Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Òptica

Enginyeria Òptica

El programa té per objectiu la formació conduent al doctorat d’estudiants, nacionals i estrangers, que provinguin de diversos títols de grau superior relacionats amb el camp de l’òptica i l’optometria. Aquests estudiants podran dur a terme la seva tesi doctoral en diferents àmbits temàtics de l’òptica i l’optometria i es beneficiaran de l’experiència dels diferents grups de recerca que hi treballen.

La creixent importància de l’òptica i l’optometria fa cada vegada més necessària i atractiva una formació de doctorat en aquest camp que permeti una especialització d’alt nivell en els diferents àmbits implicats en aquestes temàtiques. Per portar a terme aquest Programa de Doctorat, amb un alt grau de qualitat i multidisciplinarietat, ha estat necessari comptar amb l’aportació del coneixement de diversos departaments i grups de recerca, la qual cosa ha permès abastar més aspectes relacionats amb l’enginyeria òptica i l’optometria.

COORDINADOR/A

Quevedo Junyent, Lluïsa

CONTACTE

Tel: 93 739 8359
Correu electrònic: doctorateo.doo@upc.edu

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat en Enginyeria Òptica correspondrà a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Fotònica, el d’Optometria i Ciències de la Visió o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Els principals títols de màster que tenen accés directe i no requereixen complements de formació són:

• Màster en Fotònica
• Màster Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica
• Màster en Optometria i Ciències de la Visió
• Màster en Bioenginyeria
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• European Master of Science in Research on Information and Communication Technologies

En el cas d’estudiants amb un títol de màster universitari amb perfils científics i tecnològics diferents dels anteriors, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) comprovarà les assignatures cursades en els seus estudis previs i valorarà la seva relació amb l’àmbit de l’òptica per establir si cal que superin complements de formació.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands adquiriran les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

6

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Òptica i Optometria (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Electrònica
 • Departament d'Òptica i Optometria
 • Departament de Física
CONTACTE:

Tel: 93 739 8359
Correu electrònic: doctorateo.doo@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat en Enginyeria Òptica correspondrà a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Fotònica, el d’Optometria i Ciències de la Visió o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Els principals títols de màster que tenen accés directe i no requereixen complements de formació són:

• Màster en Fotònica
• Màster Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica
• Màster en Optometria i Ciències de la Visió
• Màster en Bioenginyeria
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• European Master of Science in Research on Information and Communication Technologies

En el cas d’estudiants amb un títol de màster universitari amb perfils científics i tecnològics diferents dels anteriors, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) comprovarà les assignatures cursades en els seus estudis previs i valorarà la seva relació amb l’àmbit de l’òptica per establir si cal que superin complements de formació.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria Òptica aplicarà els criteris de selecció i ponderació, sempre respectant els principis de mèrit i igualtat d’oportunitats:

• Expedient acadèmic (ponderació: 55%).
• Contacte personalitzat a través d’entrevistes (personals, telefòniques, internet, etc.) (ponderació: 10%).
• Motivació (ponderació: 15%).
• Coneixement d’idiomes (ponderació: 10%).
• Experiència en recerca (ponderació: 5%).
• Programes de postgrau afins realitzats (ponderació: 5%).
El contacte personalitzat es fa a través d’una entrevista personal en la qual es valora, entre altres, l’actitud, l’interès sobre la matèria i les capacitats de treball en grup i de comunicació verbal. Atenent al fet que molts dels aspirants, en el moment de demanar la seva admissió al programa, resideixen en altres països, l’entrevista es pot realitzar a distància utilitzant les noves eines que ens brinda Internet.

La valoració de la motivació es fa a través d’un informe escrit on els alumnes han d’exposar les raons personals, professionals i d’ordre acadèmic que els hagin motivat a sol·licitar l’ingrés al programa. Aquest informe s’ha d’annexar a la intranet d’admissió.

En l’apartat de coneixements d’idiomes, es tindrà en compte que els idiomes d’interès del programa són anglès, castellà i català.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS. (A la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS.)

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Els títols de màster universitari que tenen accés directe i no requereixen complements de formació són:

• Màster en Fotònica
• Màster Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica
• Màster en Optometria i Ciències de la Visió.
• Màster en Bioenginyeria
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• European Master of Science in Research on Information and Communication Technologies

En el cas d’estudiants amb un títol de màster universitari amb perfils científics i tecnològics diferents dels anteriors, com ara:
- màsters en les àrees d’enginyeries industrial, informàtica o equivalents
- màsters en les àrees de ciències física, biomèdica o equivalents

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat analitzarà les assignatures superades en els estudis previs de grau i màster cursats i valorarà la seva relació amb l’àmbit de l’òptica, que li permetrà determinar si cal superar complements de formació. En el cas que hagin de cursar-ne, també es tindrà en compte la línia i grup de recerca on els doctorands faran la tesi doctoral, seguint el procediment explicat en l’apartat 3.2, i es tindrà en compte que es puguin cursar durant el primer curs.

Els complements de formació es trien principalment del Màster de Fotònica, directament vinculat al programa

A continuació es detallen les assignatures d’aquest màster més afins per als complements de formació en el Programa d’Enginyeria Òptica:
• Laser Systems and Applications: 3 ECTS
• Building optomechanical systems: 3 ECTS
• Managing Light with Devices: 3 ECTS
• Measuring with Light: 3 ECTS
• Nonlinear Optics: 3 ECTS
• Visual Biophotonics and multispectral Imaging: 3 ECTS
• Image Processing in Biophotonics: 3 ECTS

Període de matrícula dels nous doctorands

Des de final de setembre a mitjan octubre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Des de final de setembre a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
- Hores: 288.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
- Hores: 480.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- Hores: 1,5.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Metodologia de la recerca.
- Hores: 12.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Cursos i seminaris, cursos extraordinaris de professors visitants.
- Hores: 20.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: 'Workshops'.
- Hores: 48.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: Publicacions.
- Hores: 160.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Mobilitat xarxes temàtiques.
- Hores: 40.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: Reunions amb professors visitants
- Hores: 6.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: Projectes.
- Hores: 96.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El Programa de Doctorat en Enginyeria Òptica s’imparteix de manera continuada i satisfactòria amb disposició de mitjans materials (laboratoris de recerca, despatxos de treball, material específic d’investigació, material informàtic, taller mecànic i electrònic) propis dels departaments i del Centre d’Investigació CD6 implicats, i de serveis generals (informàtics, audiovisuals, biblioteques universitàries) propis de la UPC.

El grup de recerca GOAPI està ubicat a l’edifici del Departament d’Òptica i Optometria, situat a l’edifici TR8 de Campus de Terrassa de la UPC. Disposa de dos laboratoris de recerca (un total de 114 m²) amb equipament per al processament òptic i digital d’imatges i altres senyals òptics, finançats a través de projectes públics i privats. També compta amb un despatx exclusiu per als doctorands (25 m²). També poden utilitzar les sales de reunions i aules, de diferents mides, de l’edifici TR8 per a reunions, cursos o seminaris, totes perfectament equipades.

El grup de recerca GREO està ubicat al CD6, situat a l’edifici TR11 de Campus de Terrassa de la UPC. Disposa de cinc laboratoris de recerca (un total de 310 m²) equipats amb el material bàsic i especialitzat necessari per abordar els projectes que s’hi desenvolupen, finançats a través de projectes públics i privats. També posseeix una sala de prototips de 60 m², destinada a integració, ajustament i proves dels dispositius dissenyats i construïts al CD6. Està situada a la banda dels tallers i disposa de tots els serveis necessaris per a la seva funcionalitat. Pel que fa als despatxos per als becaris, hi ha un despatx exclusiu per a doctorands (60 m²) i un despatx compartit amb el PDI (80 m²). A més, al CD6 hi ha dues sales de reunions i una aula-biblioteca on es fan les reunions, cursos i seminaris. Totes estan perfectament equipades.

A més, al CD6 estan situats els tallers mecànic i electrònic del Departament d’Òptica i Optometria, tallers amb un espai total de 110 m² i un equipament punter que permet prestar suport en disseny i construcció als projectes. El taller mecànic disposa de màquines eina i instruments de mesura adequats per a les tasques pròpies de l’activitat. El taller electrònic disposa d’eines de desenvolupament per a diferents famílies de microcontroladors de 8 i 16 bits i per al desenvolupament de lògica programable dels tipus CPLD i FPGA.

El grup de recerca DONLL està ubicat a l’edifici de recerca Gaia (TR14) del Campus de Terrassa de la UPC. Disposa de dos laboratoris de recerca (total de 50 m²) completament equipats per portar a terme experiments en òptica no lineal i dinàmica de làsers (analitzador d’espectres òptics, analitzador de RF, oscil·loscopi, generadors de senyals, etc.), finançats a través de projectes públics i privats. També compta amb tres despatxos per als doctorands (50 m²). Aquests també poden utilitzar dues sales de reunions (edifici Gaia) i aules (a l’ETSEIAT) de diferents mides, per fer-hi reunions, cursos o seminaris. Totes estan perfectament equipades (una sala amb equip de videoconferència).

El grup de recerca emergent VOS (Visió, Optometria i Salut) està situat al CUV (TR30), que és la Clínica Universitària de la Visió, on es desenvolupa gran part de la seva tasca de recerca. Els membres del VOS tenen a la seva disposició les diverses unitats, perfectament equipades per a dur a terme la seva recerca, eminentment clínica. Algunes de les unitats que destaquen són la de Visió i Aprenentatge, Lents de Contacte i Baixa Visió.

Finalment, quant als espais i el material, el grup de recerca TIEG està situat a l’edifici TR2 del Campus de Terrassa de la UPC. Disposa de tres laboratoris de recerca (un total de 135 m²), equipats amb el material bàsic i especialitzat necessari per abordar els projectes que s’hi desenvolupen, finançats a través de projectes públics i privats, i d’un despatx compartit amb el PDI per als doctorands.

Tots els grups destinen part del finançament dels projectes públics i privats de què disposen perquè els seus doctorands complementin la seva formació a través de l’assistència a congressos, seminaris i altres activitats formatives, com ara participació en les reunions de les xarxes temàtiques, en projectes, ‘workshops’, etc. Un altre factor que afavoreix la mobilitat dels estudiants del nostre Doctorat és que el programa pertany a diverses xarxes temàtiques. A més, des de fa anys els nostres doctorands s’han beneficiat de les ajudes per a la mobilitat que ha anat concedint el Ministeri d’Educació i, actualment, pel fet de ser un programa amb menció d’excel·lència, els seus estudiants també han concorregut a les convocatòries específiques per fomentar la mobilitat d’estudiants i professors.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • REY BARROSO, LAURA: Improving non-invasive diagnosis of skin cancer and blood diseases using photonic techniques
  Autor/a: REY BARROSO, LAURA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ÒPTICA
  Departament: Departament d'Òptica i Optometria (OO)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 06/11/2023
  Data de lectura: 18/12/2023
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Auditori Joan Salvadó del Centre Universitari de la Visió, Terrassa - enllaç: meet.google.com/opn-otht-kza
  Director/a de tesi: VILASECA RICART, MERITXELL | BURGOS FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER
  Tribunal:
       PRESIDENT: LIZANA TUTUSAUS, ANGEL
       SECRETARI: DIAZ DOUTON, FERNANDO
       VOCAL: LIHACOVS, ALEKSEJS
  Resum de tesi: Aquesta tesi fa una contribució significativa a l'àmbit del diagnòstic mèdic mitjançant la utilització de tecnologies fotòniques i modalitats d'imatge emergents, i proposa nous enfocaments per diagnosticar i monitoritzar malalties de la pell i la sang. Com a contribució a la millora del diagnòstic del càncer de pell, es va construir i calibrar un sistema d'imatges multiespectrals a l'infraroig proper basat en un sensor d'InGaAs amb sensibilitat des de 995 nm fins a 1613 nm. Aquest sistema es va combinar amb un sistema d'imatges multiespectrals en el rang visible i infraroig proper (414 nm - 995 nm) i un escàner d'imatges tridimensionals. Aquestes eines fotòniques van permetre l'adquisició de perfils tridimensionals de les lesions de la pell a més de les imatges multiespectrals en un ampli rang de longituds d'ona, particularment a l'infraroig proper, on s'aconsegueix una penetració més profunda a les capes de la pell. El conjunt de dades resultant va incloure centenars d'imatges de lesions cutànies, abastant melanomes, nevus i carcinomes basocel·lulars. Es van obtenir paràmetres espectrals i morfològics de les lesions mitjançant el processat d'imatges multiespectrals i perfils tridimensionals. Es van aplicar algorismes estadístics i algebraics per millorar la sensibilitat i especificitat en la classificació d'aquestes lesions. A més, s'hi van incorporar tècniques d'aprenentatge profundbasades en l'ús de xarxes neuronals convolucionals, aconseguint millorar la precisió de la classificació de lesions de forma significativa. En l'àmbit del diagnòstic de malalties de glòbuls vermells, es va utilitzar la microscòpia confocal per investigar diferències morfològiques, d'absorció i fluorescència en glòbuls vermells en malalties com l'esferocitosi hereditària i la talassèmia.Es va observar que els glòbuls vermells afectats exhibien autofluorescència quan s'excitaven a 405 nm, amb un emissió detectat al rang espectral des de 425 nm fins a 790 nm. A més, es van desenvolupar nous protocols d'immunomarcatge a glòbuls vermells i un programari per a la detecció automatitzada d'esferòcits en mostres de sang, cosa que va millorar l'eficiència del diagnòstic.
 • YÁÑEZ ALVARADO, CARLOS RENÉ: Self-Mixing Interferometry Techniques for Biophotonic Applications in Flow Sensing
  Autor/a: YÁÑEZ ALVARADO, CARLOS RENÉ
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ÒPTICA
  Departament: Departament d'Òptica i Optometria (OO)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 06/11/2023
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: ROYO ROYO, SANTIAGO
  Tribunal:
       PRESIDENT: ESQUIVIAS MOSCARDÓ, IGNACIO
       SECRETARI: LAZARO VILLA, JOSE ANTONIO
       VOCAL: DABBICCO, MAURIZIO
  Resum de tesi: En aquesta tesi doctoral, s'han fet passos significatius en el camp de la detecció del flux de biofluids mitjançant la innovadora integració de l'Interferometria d'Auto-Mescla (SMI) amb els principis de la microscòpia confocal, amb l'objectiu de desenvolupar una tecnologia revolucionària coneguda com Interferometria d'Auto-Mescla Confocal (CSMI). Aquest enfocament innovador aborda la necessitat crítica de mètodes precisos, en temps real, no invasius i econòmics per avaluar la dinàmica dels biofluids dins del cos humà.CSMI demostra la seva capacitat excepcional per distingir taxes de flux en diferents profunditats de mostra en un entorn de laboratori, obrint portes a aplicacions multifacètiques en diversos camps.Mitjançant l'ús d'un fluid altament dispersant que simula la sang, el sistema va mesurar amb èxit taxes de flux que van des de 0.2 fins a 1.6 mL/min dins de microcapil¿lars. És important destacar que es va aconseguir mesurar una velocitat màxima d'aproximadament 307 mm/s, que es troba dins del rang de velocitats de flux sanguini màximes mitjana dins dels vasos humans.Les mesuraments confocals van exhibir clars pics de freqüència Doppler en el centre del microcapil¿lar en tots els valors de velocitat de bombament, superant les limitacions dels mesuraments no confocals per a taxes de flux més altes.Aquesta recerca va produir resultats que proporcionen informació sobre la secció de profunditat. Es va emprar un procés de dos passos, que implica un escaneig lateral i una secció de profunditat, per reconstruir el perfil de velocitat de tot el microcapil¿lar a una velocitat de bombament de 0.5 mL/min. Tot i que es van enfrontar alguns desafiaments a prop de les parets del microcapil¿lar a causa d'interferències de baixa freqüència, l'estudi va establir de manera efectiva l'alineació de perfils teòrics de Hagen-Poiseuille amb les mesuraments de CSMI, validant les capacitats del sistema.A més, en aquesta investigació es destaca un avenç significatiu en termes de millora de la Relació Senyal-Soroll (SNR). Mitjançant la incorporació d'un reflector estacionari en una trajectòria òptica secundària, es va poder mantenir una SNR adequada en configuracions de SMI amb una potència òptica de sortida reduïda. Aquest avenç té aplicacions prometedores en la mesura no invasiva de cèl¿lules vives individuals, microorganismes o micro-partícules, abastant diversos camps, incloent-hi la medicina, l'entomologia, la botànica, la cito patologia i altres ciències de la salut.Aquesta recerca reafirma el potencial de CSMI com una eina transformadora per diagnosticar i predir malalties relacionades amb anomalies en els biofluids. No només destaca en interrupcions induïdes intrínsecament en el flux sanguini, com la angiogènesi i la trombosi, sinó també en escenaris que involucren factors extrínsecs com traumes i cremades. La versatilitat daquesta tecnologia es pot estendre a aplicacions en biologia cel¿lular i anàlisi en el punt d'atenció (PoC).

Darrera actualització: 30/11/2023 05:45:31.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 30/11/2023 05:30:26.

Llistat de tesis defensades per any

 • CLAVÉ CEREZO, LAURA: Chromatic performance of intraocular lenses with influence on the visual function
  Autor/a: CLAVÉ CEREZO, LAURA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ÒPTICA
  Departament: Departament d'Òptica i Optometria (OO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 27/04/2023
  Director/a de tesi: MILLAN GARCIA VARELA, MARIA SAGRARIO | TORRENTS GÓMEZ, AURORA

  Tribunal:
       PRESIDENT: MADRID COSTA, DAVID
       SECRETARI: PEREZ CABRE, ELISABET
       VOCAL: GONZALEZ-MEIJOMEE, JOSE MANUEL
  Resum de tesi: Les lents intraoculars multifocals difractives tenen un disseny híbrid refractiu-difractiu que consisteix en una lent base d'alta potènciai un perfil difractiu de baixa potència incorporat en una de les superfícies. Aquestes lents es fan servir per proporcionar a l'ullimplantat (pseudofàquic) una visió nítida de lluny i de prop, amb una qualitat que depèn del disseny de la lent.Aquests tipus de lents mostra una dependència singular amb la longitud d'ona en comparació amb les lents purament refractives.Les mesures realitzades al banc òptic amb un model d'ull van revelar les variacions de distribució d'eficiència energètica entre elsfocus de lluny i de prop segons la longitud d'ona utilitzada i l'ordre de difracció involucrat. A més, l'aberració cromàtica longitudinaldels components refractiu i difractiu pot assolir valors molt diferents a cada focus depenent de l'ordre de difracció que intervé. Elpropòsit central d'aquest treball és comprovar si el comportament espectral d"aquestes lents es trasllada d"alguna manera a lapercepció visual del pacient implantat amb lents multifocals difractives.Després d'unes proves preliminars, es va observar que els mètodes de mesura clínics habituals eren insuficients per abordar elproblema. Per això, es van dissenyar nous mètodes i protocols per avaluar la funció visual mitjançant l'agudesa visual (AV) d'altcontrast. Es van considerar aspectes espacials i cromàtics de la funció visual establint un ampli rang de distàncies de visió, fontsde llum amb contingut espectral diferent i diversos grups de subjectes.Per detectar els possibles efectes d'aquest comportament espectral a la funció visual dels pacients implantats amb lentsdifractives, es va dissenyar un mètode de mesura de l'AV utilitzant uns optotips específics il·luminats, successivament, amb quatrefonts de llum LED: una blanca (W) i tres de color (verd (G) vermell (R) i blau (B)).Per facilitar-ne la comparació, es van realitzar exàmens addicionals en grups d'observadors fàquics joves i pseudofàquicsmonofocals. Els resultats obtinguts amb aquests dos grups van revelar diferències significatives entre ells: La millor AV llunyana esva obtenir amb il·luminació vermella i blanca del test per al grup de fàquics joves (AV blanc=-0.104 i AV vermell=-0.108 logMAR),mentre que per a el grup de pseudofàquics monofocals va ser amb il·luminació blanca i verda (AV blanc=-0.012 i AV verd=-0.009logMAR). Per a tots dos grups, la il·luminació blava va proporcionar la pitjor AV (0.258 logMAR en tots dos grups).Posteriorment, es va estudiar l'AV al focus llunyà i al focus proper en pacients pseudofàquics implantats amb tres tipus de lentsintraoculars trifocals comercials: AT Lisa tri (Carl Zeiss), Finevision (PhysIOL), i Versario (Bausch&Lomb). Els resultats obtingutsvan mostrar als tres grups un clar desequilibri entre les AV llunyanes i properes, agreujat pel tipus d'il·luminació (W, R, G, B). Alfocus llunyà, es va obtenir millor AV amb la il·luminació vermella (AT Lisa AV=0,1, Finevision AV= 0,13 i Versario AV=0,00) que ambla blava (AT Lisa AV=0,32, Finevision AV= 0,37 i Versario AV=0,22). Per contra, al focus de prop es va obtenir millor AV amb il·luminació blava (AT Lisa AV=0,21, Finevision AV= 0,24 i Versario AV=0,32) que amb la vermella (AT Lisa AV=0, 38, Finevision AV=0,44 i Versario AV=0,55). Proves addicionals realitzades per compensar l'aberració cromàtica longitudinal a tots dos focus vanpermetre demostrar l'efecte determinant de la dependència d'eficiència energètica amb la longitud d'ona, especialment evidents alfocus de prop.Els resultats d'AV obtinguts en els pacients implantats amb lents intraoculars multifocals difractives van ser coherents amb lescorbes de distribució de l'eficiència energètica obtingudes al model d'ull amb les mateixes il·luminacions, mostrant un desequilibri al'AV amb llum monocromàtica, als focus de lluny i de prop.

 • IFRAH, REUT: Meibomian gland dysfunction and Dry Eye Symptoms of Fitted and Over the Counter Contact Lens Wearers compared with non-Contact Lens Wearing Controls
  Autor/a: IFRAH, REUT
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ÒPTICA
  Departament: Departament d'Òptica i Optometria (OO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 26/06/2023
  Director/a de tesi: QUEVEDO JUNYENT, LUISA JESUS | GANTZ, LIAT

  Tribunal:
       PRESIDENT: GONZÁLEZ GARCÍA, MARÍA JESÚS
       SECRETARI: GISPETS PARCERISAS, JOAN
       VOCAL: BEN-ELI, HADAS
  Resum de tesi: La disfunció de les glàndules de Meibomi (MGD) és una anomalia crònica i difusa de les glàndules de Meibomi (MG) que ocorre en el 38% dels usuaris de lents de contacte (LC), encara que la seva influència a la MGD és equívoca. Una revisió de la literatura especialitzada va trobar 15 estudis que van informar d¿un efecte de les LC a les MG enfront de set que no. Les discrepàncies poden ser degudes a les diferents definicions de MGD, tipus de qüestionaris, mètodes d'avaluació, tipus de LC i mesurament d'una o de les dues parpelles. Es va concloure que la influència de les LC a la MGD hauria d'abordar-se amb estudis prospectius que incloguin controls no usuaris i una avaluació objectiva.El meibògraf Cobra HD és un instrument de recerca del qual no s¿han constatat la repetibilitat entre sessions (ISR), reproductibilitat inter examinadors (IER) i variabilitat intra subjecte (WSV). Aquestes mesures es van avaluar en participants amb símptomes d'ull sec i sense (DE) segons el qüestionari de l'Índex de malaltia de la superfície ocular (OSDI). 72 participants (23±5 anys, 36 asimptomàtics) van ser avaluats per l'examinador 1 a les sessions S1 i S2 per calcular la ISR, i 74 (23±5 anys, 37 asimptomàtics) el mateix dia pels examinadors E1 i E2 per a determinar la IER. La WSV es va establir a partir de tres mesures consecutives de la mateixa parpella. La pèrdua mitjana de MG de les parpelles superior (S1:13.5±9.5%, S2:12.8±8.5%, E1:12.7±8.2%, E2:13.1±8%) i inferior (S1:7.5±6.9 %, S2:7.3± 6.3%, E1:7±6.2%, E2:7.4±6.2%) no va ser significativament diferent entre sessions ni examinadors per a totes les cohorts i per a les dues parpelles. Les desviacions estàndard (Sw) de la ISR intra subjecte per a les parpelles superior i inferior van ser 1.3 % i 1 %; la diferència mitjana (md) va ser 0.7±3.5% i 0.1±2.1%, respectivament. Els valors de IER ICC van ser >0.86 per a totes les condicions, la Sw 1.3% i 1.2% amb md -0.4±3.2% i -0.4±2.9%, respectivament. La Sw WSV <1.4 % i els valors d'ICC >0.89 per a les dues parpelles, examinadors i sessions. Per tant, el meibògraf Cobra és repetible, reproduïble i té una baixa WSV. La relació entre l¿ús de LC i la MGD es va avaluar en 31 usuaris de LC adaptades, 43 usuaris de venda sense recepta (OTC) i 54 controls no usuaris. Es van valorar l'agudesa visual (AV) LogMAR habitual, i les puntuacions de qualitat (MQS) i d'expressivitat de Meibomi (MES), la pèrdua de MG, les anomalies al marge de la parpella i els símptomes de DE dels ulls drets de les cohorts i es van comparar utilitzant test de Kruskal-Wallis per a variables ordinals i prova de Chi-quadrat de Pearson per a variables categòriques. La regressió logística univariant va determinar si les LC són un factor de risc independent per a les disfuncions de MG. Els usuaris de LC sense recepta tenien una AV més baixa que els controls (p=0.002) i més símptomes de DE (p=0.002). Els usuaris de LC (Adaptades, p<0.01 i OTC, p<0.0008) tenien pitjor MES que els controls i més pèrdua de MG (Adaptades, p=0.02 i OTC, p=0.001) que els controls. L'ús de LC es va associar amb tincions corneals (odds ratio (OR)=3.42, interval de confiança (IC) del 95%: 1.16-10.11, p=0.03 i OR=5.23, IC del 95%: 1.89-14.48, p=0.001, respectivament) i pèrdua de MG (OR=10.47, IC 95%: 1.14-96.29, p=0.04 i OR=16.63, IC 95%: 1.96-140.86, p=0.01, respectivament). L'ús de LC sense recepta també es va associar amb MQS anormal (OR=12.87, IC del 95%: 1.12-148.41, p=0.04), tinció conjuntival (OR=12.18, IC del 95%: 3.66-40.51, p=0.0005 ) i telangiectàsia en marge palpebral (OR=3.78, IC95%:1.55-9.21, p=0.003). Els usuaris de LC van mostrar més anomalies morfològiques i funcionals que els controls. Els usuaris sense recepta van evidenciar més símptomes de DE i pitjor AV, i van ser un predictor independent de més anomalies funcionals i morfològiques que els usuaris de LC adaptades, cosa que

 • MARTÍNEZ MARIN, POL: Estudi i desenvolupament de sensors òptics ultra-ràpids per a metrologia tridimensional de superfícies
  Autor/a: MARTÍNEZ MARIN, POL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/689380
  Programa: ENGINYERIA ÒPTICA
  Departament: Departament d'Òptica i Optometria (OO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 10/02/2023
  Director/a de tesi: ARTIGAS PURSALS, ROGER | BERMUDEZ PORRAS, CARLOS

  Tribunal:
       PRESIDENT: ROYO ROYO, SANTIAGO
       SECRETARI: BOSCH PUIG, SALVADOR
       VOCAL: MICO SERRANO, VICENTE
  Resum de tesi: La mesura tridimensional de forma i rugositat de textura d¿una superfície permet proporcionar informació sobre les propietats d¿un objecte a partir d'un conjunt de paràmetres de superfície. Aquests paràmetres estan definits per normatives internacionals i poden descriure directament el comportament de la funcionalitat de la seva superfície. El principal benefici d¿utilitzar tècniques de mesura òptiques és que la mostra sota inspecció no pateix danys ni desperfectes a l¿hora de ser mesurada, tal i com sí pot succeir en els mètodes de contacte.En el procés actual d¿evolució cap a la indústria 4.0, es necessita mesurar més ràpid amb sensors més petits, per tal de tenir un circuit tancat de fabricació-control de qualitat. És per això que l'objectiu d'aquesta tesi és desenvolupar dos sensors ultra-ràpids per a la mesura tridimensional de superfícies. El primer consisteix en evolucionar un equip comercial amb tècniques convencionals en els qual s'ha de reduir les dimensions i els costos dels components, a la vegada que s'augmenta la velocitat d'adquisició. El segon sensor ha de funcionar amb una tècnica single-shot, de manera que amb l'adquisició d'una sola imatge, el sensor ja recuperi les alçades de la superfície de la mostra.En conseqüència, en la tesi es revisen les actuals tècniques de mesura òptiques per a metrologia tridimensional de superfícies. Aquestes es divideixen en tres blocs: tècniques clàssiques, tècniques d'una sola imatge i sistemes d'escombrat sense components mecànics.El desenvolupament de la tesi es divideix en dues parts, que corresponen a cada sensor. En la primera part es desenvolupa el disseny opto-mecànic del sensor, amb el seu anàlisis corresponent. Un dels canvis més rellevants és la substitució del microdisplay per un patró checkerboard de vidre. El microdisplay és un component crític per a poder mesurar amb confocal, de manera que s'han hagut de modificar els algoritmes per a poder obtenir resultats equivalents. Addicionalment s'han estudiat perfils de moviment sinusoïdals per a milllorar el temps productiu del sensor i minimitzar el desgast del motor.En la segona part es vol demostrar la viabilitat conceptual d'emprar CKM (Complementary Kernel Matching) per a la mesura de superfícies. Aquesta tècnica es basa en el processat d'imatge després d'una calibració que analitza la resposta impulsional (PSF) a través de l'eix òptic. Per a demostrar-la, s'ha desenvolupat un prototip basat en dues càmeres, s'ha dissenyat un nou mètode de calibració basat en la divisió de la imatge en finestres gràcies a utilitzar una matriu de pinholes. També s'ha desenvolupat un nou algoritme per a detectar l'alçada de la mostra a partir de la resposta axial obtinguda. Finalment, s'ha mesurat una mostra real amb resultats satisfactoris.

 • PEÑA GUTIÉRREZ, SARA: Design and construction of a snapshot full-Stokes polarimetric camera : seeing through fog
  Autor/a: PEÑA GUTIÉRREZ, SARA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/689408
  Programa: ENGINYERIA ÒPTICA
  Departament: Departament d'Òptica i Optometria (OO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 24/02/2023
  Director/a de tesi: ROYO ROYO, SANTIAGO

  Tribunal:
       PRESIDENT: CAMPOS COLOMA, JUAN
       SECRETARI: VILASECA RICART, MERITXELL
       VOCAL: GARCÍA CAUREL, ENRIQUE
  Resum de tesi: La polarització és una de les propietats de la llum i que sovint es prescindeix d¿ella. Els éssers humans reben els raigs de llum i únicament processen la informació provinent de la intensitat i la longitud d¿ona de la llum. El nostre sistema òptic no té la capacitat de "veure" la polarització en comparació a altres animals. La natura vectorial de la polarització està no correlada amb la informació donada per la intensitat i el color, i això pot revelar informació addicional per millorar la tecnologia actual.Aquesta Tesi té com a objectiu desenvolupar una càmera per mesurar la polarització d¿una escena 2D. En particular, es centra en el disseny i construcció d¿un prototip que mesuri a l¿espectre visible el vector de Stokes complert en un sol tret de manera que el temps d¿adquisició i la equalització del soroll siguin compensats a la vegada que es redueixen els artefactes causats pel moviment i pel registre.La Tesi comença revisant l¿actual estat de l¿art en el camp de la imatge polarimètrica. Arran d¿això, es realitza el disseny optomecànic de la càmera polarimètrica garantint una adquisició ràpida, ja que el disseny implementa uns estats òptims de polarització per immunitzar el sistema de soroll gaussià i de Poisson.Per tant, aquesta Tesi proposa una metodologia general de calibratge dirigida a la radiometria del sensor, a les aberracions geomètriques de l¿òptica i als elements de polarització en el sistema per transformar les mesures d¿intensitat en informació polarimétrica. A més, aquesta Tesi estudia dos maneres d¿imatge de la polarització, imatge de Stokes i imatge de la matriu de Mueller, per diferents aplicacions. La novetat d¿aquest sistema radica en la utilització d¿estats de polarització òptims basant-se en una arquitectura de divisió d¿apertura per la immunització al soroll.Finalment, aquesta tesi estudia les aplicacions del sistema per millorar la detecció en un problema del món real com és veure a través de la boira. La informació de la polarització pot millorar el rang de detecció degut a l¿efecte de memòria de la polarització. Aquest sistema, doncs, podria utilitzar-se dins d¿un altre sistema multimodal per assegurar la detecció quan la resta de sistemes estiguin perjudicats per les condicions externes.

 • RODRÍGUEZ ARAMENDÍA, ANA: Development and Clinical applications of a whole anterior segment and retinal SS-OCT
  Autor/a: RODRÍGUEZ ARAMENDÍA, ANA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ÒPTICA
  Departament: Departament d'Òptica i Optometria (OO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 24/03/2023
  Director/a de tesi: GÜELL VILLANUEVA, JOSEP LLUÍS | PUJOL RAMO, JAUME

  Tribunal:
       PRESIDENT: PRIETO CORRALES, PEDRO MARIA
       SECRETARI: VILASECA RICART, MERITXELL
       VOCAL: SCHWARZ, CHRISTINA
  Resum de tesi: La visión es fundamental para la percepción humana. Emana de un órgano complejo, el ojo humano, a partir de la fotodetección en la retina. Sin embargo, la calidad de la experiencia visual depende de la integridad anatómica y las propiedades de todas las estructuras involucradas en la vía visual y los procesos dinámicos asociados con ella. Dado que cualquier reducción o pérdida de la visión supone un deterioro importante de nuestra calidad de vida, se han realizado muchos esfuerzos en el desarrollo de instrumentos que puedan evaluar, diagnosticar y tratar objetivamente las condiciones y patologías visuales. Una de las técnicas que más ha impactado a la Oftalmología en los últimos años es la tomografía de coherencia óptica (OCT). Permitió adquirir imágenes oculares con una resolución axial de unas pocas micras, lo que no tenía precedentes en ese momento. Desde el comienzo de la OCT, ha habido una división entre los sistemas dedicados a la imagen del segmento anterior del ojo y la retina, debido a las dificultades técnicas asociadas con la anatomía del ojo y la técnica en sí. En esta tesis, nos ocupamos de la evaluación de estos desafíos y desarrollamos un sistema OCT que puede obtener imágenes de todo el ojo y lo validamos clínicamente. Esta tesis está organizada en cuatro partes de acuerdo con los objetivos definidos. La Parte I contiene una introducción al estado del arte en imágenes OCT. Los desafíos técnicos para los diseños de sistemas de ojo completo se describen en detalle y luego se presenta una revisión de la literatura sobre el estado del arte en imágenes OCT de ojo completo. En la Parte II describimos el diseño y desarrollo de un prototipo SS-OCT de ojo completo. Esta parte consta de tres capítulos. El primer capítulo comienza con los requisitos del sistema y presenta el diseño del sistema, incluidos los elementos principales de la OCT, las interfaces ópticas y la selección de componentes. Los aspectos clave de los diseños novedosos que se desarrollaron en esta tesis y permitieron lograr estas especificaciones y aumentar las capacidades clínicas de la plataforma en comparación con enfoques anteriores, son el diseño de un sistema SS-OCT de longitud de coherencia extendida que incluía solo una sola fuente y un solo módulo de adquisición que podría satisfacer simultáneamente todos los requisitos para optimizar la imagen de todo el ojo y también el diseño de un nuevo diseño óptico de enfoque dual de doble camino del brazo de muestra que permitió optimizar el campo de visión y la resolución lateral de la interfaz retinal. Las herramientas de software desarrolladas para la adquisición de datos y el procesamiento de datos e imágenes OCT se detallaron en el segundo capítulo. El tercer capítulo contiene una caracterización de la unidad final. Presentamos un análisis de la seguridad ocular del prototipo para imágenes humanas y caracterizamos el rendimiento del sistema y evaluamos si se lograron los requisitos iniciales. Finalmente, presentamos los resultados de imágenes in vivo de todo el ojo de un grupo de voluntarios. Después de la fase de diseño y desarrollo, el prototipo construido se instaló en el Instituto de Microcirugía Ocular (Barcelona) donde se realizó un estudio clínico en pacientes. La Parte III es una colección de aplicaciones clínicas que se exploraron con el prototipo desarrollado. Los tres capítulos de esta parte se presentan en formato de papel. En el primero se presentan los resultados obtenidos con el prototipo de cribado ocular general de patologías del segmento anterior y retina. El segundo es un estudio sobre el uso de imágenes del segmento anterior completo en pacientes con opacidades lenticulares. El tercero es un informe de serie de casos sobre las lesiones encontradas en un subgrupo de los pacientes estudiados. Finalmente, en la Parte IV, se presentan las principales conclusiones de la tesis. También presentamos un panora

Darrera actualització: 30/11/2023 06:01:54.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:CLAVÉ CEREZO, LAURA
Títol:Chromatic performance of intraocular lenses with influence on the visual function
Data lectura:27/04/2023
Director/a:MILLAN GARCIA VARELA, MARIA SAGRARIO
Codirector/a:TORRENTS GÓMEZ, AURORA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Evaluación de la función visual en pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad: resultados preliminares
Data de publicació: 10/02/2021
Capítol en llibre

Visual acuity assessment in phakic and pseudophakic eyes under red, green, and blue illumination
Clave, L.; Torrents, A.; Rallo, M.; Millan, M.
Optica Pura y Aplicada, ISSN: 2171-8814 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 31/12/2020
Article en revista

Visual acuity at various distances and defocus curve: a good match
Clave, L.; Torrents, A.; Millan, M.
Photonics, ISSN: 2304-6732 (JCR Impact Factor-2020: 3.5
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

Spatio-chromatic vision with multifocal intraocular lens
American journal of ophthalmology, ISSN: 0002-9394 (JCR Impact Factor-2021: 5.488; Quartil: Q1)
Article en revista

Segmentación del disco óptico en imágenes del fondo de ojo mediante morfología matemática en color y contornos activos
Simposio Investigación Visible 2018
Data de presentació: 24/10/2018
Presentació de treball en congressos

Comparación de dos métodos para la medida de la agudeza visual a diferentes distancias
X Iberoamerican Optics Meeting / XIII Latinoamerican Meeting on Optics, Lasers and Applications
Data de presentació: 24/09/2019
Presentació de treball en congressos

COMPARISON OF TWO METHODS FOR MEASURING VISUAL ACUITY AT DIFFERENT DISTANCES
European Academy of Optometry and Optics Annual Conference 2021
Data de presentació: 23/04/2021
Presentació de treball en congressos

Visual acuity in phakic and pseudophakic eyes under RGB light
XIII Reunión Nacional de Óptica
Data de presentació: 11/2021
Presentació de treball en congressos

Visual acuity in phakic and monofocal pseudophakic eyes under red, green, and blue lights
XXVIII Reunión Bienal de la RSEF
Data de presentació: 16/07/2022
Presentació de treball en congressos

DEFOCUS CURVE DO NOT UNDERESTIMATE VISUAL ACUITY
Congress of the European Society of Cataract & Refractive Surgeons
Data de presentació: 19/09/2022
Presentació de treball en congressos

Visual acuity at different distances and defocus curve: a good match
Iberoamerican Optics Meeting and Latin American Meeting on Optics, Lasers, and Applications
Data de presentació: 27/03/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RODRÍGUEZ ARAMENDÍA, ANA
Títol:Development and Clinical applications of a whole anterior segment and retinal SS-OCT
Data lectura:24/03/2023
Director/a:GÜELL VILLANUEVA, JOSEP LLUÍS
Director/a:PUJOL RAMO, JAUME
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Whole anterior segment and retinal swept source OCT for comprehensive ocular screening
Rodríguez, A.; Diaz, F.; Fernández-Trullàs, J.; Falgueras, P.; González, L.; Pujol, J.; Grulkowski, I.; Güell, J.
Biomedical optics express, ISSN: 2156-7085 (JCR Impact Factor-2021: 3.562; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2021
Article en revista

Analysis of the performance of a polarized LiDAR imager in fog
Ballesta-Garcia, M.; Peña-Gutiérrez, S.; Rodríguez, A.; García-Gómez, P.; Rodrigo, N.; Bobi, A.; Royo, S.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2021: 7.3
Data de publicació: 07/11/2022
Article en revista

Design of a compact SS-OCT system for anterior and posterior segment imaging integrated in an instrument for autonomous evaluation of the visual function
International Conference on BioMedical Photonics 2018
Data de presentació: 16/03/2018
Presentació de treball en congressos

Design of a system for anterior and posterior segment imaging based on swept-source optical coherence tomography integrated into an instrument for autonomous evaluation of the visual function
XII Reunión Nacional de Óptica
Data de presentació: 03/07/2018
Presentació de treball en congressos

Anterior and posterior segment SS-OCT system integrated into an instrument for autonomous evaluation of the visual function
Biophysics by the Sea
Data de presentació: 12/10/2018
Presentació de treball en congressos

Optimization of a SS-OCT with a focus tunable lens for enhanced visualization of ocular opacities
SPIE Photonics West BIOS 2019 Conference
Data de presentació: 04/02/2019
Presentació de treball en congressos

In vivo imaging of vitreous opacities with full-eye-length SS-OCT
SPIE Photonics West BIOS 2019 Conference
Data de presentació: 03/02/2019
Presentació de treball en congressos

Compact dual path-dual focus SS-OCT system for whole anterior segment and retinal imaging
ARVO 2019 Annual Meeting
Data de presentació: 28/04/2019
Presentació de treball en congressos

Vitreous body imaging with long-range swept-source optical coherence tomography for detection of opacities
ARVO 2019 Annual Meeting
Data de presentació: 28/04/2019
Presentació de treball en congressos

Whole anterior segment/retinal SS-OCT system for comprehensive imaging and biometry of the eye
SPIE Photonics West BIOS 2020
Data de presentació: 03/02/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PEÑA GUTIÉRREZ, SARA
Títol:Development of a snapshot full-stokes polarimetric camera: Application to image in diffusive media
Data lectura:24/02/2023
Director/a:ROYO ROYO, SANTIAGO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Lidar imaging apparatus for a motor vehicle
Veoneer Sweden AB
Data de registre: 06/03/2019
Patent

Optical technologies for the improvement of skin cancer diagnosis: a review
Rey, L.; Peña-Gutiérrez, S.; Yañez, C.; Burgos, Francisco J.; Vilaseca, M.; Royo, S.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/01/2021
Article en revista

Polarimetric imaging vs. conventional imaging: evaluation of image contrast in fog
Ballesta-Garcia, M.; Peña-Gutiérrez, S.; Val, A.; Royo, S.
Atmosphere (Basel), ISSN: 20734433 (JCR Impact Factor-2021: 3.11; Quartil: Q3)
Data de publicació: 24/06/2021
Article en revista

Quantitative demonstration of the superiority of circularly polarized light in fog environments
Peña-Gutiérrez, S.; Ballesta-Garcia, M.; García-Gómez, P.; Royo, S.
Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2020: 7.0
Data de publicació: 15/01/2022
Article en revista

Polarization calibration assessment for a broadband imaging polarimeter based on a division of aperture architecture
Peña-Gutiérrez, S.; Royo, S.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2021: 7.3
Data de publicació: 30/01/2023
Article en revista

A full Stokes imaging polarimeter based on a consumer CMOS camera
Multimodal Sensing: Technologies and Applications 2019
Data de presentació: 26/06/2019
Presentació de treball en congressos

Método de calibración de una cámara CMOS comercial para su uso como cámara polarimétrica
XI Reunión Española de Optoelectrónica
Data de presentació: 04/07/2019
Presentació de treball en congressos

Detección de luz en medios turbios: simulaciones de Monte-Carlo para imagen activa usando luz polarizada o detección resuelta en el tiempo
XI Reunión Española de Optoelectrónica
Data de presentació: 04/07/2019
Presentació de treball en congressos

Polarized multispectral imaging for the diagnosis of skin cancer
Twenty-seventh Color and Imaging Conference
Data de presentació: 25/10/2019
Presentació de treball en congressos

Imagen multiespectral polarizada para el diagnóstico del cáncer de piel
XII Congreso Nacional del Color
Data de presentació: 26/09/2019
Presentació de treball en congressos

Activities in imaging through fog at CD6: polarized light propagation modelling
13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances
Data de presentació: 26/07/2021
Presentació de treball en congressos

Activities in imaging through fog at CD6: polarimetric imaging
13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances
Data de presentació: 26/07/2021
Presentació de treball en congressos

Medida de superficies 3D mediante imagen polarimétrica
XII Reunión Española de Optoelectrónica
Data de presentació: 01/07/2021
Presentació de treball en congressos

Evaluación de modos de imagen polarimétrica en una cámara de niebla mediante el uso del contraste de imagen
XII Reunión Española de Optoelectrónica
Data de presentació: 30/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARTÍNEZ MARIN, POL
Títol:ESTUDI I DESENVOLUPAMENT DE SENSORS ÒPTICS ULTRA-RÀPIDS PER A METROLOGIA TRIDIMENSIONAL DE SUPERFÍCIES
Data lectura:10/02/2023
Director/a:ARTIGAS PURSALS, ROGER
Director/a:BERMUDEZ PORRAS, CARLOS
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Single-shot optical surface profiling using extended depth of field 3D microscopy
Martínez, P.; Bermúdez, C.; Artigas, R.; Carles, G.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2021: 7.3
Data de publicació: 12/09/2022
Article en revista

High-speed, roll to roll coherence scanning Interferometry in a laser texturing process
Euspen‘s 19th International Conference and Exhibition
Data de presentació: 17/06/2019
Presentació de treball en congressos

Active illumination focus variation
SPIE Optical Metrology 2019
Data de presentació: 21/06/2019
Presentació de treball en congressos

Three-dimensional imaging confocal profiler without in-plane scanning
Optics and Photonics for Advanced Dimensional Metrology 2020
Data de presentació: 01/04/2020
Presentació de treball en congressos

Small footprint high-speed optical 3D profiler
Euspen‘s 20th International Conference and Exhibition
Data de presentació: 06/2020
Presentació de treball en congressos

Metrological characterization of different methods for recovering the optically sectioned image by means of structured light
SPIE Optical Metrology 2021
Data de presentació: 01/06/2021
Presentació de treball en congressos

High repetition rate 3D optical sensor
Euspen‘s 21th International Conference and Exhibition
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

Extended depth of field microscopy for single shot 3D surface profiling
Applied Industrial Spectroscopy 2021
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

3D optical sensor in continuous motion
Euspen‘s 22nd International Conference and Exhibition
Data de presentació: 01/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SÁNCHEZ HERRERO, EULALIA
Títol:Diseño e implementación de un laboratorio destinado a la validación clinica de ayudas para la percepción y movilidad en pacientes con limitación de campo periférico
Data lectura:21/01/2022
Director/a:CADEVALL ARTIGUES, CRISTINA
Director/a:GISPETS PARCERISAS, JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
MoviLab. Laboratorio de investigación de visión y movilidad perteneciente a la Facultad de óptica y Optometría de Terrassa
6as Jornadas de la Sociedad española de Baja Visión
Data de presentació: 22/10/2021
Presentació de treball en congressos

Biel glasses. Gafas inteligentes para discapacitados visuales
INNPULSO EMPRENDE
Data de presentació: 15/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GARCÍA GÓMEZ, PABLO
Títol:Development of a Multimodal Imaging System based on LIDAR
Data lectura:02/12/2021
Director/a:ROYO ROYO, SANTIAGO
Codirector/a:CASAS PLA, JOSEP RAMON
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Geometric model and calibration method for a solid-state LiDAR
García-Gómez, P.; Royo, S.; Rodrigo, N.; Casas, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/05/2020
Article en revista

A Preliminary study of deep learning sensor fusion for pedestrian detection
Chavez, A.; García-Gómez, P.; Bernal, E.; De Mas, G.; Casas, J.; Royo, S.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 6.4
Data de publicació: 04/2023
Article en revista

5D LIDAR: detection of small cross-section objects with 3D and polarimetric imaging
The SmartShip Exchange
Data de presentació: 27/06/2019
Presentació de treball en congressos

LiDAR de estado sólido multimodal para aplicaciones de percepción avanzada
XII Reunión Española de Optoelectrónica
Data de presentació: 01/07/2021
Presentació de treball en congressos

Multimodal imaging system based on solid-state LiDAR for advanced perception applications
OPTRO22 - 10th International Symposium on Optronics in Defence & Security
Data de presentació: 09/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PÉREZ CORRAL, JUAN ENRIQUE
Títol:Caracterización de la regresión diurna en ortoqueratología
Data lectura:09/11/2021
Director/a:CARDONA TORRADEFLOT, GENIS
Director/a:PIÑERO LLORENS, DAVID PABLO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Should overnight orthokeratology patients wear their lenses during their afternoon nap?
Perez, J.; Cardona, G.; Piñero, D.; Aradilla, Y.; García, M.
Eye and contact lens, ISSN: 1542-233X (JCR Impact Factor-2021: 3.152; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

¿Cómo deberían dormir la siesta los usuarios de ortoqueratología nocturna?
26º Congreso de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica
Data de presentació: 05/2021
Presentació de treball en congressos

Estudio de la biomecánica corneal a lo largo del día en orto-k a corto y medio plazo con un tonómetro de aire de no contacto y tecnología Scheimpflug
27 Congreso de Optometría, Contactología y Óptica oftálmica
Data de presentació: 03/04/2022
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
13/03/202313/09/2024Estudi pilot de la millora de la mobilitat i l'accessibilitat universal de persones amb discapacitat visual a la Ciutat de BarcelonaAjuntament de Barcelona
20/02/202320/02/2025contracte de col.laboració per l'estudi de mòduls de potència AA/DC/DC i el seu controlDATA-CONTROL PC
15/01/202315/08/2023Contrato de colaboración para el desarrollo de un prototipo de fotómetro para el análisis de agua.SCHARLAB, S.L.
01/01/202331/12/2023Contracte de col·laboració per l'estudi i desenvolupament de la millora de tècniques i tecnologies existents per a la metrologia tridimensional de superfícies.SENSOFAR-TECH,S.L.
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/12/202223/12/2022Visual Acuity - Forced Choice (Pràctica Percepció Visual)
23/12/202223/12/2022Visual Acuity - Staircase (Pràctica Percepció Visual)
23/12/202223/12/2022Visual Acuity - Limits (Pràctica Percepció Visual)
23/12/202223/12/2022Luminance Tresholds (Pràctica Percepció Visual)
23/12/202223/12/2022Ligthness scales (Pràctica Percepció Visual)
12/12/202212/12/2025Desenvolupament d'un nou sistema òptic compacte per a ulleres de realitat augmentada i virtual d’ús diariAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202230/11/2024Rehabilitación digital y resultados de eye-tracking en personas con síndrome post-COVID-19 con deteriori cognitivoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Percepción y sensado multimodal para vehículos autónomosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
10/11/202231/03/2023Collaboration contract of conducting the Optical characterization of the LuxSmart intraocular lens according to ANSI Z80.35:2018CUTTING EDGE
26/09/202225/09/2025Contract for/'Determination of the third-order nonlinear susceptibilities in nanolayers by direct determination of THG/'US ARMY RDECOM
15/09/202215/12/2022Contracte de col·laboració per l'industrialització del programari d'un equip comptador d'insectes.COMERCIAL QUIMICA MASSO SA
01/09/202201/09/2025Estudi i implementació de tècniques optico computacionals avançades aplicades en sistemes de metrologia òptica de superfíciesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/07/202229/04/2023Optilaser: Nuevo sistema de fabricación aditiva para el acople de emisores fotónicos que mejore la eficiencia los procesos industrialesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/07/202230/06/2025Sistema de asistencia inteligente para el sector de la arquitectura y la construcción (SASACI)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/06/202227/06/2024Contracte de col·laboració per l'assessorament en el camp de les aplicacions de l'enginyeria òpticaINMERSIA COMPUTERS, SOCIEDAD LIMITA
21/06/202221/06/2023Influència dels factors socioeconòmics i hàbits visuals en l’error refractiu en infants CISViTCOL.LEGI OFICIAL D'òPTICS OPTOMETRI
01/06/202231/05/2023És la pobresa un factor de risc per a la salut visual dels infants? (Continuïtat)Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
10/05/202231/12/2022XIII Congreso Nacional del Color. Terrassa 2022 (Convocatòria 2022 d’ajuts per a l’organització de congressos de la UPC)Universitat Politècnica de Catalunya
04/05/202204/05/2022Procedimiento de procesamiento de imágenes para la detección del glaucoma y productos de programa informático asociados
01/05/202231/10/2025Reinventing High-performance pOwer converters for heavy-Duty electric trAnSportCommission of European Communities
01/01/202227/12/2022TERRASSA’S CHILDREN VISUAL HEALTH COHORT (CISViT): follow up scrreningsNIDEK CO., LTD.
01/01/202231/12/2022XIII Congreso Nacional del color, Terrassa 2022 CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. TERRASSA 2022AJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202231/12/2024Experimentos y análisis de datos para caracterizar y pronosticar el comportamiento de sistemas complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/12/202119/12/2022Assessorament en camps com els sensors d'imatge, els sistemes òptics formadors d'imatge, sistemes d'il·luminació o la realització d'assaigs de laboratori, dissenys, simulacions i prototipatge de sisteIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/12/202130/11/2023Cámara polarimétrica de división de apertura para imagen en medios turbiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202131/12/2023Projecte d’R+D consistent en l'anàlisi de xarxes de Deep Learning per detecció i seguiment d’objectes en núvols de punts 3DBEAMAGINE, SL
16/11/202121/08/2022PROVIDENTIAL: Prevención de accidentes en obra mediante visión 3D e inteligencia artificialMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
15/11/202121/08/2022Q Leaf Pro: Célula flexible para la digitalización y la selección de tejidos de pericardio que incremente la calidad y la productividad en la fabricación de válvulas coronarias bioprotésicasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
08/10/202123/02/2022Apoyo científico y técnico en el desarrollo de un sistema software de soporte a la toma de decisiones clínica basado en la simulación del comportamiento óptico del ojo tras una cirugía a partir de medMIRANZA INVERSIONES OFTALMOLOGICAS
08/10/202131/07/2024Development of the tasks related to the ELT M1 Local Coherencer (LOCO project).IDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
04/10/202120/12/2021Fase 2 del projecte H2O2 CONCENTRATION SENSOR: Disseny i fabricació d'un prototip de l'electrònica del nou sensor simplificat.ANTONIO MATACHANA, S.A.
01/09/202131/08/2024Implantes ópticos intraoculares correctores de la presbicia para una compensación visual personalizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Fotónica biomédica y machine learning para el diagnóstico y tratamiento de disfunciones oculares, deterioro cognitivo y enfermedades hematológicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202101/09/2021System and method for scanning a surface and computer program implementing the method
29/07/202129/07/2024Sistema de visió pel control de qualitat i execució en obra (QUALITIC)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
22/07/202131/12/2021Concurs Cooperatiu. UPC. Projectes d'innovació docent 2021Universitat Politècnica de Catalunya
21/07/202121/07/2021Method, system and computer program for measuring light diffusion in the eyeball or in the ocular region
07/07/202107/07/2021System and method for measuring light diffusion in the eyeball or eye region, by recording and processing retinal images.
24/05/202128/02/2023Ampliació del contracte de col·laboració per el suport tècnic i l’anàlisi de diferents mètodes de dissipació tèrmica en semiconductors de “Wide Band Gap” utilitzant PCBs de quatre capesGABRIEL BENMAYOR, SA
01/05/202131/05/2021Colaboración y Patrocinio Acto Central en España del Día Internacional de la LuzALCON HEALTHCARE, SA
19/04/202118/04/2023Deep learning sensor fusion in scattering mediaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
11/04/202111/04/2021Movilab: programa per evaluar habilitats visuals, motores i perceptives de pacients amb discapacitat visual
07/04/202131/03/2022REDSCALE III - Electronic pest counter 3a faseMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
15/03/202114/03/2022TERRASSA’S CHILDREN VISUAL HEALTH COHORT (CISViT): Main Visual ScreeningTOPCON EUROPE MEDICAL B.V.
10/02/202131/03/2021Realització del projecte R+D consistent en la proposta de diversos dissenys conceptuals per a una versió simplificada del sensor de peròxid d'hidrogen actual basat en l'absorció d'UVANTONIO MATACHANA, S.A.
09/02/202128/06/2021Study with reference to the characterization and comparative analysis of the imaging properties of intraocular lenses (IOLs) on optical benchBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
01/02/202131/01/2023Automated-spectral smartphone for fundus diagnosisAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/01/202130/04/2025One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital EuropeUNIV.DEGLI STUDI DI NAPOLI
01/01/202131/12/2024High-pErformance moduLar battery packs for sustaInable urban electrOmobility ServicesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2023Boosting Europe’s Sovereignty in Technology by driving Photonics from Research to Market – Photonics21European Commission
01/01/202131/08/2024Imagen multimodal para visión a través de medios dispersoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202131/12/2021Dia Internacional de la Llum 2020+1 a TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202127/05/2022És la pobresa un factor de risc per a la salut visual dels infants?Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/10/202030/09/2024INTEGRATED NOVEL STRATEGIES FOR REDUCING THE USE AND IMPACT OF PESTICIDES, TOWARDS SUSTAINABLE MEDITERRANEAN VINEYARDS AND OLIVE GROVESCommission of European Communities
10/09/202031/12/2020Premi MIOPMILLA premi a Mikel Aldaba projecte/'Estudio de la relación miopía-acomodación. ¿Causa o efecto?/'COL.LEGI OFICIAL D'òPTICS OPTOMETRI
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022Automatic Hyperspectral Pest Counter: Millorant l'eficiència del control integrat de plagues a través de l'enginyeria fotònicaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022Instrument oftalmològic basat en la degradació del reflex corneal per a l'avaluació de la pel·lícula llagrimalper a l'avaluació de la pel·lícula llagrimalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202030/06/2021Tasques d’enginyeria optomecànica relacionades amb el disseny, construcció i calibratge d’un prototip de sistema d’imatge multimodal 3D+2D, que inclogui la imatge LIDARBEAMAGINE, SL
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/03/2021Desarrollo de una metodología para la caracterización funcional de diferentes diseños de lentes progresivas a partir de medidas visuales objetivas y subjetivas.HORIZON OPTICAL, S.L.U.
25/06/202031/03/2021Q_LEAF: Nuevo sistema para la digitalización y evaluación de tejidos de pericardio para ser utilizados en la fabricación automatizada de válvulas coronarias bioprotésicasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
02/06/202002/06/2020Sistema y método para el rastreo de objetos en movimiento en vehículos
01/06/202031/05/2023Generación Óptica de Armónicos en Materiales Estratégicos para la NanofotónicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2023Sistema de conversión de potencia DC/DC aislado multipuerto de alta eficiencia y densidad de potencia basado en dispositivos de amplioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202031/05/2022Desarrollo de un sistema de iluminación con óptica integrada para medidas bioquímicas (BIOLUM)SIMULACIONS ÒPTIQUES, S.L.
06/04/202006/04/2022Desarrollo de un nuevo filtro activo para entorno residencial mediante el uso de materiales WBG (IFRIT)CIRCUTOR S.A.
31/03/202031/03/2020METHOD AND COMPUTER PROGRAMS FOR CHARACTERIZING OCULAR ACCOMMODATION
27/03/202027/03/2020Method, system and computer programs for the automatic counting of the number of insects in a trap
27/03/202027/03/2020Dispositivo para el contaje automático del número de insectos en una trampa.
01/03/202028/02/2021Project of visual and ocular health to the Maka Sanitary Region (Tambacounda)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
13/12/201901/09/2020Realització del projecte de recerca consistents en un treball d’acompanyament metodològic a la recerca “Procés de recerca-acció entre joves i adolescents llegides com a musulmanes en els centres educaOBSERVATORI DE LA SALUT VISUAL
12/12/201929/05/2020Comparative optical bench analysis of a new extended range of vision intraocular lensBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
17/10/201904/01/2023Sistema intel.ligent basat en fotònica per a la gestió integrada de plaguesAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
20/09/201919/03/2022Analysis of second and third harmonic generation in absorptive materialsUS ARMY RDECOM
27/06/201931/01/2020Desenvolupar els continguts del programa formatiu per Muralla Òptica d'acord amb els requeriments i impartir un curs de 24 horesMURALLA OPTICA, S.L.
27/06/201915/01/2020Programa de formació per Rueda CollellRUEDA-COLLELL OPTICS, S.L.
08/06/201901/12/2022Estudio y desarrollo de tecnologias ópticas para la medición de superficies de gran área, con resolución nanométrica, Hito 2: diseño y fabricación del segundo prototipo, validación de especificaciónesSENSOFAR-TECH,S.L.
01/06/201931/12/2020Aprendizaje automático y análisis de datos para tecnologías fotónicas biomédicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201917/05/2019A computer implemented method, a system and computer programs for anomaly detection using network analysis
02/05/201931/12/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201930/11/2022Vision and Identification Z-sensing Technology and ApplicationsCommission of European Communities
01/05/201931/10/2022Aplicaciones y tecnologías de visión e identificación en profundidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/04/201929/05/2019Validación, revisión y mejora de algoritmaos de estimulación de función visualE-HEALTH TECHNICAL SOLUTIONS SL
06/03/201906/03/2019Lidar imaging apparatus for a motor vehicle
01/03/201928/02/2023Climate Advanced Forecasting of sub-seasonalCommission of European Communities
01/03/201918/05/2022Desenvolupament d'una plataforma d'Imatge Multimodal basada en Lidar 3D (LIDAR+)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201930/09/2022Estudi i desenvolupament de sensors òptics ultra-ràpids per a metrologia tridimensional de superficiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Enfortiment en optometria pediàtrica dels/les professionals universitaris de la Facultat de les Ciències de la Salut de la Universitat de Lurio (UNILURIO), MOÇAMBICCentre Cooperació per al Desenvolupament
09/01/201908/06/2022Desenvolupament d'un filtre actiu basat en semiconductors de wide Band GapAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201930/06/2019Serveis d'assessorament a IDNEO relacionats amb l'ús aplicació de tecnologies fotòniquesIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/201931/12/2021Sistemas dinámicos complejos y herramientas avanzadas de análisis de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022Accelerating Photonics Deployment via one Stop Shop Advanced Technology Access for ResearchersEuropean Comission
01/01/201931/12/2019Convocatòria anual d'ajuts del Centre de Cooperació per al DesenvolupamentCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/12/201801/06/2020Enfortiment de les accions per a l'abordatge de la baixa visió a Colòmbia en el marc de la ruta d’atenció integral en salut visual definida en la política integral d'atenció en Salud – PaísAjuntament de Cerdanyola del Vallès
30/11/201810/01/2019Disseny d'una lent de Fresnel per un instrument regulador de fars d'automòbilCONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS LUJAN, SA
29/11/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco ópticoUniversitat Politècnica de Catalunya; Oftaltech Solutions, S.L.U
18/10/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco òpticoOFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.
01/10/201831/05/2019Estudio y desarrollo de tecnologías ópticas para la medición de superfícies de gran àrea, con resolución nanométrica, Hito 1: Diseño y fabricación del primer prototipoSENSOFAR-TECH,S.L.
07/09/201831/03/2019CLICA: Desarrollo de un prototipo industrial de cámara LIDAR, elemento clava en el desarrollo del vehículo autónomoMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
07/09/201831/03/2019Desarrollo de un equipo que mejore la eficiencia del control integrado de plagas en la producción de cítricos - ELECTRONIC PEST CONTROL REDSCALE II - 2a FASEMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
06/09/201831/03/2019HV INSPECT: Desarrollo de un sistema de sensores ópticos para la monitorización del proceso de fabricación de válvulas coronarias aórticasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
05/09/201831/12/2023Realització de l'assessorament, anàlisis, assaig en el camp de la optometria, colorimetira i disseny òpticZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/09/201831/08/2022Flexible Optical Injection Moulding of optoelectronic devicesCommission of European Communities
01/09/201831/08/2019Fortalecimiento y actualización del Marco Estratégico para el Abordaje de la Baja Visión irreversible en ColombiaAjuntament de Terrassa
03/07/201803/07/2018Lidar system and lidar method for a motor vehicle
21/06/201821/06/2018A vision system and vision method for a vehicle
15/06/201814/06/2019Subvenció US ARMY W911NF1810259US ARMY RDECOM
15/06/201814/06/2019Experimental analysis of phase locked harmonic generation in absorptive materials: application to TW laser beam characterizationResearch, Development, and Engineering Command, US Army, USA
01/06/201831/12/2020Dissenyar i construir un prototip de sistema multimodal que inclogui la imatge lidar.BEAMAGINE, SL
01/06/201830/05/2019El objecto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en la aplicación de técnicas de caracterización de haces de luz emitidos por láseres de semiconductorMONOCROM, S.L.
01/06/201830/09/2018Estudi sobre la conceptialització de lents de contacte personalitzades fabricades amb noves tecnologiesFUNDACIO DE RECERCA DE L INSTITUT D
17/04/201821/03/2019Suport tècnic en l'àmbit de l'ús de compoenents òptics, càmeres, sensors i d'altres components optoelectrònics en diferents projectesIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/03/201831/08/2020Subvenció US ARMY W911NF-18-1-010126US ARMY RDECOM
01/03/201828/02/2019CCD 2018-001 Fortalecimiento y actualización del Marco Estratégico para el Abordaje de la Baja Visión reversible en ColombiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/201801/02/2020Real-time system to measure accommodation dynamicsAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
24/01/201824/01/2018Method and device for confocal measurement of displacement, velocity or flow at a point of a sample and uses thereof
01/01/201831/12/2020Sensores láser mejorados en medios dispersores mediante polarizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2021Ingeniería fotónica para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de enfermedades oculares y sanguíneasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/03/2021Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Developing and implementing the Next European Photonics21 industrial PPP StrategyEuropean Commission

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
13/03/202313/09/2024Estudi pilot de la millora de la mobilitat i l'accessibilitat universal de persones amb discapacitat visual a la Ciutat de BarcelonaAjuntament de Barcelona
20/02/202320/02/2025contracte de col.laboració per l'estudi de mòduls de potència AA/DC/DC i el seu controlDATA-CONTROL PC
15/01/202315/08/2023Contrato de colaboración para el desarrollo de un prototipo de fotómetro para el análisis de agua.SCHARLAB, S.L.
01/01/202331/12/2023Contracte de col·laboració per l'estudi i desenvolupament de la millora de tècniques i tecnologies existents per a la metrologia tridimensional de superfícies.SENSOFAR-TECH,S.L.
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/12/202223/12/2022Visual Acuity - Forced Choice (Pràctica Percepció Visual)
23/12/202223/12/2022Visual Acuity - Staircase (Pràctica Percepció Visual)
23/12/202223/12/2022Visual Acuity - Limits (Pràctica Percepció Visual)
23/12/202223/12/2022Luminance Tresholds (Pràctica Percepció Visual)
23/12/202223/12/2022Ligthness scales (Pràctica Percepció Visual)
12/12/202212/12/2025Desenvolupament d'un nou sistema òptic compacte per a ulleres de realitat augmentada i virtual d’ús diariAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202230/11/2024Rehabilitación digital y resultados de eye-tracking en personas con síndrome post-COVID-19 con deteriori cognitivoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Percepción y sensado multimodal para vehículos autónomosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
10/11/202231/03/2023Collaboration contract of conducting the Optical characterization of the LuxSmart intraocular lens according to ANSI Z80.35:2018CUTTING EDGE
26/09/202225/09/2025Contract for/'Determination of the third-order nonlinear susceptibilities in nanolayers by direct determination of THG/'US ARMY RDECOM
15/09/202215/12/2022Contracte de col·laboració per l'industrialització del programari d'un equip comptador d'insectes.COMERCIAL QUIMICA MASSO SA
01/09/202201/09/2025Estudi i implementació de tècniques optico computacionals avançades aplicades en sistemes de metrologia òptica de superfíciesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/07/202229/04/2023Optilaser: Nuevo sistema de fabricación aditiva para el acople de emisores fotónicos que mejore la eficiencia los procesos industrialesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/07/202230/06/2025Sistema de asistencia inteligente para el sector de la arquitectura y la construcción (SASACI)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/06/202227/06/2024Contracte de col·laboració per l'assessorament en el camp de les aplicacions de l'enginyeria òpticaINMERSIA COMPUTERS, SOCIEDAD LIMITA
21/06/202221/06/2023Influència dels factors socioeconòmics i hàbits visuals en l’error refractiu en infants CISViTCOL.LEGI OFICIAL D'òPTICS OPTOMETRI
01/06/202231/05/2023És la pobresa un factor de risc per a la salut visual dels infants? (Continuïtat)Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
10/05/202231/12/2022XIII Congreso Nacional del Color. Terrassa 2022 (Convocatòria 2022 d’ajuts per a l’organització de congressos de la UPC)Universitat Politècnica de Catalunya
04/05/202204/05/2022Procedimiento de procesamiento de imágenes para la detección del glaucoma y productos de programa informático asociados
01/05/202231/10/2025Reinventing High-performance pOwer converters for heavy-Duty electric trAnSportCommission of European Communities
01/01/202227/12/2022TERRASSA’S CHILDREN VISUAL HEALTH COHORT (CISViT): follow up scrreningsNIDEK CO., LTD.
01/01/202231/12/2022XIII Congreso Nacional del color, Terrassa 2022 CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. TERRASSA 2022AJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202231/12/2024Experimentos y análisis de datos para caracterizar y pronosticar el comportamiento de sistemas complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/12/202119/12/2022Assessorament en camps com els sensors d'imatge, els sistemes òptics formadors d'imatge, sistemes d'il·luminació o la realització d'assaigs de laboratori, dissenys, simulacions i prototipatge de sisteIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/12/202130/11/2023Cámara polarimétrica de división de apertura para imagen en medios turbiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202131/12/2023Projecte d’R+D consistent en l'anàlisi de xarxes de Deep Learning per detecció i seguiment d’objectes en núvols de punts 3DBEAMAGINE, SL
16/11/202121/08/2022PROVIDENTIAL: Prevención de accidentes en obra mediante visión 3D e inteligencia artificialMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
15/11/202121/08/2022Q Leaf Pro: Célula flexible para la digitalización y la selección de tejidos de pericardio que incremente la calidad y la productividad en la fabricación de válvulas coronarias bioprotésicasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
08/10/202123/02/2022Apoyo científico y técnico en el desarrollo de un sistema software de soporte a la toma de decisiones clínica basado en la simulación del comportamiento óptico del ojo tras una cirugía a partir de medMIRANZA INVERSIONES OFTALMOLOGICAS
08/10/202131/07/2024Development of the tasks related to the ELT M1 Local Coherencer (LOCO project).IDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
04/10/202120/12/2021Fase 2 del projecte H2O2 CONCENTRATION SENSOR: Disseny i fabricació d'un prototip de l'electrònica del nou sensor simplificat.ANTONIO MATACHANA, S.A.
01/09/202131/08/2024Implantes ópticos intraoculares correctores de la presbicia para una compensación visual personalizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Fotónica biomédica y machine learning para el diagnóstico y tratamiento de disfunciones oculares, deterioro cognitivo y enfermedades hematológicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202101/09/2021System and method for scanning a surface and computer program implementing the method
29/07/202129/07/2024Sistema de visió pel control de qualitat i execució en obra (QUALITIC)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
22/07/202131/12/2021Concurs Cooperatiu. UPC. Projectes d'innovació docent 2021Universitat Politècnica de Catalunya
21/07/202121/07/2021Method, system and computer program for measuring light diffusion in the eyeball or in the ocular region
07/07/202107/07/2021System and method for measuring light diffusion in the eyeball or eye region, by recording and processing retinal images.
24/05/202128/02/2023Ampliació del contracte de col·laboració per el suport tècnic i l’anàlisi de diferents mètodes de dissipació tèrmica en semiconductors de “Wide Band Gap” utilitzant PCBs de quatre capesGABRIEL BENMAYOR, SA
01/05/202131/05/2021Colaboración y Patrocinio Acto Central en España del Día Internacional de la LuzALCON HEALTHCARE, SA
19/04/202118/04/2023Deep learning sensor fusion in scattering mediaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
11/04/202111/04/2021Movilab: programa per evaluar habilitats visuals, motores i perceptives de pacients amb discapacitat visual
07/04/202131/03/2022REDSCALE III - Electronic pest counter 3a faseMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
15/03/202114/03/2022TERRASSA’S CHILDREN VISUAL HEALTH COHORT (CISViT): Main Visual ScreeningTOPCON EUROPE MEDICAL B.V.
10/02/202131/03/2021Realització del projecte R+D consistent en la proposta de diversos dissenys conceptuals per a una versió simplificada del sensor de peròxid d'hidrogen actual basat en l'absorció d'UVANTONIO MATACHANA, S.A.
09/02/202128/06/2021Study with reference to the characterization and comparative analysis of the imaging properties of intraocular lenses (IOLs) on optical benchBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
01/02/202131/01/2023Automated-spectral smartphone for fundus diagnosisAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/01/202130/04/2025One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital EuropeUNIV.DEGLI STUDI DI NAPOLI
01/01/202131/12/2024High-pErformance moduLar battery packs for sustaInable urban electrOmobility ServicesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2023Boosting Europe’s Sovereignty in Technology by driving Photonics from Research to Market – Photonics21European Commission
01/01/202131/08/2024Imagen multimodal para visión a través de medios dispersoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202131/12/2021Dia Internacional de la Llum 2020+1 a TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202127/05/2022És la pobresa un factor de risc per a la salut visual dels infants?Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/10/202030/09/2024INTEGRATED NOVEL STRATEGIES FOR REDUCING THE USE AND IMPACT OF PESTICIDES, TOWARDS SUSTAINABLE MEDITERRANEAN VINEYARDS AND OLIVE GROVESCommission of European Communities
10/09/202031/12/2020Premi MIOPMILLA premi a Mikel Aldaba projecte/'Estudio de la relación miopía-acomodación. ¿Causa o efecto?/'COL.LEGI OFICIAL D'òPTICS OPTOMETRI
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022Automatic Hyperspectral Pest Counter: Millorant l'eficiència del control integrat de plagues a través de l'enginyeria fotònicaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022Instrument oftalmològic basat en la degradació del reflex corneal per a l'avaluació de la pel·lícula llagrimalper a l'avaluació de la pel·lícula llagrimalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202030/06/2021Tasques d’enginyeria optomecànica relacionades amb el disseny, construcció i calibratge d’un prototip de sistema d’imatge multimodal 3D+2D, que inclogui la imatge LIDARBEAMAGINE, SL
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/03/2021Desarrollo de una metodología para la caracterización funcional de diferentes diseños de lentes progresivas a partir de medidas visuales objetivas y subjetivas.HORIZON OPTICAL, S.L.U.
25/06/202031/03/2021Q_LEAF: Nuevo sistema para la digitalización y evaluación de tejidos de pericardio para ser utilizados en la fabricación automatizada de válvulas coronarias bioprotésicasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
02/06/202002/06/2020Sistema y método para el rastreo de objetos en movimiento en vehículos
01/06/202031/05/2023Generación Óptica de Armónicos en Materiales Estratégicos para la NanofotónicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2023Sistema de conversión de potencia DC/DC aislado multipuerto de alta eficiencia y densidad de potencia basado en dispositivos de amplioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202031/05/2022Desarrollo de un sistema de iluminación con óptica integrada para medidas bioquímicas (BIOLUM)SIMULACIONS ÒPTIQUES, S.L.
06/04/202006/04/2022Desarrollo de un nuevo filtro activo para entorno residencial mediante el uso de materiales WBG (IFRIT)CIRCUTOR S.A.
31/03/202031/03/2020METHOD AND COMPUTER PROGRAMS FOR CHARACTERIZING OCULAR ACCOMMODATION
27/03/202027/03/2020Method, system and computer programs for the automatic counting of the number of insects in a trap
27/03/202027/03/2020Dispositivo para el contaje automático del número de insectos en una trampa.
01/03/202028/02/2021Project of visual and ocular health to the Maka Sanitary Region (Tambacounda)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
13/12/201901/09/2020Realització del projecte de recerca consistents en un treball d’acompanyament metodològic a la recerca “Procés de recerca-acció entre joves i adolescents llegides com a musulmanes en els centres educaOBSERVATORI DE LA SALUT VISUAL
12/12/201929/05/2020Comparative optical bench analysis of a new extended range of vision intraocular lensBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
17/10/201904/01/2023Sistema intel.ligent basat en fotònica per a la gestió integrada de plaguesAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
20/09/201919/03/2022Analysis of second and third harmonic generation in absorptive materialsUS ARMY RDECOM
27/06/201931/01/2020Desenvolupar els continguts del programa formatiu per Muralla Òptica d'acord amb els requeriments i impartir un curs de 24 horesMURALLA OPTICA, S.L.
27/06/201915/01/2020Programa de formació per Rueda CollellRUEDA-COLLELL OPTICS, S.L.
08/06/201901/12/2022Estudio y desarrollo de tecnologias ópticas para la medición de superficies de gran área, con resolución nanométrica, Hito 2: diseño y fabricación del segundo prototipo, validación de especificaciónesSENSOFAR-TECH,S.L.
01/06/201931/12/2020Aprendizaje automático y análisis de datos para tecnologías fotónicas biomédicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201917/05/2019A computer implemented method, a system and computer programs for anomaly detection using network analysis
02/05/201931/12/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201930/11/2022Vision and Identification Z-sensing Technology and ApplicationsCommission of European Communities
01/05/201931/10/2022Aplicaciones y tecnologías de visión e identificación en profundidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/04/201929/05/2019Validación, revisión y mejora de algoritmaos de estimulación de función visualE-HEALTH TECHNICAL SOLUTIONS SL
06/03/201906/03/2019Lidar imaging apparatus for a motor vehicle
01/03/201928/02/2023Climate Advanced Forecasting of sub-seasonalCommission of European Communities
01/03/201918/05/2022Desenvolupament d'una plataforma d'Imatge Multimodal basada en Lidar 3D (LIDAR+)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201930/09/2022Estudi i desenvolupament de sensors òptics ultra-ràpids per a metrologia tridimensional de superficiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Enfortiment en optometria pediàtrica dels/les professionals universitaris de la Facultat de les Ciències de la Salut de la Universitat de Lurio (UNILURIO), MOÇAMBICCentre Cooperació per al Desenvolupament
09/01/201908/06/2022Desenvolupament d'un filtre actiu basat en semiconductors de wide Band GapAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201930/06/2019Serveis d'assessorament a IDNEO relacionats amb l'ús aplicació de tecnologies fotòniquesIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/201931/12/2021Sistemas dinámicos complejos y herramientas avanzadas de análisis de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022Accelerating Photonics Deployment via one Stop Shop Advanced Technology Access for ResearchersEuropean Comission
01/01/201931/12/2019Convocatòria anual d'ajuts del Centre de Cooperació per al DesenvolupamentCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/12/201801/06/2020Enfortiment de les accions per a l'abordatge de la baixa visió a Colòmbia en el marc de la ruta d’atenció integral en salut visual definida en la política integral d'atenció en Salud – PaísAjuntament de Cerdanyola del Vallès
30/11/201810/01/2019Disseny d'una lent de Fresnel per un instrument regulador de fars d'automòbilCONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS LUJAN, SA
29/11/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco ópticoUniversitat Politècnica de Catalunya; Oftaltech Solutions, S.L.U
18/10/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco òpticoOFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.
01/10/201831/05/2019Estudio y desarrollo de tecnologías ópticas para la medición de superfícies de gran àrea, con resolución nanométrica, Hito 1: Diseño y fabricación del primer prototipoSENSOFAR-TECH,S.L.
07/09/201831/03/2019CLICA: Desarrollo de un prototipo industrial de cámara LIDAR, elemento clava en el desarrollo del vehículo autónomoMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
07/09/201831/03/2019Desarrollo de un equipo que mejore la eficiencia del control integrado de plagas en la producción de cítricos - ELECTRONIC PEST CONTROL REDSCALE II - 2a FASEMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
06/09/201831/03/2019HV INSPECT: Desarrollo de un sistema de sensores ópticos para la monitorización del proceso de fabricación de válvulas coronarias aórticasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
05/09/201831/12/2023Realització de l'assessorament, anàlisis, assaig en el camp de la optometria, colorimetira i disseny òpticZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/09/201831/08/2022Flexible Optical Injection Moulding of optoelectronic devicesCommission of European Communities
01/09/201831/08/2019Fortalecimiento y actualización del Marco Estratégico para el Abordaje de la Baja Visión irreversible en ColombiaAjuntament de Terrassa
03/07/201803/07/2018Lidar system and lidar method for a motor vehicle
21/06/201821/06/2018A vision system and vision method for a vehicle
15/06/201814/06/2019Subvenció US ARMY W911NF1810259US ARMY RDECOM
15/06/201814/06/2019Experimental analysis of phase locked harmonic generation in absorptive materials: application to TW laser beam characterizationResearch, Development, and Engineering Command, US Army, USA
01/06/201831/12/2020Dissenyar i construir un prototip de sistema multimodal que inclogui la imatge lidar.BEAMAGINE, SL
01/06/201830/05/2019El objecto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en la aplicación de técnicas de caracterización de haces de luz emitidos por láseres de semiconductorMONOCROM, S.L.
01/06/201830/09/2018Estudi sobre la conceptialització de lents de contacte personalitzades fabricades amb noves tecnologiesFUNDACIO DE RECERCA DE L INSTITUT D
17/04/201821/03/2019Suport tècnic en l'àmbit de l'ús de compoenents òptics, càmeres, sensors i d'altres components optoelectrònics en diferents projectesIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/03/201831/08/2020Subvenció US ARMY W911NF-18-1-010126US ARMY RDECOM
01/03/201828/02/2019CCD 2018-001 Fortalecimiento y actualización del Marco Estratégico para el Abordaje de la Baja Visión reversible en ColombiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/201801/02/2020Real-time system to measure accommodation dynamicsAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
24/01/201824/01/2018Method and device for confocal measurement of displacement, velocity or flow at a point of a sample and uses thereof
01/01/201831/12/2020Sensores láser mejorados en medios dispersores mediante polarizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2021Ingeniería fotónica para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de enfermedades oculares y sanguíneasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/03/2021Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Developing and implementing the Next European Photonics21 industrial PPP StrategyEuropean Commission

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

   Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

   Indicadors

   Amunt