Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

El Programa de Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural va començar a gestar-se l’any 1984, a partir de la creació del Programa de Postgrau del mateix nom que, per primera vegada, introduïa a la UPC estudis avançats relatius als terratrèmols, als efectes d’aquests sobre les estructures i a la forma de pal·liar-los. L’any 1986, a l’empara de la nova Llei de doctorat, el programa va ser aprovat per la Comissió de Doctorat de la UPC. Posteriorment, s’ha anat adaptant a les diferents normatives referents a doctorats, en concret al Reial decret 778/1998 i els reials decrets 55 i 56/2005, 189/2007 i 1393/2007. Al llarg de tots aquests anys, el programa ha estat catalitzador i dinamitzador de l’activitat de recerca i transferència de tecnologia en les àrees d’enginyeria sísmica i dinàmica estructural, i ha aconseguit una formació d’alt nivell per a un gran nombre d’estudiants, molts dels quals llatinoamericans. En l’actualitat, diversos dels antics alumnes ocupen llocs de rellevància en la infraestructura docent, tecnològica, investigadora i governamental a diferents països.


Justificació de la necessitat del programa

La major part de les pèrdues ocasionades pels terratrèmols al llarg de la història, tant de vides com econòmiques, han estat causades per un comportament sísmic deficient de les estructures. Aquest comportament pot donar lloc a col·lapses parcials i fins i tot totals de les estructures, així com a l’aparició de perills col·laterals, com ara incendis o explosions, que en moltes ocasions incrementen les pèrdues. No obstant això, tot i que les normatives existents de construcció antisísmica milloren dia a dia, enriquides amb la informació obtinguda a partir de noves investigacions i experiències, encara continuen tenint lloc pèrdues catastròfiques en molts països de tot el món, fins i tot en aquells en què els estudis en el camp de l’enginyeria sísmica constitueix una de les activitats prioritàries. És evident que els nous èxits que s’aconsegueixen en el camp del disseny d’estructures es poden aplicar únicament a les noves construccions, el nombre de les quals és un ínfim percentatge del nombre total d’estructures existents. Considerant a més, que l’ocurrència dels fenòmens sísmics està encara fora de control de la ciència, la conclusió immediata és la necessitat d’aplicar mètodes que minorin en la mesura possible el dany esperat en les estructures existents. D’aquesta necessitat neixen els estudis de vulnerabilitat sísmica d’estructures, els quals mereixen una atenció prioritària avui en dia, amb vista a qualsevol pla de mitigació de futurs desastres per sismes. Així doncs, el disseny de les noves estructures i l’estudi del binomi vulnerabilitat-dany d’estructures existents pot ajudar a pal·liar els costos en vides humanes, econòmics i socials que s’originen en tota catàstrofe sísmica. Per tant, els efectes de les càrregues dinàmiques s’han de considerar amb una especial atenció. En aquest sentit, el coneixement del perill sísmic i l’estudi del comportament d’estructures sotmeses a l’acció sísmica són d’una importància essencial. El Programa de Doctorat cobreix una àrea de coneixement i un camp d’aplicació en què hi ha poques iniciatives i activitats a Espanya i Iberoamèrica, de manera que els continguts i àrees d’investigació oferts pel programa són especialment necessaris. Prova d’això és el flux sostingut d’estudiants, especialment iberoamericans, que sol·liciten l’ingrés al programa.

Alineació amb els objectes estratègics en R+D+I d’Europa, Espanya i Catalunya

El Programa de Doctorat s’emmarca en les àrees ANEP de ciències de la terra, enginyeria civil i arquitectura i transferència de tecnologia. Al VII Framework Program, en Environment i Transport.
En el Pla de Recerca i Innovació 2010-2013 de la Generalitat de Catalunya, en mitigació i adaptació al canvi climàtic, edificis, ciutats i territoris per viure, generar valor i conviure. I dins del Pla Nacional de recerca Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica, en acció estratègica d’energia i canvi climàtic.

El programa fa un especial èmfasi en l’avaluació i gestió del risc sísmic en entorns edificats i en la transferència de coneixement i tecnologia als organismes gestors de la protecció civil a escales local, autonòmica i nacional, així com en el desenvolupament de tècniques de disseny sísmic conduents a la minoració del risc.

Referències externes

El Programa de Doctorat en Enginyeria Sísmica és una iniciativa única a Espanya i s’hi ha format un nombrós grup d’acadèmics i investigadors dels països de parla hispana. El president i el vicepresident de l’Associació Espanyola d’Enginyeria Sísmica (AEIS, http://www.aeissismica.es/index.html) són professors del curs i molts altres són socis de l’Associació, la qual, al seu torn, forma part de l’Associació Internacional per a l’Enginyeria Sísmica (IAEE, International Association for Earthquake Engineering, http://www.iaee.or.jp/index.html) a través de l’Associació Europea d’Enginyeria Sísmica (EAEE: European Association for Earthquake Engineering, http://www.eaee.boun.edu.tr/eaee.htm). La IAEE associa les institucions i organismes més prestigiosos en el món en l’àmbit de l’enginyeria sísmica. Cada quatre anys se celebra el Congrés Mundial d’Enginyeria Sísmica, on els professors i estudiants del programa presenten els resultats més rellevants de les seves investigacions. Els nivells de control i l’impacte de les comunicacions i ponències d’aquests congressos són comparables als de les revistes indexades de més alt nivell.

Objectius globals:

Els objectius globals del programa són proporcionar una formació de tercer cicle d’alt nivell especialitzada en els continguts actuals, el desenvolupament tecnològic i la recerca en els camps de la sismologia, l’enginyeria sísmica i la dinàmica estructural. Va dirigit a l’obtenció de tesis doctorals de qualitat relacionades amb les línies de recerca dels diferents grups que col·laboren en el programa i que inclouen les temàtiques relatives a la generació de sismes i a la propagació i atenuació de les ones dels terratrèmols, així com als efectes que causen en les estructures i la manera de mitigar-los.

Objectius específics:

El desenvolupament i evolució del Programa de Doctorat cap a les prioritats dels plans nacionals, europeus i internacionals de recerca i el servei a la societat l’han conduït cap a l’especialització en la predicció, avaluació i gestió del risc sísmic, tant en zones caracteritzades per la seva alta vulnerabilitat (zones que no presenten necessàriament una perillositat sísmica important però on les tipologies constructives són altament vulnerables), com en zones en què el risc ve determinat per la seva elevada perillositat.

COORDINADOR/A

Ledesma Villalba, Alberto

CONTACTE

Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.esis.camins@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Donant per descomptat que ens referim als àmbits científics i tecnològics propis de l’enginyeria sísmica i de la dinàmica estructural, el perfil d’ingrés dels estudiants es pot resumir mitjançant tres paraules:
1. coneixement,
2. capacitat, i
3. motivació.

És a dir:
1. Han de disposar del bagatge formatiu suficient que els permeti accedir a la frontera del coneixement en l’àmbit d’una temàtica pròpia del programa.
2) Han de tenir maduresa acadèmica i capacitats suficients per anar més enllà, de manera que puguin realitzar una aportació original i nova a l’estat del coneixement o de la tecnologia en l’àmbit de la tesi doctoral. En conseqüència, han de ser capaços d’investigar, desenvolupar i crear, han de tenir capacitat d’anàlisi i síntesi i esperit crític, capacitat de treball i capacitat i habilitats per al treball en equip i per a la comunicació oral i escrita. És imprescindible un cert domini de la llengua anglesa. També és important disposar d’una bona font de finançament.

3. Han d’estar realment motivats i preparats per a un treball de llarg recorregut, han de ser ambiciosos però realistes, amb maduresa personal i intel·ligència emocional i amb un projecte de futur que els permeti rendibilitzar l’esforç i cost que comporten uns estudis de doctorat.

Històricament, la major part dels estudiants del nostre Programa de Doctorat han respost a aquest perfil i molts són en l’actualitat professors o investigadors en universitats, institucions de servei i centres de recerca d’Espanya i de països d’Iberoamèrica.

Així, si bé l’entrada natural al programa de doctorat és a través del Màster Oficial en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica de la UPC, cas en el qual no cal cursar assignatures addicionals de màster (complements de formació), hi ha dos factors que motiven que es pugui accedir al programa també a partir de diferents títols. El primer és el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa. El segon és l’interès que la temàtica i característiques del programa desperta en l’Amèrica de parla hispana. Els principals títols d’accés es detallen més avall. D’aquesta manera, el perfil d’ingrés al programa és una síntesi entre el perfil acadèmic formatiu i el perfil personal, tal com s’ha descrit més amunt.

Principals títols d’accés
Títols superiors en els àmbits d’enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria civil, enginyeria geològica i arquitectura, i també altres titulacions superiors en àrees afins a les ciències de la terra.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

Sense ajudes específiques ordinàries.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (PROMOTORA)
 • Departament de Física
 • Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/sismica-dinamica-estructural

CONTACTE:

Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 011 784
Correu electrònic: doctorat.esis.camins@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Hi ha un conveni de col·laboració del programa amb l’Institut Geològic de Catalunya (en fase de renovació).

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Donant per descomptat que ens referim als àmbits científics i tecnològics propis de l’enginyeria sísmica i de la dinàmica estructural, el perfil d’ingrés dels estudiants es pot resumir mitjançant tres paraules:
1. coneixement,
2. capacitat, i
3. motivació.

És a dir:
1. Han de disposar del bagatge formatiu suficient que els permeti accedir a la frontera del coneixement en l’àmbit d’una temàtica pròpia del programa.
2) Han de tenir maduresa acadèmica i capacitats suficients per anar més enllà, de manera que puguin realitzar una aportació original i nova a l’estat del coneixement o de la tecnologia en l’àmbit de la tesi doctoral. En conseqüència, han de ser capaços d’investigar, desenvolupar i crear, han de tenir capacitat d’anàlisi i síntesi i esperit crític, capacitat de treball i capacitat i habilitats per al treball en equip i per a la comunicació oral i escrita. És imprescindible un cert domini de la llengua anglesa. També és important disposar d’una bona font de finançament.

3. Han d’estar realment motivats i preparats per a un treball de llarg recorregut, han de ser ambiciosos però realistes, amb maduresa personal i intel·ligència emocional i amb un projecte de futur que els permeti rendibilitzar l’esforç i cost que comporten uns estudis de doctorat.

Històricament, la major part dels estudiants del nostre Programa de Doctorat han respost a aquest perfil i molts són en l’actualitat professors o investigadors en universitats, institucions de servei i centres de recerca d’Espanya i de països d’Iberoamèrica.

Així, si bé l’entrada natural al programa de doctorat és a través del Màster Oficial en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica de la UPC, cas en el qual no cal cursar assignatures addicionals de màster (complements de formació), hi ha dos factors que motiven que es pugui accedir al programa també a partir de diferents títols. El primer és el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa. El segon és l’interès que la temàtica i característiques del programa desperta en l’Amèrica de parla hispana. Els principals títols d’accés es detallen més avall. D’aquesta manera, el perfil d’ingrés al programa és una síntesi entre el perfil acadèmic formatiu i el perfil personal, tal com s’ha descrit més amunt.

Principals títols d’accés
Títols superiors en els àmbits d’enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria civil, enginyeria geològica i arquitectura, i també altres titulacions superiors en àrees afins a les ciències de la terra.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

L’admissió al programa té dos filtres. El primer és el compliment dels requisits legals establerts. El segon és l’adequació al perfil d’ingrés definit més amunt, que inclou, sempre en l’àmbit de les disciplines cientificotecnològiques pròpies del programa, la formació, capacitat i motivació. El compliment dels requisits legals és imprescindible per accedir al programa.

L’adequació al perfil es valorarà d’acord amb els criteris següents:
a) Adequació del perfil acadèmic dels estudiants (matèries cursades) a les disciplines del programa i
b) adequació del perfil personal dels estudiants.

L’adequació del perfil dels estudiants es valora en els termes següents:

a1) Perfil acadèmic adequat,
a2) perfil acadèmic adequat amb complements de formació, i
a3) perfil inadequat.
Les valoracions a1 i a2 indiquen que poden ser admesos al programa sense necessitat i amb necessitat de cursar complements de formació, respectivament, mentre que la valoració a3 indica que no són admesos.

L’adequació del perfil personal dels estudiants es valorarà atenent-se als tres aspectes que fan referència a:
b1) la formació,
b2) la capacitat, i
b3) la motivació.

Pel que fa al criteri b1, es valorarà l’expedient acadèmic personal. Pel que fa al criteri b2, es valoraran altres activitats formatives o contribucions prèvies en àrees pròpies o afins al programa, incloent-hi els coneixements d’anglès. També es valorarà positivament el fet que els estudiants comptin amb l’acceptació prèvia d’un professor del programa per confeccionar la tesi sota la seva direcció. Finalment, per al criteri b3, es valoraran les declaracions dels estudiants en l’apartat corresponent de la sol·licitud d’admissió. En el cas que la Comissió Acadèmica del programa ho consideri oportú, aquest apartat es pot valorar també mitjançant una entrevista personal.

Els apartats b1, b2 i b3 es valoraran en una escala d’1 a 10, i per accedir al programa serà necessari no tenir una puntuació per sota de 6 en cap apartat i una nota global superior a 7. La nota global s’efectuarà mitjançant una mitjana ponderada que assignarà un 35% als apartats b1 i b2 i un 30% a l’apartat b3. Aquesta nota global servirà també per prioritzar les sol·licituds d’admissió en el cas que el nombre de sol·licituds superi el de places disponibles.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que els doctorands hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements poden ser de formació investigadora o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Complements de formació d’activitats acadèmiques específiques

S’espera que la majoria dels estudiants provinguin del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica, de manera que no hauran de realitzar complements de formació.
Els estudiants que no provinguin d’aquests estudis hauran de realitzar complements de formació, mai superiors a 60 ECTS, en assignatures del màster esmentat. La Comissió Acadèmica del programa proposarà aquests complements de formació atenent als estudis previs de cada estudiant.

El desenvolupament de les assignatures del Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica, vinculat al programa, cadascuna de les quals compta amb objectius, metodologies i processos d’avaluació concrets, permetrà preparar l’alumnat per a l’adquisició de les competències definides.

Període de matrícula dels nous doctorands

Dates a concretar entre setembre i octubre de cada curs més un període extraordinari al febrer.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Dates a concretar entre setembre i octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
- 288 hores.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Cursos i seminaris.
- 60 hores.

Activitat: 'Workshops'.
- 30 hores.

Activitat: Publicacions.
- 30 hores.


Activitat: Mobilitat.
- 480 hores.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- 1,5 hores.

Activitat: Metodologia de la recerca.
- 12 hores.

Activitat: Innovació i creativitat.
- 18 hores.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- 18 hores.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- 4 hores.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage


• Accés a l’entorn virtual de docència de la UPC: Atenea, https://atenea.upc.edu/moodle/login/index.php
• Aules docents equipades amb canó de projecció, ordinador d’aula i accés a Internet.
• Equips i aules informàtiques del Departament i de l’ETS d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). Programes generals i de càlcul específics del programa.
• Vehicle tot terreny propietat del Departament per a les visites de camp.
• En funció de les disponibilitats d’espai, es proporciona a l’estudiant un lloc de treball al Departament amb accés a Internet d’alta velocitat (100 Mbps).
• Servei de Wi-Fi a tot el campus de la UPC.
• Laboratoris del Departament per a pràctiques docents i de recerca.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • SANDOVAL NÚÑEZ, DIEGO ANÍBAL: Diagnosis of Low-Speed Bearings via Vibration-Based Entropy lndicators and Acoustic Emissions
  Autor/a: SANDOVAL NÚÑEZ, DIEGO ANÍBAL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Conveni Cotutela + Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 16/09/2021
  Data de lectura: 12/11/2021
  Hora de lectura: 09:00
  Lloc de lectura: ETSECCPB_ https://meet.google.com/jsn-zczk-zhb
  Director/a de tesi: POZO MONTERO, FRANCESC | LETURIONDO ZUBIZARRETA, URKO | VIDAL SEGUI, YOLANDA
  Tribunal:
       PRESIDENT: GARCIA MARQUEZ, FAUSTO PEDRO
       SECRETARI: RODELLAR BENEDE, JOSE JULIAN
       VOCAL: CASTEJON SISAMON, CRISTINA
  Resum de tesi: La energla eólica es una de las principales energlas renovables consideradas para reemplazar los combustibles fósiles en la generación de electricidad a nivel mundial. Para mejorar y acelerar su implementación a gran escala, es vital reducir los costes asociados con el mantenimiento. Como las roturas de los componentes obligan a la turbina a detenerse durante largos períodos de reparación, la industria eólica necesita cambiar del anticuado mantenimiento preventiw o correctiw al mantenimiento basado en la condición (también llamado mantenimiento predictivo). El mantenimiento basado en la condición de los rodamientos pitch es especialmente desafiante, porque las condiciones de operación incluyen un alto estrés mecánico y bajas velocidades de rotación. Debido a que estas condiciones de operación impactan negativamente en los resultados de los métodos y técnicas estándar aplicados en los sistemas actuales de monitoreo basados en el estado, el mantenimiento basado en el estado de los rodamientos pitch sigue siendo un desafío. Por tanto, esta tesis se centra en la investigación de métodos y técnicas novedosas que obtengan información fiable sobre el estado de los rodamientos pitch para el mantenimiento basado en la condición. Inicialmente, se realiza el reconocimiento del estado del arte para reconocer los métodos y señales utilizados. Este paso avala la decisión de analizar las señales de vibración y las emisiones acústicas a lo largo de esta tesis. Debido a las condiciones de funcionamiento particulares de los rodamientos pitch, esta investigación reconoce la necesidad de crear un conjunto de datos para replicar las condiciones de funcionamiento particulares del rodamiento pitch en una experiencia de laboratorio controlado. Como resultado, se genera un conjunto de datos basado en vibraciones y un segundo conjunto de datos basado en emisiones acústicas. El conjunto de datos de vibraciones permite la validación de un algoritmo novedoso para el diagnóstico de rodamientos de baja velocidad, el cual se basa en el concepto de la entropía según la definición de Shannon y Rényi. En comparación con los métodos clásicos que se encuentran en la literatura, el diagnóstico de rodamientos de baja velocidad basado en indicadores basados en la entropla puede extraer información más confiable. Además, la investigación de la combinación de varios indicadores para mejorar el diagnóstico revela que los indicadores basados en la entropía pueden extraer más información que los indicadores habituales utilizados en la academia. El conjunto de datos de las emisiones acústicas de los rodamientos de baja velocidad ayuda a contribuir al desarrollo de métodos de diagnóstico. En esta investigación, el análisis de la energla de las señales revela una dependencia de la intensidad y la presencia de daño. Además, se enfatiza una relación entre la forma de onda de la energía analizada y la existencia de daño.

Darrera actualització: 16/10/2021 04:47:07.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 16/10/2021 04:30:36.

Llistat de tesis defensades per any

 • ALVA BAÑUELOS, RODRIGO ESTEBAN: Daño sísmico y propiedades modales en estructuras de edificación
  Autor/a: ALVA BAÑUELOS, RODRIGO ESTEBAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 17/09/2021
  Director/a de tesi: PUJADES BENEIT, LUIS GONZAGA | GONZALEZ DRIGO, JOSE RAMON

  Tribunal:
       PRESIDENT: ROCA ADROVER, ANTONI
       SECRETARI: DI CAPUA, DANIEL
       VOCAL: NAVARRO BERNAL, MANUEL
  Resum de tesi: En la gestión de una emergencia post-sísmica el tiempo requerido para inspeccionar las estructuras dañadas tiene una repercusión directa en las consecuencias sociales y económicas del sismo, las cuales pueden llegar a ser catastróficas. Desarrollar herramientas que faciliten la tarea de inspección resulta de gran interés para reducir los impactos de los eventos sísmicos e incrementar la resiliencia de las ciudades. En este trabajo se estudian las bases de una metodología de diagnóstico de daño estructural, la cual contribuya a tomar decisiones más rápidas y objetivas sobre la seguridad y reocupación de las edificaciones después de un sismo. Se propone estimar el daño en las edificaciones a partir del cambio en las propiedades dinámicas de las mismas. Este concepto está bien establecido, pero su uso carece de un propósito explícito y práctico de evaluación del daño. En este sentido, se hace uso del análisis modal operacional con nuevas técnicas de medición sin contacto. En la primera parte de esta tesis se estudia la viabilidad de estimar las propiedades modales en distintas tipologías de edificios por medio de una innovadora técnica de teledetección, basada en el Radar de Apertura Real (RAR). Para mejorar la calidad de las mediciones, se exploran técnicas novedosas de análisis de señales y fusión de datos. Los resultados son contrastados con los obtenidos de técnicas convencionales de medición con contacto. La segunda parte se centra en la evaluación de daño estructural y su relación con las propiedades modales de la estructura. Específicamente, se investiga el incremento del periodo fundamental en un edificio de tipología común en España, inducido por la degradación de rigidez debida al daño estructural. Finalmente se discuten las principales ventajas y limitaciones de las distintas técnicas de medición, así como del incremento de periodo estructural como indicador de daño. Una conclusión relevante es que la tecnología RAR puede llegar a ser una herramienta de gran utilidad después de un terremoto. Esta técnica permite la identificación de parámetros modales, no solo de estructuras altas y flexibles, sino también de edificaciones más rígidas de mediana altura, sin la necesidad de acceder a la estructura. Por lo tanto, se puede reducir el tiempo y costo de las evaluaciones, además de eliminar el riesgo que representa entrar en una estructura dañada. Cabe mencionar que estas herramientas no solo serían útiles en la fase de emergencia post-sismo, donde la rapidez de la evaluación es fundamental, sino también en las etapas siguientes de evaluación de daño y con otros propósitos, tales como el monitoreo de la salud estructural y la calibración de modelos numéricos.

 • ÁVILA HARO, JORGE ARTURO: Análisis estructural probabilista orientado a evaluación del daño sísmico de edificios de mampostería no reforzada: aplicación a edificios aislados y agregados del distrito del ensanche de Barcelona.
  Autor/a: ÁVILA HARO, JORGE ARTURO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672307
  Programa: ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 01/07/2021
  Director/a de tesi: GONZALEZ DRIGO, JOSE RAMON | BARBAT BARBAT, HORIA ALEJANDRO | PUJADES BENEIT, LUIS GONZAGA

  Tribunal:
       PRESIDENT: GOULA SURIÑACH, XAVIER
       SECRETARI: LANTADA ZARZOSA, MARIA DE LAS NIEVES
       VOCAL NO PRESENCIAL: FOTI, DORA
  Resum de tesi: A pesar de que la mampostería es uno de los materiales de construcción más antiguos y usados, el número de estudios y datos experimentales existentes, así como la aplicabilidad de sus resultados (i.e. extrapolación), son substancialmente inferiores a aquellos disponibles para materiales mucho más recientes, tales como el hormigón o el acero. Además, actualmente en Europa, un gran número de edificaciones habitacionales pertenecen a tipologías de mampostería. Estas circunstancias justifican el estudio de las características y comportamiento de la mampostería para orientar estudios sobre vulnerabilidad sísmica.En particular, el distrito del Ensanche de Barcelona, en España, presenta un parque urbano de viviendas funcionales compuesto en un 73% por estructuras de mampostería no reforzada, resueltas mediante sistemas de muros de carga, sin ninguna consideración de la acción sísmica y que, en su mayoría, sobrepasan 100 años de vida útil. Estos edificios, característicos de Barcelona, tienen elementos que los diferencian de otras edificaciones de la misma tipología constructiva que pueden encontrarse en otras regiones de Europa: 1) el número de plantas supera significativamente la media, pudiendo encontrar edificios con hasta 10 u 11 niveles; 2) Los edificios comparten paredes medianeras (e.g. laterales), generando con ello entramados de edificios conocidos como agregados; 3) Las propiedades y calidades de los distintos elementos constructivos están estrechamente ligados con los procesos de producción, aún no mecanizados, de la época; 4) El nivel de las técnicas constructivas y la cualificación de la mano de obra eran muy elevados.En este trabajo se han realizado modelos numéricos 3D de configuraciones estructurales aisladas (i.e. edificio individual) y en agregado, de edificios existentes, con la finalidad de determinar y comparar el comportamiento entre las distintas configuraciones estructurales. Los edificios se han modelado incorporando la variabilidad de sus parámetros mecánicos y la demanda sísmica también se ha seleccionado teniendo en cuenta su incertidumbre. El análisis estructural se ha realizado utilizando y comparando diferentes procedimientos de cálculo estático no-lineal y utilizando el análisis dinámico no lineal incremental como referencia. Se ha realizado una discusión comparando los resultados y el grado de confiabilidad de los diferentes procedimientos utilizados en relación con la tipología de edificios de mampostería no reforzada. Se concluye que los métodos simplificados (i.e. estáticos no-lineales) sobrestiman el daño correspondiente a valores bajos de PGA, mientras que lo subestiman para valores elevados de PGA. Utilizando diferentes criterios, e incluyendo la consideración probabilista de las propiedades mecánicas, así como de la demanda sísmica, se ha caracterizado el daño predecible para estas estructuras mediante funciones de fragilidad y matrices e índices de daño y también se aporta un estudio de la correlación entre los parámetros mecánicos y el daño observado, a partir del cual se observa que existe una alta correlación entre los resultados obtenidos y las variables aleatorias seleccionadas, siendo el módulo de Young, E, aquella que presenta los coeficientes de correlación más altos.Las dificultades comunes en cualquier trabajo que involucra muestras de gran tamaño en relación con la cantidad de recursos y tiempos de computación, han sido resueltas mediante el diseño de muestras adecuadas y suficientemente representativas, así como el empleo de métodos y herramientas de cómputo actuales, como lo son el cómputo paralelo y distribuido.

 • MONTALBÁN TURON, CARLOS: Análisis estructural de escaleras para edificios frente a viento y sismo
  Autor/a: MONTALBÁN TURON, CARLOS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 30/06/2021
  Director/a de tesi: BRUFAU NIUBÓ, ROBERTO | GONZALEZ DRIGO, JOSE RAMON

  Tribunal:
       PRESIDENT: MAÑA REIXACH, FRUCTUOSO
       SECRETARI: MARTÍN SÁIZ, RODRIGO
       VOCAL: DE SOUSA CRUZ, PAULO JORGE
  Resum de tesi: Esta tesis investiga el comportamiento estructural de los edificios con escaleras frente a empujes laterales. Ante la histórica desconsideración en la práctica profesional y científica de los efectos de interacción entre estructura principal y escaleras, el objetivo es resolver la actual incerteza en torno a la seguridad estructural de las salidas de evacuación de los edificios frente a amenaza sísmica. Por ello, se investigan soluciones en busca de la óptima interacción entre la estructura principal y de las escaleras. Actualmente, el proyecto de edificios con escaleras está controlado por distintos tipos de normas, para garantizar que, en situación accidental, las escaleras sean el lugar y el recorrido de evacuación más seguro del edificio. Sin embargo, frente a amenaza sísmica, se recomienda no permanecer en zonas del edificio con escaleras, porque está demostrado que son elementos altamente vulnerables frente a los efectos del terremoto. Los criterios de seguridad contra incendios y frente a amenaza sísmica son contradictorios. Se constata la necesidad de replantear el modo de diseñar escaleras y su interacción con la estructura del edificio. En situación accidental (sea por fuego o sismo) la integridad de la escalera es indispensable para asegurar una rápida evacuación y asistencia de los usuarios del edificio, y por ello, se debería garantizar la seguridad estructural de las vías de evacuación, frente a cualquier situación accidental. En esta investigación, se han definido cuatro modelos de análisis en tres dimensiones (3D) y en cada uno de ellos, se ha realizado un análisis estático no lineal frente a empujes incrementales en dos direcciones principales, lo que supone un total de ocho cálculos pushover. Dos modelos de análisis corresponden al modo habitual de analizar el comportamiento sísmico hoy en día, es decir, sin considerar la presencia estructural de las escaleras en el modelo de cálculo. Los otros dos, proponen dos soluciones de escaleras distintas, modelizadas como parte de la estructura principal. La investigación se realiza a través de tres ámbitos de conocimiento distintos, cuya coordinación ha permitido resolver un problema de interés internacional que cada año provoca la pérdida de centenares de vidas humanas, graves accidentes e importantes daños materiales en todos los continentes del mundo. Los tres ámbitos principales de conocimiento son: 1) arquitectura, 2) ingeniería en edificación con acero, y 3) el estudio del comportamiento sísmico. La contribución de esta tesis frente al problema de la fragilidad de las escaleras, difícilmente se podría haber realizado desde la especialización en un único ámbito de los tres mencionados. Durante el desarrollo se cuestionan y superan algunas imposiciones preestablecidas en cada ámbito de estudio: 1) La función de las escaleras en la arquitectura, 2) La razón de ser del sistema de arriostrado y las acciones externas que realmente actúan sobre ellas y 3) La determinante incidencia de las escaleras sobre el comportamiento dinámico y sísmico del edificio (dinámica estructural y sismología). La contribución principal, es ofrecer por primera vez, un proyecto de arquitectura que facilite una solución transversal a los tres ámbitos de estudio. Partiendo de la definición de Le Corbusier, "...la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnifico de los volúmenes organi-zados bajo la luz¿". Aquí, se podría matizar el paralelismo: " ... y de las masas organizadas frente a la aceleración". El alcance de la tesis es proyectar edificios en que la estructura principal y de las escaleras constituyan un tipo estructural eficaz frente a los efectos de la aceleración vertical (gravedad) y horizontal (viento o sismo). Los resultados obtenidos verifican que la integración de los elementos esenciales de la arquitectura (la estructura principal y de las escaleras) permite crear nuevos tipos estructurales más seguro

 • RASOL, MEZGEEN ABDULRAHMAN: Development of New GPR Methodologies for Soil and Cement Concrete Pavement Assessment
  Autor/a: RASOL, MEZGEEN ABDULRAHMAN
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671504
  Programa: ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 20/01/2021
  Director/a de tesi: PEREZ GRACIA, MARIA DE LA VEGA | SANTOS ASSUNÇÃO, SONIA ALEXANDRA

  Tribunal:
       PRESIDENT: FONTUL, SIMONA
       SECRETARI: CASELLES MAGALLON, JOSE ORIOL
       VOCAL NO PRESENCIAL: TOSTI, FABIO
  Resum de tesi: El estudio de la geologia superficial mediante georradar puede proporcionar información acerca de cambios laterales abruptos en el terreno. La localización de estos cambios resulta especialmente útil en los estudios de nanozonificación sísmica, ya que permite determinar a priori los sectores en los que se deben intensificar las medidas. En la tesis se analiza el efecto de los cambios de granulometría yde compactación en los registros de radar de subsuelo. Se observa que una mayor heterogeneidad del terreno produce un incremento del ruido de fondo de la señal ("clutter") debida a la retrodispersión de las ondas. El análisis de la amplitud de la señal incoherente, determinada en cada A-sean mediante el valor promedio obtenido en una cierta ventana temporal, permite obtener gráficas de amplitud de ruido de fondo frente a la posición de la traza en el perfil. Los resultados definen claramente los sectores en los que se incrementa el valor de la amplitud, asociándolos con existencia de materiales heterogéneos en la zona más superficial del subsuelo. Por otro lado, el análisis del contenido frecuencial de la señal de radar recibida presenta cambios bruscos que en algunas ocasiones están relacionados con el aumento de la amplitud de "clutter". Sin embargo, en otras ocasiones no aparecen aunque se registre un aumento del ruido. Para analizar el efecto se realizó un estudio estacional en una zona atravesada por rieras subterráneas, comparando los resultados en la época seca con los resultados en la época de lluvias. En el espacio temporal, las rieras subterráneas se podían detectar gracias al aumento del "clutter". Los resultados se compararon con los obtenidos mediante sis mica pasiva. En el espacio frecuencial se observaron mayores cambios en la frecuencia en la época de lluvia, mientras que en la época seca únicamente aparecían estos cambios en los registros obtenidos en la zona en la que había una de las rieras. Se concluyó, por lo tanto, que el estudio del espectro de amplitudes se podía utilizar para determinar la presencia de agua y, en el caso de las rieras, para diferenciar entre rieras activas y cauces secos. Estos resultados son de gran interés para la planificación de infraestructuras de transporte. En la segunda parte de la tesis se analizan los daños en infraestructuras de transporte. En concreto en pavimentos rígidos. A menudo estos pavimentos, construidos mediante losas de hormigón armado, están cubiertos por una capa asfáltica, ya sea por diseño o debido a restauraciones. Las grietas internas que se generan no se observan en superficie hasta fases muy avanzadas. Se propusieron ensayos para determinar la capacidad del georradar para localizar grietas, estudiando el efecto del grosor, la profundidad y del material de relleno. Se observó que se pueden detectar grietas de un tamaño que permite considerarlas como incipientes, aunque la longitud de la grieta vertical sólo se podía detectar en el caso de grietas ya en un estado de daño avanzado (de gran anchura) o bien rellenas de arena saturada o de agua. La disminución en la velocidad de la señal debido a la presencia de agua permitía una mayor resolución. Los resultados experimentales se comprobaron en estudios de campo, en carreteras reales. Se observaron efectos similares aunque con una resolución más limitada. Mediante métodos computacionales se relacionaron las anomalías registradas en los radargramas, tanto experimentalmente como en estudios de campo, con distintos tipos de grietas.

 • SOSSA ARANCIBIA, VIVIANA ALEJANDRA: Inspección no destructiva de estructuras mediante georradar: análisis de daños por corrosión y por otras patologías
  Autor/a: SOSSA ARANCIBIA, VIVIANA ALEJANDRA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 11/03/2021
  Director/a de tesi: PEREZ GRACIA, MARIA DE LA VEGA | GONZALEZ DRIGO, JOSE RAMON

  Tribunal:
       PRESIDENT: GARCÍA GARCÍA, FRANCISCO
       SECRETARI: DI CAPUA, DANIEL
       VOCAL: SOLLA CARRACELA, MERCEDES
  Resum de tesi: En este trabajo de tesis se propone estudiar las capacidades y limitaciones de la tecnología de georradar para dar soporte a tareas de inspección, evaluación, mantenimiento y reparación mediante la detección temprana yla evaluación de patologías en construcciones de mampostería no reforzada yen estructuras de hormigón armado.Una de las patologías más comunes en estructuras es la que ocasiona la oxidación en elementos metálicos. Se trata de una patología que, en fases avanzadas, puede comprometer la integridad de los elementos o del conjunto estructural. La corrosión reduce la sección efectiva de los elementos metálicos o del armado, disminuye la adherencia entre acero y hormigón y afecta, por interacción química y física, el hormigón que rodea las armaduras corroídas. En estructuras de hormigón armado, la corrosión en las armaduras queda, en general, oculta. En este sentido, son deseables técnicas de prospección remotas o a distancia, con el propósito de evaluar elementos metálicos inaccesibles por contacto.El empleo de ensayos no destructi1.0s (NDT) y no invasi1.0s, es habitual en el análisis de patologías en edificios históricos, donde las inteMnciones deben ser mínimamente invasivas. Métodos comunes para evaluar la corrosión como el potencial de corrosión, análisis petrográfico y resistivímetro, tienen deswntajas frente al georradar. La utilización de estos métodos requiere un tiempo considerable, son lewmente invasi1.0s ysu aplicación es puntual de modo que las prospecciones suelen cubrir áreas relativamente reducidas constituidas por unos pocos elementos (armaduras).Para determinar la capacidad de la tecnología de georradar para detectar el fenómeno de la corrosión, se han diseñado diferentes experimentos en laboratorio. Los resultados obtenidos son razonablemente satisfactorios. Se ha definido una metodología para la planificación de prospecciones rápidas; Se han identificado los elementos y parámetros claw para interpretar, en análisis cualitati1.0s, la presencia de corrosión; Se han identificado y controlado los efectos de contorno relacionados con cambios en la geometría; Se ha propuesto una aproximación numérica, basada en la atenuación de la energía en la señal de georradar, para evaluar la presencia yel grado de corrosión en muestras afectadas . Este resultado constituye una contribución original y significativa del trabajo de tesis.Se han realizado cuatro campañas de prospección sobre construcciones y estructuras reales con objeto de aplicar las metodologías, resultados y conclusiones obtenidos en los ensayos de laboratorio. Tres casos de estudio se corresponden con construcciones históricas pertenecientes al patrimonio arquitectónico y cultural de Barcelona. Los resultados, obtenidos con prospecciones georradar combinadas, en algún caso, con sondeos y tomografía sísmica, han permitido identificar patologías causadas por la humedad, la corrosión y asentamientos diferenciales del terreno. Un cuarto caso de estudio, realizado sobre una estructura contemporánea en hormigón armado y utilizando únicamente tecnología de georradar, ha permitido identificar y localizar patologías ocasionadas por la corrosión.En los ensayos de laboratorio yen los casos de estudio descritos, la tecnología de georradar, combinada con otras técnicas, ha demostrado una buena capacidad para detectar y evaluar patologías en fases tempranas, especialmente por corrosión, mediante prospecciones rápidas, no invasivas y no destructivas.Esta estrategia tiene wntajas económicas y sociales. Una pronta detección de patologías, permite recuperar las construcciones con inwrsiones mínimas si se comparan con los importantes recursos que deben utilizarse frente a una elñdencia del daño en etapas sewras. La evaluación de patologías en etapas tempranas y con tecnología de georradar combinada con otras técnicas, nos orienta hacia construcciones más seguras yresilie

 • VITOLA OYAGA, JAIME: Structural damage monitoring based on machine learning and bio-inspired computing
  Autor/a: VITOLA OYAGA, JAIME
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 28/01/2021
  Director/a de tesi: POZO MONTERO, FRANCESC | TIBADUIZA, DIEGO ALEXANDER

  Tribunal:
       PRESIDENT: PEDRAZA BONILLA, CESAR AUGUSTO
       SECRETARI: VIDAL SEGUI, YOLANDA
       VOCAL NO PRESENCIAL: TORRES PINZON, CARLOS
  Resum de tesi: Desde hace algunas décadas los sistemas para supervisar estructuras han tenido cada vez más relevancia. En esta evolución se ha pasado de estrategias que tenían como meta sólo la detec­ción de fallas a otras que buscan monitorizar permanentemente las estructuras bien sean éstas civiles o militares, ofreciendo información suficiente y pertinente que incide positivamente en el momento de tomar buenas decisiones, dentro de las cuales cabe destacar por ejemplo, las ori­entadas a realizar mantenimientos preventivos o correctivos si es del caso, reduciendo la posi­bilidad de accidentes, además de propiciar la disminución de costos que implican las repara­ciones más extensas cuando el daño se logra detectar de manera temprana. El presente trabajo se enfocó en tres elementos de diagnóstico de daños en estructuras, siendo estos en particular la detección, clasificación y localización, bien sea en estructuras metálicas o de material com­puesto, dado su amplio uso en vehículos de transporte aéreo, terrestre, marítimo, aeroespacial, aerogeneradores, infraestructura civil y militar. Se utilizaron las herramientas que ofrecen el aprendizaje automático (machine leaming) y la computación bio-inspirada, dados los buenos resultados que han ofrecido en la solución de problemas complejos y el reconocimiento de pa­trones. Involucranto cambios de temperatura dado que es uno de los parámetros a los que se ven enfrentadas las estructuras en ambientes reales. Se utilizó información de naturaleza estadística aplicada al reconocimiento de patrones y reducción del tamaño de la información con herramientas como el PCA (análisis de componentes principales), gracias a la experiencia lograda en trabajos desarrollados por el grupo de investigación CoDAlab. El documento está dividido en cinco capítulos. En el primerio se incluye una descripción general del problema, los objetivos y los resultados obtenidos, ademas de un breve introduc­ción teórica. Los Capítulos 2,3 y 4 incluyen los artículos publicados en diferentes revistas. En el Capítulo 5 se realiza una presentación de los resultados y conclusiones. En el Anexo A se incluyen otras contribuciones tales como un capítulo de libro y algunos trabajos presentados en conferencias. Finalmente en el anexo B se presenta el diseño de un sistema de multipliexación utilizado en el desarrollo de los experimentos realizados en el presente trabajo.

Darrera actualització: 16/10/2021 05:11:51.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:PINZON UREÑA, LUIS
Títol:Directionality and soils' effects on the seismic hazard and risk. Applications to ground motion big data sets and to urban environments
Data lectura:18/09/2020
Director/a:PUJADES BENEIT, LUIS GONZAGA
Codirector/a:MACAU ROIG, ALBERT
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Pinzon, L.; Pujades, L.G.; Hidalgo, D. A.; Díaz, S. (2018). Directionality models from ground motions of Italy. - Ingegneria Sismica, ISSN: 0393-1420 (JCR Impact Factor-2018: 2.561; Quartil: Q2)

Pinzon, L.; Pujades, L.G.; Díaz, S.; Alva, R. (2018). Do directionality effects influence expected damage? A case study of the 2017 central Mexico earthquake. - Bulletin of the Seismological Society of America, ISSN: 0037-1106 (JCR Impact Factor-2018: 2.289; Quartil: Q2)

Díaz, S.; Pinzon, L.; Pujades, L.G.; Vargas, Y. (2018). An alternative approach to consider the effect of seismic directionality. - Revista de ingeniería de construcción, ISSN: 0718-5073 (JCR Impact Factor-2018: 0.149; Quartil: Q4)

Pinzon, L.; Pujades, L.G.; Macau, A.; Figueras, S. (2019). Increased seismic hazard in Barcelona (Spain) due to soil-building resonance effects. - Soil dynamics and earthquake engineering, ISSN: 0267-7261 (JCR Impact Factor-2019: 2.637; Quartil: Q2)

Pinzon, L.; Díaz, S.; Pujades, L.G.; Vargas, Y. (2019). An efficient method for considering the directionality effect of earthquakes on structures. - Journal of earthquake engineering, ISSN: 1363-2469 (JCR Impact Factor-2019: 2.779; Quartil: Q1)

Pinzon, L.; Pujades, L.G.; Macau, A.; Carreño, E.; Alcalde, J. (2019). Seismic site classification from the horizontal-to-vertical response spectral ratios: use of the Spanish strong-motion database. - Geosciences (Switzerland), ISSN: 2076-3263 (JCR Impact Factor-2019: 0.0; Quartil: )

Pinzon, L.; Mánica, M.; Pujades, L.G.; Alva, R. (2020). Dynamic soil-structure interaction analyses considering directionality effects. - Soil dynamics and earthquake engineering, ISSN: 0267-7261 (JCR Impact Factor-2018: 2.578; Quartil: Q2)

Alva, R.; Pujades, L.G.; Gonzalez-Drigo, J.R.; Luzi, G.; Caselles, J.; Pinzon, L. (2020). Dynamic monitoring of a mid-rise building by real-aperture radar interferometer: advantages and limitations. - Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2018: 4.118; Quartil: Q1)

Pinzon, L.; Vargas, Y.; Pujades, L.G.; Díaz, S. (2020). A drift-correlated ground motion intensity measure: application to steel frame buildings. - Soil dynamics and earthquake engineering, ISSN: 0267-7261 (JCR Impact Factor-2018: 2.578; Quartil: Q2)

Moya-Fernandez, A.; Pinzon, L.; Schmidt-Díaz, V.; Hidalgo-Leiva, D.; Pujades, L.G. (2020). A strong-motion database of Costa Rica: 20 Yr of digital records. - Seismological research letters, ISSN: 0895-0695 (JCR Impact Factor-2019: 3.131; Quartil: Q2)

Pinzon, L.; Pujades, L.G.; Medranda, I.; Alva, R. (2021). Case study of a heavily damaged building during the 2016 MW 7.8 Ecuador earthquake: directionality effects in seismic actions and damage assessment. - Geosciences (Switzerland), ISSN: 2076-3263 (JCR Impact Factor-2019: 0.474; Quartil: Q2)

Alva, R.; Gonzalez-Drigo, J.R.; Luzi, G.; Caselles, J.; Pujades, L.G.; Vargas, Y.; Pinzon, L. (2019). Remote ambient vibration measurements with real aperture radar to estimate buildings dynamic properties.

Vargas, Y.; Pujades, L.G.; Gonzalez-Drigo, J.R.; Alva, R.; Pinzon, L. (2019). On the equal displacement aproximation for mid-rise reinforced concrete buildings.

AUTOR/A:ALFARAH, BASHAR
Títol:Advanced Computationally Efficient Modeling of RC Structures Nonlinear Cyclic Behavior
Data lectura:09/06/2017
Director/a:LOPEZ ALMANSA, FRANCISCO
Codirector/a:OLLER MARTINEZ, SERGIO HORACIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Alfarah, B.; Lopez Almansa, F.; Oller, S. (2017). New methodology for calculating damage variables evolution in Plastic Damage Model for RC structures. - Engineering structures, ISSN: 0141-0296 (JCR Impact Factor-2017: 2.755; Quartil: Q1)

Alfarah, B.; Murcia, J.; Lopez Almansa, F.; Oller, S. (2018). RC structures cyclic behavior simulation with a model integrating plasticity, damage, and bond-slip. - Earthquake engineering and structural dynamics, ISSN: 0098-8847 (JCR Impact Factor-2018: 3.419; Quartil: Q1)

Alfarah, B.; Lopez Almansa, F.; Oller, S. (2018). Numerical study on the relevance of columns hidden failure modes in the seismic capacity of non-ductile RC Frames. - Journal of earthquake engineering, ISSN: 1363-2469 (JCR Impact Factor-2018: 2.754; Quartil: Q1)

Lopez Almansa, F.; Alfarah, B.; Oller, S. (2014). Numerical simulation of RC frame testing with damaged plasticity model.

Dagen, W.; Tao, L.; Alfarah, B.; Lopez Almansa, F. (2017). Nonlinear time-history analysis of a base-isolated RC building in Shanghai founded on soft soil.

Lopez Almansa, F.; Alfarah, B.; Oller, S. (2017). Importance of non-simulated failure modes in incremental dynamic analysis (IDA) of non-ductile RC frames.

AUTOR/A:SALGADO GÁLVEZ, MARIO ANDRÉS
Títol:Probabilistic assessment of earthquake losses at diferent scales considering lost economic production due to premature loss of lives.
Data lectura:04/07/2016
Director/a:CARREÑO TIBADUIZA, MARTHA LILIANA
Codirector/a:BARBAT BARBAT, HORIA ALEJANDRO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Salgado-Gálvez, M.A.; Cardona, O.D.; Carreño, M.L.; Barbat, A. H. (2015). Probabilistic seismic hazard and risk assessment in Spain: national and local level case studies.

Salgado-Gálvez, M.A.; Bernal, G.; Mora, M.; Zuloaga, D.; Cardona, O.D. (2014). Fully probabilistic seismic risk assessment considering local site effects for the portfolio of buildings in Medellin, Colombia. - Bulletin of earthquake engineering, ISSN: 1570-761X (JCR Impact Factor-2014: 1.884; Quartil: Q1)

Cardona, O.D.; Ordaz, M.; Mora, M.; Salgado-Gálvez, M.A.; Bernal, G.; Zuloaga, D.; Marulanda , M.; Yamín, L.; González, D. (2014). Global risk assessment: a fully probabilistic seismic and tropical cyclone wind risk assessment. - International journal of disaster risk reduction, ISSN: 2212-4209 (JCR Impact Factor-2014: 0.499; Quartil: Q1)

Ordaz, M.; Cardona, O.D.; Salgado-Gálvez, M.A.; Bernal, G.; Singh, S.; Zuloaga, D. (2014). Probabilistic seismic hazard assessment at global level. - International journal of disaster risk reduction, ISSN: 2212-4209 (JCR Impact Factor-2014: 0.499; Quartil: Q1)

Salgado-Gálvez, M.A.; Bernal, G.; Barbat, A. H.; Carreño, M.L.; Cardona, O.D. (2016). Probabilistic estimation of annual lost economic production due to premature deaths because of earthquakes. - Human and ecological risk assessment, ISSN: 1080-7039 (JCR Impact Factor-2016: 1.56; Quartil: Q3)

Salgado-Gálvez, M.A.; Zuloaga, D.; Velasquez, C.A.; Carreño, M.L.; Cardona, O.D.; Barbat, A. H. (2016). Urban seismic risk index for Medellín, Colombia, based on probabilistic loss and casualties estimations. - Natural hazards, ISSN: 0921-030X (JCR Impact Factor-2016: 1.833; Quartil: Q2)

Salgado-Gálvez, M.A.; Carreño, M.L.; Barbat, A. H.; Cardona, O.D. (2016). Evaluación probabilista del riesgo sísmico en Lorca mediante simulaciones de escenarios. - Revista internacional de métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería, ISSN: 0213-1315 (JCR Impact Factor-2016: 0.431; Quartil: Q4)

Salgado-Gálvez, M.A.; Bernal, G.; Cardona, O.D. (2016). Evaluación probabilista de la amenaza sísmica de Colombia con fines de actualización de la Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14. - Revista internacional de métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería, ISSN: 0213-1315 (JCR Impact Factor-2016: 0.431; Quartil: Q4)

Salgado-Gálvez, M.A.; Barbat, A. H.; Cardona, O.D.; Carreño, M.L. (2016). Comparing observed damages and losses with modelled ones using a probabilistic approach: the Lorca 2011 case. - International journal of disaster risk reduction, ISSN: 2212-4209 (JCR Impact Factor-2016: 1.603; Quartil: Q2)

Bernal, G.; Cardona, O.D.; Barbat, A. H.; Salgado-Gálvez, M.A. (2013). Enfoque integral para la evaluación de efectos de sitio en ciudades y su aplicación en Bogotá.

Barbat, A. H.; Salgado-Gálvez, M.A.; Carreño, M.L.; Cardona, O.D. (2014). Comparing a simulated loss scenario with the observed damage: the Lorca 2011 case study.

Carreño, M.L.; Cardona, O.D.; Barbat, A. H.; Velasquez, C.A.; Salgado-Gálvez, M.A. (2014). Holistic seismic risk assessment of port of Spain: an integrated evaluation and tool in the framework of CAPRA.

Salgado-Gálvez, M.A.; Carreño, M.L.; Barbat, A. H.; Cardona, O.D. (2014). Comparing a sumulated loss scenario with the observed earthquake damage: the Lorca 2011 case study.

Bernal, G.; Ordaz, M.; Salgado-Gálvez, M.A.; Cardona, O.D.; Barbat, A. H. (2015). Procedimiento numérico para la calibración de un modelo de espectro de fuente para la obtención de funciones de atenuación y su aplicación en Colombia.

Salgado-Gálvez, M.A.; Carreño, M.L.; Barbat, A. H.; Cardona, O.D. (2015). Simulación probabilista del riesgo sísmico en Lorca.

Salgado-Gálvez, M.A.; Bernal, G.; Zuloaga, D.; Cardona, O.D. (2015). Evaluación probabilista y espectral de la amenaza sísmica de Colombia y su uso en el nuevo código de puentes.

Bernal, G.A; Cardona, O.D.; Salgado-Gálvez, M.A.; Villegas, C. (2015). Actualización de la microzonificación sísmica de Manizales.

Cardona, O.D.; Ordaz, M.; Salgado-Gálvez, M.A.; Bernal, G.A; Mora, M.; Zuloaga, D.; Villegas, C.; Marulanda , M. (2015). Evaluación probabilista del riesgo sísmico para el GAR 2015.

Ordaz, M.; Cardona, O.D.; Salgado-Gálvez, M.A.; Bernal, G.A; Singh, S.; Zuloaga, D. (2015). Evaluación probabilista de la amenaza sísmica a nivel mundial.

Salgado-Gálvez, M.A.; Barbat, A. H.; Carreño, M.L.; Cardona, O.D. (2015). Real losses compared with modelled ones using probabilistic approaches : the Lorca 2011 case.

Cardona, O.D.; Ordaz, M.; Salgado-Gálvez, M.A.; Carreño, M.L.; Barbat, A. H. (2016). Latin American contributions to the GEM’s Earthquake Consequences Database.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2023RYC-2018-025169AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Avances en el análisis de la cuantificación del riesgo (QRA) por desprendimientos rocosos empleando avances en las técnicas geomáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/03/202006/03/2022Estudio comparativo de tecnologías y soluciones en aprendizaje profundo (deep learning) para el diagnóstico de averías en aerogeneradores.ITESTIT,S.L.
23/10/201919/01/2020Introduction to the Geotechnical PFEM in KratosCLIENTS DIVERSOS CONGRESOS
01/09/201928/02/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
27/07/201926/01/2020Realització d'assaigs dee laboratori per a la mesura de la deformació de fluència en provetes de dos tipus de pedra naturalPATRIMONI 2.0 CONSULTORS SL
01/06/201931/05/2021Geohazards: Identification, Modelling, Preparedness, Assessment, Collaboration and TransferenceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201931/03/2020Triaxial test on reinforced soils with different binders/injection liquidsBASF Construction Chemicals Europe AG
28/02/201928/02/2019A METHOD FOR ESTIMATING THE FRACTURED VOLUME IN A RESERVOIR DOMAIN BY INJECTING A HIGH PRESSURE FLUID
04/02/201906/05/2019Contrato de apoyo técnico para la revisión del diseño de aparatos de apoyo estructurales del Tren Interurbano Toluca-MéxicoSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/01/201931/12/2021Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estructuras de hormigón de altas prestaciones utilizando materials y tecnologías avanzados de diseño y construcciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Realización de campañas de seguimiento de la evolución de las paredes rocosas (Monasterio de Piedra)MONASTERIO DE PIEDRA SA
01/09/201831/08/2020KEEPING AND INCREASING RESILIENCE OPPORTUNITIES AND SUSTAINABILITY OF COMMUNITIES AGAINST EARTHQUAKESCommission of European Communities
21/08/201821/08/2018Un método para la estimación del volumen de fractura, en un dominio de un yacimiento, por inyección de un fluido a alta presión
02/03/201831/12/2018Assessorament sobre l'anàlisi del comportament estructural i constructiu de monuments i compatibilitat de sistemes constructius en temes relacionats amb patologies de diversos monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
01/02/201831/12/2019Asesoría de Viaductos de la linea de ferrocarril Thénia-Borjd Bou Arreridj, ArgeliaPöyry Deutschland GmbH
01/01/201831/12/2021Por una cultura del riesgo sísmicoCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Desarrollo y validación de sistemas de monitorización inteligente, estrategias de control del pitch y de amortiguación estructural para aerogeneradores offshore flotantes.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Deterioro físico del suelo debido a acciones ambientales: soluciones tecnológicas para mitigación de riesgosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Modelos estructurales para la gestión eficiente de infraestructuras: Smart BIM modelsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020INESTABILIDAD HIDROMECÁNICA EN SUELOS: DETECCIÓN Y EVALUACIÓNAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
03/08/201731/12/2017Assessorament en relació a les solucions estructurals i constructives i de resposta de determinats materials a patologies concretes dels monuments.GENCAT-DEP.CULTURA
01/06/201731/05/2018Análisis inicial de la vulnerabilidad sísmica de viviendas e infraestructuras de la franja del Pacífico de Nicaragua para sustentar un proyecto de normas y guías de construcción propiasCentre Cooperació per al Desenvolupament
09/05/201702/06/2017Informe sobre los silos A, B y C de ERGANSA situados en el muelle de contradique del puerto de BarcelonaAutoritat Portuària de Barcelona
06/05/201706/05/2017Método y circuito electrónico analógico para la detección de fallos en el sistema hidráulico de variación de paso de pala de una turbina eólica
04/04/201731/12/2017TENSAR INTERNATIONAL LTD. Triaxial tests on reinforced aggregatesTENSAR INTERNATIONAL LTD
01/03/201731/08/2020Applications of coupled termo-hydro-mechanical simulation in landfill operation and maintenanceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201731/12/20202017 SGR 388: Control, Modelització, Identificació i Aplicacions (CoDAlab)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2020Grup de Recerca Reconegut per la Generalitat de CatalunyaAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
30/12/201631/12/2020Caracterización y modelización de los desprendimientos rocososMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Histeresis con dependencia de tasa: modelado, análisis, e identificación, con aplicaciones a los amortiguadores magnetoreologicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/12/201631/03/2018Caracterització mecànica i resistent detallada d'un tipus de fàbrica de maó ceràmic utilitzat en la construcció de les voltes de pla de part de l'estructura del Temple de la Sagrada FamiliaTEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
13/11/201613/11/2016Dispositivo de aislamiento sísmico con múltiples núcleos y engranajes
19/08/201619/08/2016Method implemented in a computer for the numerical simulation of a porous medium
14/07/201614/07/2016Method to generate the in-situ state of stress in a domain in a geological structure
13/06/201631/12/2016Análisi de solucions estructurals i resposta a materials en monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
26/04/201625/08/2016Development of an experimental programme on a novel Technology for the construction of a vaulted structureEIDG. TECHN. HOCHSCHULE ZÜRICH
18/02/201631/12/2016IGEOTEST S.L. Proyecto de investigación ERA-NET MD-WINDControl y Prospecciones IGEOTEST S.L
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Evaluación de la capacidad resistente frente a esfuerzos tangentes de estructuras de hormigón mediante modelos mecánicos para la extensión de su vida útilMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Caracterización y clasificación morfológica de células leucémicas mediante procesamiento digital de imágenes y reconocimiento de patrones para el soporte al diagnósticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019La isla de calor urbana: Efectos en el cambio climático y modelado para estrategias de planeamiento territorial y urbano. Aplicación a la región metropolitana de BarcelonaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Interpretación de registros de perforación geotécnica submarinaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Comportamiento sismico de estructuras con forjados reticulares y disipadores de energía bajo la acción simultánea de dos componentes horizontales del terremotoMinisterio de Ciencia e Innovación
21/07/201531/12/2015Assessorament per a solucions estructurals i constructives de diversos edificis històrics de CatalunyaGENCAT-DEP.CULTURA
15/07/201515/02/2017Anàlisis mecàniques sobre elements de pedra, morter i obra de fàbrica (Expedient 01/15 FBG)FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
01/04/201531/03/2019Geohazards: Risk Assessment, Mitigation and PreventionCommission of European Communities
01/04/201531/03/2016investigació i assessorament en temes estructurals de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (Infraestructures.cat)Gestió d’Infraestructures S.A.U Generalitat de Catalunya
01/01/201530/06/2018Simulación avanzada para optimizar el reconomiento geotécnico submarinoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Desarrollo y validación de sistemas de detección de fallos y diseño de estrategias de control tolerante a fallos con aplicación a plantas de energía eólica offshoreMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018LNG Technologies and Innovation for Maritime Transport for the Promotion of Sustainability, Multimodality and the Efficiency of the NetworkEuropean Commission
04/01/201431/05/2022Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2023RYC-2018-025169AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Avances en el análisis de la cuantificación del riesgo (QRA) por desprendimientos rocosos empleando avances en las técnicas geomáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/03/202006/03/2022Estudio comparativo de tecnologías y soluciones en aprendizaje profundo (deep learning) para el diagnóstico de averías en aerogeneradores.ITESTIT,S.L.
23/10/201919/01/2020Introduction to the Geotechnical PFEM in KratosCLIENTS DIVERSOS CONGRESOS
01/09/201928/02/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
27/07/201926/01/2020Realització d'assaigs dee laboratori per a la mesura de la deformació de fluència en provetes de dos tipus de pedra naturalPATRIMONI 2.0 CONSULTORS SL
01/06/201931/05/2021Geohazards: Identification, Modelling, Preparedness, Assessment, Collaboration and TransferenceAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/201931/03/2020Triaxial test on reinforced soils with different binders/injection liquidsBASF Construction Chemicals Europe AG
28/02/201928/02/2019A METHOD FOR ESTIMATING THE FRACTURED VOLUME IN A RESERVOIR DOMAIN BY INJECTING A HIGH PRESSURE FLUID
04/02/201906/05/2019Contrato de apoyo técnico para la revisión del diseño de aparatos de apoyo estructurales del Tren Interurbano Toluca-MéxicoSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/01/201931/12/2021Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estructuras de hormigón de altas prestaciones utilizando materials y tecnologías avanzados de diseño y construcciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Realización de campañas de seguimiento de la evolución de las paredes rocosas (Monasterio de Piedra)MONASTERIO DE PIEDRA SA
01/09/201831/08/2020KEEPING AND INCREASING RESILIENCE OPPORTUNITIES AND SUSTAINABILITY OF COMMUNITIES AGAINST EARTHQUAKESCommission of European Communities
21/08/201821/08/2018Un método para la estimación del volumen de fractura, en un dominio de un yacimiento, por inyección de un fluido a alta presión
02/03/201831/12/2018Assessorament sobre l'anàlisi del comportament estructural i constructiu de monuments i compatibilitat de sistemes constructius en temes relacionats amb patologies de diversos monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
01/02/201831/12/2019Asesoría de Viaductos de la linea de ferrocarril Thénia-Borjd Bou Arreridj, ArgeliaPöyry Deutschland GmbH
01/01/201831/12/2021Por una cultura del riesgo sísmicoCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Desarrollo y validación de sistemas de monitorización inteligente, estrategias de control del pitch y de amortiguación estructural para aerogeneradores offshore flotantes.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Deterioro físico del suelo debido a acciones ambientales: soluciones tecnológicas para mitigación de riesgosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Modelos estructurales para la gestión eficiente de infraestructuras: Smart BIM modelsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020INESTABILIDAD HIDROMECÁNICA EN SUELOS: DETECCIÓN Y EVALUACIÓNAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
03/08/201731/12/2017Assessorament en relació a les solucions estructurals i constructives i de resposta de determinats materials a patologies concretes dels monuments.GENCAT-DEP.CULTURA
01/06/201731/05/2018Análisis inicial de la vulnerabilidad sísmica de viviendas e infraestructuras de la franja del Pacífico de Nicaragua para sustentar un proyecto de normas y guías de construcción propiasCentre Cooperació per al Desenvolupament
09/05/201702/06/2017Informe sobre los silos A, B y C de ERGANSA situados en el muelle de contradique del puerto de BarcelonaAutoritat Portuària de Barcelona
06/05/201706/05/2017Método y circuito electrónico analógico para la detección de fallos en el sistema hidráulico de variación de paso de pala de una turbina eólica
04/04/201731/12/2017TENSAR INTERNATIONAL LTD. Triaxial tests on reinforced aggregatesTENSAR INTERNATIONAL LTD
01/03/201731/08/2020Applications of coupled termo-hydro-mechanical simulation in landfill operation and maintenanceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201731/12/20202017 SGR 388: Control, Modelització, Identificació i Aplicacions (CoDAlab)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2020Grup de Recerca Reconegut per la Generalitat de CatalunyaAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
30/12/201631/12/2020Caracterización y modelización de los desprendimientos rocososMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Histeresis con dependencia de tasa: modelado, análisis, e identificación, con aplicaciones a los amortiguadores magnetoreologicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/12/201631/03/2018Caracterització mecànica i resistent detallada d'un tipus de fàbrica de maó ceràmic utilitzat en la construcció de les voltes de pla de part de l'estructura del Temple de la Sagrada FamiliaTEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
13/11/201613/11/2016Dispositivo de aislamiento sísmico con múltiples núcleos y engranajes
19/08/201619/08/2016Method implemented in a computer for the numerical simulation of a porous medium
14/07/201614/07/2016Method to generate the in-situ state of stress in a domain in a geological structure
13/06/201631/12/2016Análisi de solucions estructurals i resposta a materials en monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
26/04/201625/08/2016Development of an experimental programme on a novel Technology for the construction of a vaulted structureEIDG. TECHN. HOCHSCHULE ZÜRICH
18/02/201631/12/2016IGEOTEST S.L. Proyecto de investigación ERA-NET MD-WINDControl y Prospecciones IGEOTEST S.L
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Evaluación de la capacidad resistente frente a esfuerzos tangentes de estructuras de hormigón mediante modelos mecánicos para la extensión de su vida útilMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Caracterización y clasificación morfológica de células leucémicas mediante procesamiento digital de imágenes y reconocimiento de patrones para el soporte al diagnósticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019La isla de calor urbana: Efectos en el cambio climático y modelado para estrategias de planeamiento territorial y urbano. Aplicación a la región metropolitana de BarcelonaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Interpretación de registros de perforación geotécnica submarinaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Comportamiento sismico de estructuras con forjados reticulares y disipadores de energía bajo la acción simultánea de dos componentes horizontales del terremotoMinisterio de Ciencia e Innovación
21/07/201531/12/2015Assessorament per a solucions estructurals i constructives de diversos edificis històrics de CatalunyaGENCAT-DEP.CULTURA
15/07/201515/02/2017Anàlisis mecàniques sobre elements de pedra, morter i obra de fàbrica (Expedient 01/15 FBG)FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
01/04/201531/03/2019Geohazards: Risk Assessment, Mitigation and PreventionCommission of European Communities
01/04/201531/03/2016investigació i assessorament en temes estructurals de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (Infraestructures.cat)Gestió d’Infraestructures S.A.U Generalitat de Catalunya
01/01/201530/06/2018Simulación avanzada para optimizar el reconomiento geotécnico submarinoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Desarrollo y validación de sistemas de detección de fallos y diseño de estrategias de control tolerante a fallos con aplicación a plantas de energía eólica offshoreMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018LNG Technologies and Innovation for Maritime Transport for the Promotion of Sustainability, Multimodality and the Efficiency of the NetworkEuropean Commission
04/01/201431/05/2022Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt