Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Intel·ligència Artificial

Intel·ligència Artificial

A dia d’avui el Doctorat en Intel·ligència Artificial és l’únic programa de doctorat centrat exclusivament en Intel·ligència Artificial a les universitats a Catalunya.

• El desenvolupament de la informàtica i la seva penetració en tots els camps de la societat constitueixen un element bàsic per entendre el progrés socioeconòmic des de la segona meitat de segle XX. En els últims anys, en particular, la intel·ligència artificial, pel seu tarannà multidisciplinari, a més d’impulsar el desenvolupament científic i tecnològic en totes les àrees de la ciència, de l’enginyeria i de moltes altres disciplines, ha permès la interpretació eficient i efectiva de dades científiques i socials, de manera que ha contribuït de manera decisiva a la comprensió del món que ens envolta, dels éssers vius, de l’home i de la societat. La intel·ligència artificial està present avui en gairebé tots els àmbits d’una societat avançada. En particular els sectors financer, industrial, de serveis, d’administració pública, sanitari, de comunicacions, d’ensenyament i de recerca i innovació no es conceben sense un component important d’intel·ligència integrada en els sistemes que els controlen.

• La zona d’influència del grau proposat és fonamentalment Catalunya, tot i que el Departament acull també estudiants d’altres parts d’Espanya, així com de diversos països. Catalunya, i en particular l’àrea metropolitana de Barcelona, és una zona de gran desenvolupament industrial i de serveis. L’àmbit financer, d’assegurances, la petita i mitjana empresa, les consultories, la formació i la recerca són peces fonamentals per al desenvolupament del país. En tots aquests àmbits, com ja s’ha esmentat, és necessària la intel·ligència artificial. En conseqüència, la formació de bons investigadors en aquest àmbit s’ha convertit, sense cap dubte, en un factor estratègic de desenvolupament.

• El Programa de Doctorat en Intel·ligència Artificial va ser el primer a l’àrea a Catalunya (1985) i durant molts anys l’únic que va existir. Des de llavors la intel·ligència artificial ha experimentat un creixement exponencial, ja que s’ha col·locat en el punt de partida de moltes línies de recerca i productes que han arribat al gran públic, ja sigui a Amèrica, el Japó o Europa, on una part significativa dels recursos dels programes marc s’han dedicat a finançar projectes amb un component important d’intel·ligència artificial. En particular, a Catalunya, el Programa de Doctorat en Intel·ligència Artificial de la UPC ha estat determinant per a la creació d’una comunitat científica puixant i creixent. Hi ha centres de recerca públics i privats dels més importants a Europa que han estat fundats per investigadors graduats en el nostre programa. S’han creat diverses empreses derivades (‘spin-offs’) (p. ex., ISOCO, 3SCALE, Intelligent Pharma, Sisltech) a partir dels resultats d’una o més tesis doctorals i, a més, hi ha una Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial (ACIA) que és de les més importants d’Europa.

• El Programa de Doctorat en Intel·ligència Artificial destaca a nivell europeu per la productivitat i qualitat investigadora dels seus membres, que participen en projectes de recerca finançats amb fons de la Unió Europea o nacionals o per altres organitzacions i companyies espanyoles. Especial menció mereixen la coordinació i participació en projectes de recerca integrats dins dels programes marc V, VI i VII (Share-it, Laboranova, Contract, Agencities.RTD, Alive, SUPERHUB, etc.). A la Universitat Politècnica de Catalunya hi ha tres grups consolidats reconeguts per la Generalitat i un altre per la mateixa Universitat que estan directament relacionats amb el programa, i això assegura el dinamisme i qualitat científica necessaris per mantenir el programa en un nivell alt de qualitat i exigència. A més, com s’ha indicat, aquests grups són molt actius en l’obtenció de finançament en les convocatòries de la Unió Europea el que assegura un estret contacte amb l’empresa nacional i europea, així com un alt grau d’internacionalització. A més, altres grups de la UPC de forma regular envien estudiants a realitzar els seus estudis en el programa. El mateix passa amb estudiants provinents d’altres universitats com la URV o l’Institut d’Investigacions en Intel·ligència Artificial del CSIC.

• El Programa de Doctorat en Intel·ligència Artificial de la UPC ha obtingut la Menció de Qualitat en 2003 (MCD2003-00129) i la va renovar en les convocatòries següents: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Entre altres reconeixements dels últims deu anys, cal destacar els que han rebut algunes de les tesis doctorals defensades en el programa:

• Dues de les tesis doctorals llegides en els últims anys han obtingut l’Artificial Intelligence Dissertation Award (anys 2010 i 2003). És l’únic programa d’intel·ligència artificial a tot Espanya que ha rebut aquestes distincions. A Europa, hi ha dos exemples més: els programes de doctorat en intel·ligència artificial de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) i el del J. Stefan Institute a Ljubljana.

• A més, entre els alumnes distingits cal comptar que hi ha cinc ECCAI Fellows. El nostre programa és un dels que més ’fellows’ han produït a Europa. Aquests són: Prof. Carlos Serra (IIIA-CSIC), Enric Plaza (1) (IIIA-CSIC) Vicenç Torra (IIIA-CSIC), Pedro Messeguer (IIIA-CSIC) i Lluís Godó (IIIA-CSIC)

• Una altra tesi ha obtingut el Best Thesis Award 2009 de la European Association for Machine Translation.

• Una altra va obtenir el Premi Joan Lluís Vives Prize 2003, el Barcelona City Research Prize 2003 i el Premi Extraordinari de Doctorat, de la Universitat Politècnica de Catalunya, curs 2003-2004.

• Una altra va obtenir el Premi de Recerca Chihuahua 2002, atorgat per l’Estat de Chihuahua, Mèxic.

El Programa de Doctorat en Intel·ligència Artificial s’emmarca dins de l’àmbit de tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i desenvolupa la seva activitat de recerca dins de la corresponent línia prioritària de recerca de la UPC. Es pretén que la qualitat de la formació proporcionada estigui d’acord amb un dels reptes del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013 (PRI): Investigació i Tecnologia d’Excel·lència i de Frontera (vegeu la secció 8, pàg. 13) i amb els objectius de l’àrea 1, generació de coneixements i de capacitats científiques i tecnològiques, del Pla Nacional de Recerca Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011 (PN R+D+I).
Des del punt de vista científic i tècnic, algunes de les línies de recerca del programa contribueixen a diversos dels reptes inclosos en les línies d’interès del PRI:
• Fluxos eficaços de persones i mercaderies (mobilitat sostenible) i d’informació. El programa cobreix línies relatives als fluxos d’informació relacionats amb l’accessibilitat i la gestió de la informació, en particular en els contextos d’algorítmia i programació.
• Nova societat dels serveis amb ‘serviproductes’ de consum. El programa incorpora línies de recerca relacionades amb l’estudi i l’anàlisi d’aspectes algorítmics i estructurals de xarxes socials i xarxes computacionals heterogènies (sensors, robots, mòbils, etc.), que tindran un paper fonamental en el desenvolupament de noves metodologies en aquest àmbit. També tracta el desenvolupament de tecnologies de computació gràfica i realitat virtual i augmentada.
• Prevenció i cura de la salut de les persones. El programa incorpora línies de recerca relacionades amb la bioinformàtica i la visualització mèdica.
En relació amb el PN R+D+I, les línies de recerca del Doctorat en Intel·ligència Artificial s’inclouen en l’àrea TIN, dins dels objectius de l’Acció Estratègica 4: Telecomunicacions i Societat de la Informació, amb potencials contribucions en les sublínies següents:
1. Tecnologies informàtiques
b) Interfícies multimodals avançades.
c) Sistemes de paret i distribuïts.
d) Enginyeria del programari i gestió de la informació.
e) Sistemes intel·ligents.
f) Programari lliure i de codi obert.
8. Aplicacions, serveis i continguts sectorials
a) Empreses i en particular pimes. Negoci electrònic en el seu sentit més ampli.
b) Salut, assistència i inclusió social, incloent-hi l’e-inclusió per a banda ampla.
c) Seguretat en el seu sentit més ampli.
d) Transport en el seu sentit més ampli.
En relació amb el setè Programa Marc de la Comunitat Europea, dins el tema 3, Informació i Comunicació (ICT), del Work Programme 2011-2012, les línies de recerca del programa s’emmarquen dins de la programació, disseny i anàlisi d’alguns dels components de desenvolupament dels reptes plantejats:
• Challenge 1: Pervasive and trusted network and service infrastructures
- tools and platforms for novel Internet application development
- key technological developments in networking, digital media and service infrastructures.
• Challenge 3: alternative paths to components and systems
- multicore computing systems
- embedded systems
- monitoring and control
- cooperating complex systems
• Challenge 4: technologies for digital content and languages
- access and use online content and services
- reliability of retrieval and use of digital resources
- scaling up data analysis to keep pace with extremely large data volumes
• Challenge 5: ICT for health, ageing well, inclusion and governance. ICT for disease prediction, early diagnosis, prevention, minimally invasive treatment
Altres reptes i conceptes emblemàtics com ’smart cities’, ’greener technologies’ i els ’living labs’ són sens dubte camps on la intel·ligència artificial està en el nucli dur del desenvolupament tecnològic i científic.


COORDINADOR/A

Larrosa Bondia, Francisco Javier

CONTACTE

Unitat de Doctorat
Unitat Transversal de Gestió CNTIC
Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech
C. Jordi Girona, 1-3
Edifici B4 - 003
08034 Barcelona
doctorat.ia@upc.edu
Tel: 93413 78 36

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Una disciplina científica tan horitzontal, interdisciplinària i diversa com la intel·ligència artificial no permet definir un perfil específic d’ingrés. Els interessos de recerca i aplicació van de la biologia i la medicina a la lingüística computacional, la visió artificial o la robòtica intel·ligent, només per fixar alguns dels extrems científics.

No obstant això, per definir una base identificable de coneixement bàsics, la formació prèvia del candidat ha de proporcionar, preferentment, una formació i capacitat investigadora equivalent a la proporcionada pel Master en Intel·ligència Artificial que s’imparteix actualment a la UPC, o per les especialitzacions en Computació Avançada i Computació Gràfica i Realitat Virtual del Master on Innovation and Research in Informatics, que sorgeix de la reorganització dels estudis de màster en l’àmbit TIC de la UPC.

El Master en Intel·ligència Artificial també accepta estudiants d’un espectre molt ampli de disciplines científiques.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.
g) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Ciències de la Computació (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://artificialintelligence.phd.upc.edu/en/phd

CONTACTE:
Unitat de Doctorat
Unitat Transversal de Gestió CNTIC
Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech
C. Jordi Girona, 1-3
Edifici B4 - 003
08034 Barcelona
doctorat.ia@upc.edu
Tel: 93413 78 36

Convenis amb altres institucions


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Una disciplina científica tan horitzontal, interdisciplinària i diversa com la intel·ligència artificial no permet definir un perfil específic d’ingrés. Els interessos de recerca i aplicació van de la biologia i la medicina a la lingüística computacional, la visió artificial o la robòtica intel·ligent, només per fixar alguns dels extrems científics.

No obstant això, per definir una base identificable de coneixement bàsics, la formació prèvia del candidat ha de proporcionar, preferentment, una formació i capacitat investigadora equivalent a la proporcionada pel Master en Intel·ligència Artificial que s’imparteix actualment a la UPC, o per les especialitzacions en Computació Avançada i Computació Gràfica i Realitat Virtual del Master on Innovation and Research in Informatics, que sorgeix de la reorganització dels estudis de màster en l’àmbit TIC de la UPC.

El Master en Intel·ligència Artificial també accepta estudiants d’un espectre molt ampli de disciplines científiques.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

L’aspirant al Doctorat en Intel·ligència Artificial (DIA) ha de tenir un historial acadèmic (un mestratge) i professional que demostri que posseeix la capacitat acadèmica i intel·lectual i prou coherència en la seva trajectòria per assegurar la terminació dels seus estudis de manera reeixida i en el temp reglamentari.

El programa valorarà els candidats segons els criteris següents:

• Expedient acadèmic de totes les titulacions universitàries cursades.
• Publicacions (si n’hi ha).
• Experiència investigadora (si n’hi ha).
• Currículum vitae.
• Adequació de l’àrea de recerca d’interès a les línies del programa i al perfil de candidat.
• Altres mèrits.

Es demanarà que tots els admesos en el Programa de Doctorat siguin capaços d’entendre textos tècnics escrits en anglès i de seguir sense dificultat cursos i conferències impartides en anglès. Els doctorands hauran de mostrar un nivell de coneixement de l’idioma anglès equivalent com a mínim al nivell B1 en el Marc de Referència de Coneixements d’Idiomes del Consell d’Europa, tant en la comprensió oral com en l’escrita, en la forma i terminis que determini la Comissió Acadèmica.

Ponderació dels requisits:
La Comissió Acadèmica del Doctorat s’encarregarà del procés de selecció i admissió dels candidats. Aquesta selecció es farà a partir d’un barem que prioritzarà principalment els aspectes següents:

- l’expedient acadèmic dels sol·licitants (60%)
- coneixement recognoscible de l’idioma anglès (20%).
- experiència prèvia (20%).

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, realitzarà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat superior a 60 ECTS.

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació d’aquells que no assoleixin els criteris establerts.

La formació complementària, si fos necessària, s’establirà a criteri dels tutors seguint les recomanacions donades a cada alumne durant el procés d’admissió. Els cursos recomanables seran aquells que ofereixin en l’oferta acadèmica del programa interuniversitari del Master en Intel·ligència Artificial.

Assignatures troncals:

En funció de la seva formació prèvia, els estudiants procedents de disciplines no científiques hauran de superar aquests cursos, més alguna assignatura dels blocs següents segons la línia de recerca triada.

• Computational Intelligence (CI)
• Computational Vision (CV)
• Intelligent Data Analysis Applications in Business
• Introduction to MultiAgent Systems (IMAS)
• Introduction to Machine Learning (IML)
• Introduction to Natural Language Processing (INLP)
• Planning and Approximate Reasoning (PAR)

Assignatures de temàtiques més específiques:

Per als alumnes que provinguin de disciplines científiques, 1 o 2 blocs d’assignatures depenent de la línia de recerca triada.

• Multi-Agent Systems:
• Multi-Agent Systems Design (Masd)
• Normative and Dynamic Virtual Worlds (NDVW)
• Self-Organizing Agent Systems (SOAS)

Human-Computer Interaction:
• Advanced Natural Language Processing (ANLP)
• Cognitive Interaction with Robots (CIR)
• Human-Computer Interaction (HCI)

Advanced Computational Intelligence:
• Advanced Topics in Computational Intelligence (ATCI)
• Complex Networks (CN)
• Intelligent Data Analysis and Data Mining (IDADM)

Knowledge Engineering and Machine Learning:
• Advanced Machine Learning Techniques (AMLT)
• Intelligent Decision Support Systems (IDSS)
• Knowledge Representation and Engineering (KRE)
• Multi-Criteria Decision Support Systems (MCDSS)

Modelling, Reasoning and Problem Solving:
• Constraint Processing and Programming (CPP)
• Logics for Artificial Intelligence (LAI)
• Minds, Brains and Machines (MBM)
• Probabilistic Graphical Models (PGM)

Vision, Perception and Robotics:
• Advanced Artificial Vision (AAV)
• Cooperative Robotics (CR)
• Object Recognition (OR)

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de realitzar durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Tutories (reunions amb el director o la directora), 288 hores aproximadament (el nombre exacte i la freqüència l’establiran els directors), obligatòria.

2. Seminari d’Intel·ligència Artificial, 30 hores aproximadament (depèn de la disponibilitat dels conferenciants), optativa.

3. Seminari teoricocientífic, 30 hores aproximadament (depèn de la disponibilitat dels conferenciants), optativa.

4. Cursos intensius, 30 hores aproximadament (depèn de la disponibilitat dels professors), optativa.

5. Reunions científiques internacionals (conferències, ’workshops’, escoles…), 24 hores aproximadament, optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Espai per a becaris, sales d’estudi, equips i programes informàtics proporcionats pel Departament de Ciències de la Computació, recursos addicionals proporcionats pels grups de recerca que participen en el programa.

La Comissió Acadèmica del programa propiciarà la participació dels doctorands en els diferents programes de mobilitat, en àmbits tant autonòmic com estatal i europeu, així com la participació dels grups de recerca en projectes internacionals, tant en accions integrades com en projectes europeus. Aquestes participacions han constituït i constituiran una de les fonts més grans d’internacionalització del programa.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

 • GONZÁLEZ ROMERO, ALEJANDRO: A novel computer scrabble engine based on probability that performs at championship level
  Autor/a: GONZÁLEZ ROMERO, ALEJANDRO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Departament: Departament de Ciències de la Computació (CS)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 12/01/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: ALQUEZAR MANCHO, RENATO
  Tribunal:
       PRESIDENT: CARRERAS PÉREZ, XAVIER
       SECRETARI: ROMERO MERINO, ENRIQUE
       VOCAL: SANCHEZ SANCHEZ, FRANCISCO
  Resum de tesi: La tesi comença introduint el joc del Scrabble, esmentant els programes d¿ordinador de l¿estat de l¿art que juguen Scrabble, i presentant algunes característiques del motor de joc de Scrabble que s¿ha desenvolupat anomenat Heuri. Es donen breus nocions de la Teoria de Jocs, junt amb la història d¿alguns jocs en Intel.ligència Artificial; es presenten els algorismes fonamentals per jugar, així com els motors de joc de l¿estat de l¿art en diferents jocs i els algorismes que usen. Es comenta també la història i estat de l¿art del Computer Scrabble. Es recorden els mètodes de generació de moviments vàlids basats en l¿estructura de dades DAWG (Directed Acyclic Word Graph) i en la variant GADDAG, que són usats pels motors de joc de Scrabble Quackle i Maven.A continuació es presenten les contribucions de la tesi. S¿ha construït un diccionari per jugar Scrabble en espanyol, el qual és usat per les diferentes versions del motor de joc Heuri. S¿ha fet un estudi detallat i una classificació dels verbs irregulars en espanyol. S¿ha dissenyat i implementat un nou generador de moviments de Scrabble basat en anagrames, que ha demostrat ser més ràpid que el generador basat en GADDAG usat al motor Quackle. Aquest mètode és similar a la manera en la que els jugadors de Scrabble cerquen un moviment, buscant anagrames i un lloc del tauler on col.locar-los. Seguidament, es tracta l¿evaluació dels moviments quan es juga Scrabble; la qualitat del joc depend de decidir quin moviment cal jugar donat un cert tauler i un faristol amb fitxes. En Heuri, inicialment, aquesta decisió es va prendre provant diferents heurístiques que van dur a la construcció de diversos motors. Donem l¿explicació de les heurístiques usades en aquests motors, totes elles basades en probabilitats. Totes aquestes funcions d¿avaluació heurística inicials (fins a sis) no miren cap endavant, fan avaluacions estàtiques. Han mostrat, després de ser provades, un rendiment creixent de nivell de joc, el que ha permès Heuri derrotar a jugadors humans experts de màxim nivell en espanyol, sense necessitat d¿usar tècniques de mostreig i de simulació. Aquestes heurístiques consideren principalment la possibilitat d¿aconseguir un bingo en el tauler actual, mentre que Quackle usa uns valors pre-calculats (superleaves) que no tenen en compte l¿anterior. Amb l¿objectiu de millorar la qualitat de joc de Heuri encara més, es presenten uns motors de joc addicionals que sí miren cap endavant. El motor HeuriSamp, que realitza una cerca 2-ply, permet obtenir un valor de defensa. El motor HeuriSim usa un arbre de cerca 3-ply; contempla els millors primers moviments (d¿acord al sisè motor heurístic d¿Heuri) del Jugador 1, després algunes respostes a aquests moviments (moviments del Jugador 2) i llavors algunes rèpliques a aquestes respostes (moviments del Jugador 1). Finalment, per a millorar aquests motors, es proposa usar modelatge d¿oponents; aquesta tècnica realitza prediccions d¿algunes de les fitxes de l¿oponent basant-se en l¿últim moviment jugat per aquest. Es presenten resultats obtinguts de jugar milers de partides d¿Heuri contra Heuri, que recullen important informació: estadístiques generals del joc del Scrabble, com un handicap de 16 punts del segon jugador, i estadístiques de paraules en espanyol, com una llista dels bingos (paraules que usen les 7 fitxes del faristol d¿un jugador) que es juguen més freqüentment. A més, es presenten resultats de partides jugades per Heuri contra jugadors humans de màxim nivell en espanyol i resultats obtinguts d¿un gran nombre d¿enfrontaments entre els diferents motors de joc d¿Heuri contra el motor Quackle en espanyol, francès i anglès. Tots aquests resultats de partides jugades demostren el rendiment de nivell de campió dels motors d¿Heuri en les tres llengües, especialment el de l¿últim motor desenvolupat que inclou tècniques de

Darrera actualització: 22/01/2022 05:30:23.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 06:00:20.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:JURADO GÓMEZ, SERGIO
Títol:A novel soft computing approach based on FIR to model and predict energy dynamic systems
Data lectura:21/12/2020
Director/a:NEBOT CASTELLS, MARIA ANGELA
Codirector/a:MUGICA ALVAREZ, FRANCISCO JOSÉ
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Jurado, S.; Nebot, A.; Mugica, F. (2019). K nearest neighbour optimal selection in fuzzy inductive reasoning for smart grid applications.

Jurado, S.; Nebot, A.; Mugica, F. (2020). The importance of Robust and Reliable Energy Prediction Models: Next Generation of Smart Meters.

AUTOR/A:SABIR, AHMED
Títol:Enhancing scene text recognition with visual context information.
Data lectura:10/11/2020
Director/a:PADRO CIRERA, LLUIS
Codirector/a:MORENO NOGUER, FRANCESC D'ASSIS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sabir, A. (2017). Enchancing Text Spotting with Visual Context Information.

Sabir, A.; Moreno-Noguer, F.; Padro, L. (2018). Enhancing text spotting with a language model and visual context information.

Sabir, A.; Moreno-Noguer, F.; Padro, L. (2018). Visual semantic re-ranker for text spotting.

Sabir, A.; Moreno-Noguer, F.; Padro, L. (2018). Visual re-ranking with natural language understanding for text spotting.

Sabir, A.; Moreno-Noguer, F.; Padro, L. (2019). Semantic relatedness based re-ranker for text spotting.

Sabir, A.; Moreno-Noguer, F.; Padro, L. (2020). Textual visual semantic dataset for text spotting.

AUTOR/A:MANERO FONT, JAUME
Títol:Deep Learning architectures applied to wind time series multi-step forecasting
Data lectura:14/07/2020
Director/a:BÉJAR ALONSO, JAVIER
Codirector/a:CORTÉS GARCÍA, CLAUDIO ULISES
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Manero, J. (2017). Machine Learning strategies for Renewable Energy Generation Prediction.

Manero, J.; Bejar, J.; Cortes, U. (2018). Wind energy forecasting with neural networks: a literature review. - Computación y sistemas, ISSN: 2007-9737 (JCR Impact Factor-2017: 0.226; Quartil: Q3)

Manero, J.; Bejar, J.; Cortes, U. (2019). “Dust in the wind...”, deep learning application to wind energy time series forecasting. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2019: 2.702; Quartil: Q3)

Upadhyay, D.; Manero, J.; Zaman, M.; Sampalli, S. (2020). Gradient Boosting Feature Selection with Machine Learning Classifiers for Intrusion Detection on Power Grids. - IEEE transactions on network and service management, ISSN: 1932-4537 (JCR Impact Factor-2019: 9.3; Quartil: )

Manero, J.; Bejar, J.; Cortes, U. (2018). Go with the flow: Recurrent networks for wind time series multi-step forecasting.

Manero, J.; Bejar, J.; Cortes, U. (2018). Predicting wind energy generation with recurrent neural networks.

Manero, J.; Bejar, J.; Cortes, U. (2019). Deep learning is blowing in the wind. Deep models applied to wind prediction at turbine level.

AUTOR/A:MARTÍNEZ GARCIA, EVA
Títol:Document-Level Machine Translation. Ensuring Translational Consistency of Non-Local Phenomena
Data lectura:19/12/2019
Tutor/a:PADRO CIRERA, LLUIS
Director/a:ESPAÑA BONET, CRISTINA
Director/a:MARQUEZ VILLODRE, LUIS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Martinez, E.; España-Bonet, C.; Márquez , L. (2014). Experiments on document level machine translation.

Martinez, E. (2013). Robust Part of Speech Tagging.

Martinez, E. (2014). Document Level Statical Machine Translation.

Martinez, E.; España-Bonet, C.; Marquez, L. (2014). Document-level machine translation as a re-translation process. - Procesamiento del lenguaje natural, ISSN: 1135-5948 (JCR Impact Factor-2014: 0.159; Quartil: Q2)

(2015). Proceedings of the Tweet Translation Workshop 2015 : co-located with 31st Conference of the Spanish Society for Natural Language Processing (SEPLN 2015) : Alicante, Spain, September 15th, 2015.

Martinez, E.; España-Bonet, C.; Tiedemann, J.; Márquez , L. (2014). Word's vector representations meet machine translation.

Martinez, E.; España-Bonet, C.; Márquez , L. (2015). Document-level machine translation with word vector models.

Martinez, E.; España-Bonet, C.; Márquez , L. (2015). The UPC TweetMT participation : translating formal tweets using context information.

Alegria, I.; Aranberri, N.; España-Bonet, C.; Gamallo, P.; Gonçalo Oliveira, H.; Martinez, E.; San Vicente, I.; Toral, A.; Zubiaga, A. (2015). Overview of TweetMT : a shared task on machine translation of tweets at SEPLN 2015.

AUTOR/A:NGUYEN, JENNIFER THANH VAN
Títol:Knowledge aggregation in people recommender systems:matching skills to tasks
Data lectura:08/11/2019
Director/a:ANGULO BAHON, CECILIO
Codirector/a:AGELL JANÉ, NÚRIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Nguyen, J.; Armisen, A.; Sánchez, G.; Casabayó, M.; Agell, N. (2020). An OWA-based hierarchical clustering approach to understanding users’ lifestyles. - Knowledge-based systems, ISSN: 0950-7051 (JCR Impact Factor-2018: 0.0; Quartil: )

Nguyen, J.; Montserrat, J.; Agell, N.; Sanchez, M.; Ruiz, F. (2020). Fusing hotel ratings and reviews with hesitant terms and consensus measures. - Neural computing and applications, ISSN: 0941-0643 (JCR Impact Factor-2018: 4.664; Quartil: Q1)

Nguyen, J.; Armisen, A.; Sánchez, G.; Agell, N.; Angulo, C. (2018). A fuzzy learning method to segment visitors of a tourist attraction.

AUTOR/A:RUFFINI, MATTEO
Títol:Learning Latent Variable Models: Efficient Algorithms and Applications
Data lectura:14/02/2019
Director/a:GAVALDÀ MESTRE, RICARD
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ruffini, M.; Casanellas, M.; Gavaldà, R. (2018). A new spectral method for latent variable models. - Machine learning, ISSN: 0885-6125 (JCR Impact Factor-2018: 2.809; Quartil: Q2)

Ruffini, M.; Gavaldà, R.; Limón, E. (2017). Clustering patients with tensor decomposition.

Aviñó, L.; Ruffini, M.; Gavaldà, R. (2018). Generating synthetic but plausible healthcare record datasets.

AUTOR/A:GKATZIOURA, ANNA
Títol:A Hybrid Approach for Item Collection Recommendations: An Application to Automatic Playlist Continuation
Data lectura:23/11/2018
Director/a:SANCHEZ MARRE, MIQUEL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Gatzioura, A.; Sànchez-Marrè, M. (2017). Using contextual information in music playlist recommendations.

Gatzioura, A. (2015). An intelligent Decision Support System for Recommendations of Sets of items.

Gatzioura, A.; Sànchez-Marrè, M. (2015). A case-based recommendation approach for market basket data. - IEEE intelligent systems, ISSN: 1541-1672 (JCR Impact Factor-2015: 3.532; Quartil: Q1)

Gatzioura, A.; Sànchez-Marrè, M.; Jorge, A. (2018). A study on contextual influences on automatic playlist continuation. - Frontiers in artificial intelligence and applications, ISSN: 0922-6389 (JCR Impact Factor-2018: 0.19; Quartil: Q4)

Anagnostopoulos, V.; Moulos, V.; Menychtas, A.; Varvarigou, D.; Gatzioura, A.; Díaz, M.; Ibañez, L. (2014). Intelligent clouds: a middleware architecture supporting business elasticity.

Gatzioura, A.; Sànchez-Marrè, M. (2017). A case-based reasoning framework for music playlist recommendations.

Gatzioura, A.; Sànchez-Marrè, M.; Gibert, Karina (2018). A hybrid recommender system for industrial symbiotic networks.

AUTOR/A:KÖNIG, CAROLINE LEONORE
Títol:Analysis of class C G-Protein Coupled Receptors using supervised classification methods
Data lectura:30/10/2018
Director/a:ALQUEZAR MANCHO, RENATO
Director/a:VELLIDO ALCACENA, ALFREDO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
König, C.; Alquezar, R.; Vellido, A.; Giraldo, J. (2014). Reducing the n-gram feature space of class C GPCRs to subtype-discriminating patterns. - Journal of integrative bioinformatics, ISSN: 1613-4516 (JCR Impact Factor-2014: 0.481; Quartil: Q2)

Cardenas, M.; Vellido, A.; König, C.; Alquezar, R.; Giraldo, J. (2015). Visual characterization of misclassified Class C GPCRs through Manifold-based machine learning methods. - Genomics and computational biology, ISSN: 2365-7154

König, C.; Alquezar, R.; Vellido, A.; Giraldo, J. (2018). Systematic analysis of primary sequence domain segments for the discrimination between class C GPCR subtypes. - Interdisciplinary sciences: computational life sciences, ISSN: 1867-1462 (JCR Impact Factor-2018: 0.298; Quartil: Q3)

König, C.; Shaim, I.; Vellido, A.; Romero, E.; Alquezar, R.; Giraldo, J. (2018). Using machine learning tools for protein database biocuration assistance. - Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2018: 4.011; Quartil: Q1)

König, C.; Cruz, R.; Alquezar, R.; Vellido, A. (2013). SVM-based classification of class C GPCRs from alignment-free physicochemical transformations of their sequences.

König, C.; Alquezar, R.; Vellido, A.; Giraldo, J. (2014). Finding class C GPCR subtype-discriminating n-grams through feature selection.

König, C.; Vellido, A.; Alquezar, R.; Giraldo, J. (2014). Misclassification of class C G-protein-coupled receptors as a label noise problem.

Cardenas, M.; Vellido, A.; König, C.; Alquezar, R.; Giraldo, J. (2014). Exploratory visualization of misclassified GPCRs from their transformed unaligned sequences using manifold learning techniques.

König, C.; Alquezar, R.; Vellido, A.; Giraldo, J. (2015). The extracellular N-terminal domain suffices to discriminate class C G Protein-Coupled Receptor subtypes from n-grams of their sequences.

AUTOR/A:CORTÉS MARTÍNEZ, ATIA
Títol:Human - Smart Rollator Interaction for Gait Analysis and Fall Prevention Using Learning Methods and the i-Walker
Data lectura:20/07/2018
Director/a:BÉJAR ALONSO, JAVIER
Director/a:MARTÍNEZ VELASCO, ANTONIO-BENITO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Cortes, A. (2014). Learning Adaptive Control for the i-Walker.

Wuerich, Carolin (2019). Discovering routine in egocentric images.

Rapp, Rachel Elizabeth (2019). Enhancing subject-independent classification by forcing anatomical invariance.

Fourkioti, Olga (2019). Using unaltered, variable sized and high-resolution images for training fully-convolutional networks.

Martínez Sanahuja, Laura (2019). Gaming and Healthcare. An intelligent way to help our elders..

Barrue, C.; Cortes, A.; Cortes, U.; Tétard, F.; Gironés, X. (2017). CAREGIVERSPRO-MMD: community services, helping patients with dementia and caregivers connect with others for evaluation, support and to improve the care experience. - Computación y sistemas: revista iberoamericana de computación, ISSN: 0188-8048

Barban, F.; Annicchiarico, R.; Melideo, M.; Barrue, C.; Cortes, U.; Cortes, A. (2017). Reducing fall risk with combined motor and cognitive training in elderly fallers. - Brain sciences, ISSN: 2076-3425 (JCR Impact Factor-2017: 1.047; Quartil: Q2)

Zafeiridi, P.; Paulson, K.; Dunn, R.; Cortes, U.; Barrue, C.; Cortes, A. (2018). A web-based platform for people with memory problems and their caregivers (CAREGIVERSPRO-MMD): Mixed-methods evaluation of usability. - Journal of medical internet research, ISSN: 1438-8871 (JCR Impact Factor-2018: 4.945; Quartil: Q1)

Cortes, A.; Martinez, A.; Bejar, J. (2019). Spatio-temporal gait analysis based on human-smart rollator interaction. - Communications in computer and information science, ISSN: 1865-0929 (JCR Impact Factor-2019: 0.188; Quartil: Q3)

Plana, M.; López, M.; Cabré, L.; Lecuona, I.; Villalobos, M.; Mariño, E.; Cortes, A.; Cristea, L.; Biel, M.; Portals, M.; Rey, N.; Navarro, M.; Leyton, F.; Casado, M. (2019). Medicamentos y alimentos online: cuestiones éticas en torno al acceso a alimentos y medicamentos a través de Internet. - Dilemata, ISSN: 1989-7022

Cortes, A.; Barrue, C.; Moreno, J.; Barban, F.; Melideo, M.; Cortes, U.; Annicchiarico, R. (2015). A fall prevention protocol using the i-Walker robotic rollator: the I-DONT-FALL project.

Barrue, C.; Cortes, A.; Moreno, J.; Perez, M.; Cortes, U. (2015). Using multi-agent systems to mediate in an assistive social network for elder population.

Moreno, J.; Cortes, A.; Barrue, C.; Cortes, U. (2015). A methodology for pattern detection in gait behaviour using the i-Walker.

Cortes, A.; Bejar, J.; Barrue, C.; Martinez, A.; Cortes, U. (2016). Assessing falling risk in elderly with the ten meter walking test: A machine learning approach.

Cortes, A.; Martinez, A.; Bejar, J. (2016). Using the i-Walker as a measurement tool for walking behaviour analysis.

Ojeda, M.; Cortes, A.; Bejar, J.; Cortes, U. (2018). Automatic classification of gait patterns using a smart rollator and the BOSS model.

Oliva, L.; Barrue, C.; Cortes, A.; Wolverson, E.; Antomarini, M.; Landrin, I.; Votis, K.; Cortes, U. (2018). Health recommender system design in the context of CAREGIVERSPRO-MMD project.

Cortes, A.; Ojeda, M.; Bejar, J.; Martinez, A. (2018). An approach to gait analysis from human-rollator interaction: the i-Walker.

AUTOR/A:PRIMADHANTY, AUDI
Títol:Low-Rank Regularization for High-Dimensional Sparse Conjunctive Feature Spaces in Information Extraction
Data lectura:17/11/2017
Tutor/a:RODRÍGUEZ HONTORIA, HORACIO
Director/a:CARRERAS PÉREZ, XAVIER
Director/a:QUATTONI, ARIADNA JULIETA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Primadhanty, A. (2014). Probabilistic Inference for Weakly-Supervised Entity-Relation Extraction.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
15/07/202014/02/2021Uso de algoritmos de aprendizaje por refuerzo en problemas de planificaciónITHINKUPC, S.L.
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Aprendizaje Automático para la Modelización de la Dinámica Molecular de las Proteinas GPCRAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Análisis de texto médico para la assistencia a la predicción de diagnosisAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/12/201927/06/2021Integrated care for frail older adults in the communityINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/11/201901/04/2020Sistemas recomendadores para el desarrollo de una solución de asignación de evaluadores a proyectos mediante técnicas de Inteligencia Artificial. Proyecto HR2020 de FBLCITHINKUPC, S.L.
01/09/201928/02/2022Artificial Intelligence skills for ICT professionalsCommission of European Communities
01/09/201931/08/2022GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
04/04/201931/07/2020Multiparametric MR approaches for non-invasive Gliobastoma therapy response follow-upCommission of European Communities
01/04/201931/03/2022Future human-machine (AI) Interactlon fon in-car/mobility exoerienceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Adquisición de datos para optimizar la oferta de servicios, de promoción de la vida sana, entre los habitantes de zonas desfavorables de GuayaquilCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201931/12/2021A European AI On Demand Platform and EcosystemCommission of European Communities
01/01/201930/06/2019SEAT-SmarT11: Proyecto de optimización de recursos para ajustes de calidadCàtedra SEAT - UPC
01/01/201931/12/2021Razonamiento Formal para Tecnologías Facilitadoras y EmergentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Evolving towards DIgital Twins in HealthcareAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001722_ Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/12/201830/06/2019Servicio de soporte a la convocatoriaHR18 d ela Fundación Bancaria La Caixa (asignación de evaluadores a proyectos mediante técnicas de Inteligencia Artificial y cálculo de notas)ITHINKUPC, S.L.
15/10/201820/12/2020Agreement SiemensSIEMENS SA
21/09/201831/10/2018Patrocini 21er Congrés Internacional de l'Associació Catalana d'Intel·ligència ArtificialAIS APLICACIONES DE INTELIGENCIA AR
18/05/201830/06/2019Análisis textual de los documentos de planificación hidrológica de las cuencas hidrográficas del espacio SUDOE en el marco del proyecto AGUAMOD SOE1/P5/F0026 financiado por el programa de cooperaciónUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
30/04/201828/06/2019EU-LAC cooperation on Digital Single Market in EuropeSA IBF INTERNATIONAL CONSULTING
01/04/201821/12/2018Análisis de las políticas de adaptación al cambio climático en escenarios de sequía a raíz de la Frame Water Directive en las cuencas SUDOEUniversitat del País Basc
01/03/201830/06/2018Desarrollo de una solución de asignación de evaluadores a proyectos mediante inteligencia artificialITHINKUPC, S.L.
01/02/201831/01/2022European Robotics League plus Smart Cities Robot CompetitionsCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Gestión y Análisis de Datos ComplejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Barcelona Robotic Urban LabAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201730/11/2021The European Robotics Research Infrastructure NetworkCommission of European Communities
14/11/201731/12/2018FREELING LIBRARY 4.0LANGLITER INC
01/09/201730/09/2020My Travel CompanionCommission of European Communities
31/07/201731/07/2017Computer implemented method for dissimilarity computation between two yarns to be used for setting of a textile machine in a textile process, and computer program product
31/07/201731/07/2017GESCONDA
03/07/201702/01/2021Automatització de la construcció de sistemes intel·ligents de supervisió i control d'estacions depuradores d'aigües residuals (EDARs) mitjançant ús de fluxes de treball i entorns de programació visualAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/05/201703/05/2037Llicència Software FreeLing 4.0VERBIO TECHNOLOGIES S.L.
01/04/201730/06/2017Sistema de gestión inteligente de espacios de campus universitariosSIGMA GESTION U AIE
01/01/201731/12/2019Semantic graph extraction from textual health historiesFondos FEDER; MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
30/12/201629/12/2020Inteligencia computacional para el descubrimiento de conocimiento a partir de G protein-coupled receptorsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/03/2020Colaboración robots-humanos para el transporte de productos en zonas urbanasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Extracción de grafos semánticos a partir de historiales clínicos textualesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
15/10/201615/04/2020La diabetis com accelerador de deteriorament cognitiu i malaltia d'alzheimer: abordatge i adherènciaACC10
15/09/201614/09/2019eHealth EurocampusCommission of European Communities
01/06/201630/11/2016L’H Smart City 2016 (LHSC16)Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat
01/03/201629/02/2020and social engagementCommission of European Communities
01/02/201631/07/2016Análisis de bases de datos y su relación con aspectos físicos y tácticos del deporteFUTBOL CLUB BARCELONA ( FCB)
01/01/201630/04/2019Self-management interventions and mutual assistance community services, helping patients with dementia and caregivers connect with others for evaluation, support and inspiration to improve the care exCommission of European Communities
01/01/201631/12/2020Soluciones Efectivas basadas en la LógicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201530/11/2017Red Temática Española de "Diversificación avanzada de máquinas de aprendizaje"CICYT. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (MINECO). AEI. FEDER
01/11/201501/11/2016Detecció i identificació de fallades en turbines de vent mitjançant la metodologia FIRiTesTit
21/09/201521/09/2015VisualBlock-FIR
21/09/201521/09/2015Visual-FIR
01/09/201531/08/2019Secure Management Platform for Shared Process Resources (SHAREBOX)Commission of European Communities
12/06/201512/06/2025Llicència d'ús de software Freeling 4.0INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON
01/06/201531/08/2019Aerial robotic system integrating multiple arms and advanced manipulation capabilities for inspection and maintenanceCommission of European Communities
01/06/201501/04/2016Anàlisi del projecte Sommelier Digital TorresMiguel Torres S.A.
12/05/201511/02/2016Casper, cognitive assistive social pet robots for hospitalized childrenAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201501/11/2018Information technologies for shift to railCommission of European Communities
01/01/201531/12/2017Un recomendador inteligente de dietas personalizadas desde la observación integrada de las características, hábitos y condiciones de las personas (Diet4You)MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Aprendizaje Computacional y ComunicaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Rehabilitación personalizada y adaptativa en tratamientos post-ictus: el i-WalkerMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201501/01/2016Automatic detection of relevant activities of companies in newspapersSILK - CAIXABANK: Serveis Informàtics La Caixa
09/12/201021/09/2015ALEA-SOFTUniversitat Politècnica de Catalunya; Universitat Autònoma de Barcelona
23/03/201021/09/2015Fundació Salut i Envelliment UABUniversitat Politècnica de Catalunya; Universitat Autònoma de Barcelona

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat:Altre professorat vinculat al programa de doctorat:Professorat extern:

PUIG VALLS, DOMENEC (urv - https://deim.urv.cat/personal/llistat/9.html)

MORENO NOGUER, FRANCESC (IRI - https://www.iri.upc.edu/)

CUGUERÓ ESCOFET, MIGUEL ANGEL (CONSORCI BESÓS-TORDERA - https://www.iri.upc.edu/index.php)

RUIZ DE VILLA ROBERT, ALEIX (UAB - https://www.aleixruizdevilla.net/)

GARCÍA GÓMEZ, DAVID

MÀRQUEZ VILLODRE, LLUÍS (https://es.linkedin.com/in/lluis-marquez-66372515a)

ESPAÑA, CRISTINA BONET (https://www.cs.upc.edu/~cristinae/CV/index.php)


Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
15/07/202014/02/2021Uso de algoritmos de aprendizaje por refuerzo en problemas de planificaciónITHINKUPC, S.L.
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Aprendizaje Automático para la Modelización de la Dinámica Molecular de las Proteinas GPCRAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Análisis de texto médico para la assistencia a la predicción de diagnosisAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/12/201927/06/2021Integrated care for frail older adults in the communityINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/11/201901/04/2020Sistemas recomendadores para el desarrollo de una solución de asignación de evaluadores a proyectos mediante técnicas de Inteligencia Artificial. Proyecto HR2020 de FBLCITHINKUPC, S.L.
01/09/201928/02/2022Artificial Intelligence skills for ICT professionalsCommission of European Communities
01/09/201931/08/2022GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
04/04/201931/07/2020Multiparametric MR approaches for non-invasive Gliobastoma therapy response follow-upCommission of European Communities
01/04/201931/03/2022Future human-machine (AI) Interactlon fon in-car/mobility exoerienceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Adquisición de datos para optimizar la oferta de servicios, de promoción de la vida sana, entre los habitantes de zonas desfavorables de GuayaquilCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201931/12/2021A European AI On Demand Platform and EcosystemCommission of European Communities
01/01/201930/06/2019SEAT-SmarT11: Proyecto de optimización de recursos para ajustes de calidadCàtedra SEAT - UPC
01/01/201931/12/2021Razonamiento Formal para Tecnologías Facilitadoras y EmergentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Evolving towards DIgital Twins in HealthcareAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001722_ Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/12/201830/06/2019Servicio de soporte a la convocatoriaHR18 d ela Fundación Bancaria La Caixa (asignación de evaluadores a proyectos mediante técnicas de Inteligencia Artificial y cálculo de notas)ITHINKUPC, S.L.
15/10/201820/12/2020Agreement SiemensSIEMENS SA
21/09/201831/10/2018Patrocini 21er Congrés Internacional de l'Associació Catalana d'Intel·ligència ArtificialAIS APLICACIONES DE INTELIGENCIA AR
18/05/201830/06/2019Análisis textual de los documentos de planificación hidrológica de las cuencas hidrográficas del espacio SUDOE en el marco del proyecto AGUAMOD SOE1/P5/F0026 financiado por el programa de cooperaciónUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
30/04/201828/06/2019EU-LAC cooperation on Digital Single Market in EuropeSA IBF INTERNATIONAL CONSULTING
01/04/201821/12/2018Análisis de las políticas de adaptación al cambio climático en escenarios de sequía a raíz de la Frame Water Directive en las cuencas SUDOEUniversitat del País Basc
01/03/201830/06/2018Desarrollo de una solución de asignación de evaluadores a proyectos mediante inteligencia artificialITHINKUPC, S.L.
01/02/201831/01/2022European Robotics League plus Smart Cities Robot CompetitionsCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Gestión y Análisis de Datos ComplejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Barcelona Robotic Urban LabAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201730/11/2021The European Robotics Research Infrastructure NetworkCommission of European Communities
14/11/201731/12/2018FREELING LIBRARY 4.0LANGLITER INC
01/09/201730/09/2020My Travel CompanionCommission of European Communities
31/07/201731/07/2017Computer implemented method for dissimilarity computation between two yarns to be used for setting of a textile machine in a textile process, and computer program product
31/07/201731/07/2017GESCONDA
03/07/201702/01/2021Automatització de la construcció de sistemes intel·ligents de supervisió i control d'estacions depuradores d'aigües residuals (EDARs) mitjançant ús de fluxes de treball i entorns de programació visualAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/05/201703/05/2037Llicència Software FreeLing 4.0VERBIO TECHNOLOGIES S.L.
01/04/201730/06/2017Sistema de gestión inteligente de espacios de campus universitariosSIGMA GESTION U AIE
01/01/201731/12/2019Semantic graph extraction from textual health historiesFondos FEDER; MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
30/12/201629/12/2020Inteligencia computacional para el descubrimiento de conocimiento a partir de G protein-coupled receptorsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/03/2020Colaboración robots-humanos para el transporte de productos en zonas urbanasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Extracción de grafos semánticos a partir de historiales clínicos textualesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
15/10/201615/04/2020La diabetis com accelerador de deteriorament cognitiu i malaltia d'alzheimer: abordatge i adherènciaACC10
15/09/201614/09/2019eHealth EurocampusCommission of European Communities
01/06/201630/11/2016L’H Smart City 2016 (LHSC16)Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat
01/03/201629/02/2020and social engagementCommission of European Communities
01/02/201631/07/2016Análisis de bases de datos y su relación con aspectos físicos y tácticos del deporteFUTBOL CLUB BARCELONA ( FCB)
01/01/201630/04/2019Self-management interventions and mutual assistance community services, helping patients with dementia and caregivers connect with others for evaluation, support and inspiration to improve the care exCommission of European Communities
01/01/201631/12/2020Soluciones Efectivas basadas en la LógicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201530/11/2017Red Temática Española de "Diversificación avanzada de máquinas de aprendizaje"CICYT. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (MINECO). AEI. FEDER
01/11/201501/11/2016Detecció i identificació de fallades en turbines de vent mitjançant la metodologia FIRiTesTit
21/09/201521/09/2015VisualBlock-FIR
21/09/201521/09/2015Visual-FIR
01/09/201531/08/2019Secure Management Platform for Shared Process Resources (SHAREBOX)Commission of European Communities
12/06/201512/06/2025Llicència d'ús de software Freeling 4.0INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON
01/06/201531/08/2019Aerial robotic system integrating multiple arms and advanced manipulation capabilities for inspection and maintenanceCommission of European Communities
01/06/201501/04/2016Anàlisi del projecte Sommelier Digital TorresMiguel Torres S.A.
12/05/201511/02/2016Casper, cognitive assistive social pet robots for hospitalized childrenAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201501/11/2018Information technologies for shift to railCommission of European Communities
01/01/201531/12/2017Un recomendador inteligente de dietas personalizadas desde la observación integrada de las características, hábitos y condiciones de las personas (Diet4You)MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Aprendizaje Computacional y ComunicaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Rehabilitación personalizada y adaptativa en tratamientos post-ictus: el i-WalkerMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201501/01/2016Automatic detection of relevant activities of companies in newspapersSILK - CAIXABANK: Serveis Informàtics La Caixa
09/12/201021/09/2015ALEA-SOFTUniversitat Politècnica de Catalunya; Universitat Autònoma de Barcelona
23/03/201021/09/2015Fundació Salut i Envelliment UABUniversitat Politècnica de Catalunya; Universitat Autònoma de Barcelona

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt