Enginyeria Telemàtica

COORDINADOR/A

Hesselbach Serra, Xavier

CONTACTE

Unitat Transversal de Gestió CNTIC
Unitat de Doctorat

Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech

C/ Jordi Girona, 1-3
edifici B4-003
08034 Barcelona
Tel: 934 011 022
Correu electrònic: doctorat.entel@upc.edu

https://entel.phd.upc.edu/en

El Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica té una llarga trajectòria. Els seus orígens es remunten a un programa de doctorat del Departament de Matemàtica Aplicada i Telemàtica que es caracteritzava per combinar anàlisi matemàtica amb la resolució de problemes de l’àmbit de les telecomunicacions, en particular amb les xarxes de comunicació. Amb el temps, el Programa de Doctorat va anar prenent cos fins que les dues disciplines, la telemàtica i la matemàtica aplicada, van donar lloc a dos programes separats.

Durant els primers anys de vigència del programa, s’ha estat preparant un ampli col·lectiu de professionals que han nodrit les escoles de telecomunicacions que es van crear en la dècada dels noranta. Es pot citar universitats com la Carlos III de Madrid, la de Cantàbria o la de Cartagena, les quals tenen doctors fruit del Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica.

En una segona fase, la producció de doctors s’ha centrat en professionals que desenvolupen la seva activitat en universitats sud-americanes, com la Pontifícia Bolivariana de Colòmbia, o en centres de recerca d’empreses, com el de NEC a Heidelberg, NTT DOCOMO EuroLabs a Munic o empreses nacionals com Indra. Alguns doctors han apostat per la participació en projectes innovadors com eNeo Labs.

Destaquen dos aspectes singulars del Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica. Durant el període de 2006 a 2011, va ser compartit amb el Departament d’Enginyeria Telemàtica de la Universitat Carlos III i va rebre la Menció de Qualitat (MCD2003-00134) durant el període de 2003 a 2009. S’espera obtenir de nou aquesta menció a la convocatòria següent.

El Programa de Doctorat s’emmarca dins del sector de la tecnologia de la informació i les comunicacions (segons l’ANEP, l’àrea de les ciències de la computació i tecnologia de la informació).

Informació general

Perfil d'acces

Els estudiants als quals està dirigit el Programa de Doctorat són aquells que, havent cursat estudis de màster en telecomunicacions o informàtica, desitgin aprofundir en un tema o àrea amb l’objectiu d’aportar coneixement. Si bé aquest podríem dir que és el punt de partida ideal, no és l’únic, ja que altres titulacions prèvies són possibles, encara que amb la possibilitat de requerir complements de formació.

El Doctorat està concebut per a persones amb inquietuds tecnològiques i alhora creatives que desitgin millorar l’estat de la matèria. Aquesta activitat requereix una actitud davant la tecnologia en què es superi el coneixement com a usuari i es passi a entendre la tecnologia en si mateixa i que gràcies a això se sàpiga com es pot millorar. Els estudis de doctorat aporten un doble benefici. D’una banda, permeten satisfer la necessitat personal d’entendre les coses, i de l’altra, capaciten la persona dotant-la d’una metodologia i d’un coneixement que podrà aprofitar en la seva activitat professional en càrrecs en què es necessiti creativitat tecnològica.

Departaments d’R+D en empreses o creació d’empreses emergents són possibles destinacions en què aquests coneixements es podran explotar al màxim.

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través dels diferents màsters en Enginyeria de Telecomunicacions de la UPC impartits per l’ETSETB i l’EETAC, cas en el qual cal fer complements de formació. Per a estudiants d’altres programes de màster, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat analitzarà l’expedient acadèmic dels sol·licitants i l’àmbit en què desenvoluparan la seva tesi. A partir d’aquesta informació, podrà decidir sobre la necessitat de fer complements de formació fins a un màxim de 30 crèdits. Per regla general, estudiants en possessió d’un màster en telecomunicacions (o equivalent) d’altres universitats espanyoles o europees poden accedir a la fase de recerca directament. A estudiants amb màster en informàtica o ciències de la computació se’ls pot exigir algun reforç en la temàtica de xarxes de telecomunicació. Altres procedències han de cursar crèdits addicionals amb l’objectiu d’adquirir els coneixements necessaris de manera ràpida. La varietat de temes i aproximacions usats per portar a terme la recerca fan difícil fixar un perfil d’ingrés únic (algunes tesis són d’alt contingut matemàtic, mentre que altres són més orientades a l’aplicació), però de manera general es pot dir que es valora el coneixement d’eines que permetin fer una avaluació de prestacions. Per a aquest fi són necessaris el maneig de models matemàtics, mètodes numèrics, eines de simulació com ns-3, OMNeT, Matlab o coneixements de programació en Java, C++, C o Python per a la construcció de prototips. El coneixement d’anglès tant escrit com parlat és imprescindible, ja que es tracta de l’idioma de comunicació que es farà servir en el Doctorat, tant per a la seva formació, generació de publicacions i informes, així com en l’intercanvi de coneixements amb altres investigadors.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

8

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Telemàtica (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://entel.phd.upc.edu/en

CONTACTE:
Unitat Transversal de Gestió CNTIC
Unitat de Doctorat

Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech

C/ Jordi Girona, 1-3
edifici B4-003
08034 Barcelona
Tel: 934 011 022
Correu electrònic: doctorat.entel@upc.edu

Convenis amb altres institucions

Hi ha diversos convenis de cotutela amb universitats europees i internacionals, com ara acords amb l’Uruguai, Mèxic i el Líban, entre altres països, i projectes com 5GAuRA, pertanyent al Programa Marie Curie d’H2020.

També per a les estades de curta durada dels nostres doctorats s’ha arribat a acords verbals amb universitats europees que han permès que els doctorands facin estades mínimes de tres mesos de durada a les universitats o escoles politècniques d’Amsterdam, Grenoble, Glaswow, Milan, Lovaina i Xina (Changsha), entre d’altres.

També es porten a terme cotuteles amb el CTTC (Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya) en les àrees de sense fils, xarxes fixes i seguretat.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Els estudiants als quals està dirigit el Programa de Doctorat són aquells que, havent cursat estudis de màster en telecomunicacions o informàtica, desitgin aprofundir en un tema o àrea amb l’objectiu d’aportar coneixement. Si bé aquest podríem dir que és el punt de partida ideal, no és l’únic, ja que altres titulacions prèvies són possibles, encara que amb la possibilitat de requerir complements de formació.

El Doctorat està concebut per a persones amb inquietuds tecnològiques i alhora creatives que desitgin millorar l’estat de la matèria. Aquesta activitat requereix una actitud davant la tecnologia en què es superi el coneixement com a usuari i es passi a entendre la tecnologia en si mateixa i que gràcies a això se sàpiga com es pot millorar. Els estudis de doctorat aporten un doble benefici. D’una banda, permeten satisfer la necessitat personal d’entendre les coses, i de l’altra, capaciten la persona dotant-la d’una metodologia i d’un coneixement que podrà aprofitar en la seva activitat professional en càrrecs en què es necessiti creativitat tecnològica.

Departaments d’R+D en empreses o creació d’empreses emergents són possibles destinacions en què aquests coneixements es podran explotar al màxim.

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través dels diferents màsters en Enginyeria de Telecomunicacions de la UPC impartits per l’ETSETB i l’EETAC, cas en el qual cal fer complements de formació. Per a estudiants d’altres programes de màster, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat analitzarà l’expedient acadèmic dels sol·licitants i l’àmbit en què desenvoluparan la seva tesi. A partir d’aquesta informació, podrà decidir sobre la necessitat de fer complements de formació fins a un màxim de 30 crèdits. Per regla general, estudiants en possessió d’un màster en telecomunicacions (o equivalent) d’altres universitats espanyoles o europees poden accedir a la fase de recerca directament. A estudiants amb màster en informàtica o ciències de la computació se’ls pot exigir algun reforç en la temàtica de xarxes de telecomunicació. Altres procedències han de cursar crèdits addicionals amb l’objectiu d’adquirir els coneixements necessaris de manera ràpida. La varietat de temes i aproximacions usats per portar a terme la recerca fan difícil fixar un perfil d’ingrés únic (algunes tesis són d’alt contingut matemàtic, mentre que altres són més orientades a l’aplicació), però de manera general es pot dir que es valora el coneixement d’eines que permetin fer una avaluació de prestacions. Per a aquest fi són necessaris el maneig de models matemàtics, mètodes numèrics, eines de simulació com ns-3, OMNeT, Matlab o coneixements de programació en Java, C++, C o Python per a la construcció de prototips. El coneixement d’anglès tant escrit com parlat és imprescindible, ja que es tracta de l’idioma de comunicació que es farà servir en el Doctorat, tant per a la seva formació, generació de publicacions i informes, així com en l’intercanvi de coneixements amb altres investigadors.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

L’admissió al Programa de Doctorat està en última instància regulada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat (CAPD). Aquest òrgan, tal com es detalla en la secció 8 d’aquest document, està presidit pel coordinador del Programa de Doctorat, assistit per una comissió en què figuren professors que participen en el programa i que són proposats pels grups de recerca. En el cas que els membres nats de la Comissió ho jutgin necessari, es podrà proposar com a membres d’altres professors que representin àrees de recerca rellevants. La composició de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat haurà de ser ratificada per la Junta de Departament.

La funció de la CAPD és vetllar per la qualitat del Programa de Doctorat participant en els processos d’admissió, seguiment, avaluació i valoració. En cas de no existir proposta de director o directora de tesi, la CAPD és la responsable d’assignar-ne un o una. Sobre la base de les preferències dels candidats pel que fa al tema de la tesi, es sol·licitarà al membre de la CAPD més proper a aquest tema una proposta de director o directora. Si el responsable d’aquesta àrea no pogués atendre el requeriment, es buscaria una altra àrea i es repetiria la sol·licitud. Si un cop consultats tots els membres de la CAPD no es troba director o directora, no es podria acceptar la sol·licitud.

En el cas de tenir un director o directora de tesi per al candidat o la candidata, es passa a fer una valoració d’aquests en la qual es consideren els elements següents, amb una nota de 0 a 10 i els percentatges següents:

• Expedient acadèmic i procedència (30%).
• Experiència en recerca (10%).
• Coneixements d’idiomes (10%).
• Altres aspectes rellevants descrits en el CV i no considerats en els tres punts anteriors (5%).
• Valoració de director o directora de la tesi doctoral (30%).
• Valoració del la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (15%).

Els estudiants seran admesos si superen una puntuació de 7 punts. En qualsevol cas, se’ls notificarà la decisió, indicant la valoració global i les parcials. Per no personalitzar la decisió, es farà la mitjana de la valoració del director o la directora i la de la CAPD, i aquesta serà la nota que es farà pública.

Juntament amb l’admissió, la CAPD emetrà unes recomanacions de matrícula en el cas de requerir complements de formació. Els crèdits recomanats (fins a un màxim de 30) corresponen a assignatures de l’àrea de telemàtica i que es puguin cursar al més aviat possible.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits d’investigació, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels que no assoleixin els criteris establerts.

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través dels màsters en Enginyeria de Telecomunicacions de la UPC, cas en el qual no és necessari fer complements de formació. Per a estudiants d’altres programes de màster, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat analitzarà l’expedient acadèmic dels sol·licitants i decidirà l’àmbit en què desenvoluparan la seva tesi, així com si cal fer complements de formació fins a un màxim de 30 crèdits.

En l’actualitat, els complements de formació s’ofereixen en el marc dels màsters en Enginyeria de Telecomunicacions de la UPC impartits per l’ETSETB i l’EETAC (https://eetac.upc.edu/en/study/masters-degrees/masteam, https://matt.masters.upc.edu/).

A continuació s’esmenten algunes de les assignatures que s’ofereixen actualment en tots dos màsters:


• Internet of Things
• Deep learning for Multimedia Processing
• Network Engineering
• Sensors and Interfaces
• Network Engineering
• Optimization for Applied Engineering Design
• Next-generation Wireless Communications and IoT
• ICT-Based Entrepeneurship
• Network Support for 5G
• Optical Networks for Cloud-Based Services
• Internet of Things & Ubiquitous IP
• 5G Network Planning
• Body Sensor Nodes
• Applied Image Processing
• Augmented Reality & Smart Objects
• Service Engineering
• Low-Power Systems with Energy Harvesting
• Creativity and Engineering
• Big Data and Data Mining
• Network Security - Authentication and Authorization
• Software-Defined Radio
• Project on ICT-Based Business Models
• Cybersecurity
• Antennas, Microwaves and Photonics for Communications and Earth Observation
• Wireless Communications
• 5G Networks
• Optical Networks
• Integrated Systems
• Instrumentation and Sensors
• Micro- and Nanotechnologies for Energy Management

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.

Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de fer durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Núm. d’hores: 288.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
Núm. d’hores: 480.
Caràcter: optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Núm. d’hores: 4.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Núm. d’hores: 1,5.
Caràcter: optativa.

Activitat: Metodologia de la recerca.
Núm. d’hores: 12.
Caràcter: optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Núm. d’hores: 8.
Caràcter: optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Núm. d’hores: 18.
Caràcter: optativa.

Activitat: Cursos i seminaris.
Núm. d’hores: 18.
Caràcter: obligatòria.
Es portarà a terme un mínim de 6 seminaris per any, dels quals cada estudiant haurà de cursar-ne un mínim de 3.

Activitat: 'Workshops' específics del programa.
Núm. d’hores: 6.
Caràcter: obligatòria.
Aquest Programa de Doctorat participa en un ‘workshop’ de periodicitat anual, de què ja s’ha fet la 3a edició. El ’workshop’ Barcelona Forum on PhD. Research in Information and Communication Technologies té una durada d’1 dia.

Activitat: Publicacions.
Núm. d’hores: 50.
Caràcter: obligatòria.
Descripció: Objectiu formatiu i contingut.
El Programa de Doctorat determina que cada estudiant ha de tenir almenys una publicació rellevant JCR (a més d’altres tipus de publicacions) per poder finalitzar la seva tesi doctoral. Les publicacions es poden portar a terme en qualsevol fase dels tres anys de doctorat.

Activitat: Altres ’workshops’.
Núm. d’hores: 72.
Caràcter: optatiu.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

Tots els estudiants que desenvolupin la seva recerca en el Programa de Doctorat d’Enginyeria Telemàtica compten amb un lloc de treball còmode i adequat en un despatx o laboratori compartit amb altres estudiants per fomentar un esperit de comunitat, que afavoreix el lliure intercanvi d’idees i el treball col·laboratiu. S’inclou un espai físic individual equipat amb un PC de sobretaula que disposa de les llicències de programari d’oficina bàsiques i d’altres eines de càlcul o simulació a través del repositori de programari de la UPC. Els estudiants tenen accés a tot tipus de material d’oficina, servei d’impressió i sales de reunions equipades amb equips de projecció i de vídeo conferència i a altres zones comunes destinades a reunions més informals amb nevera, microones i màquina de cafè.

Les unitats de gestió del Departament (UTG de Campus Nord i Castelldefels) proporcionen suport als estudiants de doctorat en diferents àmbits: des de la gestió econòmica dels viatges, sigui per participació en congressos o per a reunions de projectes internacionals, fins al procés de defensa en la fase final de l’elaboració de la tesi.

A més del que s’ha esmentat, les diferents línies que desenvolupen la recerca del Departament compten amb els recursos específics que es resumeixen a continuació:

Els estudiants vinculats a la línia de Gestió, Polítiques de Preus i Serveis en Xarxes de Nova Generació (MAPS, https://futur.upc.edu/176539) tenen accés a laboratori virtual EmanicsLab.

Aquest laboratori està suportat per una xarxa constituïda per un total de 20 nodes ubicats en deu universitats europees. El grup MAPS hi contribueix amb dos d’aquests nodes. Els doctorands fan servir el laboratori en les seves activitats de recerca en el camp de la gestió de xarxes i serveis, incloent-hi sistemes de recollida i anàlisi de fluxos de trànsit, sistemes de monitorització i comptabilitat, anàlisi d’estabilitat de xarxes autònomes i mecanismes d’assignació/gestió de recursos en xarxes virtuals.

Els doctorands de la línia de Serveis Telemàtics (SERTEL, https://futur.upc.edu/176527) tenen a la seva disposició els serveis d’espai de disc en xarxa per a còpies de seguretat, així com diversos servidors de càlcul optimitzats per a l’execució de diferents simuladors. El grup compta a més amb un entorn de virtualització compost per cinc servidors d’altes prestacions que permet dur a terme estudis sobre infraestructures de xarxa complexes.

Els alumnes de doctorat que facin la tesi doctoral al grup de recerca de Disseny i Avaluació de Xarxes i Serveis de Banda Ampla (BAMPLA, https://futur.upc.edu/176385A) disposen de diverses facilitats per al treball basat en emulació i simulació (OPNET…), però també compten amb espais adaptats per elaborar treballs de recerca amb equips de xarxa singulars. Entre aquests destaquen el Laboratori de Xarxes i Serveis, que disposa de dos núbols privats SDN/NFV i ’slicing’ basats en Openflow, OpenStack, ONFV i ONAP, equips EPON/GPON, Metro Ethernet i passarel·les (‘gateways’) EPON/WLAN, interconnectats a una xarxa experimental amb sortida continental d’experimentació de SDN a 10 Gbps.

A més de proporcionar accés a diversos servidors de càlcul d’altes prestacions, el grup de Xarxes sense Fils (WNG, https://futur.upc.edu/176483) posa a disposició dels alumnes de doctorat equips necessaris per a l’estudi de la gestió de recursos ràdio, com ara analitzadors d’espectre, oscil·loscopis i fonts d’alimentació de gran precisió per a l’estudi del consum d’energia de petits dispositius. El grup també compta amb material d’última generació per a la recerca sobre xarxes d’àrea local sense fils (WLAN) i xarxes d’àrea personal, incloent-hi llicències de programari i equip de maquinari necessaris per proporcionar entorns de desenvolupament per a diferents plataformes de xarxes de sensors. En aquest sentit, el grup compta amb una gran infraestructura fixa composta per desenes de nodes que pot ser gestionada remotament per configurar un gran nombre d’experiments.
Els laboratoris docents dotats d’analitzadors de xarxes, commutadors i encaminadors, punts d’accés Wi-Fi i simuladors d’entorns de núvols privats poden ser usats pels estudiants de doctorat en les hores en què no hi hagi classes de grau o de màster.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • SSEMAKULA, JOHN BOSCO: Contribution to Network Management of Beyond 5G Networks: Management and Orchestration Architecture to Support Microservice-based Services
  Autor/a: SSEMAKULA, JOHN BOSCO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA TELEMÀTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Telemàtica (ENTEL)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 18/06/2024
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: GORRICHO MORENO, JUAN LUIS
  Tribunal:
       PRESIDENT: BALIOSIAN, JAVIER ERNESTO
       SECRETARI: HESSELBACH SERRA, XAVIER
       VOCAL: RUBIO LOYOLA, JAVIER
  Resum de tesi: Aquesta tesi ha contribuït a la investigació en la gestió de xarxes per l’aprovisionament de futurs serveis, al que ens referim com el Future Service Deployment Problem (FSDP). En aquesta tesi diferents tècniques de desplegament afrontant el FSDP són investigades per aconseguir resoldre el problema de desplegament de forma efectiva en costos i eficient en recursos, sota diferents restriccions, mentre es compleixen els requeriments d’una selecció representativa de futures aplicacions, com un problema a resoldre en un espai temporal apropiat segons l’escenari de treball. Depenent del comportament operacional i els requeriments de xarxa i recursos, quatre aplicacions representatives han estat identificades i classificades en dues categories: i) Forwarding Applications (FAs), com les aplicacions de smart city, i ii) Closed Loop Applications (CLAs), com Virtual Reality (VR) o Vehicle Collision Avoidance (VCA). El FSDP pot ser vist en general com dos problemes interrelacionats, que haurien de ser resolts de forma coordinada. En particular, aquests són: i) a on desplegar un servei; i ii) cóm desplegar el servei. Pel primer considerem principalment un conjunt donat de recursos coordinats i cooperatius que conformen el substrat de xarxa. La solució al problema està en determinar un node computacional òptim o un subconjunt de nodes i els seus enllaços associats, per l’allotjament dels diferents micro-serveis de qualsevol petició de servei. Mentre el segon tracta l’aprovisionament apropiat de micro-serveis que té en compte diversos atributs clau depenents de l’estat de la xarxa i el QoS requerit per les peticions de servei, de forma eficient iefectiva en quant a recursos i costos, per ser executat en un temps raonable mentre es compleixen els requeriments exigits. A continuació es mencionen breument els diferents capítols de la tesi segons la tècnica proposada i l’escenari de treball considerat: els capítols 1 i 2 presenten els objectius de la tesi, escenaris de treball, estat de l’art del problema proposat, descripció dels casosd’us d’aplicació a desplegar, una formulació matemàtica del problema i un resum de les tècniques proposades per resoldre’l. Al capítol 3 es presenta l’algoritme: Optimization Deployment Algorithm (ODA) per aconseguir desplegaments quasi-òptims en temps raonable, l’escenari de treball és el Multi-access Edge Computing (MEC), a on diferents MEC State Features (MSFs) són considerades. El capítol 4 introdueix una tècnica que combina heurística e intelꞏligència artificial per acomodar els diferents serveis, amb l'objectiu d'afrontar de forma flexible i òptima un ampli ventall de requeriments i poder desplegar els diferents serveisdemandats sobre una xarxa compartida. El capítol 5 explora un escenari de treball més complex: un hybrid edge-cloud system, a on els recursos a la capa més externa de la xarxa es distribueixen geogràficament. A més, es proposa fer servir reinforcement learning (RL), i una nova heurística d’ubicació de micro-serveis a l’extrem de la xarxa. El capítol 6 presenta una meta-heurística denominadacustomized Genetic Algorithm, personalitzada per desplegar futures aplicacions basades en micro-serveis sobre xarxes multicapa.El capítol 7 conclou amb el resum dels principals resultats de la tesi, treball futur i conclusions.

Darrera actualització: 13/07/2024 04:45:16.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 13/07/2024 04:30:26.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • CEPEDA PACHECO, JUAN CARLOS: Contribution to the enhancement of IoT-based application development and optimization of underwater communications, by artificial intelligence, edge computing, and 5G networks and beyond, in smart cities/seas
  Autor/a: CEPEDA PACHECO, JUAN CARLOS
  Programa: ENGINYERIA TELEMÀTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Telemàtica (ENTEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 19/06/2024
  Director/a de tesi: DOMINGO ALADREN, MARIA DEL CARMEN

  Tribunal:
       PRESIDENT: LLORET MAURI, JAIME
       SECRETARI: REMONDO BUENO, DAVID
       VOCAL: HUERTA, MÓNICA KAREL
  Resum de tesi: Las xarxes 6G han sorgit com un avanç revolucionari, prometent connectivitat ultrarràpida i fiable. Aquesta nova generació de xarxes no només impulsa la comunicació entre dispositius, sinó que també és la columna vertebral de la Internet de les coses. A més, les capacitats d'aprenentatge i adaptació dels sistemes d'Intel·ligència artificial impulsen l'automatització i l'eficiència dels processos. Edge computing complementa aquest panorama descentralitzant el processament de dades, acostant la capacitat de computació a les fonts d'informació. Permet reduir la latència, millorant l'eficiència al processar les dades en temps real, impulsant aplicacions crítiques que requereixen respostes instantànies. Aquesta tesi es centra en dos punts importants, 1) Millorar l'eficiència de les aplicacions a ciutats intel·ligents, i 2) Millorar l'eficiència de les comunicacions submarines a ciutats costaneres intel·ligents aplicant intel·ligència artificial, edge computing i 5G i més enllà. Per aconseguir aquests objectius, s'ha analitzat la documentació tècnica existent; obtenint una visió actualitzada sobre xarxes 5G i més enllà, ciutats intel·ligents i intel·ligència artificial; per al desenvolupament d'aplicacions basades en aquestes tecnologies. Tot això, per generar alternatives noves i innovadores en l'àmbit del turisme, la seguretat i la millora de les comunicacions submarines, que impulsen al desenvolupament de les ciutats i oceans/mars intel·ligents. Com a resultat d'aquest estudi, sorgeix la primera contribució. Es tracta de l'anàlisi, disseny i implementació d'un sistema de recomanació d'atraccions turístiques que empra un algoritme d'aprenentatge profund adaptat a les ciutats intel·ligents. L'objectiu principal és millorar la forma en què es realitzen les recomanacions d'atraccions turístiques, adaptant-se als requisits de cada visitant en una ciutat determinada i reduint el tempsque pot trigar un turista en buscar possibles llocs que visitar.La segona contribució sorgeix en l'àmbit de la vigilància i la seguretat; consisteix en un sistema de detecció de distraccions per a la prevenció d'ofegaments en llocs aquàtics, desenvolupat en un entorn de xarxa 5G i més enllà. Es proposa un enfocament de càmeres de vigilància captant imatges de persones a càrrec de menors en piscines i emprant un algoritme basat en xarxes neuronals convolucionals per classificar el tipus de distracció que pot tenir una persona a càrrec d'un menor.Finalment, la tercera contribució, denominada aprenentatge per reforç i mobile edge computing per a xarxes sense fils submarines basades en 6G. Es presenta una arquitectura de mobile edge computing submergida en què s'utilitza un AUV com a plataforma d’edge computing mòbil (AUV-MEC), a més, diversos AUVs locals equipats amb recursos computacionals que recullen tasques dels nodes sensors i poden prendre la decisió de processar-les localment o descarregar-les parcial o totalment al dispositiu AUV-MEC. Per a això, es proposa un algoritme basat en deep reinforcement learning (DDPG) per al control de latrajectòria, l'estratègia de descàrrega de tasques i l'assignació de recursos computacionals, combinat amb mobile edge computing i AUVs per millorar la comunicació submarina; amb l'objectiu de minimitzar la suma dels retards màxims de processament i el consum d'energia durant tot el procés d'execució d'una tasca.Les contribucions presentades en aquesta tesi doctoral són de singular importància, ja que fins a l'actualitat segueixen sent innovadores. Aquestes contribucions no només representen avanços significatius en les seves respectives àrees, sinó que també assenten les bases per a futures investigacions en la construcció de ciutats intel·ligents i l'optimització de lescomunicacions submarines, reforçant així el potencial transformador de la intel·ligència artificial, mobile edge computing i les xarxes sense fils avançades en aquests dominis.

Darrera actualització: 13/07/2024 05:01:01.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:ALI, ZORAZE
Títol:AI/ML for multi-technology RAN automation with full and limited infrastructure support
Data lectura:15/11/2023
Tutor/a:SORIANO IBAÑEZ, MIGUEL
Director/a:GIUPPONI, LORENZA
Codirector/a:MANGUES BAFALLUY, JOSEP
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Evaluating unlicensed LTE technologies: LAA vs LTE-U
Bojovic, B.; Giupponi, L.; Ali, Z.; Miozzo, M.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2019
Article en revista

Distributed and multi-task learning at the edge for energy efficient radio access networks
Miozzo, M.; Ali, Z.; Giupponi, L.; Dini, P.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Multi-Task Learning for Efficient Management of Beyond 5G Radio Access Network Architectures
Ali, Z.; Giupponi, L.; Miozzo, M.; Dini, P.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

3GPP NR V2X mode 2 : overview, models and system-level evaluation
Ali, Z.; Lagén, S.; Giupponi, L.; Rouil, R.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/06/2021
Article en revista

Simulating LTE mobility management in presence of coverage holes with ns-3
Eighth EAI International Conference on Simulation Tools and Techniques
Data de presentació: 24/08/2015
Presentació de treball en congressos

Machine learning based handover management for improved QoE in LTE
2016 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium
Data de presentació: 26/04/2016
Presentació de treball en congressos

On fairness evaluation: LTE-U vs. LAA
14th ACM International Symposium on Mobility Management and Wireless Access
Data de presentació: 15/11/2016
Presentació de treball en congressos

Machine learning based scheme for contention window size adaptation in LTE-LAA
28th Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications
Data de presentació: 19/10/2017
Presentació de treball en congressos

Recurrent neural networks for handover management in next-generation self-organized networks
IEEE 31st Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications
Data de presentació: 01/09/2020
Presentació de treball en congressos

Extending the ns-3 spatial channel model for vehicular scenarios
Workshop on ns-3 2021
Data de presentació: 23/06/2021
Presentació de treball en congressos

On the impact of numerology in NR V2X Mode 2 with sensing and random resource selection
2021 IEEE Vehicular Networking Conference
Data de presentació: 11/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ROBLES GONZÁLEZ, ANTONIO
Títol:Private user-centric management of electronic services in smart communities
Data lectura:05/10/2023
Director/a:PARRA ARNAU, JAVIER
Codirector/a:ARIAS CABARCOS, PATRICIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A LINDDUN-based framework for privacy threat analysis on identification and authentication processes
Robles-González, A.; Parra-Arnau, J.; Forne, J.
Computers and security, ISSN: 0167-4048 (JCR Impact Factor-2020: 4.438; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Privacy-centered authentication: a new framework and analysis
Robles-González, A.; Arias, P.; Parra-Arnau, J.
Computers & security, ISSN: 1872-6208 (JCR Impact Factor-2021: 5.105; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2023
Article en revista

AUTOR/A:AGUILAR ROMERO, SERGIO
Títol:Contributions to IPv6 support over Low Rate Low Power Wireless Networks
Data lectura:06/07/2023
Director/a:GOMEZ MONTENEGRO, CARLOS
Codirector/a:VIDAL FERRÉ, RAFAEL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Performance analysis and optimal tuning of IETF LPWAN SCHC ACK-on-Error Mode
Aguilar, S.; maillé, P.; Toutain, L.; Gomez, C.; Vidal, R.; montavont, N.; Papadopoulos, G.
IEEE sensors journal, ISSN: 1530-437X (JCR Impact Factor-2020: 3.301; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/07/2020
Article en revista

Evaluation of receiver-feedback techniques for fragmentation over LPWANs
Aguilar, S.; Vidal, R.; Gomez, C.
IEEE internet of things journal, ISSN: 2327-4662 (JCR Impact Factor-2021: 10.238; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Packet fragmentation over Sigfox: implementation and performance evaluation of SCHC ACK-on-error
Aguilar, S.; Wistuba, D.; Platis, A.; Vidal, R.; Gomez, C.; Céspedes, S.; Zúñiga, J.
IEEE internet of things journal, ISSN: 2327-4662 (JCR Impact Factor-2021: 10.238; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Energy consumption model of SCHC packet fragmentation over Sigfox LPWAN
Aguilar, S.; Platis, A.; Vidal, R.; Gomez, C.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/03/2022
Article en revista

IPv6 over cross-technology communication with wake-up radio
Aguilar, S.; Vidal, R.; Gomez, C.
Internet of things (Amsterdam), ISSN: 2542-6605 (JCR Impact Factor-2021: 5.711; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2023
Article en revista

LoRaWAN SCHC fragmentation demystified
18th International Conference on Ad-hoc, Mobile, and Wireless Networks
Data de presentació: 02/10/2019
Presentació de treball en congressos

An implementation of IoT LPWAN SCHC message fragmentation and reassembly
V School on Systems and Networks
Data de presentació: 14/12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CASALS IBÁÑEZ, LLUÍS
Títol:Contributions to the evaluation and improvement of LoRaWAN
Data lectura:30/05/2023
Director/a:GOMEZ MONTENEGRO, CARLOS
Codirector/a:VIDAL FERRÉ, RAFAEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A Sigfox energy consumption model
Gomez, C.; Veras, J.; Vidal, R.; Casals, L.; Paradells, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/02/2019
Article en revista

The SF12 well in LoRaWAN: problem and end-device-based solutions
Casals, L.; Gomez, C.; Vidal, R.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/09/2021
Article en revista

Understanding the impact of packet size on the energy efficiency of LoRaWAN
Casals, L.; Gomez, C.; Vidal, R.
Journal of communications and networkS, ISSN: 1229-2370 (JCR Impact Factor-2022: 3.6; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/2023
Article en revista

AUTOR/A:EXPÓSITO VENTURA, MARTA
Títol:Viewability contributions towards a better online advertising ecosystem
Data lectura:20/04/2023
Director/a:FORNE MUÑOZ, JORGE
Codirector/a:RUIPÉREZ VALIENTE, JOSÉ ANTONIO
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Analyzing and testing viewability methods in an advertising network
Expósito, M.; José A. Ruipérez-Valiente; Forne, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 29/06/2020
Article en revista

A survey of the role of viewability within the online advertising ecosystem
Expósito, M.; José A. Ruipérez-Valiente; Parra-Arnau, J.; Forne, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/09/2021
Article en revista

Measuring online advertising viewability and analyzing its variability across different dimensions
10th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics
Data de presentació: 02/07/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LLORENS CARRODEGUAS, ALEJANDRO
Títol:Strategies for improving resilience in distributed communication systems
Data lectura:26/01/2023
Director/a:CERVELLO PASTOR, CRISTINA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
The resources placement problem in a 5G hierarchical SDN control plane
Leyva-Pupo, I.; Cervelló-Pastor, C.; Llorens-Carrodeguas, A.
Springer
Data de publicació: 09/01/2019
Capítol en llibre

Software defined networks and data distribution service as key features for the 5G control plane
Llorens-Carrodeguas, A.; Cervelló-Pastor, C.; Leyva-Pupo, I.
Springer
Data de publicació: 09/01/2019
Capítol en llibre

Optimal placement of User Plane Functions in 5G networks
Leyva-Pupo, I.; Cervelló-Pastor, C.; Llorens-Carrodeguas, A.
Springer
Data de publicació: 09/2019
Capítol en llibre

An energy-friendly scheduler for edge computing systems
Llorens-Carrodeguas, A.; G. Sagkriotis, S.; Cervelló-Pastor, C.; Pezaros, D.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/10/2021
Article en revista

An SDN-based solution for horizontal auto-scaling and load balancing of transparent VNF clusters
Llorens-Carrodeguas, A.; Leyva-Pupo, I.; Cervelló-Pastor, C.; Piñeiro, L.; Siddiqui, M. S.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/12/2021
Article en revista

DQN-based intelligent controller for multiple edge domains
Llorens-Carrodeguas, A.; Cervelló-Pastor, C.; Valera , F.
Journal of network and computer applications, ISSN: 1084-8045 (JCR Impact Factor-2022: 8.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2023
Article en revista

An architecture for the 5G control plane based on SDN and data distribution service
5th International Conference on Software Defined Systems
Data de presentació: 23/04/2018
Presentació de treball en congressos

The roll of Data Distribution Service in failure-aware SDN controllers
XXXIII Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

A framework for placement and optimization of network functions in 5G
XXXIII Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

Software Defined Networks and Data Distribution Service as key features for the 5G Control Plane
16th International Conference on Practical Applications of Agents and Multiagent Systems
Data de presentació: 21/06/2018
Presentació de treball en congressos

A Data Distribution Service in a hierarchical SDN architecture: implementation and evaluation
28th International Conference on Computer Communications and Networks
Data de presentació: 29/07/2019
Presentació de treball en congressos

DQN-based Intelligent Controller for Multiple Edge Domains
Plenary Meeting AI@EDGE European Project
Data de presentació: 07/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LEYVA PUPO, IRIAN
Títol:Strategies for UPF placement in 5G and beyond networks
Data lectura:26/01/2023
Director/a:CERVELLO PASTOR, CRISTINA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A framework for the joint placement of edge service infrastructure and User Plane Functions for 5G
Leyva-Pupo, I.; Santoyo-González, A.; Cervelló-Pastor, C.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/09/2019
Article en revista

Efficient solutions to the placement and chaining problem of User Plane Functions in 5G Networks
Leyva-Pupo, I.; Cervelló-Pastor, C.
Journal of network and computer applications, ISSN: 1084-8045 (JCR Impact Factor-2022: 8.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Dynamic UPF placement and chaining reconfiguration in 5G networks
Leyva-Pupo, I.; Cervelló-Pastor, C.; Anagnostopoulos, C.; Pezaros, D.
Computer networks, ISSN: 1389-1286 (JCR Impact Factor-2022: 5.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/10/2022
Article en revista

An intelligent scheduling for 5G user plane function placement and chaining reconfiguration
Leyva-Pupo, I.; Cervelló-Pastor, C.
Computer networks, ISSN: 1389-1286 (JCR Impact Factor-2022: 5.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/09/2023
Article en revista

Dynamic scheduling and optimal reconfiguration of UPF placement in 5G networks
23rd International ACM Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems
Data de presentació: 17/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CERVIÀ CABALLÉ, MARTÍ
Títol:Convergence of Contrained and Non-Constrained Communication Standards
Data lectura:21/12/2022
Director/a:CALVERAS AUGE, ANA MARIA
Codirector/a:PARADELLS ASPAS, JOSE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A method and a device to generate an amplitude-based modulation wireless signal using OFDM to be received by a low-power non-coherent receiver.
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 20/01/2021
Patent

An alternative to IEEE 802.11ba: wake-up radio with legacy IEEE 802.11 transmitters
Cervià, M.; Calveras, A.; Lopez-Aguilera, E.; Garcia-Villegas, E.; Demirkol, I.; Paradells, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/04/2019
Article en revista

Design and implementation of a Wake-up Radio receiver for fast 250 kbps bit rate
Lopez-Aguilera, E.; Hussein, M.; Cervià, M.; Paradells, J.; Calveras, A.
IEEE wireless communications letters, ISSN: 2162-2337 (JCR Impact Factor-2019: 4.66; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2019
Article en revista

Wake-up radio: an enabler of wireless convergence
Cervià, M.; Calveras, A.; Paradells, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

AUTOR/A:PUPIALES YEPEZ, CARLOS HERNÁN
Títol:Performance Improvements for Multi-Radio Dual Connectivity in Mobile Networks
Data lectura:24/11/2022
Tutor/a:PARADELLS ASPAS, JOSE
Director/a:DEMIRKOL KAMAR, ILKER SEYFETTIN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Capacity and congestion aware flow control mechanism for efficient traffic aggregation in multi-radio dual connectivity
Pupiales, C.; Laselva, D.; Demirkol, I.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/08/2021
Article en revista

Multi-connectivity in mobile networks: challenges and benefits
Pupiales, C.; Laselva, D.; De Coninck, Q.; Jain, A.; Demirkol, I.
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2021: 9.03; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/12/2021
Article en revista

Fast data recovery for improved mobility support in multiradio dual connectivity
Pupiales, C.; Laselva, D.; Demirkol, I.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/09/2022
Article en revista

Software-based implementation of dual connectivity for LTE
16th IEEE International Conference on Mobile Ad Hoc and Sensor Systems
Data de presentació: 11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GALAL MAHMOUD IBRAHIM, AKRAM
Títol:Contribution to The System Architecture Design For Electromagnetic Nano-network Communications
Data lectura:17/10/2022
Director/a:HESSELBACH SERRA, XAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Nano-networks communication architecture: Modeling and functions
Galal, A.; Hesselbach, X.
Nano communication networks, ISSN: 1878-7789 (JCR Impact Factor-2018: 2.25; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2018
Article en revista

Nano-networks communication architecture: modeling and functions
Galal, A.; Hesselbach, X.
Nano communication networks, ISSN: 1878-7789 (JCR Impact Factor-2018: 2.25; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2018
Article en revista

Probability-based path discovery protocol for electromagnetic nano-networks
Galal, A.; Hesselbach, X.
Computer networks, ISSN: 1389-1286 (JCR Impact Factor-2020: 4.474; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/06/2020
Article en revista

SDN-based gateway architecture for electromagnetic nano-networks
Galal, A.; Hesselbach, X.; Tavernier, W.; Colle, D.
Computer communications, ISSN: 1873-703X (JCR Impact Factor-2022: 6.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/02/2022
Article en revista

Machine learning models for traffic classification in electromagnetic nano-networks
Galal, A.; Hesselbach, X.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/04/2022
Article en revista

AUTOR/A:OSMAN, MOHAMMED
Títol:Control Logic Distribution trade-offs in Software-Defined Wireless Networks
Data lectura:07/10/2022
Tutor/a:SORIANO IBAÑEZ, MIGUEL
Director/a:MANGUES BAFALLUY, JOSEP
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Hybrid SDN performance: switching between centralized and distributed modes under unreliable control communication channels
Osman, M.; Mangues-Bafalluy, J.
Journal of Sensor and Actuator Networks, ISSN: 2224-2708 (JCR Impact Factor-2021: 0.965; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/08/2021
Article en revista

Hybrid SDN: Evaluation of the impact of an unreliable control channel
IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software-Defined Networks (NFV-SDN)
Data de presentació: 06/11/2017
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MOHAMMADZADEH, NASIBEH
Títol:Invoice Factoring through Blockchain Technology
Data lectura:06/10/2022
Director/a:MUÑOZ TAPIA, JOSE LUIS
Codirector/a:NOGOORANI, SADEGH DORRI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Invoice factoring registration based on a public blockchain
Mohammadzadeh, N.; Nogoorani, S.; Muñoz, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/02/2021
Article en revista

Decentralized factoring for self-sovereign identities
Mohammadzadeh, N.; Nogoorani, S.; Muñoz, J.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2021: 2.69; Quartil: Q3)
Data de publicació: 18/06/2021
Article en revista

AUTOR/A:POORZARE, REZA
Títol:Contribution to Reliable End-to-End Communication over 5G Networks Using Advanced Techniques
Data lectura:05/09/2022
Director/a:CALVERAS AUGE, ANA MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Challenges on the way of implementing TCP over 5G networks
Poorzare, R.; Calveras, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 24/09/2020
Article en revista

FB-TCP: a 5G mmWave friendly TCP for urban deployments
Poorzare, R.; Calveras, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

How sufficient is TCP when deployed in 5G mmWave networks over the urban deployment?
Poorzare, R.; Calveras, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/03/2021
Article en revista

An improvement over TCP Vegas to enhance its performance in optical burst switching networks
Poorzare, R.; Calveras, A.; Abedidarabad, S.
Optical review, ISSN: 1340-6000 (JCR Impact Factor-2021: 1.047; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/04/2021
Article en revista

Deep learning TCP for mitigating NLoS impairments in 5G mmWave
Poorzare, R.; Calveras, A.
International Journal of Computers Communications & Control, ISSN: 1841-9844 (JCR Impact Factor-2021: 2.635; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/08/2023
Article en revista

Open trends on TCP performance over urban 5G mmWave networks
17th ACM International Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, and Ubiquitous Networks
Data de presentació: 20/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KIBALYA, GODFREY MIRONDO
Títol:Contribution to Multi-domain Network Slicing: Resource Orchestration Framework and Algorithms
Data lectura:26/07/2022
Director/a:SERRAT FERNANDEZ, JUAN
Codirector/a:GORRICHO MORENO, JUAN LUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Challenges of traditional networks and development of programmable networks
Liu, F.; Kibalya, G.; Santhosh, S.; Zhang, Peiying
Data de publicació: 14/01/2022
Capítol en llibre

A novel dynamic programming inspired algorithm for embedding of virtual networks in future networks
Kibalya, G.; Serrat, J.; Gorricho, J.L.; Yao, H.; Zhang, P.
Computer networks, ISSN: 1389-1286 (JCR Impact Factor-2020: 4.474; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/06/2020
Article en revista

A deep reinforcement learning-based algorithm for reliability-aware multi-domain service deployment in smart ecosystems
Kibalya, G.; Serrat, J.; Gorricho, J.L.; Okello, Dorothy; Zhang, Peiying
Neural computing and applications, ISSN: 0941-0643 (JCR Impact Factor-2020: 5.606; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/10/2020
Article en revista

GCMD: Genetic Correlation Multi-Domain Virtual Network Embedding algorithm
Zhang, Peiying; Pang, X.; Kibalya, G.; Kumar, N.; He, S.; Zhao, B.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/04/2021
Article en revista

A multi-stage graph based algorithm for survivable Service Function Chain orchestration with backup resource sharing
Kibalya, G.; Serrat, J.; Gorricho, J.L.; Serugunda, J.; Zhang, Peiying
Computer communications, ISSN: 0140-3664 (JCR Impact Factor-2021: 5.047; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Security enhanced sentence similarity computing model based on convolutional neural network
Sun, Q.; Huang, X.; Kibalya, G.; Kumar, N.; Santhosh, S.; Zhang, P.; Xie, D.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 21/07/2021
Article en revista

A multi-stage graph aided algorithm for distributed Service Function Chain provisioning across multiple domains
Kibalya, G.; Serrat, J.; Gorricho, J.L.; Gift Bujjingo, D.; Serugunda, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/08/2021
Article en revista

DPRL: Task offloading strategy based on differential privacy and reinforcement learning in edge computing
Zhang, P.; Gan, P.; Chang, L.; Wen, W.; Selvi, M.; Kibalya, G.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/05/2022
Article en revista

A reinforcement learning approach for Virtual Network Function Chaining and sharing in softwarized networks
Kibalya, G.; Serrat, J.; Gorricho, J.L.; Zhang, Peiying
IEEE transactions on network and service management, ISSN: 1932-4537 (JCR Impact Factor-2022: 5.3; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/05/2022
Article en revista

Deployment of Future Services in a Multi-access Edge Computing Environment Using Intelligence at the Edge
Ssemakula, J.; Gorricho, J.L.; Kibalya, G.; Serrat, J.
Journal of network and systems management, ISSN: 1064-7570 (JCR Impact Factor-2021: 4.5
Data de publicació: 10/2023
Article en revista

Ran slicing framework and resourceallocation in multi-domain heterogeous networks
12th International Conference on Autonomous Infrastructure, Management and Security
Data de presentació: 05/06/2018
Presentació de treball en congressos

A reinforcement learning based approach for 5G network slicing across multiple domains
15th International Conference on Network and Service Management
Data de presentació: 25/10/2019
Presentació de treball en congressos

A reinforcement learning approach for placement of stateful Virtualized Network Functions
IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management
Data de presentació: 19/05/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VINCENZI, MATTEO
Títol:Efficient Sharing Mechanisms for Virtualized Multi-Tenant Heterogeneous Networks
Data lectura:18/07/2022
Director/a:LOPEZ AGUILERA, MARIA ELENA
Codirector/a:GARCIA VILLEGAS, EDUARD
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Maximizing Infrastructure Providers' Revenue Through Network Slicing in 5G
Vincenzi, M.; Lopez-Aguilera, E.; Garcia-Villegas, E.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/09/2019
Article en revista

Timely admission control for network slicing in 5G with machine learning
Vincenzi, M.; Lopez-Aguilera, E.; Garcia-Villegas, E.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/09/2021
Article en revista

AUTOR/A:BARBECHO BAUTISTA, PABLO ANDRES
Títol:Contribution to smart management services for electric vehicle charging using vehicular networks
Data lectura:19/05/2022
Director/a:AGUILAR IGARTUA, MONICA
Codirector/a:URQUIZA AGUIAR, LUIS FELIPE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A traffic-aware electric vehicle charging management system for smart cities
Barbecho, P.; Lemus, L.; Urquiza, L.; Aguilar Igartua, M.
Vehicular communications, ISSN: 2214-2096 (JCR Impact Factor-2019: 4.706; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2019
Article en revista

A probability-based multimetric routing protocol for vehicular ad hoc networks in urban scenarios
Lemus, L.; Mezher, A.; Barbecho, P.; Aguilar Igartua, M.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/12/2019
Article en revista

Large-scale simulations manager tool for OMNeT ++: expediting simulations and post-processing analysis
Barbecho, P.; Urquiza, L.; Lemus, L.; Aguilar Igartua, M.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 21/06/2020
Article en revista

Comparison of SUMO’s vehicular demand generators in vehicular communications via graph-theory metrics
Urquiza, L.; Coloma, W.; Barbecho, P.; Calderón, X.
Ad hoc networks, ISSN: 1570-8705 (JCR Impact Factor-2020: 4.111; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

A multimetric predictive ANN-based routing protocol for vehicular ad hoc networks
Lemus, L.; Mezher, A.; Barbecho, P.; Astudillo, J.P.; Aguilar Igartua, M.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/06/2021
Article en revista

How does the traffic behavior change by using SUMO traffic generation tools
Barbecho, P.; Urquiza, L.; Aguilar Igartua, M.
Computer communications, ISSN: 0140-3664 (JCR Impact Factor-2022: 6.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

3MRP+: an improved multimetric geographical routing protocol for VANETs
15th ACM International Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, & Ubiquitous Networks
Data de presentació: 08/10/2018
Presentació de treball en congressos

Comparison of traffic demand generation tools in SUMO: case study: access highways to Quito
16th ACM International Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, & Ubiquitous Networks
Data de presentació: 25/11/2019
Presentació de treball en congressos

Evaluation of dynamic route planning impact on vehicular communications with SUMO
23rd International ACM Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems
Data de presentació: 01/07/2020
Presentació de treball en congressos

STGT: SUMO-based traffic mobility generation tool for evaluation of vehicular networks
18th ACM Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, and Ubiquitous Networks
Data de presentació: 22/11/2021
Presentació de treball en congressos

Performance evaluation of a cooperative LTE-DSRC vehicular network
18th ACM International Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, & Ubiquitous Networks
Data de presentació: 22/11/2021
Presentació de treball en congressos

An evaluation of OMNeT++-based V2X communication frameworks: on the path towards 5G-V2X simulations
24th International ACM Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems
Data de presentació: 22/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RONY, RAKIBUL ISLAM
Títol:Joint access-backhaul mechanisms in 5G cell-less architectures
Data lectura:13/05/2022
Director/a:LOPEZ AGUILERA, MARIA ELENA
Codirector/a:GARCIA VILLEGAS, EDUARD
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Cost analysis of 5G fronthaul networks through functional splits at the PHY layer in a capacity and cost limited scenario
Rony, R.; Lopez-Aguilera, E.; Garcia-Villegas, E.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/01/2021
Article en revista

Dynamic spectrum allocation following machine learning-based traffic predictions in 5G
Rony, R.; Lopez-Aguilera, E.; Garcia-Villegas, E.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 22/10/2021
Article en revista

Joint access-backhaul perspective on mobility management in 5G networks
2017 IEEE Conference on Standards for Communications and Networking
Data de presentació: 20/09/2017
Presentació de treball en congressos

Cooperative spectrum sharing in 5G access and backhaul networks
IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications 2018
Data de presentació: 15/10/2018
Presentació de treball en congressos

Access-aware backhaul optimization in 5G
16th ACM International Workshop on Mobility Management and Wireless Access
Data de presentació: 31/10/2018
Presentació de treball en congressos

Optimization of 5G fronthaul based on functional splitting at PHY layer
2018 IEEE Global Communications Conference
Data de presentació: 11/12/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TIPANTUÑA TENELEMA, CHRISTIAN JOSÉ
Títol:Contributions to Energy-Aware Demand-Response Systems Using SDN and NFV for Fog Computing
Data lectura:29/03/2022
Director/a:HESSELBACH SERRA, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An NFV-based energy scheduling algorithm for a 5G enabled fleet of programmable unmanned aerial vehicles
Tipantuña, C.; Hesselbach, X.; Sánchez, V.; Valera , F.; Vidal, I.; Nogales, B.
Wireless communications and mobile computing, ISSN: 1530-8669 (JCR Impact Factor-2019: 1.819; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

NFV/SDN enabled architecture for efficient adaptive management of renewable and non-renewable energy
Tipantuña, C.; Hesselbach, X.
IEEE open journal of the Communications Society, ISSN: 2644-125X
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Energy-aware management in multi-UAV deployments: modelling and strategies
Sánchez, V.; Valera , F.; Vidal, I.; Tipantuña, C.; Hesselbach, X.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/05/2020
Article en revista

Adaptive energy management in 5G network slicing: Requirements, architecture, and strategies
Tipantuña, C.; Hesselbach, X.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 02/08/2020
Article en revista

Nfv-enabled efficient renewable and non-renewable energy management: requirements and algorithms
Tipantuña, C.; Hesselbach, X.
Future Internet, ISSN: 1999-5903 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 14/10/2020
Article en revista

IoT-enabled proposal for adaptive self-powered renewable energy management in home systems
Tipantuña, C.; Hesselbach, X.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/04/2021
Article en revista

Heuristic strategies for NFV-enabled renewable and non-renewable energy management in the future IoT world
Tipantuña, C.; Hesselbach, X.; Unger, W.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/09/2021
Article en revista

Network functions virtualization: an overview and open-source projects
IEEE Second Ecuador Technical Chapters Meeting
Data de presentació: 20/10/2017
Presentació de treball en congressos

Demand-response power management strategy using time shifting capabilities
9th International Conference on Future Energy Systems
Data de presentació: 12/06/2018
Presentació de treball en congressos

NFV-enabled optimal spectrum allocation in flex-frid optical networks
22nd International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 19/07/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BOJOVIC, BILJANA
Títol:Cellular and Wi-Fi technologies evolution: from complementarity to competition
Data lectura:12/01/2022
Tutor/a:SORIANO IBAÑEZ, MIGUEL
Director/a:GIUPPONI, LORENZA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Machine learning-based dynamic frequency and bandwidth allocation in self-organized LTE dense small cell deployments
Bojovic, B.; Meshkova, E.; Baldo, N.; Riihijärvi, J.; Petrova, M.
Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking, ISSN: 1687-1472 (JCR Impact Factor-2017: 2.407; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/08/2016
Article en revista

New radio beam-based access to unlicensed spectrum: design challenges and solutions
Lagén , S.; Giupponi, L.; Goyal, S.; Patriciello, N.; Bojovic, B.; Demir, A.; Beluri, M.
IEEE communications surveys & tutorials, ISSN: 1553-877X (JCR Impact Factor-2019: 23.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/10/2019
Article en revista

An E2E simulator for 5G NR networks
Patriciello, N.; Lagen, S.; Bojovic, B.
Simulation modelling practice and theory, ISSN: 1569-190X (JCR Impact Factor-2019: 5.3
Data de publicació: 11/2019
Article en revista

NR-U and IEEE 802.11 technologies coexistence in unlicensed mmWave spectrum: models and evaluation
Patriciello, N.; Lagén , S.; Bojovic, B.; Giupponi, L.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/04/2020
Article en revista

Towards LTE-Advanced and LTE-A Pro Network Simulations
Workshop on ns-3 2017
Data de presentació: 06/2017
Presentació de treball en congressos

Subband configuration optimization for multiplexing of numerologies in 5G TDD New Radio
IEEE 29th International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

Implementation and evaluation of frequency division multiplexing of numerologies for 5G new radio in ns-3
Workshop on ns-3 2018
Data de presentació: 13/06/2018
Presentació de treball en congressos

Paired listen before talk for multi-RAT coexistence in unlicensed mmWave bands
IEEE International Conference on Communications 2018
Data de presentació: 05/2018
Presentació de treball en congressos

5G New Radio numerologies and their impact on the End-To-End latency
23rd IEEE International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

An improved MAC layer for the 5G NR ns-3 module
Workshop on ns-3 2019
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Implementation of a spatial channel model for ns-3
Workshop on ns-3 2020
Data de presentació: 06/2020
Presentació de treball en congressos

The impact of NR scheduling timings on end-to-end delay for uplink traffic
2019 IEEE Global Communications Conference
Data de presentació: 12/2019
Presentació de treball en congressos

Novel radio environment map for the ns-3 NR simulator
Workshop on ns-3 2021
Data de presentació: 23/06/2021
Presentació de treball en congressos

Realistic beamforming design using SRS-based channel estimate for ns-3 5G-LENA module
Workshop on ns-3 2021
Data de presentació: 23/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HAMOUDA, AHMED MOHAMED ABDELATY ELMEKKAWI
Títol:Resource Allocation and Management under Priorities Based on the Squatting-Kicking Model for Multi-Slice 5G Networks
Data lectura:30/09/2021
Director/a:HESSELBACH SERRA, XAVIER
Codirector/a:PINEY DA SILVA, JOSE RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Squatting and kicking model evaluation for prioritized sliced resource management
Hamouda, A.; Hesselbach, X.; Piney, J.
Computer networks, ISSN: 1389-1286 (JCR Impact Factor-2019: 3.111; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/11/2019
Article en revista

Novel NFV aware network service for intelligent network slicing based on squatting-kicking model
Hamouda, A.; Hesselbach, X.; Piney, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/12/2020
Article en revista

Evaluating the impact of delay constraints in network services for intelligent network slicing based on SKM model
Hamouda, A.; Hesselbach, X.; Piney, J.
Journal of communications and networkS, ISSN: 1229-2370 (JCR Impact Factor-2021: 3.908; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Network function virtualization aware offline embedding problem using squatting-kicking strategy for elastic optical networks
20th International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 01/07/2018
Presentació de treball en congressos

A novel admission control scheme for network slicing based on squatting and kicking strategies
XIV Jornadas de Ingeniería Telemática
Data de presentació: 24/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:IRAZABAL BENGOA, MIKEL
Títol:Enhanced Quality of Service mechanisms for 5G networks
Data lectura:10/09/2021
Director/a:LOPEZ AGUILERA, MARIA ELENA
Codirector/a:DEMIRKOL KAMAR, ILKER SEYFETTIN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Dynamic buffer sizing and pacing as enablers of 5G low-latency services
Irazabal, M.; Lopez-Aguilera, E.; Demirkol, I.; Nikaein, N.
IEEE transactions on mobile computing, ISSN: 1536-1233 (JCR Impact Factor-2020: 5.538; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/08/2020
Article en revista

Preventing RLC buffer sojourn delays in 5G
Irazabal, M.; Lopez-Aguilera, E.; Demirkol, I.; Schmidt, R.; Nikaein, N.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/03/2021
Article en revista

Active queue management as quality of service enabler for 5G networks
2019 European Conference on Networks and Communications
Data de presentació: 20/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RUIZ DE AZÚA ORTEGA, JUAN ADRIÁN
Títol:Contribution to the Development of Autonomous Satellite Communications Networks - The Internet of Satellites
Data lectura:09/11/2020
Director/a:CALVERAS AUGE, ANA MARIA
Codirector/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
From monolithic satellites to the Internet of satellites paradigm: when space, air, and ground networks become interconnected
Ruiz-de-Azua, J.A.; Calveras, A.; Camps, A.
IntechOpen
Data de publicació: 09/04/2021
Capítol en llibre

Internet of Satellites (IoSat): analysis of network models and routing protocol requirements
Ruiz-de-Azua, J.A.; Calveras, A.; Camps, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/04/2018
Article en revista

Design and optimization of a polar satellite mission to complement the Copernicus System
Alarcon, E.; Alvaro, A.; Araguz, C.; Barrot, G.; Bou, E.; Camps, A.; Cornara, S.; Gutiérrez, P.; Lancheros, E.; Lesne, O.; Llaveria, D.; Lluch, I.; Males, J.; Mangin, A.; Matevosyan, H.; Monge, A.; Narkiewicz, J.; Ourevitch, S.; Pierotti, S.; Pica, U.; Poghosyan, A.; Ruiz-de-Azua, J.A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/06/2018
Article en revista

Benefits of using mobile ad-hoc network protocols in federated satellite systems for polar satellite missions
Ruiz-de-Azua, J.A.; Camps, A.; Calveras, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/09/2018
Article en revista

The flexible microwave payload-2: A SDR-based GNSS-reflectometer and L-Band radiometer for CubeSats
Muñoz, J.; Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Camps, A.
IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2020: 3.784; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/03/2020
Article en revista

Assessment of satellite contacts using predictive algorithms for autonomous satellite networks
Ruiz-de-Azua, J.A.; Ramírez, V.; Park, H.; Calveras, A.; Camps, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/05/2020
Article en revista

Mission and system architecture for an operational network of earth observation satellite nodes
Tonetti, S.; Cornara, S.; Vicario de Miguel, G.; Pierotti, S.; Cote, J.; Araguz, C.; Alarcon, E.; Camps, A.; Llaveria, D.; Lancheros, E.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Bou, E.; Rodríguez, P.; Sochacki, M.; Narkiewicz, J.; Golkar, A.; Lluch, I.; Matevosyan, H.
Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2020: 2.413; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/06/2020
Article en revista

A novel dissemination protocol to deploy opportunistic services in federated satellite systems
Ruiz-de-Azua, J.A.; Calveras, A.; Camps, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/08/2020
Article en revista

Assessing LoRa for satellite-to-Earth communications considering the impact of Ionospheric Scintillation
Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Calveras, A.; Camps, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/09/2020
Article en revista

Deployment mechanism for a L-band helix antenna in 1-Unit Cubesat
Fernandez, L.; Sobrino, M.; Milian, O.; Aguilella, A.; Solanellas, A.; Badia, M.; Muñoz, J.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Sureda, M.; Camps, A.
Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2020: 2.413; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/09/2020
Article en revista

In-orbit validation of the fmpl-2 instrument—the gnss-r and l-band microwave radiometer payload of the fsscat mission
Muñoz, J.; Fernandez, L.; Perez, A.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Park, H.; Camps, A.; Carnicero, B.; Pastena, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Design and Testing of a Helix Antenna Deployment System for a 1U CubeSat
Sureda, M.; Sobrino, M.; Millán, O.; Aguilella, A.; Solanellas, A.; Badia, M.; Muñoz, J.; Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Camps, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Internet of Satellites (IoSat): an interconnected space paradigm
5th International Federated and Fractionated Satellite Systems Workshop
Data de presentació: 03/11/2017
Presentació de treball en congressos

3Cat-4: a 1U cubesat demonstration GNSS-R mission
2nd URSI Atlantic Radio Science Meeting
Data de presentació: 18/09/2018
Presentació de treball en congressos

The Flexible Microwave Payload-1: a combined GNSS-Reflectometer and L-band Radiometer for the 3Cat-4 Cubesat Mission
IEEE GNSS+R 2019 Specialist Meeting on Reflectometry using GNSS and other Signals of Opportunity
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

The Flexible Microwave Payload-2: A SDR-based GNSS-R instrument for CubeSats
Specialist Meeting on Reflectometry using GNSS and other Signals of Opportunity
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

Deployable L-Band Helix Antenna for a GNSS-R Receiver onboard a 1U CubeSat
Specialist Meeting on Reflectometry using GNSS and other Signals of Opportunity
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

Simulating distributed small satellite networks: A model-based tool tailored to decentralized resource-constrained systems
70th International Astronautical Congress
Data de presentació: 25/10/2019
Presentació de treball en congressos

Predictive algorithms to assess inter-satellite links availability in autonomous satellite networks
70th International Astronautical Congress
Data de presentació: 25/10/2019
Presentació de treball en congressos

DEPLOYMENT MECHANISM FOR A L-BAND HELIX ANTENNA IN 1-UNIT CUBESAT
70th International Astronautical Congress
Data de presentació: 25/10/2019
Presentació de treball en congressos

The Flexible Microwave Payload-2: A SDR-based GNSS-R Receiver and L-band Microwave Radiometer for Cubesatss
6th Workshop on Advanced RF Sensors and Remote Sensing Instruments, ARSI’19 & 4th Ka-band Earth Observation Radar Missions Workshop, KEO’19
Data de presentació: 12/11/2019
Presentació de treball en congressos

The flexible microwave payload -2: Architecture and testing of a combined GNSS-R and L-Band radiometer with RFI mitigation payload for cubesat-based Earth observation missions
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

Proof-of-concept of a federated satellite system between two 6-unit cubeSats for distributed earth observation satellite systems
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

³Cat-4 Mission: a 1-unit cubesat for earth observation with a L-band radiometer and a GNSS-reflectometer using software defined radio
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

The flexible microwave payload -2: design, implementation, and optimization of a GNSS-R and radiometry processor for cubesat-based earth observation missions
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 29/07/2019
Presentació de treball en congressos

Evaluation of LoRa for data retrieval of ocean monitoring sensors with LEO satellites
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 28/09/2020
Presentació de treball en congressos

Demonstration of the federated satellite systems concept for future earth observation satellite missions
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

FFSCAT: A CubeSat-based mission for earth observation of the polar regions
2020 Spanish Small Satellites International Forum
Data de presentació: 25/02/2020
Presentació de treball en congressos

In-orbit validation of the FMPL-2 dual microwave payload onboard the Fsscat Mission
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 15/07/2021
Presentació de treball en congressos

FSSCat Mission description and first scientific results of the FMPL-2 onboard 3CAT-5/A
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 15/07/2021
Presentació de treball en congressos

SDR-based LoRa enabled On-Demand remote acquisition experiment on-board the AlainSat-1
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

FSSCAT Mission description & scientific results of the FMPL-2 payload
3rd Spanish Small Satellites International Forum
Data de presentació: 02/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RODRÍGUEZ HOYOS, ANA FERNANDA
Títol:CONTRIBUTION TO PRIVACY-ENHANCING TECHNOLOGIES FOR MACHINE LEARNING APPLICATIONS
Data lectura:21/10/2020
Director/a:FORNE MUÑOZ, JORGE
Codirector/a:REBOLLO MONEDERO, DAVID
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Online advertising: analysis of privacy threats and protection approaches
Estrada, J.; Parra-Arnau, J.; Rodríguez-Hoyos, A.; Forne, J.
Computer communications, ISSN: 0140-3664 (JCR Impact Factor-2016: 3.338; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/12/2016
Article en revista

Does k-anonymous microaggregation affect machine-learned macrotrends?
Rodríguez-Hoyos, A.; Estrada, J.; Rebollo-Monedero, D.; Parra-Arnau, J.; Forne, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/05/2018
Article en revista

On the regulation of personal data distribution in online advertising platforms
Estrada, J.; Parra-Arnau, J.; Rodríguez-Hoyos, A.; Forne, J.
Engineering applications of artificial intelligence, ISSN: 0952-1976 (JCR Impact Factor-2019: 4.201; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2019
Article en revista

The Fast Maximum Distance to Average Vector (F-MDAV): an algorithm for k-Anonymous microaggregation in big data
Rodríguez-Hoyos, A.; Estrada, J.; Rebollo-Monedero, D.; Mezher, A.; Parra-Arnau, J.; Forne, J.
Engineering applications of artificial intelligence, ISSN: 0952-1976 (JCR Impact Factor-2020: 6.212; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/02/2020
Article en revista

Mathematically optimized, recursive prepartitioning strategies for k-anonymous microaggregation of large-scale datasets
Pallares, E.; Rebollo-Monedero, D.; Rodríguez-Hoyos, A.; Estrada, J.; Mezher, A.; Forne, J.
Expert systems with applications, ISSN: 0957-4174 (JCR Impact Factor-2020: 6.954; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/04/2020
Article en revista

Preserving empirical data utility in k-anonymous microaggregation via linear discriminant analysis
Rodríguez-Hoyos, A.; Rebollo-Monedero, D.; Estrada, J.; Forne, J.; Urquiza, L.
Engineering applications of artificial intelligence, ISSN: 0952-1976 (JCR Impact Factor-2020: 6.212; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

A measurement study of online tracking and advertising in Ibero-America
Estrada, J.; Parra-Arnau, J.; Rodríguez-Hoyos, A.; Forne, J.; Pallares, E.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Digital Hyper-Transparency: Leading e-Government Against Privacy
5th International Conference on E-Business and E-Government
Data de presentació: 04/04/2018
Presentació de treball en congressos

Anonymizing cybersecurity data in critical infrastructures: the CIPSEC approach
16th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

Measuring online tracking and privacy risks on Ecuadorian websites
IEEE Third Ecuador Technical Chapters Meeting
Data de presentació: 13/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JAIN, AKSHAY
Títol:Enhanced Mobility Management Mechanisms for 5G Networks
Data lectura:01/10/2020
Director/a:LOPEZ AGUILERA, MARIA ELENA
Codirector/a:DEMIRKOL KAMAR, ILKER SEYFETTIN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Handover methods and systems for 5G networks
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 01/06/2018
Patent

Evolutionary 4G/5G network architecture assisted efficient handover signaling
Jain, A.; Lopez-Aguilera, E.; Demirkol, I.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/12/2018
Article en revista

Immersive interconnected virtual and augmented reality: a 5G and IoT perspective
Torres, M.; Liaskos, C.; S. Abadal; Papapetrou, E.; Jain, A.; Mouhouche, B.; Kalem, G.; Ergüt, S.; Mach, M.; Sabol, T.; Albert Cabellos-Aparicio; Grimm, C.; De Turck, F.; Famaey, J.
Journal of network and systems management, ISSN: 1064-7570 (JCR Impact Factor-2020: 2.026; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Are mobility management solutions ready for 5G and beyond?
Jain, A.; Lopez-Aguilera, E.; Demirkol, I.
Computer communications, ISSN: 0140-3664 (JCR Impact Factor-2020: 3.167; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

Radiation pattern prediction for metasurfaces: A neural network-based approach
Taghvaee, H.; Jain, A.; Timoneda i, X.; Liaskos, C.; S. Abadal; Alarcon, E.; Albert Cabellos-Aparicio
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 14/04/2021
Article en revista

Mobility management as a service for 5G networks
14th IEEE International Symposium on Wireless Communications System
Data de presentació: 28/08/2017
Presentació de treball en congressos

Enhanced handover signaling through integrated MME-SDN controller solution
87th IEEE Vehicular Technology Conference
Data de presentació: 06/06/2018
Presentació de treball en congressos

Improved handover signaling for 5G networks
IEEE 29th International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications
Data de presentació: 09/09/2018
Presentació de treball en congressos

Characterizing the communication requirements of GNN accelerators: A model-based approach
2021 IEEE International Symposium on Circuits and Systems
Data de presentació: 05/2021
Presentació de treball en congressos

Architecting more than Moore: wireless plasticity for massive heterogeneous computer architectures (WiPLASH)
18th ACM International Conference on Computing Frontiers
Data de presentació: 13/05/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DARROUDI, SEYED MAHDI
Títol:Contributions to Bluetooth Low Energy Mesh Networks
Data lectura:29/09/2020
Director/a:GOMEZ MONTENEGRO, CARLOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Bluetooth low energy mesh networks: a survey
Gomez, C.; Darroudi, S.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2017: 2.475; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2017
Article en revista

Modeling the connectivity of Data-Channel-based Bluetooth Low Energy mesh networks
Darroudi, S.; Gomez, C.
IEEE communications letters, ISSN: 1089-7798 (JCR Impact Factor-2018: 3.457; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/10/2018
Article en revista

Bluetooth mesh energy consumption: a model
Darroudi, S.; Caldera-Sànchez, R.; Gomez, C.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/03/2019
Article en revista

Bluetooth Low Energy mesh networks: a standards perspective
Darroudi, S.; Gomez, C.; Crowcroft, J.
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2020: 9.619; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2020
Article en revista

AUTOR/A:LEMUS CÁRDENAS, LETICIA
Títol:Enhancement of vehicular ad hoc networks using machine learning-based prediction methods
Data lectura:22/07/2020
Director/a:AGUILAR IGARTUA, MONICA
Codirector/a:MEZHER, AHMAD
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Actualidad de las redes vehiculares: vehículos autónomos
Servei de publicacions de la UPC
Data de publicació: 2020
Capítol en llibre

Actualidad de las redes vehiculares: vehículos eléctricos y red inteligente
Servei de publicacions de la UPC
Data de publicació: 2020
Capítol en llibre

Multimedia communications in vehicular adhoc networks for several applications in the smart cities
XIII Jornadas de Ingeniería Telemática
Data de presentació: 27/09/2017
Presentació de treball en congressos

Improved selection of the best forwarding candidate in 3MRP for VANETs
24th IEEE Symposium on Computers and Communications
Data de presentació: 30/06/2019
Presentació de treball en congressos

DTMR: a decision tree-based multimetric routing protocol for vehicular ad hoc networks
18th ACM Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, and Ubiquitous Networks
Data de presentació: 22/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ASTUDILLO LEÓN, JUAN PABLO
Títol:Contribution to the Traffc Engineering in Wireless Mesh Networks.
Data lectura:09/06/2020
Director/a:DE LA CRUZ LLOPIS, LUIS JAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A joint multi-path and multi-channel protocol for traffic routing in smart grid neighborhood area networks
Astudillo, J.P.; de la Cruz Llopis, Luis J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/11/2018
Article en revista

Emergency aware congestion control for smart grid neighborhood area networks
Astudillo, J.P.; de la Cruz Llopis, Luis J.
Ad hoc networks, ISSN: 1570-8705 (JCR Impact Factor-2019: 3.643; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2019
Article en revista

Predictive traffic control and differentiation on smart grid neighborhood area networks
Astudillo, J.P.; Rico, F.; de la Cruz Llopis, Luis J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

A fair and distributed congestion control mechanism for smart grid neighborhood area networks
Astudillo, J.P.; Begin, T.; Busson, A.; de la Cruz Llopis, Luis J.
Ad hoc networks, ISSN: 1570-8705 (JCR Impact Factor-2020: 4.111; Quartil: Q2)
Data de publicació: 29/04/2020
Article en revista

Multi channel allocation and congestion control for smart grid neighborhood area networks
15th ACM International Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, & Ubiquitous Networks
Data de presentació: 31/10/2018
Presentació de treball en congressos

Towards a distributed congestion control mechanism for smart grid neighborhood area networks
16th ACM International Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, & Ubiquitous Networks
Data de presentació: 25/11/2019
Presentació de treball en congressos

A testbed based performance evaluation of smart grid wireless neighborhood area networks routing protocols
1st International Workshop on Research on Smart Grids and Related Applications
Data de presentació: 21/07/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RICHART GUTIÉRREZ, MATÍAS MARIO
Títol:Resource Allocation and Management Techniques for Network Slicing in WiFi Networks
Data lectura:01/11/2019
Director/a:BALIOSIAN, JAVIER ERNESTO
Director/a:SERRAT FERNANDEZ, JUAN
Codirector/a:GORRICHO MORENO, JUAN LUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
End-to-end KPI analysis in converged fixed-mobile networks
22nd International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 07/2020
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/11/202331/05/2024PROGRAMA BIBLIOTECH EDU128/23/000101 DE DIGITALITZACIÓ DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS. Subcontracta del projecte del departament d'Educació de la Generalitat, Línia. Llançadora d’innovació digital de lasuFUNDACIO JAUME BOFILL
01/10/202330/06/2026Cátedra CARISMATICA, Cátedra de ciberseguridad ISg-MAk de la Universitat Politècnica de CatalunyaS M E INST NAL DE CIBERSEGURIDAD DE
01/09/202331/12/2024Investigación sobre tecnologías Zero Touch para redes privadas 5G/6G mediante arquitecturas de Aprendizaje federado, y tecnologías TSN integradas con comunicaciones inalámbricas 5G avanzado o 6G URLLCFUNDACIÓ i2CAT
01/09/202331/08/2026Redes 6G deterministas seguras con IA nativa para entornos hiperconectadosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202331/12/2024Contrato referente al lote 3 de Servicios de investigación aplicada sobre 6G para el estudio orientado a técnicas de aprendizaje federado en sistemas de alta movilidad y realización de actividades acFUNDACIÓ i2CAT
23/05/202327/09/2023CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ TECNOLÒGICA D’INTRODUCCIÓ A ZEROKNOWLEDGE PROOFS (ZKP) BASATS EN CIRCUITSFUNDACIÓ i2CAT
05/05/202315/09/2023Elaboració d’un INFORME sobre la Ciberseguretat per al Parlament de CatalunyaPARLAMENT DE CATALUNYA
01/01/202331/12/2027A University Partnership for Acceleration of European UniversitiesCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Dotación adicional RYC2021-034256-IAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Tecnología de anonimización para el análisis de datos de movilidad basado en la IAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
30/11/202231/07/2023Development of a flexible license-free, low-cost, low-power capture interface for in-car communicationsCàtedra SEAT - UPC
15/11/202231/07/2024Routing for safety-critical LEO satellite constellation (ROUTLEO) aims to design and prototype a routing solution for Low Earth Orbit constellations that supports critical services and achieves high pIndra Systems S.A.
01/11/202231/10/2024Anonymization technology for AI-based analytics of mobility dataMinisterio de Ciencia e Innovación
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
01/10/202230/09/2025PDI connectivity and cooperation enablers building trust and sustainability for CCAMCommission of European Communities
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6GOpenLab)MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6G-OpenLab)MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/202231/08/2025Expandiendo los límites de la eficiencia energética en dispositivos móviles a través de soluciones de radio despertadorAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Integración sin fisuras de redes de satélites LEO, aeronáticas y terrestresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/07/202228/02/2023Theoretical study of the application protocolSatelio IOT SL
04/07/202229/07/2022Impartición de un curso de formación sobre AUTOMOTIVE EMBEDDED SYSTEMS a personal dela compañía AVL.AVL IBERICA, SA
01/07/202231/12/2023Contracte de col·laboració per consultories de tecnologia ZKPUNICLAU, SOCIEDAD LIMITADA
01/06/202230/09/2022Evaluation of the CSMA algorithm performance of the VDLM2 protocol and its implications in an LEO SB-CNS systemIndra Systems S.A.
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation (DIH4CAT)European Commission
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation Hub (DIH4CAT)DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNIC.
21/03/202231/12/2023Contracte de col·laboració en R+D en Comunicacions V2XFUNDACIÓ i2CAT
01/03/202201/03/2025Investigació i recerca d’eines i malware en ciberatacs a infraestructures d’empresesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202231/07/2022Capture Interface for in-car communicationsCàtedra SEAT - UPC
01/01/202231/12/2024Herramienta de ayuda a la planificación de servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Desarrollo de un gemelo digital de red para soporte de la planificación de servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Atracción de talento y educación en tecnologías y servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/01/2022Informe pericial relativo al litigio en materia de patentes de telefonía móvil de dispositivos móviles OPPO y OnePlus, con respecto patentes titularidad de NOKIAHOGAN LOVELLS INTERNACIONAL
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Searching on Accesibility (SACCES 2022)Fundación ONCE
01/01/202230/09/2023Optimització del mòdul de comunicacions - cupons ACCIÓSIVERUS, SL
01/01/202230/09/2023Implementació middleware blockchain - Cupons ACCIÓAGENCIA DE ADUANAS CERDA S.L
01/11/202131/12/2023Contracte de col·laboració amb l'empresa SIMON per desenvolupar un nou sistema d automatització de la llarSIMON TECH, S.L.
01/09/202131/08/2024Enhancing Communication Protocols with Machine Learning while Protecting Sensitive Data. Data privacy for communication networks and dynamic databasesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/07/202130/09/2021Implementació de solucions per a la gestió automàtica de recursos en una xarxa amb VNFs (Virtual Network Functions)FUNDACIÓ i2CAT
02/07/202102/07/2024Conveni de col.laboració ATM - UPCUniversitat Politècnica de Catalunya
02/06/202131/12/2021Searching on AccesibilityFundación ONCE
01/06/202131/05/2023Digital Technologies for Lecturing and LearningEuropean Commission
01/06/202130/09/2022Models i tècniques d'anonimització de dades (ANEM)MOSAIC FACTOR, SOCIEDAD LIMITADA
01/06/202131/05/2024PRivacy fOr smart citiesBundesministerium für Bildung und Forschung
15/04/202121/05/2021Anàlisi i disseny de solucions per a la gestió automàtica de recursos en una xarxa amb VNFs (Virtual Network Functions).FUNDACIÓ i2CAT
01/03/202128/02/2025Industrial Doctorate Training Network on Future Wireless Connected and Automated Industry enabled by 5GCommission of European Communities
01/02/202131/01/2025Consciència Digital CiutadanaUniversitat Politècnica de Catalunya
01/02/202131/07/2021Interface for the analysis of in-car communicationsCàtedra SEAT - UPC
20/01/202120/01/2021A method and a device to generate an amplitude-based modulation wireless signal using OFDM to be received by a low-power non-coherent receiver.
15/01/202115/01/2024Conveni de col.laboració SEM-UPCUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/202128/02/2023Filling the gaps and emerging E-GNSS receivers technologiesEuropean Global Navigation
01/01/202131/12/2023A secure and reusable Artificial Intelligence platform for Edge computing in beyond 5G NetworksCommission of European Communities
01/01/202131/12/2021CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/12/202031/08/2022Beca Posdoc Junior Leader “la Caixa/'CAIXA ESTALVIS I P.BARCELONA
02/11/202001/05/2023Accelerating the transition towards Edu 4.0 in HEIsCommission of European Communities
02/11/202001/11/2024A Blueprint for Sectoral Cooperation on Blockchain Skill DevelopmentERASMUS
01/11/202031/10/2024A Blueprint for Sectorial Cooperation on Blockchain Skill DevelopmentCommission of European Communities
01/09/202031/10/2020Assessorament per al desenvolupament del projecte EthicaBRATIA GLOBAL SL
03/08/202015/02/2021Informe pericial relativo al litigio existente entre una Red Social y una tercera Parte. Análisis de la herramienta MGP25.URIA MENENDEZ ABOGADOS SL
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/202031/05/2024pRIvacidad y SEguridad en blockchains públicas y sus aplicaciones a los mercados de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/10/2023Evolución hacia redes y servicios auto-gestionados para el 5G del futuroAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/01/2025Red mallada IoT con radio de baja potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/02/202023/11/2021Consultoria de seguretat per la validació del protocol de votació electrònica de la plataforma DecidimCODEGRAM TECHNOLOGIES, S.L.
29/01/202029/01/2020Easy Communicator
17/01/202030/09/2020Support activities for QoSEIndra Systems S.A.
01/01/202030/04/2023Intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industry data economyCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Metodologías avanzadas de evaluación de prestaciones y QoX en redes y servicios telemáticos. RED2018-102383Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/202031/12/2020Informe técnico sobre características de programa Antivirus Panda Gold Protection y Panda Cloud DrivePanda Security S.L.
01/01/202031/12/2021Análisis forense digital sobre copyright en metadatos de imágenes de redes socialesMIKZ AB
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
01/10/201930/06/2022ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED CYBERSECURITY FOR CONNECTED AND AUTOMATED VEHICLESCommission of European Communities
15/07/201931/07/2019Nodes experimentals 5G en el Marc del Projecte/'5GCITY/'FUNDACIÓ i2CAT
02/05/201931/12/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
20/03/201930/06/2019CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA PER AL DESPLEGAMENT DE NODES/ENTORNS EXPERIMENTALS 5G INTEGRATS A LA INFRAESTRUCTURA 5GBARCELONA EN EL MARC DE LA OPERACIÓ “IMPULS DE LA TRFUNDACIÓ i2CAT
11/03/201910/05/2019Desenvolupament d'un pilot experimental de vehicle autònom i connectat en el marc de la iniciativa/'5GBarcelona/' de l'operació/'Impuls de la transformació digital i mobile/'FUNDACIÓ i2CAT
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A010 Connecting St. John of God - Sierra Leone Part IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d’un sistema de baix cost per al diagnòstic de malària, tuberculosi i malalties tropicals desateses a través d’imatges de microscopi.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic.Centre Cooperació per al Desenvolupament
31/01/201901/09/2019Servei d'implementació d'un sistema de monitoratge i de supervisió remota de la xarxa pública d'aeròdroms i heliports d'aviació general de CatalunyaAIRPORT AND NAVIGATION SOLUTIONS SL
01/01/201930/09/2022Tecnicas de localizacion colaborativas: integracion en los sistemas de optimizacion de red y aplicacion en entornos IoTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació Emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201930/06/2022Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/01/2019Searching on Accessibility (SACCES 2019)Fundación ONCE
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/11/202331/05/2024PROGRAMA BIBLIOTECH EDU128/23/000101 DE DIGITALITZACIÓ DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS. Subcontracta del projecte del departament d'Educació de la Generalitat, Línia. Llançadora d’innovació digital de lasuFUNDACIO JAUME BOFILL
01/10/202330/06/2026Cátedra CARISMATICA, Cátedra de ciberseguridad ISg-MAk de la Universitat Politècnica de CatalunyaS M E INST NAL DE CIBERSEGURIDAD DE
01/09/202331/12/2024Investigación sobre tecnologías Zero Touch para redes privadas 5G/6G mediante arquitecturas de Aprendizaje federado, y tecnologías TSN integradas con comunicaciones inalámbricas 5G avanzado o 6G URLLCFUNDACIÓ i2CAT
01/09/202331/08/2026Redes 6G deterministas seguras con IA nativa para entornos hiperconectadosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202331/12/2024Contrato referente al lote 3 de Servicios de investigación aplicada sobre 6G para el estudio orientado a técnicas de aprendizaje federado en sistemas de alta movilidad y realización de actividades acFUNDACIÓ i2CAT
23/05/202327/09/2023CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ TECNOLÒGICA D’INTRODUCCIÓ A ZEROKNOWLEDGE PROOFS (ZKP) BASATS EN CIRCUITSFUNDACIÓ i2CAT
05/05/202315/09/2023Elaboració d’un INFORME sobre la Ciberseguretat per al Parlament de CatalunyaPARLAMENT DE CATALUNYA
01/01/202331/12/2027A University Partnership for Acceleration of European UniversitiesCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025Dotación adicional RYC2021-034256-IAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Tecnología de anonimización para el análisis de datos de movilidad basado en la IAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
30/11/202231/07/2023Development of a flexible license-free, low-cost, low-power capture interface for in-car communicationsCàtedra SEAT - UPC
15/11/202231/07/2024Routing for safety-critical LEO satellite constellation (ROUTLEO) aims to design and prototype a routing solution for Low Earth Orbit constellations that supports critical services and achieves high pIndra Systems S.A.
01/11/202231/10/2024Anonymization technology for AI-based analytics of mobility dataMinisterio de Ciencia e Innovación
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
01/10/202230/09/2025PDI connectivity and cooperation enablers building trust and sustainability for CCAMCommission of European Communities
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6GOpenLab)MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6G-OpenLab)MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/202231/08/2025Expandiendo los límites de la eficiencia energética en dispositivos móviles a través de soluciones de radio despertadorAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Integración sin fisuras de redes de satélites LEO, aeronáticas y terrestresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/07/202228/02/2023Theoretical study of the application protocolSatelio IOT SL
04/07/202229/07/2022Impartición de un curso de formación sobre AUTOMOTIVE EMBEDDED SYSTEMS a personal dela compañía AVL.AVL IBERICA, SA
01/07/202231/12/2023Contracte de col·laboració per consultories de tecnologia ZKPUNICLAU, SOCIEDAD LIMITADA
01/06/202230/09/2022Evaluation of the CSMA algorithm performance of the VDLM2 protocol and its implications in an LEO SB-CNS systemIndra Systems S.A.
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation (DIH4CAT)European Commission
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation Hub (DIH4CAT)DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNIC.
21/03/202231/12/2023Contracte de col·laboració en R+D en Comunicacions V2XFUNDACIÓ i2CAT
01/03/202201/03/2025Investigació i recerca d’eines i malware en ciberatacs a infraestructures d’empresesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202231/07/2022Capture Interface for in-car communicationsCàtedra SEAT - UPC
01/01/202231/12/2024Herramienta de ayuda a la planificación de servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Desarrollo de un gemelo digital de red para soporte de la planificación de servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Atracción de talento y educación en tecnologías y servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/01/2022Informe pericial relativo al litigio en materia de patentes de telefonía móvil de dispositivos móviles OPPO y OnePlus, con respecto patentes titularidad de NOKIAHOGAN LOVELLS INTERNACIONAL
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Searching on Accesibility (SACCES 2022)Fundación ONCE
01/01/202230/09/2023Optimització del mòdul de comunicacions - cupons ACCIÓSIVERUS, SL
01/01/202230/09/2023Implementació middleware blockchain - Cupons ACCIÓAGENCIA DE ADUANAS CERDA S.L
01/11/202131/12/2023Contracte de col·laboració amb l'empresa SIMON per desenvolupar un nou sistema d automatització de la llarSIMON TECH, S.L.
01/09/202131/08/2024Enhancing Communication Protocols with Machine Learning while Protecting Sensitive Data. Data privacy for communication networks and dynamic databasesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/07/202130/09/2021Implementació de solucions per a la gestió automàtica de recursos en una xarxa amb VNFs (Virtual Network Functions)FUNDACIÓ i2CAT
02/07/202102/07/2024Conveni de col.laboració ATM - UPCUniversitat Politècnica de Catalunya
02/06/202131/12/2021Searching on AccesibilityFundación ONCE
01/06/202131/05/2023Digital Technologies for Lecturing and LearningEuropean Commission
01/06/202130/09/2022Models i tècniques d'anonimització de dades (ANEM)MOSAIC FACTOR, SOCIEDAD LIMITADA
01/06/202131/05/2024PRivacy fOr smart citiesBundesministerium für Bildung und Forschung
15/04/202121/05/2021Anàlisi i disseny de solucions per a la gestió automàtica de recursos en una xarxa amb VNFs (Virtual Network Functions).FUNDACIÓ i2CAT
01/03/202128/02/2025Industrial Doctorate Training Network on Future Wireless Connected and Automated Industry enabled by 5GCommission of European Communities
01/02/202131/01/2025Consciència Digital CiutadanaUniversitat Politècnica de Catalunya
01/02/202131/07/2021Interface for the analysis of in-car communicationsCàtedra SEAT - UPC
20/01/202120/01/2021A method and a device to generate an amplitude-based modulation wireless signal using OFDM to be received by a low-power non-coherent receiver.
15/01/202115/01/2024Conveni de col.laboració SEM-UPCUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/202128/02/2023Filling the gaps and emerging E-GNSS receivers technologiesEuropean Global Navigation
01/01/202131/12/2023A secure and reusable Artificial Intelligence platform for Edge computing in beyond 5G NetworksCommission of European Communities
01/01/202131/12/2021CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/12/202031/08/2022Beca Posdoc Junior Leader “la Caixa/'CAIXA ESTALVIS I P.BARCELONA
02/11/202001/05/2023Accelerating the transition towards Edu 4.0 in HEIsCommission of European Communities
02/11/202001/11/2024A Blueprint for Sectoral Cooperation on Blockchain Skill DevelopmentERASMUS
01/11/202031/10/2024A Blueprint for Sectorial Cooperation on Blockchain Skill DevelopmentCommission of European Communities
01/09/202031/10/2020Assessorament per al desenvolupament del projecte EthicaBRATIA GLOBAL SL
03/08/202015/02/2021Informe pericial relativo al litigio existente entre una Red Social y una tercera Parte. Análisis de la herramienta MGP25.URIA MENENDEZ ABOGADOS SL
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/202031/05/2024pRIvacidad y SEguridad en blockchains públicas y sus aplicaciones a los mercados de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/10/2023Evolución hacia redes y servicios auto-gestionados para el 5G del futuroAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/01/2025Red mallada IoT con radio de baja potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/02/202023/11/2021Consultoria de seguretat per la validació del protocol de votació electrònica de la plataforma DecidimCODEGRAM TECHNOLOGIES, S.L.
29/01/202029/01/2020Easy Communicator
17/01/202030/09/2020Support activities for QoSEIndra Systems S.A.
01/01/202030/04/2023Intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industry data economyCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Metodologías avanzadas de evaluación de prestaciones y QoX en redes y servicios telemáticos. RED2018-102383Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/202031/12/2020Informe técnico sobre características de programa Antivirus Panda Gold Protection y Panda Cloud DrivePanda Security S.L.
01/01/202031/12/2021Análisis forense digital sobre copyright en metadatos de imágenes de redes socialesMIKZ AB
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
01/10/201930/06/2022ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED CYBERSECURITY FOR CONNECTED AND AUTOMATED VEHICLESCommission of European Communities
15/07/201931/07/2019Nodes experimentals 5G en el Marc del Projecte/'5GCITY/'FUNDACIÓ i2CAT
02/05/201931/12/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
20/03/201930/06/2019CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA PER AL DESPLEGAMENT DE NODES/ENTORNS EXPERIMENTALS 5G INTEGRATS A LA INFRAESTRUCTURA 5GBARCELONA EN EL MARC DE LA OPERACIÓ “IMPULS DE LA TRFUNDACIÓ i2CAT
11/03/201910/05/2019Desenvolupament d'un pilot experimental de vehicle autònom i connectat en el marc de la iniciativa/'5GBarcelona/' de l'operació/'Impuls de la transformació digital i mobile/'FUNDACIÓ i2CAT
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A010 Connecting St. John of God - Sierra Leone Part IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d’un sistema de baix cost per al diagnòstic de malària, tuberculosi i malalties tropicals desateses a través d’imatges de microscopi.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic.Centre Cooperació per al Desenvolupament
31/01/201901/09/2019Servei d'implementació d'un sistema de monitoratge i de supervisió remota de la xarxa pública d'aeròdroms i heliports d'aviació general de CatalunyaAIRPORT AND NAVIGATION SOLUTIONS SL
01/01/201930/09/2022Tecnicas de localizacion colaborativas: integracion en los sistemas de optimizacion de red y aplicacion en entornos IoTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació Emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201930/06/2022Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/01/2019Searching on Accessibility (SACCES 2019)Fundación ONCE
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors