Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

El Programa de Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural va començar a gestar-se l’any 1984, a partir de la creació del Programa de Postgrau del mateix nom que, per primera vegada, introduïa a la UPC estudis avançats relatius als terratrèmols, als efectes d’aquests sobre les estructures i a la forma de pal·liar-los. L’any 1986, a l’empara de la nova Llei de doctorat, el programa va ser aprovat per la Comissió de Doctorat de la UPC. Posteriorment, s’ha anat adaptant a les diferents normatives referents a doctorats, en concret al Reial decret 778/1998 i els reials decrets 55 i 56/2005, 189/2007 i 1393/2007. Al llarg de tots aquests anys, el programa ha estat catalitzador i dinamitzador de l’activitat de recerca i transferència de tecnologia en les àrees d’enginyeria sísmica i dinàmica estructural, i ha aconseguit una formació d’alt nivell per a un gran nombre d’estudiants, molts dels quals llatinoamericans. En l’actualitat, diversos dels antics alumnes ocupen llocs de rellevància en la infraestructura docent, tecnològica, investigadora i governamental a diferents països.


Justificació de la necessitat del programa

La major part de les pèrdues ocasionades pels terratrèmols al llarg de la història, tant de vides com econòmiques, han estat causades per un comportament sísmic deficient de les estructures. Aquest comportament pot donar lloc a col·lapses parcials i fins i tot totals de les estructures, així com a l’aparició de perills col·laterals, com ara incendis o explosions, que en moltes ocasions incrementen les pèrdues. No obstant això, tot i que les normatives existents de construcció antisísmica milloren dia a dia, enriquides amb la informació obtinguda a partir de noves investigacions i experiències, encara continuen tenint lloc pèrdues catastròfiques en molts països de tot el món, fins i tot en aquells en què els estudis en el camp de l’enginyeria sísmica constitueix una de les activitats prioritàries. És evident que els nous èxits que s’aconsegueixen en el camp del disseny d’estructures es poden aplicar únicament a les noves construccions, el nombre de les quals és un ínfim percentatge del nombre total d’estructures existents. Considerant a més, que l’ocurrència dels fenòmens sísmics està encara fora de control de la ciència, la conclusió immediata és la necessitat d’aplicar mètodes que minorin en la mesura possible el dany esperat en les estructures existents. D’aquesta necessitat neixen els estudis de vulnerabilitat sísmica d’estructures, els quals mereixen una atenció prioritària avui en dia, amb vista a qualsevol pla de mitigació de futurs desastres per sismes. Així doncs, el disseny de les noves estructures i l’estudi del binomi vulnerabilitat-dany d’estructures existents pot ajudar a pal·liar els costos en vides humanes, econòmics i socials que s’originen en tota catàstrofe sísmica. Per tant, els efectes de les càrregues dinàmiques s’han de considerar amb una especial atenció. En aquest sentit, el coneixement del perill sísmic i l’estudi del comportament d’estructures sotmeses a l’acció sísmica són d’una importància essencial. El Programa de Doctorat cobreix una àrea de coneixement i un camp d’aplicació en què hi ha poques iniciatives i activitats a Espanya i Iberoamèrica, de manera que els continguts i àrees d’investigació oferts pel programa són especialment necessaris. Prova d’això és el flux sostingut d’estudiants, especialment iberoamericans, que sol·liciten l’ingrés al programa.

Alineació amb els objectes estratègics en R+D+I d’Europa, Espanya i Catalunya

El Programa de Doctorat s’emmarca en les àrees ANEP de ciències de la terra, enginyeria civil i arquitectura i transferència de tecnologia. Al VII Framework Program, en Environment i Transport.
En el Pla de Recerca i Innovació 2010-2013 de la Generalitat de Catalunya, en mitigació i adaptació al canvi climàtic, edificis, ciutats i territoris per viure, generar valor i conviure. I dins del Pla Nacional de recerca Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica, en acció estratègica d’energia i canvi climàtic.

El programa fa un especial èmfasi en l’avaluació i gestió del risc sísmic en entorns edificats i en la transferència de coneixement i tecnologia als organismes gestors de la protecció civil a escales local, autonòmica i nacional, així com en el desenvolupament de tècniques de disseny sísmic conduents a la minoració del risc.

Referències externes

El Programa de Doctorat en Enginyeria Sísmica és una iniciativa única a Espanya i s’hi ha format un nombrós grup d’acadèmics i investigadors dels països de parla hispana. El president i el vicepresident de l’Associació Espanyola d’Enginyeria Sísmica (AEIS, http://www.aeissismica.es/index.html) són professors del curs i molts altres són socis de l’Associació, la qual, al seu torn, forma part de l’Associació Internacional per a l’Enginyeria Sísmica (IAEE, International Association for Earthquake Engineering, http://www.iaee.or.jp/index.html) a través de l’Associació Europea d’Enginyeria Sísmica (EAEE: European Association for Earthquake Engineering, http://www.eaee.boun.edu.tr/eaee.htm). La IAEE associa les institucions i organismes més prestigiosos en el món en l’àmbit de l’enginyeria sísmica. Cada quatre anys se celebra el Congrés Mundial d’Enginyeria Sísmica, on els professors i estudiants del programa presenten els resultats més rellevants de les seves investigacions. Els nivells de control i l’impacte de les comunicacions i ponències d’aquests congressos són comparables als de les revistes indexades de més alt nivell.

Objectius globals:

Els objectius globals del programa són proporcionar una formació de tercer cicle d’alt nivell especialitzada en els continguts actuals, el desenvolupament tecnològic i la recerca en els camps de la sismologia, l’enginyeria sísmica i la dinàmica estructural. Va dirigit a l’obtenció de tesis doctorals de qualitat relacionades amb les línies de recerca dels diferents grups que col·laboren en el programa i que inclouen les temàtiques relatives a la generació de sismes i a la propagació i atenuació de les ones dels terratrèmols, així com als efectes que causen en les estructures i la manera de mitigar-los.

Objectius específics:

El desenvolupament i evolució del Programa de Doctorat cap a les prioritats dels plans nacionals, europeus i internacionals de recerca i el servei a la societat l’han conduït cap a l’especialització en la predicció, avaluació i gestió del risc sísmic, tant en zones caracteritzades per la seva alta vulnerabilitat (zones que no presenten necessàriament una perillositat sísmica important però on les tipologies constructives són altament vulnerables), com en zones en què el risc ve determinat per la seva elevada perillositat.

COORDINADOR/A

Ledesma Villalba, Alberto

CONTACTE

Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.esis.camins@upc.edu

https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/sismica-dinamica-estructural

Informació general

Perfil d'acces

Donant per descomptat que ens referim als àmbits científics i tecnològics propis de l’enginyeria sísmica i de la dinàmica estructural, el perfil d’ingrés dels estudiants es pot resumir mitjançant tres paraules:
1. coneixement,
2. capacitat, i
3. motivació.

És a dir:
1. Han de disposar del bagatge formatiu suficient que els permeti accedir a la frontera del coneixement en l’àmbit d’una temàtica pròpia del programa.
2) Han de tenir maduresa acadèmica i capacitats suficients per anar més enllà, de manera que puguin realitzar una aportació original i nova a l’estat del coneixement o de la tecnologia en l’àmbit de la tesi doctoral. En conseqüència, han de ser capaços d’investigar, desenvolupar i crear, han de tenir capacitat d’anàlisi i síntesi i esperit crític, capacitat de treball i capacitat i habilitats per al treball en equip i per a la comunicació oral i escrita. És imprescindible un cert domini de la llengua anglesa. També és important disposar d’una bona font de finançament.

3. Han d’estar realment motivats i preparats per a un treball de llarg recorregut, han de ser ambiciosos però realistes, amb maduresa personal i intel·ligència emocional i amb un projecte de futur que els permeti rendibilitzar l’esforç i cost que comporten uns estudis de doctorat.

Històricament, la major part dels estudiants del nostre Programa de Doctorat han respost a aquest perfil i molts són en l’actualitat professors o investigadors en universitats, institucions de servei i centres de recerca d’Espanya i de països d’Iberoamèrica.

Així, si bé l’entrada natural al programa de doctorat és a través del Màster Oficial en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica de la UPC, cas en el qual no cal cursar assignatures addicionals de màster (complements de formació), hi ha dos factors que motiven que es pugui accedir al programa també a partir de diferents títols. El primer és el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa. El segon és l’interès que la temàtica i característiques del programa desperta en l’Amèrica de parla hispana. Els principals títols d’accés es detallen més avall. D’aquesta manera, el perfil d’ingrés al programa és una síntesi entre el perfil acadèmic formatiu i el perfil personal, tal com s’ha descrit més amunt.

Principals títols d’accés
Títols superiors en els àmbits d’enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria civil, enginyeria geològica i arquitectura, i també altres titulacions superiors en àrees afins a les ciències de la terra.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

Sense ajudes específiques ordinàries.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (PROMOTORA)
 • Departament de Física
 • Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/sismica-dinamica-estructural

CONTACTE:
Rubio Peñas, Oscar

Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.esis.camins@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Hi ha un conveni de col·laboració del programa amb l’Institut Geològic de Catalunya (en fase de renovació).

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Donant per descomptat que ens referim als àmbits científics i tecnològics propis de l’enginyeria sísmica i de la dinàmica estructural, el perfil d’ingrés dels estudiants es pot resumir mitjançant tres paraules:
1. coneixement,
2. capacitat, i
3. motivació.

És a dir:
1. Han de disposar del bagatge formatiu suficient que els permeti accedir a la frontera del coneixement en l’àmbit d’una temàtica pròpia del programa.
2) Han de tenir maduresa acadèmica i capacitats suficients per anar més enllà, de manera que puguin realitzar una aportació original i nova a l’estat del coneixement o de la tecnologia en l’àmbit de la tesi doctoral. En conseqüència, han de ser capaços d’investigar, desenvolupar i crear, han de tenir capacitat d’anàlisi i síntesi i esperit crític, capacitat de treball i capacitat i habilitats per al treball en equip i per a la comunicació oral i escrita. És imprescindible un cert domini de la llengua anglesa. També és important disposar d’una bona font de finançament.

3. Han d’estar realment motivats i preparats per a un treball de llarg recorregut, han de ser ambiciosos però realistes, amb maduresa personal i intel·ligència emocional i amb un projecte de futur que els permeti rendibilitzar l’esforç i cost que comporten uns estudis de doctorat.

Històricament, la major part dels estudiants del nostre Programa de Doctorat han respost a aquest perfil i molts són en l’actualitat professors o investigadors en universitats, institucions de servei i centres de recerca d’Espanya i de països d’Iberoamèrica.

Així, si bé l’entrada natural al programa de doctorat és a través del Màster Oficial en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica de la UPC, cas en el qual no cal cursar assignatures addicionals de màster (complements de formació), hi ha dos factors que motiven que es pugui accedir al programa també a partir de diferents títols. El primer és el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa. El segon és l’interès que la temàtica i característiques del programa desperta en l’Amèrica de parla hispana. Els principals títols d’accés es detallen més avall. D’aquesta manera, el perfil d’ingrés al programa és una síntesi entre el perfil acadèmic formatiu i el perfil personal, tal com s’ha descrit més amunt.

Principals títols d’accés
Títols superiors en els àmbits d’enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria civil, enginyeria geològica i arquitectura, i també altres titulacions superiors en àrees afins a les ciències de la terra.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

L’admissió al programa té dos filtres. El primer és el compliment dels requisits legals establerts. El segon és l’adequació al perfil d’ingrés definit més amunt, que inclou, sempre en l’àmbit de les disciplines cientificotecnològiques pròpies del programa, la formació, capacitat i motivació. El compliment dels requisits legals és imprescindible per accedir al programa.

L’adequació al perfil es valorarà d’acord amb els criteris següents:
a) Adequació del perfil acadèmic dels estudiants (matèries cursades) a les disciplines del programa i
b) adequació del perfil personal dels estudiants.

L’adequació del perfil dels estudiants es valora en els termes següents:

a1) Perfil acadèmic adequat,
a2) perfil acadèmic adequat amb complements de formació, i
a3) perfil inadequat.
Les valoracions a1 i a2 indiquen que poden ser admesos al programa sense necessitat i amb necessitat de cursar complements de formació, respectivament, mentre que la valoració a3 indica que no són admesos.

L’adequació del perfil personal dels estudiants es valorarà atenent-se als tres aspectes que fan referència a:
b1) la formació,
b2) la capacitat, i
b3) la motivació.

Pel que fa al criteri b1, es valorarà l’expedient acadèmic personal. Pel que fa al criteri b2, es valoraran altres activitats formatives o contribucions prèvies en àrees pròpies o afins al programa, incloent-hi els coneixements d’anglès. També es valorarà positivament el fet que els estudiants comptin amb l’acceptació prèvia d’un professor del programa per confeccionar la tesi sota la seva direcció. Finalment, per al criteri b3, es valoraran les declaracions dels estudiants en l’apartat corresponent de la sol·licitud d’admissió. En el cas que la Comissió Acadèmica del programa ho consideri oportú, aquest apartat es pot valorar també mitjançant una entrevista personal.

Els apartats b1, b2 i b3 es valoraran en una escala d’1 a 10, i per accedir al programa serà necessari no tenir una puntuació per sota de 6 en cap apartat i una nota global superior a 7. La nota global s’efectuarà mitjançant una mitjana ponderada que assignarà un 35% als apartats b1 i b2 i un 30% a l’apartat b3. Aquesta nota global servirà també per prioritzar les sol·licituds d’admissió en el cas que el nombre de sol·licituds superi el de places disponibles.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que els doctorands hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements poden ser de formació investigadora o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Complements de formació d’activitats acadèmiques específiques

S’espera que la majoria dels estudiants provinguin del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica, de manera que no hauran de realitzar complements de formació.
Els estudiants que no provinguin d’aquests estudis hauran de realitzar complements de formació, mai superiors a 60 ECTS, en assignatures del màster esmentat. La Comissió Acadèmica del programa proposarà aquests complements de formació atenent als estudis previs de cada estudiant.

El desenvolupament de les assignatures del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica, vinculat al programa, cadascuna de les quals compta amb objectius, metodologies i processos d’avaluació concrets, permetrà preparar l’alumnat per a l’adquisició de les competències definides.

Període de matrícula dels nous doctorands

Dates a concretar entre setembre i octubre de cada curs més un període extraordinari al febrer.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Dates a concretar entre setembre i octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
- 288 hores.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Cursos i seminaris.
- 60 hores.

Activitat: 'Workshops'.
- 30 hores.

Activitat: Publicacions.
- 30 hores.


Activitat: Mobilitat.
- 480 hores.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- 1,5 hores.

Activitat: Metodologia de la recerca.
- 12 hores.

Activitat: Innovació i creativitat.
- 18 hores.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- 18 hores.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- 4 hores.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage


• Accés a l’entorn virtual de docència de la UPC: Atenea, https://atenea.upc.edu/moodle/login/index.php
• Aules docents equipades amb canó de projecció, ordinador d’aula i accés a Internet.
• Equips i aules informàtiques del Departament i de l’ETS d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). Programes generals i de càlcul específics del programa.
• Vehicle tot terreny propietat del Departament per a les visites de camp.
• En funció de les disponibilitats d’espai, es proporciona a l’estudiant un lloc de treball al Departament amb accés a Internet d’alta velocitat (100 Mbps).
• Servei de Wi-Fi a tot el campus de la UPC.
• Laboratoris del Departament per a pràctiques docents i de recerca.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:09:06.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:08:01.

Llistat de tesis defensades per any

 • PINZON UREÑA, LUIS: Directionality and soils' effects on the seismic hazard and risk. Applications to ground motion big data sets and to urban environments
  Autor/a: PINZON UREÑA, LUIS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 18/09/2020
  Director/a de tesi: PUJADES BENEIT, LUIS GONZAGA | MACAU ROIG, ALBERT

  Tribunal:
       PRESIDENT: SCHMIDT DÍAZ, VÍCTOR
       SECRETARI: GONZALEZ DRIGO, JOSE RAMON
       VOCAL: MEZA FAJARDO, KRISTEL CAROLINA
  Resum de tesi: Els terratrèmols es defineixen com una "sacsejada violenta de l'escorça i el mantell, produïda per forces que actuen a l¿interior de la Terra". En la majoria dels casos, aquestes forces són causades per processos relacionats amb l¿alliberament d'energia,produït pel contacte entre plaques tectòniques. Altres terratrèmols menys freqüents, són els induïts per activitats antròpiques o els d¿origen volcànic. En qualsevol cas, l'energia s'allibera en forma d'ones multidireccionals, que arriben a la superfície, causant efectes diversos. Les intensitats causades per un terratrèmol però, no són uniformes en totes les direccions de la seva propagació. Tot sovint, el moviment fort està polaritzat, degut al tipus de falla i/o a la proximitat a l¿hipocentre, de forma que,depenent de la geometria i dinàmica de la ruptura, les acceleracions són més intenses en determinades direccions. Aquest fenomen es coneix com l¿ efecte de directivitat. D¿altra banda, la intensitat i la forma de l'ona varien depenent del medi de propagació. En aquest sentit, els models predictius del moviment fort del sòl tenen en compte, també, el efectes deguts a la propagació, des de la font al lloc d¿interès, de l'energia alliberada. Els efectes locals, principalment els deguts a la topografia i a la geologia locals, també són importants. Els medis rígids, com els sòls rocosos i compactes, no tendeixen a amplificar el moviment sísmic, mentre que els sòls tous sí que amplifiquen freqüències específiques, depenent de les propietats del subsol i de les aracterístiques del moviment. Els efectes de direccionalitat fan referència al moviment fort en un lloc específic. Aquesta tesis aborda dos temes importants en relació a aquests efectes. El primer es refereix a l¿orientació dels sensors que enregistren les accions sísmiques; el segon està relacionat amb el dany esperat en edificis concrets, depenent de 'orientació dels seus eixos principals. Val a dir que, avui en dia, la major part de les normatives sísmiques encara no consideren els efectes de direccionalitat. En aquesta tesis, es fa especial atenció a la direccionalitat i als efectes de sòl. Des de l¿any 2008, s'ha informat de 360000 morts, aproximadament, per causa de terratrèmols. Aquest fet evidencia la necessitat de desenvolupar més i millors maneres d'avaluar i prevenir el risc sísmic. Així doncs, l'objectiu principal d'aquesta tesis ha estat identificar i avaluar com la direccionalitat del moviment fort i els efectes de sòl influeixen en la perillositat i el risc sísmic, amb aplicacions a la zonificació sísmica de sòls en entorns urbans i a grans bases de dades d¿accelerogrames. La tesis es divideix en tres blocs: I) els efectes de direccionalitat, II) els efectes de sòl, classificació de llocs i altres temes relacionats amb el risc sísmic, i III) altres contribucions rellevants. En el primer bloc, s'han considerat els efectes de direccionalitat en les accions esperades; per la qual cosa, s¿han estimat mesures d'intensitat utilitzant les bases de dades d'Itàlia i Costa Rica. A més, en l'avaluació del dany previsible en edificis, emprant anàlisis dinàmiques no lineals, s'ha proposat un nou plantejament que permet considerar elsefectes de direccionalitat de forma simplificada. En el segon bloc, es realitzen estudis de micro-zonació i de ressonància (sòledifici) a la ciutat de Barcelona; tanmateix , es realitza una classificació sísmica dels emplaçaments de les estacions acceleromètriques de la xarxa espanyola; l'anàlisi d'interacció sòl-estructura, considerant els efectes de direccionalitat, i la proposta d'una nova mesura d'intensitat, molt correlacionada amb la deriva (drift), apareixen com a temes complementaris enaquest bloc. Finalment, en el tercer bloc, s¿inclouen altres contribucions rellevants que completen aquesta dissertació. Els resultats demostren, que els efectes de direccionalitat en les accions sísm

Darrera actualització: 24/10/2020 05:07:30.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:SALGADO GÁLVEZ, MARIO ANDRÉS
Títol:Probabilistic assessment of earthquake losses at diferent scales considering lost economic production due to premature loss of lives.
Data lectura:04/07/2016
Director/a:CARREÑO TIBADUIZA, MARTHA LILIANA
Codirector/a:BARBAT BARBAT, HORIA ALEJANDRO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Salgado-Gálvez, M.A. (2016). Probabilistic assessment of earthquake losses at diferent scales considering lost economic production due to premature loss of lives..

Salgado-Gálvez, M.A.; Bernal, G.; Cardona, O.D. (2016). Evaluación probabilista de la amenaza sísmica de Colombia con fines de actualización de la Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14. (JCR Impact Factor-2016: 0.431; Quartil: Q4)

Salgado-Gálvez, M.A.; Barbat, A. H.; Cardona, O.D.; Carreño, M.L. (2016). Comparing observed damages and losses with modelled ones using a probabilistic approach: the Lorca 2011 case. (JCR Impact Factor-2016: 1.603; Quartil: Q2)

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2023RYC-2018-025169AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Avances en el análisis de la cuantificación del riesgo (QRA) por desprendimientos rocosos empleando avances en las técnicas geomáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/03/202006/03/2022Estudio comparativo de tecnologías y soluciones en aprendizaje profundo (deep learning) para el diagnóstico de averías en aerogeneradores.ITESTIT,S.L.
23/10/201919/01/2020Introduction to the Geotechnical PFEM in KratosCLIENTS DIVERSOS CONGRESOS
01/09/201928/02/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
27/07/201926/01/2020Realització d'assaigs dee laboratori per a la mesura de la deformació de fluència en provetes de dos tipus de pedra naturalPATRIMONI 2.0 CONSULTORS SL
01/06/201931/05/2021Geohazards: Identification, Modelling, Preparedness, Assessment, Collaboration and TransferenceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201931/03/2020Triaxial test on reinforced soils with different binders/injection liquidsBASF Construction Chemicals Europe AG
28/02/201928/02/2019A METHOD FOR ESTIMATING THE FRACTURED VOLUME IN A RESERVOIR DOMAIN BY INJECTING A HIGH PRESSURE FLUID
04/02/201906/05/2019Contrato de apoyo técnico para la revisión del diseño de aparatos de apoyo estructurales del Tren Interurbano Toluca-MéxicoSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/01/201931/12/2021Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estructuras de hormigón de altas prestaciones utilizando materials y tecnologías avanzados de diseño y construcciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Realización de campañas de seguimiento de la evolución de las paredes rocosas (Monasterio de Piedra)MONASTERIO DE PIEDRA SA
01/09/201831/08/2020KEEPING AND INCREASING RESILIENCE OPPORTUNITIES AND SUSTAINABILITY OF COMMUNITIES AGAINST EARTHQUAKESCommission of European Communities
21/08/201821/08/2018Un método para la estimación del volumen de fractura, en un dominio de un yacimiento, por inyección de un fluido a alta presión
02/03/201831/12/2018Assessorament sobre l'anàlisi del comportament estructural i constructiu de monuments i compatibilitat de sistemes constructius en temes relacionats amb patologies de diversos monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
01/02/201831/12/2019Asesoría de Viaductos de la linea de ferrocarril Thénia-Borjd Bou Arreridj, ArgeliaPöyry Deutschland GmbH
01/01/201831/12/2021Por una cultura del riesgo sísmicoCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Desarrollo y validación de sistemas de monitorización inteligente, estrategias de control del pitch y de amortiguación estructural para aerogeneradores offshore flotantes.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Deterioro físico del suelo debido a acciones ambientales: soluciones tecnológicas para mitigación de riesgosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Modelos estructurales para la gestión eficiente de infraestructuras: Smart BIM modelsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020INESTABILIDAD HIDROMECÁNICA EN SUELOS: DETECCIÓN Y EVALUACIÓNAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
03/08/201731/12/2017Assessorament en relació a les solucions estructurals i constructives i de resposta de determinats materials a patologies concretes dels monuments.GENCAT-DEP.CULTURA
01/06/201731/05/2018Análisis inicial de la vulnerabilidad sísmica de viviendas e infraestructuras de la franja del Pacífico de Nicaragua para sustentar un proyecto de normas y guías de construcción propiasCentre Cooperació per al Desenvolupament
09/05/201702/06/2017Informe sobre los silos A, B y C de ERGANSA situados en el muelle de contradique del puerto de BarcelonaAutoritat Portuària de Barcelona
06/05/201706/05/2017Método y circuito electrónico analógico para la detección de fallos en el sistema hidráulico de variación de paso de pala de una turbina eólica
04/04/201731/12/2017TENSAR INTERNATIONAL LTD. Triaxial tests on reinforced aggregatesTENSAR INTERNATIONAL LTD
01/03/201731/08/2020Applications of coupled termo-hydro-mechanical simulation in landfill operation and maintenanceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201731/12/20202017 SGR 388: Control, Modelització, Identificació i Aplicacions (CoDAlab)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2020Grup de Recerca Reconegut per la Generalitat de CatalunyaAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
30/12/201631/12/2020Caracterización y modelización de los desprendimientos rocososMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Histeresis con dependencia de tasa: modelado, análisis, e identificación, con aplicaciones a los amortiguadores magnetoreologicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/12/201631/03/2018Caracterització mecànica i resistent detallada d'un tipus de fàbrica de maó ceràmic utilitzat en la construcció de les voltes de pla de part de l'estructura del Temple de la Sagrada FamiliaTEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
13/11/201613/11/2016Dispositivo de aislamiento sísmico con múltiples núcleos y engranajes
19/08/201619/08/2016Method implemented in a computer for the numerical simulation of a porous medium
14/07/201614/07/2016Method to generate the in-situ state of stress in a domain in a geological structure
13/06/201631/12/2016Análisi de solucions estructurals i resposta a materials en monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
26/04/201625/08/2016Development of an experimental programme on a novel Technology for the construction of a vaulted structureEIDG. TECHN. HOCHSCHULE ZÜRICH
18/02/201631/12/2016IGEOTEST S.L. Proyecto de investigación ERA-NET MD-WINDControl y Prospecciones IGEOTEST S.L
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Evaluación de la capacidad resistente frente a esfuerzos tangentes de estructuras de hormigón mediante modelos mecánicos para la extensión de su vida útilMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Caracterización y clasificación morfológica de células leucémicas mediante procesamiento digital de imágenes y reconocimiento de patrones para el soporte al diagnósticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019La isla de calor urbana: Efectos en el cambio climático y modelado para estrategias de planeamiento territorial y urbano. Aplicación a la región metropolitana de BarcelonaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Interpretación de registros de perforación geotécnica submarinaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Comportamiento sismico de estructuras con forjados reticulares y disipadores de energía bajo la acción simultánea de dos componentes horizontales del terremotoMinisterio de Ciencia e Innovación
21/07/201531/12/2015Assessorament per a solucions estructurals i constructives de diversos edificis històrics de CatalunyaGENCAT-DEP.CULTURA
15/07/201515/02/2017Anàlisis mecàniques sobre elements de pedra, morter i obra de fàbrica (Expedient 01/15 FBG)FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
01/04/201531/03/2019Geohazards: Risk Assessment, Mitigation and PreventionCommission of European Communities
01/04/201531/03/2016investigació i assessorament en temes estructurals de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (Infraestructures.cat)Gestió d’Infraestructures S.A.U Generalitat de Catalunya
01/01/201530/06/2018Simulación avanzada para optimizar el reconomiento geotécnico submarinoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Desarrollo y validación de sistemas de detección de fallos y diseño de estrategias de control tolerante a fallos con aplicación a plantas de energía eólica offshoreMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018LNG Technologies and Innovation for Maritime Transport for the Promotion of Sustainability, Multimodality and the Efficiency of the NetworkEuropean Commission
04/01/201431/05/2022Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2023RYC-2018-025169AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Avances en el análisis de la cuantificación del riesgo (QRA) por desprendimientos rocosos empleando avances en las técnicas geomáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/03/202006/03/2022Estudio comparativo de tecnologías y soluciones en aprendizaje profundo (deep learning) para el diagnóstico de averías en aerogeneradores.ITESTIT,S.L.
23/10/201919/01/2020Introduction to the Geotechnical PFEM in KratosCLIENTS DIVERSOS CONGRESOS
01/09/201928/02/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
27/07/201926/01/2020Realització d'assaigs dee laboratori per a la mesura de la deformació de fluència en provetes de dos tipus de pedra naturalPATRIMONI 2.0 CONSULTORS SL
01/06/201931/05/2021Geohazards: Identification, Modelling, Preparedness, Assessment, Collaboration and TransferenceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201931/03/2020Triaxial test on reinforced soils with different binders/injection liquidsBASF Construction Chemicals Europe AG
28/02/201928/02/2019A METHOD FOR ESTIMATING THE FRACTURED VOLUME IN A RESERVOIR DOMAIN BY INJECTING A HIGH PRESSURE FLUID
04/02/201906/05/2019Contrato de apoyo técnico para la revisión del diseño de aparatos de apoyo estructurales del Tren Interurbano Toluca-MéxicoSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/01/201931/12/2021Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estructuras de hormigón de altas prestaciones utilizando materials y tecnologías avanzados de diseño y construcciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Realización de campañas de seguimiento de la evolución de las paredes rocosas (Monasterio de Piedra)MONASTERIO DE PIEDRA SA
01/09/201831/08/2020KEEPING AND INCREASING RESILIENCE OPPORTUNITIES AND SUSTAINABILITY OF COMMUNITIES AGAINST EARTHQUAKESCommission of European Communities
21/08/201821/08/2018Un método para la estimación del volumen de fractura, en un dominio de un yacimiento, por inyección de un fluido a alta presión
02/03/201831/12/2018Assessorament sobre l'anàlisi del comportament estructural i constructiu de monuments i compatibilitat de sistemes constructius en temes relacionats amb patologies de diversos monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
01/02/201831/12/2019Asesoría de Viaductos de la linea de ferrocarril Thénia-Borjd Bou Arreridj, ArgeliaPöyry Deutschland GmbH
01/01/201831/12/2021Por una cultura del riesgo sísmicoCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Desarrollo y validación de sistemas de monitorización inteligente, estrategias de control del pitch y de amortiguación estructural para aerogeneradores offshore flotantes.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Deterioro físico del suelo debido a acciones ambientales: soluciones tecnológicas para mitigación de riesgosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Modelos estructurales para la gestión eficiente de infraestructuras: Smart BIM modelsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020INESTABILIDAD HIDROMECÁNICA EN SUELOS: DETECCIÓN Y EVALUACIÓNAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
03/08/201731/12/2017Assessorament en relació a les solucions estructurals i constructives i de resposta de determinats materials a patologies concretes dels monuments.GENCAT-DEP.CULTURA
01/06/201731/05/2018Análisis inicial de la vulnerabilidad sísmica de viviendas e infraestructuras de la franja del Pacífico de Nicaragua para sustentar un proyecto de normas y guías de construcción propiasCentre Cooperació per al Desenvolupament
09/05/201702/06/2017Informe sobre los silos A, B y C de ERGANSA situados en el muelle de contradique del puerto de BarcelonaAutoritat Portuària de Barcelona
06/05/201706/05/2017Método y circuito electrónico analógico para la detección de fallos en el sistema hidráulico de variación de paso de pala de una turbina eólica
04/04/201731/12/2017TENSAR INTERNATIONAL LTD. Triaxial tests on reinforced aggregatesTENSAR INTERNATIONAL LTD
01/03/201731/08/2020Applications of coupled termo-hydro-mechanical simulation in landfill operation and maintenanceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201731/12/20202017 SGR 388: Control, Modelització, Identificació i Aplicacions (CoDAlab)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2020Grup de Recerca Reconegut per la Generalitat de CatalunyaAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
30/12/201631/12/2020Caracterización y modelización de los desprendimientos rocososMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Histeresis con dependencia de tasa: modelado, análisis, e identificación, con aplicaciones a los amortiguadores magnetoreologicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/12/201631/03/2018Caracterització mecànica i resistent detallada d'un tipus de fàbrica de maó ceràmic utilitzat en la construcció de les voltes de pla de part de l'estructura del Temple de la Sagrada FamiliaTEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
13/11/201613/11/2016Dispositivo de aislamiento sísmico con múltiples núcleos y engranajes
19/08/201619/08/2016Method implemented in a computer for the numerical simulation of a porous medium
14/07/201614/07/2016Method to generate the in-situ state of stress in a domain in a geological structure
13/06/201631/12/2016Análisi de solucions estructurals i resposta a materials en monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
26/04/201625/08/2016Development of an experimental programme on a novel Technology for the construction of a vaulted structureEIDG. TECHN. HOCHSCHULE ZÜRICH
18/02/201631/12/2016IGEOTEST S.L. Proyecto de investigación ERA-NET MD-WINDControl y Prospecciones IGEOTEST S.L
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Evaluación de la capacidad resistente frente a esfuerzos tangentes de estructuras de hormigón mediante modelos mecánicos para la extensión de su vida útilMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Caracterización y clasificación morfológica de células leucémicas mediante procesamiento digital de imágenes y reconocimiento de patrones para el soporte al diagnósticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019La isla de calor urbana: Efectos en el cambio climático y modelado para estrategias de planeamiento territorial y urbano. Aplicación a la región metropolitana de BarcelonaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Interpretación de registros de perforación geotécnica submarinaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Comportamiento sismico de estructuras con forjados reticulares y disipadores de energía bajo la acción simultánea de dos componentes horizontales del terremotoMinisterio de Ciencia e Innovación
21/07/201531/12/2015Assessorament per a solucions estructurals i constructives de diversos edificis històrics de CatalunyaGENCAT-DEP.CULTURA
15/07/201515/02/2017Anàlisis mecàniques sobre elements de pedra, morter i obra de fàbrica (Expedient 01/15 FBG)FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
01/04/201531/03/2019Geohazards: Risk Assessment, Mitigation and PreventionCommission of European Communities
01/04/201531/03/2016investigació i assessorament en temes estructurals de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (Infraestructures.cat)Gestió d’Infraestructures S.A.U Generalitat de Catalunya
01/01/201530/06/2018Simulación avanzada para optimizar el reconomiento geotécnico submarinoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Desarrollo y validación de sistemas de detección de fallos y diseño de estrategias de control tolerante a fallos con aplicación a plantas de energía eólica offshoreMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018LNG Technologies and Innovation for Maritime Transport for the Promotion of Sustainability, Multimodality and the Efficiency of the NetworkEuropean Commission
04/01/201431/05/2022Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt