Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Física Computacional i Aplicada

Física Computacional i Aplicada

En els estudis de Doctorat en Física Computacional i Aplicada hi participen una vuitantena doctors agrupats en onze línies de recerca de qualitat acreditada, professors i investigadors del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Aquests estudis mantenen el distintiu de la Menció d'Excel·lència del Ministeri d’Educació, atorgada per la resolució del 6 d’octubre de l’any 2011, tot i que ja disposava de la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació des de la primera convocatòria, l’any 2002.

Aquestes mencions reconeixen la solvència científica, tècnica i formadora del programa i permeten participar en programes d’ajudes associats a l’est, com ara el finançament per a la mobilitat d’investigadors d’alt nivell científic que imparteixen cursos en les diverses àrees de recerca.

L’objectiu del programa és proporcionar una sòlida formació en els camps de la física computacional i de la física aplicada, així com també subministrar una base adequada en les metodologies de recerca científica i tècnica en general. Pretenem que els futurs doctors siguin capaços de liderar la investigació i la innovació tecnològica en els àmbits esmentats.

COORDINADOR/A

Mazzanti Castrillejo, Ferran

CONTACTE

doctorat.fa@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols des dels quals s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat de Física Computacional i Aplicada correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Física Computacional i Aplicada o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència seu treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement .
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

15

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula


Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Física (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://doctorat-fcia.postgrau.upc.edu/ca

CONTACTE:

doctorat.fa@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols des dels quals s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat de Física Computacional i Aplicada correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Física Computacional i Aplicada o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència seu treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La temàtica multidisciplinària del Programa de Doctorat de Física Computacional i Aplicada queda perfectament coberta pel Màster de Física Computacional i Aplicada (UPC), que per tant constitueix un títol d’accés directe al nostre Programa de Doctorat i no requereix complements de formació. El futur màster que els dos departaments implicats tenen previst impartir en el futur té una naturalesa anàloga, i per tant també constituirà una titulació d’accés directe. D’altra banda, d’entre els màsters impartits en l’entorn proper, i a causa de l’afinitat dels temes amb les línies de recerca del nostre programa i a l’adequació dels continguts impartits, també el Màster de Fotònica (impartit conjuntament per UPC, UB, UAB i ICFO) constitueix un títol d’accés directe al nostre Programa de Doctorat. Els estudiants que sol·licitin l’admissió amb altres procedències hauran d’aportar un títol de màster que defineixi el perfil acadèmic de l’estudiant en l’àrea de la física aplicada i computacional. L’adequació d’aquest perfil es justifica en funció del currículum acadèmic presentat per l’estudiant en el moment de la sol·licitud d’admissió.

Criteris de valoració de mèrits i ponderació
Per a l’admissió en el Programa de Doctorat, la Comissió avaluarà els criteris de selecció següents, amb la ponderació indicada:
• Expedient acadèmic (ponderació: 50%).
• Contacte personalitzat a través de correu, entrevistes telefòniques, etc. (ponderació: 20%).
• Motivació (ponderació: 20%).
• Experiència en recerca (ponderació: 10%).

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

El Programa de Doctorat pot requerir als candidats a ser admesos la realització de certs complements de formació, per adequar en la major mesura possible el seu perfil als requeriments quant a coneixements necessaris per portar a terme amb normalitat els estudis de doctorat.

La quantitat de complements de formació a realitzar dependrà de la formació presentada pels estudiants i pot requerir la realització de 10 a 30 ECTS de nivell de màster addicionals. És decisió consensuada de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat i del tutor o tutora de l’estudiant quines seran les assignatures de màster que els estudiants hagin de cursar per completar aquests complements de formació. En qualsevol cas, les assignatures sempre tindran per objecte complementar les llacunes temàtiques que es consideri que aportin els estudiants sobre la base del seu currículum acadèmic.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de realitzar durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

1. Nom de l’activitat: Tutoria.

Descripció: Assessorament, ajuda, seguiment i control de les activitats dels doctorands.

Caràcter de l’activitat: obligatòria.

Nombre d’hores: 288.

2. Nom de l’activitat: Mobilitat.

Descripció: Estada en centres estrangers per portar a terme alguna activitat de recerca i/o participació en congressos, directament relacionada amb la tesi o amb qualsevol altre tema d’interès per a la formació dels doctorands.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 480.


3. Nom de l’activitat: Avaluació derivada del seguiment del Document d’Activitats del Doctorat i del pla de recerca.

Descripció: Informe anual d’avaluació dels doctorands per part de la Comissió Acadèmica.

Caràcter de l’activitat: obligatòria.

Nombre d’hores: 4.


4. Nom de l’activitat: Formació en habilitats informacionals.

Descripció: Aprendre a identificar quan i per què es necessita informació, on trobar-la i com avaluar-la, utilitzar-la i comunicar-la de manera ètica.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 1,5.


5. Nom de l’activitat: Metodologia de la recerca.

Descripció: Proporcionar instruments conceptuals i metodològics de la recerca qualitativa i quantitativa.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 12.

6. Nom de l’activitat: Innovació i creativitat.

Descripció: Introducció als models de creativitat que s’han desenvolupat des de disciplines tan diverses com el màrqueting, la publicitat o la programació neurolingüística aplicats en el desenvolupament de projectes professionals i personals.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 8.

7. Nom de l’activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.

Descripció: Adquisició d’un conjunt de coneixements, capacitats i actituds necessaris per a interpretar i produir missatges i comunicar-se de manera eficaç en contextos diversos.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 18.


8. Nom de l’activitat: Cursos i seminaris.

Descripció: Assistència a cursos, conferències, seminaris.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 30.


9. Nom de l’activitat: Publicacions.

Descripció: Preparació de publicacions i seguiment del processos de revisió.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 250.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

• ANT, https: //ant.upc.edu/en
• BIOCOM-SC, https://biocomsc.upc.edu/en
• CEMAD, https://cemad.upc.edu/en
• DF, https://df.upc.edu/en
• DILAB, https://dilab.upc.edu/en
• DONLL, https://donll.upc.edu/en
• GAA, https://gaa.upc.edu/en
• GCM, https://gcm.upc.edu/en
• GRPFM, https://grpfm.upc.edu/ca
• SIMCON, https://simcon.upc.edu/en
• AIEM, https://www.aie.upc.edu/
• ANCORA, https://futur.upc.edu/ANCORA
• CPSV, https://futur.upc.edu/CPSV
• DRM, https://creb.upc.edu/ca/dosimetria-i-radiofisica-medica
• GAGE, https://gage.upc.edu/
• GICITED, https://gicited.upc.edu/ca
• GIES, https://futur.upc.edu/GIES
• GMNE, https://futur.upc.edu/GMNE
• GRECDH, https://www.upc.edu/sct/ca/grupsrecerca/123/grup-recerca-cooperacio-desenvolupament-huma.html
• ICARUS, https://icarus.upc.edu/en
• IMEM, https://futur.upc.edu/IMEM
• INSIDE, https://futur.upc.edu/IMEM
• InSup, https://futur.upc.edu/InSup
• LAB, http://www.lab.upc.edu/
• L’AIRE https://www.recercaterrassa.upc.edu/ca/node/270
• LaCàN, https://www.lacan.upc.edu/
• LiTA, https://lita.upc.edu/ca
• NEMEN, https://deq.upc.edu/ca/recerca/recerca-apartat-anterior/copy_of_nemen
• RMEE, http://www.https.com//futur.upc.edu/RMEE
• RSLAB, http://www.https.com//www.tsc.upc.edu/en/research/research-groups/rslab/
• SARTI, http://www.cdsarti.org/
• STH, https://sth.upc.edu/ca
• TUAREG, https://futur.upc.edu/TUAREG
Centres de recerca Específics on participa PDI del Departament de Física:
• CEBIM, http://alggen.lsi.upc.edu/cebim/
• CREB, https://creb.upc.edu/ca
• CRnE, https://crm.upc.edu/
• CTE-CRAE, https://recerca.upc.edu/crae/en
• CTTC, http://www.cttc.upc.edu/
• (MC)2, https://upcommons.upc.edu/handle/2117/427

Número 1. Grup de recerca en Tecnologies Nuclears Avançades (ANT).
El grup té com a objectiu mantenir el nivell d’excel·lència en les seves capacitats de recerca i transferència de tecnologia, en el camp de l’enginyeria nuclear, per garantir una educació de qualitat pel que fa a mestratge i doctorat. El seu camp de recerca es divideix en tres línies que al seu torn convergeixen: tèrmica-hidràulica i seguretat, tecnologia de fusió i mesurament de dades nuclears.

Número 2. Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC).
L’objectiu del grup és l’ús de mètodes computacionals per abordar problemes complexos en física, biomedicina i biofísica, i participa en diversos programes de doctorat. La complexitat i diversitat dels sistemes biològics ha estat històricament un gran mur per a l’ús de models matemàtics. Avui dia, l’ús de recursos computacionals i el procés accelerat de millora de la comprensió dels sistemes biològics des del nivell molecular i cel·lular fins al nivell epidemiològic ens han dut al llindar d’una nova situació. Avui la biologia computacional és una màquina imparable de comprensió i generació de noves aplicacions pràctiques.

Número 3. Grup de Caracterització Elèctrica de Materials i Dispositius (CEMAD).
La recerca de CEMAD se centra en els temes següents: propietats físiques dels materials, síntesi i processament de materials, nanocaracterizació de materials, caracterització de sistemes no lineals i dispositius i aplicacions.

Grup de Dinàmica No Lineal de Fluids (DF).
El grup té experiència en simulació numèrica i teoria de sistemes dinàmics aplicada a la mecànica de fluids. Es comparteixen moltes eines teòriques i numèriques desenvolupades en el propi grup. Treballa en dues àrees principals: inestabilitats i bifurcacions en dinàmica de fluids i morfodinàmica costanera.

Número 5. Laboratori de Física de Materials Dielèctrics (DILAB)
Des del seu inici, el grup ha estat implicat en activitats de recerca aplicada en el camp dels materials dielèctrics físics des del punt de vista de les seves propietats elèctriques.

Número 6. Dinàmica No Lineal, Òptica No Lineal i Làsers (DONLL)
L’objectiu general del grup és estudiar la natura, els efectes i, en la mesura que sigui possible, les aplicacions tecnològiques dels fenòmens no lineals en els camps de la fotònica, els sistemes complexos i la biofísica. En el cas de la fotònica, es fa un èmfasi especial en els materials estructurats, en particular els cristalls fotònics i els mitjans i làsers modulats de guany/pèrdua, així com en la dinàmica del làser de semiconductors i les interaccions i diagnòstics de pols ultracurt. En el cas de sistemes complexos, estudiem xarxes complexes (fonaments i aplicacions) i dinàmiques de fractura en materials. Finalment, en el cas de la biofísica, es presta atenció a l’excitabilitat neural, així com a la modelització mesoscòpica del cervell.

Número 7. Grup d’Astronomia i Astrofísica (GAA).
Els interessos de recerca del GAA comprenen un ampli espectre d’àrees en astronomia i astrofísica, principalment en estructura estel·lar i evolució. Això inclou: evolució estel·lar (estrelles AGB i super-AGB), dinàmica no lineal de pulsacions d’estrelles variables, física de nanes blanques, supernoves de tipus Ia, noves clàssiques, explosions de raigs X tipus I, simulacions de fusions estel·lars, astrofísica de laboratori, astrofísica nuclear i missions espacials.

Número 8. Grup de Caracterització de Materials (GCM).
La recerca del grup se centra en dues àrees. La primera correspon a la caracterització termodinàmica, estructural i dinàmica de fases desordenades orientades (vidres desordenats orientacionalment), orientades posicionalment (cristalls líquids) o ambdues (fase líquida), en compostos purs i en les seves mescles. Aquesta caracterització ens permet esbrinar els factors relacionats amb el desordre i determinar l’estabilitat relativa en les diferents fases dels compostos purs i les seves barreges. La segona àrea se centra en materials metaestables i nanocristal·lins, inclòs l’estudi de materials antics. Específicament, estudiem el procés de producció i el desenvolupament microestructural que condueix a les seves propietats finals. Aquests materials s’obtenen en condicions fora de l’equilibri termodinàmic, per la qual cosa les seves microestructures estan determinades per la cinètica del procés de producció. La nostra recerca inclou nanopartícules, vidres metàl·lics, vidres d’òxid en substrats ceràmics, materials de múltiples components i materials micro- o nanoestructurats.

Número 9. Grup de Recerca de Propietats Físiques dels Materials (GRPFM).
El grup de recerca desenvolupa la seva activitat en dos aspectes de la ciència dels materials. D’una banda, estudia el comportament tèrmic dels aliatges ferromagnètics i, de l’altra, les propietats estàtiques i dinàmiques de materials dielèctrics complexos, formats per cristalls líquids i cristalls líquids confinats amb sistemes micro- i nanoestructurats.

Número 10. Grup de Recerca en Simulació per Ordinador en Matèria Condensada (SIMCOM).
L’objectiu del grup de recerca SIMCON és l’estudi de les propietats microscòpiques de líquids i sòlids mitjançant simulació per ordinador. Aquesta metodologia ens permet una comprensió més profunda de la base de les propietats de la matèria a nivell atòmic. Els sistemes actualment en estudi són, entre d’altres, sals foses, líquids moleculars, solucions iòniques, defectes en metalls cristal·lins i matèria quàntica. Les propietats analitzades són, bàsicament, l’estructura i les propietats de transport no electrònic en líquids i sòlids clàssics, les característiques dels defectes en els vidres i les propietats termodinàmiques i estructurals en la matèria quàntica.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:30:23.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 06:00:20.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:BELTRÁN GONZÁLEZ, MARTÍ
Títol:Analysis and degradation mechanisms of enamels, grisailles and silver stains on Modernist stained glass.
Data lectura:22/01/2021
Director/a:PRADELL CARA, TRINITAT
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Lafoz Liñan, Mireia (2017). MODEL D'AUTOMATITZACIÓ EFICIENT D'UNA XARXA DE MITJA TENSIÓ DE DISTRIBUCIÓ.

Compte Gargallo, Jose Manuel (2017). Diseño de un sistema de toma de muestras para una refinería.

Ribas Vingut, Marc (2019). Estudi de la viabilitat d?un sistema ?Load Sensing? mitjançant senyals de transductors de pressió.

Pedragosa Rincón, Miquel (2019). Design of VR APP Aplied to Cognitive Training.

Beltran, M.; Brock, F.; Pradell, T. (2019). Thermal properties and stability of Catalan Modernist blue and green enamels. - International Journal of Applied Glass Science, ISSN: 2041-1286 (JCR Impact Factor-2019: 1.917; Quartil: Q2)

Beltran, M.; Schibille, N.; Brock, F.; Gratuze, B.; Vallcorba, O.; Pradell, T. (2020). Modernist enamels: Composition, microstructure and stability. - Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2019: 4.495; Quartil: Q1)

Beltran, M.; Schibille, N.; Gratuze, B.; Vallcorba, O.; Bonet, J.; Pradell, T. (2021). Composition, microstructure and corrosion mechanisms of Catalan Modernist enamelled glass. - Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2019: 4.495; Quartil: Q1)

Beltran, M.; Bonet, J.; Pradell, T. (2017). The thermal properties of the modernist enamels and stain glasses rom the city of Barcelona.

Beltran, M.; Bonet, J.; Pradell, T. (2017). Enamel deterioration: the thermal properties of the modernist enamels and stain glasses from the city of Barcelona.

Beltran, M.; Pradell, T. (2018). Propiedades térmicas y estabilidad de los esmaltes modernistas catalanes verdes y azules.

Beltran, M.; Vallcorba, O.; Pradell, T. (2019). Colour Enamels in the Modernist Catalan stained glasses from Barcelona.

AUTOR/A:XIE, CHENYANG
Títol:Corrosion studies on Cu-based alloys.
Data lectura:08/01/2021
Director/a:RENNER, FRANK U.
Codirector/a:CRESPO ARTIAGA, DANIEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Kokalj, A.; Xie, C.; Crespo, D.; Renner, F.; Mol, A.; Milosev, I. (2020). Simplistic correlations between molecular electronic properties and inhibition efficiencies: Do they really exist?. - Corrosion science, ISSN: 0010-938X (JCR Impact Factor-2019: 6.479; Quartil: Q1)

Chen, Y.; Soler, L.; Xie, C.; Vendrell, X.; Serafin, J.; Crespo, D.; Llorca, J. (2020). A straightforward method to prepare supported Au clusters by mechanochemistry and its application in photocatalysis. - Applied materials today, ISSN: 2352-9407 (JCR Impact Factor-2019: 8.352; Quartil: Q1)

Xie, C.; Bruna, P.; Renner, F.; Milosev, I.; Kokalj, A.; Crespo, D. (2019). Inhibition properties of benzimidazole-based compounds on crystalline and amorphous CuZr alloys.

Xie, C.; Crespo, D.; Nabahat, M.; Bruna, P. (2019). New inhibitors performance on CuZr and long-term inhibition performance on CuZn.

AUTOR/A:GAWALI, SANDEEP BABU
Títol:Intracavity spatial filtering in broad area semiconductor laser.
Data lectura:17/12/2020
Director/a:TRULL SILVESTRE, JOSE FRANCISCO
Codirector/a:STALIUNAS, KESTUTIS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gawali, S. (2018). Intra-cavity spatial filtering of semiconductor laser beams using photonic crystals..

Gawali, S.; Gailevicius, D.; Garre, G.; Purlys, V.; Cojocaru, C.; Trull, J.; Montiel, J.; Staliunas, K. (2019). Photonic crystal spatial filtering in broad aperture diode laser. - Applied physics letters, ISSN: 0003-6951 (JCR Impact Factor-2019: 3.597; Quartil: Q1)

Gawali, S.; Medina, J.; Gailevicius, D.; Purlys, V.; Garre, G.; Cojocaru, C.; Trull, J.; Botey, M.; Herrero, R.; Montiel, J.; Staliunas, K. (2020). Spatial filtering in edge-emitting lasers by intracavity chirped photonic crystals. - Journal of the Optical Society of America B. Optical physics, ISSN: 0740-3224 (JCR Impact Factor-2019: 2.18; Quartil: Q2)

Gawali, S.; Gailevicius, D.; Purlys, V.; Trull, J.; Cojocaru, C.; Staliunas, K. (2020). Spatial filtering in broad area semiconductor laser using photonic crystal.

AUTOR/A:SÁNCHEZ BAENA, JUAN
Títol:Correlations in spin-orbit coupled ultracold quantum gases.
Data lectura:14/12/2020
Director/a:BORONAT MEDICO, JORDI
Codirector/a:MAZZANTI CASTRILLEJO, FERNANDO PABLO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sánchez, J. (2017). Spin-Orbit coupling in ultracold quantum gases: a quantum Monte Carlo..

Macia, A.; Sánchez, J.; Boronat, J.; Mazzanti, F. (2016). Droplets of Trapped Quantum Dipolar Bosons. - Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2016: 8.462; Quartil: Q1)

Sánchez, J.; Mazzanti, F.; Boronat, J. (2018). Few trapped quantum dipoles: quantum versus classical structures. - New journal of physics, ISSN: 1367-2630 (JCR Impact Factor-2018: 3.773; Quartil: Q1)

Sánchez, J.; Boronat, J.; Mazzanti, F. (2018). Diffusion Monte Carlo methods for spin-orbit-coupled ultracold Bose gases. - Physical review A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2018: 2.907; Quartil: Q2)

Bötcher, F.; Wenzel, M.; Schmidt, J.; Guo, M.; Langen, T.; Ferrier-Barbut, I.; Pfau, T.; Bombin, R.; Sánchez, J.; Boronat, J.; Mazzanti, F. (2019). Dilute dipolar quantum droplets beyond the extended Gross-Pitaevskii equation. - Physical review research, ISSN: 2643-1564

Sánchez, J.; Boronat, J.; Mazzanti, F. (2020). Supersolid stripes enhanced by correlations in a Raman spin-orbit-coupled system. - Physical review A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2018: 2.907; Quartil: Q2)

AUTOR/A:CALMET, HADRIEN
Títol:Large-scale CFD and micro-particles simulations in a large human airways under sniff condition and drug delivery application.
Data lectura:10/12/2020
Tutor/a:CALVETE MANRIQUE, DANIEL
Director/a:HOUZEAUX, GUILLAUME PASCAL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Calmet, H. (2019). Large-scale CFD simulations and micro-particle deposition in a large human airways under sniff condition..

Calmet, H.; Inthavong, K.; Eguzkitza, A. B.; Lehmkuhl, O.; Houzeaux, G.; Vazquez, M. (2019). Nasal sprayed particle deposition in a human nasal cavity under different inhalation conditions. - PloS one, ISSN: 1932-6203 (JCR Impact Factor-2019: 2.74; Quartil: Q2)

Cugnasco, C.; Calmet, H.; Santamaria, P.; Sirvent, R.; Eguzkitza, A. B.; Houzeaux, G.; Becerra, Y.; Torres, J.; Labarta, J. (2019). The OTree: multidimensional indexing with efficient data sampling for HPC.

AUTOR/A:LU, HUIXIA
Títol:Exploring free-energy landscapes and microscopic interactions of selected small-molecules and proteins with cell membranes.
Data lectura:29/09/2020
Director/a:MARTÍ RABASSA, JORDI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Marti, J.; Lu, H. (2017). Molecular dynamics of di-palmitoyl-phosphatidyl-choline biomembranes in ionic solution: adsorption of the precursor neurotransmitter tryptophan. - Procedia computer science, ISSN: 1877-0509 (JCR Impact Factor-2017: 0.258; Quartil: )

Lu, H.; Marti, J. (2018). Binding free energies of small-molecules in phospholipid membranes: aminoacids, serotonin and melatonin. - Chemical physics letters, ISSN: 0009-2614 (JCR Impact Factor-2018: 1.901; Quartil: Q3)

Lu, H.; Marti, J. (2018). Effects of cholesterol on the binding of the precursor neurotransmitter tryptophan to zwitterionic membranes. - Journal of chemical physics, ISSN: 0021-9606 (JCR Impact Factor-2018: 2.997; Quartil: Q2)

Lu, H.; Marti, J. (2020). Cellular absorption of small molecules: free energy landscapes of melatonin binding at phospholipid membranes. - Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2018: 4.011; Quartil: Q1)

Lu, H.; Marti, J. (2018). Molecular dynamics of small molecules adsorbed at zwitterionic membranes.

Lu, H.; Marti, J. (2018). Molecular Dynamics of Small Peptides Adsorbed at Zwitterionic Membranes.

Lu, H.; Marti, J. (2018). Effect of cholesterol on the binding of tryptophan to phospholipid membrane.

Lu, H.; Marti, J. (2019). Free energy landscapes of melatonin and other small-molecules bound to zwitterionic cell membranes.

Lu, H.; Marti, J. (2019). A well-tempered metadynamics study on free energy landscapes of melatonin bound to DMPC-cholesterol bilayers.

Lu, H.; Marti, J. (2019). Anchorage of GTP-bound (wild-type and oncogenic) KRAS4B protein at zwitterionic cell membrane.

Lu, H.; Marti, J. (2019). Anchorage of a GTP-bound oncogenic KRas protein at a zwitterionic cell membrane.

Lu, H.; Marti, J. (2020). Free energy study on melatonin bound to DMPC-cholesterol bilayers membranes.

AUTOR/A:MARCHENA ANGOS, MIQUEL
Títol:Modelling pathological effects in intracellular calcium dynamics leading to atrial fibrillation.
Data lectura:23/07/2020
Director/a:ECHEBARRIA DOMINGUEZ, BLAS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Prats, C.; Alonso, S.; Alvarez-Lacalle, E.; Marchena, M.; Lopez, D.; Català, M.; Cardona, P.J. (2020). Analysis and prediction of COVID-19 for EU-EFTA-UK and other countries.

Català, M.; Cardona, P.J.; Prats, C.; Alonso, S.; Alvarez-Lacalle, E.; Marchena, M.; Conesa, D.; Lopez, D. (2020). Analysis and prediction of COVID-19 for EU-EFTA-UK and other countries Situation report.

Català, M.; Cardona, P.J.; Prats, C.; Alonso, S.; Alvarez-Lacalle, E.; Marchena, M.; Conesa, D.; Lopez, D. (2020). Analysis and prediction of COVID-19 for EU-EFTA-UK and other countries: short version.

Català, M.; Cardona, P.J.; Prats, C.; Alonso, S.; Alvarez-Lacalle, E.; Marchena, M.; Conesa, D.; Lopez, D. (2020). Analysis and prediction of COVID-19 for EU-E F TA-UKand other countries.

Marchena, M. (2017). Modelling pathological effectes in intracellular calciun dynamics leading to atrial fibrillation..

Marchena, M.; Echebarria, B. (2018). Computational Model of Calcium Signaling in Cardiac Atrial Cells at the Submicron Scale. - Frontiers in Physiology, ISSN: 1664-042X (JCR Impact Factor-2018: 3.201; Quartil: Q2)

Marchena, M.; Echebarria, B. (2020). Influence of the tubular network on the characteristics of calcium transients in cardiac myocytes. - PloS one, ISSN: 1932-6203 (JCR Impact Factor-2018: 2.776; Quartil: Q2)

Català, M.; Pino, D.; Marchena, M.; Palacios, P.; Urdiales, T.; Cardona, P.J.; Alonso, S.; Lopez, D.; Prats, C.; Alvarez-Lacalle, E. (2020). Robust estimation of diagnostic rate and real incidence of COVID-19 for European policymakers. - PloS one, ISSN: 1932-6203 (JCR Impact Factor-2018: 2.776; Quartil: Q2)

Marchena, M.; Echebarria, B.; Shiferaw, Y.; Alvarez-Lacalle, E. (2020). Buffering and total calcium levels determine the presence of oscillatory regimes in cardiac cells. - PLoS Computational Biology, ISSN: 1553-7358 (JCR Impact Factor-2019: 2.91; Quartil: Q1)

Marchena, M.; Echebarria, B. (2016). Development of a computational model of calcium signaling in cardiac cells at the submicron scale.

Marchena, M.; Echebarria, B. (2017). Development of a computational model of calcium signaling in cardiac cells at the submicron scale.

Echebarria, B.; Marchena, M. (2017). Development of a computational model of calcium signalling in cardiac cells at the submicron scale.

Nolla-Colomer, C.; Vallmitjana, A.; Marchena, M.; Echebarria, B.; Herraiz, A.; Hove-Madsen, L.; Wayne Chen, S. R.; Benitez, R. (2017). Automatic segmentation of Z-lines in cardiac cells from microscope fluorescence images.

Marchena, M.; Echebarria, B. (2017). Computational model of calcium signaling in atrial cells at the submicron scale.

Marchena, M.; Nolla-Colomer, C.; Hove-Madsen, L.; Benitez, R.; Echebarria, B. (2018). Computational model of ryr activation dynamics in ventricular myocytes.

Marchena, M.; Alvarez-Lacalle, E.; Shiferaw, Y.; Echebarria, B. (2018). Development of a 3D computational model of centripetal calcium wave propagation in atrial cells.

Marchena, M.; Echebarria, B. (2019). Influence of t-tubular network on the characteristics of calcium transients.

AUTOR/A:GILABERT NAVARRO, JOAN FRANCESC
Títol:Estimation of binding free energies with Monte Carlo atomistic simulations and enhanced sampling.
Data lectura:22/07/2020
Director/a:GUALLAR TASIES, VÍCTOR
Codirector/a:LOPEZ CODINA, DANIEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gilabert, J. (2019). Estimation of binding free energies with Monte Carlo atomistic simulations and enhanced sampling..

Gilabert, J.; Grebner, C.; Soler, D.; Lecina, D.; Municoy, M.; Gracia, O.; Soliva, R.; Packer, M.; Hughes, S.; Tyrchan, C.; Hogner, A.; Guallar, V. (2019). PELE-MSM: a Monte Carlo based protocol for the estimation of absolute binding free energies. - Journal of chemical theory and computation, ISSN: 1549-9618 (JCR Impact Factor-2019: 5.011; Quartil: Q1)

AUTOR/A:MOHAMED SELIM MOHAMED SELIM, HOSSAMELDIN
Títol:Hybrid non-destructive technique for volumetric defect analysis and reconstruction by remote laser induced ultrasound.
Data lectura:21/07/2020
Director/a:COJOCARU, CRINA MARIA
Codirector/a:DELGADO PRIETO, MIGUEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Mohamed Selim, H.; Piñal , J.F.; Delgado Prieto, M.; Trull, J.; Romeral, L.; Cojocaru, C. (2019). Wavelet transform applied to internal defect detection by means of laser ultrasound.

Mohamed Selim, H.; Delgado Prieto, M.; Trull, J.; Romeral, L.; Cojocaru, C. (2019). Laser Ultrasound Inspection Based on Wavelet Transform and Data Clustering for Defect Estimation in Metallic Samples. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)

Mohamed Selim, H.; Trull, J.; Delgado Prieto, M.; Pico, R.; Romeral, L.; Cojocaru, C. (2019). Fully Noncontact Hybrid NDT for 3D Defect Reconstruction Using SAFT Algorithm and 2D Apodization Window. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)

Mohamed Selim, H.; Delgado Prieto, M.; Trull, J.; Pico, R.; Romeral, L.; Cojocaru, C. (2020). Defect reconstruction by non-destructive testing with laser induced ultrasonic detection. - Ultrasonics, ISSN: 0041-624X (JCR Impact Factor-2018: 2.598; Quartil: Q2)

Mohamed Selim, H.; Pico, R.; Trull, J.; Delgado Prieto, M.; Cojocaru, C. (2020). Directional ultrasound source for solid materials inspection: diffraction management in a metallic phononic crystal. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)

Mohamed Selim, H.; Delgado Prieto, M.; Trull, J.; Pico, R.; Cojocaru, C. (2018). Material defect reconstruction by non-destructive testing with laser induced ultrasonics.

Mohamed Selim, H.; Pico, R.; Trull, J.; Delgado Prieto, M.; Cojocaru, C. (2018). Phononic crystal device as a self-collimator for laser induced ultrasound.

AUTOR/A:MASOLIVER VILA, MARIA
Títol:Neuronal encoding and transmission of weak periodic signals.
Data lectura:20/02/2020
Director/a:MASOLLER, CRISTINA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Masoliver, M. (2017). Nonlinear dynamics of coupled excitable units under the influence of external forcing..

Navarro Rodríguez, Ester (2017). Estudi i millora de la conductivitat tèrmica en aïllants elèctrics.

Subirana Rea, José Carlos (2018). Desarrollo de materiales poliméricos retardantes de llama para aislamiento de cables.

Subirana Rea, José Carlos (2018). Desarrollo de materiales poliméricos retardantes de llama para aislamiento de cables..

Masoliver, M.; Malik, N.; Schöll, E.; Zakharova, A. (2017). Coherence resonance in a network of FitzHugh-Nagumo systems: Interplay of noise, time-delay, and topology. - Chaos : an interdisciplinary journal of nonlinear science, ISSN: 1054-1500 (JCR Impact Factor-2017: 2.415; Quartil: Q1)

Masoliver, M.; Masoller, C. (2018). Sub-threshold signal encoding in coupled FitzHugh-Nagumo neurons. - Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2018: 4.011; Quartil: Q1)

Estarellas, C.; Masoliver, M.; Masoller, C.; Mirasso, C.R (2020). Characterizing signal encoding and transmission in class i and class II neurons via ordinal time-series analysis. - Chaos : an interdisciplinary journal of nonlinear science, ISSN: 1054-1500 (JCR Impact Factor-2018: 2.643; Quartil: Q1)

Masoliver, M.; Masoller, C. (2020). Neuronal coupling benefits the encoding of weak periodic signals in symbolic spike patterns. - Communications in nonlinear science and numerical simulation, ISSN: 1007-5704 (JCR Impact Factor-2017: 3.181; Quartil: Q1)

Masoliver, M.; Masoller, C. (2020). Neuronal transmission of subthreshold periodic stimuli via symbolic spike patterns. - Entropy: international and interdisciplinary journal of entropy and information studies, ISSN: 1099-4300 (JCR Impact Factor-2018: 2.419; Quartil: Q2)

Masoliver, M.; Masoller, C. (2017). Subthreshold signal encoding in coupled FitzHugh-Nagumo neurons.

Masoliver, M.; Masoller, C. (2017). Subthreshold signal encoding and transmission in coupled FitzHugh-Nagumo neurons.

Masoller, C.; Masoliver, M. (2017). Nonlinear analysis of the effects of noise and a subthreshold periodic signal in the output of two coupled neurons.

Masoliver, M.; Masoller, C. (2017). Numerical study of the interplay of noise and a subthreshold periodic signal.

Masoliver, M.; Masoller, C. (2018). On the encoding of weak periodic signals by coupled FitzHugh-Nagumo neurons.

Masoliver, M.; Masoller, C. (2019). Subthreshold signal encoding by neuronal populations.

AUTOR/A:BOMBÍN ESCUDERO, RAÚL
Títol:Ultracold Bose and Fermi dipolar gases: a quantum Monte Carlo study.
Data lectura:13/12/2019
Director/a:BORONAT MEDICO, JORDI
Codirector/a:MAZZANTI CASTRILLEJO, FERNANDO PABLO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Bombin, R. (2017). Microscopic study of quantum dipolar systems in two dimensions..

Bombin, R.; Boronat, J.; Mazzanti, F. (2017). Dipolar Bose Supersolid Stripes. - Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2017: 8.839; Quartil: Q1)

Comparin, T.; Bombin, R.; Holzmann, M.; Mazzanti, F.; Boronat, J.; Giorgini, Stefano (2019). Two-dimensional mixture of dipolar fermions: Equation of state and magnetic phases. - Physical review A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2019: 2.777; Quartil: Q2)

Bombin, R.; Comparin, T.; Bertaina, G.; Mazzanti, F.; Giorgini, Stefano; Boronat, J. (2019). Two-dimensional repulsive Fermi polarons with short- A nd long-range interactions. - Physical review A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2019: 2.777; Quartil: Q2)

Bombin, R.; Mazzanti, F.; Boronat, J. (2019). Berezinskii-Kosterlitz-Thouless transition in two-dimensional dipolar stripes. - Physical review A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2019: 2.777; Quartil: Q2)

Bombin, R.; Mazzanti, F.; Boronat, J. (2020). Reply to "comment on 'Berezinskii-Kosterlitz-Thouless transition in two-dimensional dipolar stripes' ". - Physical Review A, ISSN: 2469-9934 (JCR Impact Factor-2019: 2.777; Quartil: Q2)

AUTOR/A:LEVIT VALENZUELA, RAFAEL
Títol:Nuevas aproximaciones al estudio de la dinámica de la relajación dieléctrica en ferroeléctricos ordinarios y relajadores.
Data lectura:10/12/2019
Director/a:GARCIA GARCIA, JOSE EDUARDO
Codirector/a:OCHOA GUERRERO, DIEGO ALEJANDRO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Levit, R. (2015). Anomalia dieléctricas en ferroeléctricos normales y relajadores: nuevas aproximaciones..

Ochoa, D. A.; Levit, R.; Fancher, C.M.; Esteves, G.; Jones, J.L.; Garcia, J. E. (2017). Low temperature dielectric relaxation in ordinary perovskite ferroelectrics: enlightenment from high-energy x-ray diffraction. - Journal of Physics D: Applied Physics, ISSN: 1361-6463 (JCR Impact Factor-2017: 2.373; Quartil: Q2)

Levit, R.; Ochoa, D. A.; Martinez, J.; Garcia, J. E. (2017). Insight into the dynamics of low temperature dielectric relaxation of ordinary perovskite ferroelectrics. - New journal of physics, ISSN: 1367-2630 (JCR Impact Factor-2017: 3.579; Quartil: Q1)

Del Barrio, M.; Levit, R.; Lloveras, P.; Aznar, A.; Negrier, P.; Mondieig, D.; Tamarit, J. Ll. (2018). Relationship between the two-component system 1-Br-adamantane + 1-Cl-adamantane and the high-pressure properties of the pure components. - Fluid phase equilibria, ISSN: 0378-3812 (JCR Impact Factor-2018: 2.514; Quartil: Q1)

Levit, R.; Martínez-Garcia, J.C.; Ochoa, D. A.; Garcia, J. E. (2019). The generalized Vogel-Fulcher-Tamman equation for describing the dynamics of relaxor ferroelectrics. - Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2019: 3.998; Quartil: Q1)

Levit, R.; Ochoa, D. A.; Martínez-Garcia, J.C.; Garcia, J. E. (2019). Evidence for a dynamics crossover and its implication on the freezing temperature determination of relaxor ferroelectrics. - Journal of physics D. Applied physics, ISSN: 0022-3727 (JCR Impact Factor-2019: 3.169; Quartil: Q2)

Levit, R.; Martinez, J.; Ochoa, D. A.; Garcia, J. E. (2015). Relajación dieléctrica en ferroeléctricos normales a temperaturas criogénicas: una nueva aproximación..

Ochoa, D. A.; Levit, R.; Cerdeiras, E.; Bosco, V.; Mestres, L.; Garcia, J. E. (2015). Crystallographic and diffuse scattering studies in BNT-BT system from high energy X-ray radiation in temperature..

Ochoa, D. A.; Levit, R.; Fancher, C.M.; Esteves, G.; Jones, J.L.; Garcia, J. E. (2016). Anomalous low temperature dielectric response in perovskite piezoelectric materials: enlightenment from high-energy X-ray diffraction.

Levit, R.; Martinez, J.; Ochoa, D. A.; Garcia, J. E. (2016). On the low temperature dielectric relaxation in normal ferroelectrics: a new approach.

Levit, R.; Ochoa, D. A.; Garcia, J. E. (2017). Relajación dieléctrica en “relaxores” ferroeléctricos: nuevas perspectivas.

Ochoa, D. A.; Levit, R.; Garcia, J. E. (2017). New insights about dielectric relaxation in relaxor ferroelectrics.

Ochoa, D. A.; Levit, R.; Martinez, J.; Garcia, J. E. (2018). A new methodology to study dielectric relaxations in ferroelectric materials.

Levit, R.; Ochoa, D. A.; Martinez, J.; Garcia, J. E. (2019). Cruce de dinámicas en ferroeléctricos “relaxores”: implicación en la determinación de la temperatura de “freezing”.

Levit, R.; Martinez, J.; Ochoa, D. A.; Garcia, J. E. (2019). Relajación dieléctrica en ferroeléctricos relajadores: una propuesta de parametrización generalizada.

AUTOR/A:HALPAAP, HERBERT DONATUS
Títol:Experimental study of speckle generated by semiconductor light sources: application in double pass imaging.
Data lectura:09/12/2019
Director/a:MASOLLER, CRISTINA
Codirector/a:VILASECA RICART, MERITXELL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Halpaap, D.; Garcia, C.E.; Vilaseca, M.; Masoller, C. (2019). Speckle reduction in double-pass retinal images. - Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2019: 3.998; Quartil: Q1)

Halpaap, D.; Amil, P.; Tiana-Alsina, J.; Masoller, C. (2020). Remote recovery of audio signals from videos of optical speckle patterns: a comparative study of signal recovery algorithms. - Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2018: 3.561; Quartil: Q1)

Halpaap, D.; Marconi, M.; Yacomotti, A. M.; Tiana-Alsina, J.; Masoller, C. (2020). Experimental study of speckle patterns generated by low-coherence semiconductor laser light. - Chaos : an interdisciplinary journal of nonlinear science, ISSN: 1054-1500 (JCR Impact Factor-2018: 2.643; Quartil: Q1)

Halpaap, D.; Vilaseca, M.; Masoller, C. (2017). Incoherent Light Sources for Speckle Reduction in Double Pass Ocular Imaging.

Halpaap, D.; Marconi, M.; Hernández-Ribas, R.; Vilaseca, M.; Yacomotti, A. M.; Masoller, C. (2017). Characterization of the speckle pattern generated by nanolaser light with thermal and non-thermal statistics.

Halpaap, D.; Masoller, C.; Vilaseca, M. (2018). Comparison of speckle formation in double pass images of real eyes with different light sources.

Halpaap, D.; Tiana-Alsina, J.; Vilaseca, M.; Masoller, C. (2018). Exploiting optical chaos for speckle reduction in double pass imaging.

AUTOR/A:ABOLIGHASEMABADI, MITRA
Títol:Decolourization of textile wastewater by manganese-aluminium metallic particles.
Data lectura:10/07/2019
Director/a:PINEDA SOLER, ELOY
Codirector/a:SUÑOL MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
AboliGhasemabadi, M.; Mbarek Wael, B.; Casabella, O.; Roca, H.; Pineda, E.; Escoda, L.; Suñol, J. J. (2018). Application of mechanically alloyed MnAl particles to de-colorization of azo dyes. - Journal of alloys and compounds, ISSN: 0925-8388 (JCR Impact Factor-2018: 4.175; Quartil: Q1)

AboliGhasemabadi, M.; Mbarek Wael, B.; Cerrillo, A.; Roca, H.; Casabella, O.; Blánquez , P.; Pineda, E.; Escoda, L.; Suñol, J.J. (2020). Azo-dye degradation by Mn–Al powders. - Journal of environmental management, ISSN: 0301-4797 (JCR Impact Factor-2018: 4.865; Quartil: Q1)

AboliGhasemabadi, M.; Casabella, O.; Pineda, E.; Escoda, L.; Suñol, J. J. (2017). Application of mechanically alloyed Mn-Al particles to de-colorization of textile wastewaters.

AboliGhasemabadi, M.; Pineda, E.; Escoda, L.; Suñol, J. J.; Doelle, K.; Chatterje, S.G. (2018). Application of mechanically alloyed Mn-Al metallic particles to wastewater treatment: a comparative investigation of chemical and bacterial approaches to dye degradation in residual textile waters.

AUTOR/A:ZAPPALÀ, DARIO
Títol:Hilbert analysis of air temperature dynamics.
Data lectura:04/04/2019
Director/a:MASOLLER, CRISTINA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Zappala, D. (2016). Characterizing atmospheric dynamics and synchronization in climate data.

Zappala, D.; Barreiro Parrillo, Marcelo; Masoller, C. (2016). Global atmospheric dynamics investigated by using Hilbert frequency analysis. - Entropy: international and interdisciplinary journal of entropy and information studies, ISSN: 1099-4300 (JCR Impact Factor-2016: 1.821; Quartil: Q2)

Zappala, D.; Barreiro Parrillo, Marcelo; Masoller, C. (2018). Quantifying changes in spatial patterns of surface air temperature dynamics over several decades. - Earth System Dynamics, ISSN: 2190-4979 (JCR Impact Factor-2018: 4.351; Quartil: Q1)

Zappala, D.; Barreiro Parrillo, Marcelo; Masoller, C. (2020). Mapping atmospheric waves and unveiling phase coherent structures in a global surface air temperature reanalysis dataset. - Chaos : an interdisciplinary journal of nonlinear science, ISSN: 1054-1500 (JCR Impact Factor-2018: 2.643; Quartil: Q1)

Zappala, D.; Barreiro Parrillo, Marcelo; Masoller, C. (2017). Hilbert analysis unveils inter-decadal changes in large-scale patterns of sat variability.

Zappala, D.; Barreiro Parrillo, Marcelo; Masoller, C. (2017). Unveiling signatures of interdecadal climate changes by Hilbert analysis.

Zappala, D.; Barreiro Parrillo, Marcelo; Masoller, C. (2018). A Hilbert approach to investigate climate connectivity.

AUTOR/A:ESCUAIN POOLE, LARA SOFIA
Títol:Data-driven neural mass modelling.
Data lectura:28/03/2019
Director/a:PONS RIVERO, ANTONIO JAVIER
Codirector/a:GARCIA OJALVO, JORGE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Escuain, L. (2015). Data-driven neural mass modelling..

Hernández Alcaina, Alberto (2016). Study of mesoscopic descriptions of neural networks.

Escuain, L.; Garcia, J.; Pons, A. J. (2016). Data Assimilation of EEG Observations by Neural Mass Models.

Escuain, L.; Hernández-Alcaina, A.; Pons, A. J. (2017). Matching Mesoscopic Neural Models to Microscopic Neural Networks in Stationary and Non-stationary Regimes.

AUTOR/A:RUIZ, GUADALUPE NATALIA
Títol:Relaxation dynamics and crystallization kinetics of glass-forming drugs.
Data lectura:14/09/2018
Director/a:MACOVEZ, ROBERTO
Director/a:PARDO SOTO, LUIS CARLOS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ruiz, G. (2015). Improvement of the Physical Stability of Drugs..

Silva-Santisteban, A.; Steinke, N.; Johnston, A.; Ruiz, G.; Pardo, L.; McLain, S. (2017). On the structure of prilocaine in aqueous and amphiphilic solutions. - Physical chemistry chemical physics, ISSN: 1463-9076 (JCR Impact Factor-2017: 3.906; Quartil: Q1)

Ruiz, G.; Romanini, M.; Hauptmann, A.; Loerting, T.; Shalaev, E.; Tamarit, J. Ll.; Pardo, L.; Macovez, R. (2017). Genuine antiplasticizing effect of water on a glass-former drug. - Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2017: 4.122; Quartil: Q1)

Ruiz, G.; Combarro, I.; McLain, S.; Schwartz, G.; Pardo, L.; Cerveny Murcia, Silvina; Macovez, R. (2019). Tuning molecular dynamics by hydration and confinement: Antiplasticizing effect of water in hydrated prilocaine nanoclusters. - Physical chemistry chemical physics, ISSN: 1463-9076 (JCR Impact Factor-2019: 3.43; Quartil: Q1)

AUTOR/A:ARRIAGA GARCIA, JAIME ALONSO
Títol:Dynamics of large-scale shoreline perturbations
Data lectura:30/07/2018
Director/a:RIBAS PRATS, FRANCESCA
Codirector/a:FALQUES SERRA, ALBERTO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Arriaga, J.; Falques, A.; Ribas, F. (2017). Formation and destruction events of shoreline sand waves.

AUTOR/A:AFA, IDUABO JOHN
Títol:Ultrafast Quantum Control of Atoms and Molecules: A Density Matrix Approach
Data lectura:24/01/2018
Director/a:SERRAT JURADO, CARLES
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Serrat, C.; Corbera-Subirana, M.; Afa, I.J. (2015). Trichromatic pi-pulse for ultrafast total inversion of a four-level ladder system. - Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2015: 1.726; Quartil: Q2)

Afa, I.J.; Serrat, C. (2016). Quantum control of population transfer and vibrational states via chirped pulses in four level density matrix equations. - Applied sciences, ISSN: 1454-5101 (JCR Impact Factor-2016: 0.26; Quartil: Q4)

Afa, I.J.; Font, J.L.; Serrat, C. (2017). Control of rubidium low-lying Rydberg states with trichromatic femtosecond p pulses for ultrafast quantum information processing. - Physical review A, ISSN: 1050-2947 (JCR Impact Factor-2017: 2.909; Quartil: Q1)

Seres, E.; Seres, J.; Namba, S.; Afa, I.J.; Serrat, C. (2017). Attosecond sublevel beating and nonlinear dressing on the 3d-to-5p and 3p-to-5s core-transitions at 91.3 eV and 210.4 eV in krypton. - Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2017: 3.356; Quartil: Q1)

Brühl, E.; Afa, I.J.; Serrat, C.; Buckup, T.; Motzkus, M. (2015). Combination of chirped and multipulse excitation: control of population and vibrational coherence.

AUTOR/A:QUINTERO QUIROZ, CARLOS ALBERTO
Títol:Temporal Correlations and Dynamical Transitions in Semiconductor Lasers with Optical Feedback.
Data lectura:16/03/2017
Director/a:MASOLLER, CRISTINA
Codirector/a:TORRENT SERRA, MARIA DEL CARMEN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
C. Quintero-Quiroz (2015). Neural-inspired laser network.

Roma Pi, Jordi (2016). Estudio experimental para la caracterización y sincronización de la dinámica de láseres de semiconductor bajo retoalimentación e inyección óptica..

C. Quintero-Quiroz; Cosenza, M. (2015). Collective behavior of chaotic oscillators with environmental coupling. - Chaos solitons and fractals, ISSN: 0960-0779 (JCR Impact Factor-2015: 1.611; Quartil: Q2)

Amaral, T.; C. Quintero-Quiroz; Aragoneses, A.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2015). Effects of periodic forcing on the temporally correlated spikes of a semiconductor laser with feedback. - Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2015: 3.148; Quartil: Q1)

C. Quintero-Quiroz; Pigolotti, S.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2015). Numerical and experimental study of the effects of noise on the permutation entropy. - New journal of physics, ISSN: 1367-2630 (JCR Impact Factor-2015: 3.57; Quartil: Q1)

Amaral, T.; C. Quintero-Quiroz; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2015). Analysis of the spike rate and spike correlations in modulated semiconductor lasers with optical feedback. - IEEE journal on selected topics in quantum electronics, ISSN: 1077-260X (JCR Impact Factor-2015: 3.466; Quartil: Q1)

C. Quintero-Quiroz; Tiana-Alsina, J.; Roma, J.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2016). Quantitative identification of dynamical transitions in a semiconductor laser with optical feedback. - Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2016: 4.259; Quartil: Q1)

Panozzo, M.; C. Quintero-Quiroz; Tiana-Alsina, J.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2017). Experimental characterization of the transition to coherence collapse in a semiconductor laser with optical feedback. - Chaos : an interdisciplinary journal of nonlinear science, ISSN: 1054-1500 (JCR Impact Factor-2017: 2.415; Quartil: Q1)

Amaral, T.; Aragoneses, A.; Perrone, S.; C. Quintero-Quiroz; Gauthier, D.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2014). Simbolyc dynamics of a directly modulated semiconductor lasers with optical feedback.

C. Quintero-Quiroz; Amaral, T.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2015). Analysis of the effects of periodic forcing in the spike rate and spike correlations in semiconductor lasers with optical feedback.

C. Quintero-Quiroz; Amaral, T.; Aragoneses, A.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2015). Experimental control of laser optical spikes via direct current modulation.

C. Quintero-Quiroz; Amaral, T.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2015). Analysis of the effects of periodic forcing in the spike rate and spike correlation's in semiconductor lasers with optical feedback.

Aragoneses, A.; Amaral, T.; C. Quintero-Quiroz; Perrone, S.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2016). Effects of modulation in the complex dynamics of a semiconductor laser with feedback.

C. Quintero-Quiroz; Tiana-Alsina, J.; Roma, J.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2016). Characterizing dynamical transitions in a semiconductor laser with optical feedback.

C. Quintero-Quiroz; Amaral, T.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2017). Experimental study of the dynamics of a periodically forced semiconductor laser with optical feedback.

Tiana-Alsina, J.; C. Quintero-Quiroz; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2017). Optimal entrainment of the spikes emitted by semiconductor laser with feedback.

Tiana-Alsina, J.; C. Quintero-Quiroz; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2017). Optimal entrainment of the spikes emitted by a semiconductor laser with feedback.

C. Quintero-Quiroz; Tiana-Alsina, J.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2017). Identifying and Characterizing Dynamical Transitions in a Semiconductor Laser with Optical Feedback.

C. Quintero-Quiroz; Amaral, T.; Aragoneses, A.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2017). Are the spikes emitted by a semiconductor laser with feedback similar to neuronal spikes?.

Tiana-Alsina, J.; C. Quintero-Quiroz; Panozzo, M.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2017). Optimal entrainment of intensity dropouts of a semiconductor laser in the LFF regime.

Tiana-Alsina, J.; C. Quintero-Quiroz; Panozzo, M.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2018). Optimal entrainment of the power dropouts of a semiconductor laser with optical feedback to pump current modulation.

Tiana-Alsina, J.; C. Quintero-Quiroz; Panozzo, M.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2018). Entrainment experimental study using a semiconductor laser with feedback.

C. Quintero-Quiroz; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2018). reconstructing the state space of dynamical systems from data: comparison between one-dimensional spatially extended and time delayed systems.

Tiana-Alsina, J.; C. Quintero-Quiroz; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2018). Experimental characterization of transitions between locking regimes in a semiconductor laser with optical feedback and small amplitude current modulation.

Tiana-Alsina, J.; C. Quintero-Quiroz; Panozzo, M.; Torrent, M.C.; Masoller, C. (2018). optimal entrainment of the power dropouts of a semoconductor laser with optical feedback to pumpu current modulation.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/09/202031/08/2023RYC-2018-025950.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Generación Óptica de Armónicos en Materiales Estratégicos para la NanofotónicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Control inteligente de ondas de Luz con Metamateriales, metasuperficies y medios no-HermíticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
05/05/202004/09/2020Serveis de suport d’analítica de dades i desenvolupament de models matemàtics en relació amb les dades de la pandèmia de la COVID 19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
01/05/202030/04/2024Ajuts per a la contractació RYC-2018-024947MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/04/202031/08/2020UPC report COVID19 modellingCommission of European Communities
01/02/202031/01/2024Multi-scale fibre-based optical frequency combs: science, technology and applicationsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2022Nucleosynthetic signatures of convective-reactive events in starsAustralian National University
01/12/201931/05/2020Numerical simulations of spatial filtering in periodic layered mediaCenter for Physical Sciences and Te
15/11/201914/11/2022A NEW MASTER COURSE IN APPLIED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICSCommission of European Communities
01/11/201929/02/2020Mechanisms of the binding of oncogenic K-RAS proteins at zwitterionic cell membranes (2nd. part)Universitat Politècnica de Catalunya
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000RES - Red Española de Supercomputacion
20/09/201919/09/2021Analysis of second and third harmonic generation in absorptive materialsUS ARMY RDECOM
01/09/201931/08/2021Dynamics and Thermodynamics of Ultradilute LiquidsCommission of European Communities
30/07/201930/07/2020Extension of the Local Hilbert Transform to Acoustic MediaSony Corporation
01/07/201931/10/2019Mechanisms of the binding of oncogenic K-RAS proteins at zwitterionic cell membranesBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
01/07/201930/06/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/06/201931/12/2020Aprendizaje automático y análisis de datos para tecnologías fotónicas biomédicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201917/05/2019A computer implemented method, a system and computer programs for anomaly detection using network analysis
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201911/04/2020In silico modelling towards 3Rs paradigmFUND.I.INVEST.C.SALUT TRIAS I PUJOL
01/03/201928/02/2023Climate Advanced Forecasting of sub-seasonalCommission of European Communities
01/03/201930/06/2019Effects of dimples on the boundary layer development of airfoils at moderate Reynolds number(cont.)RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201929/02/2020Desarrollo del diseño comercial y pre-escalado de un medidor de caudal de agua ultrasónico de gran diámetroMAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRES - Red Española de Supercomputacion
01/01/201931/12/2021Geometría-Física-Control y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Simulaciones atomísticas a nanoescala: sistemas biológicos hidratados, disoluciones acuosa y fluidos molecularesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Control optico reversible de la configuracion de dominios en materiales ferroelectricos: efectos fotodetector y fotoactuadorAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Morfodinamica de playas protegidas en el Mediterraneo frente el cambio climatico: ModeladoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistemas dinámicos complejos y herramientas avanzadas de análisis de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelización Computacional de Procesos Biofísicos en Múltiples EscalasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/201831/10/2021Knowledge Alliance for Sustainable Mid-Rise and Tall Wooden BuildingsCommission of European Communities
01/11/201828/02/2019Role of the frequency on the active flow control of airfoils boundary layer at moderate Reynolds numbers (cont.)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201828/02/2019Effects of dimples on the boundary layer development of airfoils at moderate Reynolds numberRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201830/06/2019Anchorage of a GDP-bound K-RAS protein at a di-myristoil-phosphatidyl-choline cell membraneBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
01/11/201801/02/2020Contrôle acoustique des bulles dans des réservoirs cryogéniquesCNES
01/10/201801/09/2019Lunar ISRU Energy Storage and Electricity GenerationESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
23/07/201801/06/2021Transformació dels grans espais públics de Barcelona com a punt de trobada per la promoció de les STEAM entre els i les estudiants (Anella olímpica i Forum)BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
23/07/201801/06/2020Creació d'activitats relacionades amb les STEAM al parc d'atraccions del TibidaboPARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0015- Role of the frequency on the active flow control of airfoils boundary layer at moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
15/06/201814/06/2019Subvenció US ARMY W911NF1810259US ARMY RDECOM
01/06/201830/05/2019El objecto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en la aplicación de técnicas de caracterización de haces de luz emitidos por láseres de semiconductorMONOCROM, S.L.
31/05/201831/12/2020Bubble management by means of acousticsEuropean Space Agency
30/04/201815/06/2018MODEX: Morphological Diffusivity ExperimentEuropean Commission
01/04/201831/03/2019VIVALdI-HPC of Vortex Induced VibrAtions for flow controL and energy harvestIngPRACE-Parnership for Advanced Computing in Europe
01/03/201828/02/2019Diseño y construcción de un medidor de caudal de agua ultrásonico basado en tecnología piezoeléctrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201831/10/2018Metadynamics calculations of free energy landscapes of tryptophan bound to phospholipid cell membranesRES - Red Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
01/03/201831/08/2020Subvenció US ARMY W911NF-18-1-010126US ARMY RDECOM
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O030 STEM Up!Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S010 Projectes de Cooperació a l'EPSEBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U016 Disseny d’un pla pilot per millorar el control de la tuberculosis a Gombe (Nigèria)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201831/12/2021PREDICCIÓN INTELIGENTE DE LA VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LA ARIDEZ EN EL SUR DE ESPAÑAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/12/2020Nuevas tecnologías para el estudio de la diversidad y dinámica de componentes aerobiológicos y de su pronóstico en base a la metereologíaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Materia cuántica ultrafría fuerte y débilmente interactuanteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Vidrios orgánicos y metálicos: dinámica, recristalización y propiedades vibracionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Flujos doblemente difusivos con shear: complejidad espacio-temporal.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Del enfriamiento a las explosiones: la física de los objetos compactosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Óptica nolineal de attosegundos y láseres de rayos XAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Desarrollo de modelos auriculares a nivel de tejido, celular y subcelular, para estudiar mecanismos que confieren un alto riesgo deAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Soluciones sostenibles para envolventes de edificiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Herramientas para la estandarización en análisis y diseño de la interconexión de convertidores electrónicos de potencia.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020001-P-001644_ Agrupació Emergent en Tecnologies Quàntiques de Catalunya (QUANTUM)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
11/12/201711/12/2017Image processing method for glaucoma detection and computer program products thereof
16/11/201715/11/2018Creació de material docent i organització d'una jornada de promoció de les STEM al parc d'atraccions Tibidabo amb alumnes de 4t d'ESO i batxilleratPARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201731/10/2019DIAGNOSIS Innovating a crucial profession in Building and construction sectorEuropean Commission
01/09/201731/08/2021MULTISCALE MODELLING FOR FUSION AND FISSION MATERIALSCommission of European Communities
01/09/201701/09/2020New multiscale Applications of SAR-ASAR and Geophysical Remote Sensing in Oceanographyc, Atmospheric and Agricultural Researchhysical Remote Sensing in OceanEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG); Centre de Supercomputació de Catalunya (Cesca); Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec). Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Dgdsi); Ports de la Generalitat; Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
01/09/201731/03/2019Enhanced absorption in stopped-light photonic nanostrucutres: application to efficient sensingVILNIUS UNIVERSITY
01/07/201731/10/2017High fidelity simulations of vortex induced vibrations for flow control and energy harvestIngRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Boundary layer development and turbulent structures in airfoils at high lift (Cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of time-periodic spanwise fluidic actuation on the flow around a cylinderRES - Red Española de Supercomputacion
01/05/201731/12/2019Bubble control by means of a piezoelectric device at cryogenic conditionsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/04/201731/08/2018Burning on Accreting Compact ObjectsCommission of European Communities
01/03/201701/12/2017Transferencia radiativa en explosiones de supernova termonuclearesCentre de Supercomputació de Catalunya (Cesca)
20/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria Bruker EspañolaBRUKER ESPAÑOLA, S.A.
14/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria ProsimPROSIM SA
10/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria Waters CromatografíaTA INSTRUMENTS-WATERS CROMAT., S.A.
07/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria Renishaw IbéricaRENISHAW IBERICA SAU
01/02/201730/09/2017Supervisió regular dels resultats progressius en simulació en relació a la tasca 1.1AQUA.ABIB WATER SOLUTIONS S.L.
26/01/201728/02/2018Sensores ultrasónicos para medidores de caudal de agua basados en tecnología piezoelectrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
03/01/201703/01/2020Turbulence Generated by Sparse 3D Multiscale GridPan Euroean Laboratory on Non Homogeneous Turbulence - ERCOFTAC
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-04INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201701/09/2020MAS2-CT93-0053 - EUROMARGE: northwestern mediterraneanPan Euroean Laboratory on Non Homogeneous Turbulence - ERCOFTAC; EADS Corporate Foundation International Chair, GEM, UMR CNRS-Centrale Nantes,; European Space Agency
01/01/201731/12/20202017 SGR 42 - Transicions de fase, polimorfisme, vidres i dinàmica de la metastabilitatDirecció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya
30/12/201629/12/2020Tecnologia inversa de vidriados, esmaltes y capas pictóricas para la recuperación del Patrimonio Histórico-ArtísticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Oscilaciones convectivas en geometría esférica: estabilidad y generación de campos magnéticos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Adaptabilidad y cooperación en sistemas biosociales en la multiescala IMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Control acústico de la ebullición en depósitos de combustible en microgravedadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Variabilidad espacio-temporal de las inundaciones en la cuenca mediterránea española desde 1300 AD: procesos atmosféricos, hidrológicos e interacciones con la actividad humanaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Caracterización de la MOrfología urbana mediterránea; repercusión de las irregularidades y Excepciones de la Trama en la eficienciaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/201628/02/2017Boundary layer development and turbulent structures in airfoils at high liftRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201628/02/2017Flow over a realistic car model: Turbulence structures and wheel rotation effects (Cont)RES - Red Española de Supercomputacion
25/10/201627/10/2016Electric field induced properties enhancement at different phase boundary regions in polycrystalline piezoelectric materials.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
14/10/201614/10/2016Use of barocaloric materials and barocaloric devices
05/10/201630/04/2018Quasi-direct barocaloric measurements via spoke differential thermal analyser under hydrostatic pressure for NPG, NPA and MNPMOYA, XAVIER
01/10/201630/09/2019High power composites of edge emitting semiconductor lasers (HIP-Lasers)MONOCROM, S.L.
01/10/201631/03/2019High Power Composites of Edge Emitting Semiconductor LasersEuropean Union Horizon 2020
15/09/201614/09/2018Introduction of the glaze in Al-Andalus: technological waves and oriental influencesCommission of European Communities
14/09/201613/12/2016Avaluació teòrica de la bondat del mètode PasNas per a la recerca de fàrmacs antimicrobiansABAC THERAPEUTICS, S.L.
05/09/201604/03/2018W911NF-16-1-0563 US ARMY ACC-APG-RTPUS ARMY RDECOM
12/08/201615/08/2016Properties enhancement near phase boundaries in polycrystalline piezoelectric materialsArgonne National Laboratory
01/07/201631/10/2016FI-2016-2-0027: Flow over a realistic car model: Turbulence structures and wheel rotation effectsRES - Red Española de Supercomputacion
30/06/201601/07/2016Structural signatures of flow-induced anisotropy in amorphous metalsALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
08/06/201607/06/2019Turbulence in LifeEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG); Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; Pan Euroean Laboratory on Non Homogeneous Turbulence - ERCOFTAC
19/05/201618/11/2017Vilnius University W911NF-16-2-0069VILNIUS UNIVERSITY
01/05/201631/12/2020Descriptores de inhibición de corrosión y des-aleadoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/05/201630/04/2019PCIN-2016-027 - Descriptores de inhibición de corrosión y des-aleadoMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
14/03/201613/03/2017SANDGRAIN – UnderStANDing the effects of wall-surface rouGhness on the flow past ciRculAr cylINdersPartnership for Advanced Computing in Europe (PRACE)
10/03/201631/12/2019Development and application of atrial myocyte models to investigate mechanisms that confer patients a high risk of atrial fibrillationdaLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
11/02/201614/02/2016In situ ferroelectric domain wall motion induced by a polarized light studied from diffuse scattering.European Synchrotron Radiation Facilities
01/01/201631/12/2019Morfodiámica de costas: interacción de patrones en diferentes escalasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018NATO SPS 985045 - Nanostructures for highly efficient infrared detectionNATO (OTAN)
01/01/201630/06/2019Innovación en recubrimientos avanzados para aplicaciones biomédicas obtenidos mediante técnicas de deposición en vacío asistida por plasmaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Procesos nano-estructurales en metales y aleaciones asociados a la deformación plástica y/o irradiaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Ondas de luz en cristales, medios estructurados y metamaterialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Sistemas físicos y biofísicos complejos: hacia una visió global de su dinámica y fluctuacionesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Simulación atomística de sistemas hidratados y nanoconfinados, líquidos moleculares y sales fundidasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Organizaciones cristal líquido: control y propiedades de las mesofases y el estado vitreoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019La isla de calor urbana: Efectos en el cambio climático y modelado para estrategias de planeamiento territorial y urbano. Aplicación a la región metropolitana de BarcelonaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020ICREA ACADEMIA 2015-04INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201631/12/2018Las estrellas de masa baja e intermedia como motores de la evolución química de galaxias, progenitores de supernovas termonucleares y laboratorio de astropartículasMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201631/12/2018Nano structures for Highly Efficient Infrared DetectionNATO Science for Peace and Security Programme
02/12/201520/12/2016Coberta experimentalÀrea Metropolitana de Barcelona
01/12/201531/05/2018Red para el impulso de la madera y otros materiales lignocelulósicos en el sector de la construcciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
16/11/201530/04/2016Desarrollo formulaciones experimentales de un nuevo material aislante térmico a base cáscara de cacahuete y/u otros subproductos agrícolas disponibles en Burkina FasoASOCIACIÓN LAAFI ESPAÑA
01/10/201530/09/2019Advanced biomedical optical imaging and data analysisCommission of European Communities
01/10/201531/12/2015Avaluació del HRR (Heat Resease Rate) i de la calor de combustió amb eines microcalorimétriquesEPSEB-UPC
01/09/201531/08/2019Safe long term operation of light water reactorsCommission of European Communities
12/05/201511/12/2015New bio/based insulation material made of vegetal pith and natural bindersAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/03/201531/05/2023Informe sobre el comportament del vent a la ciutat de Terrassa el 9 de desembre del 2014Ajuntament de Terrassa
01/03/201530/06/2015Direct Numerical Simulations of Compressible Turbulent Flows at Moderate Reynolds Numbers: Compressible Flow around a NACA0012 airfoil with incidenceRES - Red Española de Supercomputacion
25/02/201528/02/2015Temperature dependence of ferroelastic domain wall structures from diffuse scattering in perovskites polycrystalline ferroelectrics.European Synchrotron Radiation Facilities
06/02/201506/02/2015Optical system and method dor ultrashort laser pulse characterization
01/01/201531/12/2017Vidrios orgánicos y metálicos: Estructura, dinámica y estabilidadMinisterio de Economía y Competitividad. Gobierno de España
01/01/201531/08/2018Desarrollo y aplicación de modelos de miocito auricular para investigar mecanismos que confieren a los pacientes un mayor riesgo de fibrilación auricularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017FIS2014-51997-R Amplificación de pulsos de rayos X de altosegundos y control de procesos químicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo de códigos y algoritmos paralelos de altas prestaciones para la mejora de la eficiencia en los sectores, eólico, solartérmico y edificación.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Utilización de médula vegetal para la mejora del comportamiento higrotérmico de los edificiosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Biofísica de polaridad y movimiento ameboide de células vivasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Vidrios Orgánicos y Metálicos: Estructura, Dinámica y EstabilidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2019Aspectos Geométricos en Mecánica, Control, Teoría de Campos y GravitaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Materia cuántica ultrafríaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Simulaciones multidimensionales de novas y supernovasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Amplificación de pulsos de rayos X de altosegundos y control de procesos químicos. FIS2014-51997-R.Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec). Dirección General de Investigación Ciencia y Técnica (Dgicyt)
01/01/201531/12/2017ASPECTOS GEOMETRICOS EN MECANICA, CONTROL, TEORIA DE CAMPOS Y GRAVITACIONMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201531/12/2017SIMULACIONES MULTIDIMENSIONALES DE NOVAS Y SUPERNOVAS IAMINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017FIS2014-54734-P - Vidrios orgánicos y metálicos: Estructura, dinámica y estabilidadMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201531/12/2019PREMI ICREA ACADEMIAInstitució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
01/01/201531/12/2018El medio intergaláctico: una herramienta para el estudio de la composición y el origen de las primeras estrellasMinisterio de Ciencia e Innovación

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:

Professorat

Professorat del programa de doctorat:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/09/202031/08/2023RYC-2018-025950.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Generación Óptica de Armónicos en Materiales Estratégicos para la NanofotónicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Control inteligente de ondas de Luz con Metamateriales, metasuperficies y medios no-HermíticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
05/05/202004/09/2020Serveis de suport d’analítica de dades i desenvolupament de models matemàtics en relació amb les dades de la pandèmia de la COVID 19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
01/05/202030/04/2024Ajuts per a la contractació RYC-2018-024947MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/04/202031/08/2020UPC report COVID19 modellingCommission of European Communities
01/02/202031/01/2024Multi-scale fibre-based optical frequency combs: science, technology and applicationsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2022Nucleosynthetic signatures of convective-reactive events in starsAustralian National University
01/12/201931/05/2020Numerical simulations of spatial filtering in periodic layered mediaCenter for Physical Sciences and Te
15/11/201914/11/2022A NEW MASTER COURSE IN APPLIED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICSCommission of European Communities
01/11/201929/02/2020Mechanisms of the binding of oncogenic K-RAS proteins at zwitterionic cell membranes (2nd. part)Universitat Politècnica de Catalunya
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000RES - Red Española de Supercomputacion
20/09/201919/09/2021Analysis of second and third harmonic generation in absorptive materialsUS ARMY RDECOM
01/09/201931/08/2021Dynamics and Thermodynamics of Ultradilute LiquidsCommission of European Communities
30/07/201930/07/2020Extension of the Local Hilbert Transform to Acoustic MediaSony Corporation
01/07/201931/10/2019Mechanisms of the binding of oncogenic K-RAS proteins at zwitterionic cell membranesBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
01/07/201930/06/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/06/201931/12/2020Aprendizaje automático y análisis de datos para tecnologías fotónicas biomédicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201917/05/2019A computer implemented method, a system and computer programs for anomaly detection using network analysis
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201911/04/2020In silico modelling towards 3Rs paradigmFUND.I.INVEST.C.SALUT TRIAS I PUJOL
01/03/201928/02/2023Climate Advanced Forecasting of sub-seasonalCommission of European Communities
01/03/201930/06/2019Effects of dimples on the boundary layer development of airfoils at moderate Reynolds number(cont.)RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201929/02/2020Desarrollo del diseño comercial y pre-escalado de un medidor de caudal de agua ultrasónico de gran diámetroMAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRES - Red Española de Supercomputacion
01/01/201931/12/2021Geometría-Física-Control y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Simulaciones atomísticas a nanoescala: sistemas biológicos hidratados, disoluciones acuosa y fluidos molecularesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Control optico reversible de la configuracion de dominios en materiales ferroelectricos: efectos fotodetector y fotoactuadorAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Morfodinamica de playas protegidas en el Mediterraneo frente el cambio climatico: ModeladoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistemas dinámicos complejos y herramientas avanzadas de análisis de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelización Computacional de Procesos Biofísicos en Múltiples EscalasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/201831/10/2021Knowledge Alliance for Sustainable Mid-Rise and Tall Wooden BuildingsCommission of European Communities
01/11/201828/02/2019Role of the frequency on the active flow control of airfoils boundary layer at moderate Reynolds numbers (cont.)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201828/02/2019Effects of dimples on the boundary layer development of airfoils at moderate Reynolds numberRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201830/06/2019Anchorage of a GDP-bound K-RAS protein at a di-myristoil-phosphatidyl-choline cell membraneBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
01/11/201801/02/2020Contrôle acoustique des bulles dans des réservoirs cryogéniquesCNES
01/10/201801/09/2019Lunar ISRU Energy Storage and Electricity GenerationESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
23/07/201801/06/2021Transformació dels grans espais públics de Barcelona com a punt de trobada per la promoció de les STEAM entre els i les estudiants (Anella olímpica i Forum)BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
23/07/201801/06/2020Creació d'activitats relacionades amb les STEAM al parc d'atraccions del TibidaboPARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0015- Role of the frequency on the active flow control of airfoils boundary layer at moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
15/06/201814/06/2019Subvenció US ARMY W911NF1810259US ARMY RDECOM
01/06/201830/05/2019El objecto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en la aplicación de técnicas de caracterización de haces de luz emitidos por láseres de semiconductorMONOCROM, S.L.
31/05/201831/12/2020Bubble management by means of acousticsEuropean Space Agency
30/04/201815/06/2018MODEX: Morphological Diffusivity ExperimentEuropean Commission
01/04/201831/03/2019VIVALdI-HPC of Vortex Induced VibrAtions for flow controL and energy harvestIngPRACE-Parnership for Advanced Computing in Europe
01/03/201828/02/2019Diseño y construcción de un medidor de caudal de agua ultrásonico basado en tecnología piezoeléctrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201831/10/2018Metadynamics calculations of free energy landscapes of tryptophan bound to phospholipid cell membranesRES - Red Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
01/03/201831/08/2020Subvenció US ARMY W911NF-18-1-010126US ARMY RDECOM
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O030 STEM Up!Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S010 Projectes de Cooperació a l'EPSEBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U016 Disseny d’un pla pilot per millorar el control de la tuberculosis a Gombe (Nigèria)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201831/12/2021PREDICCIÓN INTELIGENTE DE LA VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LA ARIDEZ EN EL SUR DE ESPAÑAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/12/2020Nuevas tecnologías para el estudio de la diversidad y dinámica de componentes aerobiológicos y de su pronóstico en base a la metereologíaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Materia cuántica ultrafría fuerte y débilmente interactuanteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Vidrios orgánicos y metálicos: dinámica, recristalización y propiedades vibracionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Flujos doblemente difusivos con shear: complejidad espacio-temporal.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Del enfriamiento a las explosiones: la física de los objetos compactosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Óptica nolineal de attosegundos y láseres de rayos XAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Desarrollo de modelos auriculares a nivel de tejido, celular y subcelular, para estudiar mecanismos que confieren un alto riesgo deAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Soluciones sostenibles para envolventes de edificiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Herramientas para la estandarización en análisis y diseño de la interconexión de convertidores electrónicos de potencia.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020001-P-001644_ Agrupació Emergent en Tecnologies Quàntiques de Catalunya (QUANTUM)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
11/12/201711/12/2017Image processing method for glaucoma detection and computer program products thereof
16/11/201715/11/2018Creació de material docent i organització d'una jornada de promoció de les STEM al parc d'atraccions Tibidabo amb alumnes de 4t d'ESO i batxilleratPARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201731/10/2019DIAGNOSIS Innovating a crucial profession in Building and construction sectorEuropean Commission
01/09/201731/08/2021MULTISCALE MODELLING FOR FUSION AND FISSION MATERIALSCommission of European Communities
01/09/201701/09/2020New multiscale Applications of SAR-ASAR and Geophysical Remote Sensing in Oceanographyc, Atmospheric and Agricultural Researchhysical Remote Sensing in OceanEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG); Centre de Supercomputació de Catalunya (Cesca); Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec). Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Dgdsi); Ports de la Generalitat; Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
01/09/201731/03/2019Enhanced absorption in stopped-light photonic nanostrucutres: application to efficient sensingVILNIUS UNIVERSITY
01/07/201731/10/2017High fidelity simulations of vortex induced vibrations for flow control and energy harvestIngRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Boundary layer development and turbulent structures in airfoils at high lift (Cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of time-periodic spanwise fluidic actuation on the flow around a cylinderRES - Red Española de Supercomputacion
01/05/201731/12/2019Bubble control by means of a piezoelectric device at cryogenic conditionsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/04/201731/08/2018Burning on Accreting Compact ObjectsCommission of European Communities
01/03/201701/12/2017Transferencia radiativa en explosiones de supernova termonuclearesCentre de Supercomputació de Catalunya (Cesca)
20/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria Bruker EspañolaBRUKER ESPAÑOLA, S.A.
14/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria ProsimPROSIM SA
10/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria Waters CromatografíaTA INSTRUMENTS-WATERS CROMAT., S.A.
07/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria Renishaw IbéricaRENISHAW IBERICA SAU
01/02/201730/09/2017Supervisió regular dels resultats progressius en simulació en relació a la tasca 1.1AQUA.ABIB WATER SOLUTIONS S.L.
26/01/201728/02/2018Sensores ultrasónicos para medidores de caudal de agua basados en tecnología piezoelectrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
03/01/201703/01/2020Turbulence Generated by Sparse 3D Multiscale GridPan Euroean Laboratory on Non Homogeneous Turbulence - ERCOFTAC
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-04INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201701/09/2020MAS2-CT93-0053 - EUROMARGE: northwestern mediterraneanPan Euroean Laboratory on Non Homogeneous Turbulence - ERCOFTAC; EADS Corporate Foundation International Chair, GEM, UMR CNRS-Centrale Nantes,; European Space Agency
01/01/201731/12/20202017 SGR 42 - Transicions de fase, polimorfisme, vidres i dinàmica de la metastabilitatDirecció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya
30/12/201629/12/2020Tecnologia inversa de vidriados, esmaltes y capas pictóricas para la recuperación del Patrimonio Histórico-ArtísticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Oscilaciones convectivas en geometría esférica: estabilidad y generación de campos magnéticos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Adaptabilidad y cooperación en sistemas biosociales en la multiescala IMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Control acústico de la ebullición en depósitos de combustible en microgravedadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Variabilidad espacio-temporal de las inundaciones en la cuenca mediterránea española desde 1300 AD: procesos atmosféricos, hidrológicos e interacciones con la actividad humanaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Caracterización de la MOrfología urbana mediterránea; repercusión de las irregularidades y Excepciones de la Trama en la eficienciaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/201628/02/2017Boundary layer development and turbulent structures in airfoils at high liftRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201628/02/2017Flow over a realistic car model: Turbulence structures and wheel rotation effects (Cont)RES - Red Española de Supercomputacion
25/10/201627/10/2016Electric field induced properties enhancement at different phase boundary regions in polycrystalline piezoelectric materials.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
14/10/201614/10/2016Use of barocaloric materials and barocaloric devices
05/10/201630/04/2018Quasi-direct barocaloric measurements via spoke differential thermal analyser under hydrostatic pressure for NPG, NPA and MNPMOYA, XAVIER
01/10/201630/09/2019High power composites of edge emitting semiconductor lasers (HIP-Lasers)MONOCROM, S.L.
01/10/201631/03/2019High Power Composites of Edge Emitting Semiconductor LasersEuropean Union Horizon 2020
15/09/201614/09/2018Introduction of the glaze in Al-Andalus: technological waves and oriental influencesCommission of European Communities
14/09/201613/12/2016Avaluació teòrica de la bondat del mètode PasNas per a la recerca de fàrmacs antimicrobiansABAC THERAPEUTICS, S.L.
05/09/201604/03/2018W911NF-16-1-0563 US ARMY ACC-APG-RTPUS ARMY RDECOM
12/08/201615/08/2016Properties enhancement near phase boundaries in polycrystalline piezoelectric materialsArgonne National Laboratory
01/07/201631/10/2016FI-2016-2-0027: Flow over a realistic car model: Turbulence structures and wheel rotation effectsRES - Red Española de Supercomputacion
30/06/201601/07/2016Structural signatures of flow-induced anisotropy in amorphous metalsALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
08/06/201607/06/2019Turbulence in LifeEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG); Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; Pan Euroean Laboratory on Non Homogeneous Turbulence - ERCOFTAC
19/05/201618/11/2017Vilnius University W911NF-16-2-0069VILNIUS UNIVERSITY
01/05/201631/12/2020Descriptores de inhibición de corrosión y des-aleadoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/05/201630/04/2019PCIN-2016-027 - Descriptores de inhibición de corrosión y des-aleadoMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
14/03/201613/03/2017SANDGRAIN – UnderStANDing the effects of wall-surface rouGhness on the flow past ciRculAr cylINdersPartnership for Advanced Computing in Europe (PRACE)
10/03/201631/12/2019Development and application of atrial myocyte models to investigate mechanisms that confer patients a high risk of atrial fibrillationdaLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
11/02/201614/02/2016In situ ferroelectric domain wall motion induced by a polarized light studied from diffuse scattering.European Synchrotron Radiation Facilities
01/01/201631/12/2019Morfodiámica de costas: interacción de patrones en diferentes escalasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018NATO SPS 985045 - Nanostructures for highly efficient infrared detectionNATO (OTAN)
01/01/201630/06/2019Innovación en recubrimientos avanzados para aplicaciones biomédicas obtenidos mediante técnicas de deposición en vacío asistida por plasmaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Procesos nano-estructurales en metales y aleaciones asociados a la deformación plástica y/o irradiaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Ondas de luz en cristales, medios estructurados y metamaterialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Sistemas físicos y biofísicos complejos: hacia una visió global de su dinámica y fluctuacionesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Simulación atomística de sistemas hidratados y nanoconfinados, líquidos moleculares y sales fundidasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Organizaciones cristal líquido: control y propiedades de las mesofases y el estado vitreoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019La isla de calor urbana: Efectos en el cambio climático y modelado para estrategias de planeamiento territorial y urbano. Aplicación a la región metropolitana de BarcelonaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020ICREA ACADEMIA 2015-04INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201631/12/2018Las estrellas de masa baja e intermedia como motores de la evolución química de galaxias, progenitores de supernovas termonucleares y laboratorio de astropartículasMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201631/12/2018Nano structures for Highly Efficient Infrared DetectionNATO Science for Peace and Security Programme
02/12/201520/12/2016Coberta experimentalÀrea Metropolitana de Barcelona
01/12/201531/05/2018Red para el impulso de la madera y otros materiales lignocelulósicos en el sector de la construcciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
16/11/201530/04/2016Desarrollo formulaciones experimentales de un nuevo material aislante térmico a base cáscara de cacahuete y/u otros subproductos agrícolas disponibles en Burkina FasoASOCIACIÓN LAAFI ESPAÑA
01/10/201530/09/2019Advanced biomedical optical imaging and data analysisCommission of European Communities
01/10/201531/12/2015Avaluació del HRR (Heat Resease Rate) i de la calor de combustió amb eines microcalorimétriquesEPSEB-UPC
01/09/201531/08/2019Safe long term operation of light water reactorsCommission of European Communities
12/05/201511/12/2015New bio/based insulation material made of vegetal pith and natural bindersAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/03/201531/05/2023Informe sobre el comportament del vent a la ciutat de Terrassa el 9 de desembre del 2014Ajuntament de Terrassa
01/03/201530/06/2015Direct Numerical Simulations of Compressible Turbulent Flows at Moderate Reynolds Numbers: Compressible Flow around a NACA0012 airfoil with incidenceRES - Red Española de Supercomputacion
25/02/201528/02/2015Temperature dependence of ferroelastic domain wall structures from diffuse scattering in perovskites polycrystalline ferroelectrics.European Synchrotron Radiation Facilities
06/02/201506/02/2015Optical system and method dor ultrashort laser pulse characterization
01/01/201531/12/2017Vidrios orgánicos y metálicos: Estructura, dinámica y estabilidadMinisterio de Economía y Competitividad. Gobierno de España
01/01/201531/08/2018Desarrollo y aplicación de modelos de miocito auricular para investigar mecanismos que confieren a los pacientes un mayor riesgo de fibrilación auricularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017FIS2014-51997-R Amplificación de pulsos de rayos X de altosegundos y control de procesos químicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo de códigos y algoritmos paralelos de altas prestaciones para la mejora de la eficiencia en los sectores, eólico, solartérmico y edificación.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Utilización de médula vegetal para la mejora del comportamiento higrotérmico de los edificiosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Biofísica de polaridad y movimiento ameboide de células vivasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Vidrios Orgánicos y Metálicos: Estructura, Dinámica y EstabilidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2019Aspectos Geométricos en Mecánica, Control, Teoría de Campos y GravitaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Materia cuántica ultrafríaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Simulaciones multidimensionales de novas y supernovasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Amplificación de pulsos de rayos X de altosegundos y control de procesos químicos. FIS2014-51997-R.Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec). Dirección General de Investigación Ciencia y Técnica (Dgicyt)
01/01/201531/12/2017ASPECTOS GEOMETRICOS EN MECANICA, CONTROL, TEORIA DE CAMPOS Y GRAVITACIONMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201531/12/2017SIMULACIONES MULTIDIMENSIONALES DE NOVAS Y SUPERNOVAS IAMINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017FIS2014-54734-P - Vidrios orgánicos y metálicos: Estructura, dinámica y estabilidadMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201531/12/2019PREMI ICREA ACADEMIAInstitució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
01/01/201531/12/2018El medio intergaláctico: una herramienta para el estudio de la composición y el origen de las primeras estrellasMinisterio de Ciencia e Innovación

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

   Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

   Indicadors

   Amunt