Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica

Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica

El programa de doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) neix de la col·laboració de dos departaments: el d’Enginyeria Mecànica i el de Mecànica de Fluids, més l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT). Els doctorats en Enginyeria Mecànica i en Fluids (abans anomenat Fluids, Turbomàquines i Potència Fluida) s’imparteixen des de fa més de vint anys. Els dos compten amb una vasta experiència en estudis de tercer cicle.

L’ESEIAAT és una escola amb una gran tradició en l’àmbit industrial que va incorporar els estudis de l’àmbit de l’aeronàutica en el curs acadèmic 2004-2005 i s’uneix als altres dos departaments amb la intenció d’oferir uns estudis de tercer cicle de qualitat.

Dins el programa hi ha diversos grups de recerca; alguns són membres de TECNIO, iniciativa d’ACC10, l’Agència d’Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya:

• Centre for Industrial Diagnostics and Fluid Dynamics, CDIF.

• Centre de recerca expert en el comportament dinàmic de turbomàquines hidràuliques, diagnòstic de problemes vibratoris, estudis fluidodinàmics i fenòmens d’interacció fluid-estructura. Les seves principals línies de recerca són: Anàlisi Estructural, Diagnòstic, Simulació i Cavitació.

• Biomechanical Engineering Lab-BIOMEC. El Laboratori d’Enginyeria Biomecànica (BIOMEC) és un grup de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i una de les vuit àrees del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB). El grup centra la seva recerca en el desenvolupament de mètodes teòrics, numèrics i experimentals per a la simulació dinàmica del moviment humà i per al disseny de dispositius d’assistència i monitorització per a la rehabilitació. El grup disposa d’un laboratori d’anàlisi del moviment per a l’estudi del moviment humà i porta a terme col·laboracions amb grups internacionals de prestigi, així com amb hospitals i centres tecnològics de referència.

Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics, LABSON. És principalment un laboratori de recerca aplicada on s’efectuen estudis teòrics i de simulació complementats amb un fort suport experimental.

Grup de Recerca d’Aplicacions Fluidodinàmiques Industrials i Aeronàutiques, IAFARG. La recerca de l’IAFARG va dirigida a aplicacions industrials i aeronàutiques i se centra en l’experiència i els coneixements en el camp de les tecnologies fluidodinàmiques.

Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica, LEAM. Centre de recerca que es dedica al desenvolupament i aplicació de tècniques de reducció de soroll i vibracions, des del punt de vista tant tècnic com de gestió.

Turbulence and Aerodynamics in Mechanical and Aerospace Engineering Research Group, TUAREG. És un laboratori que centra el seu treball en el desenvolupament de mètodes numèrics per als estudis de dinàmica de fluids, principalment en flux extern i aerodinàmica.

Grup de Recerca en Tecnologies de Fabricació, TECNOFAB. Grup de la UPC que es dedica al desenvolupament de projectes relacionats amb els processos d’elaboració de productes. La seva recerca se centra en els processos, les metodologies i la integració de les diferents tecnologies de fabricació. També es dedica a l’estudi de sistemes de fabricació assistits per ordinador.

Microtecnologies per a la Indústria, MICROTECH LAB. Grup de recerca de la UPC que es dedica a l’aplicació de la miniaturització per crear nous sistemes micro- i nanofluidomecánics amb què superar els seus antecessors de dimensions més grans en diferents camps de l’enginyeria (per exemple, biomedicina, energia, automoció i comunicacions).

Mecànica de Mitjans Continus i Computacional, (MC2)-UPC. Grup de recerca en les àrees computacional i d’estructures i mecànica dels medis continus.

Laboratori per a la Innovació Tecnològica d’Estructures i Materials, LITEM. L’objecte del grup de recerca és donar suport al teixit industrial en totes aquelles activitats de recerca, desenvolupament i innovació que comportin el disseny, l’anàlisi, l’assaig o la certificació de materials i estructures amb finalitats resistents.

Grup de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria, RMEE. Els objectius del grup són la recerca i la transferència de tecnologia en l’àmbit de la mecànica de mitjans continus i de les estructures en l’enginyeria, mitjançant l’aplicació de mètodes analítics, de simulació mecànica i experimentals.

El programa de doctorat compta també amb el suport del Centre de Tecnologies Avançades en Mecànica, grup TECNIO-CATMech. CATMech neix com una associació dels grups de recerca LABSON, LEAM, LITEM i MICROTECH. Està organitzat en la Divisió de Fluids, la Divisió de Vibracions i Acústica i la Divisió de Materials i Estructures.

El resultat és un programa multidisciplinari que pretén formar els estudiants i les estudiants que vulguin aprofundir i desenvolupar la seva recerca en els àmbits d’Enginyeria Mecànica, Fluids o Aeronàutica.

El programa de doctorat, que s’inscriu en l’àmbit d’Enginyeria Industrial de la UPC, organitza la seva activitat acadèmica de la manera següent:
• Una activitat de recerca tecnocientífica bàsica incidint en la formulació matemàtica, la resolució numèrica i la validació experimental de fenòmens de mecànica i dinàmica de fluids.
• Una activitat de recerca més aplicada, des de la base que li dona la recerca bàsica, incidint en el disseny i optimització de sistemes mecànics, turbomàquines i sistemes de potència fluida i que ha generat una transferència de tecnologia significativa.
• La recerca permet contribuir a la docència de grau, màster i doctorat en temàtiques d’enginyeria industrial sempre relacionades amb les línies de recerca bàsica i aplicada.

Aquest marc ha afavorit una retroalimentació entre les diferents activitats de docència, recerca i transferència de tecnologia, la qual ha significat una millora contínua d’aquestes. Les sortides professionals s’han repartit de manera equilibrada entre el món acadèmic i l’empresa privada. El programa de doctorat garanteix una qualitat elevada de totes les tesis que s’hi defensen a través del seu reglament específic de funcionament.

COORDINADOR/A

Casals Terre, Jasmina

CONTACTE

Àrea de Suport a la Gestió d’Estudis de Doctorat
Tel: 934 016 562

UTGAEIB-ETSEIB (Campus Sud)
Correu electrònic: doctorat.emfa.utgaeib@upc.edu

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa de doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés correspon a títols d’enginyeria superior, llicenciatures de ciències i, en un futur pròxim, graus amb perfils científics i tecnològics. En ambdós casos, amb la superació prèvia d’un màster o de 60 ECTS de màster en temes afins a l’àmbit científic del programa.


A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en la feina, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Els principals títols d’accés són els següents màsters en temes afins al programa:
Màster en Enginyeria Industrial

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands i doctorandes han de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per portar a terme una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços d’efectuar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en els debats científics que es desenvolupen a escala internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Mecànica (PROMOTORA)
 • Departament de Mecànica de Fluids
 • Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Direcció URL específica del programa de doctorat:


CONTACTE:

Àrea de Suport a la Gestió d’Estudis de Doctorat
Tel: 934 016 562

UTGAEIB-ETSEIB (Campus Sud)
Correu electrònic: doctorat.emfa.utgaeib@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Els grups de recerca i els professors que conformen el programa de doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica col·laboren amb altres universitats en el marc de convenis específics per al programa de doctorat o convenis d’àmbit general.

Esmentem com a més rellevants els següents:

Europa:
• Escola Politècnica Fédérale de Lausanne (EPFL), Suïssa
• Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Unimore), Itàlia. Department for Sciences and Methods for Engineering in Reggio Emilia.
• Johannes Kepler University Linz (JKU), Àustria. Institute of Machine Design and Hydraulic Drives.
• INSA Toulouse, França. Department of Mechanical Engineering (education), Institut Clément Ader (research laboratory).
• Lappeenranta University of Technology (LUT), Finlàndia. Department of Mechatronics.
• Luleå University of Technology, Suècia. Department of Engineering Sciences and Mathematics. Divisions: Mechanics of Solid Materials and Fluid and Experimental Mechanics, cosupervisió de tesis doctorals (per exemple, Dr. Josep Farré Lladós).
• Conveni de cotutela amb la Politehnica University of Bucharest (UPB), Romania.
• Universidade do Porto, Portugal. Faculdade de Engenharia (FEUP).
• Universitat de Barcelona, INEFC. Departament de Rendiment Esportiu.

Amèrica:
• University of California, Irvine (UCI). Mechanical and Aerospace Engineering Department.
• University of Colorado Boulder. Smead Department of Aerospace Engineering Sciences.
• McGill University, Mont-real, Canadà.
• Universidad de Concepción, Xile. Departament de Mecànica.
• Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Mendoza, Argentina. Departament d’Electromecànica.
• Escuela Politécnica Nacional (EPN), Equador.

Àsia:
• K. N. Toosi University of Technology, Iran.
• Iran University of Science and Technology, Teheran, Iran. School of Railway Engineering.
• Tsinghua University, Pequín, Xina.
• Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan, Xina.
• Jiangsu University (JSU), Xina. Actualment dos estudiants de doctorat amb beca de la CSC cursen els seus estudis en el nostre programa: Linlin Geng i Jian Chen.

Àfrica:
• Université Abdelmalek Essaadi, Tànger, Marroc.

A més, professors i professores del programa participen en els màsters RENE i SELECT, que s’organitzen en el marc de KIC InnoEnergy.

També volem fer constar que algunes publicacions derivades de les tesis, en revistes incloses en el JCR, han estat elaborades amb professors i professores de les universitats en què aquests estudiants han fet l’estada.

Els professors i professores del programa participen en comitès i grups de treball a escala nacional, europea i internacional:
1. Educational Working Group CETOP.
2. The European Association of National Metrology Institutes (Euramet)
3. Red Nacional de Microfluídica.


Activitats en el marc de KIC InnoEnergy:

Des de gener del 2011, professors i professores del programa de doctorat participen en diversos projectes KIC InnoEnergy en temàtiques directament vinculades amb l’enginyeria tèrmica. KIC InnoEnergy SE és una societat europea que fomenta la integració de l’educació, la tecnologia, els negocis i l’esperit empresarial i l’enfortiment de la cultura de la innovació, tot això amb l’objectiu estratègic d’arribar a ser el principal motor de la innovació en el camp de l’energia sostenible. Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2012 for Intensive Programmes (IP).

Activitats en el marc de KIC UrbanMobility:

Des del 2019, un grup de recerca del programa participa activament en l’EIT Urban Mobility, iniciativa europea dedicada a accelerar solucions que millorin l’ús col·lectiu dels espais urbans, assegurant la seva accessibilitat, seguretat i eficiència i que siguin sostenibles amb una mobilitat multimodal i econòmica. Participació en el Projecte Antitrash 2020-2021.


Participació en els programes Erasmus K103 i K107, rebent i enviant estudiants. Per exemple, el Sr. Rudi Arief, de la International Islamic University of Malaysia, va fer una estada doctoral a MICROTECH LAB.

Participació activa en el Pla de Doctorats Industrials: aquest pla és una estratègia de Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades, i té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els doctorands i doctorandes en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa de doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés correspon a títols d’enginyeria superior, llicenciatures de ciències i, en un futur pròxim, graus amb perfils científics i tecnològics. En ambdós casos, amb la superació prèvia d’un màster o de 60 ECTS de màster en temes afins a l’àmbit científic del programa.


A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en la feina, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Els principals títols d’accés són els següents màsters en temes afins al programa:
Màster en Enginyeria Industrial

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Per poder cursar ensenyaments de doctorat en el programa, és imprescindible que la Comissió Acadèmica del programa admeti els doctorands i doctorandes.
Per aconseguir aquesta admissió, l’estudiant han d’adreçar-se a la Comissió Acadèmica i sol·licitar-la segons el procediment establert en cada programa.

La Comissió Acadèmica pot establir requisits addicionals als de l’accés per a l’admissió d’estudiants en el seu programa, incloent-hi la superació de proves específiques.

Els criteris d’admissió es basen en l’historial acadèmic dels sol·licitants, del qual es valora el seu expedient acadèmic i la universitat de procedència, d’acord amb el seu possible/previsible tutor o tutora en funció de la temàtica que inicialment es plantegi com a objectiu de la tesi. Per facilitar aquesta tasca, es recomana al possible candidat o candidata que ompli uns qüestionaris i que faci alguns exercicis, de tal manera que es puguin conèixer millor les seves aptituds i les seves possibilitats de desenvolupar amb èxit un doctorat en aquestes temàtiques. Els idiomes emprats són els propis del programa de doctorat (castellà, català, anglès).

Criteris de valoració de mèrits i ponderació:
• Expedient acadèmic, 30 %.
• Contacte personalitzat a través de qüestionaris, exercicis, entrevistes telefòniques, 40 %.
• Motivació, 20 %.
• Coneixement d’idiomes, 5 %.
• Experiència en investigació, 5 %.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que els doctorands i doctorandes hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, efectua un seguiment dels complements de formació cursats i estableix els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements són de formació en recerca, però mai no pot exigir-se als doctorands o doctorandes la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements poden ser també de formació transversal, però està previst que es modifiquin per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands i doctorandes, la Comissió Acadèmica pot proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands o doctorandes que no assoleixin els criteris establerts.

Procediment establert per definir els complements de formació que s’hagin de cursar.
La Comissió Acadèmica estableix, en funció de la formació prèvia de l’estudiant, els complements de formació que s’hagin de cursar. Igualment, es porta a terme una tutela específica de cada estudiant per part dels seus directors/tutors o directores/tutores de tesi, que l’aconsellen sobre les assignatures que són més apropiades en cada moment d’acord amb el seu perfil d’ingrés.

Aquests complements consisteixen en la superació d’assignatures corresponents a qualsevol dels màsters afins a aquest programa:
• Màster en Enginyeria Industrial
• Màster en Enginyeria Aeronàutica
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• Màster en Automàtica i Robòtica
• Màster universitari en Recerca en Enginyeria Mecànica

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands i doctorandes té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands i doctorandes amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Nom de l’activitat: publicacions.
Hores: 250.
Caràcter: obligatòria. Per al dipòsit de la tesi serà necessari tenir publicat almenys un article Q1 o Q2 com a primer o segon autor; vegeu el reglament específic del programa. Per al dipòsit de tesis per compendi de publicacions, vegeu la normativa específica del programa.

Nom de l’activitat: estades de recerca.
Hores: 480.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: altres activitats transversals.
Hores: 15.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: avaluació i defensa inicial del pla de recerca.
Hores: 100.
Caràcter: obligatòria.

Nom de l’activitat: formació en habilitats informacionals.
Hores: 12.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: cursos i seminaris.
Hores: 60.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: seminaris de professors convidats.
Hores: 10.
Caràcter: optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El programa disposa d’accés preferent a:


Fundació CIM (https://www.fundaciocim.org/es)

Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering (https://multiscale.upc.edu/ca/infraestructura)

Centre for Industrial Diagnostics and Fluid Dynamics (CDIF) (https://cdif.upc.edu/)

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • AWAN, MUHAMMAD RIZWAN: Specific Energy Consumption of metal cutting with thin abrasive discs
  Autor/a: AWAN, MUHAMMAD RIZWAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Mecànica (EM)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 30/09/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: GONZALEZ ROJAS, HERNAN ALBERTO
  Tribunal:
       PRESIDENT: CELENTANO, DIEGO JAVIER
       SECRETARI: SÁNCHEZ EGEA, ANTONIO JOSÉ
       VOCAL: CALLEJA OCHOA, AMAIA
  Resum de tesi: El objetivo de esta investigación es proporcionar un conocimiento profundo sobre el consumo de energía en los procesos de corte con discos abrasivos. Se mide y analiza la energía específica consumida en el corte, caracterizando dicha energía en trescomponentes. Para ello se construye un dispositivo experimental que utiliza una amoladora controlada por un Arduino, para medir la energía específica consumida por el corte a diferentes velocidades de alimentación. Utilizando un modelo, se validaron los datos experimentales y se separa la Energía Específica Consumida en tres componentes energéticos: deslizamiento, arado y energía de corte específica. Además, la influencia de las condiciones de corte y las propiedades del material influyeron significativamente en el consumo de energía específico y sus componentes.Para analizar el efecto de la forma del grano y la dependencia relativa de las diferentes componentes de la Energía Específica Consumida en función de la tasa de remoción de material. Se desarrollan modelos integrales de energía de arado específica, energía de deslizamiento específica y energía de corte específica. Se utilizaron granos abrasivos convencionales y súper abrasivos de Cubitrón. El corte con discos abrasivos de granos piramidales (cubitron) se utilizaron para la determinación de las componentes relativas de la energía específica consumida. Se encontró que la energía de arado específica es más sensible al cambio en la tasa de remoción de material en comparación con la energía de deslizamiento. Debido a los granos de Cubitrón de corte rápido y de forma precisa, la transición de deslizamiento a un régimen de corte específico fue tan rápida para algunos materiales que lamagnitud de la energía de arado resultó ser insignificante. Sin embargo, la implementación del modelo para algunos materiales demostró que la ausencia o presencia de energía de arado también depende de la tasa de material removido.Por último se presenta el desarrollo de un modelo de grano de corte que permitirá estudiar la relación de compresión de la viruta que no es posible caracterizar a través de un solo grano de corte en el corte de metales mediante discos abrasivos delgados. Este último desarrollo es el comienzo de un estudio de la formación de viruta en la zona primaria de corte de un grano abrasivo.Esta investigación proporciona una máquina y una metodología para caracterizar el corte con disco abrasivos, disponiblescomercialmente, en términos del parámetro Energía Específica Consumida.

Darrera actualització: 16/10/2021 04:47:07.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 16/10/2021 04:30:36.

Llistat de tesis defensades per any

 • ALGAR ESPEJO, ANTONIO: Amortiguación de final de carrera de actuadores hidráulicos
  Autor/a: ALGAR ESPEJO, ANTONIO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671524
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Mecànica de Fluids (MF)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 08/02/2021
  Director/a de tesi: CODINA MACIA, ESTEBAN | FREIRE VENEGAS, FRANCISCO JAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: GAMEZ MONTERO, PEDRO JAVIER
       SECRETARI: VERNET PEÑA, ANTONIO
       VOCAL: ROCA ENRICH, JOAN
  Resum de tesi: Los sistemas internos de amortiguación de actuadores lineales hidráulicos, de especial interés en maquinaria móvil, buscan evitar choques mecánicos en sus finales de carrera. El diseño donde el pistón, dispuesto con ranuras perimetrales, regula el flujo al interponerse frente al puerto de salida no ha sido estudiado en profundidad hasta ahora. En consecuencia, se han investigado las bases de funcionamiento, los factores de influencia y la optimización de estos diseños de amortiguación.Primeramente, se ha desarrollado un modelo dinámico mediante la técnica bond graph que integra las ecuaciones mecánicas propias del actuador, del circuito hidráulico y del flujo a través del amortiguador interno estudiado. Éste considera la evolución del flujo interno durante la amortiguación, caracterizada detalladamente mediante simulación fluido-dinámica. Este modelo CFD ha sido validado experimentalmente para su refinamiento y la determinación fundada de los coeficientes de descarga. Seguidamente, se estudia experimentalmente la dinámica completa del actuador y, en especial, el movimiento radial del pistón mediante la difícil instalación de un sofisticado sensor de desplazamiento. Finalmente, las observaciones experimentales y los coeficientes fluido-dinámicos se integran en el modelo dinámico; éste pretende, en última instancia, prever el comportamiento experimental de la amortiguación del actuador durante el movimiento del brazo de una retroexcavadora. El movimiento radial del pistón observado convierte éste en un elemento activo fundamental en la amortiguación. Este movimiento radial es coherente con la significativa fuerza de empuje estimada en la simulación CFD, generada por el flujo a través de las ranuras, donde predomina el régimen laminar. Los modelos analíticos se muestran adecuados para la predicción del comportamiento del sistema de amortiguación, observándose resultados comparables a los obtenidos experimentalmente. Existe un comportamiento óptimo, influenciado en gran medida por las condiciones de solicitación mecánica del sistema, sujeto a un compromiso entre una sección creciente de las ranuras y una optimización del espacio radial. Complementariamente, dada la complicada medida directa del movimiento radial del pistón, se ha evaluado la medida indirecta mediante acelerómetros de bajo coste. Así, un modelo de simulación bond graph predice los resultados de la doble integración de la aceleración, observados experimentalmente. Influenciada por la diversa naturaleza de los movimientos presentes, la severa propagación de los errores de medida hace inadecuada la medida indirecta del movimiento radial del pistón.

 • BAGHERI, ALI: Contribution to the manufacture of porous structures for prostheses by means of additive manufacturing extrusion processes
  Autor/a: BAGHERI, ALI
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Mecànica (EM)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 12/02/2021
  Director/a de tesi: BUJ CORRAL, IRENE

  Tribunal:
       PRESIDENT: TRAVIESO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
       SECRETARI: GÓMEZ GRAS, GIOVANNI
       VOCAL: XURIGUERA MARTÍN, MARÍA ELENA
  Resum de tesi: En los últimos años, el uso de prótesis se ha incrementado ampliamente debido a su capacidad para reemplazar partes defectuosas del esqueleto. Entre los implantes artificiales, la articulación de la cadera juega un papel fundamental en el cuerpo humano, ya que permite caminar, correr y saltar.Las prótesis de cadera tienen una forma semiesférica en la que la superficie externa debe ser lo suficientemente rugosa para favorecer el crecimiento y la proliferación celular y la superficie interna debe ser lisa para permitir el movimiento entre la cabeza del fémur y la superficie interna del acetábulo. En esta tesis se estudian y analizan las propiedades de estructuras impresas a emplear en la parte externa del acetábulo. El objetivo último de la investigación es imprimir prótesis de cerámica, que son materiales resistentes e inertes, y liberan pocos residuos. En el presente estudio las probetas se imprimieron en material plástico, cuya técnica de impresión por extrusión está mucho más desarrollada que la de la cerámica.Primero, se diseñaron e imprimieron diferentes mesoestructuras como Voronoi, nido de abeja, rejilla, estructura trabecular (bone-like) y celosía de octeto (octet-truss), mediante un software de dibujo específico como Rhinoceros. Para comprobar la posibilidad de utilizar cada estructura, las muestras se imprimieron mediante fabricación por filamento fundido (FFF), utilizando PLA (ácido poliláctico), que es más económico para las pruebas que la cerámica. Se seleccionaron las estructuras de rejilla, bone-like y octet-truss, ya que permiten controlar la porosidad y el tamaño de los poros, con porosidad interconectada, y estos dos factores son críticos para el crecimiento óseo en prótesis osteointegradas.Para lograr el tamaño de poro y la porosidad requeridas, se definieron dos modelos geométricos para la rejilla y para la bone-like respectivamente. Con la ayuda de geometrías personalizadas y el uso de Matlab, se generó el tamaño de poro y la porosidad adecuados para el crecimiento celular, que se encuentra entre 0,1 ~ 0,5 mm y 55 ~ 75%, respectivamente. Con el fin de evaluar la influencia de los parámetros de impresión sobre el error dimensional, la rugosidad y la porosidad, se realizó un diseño de experimentos (DOE) para la estructura de rejilla. Se utilizó un diseño factorial y posterior optimización multiobjetivo para seleccionar los valores más adecuados para las variables de impresión. Se consideraron cuatro parámetros: altura de capa, velocidad, temperatura y caudal para imprimir las muestras. La altura de capa y el caudal son los parámetros más significativos para el error dimensional. La rugosidad depende principalmente de la altura de la capa. La porosidad está influenciada principalmente por la altura de la capa y la interacción entre la altura de la capa y el caudal.Posteriormente, se realizaron pruebas de compresión tanto para octet-truss y para bone-like. Se imprimieron muestras prismáticas con una relación ancho/alto W/H de 2 y 4, para la determinación de la resistencia a compresión y el módulo elástico respectivamente. Los ensayos se modelizaron mediante elementos finitos utilizando el software ANSYS. En ambos casos, un aumento del radio de los puntales incrementa la rigidez y, por lo tanto, el módulo de elasticidad de las estructuras. Los resultados para H/W = 4 fueron más similares a los simulados que los resultados para H/W = 2. Además, para la estructura bone-like, para el radio de puntal mayor, el módulo de Young experimental fue menor que el predicho por elementos finitos.La presente tesis ayudará a seleccionar estructuras adecuadas para la superficie externa de las prótesis de cadera, considerando tanto su porosidad como sus propiedades mecánicas, que son factores esenciales para la creación de las estructuras porosas.En el futuro, las estructuras analizadas en esta tesis pueden aplicarse a la impresión de cerámica, con el fi

 • BELLAFONT PERALTA, IGNACIO: Study of the beam induced vacuum effects in the cryogenic beam vacuum chamber of the Future Circular Hadron Collider
  Autor/a: BELLAFONT PERALTA, IGNACIO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671476
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Mecànica de Fluids (MF)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 25/01/2021
  Director/a de tesi: ESCALER PUIGORIOL, FRANCESC XAVIER | QUISPE FLORES, MARCOS OSWALDO

  Tribunal:
       PRESIDENT: PONT, MONTSERRAT
       SECRETARI: KOUBYCHINE MERKULOV, YOURI ALEXANDROVICH
       VOCAL: FERREIRA SOMOZA, JOSE ANTONIO
  Resum de tesi: El Futuro Colisionador Circular de Hadrones (FCC-hh) es un colisionador de hadrones de 100 km de longitud, propuesto como sucesor del Gran Colisionador de Hadrones (LHC). El FCC-hh está diseñado para alcanzar 50 TeV de energía de haz, superando notoriamente la frontera de energía actual establecida por el LHC, 7 TeV. De esta manera, se espera expandir las fronteras de conocimiento actuales del Modelo Estándar de la física de partículas. La cámara de vacío del haz del FCC-hh deberá soportar niveles de potencia de radiación de sincrotrón sin precedente en los colisionadores de partículas, alrededor de 160 veces más altos que su predecesor, debiendo además de adaptarse a una apertura mucho más reducida. Dado que la alta potencia de radiación resulta en una mayor generación de gas en el sistema, la dificultad de alcanzar un buen nivel de vacío se incrementa considerablemente comparado con el LHC.Esta tesis presenta un estudio de los efectos de vacío inducidos por el haz de partículas en el FCC-hh, esto es, los diferentes fenómenos que, debido a la presencia del haz, tienen un impacto perjudicial en el nivel de vacío del acelerador. Los efectos estudiados son la desorción inducida por fotones (PSD), la desorción inducida por electrones (ESD) y la desorción inducida por iones (ISD). Cada efecto ha sido separadamente estudiado, calculando de manera analítica y mediante simulaciones de Monte Carlo la densidad de gas resultante en la cámara para todas las especies de gas habituales. Por último, la viabilidad del FCC-hh desde el punto de vista del vacío ha sido evaluada.Con el fin de mitigar los efectos de vacío inducidos por el haz y mejorar la calidad del vacío del FCC-hh (esencial para una correcta operación de la máquina) ha sido necesario proponer un nuevo diseño de la pantalla del haz. Este nuevo diseño presenta nuevas soluciones para mitigar la nube de electrones en la cámara, lidiar con la radiación de sincrotrón y una velocidad de bombeo mucho más alta, a expensas de una mayor complejidad en su fabricación. Además, un equipo experimental ha sido usado por el CERN durante para medir el rendimiento en vacío de los prototipos de pantalla de haz construidos. Los resultados experimentales obtenidos han sido finalmente comparados con los resultados teóricos para incrementar su fiabilidad.Se concluye que, gracias al nuevo diseño de la pantalla del haz, el nivel de vacío del FCC-hh será adecuado, alcanzando las especificaciones de vacío establecidas con parámetros de haz nominales dentro de los primeros meses de condicionamiento.

 • BOSSIO, MATIAS ALBERTO: Análisis de la respuesta dinámica en agitadores industriales
  Autor/a: BOSSIO, MATIAS ALBERTO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672228
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Mecànica de Fluids (MF)
  Modalitat: Confidencialitat
  Data de lectura: 01/06/2021
  Director/a de tesi: VALERO FERRANDO, MARÍA DEL CARMEN | VALENTIN RUIZ, DAVID

  Tribunal:
       PRESIDENT: SANTOLARIA MORROS, CARLOS
       SECRETARI: PRESAS BATLLÓ, ALEXANDRE
       VOCAL: BARRIO PEROTTI, RAUL
  Resum de tesi: Fruto de la demanda actual, en industrias como la alimentaria o la farmacéutica, existe una constante necesidad en la reducción de tiempos de producción y en la flexibilidad de las máquinas para adaptarse a nuevos productos. Esto tiene como consecuencia cambios en las condiciones de trabajo iniciales para las cuales las máquinas fueron diseñadas. Dichas condiciones generan alteraciones en su respuesta dinámica, que pueden llevar fallos estructurales. Detectar los primeros síntomas de daños en los diferentes elementos que componen las máquinas, permite evitar paradas imprevistas y las pérdidas económicas que esto conlleva.En este tipo de industrias, el uso de agitadores en los procesos de producción está muy extendido. Los agitadores son máquinas rotativas compuestas por una o varias palas, que trabajan con diferentes tipos de fluidos y que presentan un amplio abanico en cuanto a su diseño. La empresa Vak Kimsa S.A., con 48 años de historia, ha consolidado su posición en los últimos años como fabricante de agitadores y mezcladores en línea, siendo líder en el mercado nacional. Debido al rápido desarrollo de nuevas tecnologías, a la integración de estas en la industria y a la necesidad cada vez mayor de obtener productos competitivos, la empresa plantea un proyecto a largo plazo con el cual poder llevar sus productos a otro nivel. El objetivo es poder ofrecer a sus clientes un servicio de monitorización del estado de sus agitadores, con el fin de evitar paradas imprevistas. Analizando, desde el punto de vista vibratorio, cuál es el estado de los elementos que lo componen y poder establecer alarmas en función de este.El estudio se plantea en el marco de un Doctorado Industrial junto con el CDIF (Centro de Diagnóstico Industrial y Fluidodinámica) de la UPC de Barcelona. Todo el proyecto ha sido financiado por la Generalitat de Catalunya gracias a los fondos destinados a proyectos de Doctorado Industrial.En el presente documento se detallan los objetivos y la metodología utilizada para poder llevar a cabo el proyecto. Se explican los ensayos experimentales y simulaciones numéricas elaborados y el posterior análisis de datos, así como los nuevos conocimientos obtenidos por la empresa en cuanto al comportamiento de sus agitadores y el uso de nueva tecnología. Finalmente, y en base a esto, se establecen unas necesidades mínimas en cuanto a hardware y software para poder llevar a cabo un servicio de monitorización remota de agitadores.

 • GARCIA VILANA, SILVIA: Modelo estocástico de hueso cortical de costilla humana para la predicción de fracturas mediante emisión acústica
  Autor/a: GARCIA VILANA, SILVIA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671707
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria (RMEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 04/02/2021
  Director/a de tesi: SÁNCHEZ MOLINA, DAVID | VELAZQUEZ AMEIJIDE, JUAN

  Tribunal:
       PRESIDENT: GIL MUR, FRANCISCO JAVIER
       SECRETARI: DI CAPUA, DANIEL
       VOCAL: GARCIA GRANADA, ANDRES AMADOR
  Resum de tesi: En esta memoria se propone un modelo constitutivo no lineal con microfisuración e irreversibilidad para hueso cortical de costilla humana, ampliado con un modelo estocástico de fractura, basado en emisión acústica. Ambos modelos son innovadores y describen el comportamiento de la costilla humana desde el inicio de la solicitación hasta la fractura macroscópica. Experimentalmente los modelos han mostrado modelizar adecuadamente el comportamiento mecánico de la costilla, incluso en la zona no elástica, donde los procesos irreversibles han sido asociados principalmente a la propagación de microfisuras a través del material. Además, el modelo constitutivo es termodinámicamente consistente, mostrando un incremento notable en la entropía a medida que se promueve la fisuración, región en la que, a su vez, se ha observado un notable incremento asintótico de la energía liberada por el material en forma de ondas, detectadas por la técnica de emisión acústica.Además, los parámetros constitutivos del modelo exhiben correlaciones significativas tanto con variables antropométricas, como con parámetros microestructurales, tales como la densidad, la dimensión fractal o el contenido mineral, denotando una clara importancia de la microestructura en el comportamiento del hueso cortical. En este contexto, el parámetro de atemperación del desorden, que representa el daño microestructural previo a la solicitación y que ha sido introducido en el modelo por medio de la mecánica estadística, ha mostrado tener una gran influencia con la edad. Así mismo, también se ha encontrado una relación de la mineralización de la muestra con los caminos posibles que la fisura puede tomar en el avance a través de la red de osteonas. El número de caminos ha sido determinado mediante la combinatoria.Por otro lado, el modelo estocástico de fractura predice adecuadamente y de manera cuantitativa la aparición de señales acústicas o hits asociados al nivel de tensión introducido en la muestra, siendo uno de los primeros modelos desarrollados en hueso.

 • GENG, LINLIN: Numerical Investigation and Modelling of the Unsteady Behavior and Erosion Power of Cloud Cavitation
  Autor/a: GENG, LINLIN
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671490
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Mecànica de Fluids (MF)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 28/01/2021
  Director/a de tesi: ESCALER PUIGORIOL, FRANCESC XAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: FARHAT, MOHAMED
       SECRETARI: GUARDO ZABALETA, ALFREDO DE JESUS
       VOCAL: HUANG, XINGXING
  Resum de tesi: La cavitació de núvol és un fenomen no desitjat que té lloc en moltes màquines hidràuliques que danya les superfícies de les parets sòlides a causa de l'agressivitat erosiva induïda pel procés de col·lapse. Per tant, és necessari predir amb precisió l'ocurrència de la cavitació de núvol i quantificar-ne la intensitat d¿erosió per millorar el disseny i ampliar el cicle de vida de les màquines i sistemes existents. L'aplicació de la simulació numèrica (CFD) ofereix l'oportunitat de predir la cavitació inestable. Per a això, és de suma importància investigar com seleccionar els models més adequats per obtenir els resultats més precisos d'una manera eficient i com relacionar el col·lapse de les estructures de vapor amb el seu poder erosiu. En l'estudi actual, s'ha avaluat la influència dels diferents models de turbulència i s'ha millorat el rendiment dels models de cavitació. La relació entre el comportament inestable i el seu caràcter erosiu també s'ha considerat implementant un model d'erosió.Per a l'avaluació dels models de turbulència, s'han emprat tres models de turbulència Unsteady Reynolds Average Navier-Stokes (URANS) per simular la cavitació de núvol al voltant d'un perfil hidràulic NACA65012 en vuit condicions hidrodinàmiques diferents. Els resultats indiquen que el model Shear Stress Transport (SST) pot captar millor el comportament de la cavitat inestable que els models k-e i RNG si la resolució de la malla propera a la paret és prou bona.Per millorar els models de cavitació, s'ha investigat primerament la influència de les constants empíriques del model de Zwart en la dinàmica de la cavitat. Els resultats mostren que el comportament de la cavitat és sensible a la seva variació i, per tant, es proposa un rang òptim que pot proporcionar una millor predicció de la fracció de volum de vapor i del pic de pressió instantània generat pel col·lapse de la cavitat principal del núvol. En segon lloc, s'han corregit els models originals de cavitació de Zwart i Singhal tenint en compte el terme de segon ordre de l'equació de Rayleigh-Plesset. L'efectivitat dels models originals i dels corregits s'ha comparat per a dos patrons de cavitació diferents. Els resultats per una cavitat fixa demostren que el model corregit prediu millor la distribució de la pressió a la regió de tancament de la cavitat i la longitud de la cavitat en comparació amb les observacions de l'experiment. Els resultats per la cavitació de núvol inestable també confirmen que la predicció de la freqüència de despreniment es pot millorar amb el model Zwart corregit.Per a la investigació del poder erosiu de la cavitació, s'ha emprat un model d'erosió basat en el balanç energètic. S'ha comprovat que la distribució espacial i temporal de l'agressivitat de l'erosió és sensible a la selecció del model de cavitació i a la pressió motriu del col·lapse. En particular, l'ús de nivells mitjans de pressió combinats amb el model de cavitació de Sauer permeten obtenir resultats fiables. S'han observat dos mecanismes d'erosió, un que es produeix a la regió de tancament de la cavitat principal de la làmina caracteritzada per col·lapses de baixa intensitat però amb alta freqüència, i l'altre induït pel col·lapse de la cavitat de núvol que presenta una alta intensitat d'erosió però amb baixa freqüència. Finalment, s'ha comprovat que la intensitat de l'erosió segueix una llei de potència amb la velocitat de flux principal amb exponents que oscil·len entre 3 i 5 segons el paràmetre d'estimació que s'utilitzi.

 • MARTÍN NAVARRETE, ROCÍO: Computational Aeroacoustics in the Automotive Industry
  Autor/a: MARTÍN NAVARRETE, ROCÍO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671787
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 02/02/2021
  Director/a de tesi: SORIA GUERRERO, MANUEL | CANTE TERAN, JUAN CARLOS

  Tribunal:
       PRESIDENT: GUTIERREZ CABELLO, JORGE LUIS
       SECRETARI: BORRELL POL, RICARD
       VOCAL: OWEN COPPOLA, ANGEL HERBERT
  Resum de tesi: El campo acústico dentro de la cabina de un automóvil para velocidades de conducción bajas está dominado por el motor o el ruido de los neumáticos. Sin embargo, para velocidades medias-altas, el ruido generado por la interacción del automóvil con el aire exterior se vuelve más relevante. La separación del flujo del montante A o del retrovisor genera fuertes fluctuaciones de presión originando ondas acústicas que se propagan al interior del vehículo mediante la excitación de la ventana lateral o el parabrisas.En cada punto del dominio, la presión está compuesta por la presión hidrodinámica (es decir, la parte incompresible del flujo) y la presión acústica (es decir, el campo acústico causado por la parte compresible del flujo). Para las velocidades típicas de un automóvil, el número de Mach es tan bajo que las fluctuaciones de la parte compresible son mucho menores que las de la parte incompresible, sin embargo, sus longitudes características y velocidades de convección tienen una correlación más alta con las ondas de flexión de las ventanas del vehículo. Como consecuencia, es generalmente aceptado que la mayor parte del ruido interior en la cabina del automóvil es generado por la presión acústica que llega a las superficies de transmisión.Esta tesis se centra en la búsqueda de una metodología computacional adecuada que permita obtener la presión acústica cerca de las superficies de transmisión. Para ello se lleva a cabo una extensa revisión de los métodos más populares en Aeroacústica Computacional con el fin de comprender los mecanismos físicos del sonido generado por un fluido en movimiento alrededor de un cuerpo sólido y los modelos matemáticos que lo describen. Por su sencillez, eficacia y utilidad, se ha escogido la analogía acústica propuesta por Curle como extensión de la teoría desarrollada por James Lighthill para evaluar la presión acústica de los casos de estudio en la presente tesis.Entre los diferentes componentes de un vehículo, el patrón de flujo y el comportamiento acústico de las cavidades se han analizado en profundidad debido a su habitual presencia en los diseños de automóviles. Se sabe que esta configuración es la causa de problemas acústicos como los silbidos conocidos en la literatura como modos de Rossiter. La naturaleza de flujo de este fenómeno, así como su patrón de radiación y respuesta a diferentes modificaciones geométricas son abordados en esta disertación Una característica particular de esta configuración es el modo de oscilación: SL o WM. Para los parámetros considerados en la presente tesis, se observa que mientras en SL el flujo muestra un comportamiento bidimensional, en WM el flujo es tridimensional, lo que resulta en fuentes de sonido significativamente diferentes. El cálculo de la presión acústica se realiza utilizando la formulación de Curle evaluada como un posproceso de la resolución de las ecuaciones incompresibles de Navier-Stokes y se compara con los resultados obtenidos con la Simulación Directa (DS). Ambas soluciones ofrecen resultados similares excepto en el área de la estela, donde están presentes las fuentes acústicas de cuadrupolo. En cuanto a la evaluación de las técnicas de control pasivo de ruido, los resultados muestran que las modificaciones en la arista de salida son las más efectivas para controlar el flujo ya que permiten reducir las fluctuaciones de presión producidas por la recirculación confinada en el interior de la cavidad y la expulsión brusca del flujo. Como consecuencia, el nivel de presión acústica se puede reducir hasta 9 dB.Una vez validado el modelo para una geometría aislada, se amplía la aplicación del mismo método para una geometría de coche real. La radiación acústica hacia la ventana lateral y el parabrisas de un retrovisor y del montante A se muestra como ejemplo del potencial de este procedimiento para el análisis aeroacústico y la optimización d

 • MEHRDEL, POUYA: Microfluidic platforms: from 3D printing to µPADs for chemical and biological applications
  Autor/a: MEHRDEL, POUYA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Mecànica (EM)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 14/09/2021
  Director/a de tesi: CASALS TERRE, JASMINA

  Tribunal:
       PRESIDENT: COLOMER FARRARONS, JORDI
       SECRETARI: RONCERO VIVERO, MARIA BLANCA
       VOCAL: WESTERBERG, LARS-GÖRAN
  Resum de tesi: Durante la última década, la tecnología microfluídica ha demostrado sus capacidades para empezar a aportar capacidades de detección y cuantificación a nuevos dispositivos miniaturizados. La generación actual de plataformas microfluídicas proporciona una gran precisión en la detección y cuantificación. Al mismo tiempo, han comenzado a evolucionar hacia configuraciones autosuficientes (independientes). Estas plataformas dependen cada vez menos de fuentes de alimentación externas y utilizan métodos de detección y cuantificación integrados para ser flexibles y móviles. Entre las diversas aplicaciones de Lab on a Chip (LOC), los sistemas de análisis micro-total (µTAS) y las pruebas de punto de cuidados (POCT) son los pináculos de las plataformas microfluídicas. Son precisas, rápidas, rentables y fáciles de usar. Pueden monitorizar y medir compuestos que anteriormente sólo eran detectables en laboratorios de última generación. Esta característica es muy importante y vital, especialmente cuando se trata de la vigilancia del estado de salud humana. Por lo tanto, el desarrollo de POCs y µTASs ha sido el centro de atención para los investigadores en los últimos años.Reducir la dependencia de las plataformas microfluídicas de fuentes de energía externas e instrumentos de medición. Existe la necesidad de mejorar y mejorar las plataformas microfluídicas, no sólo desde el punto de vista del rendimiento, sino también desde su viabilidad de fabricación, para poder fabricarlas por lotes a menores costes.La mayoría de los circuitos microfluídicos detectan o miden un compuesto y, en el primer paso, necesitan etiquetar/mejorar una reacción, es decir, mezclar dos o más componentes y luego analizar los resultados basándose en la lectura. Esta tesis propone una mejora del rendimiento de un elemento clave en la mayoría de los dispositivos µTAS y POC como el micromegador, con la introducción de una expansión geométrica que aumenta la trayectoria de difusión sin aumentar la pérdida de presión. Posteriormente, se valida su rendimiento y se utiliza el diseño para cuantificar por primera vez en una plataforma microfluídica la fuerza iónica de las soluciones tamponadas y no tamponadas. Por último, y para evitar la necesidad de bombas de jeringa, en la misma estrategia de cuantificación, hemos introducido el papel como material sustrato y optimizado la geometría de entrada para mejorar el rendimiento del novedoso sensor microfluídico basado en difusión de papel para la cuantificación de la fuerza iónica. El sensor propuesto fue capaz de cuantificar la resistencia iónica de las soluciones tamponadas y no tamponadas hasta concentraciones de 0,1 M utilizando el sustrato de papel Whatman 5.

 • RALLO TOLÓS, HÉCTOR: Second Life Batteries of Electric Vehicles: Analysis of Use and Management Models
  Autor/a: RALLO TOLÓS, HÉCTOR
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671791
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció (EPC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 09/02/2021
  Director/a de tesi: AMANTE GARCIA, BEATRIZ

  Tribunal:
       PRESIDENT: VILANOVA ARBOS, RAMON
       SECRETARI: AUGER, DANIEL J.
       VOCAL: KNAP, VÁCLAV
  Resum de tesi: La movilidad del futuro pasa sin lugar a dudas por la electrificación de sus vehículos. El incremento de la conciencia social hacia una reducción de las emisiones de CO2 junto con la introducción de nuevas leyes que las regula, ha provocado finalmente un incremento en la venta de vehículos eléctricos. Además, se prevé que esta tendencia siga aumentando debido al interés global en reducir dichas emisiones.El crecimiento de ventas, ha propiciado que las baterías de Litio-Ion se hayan convertido en un elemento indispensable dentro del sector de la automoción. Las emisiones globales de un coche eléctrico son entre un 20 \% y un 40 \% menores que las de los vehículos convencionales, con el actual mix energético. Con el aumento de generación de energía verde, la UE prevé para 2050, una reducción de emisiones de hasta los 75 \% respecto a las generadas por vehículos propulsados por combustibles fósiles.La batería, al igual que cualquier otro componente del vehículo, se desgasta con el paso del tiempo y el uso. Los fabricantes de automóviles recomiendan que cuando estas baterías llegan entre el 70 \% de su estado de salud, deberían ser sustituidas, ya que los fabricantes no pueden garantizar su buen funcionamiento y podrían sufrir una caída drástica de capacidad, es decir, en la autonomía el vehículo.Sin embargo, antes de reciclar estas baterías, existe la posibilidad de que sean reutilizadas, ya que aún disponen de suficiente potencia y capacidad, para funcionar en otras aplicaciones menos exigentes. Como consecuencia, la reutilización de estas baterías, cuyo coste representa entre el 30 y el 40 \% del precio final de un vehículo eléctrico, se ve dentro del sector de la automoción, como una gran posibilidad para reducir el precio de venta del coche eléctrico y hacerlo más competitivo frente a los coches de combustión interna.Las baterías se han convertido pues, en un elemento indispensable no sólo para la industria del automóvil, sino también para cualquier aplicación que necesite almacenar energía eléctrica. En consecuencia, ya se apunta de la existencia de un nicho de mercado donde estas baterías podrían tener un gran potencial. El objetivo de reducir la fuerte dependencia de los combustibles fósiles ha provocado un aumento de las energías renovables en el mix energético europeo. Su intermitencia, abre la puerta a fuentes de almacenamiento de energía para cubrir los momentos en que no hay generación.Dar una segunda vida a las baterías de vehículo eléctrico, ha despertado el interés de investigación de esta tesis doctoral, la cual analiza diferentes nuevos modelos de uso y de negocio una vez éstas ya no son válidas para la automoción.

 • REINA GUZMAN, WASHINGTON SALVATORE: Contribución a la metodología de caracterización dinámica de materiales resilientes para aplicaciones ferroviarias
  Autor/a: REINA GUZMAN, WASHINGTON SALVATORE
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672335
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Mecànica (EM)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 09/07/2021
  Director/a de tesi: ARCOS VILLAMARÍN, ROBERT | CLOT RAZQUIN, ARNAU

  Tribunal:
       PRESIDENT: CARRASCAL VAQUERO, ISIDRO ALFONSO
       SECRETARI: PÀMIES GÓMEZ, TERESA
       VOCAL: DE ARCAS CASTRO, GUILLERMO
  Resum de tesi: La presente tesis se enfoca en la mejora y desarrollo de metodologías avanzadas para la caracterización dinámica en laboratorio de materiales resilientes para aplicaciones ferroviarias. Por un lado, la tesis propone una serie de mejoras para la aplicación del método indirecto descrito en la norma ISO 10846 para la determinación de la rigidez dinámica de elementos elásticos en el caso de excitación por barrido sinusoidal. En este marco, se propone un método que permite diseñar los parámetros de la excitación de barrido sinusoidal para asegurar un determinado error máximo en la estimación de las funciones de respuesta en frecuencia necesarias para la determinación de la rigidez dinámica. Este método se basa en un proceso de simulación numérica sobre el banco de ensayos de laboratorio y el elemento resiliente a estudiar el cual permite estimar el error que se cometerá en función de los parámetros de la excitación y el ruido de fondo existente, permitiendo la optimización del ensayo en tiempos y calidad. El método es posteriormente validado experimentalmente a partir de dos casos de estudio: un espécimen de material elastomérico y un resorte helicoidal. También se ha estudiado qué influencia tienen sobre la estimación de las funciones de respuesta en frecuencia el tipo de montaje, la precarga estática y la carga dinámica. Por otro lado, esta tesis presenta la adaptación de una metodología in situ ya existente para su aplicación a ensayos de laboratorio. Esta metodología permite determinar la rigidez dinámica de elementos elásticos en todo un rango frecuencial a partir de un único ensayo de laboratorio. Esta metodología alternativa se ha validado para los dos ejemplos experimentales antes mencionados. Aplicando las mejoras antes mencionadas para el método indirecto a esta metodología, se obtendría un método simple y robusto que tendría en cuenta la incertidumbre de medida asociada a varios efectos cómo la excitación, el ruido de fondo y el montaje. Finalmente, los resultados para los dos casos de ejemplo en términos de rigidez dinámica se han comparados con los resultados obtenidos por métodos estandarizados cómo el método directo y el método indirecto. De la comparativa se deduce que el método alternativo presentado deviene la mejor opción para determinar la rigidez dinámica en frecuencia, especialmente para altas frecuencias, dado que acomete esta determinación en un solo ensayo y evita los problemas inducidos por las fuerzas de inercia cuando se aplica el método directo a altas frecuencias.

 • SARABANDI, SOHEIL: Solving the Nearest Rotation Matrix Problem in Three and Four Dimensions with Applications in Robotics
  Autor/a: SARABANDI, SOHEIL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 27/04/2021
  Director/a de tesi: THOMAS ARROYO, FEDERICO

  Tribunal:
       PRESIDENT: OTTAVIANO, ERIKA
       SECRETARI: ROS GIRALT, LLUIS
       VOCAL: SALTARÉN PAZMIÑO, ROQUE JACINTO
  Resum de tesi: Dado que la función que aplica a cada cuaternión su matrix de rotación correspondiente es 2 a 1, la inversa de esta función no es diferenciable en todo su dominio. Por consiguiente, a veces se asume erróneamente que todas las inversiones deben contener necesariamente singularidades que surgen en forma de cocientes donde el divisor puede ser arbitrariamente pequeño. Esta idea errónea se aclaró cuando encontramos un nuevo método de conversión sin división. Este resultado desencadenó el trabajo de investigación presentado en esta tesis. A primera vista, la conversión de matriz a cuaternión no parece un problema relevante. En realidad, la mayoría de los investigadores lo consideran un problema bien resuelto cuya revisión no es probable que proporcione nuevos resultados en ningún área de interés práctico. Sin embargo, mostramos en esta tesis cómo la resolución del problema de la matriz de rotación más cercana según la norma de Frobenius se puede reducir a una conversión de matriz a cuaternión. Muchos problemas, como el de la calibración mano-cámara, el de la estimación de la pose de una cámara, el de la identificación de una ubicación, el del solapamiento de imágenes, etc. requieren encontrar la matriz de rotación más cercana a una matriz dada. Por lo tanto, la conversión de matriz a cuaternión se vuelve de suma importancia. Mientras que una rotación en 3D se puede representar mediante un cuaternión, una rotación en 4D se puede representar mediante un cuaternión doble. Como consecuencia, el cálculo de la matriz de rotación más cercana en 4D, utilizando nuestro enfoque, sigue esencialmente los mismos pasos que en el caso 3D. Aunque el caso 4D pueda parecer de interés teórico únicamente, mostramos en esta tesis su relevancia práctica gracias a una función poco conocida que relaciona desplazamientos en 3D con rotaciones en 4D. En esta tesis nos centramos en la obtención de soluciones de forma cerrada, en particular aquellas que solo requieren las cuatro operaciones aritméticas básicas porque se pueden implementar fácilmente en microcomputadores con recursos computacionales limitados. Además, los métodos de forma cerrada son preferibles por al menos dos razones: proporcionan la respuesta más significativa porque permiten analizar la influencia de cada variable en el resultado; y su costo computacional, en términos de operaciones aritméticas, es fijo y evaluable de antemano. De hecho, hemos derivado nuevos métodos de forma cerrada diseñados específicamente para resolver el problema de la calibración mano-cámara y el del registro de nubes de puntos cuya eficiencia supera la de todos los métodos anteriores.

 • TEJO OTERO, AITOR: Mimicking Soft Living Tissues for 3D Printed Surgical Planning Prototypes Using Additive Manufacturing Technologies
  Autor/a: TEJO OTERO, AITOR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Mecànica (EM)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 28/07/2021
  Director/a de tesi: BUJ CORRAL, IRENE | FENOLLOSA ARTÉS, FELIP

  Tribunal:
       PRESIDENT: TRAVIESO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
       SECRETARI: GÓMEZ GRAS, GIOVANNI
       VOCAL: MUNGUÍA VALENZUELA, JAVIER
  Resum de tesi: La fabricación aditiva es el proceso de unión de materiales para fabricar objetos a partir de los datos de un modelo 3D, normalmente capa sobre capa mediante una serie de cortes transversales, diferente de las tecnologías de fabricaciónsustractiva. En el campo de la medicina, su expansión parece no tener fin y puede llegar a caminos insospechados y, en los últimos años, por ejemplo, este avance ha ayudado a minimizar los contratiempos relacionados con la salud en nuestra sociedad. Por ejemplo, en la fabricación de prototipos de planificación quirúrgica.Los médicos tienen que enfrentarse a cirugías complejas que requieren mucho tiempo y desgaste y esto puede suponer una mayor probabilidad de sufrir un percance. Además, hasta ahora, en muchas ocasiones, los cirujanos sólo disponíande la información que les proporcionaban los DICOM, que puede ser insuficiente para preparar una cirugía.Por ello, la fabricación de modelos físicos en 3D que se utilizan para la planificación quirúrgica preoperatoria es un método útil para mejorar las habilidades quirúrgicas de los cirujanos. Su uso puede ser vital para ayudar al médico a entender de antemano lo que hay que hacer en la operación por dos razones: (1) reducir el tiempo de la operación; y (2) disminuir el peligro.Sin embargo, hay limitaciones significativas con los prototipos fabricados recientemente: (1) prototipos que puedan imitar los tejidos correspondientes; (2) tecnologías rentables que capaces de imprimir en 3D material que puedan llegar a sertan blandos como los tejidos vivos blandos. Entre las siete categorías de tecnologías de fabricación aditiva existentes, se han usado cuatro: vat-photopolymerization, powder bed fusion para partes plásticas, material extrusion and material jetting.La última mencionada es la tecnología que ha conseguido hasta ahora imprimir en 3D prototipos "más miméticos que otros". Pero, el proceso de material jetting es muy caro. Por lo tanto, se vio la necesidad de explorar nuevas vías y tratar de superar los resultados de esta tecnología mediante la búsqueda de materiales y tecnologías de impresión 3D que sean rentables y capaces de imprimir en 3D prototipos más realistas.De este modo, el primer enfoque de exploración combina FFF y SLS con la impresión 3D indirecta (técnica de moldeo). Se presentan tres casos diferentes con el objetivo de reducir los costes y conseguir piezas multimateriales y más blandas: (1)dos procesos de impresión 3D indirecta de dos casos hepáticos utilizando siliconas blandas; (2) un proceso de un neuroblastoma utilizando una impresora 3D multimaterial híbrida (FFF y DIW), que también se explica; y (3) un proceso deun neuroblastoma utilizando una fabricación híbrida, es decir, combinando por separado algunas piezas impresas en 3D en FFF y otras en SLS. . Sin embargo, se vio que era necesario seguir trabajando en la búsqueda de materiales imprimibles en 3D igual que accesibles: hidrogeles y siliconas.Se realiza la caracterización de los materiales y su correlación con los tejidos vivos blandos en base a la viscoelasticidad (DMA), dureza (ensayos de durezas Shore), sensación de corte (ensayo de cizallamiento Warner-Bratzler) y rugosidad. Estacorrelación se explica, analiza y discute con estudios publicados anteriormente. Se observó que los hidrogeles tienen propiedades similares a las de los órganos en dureza y viscoelasticidad, pero no en lo que respecta al ensayo de cizallamiento de Warner-Bratzler. Las siliconas obtuvieron resultados dispares: (1) las comerciales están muy lejos del rango de los tejidos blandos; y (2) las auto-sintetizadas tienen las mejores .En definitiva, se confirma que es posible desarrollar un prototipo de planificación quirúrgica blanda impreso en 3D utilizando la impresión 3D indirecta, y esto se ejemplifica mediante una caso real de rabdomiosarcoma de vía biliar. El material utilizado para la parte blanda es uno de los mejores mate

 • ZHAO, WEIQIANG: IMPROVED CONDITION MONITORING OF HYDRAULIC TURBINES BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES
  Autor/a: ZHAO, WEIQIANG
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672373
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Mecànica de Fluids (MF)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 21/07/2021
  Director/a de tesi: EGUSQUIZA ESTEVEZ, EDUARD | PRESAS BATLLÓ, ALEXANDRE

  Tribunal:
       PRESIDENT: PARRONDO GAYO, JORGE
       SECRETARI: GUARDO ZABALETA, ALFREDO DE JESUS
       VOCAL: FERRERA LLERA, CONRADO
  Resum de tesi: Como tipo de energía renovable que puede proporcionar una respuesta rápida a los requisitos de la red eléctrica, la energía hidroeléctrica ocupa un lugar fundamental en el mercado energético. En los últimos años, con la enorme entrada de nuevas energías renovables (NRE) como la eólica y la solar, la estabilidad de la red eléctrica se ha visto comprometida: el suministro de energía intermitente de las NRE obliga a que las turbinas hidráulicas funcionen más frecuentemente en condiciones fuera de diseño y regular su potencia con mucha más frecuencia que antes. En estos nuevos escenarios, han aparecido varios problemas en las turbinas hidráulicas. Con el fin de reducir los períodos de mantenimiento y los daños críticos en los prototipos, las técnicas de ¿condition monitoring¿ han demostrado ser una herramienta útil para los operadores. Sin embargo, estas técnicas deben ser mejoradas y actualizadas para considerar esta nueva situación de la energía hidroeléctrica.En la actualidad, las turbinas hidráulicas han sido monitoreadas por diferentes tipos de sensores. Sin embargo, no se han implementado nuevas tecnologías de análisis de datos como la inteligencia artificial (IA) en los análisis sistemáticos de los prototipos. Estas técnicas podrían mejorar los sistemas de ¿condition monitoring¿ reales y podrían ayudar a mejorar la capacidad de diagnóstico para algunos problemas críticos, donde el análisis clásico no es suficiente.En este estudio, se han utilizado datos de diferentes tipos de turbinas prototipos (turbina- bomba, turbina Francis y turbina Pelton) y se han aplicado varias técnicas de inteligencia artificial para mejorar su monitorización.En primer lugar, para una turbina-bomba analizada, se han utilizado redes neuronales (ANN) para generar nuevos mapas de monitoritzación (¿vibration hill charts¿) basados en los indicadores utilizados para la monitorización de la máquina. Esto ha ayudado a analizar los comportamientos anormales de la máquina y a proponer una mejor monitorización basada en los mapas generados. Esto puede servir de referencia para una operación más eficaz de la máquina.En segundo lugar, se han analizado los límites de funcionamiento de una turbina Francis debido a la inestabilidad en sobrecarga (overload instability). Se han aplicado técnicas de IA en datos existentes para analizar la viabilidad de detectar la inestabilidad de sobrecarga varios segundos antes de que ocurra. Se muestra que, al implementar estas técnicas en el sistema de monitorización existente, el rango de operación de la máquina podría incrementarse de manera segura.Finalmente, para un daño ocurrido en una turbina Pelton, se han utilizado redes neuronales combinadas con técnicas de reducción dimensional para construir un modelo que puede predecir con precisión el daño, lo cual también es útil para el mantenimiento programado de la máquina.Esta es una tesis basada en artículos, por lo que se basa en tres artículos de revista que se han publicado durante la ejecución de la tesis. Estos tres artículos tratan sobre la mejoría de sistemas de ¿condition monitoring¿ y el diagnóstico de daños basado en técnicas de inteligencia artificial. Estos artículos se adjuntan y comentan en todo el documento de esta tesis.

Darrera actualització: 16/10/2021 05:11:51.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:RALLO TOLÓS, HÉCTOR
Títol:Second Life Batteries of Electric Vehicles: Analysis of Use and Management Models
Data lectura:09/02/2021
Director/a:AMANTE GARCIA, BEATRIZ
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Benveniste, G.; Rallo, H.; Canals Casals, L.; Merino, A.; Amante, B. (2018). Comparison of the state of Lithium-Sulphur and lithium-ion batteries applied to electromobility. - Journal of environmental management, ISSN: 0301-4797 (JCR Impact Factor-2018: 4.865; Quartil: Q1)

Rallo, H.; Benveniste, G.; Gestoso, I.; Amante, B. (2020). Economic analysis of the disassembling activities to the reuse of electric vehicles Li-ion batteries. - Resources, conservation and recycling, ISSN: 0921-3449 (JCR Impact Factor-2018: 7.044; Quartil: Q1)

Rallo, H.; Canals Casals, L.; De la Torre, D.; Reinhardt, R.; Marchante, C.; Amante, B. (2020). Lithium-ion battery 2nd life used as a stationary energy storage system: Ageing and economic analysis in two real cases. - Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2019: 7.246; Quartil: Q1)

AUTOR/A:ALGAR ESPEJO, ANTONIO
Títol:Amortiguación de final de carrera de actuadores hidráulicos
Data lectura:08/02/2021
Director/a:CODINA MACIA, ESTEBAN
Codirector/a:FREIRE VENEGAS, FRANCISCO JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Algar, A.; Codina-Macia, Esteban; Freire, F. (2017). Experimental study of 3D movement in cushioning of hydraulic cylinder. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2017: 2.676; Quartil: Q2)

Castilla, R.; Alemany, I.; Algar, A.; Gamez-Montero, P.J.; Roquet, P.; Codina-Macia, Esteban (2017). Pressure-drop coefficients for cushioning system of hydraulic cylinder with grooved piston: a computational fluid dynamic simulation. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2017: 2.676; Quartil: Q2)

Algar, A.; Codina-Macia, Esteban; Freire, F. (2018). Bond graph simulation of error propagation in position estimation of a hydraulic cylinder using low cost accelerometers. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2018: 2.707; Quartil: Q3)

AUTOR/A:GARCIA VILANA, SILVIA
Títol:Modelo estocástico de hueso cortical de costilla humana para la predicción de fracturas mediante emisión acústica
Data lectura:04/02/2021
Director/a:SÁNCHEZ MOLINA, DAVID
Codirector/a:VELAZQUEZ AMEIJIDE, JUAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Llòria Bisbal, Marc (2017). ESTUDI DE LA CAPACITAT, FRAGILITAT I VULNERABILITAT SÍSMICA D'UN EDIFICI.

Parraga Ojeda, Alexis Cecilio (2017). DISEÑO, CÁLCULO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DESMONTABLE PARA USO EN ESCENARIOS DE CATÁSTROFES NATURALES..

Galiano Ruiz, Pablo (2017). SINTETITZADOR EMMAGATZEMAR LOOPS.

Jorda Ferrer, Aleix (2017). Aplicació d'un sistema magnètic i el seu anàlisi gràfic virtual.

Bennasar Mira, Aina (2018). CÀLCUL ESTRUCTURAL D'UNA PASARELA D'EMBARQUE.

Bellés I canals, Ricard (2018). estudio del proceso foto-fenton con dosificación de H2O2 el tratamiento de aguas residuales con paracetamol.

Alcántara Luque, Irina (2018). Posada en marxa d'una línia de pintat de seients d'automòbils per a un client específic a Polònia.

Santos Aliaga, Javier (2018). SISTEMA DE GESTIÓN DOMÒTICA PARA OPTIMIZAR EL CONSUMO ENERGÉTICO DE UNA VIVIENDA.

Quintana Fernandez, Alicia (2019). Estudio de factores que influyen en la accidentalidad de tráfico y detección de puntos negros.

Zaragoza Sacristán, Raúl (2020). Supervisió i diagnosi de fallades de motors tipus “brushless”.

Balot Vallet, Gonzalo (2020). Análisis y Simulación de las Variables Influyentes en Accidentes de Tráfico.

Barnils Ribé, Judit (2020). Wearable Smart Therapeutic Gloves.

Aviles Araez, Eduardo (2020). Controlador de sistemas hidropónicos con Arduino y Alexa.

Oliver Alfonso, Joan Marc (2021). DISEÑO CONSTRUCTIVO DE BANDEJAS PARA PALETIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN AUTOMÁTICA DE BOLSAS DE SUERO FISIOLÓGICO.

Sanchez, D.; Garcia-Vilana, Silvia; Velazquez-Ameijide, J.; Arregui-Dalmases, C. (2019). Estudio de la frecuencia de ocurrencia de accidentes de tráfico mediante procesos estocásticos de Pascal-Pólya. - Biomecánica, ISSN: 1885-9518

Sanchez, D.; Garcia-Vilana, Silvia; Velazquez-Ameijide, J.; Arregui-Dalmases, C. (2020). Probabilistic assessment for clavicle fracture under compression loading: rate-dependent behavior. - Biomedical engineering: applications, basis and communications, ISSN: 1016-2372 (JCR Impact Factor-2019: 0.192; Quartil: Q4)

Velazquez-Ameijide, J.; Garcia-Vilana, Silvia; Sanchez, D.; Lluma, J.; Martinez-Gonzalez, E.; Rebollo-Soria, M.; Arregui-Dalmases, C. (2020). Prediction of mechanical properties of human rib cortical bone using fractal dimension. - Computer methods in biomechanics and biomedical engineering, ISSN: 1025-5842 (JCR Impact Factor-2019: 1.502; Quartil: Q3)

AUTOR/A:MARTÍN NAVARRETE, ROCÍO
Títol:Computational Aeroacoustics in the Automotive Industry
Data lectura:02/02/2021
Director/a:SORIA GUERRERO, MANUEL
Codirector/a:CANTE TERAN, JUAN CARLOS
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Martín, R.; Soria, M.; Lehmkuhl, O.; Duben, A.; Gorobets, A. (2019). Noise radiated by an open cavity at low Mach number: Effect of the cavity oscillation mode. - International Journal of Aeroacoustics, ISSN: 1475-472X (JCR Impact Factor-2019: 1.203; Quartil: Q3)

Martín, R.; Soria, M.; Lehmkuhl, O.; Gorobets, A.; Cante, J.C.; Vidal, P. (2018). Noise Radiated by an Open Cavity at Low Mach Number.

Martín, R.; Soria, M.; Lehmkuhl, O.; Gorobets, A.; Duben, A. (2018). CEAA: Noise Radiated by an Open Cavity at Low Mach Number.

Martín, R.; Soria, M.; Lehmkuhl, O.; Gorobets, A.; Duben, A. (2019). Noise radiated by an open cavity at M=0.1 and Re=5000.

AUTOR/A:GENG, LINLIN
Títol:Numerical Investigation and Modelling of the Unsteady Behavior and Erosion Power of Cloud Cavitation
Data lectura:28/01/2021
Director/a:ESCALER PUIGORIOL, FRANCESC XAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Geng, L.; Escaler, X. (2019). Assessment of RANS turbulence models and Zwart cavitation model empirical coefficients for the simulation of unsteady cloud cavitation. - Engineering applications of computational fluid mechanics, ISSN: 1994-2060 (JCR Impact Factor-2019: 5.8; Quartil: Q1)

Geng, L.; Chen, J.; Escaler, X. (2020). Improvement of cavitation mass transfer modeling by including Rayleigh–Plesset equation second order term. - European journal of mechanics B-Fluids, ISSN: 0997-7546 (JCR Impact Factor-2019: 2.131; Quartil: Q2)

Geng, L.; Chen, J.; De La Torre, O.; Escaler, X. (2020). Numerical simulation of cavitation erosion aggressiveness induced by unsteady cloud cavitation. - Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2018: 2.217; Quartil: Q2)

Chen, J.; Geng, L.; Escaler, X. (2020). Numerical investigation of the cavitation effects on the vortex shedding from a hydrofoil with blunt trailing edge. - Fluids, ISSN: 2311-5521 (JCR Impact Factor-2019: 0.326; Quartil: Q2)

Geng, L.; Escaler, X. (2019). Recommendations for the simulation of unsteady cloud cavitation around 2D hydrofoils with density corrected model.

AUTOR/A:BELLAFONT PERALTA, IGNACIO
Títol:Study of the beam induced vacuum effects in the cryogenic beam vacuum chamber of the Future Circular Hadron Collider
Data lectura:25/01/2021
Director/a:ESCALER PUIGORIOL, FRANCESC XAVIER
Codirector/a:QUISPE FLORES, MARCOS OSWALDO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
González, L.A.; Gil-Costa, M.; Baglin, V.; Chiggiato, P.; Garion, C.; Kersevan, R.; Casalbuoni, S.; Huttel, E.; Bellafont, I.; Pérez, F. (2019). Commissioning of a beam screen test bench experiment with a future circular hadron collider type synchrotron radiation beam. - Physical review accelerators and beams, ISSN: 2469-9888 (JCR Impact Factor-2019: 1.623; Quartil: Q3)

Bellafont, I.; Morrone, M.; Mether, L.; Fernández, J.; Kersevan, R.; Garion, C.; Baglin, V.; Chiggiato, P.; Pérez, F. (2020). Design of the future circular hadron collider beam vacuum chamber. - Physical review accelerators and beams, ISSN: 2469-9888 (JCR Impact Factor-2018: 1.788; Quartil: Q3)

Bellafont, I.; Mether, L.; Kersevan, R.; Malyshev, O.B.; Baglin, V.; Chiggiato, P.; Pérez, F. (2020). Beam induced vacuum effects in the future circular hadron collider beam vacuum chamber. - Physical review accelerators and beams, ISSN: 2469-9888 (JCR Impact Factor-2018: 1.788; Quartil: Q3)

AUTOR/A:ROCA CAZORLA, DAVID
Títol:Numerical Tools for Computational Design of Acoustic Metamaterials
Data lectura:07/09/2020
Director/a:CANTE TERAN, JUAN CARLOS
Codirector/a:LLOBERAS VALLS, ORIOL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Roca, D.; Cante, J.C.; Lloberas-Valls, O.; Oliver, J. (2020). Numerical tools for computational design of acoustic metamaterials.

Galobardes Esteban, Marc (2020). Mathematical model for analyzing the structure of electrospray beams..

Rosta, Mátyás (2020). Estudio del potencial de los metamateriales acústicos, fabricados mediante técnicas de impresión 3D, para la atenuación del ruido..

Martínez Segarra, Carlos (2020). Study: numerical simulations of synthetic jets.

Santin Blanco, Oscar (2020). Study of artificial gravity systems for long duration space missions.

Roca, D.; Lloberas-Valls, O.; Cante, J.C.; Oliver, J. (2018). A computational multiscale homogenization framework accounting for inertial effects: application to acoustic metamaterials modelling. - Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2018: 4.821; Quartil: Q1)

Roca, D.; Yago, D.; Cante, J.C.; Lloberas-Valls, O.; Oliver, J. (2019). Computational design of locally resonant acoustic metamaterials. - Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2019: 5.763; Quartil: Q1)

Roca, D.; Pàmies, T.; Cante, J.C.; Lloberas-Valls, O.; Oliver, J. (2020). Experimental and numerical assessment of local resonance phenomena in 3D-printed acoustic metamaterials. - Journal of vibration and acoustics. Transactions of the ASME, ISSN: 1048-9002 (JCR Impact Factor-2018: 1.929; Quartil: Q2)

Roca, D.; Lloberas-Valls, O.; Cante, J.C.; Oliver, J. (2017). Computational homogenization procedure for acoustic problems.

Oliver, J.; Roca, D.; Cante, J.C.; Lloberas-Valls, O. (2017). Multi-scale modeling of materials accounting for inertial effects: application to acoustic metamaterials.

Oliver, J.; Roca, D.; Cante, J.C.; Lloberas-Valls, O. (2017). On multiscale modeling of materials accounting for inertial effects: application to acoustic metamaterials design.

Roca, D.; Yago, D.; Cante, J.C.; Lloberas-Valls, O.; Oliver, J. (2018). Computational multiscale design of engineering metamaterials: application to acoustic insulation panels.

Oliver, J.; Roca, D.; Cante, J.C.; Lloberas-Valls, O. (2018). Multi-scale computational design of engineering metamaterials: application to acoustic insulation cases.

Roca, D.; Yago, D.; Cante, J.C.; Lloberas-Valls, O.; Oliver, J. (2019). Computational procedure for optimal design of acoustic metamaterials.

AUTOR/A:DE LA TORRE SANGRÀ, DAVID
Títol:OPTIMIZATION OF INTERPLANETARY TRAJECTORIES WITH GRAVITY ASSIST
Data lectura:28/07/2020
Director/a:FANTINO, ELENA
Codirector/a:FLORES LE ROUX, ROBERTO MAURICE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
De La Torre, D. (2016). Optimization of Interplanetary Trajectories with Gravity Assist.

Torino Rius, Sergi (2016). Study of Earth-to-Jupiter transfers with gravity assist at Mars using the C3 matching technique.

Lopez Caballero, Victor (2017). Projecte d'actualització, renovació i millora d'un laboratori de control per ús docent.

Tantiña Gil, Gerard (2018). Projecte d'instal·lacions d'una nau industrial.

Calvente Lozano, Oscar (2018). Study: implementation of an interplanetary trajectory optimisation algorithm using the Tisserand graph..

García Estelrich, Celestino (2018). Study of methods for automatic path finding on the Tisserand graph..

Frigola Manzano, Oriol (2018). Study on the influence of wing deformation on the aerodynamic performance of paragliders.

Gutiérrez Meyer, Daniel (2018). Study and implementation of a control system for autonomous guided parachutes.

Pérez Pérez, Àlex (2018). Study: parametric performance of islands model optimisation applied to interplanetary trajectories.

Mas Sanz, Esther (2018). Study: natural gravity assist manoeuvres applied to interplanetary trajectories.

Marqués Ujaque, Josep Ramon (2019). Estudi per la implantació de millores en el sistema productiu d'una PyME especialitzada en mecanitzats d'alta precisió per al sector aeronàutic.

Martínez Galindo, Alejandro (2019). Estudio de posibles alternativas a la actual limitación operacional del aeropuerto de Hondarribia..

Cortés Fargas, Marc (2019). Project of the design of a boom module for hoist systems in helicopters.

Parrot Martinez, Ivan (2019). Study on the system architecture of the ONION project.

Blanco Sorigue, Alex (2019). Puesta en marcha del control de una bancada de ensayos para generadores síncronos de imanes permanentes.

Alfocea Jimenez, Marc (2019). Control y supervisión de un variador de velocidad con un autómata y un sistema HMI.

Casas Díaz, Jose Antonio (2019). Modulo didáctico para prácticas con variadores de velocidad ABB.

Cugota Canals, Manel (2019). Estudio de los sistemas de control de la máquina síncrona de polos salientes.

Savall Maño, Maria (2019). Estudi i anàlisi d'enlairaments / aterratges per pista no preferent i compliment de maniobres d'enlairament i aterratges d'acord a les restriccions operacionals previstes en AIP (Publicació de Informació Aeronàutica) a l'aeroport de Barcelona..

Navalón Martín, Néstor (2019). Study of the sustainability of a Permanent Martian Outpost.

Gascón Álvarez, Carlos (2019). Analytic stability maps of unknown exoplanet companions for imaging prioritization.

Hu, Daniel Lijia (2019). Study for the design of a management system for AGV networks..

Costa Rabionet, Mariona (2019). Study of the future perspectives of Micro and Nano-satellite constellations in the Earth Observation market..

Murnaghan Murnaghan, Murrough (2019). Study : Design a rocket nozzle using the Method of Characteristics..

Puljic, Stjepan (2019). [eProject] Study of control and stability of a STOL light aircraft.

Qadeem Afzal, Muhammad (2019). Estudio de viabilidad de un nuevo aeropuerto.

Mejía García, Álvaro (2019). [eProject] Study of landing gear of a STOL light aircraft.

Pachler De la osa, Nils (2019). Power and Bandwidth allocation for High-Throughput Satellites using Particle Swarm Optimization.

Arrabal López, Adrià (2020). Projecte de millora d’un microscopi de baix cost.

Rossell Cubells, Pere (2020). Study and implementation of 1U cubesat attitude control algorithms for educational purposes.

Méndez Gálvez, Carlos (2020). Estudio del control de actitud de un cubesat 1U basado en magnetorquer.

Fernández Prat, Manel (2020). Studie of a sensor array for experimental ambient conditions monitoring.

Blanco Bravo, Iker (2020). Design of an azimuth/elevation mount for Sun-tracking of a solar panel.

Betriu Roure, Paula (2020). Study: An Assessment on Lagrange Relays for Deep Space Communications..

Martínez Vidal, Joaquim (2020). Study: Reliability prediction algorithms for aircraft batteries.

Macía Fernández, Oscar (2020). Analytical study of Starship (Space X) mission architecture.

Lahoz Gaitx, Pau (2020). Analytical study of the Apollo 11 mission architecture.

Cardona Orfila, Pau (2020). Analytical study of NASA’s Mars mission architecture.

Moya Acosta, Leonardo Andrés (2020). Study: High performance computing simulation of planetary atmospheres.

Muñoz Moreno, Sergi (2020). Study: Effect of the jet formation criteria on impinging synthetic jets (TFM).

De La Torre, D.; Flores, R.; Fantino, E. (2018). On the solution of Lambert's problem by regularization. - Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2018: 2.482; Quartil: Q1)

De La Torre, D.; Fantino, E. (2015). Review of Lambert's problem.

AUTOR/A:IVANOVA TENEVA, ELITSA
Títol:Estabilización de suelos con bacterias Sporosarcina pasteurii
Data lectura:28/02/2020
Director/a:GIL ESPERT, LLUIS
Codirector/a:BERNAT MASÓ, ERNEST
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Bernat, E.; Ivanova Teneva, E.; Escrig, C.; Gil, L. (2017). Ultrasound transmission method to assess raw earthen materials. - Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2017: 3.485; Quartil: Q1)

AUTOR/A:EGUSQUIZA MONTAGUT, MÒNICA
Títol:Study of the Dynamic Behavior of Pelton Turbines
Data lectura:14/02/2020
Director/a:EGUSQUIZA ESTEVEZ, EDUARD
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Viladomiu Cusí, Anna (2017). Simulació del nivell d'ultra-buit del Microtró de la UPC.

Egusquiza, M. (2017). Contribution to the analysis of the dynamic behaviour of Pelton turbines.

Albaladejo Romano, Gerard (2018). Eficiencia energética aplicada a una casa rural.

Sabaté Arroyo, Gerard (2019). Estudi aerodinàmic del sistema de reducció de drag de l’aleró posterior d’un vehicle formula amb flux transitori i mallat mòbil.

Izquierdo Buenaventura, Sergi (2020). SELECCIÓ I OPTIMITZACIÓ DE VENTILADORS PER APLICACIONS INDUSTRIALS.

Royán Fabregat, José Manuel (2020). Evaluación de vibraciones en una turbina Pelton.

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Bossio, M. (2017). Accurate determination of the frequency response function of submerged and confined structures by using PZT-patches. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2017: 2.475; Quartil: Q2)

Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Egusquiza, M. (2017). Experimental study of a vibrating disk submerged in a fluid-filled tank and confined with a nonrigid cover. - Journal of Vibration and Acoustics, Transactions of the ASME, ISSN: 1528-8927 (JCR Impact Factor-2016: 1.692; Quartil: Q2)

Bossio, M.; Valentin, D.; Presas, A.; Ramos, D.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Egusquiza, M. (2017). Numerical study on the influence of acoustic natural frequencies on the dynamic behaviour of submerged and confined disk-like structures. - Journal of fluids and structures, ISSN: 0889-9746 (JCR Impact Factor-2017: 2.434; Quartil: Q1)

Egusquiza, M.; Egusquiza, E.; Valentin, D.; Valero, M.; Presas, A. (2017). Failure investigation of a Pelton turbine runner. - Engineering failure analysis, ISSN: 1350-6307 (JCR Impact Factor-2017: 2.157; Quartil: Q2)

Velasco, A.; Jiménez García, S.; Guardo, A.; Fontanals, A.; Egusquiza, M. (2017). Assessment of the use of Venetian blinds as solar thermal collectors in double skin facades in Mediterranean climates. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2017: 2.676; Quartil: Q2)

Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Bossio, M. (2017). Power swing generated in Francis turbines by part load and overload instabilities. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2017: 2.676; Quartil: Q2)

Valero, M.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E.; Presas, A.; Valentin, D.; Bossio, M. (2017). Extension of operating range in pump-turbines. Influence of head and load. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2017: 2.676; Quartil: Q2)

Zhang, M.; Valentin, D.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Zhao, W. (2018). Numerical study on the dynamic behavior of a francis turbine runner model with a crack. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2018: 2.707; Quartil: Q3)

Valentin, D.; Presas, A.; Bossio, M.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E.; Valero, M. (2018). Feasibility of detecting natural frequencies of hydraulic turbines while in operation, using strain gauges. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, M.; Valero, M.; Egusquiza, E. (2018). Transmission of high frequency vibrations in rotating systems. Application to cavitation detection in hydraulic turbines. - Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2018: 2.217; Quartil: Q2)

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, M.; Valero, M.; Egusquiza, E. (2018). Sensor-based optimized control of the full load instability in large hydraulic turbines. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Egusquiza, M.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Presas, A.; Valentin, D.; Bossio, M. (2018). Advanced condition monitoring of Pelton turbines. - Measurement, ISSN: 0263-2241 (JCR Impact Factor-2018: 2.791; Quartil: Q2)

Presas, A.; Luo, Y.; Wang, Z.; Valentin, D.; Egusquiza, M. (2018). A review of pzt patches applications in submerged systems. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Zhang, M.; Valentin, D.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E. (2019). Failure investigation of a Kaplan turbine blade. - Engineering failure analysis, ISSN: 1350-6307 (JCR Impact Factor-2019: 2.897; Quartil: Q1)

Presas, A.; Valentin, D.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E. (2019). Experimental measurements of the natural frequencies and mode shapes of rotating disk-blades-disk assemblies from the stationary frame. - Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)

Valentin, D.; Presas, A.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E. (2019). Detection of hydraulic phenomena in francis turbines with different sensors. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)

Valentin, D.; Presas, A.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Jou, E.; Egusquiza, E. (2019). Influence of the hydrodynamic damping on the dynamic response of Francis turbine runners. - Journal of fluids and structures, ISSN: 0889-9746 (JCR Impact Factor-2019: 2.84; Quartil: Q2)

Zhang, M.; Valentin, D.; Valero, M.; Presas, A.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E. (2020). Experimental and numerical investigation on the influence of a large crack on the modal behaviour of a Kaplan turbine blade. - Engineering failure analysis, ISSN: 1350-6307 (JCR Impact Factor-2018: 2.203; Quartil: Q2)

Valentin, D.; Presas, A.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E. (2020). Synchronous condenser operation in Francis turbines: Effects in the runner stress and machine vibration. - Renewable energy, ISSN: 1879-0682 (JCR Impact Factor-2018: 5.439; Quartil: Q1)

Valentin, D.; Presas, A.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E.; Gomes, J.; Avellan, F. (2020). Transposition of the mechanical behavior from model to prototype of Francis turbines. - Renewable energy, ISSN: 1879-0682

Egusquiza, M.; Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E. (2020). Dynamic response of Pelton runners: Numerical and experimental analysis in prototypes. - Renewable energy, ISSN: 1879-0682 (JCR Impact Factor-2019: 6.274; Quartil: Q1)

Zhao, W.; Egusquiza, M.; Valero, M.; Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E. (2020). On the use of artificial neural networks for condition monitoring of pump-turbines with extended operation. - Measurement, ISSN: 0263-2241 (JCR Impact Factor-2018: 2.791; Quartil: Q2)

Egusquiza, E.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Presas, A.; Valentin, D.; Jou, E. (2016). Effects of extended operating conditions in pump-turbines.

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Bossio, M. (2016). On the use of PZT-Patches as exciters in modal analysis: application to submerged structures.

Valero, M.; Egusquiza, E.; Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, M.; Bossio, M. (2017). Condition monitoring of a prototype turbine. Description of the system and main results.

Valentin, D.; Presas, A.; Bossio, M.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E.; Valero, M. (2017). Feasibility to detect natural frequencies of hydraulic turbines under operation using strain gauges.

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, M.; Bossio, M.; Egusquiza, E.; Valero, M. (2017). Optimized use of sensors to detect critical full load instability in large hydraulic turbines.

AUTOR/A:AN, BO
Títol:Numerical investigation on applications simulated via using lattice Boltzmann method
Data lectura:12/12/2019
Director/a:BERGADÀ GRANYÓ, JOSEP MARIA
Codirector/a:MELLIBOVSKY ELSTEIN, FERNANDO PABLO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
An, B. (2016). Numerical studies of flow around several bluff bodies with implementation of active flow control.

An, B.; Bergadà, J.M. (2017). A 8-neighbor model lattice Boltzmann method applied to mathematical-physical equations. - Applied mathematical modelling, ISSN: 0307-904X (JCR Impact Factor-2017: 2.617; Quartil: Q1)

An, B.; Bergadà, J.M.; Mellibovsky, F. (2019). The lid-driven right-angled isosceles triangular cavity flow. - Journal of fluid mechanics, ISSN: 0022-1120 (JCR Impact Factor-2019: 3.354; Quartil: Q1)

An, B.; Bergadà, J.M.; Mellibovsky, F.; Sang, W.M; Xi, C. (2020). Numerical investigation on the flow around a square cylinder with an upstream splitter plate at low Reynolds numbers. - Meccanica, ISSN: 0025-6455 (JCR Impact Factor-2018: 2.316; Quartil: Q2)

An, B.; Bergadà, J.M.; Mellibovsky, F.; Sang, W. (2020). New applications of numerical simulation based on lattice Boltzmann method at high Reynolds numbers. - Computers & mathematics with applications, ISSN: 0898-1221 (JCR Impact Factor-2018: 2.811; Quartil: Q1)

An, B.; Mellibovsky, F.; Bergadà, J.M.; Sang, W. (2020). Towards a better understanding of wall-driven square cavity flows using the Lattice Boltzmann method. - Applied mathematical modelling, ISSN: 0307-904X (JCR Impact Factor-2018: 2.841; Quartil: Q1)

An, B.; Bergadà, J.M. (2016). Numerical study to improve the numerical instability of lattice Boltzmann method.

An, B.; Bergadà, J.M. (2016). Numerical research of steady characteristics inside triangular and trapezoidal enclosures.

An, B.; Bergadà, J.M. (2016). Numerical study of the 2D lid-driven triangular cavities based on the Lattice Boltzmann method.

An, B.; Bergadà, J.M.; Mushyam, A. (2017). Square cylinder with passive flow control.

AUTOR/A:NÁPOLES ALBERRO, AMELIA EMELINA
Títol:Estudio de la energía específica consumida en el rectificado
Data lectura:10/09/2019
Director/a:GONZALEZ ROJAS, HERNAN ALBERTO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
García Lozano, Alba (2017). Implementació d'un Sistema Documental de Gestió de Qualitat basat en els requeriments de la ISO9001..

Coronel Asistiri, Vanessa Daniela (2017). Estudio de la maquinabilidad de algunos materiales utilizados en la industria..

Riera Lorton, Núria (2018). Análisis Dinámico y Control Automático del Mecanismo leva-válvula del Motor.

Muñoz León, Miriam (2018). Diseño y programación de una máquina semiautomática de ensamble de componentes y control de calidad.

Caverdós Artigas, Antoni (2018). Trituradora de sobrants agrícols.

Garcia Amengual, Sebastian (2018). Diseño de una grúa manual tipo pluma para furgonetas industriales..

Castillo Fernández, Víctor (2018). Estudi, disseny i modelatge d'una màquina posicionadora de soldadura..

Escudero Vasconez, Bruna Micaela (2018). Estudio de viabilidad de la impresión 3D de alimentos con base fruta.

Pereda Ariño, Javier (2018). Diseño de prototipo de máquina extractora de semilla de cebolla..

Andres Sufrategui, Diana (2018). Kits de autoconstrucción sencillos.

Girol Miracle, David (2018). Sistema d'automatització aplicat a l'industria 4.0 G.D..

Peña Román, Juan (2018). Sistema d'automatització aplicat a l'industria 4.0. PJ.

Cardona Sigüenza, Óscar (2018). Disseny d'una estació robotitzada de postprocessament i apilat, integrada amb una línia productiva de termo conformat..

López Morales, Alba (2019). Títol: Disseny d'un sistema extrusor d'aliments per a impresores tipus REPRAP.

Ramos Lagos, Estephany (2019). Diseño de silla de evacuación para ambulancia..

López Jaro, Adrian (2019). Ventilador para terrazas: diseñando un nuevo concepto.

Miguelez Valverde, Javier (2020). Diseño de una máquina de ensayo a fatiga de chapa soldada por punto..

Casas Quero, Carmen Patricia (2020). Estudio y caracterización de un modelo para obtener oxígeno mediante adsorción.

Badiola Iparraguirre, Ane (2020). Prototipo de una prótesis de mano para niños y niñas. .

Sayago Serrano, Víctor (2020). Dispositivo Didáctico para el Equilibrado del Mecanismo Cuadrilátero Articulado.

Pujol Martorell, Sara (2020). Concepción de una máquina de impresión 3D con bandeja estática “FPT”: Diseño de la estructura y la carcasa..

Golloeva, Adelina (2020). Diseño del extrusor con boquilla adaptable para una impresora 3D con bandeja fija MIF..

Hameed, S.; Gonzalez-Rojas, Hernan A.; Perat, J.; Napoles, A.; Sanchez Egea, Antonio J. (2018). Influence of the regime of electropulsing-assisted machining on the plastic deformation of the layer being cut. - Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2018: 2.972; Quartil: Q2)

Pujol-Vazquez, G.; Acho, L.; Mobayen, S.; Napoles, A.; Perez-Gracia, V. (2018). Rotary inverted pendulum with magnetically external perturbations as a source of the pendulum’s base navigation commands. - Journal of the Franklin Institute, ISSN: 0016-0032 (JCR Impact Factor-2019: 4.036; Quartil: Q1)

Gonzalez-Rojas, Hernan A.; Napoles, A.; Sanchez Egea, Antonio J. (2018). Machinability estimation by drilling monitoring. - Dyna ingeniería e industria, ISSN: 0012-7361 (JCR Impact Factor-2018: 0.562; Quartil: Q4)

Napoles, A.; Gonzalez-Rojas, Hernan A.; Sanchez Egea, Antonio J.; Hameed, S.; Peña, R. M. (2019). Model based on an effective material-removal rate to evaluate specific energy consumption in grinding. - Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2019: 3.057; Quartil: Q2)

Martynenko, V.; Martinez Krahmer, D.; Napoles, A.; Cabo, A.; Pérez, D.; Zayas F, E.E.; Gonzalez-Rojas, Hernan A.; Sanchez Egea, Antonio J. (2020). Surface damaging of brass and steel pins when sliding over nitrided samples cut by finishing and roughing EDM conditions. - Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2018: 2.972; Quartil: Q2)

AUTOR/A:FENOLLOSA ARTÉS, FELIP
Títol:Contribució a l'estudi de la impressió 3D per a la fabricació de models per facilitar l'assaig d'operacions quirúrgiques de tumors.
Data lectura:25/07/2019
Director/a:BUJ CORRAL, IRENE
Director/a:GOMA AYATS, JUAN RAMON
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Buj-Corral, I.; Dominguez, A.; Zayas F, E.E.; Costa, L.; Goma, J.; Fenollosa, F. (2019). Sistemas de fabricación. Teoría curso 2020/2021.

Guindulain Juan-muns, Josep (2016). Secuenciación del mantenimiento preventivo periódico de maquinaria para minimnizar el coste global asociado al tiempo entre intervenciones.

Menéndez Cabrera, Pablo (2016). ESTUDIO DE INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONSTRUCTIVA Y FLUIDO DINÁMICA PARA UN VENTILADOR CENTRÍFUGO EN SU PUNTO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA INSTALACIÓN EN UN FICHERO EN FORMATO REVIT.

Donat Gómez, Roger (2016). DISSENY I DESENVOLUPAMENT D'UN LUGE TOT TERRENY.

Valencia Martinez, Michael (2016). Anàlisi i propostes per a la viabilitat d'un Centre Especial de Treball per a persones amb malaltia mental.

Rabadan Barea, Arnau (2016). BANCO DE ENSAYO DE VALIDACIÓN DE DETECTORES DE INCENDIOS.

Baldellou Peidró, Genís (2016). Implementació d'un capçal tipus plat revòlver a 5 colors per a l'impressora BCN3D+.

González Gobartt, Fernando (2017). Desenvolupament d'un sistema per a la fabricació de prototips d'ús mèdic mitjançant tecnologies d'impressió 3D amb líquids solidificables.

Pi Savall, Berta (2017). Desenvolupament d¿un prototip de baixa duresa per a millorar els assajos quirúrgics mitjançant la impressió en 3D.

Romeu Coscolla, Adrià (2017). Identification of Flow-Based Risk Factors For Blood Clotting.

Sabaté Salvador, Ramon (2017). 3D printed PLLA stnets: Fabrication, mechanical properties and thrombogeneicity..

Romero Fuentes, Sergi (2017). Estudio comparativo de los métodos de fabricación aditiva para el titanio y sus aleaciones.

Bada Fernández, Sergi (2017). Disseny conceptual d'una impressora 3D basada en la tecnologia de microones.

Aoustin, Eliott Hugo (2018). STUDY OF DIFERENTS RESINS FOR 3-D IMPRESSION OF PROTOTIPES.

Marín Segura, Sara (2018). Influència dels paràmetres d'impressió sobre la rugositat de peces obtingudes per impressió3D de ceràmica.

Vila Abad, Maria (2018). Safe feeding strategies for a Physically Assistive Robot.

Valbuena Montejano, Carlos Rubén (2018). DESARRLO DE LAS TECNOLOGIAS FA MULTIMATERIAL..

Millet Capdevila, Marc (2018). ADAPTACI¿'' D?UNA IMPRESSORA 3D A UN SISTEMA DE 4 EXTRUSORS INDEPENDENTS I FABRICACI¿'' DE PROTOTIPS 3D MULTIMATERIALS PER A ASSAIG QUIRÚRGIC..

Bartolomé Escudero, Victor (2018). Posada en marxa d'un servei de suport al prototipatge empresarial promogut per organismespúblics.

García Herranz, Eric (2019). Procediment indirecte de fabricació additiva metàl·lica per deposició i sinteritzat.

Guerra Martin, Gabriel (2019). Procés de validació d'equip de fabricació additiva de 4 capçals independents en tecnologia FFF.

Tejo, A. (2019). Mimicking Soft Living Tissues for 3D Printed Surgical Planning Prototypes Manufactured by a Hybrid Multi-Material 3D Printer.

Reina Espejo, Daniel (2020). Plataforma experimental d'impressió 3D amb sistema IQuEX: execució de millores i proves.

Torloting, Camille Sarah (2020). Development of catalyzable resins, silicones and hydrogel using UV to be processed by additive manufacturing .

Guiral, Eloïse (2020). Identification and test of silicones and mimetisable hydrogels with respect to live tissues.

Parent, Aude (2020). Characterisation of soft materials for effects of viscoelastic behaviour and interaction with surgical instruments .

Torrent Arnall, David (2020). Disseny d’una màquina de tall làser basada en Arduino.

Alegre Alsina, Xavier Raimón (2020). Métodos para la mejora de una línea de producción de elaborados mediante la aplicación de técnicas lean.

Fenollosa, F. (2017). La fabricación aditiva o impresión 3D: el momento de la disrupción en nuestras empresas. - InfoPLC ++, ISSN: 2564-856X

Muguruza, A.; Krauel, L.; Fenollosa, F. (2019). Development of a patients-specific 3D-printed preoperative planning and training tool, with functionalized internal surfaces, for complex oncologic cases. - Rapid prototyping journal, ISSN: 1355-2546 (JCR Impact Factor-2019: 3.099; Quartil: Q1)

Fenollosa, F.; Goma, J.; Buj-Corral, I.; Tejo, A.; Minguella-Canela, J.; Uceda, R.; Valls-Esteve, A.; Ayats, M. (2019). Foreseeing new multi-material FFF-Additive Manufacturing concepts meeting mimicking requirements with living tissues. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2019: 0.516; Quartil: Q2)

Tejo, A.; Buj-Corral, I.; Fenollosa, F. (2020). 3D printing in medicine for preoperative surgical planning: a review. - Annals of biomedical engineering, ISSN: 0090-6964 (JCR Impact Factor-2018: 3.474; Quartil: Q1)

Tejo, A.; Lustig, P.; Fenollosa, F.; Valls, A.; Krauel, L.; Buj-Corral, I. (2020). 3D printed soft surgical planning prototype for a biliary tract rhabdomyosarcoma. - Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, ISSN: 1751-6161 (JCR Impact Factor-2019: 3.372; Quartil: Q2)

Tejo, A.; Buj-Corral, I.; Fenollosa, F. (2020). Fabrikazio gehigarria ezinbesteko teknologia osasunean eta industrian: Euskadi eta Katalunia. - Ekaia, ISSN: 0214-9001

Buj-Corral, I.; Tejo, A.; Fenollosa, F. (2020). Development of AM technologies for metals in the sector of medical implants. - Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2018: 2.259; Quartil: Q1)

(2020). Libro de resúmenes 3DDay EEBE.

Tejo, A.; Fenollosa, F.; Buj-Corral, I. (2019). Mimicking soft living tissues for 3D printed surgical planning prototypes using different materials.

Fenollosa, F.; Goma, J.; Buj-Corral, I.; Tejo, A.; Minguella-Canela, J.; Uceda, R.; Valls, A.; Ayats, M. (2019). Foreseeing new multi-material AM concepts meeting mimicking requirements with living tissues.

Bonada, J.; Xuriguera, E.; Calvo, L.; Poudelet, L.; Padilla, J.A.; Niubo, M.; Fenollosa, F. (2019). Metal additive manufactured parts through direct ink writing process.

Valls, A.; Ayats, M.; Lustig, P.; Tejo, A.; Fenollosa, F.; Julian, N.; Navarro, O.; Munuera, J.; Krauel, L.; Rubio, O. (2020). Dimensional and mechanical changes assessment of 3D printed models after sterilization: a pilot study.

AUTOR/A:NOORI, BEHSHAD
Títol:Application of dynamic vibration absorbers on double-deck circular railway tunnels to mitigate railway-induced ground-borne vibration
Data lectura:19/07/2019
Tutor/a:PÀMIES GÓMEZ, TERESA
Director/a:ARCOS VILLAMARÍN, ROBERT
Director/a:CLOT RAZQUIN, ARNAU
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Mugur, Puranjay (2019). Study of the computational performance of different models for pantograph/catenary dynamics based on a semi-analitycal approach.

Gopinath, Gokul (2019). Study of the computational performance of different models for pantograph/catenary dynamics.

Noori, B.; Arcos, R.; Clot, A.; Romeu, J. (2018). A method based on 3D stiffness matrices in Cartesian coordinates for computation of 2.5D elastodynamic Green's functions of layered half-spaces. - Soil dynamics and earthquake engineering, ISSN: 0267-7261 (JCR Impact Factor-2018: 2.578; Quartil: Q2)

Arcos, R.; Clot, A.; Romeu, J.; Noori, B. (2015). Study of the vibration isolation efficency of dynamic vibration absorbers applied on the tunnel interior wall in the railway-induced vibration problem.

Clot, A.; Arcos, R.; Noori, B.; Romeu, J. (2015). A coupled building-soil model for the prediction of construction-induced vibration.

Arcos, R.; Clot, A.; Noori, B.; Romeu, J. (2015). Efficient expressions of the three-dimensional stiffness matrices for layered media.

Noori, B.; Arcos, R.; Clot, A.; Romeu, J. (2017). Computationally efficient model for calculating the 2.5D green's functions of a tunnel buried in a layered half-space system.

Arcos, R.; Ghangale, D.; Clot, A.; Noori, B.; Romeu, J. (2018). Hybrid model for rail fasteners stiffness optimization in railway-induced ground-borne vibration problems.

AUTOR/A:SANCHÍS ESTRUCH, RICARDO
Títol:Contribució a la detecció de defectes singulars en els perfils de les rodes de ferrocarril mitjançant l¿anàlisi de les vibracions generades en el contacte roda-carril
Data lectura:16/07/2019
Director/a:MARTINEZ MIRALLES, JORDI RAMON
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sanchis, R.; Cardona, S.; Martinez, J. (2019). Determination of the vertical vibration of a ballasted railway track to be used in the experimental detection of wheel flats in metropolitan railways. - Journal of Vibration and Acoustics, Transactions of the ASME, ISSN: 1528-8927 (JCR Impact Factor-2019: 2.343; Quartil: Q2)

AUTOR/A:MIRÓ JANÉ, ARNAU
Títol:Flow and Heat Transfer of Impinging Synthetic Jets
Data lectura:19/06/2019
Director/a:SORIA GUERRERO, MANUEL
Codirector/a:CAJAS GARCÍA, JUAN CARLOS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Santiago Castillo, Rubén (2016). Estudio de políticas de embarque de pasajeros de una aeronave a través de un motor de simulación.

Romera Fernández, David (2016). Conceptual design of multicopters to optimize their endurance (a viability study).

Labat Casajust, Sandra (2016). Design and Performance Analysis Study of a Magnetoplasmadynamic Thruster.

Carnerero Urban, Adrià Xavier (2016). Design and Performance Analysis Study of a Nuclear Thermal Rocket for Space Applications.

Colominas Abelló, Jordi (2016). Study of rocket launcher trajectories.

Miro, A. (2017). Numerical Simulations of Synthetic Jets.

Amat Foraster, Jordi (2017). Study for the validation of Code_Saturne CFD for turbulent flow simulations (a viability study)..

Miro, A.; Soria, M.; Cajas, J.; Rodriguez, I. (2019). Numerical study of heat transfer from a synthetic impinging jet with a detailed model of the actuator membrane. - International journal of thermal sciences, ISSN: 1290-0729 (JCR Impact Factor-2019: 3.476; Quartil: Q1)

Miro, A.; Soria, M.; Rodriguez, I.; Cajas, J. (2017). Numerical investigations of synthetic jet actuators.

Miro, A.; Soria, M.; Moulinec, C.; Cajas, J.; Fournier, Y. (2018). Numerical investigations on rectangular and circular synthetic jet impingement.

AUTOR/A:MUGURUZA BLANCO, ASIER
Títol:Contribución a las tecnologías de fabricación aditiva para la obtención de piezas multimaterial, combinando la impresión 3D por máscara con la impresión funcional mediante sistemas InkJet
Data lectura:10/04/2019
Director/a:MINGUELLA CANELA, JOAQUIM
Codirector/a:BONADA BO, JORDI
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Muguruza, A.; Minguella-Canela, J. (2017). Digital manufacturing: what are we able to print?. - Journal of mechanics engineering and automation, ISSN: 2159-5283

Bonada, J.; Muguruza, A.; Fernández-Francos, XAvier; Ramis, X. (2017). Influence of exposure time on mechanical properties and photocuring conversion ratios for photosensitive materials used in Additive Manufacturing. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2017: 0.201; Quartil: Q3)

Muguruza, A.; Bonada, J.; Gómez, A.; Minguella-Canela, J.; Fernandes, J.; Ramos, F.; Xuriguera, E.; Varea Espelt, A.; Cirera , A. (2017). Development of a multi-material additive manufacturing process for electronic devices. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2017: 0.201; Quartil: Q3)

Minguella-Canela, J.; Muguruza, A.; Ramon, D.; Heredia, F.-Javier; Gimeno, R.; Guo, P.; Hamilton, M.; Shastry, K.; Webb, S. (2017). Comparison of production strategies and degree of postponement when incorporating additive manufacturing to product supply chains. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2017: 0.201; Quartil: Q3)

Muguruza, A.; Bonada, J.; Gómez, A.; Minguella-Canela, J.; Fernándes, J.; Ramos, F.; Xuriguera, E.; Varea Espelt, A.; Cirera , A. (2017). Development of a multimaterial additive manufacturing process for electronic devices. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2017: 0.201; Quartil: Q3)

Bonada, J.; Muguruza, A.; Fernandez-Francos, X.; Ramis, X. (2018). Optimisation procedure for additive manufacturing processes based on mask image projection to improve Z accuracy and resolution. - Journal of Manufacturing Processes, ISSN: 1526-6125 (JCR Impact Factor-2018: 3.462; Quartil: Q2)

Bonada, J.; Xuriguera, E.; Muguruza, A.; Gonçalves, J.; Barcelona, P.; Pons, J.Mª; Minguella-Canela, J.; Uceda, R. (2020). Reinforced photocurable materials for an Additive Manufacturing process based on Mask Image Projection. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2018: 0.313; Quartil: Q2)

Ramon, D.; Muguruza, A.; Minguella-Canela, J.; Heredia, F.-Javier (2016). Optimal supply chain strategy and postponement degree with 3D printing.

Bonada, J.; Muguruza, A.; Fernandez-Francos, X.; Ramis, X. (2017). Influence of exposure time on mechanical properties and photocuring conversion ratios for photosensitive materials used in additive manufacturing.

Gonzálves, J.; Blanes, M.; Muguruza, A.; Bonada, J.; Xuriguera, E.; Gómez, A.; Minguella-Canela, J.; Ramos, F.; Cirera , A. (2017). Additive manufacturing of functionalized LTCC ceramic material for electronic devices.

Gonçalves, J.; Barcelona, P.; Muguruza, A.; Bonada, J.; Ramos, F.; Cirera , A.; Xuriguera, E. (2018). Optimization of a LTCC photocurable suspension for DLP-based 3D printing.

Bonada, J.; Xuriguera, E.; Muguruza, A.; Gonçalves, J.; Barcelona , P.; Pons, J.Mª; Minguella-Canela, J.; Uceda, R. (2019). Reinforced photocurable materials fon an additive manufacturing process based on Mask Image Projection.

AUTOR/A:MORALES PLANAS, SERGIO
Títol:Contribución al desarrollo de una metodología de diseño para la fabricación con tecnologías aditivas de piezas con alta variabilidad de demanda
Data lectura:09/04/2019
Director/a:GOMA AYATS, JUAN RAMON
Codirector/a:MINGUELLA CANELA, JOAQUIM
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Minguella-Canela, J.; Morales, S.; Goma, J.; Santos, M. A (2018). Assessment of the potential economic impact of the use of AM technologies in the cost levels of manufacturing and stocking of spare part products. - Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2018: 2.972; Quartil: Q2)

Morales, S.; Minguella-Canela, J.; Lluma, J.; Travieso-Rodríguez, J.A.; García, A. (2018). Multi Jet Fusion PA12 manufacturing parameters for watertightness, strength and tolerances. - Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2018: 2.972; Quartil: Q2)

Morales, S.; Calleja, A.; Vlad, V.R.; Oró-Solé, J.; Minguella-Canela, J.; Farjas, J. (2019). Low temperature processing of solution-derived ceria deposits on flat surfaces of 3D-printed polyamide. - Thin solid films, ISSN: 0040-6090 (JCR Impact Factor-2019: 2.03; Quartil: Q3)

Minguella-Canela, J.; Morales, S.; Goma, J.; Santos, M. A (2020). Study and comparison of the different costs’ schema associated to geometry, material and processing between 3D printing, injection molding and machining manufacturing technologies. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2018: 0.313; Quartil: Q2)

AUTOR/A:ORTIZ MARZO, JOSE ANTONIO
Títol:Contribución al estudio de la rugosidad superficial obtenida mediante el proceso de fresado en alta velocidad, en la fase de acabado, de aceros templados de moldes y matrices
Data lectura:23/11/2018
Director/a:BUJ CORRAL, IRENE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Tarragó Fontaneda, Arnau (2016). Estudio de los dispositivos y sistemas que permiten el control y reducción de la contaminación en el sector del transporte por carretera..

Guillén Buisan, Albert (2016). Study of operational requirements in hostile and congested areas with unmanned air vehicles (UAV/RPAS).

Lozano Rocabeyera, Ferran (2016). Study of a feasible solution for a specific mission with an unmanned air vehicle (UAV/RPAS).

Ribes Martí, Òscar (2016). Diseño de una matriz progresiva para la fabricación de un elemento de fijación para el sector de la automoción..

Hidalgo Martínez, Marta (2016). Diseño de un sistema de depuración de agua , mediante energía solar.

Giraldo González, Juan Carlos (2016). Disseny d¿un sistema de mesura de deformacions i desplaçaments de la cambra de buit i els components de l¿accelerador de partícules Sincrotró ALBA.

Ribes Latorre, Marta (2016). Estudio de implementación del procedimiento de homologación CE para tractores agrícolas forestales..

Fonolleda Nadal, Joan (2016). Estudi d'Eficiència Energètica d'un Complexe Hospitalari.

Pardell Carrera, Oriol (2016). Estudi d'un sistema de manipulació de càrrega en el procés de forja.

Alcalà Álvarez, Daniel (2016). Proyecto de una planta de fabricación de pilas de hidrógeno en serie..

Lleopart Esquerdo, Oriol (2016). Disseny i fabricació d'una figura de foc del Bestiari popular català..

Navarro Piquer, Julio José (2016). Estudio del impacto de los procesos de fabricación por impresión 3D en el sector aeronáutico y aeroespacial..

Gutiérrez Ubric, José (2016). Diseño de la instalación de un secador solar para aplicaciones alimentarias..

García Tejada, Javier (2017). Diseño y fabricación de un rodillo de estampación en caliente para una máquina de impresión semirotativa..

Vazquez Fabregat, Gerard (2017). Estudi de Viabilitat d'un nou sistema de transport aeri de mercaderies per regions despoblades de Bolivia.

Zheng, Lihua (2017). Estudio integral de la accidentalidad vial en motocicletas.

García Plaza, Albert (2017). Estudi de factibilitat estructural d'un Vehicle Aerospaial lleuger per Transport de mercaderies.

Conde Haro, Jesús (2017). Estudio de la aportación tecnológica de la ingeniería a la seguridad vial.

Perramon Cerarols, Ignasi (2017). Estudi integral de la accidentalitat vial, a les carreteres secundàries.

Romero Garcia, Adrian (2017). Diseño conceptual de un chásis de motocicleta de geometría variable (Project 4AR)).

Sanroma Roger, Victor (2017). Estudio integral de la accidentalidad vial en bicicletas.

García Martínez, Daniel (2017). Estudio de la accidentalidad vial en la autovía C-17.

Moreno Galimany, Marc (2017). Estudi d'un dispositiu de millora de la seguretat per a cadiretes infantils emprades a l?automòbil.

Molina Faro, Sergi (2017). Projecte de construcció d'un torn de control numèric amb Arduino..

Gongora Rodriguez, Albert (2017). Estudi dels processos de fabricació i verificació d'una peça d'acer de revolució..

Idrisi Khihal, Hicham (2018). Estudi dels engegadors hidráulics per el accionamient de motors combust interna i turbines de gas.

Salvat Peidro, Xavier (2018). Estudio de la adaptación y restauración de una pequeña e-scooter con carga eléctrica renovable..

Estalella Martínez, Esther (2018). Proyecto de diseño y fabricación de una maqueta educativa del sistema de generación de una central mareomotriz con turbina tipo Kaplan, utilizando técnicas de impresión 3D..

Obrero Domingo, Julián (2018). Proyecto de diseño y fabricación de una maqueta educativa del sistema de generación de una central hidráulica con turbina tipo Francis, utilizando técnicas de impresión 3D..

Hernández Mañas, Pol (2018). Estudio del sistema de suspensiones en los vehículos ligeros (turismos).

Cañamero Martínez, Albert (2018). Estudio de los sistemas de regulación de velocidad de vehículos en vías urbanas e interurbanas..

Benaiges Busca, Victor (2018). Diseño y realización de la distribución en planta del Taller Mecánico y del Laboratorio de Teoría de Máquinas de la ESEIAAT, optimizando los espacios docentes dandole un enfoque actual..

Gil Gene, Jordi (2018). Estudio para la implementación de herramientas LEAN en el Taller Mecánico, del Departamento de Ingeniería Mecánica, de la ESEIAAT.

Gamez Soberbio, Daniel (2018). Diseño y fabricación de la pinza de freno y maneta para una moto eléctrica..

Gabarre Flor, Jaume (2018). Rediseño del generador de vapor eléctrico modelo EL/VH para su optimización mediante la aplicación de la norma Europea EN13445.

Martín Martínez, Daniel (2018). Estudi de l'èxit de les Startups a España.

Otalora Garmilla, Pablo (2018). Estudio de la implementación de un sistema de medición automático para el control de calidad en la fabricación de piezas metálicas..

Zekaria Ordóñez, David (2019). Estudió auditoria energética del accionament hidráulic de maquinaria mobil.

Beltran Prades, Gerard (2019). Estudi comparatiu per a la producció d'un àlab de turbina d'avió entre el mètode convencional de microfusió vs el mètode de fabricació aditiva..

Casadesus, O. (2019). Estudi de propietats de l?Acrilonitril-Butadiè-Estirè per a impressió tri-dimenssional per Fused Filament Fabrication.

Conde Haro, Jesús (2019). Estudio de una metodología numérico-experimental para la predicción de desgaste de herramientas de mecanizado..

Perez Hernandez, Sergi (2019). Diseño de una práctica educativa para el taller mecánico de ESEIAAT, a partir de la revalorización de un residuo para obtener una pieza funcional final..

Miquel Rovira, Pau (2019). Disseny d'una estació de treball d'un procés de moldeig de preformes PET.

Gonzalez Badia, Daniel (2019). Disseny d'un banc de proves per calibrar vàlvules de seguretat.

Aguilera Pérez, Alberto (2019). Estudio de implantación de un servicio de aparcamiento de motocicletas con estación de carga mediante energías renovables.

Manrubia Romero, Sandra (2019). Estudio de la organización del desarrollo y la producción de una pantalla de aislamiento térmico, acústico y a vibraciones de un motor de automóvil..

Vilalta Casado, Míriam (2019). 2-Estudi per la implantació d?un sistema de gestió integrat de qualitat i medi ambient en una empresa de fabricació i comercialització de lluminàries..

Bonilla López, Antoni (2019). Estudio,Diseño y construcción de una plataforma pivotante para ensayo del sistema de control de actitud (ACS) de un cubesat (Electrónica).

Infante Alvarez, Albert (2019). Estudi : Reubicació i optimització de 3 seccions industrials.

Esteve Arauz, Carlos (2019). Estudio de la implantación de motores eléctricos en las ruedas de un vehículo de radiocontrol.

Dolz Ripollés, Antoni (2019). Estudio de la tecnología de Sinterizado por Resistencia Eléctrica (ERS) y caracterización metalúrgica de las piezas obtenidas..

Buj-Corral, I.; Jose-Antonio Ortiz-Marzo; Costa, L.; Joan Vivancos-Calvet; Luis, C. J. (2019). Optimal machining strategy selection in ball-end milling of hardened steels for injection molds. - Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2019: 3.057; Quartil: Q2)

AUTOR/A:SERRA LOPEZ, ROGER
Títol:Numerical and experimental investigation of spectral domain vibration based indicators for structural health monitoring
Data lectura:22/05/2018
Director/a:GIL ESPERT, LLUIS
Director/a:PEREZ MARTINEZ, MARCO ANTONIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Pérez, Marco A.; Manjón, A.; Ray, J.; Serra, R. (2017). Experimental assessment of the effect of an eventual non-invasive intervention on a Torres guitar through vibration testing. - Journal of cultural heritage, ISSN: 1296-2074 (JCR Impact Factor-2017: 1.706; Quartil: Q3)

Pérez, Marco A.; Serra, R.; Gil, L. (2015). Structural damage assessment of power transmission towers using dynamic experimental data.

Pérez, Marco A.; Serra, R.; Manjón, A. (2015). Static and dynamic characterisation of a guitar soundboard along successive stages of construction.

Pérez, Marco A.; Pernas-Sánchez, J; Artero-Guerrero, J.A.; Serra, R.; López-Puente, J; Gil, L. (2015). Analysis of the effect of high velocity impact of ice spheres upon the static and dynamic response of carbon/epoxy laminates.

Pérez, Marco A.; Manjón, A.; Ray, J.; Serra, R. (2015). Experimental investigation of a non-invasive intervention on a torres guitar.

AUTOR/A:JEREZ MESA, RAMON
Títol:Study and characterisation of surface integrity modification after ultrasonic vibration-assisted ball burnishing
Data lectura:02/03/2018
Director/a:TRAVIESO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
Codirector/a:DESSEIN, GILLES
Codirector/a:LANDON, YANN
Codirector/a:LLUMA FUENTES, JORDI
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Travieso-Rodríguez, J.A.; Jerez-Mesa, R.; Gomez, G. (2015). Manufacturing technology.

Gomez, G.; Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A. (2015). Ingeniería de elementos de máquinas.

Soldevila Dalmau, Guillem (2015). DISSENY D'UNA MÀQUINA DOSSIFICADORA PER L'ALIMENTACIÓ.

Pijoan Manresa, Francesc Xavier (2015). DISSENY D'UNA MÀQUINA PER A LA RECOL·LECCIÓ DE FRUITA.

Bascón Portas, Sergio (2015). NAU INDUSTRIAL AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC.

Molina Piñero, Alberto (2015). DISEÑO DE UNA MATRIZ PROGRESIVA DE CHAPA.

Bejarano Plaza, Noel (2015). DISSENY DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓ D'UN MONOPLAÇA DE FÓRMULA STUDENT.

Ticó Vidal, Marc (2015). DISSENY D'UNA INSTAL.LACIÓ AUTOMATITZADA PER A LA PRODUCCIÓ DE PLANTER.

Torello Segui, Mateo (2015). REESTRUCTURACIÓ I AMPLIACIÓ D'UNES DRASSANES EN UNA MARINA SECA.

Digon Nadal, Quim (2015). DISSENY D'UN HUMECTADOR I MESCLADOR INDUSTRIAL.

Fernandez Santos, Yago (2015). DISEÑO DE MÁQUINA PARA ENSAYO DE FATIGA DE SOLDADURA POR PUNTOS.

Domínguez Núñez, Francisco (2015). DISSENY D'UNA CEL·LULA DE SOLDADURA ROBOTITZADA.

Mundet Pallí, Narcis (2015). DISSENY D'UNA CEL.LULA DE SOLDADURA ROBOTITZADA.

Tellez Mompo, Carlos (2015). DISEÑO DE UN CARRO DE RECOGIDA DE BASURA ELÉCTRICO INCORPORANDO UN NUEVO SISTEMA DE TRITURADO.

Vega Amate, Aitor (2015). WIND TURBINE DESING.

De Dios muñoz de morales, Aleix (2015). DISSENY DEL SISTEMA D'ELEVACIÓ D'UN CARRETÓ ELEVADOR ELÈCTRIC DE 1800 KG DE CÀRREGA.

Salmeron Cuesta, Gabriel (2016). IMPRESORA 3D.

Crespo Petit, Ferran (2016). EFFECT OF POROSITY ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF ZIRCONIA BASED CERAMICS OBTAINED VIA 3D PRINTING.

Giner Azor, Alejandro (2016). ESTUDI D'UN EQUIP DE REFRIGERACIÓ.

Vives Albesa, Miguel Ángel (2016). DISSENY MOTOR STIRLING.

Martín Rubio, Aimar (2016). PUESTA A PUNTO Y APLICACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE BRUÑIDO ASISTIDA POR VIBRACIONES ULTRASÓNICAS.

Liz Madrid, Sergi (2016). "Diseño y construcción de ruedas de perfil para bicicleta de carretera y triatlón"..

Hermens Fraga, Albert (2016). MÓDUL DE 3 EJES A CNC PARA CENTRO DE MECANIZADO.

Plana García, Victoria (2016). ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DEL DISIPADOR DE UN EXTRUSOR DE IMPRESORA 3D.

Gimenez Ortega, Ferran (2016). LANZAMIENTO DE UNA COMUNIDAD ABIERTA DE FABRICACIÓN DE EXTREMIDADES PROTESICAS IMPRESAS 3D.

Puig Martínez, Daniel (2016). RESISTENCIA MECÁNICA DE PIEZAS FABRICADAS MEDIANTE FDM.

Llanas Conesa, Eric (2016). CONNEXIÓ SENSE FILS ENTRE UN DISPOSITU MÒBIL I UNA IMPRESSORA 3D.

Camacho Roldán, Álvaro (2017). DISEÑO DE RECICLADORA DE PLÁSTICO PARA FILAMENTO DE IMPRESIÓN 3D.

Burguillo Sarria, Adrian (2017). SISTEMA DE ACCIONAMIENTO PARA ASIENTOS TRASEROS DE UN VEHÍCULO.

Gonzalez Montarelo, Hector (2017). DISEÑO MECÁNICO DE UNA MÁQUINA EXPENDEDORA DE TOALLAS.

Uya Muntaña, Marc (2017). ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PRECISIÓN DIMENSIONAL DE DIFERENTES IMPRESORAS 3D.

Puigdomenech Paune, Alba (2017). ESTUDI DE L'APLICACIÓ D'ENZIMS PER L'OBTENCIÓ PRODUCTES CEL·LULÒSICS A PARTIR DE FIBRES DE KENAF..

Escoda Fonollosa, Jordi (2017). Brunyit Ultrasònic de peces còncaves i convexes d'acer inoxidable AISI 316L.

Traver, O. (2017). Estudio de la Influencia del proceso de fabricación en las propiedades mecánicas de especímenes modelados por deposición fundida.

Annouhi Amar, Souliman (2017). ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL BRUÑIDO CON BOLA ASISTIDO POR VIBRACIONES SOBRE LA INTEGRIDAD SUPERFICIAL DEL ALUMINIO 2017.

Moreno Garcia, Javier (2017). ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL CAMINO DE BRUÑIDO CON BOLA SOBRE LA INTEGRIDAD SUPERFICIAL.

Rodríguez Romero, Javier (2018). Diseño y funcionamiento de un motor de gasolina.

Rodríguez Mañá, Eric (2018). Aplicació de la tècnica de brunyit per a la millora de les propietats dels acers inoxidables austenítics metaestables..

González Acevedo, Roger Enric (2018). Efecte del procés de brunyit en els acers inoxidables austentítics metaestables.

Heng, Amirah (2018). TOPOLOGICAL ANALYSIS OF Ti-6AL-4V SURFACES TREATED BY ULTRASONIC BALL BURNISHING.

Adrover Monserrat, Bàrbara (2018). ESTUDI DE PROPIETATS MECÀNIQUES DE PECES FABRICADES PER IMPRESSIÓ 3D.

Maura Antich, Joan Miquel (2018). Study of Superficial Textures on Concave Pieces of Aluminium A2017.

Córsico, Ariel-hernan (2018). Diseño de una cortadora de filamento para impresión 3D.

Fosalba Vidal, Oriol (2018). Estudi d'optimització d'un motor de combustió.

Madueño, M. (2018). Estudio del efecto del bruñido asistido por vibraciones en las tensiones residuales.

Zandi, Mohammad Damous (2018). Influence of the manufacturing parameters on the mechanical behaviors of Timberfill parts built through the FFF process.

Travieso-Rodríguez, J.A.; Gomez, G.; Garcia-Vilana, Silvia; Mainau, F.; Jerez-Mesa, R. (2015). Characterization of cutting parameters in the minimum quantity lubricant (MQL) machining process of a gearbox. - International Journal of Manufacturing, Materials, and Mechanical Engineering, ISSN: 2156-1680 (JCR Impact Factor-2015: 0.159; Quartil: Q4)

Gomez, G.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Jerez-Mesa, R. (2015). Experimental characterization of the influence of lateral pass width on results of a ball burnishing operation. - Procedia engineering, ISSN: 1877-7058 (JCR Impact Factor-2015: 0.238; Quartil: )

Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Corbella, X.; Busqué, R.; Gomez, G. (2016). Finite element analysis of the thermal behavior of a RepRap 3D printer liquefier. - Mechatronics, ISSN: 0957-4158 (JCR Impact Factor-2016: 2.496; Quartil: Q1)

Gomez, G.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Jerez-Mesa, R.; Lluma, J.; Gomis, B. (2016). Experimental study of lateral pass width in conventional and vibrations-assisted ball burnishing. - International journal of advanced manufacturing technology, ISSN: 0268-3768 (JCR Impact Factor-2016: 2.209; Quartil: Q2)

Olivier, D.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Borrós, S.; Reyes, G.; Jerez-Mesa, R. (2017). Influence of building orientation on the flexural strength of laminated object manufacturing specimens. - Journal of mechanical science and technology, ISSN: 1738-494X (JCR Impact Factor-2017: 1.194; Quartil: Q3)

Garcia-Granada, A.A.; Gomez, G.; Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Reyes, G. (2017). Ball-burnishing effect on deep residual stress on AISI 1038 and AA2017-T4. - Materials and manufacturing processes, ISSN: 1042-6914 (JCR Impact Factor-2017: 2.669; Quartil: Q2)

Jerez-Mesa, R.; Gomez, G.; Travieso-Rodríguez, J.A.; García-Plana, V. (2017). A comparative study of the thermal behavior of three different 3D printer liquefiers. - Mechatronics, ISSN: 0957-4158 (JCR Impact Factor-2017: 2.423; Quartil: Q2)

Jerez-Mesa, R.; Gomez, G.; Travieso-Rodríguez, J.A. (2017). Surface roughness assessment after different strategy patterns of ultrasonic ball burnishing. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2017: 0.201; Quartil: Q3)

Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Lluma, J.; Gomez, G.; Puig, D. (2017). Fatigue lifespan study of PLA parts obtained by additive manufacturing. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2017: 0.201; Quartil: Q3)

Gomez, G.; Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Lluma, J. (2018). Fatigue performance of fused filament fabrication PLA specimens. - Materials & design, ISSN: 0264-1275 (JCR Impact Factor-2018: 5.77; Quartil: Q1)

Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Gomez, G.; Lluma, J. (2018). Development, characterization and test of an ultrasonic vibration-assisted ball burnishing tool. - Journal of materials processing technology, ISSN: 0924-0136 (JCR Impact Factor-2018: 4.178; Quartil: Q1)

Jerez-Mesa, R.; Landon, Y.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Dessein, G.; Lluma, J.; Wagner, V. (2018). Topological surface integrity modification of AISI 1038 alloy after vibration-assisted ball burnishing. - Surface and coatings technology, ISSN: 0257-8972 (JCR Impact Factor-2018: 3.192; Quartil: Q1)

Domingo, M.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Jerez-Mesa, R.; Lluma, J. (2018). Fatigue performance of ABS specimens obtained by fused filament fabrication. - Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2018: 2.972; Quartil: Q2)

Gomez, G.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Lluma, J.; Jerez-Mesa, R. (2015). Spectral analysis of forces during a ball-burnishing process assisted by vibrations.

Gomez, G.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Jerez-Mesa, R. (2015). Experimental characterization of the influence of lateral pass width on results of a ball-burnishing operation.

Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Gomez, G.; Freixedes, J. (2015). Design of open source 3d printer extruder and modelling of thermal performance with fea.

Jerez-Mesa, R.; Gomez, G.; Lluma, J.; Travieso-Rodríguez, J.A. (2016). Estudio del paso lateral en bruñido con bola convencional y asistido por vibraciones ultrasónicas sobre materiales aeronáuticos.

Travieso-Rodríguez, J.A.; Jerez-Mesa, R.; Lluma, J.; Gomez, G. (2016). Impresión 3D. Proyectos Vulcano 3D y FabLab EEBest.

Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Gomez, G.; Lluma, J.; Traver, O. (2016). Comparison of thermal performance of 3D printer liquefiers through finite element models.

Jerez-Mesa, R.; Gomez, G.; Lluma, J.; Travieso-Rodríguez, J.A. (2016). Study of the lateral pass width for conventional and ultrasonic vibrations-assisted ball burnishing on Ti-6Al-4V specimens.

Jerez-Mesa, R.; Gomez, G.; Plana, V.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Lluma, J. (2016). Estudio comparativo del comportamiento térmico de diferentes disipadores de calor para impresoras 3D a través de MEF.

Jerez-Mesa, R.; Gomez, G.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Lluma, J.; Casadesus, O.; Madueño, M. (2016). Estudio experimental del efecto de bruñido sobre la vida a fatiga de probetas de acero AISI 1038.

Jerez-Mesa, R.; Landon, Y.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Gomez, G.; Lluma, J. (2017). Ultrasonic burnishing of AISI 316L stainless steel curved surfaces.

Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Gomez, G.; Lluma, J. (2018). Efectos del bruñido con bola acustoplástico sobre la integridad superficial de Ti6Al4V.

Zandi, M.; Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Lluma, J. (2018). Effects of building condition on the tensile property of FFF Timberfill parts.

AUTOR/A:VALENTIN RUIZ, DAVID
Títol:Influence of the boundary conditions on the dynamic behavior of large hydraulic machines
Data lectura:23/01/2018
Director/a:EGUSQUIZA ESTEVEZ, EDUARD
Codirector/a:VALERO FERRANDO, MARÍA DEL CARMEN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Valero, M.; Egusquiza, E.; Castañer, D.; Presas, A.; Valentin, D. (2014). Memoria Predictivo 2014 UPH EBRO-PIRINEOS.

Valentin, D. (2015). Influence of the boundary conditions on the dynamic response of large hydraulic turbomachines.

Bossio, M. (2018). Análisis de la respuesta dinámica en agitadores industriales.

Presas, A.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Valentin, D.; Seidel, U. (2014). Feasibility of Using PZT Actuators to Study the Dynamic Behavior of a Rotating Disk due to Rotor-Stator Interaction. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2014: 2.245; Quartil: Q1)

Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E.; Valero, M. (2014). Experimental study on the added mass and damping of a disk submerged in a partially fluid-filled tank with small radial confinement. - Journal of fluids and structures, ISSN: 0889-9746 (JCR Impact Factor-2014: 2.021; Quartil: Q1)

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Seidel, U. (2015). Influence of the rotation on the natural frequencies of a submerged-confined disk in water. - Journal of sound and vibration, ISSN: 0022-460X (JCR Impact Factor-2015: 2.107; Quartil: Q1)

Egusquiza, E.; Valero, M.; Valentin, D.; Presas, A.; Rodriguez, C. (2015). Condition monitoring of pump-turbines. New challenges. - Measurement, ISSN: 0263-2241 (JCR Impact Factor-2015: 1.742; Quartil: Q2)

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Seidel, U. (2015). On the detection of natural frequencies and mode shapes of submerged rotating disk-like structures from the casing. - Mechanical systems and signal processing, ISSN: 0888-3270 (JCR Impact Factor-2015: 2.771; Quartil: Q1)

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Seidel, U. (2016). Dynamic response of a rotating disk submerged and confined. Influence of the axial gap. - Journal of fluids and structures, ISSN: 0889-9746 (JCR Impact Factor-2016: 2.021; Quartil: Q2)

Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E.; Valero, M. (2016). On the Capability of Structural-Acoustical Fluid-Structure Interaction Simulations to Predict Natural Frequencies of Rotating Disklike Structures Submerged in a Heavy Fluid. - Journal of vibration and acoustics. Transactions of the ASME, ISSN: 1048-9002 (JCR Impact Factor-2016: 1.692; Quartil: Q2)

Valentin, D.; Roehr, C.; Presas, A.; Heiss, C.; Egusquiza, E.; Bosbach, W. A. (2019). Experimental and Numerical Design and Evaluation of a Vibration Bioreactor using Piezoelectric Patches. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Seidel, U. (2014). Experimental analysis of the dynamic behavior of a rotating disk submerged in water.

Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E.; Valero, M. (2014). Influence of the added mass effect and boundary conditions on the dynamic response of submerged and confined structures.

Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E.; Valero, M. (2015). Influence of non-rigid surfaces on the dynamic response of a submerged and confined disk.

Valentin, D.; Ramos, D.; Bossio, M.; Presas, A.; Egusquiza, E.; Valero, M. (2016). Influence of the boundary conditions on the natural frequencies of a Francis turbine.

Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Bossio, M. (2017). Dynamic response of the MICA runner. Experiment and simulation.

Egusquiza, E.; Valentin, D.; Presas, A.; Valero, M. (2017). Overview of the experimental tests in prototype.

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, E.; Valero, M. (2017). Detection and analysis of part load and full load instabilities in a real Francis turbine prototype.

AUTOR/A:LORES GARCIA, EDUARD
Títol:Aportació a l'estudi de la reducció de vibracions residuals en transitoris de moviment generats mitjançant accionaments de cinemàtica no lineal
Data lectura:22/12/2017
Director/a:JORDI NEBOT, LLUÏSA
Director/a:VECIANA FONTANET, JOAQUIN MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Lores, E.; Veciana, J.; Jordi, L. (2018). Feasibility of motion laws for planar one degree of freedom linkage mechanisms at dead point configurations. - Mechanical systems and signal processing, ISSN: 0888-3270 (JCR Impact Factor-2018: 5.005; Quartil: Q1)

Lores, E.; Jordi, L.; Veciana, J. (2018). Estudio de la continuidad de la ley de movimiento alrededor de un punto muerto en un cuadrilátero articulado para su viabilidad cinemática.

AUTOR/A:RIUS RUEDA, ARMAND
Títol:A novel optimization methodology of modular wiring harnesses in modern vehicles: Weight reduction and safe operation
Data lectura:02/06/2017
Tutor/a:CASALS TERRE, JASMINA
Director/a:GARCIA ESPINOSA, ANTONIO
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Rius, A.; Garcia, A.; Díaz, M. A. (2016). Optimization of modular wiring harnesses by means of regression models for temperature prediction of wire bundles.

Rius, A.; Garcia, A.; Díaz, M. A. (2016). Custom integer optimization method for wire bundle dimensioning.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202031/08/2020Asesoramiento sobre la medición y el análisis de vibraciones en grupos de bombeo para mantenimiento predictivoCETAQUA
01/06/202031/05/2021Empoderament de cirurgians a Cuba mitjançant la formació en tècniques d'impressió 3D per a l’assistència en operacions d'alta complexitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
21/04/202030/06/2020Material sanitari fabricat per impressió 3D, per a ser utilitzat en el tractament del COVID19Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
23/03/202023/05/2020Fabricación de material sanitario por impresión 3D para el tratamiento de pacientes con problemas respiratorios contagiados del virus CoViD-19INGRAM MICRO EUROPEAN SERVICES SLU
23/03/202030/06/2020Material sanitario fabricado por impresión 3D, para ser utilizado en centros de salud en el tratamiento de los enfermos de COVID19Universitat Politècnica de Catalunya
01/02/202031/01/2021Desarrollo de MOVit Game: una plataforma interactiva de juego para promover la actividad física de personas con Duchenne usando la silla de ruedas MOVitDUCHENNE PARENT PROJECT ESPAñA
01/01/202031/12/2022ABLE ExoskeletonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Assessorament científic i tecnològic en temes de formació, investigació i desenvolupament de les tecnologies relacionades amb els sistemes de transferència d'energia oleohidràulics i neumàticsASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
18/12/201915/11/2033LLICENCIA ES201331666BRIO APPS ALPHASIP SL
10/12/201910/12/2019Herramienta de bruñido con cabezal reemplazable
10/12/201910/12/2019HERRAMIENTA DE BRUÑIDO DE PUNTAS INTERCAMBIABLES
20/11/201920/11/2021Desarrollo de una tecnología de integración de marcadores magnéticos en la calzada para permitir el guiado de los vehículos autónomosSORIGUE, S.A.
15/11/201914/11/2022A NEW MASTER COURSE IN APPLIED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICSCommission of European Communities
01/11/201930/04/2021Computational design and prototyping of acoustic metamaterials for target ambient noise reductionEuropean Research Council
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000RES - Red Española de Supercomputacion
29/10/201931/12/2020Dispositius microfluidics amb sensors integrats per a la realització de dispositius de diagnòstic clínic i/o monitorització d’atletes mitjançant sistemes no invasius per a la monitorització de pacientONALABS INNO-HUB, SOCIEDAD LIMITADA
01/10/201931/10/2019Ensayo experimental de una bomba de vacio trabajando como Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
30/09/201930/09/2021Realització assaigs vibratoris dels productes de l'empresaMONOCROM, S.L.
23/09/201923/02/2020Pla de treball col·laboratiu en la concepció, el disseny i la caracterització d'una màquina telescòpica (Telescòpic TAURULIFT LINE T144), definint com a àrea de treball els accionistes oleohidràulicsAUSA Center, S.L.U.
18/09/201918/09/2019Sistema de extrusión para una impresora 3D
01/09/201931/08/2023Hydropower Extending Power System FlexibilityCommission of European Communities
01/09/201930/09/2019Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
01/09/201931/08/2020Model de pròtesis mioelèctrica de baix cost, fabricada per impressió 3D, per a persones amb baixos recursosCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
12/07/201912/01/2022REDUVE Refuerzo de estructuras frente a acciones dinámicas con compuestos de malla vegetalAZVI, S.A.
28/06/201928/06/2022Sistemes microfluídics bio-wearables integratsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/06/201904/10/2019Asistencia técnia para la ejecución de ensayos de corrosión de muestras y análisis de la seguridad de la víaCOMSA
01/06/201931/05/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Disseny, fabricació i assaig de prototips de peces i equips principalment mitjançant l'ús de tecnologies de fabricació subtractives i additivesFUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM
01/06/201931/07/2019Sistemas de bombeo/mezclado para microbiologíaSCHARLAB SL
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
24/05/201924/05/2019Elemento estructural híbrido
01/05/201931/10/2020ABLE: exoesquelet robòtic que permet tornar a caminar de forma natural i intuïtiva després de patir una lesió medul·larAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201931/03/2022Future urban mobility purpose service-design vehiclesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0017 Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators compressible flow effects under subsonic conditions at high mach numbers. Extension.RES - Red Española de Supercomputacion
17/01/201916/07/2019Concepció, disseny i caracterització d'una m'maquina telescòpica de nova generacióAUSA Center, S.L.U.
10/01/201930/06/2019Development of MOVit, a novel whellchair-mounted arm exercise device for people with Duchenne muscular dystrophyDuchenne Parent Project
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en temas de formación, investigación y desarrolloASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201931/12/2021Modelo computacional rápido de cálculo de vibraciones y ruido reradiado inducidas por el ferrocarrilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Mecanizado asistido por ultrasonidos para la mejora funcional de componentes para el sector transporteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Diseño de sistemas robóticos y neuroprotésicos personalizables para la asistencia de la marcha utilizando métodos de simulación predictivaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019SensUs Student Competition 2019EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en oleohidráulicos y neumáticos.Asociación Ibérica de Fabricantes y Comerciantes de Transmisiones Oleohidráulicas i Neumáticas
27/12/201823/04/2019Asistencia técnica para la realización de ensayos singulares sobre limitadores de cargaSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/12/201828/02/2020Valoración funcional biomecánica de exoesqueletosFUNDACIÓ EURECAT
01/11/201828/02/2019On the aeroacoustic noise radiated by a cavity at low Mach numberRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201828/02/2019Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators, compressible flow effects under subsonic conditions at high Mach numbersRES - Red Española de Supercomputacion
24/10/201830/04/2019Contrato de apoyo técnico en la medición de esfuerzos de flexión sobre el mástil de una vela rígidaBOUND 4 BLUE SL
15/09/201814/03/2020Exoesqueleto robótico personalizado para la rehabilitación de la marchaFUNDACIÓN BBVA
12/09/201812/09/2021Optimitation of vacuum ejectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/08/201807/08/2020Nous sistema de fabricació d'elements estructurals de material compostACC10
01/07/201831/12/2020Red española de investigación en biomecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
11/06/201810/07/2018SIMULACIÓ DE BOMBA BN-150.250. ESTUDI DE LA FLUIDODINÀMICA INTERNA AMB ANSYS/CFXTECNIUM
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201829/02/2020Fault diagnosis and tolerance for elastic actuation systems in robotics: physical human-robot interactionDeutsche Forschungsgemeinschaft
01/03/201830/06/2018FI-2018-1-0031 Post processing the 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
05/02/201831/07/2019Estudio de la viabilidad del uso de harvesters de energía de vibración en redes de transporte de agua para su sensorización remotaSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
02/01/201802/07/2021Anàlisis i modelització dinàmica d'equips d'agitació i mescla.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201801/01/2021Computational design of Acoustic and Mechanical MetamaterialsMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201831/12/2018AIFTOP asesoramiento cientifico-técnicoASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201831/12/2020Desarrollo de microdispositivos celulósicos de bajo impacto ambiental para el biodiagnóstico inmediatoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Red Española de Investigación en BiomecánicaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/12/201713/06/2021Development of a novel system to predict the risk of knee injury in athletes using tools suitable for the clinical practiceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0017 3D Ahmed body with Active Flow ControlMinisterio de Economia y Competitividad
25/10/201731/12/2018Disseny òptim plint de via fèrriaRAILTECH SUFETRA S.A.
01/10/201730/03/2020COMPOSITO (CDTI)AZVI, S.A.
01/10/201731/03/2018Personalized robotic exoskeleton controller design for assisted walkingNational Center for Simulation in Rehabilitation Research
01/07/201731/03/2018ABLE: Assistive Biorobotic Low-cost ExoskeletonFundació La Caixa
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Direct Numerical Simulation of Synthetic Jets. Application to Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of fluidic actuation on cambered airfoil in pre and post-stall conditions at Re=5000RES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of time-periodic spanwise fluidic actuation on the flow around a cylinderRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017FI-2017-2-0031 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Fluid Dynamic Effects of Interteeth and Sideway Clearances on a Micro Gerotor Pump using Dynamic Meshing DecompositionBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
26/06/201731/12/2018CAIXAIMPULS CI17-00009: Project ABLEFUNDACIO LA CAIXA
01/06/201731/05/2020INNOVATIVE COOLING SYSTEM FOR EMBEDDED POWER ELECTRONICSCommission of European Communities
30/05/201730/11/2018TUBOTEX (CDTI)SORIGUE, S.A.
01/04/201731/07/2017Biomechanical modelling and simulation of the symptomatology of Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)Marsi Bionics, S.L.
21/03/201721/03/2017Herramienta de bruñido con bola asistida por vibraciones ultrasónicas
03/03/201703/03/2017Dispositivo de motorización para ortesis activa
01/03/201731/08/2020Predicción de fuentes de ruido aerodinámico (Aeroacústica) utilizando CFD (Computational Fluid Dynamics). Validación experimental.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2018Microchips para la evaluación global de la hemostasia en la cabecera del paciente (POC): aplicaciones en la detección de alteraciones y en el seguimiento de las terapias antitrombóticasMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201731/12/2017Estudio experimental de taladrado de piezas obtenidas por procesos de fabricación aditiva e impresión 3DFundació La Caixa
01/01/201731/12/2018SensUs Student CompetitionEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
30/12/201629/12/2019Metodología para la obtención de prótesis de cerámica utilizando técnicas híbridas de impresión 3D, tratamiento térmico y acabado superficial por arranque de materialMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Osciladores fluídicos: nuevas perspectivas y aplicación al control activo de flujoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/201628/02/2017Direct Numerical Simulation of Synthetic Jets. Application to Active Flow Control.RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201628/02/2017FI-2016-3-0038 - Active flow control of boundary layer separation in airfoils at high angle of attack using fluidic oscillatorsRES - Red Española de Supercomputacion
17/10/201617/10/2016Sistema para asistir a caminar
17/10/201617/10/2016System to assist walking
01/10/201630/09/2017Caracterització mecànica d'elements estructurals de les edificacionsCOMPOSITE STRUCT.ENGIN.SOLUT.S.L.
01/10/201631/07/2017Innovación y desarrollo de una nuevo concepto de Grupo Motor Ventilador para automóvilValeo Climatización S.A.
01/10/201631/07/2017I+D nuevo concepto CMV automóvilVALEO TERMICO, S.A.
01/07/201631/10/2016Active flow control of boundary layer separation in airfoils at high angle of attack using fluidic oscillatorsRES - Red Española de Supercomputacion
01/05/201631/07/2016RD160015 - Estudio fluidodinámico/térmico (experimental y numérico) de la sala de cogeneración de la planta de FibranCofely Energía Sant Joan A.I.E.
01/04/201631/12/2017Activities of Daily Augmented Living ToolkitFundació EURECAT
18/03/201618/03/2016Sistema de caracterización dinámica in situ de los elementos de infraestructura ferroviaria
01/03/201631/12/2016Comparative study of postoperative gait in subjects with total hip arthroplastyMedcom Tech, S.A.
01/02/201631/01/2019Contribución al desarrollo de una metodologia de diseño para la fabricacion con tecnologías aditivas de piezas con alta variabilidad de demanda y su trazabilidadAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/01/201631/01/2017Elaboració mapa capacitat acústicaAJUNTAMENT GAVA
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Bruñido con bola asistido por vibraciones ultrasónicas: aplicaciones a componentes del transporte aeronáuticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Ortesis híbrida motor-FES de bajo coste para la marcha de lesionados medulares y métodos de simulación para ayuda al diseño y la adaptaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201522/12/2015Sistema constructivo de elementos de edificación mediante tierra reforzada con textiles
01/11/201531/05/2016RD150049 - Estudio de circulación de aire y disipación térmica en la cubierta de la central TángerDISTRICLIMA
01/09/201531/12/2015Low cost thermal imaging system (LCTIS): Desenvolupament d'un sistema de termografia de baix cost per avions no tripulatsUNIVERSITY OF HELSINKI
21/05/201521/05/2015Dispositivo microfluídico para la separación de líquido del mismo líquido conteniendo partículas deformabes sin fuentes de energía externas
12/05/201511/02/2016Iblood - novel microfluidics blood plasma filter for point-of-care applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/05/201502/06/2015Verificación de la excentricidad entre cabezal y contracabezal de un torno con herramientas radialesUniversitat Politècnica de Catalunya
30/04/201531/12/2015Assaigs:fibra òptica i resposta dinàmicaCOMSA
09/04/201508/04/2017Sistema de refuerzo y monitorización de estructuras mediante FRP activoVIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
05/03/201505/03/2018Innovative vibration abatement solutions for undergroundAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201531/05/2015Disseny d'una peça microfabricada per a la perfusió de sangIDIBAPS
01/01/201531/12/2018Soluciones innovadoras para el aislamiento de edificios a las vibraciones.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202031/08/2020Asesoramiento sobre la medición y el análisis de vibraciones en grupos de bombeo para mantenimiento predictivoCETAQUA
01/06/202031/05/2021Empoderament de cirurgians a Cuba mitjançant la formació en tècniques d'impressió 3D per a l’assistència en operacions d'alta complexitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
21/04/202030/06/2020Material sanitari fabricat per impressió 3D, per a ser utilitzat en el tractament del COVID19Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
23/03/202023/05/2020Fabricación de material sanitario por impresión 3D para el tratamiento de pacientes con problemas respiratorios contagiados del virus CoViD-19INGRAM MICRO EUROPEAN SERVICES SLU
23/03/202030/06/2020Material sanitario fabricado por impresión 3D, para ser utilizado en centros de salud en el tratamiento de los enfermos de COVID19Universitat Politècnica de Catalunya
01/02/202031/01/2021Desarrollo de MOVit Game: una plataforma interactiva de juego para promover la actividad física de personas con Duchenne usando la silla de ruedas MOVitDUCHENNE PARENT PROJECT ESPAñA
01/01/202031/12/2022ABLE ExoskeletonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Assessorament científic i tecnològic en temes de formació, investigació i desenvolupament de les tecnologies relacionades amb els sistemes de transferència d'energia oleohidràulics i neumàticsASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
18/12/201915/11/2033LLICENCIA ES201331666BRIO APPS ALPHASIP SL
10/12/201910/12/2019Herramienta de bruñido con cabezal reemplazable
10/12/201910/12/2019HERRAMIENTA DE BRUÑIDO DE PUNTAS INTERCAMBIABLES
20/11/201920/11/2021Desarrollo de una tecnología de integración de marcadores magnéticos en la calzada para permitir el guiado de los vehículos autónomosSORIGUE, S.A.
15/11/201914/11/2022A NEW MASTER COURSE IN APPLIED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICSCommission of European Communities
01/11/201930/04/2021Computational design and prototyping of acoustic metamaterials for target ambient noise reductionEuropean Research Council
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000RES - Red Española de Supercomputacion
29/10/201931/12/2020Dispositius microfluidics amb sensors integrats per a la realització de dispositius de diagnòstic clínic i/o monitorització d’atletes mitjançant sistemes no invasius per a la monitorització de pacientONALABS INNO-HUB, SOCIEDAD LIMITADA
01/10/201931/10/2019Ensayo experimental de una bomba de vacio trabajando como Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
30/09/201930/09/2021Realització assaigs vibratoris dels productes de l'empresaMONOCROM, S.L.
23/09/201923/02/2020Pla de treball col·laboratiu en la concepció, el disseny i la caracterització d'una màquina telescòpica (Telescòpic TAURULIFT LINE T144), definint com a àrea de treball els accionistes oleohidràulicsAUSA Center, S.L.U.
18/09/201918/09/2019Sistema de extrusión para una impresora 3D
01/09/201931/08/2023Hydropower Extending Power System FlexibilityCommission of European Communities
01/09/201930/09/2019Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
01/09/201931/08/2020Model de pròtesis mioelèctrica de baix cost, fabricada per impressió 3D, per a persones amb baixos recursosCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
12/07/201912/01/2022REDUVE Refuerzo de estructuras frente a acciones dinámicas con compuestos de malla vegetalAZVI, S.A.
28/06/201928/06/2022Sistemes microfluídics bio-wearables integratsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/06/201904/10/2019Asistencia técnia para la ejecución de ensayos de corrosión de muestras y análisis de la seguridad de la víaCOMSA
01/06/201931/05/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Disseny, fabricació i assaig de prototips de peces i equips principalment mitjançant l'ús de tecnologies de fabricació subtractives i additivesFUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM
01/06/201931/07/2019Sistemas de bombeo/mezclado para microbiologíaSCHARLAB SL
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
24/05/201924/05/2019Elemento estructural híbrido
01/05/201931/10/2020ABLE: exoesquelet robòtic que permet tornar a caminar de forma natural i intuïtiva després de patir una lesió medul·larAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201931/03/2022Future urban mobility purpose service-design vehiclesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0017 Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators compressible flow effects under subsonic conditions at high mach numbers. Extension.RES - Red Española de Supercomputacion
17/01/201916/07/2019Concepció, disseny i caracterització d'una m'maquina telescòpica de nova generacióAUSA Center, S.L.U.
10/01/201930/06/2019Development of MOVit, a novel whellchair-mounted arm exercise device for people with Duchenne muscular dystrophyDuchenne Parent Project
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en temas de formación, investigación y desarrolloASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201931/12/2021Modelo computacional rápido de cálculo de vibraciones y ruido reradiado inducidas por el ferrocarrilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Mecanizado asistido por ultrasonidos para la mejora funcional de componentes para el sector transporteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Diseño de sistemas robóticos y neuroprotésicos personalizables para la asistencia de la marcha utilizando métodos de simulación predictivaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019SensUs Student Competition 2019EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en oleohidráulicos y neumáticos.Asociación Ibérica de Fabricantes y Comerciantes de Transmisiones Oleohidráulicas i Neumáticas
27/12/201823/04/2019Asistencia técnica para la realización de ensayos singulares sobre limitadores de cargaSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/12/201828/02/2020Valoración funcional biomecánica de exoesqueletosFUNDACIÓ EURECAT
01/11/201828/02/2019On the aeroacoustic noise radiated by a cavity at low Mach numberRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201828/02/2019Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators, compressible flow effects under subsonic conditions at high Mach numbersRES - Red Española de Supercomputacion
24/10/201830/04/2019Contrato de apoyo técnico en la medición de esfuerzos de flexión sobre el mástil de una vela rígidaBOUND 4 BLUE SL
15/09/201814/03/2020Exoesqueleto robótico personalizado para la rehabilitación de la marchaFUNDACIÓN BBVA
12/09/201812/09/2021Optimitation of vacuum ejectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/08/201807/08/2020Nous sistema de fabricació d'elements estructurals de material compostACC10
01/07/201831/12/2020Red española de investigación en biomecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
11/06/201810/07/2018SIMULACIÓ DE BOMBA BN-150.250. ESTUDI DE LA FLUIDODINÀMICA INTERNA AMB ANSYS/CFXTECNIUM
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201829/02/2020Fault diagnosis and tolerance for elastic actuation systems in robotics: physical human-robot interactionDeutsche Forschungsgemeinschaft
01/03/201830/06/2018FI-2018-1-0031 Post processing the 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
05/02/201831/07/2019Estudio de la viabilidad del uso de harvesters de energía de vibración en redes de transporte de agua para su sensorización remotaSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
02/01/201802/07/2021Anàlisis i modelització dinàmica d'equips d'agitació i mescla.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201801/01/2021Computational design of Acoustic and Mechanical MetamaterialsMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201831/12/2018AIFTOP asesoramiento cientifico-técnicoASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201831/12/2020Desarrollo de microdispositivos celulósicos de bajo impacto ambiental para el biodiagnóstico inmediatoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Red Española de Investigación en BiomecánicaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/12/201713/06/2021Development of a novel system to predict the risk of knee injury in athletes using tools suitable for the clinical practiceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0017 3D Ahmed body with Active Flow ControlMinisterio de Economia y Competitividad
25/10/201731/12/2018Disseny òptim plint de via fèrriaRAILTECH SUFETRA S.A.
01/10/201730/03/2020COMPOSITO (CDTI)AZVI, S.A.
01/10/201731/03/2018Personalized robotic exoskeleton controller design for assisted walkingNational Center for Simulation in Rehabilitation Research
01/07/201731/03/2018ABLE: Assistive Biorobotic Low-cost ExoskeletonFundació La Caixa
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Direct Numerical Simulation of Synthetic Jets. Application to Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of fluidic actuation on cambered airfoil in pre and post-stall conditions at Re=5000RES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of time-periodic spanwise fluidic actuation on the flow around a cylinderRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017FI-2017-2-0031 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Fluid Dynamic Effects of Interteeth and Sideway Clearances on a Micro Gerotor Pump using Dynamic Meshing DecompositionBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
26/06/201731/12/2018CAIXAIMPULS CI17-00009: Project ABLEFUNDACIO LA CAIXA
01/06/201731/05/2020INNOVATIVE COOLING SYSTEM FOR EMBEDDED POWER ELECTRONICSCommission of European Communities
30/05/201730/11/2018TUBOTEX (CDTI)SORIGUE, S.A.
01/04/201731/07/2017Biomechanical modelling and simulation of the symptomatology of Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)Marsi Bionics, S.L.
21/03/201721/03/2017Herramienta de bruñido con bola asistida por vibraciones ultrasónicas
03/03/201703/03/2017Dispositivo de motorización para ortesis activa
01/03/201731/08/2020Predicción de fuentes de ruido aerodinámico (Aeroacústica) utilizando CFD (Computational Fluid Dynamics). Validación experimental.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2018Microchips para la evaluación global de la hemostasia en la cabecera del paciente (POC): aplicaciones en la detección de alteraciones y en el seguimiento de las terapias antitrombóticasMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201731/12/2017Estudio experimental de taladrado de piezas obtenidas por procesos de fabricación aditiva e impresión 3DFundació La Caixa
01/01/201731/12/2018SensUs Student CompetitionEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
30/12/201629/12/2019Metodología para la obtención de prótesis de cerámica utilizando técnicas híbridas de impresión 3D, tratamiento térmico y acabado superficial por arranque de materialMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Osciladores fluídicos: nuevas perspectivas y aplicación al control activo de flujoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/201628/02/2017Direct Numerical Simulation of Synthetic Jets. Application to Active Flow Control.RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201628/02/2017FI-2016-3-0038 - Active flow control of boundary layer separation in airfoils at high angle of attack using fluidic oscillatorsRES - Red Española de Supercomputacion
17/10/201617/10/2016Sistema para asistir a caminar
17/10/201617/10/2016System to assist walking
01/10/201630/09/2017Caracterització mecànica d'elements estructurals de les edificacionsCOMPOSITE STRUCT.ENGIN.SOLUT.S.L.
01/10/201631/07/2017Innovación y desarrollo de una nuevo concepto de Grupo Motor Ventilador para automóvilValeo Climatización S.A.
01/10/201631/07/2017I+D nuevo concepto CMV automóvilVALEO TERMICO, S.A.
01/07/201631/10/2016Active flow control of boundary layer separation in airfoils at high angle of attack using fluidic oscillatorsRES - Red Española de Supercomputacion
01/05/201631/07/2016RD160015 - Estudio fluidodinámico/térmico (experimental y numérico) de la sala de cogeneración de la planta de FibranCofely Energía Sant Joan A.I.E.
01/04/201631/12/2017Activities of Daily Augmented Living ToolkitFundació EURECAT
18/03/201618/03/2016Sistema de caracterización dinámica in situ de los elementos de infraestructura ferroviaria
01/03/201631/12/2016Comparative study of postoperative gait in subjects with total hip arthroplastyMedcom Tech, S.A.
01/02/201631/01/2019Contribución al desarrollo de una metodologia de diseño para la fabricacion con tecnologías aditivas de piezas con alta variabilidad de demanda y su trazabilidadAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/01/201631/01/2017Elaboració mapa capacitat acústicaAJUNTAMENT GAVA
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Bruñido con bola asistido por vibraciones ultrasónicas: aplicaciones a componentes del transporte aeronáuticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Ortesis híbrida motor-FES de bajo coste para la marcha de lesionados medulares y métodos de simulación para ayuda al diseño y la adaptaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201522/12/2015Sistema constructivo de elementos de edificación mediante tierra reforzada con textiles
01/11/201531/05/2016RD150049 - Estudio de circulación de aire y disipación térmica en la cubierta de la central TángerDISTRICLIMA
01/09/201531/12/2015Low cost thermal imaging system (LCTIS): Desenvolupament d'un sistema de termografia de baix cost per avions no tripulatsUNIVERSITY OF HELSINKI
21/05/201521/05/2015Dispositivo microfluídico para la separación de líquido del mismo líquido conteniendo partículas deformabes sin fuentes de energía externas
12/05/201511/02/2016Iblood - novel microfluidics blood plasma filter for point-of-care applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/05/201502/06/2015Verificación de la excentricidad entre cabezal y contracabezal de un torno con herramientas radialesUniversitat Politècnica de Catalunya
30/04/201531/12/2015Assaigs:fibra òptica i resposta dinàmicaCOMSA
09/04/201508/04/2017Sistema de refuerzo y monitorización de estructuras mediante FRP activoVIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
05/03/201505/03/2018Innovative vibration abatement solutions for undergroundAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201531/05/2015Disseny d'una peça microfabricada per a la perfusió de sangIDIBAPS
01/01/201531/12/2018Soluciones innovadoras para el aislamiento de edificios a las vibraciones.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

  Modificació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt