Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Tèrmica

Enginyeria Tèrmica

El Programa de Doctorat en Enginyeria Tèrmica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s’imparteix des del curs 1989-90 arran de la iniciativa d’un grup de professors del Departament de Màquines i Motors Tèrmics de la UPC, motivats per plantejar uns estudis de tercer cicle de qualitat, centrats a aprofundir tant en matèries bàsiques com en matèries aplicades que servissin com a suport tecnocientífic en tasques de recerca en el camp de l’enginyeria mecànica tèrmica. Vegeu www.cttc.upc.edu http://mmt.upc.edu/?set_language=es

L’objectiu del programa és facilitar una formació bàsica en les matèries que constitueixen el suport tecnocientífic per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en el camp de l’enginyeria mecànica tèrmica. Aspira a donar uns fonaments científics operatius, és a dir, que permetin resoldre correctament i amb una base racional els problemes del disseny i la construcció d’equips per a la generació, transferència i/o l’aprofitament d’energia tèrmica procedent de qualsevol font d’aplicació industrial. El nucli dels coneixements el formen els conceptes termodinàmics i la creació de models dels fenòmens de transferència de calor i de massa.

Es pretén que els doctorands adquireixin una formació sòlida en temàtiques bàsiques centrades en la formulació matemàtica, la resolució numèrica i la validació experimental de fenòmens bàsics de dinàmica de fluids i de transferència de calor i de massa. Específicament: convecció natural i forçada, modelització de la turbulència, combustió, flux bifàsic gas-líquid, canvi de fase sòlid-líquid, radiació, mitjans porosos, dinàmica de fluids i transferència de calor i massa computacional (CFD & HT), computació d’altes prestacions (paral·lelització), etc.

A més, es motiva els doctorands a portar a terme aplicacions d’aquestes temàtiques en alguns dels camps socials i/o industrials en què el desenvolupament estigui condicionat pel domini de les fenomenologies i metodologies referides. Això és:

I. Refrigeració (sistemes de refrigeració per compressió de vapor, compressors hermètics, sistemes de refrigeració per absorció…)
II. HVAC (ventilació, calefacció, aire condicionat, difusió de contaminants en edificis i sales netes…)
III. Sistemes solars actius i passius (col·lectors solars plans d’alta eficiència utilitzant materials transparents aïllants, façanes d’edificis de vidre i amb canals de ventilació —mur cortina—, forns solars d’alta temperatura…)
IV. Intercanviadors de calor (doble tub, carcassa i tubs, evaporadors, condensadors, compactes, torres de refredament, calderes…)
V. Sistemes d’emmagatzematge d’energia tèrmica (per calor sensible i/o latent utilitzant materials de canvi de fase…)
VI. Aerogeneradors
VII. Etc.

Cal destacar la retroalimentació existent entre les activitats docents i les activitats de recerca bàsica, aplicada i de transferència de tecnologia, en què els doctorands es podran veure implicats en el transcurs del programa.

COORDINADOR/A

Perez Segarra, Carlos David

CONTACTE

Àrea de Gestió d’Estudis de Grau, Màster i Doctorat
C / Colom 11 - Campus Terrassa
Tel.: 937 398 638
Correu electrònic: doctorat.terrassa@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Estudiants que provinguin de graus i màsters de l’àmbit de l’enginyeria i de la física i/o les matemàtiques. Preferentment graus i màsters industrials, mecànics i aeronàutics.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Màquines i Motors Tèrmics (PROMOTORA)
 • Departament de Màquines i Motors Tèrmics
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/enginyeria-termica

CONTACTE:
Àrea de Gestió d’Estudis de Grau, Màster i Doctorat
C / Colom 11 - Campus Terrassa
Tel.: 937 398 638
Correu electrònic: doctorat.terrassa@upc.edu

Convenis amb altres institucions

Conveni entre el Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC) i l’Institute for Mathematical Modelling of the Russian Academy of Science Moscow (IMM) per a l’establiment d’un marc de cooperació entre els dos grups amb especial rellevància en l’intercanvi de coneixements científics i col·laboració entre els programes de doctorat (estades d’estudiants en ambdós països, projectes de recerca, professors visitants…).

Participació en el Projecte SCAT (Scientific Computing Advanced Training), cofinançat pel Programa ALFA de l’Europaid. L’objectiu del projecte és la col·laboració de reconegudes institucions educatives i de recerca en els àmbits europeu i llatinoamericà per al desenvolupament de la computació científica a Llatinoamèrica.

Conveni entre el Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC) i el Hunan Key Laboratory for Computation and Simulation in Science and Engineering (LCSSE) de la Xiangtan University (XTU), de la Xina, amb l’establiment d’un marc de cooperació entre els dos grups amb especial rellevància en l’intercanvi de coneixements científics i col·laboració entre els programes de doctorat (estades d’estudiants en ambdós països, projectes de recerca, professors visitants…).

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Estudiants que provinguin de graus i màsters de l’àmbit de l’enginyeria i de la física i/o les matemàtiques. Preferentment graus i màsters industrials, mecànics i aeronàutics.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

L’entrada natural al Programa de Doctorat és a través del Màster en Enginyeria de l’Energia (esp. Tèrmica) de la UPC. En aquest cas no cal cursar assignatures addicionals de màster.

En general, però, els criteris d’admissió es basen en l’historial acadèmic dels sol·licitants, del qual es valora l’expedient acadèmic i la universitat de procedència, i d’acord amb el seu possible/previsible tutor o tutora en funció de la temàtica que inicialment es plantegi com a objectiu de la tesi.

Els estudiants que provinguin d’altres màsters és imprescindible que demostrin un coneixement bàsic en matèries fonamentals en l’àmbit tèrmic, és a dir: termodinàmica, dinàmica de fluids i transferència de calor i massa. És aconsellable que l’estudiant disposi de certs coneixements de programació (Fortran, C, C++, etc.), encara que no és imprescindible, ja que s’organitzen sessions específiques per a aquells alumnes que requereixin ajuda en aquest aspecte. No s’exigeixen coneixements específics en matèries tecnològiques, com pot ser intercanviadors de calor, energia solar, acumulació d’energia, etc.

Per facilitar la tasca de valoració de l’historial acadèmic i de la seva adequació al Programa de Doctorat, i també amb l’objectiu d’iniciar una orientació prèvia, es recomana als candidats que omplin uns qüestionaris i que facin uns quants exercicis, els quals permetran conèixer millor les seves aptituds i les seves possibilitats de desenvolupar amb èxit un doctorat en aquestes temàtiques.

La ponderació dels criteris d’admissió és:
I. Expedient acadèmic i valoració de la universitat de procedència (75%).
II. Contacte personalitzat a través de qüestionaris, exercicis i entrevistes telefòniques (25%).

En el cas que els estudiants admesos al programa necessitin fer assignatures addicionals de màster, aquestes no superaran els 30 crèdits en total.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els estudiants, per passar a la fase de tutoria, han de tenir sòlids coneixements en programació, transferència de calor i massa, i dinàmica de fluids. En el cas que tinguin mancances en aquests aspectes bàsics, s’han d’inscriure en assignatures adequades reglades i/o se’ls faran seminaris i tuteles específiques des dels mateixos grups de recerca en què facin el doctorat.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula per als nous doctorands és entre els mesos de setembre i abril.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període ordinari de matrícula és entre els mesos de setembre i octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

- Activitat: Tutoria.
- Hores: 288.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

- Activitat: Seminaris de professors convidats.
- Hores: 80.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

/ Span>

Activitat: Tutories específiques amb professors convidats.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

- Activitat: Preparació d’articles en congressos internacionals (notables segons criteri UPC) i en revistes indexades.
- Hores: 250.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

- Activitat: Estades de recerca.
- Hores: 480.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa

- Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- Hores: 10.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

- Activitat: Metodologia de la recerca.
- Hores: 20.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

- Activitat: Innovació i creativitat.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

- Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- Hores: 30.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

- Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.


Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Els grups de recerca que organitzen i imparteixen el Programa de Doctorat efectuen una intensa activitat que es tradueix en una transferència de tecnologia a nivell nacional i internacional. Així, en els últims anys la mitjana d’ingressos pels conceptes de recerca i transferència de tecnologia han estat superiors a 1.000.000 EUR/any, i s’ha dedicat la major part d’aquests recursos a la formació i contractació de doctorands i postdoctorands i a l’adequació d’infraestructures experimentals i numèriques per al desenvolupament satisfactòria de les seves activitats.

Equipaments propis del Programa de Doctorat:

A més dels mitjans de personal amb què compta el programa, és important destacar la significativa infraestructura material amb què compten els doctorats del programa.

Primerament, la infraestructura computacional JFF HPC, consistent en un clúster d’ordinadors paral·lels amb dos processadors per node i quatre nuclis per processador (en total 8 nuclis per node) i 16 GB de RAM. Xarxa de connexió Infiniband amb latències de l’ordre de 2,25 microsegons, que permet escalar considerablement el nombre de nodes amb quatre armaris (cadascun pot incorporar 32 nodes d’altura 1U). En l’actualitat se superen els 1.000 nuclis.

La infraestructura experimental disponible està formada per un conjunt d’instal·lacions específiques per a l’assaig de diferents sistemes o equips tèrmics i amb un elevat nivell d’instrumentació per a l’adquisició, control i regulació de les unitats. Destaquem:

• Cel·la solar per a l’assaig de col·lectors solars i façanes ventilades multifuncionals.
• Unitat per a l’assaig de compressors hermètics integrats en sistemes de refrigeració per compressió de vapor.
• Unitat per a l’assaig de sistemes de refrigeració per absorció.
• Cambra climàtica d’assaig d’intercanviadors de calor i del moviment d’aire en recintes.
• Unitat d’assaig de sistemes d’emmagatzematge d’energia.

Tant les infraestructures experimentals com les numèriques són essencials en la realització de les diferents tesis doctorals, ja que la majoria utilitzen de manera combinada una part numèrica de simulació i una altra d’experimentació per a la validació de les formulacions matemàtiques implementades.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 19/10/2021 04:47:44.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 19/10/2021 04:30:33.

Llistat de tesis defensades per any

 • PAPAKOKKINOS, GIORGOS: Computational modeling of adsorption packed bed reactorsand solar-driven adsorption cooling systems
  Autor/a: PAPAKOKKINOS, GIORGOS
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672099
  Programa: ENGINYERIA TÈRMICA
  Departament: Departament de Màquines i Motors Tèrmics (MMT)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 03/05/2021
  Director/a de tesi: CASTRO GONZALEZ, JESUS | OLIVA LLENA, ASENSIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: FERNÁNDEZ SEARA, JOSÉ
       SECRETARI: PEREZ SEGARRA, CARLOS DAVID
       VOCAL NO PRESENCIAL: PRIETO GONZÁLEZ, MARIA MANUELA
  Resum de tesi: La preocupació mediambiental sobre el canvi climàtic i l'esgotament d'ozó exigeix un canvi de paradigma en la producció de fred. La demanda de refredament mostra una tendència alarmant creixent, així és imperatiu satisfer-la de forma sostenible. Els sistemes de refredament per adsorció (ACS) són un candidat per a un futur sostenible de la producció de fred, ja que poden utilitzar energia solar o calor residual, emprant substàncies amb zero potencial d'esgotament d'ozó i d'escalfament global. L'objectiu d'aquesta tesi és contribuir a la investigació i millora dels ACS, mitjançant el desenvolupament de dos models computacionals - que aborden els ACS des de diferents perspectives - i la seva utilització per a la realització d'estudis numèrics.La primera línia d'investigació se centra en el disseny del reactor d'adsorció, el component més important dels ACS. La seva configuració geomètrica és determinant pel rendiment de sistema. El seu disseny és una tasca crucial, ja que crea una dicotomia entre la potència específica de refrigeració (SCP) i el coeficient de rendiment (COP). Les optimitzacions individuals basades en el SCP i el COP resultarien a configuracions geomètriques completament oposades. S'ha desenvolupat un model computacional per a la simulació de reactors d'adsorció tipus ¿packed bed¿, capaç de simular reactors de qualsevol geometria. S'adopta una estratègia multi-timestep, que permet una dràstica reducció del cost computacional de les simulacions. La fiabilitat del model es va avaluar a través de processos de verificació i validació. Dins d'aquesta línia de recerca es van realitzar dos estudis principals. El primer aspira a proporcionar una comparació entre cinc geometries de reactors, motivat per la falta de comparabilitat entre diferents estudis en la literatura. Es simulen tretze casos de cada geometria, variant el gruix de les aletes, la seva longitud i la fracció de volum de sòlid. El segon estudi presenta la investigació d'una geometria sub-explorada previament, el reactor d'adsorció de honeycomb hexagonal. Es realitza un estudi paramètric pel que fa a les tres dimensions que defineixen la geometria, així com per a diverses condicions de funcionament.La segona línia de recerca es dedica a la investigació dels ACS. i en particular, a la seva integració dins d'un sistema tèrmic més ampli, un edifici refredat per energia solar. Aquesta integració no és senzilla a causa de la inèrcia tèrmica i a el funcionament cíclic inherent dels ACS, així com a la dependència d'una font intermitent i d'un sistema auxiliar, amb l'objectiu de prioritzar l'energia solar. S'ha desenvolupat un model numèric utilitzant models 1-d pels reactors i models 0-d per l'evaporador i el condensador. El model es va validar amb resultats experimentals trobats en la literatura. El model es va acoblar amb l'eina d'optimització genèrica GenOpt, permetent així estudis d'optimització. El model ACS es va acoblar amb models de col·lectors solars, emmagatzematge tèrmic i amb un model d'edifici. Aquest últim va ser desenvolupat prèviament al CTTC. Aquest acoblament resulta a una eina de simulació integral per a edificis refredats per energia solar utilitzant adsorció. Es considera un cas d'estudi per a una oficina refredada per energia solar, amb l'objectiu d'investigar el potencial de satisfer la seva demanda de fred utilitzant energia solar. Es proposa una estratègia de control basada en la duració variable del cicle, utilitzant valors optimitzats per a les condicions instantànies. La durada variable d'el cicle permet satisfer la demanda utilitzant una quantitat significativament menor de col·lectors solars o un menor aportació d'energia auxiliar. Les emissions de CO2 evitades es calculen entre 28.1-90.7% respecte a quatre escenaris de sistemes elèctrics de diferent rendiment i intensitat d'emissions de carboni.

 • VALLE MARCHANTE, NICOLÁS: On the development of Direct Numerical Simulations for falling films
  Autor/a: VALLE MARCHANTE, NICOLÁS
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/671507
  Programa: ENGINYERIA TÈRMICA
  Departament: Departament de Màquines i Motors Tèrmics (MMT)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 07/01/2021
  Director/a de tesi: CASTRO GONZALEZ, JESUS | OLIVA LLENA, ASENSIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: PEREZ SEGARRA, CARLOS DAVID
       SECRETARI: RIGOLA SERRANO, JOAQUIM
       VOCAL: REY MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER
       VOCAL: KLEIN, MARKUS
       VOCAL: VELDMAN, ARTHUR E.P.
  Resum de tesi: Els fluxos multifàsics presenten una rica varietat d¿inestabilitats físiques, que podenresultar en un conjunt d¿interessants característiques tecnològiques. En el cas particular de les pel·lícules descendent verticals, aquestes característiques proporcionen temps de residència curts, bons coeficients de transferència de calor i baixa pèrdua de càrrega, que els converteixen en bons candidats per als fenòmens de transferència de calor i massa típics dels refrigeradors d¿absorció, entre d'altres moltes altres aplicacions tèrmiques i químiques.L¿adopció d¿un enfocament de càlcul vectorial discret per al tractament numèric d¿aquests fluxos presenta dos avantatges sinèrgics: d¿una banda, s¿afavoreix el desplegament dels mètodes numèrics en superordinadors, mentre que, d¿altra banda, les propietats matemàtiques dels algoritmes resultants es poden avaluar convenientment.De manera similar a les idees symmetry-preserving existents per a la simulació numèrica directa de fluxos turbulents d'una sola fase, i equipades amb la maquinària matemàtica esmentada, es presenta una nova discretització compatible amb la física per al càlcul numèric de fluxos multifàsics que preserva l¿energia dins del context del Conservative Level Set method.El nou mètode introdueix la primera variació d'àrea en el context d'un Conservative Level Set Method i fa coincidir l'aportació d'energia cinètica deguda a les forces capil·lars amb la variació d'energia potencial a causa de la deformació de la interfície. Això requereix la reformulació de l¿esquema d¿alta resolució utilitzat per al transport de la funció marcador des d¿una perspectiva algebraica, que ultimament resulta en el disseny d¿un nou interpolador de curvatura. A més, es presenta l¿adopció d¿una discrecionalització consistent de la massa i el moment lineal en termes de l¿esmentat enfocament algebraic, donant lloc al mètode Energy-preserving level-set.

Darrera actualització: 19/10/2021 05:11:09.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:VALLE MARCHANTE, NICOLÁS
Títol:On the development of Direct Numerical Simulations for falling films
Data lectura:07/01/2021
Director/a:CASTRO GONZALEZ, JESUS
Codirector/a:OLIVA LLENA, ASENSIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Valle, N. (2018). Numerical simulation of falling films.

Valle, N.; Trias, F. X.; Castro, J. (2020). An energy-preserving level set method for multiphase flows. - Journal of computational physics, ISSN: 0021-9991 (JCR Impact Factor-2018: 2.845; Quartil: Q1)

Valle, N.; Trias, F. X.; Castro, J.; Oliva, A. (2018). A Projected Ghost Fluid Method for a mimetic approach for extreme contrast interfaces in multiphase flows.

Valle, N.; Alvarez, X.; Trias, F. X.; Castro, J.; Oliva, A. (2018). Algebraic implementation of a flux limiter for heterogeneous computing.

Alvarez, X.; Valle, N.; Gorobets, A.; Trias, F. X. (2018). Implementation of a flux-limiter into a fully-portable, algebra-based framework for heterogeneous computing.

Valle, N.; Trias, F. X.; Castro, J. (2019). On the conservation of energy for interface-capturing techniques for multiphase flows. Application to falling films..

AUTOR/A:PONT VILCHEZ, ARNAU
Títol:A new grey area mitigation technique for DES. Theory and assessment.
Data lectura:17/12/2020
Director/a:TRIAS MIQUEL, FRANCESC XAVIER
Codirector/a:OLIVA LLENA, ASENSIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Pont, A.; Lopez, J.; Rigola, J.; Perez, C. (2017). Numerical dynamic analysis of reciprocating compressor mechanism. Parametric studies for optimization purposes. - Tribology international, ISSN: 0301-679X (JCR Impact Factor-2017: 3.246; Quartil: Q1)

Pont, A.; Trias, F. X.; Gorobets, A.; Oliva, A. (2019). Direct numerical simulation of backward-facing step flow at Ret = 395 and expansion ratio 2. - Journal of fluid mechanics, ISSN: 0022-1120 (JCR Impact Factor-2019: 3.354; Quartil: Q1)

Pont, A.; Trias, F. X.; Oliva, A. (2018). DNS of a Backward-Facing Step at high Reynolds number. Towards a better understanding of RANS-LES transition in DES models.

Pont, A.; Trias, F. X.; Duben, A.; Revell, A.; Oliva, A. (2019). Improving DES capabilities for predicting Kelvin-Helmholtz instabilities. Comparison with a backward-facing step DNS..

Pont, A.; Santos, D.; Trias, F. X.; Duben, A.; Revell, A.; Oliva, A. (2019). Assessment of LES techniques for mitigating the Grey Area in DDES models.

Pont, A.; Trias, F. X.; Revell, A.; Oliva, A. (2020). Assessment and comparison of a recent kinematic sensitive subgrid length scale in Hybrid RANS-LES.

AUTOR/A:AMANI, AHMAD
Títol:Numerical Simulation of newtonian/non-Newtonian Multiphase Flows: Deformation and Collision of Droplets
Data lectura:24/07/2019
Director/a:BALCÁZAR ARCINIEGA, NÉSTOR VINICIO
Codirector/a:TRIAS MIQUEL, FRANCESC XAVIER
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Amani, A. (2018). Numerical Simulation of non-Newtonian Fluid-Structure Interaction Problems.

Gutierrez, E.; Favre, F.; Balcázar, N.; Amani, A.; Rigola, J. (2018). Numerical approach to study bubbles and drops evolving through complex geometries by using a level set – Moving mesh – Immersed boundary method. - Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2018: 8.355; Quartil: Q1)

Naseri, A.; Gonzalez, I.; Amani, A.; Perez, C.; Oliva, A. (2019). A second-order time accurate semi-implicit method for fluid–structure interaction problems. - Journal of fluids and structures, ISSN: 0889-9746 (JCR Impact Factor-2019: 2.84; Quartil: Q2)

Amani, A.; Balcázar, N.; Gutierrez, E.; Oliva, A. (2019). Numerical study of binary droplets collision in the main collision regimes. - Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2019: 10.652; Quartil: Q1)

Amani, A.; Balcázar, N.; Castro, J.; Oliva, A. (2019). Numerical study of droplet deformation in shear flow using a conservative level-set method. - Chemical engineering science, ISSN: 0009-2509 (JCR Impact Factor-2019: 3.871; Quartil: Q1)

Amani, A.; Balcázar, N.; Naseri, A.; Rigola, J. (2020). A numerical approach for non-Newtonian two-phase flows using a conservative level-set method. - Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2018: 8.355; Quartil: Q1)

Naseri, A.; Gonzalez, I.; Amani, A.; Perez, C. (2018). Second-Order Semi-Implicit Partitioned Method for Fluid-Structure Interaction Problems.

Amani, A.; Balcázar, N.; Naseri, A.; Oliva, A. (2018). A Study of binary collision of GNF droplets using a conservative level-set method.

Amani, A.; Naseri, A.; Perez, C.; Oliva, A. (2018). A method for fluid-structure interaction problems with non-Newtonian fluid.

Amani, A.; Balcázar, N.; Gutierrez, E.; Oliva, A. (2019). DNS of un-equal size droplets collision using a moving-mesh/level-set method.

AUTOR/A:FARNÓS BAULENAS, JOAN
Títol:Development of a prototype demonstration of a direct air-cooled LiBr-H2O absorption cooling machine
Data lectura:24/07/2019
Director/a:CASTRO GONZALEZ, JESUS
Codirector/a:OLIVA LLENA, ASENSIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Garcia , E.; Castro, J.; Farnós, J.; Oliet, C. (2019). Numerical and experimental study of absorption of H2O vapor in wavy falling film of LiBr aqueous solution in vertical tubes and in presence of non-absorbables. - International journal of refrigeration / Revue internationale du froid, ISSN: 0140-7007 (JCR Impact Factor-2019: 3.461; Quartil: Q1)

Farnós, J.; Castro, J.; Papakokkinos, G.; Morales Ruiz, S.; Oliva, A. (2017). Dynamic modelling of an air-cooled LiBr-H2O absorption chiller based on heat and mass transfer empirical correlations.

Papakokkinos, G.; Bartrons, E.; Farnós, J.; Castro, J.; Oliva, A. (2017). A computational model based on parallelizable unstructured meshes for the simulation of the conjugate phenomena in the adsorption reactor.

Papakokkinos, G.; Capdevila, R.; Farnós, J.; Castro, J.; Oliva, A. (2017). An integrated simulation tool for solar adsorption chillers and buildings - Control strategy for a solar cooled office in Barcelona.

Farnós, J.; Castro, J.; Papakokkinos, G.; Oliva, A. (2017). Towards industrialization of a small capacity direct air-cooled LiBr-Water absorption chiller.

Farnós, J.; Papakokkinos, G.; Castro, J.; Oliva, A. (2017). Dynamic simulation of an air-cooled LiBr-H2O absorption chiller based on heat and mass transfer coefficients.

Farnós, J.; Castro, J.; Papakokkinos, G.; Oliva, A. (2017). Control strategy approach based on the operational results of a small capacity direct air -cooled LiBr -Water absorption chiller.

Guadamud, E.; Chiva, J.; Colomer, G.; Farnós, J.; Al Mers, A.; Rigola, J.; Perez, C. (2017). Development of a high accurate numerical platform for the thermal and optical optimization of linear Fresnel receivers.

AUTOR/A:NASERI, ALIREZA
Títol:Developing numerical methods for fully-coupled nonlinear fluid-structure interaction problems
Data lectura:22/07/2019
Director/a:PEREZ SEGARRA, CARLOS DAVID
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Naseri, A.; Lehmkuhl, O.; Gonzalez, I.; Bartrons, E.; Perez, C.; Oliva, A. (2018). A semi-implicit coupling technique for fluid–structure interaction problems with strong added-mass effect. - Journal of fluids and structures, ISSN: 0889-9746 (JCR Impact Factor-2018: 3.07; Quartil: Q1)

Bartrons, E.; Oliet, C.; Gutierrez, E.; Naseri, A.; Perez, C. (2018). A finite volume method to solve the frost growth using dynamic meshes. - International journal of heat and mass transfer, ISSN: 0017-9310 (JCR Impact Factor-2018: 4.346; Quartil: Q1)

Naseri, A.; Sammak, S.; Boroomand, M.; Alihosseini, A.; Tousi, A. M. (2018). Experimental investigation of inlet distortion effect on performance of a micro gas turbine. - Journal of engineering for gas turbines and power. Transactions of the ASME, ISSN: 0742-4795 (JCR Impact Factor-2018: 1.653; Quartil: Q3)

Naseri, A.; Lehmkuhl, O.; Gonzalez, I.; Oliva, A. (2016). Partitioned semi-implicit methods for simulation of biomechanical fluid-structure interaction problems.

Gonzalez, I.; Lehmkuhl, O.; Naseri, A.; Rigola, J.; Oliva, A. (2016). Fluid-structure interaction of a reed type valve.

Naseri, A.; Gonzalez, I.; Perez, C.; Oliva, A. (2017). Using source terms to enhance convergence of strongly coupled partitioned methods for fluid-structure interaction problems.

Gonzalez, I.; Naseri, A.; Rigola, J.; Perez, C.; Oliva, A. (2017). A fluid-structure interaction solver for the fluid flow through reed type valves.

Gonzalez, I.; Naseri, A.; Chiva, J.; Rigola, J.; Perez, C. (2018). An enhanced finite volume based solver for thermoelastic materials in fluid-structure coupled problems.

Oliet, C.; Naseri, A.; Rigola, J.; Oliva, A.; Mullen, D.; McKay, C.; Hoell, K.; Preishuber-Pfluegl , F.; Migneau, M. (2019). Development of Innovative Heat Sinks for Power Electronics Cooling within the More Electrical Aircraft.

Gonzalez, I.; Naseri, A.; Rigola, J.; Perez, C.; Oliva, A. (2019). Detailed prediction of fluid-solid coupled phenomena of turbulent flow through reed valves.

AUTOR/A:CALAFELL SANDIUMENGE, JOAN
Títol:Efficient wall modeling for large eddy simulations of general non-equilibrium wall-bounded flows
Data lectura:05/07/2019
Director/a:OLIVA LLENA, ASENSIO
Codirector/a:TRIAS MIQUEL, FRANCESC XAVIER
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Aljure, D.E.; Calafell, J.; Baez, A.; Oliva, A. (2018). Flow over a realistic car model: wall modeled large eddy simulations assessment and unsteady effects. - Journal of wind engineering and industrial aerodynamics, ISSN: 0167-6105 (JCR Impact Factor-2018: 3.01; Quartil: Q1)

Volkov, D.; Calafell, J. (2019). A stochastic approach to reconstruction of faults in elastic half space. - Inverse Problems and Imaging, ISSN: 1930-8337 (JCR Impact Factor-2019: 1.373; Quartil: Q2)

Calafell, J.; Trias, F. X.; Lehmkuhl, O.; Oliva, A. (2019). A time-average filtering technique to improve the efficiency of two-layer wall models for large eddy simulation in complex geometries. - Computers and fluids, ISSN: 0045-7930 (JCR Impact Factor-2019: 2.399; Quartil: Q2)

Calafell, J.; Trias, F. X.; Oliva, A. (2018). An efficient two-layer wall model for high Reynolds number large eddy simulation.

Calafell, J.; Trias, F. X.; Oliva, A. (2019). An efficient Two-Layer wall model for accurate numerical simulations of aeronautical applications.

AUTOR/A:PEDRO COSTA, JUAN BAUTISTA
Títol:On the Numerical Simulation of Compressible Flows
Data lectura:23/05/2019
Director/a:OLIVA LLENA, ASENSIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Pedro, J.; Baez, A.; Lehmkuhl, O.; Perez, C.; Oliva, A. (2016). On the extension of LES methods from incompressible to compressible turbulent flows with application to turbulent channel flow.

AUTOR/A:GONZÁLEZ ACEDO, IGNACIO
Títol:Development of a finite volume method for elastic materials and fluid-solid coupled applications
Data lectura:12/04/2019
Director/a:PEREZ SEGARRA, CARLOS DAVID
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Perez, C.; Gonzalez, I.; Torras, S.; Rigola, J.; Oliva, A. (2016). Advanced analysis of thermal energy storage in CSP plants.

Gonzalez, I. (2015). Resolución de fenomenologías de interacción fluido-estructura con determinación de velocidades, temperatura y deformación.

Gonzalez, I.; Perez, C.; Lehmkuhl, O.; Torras, S.; Oliva, A. (2016). Thermo-mechanical parametric analysis of packed-bed thermocline energy storage tanks. - Applied energy, ISSN: 0306-2619 (JCR Impact Factor-2016: 7.182; Quartil: Q1)

Gonzalez, I.; Lehmkuhl, O.; Perez, C.; Oliva, A. (2015). Dynamic thermoelastic analysis of thermocline-like storage tanks.

Guadamud, E.; Oliva, A.; Lehmkuhl, O.; Rodriguez, I.; Gonzalez, I. (2015). Thermal analysis of a receiver for Linear Fresnel reflectors.

AUTOR/A:ANTEPARA ZAMBRANO, OSCAR LUÍS
Títol:Adaptive mesh refinement method for CFD applications
Data lectura:10/01/2019
Director/a:OLIVA LLENA, ASENSIO
Codirector/a:BALCÁZAR ARCINIEGA, NÉSTOR VINICIO
Codirector/a:COLOMER REY, GUILLEM
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Schillaci, E.; Lehmkuhl, O.; Antepara, O.; Oliva, A. (2016). Direct numerical simulation of multiphase flows with unstable interfaces. - Journal of physics: conference series, ISSN: 1742-6588 (JCR Impact Factor-2016: 0.24; Quartil: Q3)

Schillaci, E.; Jofre, L.; Balcazar, N.; Antepara, O.; Oliva, A. (2017). A low-dissipation convection scheme for the stable discretization of turbulent interfacial flow. - Computers and fluids, ISSN: 0045-7930 (JCR Impact Factor-2017: 2.221; Quartil: Q2)

Schillaci, E.; Favre, F.; Antepara, O.; Balcazar, N.; Oliva, A. (2018). Numerical study of an impulse wave generated by a sliding mass. - International journal of computational methods and experimental measurements, ISSN: 2046-0554

Schillaci, E.; Antepara, O.; Balcázar, N.; Rigola, J.; Oliva, A. (2019). A numerical study of liquid atomization regimes by means of conservative level-set simulations. - Computers and fluids, ISSN: 0045-7930 (JCR Impact Factor-2019: 2.399; Quartil: Q2)

Favre, F.; Antepara, O.; Oliet, C.; Lehmkuhl, O.; Perez, C. (2019). An immersed boundary method to conjugate heat transfer problems in complex geometries. Application to an automotive antenna. - Applied thermal engineering, ISSN: 1359-4311 (JCR Impact Factor-2019: 4.725; Quartil: Q1)

Antepara, O.; Balcázar, N.; Rigola, J.; Oliva, A. (2019). Numerical study of rising bubbles with path instability using conservative level-set and adaptive mesh refinement. - Computers and fluids, ISSN: 0045-7930 (JCR Impact Factor-2019: 2.399; Quartil: Q2)

Balcázar, N.; Antepara, O.; Rigola, J.; Oliva, A. (2019). A level-set model for mass transfer in bubbly flows. - International journal of heat and mass transfer, ISSN: 0017-9310 (JCR Impact Factor-2019: 4.947; Quartil: Q1)

Antepara, O.; Balcázar, N.; Oliva, A. (2017). A comparative study of interface capturing methods with AMR for incompressible two-phase flows.

Balcázar, N.; Antepara, O.; Rigola, J.; Oliva, A. (2017). DNS of thermocapillary-driven motion of deformable droplets.

Balcázar, N.; Antepara, O.; Castro, J.; Oliva, A. (2018). A level-set method for mass transfer in bubble swarms.

Antepara, O.; Balcázar, N.; Rigola, J.; Oliva, A. (2018). Direct numerical simulation of rising bubble with path instability.

Balcázar, N.; Antepara, O.; Rigola, J.; Oliva, A. (2018). A level-set method for interfacial heat or mass transfer in two-phase flows.

Antepara, O.; Balcázar, N.; Castro, J.; Oliva, A. (2018). DNS of rising bubble with path instability.

Balcázar, N.; Antepara, O.; Rigola, J.; Oliva, A. (2019). DNS of Thermocapillary Migration of Deformable Droplets.

Balcázar, N.; Antepara, O.; Rigola, J.; Oliva, A. (2019). DNS of drag-force and reactive mass transfer in gravity-driven bubbly flows.

AUTOR/A:BÁEZ VIDAL, ALEIX
Títol:Filtering in the Numerical Simulation of Turbulent Compressible Flow with Sysmmetry Preserving Discretizations
Data lectura:10/01/2019
Director/a:PEREZ SEGARRA, CARLOS DAVID
Codirector/a:OLIVA LLENA, ASENSIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Altimira Marfà, Joan (2018). Disseny hidrodinàmic de hidrofoils per embarcacions esportives lleugeres a rem.

Perez Hernandez, Sergi (2019). Diseño de una práctica educativa para el taller mecánico de ESEIAAT, a partir de la revalorización de un residuo para obtener una pieza funcional final..

Miquel Rovira, Pau (2019). Disseny d'una estació de treball d'un procés de moldeig de preformes PET.

Gonzalez Badia, Daniel (2019). Disseny d'un banc de proves per calibrar vàlvules de seguretat.

Bernad Serra, Pol (2019). Projecte de Disseny i Construcció d’un Hydrofoil..

AUTOR/A:BARTRONS CASADEMONT, EDUARD
Títol:NUMERICAL SIMULATION OF FROST GROWTH AND DENSIFICATION USING DEFORMABLE AND STATIC GRIDS
Data lectura:05/10/2018
Director/a:PEREZ SEGARRA, CARLOS DAVID
Codirector/a:GALIONE KLOT, PEDRO ANDRÉS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Gutierrez, E.; Balcazar, N.; Bartrons, E.; Rigola, J. (2017). Numerical study of Taylor bubbles rising in a stagnant liquid using a level-set/moving-mesh method. - Chemical engineering science, ISSN: 0009-2509 (JCR Impact Factor-2017: 3.306; Quartil: Q1)

Bartrons, E.; Galione, P.; Perez, C. (2019). Fixed grid numerical modelling of frost growth and densification. - International journal of heat and mass transfer, ISSN: 0017-9310 (JCR Impact Factor-2019: 4.947; Quartil: Q1)

Bartrons, E.; Perez, C.; Oliet, C. (2016). Frost formation: optimizing solutions under a finite volume approach.

Bartrons, E.; Galione, P.; Papakokkinos, G.; Perez, C. (2017). Fixed-grid numerical modeling of frost formation.

AUTOR/A:GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, ENRIQUE
Títol:Numerical simulation of bubbles and drops in complex geometries by using dynamic meshes
Data lectura:17/07/2018
Director/a:OLIVA LLENA, ASENSIO
Codirector/a:BALCÁZAR ARCINIEGA, NÉSTOR VINICIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Gutierrez, E.; Balcazar, N.; Lehmkuhl, O.; Oliva, A. (2016). On the solution of the full three-dimensional Taylor bubble problem by using a coupled Conservative Level Set - Moving Mesh method.

AUTOR/A:MUELA CASTRO, JORDI
Títol:Modelling and numerical simulation of combustion and multi-phase flows using finite volume methods on unstructured meshes
Data lectura:11/04/2018
Director/a:OLIVA LLENA, ASENSIO
Codirector/a:PEREZ SEGARRA, CARLOS DAVID
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Muela, J. (2014). Simulació numèrica i validació de fenòmens de transferència de calor i massa.

Muela, J.; Martinez, D.; Lehmkuhl, O.; Perez, C.; Oliva, A. (2016). New parallel method for adjacent disconnected unstructured 3D meshes. - International journal of computational fluid dynamics, ISSN: 1061-8562 (JCR Impact Factor-2016: 0.938; Quartil: Q4)

Ventosa-Molina, J.; Chiva, J.; Lehmkuhl, O.; Muela, J.; Perez, C.; Oliva, A. (2016). Numerical analysis of conservative unstructured discretisations for low Mach flows. - International journal for numerical methods in fluids, ISSN: 1097-0363 (JCR Impact Factor-2016: 1.398; Quartil: Q1)

Koullapis, P.; Kassinos, S.; Muela, J.; Perez, C.; Rigola, J.; Lehmkuhl, O.; Cui, Y.; Sommerfeld, M.; Elcner, J.; Jicha, M.; Saveljic, I.; Filipovic, N.; Lizal, F.; Nicolaou, L. (2017). Regional aerosol deposition in the human airways: the SimInhale benchmark case and a critical assessment of in silico methods. - European journal of pharmaceutical sciences, ISSN: 0928-0987 (JCR Impact Factor-2017: 3.466; Quartil: Q2)

Muela, J.; Lehmkuhl, O.; Oliva, A.; Ventosa-Molina, J. (2013). Large eddy simulation of hydrogen autoignition in a preheated turbulent co-flow.

Muela, J.; Ventosa-Molina, J.; Lehmkuhl, O.; Perez, C.; Oliva, A. (2013). Large eddy simulation of a turbulent jet diffusion flame using unstructured meshes.

Muela, J.; Lehmkuhl, O.; Ventosa-Molina, J.; Oliva, A. (2013). Study of the autoignition of a hydrogen jet in a turbulent co-flow of heated air using LES modelling.

Muela, J.; Borrell, R.; Ventosa, J.; Jofre, L.; Lehmkuhl, O.; Oliva, A. (2014). An efficient parallelization method for the evaluation of chemical reaction rates.

Muela, J.; Ventosa, J.; Lehmkuhl, O.; Perez, C.; Oliva, A. (2014). Large Eddy Simulation of evaporating spray using unstructured meshing.

Ventosa-Molina, J.; Lehmkuhl, O.; Perez, C.; Muela, J.; Oliva, A. (2015). Comparative study of subfilter scalar dissipation rate and mixture fraction variance models.

Muela, J.; Lehmkuhl, O.; Perez, C.; Oliva, A. (2016). A new statistical model for subgrid dispersion in large eddy simulations of particle-laden flows.

Muela, J.; Lehmkuhl, O.; Oliva, A. (2018). Study of stochastic models for subgrid dispersion in Lagrangian-Eulerian formulation.

AUTOR/A:SCHILLACI, EUGENIO
Títol:DNS of multiphase flows: study of atomization and free-surface phenomena
Data lectura:11/12/2017
Tutor/a:OLIVA LLENA, ASENSIO
Director/a:RIGOLA SERRANO, JOAQUIM
Codirector/a:BALCÁZAR ARCINIEGA, NÉSTOR VINICIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Schillaci, E. (2015). Modelizacion numérica de fenómenos de transferencia de calor y masa, y dinamica de fluidos para aplicaciones físicas complejas tal como fenómenos bifásicos.

Schillaci, E.; Jofre, L.; Balcazar, N.; Lehmkuhl, O.; Oliva, A. (2016). A level-set aided single-phase model for the numerical simulation of free-surface flow on unstructured meshes. - Computers and fluids, ISSN: 0045-7930 (JCR Impact Factor-2016: 2.313; Quartil: Q1)

Schillaci, E.; Balcazar, N.; Jofre, L.; Lehmkuhl, O.; Castro, J. (2014). A free surface model for the numerical simulation of oscillating water column systems.

Schillaci, E.; Antepara, O.; Lehmkuhl, O.; Balcazar, N.; Oliva, A. (2015). Effectiveness of adaptive mesh refinement strategies in the DNS of multiphase flows.

AUTOR/A:ALJURE OSORIO, DAVID EDUARDO
Títol:Aerodynamic analysis of complex geometries using CFD
Data lectura:02/06/2017
Director/a:OLIVA LLENA, ASENSIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Aljure, D.E. (2015). Computer Fluid Dynamics: Aerodynamics.

Aljure, D.E. (2016). Turbulent flow modelling and solutions..

Aljure, D.E.; Lehmkuhl, O.; Rodriguez, I.; Oliva, A. (2014). Flow and turbulent structures around simplified car models. - Computers and fluids, ISSN: 0045-7930 (JCR Impact Factor-2014: 1.619; Quartil: Q2)

Aljure, D.E.; Rodriguez, I.; Lehmkuhl, O.; Perez, C.; Oliva, A. (2015). Influence of rotation on the flow over a cylinder at Re=5000. - International journal of heat and fluid flow, ISSN: 0142-727X (JCR Impact Factor-2015: 1.737; Quartil: Q2)

Aljure, D.E.; Lehmkuhl, O.; Rodriguez, I.; Oliva, A. (2017). Three dimensionality in the wake of the flow around a circular cylinder at Reynolds number 5000. - Computers and fluids, ISSN: 0045-7930 (JCR Impact Factor-2017: 2.221; Quartil: Q2)

Aljure, D.E.; Rodriguez, I.; Lehmkuhl, O.; Perez, C.; Oliva, A. (2014). Aerodynamic fluctuating forces on a rotating cylinder.

Aljure, D.E.; Lehmkuhl, O.; Martinez, D.; Favre, F.; Oliva, A. (2014). On the IBM approximation for the wheel aerodynamic simulation.

Aljure, D.E.; Rodriguez, I.; Lehmkuhl, O.; Perez, C.; Oliva, A. (2014). Influence of rotation on the flow over cylinder at RE=5000.

Rigola, J.; Aljure, D.E.; Lehmkuhl, O.; Perez, C.; Oliva, A. (2015). Numerical analysis of the turbulent fluid flow through valves. Geometrical aspects influence at different positions.

AUTOR/A:MARTÍNEZ VALDIVIESO, DANIEL
Títol:TOWARDS A VIRTUAL PLATFORM FOR AERODYNAMIC DESIGN, PERFORMANCE ASSESSMENT AND OPTIMIZATION OF HORIZONTAL AXIS WIND TURBINES
Data lectura:31/03/2017
Director/a:OLIVA LLENA, ASENSIO
Codirector/a:PEREZ SEGARRA, CARLOS DAVID
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Martinez, D. (2014). Simulació numèrica de fluxes turbulents. Aplicacions Eòliques.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
19/02/202019/02/2023Development of new highly-portable linear solvers for CFDAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202031/01/2023Cogeneración económica mediante luz solar eficientemente concentradaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2020Real-time pollution City mAp thRough cOLlaborative sensIng aNd AnalysisEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
18/09/201918/09/2019Sistema de extrusión para una impresora 3D
02/08/201902/12/2019Estudi experimental en les instal·lacions de subministrament de cervesa de barrilDAMM, S.A.
01/07/201930/06/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/03/201928/02/2022Desenvolupament d'una bomba de calor d'absorció refrigerada directament per aire amb aigua com fluid de treball. Simulacions de les fenomenologies, validació i verificació.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Trabajo de campo para la caracterización de proyectos híbridos existentes de biomasa y energía solar fotovoltaica en Tanzania: un análisis técnico-económico para la implementación de la tecnología en GhanaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201931/12/2021Control y gestión de energía en vehículos eléctricos híbridos con pilas de combustibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/11/201831/10/2020A New proTection devIce for FODCommission of European Communities
01/07/201801/07/2023SOFTWARE DISSENY CORTINES D'AIREAIRTECN. MOTORS VENTIL., S.L.
01/04/201830/03/2021Mapeo,consolidación y diseminación de las Key enabling Technologies (KETS) para el sector de la construcción en el espacio SUDOECommission of European Communities
08/01/201830/06/2018Scientific and technical assessment in the design of a desalination plant using renewablesAQUA.ABIB WATER SOLUTIONS S.L.
01/01/201831/12/2020Algoritmos NUMéricos avanzados para la mejora de la eficiencia energética en los sectores Eólico y SOLar-térmico: desarrollo/adaptación a nuevas arquitecturas computacionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Materiales termoestables avanzados obtenidos mediante metodologia clickAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018Estudio sobre los datos reales de los principales fabricantes de motores marinos para potencias comprendidas entre los 5 cv y los 1000 cv en motores de propulsión de barcos de pesca.Govern de les Illes Balears
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201716/04/2018Estudio sobre la operativa de la flota de taxis de Sant Josep sa Talaia durante un mes de temporada baja.Servicios Técnicos de Ingeniería Medio Ambiente y Territorio S.L.P.
01/09/201731/08/2020MULTIivariable Environmental Control SystemCommission of European Communities
01/07/201729/06/2020Producción industrial mejorada mediante la optimización energética de los procesos productivosACC10
30/06/201731/12/2019DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA UNA IMPRESORA 3D DE ALIMENTOS2 Vegan Natural Machines, S.L.
01/06/201731/05/2020INNOVATIVE COOLING SYSTEM FOR EMBEDDED POWER ELECTRONICSCommission of European Communities
01/01/201731/12/2017Antifire mistAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/201628/02/2017Flow over a realistic car model: Turbulence structures and wheel rotation effects (Cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201601/03/2017DNS of 3D turbulent sprays with the aid of adaptive mesh refinement and low dissipative advective schemesBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
10/08/201614/09/2016R&D Technological Consulting Services to HPHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
01/07/201631/10/2016FI-2016-2-0027: Flow over a realistic car model: Turbulence structures and wheel rotation effectsRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201604/11/2016Direct Numerical Simulation of turbulent atomizing two-phase jets with an adaptive mesh refinement strategyBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
14/03/201613/03/2017SANDGRAIN – UnderStANDing the effects of wall-surface rouGhness on the flow past ciRculAr cylINdersPartnership for Advanced Computing in Europe (PRACE)
01/03/201628/02/2019Desarrollo de algoritmos avanzados para la optimización de simulaciones numéricas en el ámbito del CFD&HTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201628/02/2019Development of fluid dynamic issues in a general purpose parallel computat code. Application ot multiphase flows.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201628/02/2019MALETComunitat Europea
01/01/201631/12/2018Modelización multiescala y simulación numérica directa de flujos multifásicos gas líquido en burbujas, películas y esprays.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/11/201518/08/2016Seminari de bioenergia per a la Universidad de Tànger - Azimut 360AZIMUT 360, SCCL
19/11/201518/08/2016Traducció per seminari de bioenergia per a la Universitat de Tànger - Azimut 360AZIMUT 360, SCCL
18/09/201531/12/2015Estudi refredament receptor ràdio incrustat en el sostre de l'automòbilADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/09/201531/12/2015Car Cabin Climatisation ProjectVOLKSWAGEN AG
06/05/201511/06/2016Análisis detalldo y optimización del proceso de enfriamiento de alambrones de cobreLA FARGA ROD, S.L.
17/04/201517/04/2015Composición para el entrecruzamiento de una amina con un compuesto vinílico alfa,beta-conjugado a un grupo carbonilo de éster y posterior polimerización del compuesto vinílico y procedimientos correspondientes
01/04/201531/07/2018Securing future-proof environmentally compatible bioenergy chainsCommission of European Communities
01/04/201531/03/2018H2020-646457-SECURECHAIN - SECURING FUTURE-PROOF ENVIRONMENTALLY COMPATIBLE BIOENERGY CHAINSEuropean Commission
10/03/201509/03/2016PRACE 10th CALL: Direct Numerical Simulation of Gravity-Driven Bubbly FlowsBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación; Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE)
01/03/201530/06/2015Direct Numerical Simulations of Compressible Turbulent Flows at Moderate Reynolds Numbers: Compressible Flow around a NACA0012 airfoil with incidenceRES - Red Española de Supercomputacion
01/01/201531/12/2017MAT2014-53706-C3-3-R Nuevos termoestables multifucionales obtenidos mediante curado dualMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Nuevos termoestables multifuncionales obtenidos mediante curado dualMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo de códigos y algoritmos paralelos de altas prestaciones para la mejora de la eficiencia en los sectores, eólico, solartérmico y edificación.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Optimización aerodinamica de la cabeza del rotorMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2016Desarrollo de librerias MODELICA para ECS y ariquitecturas de gestion térmicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/07/2016TECCIT15-1-0010: Pla d'Actuació 2015 CTTCACC10
01/01/201531/12/2018SIROCCO.EIT/KIC InnoEnergy/FPA/1EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201531/12/2017Nuevos Termoestables Multifuncionales Obtenidos Mediante Curado DualMinisterio Economia y Competitividad

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:Grups externs:

Grup de Termodinàmica i Fisicoquímica (TERFIQ)

Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà (GRECDH)


Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
19/02/202019/02/2023Development of new highly-portable linear solvers for CFDAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202031/01/2023Cogeneración económica mediante luz solar eficientemente concentradaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2020Real-time pollution City mAp thRough cOLlaborative sensIng aNd AnalysisEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
18/09/201918/09/2019Sistema de extrusión para una impresora 3D
02/08/201902/12/2019Estudi experimental en les instal·lacions de subministrament de cervesa de barrilDAMM, S.A.
01/07/201930/06/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/03/201928/02/2022Desenvolupament d'una bomba de calor d'absorció refrigerada directament per aire amb aigua com fluid de treball. Simulacions de les fenomenologies, validació i verificació.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Trabajo de campo para la caracterización de proyectos híbridos existentes de biomasa y energía solar fotovoltaica en Tanzania: un análisis técnico-económico para la implementación de la tecnología en GhanaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201931/12/2021Control y gestión de energía en vehículos eléctricos híbridos con pilas de combustibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/11/201831/10/2020A New proTection devIce for FODCommission of European Communities
01/07/201801/07/2023SOFTWARE DISSENY CORTINES D'AIREAIRTECN. MOTORS VENTIL., S.L.
01/04/201830/03/2021Mapeo,consolidación y diseminación de las Key enabling Technologies (KETS) para el sector de la construcción en el espacio SUDOECommission of European Communities
08/01/201830/06/2018Scientific and technical assessment in the design of a desalination plant using renewablesAQUA.ABIB WATER SOLUTIONS S.L.
01/01/201831/12/2020Algoritmos NUMéricos avanzados para la mejora de la eficiencia energética en los sectores Eólico y SOLar-térmico: desarrollo/adaptación a nuevas arquitecturas computacionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Materiales termoestables avanzados obtenidos mediante metodologia clickAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018Estudio sobre los datos reales de los principales fabricantes de motores marinos para potencias comprendidas entre los 5 cv y los 1000 cv en motores de propulsión de barcos de pesca.Govern de les Illes Balears
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201716/04/2018Estudio sobre la operativa de la flota de taxis de Sant Josep sa Talaia durante un mes de temporada baja.Servicios Técnicos de Ingeniería Medio Ambiente y Territorio S.L.P.
01/09/201731/08/2020MULTIivariable Environmental Control SystemCommission of European Communities
01/07/201729/06/2020Producción industrial mejorada mediante la optimización energética de los procesos productivosACC10
30/06/201731/12/2019DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA UNA IMPRESORA 3D DE ALIMENTOS2 Vegan Natural Machines, S.L.
01/06/201731/05/2020INNOVATIVE COOLING SYSTEM FOR EMBEDDED POWER ELECTRONICSCommission of European Communities
01/01/201731/12/2017Antifire mistAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/201628/02/2017Flow over a realistic car model: Turbulence structures and wheel rotation effects (Cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201601/03/2017DNS of 3D turbulent sprays with the aid of adaptive mesh refinement and low dissipative advective schemesBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
10/08/201614/09/2016R&D Technological Consulting Services to HPHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
01/07/201631/10/2016FI-2016-2-0027: Flow over a realistic car model: Turbulence structures and wheel rotation effectsRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201604/11/2016Direct Numerical Simulation of turbulent atomizing two-phase jets with an adaptive mesh refinement strategyBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
14/03/201613/03/2017SANDGRAIN – UnderStANDing the effects of wall-surface rouGhness on the flow past ciRculAr cylINdersPartnership for Advanced Computing in Europe (PRACE)
01/03/201628/02/2019Desarrollo de algoritmos avanzados para la optimización de simulaciones numéricas en el ámbito del CFD&HTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201628/02/2019Development of fluid dynamic issues in a general purpose parallel computat code. Application ot multiphase flows.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201628/02/2019MALETComunitat Europea
01/01/201631/12/2018Modelización multiescala y simulación numérica directa de flujos multifásicos gas líquido en burbujas, películas y esprays.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/11/201518/08/2016Seminari de bioenergia per a la Universidad de Tànger - Azimut 360AZIMUT 360, SCCL
19/11/201518/08/2016Traducció per seminari de bioenergia per a la Universitat de Tànger - Azimut 360AZIMUT 360, SCCL
18/09/201531/12/2015Estudi refredament receptor ràdio incrustat en el sostre de l'automòbilADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/09/201531/12/2015Car Cabin Climatisation ProjectVOLKSWAGEN AG
06/05/201511/06/2016Análisis detalldo y optimización del proceso de enfriamiento de alambrones de cobreLA FARGA ROD, S.L.
17/04/201517/04/2015Composición para el entrecruzamiento de una amina con un compuesto vinílico alfa,beta-conjugado a un grupo carbonilo de éster y posterior polimerización del compuesto vinílico y procedimientos correspondientes
01/04/201531/07/2018Securing future-proof environmentally compatible bioenergy chainsCommission of European Communities
01/04/201531/03/2018H2020-646457-SECURECHAIN - SECURING FUTURE-PROOF ENVIRONMENTALLY COMPATIBLE BIOENERGY CHAINSEuropean Commission
10/03/201509/03/2016PRACE 10th CALL: Direct Numerical Simulation of Gravity-Driven Bubbly FlowsBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación; Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE)
01/03/201530/06/2015Direct Numerical Simulations of Compressible Turbulent Flows at Moderate Reynolds Numbers: Compressible Flow around a NACA0012 airfoil with incidenceRES - Red Española de Supercomputacion
01/01/201531/12/2017MAT2014-53706-C3-3-R Nuevos termoestables multifucionales obtenidos mediante curado dualMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Nuevos termoestables multifuncionales obtenidos mediante curado dualMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo de códigos y algoritmos paralelos de altas prestaciones para la mejora de la eficiencia en los sectores, eólico, solartérmico y edificación.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Optimización aerodinamica de la cabeza del rotorMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2016Desarrollo de librerias MODELICA para ECS y ariquitecturas de gestion térmicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/07/2016TECCIT15-1-0010: Pla d'Actuació 2015 CTTCACC10
01/01/201531/12/2018SIROCCO.EIT/KIC InnoEnergy/FPA/1EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201531/12/2017Nuevos Termoestables Multifuncionales Obtenidos Mediante Curado DualMinisterio Economia y Competitividad

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt