Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Telemàtica

Enginyeria Telemàtica

El Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica té una llarga trajectòria. Els seus orígens es remunten a un programa de doctorat del Departament de Matemàtica Aplicada i Telemàtica que es caracteritzava per combinar anàlisi matemàtica amb la resolució de problemes de l’àmbit de les telecomunicacions, en particular amb les xarxes de comunicació. Amb el temps, el Programa de Doctorat va anar prenent cos fins que les dues disciplines, la telemàtica i la matemàtica aplicada, van donar lloc a dos programes separats.

Durant els primers anys de vigència del programa, s’ha estat preparant un ampli col·lectiu de professionals que han nodrit les escoles de telecomunicacions que es van crear en la dècada dels noranta. Es pot citar universitats com la Carlos III de Madrid, la de Cantàbria o la de Cartagena, les quals tenen doctors fruit del Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica.

En una segona fase, la producció de doctors s’ha centrat en professionals que desenvolupen la seva activitat en universitats sud-americanes, com la Pontifícia Bolivariana de Colòmbia, o en centres de recerca d’empreses, com el de NEC a Heidelberg, NTT DOCOMO EuroLabs a Munic o empreses nacionals com Indra. Alguns doctors han apostat per la participació en projectes innovadors com eNeo Labs.

Destaquen dos aspectes singulars del Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica. Durant el període de 2006 a 2011, va ser compartit amb el Departament d’Enginyeria Telemàtica de la Universitat Carlos III i va rebre la Menció de Qualitat (MCD2003-00134) durant el període de 2003 a 2009. S’espera obtenir de nou aquesta menció a la convocatòria següent.

El Programa de Doctorat s’emmarca dins del sector de la tecnologia de la informació i les comunicacions (segons l’ANEP, l’àrea de les ciències de la computació i tecnologia de la informació).

COORDINADOR/A

Hesselbach Serra, Xavier

CONTACTE

Unitat Transversal de Gestió CNTIC
Unitat de Doctorat

Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech

C/ Jordi Girona, 1-3
edifici B4-003
08034 Barcelona
Tel: 934 011 022
Correu electrònic: doctorat.entel@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Els estudiants als quals està dirigit el Programa de Doctorat són aquells que, havent cursat estudis de màster en telecomunicacions o informàtica, desitgin aprofundir en un tema o àrea amb l’objectiu d’aportar coneixement. Si bé aquest podríem dir que és el punt de partida ideal, no és l’únic, ja que altres titulacions prèvies són possibles, encara que amb la possibilitat de requerir complements de formació.

El Doctorat està concebut per a persones amb inquietuds tecnològiques i alhora creatives que desitgin millorar l’estat de la matèria. Aquesta activitat requereix una actitud davant la tecnologia en què es superi el coneixement com a usuari i es passi a entendre la tecnologia en si mateixa i que gràcies a això se sàpiga com es pot millorar. Els estudis de doctorat aporten un doble benefici. D’una banda, permeten satisfer la necessitat personal d’entendre les coses, i de l’altra, capaciten la persona dotant-la d’una metodologia i d’un coneixement que podrà aprofitar en la seva activitat professional en càrrecs en què es necessiti creativitat tecnològica.

Departaments d’R+D en empreses o creació d’empreses emergents són possibles destinacions en què aquests coneixements es podran explotar al màxim.

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través dels diferents màsters en Enginyeria de Telecomunicacions de la UPC impartits per l’ETSETB i l’EETAC, cas en el qual cal fer complements de formació. Per a estudiants d’altres programes de màster, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat analitzarà l’expedient acadèmic dels sol·licitants i l’àmbit en què desenvoluparan la seva tesi. A partir d’aquesta informació, podrà decidir sobre la necessitat de fer complements de formació fins a un màxim de 30 crèdits. Per regla general, estudiants en possessió d’un màster en telecomunicacions (o equivalent) d’altres universitats espanyoles o europees poden accedir a la fase de recerca directament. A estudiants amb màster en informàtica o ciències de la computació se’ls pot exigir algun reforç en la temàtica de xarxes de telecomunicació. Altres procedències han de cursar crèdits addicionals amb l’objectiu d’adquirir els coneixements necessaris de manera ràpida. La varietat de temes i aproximacions usats per portar a terme la recerca fan difícil fixar un perfil d’ingrés únic (algunes tesis són d’alt contingut matemàtic, mentre que altres són més orientades a l’aplicació), però de manera general es pot dir que es valora el coneixement d’eines que permetin fer una avaluació de prestacions. Per a aquest fi són necessaris el maneig de models matemàtics, mètodes numèrics, eines de simulació com ns-3, OMNeT, Matlab o coneixements de programació en Java, C++, C o Python per a la construcció de prototips. El coneixement d’anglès tant escrit com parlat és imprescindible, ja que es tracta de l’idioma de comunicació que es farà servir en el Doctorat, tant per a la seva formació, generació de publicacions i informes, així com en l’intercanvi de coneixements amb altres investigadors.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

8

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

No existeixen.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Telemàtica (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://entel.upc.edu/ca/programa-de-doctorat-en-enginyeria-telematica-1

CONTACTE:
Unitat Transversal de Gestió CNTIC
Unitat de Doctorat

Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech

C/ Jordi Girona, 1-3
edifici B4-003
08034 Barcelona
Tel: 934 011 022
Correu electrònic: doctorat.entel@upc.edu

Convenis amb altres institucions

Hi ha diversos convenis de cotutela amb universitats europees i internacionals, com ara acords amb l’Uruguai, Mèxic i el Líban, entre altres països, i projectes com 5GAuRA, pertanyent al Programa Marie Curie d’H2020.

També per a les estades de curta durada dels nostres doctorats s’ha arribat a acords verbals amb universitats europees que han permès que els doctorands facin estades mínimes de tres mesos de durada a les universitats o escoles politècniques d’Amsterdam, Grenoble, Glaswow, Milan, Lovaina i Xina (Changsha), entre d’altres.

També es porten a terme cotuteles amb el CTTC (Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya) en les àrees de sense fils, xarxes fixes i seguretat.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Els estudiants als quals està dirigit el Programa de Doctorat són aquells que, havent cursat estudis de màster en telecomunicacions o informàtica, desitgin aprofundir en un tema o àrea amb l’objectiu d’aportar coneixement. Si bé aquest podríem dir que és el punt de partida ideal, no és l’únic, ja que altres titulacions prèvies són possibles, encara que amb la possibilitat de requerir complements de formació.

El Doctorat està concebut per a persones amb inquietuds tecnològiques i alhora creatives que desitgin millorar l’estat de la matèria. Aquesta activitat requereix una actitud davant la tecnologia en què es superi el coneixement com a usuari i es passi a entendre la tecnologia en si mateixa i que gràcies a això se sàpiga com es pot millorar. Els estudis de doctorat aporten un doble benefici. D’una banda, permeten satisfer la necessitat personal d’entendre les coses, i de l’altra, capaciten la persona dotant-la d’una metodologia i d’un coneixement que podrà aprofitar en la seva activitat professional en càrrecs en què es necessiti creativitat tecnològica.

Departaments d’R+D en empreses o creació d’empreses emergents són possibles destinacions en què aquests coneixements es podran explotar al màxim.

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través dels diferents màsters en Enginyeria de Telecomunicacions de la UPC impartits per l’ETSETB i l’EETAC, cas en el qual cal fer complements de formació. Per a estudiants d’altres programes de màster, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat analitzarà l’expedient acadèmic dels sol·licitants i l’àmbit en què desenvoluparan la seva tesi. A partir d’aquesta informació, podrà decidir sobre la necessitat de fer complements de formació fins a un màxim de 30 crèdits. Per regla general, estudiants en possessió d’un màster en telecomunicacions (o equivalent) d’altres universitats espanyoles o europees poden accedir a la fase de recerca directament. A estudiants amb màster en informàtica o ciències de la computació se’ls pot exigir algun reforç en la temàtica de xarxes de telecomunicació. Altres procedències han de cursar crèdits addicionals amb l’objectiu d’adquirir els coneixements necessaris de manera ràpida. La varietat de temes i aproximacions usats per portar a terme la recerca fan difícil fixar un perfil d’ingrés únic (algunes tesis són d’alt contingut matemàtic, mentre que altres són més orientades a l’aplicació), però de manera general es pot dir que es valora el coneixement d’eines que permetin fer una avaluació de prestacions. Per a aquest fi són necessaris el maneig de models matemàtics, mètodes numèrics, eines de simulació com ns-3, OMNeT, Matlab o coneixements de programació en Java, C++, C o Python per a la construcció de prototips. El coneixement d’anglès tant escrit com parlat és imprescindible, ja que es tracta de l’idioma de comunicació que es farà servir en el Doctorat, tant per a la seva formació, generació de publicacions i informes, així com en l’intercanvi de coneixements amb altres investigadors.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

L’admissió al Programa de Doctorat està en última instància regulada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat (CAPD). Aquest òrgan, tal com es detalla en la secció 8 d’aquest document, està presidit pel coordinador del Programa de Doctorat, assistit per una comissió en què figuren professors que participen en el programa i que són proposats pels grups de recerca. En el cas que els membres nats de la Comissió ho jutgin necessari, es podrà proposar com a membres d’altres professors que representin àrees de recerca rellevants. La composició de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat haurà de ser ratificada per la Junta de Departament.

La funció de la CAPD és vetllar per la qualitat del Programa de Doctorat participant en els processos d’admissió, seguiment, avaluació i valoració. En cas de no existir proposta de director o directora de tesi, la CAPD és la responsable d’assignar-ne un o una. Sobre la base de les preferències dels candidats pel que fa al tema de la tesi, es sol·licitarà al membre de la CAPD més proper a aquest tema una proposta de director o directora. Si el responsable d’aquesta àrea no pogués atendre el requeriment, es buscaria una altra àrea i es repetiria la sol·licitud. Si un cop consultats tots els membres de la CAPD no es troba director o directora, no es podria acceptar la sol·licitud.

En el cas de tenir un director o directora de tesi per al candidat o la candidata, es passa a fer una valoració d’aquests en la qual es consideren els elements següents, amb una nota de 0 a 10 i els percentatges següents:

• Expedient acadèmic i procedència (30%).
• Experiència en recerca (10%).
• Coneixements d’idiomes (10%).
• Altres aspectes rellevants descrits en el CV i no considerats en els tres punts anteriors (5%).
• Valoració de director o directora de la tesi doctoral (30%).
• Valoració del la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (15%).

Els estudiants seran admesos si superen una puntuació de 7 punts. En qualsevol cas, se’ls notificarà la decisió, indicant la valoració global i les parcials. Per no personalitzar la decisió, es farà la mitjana de la valoració del director o la directora i la de la CAPD, i aquesta serà la nota que es farà pública.

Juntament amb l’admissió, la CAPD emetrà unes recomanacions de matrícula en el cas de requerir complements de formació. Els crèdits recomanats (fins a un màxim de 30) corresponen a assignatures de l’àrea de telemàtica i que es puguin cursar al més aviat possible.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits d’investigació, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels que no assoleixin els criteris establerts.

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través dels màsters en Enginyeria de Telecomunicacions de la UPC, cas en el qual no és necessari fer complements de formació. Per a estudiants d’altres programes de màster, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat analitzarà l’expedient acadèmic dels sol·licitants i decidirà l’àmbit en què desenvoluparan la seva tesi, així com si cal fer complements de formació fins a un màxim de 30 crèdits.

En l’actualitat, els complements de formació s’ofereixen en el marc dels màsters en Enginyeria de Telecomunicacions de la UPC impartits per l’ETSETB i l’EETAC (https://eetac.upc.edu/en/study/masters-degrees/masteam, https://matt.masters.upc.edu/).

A continuació s’esmenten algunes de les assignatures que s’ofereixen actualment en tots dos màsters:


• Internet of Things
• Deep learning for Multimedia Processing
• Network Engineering
• Sensors and Interfaces
• Network Engineering
• Optimization for Applied Engineering Design
• Next-generation Wireless Communications and IoT
• ICT-Based Entrepeneurship
• Network Support for 5G
• Optical Networks for Cloud-Based Services
• Internet of Things & Ubiquitous IP
• 5G Network Planning
• Body Sensor Nodes
• Applied Image Processing
• Augmented Reality & Smart Objects
• Service Engineering
• Low-Power Systems with Energy Harvesting
• Creativity and Engineering
• Big Data and Data Mining
• Network Security - Authentication and Authorization
• Software-Defined Radio
• Project on ICT-Based Business Models
• Cybersecurity
• Antennas, Microwaves and Photonics for Communications and Earth Observation
• Wireless Communications
• 5G Networks
• Optical Networks
• Integrated Systems
• Instrumentation and Sensors
• Micro- and Nanotechnologies for Energy Management

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.

Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de fer durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Núm. d’hores: 288.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
Núm. d’hores: 480.
Caràcter: optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Núm. d’hores: 4.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Núm. d’hores: 1,5.
Caràcter: optativa.

Activitat: Metodologia de la recerca.
Núm. d’hores: 12.
Caràcter: optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Núm. d’hores: 8.
Caràcter: optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Núm. d’hores: 18.
Caràcter: optativa.

Activitat: Cursos i seminaris.
Núm. d’hores: 18.
Caràcter: obligatòria.
Es portarà a terme un mínim de 6 seminaris per any, dels quals cada estudiant haurà de cursar-ne un mínim de 3.

Activitat: 'Workshops' específics del programa.
Núm. d’hores: 6.
Caràcter: obligatòria.
Aquest Programa de Doctorat participa en un ‘workshop’ de periodicitat anual, de què ja s’ha fet la 3a edició. El ’workshop’ Barcelona Forum on PhD. Research in Information and Communication Technologies té una durada d’1 dia.

Activitat: Publicacions.
Núm. d’hores: 50.
Caràcter: obligatòria.
Descripció: Objectiu formatiu i contingut.
El Programa de Doctorat determina que cada estudiant ha de tenir almenys una publicació rellevant JCR (a més d’altres tipus de publicacions) per poder finalitzar la seva tesi doctoral. Les publicacions es poden portar a terme en qualsevol fase dels tres anys de doctorat.

Activitat: Altres ’workshops’.
Núm. d’hores: 72.
Caràcter: optatiu.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Tots els estudiants que desenvolupin la seva recerca en el Programa de Doctorat d’Enginyeria Telemàtica compten amb un lloc de treball còmode i adequat en un despatx o laboratori compartit amb altres estudiants per fomentar un esperit de comunitat, que afavoreix el lliure intercanvi d’idees i el treball col·laboratiu. S’inclou un espai físic individual equipat amb un PC de sobretaula que disposa de les llicències de programari d’oficina bàsiques i d’altres eines de càlcul o simulació a través del repositori de programari de la UPC. Els estudiants tenen accés a tot tipus de material d’oficina, servei d’impressió i sales de reunions equipades amb equips de projecció i de vídeo conferència i a altres zones comunes destinades a reunions més informals amb nevera, microones i màquina de cafè.

Les unitats de gestió del Departament (UTG de Campus Nord i Castelldefels) proporcionen suport als estudiants de doctorat en diferents àmbits: des de la gestió econòmica dels viatges, sigui per participació en congressos o per a reunions de projectes internacionals, fins al procés de defensa en la fase final de l’elaboració de la tesi.

A més del que s’ha esmentat, les diferents línies que desenvolupen la recerca del Departament compten amb els recursos específics que es resumeixen a continuació:

Els estudiants vinculats a la línia de Gestió, Polítiques de Preus i Serveis en Xarxes de Nova Generació (MAPS, https://futur.upc.edu/176539) tenen accés a laboratori virtual EmanicsLab.

Aquest laboratori està suportat per una xarxa constituïda per un total de 20 nodes ubicats en deu universitats europees. El grup MAPS hi contribueix amb dos d’aquests nodes. Els doctorands fan servir el laboratori en les seves activitats de recerca en el camp de la gestió de xarxes i serveis, incloent-hi sistemes de recollida i anàlisi de fluxos de trànsit, sistemes de monitorització i comptabilitat, anàlisi d’estabilitat de xarxes autònomes i mecanismes d’assignació/gestió de recursos en xarxes virtuals.

Els doctorands de la línia de Serveis Telemàtics (SERTEL, https://futur.upc.edu/176527) tenen a la seva disposició els serveis d’espai de disc en xarxa per a còpies de seguretat, així com diversos servidors de càlcul optimitzats per a l’execució de diferents simuladors. El grup compta a més amb un entorn de virtualització compost per cinc servidors d’altes prestacions que permet dur a terme estudis sobre infraestructures de xarxa complexes.

Els alumnes de doctorat que facin la tesi doctoral al grup de recerca de Disseny i Avaluació de Xarxes i Serveis de Banda Ampla (BAMPLA, https://futur.upc.edu/176385A) disposen de diverses facilitats per al treball basat en emulació i simulació (OPNET…), però també compten amb espais adaptats per elaborar treballs de recerca amb equips de xarxa singulars. Entre aquests destaquen el Laboratori de Xarxes i Serveis, que disposa de dos núbols privats SDN/NFV i ’slicing’ basats en Openflow, OpenStack, ONFV i ONAP, equips EPON/GPON, Metro Ethernet i passarel·les (‘gateways’) EPON/WLAN, interconnectats a una xarxa experimental amb sortida continental d’experimentació de SDN a 10 Gbps.

A més de proporcionar accés a diversos servidors de càlcul d’altes prestacions, el grup de Xarxes sense Fils (WNG, https://futur.upc.edu/176483) posa a disposició dels alumnes de doctorat equips necessaris per a l’estudi de la gestió de recursos ràdio, com ara analitzadors d’espectre, oscil·loscopis i fonts d’alimentació de gran precisió per a l’estudi del consum d’energia de petits dispositius. El grup també compta amb material d’última generació per a la recerca sobre xarxes d’àrea local sense fils (WLAN) i xarxes d’àrea personal, incloent-hi llicències de programari i equip de maquinari necessaris per proporcionar entorns de desenvolupament per a diferents plataformes de xarxes de sensors. En aquest sentit, el grup compta amb una gran infraestructura fixa composta per desenes de nodes que pot ser gestionada remotament per configurar un gran nombre d’experiments.
Els laboratoris docents dotats d’analitzadors de xarxes, commutadors i encaminadors, punts d’accés Wi-Fi i simuladors d’entorns de núvols privats poden ser usats pels estudiants de doctorat en les hores en què no hi hagi classes de grau o de màster.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:30:23.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 06:00:20.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:RUIZ DE AZÚA ORTEGA, JUAN ADRIÁN
Títol:Contribution to the Development of Autonomous Satellite Communications Networks - The Internet of Satellites
Data lectura:09/11/2020
Director/a:CALVERAS AUGE, ANA M.
Codirector/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ruiz-de-Azua, J.A.; Calveras, A.; Camps, A. (2018). Internet of Satellites (IoSat): analysis of network models and routing protocol requirements. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)

Alarcon, E.; Alvaro, A.; Araguz, C.; Barrot, G.; Bou, E.; Camps, A.; Cornara, S.; Gutiérrez, P.; Lancheros, E.; Lesne, O.; Llaveria, D.; Lluch, I.; Males, J.; Mangin, A.; Matevosyan, H.; Monge, A.; Narkiewicz, J.; Ourevitch, S.; Pierotti, S.; Pica, U.; Poghosyan, A.; Ruiz-de-Azua, J.A. (2018). Design and optimization of a polar satellite mission to complement the Copernicus System. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)

Ruiz-de-Azua, J.A.; Camps, A.; Calveras, A. (2018). Benefits of using mobile ad-hoc network protocols in federated satellite systems for polar satellite missions. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)

Muñoz, J.; Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Camps, A. (2020). The flexible microwave payload-2: A SDR-based GNSS-reflectometer and L-Band radiometer for CubeSats. - IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2018: 3.392; Quartil: Q2)

Ruiz-de-Azua, J.A.; Ramírez, V.; Park, H.; Calveras, A.; Camps, A. (2020). Assessment of satellite contacts using predictive algorithms for autonomous satellite networks. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)

Tonetti, S.; Cornara, S.; Vicario de Miguel, G.; Pierotti, S.; Cote, J.; Araguz, C.; Alarcon, E.; Camps, A.; Llaveria, D.; Lancheros, E.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Bou, E.; Rodríguez, P.; Sochacki, M.; Narkiewicz, J.; Golkar, A.; Lluch, I.; Matevosyan, H. (2020). Mission and system architecture for an operational network of earth observation satellite nodes. - Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2018: 2.482; Quartil: Q1)

Ruiz-de-Azua, J.A.; Calveras, A.; Camps, A. (2020). A novel dissemination protocol to deploy opportunistic services in federated satellite systems. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)

Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Calveras, A.; Camps, A. (2020). Assessing LoRa for satellite-to-Earth communications considering the impact of Ionospheric Scintillation. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)

Fernandez, L.; Sobrino, M.; Milian, O.; Aguilella, A.; Solanellas, A.; Badia, M.; Muñoz, J.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Sureda, M.; Camps, A. (2020). Deployment mechanism for a L-band helix antenna in 1-Unit Cubesat. - Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2018: 2.482; Quartil: Q1)

Camps, A.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Via, P.; Muñoz, J.; Solanellas, A.; Miguélez, N.; Fernandez, L.; Enrich, A.; Castellvi, J.; Lancheros, E.; Park, H.; Ramos, J.; Alarcon, E. (2017). 3Cat-4: a novel, single-unit CubeSat for GNSS-R.

Ruiz-de-Azua, J.A.; Calveras, A.; Camps, A. (2017). Internet of Satellites (IoSat): an interconnected space paradigm.

Macià, D.; Soria, M.; Garcia-Almiñana, Daniel; Carreño-Luengo, H.; Ruiz-de-Azua, J.A. (2018). Proof-of-concept of the “GNSS Direct & Reflected Combination Tester” (G-DIRECT) payload from a stratospheric sounding balloon experiment over land surfaces.

Camps, A.; Golkar, A.; Gutiérrez, A.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Muñoz, J.; Fernandez, L.; Diez, C.; Aguilella, A. (2018). FSSCAT, the 2017 Copernicus Masters’ “ESA Sentinel Small Satellite Challenge” Winner: A Federated Polar and Soil Moisture Tandem Mission Based on 6U Cubesats.

Ruiz-de-Azua, J.A.; Araguz, C.; Calveras, A.; Alarcon, E.; Camps, A. (2018). Towards an integral model-based simulator for autonomous earth observation satellite networks.

Ruiz-de-Azua, J.A.; Muñoz, J.; Solanellas, A.; Via, P.; Castella, R.; Fernandez, L.; Díez, C.; Matabosch, X.; Abellà, Q.; Aguilella, A.; Miguélez, N.; Cortiella, A.; Liébana, O.; Navarro, Á.; Camps, A. (2018). 3Cat-4: a 1U Cubesat Demonstration GNSS-R Mission.

Ruiz-de-Azua, J.A.; Muñoz, J.; Fernandez, L.; Badia, M.; Llaveria, D.; Diez, C.; Aguilella, A.; Perez, A.; Sobrino, M.; Sureda, M.; Soria, M.; Camps, A. (2019). The Flexible Microwave Payload-1: a combined GNSS-Reflectometer and L-band Radiometer for the 3Cat-4 Cubesat Mission.

Muñoz, J.; Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Camps, A. (2019). The Flexible Microwave Payload-2: A SDR-based GNSS-R instrument for CubeSats.

Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Camps, A. (2019). Deployable L-Band Helix Antenna for a GNSS-R Receiver onboard a 1U CubeSat.

Araguz, C.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Calveras, A.; Camps, A.; Alarcon, E. (2019). Simulating distributed small satellite networks: A model-based tool tailored to decentralized resource-constrained systems.

Ruiz-de-Azua, J.A.; Ramírez, V.; Park, H.; Calveras, A.; Camps, A. (2019). Predictive algorithms to assess inter-satellite links availability in autonomous satellite networks.

Fernandez, L.; Sobrino, M.; Milian, O.; Aguilella, A.; Badia, M.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Muñoz, J.; Sureda, M.; Camps, A. (2019). DEPLOYMENT MECHANISM FOR A L-BAND HELIX ANTENNA IN 1-UNIT CUBESAT.

Muñoz, J.; Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Camps, A. (2019). The Flexible Microwave Payload-2: A SDR-based GNSS-R Receiver and L-band Microwave Radiometer for Cubesatss.

Muñoz, J.; Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Camps, A. (2019). The flexible microwave payload -2: Architecture and testing of a combined GNSS-R and L-Band radiometer with RFI mitigation payload for cubesat-based Earth observation missions.

Ruiz-de-Azua, J.A.; Fernandez, L.; Muñoz, J.; Badia, M.; Castella, R.; Diez, C.; Aguilella, A.; Calveras, A.; Camps, A. (2019). Proof-of-concept of a federated satellite system between two 6-unit cubeSats for distributed earth observation satellite systems.

Ruiz-de-Azua, J.A.; Muñoz, J.; Fernandez, L.; Badia, M.; Llaveria, D.; Diez, C.; Aguilella, A.; Perez, A.; Milián, O.; Sobrino, M.; Navarro, Á.; Lleó, H.; Sureda, M.; Soria, M.; Calveras, A.; Camps, A. (2019). ³Cat-4 Mission: a 1-unit cubesat for earth observation with a L-band radiometer and a GNSS-reflectometer using software defined radio.

Muñoz, J.; Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Camps, A. (2019). The flexible microwave payload -2: design, implementation, and optimization of a GNSS-R and radiometry processor for cubesat-based earth observation missions.

Ruiz-de-Azua, J.A.; Fernandez, L.; Badia, M.; Marton, A.; Garzaniti, N.; Calveras, A.; Golkar, A.; Camps, A. (2020). Demonstration of the Federated Satellite Systems concept for Future Earth Observation Satellite Missions.

Camps, A.; Golkar, A.; Gutiérrez, A.; Muñoz, J.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Fernandez, L.; Briatore, S.; Garzaniti, N.; Nichele, F.; Mozzillo, R.; Piumatti, A.; Esposito, M.; Carnicero, B.; Pastena, M.; Filipazzo, G.; Regan, A. (2020). FFSCAT: A Cubesat-based Mission for Earth Observation of the Polar Regions.

Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Calveras, A.; Camps, A. (2020). EVALUATION OF LORA FOR DATA RETRIEVAL OF OCEAN MONITORING SENSORS WITH LEO SATELLITES.

AUTOR/A:RODRÍGUEZ HOYOS, ANA FERNANDA
Títol:CONTRIBUTION TO PRIVACY-ENHANCING TECHNOLOGIES FOR MACHINE LEARNING APPLICATIONS
Data lectura:21/10/2020
Director/a:FORNE MUÑOZ, JORGE
Codirector/a:REBOLLO MONEDERO, DAVID
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Estrada, J.; Parra-Arnau, J.; Rodríguez-Hoyos, A.; Forne, J. (2016). Online advertising: analysis of privacy threats and protection approaches. - Computer communications, ISSN: 0140-3664 (JCR Impact Factor-2016: 3.338; Quartil: Q1)

Rodríguez-Hoyos, A.; Estrada, J.; Rebollo-Monedero, D.; Parra-Arnau, J.; Forne, J. (2018). Does k-anonymous microaggregation affect machine-learned macrotrends?. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)

Estrada, J.; Parra-Arnau, J.; Rodríguez-Hoyos, A.; Forne, J. (2019). On the regulation of personal data distribution in online advertising platforms. - Engineering applications of artificial intelligence, ISSN: 0952-1976 (JCR Impact Factor-2019: 4.201; Quartil: Q1)

Pallares, E.; Rebollo-Monedero, D.; Rodríguez-Hoyos, A.; Estrada, J.; Mezher, A.; Forne, J. (2019). Mathematically optimized, recursive prepartitioning strategies for k-anonymous microaggregation of large-scale datasets. - Expert systems with applications, ISSN: 0957-4174 (JCR Impact Factor-2019: 5.452; Quartil: Q1)

Rodríguez-Hoyos, A.; Estrada, J.; Rebollo-Monedero, D.; Mezher, A.; Parra-Arnau, J.; Forne, J. (2020). The Fast Maximum Distance to Average Vector (F-MDAV): an algorithm for k-Anonymous microaggregation in big data. - Engineering applications of artificial intelligence, ISSN: 0952-1976 (JCR Impact Factor-2018: 3.526; Quartil: Q1)

Rodríguez-Hoyos, A.; Rebollo-Monedero, D.; Estrada, J.; Forne, J.; Urquiza, L. (2020). Preserving empirical data utility in k-anonymous microaggregation via linear discriminant analysis. - Engineering applications of artificial intelligence, ISSN: 0952-1976 (JCR Impact Factor-2018: 3.526; Quartil: Q1)

Rodríguez-Hoyos, A.; Estrada, J.; Urquiza, L.; Parra-Arnau, J.; Forne, J. (2018). Digital Hyper-Transparency: Leading e-Government Against Privacy.

Rodríguez-Hoyos, A.; Estrada, J.; Rebollo-Monedero, D.; Forne, J.; Trapero, R.; Álvarez, A. (2019). Anonymizing cybersecurity data in critical infrastructures: the CIPSEC approach.

Estrada, J.; Rodríguez-Hoyos, A.; Parra-Arnau, J.; Forne, J. (2019). Measuring online tracking and privacy risks on Ecuadorian websites.

AUTOR/A:JAIN, AKSHAY
Títol:Enhanced Mobility Management Mechanisms for 5G Networks
Data lectura:01/10/2020
Director/a:LOPEZ AGUILERA, MARIA ELENA
Codirector/a:DEMIRKOL, ILKER SEYFETTIN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Jain, A. (2017). Enhanced Mobility Management Mechanisms for 5G Networks.

Jain, A.; Lopez-Aguilera, E.; Demirkol, I. (2018). Evolutionary 4G/5G network architecture assisted efficient handover signaling. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)

Torres, M.; Liaskos, C.; S. Abadal; Papapetrou, E.; Jain, A.; Mouhouche, B.; Kalem, G.; Ergüt, S.; Mach, M.; Sabol, T.; Albert Cabellos-Aparicio; Grimm, C.; De Turck, F.; Famaey, J. (2020). Immersive interconnected virtual and augmented reality: a 5G and IoT perspective. - Journal of network and systems management, ISSN: 1064-7570 (JCR Impact Factor-2018: 1.676; Quartil: Q3)

Jain, A.; Lopez-Aguilera, E.; Demirkol, I. (2020). Are mobility management solutions ready for 5G and beyond?. - Computer communications, ISSN: 0140-3664 (JCR Impact Factor-2018: 2.766; Quartil: Q2)

Jain, A.; Lopez-Aguilera, E.; Demirkol, I. (2017). Mobility management as a service for 5G networks.

Rony, R.; Jain, A.; Lopez-Aguilera, E.; Garcia-Villegas, E.; Demirkol, I. (2017). Joint access-backhaul perspective on mobility management in 5G networks.

Jain, A.; Lopez-Aguilera, E.; Demirkol, I. (2018). Enhanced handover signaling through integrated MME-SDN controller solution.

Jain, A.; Lopez-Aguilera, E.; Demirkol, I. (2018). Improved handover signaling for 5G networks.

AUTOR/A:DARROUDI, SEYED MAHDI
Títol:Contributions to Bluetooth Low Energy Mesh Networks
Data lectura:29/09/2020
Director/a:GOMEZ MONTENEGRO, CARLOS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gomez, C.; Darroudi, S.; Savolainen, T.; Spoerk, M. (2018). IPv6 mesh over BLUETOOTH(R) low energy using IPSP.

Gomez, C.; Darroudi, S.; Savolainen, T.; Spoerk, M. (2019). IPv6 Mesh over BLUETOOTH(R) Low Energy using IPSP.

Gomez, C.; Darroudi, S. (2017). Bluetooth low energy mesh networks: a survey. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2017: 2.475; Quartil: Q2)

Darroudi, S.; Gomez, C. (2018). Modeling the connectivity of Data-Channel-based Bluetooth Low Energy mesh networks. - IEEE communications letters, ISSN: 1089-7798 (JCR Impact Factor-2018: 3.457; Quartil: Q2)

Darroudi, S.; Caldera-Sànchez, R.; Gomez, C. (2019). Bluetooth mesh energy consumption: a model. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)

Darroudi, S.; Gomez, C.; Crowcroft, J. (2020). Bluetooth Low Energy mesh networks: a standards perspective. - IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2018: 10.356; Quartil: Q1)

Darroudi, S.; Gomez, C. (2020). Experimental Evaluation of 6BLEMesh: IPv6-Based BLE Mesh Networks. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

AUTOR/A:ORTIZ GAONA, RAUL MARCELO
Títol:Predicción del alcance de propagación de información e influencia en redes sociales online
Data lectura:16/09/2020
Director/a:MELUS MORENO, JOSE LUIS
Codirector/a:POSTIGO BOIX, MARCOS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ortiz, R.; Postigo-Boix, M.; Melus, J. (2020). Extent prediction of the information and influence propagation in online social networks. - Computational and mathematical organization theory, ISSN: 1381-298X (JCR Impact Factor-2018: 1.372; Quartil: Q3)

AUTOR/A:LEMUS CÁRDENAS, LETICIA
Títol:Enhancement of vehicular ad hoc networks using machine learning-based prediction methods
Data lectura:22/07/2020
Director/a:AGUILAR IGARTUA, MONICA
Codirector/a:MEZHER, AHMAD
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Lemus, L.; Astudillo, J.P.; Barbecho, P.; Aguilar Igartua, M. (2020). Tips and tools to automate OMNeT++ simulations and to facilitate post data management tasks.

López Márquez Nely P.; Lemus, L.; Aguilar Igartua, M. (2020). Capítulo VII: Actualidad de las redes vehiculares: vehículos eléctricos y red inteligente.

Lemus, L.; López Márquez Nely P.; Aguilar Igartua, M. (2020). Capítulo VI: Actualidad de las redes vehiculares: vehículos autónomos.

Lemus, L. (2018). Enhancement of vehicular adhoc networks using machine learning techniques and privacy.

Barbecho, P.; Lemus, L.; Urquiza, L.; Aguilar Igartua, M. (2019). A traffic-aware electric vehicle charging management system for smart cities. - Vehicular Communication, ISSN: 2214-2096 (JCR Impact Factor-2019: 4.706; Quartil: Q1)

Lemus, L.; Mezher, A.; Barbecho, P.; Aguilar Igartua, M. (2019). A probability-based multimetric routing protocol for vehicular ad hoc networks in urban scenarios. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)

Barbecho, P.; Urquiza, L.; Lemus, L.; Aguilar Igartua, M. (2020). Large-scale simulations manager tool for OMNeT ++: expediting simulations and post-processing analysis. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)

Iza, C.; Uribe , J.; López Márquez Nely P.; Lemus, L.; Mezher, A.; Aguilar Igartua, M. (2017). Multimedia communications in vehicular adhoc networks for several applications in the smart cities.

Lemus, L.; Mezher, A.; López Márquez Nely P.; Barbecho, P.; Cárdenas Barrera, Julián; Aguilar Igartua, M. (2018). 3MRP+: an improved multimetric geographical routing protocol for VANETs.

Mohamad, A.; Lemus, L.; Cárdenas Barrera, Julián; Castillo, E.; Meng, J.; Aguilar Igartua, M. (2019). Improved selection of the best forwarding candidate in 3MRP for VANETs.

AUTOR/A:TEMESGENE, DAGNACHEW AZENE
Títol:Traffic Control for Energy Harvesting Virtual Small Cells via Reinforcement Learning
Data lectura:21/07/2020
Tutor/a:SORIANO IBAÑEZ, MIGUEL
Director/a:DINI, PAOLO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Temesgene, D. (2018). Traffic management for mobile networks with harvested ambient energy.

AUTOR/A:TRINH, HOANG DUY
Títol:Data Analytics for Mobile Traffic in 5G Networks using Machine Learning Techniques
Data lectura:10/06/2020
Tutor/a:SORIANO IBAÑEZ, MIGUEL
Director/a:DINI, PAOLO
Codirector/a:GIUPPONI, LORENZA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Trinh, H. (2018). Data analytics for mobile network usage patterns in 5G networks powered by energy harvesting.

AUTOR/A:ASTUDILLO LEÓN, JUAN PABLO
Títol:Contribution to the Traffc Engineering in Wireless Mesh Networks.
Data lectura:09/06/2020
Director/a:DE LA CRUZ LLOPIS, LUIS JAVIER
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Astudillo, J.P.; de la Cruz Llopis, Luis J. (2018). A joint multi-path and multi-channel protocol for traffic routing in smart grid neighborhood area networks. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Astudillo, J.P.; de la Cruz Llopis, Luis J. (2019). Emergency aware congestion control for smart grid neighborhood area networks. - Ad hoc networks, ISSN: 1570-8705 (JCR Impact Factor-2019: 3.643; Quartil: Q1)

Astudillo, J.P.; Rico, F.; de la Cruz Llopis, Luis J. (2020). Predictive traffic control and differentiation on smart grid neighborhood area networks. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.9; Quartil: )

Astudillo, J.P.; Begin, T.; Busson, A.; de la Cruz Llopis, Luis J. (2020). A fair and distributed congestion control mechanism for smart grid neighborhood area networks. - Ad hoc networks, ISSN: 1570-8705 (JCR Impact Factor-2018: 3.49; Quartil: Q1)

Astudillo, J.P.; de la Cruz Llopis, Luis J. (2018). Multi channel allocation and congestion control for smart grid neighborhood area networks.

Astudillo, J.P.; Begin, T.; Busson, A.; de la Cruz Llopis, Luis J. (2019). Towards a distributed congestion control mechanism for smart grid neighborhood area networks.

Astudillo, J.P.; de la Cruz Llopis, Luis J. (2020). A testbed based performance evaluation of smart grid wireless neighborhood area networks routing protocols.

AUTOR/A:TOMÀS BULIART, JOAN
Títol:Contribution to the construction of fingerprinting and watermarking schemes to protect mobile agents and multimedia content
Data lectura:04/03/2020
Director/a:FERNANDEZ MUÑOZ, MARCEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:GALARZA OSIO, MIGUEL ANGEL
Títol:Proposal of an Adaptive Infotainment System Depending on Driving Scenario Complexity
Data lectura:31/01/2020
Director/a:PARADELLS ASPAS, JOSE
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Galarza, M. (2014). Design and Implementation of a M2M device with energy harvesting and low power consumption.

Galarza, M. (2014). Proposal for integrating mobile devices services,services and applications in the vehicle.

Galarza, M.; Bayona, T.; Paradells, J. (2017). Integration of an adaptive infotainment system in a vehicle and validation in real driving scenarios. - International journal of vehicular technology, ISSN: 1687-5702 (JCR Impact Factor-2017: 0.4; Quartil: Q2)

Galarza, M.; Paradells, J. (2018). Categorisation of driving scenario complexity based on primary driving tasks and road characteristics. - International journal of vehicle safety, ISSN: 1479-3105 (JCR Impact Factor-2018: 0.204; Quartil: Q3)

Galarza, M.; Paradells, J. (2019). Improving road safety and user experience by employing dynamic in-vehicle information systems. - IET intelligent transport systems, ISSN: 1751-956X (JCR Impact Factor-2019: 2.48; Quartil: Q2)

AUTOR/A:RICHART GUTIÉRREZ, MATÍAS MARIO
Títol:Resource Allocation and Management Techniques for Network Slicing in WiFi Networks
Data lectura:01/11/2019
Director/a:BALIOSIAN, JAVIER ERNESTO
Director/a:SERRAT FERNANDEZ, JUAN
Codirector/a:GORRICHO MORENO, JUAN LUIS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Richart, M. (2016). RESOURCE SLICING IN WIRELESS NETWORKS.

Richart, M.; Baliosian, J.; Serrat, J.; Gorricho, J.L. (2016). Resource slicing in virtual wireless networks: a survey. - IEEE transactions on network and service management, ISSN: 1932-4537 (JCR Impact Factor-2016: 3.134; Quartil: Q1)

Ruiz, M.; Richart, M.; Castro, A.; Velasco, L. (2020). End-to-end KPI analysis in converged fixed-mobile networks.

AUTOR/A:HEJJA, KHALED A.M.
Títol:Power Aware Resource Allocation and Virtualization Algorithms for 5G Core Networks
Data lectura:15/07/2019
Director/a:HESSELBACH SERRA, XAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Hejja, K.A.M.; Hesselbach, X. (2018). Online power aware coordinated virtual network embedding with 5G delay constraint. - Journal of network and computer applications, ISSN: 1084-8045 (JCR Impact Factor-2018: 5.273; Quartil: Q1)

Hejja, K.A.M.; Hesselbach, X. (2019). Offline and online power aware resource allocation algorithms with migration and delay constraints. - Computer networks, ISSN: 1389-1286 (JCR Impact Factor-2019: 3.111; Quartil: Q2)

Hejja, K.A.M.; Hesselbach, X. (2019). Evaluating impacts of traffic migration and virtual network functions consolidation on power aware resource allocation algorithms. - Future generation computer systems, ISSN: 0167-739X (JCR Impact Factor-2019: 6.125; Quartil: Q1)

AUTOR/A:VIAMONTE SOLE, DAVID
Títol:Optimizing IETF Multimedia Signaling Protocols and Architectures in 3GPP Networks. An Evolutionary Approach
Data lectura:14/06/2019
Director/a:CALVERAS AUGE, ANA M.
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Viamonte, D.; Calveras, A. (2017). A distributed man-machine dispatching architecture for emergency operations based on 3GPP mission critical services. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2017: 3.557; Quartil: Q1)

AUTOR/A:OCHOA ADAY, LEONARDO
Títol:Contributions to Topology Discovery, Self-healing and VNF Placement in Software-Defined and Virtualized Networks
Data lectura:30/01/2019
Director/a:CERVELLO PASTOR, CRISTINA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Ochoa-Aday, L.; Cervelló-Pastor, C.; Fernández-Fernández, A. (2016). A distributed algorithm for topology discovery in Software-Defined Networks.

Fernández-Fernández, A.; Cervelló-Pastor, C.; Ochoa-Aday, L. (2016). A distributed energy-aware routing algorithm in Software-Defined Networks.

Ochoa-Aday, L. (2016). Optimized Topology Discovery Protocol for Self-Healing SDN Environments.

Ochoa-Aday, L.; Cervelló-Pastor, C.; Fernández-Fernández, A. (2016). Discovering the network topology: an efficient approach for SDN. - Advances in distributed computing and artificial intelligence journal, ISSN: 2255-2863

Fernández-Fernández, A.; Cervelló-Pastor, C.; Ochoa-Aday, L. (2016). Energy-aware routing in multiple domains software defined networks. - Advances in distributed computing and artificial intelligence journal, ISSN: 2255-2863

Fernández-Fernández, A.; Cervelló-Pastor, C.; Ochoa-Aday, L. (2017). A multi-objective routing strategy for QoS and energy awareness in software-defined networks. - IEEE communications letters, ISSN: 1089-7798 (JCR Impact Factor-2017: 2.723; Quartil: Q2)

Fernández-Fernández, A.; Cervelló-Pastor, C.; Ochoa-Aday, L. (2017). Energy efficiency and network performance: A reality check in SDN-based 5G systems. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2017: 2.676; Quartil: Q2)

Ochoa-Aday, L.; Cervelló-Pastor, C.; Fernández-Fernández, A. (2018). Self-healing topology discovery protocol for software defined networks. - IEEE communications letters, ISSN: 1089-7798 (JCR Impact Factor-2018: 3.457; Quartil: Q2)

Ochoa-Aday, L.; Cervelló-Pastor, C.; Fernández-Fernández, A.; Grosso, P. (2018). An online algorithm for dynamic NFV placement in cloud-based autonomous response networks. - Symmetry-Basel, ISSN: 2073-8994 (JCR Impact Factor-2018: 2.143; Quartil: Q2)

Ochoa-Aday, L.; Cervelló-Pastor, C.; Fernández-Fernández, A. (2019). ETDP: enhanced topology discovery protocol for software-defined networks. - IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)

Ochoa-Aday, L.; Cervelló-Pastor, C.; Fernández-Fernández, A. (2019). Self-healing and SDN: bridging the gap. - Digital Communications and Networks, ISSN: 2352-8648 (JCR Impact Factor-2019: 0.965; Quartil: Q1)

Fernández-Fernández, A.; Cervelló-Pastor, C.; Ochoa-Aday, L. (2016). Achieving energy efficiency: an energy-aware approach in SDN.

Fernández-Fernández, A.; Cervelló-Pastor, C.; Ochoa-Aday, L. (2016). A distributed energy-aware routing algorithm in software-defined networks.

Ochoa-Aday, L.; Cervelló-Pastor, C.; Fernández-Fernández, A. (2016). A distributed algorithm for topology discovery in software-defined networks.

Fernández-Fernández, A.; Cervelló-Pastor, C.; Ochoa-Aday, L. (2016). Improved energy-aware routing algorithm in software-defined networks.

Fernández-Fernández, A.; Cervelló-Pastor, C.; Ochoa-Aday, L. (2017). Evaluating the impact of energy-aware routing on Software-Defined Networking performance.

Fernández-Fernández, A.; Cervelló-Pastor, C.; Ochoa-Aday, L.; Grosso, P. (2018). An online power-aware routing in SDN with congestion-avoidance traffic reallocation.

Martí, A.; Toro, A.; Ochoa-Aday, L.; Fernández-Fernández, A.; Oller, A.; Cervelló-Pastor, C.; Alcober, J. (2019). Despliegue de funciones de red virtualizadas en el cloud mediante ONAP.

AUTOR/A:KHALILI, HAMZEH
Títol:CONTRIBUTIONS TOWARDS SOFTWARIZATION AND ENERGY SAVING IN PASSIVE OPTICAL NETWORKS
Data lectura:20/09/2018
Director/a:RINCON RIVERA, DAVID
Codirector/a:SALLENT RIBES, SEBASTIAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Hamzeh, K.; Sallent, S.; Piney, J.; Rincon, D. (2017). A proposal for an SDN-based SIEPON architecture. - Optics communications, ISSN: 0030-4018 (JCR Impact Factor-2017: 1.887; Quartil: Q2)

AUTOR/A:FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ADRIANA
Títol:Energy-Aware Routing Techniques for Software-Defined Networks
Data lectura:29/06/2018
Director/a:CERVELLO PASTOR, CRISTINA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Fernández-Fernández, A. (2016). ENERGY-AWARE ROUTING TECHNIQUES FOR SOFTWARE DEFINED NETWORKS.

AUTOR/A:LLUCH ARIET, MAGÍ
Títol:CONTRIBUTIONS TO EFFICIENT AND SECURE EXCHANGE OF NETWORKED CLINICAL DATA - THE MOSAIC SYSTEM-
Data lectura:22/07/2016
Director/a:PEGUEROLES VALLES, JOSEP RAFAEL
Codirector/a:VALLVERDU BAYES, FRANCISCO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Capdevila Fatsini, Jordi (2016). Tu Tienda Interior.

Gallet Segarra, Aleix (2016). Web per compartir i planificar els teus viatges.

Florido Martín, Marta (2017). Utilización del Tobii EyeX controller en la interactividad de un videojuego.

Lassance, Arthur (2017). Juego en Realidad virtual.

Capilla Sánchez, Eduardo (2017). Creació d'un videojoc de gènere shoot 'em up amb Unity 3d.

Gamero Pons, Ivan (2017). Spot publicitario de un producto gastronómico.

Amorós Martínez, Pere (2017). Eina per a la creació de portfolis.

Pradas Di liscia, Guillermo (2017). blank(null). Una historia interactiva hecha con HTML5 y sus múltiples posibilidades técnicas.

Sánchez Penella, Pau (2017). Captura de movimiento en animación 3D.

Rosell I gonzalez, Josep (2017). Creació d un videojoc 3D per a dispositius mòbils, desenvolupat amb Unity.

González Moreno, Alberto (2017). Foodiefy, descubre y comparte recetas.

Vaquer Viedma, Catalina (2017). Sistema de visualització d¿imatges per a daltònics.

Solé Llobet, Francesc (2017). Aplicació Rutines.

Delgado Mas, Elisabet (2017). Recerca i desenvolupament sobre generació de sistemes d'entreteniment.

AUTOR/A:MEZHER, AHMAD
Títol:Contributions to provide a QoS-aware self-configured framework for video-streaming services over ad hoc networks
Data lectura:22/04/2016
Director/a:AGUILAR IGARTUA, MONICA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
García Álvarez, Alejandro (2017). Computational Improvements of Microaggregation Algorithms for the Anonymization of Large-Scale Datasets.

Urquiza, L.; Tripp Barba, Carolina; Rebollo-Monedero, D.; Mezher, A.; Aguilar Igartua, M.; Forne, J.; Estrada, J. (2015). Coherent and automatic address resolution for vehicular ad hoc networks. - International journal of Ad Hoc and ubiquitous computing, ISSN: 1743-8225 (JCR Impact Factor-2015: 0.489; Quartil: Q4)

Urquiza, L.; Tripp Barba, Carolina; Rebollo-Monedero, D.; Mezher, A.; Aguilar Igartua, M.; Forne, J.; Estrada, J. (2017). Coherent, automatic address resolution for vehicular ad hoc networks. - International journal of Ad Hoc and ubiquitous computing, ISSN: 1743-8225 (JCR Impact Factor-2017: 0.648; Quartil: Q4)

Iza, C.; Mezher, A.; Aguilar Igartua, M. (2016). Performance comparison of H.265/HEVC, H.264/AVC and VP9 encoders in video dissemination over VANETs.

Iza, C.; Mezher, A.; Aguilar Igartua, M. (2016). Evaluating video dissemination in realistic urban vehicular ad-hoc networks.

Iza, C.; Mezher, A.; Aguilar Igartua, M. (2016). Adaptive video-streaming dissemination in realistic highway vehicular ad-hoc networks.

Mezher, A.; Garcia, A.; Rebollo-Monedero, D.; Forne, J. (2017). Computational improvements in parallelized k-anonymous microaggregation of large databases.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2023Towards zeRo toUch nEtwork and services for beyond 5GMinisterio de Ciencia e Innovación
01/06/202031/05/2024pRIvacidad y SEguridad en blockchains públicas y sus aplicaciones a los mercados de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/02/202023/11/2021Aquest contracte té com a principal objectiu l’anàlisi, estudi i, finalment, redacció d’un informe pervalidar les especificacions d’un protocol de votació electrònica per la plataforma Decidim.CODEGRAM TECHNOLOGIES, S.L.
01/01/202031/12/2022Intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industry data economyCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/10/201931/03/2022ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED CYBERSECURITY FOR CONNECTED AND AUTOMATED VEHICLESCommission of European Communities
15/07/201931/07/2019Nodes experimentals 5G en el Marc del Projecte/'5GCITY/'FUNDACIÓ i2CAT
02/05/201930/04/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
20/03/201930/06/2019CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA PER AL DESPLEGAMENT DE NODES/ENTORNS EXPERIMENTALS 5G INTEGRATS A LA INFRAESTRUCTURA 5GBARCELONA EN EL MARC DE LA OPERACIÓ “IMPULS DE LA TRFUNDACIÓ i2CAT
11/03/201910/05/2019Desenvolupament d'un pilot experimental de vehicle autònom i connectat en el marc de la iniciativa/'5GBarcelona/' de l'operació/'Impuls de la transformació digital i mobile/'FUNDACIÓ i2CAT
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A010 Connecting St. John of God - Sierra Leone Part IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
31/01/201901/09/2019Servei d'implementació d'un sistema de monitoratge i de supervisió remota de la xarxa pública d'aeròdroms i heliports d'aviació general de CatalunyaAIRPORT AND NAVIGATION SOLUTIONS SL
01/01/201931/12/2021Tecnicas de localizacion colaborativas: integracion en los sistemas de optimizacion de red y aplicacion en entornos IoTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació Emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2020Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001722_ Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
30/10/201830/10/2021I+D para una nueva línea de productos de automatización del hogarSIMON TECH, S.L.
01/10/201815/07/2019DUAL CONNECTIVITY SOLUTION FOR ORCACommission of European Communities
17/09/201814/11/2018Col·laboració en el projecte Alstom V2XFundació i2CAT; ALSTOM TRANSPORTE
20/07/201820/07/2018A method and a device to generate an amplitude-based modulation wireless signal using OFDM to be received by a low-power non-coherent receiver
12/07/201831/03/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i innovació en la temàtica/'Vehicle-to-Vehicle/' (V2V)FUNDACIÓ i2CAT
06/07/201831/12/2018Desenvolupament d'activitats de recerca i innovació relacionades amb la temàtica/'Vehicle-to-Everithing/' (V2X)FUNDACIÓ i2CAT
01/07/201830/09/2018Sponsor ESORICS 2018Safelayer Secure Communications
01/06/201801/06/2018Handover methods and systems for 5G networks
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O024 Connecting St. John of God - Sierra LeoneCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O036 Implementació d'una xarxa de telecomunicacions local al camp de refugiats sahrauí de Tinduf, AlgèriaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
22/02/201812/11/2018i2CAT-CVIACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
01/02/201830/06/2019Demostració pràctica de l'aplicabilitat de mapes de vegetación per a l'aplicació variable de productes fitosanitaris a la vinya. Reducció de l'ús de plaguicides i disminució de la contaminacióGENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
01/01/201831/12/2020MAGOS. Inteligencia de Fuentes Abiertas para Redes Eléctricas Inteligentes Seguras. Privacidad de Datos y Comunicaciones Fiables.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201701/12/2017Scalev Lite v3.1
01/11/201729/04/2020NOVEL ENABLERS FOR CLOUD SLICINGCommission of European Communities
01/11/201731/08/2020Modernisation of VET through Collaboration with the IndustryEuropean Commission
01/09/201715/10/2017Study of IETF SCHC Fragmentation over SIGFOXSIGFOX
01/08/201731/12/2019Mitigation Techniques for adressing of latency on services over satellite networksIndra Systems S.A.
10/07/201710/07/2017Sistema y procedimiento para el control a la adherencia de tratamientos médicos
01/06/201728/02/2020Programmable Infrastructure Converging disaggregated neTwork and compUte ResourcesCommission of European Communities
24/04/201730/06/2017Preparation and execution of a training course on IEEE 802.11 WLAN specification and latest developments and ongoing draftsEUROPEAN PATENT OFFICE
30/12/201629/06/2020Adaptive Management of 5G Services to Support Critical Events in CitiesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/04/2020Solución unificada para construir redes de sensores inalámbricas.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201628/02/2017Desarrollo de una sonda de temperatura con conectividad inalámbrica y su correspondiente aplicación para Android y iOSBayer CropScience S.L.
29/11/201628/05/2020Digital Key 2.0: Services and uses of a Digital Key in an automotive environmentAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/11/201628/02/2017Desarrollo de una sonda de temperatura con conectividad inalámbrica y su correspondiente aplicación para Android y iOS.BAYER CROPSCIENCE, S.L.
25/10/201630/09/2018Software defined small cell RAN optimizationKARLSTAD UNIVERSITY
28/05/201601/03/2017Suport i assessorament acadèmic i de recerca a la universitat Addis Ababa Science & Technology University (AASTU).Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/05/201630/04/2019Enhancing critical infraestructure protection with innovative security frameworkCommission of European Communities
21/03/201620/03/2018Investigación y desarrollo de una nueva línea de productos electromecánicos multifucionales, Gama ÁureaSIMON TECH
16/03/201631/07/2016Implementació del Suport de Trill en una arquitectura de Xarxa per a Data CentersFUNDACIÓ i2CAT
26/01/201626/01/2016Method of processing a data packet on transmission, a method of processing a data packet on reception, and associated devices and nodes.
01/01/201631/12/2019Aprovisionamiento dinámico de conectividad en escenarios inalámbricos 5G de alta densidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2021Arquitectura software para control de tasa en redes integradas satélite-terrestreMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Análisis forense avanzadoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Bridging the Interoperability Gap of the Internet of ThingsCommission of European Communities
01/10/201530/09/2018Microagregación Anónima en Encuestas Demográficas a Gran EscalaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201530/09/2019Application-aware User-centric Programmable Architectures for 5G Multi-tenant NetworksCommission of European Communities
01/09/201528/12/2015TRESCIMOFUNDACIÓ i2CAT
01/09/201516/12/2015Estudio sobre accesibilidad y universidades 2015 dentro del programa Lucha contra la DiscriminaciónFundación ONCE
01/09/201531/01/2016Smart Inclusive UniversityFundación ONCE
14/07/201514/07/2015Data modulation method for IEEE 802.11 Ano IEEE 802.15 Devices to generate low frequency signals
01/07/201530/06/2018SOCRA - Software Defined Small Cell RAN OptimizationHuawei Technologies Sweden AB; Gotmic AB; Swedish Knowledge Foundation; Bluewave Microsystems AB
01/07/201530/06/2018Dynamically Reconfigurable Optical-Wireless Backhaul/Fronthaul with Cognitive Control Plane for Small Cells and Cloud-RANsCommission of European Communities
01/07/201528/01/2016The key: Smart Case Key DevelopmentVOLKSWAGEN AG
01/06/201531/03/2016DINUBEFUNDACIÓ i2CAT
12/05/201531/07/2015Dispositivos Z-Wave para redes de baja potenciaSIMON TECH
22/04/201530/09/2015Study on the applicability of Buetooth Low EnergyMASHINERY PTY Ltd
16/02/201516/02/2015Procedimiento y sistema de localización de terminales móviles
01/01/201530/06/2017Investigación y desarrollo de un módulo interoperable de autenticación remota para acreditación de usuarios a través de mecanismos de autenticación heterogéneosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2019INcident monitoRing In Smart COmmunities (INRISCO). QoS and PrivacyMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/200926/01/2016CONSULTES ELECTRONIQUES AJUNTAMENT BCNUPCNET, S.L.

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2023Towards zeRo toUch nEtwork and services for beyond 5GMinisterio de Ciencia e Innovación
01/06/202031/05/2024pRIvacidad y SEguridad en blockchains públicas y sus aplicaciones a los mercados de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/02/202023/11/2021Aquest contracte té com a principal objectiu l’anàlisi, estudi i, finalment, redacció d’un informe pervalidar les especificacions d’un protocol de votació electrònica per la plataforma Decidim.CODEGRAM TECHNOLOGIES, S.L.
01/01/202031/12/2022Intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industry data economyCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/10/201931/03/2022ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED CYBERSECURITY FOR CONNECTED AND AUTOMATED VEHICLESCommission of European Communities
15/07/201931/07/2019Nodes experimentals 5G en el Marc del Projecte/'5GCITY/'FUNDACIÓ i2CAT
02/05/201930/04/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
20/03/201930/06/2019CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA PER AL DESPLEGAMENT DE NODES/ENTORNS EXPERIMENTALS 5G INTEGRATS A LA INFRAESTRUCTURA 5GBARCELONA EN EL MARC DE LA OPERACIÓ “IMPULS DE LA TRFUNDACIÓ i2CAT
11/03/201910/05/2019Desenvolupament d'un pilot experimental de vehicle autònom i connectat en el marc de la iniciativa/'5GBarcelona/' de l'operació/'Impuls de la transformació digital i mobile/'FUNDACIÓ i2CAT
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A010 Connecting St. John of God - Sierra Leone Part IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
31/01/201901/09/2019Servei d'implementació d'un sistema de monitoratge i de supervisió remota de la xarxa pública d'aeròdroms i heliports d'aviació general de CatalunyaAIRPORT AND NAVIGATION SOLUTIONS SL
01/01/201931/12/2021Tecnicas de localizacion colaborativas: integracion en los sistemas de optimizacion de red y aplicacion en entornos IoTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació Emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2020Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001722_ Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
30/10/201830/10/2021I+D para una nueva línea de productos de automatización del hogarSIMON TECH, S.L.
01/10/201815/07/2019DUAL CONNECTIVITY SOLUTION FOR ORCACommission of European Communities
17/09/201814/11/2018Col·laboració en el projecte Alstom V2XFundació i2CAT; ALSTOM TRANSPORTE
20/07/201820/07/2018A method and a device to generate an amplitude-based modulation wireless signal using OFDM to be received by a low-power non-coherent receiver
12/07/201831/03/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i innovació en la temàtica/'Vehicle-to-Vehicle/' (V2V)FUNDACIÓ i2CAT
06/07/201831/12/2018Desenvolupament d'activitats de recerca i innovació relacionades amb la temàtica/'Vehicle-to-Everithing/' (V2X)FUNDACIÓ i2CAT
01/07/201830/09/2018Sponsor ESORICS 2018Safelayer Secure Communications
01/06/201801/06/2018Handover methods and systems for 5G networks
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O024 Connecting St. John of God - Sierra LeoneCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O036 Implementació d'una xarxa de telecomunicacions local al camp de refugiats sahrauí de Tinduf, AlgèriaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
22/02/201812/11/2018i2CAT-CVIACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
01/02/201830/06/2019Demostració pràctica de l'aplicabilitat de mapes de vegetación per a l'aplicació variable de productes fitosanitaris a la vinya. Reducció de l'ús de plaguicides i disminució de la contaminacióGENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
01/01/201831/12/2020MAGOS. Inteligencia de Fuentes Abiertas para Redes Eléctricas Inteligentes Seguras. Privacidad de Datos y Comunicaciones Fiables.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201701/12/2017Scalev Lite v3.1
01/11/201729/04/2020NOVEL ENABLERS FOR CLOUD SLICINGCommission of European Communities
01/11/201731/08/2020Modernisation of VET through Collaboration with the IndustryEuropean Commission
01/09/201715/10/2017Study of IETF SCHC Fragmentation over SIGFOXSIGFOX
01/08/201731/12/2019Mitigation Techniques for adressing of latency on services over satellite networksIndra Systems S.A.
10/07/201710/07/2017Sistema y procedimiento para el control a la adherencia de tratamientos médicos
01/06/201728/02/2020Programmable Infrastructure Converging disaggregated neTwork and compUte ResourcesCommission of European Communities
24/04/201730/06/2017Preparation and execution of a training course on IEEE 802.11 WLAN specification and latest developments and ongoing draftsEUROPEAN PATENT OFFICE
30/12/201629/06/2020Adaptive Management of 5G Services to Support Critical Events in CitiesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/04/2020Solución unificada para construir redes de sensores inalámbricas.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201628/02/2017Desarrollo de una sonda de temperatura con conectividad inalámbrica y su correspondiente aplicación para Android y iOSBayer CropScience S.L.
29/11/201628/05/2020Digital Key 2.0: Services and uses of a Digital Key in an automotive environmentAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/11/201628/02/2017Desarrollo de una sonda de temperatura con conectividad inalámbrica y su correspondiente aplicación para Android y iOS.BAYER CROPSCIENCE, S.L.
25/10/201630/09/2018Software defined small cell RAN optimizationKARLSTAD UNIVERSITY
28/05/201601/03/2017Suport i assessorament acadèmic i de recerca a la universitat Addis Ababa Science & Technology University (AASTU).Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/05/201630/04/2019Enhancing critical infraestructure protection with innovative security frameworkCommission of European Communities
21/03/201620/03/2018Investigación y desarrollo de una nueva línea de productos electromecánicos multifucionales, Gama ÁureaSIMON TECH
16/03/201631/07/2016Implementació del Suport de Trill en una arquitectura de Xarxa per a Data CentersFUNDACIÓ i2CAT
26/01/201626/01/2016Method of processing a data packet on transmission, a method of processing a data packet on reception, and associated devices and nodes.
01/01/201631/12/2019Aprovisionamiento dinámico de conectividad en escenarios inalámbricos 5G de alta densidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2021Arquitectura software para control de tasa en redes integradas satélite-terrestreMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Análisis forense avanzadoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Bridging the Interoperability Gap of the Internet of ThingsCommission of European Communities
01/10/201530/09/2018Microagregación Anónima en Encuestas Demográficas a Gran EscalaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201530/09/2019Application-aware User-centric Programmable Architectures for 5G Multi-tenant NetworksCommission of European Communities
01/09/201528/12/2015TRESCIMOFUNDACIÓ i2CAT
01/09/201516/12/2015Estudio sobre accesibilidad y universidades 2015 dentro del programa Lucha contra la DiscriminaciónFundación ONCE
01/09/201531/01/2016Smart Inclusive UniversityFundación ONCE
14/07/201514/07/2015Data modulation method for IEEE 802.11 Ano IEEE 802.15 Devices to generate low frequency signals
01/07/201530/06/2018SOCRA - Software Defined Small Cell RAN OptimizationHuawei Technologies Sweden AB; Gotmic AB; Swedish Knowledge Foundation; Bluewave Microsystems AB
01/07/201530/06/2018Dynamically Reconfigurable Optical-Wireless Backhaul/Fronthaul with Cognitive Control Plane for Small Cells and Cloud-RANsCommission of European Communities
01/07/201528/01/2016The key: Smart Case Key DevelopmentVOLKSWAGEN AG
01/06/201531/03/2016DINUBEFUNDACIÓ i2CAT
12/05/201531/07/2015Dispositivos Z-Wave para redes de baja potenciaSIMON TECH
22/04/201530/09/2015Study on the applicability of Buetooth Low EnergyMASHINERY PTY Ltd
16/02/201516/02/2015Procedimiento y sistema de localización de terminales móviles
01/01/201530/06/2017Investigación y desarrollo de un módulo interoperable de autenticación remota para acreditación de usuarios a través de mecanismos de autenticación heterogéneosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2019INcident monitoRing In Smart COmmunities (INRISCO). QoS and PrivacyMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/200926/01/2016CONSULTES ELECTRONIQUES AJUNTAMENT BCNUPCNET, S.L.

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

   Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

   Indicadors

   Amunt