Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval

Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval

Aquest programa té com a finalitat formar, en el context de les enginyeries nàutica, marina i radioelectrònica naval, investigadors d’alt nivell, capacitant-los per desenvolupar de manera autònoma activitats de recerca i d’innovació que permetin l’avenç i transferència de coneixement en aquest àmbit.

Els objectius d’aquest programa són:

1. Formar i orientar els doctorands en les tasques de recerca, assegurant que adquireixin les habilitats tècniques, les destreses intel·lectuals i les competències teòriques necessàries per a la presentació d’una tesi doctoral.
2. Posar en el seu coneixement els últims procediments i resultats de la recerca en enginyeria nàutica, marina i radioelectrònica naval.
3. Introduir els doctorands en els grups de recerca i en les xarxes acadèmiques en què es desenvolupa l’activitat d’investigació relacionada amb la seva línia de recerca.

Altres Universitats

- Universidad de la Laguna (ULL)
- Universidad de Oviedo (UNIOVI)
- Universidad del País Vasco (UPV / EHU)
- Universidad de Cantabria (UC)

COORDINADOR/A

Isalgue Buxeda, Antonio

CONTACTE

cen@cen.upc.edu

Informació general

Perfil d'acces

Per ser admès en el Programa de Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval, es prioritzaran els perfils d’ingrés següents:

 • Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió Marítima
 • Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim
 • Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió del Transport Marítim
 • Màster en Enginyeria Marina
 • Màster en Enginyeria Marina i de Manteniment
 • Màster en Enginyeria Radioelectrònica Naval
 • Màster en Enginyeria Naval i Oceànica

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.


Nombre de places

3

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:

- Universidad de la Laguna (ULL)
- Universidad de Oviedo (UNIOVI)
- Universidad del País Vasco (UPV / EHU)
- Universidad de Cantabria (UC)


UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:


CONTACTE:

cen@cen.upc.edu


Convenis amb altres institucions


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Per ser admès en el Programa de Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval, es prioritzaran els perfils d’ingrés següents:

 • Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió Marítima
 • Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim
 • Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió del Transport Marítim
 • Màster en Enginyeria Marina
 • Màster en Enginyeria Marina i de Manteniment
 • Màster en Enginyeria Radioelectrònica Naval
 • Màster en Enginyeria Naval i Oceànica

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Els criteris d’admissió dels candidats es detallen a continuació:

 • Expedient acadèmic. Es valorarà fins a 3,5 punts l’expedient del títol universitari oficial previ de grau o equivalent i fins a 3 punts l’expedient acadèmic del títol oficial de màster amb què s’accedeixi.
 • Obtenció de beques, premis i altres mèrits: fins a 0,5 punts.
 • Nivell acreditat d’altres idiomes o nivell acreditat d’espanyol, en cas d’alumne estranger: 1 punt pel nivell B2.
 • Carta d’interès o sol·licitud: la valoració de la carta d’interès podrà arribar fins a 2 punts. En la proposta el sol·licitant haurà d’explicar en què fonamenta el seu interès en el programa, perquè la Comissió Acadèmica avaluï les característiques i idoneïtat del candidat. La Comissió Acadèmica farà, quan ho consideri convenient, una entrevista amb els sol·licitants perquè aquests exposin i debatin la proposta d’interessos.

Per ser admès al programa, serà necessari aconseguir una nota no inferior a 6 punts. En el cas que el nombre de sol·licituds que arribi a aquest mínim sigui superior al nombre de places ofertes, els candidats admesos seran els que obtinguin la puntuació més alta.

Complements formatius

No s’exigeixen complements de formació.

Període de matrícula dels nous doctorands

Segons el calendari UPC.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Segons el calendari UPC.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Nom de l’activitat: Formació transversal oferta per la Universitat Politècnica de Catalunya.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El programa posa a disposició dels estudiants de doctorat les infraestructures de la Facultat de Nàutica de Barcelona i, en concret, la seva biblioteca (http://bibliotecnica.upc.edu/FNB/es/), i amb això l’accés a les bases de dades disponibles.

Així mateix i sota tutela d’un responsable o tutor o tutora, el laboratori d’assajos no destructius; l’embarcació Barcelona, de 12 metres d’eslora, i els simuladors de navegació, maniobra i màquines.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 06/10/2022 04:45:23.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 06/10/2022 04:30:28.

Llistat de tesis defensades per any

 • HENRIQUEZ LARRAZABAL, RICARDO DANIEL: Digital Transformation and Business Models in Maritime Trade Supply Chains
  Autor/a: HENRIQUEZ LARRAZABAL, RICARDO DANIEL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675028
  Programa: ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL
  Departament: Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (CEN)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 18/07/2022
  Director/a de tesi: MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER | MARTÍNEZ MARÍN, JESÚS EZEQUIEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: SALAMA BENAZAR, ROSANA
       SECRETARI: RODRIGO DE LARRUCEA, JAIME
       VOCAL: FUENTES MOLINA, IVETTE
  Resum de tesi: Aquesta investigació doctoral explora la interrelació entre els fenòmens contemporanis coneguts com a transformació digital i l¿adopció de certs models de negoci en el context de la indústria de la cadena de subministrament del comerç marítim. Més concretament, indaga sobre l¿impacte que els primers poguessin tenir sobre la segona. La rellevància de la pregunta és doble. D¿una banda, el ritme de la innovació tant tecnològica com empresarial s¿ha accelerat durant els darrers 15 anys, especialment per a determinades indústries. D¿altra banda, si bé hi ha hagut cert grau d¿innovació a les cadenes de subministrament del comerç marítim, la indústria va darrera d¿altres sectors econòmics; segueix treballant amb tecnologies, models de negocis i processos anteriors a l¿era de la globalització contemporània. Per tant, comprendre com i per què l¿adopció de certes tecnologies pot generar noves maneres de crear, distribuir i capturar valor a les cadenes de subministrament del comerç marítim es converteix en una tasca important tant des d¿una perspectiva teòrica com pràctica.Per indagar-hi, hem realitzat quatre estudis en aquesta dissertació. Al Capítol 2, duem a terme una síntesi teòrica per tal de proporcionar un marc teòric general per a la recerca realitzada en els capítols següents. El capítol 3 s¿ocupa principalment dels fluxos físics. Investiguem quin impacte podria tenir l¿adopció de tecnologies Indústria 4.0 per part dels ports marítims als seus models de negoci. Al Capítol 4 passem als fluxos d¿informació. Més específicament, explorem la influència que la tecnologia de distributed ledger (DLT), més comunament coneguda com a blockchain, podria tenir en l¿adopció de models de negoci sostenibles a la indústria del transport marítim. El capítol 5 se centra en els fluxos financers. Presenta un estudi de disseny sobre un problema conegut com la bretxa de finançament del comerç (trade finance gap); entès com la diferència entre l¿oferta i la demanda total de finançament al comerç internacional a nivell global.Per concloure, aquesta dissertació explora com la transformació digital afecta o impacta els models de negoci a les cadenes de subministrament del comerç marítim. Ho fa mitjançant la realització d¿estudis sobre diferents contextos, cadascun centrat principalment en els fluxos físics, d¿informació o financers. Des d¿una perspectiva teòrica, la dissertació proporciona informació sobre la interacció entre els tres fluxos al comerç marítim; amb un enfocament especial com la transformació digital, en afectar aquesta interacció, impulsa o contribueix a l¿adopció de nous models de negoci. Més específicament, les tecnologies d¿Indústria 4.0 com IoT o DLT milloren la manera com els fluxos d¿informació interactuen amb els fluxos físics i financers. Des d¿una perspectiva pràctica/gerencial, la recerca proporciona informació útil per als executius de negocis i els dissenyadors de polítiques sobre com cal enfrontar la transformació digital a nivell estratègic, tàctic i operatiu. En comprendre com les noves tecnologies afecten les formes en què es crea, distribueix i captura el valor, els prenedors de decisions poden dissenyar millors models de negoci, augmentant la competitivitat; o implementar polítiques i estratègies més adequades. El que és més important, la dissertació té com a objectiu servir com a font d¿idees per als emprenedors que, a través de les startups, dissenyaran i desenvoluparan casos d¿ús innovadors i models de negoci per a la indústria marítima.

 • LLULL MARROIG, ANTONI IGNACI: Ship propeller induced scour of non-cohesive sediment in low bed-clearance conditions
  Autor/a: LLULL MARROIG, ANTONI IGNACI
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/673563
  Programa: ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL
  Departament: Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (CEN)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 13/01/2022
  Director/a de tesi: GIRONELLA I COBOS, FRANCESC XAVIER | MUJAL COLILLES, ANNA

  Tribunal:
       PRESIDENT: PEÑA GONZÁLEZ, ENRIQUE
       SECRETARI: MARTINEZ GARCIA, JAVIER
       VOCAL: PENNA, NADIA
  Resum de tesi: Els vaixells que maniobren en condicions de calat reduït poden provocar erosió local del llit de sediments a causa del raig d'aigua d'alta velocitat generat per les hèlix. L'erosió causa inestabilitat en les estructures dels molls, danys a la protecció del llit i pot crear grans àrees d'acreció, posant en risc la seguretat en la navegació. Aquest fenòmen està relacionat en gran mesura amb l'augment de les dimensions dels vaixells comercials en les darreres dècades i és àmpliament reconegut en les guies actuals de gestió portuària.Aquesta tesi presenta, en primer lloc, el treball experimental realitzat per estudiar els efectes erosius provocats per dos dels sistemes de propulsió més comuns: hèlix convencional i sistema de doble hèlix. A continuació, s'utilitza l'anàlisi d'un cas pràctic per avaluar l'impacte de les maniobres dels vaixells sobre el fons marí en una dàrsena portuària concreta.A la primera part de la tesi es presenten i s'analitzen en un conjunt de mesures experimentals de velocitat del flux d'aigua a la sortida de l'hèlix i de tensions de tall sobre un llit horitzontal. La distribució de velocitats axials es caracteritza a partir de mesures puntuals preses amb un sistema de tub de Pitot-estàtic acoblat a sensors de pressió diferencial. Posteriorment es realitzen mesures directes de les tensions de tall al llit amb una placa de tensions (shear plate) a tres velocitats de rotació de l'hèlix i dues distàncies verticals sobre el llit. Les mesures de la velocitat i la tensió de tall es relacionen amb un coeficient de fricció empíric que és dependent de la distància al llit.A la segona part d'aquest treball es presenta un nou conjunt d'experiments en erosió local per sistemes de doble hèlix confinats. La profunditat màxima d'erosió s'estudia en funció de la distància al sòl, la distància a la paret i la velocitat de sortida del raig d'aigua. Amb l'objectiu de reproduir maniobres de vaixells en entorns portuaris, s'analitza l'erosió generada pels sistemes de doble hèlix en règim combinat, és a dir, avant i invertit. Els resultats mostren diferències respecte els experiments tradicionals en què només es considera la rotació avant. Per estimar l'evolució temporal de la màxima profunditat d'erosió es proposen dos models empírics, un per a cada règim de rotació. De l'anàlisi de Pi de Buckingham s'obté un nou paràmetre adimensional que, proposat com a nombre de Froude del mur, permet establir un llindar d'erosió. Els resultats experimentals també mostren que la distància al mur vertical està més relacionada amb les majors profunditats d'erosió que amb la distancia al sòl.La darrera part de la tesi presenta un cas d'estudi en què les maniobres del vaixell es relacionen amb els canvis en la morfologia portuària observada al llarg del temps. El vaixell d'estudi s'obté a partir de les estadístiques d'ús de les dàrsenes portuàries. L'evolució morfològica del fons marí s'analitza mitjançant estudis hidrogràfics de la darrera dècada, que permet caracteritzar el patró d'erosió. A través de dades AIS, s'analitza la maniobra del vaixell d'estudi i s'utilitza com a model de maniobra en un simulador. La maniobra es reprodueix al simulador, d'on se n'extreu el comportament dels motors principals i de les hèlix de maniobra. El patró de maniobra i el comportament dels motors s'utilitzen per avaluar les seccions de maniobra més perjudicials, que resulten ser l'aproximació lateral del vaixell al moll d'atrac, durant la maniobra d'arribada, i les primeres etapes de la maniobra de sortida.

 • MONCUNILL MARIMÓN, JORGE: MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA COMPENSACIÓN DE AGUJAS NÁUTICAS
  Autor/a: MONCUNILL MARIMÓN, JORGE
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/673564
  Programa: ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL
  Departament: Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (CEN)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 21/01/2022
  Director/a de tesi: MARTIN MALLOFRE, AGUSTIN | MARTÍNEZ LOZARES, AITOR TOMÁS

  Tribunal:
       PRESIDENT: PINIELLA CORBACHO, FRANCISCO
       SECRETARI: MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
       VOCAL: MARTÍNEZ MARÍN, JESÚS EZEQUIEL
  Resum de tesi: El objetivo de esta tesis es mejorar la eficiencia en la compensación de agujas náuticas.En primer lugar, se realiza un estudio completo, ordenado, sintético y actualizado de esta materia, incluyendo el estado de la técnica, así como la normativa internacional y nacional, y a continuación, se plantean cuatro casos de estudio enfocados a:i) La obtención de un método que permite aprovechar la información de rumbo efectivo dada por el GPS, a fin de confeccionar la tablilla de los desvíos residuales en embarcaciones menores, cuyo único indicador de rumbo es el compás magnético, una vez se han compensado los desvíos a dos enfilaciones próximas a rumbos magnéticos cardinales separados 90º.ii) Un estudio sobre la incidencia de las varillas asimétricas d, b (causantes de los coeficientes A, E), a fin de simplificar la metodología para compensar. Aparte, también se propone una mejora en la exactitud del cálculo de los desvíos residuales cuando se compensa siguiendo enfilaciones que no coinciden exactamente con rumbos magnéticos cardinales o cuadrantales. iii) El estudio de la problemática en la selección del rumbo cuadrantal para confeccionar la tablilla de los desvíos residuales mediante la fórmula práctica de la ecuación del desvío, ya que la experiencia muestra que, de los cuatro desvíos a los rumbos cuadrantales, siempre hay uno que se desajusta; esto es: que da un coeficiente D diferente del que se obtiene con cualquiera de los otros tres.iv) La obtención de un método para compensar y levantar la tablilla de los desvíos residuales con un solo borneo a cuatro rumbos magnéticos. Esto supone un ahorro de tiempo y combustible, así como un aumento de la seguridad de los buques, al estar menos tiempo borneando cerca de tierra y de otros buques.Formalmente, la tesis se estructura en cuatro partes. La primera de ellas es introductoria, y trata sobre magnetismo, agujas magnéticas y sistemas de unidades electromagnéticas. La segunda parte corresponde a un estudio actualizado sobre los fundamentos de la compensación de agujas náuticas. En la tercera parte, se describe el estado de la técnica en lo referente a la investigación sobre compases magnéticos y su compensación. Y en la cuarta parte, se desarrollan los casos de estudio citados. Finalmente, se extraen las conclusiones. Además, se incorpora un anexo con la normativa internacional y nacional sobre compases magnéticos y su compensación.

 • PACHECO BLAZQUEZ, RAFAEL: Constitutive model for fibre-reinforced composite materials exposed to high temperature
  Autor/a: PACHECO BLAZQUEZ, RAFAEL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675393
  Programa: ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL
  Departament: Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (CEN)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 06/09/2022
  Director/a de tesi: DI CAPUA, DANIEL | GARCIA ESPINOSA, JULIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: SUÁREZ BERMEJO, JUAN CARLOS
       SECRETARI: MARTINEZ GARCIA, JAVIER
       VOCAL: HAKKARAINEN, TUULA ELINA
  Resum de tesi: Per als materials compostos, la seva relació esforç-pes elevada ha fet d'ells un dels millors materials per al disseny d'estructures lleugeres. No obstant això, la seva especial complexitat, fa d'ells un difícil treball quan es tracta del disseny d'estructures amb una certa complexitat, o, en l'existència de nombroses divisions estructurals i peces. En conseqüència, el desenvolupament de models constitutius adients és de vital importància, en especial aquells que permeten la simulació de la interacció per la micro-macro escala dels compostos, i que resolguin la flexibilitat natural i intrínseca d'aquests materials avançats, qüestió que no és tan rellevant per al disseny de materials tradicionals.Mentrestant, el desenvolupament de teories mecàniques per aquests materials es troba ja a la seva maduració, amb més de quatre dècades de descobriments en aquesta branca. D'altra banda, en qüestions que involucren l'anàlisi termo-mecànica, el paradigma es considera relativament verd, el qual limita l'aplicació extensiva dels compostos en aplicacions pràctiques i d'estructures complexes, de fet, és particularment limitant en el disseny d'estructures que requereixen del compliment d'exigents i detallats criteris relatius al foc. E.g., això mateix succeeix en el disseny d'embarcacions de grans eslores, on la quota de mercat dels vaixells construïts mitjançant materials compostos sol ser reduïda, i estretament acompanyada per eines de monitoratge de la integritat estructural, per així poder pal·liar la gran incertesa vinculada a la resposta termo-mecànica, fruit de les capacitats del disseny comercial actual.L'actual tesi se centra en el desenvolupament, de manera teòrica, i amb corresponent implementació computacional, d'un model numèric capaç de predir el comportament no-linear constitutiu de compostos plàstics amb fibra embedida (FRP) quan aquests són exposats a altes temperatures i en conseqüència a la degradació tèrmica. Aquest mateix model està inspirat en els desenvolupaments, pioners i excepcionals, de models constitutius mecànics, els quals estan pensats per a compostos. Aquestes teories formen part de la família de les regles de barreges, en particular, la formulació escollida és la famosa regla de barreges sèrie-paral·lel, la qual estableix un conjunt d'equacions de tancament per així obtenir l'adequada interacció del material compost a la micro-macro escala. Aquesta formulació, a la mateixa vegada, té en compte la caracterització i evolució de tant variables internes com d'estat, per a les constitutives, en aquest context es tractaria de la fibra i la matriu.Per una altra banda, l'objectiu últim d'aquesta tesi, dins d'aquest context particular, on una estructura és sotmesa a càrregues tèrmiques, o en altres paraules, s'exposa al foc, és de forçosa necessitat el desenvolupament d'una formulació consistent i una eina capaç de verificar el que es podria batejar com una anàlisi de col·lapse al foc. L'ús d'una formulació més sofisticada per la degradació tèrmica o piròlisi, basada en formulació existent, serà empleat per així aconseguir les variables internes i d'estat dels processos de degradació tèrmica. En conseqüència, els resultats d'aquesta anàlisi tèrmica serveixen per a obtenir el desconegut estat tèrmic de l'estructura, la distribució de temperatura a través de l'espessor del laminat, i complementar l'anàlisi del model termo-mecànic. La formulació del problema termo-mecànic és adaptada per ser usada en làmines no lineals de materials compostos. Fer servir làmines és una necessitat per a la correcta optimització del cost computacional derivat de l'anàlisi d'estructures amb un alt nombre de reforços o divisions, anàlisis que són freqüentment trobats dins del procés del disseny d'embarcacions de grans eslores.

 • UYÀ JUNCADELLA, ÀFRICA: Vessel Traffic Services, towards e-Navigation. The role of Oceanic VTS in Global Maritime Surveillance
  Autor/a: UYÀ JUNCADELLA, ÀFRICA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674759
  Programa: ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL
  Departament: Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (CEN)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 06/07/2022
  Director/a de tesi: MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: CASTELLS SANABRA, MARCEL·LA
       SECRETARI: MARTÍNEZ MARÍN, JESÚS EZEQUIEL
       VOCAL: CUETO ANCELA, JOSÉ LUIS
  Resum de tesi: Aquesta tesi presenta l'estudi i l'anàlisi dels Serveis de Tràfic Marítim (VTS) des dels seus orígens fins al present, avaluant tendències futures. Examinant el corrent actual en referència a les tecnologies que s'estan aplicant al sector marítim, la tesi s¿orienta al futur per delinear un nou paradigma. Un escenari a nivell planetari, que segueix un únic sistema de gestió de tràfic global, i que crearà un model d'operador VTS global. Es proposa una nova assignació acord a aquesta tercera dimensió, sent el VTS Port, el primer, el VTS Costaner, el segon, i es projecta a futur el VTS Oceànic, que és la proposta substancial. La fundació es basa en projectes de la UE, on és el més ambiciós i actualment en marxa el Sea Traffic Management (STM), amb un abast superior a l'europeu i amb els grups de treball del Comitè VTS i ENAV de la IALA sobre l¿esdevenidor del VTS.L¿estudi inclou documentació de referència procedent de la IMO, en format resolucions; i la procedent de la IALA, sota estàndards, recomanacions i directrius. Des del primer reconeixement de la IMO fins ara, les directrius per als VTS han passat per tres actualitzacions, que s'analitzen i es comparen. Els VTS es consideren ajuts a la navegació, AtoN, que contribueixen a la seguretat de la vida humana al mar, la seguretat i l'eficiència de la navegació i la protecció del medi marí i estan vinculats a l'activitat del trànsit de vaixells, i tant les seves atribucions com la implantació de centres VTS han augmentat al llarg de temps. A més a més d'això, s'examina l'evolució de les eines utilitzades pel VTS, des de les seves primeres etapes amb només dos equips, la ràdio VHF i el radar.El sistema VTS es va iniciar fixant-se en el model aeri, però posteriorment la naturalesa marítima els va diferenciar pel que fa a gestió i procediments. Les tecnologies digitals aplicades al sector marítim prenen com a referència models similars als controladors aeris, i l'actual professió d'Operador VTS assolirà analogies com ara compartir plans de ruta amb els vaixells i comprovació d'inputs digitals. Una professió altament especialitzada que s'enfronta als reptes de la tecnologia satel·litària, la interconnexió mundial i l'arribada dels vaixells marítims autònoms de superfície (MASS).Les noves tecnologies porten la possibilitat de compartir informació i controlar el tràfic a escala global, més enllà del mar territorial, i aquest escenari farà que l'estandardització sigui cada cop més necessària a tot el sector marítim. Es considera la identificació de diversos models de gestió del tràfic, els sistemes que operen específicament a l'Estat espanyol i la reflexió sobre la diversitat que preval. A partir d'un treball de camp, la tesi determina que les complexitats que emergiran del tràfic marítim requeriran avaluació i anàlisi de riscos exhaustius. Els reptes que cal afrontar són aquells que inclouen les comunicacions marítimes via satèl·lit i la tecnologia digital en el context de l'e-Navegació, encunyat per la IMO, que proporcionaran eines emergents, com els VDES (propera generació de l¿AIS), i un marc d¿intercanvi d¿informació a escala planetària per als VTS de tot el món.

Darrera actualització: 06/10/2022 05:01:04.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:HENRIQUEZ LARRAZABAL, RICARDO DANIEL
Títol:Digital Transformation and Business Models in Maritime Trade Supply Chains
Data lectura:18/07/2022
Director/a:MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:MARTÍNEZ MARÍN, JESÚS EZEQUIEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Blockchain-based innovation in post-COVID-19 trade finance
Henriquez, R.; Martinez, F. J.; Martinez, J.; Tomas, C.
International Journal of Finance, Economics and Trade, ISSN: 2643-038X
Data de publicació: 25/08/2021
Article en revista

Technological drivers of seaports' business model innovation: An exploratory case study on the port of Barcelona
Henriquez, R.; Martinez, F. J.; Martinez, J.
Research in Transportation Business and Management, ISSN: 2210-5395 (JCR Impact Factor-2020: 2.74; Quartil: Q3)
Data de publicació: 17/03/2022
Article en revista

DLT-based Sustainable Business Models for the Shipping Industry
Henriquez, R.; Martinez, F. J.; Martinez, J.
International Journal of Transport Economics, ISSN: 0303-5247 (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 17/05/2022
Article en revista

Blockchain and business model innovation: Designing a P2P mortgage lending system
4th International Workshop on P2P Financial Systems
Data de presentació: 26/07/2018
Presentació de treball en congressos

IoT-Driven business model innovation. A case-study on the Port of Barcelona in the context of the belt and road initiative.
16th International Conference on e-Business Engineering
Data de presentació: 12/10/2019
Presentació de treball en congressos

DLT-based sustainable business models for the shipping industry
Annual Conference of the International Association of Maritime Economists
Data de presentació: 12/06/2020
Presentació de treball en congressos

A defi-based model for maritime trade finance.
8th International Conference on Maritime Transport
Data de presentació: 18/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:UYÀ JUNCADELLA, ÀFRICA
Títol:Vessel Traffic Services, towards e-Navigation. The role of Oceanic VTS in Global Maritime Surveillance
Data lectura:06/07/2022
Director/a:MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Nuevas directrices internacionales para los servicios de tráfico marítimo
B&E Buques y Equipos de la Marina Civil, ISSN: 2531-1549
Data de publicació: 21/11/2019
Article en revista

Global maritime surveillance and oceanic vessel traffic services: towards the e-navigation
Martinez, F. J.; Uya, A.
World Maritime University. Journal of Maritime Affairs, ISSN: 1651-436X (JCR Impact Factor-2019: 0.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/01/2021
Article en revista

VDES, la fusión del pasado y del futuro: Comunicaciones digitales para los VTS.
B&E Buques y Equipos de la Marina Civil, ISSN: 2531-1549
Data de publicació: 02/11/2021
Article en revista

New international guidelines for vessel traffic services. Revision of IMO resolution A.857(20).
8th International Conference on Maritime Transport
Data de presentació: 18/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MONCUNILL MARIMÓN, JORGE
Títol:MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA COMPENSACIÓN DE AGUJAS NÁUTICAS
Data lectura:21/01/2022
Director/a:MARTIN MALLOFRE, AGUSTIN
Codirector/a:MARTÍNEZ LOZARES, AITOR TOMÁS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Alternative manoeuvres to reduce ship scour
Castells-Sanabra, Marcella; Mujal-Colilles, A.; Llull, T.; Moncunill, J.; Gironella, X.; Martinez, F. J.
Journal of Navigation, ISSN: 1469-7785 (JCR Impact Factor-2020: 1.995; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/08/2020
Article en revista

Compass adjustment by gps and two leading lines
8th International Conference on Maritime Transport
Data de presentació: 17/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LLULL MARROIG, ANTONI IGNACI
Títol:Ship propeller induced scour of non-cohesive sediment in low bed-clearance conditions
Data lectura:13/01/2022
Director/a:GIRONELLA I COBOS, FRANCESC XAVIER
Codirector/a:MUJAL COLILLES, ANNA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Stern twin-propeller effects on harbor infrastructures. Experimental analysis
Mujal-Colilles, A.; Castells-Sanabra, Marcella; Llull, T.; Gironella, X.; Martinez, F. J.
Water (Switzerland), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2018: 2.524; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/11/2018
Article en revista

Composite methodology to prevent ship propeller erosion
Llull, T.; Mujal-Colilles, A.; Castells-Sanabra, Marcella; Gironella, X.
Ocean engineering, ISSN: 0029-8018 (JCR Impact Factor-2020: 3.795; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2020
Article en revista

Twin propeller time-dependent scouring processes: physical experiments
Llull, T.; Mujal-Colilles, A.; Gironella, X.
Ocean engineering, ISSN: 0029-8018 (JCR Impact Factor-2019: 3.068; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

COVID-19 impact on maritime traffic and corresponding pollutant emissions. The case of the Port of Barcelona
Mujal-Colilles, A.; Nieto, J.; Fonollosa, J.; Llull, T.; Castells-Sanabra, Marcella
Journal of environmental management, ISSN: 0301-4797 (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Ship manoeuvre patterns to prevent propeller scouring effects
34th PIANC World Congress
Data de presentació: 17/05/2018
Presentació de treball en congressos

Ship manoeuvring effects on propeller induced erosion
7th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science (Coastlab18)
Data de presentació: 25/05/2018
Presentació de treball en congressos

Hybrid tool to prevent ship propeller erosion
37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering
Data de presentació: 28/06/2018
Presentació de treball en congressos

Ship manoeuvre analysis and simulation to obtain scouring related propeller variables
19th Annual General Assembly of the International Association of Maritime Universities
Data de presentació: 18/10/2018
Presentació de treball en congressos

Manoeuvre analysis and simulation to prevent seabed scour due to ship propellers
8th International Conference on Maritime Transport
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

Ship propeller effects on harbours
Coastal Engineering 2020: The virtual International Conference on Coastal Engineering (vICCE)
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:COLOM COBB, JONATHAN
Títol:Desarrollo de un modelo avanzado de cálculo acoplado para el análisis del comportamiento en la mar de aerogeneradores flotantes
Data lectura:15/10/2021
Tutor/a:MARTINEZ GARCIA, JAVIER
Director/a:GARCIA ESPINOSA, JULIO
Codirector/a:SERVAN CAMAS, BORJA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Development of new lagrangian computational methods for ice-ship interaction problems: NICESHIP project
Garcia, J.; Oñate, E.; Serván, B.; Celigueta, M.A.; Latorre, S.; Colom, J.
Springer
Data de publicació: 29/02/2020
Capítol en llibre

Time domain simulation of coupled sloshing-seakeeping problems by SPH-FEM coupling
Serván, B.; Cercós, J.; Colom, J.; Garcia, J.; Souto, A.
Ocean engineering, ISSN: 0029-8018 (JCR Impact Factor-2019: 3.068; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2016
Article en revista

A second-order semi-lagrangian particle finite element method for fluid flows
Colom, J.; Garcia, J.; Serván, B.; Nadukandi, P.
Computational particle mechanics, ISSN: 2196-4386 (JCR Impact Factor-2019: 1.696; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Time domain simulation of coupled sloshing-seakeeping problems by coupling PFEM-2 and SeaFEM
MARINE 2017 - VII International Conference on Computational Methods in Marine Engineering
Presentació de treball en congressos

Advances in the simulation of ship navigation in ice
MARINE 2019 Computational Methods in Marine Engineering VIII
Data de presentació: 14/05/2019
Presentació de treball en congressos

On the enrichment of the semilagrangian Particle Finite Element Method
VI International Conference on Particle-based Methods - Particles 2019
Data de presentació: 29/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JURADO GRANADOS, JOEL
Títol:Desarrollo e implementación de una formulación utilizando la teoría de mezclas serie/paralelo para la modelización de estructuras navales de materiales compuestos sometidas bajo cargas cíclicas
Data lectura:10/05/2021
Director/a:MARTINEZ GARCIA, JAVIER
Codirector/a:DI CAPUA, DANIEL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Precise integration method for natural frequencies and mode shapes of ocean risers with elastic boundary conditions
Xingkun, Z.; Duan, M.; Jurado, J.
Applied mathematical modelling, ISSN: 0307-904X (JCR Impact Factor-2018: 2.841; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2018
Article en revista

Numerical and experimental procedure for material calibration using the serial/parallel mixing theory, to analyze different composite failure modes
Jurado, J.; Martinez, X.; Nash, N.; Bachour, C.; Manolakis, I.; Comer, A.; Di Capua, D.
Mechanics of advanced materials and structures (Online), ISSN: 1537-6532 (JCR Impact Factor-2019: 3.517; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Numerical Simulation of Fatigue in Composites
37th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering
Data de presentació: 19/06/2018
Presentació de treball en congressos

Fatigue Simulation of a fiberglass ship
VIII International Conference on Computational Methods in Marine Engineering 2019
Data de presentació: 13/05/2019
Presentació de treball en congressos

Procedure to Calibrate Composite Materials by Serial/Parallel Mixing Theory
VIII International Conference on Computational Methods in Marine Engineering 2019
Data de presentació: 13/05/2019
Presentació de treball en congressos

Fatigue analysis of a naval composite structure
5th International Conference on Maritime Technology and Engineering
Data de presentació: 17/11/2020
Presentació de treball en congressos

FIBRESHIP: A great step forward in the design and construction of lightweight large-length vessels
5th International Conference on Maritime Technology and Engineering
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LIELBARDE, SANDRA
Títol:The Problematic Aspects of the Identification of the Responsible Party in Seafarers¿ Employment Contracts (A comparative analysis of the impact of the Maritime Labour Convention 2006 to the identification of the responsible shipowner in maritime labour law)
Data lectura:16/10/2020
Director/a:RODRIGO DE LARRUCEA, JAIME
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
The concept of seafarer before and after the Maritime Labour Convention 2016 (comparative analysis of the legal effects of defining legal concept in the shape of legal terminology)
Yearbook of Maritime and Oceanic Law (Annuaire de Droit Maritime et Océanique), ISSN: 1259-4962
Data de publicació: 2018
Article en revista

The concept of "shipowner" under new maritime labour law (MLC, 2006): does the shipowner own the ship? (comparative analysis of national law of Denmark, Finland, Germany, Norway and the United Kingdom)
Lielbarde, S.
WMU Journal of Maritime Affairs, ISSN: 1654-1642 (JCR Impact Factor-2019: 0.0
Data de publicació: 06/2018
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
27/12/202127/12/2022L'Aula al Mar, projecte escola d'oceanografia costaneraFundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat
27/12/202127/12/2022L'aula al mar, projecte escola d'oceanografia costanera.BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
01/11/202131/10/2024Adquirir conocimientos sobre el riesgo de rebase para las zonas costeras urbanizadasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202130/10/2023ENDORSEMECommission of European Communities
01/09/202131/08/2024Environmental Computations and Observations for BAY SustainabilityAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/07/202115/08/2022Contrato de colaboración en I+D entre la Autoridad Portuaria de Baleares y la UPC para el DESARROLLO DE UN PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS PUERTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARESAUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
01/06/202131/05/2023Maritime Engine Room Simulator On-Line (MERSOL)Commission of European Communities
01/05/202131/05/2022Contracte IAMUINT.ASS.OF MARITIME UNIVERSITIES
29/03/202130/09/2021Treballs per a l’adaptació als impactes del canvi climàtic dels ports i alguns passejos marítimsOficina Catalana del Canvi Climàtic
01/01/202131/12/2023FIBRE COMPOSITE MANUFACTURING TECHNOLOGIES FOR THE AUTOMATION AND MODULAR CONSTRUCTION IN SHIPYARDSEuropean Commission
01/01/202131/12/2023Development, engineering, production and life-cycle management of improved FIBRE-based material solutions for structure and functional components of large offshore wind enerGY and tidal power platformEuropean Commission
16/12/202015/12/2021Realització d'un assaig físic al canal CIEM per a l'estudi mitjançant model físic reduït dels esforços generats per l'acció de l'onatge en situació de temporal en el Pont del Petroli de Badalona (EncàAJUNTAMENT BADALONA
01/12/202030/11/2022H2020-101004275- MObiLIty sERvices Enhanced by GALILEO & Blockchain’ — ‘MOLIERECommission of European Communities
24/03/202023/07/2021Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsPORTS DE LES ILLES BALEARS
01/03/202028/02/2021Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Un mar d'oportunitatsCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
31/01/202030/04/2020ESTUDI PER AL REFORÇ I REPARACIÓ DEL DIC DE RECER DEL PORT DE BLANES (TEMPORAL GLORIA)Ports de la Generalitat
01/01/202031/05/2021Calibrating ship emissions with AIS data and field measurements. The case of Port of BarcelonaInternational Association of Maritime Universities
27/12/201927/09/2021Development of a citizen monitoring program for the Barcelona coastal waters: the Scientific Patí VelaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201931/10/2021PROMOTING MENTAL HEALTH AT SEACommission of European Communities
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201928/02/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
01/09/201931/08/2022Towards Zero Ship EmissionCommission of European Communities
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201904/04/2021amending the Design criteria of URban defences in LECZs through Composite-modelling of WAVE overtopping under climate change scenariosCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Autonomia Energètica de Kewunor - Desenvolupament tecnològic sostenible a partir d'energia renovableCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Adquisició de dades de camp per l’avaluació del potencial de l’energia mareomotriu a l’arxipèlag de las Perlas a través d’un model numèric i Formació en navegació sostenible i seguretat marítima per joves navegants de la Illa de SabogaCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/12/201831/05/2021SKILLS BEYOND THE SEASCommission of European Communities
09/10/201831/12/2018Control de emisiones atmosféricas de buques mercantiles en el Puerto de BarcelonaAutoritat Portuària de Barcelona
01/07/201831/12/2020CGL2017-90733-REDTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/201831/03/2019Development of a ship weather routing software for academic purposesInternational Association of Maritime Universities
12/03/201831/12/2018Proyecto Dique Puerto San Antonio. Supervisión ensayos en instalaciones de Laboratorio UKSENER INGENIERIA Y SISTEMAS CHILE
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U013 Formació en navegació sostenible i avaluació dels usos energètics i la sostenibilitat ambiental de la població rural de Isla Saboga (Panamà)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201831/12/2019Herramienta numérica-experimental para la determinación del estado de integridad de las estructurasGeotécnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)
28/12/201725/12/2020Aunar esfuerzos y recursos financieros para el fortalecimiento del portafolio de I+D+I de la Armada Nacional a través del desarrollo de proyectos de I+D+IMinisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia
01/06/201731/05/2020Engineering, production and life-cycle management for the complete construction of large-length FIBRE-based SHIPs (FIBRESHIP)European Commission
01/06/201731/05/2020Advanced Concepts for Aero-structures with Integrated Antennas and Sensors (ACASIAS)European Commission

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
27/12/202127/12/2022L'Aula al Mar, projecte escola d'oceanografia costaneraFundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat
27/12/202127/12/2022L'aula al mar, projecte escola d'oceanografia costanera.BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
01/11/202131/10/2024Adquirir conocimientos sobre el riesgo de rebase para las zonas costeras urbanizadasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202130/10/2023ENDORSEMECommission of European Communities
01/09/202131/08/2024Environmental Computations and Observations for BAY SustainabilityAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/07/202115/08/2022Contrato de colaboración en I+D entre la Autoridad Portuaria de Baleares y la UPC para el DESARROLLO DE UN PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS PUERTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARESAUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
01/06/202131/05/2023Maritime Engine Room Simulator On-Line (MERSOL)Commission of European Communities
01/05/202131/05/2022Contracte IAMUINT.ASS.OF MARITIME UNIVERSITIES
29/03/202130/09/2021Treballs per a l’adaptació als impactes del canvi climàtic dels ports i alguns passejos marítimsOficina Catalana del Canvi Climàtic
01/01/202131/12/2023FIBRE COMPOSITE MANUFACTURING TECHNOLOGIES FOR THE AUTOMATION AND MODULAR CONSTRUCTION IN SHIPYARDSEuropean Commission
01/01/202131/12/2023Development, engineering, production and life-cycle management of improved FIBRE-based material solutions for structure and functional components of large offshore wind enerGY and tidal power platformEuropean Commission
16/12/202015/12/2021Realització d'un assaig físic al canal CIEM per a l'estudi mitjançant model físic reduït dels esforços generats per l'acció de l'onatge en situació de temporal en el Pont del Petroli de Badalona (EncàAJUNTAMENT BADALONA
01/12/202030/11/2022H2020-101004275- MObiLIty sERvices Enhanced by GALILEO & Blockchain’ — ‘MOLIERECommission of European Communities
24/03/202023/07/2021Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsPORTS DE LES ILLES BALEARS
01/03/202028/02/2021Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Un mar d'oportunitatsCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
31/01/202030/04/2020ESTUDI PER AL REFORÇ I REPARACIÓ DEL DIC DE RECER DEL PORT DE BLANES (TEMPORAL GLORIA)Ports de la Generalitat
01/01/202031/05/2021Calibrating ship emissions with AIS data and field measurements. The case of Port of BarcelonaInternational Association of Maritime Universities
27/12/201927/09/2021Development of a citizen monitoring program for the Barcelona coastal waters: the Scientific Patí VelaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201931/10/2021PROMOTING MENTAL HEALTH AT SEACommission of European Communities
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201928/02/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
01/09/201931/08/2022Towards Zero Ship EmissionCommission of European Communities
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201904/04/2021amending the Design criteria of URban defences in LECZs through Composite-modelling of WAVE overtopping under climate change scenariosCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Autonomia Energètica de Kewunor - Desenvolupament tecnològic sostenible a partir d'energia renovableCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Adquisició de dades de camp per l’avaluació del potencial de l’energia mareomotriu a l’arxipèlag de las Perlas a través d’un model numèric i Formació en navegació sostenible i seguretat marítima per joves navegants de la Illa de SabogaCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/12/201831/05/2021SKILLS BEYOND THE SEASCommission of European Communities
09/10/201831/12/2018Control de emisiones atmosféricas de buques mercantiles en el Puerto de BarcelonaAutoritat Portuària de Barcelona
01/07/201831/12/2020CGL2017-90733-REDTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/201831/03/2019Development of a ship weather routing software for academic purposesInternational Association of Maritime Universities
12/03/201831/12/2018Proyecto Dique Puerto San Antonio. Supervisión ensayos en instalaciones de Laboratorio UKSENER INGENIERIA Y SISTEMAS CHILE
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U013 Formació en navegació sostenible i avaluació dels usos energètics i la sostenibilitat ambiental de la població rural de Isla Saboga (Panamà)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201831/12/2019Herramienta numérica-experimental para la determinación del estado de integridad de las estructurasGeotécnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)
28/12/201725/12/2020Aunar esfuerzos y recursos financieros para el fortalecimiento del portafolio de I+D+I de la Armada Nacional a través del desarrollo de proyectos de I+D+IMinisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia
01/06/201731/05/2020Engineering, production and life-cycle management for the complete construction of large-length FIBRE-based SHIPs (FIBRESHIP)European Commission
01/06/201731/05/2020Advanced Concepts for Aero-structures with Integrated Antennas and Sensors (ACASIAS)European Commission

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

    Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

    Indicadors

    Amunt