Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval

Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval

Aquest programa té com a finalitat formar, en el context de les enginyeries nàutica, marina i radioelectrònica naval, investigadors d’alt nivell, capacitant-los per desenvolupar de manera autònoma activitats de recerca i d’innovació que permetin l’avenç i transferència de coneixement en aquest àmbit.

Els objectius d’aquest programa són:

1. Formar i orientar els doctorands en les tasques de recerca, assegurant que adquireixin les habilitats tècniques, les destreses intel·lectuals i les competències teòriques necessàries per a la presentació d’una tesi doctoral.
2. Posar en el seu coneixement els últims procediments i resultats de la recerca en enginyeria nàutica, marina i radioelectrònica naval.
3. Introduir els doctorands en els grups de recerca i en les xarxes acadèmiques en què es desenvolupa l’activitat d’investigació relacionada amb la seva línia de recerca.

Altres Universitats

- Universidad de la Laguna (ULL)
- Universidad de Oviedo (UNIOVI)
- Universidad del País Vasco (UPV / EHU)
- Universidad de Cantabria (UC)

COORDINADOR/A

Isalgue Buxeda, Antonio

CONTACTE

cen@cen.upc.edu

Informació general

Perfil d'acces

Per ser admès en el Programa de Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval, es prioritzaran els perfils d’ingrés següents:

 • Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió Marítima
 • Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim
 • Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió del Transport Marítim
 • Màster en Enginyeria Marina
 • Màster en Enginyeria Marina i de Manteniment
 • Màster en Enginyeria Radioelectrònica Naval
 • Màster en Enginyeria Naval i Oceànica

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.


Nombre de places

3

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:

- Universidad de la Laguna (ULL)
- Universidad de Oviedo (UNIOVI)
- Universidad del País Vasco (UPV / EHU)
- Universidad de Cantabria (UC)


UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (PROMOTORA)
CONTACTE:

cen@cen.upc.edu


Convenis amb altres institucions


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Per ser admès en el Programa de Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval, es prioritzaran els perfils d’ingrés següents:

 • Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió Marítima
 • Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim
 • Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió del Transport Marítim
 • Màster en Enginyeria Marina
 • Màster en Enginyeria Marina i de Manteniment
 • Màster en Enginyeria Radioelectrònica Naval
 • Màster en Enginyeria Naval i Oceànica

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Els criteris d’admissió dels candidats es detallen a continuació:

 • Expedient acadèmic. Es valorarà fins a 3,5 punts l’expedient del títol universitari oficial previ de grau o equivalent i fins a 3 punts l’expedient acadèmic del títol oficial de màster amb què s’accedeixi.
 • Obtenció de beques, premis i altres mèrits: fins a 0,5 punts.
 • Nivell acreditat d’altres idiomes o nivell acreditat d’espanyol, en cas d’alumne estranger: 1 punt pel nivell B2.
 • Carta d’interès o sol·licitud: la valoració de la carta d’interès podrà arribar fins a 2 punts. En la proposta el sol·licitant haurà d’explicar en què fonamenta el seu interès en el programa, perquè la Comissió Acadèmica avaluï les característiques i idoneïtat del candidat. La Comissió Acadèmica farà, quan ho consideri convenient, una entrevista amb els sol·licitants perquè aquests exposin i debatin la proposta d’interessos.

Per ser admès al programa, serà necessari aconseguir una nota no inferior a 6 punts. En el cas que el nombre de sol·licituds que arribi a aquest mínim sigui superior al nombre de places ofertes, els candidats admesos seran els que obtinguin la puntuació més alta.

Complements formatius

No s’exigeixen complements de formació.

Període de matrícula dels nous doctorands

Segons el calendari UPC.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Segons el calendari UPC.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Nom de l’activitat: Formació transversal oferta per la Universitat Politècnica de Catalunya.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El programa posa a disposició dels estudiants de doctorat les infraestructures de la Facultat de Nàutica de Barcelona i, en concret, la seva biblioteca (http://bibliotecnica.upc.edu/FNB/es/), i amb això l’accés a les bases de dades disponibles.

Així mateix i sota tutela d’un responsable o tutor o tutora, el laboratori d’assajos no destructius; l’embarcació Barcelona, de 12 metres d’eslora, i els simuladors de navegació, maniobra i màquines.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • DÍAZ DELGADO, NELSON GUSTAVO: Efectos a largo plazo de la descarga de las aguas residuales procedentes de los Sistemas de limpieza de los gases de escape de ciclo abierto sobre el nivel de acidez de las aguas del puerto de Barcelona.
  Autor/a: DÍAZ DELGADO, NELSON GUSTAVO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL
  Departament: Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (CEN)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 26/07/2023
  Data de lectura: 28/09/2023
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: Sala de Juntes de la Facultat de Nàutica de Barcelona
  Director/a de tesi: MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
  Tribunal:
       PRESIDENT: MARTÍNEZ MARÍN, JESÚS EZEQUIEL
       SECRETARI: GONZÁLEZ LA FLOR, JOSÉ FRANCISCO
       VOCAL: DURÁN GRADOS, CRISTINA VANESA
  Resum de tesi: Aques ta tes is s ¿ha centrat en analitzar l¿impacte que tenen les descàrregues d'aigües residuals procedents dels sistemes de depuració dels gas os d¿es capament s obre el nivell d¿acides a (pH) de les aig ües del port de Barcelona. Aquests sistemes estan sent utilitzats a bord dels vaixells per a donar compliment a la Regla 14 ¿ Òxids de sofre i matèria particulada¿ de l¿Annex VI ¿Regles per a prevenir la contaminació atmosfèrica causada per els vaixells ¿ del Conveni MARPOL.En primer lloc, s¿ha analitzat en profunditat el marc normatiu on es troben regulats aquests sistemes . Així mateix, s ¿ha estudiat amb deteniment la composició i operativa dels sistemes de depuració dels gasos d¿escapament de cicle obert,cicle tancat i híbrid, focalitzant la investigació sobre els de primer tipus, per la principal característica que els defineix, la descàrrega continuada d¿aigües residuals generades durant el procés de depuració dels gas os d¿es capament del vaixell. Acontinuació s ¿exposa amb deteniment la metodologia seguida en aquesta tesis per a dur a terme l¿anàlisi del efecte causat per les descàrregues de les aigües residuals d¿aquests sistemes sobre el nivell d¿acidesa de les aigües del port de Barcelona.Durant el desenvolupament de la investigació es va seleccionar un àrea del port de Barcelona per a estudiar el nivell d¿acidesa de les seves aigües, analitzant la seva evolució fins a l¿any 2026. L¿àrea seleccionada del port de Barcelona per a dur a terme la presa de mostres d¿aigua i el posterior anàlisis de pH va ser la dàrsena sud del Port. Es va seleccionar aquesta àrea del port perquè existeixen diverses escales de vaixells en línia regular que transporten carga rodada (carcarriers) que atraquen als molls que composen aquesta dàrsena (30A, 30B, 30C) i que durant les maniobres d¿entrada i sortida inclús en determinats casos , durant tota l¿escala del vaixell fan servir els sistemes de depuraci ó dels gasos d¿escapament de cicle obert. Per a dur a terme l¿anàlis i del nivell d¿acides a de les aigües de la dàrsena es va contactar ambdiversos laboratoris, seleccionant finalment al laboratori del Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis del Aigua (IDAEA) pertanyent al Consell Superior d¿Investigacions Científiques (CSIC). Addicionalment a les 72 mos tres d¿aigua de la dàrsena sud que han es tat analitzades per el laboratori del IDAEA, l¿Autor va analitzar mitjançant un equip específic obtingut durant el desenvolupament de la investigació, el nivell d¿acidesa de totes aquestes mostres de forma que es va poder contrastarcadascun del resultat obtinguts per el laboratori. Així mateix, aquest equip va permetre al Autor analitzar el nivell d¿acidesa de mig centenar de mostres més que van ser preses i que han complementat l¿anàlisi i la investigació realitzada així com alsresultats obtinguts per el laboratori del IDAEA. Al mateix temps es van analitzar altres paràmetres de l¿aigua de la dàrsena sud del port de Barcelona que es tan relacionats amb el nivell d¿acides a de les seves aigües com el potencial redox (ORP),la densitat i la salinitat. De tots els resultats obtinguts s ¿ha realitzat el corresponent anàlis i i l¿estudi de la seva evolució a curt termini. En el Capítol III es mostren els resultat obtinguts per al pH i resta de paràmetres analitzats de les aigües de ladàrsena sud i la seva tendència a curt termini. Així mateix, durant el desenvolupament de la investigació es va detectar un aspecte que actualment no es troba cobert per la normativa que regula aquests sistemes i que resulta fonamental per a la protecció del medi ambient.A continuació, es procedeix a avaluar la situació actual i es descriu la proposta d¿innovaci ó (sistema) per a reduir els nivells d¿acidesa de les des càrregues de les aigües de depuració del gas os d¿escapament dels vaixells i la seva implementa

Darrera actualització: 27/09/2023 04:45:27.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 27/09/2023 04:30:23.

Llistat de tesis defensades per any

 • BARAHONA FUENTES, CLAUDIA: Gender mainstreaming in Maritime Education and Training: Strategies and proposals for an effective implementation
  Autor/a: BARAHONA FUENTES, CLAUDIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL
  Departament: Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (CEN)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 14/07/2023
  Director/a de tesi: CASTELLS SANABRA, MARCEL·LA

  Tribunal:
       PRESIDENT: DE LA CAMPA PORTELA, ROSA MARY
       SECRETARI: MUJAL COLILLES, ANNA
       VOCAL: BOLMSTEN, CARL JOHAN THOMAS
  Resum de tesi: En l'àmbit de l'Educació i Formació Marítima (Maritime Education and Training, MET), la bretxa de gènere existent constitueix un motiu de preocupació generalitzat. Malgrat un augment significatiu del nombre de dones en els estudis de l¿àmbit de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) en les últimes dècades, el desequilibri de gènere en l'àmbit MET continua persistint. Aquest problema es trasllada a la indústria naviliera, on la bretxa de gènere pel que fa a llocs de treball i càrrecs directius s'agreuja encara més a causa de les condicions laborals desfavorables per a les dones, que es tradueixen en una pobre contractació i retenció de dones en aquest àmbit professional. En aquest context, la transversalitat de gènere constitueix una oportunitat per abordar la greu bretxa de gènere en l¿àmbit MET, així com la discriminació i les dificultats a què s'enfronten les dones en aquesta àrea de coneixement. D¿acord amb això, el present treball de recerca examina la situació actual en l'àmbit MET, pel que fa a les xifres d'estudiantat, les polítiques de gènere i els programes per obtenir una millor imatge de la situació i poder així plantejar propostes per avançar cap a la igualtat de gènere. Amb un enfocament centrat en l'educació, aquest treball de recerca aborda el problema des de diverses perspectives i presenta diferents esquemes i estratègies per tractar el problema de manera més eficient. L'estudi de cas de la Facultat de Nàutica de Barcelona il·lustra una implementació pràctica d'una política de transversalització de gènere. Una regulació de l¿ Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, motiva la incorporació de la perspectiva de gènere a les titulacions de l'àrea d'enginyeria naval, marina i nàutica. Les estratègies i propostes presentades en aquest treball de recerca ajuden a la seva implementació, que posteriorment s'avalua per determinar-ne l'impacte. Els resultats obtinguts mostren un alt grau de satisfacció dels participants, professorat i estudiants, respecte a les intervencions destinades a fomentar un entorn d'aprenentatge més inclusiu. Els resultats també informen d'un augment de la consciència de gènere, una millora de la implicació i la motivació a l'aula i d¿un progrés cap a la humanització de la disciplina mitjançant la formació de futurs professionals amb una perspectiva de gènere més útil per a la societat. Aquest treball de recerca conclou que l'estudi de cas de la Facultat de Nàutica de Barcelona constitueix un assoliment important que contribueix la recerca encara emergent sobre pràctiques i intervencions per incorporar la perspectiva de gènere a l'àrea d'educació superior d¿estudis marítims. Per ajudar les institucions de l¿àmbit MET en aquesta tasca, cal dissenyar i implementar polítiques d'igualtat de gènere que persegueixin la transformació de l'àrea. En relació amb això, l'estudi de cas descrit també serveix per demostrar com les institucions de l¿àmbit MET poden beneficiar-se de metodologies ascendents per a la implementació de legislació d¿igualtat de gènere, fomentant accions a nivells inferiors de l¿escala jeràrquica i animant al personal docent a participar activament en l'aplicació d¿aquestes polítiques. Així, malgrat possibles mancances i millores, aquesta investigació revela oportunitats prometedores d'avenç i transformació de l'àmbit MET en clau de gènere amb efectes beneficiosos per a la professió, i, de manera més àmplia, per a la societat en general.Paraules clau: Educació i Formació Marítima (MET); transversalitat de gènere; igualtat de gènere, diversitat i inclusió; legislació de gènere en l¿àmbit MET; la perspectiva de gènere en l'ensenyament superior; pedagogies feministes; metodologies d'aprenentatge col·laboratiu i participatiu; estratègies, pràctiques i intervencions d'incorporació de la perspectiv

 • BORÉN ALTÉS, CLARA: Ship Emissions Assessment in Short Sea Shipping: Application on Weather Ship Routing, Slow Steaming and Maritime Education and Training
  Autor/a: BORÉN ALTÉS, CLARA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL
  Departament: Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (CEN)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 05/05/2023
  Director/a de tesi: CASTELLS SANABRA, MARCEL·LA | GRIFOLL COLLS, MANUEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: MARTÍNEZ MARÍN, JESÚS EZEQUIEL
       SECRETARI: MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
       VOCAL: SÁNCHEZ VARELA, ZALOA
  Resum de tesi: Una part important de les emissions mundials de diòxid de carboni s'atribueix als vaixells mercants i es preveu que les emissions del transport marítim es dupliquin en menys de 30 anys. En aquest sentit, és d¿una importància cabdal desenvolupar eines imètodes per a una avaluació correcta de contaminants atmosfèrics emesos pels vaixells per tal que sigui la base del desenvolupament de polítiques eficients i de l¿ús de les millors pràctiques a bord. Des del punt de vista acadèmic, la formació iconscienciació de la gent de mar és l¿eix vertebrador de l¿èxit en la reducció d¿emissions, ja que les seves accions i coneixements tenen un impacte directe en l¿explotació dels vaixells. Des d¿un punt de vista teòric, l¿objectiu d¿aquesta tesi és analitzar l¿impacte en les emissions de l¿aplicació de dues tècniques operatives, com són l¿optimització meteorològica de rutes i la reducció de velocitat de navegació, utilitzades en la indústria naviliera per reduir les emissions, tenint en compte també la formació de la futura gent de mar sobre les esmentades tècniques. Conseqüentment, aquesta tesi contribueix a l¿Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 13 de les Nacions Unides d¿Acció pel clima.D'una banda, la present contribució combina l'estimació dels contaminants del transport marítim i la seva mitigació mitjançant l'optimització rutes. S'utilitza un programari obert d¿optimització de rutes de vaixells mitjançant la meteorologia que ha estat desenvolupat a la Facultat de Nàutica de Barcelona per obtenir el cost mínim (és a dir, una ruta optimitzada) en termes de temps de navegació, utilitzant previsions d'onatge d'alta resolució per a un vaixell Ro-Pax navegant pel Mar Mediterrani. L'optimització de rutes revela una reducció de fins a un 30% de les emissions dels vaixells durant les tempestes severes en les rutes més llargues. No obstant això, tots els casos estudiats mostren una mitigació d'emissions quan s'utilitza l'optimització de rutes.L'augment esperat d'esdeveniments meteorològics extrems, en termes de freqüència, intensitat i durada a causa del canvi climàtic, suggereix un guany gradual d'implementar l'optimització de rutes mitjançant la meteorologia en tot tipus de rutes,independentment de la distància.D'altra banda, aquesta contribució també investiga l'efecte sobre el consum de combustible i les emissions quan els vaixells naveguen per sota de la velocitat de disseny (és a dir, en condició de navegació lenta o ¿slow steaming¿, SS), com a estratègia per minimitzar el consum de combustible. L'estimació del consum de combustible es basa habitualment en la relació cúbica velocitat-potència. No obstant això, la relació cúbica podria sobreestimar l'impacte de l¿¿slow steaming¿ en la reducció del consum de combustible i l'avaluació d'emissions. Es comparen les dades de consum de combustible real de vaixells portacontenidors amb els resultats de l'avaluació d'aquests paràmetres des d'un enfocament ascendent mostrant unasobreestimació dels beneficis de l¿SS superior al 20%.En funció dels resultats obtinguts, aquesta contribució proposa un programari d¿optimització de rutes marítimes segons la meteorologia com a eina docent per a l'ensenyament a distància i presencial, que té com a objectiu avaluar alguns coneixements de diverses competències del codi Estàndards de Formació, Certificació i Vigilància de la gent de mar (STCW) sobre l¿optimització de rutes i la reducció d'emissions. Es comparen els resultats d'un assaig docent realitzat alternativament al mar (educació a distància) i a terra (ensenyament presencial) pel que fa a l'adquisició de competències en el marc d'Educació i Formació Marítimes. Els resultats indiquen que, en el context de la formació marítima, no hi ha diferències significatives entre elsestudiants matriculats en un entorn presencial o a distancia i també de

 • CABAL ÁLVAREZ, RAFAEL: Estudio y análisis de los procedimientos operativos de B.R.M. (Bridge Resource Management), para la preparación del viaje: Passage Plan; y maniobra en puerto para grandes buques, con esloras superiores a 300 m.
  Autor/a: CABAL ÁLVAREZ, RAFAEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL
  Departament: Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (CEN)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 27/01/2023
  Director/a de tesi: MARTIN MALLOFRE, AGUSTIN

  Tribunal:
       PRESIDENT: MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
       SECRETARI: MARTÍNEZ MARÍN, JESÚS EZEQUIEL
       VOCAL: SALGADO DON, ALSIRA
  Resum de tesi: El objetivo de este estudio es analizar y proponer los procedimientos a desarrollar para manejar y gobernar con seguridad los grandes portacontenedores que arriban al puerto de Barcelona.La tesis la componen cinco capítulos; cada uno de ellos podría ser objeto de un estudio independiente, que quedan abiertos para posteriores trabajos. Pero es necesario un tratamiento de todos en su conjunto, para entender que la seguridad en el manejo de los grandes buques es un sumatorio de acciones que pertenecen a diferentes disciplinas.En el capítulo II, se hace un recorrido por la historia del contenedor y la evolución de los buques portacontenedores, desde sus orígenes hasta la actualidad. Desde principio de este siglo, los containeros han cuadriplicado la capacidad de transportar contenedores. Con dimensiones de 400 metros de eslora, 60 de manga y calados superiores a los 16 metros, apenas hay una veintena de puertos en el mundo que tienen las infraestructuras y capacidad adecuadas para recibir estos megabuques.En este capítulo, también se da a conocer el escenario donde se van a desarrollar las maniobras con estos buques, se presta especial atención a las dos terminales más importantes de contenedores que hay en el puerto y tienen capacidad para recibir esta clase de megabuques, la terminal del muelle del Prat ¿BEST¿ y la terminal del muelle Sur ¿APM-Moller.¿El Capítulo III, trata en profundidad el ¿Plan de Viaje¿ (Passage Planning), sus diferentes fases: la evaluación, la planificación, la ejecución, la comprobación y vigilancia del viaje, que son desarrolladas en la Resolución A:893 (21) de la OMI y en la Guía de la ¿International Chamber of Shipping¿ (ICS). Se aportan las recomendaciones de las compañías de portacontenedores para la elaboración de los planes de viaje, y se entra en profundidad en la realización de la parte del viaje que comprende desde el embarque del práctico hasta el atraque en el muelle, y viceversa a la salida.Se desarrolla cómo se diseña un plan de viaje, empleando los métodos tradicionales sobre cartas náuticas de papel, o con sistemas digitales sobre cartas electrónicas, monitorizados a través del ECDIS o de la PPU.Por diversas razones, implantar el Bridge Resource Management (BRM) en el sector marítimo está resultando complejo y lento. El capítulo IV hace un estudio de los Recursos del Equipo del Puente (BRM), necesarios para adquirir y compartir una visión común del plan de viaje, establecer con claridad las tareas (roles) y responsabilidades para todo el equipo. Implicar a todos los miembros del equipo del puente en que entiendan sus cometidos y en la resolución de los problemas.El intercambio de información entre el capitán y el práctico es un elemento esencial para el inicio de cualquier maniobra. Al llegar el práctico al puente de un barco, éste deberá informar al capitán del plan de navegación (Passage Plan) y del plan de maniobra (manoeuvring plan) previsto, y ambos acordarán el plan final, que comunicarán al resto del equipo del puente.En el capítulo V, se describen los buques objeto de esta tesis, atendiendo a sus dimensiones principales, su propulsión y medios auxiliares de maniobra, datos obtenidos de los ¿pilot card¿ de los propios barcos.Se aborda la navegación con los portacontenedores de la generación ¿Ultra large Container Ship¿ (ULCS), su comportamiento con viento y en áreas confinadas. Con especial detalle se tratan las maniobras de atraque y desatraque.Finalmente, se representan con detalle las maniobras más habituales de estos buques en las terminales de contenedores del puerto de Barcelona, y se aporta un trabajo de investigación de más de 50 maniobras de entrada y salida de las terminales del puerto. Estas maniobras han sido realizadas por los prácticos de la Corporación de Barcelona. Son la base del trabajo para llegar a las conclusiones finales.El trabajo, más allá de sus conclusiones, for

 • HERRERO SABAT, ANTONIO: APORTACIONES A LA ESTABILIDAD DE PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, CON VOLANTES DE INERCIA
  Autor/a: HERRERO SABAT, ANTONIO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/688493
  Programa: ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL
  Departament: Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (CEN)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 17/04/2023
  Director/a de tesi: RODRIGO DE LARRUCEA, JAIME | BOSCH TOUS, RICARDO

  Tribunal:
       PRESIDENT: SOMOLINOS SÁNCHEZ, JOSÉ ANDRÉS
       SECRETARI: ORTIGOSA BARRAGÁN, INMACULADA
       VOCAL: MASCARAQUE RAMIREZ, CARLOS ARSENIO
  Resum de tesi: Les caigudes de plantes de generació elèctrica a bord o Power Blackouts posen en perill la seguretat de la tripulació, dels vaixells i del medi ambient.Els motors d'inducció de potència significativa en kW en relació amb els kVA de l'alternador, com poden ser els motors transversals de proa, provoquen a l'arrencada directa o fins i tot en alguns episodis d'arrencada estrella-triangle, profunds buits de tensió que desestabilitzen les plantes de generació elèctrica, arribant a provocar en alguns casos un Power Blackout.Per comprendre la importància i la gravetat dels danys produïts per aquests Power Blackouts, s'acudeix a la font del CIAIM (Comissió d'Investigació d'Accidents i Incidents Marítims), trobant diversos casos de caigudes de planta de generació elèctrica oficialment registrats, alguns amb resultats de greus danys a persones, com el del ¿Volcà de Tamasite¿ el 2017, a la sortida de port amb 140 ferits i importants danys al moll i al propi vaixell.Per a l'estudi de les caigudes de planta elèctrica i de les possibles solucions, es construeix als laboratoris del departament d'Enginyeria Elèctrica (DEE) de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB/UPC), una rèplica a escala de planta elèctrica amb diversos grups electrògens, alimentant arrencades en buit de motors elèctrics d'inducció, les arrencades dels quals són considerats els transitoris més severs a bord, permetent replicar situacions reals a escala, de caiguda de planta elèctrica (calat de la màquina tèrmica) o Power Blackout.A més, es dissenya i construeix un sistema (ACEE) "Acumulador cinètic d'energia elèctrica", que consta d'un motor d'inducció III, de 9 kW, 400 V, 50 Hz, amb volant d'inèrcia de 40 kg, que gira a 1.500 rpm i que genera 7,4 kJ denergia acumulada. Aquest acumulador cinètic disposa de regulació electrònica, és regeneratiu i programable.La seva aportació és tant de potència activa, com descàrrega de l'energia cinètica acumulada al volant d'inèrcia, com de reactiva, des dels condensadors dels mateixos convertidors de freqüència (VSD) i del condensador que porta el sistema. La proporció és ajustable electrònicament.S'estudien situacions i maneres d'evitar les caigudes de planta, fent actuar el sistema d'acumulador cinètic d'energia elèctrica (ACEE) construït, resultant idoni per a l'experimentació referida.Les conclusions a què arriba aquesta tesi per resoldre adequadament aquest problema són:1. Sobredimensionar els alternadors dels conjunts Diesel-Alternador, el factor de potència dels quals tradicionalment és 1 o 0,8, de manera que pugui alimentar en permanència, càrregues amb cos ¿= 0,5 o inferior en el cas de vaixells amb propulsió elèctrica. En el cas límit de regulació electrònica de velocitat dels propulsors elèctrics, amb posicionament dinàmic, poden arribar a ser necessaris grups electrògens capaços d'alimentar càrregues a cos ¿= 0,2.2. Instal·lació d'acumuladors cinètics d'energia elèctrica (ACEE).La solució alternativa que es proposa és el muntatge d'acumuladors cinètics d'energia elèctrica (ACEE).

 • TORNÉ REVERTÉ, ALFREDO: Análisis y propuestas en las operaciones para reducir los accidentes en buques de pesca artesanal españoles
  Autor/a: TORNÉ REVERTÉ, ALFREDO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL
  Departament: Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (CEN)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 13/07/2023
  Director/a de tesi: ISALGUE BUXEDA, ANTONIO | MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: MARTÍNEZ MARÍN, JESÚS EZEQUIEL
       SECRETARI: CASTELLS SANABRA, MARCEL·LA
       VOCAL: DE LA CAMPA PORTELA, ROSA MARY
  Resum de tesi: Aquesta tesi tracta sobre l'anàlisi dels accidents marítims ocorreguts a la pesca. És important el concepte d'accident marítim, ja que en aquest treball ens centrem en aquests accidents i alhora ens allunyem dels accidents, que podrien considerar-se laborals, encara que realment, tots els accidents són laborals, ja que es produeixen en un entorn de treball, encara que, com hem dit, l'estudi se centrarà a la part marítima de l'accident. Per al anàlisi dels accidents, les dades es van obtenir de tots els accidents marítims publicats per la CIAIM al llarg dels anys 2000 al 2016 en un primer període i del 2016 fins al 2021en un de posterior.El filtratge i anàlisi de tots aquests accidents, proporciona una visió dels successos ocorreguts, la qual, posteriorment ens permet realitzar la confecció de les possibles mesures a aplicar per la reducció d'aquests accidents i per tant, la pèrdua de vides humanes i béns materials, com poden ser els vaixells.

Darrera actualització: 27/09/2023 05:01:46.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:BARAHONA FUENTES, CLAUDIA
Títol:Gender mainstreaming in Maritime Education and Training: Strategies and proposals for an effective implementation
Data lectura:14/07/2023
Director/a:CASTELLS SANABRA, MARCEL·LA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Enginyeria Naval, Marina i Nàutica
Xarxa Vives d’Universitats
Data de publicació: 2022
Llibre

Female figures in maritime education and training institutions between 2009 and 2018: analysing possible impacts of gender policies
Barahona, C.; Castells-Sanabra, Marcella; Ordás, S.; Torralbo, J.
WMU Journal of Maritime Affairs, ISSN: 1654-1642 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

The evolution of female figures in met institutions over a decade : some case studies
19th International Association of Maritime Universities Annual General Assembly
Data de presentació: 19/10/2018
Presentació de treball en congressos

Incorporating the gender perspective in business and engineering materials
Teaching Business and Engineering English in Higher Education: Challenges and Opportunites, 13-14 June 2019, Pedagogical University, Kraków, Poland
Data de presentació: 13/06/2019
Presentació de treball en congressos

STEM students’ perception of gender mainstreaming in teaching: the development of a measuring tool
12th International Conference of Education, Research and Innovation
Data de presentació: 12/11/2019
Presentació de treball en congressos

Gender equality policies for the incorporation of the gender perspective in maritime studies: a case study
20th International Association of Maritime Universities Annual General Assembly
Data de presentació: 01/11/2019
Presentació de treball en congressos

A UPC innovation teaching project for the incorporation of the gender perspective in nautical, marine and naval engineering
50th Annual Conference of the European Society for Engineering Education
Data de presentació: 09/2022
Presentació de treball en congressos

Empowering teachers in maritime education and training (MET) through gender-equality training: A bottom-up approach for the implementation of current legislation
22nd International Association of Maritime Universities Annual General Assembly
Data de presentació: 10/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TORNÉ REVERTÉ, ALFREDO
Títol:Análisis y propuestas en las operaciones para reducir los accidentes en buques de pesca artesanal españoles
Data lectura:13/07/2023
Director/a:ISALGUE BUXEDA, ANTONIO
Codirector/a:MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Evolution of maritime accidents in spanish fishing
Journal of maritime research, ISSN: 1697-4840 (JCR Impact Factor-2019: 0.108; Quartil: Q3)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Maritime accidents in fishing craft in Spain. A Peltzman effect?
Journal of maritime research, ISSN: 1697-4840 (JCR Impact Factor-2021: 0.1; Quartil: Q4)
Data de publicació: 29/01/2022
Article en revista

AUTOR/A:BORÉN ALTÉS, CLARA
Títol:Ship Emissions Assessment in Short Sea Shipping: Application on Weather Ship Routing, Slow Steaming and Maritime Education and Training
Data lectura:05/05/2023
Director/a:CASTELLS SANABRA, MARCEL·LA
Codirector/a:GRIFOLL COLLS, MANUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Existing emission calculation methods applied to monitoring, reporting and verification (MRV) on board
Castells-Sanabra, Marcella; Boren, C.; van der Meer, R.; Torralbo, J.; Ordás, S.
Nase more: znanstveni casopis za more i pomorstvo = Our sea: international journal of maritime science and technology, ISSN: 0469-6255 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

Ship emissions reduction using weather ship routing optimisation
Boren, C.; Castells-Sanabra, Marcella; Grifoll, M.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M-Journal of Engineering for the Maritime Environment, ISSN: 2041-3084 (JCR Impact Factor-2020: 1.389; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

A comprehensive ship weather routing system using CMEMS products and A* algorithm
Grifoll, M.; Boren, C.; Castells-Sanabra, Marcella
Ocean engineering, ISSN: 0029-8018 (JCR Impact Factor-2021: 6.5
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

Ship-weather routing applied to short sea distances: study of the feasibility of SIMROUTEv2 algorithm
18th International Association of Maritime Universities Annual General Assembly
Data de presentació: 12/10/2017
Presentació de treball en congressos

Desarrollo de un sofware de optimización de rutas marítimas de corta distancia
II Congreso Científico UMIP
Data de presentació: 16/10/2018
Presentació de treball en congressos

Intercomparison of emissions assessment methodologies in a short sea shipping framework
19th International Association of Maritime Universities Annual General Assembly
Data de presentació: 18/10/2018
Presentació de treball en congressos

Added resistance parametrizations due to waves in a weather ship routing system
International Conference of Maritime Science & Technology NAŠE MORE 2019
Data de presentació: 17/10/2019
Presentació de treball en congressos

Weather routing software for academic purposes a pilot study
20th International Association of Maritime Universities Annual General Assembly
Data de presentació: 30/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HERRERO SABAT, ANTONIO
Títol:APORTACIONES A LA ESTABILIDAD DE PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, CON VOLANTES DE INERCIA
Data lectura:17/04/2023
Director/a:RODRIGO DE LARRUCEA, JAIME
Codirector/a:BOSCH TOUS, RICARDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Contributions for improving the stability of marine power generation plants
Herrero, A.; Alvarez, J.A.; Casals-Torrens, P.; Bosch, R.; Serrano, A.
Engineering failure analysis, ISSN: 1350-6307 (JCR Impact Factor-2020: 3.114; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/06/2020
Article en revista

Generación eléctrica a bordo: Eficiencia, control y protección: Tres criterios aparentemente antagonistas que deben respetarse en el diseño”
Ingeniería naval, ISSN: 0020-1073
Data de publicació: 30/06/2022
Article en revista

The generosity with the reactive energy, avoids power blackouts of the electrical plants on board
9th International Conference on Maritime Transport
Data de presentació: 27/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PACHECO BLAZQUEZ, RAFAEL
Títol:Constitutive model for fibre-reinforced composite materials exposed to high temperature
Data lectura:06/09/2022
Director/a:DI CAPUA, DANIEL
Codirector/a:GARCIA ESPINOSA, JULIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Thermo-mechanical analysis of laminated composites shells exposed to fire
Pacheco Blazquez, Rafael; Di Capua, D.; Garcia, J.; Casals, O.; Hakkarainen, T.
Engineering structures, ISSN: 0141-0296 (JCR Impact Factor-2020: 4.471; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Methodology and application to assess thermo-mechanical buckling in composite marine structures
Pacheco Blazquez, Rafael; Di Capua, D.; Garcia, J.; Casals, O.
Ocean engineering, ISSN: 0029-8018 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 01/2023
Article en revista

A new computational method for the assessment of the passive fire protection applied to a composite containership
Pacheco Blazquez, Rafael; Di Capua, D.; Garcia, J.; Casals, O.; Hakkarainen, T.; Tissari, A.; Korkealaakso, A.
Engineering structures, ISSN: 0141-0296 (JCR Impact Factor-2021: 5.582; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2023
Article en revista

Thermo-mechanical analysis of laminated composites exposed to fire. Application to the analysis of ship structures.
VIII International Conference on Computational Methods in Marine Engineering 2019
Data de presentació: 13/05/2019
Presentació de treball en congressos

Thermo-structural response of FRP ship structures exposed to fire
European Network for Lightweight Applications at Sea
Data de presentació: 18/11/2021
Presentació de treball en congressos

Computational analysis of resisting marine FRP divisions exposed to fire. Application to the analysis of ship structures.
9th Conference on Computational Methods in Marine Engineering
Data de presentació: 04/06/2021
Presentació de treball en congressos

Non-linear thermo-mechanical buckling approach for composite laminated marine structures.
9th Conference on Computational Methods in Marine Engineering
Data de presentació: 04/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HENRIQUEZ LARRAZABAL, RICARDO DANIEL
Títol:Digital Transformation and Business Models in Maritime Trade Supply Chains
Data lectura:18/07/2022
Director/a:MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:MARTÍNEZ MARÍN, JESÚS EZEQUIEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Blockchain-based innovation in post-COVID-19 trade finance
Henriquez, R.; Martinez, F. J.; Martinez, J.; Tomas, C.
International Journal of Finance, Economics and Trade, ISSN: 2643-038X
Data de publicació: 25/08/2021
Article en revista

Technological drivers of seaports' business model innovation: An exploratory case study on the port of Barcelona
Henriquez, R.; Martinez, F. J.; Martinez, J.
Research in Transportation Business and Management, ISSN: 2210-5395 (JCR Impact Factor-2020: 2.74; Quartil: Q3)
Data de publicació: 17/03/2022
Article en revista

DLT-based sustainable business models for the shipping industry
Henriquez, R.; Martinez, F. J.; Martinez, J.
International Journal of Transport Economics, ISSN: 0303-5247 (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 17/05/2022
Article en revista

Blockchain and business model innovation: Designing a P2P mortgage lending system
4th International Workshop on P2P Financial Systems
Data de presentació: 26/07/2018
Presentació de treball en congressos

IoT-Driven business model innovation. A case-study on the Port of Barcelona in the context of the belt and road initiative.
16th International Conference on e-Business Engineering
Data de presentació: 12/10/2019
Presentació de treball en congressos

A defi-based model for maritime trade finance.
8th International Conference on Maritime Transport
Data de presentació: 18/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:UYÀ JUNCADELLA, ÀFRICA
Títol:Vessel Traffic Services, towards e-Navigation. The role of Oceanic VTS in Global Maritime Surveillance
Data lectura:06/07/2022
Director/a:MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Nuevas directrices internacionales para los servicios de tráfico marítimo
B&E Buques y Equipos de la Marina Civil, ISSN: 2531-1549
Data de publicació: 21/11/2019
Article en revista

Global maritime surveillance and oceanic vessel traffic services: towards the e-navigation
Martinez, F. J.; Uya, A.
World Maritime University. Journal of Maritime Affairs, ISSN: 1651-436X (JCR Impact Factor-2021: 0.449; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/01/2021
Article en revista

VDES, la fusión del pasado y del futuro: Comunicaciones digitales para los VTS.
B&E Buques y Equipos de la Marina Civil, ISSN: 2531-1549
Data de publicació: 02/11/2021
Article en revista

New international guidelines for vessel traffic services. Revision of IMO resolution A.857(20).
8th International Conference on Maritime Transport
Data de presentació: 18/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MONCUNILL MARIMÓN, JORGE
Títol:MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA COMPENSACIÓN DE AGUJAS NÁUTICAS
Data lectura:21/01/2022
Director/a:MARTIN MALLOFRE, AGUSTIN
Codirector/a:MARTÍNEZ LOZARES, AITOR TOMÁS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Alternative manoeuvres to reduce ship scour
Castells-Sanabra, Marcella; Mujal-Colilles, A.; Llull, T.; Moncunill, J.; Gironella, X.; Martinez, F. J.
Journal of Navigation, ISSN: 1469-7785 (JCR Impact Factor-2020: 1.995; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/08/2020
Article en revista

Compass adjustment by gps and two leading lines
8th International Conference on Maritime Transport
Data de presentació: 17/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LLULL MARROIG, ANTONI IGNACI
Títol:Ship propeller induced scour of non-cohesive sediment in low bed-clearance conditions
Data lectura:13/01/2022
Director/a:GIRONELLA I COBOS, FRANCESC XAVIER
Codirector/a:MUJAL COLILLES, ANNA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Stern twin-propeller effects on harbor infrastructures. Experimental analysis
Mujal-Colilles, A.; Castells-Sanabra, Marcella; Llull, T.; Gironella, X.; Martinez, F. J.
Water (Basel), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2018: 2.524; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/11/2018
Article en revista

Composite methodology to prevent ship propeller erosion
Llull, T.; Mujal-Colilles, A.; Castells-Sanabra, Marcella; Gironella, X.
Ocean engineering, ISSN: 0029-8018 (JCR Impact Factor-2020: 3.795; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2020
Article en revista

Twin propeller time-dependent scouring processes: physical experiments
Llull, T.; Mujal-Colilles, A.; Gironella, X.
Ocean engineering, ISSN: 0029-8018 (JCR Impact Factor-2021: 4.372; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

COVID-19 impact on maritime traffic and corresponding pollutant emissions. The case of the Port of Barcelona
Mujal-Colilles, A.; Nieto, J.; Fonollosa, J.; Llull, T.; Castells-Sanabra, Marcella
Journal of environmental management, ISSN: 0301-4797 (JCR Impact Factor-2021: 8.91; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Ship manoeuvre patterns to prevent propeller scouring effects
34th PIANC World Congress
Data de presentació: 17/05/2018
Presentació de treball en congressos

Ship manoeuvring effects on propeller induced erosion
7th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science (Coastlab18)
Data de presentació: 25/05/2018
Presentació de treball en congressos

Hybrid tool to prevent ship propeller erosion
37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering
Data de presentació: 28/06/2018
Presentació de treball en congressos

Ship manoeuvre analysis and simulation to obtain scouring related propeller variables
19th Annual General Assembly of the International Association of Maritime Universities
Data de presentació: 18/10/2018
Presentació de treball en congressos

Manoeuvre analysis and simulation to prevent seabed scour due to ship propellers
8th International Conference on Maritime Transport
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

Ship propeller effects on harbours
Coastal Engineering 2020: The virtual International Conference on Coastal Engineering (vICCE)
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:COLOM COBB, JONATHAN
Títol:Desarrollo de un modelo avanzado de cálculo acoplado para el análisis del comportamiento en la mar de aerogeneradores flotantes
Data lectura:15/10/2021
Tutor/a:MARTINEZ GARCIA, JAVIER
Director/a:GARCIA ESPINOSA, JULIO
Codirector/a:SERVAN CAMAS, BORJA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Development of new lagrangian computational methods for ice-ship interaction problems: NICESHIP project
Garcia, J.; Oñate, E.; Serván, B.; Celigueta, M.A.; Latorre, S.; Colom, J.
Springer
Data de publicació: 29/02/2020
Capítol en llibre

Time domain simulation of coupled sloshing-seakeeping problems by coupling PFEM-2 and SeaFEM
MARINE 2017 - VII International Conference on Computational Methods in Marine Engineering
Presentació de treball en congressos

Advances in the simulation of ship navigation in ice
MARINE 2019 Computational Methods in Marine Engineering VIII
Data de presentació: 14/05/2019
Presentació de treball en congressos

On the enrichment of the semilagrangian Particle Finite Element Method
VI International Conference on Particle-based Methods - Particles 2019
Data de presentació: 29/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JURADO GRANADOS, JOEL
Títol:Desarrollo e implementación de una formulación utilizando la teoría de mezclas serie/paralelo para la modelización de estructuras navales de materiales compuestos sometidas bajo cargas cíclicas
Data lectura:10/05/2021
Director/a:MARTINEZ GARCIA, JAVIER
Codirector/a:DI CAPUA, DANIEL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Precise integration method for natural frequencies and mode shapes of ocean risers with elastic boundary conditions
Xingkun, Z.; Duan, M.; Jurado, J.
Applied mathematical modelling, ISSN: 0307-904X (JCR Impact Factor-2018: 2.841; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2018
Article en revista

Numerical and experimental procedure for material calibration using the serial/parallel mixing theory, to analyze different composite failure modes
Jurado, J.; Martinez, X.; Nash, N.; Bachour, C.; Manolakis, I.; Comer, A.; Di Capua, D.
Mechanics of advanced materials and structures, ISSN: 1537-6532 (JCR Impact Factor-2019: 3.517; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Numerical Simulation of Fatigue in Composites
37th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering
Data de presentació: 19/06/2018
Presentació de treball en congressos

Fatigue Simulation of a fiberglass ship
VIII International Conference on Computational Methods in Marine Engineering 2019
Data de presentació: 13/05/2019
Presentació de treball en congressos

Procedure to Calibrate Composite Materials by Serial/Parallel Mixing Theory
VIII International Conference on Computational Methods in Marine Engineering 2019
Data de presentació: 13/05/2019
Presentació de treball en congressos

Fatigue analysis of a naval composite structure
5th International Conference on Maritime Technology and Engineering
Data de presentació: 17/11/2020
Presentació de treball en congressos

FIBRESHIP: A great step forward in the design and construction of lightweight large-length vessels
5th International Conference on Maritime Technology and Engineering
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LIELBARDE, SANDRA
Títol:The Problematic Aspects of the Identification of the Responsible Party in Seafarers¿ Employment Contracts (A comparative analysis of the impact of the Maritime Labour Convention 2006 to the identification of the responsible shipowner in maritime labour law)
Data lectura:16/10/2020
Director/a:RODRIGO DE LARRUCEA, JAIME
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
The concept of seafarer before and after the Maritime Labour Convention 2016 : Comparative analysis of the legal effects of defining legal concept in the shape of legal terminology
Yearbook of Maritime and Oceanic Law (Annuaire de Droit Maritime et Océanique), ISSN: 1259-4962
Data de publicació: 2018
Article en revista

The concept of "shipowner" under new maritime labour law (MLC, 2006): does the shipowner own the ship? (comparative analysis of national law of Denmark, Finland, Germany, Norway and the United Kingdom)
Lielbarde, S.
WMU Journal of Maritime Affairs, ISSN: 1654-1642 (JCR Impact Factor-2019: 0.0
Data de publicació: 06/2018
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
27/01/202327/01/2023OSI4IOT Platform
15/12/202215/03/2025Employability and entrepreneurial development of women in water-based blue economy sectorsCommission of European Communities
01/12/202230/11/2024ParticIpatory Technologies for sustAinable COastal monitoRing in urban Areas-HYDROAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024: Participatory technologies for sustainable coastal monitoring in urban areas-HYDROGobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/12/202230/11/2024Partnership for Cooperation ERASMUS+ project entitled MARELAW (Upgrading and harmonization of Maritime law STCW based curriculum for Maritime students) 2022-1-HR01-KA220-HED-000090031EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
01/11/202231/10/2024Partnership for Cooperation ERASMUS+ project, entitled Decision Support System regarding the risk of Epidemic threats on a sea-going Vessel (DESSEV) 2022-1-PL01-KA220-VET-000087987EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
01/06/202231/05/2023Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase IICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
27/12/202127/12/2022L'Aula al Mar, projecte escola d'oceanografia costaneraFundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat
27/12/202127/12/2022L'aula al mar, projecte escola d'oceanografia costanera.BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
01/12/202130/11/2024Sistema Inteligente para el mantenimiento predictivo de diques (PI-BREAK)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202131/10/2024Adquirir conocimientos sobre el riesgo de rebase para las zonas costeras urbanizadasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202131/10/2023ENDORSEMECommission of European Communities
01/09/202131/08/2024Environmental Computations and Observations for BAY SustainabilityAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/07/202115/08/2022Contrato de colaboración en I+D entre la Autoridad Portuaria de Baleares y la UPC para el DESARROLLO DE UN PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS PUERTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARESAUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
01/06/202131/05/2023Maritime Engine Room Simulator On-Line (MERSOL)Commission of European Communities
01/05/202131/05/2022Contracte de col·laboració amb IAMUINT.ASS.OF MARITIME UNIVERSITIES
29/03/202130/09/2021Treballs per a l’adaptació als impactes del canvi climàtic dels ports i alguns passejos marítimsOficina Catalana del Canvi Climàtic
25/01/202112/03/2021Ensayos a escala reducida en el canal CIEM para determinar el comportamiento de un nuevo tipo de diques hinchables desarrollados por CIMNE como elemento disipador de energía.CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
01/01/202131/12/2023FIBRE composite manufacturing technologies FOR the automation and modular construction in shipYARDSEuropean Commission
01/01/202131/12/2023Development, engineering, production and life-cycle management of improved FIBRE-based material solutions for structure and functional components of large offshore wind enerGY and tidal power platformEuropean Commission
01/01/202130/09/2023Aprofundir en el coneixement relatiu a l'adaptació dels ports de la Generalitat de Catalunya i els passeigs marítims a l'impacte del canvi climàticGENCAT-DEP.POL.TERR.OBR.PUB
01/01/202127/05/2022Adquisició de dades de camp (velocitat de marea i batimetria), processat i anàlisis del corrent de component oest per la futura implementació d’una instal·lació d’energia mareomotriu al nord de l’Illa de Saboga (PanamàCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase I: aproximació metodològica i caracterització de paràmetres fonamentals.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
16/12/202022/12/2023Realització d'un assaig físic al canal CIEM per a l'estudi mitjançant model físic reduït dels esforços generats per l'acció de l'onatge en situació de temporal en el Pont del Petroli de Badalona (EncàAJUNTAMENT BADALONA
01/12/202030/11/2023H2020-101004275- MObiLIty sERvices Enhanced by GALILEO & Blockchain’,/'MOLIERE/'Commission of European Communities
26/10/202025/06/2021Realització d'escenaris d'inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTAS. Exped. S-689/20 (ICGC-2020-00045)Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
24/03/202023/07/2021Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsPORTS DE LES ILLES BALEARS
01/03/202028/02/2021Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Un mar d'oportunitatsCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
31/01/202031/03/2020Servei de redacció de l'estudi de propagació de l'onatge i la seva interacció amb el dic de recer al port de BlanesPORTS DE LA GENERALITAT
31/01/202030/04/2020ESTUDI PER AL REFORÇ I REPARACIÓ DEL DIC DE RECER DEL PORT DE BLANES (TEMPORAL GLORIA)Ports de la Generalitat
01/01/202031/05/2021Calibrating ship emissions with AIS data and field measurements. The case of Port of BarcelonaInternational Association of Maritime Universities
27/12/201931/01/2022Development of a citizen monitoring program for the Barcelona coastal waters: the Scientific Patí VelaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201931/08/2022PROMOTING MENTAL HEALTH AT SEACommission of European Communities
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201931/05/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
01/09/201931/08/2022Towards Zero Ship EmissionCommission of European Communities
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201904/04/2021amending the Design criteria of URban defences in LECZs through Composite-modelling of WAVE overtopping under climate change scenariosCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Autonomia Energètica de Kewunor - Desenvolupament tecnològic sostenible a partir d'energia renovableCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Adquisició de dades de camp per l’avaluació del potencial de l’energia mareomotriu a l’arxipèlag de las Perlas a través d’un model numèric i Formació en navegació sostenible i seguretat marítima per joves navegants de la Illa de SabogaCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201901/04/2023Conserving Atlantic Biodiversity by Supporting Innovative Small-scale Fisheries Co-managementINTERREG (EU)
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
29/12/201829/12/2018Scientific Matrix Calculator - Google Play App
01/12/201831/10/2021SKILLS BEYOND THE SEASCommission of European Communities
09/10/201831/12/2018Control de emisiones atmosféricas de buques mercantiles en el Puerto de BarcelonaAutoritat Portuària de Barcelona
01/07/201831/12/2020CGL2017-90733-REDTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/201831/03/2019Development of a ship weather routing software for academic purposesInternational Association of Maritime Universities
12/03/201831/12/2018Proyecto Dique Puerto San Antonio. Supervisión ensayos en instalaciones de Laboratorio UKSENER INGENIERIA Y SISTEMAS CHILE
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U013 Formació en navegació sostenible i avaluació dels usos energètics i la sostenibilitat ambiental de la població rural de Isla Saboga (Panamà)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201831/12/2019Herramienta numérica-experimental para la determinación del estado de integridad de las estructurasGeotécnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
27/01/202327/01/2023OSI4IOT Platform
15/12/202215/03/2025Employability and entrepreneurial development of women in water-based blue economy sectorsCommission of European Communities
01/12/202230/11/2024ParticIpatory Technologies for sustAinable COastal monitoRing in urban Areas-HYDROAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024: Participatory technologies for sustainable coastal monitoring in urban areas-HYDROGobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/12/202230/11/2024Partnership for Cooperation ERASMUS+ project entitled MARELAW (Upgrading and harmonization of Maritime law STCW based curriculum for Maritime students) 2022-1-HR01-KA220-HED-000090031EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
01/11/202231/10/2024Partnership for Cooperation ERASMUS+ project, entitled Decision Support System regarding the risk of Epidemic threats on a sea-going Vessel (DESSEV) 2022-1-PL01-KA220-VET-000087987EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
01/06/202231/05/2023Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase IICentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
27/12/202127/12/2022L'Aula al Mar, projecte escola d'oceanografia costaneraFundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat
27/12/202127/12/2022L'aula al mar, projecte escola d'oceanografia costanera.BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F
01/12/202130/11/2024Sistema Inteligente para el mantenimiento predictivo de diques (PI-BREAK)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202131/10/2024Adquirir conocimientos sobre el riesgo de rebase para las zonas costeras urbanizadasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202131/10/2023ENDORSEMECommission of European Communities
01/09/202131/08/2024Environmental Computations and Observations for BAY SustainabilityAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/07/202115/08/2022Contrato de colaboración en I+D entre la Autoridad Portuaria de Baleares y la UPC para el DESARROLLO DE UN PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS PUERTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARESAUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
01/06/202131/05/2023Maritime Engine Room Simulator On-Line (MERSOL)Commission of European Communities
01/05/202131/05/2022Contracte de col·laboració amb IAMUINT.ASS.OF MARITIME UNIVERSITIES
29/03/202130/09/2021Treballs per a l’adaptació als impactes del canvi climàtic dels ports i alguns passejos marítimsOficina Catalana del Canvi Climàtic
25/01/202112/03/2021Ensayos a escala reducida en el canal CIEM para determinar el comportamiento de un nuevo tipo de diques hinchables desarrollados por CIMNE como elemento disipador de energía.CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM
01/01/202131/12/2023FIBRE composite manufacturing technologies FOR the automation and modular construction in shipYARDSEuropean Commission
01/01/202131/12/2023Development, engineering, production and life-cycle management of improved FIBRE-based material solutions for structure and functional components of large offshore wind enerGY and tidal power platformEuropean Commission
01/01/202130/09/2023Aprofundir en el coneixement relatiu a l'adaptació dels ports de la Generalitat de Catalunya i els passeigs marítims a l'impacte del canvi climàticGENCAT-DEP.POL.TERR.OBR.PUB
01/01/202127/05/2022Adquisició de dades de camp (velocitat de marea i batimetria), processat i anàlisis del corrent de component oest per la futura implementació d’una instal·lació d’energia mareomotriu al nord de l’Illa de Saboga (PanamàCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase I: aproximació metodològica i caracterització de paràmetres fonamentals.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
16/12/202022/12/2023Realització d'un assaig físic al canal CIEM per a l'estudi mitjançant model físic reduït dels esforços generats per l'acció de l'onatge en situació de temporal en el Pont del Petroli de Badalona (EncàAJUNTAMENT BADALONA
01/12/202030/11/2023H2020-101004275- MObiLIty sERvices Enhanced by GALILEO & Blockchain’,/'MOLIERE/'Commission of European Communities
26/10/202025/06/2021Realització d'escenaris d'inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTAS. Exped. S-689/20 (ICGC-2020-00045)Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
24/03/202023/07/2021Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsPORTS DE LES ILLES BALEARS
01/03/202028/02/2021Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Un mar d'oportunitatsCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
31/01/202031/03/2020Servei de redacció de l'estudi de propagació de l'onatge i la seva interacció amb el dic de recer al port de BlanesPORTS DE LA GENERALITAT
31/01/202030/04/2020ESTUDI PER AL REFORÇ I REPARACIÓ DEL DIC DE RECER DEL PORT DE BLANES (TEMPORAL GLORIA)Ports de la Generalitat
01/01/202031/05/2021Calibrating ship emissions with AIS data and field measurements. The case of Port of BarcelonaInternational Association of Maritime Universities
27/12/201931/01/2022Development of a citizen monitoring program for the Barcelona coastal waters: the Scientific Patí VelaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201931/08/2022PROMOTING MENTAL HEALTH AT SEACommission of European Communities
18/09/201930/04/2020Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201931/05/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
01/09/201931/08/2022Towards Zero Ship EmissionCommission of European Communities
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201904/04/2021amending the Design criteria of URban defences in LECZs through Composite-modelling of WAVE overtopping under climate change scenariosCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-MaxixeCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Autonomia Energètica de Kewunor - Desenvolupament tecnològic sostenible a partir d'energia renovableCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Adquisició de dades de camp per l’avaluació del potencial de l’energia mareomotriu a l’arxipèlag de las Perlas a través d’un model numèric i Formació en navegació sostenible i seguretat marítima per joves navegants de la Illa de SabogaCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201901/04/2023Conserving Atlantic Biodiversity by Supporting Innovative Small-scale Fisheries Co-managementINTERREG (EU)
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
29/12/201829/12/2018Scientific Matrix Calculator - Google Play App
01/12/201831/10/2021SKILLS BEYOND THE SEASCommission of European Communities
09/10/201831/12/2018Control de emisiones atmosféricas de buques mercantiles en el Puerto de BarcelonaAutoritat Portuària de Barcelona
01/07/201831/12/2020CGL2017-90733-REDTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/201831/03/2019Development of a ship weather routing software for academic purposesInternational Association of Maritime Universities
12/03/201831/12/2018Proyecto Dique Puerto San Antonio. Supervisión ensayos en instalaciones de Laboratorio UKSENER INGENIERIA Y SISTEMAS CHILE
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U013 Formació en navegació sostenible i avaluació dels usos energètics i la sostenibilitat ambiental de la població rural de Isla Saboga (Panamà)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201831/12/2019Herramienta numérica-experimental para la determinación del estado de integridad de las estructurasGeotécnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

    Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

    Indicadors

    Amunt