Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Fotònica

Fotònica

La fotònica és la ciència que estudia la llum i la seva generació, propagació, manipulació i interacció amb la matèria. El resultat és una tecnologia multidisciplinària amb aplicacions en comunicacions, indústria, nanotecnologia, biologia, medicina, etc. Des de fa ja unes dècades, la fotònica ha donat lloc a una infinitat d’aplicacions que condicionen positivament l’evolució de les nostres vides, fins i tot en els aspectes més quotidians. Per posar-ne uns pocs exemples, els sistemes de comunicacions basats en fibres òptiques, les eines òptiques de diagnòstic i de teràpia en medicina, els mitjans de producció basats en les tecnologies làser, la metrologia i els sensors òptics, i l’energia fotovoltaica són solucions fotòniques a problemes actuals.

El programa de doctorat en Fotònica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l’imparteix l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) dins el marc de l’Escola de Doctorat de la UPC. L’ICFO és un centre de recerca amb el distintiu d’Excel·lència Severo Ochoa, dedicat a l’estudi de les ciències i tecnologies de la llum. Va ser creat el 2002 per la Generalitat de Catalunya i la UPC i acull també ambiciosos programes de mecenatge finançats per la Fundació Privada Cellex i Mir-Puig de Barcelona. L’Institut té una missió triple: recerca de frontera, transferència de coneixement i tecnologia, i formació de postgrau, principalment doctors i doctores. Actualment és un dels centres de referència del seu camp a escala mundial.

Les tesis s’han elaborat en quatre línies de recerca que formen el programa de doctorat en Fotònica: la fotònica biomèdica, l’òptica quàntica, l’òptica no lineal i la nanofotònica. Les quatre línies de recerca del programa de doctorat prioritzen les aplicacions de la fotònica en salut, energies renovables i tecnologies de la informació i es duen a terme mitjançant programes a llarg termini i projectes a mitjà termini en una varietat de camps que inclouen tecnologies de la informació quàntica, pantalles avançades, dispositius nanofotònics, fotònica de grafè, sensors remots, cèl·lules solars, optoelectrònica, òptica integrada, òptica ultraràpida, tècniques d’imatge de superresolució i tecnologies biomèdiques per a diagnòstic i teràpia, entre d’altres.

COORDINADOR/A

Sewell, Robert

CONTACTE

Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
Av. Carl Friedrich Gauss, 3
08860 Castelldefels

Tel: 935 534 055
Correu electrònic: hr@icfo.es

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

El programa de doctorat de Fotònica està dirigit a estudiants amb expedients brillants a escala internacional que desitgin portar a terme un projecte de doctorat en algun dels diferents àmbits relacionats amb la fotònica.

Pel que fa als perfils d’accés, cal tenir en compte que la fotònica és una disciplina molt àmplia i que l’ICFO està format per diferents grups de recerca que treballen en les diferents branques de les ciències fotòniques. Així doncs, el programa de doctorat en Fotònica està dirigit a estudiants amb perfils d’accés molt ampli, que van des de la física fins a les enginyeries electrònica, elèctrica, de materials i de telecomunicacions, les matemàtiques, la química, la biologia, la bioenginyeria i la biofísica.

Pel que fa als coneixements d’idiomes, l’ICFO és un institut de recerca amb marcat caràcter internacional i té com a idioma d’ús diari l’anglès. Així doncs, l’estudiant que accedeixi al programa de doctorat de Fotònica ha de tenir un alt nivell d’anglès tant oral com escrit.

Pel que fa als objectius de carrera, el programa de doctorat en Fotònica admet tant estudiants que persegueixin un futur acadèmic com aquells que vulguin arribar a ser futurs líders en la transferència de coneixements i tecnologia o en R+D dins de l’entorn empresarial.

Pel que fa a característiques personals, es busquen estudiants amb gran potencialitat, motivació i exigència per dur a terme un projecte d’excel·lència al màxim nivell internacional.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands i doctorandes han de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en els debats científics que es desenvolupen a escala internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tota mena de públics.

Nombre de places

30

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

El compromís de l’ICFO i els professors i professores del programa de doctorat en Fotònica és que tots els doctorands i doctorandes gaudeixin d’una beca/salari que els permeti concentrar-se en la tesi doctoral a temps complet. L’ajuda inclou totes les despeses de matrícula.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Institut de Ciències Fotòniques (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
http://phd.icfo.eu/

CONTACTE:

Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
Av. Carl Friedrich Gauss, 3
08860 Castelldefels

Tel: 935 534 055
Correu electrònic: hr@icfo.es


Convenis amb altres institucions

L’ICFO té convenis de col·laboració amb un nombre important d’empreses, entre aquestes, Leica Microsystems, Corning, Nikon-Izasa Grup Sorigué, Accelerate Diagnostics, SL, Fyla All-Fiber Ultrafast Lasers i GRAPHENEA, per anomenar-ne algunes. També participa en xarxes d’excel·lència (EuroBioimaging, Laserlab Europe, Corbel…) i coordina diversos projectes de Graphene Flagship i Quantum Flagship dins el programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El programa de doctorat de Fotònica està dirigit a estudiants amb expedients brillants a escala internacional que desitgin portar a terme un projecte de doctorat en algun dels diferents àmbits relacionats amb la fotònica.

Pel que fa als perfils d’accés, cal tenir en compte que la fotònica és una disciplina molt àmplia i que l’ICFO està format per diferents grups de recerca que treballen en les diferents branques de les ciències fotòniques. Així doncs, el programa de doctorat en Fotònica està dirigit a estudiants amb perfils d’accés molt ampli, que van des de la física fins a les enginyeries electrònica, elèctrica, de materials i de telecomunicacions, les matemàtiques, la química, la biologia, la bioenginyeria i la biofísica.

Pel que fa als coneixements d’idiomes, l’ICFO és un institut de recerca amb marcat caràcter internacional i té com a idioma d’ús diari l’anglès. Així doncs, l’estudiant que accedeixi al programa de doctorat de Fotònica ha de tenir un alt nivell d’anglès tant oral com escrit.

Pel que fa als objectius de carrera, el programa de doctorat en Fotònica admet tant estudiants que persegueixin un futur acadèmic com aquells que vulguin arribar a ser futurs líders en la transferència de coneixements i tecnologia o en R+D dins de l’entorn empresarial.

Pel que fa a característiques personals, es busquen estudiants amb gran potencialitat, motivació i exigència per dur a terme un projecte d’excel·lència al màxim nivell internacional.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La sol·licitud d’admissió al doctorat en Fotònica es canalitza a través de la pàgina http://jobs.icfo.eu/, a la qual són dirigits tots els estudiants i les estudiants interessats. En aquesta pàgina es publica informació detallada sobre les vacants específiques disponibles per a estudiants de doctorat en cada moment en cada un dels grups de recerca de l’ICFO.

S’indiquen a continuació els criteris d’admissibilitat, que són avaluats com a sí/no i que són condició indispensable per iniciar el procés de selecció:

• Alt nivell d’anglès.
• Alt nivell de rendiment acadèmic (GPA).
• Motivació per fer estudis de doctorat en els àmbits del programa de doctorat.

Pel que fa als criteris de la primera fase de selecció a càrrec de l’òrgan d’admissió del programa de Fotònica, es porta a terme valorant la documentació inclosa en la sol·licitud, estandarditzada per assegurar un procés d’avaluació just i sense biaixos. L’avaluació de les candidatures es basa en els criteris següents amb pes distribuït:

• Experiència de recerca i intersectorial prèvia (25%).
• Excel·lència acadèmica i altres èxits (25%).
• Declaració d’interessos de recerca (25%).
• Qualitat de les referències (25%).

Pel que fa als criteris de la segona fase de selecció, a càrrec d’un comitè de selecció creat ad hoc per a la convocatòria, l’avaluació es basa en la proposta escrita presentada pels candidats i candidates, si és el cas, el seu desenvolupament en l’entrevista i les seves respostes a les preguntes plantejades, utilitzant els criteris següents amb pes distribuït:

• Presentació del projecte de recerca (33%).
• Motivació per al desenvolupament d’estudis de doctorat en l’àmbit escollit i interessos científics (33%).
• Competències i habilitats de comunicació, independència, iniciativa i treball en equip (33%).

Cada un d’aquests mèrits es valora de 0 a 5 en funció d’escales estandarditzades i es combinen amb igual pes per obtenir el resultat final que determinarà el rànquing de candidatures.

Finalment, cal esmentar també que durant tot el procés d’admissió al doctorat de Fotònica es vetlla pel compliment dels principis de transparència, eficiència i comparació internacional establerts en la European Charter for Researchers i el European Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Així mateix, no s’aplica durant aquest procés cap discriminació per raó de gènere o nacionalitat.

Complements formatius

No requereixen complements de formació els estudiants i les estudiants que provenen dels màsters vinculats: master in Photonics, màster universitari Erasmus Mundus en Fotònica, master’s degree in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics, màster en Enginyeria Física i màster en Ciència i Tecnologia Quàntiques, de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Tampoc requereixen complements de formació els estudiants i les estudiants que provinguin de màsters en fotònica i de física d’altres Universitats.

Per als estudiants i les estudiants que provenen de màsters en altres temàtiques, com màsters en ciències biomèdiques o màsters multidisciplinaris en ciències experimentals, s’avalua l’expedient particular i el projecte en el qual treballaran i es determina, en cada cas, si és necessària la superació de complements de formació específics. Si la Comissió Acadèmica del programa així ho determina, aquests estudiants han de cursar com a complement de formació una de les assignatures següents:

• Introduction to Photonics. Optics and Lasers (5 ECTS), del màster en Fotònica.
• Fotònica Aplicada (5 ECTS) del màster universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos.

Període de matrícula dels nous doctorands

La matrícula està oberta tot l’any dins del calendari establert per l’Escola de Doctorat.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Durant el mes de setembre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

El programa de doctorat en Fotònica no especifica un nombre mínim d’articles publicats, assistències a conferències o altres activitats. No obstant això, la Comissió Acadèmica del programa vetlla perquè, individualment, cada tesi assoleixi els estàndards internacionals més alts abans de permetre’n la defensa.

A continuació es detallen les activitats formatives del programa, la seva durada i el seu caràcter obligatori o opcional:

Mobilitat, 3 mesos (optativa)
Elaboració i defensa inicial del pla de recerca, 50 hores (obligatòria)
Formació en habilitats informacionals, 1,5 hores (optativa)
Metodologia de la recerca, 12 hores (optativa)
Innovació i creativitat, 8 hores (optativa)
Habilitats lingüístiques i de comunicació, 18 hores (optativa)
Seminaris científics, 25 hores/any (optativa)
ICONS Seminars, 40 hores/any (optativa)
Coffee Sessions with Prominent Researchers, 2 hores/any (optativa)
Workshops específics del programa, 1 dia/any (optativa)
Publicacions, 50 hores (obligatòria)
PhD Lectures, 65 hores/any, (optativa)
Outreach Activities, 18 hores (optativa)
Formació en habilitats tècniques, 5 hores per tècnica (optativa)
Effective Oral Presentations, 10 hores (optativa)
ICFO-ESADE From Science to Business, 24 hores (optativa)
Introduction to Patent Engineering and Management, 7,5 hores (optativa)
Cursos d’idiomes, 40 hores (espanyol, català i anglès) (optativa)
Research Integrity, 3 hores (obligatòria)
Career Development, 10 hores (optativa)
Resilience and Wellbeing, 6 hores (optativa)
Essential Transferable Skills for Early Career Researchers, 12 hores (optativa).

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Més enllà de les unitats i serveis de suport disponibles a la Universitat, l’equip d’administració de l’ICFO està format per personal altament especialitzat en diferents temàtiques que proporciona una ajuda específica i propera als estudiants del doctorat en Fotònica. Concretament, l’ICFO compta amb:

• Unitat de Recursos Humans i Educació: tràmits acadèmics, de contractació i permisos d’estrangeria, aspectes d’allotjament, ajuts predoctorals per a la realització d’estudis de doctorat i ajudes de mobilitat per a estudiants de doctorat.
• Unitat de Transferència de Coneixements i Tecnologia: https://www.icfo.eu/lang/industry
• Unitat de Projectes de l’ICFO: responsable de la recerca d’oportunitats de finançament, assessorament als investigadors en la preparació de propostes i tramitació de sol·licituds.

A més, els doctorands i doctorandes del programa de Fotònica tenen accés al Laboratori de Nanofabricació, el Servei de Microscòpia de Superresolució i Nanoscòpia, el Laboratori d’Enginyeria Avançada, el Laboratori de Biologia i els laboratoris de Química i Postprocessament: https://www.icfo.eu/lang/research/facilities

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • CASTILLA GÓMEZ, MANUEL SEBASTIÁN: Photodetectors based on graphene pn-junctions for mid-infrared and terahertz range
  Autor/a: CASTILLA GÓMEZ, MANUEL SEBASTIÁN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 14/12/2021
  Data de lectura: 27/01/2022
  Hora de lectura: 15:00
  Lloc de lectura: ICFO ¿ The Institute of Photonic Sciences - Campus Baix Llobregat - Av. Carl Friedrich Gauss, 3 08860 Castelldefels (Barcelona)
  Director/a de tesi: KOPPENS, FRANK
  Tribunal:
       PRESIDENT: SCALARI, GIACOMO
       SECRETARI: PRUNERI, VALERIO
       VOCAL: TREDICUCCI, ALESSANDRO
  Resum de tesi: La luz de longitudes de onda largas consiste en el rango de infrarojo y terahercio (THz) del espectro. Este rango de longitud de ondas oscila entre los valores de 1 µm a 1 mm. En esta frecuencias, muchas aplicaciones pueden ser exploradas como por ejemplo las cámaras térmicas, monitorización de temperatura, visión nocturna, etc. Además, las vibraciones moleculares de muchos materiales oscilan en este rango de energías. Estas resonancias son utilizadas como huellas dactilares para la identificación de compuestos utilizando la espectroscopía molecular. También, la luz de terahercio juega un papel importante en el sector de seguridad. Esto se debe a que en estas frecuencias se puede conseguir una mayor resolución de imagen en comparación a las ondas milimétricas que son utilizadas mayoritariamente en los aeropuertos. A pesar de todo este potencial para diferentes sectores, la tecnología basada en luz de longitudes de onda largas sigue sin ser explotada del todo. Una de las razones es por la falta de equipos eficaces como por ejemplo las fuentes de luz, moduladores, detectores, sensores, etc. En particular, los detectores que se comercializan actualmente presentan limitaciones significativas como la temperatura de operación,velocidad, sensitividad, rango dinámico, ancho de banda de frecuencias, compatibilidad con CMOS, tamaño, etc. La investigación exhaustiva durante los últimos años en grafeno y otro materiales bidimensionales (2D) ha abierto nuevas posibilidades de nuevas interacciones entre materia y luz que podría contribuir para la nueva generación de fotodetectores y sensores debido a las ventajas de estos materiales respecto a los semiconductores convencionales.En esta tesis nos enfocaremos en el desarrollo de plataformas novedosos en fotodección en el infrarrojo medio, largo y en el rango de terahercio. Estas plataformas están basadas en junciones pn de grafeno integradas con nanoestructuras metálicas y materiales 2D hiperbólicos. Hemos integrado satisfactoriamente una antena con una junción pn de grafeno para una detección sensitividad alta y rápida de terahercio. Este fotodetector novedoso de terahercio utiliza eficientemente el efecto fototermoeléctrico, el cual esta basado en un diseño que emplea una antena con un nanogap que a su vez actúa como doble puerta. También hemos demostrado que este novedoso detector realiza un gran desempeño, consiguiendo una combinación de aspectos a destacar que actualmente no se encuentran en los detectores en literatura. Además. superamos el mayor desafío de los detectores de infrarrojo, el cual consiste en dirigir este tipo de luz en la nanoescala hacia el área activa del detector y convertirla en una señal eléctrica. Conseguimos esto mediante una acoplación eficiente de una antena plasmónica con los fonones polaritones hiperbólicos (HPPs) para concentrar altamente la luz infrarroja media a una junción pn de grafeno. Utilizamos una antenna "bowtie" metálica y unas puertas resonantes con forma de H que además de concentrar la luz en su nanogap, sus resonancias plasmónicas solapan espectralmente con la banda reststrahlen (RB) superior del hBN (6-7 µm). Esto induce a que se puedan excitar eficientemente los HPPs y se guian hacia la área activa del fotodetector mediante intereferencias constructivas. Más aún, hemos demostrado en la espectroscopía de fotocorriente en el infrarrojo medio y largo mediante la deteción eléctrica de polaritones 2D. Hemos combinado en una sola plataforma el material plasmónico que a su vez actúa como el fotodetector. Hemos identificado picos en el espectro de fotocorriente que evoluciona a medida que aumentamos el potencial de puerta, lo cual es una insignia de una resonancia polaritónica. Finalmente, investigamos la deteción eléctrica de vibraciones moleculares acopladas a HPPs en hBN. Hemos detectado esta fuerte interacción de luz y materia mediante una junción pn de grafeno que esta próxima a este
 • ÖZDEMIR, ONUR: Further Into the Infrared With Quantum Dot Photodetectors
  Autor/a: ÖZDEMIR, ONUR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 16/12/2021
  Data de lectura: 04/02/2022
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: The Institute of Photonic Sciences - Campus Baix Llobregat - Av. Carl Friedrich Gauss, 3 08860 Castelldefels (Barcelona) - SPAIN
  Director/a de tesi: KONSTANTATOS, GERASIMOS
  Tribunal:
       PRESIDENT: MARTIN GARCIA, BEATRIZ
       SECRETARI: GARCÍA DE ARQUER, FRANCISCO PELAYO
       VOCAL: CURRY, RICHARD JAMES
  Resum de tesi: En el infrarrojo, los fotodetectores son los componentes clave en una amplia variedad de aplicaciones, como escaneotérmico, teledetección, espectroscopia, además de otras tecnologías más nuevas, como LiDaR o escaneo de tejidosprofundos. A medida que aumenta la demanda de fotodetectores con aplicaciones hacia longitudes de onda más largas, necesitamos alternativas de alto rendimiento, escalables y de bajo consumo de energía a las tecnologías actuales de fotodetectores infrarrojos.Los puntos cuánticos coloidales (CQD) son semiconductores de tamaño nanométrico con portadores de carga confinados cuánticamente en las 3 dimensiones. Se sintetizan en soluci ón y se pueden depositar fácilmente sobre cualquier sustrato en forma de película de puntos cuánticos (QD) que permite una fácil integración con las tecnologías actuales basadas en silicio. Los QDs son absorbentes de luz eficientes y sus bandas prohibidas se pueden ajustar controlando su tamaño durante la síntesis. Los QDs de calcogenuro de plomo, como PbS y PbSe, tienen bandas sintonizables que cubren el infrarrojo cercano (NIR) y el infrarrojo de onda corta (SWIR) hasta 3 µm, lo que los convierte en sensibilizadores ideales para fotodetectores.En esta tesis, utilizamos PbS QD con una banda prohibida excitónica de 1,8 µm en combinación con dicalcogenuros de metales de transición bidimensionales (TMDCs) para formar fotodetectores híbridos que operan en el infrarrojo. Con su estructura en capas similar al grafeno y su carácter semiconductor, los TMDC tienen propiedades electrónicassobresalientes. La incorporación de unas pocas capas de TMDC en nuestros detectores de PbS QD permite una transferencia de carga rápida y eficiente desde los QDs a los contactos del fotodetector a través de la capa TMDC, lo que aumenta la capacidad de respuesta del detector. Al combinar PbS QD con dos tipos de TMDCs, WS2 y MoS2, podemos alcanzar detectividades superiores a 1012 Jones a temperatura ambiente con una respuesta de hasta 2 µm.Profundizando más en el infrarrojo, ampliamos la respuesta espectral de nuestros detectores híbridos hasta 3 µm mediante la utilización de QDs de PbSe, de banda prohibida más estrecha, con capas de MoS2. Después de un análisis cuidadoso y utilizando estrategias como el aislamiento de los contactos metálicos mediante óxido de aluminio, alcanzamos detectividades de 7,7 x 1010 Jones a 2,5 µm a temperatura ambiente. Con su bajo nivel de ruido y alta responsividad, nuestros detectores mejoran el potencial de los detectores híbridos y demuestran un rendimiento comparable al de los detectores comerciales sin la necesidad de un enfriamiento externo, costosas técnicas de deposición de vapor o una integración compleja con la tecnología de silicio.Además, se ha ampliado el alcance de los QDs de PbS hasta 9 µm, sobrepasando el límite de su banda prohibida en bulk.Mediante el uso de un método de dopaje novedoso, demostramos los primeros fotodetectores intrabanda de PbS QDs.Este método nos permite obtener un alto dopaje tipo n de los PbS QDs, que hace posible la observación de las transiciones intrabanda entre los dos primeros niveles de conducci ón. Estas transiciones intrabanda tienen energías más bajas en comparación con la banda prohibida, lo que abre otro grado de libertad en la respuesta óptica sintonizable de nuestros QDs entre 6-9 µm. Este método también estabiliza los PbS QDs dopados, evitando su oxidación en contacto con el aire.Adicionalmente, estudiamos cómo funciona el dopaje en una amplia gama de tamaños QD y a diferentes temperaturas.Nuestros fotodetectores, que utilizan las transiciones intrabandas en pel ículas de PbS QDs altamente dopadas, tienen detectividades que se acercan a 105 Jones.En resumen, demostramos fotodetectores basados en QDs de calcogenuro de plomo con un rendimiento mejorado y respuestas espectrales que se desplazan progresivamente más profundamente en el infrarrojo. Nuestr
 • PÉREZ SALINAS, DANIEL: Inhomogeneity and disorder in ultrafast phase transitions
  Autor/a: PÉREZ SALINAS, DANIEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 14/12/2021
  Data de lectura: 31/01/2022
  Hora de lectura: 10:00
  Lloc de lectura: ICFO ¿ The Institute of Photonic Sciences - Campus Baix Llobregat - Av. Carl Friedrich Gauss, 3 08860 Castelldefels (Barcelona) - SPAIN
  Director/a de tesi: WALL, SIMON ELLIOT
  Tribunal:
       PRESIDENT: MIHAILOVIC, DRAGAN DRAGOLJUB
       SECRETARI: VAN HULST, NIEK
       VOCAL: RETTIG, LAURENZ
  Resum de tesi: En las últimas décadas hemos podido observar un gran aumento en el interés sobre la gran variedad de fenómenos emergentes que se pueden encontrar en los materiales fuertemente correlacionados. Comprender los mecanismos internos de este tipo de sistemas supone un gran desafío, debido a la complejidad con la que múltiples grados de libertad, como el electrónico, esctructural o spin, interactúan entre ellos y si mismos de forma no-trivial. Uno de los resultados más llamativos de éstas sutiles interacciones en materiales correlacionads es la riqueza de sus diagramas de fase, los cuales incluyen estados exóticos para los que todavía no se dispone de una descripción física completa. Es precisamente en la transición de una fase a otra donde el conocimiento sobre las complejas interacciones microscópicas estan a un mayor alcance y, por ello, el estudio de las transiciones de fase es fundamental en el campo de los materiales fuertemente correlacionados.Las técnicas experimentales que se usan para observar cambios de fase son cada vez más precisas y, gracias a estas mejoras, aspectos de las transiciones previamente pasados por alto se vuelven evidentes. Es el caso de la heterogeneidad o el desorden, que añaden otra capa de complejidad que puede entrar en conflicto con nuestro conocimiento actual. Esto es particularmente importante en el relativamente joven campo de los estudios ultrarrápidos en materiales correlacionados, que emprende el estudio de estos materiales en un territorio ampliamente inexplorado: el no equilibrio. En esta tesis hemos desarrollado novedosas técnicas experimentales con el objetivo de evaluar el efecto del desorden y/o la heterogeneidad en cambios de fase en el no equilibrio, siempre manteniendo una observación precisa de las dinámicas de los grados de libertad involucrados. Hemos puesto en práctica estas técnicas en dos sistemas de actualidad: La0.5Sr1.5MnO4, una manganita prototípica, y VO2, uno de los materiales correlacionados más emblemático. Para el estudio del La0.5Sr1.5MnO4, presentamos un montaje experimental óptico del tipo \textit{pump-probe}, que permite observar la destrucción ultrarrápida de la ordenación orbital y de carga con gran precisión. Mostramos cómo, contrastando con descripciones previas, la transición es incoherente y resulta compatible con el paradigma de un cambio de fase mediante un proceso de orden-desorden. Otro elemento clave en estas dinámicas, en ocasiones pasado por alto, es la presencia de separación de fase en la dirección en profundidad del material. Con nuestra técnica, el papel de la heterogeneidad inicial y su evolución pueden ser estudiados.Para el estudio del VO2 hemos empleado fuentes de rayos-X de gran escala para tomar imágenes directas de la heterogeneidad de fase en la transición metal-a-aislante por medio de ténicas difractivas coherentes. Presentamos imágenes con información cuantitativa sobre la separación de fase y crecimiento de dominios en función de la temperatura. Con nuestra puesta en práctica de estas técnicas podemos distinguir fases intermedias entre aislante monoclínico y conductor rutilo. No encontramos ninguna prueba de la presencia de fases intermedias previamente sugeridas, como el VO2 en presentación de metal monoclínico. Finalmente, mostramos la primera observación (con una técnica no basada en barridos) de la transición de fase ultrarrápida en VO2 con resolución espacial de nanómetros, en la que identificamos un cambio inmediato y global de la distribución de dominios en una escala de femtosegundos.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

 • BIANCHET, LORENA CECILIA: A versatile system for the study of light-matter interactions at the level of individual particles
  Autor/a: BIANCHET, LORENA CECILIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 18/01/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: MITCHELL, MORGAN
  Tribunal:
       PRESIDENT: BARREDO GONZALEZ, DANIEL
       SECRETARI: CHANG, DARRICK
       VOCAL: KAISER, ROBIN PIERRE LÉON
  Resum de tesi: En esta tesis, una trampa de átomos individuales en una geometría de "Cruz de Malta" (MCG, por sus siglas en ingl és) fuediseñada, construída y caracterizada. Una trampa MCG usa cuatro lentes en vacío para lograr coupling óptico de granapertura numérica en cuatro direcciones de átomos individuales y pequeños arreglos de átomos.Aquí, se describen los conocimientos teóricos, el diseño y los métodos experimentales usados para atrapar y enfriarátomos en una geometría MCG optimizada para alcanzar una alta eficiencia de acoplamiento. Tambi én caracterizamos laspropiedades resultantes de la trampa y de los átomos atrapados. Con este fin, se han medido ocupaci ón, tasa de carga,tiempo de vida, temperatura, fluorescencia, anti-bunching y frecuencias de la trampa utilizando los mejores m étodosactuales. También reportamos otro uso del control optico y acoplamiento que la geometr ía MCG ofrece: utilizamos las doslentes en la dirección de la trampa para producir una red óptica de átomos 1D, cuyos sitios se llenan y se vacían de formaestocástica por el proceso de carga de la trampa. Las dos lentes ortogonales a la direcci ón de la trampa son usadas paramedir la imagen y para colectar la fluorescencia en una fibra monomodo. La correlaci ón entre la colección de la fibra y lasimágenes capturadas son entonces utilizadas para mapear la eficiencia de la colecci ón de la fibra monomodo. Observamosque las características de la trampa son comparables con aquellas reportadas por otras trampas de átomos individualescon una o dos lentes en el sistema óptico. Esto muestra que alta eficiencia de acoplamiento en cuatro direcciones puedelograrse con solo un poco de reducción en el rendimiento de al trampa. Finalmente, concluimos con los planes a futurocercano del experimento.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:30:23.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 06:00:20.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:GONZÁLEZ CUADRA, DANIEL
Títol:A cold-atom approach to topological quantum matter across the energy scale
Data lectura:11/12/2020
Director/a:LEWENSTEIN, MACIEJ
Codirector/a:BERMÚDEZ CARBALLO, ALEJANDRO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
González, D. (2017). Classical and Quantum Simulation of Strongly Correlated Phases of Matter.

AUTOR/A:MUÑOZ GIL, GORKA
Títol:Anomalous diffusion: from life to machines
Data lectura:09/11/2020
Director/a:LEWENSTEIN, MACIEJ
Codirector/a:GARCÍA MARCH, MIGUEL ANGEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Requena, B.; Dauphin, A.; Muñoz, G.; Lewenstein, M.; Mazzanti, F. (2020). Restricted Boltzmann machines as variational wave functions.

Requena, B.; Muñoz, G.; Lewenstein, M.; Dunjko, V.; Tura, J. (2020). Certificates of many-body quantum properties assisted by machine learning.

AUTOR/A:PÉREZ ROSAS, JUAN MIGUEL
Títol:IMAGING CYTOMETRY TECHNOLOGY FOR ENVIRONMENTAL AND BIOMEDICAL APPLICATIONS
Data lectura:28/07/2020
Director/a:PRUNERI, VALERIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Perez, J. (2016). Optical cytometer based on angular spatial frequency processing and its application in environmental control and point-of-care diagnostics.

AUTOR/A:PLANES CONANGLA, GERARD
Títol:Levitation and control of particles with internal degrees of freedom
Data lectura:30/06/2020
Director/a:QUIDANT, ROMAIN
Codirector/a:SCHELL, ANDREAS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Planes, G. (2017). Hybrid quadrupole-optical trapping of nanoparticles containing single emitters.

AUTOR/A:POZAS KERSTJENS, ALEJANDRO
Títol:Quantum information outside quantum information
Data lectura:15/10/2019
Director/a:ACÍN DAL MASCHIO, ANTONIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Pozas, A. (2017). Causal Inference in Quantum Networks.

Ortega González, Álvaro (2019). Work distributions on quantum fields.

AUTOR/A:RICCI, FRANCESCO
Títol:Levitodynamics toward force nano-sensors in vacuum
Data lectura:22/02/2019
Director/a:QUIDANT, ROMAIN
Codirector/a:RICA ALARCÓN, RAÚL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ceccaroni, L.; Ricci, F.; Codina, V. (2016). Distributional semantic pre-filtering in context-aware recommender systems. - User modeling and user-adapted interaction, ISSN: 0924-1868 (JCR Impact Factor-2016: 3.625; Quartil: Q1)

Braunhofer, M.; Codina, V.; Ricci, F. (2014). Switching hybrid for cold-starting context-aware recommender systems.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/201831/12/2020Células solares con contactos posteriores basadas en substratos delgados de silicio cristalinoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201727/12/2017Prestación de servicios COSENTINOCOSENTINO RESEARCH AND DEVELOPMENT
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-04INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201731/12/20192017 SGR 1400 Nonlinear and Quantum Photonics GroupAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
17/06/201617/06/2016Procedimiento para la fabricación de resonadores esferoidales sobre un substrato monocristalino.
01/06/201631/05/2019Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitacióACC10
01/01/201631/12/2018Explotación de las propiedades de las ondas de DyakonovMinisterio de Ciencia e Innovación
01/10/201530/09/2016BEQUES DOCTORAT FUND.LA CAIXA 2015-2FUNDACIO LA CAIXA
01/03/201528/02/2018Células y módulos de alta eficiencia basadas en el silicio negro y técnicas de eliminación de defectosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Células solares de silicio cristalino con contactos posteriores basadas en el procesado láser de capas dieléctricasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/201831/12/2020Células solares con contactos posteriores basadas en substratos delgados de silicio cristalinoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201727/12/2017Prestación de servicios COSENTINOCOSENTINO RESEARCH AND DEVELOPMENT
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-04INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201731/12/20192017 SGR 1400 Nonlinear and Quantum Photonics GroupAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
17/06/201617/06/2016Procedimiento para la fabricación de resonadores esferoidales sobre un substrato monocristalino.
01/06/201631/05/2019Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitacióACC10
01/01/201631/12/2018Explotación de las propiedades de las ondas de DyakonovMinisterio de Ciencia e Innovación
01/10/201530/09/2016BEQUES DOCTORAT FUND.LA CAIXA 2015-2FUNDACIO LA CAIXA
01/03/201528/02/2018Células y módulos de alta eficiencia basadas en el silicio negro y técnicas de eliminación de defectosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Células solares de silicio cristalino con contactos posteriores basadas en el procesado láser de capas dieléctricasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

  Modificació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt