Estadística i Investigació Operativa

COORDINADOR/A

Graffelman, Jan

CONTACTE

Unitat Transversal de Gestió CNTIC
Unitat UTGCNTIC de Doctorat
Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech
C/ Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003
08034 Barcelona
93 413 78 36
doctorat.eio@upc.edu

https://www.eio.upc.edu/es/qui-som-es

El Departament d’Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va ser creat el 1987 com a conseqüència de la Llei de reforma universitària, ajuntant els diversos grups de la Universitat que fins aleshores havien estat treballant separadament en les àrees de l’estadística i la investigació operativa.

El Departament té una plantilla de 40 professors que treballen a l’Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ETSEIAAT), la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME). El Departament té el seu propi programa de doctorat i porta a terme cursos de màster i de postgrau.

El Departament està implicat en gran mesura en activitats de recerca, principalment en el camp de l’enginyeria industrial, el desenvolupament d’interfícies intel·ligents i sistemes automàtics de processament de dades, l’optimització i simulació de fluxos en xarxes, i aplicacions de tot l’anterior.

Informació general

Perfil d'acces

En general, qualsevol estudiant provinent d’una disciplina numèrica, en possessió d’un màster en estadística i investigació operativa (preferentment l’ofert per la mateixa UPC) amb bones qualificacions (notable o superior) pot ser acceptat en el Programa de Doctorat.

En particular, els títols de grau recomanats per als doctorands són:
• Grau/Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
• Grau/Llicenciatura en Matemàtiques
• Grau en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Informàtica
• Grau/Enginyeria Industrial
• Grau/Enginyeria en Telecomunicacions
• Grau en Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Agrònoma
• Grau/Llicenciatura en Biologia
• Grau/Llicenciatura en Economia
• Grau/Llicenciatura en Sociologia
• Grau/Llicenciatura en Medicina.

Els estudiants han de poder comunicar-se en anglès, català o castellà.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

12

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Estadística i Investigació Operativa (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://www.eio.upc.edu/es/qui-som-es

CONTACTE:
Unitat Transversal de Gestió CNTIC
Unitat UTGCNTIC de Doctorat
Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech
C/ Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003
08034 Barcelona
93 413 78 36
doctorat.eio@upc.edu

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

En general, qualsevol estudiant provinent d’una disciplina numèrica, en possessió d’un màster en estadística i investigació operativa (preferentment l’ofert per la mateixa UPC) amb bones qualificacions (notable o superior) pot ser acceptat en el Programa de Doctorat.

En particular, els títols de grau recomanats per als doctorands són:
• Grau/Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
• Grau/Llicenciatura en Matemàtiques
• Grau en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Informàtica
• Grau/Enginyeria Industrial
• Grau/Enginyeria en Telecomunicacions
• Grau en Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Agrònoma
• Grau/Llicenciatura en Biologia
• Grau/Llicenciatura en Economia
• Grau/Llicenciatura en Sociologia
• Grau/Llicenciatura en Medicina.

Els estudiants han de poder comunicar-se en anglès, català o castellà.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Els estudiants que hagin cursat el MEIO de la UPC amb qualificacions de notable o superior són acceptats al Programa de Doctorat.

Als estudiants que no hagin cursat el MEIO però sí un altre màster en estadística i/o investigació operativa extern a la UPC de nivell similar al de la UPC, i a més tinguin un grau en una disciplina científica o tecnològica (tal com Grau en Ciències i Tècniques Estadístiques, Grau en Matemàtiques, Grau en Enginyeria Informàtica, Grau en Enginyeria Industrial, Grau en Enginyeria de Telecomunicacions, Grau en Biologia, Grau en Economia, Grau en Medicina), se’ls avaluen els paràmetres següents (ponderacions entre parèntesis):
• Expedient acadèmic, a nivell de grau i màster (60%).
• Nivell del grau i/o màster realitzat, o de les universitats on s’hagi realitzat (30%).
• Coneixement d’una o més llengües del Programa de Doctorat (anglès, català, castellà) (10%).

S’exigeix un mínim de notable, tant en grau com en màster, en l’expedient acadèmic. Per avaluar la universitat s’utilitzen rànquings estàndard d’universitats (per exemple, http://www.topuniversities.com/university-rankings). A aquests estudiants la Comissió Acadèmica els pot exigir fins a 60 crèdits de complements de formació (assignatures del MEIO).

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar la seva durada.

Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Els complements de formació els decideix de forma consensuada la Comissió Acadèmica del programa i el tutor/director o la tutora/directora de cada estudiant. Els complements de formació corresponen a assignatures del Màster en EIO de la UPC.

Els estudiants que hagin cursat el Màster en EIO de la UPC no han de cursar complements de formació.

Els estudiants que hagin accedit al Doctorat cursant un màster diferent del MEIO de la UPC, per norma general, hauran de cursar complements de formació (un mínim de 30, habitualment, i fins a un màxim de 60 crèdits).

Els estudiants que hagin entrat al Doctorat amb el perfil anomenat Investigació Operativa hauran de cursar, si no han adquirit aquests coneixements en el seu màster previ, les assignatures de fonaments comuns i fonaments de la investigació operativa del MEIO: Simulació, Modelització en Programació Matemàtica, Optimització, Optimització Estocàstica, Programació Sencera i Optimització Combinatòria, Optimització de Gran Escala, Mètodes Heurístics en Programació Matemàtica, Fluxos en Xarxes.

Els estudiants que han entrat al doctorat amb el perfil Estadística hauran de cursar, si no han adquirit aquests coneixements en el seu màster previ, les assignatures de Fonaments Comuns, i Fonaments de l’Estadística del MEIO: Probabilitat i Processos Estocàstics, Anàlisi Multivariada, Inferència, Models Lineals Generalitzats, Disseny d’Experiments, Inferència Bayesiana, Anàlisi de Supervivència, Previsió i Sèries Temporals, Anàlisi de Dades Discretes, Anàlisi de Dades Longitudinals, Models no Paramètrics, Tècniques de Mostreig.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser realitzades dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives) s’hauran de realitzar durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

El Programa de Doctorat en Estadística i Investigació Operativa compta amb les activitats formatives següents:

 • Tutoria. Es tracta del seguiment de l’estudiant per part dels tutors mitjançant reunions setmanals d’aproximadament dues hores. Aquestes reunions són de caràcter obligatori i sense aquestes la tesi doctoral no pot avançar.
 • Assignatures de màster i de l’Escola d’Estiu. Es tracta de complementar la formació d’estudiants que no procedeixin del màster propi en EIO. Això inclou assignatures avançades impartides per professors visitants en el marc de l’Escola d’Estiu del Màster en EIO de la UPC (Facultat de Matemàtiques i Estadística). Les hores dedicades poden arribar fins a les corresponents a 60 crèdits (mínim variable segons formació prèvia dels estudiants). En general es tracta d’activitats optatives, encara que la Comissió Acadèmica o bé els directors de tesi poden marcar assignatures com a obligatòries segons el perfil de l’estudiant.
 • Seminaris. És habitual l’assistència dels estudiants de doctorat al Seminari del Departament d’EIO per contactar amb investigadors reconeguts nacionals i internacionals i exposar-se a problemes de recerca punters. La durada d’un seminari és normalment d’una hora, i el departament n’organitza un mínim de vuit a l’any. L’assistència als seminaris és de caràcter optatiu.
 • Estades de recerca. Els estudiants de doctorat poden fer estades en altres centres de recerca, siguin nacionals o a l’estranger, amb l’objectiu de formar-se en temes específics, o bé per dur a terme tasques de recerca per a l’obtenció de la menció de doctorat internacional. Les estades de recerca solen tenir un mínim de tres mesos i són optatives en general, però obligatòries per a estudiants que vulguin obtenir la menció internacional.
 • Assistència a conferències. Els estudiants de doctorat poden assistir a congressos nacionals i internacionals, tant per presentar-hi ponències pròpies com per establir contactes amb altres investigadors. Sovint les conferències internacionals programen cursos intensius sobre temes específics d’interès per a estudiants de doctorat.
 • Cursos externs. La Comissió Acadèmica difon entre els estudiants de doctorat anuncis de cursos intensius avançats sobre temes específics que poden ser d’interès per al Doctorat. Es fa ressò, per exemple, dels cursos oferts pel Barcelona Graduate School of Mathematics (BSGMath). En general, es tracta de cursos optatius d’una setmana de durada.
 • Cursos interns de la UPC. La Comissió Acadèmica difon entre els estudiants de doctorat anuncis de cursos d’interès per a la recerca científica, com els organitzats per les biblioteques de la UPC (investigació en bibliografia, formació en habilitats informacionals, aprendre a identificar quan i per què es necessita informació, on trobar-la i com avaluar-la, utilitzar-la i comunicar-la de manera ètica) i l’Institut de Ciències de l’Educació (millora d’habilitats lingüístiques i de comunicació, i adquisició d’un conjunt de coneixements, capacitats i actituds necessaris per interpretar i produir missatges i comunicar-se de manera eficaç en contextos diversos). Es tracta, en general, de cursos optatius d’un o dos dies.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

El Programa de Doctorat va obtenir la Menció de Qualitat MCD2003-00128 entre els anys 2003-2009. El 2011 va obtenir la Menció d'Excel·lència MEE2011-0384 per als anys 2011, 2012 i 2013. Això li permet tenir accés a les convocatòries d’ajuts de mobilitat de professors (professors visitants al Doctorat per impartir cursos), mobilitat per a tribunals de tesi amb menció europea i mobilitat d’estudiants per aconseguir la menció europea. En la recent convocatòria de mobilitat de 2011, al Programa de Doctorat se li van concedir tots els ajuts sol·licitats: 3 per a professors estrangers en tribunals amb menció europea, 2 per a professors visitants que impartiran cursos de doctorat a l’Escola d’Estiu i 3 per a estudiants que faran estades per a l’obtenció del títol amb menció europea. Quan el pressupost ho ha permès, el Programa de Doctorado també ha ofert borses de viatge internes per assistir a congressos i estades. El 2011 va fer una convocatòria i se’n van beneficiar una desena d’estudiants del programa.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 23/07/2024 04:30:29.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • LORENTE GARCÍA, ESTER: A Simulation-based intermodal assignment accounting for public transport and ride-pooling services
  Autor/a: LORENTE GARCÍA, ESTER
  Programa: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Departament: Departament d'Estadística i Investigació Operativa (EIO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 17/04/2024
  Director/a de tesi: CODINA SANCHO, ESTEVE | BARCELÓ BUGEDA, JAIME

  Tribunal:
       PRESIDENT: FAULIN FAJARDO, FRANCISCO
       SECRETARI: MONTERO MERCADÉ, LIDIA
       VOCAL NO PRESENCIAL: FRIEDRICH, BERNHARD
  Resum de tesi: La movilidad compartida, incluyendo la Movilidad como Servicio (MaaS), ha surgido como una solución potencial para la congestión en las ciudades. Sin embargo, estudios recientes han revelado consecuencias no deseadas como el aumento de los tiempos de viaje y la reducción en el uso del transporte público. La Asociación Internacional de Transporte Público (UITP) enfatiza la necesidad de una integración complementaria entre la movilidad compartida y el transporte público para lograr resultados positivos. Esta tesis se centra en la integración intermodal de un servicio de ride-pooling (RP) como alimentador de paradas de transporte público (PT), permitiendo viajes combinados con múltiples tramos (“legs” en inglés). A diferencia de estudios anteriores, explora todos los tipos intermodales, considera una amplia gama de combinaciones intermodales más allá de las restricciones del vehículo y la parada más cercanos, y analiza el rendimiento en una gran área metropolitana con una extensa red de transporte público.En esta tesis, se ha desarrollado una estrategia de asignación que mejora significativamente el rendimiento de un sistema de viajes compartidos en combinación intermodal con el transporte público, implementado dentro del asignador intermodal (“intermodal dispatcher”), el componente clave del sistema. Las características más importantes de la estrategia son que utiliza un enfoque de asignación por lotes (“batch dispatching”) para optimizar la asignación de solicitudes a vehículos de transporte (RP y/o PT) y presenta una asignación postpuesta (“delayed dispatching”), que pospone el proceso de las peticiones hasta que éstas son próximas a su ventana de tiempo. Esta estrategia permite una selección precisa del vehículo, evitando elecciones prematuras cuando la mayoría de los itinerarios de los vehículos están vacíos. En particular, esto afecta los viajes con un último tramo (“last-leg” LL) en ride-pooling, los cuales son divididos en dos partes y tratados en dos iteraciones separadas. La primera parte excluye el tramo final de RP y se asigna inicialmente utilizando una estimación para el LL. La segunda parte del viaje queda momentáneamente pen-diente y se asigna con una determinada anticipación a la ventana de tiempo de la LL. Para garantizar la disponibilidad de vehículos en esta segunda parte, el sistema implementa un mecanismo de reserva de vehículos.Para evaluar el rendimiento de la estrategia de asignación propuesta, se ha desarrollado un sistema basado en simulación que modela con precisión tanto el funcionamiento del sistema de viajes compartidos en el campo (el movimiento de vehículos y la recepción de solicitudes de clientes) como el procesamiento de solicitudes y actualizaciones de ubicación de vehículos por parte del asignador. En comparación con experimentos reales en el campo, la simulación permite experimentos en los que se varían sistemáticamente todos los parámetros de la estrategia de asignación y de la demanda. Este simulador es el segundo resultado significativo de la tesis. Los resultados de la investigación indican que la implementación de una estrategia de asignación postpuesta, junto con la reserva de vehículos, puede conducir a una mayor demanda servida y a una más alta rentabilidad en comparación con una estrategia no postpuesta, especialmente en escenarios de saturación de flota. Esta estrategia optimiza la asignación de los recursos del sistema, específicamente la flota limitada de vehículos, ya que éstos son seleccionados de forma más apropiada. Como resultado, el sistema puede identificar e incluir de manera eficiente alternativas con una alta proporción de compartición y que contengan otros pasajeros ya en servicio, sin imponer restricciones excesivas en las solicitudes futuras.Barcelona10-1-

 • RAMÓN LUMBIERRES, DANIEL JACOBO: Speculation – postponement strategies in supply chain network design problems: a modelling framework for new supply chain strategies through stochastic optimization
  Autor/a: RAMÓN LUMBIERRES, DANIEL JACOBO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690554
  Programa: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Departament: Departament d'Estadística i Investigació Operativa (EIO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 23/01/2024
  Director/a de tesi: HEREDIA CERVERA, FRANCISCO JAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: ALONSO AYUSO, ANTONIO
       SECRETARI: RODRÍGUEZ PEREIRA, JESSICA
       VOCAL: PAGÈS BERNAUS, ADELA
  Resum de tesi: Speculation y Postponement son estrategias opuestas de cadena de suministro dirigidas a avanzar o posponer los procesos de producción que transforman materias primas en productos acabados. Un Punto de Desacople de Órdenes de Consumidor, o CODP, es un punto logístico de la cadena donde la producción especulativa es almacenada hasta la llegada de órdenes de demanda, de manera que el posicionamiento de CODPs caracteriza la estrategia asociada de la cadena de suministro. Dos modelos de optimización se presentan para decidir el Diseño en Red de Cadena de Suministro óptimo y su estrategia Speculation – Postponement asociada a través de un enfoque de optimización estocástica de dos etapas: el primero llamado (OSCS) que asigna decisiones estratégicas y de speculation a variables de primera etapa, y decisiones de postponement y valores de recurso a variables de segunda etapa; y un segundo llamado (OSCST) con las mismas decisiones estratégicas que (OSCS) donde los conceptos speculation y postponement son explícitamente excluidos de lamodelización, de manera que todas las decisiones de flujos de producción quedan asignados a variables de segunda etapa. El análisis del caso de estudio de (OSCS) muestra estrategias combinadas de Speculation – Postponement claras para diferentes productos junto a criterios tácticos para satisfacer las órdenes de demanda en orden decreciente de valor añadido de la producción almacenada, así como diferencias significantes entre el problema original y su equivalente determinista. Las soluciones de los casos de estudio de (OSCST) mantienen los criterios tácticos observados y muestran estrategias Speculation – Postponement que quedan fuera del alcance clásico. Finalmente, se propone una extensión del marco de estrategias Speculation – Postponement junto a dos medidas, el Grado Absoluto y Relativo de Speculation, para cuantificar la estrategia Speculation – Postponement de todo problema de cadena de suministro con niveles de inventario. Esta tesis doctoral es el resultado de una colaboración entre GNOM-UPC, Accenture Technology Labs, Accenture Analytics Innovation Center y CIM-UPC.

Darrera actualització: 23/07/2024 05:01:14.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:LORENTE GARCÍA, ESTER
Títol:A Simulation-based intermodal assignment accounting for public transport and ride-pooling services
Data lectura:17/04/2024
Director/a:CODINA SANCHO, ESTEVE
Codirector/a:BARCELÓ BUGEDA, JAIME
Menció:Menció Doctorat Internacional + Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
An intermodal dispatcher for the assignment of public transport and ride pooling services
Lorente, E.; Barceló, J.; Codina, E.; Noekel, K.
Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465 (JCR Impact Factor-2018: 0.601; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2022
Article en revista

An approach based on simulation and optimisation for the intermodal dispatching of public transport and ride-pooling services
Lorente, E.; Codina, E.; Barcelo, J.; Nökel, K.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417
Data de publicació: 16/03/2023
Article en revista

An agent-based simulation model for intermodal assignment of public transport and ride pooling services
2021 International Symposium on Transportation Data and Modelling
Data de presentació: 23/06/2021
Presentació de treball en congressos

A simulation system for intermodal assignment of public transport and ride pooling services
Eighth International Workshop on Freight Transportation and Logistics
Data de presentació: 07/05/2022
Presentació de treball en congressos

An approach based on simulation and optimization to integrate ride-pooling with public transport for a cooperative approach
9th International Symposium on Transportation Data and Modelling
Data de presentació: 20/06/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RAMÓN LUMBIERRES, DANIEL JACOBO
Títol:Speculation – postponement strategies in supply chain network design problems: a modelling framework for new supply chain strategies through stochastic optimization
Data lectura:23/01/2024
Director/a:HEREDIA CERVERA, FRANCISCO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Comparison of production strategies and degree of postponement when incorporating additive manufacturing to product supply chains
Minguella-Canela, J.; Muguruza, A.; Ramon-Lumbierres, Daniel.; Heredia, F.-Javier; Gimeno, R.; Guo, P.; Hamilton, M.; Shastry, K.; Webb, S.
Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2017: 0.201; Quartil: Q3)
Data de publicació: 06/10/2017
Article en revista

Optimal postponement in supply chain network design under uncertainty: an application for additive manufacturing
Ramon-Lumbierres, Daniel.; Heredia, F.-Javier; Minguella-Canela, J.; Muguruza, A.
International journal of production research, ISSN: 0020-7543 (JCR Impact Factor-2020: 8.568; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/06/2020
Article en revista

AUTOR/A:SALGADO ROJAS, JOSÉ IGNACIO
Títol:MIPing complex multi-action management planning: models, algorithms, and variants
Data lectura:20/12/2023
Tutor/a:ALBAREDA SAMBOLA, MARIA
Director/a:HERMOSO LOPEZ, VIRGILIO
Codirector/a:ÁLVAREZ MIRANDA, EDUARDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A mixed integer programming approach for multi-action planning for threat management
Salgado, J.; Alvarz, E.; Hermoso-López, Virgilio; Garcia-Gonzalo, Jordi; Weintraub, A.
Ecological modelling, ISSN: 0304-3800 (JCR Impact Factor-2020: 2.974; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/02/2020
Article en revista

An integer programming method for the design of multi-criteria multi-action conservation plans
Alvarz, E.; Salgado, J.; Hermoso-López, Virgilio; Garcia-Gonzalo, Jordi; Weintraub, A.
Omega: the international journal of management science, ISSN: 0305-0483 (JCR Impact Factor-2020: 7.084; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

Spatial prioritisation of management for biodiversity conservation across the EU
Hermoso-López, Virgilio; Salgado, J.; Lanzas, M.; Alvarz, E.
Biological conservation, ISSN: 0006-3207 (JCR Impact Factor-2022: 5.9; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

prioriactions: multi-action management planning in R
Salgado, J.; Hermoso-López, Virgilio; Alvarz, E.
Methods in ecology and evolution, ISSN: 2041-210X (JCR Impact Factor-2022: 6.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2023
Article en revista

Designing an optimal large-scale reintroduction plan for a critically endangered species
Canessa, S.; Salgado, J.; Villero, D.; Brotons Alabau, Lluís; Amat Orriols, F.; Guinart, D.; Solórzano, S.; López, L.; Comas, X.; Hermoso, V.
Journal of applied ecology, ISSN: 1365-2664 (JCR Impact Factor-2021: 10.7
Data de publicació: 01/03/2023
Article en revista

AUTOR/A:CORTEZ ORDOÑEZ, ALEXANDRA PIEDAD
Títol:The dynamics of bike sharing systems: advancements in analytics tools
Data lectura:23/11/2023
Director/a:VÁZQUEZ ALCOCER, PERE PAU
Codirector/a:SÁNCHEZ ESPIGARES, JOSE ANTONIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A visual tool for the analysis of usage trends of small and medium bicycle sharing systems
Cortez, A.; Sanchez, J.; Vazquez, P.
Computers & graphics, ISSN: 0097-8493 (JCR Impact Factor-2022: 2.5; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

Scalability evaluation of forecasting methods applied to bicycle sharing systems
Cortez, A.; Vazquez, P.; Sanchez, J.
Heliyon, ISSN: 2405-8440 (JCR Impact Factor-2022: 4.0; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/2023
Article en revista

Advanced Visual Interaction with Public Bicycle Sharing Systems
2021 International Conferences in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision
Data de presentació: 19/05/2021
Presentació de treball en congressos

Analysis and visual exploration of prediction algorithms for public bicycle sharing systems
15th International Conference on Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and image Processing
Data de presentació: 21/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PALOMINO GAYETE, ARTURO
Títol:Metodologia d'identificació de seqüències Web per a business intelligence basada en tècniques de mineria de dades
Data lectura:03/10/2023
Director/a:GIBERT OLIVERAS, CARINA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Quick sequence detection
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 26/01/2023
Patent

¿Cómo reformular la estrategia de comercio electrónico de una organización mediante el análisis de datos?
Universitat Oberta de Catalunya
Data de publicació: 01/09/2017
Llibre

Web pattern detection for Business Intelligence with data mining
Data de publicació: 23/10/2014
Capítol en llibre

Web pattern navigation profiling for online marketing campaigns design support under a data science approach
Data de publicació: 01/10/2018
Capítol en llibre

Web pattern detection for business intelligence with data mining
17th International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence
Data de presentació: 2014
Presentació de treball en congressos

Finding patterns from a user-centric perspective using knowledge discovery methods
5th International Conference on Advanced Research Methods and Analytics
Data de presentació: 28/06/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BARROSO DEL TORO, ALBERTO
Títol:Understanding investor reaction to sustainability news in energy companies: fossil vs renewable vs nuclear, tone effects, and COVID-19 impacts through a multi-study approach using event study metholology.
Data lectura:06/07/2023
Tutor/a:TORT-MARTORELL LLABRES, FRANCISCO JAVIER
Director/a:VIVAS CRISOL, LAURA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
How shareholders react to sustainable narratives about leading European energy companies? An event study using sentiment data from the global database for events, language and tone (GDELT)
Barroso, A.; Tort-martorell, F.; Canela, M.
Applied economics, ISSN: 0003-6846 (JCR Impact Factor-2022: 2.2; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/01/2022
Article en revista

Comparing the impacts of sustainability narratives on american and european energy shareholders: a multi-event study analysing reactions to news before and during COVID-19
Barroso, A.; Vivas, L.; Tort-martorell, F.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/12/2022
Article en revista

The sustainability narrative: a multi study using event studies to analyse the American Energy Companies Shareholder’s reaction to sustainability news
Barroso, A.; Vivas, L.; Tort-martorell, F.
International journal of environmental research and public health, ISSN: 1660-4601 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 01/12/2022
Article en revista

Business case of adopting corporate sustainability measures: a multi-study through a bibliometric research and literature review
XXI Congreso internacional AECA: empresa y sociedad: sostenibilidad y transformación digital
Data de presentació: 23/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ROSELL CAMPS, FRANCISCA
Títol:Mathematical programming models to design and analyse efficient and robust raiway freight transport networks.
Data lectura:10/11/2022
Director/a:CODINA SANCHO, ESTEVE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Potenciació del transport multimodal al Corredor del Mediterrani des de la implementació de models multiclient i multiproducte eficients
Data de publicació: 04/2018
Llibre

A model that assesses proposals for infrastructure improvement and capacity expansion on a mixed railway network
Rosell, F.; Codina, E.
Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465 (JCR Impact Factor-2018: 0.601; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

A combined and robust modal-split/traffic assignment model for rail and road freight transport
Rosell, F.; Codina, E.; Lídia Montero
European journal of operational research, ISSN: 0377-2217 (JCR Impact Factor-2022: 6.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2022
Article en revista

Optimization of traffic light settings for a new tram line in the city center of Barcelona
Transportation Research Board 97th Annual Meeting
Data de presentació: 08/01/2018
Presentació de treball en congressos

A mathematical programming model for the design of railway freight transport networks
XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Data de presentació: 29/05/2018
Presentació de treball en congressos

Model for assessing proposals for infrastructure improvement and capacity expansion on a mixed railway network
22nd Euro Working Group on Transportation
Data de presentació: 19/09/2019
Presentació de treball en congressos

Solving and applying large queueing models for public transit networks and freight railway transportation systems
30th Conference of the Association of European Operational Research Societies
Data de presentació: 24/06/2019
Presentació de treball en congressos

A railway network design model for the joint expansion and improvement of freight railway infrastructures
RailNorrköping - 8th International Conference on Railway Operations Modelling and Analysis
Data de presentació: 17/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SERRA BURRIEL, FELIU
Títol:Relevant statistical applications to real-world data science
Data lectura:19/04/2022
Director/a:DELICADO USEROS, PEDRO FRANCISCO
Codirector/a:CUCCHIETTI TABANIK, FERNANDO MARTÍN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A city of cities: Measuring how 15-minutes urban accessibility shapes human mobility in Barcelona
Graells, E.; Serra, F.; Rowe, F.; Cucchietti, F.; Reyes, P.
PloS one, ISSN: 1932-6203 (JCR Impact Factor-2021: 3.752; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/05/2021
Article en revista

Wildfires vegetation recovery through satellite remote sensing and functional data analysis
Serra, F.; Delicado, P.; Cucchietti, F.
Mathematics, ISSN: 2227-7390 (JCR Impact Factor-2021: 2.592; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/06/2021
Article en revista

The Camp Nou Stadium as a testbed for city physiology: a modular framework for urban digital twins
Meta, I.; Serra, F.; Carrasco-Jiménez, J. C.; Cucchietti, F.; Diví, C.; Garcia, C.; García, D.; Graells, E.; Navarro, G.; Lázaro, Q.; Reyes, P.; Navarro, D.; Gil, A.; Eguskiza, I.
Complexity, ISSN: 1099-0526 (JCR Impact Factor-2021: 2.121; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/10/2021
Article en revista

Estimating heterogeneous wildfire effects using synthetic controls and satellite remote sensing
Serra, F.; Delicado, P.; Prata, A.; Cucchietti, F.
Remote sensing of environment, ISSN: 0034-4257 (JCR Impact Factor-2021: 13.85; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

A constellation of horrors: analysis and visualization of the #Cuéntalo movement
28th International World Wide Web Conference
Data de presentació: 05/2019
Presentació de treball en congressos

Measuring spatial subdivisions in urban mobility with mobile phone data
29th International World Wide Web Conference
Data de presentació: 04/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ROS ROCA, XAVIER
Títol:Dynamic OD matrix estimation exploiting ICT traffic measurements.
Data lectura:07/10/2021
Director/a:MONTERO MERCADÉ, LIDIA
Codirector/a:BARCELÓ BUGEDA, JAIME
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Data analytics and models for understanding and predicting travel patterns in urban scenarios
Barcelo, J.; Ros Roca, X.; Lídia Montero
Data de publicació: 01/2022
Capítol en llibre

Notes on using simulation-optimization techniques in traffic simulation
Ros Roca, X.; Lídia Montero; Barcelo, J.
Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465 (JCR Impact Factor-2017: 0.301
Data de publicació: 2017
Article en revista

Investigating the performance of SPSA in simulation-optimization approaches to transportation problems
Ros Roca, X.; Lídia Montero; Schneck, A.; Barceló , J.
Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465 (JCR Impact Factor-2017: 0.301
Data de publicació: 11/2018
Article en revista

Fusing mobile phone data with other data sources to generate input OD matrices for transport models
Lídia Montero; Ros Roca, X.; Herranz, R.; Barcelo, J.
Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465 (JCR Impact Factor-2017: 0.301
Data de publicació: 2019
Article en revista

Investigating the quality of Spiess-like and SPSA approaches for dynamic OD matrix estimation
Ros Roca, X.; Lídia Montero; Barcelo, J.
Transportmetrica A-Transport Science, ISSN: 2324-9935 (JCR Impact Factor-2020: 3.496; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Using GPS tracking data to validate route choice in OD trips within dense urban networks
Lídia Montero; Ros Roca, X.
Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465 (JCR Impact Factor-2017: 0.301
Data de publicació: 2020
Article en revista

Exploring the direct and indirect use of ICT measurements in DODME (Dynamic OD Matrix Estimation)
Ros Roca, X.; Lídia Montero; Barcelo, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/11/2021
Article en revista

A practical approach to assignment-free Dynamic Origin–Destination Matrix Estimation problem
Ros Roca, X.; Lídia Montero; Barcelo, J.; Nökel, K.; Gentile, G.
Transportation research. Part C, emerging technologies, ISSN: 0968-090X (JCR Impact Factor-2022: 8.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Avances en la investigación de PTV IBERIA en materia de estimación dinámica de matrices OD
XIII Congreso de Ingenieria del Transporte: Nuevos Retos en el Transporte: menos es más
Data de presentació: 07/06/2018
Presentació de treball en congressos

Investigating the quality of SPSA and Spiess-like approaches for Dynamic OD Estimation
Mathematics Applied in Transport and Traffic Systems 2018
Data de presentació: 18/10/2018
Presentació de treball en congressos

Transport Analytics Approaches to the Dynamic Origin-Destination Estimation Problem
Congreso CAMPUS FIT 2020
Data de presentació: 24/06/2020
Presentació de treball en congressos

Dynamic origin-destination matrix estimation with ICT traffic measurements using SPSA
MT-TS 2021 - 7th IEEE International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems
Data de presentació: 16/06/2021
Presentació de treball en congressos

Aplication of data driven approach to dynamic Origin-Destination Matrix Estimation (DODME)
2021 International Symposium on Transportation Data and Modelling
Data de presentació: 21/06/2020
Presentació de treball en congressos

Exploiting ICT Measurements in the Dynamic Origin-Destination Estimation Problems
III Campus Científico del Foro de Ingeniería de Transporte (FIT)
Data de presentació: 05/04/2019
Presentació de treball en congressos

Exploring the data-driven approaches for the Dynamic Origin-Destination Matrix Estimation problem
2021 Online Workshop of the Spanish Network of Excellence in Transportation for young researchers
Data de presentació: 12/07/2021
Presentació de treball en congressos

A data-driven approach for the Dynamic OD Matrix Estimation problem
UPC-EIO PhD Progress Conference Day
Data de presentació: 16/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VILARÓ PACHECO, MARTA
Títol:Long-term impact of an editorial intervention to improve paper transparency and reproducibility
Data lectura:15/07/2021
Director/a:COBO VALERI, ERIK
Codirector/a:GONZÁLEZ ALASTRUE, JOSÉ ANTONIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Does evidence support the high expectations placed in precision medicine? A bibliographic review
Cortes, J.; Gonzalez, J.; Medina, M.; Vogler, M.; Vilaro, M.; Elmore, M.; Senn, S.; Campbell, M.; Cobo, E.
F1000 Research Ltd, ISSN: 2046-1402 (JCR Impact Factor-2018: 1.235; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/01/2018
Article en revista

A statistician reviewer using reporting guidelines increases the number of citations
37th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics
Data de presentació: 21/08/2016
Presentació de treball en congressos

Shiny: una herramienta para compartir datos en la era del Open Data
3ra Reunión General de Biostatnet
Data de presentació: 20/01/2017
Presentació de treball en congressos

Predictores del impacto futuro de un artículo
3ra Reunión General de Biostatnet
Data de presentació: 20/01/2017
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ALARCÓN SOTO, YOVANINNA DEL CARMEN
Títol:Data Science in HIV. Statistical approaches for therapeutic HIV vaccine data
Data lectura:30/06/2021
Director/a:LANGOHR, KLAUS GERHARD
Codirector/a:GÓMEZ MELIS, GUADALUPE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
L’alfabet de l’estadística: amb conceptes il·lustrats i notes biogràfiques de científiques eminents
Data de publicació: 2020
Llibre

Multiple imputation approach for interval-censored time to HIV RNA viral rebound within a mixed effects Cox model
Alarcon, Y.; Langohr, K.; Fehér, C.; García, F.; Gómez Melis, Guadalupe
Biometrical journal, ISSN: 0323-3847 (JCR Impact Factor-2018: 1.255; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Data science in biomedicine
ArXiv, ISSN: 2331-8422
Data de publicació: 09/09/2019
Article en revista

HIVconsv vaccines and romidepsin in early-treated HIV-1-infected individuals: safety, immunogenicity and effect on the viral reservoir (Study BCN02)
Mothe, B.; Rosas, M.; Coll, P.; Manzardo, C.; Puertas, M.; Morón, S.; Llano, A.; Alarcon, Y.; Gómez Melis, Guadalupe; Langohr, K.
Frontiers in immunology, ISSN: 1664-3224 (JCR Impact Factor-2020: 7.561; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/05/2020
Article en revista

A Mixed Effects Cox Model using interval-censored data and its application to the analysis of HIV viral load dynamics
XVI Conferencia Española de Biometría
Data de presentació: 09/2017
Presentació de treball en congressos

Multiple imputation approach for interval censored time to HIV RNA viral rebound within a mixed effects Cox model
III Jornadas Científicas de Estudiantes de la SEB
Data de presentació: 18/01/2018
Presentació de treball en congressos

A mixed effects Cox model considering interval-censored times to HIV RNA viral rebound
International Biometric Conference
Data de presentació: 10/07/2018
Presentació de treball en congressos

Elastic-net regularization approach for miRNA and mRNA identification as predictors of viral rebound in HIV-infected patients
4a Reunión General de Biostatnet
Data de presentació: 25/01/2019
Presentació de treball en congressos

What is the role of Data Science in Biomedicine?
Reunión general Biostatnet
Data de presentació: 26/01/2019
Presentació de treball en congressos

Cox elastic-net regularization for mRNA identification as predictors of HIV viral rebound
17ª Conferencia Española y VII Encuentro Iberoamericano de Biometría
Data de presentació: 19/06/2019
Presentació de treball en congressos

Cox elastic-net regularization approach for mRNA identification as predictors of HIV viral rebound
40th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics
Data de presentació: 15/07/2019
Presentació de treball en congressos

Development of statistical methodologies to work with ELISpot assays
IV Jornadas de los Jóvenes de la Sociedad Española de Biometría
Data de presentació: 05/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MOLINS LLEONART, EDUARD
Títol:Proposing some innovative study design features to regulatory agencies (EMA and FDA) in bioequivalence trials. Reference Scaled Average Bioequivalence, and Two-Stage Adaptive Designs
Data lectura:28/05/2021
Tutor/a:COBO VALERI, ERIK
Director/a:OCAÑA REBULL, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Two-stage designs versus European scaled average designs in bioequivalence studies for highly variable drugs: which to choose?
Molins, E.; Cobo, E.; Ocaña, J.
Statistics in medicine, ISSN: 0277-6715 (JCR Impact Factor-2017: 1.932; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2017
Article en revista

An iterative method to protect the type I error rate in bioequivalence studies under two-stage adaptive 2×2 crossover designs
Molins, E.; Labes, D.; Schütz, H.; Cobo, E.; Ocaña, J.
Biometrical journal, ISSN: 0323-3847 (JCR Impact Factor-2021: 1.715; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

AUTOR/A:CORTÉS MARTÍNEZ, JORDI
Títol:Constant effect in randomized clinical trials with quantitative outcome. A methodological review.
Data lectura:27/05/2021
Director/a:COBO VALERI, ERIK
Codirector/a:GONZÁLEZ ALASTRUE, JOSÉ ANTONIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Adherence to reporting guidelines increases the number of citations: the argument for including a methodologist in the editorial process and peer-review
Vilaró, M.; Cortes, J.; Selva, A.; Urrutia, A.; Ribera, J.M.; Cardellach, F.; Basagaña, X.; Elmore, M.; Vilardell, M.; Altman, D.; Gonzalez, J.; Cobo, E.
BMC Medical research methodology, ISSN: 1471-2288 (JCR Impact Factor-2019: 3.031; Quartil: Q1)
Data de publicació: 31/05/2019
Article en revista

Non-constant hazard ratios in randomized controlled trials with composite endpoints
ArXiv, ISSN: 2331-8422
Data de publicació: 25/07/2019
Article en revista

Decision tool and Sample Size Calculator for composite endpoints
ArXiv, ISSN: 2331-8422
Data de publicació: 10/01/2020
Article en revista

Modeling the coronavirus disease 2019 incubation period: impact on quarantine policy
Pak, D.; Langohr, K.; Ning, J.; Cortes, J.; Gómez Melis, Guadalupe; Shen, Y.
Mathematics, ISSN: 2227-7390 (JCR Impact Factor-2020: 2.258; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/09/2020
Article en revista

The use and adherence of oral anticoagulants in Primary Health Care in Catalunya, Spain: a real-world data cohort study
Giner-Soriano, M.; Cortes, J.; Gómez-Lumbreras, A.; Prat, O.; Quijada-Manuitt, M.; Morros, R.
Atención primaria, ISSN: 0212-6567 (JCR Impact Factor-2020: 1.137; Quartil: Q4)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Using the geometric average hazard ratio in sample size calculation for time-to-event data with composite endpoints
Cortes, J.; Geskus, R.; Kim, K.; Gómez Melis, Guadalupe
BMC Medical research methodology, ISSN: 1471-2288 (JCR Impact Factor-2021: 4.612; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/05/2021
Article en revista

Constant effect assumption versus individualized medicine
XV Conferencia Española y V Encuentro Iberoamericano de Biometría 2015
Data de presentació: 09/2015
Presentació de treball en congressos

Improving biomedical research impact
XV Conferencia Española y V Encuentro Iberoamericano de Biometría 2015
Data de presentació: 09/2015
Presentació de treball en congressos

Improving quality of biomedical scientific research
37th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics
Data de presentació: 08/2016
Presentació de treball en congressos

Mediation analysis in randomized trials: the direction of bias
38th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics
Data de presentació: 11/07/2017
Presentació de treball en congressos

Sample size using CompARE
III Jornadas Científicas de Estudiantes de la SEB
Data de presentació: 19/01/2018
Presentació de treball en congressos

CompARE: sample size calculation for Time-To-Event composite endpoints
International Biometric Conference
Data de presentació: 09/07/2018
Presentació de treball en congressos

CompARE: a web app to study Composite Endpoints
ISCB 2019 - 40th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics
Data de presentació: 15/07/2019
Presentació de treball en congressos

Race-Plus algorithm improves large vessel occlusion prehospital triage by adding physiological and clinical variables to race scale
European Stroke Organisation and World Stroke Organisation Conference 2020
Data de presentació: 08/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SÁNCHEZ ESPIGARES, JOSE ANTONIO
Títol:Desarrollo de técnicas estadísticas basadas en computacion intensiva para el análisis de medidas repetidas.
Data lectura:09/04/2021
Tutor/a:TORT-MARTORELL LLABRES, FRANCISCO JAVIER
Director/a:OCAÑA REBULL, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Changes in flood damage with global warming on the eastern coast of Spain
Cortés, M.; Turco, M.; Ward, P.J.; Sanchez, J.; Alfieri, L.; Llasat, M.C.
Natural hazards and earth system sciences, ISSN: 1561-8633 (JCR Impact Factor-2019: 3.102; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/12/2019
Article en revista

Mosaic normality test
Sanchez, J.; Grima, P.; Marco-Almagro, L.
Communications in Statistics - Theory and Methods, ISSN: 1532-415X (JCR Impact Factor-2020: 0.893; Quartil: Q4)
Data de publicació: 06/03/2020
Article en revista

Forecasting performance of cruise passengers : the Spanish ports case
Grifoll, M.; Sanchez, J.; Feng , H.
International Journal of Tourism Research, ISSN: 1522-1970 (JCR Impact Factor-2021: 4.737; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Modelling event frequency and intensity of rainfall extremes: applying vector generalized additive model to estimate its atmospheric drivers
European Geosciences Union General Assembly 2019
Data de presentació: 09/04/2019
Presentació de treball en congressos

Machine learning for predicting soil salinity using Time Domain Reflectometry data
European Geosciences Union General Assembly 2019
Data de presentació: 11/04/2019
Presentació de treball en congressos

A Comparison of Classic and Machine-Learning Approaches to Determine Soil Salinity and Soil Water Content Using Time Domain Reflectometry
7th International Symposium on Sensor Science 2019
Data de presentació: 10/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MUÑOZ AGUIRRE, MANUEL
Títol:From RNA to histological images: linking the transcriptome with human phenotypes through statistical learning
Data lectura:07/04/2021
Director/a:GUIGÓ SERRA, RODERIC
Codirector/a:GRAFFELMAN, JAN
Premi:
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The effects of death and post-mortem cold ischemia on human tissue transcriptomes
Ferreira, P.; Muñoz, M.; Reverter Comes, Ferran
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2018: 11.878; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/02/2018
Article en revista

The GTEx Consortium atlas of genetic regulatory effects across human tissues
Aguet, F.; Muñoz, M.; Guigo Serra, Roderic; Lappalainen, T.
bioRxiv, ISSN:
Data de publicació: 03/10/2019
Article en revista

PyHIST: a histological image segmentation tool
Muñoz, M.; Ntasis, V.; Guigo Serra, Roderic
bioRxiv, ISSN:
Data de publicació: 07/05/2020
Article en revista

A limited set of transcriptional programs define major cell types
Breschi, A.; Muñoz, M.; Wucher, V.; Guigo Serra, Roderic
Genome research, ISSN: 1088-9051 (JCR Impact Factor-2020: 9.043; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/07/2020
Article en revista

Cell type specific genetic regulation of gene expression across human tissues
Kim, S.; Aguet, F.; Oliva, M.; Muñoz, M.; Guigo Serra, Roderic; Lappalainen, T.
Science (New York, N.Y.), ISSN: 1095-9203 (JCR Impact Factor-2019: 13.11; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/09/2020
Article en revista

The impact of sex on gene expression and its genetic regulation across human tissues
Oliva, M.; Muñoz, M.; Kim, S.; Lappalainen, T.; Guigo Serra, Roderic; Stranger, B.
Science (New York, N.Y.), ISSN: 1095-9203 (JCR Impact Factor-2020: 47.728; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/09/2020
Article en revista

PyHIST: A histological image segmentation tool
Muñoz, M.; Ntasis, V.; Rojas, S.; Guigo Serra, Roderic
PLoS computational biology, ISSN: 1553-7358 (JCR Impact Factor-2020: 4.475; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/10/2020
Article en revista

Brain transcriptomic profiling reveals common alterations across neurodegenerative and psychiatric disorders
Sadeghi, I.; Gispert, J. D.; Palumbo, E.; Muñoz, M.; Wucher, V.; d'Argenio, V.; Santpere, G.; Navarro Cuartiellas, Arcadi; Guigo Serra, Roderic; Vilor, N.
Computational and structural biotechnology journal, ISSN: 2001-0370 (JCR Impact Factor-2022: 6.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

AUTOR/A:ARJONA MARTÍNEZ, JAMIE
Títol:Designing smart ITS services through innovative data analysis modeling
Data lectura:11/02/2021
Director/a:CASANOVAS GARCIA, JOSE
Codirector/a:LINARES HERREROS, MARÍA PAZ
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Improving parking availability information using deep learning techniques
Arjona, J.; Linares, M. P.; Casanovas, J.; Vazquez, J.
Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465 (JCR Impact Factor-2017: 0.301
Data de publicació: 2020
Article en revista

A comparison of deep learning methods for urban traffic forecasting using floating car data
Vazquez, J.; Arjona, J.; Linares, M. P.; Casanovas, J.
Transportation research procedia, ISSN: 2352-1465 (JCR Impact Factor-2018: 0.601; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Characterizing parking systems from sensor data through a data-driven approach
Arjona, J.; Linares, M. P.; Casanovas, J.
Transportation letters: the international journal of transportation research, ISSN: 1942-7867 (JCR Impact Factor-2021: 2.844; Quartil: Q3)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Improving Parking Availability Information Using Deep Learning Techniques
Deep Learning Barcelona Symposium
Presentació de treball en congressos

A deep learning approach to real-time parking availability prediction for smart cities
Second International Conference on Data Science, E-Learning and Information Systems 2019
Data de presentació: 04/12/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DUARTE LÓPEZ, ARIEL
Títol:Zipf extensions and their applications for modeling the degree sequences of real networks
Data lectura:05/02/2021
Director/a:PÉREZ CASANY, MARTA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Sentiment analysis of financial news: mechanics and statistics
Arratia, A.; Avalos, G.; Cabaña, A.; Duarte-López, A.; Renedo, M.
Springer
Data de publicació: 11/06/2021
Capítol en llibre

Proceedings of the “Think Tank Hackathon’’, Big Data Training School for Life Sciences Follow-up, Ljubljana 6th – 7th February 2018
Schulze, S.; Ramšak , Ž.; Hoang , Y.; Zdravevski , E.; Pfeil, J.; Duarte-López, A.; Baier, U.; Zagoršcak, M.
EMBnet.journal, ISSN: 2226-6089
Data de publicació: 19/04/2018
Article en revista

The CHARME "Advanced Big Data Training School for Life Sciences": an example of good practices for training on current bioinformatics challenges
Hoang , Y.; Pfeil, J.; Zagoršcak, M.; Zdravevski , E.; Ramšak , Ž.; Schulze, S.; Papageorgiou, K.; Duarte-López, A.; Perez-Casany, M.
EMBnet.journal, ISSN: 2226-6089
Data de publicació: 05/02/2019
Article en revista

The Zipf–Poisson-stopped-sum distribution with an application for modeling the degree sequence of social networks
Duarte-López, A.; Perez-Casany, M.; Valero, J.
Computational statistics and data analysis, ISSN: 0167-9473 (JCR Impact Factor-2020: 1.681; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Randomly stopped extreme Zipf extensions
Duarte-López, A.; Perez-Casany, M.; Valero, J.
Extremes: statistical theory and applications in science, engineering and economics, ISSN: 1386-1999 (JCR Impact Factor-2021: 1.318; Quartil: Q3)
Data de publicació: 23/03/2021
Article en revista

The Zipf-Polylog distribution: Modeling human interactions through social networks
Valero, J.; Perez-Casany, M.; Duarte-López, A.
Physica A: statistical mechanics and its applications, ISSN: 0378-4371 (JCR Impact Factor-2022: 3.3; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/2022
Article en revista

Power law extensions suitable to model the degree distribution of real networks
2018 International Workshop and Conference on Network Science
Data de presentació: 14/06/2018
Presentació de treball en congressos

A natural power-law alternative useful to estimate the number of isolated nodes
2018 Sunbelt Conference of the International Network for Social Network Analysis
Data de presentació: 01/07/2018
Presentació de treball en congressos

The Zipf-PE distribution. An alternative distribution for modeling the degree sequence of real networks
15th Applied Statistics
Data de presentació: 25/09/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ABELLA GARCIA, AINOA
Títol:Ingeniería Kansei en el campo del diseño: Una aproximación desde la ingeniería estadística aplicada a la percepción de los materiales.
Data lectura:19/01/2021
Director/a:MARCO ALMAGRO, LLUÍS
Codirector/a:CLÈRIES GARCÍA, LAURA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Perception evaluation kit: a case study with materials
Abella, A.; Araya, M.; Clèries, L.; Marco-Almagro, L.
International Journal of Design Education, ISSN: 2325-1298 (JCR Impact Factor-2019: 0.103; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Mapeo preliminar del diseño y la emoción: convergencias para la conciencia social y ambiental
Abella, A.; Clèries, L.; Marco-Almagro, L.
Academia XXII, ISSN: 2007-252X (JCR Impact Factor-2018: 0.0
Data de publicació: 2019
Article en revista

Framework of emotional dimensions: definitions, theories, and measuring tools for design
Abella, A.; Clèries, L.; Marco-Almagro, L.
The International Journal of Design Management and Professional Practice, ISSN: 2325-1638 (JCR Impact Factor-2020: 0.118; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Perception of recycled plastics for improved consumer acceptance through self-reported and physiological measures
Abella, A.; Llorach, P.; Pereda Baños, Alexandre; Marco-Almagro, L.; Barreda Angeles, Miguel; Clèries, L.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/12/2022
Article en revista

AUTOR/A:BOFILL ROIG, MARTA
Títol:Statistical methods and software for clinical trials with binary and survival endpoints. Efficiency, sample size and two-sample comparison
Data lectura:22/12/2020
Director/a:GÓMEZ MELIS, GUADALUPE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Design of phase III trials with long-term survival outcomes based on short-term binary results
Bofill, M.; Shen, Y.; Gómez Melis, Guadalupe
Statistics in medicine, ISSN: 0277-6715 (JCR Impact Factor-2021: 2.497; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/05/2021
Article en revista

Design of trials with composite endpoints with the R package compAREdesign
Cortes, J.; Bofill, M.; Gómez Melis, Guadalupe
ArXiv, ISSN: 2331-8422
Data de publicació: 04/11/2022
Article en revista

AUTOR/A:BLANCO DE TENA-DÁVILA, DAVID
Títol:Assessing interventions to improve adherence to reporting guidelines in biomedical research.
Data lectura:22/06/2020
Director/a:BOUTRON, ISABELLE
Director/a:COBO VALERI, ERIK
Director/a:KIRKHAM, JAMIE J.
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A survey exploring biomedical editors’ perceptions of editorial interventions to improve adherence to reporting guidelines
Blanco, D.; Hren , D.; Kirkham, J.; Cobo, E.; Schroter, S.
F1000 Research Ltd, ISSN: 2046-1402 (JCR Impact Factor-2019: 1.357; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/09/2019
Article en revista

Effect of an editorial intervention to improve the completeness of reporting of randomised trials: a randomised controlled trial
Blanco, D.; Cobo, E.
BMJ open, ISSN: 2044-6055 (JCR Impact Factor-2020: 2.692; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/05/2020
Article en revista

Development of ARCADIA: a tool for assessing the quality of peer-review reports in biomedical research
Superchi, C.; Hren, D.; Blanco, D.; Rius, R.; Recchioni, A.; Boutron, I.; Gonzalez, J.
BMJ open, ISSN: 2044-6055 (JCR Impact Factor-2020: 2.692; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202431/12/2026RACE Plus: AI-driven application to allow pre-hospital diagnosis and management of stroke patientsFundació La Caixa
10/11/202301/03/2024Programari per anàlisi estadística i realització automàtica d'informesDATANCIA, S.L.
02/10/202331/07/2024Formació, implementació i seguiment de projectes. Programa Lean Sis Sigma Green BeltDIAGNOSTIC GRIFOLS, SA
01/09/202331/08/2026Investigación para la impresión 3D de compuestos aislantes de FRCM para cerramientos inteligentes en edificaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Modelización y Optimización de Problemas Estructurados y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/07/202323/07/2025Disseny de les estructures de dades i repositori comú amb mixtura d'estratègia centalitzada federadaImplementació d'iuna capa intel.ligent de dadesPilot a Vall d'AranFUNDACIO TICSALUT
01/07/202330/06/2024Low cost building solutions based on earth and vegetal fibers for developing countriesCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
31/03/202331/03/2023Method for obtaining textile yarns from lignocellulosic wastes or by-products and fabric obtained by the method
29/03/202329/12/2023Reinforcement learning per water managementCETAQUA
21/03/202322/03/2023Patrocini de la jornada d'entrega de premis del programa Top Secret Rosies. Direcció general de Societat Digital (Resolució d'adjudicació EMO-2023-245).GENERALITAT DE CATALUNYA
09/02/202301/11/2023Recerca-diagnòstic sobre la Diversitat en la Intel·ligència Artificial a Catalunya. Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat (Resolució d’adjudicació IF-2023-39).GENERALITAT DE CATALUNYA
26/01/202326/01/2023Quick sequence detection
16/01/202321/04/2023Projecte d'R+D per a la detecció de patrons de comportament per a sistemes de Qualitat aplicats a la indústriaKAPTURE INTELLIGENCE, S.L.
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut MentalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025HUB D'INNOVACIÓ PEDIÀTRICAFondo Europeo de Desarrollo Regional
23/12/202231/12/2023ASISTENTE INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS QUE OPTIMICE LA GESTIÓN DE FANGOS ACTIVADOS ENTRE EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA INTELIGENTE DE DATOS E INTELIGENCIACETAQUA
22/12/202222/12/2025 IA a la transformació digitalFUNDACIÓ i2CAT
12/12/202231/03/2024Contracte de col.laboració per a realitzar un nou sistema de diseny de matriusSYMYB, SL
01/12/202230/11/2024Reciclado de residuos textiles como materias primas secundarias para su gestión circular que evite su dispersión en el medio ambiente y contribuya a la transición ecológicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Participación multi-mercado unificada de las comunidades de energía en el mercado de elecricidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/20243D slag concrete manufacturing solutions for marine biotopesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Nueva metodología de apoyo a la rehabilitación energética de edificios. Incorporación del análisis de sensibilidad e incertidumbre en la definición del parque edificadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/11/202223/02/2023CISCO hará una aportación única a la UPC para ser destinados al programa de generación de talento femenino en Inteligencia Artificial de nombre Top Rosies Talent ycon dedicación especial a la línea dCISCO SYSTEMS (SPAIN) SL
01/11/202201/12/2022Cápsulas inspiracionales programa Apuesta por las TICGeneralitat de Catalunya (GenCat); FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
19/10/202218/04/2024Obtenció de fibres de cànem a partir de subproductes agrícoles per una moda sostenibleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
17/10/202231/07/2023Contracte de col.laboració per a la realització del projecte de disseny i desenvolupament de 4 procediments CLS (Clinical Laboratory Standards) per l’empresa Werfen, client de Datancia.DATANCIA, S.L.
01/09/202231/08/2026Datos de Conteo: Métodos Bayesianos y ComposicionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202220/02/2024Programa de generació de talent femení en IAFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
12/07/202212/07/2022Software: Conceptual Map automated construction
01/07/202231/12/2024Sistema constructivo híbrido poliurea-hormigón para seguridad en conservación de pasos de bajo gálibo SAFEPASSAZVI, S.A.
31/05/202231/01/2023Contracte de formació de personal com Green Belt de la metodologia Sis Sigma i seguiment dels projectes de millora derivatsDIAGNOSTIC GRIFOLS, SA
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation (DIH4CAT)European Commission
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation Hub (DIH4CAT)DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNIC.
23/04/202231/12/2022Donació pel congrés ACAI-2022¿EurAI
23/04/202231/12/2022Donació pel curs ACAI-2022Artificial Intelligence Journal
01/04/202231/03/2025Ensure fair NEXUS transition for climate change adaptation and sustainable development implementation based on coupled nature-based systems and bioeconomyEuropean Commission
01/04/202231/12/2024Impacte multidimensional immediat i diferit de la sindèmia SARS-COV2 en la salut comunitària: análisi i modelització en la població atesa a CAPSBE durant el periode 2020-2024GENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202201/03/2023Top Rosies TalentDIGITAL FUTURE SOCIETY; HP Printing and Computing Solutions, S.L.U .
01/12/202101/12/2021CompARE
24/11/202130/10/2022Desarrollo de un Sistema Experto de Soporte a la Decisión en el uso de Antimicrobianos. Net Antimicrobial Stewardship Program (NASP)ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.
06/10/202131/12/2021Suport estadístic de la fase final del Project Epiconcept (PERTINENT) de vigilància europeu: Setting up a sentinel system to assess the burden of whooping cough in EU/EEAGENCAT-DEPARTAMENT DE SALUT
27/09/202130/04/2022Ampliació del contracte de col·laboració per el projecte Illa EficientCOOPIE, S.C.C.L. EN CONSTITUCIÓN
27/09/202131/12/2023Estudi de seguretat d'un fàrmacFERRER INTERNACIONAL,S.A.
01/09/202131/08/2024Estadística avanzada y Ciencia de Datos: Interpretando modelos caja-negra y analizando conjuntos de datos grandes y complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Integración de Modelos de Optimización y Aprendizaje Artificial para Planificación y Gestión de Sistemas de Transporte Ferroviario y Movilidad UrbanaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Obtención de prótesis para sustitución de tejido óseo mediante impresión 3D por extrusión y posterior sinterizadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Implantación de la economía Circular en la Industria de Proceso (CEPI): Métodos y herramientas para la integración circular de sistemas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024artificial Intelligence threat Reporting and Incident response SystemEuropean Commission
31/08/202131/08/2021Software TP2TD: Text processing pipeline for topic-discovery
01/08/202115/03/2024Detectability of humpback and gray whales in satellite imagery off California.The Nature Conservancy
30/07/202130/07/2024Proyecto ADRIANO: Desarrollo de una tecnología de construcción 4.0 basda en la impresión 3DAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202131/12/2022Tres procediments per BiokitDATANCIA, S.L.
01/07/202130/06/2022STAT WARS (EPISODIO II): EL IMPERIO DE LOS DATOSFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
15/06/202115/06/2021CompAREdesign
01/06/202101/03/2023AI for TourismCentre of Innovation for Datatech and Artificial Intelligence
14/05/202113/11/2022Dynamic evaluation of COVID-19 clinical states and their prognostic factors to improve the intra-hospital patient managementAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/202131/03/2024Servei de suport estadístic per a la Fundació Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (exp. 05/2021-SE-POS)FUNDACIÓ IMIM
01/04/202131/03/2022EIT-UM-2021-21114- Multi-operator tool for managing Demand rEsPonsive trAnspoRTEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202131/08/2022Estudi sobre el rol de l'enginyeria i els enginyers a Espanya en el context del “Observatorio de la Ingeniería”COL.LEGI OF.ENG.INDUST. CATALUNYA
01/02/202131/01/2024Desenvolupament d'un curs digital sobre IA per a la ciutadania en general de difusió massiva en la societat catalanaFUNDACIÓ i2CAT
01/01/202131/12/2023CVS-Q©teen: Frecuencia del Síndrome Visual Informático en adolescentes y su relación con el uso de libros de textos en soporte digitalInstituto de Salud Carlos III
01/01/202131/12/2021«REDES DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE»: Género y Ciencia de Datos en Deporte y SaludGobierno de España. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (Mepsyd). Dirección General Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/01/202101/04/2022Llibre blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a les indústries culturals i basades en l’experiènciaCentre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence
01/12/202031/10/2021CiutadanIA: Intel·ligència Artificial per a tothomGeneralitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Territori
01/10/202001/12/2020CCT 2020/KG-06: I què hi diuen les dones al Robert? (Que-Robert)Palau Robert
07/09/202006/09/2024Modelos de optimización matemática en la gestión deAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202031/08/2021Interpretació del topic modelling en dades textualsUniversitat Politècnica de Catalunya
31/08/202031/08/2020Software Browser-data collection-scenario simulation
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/07/202030/12/2020Knowledge Adaptive Recommender for Intelligent NutritionCUBE TECHNOLOGY INNOVATION,S.L.
09/07/202015/01/2021PRimera fase del projecte KARIN Desenvolupament del mòdul de distàncies semàntiques pel recomanador d'alimentsCUBE TECHNOLOGY INNOVATION,S.L.
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2022Red de Innovación de Nuevas Tecnologías en Salud Mental (TECSAM)Fondos FEDER
01/07/202030/09/2021STAT WARS (EPISODIO I): EL IMPERIO DE LOS DATOSFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
01/06/202031/12/2020OPTIMITZACIÓ DE RESERVES CABLE EN BOBINES (ORCB)TOP-CABLE, SA
01/06/202031/07/2020Formació en tècniques estadístiques de disseny i anàlisi d'experiments més rellevants per les seves activitats.GALENICUM HEALTH, S.L.
01/06/202031/05/2024Metodologías estadísticas para datos clínicos y ómicos y sus aplicaciones en ciencias de la saludAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/05/202030/09/2020curso estadístico online sobre “Reporting guidelines (RG)” para escribir o revisar un Trabajo de Investigación Clínica (en adelante, el Curso)MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
07/05/202007/05/2020PyHIST: A Histological Image Segmentation Tool
01/05/202001/10/2020SDL-PAND: PANDEMIC SIMULATION TO TEST THE EFFECTIVENESS OF CONTAINMENT STRATEGIES THROUGH CELLULAR AUTOMATA AND INTELLIGENT AGENTS USING FORMAL SDL LANGUAGESCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/04/202031/01/2021Identificació de Necessitats Socials Emergents com a conseqüència de la COVID19 i efecte sobre els Serveis Socials del territoriUniversitat Politècnica de Catalunya
03/03/202031/12/2022Hub d'Innovació PediàtricaFondos FEDER
01/03/202031/12/2022Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental (CRETSAM)Fondos FEDER
17/02/202017/02/2021Formació sistema ATTEINSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB
03/02/202030/11/2020Desenvolupament projecte de recerca: “Modelització de la demanda per l’avaluació del PDU”Centre d'Innovació Tecnològica UPC
20/01/202019/01/2022Consultoria desarrollo tratamiento trombolíticoAPTATARGETS S.LU.
01/01/202031/12/2022Localización y problemas afinesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202030/04/2023intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industryCommission of European Communities
01/01/202030/04/2023Intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industry data economyCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Top Secret RosiesAjuntament de Barcelona
01/01/202031/12/2020an Off-Street parking floating CARsharing serviceEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
18/12/201930/09/2023A Simulation-Based Multimodal Dynamic Assigment accounting for Public Transport and new Mobility ServicesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/10/201929/02/2020Projecte d'innovació: Graphical UI for a model of an electric Car-Sharing systemFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
10/10/201931/12/2019Anàlisi Viabilitat Model TransportCONSORCI EDUCACIÓ DE BARCELONA
01/10/201931/12/2021Participació en el projecte HYBRIDCONCOMAZVI, S.A.
16/09/201930/11/2019Develop a prototype for the individual talents mapNAPPTILUS TECH LAB, S.L.
16/09/201930/11/2019Projecte d'innovació sobre “Parking Stations Layout for a Car-Sharing system”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201928/02/2023GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/09/201930/11/2019Cross KIC-Human Capital 2019: EDU HackathonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/09/201930/06/2020Meet-Up Inclusió. 3a EdicióUniversitat Politècnica de Catalunya
16/07/201915/11/2019Predicció d'indicadors inmobiliaris: Actualització de models macroeconòmics i microeconòmics d’indicadors immobiliaris, el desenvolupament d’un model microeconòmics i un model de segmentació de provínAIS APLICACIONES DE INTELIGENCIA AR
12/07/201912/01/2022REDUVE Refuerzo de estructuras frente a acciones dinámicas con compuestos de malla vegetalAZVI, S.A.
26/06/201926/07/2019Desenvolupament prova de concepte d'arquitectura BIG DATAFUNDACIÓ i2CAT
05/06/201902/09/2020I+D Desarrollo Data LakeADQUIVER MEDIA, SL
01/06/201931/12/2021Digitalization on Power Generation in the field of Data Analytics and Artificial Intelligence, para la aplicaci´on industrial de t´ecnicas de IA a la producci´on y gesti´on de turbinas de gasSiemens
31/05/201930/05/2021Desarrollo de un sistema de generación de energía eléctrica mediante generadores piezoeléctricos integrados en carreterasSORIGUE, S.A.
27/05/201931/03/2021UNIQUE: UNIversal QUantification join-graphs for sql assErtionsOracle Corporation
15/05/201931/12/2019Sponsorització 2019 ENBIS MeetingEU.NETW. BUSIN. AND IND.STATISTICS
14/05/201931/10/2020METRICS:METamodelling for Retrieving Invoked Source CodeBIGFINITE BARCELONA, SOCIEDAD LIMIT
05/04/201930/11/2019CarGuard 3SEAT SA
25/02/201925/04/2019Desenvolupament projecte E-ObservatoryWIRING TECHNOLOGIES, S.L.
16/01/201931/12/2019Colaboració desenvolupament front end aplicaciones creadas WoeldsesingWORLDSENSING, S.L.
01/01/201931/12/2021A European AI On Demand Platform and EcosystemCommission of European Communities
01/01/201931/12/2022Modelización y Optimización de Problemas Estructurados de Gran Escala y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Integración de CMOS-MEMS avanzados para sistemas de nueva generación a escala milimétricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Modelización Computacional de Procesos Biofísicos en Múltiples EscalasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelo predictivo de supervivencia poblacional del cáncer de mama según el estadio, el subtipo molecular en el momento del diagnóstico y la adherencia al tratamientoInstituto de Salud Carlos III
01/01/201901/08/2021Data Science for Gender Gap (DSGG)Pendent per manca de dades
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2019identificación de perfiles de consumo de servicios sanitarios en el estado de Nueva Gales, AustraliaAustralian National University
01/01/201931/12/2019Analysis of case management in Australia through Clustering Based on Rules and data science approachVisual and Decision Analytics
28/05/200931/03/2022CARACTERITZACIÓ DE LA BOSSA TIPUS DE CATALUNYAAGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
02/02/200931/12/2025R+D CARTOGRAFIA VIRTUAL DEL TARRAGONÉS EN L'ÀMBIT DEL TURISMECLIENTS DIVERSOS
29/04/200401/12/2021ASSAJOS CLÍNICS VIH/SIDAFUNDACIÓ LLUITA CONTRA LA SIDA (duplicat 0000003656)

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202431/12/2026RACE Plus: AI-driven application to allow pre-hospital diagnosis and management of stroke patientsFundació La Caixa
10/11/202301/03/2024Programari per anàlisi estadística i realització automàtica d'informesDATANCIA, S.L.
02/10/202331/07/2024Formació, implementació i seguiment de projectes. Programa Lean Sis Sigma Green BeltDIAGNOSTIC GRIFOLS, SA
01/09/202331/08/2026Investigación para la impresión 3D de compuestos aislantes de FRCM para cerramientos inteligentes en edificaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Modelización y Optimización de Problemas Estructurados y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/07/202323/07/2025Disseny de les estructures de dades i repositori comú amb mixtura d'estratègia centalitzada federadaImplementació d'iuna capa intel.ligent de dadesPilot a Vall d'AranFUNDACIO TICSALUT
01/07/202330/06/2024Low cost building solutions based on earth and vegetal fibers for developing countriesCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
31/03/202331/03/2023Method for obtaining textile yarns from lignocellulosic wastes or by-products and fabric obtained by the method
29/03/202329/12/2023Reinforcement learning per water managementCETAQUA
21/03/202322/03/2023Patrocini de la jornada d'entrega de premis del programa Top Secret Rosies. Direcció general de Societat Digital (Resolució d'adjudicació EMO-2023-245).GENERALITAT DE CATALUNYA
09/02/202301/11/2023Recerca-diagnòstic sobre la Diversitat en la Intel·ligència Artificial a Catalunya. Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat (Resolució d’adjudicació IF-2023-39).GENERALITAT DE CATALUNYA
26/01/202326/01/2023Quick sequence detection
16/01/202321/04/2023Projecte d'R+D per a la detecció de patrons de comportament per a sistemes de Qualitat aplicats a la indústriaKAPTURE INTELLIGENCE, S.L.
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut MentalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025HUB D'INNOVACIÓ PEDIÀTRICAFondo Europeo de Desarrollo Regional
23/12/202231/12/2023ASISTENTE INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS QUE OPTIMICE LA GESTIÓN DE FANGOS ACTIVADOS ENTRE EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA INTELIGENTE DE DATOS E INTELIGENCIACETAQUA
22/12/202222/12/2025 IA a la transformació digitalFUNDACIÓ i2CAT
12/12/202231/03/2024Contracte de col.laboració per a realitzar un nou sistema de diseny de matriusSYMYB, SL
01/12/202230/11/2024Reciclado de residuos textiles como materias primas secundarias para su gestión circular que evite su dispersión en el medio ambiente y contribuya a la transición ecológicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Participación multi-mercado unificada de las comunidades de energía en el mercado de elecricidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/20243D slag concrete manufacturing solutions for marine biotopesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Nueva metodología de apoyo a la rehabilitación energética de edificios. Incorporación del análisis de sensibilidad e incertidumbre en la definición del parque edificadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/11/202223/02/2023CISCO hará una aportación única a la UPC para ser destinados al programa de generación de talento femenino en Inteligencia Artificial de nombre Top Rosies Talent ycon dedicación especial a la línea dCISCO SYSTEMS (SPAIN) SL
01/11/202201/12/2022Cápsulas inspiracionales programa Apuesta por las TICGeneralitat de Catalunya (GenCat); FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
19/10/202218/04/2024Obtenció de fibres de cànem a partir de subproductes agrícoles per una moda sostenibleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
17/10/202231/07/2023Contracte de col.laboració per a la realització del projecte de disseny i desenvolupament de 4 procediments CLS (Clinical Laboratory Standards) per l’empresa Werfen, client de Datancia.DATANCIA, S.L.
01/09/202231/08/2026Datos de Conteo: Métodos Bayesianos y ComposicionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202220/02/2024Programa de generació de talent femení en IAFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
12/07/202212/07/2022Software: Conceptual Map automated construction
01/07/202231/12/2024Sistema constructivo híbrido poliurea-hormigón para seguridad en conservación de pasos de bajo gálibo SAFEPASSAZVI, S.A.
31/05/202231/01/2023Contracte de formació de personal com Green Belt de la metodologia Sis Sigma i seguiment dels projectes de millora derivatsDIAGNOSTIC GRIFOLS, SA
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation (DIH4CAT)European Commission
01/05/202230/04/2025Catalonia Digital Innovation Hub (DIH4CAT)DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNIC.
23/04/202231/12/2022Donació pel congrés ACAI-2022¿EurAI
23/04/202231/12/2022Donació pel curs ACAI-2022Artificial Intelligence Journal
01/04/202231/03/2025Ensure fair NEXUS transition for climate change adaptation and sustainable development implementation based on coupled nature-based systems and bioeconomyEuropean Commission
01/04/202231/12/2024Impacte multidimensional immediat i diferit de la sindèmia SARS-COV2 en la salut comunitària: análisi i modelització en la població atesa a CAPSBE durant el periode 2020-2024GENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202201/03/2023Top Rosies TalentDIGITAL FUTURE SOCIETY; HP Printing and Computing Solutions, S.L.U .
01/12/202101/12/2021CompARE
24/11/202130/10/2022Desarrollo de un Sistema Experto de Soporte a la Decisión en el uso de Antimicrobianos. Net Antimicrobial Stewardship Program (NASP)ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.
06/10/202131/12/2021Suport estadístic de la fase final del Project Epiconcept (PERTINENT) de vigilància europeu: Setting up a sentinel system to assess the burden of whooping cough in EU/EEAGENCAT-DEPARTAMENT DE SALUT
27/09/202130/04/2022Ampliació del contracte de col·laboració per el projecte Illa EficientCOOPIE, S.C.C.L. EN CONSTITUCIÓN
27/09/202131/12/2023Estudi de seguretat d'un fàrmacFERRER INTERNACIONAL,S.A.
01/09/202131/08/2024Estadística avanzada y Ciencia de Datos: Interpretando modelos caja-negra y analizando conjuntos de datos grandes y complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Integración de Modelos de Optimización y Aprendizaje Artificial para Planificación y Gestión de Sistemas de Transporte Ferroviario y Movilidad UrbanaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Obtención de prótesis para sustitución de tejido óseo mediante impresión 3D por extrusión y posterior sinterizadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Implantación de la economía Circular en la Industria de Proceso (CEPI): Métodos y herramientas para la integración circular de sistemas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024artificial Intelligence threat Reporting and Incident response SystemEuropean Commission
31/08/202131/08/2021Software TP2TD: Text processing pipeline for topic-discovery
01/08/202115/03/2024Detectability of humpback and gray whales in satellite imagery off California.The Nature Conservancy
30/07/202130/07/2024Proyecto ADRIANO: Desarrollo de una tecnología de construcción 4.0 basda en la impresión 3DAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202131/12/2022Tres procediments per BiokitDATANCIA, S.L.
01/07/202130/06/2022STAT WARS (EPISODIO II): EL IMPERIO DE LOS DATOSFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
15/06/202115/06/2021CompAREdesign
01/06/202101/03/2023AI for TourismCentre of Innovation for Datatech and Artificial Intelligence
14/05/202113/11/2022Dynamic evaluation of COVID-19 clinical states and their prognostic factors to improve the intra-hospital patient managementAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/202131/03/2024Servei de suport estadístic per a la Fundació Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (exp. 05/2021-SE-POS)FUNDACIÓ IMIM
01/04/202131/03/2022EIT-UM-2021-21114- Multi-operator tool for managing Demand rEsPonsive trAnspoRTEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202131/08/2022Estudi sobre el rol de l'enginyeria i els enginyers a Espanya en el context del “Observatorio de la Ingeniería”COL.LEGI OF.ENG.INDUST. CATALUNYA
01/02/202131/01/2024Desenvolupament d'un curs digital sobre IA per a la ciutadania en general de difusió massiva en la societat catalanaFUNDACIÓ i2CAT
01/01/202131/12/2023CVS-Q©teen: Frecuencia del Síndrome Visual Informático en adolescentes y su relación con el uso de libros de textos en soporte digitalInstituto de Salud Carlos III
01/01/202131/12/2021«REDES DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE»: Género y Ciencia de Datos en Deporte y SaludGobierno de España. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (Mepsyd). Dirección General Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc)
01/01/202101/04/2022Llibre blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a les indústries culturals i basades en l’experiènciaCentre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence
01/12/202031/10/2021CiutadanIA: Intel·ligència Artificial per a tothomGeneralitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Territori
01/10/202001/12/2020CCT 2020/KG-06: I què hi diuen les dones al Robert? (Que-Robert)Palau Robert
07/09/202006/09/2024Modelos de optimización matemática en la gestión deAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202031/08/2021Interpretació del topic modelling en dades textualsUniversitat Politècnica de Catalunya
31/08/202031/08/2020Software Browser-data collection-scenario simulation
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/07/202030/12/2020Knowledge Adaptive Recommender for Intelligent NutritionCUBE TECHNOLOGY INNOVATION,S.L.
09/07/202015/01/2021PRimera fase del projecte KARIN Desenvolupament del mòdul de distàncies semàntiques pel recomanador d'alimentsCUBE TECHNOLOGY INNOVATION,S.L.
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2022Red de Innovación de Nuevas Tecnologías en Salud Mental (TECSAM)Fondos FEDER
01/07/202030/09/2021STAT WARS (EPISODIO I): EL IMPERIO DE LOS DATOSFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
01/06/202031/12/2020OPTIMITZACIÓ DE RESERVES CABLE EN BOBINES (ORCB)TOP-CABLE, SA
01/06/202031/07/2020Formació en tècniques estadístiques de disseny i anàlisi d'experiments més rellevants per les seves activitats.GALENICUM HEALTH, S.L.
01/06/202031/05/2024Metodologías estadísticas para datos clínicos y ómicos y sus aplicaciones en ciencias de la saludAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/05/202030/09/2020curso estadístico online sobre “Reporting guidelines (RG)” para escribir o revisar un Trabajo de Investigación Clínica (en adelante, el Curso)MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
07/05/202007/05/2020PyHIST: A Histological Image Segmentation Tool
01/05/202001/10/2020SDL-PAND: PANDEMIC SIMULATION TO TEST THE EFFECTIVENESS OF CONTAINMENT STRATEGIES THROUGH CELLULAR AUTOMATA AND INTELLIGENT AGENTS USING FORMAL SDL LANGUAGESCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/04/202031/01/2021Identificació de Necessitats Socials Emergents com a conseqüència de la COVID19 i efecte sobre els Serveis Socials del territoriUniversitat Politècnica de Catalunya
03/03/202031/12/2022Hub d'Innovació PediàtricaFondos FEDER
01/03/202031/12/2022Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental (CRETSAM)Fondos FEDER
17/02/202017/02/2021Formació sistema ATTEINSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB
03/02/202030/11/2020Desenvolupament projecte de recerca: “Modelització de la demanda per l’avaluació del PDU”Centre d'Innovació Tecnològica UPC
20/01/202019/01/2022Consultoria desarrollo tratamiento trombolíticoAPTATARGETS S.LU.
01/01/202031/12/2022Localización y problemas afinesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202030/04/2023intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industryCommission of European Communities
01/01/202030/04/2023Intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industry data economyCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Top Secret RosiesAjuntament de Barcelona
01/01/202031/12/2020an Off-Street parking floating CARsharing serviceEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
18/12/201930/09/2023A Simulation-Based Multimodal Dynamic Assigment accounting for Public Transport and new Mobility ServicesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/10/201929/02/2020Projecte d'innovació: Graphical UI for a model of an electric Car-Sharing systemFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
10/10/201931/12/2019Anàlisi Viabilitat Model TransportCONSORCI EDUCACIÓ DE BARCELONA
01/10/201931/12/2021Participació en el projecte HYBRIDCONCOMAZVI, S.A.
16/09/201930/11/2019Develop a prototype for the individual talents mapNAPPTILUS TECH LAB, S.L.
16/09/201930/11/2019Projecte d'innovació sobre “Parking Stations Layout for a Car-Sharing system”FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201928/02/2023GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/09/201930/11/2019Cross KIC-Human Capital 2019: EDU HackathonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/09/201930/06/2020Meet-Up Inclusió. 3a EdicióUniversitat Politècnica de Catalunya
16/07/201915/11/2019Predicció d'indicadors inmobiliaris: Actualització de models macroeconòmics i microeconòmics d’indicadors immobiliaris, el desenvolupament d’un model microeconòmics i un model de segmentació de provínAIS APLICACIONES DE INTELIGENCIA AR
12/07/201912/01/2022REDUVE Refuerzo de estructuras frente a acciones dinámicas con compuestos de malla vegetalAZVI, S.A.
26/06/201926/07/2019Desenvolupament prova de concepte d'arquitectura BIG DATAFUNDACIÓ i2CAT
05/06/201902/09/2020I+D Desarrollo Data LakeADQUIVER MEDIA, SL
01/06/201931/12/2021Digitalization on Power Generation in the field of Data Analytics and Artificial Intelligence, para la aplicaci´on industrial de t´ecnicas de IA a la producci´on y gesti´on de turbinas de gasSiemens
31/05/201930/05/2021Desarrollo de un sistema de generación de energía eléctrica mediante generadores piezoeléctricos integrados en carreterasSORIGUE, S.A.
27/05/201931/03/2021UNIQUE: UNIversal QUantification join-graphs for sql assErtionsOracle Corporation
15/05/201931/12/2019Sponsorització 2019 ENBIS MeetingEU.NETW. BUSIN. AND IND.STATISTICS
14/05/201931/10/2020METRICS:METamodelling for Retrieving Invoked Source CodeBIGFINITE BARCELONA, SOCIEDAD LIMIT
05/04/201930/11/2019CarGuard 3SEAT SA
25/02/201925/04/2019Desenvolupament projecte E-ObservatoryWIRING TECHNOLOGIES, S.L.
16/01/201931/12/2019Colaboració desenvolupament front end aplicaciones creadas WoeldsesingWORLDSENSING, S.L.
01/01/201931/12/2021A European AI On Demand Platform and EcosystemCommission of European Communities
01/01/201931/12/2022Modelización y Optimización de Problemas Estructurados de Gran Escala y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Integración de CMOS-MEMS avanzados para sistemas de nueva generación a escala milimétricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Modelización Computacional de Procesos Biofísicos en Múltiples EscalasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelo predictivo de supervivencia poblacional del cáncer de mama según el estadio, el subtipo molecular en el momento del diagnóstico y la adherencia al tratamientoInstituto de Salud Carlos III
01/01/201901/08/2021Data Science for Gender Gap (DSGG)Pendent per manca de dades
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2019identificación de perfiles de consumo de servicios sanitarios en el estado de Nueva Gales, AustraliaAustralian National University
01/01/201931/12/2019Analysis of case management in Australia through Clustering Based on Rules and data science approachVisual and Decision Analytics
28/05/200931/03/2022CARACTERITZACIÓ DE LA BOSSA TIPUS DE CATALUNYAAGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
02/02/200931/12/2025R+D CARTOGRAFIA VIRTUAL DEL TARRAGONÉS EN L'ÀMBIT DEL TURISMECLIENTS DIVERSOS
29/04/200401/12/2021ASSAJOS CLÍNICS VIH/SIDAFUNDACIÓ LLUITA CONTRA LA SIDA (duplicat 0000003656)

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors