Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Física Computacional i Aplicada

Física Computacional i Aplicada

En els estudis de Doctorat en Física Computacional i Aplicada hi participen una vuitantena doctors agrupats en onze línies de recerca de qualitat acreditada, professors i investigadors del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Aquests estudis mantenen el distintiu de la Menció d'Excel·lència del Ministeri d’Educació, atorgada per la resolució del 6 d’octubre de l’any 2011, tot i que ja disposava de la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació des de la primera convocatòria, l’any 2002.

Aquestes mencions reconeixen la solvència científica, tècnica i formadora del programa i permeten participar en programes d’ajudes associats a l’est, com ara el finançament per a la mobilitat d’investigadors d’alt nivell científic que imparteixen cursos en les diverses àrees de recerca.

L’objectiu del programa és proporcionar una sòlida formació en els camps de la física computacional i de la física aplicada, així com també subministrar una base adequada en les metodologies de recerca científica i tècnica en general. Pretenem que els futurs doctors siguin capaços de liderar la investigació i la innovació tecnològica en els àmbits esmentats.

COORDINADOR/A

Lopez Codina, Daniel

CONTACTE

doctorat.fa@upc.edu

https://doctorat-fcia.postgrau.upc.edu/ca

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols des dels quals s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat de Física Computacional i Aplicada correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Física Computacional i Aplicada o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència seu treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement .
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

15

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula


Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Física (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://doctorat-fcia.postgrau.upc.edu/ca

CONTACTE:
Ortega Fernandez, Ana Maria

doctorat.fa@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols des dels quals s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat de Física Computacional i Aplicada correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Física Computacional i Aplicada o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència seu treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La temàtica multidisciplinària del Programa de Doctorat de Física Computacional i Aplicada queda perfectament coberta pel Màster de Física Computacional i Aplicada (UPC), que per tant constitueix un títol d’accés directe al nostre Programa de Doctorat i no requereix complements de formació. El futur màster que els dos departaments implicats tenen previst impartir en el futur té una naturalesa anàloga, i per tant també constituirà una titulació d’accés directe. D’altra banda, d’entre els màsters impartits en l’entorn proper, i a causa de l’afinitat dels temes amb les línies de recerca del nostre programa i a l’adequació dels continguts impartits, també el Màster de Fotònica (impartit conjuntament per UPC, UB, UAB i ICFO) constitueix un títol d’accés directe al nostre Programa de Doctorat. Els estudiants que sol·licitin l’admissió amb altres procedències hauran d’aportar un títol de màster que defineixi el perfil acadèmic de l’estudiant en l’àrea de la física aplicada i computacional. L’adequació d’aquest perfil es justifica en funció del currículum acadèmic presentat per l’estudiant en el moment de la sol·licitud d’admissió.

Criteris de valoració de mèrits i ponderació
Per a l’admissió en el Programa de Doctorat, la Comissió avaluarà els criteris de selecció següents, amb la ponderació indicada:
• Expedient acadèmic (ponderació: 50%).
• Contacte personalitzat a través de correu, entrevistes telefòniques, etc. (ponderació: 20%).
• Motivació (ponderació: 20%).
• Experiència en recerca (ponderació: 10%).

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

El Programa de Doctorat pot requerir als candidats a ser admesos la realització de certs complements de formació, per adequar en la major mesura possible el seu perfil als requeriments quant a coneixements necessaris per portar a terme amb normalitat els estudis de doctorat.

La quantitat de complements de formació a realitzar dependrà de la formació presentada pels estudiants i pot requerir la realització de 10 a 30 ECTS de nivell de màster addicionals. És decisió consensuada de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat i del tutor o tutora de l’estudiant quines seran les assignatures de màster que els estudiants hagin de cursar per completar aquests complements de formació. En qualsevol cas, les assignatures sempre tindran per objecte complementar les llacunes temàtiques que es consideri que aportin els estudiants sobre la base del seu currículum acadèmic.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de realitzar durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

1. Nom de l’activitat: Tutoria.

Descripció: Assessorament, ajuda, seguiment i control de les activitats dels doctorands.

Caràcter de l’activitat: obligatòria.

Nombre d’hores: 288.

2. Nom de l’activitat: Mobilitat.

Descripció: Estada en centres estrangers per portar a terme alguna activitat de recerca i/o participació en congressos, directament relacionada amb la tesi o amb qualsevol altre tema d’interès per a la formació dels doctorands.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 480.


3. Nom de l’activitat: Avaluació derivada del seguiment del Document d’Activitats del Doctorat i del pla de recerca.

Descripció: Informe anual d’avaluació dels doctorands per part de la Comissió Acadèmica.

Caràcter de l’activitat: obligatòria.

Nombre d’hores: 4.


4. Nom de l’activitat: Formació en habilitats informacionals.

Descripció: Aprendre a identificar quan i per què es necessita informació, on trobar-la i com avaluar-la, utilitzar-la i comunicar-la de manera ètica.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 1,5.


5. Nom de l’activitat: Metodologia de la recerca.

Descripció: Proporcionar instruments conceptuals i metodològics de la recerca qualitativa i quantitativa.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 12.

6. Nom de l’activitat: Innovació i creativitat.

Descripció: Introducció als models de creativitat que s’han desenvolupat des de disciplines tan diverses com el màrqueting, la publicitat o la programació neurolingüística aplicats en el desenvolupament de projectes professionals i personals.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 8.

7. Nom de l’activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.

Descripció: Adquisició d’un conjunt de coneixements, capacitats i actituds necessaris per a interpretar i produir missatges i comunicar-se de manera eficaç en contextos diversos.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 18.


8. Nom de l’activitat: Cursos i seminaris.

Descripció: Assistència a cursos, conferències, seminaris.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 30.


9. Nom de l’activitat: Publicacions.

Descripció: Preparació de publicacions i seguiment del processos de revisió.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 250.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

• ANT, https: //ant.upc.edu/en
• BIOCOM-SC, https://biocomsc.upc.edu/en
• CEMAD, https://cemad.upc.edu/en
• DF, https://df.upc.edu/en
• DILAB, https://dilab.upc.edu/en
• DONLL, https://donll.upc.edu/en
• GAA, https://gaa.upc.edu/en
• GCM, https://gcm.upc.edu/en
• GRPFM, https://grpfm.upc.edu/ca
• SIMCON, https://simcon.upc.edu/en
• AIEM, https://www.aie.upc.edu/
• ANCORA, https://futur.upc.edu/ANCORA
• CPSV, https://futur.upc.edu/CPSV
• DRM, https://creb.upc.edu/ca/dosimetria-i-radiofisica-medica
• GAGE, https://gage.upc.edu/
• GICITED, https://gicited.upc.edu/ca
• GIES, https://futur.upc.edu/GIES
• GMNE, https://futur.upc.edu/GMNE
• GRECDH, https://www.upc.edu/sct/ca/grupsrecerca/123/grup-recerca-cooperacio-desenvolupament-huma.html
• ICARUS, https://icarus.upc.edu/en
• IMEM, https://futur.upc.edu/IMEM
• INSIDE, https://futur.upc.edu/IMEM
• InSup, https://futur.upc.edu/InSup
• LAB, http://www.lab.upc.edu/
• L’AIRE https://www.recercaterrassa.upc.edu/ca/node/270
• LaCàN, https://www.lacan.upc.edu/
• LiTA, https://lita.upc.edu/ca
• NEMEN, https://deq.upc.edu/ca/recerca/recerca-apartat-anterior/copy_of_nemen
• RMEE, http://www.https.com//futur.upc.edu/RMEE
• RSLAB, http://www.https.com//www.tsc.upc.edu/en/research/research-groups/rslab/
• SARTI, http://www.cdsarti.org/
• STH, https://sth.upc.edu/ca
• TUAREG, https://futur.upc.edu/TUAREG
Centres de recerca Específics on participa PDI del Departament de Física:
• CEBIM, http://alggen.lsi.upc.edu/cebim/
• CREB, https://creb.upc.edu/ca
• CRnE, https://crm.upc.edu/
• CTE-CRAE, https://recerca.upc.edu/crae/en
• CTTC, http://www.cttc.upc.edu/
• (MC)2, https://upcommons.upc.edu/handle/2117/427

Número 1. Grup de recerca en Tecnologies Nuclears Avançades (ANT).
El grup té com a objectiu mantenir el nivell d’excel·lència en les seves capacitats de recerca i transferència de tecnologia, en el camp de l’enginyeria nuclear, per garantir una educació de qualitat pel que fa a mestratge i doctorat. El seu camp de recerca es divideix en tres línies que al seu torn convergeixen: tèrmica-hidràulica i seguretat, tecnologia de fusió i mesurament de dades nuclears.

Número 2. Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC).
L’objectiu del grup és l’ús de mètodes computacionals per abordar problemes complexos en física, biomedicina i biofísica, i participa en diversos programes de doctorat. La complexitat i diversitat dels sistemes biològics ha estat històricament un gran mur per a l’ús de models matemàtics. Avui dia, l’ús de recursos computacionals i el procés accelerat de millora de la comprensió dels sistemes biològics des del nivell molecular i cel·lular fins al nivell epidemiològic ens han dut al llindar d’una nova situació. Avui la biologia computacional és una màquina imparable de comprensió i generació de noves aplicacions pràctiques.

Número 3. Grup de Caracterització Elèctrica de Materials i Dispositius (CEMAD).
La recerca de CEMAD se centra en els temes següents: propietats físiques dels materials, síntesi i processament de materials, nanocaracterizació de materials, caracterització de sistemes no lineals i dispositius i aplicacions.

Grup de Dinàmica No Lineal de Fluids (DF).
El grup té experiència en simulació numèrica i teoria de sistemes dinàmics aplicada a la mecànica de fluids. Es comparteixen moltes eines teòriques i numèriques desenvolupades en el propi grup. Treballa en dues àrees principals: inestabilitats i bifurcacions en dinàmica de fluids i morfodinàmica costanera.

Número 5. Laboratori de Física de Materials Dielèctrics (DILAB)
Des del seu inici, el grup ha estat implicat en activitats de recerca aplicada en el camp dels materials dielèctrics físics des del punt de vista de les seves propietats elèctriques.

Número 6. Dinàmica No Lineal, Òptica No Lineal i Làsers (DONLL)
L’objectiu general del grup és estudiar la natura, els efectes i, en la mesura que sigui possible, les aplicacions tecnològiques dels fenòmens no lineals en els camps de la fotònica, els sistemes complexos i la biofísica. En el cas de la fotònica, es fa un èmfasi especial en els materials estructurats, en particular els cristalls fotònics i els mitjans i làsers modulats de guany/pèrdua, així com en la dinàmica del làser de semiconductors i les interaccions i diagnòstics de pols ultracurt. En el cas de sistemes complexos, estudiem xarxes complexes (fonaments i aplicacions) i dinàmiques de fractura en materials. Finalment, en el cas de la biofísica, es presta atenció a l’excitabilitat neural, així com a la modelització mesoscòpica del cervell.

Número 7. Grup d’Astronomia i Astrofísica (GAA).
Els interessos de recerca del GAA comprenen un ampli espectre d’àrees en astronomia i astrofísica, principalment en estructura estel·lar i evolució. Això inclou: evolució estel·lar (estrelles AGB i super-AGB), dinàmica no lineal de pulsacions d’estrelles variables, física de nanes blanques, supernoves de tipus Ia, noves clàssiques, explosions de raigs X tipus I, simulacions de fusions estel·lars, astrofísica de laboratori, astrofísica nuclear i missions espacials.

Número 8. Grup de Caracterització de Materials (GCM).
La recerca del grup se centra en dues àrees. La primera correspon a la caracterització termodinàmica, estructural i dinàmica de fases desordenades orientades (vidres desordenats orientacionalment), orientades posicionalment (cristalls líquids) o ambdues (fase líquida), en compostos purs i en les seves mescles. Aquesta caracterització ens permet esbrinar els factors relacionats amb el desordre i determinar l’estabilitat relativa en les diferents fases dels compostos purs i les seves barreges. La segona àrea se centra en materials metaestables i nanocristal·lins, inclòs l’estudi de materials antics. Específicament, estudiem el procés de producció i el desenvolupament microestructural que condueix a les seves propietats finals. Aquests materials s’obtenen en condicions fora de l’equilibri termodinàmic, per la qual cosa les seves microestructures estan determinades per la cinètica del procés de producció. La nostra recerca inclou nanopartícules, vidres metàl·lics, vidres d’òxid en substrats ceràmics, materials de múltiples components i materials micro- o nanoestructurats.

Número 9. Grup de Recerca de Propietats Físiques dels Materials (GRPFM).
El grup de recerca desenvolupa la seva activitat en dos aspectes de la ciència dels materials. D’una banda, estudia el comportament tèrmic dels aliatges ferromagnètics i, de l’altra, les propietats estàtiques i dinàmiques de materials dielèctrics complexos, formats per cristalls líquids i cristalls líquids confinats amb sistemes micro- i nanoestructurats.

Número 10. Grup de Recerca en Simulació per Ordinador en Matèria Condensada (SIMCOM).
L’objectiu del grup de recerca SIMCON és l’estudi de les propietats microscòpiques de líquids i sòlids mitjançant simulació per ordinador. Aquesta metodologia ens permet una comprensió més profunda de la base de les propietats de la matèria a nivell atòmic. Els sistemes actualment en estudi són, entre d’altres, sals foses, líquids moleculars, solucions iòniques, defectes en metalls cristal·lins i matèria quàntica. Les propietats analitzades són, bàsicament, l’estructura i les propietats de transport no electrònic en líquids i sòlids clàssics, les característiques dels defectes en els vidres i les propietats termodinàmiques i estructurals en la matèria quàntica.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:09:06.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:08:01.

Llistat de tesis defensades per any

 • AHMAD, NURA MOHAMMAD RABIU: Multiapproach computational modelling of tuberculosis. Understanding its epidemiological dynamics for improving its control in Nigeria.
  Autor/a: AHMAD, NURA MOHAMMAD RABIU
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669442
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 20/07/2020
  Director/a de tesi: LOPEZ CODINA, DANIEL | PRATS SOLER, CLARA

  Tribunal:
       PRESIDENT: CARDONA IGLESIAS, PERE-JOAN
       SECRETARI: ALONSO MUÑOZ, SERGIO
       VOCAL: ALBAJAR VIÑAS, PEDRO
  Resum de tesi: La tuberculosi (TB) és la malaltia infecciosa que ha causat més morts a la història de la humanitat. Actualment, hi ha més de 10 milions de nous casos de TB cada any i provoca més d¿1.5 milions de morts anuals, segons estimacions de l¿Organització Mundial de la Salut. Nigèria, amb una incidència persistent d¿uns 219 casos per 100000 habitants l¿any 2019, es troba entre els 8 països que van representar dos terços dels nous casos de tuberculosi el 2018. El control de la malaltia d¿aquest país està coordinat pel Programa Nacional de Control de la Tuberculosi i la Lepra (NTBLCP). Malgrat els esforços, la prevalença estimada és la mateixa que s¿estimava l¿any 1990. Es poden utilitzar models per a un diagnòstic més precís de la situació de TB en determinats territoris, així com per ajudar en el disseny i avaluació de les accions de control. En aquest projecte, s¿han utilitzat dues estratègies de modelització per fer-ho. En primer lloc, una estratègia top-down a nivell de país (Nigèria) mitjançant el disseny, proves i adequació de diversos models de tipus SEIR, amb l¿objectiu de proporcionar una imatge global de la situació i quantificar alguns dels paràmetres més rellevants. En segon lloc, una estratègia bottom-up estudiant una àrea més petita, l¿Estat de Gombe, mitjançant el disseny, la prova i l¿adequació d¿un model basat en agents (ABM). El model ABM té per finalitat entendre en detall la situat particular de l¿Estat de Gombe i ajudar en el disseny i quantificació de possibles accions de control. També es va realitzar un treball de camp per buscar els factors socioeconòmics particulars responsables de la situació epidemiològica de la TB; l¿anàlisi estadística de les dades obtingudes és la tercera estratègia de treball d¿aquest projecte. L¿aproximació mitjançant models top-down va confirmar una taxa de notificació molt baixa que varia del 16 al 20% durant els anys analitzats (2000-2010). Aquest factor es va revelar com el coll d¿ampolla per al control de la malaltia en aquest país. Les prediccions del model no mostraven efectes rellevants de les accions de control sense un augment previ de la taxa de notificació. El treball de camp es va dissenyar en coordinació amb les autoritats locals NTBLCP amb l¿objectiu d¿analitzar els factors socioeconòmics que condicionen aquesta taxa de notificació a l¿estat de Gombe. Va consistir en una recollida inicial de dades epidemiològiques, seguida d¿un conjunt de 52 entrevistes amb pacients amb TB de diferents centres de salut. Les dades obtingudes i els resultats de les entrevistes es van analitzar mitjançant estadístiques inferencials i Anova, amb l¿ajut de tècniques de Machine learning. Els resultats van ser devastadors: cap dels pacients entrevistats no coneixia els símptomes de la TB i el 90% no coneixia els mecanismes de transmissió de la TB després de parlar amb el personal sanitari. El retard mitjà de diagnòstic dels pacients va ser de 9.6 setmanes, i només el 10% dels entrevistats van acudir al metge durant el primer mes de sentir-se malalt.La informació obtinguda amb l¿estratègia top-down i els resultats derivats del treball de camp es van utilitzar per adaptar el model ABM en el context de l¿Estat de Gombe. Es va ajustar amb èxit a l¿evolució de la prevalença estimada i els casos diagnosticats del 2007 al 2016. A continuació, es va utilitzar per provar diferents intervencions destinades a augmentar la taxa de notificació, disminuir el retard de diagnòstic i augmentar la consciència de la població respecte a la TB transmissible. La metodologia utilitzant diferents estratègies utilitzada en aquest projecte s¿ha mostrat com una forma robusta d¿afrontar el problema real. Ha fet possible proporcionar una imatge global i detallada de la situació de la TB en un determinat àmbit, relacionar els paràmetres i els resultats del model amb un context socioeconòm

 • AMIL MARLETTI, PABLO: Machine learning methods for the characterization and classification of complex data.
  Autor/a: AMIL MARLETTI, PABLO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/668842
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 11/02/2020
  Director/a de tesi: MASOLLER, CRISTINA

  Tribunal:
       PRESIDENT: GUIMERA MANRIQUE, ROGER
       SECRETARI: VILASECA RICART, MERITXELL
       VOCAL: WILHELM, MARKUS ABEL
  Resum de tesi: El presente trabajo de tesis desarrolla nuevos métodos para el análisis y clasificación de imágenes médicas y datos complejos en general. Primero, proponemos un método de aprendizaje automático sin supervisión que ordena imágenes OCT (tomografía de coherencia óptica) de la cámara anterior del ojo en función del grado de riesgo del paciente de padecer glaucoma de ángulo cerrado. Luego, desarrollamos dos métodos de detección automática de anomalías que utilizamos para mejorar los resultados del algoritmo anterior, pero que su aplicabilidad va mucho más allá, siendo útil, incluso, para la detección automática de fraudes en transacciones de tarjetas de crédito. Mostramos también, cómo al analizar la topología de la red vascular de la retina considerándola una red compleja, podemos detectar la presencia de glaucoma y de retinopatía diabética a través de diferencias estructurales. Estudiamos también un modelo de un láser con inyección óptica que presenta eventos extremos en la serie temporal de intensidad para evaluar diferentes métodos de aprendizaje automático para predecir dichos eventos extremos.

 • GILABERT NAVARRO, JOAN FRANCESC: Estimation of binding free energies with Monte Carlo atomistic simulations and enhanced sampling.
  Autor/a: GILABERT NAVARRO, JOAN FRANCESC
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669282
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 22/07/2020
  Director/a de tesi: GUALLAR TASIES, VÍCTOR | LOPEZ CODINA, DANIEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: LLUCH LOPEZ, JOSEP MARIA
       SECRETARI: RUBIO MARTÍNEZ, JAIME
       VOCAL: SEGARRA MATAMOROS, VICTOR
  Resum de tesi: Els grans avenços en la capacitat de computació han motivat l'esperança que els mètodes de simulacions per ordinador puguin accelerar el ritme de descobriment de nous fàrmacs. Per a què això sigui possible, es necessiten eines ràpides, acurades i fàcils d'utilitzar. Un dels problemes que han rebut més atenció és el de la predicció d'energies lliures d'unió entre proteïna i lligand. Dos grans problemes han estat identificats per a aquests mètodes: la falta de mostreig i les aproximacions dels models.Aquesta tesi està enfocada a resoldre el primer problema. Per a això, presentem el desenvolupament de mètodes eficients per a l'estimació de d'energies lliures d'unió entre proteïna i lligand. Hem desenvolupat un protocol que combina mètodes anomenats enhanced sampling amb simulacion clàssiques per a obtenir una major eficiència. Els mètodes d'enhanced sampling són una classe d'eines que apliquen algun tipus de pertorbació externa al sistema que s'està estudiant per tal d'accelerar-ne el mostreig.En el nostre protocol, primer correm una simulació exploratòria d'enhanced sampling, començant per una mostra de la unió de la proteïna i el lligand. Aquesta simulació esta parcialment esbiaixada cap a aquells estats del sistema on els dos components es troben més separats. Després utilitzem la informació obtinguda d'aquesta primera simulació més curta per a córrer una segona simulació més llarga, amb mètodes sense biaix per obtenir una estadística fidedigna del sistema.Gràcies a la modularitat i el grau d'automatització que la implementació del protocol ofereix, hem pogut provar tres mètodes diferents per les simulacions llargues: PELE, dinàmica molecular i AdaptivePELE. PELE i dinàmica molecular han mostrat resultats similars, tot i que PELE utilitza menys recursos. Els dos han mostrat bons resultats en l'estudi de sistemes de fragments o amb proteïnes amb llocs d'unió poc flexibles. Però, els dos han fallat a l'hora de reproduir els resultats experimentals per a una quinasa, la Mitogen-activated protein kinase 1 (ERK2). D'altra banda, AdaptivePELE no ha mostrat una gran millora respecte a PELE, amb resultats positius per a la proteïna Urokinase-type plasminogen activator (URO) i una clara falta de mostreig per al receptor de progesterona (PR).En aquest treball hem demostrat la importància d'establir un banc de proves equilibrat durant el desenvolupament de nous mètodes. Mitjançant l'ús d'un banc de proves divers hem pogut establir en quins casos es pot esperar que el protocol obtingui resultats acurats, i quines àrees necessiten més desenvolupament. El banc de proves ha consistit de quatre proteïnes i més de trenta lligands, molt més dels que comunament s'utilitzen en el desenvolupament de mètodes per a la predicció d'energies d'unió mitjançant mètodes basats en camins (pathway-based).En resum, la metodologia desenvolupada durant aquesta tesi pot contribuir al proces de recerca de nous fàrmacs per a certs tipus de sistemes de proteïnes. Per a la resta, hem observat que els mètodes de simulació no esbiaixats no són prou eficients i tècniques més sofisticades són necessàries.

 • LU, HUIXIA: Exploring free-energy landscapes and microscopic interactions of selected small-molecules and proteins wih cell membranes.
  Autor/a: LU, HUIXIA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669725
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 29/09/2020
  Director/a de tesi: MARTÍ RABASSA, JORDI

  Tribunal:
       PRESIDENT: FRANZESE, GIANCARLO
       SECRETARI: SESE CASTEL, GEMMA
       VOCAL: FARAUDO GENER, JORDI
  Resum de tesi: La present Tesi doctoral està dedicada a l'estudi de les propietats físico-químiques de molècules petites seleccionades (per exemple aminoàcids com el triptòfan o hormones com la melatonina) i proteïnes (com la KRas-4B) absorbides en membranes cel·lulars formades per fosfolípids i ubicades en entorns fisiològics. Donat que en aquestes condicions, les membranes biològiques compostes per fosfolípids i colesterol estan envoltades de solucions d¿electròlits, entendre les interaccions de la molècula petita o proteïna amb els fosfolípids circumdants, el colesterol, l¿aigua i tota mena d¿espècies iòniques és un tema de gran importància fonamental. En particular, la present Tesi s'ha avançat en l'anàlisi dels aspectes estructurals i energètics d'una proteïna oncogènica de la família RAS, caracteritzant les condicions físiques que permeten que aquesta proteïna es mantingui ancorada a la cèl·lula. Les resultats descrits a la tesi poden ajudar a donar llum a la comprensió d¿una gran varietat de càncers, amb un impacte directe en el disseny de medicaments o tractaments útils per a la seva curació.Els lípids considerats en aquesta Tesi inclouen els lípids saturats dimiristoilfosfatidilcolina (DMPC) i dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC), els lípids insaturats dioleoilfosfatidilcolina (DOPC) i dioleoilfosfatidilserina (DOPS) i el colesterol. En aquesta Tesi s'han aplicat simulacions de dinàmica molecular clàssica i simulacions de metadinàmica ben temperada, de manera que tots els sistemes considerats han estat modelitzats i simulats a nivell purament atòmic, amb sistemes de fins a 200000 àtoms.Utilitzant simulacions clàssiques de dinàmica molecular (a escala 1 microsegon), hem estudiat l'estructura i la dinàmica microscòpiques de les molècules petites i les proteïnes KRas4B, aquestes últimes en formes pura i mutada (oncogènica). La membrana cel·lular sempre s¿ha considerat en fase cristal·lina líquida, cosa que en alguns casos ha requeria d¿augmentar la temperatura del sistema fins a 323 K. S¿ha calculat propietats estructurals com ara l¿àrea per lípid i el gruix de la membrana, perfils de densitat, paràmetres d¿ordre de deuteri, distribucions orientacionals i l¿abast de la penetració de l¿aigua a la membrana. Els coeficients de difusió moleculars i les densitats espectrals atòmiques revelen una gran varietat d¿escales de temps que tenen un paper en la dinàmica de membrana. El significat físic de totes les característiques espectrals dels llocs atòmics lipídics s¿ha analitzat i correlacionat amb dades experimentals. El més rellevant ha estat la troballa de la ubicació de llocs individuals d¿enllaç de les diverses sondes (petites molècules i proteïnes) a la interfície de la membrana. Finalment, utilitzant tècniques de treball reversible, s¿ha pogut estimar la quantitat d¿energia lliure necessària per formar aquests enllaços.Mitjançant l¿aplicació de simulacions de metadinàmica ben temperada d¿1 microsegon, hem realitzat per primer cop càlculs d¿energia lliure sistemàtica de la unió de les diverses sondes a la membrana i a l¿aigua. Les superfícies d¿energia lliure mostren un comportament específic dels enllaços de molècules petites i proteïnes a les membranes fosfolípidiques. Aquesta Tesi proporciona una metodologia general per explorar superfícies d¿energia lliure en interfícies biològiques complexes que es poden ampliar per estudiar d¿altres interaccions d¿interès entre molècules, pèptids, proteïnes o fàrmacs i membranes en Química i Biologia col·loïdal.També hem aplicat aquesta metodologia per estudiar el cas d¿una proteïna oncogènica prototípica (KRas), que es considera responsable d¿una gran varietat de càncers. Els nostres resultats en superfícies d¿energia lliure indiquen l¿existència de connexions específiques d¿enllaç d¿hidrogen entre parts de la proteïna (regió hiper

 • MARCHENA ANGOS, MIQUEL: Modelling pathological effects in intracellular calcium dynamics leading to atrial fibrillation.
  Autor/a: MARCHENA ANGOS, MIQUEL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669289
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 23/07/2020
  Director/a de tesi: ECHEBARRIA DOMINGUEZ, BLAS

  Tribunal:
       PRESIDENT: PUEYO PAULES, ESTHER
       SECRETARI: ALONSO MUÑOZ, SERGIO
       VOCAL: CAMARA REY, OSCAR
  Resum de tesi: El batec del cor es produeix gràcies a la sincronització de la contracció de les cèl·lules cardíaques. Una disregulació en aquest mecanisme pot produir episodes de contracció cardíaca anormals. L¿origen d¿aquestes anormalitats ve donat normalment a nivell subcel·lular, on el calci és l¿ió més important que controla la contració cel·lular. La regulació de la concentració de calci ve determinada pels receptors de rianodina (RyR), els canals de calci que connecten el citosol i el reticle sarcoplasmàtic. Els RyRs s¿obren i es tanquen estocàsticament amb una probabilitat que depèn del calci. Els esdeveniments locals d¿alliberació de calci es coneixen com sparks i son deguts a l¿obertura d¿un o més RyRs. Així doncs, és crucial tenir un coneixement profund tant de les característiques espai-temporals dels patrons de calci com del rol que juguen els RyRs per entendre la transició entre les cèl·lules sanes i les no sanes. L¿objectiu de la Tesis ha sigut comprendre els canvis que es produeixen a nivell subcel·lular que, en estadis avançats, indueixen la transició a la Fibril·lació Auricular (AF). Per tal de resoldre el problema, he desenvolupat i validat un model matemàtic subcel·lular de cèl·lules auriculars que inclou les corrents electro-fisiològiques així com les estructures subcel·lulars fonamentals. L¿alta resolució del model m¿ha permés estudiar les característiques espai-temporals del calci tant en cèl·lules estimulades com en condicions d¿equilibri. Les simulaciones demostren la rellevància de l¿agrupació de RyRs en clústers que, en distribucion heterogènies de RyRs, produeixen macro-sparks. Aquests macro-sparks poden produir contraccions ectòpiques en condicions patològiques. La incorporació de moduladors dels RyRs al model produeix una distribució espacial no-uniforme de sparks, tal i com s¿ha observat en cèl·lules amb AF. En aquest sentit, la calsecuestrina (CSQ) és un dels buffers fonamentals que modifica la dinàmica del calci. L¿absència de CSQ produeix un increment de la freqüència de sparks i, quan hi ha un excès de calci, també fomenta l¿aparació d¿oscil·lacions globals de calci. Finalment, també he caracteritzat l¿efecte de l¿absència d¿invaginacions de la membrana al citosol, donat que és un efecte observat en cèl·lules amb AF i insuficiència cardíaca. Amb tot, aquesta Tesis representa un avanç per entendre els mecanisme que produeixen AF amb un model computacional que, en el futur, pot ser utilitzar per complementar estudis in vitro o in vivo, ajudant així a trobar teràpies per aquest malaltia.

 • MASOLIVER VILA, MARIA: Neuronal encoding and transmission of weak periodic signals.
  Autor/a: MASOLIVER VILA, MARIA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/668855
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 20/02/2020
  Director/a de tesi: MASOLLER, CRISTINA

  Tribunal:
       PRESIDENT: PARLITZ, ULRICH
       SECRETARI: TIANA ALSINA, JORDI
       VOCAL: DE SANCRISTÓBAL ALONSO, BELÉN
  Resum de tesi: Les neurones sensorials disparen seqüències d'impulsos elèctrics (coneguts com a potencials d'acció) per codificar i transmetre informació d'estímuls temporals externs. La codificació neuronal és el camp d'investigació que estudia la relació entre els estímuls externs i les respostes neuronals. Atès que no hi ha una relació única entre ells, els mecanismes subjacents a la codificació neural encara no es comprenen plenament. No obstant això, se sap que les neurones utilitzen diferents mecanismes per codificar els estímuls externs, que poden ser complementaris en diferents situacions. Una qüestió important és com el soroll neuronal (fluctuacions elèctriques estocàstiques que no transmeten cap informació) influeix en la codificació neuronal.Aquí ens centrem en com les neurones responen a un senyal feble i periòdic. El senyal es considera prou feble com per ser subumbral, és a dir, per si sol no indueix a les neurones a disparar. No obstant això, el soroll neuronal desencadena potencials d'acció que codifiquen la informació del senyal feble. En aquesta situació s'ha proposat un mecanisme de codificació basat en patrons simbòlics per a neurones desacoblades; en aquesta tesis tractarem de determinar si aquest mecanisme és plausible per a neurones acoblades.Hem fet servir, primerament, el model neuronal Fitzhugh-Nagumo per estudiar dues neurones acoblades. Hem considerat la situació en la qual només una neurona percep el senyal feble (l'anomanem neurona 1). Hem caracteritzat el paper de l'acoblament en la codificació del senyal i hem analitzat les seqüències d'intervals entre potencials d'acció de la neurona 1 utilitzant el mètode anlàlisi simbòlic, el qual pot capturar patrons d'mpulsos elèctrics preferits i infreqüents (definits pel temps relatiu entre impulsos). De fet, hem demostrat que el mecanisme de codificació és robust a l'acoblament: la neurona que percep el senyal dispara una seqüència d'impulsos elèctrics, la qual conté patrons preferits i infreqüents que depenen de l'amplitud i freqüència del senyal.Segon, hem aplicat l'anàlisi simbòlic a les seqüències intervals entre potencials d'acció generats per dues neurones acoblades simulades amb el model neuronal Morris-lecar. Hem investigat si diferents tipus de neurones (pel que fa al tipus d'excitabilitat neuronal, classe 1 o classe 2) generen seqüències de potencials d'acció similars, i hem caracteritzat les diferències en la codificació i transmissió del senyal en canviar el tipus d'acoblament (sinapsis elèctriques o químiques excitatòries) . Establim que depenent de la freqüència del senyal, combinacions específiques de neurona/classe i tipus d'acoblament permeten una codificació més efectiva, o una transmissió més efectiva del senyal.Hem analitzat, per últim, l'activitat d'un conjunt de neurones, quan totes elles perceben el senyal feble. L'anàlisi simbòlic l'hem aplicat a les seqüències d'accions de potencials de totes les neurones i hem demostrat que un conjunt neuronal també codifica la informació del senyal en forma de patrons d'accions de potencials preferits o poc freqüents, com ho fan una sola o dues neurones acoblades. A més, hem establert que l'acoblament neuronal és beneficiós per a la codificació de senyals (el conjunt neuronal detecta senyals d'amplitud més feble) i que només uns pocs enllaços entre neurones poden millorar significativament la codificació de senyals (les probabilitats dels patrons preferits i dels poc freqüents prenen valors més extrems).En conjunt, els resultats presentats en aquesta tesi suggereixen que un codi neuronal temporal basat no en el temps precís sinó en el temps relatiu dels potencials d'acció de les neurones individuals és un mecanisme plausible per codificar la informació dels estímuls externs periòdics febles.

 • MOHAMED SELIM MOHAMED SELIM, HOSSAMELDIN: Hybrid non-destructive technique for volumetric defect analysis and reconstruction by remote laser induced ultrasound.
  Autor/a: MOHAMED SELIM MOHAMED SELIM, HOSSAMELDIN
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/669481
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 21/07/2020
  Director/a de tesi: COJOCARU, CRINA MARIA | DELGADO PRIETO, MIGUEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: VILASECA ALAVEDRA, RAMON
       SECRETARI: SANCHEZ MORCILLO, VICTOR JOSE
       VOCAL: FERNÁNDEZ DEL RÍNCON, ALFONSO
  Resum de tesi: Esta tesis doctoral versa sobre el diseño, estudio e implementación de un método híbrido, sin contacto, de ensayos no destructivos (NDT, non-destructive testing) para el análisis de objetos metálicos que contienen defectos o fracturas internas. Proponemos una técnica híbrida opto-acústica que combina ultrasonidos generados por impacto láser como excitador y transductores de ultrasonidos como receptores. El trabajo plantea un estudio detallado de la detección y reconstrucción en 1D, 2D y 3D de defectos presentes en un objeto metálico, usando la técnica híbrida de NDT sin contacto y controlado remotamente. Nuestro dispositivo presenta varias ventajas de las técnicas fotónicas y de ultrasonidos, reduciendo al mismo tiempo algunos inconvenientes de dichos métodos tomados por separado. Nuestro método combina resultados experimentales con simulaciones numéricas basadas en el procesado de señal de alta resolución. El montaje experimental consiste en un láser pulsado de ns a una longitud de onda de 532 nm, que impacta sobre la superficie del objeto. El pulso láser se absorbe, creando una expansión termoelástica localizada que induce un pulso de ultrasonidos de banda ancha que se propaga en el material. El láser, controlado remotamente, realiza un barrido sobre un área seleccionada de la superficie del objeto. Por cada punto de excitación, el ultrasonido se propaga a través del objeto y se refleja o dispersa en los defectos del material. Dichas ondas se detectan mediante transductores y se registran en un sistema de adquisición de datos para su ulterior procesado. En un primer paso, mediante el análisis del tiempo de vuelo, podemos localizar y determinar el tamaño del defecto en una vista 1D. Las capacidades de detección de defectos internos en una muestra metálica se estudian también mediante transformación wavelet debido a sus características de multi-resolución en tiempo y frecuencia. Se aplica un algoritmo novedoso de agrupamiento (clustering) espacial y se usan los mapas resultantes de tiempo y frecuencia para estimar la posición del defecto. Para la visualización 2D de los defectos ampliamos el análisis de la señal utilizando la técnica de focalización por apertura sintética (SAFT, synthetic aperture focusing technique). Implementamos un novedoso filtro de apodización 2D, juntamente con la técnica SAFT, y demostramos que elimina efectos no deseados, mejorando la resolución de la imagen reconstruida del defecto. El siguiente paso es un análisis y reconstrucción 3D. En este caso conseguimos una configuración experimental totalmente automatizada y sin contacto, permitiendo áreas de barrido sobre diferentes caras de un objeto. Los detalles de los defectos se registran desde diferentes ángulos, consiguiéndose una completa reconstrucción 3D. Finalmente, mostramos nuestros resultados en un tema complementario, relacionado con un caso particular de propagación de ultrasonidos en sólidos. Desde un primer momento, quisimos tener una comprensión física de la propagación y difracción de ondas de ultrasonidos en materiales sólidos. El control de los patrones de difracción en sólidos, mediante el uso de lentes ultrasónicas, ayudaría a la focalización/colimación del ultrasonido, reduciendo ecos y reflexiones en la superficie de contorno, mejorando del proceso de análisis NDT. Los cristales fonónicos se usan para regular la difracción y la respuesta en frecuencia de ondas de ultrasonido que se propagan en fluidos. No obstante, dichas estructuras se han estudiado mucho menos en materiales sólidos. Hemos realizado detalladas simulaciones numéricas de la propagación de ultrasonidos en un cristal fonónico sólido y hemos demostrado efectos de focalización y autocolimación. Finalmente hemos acoplado nuestra lente de cristal fonónico al sólido objeto de estudio, demostrando que el control de la difracción se conserva en el interior de dicho objeto a través del material d

Darrera actualització: 24/10/2020 05:07:30.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:MASOLIVER VILA, MARIA
Títol:Neuronal encoding and transmission of weak periodic signals.
Data lectura:20/02/2020
Director/a:MASOLLER, CRISTINA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Masoliver, M. (2020). Neuronal encoding and transmission of weak periodic signals..

Masoliver, M.; Masoller, C. (2020). Neuronal coupling benefits the encoding of weak periodic signals in symbolic spike patterns. (JCR Impact Factor-2017: 3.181; Quartil: Q1)

AUTOR/A:HALPAAP, HERBERT DONATUS
Títol:Experimental study of speckle generated by semiconductor light sources: application in double pass imaging.
Data lectura:09/12/2019
Director/a:MASOLLER, CRISTINA
Codirector/a:VILASECA RICART, MERITXELL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Halpaap, D. (2019). Experimental study of speckle generated by semiconductor light sources: application in double pass imaging..

Halpaap, D.; Amil, P.; Tiana-Alsina, J.; Masoller, C. (2020). Remote recovery of audio signals from videos of optical speckle patterns: a comparative study of signal recovery algorithms. (JCR Impact Factor-2018: 3.561; Quartil: Q1)

AUTOR/A:RUIZ, GUADALUPE NATALIA
Títol:Relaxation dynamics and crystallization kinetics of glass-forming drugs.
Data lectura:14/09/2018
Director/a:MACOVEZ, ROBERTO
Director/a:PARDO SOTO, LUIS CARLOS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ruiz, G. (2018). Relaxation dynamics and crystallization kinetics of glass-forming drugs..

Ruiz, G.; Combarro, I.; McLain, S.; Schwartz, G.; Pardo, L.; Cerveny Murcia, Silvina; Macovez, R. (2019). Tuning molecular dynamics by hydration and confinement: Antiplasticizing effect of water in hydrated prilocaine nanoclusters. (JCR Impact Factor-2018: 3.567; Quartil: Q1)

AUTOR/A:QUINTERO QUIROZ, CARLOS ALBERTO
Títol:Temporal Correlations and Dynamical Transitions in Semiconductor Lasers with Optical Feedback.
Data lectura:16/03/2017
Director/a:MASOLLER, CRISTINA
Codirector/a:TORRENT SERRA, MARIA DEL CARMEN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
C. Quintero-Quiroz (2017). Temporal Correlations and Dynamical Transitions in Semiconductor Lasers with Optical Feedback..

C. Quintero-Quiroz; Amaral, T.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2017). Experimental study of the dynamics of a periodically forced semiconductor laser with optical feedback.

Tiana-Alsina, J.; C. Quintero-Quiroz; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2017). Optimal entrainment of the spikes emitted by semiconductor laser with feedback.

Tiana-Alsina, J.; C. Quintero-Quiroz; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2017). Optimal entrainment of the spikes emitted by a semiconductor laser with feedback.

C. Quintero-Quiroz; Tiana-Alsina, J.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2017). Identifying and Characterizing Dynamical Transitions in a Semiconductor Laser with Optical Feedback.

C. Quintero-Quiroz; Amaral, T.; Aragoneses, A.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2017). Are the spikes emitted by a semiconductor laser with feedback similar to neuronal spikes?.

Tiana-Alsina, J.; C. Quintero-Quiroz; Panozzo, M.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2017). Optimal entrainment of intensity dropouts of a semiconductor laser in the LFF regime.

AUTOR/A:FERNÁNDEZ MORA, MARIA DE LOS ANGELES
Títol:On Cross-shore Beach Profile Morphodynamics
Data lectura:17/12/2015
Director/a:CALVETE MANRIQUE, DANIEL
Codirector/a:FALQUES SERRA, ALBERTO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Fernandez, M. (2015). On Cross-shore Beach Profile Morphodynamics.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Generación Óptica de Armónicos en Materiales Estratégicos para la NanofotónicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Control inteligente de ondas de Luz con Metamateriales, metasuperficies y medios no-HermíticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
05/05/202004/09/2020Serveis de suport d’analítica de dades i desenvolupament de models matemàtics en relació amb les dades de la pandèmia de la COVID 19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
01/05/202030/04/2024Ajuts per a la contractació RYC-2018-024947MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/04/202031/08/2020UPC report COVID19 modellingCommission of European Communities
01/02/202031/01/2024Multi-scale fibre-based optical frequency combs: science, technology and applicationsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2022Nucleosynthetic signatures of convective-reactive events in starsAustralian National University
01/12/201931/05/2020Numerical simulations of spatial filtering in periodic layered mediaCenter for Physical Sciences and Te
15/11/201914/11/2022A NEW MASTER COURSE IN APPLIED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICSCommission of European Communities
01/11/201929/02/2020Mechanisms of the binding of oncogenic K-RAS proteins at zwitterionic cell membranes (2nd. part)Universitat Politècnica de Catalunya
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000RES - Red Española de Supercomputacion
20/09/201919/09/2021Analysis of second and third harmonic generation in absorptive materialsUS ARMY RDECOM
01/09/201931/08/2021Dynamics and Thermodynamics of Ultradilute LiquidsCommission of European Communities
30/07/201930/07/2020Extension of the Local Hilbert Transform to Acoustic MediaSony Corporation
01/07/201931/10/2019Mechanisms of the binding of oncogenic K-RAS proteins at zwitterionic cell membranesBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
01/07/201930/06/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/06/201931/12/2020Aprendizaje automático y análisis de datos para tecnologías fotónicas biomédicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201917/05/2019A computer implemented method, a system and computer programs for anomaly detection using network analysis
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201911/04/2020In silico modelling towards 3Rs paradigmFUND.I.INVEST.C.SALUT TRIAS I PUJOL
01/03/201928/02/2023Climate Advanced Forecasting of sub-seasonalCommission of European Communities
01/03/201930/06/2019Effects of dimples on the boundary layer development of airfoils at moderate Reynolds number(cont.)RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201929/02/2020Desarrollo del diseño comercial y pre-escalado de un medidor de caudal de agua ultrasónico de gran diámetroMAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRES - Red Española de Supercomputacion
01/01/201931/12/2021Geometría-Física-Control y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Simulaciones atomísticas a nanoescala: sistemas biológicos hidratados, disoluciones acuosa y fluidos molecularesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Control optico reversible de la configuracion de dominios en materiales ferroelectricos: efectos fotodetector y fotoactuadorAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Morfodinamica de playas protegidas en el Mediterraneo frente el cambio climatico: ModeladoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistemas dinámicos complejos y herramientas avanzadas de análisis de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelización Computacional de Procesos Biofísicos en Múltiples EscalasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/201831/10/2021Knowledge Alliance for Sustainable Mid-Rise and Tall Wooden BuildingsCommission of European Communities
01/11/201828/02/2019Role of the frequency on the active flow control of airfoils boundary layer at moderate Reynolds numbers (cont.)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201828/02/2019Effects of dimples on the boundary layer development of airfoils at moderate Reynolds numberRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201830/06/2019Anchorage of a GDP-bound K-RAS protein at a di-myristoil-phosphatidyl-choline cell membraneBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
01/11/201801/02/2020Contrôle acoustique des bulles dans des réservoirs cryogéniquesCNES
01/10/201801/09/2019Lunar ISRU Energy Storage and Electricity GenerationESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
23/07/201801/06/2021Transformació dels grans espais públics de Barcelona com a punt de trobada per la promoció de les STEAM entre els i les estudiants (Anella olímpica i Forum)BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
23/07/201801/06/2020Creació d'activitats relacionades amb les STEAM al parc d'atraccions del TibidaboPARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0015- Role of the frequency on the active flow control of airfoils boundary layer at moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
15/06/201814/06/2019Subvenció US ARMY W911NF1810259US ARMY RDECOM
01/06/201830/05/2019El objecto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en la aplicación de técnicas de caracterización de haces de luz emitidos por láseres de semiconductorMONOCROM, S.L.
31/05/201831/12/2020Bubble management by means of acousticsEuropean Space Agency
30/04/201815/06/2018MODEX: Morphological Diffusivity ExperimentEuropean Commission
01/04/201831/03/2019VIVALdI-HPC of Vortex Induced VibrAtions for flow controL and energy harvestIngPRACE-Parnership for Advanced Computing in Europe
01/03/201828/02/2019Diseño y construcción de un medidor de caudal de agua ultrásonico basado en tecnología piezoeléctrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201831/10/2018Metadynamics calculations of free energy landscapes of tryptophan bound to phospholipid cell membranesRES - Red Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
01/03/201831/08/2020Subvenció US ARMY W911NF-18-1-010126US ARMY RDECOM
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O030 STEM Up!Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S010 Projectes de Cooperació a l'EPSEBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U016 Disseny d’un pla pilot per millorar el control de la tuberculosis a Gombe (Nigèria)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201831/12/2021PREDICCIÓN INTELIGENTE DE LA VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LA ARIDEZ EN EL SUR DE ESPAÑAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/12/2020Nuevas tecnologías para el estudio de la diversidad y dinámica de componentes aerobiológicos y de su pronóstico en base a la metereologíaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Materia cuántica ultrafría fuerte y débilmente interactuanteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Vidrios orgánicos y metálicos: dinámica, recristalización y propiedades vibracionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Flujos doblemente difusivos con shear: complejidad espacio-temporal.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Del enfriamiento a las explosiones: la física de los objetos compactosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Óptica nolineal de attosegundos y láseres de rayos XAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Desarrollo de modelos auriculares a nivel de tejido, celular y subcelular, para estudiar mecanismos que confieren un alto riesgo deAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Soluciones sostenibles para envolventes de edificiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Herramientas para la estandarización en análisis y diseño de la interconexión de convertidores electrónicos de potencia.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020001-P-001644_ Agrupació Emergent en Tecnologies Quàntiques de Catalunya (QUANTUM)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
11/12/201711/12/2017Image processing method for glaucoma detection and computer program products thereof
16/11/201715/11/2018Creació de material docent i organització d'una jornada de promoció de les STEM al parc d'atraccions Tibidabo amb alumnes de 4t d'ESO i batxilleratPARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201731/10/2019DIAGNOSIS Innovating a crucial profession in Building and construction sectorEuropean Commission
01/09/201731/08/2021MULTISCALE MODELLING FOR FUSION AND FISSION MATERIALSCommission of European Communities
01/09/201701/09/2020New multiscale Applications of SAR-ASAR and Geophysical Remote Sensing in Oceanographyc, Atmospheric and Agricultural Researchhysical Remote Sensing in OceanEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG); Centre de Supercomputació de Catalunya (Cesca); Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec). Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Dgdsi); Ports de la Generalitat; Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
01/09/201731/03/2019Enhanced absorption in stopped-light photonic nanostrucutres: application to efficient sensingVILNIUS UNIVERSITY
01/07/201731/10/2017High fidelity simulations of vortex induced vibrations for flow control and energy harvestIngRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Boundary layer development and turbulent structures in airfoils at high lift (Cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of time-periodic spanwise fluidic actuation on the flow around a cylinderRES - Red Española de Supercomputacion
01/05/201731/12/2019Bubble control by means of a piezoelectric device at cryogenic conditionsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/04/201731/08/2018Burning on Accreting Compact ObjectsCommission of European Communities
01/03/201701/12/2017Transferencia radiativa en explosiones de supernova termonuclearesCentre de Supercomputació de Catalunya (Cesca)
20/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria Bruker EspañolaBRUKER ESPAÑOLA, S.A.
14/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria ProsimPROSIM SA
10/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria Waters CromatografíaTA INSTRUMENTS-WATERS CROMAT., S.A.
07/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria Renishaw IbéricaRENISHAW IBERICA SAU
01/02/201730/09/2017Supervisió regular dels resultats progressius en simulació en relació a la tasca 1.1AQUA.ABIB WATER SOLUTIONS S.L.
26/01/201728/02/2018Sensores ultrasónicos para medidores de caudal de agua basados en tecnología piezoelectrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
03/01/201703/01/2020Turbulence Generated by Sparse 3D Multiscale GridPan Euroean Laboratory on Non Homogeneous Turbulence - ERCOFTAC
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-04INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201701/09/2020MAS2-CT93-0053 - EUROMARGE: northwestern mediterraneanPan Euroean Laboratory on Non Homogeneous Turbulence - ERCOFTAC; EADS Corporate Foundation International Chair, GEM, UMR CNRS-Centrale Nantes,; European Space Agency
01/01/201731/12/20202017 SGR 42 - Transicions de fase, polimorfisme, vidres i dinàmica de la metastabilitatDirecció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya
30/12/201629/12/2020Tecnologia inversa de vidriados, esmaltes y capas pictóricas para la recuperación del Patrimonio Histórico-ArtísticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Oscilaciones convectivas en geometría esférica: estabilidad y generación de campos magnéticos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Adaptabilidad y cooperación en sistemas biosociales en la multiescala IMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Control acústico de la ebullición en depósitos de combustible en microgravedadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Variabilidad espacio-temporal de las inundaciones en la cuenca mediterránea española desde 1300 AD: procesos atmosféricos, hidrológicos e interacciones con la actividad humanaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Caracterización de la MOrfología urbana mediterránea; repercusión de las irregularidades y Excepciones de la Trama en la eficienciaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/201628/02/2017Boundary layer development and turbulent structures in airfoils at high liftRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201628/02/2017Flow over a realistic car model: Turbulence structures and wheel rotation effects (Cont)RES - Red Española de Supercomputacion
25/10/201627/10/2016Electric field induced properties enhancement at different phase boundary regions in polycrystalline piezoelectric materials.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
14/10/201614/10/2016Use of barocaloric materials and barocaloric devices
05/10/201630/04/2018Quasi-direct barocaloric measurements via spoke differential thermal analyser under hydrostatic pressure for NPG, NPA and MNPMOYA, XAVIER
01/10/201630/09/2019High power composites of edge emitting semiconductor lasers (HIP-Lasers)MONOCROM, S.L.
01/10/201631/03/2019High Power Composites of Edge Emitting Semiconductor LasersEuropean Union Horizon 2020
15/09/201614/09/2018Introduction of the glaze in Al-Andalus: technological waves and oriental influencesCommission of European Communities
14/09/201613/12/2016Avaluació teòrica de la bondat del mètode PasNas per a la recerca de fàrmacs antimicrobiansABAC THERAPEUTICS, S.L.
05/09/201604/03/2018W911NF-16-1-0563 US ARMY ACC-APG-RTPUS ARMY RDECOM
12/08/201615/08/2016Properties enhancement near phase boundaries in polycrystalline piezoelectric materialsArgonne National Laboratory
01/07/201631/10/2016FI-2016-2-0027: Flow over a realistic car model: Turbulence structures and wheel rotation effectsRES - Red Española de Supercomputacion
30/06/201601/07/2016Structural signatures of flow-induced anisotropy in amorphous metalsALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
08/06/201607/06/2019Turbulence in LifeEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG); Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; Pan Euroean Laboratory on Non Homogeneous Turbulence - ERCOFTAC
19/05/201618/11/2017Vilnius University W911NF-16-2-0069VILNIUS UNIVERSITY
01/05/201631/12/2020Descriptores de inhibición de corrosión y des-aleadoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/05/201630/04/2019PCIN-2016-027 - Descriptores de inhibición de corrosión y des-aleadoMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
14/03/201613/03/2017SANDGRAIN – UnderStANDing the effects of wall-surface rouGhness on the flow past ciRculAr cylINdersPartnership for Advanced Computing in Europe (PRACE)
10/03/201631/12/2019Development and application of atrial myocyte models to investigate mechanisms that confer patients a high risk of atrial fibrillationdaLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
11/02/201614/02/2016In situ ferroelectric domain wall motion induced by a polarized light studied from diffuse scattering.European Synchrotron Radiation Facilities
01/01/201631/12/2019Morfodiámica de costas: interacción de patrones en diferentes escalasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018NATO SPS 985045 - Nanostructures for highly efficient infrared detectionNATO (OTAN)
01/01/201630/06/2019Innovación en recubrimientos avanzados para aplicaciones biomédicas obtenidos mediante técnicas de deposición en vacío asistida por plasmaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Procesos nano-estructurales en metales y aleaciones asociados a la deformación plástica y/o irradiaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Ondas de luz en cristales, medios estructurados y metamaterialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Sistemas físicos y biofísicos complejos: hacia una visió global de su dinámica y fluctuacionesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Simulación atomística de sistemas hidratados y nanoconfinados, líquidos moleculares y sales fundidasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Organizaciones cristal líquido: control y propiedades de las mesofases y el estado vitreoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019La isla de calor urbana: Efectos en el cambio climático y modelado para estrategias de planeamiento territorial y urbano. Aplicación a la región metropolitana de BarcelonaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020ICREA ACADEMIA 2015-04INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201631/12/2018Las estrellas de masa baja e intermedia como motores de la evolución química de galaxias, progenitores de supernovas termonucleares y laboratorio de astropartículasMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201631/12/2018Nano structures for Highly Efficient Infrared DetectionNATO Science for Peace and Security Programme
02/12/201520/12/2016Coberta experimentalÀrea Metropolitana de Barcelona
01/12/201531/05/2018Red para el impulso de la madera y otros materiales lignocelulósicos en el sector de la construcciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
16/11/201530/04/2016Desarrollo formulaciones experimentales de un nuevo material aislante térmico a base cáscara de cacahuete y/u otros subproductos agrícolas disponibles en Burkina FasoASOCIACIÓN LAAFI ESPAÑA
01/10/201530/09/2019Advanced biomedical optical imaging and data analysisCommission of European Communities
01/10/201531/12/2015Avaluació del HRR (Heat Resease Rate) i de la calor de combustió amb eines microcalorimétriquesEPSEB-UPC
01/09/201531/08/2019Safe long term operation of light water reactorsCommission of European Communities
12/05/201511/12/2015New bio/based insulation material made of vegetal pith and natural bindersAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/03/201531/05/2023Informe sobre el comportament del vent a la ciutat de Terrassa el 9 de desembre del 2014Ajuntament de Terrassa
01/03/201530/06/2015Direct Numerical Simulations of Compressible Turbulent Flows at Moderate Reynolds Numbers: Compressible Flow around a NACA0012 airfoil with incidenceRES - Red Española de Supercomputacion
25/02/201528/02/2015Temperature dependence of ferroelastic domain wall structures from diffuse scattering in perovskites polycrystalline ferroelectrics.European Synchrotron Radiation Facilities
06/02/201506/02/2015Optical system and method dor ultrashort laser pulse characterization
01/01/201531/12/2017Vidrios orgánicos y metálicos: Estructura, dinámica y estabilidadMinisterio de Economía y Competitividad. Gobierno de España
01/01/201531/08/2018Desarrollo y aplicación de modelos de miocito auricular para investigar mecanismos que confieren a los pacientes un mayor riesgo de fibrilación auricularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017FIS2014-51997-R Amplificación de pulsos de rayos X de altosegundos y control de procesos químicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo de códigos y algoritmos paralelos de altas prestaciones para la mejora de la eficiencia en los sectores, eólico, solartérmico y edificación.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Utilización de médula vegetal para la mejora del comportamiento higrotérmico de los edificiosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Biofísica de polaridad y movimiento ameboide de células vivasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Vidrios Orgánicos y Metálicos: Estructura, Dinámica y EstabilidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2019Aspectos Geométricos en Mecánica, Control, Teoría de Campos y GravitaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Materia cuántica ultrafríaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Simulaciones multidimensionales de novas y supernovasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Amplificación de pulsos de rayos X de altosegundos y control de procesos químicos. FIS2014-51997-R.Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec). Dirección General de Investigación Ciencia y Técnica (Dgicyt)
01/01/201531/12/2017ASPECTOS GEOMETRICOS EN MECANICA, CONTROL, TEORIA DE CAMPOS Y GRAVITACIONMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201531/12/2017SIMULACIONES MULTIDIMENSIONALES DE NOVAS Y SUPERNOVAS IAMINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017FIS2014-54734-P - Vidrios orgánicos y metálicos: Estructura, dinámica y estabilidadMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201531/12/2019PREMI ICREA ACADEMIAInstitució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
01/01/201531/12/2018El medio intergaláctico: una herramienta para el estudio de la composición y el origen de las primeras estrellasMinisterio de Ciencia e Innovación

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Professorat

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Generación Óptica de Armónicos en Materiales Estratégicos para la NanofotónicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Control inteligente de ondas de Luz con Metamateriales, metasuperficies y medios no-HermíticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
05/05/202004/09/2020Serveis de suport d’analítica de dades i desenvolupament de models matemàtics en relació amb les dades de la pandèmia de la COVID 19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
01/05/202030/04/2024Ajuts per a la contractació RYC-2018-024947MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/04/202031/08/2020UPC report COVID19 modellingCommission of European Communities
01/02/202031/01/2024Multi-scale fibre-based optical frequency combs: science, technology and applicationsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2022Nucleosynthetic signatures of convective-reactive events in starsAustralian National University
01/12/201931/05/2020Numerical simulations of spatial filtering in periodic layered mediaCenter for Physical Sciences and Te
15/11/201914/11/2022A NEW MASTER COURSE IN APPLIED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICSCommission of European Communities
01/11/201929/02/2020Mechanisms of the binding of oncogenic K-RAS proteins at zwitterionic cell membranes (2nd. part)Universitat Politècnica de Catalunya
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000RES - Red Española de Supercomputacion
20/09/201919/09/2021Analysis of second and third harmonic generation in absorptive materialsUS ARMY RDECOM
01/09/201931/08/2021Dynamics and Thermodynamics of Ultradilute LiquidsCommission of European Communities
30/07/201930/07/2020Extension of the Local Hilbert Transform to Acoustic MediaSony Corporation
01/07/201931/10/2019Mechanisms of the binding of oncogenic K-RAS proteins at zwitterionic cell membranesBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
01/07/201930/06/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/06/201931/12/2020Aprendizaje automático y análisis de datos para tecnologías fotónicas biomédicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201917/05/2019A computer implemented method, a system and computer programs for anomaly detection using network analysis
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201911/04/2020In silico modelling towards 3Rs paradigmFUND.I.INVEST.C.SALUT TRIAS I PUJOL
01/03/201928/02/2023Climate Advanced Forecasting of sub-seasonalCommission of European Communities
01/03/201930/06/2019Effects of dimples on the boundary layer development of airfoils at moderate Reynolds number(cont.)RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201929/02/2020Desarrollo del diseño comercial y pre-escalado de un medidor de caudal de agua ultrasónico de gran diámetroMAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRES - Red Española de Supercomputacion
01/01/201931/12/2021Geometría-Física-Control y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Simulaciones atomísticas a nanoescala: sistemas biológicos hidratados, disoluciones acuosa y fluidos molecularesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Control optico reversible de la configuracion de dominios en materiales ferroelectricos: efectos fotodetector y fotoactuadorAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Morfodinamica de playas protegidas en el Mediterraneo frente el cambio climatico: ModeladoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistemas dinámicos complejos y herramientas avanzadas de análisis de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelización Computacional de Procesos Biofísicos en Múltiples EscalasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/201831/10/2021Knowledge Alliance for Sustainable Mid-Rise and Tall Wooden BuildingsCommission of European Communities
01/11/201828/02/2019Role of the frequency on the active flow control of airfoils boundary layer at moderate Reynolds numbers (cont.)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201828/02/2019Effects of dimples on the boundary layer development of airfoils at moderate Reynolds numberRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201830/06/2019Anchorage of a GDP-bound K-RAS protein at a di-myristoil-phosphatidyl-choline cell membraneBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
01/11/201801/02/2020Contrôle acoustique des bulles dans des réservoirs cryogéniquesCNES
01/10/201801/09/2019Lunar ISRU Energy Storage and Electricity GenerationESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
23/07/201801/06/2021Transformació dels grans espais públics de Barcelona com a punt de trobada per la promoció de les STEAM entre els i les estudiants (Anella olímpica i Forum)BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
23/07/201801/06/2020Creació d'activitats relacionades amb les STEAM al parc d'atraccions del TibidaboPARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0015- Role of the frequency on the active flow control of airfoils boundary layer at moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
15/06/201814/06/2019Subvenció US ARMY W911NF1810259US ARMY RDECOM
01/06/201830/05/2019El objecto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en la aplicación de técnicas de caracterización de haces de luz emitidos por láseres de semiconductorMONOCROM, S.L.
31/05/201831/12/2020Bubble management by means of acousticsEuropean Space Agency
30/04/201815/06/2018MODEX: Morphological Diffusivity ExperimentEuropean Commission
01/04/201831/03/2019VIVALdI-HPC of Vortex Induced VibrAtions for flow controL and energy harvestIngPRACE-Parnership for Advanced Computing in Europe
01/03/201828/02/2019Diseño y construcción de un medidor de caudal de agua ultrásonico basado en tecnología piezoeléctrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201831/10/2018Metadynamics calculations of free energy landscapes of tryptophan bound to phospholipid cell membranesRES - Red Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
01/03/201831/08/2020Subvenció US ARMY W911NF-18-1-010126US ARMY RDECOM
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O030 STEM Up!Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S010 Projectes de Cooperació a l'EPSEBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U016 Disseny d’un pla pilot per millorar el control de la tuberculosis a Gombe (Nigèria)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201831/12/2021PREDICCIÓN INTELIGENTE DE LA VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LA ARIDEZ EN EL SUR DE ESPAÑAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/12/2020Nuevas tecnologías para el estudio de la diversidad y dinámica de componentes aerobiológicos y de su pronóstico en base a la metereologíaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Materia cuántica ultrafría fuerte y débilmente interactuanteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Vidrios orgánicos y metálicos: dinámica, recristalización y propiedades vibracionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Flujos doblemente difusivos con shear: complejidad espacio-temporal.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Del enfriamiento a las explosiones: la física de los objetos compactosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Óptica nolineal de attosegundos y láseres de rayos XAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Desarrollo de modelos auriculares a nivel de tejido, celular y subcelular, para estudiar mecanismos que confieren un alto riesgo deAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Soluciones sostenibles para envolventes de edificiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Herramientas para la estandarización en análisis y diseño de la interconexión de convertidores electrónicos de potencia.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020001-P-001644_ Agrupació Emergent en Tecnologies Quàntiques de Catalunya (QUANTUM)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
11/12/201711/12/2017Image processing method for glaucoma detection and computer program products thereof
16/11/201715/11/2018Creació de material docent i organització d'una jornada de promoció de les STEM al parc d'atraccions Tibidabo amb alumnes de 4t d'ESO i batxilleratPARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201731/10/2019DIAGNOSIS Innovating a crucial profession in Building and construction sectorEuropean Commission
01/09/201731/08/2021MULTISCALE MODELLING FOR FUSION AND FISSION MATERIALSCommission of European Communities
01/09/201701/09/2020New multiscale Applications of SAR-ASAR and Geophysical Remote Sensing in Oceanographyc, Atmospheric and Agricultural Researchhysical Remote Sensing in OceanEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG); Centre de Supercomputació de Catalunya (Cesca); Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec). Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Dgdsi); Ports de la Generalitat; Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
01/09/201731/03/2019Enhanced absorption in stopped-light photonic nanostrucutres: application to efficient sensingVILNIUS UNIVERSITY
01/07/201731/10/2017High fidelity simulations of vortex induced vibrations for flow control and energy harvestIngRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Boundary layer development and turbulent structures in airfoils at high lift (Cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of time-periodic spanwise fluidic actuation on the flow around a cylinderRES - Red Española de Supercomputacion
01/05/201731/12/2019Bubble control by means of a piezoelectric device at cryogenic conditionsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/04/201731/08/2018Burning on Accreting Compact ObjectsCommission of European Communities
01/03/201701/12/2017Transferencia radiativa en explosiones de supernova termonuclearesCentre de Supercomputació de Catalunya (Cesca)
20/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria Bruker EspañolaBRUKER ESPAÑOLA, S.A.
14/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria ProsimPROSIM SA
10/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria Waters CromatografíaTA INSTRUMENTS-WATERS CROMAT., S.A.
07/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria Renishaw IbéricaRENISHAW IBERICA SAU
01/02/201730/09/2017Supervisió regular dels resultats progressius en simulació en relació a la tasca 1.1AQUA.ABIB WATER SOLUTIONS S.L.
26/01/201728/02/2018Sensores ultrasónicos para medidores de caudal de agua basados en tecnología piezoelectrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
03/01/201703/01/2020Turbulence Generated by Sparse 3D Multiscale GridPan Euroean Laboratory on Non Homogeneous Turbulence - ERCOFTAC
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-04INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201701/09/2020MAS2-CT93-0053 - EUROMARGE: northwestern mediterraneanPan Euroean Laboratory on Non Homogeneous Turbulence - ERCOFTAC; EADS Corporate Foundation International Chair, GEM, UMR CNRS-Centrale Nantes,; European Space Agency
01/01/201731/12/20202017 SGR 42 - Transicions de fase, polimorfisme, vidres i dinàmica de la metastabilitatDirecció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya
30/12/201629/12/2020Tecnologia inversa de vidriados, esmaltes y capas pictóricas para la recuperación del Patrimonio Histórico-ArtísticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Oscilaciones convectivas en geometría esférica: estabilidad y generación de campos magnéticos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Adaptabilidad y cooperación en sistemas biosociales en la multiescala IMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Control acústico de la ebullición en depósitos de combustible en microgravedadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Variabilidad espacio-temporal de las inundaciones en la cuenca mediterránea española desde 1300 AD: procesos atmosféricos, hidrológicos e interacciones con la actividad humanaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Caracterización de la MOrfología urbana mediterránea; repercusión de las irregularidades y Excepciones de la Trama en la eficienciaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/201628/02/2017Boundary layer development and turbulent structures in airfoils at high liftRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201628/02/2017Flow over a realistic car model: Turbulence structures and wheel rotation effects (Cont)RES - Red Española de Supercomputacion
25/10/201627/10/2016Electric field induced properties enhancement at different phase boundary regions in polycrystalline piezoelectric materials.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
14/10/201614/10/2016Use of barocaloric materials and barocaloric devices
05/10/201630/04/2018Quasi-direct barocaloric measurements via spoke differential thermal analyser under hydrostatic pressure for NPG, NPA and MNPMOYA, XAVIER
01/10/201630/09/2019High power composites of edge emitting semiconductor lasers (HIP-Lasers)MONOCROM, S.L.
01/10/201631/03/2019High Power Composites of Edge Emitting Semiconductor LasersEuropean Union Horizon 2020
15/09/201614/09/2018Introduction of the glaze in Al-Andalus: technological waves and oriental influencesCommission of European Communities
14/09/201613/12/2016Avaluació teòrica de la bondat del mètode PasNas per a la recerca de fàrmacs antimicrobiansABAC THERAPEUTICS, S.L.
05/09/201604/03/2018W911NF-16-1-0563 US ARMY ACC-APG-RTPUS ARMY RDECOM
12/08/201615/08/2016Properties enhancement near phase boundaries in polycrystalline piezoelectric materialsArgonne National Laboratory
01/07/201631/10/2016FI-2016-2-0027: Flow over a realistic car model: Turbulence structures and wheel rotation effectsRES - Red Española de Supercomputacion
30/06/201601/07/2016Structural signatures of flow-induced anisotropy in amorphous metalsALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
08/06/201607/06/2019Turbulence in LifeEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG); Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; Pan Euroean Laboratory on Non Homogeneous Turbulence - ERCOFTAC
19/05/201618/11/2017Vilnius University W911NF-16-2-0069VILNIUS UNIVERSITY
01/05/201631/12/2020Descriptores de inhibición de corrosión y des-aleadoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/05/201630/04/2019PCIN-2016-027 - Descriptores de inhibición de corrosión y des-aleadoMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
14/03/201613/03/2017SANDGRAIN – UnderStANDing the effects of wall-surface rouGhness on the flow past ciRculAr cylINdersPartnership for Advanced Computing in Europe (PRACE)
10/03/201631/12/2019Development and application of atrial myocyte models to investigate mechanisms that confer patients a high risk of atrial fibrillationdaLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
11/02/201614/02/2016In situ ferroelectric domain wall motion induced by a polarized light studied from diffuse scattering.European Synchrotron Radiation Facilities
01/01/201631/12/2019Morfodiámica de costas: interacción de patrones en diferentes escalasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018NATO SPS 985045 - Nanostructures for highly efficient infrared detectionNATO (OTAN)
01/01/201630/06/2019Innovación en recubrimientos avanzados para aplicaciones biomédicas obtenidos mediante técnicas de deposición en vacío asistida por plasmaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Procesos nano-estructurales en metales y aleaciones asociados a la deformación plástica y/o irradiaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Ondas de luz en cristales, medios estructurados y metamaterialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Sistemas físicos y biofísicos complejos: hacia una visió global de su dinámica y fluctuacionesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Simulación atomística de sistemas hidratados y nanoconfinados, líquidos moleculares y sales fundidasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Organizaciones cristal líquido: control y propiedades de las mesofases y el estado vitreoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019La isla de calor urbana: Efectos en el cambio climático y modelado para estrategias de planeamiento territorial y urbano. Aplicación a la región metropolitana de BarcelonaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020ICREA ACADEMIA 2015-04INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201631/12/2018Las estrellas de masa baja e intermedia como motores de la evolución química de galaxias, progenitores de supernovas termonucleares y laboratorio de astropartículasMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201631/12/2018Nano structures for Highly Efficient Infrared DetectionNATO Science for Peace and Security Programme
02/12/201520/12/2016Coberta experimentalÀrea Metropolitana de Barcelona
01/12/201531/05/2018Red para el impulso de la madera y otros materiales lignocelulósicos en el sector de la construcciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
16/11/201530/04/2016Desarrollo formulaciones experimentales de un nuevo material aislante térmico a base cáscara de cacahuete y/u otros subproductos agrícolas disponibles en Burkina FasoASOCIACIÓN LAAFI ESPAÑA
01/10/201530/09/2019Advanced biomedical optical imaging and data analysisCommission of European Communities
01/10/201531/12/2015Avaluació del HRR (Heat Resease Rate) i de la calor de combustió amb eines microcalorimétriquesEPSEB-UPC
01/09/201531/08/2019Safe long term operation of light water reactorsCommission of European Communities
12/05/201511/12/2015New bio/based insulation material made of vegetal pith and natural bindersAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/03/201531/05/2023Informe sobre el comportament del vent a la ciutat de Terrassa el 9 de desembre del 2014Ajuntament de Terrassa
01/03/201530/06/2015Direct Numerical Simulations of Compressible Turbulent Flows at Moderate Reynolds Numbers: Compressible Flow around a NACA0012 airfoil with incidenceRES - Red Española de Supercomputacion
25/02/201528/02/2015Temperature dependence of ferroelastic domain wall structures from diffuse scattering in perovskites polycrystalline ferroelectrics.European Synchrotron Radiation Facilities
06/02/201506/02/2015Optical system and method dor ultrashort laser pulse characterization
01/01/201531/12/2017Vidrios orgánicos y metálicos: Estructura, dinámica y estabilidadMinisterio de Economía y Competitividad. Gobierno de España
01/01/201531/08/2018Desarrollo y aplicación de modelos de miocito auricular para investigar mecanismos que confieren a los pacientes un mayor riesgo de fibrilación auricularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017FIS2014-51997-R Amplificación de pulsos de rayos X de altosegundos y control de procesos químicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo de códigos y algoritmos paralelos de altas prestaciones para la mejora de la eficiencia en los sectores, eólico, solartérmico y edificación.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Utilización de médula vegetal para la mejora del comportamiento higrotérmico de los edificiosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Biofísica de polaridad y movimiento ameboide de células vivasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Vidrios Orgánicos y Metálicos: Estructura, Dinámica y EstabilidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2019Aspectos Geométricos en Mecánica, Control, Teoría de Campos y GravitaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Materia cuántica ultrafríaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Simulaciones multidimensionales de novas y supernovasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Amplificación de pulsos de rayos X de altosegundos y control de procesos químicos. FIS2014-51997-R.Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec). Dirección General de Investigación Ciencia y Técnica (Dgicyt)
01/01/201531/12/2017ASPECTOS GEOMETRICOS EN MECANICA, CONTROL, TEORIA DE CAMPOS Y GRAVITACIONMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201531/12/2017SIMULACIONES MULTIDIMENSIONALES DE NOVAS Y SUPERNOVAS IAMINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017FIS2014-54734-P - Vidrios orgánicos y metálicos: Estructura, dinámica y estabilidadMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201531/12/2019PREMI ICREA ACADEMIAInstitució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
01/01/201531/12/2018El medio intergaláctico: una herramienta para el estudio de la composición y el origen de las primeras estrellasMinisterio de Ciencia e Innovación

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt