Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval

Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval

Aquest programa té com a finalitat formar, en el context de les enginyeries nàutica, marina i radioelectrònica naval, investigadors d’alt nivell, capacitant-los per desenvolupar de manera autònoma activitats de recerca i d’innovació que permetin l’avenç i transferència de coneixement en aquest àmbit.

Els objectius d’aquest programa són:

1. Formar i orientar els doctorands en les tasques de recerca, assegurant que adquireixin les habilitats tècniques, les destreses intel·lectuals i les competències teòriques necessàries per a la presentació d’una tesi doctoral.
2. Posar en el seu coneixement els últims procediments i resultats de la recerca en enginyeria nàutica, marina i radioelectrònica naval.
3. Introduir els doctorands en els grups de recerca i en les xarxes acadèmiques en què es desenvolupa l’activitat d’investigació relacionada amb la seva línia de recerca.

Altres Universitats

- Universidad de la Laguna (ULL)
- Universidad de Oviedo (UNIOVI)
- Universidad del País Vasco (UPV / EHU)
- Universidad de Cantabria (UC)

COORDINADOR/A

Isalgue Buxeda, Antonio

CONTACTE

cen@cen.upc.edu

Informació general

Perfil d'acces

Per ser admès en el Programa de Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval, es prioritzaran els perfils d’ingrés següents:

 • Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió Marítima
 • Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim
 • Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió del Transport Marítim
 • Màster en Enginyeria Marina
 • Màster en Enginyeria Marina i de Manteniment
 • Màster en Enginyeria Radioelectrònica Naval
 • Màster en Enginyeria Naval i Oceànica

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.


Nombre de places

3

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:

- Universidad de la Laguna (ULL)
- Universidad de Oviedo (UNIOVI)
- Universidad del País Vasco (UPV / EHU)
- Universidad de Cantabria (UC)


UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:


CONTACTE:

cen@cen.upc.edu


Convenis amb altres institucions


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Per ser admès en el Programa de Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval, es prioritzaran els perfils d’ingrés següents:

 • Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió Marítima
 • Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim
 • Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió del Transport Marítim
 • Màster en Enginyeria Marina
 • Màster en Enginyeria Marina i de Manteniment
 • Màster en Enginyeria Radioelectrònica Naval
 • Màster en Enginyeria Naval i Oceànica

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Els criteris d’admissió dels candidats es detallen a continuació:

 • Expedient acadèmic. Es valorarà fins a 3,5 punts l’expedient del títol universitari oficial previ de grau o equivalent i fins a 3 punts l’expedient acadèmic del títol oficial de màster amb què s’accedeixi.
 • Obtenció de beques, premis i altres mèrits: fins a 0,5 punts.
 • Nivell acreditat d’altres idiomes o nivell acreditat d’espanyol, en cas d’alumne estranger: 1 punt pel nivell B2.
 • Carta d’interès o sol·licitud: la valoració de la carta d’interès podrà arribar fins a 2 punts. En la proposta el sol·licitant haurà d’explicar en què fonamenta el seu interès en el programa, perquè la Comissió Acadèmica avaluï les característiques i idoneïtat del candidat. La Comissió Acadèmica farà, quan ho consideri convenient, una entrevista amb els sol·licitants perquè aquests exposin i debatin la proposta d’interessos.

Per ser admès al programa, serà necessari aconseguir una nota no inferior a 6 punts. En el cas que el nombre de sol·licituds que arribi a aquest mínim sigui superior al nombre de places ofertes, els candidats admesos seran els que obtinguin la puntuació més alta.

Complements formatius

No s’exigeixen complements de formació.

Període de matrícula dels nous doctorands

Segons el calendari UPC.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Segons el calendari UPC.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Nom de l’activitat: Formació transversal oferta per la Universitat Politècnica de Catalunya.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El programa posa a disposició dels estudiants de doctorat les infraestructures de la Facultat de Nàutica de Barcelona i, en concret, la seva biblioteca (http://bibliotecnica.upc.edu/FNB/es/), i amb això l’accés a les bases de dades disponibles.

Així mateix i sota tutela d’un responsable o tutor o tutora, el laboratori d’assajos no destructius; l’embarcació Barcelona, de 12 metres d’eslora, i els simuladors de navegació, maniobra i màquines.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • COLOM COBB, JONATHAN: Desarrollo de un modelo avanzado de cálculo acoplado para el análisis del comportamiento en la mar de aerogeneradores flotantes
  Autor/a: COLOM COBB, JONATHAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL
  Departament: Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (CEN)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 19/07/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: GARCIA ESPINOSA, JULIO | SERVAN CAMAS, BORJA
  Tribunal:
       PRESIDENT: IDELSOHN BARG, SERGIO RODOLFO
       SECRETARI: GUTIÉRREZ ROMERO, JOSÉ ENRIQUE
       VOCAL: GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, LEO MIGUEL
  Resum de tesi: Esta tesis trata sobre la implementación de una nueva herramienta para resolver problemas fluidodinámicos tratando, en particular, los problemas de interfaces fluido-fluido y sólido-fluido. Esta herramienta está basada en el "Semi-Lagrangian Particle Finite Element Method" (SL-PFEM) para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes. De manera similar al "Particle Finite Element Method" (PFEM) y su segunda versión (PFEM-2), partículas Lagrangianas son usadas para resolver el problema de convección mientras que una malla fija se usa para resolver la parte elíptica de las ecuaciones de Navier-Stokes. Uno de los objetivos es que la herramienta debe ser capaz de resolver los problemas de manera eficiente. Para ello, primero se desarrolla el esquema numérico para que sea un esquema de segundo orden tanto en espacio y tiempo y, luego, se optimiza la implementación para obtener un buen rendimiento en entornos de supercomputación.Para resolver problemas de interfaces como los de fluido-fluido, solido-fluido o la combinación de ambas, un método de enriquecimiento es aplicado al esquema numérico. Esto, junto con una variación del método "Level-Set" aplicado al SL-PFEM permite capturar y calcular de forma precisa estos tipos de problemas. Además, esta implementación lleva a la capacidad de resolver problemas con más de un cuerpo que puedan interactuar con varios fluidos.

Darrera actualització: 18/09/2021 04:47:08.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 18/09/2021 04:30:35.

Llistat de tesis defensades per any

 • JURADO GRANADOS, JOEL: Desarrollo e implementación de una formulación utilizando la teoría de mezclas serie/paralelo para la modelización de estructuras navales de materiales compuestos sometidas bajo cargas cíclicas
  Autor/a: JURADO GRANADOS, JOEL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672158
  Programa: ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL
  Departament: Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (CEN)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 10/05/2021
  Director/a de tesi: MARTINEZ GARCIA, JAVIER | DI CAPUA, DANIEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: PAREDES LÓPEZ, JAIRO ANDRÉS
       SECRETARI: OTERO GRUER, FERMÍN ENRIQUE
       VOCAL: KADIYALA, AJAY KUMAR
  Resum de tesi: La tesis que se presenta tiene como objetivo la simulación de estructuras navales de materiales compuestos sometidas a cargas cíclicas. La simulación pretende predecir la vida a fatiga de la estructura, así como la obtención de los mecanismos de fallo que se producen. El medio por el que se pretende obtener dicho hito, es mediante el acoplamiento de la teoría de mezclas serie/paralelo y un modelo de daño de fatiga. Para ello, el trabajo sigue las siguientes fases.Primero, se ha realizado un estudio del estado del arte sobre los distintos mecanismos de fallo producidos en los materiales compuestos y su interacción entre ellos. Además, también se estudia el comportamiento de distintos tipos de refuerzo y matriz como materiales a granel sometidos a cargas cíclicas, es decir, sin reforzar o aglutinar. Esta parte sirve para conocer los mecanismos que se deben predecir y bajo qué condiciones se producen, así como identificar los factores que deben afectar al modelo de fatiga. Por último, esta primera parte realiza un esbozo del estado de arte actual en los métodos de predicción de la fatiga en materiales compuestos.En segundo lugar, se propone un procedimiento numérico para caracterizar la matriz y las fibras, con el fin de simular los distintos mecanismos de fallo de dos sistemas de materiales compuestos bajo cargas estáticas. El procedimiento propone los ensayos experimentales a realizar y qué parámetros de cada material se obtienen de ellos. Con este método, se consigue caracterizar los parámetros de los modelos constitutivos usados, sin necesidad de pre-definir el fallo del compuesto.En tercer lugar, se realiza el acople de la teoría de mezclas serie/paralelo con el modelo de fatiga. El modelo de fatiga modifica la ecuación constitutiva de los componentes, mientras que la teoría de mezclas serie/paralelo actúa de gestor de ecuaciones constitutivas. Para ello, se caracterizan los modelos de fatiga de los materiales constitutivos, asumiendo que el comportamiento a fatiga de los laminados unidireccionales está dominado por el comportamiento de unos de los componentes, en función de la dirección de carga. Dicho método se demuestra válido para dos sistemas de materiales compuestos diferentes: un laminado tipo cross-ply de carbono/epoxi, y otro de laminados de ángulos balanceados de vidrio/poliéster.Finalmente, el método se aplica a dos estructuras navales: una pequeña sección de un buque porta-contenedores y una hélice flexible. En ambas simulaciones se obtienen los diferentes mecanismos de fallo por los que falla cada una de las estructuras, así como el material componente que falla y la lámina correspondiente. Por último, el conocimiento aprendido se aprovecha para proponer un método simplificado que permita predecir la vida a fatiga de una estructura de compuesto sometida a cargas cíclicas. De esta manera, con un análisis cuasi-estático de las cargas máximas a las que se someten los materiales constituyentes y comparándolas con sus propias curvas SN, se puede verificar si la estructura presentará inicio de fallo por fatiga.

Darrera actualització: 18/09/2021 05:09:32.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:LUEJE FUENTE, ENRIQUE
Títol:Los incidentes (near misses) en la gestión proactiva de la seguridad marítima. Modelos y marco jurídico
Data lectura:16/12/2020
Director/a:RODRIGO DE LARRUCEA, JAIME
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Lueje, E.; Rodrigo, J. (2020). La relevancia del estudio de los near misses en la gestión de la seguridad maritima. - Journal of maritime research, ISSN: 1697-4840 (JCR Impact Factor-2020: 0.0; Quartil: )

AUTOR/A:LIELBARDE, SANDRA
Títol:The Problematic Aspects of the Identification of the Responsible Party in Seafarers¿ Employment Contracts (A comparative analysis of the impact of the Maritime Labour Convention 2006 to the identification of the responsible shipowner in maritime labour law)
Data lectura:16/10/2020
Director/a:RODRIGO DE LARRUCEA, JAIME
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Lielbarde, S. (2018). The concept of seafarer before and after the Maritime Labour Convention 2016 (comparative analysis of the legal effects of defining legal concept in the shape of legal terminology). - Yearbook of Maritime and Oceanic Law (Annuaire de Droit Maritime et Océanique), ISSN: 1259-4962

Lielbarde, S. (2018). The concept of "shipowner" under new maritime labour law (MLC, 2006): does the shipowner own the ship? (comparative analysis of national law of Denmark, Finland, Germany, Norway and the United Kingdom). - WMU Journal of Maritime Affairs, ISSN: 1654-1642 (JCR Impact Factor-2019: 0.0; Quartil: )

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
31/01/202030/04/2020ESTUDI PER AL REFORÇ I REPARACIÓ DEL DIC DE RECER DEL PORT DE BLANES (TEMPORAL GLORIA)Ports de la Generalitat
01/01/202031/05/2021Calibrating ship emissions with AIS data and field measurements. The case of Port of BarcelonaInternational Association of Maritime Universities
27/12/201927/06/2021Development of a citizen monitoring program for the Barcelona coastal waters: the Scientific Patí VelaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/11/201931/10/2022Towards Zero Ship EmissionCommission of European Communities
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201931/10/2021PROMOTING MENTAL HEALTH AT SEACommission of European Communities
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201928/02/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201904/04/2021amending the Design criteria of URban defences in LECZs through Composite-modelling of WAVE overtopping under climate change scenariosCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Autonomia Energètica de Kewunor - Desenvolupament tecnològic sostenible a partir d'energia renovableCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/12/201831/05/2021SKILLS BEYOND THE SEASCommission of European Communities
09/10/201831/12/2018Control de emisiones atmosféricas de buques mercantiles en el Puerto de BarcelonaAutoritat Portuària de Barcelona
01/07/201831/12/2020CGL2017-90733-REDTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/201831/03/2019Development of a ship weather routing software for academic purposesInternational Association of Maritime Universities
12/03/201831/12/2018Proyecto Dique Puerto San Antonio. Supervisión ensayos en instalaciones de Laboratorio UKSENER INGENIERIA Y SISTEMAS CHILE
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U013 Formació en navegació sostenible i avaluació dels usos energètics i la sostenibilitat ambiental de la població rural de Isla Saboga (Panamà)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201831/12/2019Herramienta numérica-experimental para la determinación del estado de integridad de las estructurasGeotécnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)
01/06/201731/05/2020Engineering, production and life-cycle management for the complete construction of large-length FIBRE-based SHIPs (FIBRESHIP)European Commission
01/06/201731/05/2020Advanced Concepts for Aero-structures with Integrated Antennas and Sensors (ACASIAS)European Commission
30/12/201629/12/2020Caracterización de la MOrfología urbana mediterránea; repercusión de las irregularidades y Excepciones de la Trama en la eficienciaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/201631/10/2019Copernicus Evolution and Aplications with Sentinel Enhancements and Land Effluents for Shores and Seas (CEASELESS)Commission of European Communities
30/09/201629/09/2017Development of new Lagrangian computational methods for ice-ship interaction problemsOffice of Naval Research Global, Department of the Navy
01/09/201631/08/2017Cálculo de vida remanente del sistema de postesado de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós II y acciones derivadasAsociación Nuclear Ascó-Vandellòs
16/06/201616/07/2016Tasques de recerca i direccio cientificaCENIT GESTIÓ, S.L.
02/06/201602/06/2016Sistema de almacenamiento de material de petróleo y/o productos derivados del petróleo y petrolero provisto con dicho sistema
01/04/201631/03/2017COUSE TO REVALIDATE MARIEN ENGINEER'S COMPETENCES BY USING SIMULATORSINT.ASS.OF MARITIME UNIVERSITIES
01/04/201631/03/2019Ecological and multifunctional composites for application in aircraft interior and secondary structures (ECO-COMPASS)European Commission
01/04/201605/05/2017DAME: Data Alternative for Marine Efficiency monitoring: overcoming constraints in the development of an on-board fuel data collection schemeInternational Association of Maritime Universities
16/01/201631/03/2017Curs d'aprenent de serveis i manteniment d'instal.lacions portuàriesCONSELL COMARCAL DEL GARRAF
01/01/201630/06/2019Propulsión de Ferries: Simulación y Monitorización para pronóstico de la erosión en ámbitos portuariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018New numerical proposal for the analysis and optimization of sustainable and renewable natural material for housing eco-compositesFondo para la Investigación Científica y Tecnológica
01/12/201530/11/2017Modelo Avanzado de gestión integrada para la Red de INfraestructuras hidráulicas MARHISMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201531/03/2018Maritime Energy Management Training Strategic PartnerhsipEuropean Commission
01/09/201531/08/2019HYDRALAB+ Adapting to climate changeCommission of European Communities
09/07/201501/08/2015Estudio del diseño del dispositivo cerebro-vascular(Anaconda)ANACONDA BIO
01/07/201531/12/2016Factories of the Future Resources, Technology, Infrastructure and Services for Simulation and ModellingCommission of European Communities
01/07/201531/12/2016HPC-Enabled system for enhanced seakeeping and station-keeping design (FORTISSIMO experiment HPC-SHEAKS)European Commission
01/07/201531/12/2016Enabling fatigue life assessment in HPC-Cloud to SMEsEuropean Commission
01/01/201530/06/2019STM Validation ProjectCommission of European Communities
01/01/201531/12/2017Optimización multi-escala y multi-objetivo de estructuras de laminados compuestosMinisterio de Economía y Competitividad
01/01/201531/12/2016X-SHEAKS - Desarrollo de un modelo avanzado de cálculo acoplado X-IVAS FEM-BEM para el análisis del comportamiento en la mar de aerogeneradores flotantesMICINN
01/01/201531/12/2018LNG Technologies and Innovation for Maritime Transport for the Promotion of Sustainability, Multimodality and the Efficiency of the NetworkEuropean Commission
01/01/201531/03/2017GAINN4MOS: Sustainable LNG Opertions for Ports and ShippingEuropean Commission

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
31/01/202030/04/2020ESTUDI PER AL REFORÇ I REPARACIÓ DEL DIC DE RECER DEL PORT DE BLANES (TEMPORAL GLORIA)Ports de la Generalitat
01/01/202031/05/2021Calibrating ship emissions with AIS data and field measurements. The case of Port of BarcelonaInternational Association of Maritime Universities
27/12/201927/06/2021Development of a citizen monitoring program for the Barcelona coastal waters: the Scientific Patí VelaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/11/201931/10/2022Towards Zero Ship EmissionCommission of European Communities
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201931/10/2021PROMOTING MENTAL HEALTH AT SEACommission of European Communities
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201928/02/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201904/04/2021amending the Design criteria of URban defences in LECZs through Composite-modelling of WAVE overtopping under climate change scenariosCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Autonomia Energètica de Kewunor - Desenvolupament tecnològic sostenible a partir d'energia renovableCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/12/201831/05/2021SKILLS BEYOND THE SEASCommission of European Communities
09/10/201831/12/2018Control de emisiones atmosféricas de buques mercantiles en el Puerto de BarcelonaAutoritat Portuària de Barcelona
01/07/201831/12/2020CGL2017-90733-REDTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/201831/03/2019Development of a ship weather routing software for academic purposesInternational Association of Maritime Universities
12/03/201831/12/2018Proyecto Dique Puerto San Antonio. Supervisión ensayos en instalaciones de Laboratorio UKSENER INGENIERIA Y SISTEMAS CHILE
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U013 Formació en navegació sostenible i avaluació dels usos energètics i la sostenibilitat ambiental de la població rural de Isla Saboga (Panamà)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201831/12/2019Herramienta numérica-experimental para la determinación del estado de integridad de las estructurasGeotécnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)
01/06/201731/05/2020Engineering, production and life-cycle management for the complete construction of large-length FIBRE-based SHIPs (FIBRESHIP)European Commission
01/06/201731/05/2020Advanced Concepts for Aero-structures with Integrated Antennas and Sensors (ACASIAS)European Commission
30/12/201629/12/2020Caracterización de la MOrfología urbana mediterránea; repercusión de las irregularidades y Excepciones de la Trama en la eficienciaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/201631/10/2019Copernicus Evolution and Aplications with Sentinel Enhancements and Land Effluents for Shores and Seas (CEASELESS)Commission of European Communities
30/09/201629/09/2017Development of new Lagrangian computational methods for ice-ship interaction problemsOffice of Naval Research Global, Department of the Navy
01/09/201631/08/2017Cálculo de vida remanente del sistema de postesado de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós II y acciones derivadasAsociación Nuclear Ascó-Vandellòs
16/06/201616/07/2016Tasques de recerca i direccio cientificaCENIT GESTIÓ, S.L.
02/06/201602/06/2016Sistema de almacenamiento de material de petróleo y/o productos derivados del petróleo y petrolero provisto con dicho sistema
01/04/201631/03/2017COUSE TO REVALIDATE MARIEN ENGINEER'S COMPETENCES BY USING SIMULATORSINT.ASS.OF MARITIME UNIVERSITIES
01/04/201631/03/2019Ecological and multifunctional composites for application in aircraft interior and secondary structures (ECO-COMPASS)European Commission
01/04/201605/05/2017DAME: Data Alternative for Marine Efficiency monitoring: overcoming constraints in the development of an on-board fuel data collection schemeInternational Association of Maritime Universities
16/01/201631/03/2017Curs d'aprenent de serveis i manteniment d'instal.lacions portuàriesCONSELL COMARCAL DEL GARRAF
01/01/201630/06/2019Propulsión de Ferries: Simulación y Monitorización para pronóstico de la erosión en ámbitos portuariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018New numerical proposal for the analysis and optimization of sustainable and renewable natural material for housing eco-compositesFondo para la Investigación Científica y Tecnológica
01/12/201530/11/2017Modelo Avanzado de gestión integrada para la Red de INfraestructuras hidráulicas MARHISMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201531/03/2018Maritime Energy Management Training Strategic PartnerhsipEuropean Commission
01/09/201531/08/2019HYDRALAB+ Adapting to climate changeCommission of European Communities
09/07/201501/08/2015Estudio del diseño del dispositivo cerebro-vascular(Anaconda)ANACONDA BIO
01/07/201531/12/2016Factories of the Future Resources, Technology, Infrastructure and Services for Simulation and ModellingCommission of European Communities
01/07/201531/12/2016HPC-Enabled system for enhanced seakeeping and station-keeping design (FORTISSIMO experiment HPC-SHEAKS)European Commission
01/07/201531/12/2016Enabling fatigue life assessment in HPC-Cloud to SMEsEuropean Commission
01/01/201530/06/2019STM Validation ProjectCommission of European Communities
01/01/201531/12/2017Optimización multi-escala y multi-objetivo de estructuras de laminados compuestosMinisterio de Economía y Competitividad
01/01/201531/12/2016X-SHEAKS - Desarrollo de un modelo avanzado de cálculo acoplado X-IVAS FEM-BEM para el análisis del comportamiento en la mar de aerogeneradores flotantesMICINN
01/01/201531/12/2018LNG Technologies and Innovation for Maritime Transport for the Promotion of Sustainability, Multimodality and the Efficiency of the NetworkEuropean Commission
01/01/201531/03/2017GAINN4MOS: Sustainable LNG Opertions for Ports and ShippingEuropean Commission

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Indicadors

Amunt