Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Fotònica

Fotònica

La fotònica és la ciència que estudia la llum i la seva generació, propagació, manipulació i interacció amb la matèria. El resultat és una tecnologia multidisciplinària amb aplicacions en comunicacions, indústria, nanotecnologia, biologia, medicina, etc. Des de fa ja unes dècades, la fotònica ha donat lloc a una infinitat d’aplicacions que condicionen positivament l’evolució de les nostres vides, fins i tot en els aspectes més quotidians. Per posar-ne uns pocs exemples, els sistemes de comunicacions basats en fibres òptiques, les eines òptiques de diagnòstic i de teràpia en medicina, els mitjans de producció basats en les tecnologies làser, la metrologia i els sensors òptics, i l’energia fotovoltaica són solucions fotòniques a problemes actuals.

El programa de doctorat en Fotònica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l’imparteix l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) dins el marc de l’Escola de Doctorat de la UPC. L’ICFO és un centre de recerca amb el distintiu d’Excel·lència Severo Ochoa, dedicat a l’estudi de les ciències i tecnologies de la llum. Va ser creat el 2002 per la Generalitat de Catalunya i la UPC i acull també ambiciosos programes de mecenatge finançats per la Fundació Privada Cellex i Mir-Puig de Barcelona. L’Institut té una missió triple: recerca de frontera, transferència de coneixement i tecnologia, i formació de postgrau, principalment doctors i doctores. Actualment és un dels centres de referència del seu camp a escala mundial.

Les tesis s’han elaborat en quatre línies de recerca que formen el programa de doctorat en Fotònica: la fotònica biomèdica, l’òptica quàntica, l’òptica no lineal i la nanofotònica. Les quatre línies de recerca del programa de doctorat prioritzen les aplicacions de la fotònica en salut, energies renovables i tecnologies de la informació i es duen a terme mitjançant programes a llarg termini i projectes a mitjà termini en una varietat de camps que inclouen tecnologies de la informació quàntica, pantalles avançades, dispositius nanofotònics, fotònica de grafè, sensors remots, cèl·lules solars, optoelectrònica, òptica integrada, òptica ultraràpida, tècniques d’imatge de superresolució i tecnologies biomèdiques per a diagnòstic i teràpia, entre d’altres.

COORDINADOR/A

Sewell, Robert

CONTACTE

Natalia García Tusquellas
Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
Av. Carl Friedrich Gauss, 3
08860 Castelldefels

Tel: 93 554 22 10
Correu electrònic: academicaffairs@icfo.eu

http://phd.icfo.eu/

Informació general

Perfil d'acces

El programa de doctorat de Fotònica està dirigit a estudiants amb expedients brillants a escala internacional que desitgin portar a terme un projecte de doctorat en algun dels diferents àmbits relacionats amb la fotònica.

Pel que fa als perfils d’accés, cal tenir en compte que la fotònica és una disciplina molt àmplia i que l’ICFO està format per diferents grups de recerca que treballen en les diferents branques de les ciències fotòniques. Així doncs, el programa de doctorat en Fotònica està dirigit a estudiants amb perfils d’accés molt ampli, que van des de la física fins a les enginyeries electrònica, elèctrica, de materials i de telecomunicacions, les matemàtiques, la química, la biologia, la bioenginyeria i la biofísica.

Pel que fa als coneixements d’idiomes, l’ICFO és un institut de recerca amb marcat caràcter internacional i té com a idioma d’ús diari l’anglès. Així doncs, l’estudiant que accedeixi al programa de doctorat de Fotònica ha de tenir un alt nivell d’anglès tant oral com escrit.

Pel que fa als objectius de carrera, el programa de doctorat en Fotònica admet tant estudiants que persegueixin un futur acadèmic com aquells que vulguin arribar a ser futurs líders en la transferència de coneixements i tecnologia o en R+D dins de l’entorn empresarial.

Pel que fa a característiques personals, es busquen estudiants amb gran potencialitat, motivació i exigència per dur a terme un projecte d’excel·lència al màxim nivell internacional.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands i doctorandes han de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en els debats científics que es desenvolupen a escala internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tota mena de públics.

Nombre de places

30

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Institut de Ciències Fotòniques (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
http://phd.icfo.eu/

CONTACTE:

Natalia García Tusquellas
Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
Av. Carl Friedrich Gauss, 3
08860 Castelldefels

Tel: 93 554 22 10
Correu electrònic: academicaffairs@icfo.eu


Convenis amb altres institucions

L’ICFO té convenis de col·laboració amb un nombre important d’empreses, entre aquestes, Leica Microsystems, Corning, Nikon-Izasa Grup Sorigué, Accelerate Diagnostics, SL, Fyla All-Fiber Ultrafast Lasers i GRAPHENEA, per anomenar-ne algunes. També participa en xarxes d’excel·lència (EuroBioimaging, Laserlab Europe, Corbel…) i coordina diversos projectes de Graphene Flagship i Quantum Flagship dins el programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El programa de doctorat de Fotònica està dirigit a estudiants amb expedients brillants a escala internacional que desitgin portar a terme un projecte de doctorat en algun dels diferents àmbits relacionats amb la fotònica.

Pel que fa als perfils d’accés, cal tenir en compte que la fotònica és una disciplina molt àmplia i que l’ICFO està format per diferents grups de recerca que treballen en les diferents branques de les ciències fotòniques. Així doncs, el programa de doctorat en Fotònica està dirigit a estudiants amb perfils d’accés molt ampli, que van des de la física fins a les enginyeries electrònica, elèctrica, de materials i de telecomunicacions, les matemàtiques, la química, la biologia, la bioenginyeria i la biofísica.

Pel que fa als coneixements d’idiomes, l’ICFO és un institut de recerca amb marcat caràcter internacional i té com a idioma d’ús diari l’anglès. Així doncs, l’estudiant que accedeixi al programa de doctorat de Fotònica ha de tenir un alt nivell d’anglès tant oral com escrit.

Pel que fa als objectius de carrera, el programa de doctorat en Fotònica admet tant estudiants que persegueixin un futur acadèmic com aquells que vulguin arribar a ser futurs líders en la transferència de coneixements i tecnologia o en R+D dins de l’entorn empresarial.

Pel que fa a característiques personals, es busquen estudiants amb gran potencialitat, motivació i exigència per dur a terme un projecte d’excel·lència al màxim nivell internacional.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La sol·licitud d’admissió al doctorat en Fotònica es canalitza a través de la pàgina http://jobs.icfo.eu/, a la qual són dirigits tots els estudiants i les estudiants interessats. En aquesta pàgina es publica informació detallada sobre les vacants específiques disponibles per a estudiants de doctorat en cada moment en cada un dels grups de recerca de l’ICFO.

S’indiquen a continuació els criteris d’admissibilitat, que són avaluats com a sí/no i que són condició indispensable per iniciar el procés de selecció:

• Alt nivell d’anglès.
• Alt nivell de rendiment acadèmic (GPA).
• Motivació per fer estudis de doctorat en els àmbits del programa de doctorat.

Pel que fa als criteris de la primera fase de selecció a càrrec de l’òrgan d’admissió del programa de Fotònica, es porta a terme valorant la documentació inclosa en la sol·licitud, estandarditzada per assegurar un procés d’avaluació just i sense biaixos. L’avaluació de les candidatures es basa en els criteris següents amb pes distribuït:

• Experiència de recerca i intersectorial prèvia (25%).
• Excel·lència acadèmica i altres èxits (25%).
• Declaració d’interessos de recerca (25%).
• Qualitat de les referències (25%).

Pel que fa als criteris de la segona fase de selecció, a càrrec d’un comitè de selecció creat ad hoc per a la convocatòria, l’avaluació es basa en la proposta escrita presentada pels candidats i candidates, si és el cas, el seu desenvolupament en l’entrevista i les seves respostes a les preguntes plantejades, utilitzant els criteris següents amb pes distribuït:

• Presentació del projecte de recerca (33%).
• Motivació per al desenvolupament d’estudis de doctorat en l’àmbit escollit i interessos científics (33%).
• Competències i habilitats de comunicació, independència, iniciativa i treball en equip (33%).

Cada un d’aquests mèrits es valora de 0 a 5 en funció d’escales estandarditzades i es combinen amb igual pes per obtenir el resultat final que determinarà el rànquing de candidatures.

Finalment, cal esmentar també que durant tot el procés d’admissió al doctorat de Fotònica es vetlla pel compliment dels principis de transparència, eficiència i comparació internacional establerts en la European Charter for Researchers i el European Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Així mateix, no s’aplica durant aquest procés cap discriminació per raó de gènere o nacionalitat.

Complements formatius

No requereixen complements de formació els estudiants i les estudiants que provenen dels màsters vinculats: master in Photonics, màster universitari Erasmus Mundus en Fotònica, master’s degree in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics, màster en Enginyeria Física i màster en Ciència i Tecnologia Quàntiques, de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Tampoc requereixen complements de formació els estudiants i les estudiants que provinguin de màsters en fotònica i de física d’altres Universitats.

Per als estudiants i les estudiants que provenen de màsters en altres temàtiques, com màsters en ciències biomèdiques o màsters multidisciplinaris en ciències experimentals, s’avalua l’expedient particular i el projecte en el qual treballaran i es determina, en cada cas, si és necessària la superació de complements de formació específics. Si la Comissió Acadèmica del programa així ho determina, aquests estudiants han de cursar com a complement de formació una de les assignatures següents:

• Introduction to Photonics. Optics and Lasers (5 ECTS), del màster en Fotònica.
• Fotònica Aplicada (5 ECTS) del màster universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos.

Període de matrícula dels nous doctorands

La matrícula està oberta tot l’any dins del calendari establert per l’Escola de Doctorat.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Durant el mes de setembre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

El programa de doctorat en Fotònica no especifica un nombre mínim d’articles publicats, assistències a conferències o altres activitats. No obstant això, la Comissió Acadèmica del programa vetlla perquè, individualment, cada tesi assoleixi els estàndards internacionals més alts abans de permetre’n la defensa.

A continuació es detallen les activitats formatives del programa, la seva durada i el seu caràcter obligatori o opcional:

Mobilitat, 3 mesos (optativa)
Elaboració i defensa inicial del pla de recerca, 50 hores (obligatòria)
Formació en habilitats informacionals, 1,5 hores (optativa)
Metodologia de la recerca, 12 hores (optativa)
Innovació i creativitat, 8 hores (optativa)
Habilitats lingüístiques i de comunicació, 18 hores (optativa)
Seminaris científics, 25 hores/any (optativa)
ICONS Seminars, 40 hores/any (optativa)
Coffee Sessions with Prominent Researchers, 2 hores/any (optativa)
Workshops específics del programa, 1 dia/any (optativa)
Publicacions, 50 hores (obligatòria)
PhD Lectures, 65 hores/any, (optativa)
Outreach Activities, 18 hores (optativa)
Formació en habilitats tècniques, 5 hores per tècnica (optativa)
Effective Oral Presentations, 10 hores (optativa)
ICFO-ESADE From Science to Business, 24 hores (optativa)
Introduction to Patent Engineering and Management, 7,5 hores (optativa)
Cursos d’idiomes, 40 hores (espanyol, català i anglès) (optativa)
Research Integrity, 3 hores (obligatòria)
Career Development, 10 hores (optativa)
Resilience and Wellbeing, 6 hores (optativa)
Essential Transferable Skills for Early Career Researchers, 12 hores (optativa).

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Més enllà de les unitats i serveis de suport disponibles a la Universitat, l’equip d’administració de l’ICFO està format per personal altament especialitzat en diferents temàtiques que proporciona una ajuda específica i propera als estudiants del doctorat en Fotònica. Concretament, l’ICFO compta amb:

• Unitat de Recursos Humans i Educació: tràmits acadèmics, de contractació i permisos d’estrangeria, aspectes d’allotjament, ajuts predoctorals per a la realització d’estudis de doctorat i ajudes de mobilitat per a estudiants de doctorat.
• Unitat de Transferència de Coneixements i Tecnologia: https://www.icfo.eu/lang/industry
• Unitat de Projectes de l’ICFO: responsable de la recerca d’oportunitats de finançament, assessorament als investigadors en la preparació de propostes i tramitació de sol·licituds.

A més, els doctorands i doctorandes del programa de Fotònica tenen accés al Laboratori de Nanofabricació, el Servei de Microscòpia de Superresolució i Nanoscòpia, el Laboratori d’Enginyeria Avançada, el Laboratori de Biologia i els laboratoris de Química i Postprocessament: https://www.icfo.eu/lang/research/facilities

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • FRAXANET MORALES, JOANA: Quantum many-body approaches to non-conventional topological phases of matter
  Autor/a: FRAXANET MORALES, JOANA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 13/02/2024
  Data de lectura: 12/04/2024
  Hora de lectura: 10:00
  Lloc de lectura: ICFO, Mediterranean Technology Park, Avinguda Carl Friedrich Gauss, 3, 08860 Castelldefels, Barcelona
  Director/a de tesi: LEWENSTEIN, MACIEJ | DAUPHIN, ALEXANDRE
  Tribunal:
       PRESIDENT: SANTOS SANCHEZ, LUIS
       SECRETARI: RUBIO VERDÚ, CARMEN
       VOCAL: HAUKE, PHILIPP HANS-JÜRGEN
  Resum de tesi: En els darrers anys, l'evolució de les tecnologies quàntiques ha resultat en un control sense precedents sobre les partícules quàntiques individuals i sistemes de moltes partícules. Aquest progrés ha donat lloc a una nova era, marcada per la convergència de metodologies clàssiques i quàntiques per investigar qüestions fonamentals sobre la natura de la matèria quàntica, millorant la nostra comprensió del paper de l'entrellaçament en els sistemes d'estat sòlid o dels mecanismes darrere de la física d'altes energies. Des dels simuladors quàntics analògics fins als ordinadors quàntics digitals, aquestes avenços tenen potencial en diversos àmbits. Aquesta tesi explora la interacció entre mètodes clàssics i quàntics per entendre les fases topològiques de la matèria. Ens centrem en tres direccions concretes: l'estudi dels superconductors topològics no convencionals, les fases topològiques induïdes per interaccions en simuladors quàntics d'àtoms ultrafreds i les aplicacions d'algoritmes quàntics variacionals. Cada trajectòria es basa en la combinació de diferents tècniques amb l'objectiu de comprendre i caracteritzar fenòmens topològics en diferents contextos.La investigació dels superconductors topològics no convencionals implica estendre el model paradigmàtic de la cadena de Kitaev incorporant termes addicionals al Hamiltonià, com ara interaccions a llarg abast i potencials quasi-periòdics. Això és rellevant per comprendre millor l'impacte de les condicions del món real en les propietats topològiques i de localització dels sistemes que alberguen modes Majorana no locals, candidats prometedors per a la computació quàntica topològica. En el camp de sistemes amb interaccions, explorem la realització de fases topològiques induïdes per interaccions en sistemes d'àtoms ultrafreds en retícules òptiques, tant en una com en dues dimensions. El control i la versatilitat d'aquestes plataformes permeten simular models topològics teòrics i física fortament correlacionada. La relació entre les interaccions i la topologia pot donar lloc a fenòmens intrigants, com ara càrregues fraccionàries delocalitzades i fases topològiques que no son aïllants i que desafien la intuïció existent. Fem servir mètodes numèrics avançats basats en xarxes tensorials per avaluar propostes experimentals que proporcionen mitjans per a la realització i detecció de noves fases de la matèria, incolent punts crítics quàntics topològics i un aïllant Peierls topològic d'ordre superior en models de Bose-Hubbard amb interaccions a llarg abast.Els algoritmes quàntics variacionals, d'altra banda, tenen el potencial d'abordar eficientment una àmplia gamma de problemes, incloent-hi la cerca d'estats fonamentals, la classificació de fases o l'accés a invariants topològics. Malgrat les limitacions actuals en termes de capacitat d'entrenament i escalabilitat, aquests algoritmes híbrids clàssics-quàntics ofereixen una percepció pràctica sobre les capacitats actuals dels ordinadors quàntics i poden inspirar arquitectures futures. Investiguem l'aplicació d'algoritmes quàntics variacionals per aportar llum als fenòmens topològics, plantejant preguntes sobre la seva capacitat per discernir transicions de fase topològiques i calcular invariants topològics en situacions on els enfocaments clàssics fallen.Aquesta tesi presenta una exploració completa de diversos enfocaments a la matèria quàntica topològica, aprofundint en les tecnologies quàntiques. Els nostres resultats no només avancen en la comprensió d'aquests sistemes, sinó que també obren el camí cap a la realització i el descobriment de nova física que s'estén cap al processament d'informació quàntica, la ciència dels materials i més enllà.
 • KUMAR, GAURAV: Colloidal Quantum Dots Based Bolometers
  Autor/a: KUMAR, GAURAV
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 06/02/2024
  Data de lectura: 11/03/2024
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: ICFO, Mediterranean Technology Park, Avinguda Carl Friedrich Gauss, 3, 08860 Castelldefels, Barcelona
  Director/a de tesi: KONSTANTATOS, GERASIMOS
  Tribunal:
       PRESIDENT: MIHI, AGUSTIN
       SECRETARI: GARCÍA DE ARQUER, FRANCISCO PELAYO
       VOCAL: DI STASIO, FRANCESCO
  Resum de tesi: Els termistors, principalment formats per VOx, a-Si i Si/Se QWs, constitueixen un dels elements principals de la tecnologia bolomètrica, crucial en el camp de la detecció tèrmica sense refredament aplicada en termografia, inspecció industrial, monitoratge i vigilància. El seu creixement constant requereix la investigació de nous materials i la millora contínua de les estratègies de desenvolupament dels dispositius. Recentment, la comunitat científica, avalada pel premi Nobel de Química, ha reconegut l¿ús de punts quàntics en dispersió col·loidal (CQDs) com una tecnologia rupturista. Les seves propietats variables han portat a la creació de dispositius innovadors com ara fotodetectors, cel·les solars i làsers. Addicionalment, el brot de COVID-19 ha realçat la necessitat urgent de disposar de dispositius de detecció tèrmica compactes i econòmics, emfatitzant la importància dels detectors tèrmics sense refredament per al benestar de la humanitat. Aquesta tesi investiga l¿ús de CQDs com a nous materials per a bolòmetres d¿infrarojos (IR). Les pel·lícules formades amb CQD de diferents mides van ser examinades pel seu comportament depenent de la temperatura, revelant una dependència entre la mida dels CQDs i la resistivitat i el coeficient tèrmic de resistència (TCR) i exhibint una pujada abrupta d¿aquests paràmetres en els QDs més petits (<4.5 nm). Els dispositius de geometria lateral preparats van mostrar valors de TCR > 4 %/K, però amb valors de resistivitat (resistència) alts > M¿ (< G¿). Per modular eficientment l¿energia d¿activació (Ea) i el TCR es va dissenyar una estructura formada a partir de pel·lícules amb QD de diferents mides apilades alternativament unes sobre altres, anomenada estructura QPBT, per actuar com a barrera de potencial. Aquesta configuració va permetre la modulació precisa del panorama d'energia potencial dels transportadors de càrrega. S¿ha descobert que diversos paràmetres geomètrics com ara l'altura, l'amplada i el nombre de capes de barrera afecten el seu rendiment. Aquesta estructura també ajuda en la mitigació de la resistència de píxel alta amb la geometria lateral. Per l¿absorció d¿IR s¿ha desenvolupat un absorbent metamaterial plasmònic de tipus metall-aïllant-metall (MIM-PMA) emprant els QDs com a separadors dielèctric de l¿estructura. S'han estudiat dos tipus de geometries absorbents i s'han presentat simulacions basades en FDTD juntament amb els resultats de les estructures fabricades. El primer tipus de geometria utilitza un tipus de QD com a capa dielèctrica i està dissenyat per ajustar-se sobre l'estructura QPBT per realitzar la conversió de llum a calor a través de la ressonància plasmònica. La segona geometria utilitza l'estructura QPBT mateixa com a capa dielèctrica i, per tant, integra les estructures absorbents i termistores per simplificar el procés de fabricació, a més a més d¿aportar altres avantatges distintius. Altrament, s'ha demostrat la integració de les estructures QPBT i MA. La facilitat d'integrar components basats en CQDs va permetre la fabricació de dispositius totalment funcionals. Els dispositius van mostrar una resposta ràpida amb un temps de resposta d'aproximadament ~4 ms i una detectivitat màxima d'aproximadament ~104 Jones. Tot i que els dispositius van presentar una detectivitat més baixa que els bolòmetres comercials, es preveu una millora en el rendiment del dispositiu mitjançant una optimització addicional de la geometria del dispositiu. En resum, aquesta tesi explora la idoneïtat dels QDs per a la tecnologia bolomètrica, establint les bases per expandir els horitzons de la tecnologia QD. Aquest estudi contribueix en el continu progrés i millora dels dispositius d¿escaneig d¿IR sense refredament i aplana el camí al desenvolupament de la tecnologia bolomètrica d¿IR de baix cost i l¿ampliació de la seva divulgació.
 • SANFELIU CERDÁN, NEUS: A liquid-to-solid transition governs neuronal mechanotransduction during touch in Caenorhabditis elegans
  Autor/a: SANFELIU CERDÁN, NEUS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 19/01/2024
  Data de lectura: 12/03/2024
  Hora de lectura: 15:00
  Lloc de lectura: ICFO, Mediterranean Technology Park, Avinguda Carl Friedrich Gauss, 3, 08860 Castelldefels, Barcelona
  Director/a de tesi: KRIEG, MICHAEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: WEGMANN, SUSANNE
       SECRETARI: CAMPELO AUBARELL, FELIX
       VOCAL: OREN, MEITAL
  Resum de tesi: En els darrers anys, el nostre coneixement sobre els canals iònics i els receptors que orquestren la transformació dels estímuls físics en senyals fisiològics ha experimentat un creixement notable. Es desconeix però, el mecanisme exacte pel qual l'estrès mecànic arriba als mecanosensors moleculars. Tot i que és generalment reconegut que molts canals iònics mecanosensibles responen a l'augment de tensió de la membrana plasmàtica, evidències recents destaquen el paper crític que juga el citoesquelet dins de les cèl·lules sensorials. En el marc d'aquesta tesi, vàrem abordar com els animals perceben l'estrès mecànic, en particular durant el sentit del tacte, centrant-nos en les neurones receptores del tacte del nematode Caenorhabditis elegans. Durant una dècada, s'ha postulat que les subunitats que constitueixen el porus dels canals iònics mecanoelèctrics formen una connexió amb el citoesquelet a través d'una proteïna altament conservada, coneguda com a MEC-2, la qual mostra similituds estructurals amb l'estomatina. El nostre estudi evidencia que MEC-2 s'agrega en condensats líquids que experimenten un canvi de rigidesa en el temps. Aquests condensats transicionen des d'una fase líquida, que permet el transport intracel\textperiodcentered lular al llarg de les neurones, fins a un estat sòlid que exhibeix activitat mecanoelèctrica. D'aquesta manera, aportem un nou context fisiològic rellevant en què els condensats biomoleculars modulen la seva funció durant el procés de maduració i faciliten la mecanotransducció neuronal en resposta als estímuls tàctils. Amb l'objectiu d'entendre el paper de MEC-2 en la transmissió de forces, vam desenvolupar un sensor de tensió codificat genèticament, el qual va revelar que únicament els condensats rígids, però no els líquids, són capaços de transmetre forces en un organisme. En aquest estudi, demostrem que aquesta transició no té lloc autònomament, però que és promoguda gràcies a la interacció directa d'un domini ric en prolines situat a la regió C-terminal de MEC-2 amb un domini SH3 específic d'UNC-89, una proteïna homòloga a Titin i Obscurin. Proposem que aquest canvi en rigidesa contribueix a una funció fisiològica vital, en particular, a la transmissió de forces de freqüència variable durant el tacte. En conjunt, els nostres resultats aporten una nova perspectiva sobre el paper de la transició de l'estat líquid a l'estat sòlid de MEC-2 en el reialme de la mecanotransducció. Així mateix, també presentem un nou marc conceptual per comprendre com els animals, en un sentit més ampli, perceben i responen als estressos mecànics.

Darrera actualització: 05/03/2024 05:45:35.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 05/03/2024 05:30:31.

Llistat de tesis defensades per any

 • BODENSTEDT, SVEN: Optically Detected Nuclear Magnetic Resonance Above and Far Below Earth's Magnetic Field
  Autor/a: BODENSTEDT, SVEN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 15/02/2024
  Director/a de tesi: MITCHELL, MORGAN | TAYLER, MICHAEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: LEVITT, MALCOLM HARRIS
       SECRETARI: GARCÍA DE ARQUER, FRANCISCO PELAYO
       VOCAL: SAUER, KAREN LOUISE
  Resum de tesi: Aquesta tesi doctoral descriu la teoria, simulacions, aparell experimental i mesuraments de dinàmiques de espín nuclear per mitjà de magnetòmetres de bombeig òptic en règims magnètics no convencionals. Aquesta tesi està dividida en quatre parts: magnetometria, espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear, dispersió relaxació nuclear i control de espín nuclear.La secció de magnetometria descriu com, mitjançant la integració de les tècniques d¿intercanvi de espín DC lliure de relaxació i magnetòmetres RF, s¿ha desenvolupat un magnetòmetre àmpliament ajustable que ofereix una resposta gairebé plana des de DC fins a uns pocs kHz amb una sensibilitat de menys de 20 fT ¿Hz. En aquest rang, sobrepassa les capacitats de mètodes de detecció inductiva i elimina la necessitat de temperatures criogèniques necessàries en aparells superconductors d'interferència quàntica o SQUIDs (per les sigles en anglès).A la següent part s'empra el magnetòmetre per realitzar experiments d'espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear en sistemes amb espines nuclears acoblats. Es fa una anàlisi exhaustiva per trobar el camp magnètic que dóna la determinació més precisa de la constant J d'acoblament. Es demostra que alguns sistemes en règim de camps ultra baixos ofereixen avantatges quan es comparen amb els camps a zero y alt règim.Un factor clau per triar el camp magnètic és la forta dependència de la relaxació de l'espín nuclear amb el camp. Aquesta dependència s'explora a la tercera part d'aquesta tesi al rang no convencional de camps ultra baixos, amb una discussió sobre coherències persistents de llarga vida i l'impacte de correlacions esteses a les dinàmiques moleculars. Aquest estudi es realitza experimentalment adaptant el mètode establert de rotació ràpida de camp (fast field cycling) a camps ultra baixos i combinant-ho amb detecció òptica.La part final d'aquesta tesi s'enfoca a millorar la manipulació de les dinàmiques d'espín nuclear mitjançant mètodes avançats que asseguren un control de l'espín selectiu, eficient, exacte i a prova d'errors. Els camps ultra baixos tenen atributs únics que fan que fins i tot les tècniques bàsiques com els polsos ressonants selectius d'espín siguin difícils d'implementar. Per resoldre això, s'han desenvolupat nous conceptes que permeten el control efectiu de l'espín en el rang de camps ultra baixos similars o fins i tot millors que les contraparts de camps alts. L'eficàcia d'aquestes seqüències de polsos millorades es demostra amb experiments de desacoblament dinàmic, polarimetria i filtratge espectral.

 • GRAHAM, CHRISTINA LOUISE: Transparent surfaces based on ultrathin materials with tailored optical and biological functionalities
  Autor/a: GRAHAM, CHRISTINA LOUISE
  Enllaç a la tesi: https://atenea-phd.upc.edu/mod/finalthesis/download.php?hash=47958e79d16bf541461d07fefad255e8cec4150e
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 23/01/2024
  Director/a de tesi: PRUNERI, VALERIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: MANNELLI, ILARIA
       SECRETARI: GARCÍA DE ARQUER, FRANCISCO PELAYO
       VOCAL: ST CLAIR, TODD PARRISH
  Resum de tesi: Les propietats dels materials ultratins presenten oportunitats interessants per desenvolupar superfícies multifuncionals. A més, l'ús de plàstic i vidre fi com a substrats transparents té el potencial d'estendre l'ús de materials ultrafins més enllà dels substrats convencionals i proporcionar avenços vitals a les tecnologies existents i emergents en una àmplia gamma de sectors. Un dels principals reptes als quals s'enfronten els substrats transparents de nova generació és la finestra de processament de temperatura substancialment reduïda que no és compatible amb els materials que requereixen altes temperatures de fabricació. Aquesta tesi descriu el desenvolupament de tècniques de fabricació per obtenir materials ultrafins en substrats transparents de baix pressupost tèrmic per crear superfícies amb funcionalitats òptiques i biològiques avançades. Més concretament, aquesta tesi descriu:¿ Una nova tècnica de transferència de baixa temperatura en substrats flexibles per a materials ultraprims com el grafè, MoS2 i metalls nanoestructurats que anteriorment es conreaven a una temperatura molt més alta. La universalitat del mètode estén l'ús d'aquests materials ultratins a una àmplia gamma de substrats tecnològicament rellevants com el vidre de coberta per a mòduls de visualització i substrats polimèrics per a la propera generació electrònica plegable i doblegable.¿ Un nou enfocament per augmentar de forma natural la conductivitat elèctrica de superfícies transparents basades en el grafè, sense necessitat de posttractament, portes elèctriques o altes temperatures. En particular, el mètode aconsegueix una conductivitat de magnitud comparable o més gran que el que s'informa en estudis anteriors. A més, l'augment de la conductivitat elèctrica es realitza simplement mitjançant l'ús d'un substrat intercanviat d'ions, un substrat de vidre transparent tecnològicament rellevant que s'utilitza àmpliament en pantalles tàctils (p. ex. telèfons intel·ligents).¿ Una tècnica de dewetting de metall de baixa temperatura per obtenir recobriments nanoestructurats antimicrobians transparents en un substrat de vidre de coberta per mòduls de visualització. La durabilitat dels recobriments es va avaluar en condicions dissenyades per simular casos d'ús del món real com ara pantalles tàctils capacitives. Els resultats mostren que els recobriments eren capaços de retenir substancialment les propietats òptiques del substrat subjacent, com ara la boirina, el color neutre i la transmissió de llum visible, així com retenir les propietats antimicrobianes després de contacte repetit amb objectes externs com, per exemple, quan es cableja amb una tovallola o un drap, o tocar amb els dits humans.Els resultats d'aquesta tesi demostren l'aplicació de materials ultraprims i nanoestructurats, com el grafè i els metalls nanoestructurats en una àmplia gamma de substrats transparents tecnològicament rellevants, per mètodes que són industrialment escalables i compatibles amb el processament de baixes temperatures. Al mateix temps, les superfícies estan dissenyades amb funcionalitats òptiques i biològiques avançades que són rellevants per a aplicacions com elèctrodes transparents i recobriments antimicrobians.

 • LOWINSKI, JAN WOJCIECH: Nonlinear optics with a Rydberg ensemble for quantum information processing purposes
  Autor/a: LOWINSKI, JAN WOJCIECH
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 19/01/2024
  Director/a de tesi: DE RIEDMATTEN, HUGUES

  Tribunal:
       PRESIDENT: DÜRR, STEPHAN CLAUS
       SECRETARI: CHANG, DARRICK
       VOCAL: ADAMS, CHARLES STUART
  Resum de tesi: Els fotons han sorgit com els principals candidats per transportar informació quàntica a causa de la seva feble interacció amb el medi ambient. Malauradament, la seva interacció limitada entre ells planteja reptes per al processament de la informació quàntica fotònica. Una de les possibles solucions rau en el comportament únic de les excitacions de Rydberg interactuants en conjunts atòmics freds, on les fortes no linealitats permeten interaccions d'enginyeria entre fotons individuals. Aquest fenomen fa que els conjunts de Rydberg siguin una plataforma prometedora per a aplicacions d'informació quàntica, especialment en la comunicació quàntica de llarga distància. Aquesta tesi presenta una sèrie d'experiments que exploren i exploten les interaccions mediades per Rydberg, tots amb l'objectiu a llarg termini de construir un repetidor quàntic eficient. La tesi comença amb una visió general concisa de la teoria de Rydberg i la física de conjunts atòmics. Tot seguit s'explica la configuració experimental. Parlo de com, a partir d'una configuració existent anteriorment, hem millorat l'estabilitat i les propietats espectrals del nostre sistema làser, juntament amb la millora de la qualitat del conjunt atòmic. La secció introductòria de la tesi conclou amb una descripció de dos mètodes diferents de generació de fotons únics i una revisió en profunditat de diversos mecanismes de decoherència que afecten les excitacions del conjunt de Rydberg. El rendiment de la generació de fotons únics s'ha millorat amb les modificacions implementades a la configuració, donant lloc a taxes de generació més altes i una millor puresa dels fotons únics. Amb el suport de dades experimentals i una anàlisi acurada dels paràmetres experimentals, identifiquem les fonts més probables de decoherència significativa i proposem estratègies potencials per a la seua mitigació. En el nostre experiment inicial, aconseguim l'emmagatzematge i la posterior recuperació dels fotons únics sota demanda. Aquest fotó es genera mitjançant l'excitació col·lectiva dels estats de Rydberg en un conjunt atòmic fred i s'emmagatzema en una memòria quàntica de Raman de baix soroll situada en un altre conjunt atòmic fred. Els nostres resultats mostren la capacitat d'emmagatzemar i recuperar aquests fotons únics mantenint una alta relació senyal-soroll de fins a 26 i conservant fortes característiques antiagrupament. En el segon experiment, demostrem per primera vegada una interacció i emmagatzematge de fotons únics en un medi altament no lineal basat en àtoms freds de Rydberg. Utilitzem el protocol DLCZ en un conjunt atòmic fred per crear fotons únics, guiant-los a un altre conjunt per emmagatzemar-los en un estat de Rydberg molt excitat en condicions de transparència induïda electromagnèticament. En estudiar les estadístiques de la llum recuperada dels àtoms de Rydberg, mostrem per primera vegada el filtratge del fotó únic amb llum no clàssica d'entrada. A més, mitjançant la simulació de Monte Carlo, obtenim una comprensió intuïtiva de l'efecte del bloqueig (parcial) de Rydberg sobre la distribució d'estat de Fock dels polsos arbitraris de llum d'entrada. Això ens permet concloure que la resposta del medi està determinada per la distribució d'estat de Fock d'entrada, la qual cosa confirma la comprensió establerta de la no linealitat del conjunt de Rydberg. Els resultats presentats en aquesta tesi afirmen el potencial dels conjunts de Rydberg per convertir-se en elements centrals de futures xarxes quàntiques, tant com a fonts de fotons individuals com nodes de processament. A més, els resultats auxiliars proporcionen una comprensió addicional de la física del conjunt de Rydberg i ofereixen una visió de les limitacions que hem de superar per millorar encara més la nostra configuració.

 • SALAMON, TYMOTEUSZ PIOTR: Theoretical models for quantum simulators of novel materials and devices
  Autor/a: SALAMON, TYMOTEUSZ PIOTR
  Enllaç a la tesi: https://atenea-phd.upc.edu/mod/finalthesis/download.php?hash=e140b88eff7a56c20419d653590fc9203e86b4dc
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 15/01/2024
  Director/a de tesi: LEWENSTEIN, MACIEJ | RAKSHIT, DEBRAJ

  Tribunal:
       PRESIDENT: RUBIO VERDÚ, CARMEN
       SECRETARI: GONZALEZ TUDELA, ALEJANDRO
       VOCAL: WEITENBERG, CHRISTOF
  Resum de tesi: Durant les últimes tres dècades, els àtoms ultrafreds atrapats òpticament han servit com a plataforma versàtil per a l'exploració controlada de nombrosos fenòmens de matèria condensada. L'èxit de la fabricació del grafè de bicapes rotades en angle màgic (magic angle twisted bi-layer graphene, MATBG) n¿ha introduït una per als físics de matèria condensada, mentre que al mateix temps planteja un nou repte per a la comunitat en simulació quàntica. Aquesta tesi es dedica a abordar aquest problemàtica dins dels seus tres capítols inicials, centrant-se principalment en la simulació de les estructures MATBG utilitzant àtoms ultrafreds.Per superar la qüestió de l'expansió de la cel·la unitària resultant de la desalineació de la rotació, en el primer capítol proposem el concepte de "twist-less twistronics ". Aquesta noció innovadora implica substituir la rotació física d'una capa per salts en l¿amplitud de llum modulada entre les capes. Aquest enfocament produeix bandes quasi planes activades per l'arquitectura d'àtoms ultrafreds, un ingredient fonamental per als fenòmens col·lectius observats en MATBG, aconseguit a mides per les cel·les unitàries significativament reduïdes.El capítol inicial també presenta la configuració experimental adequada. A més, proporciona un marc teòric exhaustiu, que inclou càlculs d'unió estreta i models efectius derivats de l'anàlisi pertorbativa. El segon capítol s'aprofundeix en les propietats topològiques d'un sistema anàleg, emfatitzant la separació d'energia entre les bandes quasi planes i l'espectre resultant. Demostrem l'efecte Hall quàntic anòmal a través de diversos règims de paràmetres, acompanyats d'un diagrama de fases exhaustiu respecte als paràmetres sintonitzables.En el tercer capítol, estenem la nostra investigació per incloure interaccions atractives densitat-densitat entre els àtoms de reticles in-situ. Utilitzant l'aproximació de camp mitjà Hartree-Fock-Bogoliubov, considerem tots els canals d'interacció factibles dins/entre capes i espins. Aquest capítol pretén dilucidar la relació entre l'aplanament de banda, un paràmetre totalment controlat en el nostre sistema, i l'aparició/mida d'un buit superconductiu. Notablement, descobrim una millora substancial en la temperatura crítica (Kosterlitz-Thouless) dins del règim de banda quasi plana a ompliment d¿un quart, juntament amb un diagrama exhaustiu que il·lustra els paràmetres d'ordre superconductor corresponents a cada canal d'interacció.El quart capítol marca un desviament de les simulacions de matèria condensada, aprofundint en la "informàtica quàntica de propòsit especial" dins del context de les bateries quàntiques. Aquests dispositius, anàlegs als seus homòlegs clàssics, emmagatzemen i alliberen energia sota demanda, un procés inherentment governat per la bateria hamiltoniana. El nostre treball estableix un nou marc per avaluar el rendiment quàntic de la bateria i establir límits fonamentals en dos atributs clau: potència i capacitat. Investiguem els termes hamiltonians essencials per aconseguir l'acceleració quàntica en la càrrega de la bateria.L'últim capítol, cinquè, descriu les eines teòriques, que s'han utilitzat per donar suport a la primera realització experimental del model de Bose-Hubbard ampliat amb excitons dipolars. Es discuteixen els paràmetres d'interessos i els observables importants, com ara un factor d'estructura, i es discuteix tant la diagonalització exacta com els mètodes del camp mitjà, que eren necessaris per verificar l'observació de fases fortament correlacionades per la meitat i l'ompliment i onpliment complert.

Darrera actualització: 05/03/2024 06:00:46.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:LOWINSKI, JAN WOJCIECH
Títol:Nonlinear optics with a Rydberg ensemble for quantum information processing purposes
Data lectura:19/01/2024
Director/a:DE RIEDMATTEN, HUGUES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Probing the indistinguishability of single photons generated by Rydberg atomic ensembles
Padrón, M.; Lowinski, J.; Farrera, P.; Theophilo, K.; de Riedmatten, H.
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2022: 4.2
Data de publicació: 29/09/2021
Article en revista

Raman storage of quasideterministic single photons generated by Rydberg collective excitations in a low-noise quantum memory
Heller, L.; Lowinski, J.; Theophilo, K.; Padrón, M.; de Riedmatten, H.
Physical review applied, ISSN: 2331-7019 (JCR Impact Factor-2022: 4.6; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/08/2022
Article en revista

A cold-atom Raman quantum memory for single photons
Barcelona Cold Atom Meeting
Data de presentació: 27/01/2021
Presentació de treball en congressos

Storage of on-demand single photons obtained from a Rydberg ensemble in a Raman quantum memory
26th Young Atom Opticians conference
Data de presentació: 25/05/2021
Presentació de treball en congressos

Low-noise quantum memory for quasi-deterministic single photons generated by Rydberg collective atomic excitations
QUANTUMatter 2022 - International Conference on Science and Technology of Quantum Matter
Data de presentació: 22/06/2022
Presentació de treball en congressos

Towards Non-Linear Interaction of Rydberg Atoms with Quantum States of Light
International Conference on Science and Technology of Quantum Matter
Data de presentació: 23/06/2022
Presentació de treball en congressos

Interfacing a highly non-linear Rydberg medium with a quantum memory for quantum networks
DAALI Workshop
Data de presentació: 12/10/2022
Presentació de treball en congressos

Interfacing a blockaded Rydberg ensemble with a non-classical light source and an atomic quantum memory
Barcelona Cold Atom Meeting
Data de presentació: 27/04/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SALAMON, TYMOTEUSZ PIOTR
Títol:Theoretical models for quantum simulators of novel materials and devices
Data lectura:15/01/2024
Director/a:LEWENSTEIN, MACIEJ
Codirector/a:RAKSHIT, DEBRAJ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The Coming decades of quantum simulation
Fraxanet, J.; Salamon, T.; Lewenstein, M.
Springer
Data de publicació: 15/09/2023
Capítol en llibre

Bounds on the capacity and power of quantum batteries
Julià, S.; Salamon, T.; Riera , A.; Bera, M.; Lewenstein, M.
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 01/05/2020
Article en revista

Simulating twistronics without a twist
Salamon, T.; Celi, Alessio; Chhajlany, R.; Frérot, I.; Lewenstein, M.; Tarruell, L.; Rakshit, Debraj
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2022: 17.0
Data de publicació: 14/07/2020
Article en revista

Quantum anomalous Hall phase in synthetic bilayers via twistronics without a twist
Salamon, T.; Chhajlany, R.; Dauphin, A.; Lewenstein, M.; Rakshit, Debraj
Physical review. B, ISSN: 2469-9950 (JCR Impact Factor-2022: 6.7
Data de publicació: 14/12/2020
Article en revista

Extended Bose–Hubbard model with dipolar excitons
Lagoin, C.; Bhattacharya, U.; Grass, Tobias Daniel; Chhajlany, R.; Salamon, T.; Baldwin, K.; Pfeiffer, L.; Lewenstein, M.; Holzmann, M.; Dubin, Francois
Nature, ISSN: 0028-0836 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 15/09/2022
Article en revista

Flat-band-induced superconductivity in synthetic bilayer optical lattices
Salamon, T.; Irsigler, B.; Rakshit, Debraj; Lewenstein, M.; Grass, Tobias Daniel; Chhajlany, R.
Physical review. B, ISSN: 2469-9950 (JCR Impact Factor-2022: 6.7
Data de publicació: 04/11/2022
Article en revista

Qubit-environment entanglement outside of pure decoherence: Hyperfine interaction
Salamon, T.
Physical review B: condensed matter and materials physics, ISSN: 1098-0121 (JCR Impact Factor-2018: 1.503; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/02/2023
Article en revista

AUTOR/A:ALDAMA GUARDIA, JENNIFER DIANA
Títol:Toward integrating continuous-variable quantum key distribution technology
Data lectura:20/12/2023
Director/a:PRUNERI, VALERIO
Codirector/a:ETCHEVERRY CABRERA, SEBASTIAN FELIPE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Plug-and-play continuous-variable quantum key distribution for metropolitan networks
Valivarthi, R.; Etcheverry Cabrera, Sebastian Felipe; Aldama, J.; Zwiehoff, F.; Pruneri, V.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2022: 6.9
Data de publicació: 11/05/2020
Article en revista

Adaptable transmitter for discrete and continuous variable quantum key distribution
López , I.; Etcheverry Cabrera, Sebastian Felipe; Aldama, J.; Ghasemi, S.; Nolan, D.; Pruneri, V.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2022: 6.9
Data de publicació: 10/05/2021
Article en revista

Continuous-variable quantum key distribution over a 15 km multi-core fiber
Sarmiento, S.; Etcheverry Cabrera, Sebastian Felipe; Aldama, J.; López, I. H.; Trigo, L.; Xavier, G. B.; Nolan, D.; Stone, J. S.; Li, M. J.; Loeber, D.; Pruneri, V.
New journal of physics, ISSN: 1367-2630 (JCR Impact Factor-2022: 3.3; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2022
Article en revista

Integrated QKD and QRNG photonic technologies
Aldama, J.; Sarmiento, S.; López , I.; Signorini, S.; Trigo, L.; Pruneri, V.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2022: 4.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2022
Article en revista

Small-form-factor Gaussian-modulated coherent-state transmitter for CV-QKD using a gain-switched DFB laser
Aldama, J.; Sarmiento, S.; Etcheverry , S.; Valivarthi, R.; López , I.; Trigo, L.; Pruneri, V.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2021: 7.3
Data de publicació: 13/02/2023
Article en revista

InP-based CV-QKD PIC transmitter
Optical Fiber Communications Conference and Exhibition 2023
Data de presentació: 05/03/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:OCKOVA, JANA
Títol:Vibrations and Energy Transfer in Molecules Enhanced by Single Nanoantennas
Data lectura:13/12/2023
Director/a:VAN HULST, NIEK
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Photocurrent-detected 2D electronic spectroscopy reveals ultrafast hole transfer in operating PM6/Y6 organic solar cells
Bolzonello, L.; Bernal, F.; Gerling Sarabia, L.; Ockova, J.; Collini, Elisabetta; Martorell, J.; Van Hulst, N.
The journal of physical chemistry letters, ISSN: 1948-7185 (JCR Impact Factor-2021: 6.888; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/04/2021
Article en revista

Direct modular printing of plasmonic chemosensors
Becerril, I.; Calderón, I.; Ockova, J.; Liebel, M.; Van Hulst, N.; Giannini, V.; Alvarez-Puebla, R.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2022: 9.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/12/2022
Article en revista

AUTOR/A:URREGO GONZALEZ, DANIEL FERNANDO
Títol:Demonstration of new experimental schemes for imaging and sensing: from quantum to classical and back
Data lectura:14/11/2023
Director/a:PEREZ TORRES, JUAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Quantum-inspired Fredkin gate based on spatial modes of light
Urrego, D.; López-Mago, D.; Vicuña, V.; Juan P. Torres
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2020: 3.894; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/04/2020
Article en revista

Quantum-inspired protocol for measuring the degree of similarity between spatial shapes
Urrego, D.; Juan P. Torres
Journal of the Optical Society of America A. Optics image science and vision, ISSN: 1084-7529 (JCR Impact Factor-2022: 1.9; Quartil: Q3)
Data de publicació: 11/2022
Article en revista

Quantum Differencial Interference Contrast microscopy
Frontiers in Optics 2021
Data de presentació: 01/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HELLER, LUKAS
Títol:Exploring quantum memory schemes in cold
Data lectura:06/11/2023
Director/a:DE RIEDMATTEN, HUGUES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Cold-atom temporally multiplexed quantum memory with cavity-enhanced noise suppression
Heller, L.; Farrera, P.; Heinze, G.; de Riedmatten, H.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2021: 16.8
Data de publicació: 28/05/2020
Article en revista

Towards a temporally multiplexed quantum repeater node based on laser-cooled atoms
ICE - Información Cuántica España
Data de presentació: 29/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MALAIWONG, NAWAPHAT
Títol:Molecular and Cellular Aspects of Proprioceptive Control in C. elegans
Data lectura:24/10/2023
Director/a:KRIEG, MICHAEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An asymmetric mechanical code ciphers curvature-dependent proprioceptor activity
Das, R.; Lin, L.; Català, F.; Malaiwong, N.; Sanfeliu, N.; Porta, M.; Pidde, A.; Krieg, Michael
Science advances, ISSN: 2375-2548 (JCR Impact Factor-2021: 14.957; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/09/2021
Article en revista

FLInt: single shot safe harbor transgene integration via fluorescent landmark interference
Malaiwong, N.; Porta-de-la-Riva, M.; Krieg, Michael
G3-Genes Genomes Genetics, ISSN: 2160-1836 (JCR Impact Factor-2021: 5.0
Data de publicació: 20/02/2023
Article en revista

Neural engineering with photons as synaptic transmitters
Porta-de-la-Riva, M.; González, A.; Sanfeliu, N.; Karimi, S.; Malaiwong, N.; Pidde, A.; Morales Curiel, L.; Fernández, P.; González, S.; Hurth, C.; Krieg, Michael
Nature methods, ISSN: 1548-7091 (JCR Impact Factor-2021: 36.2
Data de publicació: 05/2023
Article en revista

AUTOR/A:FERNÁNDEZ ESTEBERENA, PABLO RICARDO
Títol:Preclinical and clinical studies in oncology and endocrinology with diffuse light
Data lectura:27/09/2023
Director/a:DURDURAN, TURGUT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A toolbox for the comprehensive, real-time optimization of plasmonic photothermal therapy demonstrated on an orthotopic renal tumor model
2021 SPIE Photonics West
Data de presentació: 06/03/2021
Presentació de treball en congressos

Potential for improved thyroid cancer screening aided by multi-modal clinical ultrasound and hybrid diffuse optics (LUCA platform)
European Conferences on Biomedical Optics 2021
Data de presentació: 24/06/2021
Presentació de treball en congressos

Diffuse optical platform for the personalization of plasmonic photothermal therapy
Biophotonics Congress: Biomedical Optics 2022
Data de presentació: 27/04/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GONÇALVES FERREIRA, CATARINA
Títol:Light absorption and ergodicity in systems that transform light into other forms of energy
Data lectura:27/09/2023
Director/a:MARTORELL PENA, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Relation between fluorescence quantum yield and open-circuit voltage in complete perovskite solar cells
Kramarenko, M.; Ferreira, C. G.; Martínez-denegrí, G.; Sansierra, C.; Toudert, J.; Martorell, J.
Solar RRL, ISSN: 2367-198X (JCR Impact Factor-2020: 8.582; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

Light recycling using perovskite solar cells in a half-cylinder photonic plate for an energy efficient broadband polarized light emission
Ferreira, C. G.; Martínez-denegrí, G.; Kramarenko, M.; Toudert, J.; Martorell, J.
Advanced Photonics Research, ISSN: 2699-9293 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Wide bandgap perovskite photovoltaic cells for stray light recycling in a system emitting broadband polarized light
Martínez-denegrí, G.; Ferreira, C. G.; Ruiz-Preciado, M.; Fassl, P.; Paetzold, U.; Kramarenko, M.; Martorell, J.
Advanced energy materials, ISSN: 1614-6832 (JCR Impact Factor-2022: 27.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2022
Article en revista

Half Cylinder Photonic Plate with Broadband Polarized Light Emission incorporating Light Recycling to Electricity Using Perovskite Solar Cells
OSA Advanced Photonics Congress 2021
Data de presentació: 26/07/2022
Presentació de treball en congressos

Half Cylinder Photonic Plate with Broadband Polarized Light Emission and Light Recycling for Energy Efficient Liquid Crystal Displays
ICFO School on Photons for Green Energy
Data de presentació: 25/10/2021
Presentació de treball en congressos

Perovskite photovoltaic cells for stray light recycling to improve energetic efficiency in illumination devices
2nd Meeting Red MODE Photovoltaic
Data de presentació: 27/04/2022
Presentació de treball en congressos

A half-cylinder photonic plate for broadband light polarization and light recycling by integrated engineered perovskite photovoltaic cells
Optica Advanced Photonics Congress 2022
Data de presentació: 26/07/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BERA, MOHIT LAL
Títol:Harnessing Quantum Dynamics: Heat Engines, Negative Temperatures, and Dynamical Spectroscopy
Data lectura:28/07/2023
Director/a:LEWENSTEIN, MACIEJ
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Attaining Carnot efficiency with quantum and nanoscale heat engines
Bera, M.; Lewenstein, M.; Bera, M.
npj quantum information, ISSN: 2056-6387 (JCR Impact Factor-2021: 12.2
Data de publicació: 12/02/2021
Article en revista

Quantum operations in an information theory for fermions
Tibau, N.; Bera, M.; Riera , A.; Lewenstein, M.; Bera, M.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2021: 5.7
Data de publicació: 13/09/2021
Article en revista

Quantum heat engines with Carnot efficiency at maximum power
Bera, M.; Julià, S.; Lewenstein, M.; Bera, M.
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 25/02/2022
Article en revista

AUTOR/A:MAZZINGHI, CHIARA
Títol:Cavity-enhanced non-destructive measurements of atomic magnetism
Data lectura:26/07/2023
Director/a:MITCHELL, MORGAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Interferometric measurement of interhyperfine scattering lengths in Rb87
Mazzinghi, C.; Gómez, P.; Martin, F.; Coop, S.; Palacios, S.; Mitchell, M.W.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2020: 3.14; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/09/2019
Article en revista

Bose-Einstein condensate comagnetometer
Mazzinghi, C.; Gómez, P.; Martin, F.; Benedicto, D.; Palacios, S.; Mitchell, M.W.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2020: 9.161; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/04/2020
Article en revista

Cavity-enhanced polarization rotation measurements for low-disturbance probing of atoms
Mazzinghi, C.; Benedicto, D.; Gómez, P.; Lucivero, V. G.; Aybar, E.; Gugnani, S.; Mitchell, M.W.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2021: 3.833; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/12/2021
Article en revista

Single-domain Bose condensate magnetometer achieves energy resolution per bandwidth below h
Coop, S.; Palacios, S.; Gómez, P.; Zamora-Zamora, R.; Mazzinghi, C.; Mitchell, M.W.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN: 0027-8424 (JCR Impact Factor-2022: 11.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/02/2022
Article en revista

AUTOR/A:KOBAYASHI FRISK, LISA
Títol:Application and development of diffuse optical methods for the non-invasive bedside assessment of cerebral hemodynamics in the stroke unit
Data lectura:14/07/2023
Director/a:DURDURAN, TURGUT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Looking back at fNIRS 2018
Kobayashi, L.; Taga, G.; Durduran, T.
Neurophotonics, ISSN: 2329-423X (JCR Impact Factor-2020: 3.593; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/05/2019
Article en revista

Limitations of prehospital stroke scales for large-vessel occlusion detection
Ince, J.; Kobayashi, L.
Journal of emergency medicine, ISSN: 0736-4679 (JCR Impact Factor-2020: 1.484; Quartil: Q3)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Cerebral and systemic physiological effects of wearing face masks in young adults
Fischer, J.; Kobayashi, L.; Scholkmann, F.; Delgado-Mederos, R.; Mayos, M.; Durduran, T.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN: 0027-8424 (JCR Impact Factor-2021: 12.779; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/10/2021
Article en revista

Blood flow response to orthostatic challenge identifies signatures of the failure of static cerebral autoregulation in patients with cerebrovascular disease
Gregori, C.; Blanco, I.; Zirak, P.; Kobayashi, L.; Avtzi, S.; Maruccia, F.; Giacomo, G.; Durduran, T.; Delgado-Mederos, R.
BMC neurology, ISSN: 1471-2377 (JCR Impact Factor-2021: 2.903; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Influence of study design on effects of mask wearing on fMRI BOLD contrast and systemic physiology — A comment on Law et al. (2021)
Scholkmann, F.; Fischer, J.; Kobayashi, L.; Delgado-Mederos, R.; Mayos, M.; Highton, D.; Wolf, U.; Durduran, T.
Neuroimage, ISSN: 1053-8119 (JCR Impact Factor-2021: 7.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Dual-task related frontal cerebral blood flow changes in older adults with mild cognitive impairment: A functional diffuse correlation spectroscopy study
Udina, C.; Avtzi, S.; Mota, M.; Rosso, A.; Ars, J.; Kobayashi, L.; Gregori, C.; Durduran, T.; Inzitari, M.
Frontiers in aging neuroscience, ISSN: 1663-4365 (JCR Impact Factor-2022: 4.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/12/2022
Article en revista

Multi-mode fiber-based speckle contrast optical spectroscopy: analysis of speckle statistics
Lin, C. P.; Orukari, I.; Tracy, C.; Kobayashi, L.; Verma, M.; Chetia, S.; Durduran, T.; Trobaugh, J.; Culver, J.
Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2021: 7.3
Data de publicació: 15/03/2023
Article en revista

Diffuse optical evaluation of hemodynamic and metabolic biomarkers towards guiding management in acute ischemic stroke
OSA Biophotonics Congress
Data de presentació: 04/2020
Presentació de treball en congressos

Does wearing a non-medical face mask cause changes in cerebral hemodynamics?
European Conferences on Biomedical Optics 2021
Data de presentació: 20/06/2021
Presentació de treball en congressos

A comprehensive method for simulating the effects of detector noise on speckle contrast signal
European Conferences on Biomedical Optics 2021
Data de presentació: 20/06/2021
Presentació de treball en congressos

Hybrid diffuse optics for bedside measurements of cerebral hemodynamics in a large cohort of stroke patients
European Conferences on Biomedical Optics 2021
Data de presentació: 20/06/2021
Presentació de treball en congressos

Novel biomarkers for the prognosis of neurological deterioration - towards individualized post stroke physiotherapy regiments
fNIRS 2021
Data de presentació: 10/2021
Presentació de treball en congressos

Simulation of Speckle Contrast Optical Tomography for Cerebral Blood Flow Imaging in a Human Head
fNIRS 2021
Data de presentació: 10/2021
Presentació de treball en congressos

Effect of face masks on cerebral hemodynamics and brain function
fNIRS 2021
Data de presentació: 10/2021
Presentació de treball en congressos

A mild orthostatic challenge reveals altered cerebral blood flow response between younger and older adults with and without mild cognitive impairment
fNIRS 2021
Data de presentació: 10/2021
Presentació de treball en congressos

New biomarkers derived from hybrid diffuse optical techniques: a first step to personalized treatment in the stroke unit
SPIE Photonics West
Data de presentació: 01/2022
Presentació de treball en congressos

Non-invasive assessment of cerebral autoregulation in ischemic and hemorrhagic stroke patients
SPIE Photonics West
Data de presentació: 01/2022
Presentació de treball en congressos

Investigation of speckle contrast optical tomography performance for imaging cerebral blood flow in a human head
SPIE Photonics West
Data de presentació: 01/2022
Presentació de treball en congressos

A Fast, Portable, Low-Cost Deep Tissue Blood Flow Monitoring Device Based on Speckle Contrast Optical Spectroscopy
Optica Biophotonics Congress
Data de presentació: 04/2022
Presentació de treball en congressos

The Simulation of Speckle Contrast Optical Tomography Performance in a Human Head and Experimental Results Using a Multi-Mode Fiber Bundle
Optica Biophotonics Congress
Data de presentació: 04/2022
Presentació de treball en congressos

Differential pathlength formulation of speckle contrast data
Optica Biophotonics Congress
Data de presentació: 04/2022
Presentació de treball en congressos

Transcranial diffuse optical measurement derived cerebrovascular autoregulation is associated with neurological deterioration in acute stroke patients
Optica Biophotonics Congress
Data de presentació: 04/2022
Presentació de treball en congressos

Non-invasive measurement of cerebral autoregulation in acute stroke patients: towards personalization of post-stroke therapy
Brain & Brain PET
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

Diffuse optical measurement of cerebral autoregulation during first mobilization to personalize physiotherapy in a randomized stroke trial
fNIRS
Data de presentació: 10/2022
Presentació de treball en congressos

Optically measured biomarkers of neurological deterioration: towards individualized post stroke physiotherapy regiments
Physics in Biology and Medicine 2022
Data de presentació: 10/2022
Presentació de treball en congressos

Crucial considerations in designing a fiber-based speckle contrast optical tomography for neuroimaging in humans
SPIE Photonics West
Data de presentació: 03/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SCANDI, MATTEO
Títol:Information and thermodynamics
Data lectura:13/07/2023
Director/a:ACÍN DAL MASCHIO, ANTONIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Work fluctuations in slow processes: Quantum signatures and optimal control
Miller, H.; Scandi, M.; Anders, J.; Perarnau, M.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2021: 16.8
Data de publicació: 04/12/2019
Article en revista

Quantum work statistics close to equilibrium
Scandi, M.; Miller, H.; Anders, J.; Perarnau, M.
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2021: 4.6
Data de publicació: 22/06/2020
Article en revista

Speed-ups to isothermality: Enhanced quantum thermal machines through control of the system-bath coupling
Pancotti, N.; Scandi, M.; Mitchison, M.; Perarnau, M.
Physical Review X, ISSN: 2160-3308 (JCR Impact Factor-2021: 26.5
Data de publicació: 20/07/2020
Article en revista

Geometric optimisation of quantum thermodynamic processes
Abiuso, P.; Perarnau, M.; Miller, H.; Scandi, M.
Entropy (Basel), ISSN: 1099-4300 (JCR Impact Factor-2021: 4.4
Data de publicació: 24/09/2020
Article en revista

Undecidability in resource theory: Can you tell resource theories apart?
Scandi, M.; Surace, J.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2021: 16.8
Data de publicació: 27/12/2021
Article en revista

Experimental verification of the work fluctuation-dissipation relation for information-to-work conversion
Barker, D.; Scandi, M.; Lehmann, S.; Thelander, C.; Dick, K.; Perarnau, M.; Maisi, V.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2022: 8.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/01/2022
Article en revista

Minimally dissipative information erasure in a quantum dot via thermodynamic length
Scandi, M.; Barker, D.; Lehmann, S.; Dick, K.; Maisi, V.; Perarnau, M.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2022: 8.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/12/2022
Article en revista

State retrieval beyond Bayes' retrodiction
Surace, J.; Scandi, M.
Quantum, ISSN: 2521-327X (JCR Impact Factor-2021: 9.2
Data de publicació: 27/04/2023
Article en revista

AUTOR/A:BARCONS RUIZ, DAVID
Títol: Exploring graphene artificial superlattices and hydrodynamic plasmons
Data lectura:11/07/2023
Director/a:KOPPENS, FRANK
Codirector/a:HERZIG SHEINFUX, HANAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Acoustic plasmons at the crossover between the collisionless and hydrodynamic regimes in two-dimensional electron liquids
Torre, I.; Vieira de Castro, L.; Barcons, D.; Peeters, F.; Koppens, F.; Polini, M.
Physical review. B, ISSN: 2469-9950 (JCR Impact Factor-2021: 6.9
Data de publicació: 18/04/2019
Article en revista

Observation of interband collective excitations in twisted bilayer graphene
Hesp, N.; Torre, I.; Stepanov, P.; Barcons, D.; Sheinfux, H.; Efetov, D.; Koppens, F.
Nature physics, ISSN: 1745-2473 (JCR Impact Factor-2021: 19.684; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Nano-imaging photoresponse in a moiré unit cell of minimally twisted bilayer graphene
Hesp, N.; Torre, I.; Barcons, D.; Sheinfux, H.; Watanabe, K.; Taniguchi, T.; Kumar, R.; Koppens, F.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2021: 17.694; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Tunable and giant valley-selective Hall effect in gapped bilayer graphene
Yin, J.; Tan, C.; Barcons, D.; Torre, I.; Watanabe, K.; Taniguchi, T.; Song, J.; Koppens, F.
Science, ISSN: 0036-8075 (JCR Impact Factor-2022: 56.9; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/03/2022
Article en revista

Engineering high quality graphene superlattices via ion milled ultra-thin etching masks
Barcons, D.; Sheinfux, H.; Hoffmann, R.; Torre, I.; Agarwal, H.; Kumar, R.; Taniguchi, T.; Watanabe, K.; Bachtold, A.; Koppens, F.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2022: 16.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/11/2022
Article en revista

Transverse hypercrystals formed by periodically modulated phonon polaritons
Sheinfux, H.; Orsini, L.; Ceccanti, M.; Mahalanabish, A.; Martínez, D.; Torre, I.; Barcons, D.; Janzen, E.; Edgar, J.; Pruneri, V.; Shvets, G.; Koppens, F.
ACS nano, ISSN: 1936-0851 (JCR Impact Factor-2021: 24.3
Data de publicació: 03/04/2023
Article en revista

AUTOR/A:RAKONJAC, JELENA VELIBOR
Títol:Light-matter entanglement between telecom photons and solid-state quantum memories
Data lectura:26/06/2023
Director/a:DE RIEDMATTEN, HUGUES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Telecom-heralded entanglement between multimode solid-state quantum memories
Lago, D.; Grandi, S.; Rakonjac, J.; Seri, A.; de Riedmatten, H.
Nature, ISSN: 0028-0836 (JCR Impact Factor-2021: 69.504; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/06/2021
Article en revista

Entanglement between a telecom photon and an on-demand multimode solid-state quantum memory
Rakonjac, J.; Lago, D.; Seri, A.; Mazzera, M.; Grandi, S.; de Riedmatten, H.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2021: 9.185; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/11/2021
Article en revista

Multimode capacity of atomic-frequency comb quantum memories
Ortu, A.; Rakonjac, J.; Holzäpfel, A.; Seri, A.; Grandi, S.; Mazzera, M.; de Riedmatten, H.; Afzelius, Mikael
Quantum science and technology, ISSN: 2058-9565 (JCR Impact Factor-2022: 6.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2022
Article en revista

Storage and analysis of light-matter entanglement in a fiber-integrated system
Rakonjac, J.; Corrielli, G.; Lago, D.; Seri, A.; Mazzera, M.; Grandi, S.; Osellame, R.; de Riedmatten, H.
Science advances, ISSN: 2375-2548 (JCR Impact Factor-2022: 13.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/07/2022
Article en revista

Long distance multiplexed quantum teleportation from a telecom photon to a solid-state qubit
Lago, D.; Rakonjac, J.; Grandi, S.; de Riedmatten, H.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2021: 23.2
Data de publicació: 05/04/2023
Article en revista

Entanglement between a telecom photon and a spin-wave solid-state multimode quantum memory
Workshop on rare-earth-crystals for quantum information processing 2020
Data de presentació: 09/10/2020
Presentació de treball en congressos

Entanglement Between a Telecom Photon and a Spin-Wave Solid-State Mulimode Quantum Memory
ICFO-IMPRS joint workshop 2021
Data de presentació: 25/03/2021
Presentació de treball en congressos

Fibre-integrated laser-written quantum memory for light-matter entanglement
REI Workshop for Quantum Information 2021
Data de presentació: 08/08/2021
Presentació de treball en congressos

Storage and analysis of light-matter entanglement in a fibre-integrated system
QUANTUMatter 2022
Data de presentació: 23/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARTÍNEZ CERCÓS, DANIEL
Títol:Highly Percolated Ultra-Thin Metal Films for Reconfigurable Metasurfaces
Data lectura:21/06/2023
Director/a:PRUNERI, VALERIO
Codirector/a:PAULILLO, BRUNO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Ultrathin metals on a transparent seed and application to infrared reflectors
Martínez, D.; Paulillo, B.; Maniyara, R.; Rezikyan, A.; Bhattacharyya, I.; Mazumder, P.; Pruneri, V.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2021: 10.383; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/10/2021
Article en revista

Tuning of ultra-thin gold films by photoreduction
Martínez, D.; Paulillo, B.; Barrantes, J.; Mendoza-Carreño, J.; Mihi, Agustin; St. Clair, T.; Mazumder, P.; Pruneri, V.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2021: 14.4
Data de publicació: 20/03/2023
Article en revista

Transparent antimicrobial surfaces via scalable metal-dewetting nanostructuring
6th Nanophotonics and Micro/Nano Optics International Conference
Data de presentació: 11/2023
Presentació de treball en congressos

Holographic amplitude and phase imaging for characterization of ultra-thin and 2-D materials
6th Nanophotonics and Micro/Nano Optics International Conference
Data de presentació: 27/11/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CHISHOLM, CRAIG STERLING
Títol:Raman Dressed Bose-Einstein Condensates with Tunable Interactions: Topological Gauge Theories and Supersolids
Data lectura:19/06/2023
Director/a:TARRUELL PELLEGRIN, LETICIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Interaction control and bright solitons in coherently-coupled Bose-Einstein condensates
Sanz, J.; Frölian, A.; Chisholm, C.; Cabrera, C.; Tarruell, L.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2022: 8.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/01/2022
Article en revista

Realizing a 1D topological gauge theory in an optically dressed BEC
Frölian, A.; Chisholm, C.; Neri, E.; Cabrera, C.; Ramos, R.; Celi, Alessio; Tarruell, L.
Nature, ISSN: 0028-0836 (JCR Impact Factor-2022: 64.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/08/2022
Article en revista

Encoding a one-dimensional topological gauge theory in a Raman-coupled Bose-Einstein condensate
Chisholm, C.; Frölian, A.; Neri, E.; Ramos, R.; Tarruell, L.; Celi, Alessio
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 08/11/2022
Article en revista

Coherently-coupled Potassium BECs: Interaction control and density-dependent gauge fields
Barcelona Cold Atoms Meeting 2020
Data de presentació: 06/02/2020
Presentació de treball en congressos

Density Dependent Gauge Fields In Raman Coupled Bose-Einstein Condensates
New perspectives for the simulation of topological effects in ultracold atoms
Data de presentació: 26/02/2020
Presentació de treball en congressos

Engineering Density-Dependent Gauge Fields In Raman Coupled Bose-Einstein Condensates
FOR2414 Online Kickoff Meeting
Data de presentació: 06/11/2020
Presentació de treball en congressos

Realisation of a chiral BF theory in an optically dressed Bose-Einstein condensate
Cold Atoms Workshop
Data de presentació: 25/11/2021
Presentació de treball en congressos

Stripe phase in a spin-orbit coupled Bose-Einstein condensate with attractive interactions
FOR2414 PhD-Retreat
Data de presentació: 23/06/2022
Presentació de treball en congressos

Realising a one-dimensional topological gauge theory in an optically dressed Bose-Einstein condensate
COURSE 211 - QUANTUM MIXTURES WITH ULTRA-COLD ATOMS
Data de presentació: 18/07/2022
Presentació de treball en congressos

Realizing a topological gauge theory in an optically dressed Bose-Einstein condensate
Barcelona-Hamburg-Berlin workshop
Data de presentació: 23/09/2022
Presentació de treball en congressos

Exploring the Supersolid Stripe Phase in a Bose-Einstein Condensate with Spin-Orbit Coupling
Barcelona Cold Atoms Meeting 2023
Data de presentació: 27/04/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DOMINGUES ALVES, NATALIA
Títol:Single-atom motional dynamics in an optical dipole trap
Data lectura:16/06/2023
Director/a:MITCHELL, MORGAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Manipulating and measuring single atoms in the Maltese cross geometry
Bianchet, L.; Alves, N.; Zarraoa, L.; Bruno, N.; Mitchell, M.W.
Open Research Europe, ISSN: 2732-5121 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 03/03/2022
Article en revista

Quantum jump spectroscopy of a single neutral atom for precise subwavelength intensity measurements
Bianchet, L.; Alves, N.; Zarraoa, L.; Lamich, T.; Prakash, V.; Mitchell, M.W.
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 14/11/2022
Article en revista

Trapping a single 87Rb atom to study its interaction with single photons
Les Houches School on Light Matter Interaction in Dilute Media and Individual Quantum Systems 2019
Data de presentació: 15/04/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DAS, IPSITA
Títol:Investigation of the Interaction Driven Quantum Phases in Magic-Angle Twisted Bilayer Graphene
Data lectura:24/05/2023
Director/a:EFETOV, DIMITRI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Superconductors, orbital magnets and correlated states in magic-angle bilayer graphene
Lu, X.; Stepanov, P.; Yang, W.; Xie, M.; Aamir, M.; Das, I.; Urgell, C.; Watanabe, K.; Taniguchi, T.; Zhang, G.; Bachtold, A.; MacDonald, A.; Efetov, D.
Nature, ISSN: 0028-0836 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 31/10/2019
Article en revista

Untying the insulating and superconducting orders in magic-angle graphene
Stepanov, P.; Das, I.; Lu, X.; Fahimniya, A.; Watanabe, K.; Taniguchi, T.; Koppens, F.; Lischner, J.; Levitov, L.; Efetov, D.
Nature, ISSN: 0028-0836 (JCR Impact Factor-2021: 69.504; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/07/2020
Article en revista

Symmetry-broken Chern insulators and Rashba-like Landau-level crossings in magic-angle bilayer graphene
Das, I.; Lu, X.; Herzog-Arbeitman, J.; Song, Z.; Watanabe, K.; Taniguchi, T.; Bernevig, B.; Efetov, D.
Nature physics, ISSN: 1745-2473 (JCR Impact Factor-2021: 19.684; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2021
Article en revista

Quantum critical behaviour in magic-angle twisted bilayer graphene
Jaoui, A.; Das, I.; Di Battista, G.; Díez, J.; Watanabe, K.; Taniguchi, T.; Ishizuka, H.; Levitov, L.; Efetov, D.
Nature physics, ISSN: 1745-2473 (JCR Impact Factor-2022: 19.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/04/2022
Article en revista

Observation of re-entrant correlated insulators and interaction driven Fermi surface reconstructions at one magnetic flux quantum per moiré unit cell in magic-angle twisted bilayer graphene
Das, I.; Shen, C.; Jaoui, A.; Herzog-Arbeitman, J.; Chew, A.; Cho, C.; Watanabe, K.; Taniguchi, T.; Piot, B.; Bernevig, B.; Efetov, D.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2022: 8.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/05/2022
Article en revista

AUTOR/A:AFRIDI, ADEEL
Títol:Reconfigurable metasurfaces based on thermo-optical and optomechanical controls
Data lectura:28/04/2023
Director/a:QUIDANT, ROMAIN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Electrically driven varifocal silicon metalens
Afridi, A.; Canet, J.; Osmond, J.; Philippet, L.; Berto, P.; Quidant, Romain
ACS photonics, ISSN: 2330-4022 (JCR Impact Factor-2021: 14.6
Data de publicació: 21/11/2018
Article en revista

Tunable and free-form planar optics
Berto, P.; Philippet, L.; Osmond, J.; Liu, C.; Afridi, A.; Montagut, M.; Molero, B.; Tessier, G.; Quidant, Romain
Nature photonics, ISSN: 1749-4885 (JCR Impact Factor-2021: 56.3
Data de publicació: 09/2019
Article en revista

Ultrathin tunable optomechanical metalens
Afridi, A.; Gieseler, J.; Meyer, N.; Quidant, R.
Nano letters, ISSN: 1530-6984 (JCR Impact Factor-2021: 18.0
Data de publicació: 23/03/2023
Article en revista

AUTOR/A:MATEOS ESTÉVEZ, NICOLÁS
Títol:Advanced single molecule fluorescent tools to reveal spatiotemporal multi-molecular interactions in living cells
Data lectura:28/04/2023
Director/a:GARCÍA PARAJO, MARÍA
Codirector/a:TORREÑO PIÑA, JUAN ANDRÉS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Dynamic actin-mediated nano-scale clustering of CD44 regulates its meso-scale organization at the plasma membrane
Sil, P.; Mateos, N.; Nath, S.; Buschow, S.; Manzo, C.; Suzuki, K.; Fujiwara, T.; Kusumi, A.; Garcia-Parajo, M.; Mayor, S.
Molecular biology of the cell, ISSN: 1059-1524 (JCR Impact Factor-2021: 6.4
Data de publicació: 19/03/2020
Article en revista

Altered CXCR4 dynamics at the cell membrane impairs directed cell migration in WHIM syndrome patients
García-Cuesta, E.; Mateos, N.; Garcia-Parajo, M.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN: 0027-8424 (JCR Impact Factor-2022: 11.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/05/2022
Article en revista

Stochastic particle unbinding modulates growth dynamics and size of transcription factor condensates in living cells
Munoz-Gil, G.; Romero-Aristizabal, C.; Mateos, N.; Campelo, F.; de Llobet Cucalon, L.; Beato, M.; Lewenstein, M.; Garcia-Parajo, M.; Torreño Piña, Juan Andrés
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN: 0027-8424 (JCR Impact Factor-2022: 11.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/08/2022
Article en revista

AUTOR/A:VILLEGAS JUAREZ, ARTURO
Títol:Optical parameter sensing: sensitivity limits and the advantages of using spatial modes of light
Data lectura:26/04/2023
Director/a:PEREZ TORRES, JUAN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Spatial spectroscopy for high resolution imaging
Villegas, A.; Torres, J.
EPJ web of conferences, ISSN: 2100-014X (JCR Impact Factor-2016: 0.197
Data de publicació: 2020
Article en revista

Equivalence regimes for geometric quantum discord and local quantum uncertainty
Cordero, O.; Villegas, A.; Álvarez, J.; De León, R.; Passos, M.; Torres, J.
Physical review, A, ISSN: 2469-9934 (JCR Impact Factor-2021: 2.971; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

Identification of model particle mixtures using machine-learning-assisted laser diffraction
Villegas, A.; Quiroz, M.; U’Ren, A.; Juan P. Torres; De León, R.
Photonics, ISSN: 2304-6732 (JCR Impact Factor-2022: 2.4; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

Steerable photonic jet for super-resolution microscopy
Karamehmedovic, M.; Scheel, K.; Pedersen, F.; Villegas, A.; Hansen, P.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2022: 3.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/11/2022
Article en revista

AUTOR/A:ORTIZ DE ORRUÑO CUESTA, UNAI
Títol:Optical holographic microscopy for bio- and nanoparticle characterization
Data lectura:21/04/2023
Director/a:VAN HULST, NIEK
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Precise nanosizing with high dynamic range holography
Ortiz De Orruño, U.; Jo, A.; Lee, H.; Van Hulst, N.; Liebel, M.
Nano letters, ISSN: 1530-6984 (JCR Impact Factor-2021: 12.262; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/01/2021
Article en revista

Simultaneous sizing and refractive index analysis of heterogeneous nanoparticle suspensions
Ortiz De Orruño, U.; Quidant, R.; Van Hulst, N.; Liebel, M.; Ortega Arroyo, Jaime
ACS nano, ISSN: 1936-0851 (JCR Impact Factor-2021: 24.3
Data de publicació: 10/01/2023
Article en revista

AUTOR/A:CAMPHAUSEN, ROBIN
Títol:Quantum-enhanced imaging with SPAD array cameras
Data lectura:12/04/2023
Director/a:PRUNERI, VALERIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A quantum-enhanced wide-field phase imager
Camphausen, R.; Cuevas, Á.; Duempelmann, L.; Terborg, R.; Wajs, E.; Simone, T.; Cusini, I.; Steinlechner, F.; Pruneri, V.
Science advances, ISSN: 2375-2548 (JCR Impact Factor-2021: 18.5
Data de publicació: 19/11/2021
Article en revista

Quantum light transport in phase-separated Anderson localization fiber
Demuth, A.; Camphausen, R.; Cuevas, Á.; Borrelli, N.; Seward III, T.; Lamberson, L.; Koch, .; Madonini, F.; Villa, F.; Pruneri, V.
Communications Physics, ISSN: 2399-3650 (JCR Impact Factor-2022: 5.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 26/10/2022
Article en revista

Fast quantum-enhanced imaging with visible-wavelength entangled photons
Camphausen, R.; Sansa, A.; Cuevas, A.; Demuth, A.; Arrés, J.; Gräfe, M.; Steinlechner, F.; Pruneri, V.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2021: 7.3
Data de publicació: 23/01/2023
Article en revista

Quantum imaging for enhanced microscopy and light modulation
SPIE Optics + Photonics 2019
Presentació de treball en congressos

Large field of view imaging with classical and quantum light.
International conference by EOS European Optical Society: Optical Microsystems OµS19
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Super-resolution phase imaging by detecting entangled photons with a SPAD-array camera
Single Photon Workshop 2019
Presentació de treball en congressos

Detection of particles, micro-organisms and biomarkers using CMOS image sensors.
NanoBio&Med 2019
Presentació de treball en congressos

SPAD array camera as photon number-resolving imaging device
Quantum Technology International Conference 2020
Presentació de treball en congressos

Lens-free interferometric technologies for point-of-care label-free biomarker detection
ZEISS Symposium Optics in the Medical World 2021
Presentació de treball en congressos

Widefield Super-sensitive Phase Imaging Using N00N State Illumination
Conference on Lasers and Electro-Optics 2021
Presentació de treball en congressos

Fast and practical quantum imaging enabled by visible-wavelength entangled photons
International Conference on Quantum Communication, Measurement and Computing 2022
Data de presentació: 15/07/2022
Presentació de treball en congressos

Enhanced phase imaging by multipass photon detection
International Conference on Quantum Communication, Measurement and Computing 2022
Data de presentació: 10/07/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DI GIULIO, VALERIO
Títol:Nanophotonics with charged particles
Data lectura:12/04/2023
Director/a:GARCÍA DE ABAJO, JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Probing quantum optical excitations with fast electrons
Di Giulio, V.; Kociak, M.; García de Abajo, F. Javier
Optica, ISSN: 2334-2536 (JCR Impact Factor-2021: 19.8
Data de publicació: 20/12/2019
Article en revista

Nanoscale Nonlinear Spectroscopy with Electron Beams
Konecná, A.; Di Giulio, V.; Mkhitaryan, V.; Ropers, C.; García de Abajo, F. Javier
ACS photonics, ISSN: 2330-4022 (JCR Impact Factor-2021: 14.6
Data de publicació: 20/05/2020
Article en revista

Electron diffraction by vacuum fluctuations
Di Giulio, V.; García de Abajo, F. Javier
New journal of physics, ISSN: 1367-2630 (JCR Impact Factor-2021: 6.7
Data de publicació: 01/10/2020
Article en revista

Free-electron shaping using quantum light
Di Giulio, V.; García de Abajo, F. Javier
Optica, ISSN: 2334-2536 (JCR Impact Factor-2021: 19.8
Data de publicació: 20/12/2020
Article en revista

Optical excitations with electron beams: Challenges and opportunities
García de Abajo, F. Javier; Di Giulio, V.
ACS photonics, ISSN: 2330-4022 (JCR Impact Factor-2021: 14.6
Data de publicació: 21/04/2021
Article en revista

Modulation of cathodoluminescence emission by interference with external light
Di Giulio, V.; Kfir, O.; Ropers, C.; García de Abajo, F. Javier
ACS nano, ISSN: 1936-0851 (JCR Impact Factor-2021: 24.3
Data de publicació: 27/04/2021
Article en revista

Optical coherence transfer mediated by free electrons
Kfir, O.; Di Giulio, V.; García de Abajo, F. Javier; Ropers, C.
Science advances, ISSN: 2375-2548 (JCR Impact Factor-2021: 18.5
Data de publicació: 30/04/2021
Article en revista

Atomic Floquet physics revealed by free electrons
Arqué, E.; Di Giulio, V.; García de Abajo, F. Javier
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 29/03/2022
Article en revista

Complete excitation of discrete quantum systems by single free electrons
García de Abajo, F. Javier; Machado Correia Brioso Dias, E.; Di Giulio, V.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2022: 8.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 26/08/2022
Article en revista

An image interaction approach to quantum-phase engineering of two-dimensional materials
Di Giulio, V.; Gonçalves, P.; García de Abajo, F. Javier
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2022: 16.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/09/2022
Article en revista

Optical-cavity mode squeezing by free electrons
Di Giulio, V.; García de Abajo, F. Javier
Nanophotonics, ISSN: 2192-8606 (JCR Impact Factor-2022: 7.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/10/2022
Article en revista

Sub-nanometer mapping of strain-induced band structure variations in planar nanowire core-shell heterostructures
Martí-Sánchez, S.; Botifoll, M.; Oksenber, E.; Spadaro, M.; Di Giulio, V.; Ramasse, Q.; García de Abajo, F. Javier; Arbiol , J.; Koch, C.; Borja, C.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2022: 16.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

Toward strong coupling between free electrons and confined optical modes.
Nanometa19
Data de presentació: 01/2019
Presentació de treball en congressos

Probing out-of-equilibrium optical excitations with fast electrons
SPP9
Data de presentació: 05/2019
Presentació de treball en congressos

Toward strong coupling between free electrons and confined optical modes
PIERS19
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Probing out-of-equilibrium optical excitations with fast-electrons
EBSN
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Quantum effects in the Interaction of optical excitations and fast electrons
OSA - Frontiers in Optics
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

Quantum effects in the interaction of optical excitations and fast electrons
Metamaterials
Data de presentació: 10/2020
Presentació de treball en congressos

Modulation of cathodoluminescence emission by interference with external Light
EBEAMS Colloquium
Data de presentació: 03/2021
Presentació de treball en congressos

Optical coherence transfer by free electrons and its effects on CL emission
EBSN
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Shaping electron beams with quantum light
SPIE - Photonics West
Data de presentació: 01/2022
Presentació de treball en congressos

Nonclassical behaviour of an electron current: the creation of quantum light by free electron beams
Quantum Electron Optics
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

Optical manipulation of matter waves
SPIE Optics and Photonics
Data de presentació: 08/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KRAMARENKO, MARIIA
Títol:Fluorescence quantum yield and the open circuit voltage in perovskite solar cells
Data lectura:24/03/2023
Director/a:MARTORELL PENA, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Natural random nanotexturing of the Au interface for light backscattering enhanced performance in perovskite solar cells
Zhang, H.; Kramarenko, M.; Osmond, J.; Toudert, J.; Martorell, J.
ACS photonics, ISSN: 2330-4022 (JCR Impact Factor-2018: 7.143; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/03/2018
Article en revista

All-Nanoparticle SnO 2 /TiO 2 Electron-Transporting Layers Processed at Low Temperature for Efficient Thin-Film Perovskite Solar Cells
Martínez-denegrí, G.; Colodrero, S.; Kramarenko, M.; Martorell, J.
ACS applied energy materials, ISSN: 2574-0962
Data de publicació: 22/10/2018
Article en revista

Formamidinium Incorporation into Compact Lead Iodide for Low Band Gap Perovskite Solar Cells with Open-Circuit Voltage Approaching the Radiative Limit
Zhang, H.; Kramarenko, M.; Martínez-denegrí, G.; Osmond, J.; Martorell, J.
ACS Applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8252 (JCR Impact Factor-2019: 2.568; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/03/2019
Article en revista

Inverse Optical Cavity Design for Ultrabroadband Light Absorption Beyond the Conventional Limit in Low-Bandgap Nonfullerene Acceptor–Based Solar Cells
Liu, Q.; Toudert, J.; Li, T.; Kramarenko, M.; Martínez-denegrí, G.; Ciammaruchi, L.; Zhan, X.; Martorell, J.
Advanced energy materials, ISSN: 1614-6832 (JCR Impact Factor-2019: 25.245; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/05/2019
Article en revista

AUTOR/A:ANDREOLI, FRANCESCO
Títol:Multiple light scattering in atomic media : from metasurfaces to the ultimate refractive index
Data lectura:23/03/2023
Director/a:CHANG, DARRICK
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Maximum refractive index of an atomic medium
Andreoli, F.; Gullans, M.; High, A.; Browaeys, A.; Chang, D.
Physical Review X, ISSN: 2160-3308 (JCR Impact Factor-2021: 14.417; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/02/2021
Article en revista

The ultimate refractive index of an atomic gas
Les Houches School on Light Matter Interaction in Dilute Media and Individual Quantum Systems
Data de presentació: 18/04/2019
Presentació de treball en congressos

The maximum refractive index of an atomic medium
Barcelona Annual Meeting on Cold Atoms 2020
Data de presentació: 06/02/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LIGA, SHANTI MARIA
Títol:Environmentally-friendly perovskite nanocrystals based on titanium and tin
Data lectura:22/03/2023
Director/a:KONSTANTATOS, GERASIMOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Colloidal synthesis of lead-free Cs2TiBr6-xIx perovskite nanocrystals
Liga, S.; Konstantatos, G.
Journal of materials chemistry C, ISSN: 2050-7526 (JCR Impact Factor-2021: 8.067; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Colloidal quantum dot infrared lasers featuring sub-single-exciton threshold and very high gain
Taghipour, N.; Dalmases, M.; Dosil, M.; Othonos, A.; Christodoulou, S.; Liga, S.; Konstantatos, G.
Advanced materials, ISSN: 0935-9648 (JCR Impact Factor-2022: 29.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/11/2022
Article en revista

Frenkel Excitons in Vacancy-Ordered Titanium Halide Perovskites (Cs2TiX6)
Kavanagh, S.; Savory, C.; Liga, S.; Konstantatos, G.; Walsh, A.; Scanlon, D.
The journal of physical chemistry letters, ISSN: 1948-7185 (JCR Impact Factor-2022: 5.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2022
Article en revista

Stabilization of environmentally-friendly Cs2TiBr6 perovskite nanocrystals with SnBr4
Liga, S.; Wang, Y.; Konstantatos, G.
Chemical communications, ISSN: 1359-7345 (JCR Impact Factor-2021: 10.2
Data de publicació: 2023
Article en revista

Solution-Processed All-Inorganic Pb-Free Titanium Halide Perovskites with Suitable Direct Bandgap for Solar Cells Applications
NanoGe NIPHO Perovskite Solar Cells, Photonics and Optoelectronics
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Colloidal synthesis of lead-free Cs2TiBr6-xIx and Cs2Ti1-xSnxI6 vacancy-ordered perovskite nanocrystals
MRS Fall Meetings and Exhibits
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

Colloidal synthesis of tin- and titanium-based perovskite nanocrystals
Materials for Sustainable Development Conference 2022
Data de presentació: 10/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TAGHIPOUR, NIMA
Títol:Solution-processed quantum dot infrared lasers
Data lectura:21/03/2023
Director/a:KONSTANTATOS, GERASIMOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Solution-processed PbS quantum dot infrared laser with room-temperature tunable emission in the optical telecommunications window
Whitworth, G. L.; Dalmases, M.; Taghipour, N.; Konstantatos, G.
Nature photonics, ISSN: 1749-4885 (JCR Impact Factor-2021: 56.3
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Low-threshold, highly stable colloidal quantum dot short-wave infrared laser enabled by suppression of trap-assisted Auger recombination
Taghipour, N.; Whitworth, G. L.; Othonos, A.; Dalmases, M.; Pradhan, S.; Wang, Y.; Kumar, G.; Konstantatos, G.
Advanced materials, ISSN: 0935-9648 (JCR Impact Factor-2022: 29.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Ultra-thin infrared optical gain medium and optically-pumped stimulated emission in PbS colloidal quantum dot LEDs
Taghipour, N.; Tanriover, I.; Dalmases, M.; Graham, C.; Saha, A.; Özdemir, O.; Kundu, B.; Pruneri, V.; Aydin, K.; Konstantatos, G.
Advanced functional materials, ISSN: 1616-301X (JCR Impact Factor-2022: 19.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

Colloidal Quantum Dot Light Emitting Diodes at Telecom Wavelength with 18% Quantum Efficiency and Over 1 MHz Bandwidth
Pradhan, S.; Dalmases, M.; Taghipour, N.; Kundu, B.; Konstantatos, G.
Advanced science (Weinheim), ISSN: 2198-3844 (JCR Impact Factor-2022: 15.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

Ag-Refined Kesterite in Superstrate Solar Cell Configuration with 9.7% Power Conversion Efficiency
Wang, Z.; Wang, Y.; Taghipour, N.; Peng, L.; Konstantatos, G.
Advanced functional materials, ISSN: 1616-301X (JCR Impact Factor-2022: 19.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2022
Article en revista

Optically-pumped near infrared stimulated emission in PbS colloidal quantum dots LEDs
EMRS - Spring Meeting 2022 - European Materials Research Society
Data de presentació: 06/06/2022
Presentació de treball en congressos

Sub-Single-Exciton Near Infrared Lasing Enabled by Heavily Charged Engineered Colloidal Quantum Dots
2022 MRS Fall Meetings and Exhibits
Data de presentació: 29/11/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SEVERINO, STEFANO
Títol:Attosecond soft X-ray absorption revealing the ultrafast non-adiabatic dynamics of furan
Data lectura:13/03/2023
Director/a:BIEGERT, JENS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Probing the energy conversion pathways between light, carriers, and lattice in real time with attosecond core-level spectroscopy
Sidiropoulos, T.; Di Palo, N.; Rivas, D.; Severino, S.; Reduzzi, M.; Nandy, B.; Biegert, J.
Physical Review X, ISSN: 2160-3308 (JCR Impact Factor-2021: 14.417; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/12/2021
Article en revista

Realizing attosecond core-level X-ray spectroscopy for the investigation of condensed matter and for material science
Summers, A.; Severino, S.; Reduzzi, M.; Sidiropoulos, T.; Rivas, D. E.; Di Palo, N.; Sun, H.; Chien, Y.; León, I.; Buades, B.; Cousin, S.; Teichmann, S. M.; Mey, T.; Toomey, T.; Efetov, D.; Biegert, J.
Ultrafast science, ISSN: 2765-8791
Data de publicació: 01/2023
Article en revista

Attosecond soft x-ray beamline for dispersive absorption spectroscopy of solid-state systems
Conference on Lasers & Electro-Optics / European Quantum Electronics Conference 2019
Data de presentació: 23/06/2019
Presentació de treball en congressos

Attosecond Soft-X-Ray Spectroscopy of a Transition Metal Dichalcogenide Material
Nonlinear Optics 2019
Data de presentació: 15/07/2019
Presentació de treball en congressos

Attosecond Soft X-Ray Absorption Spectroscopy in Graphite
Conference on Lasers & Electro-Optics / European Quantum Electronics Conference 2019
Data de presentació: 23/06/2022
Presentació de treball en congressos

Real-time flow of excitation inside a material with attosecond core-level soft X-ray spectroscopy
High Intensity Lasers and High Field Phenomena 2022
Data de presentació: 21/03/2022
Presentació de treball en congressos

Attosecond core-level spectroscopy reveals the flow of excitation in a material between light, carriers and phonons
CLEO: QELS_Fundamental Science 2022
Data de presentació: 20/05/2022
Presentació de treball en congressos

Flowing vibronic coherence in Furan with AttoXAFS
International Conference on Ultrafast Phenomena, UP 2022
Data de presentació: 18/07/2022
Presentació de treball en congressos

Ultrafast non-adiabatic relaxation dynamics of furan theoretically addressed for tr-AttoXAFS
International Conference on Ultrafast Phenomena, UP 2022
Data de presentació: 18/07/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:WANG, YONGJIE
Títol:Eco-friendly solar cells with cation-engineered AgBiS2 nanocrystals
Data lectura:23/02/2023
Director/a:KONSTANTATOS, GERASIMOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Colloidal AgBiS2 nanocrystals with reduced recombination yield 6.4% power conversion efficiency in solution-processed solar cells
Burgues-Ceballos, I.; Wang, Y.; Akgül, M.; Konstantatos, G.
Nano Energy, ISSN: 2211-2855 (JCR Impact Factor-2021: 27.7
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Mixed AgBiS2 nanocrystals for photovoltaics and photodetectors
Burgues, I.; Wang, Y.; Konstantatos, G.
Nanoscale, ISSN: 2040-3364 (JCR Impact Factor-2022: 6.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2022
Article en revista

Cation disorder engineering yields AgBiS2 nanocrystals with enhanced optical absorption for efficient ultrathin solar cells
Wang, Y.; Kavanagh, S.; Burgues-Ceballos, I.; Walsh, A.; Scanlon, D.; Konstantatos, G.
Nature photonics, ISSN: 1749-4885 (JCR Impact Factor-2022: 35.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

Highly efficient, ultrathin, Cd-free kesterite solar cells in superstrate configuration enabled by band level tuning via Ag incorporation
Wang, Z.; Wang, Y.; Konstantatos, G.
Nano Energy, ISSN: 2211-2855 (JCR Impact Factor-2022: 17.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

Environmentally friendly AgBiS2 nanocrystal inks for efficient solar cells employing green solvent processing
Wang, Y.; Peng, L.; Wang, Z.; Konstantatos, G.
Advanced energy materials, ISSN: 1614-6832 (JCR Impact Factor-2022: 27.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

Efficient AgBiS2 Nanocrystal Solar Cells enabled by Cation Disorder Engineering
Nanoge-HOPV International Conference on Hybrid and Organic Photovoltaics
Data de presentació: 24/05/2022
Presentació de treball en congressos

Highly Efficient AgBiS2 Nanocrystal Solar Cells Enabled by Cation Disorder Engineering
MRS Spring Meeting & Exhibit 2022
Data de presentació: 24/05/2022
Presentació de treball en congressos

Efficient AgBiS2 Nanocrystal Solar Cells via Cation Disorder Engineering
EMRS Spring Meeting
Data de presentació: 02/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AGARWAL, HITESH
Títol:Graphene based optical interconnects and IR photodetectors
Data lectura:23/01/2023
Director/a:KOPPENS, FRANK
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
2D-3D integration of hexagonal boron nitride and a high-k dielectric for ultrafast graphene-based electro-absorption modulators
Agarwal, H.; Terrés, B.; Orsini, L.; Montanaro, A.; Sorianello, V.; Pantouvaki, M.; Watanabe, K.; Taniguchi, T.; Thourhout, D.; Romagnoli, M.; Koppens, F.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2021: 17.694; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

2D-3D integration of high-k dielectric with 2D heterostructures for opto-electronic applications
2019 IEEE International Electron Devices Meeting
Data de presentació: 12/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RODRÍGUEZ ECHARRI, ÁLVARO
Títol:Nonlocal and nonlinear effects in nanophotonics
Data lectura:12/12/2022
Director/a:GARCÍA DE ABAJO, JAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Enhancement of nonlinear pptical phenomena by localized resonances
Rodríguez Echarri, Á.; Cox, Joel; Yu, R.; García de Abajo, F. Javier
ACS photonics, ISSN: 2330-4022 (JCR Impact Factor-2019: 11.4
Data de publicació: 18/04/2018
Article en revista

Quantum effects in the acoustic plasmons of atomically thin heterostructures
Rodríguez Echarri, Á.; Cox, Joel; García de Abajo, F. Javier
Optica, ISSN: 2334-2536 (JCR Impact Factor-2019: 18.1
Data de publicació: 20/05/2019
Article en revista

Plasmonics in atomically thin crystalline silver films
Fernández, L.; Mkhitaryan, V.; Rodríguez Echarri, Á.; Abd El-Fattah, Z.; Brede, J.; Guo, Q.; Ghosh, A.; García de Abajo, F. Javier; Levanon, N.
ACS nano, ISSN: 1936-0851 (JCR Impact Factor-2019: 23.5
Data de publicació: 23/07/2019
Article en revista

Theory of electron energy-loss spectroscopy in atomically thin metallic films
Rodríguez Echarri, Á.; García de Abajo, F. Javier; Haahr, E.; Pederesen, T.
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 28/04/2020
Article en revista

Anisotropic second-harmonic generation from monocrystalline gold flakes
Boroviks, S.; Yezekyan, T.; Rodríguez Echarri, Á.; García de Abajo, F. Javier; Cox, Joel; Bozhevolnyi, S.; Mortensen, N.; Wolff, C.
Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2021: 3.56; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/02/2021
Article en revista

Optical response of noble metal nanostructures: quantum surface effects in crystallographic facets
Rodríguez Echarri, Á.; Gonçalves, P.; Tserkezis, C.; García de Abajo, F. Javier; Mortensen, N.; Cox, Joel
Optica, ISSN: 2334-2536 (JCR Impact Factor-2021: 10.644; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/05/2021
Article en revista

Nonlinear plasmonic response in atomically thin metal films
Rodríguez Echarri, Á.; Cox, Joel; Iyikanat, F.; García de Abajo, F. Javier
Nanophotonics, ISSN: 2192-8614 (JCR Impact Factor-2021: 7.923; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/11/2021
Article en revista

Direct generation of entangled photon pairs in nonlinear optical waveguides
Rodríguez Echarri, Á.; Cox, Joel; García de Abajo, F. Javier
Nanophotonics, ISSN: 2192-8614 (JCR Impact Factor-2022: 7.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/03/2022
Article en revista

AUTOR/A:ABIUSO, PAOLO
Títol:Optimization and Geometry for Quantum Information tasks
Data lectura:12/12/2022
Director/a:ACÍN DAL MASCHIO, ANTONIO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Non-Markov enhancement of maximum power for quantum thermal machines
Abiuso, P.; Giovannetti, V.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2021: 5.7
Data de publicació: 06/05/2019
Article en revista

Optimal cycles for low-dissipation heat engines
Abiuso, P.; Perarnau, M.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2021: 16.8
Data de publicació: 19/03/2020
Article en revista

Measurement-Device-Independent Entanglement Detection for Continuous-Variable Systems
Abiuso, P.; Bäuml, S.; Cavalcanti, D.; Acín, A.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2021: 16.8
Data de publicació: 12/05/2021
Article en revista

Maximum-power heat engines and refrigerators in the fast-driving regime
Cavina, V.; Erdman, P.; Abiuso, P.; Tolomeo, L.; Giovannetti, V.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2021: 5.7
Data de publicació: 30/09/2021
Article en revista

Geometric Optimization of Nonequilibrium Adiabatic Thermal Machines and Implementation in a Qubit System
Terrén, P.; Abiuso, P.; Perarnau, M.; Arrachea, L.
PRX Quantum, ISSN: 2691-3399 (JCR Impact Factor-2022: 9.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/02/2022
Article en revista

Single-photon nonlocality in quantum networks
Abiuso, P.; Kriváchy, T.; Boghiu, E.; Renou, M.; Pozas, A.; Acín, A.
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 29/03/2022
Article en revista

Thermodynamics and optimal protocols of multidimensional quadratic Brownian systems
Abiuso, P.; Holubec, V.; Anders, J.; Cerisola, F.; Perarnau, M.
Journal of Physics Communications, ISSN: 2399-6528 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 01/06/2022
Article en revista

AUTOR/A:JIMÉNEZ MACHADO, GERARD
Títol:Fundamentals of nonlinear interferometers and its use for optical coherence tomography
Data lectura:02/12/2022
Director/a:PEREZ TORRES, JUAN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
How to automate a kinematic mount using a 3D printed arduino-based system
Salazar-Serrano, L.; J. Machado, G.; Juan P. Torres
Inventions, ISSN: 2411-5134
Data de publicació: 01/06/2018
Article en revista

Knotting fractional-order knots with the polarization state of light
Pisanty, E.; J. Machado, G.; Vicuña, V.; Picón, A.; Celi, A.; Juan P. Torres; Lewenstein, M.
Nature photonics, ISSN: 1749-4885 (JCR Impact Factor-2019: 31.241; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2019
Article en revista

Optical coherence tomography with a nonlinear interferometer in the high parametric gain regime
J. Machado, G.; Frascella, G.; Juan P. Torres; Chekhova, M.
Applied physics letters, ISSN: 0003-6951 (JCR Impact Factor-2020: 3.791; Quartil: Q2)
Data de publicació: 31/08/2020
Article en revista

Frequency-correlation requirements on the biphoton wave function in an induced-coherence experiment between separate sources
Rojas, A.; J. Machado, G.; López-Mago, D.; Juan P. Torres
Physical review, A, ISSN: 2469-9934 (JCR Impact Factor-2020: 3.14; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/11/2020
Article en revista

Analysis of the signal measured in spectral-domain optical coherence tomography based on nonlinear interferometers
Rojas-Santana, A.; J. Machado, G.; Chekhova, M.; López-Mago, D.; Juan P. Torres
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2022: 2.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/09/2022
Article en revista

AUTOR/A:MACHADO CORREIA BRIOSO DIAS, EDUARDO JOSÉ
Títol:Nanoscale Manipulation of Optical Fields
Data lectura:18/11/2022
Director/a:GARCÍA DE ABAJO, JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Fundamental limits to the coupling between light and 2D polaritons by small scatterers
Machado Correia Brioso Dias, E.; García de Abajo, F. Javier
ACS nano, ISSN: 1936-0851 (JCR Impact Factor-2021: 24.3
Data de publicació: 28/05/2019
Article en revista

Fundamental Limits to the Coupling between Light and 2D Polaritons by Small Scatterers
Machado Correia Brioso Dias, E.; García de Abajo, F. Javier
ACS nano, ISSN: 1936-0851 (JCR Impact Factor-2021: 24.3
Data de publicació: 28/05/2019
Article en revista

Thermal manipulation of plasmons in atomically thin films
Machado Correia Brioso Dias, E.; Yu, R.; García de Abajo, F. Javier
Light-Science & Applications, ISSN: 2047-7538 (JCR Impact Factor-2021: 27.0
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Ultrafast Momentum-Resolved Free-Electron Probing of Optically Pumped Plasmon Thermal Dynamics
Mkhitaryan, V.; Machado Correia Brioso Dias, E.; Carbone, F.; García de Abajo, F. Javier
ACS photonics, ISSN: 2330-4022 (JCR Impact Factor-2021: 14.6
Data de publicació: 17/02/2021
Article en revista

Complete coupling of focused light to surface polaritons
Machado Correia Brioso Dias, E.; García de Abajo, F. Javier
Optica, ISSN: 2334-2536 (JCR Impact Factor-2021: 19.8
Data de publicació: 20/04/2021
Article en revista

High-Harmonic Generation Enhancement with Graphene Heterostructures
Machado Correia Brioso Dias, E.; Alcaraz, D.; García de Abajo, F. Javier; Koppens, F.; Alonso Calafell, I.
Advanced optical materials, ISSN: 2195-1071 (JCR Impact Factor-2022: 9.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/07/2022
Article en revista

Role of Symmetry Breaking in Observing Strong Molecule–Cavity Coupling Using Dielectric Microspheres
Adarsh B., V.; Machado Correia Brioso Dias, E.; García de Abajo, F. Javier; Barnes, W. L.
Nano letters, ISSN: 1530-6984 (JCR Impact Factor-2022: 10.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/08/2022
Article en revista

Fundamental Limits in the Coupling between Light and 2D Polaritons
Nanophotonics and Micro/Nano Optics International Conference 2018
Data de presentació: 10/2018
Presentació de treball en congressos

Thermal Generation and Manipulation of 2D Plasmons
Progress in Electromagnetics Research Symposium 2019
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Thermal Manipulation of Plasmons in Atomically Thin Films
NFO 16 (Virtual)
Data de presentació: 08/2020
Presentació de treball en congressos

Coupling between Light and 2D Polaritons: Fundamental Limits and how to overcome them
NFO 16 (Virtual)
Data de presentació: 08/2020
Presentació de treball en congressos

Maximal Coupling of Light into Polaritons
SPPM2021
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

Ultrafast electron probing of plasmon thermal dynamics
NFO16
Data de presentació: 08/2022
Presentació de treball en congressos

Fundamental limits and complete coupling of light into polaritons
SPIE Nanoscience + Engineering 2022
Data de presentació: 03/10/2022
Presentació de treball en congressos

Maximal Coupling of Light into 2D Polaritons
SPIE Nanoscience + Engineering 2021
Data de presentació: 01/2022
Presentació de treball en congressos

Complete Coupling of Light into 2D Polaritons
8th International Topical meeting on Nanophotonics and Metamaterials
Data de presentació: 03/2022
Presentació de treball en congressos

All-optical excitation and ultrafast modulation of plasmons in 2D materials
SPIE Photonic West Conference 2022
Data de presentació: 07/03/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BAREZA, NESTOR JR
Títol:Mid-Infrared Surface Sensing Based on Two-Dimensional Materials
Data lectura:07/11/2022
Director/a:PRUNERI, VALERIO
Codirector/a:PAULILLO, BRUNO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Scalable and tunable periodic graphene nanohole arrays for mid-infrared plasmonics
Gopalan, K.; Paulillo, B.; Mackenzie, D. M. A.; Rodrigo, D.; Bareza, N.; Whelan, P. R.; Shivayogimath, A.; Pruneri, V.
Nano letters, ISSN: 1530-6984 (JCR Impact Factor-2020: 11.189; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/09/2018
Article en revista

Mid-infrared gas sensing using graphene plasmons tuned by reversible chemical doping
Bareza, N.; Gopalan, K.; Alani, R.; Paulillo, B.; Pruneri, V.
ACS photonics, ISSN: 2330-4022 (JCR Impact Factor-2020: 7.529; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/04/2020
Article en revista

Controlling mid-infrared plasmons in graphene nanostructures through post-fabrication chemical doping
Paulillo, B.; Bareza, N.; Pruneri, V.
JOURNAL OF PHYSICS-PHOTONICS, ISSN: 2515-7647 (JCR Impact Factor-2021: 1.02; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2021
Article en revista

Phonon-enhanced mid-Infrared CO2 gas sensing using boron nitride nanoresonators
Bareza, N.; Paulillo, B.; Slipchenko, T.; Autore, M.; Martín-Moreno, L.; Dolado, I.; Liu, S.; Edgar, J.; Vélez, S.; Martinez-Moreno, L.; Hillenbrand, Rainer; Pruneri, V.
ACS photonics, ISSN: 2330-4022 (JCR Impact Factor-2022: 7.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/01/2022
Article en revista

Graphene gas sensor with mid-infrared plasmons tuned by reversible chemical doping
SPIE Optics+Optoelectronics 2021
Data de presentació: 18/04/2021
Presentació de treball en congressos

Mid-infrared gas sensor based on hybrid graphene nanostructures and ultrathin gas-adsorbing polymer
Conference on Lasers & Electro-Optics / European Quantum Electronics Conference 2021
Data de presentació: 21/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LAGO RIVERA, DARÍO
Títol:Remote distribution of quantum states assisted by multimode quantum memories
Data lectura:02/11/2022
Director/a:DE RIEDMATTEN, HUGUES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Quantum frequency conversion of memory-compatible single photons from 606 nm to the telecom C-band
Nicolas, M.; Lago, D.; Lenhard, A.; Heinze, G.; de Riedmatten, H.
Optica, ISSN: 2334-2536 (JCR Impact Factor-2021: 19.8
Data de publicació: 20/05/2018
Article en revista

Laser-written integrated platform for quantum storage of heralded single photons
Seri, A.; Corrielli, G.; Lago, D.; Lenhard, A.; de Riedmatten, H.; Osellame, R.; Mazzera, M.
Optica, ISSN: 2334-2536 (JCR Impact Factor-2021: 19.8
Data de publicació: 20/08/2018
Article en revista

Quantum Storage of Frequency-Multiplexed Heralded Single Photons
Seri, A.; Lago, D.; Lenhard, A.; Corrielli, G.; Osellame, R.; Mazzera, M.; de Riedmatten, H.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2021: 16.8
Data de publicació: 22/08/2019
Article en revista

Storage of frequency-multiplexed heralded single photons in a laser-written waveguide
International Conference on Integrated Quantum PhotonicsInternational Conference on Integrated Quantum Photonics
Data de presentació: 16/10/2018
Presentació de treball en congressos

Heralded entanglement between spatially separated multimode solid-state quantum memories
2020 QTech
Data de presentació: 04/11/2020
Presentació de treball en congressos

Indistinguishable sources of telecom and quantum memory-compatible photon pairs: towards a quantum repeater test bed
Quantum Technology International Conference
Data de presentació: 04/11/2020
Presentació de treball en congressos

Telecom-heralded entanglement distribution between remote multimode solid-state quantum memories
Conference on Lasers & Electro-Optics / European Quantum Electronics Conference 2021
Data de presentació: 22/06/2021
Presentació de treball en congressos

Telecom-heralded entanglement between remote multimode solid-state quantum memories
2nd European Quantum Technology Conference
Data de presentació: 30/11/2021
Presentació de treball en congressos

Telecom-heralded entanglement distribution between remote, multimode, solid-state quantum memories
APS March Meeting 2022
Data de presentació: 14/03/2022
Presentació de treball en congressos

Multiplexed quantum teleportation from a telecom qubit to a matter qubit through 1 km of optical fibre
Quantum Matter
Data de presentació: 21/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ARGÜELLO LUENGO, JAVIER
Títol:Synthetic quantum matter using atoms and light
Data lectura:21/10/2022
Director/a:CHANG, DARRICK
Codirector/a:GONZALEZ TUDELA, ALEJANDRO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Analogue quantum chemistry simulation
Argüello-Luengo, J.; González, A.; Shi, T.; Zoller, P.; Cirac, Ignacio
Nature, ISSN: 0028-0836 (JCR Impact Factor-2021: 69.504; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/10/2019
Article en revista

Quantum simulation of two-dimensional quantum chemistry in optical lattices
Argüello-Luengo, J.; González, A.; Shi, T.; Zoller, P.; Cirac, Ignacio
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2021: 4.6
Data de publicació: 16/10/2020
Article en revista

Engineering analog quantum chemistry Hamiltonians using cold atoms in optical lattices
Argüello-Luengo, J.; Shi, T.; González, A.
Physical review. A, Atomic, molecular, and optical physics, ISSN: 1094-1622 (JCR Impact Factor-2019: 2.777; Quartil: Q2)
Data de publicació: 14/04/2021
Article en revista

Optomechanical strong coupling between a single photon and a single atom
Argüello-Luengo, J.; Chang, D.
New journal of physics, ISSN: 1367-2630 (JCR Impact Factor-2022: 3.3; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

Tuning long-range fermion-mediated interactions in cold-atom quantum simulators
Argüello-Luengo, J.; González-Tudela, A.; González-Cuadra, D.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2022: 8.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/08/2022
Article en revista

Cold atoms simulator of quantum chemistry
5th Conference on Quantum Information in Spain
Data de presentació: 30/05/2019
Presentació de treball en congressos

Simulating quantum chemistry using cold atoms
IONS Barcelona 2019
Data de presentació: 27/06/2019
Presentació de treball en congressos

Quantum simulation of quantum chemistry in optical lattices
Quantum 2020
Data de presentació: 20/10/2020
Presentació de treball en congressos

Towards quantum chemistry simulation with ultracold atoms
6th Quantum Information in Spain
Data de presentació: 12/05/2021
Presentació de treball en congressos

Strong optomechanical coupling of a single photon and a single atom
NONGAUSS workshop
Data de presentació: 19/05/2021
Presentació de treball en congressos

Single-photon and single-atom optomechanical strong coupling
2nd workshop on waveguide QED
Data de presentació: 24/06/2021
Presentació de treball en congressos

Reaching strong optomechanical coupling between a single photon and single atom
Quantum Optics X
Data de presentació: 09/09/2021
Presentació de treball en congressos

Reaching strong optomechanical coupling between a single photon and a single atom
XIII Reunión Nacional de Óptica
Data de presentació: 23/11/2021
Presentació de treball en congressos

Strong optomechanical coupling between a single photon and single atom
QUENOCOBA workshop
Data de presentació: 01/03/2022
Presentació de treball en congressos

Simulating quantum chemistry using ultracold atoms (Best article 2019-2020)
XXXVIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Data de presentació: 14/07/2022
Presentació de treball en congressos

Tunable long-range fermion-mediated interactions in cold-atom quantum simulators
XXXVIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Data de presentació: 12/07/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DE ROQUE FERNANDEZ, PABLO MANUEL
Títol:Contributions to nanophotonics: linear, nonlinear and quantum phenomena
Data lectura:18/10/2022
Director/a:VAN HULST, NIEK
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Rapid and robust control of single quantum dots
De Roque, P.; Christodoulou, S.; Van Hulst, N.
Light-Science & Applications, ISSN: 2047-7538 (JCR Impact Factor-2020: 23.8
Data de publicació: 03/2017
Article en revista

Roadmap on plasmonics
GROSS, P.; Lawrence, M.; De Roque, P.; Van Hulst, N.
Journal of optics, ISSN: 2040-8978 (JCR Impact Factor-2020: 5.0
Data de publicació: 01/04/2018
Article en revista

Nanoscale Mapping and Control of Antenna-Coupling Strength for Bright Single Photon Sources
De Roque, P.; Van Hulst, N.
Nano letters, ISSN: 1530-6984 (JCR Impact Factor-2020: 19.3
Data de publicació: 11/04/2018
Article en revista

Selective excitation of individual nanoantennas by pure spectral phase control in the ultrafast coherent regime
Accanto, N.; De Roque, P.; Galvan-Sosa, M.; Hancu, I.; Van Hulst, N.
Nanophotonics, ISSN: 2192-8614 (JCR Impact Factor-2020: 8.449; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/09/2020
Article en revista

AUTOR/A:KOTTMANN, KORBINIAN GEBHARD
Títol:Investigating Quantum Many-Body Systems with Tensor Networks, Machine Learning and Quantum Computers
Data lectura:14/10/2022
Director/a:ACÍN DAL MASCHIO, ANTONIO
Director/a:LEWENSTEIN, MACIEJ
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Unsupervised Phase Discovery with Deep Anomaly Detection
Kottmann, K.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2021: 16.8
Data de publicació: 21/10/2020
Article en revista

Unsupervised mapping of phase diagrams of 2D systems from infinite projected entangled-pair states via deep anomaly detection
Kottmann, K.
Scipost physics, ISSN: 2542-4653 (JCR Impact Factor-2021: 8.9
Data de publicació: 09/08/2021
Article en revista

Unsupervised machine learning of topological phase transitions from experimental data
Dawid, A.; Kottmann, K.; Dauphin, A.
Machine learning: science and technology, ISSN: 2632-2153 (JCR Impact Factor-2021: 6.013; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2021
Article en revista

Detecting ergodic bubbles at the crossover to many-body localization using neural networks
Szoldra, T.; Sierant, P.; Kottmann, K.; Lewenstein, M.; Zakrzewski, Jakub
Physical review. B, ISSN: 2469-9969 (JCR Impact Factor-2021: 3.908; Quartil: Q2)
Data de publicació: 29/10/2021
Article en revista

Supersolid-superfluid phase separation in the extended Bose-Hubbard model
Kottmann, K.; Haller, A.; Acín, A.; Astrakharchik, G.; Lewenstein, M.
Physical review. B, ISSN: 2469-9969 (JCR Impact Factor-2021: 3.908; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/11/2021
Article en revista

Variational quantum anomaly detection: Unsupervised mapping of phase diagrams on a physical quantum computer
Kottmann, K.; Fraxanet, J.; Metz, F.; Baldelli, N.
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2021: 4.6
Data de publicació: 16/12/2021
Article en revista

AUTOR/A:TROULLINOU, CHARIKLEIA
Títol:Squeezed-ligh-enhanced magnetometry in a high density atomic vapor
Data lectura:29/09/2022
Director/a:MITCHELL, MORGAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Signal tracking beyond the time resolution of an atomic sensor by Kalman filtering
Jimenez-Martinez, R.; Kolodynski, J.; Troullinou, C.; Lucivero, V. G.; Jong, K.; Mitchell, M.W.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2020: 9.161; Quartil: Q1)
Data de publicació: 26/01/2018
Article en revista

Measurement-induced, spatially-extended entanglement in a hot, strongly-interacting atomic system
Kong, J.; Jimenez-Martinez, R.; Troullinou, C.; Lucivero, V. G.; Tóth, G.; Mitchell, M.W.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2020: 14.919; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Squeezed-light enhancement and backaction evasion in a high sensitivity optically pumped magnetometer
Troullinou, C.; Jimenez-Martinez, R.; Kong, J.; Lucivero, V. G.; Mitchell, M.W.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2021: 9.185; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/11/2021
Article en revista

Towards a high-density squeezed-light magnetometer
Workshop on Optically Pumped Magnetometers
Data de presentació: 21/08/2017
Presentació de treball en congressos

Squeezed light enhanced magnetometer with high density alkali vapor
IONS BCN ’19
Data de presentació: 26/06/2019
Presentació de treball en congressos

High-sensitivity optical magnetometry with squeezed light
Quantum Sensing and Magnetometry
Data de presentació: 13/08/2019
Presentació de treball en congressos

Sub-pT optical magnetometry with squeezed light
Basel Quantum Metrology Sensing
Data de presentació: 13/02/2020
Presentació de treball en congressos

Quantum enhancement of sub pT/ Hz^{1/2} optically pumped magnetometer with squeezed light
Hot Vapor Workshop - Stuttgart 2021
Data de presentació: 22/03/2021
Presentació de treball en congressos

Squeezed-light enhancement of sensitivity and signal bandwidth in an optically-pumped magnetometer
Workshop on Optically Pumped Magnetometers
Data de presentació: 04/10/2021
Presentació de treball en congressos

Tricks with atom-resonant quantum light: tailored photons and squeezed-light-enhanced atomic magnetometry.
Workshop on Quantum Interaction of Distant Objects & Applications of Optically Connected Atoms and Nanoparticles
Data de presentació: 22/10/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DAWID LEKOWSKA, ANNA MARIA
Títol:Quantum many-body physics with ultracold atoms and molecules: exact dynamics and machine learning
Data lectura:20/09/2022
Director/a:LEWENSTEIN, MACIEJ
Codirector/a:TOMZA, MICHAL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Magnetic properties and quench dynamics of two interacting ultracold molecules in a trap
Dawid, A.; Tomza, M.
Physical chemistry chemical physics, ISSN: 1463-9076 (JCR Impact Factor-2021: 3.945; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Phase detection with neural networks: interpreting the black box
Dawid, A.; Dauphin, A.
New journal of physics, ISSN: 1367-2630 (JCR Impact Factor-2021: 6.7
Data de publicació: 01/11/2020
Article en revista

Controlling the dynamics of ultracold polar molecules in optical tweezers
Sroczynska, M.; Dawid, A.; Tomza, M.; Idziaszek, Z.; Calarco, T.; Jachymski, K.
New journal of physics, ISSN: 1367-2630 (JCR Impact Factor-2022: 3.3; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Hessian-based toolbox for reliable and interpretable machine learning in physics
Dawid, A.; Huembeli, P.; Tomza, M.; Lewenstein, M.; Dauphin, A.
Machine learning: science and technology, ISSN: 2632-2153 (JCR Impact Factor-2022: 6.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2022
Article en revista

AUTOR/A:OLIVEIRA DE ALMEIDA, JESSICA
Títol:Quantum Optics at its best: from quantum interferometry to quantum metrology
Data lectura:28/07/2022
Director/a:LEWENSTEIN, MACIEJ
Codirector/a:SKOTINIOTIS, MICHALIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Significant nonclassical paths with atoms and cavities in the double-slit experiment
Oliveira De Almeida, J.; Lewenstein, M.; Quach, J.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2020: 5.3
Data de publicació: 23/10/2020
Article en revista

Discrimination and estimation of incoherent sources under misalignment
Oliveira De Almeida, J.; Kolodynski, J.; Hirche, C.; Lewenstein, M.; Skotiniotis, M.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2021: 2.971; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/02/2021
Article en revista

AUTOR/A:LIU, XINYAO
Títol:Atomic imaging of complex molecular
Data lectura:27/07/2022
Director/a:BIEGERT, JENS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Imaging an isolated water molecule using a single electron wave packet
Liu, X.; Amini, K.; Steinle, T.; Sanchez, A.; Belsa, B.; Moniruzzaman, S.; Steinmetzer, J.; Anh-Thu, L.
Journal of chemical physics, ISSN: 0021-9606 (JCR Impact Factor-2019: 2.991; Quartil: Q2)
Data de publicació: 14/07/2019
Article en revista

Imaging an isolated water molecule with an attosecond electron wave packet
Liu, X.; Amini, K.; Steinle, T.; Sanchez, A.; Moniruzzaman, S.; Belsa, B.; Steinmetzer, J.; Anh-Thu, L.; Moshammer, R.; Pfeifer, T.; Ullrich, J.; Moszynski, .; Lin, C.; Gräfe, S.; Biegert, J.
Journal of physics: conference series, ISSN: 1742-6588 (JCR Impact Factor-2020: 0.21; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Ultrafast imaging of the Renner-Teller effect in a field-dressed molecule
Amini, K.; Sclafani, M.; Steinle, T.; Moniruzzaman, S.; Sanchez, A.; Liu, X.; Anh-Thu, L.; Steinmetzer, J.; Pfeiffer, T.; Moshammer, R.; Ullrich, J.; Lewenstein, M.; Moszynski, .; García de Abajo, F. Javier; Lin, C.; Gräfe, S.; Biegert, J.
Journal of physics: conference series, ISSN: 1742-6588 (JCR Impact Factor-2020: 0.21; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Laser-induced electron diffraction of the ultrafast umbrella motion in ammonia
Belsa, B.; Amini, K.; Liu, X.; Sanchez, A.; Steinle, T.; Steinmetzer, J.; Biegert, J.
Structural Dynamics-US, ISSN: 2329-7778 (JCR Impact Factor-2021: 3.67; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/01/2021
Article en revista

Molecular structure retrieval directly from laboratory-frame photoelectron spectra in laser-induced electron diffraction
Sanchez, A.; Amini, K.; Belsa, B.; Liu, X.; Steinle, T.; Biegert, J.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2021: 17.694; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/03/2021
Article en revista

High density molecular jets of complex neutral organic molecules with Tesla valves
Shaikh, .; Liu, X.; Amini, K.; Steinle, T.; Biegert, J.
Review of scientific instruments, ISSN: 0034-6748 (JCR Impact Factor-2021: 1.843; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

Machine learning for laser-induced electron diffraction imaging of molecular structures
Liu, X.; Amini, K.; Sanchez, A.; Belsa, B.; Steinle, T.; Biegert, J.
Communications chemistry, ISSN: 2399-3669 (JCR Impact Factor-2021: 7.211; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

AUTOR/A:ROMBAUT SEGARRA, JUAN
Títol:Multifunctional optical surfaces for optoelectronic devices
Data lectura:12/07/2022
Director/a:PRUNERI, VALERIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Antireflective Transparent Oleophobic Surfaces by Noninteracting Cavities
Rombaut, J.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2020: 9.229; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/12/2018
Article en revista

Nanostructured Hybrid-Material Transparent Surface with Antireflection Properties and a Facile Fabrication Process
Rombaut, J.
ACS omega, ISSN: 2470-1343 (JCR Impact Factor-2020: 3.9
Data de publicació: 26/11/2019
Article en revista

Antireflective multilayer surface with self-cleaning subwavelength structures
Rombaut, J.; Pruneri, V.
ACS photonics, ISSN: 2330-4022 (JCR Impact Factor-2021: 7.077; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/03/2021
Article en revista

Omnidirectional antireflection biomimetic surfaces for display screens
Fifth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials
Data de presentació: 06/03/2017
Presentació de treball en congressos

Graphene for transparent conductors and infrared sensing
2017 Conference on Lasers and Electro-Optics
Presentació de treball en congressos

Nano-structured optical surfaces base on ultrathin materials for displays and sensing
10th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JULIÀ FARRÉ, SERGI
Títol:Controlling interactions in quantum materials: from a microscopic description to quantum simulation
Data lectura:28/06/2022
Director/a:LEWENSTEIN, MACIEJ
Codirector/a:DAUPHIN, ALEXANDRE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Nanoscale phase separation and pseudogap in the hole-doped cuprates from fluctuating Cu-O-Cu bonds
Dauphin, A.; Wall, S.; Julià, S.; Lewenstein, M.; Grzybowski, P.; Chhajlany, R.; Grochowski, P.
Physical review B: condensed matter and materials physics, ISSN: 1098-0121 (JCR Impact Factor-2018: 1.503; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/03/2020
Article en revista

Self-Trapped polarons and topological defects in a topological mott insulator
Julià, S.; Müller, M.; Lewenstein, M.; Dauphin, A.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2020: 15.2
Data de publicació: 11/12/2020
Article en revista

AUTOR/A:BERNARDELLO, MATTEO
Títol:Development of novel multimodal light-sheet fluorescence microscopes for in-vivo imaging of vertebrate organisms
Data lectura:14/06/2022
Director/a:LOZA ALVAREZ, PABLO
Codirector/a:GUALDA MANZANO, EMILIO JOSE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Analysis of intracellular protein dynamics in living zebrafish embryos using light-sheet fluorescence single-molecule microscopy
Bernardello, M.; Gualda Manzano, Emilio Jose; Castro, G.; Loza, P.
Biomedical optics express, ISSN: 2156-7085 (JCR Impact Factor-2021: 3.562; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

Light-sheet fluorescence microscopy for the in vivo study of microtubule dynamics in the zebrafish embryo
Bernardello, M.; Marsal, M.; Gualda Manzano, Emilio Jose; Loza, P.
Biomedical optics express, ISSN: 2156-7085 (JCR Impact Factor-2021: 3.562; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

Modular multimodal platform for classical and high throughput light sheet microscopy
Bernardello, M.; Gualda Manzano, Emilio Jose; Loza, P.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2022: 4.6; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/02/2022
Article en revista

Multiple asters organize the yolk microtubule network during dclk2-GFP zebrafish epiboly
Marsal, M.; Bernardello, M.; Gualda Manzano, Emilio Jose; Loza, P.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2022: 4.6; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/03/2022
Article en revista

Dynamics of zebrafish microtubule organization during embryonic development using light-sheet microscopy
European Light Microscopy Initiative: ELMI 2018
Presentació de treball en congressos

Light-sheet microscopy: studying zebrafish microtubules during embryonic development
10th Anniversary Light Sheet Fluorescence Microscopy Conference
Presentació de treball en congressos

Light-sheet microscopy for the study of microtubule organization’s dynamics during the development of zebrafish embryos
MiFoBio 2018
Presentació de treball en congressos

Yolk microtubules organization’s dynamics in zebrafish embryonic development visualized through Light-Sheet Microscopy
Spanish Portuguese meeting for Advanced Optical Microscopy 2018
Presentació de treball en congressos

LSFM underscores the variability and complexity of yolk microtubule organization during early zebrafish development
Virtual 12th Light Sheet Fluorescence Microscopy Conference 2020
Data de presentació: 23/09/2020
Presentació de treball en congressos

High-throughput live imaging using Light Sheet Microscopy
2020 International Conference Laser Optics
Data de presentació: 05/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ELU ETXANO, UGAITZ
Títol:High-peak-power mid-infrared OPCPAs for extreme nonlinear photonics
Data lectura:03/05/2022
Director/a:BIEGERT, JENS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Extreme temporal compression of ultra-broadband mid-infrared pulses
Data de publicació: 15/02/2022
Capítol en llibre

High average power and single-cycle pulses from a mid-IR optical parametric chirped pulse amplifier
Elu, U.; Catani, F.
Optica, ISSN: 2334-2536 (JCR Impact Factor-2020: 18.7
Data de publicació: 20/09/2017
Article en revista

Infrared electric field sampled frequency comb spectroscopy
Elu, U.
Science advances, ISSN: 2375-2548 (JCR Impact Factor-2020: 16.6
Data de publicació: 12/06/2019
Article en revista

Table-top high-energy 7¿¿µm OPCPA and 260¿¿mJ Ho:YLF pump laser
Elu, U.; Steinle, T.
Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2020: 7.0
Data de publicació: 01/07/2019
Article en revista

Few-cycle mid-infrared pulses from BaGa2GeSe6
Elu, U.; Maidment, L.; Vamos, L.; Steinle, T.; Haberstroh, F.; Petrov, V.; Badikov, V.; Badikov, D.; Biegert, J.
Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2020: 7.0
Data de publicació: 01/07/2020
Article en revista

Seven-octave high-brightness and carrier-envelope-phase-stable light source
Elu, U.; Maidment, L.; Vamos, L.; Badikov, V.; Badikov, D.; Petrov, V.; Biegert, J.
Nature photonics, ISSN: 1749-4885 (JCR Impact Factor-2021: 39.728; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

44 µJ, 160 kHz, few-cycle mid-IR OPCPA with chirp reversal
2016 Conference on Lasers and Electro-Optics
Data de presentació: 05/06/2016
Presentació de treball en congressos

Single-cycle, 9.6-W, mid-IR pulses via soliton selfcompression from a 21-W OPCPA at 3.25 µm and 160 kHz
Advanced Solid State Lasers 2017
Data de presentació: 01/10/2017
Presentació de treball en congressos

260-mJ Ho:YLF pump for a 7-µm OPCPA
High Intensity Lasers and High Field 2018
Data de presentació: 27/03/2018
Presentació de treball en congressos

Single-cycle, high-power, mid-IR optical parametric chirped amplifier
Mid-Infrared Coherent Sources
Data de presentació: 26/03/2018
Presentació de treball en congressos

Direct electric-field sampled infrared spectroscopy from 3--25 µm
Conference on Lasers and Electro
Data de presentació: 13/05/2018
Presentació de treball en congressos

Towards a CEP-stable 10-mJ-level mid-IR OPCPA at 7 µm
Conference on Lasers & Electro-Optics / European Quantum Electronics Conference 2019
Data de presentació: 23/06/2019
Presentació de treball en congressos

340 - 40,000 nm coherent light source
2021 IEEE Photonics Conference
Data de presentació: 18/10/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DESHMUKH, CHETAN
Títol:Detection of a single erbium ion in a nanoparticle
Data lectura:29/04/2022
Director/a:DE RIEDMATTEN, HUGUES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Coherent optical and spin spectroscopy of nanoscale Pr3+:Y2O3
Deshmukh, C.; de Riedmatten, H.
Physical review. B, ISSN: 2469-9950 (JCR Impact Factor-2020: 6.5
Data de publicació: 04/10/2019
Article en revista

Dynamic control of Purcell enhanced emission of erbium ions in nanoparticles
Deshmukh, C.; de Riedmatten, H.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2021: 17.694; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

AUTOR/A:FRÖLIAN, ANIKA
Títol:Simulating a topological gauge theory in a Raman-dressed Bose-Einstein condensate
Data lectura:26/04/2022
Director/a:TARRUELL PELLEGRIN, LETICIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Self-bound states in coherently coupled Bose-Einstein condensates
Half Day meeting Barcelona
Data de presentació: 08/02/2019
Presentació de treball en congressos

Coherent coupling in Bose-Einstein condensates: Interaction control and density dependent gauge fields
Young Atomic Optician conference
Data de presentació: 29/07/2019
Presentació de treball en congressos

Coherently coupled Bose-Einstein condensates with tunable interactions
ICFO-Hamburg workshop
Data de presentació: 04/11/2019
Presentació de treball en congressos

Chiral interactions and density dependent gauge fields with ultracold atoms
FOR 2414 student workshop
Data de presentació: 04/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VENTURINI, VALERIA
Títol:Mechanisms and functions of the nucleus as a mechano-controller of cell contractility and migration plasticity
Data lectura:08/04/2022
Tutor/a:SEWELL, ROBERT
Director/a:WIESER, STEFAN
Codirector/a:RUPRECHT, VERENA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Direct force measurements of subcellular mechanics in confinement using optical tweezers
Català, F.; Venturini, V.; Ruprecht, Verena; Krieg, Michael
Journal of visualized experiments, ISSN: 1940-087X (JCR Impact Factor-2021: 1.424; Quartil: Q3)
Data de publicació: 31/08/2021
Article en revista

How do Cells Sense Physical Forces? Cellular Mechanosensing and Motility in Biomimetic 3D Environments
Joint 12th EBSA – 10th ICBP-IUPAP BIOPHYSICS CONGRESS
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SUKEERT, SUKEERT
Títol:Versatile nonlinear frequency conversion sources in the near- and mid-infrared
Data lectura:09/03/2022
Director/a:EBRAHIM-ZADEH, MAJID
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Widely tunable room-temperature continuous-wave optical parametric oscillator based on periodically-poled KTiOPO4
Devi, K.; Padhye, A.; Sukeert, S.; Ebrahim-Zadeh, M.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2020: 3.894; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/08/2019
Article en revista

Green-pumped optical parametric oscillator based on fan-out grating periodically-poled MgO-doped congruent LiTaO3
Sukeert, S.; Kumar, S. Chaitanya; Ebrahim-Zadeh, M.
Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2020: 3.776; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2019
Article en revista

Green-pumped continuous-wave parametric oscillator based on fanout–grating MgO:PPLN
Sukeert, S.; Kumar, S. Chaitanya; Ebrahim-Zadeh, M.
Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2020: 3.776; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2020
Article en revista

High-Power, Continuous-Wave, Fiber-Pumped Difference-Frequency-Generation at 2.26 µm
Sukeert, S.; Kumar, S. Chaitanya; Ebrahim-Zadeh, M.
IEEE photonics technology letters, ISSN: 1041-1135 (JCR Impact Factor-2021: 2.414; Quartil: Q3)
Data de publicació: 15/06/2021
Article en revista

High-power continuous-wave mid-infrared difference-frequency generation in the presence of thermal effects
Sukeert, S.; Kumar, S. Chaitanya; Ebrahim-Zadeh, M.
Journal of the Optical Society of America B. Optical physics, ISSN: 0740-3224 (JCR Impact Factor-2021: 2.058; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/08/2021
Article en revista

Widely tunable, green -pumped, visible and near-infrared continuous-wave optical parametric oscillator based on fan-out-grating PPKTP
8th EPS-QEOD Europhoton conference 2018
Data de presentació: 06/09/2018
Presentació de treball en congressos

Green-pumped optical parametric oscillator based on fan-out-grating periodically-poled Mg-doped congruent LiTaO3
Conference on Lasers & Electro-Optics / European Quantum Electronics Conference 2019
Data de presentació: 27/06/2019
Presentació de treball en congressos

Green-pumped optical parametric oscillator based on fanout-grating periodically-poled Mg-doped congruent LiTaO3
2019 IEEE Photonics Conference
Data de presentació: 02/10/2019
Presentació de treball en congressos

Rapidly tunable continuous-wave green-pumped optical parametric oscillator based on fanout MgO:PPLN
2020 Conference on Lasers and Electro-Optics: Science and Innovation
Data de presentació: 12/05/2020
Presentació de treball en congressos

Continuous-wave green-pumped optical parametric oscillator based on fanout MgO:PPLN
2020 IEEE Photonics Conference
Data de presentació: 29/09/2020
Presentació de treball en congressos

High-Power Fiber-Pumped Continuous-Wave Difference-Frequency-Generation at 2.26 µm
Conference on Lasers & Electro-Optics / European Quantum Electronics Conference 2021
Data de presentació: 25/06/2021
Presentació de treball en congressos

Continuous-wave high-power fiber-based difference-frequency-generation at 2.26 µm
2021 IEEE Photonics Conference
Data de presentació: 18/10/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KEARY, SARAH
Títol:Spatiotemporal organisation of protein nanoclusters in adhesion complexes
Data lectura:28/02/2022
Director/a:GARCÍA PARAJO, MARÍA
Codirector/a:CAMPELO AUBARELL, FELIX
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Shear forces induce ICAM-1 nanoclustering on endothelial cells that impact on T-cell migration
Piechocka, I.; Keary, S.; Sosa-Costa, A.; Lau, L.; Mohan, N.; Stanisvljevic, J.; Borgman, K.; Lakadamyali, M.; Manzo, C.; Garcia-Parajo, M.
Biophysical journal, ISSN: 0006-3495 (JCR Impact Factor-2021: 3.699; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Dissecting the dynamics of integrin clustering and focal adhesion formation at the nano-scale
FEBS Workshop Biological Surfaces and Interfaces: Interface Dynamics
Data de presentació: 05/07/2017
Presentació de treball en congressos

Super-Resolution Microscopy Reveals Nano-Hubs of Spatially Segregated Proteins Within Focal Adhesions
GRS-Deciphering Extracellular Matrix Complexity: From Molecular Mechanisms to Tissue Functions
Data de presentació: 04/05/2019
Presentació de treball en congressos

Super-resolution microscopy reveals nano-hubs of spatially segregated proteins within focal adhesions
GRC-2019 Fibronectin, Integrins and Related Molecules
Data de presentació: 07/05/2019
Presentació de treball en congressos

Super-resolution microscopy reveals nano-hubs of spatially segregated proteins within focal adhesions.
ASCB- 2020 Cell Bio Virtual
Data de presentació: 15/12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ÖZDEMIR, ONUR
Títol:Further Into the Infrared With Quantum Dot Photodetectors
Data lectura:04/02/2022
Director/a:KONSTANTATOS, GERASIMOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
High Sensitivity Hybrid PbS CQD-TMDC Photodetectors up to 2 µm
Özdemir, O.; Konstantatos, G.
ACS photonics, ISSN: 2330-4022 (JCR Impact Factor-2019: 6.864; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/10/2019
Article en revista

Mid- and long-wave infrared optoelectronics via intraband transitions in PbS Colloidal Quantum Dots
Ramiro, I.; Özdemir, O.; Christodoulou, S.; Gupta, S.; Dalmases, M.; Torre, I.; Konstantatos, G.
Nano letters, ISSN: 1530-6984 (JCR Impact Factor-2020: 11.189; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/02/2020
Article en revista

Size- and temperature-dependent intraband optical properties of heavily n-doped PbS colloidal quantum dot solid-state films
Ramiro, I.; Kundu, B.; Dalmases, M.; Özdemir, O.; Pedrosa, M.; Konstantatos, G.
ACS nano, ISSN: 1936-0851 (JCR Impact Factor-2020: 15.881; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/06/2020
Article en revista

Single-exciton gain and stimulated emission across the infrared telecom band from robust heavily doped PbS colloidal quantum dots
Christodoulou, S.; Ramiro, I.; Othonos, A.; Dalmases, M.; Özdemir, O.; Pradhan, S.; Itskos, Grigorios; Konstantatos, G.
Nano letters, ISSN: 1530-6984 (JCR Impact Factor-2020: 11.189; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/08/2020
Article en revista

Hybrid 2D-QD MoS2–PbSe quantum dot broadband photodetectors with high-sensitivity and room-temperature operation at 2.5 µm
Kundu, B.; Özdemir, O.; Dalmases, M.; Konstantatos, G.; Kumar, G.
Advanced optical materials, ISSN: 2195-1071 (JCR Impact Factor-2021: 10.05; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/09/2021
Article en revista

Intraband Mid and Long Wave Infrared PbS Colloidal Quantum Dot Photodetectors Enabled by Robust Heavy Doping
MRS Fall Meetings and Exhibits 2019
Data de presentació: 04/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PÉREZ SALINAS, DANIEL
Títol:Inhomogeneity and disorder in ultrafast phase transitions
Data lectura:31/01/2022
Director/a:WALL, SIMON ELLIOT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Imaging nanometer phase coexistence at defects during the insulator–metal phase transformation in VO2 thin films by resonant soft X-ray holography
Vidas, L.; Günther, C.; Miller, T.; Pérez, D.; Martinez, E.; Wall, S.
Nano letters, ISSN: 1530-6984 (JCR Impact Factor-2019: 20.5
Data de publicació: 16/05/2018
Article en revista

Study of second and third harmonic generation from an indium tin oxide nanolayer: Influence of nonlocal effects and hot electrons
Rodriguez, L.; Scalora, Michael; Johnson, A. S.; Cojocaru, C.; Akozbek, N.; Coppens, Z. J.; Pérez, D.; Wall, S.; Trull, J.
APL Photonics, ISSN: 2378-0967 (JCR Impact Factor-2020: 5.672; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/01/2020
Article en revista

Does Vo2 host a transient monoclinic metallic phase?
Vidas, L.; Martinez, E.; Pérez, D.; Wall, S.
Physical Review X, ISSN: 2160-3308 (JCR Impact Factor-2020: 15.762; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/08/2020
Article en revista

Quantitative hyperspectral coherent diffractive imaging spectroscopy of a solid-state phase transition in vanadium dioxide
Johnson, A. S.; Valls, J.; Vidas, L.; Pérez, D.; Günther, C.; Wall, S.
Science advances, ISSN: 2375-2548 (JCR Impact Factor-2021: 14.957; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/08/2021
Article en revista

Second harmonic generation from an ITO nanolayer: experiment versus theory
Nanophotonics VIII
Data de presentació: 01/04/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CASTILLA GÓMEZ, MANUEL SEBASTIÁN
Títol:Photodetectors based on graphene pn-junctions for mid-infrared and terahertz range
Data lectura:31/01/2022
Director/a:KOPPENS, FRANK
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Nonequilibrium properties of graphene probed by superconducting tunnel spectroscopy
Castilla, S.
Physical review. B, ISSN: 2469-9950 (JCR Impact Factor-2019: 6.6
Data de publicació: 13/02/2019
Article en revista

Fast and Sensitive Terahertz Detection Using an Antenna-Integrated Graphene pn Junction
Castilla, S.; Nikitin, A.; Koppens, F.
Nano letters, ISSN: 1530-6984 (JCR Impact Factor-2019: 20.5
Data de publicació: 08/05/2019
Article en revista

Plasmonic antenna coupling to hyperbolic phonon-polaritons for sensitive and fast mid-infrared photodetection with graphene
Castilla, S.; Vangelidis, I.; Pusapati, V.; Autore, M.; Slipchenko, T.; Rajendran, K.; Kim, S.; Watanabe, K.; Taniguchi, T.; Martín-Moreno, L.; Englund, D.; Tielrooij, Klaas-jan; Hillenbrand, Rainer; Lidorikis, E.; Koppens, F.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2020: 14.919; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Plasmonics of supported nanoparticles reveals adhesion at the nanoscale: implications for metals on dielectrics
Lazzari, R.; Castilla, S.
ACS applied nano materials, ISSN: 2574-0970 (JCR Impact Factor-2020: 5.097; Quartil: Q2)
Data de publicació: 24/12/2020
Article en revista

Highly sensitive, ultrafast photo-thermoelectric graphene THz detector
43rd International Conference on Infrared Millimeter and Terahertz Waves
Data de presentació: 09/09/2018
Presentació de treball en congressos

Bound in the continuum modes in indirectly-patterned hyperbolic media
Conference on Lasers & Electro-Optics / European Quantum Electronics Conference 2019
Data de presentació: 21/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PRAKASH, VINDHIYA
Títol:NARROWBAND PHOTON PAIRS FOR ATOMS: HIGH RESOLUTION SPECTRAL ENGINEERING AND CHARACTERISATION
Data lectura:16/12/2021
Director/a:MITCHELL, MORGAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Maltese cross coupling to individual cold atoms in free space
Bruno, N.; Bianchet, L.; Prakash, V.; Li, N.; Alves, N.; Mitchell, M.W.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2019: 6.7
Data de publicació: 14/10/2019
Article en revista

Narrowband photon pairs with independent frequency tuning for quantum light-matter interactions
Prakash, V.; Bianchet, L.; Torrent, M.; Gomez, P.; Bruno, N.; Mitchell, M.W.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2019: 6.7
Data de publicació: 23/12/2019
Article en revista

Autoheterodyne characterization of narrow-band photon pairs
Prakash, V.; Sierant, A.; Mitchell, M.W.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2021: 9.185; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/07/2021
Article en revista

A system to interact entangled photon pairs with individual atoms.
Quantum Optics Conference 2018
Data de presentació: 01/03/2018
Presentació de treball en congressos

Exploring Two Photon Processes Mediated by an Atom
International Conference on Atomic Physics 2018
Data de presentació: 25/07/2018
Presentació de treball en congressos

POSTER - A versatile neutral-atom microtrap to study light-matter interaction at the single particle level
Quantum Optics ix
Data de presentació: 10/2018
Presentació de treball en congressos

ORAL - A versatile neutral-atom microtrap to study light-matter interaction at the single particle level
Advances in Quantum Simulation With Ultracold Atoms
Data de presentació: 11/2018
Presentació de treball en congressos

CORRELATED PHOTON PAIRS WITH INDEPENDENT FREQUENCY TUNEABILITY FOR COLD ATOM EXPERIMENTS.
Quantum 2019
Data de presentació: 27/05/2019
Presentació de treball en congressos

Tuneable, Narrowband, Entangled Photons interfaced with Atomic Systems
Conference on Lasers & Electro-Optics / European Quantum Electronics Conference 2019
Data de presentació: 24/06/2019
Presentació de treball en congressos

Correlated Photons with Independent Frequency Tuneability for Cold Atom Experiments
Young Atom Opticians conference
Data de presentació: 29/07/2019
Presentació de treball en congressos

A versatile system to study light matter interactions at the level of single quanta
Barcelona Cold Atoms Workshop
Data de presentació: 06/02/2020
Presentació de treball en congressos

Narrowband Photon Pairs with Independent Frequency Tuneability for Cold Atom Experiments
7th Annual Bristol Quantum Information Technologies Workshop
Data de presentació: 27/04/2020
Presentació de treball en congressos

ORAL - Quantum jump spectroscopy: how to interrogate a single atom
Cold Atoms Meeting
Data de presentació: 10/2020
Presentació de treball en congressos

HOM interference between distinguishable photons?
8th Annual Bristol Quantum Information Technologies Workshop
Data de presentació: 27/04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MORENO MENCÍA, DAVID
Títol:The application of broadband ultrafast spectroscopy to reveal structural, magnetic and electronic dynamics in quantum materials.
Data lectura:22/11/2021
Director/a:WALL, SIMON ELLIOT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Non-equilibrium dynamics of the prototypical Mott insulator V2O3
ICFOday poster competition
Data de presentació: 12/2018
Presentació de treball en congressos

Disentangling electron and phonon dynamics in Mott insulating Sr3Ir2O7
ICFOday poster competition
Data de presentació: 12/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARTÍNEZ-DENEGRI SÁNCHEZ, GUILLERMO
Títol:LIGHT HARVESTING AND ENERGY EFFICIENCY IN PEROVSKITE SOLAR CELLS AND THEIR APPLICATIONS
Data lectura:29/09/2021
Director/a:MARTORELL PENA, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Stabilization of the J-V characteristic of a perovskite solar cell using an intelligent control loop
Bheesayagari, C.; Martínez-denegrí, G.; Orpella, A.; Pons, J.; Bermejo, S.; Alcubilla, R.; Martorell, J.; Dominguez, M.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2021: 2.69; Quartil: Q3)
Data de publicació: 02/01/2021
Article en revista

Flexible Periodic Half-Cylinder Photonic Plate as a Light Recycling Device Applicable to Liquid Crystal Displays
Conference on Lasers & Electro-Optics / European Quantum Electronics Conference 2019
Data de presentació: 23/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GÜNTHER, NILS-ERIC
Títol:Dynamics of Quantum Mixtures
Data lectura:08/09/2021
Director/a:LEWENSTEIN, MACIEJ
Codirector/a:MASSIGNAN, PIETRO ALBERTO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Quantized superfluid vortex dynamics on cylindrical surfaces and planar annuli
Guenther, N.; Massignan, P.; Fetter, A.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2017: 2.909; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/12/2017
Article en revista

Bose polarons at finite temperature and strong coupling
Guenther, N.; Massignan, P.; Lewenstein, M.; Bruun, G. M.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2018: 9.227; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2018
Article en revista

Superfluid vortex dynamics on a torus and other toroidal surfaces of revolution
Guenther, N.; Massignan, P.; Fetter, A.
Physical review, A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2020: 3.14; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/05/2020
Article en revista

Mobile impurity in a Bose-Einstein condensate and the orthogonality catastrophe
Guenther, N.; Schmidt, R.; Bruun, G. M.; Gurarie, V.; Massignan, P.
Physical review, A, ISSN: 2469-9934 (JCR Impact Factor-2021: 2.971; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

AUTOR/A:MUÑOZ GIL, GORKA
Títol:Anomalous diffusion: from life to machines
Data lectura:09/11/2020
Director/a:LEWENSTEIN, MACIEJ
Codirector/a:GARCÍA MARCH, MIGUEL ANGEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Restricted Boltzmann machines as variational wave functions
Annual Barcelona cold atom meeting 2020
Data de presentació: 06/02/2020
Presentació de treball en congressos

Certificates of many-body quantum properties assisted by machine learning
Quantum techniques in machine learning
Data de presentació: 11/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SANZ SÁNCHEZ, JULIO
Títol:Two-component Bose-Einstein condensates with competing interactions
Data lectura:10/02/2020
Director/a:TARRUELL PELLEGRIN, LETICIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Coherent Coupling in Bose-Einstein Condensates: Interaction Control and Density Dependent Gauge Fields
Dynamics and interactions in quantum gases
Data de presentació: 04/09/2019
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
12/09/202330/06/2026Chips para arquitecturas avanzadas y sistemas fotónicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
08/06/202208/06/2022A device, a method, and a computer program, for detecting airborne particulate matter in aerosols
16/03/202216/03/2022Dispositivo de obtención de imágenes basado en láminas de luz con profundidad de campo aumentada
30/11/202130/11/2021Self-Referenced Sensor
15/09/202115/09/2021Light sheet-based imaging device with extended depth of field
16/02/202116/02/2021Dispositivo fotovoltaico con un conjunto de fibras para seguimiento del sol
01/01/201930/09/2022NUEVOS EFECTOS EN PLATAFORMAS DE GUIAS DE ONDA ANISOTROPASAgencia Estatal de Investigación

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
12/09/202330/06/2026Chips para arquitecturas avanzadas y sistemas fotónicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
08/06/202208/06/2022A device, a method, and a computer program, for detecting airborne particulate matter in aerosols
16/03/202216/03/2022Dispositivo de obtención de imágenes basado en láminas de luz con profundidad de campo aumentada
30/11/202130/11/2021Self-Referenced Sensor
15/09/202115/09/2021Light sheet-based imaging device with extended depth of field
16/02/202116/02/2021Dispositivo fotovoltaico con un conjunto de fibras para seguimiento del sol
01/01/201930/09/2022NUEVOS EFECTOS EN PLATAFORMAS DE GUIAS DE ONDA ANISOTROPASAgencia Estatal de Investigación

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

  Modificació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt