Enginyeria Tèrmica

COORDINADOR/A

Perez Segarra, Carlos David

CONTACTE

Àrea de Gestió d’Estudis de Grau, Màster i Doctorat
C / Colom 11 - Campus Terrassa
Tel.: 937 398 638
Correu electrònic: doctorat.terrassa@upc.edu

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/enginyeria-termica

El Programa de Doctorat en Enginyeria Tèrmica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s’imparteix des del curs 1989-90 arran de la iniciativa d’un grup de professors del Departament de Màquines i Motors Tèrmics de la UPC, motivats per plantejar uns estudis de tercer cicle de qualitat, centrats a aprofundir tant en matèries bàsiques com en matèries aplicades que servissin com a suport tecnocientífic en tasques de recerca en el camp de l’enginyeria mecànica tèrmica. Vegeu www.cttc.upc.edu http://mmt.upc.edu/?set_language=es

L’objectiu del programa és facilitar una formació bàsica en les matèries que constitueixen el suport tecnocientífic per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en el camp de l’enginyeria mecànica tèrmica. Aspira a donar uns fonaments científics operatius, és a dir, que permetin resoldre correctament i amb una base racional els problemes del disseny i la construcció d’equips per a la generació, transferència i/o l’aprofitament d’energia tèrmica procedent de qualsevol font d’aplicació industrial. El nucli dels coneixements el formen els conceptes termodinàmics i la creació de models dels fenòmens de transferència de calor i de massa.

Es pretén que els doctorands adquireixin una formació sòlida en temàtiques bàsiques centrades en la formulació matemàtica, la resolució numèrica i la validació experimental de fenòmens bàsics de dinàmica de fluids i de transferència de calor i de massa. Específicament: convecció natural i forçada, modelització de la turbulència, combustió, flux bifàsic gas-líquid, canvi de fase sòlid-líquid, radiació, mitjans porosos, dinàmica de fluids i transferència de calor i massa computacional (CFD & HT), computació d’altes prestacions (paral·lelització), etc.

A més, es motiva els doctorands a portar a terme aplicacions d’aquestes temàtiques en alguns dels camps socials i/o industrials en què el desenvolupament estigui condicionat pel domini de les fenomenologies i metodologies referides. Això és:

I. Refrigeració (sistemes de refrigeració per compressió de vapor, compressors hermètics, sistemes de refrigeració per absorció…)
II. HVAC (ventilació, calefacció, aire condicionat, difusió de contaminants en edificis i sales netes…)
III. Sistemes solars actius i passius (col·lectors solars plans d’alta eficiència utilitzant materials transparents aïllants, façanes d’edificis de vidre i amb canals de ventilació —mur cortina—, forns solars d’alta temperatura…)
IV. Intercanviadors de calor (doble tub, carcassa i tubs, evaporadors, condensadors, compactes, torres de refredament, calderes…)
V. Sistemes d’emmagatzematge d’energia tèrmica (per calor sensible i/o latent utilitzant materials de canvi de fase…)
VI. Aerogeneradors
VII. Etc.

Cal destacar la retroalimentació existent entre les activitats docents i les activitats de recerca bàsica, aplicada i de transferència de tecnologia, en què els doctorands es podran veure implicats en el transcurs del programa.

Informació general

Perfil d'acces

Estudiants que provinguin de graus i màsters de l’àmbit de l’enginyeria i de la física i/o les matemàtiques. Preferentment graus i màsters industrials, mecànics i aeronàutics.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Màquines i Motors Tèrmics (PROMOTORA)
 • Departament de Màquines i Motors Tèrmics
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/enginyeria-termica

CONTACTE:
Àrea de Gestió d’Estudis de Grau, Màster i Doctorat
C / Colom 11 - Campus Terrassa
Tel.: 937 398 638
Correu electrònic: doctorat.terrassa@upc.edu

Convenis amb altres institucions

Conveni entre el Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC) i l’Institute for Mathematical Modelling of the Russian Academy of Science Moscow (IMM) per a l’establiment d’un marc de cooperació entre els dos grups amb especial rellevància en l’intercanvi de coneixements científics i col·laboració entre els programes de doctorat (estades d’estudiants en ambdós països, projectes de recerca, professors visitants…).

Participació en el Projecte SCAT (Scientific Computing Advanced Training), cofinançat pel Programa ALFA de l’Europaid. L’objectiu del projecte és la col·laboració de reconegudes institucions educatives i de recerca en els àmbits europeu i llatinoamericà per al desenvolupament de la computació científica a Llatinoamèrica.

Conveni entre el Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC) i el Hunan Key Laboratory for Computation and Simulation in Science and Engineering (LCSSE) de la Xiangtan University (XTU), de la Xina, amb l’establiment d’un marc de cooperació entre els dos grups amb especial rellevància en l’intercanvi de coneixements científics i col·laboració entre els programes de doctorat (estades d’estudiants en ambdós països, projectes de recerca, professors visitants…).

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Estudiants que provinguin de graus i màsters de l’àmbit de l’enginyeria i de la física i/o les matemàtiques. Preferentment graus i màsters industrials, mecànics i aeronàutics.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través del Màster en Enginyeria de l’Energia (esp. Tèrmica) de la UPC. En aquest cas no cal cursar assignatures addicionals de màster.

En general, però, els criteris d’admissió es basen en l’historial acadèmic dels sol·licitants, del qual es valora l’expedient acadèmic i la universitat de procedència, i d’acord amb el seu possible/previsible tutor o tutora en funció de la temàtica que inicialment es plantegi com a objectiu de la tesi.

Els estudiants que provinguin d’altres màsters és imprescindible que demostrin un coneixement bàsic en matèries fonamentals en l’àmbit tèrmic, és a dir: termodinàmica, dinàmica de fluids i transferència de calor i massa. És aconsellable que l’estudiant disposi de certs coneixements de programació (Fortran, C, C++, etc.), encara que no és imprescindible, ja que s’organitzen sessions específiques per a aquells alumnes que requereixin ajuda en aquest aspecte. No s’exigeixen coneixements específics en matèries tecnològiques, com pot ser intercanviadors de calor, energia solar, acumulació d’energia, etc.

Per facilitar la tasca de valoració de l’historial acadèmic i de la seva adequació al Programa de Doctorat, i també amb l’objectiu d’iniciar una orientació prèvia, es recomana als candidats que omplin uns qüestionaris i que facin uns quants exercicis, els quals permetran conèixer millor les seves aptituds i les seves possibilitats de desenvolupar amb èxit un doctorat en aquestes temàtiques.

La ponderació dels criteris d’admissió és:
I. Expedient acadèmic i valoració de la universitat de procedència (75%).
II. Contacte personalitzat a través de qüestionaris, exercicis i entrevistes telefòniques (25%).

En el cas que els estudiants admesos al programa necessitin fer assignatures addicionals de màster, aquestes no superaran els 30 crèdits en total.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els estudiants, per passar a la fase de tutoria, han de tenir sòlids coneixements en programació, transferència de calor i massa, i dinàmica de fluids. En el cas que tinguin mancances en aquests aspectes bàsics, s’han d’inscriure en assignatures adequades reglades i/o se’ls faran seminaris i tuteles específiques des dels mateixos grups de recerca en què facin el doctorat.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula per als nous doctorands és entre els mesos de setembre i abril.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període ordinari de matrícula és entre els mesos de setembre i octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

- Activitat: Tutoria.
- Hores: 288.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

- Activitat: Seminaris de professors convidats.
- Hores: 80.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

/ Span>

Activitat: Tutories específiques amb professors convidats.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

- Activitat: Preparació d’articles en congressos internacionals (notables segons criteri UPC) i en revistes indexades.
- Hores: 250.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

- Activitat: Estades de recerca.
- Hores: 480.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa

- Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- Hores: 10.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

- Activitat: Metodologia de la recerca.
- Hores: 20.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

- Activitat: Innovació i creativitat.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

- Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- Hores: 30.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

- Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.


Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

Els grups de recerca que organitzen i imparteixen el Programa de Doctorat efectuen una intensa activitat que es tradueix en una transferència de tecnologia a nivell nacional i internacional. Així, en els últims anys la mitjana d’ingressos pels conceptes de recerca i transferència de tecnologia han estat superiors a 1.000.000 EUR/any, i s’ha dedicat la major part d’aquests recursos a la formació i contractació de doctorands i postdoctorands i a l’adequació d’infraestructures experimentals i numèriques per al desenvolupament satisfactòria de les seves activitats.

Equipaments propis del Programa de Doctorat:

A més dels mitjans de personal amb què compta el programa, és important destacar la significativa infraestructura material amb què compten els doctorats del programa.

Primerament, la infraestructura computacional JFF HPC, consistent en un clúster d’ordinadors paral·lels amb dos processadors per node i quatre nuclis per processador (en total 8 nuclis per node) i 16 GB de RAM. Xarxa de connexió Infiniband amb latències de l’ordre de 2,25 microsegons, que permet escalar considerablement el nombre de nodes amb quatre armaris (cadascun pot incorporar 32 nodes d’altura 1U). En l’actualitat se superen els 1.000 nuclis.

La infraestructura experimental disponible està formada per un conjunt d’instal·lacions específiques per a l’assaig de diferents sistemes o equips tèrmics i amb un elevat nivell d’instrumentació per a l’adquisició, control i regulació de les unitats. Destaquem:

• Cel·la solar per a l’assaig de col·lectors solars i façanes ventilades multifuncionals.
• Unitat per a l’assaig de compressors hermètics integrats en sistemes de refrigeració per compressió de vapor.
• Unitat per a l’assaig de sistemes de refrigeració per absorció.
• Cambra climàtica d’assaig d’intercanviadors de calor i del moviment d’aire en recintes.
• Unitat d’assaig de sistemes d’emmagatzematge d’energia.

Tant les infraestructures experimentals com les numèriques són essencials en la realització de les diferents tesis doctorals, ja que la majoria utilitzen de manera combinada una part numèrica de simulació i una altra d’experimentació per a la validació de les formulacions matemàtiques implementades.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

Darrera actualització: 22/06/2024 06:45:20.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 22/06/2024 06:30:31.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/06/2024 07:01:11.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:ALSALTI BALDELLOU, ÀDEL
Títol:Development of linear solvers for large-scale CFD simlations on hybrid supercomputers
Data lectura:18/12/2023
Director/a:TRIAS MIQUEL, FRANCESC XAVIER
Codirector/a:OLIVA LLENA, ASENSIO
Menció:Menció Doctorat Internacional + Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Exploiting spatial symmetries for solving Poisson's equation
Alsalti Baldellou, À.; Álvarez-Farré, X.; Trias, F. X.; Oliva, A.
Journal of computational physics, ISSN: 1090-2716 (JCR Impact Factor-2021: 4.645; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2023
Article en revista

On Preconditioning Variable Poisson Equation with Extreme Contrasts in the Coefficients
14th World Congress in Computational Mechanics and European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 12/01/2021
Presentació de treball en congressos

A highly portable heterogeneous implementation of a Poisson solver for flows with one periodic direction
32nd International Conference on Parallel Computational Fluid Dynamics
Data de presentació: 18/05/2021
Presentació de treball en congressos

Enabling larger and faster simulations from mesh symmetries
2nd High-Fidelity Industrial LES/DNS Symposium
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

Efficient strategies for solving the variable Poisson equation with large contrasts in the coefficients
8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

Strategies to increase the arithmetic intensity of the linear solvers
33rd International Conference on Parallel Computational Fluid Dynamics
Data de presentació: 25/05/2022
Presentació de treball en congressos

DNS/LES using a minimal set of algebraic Kernels: challenges and opportunities
33rd International Conference on Parallel Computational Fluid Dynamics
Data de presentació: 25/05/2022
Presentació de treball en congressos

On the benefits and applications of sparse matrix-matrix product on various parallel architectures
33rd International Conference on Parallel Computational Fluid Dynamics
Data de presentació: 25/05/2022
Presentació de treball en congressos

Development of a low-level, algebra-based library to provide platform portability on hybrid supercomputers
8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

DNS and LES on unstructured grids: playing with matrices to preserve symmetries using a minimal set of algebraic kernels
8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

Exploiting symmetries for preconditioning Poisson's equation in CFD simulations
Platform for Advanced Scientific Computing Conference 2023
Data de presentació: 27/06/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ZHENG, JIAN
Títol:Application of experimental and numerical methodologies for the development of an absortion heat pump for solar-driven systems
Data lectura:11/05/2023
Tutor/a:RIGOLA SERRANO, JOAQUIM
Director/a:CASTRO GONZALEZ, JESUS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Transient model for the development of an air-cooled LiBr-H2O absorption chiller based on heat and mass transfer empirical correlations
Castro, J.; Farnós, J.; Papakokkinos, G.; Zheng, J.; Oliet, C.
International journal of refrigeration, ISSN: 0140-7007 (JCR Impact Factor-2020: 3.629; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Energy and exergy analysis of an absorption system with working pairs LiBr-H2O and Carrol-H2O at applications of cooling and heating
Zheng, J.; Castro, J.; Oliva, A.; Oliet, C.
International journal of refrigeration, ISSN: 1879-2081 (JCR Impact Factor-2021: 4.14; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

Study of the influence of surfactants and surface treatments on the minimum wetting rate of falling films of aqueous LiBr and Carrol solutions
Zheng, J.; Castro, J.; García, E.; Oliet, C.; Oliva, A.
International journal of refrigeration, ISSN: 0140-7007 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2022
Article en revista

Dynamic simulations of an absorption system with different working pairs at chiller and heat pump application
18th International Refrigeration and Air Conditioning Conference at Purdue
Data de presentació: 26/05/2021
Presentació de treball en congressos

Surface tension and contact angle measurement of LiBr and Carrol solution
International Sorption Heat Pump Conference 2021
Data de presentació: 24/08/2021
Presentació de treball en congressos

Electrical Conductivity of Concentrated LiBr Ethylene-Glycol and Water ternary system
8th European Thermal Sciences Conference
Data de presentació: 24/09/2021
Presentació de treball en congressos

Mathematical Modeling and Experimental Validation of a Highly Efficient Flat Plate Solar Collector with compound Transparent Insulation Materials including a Silica Layer
ISES Solar World Congress 2021
Data de presentació: 25/10/2021
Presentació de treball en congressos

Sensitivity Study To An Absorption System Performance Considering Heat And Mass Transfer Enhancements
19th International Refrigeration and Air Conditioning Conference at Purdue
Data de presentació: 04/07/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CASTRILLO, PABLO
Títol:High-order finite volume method for solid dynamics in fluid-structure interaction applications
Data lectura:24/02/2023
Director/a:RIGOLA SERRANO, JOAQUIM
Codirector/a:SCHILLACI, EUGENIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
High-order finite volume method for linear elasticity on unstructured meshes
Castrillo, P.; Canelas, A.; Schillaci, E.; Rigola, J.; Oliva, A.
Computers & structures, ISSN: 0045-7949 (JCR Impact Factor-2022: 4.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2022
Article en revista

Simulation of fluid-structure interaction and impact force on a reed valve
7th World Congress in Computational Mechanics and European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 11/01/2021
Presentació de treball en congressos

Experimental and numerical analysis of reed valve movement in an impact fatigue test system and reciprocating compressors
25th International Compressor Engineering Conference at Purdue
Data de presentació: 23/05/2021
Presentació de treball en congressos

Power electronics high performance air-cooled heat sinks integrating graphite based materials
18th International Refrigeration and Air Conditioning Conference at Purdue
Data de presentació: 27/05/2021
Presentació de treball en congressos

Analysis of high-order interpolation schemes for solving linear problems in unstructured meshes using the finite volume method
8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 08/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ÁLVAREZ FARRÉ, XAVIER
Títol:A hierarchical parallel implementation model for algebra-based CFD simulations on hybrid supercomputers
Data lectura:05/09/2022
Tutor/a:TRIAS MIQUEL, FRANCESC XAVIER
Director/a:GOROBETS, ANDREY
Director/a:OLIVA LLENA, ASENSIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
HPC² - A fully-portable, algebra-based framework for heterogeneous computing. Application to CFD
Álvarez-Farré, X.; Gorobets, A.; Trias, F. X.; Borrell, R.; Oyarzun, G.
Computers and fluids, ISSN: 0045-7930 (JCR Impact Factor-2018: 2.223; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/02/2018
Article en revista

A hierarchical parallel implementation for heterogeneous computing. Application to algebra-based CFD simulations on hybrid supercomputers
Álvarez-Farré, X.; Gorobets, A.; Trias, F. X.
Computers and fluids, ISSN: 0045-7930 (JCR Impact Factor-2021: 3.077; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

On the implementation of flux limiters in algebraic frameworks
Valle, N.; Álvarez-Farré, X.; Gorobets, A.; Castro, J.; Oliva, A.; Trias, F. X.
Computer physics communications, ISSN: 0010-4655 (JCR Impact Factor-2022: 6.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

HPC² - a fully-portable CFD solution for heterogeneous computing
29th International Conference on Parallel Computational Fluid Dynamics
Data de presentació: 05/2017
Presentació de treball en congressos

Strategies for the heterogeneous execution of large-scale simulations on hybrid supercomputers
6th European Conference on Computational Mechanics (Solids, Structures and Coupled Problems) / 7th European Computational Fluid Dynamics Conference
Data de presentació: 11/06/2018
Presentació de treball en congressos

Algebraic implementation of a flux limiter for heterogeneous computing
10th International Conference on Computational Fluid Dynamics
Data de presentació: 09/07/2018
Presentació de treball en congressos

Implementation of a flux-limiter into a fully-portable, algebra-based framework for heterogeneous computing
10th International Conference on Computational Fluid Dynamics
Data de presentació: 11/07/2018
Presentació de treball en congressos

A pure virtual approach for managing platform portability on hybrid supercomputers
31th International Conference on Parallel Computational Fluid Dynamics
Data de presentació: 14/05/2019
Presentació de treball en congressos

NUMA-Aware Strategies for the Heterogeneous Execution of SPMV on Modern Supercomputers
8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 11/01/2021
Presentació de treball en congressos

NUMA-Aware strategies for the efficient execution of CFD simulations on CPU supercomputers
32nd International Conference on Parallel Computational Fluid Dynamics
Data de presentació: 17/05/2021
Presentació de treball en congressos

Preserving operator symmetries on unstructured grids: paving the way for DNS and LES simulations on complex geometries
2nd High-Fidelity Industrial LES/DNS Symposium
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MOROZOVA, NINA
Títol:Development of CFD-based multi-fidelity surrogate models for indoor environmental applications
Data lectura:20/06/2022
Director/a:OLIVA LLENA, ASENSIO
Codirector/a:TRIAS MIQUEL, FRANCESC XAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
On the feasibility of affordable high-fidelity CFD simulations for indoor environment design and control
Morozova, N.; Trias, F. X.; Capdevila, R.; Perez, C.; Oliva, A.
Building and environment, ISSN: 0360-1323 (JCR Impact Factor-2020: 6.456; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/10/2020
Article en revista

A CFD-based surrogate model for predicting flow parameters in a ventilated room using sensor readings
Morozova, N.; Trias, F. X.; Capdevila, R.; Schillaci, E.; Oliva, A.
Energy and buildings, ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2022: 6.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2022
Article en revista

Towards Real-Time CFD Simulation of Indoor Environment
10th International Conference on Computational Fluid Dynamics
Data de presentació: 11/07/2018
Presentació de treball en congressos

On the Feasibility of CFD for Transient Air Flow Simulations in Buildings
16th IBPSA International Conference of the International Building Performance Simulation Association
Data de presentació: 03/09/2019
Presentació de treball en congressos

Investigating the capabilities of CFD-based data-driven models for indoor environmental design and control
14th World Congress in Computational Mechanics and European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 13/01/2021
Presentació de treball en congressos

Data-driven prediction of flow parameters in a ventilated cavity using high-fidelity CFD simulations
17th IBPSA International Conference of the International Building Performance Simulation Association
Data de presentació: 03/09/2021
Presentació de treball en congressos

A numerical set-up for the simulation of infection probability from SARS- CoV-2 in public transport vehicles
8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 08/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PAPAKOKKINOS, GIORGOS
Títol:Computational modeling of adsorption packed bed reactorsand solar-driven adsorption cooling systems
Data lectura:03/05/2021
Director/a:CASTRO GONZALEZ, JESUS
Codirector/a:OLIVA LLENA, ASENSIO
Premi:
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A generalized computational model for the simulation of adsorption packed bed reactors – Parametric study of five reactor geometries for cooling applications
Papakokkinos, G.; Castro, J.; Lopez, J.; Oliva, A.
Applied energy, ISSN: 0306-2619 (JCR Impact Factor-2019: 8.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2019
Article en revista

A comprehensive simulation tool for adsorption-based solar-cooled buildings. Control strategy based on variable cycle duration
Papakokkinos, G.; Castro, J.; Capdevila, R.; Damble, R.
Energy and buildings, ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2021: 7.201; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/01/2021
Article en revista

A computational model based on parallelizable unstructured meshes for the simulation of the conjugate phenomena in the adsorption reactor
International Sorption Heat Pump Conference
Data de presentació: 07/08/2017
Presentació de treball en congressos

An integrated simulation tool for solar adsorption chillers and buildings - Control strategy for a solar cooled office in Barcelona
International Sorption Heat Pump Conference
Data de presentació: 07/08/2017
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VALLE MARCHANTE, NICOLÁS
Títol:On the development of Direct Numerical Simulations for falling films
Data lectura:07/01/2021
Director/a:CASTRO GONZALEZ, JESUS
Codirector/a:OLIVA LLENA, ASENSIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
An energy-preserving level set method for multiphase flows
Valle, N.; Trias, F. X.; Castro, J.
Journal of computational physics, ISSN: 0021-9991 (JCR Impact Factor-2020: 3.553; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

On the conservation of energy for interface-capturing techniques for multiphase flows. Application to falling films.
17th European Turbulence Conference
Data de presentació: 04/09/2019
Presentació de treball en congressos

Symmetry-Preserving Discretizations In Unstructured Staggered Meshes
13th International ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements
Data de presentació: 17/09/2021
Presentació de treball en congressos

Energy preserving multiphase flows: applications to falling films
14th World Congress in Computational Mechanics and European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 11/01/2021
Presentació de treball en congressos

On the Interpolation Problem for the Poisson Equation on Collocated Meshes
14th World Congress in Computational Mechanics and European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 01/2021
Presentació de treball en congressos

Symmetry-preserving discretization of Navier-Stokes on unstructured grids: collocated vs staggered
7th World Congress in Computational Mechanics and European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 10/01/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PONT VILCHEZ, ARNAU
Títol:A new grey area mitigation technique for DES. Theory and assessment.
Data lectura:17/12/2020
Director/a:TRIAS MIQUEL, FRANCESC XAVIER
Codirector/a:OLIVA LLENA, ASENSIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
New Strategies for Mitigating the Gray Area in Delayed-Detached Eddy Simulation Models
Pont, A.; Duben, A.; Gorobets, A.; Revell, A.; Oliva, A.; Trias, F. X.
AIAA journal, ISSN: 0001-1452 (JCR Impact Factor-2021: 2.624; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

Improving DES capabilities for predicting Kelvin-Helmholtz instabilities. Comparison with a backward-facing step DNS.
ERCOFTAC Workshop on Direct and Large-Eddy Simulation 2019
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Assessment of LES techniques for mitigating the Grey Area in DDES models
8th European Conference for Aeronautics and Space Sciences
Data de presentació: 02/07/2019
Presentació de treball en congressos

Evaluation of advanced techniques for the grey area mitigation in the DES approaches
7th World Congress in Computational Mechanics and European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 11/01/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FARNÓS BAULENAS, JOAN
Títol:Development of a prototype demonstration of a direct air-cooled LiBr-H2O absorption cooling machine
Data lectura:24/07/2019
Director/a:CASTRO GONZALEZ, JESUS
Codirector/a:OLIVA LLENA, ASENSIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Machine for air-cooled absorption
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 03/03/2021
Patent

Development of a reduced order model of solar heat gains prediction
Tamm , M.; Macià, J.; Capdevila, R.; Farnós, J.; Thalfeldt, M.; Kurnitski, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/12/2020
Article en revista

AUTOR/A:NASERI, ALIREZA
Títol:Developing numerical methods for fully-coupled nonlinear fluid-structure interaction problems
Data lectura:22/07/2019
Director/a:PEREZ SEGARRA, CARLOS DAVID
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A numerical approach for non-Newtonian two-phase flows using a conservative level-set method
Amani, A.; Balcázar, N.; Naseri, A.; Rigola, J.
Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2020: 13.273; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

A scalable framework for the partitioned solution of fluid-structure interaction problems
Naseri, A.; Totounferoush, A.; Gonzalez, I.; Mehl, M.; Perez, C.
Computational mechanics, ISSN: 0178-7675 (JCR Impact Factor-2020: 4.014; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Development of Innovative Heat Sinks for Power Electronics Cooling within the More Electrical Aircraft
8th European Conference for Aeronautics and Space Sciences
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

Detailed prediction of fluid-solid coupled phenomena of turbulent flow through reed valves
11th International Conference on Compressors and their Systems
Data de presentació: 10/09/2019
Presentació de treball en congressos

A GPU Accelerated Framework for Partitioned Solution of Fluid-Structure Interaction Problems
7th World Congress in Computational Mechanics and European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 11/01/2021
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/11/202331/08/2025LDCI2027 - CORNETFVV
01/09/202331/08/2026Algoritmos numéricos avanzados para la simulación eficiente de intercambiadores de calor innovadores usando arquitecturas computacionales modernasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/08/202331/01/2025Contrato de colaboración para estudiar el estado del arte, simular y diseñar una solución de almacenaje para H2 liquido e H2 crio-comprimido,INDOX ENERGY SYSTEMS, S.L.
01/07/202331/10/2023RES, IM-2023-2-0009. DNS of reactive mass transfer in gravity-driven bubbly flows: Effect of the Damköhler numberRed Española de Supercomputacion; Programa Serra Húnter
01/03/202330/06/2023RES, IM-2023-1-0003. DNS of mass transfer in gravity-driven turbulent bubble swarms: Effect of density ratio and viscosity ratioRed Española de Supercomputacion; Programa Serra Húnter
01/02/202331/01/2027Modular AXIal flux Motor for AutomotiveCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025HydrogEn Lightweight & Innovative tank for zerO-emisSion aircraftCommission of European Communities
01/11/202228/02/2023Can we hit the ultimate regime of thermal turbulence using LES simulations at low Prandtl numbers?Generalitat de Catalunya. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació; Ministerio de Ciencia e Innovación
29/09/202228/09/2025Servei de monitorització de gasos contaminants i d'efecte hivernacleAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/09/202231/08/2025Desarrollo de Unidades Frigoríficas de Transporte por Carretera con refrigerantes de bajo GWPAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Modelado numérico y validación experimental para la implementación de combustible H2 en hornos de fabricación de cerámica sanitaria (GREENKILN)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/202231/10/2022RES IM-2022-2-0009 DNS of mass transfer in gravity-driven turbulent bubbly flows: Effect of bubble-deformabilitySpanish Supercomputing Network
01/03/202230/06/2022Direct and Large-Eddy Simulation of buoyancy-driven turbulence at high Prandtl numbersGeneralitat de Catalunya. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació; Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/202230/09/2023Viabilitat de la implantació de tecnologies de recuperació de calorFUNDERÍA CONDALS, S.A.
01/12/202131/08/2024Desarrollo de un gemelo digital de un REceptor de TOrre CSP basado en un nuevo paradigma de CFD&HT algebraicoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202128/02/2022RES, IM-2021-3-0013, DNS of mass transfer in gravity-driven bubbly flows: Effect of confinement ratioRed Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
01/09/202131/08/2024DNS y modelización multi-escala de fenómenos de transporte interfacial en flujos de burbujas y peliculas descendientes. Aplicación a sistemas y equipos térmicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Procesado dual de vitrimeros: Impresión 3DAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
30/07/202130/07/2024Eficiència energètica i control en processos de cuinat EFICIENT3DAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
29/07/202129/07/2024Disseny i desenvolupament d’un carregador públic per vehicle elèctric amb refrigeració activa (COLDPOST)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202131/10/2021RES, IM-2021-2-0020, DNS of mass transfer in turbulent bubbly flows in vertical channels: Effect of polydispersityRed Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
26/05/202126/05/2021Sistema de almacenamiento de energía térmica combinando material sólido de calor sensible y material de cambio de fase.
03/03/202103/03/2021Machine for air-cooled absorption
01/03/202129/02/2024Advanced thermocline concepts for thermal energy storage for CSPAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/202130/06/2021Direct and Large-Eddy Simulations for creating reduced-order data-driven models for improving the indoor environment air qualityMinisterio de Ciencia e Innovación; Generalitat de Catalunya. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
01/03/202130/06/2021RES, IM-2021-1-0013, DNS of reactive mass transfer in turbulent bubbly flows in vertical channelsRed Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
01/01/202131/03/2023Engine bleed JEt pumps continuous behaviour MODelizationCommission of European Communities
24/11/202024/11/2023Rolen Purifica BusAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
16/11/202031/12/2021L’objecte del contracte és la realització de l’assessorament requerit en el marc del desenvolupament d'un prototip innovador pel subministrament d'estella forestal.SALA FORESTAL SL
01/09/202030/08/2023Toward a Digital Twin ECS and thermal management architecture models: Improvement of MODELICA libraries and usage of Deep Learning technicsCommission of European Communities
01/07/202031/10/2020Direct and Large-Eddy Simulation of buoyancy-driven turbulence in liquid metalsMinisterio de Ciencia e Innovación; Generalitat de Catalunya. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
01/07/202031/10/2020RES, IM-2020-2-0002, Direct Numerical Simulation of mass transfer in turbulent bubbly flows in vertical channelsRed Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
19/02/202018/02/2024Development of new highly-portable linear solvers for CFDAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202031/01/2023Cogeneración económica mediante luz solar eficientemente concentradaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2020Real-time pollution City mAp thRough cOLlaborative sensIng aNd AnalysisEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
03/11/201902/11/2022New Vision of Construction: Green BuildingsCommission of European Communities
01/11/201929/02/2020DNS of a vertically falling filmMinisterio de Ciencia e Innovación; Generalitat de Catalunya. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
01/11/201929/02/2020RES, IM-2019-3-0015, DNS of mass transfer in turbulent bubbly flows with competitive chemical reaction kineticsRed Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
18/09/201918/09/2019Sistema de extrusión para una impresora 3D
02/08/201902/12/2019Estudi experimental en les instal·lacions de subministrament de cervesa de barrilDAMM, S.A.
01/07/201931/12/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/07/201931/10/2019RES, IM-2019-2-0014, DNS of mass transfer in turbulent bubbly flows with competitive chemical reaction kineticsRed Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
01/03/201918/05/2022Desenvolupament d'una bomba de calor d'absorció refrigerada directament per aire amb aigua com fluid de treball. Simulacions de les fenomenologies, validació i verificació.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Trabajo de campo para la caracterización de proyectos híbridos existentes de biomasa y energía solar fotovoltaica en Tanzania: un análisis técnico-económico para la implementación de la tecnología en GhanaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201930/06/2019Exploring nonlinear subgrid-scale heat flux models for buoyancy driven flowsMinisterio de Ciencia e Innovación; Generalitat de Catalunya. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
01/03/201930/06/2019RES, FI-2019-1-0039, DNS of mass transfer in bubbly flows with high Peclet numberRed Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
01/01/201930/09/2022Control y gestión de energía en vehículos eléctricos híbridos con pilas de combustibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:


Grups externs:

 • Grup de Termodinàmica i Fisicoquímica (TERFIQ)
 • Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà (GRECDH)

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/11/202331/08/2025LDCI2027 - CORNETFVV
01/09/202331/08/2026Algoritmos numéricos avanzados para la simulación eficiente de intercambiadores de calor innovadores usando arquitecturas computacionales modernasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/08/202331/01/2025Contrato de colaboración para estudiar el estado del arte, simular y diseñar una solución de almacenaje para H2 liquido e H2 crio-comprimido,INDOX ENERGY SYSTEMS, S.L.
01/07/202331/10/2023RES, IM-2023-2-0009. DNS of reactive mass transfer in gravity-driven bubbly flows: Effect of the Damköhler numberRed Española de Supercomputacion; Programa Serra Húnter
01/03/202330/06/2023RES, IM-2023-1-0003. DNS of mass transfer in gravity-driven turbulent bubble swarms: Effect of density ratio and viscosity ratioRed Española de Supercomputacion; Programa Serra Húnter
01/02/202331/01/2027Modular AXIal flux Motor for AutomotiveCommission of European Communities
01/01/202331/12/2025HydrogEn Lightweight & Innovative tank for zerO-emisSion aircraftCommission of European Communities
01/11/202228/02/2023Can we hit the ultimate regime of thermal turbulence using LES simulations at low Prandtl numbers?Generalitat de Catalunya. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació; Ministerio de Ciencia e Innovación
29/09/202228/09/2025Servei de monitorització de gasos contaminants i d'efecte hivernacleAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/09/202231/08/2025Desarrollo de Unidades Frigoríficas de Transporte por Carretera con refrigerantes de bajo GWPAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Modelado numérico y validación experimental para la implementación de combustible H2 en hornos de fabricación de cerámica sanitaria (GREENKILN)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/202231/10/2022RES IM-2022-2-0009 DNS of mass transfer in gravity-driven turbulent bubbly flows: Effect of bubble-deformabilitySpanish Supercomputing Network
01/03/202230/06/2022Direct and Large-Eddy Simulation of buoyancy-driven turbulence at high Prandtl numbersGeneralitat de Catalunya. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació; Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/202230/09/2023Viabilitat de la implantació de tecnologies de recuperació de calorFUNDERÍA CONDALS, S.A.
01/12/202131/08/2024Desarrollo de un gemelo digital de un REceptor de TOrre CSP basado en un nuevo paradigma de CFD&HT algebraicoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202128/02/2022RES, IM-2021-3-0013, DNS of mass transfer in gravity-driven bubbly flows: Effect of confinement ratioRed Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
01/09/202131/08/2024DNS y modelización multi-escala de fenómenos de transporte interfacial en flujos de burbujas y peliculas descendientes. Aplicación a sistemas y equipos térmicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Procesado dual de vitrimeros: Impresión 3DAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
30/07/202130/07/2024Eficiència energètica i control en processos de cuinat EFICIENT3DAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
29/07/202129/07/2024Disseny i desenvolupament d’un carregador públic per vehicle elèctric amb refrigeració activa (COLDPOST)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202131/10/2021RES, IM-2021-2-0020, DNS of mass transfer in turbulent bubbly flows in vertical channels: Effect of polydispersityRed Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
26/05/202126/05/2021Sistema de almacenamiento de energía térmica combinando material sólido de calor sensible y material de cambio de fase.
03/03/202103/03/2021Machine for air-cooled absorption
01/03/202129/02/2024Advanced thermocline concepts for thermal energy storage for CSPAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/202130/06/2021Direct and Large-Eddy Simulations for creating reduced-order data-driven models for improving the indoor environment air qualityMinisterio de Ciencia e Innovación; Generalitat de Catalunya. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
01/03/202130/06/2021RES, IM-2021-1-0013, DNS of reactive mass transfer in turbulent bubbly flows in vertical channelsRed Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
01/01/202131/03/2023Engine bleed JEt pumps continuous behaviour MODelizationCommission of European Communities
24/11/202024/11/2023Rolen Purifica BusAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
16/11/202031/12/2021L’objecte del contracte és la realització de l’assessorament requerit en el marc del desenvolupament d'un prototip innovador pel subministrament d'estella forestal.SALA FORESTAL SL
01/09/202030/08/2023Toward a Digital Twin ECS and thermal management architecture models: Improvement of MODELICA libraries and usage of Deep Learning technicsCommission of European Communities
01/07/202031/10/2020Direct and Large-Eddy Simulation of buoyancy-driven turbulence in liquid metalsMinisterio de Ciencia e Innovación; Generalitat de Catalunya. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
01/07/202031/10/2020RES, IM-2020-2-0002, Direct Numerical Simulation of mass transfer in turbulent bubbly flows in vertical channelsRed Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
19/02/202018/02/2024Development of new highly-portable linear solvers for CFDAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202031/01/2023Cogeneración económica mediante luz solar eficientemente concentradaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2020Real-time pollution City mAp thRough cOLlaborative sensIng aNd AnalysisEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
03/11/201902/11/2022New Vision of Construction: Green BuildingsCommission of European Communities
01/11/201929/02/2020DNS of a vertically falling filmMinisterio de Ciencia e Innovación; Generalitat de Catalunya. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
01/11/201929/02/2020RES, IM-2019-3-0015, DNS of mass transfer in turbulent bubbly flows with competitive chemical reaction kineticsRed Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
18/09/201918/09/2019Sistema de extrusión para una impresora 3D
02/08/201902/12/2019Estudi experimental en les instal·lacions de subministrament de cervesa de barrilDAMM, S.A.
01/07/201931/12/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/07/201931/10/2019RES, IM-2019-2-0014, DNS of mass transfer in turbulent bubbly flows with competitive chemical reaction kineticsRed Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
01/03/201918/05/2022Desenvolupament d'una bomba de calor d'absorció refrigerada directament per aire amb aigua com fluid de treball. Simulacions de les fenomenologies, validació i verificació.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Trabajo de campo para la caracterización de proyectos híbridos existentes de biomasa y energía solar fotovoltaica en Tanzania: un análisis técnico-económico para la implementación de la tecnología en GhanaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201930/06/2019Exploring nonlinear subgrid-scale heat flux models for buoyancy driven flowsMinisterio de Ciencia e Innovación; Generalitat de Catalunya. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
01/03/201930/06/2019RES, FI-2019-1-0039, DNS of mass transfer in bubbly flows with high Peclet numberRed Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
01/01/201930/09/2022Control y gestión de energía en vehículos eléctricos híbridos con pilas de combustibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors