Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Polímers i Biopolímers

Polímers i Biopolímers

Els començaments d’aquest programa de doctorat es remunten a 1987, any en què es posen en marxa els programes de doctorat d’acord amb la LRU llavors promulgada recentment. El 1994, l’actual programa es configura com una fusió dels de Plàstics i Polímers i de Biologia Molecular Estructural, de manera que es reunien les activitats de recerca més fermament consolidades en el Departament en dues temàtiques opcionals: polímers i biopolímers.


El programa va obtenir la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació l’any 2004 (MCD2004-00290). La menció ha estat auditada favorablement i renovada ininterrompudament al llarg de tots aquests anys i el 2011 es va obtenir la Menció per a l’Excel·lència (MEE2011-0310) amb vigència fins al 2013, data de l’última convocatòria. El programa va estar associat al Màster en Polímers i Biopolímers de la UPC i actualment ho està al master’s degree in Chemical Engineering: Smart Chemical Factories, specialisation in Smart Polymer Engineering.

El programa recull l’experiència d’aquesta Universitat en recerca en l’àmbit dels polímers i els biopolímers acumulada al llarg de més de quaranta anys d’activitat ininterrompuda. Aquesta experiència es materialitza en l’actualitat en més de mitja dotzena de grups reconeguts dedicats exclusivament a la recerca en aquesta temàtica, tots amb participació en el Programa Nacional d’R+D+I, sobretot dins l’àrea de materials.

El programa de doctorat està dirigit al sector dels materials polímers, que és un dels més actius de la indústria química. Els polímers continuen augmentant en producció, reemplacen altres tipus de materials i permeten innovacions tecnològiques que amb altres materials són impossibles. És important remarcar que els materials polimèrics tenen una repercussió especial en l’àmbit científic i, en concret, en el desenvolupament de materials avançats d’utilització en sectors tan diferents com el biomèdic o la indústria electrònica. La formació d’especialistes capaços de liderar projectes d’R+D en tecnologia de polímers és indispensable per a un desenvolupament competitiu.

L’oportunitat del programa queda avalada per la concurrència de programes de doctorat nacionals i internacionals de temàtica i característiques similars. Als EUA ha un incomptable nombre de programes de doctorat que tenen com a temàtica comuna la ciència i enginyeria de polímers. A Europa hi ha nombrosos centres de gran prestigi que ofereixen estudis de doctorat en polímers i biopolímers, normalment vinculats a estudis de màster sobre la mateixa temàtica (universitats de Manchester, Bayreuth, Max Planck –Magúncia, Lió–) i comencen a emergir amb gran ímpetu a les universitats asiàtiques de nivell tecnològic més alt. A Catalunya, tot i ser un territori amb una alta densitat d’activitat industrial en aquest sector, no hi ha cap altre programa sobre polímers al marge del que es presenta aquí.

El programa està enfocat de manera que s’hi pugui aconseguir una sèrie d’objectius, entre els quals destaquen la capacitat de proporcionar:

a) Coneixement sistemàtic, racionalitzat i actualitzat dels fonaments cientificotecnològics sobre polímers i biopolímers.

b) Coneixement i utilització de les fonts bibliogràfiques necessàries per justificar, sustentar i avalar un tema de recerca en polímers i biopolímers.

c) Coneixement experimental de les principals metodologies que s’apliquen en la fabricació, caracterització i avaluació de propietats de polímers i biopolímers.

d) Criteri científic i tecnològic necessari per plantejar, implantar i dirigir un projecte de recerca bàsica o aplicada en qualsevol temàtica del camp d’especialitat.

COORDINADOR/A

Aleman Llanso, Carlos Enrique

CONTACTE

UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

Tel: 934 011 792

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Atès el seu caràcter específic, els títols amb què es pot accedir al programa de doctorat en Polímers i Biopolímers corresponen a graduats amb perfils científics i tecnològics que hagin cursat un màster en Enginyeria Química o un màster afí a l’àmbit científic del programa amb continguts específics en polímers i biopolímers (estructura, propietats físiques i químiques de polímers i biopolímers…).

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):

Enginyeria Química o grau en Enginyeria Química
llicenciatura de Ciències Químiques o grau equivalent
Enginyeria de Materials o grau en Enginyeria de Materials
Enginyeria Bioquímica o grau equivalent
Enginyeria Industrial o grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
llicenciatura de Ciències Biològiques o grau equivalent
llicenciatura de Ciències Físiques i de Farmàcia o grau equivalent

Sense complements de formació:
màster en Enginyeria Química

Amb complements de formació:

màsters universitaris en les àrees d’Enginyeria Química, Materials, Química i Biotecnologia.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands i doctorandes hauran de demostrar les competències següents:

a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises i en el qual aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en el qual es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Els estudiants del programa de doctorat en Polímers i Biopolímers han d’adquirir una formació que els permeti liderar projectes d’R+D en l’àmbit de la tecnologia de polímers. Han d’estar capacitats per desenvolupar-se en camps que abastin la producció de matèries primeres, la fabricació de materials polimèrics i la transformació i disseny de peces, alhora que la caracterització, desenvolupament i aplicació de nous materials avançats, i en particular biopolímers.

Es preveu que tinguin capacitat per concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca. El programa es proposa dotar-los de mitjans perquè puguin contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una recerca original. Així mateix, en acabar el programa estaran capacitats per fer una anàlisi crítica i d’avaluació i per sintetitzar idees noves i complexes. S’espera que adquireixin les habilitats necessàries per a l’exposició, en contextos acadèmics i professionals, d’idees i coneixements adquirits.

Nombre de places

12

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

El programa no disposa d’ajudes específiques per a la matrícula. Excepcionalment els grups de recerca poden establir ajudes puntuals.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Química (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Química
 • Departament de Màquines i Motors Tèrmics
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-polimers-i-biopolimers/index

CONTACTE:

UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

Tel: 934 011 792


Convenis amb altres institucions

Amb conveni:
The China Scolarship Council (CSC) (CN)
Universidad Nacional Autónoma de México (MX)

Col·laboracions:

El contingut d’aquestes col·laboracions es pot descriure en cotuteles, en l’intercanvi de professorat i d’estudiants de doctorat, en participacions recíproques en tribunals de tesi i en el desenvolupament de projectes conjunts de recerca.

Amirkabir University of Technology (IR)
Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX) (ES)
Bar Ilan University (IL)
Centre for Nanotechnology and Smart Materials (CeNTI) (PT)
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CNM-CSIC) (ES)
Coventry University (GB)
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. (DE)
Graz University of Technology (AT)
Institute for Composite Materials GmbH (IVW) (DE)
Istituto di Scienza i Tecnologie. Consiglio Nazionale delle Ricerche (IT)
Leibnitz Institute of Polymer Research Dresden (DE)
Monash University (AU)
Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry (RO)
Politecnico di Torino (IT)
Queen Mary University of London (GB)
Università di Roma La Sapienza (IT)
SINTEF (NO)
Sofia University (BG)
University of British Columbia (CA)
University of Manchester (GB)
Universidad de Sevilla (ES)
Universidad de Zaragoza (ES)
Universidad del País Vasco UPV/EHU (ES)
Universidad Nacional Autónoma de México (MX)
Universidad Politécnica de Madrid (ES)
Universidade do Minho (PT)
Universidade Nova de Lisboa (PT)
Università degli Studi di Milano-Bicocca (IT)
Università della Calabria (IT)
Università di Verona (IT)
University College London (GB)
University of Chemical Technology and Metallurgy (BG)
University of Namur (BE)
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (AT)
University of Oldenburg (DE)
University of Regensburg (DE)
University of Sheffield (GB)
VTT Technical Research Centre of Finland (FI)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el seu caràcter específic, els títols amb què es pot accedir al programa de doctorat en Polímers i Biopolímers corresponen a graduats amb perfils científics i tecnològics que hagin cursat un màster en Enginyeria Química o un màster afí a l’àmbit científic del programa amb continguts específics en polímers i biopolímers (estructura, propietats físiques i químiques de polímers i biopolímers…).

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):

Enginyeria Química o grau en Enginyeria Química
llicenciatura de Ciències Químiques o grau equivalent
Enginyeria de Materials o grau en Enginyeria de Materials
Enginyeria Bioquímica o grau equivalent
Enginyeria Industrial o grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
llicenciatura de Ciències Biològiques o grau equivalent
llicenciatura de Ciències Físiques i de Farmàcia o grau equivalent

Sense complements de formació:
màster en Enginyeria Química

Amb complements de formació:

màsters universitaris en les àrees d’Enginyeria Química, Materials, Química i Biotecnologia.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Ponderació dels criteris d’admissió:

1. Currículum del candidat o candidata: tipus de formació i qualificacions obtingudes, així com l’experiència en recerca i professional (70%)
2. Contacte personalitzat a través d’entrevistes telemàtiques o presencials (15%).
3. Coneixement recognoscible de l’idioma anglès (15%)

Òrgan d’admissions
El programa té una Comissió Acadèmica que valora les sol·licituds dels estudiants. La Comissió revisa, mensualment, les sol·licituds que arriben per l’aplicació informàtica de preinscripció.

El programa de doctorat té un formulari específic on el doctorand o doctoranda expressa els seus interessos cientificotècnics. Amb aquesta informació, la Comissió Acadèmica del programa canalitza les sol·licituds admeses en relació amb les necessitats i capacitat dels diferents grups de recerca i a fi d’assignar tutors/directors o tutores/directores.

Aquesta Comissió estableix a més els complements de formació que ha de cursar cada candidat o candidata, si es consideren necessaris per la seva formació d’accés, a fi de garantir les seves capacitats, coneixements i aptituds, fins a un màxim de 60 ECTS.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot exigir, en funció del perfil d’ingrés del doctorand o doctoranda, que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, fa un seguiment dels complements de formació cursats i estableix els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai pot exigir-se al doctorand o doctoranda la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Aquesta formació complementària es porta a terme en el master’s degree in Chemical Engineering ofert per l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE-UPC) o en els cursos transversals programats per la UPC. Aquest màster conté un mòdul d’especialitat en Smart Polymer Engineering (SPE), que s’ha programat per oferir als estudiants la possibilitat d’adquirir una especialització en què el Departament té una sòlida trajectòria docent i de recerca.

Els complements formatius vinculats a les assignatures del màster es trien entre el grup d’assignatures pertanyents al master’s degree in Chemical Engineering en funció del perfil i les mancances del candidat o candidata, i es comunica l’elecció a l’interessat o interessada prèviament al procés de matriculació, alhora que se l’informa de la seva periodicitat i de l’adequació dels seus continguts.

En tots els casos en què el doctorand o doctoranda cursi complements formatius:

1. Són assignatures del màster indicat i han d’estar vinculades administrativament amb la matrícula del doctorat; poden cursar-se en un o dos quadrimestres, segons la formació prèvia de cada estudiant i la periodicitat de les assignatures ofertes.

2. La no superació de les assignatures complementàries comporta la desvinculació automàtica del programa.

Es poden consultar els continguts de les assignatures a l’enllaç següent:

https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-master/master-chemical-engineering-smart-chemical-factories/nou-pla-estudis-master-enginyeria-quimica

Assignatures obligatòries del màster
• Biotech Processes and Polymer Industry (6 crèdits ECTS)
• Chemical and Catalytic Reaction Engineering (6)
• Sustainability and Circular Economy (6)
• Polymer Physics (6)
• Waste Resource Technologies (6)
• Nanotechnology (6)
• Risk and Safety in the Chemical Industry (6)

Assignatures de l’especialitat en Smart Polymer Engineering
• Experimentation and Instrumentation (6)
• Polymer Transformation Processes (6)
• Polymerisation Chemistry (6)
• Biopolymers and Bioplastics (6)
• Advanced Materials (6)
• Design of Equipment Coating Technologies (6)

Període de matrícula dels nous doctorands

El període ordinari de matrícula comença al setembre i acaba el dia 15 d’octubre de cada curs, tot i que la data de matrícula depèn de la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

S’estableix un període entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: elaboració i defensa inicial del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatori.

Activitat: cursos, conferències i seminaris impartits per professors o professores, o investigadors o investigadores visitants.
Hores: 12.
Caràcter: optatiu.

Activitat: cursos específics, workshops o tallers de treball per a la formació en tècniques científiques relacionades amb la recerca en l’àmbit dels polímers i biopolímers.
Hores: 15.
Caràcter: optatiu.

Activitat: seminaris específics del grup de recerca.
Hores: 15.
Caràcter: obligatori.

Activitat: mobilitat i congressos.
Hores: 60.
Caràcter: optatiu.

Activitat: publicacions.
Hores: 100.
Caràcter: optatiu.

Activitat: estades de recerca.
Hores: 480.
Caràcter: optatiu.

Activitat: activitats transversals.
Hores: 15.
Caràcter: obligatori.

Activitat: activitats transversals.
Hores: 30.
Caràcter: optatiu.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Recursos científics i tecnològics
Els grups de recerca que participen en el programa tenen una trajectòria de recerca consolidada, de manera que els recursos materials, tecnològics i científics de què disposen permeten garantir l’execució d’una tesi doctoral. Específicament dins el programa de doctorat, és molt important la formació sobre les tecnologies més actuals. Des d’aquest punt de vista, es considera positiu que els doctorands i doctorandes tinguin accés al Centre de Recerca en Tecnologia Multiescala de Barcelona i a grans equipaments com el Sincrotró Alba (línies XALOC, Miras i Bl11), el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Els equipaments específics en polímers són els següents:

• Laboratoris de síntesi química: destinats a la preparació de polímers i biopolímers mitjançant tècniques de síntesi química i electroquímica.

• Laboratoris de caracterització física: destinats a la caracterització de les propietats físiques dels polímers i biopolímers mitjançant tècniques com GPC, conductivitat, propietats electroquímiques, propietats mecàniques, propietats reològiques, etc.

• Laboratoris de caracterització química: destinats a la caracterització de les propietats químiques dels polímers i biopolímers mitjançant tècniques espectroscòpiques (FTIR, Raman, UV-Vis-NIR, etc.).

• Laboratoris de processament: destinats a la preparació de mostres mitjançant filatura electroestàtica (electrospinning), electrospraying, spin coating, etc.

• Laboratoris de calorimetria: destinats a caracteritzar les propietats tèrmiques dels polímers i biopolímers mitjançant DSC, TGA i DMTA.

• Laboratoris de superfícies i nanotecnologia: destinats a determinar propietats superficials, com ara la mullabilitat i el potencial zeta, i a caracteritzar mostres nanomètriques mitjançant tècniques com la nanocalorimetria i el DLS.

• Laboratoris de biologia molecular: destinats a estudiar les propietats dels biopolímers i les seves interaccions amb altres molècules, com ara polímers sintètics, així com la biodegradabilitat dels polímers.

• Laboratoris de cultius cel·lulars: destinats a determinar la citotoxicitat i biocompatibilitat dels polímers, així com a estudis antibacterians.

• Laboratoris de microscòpia: destinats a estudiar la morfologia de polímers i biopolímers mitjançant TEM, SEM i microscòpia òptica.

• Laboratoris d’RMN: destinats a estudiar l’estructura química dels polímers i biopolímers en dissolució i estat sòlid.

• Laboratoris de simulació molecular: destinats a modelar l’estructura i les propietats dels polímers i biopolímers.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

 • IVANOVA, ALEKSANDRA ASENOVA: Nanomaterials for controlling bacterial pathogens and resistance occurrence
  Autor/a: IVANOVA, ALEKSANDRA ASENOVA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 13/01/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: TZANOV, TZANKO
  Tribunal:
       PRESIDENT: PASHKULEVA, IVA HRISTOVA
       SECRETARI: GARRIGA SOLE, PERE
       VOCAL: ZILLE, ANDREA
  Resum de tesi: Las enfermedades infecciosas son la principal causa de muerte en todo el mundo. Mientras que la resistencia a los antimicrobianos es una preocupación importante para la salud pública. Durante el establecimiento de la infección los patógenos bacterianos se comunican mediante la expresión de moléculas de señalización controladas mediante un fenómeno llamado detección de quórum (QS). Como resultado, las bacterias producen factores de virulencia y forman biopelículas resistentes que causan infecciones persistentes. Las infecciones causadas por patógenos resistentes a los antibióticos se asocian con una alta morbilidad mortalidad y una enorme carga económica. A diferencia de la disminución en las últimas tres décadas del número de nuevos medicamentos antimicrobianos comercializados el número de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos aumenta constantemente. Por lo tanto existe la necesidad urgente de desarrollar estrategias alternativas para manejar infecciones diflciles de tratar. Esta tesis tiene como objeto de trabajo la ingenieria de materiales y recubrimientos avanzados nano estructurados para controlar la patogénesis bacteriana y la aparición de resistencias. Para lograrlo se combina polímeros anti biopelícula, enzimas anti infecciosas y compuestos inorgánicos como estrategias alternativas a los antibióticos convencionales. La nanoforma puede proporcionar una interacción mejorada con las membranas celulares bacterianas y una penetración más fácil en las biopelículas, aumentando la eficacia antimicrobiana en dosis más bajas al mismo tiempo que previene el desarrollo de resistencia antimicrobiana. Además las fracciones de orientación especificas aumentan la interacción del nano material con los patógenos evitando la aparición de resistencia al fármaco y la citotoxicidad.La primera parte de la tesis describe la funcionalización de nano partículas (NP) biológicamente inertes con aminocelulosa antimicrobiana (AM) perturbadora de la membrana y ácido hialurónico (HA) biocompatible en forma de LbL para la eliminación de patógenos médicamente relevantes. Las nanoentidades generadas demuestran un alto potencial para inhibir la formación de biopelículas sin afectar la viabilidad en las células humanas. Además, la técnica L.bL se aplica para decorar nanoplantillas de plata (Ag) antimicrobianas,pero potencialmente tóxicas con PNt biocompatible y acilasa de extinción de quórum (QQ) para obtener nanomateriales antibacterianos y anti biopelícula seguros. La deposición de acilasa y PNt en el núcleo de Ag interfiere con la señalización de QS y la patogénesis bacteriana y mejora la interacción de las NP con la membrana bacteriana. La integración de un triple mecanismo de acción en las nanoentidades híbridas da como resultado la erradicación completa de bacterias y biopelículas y una mejor biocompatibilidad de los AgNP. La tesis también describe el desarrollo de nanocápsulas dirigidas (NC) para la eliminación selectiva de Staphylococcus aureus. En este trabajo se aplica la tecnología de nanoencapsulación de autoensamblaje que utiliza la proteína Zeína biocompatible y biodegradable para la generación de NC de Zelna cargadas con aceite esencial de orégano bactericida.Un anticuerpo dirigido específicamente a S.aureus se injerta covalentemente en la superficie de las NC. Las NC dirigidos obtenidos demuestran selectividad antibacteriana en un inóculo bacteriano mixto.y la eficacia del tratamiento se valida en un modelo de cocultivo in vitro de bacterias y células de mamíferos.Finalmente, se emplea un proceso de ultrasonoqufmica de alta intensidad. Para la ingeniería de un recubrimiento antibacterlano/anti biopelícula duradero en catéteres urinarios. La deposición de NP de Óxido de Zinc y enzima amilasa que degrada la matriz.mejora la adhesión de las NP en el material de silicona evitando su colonización bacteriana y la formación de biopeliculas in vitro y

Darrera actualització: 22/01/2022 05:30:23.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 06:00:20.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:VALVERDE SALAMANCA, ABEL
Títol:Use of mathematical methods in the resolution of chemical engineering problems
Data lectura:27/07/2020
Director/a:PEREZ GONZALEZ, JUAN JESUS
Codirector/a:RECASENS BAXARIAS, FRANCISCO-JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Valverde, A. (2018). Utilització de mètodes matemàtics en la resolució de problemes en l'enginyeria química..

Ariño González, Carlos (2020). ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE LA REUTILIZACIÓN DE CONTENEDORES MARÍTIMOS COMO UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA O PRIMEROS AUXILIOS.

Altarriba Fernandez, Albert (2020). control actiu de soroll basat en ordinador.

Daunis Mayor, Marc (2020). Estudi per l' Analisi i disseny d’un pla de millora de l’eficiència de una empresa Comercial del Caucho. L'abats del projecte inclou els procesos de Cadena de suministrament, Produccio, Distribució i l’atenció al client.

Riba Mirabet, Albert (2020). Estudi de viabilitat d'externalitzar total o parcialment (només algunes fases) la producció de certes games de productes de ventiladors en moments de puntes de demanda..

Valverde, A.; Osmieri, L.; Recasens, F. (2019). Binary interaction parameters from reacting mixture data. Supercritical biodiesel process with CO2 as cosolvent. - The Journal of supercritical fluids, ISSN: 0896-8446 (JCR Impact Factor-2019: 3.744; Quartil: Q2)

Valverde, A.; Recasens, F. (2019). Extraction of solid lanoline from raw wool with near-critical ethanol-modified CO2 —A mass transfer model. - The Journal of supercritical fluids, ISSN: 0896-8446 (JCR Impact Factor-2019: 3.744; Quartil: Q2)

Valverde, A.; Gomez, P.; Perez, J. (2020). Assessment of the conformational profile of bombesin by computational methods. - Journal of Molecular Graphics and Modelling, ISSN: 1873-4243 (JCR Impact Factor-2018: 1.863; Quartil: Q2)

Valverde, A.; Alvarez, J.A.; Recasens, F. (2020). Hybrid nonlinear autoregressive neural network—Weibull statistical model applied to the supercritical extraction of lanolin from raw wool. - SN Applied Sciences, ISSN: 2523-3971 (JCR Impact Factor-2019: 0.0; Quartil: )

Valverde, A.; Alvarez, J.A.; Recasens, F. (2020). Mathematical modelling of supercritical fluid extraction of liquid lanoline from raw wool. Solubility and mass transfer rate parameters. - Chemical engineering research and design, ISSN: 0263-8762 (JCR Impact Factor-2019: 3.35; Quartil: Q2)

AUTOR/A:MOLINA GARCÍA, BRENDA GUADALUPE
Títol:Modified polymers as electroactive biomaterials
Data lectura:13/07/2020
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:ARMELIN DIGGROC, ELAINE APARECIDA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Domínguez Hervella, Eva (2018). Construcció d'un film polimèric basat en àcid poliglutàmic i nanopartícules de polímers conductors per l'obtenció de sensors electroquímics..

Cuesta Arcos, Sergi (2018). Multi-layered Nanodevices for Biomedical Applications.

Molina, B.G.; Bendrea, A.; Cianga, L.; Armelin, E.; del Valle, LJ.; Cianga, Ioan; Aleman, C. (2017). The Biocompatible polythiophene-: G-polycaprolactone copolymer as an efficient dopamine sensor platform. - Polymer chemistry, ISSN: 1759-9954 (JCR Impact Factor-2017: 4.927; Quartil: Q1)

Molina, B.G.; Cianga, L.; Bendrea, A.; Cianga, Ioan; del Valle, LJ.; Estrany, F.; Aleman, C.; Armelin, E. (2018). Amphiphilic polypyrrole-poly(Schiff base) copolymers with poly(ethylene glycol) side chains: synthesis, properties and applications. - Polymer chemistry, ISSN: 1759-9954 (JCR Impact Factor-2018: 4.76; Quartil: Q1)

Molina, B.G.; Domínguez, E.; Armelin, E.; Aleman, C. (2018). Assembly of Conducting Polymer and Biohydrogel for the Release and Real-Time Monitoring of Vitamin K3. - Gels, ISSN: 2310-2861

Enshaei, H.; Molina, B.G.; del Valle, LJ.; Estrany, F.; Arnan, C.; Puiggali, J.; Saperas, N.; Aleman, C. (2019). Scaffolds for sustained release of ambroxol hydrochloride, a pharmacological Chaperone that Increases the Activity of Misfolded ß-Glucocerebrosidase. - Macromolecular bioscience (Internet), ISSN: 1616-5195 (JCR Impact Factor-2019: 0.834; Quartil: Q1)

Molina, B.G.; del Valle, LJ.; Turon, P.; Armelin, E.; Aleman, C. (2019). Electrochemical sensor for bacterial metabolism based on the detection of NADH by Polythiophene nanoparticles. - Journal of chemical theory and computation, ISSN: 1549-9618 (JCR Impact Factor-2019: 5.011; Quartil: Q1)

Molina, B.G.; Cuesta, S.; Puiggali, A.; del Valle, LJ.; Armelin, E.; Aleman, C. (2019). Perforated polyester nanomebranes as templates of electroactive and robust free-standing films. - European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2019: 3.862; Quartil: Q1)

Molina, B.G.; Cuesta, S.; Besharatloo, H.; Roa, J.J.; Armelin, E.; Aleman, C. (2019). Free-standing faradaic motors based on biocompatible nanoperforated poly(lactic acid) layers and electropolymerized poly(3,4-ethylenedioxythiophene). - ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2019: 8.758; Quartil: Q1)

Molina, B.G.; Cianga, L.; Bendrea, A.; Cianga, Ioan; Aleman, C.; Armelin, E. (2019). An amphiphilic, heterografted polythiophene copolymer containing biocompatible/biodegradable side chains for use as an (electro)active surface in biomedical applications. - Polymer chemistry, ISSN: 1759-9954 (JCR Impact Factor-2019: 5.342; Quartil: Q1)

Bayat, M.; Izadan, H.; Molina, B.G.; Sanchez, M.; Santiago, S.; Senmani, D.; Dinari; Guirado, G.; Estrany, F.; Aleman, C. (2019). Electrochromic self-electrostabilized polypyrrole films doped with surfactant and azo dye. - Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)

Molina, B.G.; Fabregat, G.; Estrany, F.; Aleman, C.; Torras, J. (2020). Electroactive interpenetrated biohydrogels as hybrid materials based on conducting polymers. - Journal of applied polymer science, ISSN: 1097-4628 (JCR Impact Factor-2019: 2.52; Quartil: Q2)

Molina, B.G.; Lopes, M.; Estrany, F.; Michaux, Catherine Anne Gisèle; Perpète, Eric A.; Armelin, E.; Aleman, C. (2020). Free-standing flexible and biomimetic hybrid membranes for ions and ATP transport. - Journal of membrane science, ISSN: 0376-7388 (JCR Impact Factor-2019: 7.183; Quartil: Q1)

Lanzalaco, S.; Molina, B.G. (2020). Polymers and plastics modified electrodes for biosensors: a review. - Molecules, ISSN: 1420-3049 (JCR Impact Factor-2018: 3.06; Quartil: Q2)

Moghimiardekani, A.; Molina, B.G.; Enshaei, H.; del Valle, LJ.; Pérez-Madrigal, Maria M.; Estrany, F.; Aleman, C. (2020). Semi-interpenetrated hydrogels-microfibers electroactive assemblies for release and real-time monitoring of drugs. - Macromolecular bioscience, ISSN: 1616-5187 (JCR Impact Factor-2019: 3.416; Quartil: Q1)

Molina, B.G.; Bendrea, A.; Lanzalaco, S.; Franco, L.; Cianga, L.; del Valle, LJ.; Puiggali, J.; Turón, P.; Armelin, E.; Cianga, Ioan; Aleman, C. (2020). Smart design for a flexible, functionalized and electroresponsive hybrid platform based on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) derivatives to improve cell viability. - Journal of Materials Chemistry B, ISSN: 2050-7518 (JCR Impact Factor-2019: 8.8; Quartil: )

Molina, B.G.; Domínguez, E.; Puiggali, J.; Armelin, E.; Aleman, C. (2018). A rational design of hydrogel with electroactive properties.

Molina, B.G.; Cianga, L.; Cianga, Ioan; del Valle, LJ.; Estrany, F.; Armelin, E.; Aleman, C. (2018). Biosensor platform for selective neurotransmitter detection.

Enshaei, H.; Molina, B.G.; del Valle, LJ.; Estrany, F.; Arnan, C.; Puiggali, J.; Saperas, N.; Aleman, C. (2019). Sustained release of a pharmacological chaperone that increases the activity of misfolded ß-Glucocerebrosidase.

Molina, B.G.; Armelin, E.; Aleman, C.; Cuesta, S. (2019). Free-standing, electroactive and biocompatible nanomembranes prepared with porous PLA films and conducting polymer layers.

Molina, B.G.; del Valle, LJ.; Armelin, E.; Aleman, C. (2019). Electrochemical sensor for bacterial biofilm detection.

AUTOR/A:TURON DOLS, PAU
Títol:Concepts, perspectives and implications of a hybrid system made of nucleic acids biopolymers and hydroxyapatite mineral
Data lectura:08/11/2019
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Marquez, Y.; Martínez, J. C.; Turón, P.; Franco, L.; Puiggali, J. (2015). Influence of pH on morphology and structure during hydrolytic degradation of the segmented GL-b-[GL-co-TMC-co-CL]-b-GL copolymer. - Fibers, ISSN: 2079-6439

Marquez, Y.; Franco, L.; Martínez, J. C.; Estrany, F.; Turón, P.; Puiggali, J. (2015). Spherulitic morphologies of the triblock Poly(GL)-b-poly(GL-co-TMC-co-CL)-b-poly(GL) copolymer: Isothermal and non-isothermal crystallization studies. - European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2015: 3.485; Quartil: Q1)

Turón, P.; Puiggali, J.; Bertran, O.; Aleman, C. (2015). Surviving mass extinctions through biomineralized DNA. - Chemistry: a european journal, ISSN: 0947-6539 (JCR Impact Factor-2015: 5.771; Quartil: Q1)

Bertran, O.; Revilla-López, G.; Casanovas Salas, Jordi; del Valle, LJ.; Turón, P.; Puiggali, J.; Aleman, C. (2016). Dissolving hydroxyolite: a DNA molecule into its hydroxyapatite mold. - Chemistry: a european journal, ISSN: 0947-6539 (JCR Impact Factor-2016: 5.317; Quartil: Q1)

Revilla-López, G.; Bertran, O.; Casanovas Salas, Jordi; Turón, P.; Puiggali, J.; Aleman, C. (2016). Effects of hydroxyapatite (0001) Ca2+/Mg2+ substitution on adsorbed D-ribose ring puckering. - RSC advances, ISSN: 2046-2069 (JCR Impact Factor-2016: 3.108; Quartil: Q2)

Márquez, Y.; Franco, L.; Turón, P.; Martínez, J. C.; Puiggali, J. (2016). Study of non-isothermal crystallization of polydioxanone and analysis of morphological changes ocurring during heating and cooling processes. - Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2016: 3.364; Quartil: Q1)

Marquez, Y.; Cabral, T.; Lorenzetti, A.; Franco, L.; Turón, P.; del Valle, LJ.; Puiggali, J. (2017). Incorporation of biguanide compounds into poly(GL)-b-poly(GL-co-TMC-co-CL)-b-poly(GL) monofilament surgical sutures. - Materials science and engineering C. Biomimetic and supramolecular systems, ISSN: 0928-4931 (JCR Impact Factor-2017: 5.08; Quartil: Q1)

Márquez, Y.; Cabral, T.; Lorenzetti, A.; Franco, L.; Turón, P.; del Valle, LJ.; Puiggali, J. (2017). Incorporation of chloramphenicol and captopril into poly(GL)-b-poly(GL-co-TMC-co-CL)-b-poly(GL) monofilar surgical sutures. - Journal of applied polymer science, ISSN: 0021-8995 (JCR Impact Factor-2017: 1.901; Quartil: Q2)

Márquez, Y.; Graupera, J.; del Valle, LJ.; Turón, P.; Franco, L.; Puiggali, J. (2017). Poly(epsilon-caprolactone) films reinforced with chlorhexidine loaded electrospun polylactide microfibers. - Express polymer letters, ISSN: 1788-618X (JCR Impact Factor-2017: 3.064; Quartil: Q1)

Keridou, I.; Franco, L.; Turón, P.; del Valle, LJ.; Puiggali, J. (2018). Scaffolds with tunable properties constituted by electrospun nanofibers of polyglycolide and poly(e-caprolactone). - Macromolecular materials and engineering, ISSN: 1438-7492 (JCR Impact Factor-2018: 3.038; Quartil: Q1)

Márquez, Y.; Franco, L.; Turón, P.; del Valle, LJ.; Puiggali, J. (2018). Tunable drug loading and reinforcement of polycaprolactone films by means of electrospun nanofibers of glycolide segmented copolymers. - Macromolecular materials and engineering, ISSN: 1438-7492 (JCR Impact Factor-2018: 3.038; Quartil: Q1)

Rivas, M.; del Valle, LJ.; Turón, P.; Aleman, C.; Puiggali, J. (2018). Sustainable synthesis of amino acids by catalytic fixation of molecular dinitrogen and carbon dioxide. - Green chemistry, ISSN: 1463-9262 (JCR Impact Factor-2018: 9.405; Quartil: Q1)

Rivas, M.; del Valle, LJ.; Armelin, E.; Bertran, O.; Turón, P.; Puiggali, J.; Aleman, C. (2018). Hydroxyapatite with permanent electrical polarization: preparation, characterization, and response against inorganic adsorbates. - Chemphyschem, ISSN: 1439-4235 (JCR Impact Factor-2018: 3.077; Quartil: Q2)

Lanzalaco, S.; Turón, P.; Weiss, C.; Aleman, C.; Armelin, E. (2019). The mechanism of adhesion and graft polymerization of a PNIPAAm thermoresponsive hydrogel to polypropylene meshes. - Soft matter, ISSN: 1744-683X (JCR Impact Factor-2019: 3.14; Quartil: Q1)

Rivas, M.; del Valle, LJ.; Turón, P.; Puiggali, J.; Aleman, C. (2019). Influence of the atmosphere conditions in the structure, properties and solubility of fluorine-substituted hydroxyapatites. - Materials chemistry and physics, ISSN: 0254-0584 (JCR Impact Factor-2019: 3.408; Quartil: Q2)

Sans, J.; Llorca, J.; Sanz, V.; Puiggali, J.; Turón, P.; Aleman, C. (2019). Electrically polarized hydroxyapatite: influence of the polarization process on the microstructure and properties. - Langmuir, ISSN: 0743-7463 (JCR Impact Factor-2019: 3.557; Quartil: Q2)

Lanzalaco, S.; del Valle, LJ.; Turón, P.; Weis, C.; Estrany, F.; Aleman, C.; Armelin, E. (2020). Polypropylene mesh for hernia repair with controllable cell adhesion/de-adhesion properties. - Journal of materials chemistry B, ISSN: 2050-750X (JCR Impact Factor-2018: 5.047; Quartil: Q1)

Márquez, Y.; del Valle, LJ.; Franco, L.; Turón, P.; Puiggali, J. (2016). Non-isothermal crystallization of polydioxanone and morphological changes ocurring during heating and cooling processes.

Rivas, M.; Franco, L.; del Valle, LJ.; Turón, P.; Aleman, C.; Puiggali, J. (2017). Delayed chloramphenicol release through encapsulation of hydroxyapatite nanoparticles containing the drug into polyactide nanofibers.

AUTOR/A:RIVAS CAÑAS, MANUEL
Títol:Hydroxyapatite-based materials for smart antitumor drug delivery systems, endocytic pathways and endosomal trafficking
Data lectura:28/10/2019
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Rivas, M. (2015). Controlling Biological Functions of Hydroxyapatite by Selective Chemical Composition, Encapsulation of Bioactive Compounds and Catalytic Surface Modification.

Martí Funollet, Albert (2016). ROBOT PER A MINISUMO.

Puig Casteràs, Joan (2016). SISTEMA PER LA GESTIÓ ÒPTIMA ENERGÈTICA EN INSTAL·LACIONS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA AMB SUPORT FOTOVOLTAIC.

López Garrido, Carlos (2017). PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN CENTRO ESCOLAR.

Hodaly Rodríguez, Pol (2018). Disseny i viabilitat energètica i econòmica d'un sistema de faroles autònomes en zones urbanes..

Gascón Guitart, Gemma (2018). Investigation of bacterial interaction on calcium phosphates.

Camps Calvo, Lluc (2018). Mitigació d'emissions i canvis de polítiques energètiques. Anàlisi de viabilitat de la substitució d'una central tèrmica de carbó amb energia eòlica.

Martín Lluís, Víctor (2018). Anàlisi de viabilitat de la substitució d'una central de cicle combinat utilitzant energia solar fotovoltaica..

Sabaté Orera, Matias (2019). Análisis, evolución y futuro de la clase internacional olímpica de la embarcación a vela Laser..

Rivas Santandreu, Joan Manuel (2019). Estudi per a la construcció d'una rèplica d'una barca de pesca de vela llatina.

Rivas, M.; del Valle, LJ.; Rodríguez-Rivero, A.; Turon, P.; Puiggali, J.; Aleman, C. (2018). Loading of antibiotic into biocoated hydroxyapatite nanoparticles: smart antitumor platforms with regulated release. - ACS biomaterials science & engineering, ISSN: 2373-9878 (JCR Impact Factor-2018: 4.511; Quartil: Q1)

Rivas, M.; Pelechà, M.; Franco, L.; Turon, P.; Aleman, C.; del Valle, LJ.; Puiggali, J. (2019). Incorporation of chloramphenicol loaded hydroxyapatite nanoparticles into polylactide. - International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2019: 4.556; Quartil: Q1)

Rivas, M.; Franco, L.; Aleman, C.; del Valle, LJ.; Puiggali, J. (2018). Encapsulation of hydroxyapatite nanoparticles loaded with chloramphenicol into polylactide nanofibers.

AUTOR/A:STEFANOV, IVAYLO
Títol:Multifunctional enzymatically-generated hydrogel platforms for chronic wound application
Data lectura:23/07/2019
Director/a:TZANOV, TZANKO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Stefanov, I.; Bassegoda, A.; Tzanov, T. (2019). Biomedical textiles.

Stefanov, I. (2017). Preparation and evaluation of the properties of bio-based materials for potential application in treatment of chronic wounds.

Stefanov, I.; Perez, S.; Hoyo, J.; Cailloux, J.; Santana, O.; Hinojosa, D.; Tzanov, T. (2017). Multifunctional enzymatically generated hydrogels for chronic wound application. - Biomacromolecules, ISSN: 1525-7797 (JCR Impact Factor-2017: 5.738; Quartil: Q1)

Stefanov, I.; Hinojosa, D.; Maspoch, S.; Hoyo, J.; Tzanov, T. (2018). Enzymatic synthesis of a thiolated chitosan-based wound dressing crosslinked with chicoric acid. - Journal of materials chemistry B, ISSN: 2050-750X (JCR Impact Factor-2018: 5.047; Quartil: Q1)

Tzanov, T.; Petkova, P.; Stefanov, I.; Francesko, A.; Diaz, C.; Aracri, E. (2016). Versatile chemistry of natural phenolics to produce green engineered materials.

Tzanov, T.; Petkova, P.; Ivanova, K.; Slavin, N.; Bach, H.; Stefanov, I. (2017). Biopolymer hydrogels embedded with lignin-­silver nanocomposites with broad activity against antibiotic-­resistant clinical isolates.

Stefanov, I.; Perez, S.; Tzanov, T. (2017). Multifunctional hydrogel dressing material for treatment of chronic wound.

Perez, S.; Ivanova, K.; Stefanov, I.; Tzanov, T. (2018). Multifunctional hyaluronic acid based hydrogel with enzymatically embedded silver/lignin nanoparticles.

Perez, S.; Ivanova, K.; Stefanov, I.; Tzanov, T. (2018). Multifunctional hyaluronic acid based hydrogel with enzymatically embedded silver-lignin nanoparticles.

Stefanov, I.; Hoyo, J.; Tzanov, T. (2019). Enzymatic synthesis of hydrogels based on thiolated chitosan and chichoric acid for chronic wound applications.

Morena, A. G.; Stefanov, I.; Tzanov, T. (2019). Antibacterial polyurethane foam with incorporated lignin-capped silver nanoparticles for chronic wound treatment.

Morena, A. G.; Stefanov, I.; Ivanova, K.; Perez, S.; Tzanov, T. (2019). Immobilized lignin-capped silver nanoparticles in a multifunctional polyurethane foam dressing for chronic wound treatment.

AUTOR/A:TINAJERO DÍAZ, ERNESTO
Títol:Hybrid block and graft copolymers made from macrolactones and a-amino acids for applications as drug delivery nanosystems
Data lectura:17/07/2019
Director/a:MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, DOMINGO
Director/a:MUÑOZ GUERRA, SEBASTIAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Galbis, E.; Iglesias, N.; Lucas, R.; Tinajero, E.; Muñoz, S. (2017). Validation of smart nanoparticles as controlled drug delivery systems: loading and pH-dependent release of pilocarpine. - ACS omega, ISSN: 2470-1343 (JCR Impact Factor-2017: 0.749; Quartil: Q1)

Tinajero, E.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S.; de Paz, M.; Galbis, E. (2018). Metal-free catalyzed ring-opening polymerization and block copolymerization of ¿-pentadecalactone using amino-ended initiators. - European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2018: 3.621; Quartil: Q1)

Tinajero, E.; Martinez de Ilarduya, A.; Cavanagh, B.; Heise, A.; Muñoz, S. (2019). Poly(amino acid)-grafted polymacrolactones. Synthesis, self-assembling and ionic coupling properties. - Reactive and functional polymers, ISSN: 1381-5148 (JCR Impact Factor-2019: 3.333; Quartil: Q1)

Tinajero, E.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2019). Synthesis and properties of diblock copolymers of omega-pentadecalactone and alpha-amino acids. - European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2019: 3.862; Quartil: Q1)

Tinajero, E.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2019). Block and graft copolymers made of 16-membered macrolactones and l-Alanine: a comparative study. - Macromolecular chemistry and physics, ISSN: 1022-1352 (JCR Impact Factor-2019: 2.335; Quartil: Q2)

Tinajero, E.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2019). pH-responsive diblock copolymers made of omega-pentadecalactone and ionically charged alpha-amino acids. - European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2019: 3.862; Quartil: Q1)

Tinajero, E.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2020). Copolymacrolactones grafted with L-glutamic acid: Synthesis, structure, and nanocarrier properties. - Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2018: 0.724; Quartil: Q1)

Tinajero, E.; Lavilla, C.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2016). Ring opening polymerization of macrolactones using amines as initiators.

Tinajero, E.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2017). Amphiphilic block copolymers obtained by enzymatic ring-opening polymerization of ¿- pentadecalactone initiated by peg-bis-amines.

Tinajero, E.; Martinez de Ilarduya, A.; Heise, A.; Muñoz, S. (2018). Poly(omega-pentadecalactone)-b-poly(peptide) block copolymers for biomedical applications.

Tinajero, E.; Martinez de Ilarduya, A.; Heise, A.; Muñoz, S. (2018). Synthesis of amphiphilic graft-copolymers derived of globalide and alpha-amino acids.

Tinajero, E.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2019). Poly(ether-ester-peptide) triblock copolymers: Synthesis and self-assembly behavior.

AUTOR/A:GÓMEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA
Títol:Diseño in silico de inhibidores alostéricos de proteínas de unión a nucleótidos
Data lectura:10/07/2019
Director/a:PEREZ GONZALEZ, JUAN JESUS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Fernández García, Ana María; Hervas, R.; Dominguez , M.; Garrido, N.; Gomez, P.; Vega, M.; Vitorica, J.; Perez, J.; Torres, I. (2016). Blockade of the Interaction of Calcineurin with FOXO in Astrocytes Protects Against Amyloid-beta-Induced Neuronal Death. - Journal of alzheimers disease, ISSN: 1387-2877 (JCR Impact Factor-2016: 3.731; Quartil: Q2)

S. Lupala, C.; Rasaeifar, B.; Gomez, P.; Perez, J. (2017). Using molecular dynamics for the refinement of atomistic models of GPCRs by homology modeling. - Journal of biomolecular structure and dynamics, ISSN: 0739-1102 (JCR Impact Factor-2017: 3.107; Quartil: Q2)

Rasaeifar, B.; S. Lupala, C.; Gomez, P.; Perez, J. (2019). Molecular features characterizing non-peptide selectivity to the human B1 and B2 bradykinin receptors. - Bioorganic and medicinal chemistry letters, ISSN: 0960-894X (JCR Impact Factor-2019: 2.572; Quartil: Q2)

AUTOR/A:TRIGUERO ENGUÍDANOS, JORDI
Títol:Study of conductive polymers, biomolecules and their hybrids through computational approaches
Data lectura:08/03/2019
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:ZANUY GOMARA, DAVID
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Triguero, J. (2014). Polímeros Conductores y sus Derivados Híbridos con Apliaciones Avanzadas.

Maione, S.; Gil, A.; Fabregat, G.; del Valle, LJ.; Triguero, J.; Laurent, A.; Jacquemin, D.; Estrany, F.; Jimenez, A.; Zanuy, D.; Cativiela, C.; Aleman, C. (2015). Electroactive polymer-peptide conjugates for adhesive biointerfaces. - Biomaterials science, ISSN: 2047-4830 (JCR Impact Factor-2015: 3.614; Quartil: Q2)

Triguero, J.; Zanuy, D.; Aleman, C. (2017). Conformational analysis of a modified RGD adhesive sequence. - Journal of peptide science, ISSN: 1075-2617 (JCR Impact Factor-2017: 1.969; Quartil: Q3)

Triguero, J.; Flores-Ortega, A.; Zanuy, D.; Aleman, C. (2018). Modeling of a C-end rule peptide adsorbed onto gold nanoparticles. - Journal of peptide science, ISSN: 1075-2617 (JCR Impact Factor-2017: 1.969; Quartil: Q3)

Lopes, M.; Triguero, J.; Torras, J.; Perpète, Eric A.; Michaux, Catherine Anne Gisèle; Aleman, C.; Zanuy, D. (2018). Influence of the surrounding environment in re-naturalized ß-barrel membrane proteins. - Biophysical chemistry, ISSN: 0301-4622 (JCR Impact Factor-2018: 1.745; Quartil: Q3)

Zanuy, D.; Fabregat, G.; Triguero, J.; Aleman, C. (2018). Detailed description of the molecular organization behind AFM images of polymer coatings: a molecular modeling approach. - The journal of physical chemistry. Part C, nanomaterials and interfaces, ISSN: 1932-7447 (JCR Impact Factor-2018: 4.309; Quartil: Q1)

Triguero, J.; Zanuy, D.; Aleman, C. (2018). Impact of protein-polymer interactions in the antimicrobial activity of lysozyme/poly(3,4-ethylenedioxythiophene) biocapacitors. - CHEMISTRYSELECT, ISSN: 2365-6549 (JCR Impact Factor-2018: 1.716; Quartil: Q3)

Armelin, E.; Maione, S.; Fabregat, G.; Ballano, G.; Laurent, A.; Triguero, J.; Jacquemin, D.; Zanuy, D.; Cativiela, C.; Aleman, C. (2015). Design based on chemical similarity of electroactive polymer-peptide conjugates for tissue engineering.

AUTOR/A:KONURAY, ALI OSMAN
Títol:Design and analysis of Dual-Curing Systems
Data lectura:17/09/2018
Director/a:RAMIS JUAN, XAVIER
Codirector/a:FERNANDEZ FRANCOS, XAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Morancho, J.; Ramis, X.; Salla, J.; Fernández-Francos, XAvier; Konuray, O. (2018). ASCIL-Estudi E0013.

Fernandez-Francos, X.; Konuray, O.; Martin, J.; Morancho, J.; Ramis, X.; Salla, J. (2018). Taules i gràfiques de propietats termodinàmiques.

Konuray, O.; Fernandez-Francos, X.; Martin, J.; Morancho, J.; Ramis, X.; Salla, J. (2018). Termodinàmica. Test i problemes 2018.

Fernandez-Francos, X.; Konuray, O.; Martin, J.; Morancho, J.; Ramis, X.; Salla, J. (2018). Termodinàmica Tests i problemes. Problemes resolts amb Engineering Equation Solver.

Konuray, O. (2016). Dual curing of thermoset polymers and their applications.

Fernandez-Francos, X.; Konuray, O.; Belmonte, A.; de la Flor, S.; Serra, M. À.; Ramis, X. (2016). Sequential curing of off-stoichiometric thiol-epoxy thermosets with a custom-tailored structure. - Polymer chemistry, ISSN: 1759-9954 (JCR Impact Factor-2016: 5.375; Quartil: Q1)

Konuray, O.; Fernandez-Francos, X.; Serra, M. À.; Ramis, X. (2016). Sequential curing of amine-acrylate-methacrylate mixtures based on selective aza-Michael addition followed by radical photopolymerization. - European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2016: 3.531; Quartil: Q1)

Konuray, O.; Liendo, F.J.; Fernandez-Francos, X.; Serra, A.; Sangermano, M.; Ramis, X. (2017). Sequential curing of thiol-acetoacetate-acrylate thermosets by latent Michael addition reactions. - Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2017: 3.483; Quartil: Q1)

Konuray, O.; Fernandez-Francos, X.; Ramis, X. (2017). Latent curing of epoxy-thiol thermosets. - Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2017: 3.483; Quartil: Q1)

Konuray, O.; Fernandez-Francos, X.; Ramis, X. (2017). Analysis of the reaction mechanism of the thiol-epoxy addition initiated by nucleophilic tertiary amines. - Polymer chemistry, ISSN: 1759-9954 (JCR Impact Factor-2017: 4.927; Quartil: Q1)

Konuray, O.; Ruiz, A.; Morancho, J.; Salla, J.; Fernandez-Francos, X.; Serra, M. À.; Ramis, X. (2018). Sequential dual curing by selective Michael addition and free radical polymerization of acetoacetate-acrylate-methacrylate mixtures. - European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2018: 3.621; Quartil: Q1)

Konuray, O.; Fernandez-Francos, X.; Ramis, X. (2018). Curing kinetics and characterization of dual-curable thiol-acrylate-epoxy thermosets with latent reactivity. - Reactive and functional polymers, ISSN: 1381-5148 (JCR Impact Factor-2018: 3.074; Quartil: Q1)

Konuray, O.; Fernandez-Francos, X.; Ramis, X.; Serra, M. À. (2018). State of the art in dual-curing acrylate systems. - Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2018: 0.724; Quartil: Q1)

Konuray, O.; Fernandez-Francos, X.; Ramis, X.; Serra, M. À. (2018). New allyl-functional catalytic comonomers for sequential thiol-Michael and radical thiol-ene reactions. - Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2018: 3.771; Quartil: Q1)

Konuray, O.; Areny, N.; Morancho, J.; Fernandez-Francos, X.; Serra, M. À.; Ramis, X. (2018). Preparation and characterization of dual-curable off-stoichiometric amine-epoxy thermosets with latent reactivity. - Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2018: 3.771; Quartil: Q1)

Morancho, J.; Ramis, X.; Fernandez-Francos, X.; Salla, J.; Konuray, O.; Serra, M. À. (2018). Curing of off-stoichiometric amine–epoxy thermosets. - Journal of thermal analysis and calorimetry, ISSN: 1388-6150 (JCR Impact Factor-2018: 2.471; Quartil: Q2)

Areny, N.; Konuray, O.; Fernandez-Francos, X.; Salla, J.; Morancho, J.; Ramis, X. (2018). Time-temperature-transformation (TTT) diagram of a dual-curable off-stoichiometric epoxy-amine system with latent reactivity. - Thermochimica acta, ISSN: 0040-6031 (JCR Impact Factor-2018: 2.251; Quartil: Q2)

Konuray, O.; Fernandez-Francos, X.; Ramis, X.; Serra, M. À. (2019). Acetoacetate based thermosets prepared by dual-Michael addition reactions. - Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)

Santín, D.; Konuray, O.; Fernandez-Francos, X.; Ramis, X. (2019). Kinetics analysis and simulation of sequential epoxy dual-curing systems with independent thermal activation. - Thermochimica acta, ISSN: 0040-6031 (JCR Impact Factor-2019: 2.762; Quartil: Q2)

Konuray, O.; García, A.; Morancho, J.; Fernandez-Francos, X.; Serra, M. À.; Ferrando, F.; Garcia, M.; Ramis, X. (2019). Hard epoxy thermosets obtained via two sequential epoxy-amine condensations. - European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2019: 3.862; Quartil: Q1)

Konuray, O.; Salla, J.; Morancho, J.; Fernandez-Francos, X.; Garcia, M.; Ramis, X. (2019). Time-temperature-transformation (TTT) diagram of dual-curable epoxy thermosets obtained via two sequential epoxy-amine condensations. - Thermochimica acta, ISSN: 0040-6031 (JCR Impact Factor-2019: 2.762; Quartil: Q2)

Konuray, O.; Fernandez-Francos, X.; Ramis, X.; González, G.; Serra, M. À.; Sangermano, M. (2016). Room-temperature dual-curing processing of amine-acrylate-methacrylate mixtures.

Fernandez-Francos, X.; Konuray, O.; Guzman, D.; Belmonte, A.; de la Flor, S.; Serra, M. À.; Ramis, X. (2016). Sequential dual-curing processes based on thiol-click reactions.

Ramis, X.; Konuray, O.; Liendo, F.J.; Fernandez-Francos, X.; Morancho, J.; Salla, J.; Serra, M. À. (2016). Curado “Click” secuencial de mezclas tiol-acetoacetato-acrilato, catalizada por una fotobase latente.

Konuray, O.; Ramis, X.; Fernandez-Francos, X.; Serra, M. À. (2017). Photobase generators as latent catalysts for dual-curable thermoset systems: a kinetic and thermal study.

Morancho, J.; Ramis, X.; Fernandez-Francos, X.; Salla, J.; Konuray, O.; Serra, M. À. (2017). Curing of off-stoichiometric amine-epoxy thermosets.

Fernandez-Francos, X.; Konuray, O.; Belmonte, A.; de la Flor, S.; Ramis, X. (2017). Control of curing profiles in the processing of dual-curable off- stoichiometric thiol-epoxy systems.

Konuray, O.; Areny, N.; Morancho, J.; Salla, J.; Fernandez-Francos, X.; Ramis, X. (2018). Time-temperature transformation of a dual-curable off-stoichiometric amine-epoxy thermoset.

Morancho, J.; Ramis, X.; Fernandez-Francos, X.; Salla, J.; Konuray, O.; Serra, M. À. (2018). Curing and mechanical properties of off-stoichiometric anhydride-epoxy thermosets.

Konuray, O.; Serra, M. À.; Fernandez-Francos, X.; Salla, J.; Morancho, J.; Ramis, X. (2018). Dual-curable click thermosets with custom tailored properties.

Serra, M. À.; Fernandez-Francos, X.; Areny, N.; Konuray, O.; Ramis, X. (2018). Sequential dual curing: versatilty in processing and thermosets characteristics.

Morancho, J.; Ramis, X.; Fernandez-Francos, X.; Konuray, O.; Salla, J.; Serra, M. À. (2019). Dual curing of an epoxy resin with dicarboxylic acids.

AUTOR/A:GAMARRA MONTES, ANA
Títol:Ionic complexes of naturally-occurring biopolymers and cationic surfactants: a platform for industrial and biomedical applications
Data lectura:13/07/2018
Director/a:MUÑOZ GUERRA, SEBASTIAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gamarra, A. (2015). Ionic complexes of poly(¿-glutamic acid) and cationic salts: A platform for industrial and biomedical applications.

Gamarra, A.; Urpí, L.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2017). Crystalline structure and thermotropic behavior of alkyltrimethylphosphonium amphiphiles. - Physical chemistry chemical physics, ISSN: 1463-9076 (JCR Impact Factor-2017: 3.906; Quartil: Q1)

Gamarra, A.; Martinez de Ilarduya, A.; Vives, M.; Morato, J.; Muñoz, S. (2017). Ionic complexes of poly(gamma-glutamic acid) with alkyltrimethylphosphonium surfactants. - Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2017: 3.483; Quartil: Q1)

Gamarra, A.; Missagia, B.; Morato, J.; Muñoz, S. (2017). Antibacterial films made of ionic complexes of poly(y-glutamic acid) and ethyl lauroyl arginate. - Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2017: 2.935; Quartil: Q1)

Gamarra, A.; Muñoz, S.; Urpí, L.; Galbis, E.; Galbis Pérez, Juan Antonio (2018). Nanocomposites of microbial polyglutamic acid and nanoclays compatibilized by organophosphonium surfactants. - Macromolecular chemistry and physics, ISSN: 1022-1352 (JCR Impact Factor-2018: 2.622; Quartil: Q2)

Gamarra, A.; Fores, E.; Morato, J.; Muñoz, S. (2018). Amphiphilic ionic complexes of hyaluronic acid with organophosphonium compounds and their antimicrobial activity. - International journal of biological macromolecules, ISSN: 0141-8130 (JCR Impact Factor-2018: 4.784; Quartil: Q1)

Gamarra, A.; Muñoz, S.; Martinez de Ilarduya, A.; Thérien-Aubin, H.; Landfester, K. (2018). Comblike ionic complexes of hyaluronic acid and alkanoylcholine surfactants as a platform for drug delivery systems. - Biomacromolecules, ISSN: 1525-7797 (JCR Impact Factor-2018: 5.667; Quartil: Q1)

Gamarra, A.; Missagia, B.; Urpí, L.; Morato, J.; Muñoz, S. (2018). Ionic coupling of hyaluronic acid with ethyl N-lauroyl L-arginate (LAE): Structure, properties and biocide activity of complexes. - Carbohydrate polymers, ISSN: 0144-8617 (JCR Impact Factor-2018: 6.044; Quartil: Q1)

Gamarra, A.; Urpí, L.; Alla, A.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2015). Alkyltrimetylphosphonium surfactants: Synthesis, characterization and ionic coupling with naturally occurring polyacids.

Gamarra, A.; Alla, A.; Martinez de Ilarduya, A.; Casas, M.; Muñoz, S. (2016). Nanostructured amphiphilic systems based on hyaluronic acid ionic complexes.

AUTOR/A:HORTÓS LOBERA, MARTÍ
Títol:Nuevas formulaciones sostenibles de compuestos termoplásticos
Data lectura:08/06/2018
Director/a:BOU SERRA, JORGE
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Hortós, M.; Anakabe, J.; Arrillaga, A.; Espino, S.; Bou, J. J. (2019). Effect of the annealing procedure and the molecular weight on the crystalline phase morphology and thermal properties of polylactide. - Polymer international, ISSN: 0959-8103 (JCR Impact Factor-2019: 2.574; Quartil: Q2)

AUTOR/A:SABORÍO GONZÁLEZ, MARICRUZ
Títol:Developmet of Flexible Electrodes and Lightweight Capacitors
Data lectura:23/03/2018
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:ESTRANY CODA, FRANCISCO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Saborío, M.; Estrany, F.; Aleman, C. (2017). Properties of In situ polymerized poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/alumina composites for energy storage applications. - Journal of polymer science. Part B, polymer physics, ISSN: 0887-6266 (JCR Impact Factor-2017: 2.499; Quartil: Q2)

Saborío, M.; Lanzalaco, S.; Fabregat, G.; Puiggali, J.; Estrany, F.; Aleman, C. (2018). Flexible Electrodes for Supercapacitors Based on the Supramolecular Assembly of Biohydrogel and Conducting Polymer. - The journal of physical chemistry. Part C, nanomaterials and interfaces, ISSN: 1932-7447 (JCR Impact Factor-2018: 4.309; Quartil: Q1)

Saborío, M.; Bertran, O.; Lanzalaco, S.; Häring, M.; Díaz-Díaz, D.; Estrany, F.; Aleman, C. (2018). Cationic ionene as an n-dopant agent of poly(3,4-ethylenedioxythiophene). - Physical chemistry chemical physics, ISSN: 1463-9076 (JCR Impact Factor-2018: 3.567; Quartil: Q1)

Saborío, M.; Zukic, S.; Lanzalaco, S.; Casanovas Salas, Jordi; Puiggali, J.; Estrany, F.; Aleman, C. (2018). Prototyping flexible supercapacitors produced with biohydrogel. - Materials Today Communications, ISSN: 2352-4928 (JCR Impact Factor-2018: 1.859; Quartil: Q3)

AUTOR/A:MORALES HUERTA, JUAN CARLOS
Títol:Polyesters containing cyclic carbohydrate-based units obtained by Ring Opening Polymerization
Data lectura:26/02/2018
Director/a:MUÑOZ GUERRA, SEBASTIAN
Codirector/a:MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, DOMINGO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Morales, J.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2018). Partially renewable poly(butylene 2,5-furandicarboxylate-co-isophthalate) copolyesters obtained by ROP.

Morales, J. (2015). Polyesters Containing Cyclic Carbohydrate-based Units Obtained by Ring-Opening Polymerization.

Morales, J.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2016). Poly(alkylene 2,5-furandicarboxylate)s (PEF and PBF) by ring opening polymerization. - Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2016: 3.684; Quartil: Q1)

Morales, J.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2016). Sustainable aromatic copolyesters via ring opening polymerization: poly(butylene 2,5-furandicarboxylate-co-terephthalate)s. - ACS sustainable chemistry & engineering, ISSN: 2168-0485 (JCR Impact Factor-2016: 5.951; Quartil: Q1)

Morales, J.; Batista, C.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2017). Fully bio-based aromatic–aliphatic copolyesters: poly(butylene furandicarboxylate-co-succinate)s obtained by ring opening polymerization. - Polymer chemistry, ISSN: 1759-9954 (JCR Impact Factor-2017: 4.927; Quartil: Q1)

Morales, J.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2017). A green strategy for the synthesis of poly(ethylene succinate) and its copolyesters via enzymatic ring opening polymerization. - European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2017: 3.741; Quartil: Q1)

Batista, C.; Safari, M.; Martinez de Ilarduya, A.; Morales, J.; Iturrospe, A.; Arbe, A.; Müller, A.; Muñoz, S. (2017). Poly(butylene succinate-ran-epsilon-caprolactone) copolyesters: Enzymatic synthesis and crystalline isodimorphic character. - European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2017: 3.741; Quartil: Q1)

Morales, J.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2017). Modulating the Tg of poly(alkylene succinate)s by inserting bio-based aromatic units via ring-opening copolymerization. - Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2017: 2.935; Quartil: Q1)

Morales, J.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2018). Blocky poly(epsilon-caprolactone-co-butylene 2,5-furandicarboxylate) copolyesters via enzymatic ring opening polymerization. - Journal of polymer science. Part A, polymer chemistry, ISSN: 0887-624X (JCR Impact Factor-2018: 2.591; Quartil: Q2)

Morales, J.; Martinez de Ilarduya, A.; León, S.; Muñoz, S. (2018). Isomannide-containing poly(butylene 2,5-furandicarboxylate) copolyesters via ring opening polymerization. - Macromolecules, ISSN: 0024-9297 (JCR Impact Factor-2018: 5.997; Quartil: Q1)

Morales, J.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2016). Bio-based aromatic polyesters and copolyesters by ring opening polymerization.

Morales, J.; Ciulik, C.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2016). Poly(butylene 2,5-furan dicarboxylate-co-butylene succinate) via ring opening polymerization.

AUTOR/A:MAYANS TAYADELLA, ENRIC
Títol:Self-assembly of Phenylalanine Derivatives
Data lectura:18/12/2017
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:CATIVIELA MARÍN, CARLOS A.
Codirector/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Mayans, E. (2015). Plataformes Híbrides Nanoestructurades basades en Oligopèptids i Polímers.

Mayans, E.; Ballano, G.; Casanovas Salas, Jordi; Diaz, A.; Pérez-Madrigal, Maria M.; Estrany, F.; Puiggali, J.; Cativiela Marín, Carlos A.; Aleman, C. (2015). Self-assembly of tetraphenylalanine peptides. - Chemistry: a european journal, ISSN: 0947-6539 (JCR Impact Factor-2015: 5.771; Quartil: Q1)

Mayans, E.; Ballano, G.; Casanovas, J.; del Valle, LJ.; Pérez-Madrigal, Maria M.; Estrany, F.; Jimenez, A.; Puiggali, J.; Cativiela, C.; Aleman, C. (2016). Hierarchical self-assembly of di-, tri- and tetraphenylalanine peptides capped with two fluorenyl functionalities: from polymorphs to dendrites. - Soft matter, ISSN: 1744-683X (JCR Impact Factor-2016: 3.889; Quartil: Q1)

Mayans, E.; Fabregat, G.; Juarez, R.; Cativiela, C.; Puiggali, J.; Aleman, C. (2017). Surface mediated hierarchical assemblies of highly hydrophobic phenylalanine-based peptides. - CHEMISTRYSELECT, ISSN: 2365-6549 (JCR Impact Factor-2017: 1.505; Quartil: Q3)

Mayans, E.; Casanovas Salas, Jordi; Gil, A.; Jimenez, A.; Cativiela, C.; Puiggali, J.; Aleman, C. (2017). Diversity and hierarchy in supramolecular assemblies of triphenylalanine: from laminated helical ribbons to toroids. - Langmuir, ISSN: 0743-7463 (JCR Impact Factor-2017: 3.789; Quartil: Q1)

Mayans, E.; Ballano, G.; Sendros, J.; Font-Bardia, M.; Campos, J.Lourdes; Puiggali, J.; Cativiela, C.; Aleman, C. (2017). Effect of solvent choice on the self-assembly properties of a diphenylalanine amphiphile stabilized by an ion pair. - Chemphyschem, ISSN: 1439-4235 (JCR Impact Factor-2017: 2.947; Quartil: Q2)

Gemma, A.; Mayans, E.; Ballano, G.; Torras, J.; Diaz, A.; Jimenez, A.; Puiggali, J.; Cativiela Marín, Carlos A.; Aleman, C. (2017). Self-assembly of diphenylalanine with preclick components as capping groups. - Physical chemistry chemical physics, ISSN: 1463-9076 (JCR Impact Factor-2017: 3.906; Quartil: Q1)

Mayans, E.; Murase, S. K.; Pérez-Madrigal, Maria M.; Cativiela, C.; Aleman, C.; Puiggali, J. (2018). Hybrid polypeptide/polylactide copolymers with short phenylalanine blocks. - Macromolecular chemistry and physics, ISSN: 1022-1352 (JCR Impact Factor-2018: 2.622; Quartil: Q2)

Martí, D.; Mayans, E.; Gil, A.; Diaz, A.; Jimenez, A.; Yousef, I.; Keridou, I.; Cativiela, C.; Puiggali, J.; Aleman, C. (2018). Amyloid-like fibrils from a diphenylalanine capped with an aromatic fluorenyl. - Langmuir, ISSN: 0743-7463 (JCR Impact Factor-2018: 3.683; Quartil: Q2)

AUTOR/A:ZAKHAROVA, ELENA
Títol:Sustainable plastics derived from renewable resources
Data lectura:11/12/2017
Director/a:MUÑOZ GUERRA, SEBASTIAN
Codirector/a:MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, DOMINGO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Zakharova, E.; Lavilla, C.; Alla, A.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2014). Modification of properties of poly(butylene succinate) by copolymerization with tartaric acid-based monomers. - European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2014: 3.005; Quartil: Q1)

Zakharova, E.; Alla, A.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2015). Bio-based PBS copolyesters derived from a bicyclic D-glucitol. - RSC advances, ISSN: 2046-2069 (JCR Impact Factor-2015: 3.289; Quartil: Q2)

Zakharova, E.; Martinez de Ilarduya, A.; León, S.; Muñoz, S. (2016). Sugar-based bicyclic monomers for aliphatic polyesters: a comparative appraisal of acetalized alditols and isosorbide. - Designed monomers and polymers, ISSN: 1385-772X (JCR Impact Factor-2016: 1.139; Quartil: Q3)

Zakharova, E.; León, S.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2017). Triblock copolyesters derived from lactic acid and glucose: synthesis, nanoparticle formation and simulation. - European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2017: 3.741; Quartil: Q1)

Zakharova, E.; Martinez de Ilarduya, A.; León, S.; Muñoz, S. (2018). Hydroxyl-functionalized amphiphilic triblock copolyesters made of tartaric and lactic acids: Synthesis and nanoparticle formation. - Reactive and functional polymers, ISSN: 1381-5148 (JCR Impact Factor-2018: 3.074; Quartil: Q1)

Zakharova, E.; Lavilla, C.; Alla, A.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2014). Modification of properties of poly(butylene succinate) by copolymerzation with tartaric acid-based monomers.

Zakharova, E.; Alla, A.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2015). PBS copolyesters containing bicyclic glucose units.

Zakharova, E.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2016). Bio-based aliphatic polyesters from aliphatic diacids and bicyclic alditols: A comparative study.

Zakharova, E.; Salvador, L.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2017). Self-assemblable block copolyesters derived from lactic acid and glucose.

García, M.; Zakharova, E.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2018). Segmented polyurethanes derived from glucose for sustainable coating.

AUTOR/A:GONZÁLEZ GÓMEZ, NEUDYS DEL VALLE
Títol:Obtaining improved latex formulations for the increase of electrical resistance in medium voltage insulating gloves
Data lectura:03/11/2017
Director/a:ARMELIN DIGGROC, ELAINE APARECIDA
Codirector/a:RIBA RUIZ, JORDI ROGER
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
González, N.; Riba, J.; Lalaouna, S.; Custal, M.; Armelin, E. (2016). Improvement of dielectric properties of natural rubber by adding perovskite nanoparticles. - European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2016: 3.531; Quartil: Q1)

González, N.; Custal, M.A.; Rodríguez, D.; Riba, J.; Armelin, E. (2017). Influence of ZnO and TiO2 particle sizes in the mechanical and dielectric properties of vulcanized rubber. - Materials research-Ibero-american journal of materials, ISSN: 1516-1439 (JCR Impact Factor-2017: 1.103; Quartil: Q4)

González, N.; Riba, J.; Custal, M.A.; Armelin, E. (2017). Improvement of insulation effectiveness of natural rubber by adding hydroxyl-functionalized barium titanate nanoparticles. - IEEE Transactions on dielectrics and electrical insulation, ISSN: 1070-9878 (JCR Impact Factor-2017: 1.774; Quartil: Q2)

González, N.; Custal, M.A.; Tomara, G.; Psarras, G.; Riba, J.; Armelin, E. (2017). Dielectric response of vulcanized natural rubber containing BaTiO3 filler: the role of particle functionalization. - European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2017: 3.741; Quartil: Q1)

González, N.; Quijada, J.; Lalaouna, S.; Armelin, E.; Riba, J. (2015). Effect of perovskite nanoparticles on dielectric properties of natural rubber.

González, N.; Quijada, J.; Lalaouna, S.; Armelin, E.; Riba, J. (2015). Influence of particle size in the dielectric and mechanical properties of latex gloves.

González, N.; Custal, M.A.; Rodríguez, D.; Armelin, E.; Riba, J. (2016). Improvement of dielectric properties in DC of Natural Rubber/BaTiO3-OH composites.

González, N.; Riba, J.; Armelin, E. (2016). Effect of ZnO and TiO2 particle size reduction on the dielectric properties of natural rubber composites.

González, N.; Armelin, E.; Riba, J. (2016). Preparation of natural rubber nanocomposites containing functionalized BaTiO3 nanoparticles for electrical insulating applications.

AUTOR/A:MILLAN ELIAS, CINTHIA RAQUEL
Títol:Structural and Functional Studies of AT-Rich DNA Ligands and Their Effect on Trypanosoma brucei
Data lectura:27/10/2017
Director/a:CAMPOS LOPEZ, JOSEFA DE LOURDES
Codirector/a:SAPERAS PLANA, NURIA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Millan, C. (2013). Estudio estructural de complejos de ADN con proteínas HMG y fármacos de unión al surco estrecho.

Millan, C. (2013). ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LA UNION DE ADN CON LA PROTEINA HMGA1A Y CON FÁRMACOS ESPECÍFICOS DE UNIÓN AL SURCO ESTRECHO DEL ADN.

Millan, C.; Acosta-Reyes, F.J.; Lagartera, L.; Ebiloma, G.; Lemgruber, L.; Nué, J.; Saperas, N.; Dardonville, C.; De Koning, H.; Campos, J.Lourdes (2017). Functional and structural analysis of AT-specific minor groove binders that disrupt DNA-protein interactions and cause disintegration of the Trypanosoma brucei kinetoplast. - Nucleic acids research, ISSN: 0305-1048 (JCR Impact Factor-2017: 11.561; Quartil: Q1)

Sanchez-Giraldo,R; Acosta, F.J.; Saperas, N.; Millan, C.; Garcia, S.; Churchill, M.E.A.; Campos, J.Lourdes (2015). Novel mode of recognition by HMG proteins.

Acosta, F.J.; Sanchez-Giraldo,R; Saperas, N.; Millan, C.; Dardonville, C.; De Koning, H.; Campos, J.Lourdes; Churchill, M. (2015). Minor groove interactions of AT-rich DNA with dicationic drugs and proteins.

Sanchez-Giraldo,R; Acosta, F.J.; Malarkey, C.S.; Saperas, N.; Millan, C.; Churchill, M.E.A.; Campos, J.Lourdes (2016). Underwinding & kinking DNA with HMG proteins.

Millan, C.; De Koning, H.; Dardonville, C.; Saperas, N.; Campos, J.Lourdes (2016). Potential antiparasitic DNA minor groove binding drugs against Trypanosoma brucei.

Millan, C.; Acosta-Reyes, F.J.; Lagartera, L.; Saperas, N.; Dardonville, C.; De Koning, H.; Campos, J.Lourdes (2018). New drugs complexed with AT-rich DNA accumulate in kinetoplast DNA: a promising treatment against sleeping sickness.

AUTOR/A:SÁNCHEZ JIMÉNEZ, MARGARITA
Títol:Estudio de mejora de las propiedades de polímeros conductores electrogenerados. Verificación de parámetros de aplicación tecnológica
Data lectura:25/10/2017
Director/a:ESTRANY CODA, FRANCISCO
Codirector/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Boned Riera, Vicent (2013). INTEGRACIÓ ENERGETICA I DISSENY DE XARXES DE BESCANVIADORS DE CALOR EN PLANTES DE PROCÉS.

Martínez Pardo, Yaiza (2013). ESTUDIO EXPERIMENTAL DE PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE COMPUESTOS DE POLÍMEROS CONDUCTORES Y ÓXIDOS METÁLICOS PARA OPTIMIZAR SUS PROPIEDADES ELÉCTRICAS.

Torres Alvarez, Pol (2013). OBTENCIÓ D'UN MATERIAL SUPER-CAPACITIU PER ELECTROGENERACIÓ A PARTIR DE POLÍMERS ELECTROACTIUS EN SISTEMES MULTICAPA.

Sanchez, M. (2013). Estudi de millora de les propietats de polímers conductors electrogenerats. Verificació de paràmetres d'aplicació tecnològica.

Corbera Sabate, Carlos (2013). PREPARACIÓ I CARACTERITZACIÓ DE FILMS FLEXIBLES COMPOSTOS PER NANO-FIBRES DE POLIANILINA I NANO-PARTÍCULES DE POLIETÈ EN MATRIU DE POLIMETILSILOHEXÀ.

Comamala, E. (2013). MONITORITZACIÓ D'UN SISTEMA DE CAPTACIÓ DE DADES VIA OPC.

Pérez Amaya, Ezequiel (2014). ESTUDI EXPERIMENTAL DE MILLORA DE LES PROPIETATS DE POLÍMERS CONDUCTORS AMB POSSIBLES APLICACIONS TECNOLÒGIQUES.

Sordo Rebollo, Laura (2014). ESTUDIO DE FABRICACIÓN DE UN MASTERBATCH BIODEGRADABLE.

Flo Palomino, Albert (2014). ESTUDI TÈCNIC I DIMENSIONAMENT D'UNA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA PER UNA POBLACIÓ.

Fluvia Mora, Arnau (2014). DESENVOLUPAMENT, MILLORA I VALIDACIÓ MITJANÇANT TÈCNIQUES CROMATOGRÀFIQUS UPLC I HPLC D'UN MÈTODE ANALÍTIC.

Pahisa Vila, Marc (2015). DISSENY I PLANIFICACIÓ DE CADENES DE SUBMINISTRAMENT AMB TRACTAMENT I RECICLATGE DE MATERIALS (CLOSED-LOOP SUPPLY CHAINS).

Riba Orti, Natàlia (2015). ESTUDI D'OPTIMITZACIÓ DE LES PROPIETATS DE CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA I D'EMMAGATZEMATGE REVERSIBLE DE CÀRREGA D'UN MATERIAL DE MATRIU POLIMÈRICA DE BASE HETEROCÍCLICA.

Galofre Gras, Jaume (2015). IMPLEMENTACIÓ DE CRITERIS D'OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA EN VIVENDA UNIFAMILIAR CONTEMPLANT L'ÚS D'ENERGIA SOLAR.

Rodriguez Secanella, Sergio (2015). DISSENY I DIMENSIONAMENT D'UNA ETAP PER ABASTIR UN MUNICIPI.

Manrique Carda, Simón (2015). IMPLEMENTACIÓ DE CRITERIS D'OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA EN UN LOCAL DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA (INS LA PINEDA) CONTEMPLANT L'ÚS D'ENERGIA SOLAR.

Yustos Perez, Victor (2015). ESTUDI COMPARATIU DE L'EXTRACCIÓ DE METALLS D'UN MINERAL A PARTIR DEL MÈTODE CONVENCIONAL I DE BIOLIXIVIACIÓ.

Morales Bustos, Francisco (2015). DISEÑO DE UNA RED MALLADA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A UNA POBLACIÓN DETERMINADA.

Peinado Albalá, Francisco (2015). DISSENY D'UNA ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I IMPLEMENTACIÓ D'UN SISTEMA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

Pous Martínez, Marina (2015). ELECTROGENERACIÓ D'UN POLÍMER CONDUCTOR PER LA PREPARACIÓ DE BATERIES ORGÀNIQUES.

Reche Lamolla, Isaac (2015). TRACTAMENT DE RESIDUS PROCEDENTS DE LA NETEJA VIÀRIA.

Ontiveros Lopez, Victor (2015). ESTUDI TÈCNIC I ECONÒMIC D'INSTAL.LACIÓ D'UNA MICROCERVESERA.

Massó Prat, Jordi (2016). DISSENY I FABRICACIÓ D'UN CONJUNT DE PECES PER AUTOMOCIÓ.

Gonzales Moreno, Edwar Miguel (2016). ESTUDIO EXPERIMENTAL PARA LA DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES FOTOELÉCTRICAS DE UN COMPUESTO FORMADO POR UN POLIMERO CONDUCTOR Y UN ÓXIDO METÁLICO CON POSIBLES APLICACIONES TECNOLÓGICAS.

Camino Marco, Sergio (2016). ESTUDI DE SISTEMES TRICAPA DE POLÍMERS CONDUCTORS PER APLICACIONS EN BATERIES DE BASE ORGÀNICA.

Cambra Obach, Maria (2016). APLICACIONS DE POLÍMERS CONDUCTORS AL DESENVOLUPAMENT DE BATERIES DE BASE ORGÀNICA.

Jiménez-moreno Jiménez, Carlos (2016). KINETIC MODELLING OF THE PHOTO-FENTON REACTION AND PARAMETER FITTING.

Aguilar Arroyo, Laura (2016). APROFITAMENT SOSTENIBLE DELS AFLUENTS TERCIARIS EN UNA EDAR MITJANÇANT REUTILITZACIÓ DI.

Capell Sans, Sandra (2016). ESTUDI D'ESTABILITAT PISICOQUÍMICA D'UNA EMULSIÓ PER TAL DE PREDIR UNA DATA DE CADUCITAT REAL.

Pelechá Casanovas, Marc (2016). MICROFIBRES BASADES EN POLÍMERS BIODEGRADABLES CARREGADES AMB HIDROXIAPATITA MEDICADA.

Aguilera Arranz, Lydia (2016). OBTENCIÓN DE NANOCEL·LULOSA A PARTIR DE LA MADERA DE EUCALIPTO MEDIANTE OZONO Y MÉTODOS BIOTECNOLÓGICOS. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL PROCESO.

Gonzalez Rodriguez, Paola (2017). DISEÑO Y ESTUDIO DE LA ROBUSTEE DE UNA RED MALLADA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.

García Cortez, Treyci Margarita (2017). ESTUDIO EXPERIMENTAL PARA LA OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE COMPUESTOS FORMADOS POR POLÍMERO CONDUCTOR Y ÓXIDO METÁLICO PARA APLICACIONES ELÉCTRICAS.

Olle Rodriguez, Andreu (2017). ANÁLISIS DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES EN ESPAÑA.

Caballero Lillo, Paula (2017). Evaluación de la actividad cardiaca y su variabilidad en jóvenes sanos: influencia de altura, sexo y ejercicios.

Codina Roig, Eva (2017). Síntesis y caracterización de poliglutamatos con incorporación de a-tocoferol como antioxidante..

Romero Iglesias, David (2017). ESTUDI D'INCORPORACIÓ DEL DOPANT CATIÒNIC 1-Cl, AL POLÍMER CONDUCTOR POLI(3,4-ETILENDIOXITIOFENO). CARACTERITZACIÓ DELS RESULTS..

Ureña Carrasco, Alejandro (2018). Diseño de una planta de producción de cerveza y estudio de nuevas recetas artesanales de cerveza.

Costa Lucero, Marc (2018). Anàlisi i simulació de nous materials pels futurs supercondensadors: Hidrogels.

Esteve I cantero, Marc (2018). Estudi d'optimització de les propietats de conductivitat elèctrica i d'emmagatzematge reversible de càrrega d'un material de matriu polimèrica de base heterocíclica.

Jiménez Cárdenas, Julián (2018). Valorización de amonio de aguas residuales como fertilizante líquido (sales de amonio) MEDIANTE Contactores de membrana.

Lucentini, I. (2018). Descomposición catalítica de Amoniaco para la producción de Hidrogeno.

Yu, Xiangwei (2018). Kinetic modelling of Advanced Oxidation Processes (AOPs) for process monitoring, control and optimization.

García, X. (2018). Estudis in situ de Processos Catalítics amb Fotoemissió Electrònica.

Foroughi, Vahid (2018). Risk analysis of domino effect in pipelines.

Sanchez, M.; Aleman, C.; Estrany, F. (2014). Conducting Polymers Obtained from Quiescent and Stirred Solutions: Effects on the Properties. - Polymer Engineering & Science Journal, ISSN: 1548-2634 (JCR Impact Factor-2014: 0.555; Quartil: Q2)

Amoura, D.; Sanchez, M.; Estrany, F.; Makhloufi, L.; Aleman, C. (2015). Clay incorporation at the dielectric layer of multilayer polymer films for electrochemical activation. - European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2015: 3.485; Quartil: Q1)

Sanchez, M.; Estrany, F.; Aleman, C. (2016). Properties of Cu nanoparticles-poly(N-methylpyrrole) composites. - Polymer composites, ISSN: 0272-8397 (JCR Impact Factor-2016: 2.324; Quartil: Q2)

Sanchez, M.; Estrany, F.; Aleman, C. (2017). Improving the fabrication of all-polythiophene supercapacitors. - Polymer science series B, ISSN: 1560-0904 (JCR Impact Factor-2017: 0.735; Quartil: Q4)

Sanchez, M.; Estrany, F.; Aleman, C. (2017). Preparation and characterization of poly(N-methylpyrrole)/MoO3 hybrid composites. - Polymer - Plastics Technology and Engineering, ISSN: 1525-6111 (JCR Impact Factor-2017: 0.39; Quartil: Q2)

Estrany, F.; Sanchez, M.; Armelin, E.; Aleman, C. (2013). Efecto de la agitación en la electrogeneración del PEDOT en medios con baja concentración de monómero: mejora en la electroactividad de los depósitos.

Graells, M.; Pérez-Moya, M.; Bernal, F.; Boada, E.; Borras, N.; Calvet, A.; Carral, M.; Dosta, J.; Espuña, A.; López-Mesas, M.; De Miguel, L.; Pujol, C.; Sanchez, M.; del Valle, LJ.; Capon-Garcia, E.; Nadal, S.; Pérez-Madrigal, Maria M.; Yélamos, I.; Bello, M.; Ortega, E.; San Antonio, V. (2014). Gestió de projectes experimentals al laboratori.

Estrany, F.; Peres, R.S; Sanchez, M.; Ferreira, C.A.; Aleman, C. (2014). Thermally-induced irreversible increasing conductivity in polythiophene.

Sanchez, M.; Estrany, F.; Aleman, C. (2014). Electrodeposición de Composites de poli(N-metilpirrol) con nanopartículas de Cu.

Sanchez, M.; Aleman, C.; Estrany, F. (2014). Electrodeposición de composites de Poli(N-Metil Pirrol) con nanopartículas de Cu.

Estrany, F.; Sanchez, M.; Aleman, C. (2015). Aumento de la electroactividad y la electroestabilidad de films de PEDOT electrodepositados en condiciones dinámicas en medios de baja concentración de monómero y de electrolito.

Sanchez, M.; Peres, R.S; Casellas, F.; FERREIRA, C. A.; Franco, L.; Puiggali, J.; Estrany, F.; Aleman, C. (2015). Sencillo tratamiento térmico para la optimización irreversible de la conductividad eléctrica del Poli(3,4-Etilendioxitiofeno).

Estrany, F.; Sanchez, M.; Borras, N.; Aleman, C.; Saborío, M. (2016). Activación de la capacitancia de films de PEDOT por adición de nanopartículas de alúmina.

Estrany, F.; Sanchez, M.; Borras, N.; Aleman, C.; Saborío, M. (2016). Estudio de un sistema de tres capas de polímero conductor para aplicaciones en baterías orgánicas.

Estrany, F.; Sanchez, M.; Aleman, C. (2017). Aumento de la electroactividad de films de poli(N-metilpirrol) por incorporación de nanopartículas de trióxido de molibdeno.

Sanchez, M.; Estrany, F.; Aleman, C. (2018). Cationic doping of PEDOT with 1-Cl.

AUTOR/A:MAIONE, SILVANA
Títol:Polymers and Peptide-Polymer Conjugates as Bioactive Platforms and Carriers for the Encapsulation of Biomolecules
Data lectura:14/09/2017
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Maione, S. (2015). Polymers and peptide-polymer conjugates as bioactive platforms and carriers for the encapsulation of biomolecules.

Maione, S.; Fabregat, G.; del Valle, LJ.; Bendrea, A.; Cianga, L.; Cianga, Ioan; Estrany, F.; Aleman, C. (2015). Effect of the graft ratio on the properties of polythiophene-g-poly(ethylene glycol). - Journal of polymer science. Part B, polymer physics, ISSN: 0887-6266 (JCR Impact Factor-2015: 3.318; Quartil: Q1)

AUTOR/A:BELTRAN SANCHIDRIAN, VICTÒRIA
Títol:Vibrational spectroscopies study of Pinus resin in materials from cultural heritage objects
Data lectura:21/11/2016
Director/a:BUTI PAPIOL, SALVADOR
Codirector/a:SALVADO CABRE, NATIVITAT
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Beltran, V.; Salvadó, N.; Butí, S.; Cinque, G. (2015). Micro infrared spectroscopy discrimination capability of compounds in complex matrices of thin layers in real sample coatings from artworks. - Microchemical journal, ISSN: 0026-265X (JCR Impact Factor-2015: 2.893; Quartil: Q1)

Beltran, V.; Salvadó, N.; Butí, S.; Cinque, G.; Wehbe, K.; Pradell, T. (2015). Optimal sample preparation for the analysis of micrometric heterogeneous samples. - Analytical chemistry, ISSN: 0003-2700 (JCR Impact Factor-2015: 5.886; Quartil: Q1)

AUTOR/A:MÁRQUEZ LOBATO, YOLANDA
Títol:Study of the monofilar suture based on the segmented copolymer GL-b-(GL-co-TMC-co-CL-)-b-GL thermal behavior, degradability and incorporation of active agents
Data lectura:18/11/2016
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:FRANCO GARCIA, MARIA LOURDES
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Marquez, Y. (2013). STUDY OF THE CRYSTALLIZATION OF SEGMENTED GL-b-[GL-co-TMC-co-CL]-b-GL COPOLYMER WITH APPLICATION AS MONOFILAR SURGICAL SUTURE.

Marquez, Y. (2013). Estudio del copolímero segmentado GL-b-[GL-co-TMC-co-CL]-b-GL. Recubrimientos y refuerzos del copolímero procesado como sutura monofilar.

Marquez, Y.; Franco, L.; Turón, P.; Rodriguez, R.; Puiggali, J. (2013). Study on the hydrolytic degradation of the segmented GL-b-[GL-co-TMC-co-CL] -b-GL copolymer with application as monofilar surgical suture. - Polymer degradation and stability, ISSN: 0141-3910 (JCR Impact Factor-2013: 2.633; Quartil: Q2)

Marquez, Y.; Franco, L.; Turón, P.; Puiggali, J. (2014). Isothermal and non-isothermal crystallization kinetics of a polyglycolide copolymer having a tricomponent middle soft segment. - Thermochimica acta, ISSN: 0040-6031 (JCR Impact Factor-2014: 2.184; Quartil: Q2)

Marquez, Y.; Franco, L.; Rodriguez, R.; Puiggali, J. (2013). Study on the hydrolytic degradation of a segmented copolymers constituted by polyglycolide hard segments and a middle poly(glycolide-co-trimethylene carbonate-co-caprolactone)soft segment (Monosyn).

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
15/06/202015/08/2020Sistema de inactivación de coronavirus a partir de una tecnología desarrollada en EPITECNICA.EPITECNICA EUROPA SLU
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Nuevos ligandos alostéricos del receptor acoplado a proteína G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recubrimientos de hidrogel que contienen nanoparticulas antimicrobianas para combatir infecciones asociadas al uso de catéteres porAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/05/202010/05/2021Establecer el mecanismo de reconocimiento molecular entre virus y anticuerpos. Estudiar la unión del anticuerpo a las nanopartículas y examinar el efecto del “linker”. Estudiar la interacción entre laB. BRAUN SURGICAL, S.A.
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
28/04/202028/04/2020A FOLDABLE FLUIDIC DEVICE AND METHOD FOR BIOMARKER DETECTION IN BODY FLUIDS
10/02/202009/02/2021Preparación de formulaciones farmacéuticasAllinky Biopharma S.L.
04/02/202009/02/2021Ensayos de síntesis y caracterización de polímeros biobasados y sus modificacionesARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/01/202030/06/2020Evaluación del comportamiento de sustratos textiels sometidos a tratamientos de lavado, sometidos a la acción de diversas formulaciones de base biológicaBLUESUN CONSUMER BRANDS S.L.U
18/12/201931/12/2023Desenvolupament sistemes ignífugs i de protecció al calor per aplicacions tèxtilsMARINA TEXTIL, S.L.
01/12/201930/11/2021el projecte tracta de implementar un sistema intern de garantia de la qualitat a Russian-Tajik (Slavonic) UniversityRussian-Tajik Slavonic University
01/09/201931/08/2020Optimizar el catalizador basado en hidroxiapatita polarizada desarrollada de forma conjunta por B Braun y la UPC (P27990PCEP, PCT/EP2017/069437)B. BRAUN SURGICAL, S.A.
03/06/201931/05/2020Síntesis y caracterización de poliésteres para aplicaciones biomédicasARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/06/201931/05/2021Preparación de propuestas para mejorar la capacitación multidisciplinaria de jóvenes investigadores en nuevos sensores implantables.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/12/2020A Test bed for nano-enabled surfaces in intimate contact with human bodyAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/05/201930/11/20191) Evaluación visual del entorno y los soportes lumínicos de acero; 2) Evaluar la operatividad de los mecanismos de control en los soportes; 3) Definir metodología de inspección y parámetros de actuacCITELUM IBERICA, S.A.
08/04/201907/04/2021Especialiized teaching activities concerning properties and applications of polymers.ÉCOLE D'INGÉNIEURS FORMATION - RECH
02/04/201901/07/2019Estudio para la evaluación de la calidad del aire en el área urbana del municipio de Usurbil mediante metodologías de modelización numérica, control químico y social.AYUNTAMIENTO DE USURBIL
01/04/201931/10/2019Characterization of polypropylene crystalline microstructure for 3D printingHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
20/03/201919/06/2020Asesoramiento técnico y analíticas para la microcaracterización de partículasGRUPO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
12/03/201912/03/2019An electrochemical sensor and a system for selective detection of bacterial infections
01/03/201928/02/2022ECO-DWOR: ECOlogical finishing agent for Durable Water&Oll-Repellent textlles with advanced functionalitiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201931/01/2022Nous materials bioplàstics amb efecte barreraAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/01/201929/11/2019Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs and HMG proteins”.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
07/01/201906/01/2022Obtención de superficies nanotexturizadas funcionales sobre piezas poliméricas inyectadas mediante la utilización de films poliméricos previamente.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2020Desarrollar y evaluar un sensor para biofilms.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/01/201931/12/2021Dispositivos autónomos para la detección y la liberación: Ensamblaje de sistemas biomédicos para el diagnóstico la terapia.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Diseño de nuevas matrices poliméricas degradables: Propiedades bactericidas, antioxidantes y anticancerígenas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Tejidos biofuncionales con fines cosmeto-dermatológicosMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201931/12/2021Sistemas de liberación de fármacos basados en polímeros avanzados para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales:poliésteres anfifílicos y biopolímeros carboxiladosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
05/11/201805/11/2021Polylactic acid blends and coplyesters with advanced properties for biomedicat applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201831/12/2020Ecological finsihing agent for durable water & oil repellent textiles with advanced functionalitiesCOLOR CENTER, S.A.
26/10/201828/10/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of microstructural changes of the poly(4-hydroxybutyrate) suture during stress-strain experiments performed at different temperatures and with samples having different degradation ratios.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/09/201831/08/2021Shaping the next generation of Joint Programmes in Science and TechnologyUE Erasmus +KA2
12/06/201815/06/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of the crystallization of hybrid polypeptide/polylactide copolymers having short polyphenylalanine blocks.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/06/201830/05/2022Novel Products for Construction and Automotive Industries Based on Bio Materials and NaturalCommission of European Communities
14/05/201813/05/2020Avaluació de diverses propietats (biològiques, fisicoquímiques,...) dels materials proveïts per la comanyiaKIOMED PHARMA
22/04/201823/04/2018Study of the antitumoral effect of chloramphenicol loaded nanoparticles of hydroxyapatite using synchrotron radiation-Fourier transform infrared (SR-FTIR) spectroscopyALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/04/201831/03/2020H2020-796292-4D POLYSENSECommission of European Communities
01/03/201823/07/2018Optimización del proceso de lavadoAXIOMA SOLUCIONS INTEGRALS, S.A
15/01/201816/11/2018Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs, peptides and HMG proteinsALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/01/201831/12/2020Materiales termoestables avanzados obtenidos mediante metodologia clickAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Nueva plataforma hiper-espectral para la detección simultánea y ultrasensible de marcadores infecciosos en donaciones de sangre.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/11/201727/11/2017Study of the structural transitions of nylon 12 by time-resolved X-ray diffraction. Influence of the incorporation of glass beads on the crystallization process of nylon 12 and the impact on 3D printing technologies.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
15/11/201715/05/2018Estudiar la absorción de N2,C02 y CH4 en los diferentes compuestos que constituyen el catalizador desarrollado. Proponer un mecanismo de reacción para la formación de radicales reactivos.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
15/10/201714/10/2020On-line Quality Assurance and EUR-ACE Accreditation of Engineering Programmes in Mediterranean AreaCommission of European Communities
18/09/201728/02/2018Análisis de báculos construidos con fundición de hierro y acero corten. Desarrollo del protocolo de actuación para el Departament d'Enllumenat del Ajuntament de Barcelona. Redacción pliego condicionesAjuntament de Barcelona
01/09/201730/06/2018Estudi d'investigació per determinar les causes i factors que intervenen en la corrosió de la infraestructura de via L4 de Metro de Barcelona.FERROCARRIL METROPOLITA D BARCELONA
01/09/201731/05/2018To further describe the voxel to voxel HP 3D Printing MJF PA12 and PA11 microstructural transformations. Other materials (TPU,POM,PP) crystalline phase characterization.HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
01/07/201730/06/2019COMPOGRAFThe Forest Next SL
09/06/201712/06/2017Study by time-resolved X-ray diffraction of crystallization processes of biodegradable polymer blends: Poly(3-hydroxybutyrate)/polylactide and poly(4-hydroxybutyrate)/polyglycolide. Influence of nanoparticles and new processing methodologies.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/03/201701/03/2019Desenvolupament de dispersions de biopolímers dirigides a l'obtenció de dispersions aquoses de productes sostenibles per aplicacions com pintures,r ecobriments,etc.ERCROS, S.A.
01/03/201728/02/2018Upgradiand converting FFA-rich wasteAVANS HOGESCHOOL
02/01/201730/11/2017Structural studies of AT-rich DNA complexed with Minor Groove Binding Drugs, peptides and HMG proteins.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/01/201731/12/2020Pre-commercial lines for production of surface nanostructured antimicrobial and anti-biofilm textiles, medical devices and water treatment membranesCommission of European Communities
01/01/201731/12/20202017 SGR 42 - Transicions de fase, polimorfisme, vidres i dinàmica de la metastabilitatDirecció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya
30/12/201629/12/2020Obtención y ennoblecimiento de cáñamo para sustratos textilesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Tecnologia inversa de vidriados, esmaltes y capas pictóricas para la recuperación del Patrimonio Histórico-ArtísticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/06/2019Polímeros de fuentes renovables para aplicaciones farmaceuticas: Biocopoliesteres y biopolímeros modificados auto-ensamblablesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Apps-REXPLA: Industrial applications of composite and blends based on REXPLAFondos FEDER; MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
28/12/201627/12/2017Control de qualitat per la recepció de material de suports d'enllumenatBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
01/12/201629/02/2020PCIN-2016-134 Dispositivo de diagnóstico de enfermedades pulmonares a través de la detección multiplex de biomarcadores en el esputoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
11/11/201611/11/2016Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof.
07/11/201610/11/2016Study by time-resolved X-ray diffraction of non-isothermal crystallization of poly(4-hydroxybutirate). Influence of hydrolytic degradation on the microstructure of poly(4-hydroxybutyrate) monofilar sutures.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
02/11/201630/04/2018Estudio de alternativas al proceso habitual de curtición basándose en procesos enzimáticosCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
01/11/201601/11/2016PUPIL v3.1
01/10/201630/09/2017Characterise the HP 3D Printing Multijet Fusion (MJF) polyamide-12 (PA12) powder and solid builds with the aim to stablish teh processing-microstructure-mechanical properties relationshipHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
15/09/201614/09/2018Explorar la posible implementación de dos tipos de sensores en productos sanitarios desarrollados por la empresa B.BraunB. BRAUN SURGICAL, S.A.
02/08/201602/08/2016Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof
23/05/201623/05/2018Aplicaciones de la hidoxiapatita.Evaluación de la capacidad de adsorción y la actividad catalítica de la hidroxiapatita polarizada.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/05/201631/07/2016Serveis de control de qualitat per la recepció de material de suports de fosa d'alumini i acer galvanitzats en la renovació d'enllumenat de l'EixampleBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
15/04/201617/04/2016Study of the crystallization of biodegradable copoly(alkylene dicarboxylate)s constituted by units with different parity and length. Evaluation by time-resolved X-ray diffraction of the influence of the cooling rate on the crystalline structureALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
15/03/201614/05/2017Receptors TAS2R i aplicacions cosmètiquesPROVITAL, S.A.
23/02/201622/02/2019Desenvolupament de nanocomposits de matriu termoplàstica amb alta dispersió dels nanofillers i optimització del procés d'obtencióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/02/201631/12/2019Desarrollo de suturas bioabsorbibles basadas en polihidroxialcanoatos producidos mediante biosíntesisB. BRAUN SURGICAL, S.A.
08/02/201601/06/2016Formulación de pintura epoxi modificada con feldespatos inorgánicos fabricados por la empresa LlansáLLANSÀ, S.A.
01/01/201631/12/2019Nanorecubrimientos híbridos con mejorada eficiencia antimicrobiana y antibiopelícula para dispositivos médicos invasivosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Micropiezas basadas en poliesteramidas biodegradables cargadas con bacteriofagos y biomoleculas susceptibles a procesos de desnaturalización: aplicaciones en biomedicina.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Materiales compuestos más sostenimbles fabricados a partir de la valorización de residuos de pluma de las aves.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Piel electrónica inteligenteMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020ICREA ACADEMIA 2015-01INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
22/12/201522/12/2015Sensor electroquímico y procedimiento de recubrimiento, procedimiento de fabricación y usos correspondientes
01/12/201531/05/2019PCIN-2015-113 - NANOESTRUCTURAS DISEÑADAS PARA TERAPIAS CELULARES AVANZADASMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201503/12/2015Structural transitions induced by temperature for nylons with odd units and derived from renewable resources.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/10/201530/09/2019Skin healthcare by innovative nanocapsulesCommission of European Communities
28/07/201531/12/2015Aportación Organización Congreso PEPMAT 2016B.BRAUN MEDICAL SA
01/06/201531/05/2016Amphiphilic polysaccharides by grafting with fatty acids derivativesLaboratorios Salvat S.A.
17/04/201517/04/2015Composición para el entrecruzamiento de una amina con un compuesto vinílico alfa,beta-conjugado a un grupo carbonilo de éster y posterior polimerización del compuesto vinílico y procedimientos correspondientes
14/04/201531/12/2015Anàlisi de les canonades per corrosió degut a la qualitat de l'aiguaCLINICA CORACHAN, S.A.
06/03/201508/03/2015Study by time-resolved X-ray diffraction of lamellar stacking and crystalline structure of poly(p-dioxanone). Crystallization processes and tensile deformation of sutures and electrospun samples.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/03/201531/03/2016Micropartículas resistentes a altas presiones y temperaturas. Encapsulación de principios activos.FUNDACIÓ EURECAT
01/01/201531/01/2016Preparación y caracterización de hidrogeles derivados de difentes familias de polímeros, evaluacion de biocompatibilidad y ensayos de liberación de fármacos in vitro.FARMHISPANIA, SA
01/01/201531/12/2017Investigating the Mechanism of Eradication of Multi Drug Resistant Bacteria by Inorganic (mixed metal oxides), Organic (antibiotic), and Protein-based NanoparticlesINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/201531/12/2017Nuevos termoestables multifuncionales obtenidos mediante curado dualMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017DPI2014-56850-R Biofotónica y tecnología de imagen hiperespectral aplicadas a la salud visual y al investicación del cáncer de pielMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Nuevos andamios 3D para terapias regenerativas celulares. Prueba de concepto: trasplante de celulas-beta; para pacientes de diabetes tipo 1MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Nuevos Termoestables Multifuncionales Obtenidos Mediante Curado DualMinisterio Economia y Competitividad

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
15/06/202015/08/2020Sistema de inactivación de coronavirus a partir de una tecnología desarrollada en EPITECNICA.EPITECNICA EUROPA SLU
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Nuevos ligandos alostéricos del receptor acoplado a proteína G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recubrimientos de hidrogel que contienen nanoparticulas antimicrobianas para combatir infecciones asociadas al uso de catéteres porAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/05/202010/05/2021Establecer el mecanismo de reconocimiento molecular entre virus y anticuerpos. Estudiar la unión del anticuerpo a las nanopartículas y examinar el efecto del “linker”. Estudiar la interacción entre laB. BRAUN SURGICAL, S.A.
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
28/04/202028/04/2020A FOLDABLE FLUIDIC DEVICE AND METHOD FOR BIOMARKER DETECTION IN BODY FLUIDS
10/02/202009/02/2021Preparación de formulaciones farmacéuticasAllinky Biopharma S.L.
04/02/202009/02/2021Ensayos de síntesis y caracterización de polímeros biobasados y sus modificacionesARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/01/202030/06/2020Evaluación del comportamiento de sustratos textiels sometidos a tratamientos de lavado, sometidos a la acción de diversas formulaciones de base biológicaBLUESUN CONSUMER BRANDS S.L.U
18/12/201931/12/2023Desenvolupament sistemes ignífugs i de protecció al calor per aplicacions tèxtilsMARINA TEXTIL, S.L.
01/12/201930/11/2021el projecte tracta de implementar un sistema intern de garantia de la qualitat a Russian-Tajik (Slavonic) UniversityRussian-Tajik Slavonic University
01/09/201931/08/2020Optimizar el catalizador basado en hidroxiapatita polarizada desarrollada de forma conjunta por B Braun y la UPC (P27990PCEP, PCT/EP2017/069437)B. BRAUN SURGICAL, S.A.
03/06/201931/05/2020Síntesis y caracterización de poliésteres para aplicaciones biomédicasARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/06/201931/05/2021Preparación de propuestas para mejorar la capacitación multidisciplinaria de jóvenes investigadores en nuevos sensores implantables.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/12/2020A Test bed for nano-enabled surfaces in intimate contact with human bodyAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/05/201930/11/20191) Evaluación visual del entorno y los soportes lumínicos de acero; 2) Evaluar la operatividad de los mecanismos de control en los soportes; 3) Definir metodología de inspección y parámetros de actuacCITELUM IBERICA, S.A.
08/04/201907/04/2021Especialiized teaching activities concerning properties and applications of polymers.ÉCOLE D'INGÉNIEURS FORMATION - RECH
02/04/201901/07/2019Estudio para la evaluación de la calidad del aire en el área urbana del municipio de Usurbil mediante metodologías de modelización numérica, control químico y social.AYUNTAMIENTO DE USURBIL
01/04/201931/10/2019Characterization of polypropylene crystalline microstructure for 3D printingHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
20/03/201919/06/2020Asesoramiento técnico y analíticas para la microcaracterización de partículasGRUPO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
12/03/201912/03/2019An electrochemical sensor and a system for selective detection of bacterial infections
01/03/201928/02/2022ECO-DWOR: ECOlogical finishing agent for Durable Water&Oll-Repellent textlles with advanced functionalitiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201931/01/2022Nous materials bioplàstics amb efecte barreraAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/01/201929/11/2019Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs and HMG proteins”.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
07/01/201906/01/2022Obtención de superficies nanotexturizadas funcionales sobre piezas poliméricas inyectadas mediante la utilización de films poliméricos previamente.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2020Desarrollar y evaluar un sensor para biofilms.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/01/201931/12/2021Dispositivos autónomos para la detección y la liberación: Ensamblaje de sistemas biomédicos para el diagnóstico la terapia.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Diseño de nuevas matrices poliméricas degradables: Propiedades bactericidas, antioxidantes y anticancerígenas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Tejidos biofuncionales con fines cosmeto-dermatológicosMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201931/12/2021Sistemas de liberación de fármacos basados en polímeros avanzados para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales:poliésteres anfifílicos y biopolímeros carboxiladosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
05/11/201805/11/2021Polylactic acid blends and coplyesters with advanced properties for biomedicat applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201831/12/2020Ecological finsihing agent for durable water & oil repellent textiles with advanced functionalitiesCOLOR CENTER, S.A.
26/10/201828/10/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of microstructural changes of the poly(4-hydroxybutyrate) suture during stress-strain experiments performed at different temperatures and with samples having different degradation ratios.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/09/201831/08/2021Shaping the next generation of Joint Programmes in Science and TechnologyUE Erasmus +KA2
12/06/201815/06/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of the crystallization of hybrid polypeptide/polylactide copolymers having short polyphenylalanine blocks.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/06/201830/05/2022Novel Products for Construction and Automotive Industries Based on Bio Materials and NaturalCommission of European Communities
14/05/201813/05/2020Avaluació de diverses propietats (biològiques, fisicoquímiques,...) dels materials proveïts per la comanyiaKIOMED PHARMA
22/04/201823/04/2018Study of the antitumoral effect of chloramphenicol loaded nanoparticles of hydroxyapatite using synchrotron radiation-Fourier transform infrared (SR-FTIR) spectroscopyALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/04/201831/03/2020H2020-796292-4D POLYSENSECommission of European Communities
01/03/201823/07/2018Optimización del proceso de lavadoAXIOMA SOLUCIONS INTEGRALS, S.A
15/01/201816/11/2018Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs, peptides and HMG proteinsALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/01/201831/12/2020Materiales termoestables avanzados obtenidos mediante metodologia clickAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Nueva plataforma hiper-espectral para la detección simultánea y ultrasensible de marcadores infecciosos en donaciones de sangre.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/11/201727/11/2017Study of the structural transitions of nylon 12 by time-resolved X-ray diffraction. Influence of the incorporation of glass beads on the crystallization process of nylon 12 and the impact on 3D printing technologies.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
15/11/201715/05/2018Estudiar la absorción de N2,C02 y CH4 en los diferentes compuestos que constituyen el catalizador desarrollado. Proponer un mecanismo de reacción para la formación de radicales reactivos.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
15/10/201714/10/2020On-line Quality Assurance and EUR-ACE Accreditation of Engineering Programmes in Mediterranean AreaCommission of European Communities
18/09/201728/02/2018Análisis de báculos construidos con fundición de hierro y acero corten. Desarrollo del protocolo de actuación para el Departament d'Enllumenat del Ajuntament de Barcelona. Redacción pliego condicionesAjuntament de Barcelona
01/09/201730/06/2018Estudi d'investigació per determinar les causes i factors que intervenen en la corrosió de la infraestructura de via L4 de Metro de Barcelona.FERROCARRIL METROPOLITA D BARCELONA
01/09/201731/05/2018To further describe the voxel to voxel HP 3D Printing MJF PA12 and PA11 microstructural transformations. Other materials (TPU,POM,PP) crystalline phase characterization.HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
01/07/201730/06/2019COMPOGRAFThe Forest Next SL
09/06/201712/06/2017Study by time-resolved X-ray diffraction of crystallization processes of biodegradable polymer blends: Poly(3-hydroxybutyrate)/polylactide and poly(4-hydroxybutyrate)/polyglycolide. Influence of nanoparticles and new processing methodologies.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/03/201701/03/2019Desenvolupament de dispersions de biopolímers dirigides a l'obtenció de dispersions aquoses de productes sostenibles per aplicacions com pintures,r ecobriments,etc.ERCROS, S.A.
01/03/201728/02/2018Upgradiand converting FFA-rich wasteAVANS HOGESCHOOL
02/01/201730/11/2017Structural studies of AT-rich DNA complexed with Minor Groove Binding Drugs, peptides and HMG proteins.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/01/201731/12/2020Pre-commercial lines for production of surface nanostructured antimicrobial and anti-biofilm textiles, medical devices and water treatment membranesCommission of European Communities
01/01/201731/12/20202017 SGR 42 - Transicions de fase, polimorfisme, vidres i dinàmica de la metastabilitatDirecció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya
30/12/201629/12/2020Obtención y ennoblecimiento de cáñamo para sustratos textilesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Tecnologia inversa de vidriados, esmaltes y capas pictóricas para la recuperación del Patrimonio Histórico-ArtísticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/06/2019Polímeros de fuentes renovables para aplicaciones farmaceuticas: Biocopoliesteres y biopolímeros modificados auto-ensamblablesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Apps-REXPLA: Industrial applications of composite and blends based on REXPLAFondos FEDER; MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
28/12/201627/12/2017Control de qualitat per la recepció de material de suports d'enllumenatBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
01/12/201629/02/2020PCIN-2016-134 Dispositivo de diagnóstico de enfermedades pulmonares a través de la detección multiplex de biomarcadores en el esputoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
11/11/201611/11/2016Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof.
07/11/201610/11/2016Study by time-resolved X-ray diffraction of non-isothermal crystallization of poly(4-hydroxybutirate). Influence of hydrolytic degradation on the microstructure of poly(4-hydroxybutyrate) monofilar sutures.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
02/11/201630/04/2018Estudio de alternativas al proceso habitual de curtición basándose en procesos enzimáticosCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
01/11/201601/11/2016PUPIL v3.1
01/10/201630/09/2017Characterise the HP 3D Printing Multijet Fusion (MJF) polyamide-12 (PA12) powder and solid builds with the aim to stablish teh processing-microstructure-mechanical properties relationshipHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
15/09/201614/09/2018Explorar la posible implementación de dos tipos de sensores en productos sanitarios desarrollados por la empresa B.BraunB. BRAUN SURGICAL, S.A.
02/08/201602/08/2016Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof
23/05/201623/05/2018Aplicaciones de la hidoxiapatita.Evaluación de la capacidad de adsorción y la actividad catalítica de la hidroxiapatita polarizada.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/05/201631/07/2016Serveis de control de qualitat per la recepció de material de suports de fosa d'alumini i acer galvanitzats en la renovació d'enllumenat de l'EixampleBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
15/04/201617/04/2016Study of the crystallization of biodegradable copoly(alkylene dicarboxylate)s constituted by units with different parity and length. Evaluation by time-resolved X-ray diffraction of the influence of the cooling rate on the crystalline structureALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
15/03/201614/05/2017Receptors TAS2R i aplicacions cosmètiquesPROVITAL, S.A.
23/02/201622/02/2019Desenvolupament de nanocomposits de matriu termoplàstica amb alta dispersió dels nanofillers i optimització del procés d'obtencióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/02/201631/12/2019Desarrollo de suturas bioabsorbibles basadas en polihidroxialcanoatos producidos mediante biosíntesisB. BRAUN SURGICAL, S.A.
08/02/201601/06/2016Formulación de pintura epoxi modificada con feldespatos inorgánicos fabricados por la empresa LlansáLLANSÀ, S.A.
01/01/201631/12/2019Nanorecubrimientos híbridos con mejorada eficiencia antimicrobiana y antibiopelícula para dispositivos médicos invasivosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Micropiezas basadas en poliesteramidas biodegradables cargadas con bacteriofagos y biomoleculas susceptibles a procesos de desnaturalización: aplicaciones en biomedicina.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Materiales compuestos más sostenimbles fabricados a partir de la valorización de residuos de pluma de las aves.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Piel electrónica inteligenteMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020ICREA ACADEMIA 2015-01INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
22/12/201522/12/2015Sensor electroquímico y procedimiento de recubrimiento, procedimiento de fabricación y usos correspondientes
01/12/201531/05/2019PCIN-2015-113 - NANOESTRUCTURAS DISEÑADAS PARA TERAPIAS CELULARES AVANZADASMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201503/12/2015Structural transitions induced by temperature for nylons with odd units and derived from renewable resources.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/10/201530/09/2019Skin healthcare by innovative nanocapsulesCommission of European Communities
28/07/201531/12/2015Aportación Organización Congreso PEPMAT 2016B.BRAUN MEDICAL SA
01/06/201531/05/2016Amphiphilic polysaccharides by grafting with fatty acids derivativesLaboratorios Salvat S.A.
17/04/201517/04/2015Composición para el entrecruzamiento de una amina con un compuesto vinílico alfa,beta-conjugado a un grupo carbonilo de éster y posterior polimerización del compuesto vinílico y procedimientos correspondientes
14/04/201531/12/2015Anàlisi de les canonades per corrosió degut a la qualitat de l'aiguaCLINICA CORACHAN, S.A.
06/03/201508/03/2015Study by time-resolved X-ray diffraction of lamellar stacking and crystalline structure of poly(p-dioxanone). Crystallization processes and tensile deformation of sutures and electrospun samples.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/03/201531/03/2016Micropartículas resistentes a altas presiones y temperaturas. Encapsulación de principios activos.FUNDACIÓ EURECAT
01/01/201531/01/2016Preparación y caracterización de hidrogeles derivados de difentes familias de polímeros, evaluacion de biocompatibilidad y ensayos de liberación de fármacos in vitro.FARMHISPANIA, SA
01/01/201531/12/2017Investigating the Mechanism of Eradication of Multi Drug Resistant Bacteria by Inorganic (mixed metal oxides), Organic (antibiotic), and Protein-based NanoparticlesINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/201531/12/2017Nuevos termoestables multifuncionales obtenidos mediante curado dualMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017DPI2014-56850-R Biofotónica y tecnología de imagen hiperespectral aplicadas a la salud visual y al investicación del cáncer de pielMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Nuevos andamios 3D para terapias regenerativas celulares. Prueba de concepto: trasplante de celulas-beta; para pacientes de diabetes tipo 1MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Nuevos Termoestables Multifuncionales Obtenidos Mediante Curado DualMinisterio Economia y Competitividad

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Modificació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt