Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval

COORDINADOR/A

Isalgue Buxeda, Antonio

CONTACTE

cen@cen.upc.edu

Aquest programa té com a finalitat formar, en el context de les enginyeries nàutica, marina i radioelectrònica naval, investigadors d’alt nivell, capacitant-los per desenvolupar de manera autònoma activitats de recerca i d’innovació que permetin l’avenç i transferència de coneixement en aquest àmbit.

Els objectius d’aquest programa són:

1. Formar i orientar els doctorands en les tasques de recerca, assegurant que adquireixin les habilitats tècniques, les destreses intel·lectuals i les competències teòriques necessàries per a la presentació d’una tesi doctoral.
2. Posar en el seu coneixement els últims procediments i resultats de la recerca en enginyeria nàutica, marina i radioelectrònica naval.
3. Introduir els doctorands en els grups de recerca i en les xarxes acadèmiques en què es desenvolupa l’activitat d’investigació relacionada amb la seva línia de recerca.

Altres Universitats

- Universidad de la Laguna (ULL)
- Universidad de Oviedo (UNIOVI)
- Universidad del País Vasco (UPV / EHU)
- Universidad de Cantabria (UC)

Informació general

Perfil d'acces

Per ser admès en el Programa de Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval, es prioritzaran els perfils d’ingrés següents:

 • Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió Marítima
 • Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim
 • Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió del Transport Marítim
 • Màster en Enginyeria Marina
 • Màster en Enginyeria Marina i de Manteniment
 • Màster en Enginyeria Radioelectrònica Naval
 • Màster en Enginyeria Naval i Oceànica

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.


Nombre de places

3

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:

- Universidad de la Laguna (ULL)
- Universidad de Oviedo (UNIOVI)
- Universidad del País Vasco (UPV / EHU)
- Universidad de Cantabria (UC)


UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (PROMOTORA)
CONTACTE:

cen@cen.upc.edu


Convenis amb altres institucions


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Per ser admès en el Programa de Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval, es prioritzaran els perfils d’ingrés següents:

 • Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió Marítima
 • Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim
 • Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió del Transport Marítim
 • Màster en Enginyeria Marina
 • Màster en Enginyeria Marina i de Manteniment
 • Màster en Enginyeria Radioelectrònica Naval
 • Màster en Enginyeria Naval i Oceànica

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Els criteris d’admissió dels candidats es detallen a continuació:

 • Expedient acadèmic. Es valorarà fins a 3,5 punts l’expedient del títol universitari oficial previ de grau o equivalent i fins a 3 punts l’expedient acadèmic del títol oficial de màster amb què s’accedeixi.
 • Obtenció de beques, premis i altres mèrits: fins a 0,5 punts.
 • Nivell acreditat d’altres idiomes o nivell acreditat d’espanyol, en cas d’alumne estranger: 1 punt pel nivell B2.
 • Carta d’interès o sol·licitud: la valoració de la carta d’interès podrà arribar fins a 2 punts. En la proposta el sol·licitant haurà d’explicar en què fonamenta el seu interès en el programa, perquè la Comissió Acadèmica avaluï les característiques i idoneïtat del candidat. La Comissió Acadèmica farà, quan ho consideri convenient, una entrevista amb els sol·licitants perquè aquests exposin i debatin la proposta d’interessos.

Per ser admès al programa, serà necessari aconseguir una nota no inferior a 6 punts. En el cas que el nombre de sol·licituds que arribi a aquest mínim sigui superior al nombre de places ofertes, els candidats admesos seran els que obtinguin la puntuació més alta.

Complements formatius

No s’exigeixen complements de formació.

Període de matrícula dels nous doctorands

Segons el calendari UPC.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Segons el calendari UPC.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Nom de l’activitat: Formació transversal oferta per la Universitat Politècnica de Catalunya.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

El programa posa a disposició dels estudiants de doctorat les infraestructures de la Facultat de Nàutica de Barcelona i, en concret, la seva biblioteca (http://bibliotecnica.upc.edu/FNB/es/), i amb això l’accés a les bases de dades disponibles.

Així mateix i sota tutela d’un responsable o tutor o tutora, el laboratori d’assajos no destructius; l’embarcació Barcelona, de 12 metres d’eslora, i els simuladors de navegació, maniobra i màquines.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

Darrera actualització: 15/07/2024 04:45:23.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 15/07/2024 04:30:28.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 15/07/2024 05:01:06.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:DÍAZ DELGADO, NELSON GUSTAVO
Títol:Efectos a largo plazo de la descarga de las aguas residuales procedentes de los sistemas de limpieza de los gases de escape de ciclo abierto sobre el nivel de acidez de las aguas del Puerto de Barcelona : análisis de la situación actual, evolución y propuestas para combatir los efectos perjudiciales causados por la descarga de las aguas de lavado
Data lectura:28/09/2023
Director/a:MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Open-loop exhaust-gas cleaning system: analysis of effects produced on Barcelona port water pH
Díaz, N.; Martinez, F. J.
Water (Basel), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2022: 3.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 31/03/2022
Article en revista

Open loop exhaust gas cleaning system, a deep analysis of effects produced by its residual waters
8th International Conference on Maritime Transport
Data de presentació: 17/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BARAHONA FUENTES, CLAUDIA
Títol:Gender mainstreaming in Maritime Education and Training: Strategies and proposals for an effective implementation
Data lectura:14/07/2023
Director/a:CASTELLS SANABRA, MARCEL·LA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Enginyeria Naval, Marina i Nàutica
Xarxa Vives d’Universitats
Data de publicació: 2022
Llibre

Female figures in maritime education and training institutions between 2009 and 2018: analysing possible impacts of gender policies
Barahona, C.; Castells-Sanabra, Marcella; Ordás, S.; Torralbo, J.
WMU journal of maritime affairs, ISSN: 1654-1642 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

The evolution of female figures in met institutions over a decade : some case studies
19th International Association of Maritime Universities Annual General Assembly
Data de presentació: 19/10/2018
Presentació de treball en congressos

Incorporating the gender perspective in business and engineering materials
Teaching Business and Engineering English in Higher Education: Challenges and Opportunites, 13-14 June 2019, Pedagogical University, Kraków, Poland
Data de presentació: 13/06/2019
Presentació de treball en congressos

STEM students’ perception of gender mainstreaming in teaching: the development of a measuring tool
12th International Conference of Education, Research and Innovation
Data de presentació: 12/11/2019
Presentació de treball en congressos

Gender equality policies for the incorporation of the gender perspective in maritime studies: a case study
20th International Association of Maritime Universities Annual General Assembly
Data de presentació: 01/11/2019
Presentació de treball en congressos

A UPC innovation teaching project for the incorporation of the gender perspective in nautical, marine and naval engineering
50th Annual Conference of the European Society for Engineering Education
Data de presentació: 09/2022
Presentació de treball en congressos

Empowering teachers in maritime education and training (MET) through gender-equality training: A bottom-up approach for the implementation of current legislation
22nd International Association of Maritime Universities Annual General Assembly
Data de presentació: 10/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TORNÉ REVERTÉ, ALFREDO
Títol:Análisis y propuestas en las operaciones para reducir los accidentes en buques de pesca artesanal españoles
Data lectura:13/07/2023
Director/a:ISALGUE BUXEDA, ANTONIO
Codirector/a:MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Evolution of maritime accidents in spanish fishing
Journal of maritime research, ISSN: 1697-4840 (JCR Impact Factor-2019: 0.108; Quartil: Q3)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Maritime accidents in fishing craft in Spain. A Peltzman effect?
Journal of maritime research, ISSN: 1697-4840 (JCR Impact Factor-2021: 0.1; Quartil: Q4)
Data de publicació: 29/01/2022
Article en revista

AUTOR/A:BORÉN ALTÉS, CLARA
Títol:Ship Emissions Assessment in Short Sea Shipping: Application on Weather Ship Routing, Slow Steaming and Maritime Education and Training
Data lectura:05/05/2023
Director/a:CASTELLS SANABRA, MARCEL·LA
Codirector/a:GRIFOLL COLLS, MANUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Existing emission calculation methods applied to monitoring, reporting and verification (MRV) on board
Castells-Sanabra, Marcella; Boren, C.; van der Meer, R.; Torralbo, J.; Ordás, S.
Nase more: znanstveni casopis za more i pomorstvo = Our sea: international journal of maritime science and technology, ISSN: 0469-6255 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

Ship emissions reduction using weather ship routing optimisation
Boren, C.; Castells-Sanabra, Marcella; Grifoll, M.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M-Journal of Engineering for the Maritime Environment, ISSN: 2041-3084 (JCR Impact Factor-2022: 1.8; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

A comprehensive ship weather routing system using CMEMS products and A* algorithm
Grifoll, M.; Boren, C.; Castells-Sanabra, Marcella
Ocean engineering, ISSN: 0029-8018 (JCR Impact Factor-2022: 5.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

Ship-weather routing applied to short sea distances: study of the feasibility of SIMROUTEv2 algorithm
18th International Association of Maritime Universities Annual General Assembly
Data de presentació: 12/10/2017
Presentació de treball en congressos

Desarrollo de un sofware de optimización de rutas marítimas de corta distancia
II Congreso Científico UMIP
Data de presentació: 16/10/2018
Presentació de treball en congressos

Intercomparison of emissions assessment methodologies in a short sea shipping framework
19th International Association of Maritime Universities Annual General Assembly
Data de presentació: 18/10/2018
Presentació de treball en congressos

Added resistance parametrizations due to waves in a weather ship routing system
International Conference of Maritime Science & Technology NAŠE MORE 2019
Data de presentació: 17/10/2019
Presentació de treball en congressos

Weather routing software for academic purposes a pilot study
20th International Association of Maritime Universities Annual General Assembly
Data de presentació: 30/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HERRERO SABAT, ANTONIO
Títol:Aportaciones a la estabilidad de plantas marinas de generación eléctrica, con volantes de inercia
Data lectura:17/04/2023
Director/a:RODRIGO DE LARRUCEA, JAIME
Codirector/a:BOSCH TOUS, RICARDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Contributions for improving the stability of marine power generation plants
Herrero, A.; Alvarez, J.A.; Casals-Torrens, P.; Bosch, R.; Serrano, A.
Engineering failure analysis, ISSN: 1350-6307 (JCR Impact Factor-2020: 3.114; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/06/2020
Article en revista

Generación eléctrica a bordo: Eficiencia, control y protección: Tres criterios aparentemente antagonistas que deben respetarse en el diseño”
Ingeniería naval, ISSN: 0020-1073
Data de publicació: 30/06/2022
Article en revista

La superconductividad podría madurar tecnológicamente en las plantas navales de generación eléctrica
Ingeniería naval, ISSN: 0020-1073 (JCR Impact Factor-2023: 0.0
Data de publicació: 01/05/2023
Article en revista

The generosity with the reactive energy, avoids power blackouts of the electrical plants on board
9th International Conference on Maritime Transport
Data de presentació: 27/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PACHECO BLAZQUEZ, RAFAEL
Títol:Constitutive model for fibre-reinforced composite materials exposed to high temperature
Data lectura:06/09/2022
Director/a:DI CAPUA, DANIEL
Codirector/a:GARCIA ESPINOSA, JULIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Thermo-mechanical analysis of laminated composites shells exposed to fire
Pacheco Blazquez, Rafael; Di Capua, D.; Garcia, J.; Casals, O.; Hakkarainen, T.
Engineering structures, ISSN: 0141-0296 (JCR Impact Factor-2022: 5.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Methodology and application to assess thermo-mechanical buckling in composite marine structures
Pacheco Blazquez, Rafael; Di Capua, D.; Garcia, J.; Casals, O.
Ocean engineering, ISSN: 0029-8018 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 01/2023
Article en revista

A new computational method for the assessment of the passive fire protection applied to a composite containership
Pacheco Blazquez, Rafael; Di Capua, D.; Garcia, J.; Casals, O.; Hakkarainen, T.; Tissari, A.; Korkealaakso, A.
Engineering structures, ISSN: 0141-0296 (JCR Impact Factor-2021: 5.582; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2023
Article en revista

Thermo-mechanical analysis of laminated composites exposed to fire. Application to the analysis of ship structures.
VIII International Conference on Computational Methods in Marine Engineering 2019
Data de presentació: 13/05/2019
Presentació de treball en congressos

Thermo-structural response of FRP ship structures exposed to fire
European Network for Lightweight Applications at Sea
Data de presentació: 18/11/2021
Presentació de treball en congressos

Computational analysis of resisting marine FRP divisions exposed to fire. Application to the analysis of ship structures.
9th Conference on Computational Methods in Marine Engineering
Data de presentació: 04/06/2021
Presentació de treball en congressos

Non-linear thermo-mechanical buckling approach for composite laminated marine structures.
9th Conference on Computational Methods in Marine Engineering
Data de presentació: 04/06/2021
Presentació de treball en congressos

Desarrollo de una metodología para la generación de gemelos digitales de turbinas flotantes.
13as Jornadas Técnicas ENERMAR 2023
Data de presentació: 21/09/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HENRIQUEZ LARRAZABAL, RICARDO DANIEL
Títol:Digital Transformation and Business Models in Maritime Trade Supply Chains
Data lectura:18/07/2022
Director/a:MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:MARTÍNEZ MARÍN, JESÚS EZEQUIEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Blockchain-based innovation in post-COVID-19 trade finance
Henriquez, R.; Martinez, F. J.; Martinez, J.; Tomas, C.
International Journal of Finance, Economics and Trade, ISSN: 2643-038X
Data de publicació: 25/08/2021
Article en revista

Technological drivers of seaports' business model innovation: An exploratory case study on the port of Barcelona
Henriquez, R.; Martinez, F. J.; Martinez, J.
Research in Transportation Business and Management, ISSN: 2210-5395 (JCR Impact Factor-2022: 4.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/03/2022
Article en revista

DLT-based sustainable business models for the shipping industry
Henriquez, R.; Martinez, F. J.; Martinez, J.
International Journal of Transport Economics, ISSN: 0303-5247 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 17/05/2022
Article en revista

Blockchain and business model innovation: Designing a P2P mortgage lending system
4th International Workshop on P2P Financial Systems
Data de presentació: 26/07/2018
Presentació de treball en congressos

IoT-Driven business model innovation. A case-study on the Port of Barcelona in the context of the belt and road initiative.
16th International Conference on e-Business Engineering
Data de presentació: 12/10/2019
Presentació de treball en congressos

A defi-based model for maritime trade finance.
8th International Conference on Maritime Transport
Data de presentació: 18/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:UYÀ JUNCADELLA, ÀFRICA
Títol:Vessel Traffic Services, towards e-Navigation. The role of Oceanic VTS in Global Maritime Surveillance
Data lectura:06/07/2022
Director/a:MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Nuevas directrices internacionales para los servicios de tráfico marítimo
B&E Buques y Equipos de la Marina Civil, ISSN: 2531-1549
Data de publicació: 21/11/2019
Article en revista

Global maritime surveillance and oceanic vessel traffic services: towards the e-navigation
Martinez, F. J.; Uya, A.
World Maritime University. Journal of Maritime Affairs, ISSN: 1651-436X (JCR Impact Factor-2021: 0.449; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/01/2021
Article en revista

VDES, la fusión del pasado y del futuro: Comunicaciones digitales para los VTS.
B&E Buques y Equipos de la Marina Civil, ISSN: 2531-1549
Data de publicació: 02/11/2021
Article en revista

New international guidelines for vessel traffic services. Revision of IMO resolution A.857(20).
8th International Conference on Maritime Transport
Data de presentació: 18/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MONCUNILL MARIMÓN, JORGE
Títol:MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA COMPENSACIÓN DE AGUJAS NÁUTICAS
Data lectura:21/01/2022
Director/a:MARTIN MALLOFRE, AGUSTIN
Codirector/a:MARTÍNEZ LOZARES, AITOR TOMÁS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Alternative manoeuvres to reduce ship scour
Castells-Sanabra, Marcella; Mujal-Colilles, A.; Llull, T.; Moncunill, J.; Gironella, X.; Martinez, F. J.
Journal of Navigation, ISSN: 1469-7785 (JCR Impact Factor-2020: 1.995; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/08/2020
Article en revista

Compass adjustment by GPS (or any other GNSS receiver) and a single visual reference
Moncunill, J.; Martinez, F. J.; Cabal, R.
Journal of navigation, ISSN: 0373-4633 (JCR Impact Factor-2021: 4.7
Data de publicació: 01/08/2023
Article en revista

Compass adjustment by gps and two leading lines
8th International Conference on Maritime Transport
Data de presentació: 17/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LLULL MARROIG, ANTONI IGNACI
Títol:Ship propeller induced scour of non-cohesive sediment in low bed-clearance conditions
Data lectura:13/01/2022
Director/a:GIRONELLA I COBOS, FRANCESC XAVIER
Codirector/a:MUJAL COLILLES, ANNA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Stern twin-propeller effects on harbor infrastructures. Experimental analysis
Mujal-Colilles, A.; Castells-Sanabra, Marcella; Llull, T.; Gironella, X.; Martinez, F. J.
Water (Basel), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2018: 2.524; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/11/2018
Article en revista

Composite methodology to prevent ship propeller erosion
Llull, T.; Mujal-Colilles, A.; Castells-Sanabra, Marcella; Gironella, X.
Ocean engineering, ISSN: 0029-8018 (JCR Impact Factor-2020: 3.795; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2020
Article en revista

Twin propeller time-dependent scouring processes: physical experiments
Llull, T.; Mujal-Colilles, A.; Gironella, X.
Ocean engineering, ISSN: 0029-8018 (JCR Impact Factor-2021: 4.372; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

COVID-19 impact on maritime traffic and corresponding pollutant emissions. The case of the Port of Barcelona
Mujal-Colilles, A.; Nieto, J.; Fonollosa, J.; Llull, T.; Castells-Sanabra, Marcella
Journal of environmental management, ISSN: 0301-4797 (JCR Impact Factor-2022: 8.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Ship manoeuvre patterns to prevent propeller scouring effects
34th PIANC World Congress
Data de presentació: 17/05/2018
Presentació de treball en congressos

Ship manoeuvring effects on propeller induced erosion
7th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science (Coastlab18)
Data de presentació: 25/05/2018
Presentació de treball en congressos

Hybrid tool to prevent ship propeller erosion
37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering
Data de presentació: 28/06/2018
Presentació de treball en congressos

Ship manoeuvre analysis and simulation to obtain scouring related propeller variables
19th Annual General Assembly of the International Association of Maritime Universities
Data de presentació: 18/10/2018
Presentació de treball en congressos

Manoeuvre analysis and simulation to prevent seabed scour due to ship propellers
8th International Conference on Maritime Transport
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

Ship propeller effects on harbours
Coastal Engineering 2020: The virtual International Conference on Coastal Engineering (vICCE)
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:COLOM COBB, JONATHAN
Títol:Desarrollo de un modelo avanzado de cálculo acoplado para el análisis del comportamiento en la mar de aerogeneradores flotantes
Data lectura:15/10/2021
Tutor/a:MARTINEZ GARCIA, JAVIER
Director/a:GARCIA ESPINOSA, JULIO
Codirector/a:SERVAN CAMAS, BORJA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Development of new lagrangian computational methods for ice-ship interaction problems: NICESHIP project
Garcia, J.; Oñate, E.; Serván, B.; Celigueta, M.A.; Latorre, S.; Colom, J.
Springer
Data de publicació: 29/02/2020
Capítol en llibre

Time domain simulation of coupled sloshing-seakeeping problems by coupling PFEM-2 and SeaFEM
MARINE 2017 - VII International Conference on Computational Methods in Marine Engineering
Presentació de treball en congressos

Advances in the simulation of ship navigation in ice
MARINE 2019 Computational Methods in Marine Engineering VIII
Data de presentació: 14/05/2019
Presentació de treball en congressos

On the enrichment of the semilagrangian Particle Finite Element Method
VI International Conference on Particle-based Methods - Particles 2019
Data de presentació: 29/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JURADO GRANADOS, JOEL
Títol:Desarrollo e implementación de una formulación utilizando la teoría de mezclas serie/paralelo para la modelización de estructuras navales de materiales compuestos sometidas bajo cargas cíclicas
Data lectura:10/05/2021
Director/a:MARTINEZ GARCIA, JAVIER
Codirector/a:DI CAPUA, DANIEL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Precise integration method for natural frequencies and mode shapes of ocean risers with elastic boundary conditions
Xingkun, Z.; Duan, M.; Jurado, J.
Applied mathematical modelling, ISSN: 0307-904X (JCR Impact Factor-2018: 2.841; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2018
Article en revista

Numerical and experimental procedure for material calibration using the serial/parallel mixing theory, to analyze different composite failure modes
Jurado, J.; Martinez, X.; Nash, N.; Bachour, C.; Manolakis, I.; Comer, A.; Di Capua, D.
Mechanics of advanced materials and structures, ISSN: 1537-6532 (JCR Impact Factor-2019: 3.517; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Numerical Simulation of Fatigue in Composites
37th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering
Data de presentació: 19/06/2018
Presentació de treball en congressos

Fatigue Simulation of a fiberglass ship
VIII International Conference on Computational Methods in Marine Engineering 2019
Data de presentació: 13/05/2019
Presentació de treball en congressos

Procedure to Calibrate Composite Materials by Serial/Parallel Mixing Theory
VIII International Conference on Computational Methods in Marine Engineering 2019
Data de presentació: 13/05/2019
Presentació de treball en congressos

Fatigue analysis of a naval composite structure
5th International Conference on Maritime Technology and Engineering
Data de presentació: 17/11/2020
Presentació de treball en congressos

FIBRESHIP: A great step forward in the design and construction of lightweight large-length vessels
5th International Conference on Maritime Technology and Engineering
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LIELBARDE, SANDRA
Títol:The Problematic Aspects of the Identification of the Responsible Party in Seafarers¿ Employment Contracts (A comparative analysis of the impact of the Maritime Labour Convention 2006 to the identification of the responsible shipowner in maritime labour law)
Data lectura:16/10/2020
Director/a:RODRIGO DE LARRUCEA, JAIME
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
The concept of seafarer before and after the Maritime Labour Convention 2016 : Comparative analysis of the legal effects of defining legal concept in the shape of legal terminology
Yearbook of Maritime and Oceanic Law (Annuaire de Droit Maritime et Océanique), ISSN: 1259-4962
Data de publicació: 2018
Article en revista

The concept of "shipowner" under new maritime labour law (MLC, 2006): does the shipowner own the ship? (comparative analysis of national law of Denmark, Finland, Germany, Norway and the United Kingdom)
Lielbarde, S.
WMU journal of maritime affairs, ISSN: 1654-1642 (JCR Impact Factor-2019: 0.0
Data de publicació: 06/2018
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/09/202331/08/2026Emissiones en áreas portuarias: optimización de maniobras de remolcadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026CyberSEA - Increasing Cyber Security at SEA through digital trainingCommission of European Communities
01/09/202331/08/2026Online Programme for Training on International Management of ISMCommission of European Communities
01/06/202331/05/2024Avaluació preliminar de la contaminació fluvial del riu Paraguai i identificació de propostes per a la gestió de residusCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
27/01/202327/01/2023OSI4IOT Platform
15/12/202215/03/2025Employability and entrepreneurial development of women in water-based blue economy sectorsCommission of European Communities
01/12/202230/11/2024ParticIpatory Technologies for sustAinable COastal monitoRing in urban Areas-HYDROAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024: Participatory technologies for sustainable coastal monitoring in urban areas-HYDROGobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/12/202230/11/2024Partnership for Cooperation ERASMUS+ project entitled MARELAW (Upgrading and harmonization of Maritime law STCW based curriculum for Maritime students) 2022-1-HR01-KA220-HED-000090031EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
01/11/202231/10/2024Partnership for Cooperation ERASMUS+ project, entitled Decision Support System regarding the risk of Epidemic threats on a sea-going Vessel (DESSEV) 2022-1-PL01-KA220-VET-000087987EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
01/06/202231/05/2023Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase IICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
27/12/202127/12/2022L'aula al mar, projecte escola d'oceanografia costanera.BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
01/12/202130/11/2024Sistema Inteligente para el mantenimiento predictivo de diques (PI-BREAK)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202131/10/2024Adquirir conocimientos sobre el riesgo de rebase para las zonas costeras urbanizadasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202131/10/2023ENDORSEMECommission of European Communities
01/09/202131/08/2024Environmental Computations and Observations for BAY SustainabilityAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/07/202115/08/2022Contrato de colaboración en I+D entre la Autoridad Portuaria de Baleares y la UPC para el DESARROLLO DE UN PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS PUERTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARESAUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
01/06/202131/05/2023Maritime Engine Room Simulator On-Line (MERSOL)Commission of European Communities
01/05/202131/05/2022Contracte de col·laboració amb IAMUINT.ASS.OF MARITIME UNIVERSITIES
29/03/202130/09/2021Treballs per a l’adaptació als impactes del canvi climàtic dels ports i alguns passejos marítimsOficina Catalana del Canvi Climàtic
25/01/202112/03/2021Ensayos a escala reducida en el canal CIEM para determinar el comportamiento de un nuevo tipo de diques hinchables desarrollados por CIMNE como elemento disipador de energía.CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
01/01/202131/12/2023FIBRE composite manufacturing technologies FOR the automation and modular construction in shipYARDSEuropean Commission
01/01/202131/12/2023Development, engineering, production and life-cycle management of improved FIBRE-based material solutions for structure and functional components of large offshore wind enerGY and tidal power platformEuropean Commission
01/01/202130/09/2023Aprofundir en el coneixement relatiu a l'adaptació dels ports de la Generalitat de Catalunya i els passeigs marítims a l'impacte del canvi climàticGENCAT-DEP.POL.TERR.OBR.PUB
01/01/202127/05/2022Adquisició de dades de camp (velocitat de marea i batimetria), processat i anàlisis del corrent de component oest per la futura implementació d’una instal·lació d’energia mareomotriu al nord de l’Illa de Saboga (PanamàCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase I: aproximació metodològica i caracterització de paràmetres fonamentals.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
16/12/202022/12/2023Realització d'un assaig físic al canal CIEM per a l'estudi mitjançant model físic reduït dels esforços generats per l'acció de l'onatge en situació de temporal en el Pont del Petroli de Badalona (EncàAJUNTAMENT BADALONA
01/12/202030/11/2023H2020-101004275- MObiLIty sERvices Enhanced by GALILEO & Blockchain’,/'MOLIERE/'Commission of European Communities
26/10/202025/06/2021Realització d'escenaris d'inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTAS. Exped. S-689/20 (ICGC-2020-00045)Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
24/03/202023/07/2021Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsPORTS DE LES ILLES BALEARS
01/03/202028/02/2021Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Un mar d'oportunitatsCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
31/01/202031/03/2020Servei de redacció de l'estudi de propagació de l'onatge i la seva interacció amb el dic de recer al port de BlanesPORTS DE LA GENERALITAT
31/01/202030/04/2020ESTUDI PER AL REFORÇ I REPARACIÓ DEL DIC DE RECER DEL PORT DE BLANES (TEMPORAL GLORIA)Ports de la Generalitat
01/01/202031/05/2021Calibrating ship emissions with AIS data and field measurements. The case of Port of BarcelonaInternational Association of Maritime Universities
27/12/201931/01/2022Development of a citizen monitoring program for the Barcelona coastal waters: the Scientific Patí VelaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201931/08/2022PROMOTING MENTAL HEALTH AT SEACommission of European Communities
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201931/05/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
01/09/201931/08/2022Towards Zero Ship EmissionCommission of European Communities
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201904/04/2021amending the Design criteria of URban defences in LECZs through Composite-modelling of WAVE overtopping under climate change scenariosCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Autonomia Energètica de Kewunor - Desenvolupament tecnològic sostenible a partir d'energia renovableCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Adquisició de dades de camp per l’avaluació del potencial de l’energia mareomotriu a l’arxipèlag de las Perlas a través d’un model numèric i Formació en navegació sostenible i seguretat marítima per joves navegants de la Illa de SabogaCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201901/04/2023Conserving Atlantic Biodiversity by Supporting Innovative Small-scale Fisheries Co-managementINTERREG (EU)
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/09/202331/08/2026Emissiones en áreas portuarias: optimización de maniobras de remolcadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026CyberSEA - Increasing Cyber Security at SEA through digital trainingCommission of European Communities
01/09/202331/08/2026Online Programme for Training on International Management of ISMCommission of European Communities
01/06/202331/05/2024Avaluació preliminar de la contaminació fluvial del riu Paraguai i identificació de propostes per a la gestió de residusCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
27/01/202327/01/2023OSI4IOT Platform
15/12/202215/03/2025Employability and entrepreneurial development of women in water-based blue economy sectorsCommission of European Communities
01/12/202230/11/2024ParticIpatory Technologies for sustAinable COastal monitoRing in urban Areas-HYDROAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024: Participatory technologies for sustainable coastal monitoring in urban areas-HYDROGobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/12/202230/11/2024Partnership for Cooperation ERASMUS+ project entitled MARELAW (Upgrading and harmonization of Maritime law STCW based curriculum for Maritime students) 2022-1-HR01-KA220-HED-000090031EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
01/11/202231/10/2024Partnership for Cooperation ERASMUS+ project, entitled Decision Support System regarding the risk of Epidemic threats on a sea-going Vessel (DESSEV) 2022-1-PL01-KA220-VET-000087987EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
01/06/202231/05/2023Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase IICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
27/12/202127/12/2022L'aula al mar, projecte escola d'oceanografia costanera.BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
01/12/202130/11/2024Sistema Inteligente para el mantenimiento predictivo de diques (PI-BREAK)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202131/10/2024Adquirir conocimientos sobre el riesgo de rebase para las zonas costeras urbanizadasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202131/10/2023ENDORSEMECommission of European Communities
01/09/202131/08/2024Environmental Computations and Observations for BAY SustainabilityAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/07/202115/08/2022Contrato de colaboración en I+D entre la Autoridad Portuaria de Baleares y la UPC para el DESARROLLO DE UN PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS PUERTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARESAUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
01/06/202131/05/2023Maritime Engine Room Simulator On-Line (MERSOL)Commission of European Communities
01/05/202131/05/2022Contracte de col·laboració amb IAMUINT.ASS.OF MARITIME UNIVERSITIES
29/03/202130/09/2021Treballs per a l’adaptació als impactes del canvi climàtic dels ports i alguns passejos marítimsOficina Catalana del Canvi Climàtic
25/01/202112/03/2021Ensayos a escala reducida en el canal CIEM para determinar el comportamiento de un nuevo tipo de diques hinchables desarrollados por CIMNE como elemento disipador de energía.CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
01/01/202131/12/2023FIBRE composite manufacturing technologies FOR the automation and modular construction in shipYARDSEuropean Commission
01/01/202131/12/2023Development, engineering, production and life-cycle management of improved FIBRE-based material solutions for structure and functional components of large offshore wind enerGY and tidal power platformEuropean Commission
01/01/202130/09/2023Aprofundir en el coneixement relatiu a l'adaptació dels ports de la Generalitat de Catalunya i els passeigs marítims a l'impacte del canvi climàticGENCAT-DEP.POL.TERR.OBR.PUB
01/01/202127/05/2022Adquisició de dades de camp (velocitat de marea i batimetria), processat i anàlisis del corrent de component oest per la futura implementació d’una instal·lació d’energia mareomotriu al nord de l’Illa de Saboga (PanamàCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase I: aproximació metodològica i caracterització de paràmetres fonamentals.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
16/12/202022/12/2023Realització d'un assaig físic al canal CIEM per a l'estudi mitjançant model físic reduït dels esforços generats per l'acció de l'onatge en situació de temporal en el Pont del Petroli de Badalona (EncàAJUNTAMENT BADALONA
01/12/202030/11/2023H2020-101004275- MObiLIty sERvices Enhanced by GALILEO & Blockchain’,/'MOLIERE/'Commission of European Communities
26/10/202025/06/2021Realització d'escenaris d'inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTAS. Exped. S-689/20 (ICGC-2020-00045)Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
24/03/202023/07/2021Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsPORTS DE LES ILLES BALEARS
01/03/202028/02/2021Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Un mar d'oportunitatsCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
31/01/202031/03/2020Servei de redacció de l'estudi de propagació de l'onatge i la seva interacció amb el dic de recer al port de BlanesPORTS DE LA GENERALITAT
31/01/202030/04/2020ESTUDI PER AL REFORÇ I REPARACIÓ DEL DIC DE RECER DEL PORT DE BLANES (TEMPORAL GLORIA)Ports de la Generalitat
01/01/202031/05/2021Calibrating ship emissions with AIS data and field measurements. The case of Port of BarcelonaInternational Association of Maritime Universities
27/12/201931/01/2022Development of a citizen monitoring program for the Barcelona coastal waters: the Scientific Patí VelaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201931/08/2022PROMOTING MENTAL HEALTH AT SEACommission of European Communities
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201931/05/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
01/09/201931/08/2022Towards Zero Ship EmissionCommission of European Communities
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201904/04/2021amending the Design criteria of URban defences in LECZs through Composite-modelling of WAVE overtopping under climate change scenariosCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Autonomia Energètica de Kewunor - Desenvolupament tecnològic sostenible a partir d'energia renovableCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Adquisició de dades de camp per l’avaluació del potencial de l’energia mareomotriu a l’arxipèlag de las Perlas a través d’un model numèric i Formació en navegació sostenible i seguretat marítima per joves navegants de la Illa de SabogaCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201901/04/2023Conserving Atlantic Biodiversity by Supporting Innovative Small-scale Fisheries Co-managementINTERREG (EU)
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

    Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

    Indicadors