Física Computacional i Aplicada

En els estudis de Doctorat en Física Computacional i Aplicada hi participen una vuitantena doctors agrupats en onze línies de recerca de qualitat acreditada, professors i investigadors del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Aquests estudis mantenen el distintiu de la Menció d'Excel·lència del Ministeri d’Educació, atorgada per la resolució del 6 d’octubre de l’any 2011, tot i que ja disposava de la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació des de la primera convocatòria, l’any 2002.

Aquestes mencions reconeixen la solvència científica, tècnica i formadora del programa i permeten participar en programes d’ajudes associats a l’est, com ara el finançament per a la mobilitat d’investigadors d’alt nivell científic que imparteixen cursos en les diverses àrees de recerca.

L’objectiu del programa és proporcionar una sòlida formació en els camps de la física computacional i de la física aplicada, així com també subministrar una base adequada en les metodologies de recerca científica i tècnica en general. Pretenem que els futurs doctors siguin capaços de liderar la investigació i la innovació tecnològica en els àmbits esmentats.

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols des dels quals s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat de Física Computacional i Aplicada correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Física Computacional i Aplicada o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència seu treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement .
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

15

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Física (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://doctorat-fcia.postgrau.upc.edu/ca

CONTACTE:

doctorat.fa@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols des dels quals s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat de Física Computacional i Aplicada correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Física Computacional i Aplicada o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència seu treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La temàtica multidisciplinària del Programa de Doctorat de Física Computacional i Aplicada queda perfectament coberta pel Màster de Física Computacional i Aplicada (UPC), que per tant constitueix un títol d’accés directe al nostre Programa de Doctorat i no requereix complements de formació. El futur màster que els dos departaments implicats tenen previst impartir en el futur té una naturalesa anàloga, i per tant també constituirà una titulació d’accés directe. D’altra banda, d’entre els màsters impartits en l’entorn proper, i a causa de l’afinitat dels temes amb les línies de recerca del nostre programa i a l’adequació dels continguts impartits, també el Màster de Fotònica (impartit conjuntament per UPC, UB, UAB i ICFO) constitueix un títol d’accés directe al nostre Programa de Doctorat. Els estudiants que sol·licitin l’admissió amb altres procedències hauran d’aportar un títol de màster que defineixi el perfil acadèmic de l’estudiant en l’àrea de la física aplicada i computacional. L’adequació d’aquest perfil es justifica en funció del currículum acadèmic presentat per l’estudiant en el moment de la sol·licitud d’admissió.

Criteris de valoració de mèrits i ponderació
Per a l’admissió en el Programa de Doctorat, la Comissió avaluarà els criteris de selecció següents, amb la ponderació indicada:
• Expedient acadèmic (ponderació: 50%).
• Contacte personalitzat a través de correu, entrevistes telefòniques, etc. (ponderació: 20%).
• Motivació (ponderació: 20%).
• Experiència en recerca (ponderació: 10%).

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

El Programa de Doctorat pot requerir als candidats a ser admesos la realització de certs complements de formació, per adequar en la major mesura possible el seu perfil als requeriments quant a coneixements necessaris per portar a terme amb normalitat els estudis de doctorat.

La quantitat de complements de formació a realitzar dependrà de la formació presentada pels estudiants i pot requerir la realització de 10 a 30 ECTS de nivell de màster addicionals. És decisió consensuada de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat i del tutor o tutora de l’estudiant quines seran les assignatures de màster que els estudiants hagin de cursar per completar aquests complements de formació. En qualsevol cas, les assignatures sempre tindran per objecte complementar les llacunes temàtiques que es consideri que aportin els estudiants sobre la base del seu currículum acadèmic.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de realitzar durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

1. Nom de l’activitat: Tutoria.

Descripció: Assessorament, ajuda, seguiment i control de les activitats dels doctorands.

Caràcter de l’activitat: obligatòria.

Nombre d’hores: 288.

2. Nom de l’activitat: Mobilitat.

Descripció: Estada en centres estrangers per portar a terme alguna activitat de recerca i/o participació en congressos, directament relacionada amb la tesi o amb qualsevol altre tema d’interès per a la formació dels doctorands.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 480.


3. Nom de l’activitat: Avaluació derivada del seguiment del Document d’Activitats del Doctorat i del pla de recerca.

Descripció: Informe anual d’avaluació dels doctorands per part de la Comissió Acadèmica.

Caràcter de l’activitat: obligatòria.

Nombre d’hores: 4.


4. Nom de l’activitat: Formació en habilitats informacionals.

Descripció: Aprendre a identificar quan i per què es necessita informació, on trobar-la i com avaluar-la, utilitzar-la i comunicar-la de manera ètica.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 1,5.


5. Nom de l’activitat: Metodologia de la recerca.

Descripció: Proporcionar instruments conceptuals i metodològics de la recerca qualitativa i quantitativa.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 12.

6. Nom de l’activitat: Innovació i creativitat.

Descripció: Introducció als models de creativitat que s’han desenvolupat des de disciplines tan diverses com el màrqueting, la publicitat o la programació neurolingüística aplicats en el desenvolupament de projectes professionals i personals.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 8.

7. Nom de l’activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.

Descripció: Adquisició d’un conjunt de coneixements, capacitats i actituds necessaris per a interpretar i produir missatges i comunicar-se de manera eficaç en contextos diversos.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 18.


8. Nom de l’activitat: Cursos i seminaris.

Descripció: Assistència a cursos, conferències, seminaris.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 30.


9. Nom de l’activitat: Publicacions.

Descripció: Preparació de publicacions i seguiment del processos de revisió.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 250.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

• ANT, https: //ant.upc.edu/en
• BIOCOM-SC, https://biocomsc.upc.edu/en
• CEMAD, https://cemad.upc.edu/en
• DF, https://df.upc.edu/en
• DILAB, https://dilab.upc.edu/en
• DONLL, https://donll.upc.edu/en
• GAA, https://gaa.upc.edu/en
• GCM, https://gcm.upc.edu/en
• GRPFM, https://grpfm.upc.edu/ca
• SIMCON, https://simcon.upc.edu/en
• AIEM, https://www.aie.upc.edu/
• ANCORA, https://futur.upc.edu/ANCORA
• CPSV, https://futur.upc.edu/CPSV
• DRM, https://creb.upc.edu/ca/dosimetria-i-radiofisica-medica
• GAGE, https://gage.upc.edu/
• GICITED, https://gicited.upc.edu/ca
• GIES, https://futur.upc.edu/GIES
• GMNE, https://futur.upc.edu/GMNE
• GRECDH, https://www.upc.edu/sct/ca/grupsrecerca/123/grup-recerca-cooperacio-desenvolupament-huma.html
• ICARUS, https://icarus.upc.edu/en
• IMEM, https://futur.upc.edu/IMEM
• INSIDE, https://futur.upc.edu/IMEM
• InSup, https://futur.upc.edu/InSup
• LAB, http://www.lab.upc.edu/
• L’AIRE https://www.recercaterrassa.upc.edu/ca/node/270
• LaCàN, https://www.lacan.upc.edu/
• LiTA, https://lita.upc.edu/ca
• NEMEN, https://deq.upc.edu/ca/recerca/recerca-apartat-anterior/copy_of_nemen
• RMEE, http://www.https.com//futur.upc.edu/RMEE
• RSLAB, http://www.https.com//www.tsc.upc.edu/en/research/research-groups/rslab/
• SARTI, http://www.cdsarti.org/
• STH, https://sth.upc.edu/ca
• TUAREG, https://futur.upc.edu/TUAREG
Centres de recerca Específics on participa PDI del Departament de Física:
• CEBIM, http://alggen.lsi.upc.edu/cebim/
• CREB, https://creb.upc.edu/ca
• CRnE, https://crm.upc.edu/
• CTE-CRAE, https://recerca.upc.edu/crae/en
• CTTC, http://www.cttc.upc.edu/
• (MC)2, https://upcommons.upc.edu/handle/2117/427

Número 1. Grup de recerca en Tecnologies Nuclears Avançades (ANT).
El grup té com a objectiu mantenir el nivell d’excel·lència en les seves capacitats de recerca i transferència de tecnologia, en el camp de l’enginyeria nuclear, per garantir una educació de qualitat pel que fa a mestratge i doctorat. El seu camp de recerca es divideix en tres línies que al seu torn convergeixen: tèrmica-hidràulica i seguretat, tecnologia de fusió i mesurament de dades nuclears.

Número 2. Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC).
L’objectiu del grup és l’ús de mètodes computacionals per abordar problemes complexos en física, biomedicina i biofísica, i participa en diversos programes de doctorat. La complexitat i diversitat dels sistemes biològics ha estat històricament un gran mur per a l’ús de models matemàtics. Avui dia, l’ús de recursos computacionals i el procés accelerat de millora de la comprensió dels sistemes biològics des del nivell molecular i cel·lular fins al nivell epidemiològic ens han dut al llindar d’una nova situació. Avui la biologia computacional és una màquina imparable de comprensió i generació de noves aplicacions pràctiques.

Número 3. Grup de Caracterització Elèctrica de Materials i Dispositius (CEMAD).
La recerca de CEMAD se centra en els temes següents: propietats físiques dels materials, síntesi i processament de materials, nanocaracterizació de materials, caracterització de sistemes no lineals i dispositius i aplicacions.

Grup de Dinàmica No Lineal de Fluids (DF).
El grup té experiència en simulació numèrica i teoria de sistemes dinàmics aplicada a la mecànica de fluids. Es comparteixen moltes eines teòriques i numèriques desenvolupades en el propi grup. Treballa en dues àrees principals: inestabilitats i bifurcacions en dinàmica de fluids i morfodinàmica costanera.

Número 5. Laboratori de Física de Materials Dielèctrics (DILAB)
Des del seu inici, el grup ha estat implicat en activitats de recerca aplicada en el camp dels materials dielèctrics físics des del punt de vista de les seves propietats elèctriques.

Número 6. Dinàmica No Lineal, Òptica No Lineal i Làsers (DONLL)
L’objectiu general del grup és estudiar la natura, els efectes i, en la mesura que sigui possible, les aplicacions tecnològiques dels fenòmens no lineals en els camps de la fotònica, els sistemes complexos i la biofísica. En el cas de la fotònica, es fa un èmfasi especial en els materials estructurats, en particular els cristalls fotònics i els mitjans i làsers modulats de guany/pèrdua, així com en la dinàmica del làser de semiconductors i les interaccions i diagnòstics de pols ultracurt. En el cas de sistemes complexos, estudiem xarxes complexes (fonaments i aplicacions) i dinàmiques de fractura en materials. Finalment, en el cas de la biofísica, es presta atenció a l’excitabilitat neural, així com a la modelització mesoscòpica del cervell.

Número 7. Grup d’Astronomia i Astrofísica (GAA).
Els interessos de recerca del GAA comprenen un ampli espectre d’àrees en astronomia i astrofísica, principalment en estructura estel·lar i evolució. Això inclou: evolució estel·lar (estrelles AGB i super-AGB), dinàmica no lineal de pulsacions d’estrelles variables, física de nanes blanques, supernoves de tipus Ia, noves clàssiques, explosions de raigs X tipus I, simulacions de fusions estel·lars, astrofísica de laboratori, astrofísica nuclear i missions espacials.

Número 8. Grup de Caracterització de Materials (GCM).
La recerca del grup se centra en dues àrees. La primera correspon a la caracterització termodinàmica, estructural i dinàmica de fases desordenades orientades (vidres desordenats orientacionalment), orientades posicionalment (cristalls líquids) o ambdues (fase líquida), en compostos purs i en les seves mescles. Aquesta caracterització ens permet esbrinar els factors relacionats amb el desordre i determinar l’estabilitat relativa en les diferents fases dels compostos purs i les seves barreges. La segona àrea se centra en materials metaestables i nanocristal·lins, inclòs l’estudi de materials antics. Específicament, estudiem el procés de producció i el desenvolupament microestructural que condueix a les seves propietats finals. Aquests materials s’obtenen en condicions fora de l’equilibri termodinàmic, per la qual cosa les seves microestructures estan determinades per la cinètica del procés de producció. La nostra recerca inclou nanopartícules, vidres metàl·lics, vidres d’òxid en substrats ceràmics, materials de múltiples components i materials micro- o nanoestructurats.

Número 9. Grup de Recerca de Propietats Físiques dels Materials (GRPFM).
El grup de recerca desenvolupa la seva activitat en dos aspectes de la ciència dels materials. D’una banda, estudia el comportament tèrmic dels aliatges ferromagnètics i, de l’altra, les propietats estàtiques i dinàmiques de materials dielèctrics complexos, formats per cristalls líquids i cristalls líquids confinats amb sistemes micro- i nanoestructurats.

Número 10. Grup de Recerca en Simulació per Ordinador en Matèria Condensada (SIMCOM).
L’objectiu del grup de recerca SIMCON és l’estudi de les propietats microscòpiques de líquids i sòlids mitjançant simulació per ordinador. Aquesta metodologia ens permet una comprensió més profunda de la base de les propietats de la matèria a nivell atòmic. Els sistemes actualment en estudi són, entre d’altres, sals foses, líquids moleculars, solucions iòniques, defectes en metalls cristal·lins i matèria quàntica. Les propietats analitzades són, bàsicament, l’estructura i les propietats de transport no electrònic en líquids i sòlids clàssics, les característiques dels defectes en els vidres i les propietats termodinàmiques i estructurals en la matèria quàntica.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

Darrera actualització: 24/07/2024 04:45:27.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 24/07/2024 04:30:27.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • DUAN, YAJUAN: Viscoelastic behavior of high-entropy metallic glasses
  Autor/a: DUAN, YAJUAN
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Conveni Cotutela + Compendi de publicacions
  Data de lectura: 13/03/2024
  Director/a de tesi: PINEDA SOLER, ELOY | QIAO, JICHAO

  Tribunal:
       PRESIDENT: CHAZEAU, LAURENT
       SECRETARI: LI, CHUN
       VOCAL: BRUNA ESCUER, PERE
  Resum de tesi: Els vidres metàl·lics, especialment els d'alta entropia, es caracteritzen per la seva microestructura i propietats mecàniques úniques i, a més, permeten investigar la dinàmica de relaxació en materials desordenats i altres aspectes de la física de l’estat vitri. Aquesta tesi doctoral se centra en l'heterogeneïtat dinàmica i estructural dels vidres metàl·lics, amb èmfasi en els vidres metàl·lics d'alta entropia, desvetllant la complexa correlació entre les seves característiques microestructurals, el comportament tèrmic i les propietats mecàniques. La investigació pretén no només millorar la comprensió teòrica d'aquests materials, sinó també explorar nous mètodes per a la modificació i optimització de llurs propietats.En primer lloc, s'estudia àmpliament l'heterogeneïtat dinàmica i estructural, amb una anàlisi centrada en la connexió entre la relaxació β i les anomenades ‘zones líquides’. Això s'aconsegueix mitjançant una aplicació metòdica de processos de relaxació de tensió mecànica i espectroscòpia mecànica. Aquest enfocament revela una disminució de l'heterogeneïtat dinàmica depenent de la temperatura i dilucida la complexa interacció entre la relaxació β, el comportament de relaxació mecànic i l'evolució microestructural de zones líquides. Mitjançant l'aplicació de l'equació de Kohlrausch-Williams-Watts i diverses altres tècniques analítiques, l'estudi millora la nostra comprensió de les propietats fonamentals dels vidres metàl·lics, especialment en relació a la seva resposta mecànica.També s’estudia la modulació de l'heterogeneïtat dinàmica dels vidres metàl·lics. Aquesta exploració implica una varietat de tècniques de mesura, cadascuna proporcionant una visió única del comportament físic i mecànic dels vidres metàl·lics. Les investigacions del comportament de la fricció interna aclareixen la influència de les alteracions microestructurals, especialment les induïdes per envelliment a temperatures variables, en els mecanismes de dissipació d'energia dels vidres metàl·lics. A més, els estudis mitjançant càrregues cícliques dinàmiques, proves de fluència i mesures de relaxació de tensió mecànica proporcionen una comprensió més profunda dels cicles d'histèresi mecànica i dels mecanismes de deformació inelàstica. Aquests coneixements no només amplien la nostra comprensió dels comportaments mecànics que presenten els vidres metàl·lics, sinó que també demostren el potencial de diversos tractaments mecànics per adaptar les seves propietats, millorant així la seva eficàcia funcional i la seva integritat estructural.Finalment, s'investiga la correlació intrínseca entre la dinàmica estructural i la termodinàmica en vidres metàl·lics d'alta entropia, tant per excitacions de freqüència molt alta com extremadament baixa. El comportament d'alta freqüència s'explora mitjançant la mesures acústiques (EMAT), dilucidant les respostes mecàniques que depenen de la temperatura i l'estabilitat estructural a escala atòmica. Per altra banda, la calorimetria diferencial (DSC) facilita l'anàlisi de les propietats tèrmiques a freqüències extremadament baixes, descobrint transformacions estructurals graduals i l’estabilitat del material a llarg termini. Aquest enfocament proporciona una comprensió holística de la dinàmica de relaxació mecànica i tèrmica dels vidres metàl·lics d'alta entropia.Aquesta tesi contribueix substancialment a comprendre millor la física de no equilibri en materials vitris. L'anàlisi exhaustiva i els resultats d'aquesta investigació proporcionen noves idees sobre la dinàmica d'envelliment i relaxació dels vidres metàl·lics, millorant la nostra comprensió d'aquests materials tan complexos. L'anàlisi exhaustiva i les noves troballes que es presenten aquí tenen implicacions de gran abast per al desenvolupament, l'optimització i l'aplicació dels vidres metàl·lics, obrint el camí per a futurs avenços per llur aplicació i funcionalitat

 • LOPEZ BLANCO, SAMUEL: Current-controlled flash sintering for ultra-fine control of the microstructure of lead-free ferroelectric perovskites.
  Autor/a: LOPEZ BLANCO, SAMUEL
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 03/07/2024
  Director/a de tesi: GARCIA GARCIA, JOSE EDUARDO | OCHOA GUERRERO, DIEGO ALEJANDRO

  Tribunal:
       PRESIDENT: PEREZ MAQUEDA, LUIS ALLAN
       SECRETARI: JIMENEZ PIQUÉ, EMILIO
       VOCAL: BELTRAN MIR, HECTOR
  Resum de tesi: La crisi ambiental global imposa la necessitat de realitzar canvis en els sistemes de fabricació industrials moderns. En el context de les ceràmiques ferroelèctriques, és necessari avançar cap a mètodes de sinterització energèticament eficients i materials ecològics. La sinterització flash sorgeix com una alternativa potencial a causa de la seva densificació ràpida i al consum reduït d'energia. Aquesta tècnica s’ha investigat en profunditat des del seu descobriment el 2010, tot i que encara no es comprèn completament. En aquesta tesis s’usa la sinterització flash per obtenir ceràmiques feorrelèctriques denses amb composicions respectuoses amb el medi ambient. S'empra un control adequat dels paràmetres de sinterització per aconseguir microestructures altament controlades i propietats funcionals millorades per a aplicacions específiques. La tècnica flash es porta un pas més enllà amb l’exploració del mode de control de corrent, la qual cosa demostra que es possible aconseguir un major control de la microestructura. En aquest treball es realitza un estudi exhaustiu dels paràmetres de sinterització en múltiples materials ferroelèctrics, desde composicions conegudes fins a sistemes dopats complexos amb estructura perovskita, amb la finalitat d’aconseguir un ajust acurat de la microestructura. L’objectiu final va ser demostrar que la sinterització flash és un mètode eficient per obtenir policristalls ferroelèctrics amb propietats d’alta qualitat que puguin rivalitzar amb els seus homòlegs convencionals salvant les preocupacions mediambientals mencionades anteriorment.

 • MIR GARCIA, PAU: Singularities and symmetries on the crossroads of geometry and physics
  Autor/a: MIR GARCIA, PAU
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/690544
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física Aplicada (FA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 16/01/2024
  Director/a de tesi: MIRANDA GALCERÁN, EVA

  Tribunal:
       PRESIDENT: IBORT LATRE, LUIS ALBERTO
       SECRETARI: ROMAN ROY, NARCISO
       VOCAL: OMS, CEDRIC
  Resum de tesi: En aquesta tesi estudiem diversos objectes matemàtics que són essencials per a formular i modelar sistemes físics. Aplicant les eines proporcionades per la geometria diferencial, desenvolupem i analitzem diferents estructures matemàtiques que s’utilitzen en tres contextos físics: la dinàmica dissipativa, els sistemes integrables i la quantització geomètrica. Per a fer-ho, utilitzem principalment el marc de la geometria b-simplèctica, una extensió natural de la geometria simplèctica dissenyada específicament per a varietats amb vora, basada en el concepte de b-formes introduït per Melrose, i iniciada per Guillemin, Miranda i Pires.En primer lloc, en el context de la dinàmica dissipativa, introduïm i estudiem un conjunt de models b-cotangents. En aquests models, definits al fibrat cotangent d’una varietat suau, l’estructura fonamental és una forma b-simplèctica que és singular a les fibres. Aquests models generen sistemes dinàmics governats pel Hamiltonià estàndard d’una partícula lliure, acompanyat d’un potencial que depèn de la posició de la partícula. Després d’analitzar diferents tipus de potencials i de trobar que en tots ells s’observa dissipació de l’energia del sistema, demostrem que els models b-cotangents permeten una formulació Hamiltoniana adequada per a sistemes dissipatius. D’aquesta manera, aquests models amplien l’abast de la dinàmica Hamiltoniana i aporten una nova aproximació a l’estudi de sistemes no conservatius.En segon lloc, en el context dels sistemes integrables, introduïm i investiguem els sistemes b-semitòrics, una família de sistemes que generalitza simultàniament els sistemes semitòrics i els sistemes b-tòrics i que està adaptada per a les varietats b-simplèctiques. Proporcionem una definició completa dels sistemes b-semitòrics, que fa encaixar les característiques dels sistemes semitòrics en el marc de les varietats b-simplèctiques, i construïm tres exemples d’aquest tipus de sistema. Els tres exemples es basen en modificacions del sistema de moments angulars acoblats, un sistema semitòric clàssic que representa l’acoblament de dos rotors rígids. La nostra anàlisi dels exemples, que inclou la classificació dels punts singulars i l’estudi de la dinàmica global, ens permet ressaltar les característiques úniques dels sistemes b-semitòrics.En tercer lloc, en el context de la quantització geomètrica, introduïm un mètode de quantització de Bohr-Sommerfeld per a les varietats b-simplèctiques tòriques. Establim que la dimensió d’aquest mètode de quantització depèn del recompte amb signe dels punts enters a la imatge de l’aplicació moment de l’acció tòrica. A més, demostrem la seva equivalència amb la quantització geomètrica formal d’aquestes varietats. També presentem un model de quantització geomètrica basat en la cohomologia de feixos, adequat per a sistemes integrables amb singularitats no degenerades, que també depèn del recompte dels punts enters a la imatge de l'aplicació moment.

Darrera actualització: 24/07/2024 05:01:18.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:LOPEZ BLANCO, SAMUEL
Títol:Current-controlled flash sintering for ultra-fine control of the microstructure of lead-free ferroelectric perovskites.
Data lectura:03/07/2024
Director/a:GARCIA GARCIA, JOSE EDUARDO
Codirector/a:OCHOA GUERRERO, DIEGO ALEJANDRO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Tailoring the microstructure by a proper electric current control in flash sintering: The case of barium titanate
Lopez, S.; Ochoa, D. A.; Vendrell, X.; Mestres, L.; Garcia, J. E.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2022: 5.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2022
Article en revista

Particle size effect on the microstructure and the aging process of flash-sintered barium titanate from micro and nanopowders
Lopez, S.; Vendrell, X.; Mestres, L.; Ochoa, D. A.; Garcia, J. E.
Journal of materials chemistry C, ISSN: 2050-7526 (JCR Impact Factor-2022: 6.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/08/2023
Article en revista

Fine-grained high-performance Ba0.85Ca0.15 Zr0.1Ti0.9O3 piezoceramics obtained by current-controlled flash sintering of nanopowders
Lopez, S.; Ochoa, D. A.; Amorín, H.; Castro, A.; Algueró, M.; Garcia, J. E.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2022: 5.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2023
Article en revista

Flash sintering of potassium-sodium niobate-based piezoceramics: refining (micro)structure for properties enhancement
Lopez, S.; Rubio-Marcos, F.; Barrón, A.; Ochoa, D. A.; Garcia, J. E.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 1873-619X (JCR Impact Factor-2022: 5.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2024
Article en revista

Properties improvement of flash sintered barium titanate by a proper electric current control
8th International Congress on Ceramics
Data de presentació: 04/2021
Presentació de treball en congressos

Flash sintering of barium titanate: the role of a proper electric current control
IX Jornadas de Jóvenes Investigadores
Data de presentació: 24/11/2021
Presentació de treball en congressos

Microestructura y formación de defectos en cerámicas de BaTiO3 obtenidas por sinterización flash de micro y nano partículas
LVIII Congreso de la Sociendad Española de Cerámica y Vidrio
Data de presentació: 05/2022
Presentació de treball en congressos

Materiales piezoeléctricos basados en BaTiO3 obtenidos por sinterización flash: control de la microestructura y efectos de tamaño de grano
LVIII Congreso de la Sociendad Española de Cerámica y Vidrio
Data de presentació: 05/2022
Presentació de treball en congressos

Rol del perfil de corriente en el control de la microestructura en la sinterización flash
XVI Congreso Nacional de Materiales
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

Flash sintering of BZT-BCT ceramics: tuning the microstructure for properties enhancement
Ceramics in Europe 2022
Data de presentació: 07/2022
Presentació de treball en congressos

Understanding the flash sintering mechanisms through the electric current parameterization
Ceramics in Europe 2022
Data de presentació: 07/2022
Presentació de treball en congressos

Microstructure and defect formation in BaTiO3 ceramics obtained by flash sintering of micro and nanopowders
Electric Field Enhanced Processing of Advanced Materials III: Complexities and Opportunities
Data de presentació: 21/03/2023
Presentació de treball en congressos

Tuning the microstructure of flash sintered BZT-BCT ceramics to obtain enhanced and singular properties
Electric Field Enhanced Processing of Advanced Materials III: Complexities and Opportunities
Data de presentació: 03/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DUAN, YAJUAN
Títol:Viscoelastic behavior of high-entropy metallic glasses
Data lectura:13/03/2024
Director/a:PINEDA SOLER, ELOY
Codirector/a:QIAO, JICHAO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Dynamic mechanical relaxation and thermal creep of high-entropy La30Ce30Ni10Al20Co10 bulk metallic glass
Zhang, L.; Duan, Y.; Crespo, D.; Pineda, E.; Wang, Y.; Pelletier, J.; Qiao, J.
Science China. Physics, mechanics & astronomy, ISSN: 1674-7348 (JCR Impact Factor-2021: 5.203; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/08/2021
Article en revista

Identifying the high entropy characteristic in La-based metallic glasses
Zhang, L.; Duan, Y.; Crespo, D.; Pineda, E.; Wada, T.; Kato, H.; Pelletier, J.; Qiao, J.
Applied physics letters, ISSN: 0003-6951 (JCR Impact Factor-2021: 3.971; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/08/2021
Article en revista

Stress relaxation in high-entropy Pd20Pt20Cu20Ni20P20 metallic glass: experiments, modeling and theory
Duan, Y.; Qiao, J.; Wada, T.; Kato, H.; Pineda, E.; Crespo, D.; Wang, Y.
Mechanics of materials, ISSN: 0167-6636 (JCR Impact Factor-2021: 4.137; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2021
Article en revista

Effect of physical aging and cyclic loading on power-law creep of high-entropy metallic glass
Zhang, L.; Duan, Y.; Pineda, E.; Kato, H.; Pelletier, J.; Qiao, J.
Journal of materials science and technology, ISSN: 1005-0302 (JCR Impact Factor-2022: 10.9; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/07/2022
Article en revista

Intrinsic correlation between the fraction of liquidlike zones and the beta relaxation in high-entropy metallic glasses
Duan, Y.; Zhang, L.T.; Qiao, J.; Wang, Y.J; Yang, Y.; Wada, T.; Kato, H.; Pelletier, J.; Pineda, E.; Crespo, D.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2022: 8.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/10/2022
Article en revista

Tailoring the mechanical properties of bulk metallic glasses via cooling from the supercooled liquid region
Zhang, L.; Duan, Y.; Wang, Y.; Yang, Y.; Qiao, J.
Science China. Technological sciences, ISSN: 1869-1900 (JCR Impact Factor-2022: 4.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 26/12/2022
Article en revista

Creep and recovery behavior of metallic glasses: a short review
Nabahat, M.; Duan, Y.; Xu, Z.; Qiao, J.; Pineda, E.
Rare metal materials and engineering, ISSN: 1002-185X (JCR Impact Factor-2022: 0.7; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/2024
Article en revista

Connection between mechanical relaxation and equilibration kinetics in a high-entropy metallic glass
Duan, Y.; Nabahat, M.; Tong, Y.; Ortiz Membrado, L.; Jimenez-Pique, E.; Zhao, K.; Wang, Y.J; Yang, Y.; Wada, T.; Kato, H.; Pelletier, J.; Qiao, J.; Pineda, E.
Physical review letters, ISSN: 1079-7114 (JCR Impact Factor-2022: 8.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/02/2024
Article en revista

AUTOR/A:MIR GARCIA, PAU
Títol:Singularities and symmetries on the crossroads of geometry and physics
Data lectura:16/01/2024
Director/a:MIRANDA GALCERÁN, EVA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Singular cotangent models in fluids with dissipation
Coquinot, B.; Mir, P.; Miranda, E.
Physica. D, Nonlinear phenomena, ISSN: 0167-2789 (JCR Impact Factor-2021: 3.751; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2023
Article en revista

Hamiltonian facets of classical gauge theories on E-manifolds
Mir, P.; Miranda, E.; Nicolás, P.
Journal of physics. A, Mathematical and theoretical, ISSN: 1751-8121 (JCR Impact Factor-2021: 2.331; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/06/2023
Article en revista

Constructions of b-semitoric systems
Brugués, J.; Hohloch, S.; Mir, P.; Miranda, E.
Journal of mathematical physics, ISSN: 0022-2488 (JCR Impact Factor-2021: 1.469; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/07/2023
Article en revista

Bohr-Sommerfeld quantization of b-symplectic toric manifolds
Generalized Geometry in Interaction
Data de presentació: 13/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:YUAN, MINGYUE
Títol:Historical copper and iron coloured glazes and glasses
Data lectura:17/11/2023
Director/a:PRADELL CARA, TRINITAT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Jun ware glaze colours: An X-ray absorption spectroscopy study
Yuan, M.; Hou, J.; Gorni, G.; Crespo, D.; Li, Y.; Pradell, T.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2022: 5.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

The role of sulphur in the early production of copper red stained glass
Yuan, M.; Pradell, T.; Schibille, N.; Gratuze, B.
Ceramics international, ISSN: 0272-8842 (JCR Impact Factor-2021: 8.0
Data de publicació: 03/2023
Article en revista

The role of tin and iron in the production of Spanish copper red glass from the 19th to the 20th century
Yuan, M.; Bonet, J.; Castillo-Michel, H.; Marine Cotte; Schibille, N.; Gratuze, B.; Pradell, T.
Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, ISSN: 0366-3175 (JCR Impact Factor-2021: 3.483; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/08/2023
Article en revista

AUTOR/A:WANG, BAOYING
Títol:Transitional coherent structures in shear and centrifugally driven flows
Data lectura:21/09/2023
Director/a:MESEGUER SERRANO, ALVARO
Codirector/a:MELLIBOVSKY ELSTEIN, FERNANDO PABLO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Study on asymmetry concentration of mixed oil in products pipeline
Wang, Y.; Wang, B.; Liu, Y.; Liang, Y.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 03/12/2020
Article en revista

Phase-locking flows between orthogonally stretching parallel plates
Wang, B.; Ayats, R.; Meseguer, A.; Marques, F.
Physics of fluids, ISSN: 1070-6631 (JCR Impact Factor-2022: 4.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/11/2022
Article en revista

Self-sustainment of coherent structures in counter-rotating Taylor-Couette flow
Wang, B.; Ayats, R.; Deguchi, K.; Mellibovsky, F.; Meseguer, A.
Journal of fluid mechanics, ISSN: 1469-7645 (JCR Impact Factor-2022: 3.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/11/2022
Article en revista

An industrial scale simulation method for predicting the contamination evolution in long-distance multiproduct pipelines
Li, Y.; Han, D.; Wang, B.; Sun, J.
Journal of pipeline systems engineering and practice, ISSN: 1949-1204 (JCR Impact Factor-2021: 2.9
Data de publicació: 01/02/2023
Article en revista

Mean structure of the supercritical turbulent spiral in Taylor–Couette flow
Wang, B.; Mellibovsky, F.; Ayats, R.; Deguchi, K.; Meseguer, A.
Philosophical transactions of the Royal Society A. Mathematical physical and engineering sciences, ISSN: 1364-503X (JCR Impact Factor-2021: 8.2
Data de publicació: 13/03/2023
Article en revista

Stable rotating waves in subcritical counter-rotating Taylor-Couette flows
21st International Couette-Taylor Workshop
Data de presentació: 05/07/2021
Presentació de treball en congressos

Period doubling cascade of subcritical rotating waves in counter-rotating Taylor-Couette flow
21st International Couette-Taylor Workshop
Data de presentació: 05/07/2021
Presentació de treball en congressos

Non-orthogonal computational domains and subcritical stable rotating waves in Taylor-Couette flow
Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española 2022
Data de presentació: 21/01/2022
Presentació de treball en congressos

Periodic orbits near the onset of subcritical chaos in Taylor-Couette flow
Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española 2022
Data de presentació: 21/01/2022
Presentació de treball en congressos

Underlying exact coherent structures within spiral turbulence
1st Spanish Fluid Mechanics Conference
Data de presentació: 21/06/2022
Presentació de treball en congressos

Edge states alternation and period doubling cascades in subcritical Taylor-Couette flow
2nd Spanish Fluid Mechanics Conference
Data de presentació: 03/07/2023
Presentació de treball en congressos

Feigenbaum cascades and one dimensional map reduction in subcritical Taylor-Couette flow
22nd International Couette-Taylor Workshop
Data de presentació: 30/06/2023
Presentació de treball en congressos

Flow field statistics of the supercritical turbulent spiral in counter-rotating Taylor-Couette flow
22nd International Couette-Taylor Workshop
Data de presentació: 30/06/2023
Presentació de treball en congressos

Self-sustained coherent structures underlying spiral turbulence in Taylor–Couette flow
22nd International Couette-Taylor Workshop
Data de presentació: 30/06/2023
Presentació de treball en congressos

Self-sustainment, period doubling and boundary crisis of subcritical rotating waves in Taylor-Couette flow
2nd Spanish Fluid Mechanics Conference
Data de presentació: 03/07/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RODRÍGUEZ SUÑÉ, LAURA
Títol:Nonlinear optics at nanoscale: frequency conversion at interfaces
Data lectura:19/06/2023
Director/a:COJOCARU, CRINA MARIA
Codirector/a:TRULL SILVESTRE, JOSE FRANCISCO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Harmonic generation in the opaque region of GaAs: the role of the surface and magnetic nonlinearities
Rodriguez, L.; Trull, J.; Scalora, Michael; Vilaseca, R.; Cojocaru, C.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2019: 3.669; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/08/2019
Article en revista

Study of second and third harmonic generation from an indium tin oxide nanolayer: Influence of nonlocal effects and hot electrons
Rodriguez, L.; Scalora, Michael; Johnson, A. S.; Cojocaru, C.; Akozbek, N.; Coppens, Z. J.; Pérez, D.; Wall, S.; Trull, J.
APL Photonics, ISSN: 2378-0967 (JCR Impact Factor-2020: 5.672; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/01/2020
Article en revista

Electrodynamics of conductive oxides: intensity-dependent anisotropy, reconstruction of the effective dielectric constant, and harmonic generation
Scalora, Michael; Trull, J.; Ceglia, D. de; Vincenti, M.; Akozbek, N.; Coppens, Z. J.; Rodriguez, L.; Cojocaru, C.
Physical review A, ISSN: 1050-2947 (JCR Impact Factor-2019: 2.777; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/05/2020
Article en revista

Harmonic generation from gold nanolayers: bound and hot electron contributions to nonlinear dispersion
Rodriguez, L.; Trull, J.; Cojocaru, C.; Akozbek, N.; Ceglia, D. de; Vincenti, M.; Scalora, Michael
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2021: 3.833; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/03/2021
Article en revista

Retrieving linear and nonlinear optical dispersions of matter: combined experiment-numerical ellipsometry in silicon, gold and indium tin oxide
Rodriguez, L.; Trull, J.; Akozbek, N.; Ceglia, D. de; Vincenti, M.; Scalora, Michael; Cojocaru, C.
Frontiers in photonics, ISSN: 2673-6853
Data de publicació: 17/09/2021
Article en revista

Harmonic generation from silicon membranes at visible and ultraviolet wavelengths
Hallman, K.; Rodriguez, L.; Trull, J.; Cojocaru, C.; Vincenti, M.; Akozbek, N.; Vilaseca, R.; Scalora, M.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2021: 7.3
Data de publicació: 16/01/2023
Article en revista

Three orders of magnitude enhancement of second and third harmonic generation in the visible and ultraviolet ranges from plasmonic gold nanogratings
Mukhopadhyay, S.; Rodriguez, L.; Cojocaru, C.; Vincenti, M.; Hallman, K.; Leo, G.; Belchovski, M.; Ceglia, D. de; Scalora, M.; Trull, J.
APL Photonics, ISSN: 2378-0967 (JCR Impact Factor-2021: 6.382; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/04/2023
Article en revista

Phase locked harmonic generation in the opaque region of GaAs
21st International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 19/09/2019
Presentació de treball en congressos

Second harmonic generation from an ITO nanolayer: experiment versus theory
Nanophotonics VIII
Data de presentació: 01/04/2020
Presentació de treball en congressos

Experimental and Theoretical Study of Second Harmonic Generation from an ITO Nanolayer
22nd International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 20/07/2020
Presentació de treball en congressos

Second and third harmonic generation from gold nanolayers: experiment versus theory
European Optical Society Annual Meeting 2021
Data de presentació: 18/11/2021
Presentació de treball en congressos

Nonlinear conversion efficiency enhancement in gold grating nanostructure
SPIE Photonics Europe 2022
Data de presentació: 24/05/2022
Presentació de treball en congressos

Harmonic generation from metal surfaces and gratings: free electron spill-out layer as an epsilon-near-zero boundary layer
SPIE Nanoscience + Engineering 2022
Data de presentació: 03/10/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MÚGICA GALLART, JULIA
Títol:Collective motion and collective decision-making in animal groups : from scholling fish to swarming robots
Data lectura:07/06/2023
Director/a:PASTOR SATORRAS, ROMUALDO
Codirector/a:MIGUEL LOPEZ, M. DEL CARMEN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Scale-free behavioral cascades and effective leadership in schooling fish
Mugica, J.; Torrents, J.; Cristin, J.; Puy, A.; Miguel Lopez, M.C.; Pastor-Satorras, R.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2022: 4.6; Quartil: Q2)
Data de publicació: 24/06/2022
Article en revista

Effect of velocity on the ordering of collectively moving agents
XIII Jornada de Recerca del Departament de Física
Presentació de treball en congressos

Speed and Polarization in Schooling Fish
XXXIV Scientific meetings in the Mediterranean
Data de presentació: 10/10/2018
Presentació de treball en congressos

Effect of velocity on the ordering of collectively moving fish
XIV Jornada de Recerca del Departament de Física
Data de presentació: 29/01/2019
Presentació de treball en congressos

Collective decision-making: from nest site selection in honeybee swarms to kilobot ensembles
UBICS DAY
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PANAHI, SEYEDEH LEILA
Títol:Study of relaxation phenomena and local structure evolution in metallic glasses by means of Mössbauer and mechanical spectroscopy
Data lectura:08/05/2023
Director/a:BRUNA ESCUER, PERE
Codirector/a:PINEDA SOLER, ELOY
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
New (FeCoCrNi)-(B,Si) high-entropy metallic glasses, study of the crystallization processes by X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy.
Panahi, S.; Garcia-Ramón, M.; Pineda, E.; Bruna, P.
Journal of non-crystalline solids, ISSN: 0022-3093 (JCR Impact Factor-2020: 3.531; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/07/2020
Article en revista

Evaluation of the Effect of Minor Additions in the Crystallization Path of [(Fe0.5Co0.5)0.75B0.2Si0.05]100-xMx Metallic Glasses by Means of Mössbauer Spectroscopy
Panahi, S.; Ramasamy, P.; Masdeu, F.; Stoica, M.; Torrens Serra, Joan; Bruna, P.
Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2021: 2.695; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/08/2021
Article en revista

Structure, mechanical properties and nanocrystallization of (FeCoCrNi)-(B,Si) high-entropy metallic glasses
Panahi, S.; Fornell, J.; Popescu, C.; Pineda, E.; Sort Viñas, Jordi; Bruna, P.
Intermetallics, ISSN: 0966-9795 (JCR Impact Factor-2022: 4.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Effect of Si and B on the electrochemical behavior of FeCoNiCr-based high-entropy amorphous alloys
Panahi, S.; Bruna, P.; Pineda, E.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2022: 3.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/12/2022
Article en revista

On the crystallization of a new high-entropy metallic glass studied by Mössbauer spectroscopy
25th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials
Data de presentació: 04/07/2018
Presentació de treball en congressos

Influence of the alloying element on structural, mechanical, thermal and magnetic properties of a new iron based high-entropy metallic glass
European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes 2019
Data de presentació: 02/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ORDOÑEZ PIMENTEL, JONATHAN
Títol:Theoretical and experimental investigation on the visible-light controlled functional properties in charged domain wall ferroelectrics
Data lectura:24/03/2023
Director/a:GARCIA GARCIA, JOSE EDUARDO
Codirector/a:VENET ZAMBRANO, MICHEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Photocontrolled strain in polycrystalline ferroelectrics via domain engineering strategy
Rubio-Marcos, F.; Del Campo, A.; Ordoñez, J.; Venet, M.; Rojas-Hernandez, R. E.; Paez, D.; Ochoa, D. A.; Fernández, J.F; Garcia, J. E.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2021: 10.383; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/05/2021
Article en revista

Deformación fotocontrolada en ferroeléctricos policristalinos a través de ingeniería de dominios
LVIII Congreso de la Sociendad Española de Cerámica y Vidrio
Data de presentació: 05/05/2022
Presentació de treball en congressos

Towards a light-driven actuator based on ferroelectric ceramics
Ceramics in Europe 2022
Data de presentació: 07/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KVASHIN, NIKOLAI
Títol:Atomistic study of slip transfer in BCC metals
Data lectura:16/11/2022
Director/a:ANENTO MORENO, NAPOLEON
Codirector/a:TERENTYEV, DMITRY
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Atomic processes of shear-coupled migration in {112} twins and vicinal grain boundaries in bcc-Fe
Kvashin, N.; García-Müller, P.L.; Anento, N.; Serra, A.
Physical review materials, ISSN: 2475-9953 (JCR Impact Factor-2020: 3.989; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/2020
Article en revista

On the common topological conditions for shear-coupled twin boundary migration in bcc and hcp metals
Serra, A.; Kvashin, N.; Anento, N.
Letters on materials, ISSN: 2218-5046 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

Interaction of a dislocation pileup with {332} tilt grain boundary in bcc metals studied by MD simulations
Kvashin, N.; Anento, N.; Terentyev, D.; Bakaev, A.; Serra, A.
Physical review materials, ISSN: 2475-9953 (JCR Impact Factor-2021: 3.98; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

On the migration of {3 3 2} <1 1 0> tilt grain boundary in bcc metals and further nucleation of {1 1 2} twin
Kvashin, N.; Ostapovets, A.; Anento, N.; Serra, A.
Computational materials science, ISSN: 0927-0256 (JCR Impact Factor-2021: 3.572; Quartil: Q3)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Multiscale modelling for fusion and fission materials: the M4F project
Malerba, L.; Caturla, M.J.; Gaganidze, E.; Anento, N.; Kvashin, N.; Serra, A.
Nuclear materials and energy, ISSN: 2352-1791 (JCR Impact Factor-2021: 3.037; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

{111} tilt grain boundaries as barriers for slip transfer in bcc Fe
Kvashin, N.; Anento, N.; Terentyev, D.; Serra, A.
Computational materials science, ISSN: 0927-0256 (JCR Impact Factor-2022: 3.3; Quartil: Q3)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Effect of radiation defects on the early stages of nanoindentation tests in bcc Fe and Fe-Cr alloys
Bakaev, A.; Zhao, J.; Terentyev, D.; Bonny, G.; Castin, N.; Kuronen, A.; Kvashin, N.; Nordlund, K.; Bakaev, V.; Golikov, I.
Computational materials science, ISSN: 0927-0256 (JCR Impact Factor-2022: 3.3; Quartil: Q3)
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

Atomic-level study on the interaction of plastic slip with S3{112} tilt grain boundary and {112} twins in bcc metals
Kvashin, N.; Anento, N.; Terentyev, D.; Serra, A.
Physical review materials, ISSN: 2475-9953 (JCR Impact Factor-2022: 3.4; Quartil: Q3)
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

Disconnection-mediated motion of ¿110¿ tilt grain boundaries in a-Fe
Kvashin, N.; Anento, N.; Serra, A.
Physical review materials, ISSN: 2475-9953 (JCR Impact Factor-2022: 3.4; Quartil: Q3)
Data de publicació: 05/2022
Article en revista

Effect of irradiation defects on the plastic slip of {112} grain boundary: atomic scale study
Kvashin, N.; Terentyev, D.; Serra, A.; Anento, N.
Computational materials science, ISSN: 0927-0256 (JCR Impact Factor-2022: 3.3; Quartil: Q3)
Data de publicació: 11/2022
Article en revista

Twin boundaries in bcc metals and their interaction with crystal dislocations
7th International scientific-practical conference "Structural Relaxation in Solids"
Data de presentació: 25/05/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DALLA PORTA DORNELLES, LEONARDO
Títol:Modelling emergent rhythmic activity in the cerebal cortex.
Data lectura:07/10/2022
Tutor/a:GUILLAMON GRABOLOSA, ANTONI
Director/a:SÁNCHEZ VIVES, MARIA VICTORIA
Codirector/a:DESTEXHE, ALAIN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Modeling neuronal avalanches and long-range temporal correlations at the emergence of collective oscillations: continuously varying exponents mimic M/EEG results
Dalla Porta, L.
PLoS computational biology, ISSN: 1553-7358 (JCR Impact Factor-2019: 4.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/04/2019
Article en revista

Criticality between cortical states
Dalla Porta, L.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2019: 15.6
Data de publicació: 24/05/2019
Article en revista

Exploring the phase-locking mechanisms yielding delayed and anticipated synchronization in neuronal circuits
Dalla Porta, L.; Mirasso, C.R
Frontiers in Systems Neuroscience, ISSN: 1662-5137 (JCR Impact Factor-2019: 3.293; Quartil: Q2)
Data de publicació: 21/08/2019
Article en revista

A mean-field approach to the dynamics of networks of complex neurons, from nonlinear Integrate-and-Fire to Hodgkin–Huxley models
Carlu, M.; Chehab, O.; Dalla Porta, L.; Depannemaecker, D.; Héricé, C.; Jedynak, M.; Ersöz, E.; Muratore, P.; Souihel, S.; Capone, C.; Zerlaut, Y.; Destexhe, Alain; di volo, M.
Journal of neurophysiology, ISSN: 0022-3077 (JCR Impact Factor-2020: 2.714; Quartil: Q3)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Impact of GABAA and GABAB inhibition on cortical dynamics and perturbational complexity during synchronous and desynchronized states
Dalla Porta, L.; Sanchez-Vives, M.
Journal of neuroscience, ISSN: 0270-6474 (JCR Impact Factor-2021: 6.709; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/06/2021
Article en revista

Feedforward and feedback influences through distinct frequency bands between two spiking-neuron networks
Dalla Porta, L.
Physical review. E, ISSN: 2470-0053 (JCR Impact Factor-2021: 2.707; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/11/2021
Article en revista

AUTOR/A:ARCOS GUTIÉRREZ, DAVID
Títol:Caracterització optoelectrònica de materials bidimensionals a altes freqüencies
Data lectura:19/07/2022
Director/a:AMETLLER CONGOST, LLUIS
Codirector/a:FERRER ANGLADA, NURIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Física quàntica per a enginyers: problemes
Servei de publicacions de la UPC
Data de publicació: 01/12/2017
Llibre

THz time-domain spectroscopy and IR spectroscopy on MoS2
Arcos, D.; Gabriel, D.; Dumcenco, D.; kis, A.; Ferrer-Anglada, N.
Physica status solidi B. Basic solid state physics, ISSN: 0370-1972 (JCR Impact Factor-2016: 1.674; Quartil: Q3)
Data de publicació: 09/12/2016
Article en revista

Contactless electrical resistance of 2D materials using a rutile resonator
Arcos, D.; Krkotic, P.; O'callaghan, J.; Pont, M.; Ametller, L.; Ferrer-Anglada, N.
Physica status solidi B. Basic solid state physics, ISSN: 0370-1972 (JCR Impact Factor-2019: 1.481; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/12/2019
Article en revista

High-frequency contactless characterization of 2D materials. Graphene, WS2
Arcos, D.; Nuño, D.; Santos, M.; Ametller, L.; Ferrer-Anglada, N.
Physica status solidi B. Basic solid state physics, ISSN: 0370-1972 (JCR Impact Factor-2020: 1.71; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Correlation between graphene grain size and electro-optical response
IWEPNM2017
Data de presentació: 06/03/2017
Presentació de treball en congressos

High frequency contactless characterisation of 2D materials: graphene, WS2
XXXIV International Winterschool on Electronic properties of Novel Materials
Data de presentació: 10/03/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SILINI, RICCARDO
Títol:Causal inference and forecasting methods for climate data analysis
Data lectura:05/07/2022
Director/a:MASOLLER, CRISTINA
Codirector/a:BARREIRO PARRILLO, MARCELO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Fast and effective pseudo transfer entropy for bivariate data-driven causal inference
Silini, R.; Masoller, C.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2021: 4.996; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/04/2021
Article en revista

Machine learning prediction of the Madden-Julian oscillation
Silini, R.; Barreiro Parrillo, Marcelo; Masoller, C.
npj Climate and atmospheric science, ISSN: 2397-3722 (JCR Impact Factor-2021: 9.448; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/11/2021
Article en revista

AUTOR/A:MORENO RAMOS, EDUARDO
Títol:Computer modeling of the polarity and amoeboid motion of living cells.
Data lectura:30/05/2022
Director/a:ALONSO MUÑOZ, SERGIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Wave-pinning by global feedback in the bistable Schlögl model
Font, F.; Moreno, E.; Alonso, S.
Birkhäuser
Data de publicació: 2019
Capítol en llibre

Modeling cell crawling strategies with a bistable model: from amoeboid to fan-shaped cell motion
Moreno, E.; Flemming, S.; Font, F.; Holschneider, M.; Beta, C.; Alonso, S.
Physica. D, Nonlinear phenomena, ISSN: 0167-2789 (JCR Impact Factor-2020: 2.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2020
Article en revista

From single to collective motion of social amoebae: a computational study of interacting cells
Moreno, E.; Großmann, R.; Beta, C.; Alonso, S.
Frontiers in physics (Lausanne), ISSN: 2296-424X (JCR Impact Factor-2022: 3.1; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/02/2022
Article en revista

Mass-conservation increases robustness in stochastic reaction-diffusion models of cell crawling
Moreno, E.; Alonso, S.
Frontiers in physics (Lausanne), ISSN: 2296-424X (JCR Impact Factor-2022: 3.1; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/04/2022
Article en revista

AUTOR/A:NAVARRO BOSQUE, JAVIER
Títol:Organització espacial i temporal de la pluja a l'àrea metropolitana de Barcelona
Data lectura:17/03/2022
Director/a:RODRIGUEZ SOLA, RAUL
Codirector/a:CASAS CASTILLO, M. DEL CARMEN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A simple scaling analysis of rainfall in Andalusia (Spain) under different precipitation regimes
Casas-Castillo, M. Carmen; Rodríguez-Solà, Raül; Llabrés-Brustenga, A.; García-Marín, A.P.; Estévez, J.; Navarro, J.
Water (Basel), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2022: 3.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/04/2022
Article en revista

Análisis de seguimiento de tormentas en el área urbana de Barcelona utilizando una red densa de pluviómetros de microescala
XXXVII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Data de presentació: 17/07/2019
Presentació de treball en congressos

Extreme precipitation and climate change in the Iberian Peninsula: possible aerobiological consequences
7th European Symposium on Aerobiology
Data de presentació: 17/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HERRERA, YAGO
Títol:Models of stellar winds from X-ray bursts
Data lectura:15/12/2021
Director/a:SALA CLADELLAS, GLÒRIA
Codirector/a:JOSE PONT, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Simulations of stellar winds from X-ray bursts: Characterization of solutions and observable variables.
Herrera, Y.; Sala, G.; Jose, J.
Astronomy and astrophysics, ISSN: 0004-6361 (JCR Impact Factor-2020: 5.803; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/06/2020
Article en revista

Mass-loss and composition of wind ejecta in type I X-ray bursts
Herrera, Y.; Sala, G.; Jose, J.
Astronomy and astrophysics, ISSN: 0004-6361 (JCR Impact Factor-2022: 6.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/10/2023
Article en revista

AUTOR/A:MEDINA PARDELL, JUDITH
Títol:Smart control of light in edge-emitting lasers
Data lectura:30/11/2021
Tutor/a:STALIUNAS, KESTUTIS
Director/a:BOTEY CUMELLA, MURIEL
Codirector/a:HERRERO SIMON, RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Stabilized narrow-beam emission from broad-area semiconductor lasers
Medina, J.; Herrero, R.; Botey, M.; Staliunas, K.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2020: 3.14; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/03/2020
Article en revista

Spatial filtering in edge-emitting lasers by intracavity chirped photonic crystals
Gawali, S.; Medina, J.; Gailevicius, D.; Purlys, V.; Garre, G.; Cojocaru, C.; Trull, J.; Botey, M.; Herrero, R.; Montiel, J.; Staliunas, K.
Journal of the Optical Society of America B. Optical physics, ISSN: 0740-3224 (JCR Impact Factor-2020: 2.106; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/10/2020
Article en revista

Non-Hermitian arrangement for stable semiconductor laser arrays
Medina, J.; Herrero, R.; Botey, M.; Staliunas, K.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2021: 3.833; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/07/2021
Article en revista

Stabilization of Broad Area Semiconductor Amplifiers and Lasers by Double Modulation of Pump and Refractive Index
20th International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 01/07/2018
Presentació de treball en congressos

Stabilization of Broad Area Semiconductor Laser Sources
20th International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 01/07/2018
Presentació de treball en congressos

Spatiotemporal stabilization of PT-symmetric BAS Lasers
Conference on Lasers & Electro-Optics / European Quantum Electronics Conference 2019
Data de presentació: 26/06/2019
Presentació de treball en congressos

Non-Hermitian broad aperture semiconductor lasers based on PT-symmetry
21st International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 11/07/2019
Presentació de treball en congressos

Regularization of broad-area lasers by non-Hermitian potentials
10th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics
Data de presentació: 25/07/2019
Presentació de treball en congressos

Stabilized Bright Narrow Beams from Edge-Emitting Lasers
22nd International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 20/07/2020
Presentació de treball en congressos

Spatiotemporal stabilization of PT-symmetric BAS lasers
SPIE Photonics Europe 2020
Data de presentació: 05/02/2020
Presentació de treball en congressos

Spatiotemporal stabilization and field localization in edge-emitting laser bars by PT-symmetric potentials
Conference on Lasers & Electro-Optics / European Quantum Electronics Conference 2021
Data de presentació: 21/06/2021
Presentació de treball en congressos

Non-Hermitian coupled semiconductor laser array
SPIE Photonics Europe 2022
Data de presentació: 20/05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CATALÀ SABATÉ, MARTÍ
Títol:Mathematical modelling to study infectious diseases: from understanding to prediction
Data lectura:14/10/2021
Director/a:ALONSO MUÑOZ, SERGIO
Codirector/a:PRATS SOLER, CLARA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Can systems immunology lead tuberculosis eradication?
Cardona, P.J.; Català, M.; Arch, M.; Arias, L.; Alonso, S.; Cardona, P.; Lopez, D.; Vilaplana, C.; Prats, C.
Current Opinion in Systems Biology, ISSN: 2452-3100 (JCR Impact Factor-2018: 1.417; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/10/2018
Article en revista

Origin of tuberculosis in the Paleolithic predicts unprecedented population growth and female resistance
Cardona, P.J.; Català, M.; Prats, C.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2020: 4.38; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/01/2020
Article en revista

Cording mycobacterium tuberculosis bacilli have a key role in the progression towards active tuberculosis, which is stopped by previous immune response
Arias, L.; Cardona, P.; Català, M.; Prats, C.; Vilaplana, C.; Cardona, P.J.; Julian, E.; Campo, V.
Microorganisms, ISSN: 2076-2607 (JCR Impact Factor-2020: 4.128; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/02/2020
Article en revista

Protective efficacy of inhaled BCG vaccination against ultra-low dose aerosol M. tuberculosis challenge in rhesus macaques
Cardona, P.J.; Català, M.; White, A.; Sarfas, C.; Sibley, L.; Gullick, J.; Clark, S.; Rayner, E.; Gleeson, F.; Vilaplana, C.; Dennis, M.; Williams, A.; Sharpe, S.; Nogueira, I.
Pharmaceutics (Basel), ISSN: 1999-4923 (JCR Impact Factor-2020: 6.321; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/04/2020
Article en revista

Modelling the dynamics of tuberculosis lesions in a virtual lung: role of the bronchial tree in endogenous reinfection
Català, M.; Bechini, J.; Tenesa, M.; Pérez, R.; Moya, M.; Vilaplana, C.; Valls, J.; Alonso, S.; Lopez, D.; Cardona, P.J.; Prats, C.
PLoS computational biology, ISSN: 1553-7358 (JCR Impact Factor-2020: 4.475; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/05/2020
Article en revista

A reaction-diffusion model to understand granulomas formation inside secondary lobule during tuberculosis infection
Català, M.; Prats, C.; Lopez, D.; Cardona, PJ.; Alonso, S.
PloS one, ISSN: 1932-6203 (JCR Impact Factor-2020: 3.24; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/09/2020
Article en revista

Empirical model for short-time prediction of COVID-19 spreading
Català, M.; Alonso, S.; Alvarez-Lacalle, E.; Lopez, D.; Cardona, P.J.; Prats, C.
PLoS computational biology, ISSN: 1553-7358 (JCR Impact Factor-2020: 4.475; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/12/2020
Article en revista

Robust estimation of diagnostic rate and real incidence of COVID-19 for European policymakers
Català, M.; Pino, D.; Marchena, M.; Palacios, P.; Urdiales, T.; Cardona, P.J.; Alonso, S.; Lopez, D.; Prats, C.; Alvarez-Lacalle, E.
PloS one, ISSN: 1932-6203 (JCR Impact Factor-2021: 3.752; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/01/2021
Article en revista

Incidence and impact of COVID-19 in MS. A survey from a Barcelona MS Unit.
Sepúlveda, M.; Llufriu, S.; Martínez-Hernández, E.; Català, M.; Artola, M.; Hernando, A.; Montejo, C.; Pulido-Valdeolivas, I.; Martinez-Heras, E.; Guasp, M.; Solana, E.; Llançó, L.; Escudero, D.; Aldea, M.; Prats, C.; Graus, F.; Blanco, Y.; Saiz, A.
Neurology-Neuroimmunology & Neuroinflammation, ISSN: 2332-7812 (JCR Impact Factor-2021: 11.36; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/01/2021
Article en revista

Comparative analysis of geolocation information through mobile-devices under different COVID-19 mobility restriction patterns in Spain
Raquel Perez-Arnal; Conesa, D.; Alvarez-Napagao, Sergio; Suzumura, T.; Català, M.; Alvarez-Lacalle, E.; Garcia-Gasulla, D.
International journal of geo-information, ISSN: 2220-9964 (JCR Impact Factor-2021: 3.099; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/02/2021
Article en revista

Transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection among children in summer schools applying stringent control measures in Barcelona, Spain
Jordan, I.; Fernández de Sevilla, M.; Fumadó, V.; Bassat, Q.; Bonet-Carné, E.; Fortuny, C.; Garcia-Miquel, A.; TOMAS, G.; Arias, S.; Alonso, S.; Alvarez-Lacalle, E.; Cuadras, D.; Català, M.; Lopez, D.; Prats, C.; García-García, J.; Gratacós, E.
Clinical infectious diseases, ISSN: 1058-4838 (JCR Impact Factor-2021: 20.999; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/03/2021
Article en revista

A cost-benefit analysis of the COVID-19 asymptomatic mass testing strategy in the north metropolitan area of Barcelona
Català, M.; Clotet, B.; López, F.; Estrada, O.; Mitjà i, O.; Hernández, G.; Prat, N.; Bonet, J.; Isnard, M.; Moreno, N.; Blanco, I.; Vilar, M.; Aran, A.; Argimon, J.; Ara del Rey, J.
International journal of environmental research and public health, ISSN: 1660-4601 (JCR Impact Factor-2021: 4.614; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/06/2021
Article en revista

Risk diagrams based on primary care electronic medical records and linked real-time PCR data to monitor local covid-19 outbreaks during the summer 2020: a prospective study including 7,671,862 people in Catalonia
Català, M.; Coma, E.; Alonso, S.; Alvarez-Lacalle, E.; Cordomí, S.; Lopez, D.; Fina, F.; Medina-Peralta, M.; Prats, C.; Prieto-Alhambra, D.
Frontiers in public health, ISSN: 2296-2565 (JCR Impact Factor-2021: 6.461; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/07/2021
Article en revista

Monitoring and analysis of COVID-19 pandemic: the need for an empirical approach
Català, M.; Marchena, M.; Conesa, D.; Palacios, P.; Urdiales, T.; Alonso, S.; Alvarez-Lacalle, E.; Lopez, D.; Cardona, P.J.; Prats, C.
Frontiers in public health, ISSN: 2296-2565 (JCR Impact Factor-2021: 6.461; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/07/2021
Article en revista

Age-dependency of the propagation rate of coronavirus disease 2019 inside school bubble groups in Catalonia, Spain
Alonso, S.; Alvarez-Lacalle, E.; Català, M.; Lopez, D.; Jordan, I.; García-García, J.; Soriano-Arandes, A.; Lazcano, U.; Sallés, P.; Masats, M.; Urrutia, J.; Gatell, A.; Capdevila, R.; Soler-Palacín, P.; Bassat, Q.; Prats, C.
Pediatric infectious disease journal, ISSN: 0891-3668 (JCR Impact Factor-2021: 3.806; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/07/2021
Article en revista

Schools as a Framework for COVID-19 Epidemiological Surveillance of Children in Catalonia, Spain: A Population-Based Study
Perramon, A.; Soriano-Arandes, A.; Pino, D.; Andres, C.; Català, M.; Gatell, A.; Poblet, M.; Prats, C.
Frontiers in Pediatrics, ISSN: 2296-2360 (JCR Impact Factor-2021: 3.569; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/09/2021
Article en revista

The impact of prioritisation and dosing intervals on the effects of COVID-19 vaccination in Europe: an agent-based cohort model
Català, M.; Li, X.; Prats, C.; Prieto-Alhambra, D.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2021: 4.996; Quartil: Q2)
Data de publicació: 22/09/2021
Article en revista

Multisystem inflammatory syndrome in children in western countries: decreasing incidence as the pandemic progresses? An observational multicenter international cross-sectional study
Buonsenso, D.; Perramon, A.; Català, M.; Torres, J.; Camacho, G.; Rojas, M.; Ulloa, R.; amacho, K.; Pérez, C.; Cotugno, N.; Yamazaki, M.; Estripeaut, D.; Buddingh, E.; von Asmuth, E.; van Rossum, A.; Rivière, J.; Pino, R.; Prats, C.
Pediatric infectious disease journal, ISSN: 0891-3668 (JCR Impact Factor-2022: 3.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/09/2022
Article en revista

AUTOR/A:GEBBIA, JONATHAN FERNANDO
Títol:Propiedades vitreas emergentes en cristales moleculares
Data lectura:06/10/2021
Director/a:TAMARIT MUR, JOSE LUIS
Codirector/a:ROMANINI, MICHELA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Multiferroic and related hysteretic behavior in ferromagnetic shape memory alloys
Gebbia, J. F.; Castán, T.; Lloveras, P.; Porta, M.; Saxena, A.; Planes, A.
physical status solidi B, ISSN: 1521-3951 (JCR Impact Factor-2017: 0.602; Quartil: Q2)
Data de publicació: 29/08/2017
Article en revista

Glassy Anomalies in the Low-Temperature Thermal Properties of a Minimally Disordered Crystalline Solid
Gebbia, J. F.; Ramos , M.; Szewczyk, D.; Jezowski, A.; Krivchikov, A.; Horbatenko, Y.; Guidi, T.; Bermejo, F. J.; Tamarit, J. Ll.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2017: 8.839; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/11/2017
Article en revista

Disentangling a and ß relaxation in orientationally disordered crystals with theory and experiments
Cui, B.; Gebbia, J. F.; Tamarit, J. Ll.; Zaconne, A.
Physical review E, ISSN: 2470-0045 (JCR Impact Factor-2018: 2.353; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/05/2018
Article en revista

Emergence of glassy features in halomethane crystals
Moratalla, M.; Gebbia, J. F.; Ramos, M.; Pardo, L.; Tamarit, J. Ll.
Physical review. B, ISSN: 2469-9969 (JCR Impact Factor-2019: 1.811; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/01/2019
Article en revista

Secondary relaxation in the terahertz range in 2-adamantanone from theory and experiments
Cui, B.; Gebbia, J. F.; Romanini, M.; Fernandez- Perea, R.; Bermejo, F. J.; Tamarit, J. Ll.; Zaconne, A.
Physical review. B, ISSN: 2469-9950 (JCR Impact Factor-2020: 4.036; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/03/2020
Article en revista

Low-Temperature Heat Capacity Anomalies in Ordered and Disordered Phases of Normal and Deuterated Thiophene
Miyazaki, Y.; NAKANO, M.; Krivchikov, A.; Gebbia, J. F.; Cazorla, C.; Tamarit, J. Ll.
The journal of physical chemistry letters, ISSN: 1948-7185 (JCR Impact Factor-2021: 6.888; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/03/2021
Article en revista

Heat capacity anomalies of the molecular crystal 1-fluoro-adamantane at low temperatures
Szewczyk, D.; Gebbia, J. F.; Jezowski, A.; Krivchikov, A.; Guidi, T.; Cazorla, C.; Tamarit, J. Ll.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2021: 4.996; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/09/2021
Article en revista

Glassy features in translationally-ordered low-temperature halomethane crystals
XV International Workshop on Complex Systems
Data de presentació: 19/03/2019
Presentació de treball en congressos

Thermal anomalies in ordered and disordered phases
II International Advanced Study Conference Condensed Matter and Low Temperature Physics
Data de presentació: 08/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ORTIZ DE URBINA VIADÉ, JORDI
Títol:Dinàmica orientacional i estructura local en liquids moleculars sobrerefredats
Data lectura:30/09/2021
Director/a:SESE CASTEL, GEMMA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Influence of hydrogen bonds and temperature on dielectric properties
Ortiz de Urbina, J.; Sese, G.
Physical review E, ISSN: 2470-0045 (JCR Impact Factor-2016: 2.366; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/07/2016
Article en revista

Orientational dynamics in methanol: influence of temperature and hydrogen bonding
Ortiz de Urbina, J.; Sese, G.
Journal of molecular liquids, ISSN: 0167-7322 (JCR Impact Factor-2020: 6.165; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Microscopic dynamics and thermodynamics on a dipolar glass former
15th International Conference on the Physics of Non-Crystalline Solids and 14th European Society of Glass Conference
Data de presentació: 12/07/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CALVO MINGUILLÓN, AUSIAS MARCH
Títol:Force fields parametrization of lon-water interactions from density funcional theory based molecular dynamic simulations.
Data lectura:09/07/2021
Director/a:GUARDIA MANUEL, ELVIRA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
On the parameterization of force fields for water and ion-water interactions with the force matching method
Joint EMLG-JMLG Annual Meeting 2016: Recent Progresses on the Experimental&Theoretical-Computational Techniques for the Study of Liquids and Supercritical Fluids
Data de presentació: 15/09/2016
Presentació de treball en congressos

On the force matching approach to multiscale simulations: ion-water force fields from Car-Parrinello data
CECAM 2019: WaterEurope: multiscale methods and coarse-grained models for water and aqueous sys-tems simulations.
Data de presentació: 21/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CIKOJEVIĆ, VIKTOR
Títol:Ab-initio quantum Monte Carlo study of ultracold atomic mixtures
Data lectura:20/04/2021
Director/a:BORONAT MEDICO, JORDI
Codirector/a:VRANJES MARKIC, LEANDRA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Finite-range effects in ultradilute quantum drops
Cikojevic, V.; Leandra, V.; Boronat, J.
New journal of physics, ISSN: 1367-2630 (JCR Impact Factor-2020: 3.732; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/05/2020
Article en revista

Towards a quantum Monte Carlo-based density functional including finite-range effects: excitation modes of a K 39 quantum droplet
Cikojevic, V.; Leandra, V.; Pi Pericay, M.; Barranco, M.; Boronat, J.
Physical review, A, ISSN: 2469-9934 (JCR Impact Factor-2020: 3.14; Quartil: Q2)
Data de publicació: 25/09/2020
Article en revista

Finite-range effects in the two-dimensional repulsive Fermi polaron
Bombin, R.; Cikojevic, V.; Sánchez, J.; Boronat, J.
Physical review, A, ISSN: 2469-9934 (JCR Impact Factor-2021: 2.971; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/04/2021
Article en revista

Dilute quantum liquid in a K-Rb Bose mixture
Cikojevic, V.; Poli, E.; Ancilotto, F.; Leandra, V.; Boronat, J.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2021: 2.971; Quartil: Q2)
Data de publicació: 24/09/2021
Article en revista

Dynamics of equilibration and collisions in ultradilute quantum droplets
Cikojevic, V.; Leandra, V.; Barranco, M.; Ancilotto, F.; Boronat, J.
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2021: 4.6
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

AUTOR/A:AZNAR LUQUE, ARACELI
Títol:Barocaloric effects at first-order phase transitions
Data lectura:15/04/2021
Director/a:LLOVERAS MUNTANE, POL MARCEL
Codirector/a:TAMARIT MUR, JOSE LUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Giant barocaloric effects over a wide temperature range in the superionic conductor AgI
Aznar, A.; Lloveras, P.; Romanini, M.; Del Barrio, M.; Tamarit, J. Ll.; Cazorla, C.; Errandonea, D.; Mathur, N.; Planes, A.; Moya, X.; Mañosa Carrera, Lluis
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2017: 12.353; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/11/2017
Article en revista

Relationship between the two-component system 1-Br-adamantane + 1-Cl-adamantane and the high-pressure properties of the pure components
Del Barrio, M.; Levit, R.; Lloveras, P.; Aznar, A.; Negrier, P.; Mondieig, D.; Tamarit, J. Ll.
Fluid phase equilibria, ISSN: 0378-3812 (JCR Impact Factor-2018: 2.514; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/03/2018
Article en revista

Multisite exchange-enhanced barocaloric response in Mn3NiN
Boldrin, D.; Mendive-Tapia, E.; Zemen, J.; B. Staunton, J.; Hansen, T.; Aznar, A.; Tamarit, J. Ll.; Del Barrio, M.; Lloveras, P.; Kim, J.; Moya, X.; Cohen, L.
Physical Review X, ISSN: 2160-3308 (JCR Impact Factor-2018: 12.211; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/11/2018
Article en revista

Giant barocaloric effect in all-d-metal Heusler shape memory alloys
Aznar, A.; Gracia-Condal, A.; Planes, A.; Lloveras, P.; Del Barrio, M.; Tamarit, J. Ll.; Xiong, W.; Cong, D.; Popescu, C.; Mañosa Carrera, Lluis
Physical review materials, ISSN: 2475-9953 (JCR Impact Factor-2019: 3.337; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/04/2019
Article en revista

Colossal barocaloric effects near room temperature in plastic crystals of neopentylglycol
Lloveras, P.; Aznar, A.; Del Barrio, M.; Negrier, P.; Popescu, C.; Planes, A.; Mañosa Carrera, Lluis; Stern, E.; Avramenko, A.; Mathur, N.; Moya, X.; Tamarit, J. Ll.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2019: 12.121; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/04/2019
Article en revista

Giant and reversible inverse barocaloric effects near room temperature in ferromagnetic MnCoGeB0.03
Aznar, A.; Lloveras, P.; Kim, J.; Stern, E.; Del Barrio, M.; Tamarit, J. Ll.; Mathur, N.; Moya, X.
Advanced materials, ISSN: 0935-9648 (JCR Impact Factor-2019: 27.398; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/09/2019
Article en revista

Reversible and irreversible colossal barocaloric effects in plastic crystals
Aznar, A.; Lloveras, P.; Del Barrio, M.; Negrier, P.; Planes, A.; Mañosa Carrera, Lluis; Mathur, N.; Moya, X.; Tamarit, J. Ll.
Journal of materials chemistry A, ISSN: 2050-7488 (JCR Impact Factor-2020: 12.732; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Giant and reversible barocaloric effect in trinuclear spin-crossover complex Fe3(bntrz)6(tcnset)6
Romanini, M.; Lloveras, P.; Del Barrio, M.; Aznar, A.; Gracia-Condal, A.; Emre, B.; Tamarit, J. Ll.; Planes, A.; Manosa, L.
Advanced materials, ISSN: 0935-9648 (JCR Impact Factor-2021: 32.086; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Colossal Reversible and Irreversible Barocaloric Effects in Plastic Crystals
MRS Spring Meeting & Exhibit
Data de presentació: 01/12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BELTRÁN GONZÁLEZ, MARTÍ
Títol:Analysis and degradation mechanisms of enamels, grisailles and silver stains on Modernist stained glass.
Data lectura:22/01/2021
Director/a:PRADELL CARA, TRINITAT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Modernist enamels: Composition, microstructure and stability
Beltran, M.; Schibille, N.; Brock, F.; Gratuze, B.; Vallcorba, O.; Pradell, T.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2020: 5.302; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Composition, microstructure and corrosion mechanisms of Catalan Modernist enamelled glass
Beltran, M.; Schibille, N.; Gratuze, B.; Vallcorba, O.; Bonet, J.; Pradell, T.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2021: 6.364; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

The thermal properties of the modernist enamels and stain glasses rom the city of Barcelona
5th GLASSAC
Data de presentació: 01/06/2017
Presentació de treball en congressos

Enamel deterioration: the thermal properties of the modernist enamels and stain glasses from the city of Barcelona
10th forum for the conservation and Technology on Stained Glass
Data de presentació: 04/09/2017
Presentació de treball en congressos

Propiedades térmicas y estabilidad de los esmaltes modernistas catalanes verdes y azules
V Congreso Hispano-Luso de Cerámica y Vidrio y LVI Congreso de la SECV
Data de presentació: 09/10/2018
Presentació de treball en congressos

Colour Enamels in the Modernist Catalan stained glasses from Barcelona
IX AUSE Conference and 4th ALBA User’s Meeting
Data de presentació: 01/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:XIE, CHENYANG
Títol:Corrosion studies on Cu-based alloys.
Data lectura:08/01/2021
Director/a:RENNER, FRANK U.
Codirector/a:CRESPO ARTIAGA, DANIEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A straightforward method to prepare supported Au clusters by mechanochemistry and its application in photocatalysis
Chen, Y.; Soler, L.; Xie, C.; Vendrell, X.; Serafin, J.; Crespo, D.; Llorca, J.
Applied materials today, ISSN: 2352-9407 (JCR Impact Factor-2020: 10.041; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Simplistic correlations between molecular electronic properties and inhibition efficiencies: do they really exist?
Kokalj, A.; Neupane, S.; Losada-perez, Patricia; Xie, C.; Crespo, D.; Renner, F.; Mol, A.; Milosev, I.; Lozinšek, M.; Kapuna, B.; Taherib, P.; Stavbera, S.
Corrosion science, ISSN: 0010-938X (JCR Impact Factor-2021: 7.72; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Effect of the annealing atmosphere on crystal phase and thermoelectric properties of copper sulfide
Li, M.; Liu, Y.; Zhang, Y.; Han, X.; Zhang, T.; Zuo, Y.; Xie, C.; Arbiol , J.; Llorca, J.; Liu, J.; Cabot, A.
ACS Nano, ISSN: 1936-086X (JCR Impact Factor-2021: 18.027; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2021
Article en revista

Defect engineering in solution-processed polycrystalline SnSe leads to high thermoelectric performance
Liu, Y.; Calcabrini, M.; Yu, Y.; Lee, S.; Chang, C.; David, J.; Ghosh, T.; Spadaro, M.; Xie, C.; Cojocaru-Mirédin, O.; Arbiol , J.; Ibánez, M.
ACS Nano, ISSN: 1936-086X (JCR Impact Factor-2021: 18.027; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/09/2021
Article en revista

Corrosion resistance of crystalline and amorphous CuZr alloys in NaCl aqueous environment and effect of corrosion inhibitors
Xie, C.; Milosev, I.; Renner, F.; Kokalj, A.; Bruna, P.; Crespo, D.
Journal of alloys and compounds, ISSN: 0925-8388 (JCR Impact Factor-2021: 6.371; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/10/2021
Article en revista

How relevant are molecular electronic parameters for predicting corrosion inhibition efficiency: imidazoles as corrosion inhibitors of Cu/Zr materials in NaCl solution
Kokalj, A.; Xie, C.; Milosev, I.; Crespo, D.
Corrosion science, ISSN: 0010-938X (JCR Impact Factor-2021: 7.72; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

Enhanced photoproduction of hydrogen on Pd/TiO2 prepared by mechanochemistry
Chen, Y.; Soler, L.; Armengol, M.; Xie, C.; Crespo, D.; Llorca, J.
Applied Catalysis B: Environmental, ISSN: 1873-3883 (JCR Impact Factor-2022: 22.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/07/2022
Article en revista

Influence of magnetic field heat treatment on the microstructures and coercivity in ferromagnetic amorphous alloys
Zhao, C.; Bruna, P.; Wang, H.; He, A.; Wang, A.; Xie, C.; Xie, C.; Sun, Z.; Chang, C.; Crespo, D.; Inoue, A.
Journal of materials research and technology, ISSN: 2238-7854 (JCR Impact Factor-2022: 6.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2022
Article en revista

Inhibition properties of benzimidazole-based compounds on crystalline and amorphous CuZr alloys
European Corrosion Congres
Data de presentació: 11/09/2019
Presentació de treball en congressos

New inhibitors performance on CuZr and long-term inhibition performance on CuZn
COIN DESC Annual Meeting
Data de presentació: 29/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GUIJARRO, GRECIA
Títol:Quantum Monte Carlo study of few-and many-body bose systems in one and two dimensions.
Data lectura:21/12/2020
Director/a:BORONAT MEDICO, JORDI
Codirector/a:ASTRAKHARCHIK, GRIGORI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
One-dimensional three-boson problem with two- and three-body interactions
Guijarro, G.; Pricoupenko, A.; Astrakharchik, G.; Boronat, J.; Petrov, D.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2018: 2.907; Quartil: Q2)
Data de publicació: 14/06/2018
Article en revista

Few-body bound states of two-dimensional bosons
Guijarro, G.; Astrakharchik, G.; Boronat, J.; Bazak, B.; Petrov, D.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2020: 3.14; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/04/2020
Article en revista

Bilayer system of dipolar bosons: few-body bound states
Barcelona Cold Atoms Meeting 2017
Data de presentació: 10/02/2017
Presentació de treball en congressos

Bilayer System of dipolar bosons: few-body bound states
Okinawa School in Physics: Coherent Quantum Dynamics 2017
Data de presentació: 28/09/2017
Presentació de treball en congressos

Bilayer system of dipolar bosons: few-body bound states
Dynamics and interactions in quantum gases
Data de presentació: 04/09/2019
Presentació de treball en congressos

Ultra-dilute liquid of dipoles
Bose-Einstein Condensation 2019: Frontiers in Quantum Gases
Data de presentació: 09/09/2019
Presentació de treball en congressos

Ultra-dilute quantum liquid of dipoles
Annual Barcelona cold atom meeting 2020
Data de presentació: 06/02/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GAWALI, SANDEEP BABU
Títol:Intracavity spatial filtering in broad area semiconductor laser.
Data lectura:17/12/2020
Director/a:TRULL SILVESTRE, JOSE FRANCISCO
Codirector/a:STALIUNAS, KESTUTIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Photonic crystal spatial filtering in broad aperture diode laser
Gawali, S.; Gailevicius, D.; Garre, G.; Purlys, V.; Cojocaru, C.; Trull, J.; Montiel, J.; Staliunas, K.
Applied physics letters, ISSN: 0003-6951 (JCR Impact Factor-2019: 3.597; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/10/2019
Article en revista

Fiber-coupling optical system for high-power and multi-wavelength diode laser bars oriented to integrated biomedical imaging systems
Leggio, L.; Gawali, S.; Gallego, D.; Wisniowski, B.; de Varona, O.
Results in Optics, ISSN: 2666-9501 (JCR Impact Factor-2021: 0.5
Data de publicació: 01/08/2021
Article en revista

Spatial filtering in broad area semiconductor laser using photonic crystal
SPIE Photonics Europe 2020
Data de presentació: 01/04/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SÁNCHEZ BAENA, JUAN
Títol:Correlations in spin-orbit coupled ultracold quantum gases.
Data lectura:14/12/2020
Director/a:BORONAT MEDICO, JORDI
Codirector/a:MAZZANTI CASTRILLEJO, FERNANDO PABLO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Droplets of Trapped Quantum Dipolar Bosons
Macia, A.; Sánchez, J.; Boronat, J.; Mazzanti, F.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2016: 8.462; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/11/2016
Article en revista

Few trapped quantum dipoles: quantum versus classical structures
Sánchez, J.; Mazzanti, F.; Boronat, J.
New journal of physics, ISSN: 1367-2630 (JCR Impact Factor-2018: 3.773; Quartil: Q1)
Data de publicació: 31/01/2018
Article en revista

Diffusion Monte Carlo methods for spin-orbit-coupled ultracold Bose gases
Sánchez, J.; Boronat, J.; Mazzanti, F.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2018: 2.907; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/11/2018
Article en revista

Dilute dipolar quantum droplets beyond the extended Gross-Pitaevskii equation
Bötcher, F.; Wenzel, M.; Schmidt, J.; Guo, M.; Langen, T.; Ferrier-Barbut, I.; Pfau, T.; Bombin, R.; Sánchez, J.; Boronat, J.; Mazzanti, F.
Physical review research, ISSN: 2643-1564
Data de publicació: 08/11/2019
Article en revista

Supersolid stripes enhanced by correlations in a Raman spin-orbit-coupled system
Sánchez, J.; Boronat, J.; Mazzanti, F.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2020: 3.14; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Supersolid striped droplets in a Raman spin-orbit-coupled system
Sánchez, J.; Boronat, J.; Mazzanti, F.
Physical review, A, ISSN: 2469-9934 (JCR Impact Factor-2020: 3.14; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/11/2020
Article en revista

Universal properties of anisotropic dipolar bosons in two dimensions
Sánchez, J.; Peña, L.; Astrakharchik, G.; Mazzanti, F.
Scipost physics, ISSN: 2542-4653 (JCR Impact Factor-2022: 5.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/08/2022
Article en revista

AUTOR/A:LU, HUIXIA
Títol:Exploring free-energy landscapes and microscopic interactions of selected small-molecules and proteins with cell membranes.
Data lectura:29/09/2020
Director/a:MARTÍ RABASSA, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Cellular absorption of small molecules: free energy landscapes of melatonin binding at phospholipid membranes
Lu, H.; Marti, J.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2020: 4.38; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/06/2020
Article en revista

Molecular Dynamics of Small Peptides Adsorbed at Zwitterionic Membranes
6th International Iberian Biophysics Congress and X Iberoamerican Congress of Biophysics
Data de presentació: 20/06/2018
Presentació de treball en congressos

A well-tempered metadynamics study on free energy landscapes of melatonin bound to DMPC-cholesterol bilayers
WaterEurope 2019: Multiscale simulations and coarse-grained models for water and aqueous systems
Data de presentació: 21/10/2019
Presentació de treball en congressos

Anchorage of GTP-bound (wild-type and oncogenic) KRAS4B protein at zwitterionic cell membrane
WaterEurope 2019: Multiscale simulations and coarse-grained models for water and aqueous systems
Data de presentació: 22/10/2019
Presentació de treball en congressos

Free energy study on melatonin bound to DMPC-cholesterol bilayers membranes
XV Jornada de Recerca del Departament de Física
Data de presentació: 31/01/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARCHENA ANGOS, MIQUEL
Títol:Modelling pathological effects in intracellular calcium dynamics leading to atrial fibrillation.
Data lectura:23/07/2020
Director/a:ECHEBARRIA DOMINGUEZ, BLAS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Influence of the tubular network on the characteristics of calcium transients in cardiac myocytes
Marchena, M.; Echebarria, B.
PloS one, ISSN: 1932-6203 (JCR Impact Factor-2020: 3.24; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/04/2020
Article en revista

Buffering and total calcium levels determine the presence of oscillatory regimes in cardiac cells
Marchena, M.; Echebarria, B.; Shiferaw, Y.; Alvarez-Lacalle, E.
PLoS computational biology, ISSN: 1553-7358 (JCR Impact Factor-2020: 4.475; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/09/2020
Article en revista

Computational model of ryr activation dynamics in ventricular myocytes
The Heart by Numbers: Integrating Theory, Computation, and Experiment to Advance Cardiology 2018
Data de presentació: 04/09/2018
Presentació de treball en congressos

Development of a 3D computational model of centripetal calcium wave propagation in atrial cells
XXII Congreso de Física Estadística
Data de presentació: 18/12/2018
Presentació de treball en congressos

Influence of t-tubular network on the characteristics of calcium transients
VIII Complexitat
Data de presentació: 21/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BOMBÍN ESCUDERO, RAÚL
Títol:Ultracold Bose and Fermi dipolar gases: a quantum Monte Carlo study.
Data lectura:13/12/2019
Director/a:BORONAT MEDICO, JORDI
Codirector/a:MAZZANTI CASTRILLEJO, FERNANDO PABLO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Reply to "comment on 'Berezinskii-Kosterlitz-Thouless transition in two-dimensional dipolar stripes' "
Bombin, R.; Mazzanti, F.; Boronat, J.
Physical review, A, ISSN: 2469-9934 (JCR Impact Factor-2020: 3.14; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/10/2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202431/12/2027Unite! Doctoral Network in Energy StorageCommission of European Communities
01/01/202430/06/2028Cryogenic storage and refuelling in spaceCommission of European Communities
01/12/202331/05/2024Collaboration contract to Optimum architecture of photonic crystal for spatial filtering in Microchip laserOptogama UAB
01/12/202330/11/2026J-03162AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/202331/10/2024CA22107 - Bringing Experiment and Simulation Together in Crystal Structure PredictionCOST OFFICE
01/11/202329/02/2024Identifying mechanisms of activation and signalling of RAS oncogenic proteins and designing strategies for tumour blockingBarcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
17/10/202316/10/2027An international network for Non-linear Extreme Ultraviolet to hard X-ray techniques (NEXT)European Cooperation in Science and Technology
01/10/202330/09/2027Improving BiomEdical diagnosis through LIGHT-based technologies and machine learningCommission of European Communities
01/10/202330/09/2027Medium to long term thermal energy storage system with embedded heat pumping capabilityEuropean Innovation Council and
15/09/202331/12/2024Measuring soft x-ray chemical edges with hard x-ray nonlinear spectroscopyJapanese X-FEL SACLA
12/09/202330/06/2026Chips para arquitecturas avanzadas y sistemas fotónicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/202331/08/2027Sistemas complejos espaciotemporales para el control no convencional de luzAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Propiedades de orden superior en la estructura y función de sistemas complejos en ambientes complejos. De la formación de patrones a la inteligencia colectiva IAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Ciencia y Tecnologia del Patrimonio Material: Recuperacion de las Tecnologias Perdidas para la Conservación de los Materials.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Apoyo a la decisión en oftalmología basado en Machine Learning y aplicado a imágenes multi-modales de la retinaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Disseny i optimització de l’entrada d’aire d’un sistema ABEP i estudi de la seva aplicació a satèl·lits orbitant a VLEO mitjançant CFD (INTAKE)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202331/08/2026Modelización estocástica de procesos Biofísicos a diferentes escalasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Estudi i disseny d’un sistema de propulsió elèctric basat en ionització d’aire atmosfèric (ABEP) per mitjà d’ones helicon (THRUSTER)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/202331/05/2025Contracte de col.laboració per la creació i consolidació dels grans espais públics de Barcelona, com a punt de trobada per la promoció de les STEAM entre els/les estudiants al Park Güell.BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
01/06/202331/05/2025Red Dinámica no lineal en sistemas biofísicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202331/05/2024Disseny d'infraestructures i d'activitats de la Granja-escola de Mampatim a l’Alta CasamanceCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202331/05/2024Disseny d'infraestructures i d'activitats de la Granja-escola de Mampatim a l’Alta Casamance, Senegal.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/03/202330/06/2023Coherent structures identification on a high-lift wingRed Española de Supercomputacion
28/02/202330/09/2024Actualització del vocabulari meteorològic catalàInstitut d'Estudis Catalans
20/01/202320/01/2026Ground services for campaign operations and on-board autonomous systems enabling reusable launch vehicle conceptsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2024EuXFEL: Accepted Long Term ProposalEuropean XFEL
15/12/202214/12/2025SUSTAINABLE CONSTRUCTION WITH BIO-COMPOSITE MATERIALSCommission of European Communities
03/12/202203/12/2022UBathy: A software to obtain the bathymetry from video imagery (version 2.0.0)
01/12/202230/11/2024Soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático de las costas deltaicas: evaluación de las respuestas morfodinámicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Refrigerador barocalórico basado en Caucho Natural.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Caracterización teórica y experimental avanzada de materiales e interfaces de calco-haluros de baja dimensionalidad para su integración en células solares.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Barocaloric cooler based on natural rubberMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/11/202228/02/2023Actuation strategies of a 3-element high lift wing: the role of coherent structures (Cont.)Red Española de Supercomputacion
01/11/202228/02/2023High-fidelity simulations of thermal turbulent boundary layers under strong temperature gradients (Cont)Red Española de Supercomputacion
21/10/202220/10/20263Rs concepts to improve the quality of biomedical scienceEuropean Cooperation in Science and Technology
26/09/202225/09/2025Contract for/'Determination of the third-order nonlinear susceptibilities in nanolayers by direct determination of THG/'US ARMY RDECOM
01/09/202231/08/2025Reciclado de elastomeros desvulcanizados, para la obtención de polimeros industriales de alto valor añadidoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Estudios computacionales de Bio-interfases y Fluidos Moleculares de Interés AmbientalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Resolviendo carencias de conocimiento críticas para mejorar las proyecciones morfodinámicas de costas bajas en el siglo XXI: ModeladoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Filling critical knowledge gaps for improving morphodynamic projections of low-lying coasts in the 21st century: observationsMICINN
01/09/202231/08/2025Long-term perspective to the current environmental crisis in the Iberian Mediterranean region from dendrochronological and historical archivesMICINN
01/09/202231/08/2026Métodos Analíticos y Computacionales en Sistemas Dinámicos.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/09/202231/08/2025Smart Skin for Airflow SensingMINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
01/07/202231/10/2022Identifying mechanisms of activation and signalling of oncogenic proteins in cell membranes for tumour blockingBarcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
01/07/202230/06/2024Epidemiological modelling of SARS-CoV-2 in a post-pandemic surveillance context: an open platform for mid-term scenarios and short-term predictionsFUNDACIÓN BBVA
01/07/202231/10/2022Actuation strategies of a 3-element high lift wing: the role of coherent structuresRed Española de Supercomputacion
01/07/202230/06/2023Active flow control of a 3-element high-lift wing: the role of coherent structuresThe European High Performance Computing Joint Undertaking
01/06/202231/05/2024Contracte de col·laboració per la creacio i consolidació dels grans espais públics de Barcelona com a punt de trobada per la promoció de les STEAM entre estudiants (PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO)BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
18/05/202217/05/2023Contracte de col·laboració per l'anàlisi de dades i desenvolupament de models matemàtics amb relació a les dades de la pandèmia de Covid 19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
17/05/202216/05/2023 Modelos tiflológicos Virtuales. Cátedras de Tecnologías AccesiblesFundación Universia
04/05/202204/05/2022Procedimiento de procesamiento de imágenes para la detección del glaucoma y productos de programa informático asociados
01/03/202231/05/2024Contracte de col·laboració per la creació i consolidació dels grans espais públics de Barcelona com a punt de trobada per la promoció de les STEAM entre els/les estudiants (ANELLA OLÍMPICA I FÒRUM).BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
01/03/202230/06/2022High-fidelity simulations of thermal turbulent boundary layers under strong temperature gradientsRed Española de Supercomputacion
01/02/202231/05/2024Contracte de col·laboració per la creació i consolidació dels grans espais de Barcelona com a punt de trobada per a la promoció de les STEAM entre els/les estudiants (ZOO de Barcelona)BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
25/01/202225/01/2022Use of barocaloric materials and barocaloric devices.
01/01/202231/12/2023Treball de col·laboració entre Hospital de la Vall d'Hebron, Fundació PROBITAS i UPC amb l'objectiu de desenvolupar un sistema de diagnòstic de baix cost per la malària i altres malalties i les einesPROBITAS FUNDACION PRIVADA
01/01/202231/12/2024Experimentos y análisis de datos para caracterizar y pronosticar el comportamiento de sistemas complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202231/12/2024Siguiente generación de instrumentación para caracterizar la interfaz superficie-subsuperficie en exploración planetaria: sensores de viento para Marte y sondas para regolitoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
10/12/202110/10/2023Verd de proximitat BCN: Pla de monitoratge i avaluació del funcionament i l'impacte de les cobertes i façanes verdes a la ciutat de Barcelona.Ajuntament de Barcelona
01/12/202117/06/2024Sistema de suport a la decisió per a la GESTió de males HERBesGENERALITAT DE CATALUNYA
30/11/202130/11/2021Self-Referenced Sensor
23/09/202122/09/2024SARS-CoV-2 i altres virus respiratoris en la infància: diferents enfocaments per definir models predictius per al seu diagnòstic i evolució epidemiològicaLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Hacia estrategias de actuación en tiempo real para control de flujo y reducción de ruido en aeronaves.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Computación de Alto Rendimiento de Estructuras Hidrodinámicas CoherentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Estudio cuantitativo de gases, líquidos y sólidos cuánticos a bajas temperaturas. Simulación de gases y líquidos ultradiluidos cuánticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202115/05/2022Preuve du concept d'un système acoustique pour la mesure de masse d'ergols sur un réservoir de taille intermédiaire (300L)CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
01/09/202131/08/2024Desorden como herramienta para el aprovechamiento de la energía.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Enanas Blancas, Estrellas de Neutrones y Agujeros Negros - Física de las Estrellas Compactas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Soluciones bio-sostenibles para la mejora acústica y al fuego de envolventes de edificios.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2022For an improvement of Health through rapid and economic diagnosis (iH-red). Imaging platform development for Malaria, Tuberculosis and NTDsCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/09/202131/08/2025ESTUDIO DE LA CONCENTRACION DE POLEN MEDIANTE FLUORESCENCIA Y APLICACION A EVENTOS DE TRANSPORTE A LARGA DISTANCIAMinisterio de Ciencia e Innovación
13/08/202113/08/2021Sistema y método de generación de haces acústicos confocales de vortice con superposición espaciotemporal
16/07/202116/07/2021Method and apparatus for selectively cancelling the effect of the active center of a molecule
01/07/202131/10/2021On the flow and noise control of three-dimensional wakesRed Española de Supercomputacion
26/05/202126/05/2021Sistema de almacenamiento de energía térmica combinando material sólido de calor sensible y material de cambio de fase.
01/05/202131/08/2023Anàlisi del possible acoblament entre els efectes barocalòrics i electrocalòrics.TOTALENERGIES ONE TECH
01/05/202131/12/2021Serveis de suport d’anàlisi de dades i desenvolupament de models matemàtics en relació a les dades de la pandèmia de la COVID-19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
01/05/202130/04/2025Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos - Infrastructures for Nuclear AstrophysicsCommission of European Communities
11/03/202111/09/2021Consultoría Modelo Productivo SARS-COV-2JANSSEN CILAG SA
03/03/202103/03/2021Machine for air-cooled absorption
01/03/202131/05/2023Barocaloric and electrocaloric effectsTOTALENERGIES ONE TECH
16/02/202116/02/2021Dispositivo fotovoltaico con un conjunto de fibras para seguimiento del sol
27/01/202127/01/2021System for generating helical acoustic beams and uses of same
15/01/202115/12/2021Report COVID-19 Modelling 2021 CNECT/LUX/2020/LVP/0085Commission of European Communities
01/01/202131/12/2024Técnicas acústicas para la gestión de combustibles en el espacioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202131/12/2025EUROfusionCommission of European Communities
23/12/202031/05/2021SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA-CONTAGIOS COVID 19 Y VIAJES TRENES DE VIAJEROS AVE-LDRENFE OPERADORA.
23/11/202014/01/2025Aportació a la UPC, amb caràcter d’irrevocable, la quantitat de 25.000 euros anuals prorrogables a 3 anys per a destinar-los íntegrament a un contracte predoctoral de recerca i a una borsa per a despeBANASEGUR GRUP SL
23/11/202023/11/2024Aplicació d'Algoritmes Quàntics a Problemes Estocàstics de la Investigació OperativaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/11/202012/11/2021Serveis de suport d’anàlisi de dades i desenvolupament de models matemàtics en relació a les dades de la pandèmia de la COVID 19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
14/09/202013/09/2022Contracte col·laboració per el desenvolupament d'un sistema de diagnòstic de malària i altres malalties infeccioses mitjançant l'anàlisi d'imatges de microcopia obtingudes amb telèfon mòbilPROBITAS FUNDACION PRIVADA
01/09/202031/08/2025RYC-2018-025950.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202031/08/2024European Database for Multiscale Modelling of Radiation DamageCommission of European Communities
01/09/202031/08/2023Design and construction on environmental high performance Hybrid Engineered Timber BuildingsCommission of European Communities
01/08/202031/01/2021Consultoría ensayos clínicos COVID19JANSSEN CILAG SA
31/07/202030/04/2021Système acoustique pour la mesure directe de masse d#ergolsCENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
22/07/202022/07/2020Manipulación de materia basada en haces acústicos de hélice generados mediante dos haces confocales de vórtice
01/06/202031/07/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Generación Óptica de Armónicos en Materiales Estratégicos para la NanofotónicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Control inteligente de ondas de Luz con Metamateriales, metasuperficies y medios no-HermíticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2023Efectos de similaridad, heterogeneidad e interdependencia en el comportamiento colectivo de sistemas complejos artificiales y naturalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2024Turbulencia y grandes estructuras coherentes de la capa límite atmosférica: Aspectos fundamentales para parametrizar formación de nubes y para aplicaciones de energía eólica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Evolución y nucleosíntesis de estrellas primitivas de masa intemediaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2022StructurAción de una filial para la Valorización transfronteriza de las cañas de mAiz y de giraSol para la COnstrucciónCommission of European Communities
05/05/202004/09/2020Serveis de suport d’analítica de dades i desenvolupament de models matemàtics en relació amb les dades de la pandèmia de la COVID 19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
01/05/202030/04/2025Ajuts per a la contractació RYC-2018-024947AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202014/01/2021UPC report COVID19 modellingCommission of European Communities
01/03/202001/07/2020IM-2020-1-0001 Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000 (second period)Red Española de Supercomputacion
01/03/202030/06/2020Large eddy simulations of impinging synthetic jetsRed Española de Supercomputacion
01/03/202030/06/2020Numerical simulation of the atmospheric activity observed by the Cassini mission on Saturn’s southern Storm AlleyRed Española de Supercomputacion
01/03/202028/02/2021Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Seguiment de l’evolució de la pandèmia COVID-19 en diferents països i regions del Sud GlobalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/202031/05/2024Multi-scale fibre-based optical frequency combs: science, technology and applicationsCommission of European Communities
01/02/202028/02/2021Horitzons mediterranis: Simulació numèrica de les condicions atmosfèriques en les observacions visuals Mallorca-CatalunyaInstitut d'Estudis Catalans
01/01/202031/12/2022Nucleosynthetic signatures of convective-reactive events in starsAustralian National University
01/01/202030/06/2023Sinergia de teledetección pasiva y activa para la investigación de las interaciones aerosoles-nubes (RESA-CI)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201931/05/2020Numerical simulations of spatial filtering in periodic layered mediaCenter for Physical Sciences and Te
15/11/201914/11/2023A NEW MASTER COURSE IN APPLIED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICSCommission of European Communities
01/11/201929/02/2020Mechanisms of the binding of oncogenic K-RAS proteins at zwitterionic cell membranes (2nd. part)Universitat Politècnica de Catalunya
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000Red Española de Supercomputacion
20/09/201919/03/2022Analysis of second and third harmonic generation in absorptive materialsUS ARMY RDECOM
01/09/201931/08/2021Dynamics and Thermodynamics of Ultradilute LiquidsCommission of European Communities
30/07/201930/07/2020Extension of the Local Hilbert Transform to Acoustic MediaSony Corporation
01/07/201931/10/2019Mechanisms of the binding of oncogenic K-RAS proteins at zwitterionic cell membranesBarcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
01/07/201931/12/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/06/201931/12/2020Aprendizaje automático y análisis de datos para tecnologías fotónicas biomédicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201917/05/2019A computer implemented method, a system and computer programs for anomaly detection using network analysis
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201911/04/2022In silico modelling towards 3Rs paradigmFUND.I.INVEST.C.SALUT TRIAS I PUJOL
01/03/201928/02/2023Climate Advanced Forecasting of sub-seasonalCommission of European Communities
01/03/201930/06/2019Effects of dimples on the boundary layer development of airfoils at moderate Reynolds number(cont.)Red Española de Supercomputacion
01/03/201929/02/2020Desarrollo del diseño comercial y pre-escalado de un medidor de caudal de agua ultrasónico de gran diámetroMAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRed Española de Supercomputacion
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d’un sistema de baix cost per al diagnòstic de malària, tuberculosi i malalties tropicals desateses a través d’imatges de microscopi.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/01/201930/09/2022Geometría-Física-Control y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Simulaciones atomísticas a nanoescala: sistemas biológicos hidratados, disoluciones acuosa y fluidos molecularesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Control optico reversible de la configuracion de dominios en materiales ferroelectricos: efectos fotodetector y fotoactuadorAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Morfodinamica de playas protegidas en el Mediterraneo frente el cambio climatico: ModeladoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistemas dinámicos complejos y herramientas avanzadas de análisis de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Modelización Computacional de Procesos Biofísicos en Múltiples EscalasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
12/03/201525/09/2025Informe sobre el comportament del vent a la ciutat de Terrassa el 9 de desembre del 2014Ajuntament de Terrassa

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:

Professorat

Professorat del programa de doctorat

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202431/12/2027Unite! Doctoral Network in Energy StorageCommission of European Communities
01/01/202430/06/2028Cryogenic storage and refuelling in spaceCommission of European Communities
01/12/202331/05/2024Collaboration contract to Optimum architecture of photonic crystal for spatial filtering in Microchip laserOptogama UAB
01/12/202330/11/2026J-03162AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/202331/10/2024CA22107 - Bringing Experiment and Simulation Together in Crystal Structure PredictionCOST OFFICE
01/11/202329/02/2024Identifying mechanisms of activation and signalling of RAS oncogenic proteins and designing strategies for tumour blockingBarcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
17/10/202316/10/2027An international network for Non-linear Extreme Ultraviolet to hard X-ray techniques (NEXT)European Cooperation in Science and Technology
01/10/202330/09/2027Improving BiomEdical diagnosis through LIGHT-based technologies and machine learningCommission of European Communities
01/10/202330/09/2027Medium to long term thermal energy storage system with embedded heat pumping capabilityEuropean Innovation Council and
15/09/202331/12/2024Measuring soft x-ray chemical edges with hard x-ray nonlinear spectroscopyJapanese X-FEL SACLA
12/09/202330/06/2026Chips para arquitecturas avanzadas y sistemas fotónicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/202331/08/2027Sistemas complejos espaciotemporales para el control no convencional de luzAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Propiedades de orden superior en la estructura y función de sistemas complejos en ambientes complejos. De la formación de patrones a la inteligencia colectiva IAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Ciencia y Tecnologia del Patrimonio Material: Recuperacion de las Tecnologias Perdidas para la Conservación de los Materials.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Apoyo a la decisión en oftalmología basado en Machine Learning y aplicado a imágenes multi-modales de la retinaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Disseny i optimització de l’entrada d’aire d’un sistema ABEP i estudi de la seva aplicació a satèl·lits orbitant a VLEO mitjançant CFD (INTAKE)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202331/08/2026Modelización estocástica de procesos Biofísicos a diferentes escalasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Estudi i disseny d’un sistema de propulsió elèctric basat en ionització d’aire atmosfèric (ABEP) per mitjà d’ones helicon (THRUSTER)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/202331/05/2025Contracte de col.laboració per la creació i consolidació dels grans espais públics de Barcelona, com a punt de trobada per la promoció de les STEAM entre els/les estudiants al Park Güell.BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
01/06/202331/05/2025Red Dinámica no lineal en sistemas biofísicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202331/05/2024Disseny d'infraestructures i d'activitats de la Granja-escola de Mampatim a l’Alta CasamanceCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202331/05/2024Disseny d'infraestructures i d'activitats de la Granja-escola de Mampatim a l’Alta Casamance, Senegal.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/03/202330/06/2023Coherent structures identification on a high-lift wingRed Española de Supercomputacion
28/02/202330/09/2024Actualització del vocabulari meteorològic catalàInstitut d'Estudis Catalans
20/01/202320/01/2026Ground services for campaign operations and on-board autonomous systems enabling reusable launch vehicle conceptsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2024EuXFEL: Accepted Long Term ProposalEuropean XFEL
15/12/202214/12/2025SUSTAINABLE CONSTRUCTION WITH BIO-COMPOSITE MATERIALSCommission of European Communities
03/12/202203/12/2022UBathy: A software to obtain the bathymetry from video imagery (version 2.0.0)
01/12/202230/11/2024Soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático de las costas deltaicas: evaluación de las respuestas morfodinámicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Refrigerador barocalórico basado en Caucho Natural.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Caracterización teórica y experimental avanzada de materiales e interfaces de calco-haluros de baja dimensionalidad para su integración en células solares.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Barocaloric cooler based on natural rubberMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/11/202228/02/2023Actuation strategies of a 3-element high lift wing: the role of coherent structures (Cont.)Red Española de Supercomputacion
01/11/202228/02/2023High-fidelity simulations of thermal turbulent boundary layers under strong temperature gradients (Cont)Red Española de Supercomputacion
21/10/202220/10/20263Rs concepts to improve the quality of biomedical scienceEuropean Cooperation in Science and Technology
26/09/202225/09/2025Contract for/'Determination of the third-order nonlinear susceptibilities in nanolayers by direct determination of THG/'US ARMY RDECOM
01/09/202231/08/2025Reciclado de elastomeros desvulcanizados, para la obtención de polimeros industriales de alto valor añadidoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Estudios computacionales de Bio-interfases y Fluidos Moleculares de Interés AmbientalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Resolviendo carencias de conocimiento críticas para mejorar las proyecciones morfodinámicas de costas bajas en el siglo XXI: ModeladoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Filling critical knowledge gaps for improving morphodynamic projections of low-lying coasts in the 21st century: observationsMICINN
01/09/202231/08/2025Long-term perspective to the current environmental crisis in the Iberian Mediterranean region from dendrochronological and historical archivesMICINN
01/09/202231/08/2026Métodos Analíticos y Computacionales en Sistemas Dinámicos.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/09/202231/08/2025Smart Skin for Airflow SensingMINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
01/07/202231/10/2022Identifying mechanisms of activation and signalling of oncogenic proteins in cell membranes for tumour blockingBarcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
01/07/202230/06/2024Epidemiological modelling of SARS-CoV-2 in a post-pandemic surveillance context: an open platform for mid-term scenarios and short-term predictionsFUNDACIÓN BBVA
01/07/202231/10/2022Actuation strategies of a 3-element high lift wing: the role of coherent structuresRed Española de Supercomputacion
01/07/202230/06/2023Active flow control of a 3-element high-lift wing: the role of coherent structuresThe European High Performance Computing Joint Undertaking
01/06/202231/05/2024Contracte de col·laboració per la creacio i consolidació dels grans espais públics de Barcelona com a punt de trobada per la promoció de les STEAM entre estudiants (PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO)BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
18/05/202217/05/2023Contracte de col·laboració per l'anàlisi de dades i desenvolupament de models matemàtics amb relació a les dades de la pandèmia de Covid 19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
17/05/202216/05/2023 Modelos tiflológicos Virtuales. Cátedras de Tecnologías AccesiblesFundación Universia
04/05/202204/05/2022Procedimiento de procesamiento de imágenes para la detección del glaucoma y productos de programa informático asociados
01/03/202231/05/2024Contracte de col·laboració per la creació i consolidació dels grans espais públics de Barcelona com a punt de trobada per la promoció de les STEAM entre els/les estudiants (ANELLA OLÍMPICA I FÒRUM).BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
01/03/202230/06/2022High-fidelity simulations of thermal turbulent boundary layers under strong temperature gradientsRed Española de Supercomputacion
01/02/202231/05/2024Contracte de col·laboració per la creació i consolidació dels grans espais de Barcelona com a punt de trobada per a la promoció de les STEAM entre els/les estudiants (ZOO de Barcelona)BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
25/01/202225/01/2022Use of barocaloric materials and barocaloric devices.
01/01/202231/12/2023Treball de col·laboració entre Hospital de la Vall d'Hebron, Fundació PROBITAS i UPC amb l'objectiu de desenvolupar un sistema de diagnòstic de baix cost per la malària i altres malalties i les einesPROBITAS FUNDACION PRIVADA
01/01/202231/12/2024Experimentos y análisis de datos para caracterizar y pronosticar el comportamiento de sistemas complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202231/12/2024Siguiente generación de instrumentación para caracterizar la interfaz superficie-subsuperficie en exploración planetaria: sensores de viento para Marte y sondas para regolitoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
10/12/202110/10/2023Verd de proximitat BCN: Pla de monitoratge i avaluació del funcionament i l'impacte de les cobertes i façanes verdes a la ciutat de Barcelona.Ajuntament de Barcelona
01/12/202117/06/2024Sistema de suport a la decisió per a la GESTió de males HERBesGENERALITAT DE CATALUNYA
30/11/202130/11/2021Self-Referenced Sensor
23/09/202122/09/2024SARS-CoV-2 i altres virus respiratoris en la infància: diferents enfocaments per definir models predictius per al seu diagnòstic i evolució epidemiològicaLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Hacia estrategias de actuación en tiempo real para control de flujo y reducción de ruido en aeronaves.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Computación de Alto Rendimiento de Estructuras Hidrodinámicas CoherentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Estudio cuantitativo de gases, líquidos y sólidos cuánticos a bajas temperaturas. Simulación de gases y líquidos ultradiluidos cuánticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202115/05/2022Preuve du concept d'un système acoustique pour la mesure de masse d'ergols sur un réservoir de taille intermédiaire (300L)CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
01/09/202131/08/2024Desorden como herramienta para el aprovechamiento de la energía.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Enanas Blancas, Estrellas de Neutrones y Agujeros Negros - Física de las Estrellas Compactas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Soluciones bio-sostenibles para la mejora acústica y al fuego de envolventes de edificios.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2022For an improvement of Health through rapid and economic diagnosis (iH-red). Imaging platform development for Malaria, Tuberculosis and NTDsCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/09/202131/08/2025ESTUDIO DE LA CONCENTRACION DE POLEN MEDIANTE FLUORESCENCIA Y APLICACION A EVENTOS DE TRANSPORTE A LARGA DISTANCIAMinisterio de Ciencia e Innovación
13/08/202113/08/2021Sistema y método de generación de haces acústicos confocales de vortice con superposición espaciotemporal
16/07/202116/07/2021Method and apparatus for selectively cancelling the effect of the active center of a molecule
01/07/202131/10/2021On the flow and noise control of three-dimensional wakesRed Española de Supercomputacion
26/05/202126/05/2021Sistema de almacenamiento de energía térmica combinando material sólido de calor sensible y material de cambio de fase.
01/05/202131/08/2023Anàlisi del possible acoblament entre els efectes barocalòrics i electrocalòrics.TOTALENERGIES ONE TECH
01/05/202131/12/2021Serveis de suport d’anàlisi de dades i desenvolupament de models matemàtics en relació a les dades de la pandèmia de la COVID-19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
01/05/202130/04/2025Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos - Infrastructures for Nuclear AstrophysicsCommission of European Communities
11/03/202111/09/2021Consultoría Modelo Productivo SARS-COV-2JANSSEN CILAG SA
03/03/202103/03/2021Machine for air-cooled absorption
01/03/202131/05/2023Barocaloric and electrocaloric effectsTOTALENERGIES ONE TECH
16/02/202116/02/2021Dispositivo fotovoltaico con un conjunto de fibras para seguimiento del sol
27/01/202127/01/2021System for generating helical acoustic beams and uses of same
15/01/202115/12/2021Report COVID-19 Modelling 2021 CNECT/LUX/2020/LVP/0085Commission of European Communities
01/01/202131/12/2024Técnicas acústicas para la gestión de combustibles en el espacioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202131/12/2025EUROfusionCommission of European Communities
23/12/202031/05/2021SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA-CONTAGIOS COVID 19 Y VIAJES TRENES DE VIAJEROS AVE-LDRENFE OPERADORA.
23/11/202014/01/2025Aportació a la UPC, amb caràcter d’irrevocable, la quantitat de 25.000 euros anuals prorrogables a 3 anys per a destinar-los íntegrament a un contracte predoctoral de recerca i a una borsa per a despeBANASEGUR GRUP SL
23/11/202023/11/2024Aplicació d'Algoritmes Quàntics a Problemes Estocàstics de la Investigació OperativaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/11/202012/11/2021Serveis de suport d’anàlisi de dades i desenvolupament de models matemàtics en relació a les dades de la pandèmia de la COVID 19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
14/09/202013/09/2022Contracte col·laboració per el desenvolupament d'un sistema de diagnòstic de malària i altres malalties infeccioses mitjançant l'anàlisi d'imatges de microcopia obtingudes amb telèfon mòbilPROBITAS FUNDACION PRIVADA
01/09/202031/08/2025RYC-2018-025950.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202031/08/2024European Database for Multiscale Modelling of Radiation DamageCommission of European Communities
01/09/202031/08/2023Design and construction on environmental high performance Hybrid Engineered Timber BuildingsCommission of European Communities
01/08/202031/01/2021Consultoría ensayos clínicos COVID19JANSSEN CILAG SA
31/07/202030/04/2021Système acoustique pour la mesure directe de masse d#ergolsCENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
22/07/202022/07/2020Manipulación de materia basada en haces acústicos de hélice generados mediante dos haces confocales de vórtice
01/06/202031/07/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Generación Óptica de Armónicos en Materiales Estratégicos para la NanofotónicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Control inteligente de ondas de Luz con Metamateriales, metasuperficies y medios no-HermíticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2023Efectos de similaridad, heterogeneidad e interdependencia en el comportamiento colectivo de sistemas complejos artificiales y naturalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2024Turbulencia y grandes estructuras coherentes de la capa límite atmosférica: Aspectos fundamentales para parametrizar formación de nubes y para aplicaciones de energía eólica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Evolución y nucleosíntesis de estrellas primitivas de masa intemediaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2022StructurAción de una filial para la Valorización transfronteriza de las cañas de mAiz y de giraSol para la COnstrucciónCommission of European Communities
05/05/202004/09/2020Serveis de suport d’analítica de dades i desenvolupament de models matemàtics en relació amb les dades de la pandèmia de la COVID 19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
01/05/202030/04/2025Ajuts per a la contractació RYC-2018-024947AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202014/01/2021UPC report COVID19 modellingCommission of European Communities
01/03/202001/07/2020IM-2020-1-0001 Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000 (second period)Red Española de Supercomputacion
01/03/202030/06/2020Large eddy simulations of impinging synthetic jetsRed Española de Supercomputacion
01/03/202030/06/2020Numerical simulation of the atmospheric activity observed by the Cassini mission on Saturn’s southern Storm AlleyRed Española de Supercomputacion
01/03/202028/02/2021Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Seguiment de l’evolució de la pandèmia COVID-19 en diferents països i regions del Sud GlobalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/202031/05/2024Multi-scale fibre-based optical frequency combs: science, technology and applicationsCommission of European Communities
01/02/202028/02/2021Horitzons mediterranis: Simulació numèrica de les condicions atmosfèriques en les observacions visuals Mallorca-CatalunyaInstitut d'Estudis Catalans
01/01/202031/12/2022Nucleosynthetic signatures of convective-reactive events in starsAustralian National University
01/01/202030/06/2023Sinergia de teledetección pasiva y activa para la investigación de las interaciones aerosoles-nubes (RESA-CI)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201931/05/2020Numerical simulations of spatial filtering in periodic layered mediaCenter for Physical Sciences and Te
15/11/201914/11/2023A NEW MASTER COURSE IN APPLIED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICSCommission of European Communities
01/11/201929/02/2020Mechanisms of the binding of oncogenic K-RAS proteins at zwitterionic cell membranes (2nd. part)Universitat Politècnica de Catalunya
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000Red Española de Supercomputacion
20/09/201919/03/2022Analysis of second and third harmonic generation in absorptive materialsUS ARMY RDECOM
01/09/201931/08/2021Dynamics and Thermodynamics of Ultradilute LiquidsCommission of European Communities
30/07/201930/07/2020Extension of the Local Hilbert Transform to Acoustic MediaSony Corporation
01/07/201931/10/2019Mechanisms of the binding of oncogenic K-RAS proteins at zwitterionic cell membranesBarcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
01/07/201931/12/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/06/201931/12/2020Aprendizaje automático y análisis de datos para tecnologías fotónicas biomédicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201917/05/2019A computer implemented method, a system and computer programs for anomaly detection using network analysis
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201911/04/2022In silico modelling towards 3Rs paradigmFUND.I.INVEST.C.SALUT TRIAS I PUJOL
01/03/201928/02/2023Climate Advanced Forecasting of sub-seasonalCommission of European Communities
01/03/201930/06/2019Effects of dimples on the boundary layer development of airfoils at moderate Reynolds number(cont.)Red Española de Supercomputacion
01/03/201929/02/2020Desarrollo del diseño comercial y pre-escalado de un medidor de caudal de agua ultrasónico de gran diámetroMAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRed Española de Supercomputacion
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d’un sistema de baix cost per al diagnòstic de malària, tuberculosi i malalties tropicals desateses a través d’imatges de microscopi.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/01/201930/09/2022Geometría-Física-Control y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Simulaciones atomísticas a nanoescala: sistemas biológicos hidratados, disoluciones acuosa y fluidos molecularesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Control optico reversible de la configuracion de dominios en materiales ferroelectricos: efectos fotodetector y fotoactuadorAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Morfodinamica de playas protegidas en el Mediterraneo frente el cambio climatico: ModeladoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistemas dinámicos complejos y herramientas avanzadas de análisis de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Modelización Computacional de Procesos Biofísicos en Múltiples EscalasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
12/03/201525/09/2025Informe sobre el comportament del vent a la ciutat de Terrassa el 9 de desembre del 2014Ajuntament de Terrassa

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors