Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Fotònica

Fotònica

La fotònica és la ciència que estudia la llum i la seva generació, propagació, manipulació i interacció amb la matèria. El resultat és una tecnologia multidisciplinària amb aplicacions en comunicacions, indústria, nanotecnologia, biologia, medicina, etc. Des de fa ja unes dècades, la fotònica ha donat lloc a una infinitat d’aplicacions que condicionen positivament l’evolució de les nostres vides, fins i tot en els aspectes més quotidians. Per posar-ne uns pocs exemples, els sistemes de comunicacions basats en fibres òptiques, les eines òptiques de diagnòstic i de teràpia en medicina, els mitjans de producció basats en les tecnologies làser, la metrologia i els sensors òptics, i l’energia fotovoltaica són solucions fotòniques a problemes actuals.

El programa de doctorat en Fotònica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l’imparteix l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) dins el marc de l’Escola de Doctorat de la UPC. L’ICFO és un centre de recerca amb el distintiu d’Excel·lència Severo Ochoa, dedicat a l’estudi de les ciències i tecnologies de la llum. Va ser creat el 2002 per la Generalitat de Catalunya i la UPC i acull també ambiciosos programes de mecenatge finançats per la Fundació Privada Cellex i Mir-Puig de Barcelona. L’Institut té una missió triple: recerca de frontera, transferència de coneixement i tecnologia, i formació de postgrau, principalment doctors i doctores. Actualment és un dels centres de referència del seu camp a escala mundial.

Les tesis s’han elaborat en quatre línies de recerca que formen el programa de doctorat en Fotònica: la fotònica biomèdica, l’òptica quàntica, l’òptica no lineal i la nanofotònica. Les quatre línies de recerca del programa de doctorat prioritzen les aplicacions de la fotònica en salut, energies renovables i tecnologies de la informació i es duen a terme mitjançant programes a llarg termini i projectes a mitjà termini en una varietat de camps que inclouen tecnologies de la informació quàntica, pantalles avançades, dispositius nanofotònics, fotònica de grafè, sensors remots, cèl·lules solars, optoelectrònica, òptica integrada, òptica ultraràpida, tècniques d’imatge de superresolució i tecnologies biomèdiques per a diagnòstic i teràpia, entre d’altres.

COORDINADOR/A

Sewell, Robert

CONTACTE

Natalia García Tusquellas
Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
Av. Carl Friedrich Gauss, 3
08860 Castelldefels

Tel: 93 554 22 10
Correu electrònic: academicaffairs@icfo.eu

http://phd.icfo.eu/

Informació general

Perfil d'acces

El programa de doctorat de Fotònica està dirigit a estudiants amb expedients brillants a escala internacional que desitgin portar a terme un projecte de doctorat en algun dels diferents àmbits relacionats amb la fotònica.

Pel que fa als perfils d’accés, cal tenir en compte que la fotònica és una disciplina molt àmplia i que l’ICFO està format per diferents grups de recerca que treballen en les diferents branques de les ciències fotòniques. Així doncs, el programa de doctorat en Fotònica està dirigit a estudiants amb perfils d’accés molt ampli, que van des de la física fins a les enginyeries electrònica, elèctrica, de materials i de telecomunicacions, les matemàtiques, la química, la biologia, la bioenginyeria i la biofísica.

Pel que fa als coneixements d’idiomes, l’ICFO és un institut de recerca amb marcat caràcter internacional i té com a idioma d’ús diari l’anglès. Així doncs, l’estudiant que accedeixi al programa de doctorat de Fotònica ha de tenir un alt nivell d’anglès tant oral com escrit.

Pel que fa als objectius de carrera, el programa de doctorat en Fotònica admet tant estudiants que persegueixin un futur acadèmic com aquells que vulguin arribar a ser futurs líders en la transferència de coneixements i tecnologia o en R+D dins de l’entorn empresarial.

Pel que fa a característiques personals, es busquen estudiants amb gran potencialitat, motivació i exigència per dur a terme un projecte d’excel·lència al màxim nivell internacional.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands i doctorandes han de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en els debats científics que es desenvolupen a escala internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tota mena de públics.

Nombre de places

30

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Institut de Ciències Fotòniques (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
http://phd.icfo.eu/

CONTACTE:

Natalia García Tusquellas
Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
Av. Carl Friedrich Gauss, 3
08860 Castelldefels

Tel: 93 554 22 10
Correu electrònic: academicaffairs@icfo.eu


Convenis amb altres institucions

L’ICFO té convenis de col·laboració amb un nombre important d’empreses, entre aquestes, Leica Microsystems, Corning, Nikon-Izasa Grup Sorigué, Accelerate Diagnostics, SL, Fyla All-Fiber Ultrafast Lasers i GRAPHENEA, per anomenar-ne algunes. També participa en xarxes d’excel·lència (EuroBioimaging, Laserlab Europe, Corbel…) i coordina diversos projectes de Graphene Flagship i Quantum Flagship dins el programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El programa de doctorat de Fotònica està dirigit a estudiants amb expedients brillants a escala internacional que desitgin portar a terme un projecte de doctorat en algun dels diferents àmbits relacionats amb la fotònica.

Pel que fa als perfils d’accés, cal tenir en compte que la fotònica és una disciplina molt àmplia i que l’ICFO està format per diferents grups de recerca que treballen en les diferents branques de les ciències fotòniques. Així doncs, el programa de doctorat en Fotònica està dirigit a estudiants amb perfils d’accés molt ampli, que van des de la física fins a les enginyeries electrònica, elèctrica, de materials i de telecomunicacions, les matemàtiques, la química, la biologia, la bioenginyeria i la biofísica.

Pel que fa als coneixements d’idiomes, l’ICFO és un institut de recerca amb marcat caràcter internacional i té com a idioma d’ús diari l’anglès. Així doncs, l’estudiant que accedeixi al programa de doctorat de Fotònica ha de tenir un alt nivell d’anglès tant oral com escrit.

Pel que fa als objectius de carrera, el programa de doctorat en Fotònica admet tant estudiants que persegueixin un futur acadèmic com aquells que vulguin arribar a ser futurs líders en la transferència de coneixements i tecnologia o en R+D dins de l’entorn empresarial.

Pel que fa a característiques personals, es busquen estudiants amb gran potencialitat, motivació i exigència per dur a terme un projecte d’excel·lència al màxim nivell internacional.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La sol·licitud d’admissió al doctorat en Fotònica es canalitza a través de la pàgina http://jobs.icfo.eu/, a la qual són dirigits tots els estudiants i les estudiants interessats. En aquesta pàgina es publica informació detallada sobre les vacants específiques disponibles per a estudiants de doctorat en cada moment en cada un dels grups de recerca de l’ICFO.

S’indiquen a continuació els criteris d’admissibilitat, que són avaluats com a sí/no i que són condició indispensable per iniciar el procés de selecció:

• Alt nivell d’anglès.
• Alt nivell de rendiment acadèmic (GPA).
• Motivació per fer estudis de doctorat en els àmbits del programa de doctorat.

Pel que fa als criteris de la primera fase de selecció a càrrec de l’òrgan d’admissió del programa de Fotònica, es porta a terme valorant la documentació inclosa en la sol·licitud, estandarditzada per assegurar un procés d’avaluació just i sense biaixos. L’avaluació de les candidatures es basa en els criteris següents amb pes distribuït:

• Experiència de recerca i intersectorial prèvia (25%).
• Excel·lència acadèmica i altres èxits (25%).
• Declaració d’interessos de recerca (25%).
• Qualitat de les referències (25%).

Pel que fa als criteris de la segona fase de selecció, a càrrec d’un comitè de selecció creat ad hoc per a la convocatòria, l’avaluació es basa en la proposta escrita presentada pels candidats i candidates, si és el cas, el seu desenvolupament en l’entrevista i les seves respostes a les preguntes plantejades, utilitzant els criteris següents amb pes distribuït:

• Presentació del projecte de recerca (33%).
• Motivació per al desenvolupament d’estudis de doctorat en l’àmbit escollit i interessos científics (33%).
• Competències i habilitats de comunicació, independència, iniciativa i treball en equip (33%).

Cada un d’aquests mèrits es valora de 0 a 5 en funció d’escales estandarditzades i es combinen amb igual pes per obtenir el resultat final que determinarà el rànquing de candidatures.

Finalment, cal esmentar també que durant tot el procés d’admissió al doctorat de Fotònica es vetlla pel compliment dels principis de transparència, eficiència i comparació internacional establerts en la European Charter for Researchers i el European Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Així mateix, no s’aplica durant aquest procés cap discriminació per raó de gènere o nacionalitat.

Complements formatius

No requereixen complements de formació els estudiants i les estudiants que provenen dels màsters vinculats: master in Photonics, màster universitari Erasmus Mundus en Fotònica, master’s degree in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics, màster en Enginyeria Física i màster en Ciència i Tecnologia Quàntiques, de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Tampoc requereixen complements de formació els estudiants i les estudiants que provinguin de màsters en fotònica i de física d’altres Universitats.

Per als estudiants i les estudiants que provenen de màsters en altres temàtiques, com màsters en ciències biomèdiques o màsters multidisciplinaris en ciències experimentals, s’avalua l’expedient particular i el projecte en el qual treballaran i es determina, en cada cas, si és necessària la superació de complements de formació específics. Si la Comissió Acadèmica del programa així ho determina, aquests estudiants han de cursar com a complement de formació una de les assignatures següents:

• Introduction to Photonics. Optics and Lasers (5 ECTS), del màster en Fotònica.
• Fotònica Aplicada (5 ECTS) del màster universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos.

Període de matrícula dels nous doctorands

La matrícula està oberta tot l’any dins del calendari establert per l’Escola de Doctorat.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Durant el mes de setembre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

El programa de doctorat en Fotònica no especifica un nombre mínim d’articles publicats, assistències a conferències o altres activitats. No obstant això, la Comissió Acadèmica del programa vetlla perquè, individualment, cada tesi assoleixi els estàndards internacionals més alts abans de permetre’n la defensa.

A continuació es detallen les activitats formatives del programa, la seva durada i el seu caràcter obligatori o opcional:

Mobilitat, 3 mesos (optativa)
Elaboració i defensa inicial del pla de recerca, 50 hores (obligatòria)
Formació en habilitats informacionals, 1,5 hores (optativa)
Metodologia de la recerca, 12 hores (optativa)
Innovació i creativitat, 8 hores (optativa)
Habilitats lingüístiques i de comunicació, 18 hores (optativa)
Seminaris científics, 25 hores/any (optativa)
ICONS Seminars, 40 hores/any (optativa)
Coffee Sessions with Prominent Researchers, 2 hores/any (optativa)
Workshops específics del programa, 1 dia/any (optativa)
Publicacions, 50 hores (obligatòria)
PhD Lectures, 65 hores/any, (optativa)
Outreach Activities, 18 hores (optativa)
Formació en habilitats tècniques, 5 hores per tècnica (optativa)
Effective Oral Presentations, 10 hores (optativa)
ICFO-ESADE From Science to Business, 24 hores (optativa)
Introduction to Patent Engineering and Management, 7,5 hores (optativa)
Cursos d’idiomes, 40 hores (espanyol, català i anglès) (optativa)
Research Integrity, 3 hores (obligatòria)
Career Development, 10 hores (optativa)
Resilience and Wellbeing, 6 hores (optativa)
Essential Transferable Skills for Early Career Researchers, 12 hores (optativa).

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Més enllà de les unitats i serveis de suport disponibles a la Universitat, l’equip d’administració de l’ICFO està format per personal altament especialitzat en diferents temàtiques que proporciona una ajuda específica i propera als estudiants del doctorat en Fotònica. Concretament, l’ICFO compta amb:

• Unitat de Recursos Humans i Educació: tràmits acadèmics, de contractació i permisos d’estrangeria, aspectes d’allotjament, ajuts predoctorals per a la realització d’estudis de doctorat i ajudes de mobilitat per a estudiants de doctorat.
• Unitat de Transferència de Coneixements i Tecnologia: https://www.icfo.eu/lang/industry
• Unitat de Projectes de l’ICFO: responsable de la recerca d’oportunitats de finançament, assessorament als investigadors en la preparació de propostes i tramitació de sol·licituds.

A més, els doctorands i doctorandes del programa de Fotònica tenen accés al Laboratori de Nanofabricació, el Servei de Microscòpia de Superresolució i Nanoscòpia, el Laboratori d’Enginyeria Avançada, el Laboratori de Biologia i els laboratoris de Química i Postprocessament: https://www.icfo.eu/lang/research/facilities

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • CHISHOLM, CRAIG STERLING: Raman Dressed Bose-Einstein Condensates with Tunable Interactions: Topological Gauge Theories and Supersolids
  Autor/a: CHISHOLM, CRAIG STERLING
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 12/05/2023
  Data de lectura: 19/06/2023
  Hora de lectura: 10:00
  Lloc de lectura: ICFO, Mediterranean Technology Park, Avinguda Carl Friedrich Gauss, 3, 08860 Castelldefels, Barcelona
  Director/a de tesi: TARRUELL, LETICIA
  Tribunal:
       PRESIDENT: MITCHELL, MORGAN
       SECRETARI: OBERTHALER, MARKUS
       VOCAL: STRINGARI, SANDRO
  Resum de tesi: El control exquisit disponible en els experiments de gasos quàntics ultrafreds els converteix en un candidat ideal per la simulació quàntica de temes diversos que van des de la física d¿altes energies i models anàlegs de gravetat quàntica fins a sistemes de matèria condensada fortament correlacionats i estats exòtics de la matèria. En aquesta tesi s¿hi descriu l¿ús d¿acoblament Raman per dissenyar noves interaccions quirals i una relació de dispersió amb dos mínims amb condensats de Bose-Einstein de potassi, i s¿exploten per realitzar una teoria gauge topològica i un estat exòtic de la matèria conegut com supersòlid, respectivament.Una característica comuna de molts temes d¿interès per la simulació quàntica és la possibilitat de descriure¿ls des de la perspectiva d¿una teoria gauge. L¿acoblament Raman s¿ha utilitzat per produir camps gauge artificials durant més d¿una dècada, però normalment als camps gauge els manquen restriccions de simetria necessàries per construir una teoria gauge. Una teoria gauge ben coneguda que s¿utilitza per descriure estats quàntics de Hall fraccionat és la teoria de Chern-Simons. La teoria de Chern-Simons és una teoria gauge topològica, de manera que no té dinàmica de camp gauge en absència de matèria. Aquí utilitzem acoblament òptic per dissenyar interaccions quirals en un condensat de Bose-Enstein d¿àtoms de potassi i codificar la dinàmica d¿una reducció unidimensional de la teoria de Chern-Simons coneguda com teoria BF quiral en la dinàmica de la matèria. Hem observat solitons quirals i un camp elèctric dependent de la densitat. Els nostres resultats experimentals representen la primera simulació quàntica amb èxit d¿una teoria gauge topològica en el continu.Els supersòlids van ser predits teòricament fa més de cinquanta anys i s¿han fet realitat en els condensats de Bose-Einstein en els últims anys. En una segona sèrie d¿experiments, hem aprofitat les propietats d¿interacció úniques del potassi per crear un supersòlid en un condensat de Bose-Einstein amb acoblament Raman amb major estabilitat i contrast del que es pot aconseguir amb altres àtoms alcalins. Fent servir tècniques d¿òptica d¿ones de matèria hem obtingut per primera vegada imatges de les modulacions de densitat característiques d¿un supersòlid en un condensat de Bose-Einstein amb acoblament Raman. Explorem un règim de paràmetres prèviament inaccessible i demostrem que el període de les franges depèn de la intensitat òptica, a diferencia d¿una xarxa òptica poc profunda en la qual el període de les franges ve donat pel vector d¿ona de la xarxa òptica.El nostre mètode d¿enginyeria d¿interaccions quirals amplia el camp de la simulació quàntica de teories gauge incloent teories gauge topològiques en el continu i suposa un pas endavant cap a la simulació de la teoria de Chern-Simons en dues dimensions. La nostra aplicació de la òptica d¿ones de la matèria a la fase supersòlida en un condensat de Bose-Einstein amb acoblament Raman introdueix una nova eina per detectar els modes de Goldstone de baixa energia i les propietats de coherència de fase.
 • DOMINGUES ALVES, NATALIA: Single-atom motional dynamics in an optical dipole trap
  Autor/a: DOMINGUES ALVES, NATALIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 16/05/2023
  Data de lectura: 16/06/2023
  Hora de lectura: 15:00
  Lloc de lectura: ICFO, Mediterranean Technology Park, Avinguda Carl Friedrich Gauss, 3, 08860 Castelldefels, Barcelona
  Director/a de tesi: MITCHELL, MORGAN
  Tribunal:
       PRESIDENT: DE RIEDMATTEN, HUGUES
       SECRETARI: KUHN, AXEL RUDOLF
       VOCAL: CELISTRINO TEIXEIRA, RAUL
  Resum de tesi: Aquesta tesi estudia, mitjançant simulació i experiments, la dinàmica del moviment d'un sol àtom en un parany de dipol òptic. El parany de dipol òptic que estudiem és un parany fora de ressonància (far-off-resonance trap, FORT) d'un sol feix, dessintonitzat cap al vermell. Aquesta FORT està situada en el centre de quatre lents d'alta obertura numèrica en la configuració ¿ Maltese cross¿ , que facilita els mesuraments basats en la fluorescència de l'àtom. Realitzem un estudi detallat, combinant simulacions i experiments, de la temperatura de l'àtom en aquest sistema. Assenyalem les raons per les quals el model de l'àtom amb una temperatura única pot fallar en descriure les estadístiques del seu moviment en el parany. A més, estudiem la sensibilitat del ja establert mètode ¿ release and recapture¿ a una possible distribució anisotròpica de la temperatura de l'àtom. També mesurem l'extinció òptica causada per l'àtom, a partir de la qual extraiem un limiti inferior de la força d'interacció. Finalment, vam demostrar amb resultats experimentals i de simulacions, com l'excitació paramètrica de l'àtom a la FORT pot ser utilitzada per a manipular la distribució del seu espai de fase, portant a una disminució o augment efectiu de la seva energia cinètica.
 • MARTÍNEZ CERCÓS, DANIEL: Highly Percolated Ultra-Thin Metal Films for Reconfigurable Metasurfaces
  Autor/a: MARTÍNEZ CERCÓS, DANIEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 04/05/2023
  Data de lectura: 21/06/2023
  Hora de lectura: 15:00
  Lloc de lectura: ICFO, Mediterranean Technology Park, Avinguda Carl Friedrich Gauss, 3, 08860 Castelldefels, Barcelona
  Director/a de tesi: PRUNERI, VALERIO | PAULILLO, BRUNO
  Tribunal:
       PRESIDENT: ARTIGAS GARCIA, DAVID
       SECRETARI: HERRANZ, GERVASI
       VOCAL: THELEN, DEAN MICHAEL
  Resum de tesi: Actualment existeix un gran interès científic i tecnològic en materials ultrafins, amb almenys una dimensió en el rang del nanòmetre o inclús inferior, ja que aquests posseeixen característiques no assolibles pels seus homòlegs de major gruix. La gran modulació elèctrica i l'intens confinament de camp assolibles mitjançant l'ús de grafè i altres materials bidimensionals (2D), proporcionen un clar exemple de les propietats elèctriques i òptiques úniques que poden ser utilitzades per demostrar dispositius sense precedents. A més dels materials 2D, les làmines ultrafines de metall (UTMFs) estan emergint com a potencials candidats per a revolucionar el camp de l'optoelectrònica. No obstant, la deposició estàndard de metalls per mètodes de fabricació escalables, com ara sputtering o evaporació, resulta en la formació d'illes desconnectades de metall a petits gruixos. Per tant, generalment és necessari l'ús de tècniques per a la modificació de l'energia superficial del substrat que promoguin la percolació primerenca de les làmines de metall. A més, la sintonització de les propietats físiques dels UTMFs després de la seva fabricació ha estat elusiva durant molt de temps atès que la gran densitat de càrrega dels metalls juntament amb les dificultats en l'obtenció de làmines de metall contínues a gruixos prou fins. Recentment, UTMFs d'argent (Ag) i or (Au) amb gruixos nanomètrics han estat obtinguts mitjançant l'ús de seed layers. Gràcies al reduït gruix de les làmines obtingudes mitjançant aquesta tècnica, una gran modulació electro-òptica de plasmons en UTMFs mitjançant gating d'electròlits va ser demostrada per primera vegada.Seguint aquests avenços, al llarg d'aquesta tesi introduïm, per primera vegada al nostre coneixement, una nova tècnica de deposició basada en el seeding de metalls nobles mitjançant una capa sub-nanomètrica d'òxid cúpric. Aquesta tècnica promou la percolació primerenca de Ag i Au sobre òxid de silici i fluorur de calci deixant inalterades les seves propietats òptiques. La tècnica reportada és escalable i és potencialment extensible al creixement d'altres metalls nobles, mostrant així un gran potencial per al seu ús en aplicacions tecnològiques reals. Així mateix, les propietats morfològiques, elèctriques i òptiques dels UTMFs d'Ag i Au resultants són estudiades en funció del seu gruix, demostrant la seva gran qualitat demostrant la seva gran qualitat en casos en què làmines conductives amb gran transparència i/o superfícies ultra-llises són necessàries.En relació a la sintonitzabilitat dels UTMFs, en primer lloc mostrem un nou mètode per sintonitzar les propietats elèctriques i òptiques dels UTMFs d'Au mitjançant foto-reducció. Aquesta tècnica és utilitzada per demostrar que superfícies conductives transparents i plasmòniques poden ser sintonitzades de forma contínua i, si s'afegeix oxidació, poden ser ciclades consecutivament. Aquesta sintonització possibilita estructures reconfigurables basades en UTMFs i l'ajustament de la seva resposta a punts de treball específics. Aquest mètode és per tant important en la producció a gran escala d'aquestes superfícies ja que permet la compensació d'irregularitats en el material, així com errors morfològics i en les dimensions estructurals ocorreguts durant la seva fabricació. En segon lloc, demostrem canvis reversibles en les propietats òptiques de superfícies semi-reflectives i plasmòniques en l'infraroig (IR) mitjançant la combinació d'UTMFs d'Au amb gating d'electròlits, amb especial atenció en mesures en una geometria de reflexió. Els resultats demostren el potencial del mètode en dispositius de modulació electro-òptica en el règim IR, i estén la seva aplicació a situacions en què treballar en una configuració de reflexió és necessària o beneficiosa. Exemples d'això inclouen finestres intel·ligents o sensors químics o biològics com, per exe
 • RAKONJAC, JELENA VELIBOR: Light-matter entanglement between telecom photons and solid-state quantum memories
  Autor/a: RAKONJAC, JELENA VELIBOR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 23/05/2023
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: DE RIEDMATTEN, HUGUES
  Tribunal:
       PRESIDENT: MITCHELL, MORGAN
       SECRETARI: LEDINGHAM, PATRICK
       VOCAL: HUNGER, DAVID
  Resum de tesi: Future networks for quantum communication will require a new form of technology in order to operate over long distances. The no-cloning theorem precludes the use of amplification, so quantum repeater schemes have been proposed to achieve long-distance quantum communication through the distribution of entanglement. A key device for this setup is a quantum memory, which is required in order to store entanglement and synchronise its distribution.Among the many physical systems than can be used as a quantum memory, rare-earth ion-doped crystals stand out due to their long coherence times and potential for multiplexing and integration. This thesis reports the use of one such system, Pr3+:Y2SiO5, as a quantum memory using the atomic frequency comb (AFC) protocol. Building on previous work, we improved the performance of the memory to be able to demonstrate light-matter entanglement with a telecommunications wavelength photon and the quantum memory, for both a bulk memory and an integrated version.To measure light-matter entanglement, we use photon pairs generated through cavity-enhanced spontaneous parametric down conversion, where one photon (the signal) is stored in the memory and the other (the idler) is at a telecommunications wavelength. These photon pairs exhibit energy-time entanglement, which we analyse in the time basis using fibre- and AFC-based Mach-Zehnder interferometers. In the first experiment, we demonstrate light-matter entanglement where the bulk quantum memory is used with on-demand retrieval via storage in a spin-wave. We measure interference fringes with average visibilities of 89(2)% for AFC storage, and 70(3)% for spin-wave storage, sufficient to demonstrate entanglement. This is the first such demonstration using an on-demand multimode solid-state memory and telecom photon. We show that entanglement is maintained for up to 47.7 µs of storage. These results were made possible through improvements in the AFC efficiency and the noise filtering. Furthermore, we perform on-demand storage and retrieval of up to 30 temporal modes.We take the next step towards implementing our system in a real world scenario by measuring entanglement over a distance. To do so, we send the idler photons through both optical fibre spools and deployed fibre in the metropolitan area of Barcelona, Spain, while the photon detection still occurs in the same lab. The resulting visibilities (80% or higher) demonstrate that the photonic qubit does not decohere during transmission through the optical fibre. We then decouple the photon creation and detection by measuring non-classical correlations between signal photons detected in the lab, and idler photons detected 16 km away (44 km in fibre) in a different location.The final experiment uses a fibre-integrated memory for light-matter entanglement. We use a Pr3+:Y2SiO5 crystal containing a Type I laser-written waveguide, interfaced directly with optical fibre. The fibre-integration allows for improved transmission and AFC efficiency compared to a free-space coupled waveguide memory. To analyse the performance of the memory, we demonstrate non-classical correlations for storage times up to 28 µs. We perform qubit tomography in the time basis for storage times of 3 and 10 µs, measuring two-qubit fidelities of 86(2)% and 86(4)%, respectively, demonstrating storage of entanglement.These experiments demonstrate the potential of our system for use as part of a quantum repeater, with many opportunities for further improvement to the storage time, efficiency, and multiplexing capability.

Darrera actualització: 10/06/2023 04:45:36.

Llistat de tesis en dipòsit

 • BARCONS RUIZ, DAVID: Exploring graphene artificial superlattices and hydrodynamic plasmons
  Autor/a: BARCONS RUIZ, DAVID
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 30/05/2023
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: KOPPENS, FRANK | HERZIG SHEINFUX, HANAN
  Tribunal:
       PRESIDENT: GARCÍA DE ABAJO, JAVIER
       SECRETARI: GORBACHEV, ROMAN
       VOCAL: ANDREI, EVA YOCHEVED
  Resum de tesi: El grafè ha revolucionat el camp de la física de la matèria condensada durant els darrers dos decennis. Els estudis realitzats amb grafè s¿han convertit en una plataforma de recerca de màxima importància. Això és degut a que els electrons del grafè es comporten com fermions de Dirac sense massa, i per tant tenen propietats típiques de partícules relativistes. També influeixen les seves propietats electro-òptiques extraordinàries, com és ara una mobilitat electrònica excepcional, la seva gran capacitat de modulació al modificar-ne el dopatge amb diferents voltatges de porta i la gran capacitat d¿absorció de llum dins un gran rang de longituds d¿ona. Fa ben poc s¿han descobert correlacions físiques a super-xarxes moiré de grafè, i això ha portat un seguit d¿estudis i de resultats com a resultat de l¿interès generat a la comunitat científica. Les super-xarxes moiré es preparen amuntegant capes de Van der Waals girades l¿una respecte a l¿altra. Això crea una nova periodicitat de més llarg abast que modifica l¿estructura electrònica de bandes. En principi aquestes super-xarxes es podrien fabricar també artificialment. Això portaria una flexibilitat complerta a l¿hora de crear qualsevol xarxa. A la primera part d¿aquesta tesi, introduïm una nova tècnica de nano-fabricació que permet estructurar materials de Van der Waals a escales comparables a super-xarxes moiré, però sense restriccions al disseny de la xarxa. La tècnica que presentem consisteix en bombardejar membranes penjades (suspeses) amb un feix de ions. Demostrem que aquesta tècnica pot imprimir patrons periòdics a elèctrodes de grafit amb un període de menys de 20 nanòmetres. Aquests patrons periòdics generen un potencial de super-xarxa a capes de grafè aïllades que modifica la seva estructura de bandes. Això ho comprovem mitjançant mesures de transport electrònic. Utilitzant els nostres processos denano-fabricació estudiem també estructures de xarxa més complexes, que no són assolibles simplement girant unes capesrespecte a les altres. Amb la nostra tècnica hem proposat un sistema experimental viable mitjançant la inducció d¿un potencial de super-xarxa en bi-capes de grafè, amb el que es poden obtenir bandes electròniques planes i aïllades que podrien presentarfenòmens de correlació. Amb aquest procés es podrà obtenir una nova classe de simuladors d¿estat sòlid de Fermi-Hubbard.Per altra banda, s¿ha comprovat fa poc que els electrons dins el grafè es poden comportar com un fluid hidrodinàmic dins d¿un ampli rang de paràmetres al que es pot accedir experimentalment. Això és degut a que els electrons poden recórrer gransdistàncies sense perdre moment, fins i tot a temperatura ambient. Aquest comportament similar al d¿un fluid és degut a la presència de col·lisions electró-electró. S¿han fet estudis de fenòmens típics de materials líquids, com per exemple la viscositat, a dispositius de grafè. Això ha generat molt d¿interès a la comunitat científica. A la segona part d¿aquesta tesi, utilitzem excitacions col·lectives de la densitat electrònica (o plasmons) de grafè a freqüències de THz, per explorar la transició entre el règim sense col·lisions (on l¿acoblament electró-electró no és important per la resposta dinàmica del grafè) i el règim hidrodinàmic. Demostrem que la resposta dinàmica d¿un líquid d¿electrons a un potencial elèctric oscil·lant depèn de si la freqüència d¿excitació és més gran o més petita que la freqüència de les col·lisions electró-electró. Per als líquids de Fermi electrònics, aquest fenomen és equivalent a la transició des del modus 0 al primer modus de so que s¿observa als líquids de Fermi neutres. Finalment implementem un sistema d¿obtenció d¿imatges en camp proper a freqüències de THz, que permet també obtenir la fase. Aquest sistema obté imatges amb un quocient senyal-soroll
 • SCANDI, MATTEO: Information and thermodynamics
  Autor/a: SCANDI, MATTEO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 30/05/2023
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: ACÍN DAL MASCHIO, ANTONIO
  Tribunal:
       PRESIDENT: LEWENSTEIN, MACIEJ
       SECRETARI: MANISCALCO, SABRINA
       VOCAL: MANZANO PAULE, GONZALO
  Resum de tesi: La comprensió moderna de la física està profundament relacionada amb el concepte d'informació. El renaixement de l'estudi de la mecànica quàntica en forma d'informació quàntica és només un exemple d'una tendència més general que mostra com la incorporació d'idees de la teoria de la informació a la pràctica de la física no és simplement una oportunitat fèrtil per trobar nous resultats, sinó que també ofereix una comprensió radicalment nova del que hauria de descriure la física: emblemàtica d'aquest canvi de paradigma és la transició de l'espai dimensional infinit associat a les funcions d'ona que apareixen a l'equació de Schrödinger, a l'extrema simplicitat de la pedra angular moderna de la mecànica quàntica, la qubit. Un lloc especial en aquest context ocupa la termodinàmica: d'una banda, perquè va ser una de les primeres branques de la física en què es va reconèixer explícitament el paper de la informació; de l'altra, ja que la correspondència formal entre l'entropia de Shannon i Boltzmann deixa entreveure una connexió profunda entre tots dos. En última instància, gairebé sembla que aquestes dues teories acabaran coincidint, i es parlarà de termodinàmica igual que de teoria de la informació amb esborrat. Encara estem lluny d'aquesta afirmació, però l'aparició contínua de quantificadors d'informació en un entorn genuïnament termodinàmic, especialment quan es caracteritza la dissipació, no pot deixar de corroborar aquesta creença.L'objectiu d'aquesta tesi és avançar més en la identificació de les dues teories, centrant-se en alguns aspectes de la geometria de la informació i mostrant com aquestes s'apliquen de manera natural a l'estudi de les transformacions termodinàmiques. En particular, el principal objecte d'interès és la família de mètriques d'informació quàntiques de Fisher, estudiades a fons a la primera part de la tesi. Allà demostrem un fet que motiva l'interès per aquesta magnitud: malgrat l'entorn estadístic en què es va formular originalment, té una naturalesa dinàmica tan profunda que totes les evolucions físiques es poden definir en realitat només en termes del seu comportament respecte a la Informació de Fisher. En la segona part de la tesi, connectem aquesta discussió amb el camp de la termodinàmica. En aquest context, mostrem que les mètriques d'informació de Fisher sorgeixen de manera natural en la descripció de la dissipació en transformacions gairebé isotèrmiques, és a dir, sempre que la conducció és prou lenta perquè el sistema estigui a prop de l'equilibri durant tot el protocol. Això mostra un altre exemple del que sembla ser una regla general: la naturalitat amb què les estructures desenvolupades en el context de la inferència estadística i la teoria de la informació s'apliquen a l'estudi de la producció d'entropia.

Darrera actualització: 10/06/2023 04:30:26.

Llistat de tesis defensades per any

 • AGARWAL, HITESH: Graphene based optical interconnects and IR photodetectors
  Autor/a: AGARWAL, HITESH
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 23/01/2023
  Director/a de tesi: KOPPENS, FRANK

  Tribunal:
       PRESIDENT: PRUNERI, VALERIO
       SECRETARI: MUELLER, THOMAS
       VOCAL: STAMPFER, CHRISTOPH
  Resum de tesi: A pesar de la amplia investigación en la industría de los semiconductores, la ley de Moore finalmente se está desacelerando debido a una mayor complejidad en la fabricación. Por ello, se está realizando un gran esfuerzo para explorar soluciones híbridas, es decir, agregando funcionalidades adicionales a la plataforma del silicio ya existente, para mantener respuesta a la creciente demanda. Esto se conoce coloquialmente como la fase `Más allá de Moore¿. Esta tesis propone al grafeno - una capa monoatómica de carbono - como un excelente candidato para las aplicaciones optoelectrónicas de la fase `Más allá de Moore¿. En particular, demostramos interconexiones ópticas basadas en grafeno: fotodetectores y moduladores para aplicaciones en comunicación de datos y sensores infrarrojos de banda ancha para astronomía espacial hiperespectral.El grafeno posee la movilidad electrónica a temperatura ambiente más alta que conocemos, es compatible con el la plataforma de 'semiconductor complementario de óxido metálico' (CMOS) y tiene magníficas propiedades electrónicas y optoelectrónicas. En la primera parte de esta tesis, usamos grafeno como elemento activo sobre una plataforma de guía de ondas pasiva de silicio para demostrar su utlididad en moduladores de electroabsorción y fotodetectores. Desarrollamos una novedosa combinación de dieléctricosmediante la integración de materiales 2D con óxidos 3D, lo que nos permitió obtener una interfaz limpia y de alta calidad con grafeno, y propiedades de alto-¿. Esto nos ayudó a superar limitaciones fundamentales y conseguimos demostrar una alta eficiencia de modulación (~ 2.2 dB/V) y una alta velocidad (39 GHz) en el mismo dispositivo, superando a otros moduladores basados en CMOS. En lo referente a los fotodetectores, demostramos un detector basado en el efecto foto termoeléctrico (PTE) con alta responsividad (55 mA/W) y un ancho de banda de 40 GHz limitado por los instruementos de medida.En la segunda parte de la tesis, abordamos el problema perpetuo de la baja absorción de luz en el grafeno al demostrar el primer fotoconductor 3D basado en capas de grafeno bicapa desacopladas entre ellas, con propiedades similares a las de 2D. Debido al entorno asimétrico que experimentan las bicapas de grafeno, estas perciben un fuerte campo cristalino interno, lo que resulta en la aparición una banda prohibida intrínseca. Aprovechamos esta banda prohibida para observar una gran respuesta fotoconductora en un amplio rango de longitudes de onda, de 2 a 150 µm. Esto supone la primera alternativa para los lentos y costosos detectores térmicos de banda ancha. Esto podría significar un paso fundamental para la obtención de imágenes hiperespectrales y en la astronomía de infrarrojos, acercándonos un paso más a revelar los secretos del universo. Finalmente, encontramos una gran fotorrespuesta en el estado crítico fuera del equilibrio en superredes de grafeno bajo un alto bias. Encontramos que el estado crítico cambia con la temperatura o la luz, lo que da como resultado una fotorrespuesta, imitando el comportamiento propio del borde de transición, el cual puede ser potencialmente interesante para la detección de fotones únicos de THz en el futuro.

 • ANDREOLI, FRANCESCO: Multiple light scattering in atomic media: from metasurfaces to the ultimate refractive index
  Autor/a: ANDREOLI, FRANCESCO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 23/03/2023
  Director/a de tesi: CHANG, DARRICK

  Tribunal:
       PRESIDENT: TARRUELL, LETICIA
       SECRETARI: MILLER, OWEN DENNIS
       VOCAL: KAISER, ROBIN PIERRE LÉON
  Resum de tesi: Nuestra capacidad de confinar y guiar la luz nos ha llevado a logros tecnológicos asombrosos, jugando un papel fundamental en campos tan diversos como la fotoquímica, las telecomunicaciones o el diseño de materiales. La propiedad clave de un material para controlar la luz es su índice de refracción. En particular, todos los materiales naturales exhiben un índice de refracción modesto, cercano a la unidad, n ~ 1. Esta universalidad sugiere la existencia de algún origen simple y ubicuo, cuya caracterización completa a partir de consideraciones microscópicas, sorprendentemente, aún falta. Además, para aumentar el rendimiento de los dispositivos fotónicos, es crucial entender si los principios físicos permiten o prohíben la síntesis de materiales con índices más altos. En esta tesis, abordamos estas cuestiones desde un punto de vista atómico, estudiando si las propiedades ópticas macroscópicas pueden deberse a procesos electrodinámicos entre átomos bien separados, que solo interactúan a través de la dispersión de la luz. Las teorías estándar ignoran que la luz puede dispersarse varias veces y conducen a predicciones erradas en situaciones de fuerte interferencia, como en redes cristalinas o conjuntos densos de átomos. Aquí, desarrollamos nuevas técnicas para tratar la dispersión múltiple de la luz, con el objetivo final de comprender los límites fundamentales del índice de refracción, así como proponer aplicaciones fotónicas innovadoras. Nuestros resultados se dividen en tres partes.Primero, investigamos un conjunto desordenado de átomos con densidad creciente, hasta regímenes donde se requiere un tratamiento completo de la dispersión múltiple y de las interacciones de campo cercano. En esta situación, encontramos que estos efectos limitan el índice de refracción a un valor máximo de n ~ 1,7. Proponemos una explicación basada en la teoría del grupo de renormalización, en la que las interacciones de campo cercano, combinadas con posiciones atómicas aleatorias, desarrollan una ampliación no homogénea de las frecuencias atómicas de resonancia. Este mecanismo asegura que, independientemente de la densidad atómica, la luz (para cualquier frecuencia dada) solo interactúa con unos pocos átomos resonantes por unidad cúbica de longitud de onda, limitando la respuesta óptica.Un comportamiento radicalmente diferente se manifiesta en una red cristalina de átomos. Siempre que las interacciones solo estén mediadas por dispersión múltiple, cada capa del cristal exhibe una respuesta monomodo sin pérdidas, que genera un índice de refracción muy grande y puramente real. Para abordar los límites de esta respuesta física, ampliamos nuestro análisis teórico hasta densidades tan altas que los orbitales electrónicos de los núcleos vecinos comienzan a superponerse. Desarrollamos un modelo para incluir el inicio de este régimen en nuestro análisis, argumentando que la aparición del magnetismo cuántico, las correlaciones de densidad y la dinámica de efecto túnel de los electrones suprimen efectivamente la respuesta monomodo, bajando nuevamente el índice a la unidad. No obstante, justo antes del inicio de los procesos químicos, nuestra teoría predice la posibilidad teórica de sintetizar un material con un índice de refracción sorprendentemente alto (n ~ 30) y pérdidas bajas.Por último, inspirándonos en la impresionante respuesta óptica de las redes atómicas, proponemos su uso para imitar un dispositivo óptico complejo, a saber, una lente delgada. El componente básico de esta "metalente atómica" está compuesto por tres redes atómicas bidimensionales consecutivas, cuyas distancias y constantes de red se eligen adecuadamente para garantizar una alta transmisión de la luz, así como un cambio de fase arbitrario. Para caracterizar su eficiencia y probar su robustez frente a pérdidas, realizamos simulaciones numéricas incluyendo un gran número de átomos, entr

 • CAMPHAUSEN, ROBIN: Quantum-enhanced imaging with SPAD array cameras
  Autor/a: CAMPHAUSEN, ROBIN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 12/04/2023
  Director/a de tesi: PRUNERI, VALERIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: ACÍN DAL MASCHIO, ANTONIO
       SECRETARI: LAPKIEWICZ, RADEK
       VOCAL: JULIA DIAZ, BRUNO
  Resum de tesi: Los pares de fotones entrelazados pueden mejorar la capacidad de obtención de imágenes. La formación de imágenes de fase permite detectar detalles de muestras transparentes con alta precisión y sin necesitar marcas fluorescentes potencialmente invasivas. Además, el entrelazamiento permite una mayor relación señal-ruido (SNR, por sus siglas en inglés) de la que es posible utilizando luz clásica. Las correlaciones espaciales de las fuentes de pares de fotones basadas en conversión paramétrica descendente espontánea (SPDC, por sus siglas en inglés) también pueden ser empleadas para aumentar la resolución espacial, y la robustez frente al ruido y a las aberraciones. Por tanto, las técnicas de captación de imagen cuántica son una potente estrategia para impulsar el campo de la ciencia de la fotografía especializada más allá de sus límites actuales.La mayor barrera en la implementación de esquemas de captación de imágenes cuánticas basadas en fotones entrelazados es principalmente tecnológica, al carecer de sensores de imagen escalables capaces de detectar imágenes multifotónicas. No obstante, el desarrollo de cámaras de matriz de fotodiodos de avalancha de fotón único (SPAD, por sus siglas en inglés), y de fuentes de pares de fotones entrelazados de alta eficiencia y brillo, basadas en SPDC, ha cambiado el panorama actual. Estos avances han permitido que los componentes necesarios alcancen una relativa madurez tecnológica, lo que abre una ventana de oportunidad para la ingeniería de sistemas útiles que aprovechan el entrelazamiento para mejorar la imagen óptica.En esta tesis, mostramos el desarrollo de una plataforma de captación de imágenes cuántica práctica y rápida, capaz de generar imágenes mediante el uso de coincidencias multifotónicas. Principalmente, nos centramos en la capacidad de formar imágenes de fase de campo amplio, mejoradas por entrelazamiento. Los componentes principales de nuestra plataforma son: fuentes de pares de fotones hiperentrelazados, un sistema óptico de imagen con un gran campo de visión y capacidad de medición de fase, y formación de imagen mediante la detección en coincidencias utilizando cámaras SPAD. Específicamente, la tesis describe:¿ La primera realización de un sistema de captación de imágenes de fase en configuración de campo amplio mejorado por entrelazamiento. Utilizando métodos de análisis del ruido y de los recursos, se logró demostrar la supersensibilidad en la medición de fase facilitada por iluminación con luz cuántica. Las capacidades de nuestro sistema se probaron con medidas correspondientes a ejemplos del mundo real, por ejemplo, midiendo microarreglos ultrafinos (grosor de ~nm) en materiales transparentes, muestras biomédicas de microarrays de proteínas, y de fase birrefringente.¿ El desarrollo de herramientas numéricas y experimentales generales para calcular imágenes y vídeos de coincidencias de pares de fotones con cámaras SPAD, con modos de lectura de conteo de fotones y etiquetado de tiempo. Además, se desarrolló la recuperación de imágenes de fase del entrelazamiento, adaptando técnicas de interferometría y holografía. Asimismo, se realizó un estudio detallado sobre la influencia de diferentes parámetros experimentales en los factores de calidad de imagen.¿ La evolución y optimización de nuestro sistema hacia la formación de imágenes cuánticas en tiempo real. Se integró primero una fuente de fotones entrelazados de longitud de onda visible y, seguidamente, una nueva cámara SPAD con marcado temporal. El sistema resultante presenta una mejora de al menos cuatro órdenes de magnitud en la velocidad de medición en comparación con otras demostraciones. Esto confiere al sistema la capacidad de grabar vídeos de coincidencias de pares de fotones entrelazados con una tasa de fotogramas de ~Hz. Este sistema, además de medir la fase, tiene aplicaciones para monitorizar tanto la fidel

 • DI GIULIO, VALERIO: Nanophotonics with charged particles
  Autor/a: DI GIULIO, VALERIO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 12/04/2023
  Director/a de tesi: GARCÍA DE ABAJO, JAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: KOCIAK, MATHIEU
       SECRETARI: ROPERS, CLAUS
       VOCAL: MANJACAVAS AREVALO, ALEJANDRO
  Resum de tesi: Entre els constituents fonamentals de la matèria, partícules carregades com electrons i positrons són protagonistes en fenòmens físics associats amb escales d'energia petites (~ meV) i altes (~ MeV). Per exemple, els electrons conductors en sistemes de matèria condensada poden respondre col·lectivament a l'acció d'un camp electromagnètic extern, exhibint excitacions de plasmó que dominen el seu comportament òptic en el visible. La presència de límits materials produeix una modulació dramàtica d'aquests modes que permet modelar la seva interacció amb la llum per a l'exploració de fenòmens fonamentals i el disseny d'aplicacions pràctiques, temes centrals en el camp de la nanofotònica.Els electrons que viatgen a l'espai lliure, com els dels microscopis electrònics, constitueixen sondes ideals per a observar materials amb resolució nanomètrica. Per tal de millorar la resolució energètica fins al règim dels meV i alhora realitzar mesures resoltes en el temps amb precisió de fs, els polsos làser i els electrons en microscopis electrònics de transmissió es poden sincronitzar per trobar-se a la mostra en l'anomenada microscòpia electrònica de camp proper induïda per fotó (PINEM). L¿eficiència de l¿acoblament de l¿electró a camps evanescents intensos produïts per làser provoca una forta remodelació d'energia de la funció d'ona dels electrons. Durant l'última dècada, la tècnica PINEM s'ha utilitzat per adaptar la funció d'ona dels electrons lliures, emfatitzant així el paper d'aquestes sondes de microscòpia com a portadores d'informació. Aquesta tesi representa un esforç per explorar nous escenaris en la interacció entre electrons lliures i excitacions òptiques. En particular, el Capítol 2 aborda la investigació teòrica dels aspectes de mecànica quàntica associats amb la interacció PINEM mitjançant una descripció d¿òptica quàntica del camp òptic. Basant-nos en aquests resultats, en el Capítol 3 mostrem que es pot millorar el control sobre la formació, compressió i estadística del pols d'electrons mitjançant la substitució de l'excitació làser coherent per la interacció amb llum quàntica, com ara camps òptics de fase i amplitud.El Capítol 4 explora el paper que juguen les fluctuacions del buit electromagnètic en la dinàmica acoblada d'un feix d'electrons lliures i un objecte macroscòpic, produint difracció elàstica i decoherència. En particular, demostrem que la difracció pot dominar sobre la decoherència, suggerint un enfocament no destructiu de la microscòpia basat en l'elecció específica de paràmetres que minimitzen la interacció inelàstica amb l'espècimen.Com a aspecte radicalment diferent de la interacció entre llum i electrons, el Capítol 5 està dedicat a l'estudi de la interferència produïda en l'emissió de catodoluminescència per la interacció sincronitzada d'electrons lliures i polsos làser enfosquits dispersats per l'espècimen. Argumentem que aquest efecte pot permetre mesures combinant la selectivitat espectral i temporal de la llum amb la resolució atòmica dels feixos d'electrons per resoldre la fase associada amb els modes òptics en la mostra.En el Capítol 6, considerem que la difracció elàstica, similar a l'estudiada en el Capítol 4, també és experimentada per electrons de conducció en un material bidimensional, alterant així les seves propietats simplement afegint una estructura neutral veïna.A escales d'energia més altes, el Capítol 7 explora el potencial dels modes òptics confinats per assistir en la producció de parells electró-positró que sorgeix de la dispersió de raigs gamma per polaritons de superfície que es propaguen en la interfície d'un material.En resum, a través d'aquesta tesi explotem l'acoblament entre la llum evanescent, aprofitada en la proximitat dels límits dels materials, i les partícules lliures carregades per tal d'accedir a nous efectes només observables en el

 • DURANTI, STEFANO: Towards efficient quantum repeater nodes based on solid-state quantum memories
  Autor/a: DURANTI, STEFANO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 24/03/2023
  Director/a de tesi: DE RIEDMATTEN, HUGUES

  Tribunal:
       PRESIDENT: CHANG, DARRICK
       SECRETARI: KRÖLL, RICHARD STEFAN
       VOCAL: ETESSE, JEAN FRANÇOIS YVES
  Resum de tesi: Los repetidores cuánticos son el fundamento de las futuras redes cuánticas de larga distancia. En la mayoría de las arquitecturas, su núcleo funcional está constituido por memorias cuánticas, dispositivos que pueden almacenar y reemitir información fotónica cuántica bajo demanda. El objetivo de esta tesis es avanzar hacia nodos eficientes de repetidores cuánticos que permitan crear correlaciones cuánticas entre fotones de telecomunicaciones y qubits materiales. Con estos fines, llevamos a cabo tres experimentos principales.En nuestro primer trabajo, construimos una fuente en estado sólido de fotones entrelazados con capacidades de almacenamiento integradas. Esta memoria cuántica emisiva se implementó en un cristal de Pr3+:Y2SiO5, mediante el protocolo del peine atómico de frecuencia (AFC). Gracias al AFC pudimos adaptar el protocolo Duan-Lukin-Cirac-Zoller (DLCZ), concebido para átomos fríos, a un ensamble de estado sólido. Este experimento demostró que podemos producir entrelazamiento de materia y luz entre un fotón mensajero, a 606 nm, y una excitación de onda de espín dentro del material. En un momento posterior, la excitación de la materia se transfirió a un segundo fotón a 606 nm, emitido por la memoria, a través de un pulso de lectura. Se midieron las correlaciones cuánticas entre los dos fotones, lo que permitió la violación de una desigualdad de Bell, demostrando así la presencia de entrelazamiento. La eficiencia fue baja, un 1,6%, pero se identificaron soluciones para aumentar este valor.En el segundo experimento, abrimos el camino para la conversión cuántica de frecuencia (QFC) de estos fotones a la banda de telecomunicaciones. La larga duración de estos fotones, de hasta 1 µs, hace que su conversión con una alta relación señal-ruido (SNR) sea un desafío. La conversión desde 606 nm a 1552 nm se logró mediante la generación de diferencia de frecuencia (DFG) en una guía de ondas PPLN utilizando un fuerte campo de bombeo a 994 nm. Una prueba con pulsos coherentes débiles (PCDs) mostró que podemos convertir fotones de unos µs, dada la eficiencia de anuncio del experimento anterior, con una SNR de 2,6. Esto prepara el escenario para interconectar una memoria AFC-DLCZ, que funciona a 606 nm, con la red de telecomunicaciones (1530 nm ¿ 1565 nm) y con sistemas materiales que funcionan a una longitud de onda diferente.Finalmente, en el último experimento, implementamos el protocolo AFC asistido por una cavidad con impedancia adaptada (IMC). Ha sido demostrado anteriormente que la IMC mejora la eficiencia del protocolo AFC. Usamos la cavidad para almacenar PCDs con una eficiencia de hasta el 62%. En el mismo sistema, almacenamos qubits codificados en tiempo constituidos por PCDs, logrando una eficiencia del 52% y, con un análisis realizado por medio de un interferómetro Mach-Zehnder basado en el AFC, evaluando una fidelidad del 95% para el qubit emitido, y una fidelidad de la memoria compatible con el 100%. Además, estudiamos la influencia del efecto de luz lenta en nuestro cristal y concluimos que conlleva una reducción del ancho de banda de la cavidad de dos órdenes de magnitud. Finalmente, el tiempo de almacenamiento del AFC se extendió hasta 50 µs, para certificar que la mejora de la eficiencia se mantiene para diferentes AFCs.Los logros de esta tesis son la vanguardia, en cuanto a eficiencia, para las memorias basadas en el AFC y para el almacenamiento de qubits en sistemas de estado sólido, y abren paso hacia las memorias cuánticas eficientes. Además, hemos hecho la primera demostración de una fuente de estado sólido de parejas de fotones entrelazados que además funciona como memoria multimodo de estado sólido integrada. Los resultados del experimento AFC-DLCZ en términos de eficiencia de anuncio hacen posible conectarlo con nuestro experimento de QFC. La combinación de los dos permite establecer un nodo cuántico y conectarlo con diferentes tipos de

 • KRAMARENKO, MARIIA: FLUORESCENCE QUANTUM YIELD AND THE OPEN CIRCUIT VOLTAGE IN PEROVSKITE SOLAR
  Autor/a: KRAMARENKO, MARIIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 24/03/2023
  Director/a de tesi: MARTORELL PENA, JORDI

  Tribunal:
       PRESIDENT: LIRA CANTÚ, MÓNICA
       SECRETARI: GARCÍA DE ARQUER, FRANCISCO PELAYO
       VOCAL: ALARCON LLADO, ESTHER
  Resum de tesi: Per mitigar la crisi energètica i climàtica que ja estem enfrontant i abordar l'augment del consum d'energia, és fonamental fomentar estratègies de transició energètica. L'èxit de la transició energètica depèn en gran menera de poder transformar el sector energètic mundial de fonts basades en combustibles fòssils a fonts d'emissió de diòxid de carboni neutres o zero. Un estudi de dècades sobre la fotovoltaica ha produït diverses generacions de tecnologies de conversió d'energia solar que no emeten gasos d'efecte hivernacle ni contaminació de l'aire quan funcionen. Tanmateix, tenint en compte que el sol és la Font d'energia més abundant del nostre planeta, en comparació amb els combustibles fòssils, l'ús de la fotovoltaica és encara molt limitat. En aquesta transició dels combustibles fòssils a la fotovoltaica, és essencial millorar l'assequibilitat combinada amb una alta eficiència. En els darrers anys, les cèl·lules solars de perovskita s'han convertit en la tecnologia fotovoltaica de pel·lícula prima més destacada per proporcionar una alta eficiència simultàniament a un baix cost. En aquesta tesi, estudiem cèl·lules solars basades en perovskites i rutes òptiques per maximitzar la seva eficiència de conversió d'energia. El límit teòric per convertir la llum solar en electricitat mitjançant l'efecte fotovoltaic va ser establert per primera vegada per William Shockley i Hans-Joachim Queisser el 1961 basant-se en el principi de l'equilibri detallat. Segons el seu treball, una cèl·lula solar pot assolir una eficiència limitadora si s'eliminen tots els mecanismes de pèrdua i el rendiment quàntic de fluorescència és igual a la unitat. L'eficiència de conversió de totes les tecnologies fotovoltaiques encara és considerablement inferior al límit d'eficiència de Shockley - Queisser, però les basades en perovskita han demostrat propietats optoelectròniques excepcionals i rendiments quàntics de fluorescència elevats, que poden ajudar a apropar la seva màxima eficiència fotovoltaica a aquest límit. En aquesta tesi, proporcionem diverses rutes òptiques per optimitzar els paràmetres fotovoltaics de les cèl·lules solars de perovskita, posant un èmfasi especial en la tensió de circuit obert estudiant la seva relació amb l'absorció i emissió de fotons per part de la capa de perovskita.El capítol 1 serveix com a introducció, que inclou una discussió sobre la demanda mundial actual d'energia i les tecnologies fotovoltaiques disponibles, centrant-se més en les basades en materials perovskites. El límit d'eficiència de Shockley-Queisser i el mecanisme de pèrdua de potència. Al capítol 2, analitzem la relació entre la tensió de circuit obert i el rendiment quàntic de fluorescència en cèl·lules solars basades en perovskita, tant teòricament com experimentalment, i discutim la desviació observada del comportament previst. El capítol 3 descriu el nou mètode de fabricació de perovskites d'alta qualitat amb bandes buides baixes i gran mida de gra. El mètode de creixement compacte de dos passos amb plantilla PbI2 va facilitar l'assoliment de cèl·lules solars amb un alt rendiment quàntic de fluorescència i tensió de circuit obert. Al capítol 4, hem desenvolupat un model i un algorisme d'optimització per trobar les estructures òptiques òptimes per millorar òpticament els paràmetres fotovoltaics per a diferents cèl·lules solars de perovskita. Els resultats teòrics d'aquest capítol suggereixen que una simple multicapa dieléctrica col·locada a la part superior del substrat de la cèl·lula solar pot millorar simultàniament la tensió de circuit obert i el corrent de curtcircuit, donant lloc a un guany relatiu d'eficiència de conversió de potència superior al 4%. En el capítol 5, s'implementa experimentalment el concepte estudiat teòricament en el capítol anterior. La multicapa dielèctrica es fabrica i es col·loca a sobre d'una cèl·lula sol

 • MATEOS ESTÉVEZ, NICOLÁS: Advanced single molecule fluorescent tools to reveal spatiotemporal multi-molecular interactions in living cells
  Autor/a: MATEOS ESTÉVEZ, NICOLÁS
  Enllaç a la tesi: ICFO, Mediterranean Technology Park, Avinguda Carl Friedrich Gauss, 3, 08860 Castelldefels, Barcelona
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 28/04/2023
  Director/a de tesi: GARCÍA PARAJO, MARÍA | TORREÑO PIÑA, JUAN ANDRÉS

  Tribunal:
       PRESIDENT: LOZA ALVAREZ, PABLO
       SECRETARI: PADILLA PARRA, SERGIO
       VOCAL: DOS SANTOS DUARTE VIEIRA HENRIQUES, RICARDO JOSÉ
  Resum de tesi: La organización espacio-temporal y compartimentalización de moléculas en células vivas es crucial para regular múltiples funciones celulares. La desregulación en cómo las moléculas exploran dinámicamente su entorno e interactúan con otras moléculas puede llevar a una gran variedad de enfermedades e incluso a la muerte. Por lo tanto, comprender la naturaleza de estas interacciones dinámicas es fundamental en los estudios de biología celular. Durante muchos años, la microscopía de fluorescencia ha sido el enfoque preferido para visualizar dinámicamente los componentes moleculares de las células con alto contraste y de manera no invasiva. Además, el surgimiento de la microscopía de super-resolución basada en fluorescencia y la detección de fluorescencia de moléculas individuales ha revolucionado los campos de la microscopía y también la biología. Ha proporcionado detalles sin precedentes sobre la organización dinámica de las moléculas en células vivas, y en particular, a nivel de la membrana plasmática. Desafortunadamente, debido a limitaciones técnicas asociadas con estas novedosas técnicas, los estudios temporales y espaciales se realizan por separado. Además, aunque los microscopios de super-resolución están disponibles en la mayoría de los laboratorios, el análisis cuantitativo de los datos proporcionados por estas técnicas sigue siendo extremadamente desafiante. Por lo tanto, se requiere el desarrollo de nuevas herramientas de análisis para lograr un verdadero entendimiento en el campo de la biología celular. El objetivo de esta tesis ha sido abordar algunos de estos desafíos actuales. En particular, nos hemos enfocado en: (1) desarrollar e implementar algoritmos innovadores para analizar los datos de microscopía de super-resolución para estudiar la organización espacial a escala nanométrica de una variedad de proteínas en la membrana plasmática de las células; (2) desarrollar una metodología innovadora basada en el seguimiento de partículas individuales de alta densidad (multicolor) para estudiar la organización espacio-temporal a múltiples escalas de diferentes biomoléculas en la membrana plasmática; y (3) aplicar nuestra metodología innovadora para abordar dos preguntas principales en el campo de la biología celular: a) el papel del citoesqueleto de actina y el medio extracelular para modular la organización espacio-temporal del receptor transmembrana CD44, y b) el papel de CD44 y Galectina 9 en la modulación de la capacidad de DC-SIGN para capturar virus en células del sistema inmunológico. En conjunto, esta tesis ha proporcionado herramientas sofisticadas que van más allá de los métodos actuales de visualización basados en moléculas individuales. Además, hemos estudiado cómo las células regulan la compartimentalización (en espacio y tiempo) de componentes moleculares para orquestar la función celular.

 • ORTIZ DE ORRUÑO CUESTA, UNAI: Optical Holographic Microscopy for Bio- and Nanoparticle Characterization
  Autor/a: ORTIZ DE ORRUÑO CUESTA, UNAI
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 21/04/2023
  Director/a de tesi: VAN HULST, NIEK

  Tribunal:
       PRESIDENT: PRUNERI, VALERIO
       SECRETARI: LECHUGA GÓMEZ, LAURA M.
       VOCAL: ALVAREZ PUEBLA, RAMON ANGEL
  Resum de tesi: Avui en dia, la correcta caracterització de les nanopartícules és clau en molts aspectes. Per exemple, las industries química i farmacèutica normalment confien en la mida de les partícules per a fer el control de qualitat. Per altra banda, en un context clínic la caracterització de certes biopartícules pot ajudar a diagnosticar diferents malalties en el seu inici. Tot i així, les necessitats en els diferents camps varia, degut a la diferència en la composició de les mostres i les propietats de les partícules d¿interès. Per tant, s¿han desenvolupat diferents tècniques per a caracteritzar nanopartícules, cadascuna basada en un principi físic diferent i adequades a àmbits d¿ús específics.En aquesta tesi, he millorat les tècniques òptiques per a mesurar la mida de nanopartícules fent servir holografia. Presento diferents sistemes òptics d¿imatge que capten la llum que dispersen les nanopartícules i la graven en hologrames. Mostro com reconstruir el front d¿ona de la llum dispersada fent servir eines de processament hologràfic i com extreure d¿aquesta informació la mida de la partícula. Demostro la capacitat dels sistemes d¿imatge per holografia que presento proporcionant una caracterització tècnica i mesurant mostres rellevants.Primer, introdueixo un sistema d¿imatge amb un rang dinàmic ampliat en comparació als microscopis de camp fosc convencionals. Demostro la capacitat de mesura de nanopartícules d¿aquesta plataforma hologràfica fent servir mostres de calibratge. A més a més, aporto una prova de concepte caracteritzant una mostra clínica formada per vesícules extracel·lulars, per tal de demostrar la viabilitat de la plataforma per a desenvolupar sistemes de proves al punt de atenció.Tot seguit, milloro el anàlisi de seguiment de nanopartícules (Nanoparticle Tracking Analysis, NTA), fet servir per mesurar partícules a partir de la seva difusió, gracies a la holografia. L¿ús d¿holografia no només augmenta la precisió del NTA per la seva capacitat de capturar millor la difusió de les partícules, si no que també aporta l¿índex de refracció de la mostra. Aquest és d¿especial interès a mesurar mostres de composició desconeguda, com les extraccions clíniques. Presento proves experimentals de la millora de mesures de mida per NTA i de l¿obtenció simultània de l¿índex de refracció. Addicionalment, mesuro el canvi radial induït per la formació de corones de proteïnes, demostrant la rellevància de la plataforma per l¿estudi del comportament de les partícules en fluids biològics.Finalment, presento un sistema que confina partícules en el volum de visió d¿un sistema d¿imatge hologràfic per a millorar la precisió de les mesures per NTA. El disseny d¿aquesta plataforma va ser motivat per els bons resultats fent servir el NTA hologràfic i el seu potencial ús en investigació bàsica en la formació de corones de proteïnes. La idea d¿aquest sistema és obtenir trajectòries de la difusió de partícules més llargues, augmentant la sensibilitat del NTA hologràfic per tal de detectar l¿absorció d¿una única proteïna a una nanopartícula. Demostro les capacitats d¿aquesta plataforma mitjançant una minuciosa avaluació tècnica basada en evidencies experimentals.Preveig que les plataformes hologràfics presentades en aquesta tesi es podran utilitzar en varies aplicacions, tan en investigació bàsica com aplicada. En particular, considerant la capacitat d¿aquestes plataformes per analitzar mostres polidisperses, espero contribuir a avançar la recerca bàsica de vesícules extracel·lulars.

 • SEVERINO, STEFANO: Attosecond soft X-ray absorption revealing the ultrafast non-adiabatic dynamics of furan
  Autor/a: SEVERINO, STEFANO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 13/03/2023
  Director/a de tesi: BIEGERT, JENS

  Tribunal:
       PRESIDENT: LIGUORI, NICOLETTA
       SECRETARI: CERULLO, GIULIO
       VOCAL: PALACIOS CAÑAS, ALICIA
  Resum de tesi: Uno de los objetivos fundamentales de la comunidad físico-química siempre ha sido poder seguir los detalles de la evolución de las reacciones químicas en tiempo real. Además de la altísima resolución temporal requerida (subfemtosegundos), una imagen borrosa de la dinámica surge a menudo debido a las dificultades de desentrañar espectroscópicamente la interacción entre los grados de libertad electrónicos y nucleares. Esto depende del observable utilizado para los experimentos, que define la información directa e indirecta que se puede recuperar. Por ejemplo, electron diffraction o X-ray scattering rastrean directamente los cambios estructurales durante una reacción. En cambio, la espectroscopia X-rays Absorption Fine Structure (XAFS) sigue la dinámica desde la perspectiva del electrón, sondeando las transiciones de un orbital profundo a un orbital de valencia vacío. Especialmente cuando se aplica a la región de rayos X blandos, las transiciones minimizan la congestión espectral y proporcionan sensibilidad inherente de elemento, carga y estado. Al mismo tiempo, el observable depende fuertemente de los cambios geométricos y proporciona información sobre la dinámica nuclear.Con la aparición de la ciencia del attosegundo, las propiedades de la espectroscopia XAFS se combinaron con una resolución temporal sin precedentes que coincidía con las escalas de tiempo naturales del movimiento electrónico en la materia. Esto equipó a la comunidad científica con una herramienta capaz de descifrar los detalles de la dinámica compleja que surge de la interacción entre la luz y la materia, y inició una revolución en el campo de la espectroscopia ultrarrápida. Entre las muchas dinámicas químicas que se pueden investigar, la espectroscopia XAFS de attosegundo (AttoXAFS) es muy atractiva para el estudio de procesos no-adiabáticos de sistemas poliatómicos que involucran puntos de degeneración de las superficies de energía potencial, intersecciones cónicas (ICs). En estos fenómenos, la capacidad de descifrar los grados de libertad nuclear y electrónica es fundamental para una correcta interpretación del proceso.En esta tesis, AttoXAFS con rayos X blandos se aplica al estudio de la dinámica no-adiabática de una molécula heterocíclica prototípica, el furano. El análisis de los datos experimentales, con el apoyo de simulaciones de alto nivel, proporciona una interpretación clara de la dinámica ultrarrápida nuclear y electrónica. La resolución temporal y la sensibilidad a las ocupaciones electrónicas y los cambios estructurales permiten seguir la dinámica paso a paso, revelando información sobre la configuración nuclear y electrónica de la molécula. La imagen resultante muestra cómo el paso a través de los ICs define el flujo de la población electrónica a través de estados oscuros transitorios y la relajación al estado fundamental, así como la interacción entre las dinámicas de coherencia vibracional y electrónica. En el capítulo 1 de esta tesis proporcionaré el marco para la obtención de estos resultados. Este consiste, por un lado, del desarrollo reciente de la ciencia del attosegundo y sus logros en el estudio de la interacción luz-materia y, por otro, de las dinámicas que caracterizan la reacción química fotoinducida de los sistemas poliatómicos. En el capítulo 2 presentaré la configuración experimental desarrollada en el laboratorio del Prof. Dr. Jens Biegert con la que se obtuvieron los resultados de esta tesis. En el capítulo 3 discutiré la importancia de los pulsos de alta energía fotónica para la ciencia de los materiales, centrándome en XAFS y mostrando ejemplos de su aplicación en muestras de estado sólido y fase gaseosa logradas durante mi doctorado. El núcleo de esta tesis se presenta en el capítulo 4, donde describiré los datos experimentales sobre el furano y los principales resultados de la combinación de la investigación teórica y experime

 • WANG, YONGJIE: Eco-Friendly Solar Cells with Cation-Engineered AgBiS2 Nanocrystals
  Autor/a: WANG, YONGJIE
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 23/02/2023
  Director/a de tesi: KONSTANTATOS, GERASIMOS

  Tribunal:
       PRESIDENT: VAYNZOF, YANA
       SECRETARI: SAUCEDO SILVA, EDGARDO
       VOCAL: HOYE, ROBERT LIANQI ZHAO
  Resum de tesi: El cambio climático y la demanda mundial de energía urgen el desarrollo de fuentes de energía renovables para el suministro de energía en todo el mundo. La generación de energía fotovoltaica, que consiste en la conversión de la energía solar directamente en electricidad, es el sistema más prometedor, sino el único, para satisfacer estas necesidades. La fabricación de células solares a partir de materiales en disolución es uno de los procesos emergentes especialmente atractivo por sus beneficiosas propiedades como la ligereza de los dispositivos, el bajo coste, la posibilidad de fabricación en masa, etc. Entre los materiales procesados en solución, los nanocristales son extremadamente prometedores, gracias a su habilidad de modificar sus propiedades ópticas y electrónicas dependiendo de su tamaña, morfología y composición. En la última década, las células solares de nanocristales se han basado principalmente en nanocristales de calcogenuro de plomo, aunque estas presentan problemas relacionados con la toxicidad del elemento plomo. Los nanocristales de sulfuro de bismuto y plata pueden ser excelentes sustitutos de estos materiales, ya que tienen brechas de banda adecuadas y altos coeficientes de absorción. Sin embargo, la eficiencia de conversión de energía ha quedado por detrás de sus homólogos tóxicos, debido principalmente a que presentan una corta distancia de difusión y desorden catiónico descontrolado. En esta tesis se han determinado los efectos perjudiciales de la heterogeneidad catiónica en los nanocristales ternarios de sulfuro de bismuto y plata y, además, se ha desarrollado un procedimiento de recocido sencillo para homogeneizar este desorden catiónico que permite obtener coeficientes de absorción ultra elevados, superiores a los de cualquier otro material de uso común en aplicaciones fotovoltaicas en un amplio rango de 400 a 1000 nm. La transición de la configuración catión-desorden se confirmó además mediante la combinación de cálculos de la teoría del funcional de la densidad ab initio y caracterizaciones experimentales del material. Otros modelos ópticos sugirieron que una capa ultrafina absorbente de 30 nm posee el potencial para lograr un alto Jsc de hasta 30 mA/cm2 y una eficiencia de hasta el 26%. Además de la mejora de la absorción óptica, se ha demostrado que después del tratamiento de recocido se elonga la distancia de difusión. Este resultado anticipa un alto rendimiento usando absorbentes ultrafinos. Las células solares ultrafinas se diseñaron y fabricaron con una arquitectura especial que alcanzó una eficiencia récord de hasta el 9,17%, certificada independientemente por NewPort como 8,85%. Asimismo, la célula solar ultrafina también mostró una excelente estabilidad en condiciones ambientales.Con el fin de compatibilizarlo con los procesos de fabricación en masa, se ha desarrollado un procedimiento de intercambio de ligandos en fase de solución que nos permite obtener tintas acuosas de nanocristales. Los dispositivos de células solares se fabrican mediante un proceso de deposición de las tintas de nanocristales en un solo paso. Estos dispositivos mostraron una eficiencia de hasta el 7,3%, muy superior a los registros anteriores de dispositivos de tinta. En resumen, se han fabricado celdas solares basadas en nanocristales de AgBiS2 que alcanzon un rendimiento récord, a partir de dos métodos diferentes: un procedimiento en estado sólido y uno de intercambio de ligandos en disolución. Este trabajo marca un hito en el desarrollo de células solares inorgánicas respetuosas con el medio ambiente, de baja temperatura y procesadas en solución, y abre un nuevo campo de ingeniería de la configuración atómica de los semiconductores como medio para conseguir propiedades optoelectrónicas extraordinarias.

Darrera actualització: 10/06/2023 05:01:04.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:MATEOS ESTÉVEZ, NICOLÁS
Títol:Advanced single molecule fluorescent tools to reveal spatiotemporal multi-molecular interactions in living cells
Data lectura:28/04/2023
Director/a:GARCÍA PARAJO, MARÍA
Codirector/a:TORREÑO PIÑA, JUAN ANDRÉS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Dynamic actin-mediated nano-scale clustering of CD44 regulates its meso-scale organization at the plasma membrane
Sil, P.; Mateos, N.; Nath, S.; Buschow, S.; Manzo, C.; Suzuki, K.; Fujiwara, T.; Kusumi, A.; Garcia-Parajo, M.; Mayor, S.
Molecular biology of the cell, ISSN: 1059-1524 (JCR Impact Factor-2021: 6.4
Data de publicació: 19/03/2020
Article en revista

Altered CXCR4 dynamics at the cell membrane impairs directed cell migration in WHIM syndrome patients
García-Cuesta, E.; Mateos, N.; Garcia-Parajo, M.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN: 0027-8424 (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 24/05/2022
Article en revista

Stochastic particle unbinding modulates growth dynamics and size of transcription factor condensates in living cells
Munoz-Gil, G.; Romero-Aristizabal, C.; Mateos, N.; Campelo, F.; de Llobet Cucalon, L.; Beato, M.; Lewenstein, M.; Garcia-Parajo, M.; Torreño Piña, Juan Andrés
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN: 0027-8424 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 02/08/2022
Article en revista

AUTOR/A:DI GIULIO, VALERIO
Títol:Nanophotonics with charged particles
Data lectura:12/04/2023
Director/a:GARCÍA DE ABAJO, JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Probing quantum optical excitations with fast electrons
Di Giulio, V.; Kociak, M.; García de Abajo, F. Javier
Optica, ISSN: 2334-2536 (JCR Impact Factor-2021: 19.8
Data de publicació: 20/12/2019
Article en revista

Nanoscale Nonlinear Spectroscopy with Electron Beams
Konecná, A.; Di Giulio, V.; Mkhitaryan, V.; Ropers, C.; García de Abajo, F. Javier
ACS photonics, ISSN: 2330-4022 (JCR Impact Factor-2021: 14.6
Data de publicació: 20/05/2020
Article en revista

Electron diffraction by vacuum fluctuations
Di Giulio, V.; García de Abajo, F. Javier
New journal of physics, ISSN: 1367-2630 (JCR Impact Factor-2021: 6.7
Data de publicació: 01/10/2020
Article en revista

Free-electron shaping using quantum light
Di Giulio, V.; García de Abajo, F. Javier
Optica, ISSN: 2334-2536 (JCR Impact Factor-2021: 19.8
Data de publicació: 20/12/2020
Article en revista

Optical excitations with electron beams: Challenges and opportunities
García de Abajo, F. Javier; Di Giulio, V.
ACS photonics, ISSN: 2330-4022 (JCR Impact Factor-2021: 14.6
Data de publicació: 21/04/2021
Article en revista

Modulation of cathodoluminescence emission by interference with external light
Di Giulio, V.; Kfir, O.; Ropers, C.; García de Abajo, F. Javier
ACS nano, ISSN: 1936-0851 (JCR Impact Factor-2021: 24.3
Data de publicació: 27/04/2021
Article en revista

Optical coherence transfer mediated by free electrons
Kfir, O.; Di Giulio, V.; García de Abajo, F. Javier; Ropers, C.
Science advances, ISSN: 2375-2548 (JCR Impact Factor-2021: 18.5
Data de publicació: 30/04/2021
Article en revista

Atomic Floquet physics revealed by free electrons
Arqué, E.; Di Giulio, V.; García de Abajo, F. Javier
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2021: 4.6
Data de publicació: 29/03/2022
Article en revista

Complete excitation of discrete quantum systems by single free electrons
García de Abajo, F. Javier; Machado Correia Brioso Dias, E.; Di Giulio, V.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2021: 16.8
Data de publicació: 26/08/2022
Article en revista

An image interaction approach to quantum-phase engineering of two-dimensional materials
Di Giulio, V.; Gonçalves, P.; García de Abajo, F. Javier
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2021: 23.2
Data de publicació: 02/09/2022
Article en revista

Optical-cavity mode squeezing by free electrons
Di Giulio, V.; García de Abajo, F. Javier
Nanophotonics, ISSN: 2192-8606 (JCR Impact Factor-2021: 10.6
Data de publicació: 10/10/2022
Article en revista

Sub-nanometer mapping of strain-induced band structure variations in planar nanowire core-shell heterostructures
Martí-Sánchez, S.; Botifoll, M.; Oksenber, E.; Spadaro, M.; Di Giulio, V.; Ramasse, Q.; García de Abajo, F. Javier; Arbiol , J.; Koch, C.; Borja, C.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2021: 23.2
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

Toward strong coupling between free electrons and confined optical modes.
Nanometa19
Data de presentació: 01/2019
Presentació de treball en congressos

Probing out-of-equilibrium optical excitations with fast electrons
SPP9
Data de presentació: 05/2019
Presentació de treball en congressos

Toward strong coupling between free electrons and confined optical modes
PIERS19
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Probing out-of-equilibrium optical excitations with fast-electrons
EBSN
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Quantum effects in the Interaction of optical excitations and fast electrons
OSA - Frontiers in Optics
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

Quantum effects in the interaction of optical excitations and fast electrons
Metamaterials
Data de presentació: 10/2020
Presentació de treball en congressos

Modulation of cathodoluminescence emission by interference with external Light
EBEAMS Colloquium
Data de presentació: 03/2021
Presentació de treball en congressos

Optical coherence transfer by free electrons and its effects on CL emission
EBSN
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Shaping electron beams with quantum light
SPIE - Photonics West
Data de presentació: 01/2022
Presentació de treball en congressos

Nonclassical behaviour of an electron current: the creation of quantum light by free electron beams
Quantum Electron Optics
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

Optical manipulation of matter waves
SPIE Optics and Photonics
Data de presentació: 08/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CAMPHAUSEN, ROBIN
Títol:Quantum-enhanced imaging with SPAD array cameras
Data lectura:12/04/2023
Director/a:PRUNERI, VALERIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A quantum-enhanced wide-field phase imager
Camphausen, R.; Cuevas, Á.; Duempelmann, L.; Terborg, R.; Wajs, E.; Simone, T.; Cusini, I.; Steinlechner, F.; Pruneri, V.
Science advances, ISSN: 2375-2548 (JCR Impact Factor-2021: 18.5
Data de publicació: 19/11/2021
Article en revista

Quantum light transport in phase-separated Anderson localization fiber
Demuth, A.; Camphausen, R.; Cuevas, Á.; Borrelli, N.; Seward III, T.; Lamberson, L.; Koch, .; Madonini, F.; Villa, F.; Pruneri, V.
Communications Physics, ISSN: 2399-3650 (JCR Impact Factor-2021: 8.2
Data de publicació: 26/10/2022
Article en revista

Fast quantum-enhanced imaging with visible-wavelength entangled photons
Camphausen, R.; Sansa, A.; Cuevas, A.; Demuth, A.; Arrés, J.; Gräfe, M.; Steinlechner, F.; Pruneri, V.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2021: 7.3
Data de publicació: 23/01/2023
Article en revista

Quantum imaging for enhanced microscopy and light modulation
SPIE Optics + Photonics 2019
Presentació de treball en congressos

Large field of view imaging with classical and quantum light.
International conference by EOS European Optical Society: Optical Microsystems OµS19
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Super-resolution phase imaging by detecting entangled photons with a SPAD-array camera
Single Photon Workshop 2019
Presentació de treball en congressos

Detection of particles, micro-organisms and biomarkers using CMOS image sensors.
NanoBio&Med2019 International Conference, Barcelona, Spain, 2019
Presentació de treball en congressos

SPAD array camera as photon number-resolving imaging device
Quantum Technology International Conference 2020
Presentació de treball en congressos

Lens-free interferometric technologies for point-of-care label-free biomarker detection
ZEISS Symposium Optics in the Medical World 2021
Presentació de treball en congressos

Widefield Super-sensitive Phase Imaging Using N00N State Illumination
Conference on Lasers and Electro-Optics 2021
Presentació de treball en congressos

Fast and practical quantum imaging enabled by visible-wavelength entangled photons
International Conference on Quantum Communication, Measurement and Computing 2022
Data de presentació: 15/07/2022
Presentació de treball en congressos

Enhanced phase imaging by multipass photon detection
International Conference on Quantum Communication, Measurement and Computing 2022
Data de presentació: 10/07/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KRAMARENKO, MARIIA
Títol:FLUORESCENCE QUANTUM YIELD AND THE OPEN CIRCUIT VOLTAGE IN PEROVSKITE SOLAR
Data lectura:24/03/2023
Director/a:MARTORELL PENA, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Natural random nanotexturing of the Au interface for light backscattering enhanced performance in perovskite solar cells
Zhang, H.; Kramarenko, M.; Osmond, J.; Toudert, J.; Martorell, J.
ACS photonics, ISSN: 2330-4022 (JCR Impact Factor-2018: 7.143; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/03/2018
Article en revista

All-Nanoparticle SnO 2 /TiO 2 Electron-Transporting Layers Processed at Low Temperature for Efficient Thin-Film Perovskite Solar Cells
Martínez-denegrí, G.; Colodrero, S.; Kramarenko, M.; Martorell, J.
ACS applied energy materials, ISSN: 2574-0962
Data de publicació: 22/10/2018
Article en revista

Formamidinium Incorporation into Compact Lead Iodide for Low Band Gap Perovskite Solar Cells with Open-Circuit Voltage Approaching the Radiative Limit
Zhang, H.; Kramarenko, M.; Martínez-denegrí, G.; Osmond, J.; Martorell, J.
ACS Applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8252 (JCR Impact Factor-2019: 2.568; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/03/2019
Article en revista

Inverse Optical Cavity Design for Ultrabroadband Light Absorption Beyond the Conventional Limit in Low-Bandgap Nonfullerene Acceptor–Based Solar Cells
Liu, Q.; Toudert, J.; Li, T.; Kramarenko, M.; Martínez-denegrí, G.; Ciammaruchi, L.; Zhan, X.; Martorell, J.
Advanced energy materials, ISSN: 1614-6832 (JCR Impact Factor-2019: 25.245; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/05/2019
Article en revista

Relation between fluorescence quantum yield and open-circuit voltage in complete perovskite solar cells
Kramarenko, M.; Ferreira, C. G.; Martínez-denegrí, G.; Sansierra, C.; Toudert, J.; Martorell, J.
Solar RRL, ISSN: 2367-198X (JCR Impact Factor-2020: 8.582; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

Light recycling using perovskite solar cells in a half-cylinder photonic plate for an energy efficient broadband polarized light emission
Ferreira, C. G.; Martínez-denegrí, G.; Kramarenko, M.; Toudert, J.; Martorell, J.
Advanced Photonics Research, ISSN: 2699-9293 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Wide bandgap perovskite photovoltaic cells for stray light recycling in a system emitting broadband polarized light
Martínez-denegrí, G.; Ferreira, C. G.; Ruiz-Preciado, M.; Fassl, P.; Paetzold, U.; Kramarenko, M.; Martorell, J.
Advanced energy materials, ISSN: 1614-6832 (JCR Impact Factor-2021: 46.7
Data de publicació: 09/2022
Article en revista

AUTOR/A:ANDREOLI, FRANCESCO
Títol:Multiple light scattering in atomic media: from metasurfaces to the ultimate refractive index
Data lectura:23/03/2023
Director/a:CHANG, DARRICK
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Maximum refractive index of an atomic medium
Andreoli, F.; Gullans, M.; High, A.; Browaeys, A.; Chang, D.
Physical Review X, ISSN: 2160-3308 (JCR Impact Factor-2021: 14.417; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/02/2021
Article en revista

The ultimate refractive index of an atomic gas
Les Houches School on Light Matter Interaction in Dilute Media and Individual Quantum Systems
Data de presentació: 18/04/2019
Presentació de treball en congressos

The maximum refractive index of an atomic medium
Barcelona Annual Meeting on Cold Atoms 2020
Data de presentació: 06/02/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SEVERINO, STEFANO
Títol:Attosecond soft X-ray absorption revealing the ultrafast non-adiabatic dynamics of furan
Data lectura:13/03/2023
Director/a:BIEGERT, JENS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Probing the energy conversion pathways between light, carriers, and lattice in real time with attosecond core-level spectroscopy
Sidiropoulos, T.; Di Palo, N.; Rivas, D.; Severino, S.; Reduzzi, M.; Nandy, B.; Biegert, J.
Physical Review X, ISSN: 2160-3308 (JCR Impact Factor-2021: 14.417; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/12/2021
Article en revista

Realizing attosecond core-level X-ray spectroscopy for the investigation of condensed matter and for material science
Summers, A.; Severino, S.; Reduzzi, M.; Sidiropoulos, T.; Rivas, D. E.; Di Palo, N.; Sun, H.; Chien, Y.; León, I.; Buades, B.; Cousin, S.; Teichmann, S. M.; Mey, T.; Toomey, T.; Efetov, D.; Biegert, J.
Ultrafast science, ISSN: 2765-8791
Data de publicació: 01/2023
Article en revista

Attosecond soft x-ray beamline for dispersive absorption spectroscopy of solid-state systems
2019 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conferencelectro
Data de presentació: 23/06/2019
Presentació de treball en congressos

Attosecond Soft-X-Ray Spectroscopy of a Transition Metal Dichalcogenide Material
Nonlinear Optics 2019
Data de presentació: 15/07/2019
Presentació de treball en congressos

Attosecond Soft X-Ray Absorption Spectroscopy in Graphite
2019 Conference on Lasers & Electro-Optics/Europe and the European Quantum Electronics Conference
Data de presentació: 23/06/2022
Presentació de treball en congressos

Real-time flow of excitation inside a material with attosecond core-level soft X-ray spectroscopy
High Intensity Lasers and High Field Phenomena 2022
Data de presentació: 21/03/2022
Presentació de treball en congressos

Attosecond core-level spectroscopy reveals the flow of excitation in a material between light, carriers and phonons
CLEO: QELS_Fundamental Science 2022
Data de presentació: 20/05/2022
Presentació de treball en congressos

Flowing vibronic coherence in Furan with AttoXAFS
International Conference on Ultrafast Phenomena, UP 2022
Data de presentació: 18/07/2022
Presentació de treball en congressos

Ultrafast non-adiabatic relaxation dynamics of furan theoretically addressed for tr-AttoXAFS
International Conference on Ultrafast Phenomena, UP 2022
Data de presentació: 18/07/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:WANG, YONGJIE
Títol:Eco-Friendly Solar Cells with Cation-Engineered AgBiS2 Nanocrystals
Data lectura:23/02/2023
Director/a:KONSTANTATOS, GERASIMOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Colloidal AgBiS2 nanocrystals with reduced recombination yield 6.4% power conversion efficiency in solution-processed solar cells
Burgues-Ceballos, I.; Wang, Y.; Akgül, M.; Konstantatos, G.
Nano Energy, ISSN: 2211-2855 (JCR Impact Factor-2021: 27.7
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Mixed AgBiS2 nanocrystals for photovoltaics and photodetectors
Burgues, I.; Wang, Y.; Konstantatos, G.
Nanoscale, ISSN: 2040-3364 (JCR Impact Factor-2021: 13.4
Data de publicació: 2022
Article en revista

Low-threshold, highly stable colloidal quantum dot short-wave infrared laser enabled by suppression of trap-assisted Auger recombination
Taghipour, N.; Whitworth, G. L.; Othonos, A.; Dalmases, M.; Pradhan, S.; Wang, Y.; Kumar, G.; Konstantatos, G.
Advanced materials, ISSN: 0935-9648 (JCR Impact Factor-2021: 47.7
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Cation disorder engineering yields AgBiS2 nanocrystals with enhanced optical absorption for efficient ultrathin solar cells
Wang, Y.; Kavanagh, S.; Burgues-Ceballos, I.; Walsh, A.; Scanlon, D.; Konstantatos, G.
Nature photonics, ISSN: 1749-4885 (JCR Impact Factor-2021: 56.3
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

Highly efficient, ultrathin, Cd-free kesterite solar cells in superstrate configuration enabled by band level tuning via Ag incorporation
Wang, Z.; Wang, Y.; Konstantatos, G.
Nano Energy, ISSN: 2211-2855 (JCR Impact Factor-2021: 27.7
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

Environmentally friendly AgBiS2 nanocrystal inks for efficient solar cells employing green solvent processing
Wang, Y.; Peng, L.; Wang, Z.; Konstantatos, G.
Advanced energy materials, ISSN: 1614-6832 (JCR Impact Factor-2021: 46.7
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

Ag-Refined Kesterite in Superstrate Solar Cell Configuration with 9.7% Power Conversion Efficiency
Wang, Z.; Wang, Y.; Taghipour, N.; Peng, L.; Konstantatos, G.
Advanced functional materials, ISSN: 1616-301X (JCR Impact Factor-2021: 26.6
Data de publicació: 10/2022
Article en revista

Efficient AgBiS2 Nanocrystal Solar Cells enabled by Cation Disorder Engineering
Nanoge-HOPV International Conference on Hybrid and Organic Photovoltaics
Data de presentació: 24/05/2022
Presentació de treball en congressos

Highly Efficient AgBiS2 Nanocrystal Solar Cells Enabled by Cation Disorder Engineering
MRS Spring Meeting & Exhibit 2022
Data de presentació: 24/05/2022
Presentació de treball en congressos

Efficient AgBiS2 Nanocrystal Solar Cells via Cation Disorder Engineering
EMRS Spring Meeting
Data de presentació: 02/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AGARWAL, HITESH
Títol:Graphene based optical interconnects and IR photodetectors
Data lectura:23/01/2023
Director/a:KOPPENS, FRANK
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
2D-3D integration of hexagonal boron nitride and a high-k dielectric for ultrafast graphene-based electro-absorption modulators
Agarwal, H.; Terrés, B.; Orsini, L.; Montanaro, A.; Sorianello, V.; Pantouvaki, M.; Watanabe, K.; Taniguchi, T.; Thourhout, D.; Romagnoli, M.; Koppens, F.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2021: 17.694; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

2D-3D integration of high-k dielectric with 2D heterostructures for opto-electronic applications
2019 IEEE International Electron Devices Meeting
Data de presentació: 12/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ABIUSO, PAOLO
Títol:Optimization and Geometry for Quantum Information tasks
Data lectura:12/12/2022
Codirector/a:ACÍN DAL MASCHIO, ANTONIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Non-Markov enhancement of maximum power for quantum thermal machines
Abiuso, P.; Giovannetti, V.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2021: 5.7
Data de publicació: 06/05/2019
Article en revista

Optimal cycles for low-dissipation heat engines
Abiuso, P.; Perarnau, M.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2021: 16.8
Data de publicació: 19/03/2020
Article en revista

Geometric optimisation of quantum thermodynamic processes
Abiuso, P.; Perarnau, M.; Miller, H.; Scandi, M.
Entropy, ISSN: 1099-4300 (JCR Impact Factor-2021: 4.4
Data de publicació: 24/09/2020
Article en revista

Measurement-Device-Independent Entanglement Detection for Continuous-Variable Systems
Abiuso, P.; Bäuml, S.; Cavalcanti, D.; Acín, A.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2021: 16.8
Data de publicació: 12/05/2021
Article en revista

Maximum-power heat engines and refrigerators in the fast-driving regime
Cavina, V.; Erdman, P.; Abiuso, P.; Tolomeo, L.; Giovannetti, V.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2021: 5.7
Data de publicació: 30/09/2021
Article en revista

Geometric Optimization of Nonequilibrium Adiabatic Thermal Machines and Implementation in a Qubit System
Terrén, P.; Abiuso, P.; Perarnau, M.; Arrachea, L.
PRX Quantum, ISSN: 2691-3399 (JCR Impact Factor-2021: 7.514; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/02/2022
Article en revista

Single-photon nonlocality in quantum networks
Abiuso, P.; Kriváchy, T.; Boghiu, E.; Renou, M.; Pozas, A.; Acín, A.
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2021: 4.6
Data de publicació: 29/03/2022
Article en revista

Thermodynamics and optimal protocols of multidimensional quadratic Brownian systems
Abiuso, P.; Holubec, V.; Anders, J.; Cerisola, F.; Perarnau, M.
Journal of Physics Communications, ISSN: 2399-6528 (JCR Impact Factor-2021: 2.6
Data de publicació: 01/06/2022
Article en revista

AUTOR/A:RODRÍGUEZ ECHARRI, ÁLVARO
Títol:Nonlocal and nonlinear effects in nanophotonics
Data lectura:12/12/2022
Director/a:GARCÍA DE ABAJO, JAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Enhancement of nonlinear pptical phenomena by localized resonances
Rodríguez Echarri, Á.; Cox, Joel; Yu, R.; García de Abajo, F. Javier
ACS photonics, ISSN: 2330-4022 (JCR Impact Factor-2019: 11.4
Data de publicació: 18/04/2018
Article en revista

Quantum effects in the acoustic plasmons of atomically thin heterostructures
Rodríguez Echarri, Á.; Cox, Joel; García de Abajo, F. Javier
Optica, ISSN: 2334-2536 (JCR Impact Factor-2019: 18.1
Data de publicació: 20/05/2019
Article en revista

Plasmonics in atomically thin crystalline silver films
Fernández, L.; Mkhitaryan, V.; Rodríguez Echarri, Á.; Abd El-Fattah, Z.; Brede, J.; Guo, Q.; Ghosh, A.; García de Abajo, F. Javier; Levanon, N.
ACS nano, ISSN: 1936-0851 (JCR Impact Factor-2019: 23.5
Data de publicació: 23/07/2019
Article en revista

Theory of electron energy-loss spectroscopy in atomically thin metallic films
Rodríguez Echarri, Á.; García de Abajo, F. Javier; Haahr, E.; Pederesen, T.
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 28/04/2020
Article en revista

Anisotropic second-harmonic generation from monocrystalline gold flakes
Boroviks, S.; Yezekyan, T.; Rodríguez Echarri, Á.; García de Abajo, F. Javier; Cox, Joel; Bozhevolnyi, S.; Mortensen, N.; Wolff, C.
Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2021: 3.56; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/02/2021
Article en revista

Optical response of noble metal nanostructures: quantum surface effects in crystallographic facets
Rodríguez Echarri, Á.; Gonçalves, P.; Tserkezis, C.; García de Abajo, F. Javier; Mortensen, N.; Cox, Joel
Optica, ISSN: 2334-2536 (JCR Impact Factor-2021: 10.644; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/05/2021
Article en revista

Nonlinear plasmonic response in atomically thin metal films
Rodríguez Echarri, Á.; Cox, Joel; Iyikanat, F.; García de Abajo, F. Javier
Nanophotonics, ISSN: 2192-8614 (JCR Impact Factor-2021: 7.923; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/11/2021
Article en revista

Direct generation of entangled photon pairs in nonlinear optical waveguides
Rodríguez Echarri, Á.; Cox, Joel; García de Abajo, F. Javier
Nanophotonics, ISSN: 2192-8614 (JCR Impact Factor-2020: 8.449; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/03/2022
Article en revista

AUTOR/A:JIMÉNEZ MACHADO, GERARD
Títol:Fundamentals of nonlinear interferometers and its use for optical coherence tomography
Data lectura:02/12/2022
Director/a:PEREZ TORRES, JUAN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
How to automate a kinematic mount using a 3D printed arduino-based system
Salazar-Serrano, L.; J. Machado, G.; Juan P. Torres
Inventions, ISSN: 2411-5134
Data de publicació: 01/06/2018
Article en revista

Knotting fractional-order knots with the polarization state of light
Pisanty, E.; J. Machado, G.; Vicuña, V.; Picón, A.; Celi, A.; Juan P. Torres; Lewenstein, M.
Nature photonics, ISSN: 1749-4885 (JCR Impact Factor-2019: 31.241; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2019
Article en revista

Optical coherence tomography with a nonlinear interferometer in the high parametric gain regime
J. Machado, G.; Frascella, G.; Juan P. Torres; Chekhova, M.
Applied physics letters, ISSN: 0003-6951 (JCR Impact Factor-2020: 3.791; Quartil: Q2)
Data de publicació: 31/08/2020
Article en revista

Frequency-correlation requirements on the biphoton wave function in an induced-coherence experiment between separate sources
Rojas, A.; J. Machado, G.; López-Mago, D.; Juan P. Torres
Physical review, A, ISSN: 2469-9934 (JCR Impact Factor-2020: 3.14; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/11/2020
Article en revista

Analysis of the signal measured in spectral-domain optical coherence tomography based on nonlinear interferometers
Rojas-Santana, A.; J. Machado, G.; Chekhova, M.; López-Mago, D.; Juan P. Torres
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2021: 5.7
Data de publicació: 06/09/2022
Article en revista

AUTOR/A:MACHADO CORREIA BRIOSO DIAS, EDUARDO JOSÉ
Títol:Nanoscale Manipulation of Optical Fields
Data lectura:18/11/2022
Director/a:GARCÍA DE ABAJO, JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Fundamental limits to the coupling between light and 2D polaritons by small scatterers
Machado Correia Brioso Dias, E.; García de Abajo, F. Javier
ACS nano, ISSN: 1936-0851 (JCR Impact Factor-2021: 24.3
Data de publicació: 28/05/2019
Article en revista

Fundamental Limits to the Coupling between Light and 2D Polaritons by Small Scatterers
Machado Correia Brioso Dias, E.; García de Abajo, F. Javier
ACS nano, ISSN: 1936-0851 (JCR Impact Factor-2021: 24.3
Data de publicació: 28/05/2019
Article en revista

Thermal manipulation of plasmons in atomically thin films
Machado Correia Brioso Dias, E.; Yu, R.; García de Abajo, F. Javier
Light-Science & Applications, ISSN: 2047-7538 (JCR Impact Factor-2021: 27.0
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Ultrafast Momentum-Resolved Free-Electron Probing of Optically Pumped Plasmon Thermal Dynamics
Mkhitaryan, V.; Machado Correia Brioso Dias, E.; Carbone, F.; García de Abajo, F. Javier
ACS photonics, ISSN: 2330-4022 (JCR Impact Factor-2021: 14.6
Data de publicació: 17/02/2021
Article en revista

Complete coupling of focused light to surface polaritons
Machado Correia Brioso Dias, E.; García de Abajo, F. Javier
Optica, ISSN: 2334-2536 (JCR Impact Factor-2021: 19.8
Data de publicació: 20/04/2021
Article en revista

High-Harmonic Generation Enhancement with Graphene Heterostructures
Machado Correia Brioso Dias, E.; Alcaraz, D.; García de Abajo, F. Javier; Koppens, F.; Alonso Calafell, I.
Advanced optical materials, ISSN: 2195-1071 (JCR Impact Factor-2021: 14.7
Data de publicació: 18/07/2022
Article en revista

Role of Symmetry Breaking in Observing Strong Molecule–Cavity Coupling Using Dielectric Microspheres
Adarsh B., V.; Machado Correia Brioso Dias, E.; García de Abajo, F. Javier; Barnes, W. L.
Nano letters, ISSN: 1530-6984 (JCR Impact Factor-2021: 18.0
Data de publicació: 24/08/2022
Article en revista

Fundamental Limits in the Coupling between Light and 2D Polaritons
Nanophotonics and Micro/Nano Optics International Conference 2018
Data de presentació: 10/2018
Presentació de treball en congressos

Thermal Generation and Manipulation of 2D Plasmons
Progress in Electromagnetics Research Symposium 2019
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Thermal Manipulation of Plasmons in Atomically Thin Films
NFO 16 (Virtual)
Data de presentació: 08/2020
Presentació de treball en congressos

Coupling between Light and 2D Polaritons: Fundamental Limits and how to overcome them
NFO 16 (Virtual)
Data de presentació: 08/2020
Presentació de treball en congressos

Maximal Coupling of Light into Polaritons
SPPM2021
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

Ultrafast electron probing of plasmon thermal dynamics
NFO16
Data de presentació: 08/2022
Presentació de treball en congressos

Fundamental limits and complete coupling of light into polaritons
SPIE Nanoscience + Engineering 2022
Data de presentació: 03/10/2022
Presentació de treball en congressos

Maximal Coupling of Light into 2D Polaritons
SPIE Nanoscience + Engineering 2021
Data de presentació: 01/2022
Presentació de treball en congressos

Complete Coupling of Light into 2D Polaritons
8th International Topical meeting on Nanophotonics and Metamaterials
Data de presentació: 03/2022
Presentació de treball en congressos

All-optical excitation and ultrafast modulation of plasmons in 2D materials
SPIE Photonic West Conference 2022
Data de presentació: 07/03/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BAREZA, NESTOR JR
Títol:Mid-Infrared Surface Sensing Based on Two-Dimensional Materials
Data lectura:07/11/2022
Director/a:PRUNERI, VALERIO
Codirector/a:PAULILLO, BRUNO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Scalable and tunable periodic graphene nanohole arrays for mid-infrared plasmonics
Gopalan, K.; Paulillo, B.; Mackenzie, D. M. A.; Rodrigo, D.; Bareza, N.; Whelan, P. R.; Shivayogimath, A.; Pruneri, V.
Nano letters, ISSN: 1530-6984 (JCR Impact Factor-2020: 11.189; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/09/2018
Article en revista

Mid-infrared gas sensing using graphene plasmons tuned by reversible chemical doping
Bareza, N.; Gopalan, K.; Alani, R.; Paulillo, B.; Pruneri, V.
ACS photonics, ISSN: 2330-4022 (JCR Impact Factor-2020: 7.529; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/04/2020
Article en revista

Controlling mid-infrared plasmons in graphene nanostructures through post-fabrication chemical doping
Paulillo, B.; Bareza, N.; Pruneri, V.
JOURNAL OF PHYSICS-PHOTONICS, ISSN: 2515-7647 (JCR Impact Factor-2021: 1.02; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

Phonon-enhanced mid-Infrared CO2 gas sensing using boron nitride nanoresonators
Bareza, N.; Paulillo, B.; Slipchenko, T.; Autore, M.; Martín-Moreno, L.; Dolado, I.; Liu, S.; Edgar, J.; Vélez, S.; Martinez-Moreno, L.; Hillenbrand, Rainer; Pruneri, V.
ACS photonics, ISSN: 2330-4022 (JCR Impact Factor-2020: 7.529; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/01/2022
Article en revista

Graphene gas sensor with mid-infrared plasmons tuned by reversible chemical doping
SPIE Optics+Optoelectronics 2021
Data de presentació: 18/04/2021
Presentació de treball en congressos

Mid-infrared gas sensor based on hybrid graphene nanostructures and ultrathin gas-adsorbing polymer
2021 Conference on Lasers & Electro-Optics / European Quantum Electronics Conference
Data de presentació: 21/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LAGO RIVERA, DARÍO
Títol:Remote distribution of quantum states assisted by multimode quantum memories
Data lectura:02/11/2022
Director/a:DE RIEDMATTEN, HUGUES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Quantum frequency conversion of memory-compatible single photons from 606 nm to the telecom C-band
Nicolas, M.; Lago, D.; Lenhard, A.; Heinze, G.; de Riedmatten, H.
Optica, ISSN: 2334-2536 (JCR Impact Factor-2021: 19.8
Data de publicació: 20/05/2018
Article en revista

Laser-written integrated platform for quantum storage of heralded single photons
Seri, A.; Corrielli, G.; Lago, D.; Lenhard, A.; de Riedmatten, H.; Osellame, R.; Mazzera, M.
Optica, ISSN: 2334-2536 (JCR Impact Factor-2021: 19.8
Data de publicació: 20/08/2018
Article en revista

Quantum Storage of Frequency-Multiplexed Heralded Single Photons
Seri, A.; Lago, D.; Lenhard, A.; Corrielli, G.; Osellame, R.; Mazzera, M.; de Riedmatten, H.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2021: 16.8
Data de publicació: 22/08/2019
Article en revista

Telecom-heralded entanglement between multimode solid-state quantum memories
Lago, D.; Grandi, S.; Rakonjac, J.; Seri, A.; de Riedmatten, H.
Nature, ISSN: 0028-0836 (JCR Impact Factor-2021: 69.504; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/06/2021
Article en revista

Entanglement between a telecom photon and an on-demand multimode solid-state quantum memory
Rakonjac, J.; Lago, D.; Seri, A.; Mazzera, M.; Grandi, S.; de Riedmatten, H.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2021: 9.185; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/11/2021
Article en revista

Storage of frequency-multiplexed heralded single photons in a laser-written waveguide
International Conference on Integrated Quantum PhotonicsInternational Conference on Integrated Quantum Photonics
Data de presentació: 16/10/2018
Presentació de treball en congressos

Entanglement between a telecom photon and a spin-wave solid-state multimode quantum memory
Workshop on rare-earth-crystals for quantum information processing 2020
Data de presentació: 09/10/2020
Presentació de treball en congressos

Heralded entanglement between spatially separated multimode solid-state quantum memories
2020 QTech
Data de presentació: 04/11/2020
Presentació de treball en congressos

Indistinguishable sources of telecom and quantum memory-compatible photon pairs: towards a quantum repeater test bed
Quantum Technology International Conference
Data de presentació: 04/11/2020
Presentació de treball en congressos

Entanglement Between a Telecom Photon and a Spin-Wave Solid-State Mulimode Quantum Memory
ICFO-IMPRS joint workshop 2021
Data de presentació: 25/03/2021
Presentació de treball en congressos

Telecom-heralded entanglement distribution between remote multimode solid-state quantum memories
2021 Conference on Lasers & Electro-Optics / European Quantum Electronics Conference
Data de presentació: 22/06/2021
Presentació de treball en congressos

Fibre-integrated laser-written quantum memory for light-matter entanglement
REI Workshop for Quantum Information 2021
Data de presentació: 08/08/2021
Presentació de treball en congressos

Telecom-heralded entanglement between remote multimode solid-state quantum memories
2nd European Quantum Technology Conference
Data de presentació: 30/11/2021
Presentació de treball en congressos

Telecom-heralded entanglement distribution between remote, multimode, solid-state quantum memories
APS March Meeting 2022
Data de presentació: 14/03/2022
Presentació de treball en congressos

Multiplexed quantum teleportation from a telecom qubit to a matter qubit through 1 km of optical fibre
Quantum Matter
Data de presentació: 21/06/2022
Presentació de treball en congressos

Storage and analysis of light-matter entanglement in a fibre-integrated system
QUANTUMatter 2022
Data de presentació: 23/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ARGÜELLO LUENGO, JAVIER
Títol:Synthetic quantum matter using atoms and light
Data lectura:21/10/2022
Director/a:CHANG, DARRICK
Codirector/a:GONZALEZ TUDELA, ALEJANDRO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Analogue quantum chemistry simulation
Argüello-Luengo, J.; González, A.; Shi, T.; Zoller, P.; Cirac, Ignacio
Nature, ISSN: 0028-0836 (JCR Impact Factor-2021: 69.504; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/10/2019
Article en revista

Quantum simulation of two-dimensional quantum chemistry in optical lattices
Argüello-Luengo, J.; González, A.; Shi, T.; Zoller, P.; Cirac, Ignacio
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2021: 4.6
Data de publicació: 16/10/2020
Article en revista

Engineering analog quantum chemistry Hamiltonians using cold atoms in optical lattices
Argüello-Luengo, J.; Shi, T.; González, A.
Physical review. A, Atomic, molecular, and optical physics, ISSN: 1094-1622 (JCR Impact Factor-2019: 2.777; Quartil: Q2)
Data de publicació: 14/04/2021
Article en revista

Optomechanical strong coupling between a single photon and a single atom
Argüello-Luengo, J.; Chang, D.
New journal of physics, ISSN: 1367-2630 (JCR Impact Factor-2021: 6.7
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

Tuning long-range fermion-mediated interactions in cold-atom quantum simulators
Argüello-Luengo, J.; González-Tudela, A.; González-Cuadra, D.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2021: 16.8
Data de publicació: 17/08/2022
Article en revista

Cold atoms simulator of quantum chemistry
5th Conference on Quantum Information in Spain
Data de presentació: 30/05/2019
Presentació de treball en congressos

Simulating quantum chemistry using cold atoms
IONS Barcelona 2019
Data de presentació: 27/06/2019
Presentació de treball en congressos

Quantum simulation of quantum chemistry in optical lattices
Quantum 2020
Data de presentació: 20/10/2020
Presentació de treball en congressos

Towards quantum chemistry simulation with ultracold atoms
6th Quantum Information in Spain
Data de presentació: 12/05/2021
Presentació de treball en congressos

Strong optomechanical coupling of a single photon and a single atom
NONGAUSS workshop
Data de presentació: 19/05/2021
Presentació de treball en congressos

Single-photon and single-atom optomechanical strong coupling
2nd workshop on waveguide QED
Data de presentació: 24/06/2021
Presentació de treball en congressos

Reaching strong optomechanical coupling between a single photon and single atom
Quantum Optics X
Data de presentació: 09/09/2021
Presentació de treball en congressos

Reaching strong optomechanical coupling between a single photon and a single atom
XIII Reunión Nacional de Óptica
Data de presentació: 23/11/2021
Presentació de treball en congressos

Strong optomechanical coupling between a single photon and single atom
QUENOCOBA workshop
Data de presentació: 01/03/2022
Presentació de treball en congressos

Simulating quantum chemistry using ultracold atoms (Best article 2019-2020)
XXXVIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Data de presentació: 14/07/2022
Presentació de treball en congressos

Tunable long-range fermion-mediated interactions in cold-atom quantum simulators
XXXVIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Data de presentació: 12/07/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DE ROQUE FERNANDEZ, PABLO MANUEL
Títol:Contributions to nanophotonics: linear, nonlinear and quantum phenomena
Data lectura:18/10/2022
Director/a:VAN HULST, NIEK
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Rapid and robust control of single quantum dots
De Roque, P.; Christodoulou, S.; Van Hulst, N.
Light-Science & Applications, ISSN: 2047-7538 (JCR Impact Factor-2020: 23.8
Data de publicació: 03/2017
Article en revista

Roadmap on plasmonics
GROSS, P.; Lawrence, M.; De Roque, P.; Van Hulst, N.
Journal of optics, ISSN: 2040-8978 (JCR Impact Factor-2020: 5.0
Data de publicació: 01/04/2018
Article en revista

Nanoscale Mapping and Control of Antenna-Coupling Strength for Bright Single Photon Sources
De Roque, P.; Van Hulst, N.
Nano letters, ISSN: 1530-6984 (JCR Impact Factor-2020: 19.3
Data de publicació: 11/04/2018
Article en revista

Selective excitation of individual nanoantennas by pure spectral phase control in the ultrafast coherent regime
Accanto, N.; De Roque, P.; Galvan-Sosa, M.; Hancu, I.; Van Hulst, N.
Nanophotonics, ISSN: 2192-8614 (JCR Impact Factor-2020: 8.449; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/09/2020
Article en revista

AUTOR/A:KOTTMANN, KORBINIAN GEBHARD
Títol:Investigating Quantum Many-Body Systems with Tensor Networks, Machine Learning and Quantum Computers
Data lectura:14/10/2022
Director/a:ACÍN DAL MASCHIO, ANTONIO
Director/a:LEWENSTEIN, MACIEJ
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Unsupervised Phase Discovery with Deep Anomaly Detection
Kottmann, K.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2021: 16.8
Data de publicació: 21/10/2020
Article en revista

Unsupervised mapping of phase diagrams of 2D systems from infinite projected entangled-pair states via deep anomaly detection
Kottmann, K.
SciPost Physics, ISSN: 2542-4653 (JCR Impact Factor-2021: 8.9
Data de publicació: 09/08/2021
Article en revista

Unsupervised machine learning of topological phase transitions from experimental data
Dawid, A.; Kottmann, K.; Dauphin, A.
Machine learning: science and technology, ISSN: 2632-2153 (JCR Impact Factor-2021: 6.013; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2021
Article en revista

Detecting ergodic bubbles at the crossover to many-body localization using neural networks
Szoldra, T.; Sierant, P.; Kottmann, K.; Lewenstein, M.; Zakrzewski, Jakub
Physical review. B, ISSN: 2469-9969 (JCR Impact Factor-2021: 3.908; Quartil: Q2)
Data de publicació: 29/10/2021
Article en revista

Supersolid-superfluid phase separation in the extended Bose-Hubbard model
Kottmann, K.; Haller, A.; Acín, A.; Astrakharchik, G.; Lewenstein, M.
Physical review. B, ISSN: 2469-9969 (JCR Impact Factor-2021: 3.908; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/11/2021
Article en revista

Variational quantum anomaly detection: Unsupervised mapping of phase diagrams on a physical quantum computer
Kottmann, K.; Fraxanet, J.; Metz, F.; Baldelli, N.
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2021: 4.6
Data de publicació: 16/12/2021
Article en revista

AUTOR/A:TROULLINOU, CHARIKLEIA
Títol:Squeezed-ligh-enhanced magnetometry in a high density atomic vapor
Data lectura:29/09/2022
Director/a:MITCHELL, MORGAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Signal tracking beyond the time resolution of an atomic sensor by Kalman filtering
Jimenez-Martinez, R.; Kolodynski, J.; Troullinou, C.; Lucivero, V. G.; Jong, K.; Mitchell, M.W.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2020: 9.161; Quartil: Q1)
Data de publicació: 26/01/2018
Article en revista

Measurement-induced, spatially-extended entanglement in a hot, strongly-interacting atomic system
Kong, J.; Jimenez-Martinez, R.; Troullinou, C.; Lucivero, V. G.; Tóth, G.; Mitchell, M.W.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2020: 14.919; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Squeezed-light enhancement and backaction evasion in a high sensitivity optically pumped magnetometer
Troullinou, C.; Jimenez-Martinez, R.; Kong, J.; Lucivero, V. G.; Mitchell, M.W.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2021: 9.185; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/11/2021
Article en revista

Towards a high-density squeezed-light magnetometer
Workshop on Optically Pumped Magnetometers
Data de presentació: 21/08/2017
Presentació de treball en congressos

Squeezed light enhanced magnetometer with high density alkali vapor
IONS BCN ’19
Data de presentació: 26/06/2019
Presentació de treball en congressos

High-sensitivity optical magnetometry with squeezed light
Quantum Sensing and Magnetometry
Data de presentació: 13/08/2019
Presentació de treball en congressos

Sub-pT optical magnetometry with squeezed light
Basel Quantum Metrology Sensing
Data de presentació: 13/02/2020
Presentació de treball en congressos

Quantum enhancement of sub pT/ Hz^{1/2} optically pumped magnetometer with squeezed light
Hot Vapor Workshop - Stuttgart 2021
Data de presentació: 22/03/2021
Presentació de treball en congressos

Squeezed-light enhancement of sensitivity and signal bandwidth in an optically-pumped magnetometer
Workshop on Optically Pumped Magnetometers
Data de presentació: 04/10/2021
Presentació de treball en congressos

Tricks with atom-resonant quantum light: tailored photons and squeezed-light-enhanced atomic magnetometry.
Workshop on Quantum Interaction of Distant Objects & Applications of Optically Connected Atoms and Nanoparticles
Data de presentació: 22/10/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DAWID LEKOWSKA, ANNA MARIA
Títol:Quantum many-body physics with ultracold atoms and molecules: exact dynamics and machine learning
Data lectura:20/09/2022
Director/a:LEWENSTEIN, MACIEJ
Codirector/a:TOMZA, MICHAL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Magnetic properties and quench dynamics of two interacting ultracold molecules in a trap
Dawid, A.; Tomza, M.
Physical chemistry chemical physics, ISSN: 1463-9076 (JCR Impact Factor-2021: 3.945; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Phase detection with neural networks: interpreting the black box
Dawid, A.; Dauphin, A.
New journal of physics, ISSN: 1367-2630 (JCR Impact Factor-2021: 6.7
Data de publicació: 01/11/2020
Article en revista

Controlling the dynamics of ultracold polar molecules in optical tweezers
Sroczynska, M.; Dawid, A.; Tomza, M.; Idziaszek, Z.; Calarco, T.; Jachymski, K.
New journal of physics, ISSN: 1367-2630 (JCR Impact Factor-2021: 3.716; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Hessian-based toolbox for reliable and interpretable machine learning in physics
Dawid, A.; Huembeli, P.; Tomza, M.; Lewenstein, M.; Dauphin, A.
Machine learning: science and technology, ISSN: 2632-2153 (JCR Impact Factor-2021: 6.013; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2022
Article en revista

AUTOR/A:OLIVEIRA DE ALMEIDA, JESSICA
Títol:Quantum Optics at its best: from quantum interferometry to quantum metrology
Data lectura:28/07/2022
Director/a:LEWENSTEIN, MACIEJ
Codirector/a:SKOTINIOTIS, MICHALIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Significant nonclassical paths with atoms and cavities in the double-slit experiment
Oliveira De Almeida, J.; Lewenstein, M.; Quach, J.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2020: 5.3
Data de publicació: 23/10/2020
Article en revista

Discrimination and estimation of incoherent sources under misalignment
Oliveira De Almeida, J.; Kolodynski, J.; Hirche, C.; Lewenstein, M.; Skotiniotis, M.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2021: 2.971; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/02/2021
Article en revista

AUTOR/A:LIU, XINYAO
Títol:Atomic imaging of complex molecular
Data lectura:27/07/2022
Director/a:BIEGERT, JENS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Imaging an isolated water molecule using a single electron wave packet
Liu, X.; Amini, K.; Steinle, T.; Sanchez, A.; Belsa, B.; Moniruzzaman, S.; Steinmetzer, J.; Anh-Thu, L.
Journal of chemical physics, ISSN: 0021-9606 (JCR Impact Factor-2019: 2.991; Quartil: Q2)
Data de publicació: 14/07/2019
Article en revista

Imaging an isolated water molecule with an attosecond electron wave packet
Liu, X.; Amini, K.; Steinle, T.; Sanchez, A.; Moniruzzaman, S.; Belsa, B.; Steinmetzer, J.; Anh-Thu, L.; Moshammer, R.; Pfeifer, T.; Ullrich, J.; Moszynski, .; Lin, C.; Gräfe, S.; Biegert, J.
Journal of physics: conference series, ISSN: 1742-6588 (JCR Impact Factor-2020: 0.21; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Ultrafast imaging of the Renner-Teller effect in a field-dressed molecule
Amini, K.; Sclafani, M.; Steinle, T.; Moniruzzaman, S.; Sanchez, A.; Liu, X.; Anh-Thu, L.; Steinmetzer, J.; Pfeiffer, T.; Moshammer, R.; Ullrich, J.; Lewenstein, M.; Moszynski, .; García de Abajo, F. Javier; Lin, C.; Gräfe, S.; Biegert, J.
Journal of physics: conference series, ISSN: 1742-6588 (JCR Impact Factor-2020: 0.21; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Laser-induced electron diffraction of the ultrafast umbrella motion in ammonia
Belsa, B.; Amini, K.; Liu, X.; Sanchez, A.; Steinle, T.; Steinmetzer, J.; Biegert, J.
Structural Dynamics-US, ISSN: 2329-7778 (JCR Impact Factor-2021: 3.67; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/01/2021
Article en revista

Molecular structure retrieval directly from laboratory-frame photoelectron spectra in laser-induced electron diffraction
Sanchez, A.; Amini, K.; Belsa, B.; Liu, X.; Steinle, T.; Biegert, J.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2021: 17.694; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/03/2021
Article en revista

High density molecular jets of complex neutral organic molecules with Tesla valves
Shaikh, .; Liu, X.; Amini, K.; Steinle, T.; Biegert, J.
Review of scientific instruments, ISSN: 0034-6748 (JCR Impact Factor-2021: 1.843; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

Machine learning for laser-induced electron diffraction imaging of molecular structures
Liu, X.; Amini, K.; Sanchez, A.; Belsa, B.; Steinle, T.; Biegert, J.
Communications Chemistry, ISSN: 2399-3669 (JCR Impact Factor-2021: 7.211; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

AUTOR/A:ROMBAUT SEGARRA, JUAN
Títol:Multifunctional optical surfaces for optoelectronic devices
Data lectura:12/07/2022
Director/a:PRUNERI, VALERIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Antireflective Transparent Oleophobic Surfaces by Noninteracting Cavities
Rombaut, J.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2020: 9.229; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/12/2018
Article en revista

Nanostructured Hybrid-Material Transparent Surface with Antireflection Properties and a Facile Fabrication Process
Rombaut, J.
ACS omega, ISSN: 2470-1343 (JCR Impact Factor-2020: 3.9
Data de publicació: 26/11/2019
Article en revista

Antireflective multilayer surface with self-cleaning subwavelength structures
Rombaut, J.; Pruneri, V.
ACS photonics, ISSN: 2330-4022 (JCR Impact Factor-2021: 7.077; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/03/2021
Article en revista

Omnidirectional antireflection biomimetic surfaces for display screens
Fifth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials
Data de presentació: 06/03/2017
Presentació de treball en congressos

Graphene for transparent conductors and infrared sensing
2017 Conference on Lasers and Electro-Optics
Presentació de treball en congressos

Nano-structured optical surfaces base on ultrathin materials for displays and sensing
10th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JULIÀ FARRÉ, SERGI
Títol:Controlling interactions in quantum materials: from a microscopic description to quantum simulation
Data lectura:28/06/2022
Director/a:LEWENSTEIN, MACIEJ
Codirector/a:DAUPHIN, ALEXANDRE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Nanoscale phase separation and pseudogap in the hole-doped cuprates from fluctuating Cu-O-Cu bonds
Dauphin, A.; Wall, S.; Julià, S.; Lewenstein, M.; Grzybowski, P.; Chhajlany, R.; Grochowski, P.
Physical review B: condensed matter and materials physics, ISSN: 1098-0121 (JCR Impact Factor-2018: 1.503; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/03/2020
Article en revista

Bounds on the capacity and power of quantum batteries
Julià, S.; Salamon, T.; Riera , A.; Bera, M.; Lewenstein, M.
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 01/05/2020
Article en revista

Self-Trapped polarons and topological defects in a topological mott insulator
Julià, S.; Müller, M.; Lewenstein, M.; Dauphin, A.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2020: 15.2
Data de publicació: 11/12/2020
Article en revista

Quantum heat engines with Carnot efficiency at maximum power
Bera, M.; Julià, S.; Lewenstein, M.; Bera, M.
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 25/02/2022
Article en revista

AUTOR/A:BERNARDELLO, MATTEO
Títol:Development of novel multimodal light-sheet fluorescence microscopes for in-vivo imaging of vertebrate organisms
Data lectura:14/06/2022
Director/a:LOZA ALVAREZ, PABLO
Codirector/a:GUALDA MANZANO, EMILIO JOSE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Analysis of intracellular protein dynamics in living zebrafish embryos using light-sheet fluorescence single-molecule microscopy
Bernardello, M.; Gualda Manzano, Emilio Jose; Castro, G.; Loza, P.
Biomedical optics express, ISSN: 2156-7085 (JCR Impact Factor-2021: 3.562; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

Light-sheet fluorescence microscopy for the in vivo study of microtubule dynamics in the zebrafish embryo
Bernardello, M.; Marsal, M.; Gualda Manzano, Emilio Jose; Loza, P.
Biomedical optics express, ISSN: 2156-7085 (JCR Impact Factor-2021: 3.562; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

Modular multimodal platform for classical and high throughput light sheet microscopy
Bernardello, M.; Gualda Manzano, Emilio Jose; Loza, P.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2020: 7.1
Data de publicació: 04/02/2022
Article en revista

Multiple asters organize the yolk microtubule network during dclk2-GFP zebrafish epiboly
Marsal, M.; Bernardello, M.; Gualda Manzano, Emilio Jose; Loza, P.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2020: 7.1
Data de publicació: 08/03/2022
Article en revista

Dynamics of zebrafish microtubule organization during embryonic development using light-sheet microscopy
European Light Microscopy Initiative: ELMI 2018
Presentació de treball en congressos

Light-sheet microscopy: studying zebrafish microtubules during embryonic development
10th Anniversary Light Sheet Fluorescence Microscopy Conference
Presentació de treball en congressos

Light-sheet microscopy for the study of microtubule organization’s dynamics during the development of zebrafish embryos
MiFoBio 2018
Presentació de treball en congressos

Yolk microtubules organization’s dynamics in zebrafish embryonic development visualized through Light-Sheet Microscopy
Spanish Portuguese meeting for Advanced Optical Microscopy 2018
Presentació de treball en congressos

LSFM underscores the variability and complexity of yolk microtubule organization during early zebrafish development
Virtual 12th Light Sheet Fluorescence Microscopy Conference 2020
Data de presentació: 23/09/2020
Presentació de treball en congressos

High-throughput live imaging using Light Sheet Microscopy
2020 International Conference Laser Optics
Data de presentació: 05/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ELU ETXANO, UGAITZ
Títol:High-peak-power mid-infrared OPCPAs for extreme nonlinear photonics
Data lectura:03/05/2022
Director/a:BIEGERT, JENS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Extreme temporal compression of ultra-broadband mid-infrared pulses
Data de publicació: 15/02/2022
Capítol en llibre

High average power and single-cycle pulses from a mid-IR optical parametric chirped pulse amplifier
Elu, U.; Catani, F.
Optica, ISSN: 2334-2536 (JCR Impact Factor-2020: 18.7
Data de publicació: 20/09/2017
Article en revista

Infrared electric field sampled frequency comb spectroscopy
Elu, U.
Science advances, ISSN: 2375-2548 (JCR Impact Factor-2020: 16.6
Data de publicació: 12/06/2019
Article en revista

Table-top high-energy 7¿¿µm OPCPA and 260¿¿mJ Ho:YLF pump laser
Elu, U.; Steinle, T.
Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2020: 7.0
Data de publicació: 01/07/2019
Article en revista

Few-cycle mid-infrared pulses from BaGa2GeSe6
Elu, U.; Maidment, L.; Vamos, L.; Steinle, T.; Haberstroh, F.; Petrov, V.; Badikov, V.; Badikov, D.; Biegert, J.
Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2020: 7.0
Data de publicació: 01/07/2020
Article en revista

Seven-octave high-brightness and carrier-envelope-phase-stable light source
Elu, U.; Maidment, L.; Vamos, L.; Badikov, V.; Badikov, D.; Petrov, V.; Biegert, J.
Nature photonics, ISSN: 1749-4885 (JCR Impact Factor-2021: 39.728; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

44 µJ, 160 kHz, few-cycle mid-IR OPCPA with chirp reversal
2016 Conference on Lasers and Electro-Optics
Data de presentació: 05/06/2016
Presentació de treball en congressos

Single-cycle, 9.6-W, mid-IR pulses via soliton selfcompression from a 21-W OPCPA at 3.25 µm and 160 kHz
Advanced Solid State Lasers
Data de presentació: 01/10/2017
Presentació de treball en congressos

260-mJ Ho:YLF pump for a 7-µm OPCPA
High Intensity Lasers and High Field 2018
Data de presentació: 27/03/2018
Presentació de treball en congressos

Single-cycle, high-power, mid-IR optical parametric chirped amplifier
Mid-Infrared Coherent Sources
Data de presentació: 26/03/2018
Presentació de treball en congressos

Direct electric-field sampled infrared spectroscopy from 3--25 µm
Conference on Lasers and Electro
Data de presentació: 13/05/2018
Presentació de treball en congressos

Towards a CEP-stable 10-mJ-level mid-IR OPCPA at 7 µm
Conference on Lasers & Electro-Optics/ European Quantum Electronics Conference 2019
Data de presentació: 23/06/2019
Presentació de treball en congressos

340 - 40,000 nm coherent light source
2021 IEEE Photonics Conference
Data de presentació: 18/10/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DESHMUKH, CHETAN
Títol:Detection of a single erbium ion in a nanoparticle
Data lectura:29/04/2022
Director/a:DE RIEDMATTEN, HUGUES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Coherent optical and spin spectroscopy of nanoscale Pr3+:Y2O3
Deshmukh, C.; de Riedmatten, H.
Physical review. B, ISSN: 2469-9950 (JCR Impact Factor-2020: 6.5
Data de publicació: 04/10/2019
Article en revista

Dynamic control of Purcell enhanced emission of erbium ions in nanoparticles
Deshmukh, C.; de Riedmatten, H.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2021: 17.694; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

AUTOR/A:FRÖLIAN, ANIKA
Títol:Simulating a topological gauge theory in a Raman-dressed Bose-Einstein condensate
Data lectura:26/04/2022
Director/a:TARRUELL, LETICIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Interaction control and bright solitons in coherently-coupled Bose-Einstein condensates
Sanz, J.; Frölian, A.; Chisholm, C.; Cabrera, C.; Tarruell, L.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2020: 15.2
Data de publicació: 04/01/2022
Article en revista

Self-bound states in coherently coupled Bose-Einstein condensates
Half Day meeting Barcelona
Data de presentació: 08/02/2019
Presentació de treball en congressos

Coherent coupling in Bose-Einstein condensates: Interaction control and density dependent gauge fields
Young Atomic Optician conference
Data de presentació: 29/07/2019
Presentació de treball en congressos

Coherently coupled Bose-Einstein condensates with tunable interactions
ICFO-Hamburg workshop
Data de presentació: 04/11/2019
Presentació de treball en congressos

Chiral interactions and density dependent gauge fields with ultracold atoms
FOR 2414 student workshop
Data de presentació: 04/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VENTURINI, VALERIA
Títol:Mechanisms and functions of the nucleus as a mechano-controller of cell contractility and migration plasticity
Data lectura:08/04/2022
Tutor/a:SEWELL, ROBERT
Director/a:WIESER, STEFAN
Codirector/a:RUPRECHT, VERENA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Direct force measurements of subcellular mechanics in confinement using optical tweezers
Català, F.; Venturini, V.; Ruprecht, Verena; Krieg, Michael
Journal of visualized experiments, ISSN: 1940-087X (JCR Impact Factor-2021: 1.424; Quartil: Q3)
Data de publicació: 31/08/2021
Article en revista

How do Cells Sense Physical Forces? Cellular Mechanosensing and Motility in Biomimetic 3D Environments
Joint 12th EBSA – 10th ICBP-IUPAP BIOPHYSICS CONGRESS
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SUKEERT, SUKEERT
Títol:Versatile nonlinear frequency conversion sources in the near- and mid-infrared
Data lectura:09/03/2022
Director/a:EBRAHIM-ZADEH, MAJID
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Widely tunable room-temperature continuous-wave optical parametric oscillator based on periodically-poled KTiOPO4
Devi, K.; Padhye, A.; Sukeert, S.; Ebrahim-Zadeh, M.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2020: 3.894; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/08/2019
Article en revista

Green-pumped optical parametric oscillator based on fan-out grating periodically-poled MgO-doped congruent LiTaO3
Sukeert, S.; Kumar, S. Chaitanya; Ebrahim-Zadeh, M.
Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2020: 3.776; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2019
Article en revista

Green-pumped continuous-wave parametric oscillator based on fanout–grating MgO:PPLN
Sukeert, S.; Kumar, S. Chaitanya; Ebrahim-Zadeh, M.
Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2020: 3.776; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2020
Article en revista

High-Power, Continuous-Wave, Fiber-Pumped Difference-Frequency-Generation at 2.26 µm
Sukeert, S.; Kumar, S. Chaitanya; Ebrahim-Zadeh, M.
IEEE photonics technology letters, ISSN: 1041-1135 (JCR Impact Factor-2021: 2.414; Quartil: Q3)
Data de publicació: 15/06/2021
Article en revista

High-power continuous-wave mid-infrared difference-frequency generation in the presence of thermal effects
Sukeert, S.; Kumar, S. Chaitanya; Ebrahim-Zadeh, M.
Journal of the Optical Society of America B. Optical physics, ISSN: 0740-3224 (JCR Impact Factor-2021: 2.058; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/08/2021
Article en revista

Widely tunable, green -pumped, visible and near-infrared continuous-wave optical parametric oscillator based on fan-out-grating PPKTP
8th EPS-QEOD Europhoton conference
Data de presentació: 06/09/2018
Presentació de treball en congressos

Green-pumped optical parametric oscillator based on fan-out-grating periodically-poled Mg-doped congruent LiTaO3
2019 Conference on Lasers & Electro-Optics/Europe and the European Quantum Electronics Conference
Data de presentació: 27/06/2019
Presentació de treball en congressos

Green-pumped optical parametric oscillator based on fanout-grating periodically-poled Mg-doped congruent LiTaO3
2019 IEEE Photonics Conference
Data de presentació: 02/10/2019
Presentació de treball en congressos

Rapidly tunable continuous-wave green-pumped optical parametric oscillator based on fanout MgO:PPLN
2020 Conference on Lasers and Electro-Optics: Science and Innovation
Data de presentació: 12/05/2020
Presentació de treball en congressos

Continuous-wave green-pumped optical parametric oscillator based on fanout MgO:PPLN
2020 IEEE Photonics Conference
Data de presentació: 29/09/2020
Presentació de treball en congressos

High-Power Fiber-Pumped Continuous-Wave Difference-Frequency-Generation at 2.26 µm
2021 Conference on Lasers & Electro-Optics / European Quantum Electronics Conference
Data de presentació: 25/06/2021
Presentació de treball en congressos

Continuous-wave high-power fiber-based difference-frequency-generation at 2.26 µm
2021 IEEE Photonics Conference
Data de presentació: 18/10/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KEARY, SARAH
Títol:Spatiotemporal organisation of protein nanoclusters in adhesion complexes
Data lectura:28/02/2022
Director/a:GARCÍA PARAJO, MARÍA
Codirector/a:CAMPELO AUBARELL, FELIX
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Shear forces induce ICAM-1 nanoclustering on endothelial cells that impact on T-cell migration
Piechocka, I.; Keary, S.; Sosa-Costa, A.; Lau, L.; Mohan, N.; Stanisvljevic, J.; Borgman, K.; Lakadamyali, M.; Manzo, C.; Garcia-Parajo, M.
Biophysical journal, ISSN: 0006-3495 (JCR Impact Factor-2021: 3.699; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Dissecting the dynamics of integrin clustering and focal adhesion formation at the nano-scale
FEBS Workshop Biological Surfaces and Interfaces: Interface Dynamics
Data de presentació: 05/07/2017
Presentació de treball en congressos

Super-Resolution Microscopy Reveals Nano-Hubs of Spatially Segregated Proteins Within Focal Adhesions
GRS-Deciphering Extracellular Matrix Complexity: From Molecular Mechanisms to Tissue Functions
Data de presentació: 04/05/2019
Presentació de treball en congressos

Super-resolution microscopy reveals nano-hubs of spatially segregated proteins within focal adhesions
GRC-2019 Fibronectin, Integrins and Related Molecules
Data de presentació: 07/05/2019
Presentació de treball en congressos

Super-resolution microscopy reveals nano-hubs of spatially segregated proteins within focal adhesions.
ASCB- 2020 Cell Bio Virtual
Data de presentació: 15/12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ÖZDEMIR, ONUR
Títol:Further Into the Infrared With Quantum Dot Photodetectors
Data lectura:04/02/2022
Director/a:KONSTANTATOS, GERASIMOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
High Sensitivity Hybrid PbS CQD-TMDC Photodetectors up to 2 µm
Özdemir, O.; Konstantatos, G.
ACS photonics, ISSN: 2330-4022 (JCR Impact Factor-2019: 6.864; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/10/2019
Article en revista

Mid- and long-wave infrared optoelectronics via intraband transitions in PbS Colloidal Quantum Dots
Ramiro, I.; Özdemir, O.; Christodoulou, S.; Gupta, S.; Dalmases, M.; Torre, I.; Konstantatos, G.
Nano letters, ISSN: 1530-6984 (JCR Impact Factor-2020: 11.189; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/02/2020
Article en revista

Size- and temperature-dependent intraband optical properties of heavily n-doped PbS colloidal quantum dot solid-state films
Ramiro, I.; Kundu, B.; Dalmases, M.; Özdemir, O.; Pedrosa, M.; Konstantatos, G.
ACS nano, ISSN: 1936-0851 (JCR Impact Factor-2020: 15.881; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/06/2020
Article en revista

Single-exciton gain and stimulated emission across the infrared telecom band from robust heavily doped PbS colloidal quantum dots
Christodoulou, S.; Ramiro, I.; Othonos, A.; Dalmases, M.; Özdemir, O.; Pradhan, S.; Itskos, Grigorios; Konstantatos, G.
Nano letters, ISSN: 1530-6984 (JCR Impact Factor-2020: 11.189; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/08/2020
Article en revista

Hybrid 2D-QD MoS2–PbSe quantum dot broadband photodetectors with high-sensitivity and room-temperature operation at 2.5 µm
Kundu, B.; Özdemir, O.; Dalmases, M.; Konstantatos, G.; Kumar, G.
Advanced optical materials, ISSN: 2195-1071 (JCR Impact Factor-2021: 10.05; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/09/2021
Article en revista

Ultra-thin infrared optical gain medium and optically-pumped stimulated emission in PbS colloidal quantum dot LEDs
Taghipour, N.; Tanriover, I.; Dalmases, M.; Graham, C.; Saha, A.; Özdemir, O.; Kundu, B.; Pruneri, V.; Aydin, K.; Konstantatos, G.
Advanced functional materials, ISSN: 1616-301X (JCR Impact Factor-2021: 26.6
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

Intraband Mid and Long Wave Infrared PbS Colloidal Quantum Dot Photodetectors Enabled by Robust Heavy Doping
MRS Fall Meetings and Exhibits 2019
Data de presentació: 04/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PÉREZ SALINAS, DANIEL
Títol:Inhomogeneity and disorder in ultrafast phase transitions
Data lectura:31/01/2022
Director/a:WALL, SIMON ELLIOT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Imaging nanometer phase coexistence at defects during the insulator–metal phase transformation in VO2 thin films by resonant soft X-ray holography
Vidas, L.; Günther, C.; Miller, T.; Pérez, D.; Martinez, E.; Wall, S.
Nano letters, ISSN: 1530-6984 (JCR Impact Factor-2019: 20.5
Data de publicació: 16/05/2018
Article en revista

Study of second and third harmonic generation from an indium tin oxide nanolayer: Influence of nonlocal effects and hot electrons
Rodriguez, L.; Scalora, Michael; Johnson, A. S.; Cojocaru, C.; Akozbek, N.; Coppens, Z. J.; Pérez, D.; Wall, S.; Trull, J.
APL Photonics, ISSN: 2378-0967 (JCR Impact Factor-2020: 5.672; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/01/2020
Article en revista

Does Vo2 host a transient monoclinic metallic phase?
Vidas, L.; Martinez, E.; Pérez, D.; Wall, S.
Physical Review X, ISSN: 2160-3308 (JCR Impact Factor-2020: 15.762; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/08/2020
Article en revista

Quantitative hyperspectral coherent diffractive imaging spectroscopy of a solid-state phase transition in vanadium dioxide
Johnson, A. S.; Valls, J.; Vidas, L.; Pérez, D.; Günther, C.; Wall, S.
Science advances, ISSN: 2375-2548 (JCR Impact Factor-2021: 14.957; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/08/2021
Article en revista

Second harmonic generation from an ITO nanolayer: experiment versus theory
Nanophotonics VIII
Data de presentació: 01/04/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CASTILLA GÓMEZ, MANUEL SEBASTIÁN
Títol:Photodetectors based on graphene pn-junctions for mid-infrared and terahertz range
Data lectura:31/01/2022
Director/a:KOPPENS, FRANK
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Nonequilibrium properties of graphene probed by superconducting tunnel spectroscopy
Castilla, S.
Physical review. B, ISSN: 2469-9950 (JCR Impact Factor-2019: 6.6
Data de publicació: 13/02/2019
Article en revista

Fast and Sensitive Terahertz Detection Using an Antenna-Integrated Graphene pn Junction
Castilla, S.; Nikitin, A.; Koppens, F.
Nano letters, ISSN: 1530-6984 (JCR Impact Factor-2019: 20.5
Data de publicació: 08/05/2019
Article en revista

Plasmonic antenna coupling to hyperbolic phonon-polaritons for sensitive and fast mid-infrared photodetection with graphene
Castilla, S.; Vangelidis, I.; Pusapati, V.; Autore, M.; Slipchenko, T.; Rajendran, K.; Kim, S.; Watanabe, K.; Taniguchi, T.; Martín-Moreno, L.; Englund, D.; Tielrooij, Klaas-jan; Hillenbrand, Rainer; Lidorikis, E.; Koppens, F.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2020: 14.919; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Plasmonics of supported nanoparticles reveals adhesion at the nanoscale: implications for metals on dielectrics
Lazzari, R.; Castilla, S.
ACS applied nano materials, ISSN: 2574-0970 (JCR Impact Factor-2020: 5.097; Quartil: Q2)
Data de publicació: 24/12/2020
Article en revista

Highly sensitive, ultrafast photo-thermoelectric graphene THz detector
43rd International Conference on Infrared Millimeter and Terahertz Waves
Data de presentació: 09/09/2018
Presentació de treball en congressos

Bound in the continuum modes in indirectly-patterned hyperbolic media
2019 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference
Data de presentació: 21/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PRAKASH, VINDHIYA
Títol:NARROWBAND PHOTON PAIRS FOR ATOMS: HIGH RESOLUTION SPECTRAL ENGINEERING AND CHARACTERISATION
Data lectura:16/12/2021
Director/a:MITCHELL, MORGAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Maltese cross coupling to individual cold atoms in free space
Bruno, N.; Bianchet, L.; Prakash, V.; Li, N.; Alves, N.; Mitchell, M.W.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2019: 6.7
Data de publicació: 14/10/2019
Article en revista

Narrowband photon pairs with independent frequency tuning for quantum light-matter interactions
Prakash, V.; Bianchet, L.; Torrent, M.; Gomez, P.; Bruno, N.; Mitchell, M.W.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2019: 6.7
Data de publicació: 23/12/2019
Article en revista

Autoheterodyne characterization of narrow-band photon pairs
Prakash, V.; Sierant, A.; Mitchell, M.W.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2021: 9.185; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/07/2021
Article en revista

Quantum jump spectroscopy of a single neutral atom for precise subwavelength intensity measurements
Bianchet, L.; Alves, N.; Zarraoa, L.; Lamich, T.; Prakash, V.; Mitchell, M.W.
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 14/11/2022
Article en revista

A system to interact entangled photon pairs with individual atoms.
Quantum Optics Conference 2018
Data de presentació: 01/03/2018
Presentació de treball en congressos

Exploring Two Photon Processes Mediated by an Atom
International Conference on Atomic Physics
Data de presentació: 25/07/2018
Presentació de treball en congressos

POSTER - A versatile neutral-atom microtrap to study light-matter interaction at the single particle level
Quantum Optics ix
Data de presentació: 10/2018
Presentació de treball en congressos

ORAL - A versatile neutral-atom microtrap to study light-matter interaction at the single particle level
Advances in Quantum Simulation With Ultracold Atoms
Data de presentació: 11/2018
Presentació de treball en congressos

CORRELATED PHOTON PAIRS WITH INDEPENDENT FREQUENCY TUNEABILITY FOR COLD ATOM EXPERIMENTS.
Quantum 2019
Data de presentació: 27/05/2019
Presentació de treball en congressos

Tuneable, Narrowband, Entangled Photons interfaced with Atomic Systems
Conference on Lasers & Electro-Optics / European Quantum Electronics Conference 2019
Data de presentació: 24/06/2019
Presentació de treball en congressos

Correlated Photons with Independent Frequency Tuneability for Cold Atom Experiments
Young Atom Opticians conference
Data de presentació: 29/07/2019
Presentació de treball en congressos

A versatile system to study light matter interactions at the level of single quanta
Barcelona Cold Atoms Workshop
Data de presentació: 06/02/2020
Presentació de treball en congressos

Narrowband Photon Pairs with Independent Frequency Tuneability for Cold Atom Experiments
7th Annual Bristol Quantum Information Technologies Workshop
Data de presentació: 27/04/2020
Presentació de treball en congressos

ORAL - Quantum jump spectroscopy: how to interrogate a single atom
Cold Atoms Meeting
Data de presentació: 10/2020
Presentació de treball en congressos

HOM interference between distinguishable photons?
8th Annual Bristol Quantum Information Technologies Workshop
Data de presentació: 27/04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MORENO MENCÍA, DAVID
Títol:The application of broadband ultrafast spectroscopy to reveal structural, magnetic and electronic dynamics in quantum materials.
Data lectura:22/11/2021
Director/a:WALL, SIMON ELLIOT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Non-equilibrium dynamics of the prototypical Mott insulator V2O3
ICFOday poster competition
Data de presentació: 12/2018
Presentació de treball en congressos

Disentangling electron and phonon dynamics in Mott insulating Sr3Ir2O7
ICFOday poster competition
Data de presentació: 12/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HESP, NIELS CASPAR HERMAN
Títol:Exploring twisted bilayer graphene with nano-optics
Data lectura:20/10/2021
Director/a:KOPPENS, FRANK
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Observation of interband collective excitations in twisted bilayer graphene
Hesp, N.; Torre, I.; Stepanov, P.; Barcons, D.; Sheinfux, H.; Efetov, D.; Koppens, F.
Nature physics, ISSN: 1745-2473 (JCR Impact Factor-2021: 19.684; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Nano-imaging photoresponse in a moiré unit cell of minimally twisted bilayer graphene
Hesp, N.; Torre, I.; Barcons, D.; Sheinfux, H.; Watanabe, K.; Taniguchi, T.; Kumar, R.; Koppens, F.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2021: 17.694; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

AUTOR/A:MARTÍNEZ-DENEGRI SÁNCHEZ, GUILLERMO
Títol:LIGHT HARVESTING AND ENERGY EFFICIENCY IN PEROVSKITE SOLAR CELLS AND THEIR APPLICATIONS
Data lectura:29/09/2021
Director/a:MARTORELL PENA, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Stabilization of the J-V characteristic of a perovskite solar cell using an intelligent control loop
Bheesayagari, C.; Martínez-denegrí, G.; Orpella, A.; Pons, J.; Bermejo, S.; Alcubilla, R.; Martorell, J.; Dominguez, M.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2021: 2.69; Quartil: Q3)
Data de publicació: 02/01/2021
Article en revista

Flexible Periodic Half-Cylinder Photonic Plate as a Light Recycling Device Applicable to Liquid Crystal Displays
2019 Conference on Lasers & Electro-Optics/Europe and the European Quantum Electronics Conference
Data de presentació: 23/06/2019
Presentació de treball en congressos

Half Cylinder Photonic Plate with Broadband Polarized Light Emission incorporating Light Recycling to Electricity Using Perovskite Solar Cells
OSA Advanced Photonics Congress 2021
Data de presentació: 26/07/2022
Presentació de treball en congressos

A half-cylinder photonic plate for broadband light polarization and light recycling by integrated engineered perovskite photovoltaic cells
Novel Optical Materials and Applications 2022
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GÓMEZ KABELKA, PAU
Títol:Spinor Bose-Einstein Comagnetometer and Interhyperfine Interactions in Rb87
Data lectura:28/09/2021
Director/a:MITCHELL, MORGAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Interferometric measurement of interhyperfine scattering lengths in Rb87
Mazzinghi, C.; Gómez, P.; Martin, F.; Coop, S.; Palacios, S.; Mitchell, M.W.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2020: 3.14; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/09/2019
Article en revista

Bose-Einstein condensate comagnetometer
Mazzinghi, C.; Gómez, P.; Martin, F.; Benedicto, D.; Palacios, S.; Mitchell, M.W.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2020: 9.161; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/04/2020
Article en revista

Cavity-enhanced polarization rotation measurements for low-disturbance probing of atoms
Mazzinghi, C.; Benedicto, D.; Gómez, P.; Lucivero, V. G.; Aybar, E.; Gugnani, S.; Mitchell, M.W.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2021: 3.833; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/12/2021
Article en revista

Single-domain Bose condensate magnetometer achieves energy resolution per bandwidth below h
Coop, S.; Palacios, S.; Gómez, P.; Zamora-Zamora, R.; Mazzinghi, C.; Mitchell, M.W.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN: 0027-8424 (JCR Impact Factor-2020: 11.205; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/02/2022
Article en revista

AUTOR/A:GÜNTHER, NILS-ERIC
Títol:Dynamics of Quantum Mixtures
Data lectura:08/09/2021
Director/a:LEWENSTEIN, MACIEJ
Codirector/a:MASSIGNAN, PIETRO ALBERTO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Quantized superfluid vortex dynamics on cylindrical surfaces and planar annuli
Guenther, N.; Massignan, P.; Fetter, A.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2017: 2.909; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/12/2017
Article en revista

Bose polarons at finite temperature and strong coupling
Guenther, N.; Massignan, P.; Lewenstein, M.; Bruun, G. M.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2018: 9.227; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2018
Article en revista

Superfluid vortex dynamics on a torus and other toroidal surfaces of revolution
Guenther, N.; Massignan, P.; Fetter, A.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2020: 3.14; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/05/2020
Article en revista

Mobile impurity in a Bose-Einstein condensate and the orthogonality catastrophe
Guenther, N.; Schmidt, R.; Bruun, G. M.; Gurarie, V.; Massignan, P.
Physical review, A, ISSN: 2469-9934 (JCR Impact Factor-2021: 2.971; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

AUTOR/A:MUÑOZ GIL, GORKA
Títol:Anomalous diffusion: from life to machines
Data lectura:09/11/2020
Director/a:LEWENSTEIN, MACIEJ
Codirector/a:GARCÍA MARCH, MIGUEL ANGEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Restricted Boltzmann machines as variational wave functions
Annual Barcelona cold atom meeting 2020
Data de presentació: 06/02/2020
Presentació de treball en congressos

Certificates of many-body quantum properties assisted by machine learning
Quantum techniques in machine learning
Data de presentació: 11/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SANZ SÁNCHEZ, JULIO
Títol:Two-component Bose-Einstein condensates with competing interactions
Data lectura:10/02/2020
Director/a:TARRUELL, LETICIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Coherent Coupling in Bose-Einstein Condensates: Interaction Control and Density Dependent Gauge Fields
Dynamics and interactions in quantum gases
Data de presentació: 04/09/2019
Presentació de treball en congressos

Coherently-coupled Potassium BECs: Interaction control and density-dependent gauge fields
Barcelona Cold Atoms Meeting 2020
Data de presentació: 06/02/2020
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
08/06/202208/06/2022A device, a method, and a computer program, for detecting airborne particulate matter in aerosols
16/03/202216/03/2022Dispositivo de obtención de imágenes basado en láminas de luz con profundidad de campo aumentada
30/11/202130/11/2021Self-Referenced Sensor
15/09/202115/09/2021Light sheet-based imaging device with extended depth of field
16/02/202116/02/2021Dispositivo fotovoltaico con un conjunto de fibras para seguimiento del sol
01/01/201930/09/2022NUEVOS EFECTOS EN PLATAFORMAS DE GUIAS DE ONDA ANISOTROPASAgencia Estatal de Investigación

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
08/06/202208/06/2022A device, a method, and a computer program, for detecting airborne particulate matter in aerosols
16/03/202216/03/2022Dispositivo de obtención de imágenes basado en láminas de luz con profundidad de campo aumentada
30/11/202130/11/2021Self-Referenced Sensor
15/09/202115/09/2021Light sheet-based imaging device with extended depth of field
16/02/202116/02/2021Dispositivo fotovoltaico con un conjunto de fibras para seguimiento del sol
01/01/201930/09/2022NUEVOS EFECTOS EN PLATAFORMAS DE GUIAS DE ONDA ANISOTROPASAgencia Estatal de Investigación

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

  Modificació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt