Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Estadística i Investigació Operativa

Estadística i Investigació Operativa

El Departament d’Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va ser creat el 1987 com a conseqüència de la Llei de reforma universitària, ajuntant els diversos grups de la Universitat que fins aleshores havien estat treballant separadament en les àrees de l’estadística i la investigació operativa.

El Departament té una plantilla de 40 professors que treballen a l’Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ETSEIAAT), la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME). El Departament té el seu propi programa de doctorat i porta a terme cursos de màster i de postgrau.

El Departament està implicat en gran mesura en activitats de recerca, principalment en el camp de l’enginyeria industrial, el desenvolupament d’interfícies intel·ligents i sistemes automàtics de processament de dades, l’optimització i simulació de fluxos en xarxes, i aplicacions de tot l’anterior.

COORDINADOR/A

Graffelman, Jan

CONTACTE

Unitat Transversal de Gestió CNTIC
Unitat UTGCNTIC de Doctorat
Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech
C/ Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003
08034 Barcelona
93 401 77 61
doctorat.eio@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

En general, qualsevol estudiant provinent d’una disciplina numèrica, en possessió d’un màster en estadística i investigació operativa (preferentment l’ofert per la mateixa UPC) amb bones qualificacions (notable o superior) pot ser acceptat en el Programa de Doctorat.

En particular, els títols de grau recomanats per als doctorands són:
• Grau/Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
• Grau/Llicenciatura en Matemàtiques
• Grau en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Informàtica
• Grau/Enginyeria Industrial
• Grau/Enginyeria en Telecomunicacions
• Grau en Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Agrònoma
• Grau/Llicenciatura en Biologia
• Grau/Llicenciatura en Economia
• Grau/Llicenciatura en Sociologia
• Grau/Llicenciatura en Medicina.

Els estudiants han de poder comunicar-se en anglès, català o castellà.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

12

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Estadística i Investigació Operativa (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://www.eio.upc.edu/es/qui-som-es

CONTACTE:
Unitat Transversal de Gestió CNTIC
Unitat UTGCNTIC de Doctorat
Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech
C/ Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003
08034 Barcelona
93 401 77 61
doctorat.eio@upc.edu

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

En general, qualsevol estudiant provinent d’una disciplina numèrica, en possessió d’un màster en estadística i investigació operativa (preferentment l’ofert per la mateixa UPC) amb bones qualificacions (notable o superior) pot ser acceptat en el Programa de Doctorat.

En particular, els títols de grau recomanats per als doctorands són:
• Grau/Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
• Grau/Llicenciatura en Matemàtiques
• Grau en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Informàtica
• Grau/Enginyeria Industrial
• Grau/Enginyeria en Telecomunicacions
• Grau en Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Agrònoma
• Grau/Llicenciatura en Biologia
• Grau/Llicenciatura en Economia
• Grau/Llicenciatura en Sociologia
• Grau/Llicenciatura en Medicina.

Els estudiants han de poder comunicar-se en anglès, català o castellà.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Els estudiants que hagin cursat el MEIO de la UPC amb qualificacions de notable o superior són acceptats al Programa de Doctorat.

Als estudiants que no hagin cursat el MEIO però sí un altre màster en estadística i/o investigació operativa extern a la UPC de nivell similar al de la UPC, i a més tinguin un grau en una disciplina científica o tecnològica (tal com Grau en Ciències i Tècniques Estadístiques, Grau en Matemàtiques, Grau en Enginyeria Informàtica, Grau en Enginyeria Industrial, Grau en Enginyeria de Telecomunicacions, Grau en Biologia, Grau en Economia, Grau en Medicina), se’ls avaluen els paràmetres següents (ponderacions entre parèntesis):
• Expedient acadèmic, a nivell de grau i màster (60%).
• Nivell del grau i/o màster realitzat, o de les universitats on s’hagi realitzat (30%).
• Coneixement d’una o més llengües del Programa de Doctorat (anglès, català, castellà) (10%).

S’exigeix un mínim de notable, tant en grau com en màster, en l’expedient acadèmic. Per avaluar la universitat s’utilitzen rànquings estàndard d’universitats (per exemple, http://www.topuniversities.com/university-rankings). A aquests estudiants la Comissió Acadèmica els pot exigir fins a 60 crèdits de complements de formació (assignatures del MEIO).

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar la seva durada.

Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Els complements de formació els decideix de forma consensuada la Comissió Acadèmica del programa i el tutor/director o la tutora/directora de cada estudiant. Els complements de formació corresponen a assignatures del Màster en EIO de la UPC.

Els estudiants que hagin cursat el Màster en EIO de la UPC no han de cursar complements de formació.

Els estudiants que hagin accedit al Doctorat cursant un màster diferent del MEIO de la UPC, per norma general, hauran de cursar complements de formació (un mínim de 30, habitualment, i fins a un màxim de 60 crèdits).

Els estudiants que hagin entrat al Doctorat amb el perfil anomenat Investigació Operativa hauran de cursar, si no han adquirit aquests coneixements en el seu màster previ, les assignatures de fonaments comuns i fonaments de la investigació operativa del MEIO: Simulació, Modelització en Programació Matemàtica, Optimització, Optimització Estocàstica, Programació Sencera i Optimització Combinatòria, Optimització de Gran Escala, Mètodes Heurístics en Programació Matemàtica, Fluxos en Xarxes.

Els estudiants que han entrat al doctorat amb el perfil Estadística hauran de cursar, si no han adquirit aquests coneixements en el seu màster previ, les assignatures de Fonaments Comuns, i Fonaments de l’Estadística del MEIO: Probabilitat i Processos Estocàstics, Anàlisi Multivariada, Inferència, Models Lineals Generalitzats, Disseny d’Experiments, Inferència Bayesiana, Anàlisi de Supervivència, Previsió i Sèries Temporals, Anàlisi de Dades Discretes, Anàlisi de Dades Longitudinals, Models no Paramètrics, Tècniques de Mostreig.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser realitzades dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives) s’hauran de realitzar durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

El Programa de Doctorat en Estadística i Investigació Operativa compta amb les activitats formatives següents:

 • Tutoria. Es tracta del seguiment de l’estudiant per part dels tutors mitjançant reunions setmanals d’aproximadament dues hores. Aquestes reunions són de caràcter obligatori i sense aquestes la tesi doctoral no pot avançar.
 • Assignatures de màster i de l’Escola d’Estiu. Es tracta de complementar la formació d’estudiants que no procedeixin del màster propi en EIO. Això inclou assignatures avançades impartides per professors visitants en el marc de l’Escola d’Estiu del Màster en EIO de la UPC (Facultat de Matemàtiques i Estadística). Les hores dedicades poden arribar fins a les corresponents a 60 crèdits (mínim variable segons formació prèvia dels estudiants). En general es tracta d’activitats optatives, encara que la Comissió Acadèmica o bé els directors de tesi poden marcar assignatures com a obligatòries segons el perfil de l’estudiant.
 • Seminaris. És habitual l’assistència dels estudiants de doctorat al Seminari del Departament d’EIO per contactar amb investigadors reconeguts nacionals i internacionals i exposar-se a problemes de recerca punters. La durada d’un seminari és normalment d’una hora, i el departament n’organitza un mínim de vuit a l’any. L’assistència als seminaris és de caràcter optatiu.
 • Estades de recerca. Els estudiants de doctorat poden fer estades en altres centres de recerca, siguin nacionals o a l’estranger, amb l’objectiu de formar-se en temes específics, o bé per dur a terme tasques de recerca per a l’obtenció de la menció de doctorat internacional. Les estades de recerca solen tenir un mínim de tres mesos i són optatives en general, però obligatòries per a estudiants que vulguin obtenir la menció internacional.
 • Assistència a conferències. Els estudiants de doctorat poden assistir a congressos nacionals i internacionals, tant per presentar-hi ponències pròpies com per establir contactes amb altres investigadors. Sovint les conferències internacionals programen cursos intensius sobre temes específics d’interès per a estudiants de doctorat.
 • Cursos externs. La Comissió Acadèmica difon entre els estudiants de doctorat anuncis de cursos intensius avançats sobre temes específics que poden ser d’interès per al Doctorat. Es fa ressò, per exemple, dels cursos oferts pel Barcelona Graduate School of Mathematics (BSGMath). En general, es tracta de cursos optatius d’una setmana de durada.
 • Cursos interns de la UPC. La Comissió Acadèmica difon entre els estudiants de doctorat anuncis de cursos d’interès per a la recerca científica, com els organitzats per les biblioteques de la UPC (investigació en bibliografia, formació en habilitats informacionals, aprendre a identificar quan i per què es necessita informació, on trobar-la i com avaluar-la, utilitzar-la i comunicar-la de manera ètica) i l’Institut de Ciències de l’Educació (millora d’habilitats lingüístiques i de comunicació, i adquisició d’un conjunt de coneixements, capacitats i actituds necessaris per interpretar i produir missatges i comunicar-se de manera eficaç en contextos diversos). Es tracta, en general, de cursos optatius d’un o dos dies.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El Programa de Doctorat va obtenir la Menció de Qualitat MCD2003-00128 entre els anys 2003-2009. El 2011 va obtenir la Menció d'Excel·lència MEE2011-0384 per als anys 2011, 2012 i 2013. Això li permet tenir accés a les convocatòries d’ajuts de mobilitat de professors (professors visitants al Doctorat per impartir cursos), mobilitat per a tribunals de tesi amb menció europea i mobilitat d’estudiants per aconseguir la menció europea. En la recent convocatòria de mobilitat de 2011, al Programa de Doctorat se li van concedir tots els ajuts sol·licitats: 3 per a professors estrangers en tribunals amb menció europea, 2 per a professors visitants que impartiran cursos de doctorat a l’Escola d’Estiu i 3 per a estudiants que faran estades per a l’obtenció del títol amb menció europea. Quan el pressupost ho ha permès, el Programa de Doctorado també ha ofert borses de viatge internes per assistir a congressos i estades. El 2011 va fer una convocatòria i se’n van beneficiar una desena d’estudiants del programa.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 08/12/2022 05:45:11.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 08/12/2022 05:30:20.

Llistat de tesis defensades per any

 • ROSELL CAMPS, FRANCISCA: Mathematical programming models to design and analyse efficient and robust raiway freight transport networks.
  Autor/a: ROSELL CAMPS, FRANCISCA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Departament: Departament d'Estadística i Investigació Operativa (EIO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 10/11/2022
  Director/a de tesi: CODINA SANCHO, ESTEVE

  Tribunal:
       PRESIDENT: MESA LÓPEZ-COLMENAR, JUAN ANTONIO
       SECRETARI: ALBAREDA SAMBOLA, MARIA
       VOCAL: PELLEGRINI, PAOLA
  Resum de tesi: Tratando de lograr una significativa y ambiciosa reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la Unión Europea se ha marcado como objetivo que los modos de transporte de mercancías alternativos a la carretera, como el ferrocarril o la navegación fluvial, alcancen una cuota del 30% sobre el total de mercancías transportadas por tierra en Europa en los próximos años. Los crecientes esfuerzos que llevan a cabo los diferentes gobiernos se enfrentan con demasiada frecuencia con las dificultades que suponen mejorar de forma simultánea infraestructura y operaciones ferroviarias, habitualmente gestionados por entes diferentes con intereses económicos enfrentados. Mejorar la fiabilidad de la red ferroviaria es uno de los principales factores a tener en cuenta para hacer más atractivo el uso del tren como medio de transporte para la industria. Por otro lado, centrarse en los criterios que pueden llevar a las empresas a elegir entre carretera o tren, y en el papel que juegan las diferentes compañías ferroviarias en esta elección, compitiendo entre sí, puede ayudar a incrementar el uso del tren para el transporte de mercancías. Con la idea de reforzar estos dos objetivos, este trabajo de tesis presenta dos modelos matemáticos de optimización, independientes pero a la vez complementarios, y desarrollados bajo un marco conceptual de estructuras de datos y variables común para garantizar su compatibilidad.El primer modelo es un modelo de diseño basado en programación matemática para evaluar el impacto que pueden tener, sobre una red ferroviaria de uso mixto, propuestas de mejora de la infraestructura y de ampliación de la capacidad dirigidas principalmente a incrementar el uso del tren para el transporte de mercancías. El modelo se ha orientado a la modificación de elementos de una red ferroviaria de uso mixto existente, proponiendo intervenciones en la red relativamente poco costosas, y aumentando la capacidad añadiendo nuevos sistemas de bloqueo y control en ubicaciones específicas. Para este tipo de problemas, es de la máxima relevancia la manera en que las inversiones generan retornos al sistema de transporte ferroviario. Por eso, este modelo está basado en el óptimo equilibrio entre la inversión y los costes de operación.El segundo modelo es un modelo combinado para evaluar de forma conjunta el reparto modal entre carretera y tren, y los flujos de mercancías en la red ferroviaria resultantes. Este modelo está enfocado hacia aquellas situaciones en que hay un modelo de utilidad aleatoria disponible, pero algunos de sus coeficientes pueden presentar una variabilidad que no debe ser ignorada. Con esta finalidad, tras la formulación inicial del modelo determinístico se presenta una versión robusta de la formulación. El modelo, formulado como un problema de programación no lineal entera, está enfocado hacia un entorno en el que conviven (y compiten) diferentes compañías ferroviarias. Se detalla un algoritmo para resolver el modelo, basado en el método de aproximaciones externas, que permite obtener soluciones precisas con un tiempo computacional razonable, tanto para la versión determinística como para la versión robusta.Ejemplos basados en una sección de la Red Trans-Europea de Transporte (TEN-T por sus siglas en inglés) permiten validar la aplicabilidad y eficacia de los modelos. El modelo de diseño puede ser una herramienta útil para analizar el impacto que las inversiones en infraestructura pueden tener en los costes de operación, teniendo en cuenta las limitaciones de capacidad que existen en los escenarios evaluados. De la misma forma, se puede complementar este análisis con el modelo combinado de reparto modal y asignación de flujos, en el que se puede comprobar la posible respuesta de las empresas que requieren transportar sus productos ante los diferentes servicios ofrecidos por las compañías ferroviarias compitiendo entre si, y compitiendo con la carretera.

 • SERRA BURRIEL, FELIU: Relevant statistical applications to real-world data science
  Autor/a: SERRA BURRIEL, FELIU
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Departament: Departament d'Estadística i Investigació Operativa (EIO)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 19/04/2022
  Director/a de tesi: DELICADO USEROS, PEDRO FRANCISCO | CUCCHIETTI TABANIK, FERNANDO MARTÍN

  Tribunal:
       PRESIDENT: GARCÍA VILLAR, JAUME
       SECRETARI: PERERA LLUNA, ALEXANDRE
       VOCAL: ZABALA TORRES, ALAITZ
  Resum de tesi: La feina presentada en aquesta tesi és un compendi d¿articles basat principalment en tres aplicacions de metodologies estadístiques i conjunts de dades avançades. La primera aplicació és sobre els efectes dels incendis forestals i està dividida en dues seccions. Per a la primera secció, sabem que els efectes dels incendis són heterogenis. Aquí presentem una nova aplicació de la metodologia Generalized Synthetic Controls (GSC), que ens permet la quantificació i predicció de canvis de vegetació deguts a incendis per mitjà de l¿anàlisi de sèries temporals obtingudes amb dades satel·litals. Apliquem aquesta metodologia a incendis mitjans i grans (>404 hectàrees) a Califòrnia durant un període de dues dècades (1996-2016) i explorem la capacitat del mètode per a estimar les característiques de les vegetacions contrafactuals o hipotètiques per tal de detectar canvis dràstics en els ecosistemes. Finalment, concloem que el mètode GSC és una opció millor per a predir canvis en la vegetació que els mètodes més tradicionals, com ara utilitzar les regions pròximes per a mesurar els efectes dels incendis. Per a la segona part d¿aquesta primera aplicació, l¿objectiu és explicar la dinàmica dels efectes sobre un índex de vegetació (anteriorment estimat amb la inferència causal per mitjà de controls sintètics) de la informació prèvia a l¿incendi (sobretot informació obtinguda a través dels satèl·lits). Amb aquest propòsit, fem servir models de regressió de l¿Anàlisi de Dades Funcionals, on els efectes dels incendis es consideren respostes funcionals en funció del temps transcorregut després de cada incendi, mentre que la informació anterior als incendis s¿empra de manera escalar. Els resultats mostren que la recuperació de la vegetació després dels incendis és un procés lent i afectat per moltes condicions prèvies a l¿incendi, entre les quals la riquesa i la diversitat de la vegetació són algunes de les qualitats més importants a l¿hora de predir recuperacions. Per a la segona aplicació d¿aquesta tesi, fem servir dades de comptatge d¿assistències al Camp Nou, l¿estadi del Futbol Club Barcelona (FCB). El FCB opera l¿estadi més gran d¿Europa (amb una capacitat de seients totals pròxima a les cent mil persones) i gestiona esdeveniments esportius de manera recurrent. Aquests esdeveniments estan afectats per diverses condicions (l¿hora i el dia de la setmana, el temps, l¿adversari) i afecten les dinàmiques de la ciutat. Nosaltres estudiem les dades detallades sobre les entrades del públic a l¿estadi, segregant per tipus de visitants i per portes, per tal de guanyar perspectives i predir el comportament de l¿assistència en partits futurs. Podem predir el cronograma d¿entrades per porta 72 hores abans del començament del partit, cosa que fa més fàcil la presa de decisions operacional i organitzacional i permet d¿anticipar aglomeracions potencials i el comportament de l¿audiència. Finalment, la tercera aplicació explora com, utilitzant dades de dispositius mòbils, censos, i dades geogràfiques voluntàries, podem mesurar les variacions geogràfiques en la relació origen-destí dels fluxos de persones i l¿accessibilitat local urbana a Barcelona. Partint d¿un model Negative Binomial Geographically Weighted Regression, demostrem que, globalment, la gent tendeix a desplaçar-se als barris amb més bon accés a l¿educació i al petit comerç. Localment, aquests factors i d¿altres canvien en signe i magnitud en funció del barri de maneres que no s¿expliquen satisfactòriament pels límits administratius. En resum, la nostra feina suggereix que les qualitats de les ciutats dels 15 minuts són mesurables a escala, fet que ofereix una visió sobre les estructures pericèntriques de les ciutats i la manera en què la gent utilitza i accedeix a aquesta estructura. En resum, la feina presentada en aquesta tesi mostra diverses aplicacions

Darrera actualització: 08/12/2022 06:01:28.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:SERRA BURRIEL, FELIU
Títol:Relevant statistical applications to real-world data science
Data lectura:19/04/2022
Director/a:DELICADO USEROS, PEDRO FRANCISCO
Codirector/a:CUCCHIETTI TABANIK, FERNANDO MARTÍN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A city of cities: Measuring how 15-minutes urban accessibility shapes human mobility in Barcelona
Graells, E.; Serra, F.; Rowe, F.; Cucchietti, F.; Reyes, P.
PloS one, ISSN: 1932-6203 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 05/05/2021
Article en revista

Wildfires vegetation recovery through satellite remote sensing and functional data analysis
Serra, F.; Delicado, P.; Cucchietti, F.
Mathematics, ISSN: 2227-7390 (JCR Impact Factor-2019: 1.4
Data de publicació: 07/06/2021
Article en revista

The Camp Nou Stadium as a testbed for city physiology: a modular framework for urban digital twins
Meta, I.; Serra, F.; Carrasco-Jiménez, J. C.; Cucchietti, F.; Diví, C.; Garcia, C.; García, D.; Graells, E.; Navarro, G.; Lázaro, Q.; Reyes, P.; Navarro, D.; Gil, A.; Eguskiza, I.
Complexity, ISSN: 1099-0526 (JCR Impact Factor-2019: 2.462; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/10/2021
Article en revista

Estimating heterogeneous wildfire effects using synthetic controls and satellite remote sensing
Serra, F.; Delicado, P.; Prata, A.; Cucchietti, F.
Remote sensing of environment, ISSN: 0034-4257 (JCR Impact Factor-2019: 9.085; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

A constellation of horrors: analysis and visualization of the #Cuéntalo movement
28th International World Wide Web Conference
Data de presentació: 05/2019
Presentació de treball en congressos

Measuring spatial subdivisions in urban mobility with mobile phone data
29th International World Wide Web Conference
Data de presentació: 04/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ROS ROCA, XAVIER
Títol:Dynamic OD matrix estimation exploiting ICT traffic measurements.
Data lectura:07/10/2021
Director/a:MONTERO MERCADÉ, LIDIA
Codirector/a:BARCELÓ BUGEDA, JAIME
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Data analytics and models for understanding and predicting travel patterns in urban scenarios
Barcelo, J.; Ros Roca, X.; Lídia Montero
Data de publicació: 01/2022
Capítol en llibre

Notes on using simulation-optimization techniques in traffic simulation
Ros Roca, X.; Lídia Montero; Barcelo, J.
Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465 (JCR Impact Factor-2017: 0.301
Data de publicació: 2017
Article en revista

Investigating the performance of SPSA in simulation-optimization approaches to transportation problems
Ros Roca, X.; Lídia Montero; Schneck, A.; Barceló , J.
Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465 (JCR Impact Factor-2017: 0.301
Data de publicació: 11/2018
Article en revista

Fusing mobile phone data with other data sources to generate input OD matrices for transport models
Lídia Montero; Ros Roca, X.; Herranz, R.; Barcelo, J.
Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465 (JCR Impact Factor-2017: 0.301
Data de publicació: 2019
Article en revista

Investigating the quality of Spiess-like and SPSA approaches for dynamic OD matrix estimation
Ros Roca, X.; Lídia Montero; Barcelo, J.
Transportmetrica A-Transport Science, ISSN: 2324-9935 (JCR Impact Factor-2020: 3.496; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Using GPS tracking data to validate route choice in OD trips within dense urban networks
Lídia Montero; Ros Roca, X.
Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465 (JCR Impact Factor-2017: 0.301
Data de publicació: 2020
Article en revista

Exploring the direct and indirect use of ICT measurements in DODME (Dynamic OD Matrix Estimation)
Ros Roca, X.; Lídia Montero; Barcelo, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2020: 3.0; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/11/2021
Article en revista

A practical approach to assignment-free Dynamic Origin–Destination Matrix Estimation problem
Ros Roca, X.; Lídia Montero; Barcelo, J.; Nökel, K.; Gentile, G.
Transportation research. Part C, emerging technologies, ISSN: 0968-090X (JCR Impact Factor-2020: 8.089; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Avances en la investigación de PTV IBERIA en materia de estimación dinámica de matrices OD
XIII Congreso de Ingenieria del Transporte: Nuevos Retos en el Transporte: menos es más
Data de presentació: 07/06/2018
Presentació de treball en congressos

Investigating the quality of SPSA and Spiess-like approaches for Dynamic OD Estimation
Mathematics Applied in Transport and Traffic Systems 2018
Data de presentació: 18/10/2018
Presentació de treball en congressos

Transport Analytics Approaches to the Dynamic Origin-Destination Estimation Problem
Congreso CAMPUS FIT 2020
Data de presentació: 24/06/2020
Presentació de treball en congressos

Dynamic origin-destination matrix estimation with ICT traffic measurements using SPSA
MT-TS 2021 - 7th IEEE International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems
Data de presentació: 16/06/2021
Presentació de treball en congressos

Aplication of data driven approach to dynamic Origin-Destination Matrix Estimation (DODME)
2021 International Symposium on Transportation Data and Modelling
Data de presentació: 21/06/2020
Presentació de treball en congressos

Exploiting ICT Measurements in the Dynamic Origin-Destination Estimation Problems
III Campus Científico del Foro de Ingeniería de Transporte (FIT)
Data de presentació: 05/04/2019
Presentació de treball en congressos

Exploring the data-driven approaches for the Dynamic Origin-Destination Matrix Estimation problem
2021 Online Workshop of the Spanish Network of Excellence in Transportation for young researchers
Data de presentació: 12/07/2021
Presentació de treball en congressos

A data-driven approach for the Dynamic OD Matrix Estimation problem
UPC-EIO PhD Progress Conference Day
Data de presentació: 16/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VILARÓ PACHECO, MARTA
Títol:Long-term impact of an editorial intervention to improve paper transparency and reproducibility
Data lectura:15/07/2021
Director/a:COBO VALERI, ERIK
Codirector/a:GONZÁLEZ ALASTRUE, JOSÉ ANTONIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Does evidence support the high expectations placed in precision medicine? A bibliographic review
Cortes, J.; Gonzalez, J.; Medina, M.; Vogler, M.; Vilaro, M.; Elmore, M.; Senn, S.; Campbell, M.; Cobo, E.
F1000 Research Ltd, ISSN: 2046-1402 (JCR Impact Factor-2018: 1.235; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/01/2018
Article en revista

A statistician reviewer using reporting guidelines increases the number of citations
37th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics
Data de presentació: 21/08/2016
Presentació de treball en congressos

Shiny: una herramienta para compartir datos en la era del Open Data
3ra Reunión General de Biostatnet
Data de presentació: 20/01/2017
Presentació de treball en congressos

Predictores del impacto futuro de un artículo
3ra Reunión General de Biostatnet
Data de presentació: 20/01/2017
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ALARCÓN SOTO, YOVANINNA DEL CARMEN
Títol:Data Science in HIV. Statistical approaches for therapeutic HIV vaccine data
Data lectura:30/06/2021
Director/a:LANGOHR, KLAUS GERHARD
Codirector/a:GÓMEZ MELIS, GUADALUPE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
L’alfabet de l’estadística: amb conceptes il·lustrats i notes biogràfiques de científiques eminents
Data de publicació: 2020
Llibre

Multiple imputation approach for interval-censored time to HIV RNA viral rebound within a mixed effects Cox model
Alarcon, Y.; Langohr, K.; Fehér, C.; García, F.; Gómez Melis, Guadalupe
Biometrical journal, ISSN: 0323-3847 (JCR Impact Factor-2018: 1.255; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Data science in biomedicine
ArXiv, ISSN: 2331-8422
Data de publicació: 09/09/2019
Article en revista

HIVconsv vaccines and romidepsin in early-treated HIV-1-infected individuals: safety, immunogenicity and effect on the viral reservoir (Study BCN02)
Mothe, B.; Rosas, M.; Coll, P.; Manzardo, C.; Puertas, M.; Morón, S.; Llano, A.; Alarcon, Y.; Gómez Melis, Guadalupe; Langohr, K.
Frontiers in immunology, ISSN: 1664-3224 (JCR Impact Factor-2020: 7.561; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/05/2020
Article en revista

A Mixed Effects Cox Model using interval-censored data and its application to the analysis of HIV viral load dynamics
XVI Conferencia Española de Biometría
Data de presentació: 09/2017
Presentació de treball en congressos

Multiple imputation approach for interval censored time to HIV RNA viral rebound within a mixed effects Cox model
III Jornadas Científicas de Estudiantes de la SEB
Data de presentació: 18/01/2018
Presentació de treball en congressos

A mixed effects Cox model considering interval-censored times to HIV RNA viral rebound
International Biometric Conference
Data de presentació: 10/07/2018
Presentació de treball en congressos

Elastic-net regularization approach for miRNA and mRNA identification as predictors of viral rebound in HIV-infected patients
4a Reunión General de Biostatnet
Data de presentació: 25/01/2019
Presentació de treball en congressos

What is the role of Data Science in Biomedicine?
Reunión general Biostatnet
Data de presentació: 26/01/2019
Presentació de treball en congressos

Cox elastic-net regularization for mRNA identification as predictors of HIV viral rebound
17ª Conferencia Española y VII Encuentro Iberoamericano de Biometría
Data de presentació: 19/06/2019
Presentació de treball en congressos

Cox elastic-net regularization approach for mRNA identification as predictors of HIV viral rebound
40th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics
Data de presentació: 15/07/2019
Presentació de treball en congressos

Development of statistical methodologies to work with ELISpot assays
IV Jornadas de los Jóvenes de la Sociedad Española de Biometría
Data de presentació: 05/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MOLINS LLEONART, EDUARD
Títol:Proposing some innovative study design features to regulatory agencies (EMA and FDA) in bioequivalence trials. Reference Scaled Average Bioequivalence, and Two-Stage Adaptive Designs
Data lectura:28/05/2021
Tutor/a:COBO VALERI, ERIK
Director/a:OCAÑA REBULL, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Two-stage designs versus European scaled average designs in bioequivalence studies for highly variable drugs: which to choose?
Molins, E.; Cobo, E.; Ocaña, J.
Statistics in medicine, ISSN: 0277-6715 (JCR Impact Factor-2017: 1.932; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2017
Article en revista

An iterative method to protect the type I error rate in bioequivalence studies under two-stage adaptive 2×2 crossover designs
Molins, E.; Labes, D.; Schütz, H.; Cobo, E.; Ocaña, J.
Biometrical journal, ISSN: 0323-3847 (JCR Impact Factor-2019: 1.416; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

AUTOR/A:CORTÉS MARTÍNEZ, JORDI
Títol:Constant effect in randomized clinical trials with quantitative outcome. A methodological review.
Data lectura:27/05/2021
Director/a:COBO VALERI, ERIK
Codirector/a:GONZÁLEZ ALASTRUE, JOSÉ ANTONIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Adherence to reporting guidelines increases the number of citations: the argument for including a methodologist in the editorial process and peer-review
Vilaró, M.; Cortes, J.; Selva, A.; Urrutia, A.; Ribera, J.M.; Cardellach, F.; Basagaña, X.; Elmore, M.; Vilardell, M.; Altman, D.; Gonzalez, J.; Cobo, E.
BMC medical research methodology, ISSN: 1471-2288 (JCR Impact Factor-2019: 3.031; Quartil: Q1)
Data de publicació: 31/05/2019
Article en revista

Non-constant hazard ratios in randomized controlled trials with composite endpoints
ArXiv, ISSN: 2331-8422
Data de publicació: 25/07/2019
Article en revista

Decision tool and Sample Size Calculator for composite endpoints
ArXiv, ISSN: 2331-8422
Data de publicació: 10/01/2020
Article en revista

Modeling the coronavirus disease 2019 incubation period: impact on quarantine policy
Pak, D.; Langohr, K.; Ning, J.; Cortes, J.; Gómez Melis, Guadalupe; Shen, Y.
Mathematics, ISSN: 2227-7390 (JCR Impact Factor-2020: 2.258; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/09/2020
Article en revista

The use and adherence of oral anticoagulants in Primary Health Care in Catalunya, Spain: a real-world data cohort study
Giner-Soriano, M.; Cortes, J.; Gómez-Lumbreras, A.; Prat, O.; Quijada-Manuitt, M.; Morros, R.
Atención primaria, ISSN: 0212-6567 (JCR Impact Factor-2020: 1.137; Quartil: Q4)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Using the geometric average hazard ratio in sample size calculation for time-to-event data with composite endpoints
Cortes, J.; Geskus, R.; Kim, K.; Gómez Melis, Guadalupe
BMC medical research methodology, ISSN: 1471-2288 (JCR Impact Factor-2019: 4.4
Data de publicació: 06/05/2021
Article en revista

Constant effect assumption versus individualized medicine
XV Conferencia Española y V Encuentro Iberoamericano de Biometría 2015
Data de presentació: 09/2015
Presentació de treball en congressos

Improving biomedical research impact
XV Conferencia Española y V Encuentro Iberoamericano de Biometría 2015
Data de presentació: 09/2015
Presentació de treball en congressos

Improving quality of biomedical scientific research
37th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics
Data de presentació: 08/2016
Presentació de treball en congressos

Mediation analysis in randomized trials: the direction of bias
38th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics
Data de presentació: 11/07/2017
Presentació de treball en congressos

Sample size using CompARE
III Jornadas Científicas de Estudiantes de la SEB
Data de presentació: 19/01/2018
Presentació de treball en congressos

CompARE: sample size calculation for Time-To-Event composite endpoints
International Biometric Conference
Data de presentació: 09/07/2018
Presentació de treball en congressos

CompARE: a web app to study Composite Endpoints
ISCB 2019 - 40th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics
Data de presentació: 15/07/2019
Presentació de treball en congressos

Race-Plus algorithm improves large vessel occlusion prehospital triage by adding physiological and clinical variables to race scale
European Stroke Organisation and World Stroke Organisation Conference 2020
Data de presentació: 08/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SÁNCHEZ ESPIGARES, JOSE ANTONIO
Títol:Desarrollo de técnicas estadísticas basadas en computacion intensiva para el análisis de medidas repetidas.
Data lectura:09/04/2021
Tutor/a:TORT-MARTORELL LLABRES, JAVIER
Director/a:OCAÑA REBULL, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Changes in flood damage with global warming on the eastern coast of Spain
Cortés, M.; Turco, M.; Ward, P.J.; Sanchez, J.; Alfieri, L.; Llasat, M.C.
Natural hazards and earth system sciences, ISSN: 1561-8633 (JCR Impact Factor-2019: 3.102; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/12/2019
Article en revista

Mosaic normality test
Sanchez, J.; Grima, P.; Marco-Almagro, L.
Communications in Statistics - Theory and Methods, ISSN: 1532-415X (JCR Impact Factor-2020: 0.893; Quartil: Q4)
Data de publicació: 06/03/2020
Article en revista

Forecasting performance of cruise passengers : the Spanish ports case
Grifoll, M.; Sanchez, J.; Feng , H.
International Journal of Tourism Research, ISSN: 1522-1970 (JCR Impact Factor-2019: 2.585; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Modelling event frequency and intensity of rainfall extremes: applying vector generalized additive model to estimate its atmospheric drivers
European Geosciences Union General Assembly 2019
Data de presentació: 09/04/2019
Presentació de treball en congressos

Machine learning for predicting soil salinity using Time Domain Reflectometry data
European Geosciences Union General Assembly 2019
Data de presentació: 11/04/2019
Presentació de treball en congressos

A Comparison of Classic and Machine-Learning Approaches to Determine Soil Salinity and Soil Water Content Using Time Domain Reflectometry
7th International Symposium on Sensor Science 2019
Data de presentació: 10/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MUÑOZ AGUIRRE, MANUEL
Títol:From RNA to histological images: linking the transcriptome with human phenotypes through statistical learning
Data lectura:07/04/2021
Director/a:GUIGÓ SERRA, RODERIC
Codirector/a:GRAFFELMAN, JAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The effects of death and post-mortem cold ischemia on human tissue transcriptomes
Ferreira, P.; Muñoz, M.; Reverter Comes, Ferran
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2018: 11.878; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/02/2018
Article en revista

The GTEx Consortium atlas of genetic regulatory effects across human tissues
Aguet, F.; Muñoz, M.; Guigo Serra, Roderic; Lappalainen, T.
bioRxiv, ISSN:
Data de publicació: 03/10/2019
Article en revista

PyHIST: a histological image segmentation tool
Muñoz, M.; Ntasis, V.; Guigo Serra, Roderic
bioRxiv, ISSN:
Data de publicació: 07/05/2020
Article en revista

A limited set of transcriptional programs define major cell types
Breschi, A.; Muñoz, M.; Wucher, V.; Guigo Serra, Roderic
Genome research, ISSN: 1088-9051 (JCR Impact Factor-2020: 9.043; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/07/2020
Article en revista

Cell type specific genetic regulation of gene expression across human tissues
Kim, S.; Aguet, F.; Oliva, M.; Muñoz, M.; Guigo Serra, Roderic; Lappalainen, T.
Science (New York, N.Y.), ISSN: 1095-9203 (JCR Impact Factor-2019: 13.11; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/09/2020
Article en revista

The impact of sex on gene expression and its genetic regulation across human tissues
Oliva, M.; Muñoz, M.; Kim, S.; Lappalainen, T.; Guigo Serra, Roderic; Stranger, B.
Science (New York, N.Y.), ISSN: 1095-9203 (JCR Impact Factor-2020: 47.728; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/09/2020
Article en revista

PyHIST: A histological image segmentation tool
Muñoz, M.; Ntasis, V.; Rojas, S.; Guigo Serra, Roderic
PLoS computational biology, ISSN: 1553-7358 (JCR Impact Factor-2020: 4.475; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/10/2020
Article en revista

AUTOR/A:ARJONA MARTÍNEZ, JAMIE
Títol:Designing smart ITS services through innovative data analysis modeling
Data lectura:11/02/2021
Director/a:CASANOVAS GARCIA, JOSE
Codirector/a:LINARES HERREROS, MARÍA PAZ
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Improving parking availability information using deep learning techniques
Arjona, J.; Linares, M. P.; Casanovas, J.; Vazquez, J.
Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465 (JCR Impact Factor-2017: 0.301
Data de publicació: 2020
Article en revista

A comparison of deep learning methods for urban traffic forecasting using floating car data
Vazquez, J.; Arjona, J.; Linares, M. P.; Casanovas, J.
Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465 (JCR Impact Factor-2018: 0.601; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Characterizing parking systems from sensor data through a data-driven approach
Arjona, J.; Linares, M. P.; Casanovas, J.
Transportation letters: the international journal of transportation research, ISSN: 1942-7867 (JCR Impact Factor-2019: 1.84; Quartil: Q3)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Improving Parking Availability Information Using Deep Learning Techniques
Deep Learning Barcelona Symposium
Presentació de treball en congressos

A deep learning approach to real-time parking availability prediction for smart cities
Second International Conference on Data Science, E-Learning and Information Systems 2019
Data de presentació: 04/12/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DUARTE LÓPEZ, ARIEL
Títol:Zipf extensions and their applications for modeling the degree sequences of real networks
Data lectura:05/02/2021
Director/a:PÉREZ CASANY, MARTA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Sentiment analysis of financial news: mechanics and statistics
Arratia, A.; Avalos, G.; Cabaña, A.; Duarte-López, A.; Renedo, M.
Springer
Data de publicació: 11/06/2021
Capítol en llibre

Proceedings of the “Think Tank Hackathon’’, Big Data Training School for Life Sciences Follow-up, Ljubljana 6th – 7th February 2018
Schulze, S.; Ramšak , Ž.; Hoang , Y.; Zdravevski , E.; Pfeil, J.; Duarte-López, A.; Baier, U.; Zagoršcak, M.
EMBnet.journal, ISSN: 2226-6089
Data de publicació: 19/04/2018
Article en revista

The CHARME "Advanced Big Data Training School for Life Sciences": an example of good practices for training on current bioinformatics challenges
Hoang , Y.; Pfeil, J.; Zagoršcak, M.; Zdravevski , E.; Ramšak , Ž.; Schulze, S.; Papageorgiou, K.; Duarte-López, A.; Perez-Casany, M.
EMBnet.journal, ISSN: 2226-6089
Data de publicació: 05/02/2019
Article en revista

The Zipf–Poisson-stopped-sum distribution with an application for modeling the degree sequence of social networks
Duarte-López, A.; Perez-Casany, M.; Valero, J.
Computational statistics and data analysis, ISSN: 0167-9473 (JCR Impact Factor-2020: 1.681; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Randomly stopped extreme Zipf extensions
Duarte-López, A.; Perez-Casany, M.; Valero, J.
Extremes: statistical theory and applications in science, engineering and economics, ISSN: 1386-1999 (JCR Impact Factor-2019: 1.136; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/03/2021
Article en revista

The Zipf-Polylog distribution: Modeling human interactions through social networks
Valero, J.; Perez-Casany, M.; Duarte-López, A.
Physica A: statistical mechanics and its applications, ISSN: 0378-4371 (JCR Impact Factor-2020: 3.263; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/2022
Article en revista

Power law extensions suitable to model the degree distribution of real networks
2018 International Workshop and Conference on Network Science
Data de presentació: 14/06/2018
Presentació de treball en congressos

A natural power-law alternative useful to estimate the number of isolated nodes
2018 Sunbelt Conference of the International Network for Social Network Analysis
Data de presentació: 01/07/2018
Presentació de treball en congressos

The Zipf-PE distribution. An alternative distribution for modeling the degree sequence of real networks
15th Applied Statistics
Data de presentació: 25/09/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SUPERCHI, CECILIA
Títol:Measuring review report quality in health research: development and validation of ARCADIA
Data lectura:21/01/2021
Director/a:GONZÁLEZ ALASTRUE, JOSÉ ANTONIO
Codirector/a:BOUTRON, ISABELLE
Codirector/a:HREN, DARKO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
The conduct and reporting of mediation analysis in recently published randomized controlled trials: results from a methodological systematic review
Vo, T.; Superchi, C.; Boutron, I.; Vansteelandt, S.
Journal of clinical epidemiology, ISSN: 0895-4356 (JCR Impact Factor-2020: 6.437; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Development of ARCADIA: a tool for assessing the quality of peer-review reports in biomedical research
Superchi, C.; Hren, D.; Blanco, D.; Rius, R.; Recchioni, A.; Boutron, I.; Gonzalez, J.
BMJ open, ISSN: 2044-6055 (JCR Impact Factor-2020: 2.692; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

AUTOR/A:ABELLA GARCIA, AINOA
Títol:Ingeniería Kansei en el campo del diseño: Una aproximación desde la ingeniería estadística aplicada a la percepción de los materiales.
Data lectura:19/01/2021
Director/a:MARCO ALMAGRO, LLUÍS
Codirector/a:CLÈRIES GARCÍA, LAURA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Perception evaluation kit: a case study with materials
Abella, A.; Araya, M.; Clèries, L.; Marco-Almagro, L.
International Journal of Design Education, ISSN: 2325-1298 (JCR Impact Factor-2019: 0.103; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Mapeo preliminar del diseño y la emoción: convergencias para la conciencia social y ambiental
Abella, A.; Clèries, L.; Marco-Almagro, L.
Academia XXII, ISSN: 2007-252X (JCR Impact Factor-2018: 0.0
Data de publicació: 2019
Article en revista

Framework of emotional dimensions: definitions, theories, and measuring tools for design
Abella, A.; Clèries, L.; Marco-Almagro, L.
The International Journal of Design Management and Professional Practice, ISSN: 2325-1638 (JCR Impact Factor-2020: 0.118; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

AUTOR/A:BOFILL ROIG, MARTA
Títol:Statistical methods and software for clinical trials with binary and survival endpoints. Efficiency, sample size and two-sample comparison
Data lectura:22/12/2020
Director/a:GÓMEZ MELIS, GUADALUPE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Design of phase III trials with long-term survival outcomes based on short-term binary results
Bofill, M.; Shen, Y.; Gómez Melis, Guadalupe
Statistics in medicine, ISSN: 0277-6715 (JCR Impact Factor-2019: 1.783; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/05/2021
Article en revista

A class of two-sample nonparametric statistics for binary and time-to-event outcomes
Bofill, M.; Gómez Melis, Guadalupe
Statistical methods in medical research, ISSN: 0962-2802 (JCR Impact Factor-2020: 4.4
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

AUTOR/A:BLANCO DE TENA-DÁVILA, DAVID
Títol:Assessing interventions to improve adherence to reporting guidelines in biomedical research.
Data lectura:22/06/2020
Director/a:BOUTRON, ISABELLE
Director/a:COBO VALERI, ERIK
Director/a:KIRKHAM, JAMIE J.
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A survey exploring biomedical editors’ perceptions of editorial interventions to improve adherence to reporting guidelines
Blanco, D.; Hren , D.; Kirkham, J.; Cobo, E.; Schroter, S.
F1000 Research Ltd, ISSN: 2046-1402 (JCR Impact Factor-2019: 1.357; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/09/2019
Article en revista

Effect of an editorial intervention to improve the completeness of reporting of randomised trials: a randomised controlled trial
Blanco, D.; Cobo, E.
BMJ open, ISSN: 2044-6055 (JCR Impact Factor-2020: 2.692; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/05/2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
31/05/202231/01/2023Contracte de formació de personal com Green Belt de la metodologia Sis Sigma i seguiment dels projectes de millora derivatsDIAGNOSTIC GRIFOLS, SA
23/04/202231/12/2022Donació pel congrés ACAI-2022¿EurAI
01/04/202231/03/2025Ensure fair NEXUS transition for climate change adaptation and sustainable development implementation based on coupled nature-based systems and bioeconomyEuropean Commission
01/12/202101/12/2021CompARE
24/11/202130/10/2022Desarrollo de un Sistema Experto de Soporte a la Decisión en el uso de Antimicrobianos. Net Antimicrobial Stewardship Program (NASP)ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.
06/10/202131/12/2021Suport estadístic de la fase final del Project Epiconcept (PERTINENT) de vigilànciaeuropeu:/'Setting up a sentinel system to assess the burden of whoopingcough in EU/EEA/'GENCAT-DEPARTAMENT DE SALUT
27/09/202130/04/2022Projecte Illa EficientHABITAT FUTURA GLOBALCOM, S.L.
27/09/202131/12/2023La IP és Membre del Comité de Monitorització de Seguretat de l'assaig clínic ADORE de Laboratoris FerrerFERRER INTERNACIONAL,S.A.
01/09/202131/08/2024Estadística avanzada y Ciencia de Datos: Interpretando modelos caja-negra y analizando conjuntos de datos grandes y complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Integración de Modelos de Optimización y Aprendizaje Artificial para Planificación y Gestión de Sistemas de Transporte Ferroviario y Movilidad UrbanaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Obtención de prótesis para sustitución de tejido óseo mediante impresión 3D por extrusión y posterior sinterizadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Implantación de la economía Circular en la Industria de Proceso (CEPI): Métodos y herramientas para la integración circular de sistemas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
31/08/202131/08/2021Software TP2TD: Text processing pipeline for topic-discovery
01/08/202131/01/2023Detectability of humpback and gray whales in satellite imagery off California.The Nature Conservancy
01/07/202131/12/2022Tres procediments per BiokitDATANCIA, S.L.
01/07/202130/06/2022STAT WARS (EPISODIO II): EL IMPERIO DE LOS DATOSFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
15/06/202115/06/2021CompAREdesign
14/05/202113/11/2022Dynamic evaluation of COVID-19 clinical states and their prognostic factors to improve the intra-hospital patient managementAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/202131/03/2024Servei de suport estadístic per a la Fundació Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (exp. 05/2021-SE-POS)FUNDACIÓ IMIM
01/04/202131/03/2022EIT-UM-2021-21114- Multi-operator tool for managing Demand rEsPonsive trAnspoRTEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202131/08/2022Estudi sobre el rol de l'enginyeria i els enginyers a Espanya en el context del “Observatorio de la Ingeniería”COL.LEGI OF.ENG.INDUST. CATALUNYA
01/02/202131/01/2024Desenvolupament d'un curs digital sobre IA per a la ciutadania en general de difusió massiva en la societat catalanaFUNDACIÓ i2CAT
01/01/202131/12/2023CVS-Q©teen: Frecuencia del Síndrome Visual Informático en adolescentes y su relación con el uso de libros de textos en soporte digitalISCIII-Instituto de Salud Carlos III
01/01/202131/12/2021«REDES DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE»: Género y Ciencia de Datos en Deporte y SaludGobierno de España. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (Mepsyd). Dirección General Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/01/202101/04/2022Llibre blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a les indústries culturals i basades en l’experiènciaCentre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence
07/09/202007/09/2023Modelos de optimización matemática en la gestión deAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202031/08/2021Interpretació del topic modelling en dades textualsUniversitat Politècnica de Catalunya
31/08/202031/08/2020Software Browser-data collection-scenario simulation
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/07/202015/01/2021PRimera fase del projecte KARINDesenvolupament del mòdul de distàncies semàntiques pel recomanador d'alimentsCUBE TECHNOLOGY INNOVATION,S.L.
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2022Red de Innovación de Nuevas Tecnologías en Salud Mental (TECSAM)Fondos FEDER
01/07/202030/09/2021STAT WARS (EPISODIO I): EL IMPERIO DE LOS DATOSFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
01/06/202031/12/2020OPTIMITZACIÓ DE RESERVES CABLE EN BOBINES (ORCB)TOP-CABLE, SA
01/06/202031/07/2020Formació en tècniques estadístiques de disseny i anàlisi d'experiments més rellevants per lesseves activitats.GALENICUM HEALTH, S.L.
01/06/202031/05/2024Metodologías estadísticas para datos clínicos y ómicos y sus aplicaciones en ciencias de la saludAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/05/202030/09/2020curso estadístico online sobre “Reporting guidelines (RG)” para escribir o revisar un Trabajo de Investigación Clínica (en adelante, el Curso)MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
07/05/202007/05/2020PyHIST: A Histological Image Segmentation Tool
01/05/202001/10/2020SDL-PAND: PANDEMIC SIMULATION TO TEST THE EFFECTIVENESS OF CONTAINMENT STRATEGIES THROUGH CELLULAR AUTOMATA AND INTELLIGENT AGENTS USING FORMAL SDL LANGUAGESCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/04/202031/01/2021Identificació de Necessitats Socials Emergents com a conseqüència de la COVID19 i efecte sobre els Serveis Socials del territoriUniversitat Politècnica de Catalunya
03/03/202031/12/2022Hub d'Innovació PediàtricaFondos FEDER
01/03/202031/12/2022Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental (CRETSAM)Fondos FEDER
17/02/202017/02/2021Formació sistema ATTEINSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB
03/02/202030/11/2020Desenvolupament projecte de recerca: “Modelització de la demanda per l’avaluació del PDU”Centre d'Innovació Tecnològica UPC
20/01/202019/01/2021Consultoria desarrollo tratamiento trombolíticoAPTATARGETS S.LU.
01/01/202031/12/2021Localización y problemas afinesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2022intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industryCommission of European Communities
01/01/202031/12/2022Intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industry data economyCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Top Secret RosiesAjuntament de Barcelona
01/01/202031/12/2020an Off-Street parking floating CARsharing service
18/12/201907/03/2023A Simulation-Based Multimodal Dynamic Assigment accounting for Public Transport and new Mobility ServicesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/10/201929/02/2020Projecte d'innovació: Graphical UI for a model of an electric Car-Sharing systemFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
10/10/201931/12/2019Anàlisi Viabilitat Model TransportCONSORCI EDUCACIÓ DE BARCELONA
16/09/201930/11/2019Develop a prototype for the individual talents mapNAPPTILUS TECH LAB, S.L.
16/09/201930/11/2019Projecte d'innovació sobre “Parking Stations Layout for a Car-Sharing system”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201931/08/2022GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/09/201930/11/2019Cross KIC-Human Capital 2019: EDU HackathonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/09/201930/06/2020Meet-Up Inclusió. 3a EdicióUniversitat Politècnica de Catalunya
16/07/201915/11/2019Predicció d'indicadors inmobiliaris: Actualització de models macroeconòmics i microeconòmics d’indicadors immobiliaris, el desenvolupament d’un model microeconòmics i un model de segmentació de provínAIS APLICACIONES DE INTELIGENCIA AR
12/07/201912/01/2022REDUVE Refuerzo de estructuras frente a acciones dinámicas con compuestos de malla vegetalAZVI, S.A.
26/06/201926/07/2019Desenvolupament prova de concepte d'arquitectura BIG DATAFUNDACIÓ i2CAT
05/06/201931/10/2020I+D Desarrollo Data LakeADQUIVER MEDIA, SL
27/05/201931/03/2021UNIQUE: UNIversal QUantification join-graphs for sql assErtionsOracle Corporation
15/05/201931/12/2019Sponsorització 2019 ENBIS MeetingEU.NETW. BUSIN. AND IND.STATISTICS
14/05/201931/10/2020METRICS:METamodelling for Retrieving Invoked Source CodeBIGFINITE BARCELONA, SOCIEDAD LIMIT
05/04/201930/11/2019CarGuard 3SEAT SA
25/02/201925/04/2019Desenvolupament projecte E-ObservatoryWIRING TECHNOLOGIES, S.L.
16/01/201931/12/2019Colaboració desenvolupament front end aplicaciones creadas WoeldsesingWORLDSENSING, S.L.
01/01/201931/12/2022Modelización y Optimización de Problemas Estructurados de Gran Escala y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Integración de CMOS-MEMS avanzados para sistemas de nueva generación a escala milimétricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelización Computacional de Procesos Biofísicos en Múltiples EscalasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelo predictivo de supervivencia poblacional del cáncer de mama según el estadio, el subtipo molecular en el momento del diagnóstico y la adherencia al tratamientoISCIII-Instituto de Salud Carlos III
01/01/201901/08/2021Data Science for Gender Gap (DSGG)Pendent per manca de dades
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
21/12/201831/07/2019Desenvolupament del projecte de recerca: segona fase del projecte CAR GUARDSEAT, S.A.
26/11/201831/12/2019Projecte Virtual Mobility Lab2BCNFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
22/11/201830/04/2019Conveni de col.laboració en Innovació en CiberseguretatFUNDACIÓ i2CAT
23/10/201801/04/2019Implementació d’una eina d’anàlisi del nivell de maduresa de les empreses respecte a la indústria 4.0Ajuntament de Terrassa
15/10/201820/12/2020Agreement SiemensSIEMENS SA
05/10/201830/11/2018Formació ciberseguretat avançada: informàtica forense anàlisi de sistemesINSTITUT SEGURETAT PÚBLICA DE CAT.
01/10/201831/03/2019HPC optimisation of SDLPS distributed simulatorUnió Europea - FP7
21/09/201831/10/2018Patrocini 21er Congrés Internacional de l'Associació Catalana d'Intel·ligència ArtificialAIS APLICACIONES DE INTELIGENCIA AR
01/08/201830/11/2018Sponsored Research AgreementElectronics and Telecommunications
24/07/201831/07/2018Verificación de funcionalidades de una aplicación de borrado de discos en equipos informáticosBORAX DISTRIBUCION INFORMATICA USAD
17/07/201802/07/2021Col·laboració per promoure la innovació en els serveis TIC dels diferents àmbits d'acció pública i privada.SBS SEIDOR, S.L.
14/06/201831/12/2019Aplicació Tecnologia al Transport especialINSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB
28/05/201810/06/2018Analysis of eficacy or ORY1000 based on ADAS-cogOryzon S.A.
18/05/201830/06/2019Análisis textual de los documentos de planificación hidrológica de las cuencas hidrográficas del espacio SUDOE en el marco del proyecto AGUAMOD SOE1/P5/F0026 financiado por el programa de cooperaciónUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
02/05/201801/05/2019Pla de transferència inlab 2018-2019Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/05/201830/04/2020Disseny i anàlisi dels resultats d'una investigació clínicaSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/04/201831/12/2018Computational performance of a selected set of APIs connecting some components of the product/'MaaS Operator/'PTV TRAFFIC AND TRANSPORTATION SOFT
01/04/201821/12/2018Análisis de las políticas de adaptación al cambio climático en escenarios de sequía a raíz de la Frame Water Directive en las cuencas SUDOEUniversitat del País Basc
14/03/201814/03/2018zipfextR:R-package
01/02/201830/04/2018Estudi de satisfacció dels clientes de l'empresa Transdina S.A.TRANSDINA, S.A.
01/02/201831/03/2019Formación en la metología y herramientas de seis sigma y seguimiento de los proyectos de mejoraMAXAMCORP HOLDING SL
01/01/201831/12/2021Razonamiento automático, ejecución de modelos y análisis de datos a partir de ontologíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Estrechando la brecha entre la estadística y la ciencia de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Caracterización de la inestabilidad genómica y las mutaciones somáticas en linfoma de células del manto y su impacto pronosticoInstituto de Salud Carlos III
01/01/201830/09/2021Gestión y Análisis de Datos ComplejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2020EnergiAnd, impulsant la transició energèticaDepartament d’Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l’Estudi del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. Govern d'Andorra
01/01/201831/12/2022Xarxa de Referència d'R+D+I en Energia: Energy for SocietyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/12/201702/09/2021Development of dynamic OD estimators exploiting ICT traffic measurementsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/11/201722/12/2017Optimización del prototipo y tecnología SW de gestión de tráfico y parking en el marco del proyecto Fastprk2WORLDSENSING, S.L.
13/11/201702/03/2018Colaboración para el desarrollo de un sistema de generación de mensajes automático basado en el modelo Space Vector Model, en el marco del proyecto/'SAM APP v2.0/'OTC ENGINEERING SL
23/10/201731/12/2017Formació en Lean seis SigmaSELLBYTEL GROUP, S.A.
01/10/201731/12/2017Formació en tècniques de plantejament i anàlisi de dissenys d'experiments en processos de Biokit.BIOKIT RESEARCH & DEVELOPMENT, SLU
01/10/201731/12/2017Projecte Virtual Mobility Lab BCNFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
31/07/201731/07/2017GESCONDA
20/07/201731/03/2019Implantació i desenvolupament d'un programa de millora Lean-Sis SigmaCHUPA CHUPS, S.A UNIPERSONAL
01/07/201731/03/2018H-07036FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/07/201731/03/2018H-07035FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/06/201728/02/2018Assessoria de seguretat informàtica per a CELLSCELLS (CONS.CONSTRUC.EQUIP.I EXPLOT
18/05/201717/07/2017Desenvolupament d'un frontend basat en tecnologia web i un interface amb una plataforma d'anàlisi de dades basada en web services en l'àmbit del màrqueting i publicitatESPACIO INVERSOR 5000, SL
02/05/201702/05/2018Pla d'actuació InLabAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
28/04/201731/12/2018Estudio comparativo del traslado de pacientes con ictus agudo al centro local de ictus más cercano hacia el traslado directo a un centro endovascularFund Priv.ICTUS Malaltia Vascular
18/04/201705/01/2021Designing smart ITS services through innovative data analysis modelsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201731/12/2017Formació de Green Belts seguint la metodologia Sis SigmaSELLBYTEL GROUP, S.A.
01/04/201701/11/2017CarGuard: Comunicant mòbils amb automòbilsSEAT SA
29/03/201729/03/2017moezipfR:R-package
08/02/201731/12/2020C-ROADS SPAINCommission of European Communities
27/01/201730/06/2017Barcelona a on demand shuttle: demand responsive transport study-2017FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
23/01/201731/03/2017Formación y asesoramiento para la implantació y desarrollo de programas de mejora Lean-Seis SigmaGLOBAL STEEL WIRE, S.A.
17/01/201731/12/2017Formación en la implantación de proyectos de mejora Seis-Sigma en la empresa NervaceroNERVACERO, S.A.
01/01/201731/12/2017El proyecto de Estímulo del Talento Matemático (ESTALMAT) en CatalunyaFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
01/01/201731/12/2019Anàlisis de Dades Composicionals i Espacials. COmpositional and Spatial Data Analysis [COSDA]Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
01/01/201731/12/2020FUNDACIÓ MARATÓ TV3 - Nous biomarcadors predictius de recuperació funcional òptima i de bona resposta al tractament endovascular de l’ictus isquèmic agut. Estudi PrOMISE (somatosensory evoked POtEntials MonItoring during acute ischemic StrokE)Fundació La Marató de TV3
29/04/200401/12/2021ASSAJOS CLÍNICS VIH/SIDAFUNDACIÓ LLUITA CONTRA LA SIDA (duplicat 0000003656)

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:Grups externs:

Red Nacional de Bioestadística, https://www.eio.upc.edu/es/recerca-es/grupos-de-investigacion/biostatnet-red-nacional-de-bioestadistica

Research Group in Survival Analysis (GRASS), https://www.eio.upc.edu/es/recerca-es/grupos-de-investigacion/grass-research-group-in-survival-analysis

Professorat

Professorat del programa de doctorat:Altre professorat vinculat al programa de doctorat:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
31/05/202231/01/2023Contracte de formació de personal com Green Belt de la metodologia Sis Sigma i seguiment dels projectes de millora derivatsDIAGNOSTIC GRIFOLS, SA
23/04/202231/12/2022Donació pel congrés ACAI-2022¿EurAI
01/04/202231/03/2025Ensure fair NEXUS transition for climate change adaptation and sustainable development implementation based on coupled nature-based systems and bioeconomyEuropean Commission
01/12/202101/12/2021CompARE
24/11/202130/10/2022Desarrollo de un Sistema Experto de Soporte a la Decisión en el uso de Antimicrobianos. Net Antimicrobial Stewardship Program (NASP)ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.
06/10/202131/12/2021Suport estadístic de la fase final del Project Epiconcept (PERTINENT) de vigilànciaeuropeu:/'Setting up a sentinel system to assess the burden of whoopingcough in EU/EEA/'GENCAT-DEPARTAMENT DE SALUT
27/09/202130/04/2022Projecte Illa EficientHABITAT FUTURA GLOBALCOM, S.L.
27/09/202131/12/2023La IP és Membre del Comité de Monitorització de Seguretat de l'assaig clínic ADORE de Laboratoris FerrerFERRER INTERNACIONAL,S.A.
01/09/202131/08/2024Estadística avanzada y Ciencia de Datos: Interpretando modelos caja-negra y analizando conjuntos de datos grandes y complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Integración de Modelos de Optimización y Aprendizaje Artificial para Planificación y Gestión de Sistemas de Transporte Ferroviario y Movilidad UrbanaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Obtención de prótesis para sustitución de tejido óseo mediante impresión 3D por extrusión y posterior sinterizadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Implantación de la economía Circular en la Industria de Proceso (CEPI): Métodos y herramientas para la integración circular de sistemas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
31/08/202131/08/2021Software TP2TD: Text processing pipeline for topic-discovery
01/08/202131/01/2023Detectability of humpback and gray whales in satellite imagery off California.The Nature Conservancy
01/07/202131/12/2022Tres procediments per BiokitDATANCIA, S.L.
01/07/202130/06/2022STAT WARS (EPISODIO II): EL IMPERIO DE LOS DATOSFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
15/06/202115/06/2021CompAREdesign
14/05/202113/11/2022Dynamic evaluation of COVID-19 clinical states and their prognostic factors to improve the intra-hospital patient managementAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/202131/03/2024Servei de suport estadístic per a la Fundació Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (exp. 05/2021-SE-POS)FUNDACIÓ IMIM
01/04/202131/03/2022EIT-UM-2021-21114- Multi-operator tool for managing Demand rEsPonsive trAnspoRTEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202131/08/2022Estudi sobre el rol de l'enginyeria i els enginyers a Espanya en el context del “Observatorio de la Ingeniería”COL.LEGI OF.ENG.INDUST. CATALUNYA
01/02/202131/01/2024Desenvolupament d'un curs digital sobre IA per a la ciutadania en general de difusió massiva en la societat catalanaFUNDACIÓ i2CAT
01/01/202131/12/2023CVS-Q©teen: Frecuencia del Síndrome Visual Informático en adolescentes y su relación con el uso de libros de textos en soporte digitalISCIII-Instituto de Salud Carlos III
01/01/202131/12/2021«REDES DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE»: Género y Ciencia de Datos en Deporte y SaludGobierno de España. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (Mepsyd). Dirección General Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/01/202101/04/2022Llibre blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a les indústries culturals i basades en l’experiènciaCentre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence
07/09/202007/09/2023Modelos de optimización matemática en la gestión deAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202031/08/2021Interpretació del topic modelling en dades textualsUniversitat Politècnica de Catalunya
31/08/202031/08/2020Software Browser-data collection-scenario simulation
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/07/202015/01/2021PRimera fase del projecte KARINDesenvolupament del mòdul de distàncies semàntiques pel recomanador d'alimentsCUBE TECHNOLOGY INNOVATION,S.L.
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2022Red de Innovación de Nuevas Tecnologías en Salud Mental (TECSAM)Fondos FEDER
01/07/202030/09/2021STAT WARS (EPISODIO I): EL IMPERIO DE LOS DATOSFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
01/06/202031/12/2020OPTIMITZACIÓ DE RESERVES CABLE EN BOBINES (ORCB)TOP-CABLE, SA
01/06/202031/07/2020Formació en tècniques estadístiques de disseny i anàlisi d'experiments més rellevants per lesseves activitats.GALENICUM HEALTH, S.L.
01/06/202031/05/2024Metodologías estadísticas para datos clínicos y ómicos y sus aplicaciones en ciencias de la saludAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/05/202030/09/2020curso estadístico online sobre “Reporting guidelines (RG)” para escribir o revisar un Trabajo de Investigación Clínica (en adelante, el Curso)MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
07/05/202007/05/2020PyHIST: A Histological Image Segmentation Tool
01/05/202001/10/2020SDL-PAND: PANDEMIC SIMULATION TO TEST THE EFFECTIVENESS OF CONTAINMENT STRATEGIES THROUGH CELLULAR AUTOMATA AND INTELLIGENT AGENTS USING FORMAL SDL LANGUAGESCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/04/202031/01/2021Identificació de Necessitats Socials Emergents com a conseqüència de la COVID19 i efecte sobre els Serveis Socials del territoriUniversitat Politècnica de Catalunya
03/03/202031/12/2022Hub d'Innovació PediàtricaFondos FEDER
01/03/202031/12/2022Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental (CRETSAM)Fondos FEDER
17/02/202017/02/2021Formació sistema ATTEINSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB
03/02/202030/11/2020Desenvolupament projecte de recerca: “Modelització de la demanda per l’avaluació del PDU”Centre d'Innovació Tecnològica UPC
20/01/202019/01/2021Consultoria desarrollo tratamiento trombolíticoAPTATARGETS S.LU.
01/01/202031/12/2021Localización y problemas afinesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2022intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industryCommission of European Communities
01/01/202031/12/2022Intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industry data economyCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Top Secret RosiesAjuntament de Barcelona
01/01/202031/12/2020an Off-Street parking floating CARsharing service
18/12/201907/03/2023A Simulation-Based Multimodal Dynamic Assigment accounting for Public Transport and new Mobility ServicesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/10/201929/02/2020Projecte d'innovació: Graphical UI for a model of an electric Car-Sharing systemFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
10/10/201931/12/2019Anàlisi Viabilitat Model TransportCONSORCI EDUCACIÓ DE BARCELONA
16/09/201930/11/2019Develop a prototype for the individual talents mapNAPPTILUS TECH LAB, S.L.
16/09/201930/11/2019Projecte d'innovació sobre “Parking Stations Layout for a Car-Sharing system”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201931/08/2022GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/09/201930/11/2019Cross KIC-Human Capital 2019: EDU HackathonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/09/201930/06/2020Meet-Up Inclusió. 3a EdicióUniversitat Politècnica de Catalunya
16/07/201915/11/2019Predicció d'indicadors inmobiliaris: Actualització de models macroeconòmics i microeconòmics d’indicadors immobiliaris, el desenvolupament d’un model microeconòmics i un model de segmentació de provínAIS APLICACIONES DE INTELIGENCIA AR
12/07/201912/01/2022REDUVE Refuerzo de estructuras frente a acciones dinámicas con compuestos de malla vegetalAZVI, S.A.
26/06/201926/07/2019Desenvolupament prova de concepte d'arquitectura BIG DATAFUNDACIÓ i2CAT
05/06/201931/10/2020I+D Desarrollo Data LakeADQUIVER MEDIA, SL
27/05/201931/03/2021UNIQUE: UNIversal QUantification join-graphs for sql assErtionsOracle Corporation
15/05/201931/12/2019Sponsorització 2019 ENBIS MeetingEU.NETW. BUSIN. AND IND.STATISTICS
14/05/201931/10/2020METRICS:METamodelling for Retrieving Invoked Source CodeBIGFINITE BARCELONA, SOCIEDAD LIMIT
05/04/201930/11/2019CarGuard 3SEAT SA
25/02/201925/04/2019Desenvolupament projecte E-ObservatoryWIRING TECHNOLOGIES, S.L.
16/01/201931/12/2019Colaboració desenvolupament front end aplicaciones creadas WoeldsesingWORLDSENSING, S.L.
01/01/201931/12/2022Modelización y Optimización de Problemas Estructurados de Gran Escala y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Integración de CMOS-MEMS avanzados para sistemas de nueva generación a escala milimétricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelización Computacional de Procesos Biofísicos en Múltiples EscalasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelo predictivo de supervivencia poblacional del cáncer de mama según el estadio, el subtipo molecular en el momento del diagnóstico y la adherencia al tratamientoISCIII-Instituto de Salud Carlos III
01/01/201901/08/2021Data Science for Gender Gap (DSGG)Pendent per manca de dades
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
21/12/201831/07/2019Desenvolupament del projecte de recerca: segona fase del projecte CAR GUARDSEAT, S.A.
26/11/201831/12/2019Projecte Virtual Mobility Lab2BCNFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
22/11/201830/04/2019Conveni de col.laboració en Innovació en CiberseguretatFUNDACIÓ i2CAT
23/10/201801/04/2019Implementació d’una eina d’anàlisi del nivell de maduresa de les empreses respecte a la indústria 4.0Ajuntament de Terrassa
15/10/201820/12/2020Agreement SiemensSIEMENS SA
05/10/201830/11/2018Formació ciberseguretat avançada: informàtica forense anàlisi de sistemesINSTITUT SEGURETAT PÚBLICA DE CAT.
01/10/201831/03/2019HPC optimisation of SDLPS distributed simulatorUnió Europea - FP7
21/09/201831/10/2018Patrocini 21er Congrés Internacional de l'Associació Catalana d'Intel·ligència ArtificialAIS APLICACIONES DE INTELIGENCIA AR
01/08/201830/11/2018Sponsored Research AgreementElectronics and Telecommunications
24/07/201831/07/2018Verificación de funcionalidades de una aplicación de borrado de discos en equipos informáticosBORAX DISTRIBUCION INFORMATICA USAD
17/07/201802/07/2021Col·laboració per promoure la innovació en els serveis TIC dels diferents àmbits d'acció pública i privada.SBS SEIDOR, S.L.
14/06/201831/12/2019Aplicació Tecnologia al Transport especialINSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB
28/05/201810/06/2018Analysis of eficacy or ORY1000 based on ADAS-cogOryzon S.A.
18/05/201830/06/2019Análisis textual de los documentos de planificación hidrológica de las cuencas hidrográficas del espacio SUDOE en el marco del proyecto AGUAMOD SOE1/P5/F0026 financiado por el programa de cooperaciónUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
02/05/201801/05/2019Pla de transferència inlab 2018-2019Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/05/201830/04/2020Disseny i anàlisi dels resultats d'una investigació clínicaSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/04/201831/12/2018Computational performance of a selected set of APIs connecting some components of the product/'MaaS Operator/'PTV TRAFFIC AND TRANSPORTATION SOFT
01/04/201821/12/2018Análisis de las políticas de adaptación al cambio climático en escenarios de sequía a raíz de la Frame Water Directive en las cuencas SUDOEUniversitat del País Basc
14/03/201814/03/2018zipfextR:R-package
01/02/201830/04/2018Estudi de satisfacció dels clientes de l'empresa Transdina S.A.TRANSDINA, S.A.
01/02/201831/03/2019Formación en la metología y herramientas de seis sigma y seguimiento de los proyectos de mejoraMAXAMCORP HOLDING SL
01/01/201831/12/2021Razonamiento automático, ejecución de modelos y análisis de datos a partir de ontologíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Estrechando la brecha entre la estadística y la ciencia de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Caracterización de la inestabilidad genómica y las mutaciones somáticas en linfoma de células del manto y su impacto pronosticoInstituto de Salud Carlos III
01/01/201830/09/2021Gestión y Análisis de Datos ComplejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2020EnergiAnd, impulsant la transició energèticaDepartament d’Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l’Estudi del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. Govern d'Andorra
01/01/201831/12/2022Xarxa de Referència d'R+D+I en Energia: Energy for SocietyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/12/201702/09/2021Development of dynamic OD estimators exploiting ICT traffic measurementsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/11/201722/12/2017Optimización del prototipo y tecnología SW de gestión de tráfico y parking en el marco del proyecto Fastprk2WORLDSENSING, S.L.
13/11/201702/03/2018Colaboración para el desarrollo de un sistema de generación de mensajes automático basado en el modelo Space Vector Model, en el marco del proyecto/'SAM APP v2.0/'OTC ENGINEERING SL
23/10/201731/12/2017Formació en Lean seis SigmaSELLBYTEL GROUP, S.A.
01/10/201731/12/2017Formació en tècniques de plantejament i anàlisi de dissenys d'experiments en processos de Biokit.BIOKIT RESEARCH & DEVELOPMENT, SLU
01/10/201731/12/2017Projecte Virtual Mobility Lab BCNFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
31/07/201731/07/2017GESCONDA
20/07/201731/03/2019Implantació i desenvolupament d'un programa de millora Lean-Sis SigmaCHUPA CHUPS, S.A UNIPERSONAL
01/07/201731/03/2018H-07036FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/07/201731/03/2018H-07035FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/06/201728/02/2018Assessoria de seguretat informàtica per a CELLSCELLS (CONS.CONSTRUC.EQUIP.I EXPLOT
18/05/201717/07/2017Desenvolupament d'un frontend basat en tecnologia web i un interface amb una plataforma d'anàlisi de dades basada en web services en l'àmbit del màrqueting i publicitatESPACIO INVERSOR 5000, SL
02/05/201702/05/2018Pla d'actuació InLabAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
28/04/201731/12/2018Estudio comparativo del traslado de pacientes con ictus agudo al centro local de ictus más cercano hacia el traslado directo a un centro endovascularFund Priv.ICTUS Malaltia Vascular
18/04/201705/01/2021Designing smart ITS services through innovative data analysis modelsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201731/12/2017Formació de Green Belts seguint la metodologia Sis SigmaSELLBYTEL GROUP, S.A.
01/04/201701/11/2017CarGuard: Comunicant mòbils amb automòbilsSEAT SA
29/03/201729/03/2017moezipfR:R-package
08/02/201731/12/2020C-ROADS SPAINCommission of European Communities
27/01/201730/06/2017Barcelona a on demand shuttle: demand responsive transport study-2017FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
23/01/201731/03/2017Formación y asesoramiento para la implantació y desarrollo de programas de mejora Lean-Seis SigmaGLOBAL STEEL WIRE, S.A.
17/01/201731/12/2017Formación en la implantación de proyectos de mejora Seis-Sigma en la empresa NervaceroNERVACERO, S.A.
01/01/201731/12/2017El proyecto de Estímulo del Talento Matemático (ESTALMAT) en CatalunyaFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
01/01/201731/12/2019Anàlisis de Dades Composicionals i Espacials. COmpositional and Spatial Data Analysis [COSDA]Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
01/01/201731/12/2020FUNDACIÓ MARATÓ TV3 - Nous biomarcadors predictius de recuperació funcional òptima i de bona resposta al tractament endovascular de l’ictus isquèmic agut. Estudi PrOMISE (somatosensory evoked POtEntials MonItoring during acute ischemic StrokE)Fundació La Marató de TV3
29/04/200401/12/2021ASSAJOS CLÍNICS VIH/SIDAFUNDACIÓ LLUITA CONTRA LA SIDA (duplicat 0000003656)

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt