Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Tèxtil i Paperera

Enginyeria Tèxtil i Paperera

Aquest Programa de Doctorat aposta per la formació en les tecnologies pròpies d’R+D+I en el més alt nivell i amb criteris d’excel·lència i innovació en les àrees d’enginyeries tèxtil i paperera. L’objectiu general és desenvolupar a la UPC un programa de doctorat en el camp de les enginyeries tèxtil i paperera que capaciti els doctors que en surtin per dur a terme i dirigir projectes de recerca.


Entre els objectius més específics poden citar-se els següents:

• Que els doctorands tinguin un coneixement profund de les fonts de dades i de la informació cientificotècnica.
• Que els doctorands dominin les tecnologies avançades en els àmbits tèxtil i paperer.
• Que els doctorands dominin els mètodes avançats per a l’obtenció de nous processos/productes tèxtils o paperers.
• Que els doctorands tinguin criteri científic i tecnològic necessari per plantejar, implantar i dirigir un projecte de recerca bàsica o aplicada, en els àmbits tèxtil i/o paperer.

I entre els objectius més transversals:

• Que adquireixin capacitat de síntesi, raonament crític, iniciativa i creativitat.
• Que tinguin un bon coneixement de l’idioma anglès i facilitat d’expressió oral i escrita.
• Que tinguin capacitat de treball en equip.
• Que tinguin responsabilitat social i mediambiental.

COORDINADOR/A

Cayuela Marin, Diana

CONTACTE

Àrea de Gestió d’Estudis de Grau, Màster i Doctorat
C/ Colom 11 - Campus Terrassa
Tel.: 937 398 638
Correu electrònic: doctorat.terrassa@upc.edu

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, les titulacions amb què es pot accedir al programa són molt diverses. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Disseny i Tecnologia Tèxtils, el Màster en Tecnologia Paperera i Gràfica, el Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica, el Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos (especialitats Enginyeria Tèxtil o Enginyeria Paperera i Gràfica) o un màster afí a l’àmbit científic del programa.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de manera oral i escrita.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

5

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Gràfica i de Disseny
 • Departament de Ciència i Enginyeria de Materials
 • Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa
Direcció URL específica del programa de doctorat:


CONTACTE:
Àrea de Gestió d’Estudis de Grau, Màster i Doctorat
C/ Colom 11 - Campus Terrassa
Tel.: 937 398 638
Correu electrònic: doctorat.terrassa@upc.edu

Convenis amb altres institucions

Es fan nombroses col·laboracions amb universitats i centres de recerca tant nacionals com internacionals. Els tipus de col·laboracions són: intercanvi d’estudiants de doctorat, participació en projectes conjunts (nacionals i europeus), utilització d’equips, tribunals de tesi, avaluació de les tesis. A continuació esmentem alguns dels investigadors col·laboradors.

Dr. F. IJ Pastor, Universitat de Barcelona, Departament de Microbiologia.

Dr. José Carlos del Río, IRNAS-CSIC, Sevilla
Dra. Ana Gutiérrez, IRNAS-CSIC, Sevilla

Dr. José Ariza, Universidad de Huelva, Departament d’Enginyeria Química i Química Inorgànica

Dr. Gumersido Feijó, Universidad de Santiago de Compostela, Departament d’Enginyeria Química

Dra. Ángeles Sanromán, Universidad de Vigo, Departament d’Enginyeria Química

Dr. Jean Claude Sigoillot, UMR INRA-BCF, 163, Avenue de Luminy – 13288 Marseille (France)

Dr. Graziano Elegi, Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per Carta

The Italian Pulp and Paper Research Institute, Piazza Leonardo da Vinci, 16 – 20133 Milano (Italy)

Dr. Carlos Pascoal Neto, Universidade de Aveiro, Departament de Química
Campus Universitário de Santiago – 3810-193 Aveiro (Portugal)

Dr. Jiebing Li, Royal Institute of Technology, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Teknikningen, 56-58 – 10044 Stockholm (Sweden)

Dr. Albert Manich, Institut de Química Avançada de Catalunya (CSIC)
C/ Jordi Girona 18-26 – 08034 Barcelona

Dr. Orlando Rojas, Faculty of Chemistry and Materials Sciences, Department of Forest Products
Vuorimiehentie 1. Espoo – FI-00076 Aalto (Finland)

Dra. M. Soledad Peresin, University of Aurbun (EUA)

Dra. Edith Marleny Cadena, Universidad Nacional de Colombia, Medellín

Dra. You-Lo Hsieh, University of California Davis, Materials Science and Engineering
Davis (USA)

Dr. Miguel Ángel Rodríguez-Pérez, Universidad de Valladolid, Departament de Física de la Matèria Condensada

Dr. Romildo Dias Toledo Filho, Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ), Civil Engineering Department, Rio de Janeiro (Brasil)

Dr. Holmer Savastano Junior, Universidade de São Paulo, Department of Biosystems Engineering
São Paulo (Brasil)

Dra. Qian Hongfei, PhD, Shaoxing University, School of Textile and Apparel
Shaoxing (China)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, les titulacions amb què es pot accedir al programa són molt diverses. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Disseny i Tecnologia Tèxtils, el Màster en Tecnologia Paperera i Gràfica, el Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica, el Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos (especialitats Enginyeria Tèxtil o Enginyeria Paperera i Gràfica) o un màster afí a l’àmbit científic del programa.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de manera oral i escrita.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La Comissió Acadèmica del Doctorat valorarà les sol·licituds dels candidats tenint en compte els aspectes següents:

• Expedient acadèmic (ponderació: 40%).
• Contacte personalitzat a través de qüestionaris, exercicis, entrevistes (personal, telefònica, Skype…), entrevista personal (presencial, telefònica, Skype…) (ponderació: 20%). L’entrevista tindrà lloc davant de dos doctors del programa, un de cada línia de recerca. S’avaluarà: la trajectòria acadèmica i professional (si n’hi ha); si han tingut contacte previ amb temàtiques d’alguna de les línies de recerca; estada prèvia en grups o centres de recerca, estades en empreses relacionades amb les línies de recerca.
• Motivació (ponderació: 10%). S’avaluarà: interès per les línies de recerca del programa de doctorat, disponibilitat de mobilitat, disponibilitat per col·laborar amb altres grups, treball en equip, col·laborar en projectes de recerca.
• Coneixement d’idiomes: nivell d’anglès superior al mínim exigit, alemany i francès, entre d’altres (ponderació: 20%).
• Experiència en recerca (ponderació: 10%).

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se al doctorand o doctoranda la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està prevista modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits d’investigació, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Els estudiants que hagin cursat el Màster en Disseny i Tecnologia Tèxtils, el Màster en Tecnologia Paperera i Gràfica, el Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica o el Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos (especialitats: Enginyeria Tèxtil o Enginyeria Paperera i Gràfica) no hauran de fer complements de formació.

En el cas dels estudiants provinents de màsters en l’àrea d’enginyeria (industrial, química, forestal, materials o equivalents), màsters en l’àrea de ciències (químiques, biològiques, biotecnologia, bioquímica, medi ambient o equivalents) i altres títols que seran considerats per la Comissió del programa de doctorat, aquesta determinarà els complements de formació requerits depenent del perfil d’ingrés dels doctorands i de la línia de recerca d’interès. Aquests complements formatius es cursaran durant el primer any dels estudis de doctorat.

S’ha d’especificar que, a causa dels diferents perfils d’ingrés i de les dues línies de recerca (enginyeria tèxtil i enginyeria paperera), és difícil especificar a priori les assignatures del Màster en Disseny i Tecnologia Tèxtils o del Màster en Tecnologia Paperera i Gràfica requerides a cada estudiant. Aquestes es definiran, tal com s’ha esmentat en el paràgraf anterior, en funció del títol d’origen cursat, el CV i la línia de recerca escollida.

Els estudiants, segons el perfil d’ingrés, el CV i la línia de recerca triada, hauran de cursar entre 5-30 ECTS com a complements de formació. Aquests complements estan determinats per la Comissió Acadèmica del programa entre els indicats anteriorment.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al programa de doctorat s’haurà de realitzar dins del termini especificat en la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
- Hores: 288.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Publicacions.
- Hores: 900.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
- Hores: 480.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

- Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- Hores: 1,5.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Metodologia de la recerca.
- Hores: 12.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- Hores: 18.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Cursos i seminaris.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: 'Workshops'.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

En les següents webs es pot trobar informació sobre alguns dels equips i laboratoris disponibles per a la realització dels estudis de doctorat.

- Enginyeria Paperera i Gràfica: https://celbiotech.upc.edu/es/equipos-cientificos-y-laboratorios

- Enginyeria Tèxtil: https://cem.upc.edu/ca/ambit-enginyeria-textil/SERVEIS/laboratoris-i-tallers

https://www.upc.edu/intexter/ca/intext/laboratoris-i-serveis

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:30:23.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 06:00:20.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:CANO CASAS, FRANCESC
Títol:Aportaciones al desarrollo preclínico de un medicamento oncológico infantil con excipiente o soporte
Data lectura:17/07/2020
Director/a:TORNERO GARCÍA, JOSÉ ANTONIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Refined Algorithm (version 1).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Extended algorithm (version 1).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Matching module (version 3).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Morpheos platform (version 3).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Business Plan (version 1).

Domenech, M.C.; Tornero, J.; Cano, F. (2018). IPR agreement (version 2).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Morphotypes repository.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Privacy protection mechanism.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Refined Algorithm (version 2).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Extended algorithm (version 2).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Measure collection mobile app and Human User interface (version 3).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Consumer Code Generator Module and User Interface (version 3).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Matching module (version 2).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Morpheos platform plugins and integration (version 1).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Integration into vendor platform (version 1).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Measure collection mobile app and Human User interface (version 4).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Consumer Code Generator Module and User Interface (fourth version).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Matching module (version 4).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Morpheos platform (version 4).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Morpheos platform plugins and integration (version 2).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Integration into vendor platform (version 2).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). MORPHEOS. Periodic Technical Report M-18.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Interin Progress Repor M19-M21.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Validation with end users: preparation and results.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Communication Plan progressive releases (version 3).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Public show of the prototype on the Morpheos website.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Data Management Plan (version 2).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Morpheos Impact and Lessons Learnt.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). Business Plan periodic review (version 2).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2018). IPR agreement (version 3).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2019). Skills 4 Smart TCLF Industries 2030. Spinning. Characterization of yarns.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2019). Skills 4 Smart TCLF Industries 2030. Spinning. Quality control and digital technologies in spinning mills.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2019). Skills 4 Smart TCLF Industries 2030. Spinning. Spinning processes.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2019). Skills 4 Smart TCLF Industries 2030. Spinning. Non conventional yarns.

Tornero, J.; Domenech, M.C.; Cano, F. (2020). TEXTURE - TEXtile: remanufacTuring and reUse of pRoduction wastE.

Tornero, J.; Domenech, M.C.; Cano, F. (2020). EPIXO - Explore and Pilot Circular value chains in TeXtile Overproduction.

Tornero, J.; Ardanuy, M.; Ventura, H.; Domenech, M.C.; Cano, F. (2020). S4TCLF - Clothing CAD Unidad ULO1 - Diseño y desarrollo de colecciones para la industria indumentaria.

Tornero, J.; Ardanuy, M.; Cano, F.; Ventura, H.; Domenech, M.C. (2020). S4TCLF - Clothing CAD Unidad ULO2 - Materiales y procesos textiles en la industria indumentaria.

Tornero, J.; Ardanuy, M.; Ventura, H.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2020). S4TCLF - Clothing CAD Unidad ULO3 - Patronaje en CAD 2D para indumentaria.

Tornero, J.; Ardanuy, M.; Cano, F.; Ventura, H.; Domenech, M.C. (2020). S4TCLF - Clothing CAD Unidad ULO4 - Herramientas de software CAD 3D para el diseño de ropa.

Tornero, J.; Ardanuy, M.; Domenech, M.C.; Ventura, H.; Cano, F. (2020). S4TCLF - Clothing CAD Unidad ULO5 - Creación de prototipos. Validar el diseño y preparar los patrones para producción.

Tornero, J.; Ardanuy, M.; Ventura, H.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2020). S4TCLF - Clothing CAD Unidad ULO6 - Paquete Técnico de Diseño.

Tornero, J.; Ardanuy, M.; Cano, F.; Ventura, H.; Domenech, M.C. (2020). S4TCLF - Textile Technologist Unidad ULO1 - Fibras, hilos y tejidos (no-tejidos, tejidos de calada y tejidos de punto).

Tornero, J.; Ardanuy, M.; Ventura, H.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2020). S4TCLF - Textile Technologist Unidad ULO2 - Estrategias y protocolos de control de calidad. Metrología textil y normativas.

Tornero, J.; Ardanuy, M.; Domenech, M.C.; Cano, F.; Ventura, H. (2020). S4TCLF - Textile Technologist Unidad ULO3 - Hilatura.

Tornero, J.; Ardanuy, M.; Cano, F.; Ventura, H.; Domenech, M.C. (2020). S4TCLF - Textile Technologist Unidad ULO4 - Proceso de producción de tejidos de calada.

Tornero, J.; Ardanuy, M.; Cano, F.; Ventura, H.; Domenech, M.C. (2020). S4TCLF - Textile Technologist Unidad ULO5 - Proceso de producción de punto por urdimbre y punto por trama.

Tornero, J.; Ardanuy, M.; Cano, F.; Ventura, H.; Domenech, M.C. (2020). S4TCLF - Textile Technologist Unidad ULO6 - Proceso de producción de Tufting.

Tornero, J.; Ardanuy, M.; Ventura, H.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2020). S4TCLF - Textile Technologist Unidad ULO7 - Fabricación de telas no-tejidas.

Tornero, J.; Ardanuy, M.; Ventura, H.; Domenech, M.C.; Cano, F. (2020). S4TCLF - Textile Technologist Unidad ULO8 - Procesos de tintura, coloración y acabado.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2020). S4TCLF - Manual del profesional del marketing digital.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2020). S4TCLF - Manual Tecnologo Textil.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2020). S4TCLF - Trainer Manual Textile Technologyst.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2020). S4TCLF - Trainer Manual Clothing CAD.

Tornero, J.; Domenech, M.C.; Cano, F. (2020). TECNIOSPRING - Development of a scaled-up system for medical nanofiber production.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2020). INNOTEC - OncoFibres: Escalat de un sistema de producció de nanofibres per aplicació oncològica.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2020). LIPOTRUE - Informe de membranas desarrolladas y producidas según método basado en la patente PCT/EP2015/067763.

Cayuela, D.; Lis, M.; Tornero, J.; Cano, F. (2020). AGROWASTEX: Obtención de fibras textiles a partir de fibras vegetales provenientes de residuos agrícolas.

Mampel, R. (2018). Influència del rentat domèstic sobre la variació de les propietats estructurals i funcionals d'un teixit de calada de Cotó orgànic colorejat.

Torres Hervás, Ángel (2018). Comparison of multi-balloon spinning with conventional spinning..

Cano, F. (2019). Aportaciones al desarrollo pre-clínico de un medicamento oncológico infantil con excipiente o soporte textil.

Castillo Gomez, Yeray (2019). Estudi sobre la influència del lligament dels teixits de calada sobre les seves propietats físiques i mecàniques.

Rotela Alvez, Micaela Sofía (2019). Fricció dels teixits. Estudi comparatiu entre el mètode Kawabata i el mètode del patí.

Marco Leyva, Alba (2019). Estudi: Influència de la torsió dels fils i la longitud de la malla en les propietats físiques dels dels teixits de punt.

Ginestà Mujal, Marina (2019). Economia circular aplicada a teixits tècnics de protecció.

Visier Vargas, Irene (2019). Projecte de desenvolupament d'un mètode de mesura del diàmetre de fibres amb microscopia SEM.

Villan Reynoso, Emma (2020). Estudio de la viabilidad y del diseño para la introducción al mercado de un dispositivo portátil filtrante para la descontaminación respiratoria..

Montero Lemes, Marina (2020). Estudi de la variació de les propietats de fils de cotó en funció de la concentració de fibra reciclada.

Crespí Pascual, Ariadna Aurora (2020). Estudi de processos de rentat industrial per eliminar taques de productes cosmètics en roba d'hotel.

Manzanares, A.; Restrepo-Perdomo, C.; Botteri, G.; Castillo, H.; Pascual, G.; Cano, F.; Garcia, L.; Monterrubio, C.; Ruiz, B.; Vazquez, M.; Suñol, M.; Mora, J.; Tornero, J.; Sosnik, A.; Montero, Á. (2018). Tissue compatibility of SN-38-loaded anticancer nanofiber matrices. - Advanced healthcare materials, ISSN: 2192-2640 (JCR Impact Factor-2018: 6.27; Quartil: Q1)

Mijas, G.; Rafael, M.; Cano, F.; Lis, M.; Manich, A.M.; Cayuela, D. (2019). Optimización del proceso cotonización de cáñamo para sustratos textiles. - Revista de química e industria textil, ISSN: 2385-4804 (JCR Impact Factor-2019: 0.101; Quartil: Q4)

Tornero, J.; Cano, F. (2020). ITMA Barcelona 2019: Tendencias en hilatura y no tejidos. - Revista de química e industria téxtil, ISSN: 0300-3418 (JCR Impact Factor-2016: 0.106; Quartil: Q4)

Mijas, G.; Rafael, M.; Cano, F.; Lis, M.; Manich, A.; Cayuela, D. (2019). Optimización del proceso de cotonización de cáñamo para sustratos textiles.

Algaba, I.; Cano, F.; Cayuela, D.; Lis, M.; Manich, A.M.; Mijas, G.; Picado, P.; Prieto, R.; Tornero, J.; Candeal, M.; Dallmann, A.; Rafael, M. (2019). Algodonización del cáñamo.

AUTOR/A:RADEI, SHAHRAM
Títol:Improvement of polyester dyeing at low temperature
Data lectura:16/07/2020
Director/a:CANAL ARIAS, JOSE MARIA
Codirector/a:ARDANUY RASO, MONICA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Radei, S. (2017). Improvement of dyeing polyester with disperse dyes.

Radei, S.; Carrion-Fite, F.J.; Ardanuy, M.; Canal, J.M. (2018). Kinetics of low temperature polyester dyeing with high molecular weight disperse dyes by solvent microemulsion and agrosourced auxiliaries. - Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)

Radei, S.; Carrion-Fite, F.J.; Ardanuy, M.; Canal, J.M. (2019). Thermodynamic and kinetic parameters of polyester dyeing with Disperse Blue 56 using bio-based auxiliaries and co-solvent microemulsion. - Textile research journal, ISSN: 0040-5175 (JCR Impact Factor-2019: 1.926; Quartil: Q1)

Carrion-Fite, F.J.; Radei, S. (2017). Development auxiliaries for dyeing polyester with disperse dyes at low temperatures.

Carrion-Fite, F.J.; Radei, S. (2017). Development auxiliaries for dyeing polyester at low temperatures with disperse dyes.

AUTOR/A:CASADESÚS FUSTÉ, MARTA
Títol:Avaluació d'alternatives industrials per a l'obtenció de nous materials que valoritzen residus queratínics
Data lectura:25/11/2019
Director/a:CARRILLO NAVARRETE, FERNANDO
Codirector/a:MACANAS DE BENITO, JORGE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Casadesus, M. (2017). Avaluació d'alternatives industrials per a l'obtenció de nous materials que valoritzen residus queratínics.

Zaharciuc, Pavel (2019). Textiles for technical applications.

Casadesus, M.; Macanás, J.; Colom, X.; Cañavate, J.; M.D. Alvarez; Garrido, N.; Molins, G.; Carrillo-Navarrete, Fernando (2018). Effect of chemical treatments and additives on properties of chicken feathers thermoplastic biocomposites. - Journal of composite materials, ISSN: 0021-9983 (JCR Impact Factor-2018: 1.755; Quartil: Q3)

Casadesus, M.; M.D. Alvarez; Garrido, N.; Molins, G.; Macanás, J.; Colom, X.; Cañavate, J.; Carrillo-Navarrete, Fernando (2019). Environmental impact assessment of sound absorbing nonwovens based on chicken feathers waste. - Resources, conservation and recycling, ISSN: 0921-3449 (JCR Impact Factor-2019: 8.086; Quartil: Q1)

Casadesus, M.; M.D. Alvarez; Macanás, J.; Colom, X.; Cañavate, J.; Garrido, N.; Molins, G.; Carrillo-Navarrete, Fernando (2020). Aprovechamiento de residuos queratínicos para la sorción de cobre de soluciones acuosas. - Afinidad: revista de química teórica y aplicada, ISSN: 0001-9704 (JCR Impact Factor-2018: 0.263; Quartil: Q4)

Macanás, J.; Casadesus, M.; Colom, X.; Cañavate, J.; M.D. Alvarez; Garrido, N.; Molins, G.; Carrillo-Navarrete, Fernando (2017). Strategies for enhancing interfacial adhesion between chicken feather filler and thermoplastic matrices in biocomposites.

Macanás, J.; Casadesus, M.; Colom, X.; Cañavate, J.; M.D. Alvarez; Garrido, N.; Molins, G.; Carrillo-Navarrete, Fernando (2017). Valorization of feather wastes as useful and environmental friendly materials.

Carrillo-Navarrete, Fernando; Casadesus, M.; Macanás, J.; Colom, X.; Cañavate, J.; M.D. Alvarez; Garrido, N.; Molins, G. (2018). Acoustic characterization of nonwovens and composites prepared using chicken feather wastes.

Colom, X.; Girbau, A.; Bofarull, I. de; Casadesus, M.; Molins, G.; Garrido, N.; Carrillo-Navarrete, Fernando; M.D. Alvarez; Macanás, J.; Cañavate, J. (2018). Surface modification of biogenic fibers as reinforcement in polymer materials.

Carrillo-Navarrete, Fernando; Casadesus, M.; Macanás, J.; Colom, X.; Cañavate, J.; M.D. Alvarez; Garrido, N.; Molins, G. (2018). Towards the improvement of the mechanical properties of chicken feathers based thermoplastic biocomposites.

Casadesus, M.; M.D. Alvarez; Macanás, J.; Carrillo-Navarrete, Fernando (2020). Valorización de residuos queratínicos para la obtención de aislantes acústicos no tejidos.

Casadesus, M.; M.D. Alvarez; Garrido, N.; Macanás, J.; Carrillo-Navarrete, Fernando (2020). Nuevos materiales a partir de un residuo fibroso queratínico.

AUTOR/A:GARCIA CARMONA, OSCAR
Títol:Estudio de la influencia de los diferentes parámetros involucrados en la microencapsulación mediante coacervación compleja
Data lectura:12/07/2019
Director/a:LIS ARIAS, MANUEL JOSÉ
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Lis, M.; Coderch, L.; Martí, M.; Alonso, C.; Garcia, O.; Garcia, C.; Bezerra, F. (2019). Smart and biofunctional textiles: an alternative for vehiculation of active principles.

Lis, M.; Coderch, L.; Martí, M.; Alonso, C.; Garcia, O.; Garcia, C.; Maesta, F. (2020). Vehiculation of active principles as a way to create smart and biofunctional textiles.

Garcia, O. (2019). Estudio de la influencia de los diferente parámetros involucrados en la microencapsulación mediante coacervación compleja.

Maesta, F.; Garcia, O.; Garcia, C.; Lis, M.; Faria, F. (2016). Controlled release of microencapsulated citronella essential oil on cotton and polyester matrices. - Cellulose, ISSN: 0969-0239 (JCR Impact Factor-2016: 3.417; Quartil: Q1)

Lis, M.; Garcia, O.; Garcia, C.; Bezerra, F. (2018). Inclusion complexes of citronella oil with ß-Cyclodextrin for controlled release in biofunctional textiles. - Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2018: 0.724; Quartil: Q1)

Bezerra, F.; Garcia, O.; Garcia, C.; Souza, A.; Lis, M. (2018). Biofunctional wool using ß-cyclodextrins as vehiculizer of citronella oil. - Process biochemistry, ISSN: 1359-5113 (JCR Impact Factor-2018: 2.883; Quartil: Q2)

Garcia, C.; Lis, M.; Garcia, O.; Maesta, F.; Pallares, M.; De la Cruz, N. (2019). Microencapsulation Yield Assessment Using TGA. - Journal of Mineral, Metal and Material Engineering, ISSN: 2414-2115

Maesta, F.; Lis, M.; Garcia, O.; Garcia, C.; Murilo Pereira , M.; Zanin, G.; Faria Moraes, F. (2019). Assessment of the delivery of citronella oil from microcapsules supported on wool fabrics. - Powder technology, ISSN: 0032-5910 (JCR Impact Factor-2019: 4.142; Quartil: Q1)

Fielder, J.; Garcia, O.; Garcia, C.; Lis, M.; Souza, A.; Samulewski, R.; Maesta, F. (2019). Application of Aloe vera microcapsules in cotton nonwovens to obtain biofunctional textile. - Journal of the Textile Institute, ISSN: 0040-5000 (JCR Impact Factor-2019: 1.239; Quartil: Q2)

Garcia, C.; Pallarès, M.; Roldán, A.; Lis, M.; Cruz, N. de la; Garcia, O.; Maesta, F.; Almudévar, E. (2018). Tejidos inteligentes mediante la incorporación de microcápsulas.

Garcia, O.; Garcia, C.; Lis, M.; Cano, M.; Roldán, A.; Cruz, N. de la; Maesta, F.; Pallarès, M. (2018). Interfacial tension influence on fragance microencapsulation.

Fiedler, J.; Garcia, O.; Garcia, C.; Pallarès, M.; Lis, M.; Maesta, F.; Roldán, A.; Cruz, N. de la (2018). Microencapsulación de aceite de aloe vera vía coacervación simple y su aplicación en textiles.

Dutra, F.; Lis, M.; Garcia, O.; Garcia, C.; Souza, A.; Pereira Scachetti, F.; Maesta, F. (2019). Microencapsulation of C.I. reactive orange 122 via solvent evaporation.

AUTOR/A:GARCÍA CARMONA, CARLOS
Títol:Desarrollo de microcápsulas rígidas de fragancia y de técnicas que permitan la cuantificación de la eficiencia de encapsulación
Data lectura:12/07/2019
Director/a:LIS ARIAS, MANUEL JOSÉ
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Garcia, C. (2019). Obtención y caracterización de microcapsulas de base urea-formaldehido.

AUTOR/A:COT VALLE, MARIA ANA
Títol:Millora de la protecció UV de substrats tèxtils mitjançant l'aplicació, en l'extrusió, de nano i micropartícules
Data lectura:29/11/2017
Director/a:CAYUELA MARIN, DIANA
Codirector/a:RIVA JUAN, ASCENSION
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Hernandez, M.; Sureda, B.; Escribano, B.; Carrera-Gallissà, E.; Martinez, J.; Aguado, J.; Cot, M.A.; Busquets, P. (2016). Informe sobre la Competència de Sostenibilitat i Compromís Social a la Universitat Politècnica Catalunya.

Escribano, B.; Cot, M.A. (2016). Avaluació de l’assignatura Tecnologies Ambientals i Sostenibilitat l’any acadèmic 2015-2016 a l’EET.

Cayuela, D.; Cot, M.A.; Algaba, I.; Manich, A.M. (2016). Effect of different dispersing agents in the non-isothermal kinetics and thermomechanical behavior of PET/TiO2 composites. - Journal of macromolecular science. Part A, pure and applied chemistry, ISSN: 1060-1325 (JCR Impact Factor-2016: 0.963; Quartil: Q3)

AUTOR/A:BELTRAMINO HEFFES, FACUNDO
Títol:Enzymatic-assisted preparation of nanocrystalline cellulose from non-wood fibers
Data lectura:21/12/2016
Director/a:RONCERO VIVERO, MARIA BLANCA
Codirector/a:VALLS VIDAL, CRISTINA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Beltramino, F.; Roncero, M.B.; Torres, A.L.; Vidal, T.; Valls, C. (2016). Optimization of sulfuric acid hydrolysis conditions for preparation of nanocrystalline cellulose from enzymatically pretreated fibers. - Cellulose, ISSN: 0969-0239 (JCR Impact Factor-2016: 3.417; Quartil: Q1)

AUTOR/A:TORNERO GARCÍA, JOSÉ ANTONIO
Títol:Design, study and optimisation of a pneumatic spinning nozzle through finite element modelling and experimental analysis
Data lectura:02/12/2016
Director/a:CAYUELA MARIN, DIANA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gutierrez-Bouzán, C.; Tornero, J.; Buscio, V.; Domenech, M.C. (2016). ECUVal: interim report.

Tornero, J.; Cano, F.; Gutierrez-Bouzán, C. (2017). User interface design.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2017). Project website.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2017). POPD - Requirement no.1.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2017). POPD - Requirement no.2.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2017). Business case presentation & full set of requirements, version 1.

Gutierrez-Bouzán, C.; Tornero, J.; Buscio, V.; Domenech, M.C. (2017). ECUVal. Dissemination materials (part 2).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2017). Communication Plan progressive releases (version 1).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2017). Data Management Plan (version 1).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2017). Customer and product DBs.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2017). Consumer and Code Generator Module and User interface (version 1).

Tornero, J. (2017). Measure collection mobile app and human user interface (version 1).

Tornero, J. (2017). Morpheos Platform (version 1).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2017). Business case presentation & full set of requirements, version 2.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2017). Business case – final revision.

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2017). Communication Plan progressive releases (version 2).

Tornero, J.; Cano, F.; Domenech, M.C. (2017). Expected impact and validation plans.

Tornero, J. (2017). Matching module (version 1).

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2024Reciclado de fibras a partir de residuos de ropa y remanentes textiles para su aplicación en materialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202031/12/2020Mascaretes per protecció del Covid: Anàlisi de la viabilitat de fabricació local i de possibles vies de reutilització i/o reciclatge per minimitzar la generació de residusCentre Cooperació per al Desenvolupament
15/01/202014/01/2023Weaving innovation among academia and industry in the Tunisian textile sectorCommission of European Communities
01/01/202030/06/2020Evaluación del comportamiento de sustratos textiels sometidos a tratamientos de lavado, sometidos a la acción de diversas formulaciones de base biológicaBLUESUN CONSUMER BRANDS S.L.U
18/12/201931/12/2023Desenvolupament sistemes ignífugs i de protecció al calor per aplicacions tèxtilsMARINA TEXTIL, S.L.
06/11/201931/01/2020INTERIOR MATERIALS FOR CAR-SHARINGCentre d'Innovació Tecnològica UPC
13/06/201913/12/2019Anàlisis de formaldehid, amines aromàtiues i 4-aminoazobenzè sobre mostres de textils.FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA VIRGILI
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
20/03/201919/06/2020Asesoramiento técnico y analíticas para la microcaracterización de partículasGRUPO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
15/01/201914/01/2022Fostering innovation in the Jordan and Moroccan textile industryCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Tejidos biofuncionales con fines cosmeto-dermatológicosMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/11/201831/12/2020Medida del potencial atmosférico en la baja atmósfera mediante drones: efecto en aerogeneradores y nuevo método para la mitigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/10/201810/10/2022European Network to connect research and innovation efforts on advanced Smart TextilesCOST OFFICE
08/08/201808/08/2021Circularitat téxtil per la obtenció de un fil a partir de fibra procedent de la roba usadaACC10
03/08/201803/08/2018Beaded nonwoven membrane as a drug delivery system
01/07/201831/12/2019INNOVACIONS SOSTENIBLES PEL DESENVOLUPAMENT DE SACS TÈXTILS PER A APLICACIONS EN HORTICULTURA ORNAMENTAL I JARDINERIA. SELECCIÓ DE SUBSTRATS I ESPÈCIES Desenvolupament de sacs tèxtils basats en materCORMA, SCCL
01/07/201830/06/2019I+D de membranas de nanofibrasCEBIOTEX S.L.
01/03/201823/07/2018Optimización del proceso de lavadoAXIOMA SOLUCIONS INTEGRALS, S.A
01/01/201831/12/2021Skills 4 Smart TCLF Industries 2030European Commission
01/01/201831/12/2020Desarrollo de microdispositivos celulósicos de bajo impacto ambiental para el biodiagnóstico inmediatoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: Viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
18/12/201717/12/2019Estudis previs ECUValICOMATEX
01/07/201730/06/2019COMPOGRAFThe Forest Next SL
01/07/201731/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACC10
01/07/201731/12/2020Regireu: recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10
01/07/201731/12/2020Regireu: Recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10, Generalitat de Catalunya
31/05/201731/05/2017Procedimiento por lotes para tratamiento en continuo de efluentes líquidos por técnicas electroquímicas para su depuración
01/03/201728/02/2018Upgradiand converting FFA-rich wasteAVANS HOGESCHOOL
04/02/201704/02/2017Sistema de liberación inmediata de agentes activos
01/01/201731/12/2018H2020-732399-MORPHEOS: Morphotype Ecosystem – design remote definition based on big data morphology and use ecosystem for creative industriesEuropean Commission
30/12/201629/12/2020Obtención de biofilms con propiedades barrera a partir de reocursos renovablesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Obtención y ennoblecimiento de cáñamo para sustratos textilesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Integración electrónica en sustratos textiles para el desarrollo de tejidos inteligentesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201631/08/2017Diseño y construcción de una máquina piloto de fabricación de membranas de nanofibras para la liberación de fármacosCEBIOTEX S.L.
01/09/201631/08/2017Proyecto de investigación y desarrollo de la producción GMP de membranas de nanofibrasCEBIOTEX S.L.
02/08/201602/08/2016Sistema no mecanizado de tratamiento físico-químico a escala doméstica de aguas brutas
01/01/201631/12/2018Materiales compuestos más sostenimbles fabricados a partir de la valorización de residuos de pluma de las aves.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/03/2018Pla d'actuacions en transferència de tecnologia del desenvolupa INNOTEX CenterACC10
01/06/201531/12/2015Proyecto de I+D consistente en el diseño y construcción de una máquina piloto de fabricación de membranas de nanofibras para la liberación de fármacosCEBIOTEX S.L.
01/04/201531/12/2015AGROBIOTEX-Aplicación de técnicas biotecnologicas y de microencapsulación para la funcionalización de agrotextilesAITEX
01/04/201531/12/2016Projecte ARZAN-TIIGAAJUNTAMENT TERRASSA
09/03/201510/04/2015Tecnologías de tratamiento de la industria textil. Comparativo de alternativas técnicasEptisa Servicios de Ingeniería, S.L.
03/03/201531/12/2015COPYRIGHTEX-APLICACIÓN DE TÉCNICAS BIOTECNOLÓGICAS EN EL PROCESO DE FUNCIONALIZACIÓN DE SUSTRATOS TEXTILES PARA EL DESARROLLO DE TEXTILES ANTICOPIAAITEX
02/02/201502/12/2015Research and Development of Novel Sieves for Pharmaceutical DrugsSandoz industrial products
15/01/201514/01/2018ElectroChemical technique (EC) combined with UV irradiation for the treatment and reuse of dyeing textile wastewaters: Industrial marketingCommission of European Communities
15/01/201515/01/2015Sistema y método para producir fibras por electrohilado
01/01/201530/06/2016H2020-644859-SOMATCH - Support IT solution for creative fashion designers by integrated software systems to collect, define and visualize textile and clothing trends through innovative image analysis from open dataComisión Europea
01/01/201531/12/2018Desarrollo de materiales de alta resistencia y durabilidad basados en morteros de cemento reforzados con no tejidos de fibras vegetales aplicables en fachadas ventiladas.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo de materiales de alta resistencia y durabilidad basados en morteros de cemento reforzados con no tejidos de fibras vegetales aplicables en fachadas ventiladas. BIA2014-59399-R.Ministerio de Economía y Competitividad

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2024Reciclado de fibras a partir de residuos de ropa y remanentes textiles para su aplicación en materialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202031/12/2020Mascaretes per protecció del Covid: Anàlisi de la viabilitat de fabricació local i de possibles vies de reutilització i/o reciclatge per minimitzar la generació de residusCentre Cooperació per al Desenvolupament
15/01/202014/01/2023Weaving innovation among academia and industry in the Tunisian textile sectorCommission of European Communities
01/01/202030/06/2020Evaluación del comportamiento de sustratos textiels sometidos a tratamientos de lavado, sometidos a la acción de diversas formulaciones de base biológicaBLUESUN CONSUMER BRANDS S.L.U
18/12/201931/12/2023Desenvolupament sistemes ignífugs i de protecció al calor per aplicacions tèxtilsMARINA TEXTIL, S.L.
06/11/201931/01/2020INTERIOR MATERIALS FOR CAR-SHARINGCentre d'Innovació Tecnològica UPC
13/06/201913/12/2019Anàlisis de formaldehid, amines aromàtiues i 4-aminoazobenzè sobre mostres de textils.FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA VIRGILI
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
20/03/201919/06/2020Asesoramiento técnico y analíticas para la microcaracterización de partículasGRUPO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
15/01/201914/01/2022Fostering innovation in the Jordan and Moroccan textile industryCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Tejidos biofuncionales con fines cosmeto-dermatológicosMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/11/201831/12/2020Medida del potencial atmosférico en la baja atmósfera mediante drones: efecto en aerogeneradores y nuevo método para la mitigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/10/201810/10/2022European Network to connect research and innovation efforts on advanced Smart TextilesCOST OFFICE
08/08/201808/08/2021Circularitat téxtil per la obtenció de un fil a partir de fibra procedent de la roba usadaACC10
03/08/201803/08/2018Beaded nonwoven membrane as a drug delivery system
01/07/201831/12/2019INNOVACIONS SOSTENIBLES PEL DESENVOLUPAMENT DE SACS TÈXTILS PER A APLICACIONS EN HORTICULTURA ORNAMENTAL I JARDINERIA. SELECCIÓ DE SUBSTRATS I ESPÈCIES Desenvolupament de sacs tèxtils basats en materCORMA, SCCL
01/07/201830/06/2019I+D de membranas de nanofibrasCEBIOTEX S.L.
01/03/201823/07/2018Optimización del proceso de lavadoAXIOMA SOLUCIONS INTEGRALS, S.A
01/01/201831/12/2021Skills 4 Smart TCLF Industries 2030European Commission
01/01/201831/12/2020Desarrollo de microdispositivos celulósicos de bajo impacto ambiental para el biodiagnóstico inmediatoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: Viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
18/12/201717/12/2019Estudis previs ECUValICOMATEX
01/07/201730/06/2019COMPOGRAFThe Forest Next SL
01/07/201731/12/2020Electro-depuració d'aigües residuals industrials: viabilitat tècnica, ambiental i econòmicaACC10
01/07/201731/12/2020Regireu: recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10
01/07/201731/12/2020Regireu: Recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10, Generalitat de Catalunya
31/05/201731/05/2017Procedimiento por lotes para tratamiento en continuo de efluentes líquidos por técnicas electroquímicas para su depuración
01/03/201728/02/2018Upgradiand converting FFA-rich wasteAVANS HOGESCHOOL
04/02/201704/02/2017Sistema de liberación inmediata de agentes activos
01/01/201731/12/2018H2020-732399-MORPHEOS: Morphotype Ecosystem – design remote definition based on big data morphology and use ecosystem for creative industriesEuropean Commission
30/12/201629/12/2020Obtención de biofilms con propiedades barrera a partir de reocursos renovablesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Obtención y ennoblecimiento de cáñamo para sustratos textilesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Integración electrónica en sustratos textiles para el desarrollo de tejidos inteligentesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201631/08/2017Diseño y construcción de una máquina piloto de fabricación de membranas de nanofibras para la liberación de fármacosCEBIOTEX S.L.
01/09/201631/08/2017Proyecto de investigación y desarrollo de la producción GMP de membranas de nanofibrasCEBIOTEX S.L.
02/08/201602/08/2016Sistema no mecanizado de tratamiento físico-químico a escala doméstica de aguas brutas
01/01/201631/12/2018Materiales compuestos más sostenimbles fabricados a partir de la valorización de residuos de pluma de las aves.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/03/2018Pla d'actuacions en transferència de tecnologia del desenvolupa INNOTEX CenterACC10
01/06/201531/12/2015Proyecto de I+D consistente en el diseño y construcción de una máquina piloto de fabricación de membranas de nanofibras para la liberación de fármacosCEBIOTEX S.L.
01/04/201531/12/2015AGROBIOTEX-Aplicación de técnicas biotecnologicas y de microencapsulación para la funcionalización de agrotextilesAITEX
01/04/201531/12/2016Projecte ARZAN-TIIGAAJUNTAMENT TERRASSA
09/03/201510/04/2015Tecnologías de tratamiento de la industria textil. Comparativo de alternativas técnicasEptisa Servicios de Ingeniería, S.L.
03/03/201531/12/2015COPYRIGHTEX-APLICACIÓN DE TÉCNICAS BIOTECNOLÓGICAS EN EL PROCESO DE FUNCIONALIZACIÓN DE SUSTRATOS TEXTILES PARA EL DESARROLLO DE TEXTILES ANTICOPIAAITEX
02/02/201502/12/2015Research and Development of Novel Sieves for Pharmaceutical DrugsSandoz industrial products
15/01/201514/01/2018ElectroChemical technique (EC) combined with UV irradiation for the treatment and reuse of dyeing textile wastewaters: Industrial marketingCommission of European Communities
15/01/201515/01/2015Sistema y método para producir fibras por electrohilado
01/01/201530/06/2016H2020-644859-SOMATCH - Support IT solution for creative fashion designers by integrated software systems to collect, define and visualize textile and clothing trends through innovative image analysis from open dataComisión Europea
01/01/201531/12/2018Desarrollo de materiales de alta resistencia y durabilidad basados en morteros de cemento reforzados con no tejidos de fibras vegetales aplicables en fachadas ventiladas.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo de materiales de alta resistencia y durabilidad basados en morteros de cemento reforzados con no tejidos de fibras vegetales aplicables en fachadas ventiladas. BIA2014-59399-R.Ministerio de Economía y Competitividad

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

   Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

   Indicadors

   Amunt