bonilla López, Antoni (2019). Estudio,Diseño y construcción de una plataforma pivotante para ensayo del sistema de control de actitud (ACS) de un cubesat (Electrónica).

Infante Alvarez, Albert (2019). Estudi : Reubicació i optimització de 3 seccions industrials.

Esteve Arauz, Carlos (2019). Estudio de la implantación de motores eléctricos en las ruedas de un vehículo de radiocontrol.

Dolz Ripollés, Antoni (2019). Estudio de la tecnología de Sinterizado por Resistencia Eléctrica (ERS) y caracterización metalúrgica de las piezas obtenidas..

Buj-Corral, I.; Jose-Antonio Ortiz-Marzo; Costa, L.; Joan Vivancos-Calvet; Luis, C. J. (2019). Optimal machining strategy selection in ball-end milling of hardened steels for injection molds. - Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2019: 3.057; Quartil: Q2)

AUTOR/A:SERRA LOPEZ, ROGER
Títol:Numerical and experimental investigation of spectral domain vibration based indicators for structural health monitoring
Data lectura:22/05/2018
Director/a:GIL ESPERT, LLUIS
Director/a:PEREZ MARTINEZ, MARCO ANTONIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Pérez, Marco A.; Manjón, A.; Ray, J.; Serra, R. (2017). Experimental assessment of the effect of an eventual non-invasive intervention on a Torres guitar through vibration testing. - Journal of cultural heritage, ISSN: 1296-2074 (JCR Impact Factor-2017: 1.706; Quartil: Q3)

Pérez, Marco A.; Serra, R.; Gil, L. (2015). Structural damage assessment of power transmission towers using dynamic experimental data.

Pérez, Marco A.; Serra, R.; Manjón, A. (2015). Static and dynamic characterisation of a guitar soundboard along successive stages of construction.

Pérez, Marco A.; Pernas-Sánchez, J; Artero-Guerrero, J.A.; Serra, R.; López-Puente, J; Gil, L. (2015). Analysis of the effect of high velocity impact of ice spheres upon the static and dynamic response of carbon/epoxy laminates.

Pérez, Marco A.; Manjón, A.; Ray, J.; Serra, R. (2015). Experimental investigation of a non-invasive intervention on a torres guitar.

AUTOR/A:JEREZ MESA, RAMON
Títol:Study and characterisation of surface integrity modification after ultrasonic vibration-assisted ball burnishing
Data lectura:02/03/2018
Director/a:TRAVIESO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
Codirector/a:DESSEIN, GILLES
Codirector/a:LANDON, YANN
Codirector/a:LLUMA FUENTES, JORDI
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Travieso-Rodríguez, J.A.; Jerez-Mesa, R.; Gomez, G. (2015). Manufacturing technology.

Gomez, G.; Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A. (2015). Ingeniería de elementos de máquinas.

Soldevila Dalmau, Guillem (2015). DISSENY D'UNA MÀQUINA DOSSIFICADORA PER L'ALIMENTACIÓ.

Pijoan Manresa, Francesc Xavier (2015). DISSENY D'UNA MÀQUINA PER A LA RECOL·LECCIÓ DE FRUITA.

Bascón Portas, Sergio (2015). NAU INDUSTRIAL AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC.

Molina Piñero, Alberto (2015). DISEÑO DE UNA MATRIZ PROGRESIVA DE CHAPA.

Bejarano Plaza, Noel (2015). DISSENY DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓ D'UN MONOPLAÇA DE FÓRMULA STUDENT.

Ticó Vidal, Marc (2015). DISSENY D'UNA INSTAL.LACIÓ AUTOMATITZADA PER A LA PRODUCCIÓ DE PLANTER.

Torello Segui, Mateo (2015). REESTRUCTURACIÓ I AMPLIACIÓ D'UNES DRASSANES EN UNA MARINA SECA.

Digon Nadal, Quim (2015). DISSENY D'UN HUMECTADOR I MESCLADOR INDUSTRIAL.

Fernandez Santos, Yago (2015). DISEÑO DE MÁQUINA PARA ENSAYO DE FATIGA DE SOLDADURA POR PUNTOS.

Domínguez Núñez, Francisco (2015). DISSENY D'UNA CEL·LULA DE SOLDADURA ROBOTITZADA.

Mundet Pallí, Narcis (2015). DISSENY D'UNA CEL.LULA DE SOLDADURA ROBOTITZADA.

Tellez Mompo, Carlos (2015). DISEÑO DE UN CARRO DE RECOGIDA DE BASURA ELÉCTRICO INCORPORANDO UN NUEVO SISTEMA DE TRITURADO.

Vega Amate, Aitor (2015). WIND TURBINE DESING.

De Dios muñoz de morales, Aleix (2015). DISSENY DEL SISTEMA D'ELEVACIÓ D'UN CARRETÓ ELEVADOR ELÈCTRIC DE 1800 KG DE CÀRREGA.

Salmeron Cuesta, Gabriel (2016). IMPRESORA 3D.

Crespo Petit, Ferran (2016). EFFECT OF POROSITY ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF ZIRCONIA BASED CERAMICS OBTAINED VIA 3D PRINTING.

Giner Azor, Alejandro (2016). ESTUDI D'UN EQUIP DE REFRIGERACIÓ.

Vives Albesa, Miguel Ángel (2016). DISSENY MOTOR STIRLING.

Martín Rubio, Aimar (2016). PUESTA A PUNTO Y APLICACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE BRUÑIDO ASISTIDA POR VIBRACIONES ULTRASÓNICAS.

Liz Madrid, Sergi (2016). "Diseño y construcción de ruedas de perfil para bicicleta de carretera y triatlón"..

Hermens Fraga, Albert (2016). MÓDUL DE 3 EJES A CNC PARA CENTRO DE MECANIZADO.

Plana García, Victoria (2016). ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DEL DISIPADOR DE UN EXTRUSOR DE IMPRESORA 3D.

Gimenez Ortega, Ferran (2016). LANZAMIENTO DE UNA COMUNIDAD ABIERTA DE FABRICACIÓN DE EXTREMIDADES PROTESICAS IMPRESAS 3D.

Puig Martínez, Daniel (2016). RESISTENCIA MECÁNICA DE PIEZAS FABRICADAS MEDIANTE FDM.

Llanas Conesa, Eric (2016). CONNEXIÓ SENSE FILS ENTRE UN DISPOSITU MÒBIL I UNA IMPRESSORA 3D.

Camacho Roldán, Álvaro (2017). DISEÑO DE RECICLADORA DE PLÁSTICO PARA FILAMENTO DE IMPRESIÓN 3D.

Burguillo Sarria, Adrian (2017). SISTEMA DE ACCIONAMIENTO PARA ASIENTOS TRASEROS DE UN VEHÍCULO.

Gonzalez Montarelo, Hector (2017). DISEÑO MECÁNICO DE UNA MÁQUINA EXPENDEDORA DE TOALLAS.

Uya Muntaña, Marc (2017). ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PRECISIÓN DIMENSIONAL DE DIFERENTES IMPRESORAS 3D.

Puigdomenech Paune, Alba (2017). ESTUDI DE L'APLICACIÓ D'ENZIMS PER L'OBTENCIÓ PRODUCTES CEL·LULÒSICS A PARTIR DE FIBRES DE KENAF..

Escoda Fonollosa, Jordi (2017). Brunyit Ultrasònic de peces còncaves i convexes d'acer inoxidable AISI 316L.

Traver, O. (2017). Estudio de la Influencia del proceso de fabricación en las propiedades mecánicas de especímenes modelados por deposición fundida.

Annouhi Amar, Souliman (2017). ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL BRUÑIDO CON BOLA ASISTIDO POR VIBRACIONES SOBRE LA INTEGRIDAD SUPERFICIAL DEL ALUMINIO 2017.

Moreno Garcia, Javier (2017). ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL CAMINO DE BRUÑIDO CON BOLA SOBRE LA INTEGRIDAD SUPERFICIAL.

Rodríguez Romero, Javier (2018). Diseño y funcionamiento de un motor de gasolina.

Rodríguez Mañá, Eric (2018). Aplicació de la tècnica de brunyit per a la millora de les propietats dels acers inoxidables austenítics metaestables..

González Acevedo, Roger Enric (2018). Efecte del procés de brunyit en els acers inoxidables austentítics metaestables.

Heng, Amirah (2018). TOPOLOGICAL ANALYSIS OF Ti-6AL-4V SURFACES TREATED BY ULTRASONIC BALL BURNISHING.

Adrover Monserrat, Bàrbara (2018). ESTUDI DE PROPIETATS MECÀNIQUES DE PECES FABRICADES PER IMPRESSIÓ 3D.

Maura Antich, Joan Miquel (2018). Study of Superficial Textures on Concave Pieces of Aluminium A2017.

Córsico, Ariel-hernan (2018). Diseño de una cortadora de filamento para impresión 3D.

Fosalba Vidal, Oriol (2018). Estudi d'optimització d'un motor de combustió.

Madueño, M. (2018). Estudio del efecto del bruñido asistido por vibraciones en las tensiones residuales.

Zandi, Mohammad Damous (2018). Influence of the manufacturing parameters on the mechanical behaviors of Timberfill parts built through the FFF process.

Travieso-Rodríguez, J.A.; Gomez, G.; Garcia-Vilana, Silvia; Mainau, F.; Jerez-Mesa, R. (2015). Characterization of cutting parameters in the minimum quantity lubricant (MQL) machining process of a gearbox. - International Journal of Manufacturing, Materials, and Mechanical Engineering, ISSN: 2156-1680 (JCR Impact Factor-2015: 0.159; Quartil: Q4)

Gomez, G.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Jerez-Mesa, R. (2015). Experimental characterization of the influence of lateral pass width on results of a ball burnishing operation. - Procedia engineering, ISSN: 1877-7058 (JCR Impact Factor-2015: 0.238; Quartil: )

Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Corbella, X.; Busqué, R.; Gomez, G. (2016). Finite element analysis of the thermal behavior of a RepRap 3D printer liquefier. - Mechatronics, ISSN: 0957-4158 (JCR Impact Factor-2016: 2.496; Quartil: Q1)

Gomez, G.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Jerez-Mesa, R.; Lluma, J.; Gomis, B. (2016). Experimental study of lateral pass width in conventional and vibrations-assisted ball burnishing. - International journal of advanced manufacturing technology, ISSN: 0268-3768 (JCR Impact Factor-2016: 2.209; Quartil: Q2)

Olivier, D.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Borrós, S.; Reyes, G.; Jerez-Mesa, R. (2017). Influence of building orientation on the flexural strength of laminated object manufacturing specimens. - Journal of mechanical science and technology, ISSN: 1738-494X (JCR Impact Factor-2017: 1.194; Quartil: Q3)

Garcia-Granada, A.A.; Gomez, G.; Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Reyes, G. (2017). Ball-burnishing effect on deep residual stress on AISI 1038 and AA2017-T4. - Materials and manufacturing processes, ISSN: 1042-6914 (JCR Impact Factor-2017: 2.669; Quartil: Q2)

Jerez-Mesa, R.; Gomez, G.; Travieso-Rodríguez, J.A.; García-Plana, V. (2017). A comparative study of the thermal behavior of three different 3D printer liquefiers. - Mechatronics, ISSN: 0957-4158 (JCR Impact Factor-2017: 2.423; Quartil: Q2)

Jerez-Mesa, R.; Gomez, G.; Travieso-Rodríguez, J.A. (2017). Surface roughness assessment after different strategy patterns of ultrasonic ball burnishing. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2017: 0.201; Quartil: Q3)

Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Lluma, J.; Gomez, G.; Puig, D. (2017). Fatigue lifespan study of PLA parts obtained by additive manufacturing. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2017: 0.201; Quartil: Q3)

Gomez, G.; Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Lluma, J. (2018). Fatigue performance of fused filament fabrication PLA specimens. - Materials & design, ISSN: 0264-1275 (JCR Impact Factor-2018: 5.77; Quartil: Q1)

Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Gomez, G.; Lluma, J. (2018). Development, characterization and test of an ultrasonic vibration-assisted ball burnishing tool. - Journal of materials processing technology, ISSN: 0924-0136 (JCR Impact Factor-2018: 4.178; Quartil: Q1)

Jerez-Mesa, R.; Landon, Y.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Dessein, G.; Lluma, J.; Wagner, V. (2018). Topological surface integrity modification of AISI 1038 alloy after vibration-assisted ball burnishing. - Surface and coatings technology, ISSN: 0257-8972 (JCR Impact Factor-2018: 3.192; Quartil: Q1)

Domingo, M.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Jerez-Mesa, R.; Lluma, J. (2018). Fatigue performance of ABS specimens obtained by fused filament fabrication. - Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2018: 2.972; Quartil: Q2)

Gomez, G.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Lluma, J.; Jerez-Mesa, R. (2015). Spectral analysis of forces during a ball-burnishing process assisted by vibrations.

Gomez, G.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Jerez-Mesa, R. (2015). Experimental characterization of the influence of lateral pass width on results of a ball-burnishing operation.

Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Gomez, G.; Freixedes, J. (2015). Design of open source 3d printer extruder and modelling of thermal performance with fea.

Jerez-Mesa, R.; Gomez, G.; Lluma, J.; Travieso-Rodríguez, J.A. (2016). Estudio del paso lateral en bruñido con bola convencional y asistido por vibraciones ultrasónicas sobre materiales aeronáuticos.

Travieso-Rodríguez, J.A.; Jerez-Mesa, R.; Lluma, J.; Gomez, G. (2016). Impresión 3D. Proyectos Vulcano 3D y FabLab EEBest.

Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Gomez, G.; Lluma, J.; Traver, O. (2016). Comparison of thermal performance of 3D printer liquefiers through finite element models.

Jerez-Mesa, R.; Gomez, G.; Lluma, J.; Travieso-Rodríguez, J.A. (2016). Study of the lateral pass width for conventional and ultrasonic vibrations-assisted ball burnishing on Ti-6Al-4V specimens.

Jerez-Mesa, R.; Gomez, G.; Plana, V.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Lluma, J. (2016). Estudio comparativo del comportamiento térmico de diferentes disipadores de calor para impresoras 3D a través de MEF.

Jerez-Mesa, R.; Gomez, G.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Lluma, J.; Casadesus, O.; Madueño, M. (2016). Estudio experimental del efecto de bruñido sobre la vida a fatiga de probetas de acero AISI 1038.

Jerez-Mesa, R.; Landon, Y.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Gomez, G.; Lluma, J. (2017). Ultrasonic burnishing of AISI 316L stainless steel curved surfaces.

Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Gomez, G.; Lluma, J. (2018). Efectos del bruñido con bola acustoplástico sobre la integridad superficial de Ti6Al4V.

Zandi, M.; Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Lluma, J. (2018). Effects of building condition on the tensile property of FFF Timberfill parts.

AUTOR/A:VALENTIN RUIZ, DAVID
Títol:Influence of the boundary conditions on the dynamic behavior of large hydraulic machines
Data lectura:23/01/2018
Director/a:EGUSQUIZA ESTEVEZ, EDUARD
Codirector/a:VALERO FERRANDO, MARÍA DEL CARMEN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Valero, M.; Egusquiza, E.; Castañer, D.; Presas, A.; Valentin, D. (2014). Memoria Predictivo 2014 UPH EBRO-PIRINEOS.

Valentin, D. (2015). Influence of the boundary conditions on the dynamic response of large hydraulic turbomachines.

Bossio, M. (2018). Análisis de la respuesta dinámica en agitadores industriales.

Presas, A.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Valentin, D.; Seidel, U. (2014). Feasibility of Using PZT Actuators to Study the Dynamic Behavior of a Rotating Disk due to Rotor-Stator Interaction. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2014: 2.245; Quartil: Q1)

Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E.; Valero, M. (2014). Experimental study on the added mass and damping of a disk submerged in a partially fluid-filled tank with small radial confinement. - Journal of fluids and structures, ISSN: 0889-9746 (JCR Impact Factor-2014: 2.021; Quartil: Q1)

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Seidel, U. (2015). Influence of the rotation on the natural frequencies of a submerged-confined disk in water. - Journal of sound and vibration, ISSN: 0022-460X (JCR Impact Factor-2015: 2.107; Quartil: Q1)

Egusquiza, E.; Valero, M.; Valentin, D.; Presas, A.; Rodriguez, C. (2015). Condition monitoring of pump-turbines. New challenges. - Measurement, ISSN: 0263-2241 (JCR Impact Factor-2015: 1.742; Quartil: Q2)

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Seidel, U. (2015). On the detection of natural frequencies and mode shapes of submerged rotating disk-like structures from the casing. - Mechanical systems and signal processing, ISSN: 0888-3270 (JCR Impact Factor-2015: 2.771; Quartil: Q1)

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Seidel, U. (2016). Dynamic response of a rotating disk submerged and confined. Influence of the axial gap. - Journal of fluids and structures, ISSN: 0889-9746 (JCR Impact Factor-2016: 2.021; Quartil: Q2)

Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E.; Valero, M. (2016). On the Capability of Structural-Acoustical Fluid-Structure Interaction Simulations to Predict Natural Frequencies of Rotating Disklike Structures Submerged in a Heavy Fluid. - Journal of vibration and acoustics. Transactions of the ASME, ISSN: 1048-9002 (JCR Impact Factor-2016: 1.692; Quartil: Q2)

Valentin, D.; Roehr, C.; Presas, A.; Heiss, C.; Egusquiza, E.; Bosbach, W. A. (2019). Experimental and Numerical Design and Evaluation of a Vibration Bioreactor using Piezoelectric Patches. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Seidel, U. (2014). Experimental analysis of the dynamic behavior of a rotating disk submerged in water.

Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E.; Valero, M. (2014). Influence of the added mass effect and boundary conditions on the dynamic response of submerged and confined structures.

Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E.; Valero, M. (2015). Influence of non-rigid surfaces on the dynamic response of a submerged and confined disk.

Valentin, D.; Ramos, D.; Bossio, M.; Presas, A.; Egusquiza, E.; Valero, M. (2016). Influence of the boundary conditions on the natural frequencies of a Francis turbine.

Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Bossio, M. (2017). Dynamic response of the MICA runner. Experiment and simulation.

Egusquiza, E.; Valentin, D.; Presas, A.; Valero, M. (2017). Overview of the experimental tests in prototype.

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, E.; Valero, M. (2017). Detection and analysis of part load and full load instabilities in a real Francis turbine prototype.

AUTOR/A:LORES GARCIA, EDUARD
Títol:Aportació a l'estudi de la reducció de vibracions residuals en transitoris de moviment generats mitjançant accionaments de cinemàtica no lineal
Data lectura:22/12/2017
Director/a:JORDI NEBOT, LLUÏSA
Director/a:VECIANA FONTANET, JOAQUIN MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Lores, E.; Veciana, J.; Jordi, L. (2018). Feasibility of motion laws for planar one degree of freedom linkage mechanisms at dead point configurations. - Mechanical systems and signal processing, ISSN: 0888-3270 (JCR Impact Factor-2018: 5.005; Quartil: Q1)

Lores, E.; Jordi, L.; Veciana, J. (2018). Estudio de la continuidad de la ley de movimiento alrededor de un punto muerto en un cuadrilátero articulado para su viabilidad cinemática.

AUTOR/A:RIUS RUEDA, ARMAND
Títol:A novel optimization methodology of modular wiring harnesses in modern vehicles: Weight reduction and safe operation
Data lectura:02/06/2017
Tutor/a:CASALS TERRE, JASMINA
Director/a:GARCIA ESPINOSA, ANTONIO
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Rius, A.; Garcia, A.; Díaz, M. A. (2016). Optimization of modular wiring harnesses by means of regression models for temperature prediction of wire bundles.

Rius, A.; Garcia, A.; Díaz, M. A. (2016). Custom integer optimization method for wire bundle dimensioning.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202031/08/2020Asesoramiento sobre la medición y el análisis de vibraciones en grupos de bombeo para mantenimiento predictivoCETAQUA
01/06/202031/05/2021Empoderament de cirurgians a Cuba mitjançant la formació en tècniques d'impressió 3D per a l’assistència en operacions d'alta complexitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
21/04/202030/06/2020Material sanitari fabricat per impressió 3D, per a ser utilitzat en el tractament del COVID19Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
23/03/202023/05/2020Fabricación de material sanitario por impresión 3D para el tratamiento de pacientes con problemas respiratorios contagiados del virus CoViD-19INGRAM MICRO EUROPEAN SERVICES SLU
23/03/202030/06/2020Material sanitario fabricado por impresión 3D, para ser utilizado en centros de salud en el tratamiento de los enfermos de COVID19Universitat Politècnica de Catalunya
01/02/202031/01/2021Desarrollo de MOVit Game: una plataforma interactiva de juego para promover la actividad física de personas con Duchenne usando la silla de ruedas MOVitDUCHENNE PARENT PROJECT ESPAñA
01/01/202031/12/2022ABLE ExoskeletonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Assessorament científic i tecnològic en temes de formació, investigació i desenvolupament de les tecnologies relacionades amb els sistemes de transferència d'energia oleohidràulics i neumàticsASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
18/12/201915/11/2033LLICENCIA ES201331666BRIO APPS ALPHASIP SL
10/12/201910/12/2019Herramienta de bruñido con cabezal reemplazable
10/12/201910/12/2019HERRAMIENTA DE BRUÑIDO DE PUNTAS INTERCAMBIABLES
20/11/201920/11/2021Desarrollo de una tecnología de integración de marcadores magnéticos en la calzada para permitir el guiado de los vehículos autónomosSORIGUE, S.A.
15/11/201914/11/2022A NEW MASTER COURSE IN APPLIED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICSCommission of European Communities
01/11/201930/04/2021Computational design and prototyping of acoustic metamaterials for target ambient noise reductionEuropean Research Council
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000RES - Red Española de Supercomputacion
29/10/201931/12/2020Dispositius microfluidics amb sensors integrats per a la realització de dispositius de diagnòstic clínic i/o monitorització d’atletes mitjançant sistemes no invasius per a la monitorització de pacientONALABS INNO-HUB, SOCIEDAD LIMITADA
01/10/201931/10/2019Ensayo experimental de una bomba de vacio trabajando como Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
30/09/201930/09/2021Realització assaigs vibratoris dels productes de l'empresaMONOCROM, S.L.
23/09/201923/02/2020Pla de treball col·laboratiu en la concepció, el disseny i la caracterització d'una màquina telescòpica (Telescòpic TAURULIFT LINE T144), definint com a àrea de treball els accionistes oleohidràulicsAUSA Center, S.L.U.
18/09/201918/09/2019Sistema de extrusión para una impresora 3D
01/09/201931/08/2023Hydropower Extending Power System FlexibilityCommission of European Communities
01/09/201930/09/2019Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
01/09/201931/08/2020Model de pròtesis mioelèctrica de baix cost, fabricada per impressió 3D, per a persones amb baixos recursosCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
12/07/201912/01/2022REDUVE Refuerzo de estructuras frente a acciones dinámicas con compuestos de malla vegetalAZVI, S.A.
28/06/201928/06/2022Sistemes microfluídics bio-wearables integratsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/06/201904/10/2019Asistencia técnia para la ejecución de ensayos de corrosión de muestras y análisis de la seguridad de la víaCOMSA
01/06/201931/05/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Disseny, fabricació i assaig de prototips de peces i equips principalment mitjançant l'ús de tecnologies de fabricació subtractives i additivesFUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM
01/06/201931/07/2019Sistemas de bombeo/mezclado para microbiologíaSCHARLAB SL
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
24/05/201924/05/2019Elemento estructural híbrido
01/05/201931/10/2020ABLE: exoesquelet robòtic que permet tornar a caminar de forma natural i intuïtiva després de patir una lesió medul·larAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201931/03/2022Future urban mobility purpose service-design vehiclesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0017 Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators compressible flow effects under subsonic conditions at high mach numbers. Extension.RES - Red Española de Supercomputacion
17/01/201916/07/2019Concepció, disseny i caracterització d'una m'maquina telescòpica de nova generacióAUSA Center, S.L.U.
10/01/201930/06/2019Development of MOVit, a novel whellchair-mounted arm exercise device for people with Duchenne muscular dystrophyDuchenne Parent Project
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en temas de formación, investigación y desarrolloASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201931/12/2021Modelo computacional rápido de cálculo de vibraciones y ruido reradiado inducidas por el ferrocarrilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Mecanizado asistido por ultrasonidos para la mejora funcional de componentes para el sector transporteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Diseño de sistemas robóticos y neuroprotésicos personalizables para la asistencia de la marcha utilizando métodos de simulación predictivaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019SensUs Student Competition 2019EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en oleohidráulicos y neumáticos.Asociación Ibérica de Fabricantes y Comerciantes de Transmisiones Oleohidráulicas i Neumáticas
27/12/201823/04/2019Asistencia técnica para la realización de ensayos singulares sobre limitadores de cargaSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/12/201828/02/2020Valoración funcional biomecánica de exoesqueletosFUNDACIÓ EURECAT
01/11/201828/02/2019On the aeroacoustic noise radiated by a cavity at low Mach numberRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201828/02/2019Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators, compressible flow effects under subsonic conditions at high Mach numbersRES - Red Española de Supercomputacion
24/10/201830/04/2019Contrato de apoyo técnico en la medición de esfuerzos de flexión sobre el mástil de una vela rígidaBOUND 4 BLUE SL
15/09/201814/03/2020Exoesqueleto robótico personalizado para la rehabilitación de la marchaFUNDACIÓN BBVA
12/09/201812/09/2021Optimitation of vacuum ejectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/08/201807/08/2020Nous sistema de fabricació d'elements estructurals de material compostACC10
01/07/201831/12/2020Red española de investigación en biomecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
11/06/201810/07/2018SIMULACIÓ DE BOMBA BN-150.250. ESTUDI DE LA FLUIDODINÀMICA INTERNA AMB ANSYS/CFXTECNIUM
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201829/02/2020Fault diagnosis and tolerance for elastic actuation systems in robotics: physical human-robot interactionDeutsche Forschungsgemeinschaft
01/03/201830/06/2018FI-2018-1-0031 Post processing the 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
05/02/201831/07/2019Estudio de la viabilidad del uso de harvesters de energía de vibración en redes de transporte de agua para su sensorización remotaSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
02/01/201802/07/2021Anàlisis i modelització dinàmica d'equips d'agitació i mescla.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201801/01/2021Computational design of Acoustic and Mechanical MetamaterialsMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201831/12/2018AIFTOP asesoramiento cientifico-técnicoASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201831/12/2020Desarrollo de microdispositivos celulósicos de bajo impacto ambiental para el biodiagnóstico inmediatoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Red Española de Investigación en BiomecánicaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/12/201713/06/2021Development of a novel system to predict the risk of knee injury in athletes using tools suitable for the clinical practiceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0017 3D Ahmed body with Active Flow ControlMinisterio de Economia y Competitividad
25/10/201731/12/2018Disseny òptim plint de via fèrriaRAILTECH SUFETRA S.A.
01/10/201730/03/2020COMPOSITO (CDTI)AZVI, S.A.
01/10/201731/03/2018Personalized robotic exoskeleton controller design for assisted walkingNational Center for Simulation in Rehabilitation Research
01/07/201731/03/2018ABLE: Assistive Biorobotic Low-cost ExoskeletonFundació La Caixa
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Direct Numerical Simulation of Synthetic Jets. Application to Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of fluidic actuation on cambered airfoil in pre and post-stall conditions at Re=5000RES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of time-periodic spanwise fluidic actuation on the flow around a cylinderRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017FI-2017-2-0031 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Fluid Dynamic Effects of Interteeth and Sideway Clearances on a Micro Gerotor Pump using Dynamic Meshing DecompositionBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
26/06/201731/12/2018CAIXAIMPULS CI17-00009: Project ABLEFUNDACIO LA CAIXA
01/06/201731/05/2020INNOVATIVE COOLING SYSTEM FOR EMBEDDED POWER ELECTRONICSCommission of European Communities
30/05/201730/11/2018TUBOTEX (CDTI)SORIGUE, S.A.
01/04/201731/07/2017Biomechanical modelling and simulation of the symptomatology of Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)Marsi Bionics, S.L.
21/03/201721/03/2017Herramienta de bruñido con bola asistida por vibraciones ultrasónicas
03/03/201703/03/2017Dispositivo de motorización para ortesis activa
01/03/201731/08/2020Predicción de fuentes de ruido aerodinámico (Aeroacústica) utilizando CFD (Computational Fluid Dynamics). Validación experimental.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2018Microchips para la evaluación global de la hemostasia en la cabecera del paciente (POC): aplicaciones en la detección de alteraciones y en el seguimiento de las terapias antitrombóticasMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201731/12/2017Estudio experimental de taladrado de piezas obtenidas por procesos de fabricación aditiva e impresión 3DFundació La Caixa
01/01/201731/12/2018SensUs Student CompetitionEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
30/12/201629/12/2019Metodología para la obtención de prótesis de cerámica utilizando técnicas híbridas de impresión 3D, tratamiento térmico y acabado superficial por arranque de materialMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Osciladores fluídicos: nuevas perspectivas y aplicación al control activo de flujoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/201628/02/2017Direct Numerical Simulation of Synthetic Jets. Application to Active Flow Control.RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201628/02/2017FI-2016-3-0038 - Active flow control of boundary layer separation in airfoils at high angle of attack using fluidic oscillatorsRES - Red Española de Supercomputacion
17/10/201617/10/2016Sistema para asistir a caminar
17/10/201617/10/2016System to assist walking
01/10/201630/09/2017Caracterització mecànica d'elements estructurals de les edificacionsCOMPOSITE STRUCT.ENGIN.SOLUT.S.L.
01/10/201631/07/2017Innovación y desarrollo de una nuevo concepto de Grupo Motor Ventilador para automóvilValeo Climatización S.A.
01/10/201631/07/2017I+D nuevo concepto CMV automóvilVALEO TERMICO, S.A.
01/07/201631/10/2016Active flow control of boundary layer separation in airfoils at high angle of attack using fluidic oscillatorsRES - Red Española de Supercomputacion
01/05/201631/07/2016RD160015 - Estudio fluidodinámico/térmico (experimental y numérico) de la sala de cogeneración de la planta de FibranCofely Energía Sant Joan A.I.E.
01/04/201631/12/2017Activities of Daily Augmented Living ToolkitFundació EURECAT
18/03/201618/03/2016Sistema de caracterización dinámica in situ de los elementos de infraestructura ferroviaria
01/03/201631/12/2016Comparative study of postoperative gait in subjects with total hip arthroplastyMedcom Tech, S.A.
01/02/201631/01/2019Contribución al desarrollo de una metodologia de diseño para la fabricacion con tecnologías aditivas de piezas con alta variabilidad de demanda y su trazabilidadAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/01/201631/01/2017Elaboració mapa capacitat acústicaAJUNTAMENT GAVA
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Bruñido con bola asistido por vibraciones ultrasónicas: aplicaciones a componentes del transporte aeronáuticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Ortesis híbrida motor-FES de bajo coste para la marcha de lesionados medulares y métodos de simulación para ayuda al diseño y la adaptaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201522/12/2015Sistema constructivo de elementos de edificación mediante tierra reforzada con textiles
01/11/201531/05/2016RD150049 - Estudio de circulación de aire y disipación térmica en la cubierta de la central TángerDISTRICLIMA
01/09/201531/12/2015Low cost thermal imaging system (LCTIS): Desenvolupament d'un sistema de termografia de baix cost per avions no tripulatsUNIVERSITY OF HELSINKI
21/05/201521/05/2015Dispositivo microfluídico para la separación de líquido del mismo líquido conteniendo partículas deformabes sin fuentes de energía externas
12/05/201511/02/2016Iblood - novel microfluidics blood plasma filter for point-of-care applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/05/201502/06/2015Verificación de la excentricidad entre cabezal y contracabezal de un torno con herramientas radialesUniversitat Politècnica de Catalunya
30/04/201531/12/2015Assaigs:fibra òptica i resposta dinàmicaCOMSA
09/04/201508/04/2017Sistema de refuerzo y monitorización de estructuras mediante FRP activoVIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
05/03/201505/03/2018Innovative vibration abatement solutions for undergroundAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201531/05/2015Disseny d'una peça microfabricada per a la perfusió de sangIDIBAPS
01/01/201531/12/2018Soluciones innovadoras para el aislamiento de edificios a las vibraciones.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202031/08/2020Asesoramiento sobre la medición y el análisis de vibraciones en grupos de bombeo para mantenimiento predictivoCETAQUA
01/06/202031/05/2021Empoderament de cirurgians a Cuba mitjançant la formació en tècniques d'impressió 3D per a l’assistència en operacions d'alta complexitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
21/04/202030/06/2020Material sanitari fabricat per impressió 3D, per a ser utilitzat en el tractament del COVID19Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
23/03/202023/05/2020Fabricación de material sanitario por impresión 3D para el tratamiento de pacientes con problemas respiratorios contagiados del virus CoViD-19INGRAM MICRO EUROPEAN SERVICES SLU
23/03/202030/06/2020Material sanitario fabricado por impresión 3D, para ser utilizado en centros de salud en el tratamiento de los enfermos de COVID19Universitat Politècnica de Catalunya
01/02/202031/01/2021Desarrollo de MOVit Game: una plataforma interactiva de juego para promover la actividad física de personas con Duchenne usando la silla de ruedas MOVitDUCHENNE PARENT PROJECT ESPAñA
01/01/202031/12/2022ABLE ExoskeletonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Assessorament científic i tecnològic en temes de formació, investigació i desenvolupament de les tecnologies relacionades amb els sistemes de transferència d'energia oleohidràulics i neumàticsASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
18/12/201915/11/2033LLICENCIA ES201331666BRIO APPS ALPHASIP SL
10/12/201910/12/2019Herramienta de bruñido con cabezal reemplazable
10/12/201910/12/2019HERRAMIENTA DE BRUÑIDO DE PUNTAS INTERCAMBIABLES
20/11/201920/11/2021Desarrollo de una tecnología de integración de marcadores magnéticos en la calzada para permitir el guiado de los vehículos autónomosSORIGUE, S.A.
15/11/201914/11/2022A NEW MASTER COURSE IN APPLIED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICSCommission of European Communities
01/11/201930/04/2021Computational design and prototyping of acoustic metamaterials for target ambient noise reductionEuropean Research Council
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000RES - Red Española de Supercomputacion
29/10/201931/12/2020Dispositius microfluidics amb sensors integrats per a la realització de dispositius de diagnòstic clínic i/o monitorització d’atletes mitjançant sistemes no invasius per a la monitorització de pacientONALABS INNO-HUB, SOCIEDAD LIMITADA
01/10/201931/10/2019Ensayo experimental de una bomba de vacio trabajando como Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
30/09/201930/09/2021Realització assaigs vibratoris dels productes de l'empresaMONOCROM, S.L.
23/09/201923/02/2020Pla de treball col·laboratiu en la concepció, el disseny i la caracterització d'una màquina telescòpica (Telescòpic TAURULIFT LINE T144), definint com a àrea de treball els accionistes oleohidràulicsAUSA Center, S.L.U.
18/09/201918/09/2019Sistema de extrusión para una impresora 3D
01/09/201931/08/2023Hydropower Extending Power System FlexibilityCommission of European Communities
01/09/201930/09/2019Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
01/09/201931/08/2020Model de pròtesis mioelèctrica de baix cost, fabricada per impressió 3D, per a persones amb baixos recursosCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
12/07/201912/01/2022REDUVE Refuerzo de estructuras frente a acciones dinámicas con compuestos de malla vegetalAZVI, S.A.
28/06/201928/06/2022Sistemes microfluídics bio-wearables integratsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/06/201904/10/2019Asistencia técnia para la ejecución de ensayos de corrosión de muestras y análisis de la seguridad de la víaCOMSA
01/06/201931/05/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Disseny, fabricació i assaig de prototips de peces i equips principalment mitjançant l'ús de tecnologies de fabricació subtractives i additivesFUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM
01/06/201931/07/2019Sistemas de bombeo/mezclado para microbiologíaSCHARLAB SL
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
24/05/201924/05/2019Elemento estructural híbrido
01/05/201931/10/2020ABLE: exoesquelet robòtic que permet tornar a caminar de forma natural i intuïtiva després de patir una lesió medul·larAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201931/03/2022Future urban mobility purpose service-design vehiclesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0017 Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators compressible flow effects under subsonic conditions at high mach numbers. Extension.RES - Red Española de Supercomputacion
17/01/201916/07/2019Concepció, disseny i caracterització d'una m'maquina telescòpica de nova generacióAUSA Center, S.L.U.
10/01/201930/06/2019Development of MOVit, a novel whellchair-mounted arm exercise device for people with Duchenne muscular dystrophyDuchenne Parent Project
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en temas de formación, investigación y desarrolloASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201931/12/2021Modelo computacional rápido de cálculo de vibraciones y ruido reradiado inducidas por el ferrocarrilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Mecanizado asistido por ultrasonidos para la mejora funcional de componentes para el sector transporteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Diseño de sistemas robóticos y neuroprotésicos personalizables para la asistencia de la marcha utilizando métodos de simulación predictivaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019SensUs Student Competition 2019EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en oleohidráulicos y neumáticos.Asociación Ibérica de Fabricantes y Comerciantes de Transmisiones Oleohidráulicas i Neumáticas
27/12/201823/04/2019Asistencia técnica para la realización de ensayos singulares sobre limitadores de cargaSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/12/201828/02/2020Valoración funcional biomecánica de exoesqueletosFUNDACIÓ EURECAT
01/11/201828/02/2019On the aeroacoustic noise radiated by a cavity at low Mach numberRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201828/02/2019Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators, compressible flow effects under subsonic conditions at high Mach numbersRES - Red Española de Supercomputacion
24/10/201830/04/2019Contrato de apoyo técnico en la medición de esfuerzos de flexión sobre el mástil de una vela rígidaBOUND 4 BLUE SL
15/09/201814/03/2020Exoesqueleto robótico personalizado para la rehabilitación de la marchaFUNDACIÓN BBVA
12/09/201812/09/2021Optimitation of vacuum ejectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/08/201807/08/2020Nous sistema de fabricació d'elements estructurals de material compostACC10
01/07/201831/12/2020Red española de investigación en biomecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
11/06/201810/07/2018SIMULACIÓ DE BOMBA BN-150.250. ESTUDI DE LA FLUIDODINÀMICA INTERNA AMB ANSYS/CFXTECNIUM
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201829/02/2020Fault diagnosis and tolerance for elastic actuation systems in robotics: physical human-robot interactionDeutsche Forschungsgemeinschaft
01/03/201830/06/2018FI-2018-1-0031 Post processing the 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
05/02/201831/07/2019Estudio de la viabilidad del uso de harvesters de energía de vibración en redes de transporte de agua para su sensorización remotaSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
02/01/201802/07/2021Anàlisis i modelització dinàmica d'equips d'agitació i mescla.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201801/01/2021Computational design of Acoustic and Mechanical MetamaterialsMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201831/12/2018AIFTOP asesoramiento cientifico-técnicoASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201831/12/2020Desarrollo de microdispositivos celulósicos de bajo impacto ambiental para el biodiagnóstico inmediatoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Red Española de Investigación en BiomecánicaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/12/201713/06/2021Development of a novel system to predict the risk of knee injury in athletes using tools suitable for the clinical practiceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0017 3D Ahmed body with Active Flow ControlMinisterio de Economia y Competitividad
25/10/201731/12/2018Disseny òptim plint de via fèrriaRAILTECH SUFETRA S.A.
01/10/201730/03/2020COMPOSITO (CDTI)AZVI, S.A.
01/10/201731/03/2018Personalized robotic exoskeleton controller design for assisted walkingNational Center for Simulation in Rehabilitation Research
01/07/201731/03/2018ABLE: Assistive Biorobotic Low-cost ExoskeletonFundació La Caixa
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Direct Numerical Simulation of Synthetic Jets. Application to Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of fluidic actuation on cambered airfoil in pre and post-stall conditions at Re=5000RES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of time-periodic spanwise fluidic actuation on the flow around a cylinderRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017FI-2017-2-0031 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Fluid Dynamic Effects of Interteeth and Sideway Clearances on a Micro Gerotor Pump using Dynamic Meshing DecompositionBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
26/06/201731/12/2018CAIXAIMPULS CI17-00009: Project ABLEFUNDACIO LA CAIXA
01/06/201731/05/2020INNOVATIVE COOLING SYSTEM FOR EMBEDDED POWER ELECTRONICSCommission of European Communities
30/05/201730/11/2018TUBOTEX (CDTI)SORIGUE, S.A.
01/04/201731/07/2017Biomechanical modelling and simulation of the symptomatology of Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)Marsi Bionics, S.L.
21/03/201721/03/2017Herramienta de bruñido con bola asistida por vibraciones ultrasónicas
03/03/201703/03/2017Dispositivo de motorización para ortesis activa
01/03/201731/08/2020Predicción de fuentes de ruido aerodinámico (Aeroacústica) utilizando CFD (Computational Fluid Dynamics). Validación experimental.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2018Microchips para la evaluación global de la hemostasia en la cabecera del paciente (POC): aplicaciones en la detección de alteraciones y en el seguimiento de las terapias antitrombóticasMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201731/12/2017Estudio experimental de taladrado de piezas obtenidas por procesos de fabricación aditiva e impresión 3DFundació La Caixa
01/01/201731/12/2018SensUs Student CompetitionEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
30/12/201629/12/2019Metodología para la obtención de prótesis de cerámica utilizando técnicas híbridas de impresión 3D, tratamiento térmico y acabado superficial por arranque de materialMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Osciladores fluídicos: nuevas perspectivas y aplicación al control activo de flujoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/201628/02/2017Direct Numerical Simulation of Synthetic Jets. Application to Active Flow Control.RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201628/02/2017FI-2016-3-0038 - Active flow control of boundary layer separation in airfoils at high angle of attack using fluidic oscillatorsRES - Red Española de Supercomputacion
17/10/201617/10/2016Sistema para asistir a caminar
17/10/201617/10/2016System to assist walking
01/10/201630/09/2017Caracterització mecànica d'elements estructurals de les edificacionsCOMPOSITE STRUCT.ENGIN.SOLUT.S.L.
01/10/201631/07/2017Innovación y desarrollo de una nuevo concepto de Grupo Motor Ventilador para automóvilValeo Climatización S.A.
01/10/201631/07/2017I+D nuevo concepto CMV automóvilVALEO TERMICO, S.A.
01/07/201631/10/2016Active flow control of boundary layer separation in airfoils at high angle of attack using fluidic oscillatorsRES - Red Española de Supercomputacion
01/05/201631/07/2016RD160015 - Estudio fluidodinámico/térmico (experimental y numérico) de la sala de cogeneración de la planta de FibranCofely Energía Sant Joan A.I.E.
01/04/201631/12/2017Activities of Daily Augmented Living ToolkitFundació EURECAT
18/03/201618/03/2016Sistema de caracterización dinámica in situ de los elementos de infraestructura ferroviaria
01/03/201631/12/2016Comparative study of postoperative gait in subjects with total hip arthroplastyMedcom Tech, S.A.
01/02/201631/01/2019Contribución al desarrollo de una metodologia de diseño para la fabricacion con tecnologías aditivas de piezas con alta variabilidad de demanda y su trazabilidadAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/01/201631/01/2017Elaboració mapa capacitat acústicaAJUNTAMENT GAVA
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Bruñido con bola asistido por vibraciones ultrasónicas: aplicaciones a componentes del transporte aeronáuticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Ortesis híbrida motor-FES de bajo coste para la marcha de lesionados medulares y métodos de simulación para ayuda al diseño y la adaptaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201522/12/2015Sistema constructivo de elementos de edificación mediante tierra reforzada con textiles
01/11/201531/05/2016RD150049 - Estudio de circulación de aire y disipación térmica en la cubierta de la central TángerDISTRICLIMA
01/09/201531/12/2015Low cost thermal imaging system (LCTIS): Desenvolupament d'un sistema de termografia de baix cost per avions no tripulatsUNIVERSITY OF HELSINKI
21/05/201521/05/2015Dispositivo microfluídico para la separación de líquido del mismo líquido conteniendo partículas deformabes sin fuentes de energía externas
12/05/201511/02/2016Iblood - novel microfluidics blood plasma filter for point-of-care applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/05/201502/06/2015Verificación de la excentricidad entre cabezal y contracabezal de un torno con herramientas radialesUniversitat Politècnica de Catalunya
30/04/201531/12/2015Assaigs:fibra òptica i resposta dinàmicaCOMSA
09/04/201508/04/2017Sistema de refuerzo y monitorización de estructuras mediante FRP activoVIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
05/03/201505/03/2018Innovative vibration abatement solutions for undergroundAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201531/05/2015Disseny d'una peça microfabricada per a la perfusió de sangIDIBAPS
01/01/201531/12/2018Soluciones innovadoras para el aislamiento de edificios a las vibraciones.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

  Modificació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt