Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Telemàtica

Enginyeria Telemàtica

El Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica té una llarga trajectòria. Els seus orígens es remunten a un programa de doctorat del Departament de Matemàtica Aplicada i Telemàtica que es caracteritzava per combinar anàlisi matemàtica amb la resolució de problemes de l’àmbit de les telecomunicacions, en particular amb les xarxes de comunicació. Amb el temps, el Programa de Doctorat va anar prenent cos fins que les dues disciplines, la telemàtica i la matemàtica aplicada, van donar lloc a dos programes separats.

Durant els primers anys de vigència del programa, s’ha estat preparant un ampli col·lectiu de professionals que han nodrit les escoles de telecomunicacions que es van crear en la dècada dels noranta. Es pot citar universitats com la Carlos III de Madrid, la de Cantàbria o la de Cartagena, les quals tenen doctors fruit del Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica.

En una segona fase, la producció de doctors s’ha centrat en professionals que desenvolupen la seva activitat en universitats sud-americanes, com la Pontifícia Bolivariana de Colòmbia, o en centres de recerca d’empreses, com el de NEC a Heidelberg, NTT DOCOMO EuroLabs a Munic o empreses nacionals com Indra. Alguns doctors han apostat per la participació en projectes innovadors com eNeo Labs.

Destaquen dos aspectes singulars del Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica. Durant el període de 2006 a 2011, va ser compartit amb el Departament d’Enginyeria Telemàtica de la Universitat Carlos III i va rebre la Menció de Qualitat (MCD2003-00134) durant el període de 2003 a 2009. S’espera obtenir de nou aquesta menció a la convocatòria següent.

El Programa de Doctorat s’emmarca dins del sector de la tecnologia de la informació i les comunicacions (segons l’ANEP, l’àrea de les ciències de la computació i tecnologia de la informació).

COORDINADOR/A

Hesselbach Serra, Xavier

CONTACTE

Unitat Transversal de Gestió CNTIC
Unitat de Doctorat

Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech

C/ Jordi Girona, 1-3
edifici B4-003
08034 Barcelona
Tel: 934 011 022
Correu electrònic: doctorat.entel@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Els estudiants als quals està dirigit el Programa de Doctorat són aquells que, havent cursat estudis de màster en telecomunicacions o informàtica, desitgin aprofundir en un tema o àrea amb l’objectiu d’aportar coneixement. Si bé aquest podríem dir que és el punt de partida ideal, no és l’únic, ja que altres titulacions prèvies són possibles, encara que amb la possibilitat de requerir complements de formació.

El Doctorat està concebut per a persones amb inquietuds tecnològiques i alhora creatives que desitgin millorar l’estat de la matèria. Aquesta activitat requereix una actitud davant la tecnologia en què es superi el coneixement com a usuari i es passi a entendre la tecnologia en si mateixa i que gràcies a això se sàpiga com es pot millorar. Els estudis de doctorat aporten un doble benefici. D’una banda, permeten satisfer la necessitat personal d’entendre les coses, i de l’altra, capaciten la persona dotant-la d’una metodologia i d’un coneixement que podrà aprofitar en la seva activitat professional en càrrecs en què es necessiti creativitat tecnològica.

Departaments d’R+D en empreses o creació d’empreses emergents són possibles destinacions en què aquests coneixements es podran explotar al màxim.

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través dels diferents màsters en Enginyeria de Telecomunicacions de la UPC impartits per l’ETSETB i l’EETAC, cas en el qual cal fer complements de formació. Per a estudiants d’altres programes de màster, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat analitzarà l’expedient acadèmic dels sol·licitants i l’àmbit en què desenvoluparan la seva tesi. A partir d’aquesta informació, podrà decidir sobre la necessitat de fer complements de formació fins a un màxim de 30 crèdits. Per regla general, estudiants en possessió d’un màster en telecomunicacions (o equivalent) d’altres universitats espanyoles o europees poden accedir a la fase de recerca directament. A estudiants amb màster en informàtica o ciències de la computació se’ls pot exigir algun reforç en la temàtica de xarxes de telecomunicació. Altres procedències han de cursar crèdits addicionals amb l’objectiu d’adquirir els coneixements necessaris de manera ràpida. La varietat de temes i aproximacions usats per portar a terme la recerca fan difícil fixar un perfil d’ingrés únic (algunes tesis són d’alt contingut matemàtic, mentre que altres són més orientades a l’aplicació), però de manera general es pot dir que es valora el coneixement d’eines que permetin fer una avaluació de prestacions. Per a aquest fi són necessaris el maneig de models matemàtics, mètodes numèrics, eines de simulació com ns-3, OMNeT, Matlab o coneixements de programació en Java, C++, C o Python per a la construcció de prototips. El coneixement d’anglès tant escrit com parlat és imprescindible, ja que es tracta de l’idioma de comunicació que es farà servir en el Doctorat, tant per a la seva formació, generació de publicacions i informes, així com en l’intercanvi de coneixements amb altres investigadors.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

8

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

No existeixen.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Telemàtica (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://entel.upc.edu/ca/programa-de-doctorat-en-enginyeria-telematica-1

CONTACTE:
Unitat Transversal de Gestió CNTIC
Unitat de Doctorat

Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech

C/ Jordi Girona, 1-3
edifici B4-003
08034 Barcelona
Tel: 934 011 022
Correu electrònic: doctorat.entel@upc.edu

Convenis amb altres institucions

Hi ha diversos convenis de cotutela amb universitats europees i internacionals, com ara acords amb l’Uruguai, Mèxic i el Líban, entre altres països, i projectes com 5GAuRA, pertanyent al Programa Marie Curie d’H2020.

També per a les estades de curta durada dels nostres doctorats s’ha arribat a acords verbals amb universitats europees que han permès que els doctorands facin estades mínimes de tres mesos de durada a les universitats o escoles politècniques d’Amsterdam, Grenoble, Glaswow, Milan, Lovaina i Xina (Changsha), entre d’altres.

També es porten a terme cotuteles amb el CTTC (Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya) en les àrees de sense fils, xarxes fixes i seguretat.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Els estudiants als quals està dirigit el Programa de Doctorat són aquells que, havent cursat estudis de màster en telecomunicacions o informàtica, desitgin aprofundir en un tema o àrea amb l’objectiu d’aportar coneixement. Si bé aquest podríem dir que és el punt de partida ideal, no és l’únic, ja que altres titulacions prèvies són possibles, encara que amb la possibilitat de requerir complements de formació.

El Doctorat està concebut per a persones amb inquietuds tecnològiques i alhora creatives que desitgin millorar l’estat de la matèria. Aquesta activitat requereix una actitud davant la tecnologia en què es superi el coneixement com a usuari i es passi a entendre la tecnologia en si mateixa i que gràcies a això se sàpiga com es pot millorar. Els estudis de doctorat aporten un doble benefici. D’una banda, permeten satisfer la necessitat personal d’entendre les coses, i de l’altra, capaciten la persona dotant-la d’una metodologia i d’un coneixement que podrà aprofitar en la seva activitat professional en càrrecs en què es necessiti creativitat tecnològica.

Departaments d’R+D en empreses o creació d’empreses emergents són possibles destinacions en què aquests coneixements es podran explotar al màxim.

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través dels diferents màsters en Enginyeria de Telecomunicacions de la UPC impartits per l’ETSETB i l’EETAC, cas en el qual cal fer complements de formació. Per a estudiants d’altres programes de màster, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat analitzarà l’expedient acadèmic dels sol·licitants i l’àmbit en què desenvoluparan la seva tesi. A partir d’aquesta informació, podrà decidir sobre la necessitat de fer complements de formació fins a un màxim de 30 crèdits. Per regla general, estudiants en possessió d’un màster en telecomunicacions (o equivalent) d’altres universitats espanyoles o europees poden accedir a la fase de recerca directament. A estudiants amb màster en informàtica o ciències de la computació se’ls pot exigir algun reforç en la temàtica de xarxes de telecomunicació. Altres procedències han de cursar crèdits addicionals amb l’objectiu d’adquirir els coneixements necessaris de manera ràpida. La varietat de temes i aproximacions usats per portar a terme la recerca fan difícil fixar un perfil d’ingrés únic (algunes tesis són d’alt contingut matemàtic, mentre que altres són més orientades a l’aplicació), però de manera general es pot dir que es valora el coneixement d’eines que permetin fer una avaluació de prestacions. Per a aquest fi són necessaris el maneig de models matemàtics, mètodes numèrics, eines de simulació com ns-3, OMNeT, Matlab o coneixements de programació en Java, C++, C o Python per a la construcció de prototips. El coneixement d’anglès tant escrit com parlat és imprescindible, ja que es tracta de l’idioma de comunicació que es farà servir en el Doctorat, tant per a la seva formació, generació de publicacions i informes, així com en l’intercanvi de coneixements amb altres investigadors.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

L’admissió al Programa de Doctorat està en última instància regulada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat (CAPD). Aquest òrgan, tal com es detalla en la secció 8 d’aquest document, està presidit pel coordinador del Programa de Doctorat, assistit per una comissió en què figuren professors que participen en el programa i que són proposats pels grups de recerca. En el cas que els membres nats de la Comissió ho jutgin necessari, es podrà proposar com a membres d’altres professors que representin àrees de recerca rellevants. La composició de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat haurà de ser ratificada per la Junta de Departament.

La funció de la CAPD és vetllar per la qualitat del Programa de Doctorat participant en els processos d’admissió, seguiment, avaluació i valoració. En cas de no existir proposta de director o directora de tesi, la CAPD és la responsable d’assignar-ne un o una. Sobre la base de les preferències dels candidats pel que fa al tema de la tesi, es sol·licitarà al membre de la CAPD més proper a aquest tema una proposta de director o directora. Si el responsable d’aquesta àrea no pogués atendre el requeriment, es buscaria una altra àrea i es repetiria la sol·licitud. Si un cop consultats tots els membres de la CAPD no es troba director o directora, no es podria acceptar la sol·licitud.

En el cas de tenir un director o directora de tesi per al candidat o la candidata, es passa a fer una valoració d’aquests en la qual es consideren els elements següents, amb una nota de 0 a 10 i els percentatges següents:

• Expedient acadèmic i procedència (30%).
• Experiència en recerca (10%).
• Coneixements d’idiomes (10%).
• Altres aspectes rellevants descrits en el CV i no considerats en els tres punts anteriors (5%).
• Valoració de director o directora de la tesi doctoral (30%).
• Valoració del la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (15%).

Els estudiants seran admesos si superen una puntuació de 7 punts. En qualsevol cas, se’ls notificarà la decisió, indicant la valoració global i les parcials. Per no personalitzar la decisió, es farà la mitjana de la valoració del director o la directora i la de la CAPD, i aquesta serà la nota que es farà pública.

Juntament amb l’admissió, la CAPD emetrà unes recomanacions de matrícula en el cas de requerir complements de formació. Els crèdits recomanats (fins a un màxim de 30) corresponen a assignatures de l’àrea de telemàtica i que es puguin cursar al més aviat possible.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits d’investigació, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels que no assoleixin els criteris establerts.

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través dels màsters en Enginyeria de Telecomunicacions de la UPC, cas en el qual no és necessari fer complements de formació. Per a estudiants d’altres programes de màster, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat analitzarà l’expedient acadèmic dels sol·licitants i decidirà l’àmbit en què desenvoluparan la seva tesi, així com si cal fer complements de formació fins a un màxim de 30 crèdits.

En l’actualitat, els complements de formació s’ofereixen en el marc dels màsters en Enginyeria de Telecomunicacions de la UPC impartits per l’ETSETB i l’EETAC (https://eetac.upc.edu/en/study/masters-degrees/masteam, https://matt.masters.upc.edu/).

A continuació s’esmenten algunes de les assignatures que s’ofereixen actualment en tots dos màsters:


• Internet of Things
• Deep learning for Multimedia Processing
• Network Engineering
• Sensors and Interfaces
• Network Engineering
• Optimization for Applied Engineering Design
• Next-generation Wireless Communications and IoT
• ICT-Based Entrepeneurship
• Network Support for 5G
• Optical Networks for Cloud-Based Services
• Internet of Things & Ubiquitous IP
• 5G Network Planning
• Body Sensor Nodes
• Applied Image Processing
• Augmented Reality & Smart Objects
• Service Engineering
• Low-Power Systems with Energy Harvesting
• Creativity and Engineering
• Big Data and Data Mining
• Network Security - Authentication and Authorization
• Software-Defined Radio
• Project on ICT-Based Business Models
• Cybersecurity
• Antennas, Microwaves and Photonics for Communications and Earth Observation
• Wireless Communications
• 5G Networks
• Optical Networks
• Integrated Systems
• Instrumentation and Sensors
• Micro- and Nanotechnologies for Energy Management

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.

Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de fer durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Núm. d’hores: 288.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
Núm. d’hores: 480.
Caràcter: optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Núm. d’hores: 4.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Núm. d’hores: 1,5.
Caràcter: optativa.

Activitat: Metodologia de la recerca.
Núm. d’hores: 12.
Caràcter: optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Núm. d’hores: 8.
Caràcter: optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Núm. d’hores: 18.
Caràcter: optativa.

Activitat: Cursos i seminaris.
Núm. d’hores: 18.
Caràcter: obligatòria.
Es portarà a terme un mínim de 6 seminaris per any, dels quals cada estudiant haurà de cursar-ne un mínim de 3.

Activitat: 'Workshops' específics del programa.
Núm. d’hores: 6.
Caràcter: obligatòria.
Aquest Programa de Doctorat participa en un ‘workshop’ de periodicitat anual, de què ja s’ha fet la 3a edició. El ’workshop’ Barcelona Forum on PhD. Research in Information and Communication Technologies té una durada d’1 dia.

Activitat: Publicacions.
Núm. d’hores: 50.
Caràcter: obligatòria.
Descripció: Objectiu formatiu i contingut.
El Programa de Doctorat determina que cada estudiant ha de tenir almenys una publicació rellevant JCR (a més d’altres tipus de publicacions) per poder finalitzar la seva tesi doctoral. Les publicacions es poden portar a terme en qualsevol fase dels tres anys de doctorat.

Activitat: Altres ’workshops’.
Núm. d’hores: 72.
Caràcter: optatiu.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Tots els estudiants que desenvolupin la seva recerca en el Programa de Doctorat d’Enginyeria Telemàtica compten amb un lloc de treball còmode i adequat en un despatx o laboratori compartit amb altres estudiants per fomentar un esperit de comunitat, que afavoreix el lliure intercanvi d’idees i el treball col·laboratiu. S’inclou un espai físic individual equipat amb un PC de sobretaula que disposa de les llicències de programari d’oficina bàsiques i d’altres eines de càlcul o simulació a través del repositori de programari de la UPC. Els estudiants tenen accés a tot tipus de material d’oficina, servei d’impressió i sales de reunions equipades amb equips de projecció i de vídeo conferència i a altres zones comunes destinades a reunions més informals amb nevera, microones i màquina de cafè.

Les unitats de gestió del Departament (UTG de Campus Nord i Castelldefels) proporcionen suport als estudiants de doctorat en diferents àmbits: des de la gestió econòmica dels viatges, sigui per participació en congressos o per a reunions de projectes internacionals, fins al procés de defensa en la fase final de l’elaboració de la tesi.

A més del que s’ha esmentat, les diferents línies que desenvolupen la recerca del Departament compten amb els recursos específics que es resumeixen a continuació:

Els estudiants vinculats a la línia de Gestió, Polítiques de Preus i Serveis en Xarxes de Nova Generació (MAPS, https://futur.upc.edu/176539) tenen accés a laboratori virtual EmanicsLab.

Aquest laboratori està suportat per una xarxa constituïda per un total de 20 nodes ubicats en deu universitats europees. El grup MAPS hi contribueix amb dos d’aquests nodes. Els doctorands fan servir el laboratori en les seves activitats de recerca en el camp de la gestió de xarxes i serveis, incloent-hi sistemes de recollida i anàlisi de fluxos de trànsit, sistemes de monitorització i comptabilitat, anàlisi d’estabilitat de xarxes autònomes i mecanismes d’assignació/gestió de recursos en xarxes virtuals.

Els doctorands de la línia de Serveis Telemàtics (SERTEL, https://futur.upc.edu/176527) tenen a la seva disposició els serveis d’espai de disc en xarxa per a còpies de seguretat, així com diversos servidors de càlcul optimitzats per a l’execució de diferents simuladors. El grup compta a més amb un entorn de virtualització compost per cinc servidors d’altes prestacions que permet dur a terme estudis sobre infraestructures de xarxa complexes.

Els alumnes de doctorat que facin la tesi doctoral al grup de recerca de Disseny i Avaluació de Xarxes i Serveis de Banda Ampla (BAMPLA, https://futur.upc.edu/176385A) disposen de diverses facilitats per al treball basat en emulació i simulació (OPNET…), però també compten amb espais adaptats per elaborar treballs de recerca amb equips de xarxa singulars. Entre aquests destaquen el Laboratori de Xarxes i Serveis, que disposa de dos núbols privats SDN/NFV i ’slicing’ basats en Openflow, OpenStack, ONFV i ONAP, equips EPON/GPON, Metro Ethernet i passarel·les (‘gateways’) EPON/WLAN, interconnectats a una xarxa experimental amb sortida continental d’experimentació de SDN a 10 Gbps.

A més de proporcionar accés a diversos servidors de càlcul d’altes prestacions, el grup de Xarxes sense Fils (WNG, https://futur.upc.edu/176483) posa a disposició dels alumnes de doctorat equips necessaris per a l’estudi de la gestió de recursos ràdio, com ara analitzadors d’espectre, oscil·loscopis i fonts d’alimentació de gran precisió per a l’estudi del consum d’energia de petits dispositius. El grup també compta amb material d’última generació per a la recerca sobre xarxes d’àrea local sense fils (WLAN) i xarxes d’àrea personal, incloent-hi llicències de programari i equip de maquinari necessaris per proporcionar entorns de desenvolupament per a diferents plataformes de xarxes de sensors. En aquest sentit, el grup compta amb una gran infraestructura fixa composta per desenes de nodes que pot ser gestionada remotament per configurar un gran nombre d’experiments.
Els laboratoris docents dotats d’analitzadors de xarxes, commutadors i encaminadors, punts d’accés Wi-Fi i simuladors d’entorns de núvols privats poden ser usats pels estudiants de doctorat en les hores en què no hi hagi classes de grau o de màster.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • GALAL MAHMOUD IBRAHIM, AKRAM: Contribution to The System Architecture Design For Electromagnetic Nano-network Communications
  Autor/a: GALAL MAHMOUD IBRAHIM, AKRAM
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA TELEMÀTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Telemàtica (ENTEL)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 07/09/2022
  Data de lectura: 17/10/2022
  Hora de lectura: 10:00
  Lloc de lectura: ETSETB - UPC CAMPUS NORD - videoconferència: https://meet.google.com/rma-vpsg-vck
  Director/a de tesi: HESSELBACH SERRA, XAVIER
  Tribunal:
       PRESIDENT: FISCHER, ANDREAS
       SECRETARI: DOMINGO ALADREN, MARIA DEL CARMEN
       VOCAL: ERAMO, VINCENZO
  Resum de tesi: Una nano-red es una red de comunicaciones a la escala nano, entre nano-dispositivos. Los nano-dispositivos afrontan determinados desafíos en funcionalidades, debido a las limitaciones de sui capacidad de procesado y la gestión de energíaderivado de su nano-tamaño. Uno de estos desafíos es su capacidad de obtener una tabla de rutas parcial o completa, que es uno de los grandes puntos de decisión para el encaminamiento en redes de comunicaciones. La razón se encuentra en ladificultad y esfuerzo necesario para crear y actualizar continuamente las tablas, en términos de energía, memoria y capacidades de cómputo. En consecuencia, estos dispositivos únicamente efectuarán tareas sencillas, para las que se van a necesitarnuevas propuestas. Con el fin de aprovechar las funcionalidades de las nano-máquinas, un conjunto de nano-dispositivos en una nano-red completa necesita de mecanismos de gestión y control, a través de una arquitectura adecuada. Con ello, sepodrán proporcionar nuevas aplicaciones en diversos campos.Una nano-red electromagnética (EM) es un tipo de nano-comunicación que emplea ondas en la banda de Teraherzios (THz).Las nano-redes han sido objeto de creciente atracción en los últimos años. En consecuencia, se han conseguido diversos desarrollos en la fabricación, comunicación y gestión con varios dispositivos en nano-redes EM, para aplicaciones desdemetamateriales definidos por software, materiales robóticos wireless y comunicaciones en el cuerpo. Tales aplicaciones necesitan comunicaciones en sentido de subida y bajada, entre la nano-red desplegada y el macro-mundo externo, o Internet, a través de nano-interfaces. Ello causa heterogeneidad e inter-operabilidad en diversas aplicaciones de la Internet de las Nano-Things (IoNT), que constituyen nuevos desafíos para las comunicaciones en nano-redes. En este sentido, micro/nanogateways que sean dinámicos, flexibles y distribuidos, han de poder facilitar el acomodo de dichas aplicaciones y hacer que la red sea completamente operacional, independientemente del dominio de aplicaciones usadas o los protocolos decomunicaciones. Con la llegada de la Internet of Things (IoT), el uso de Internet se ha transformado, donde varios tipos de objetos, sensores y dispositivos pueden interactuar, haciendo que las futuras redes puedan conectar prácticamente cualquiercosa. Software Defined Networking (SDN) y Network Function Virtualization (NFV) son 2 tecnologías relevantes para IoT. Por medio de la combinación de SDN, NFV, IoT y fog computing, las nano-redes pueden solventar sus desafíos y limitaciones.El principal objetivo de esta tesis es contribuir al diseño de la arquitectura del sistema de las nano-redes EM por medio del desarrollo de una propuesta operacional que permita el acceso a Internet a las nano-máquinas Esta arquitectura de comunicaciones emplea las tecnologías de IoT y Fog Computing, además de las conocidas tecnologías de virtualización basadas en SDN y NFV. Además, la arquitectura de comunicaciones proporcionará un valor añadido al encaminamiento en el paradigma de la nano-red, ya sea dentro del nano-dominio o hacia el macro-dominio, por medio de virtualización y externalización de las decisiones complejas de encaminamiento, que serán compiladas externamente en un centro de datossituado en la nube. Las nano-máquinas serán capaces de acceder a la nube con la ayuda de dispositivos híbridos inteligentes denominados micro/nano gateways, que podrán proporcionar comunicaciones completas entre las nano-máquinas y la nube. Deesta manera, el usuario final podrá controlar y gestionar un grupo de nano-máquinas y facilitar la creación de aplicaciones en diversos campos. Además, permite a las nano-máquinas almacenar su información en la nube, proporcionando grandesconjuntos de información, big-data, donde estrategías de Machine Learning (ML) se pueden usar para resolver diversos problemas complejos.
 • OSMAN, MOHAMMED OSMAN: Control Logic Distribution trade-offs in Software-Defined Wireless Networks
  Autor/a: OSMAN, MOHAMMED OSMAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA TELEMÀTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Telemàtica (ENTEL)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 18/05/2022
  Data de lectura: 07/10/2022
  Hora de lectura: 10:00
  Lloc de lectura: ETSETB, videoconferència https://meet.google.com/iyk-zmpg-cqh
  Director/a de tesi: MANGUES BAFALLUY, JOSEP
  Tribunal:
       PRESIDENT: AGÜERO CALVO, RAMÓN
       SECRETARI: ZOLA, ENRICA VALERIA
       VOCAL: BARANDA HORTIGÜELA, JORGE
  Resum de tesi: La arquitectura SDN (Software-Defined Networks) separa los planos de datos y control de las redes. Centraliza lógicamente el control de una red en un controlador SDN. Una de las principales ventajas que aporta es la programabilidad a través de esta única entidad (el controlador lógico) con la que las aplicaciones de gestión de red deben interactuar para aplicar sus políticas. SDN generalmente asume canales de control ideales entre el controlador SDN y los nodos de la red, lo que puede no ser el caso en entornos inalámbricos (o menos estables) que se están volviendo más comunes debido al despliegue denso de celdas pequeñas (SC) con cobertura reducida en 5G (y más allá). En los casos de uso de futuras redes, se requieren redes de transporte inalámbricas rentables para conectar los SC. En este contexto, la tecnología mmWave es apropiada para conectar las SC, ya que mmWave proporciona fragmentos de espectro más grandes que, a su vez, proporcionan un mayor ancho de banda y una mayor velocidad de datos.Para administrar el despliegue denso de SC en redes móviles, se requiere administración/control de la red, de la virtualización y de la programabilidad de la red, ay que son parte integral de las redes 5G/6G. En este sentido, para proporcionar conectividad de extremo a extremo, es vital la gestión y la orquestación de todos los segmentos de red que van desde la RAN (Red de acceso radio), la red de transporte hasta el núcleo de la red. Por lo que respecte a las redes de transporte (el enfoque principal de la tesis), SDN juega un papel importante ya que SDN permite la programabilidad y la virtualización en la red.Aunque SDN proporciona una gran flexibilidad en la gestión de redes al dividir el plano de control del plano de datos, tiene algunas limitaciones en el contexto de las redes inalámbricas, ya que la separación del plano de control del plano de datos introduce puntos adicionales de fallo en el paradigma SDN (p. ej., fallo del canal de comunicación, fallo del controlador SDN). En los escenarios de redes de área extendida (WAN) donde los canales en-banda (p. ej., enlaces de microondas o mmWave) son responsables de transportar el tráfico de control entre los nodos de red y el controlador SDN, la suposición de la disponibilidad de una red confiable puede no ser posible, ya que el rendimiento del enlace inalámbrico cambia con las condiciones ambientales, lo que conduce a un alto riesgo de experimentar deterioros en el canal, lo que podría causar errores en la operación SDN centralizada al afectar la comunicación entre el componente de transporte de los SC y el controlador SDN.Para superar estos problemas de SDN, la tesis presenta un esquema de SDN híbrido que explora los beneficios de las operaciones centralizadas y distribuidas según sean las condiciones del canal de comunicación de control. Nuestro enfoque SDN híbrido combina los modos centralizados y distribuidos en el mismo nodo para formar una arquitectura de plano de control híbrido. Introducimos un agente local en el nodo que se compone de un marco de monitorización para detectar la confiabilidad del canal de comunicación de control y un módulo de decisión que concibe un algoritmo de conmutación de lógica de control novedoso para tomar la decisión de operar en un modo centralizado o distribuido. Evaluamos la solución propuesta bajo una variedad de condiciones de red poco confiables (p. ej., deterioros de enlace, pérdida de paquetes de control) para investigar el rendimiento operativo de la SDN híbrida durante condiciones de alta pérdida. Los resultados experimentales muestran que la solución SDN híbrida propuesta mejora sustancialmente el rendimiento agregado, particularmente cuando aumentan las tasas de pérdida de paquetes del canal de control, lo que a su vez mantiene la red operativa en condiciones difíciles donde la SDN centralizada daría como resultado una red no operativa.

Darrera actualització: 24/09/2022 04:45:16.

Llistat de tesis en dipòsit

 • MOHAMMADZADEH, NASIBEH: Invoice Factoring through Blockchain Technology
  Autor/a: MOHAMMADZADEH, NASIBEH
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA TELEMÀTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Telemàtica (ENTEL)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 14/09/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: MUÑOZ TAPIA, JOSE LUIS | NOGOORANI, SADEGH DORRI
  Tribunal:
       PRESIDENT: HERNÁNDEZ GAÑÁN, CARLOS
       SECRETARI: ESPARZA MARTIN, OSCAR
       VOCAL: SILVA CÁRDENAS, CARLOS BERNARDINO
  Resum de tesi: La venda de factures o "invoice factoring" ha estat una forma popular de proporcionar flux de caixa a les empreses. La funció principal d'un sistema de venda de factures és evitar que una factura sigui venuda dues vegades. Per evitar la doble venda, moltsecosistemes de factoring utilitzen entitats centralitzades per registrar els acords de venda de factures. Això, però, posa molt poder en mans d'aquestes entitats centralitzades i dificulta que els usuaris puguin impugnar o rebatre situacions en què les dades de venda no estan disponibles, es registren erròniament o es manipulen ja sigui per negligència o a propòsit. Aquesta tesi presenta la nostra recerca al voltant dels problemes actuals dels sistemes de registre de venda de factures i les nostres novedosses solucions per resoldre aquest procés utilitzant la tecnologia "blockchain" (cadena de blocs). Mitjançant una blockchain pública es pot mantenir un registre permanent, segur, ordenat i transparent de transaccions que estan disponibles per a tothom en qualsevol moment per poder ser observades i verificades. A la tesi, comencem proposant una solució base i la anem ampliant i millorant gradualment. Laprimera proposta és un protocol que utilitza una arquitectura amb blockchain. La plataforma blockchain genera confiança entre les parts ja que garanteix la correcta execució de les transaccions. En aquest sentit, fem servir un contracte intel·ligent per completar el procés de registre i evitar la doble venda. El contracte intel·ligent permet l'auditoria i la resolució de disputes de manera que protegim la privadesa i fem que la informació rellevant estigui sempre disponible. Al segon protocol, afegim un "relay" oretransmissor a la nostra arquitectura per facilitar la incorporació d'usuaris al sistema. El retransmissor és l'únic que envia transaccions a la cadena de blocs i el que paga les taxes corresponents. Els altres participants poden delegar l'enviament de lesseves transaccions al repetidor i pagar amb diners fiduciaris. En aquesta proposta també millorem la gestió de la identitat i de l'autenticació utilitzant el concepte de credencials verificables (Verifiable Credentials o VC) per complir millor amb la normativa "Conegui el seu client" (Know Your Customer o KYC). De fet, en aquesta arquitectura, els participants utilitzen els seus identificadors descentralitzats (Decentralized Identifier o DID) i el protocol DIDComm per a les interaccions asíncrones i segures fora de la cadena. Al protocol final, millorem en gran mesura el nostre contracte intel·ligent pel que fa a les condicions que comprova abans de registrar una venda de factura. En aquesta última solució, integrem proves no interactives de coneixement nul (Zero Knowledge Proofs o ZKP) i compromisos criptogràfics. Amb aquestes eines, podem evitar un tipus especial d'atac dedenegació de servei (Denial of Service o DoS) i verificar millor els detalls de les factures sense comprometre la privadesa. Els nostres protocols són molt eficients en termes de cost per comissions. En particular, només necessitem una transacció perregistrar una factura i la majoria dels detalls es registren a l'emmagatzematge de la cadena de blocs de baix cost. Les nostres avaluacions i la comparació amb la literatura revelen que els nostres protocols són superiors als treballs relacionats pel que fa a l'eficiència, la seguretat, la privadesa i facilitat d'ús.

Darrera actualització: 24/09/2022 04:30:26.

Llistat de tesis defensades per any

 • BARBECHO BAUTISTA, PABLO ANDRES: Contribution to smart management services for electric vehicle charging using vehicular networks
  Autor/a: BARBECHO BAUTISTA, PABLO ANDRES
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA TELEMÀTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Telemàtica (ENTEL)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 19/05/2022
  Director/a de tesi: AGUILAR IGARTUA, MONICA | URQUIZA AGUIAR, LUIS FELIPE

  Tribunal:
       PRESIDENT: FERNANDEZ VILAS, ANA
       SECRETARI: DE LA CRUZ LLOPIS, LUIS JAVIER
       VOCAL: TRIPP BARBA, CAROLINA
  Resum de tesi: La solució més prometedora per reduir les emissions de carboni degudes al transport és la migració de vehicles de combustibles fòssils a vehicles elèctrics (EV). En els darrers anys, el canvi decisiu dels conductors a utilitzar vehicles elèctrics s'ha vist afectat per diversos factors. Una de les principals preocupacions dels usuaris es refereix al temps de càrrega dels vehicles elèctrics. Degut als llargs temps de càrrega i l'escasedat de punts de càrrega a les ciutats, una preocupació creixent de les administracions de les ciutats es refereix als serveis de suport per a la nova generació de mobilitat, coneguda com a "Mobilitat elèctrica".La informació detectada pels vehicles (per exemple, l'estat de càrrega de la bateria) podria ser útil per a altres vehicles i autoritats de mobilitat per gestionar eficientment el trànsit i proporcionar serveis de transport intel·ligent (ITS). Les comunicacions vehiculars permeten la comunicació entre vehicles (V2V) i entre vehicles i la infraestructura fixa (V2I) gestionada per les autoritats de la ciutat. Aquí, els protocols d'encaminament perles Vehicular Ad hoc Networks (VANET) minimitzen l'ús d'infraestructura fixa, ja que empren comunicacions V2V multisalt per arribar als punts d'accés localitzats al llarg de les ciutats.Aquesta tesi té com a objectiu contribuir al disseny de serveis de gestió intel·ligent per a vehicles elèctrics suportats per xarxes vehiculars. El primer pas per aconseguir aquest objectiu global ha estat l'estudi dels components i eines per avaluar escenaris realistes de mobilitat elèctrica. A més, hem analitzat l'impacte de cada un d'aquests components en els resultats de simulació. Després, hem dissenyat un servei de gestió intel·ligent per a la càrrega de vehicles elèctrics. Aquí, els desafiaments inclouen la selecció d'un punt de càrrega adequat per a cada vehicle elèctric que requereix energia. Hem dissenyat el marc de comunicació basat en comunicacions vehiculars que permet als vehicles realitzar reserves anticipades de punts de càrrega. En contrast amb la literatura, desenvolupem un servei de càrrega que considera les condicions actuals del trànsit a la ciutat. D'aquesta forma, seleccionem el punt de càrrega òptim garantint el temps mínim de càrrega. A més, trobem el millor punt de càrrega que minimitza el temps total del viatge fins al destí, inclosa la parada per carregar la bateria.També hem millorat el procés global de simulació desenvolupant dos eines per gestionar simulacions a gran escala i també per imitar el realisme de la mobilitat del trànsit urbà. En primer lloc, el nostre enfocament simplifica el procés mitjançant l'automatització de les llargues campanyes de simulació i la generació d'escenaris de mobilitat realistes. També, hem abordat el problema de les simulacions de trànsit bloquejat a causa de les congestions de vehicles. Hem inclòs la funcionalitat d'actualització de les rutes en línia, permetent als vehicles seleccionar una ruta alternativa menys congestionada. En definitiva, podem afirmar que utilitzant les nostres eines podem reduir els temps de simulació i evitar escriure o editar manualment els fitxers de simulació, el que normalment és una tarea propensa a errors. Finalment, utilitzant tècniques d'aprenentatge automàtic, optimitzem les emissions de gasos dels vehicles de combustibles fòssils i el consum d'energia dels vehicles elèctrics. Utilitzant les xarxes vehiculars en conjunt amb un model d'aprenentatge per reforç, ajustem l'acceleració/desaceleració dels vehicles en la proximitat de les senyals de trànsit (és dir els semàfors) per forçar els vehicles a conduir amb una velocitat moderada. L'objectiu és optimitzar la conducció a les ciutast, evitant l'excés de combustible cremat en el cas dels vehicles de gasolina i disminuint el consum d'energia en el cas dels vehicles elèctrics.

 • BOJOVIC, BILJANA: Cellular and Wi-Fi technologies evolution: from complementarity to competition
  Autor/a: BOJOVIC, BILJANA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/673517
  Programa: ENGINYERIA TELEMÀTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Telemàtica (ENTEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 12/01/2022
  Director/a de tesi: GIUPPONI, LORENZA

  Tribunal:
       PRESIDENT: AVALLONE, STEFANO
       SECRETARI: UMBERT JULIANA, ANNA
       VOCAL: FERRAGUT MARTÍNEZ-VARA DE REY, JAIME
  Resum de tesi: Aquesta tesi doctoral té la característica d¿allargar-se durant un llarg període de temps ja que mentre treballava en ella, treballava com a enginyera investigadora a CTTC amb tasques dedesenvolupament molt exigents. Això ha endarrerit el dipositar-la més del que m¿hagués agradat. D¿altra banda, això m¿ha donat el privilegi de ser testimoni i estudiar com han evolucionat les tecnologies sense fils durant més d¿una dècada des del 4G fins al 5G i més enllà.Quan vaig començar la tesi doctoral, IEEE i 3GPP estaven definint les dues tecnologies sense fils principals en aquell moment, Wi-Fi i LTE, que cobreixen dos objectius de mercat substancialment complementaris. Wi-Fi va ser dissenyat per funcionar principalment en interiors, en espectre sense llicència, i pretenia ser una tecnologia senzilla i barata. La seva tecnologia primària per a la convivència es basava en el supòsit que l¿espectre en el que estava operant era de franc, i, per tant, es va dissenyar simplement evitant interferències a través del famós protocol CSMA/CA. D¿altra banda, 3GPP estava dissenyant tecnologies per a espectres amb llicència, un tipus d¿espectre costós. Com a resultat, LTE està dissenyat per treure¿n elmàxim profit alhora que proporciona el millor QoE en escenaris principalment a l¿aire lliure.La tesi doctoral comença amb aquest context i evoluciona amb aquestes dues tecnologies. En els primers capítols, estudiem solucions de gestió de recursos de radio per a operacions en espectre de Wi-Fi sense llicència i LTE amb llicència. Hem anticipat l¿actual tendència fonamental d¿aprenentatge automàtic treballant solucions de gestió de recursos de radio basades en l¿aprenentatge automàtic per millorar l¿LTE i Wi-Fi en el seu espectre respectiu. Prestem especial atenció als desplegaments de cèl·lules petites destinades a millorar la eficiència d¿espectre llicenciat, reproduint escenaris de petit abast típics de la configuració Wi-Fi.IEEE i 3GPP van seguir evolucionant les tecnologies al llarg dels anys: El Wi-Fi s¿ha convertit en una tecnologia molt més complexa i sofisticada, incorporant les característiques clau de lestecnologies cel·lulars, com ara HARQ i la reutilització espacial. D¿altra banda, des de la versió 13, també s¿han dissenyat xarxes cel·lulars per a espectre sense llicència. Com a resultat, elsdos darrers capítols d¿aquesta tesi es centren en aquests escenaris de convivència, on s¿ha de dissenyar LTE per conviure amb la Wi-Fi de manera justa, i NR, l¿accés a la radio per a 5G amb Wi-Fi a 5 GHz i WiGig a 60 GHz. A diferència de LTE, que es va adaptar per funcionar en espectre sense llicència, NR-U està dissenyat de forma nativa amb aquesta característica, inclosa la seva capacitat per operar sense llicéncia de forma autònoma completa, una nova fita fonamental per al mòbil. En aquest context, el nostre focus d¿anàlisi canvia. Considerem que aquestes dues famílies de tecnologia ja no estan orientades cap a la complementarietat, sino que ara competeixen, i afirmem que aquesta serà el tendència per als propers anys.Per permetre la investigació en aquests escenaris multi-RAT, un altre resultat fonamental d¿aquesta tesi doctoral, a més de les aportacions científiques, és l¿alliberament de models d¿alta fidelitat per a LTE i NR i la seva coexistència amb Wi-Fi a la comunitat de codi obert ns-3. ns-3 és un popular simulador de xarxa de codi obert, amb la característica de ser multi-RAT i, per tant, permet l¿avaluació de manera natural d¿escenaris de convivència entre diferents tecnologies. Aquests models, pels quals he liderat el desenvolupament, són per cites acadèmiques, els models de simulació de codi obert més utilitzats per a LTE i NR i que han rebut finançament de la indústria (Ubiquisys, WFA, SpiderCloud, Interdigital, Facebook) i agències federals (NIST, LLNL) al llarg dels anys.

 • KIBALYA, GODFREY MIRONDO: Contribution to Multi-domain Network Slicing: Resource Orchestration Framework and Algorithms
  Autor/a: KIBALYA, GODFREY MIRONDO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675335
  Programa: ENGINYERIA TELEMÀTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Telemàtica (ENTEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 26/07/2022
  Director/a de tesi: SERRAT FERNANDEZ, JUAN | GORRICHO MORENO, JUAN LUIS

  Tribunal:
       PRESIDENT: BALIOSIAN, JAVIER ERNESTO
       SECRETARI: HESSELBACH SERRA, XAVIER
       VOCAL: ROTHENBERG, CHRISTIAN ESTEVE
  Resum de tesi: Els serveis que es poden presentar en el marc de la tecnologia de ¿slicing¿ de xarxa de 5G/6G, com ara eMBB, mMTC o uRLLC, es possible que no els pugui oferir un sol proveïdor d¿infraestructura (InP) degut a les limitacions que pot tenir la seva xarxa, i per tant que faci necessària la cooperació de múltiples InPs. En aquest cas, el primer repte que afronta el Proveïdor de Servei (SP) que rep la sol·licitud de desplegament es determinar el conjunt òptim de InPs que hi han d¿intervenir i en concret els nodes i enllaços de cada un d¿ells que s¿han d¿utilitzar per al mapatge de les diferents VNFs i enllaços virtuals de la sol·licitud.Els treballs que existeixen en aquesta àrea duen a terme el mapatge del servei be sigui de manera no coordinada, o no incorporen la fiabilitat, o ho fan des de la perspectiva de VNFs sense estat. També, pressuposen la divulgació total de la informació, o estan basats en metodologies exactes que fa que no siguin idonis per a escenaris de xarxes del futur, caracteritzats per aplicacions de missió critica, sensibles al retard i sobre xarxes amb recursos limitats. Aquesta tesi contribueix a afrontar aquests reptes dividint el problema d¿orquestració de serveis multi domini en dos subproblemes relacionats, que es resolen de manera coordinada. (1) Divisió / partició de la sol·licitud de servei (sub-problema 1), que implica l'obtenció d'un subconjunt d'InPs i els enllaços interdomini corresponents sobre els quals proporcionar les diferents VNF i enllaços virtuals de la sol·licitud de servei; (2) Orquestració VNF intradomini (sub-problema 2), que implica l'obtenció dels nodes i enllaços intradomini per aprovisionar les VNF i enllaços virtuals dels sub-SFC associats a cada InP. D'aquesta manera, la tesi estableix quatre objectius clau que són necessaris per alinear-se amb els casos d'ús de missió crítica i sensibles al retard previstos en 5G i xarxes futures en termes de cost de desplegament del servei i QoS: (1) mapatge coordinat de les sol·licituds de servei, amb l'objectiu de realitzar una millor utilització dels recursos del substrat; (2) orquestració de les sol·licituds de servei contemplant la supervivència del servei en situacions de fallides, minimitzant les violacions de la QoS i les sancions derivades d'aquestes violacions; (3) divulgació limitada de la informació interna de l¿InP, per tal d'adherir-se als requisits de privadesa dels InPs, i (4) aconseguir tots els objectius anteriors en temps polinòmic. Per tal de realitzar els objectius anteriors, la tesi busca solucions que siguin: (1) capaces d'incorporar informació apresa en les solucions anteriors de l'espai de cerca i decisions de mapatge històric, donant lloc a un rendiment acceptable fins i tot en escenaris d'exposició limitada a la informació i entorns difusos; (2) robustes i menys dependents dels problemes específics, i per tant, que es poden adaptar a diferents objectius d'optimització, topologies de xarxa i restriccions de sol·licitud de servei, permetent així fer front a sol·licituds amb cadenes de funcions de topologies molt diverses; (3) capaces de fer front a un problema d'optimització de múltiples atributs, ja que a la pràctica, el cost de desplegament del servei depèn de múltiples costos; (4) capaces de trobar solucions gairebé òptimes en temps suficientment breus, resultant així adequades a escenaris sensibles al retard i amb limitació de recursos. La tesi proposa tres algorismes diferents per al sub-problema 1: un algorisme de RL, un algorisme genètic (GA) i un algorisme multi etapa basat en grafs i completament distribuït. A més, es proposen cinc algorismes diferents basats en l'enfocament de grafs, un algorisme GA, un algorisme de cerca d¿harmonia, un algorisme de RL i un algorisme multi-etapa per al sub-problema 2. Finalment, per tal de guiar la implementació i l'adhesió de les propostes als quatre objectius principals de la tesi, es proposa

 • POORZARE, REZA: Contribution to Reliable End-to-End Communication over 5G Networks Using Advanced Techniques
  Autor/a: POORZARE, REZA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675394
  Programa: ENGINYERIA TELEMÀTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Telemàtica (ENTEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 05/09/2022
  Director/a de tesi: CALVERAS AUGE, ANA M.

  Tribunal:
       PRESIDENT: ADELANTADO FREIXER, FERRAN
       SECRETARI: DEMIRKOL, ILKER SEYFETTIN
       VOCAL: DARROUDI, SEYED MAHDI
  Resum de tesi: La comunicació cel·lular 5G, es pecialment amb l¿amplada de banda molt dis ponible que proporciona l¿ona mil·limètrica, és una tecnologia prometedora per s atis fer l¿elevada demanda de grans velocitats de dades . Aques tes xarxes poden admetrecas os d¿ús nous, com ara Vehicle to Vehicle i realitat augmentada, a causa de les seves novetats, com ara el tall de xarxa juntament amb la velocitat de dades mWave de multi-gigabit per segon. Tot i això, les xarxes cel·lulars 5G pateixen algunes deficiències, sobretot en freqüències altes a causa de la naturalesa intermitent dels canals quan augmenta la freqüència. L¿es tat de no vis ió és un dels problemes significatius que troba la nova generació. Aquest inconvenient es deu a la intensa susceptibilitat de freqüències més altes al bloqueig causat per obstacles i esalineació. Aquesta característica única pot perjudicar el rendiment del protocol TCP, àmpliament desplegat, de capa de transport fiable en aconseguir un alt rendiment i una latència baixa en tota una xarxa jus ta. Com a res ultat, el protocol ha d¿ajus tar la mida de la fines tra de congestió en funció de la situació actual de la xarxa. Tot i això, TCP no pot ajustar la seva finestra de congestió de manera eficient, cosa que provoca una egradació del rendiment del protocol. Aquesta tesi presenta una anàlisi completa decomunicacions extremes a extremes en xarxes 5G i analitza el comportament de TCP en un dels escenaris coneguts del 3GPP anomenat desplegament urbà. A més, s'han proposat dos TCP nous basats en intel·ligència artificial per tractar aquest tema. El primer protocol utilitza la lògica Fuzzy, un s ubconjunt d¿intel·ligència artificial, i el segon es basa en l¿aprenentatge profund. Les s imulacions àmpliament realitzades van mostrar que els protocols proposats recentment podrien assolir un rendiment superior als TCP habituals, com ara BBR, HighSpeed, Cubic i NewReno, en termes derendiment, RTT i ajus t d¿índex d¿enviament en l¿es cenari urbà. La s uperioritat dels nous protocols s ¿acons egueix utilitzant la intel·ligència en el mecanisme de control de congestions de TCP, que és un poderós facilitador per fomentar la funcionalitatde TCP. En resum, la xarxa 5G és una prometedora infraestructura de elecomunicacions que revolucionarà diversos aspectes de la comunicació. No obstant això, diferents parts d¿Internet, com ara les seves regulacions i la seva pila deprotocols , s ¿enfrontaran a nous reptes , que cal res oldre per explotar la capacitat 5G, i s ens e regles i protocols intel·ligents, l¿amplada de banda elevada de 5G, es pecialment 5G mmWave s er des aprofitat. S'han propos at dos nous es quemes perresoldre els problemes basats en una tècnica de subconjunt d'Intel·ligència Artificial anomenada difusa i un enfocament basat en l'aprenentatge automàtic anomenat Aprenentatge profund per millorar el rendiment de 5G mmWave millorant lafuncionalitat de la capa de transport. Els resultats obtinguts van indicar que els nous esquemes podrien millorar la funcionalitat de TCP donant intel·ligència al protocol. Com que el protocol funciona de manera més intel·ligent, pot prendre decisions suficients en diferents condicions

 • RONY, RAKIBUL ISLAM: Joint access-backhaul mechanisms in 5G cell-less architectures
  Autor/a: RONY, RAKIBUL ISLAM
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674348
  Programa: ENGINYERIA TELEMÀTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Telemàtica (ENTEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 13/05/2022
  Director/a de tesi: LOPEZ AGUILERA, MARIA ELENA | GARCIA VILLEGAS, EDUARD

  Tribunal:
       PRESIDENT: DE ANDRADE JARDIM, MARILET
       SECRETARI: CALVERAS AUGE, ANA M.
       VOCAL: GUTIÉRREZ TERAN, JESÚS
  Resum de tesi: Las primeras generaciones de redes móviles, se implementaron utilizando líneas de cobre o fibra para la conexión entre la red de acceso y el núcleo de la red (conexión backhaul). Más tarde, los enlaces inalámbricos también han funcionado comobackhaul mientras que la columna vertebral de la red seguía basada en cable. Sin embargo, debido a los múltiples escenarios de implementación de 5G, una red de backhaul basada solamente en cable ya no es una opción rentable para los operadores.Para una implementación rentable y rápida, las opciones de backhaul inalámbrico son muy atractivas. Como inconvenientes, los enlaces backhaul inalámbricos tienen limitaciones de capacidad y distancia. Para aprovechar las ventajas de ambas soluciones, es decir, cableadas e inalámbricas, se prevé que las redes de transporte 5G sean heterogéneas, complejas y con estrictos requisitos de rendimiento.Para abordar los desafíos antes mencionados, las opciones de backhaul inalámbrico brindan soluciones más atractivas y, por lo tanto, las tecnologías que usan los mismos recursos (por ejemplo, canales de frecuencia) pueden usarse tanto en las redes deacceso como en las de backhaul. En este escenario, desdibujar la línea de separación entre las redes de acceso y backhaul permite el intercambio de recursos y la cooperación entre ambas redes, y minimiza significativamente los costes deimplementación y mantenimiento de la red. Por lo tanto, en 5G las redes de acceso y backhaul no pueden verse como entidades separadas; más bien consideraremos su integración para asegurar el mejor uso de los recursos.En esta tesis, en primer lugar, investigamos los desafíos y las tecnologías potenciales para la implementación de la red de backhaul 5G. Más tarde, para abordar dichos desafíos, identificamos diferentes enfoques para un mecanismo conjunto degestión de la red de acceso y backhaul. Se presenta una evaluación de rendimiento inicial para la optimización de backhaul que tiene en cuenta el estado de la red de acceso, donde la red de backhaul se equipa dinámicamente con los recursos necesarios para cumplir con los requisitos de la red de acceso 5G. Los resultados de la evaluación manifiestan la mayor eficiencia de los mecanismos de gestión de recursos que consideran redes de acceso y backhaul conjuntamente.Las divisiones funcionales en diferentes capas de la red de acceso (functional splits) se presentan como una solución inteligente para reducir los enormes requisitos de capacidad de la red de transporte en un enfoque de red de acceso, que tiende acentralizar casi todas las funcionalidades en una unidad central, dejando solo las funciones más relacionadas con la transmisión/recepción de señales en los puntos de acceso. Desde la perspectiva del mecanismo conjunto de red de acceso ybackhaul, proponemos una técnica novedosa, que aprovecha las divisiones funcionales en la capa física para diseñar una red de transporte heterogénea con un presupuesto económico y un escenario de capacidad limitada.Hasta el día de hoy, la capacidad limitada de los enlaces inalámbricos sigue siendo un desafío, dado que el espectro de frecuencias es escaso y requiere una utilización eficiente. Para hacer frente a este desafío, se presenta una técnica de gestiónde recursos espectrales compartidos entre red de acceso y backhaul. Los resultados de la evaluación muestran que nuestra propuesta, donde la asignación de espectro en la red de backhaul se hace de acuerdo a la carga de tráfico de la red de acceso,es justa y eficiente. También proponemos una técnica de aprendizaje automático, que analiza datos de una red real y estima el patrón de tráfico de la red de acceso para, posteriormente, asignar ancho de banda en la red de acceso de acuerdo con dichasestimaciones. Los resultados de la evaluación presentados muestran que un modelo de aprendizaje automático bien entrenado puede ser una herramienta muy útil a la hora de obtener

 • TIPANTUÑA TENELEMA, CHRISTIAN JOSÉ: Contributions to Energy-Aware Demand-Response Systems Using SDN and NFV for Fog Computing
  Autor/a: TIPANTUÑA TENELEMA, CHRISTIAN JOSÉ
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674381
  Programa: ENGINYERIA TELEMÀTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Telemàtica (ENTEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 29/03/2022
  Director/a de tesi: HESSELBACH SERRA, XAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: SALLENT RIBES, SEBASTIAN
       SECRETARI: BOTERO VEGA, JUAN FELIPE
       VOCAL: RUBIO LOYOLA, JAVIER
  Resum de tesi: El constante aumento del consumo de energía, el agotamiento de los recursos no renovables, el impacto climático asociado con la generación de energía y la capacidad finita de producción de energía son preocupaciones importantes en todo el mundo queimpulsan la creación urgente de nuevos esquemas de consumo y gestión de energía. Al aprovechar la conectividad masiva que brindan las comunicaciones emergentes como los sistemas 5G, esta tesis propone una solución de Respuesta a la Demandasostenible a largo plazo para la gestión adaptativa y eficiente del consumo de energía disponible para las infraestructuras de Internet of Things (IoT), en el que se optimiza la utilización de la energía en función del suministro disponible. En el enfoque propuesto, la gestión de la energía se centra en los dispositivos de consumo (por ejemplo, electrodomésticos). En este sentido, al proponer que cada dispositivo de consumo sea parte de una infraestructura IoT, es factible controlar su respectivo consumo. La propuesta incluye una arquitectura que utiliza tecnologías de Network Functions Virtualization (NFV) y Software Defined Networking como habilitadores para promover el uso principal de energía de fuentes renovables. Asociada a la arquitectura, esta tesis presenta un modelo de consumo condicionado a la disponibilidad en el que los consumidores son parte del proceso de gestión. Para utilizar eficientemente la energía de fuentes renovables y no renovables, se proponen varias estrategias de gestión, como la priorización del suministro de energía, la programación de la carga de trabajo utilizando capacidades de cambio de tiempo y la degradación de la calidad para disminuir la potencia demandada. La solución de gestión de energía adaptativa se modela como un problema de programación lineal entera con complejidad NP-Hard. Para verificar las mejoras en la utilización de energía, se ha implementado y evaluado una solución algorítmica óptima basada en una búsqueda de fuerza bruta.Debido a la dureza del problema de gestión de energía adaptativa y el crecimiento no polinomial de su solución óptima, que se limita a la gestión de energía para un pequeño número de demandas de energía (por ejemplo, 10 demandas) y pequeños valores de los mecanismos de gestión, varias estrategias algorítmicas subóptimos más rápidos se han propuesto. En este contexto, en la primera etapa, implementamos tres estrategias heurísticas: una estrategia codiciosa (GreedyTs), una solución basada en algoritmos genéticos (GATs) y un enfoque de programación dinámica (DPTs). Luego, incorporamos tanto en la estrategia óptima como en la- heurística un método de prepartición en el que el conjunto total de servicios analizados se divide en subconjuntos de menor tamaño y complejidad que se resuelven iterativamente. Como resultado de la gestión adaptativa de la energía en esta tesis, presentamosocho estrategias, una óptima y siete heurísticas, que cuando se despliegan en infraestructuras de comunicaciones como el dominio NFV, buscan la mejor programación posible de las demandas, que conduzcan a un uso eficiente de la energía. El desempeño de las estrategias algorítmicas ha sido validado a través de extensas simulaciones en varios escenarios, demostrando mejoras en elconsumo de energía y el procesamiento de las demandas de energía. Los resultados de la simulación revelaron que los enfoques heurísticos producen soluciones de alta calidad cercanas a las óptimas mientras se ejecutan entre dos y siete órdenes de magnitud más rápido y con aplicabilidad a escenarios con miles y cientos de miles de demandas de energía. Esta tesis también explora posibles escenarios de aplicación tanto de la arquitectura propuesta para la gestión adaptativa de la energía como de las estrategias algorítmicas. En este sentido, presentamos algunos ejemplos, que incluyen sistemas de gestión de energía adaptativa en el hogar, en 5G network

 • VINCENZI, MATTEO: Efficient Sharing Mechanisms for Virtualized Multi-Tenant Heterogeneous Networks
  Autor/a: VINCENZI, MATTEO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675007
  Programa: ENGINYERIA TELEMÀTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Telemàtica (ENTEL)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 18/07/2022
  Director/a de tesi: LOPEZ AGUILERA, MARIA ELENA | GARCIA VILLEGAS, EDUARD

  Tribunal:
       PRESIDENT: FIORE, MARCO
       SECRETARI: DEMIRKOL, ILKER SEYFETTIN
       VOCAL: CHOUMAS, KOSTAS
  Resum de tesi: La explosion del trafico de datos, los recursos limitados y la falta de incentivos para el desarrollo de 5G evidencian la necesidad de un cambio de paradigma en la gestion de las redes actuales. Los operadores de red suelen ser tambien proveedores de servicios, cobrando tarifas bajas y planas, independientemente del servicio ofrecido. Se necesita una gestion de recursos precisa para optimizar su utilizacion, y para permitir nuevas sinergias entre operadores y proveedores de servicios. Concretamente, los operadores podrian abrir sus redes a terceros compartiendolas de forma flexible y personalizada para mejorar la calidad de servicio a cambio de aumentar sus ganancias como incentivo para mejorar sus infraestructuras. El objetivo principal de esta tesis es estudiar el potencial de los mecanismos de gestion y comparticion de recursos a pequei\a escala para trazar un camino sostenible hacia el 5G. En concreto, se estudian las arquitecturas y tecnolog fas mas avanzadas de "programabilidad" y escalabilidad de las redes, junto a un nuevo paradigma para la diversificacion de servicios y la comparticion de recursos. Revisamos los limites de las redes convencionales, ampliamos los esfuerzos de estandarizacion existentes y definimos una arquitectura para habilitar la centralizacion y la programabilidad en toda la red. La arquitectura propuesta se evalua en terminos de flexibilidad en la comparticion de recursos, y de mejora en la prestacion de servicios, mientras que las ventajas de un modelo de negocio alternativo se estudian en terminos de ganancia para los operadores. En primer lugar, estudiamos el aumento en la tasa de datos gracias a un uso compartido del espectro y de las infraestructuras, y evaluamos la mejora en las ganancias de los operadores. Presentamos un esquema de admision basado en la teoria de juegos para acomodar mas solicitudes de servicio cuando se adopta un enfoque cooperativo, y para estudiar las condiciones para que la reparticion de recursos sea conveniente entre coaliciones de operadores. Los resultados ensei\an que: i) la colaboracion puede ser favorable tambien en caso de una redistribucion desigual de los costes en cada coalicion; ii) las coaliciones de operadores de igual tamai\o ofrecen mejores ganancias y requieren tarifas mas bajas. El segundo tipo de comparticion que consideramos se da entre operadores de red y proveedores de servicios, en forma de provision de recursos personalizada ya pequei\a escala. Definimos un mecanismo de control de trafico basado en polfticas de admision, cuyo rendimiento se compara con estrategias de referencia. El mecanismo propuesto se basa en la teoria de subastas y calcula la politica de admision optima con una complejidad reducida para diferentes cargas de trafico y tasa de asignacion. Con particular atencion a servicios 5G de baja latencia, comparamos las prestaciones de estrategias convencionales para el control de admision con las del metodo propuesto, que proporciona: i) un suministro de servicios casi en tiempo real; ii) una complejidad reducida; iii) unos ingresos elevados; y iv) unos gastos reducidos, a cambio de unas perdidas insignificantes en terminos de imparcialidad hacia los proveedores de servicios. Para concluir, estudiamos el caso en el que se adoptan escalas de tiempo adaptables para el control de admision, con el fin de garantizar puntualmente los requisitos de servicio bajo diferentes condiciones de trafico. Para reducir la complejidad, consideramos el calculo previo de las estrategias de admision con respecto a condiciones de red de referenda, adaptables a condiciones inexploradas por medio de metodologias computacionalmente eficientes. Se compara el rendimiento de diferentes estrategias de admision sobre trazas de trafico real. Los resultados muestran que la estrategia propuesta equilibra complejidad y ganancias, mientras se reduce la utilizacion de recursos y la necesidad de conocer el estado exacto de la red.

Darrera actualització: 24/09/2022 05:01:10.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:VINCENZI, MATTEO
Títol:Efficient Sharing Mechanisms for Virtualized Multi-Tenant Heterogeneous Networks
Data lectura:18/07/2022
Director/a:LOPEZ AGUILERA, MARIA ELENA
Codirector/a:GARCIA VILLEGAS, EDUARD
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Maximizing Infrastructure Providers' Revenue Through Network Slicing in 5G
Vincenzi, M.; Lopez-Aguilera, E.; Garcia-Villegas, E.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/09/2019
Article en revista

Timely admission control for network slicing in 5G with machine learning
Vincenzi, M.; Lopez-Aguilera, E.; Garcia-Villegas, E.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/09/2021
Article en revista

AUTOR/A:BARBECHO BAUTISTA, PABLO ANDRES
Títol:Contribution to smart management services for electric vehicle charging using vehicular networks
Data lectura:19/05/2022
Director/a:AGUILAR IGARTUA, MONICA
Codirector/a:URQUIZA AGUIAR, LUIS FELIPE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A traffic-aware electric vehicle charging management system for smart cities
Barbecho, P.; Lemus, L.; Urquiza, L.; Aguilar Igartua, M.
Vehicular communications, ISSN: 2214-2096 (JCR Impact Factor-2019: 4.706; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2019
Article en revista

A probability-based multimetric routing protocol for vehicular ad hoc networks in urban scenarios
Lemus, L.; Mezher, A.; Barbecho, P.; Aguilar Igartua, M.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/12/2019
Article en revista

Large-scale simulations manager tool for OMNeT ++: expediting simulations and post-processing analysis
Barbecho, P.; Urquiza, L.; Lemus, L.; Aguilar Igartua, M.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 21/06/2020
Article en revista

Comparison of SUMO’s vehicular demand generators in vehicular communications via graph-theory metrics
Urquiza, L.; Coloma, W.; Barbecho, P.; Calderón, X.
Ad hoc networks, ISSN: 1570-8705 (JCR Impact Factor-2020: 4.111; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

A multimetric predictive ANN-based routing protocol for vehicular ad hoc networks
Lemus, L.; Mezher, A.; Barbecho, P.; Astudillo, J.P.; Aguilar Igartua, M.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/06/2021
Article en revista

How does the traffic behavior change by using SUMO traffic generation tools
Barbecho, P.; Urquiza, L.; Aguilar Igartua, M.
Computer communications, ISSN: 0140-3664 (JCR Impact Factor-2020: 3.167; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

3MRP+: an improved multimetric geographical routing protocol for VANETs
15th ACM International Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, & Ubiquitous Networks
Data de presentació: 08/10/2018
Presentació de treball en congressos

Comparison of traffic demand generation tools in SUMO: case study: access highways to Quito
16th ACM International Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor and Ubiquitous Networks
Data de presentació: 25/11/2019
Presentació de treball en congressos

Evaluation of dynamic route planning impact on vehicular communications with SUMO
23rd International ACM Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems
Data de presentació: 01/07/2020
Presentació de treball en congressos

STGT: SUMO-based traffic mobility generation tool for evaluation of vehicular networks
18th ACM Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, and Ubiquitous Networks
Data de presentació: 22/11/2021
Presentació de treball en congressos

Performance evaluation of a cooperative LTE-DSRC vehicular network
18th ACM Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, and Ubiquitous Networks
Data de presentació: 22/11/2021
Presentació de treball en congressos

An evaluation of OMNeT++-based V2X communication frameworks: on the path towards 5G-V2X simulations
24th International ACM Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systemsional
Data de presentació: 22/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RONY, RAKIBUL ISLAM
Títol:Joint access-backhaul mechanisms in 5G cell-less architectures
Data lectura:13/05/2022
Director/a:LOPEZ AGUILERA, MARIA ELENA
Codirector/a:GARCIA VILLEGAS, EDUARD
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Cost analysis of 5G fronthaul networks through functional splits at the PHY layer in a capacity and cost limited scenario
Rony, R.; Lopez-Aguilera, E.; Garcia-Villegas, E.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/01/2021
Article en revista

Dynamic spectrum allocation following machine learning-based traffic predictions in 5G
Rony, R.; Lopez-Aguilera, E.; Garcia-Villegas, E.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 22/10/2021
Article en revista

Joint access-backhaul perspective on mobility management in 5G networks
2017 IEEE Conference on Standards for Communications and Networking
Data de presentació: 20/09/2017
Presentació de treball en congressos

Cooperative spectrum sharing in 5G access and backhaul networks
IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications 2018
Data de presentació: 15/10/2018
Presentació de treball en congressos

Access-aware backhaul optimization in 5G
16th ACM International Workshop on Mobility Management and Wireless Access
Data de presentació: 31/10/2018
Presentació de treball en congressos

Optimization of 5G fronthaul based on functional splitting at PHY layer
2018 IEEE Global Communications Conference
Data de presentació: 11/12/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TIPANTUÑA TENELEMA, CHRISTIAN JOSÉ
Títol:Contributions to Energy-Aware Demand-Response Systems Using SDN and NFV for Fog Computing
Data lectura:29/03/2022
Director/a:HESSELBACH SERRA, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An NFV-based energy scheduling algorithm for a 5G enabled fleet of programmable unmanned aerial vehicles
Tipantuña, C.; Hesselbach, X.; Sánchez, V.; Valera , F.; Vidal, I.; Nogales, B.
Wireless communications and mobile computing, ISSN: 1530-8669 (JCR Impact Factor-2019: 1.819; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

NFV/SDN enabled architecture for efficient adaptive management of renewable and non-renewable energy
Tipantuña, C.; Hesselbach, X.
IEEE Open Journal of the Communications Society, ISSN: 2644-125X
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Energy-aware management in multi-UAV deployments: modelling and strategies
Sánchez, V.; Valera , F.; Vidal, I.; Tipantuña, C.; Hesselbach, X.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/05/2020
Article en revista

Adaptive energy management in 5G network slicing: Requirements, architecture, and strategies
Tipantuña, C.; Hesselbach, X.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 02/08/2020
Article en revista

Nfv-enabled efficient renewable and non-renewable energy management: requirements and algorithms
Tipantuña, C.; Hesselbach, X.
Future Internet, ISSN: 1999-5903 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 14/10/2020
Article en revista

IoT-enabled proposal for adaptive self-powered renewable energy management in home systems
Tipantuña, C.; Hesselbach, X.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.9
Data de publicació: 16/04/2021
Article en revista

Heuristic strategies for NFV-enabled renewable and non-renewable energy management in the future IoT world
Tipantuña, C.; Hesselbach, X.; Unger, W.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 4.8
Data de publicació: 03/09/2021
Article en revista

Network functions virtualization: an overview and open-source projects
IEEE Second Ecuador Technical Chapters Meeting
Data de presentació: 20/10/2017
Presentació de treball en congressos

Demand-response power management strategy using time shifting capabilities
9th International Conference on Future Energy Systems
Data de presentació: 12/06/2018
Presentació de treball en congressos

NFV-enabled optimal spectrum allocation in flex-frid optical networks
22nd International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 19/07/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BOJOVIC, BILJANA
Títol:Cellular and Wi-Fi technologies evolution: from complementarity to competition
Data lectura:12/01/2022
Tutor/a:SORIANO IBAÑEZ, MIGUEL
Director/a:GIUPPONI, LORENZA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Machine learning-based dynamic frequency and bandwidth allocation in self-organized LTE dense small cell deployments
Bojovic, B.; Meshkova, E.; Baldo, N.; Riihijärvi, J.; Petrova, M.
Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking, ISSN: 1687-1472 (JCR Impact Factor-2017: 2.407; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/08/2016
Article en revista

Evaluating unlicensed LTE technologies: LAA vs LTE-U
Bojovic, B.; Giupponi, L.; Ali, Z.; Miozzo, M.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2019
Article en revista

New radio beam-based access to unlicensed spectrum: design challenges and solutions
Lagén , S.; Giupponi, L.; Goyal, S.; Patriciello, N.; Bojovic, B.; Demir, A.; Beluri, M.
IEEE communications surveys & tutorials, ISSN: 1553-877X (JCR Impact Factor-2019: 23.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/10/2019
Article en revista

An E2E simulator for 5G NR networks
Patriciello, N.; Lagen, S.; Bojovic, B.
Simulation modelling practice and theory, ISSN: 1569-190X (JCR Impact Factor-2019: 5.3
Data de publicació: 11/2019
Article en revista

NR-U and IEEE 802.11 technologies coexistence in unlicensed mmWave spectrum: models and evaluation
Patriciello, N.; Lagén , S.; Bojovic, B.; Giupponi, L.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/04/2020
Article en revista

On fairness evaluation: LTE-U vs. LAA
14th ACM International Symposium on Mobility Management and Wireless Access
Data de presentació: 15/11/2016
Presentació de treball en congressos

Machine learning based scheme for contention window size adaptation in LTE-LAA
28th Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications
Data de presentació: 19/10/2017
Presentació de treball en congressos

Towards LTE-Advanced and LTE-A Pro Network Simulations
Workshop on ns-3 2017
Data de presentació: 06/2017
Presentació de treball en congressos

Subband configuration optimization for multiplexing of numerologies in 5G TDD New Radio
IEEE 29th International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

Implementation and evaluation of frequency division multiplexing of numerologies for 5G new radio in ns-3
Workshop on ns-3 2018
Data de presentació: 13/06/2018
Presentació de treball en congressos

Paired listen before talk for multi-RAT coexistence in unlicensed mmWave bands
2018 IEEE International Conference on Communications
Data de presentació: 05/2018
Presentació de treball en congressos

5G New Radio numerologies and their impact on the End-To-End latency
23rd IEEE International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

An improved MAC layer for the 5G NR ns-3 module
Workshop on ns-3 2019
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Implementation of a spatial channel model for ns-3
Workshop on ns-3 2020
Data de presentació: 06/2020
Presentació de treball en congressos

The impact of NR scheduling timings on end-to-end delay for uplink traffic
2019 IEEE Global Communications Conference
Data de presentació: 12/2019
Presentació de treball en congressos

Novel radio environment map for the ns-3 NR simulator
Workshop on ns-3 2021
Data de presentació: 23/06/2021
Presentació de treball en congressos

Realistic beamforming design using SRS-based channel estimate for ns-3 5G-LENA module
Workshop on ns-3 2021
Data de presentació: 23/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HAMOUDA, AHMED MOHAMED ABDELATY ELMEKKAWI
Títol:Resource Allocation and Management under Priorities Based on the Squatting-Kicking Model for Multi-Slice 5G Networks
Data lectura:30/09/2021
Director/a:HESSELBACH SERRA, XAVIER
Codirector/a:PINEY DA SILVA, JOSE RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Squatting and kicking model evaluation for prioritized sliced resource management
Hamouda, A.; Hesselbach, X.; Piney, J.
Computer networks, ISSN: 1389-1286 (JCR Impact Factor-2019: 3.111; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/11/2019
Article en revista

Novel NFV aware network service for intelligent network slicing based on squatting-kicking model
Hamouda, A.; Hesselbach, X.; Piney, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/12/2020
Article en revista

Evaluating the impact of delay constraints in network services for intelligent network slicing based on SKM model
Hamouda, A.; Hesselbach, X.; Piney, J.
Journal of communications and networkS, ISSN: 1229-2370 (JCR Impact Factor-2020: 5.8
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Network function virtualization aware offline embedding problem using squatting-kicking strategy for elastic optical networks
20th International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 01/07/2018
Presentació de treball en congressos

A novel admission control scheme for network slicing based on squatting and kicking strategies
XIV Jornadas de Ingeniería Telemática
Data de presentació: 24/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:IRAZABAL BENGOA, MIKEL
Títol:Enhanced Quality of Service mechanisms for 5G networks
Data lectura:10/09/2021
Director/a:LOPEZ AGUILERA, MARIA ELENA
Codirector/a:DEMIRKOL, ILKER SEYFETTIN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Dynamic buffer sizing and pacing as enablers of 5G low-latency services
Irazabal, M.; Lopez-Aguilera, E.; Demirkol, I.; Nikaein, N.
IEEE transactions on mobile computing, ISSN: 1536-1233 (JCR Impact Factor-2020: 5.538; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/08/2020
Article en revista

Preventing RLC buffer sojourn delays in 5G
Irazabal, M.; Lopez-Aguilera, E.; Demirkol, I.; Schmidt, R.; Nikaein, N.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.9
Data de publicació: 04/03/2021
Article en revista

Active queue management as quality of service enabler for 5G networks
2019 European Conference on Networks and Communications
Data de presentació: 20/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RUIZ DE AZÚA ORTEGA, JUAN ADRIÁN
Títol:Contribution to the Development of Autonomous Satellite Communications Networks - The Internet of Satellites
Data lectura:09/11/2020
Director/a:CALVERAS AUGE, ANA M.
Codirector/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
From monolithic satellites to the Internet of satellites paradigm: when space, air, and ground networks become interconnected
Ruiz-de-Azua, J.A.; Calveras, A.; Camps, A.
IntechOpen
Data de publicació: 09/04/2021
Capítol en llibre

Internet of Satellites (IoSat): analysis of network models and routing protocol requirements
Ruiz-de-Azua, J.A.; Calveras, A.; Camps, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/04/2018
Article en revista

Design and optimization of a polar satellite mission to complement the Copernicus System
Alarcon, E.; Alvaro, A.; Araguz, C.; Barrot, G.; Bou, E.; Camps, A.; Cornara, S.; Gutiérrez, P.; Lancheros, E.; Lesne, O.; Llaveria, D.; Lluch, I.; Males, J.; Mangin, A.; Matevosyan, H.; Monge, A.; Narkiewicz, J.; Ourevitch, S.; Pierotti, S.; Pica, U.; Poghosyan, A.; Ruiz-de-Azua, J.A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/06/2018
Article en revista

Benefits of using mobile ad-hoc network protocols in federated satellite systems for polar satellite missions
Ruiz-de-Azua, J.A.; Camps, A.; Calveras, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/09/2018
Article en revista

The flexible microwave payload-2: A SDR-based GNSS-reflectometer and L-Band radiometer for CubeSats
Muñoz, J.; Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Camps, A.
IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2020: 3.784; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/03/2020
Article en revista

Assessment of satellite contacts using predictive algorithms for autonomous satellite networks
Ruiz-de-Azua, J.A.; Ramírez, V.; Park, H.; Calveras, A.; Camps, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/05/2020
Article en revista

Mission and system architecture for an operational network of earth observation satellite nodes
Tonetti, S.; Cornara, S.; Vicario de Miguel, G.; Pierotti, S.; Cote, J.; Araguz, C.; Alarcon, E.; Camps, A.; Llaveria, D.; Lancheros, E.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Bou, E.; Rodríguez, P.; Sochacki, M.; Narkiewicz, J.; Golkar, A.; Lluch, I.; Matevosyan, H.
Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2020: 2.413; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/06/2020
Article en revista

A novel dissemination protocol to deploy opportunistic services in federated satellite systems
Ruiz-de-Azua, J.A.; Calveras, A.; Camps, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/08/2020
Article en revista

Assessing LoRa for satellite-to-Earth communications considering the impact of Ionospheric Scintillation
Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Calveras, A.; Camps, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/09/2020
Article en revista

Deployment mechanism for a L-band helix antenna in 1-Unit Cubesat
Fernandez, L.; Sobrino, M.; Milian, O.; Aguilella, A.; Solanellas, A.; Badia, M.; Muñoz, J.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Sureda, M.; Camps, A.
Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2020: 2.413; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/09/2020
Article en revista

In-orbit validation of the fmpl-2 instrument—the gnss-r and l-band microwave radiometer payload of the fsscat mission
Muñoz, J.; Fernandez, L.; Perez, A.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Park, H.; Camps, A.; Carnicero, B.; Pastena, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2019: 6.1
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Design and Testing of a Helix Antenna Deployment System for a 1U CubeSat
Sureda, M.; Sobrino, M.; Millán, O.; Aguilella, A.; Solanellas, A.; Badia, M.; Muñoz, J.; Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Camps, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.9
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Internet of Satellites (IoSat): an interconnected space paradigm
5th International Federated and Fractionated Satellite Systems Workshop
Data de presentació: 03/11/2017
Presentació de treball en congressos

3Cat-4: a 1U cubesat demonstration GNSS-R mission
2nd URSI Atlantic Radio Science Meeting
Data de presentació: 18/09/2018
Presentació de treball en congressos

The Flexible Microwave Payload-1: a combined GNSS-Reflectometer and L-band Radiometer for the 3Cat-4 Cubesat Mission
IEEE GNSS+R 2019 Specialist Meeting on Reflectometry using GNSS and other Signals of Opportunity
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

The Flexible Microwave Payload-2: A SDR-based GNSS-R instrument for CubeSats
Specialist Meeting on Reflectometry using GNSS and other Signals of Opportunity
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

Deployable L-Band Helix Antenna for a GNSS-R Receiver onboard a 1U CubeSat
Specialist Meeting on Reflectometry using GNSS and other Signals of Opportunity
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

Simulating distributed small satellite networks: A model-based tool tailored to decentralized resource-constrained systems
70th International Astronautical Congress
Data de presentació: 25/10/2019
Presentació de treball en congressos

Predictive algorithms to assess inter-satellite links availability in autonomous satellite networks
70th International Astronautical Congress
Data de presentació: 25/10/2019
Presentació de treball en congressos

DEPLOYMENT MECHANISM FOR A L-BAND HELIX ANTENNA IN 1-UNIT CUBESAT
70th International Astronautical Congress
Data de presentació: 25/10/2019
Presentació de treball en congressos

The Flexible Microwave Payload-2: A SDR-based GNSS-R Receiver and L-band Microwave Radiometer for Cubesatss
6th Workshop on Advanced RF Sensors and Remote Sensing Instruments, ARSI’19 & 4th Ka-band Earth Observation Radar Missions Workshop, KEO’19
Data de presentació: 12/11/2019
Presentació de treball en congressos

The flexible microwave payload -2: Architecture and testing of a combined GNSS-R and L-Band radiometer with RFI mitigation payload for cubesat-based Earth observation missions
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

Proof-of-concept of a federated satellite system between two 6-unit cubeSats for distributed earth observation satellite systems
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

³Cat-4 Mission: a 1-unit cubesat for earth observation with a L-band radiometer and a GNSS-reflectometer using software defined radio
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

The flexible microwave payload -2: design, implementation, and optimization of a GNSS-R and radiometry processor for cubesat-based earth observation missions
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 29/07/2019
Presentació de treball en congressos

Evaluation of LoRa for data retrieval of ocean monitoring sensors with LEO satellites
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 28/09/2020
Presentació de treball en congressos

Demonstration of the federated satellite systems concept for future earth observation satellite missions
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

FFSCAT: A CubeSat-based mission for earth observation of the polar regions
2020 Spanish Small Satellites International Forum
Data de presentació: 25/02/2020
Presentació de treball en congressos

In-orbit validation of the FMPL-2 dual microwave payload onboard the Fsscat Mission
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 15/07/2021
Presentació de treball en congressos

SDR-Based lora enabled on-demand remote acquisition experiment on-board the Alainsat-1
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Presentació de treball en congressos

FSSCAT MISSION DESCRIPTION AND FIRST SCIENTIFIC RESULTS OF THE FMPL-2 ONBOARD 3CAT-5/A
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2021
Data de presentació: 15/07/2021
Presentació de treball en congressos

SDR-based LoRa enabled On-Demand remote acquisition experiment on-board the AlainSat-1
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2021
Data de presentació: 15/07/2021
Presentació de treball en congressos

FSSCAT Mission description & scientific results of the FMPL-2 payload
3rd Spanish Small Satellites International Forum
Data de presentació: 02/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RODRÍGUEZ HOYOS, ANA FERNANDA
Títol:CONTRIBUTION TO PRIVACY-ENHANCING TECHNOLOGIES FOR MACHINE LEARNING APPLICATIONS
Data lectura:21/10/2020
Director/a:FORNE MUÑOZ, JORGE
Codirector/a:REBOLLO MONEDERO, DAVID
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Online advertising: analysis of privacy threats and protection approaches
Estrada, J.; Parra-Arnau, J.; Rodríguez-Hoyos, A.; Forne, J.
Computer communications, ISSN: 0140-3664 (JCR Impact Factor-2016: 3.338; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/12/2016
Article en revista

Does k-anonymous microaggregation affect machine-learned macrotrends?
Rodríguez-Hoyos, A.; Estrada, J.; Rebollo-Monedero, D.; Parra-Arnau, J.; Forne, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/05/2018
Article en revista

On the regulation of personal data distribution in online advertising platforms
Estrada, J.; Parra-Arnau, J.; Rodríguez-Hoyos, A.; Forne, J.
Engineering applications of artificial intelligence, ISSN: 0952-1976 (JCR Impact Factor-2019: 4.201; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2019
Article en revista

The Fast Maximum Distance to Average Vector (F-MDAV): an algorithm for k-Anonymous microaggregation in big data
Rodríguez-Hoyos, A.; Estrada, J.; Rebollo-Monedero, D.; Mezher, A.; Parra-Arnau, J.; Forne, J.
Engineering applications of artificial intelligence, ISSN: 0952-1976 (JCR Impact Factor-2020: 6.212; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/02/2020
Article en revista

Mathematically optimized, recursive prepartitioning strategies for k-anonymous microaggregation of large-scale datasets
Pallares, E.; Rebollo-Monedero, D.; Rodríguez-Hoyos, A.; Estrada, J.; Mezher, A.; Forne, J.
Expert systems with applications, ISSN: 0957-4174 (JCR Impact Factor-2020: 6.954; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/04/2020
Article en revista

Preserving empirical data utility in k-anonymous microaggregation via linear discriminant analysis
Rodríguez-Hoyos, A.; Rebollo-Monedero, D.; Estrada, J.; Forne, J.; Urquiza, L.
Engineering applications of artificial intelligence, ISSN: 0952-1976 (JCR Impact Factor-2020: 6.212; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

A measurement study of online tracking and advertising in Ibero-America
Estrada, J.; Parra-Arnau, J.; Rodríguez-Hoyos, A.; Forne, J.; Pallares, E.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Digital Hyper-Transparency: Leading e-Government Against Privacy
5th International Conference on E-Business and E-Government
Data de presentació: 04/04/2018
Presentació de treball en congressos

Anonymizing cybersecurity data in critical infrastructures: the CIPSEC approach
16th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

Measuring online tracking and privacy risks on Ecuadorian websites
IEEE Third Ecuador Technical Chapters Meeting
Data de presentació: 13/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JAIN, AKSHAY
Títol:Enhanced Mobility Management Mechanisms for 5G Networks
Data lectura:01/10/2020
Director/a:LOPEZ AGUILERA, MARIA ELENA
Codirector/a:DEMIRKOL, ILKER SEYFETTIN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Handover methods and systems for 5G networks
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 01/06/2018
Patent

Evolutionary 4G/5G network architecture assisted efficient handover signaling
Jain, A.; Lopez-Aguilera, E.; Demirkol, I.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2018: 4.098; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/12/2018
Article en revista

Immersive interconnected virtual and augmented reality: a 5G and IoT perspective
Torres, M.; Liaskos, C.; S. Abadal; Papapetrou, E.; Jain, A.; Mouhouche, B.; Kalem, G.; Ergüt, S.; Mach, M.; Sabol, T.; Albert Cabellos-Aparicio; Grimm, C.; De Turck, F.; Famaey, J.
Journal of network and systems management, ISSN: 1064-7570 (JCR Impact Factor-2020: 2.026; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Are mobility management solutions ready for 5G and beyond?
Jain, A.; Lopez-Aguilera, E.; Demirkol, I.
Computer communications, ISSN: 0140-3664 (JCR Impact Factor-2020: 3.167; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

Radiation pattern prediction for metasurfaces: A neural network-based approach
Taghvaee, H.; Jain, A.; Timoneda i, X.; Liaskos, C.; S. Abadal; Alarcon, E.; Albert Cabellos-Aparicio
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 5.0
Data de publicació: 14/04/2021
Article en revista

Multi-connectivity in mobile networks: challenges and benefits
Pupiales, C.; Laselva, D.; De Coninck, Q.; Jain, A.; Demirkol, I.
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2019: 11.052; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/12/2021
Article en revista

Mobility management as a service for 5G networks
14th IEEE International Symposium on Wireless Communications System
Data de presentació: 28/08/2017
Presentació de treball en congressos

Enhanced handover signaling through integrated MME-SDN controller solution
87th IEEE Vehicular Technology Conference
Data de presentació: 06/06/2018
Presentació de treball en congressos

Improved handover signaling for 5G networks
IEEE 29th International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications
Data de presentació: 09/09/2018
Presentació de treball en congressos

Characterizing the communication requirements of GNN accelerators: A model-based approach
IEEE International Symposium on Circuits and Systems 2021
Data de presentació: 05/2021
Presentació de treball en congressos

Architecting more than Moore: wireless plasticity for massive heterogeneous computer architectures (WiPLASH)
18th ACM International Conference on Computing Frontiers
Data de presentació: 13/05/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DARROUDI, SEYED MAHDI
Títol:Contributions to Bluetooth Low Energy Mesh Networks
Data lectura:29/09/2020
Director/a:GOMEZ MONTENEGRO, CARLOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Bluetooth low energy mesh networks: a survey
Gomez, C.; Darroudi, S.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2017: 2.475; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2017
Article en revista

Modeling the connectivity of Data-Channel-based Bluetooth Low Energy mesh networks
Darroudi, S.; Gomez, C.
IEEE communications letters, ISSN: 1089-7798 (JCR Impact Factor-2018: 3.457; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/10/2018
Article en revista

Bluetooth mesh energy consumption: a model
Darroudi, S.; Caldera-Sànchez, R.; Gomez, C.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/03/2019
Article en revista

Bluetooth Low Energy mesh networks: a standards perspective
Darroudi, S.; Gomez, C.; Crowcroft, J.
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2020: 9.619; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2020
Article en revista

AUTOR/A:LEMUS CÁRDENAS, LETICIA
Títol:Enhancement of vehicular ad hoc networks using machine learning-based prediction methods
Data lectura:22/07/2020
Director/a:AGUILAR IGARTUA, MONICA
Codirector/a:MEZHER, AHMAD
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Actualidad de las redes vehiculares: vehículos autónomos
Servei de publicacions de la UPC
Data de publicació: 2020
Capítol en llibre

Actualidad de las redes vehiculares: vehículos eléctricos y red inteligente
Servei de publicacions de la UPC
Data de publicació: 2020
Capítol en llibre

Multimedia communications in vehicular adhoc networks for several applications in the smart cities
XIII Jornadas de Ingeniería Telemática
Data de presentació: 27/09/2017
Presentació de treball en congressos

Improved selection of the best forwarding candidate in 3MRP for VANETs
24th IEEE Symposium on Computers and Communications
Data de presentació: 30/06/2019
Presentació de treball en congressos

DTMR: a decision tree-based multimetric routing protocol for vehicular ad hoc networks
18th ACM Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, and Ubiquitous Networks
Data de presentació: 22/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ASTUDILLO LEÓN, JUAN PABLO
Títol:Contribution to the Traffc Engineering in Wireless Mesh Networks.
Data lectura:09/06/2020
Director/a:DE LA CRUZ LLOPIS, LUIS JAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A joint multi-path and multi-channel protocol for traffic routing in smart grid neighborhood area networks
Astudillo, J.P.; de la Cruz Llopis, Luis J.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/11/2018
Article en revista

Emergency aware congestion control for smart grid neighborhood area networks
Astudillo, J.P.; de la Cruz Llopis, Luis J.
Ad hoc networks, ISSN: 1570-8705 (JCR Impact Factor-2019: 3.643; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2019
Article en revista

Predictive traffic control and differentiation on smart grid neighborhood area networks
Astudillo, J.P.; Rico, F.; de la Cruz Llopis, Luis J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

A fair and distributed congestion control mechanism for smart grid neighborhood area networks
Astudillo, J.P.; Begin, T.; Busson, A.; de la Cruz Llopis, Luis J.
Ad hoc networks, ISSN: 1570-8705 (JCR Impact Factor-2020: 4.111; Quartil: Q2)
Data de publicació: 29/04/2020
Article en revista

Multi channel allocation and congestion control for smart grid neighborhood area networks
15th ACM International Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor and Ubiquitous Networks
Data de presentació: 31/10/2018
Presentació de treball en congressos

Towards a distributed congestion control mechanism for smart grid neighborhood area networks
16th ACM International Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor and Ubiquitous Networks
Data de presentació: 25/11/2019
Presentació de treball en congressos

A testbed based performance evaluation of smart grid wireless neighborhood area networks routing protocols
1st International Workshop on Research on Smart Grids and Related Applications
Data de presentació: 21/07/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RICHART GUTIÉRREZ, MATÍAS MARIO
Títol:Resource Allocation and Management Techniques for Network Slicing in WiFi Networks
Data lectura:01/11/2019
Director/a:BALIOSIAN, JAVIER ERNESTO
Director/a:SERRAT FERNANDEZ, JUAN
Codirector/a:GORRICHO MORENO, JUAN LUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
End-to-end KPI analysis in converged fixed-mobile networks
22nd International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 07/2020
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
21/03/202231/12/2023Contracte de col·laboració en R+DComunicacions V2XFUNDACIÓ i2CAT
01/03/202201/03/2025Investigació i recerca d’eines i malware en ciberatacs a infraestructures d’empresesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202231/01/2022Informe pericial relativo al litigio en materia de patentes de telefonía móvil de dispositivos móviles OPPO y OnePlus, con respecto patentes titularidad de NOKIAHOGAN LOVELLS INTERNACIONAL
01/11/202131/12/2023Projecte de collaboracio amb l empresa SIMON pr desenvolupar un nou sistema d automatització de la llarSIMON TECH, S.L.
01/09/202131/08/2024Enhancing Communication Protocols with Machine Learning while Protecting Sensitive Data. Data privacy for communication networks and dynamic databasesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/07/202130/09/2021Implementació de solucions per a la gestió automàtica de recursos en una xarxa amb VNFs (Virtual Network Functions)FUNDACIÓ i2CAT
02/06/202131/12/2021Searching on AccesibilityFundación ONCE
02/06/202131/12/2021Journal of Accessibility and Design for AllFundación ONCE
01/06/202130/09/2022Models i tècniques d'anonimització de dades (ANEM)MOSAIC FACTOR, SOCIEDAD LIMITADA
01/06/202131/05/2024PRivacy fOr smart citiesBundesministerium für Bildung und Forschung
15/04/202121/05/2021Anàlisi i disseny de solucions per a la gestió automàtica de recursos en una xarxa amb VNFs (Virtual Network Functions).FUNDACIÓ i2CAT
01/03/202128/02/2025Industrial Doctorate Training Network on Future Wireless Connected and Automated Industry enabled by 5GCommission of European Communities
01/02/202131/01/2025Consciència Digital CiutadanaUniversitat Politècnica de Catalunya
20/01/202120/01/2021A method and a device to generate an amplitude-based modulation wireless signal using OFDM to be received by a low-power non-coherent receiver.
15/01/202115/01/2024Conveni de col.laboració SEM-UPCUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/202131/12/2022Filling the gaps and emerging E-GNSS receivers technologiesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2023A secure and reusable Artificial Intelligence platform for Edge computing in beyond 5G NetworksCommission of European Communities
01/12/202030/11/2023Beca Posdoc Junior Leader “la Caixa/'CAIXA ESTALVIS I P.BARCELONA
02/11/202001/11/2024A Blueprint for Sectoral Cooperation on Blockchain Skill DevelopmentERASMUS
01/11/202031/10/2024A Blueprint for Sectorial Cooperation on Blockchain Skill DevelopmentCommission of European Communities
01/09/202031/10/2020Assessorament per al desenvolupament del projecte EthicaBRATIA GLOBAL SL
03/08/202015/02/2021Informe pericial relativo al litigio existente entre una Red Social y una tercera Parte.Análisis de la herramienta MGP25 pensada para eludir los sistemas de seguridad de la información de la red sociURIA MENENDEZ ABOGADOS SL
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/202031/05/2024pRIvacidad y SEguridad en blockchains públicas y sus aplicaciones a los mercados de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Evolución hacia redes y servicios auto-gestionados para el 5G del futuroAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Red mallada IoT con radio de baja potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/02/202023/11/2021Aquest contracte té com a principal objectiu l’anàlisi, estudi i, finalment, redacció d’un informe pervalidar les especificacions d’un protocol de votació electrònica per la plataforma Decidim.CODEGRAM TECHNOLOGIES, S.L.
29/01/202029/01/2020Easy Communicator
20/01/202031/12/2020Marco para la autoevaluación de las universidades en la mejora de sus actuaciones en materia de inclusión de personas con discapacidad y dificultades en el aprendizajeAgencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. ANECA.
17/01/202030/09/2020Support activities for QoSEIndra Systems S.A.
01/01/202031/12/2022Intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industry data economyCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Metodologías avanzadas de evaluación de prestaciones y QoX en redes y servicios telemáticos. RED2018-102383Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/202031/12/2020Journal of Accessibility and Design for All (JACCES 2020)Fundación ONCE
01/01/202031/12/2020Informe técnico sobre características de programa Antivirus Panda Gold Protection y Panda Cloud DrivePanda Security S.L.
01/01/202031/12/2021Análisis forense digital sobre copyright en metadatos de imágenes de redes socialesMIKZ AB
01/10/201931/03/2022ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED CYBERSECURITY FOR CONNECTED AND AUTOMATED VEHICLESCommission of European Communities
15/07/201931/07/2019Nodes experimentals 5G en el Marc del Projecte/'5GCITY/'FUNDACIÓ i2CAT
02/05/201930/04/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
20/03/201930/06/2019CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA PER AL DESPLEGAMENT DE NODES/ENTORNS EXPERIMENTALS 5G INTEGRATS A LA INFRAESTRUCTURA 5GBARCELONA EN EL MARC DE LA OPERACIÓ “IMPULS DE LA TRFUNDACIÓ i2CAT
11/03/201910/05/2019Desenvolupament d'un pilot experimental de vehicle autònom i connectat en el marc de la iniciativa/'5GBarcelona/' de l'operació/'Impuls de la transformació digital i mobile/'FUNDACIÓ i2CAT
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A010 Connecting St. John of God - Sierra Leone Part IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d’un sistema de baix cost per al diagnòstic de malària, tuberculosi i malalties tropicals desateses a través d’imatges de microscopi.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic.Centre Cooperació per al Desenvolupament
31/01/201901/09/2019Servei d'implementació d'un sistema de monitoratge i de supervisió remota de la xarxa pública d'aeròdroms i heliports d'aviació general de CatalunyaAIRPORT AND NAVIGATION SOLUTIONS SL
01/01/201931/12/2021Tecnicas de localizacion colaborativas: integracion en los sistemas de optimizacion de red y aplicacion en entornos IoTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643_Agrupació Emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Journal of Accessibility and Design for All (JACCES 2019)Fundación ONCE
01/01/201931/01/2019Searching on Accessibility (SACCES 2019)Fundación ONCE
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
30/10/201830/10/2021I+D para una nueva línea de productos de automatización del hogarSIMON TECH, S.L.
01/10/201815/07/2019DUAL CONNECTIVITY SOLUTION FOR ORCACommission of European Communities
17/09/201814/11/2018Col·laboració en el projecte Alstom V2XFundació i2CAT; ALSTOM TRANSPORTE
20/07/201820/07/2018A method and a device to generate an amplitude-based modulation wireless signal using OFDM to be received by a low-power non-coherent receiver
12/07/201831/03/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i innovació en la temàtica/'Vehicle-to-Vehicle/' (V2V)FUNDACIÓ i2CAT
06/07/201831/12/2018Desenvolupament d'activitats de recerca i innovació relacionades amb la temàtica/'Vehicle-to-Everithing/' (V2X)FUNDACIÓ i2CAT
01/07/201830/09/2018Sponsor ESORICS 2018Safelayer Secure Communications
01/06/201801/06/2018Handover methods and systems for 5G networks
21/05/201831/12/2018Journal of Accessibility and Design for All (JACCES 2018)Fundación ONCE
21/05/201831/12/2018Searching on Accessibility-SACCES 2018Fundación ONCE
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O024 Connecting St. John of God - Sierra LeoneCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O036 Implementació d'una xarxa de telecomunicacions local al camp de refugiats sahrauí de Tinduf, AlgèriaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
22/02/201812/11/2018i2CAT-CVIACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
01/02/201830/06/2019Demostració pràctica de l'aplicabilitat de mapes de vegetación per a l'aplicació variable de productes fitosanitaris a la vinya. Reducció de l'ús de plaguicides i disminució de la contaminacióGENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
01/01/201830/09/2021MAGOS. Inteligencia de Fuentes Abiertas para Redes Eléctricas Inteligentes Seguras. Privacidad de Datos y Comunicaciones Fiables.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/12/201731/12/2021Avaluació com a expert de projectes de I+D+iCERTIFICA PROYECTOS ID, S.L.
01/12/201701/12/2017Scalev Lite v3.1
01/11/201729/04/2020NOVEL ENABLERS FOR CLOUD SLICINGCommission of European Communities
01/11/201731/08/2020Modernisation of VET through Collaboration with the IndustryCommission of European Communities
01/09/201715/10/2017Study of IETF SCHC Fragmentation over SIGFOXSIGFOX
01/08/201731/12/2019Mitigation Techniques for adressing of latency on services over satellite networksIndra Systems S.A.
01/06/201731/05/2020Programmable Infrastructure Converging disaggregated neTwork and compUte ResourcesCommission of European Communities
26/04/201731/12/2017Journal of Accessibility and Design for All (JACCES 2017)Fundación ONCE
24/04/201730/06/2017Preparation and execution of a training course on IEEE 802.11 WLAN specification and latest developments and ongoing draftsEUROPEAN PATENT OFFICE
01/01/201731/01/2020Grup de Recerca en Xarxes de Comunicacions Cel·lulars i Ad-hoc (GRXCA). 2017 SGR 178.Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201731/12/2019Design of MAC protocols for VANETsUniversitat Politècnica de Catalunya; École Normale Supérieure de Lyon
01/01/201730/09/2021Smart services for information systems and communication networksAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/09/200929/04/2020CONSULTES ELECTRONIQUES AJUNTAMENT BCNUPCNET, S.L.

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
21/03/202231/12/2023Contracte de col·laboració en R+DComunicacions V2XFUNDACIÓ i2CAT
01/03/202201/03/2025Investigació i recerca d’eines i malware en ciberatacs a infraestructures d’empresesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202231/01/2022Informe pericial relativo al litigio en materia de patentes de telefonía móvil de dispositivos móviles OPPO y OnePlus, con respecto patentes titularidad de NOKIAHOGAN LOVELLS INTERNACIONAL
01/11/202131/12/2023Projecte de collaboracio amb l empresa SIMON pr desenvolupar un nou sistema d automatització de la llarSIMON TECH, S.L.
01/09/202131/08/2024Enhancing Communication Protocols with Machine Learning while Protecting Sensitive Data. Data privacy for communication networks and dynamic databasesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
06/07/202130/09/2021Implementació de solucions per a la gestió automàtica de recursos en una xarxa amb VNFs (Virtual Network Functions)FUNDACIÓ i2CAT
02/06/202131/12/2021Searching on AccesibilityFundación ONCE
02/06/202131/12/2021Journal of Accessibility and Design for AllFundación ONCE
01/06/202130/09/2022Models i tècniques d'anonimització de dades (ANEM)MOSAIC FACTOR, SOCIEDAD LIMITADA
01/06/202131/05/2024PRivacy fOr smart citiesBundesministerium für Bildung und Forschung
15/04/202121/05/2021Anàlisi i disseny de solucions per a la gestió automàtica de recursos en una xarxa amb VNFs (Virtual Network Functions).FUNDACIÓ i2CAT
01/03/202128/02/2025Industrial Doctorate Training Network on Future Wireless Connected and Automated Industry enabled by 5GCommission of European Communities
01/02/202131/01/2025Consciència Digital CiutadanaUniversitat Politècnica de Catalunya
20/01/202120/01/2021A method and a device to generate an amplitude-based modulation wireless signal using OFDM to be received by a low-power non-coherent receiver.
15/01/202115/01/2024Conveni de col.laboració SEM-UPCUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/202131/12/2022Filling the gaps and emerging E-GNSS receivers technologiesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2023A secure and reusable Artificial Intelligence platform for Edge computing in beyond 5G NetworksCommission of European Communities
01/12/202030/11/2023Beca Posdoc Junior Leader “la Caixa/'CAIXA ESTALVIS I P.BARCELONA
02/11/202001/11/2024A Blueprint for Sectoral Cooperation on Blockchain Skill DevelopmentERASMUS
01/11/202031/10/2024A Blueprint for Sectorial Cooperation on Blockchain Skill DevelopmentCommission of European Communities
01/09/202031/10/2020Assessorament per al desenvolupament del projecte EthicaBRATIA GLOBAL SL
03/08/202015/02/2021Informe pericial relativo al litigio existente entre una Red Social y una tercera Parte.Análisis de la herramienta MGP25 pensada para eludir los sistemas de seguridad de la información de la red sociURIA MENENDEZ ABOGADOS SL
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/202031/05/2024pRIvacidad y SEguridad en blockchains públicas y sus aplicaciones a los mercados de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Evolución hacia redes y servicios auto-gestionados para el 5G del futuroAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Red mallada IoT con radio de baja potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/02/202023/11/2021Aquest contracte té com a principal objectiu l’anàlisi, estudi i, finalment, redacció d’un informe pervalidar les especificacions d’un protocol de votació electrònica per la plataforma Decidim.CODEGRAM TECHNOLOGIES, S.L.
29/01/202029/01/2020Easy Communicator
20/01/202031/12/2020Marco para la autoevaluación de las universidades en la mejora de sus actuaciones en materia de inclusión de personas con discapacidad y dificultades en el aprendizajeAgencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. ANECA.
17/01/202030/09/2020Support activities for QoSEIndra Systems S.A.
01/01/202031/12/2022Intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industry data economyCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Metodologías avanzadas de evaluación de prestaciones y QoX en redes y servicios telemáticos. RED2018-102383Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/202031/12/2020Journal of Accessibility and Design for All (JACCES 2020)Fundación ONCE
01/01/202031/12/2020Informe técnico sobre características de programa Antivirus Panda Gold Protection y Panda Cloud DrivePanda Security S.L.
01/01/202031/12/2021Análisis forense digital sobre copyright en metadatos de imágenes de redes socialesMIKZ AB
01/10/201931/03/2022ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED CYBERSECURITY FOR CONNECTED AND AUTOMATED VEHICLESCommission of European Communities
15/07/201931/07/2019Nodes experimentals 5G en el Marc del Projecte/'5GCITY/'FUNDACIÓ i2CAT
02/05/201930/04/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
20/03/201930/06/2019CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA PER AL DESPLEGAMENT DE NODES/ENTORNS EXPERIMENTALS 5G INTEGRATS A LA INFRAESTRUCTURA 5GBARCELONA EN EL MARC DE LA OPERACIÓ “IMPULS DE LA TRFUNDACIÓ i2CAT
11/03/201910/05/2019Desenvolupament d'un pilot experimental de vehicle autònom i connectat en el marc de la iniciativa/'5GBarcelona/' de l'operació/'Impuls de la transformació digital i mobile/'FUNDACIÓ i2CAT
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A010 Connecting St. John of God - Sierra Leone Part IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'InhambaneCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d’un sistema de baix cost per al diagnòstic de malària, tuberculosi i malalties tropicals desateses a través d’imatges de microscopi.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/03/201928/02/2020Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic.Centre Cooperació per al Desenvolupament
31/01/201901/09/2019Servei d'implementació d'un sistema de monitoratge i de supervisió remota de la xarxa pública d'aeròdroms i heliports d'aviació general de CatalunyaAIRPORT AND NAVIGATION SOLUTIONS SL
01/01/201931/12/2021Tecnicas de localizacion colaborativas: integracion en los sistemas de optimizacion de red y aplicacion en entornos IoTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643_Agrupació Emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Journal of Accessibility and Design for All (JACCES 2019)Fundación ONCE
01/01/201931/01/2019Searching on Accessibility (SACCES 2019)Fundación ONCE
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
30/10/201830/10/2021I+D para una nueva línea de productos de automatización del hogarSIMON TECH, S.L.
01/10/201815/07/2019DUAL CONNECTIVITY SOLUTION FOR ORCACommission of European Communities
17/09/201814/11/2018Col·laboració en el projecte Alstom V2XFundació i2CAT; ALSTOM TRANSPORTE
20/07/201820/07/2018A method and a device to generate an amplitude-based modulation wireless signal using OFDM to be received by a low-power non-coherent receiver
12/07/201831/03/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i innovació en la temàtica/'Vehicle-to-Vehicle/' (V2V)FUNDACIÓ i2CAT
06/07/201831/12/2018Desenvolupament d'activitats de recerca i innovació relacionades amb la temàtica/'Vehicle-to-Everithing/' (V2X)FUNDACIÓ i2CAT
01/07/201830/09/2018Sponsor ESORICS 2018Safelayer Secure Communications
01/06/201801/06/2018Handover methods and systems for 5G networks
21/05/201831/12/2018Journal of Accessibility and Design for All (JACCES 2018)Fundación ONCE
21/05/201831/12/2018Searching on Accessibility-SACCES 2018Fundación ONCE
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O024 Connecting St. John of God - Sierra LeoneCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O036 Implementació d'una xarxa de telecomunicacions local al camp de refugiats sahrauí de Tinduf, AlgèriaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
22/02/201812/11/2018i2CAT-CVIACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
01/02/201830/06/2019Demostració pràctica de l'aplicabilitat de mapes de vegetación per a l'aplicació variable de productes fitosanitaris a la vinya. Reducció de l'ús de plaguicides i disminució de la contaminacióGENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
01/01/201830/09/2021MAGOS. Inteligencia de Fuentes Abiertas para Redes Eléctricas Inteligentes Seguras. Privacidad de Datos y Comunicaciones Fiables.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/12/201731/12/2021Avaluació com a expert de projectes de I+D+iCERTIFICA PROYECTOS ID, S.L.
01/12/201701/12/2017Scalev Lite v3.1
01/11/201729/04/2020NOVEL ENABLERS FOR CLOUD SLICINGCommission of European Communities
01/11/201731/08/2020Modernisation of VET through Collaboration with the IndustryCommission of European Communities
01/09/201715/10/2017Study of IETF SCHC Fragmentation over SIGFOXSIGFOX
01/08/201731/12/2019Mitigation Techniques for adressing of latency on services over satellite networksIndra Systems S.A.
01/06/201731/05/2020Programmable Infrastructure Converging disaggregated neTwork and compUte ResourcesCommission of European Communities
26/04/201731/12/2017Journal of Accessibility and Design for All (JACCES 2017)Fundación ONCE
24/04/201730/06/2017Preparation and execution of a training course on IEEE 802.11 WLAN specification and latest developments and ongoing draftsEUROPEAN PATENT OFFICE
01/01/201731/01/2020Grup de Recerca en Xarxes de Comunicacions Cel·lulars i Ad-hoc (GRXCA). 2017 SGR 178.Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201731/12/2019Design of MAC protocols for VANETsUniversitat Politècnica de Catalunya; École Normale Supérieure de Lyon
01/01/201730/09/2021Smart services for information systems and communication networksAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/09/200929/04/2020CONSULTES ELECTRONIQUES AJUNTAMENT BCNUPCNET, S.L.

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

   Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

   Indicadors

   Amunt