Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica

Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica

El Programa de Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) neix de la col·laboració de dos departaments: el d’Enginyeria Mecànica i el de Mecànica de Fluids, més l’Escola Aeronàutica de la ESEIAAT (Escola Superior d’Enginyeria Industrial, Audiovisual i Aeronàutica), situada a Terrassa. Els doctorats d’Enginyeria Mecànica i de Fluids (abans anomenat de Fluids, Turbomàquines i Potència Fluida) s’imparteixen des de fa més de deu anys. Els dos compten amb una vasta experiència en estudis de tercer cicle. L’Escola d’Aeronàutica és la més jove, ja que aquest títol es va començar a oferir a la UPC el 2004 i s’uneix als altres dos amb la intenció de crear uns estudis de tercer cicle de qualitat.
Dins el programa es troben diversos grups de recerca; alguns són membres de TECNIO, iniciativa d’ACC10, que és l’Agència d’Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya:

• Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica (CDIF): Centre de recerca expert en el comportament dinàmic de turbomàquines hidràuliques, diagnòstic de problemes vibratoris, estudis de dinàmica de fluids i fenòmens d’interacció fluid/estructura. Les seves principals línies de recerca són: anàlisi estructural, diagnòstic, simulació i cavitació (https://cdif.upc.edu/)

• Biomechanical Engineering Lab (BIOMEC): El grup centra la seva recerca en el desenvolupament de mètodes teòrics, numèrics i experimentals per a l’anàlisi biomecànica del moviment humà i el disseny de dispositius robòtics per a rehabilitació. El grup disposa del Laboratori de Biomecànica per a l’anàlisi experimental de la marxa i compta amb col·laboracions amb diferents grups internacionals de prestigi (http://biomec.upc.edu).

• Grup de Recerca en Vibracions i Teoria i Anàlisi de Màquines (GREVTAM): Grup de recerca de la UPC que centra el seu treball en el desenvolupament de mètodes analítics i experimentals relacionats amb la teoria de màquines, el disseny de màquines, les vibracions mecàniques i els transports (http://em.upc.edu/recerca-i-transferència-de-tecnologia/grups-de-recerca-1/GREVTAM).

• Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics (LABSON): És principalment un laboratori de recerca aplicada on es porten a terme estudis teòrics i de simulació complementats amb un fort suport experimental (http://www.upclabson.com/index.php?idioma_seleccionat=1).

• Turbulence and Aerodynamics in Mechanical and Aerospace Engineering Research Group (TUAREG): És un laboratori que centra el seu treball en el desenvolupament de mètodes numèrics per als estudis de dinàmica de fluids principalment en flux extern i aerodinàmica (http://futur.upc.edu/TUAREG).

• Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica (LEAM): Centre de recerca que es dedica al desenvolupament i aplicació de tècniques de reducció de soroll i vibracions, tant des del punt de vista tècnic com de gestió (http://leam.upc.edu).

• Tecnologies de Fabricació (TECNOFAB): Grup de recerca de la UPC que es dedica al desenvolupament de projectes relacionats amb els processos d’elaboració de productes. La seva recerca se centra en els processos, les metodologies i la integració de les diferents tecnologies de fabricació.
També es dedica a l’estudi de sistemes de fabricació assistits per ordinador (http://em.upc.edu/recerca-i-transferencia-de-tecnologia/grups-de-recerca-1/tecnofab).

• Microtecnologies per a la Indústria (Microtech Lab): Grup de recerca de la UPC que es dedica a l’aplicació de la miniaturització per crear nous sistemes micro- i nanofluidomecànics amb què superar els seus antecessors de dimensions més grans en diferents camps de l’enginyeria (p. ex., biomedicina, energia, automoció i comunicacions) (https://microtech.upc.edu/).

• Mecànica de Medis Continus i Computacional ((MC) 2-UPC): Grup de recerca en les àrees de les estructures i la mecànica dels medis continus i computacional (https://futur.upc.edu/%28MC%292+-+UPC).

El resultat és un programa multidisciplinari que pretén formar els alumnes que vulguin aprofundir i desenvolupar les seves investigacions en enginyeria mecànica, fluids o aeronàutica.

El Programa de Doctorat, que s’inscriu en l’àmbit de l’enginyeria industrial de la UPC, organitza la seva activitat acadèmica de la manera següent:
• Una activitat de recerca tecnocientífica bàsica incidint en la formulació matemàtica, resolució numèrica i validació experimental de fenòmens de mecànica i dinàmica de fluids.
• Una activitat de recerca més aplicada, des de la base que li dona la recerca bàsica, incidint en el disseny i optimització de sistemes mecànics, turbomàquines i sistemes de potència fluida, i que ha generat una transferència de tecnologia significativa.
• La recerca permet contribuir a la docència de grau, màster i doctorat en temàtiques d’enginyeria industrial sempre relacionades amb les línies de recerca bàsica i aplicada.

Aquest marc ha afavorit una retroalimentació entre les diferents activitats de docència, recerca i transferència de tecnologia, que ha significat una contínua millora de les mateixes. Les sortides professionals s’han repartit de manera equilibrada entre el món acadèmic i l’empresa privada.

COORDINADOR/A

Casals Terre, Jasmina

CONTACTE

Àrea de Suport a la Gestió d’Estudis de Doctorat
Tel.: 934 016 562

UTGAEIB-ETSEIB (Campus Sud)
doctoratd.utgaeib@upc.edu

https://mfa.postgrau.upc.edu/ca

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del Programa de Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica, les titulacions amb què s’hi pot accedir són molt diverses. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés correspondrà a títols d’enginyeria superior i llicenciats en ciències i, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics. En ambdós casos, amb superació prèvia d’un màster o de 60 ECTS de màster en temes afins a l’àmbit científic del programa.


A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Els principals títols d’accés són els següents màsters en temes afins al programa:
• Màster en Automàtica i Robòtica
• Màster en Enginyeria Industrial
• Màster en Enginyeria Aeronàutica
• Màster en Enginyeria Mecànica
• Màster en Enginyeria Biomèdica

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per a realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula
Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Mecànica (PROMOTORA)
 • Departament de Mecànica de Fluids
 • Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://mfa.postgrau.upc.edu/ca

CONTACTE:
Lopez Pous, Olga

Àrea de Suport a la Gestió d’Estudis de Doctorat
Tel.: 934 016 562

UTGAEIB-ETSEIB (Campus Sud)
doctoratd.utgaeib@upc.edu

Convenis amb altres institucions

Els grups de recerca i els professors que conformen el Programa de Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica col·laboren amb altres universitats en el marc de convenis específics per al Programa de Doctorat o convenis d’àmbit general. Esmentarem com a més rellevants els següents:

Europa:

• École Polytechnique Fédérale de Lausanne EPFL, Suïssa

• UNIMORE, University of Modena & Reggio Emilia, Itàlia, Department for Sciences and Methods for Engineering in Reggio Emilia.

• JKU, Johannes Kepler University in Linz (Àustria), Institut of Machine Design and Hydraulic Drives.

• INSA, Tolosa (França), Department of Mechanical Engineering (education) and Institut Clément Ader (research laboratory).

• LUT, Lappeenranta University of Technology (Finland), Department of Mechatronics.

• Luleå Technical University, Department of Engineering Sciences and Mathematics. Divisions: Mechanics of Solid Materials and Fluid and Experimental Mechanics (Suècia), cosupervisió de tesis doctorals (p. ex., Dr. Josep Farré Lladós).

• Conveni de cotutela amb la UPB, Politehnica University of Bucharest, Romania.
• FEUP, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal.

• Departament de Rendiment Esportiu, INEFC Barcelona, Universitat de Barcelona.

Amèrica:


• University of California, Irvine. Mechanical and Aerospace Engineering Department.

• University of Colorado Boulder, Smead Department of Aerospace Engineering Sciences.

• McGill University, Mont-real, Canadà.

• Departament de Mecànica de la Universidad de Concepción, Xile,

• Departament d’Electromecànica de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza, Argentina.

• EPN, Escuela Politécnica Nacional, Equador.

Àsia:

• Khaje Nasir University of Technology, Iran.

• Iran University of Science and Technology, School of Railway Engineering, Teheran, Iran.

• Tsinghua University, Pequín, Xina.

• Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan, Xina.

• Jiangsu University, Xina. Actualment dos estudiants de doctorat amb beca de la CSC cursen els seus estudis en el nostre programa: Linlin Geng i Jian Chen.

Àfrica:

• Université Abdelmalek Essaadi de Tànger, Marroc.


Altres col·laboracions:

Un professor del programa és coordinador científic del Projecte Europeu H2020 AFC4Hydro de la CE (https://cordis.europa.eu/project/id/814958). Responsable dels Work Packages WP3 i WP6 (https://afc4hydro.eu/).

Un grup de recerca del programa lidera el Tailor Project: Personalized Robotic and Neuroprosthetic Modular Wearable Systems for Assistance of Impaired Walking (RTI2018-097290-B) (2019-2021).


Activitats en el marc de KIC InnoEnergy:

Des de gener del 2011, professors del Programa de Doctorat participen en diversos projectes KIC InnoEnergy en temàtiques directament vinculades amb l’enginyeria tèrmica. KIC InnoEnergy SE és una societat europea que fomenta la integració de l’educació, la tecnologia, els negocis i l’esperit empresarial i l’enfortiment de la cultura de la innovació, tot això amb l’objectiu estratègic d’arribar a ser el principal motor de la innovació en el camp de l’energia sostenible. Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2012 for Intensive Programmes (IP).

Activitats en el marc de KIC UrbanMobility:

Des del 2019, un grup de recerca del programa participa activament en l’EIT Urban Mobility, iniciativa europea dedicada a accelerar solucions que millorin l’ús col·lectiu dels espais urbans, assegurant la seva accessibilitat, seguretat, eficiència i que siguin sostenibles amb una mobilitat multimodal i econòmica. Participació en el Projecte Antitrush 2020-2021.


Participació en els programes Erasmus K103 i K107 rebent i enviant estudiants. Per exemple, el Sr. Rudi Arief, de la Islamic University of Malaysia, va fer una estada doctoral al Laboratori Microtech Lab.

Participació activa en el Pla de Doctorats Industrials: aquest pla és una estratègia de Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades, que té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els doctorands en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del Programa de Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica, les titulacions amb què s’hi pot accedir són molt diverses. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés correspondrà a títols d’enginyeria superior i llicenciats en ciències i, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics. En ambdós casos, amb superació prèvia d’un màster o de 60 ECTS de màster en temes afins a l’àmbit científic del programa.


A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Els principals títols d’accés són els següents màsters en temes afins al programa:
• Màster en Automàtica i Robòtica
• Màster en Enginyeria Industrial
• Màster en Enginyeria Aeronàutica
• Màster en Enginyeria Mecànica
• Màster en Enginyeria Biomèdica

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Per poder cursar ensenyaments de doctorat en el programa, és imprescindible que la Comissió Acadèmica del programa admeti els doctorands.
Per aconseguir aquesta admissió, els estudiants hauran de dirigir-se a la Comissió Acadèmica i sol·licitar-la segons el procediment establert en cada programa.

La Comissió Acadèmica pot establir requisits addicionals als de l’accés per a l’admissió d’estudiants en el seu programa, incloent-hi la superació de proves específiques.

Els criteris d’admissió es basen en l’historial acadèmic dels sol·licitants, del qual es valora l’expedient acadèmic i la universitat de procedència, d’acord amb el seu possible/previsible tutor o tutora en funció de la temàtica que inicialment es plantegi com a objectiu de la tesi. Per facilitar aquesta tasca, es recomana al possible candidat que ompli uns qüestionaris i que faci alguns exercicis, de tal manera que puguem conèixer millor les seves aptituds i les seves possibilitats de desenvolupar amb èxit un doctorat en aquestes temàtiques. Els idiomes emprats són els propis del Programa de Doctorat (castellà, català, anglès).

Criteris de valoració de mèrits i ponderació:
• Expedient acadèmic, 30%.
• Contacte personalitzat a través de qüestionaris, exercicis, entrevistes telefòniques, 40%.
• Motivació, 20%.
• Coneixement d’idiomes, 5%.
• Experiència investigadora, 5%.

Complements formatius

La> Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està prevista la seva modificació per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Procediment establert per definir els complements de formació a cursar.
La Comissió Acadèmica establirà, en funció de la formació prèvia de l’estudiant, els complements de formació a cursar. Igualment, es realitza una tutela específica de cada estudiant per part dels seus directors/tutors o directores/tutores de tesi, que l’aconsellaran sobre les assignatures que són més apropiades en cada moment d’acord amb el seu perfil d’ingrés.

Aquests complements consistiran en la superació d’assignatures corresponents a qualsevol dels màsters afins a aquest programa:
• Màster en Automàtica i Robòtica
• Màster en Enginyeria Industrial
• Màster en Enginyeria Aeronàutica
• Màster en Enginyeria Mecànica
• Màster en Enginyeria Biomèdica

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Nom de l’activitat: Tutoria.
Hores: 288.

Caràcter: obligatòria.

Nom de l’activitat: Estades de recerca.
Hores: 480.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatòria.

Nom de l’activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: Cursos i seminaris.
Hores: 60.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: publicacions.
Hores: 250.
Caràcter: obligatòria.

Nom de l’activitat: Seminaris de professors convidats.
Hores: 10.
Caràcter: optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El programa disposa d’accés preferent a: 

https://www.fundaciocim.org/es

https://multiscale.upc.edu/ca/infraestructura

https://cdif.upc.edu/es
Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:09:06.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:08:01.

Llistat de tesis defensades per any

 • ARNAU CUBILLO, ALBERT: Contributions to aerostructures morphing with piezoelectric actuators
  Autor/a: ARNAU CUBILLO, ALBERT
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669624
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria (RMEE)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de lectura: 03/04/2020
  Director/a de tesi: GIL ESPERT, LLUIS | FUIOREA, ION

  Tribunal:
       PRESIDENT: SAN-JOSÉ LOMBERA, JOSÉ-TOMÁS
       SECRETARI: GARCIA GRANADA, ANDRES AMADOR
       VOCAL: STOICA, ADRIAN-MIHAIL
  Resum de tesi: Des dels primers models desenvolupats durant el segle XIX, les aplicacions per a materials piezoelèctrics han anat creixent progressivament. La relació que presenten aquests materials entre el comportament mecànic i el comportament elèctric els converteix en candidats ideals en l'estudi d'estructures deformables. L'aplicació de piezoelèctrics en aeronàutica es concep tradicionalment des de dues perspectives: com a sensors o com a actuadors. Ambdues presenten potencials beneficis i aplicacions. Tot i que en els últims anys la recerca s'ha concentrat en l'estudi d'integració dels materials en sistemes que permeten controlar la salut de l'estructura (Structural Health Monitoring), l'aplicació de piezoelèctrics com a actuadors d'estructures deformables desperta l'interès de la comunitat científica. En l'estadi actual, la tecnologia necessària per deformar estructures de forma controlada utilitzant materials piezoelèctrics no està suficientment desenvolupada. No obstant, la recerca en aquest camp està en continu desenvolupament i s'apropa a solucions que permetran integrar-la en aplicacions industrials.L'objectiu de la tesi és estudiar la possibilitat d'utilitzar deformacions produïdes mitjançant actuadors piezoelèctrics en estructures aeronàutiques actuals. L'anàlisi està orientat des de punts de vista teòric i experimental i es centra en el comportament estàtic i dinàmic de solucions tecnològiques amb actuadors i tecnologies d'amplificació disponibles comercialment.La recerca que es presenta en la tesi estudia dues aplicacions diferents en l'ús d'aquest tipus d'actuadors: com a actuadors en regim estàtic, produint deformacions de la superfície aerodinàmica, i com a actuadors dinàmics, que controlin una superfície de control convencional. L'arquitectura de la solució tecnològica emprada ha estat diferent en cada aplicació: en la deformació estàtica de la superfície aerodinàmica l'actuador és de tipus "patch" mentre que en el cas dinàmic és de tipus "stack".Els experiments estàtics desenvolupats tenen com a objectiu demostrar la capacitat dels piezoelèctrics com a elements que produeixin deformacions en l'estructura (morphing). Aquest objectiu es demostra analitzant les deflexions produïdes en el caire de fuga d'un perfil aerodinàmic. Els resultats experimentals obtinguts són optimistes ja que les diferents configuracions d'actuadors es comporten tal i com prediuen els models. En règim estàtic, les deformacions produïdes en el caire de fuga son substancials. Això permet assegurar que la configuració utilitzada en els experiments és prou madura com per seguir investigant, per exemple, en túnel de vent. Malgrat això, les deformacions produïdes encara no són suficientment significatives com per integrar l'experiment en un model més gran. L'escalabilitat és un dels reptes més importants que presenta la tecnologia en aplicacions de "morphing".Els resultats dinàmics demostren una bona actuació de l'actuador integrat en un sistema anti-flameig en els experiments en túnel de vent. Els experiments demostren la capacitat del sistema de mantenir-se estable a velocitats mes enllà de l'aparició del flameig. El següent pas en aquesta línia de recerca es l'investigació en models més complexos en quant a aparició de flameig.Amb el desenvolupament d'una nova generació de materials piezoelèctrics ceràmics avançats, que promet coeficients piezoelectrics el doble d'alts en comparació amb els materials basats en PZT disponibles actualment, l'arquitectura experimentada en règim estàtic és un molt bon candidat en aplicacions a escala més gran. Aquesta propera generació de materials es presenta com un primer pas en solucionar els problemes d'escalabilitat que presenta la tecnologia actualment.

 • BAGHAEI, MASOUD: Research on fluidic oscillators under incompressible and compressible flow conditions
  Autor/a: BAGHAEI, MASOUD
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669607
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Mecànica de Fluids (MF)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 24/07/2020
  Director/a de tesi: BERGADÀ GRANYÓ, JOSEP MARIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: PUJOL SAGARO, ANTONI
       SECRETARI: MELLIBOVSKY ELSTEIN, FERNANDO PABLO
       VOCAL: CAHIS CAROLA, XAVIER
  Resum de tesi: La principal avantatge dels oscil·ladors fluidics es que no te parts mòbils, i això fa que sigui més fiable en aplicacions reals. Per tal d'aplicar aquests oscil·ladors en un cas concret, es necessari avaluar el seu comportament, doncs cada cas concret necessita una freqüència i quantitat de moviment donades. En el present doctorat s'ha analitzat mitjançant 3D-CFD, una configuració de oscilador fluidic per diferents números de Reynolds, diferents geometries internes i considerant el fluid com incompressible i compressible. Inicialment, la quantitat de moviment aplicada al jet entrant a la cambra de barreja, es comparada amb la pressió d'estancament dinàmica a les parets convergents de la cambara de barreja, amb el cabal màssic dinàmic que surt del actuador, amb el cabal màssic dinàmic que passa per els canals de realimentació, amb la pressió dinàmica que hi ha a la sortida dels canals de realimentació i amb el angle de oscil.lació del jet a l'entrada de la cambra de barreja. Tots aquests paràmetres es va veure que estaven correlacionats i això indicava que el origin de les oscil.lacions del jet era ùnic i era la pressió d'estancament a les parets convergents de la cambra de barreja, provant que les oscil.lacions son dirigides per gradients de pressió. Posteriorment es va fer el mateix tipus de estudi però modificant la amplada i angle de inclinació a l'entrada de la cambra de barreja i també modificant la amplada i angle de inclinació de les parets de sortida de la cambra de barreja. Aquestes quatre modificacions de la geometria interna es van fer per tres números de Reynolds differents, 8711, 16034 i 32068. Entre les conclusions obtingudes cal destacar que, la frequencia i amplitud de oscil.lació del jet a la sortida del actuador pot ser modificada al variar les dimensions i angles interns de la càmara de barreja. Independentment del número de Reynolds estudiat i de la modificació interna considerada, es va comprovar que les oscil.lacions estaven dirigides per els gradients de pressió existents entre les dos sortides dels conductes de realimentació. L'efecte generat per qualsevol modificació interna era sempre més rellevant a números de Reynolds alts. En la tercera fase de la tesi el fluid es va considerar com a compressible subsonic, i es va avaluar els efectes de la modificació de la longitud dels canals de realimentació, sobre la freqüència i amplitud del flux que surt del oscilador. Quatre diferents longituds i dos números de Mach van ser avaluats. Al augmentar la llongitud del canal de realimentació, la frequencia i amplitud de la oscil.lació disminueix, la oscil.lació tendeix a ser mes caótica, apareixen altes frequencies que fan que el jet fluctui en lloc de oscil.lar, de fet a partir de una certa llongitud les oscil.lacions desapareixen i només hi han fluctuacions. Aquestes fluctuacions apareixen abans per elevats números de Mach. Les oscil.lacions son degudes a gradients de pressio, al igual que en el cas de fluid incompressible. De fet, per fluid compressible, el cabal màssic que passa per els canals de realimentació, juga un paper menys rellevant que en el cas de fluid incompressible.

 • DE LA TORRE SANGRÀ, DAVID: OPTIMIZATION OF INTERPLANETARY TRAJECTORIES WITH GRAVITY ASSIST
  Autor/a: DE LA TORRE SANGRÀ, DAVID
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669473
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 28/07/2020
  Director/a de tesi: FANTINO, ELENA | FLORES LE ROUX, ROBERTO MAURICE

  Tribunal:
       PRESIDENT: GOMEZ MUNTANÉ, GERARD
       SECRETARI: PONS PRATS, JORDI
       VOCAL: PELÁEZ ÁLVAREZ, JESÚS
  Resum de tesi: Los viajes interplanetarios poseen un alto grado de dificultad debido a la elevada masa de combustible necesaria para alcanzar otros planetas. Minimizar el coste de las maniobras orbitales (y, por extensión, la masa de combustible) es el objetivo del diseño preliminar de misión. Durante esta fase se deben evaluar rápidamente un gran número de soluciones potenciales en busca de trayectorias factibles. Esto implica que modelos rápidos y simples son preferibles a modelos precisos pero lentos de ejecutar. Adicionalmente, el proceso demanda una ejecución automática debido a la gran cantidad de soluciones que deben ser evaluadas. Una de las revoluciones más importantes en cuanto a los viajes interplanetarios fue el descubrimiento de las maniobras de asistencia gravitatoria, en las que una nave espacial utiliza el campo gravitatorio de un planeta para modificar su velocidad respecto al Sol. Esto permite reducir la masa de combustible, a la vez que se incrementa la masa de carga útil disponible para la misión. Esta tesis trata sobre la optimización de trayectorias interplanetarias con asistencia gravitatoria. Desde una visión ingenieril, la tesis tiene como fin de producir una herramienta automática para la optimización de trayectorias interplanetarias con asistencia gravitatoria enfocada a un uso de diseño preliminar de misión. Desde un punto de vista científico, la tesis trata de identificar temas clave en el estado del arte que se presten a mejora y posteriormente desarrollar implementaciones novedosas de los mismos. Finalmente, la tesis tiene un fuerte componente académico: el código y las herramientas producidas se encaran a facilitar la comprensión y el análisis de los métodos subyacentes más que a producir un código con una alta eficiencia computacional. El resultado de esta tesis es un optimizador automático de trayectorias interplanetarias con asistencia gravitatoria múltiple. La herramienta es completamente modular y funciona mediante un enfoque de doble bucle: un bucle exterior obtiene secuencias factibles de planetas utilizando el gráfico de Tisserand, y un bucle interno encuentra la mejor trayectoria para cada secuencia usando un optimizador heurístico híbrido y el método de cónicas empalmadas. Cinco temáticas clave han sido investigadas y mejoradas durante la tesis: proporcionamos un método mejorado para la solución de la ecuación de Kepler, hemos realizado una extensa revisión de la literatura sobre le problema de Lambert y analizado los métodos representativos de cara a seleccionar el más apropiado para nuestra aplicación, hemos recuperado y mejorado el método de solución de Lambert de Simó, presentamos dos modelos distintos para el método de cónicas empalmadas, hemos desarrollado un método automático para atravesar el gráfico de Tisserand y finalmente hemos implementado distintos métodos heurísticos de optimización acoplándolos con un modelo de islas. La herramienta resultante ha demostrado funcionar en un entorno operativo de diseño de misión. Sin embargo, todavía se presta a numerosas mejoras y actualizaciones; en particular incrementando el nivel de automatización, mejorando el modelo físico y robusteciendo el método de cónicas empalmadas, mejorando las capacidades de visualización especialmente durante la fase de optimización, y traduciendo el código a lenguaje compilado para incrementar el rendimiento computacional en escenarios de misiones complejas y simulaciones intensivas.

 • EGUSQUIZA MONTAGUT, MÒNICA: Study of the Dynamic Behavior of Pelton Turbines
  Autor/a: EGUSQUIZA MONTAGUT, MÒNICA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/668848
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Mecànica de Fluids (MF)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 14/02/2020
  Director/a de tesi: EGUSQUIZA ESTEVEZ, EDUARD

  Tribunal:
       PRESIDENT: AVELLAN, FRANÇOIS
       SECRETARI: VALERO FERRANDO, MARÍA DEL CARMEN
       VOCAL: JUNG, ALEXANDER
  Resum de tesi: El futur de l'energia hidràulica està lligat al ràpid creixement de les noves energies renovables, tals com l'energia fotovoltaica i l'eòlica. A mesura que la porció d'energia intermitent que es produeix creix, el funcionament de les instal·lacions hidroelèctriques es veu forçat a ser més flexible per tal de garantir el balanç entre el subministrament i la demanda d¿energia. Això es tradueix en un increment del rang de funcionament de les turbines i en més parades i arrancades, fet que contribueix a un deteriorament més ràpid dels seus components, especialment del rodet. En la situació actual, la monitorització de l'estat de les turbines és essencial per tal d'assegurar-ne les bones condicions de funcionament i evitar danys majors.Les turbines Pelton s'utilitzen en emplaçaments amb salts elevats i cabals reduïts. El rodet està compost per un disc amb diverses culleres que reben periòdicament l'impacte de raigs d'aigua a molta velocitat. Com a conseqüència, les culleres han de suportar grans tensions en direcció tangencial, les quals comporten seriosos problemes de fatiga a l¿estructura. En cas que els modes naturals del rodet també s'excitin pels rajos d'aigua, aquest problema és altament agreujat. Així, és necessari tenir un coneixement profund del comportament modal i dinàmic de les turbines Pelton per tal de controlar l'estat del rodet amb sistemes de monitorització.En aquesta tesi s'ha estudiat en detall el comportament dinàmic de turbines Pelton en diferents condicions d¿operació. El coneixement adquirit s'ha utilitzat per a millorar el sistema de monitorització actual. La primera part del document comprèn l'estudi del comportament modal de turbines Pelton. Amb tal propòsit s'ha abordat el problema de manera sistemàtica: primer s'han analitzat els modes d'una sola cullera, després els del rodet sencer i per últim els de tota la turbina. Amb l'ajuda de models numèrics i de proves experimentals s'han identificat i classificat les corresponents freqüències naturals i formes modals. A més a més s'ha estudiat l'efecte del disseny mecànic i de les condicions de contorn. La segona part d'aquesta tesi està centrada en determinar la transmissió de les vibracions del rodet a les posicions de monitorització. S'ha demostrat que aquestes es poden detectar des dels coixinets i que la qualitat de la transmissió depèn del tipus de mode.A la tercera i última part s'ha dut a terme l'anàlisi de turbines Pelton en funcionament. S'han estudiat dues màquines diferents durant el transitori de posta en marxa i sota diferents càrregues per tal de determinar quines modes s'exciten, com canvien les freqüències de la turbina en funcionament respecte la màquina parada i com es detecten des de les diferents posicions. Les bandes de freqüència de l'espectre de vibració corresponents als diferents modes del rodet i els nivells de vibració s'han analitzat. Finalment, la informació obtinguda ha estat utilitzada per a fer una proposta de millora de l'actual procediment de monitorització. Un cas de dany en un rodet ha estat analitzat amb un model numèric i amb l'històric de vibracions per tal d'il·lustrar l'estratègia a seguir en un futur.

 • FLOREZ GARCÍA, LUIS CARLOS: ESTUDIO DEL MECANIZADO ASISTIDO POR VIBRACIÓN
  Autor/a: FLOREZ GARCÍA, LUIS CARLOS
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669565
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Mecànica (EM)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 09/09/2020
  Director/a de tesi: GONZALEZ ROJAS, HERNAN ALBERTO

  Tribunal:
       PRESIDENT: GARCIA-ROMEU DE LUNA, MARIA LUISA
       SECRETARI: ANDRADA GASCON, PEDRO
       VOCAL: ARIZMENDI JACA, MIGUEL
  Resum de tesi: El objetivo de este trabajo es analizar la influencia de la vibración asistida, VAM, en el proceso de torneado de acero. Inicialmente se estudia el acabado superficial generado en un cilindrado por torno, por medio de un software de intersección geométrica elaborado en lenguaje de programación Pascal. Se calcula la rugosidad media y máxima de manera tanto lineal como superficial para diferentes parámetros de corte. La conclusión es que el sincronismo entre la frecuencia de vibración y la velocidad del husillo del torno reducen la rugosidad en la topografía superficial del material. Sin embargo, los valores de los parámetros de mecanizado no son fáciles de establecer para generar el sincronismo en un torno convencional. Luego, se analiza el VAM por medio del método de elementos finitos, FEM, utilizando dinámica explicita en el software comercial ANSYS. Se plantea y valida el modelo 2D para las condiciones de torneado convencional, este modelo se utiliza como base para el estudio de vibración asistida simulando bajo diferentes condiciones de frecuencia y oscilación de la herramienta. Se concluye que el corte asistido por vibración reduce el valor de la fuerza media utilizada en el corte. A continuación, se estudia la eficiencia energética del torneado con VAM, utilizando como indicador de evaluación la energía especifica de corte, SCE, en los modelos asistidos por vibración en FEM. Este indicador es de uso común en el estudio de mecanizados y por tanto es utilizado como una de las variables de validación del modelo de torneado convencional. Se realiza una comparación por medio de la energía específica de corte relativa entre un mecanizado utilizando VAM y un corte convencional. Se concluye que el mecanizado por VAM es más eficiente energéticamente y que lo es aún más si vibra en la dirección de la velocidad de corte.Después, se realiza la experimentación del torneado lineal utilizando una nueva herramienta resonante que vibra en la dirección de corte, para ello, se configura el circuito de la bobina para trabajar en resonancia con la herramienta. La bobina hace vibrar la herramienta en su segundo modo natural y esta oscila en la dirección de la velocidad de corte. Luego, se realizan los ensayos en el torno, se mide la energía consumida por el torno, la tasa de material removido y se calcula la energía especifica consumida. Finalmente, se analizan los resultados y se concluye que el uso del VAM reduce la energía específica consumida en la aleación de acero S235 un promedio de 13% y en el C45E un 9%.Palabras clave: vibración asistida, mecanizado, energía específica de corte, energía específica consumida, método de elementos finitos, acabado superficial.

 • IVANOVA TENEVA, ELITSA: Estabilización de suelos con bacterias Sporosarcina pasteurii
  Autor/a: IVANOVA TENEVA, ELITSA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/668854
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria (RMEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 28/02/2020
  Director/a de tesi: GIL ESPERT, LLUIS | BERNAT MASÓ, ERNEST

  Tribunal:
       PRESIDENT: MONZÓ BALBUENA, JOSÉ MARÍA
       SECRETARI: ROMEU GARBI, JORDI
       VOCAL: FOTI, DORA
  Resum de tesi: La presente tesis se ha centrado en optimizar la capacidad resistente y reducir la permeabilidad de suelos granulares finos y arcillosos mediante la MICP (precipitación de carbonato de calcio inducida por bacterias). La MICP es un proceso biológico natural que induce carbonato cálcico en el suelo a través de la hidrólisis de urea por las bacterias. Además, tiene varias aplicaciones en la estabilización y la restauración de diversos materiales en la construcción y permite una alta cantidad de producción de CaCO3 en poco tiempo. La bacteria elegida para la realización de los ensayos ha sido la Sporosarcina pasteurii, debido a que sus propiedades favorecen éstos procesos. Para conseguir caracterizar los diferentes parámetros que nos permiten optimizar la bioestabilización, en primer lugar se han realizado diversos estudios experimentales para determinar las características del cultivo de la bacteria Sporosarcina pasteurii y su aplicación en el proceso de bioestabilización.En segundo lugar, se han llevado a cabo ensayos a compresión uniaxial no confinada sobre probetas cilíndricas de tamaño reducido, tratadas con MICP y realizadas con tres procedimientos experimentales diferentes. El primer procedimiento ha consistido en someter las probetas a tratamientos de estabilización con concentraciones bacterianas diferentes. En el segundo procedimiento experimental, las probetas se han realizado con el ciclo hielo-deshielo y en el tercero, se ha incorporado el proceso de compactación antes o después del tratamiento con MICP.En tercer lugar, se ha determinado la resistencia a corte directo conforme la norma UNE 103-401-98 de probetas cúbicas de suelo que permitieron realizar los ensayos y que habían sido tratadas con MICP y diferentes concentraciones de bacterias.En cuarto lugar, la tecnología de bioestabilización ha sido desarrollada en moldes de mayores dimensiones y ha sido validada a través de la determinación de su capacidad portante.Por último, se ha estudiado la influencia a la permeabilidad de los suelos bioestabilizados, realizados con dos estudios experimentales.Los resultados muestran que en el caso de controlar la concentración de bacterias y también la fuente y la concentración de calcio, se puede influir en la morfología final del cristal de carbonato cálcico obtenido; controlando la cantidad de cristales unitarios, el tamaño del cristal y la formación de conglomerados. También se describen los tratamientos y las concentraciones de bacterias óptimas para cada tipo de suelo. Se consiguen aumentos de resistencia a compresión uniaxial no confinada de hasta 790% y 900% para suelos de arena fina y arena gruesa, respectivamente. Por otra parte, el método de determinación de la humedad mediante ultrasonidos se muestra especialmente útil y permite distinguir el momento en el que las probetas alcanzan el equilibrio higrométrico. Finalmente, se han tabulado los resultados obtenidos, permitiendo conocer los procedimientos y parámetros óptimos que permiten maximizar el rendimiento de la bioestabilización en función de cada uno de los diferentes tipos de suelos estudiados.

 • KARIMI, SHADI: Microfluidic Platform for Multiple Parameters Readouts in a Point-of-care
  Autor/a: KARIMI, SHADI
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669126
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Mecànica (EM)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 11/05/2020
  Director/a de tesi: CASALS TERRE, JASMINA | FARRÉ LLADÓS, JOSEP

  Tribunal:
       PRESIDENT: TORRAS ANDRÉS, NÚRIA
       SECRETARI: ROMEU GARBI, JORDI
       VOCAL: MADADI, HOJJAT
  Resum de tesi: Els dispositius microfluídics són clau per a l'adopció en el mercat dels dispositius de diagnòstic pròxim al pacient (POC) a causa de la seva portabilitat, petit volum de mostra requerit i la possibilitat de fabricar-los mitjançant microfabricació que simplifica la industrialització. Les proves de diagnòstic amb POC no sols permeten que els experts en atenció mèdica diagnostiquin al costat del llit del pacient, sinó que també els permet als usuaris no experts observar el seu estat de salut. Una de les mostres més importants que s'utilitzen per a aquests dispositius microfluídics és la sang, a causa de la presència de diversos biomarcadors en ella. No obstant això, l'existència de milions de cèl·lules en la sang introdueix un gran nivell de soroll per a la detecció de biomarcadors particulars, per tant, la separació del plasma sanguini és el primer pas per a la majoria de dispositius d'anàlisis de sang POC.Aquesta tesi presenta un disseny nou de plataforma POC que integra un disseny nou de separador de plasma sanguini (BPS) a múltiples sistemes de lectura. Per a aconseguir això, en primer lloc, la hipòtesi que les bombolles d'aire atrapades en les zones sense sortida d'un BPS passiu es poden utilitzar per a millorar l'extracció de plasma de la sang completa es estudiada numèricament mitjançant Mecànica de Fluids Computacional (CFD) i experimentalment. D'acord amb els resultats, el disseny proposat produeix suficient quantitat i qualitat de plasma i es presenta per primera vegada en un nou cartutx microfluidic capaç de determinar el grup sanguíni ABO / Rh mitjançant dos mètodes: invers i directe.En algunes altres situacions pràctiques, existeix la necessitat de separar els components cel·lulars de la sang de manera contínua. Per tant, es va investigar la hipòtesi que la filtració per flux creuat podria aplicar-se per a separar el plasma de la sang contínuament. En comparació amb els treballs recents en la literatura, la contribució del dispositiu proposat és capaç d'optimitzar la puresa o el rendiment del plasma extret calibrant el cabal adequat en funció de la demanda de la separació. Una de les aplicacions on aquestes característiques són desitjables és en l'estudi dels trastorns de la funció hemostàtica. Actualment, l'estil de vida estressant i l'envelliment de la població han portat a un augment de tals trastorns. La possibilitat de tenir un sistema portàtil per a avaluar l'hemostàsia global d'un pacient és de gran interès per a reduir la càrrega sobre els sistemes de salut pública. El BPS proposat es va acoblar a una superfície biomimética intercanviable per a estudiar els efectes del nou anticoagulant oral: Apixaban (APIX) i comparar els resultats amb les tècniques convencionals anteriors. La prova va mostrar una excel·lent concordança amb les tècniques convencionals, mentre que es va reduir la quantitat de mostra i reactiu requerits.Els prototips de tots els dispositius proposats es van fabricar inicialment mitjançant litografia i processos de gravat humit. L'escalabilitat d'aquests processos és complexa i avui dia el procés de mecanitzat basat en polsos làser de femtosegons és un candidat interessant per a l'escalabilitat de la producció. Per tant, es va demostrar la hipòtesi que un mètode de producció nou basat en un mètode de microfabricació làser directe que utilitza un làser de femtosegons és capaç de mecanitzar els canals submicrométrics necessaris per a la producció de separadors de plasma sanguini amb èxit. Els resultats prometedors van demostrar que aquest mètode proporciona un mètode de fabricació ràpid útil per a diverses aplicacions, per exemple els dispositius POC.

 • ROCA CAZORLA, DAVID: Numerical Tools for Computational Design of Acoustic Metamaterials
  Autor/a: ROCA CAZORLA, DAVID
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669756
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 07/09/2020
  Director/a de tesi: CANTE TERAN, JUAN CARLOS | LLOBERAS VALLS, ORIOL

  Tribunal:
       PRESIDENT: ROMEU GARBI, JORDI
       SECRETARI: GUASCH FORTUNY, ORIOL
       VOCAL NO PRESENCIAL: KOUZNETSOVA, VARVARA
  Resum de tesi: La concepció dels metamaterials com a estructures dissenyades artificialment amb l¿objectiu d¿obtenir un conjunt de propietats que no són assolibles en materials de ma-nera natural, ha captat l¿atenció de les comunitats científiques i industrials. Dins de l¿ampli ventall d¿aplicacions que se¿ls pot donar als metamaterials, si ens centrem en el camp de l¿acústica, la possibilitat de crear un material capaç d¿atenuar de manera efectiva sorolls en rangs de freqüència concrets és de gran interès en multitud d¿indústries. En aquest context, els anomenats locally resonant acoustic metamaterials (LRAMs) destaquen per la possibilitat de dissenyar la seva topologia interna per tal que produeixin elevats nivells d¿atenuació en regions concretes de l¿espectre de freqüències. Amb un disseny topològic òptim, els LRAMs poden servir, per exemple, per a la construcció de panells lleugers aïllants de soroll, que operin en rangs de freqüències baixos, en els quals la solució clàssica requereix de materials d¿elevada densitat i es-pessor. Donada la importància de l¿estructura topològica dels metamaterials acústics en l¿obtenció de les propietats desitjades, resulta convenient l¿ús de mètodes numèrics punters per al desenvolupament d¿un conjunt d¿eines computacionals que tinguin per objectiu l¿anàlisi i el disseny de solucions òptimes. Tals eines es fonamenten en tres pilars: (1) la homogeneïtzació multiescala d¿estructures de material complexes a una escala micro que derivi en l¿obtenció de propietats efectives que permetin descriure el comportament del material a una escala macro, (2) tècniques de reducció per minimitzar l¿esforç computacional mantenint nivells de precisió suficients i (3) mètodes d¿optimització topològica emprats per a l¿obtenció de configuracions òptimes donat un conjunt de restriccions i unes propietats de material objectiu. Aquestes eines computacionals es poden aplicar al disseny de metamaterials acústics que resultin eficients i pràctics a la vegada, és a dir, que es comportin segons les especificacions de disseny i siguin fàcilment fabricables, per exemple, mitjançant tècniques punteres d¿impressió 3D.

 • ZANDI, MOHAMMAD DAMOUS: Study and characterization of mechanical properties of wood-PLA composite (Timberfill) material parts built through fused filament fabrication
  Autor/a: ZANDI, MOHAMMAD DAMOUS
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669587
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Mecànica (EM)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 17/07/2020
  Director/a de tesi: TRAVIESO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | JEREZ MESA, RAMON

  Tribunal:
       PRESIDENT: BUJ CORRAL, IRENE
       SECRETARI: GÓMEZ GRAS, GIOVANNI
       VOCAL: ABAD ROLDAN, MANUEL DAVID
  Resum de tesi: Esta investigación se basa en la tecnología de fabricación aditiva (AM) y tiene como objetivo estudiar las propiedades mecánicas y caracterizar el comportamiento de un material comercial innovador, compuesto de PLA con fibras de madera (Timberfill). Específicamente, se realizan pruebas de fatiga, tracción y flexión y se evalúan los resultados para concluir sobre los mismos. Para fabricar las muestras experimentales se aplica una de las técnicas más comunes llamadas fabricación de filamentos fundidos (FFF), y se ha considerado la influencia de los parámetros de fabricación en las propiedades mecánicas de las mismas. Por esta razón, se han seleccionado algunos de los parámetros de impresión más influyentes en diferentes niveles y se han combinado para fabricar las muestras en una amplia gama de condiciones de construcción. Para evitar la fabricación de una gran cantidad de muestras, se ha utilizado un diseño de experimentos (DoE) a través de matrices ortogonales de Taguchi y se ha analizado la influencia de los factores realizando un análisis de varianza (ANOVA). Como conclusión, se ha obtenido la combinación óptima de los parámetros y niveles para cada una de las pruebas mecánicas realizadas y se han detectado los valores más altos de respuestas de éstos. Dado que el material mencionado anteriormente es un compuesto de PLA con fibras de madera, todos los resultados obtenidos se comparan con el PLA puro para encontrar la efectividad de esta composición.Por otro lado, se han realizado también pruebas de tracción y flexión a muestras sólidas de Timberfill fabricadas mediante moldeo por inyección para investigar las diferencias entre esta tecnología y la fabricación aditiva. Los resultados muestran que la resistencia mecánica de las muestras impresas es más bajas que las inyectadas, por lo que el porcentaje de solidez podría ser la razón principal de este efecto.Además, la resistencia a la flexión del material se ha simulado y comparado con los resultados experimentales. Las curvas de comportamiento de deformación logradas validan la prueba experimental lo cual es una de las principales conclusiones de esta investigación.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:07:30.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:EGUSQUIZA MONTAGUT, MÒNICA
Títol:Study of the Dynamic Behavior of Pelton Turbines
Data lectura:14/02/2020
Director/a:EGUSQUIZA ESTEVEZ, EDUARD
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Egusquiza, M. (2020). Study of the Dynamic Behavior of Pelton Turbines.

Izquierdo Buenaventura, Sergi (2020). SELECCIÓ I OPTIMITZACIÓ DE VENTILADORS PER APLICACIONS INDUSTRIALS.

Valentin, D.; Presas, A.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E.; Gomes, J.; Avellan, F. (2020). Transposition of the mechanical behavior from model to prototype of Francis turbines.

AUTOR/A:AN, BO
Títol:Numerical investigation on applications simulated via using lattice Boltzmann method
Data lectura:12/12/2019
Director/a:BERGADÀ GRANYÓ, JOSEP MARIA
Codirector/a:MELLIBOVSKY ELSTEIN, FERNANDO P.
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
An, B. (2019). Numerical investigation on applications simulated via using lattice Boltzmann method.

An, B.; Bergadà, J.M.; Mellibovsky, F.; Sang, W.M; Xi, C. (2020). Numerical investigation on the flow around a square cylinder with an upstream splitter plate at low Reynolds numbers. (JCR Impact Factor-2018: 2.316; Quartil: Q2)

An, B.; Bergadà, J.M.; Mellibovsky, F.; Sang, W. (2020). New applications of numerical simulation based on lattice Boltzmann method at high Reynolds numbers. (JCR Impact Factor-2018: 2.811; Quartil: Q1)

An, B.; Mellibovsky, F.; Bergadà, J.M.; Sang, W. (2020). Towards a better understanding of wall-driven square cavity flows using the Lattice Boltzmann method. (JCR Impact Factor-2018: 2.841; Quartil: Q1)

AUTOR/A:NÁPOLES ALBERRO, AMELIA EMELINA
Títol:Estudio de la energía específica consumida en el rectificado
Data lectura:10/09/2019
Director/a:GONZALEZ ROJAS, HERNAN ALBERTO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Napoles, A. (2019). Estudio de la energía específica consumida en el rectificado.

Ramos Lagos, Estephany (2019). Diseño de silla de evacuación para ambulancia..

López Jaro, Adrian (2019). Ventilador para terrazas: diseñando un nuevo concepto.

Miguelez Valverde, Javier (2020). Diseño de una máquina de ensayo a fatiga de chapa soldada por punto..

AUTOR/A:FENOLLOSA ARTÉS, FELIP
Títol:Contribució a l'estudi de la impressió 3D per a la fabricació de models per facilitar l'assaig d'operacions quirúrgiques de tumors.
Data lectura:25/07/2019
Director/a:BUJ CORRAL, IRENE
Director/a:GOMA AYATS, JUAN RAMON
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Buj-Corral, I.; Dominguez, A.; Zayas F, E.E.; Costa, L.; Goma, J.; Fenollosa, F. (2019). Sistemas de fabricación. Segunda edición.

Fenollosa, F. (2019). Contribució a l'estudi de la impressió 3D per a la fabricació de models per facilitar l'assaig d'operacions quirúrgiques de tumors..

Guerra Martin, Gabriel (2019). Procés de validació d'equip de fabricació additiva de 4 capçals independents en tecnologia FFF.

Tejo, A. (2019). Mimicking Soft Living Tissues for 3D Printed Surgical Planning Prototypes Manufactured by a Hybrid Multi-Material 3D Printer.

Muguruza, A.; Krauel, L.; Fenollosa, F. (2019). Development of a patients-specific 3D-printed preoperative planning and training tool, with functionalized internal surfaces, for complex oncologic cases. (JCR Impact Factor-2017: 2.346; Quartil: Q2)

Fenollosa, F.; Goma, J.; Buj-Corral, I.; Tejo, A.; Minguella-Canela, J.; Uceda, R.; Valls-Esteve, A.; Ayats, M. (2019). Foreseeing new multi-material FFF-Additive Manufacturing concepts meeting mimicking requirements with living tissues. (JCR Impact Factor-2018: 0.313; Quartil: Q2)

Tejo, A.; Fenollosa, F.; Buj-Corral, I. (2019). Mimicking soft living tissues for 3D printed surgical planning prototypes using different materials.

AUTOR/A:MUGURUZA BLANCO, ASIER
Títol:Contribución a las tecnologías de fabricación aditiva para la obtención de piezas multimaterial, combinando la impresión 3D por máscara con la impresión funcional mediante sistemas InkJet
Data lectura:10/04/2019
Director/a:MINGUELLA CANELA, JOAQUIM
Codirector/a:BONADA BO, JORDI
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Bonada, J.; Xuriguera, E.; Muguruza, A.; Gonçalves, J.; Barcelona , P.; Pons, J.Mª; Minguella-Canela, J.; Uceda, R. (2019). Reinforced photocurable materials fon an additive manufacturing process based on Mask Image Projection.

AUTOR/A:MORALES PLANAS, SERGIO
Títol:Contribución al desarrollo de una metodología de diseño para la fabricación con tecnologías aditivas de piezas con alta variabilidad de demanda
Data lectura:09/04/2019
Director/a:GOMA AYATS, JUAN RAMON
Codirector/a:MINGUELLA CANELA, JOAQUIM
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Morales, S. (2019). Contribución al desarrollo de una metodología de diseño para la fabricación con tecnologías aditivas de piezas con alta variabilidad de demanda.

Morales, S.; Calleja, A.; Vlad, V.R.; Oró-Solé, J.; Minguella-Canela, J.; Farjas, J. (2019). Low temperature processing of solution-derived ceria deposits on flat surfaces of 3D-printed polyamide. (JCR Impact Factor-2017: 1.939; Quartil: Q2)

Minguella-Canela, J.; Morales, S.; Goma, J.; Santos, M. A (2019). Study and comparison of the different costs’ schema associated to geometry, material and processing between 3D printing, injection molding and machining manufacturing technologies.

AUTOR/A:ORTIZ MARZO, JOSE ANTONIO
Títol:Contribución al estudio de la rugosidad superficial obtenida mediante el proceso de fresado en alta velocidad, en la fase de acabado, de aceros templados de moldes y matrices
Data lectura:23/11/2018
Director/a:BUJ CORRAL, IRENE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Jose-Antonio Ortiz-Marzo (2018). Contribución al estudio de la rugosidad superficial obtenida mediante el proceso de fresado en alta velocidad, en la fase de acabado, de aceros templados de moldes y matrices.

Zekaria Ordóñez, David (2019). Estudió auditoria energética del accionament hidráulic de maquinaria mobil.

Beltran Prades, Gerard (2019). Estudi comparatiu per a la producció d'un àlab de turbina d'avió entre el mètode convencional de microfusió vs el mètode de fabricació aditiva..

Casadesus, O. (2019). Estudi de propietats de l?Acrilonitril-Butadiè-Estirè per a impressió tri-dimenssional per Fused Filament Fabrication.

Conde Haro, Jesús (2019). Estudio de una metodología numérico-experimental para la predicción de desgaste de herramientas de mecanizado..

Perez Hernandez, Sergi (2019). Diseño de una práctica educativa para el taller mecánico de ESEIAAT, a partir de la revalorización de un residuo para obtener una pieza funcional final..

Miquel Rovira, Pau (2019). Disseny d'una estació de treball d'un procés de moldeig de preformes PET.

Gonzalez Badia, Daniel (2019). Disseny d'un banc de proves per calibrar vàlvules de seguretat.

Buj-Corral, I.; Jose-Antonio Ortiz-Marzo; Costa, L.; Joan Vivancos-Calvet; Luis, C. J. (2019). Optimal machining strategy selection in ball-end milling of hardened steels for injection molds. (JCR Impact Factor-2017: 2.467; Quartil: Q2)

AUTOR/A:JEREZ MESA, RAMON
Títol:Study and characterisation of surface integrity modification after ultrasonic vibration-assisted ball burnishing
Data lectura:02/03/2018
Director/a:TRAVIESO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
Codirector/a:DESSEIN, GILLES
Codirector/a:LANDON, YANN
Codirector/a:LLUMA FUENTES, JORDI
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Jerez-Mesa, R. (2018). Study and characterisation of surface integrity modification after ultrasonic vibration-assisted ball burnishing.

Rodríguez Mañá, Eric (2018). Aplicació de la tècnica de brunyit per a la millora de les propietats dels acers inoxidables austenítics metaestables..

González Acevedo, Roger Enric (2018). Efecte del procés de brunyit en els acers inoxidables austentítics metaestables.

Heng, Amirah (2018). TOPOLOGICAL ANALYSIS OF Ti-6AL-4V SURFACES TREATED BY ULTRASONIC BALL BURNISHING.

Adrover Monserrat, Bàrbara (2018). ESTUDI DE PROPIETATS MECÀNIQUES DE PECES FABRICADES PER IMPRESSIÓ 3D.

Maura Antich, Joan Miquel (2018). Study of Superficial Textures on Concave Pieces of Aluminium A2017.

Córsico, Ariel-hernan (2018). Diseño de una cortadora de filamento para impresión 3D.

Fosalba Vidal, Oriol (2018). Estudi d'optimització d'un motor de combustió.

Madueño, M. (2018). Estudio del efecto del bruñido asistido por vibraciones en las tensiones residuales.

AUTOR/A:VALENTIN RUIZ, DAVID
Títol:Influence of the boundary conditions on the dynamic behavior of large hydraulic machines
Data lectura:23/01/2018
Director/a:EGUSQUIZA ESTEVEZ, EDUARD
Codirector/a:VALERO FERRANDO, MARÍA DEL CARMEN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Valentin, D. (2018). Influence of the boundary conditions on the dynamic behavior of large hydraulic machines.

Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, M.; Valero, M.; Egusquiza, E. (2018). Transmission of high frequency vibrations in rotating systems. Application to cavitation detection in hydraulic turbines. (JCR Impact Factor-2018: 2.217; Quartil: Q2)

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, M.; Valero, M.; Egusquiza, E. (2018). Sensor-based optimized control of the full load instability in large hydraulic turbines. (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Egusquiza, M.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Presas, A.; Valentin, D.; Bossio, M. (2018). Advanced condition monitoring of Pelton turbines. (JCR Impact Factor-2018: 2.791; Quartil: Q2)

Presas, A.; Luo, Y.; Wang, Z.; Valentin, D.; Egusquiza, M. (2018). A review of pzt patches applications in submerged systems. (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

AUTOR/A:LORES GARCIA, EDUARD
Títol:Aportació a l'estudi de la reducció de vibracions residuals en transitoris de moviment generats mitjançant accionaments de cinemàtica no lineal
Data lectura:22/12/2017
Director/a:JORDI NEBOT, LLUÏSA
Director/a:VECIANA FONTANET, JOAQUIN MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Lores, E. (2017). Aportació a l'estudi de la reducció de vibracions residuals en transitoris de moviment generats mitjançant accionaments de cinemàtica no lineal.

Lores, E.; Veciana, J.; Jordi, L. (2018). Feasibility of motion laws for planar one degree of freedom linkage mechanisms at dead point configurations. (JCR Impact Factor-2018: 5.005; Quartil: Q1)

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202031/08/2020Asesoramiento sobre la medición y el análisis de vibraciones en grupos de bombeo para mantenimiento predictivoCETAQUA
01/06/202031/05/2021Empoderament de cirurgians a Cuba mitjançant la formació en tècniques d'impressió 3D per a l’assistència en operacions d'alta complexitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
21/04/202030/06/2020Material sanitari fabricat per impressió 3D, per a ser utilitzat en el tractament del COVID19Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
23/03/202023/05/2020Fabricación de material sanitario por impresión 3D para el tratamiento de pacientes con problemas respiratorios contagiados del virus CoViD-19INGRAM MICRO EUROPEAN SERVICES SLU
23/03/202030/06/2020Material sanitario fabricado por impresión 3D, para ser utilizado en centros de salud en el tratamiento de los enfermos de COVID19Universitat Politècnica de Catalunya
01/02/202031/01/2021Desarrollo de MOVit Game: una plataforma interactiva de juego para promover la actividad física de personas con Duchenne usando la silla de ruedas MOVitDUCHENNE PARENT PROJECT ESPAñA
01/01/202031/12/2022ABLE ExoskeletonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Assessorament científic i tecnològic en temes de formació, investigació i desenvolupament de les tecnologies relacionades amb els sistemes de transferència d'energia oleohidràulics i neumàticsASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
18/12/201915/11/2033LLICENCIA ES201331666BRIO APPS ALPHASIP SL
10/12/201910/12/2019Herramienta de bruñido con cabezal reemplazable
10/12/201910/12/2019HERRAMIENTA DE BRUÑIDO DE PUNTAS INTERCAMBIABLES
20/11/201920/11/2021Desarrollo de una tecnología de integración de marcadores magnéticos en la calzada para permitir el guiado de los vehículos autónomosSORIGUE, S.A.
15/11/201914/11/2022A NEW MASTER COURSE IN APPLIED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICSCommission of European Communities
01/11/201930/04/2021Computational design and prototyping of acoustic metamaterials for target ambient noise reductionEuropean Research Council
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000RES - Red Española de Supercomputacion
29/10/201931/12/2020Dispositius microfluidics amb sensors integrats per a la realització de dispositius de diagnòstic clínic i/o monitorització d’atletes mitjançant sistemes no invasius per a la monitorització de pacientONALABS INNO-HUB, SOCIEDAD LIMITADA
01/10/201931/10/2019Ensayo experimental de una bomba de vacio trabajando como Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
30/09/201930/09/2021Realització assaigs vibratoris dels productes de l'empresaMONOCROM, S.L.
23/09/201923/02/2020Pla de treball col·laboratiu en la concepció, el disseny i la caracterització d'una màquina telescòpica (Telescòpic TAURULIFT LINE T144), definint com a àrea de treball els accionistes oleohidràulicsAUSA Center, S.L.U.
18/09/201918/09/2019Sistema de extrusión para una impresora 3D
01/09/201931/08/2023Hydropower Extending Power System FlexibilityCommission of European Communities
01/09/201930/09/2019Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
01/09/201931/08/2020Model de pròtesis mioelèctrica de baix cost, fabricada per impressió 3D, per a persones amb baixos recursosCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
12/07/201912/01/2022REDUVE Refuerzo de estructuras frente a acciones dinámicas con compuestos de malla vegetalAZVI, S.A.
28/06/201928/06/2022Sistemes microfluídics bio-wearables integratsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/06/201904/10/2019Asistencia técnia para la ejecución de ensayos de corrosión de muestras y análisis de la seguridad de la víaCOMSA
01/06/201931/05/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Disseny, fabricació i assaig de prototips de peces i equips principalment mitjançant l'ús de tecnologies de fabricació subtractives i additivesFUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM
01/06/201931/07/2019Sistemas de bombeo/mezclado para microbiologíaSCHARLAB SL
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
24/05/201924/05/2019Elemento estructural híbrido
01/05/201931/10/2020ABLE: exoesquelet robòtic que permet tornar a caminar de forma natural i intuïtiva després de patir una lesió medul·larAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201931/03/2022Future urban mobility purpose service-design vehiclesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0017 Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators compressible flow effects under subsonic conditions at high mach numbers. Extension.RES - Red Española de Supercomputacion
17/01/201916/07/2019Concepció, disseny i caracterització d'una m'maquina telescòpica de nova generacióAUSA Center, S.L.U.
10/01/201930/06/2019Development of MOVit, a novel whellchair-mounted arm exercise device for people with Duchenne muscular dystrophyDuchenne Parent Project
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en temas de formación, investigación y desarrolloASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201931/12/2021Modelo computacional rápido de cálculo de vibraciones y ruido reradiado inducidas por el ferrocarrilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Mecanizado asistido por ultrasonidos para la mejora funcional de componentes para el sector transporteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Diseño de sistemas robóticos y neuroprotésicos personalizables para la asistencia de la marcha utilizando métodos de simulación predictivaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019SensUs Student Competition 2019EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en oleohidráulicos y neumáticos.Asociación Ibérica de Fabricantes y Comerciantes de Transmisiones Oleohidráulicas i Neumáticas
27/12/201823/04/2019Asistencia técnica para la realización de ensayos singulares sobre limitadores de cargaSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/12/201828/02/2020Valoración funcional biomecánica de exoesqueletosFUNDACIÓ EURECAT
01/11/201828/02/2019On the aeroacoustic noise radiated by a cavity at low Mach numberRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201828/02/2019Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators, compressible flow effects under subsonic conditions at high Mach numbersRES - Red Española de Supercomputacion
24/10/201830/04/2019Contrato de apoyo técnico en la medición de esfuerzos de flexión sobre el mástil de una vela rígidaBOUND 4 BLUE SL
15/09/201814/03/2020Exoesqueleto robótico personalizado para la rehabilitación de la marchaFUNDACIÓN BBVA
12/09/201812/09/2021Optimitation of vacuum ejectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/08/201807/08/2020Nous sistema de fabricació d'elements estructurals de material compostACC10
01/07/201831/12/2020Red española de investigación en biomecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
11/06/201810/07/2018SIMULACIÓ DE BOMBA BN-150.250. ESTUDI DE LA FLUIDODINÀMICA INTERNA AMB ANSYS/CFXTECNIUM
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201829/02/2020Fault diagnosis and tolerance for elastic actuation systems in robotics: physical human-robot interactionDeutsche Forschungsgemeinschaft
01/03/201830/06/2018FI-2018-1-0031 Post processing the 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
05/02/201831/07/2019Estudio de la viabilidad del uso de harvesters de energía de vibración en redes de transporte de agua para su sensorización remotaSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
02/01/201802/07/2021Anàlisis i modelització dinàmica d'equips d'agitació i mescla.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201801/01/2021Computational design of Acoustic and Mechanical MetamaterialsMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201831/12/2018AIFTOP asesoramiento cientifico-técnicoASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201831/12/2020Desarrollo de microdispositivos celulósicos de bajo impacto ambiental para el biodiagnóstico inmediatoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Red Española de Investigación en BiomecánicaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/12/201713/06/2021Development of a novel system to predict the risk of knee injury in athletes using tools suitable for the clinical practiceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0017 3D Ahmed body with Active Flow ControlMinisterio de Economia y Competitividad
25/10/201731/12/2018Disseny òptim plint de via fèrriaRAILTECH SUFETRA S.A.
01/10/201730/03/2020COMPOSITO (CDTI)AZVI, S.A.
01/10/201731/03/2018Personalized robotic exoskeleton controller design for assisted walkingNational Center for Simulation in Rehabilitation Research
01/07/201731/03/2018ABLE: Assistive Biorobotic Low-cost ExoskeletonFundació La Caixa
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Direct Numerical Simulation of Synthetic Jets. Application to Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of fluidic actuation on cambered airfoil in pre and post-stall conditions at Re=5000RES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of time-periodic spanwise fluidic actuation on the flow around a cylinderRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017FI-2017-2-0031 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Fluid Dynamic Effects of Interteeth and Sideway Clearances on a Micro Gerotor Pump using Dynamic Meshing DecompositionBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
26/06/201731/12/2018CAIXAIMPULS CI17-00009: Project ABLEFUNDACIO LA CAIXA
01/06/201731/05/2020INNOVATIVE COOLING SYSTEM FOR EMBEDDED POWER ELECTRONICSCommission of European Communities
30/05/201730/11/2018TUBOTEX (CDTI)SORIGUE, S.A.
01/04/201731/07/2017Biomechanical modelling and simulation of the symptomatology of Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)Marsi Bionics, S.L.
21/03/201721/03/2017Herramienta de bruñido con bola asistida por vibraciones ultrasónicas
03/03/201703/03/2017Dispositivo de motorización para ortesis activa
01/03/201731/08/2020Predicción de fuentes de ruido aerodinámico (Aeroacústica) utilizando CFD (Computational Fluid Dynamics). Validación experimental.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2018Microchips para la evaluación global de la hemostasia en la cabecera del paciente (POC): aplicaciones en la detección de alteraciones y en el seguimiento de las terapias antitrombóticasMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201731/12/2017Estudio experimental de taladrado de piezas obtenidas por procesos de fabricación aditiva e impresión 3DFundació La Caixa
01/01/201731/12/2018SensUs Student CompetitionEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
30/12/201629/12/2019Metodología para la obtención de prótesis de cerámica utilizando técnicas híbridas de impresión 3D, tratamiento térmico y acabado superficial por arranque de materialMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Osciladores fluídicos: nuevas perspectivas y aplicación al control activo de flujoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/201628/02/2017Direct Numerical Simulation of Synthetic Jets. Application to Active Flow Control.RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201628/02/2017FI-2016-3-0038 - Active flow control of boundary layer separation in airfoils at high angle of attack using fluidic oscillatorsRES - Red Española de Supercomputacion
17/10/201617/10/2016Sistema para asistir a caminar
17/10/201617/10/2016System to assist walking
01/10/201630/09/2017Caracterització mecànica d'elements estructurals de les edificacionsCOMPOSITE STRUCT.ENGIN.SOLUT.S.L.
01/10/201631/07/2017Innovación y desarrollo de una nuevo concepto de Grupo Motor Ventilador para automóvilValeo Climatización S.A.
01/10/201631/07/2017I+D nuevo concepto CMV automóvilVALEO TERMICO, S.A.
01/07/201631/10/2016Active flow control of boundary layer separation in airfoils at high angle of attack using fluidic oscillatorsRES - Red Española de Supercomputacion
01/05/201631/07/2016RD160015 - Estudio fluidodinámico/térmico (experimental y numérico) de la sala de cogeneración de la planta de FibranCofely Energía Sant Joan A.I.E.
01/04/201631/12/2017Activities of Daily Augmented Living ToolkitFundació EURECAT
18/03/201618/03/2016Sistema de caracterización dinámica in situ de los elementos de infraestructura ferroviaria
01/03/201631/12/2016Comparative study of postoperative gait in subjects with total hip arthroplastyMedcom Tech, S.A.
01/02/201631/01/2019Contribución al desarrollo de una metodologia de diseño para la fabricacion con tecnologías aditivas de piezas con alta variabilidad de demanda y su trazabilidadAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/01/201631/01/2017Elaboració mapa capacitat acústicaAJUNTAMENT GAVA
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Bruñido con bola asistido por vibraciones ultrasónicas: aplicaciones a componentes del transporte aeronáuticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Ortesis híbrida motor-FES de bajo coste para la marcha de lesionados medulares y métodos de simulación para ayuda al diseño y la adaptaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201522/12/2015Sistema constructivo de elementos de edificación mediante tierra reforzada con textiles
01/11/201531/05/2016RD150049 - Estudio de circulación de aire y disipación térmica en la cubierta de la central TángerDISTRICLIMA
01/09/201531/12/2015Low cost thermal imaging system (LCTIS): Desenvolupament d'un sistema de termografia de baix cost per avions no tripulatsUNIVERSITY OF HELSINKI
21/05/201521/05/2015Dispositivo microfluídico para la separación de líquido del mismo líquido conteniendo partículas deformabes sin fuentes de energía externas
12/05/201511/02/2016Iblood - novel microfluidics blood plasma filter for point-of-care applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/05/201502/06/2015Verificación de la excentricidad entre cabezal y contracabezal de un torno con herramientas radialesUniversitat Politècnica de Catalunya
30/04/201531/12/2015Assaigs:fibra òptica i resposta dinàmicaCOMSA
09/04/201508/04/2017Sistema de refuerzo y monitorización de estructuras mediante FRP activoVIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
05/03/201505/03/2018Innovative vibration abatement solutions for undergroundAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201531/05/2015Disseny d'una peça microfabricada per a la perfusió de sangIDIBAPS
01/01/201531/12/2018Soluciones innovadoras para el aislamiento de edificios a las vibraciones.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202031/08/2020Asesoramiento sobre la medición y el análisis de vibraciones en grupos de bombeo para mantenimiento predictivoCETAQUA
01/06/202031/05/2021Empoderament de cirurgians a Cuba mitjançant la formació en tècniques d'impressió 3D per a l’assistència en operacions d'alta complexitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
21/04/202030/06/2020Material sanitari fabricat per impressió 3D, per a ser utilitzat en el tractament del COVID19Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
23/03/202023/05/2020Fabricación de material sanitario por impresión 3D para el tratamiento de pacientes con problemas respiratorios contagiados del virus CoViD-19INGRAM MICRO EUROPEAN SERVICES SLU
23/03/202030/06/2020Material sanitario fabricado por impresión 3D, para ser utilizado en centros de salud en el tratamiento de los enfermos de COVID19Universitat Politècnica de Catalunya
01/02/202031/01/2021Desarrollo de MOVit Game: una plataforma interactiva de juego para promover la actividad física de personas con Duchenne usando la silla de ruedas MOVitDUCHENNE PARENT PROJECT ESPAñA
01/01/202031/12/2022ABLE ExoskeletonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Assessorament científic i tecnològic en temes de formació, investigació i desenvolupament de les tecnologies relacionades amb els sistemes de transferència d'energia oleohidràulics i neumàticsASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
18/12/201915/11/2033LLICENCIA ES201331666BRIO APPS ALPHASIP SL
10/12/201910/12/2019Herramienta de bruñido con cabezal reemplazable
10/12/201910/12/2019HERRAMIENTA DE BRUÑIDO DE PUNTAS INTERCAMBIABLES
20/11/201920/11/2021Desarrollo de una tecnología de integración de marcadores magnéticos en la calzada para permitir el guiado de los vehículos autónomosSORIGUE, S.A.
15/11/201914/11/2022A NEW MASTER COURSE IN APPLIED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICSCommission of European Communities
01/11/201930/04/2021Computational design and prototyping of acoustic metamaterials for target ambient noise reductionEuropean Research Council
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000RES - Red Española de Supercomputacion
29/10/201931/12/2020Dispositius microfluidics amb sensors integrats per a la realització de dispositius de diagnòstic clínic i/o monitorització d’atletes mitjançant sistemes no invasius per a la monitorització de pacientONALABS INNO-HUB, SOCIEDAD LIMITADA
01/10/201931/10/2019Ensayo experimental de una bomba de vacio trabajando como Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
30/09/201930/09/2021Realització assaigs vibratoris dels productes de l'empresaMONOCROM, S.L.
23/09/201923/02/2020Pla de treball col·laboratiu en la concepció, el disseny i la caracterització d'una màquina telescòpica (Telescòpic TAURULIFT LINE T144), definint com a àrea de treball els accionistes oleohidràulicsAUSA Center, S.L.U.
18/09/201918/09/2019Sistema de extrusión para una impresora 3D
01/09/201931/08/2023Hydropower Extending Power System FlexibilityCommission of European Communities
01/09/201930/09/2019Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
01/09/201931/08/2020Model de pròtesis mioelèctrica de baix cost, fabricada per impressió 3D, per a persones amb baixos recursosCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
12/07/201912/01/2022REDUVE Refuerzo de estructuras frente a acciones dinámicas con compuestos de malla vegetalAZVI, S.A.
28/06/201928/06/2022Sistemes microfluídics bio-wearables integratsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/06/201904/10/2019Asistencia técnia para la ejecución de ensayos de corrosión de muestras y análisis de la seguridad de la víaCOMSA
01/06/201931/05/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Disseny, fabricació i assaig de prototips de peces i equips principalment mitjançant l'ús de tecnologies de fabricació subtractives i additivesFUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM
01/06/201931/07/2019Sistemas de bombeo/mezclado para microbiologíaSCHARLAB SL
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
24/05/201924/05/2019Elemento estructural híbrido
01/05/201931/10/2020ABLE: exoesquelet robòtic que permet tornar a caminar de forma natural i intuïtiva després de patir una lesió medul·larAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201931/03/2022Future urban mobility purpose service-design vehiclesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0017 Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators compressible flow effects under subsonic conditions at high mach numbers. Extension.RES - Red Española de Supercomputacion
17/01/201916/07/2019Concepció, disseny i caracterització d'una m'maquina telescòpica de nova generacióAUSA Center, S.L.U.
10/01/201930/06/2019Development of MOVit, a novel whellchair-mounted arm exercise device for people with Duchenne muscular dystrophyDuchenne Parent Project
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en temas de formación, investigación y desarrolloASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201931/12/2021Modelo computacional rápido de cálculo de vibraciones y ruido reradiado inducidas por el ferrocarrilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Mecanizado asistido por ultrasonidos para la mejora funcional de componentes para el sector transporteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Diseño de sistemas robóticos y neuroprotésicos personalizables para la asistencia de la marcha utilizando métodos de simulación predictivaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019SensUs Student Competition 2019EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en oleohidráulicos y neumáticos.Asociación Ibérica de Fabricantes y Comerciantes de Transmisiones Oleohidráulicas i Neumáticas
27/12/201823/04/2019Asistencia técnica para la realización de ensayos singulares sobre limitadores de cargaSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/12/201828/02/2020Valoración funcional biomecánica de exoesqueletosFUNDACIÓ EURECAT
01/11/201828/02/2019On the aeroacoustic noise radiated by a cavity at low Mach numberRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201828/02/2019Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators, compressible flow effects under subsonic conditions at high Mach numbersRES - Red Española de Supercomputacion
24/10/201830/04/2019Contrato de apoyo técnico en la medición de esfuerzos de flexión sobre el mástil de una vela rígidaBOUND 4 BLUE SL
15/09/201814/03/2020Exoesqueleto robótico personalizado para la rehabilitación de la marchaFUNDACIÓN BBVA
12/09/201812/09/2021Optimitation of vacuum ejectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/08/201807/08/2020Nous sistema de fabricació d'elements estructurals de material compostACC10
01/07/201831/12/2020Red española de investigación en biomecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
11/06/201810/07/2018SIMULACIÓ DE BOMBA BN-150.250. ESTUDI DE LA FLUIDODINÀMICA INTERNA AMB ANSYS/CFXTECNIUM
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201829/02/2020Fault diagnosis and tolerance for elastic actuation systems in robotics: physical human-robot interactionDeutsche Forschungsgemeinschaft
01/03/201830/06/2018FI-2018-1-0031 Post processing the 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
05/02/201831/07/2019Estudio de la viabilidad del uso de harvesters de energía de vibración en redes de transporte de agua para su sensorización remotaSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
02/01/201802/07/2021Anàlisis i modelització dinàmica d'equips d'agitació i mescla.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201801/01/2021Computational design of Acoustic and Mechanical MetamaterialsMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201831/12/2018AIFTOP asesoramiento cientifico-técnicoASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201831/12/2020Desarrollo de microdispositivos celulósicos de bajo impacto ambiental para el biodiagnóstico inmediatoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Red Española de Investigación en BiomecánicaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/12/201713/06/2021Development of a novel system to predict the risk of knee injury in athletes using tools suitable for the clinical practiceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0017 3D Ahmed body with Active Flow ControlMinisterio de Economia y Competitividad
25/10/201731/12/2018Disseny òptim plint de via fèrriaRAILTECH SUFETRA S.A.
01/10/201730/03/2020COMPOSITO (CDTI)AZVI, S.A.
01/10/201731/03/2018Personalized robotic exoskeleton controller design for assisted walkingNational Center for Simulation in Rehabilitation Research
01/07/201731/03/2018ABLE: Assistive Biorobotic Low-cost ExoskeletonFundació La Caixa
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Direct Numerical Simulation of Synthetic Jets. Application to Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of fluidic actuation on cambered airfoil in pre and post-stall conditions at Re=5000RES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of time-periodic spanwise fluidic actuation on the flow around a cylinderRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017FI-2017-2-0031 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Fluid Dynamic Effects of Interteeth and Sideway Clearances on a Micro Gerotor Pump using Dynamic Meshing DecompositionBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
26/06/201731/12/2018CAIXAIMPULS CI17-00009: Project ABLEFUNDACIO LA CAIXA
01/06/201731/05/2020INNOVATIVE COOLING SYSTEM FOR EMBEDDED POWER ELECTRONICSCommission of European Communities
30/05/201730/11/2018TUBOTEX (CDTI)SORIGUE, S.A.
01/04/201731/07/2017Biomechanical modelling and simulation of the symptomatology of Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)Marsi Bionics, S.L.
21/03/201721/03/2017Herramienta de bruñido con bola asistida por vibraciones ultrasónicas
03/03/201703/03/2017Dispositivo de motorización para ortesis activa
01/03/201731/08/2020Predicción de fuentes de ruido aerodinámico (Aeroacústica) utilizando CFD (Computational Fluid Dynamics). Validación experimental.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2018Microchips para la evaluación global de la hemostasia en la cabecera del paciente (POC): aplicaciones en la detección de alteraciones y en el seguimiento de las terapias antitrombóticasMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201731/12/2017Estudio experimental de taladrado de piezas obtenidas por procesos de fabricación aditiva e impresión 3DFundació La Caixa
01/01/201731/12/2018SensUs Student CompetitionEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
30/12/201629/12/2019Metodología para la obtención de prótesis de cerámica utilizando técnicas híbridas de impresión 3D, tratamiento térmico y acabado superficial por arranque de materialMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Osciladores fluídicos: nuevas perspectivas y aplicación al control activo de flujoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/201628/02/2017Direct Numerical Simulation of Synthetic Jets. Application to Active Flow Control.RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201628/02/2017FI-2016-3-0038 - Active flow control of boundary layer separation in airfoils at high angle of attack using fluidic oscillatorsRES - Red Española de Supercomputacion
17/10/201617/10/2016Sistema para asistir a caminar
17/10/201617/10/2016System to assist walking
01/10/201630/09/2017Caracterització mecànica d'elements estructurals de les edificacionsCOMPOSITE STRUCT.ENGIN.SOLUT.S.L.
01/10/201631/07/2017Innovación y desarrollo de una nuevo concepto de Grupo Motor Ventilador para automóvilValeo Climatización S.A.
01/10/201631/07/2017I+D nuevo concepto CMV automóvilVALEO TERMICO, S.A.
01/07/201631/10/2016Active flow control of boundary layer separation in airfoils at high angle of attack using fluidic oscillatorsRES - Red Española de Supercomputacion
01/05/201631/07/2016RD160015 - Estudio fluidodinámico/térmico (experimental y numérico) de la sala de cogeneración de la planta de FibranCofely Energía Sant Joan A.I.E.
01/04/201631/12/2017Activities of Daily Augmented Living ToolkitFundació EURECAT
18/03/201618/03/2016Sistema de caracterización dinámica in situ de los elementos de infraestructura ferroviaria
01/03/201631/12/2016Comparative study of postoperative gait in subjects with total hip arthroplastyMedcom Tech, S.A.
01/02/201631/01/2019Contribución al desarrollo de una metodologia de diseño para la fabricacion con tecnologías aditivas de piezas con alta variabilidad de demanda y su trazabilidadAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/01/201631/01/2017Elaboració mapa capacitat acústicaAJUNTAMENT GAVA
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Bruñido con bola asistido por vibraciones ultrasónicas: aplicaciones a componentes del transporte aeronáuticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Ortesis híbrida motor-FES de bajo coste para la marcha de lesionados medulares y métodos de simulación para ayuda al diseño y la adaptaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201522/12/2015Sistema constructivo de elementos de edificación mediante tierra reforzada con textiles
01/11/201531/05/2016RD150049 - Estudio de circulación de aire y disipación térmica en la cubierta de la central TángerDISTRICLIMA
01/09/201531/12/2015Low cost thermal imaging system (LCTIS): Desenvolupament d'un sistema de termografia de baix cost per avions no tripulatsUNIVERSITY OF HELSINKI
21/05/201521/05/2015Dispositivo microfluídico para la separación de líquido del mismo líquido conteniendo partículas deformabes sin fuentes de energía externas
12/05/201511/02/2016Iblood - novel microfluidics blood plasma filter for point-of-care applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/05/201502/06/2015Verificación de la excentricidad entre cabezal y contracabezal de un torno con herramientas radialesUniversitat Politècnica de Catalunya
30/04/201531/12/2015Assaigs:fibra òptica i resposta dinàmicaCOMSA
09/04/201508/04/2017Sistema de refuerzo y monitorización de estructuras mediante FRP activoVIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
05/03/201505/03/2018Innovative vibration abatement solutions for undergroundAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201531/05/2015Disseny d'una peça microfabricada per a la perfusió de sangIDIBAPS
01/01/201531/12/2018Soluciones innovadoras para el aislamiento de edificios a las vibraciones.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt