Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Polímers i Biopolímers

Polímers i Biopolímers

Els començaments d’aquest Programa de Doctorat es remunten al 1987, any en què es posen en marxa els programes de doctorat d’acord amb la llavors recentment promulgada LRU. El 1994 l’actual programa es configura com una fusió dels de Plàstics i Polímers i de Biologia Molecular Estructural, de manera que es reunien les activitats de recerca més fermament consolidades en el Departament en dues temàtiques opcionals: polímers i biopolímers.

El programa va obtenir la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació l’any 2004 (MCD2004-00290). La menció va ser auditada favorablement i renovada ininterrompudament al llarg de tots aquests anys i es va obtenir la Menció per a l’Excel·lència el 2011 (MEE2011-0310) amb vigència fins al 2013, data de l’última convocatòria. El programa va estar associat al Màster en Polímers i Biopolímers de la UPC i actualment ho està al Master in Chemical Engineering - Smart Chemical Factories (Smart Polymer Engineering - specialization track).

El programa recull l’experiència d’aquesta Universitat en recerca en l’àmbit dels polímers i els biopolímers acumulada al llarg de més de quaranta anys d’activitat ininterrompuda. Aquesta experiència es materialitza en l’actualitat en més de mitja dotzena de grups reconeguts dedicats exclusivament a la recerca en aquesta temàtica, tots amb participació en el Programa Nacional d’R+D+I, majorment dins l’àrea de materials.

El Programa de Doctorat està dirigit al sector dels materials polímers, que és un dels més actius de la indústria química. Els polímers continuen augmentant en producció, reemplacen altres tipus de materials i permeten innovacions tecnològiques que amb altres materials són impossibles. És important remarcar que els materials polimèrics tenen una especial repercussió en l’àmbit científic i, en concret, en el desenvolupament de materials avançats d’utilització en sectors tan diferents com el biomèdic o la indústria electrònica. La formació d’especialistes capaços de liderar projectes d’R+D en tecnologia de polímers és indispensable per a un desenvolupament competitiu.

L’oportunitat del programa queda avalada per la concurrència de programes de doctorat nacionals i internacionals de temàtica i característiques similars. Als EUA hi ha un incomptable nombre de programes de doctorat que tenen com a temàtica comuna la ciència i enginyeria de polímers. A Europa hi ha nombrosos centres de gran prestigi que ofereixen estudis de doctorat en polímers i biopolímers, normalment vinculats a estudis de màster sobre la mateixa temàtica (universitats de Manchester, Bayreuth, Max Planck-Mainz, Lió…) i comencen a emergir amb gran ímpetu a les universitats asiàtiques de nivell tecnològic més alt. A Catalunya, tot i ser un territori amb una alta densitat d’activitat industrial en aquest sector, no hi ha cap altre programa sobre polímers al marge del que es presenta aquí.

El programa està enfocat de manera que es puguin aconseguir una sèrie d’objectius, entre els quals destaquen la capacitat de proporcionar:

a) Coneixement sistemàtic, racionalitzat i actualitzat dels fonaments cientificotecnològics sobre polímers i biopolímers.

b) Coneixement i utilització de les fonts bibliogràfiques necessàries per justificar, sustentar i avalar un tema de recerca en polímers i biopolímers.

c) Coneixement experimental de les principals metodologies que s’apliquen en la fabricació, caracterització i avaluació de propietats de polímers i biopolímers.

d) Criteri científic i tecnològic necessari per plantejar, implantar i dirigir un projecte de recerca bàsica o aplicada en qualsevol temàtica del camp d’especialitat.


COORDINADOR/A

Aleman Llanso, Carlos Enrique

CONTACTE

UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

Tel.: 934 011 792

https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-polimers-i-biopolimers/index

Informació general

Perfil d'acces

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):

• Enginyeria Química
• Llicenciatura en Ciències Químiques
• Enginyeria de Materials
• Enginyeria en Bioquímica
• Enginyeria Industrial
• Llicenciatura en Ciències Biològiques
• Llicenciatura en Ciències Físiques i en Farmàcia

Sense complements de formació:
Màsters Degree in Chemical Engineering - Smart Chemical Factories (Smart Polymer Engineering - specialization track), de la EEBE.

https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-master/master-chemical-engineering-smart-chemical-factories/index

Amb complements de formació:
Màsters universitaris en els àrees d’enginyeria química, materials, química i biotecnologia.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat d’investigació a tot tipus de públics.

Els estudiants del Programa de Doctorat en Polímers i Biopolímers han d’adquirir una formació que els permeti liderar projectes d’R+D en l’àmbit de la tecnologia de polímers. Han d’estar capacitats per desenvolupar-se en camps que abastin la producció de matèries primeres, la fabricació de materials polimèrics i la transformació i disseny de peces, al mateix temps que a la caracterització, desenvolupament i aplicació de nous materials avançats i biopolímers en particular.

Es preveu que tinguin capacitat per concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca. El programa es proposa dotar-los de mitjans perquè puguin contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una recerca original. Així mateix, estaran capacitats per fer una anàlisi crítica i d’avaluació i per a la síntesi d’idees noves i complexes. S’espera que adquireixin les habilitats necessàries per a l’exposició, en contextos acadèmics i professionals, d’idees i coneixements adquirits.

Nombre de places

12

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

El programa no disposa d’ajudes específiques per a la matrícula. Excepcionalment els grups de recerca poden establir ajudes puntuals.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Química (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Química
 • Departament de Màquines i Motors Tèrmics
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-polimers-i-biopolimers/index

CONTACTE:
Perez Campdepadros, Irene
UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

Tel.: 934 011 792

Convenis amb altres institucions

Amb conveni
University of Lisboa, IST (Portugal)
Universidade Federal do Rio Gran do Sul (Brasil)
The Xina Scolarship Council (CSC)
Universidad Nacional Autónoma de Mèxic
B Braun Surgical, SA

Col·Laboracions:

Amirkabir University of Technology (Iran)
Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX) (Espanya)
Bar Ilan University (Israel)
Centre for Nanotechnology and Smart Materials (CeNTI) (Portugal)
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CNM-CSIC) (Espanya)
Coventry University (Regne Unit)
Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung EV (Alemanya)
Graz University of Technology (Àustria)
Institute for Composite Materials GmbH (IVW) (Alemanya)
Istituto di Scienza i Tecnologie. Consiglio Nazionale delle Ricerche (Itàlia)
Leibnitz Institute of Polymer Research Dresden (Alemanya)
Monash University (Austràlia)
Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry (Romania)
Politecnico di Torino (Itàlia)
Queen Mary University of London (Regne Unit)
Università di Roma La Sapienza (Itàlia)
SINTEF (Noruega)
Sofia University (Bulgària)
The University of British Columbia (Canadà)
The University of Manchester (Regne Unit)
Universidad de Sevilla (Espanya)
Universidad de Zaragoza (Espanya)
Universitat del País Basc (Espanya)
Universidad Nacional Autónoma de Mèxic (Mèxic)
Universidad Politécnica de Madrid (Espanya)
Universidade do Minho (Portugal)
Universidade Nova de Lisboa (Portugal)
Università degli Studi di Milano-Bicocca (Itàlia)
Università della Calabria (Itàlia)
Università di Verona (Itàlia)
University College London (Regne Unit)
University of Chemical Technology and Metallurgy (Bulgària)
University of Namur (Bèlgica)
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Àustria)
University of Oldenburg (Alemanya)
University of Regensburg (Alemanya)
University of Sheffield (Regne Unit)
VTT Technical Research Centre of Finland (Finlàndia)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Principals títols d’accés (per ordre de prioritat):

• Enginyeria Química
• Llicenciatura en Ciències Químiques
• Enginyeria de Materials
• Enginyeria en Bioquímica
• Enginyeria Industrial
• Llicenciatura en Ciències Biològiques
• Llicenciatura en Ciències Físiques i en Farmàcia

Sense complements de formació:
Màsters Degree in Chemical Engineering - Smart Chemical Factories (Smart Polymer Engineering - specialization track), de la EEBE.

https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-master/master-chemical-engineering-smart-chemical-factories/index

Amb complements de formació:
Màsters universitaris en els àrees d’enginyeria química, materials, química i biotecnologia.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Per poder cursar ensenyaments de doctorat en un programa, és imprescindible que la Comissió Acadèmica del programa admeti els doctorands. Per aconseguir aquesta admissió, els estudiants hauran de dirigir-se a la Comissió Acadèmica del programa i sol·licitar-la segons el procediment establert en cada programa. La Comissió Acadèmica pot establir requisits addicionals als de l’accés per a l’admissió d’estudiants en el seu programa, incloent-hi la superació de proves específiques.

Criteris d’admissió al període de recerca específics del programa, així com criteris de valoració de mèrits.

Ponderació:
1. Currículum acadèmic del candidat: tipus de formació. Ponderació: 30%.
2. Currículum acadèmic del candidat: qualificacions obtingudes. Ponderació: 25%.
3. Beques i/o ajudes a l’estudi de què es disposa. Ponderació: 20%.
4. Experiència prèvia en recerca. Ponderació: 10%.
5. Adequació del candidat a les temàtiques dels grups de recerca receptors. Ponderació: 7%.
6. Altres mèrits en activitats de recerca. Ponderació: 5%.
7. Altres mèrits acadèmics. ponderació: 3%.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat pot exigir, en funció del perfil d’ingrés dels doctorands, que se superin complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada. Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Els alumnes que hagin de cursar complements de formació segons el perfil d’ingrés procedents d’altres màsters o titulacions hauran de complementar la seva formació, en l’extensió necessària, segons sigui la seva formació prèvia. Aquesta formació podrà fer-se dins del Master in Chemical Engineering - Smart Chemical Factories (Smart Polymer Engineering - specialization track) d’aquesta universitat.

Aquest màster comprèn disciplines de diferent caràcter formatiu:

• Assignatures de formació bàsica i fonamental en polímers i biopolímers.
• Laboratoris d’experimentació en la metodologia de la recerca en polímers i biopolímers.
• Cursos específics sobre polímers i biopolímers avançats, com ara biomaterials, polímers biosostenibles, nanocompostos i polímers conductors.

Límit temporal per dur a terme els complements de formació i criteris per a la desvinculació dels estudiants si no el compleixen.
1. La formació complementària es podrà fer en un o dos quadrimestres, segons la formació prèvia de l’estudiant.
2. En aquells casos en què el complement formatiu requerit sigui limitat, es podrà començar el treball de tesi en paral·lel.
3. La no-superació de les assignatures complementàries comportarà la desvinculació automàtica del programa.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període ordinari de matrícula comença al setembre i finalitza el dia 15 d’octubre de cada curs, tot i que la data de matrícula depèn de la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

S’estableix un període entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatori.

Activitat: Seminaris.
Hores: 10.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Congressos.
Hores: 24.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Estades de recerca.
Hores: 480.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 80.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Publicacions.
hores: 30.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatori.

Es recomana la realització de tres activitats optatives abans de dipositar la tesi doctoral.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Actualment hi ha tres sales de despatxos amb capacitat per a 20 doctorands al Campus Diagonal-Besòs.

Específicament dins el Programa de Doctorat és molt important la formació sobre les tecnologies més actuals. Des d’aquest punt de vista, es considera positiu que els doctorands tinguin accessibilitat al Centre de Recerca en Tecnologia Multiescala de Barcelona i a grans equipaments com el Sincrotró Alba (línies XALOC, Miras i Bl11), el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Els equipaments en polímers són els següents:

• Laboratoris de síntesi química: destinats a la preparació de polímers i biopolímers mitjançant tècniques de síntesi química i electroquímica.

• Laboratoris de caracterització física: destinats a la caracterització de les propietats físiques dels polímers i biopolímers mitjançant tècniques com el GPC, conductivitat, propietats electroquímiques, propietats mecàniques, propietats reològiques, etc.

• Laboratoris de caracterització química: destinats a la caracterització de les propietats químiques dels polímers i biopolímers mitjançant tècniques espectroscòpiques (FTIR, Raman, UV-Vis-NIR, etc).

• Laboratoris de processament: destinats a la preparació de mostres mitjançant ’electrospinning’, ’electrospraying’, ’spin coating’, etc.

• Laboratoris de calorimetria: destinats a caracteritzar les propietats tèrmiques dels polímers i biopolímers mitjançant DSC, TGA i DMTA.

• Laboratoris de superfícies i nanotecnologia: destinats a determinar propietats superficials, com ara la mullabilitat i el potencial zeta, i a caracteritzar mostres nanomètriques mitjançant tècniques com la nanocalorimetria i el DLS.

• Laboratoris de biologia molecular: destinats a estudiar les propietats dels biopolímers i les seves interaccions amb altres molècules, com ara polímers sintètics, així com la biodegradabilitat dels polímers.

• Laboratoris de cultius cel·lulars: destinats a determinar la citotoxicitat i biocompatibilitat dels polímers, així com a estudis antibacterians.

• Laboratoris de microscòpia: destinats a estudiar la morfologia de polímers i biopolímers mitjançant TEM, SEM i microscòpia òptica.

• Laboratoris d’RMN: destinats a estudiar l’estructura química dels polímers i biopolímers en dissolució i estat sòlid.

• Laboratoris de simulació molecular: destinats a modelar l’estructura i les propietats dels polímers i biopolímers.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:09:06.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:08:01.

Llistat de tesis defensades per any

 • MOLINA GARCÍA, BRENDA GUADALUPE: Modified polymers as electroactive biomaterials
  Autor/a: MOLINA GARCÍA, BRENDA GUADALUPE
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 13/07/2020
  Director/a de tesi: ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE | ARMELIN DIGGROC, ELAINE APARECIDA

  Tribunal:
       PRESIDENT: FERREIRA MORGADO, JORGE MANUEL
       SECRETARI: TZANOV, TZANKO
       VOCAL: ALVES FERREIRA, FREDERICO CASTELO
  Resum de tesi: El desarrollo de biomateriales poliméricos con propiedades específicas, es esencial para la expansión biotecnológica y, por lo tanto, para el diseño de soluciones novedosas en el diagnóstico y tratamientos de enfermedades en la medicina moderna. Con el objetivo de contribuir con dicha expansión, esta investigación propone diferentes estrategias de modificación en polímeros conductores intrínsecos (ICPs por sus siglas en ingles), y superar con ello sus pocas limitaciones. Tres principales enfoques de ingeniería fueron utilizados para combinar las ventajas de ICPs con las de otros polímeros convencionales y biopolímeros, optimizando su rendimiento como biomateriales electroquímicos en ingeniería de tejidos, plataformas biomiméticas, actuadores y, especialmente, en el campo de la biodetección.La primera estrategia evaluada en esta Tesis, fue diseñada para aprovechar la técnica de injerto y preparar copolímeros con una cadena principal de ICP. Empleando esta técnica, la incorporación de polímeros biocompatibles, como el polietilenglicol (PEG) y la policaprolactona (PCL), en la cadena principal de un ICP, aumentó la viabilidad celular en presencia de los copolímeros formados. Dichas modificaciones y la electroactividad de los ICPs, permitieron estimar el rendimiento de los copolímeros como sensores electroquímicos de biomoléculas.El segundo enfoque fue planeado para preparar películas auto soportables, flexibles y electroactivas, que permitieran la detección electroquímica de infecciones bacterianas. Las excelentes propiedades mecánicas del polipropileno isotáctico (i-PP) en combinación con un ICP, como el poli (3,4-etilendioxitiofeno) (PEDOT), permitieron obtener un nuevo compuesto electroquímico capaz de percibir el dinucleótido adenina de nicotianamina (NADH por su siglas en ingles), generado extracelularmente durante las reacciones respiratorias de las bacterias, y distinguir los microbios procariotas de las células eucariotas. Además, con un pequeño ajuste, las películas generadas exhibieron cualidades como bioplataformas electroactivas para la ingeniería de tejidos.Finalmente, con la tercera estrategia se diseñó una nanomembrana electroactiva multifuncional, para aplicaciones de implantes biomédicos flexibles. Un ensamble de capa por capa, fue utilizado para integrar la electroactividad del PEDOT con el biopolímero ácido poli láctico (PLA por sus siglas en ingles). La nanomembrana auto soportable de 5 capas, mostró beneficios como plataforma biomimética para el transporte selectivo de iones y adenosín trifosfato; o como músculos artificiales o actuadores.En general, los estudios de caracterización de los compuestos electroactivos y biocompatibles presentados en esta Tesis, ofrecen una visión integral de cómo las modificaciones en los ICPs optimizan sus capacidades como biomateriales, y abren una amplia gama de posibles aplicaciones en biomedicina.

 • VALVERDE SALAMANCA, ABEL: Use of mathematical methods in the resolution of chemical engineering problems
  Autor/a: VALVERDE SALAMANCA, ABEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 27/07/2020
  Director/a de tesi: PEREZ GONZALEZ, JUAN JESUS | RECASENS BAXARIAS, FRANCISCO-JAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: RUBIO MARTÍNEZ, JAIME
       SECRETARI: SOLÀ-MORALES RUBIÓ, JUAN DE LA CRUZ DE
       VOCAL: RAMIREZ RANGEL, ELIANA
  Resum de tesi: Aquesta tesi consta d'un compendi de cinc treballs que il·lustren la utilització de mètodes matemàtics per resoldre problemes específics d'enginyeria química. Per tant, la tesi està destinada a ser una revisió dels procediments matemàtics fonamentals per a la solució de models derivats de fenòmens químics i, a més, una demostració de la seva efectivitat per obtenir resultats útils i innovadors. L'article que obre la tesi explora diferents algoritmes d'optimització global per ajustar tant les constants cinètiques com el Paràmetres d'Interacció Binària (PIB) per a l'equació d'estat de Peng Robinsos a les dades experimentals. Aquests paràmetres són essencials per determinar el model derivat de la transesterificació supercrítica de la trioleïna amb metanol per produir biodièsel, amb CO2 com a cosolvent, que consisteix en tres reaccions reversibles en sèrie. Aquí, es presenta un nou model que fusiona el sistema d'EDOs derivat del mecanisme cinètic i l'estat termodinàmic de la barreja per a condicions de funcionament diverses. Entre tots els resultats obtinguts, destaquen els nous PIBs trobats per a les espècies de reacció intermèdies. El segon i quart treball inclosos en aquesta tesi estan destinats a l'estudi de l'extracció de lanolina de llana crua amb 5% d'etanol en CO2. El primer explora l'extracció de lanolina sòlida en condicions gairebé crítiques mitjançant un model de transferència de massa basat en el concepte del nucli minvant, mentre que el segon s'adreça al cas de l'extracció supercrítica de lanolina líquida. Ambdós models donen com a resultat un sistema d'EDPs determinat per la solubilitat de la lanolina multifàsica, el coeficient de partició de Henry i el coeficient de transferències de massa. Per tant, a cada article el sistema d'EDPs obtingut es resol mitjançant un mètode diferent: en el article s'utilitza un mètode de col·laboració ortogonal, mentre que en el quart s'utilitza el mètode de diferències finites combinat amb la integració numèrica d'una expressió obtinguda mitjançant la Transformada de Laplace. Finalment, es porta a terme una optimització per ajustar els paràmetres d'extracció a les dades experimentals, aconseguint resultats coherents que coincideixen amb els reportats anteriorment. Entre els casos expotsats, l'extracció de lanolina líquida és significativament complexa de modelar a causa dels fenòmens de difusió que es poden produir a l'interior de les dues fraccions de lanolina a més de la difusió del dissolvent en la interfase. Per tant, en el tercer treball es dissenya un model de xarxa neuronal exògena no lineal autoregressiva per predir la fracció extreta de lanlina a diverses temperatures, pressions, cabals de dissolvent, densitats d'empaquetament i temps. El problema derivat de l'escassetat de dades disponibles per a l'entrenament de la xarxa neuronal es supera amb l'augment d'aquestes mitjançant una funció de Weibull empírica, que prediu correctament l'avanç de la lanolina a la sortida de l'extractor. Aquest algoritme híbrid Weibull - xarxa neuronal resulta en un baix error de predicció i conforma una potent eina per optimitzar les condicions operatives, demostrada per la ràpida convergència de l'algoritme genètic utilitzat. Aquesta tesi tanca amb simulacions de Dinàmica Molecular per a l'estudi del plegament de pèptids seguint d'un Anàlisi de Components Principals (ACP) i del "clustering" per a l'anàlisi del Paisatge d'Energia Lliure (PEL). L'objectiu és avaluar el perfil conformacional de la bombesina, un pèptid amb interès en el disseny de fàrmacs com a possible nou agonista i/o antagonista en la lluita contra el càncer. Els resultats suggereixen que el pèptid adopta estructures helicoïdals principalment al extrem C, i també en menor mesura estructures de forquilla al extrem N. Aquests resultats coincideixen amb els disponibles de RMN en 2,2-trifluoroetanol/aigua (30% v/v) i indiquen una conformaci

Darrera actualització: 24/10/2020 05:07:30.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:TURON DOLS, PAU
Títol:Concepts, perspectives and implications of a hybrid system made of nucleic acids biopolymers and hydroxyapatite mineral
Data lectura:08/11/2019
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Turón, P. (2019). Concepts, perspectives and implications of a hybrid system made of nucleic acids biopolymers and hydroxyapatite mineral.

Sans, J.; Llorca, J.; Sanz, V.; Puiggali, J.; Turón, P.; Aleman, C. (2019). Electrically polarized hydroxyapatite: influence of the polarization process on the microstructure and properties. (JCR Impact Factor-2018: 3.683; Quartil: Q2)

Lanzalaco, S.; del Valle, LJ.; Turón, P.; Weis, C.; Estrany, F.; Aleman, C.; Armelin, E. (2020). Polypropylene mesh for hernia repair with controllable cell adhesion/de-adhesion properties. (JCR Impact Factor-2018: 5.047; Quartil: Q1)

AUTOR/A:RIVAS CAÑAS, MANUEL
Títol:Hydroxyapatite-based materials for smart antitumor drug delivery systems, endocytic pathways and endosomal trafficking
Data lectura:28/10/2019
Director/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Codirector/a:DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Rivas, M. (2019). Hydroxyapatite-based materials for smart antitumor drug delivery systems, endocytic pathways and endosomal trafficking.

AUTOR/A:STEFANOV, IVAYLO
Títol:Multifunctional enzymatically-generated hydrogel platforms for chronic wound application
Data lectura:23/07/2019
Director/a:TZANOV, TZANKO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Stefanov, I. (2019). Multifunctional enzymatically-generated hydrogel platforms for chronic wound application.

Morena, A. G.; Stefanov, I.; Ivanova, K.; Perez, S.; Tzanov, T. (2019). Immobilized lignin-capped silver nanoparticles in a multifunctional polyurethane foam dressing for chronic wound treatment.

AUTOR/A:TINAJERO DÍAZ, ERNESTO
Títol:Hybrid block and graft copolymers made from macrolactones and a-amino acids for applications as drug delivery nanosystems
Data lectura:17/07/2019
Director/a:MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, DOMINGO
Director/a:MUÑOZ GUERRA, SEBASTIAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Tinajero, E. (2019). Hybrid block and graft copolymers made from macrolactones and a-amino acids for applications as drug delivery nanosystems.

Tinajero, E.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2019). Block and graft copolymers made of 16-membered macrolactones and l-Alanine: a comparative study. (JCR Impact Factor-2017: 2.492; Quartil: Q2)

Tinajero, E.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2019). pH-responsive diblock copolymers made of omega-pentadecalactone and ionically charged alpha-amino acids. (JCR Impact Factor-2017: 3.741; Quartil: Q1)

AUTOR/A:TRIGUERO ENGUÍDANOS, JORDI
Títol:Study of conductive polymers, biomolecules and their hybrids through computational approaches
Data lectura:08/03/2019
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:ZANUY GOMARA, DAVID
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Triguero, J. (2019). Study of conductive polymers, biomolecules and their hybrids through computational approaches.

AUTOR/A:KONURAY, ALI OSMAN
Títol:Design and analysis of Dual-Curing Systems
Data lectura:17/09/2018
Director/a:RAMIS JUAN, XAVIER
Codirector/a:FERNANDEZ FRANCOS, XAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Morancho, J.; Ramis, X.; Salla, J.; Fernández-Francos, XAvier; Konuray, A. (2018). ASCIL-Estudi E0013.

Konuray, A. (2018). Design and analysis of Dual-Curing Systems.

Konuray, A.; Fernandez-Francos, X.; Ramis, X.; Serra, M. À. (2019). Acetoacetate based thermosets prepared by dual-Michael addition reactions. (JCR Impact Factor-2018: 3.164; Quartil: Q1)

Santín, D.; Konuray, A.; Fernandez-Francos, X.; Ramis, X. (2019). Kinetics analysis and simulation of sequential epoxy dual-curing systems with independent thermal activation. (JCR Impact Factor-2017: 2.189; Quartil: Q2)

Konuray, A.; Areny, N.; Morancho, J.; Salla, J.; Fernandez-Francos, X.; Ramis, X. (2018). Time-temperature transformation of a dual-curable off-stoichiometric amine-epoxy thermoset.

Morancho, J.; Ramis, X.; Fernandez-Francos, X.; Salla, J.; Konuray, A.; Serra, M. À. (2018). Curing and mechanical properties of off-stoichiometric anhydride-epoxy thermosets.

Konuray, A.; Serra, M. À.; Fernandez-Francos, X.; Salla, J.; Morancho, J.; Ramis, X. (2018). Dual-curable click thermosets with custom tailored properties.

Morancho, J.; Ramis, X.; Fernandez-Francos, X.; Konuray, A.; Salla, J.; Serra, M. À. (2019). Dual curing of an epoxy resin with dicarboxylic acids.

AUTOR/A:GAMARRA MONTES, ANA
Títol:Ionic complexes of naturally-occurring biopolymers and cationic surfactants: a platform for industrial and biomedical applications
Data lectura:13/07/2018
Director/a:MUÑOZ GUERRA, SEBASTIAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gamarra, A. (2018). Ionic complexes of naturally-occurring biopolymers and cationic surfactants: a platform for industrial and biomedical applications.

Gamarra, A.; Muñoz, S.; Martinez de Ilarduya, A.; Thérien-Aubin, H.; Landfester, K. (2018). Comblike ionic complexes of hyaluronic acid and alkanoylcholine surfactants as a platform for drug delivery systems. (JCR Impact Factor-2018: 5.667; Quartil: Q1)

Gamarra, A.; Missagia, B.; Urpí, L.; Morato, J.; Muñoz, S. (2018). Ionic coupling of hyaluronic acid with ethyl N-lauroyl L-arginate (LAE): Structure, properties and biocide activity of complexes. (JCR Impact Factor-2018: 6.044; Quartil: Q1)

AUTOR/A:SABORÍO GONZÁLEZ, MARICRUZ
Títol:Developmet of Flexible Electrodes and Lightweight Capacitors
Data lectura:23/03/2018
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:ESTRANY CODA, FRANCISCO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Saborío, M. (2018). Developmet of Flexible Electrodes and Lightweight Capacitors.

Saborío, M.; Zukic, S.; Lanzalaco, S.; Casanovas Salas, Jordi; Puiggali, J.; Estrany, F.; Aleman, C. (2018). Prototyping flexible supercapacitors produced with biohydrogel. (JCR Impact Factor-2018: 1.859; Quartil: Q3)

AUTOR/A:MORALES HUERTA, JUAN CARLOS
Títol:Polyesters containing cyclic carbohydrate-based units obtained by Ring Opening Polymerization
Data lectura:26/02/2018
Director/a:MUÑOZ GUERRA, SEBASTIAN
Codirector/a:MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, DOMINGO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Morales, J. (2018). Polyesters containing cyclic carbohydrate-based units obtained by Ring Opening Polymerization.

Morales, J.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz, S. (2018). Partially renewable poly(butylene 2,5-furandicarboxylate-co-isophthalate) copolyesters obtained by ROP. (JCR Impact Factor-2018: 0.724; Quartil: Q1)

Morales, J.; Martinez de Ilarduya, A.; León, S.; Muñoz, S. (2018). Isomannide-containing poly(butylene 2,5-furandicarboxylate) copolyesters via ring opening polymerization. (JCR Impact Factor-2018: 5.997; Quartil: Q1)

AUTOR/A:MAYANS TAYADELLA, ENRIC
Títol:Self-assembly of Phenylalanine Derivatives
Data lectura:18/12/2017
Director/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Codirector/a:CATIVIELA MARÍN, CARLOS A.
Codirector/a:PUIGGALI BELLALTA, JORGE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Mayans, E. (2017). Self-assembly of Phenylalanine Derivatives.

AUTOR/A:ZAKHAROVA, ELENA
Títol:Sustainable plastics derived from renewable resources
Data lectura:11/12/2017
Director/a:MUÑOZ GUERRA, SEBASTIAN
Codirector/a:MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, DOMINGO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Zakharova, E. (2017). Sustainable plastics derived from renewable resources.

Zakharova, E.; Martinez de Ilarduya, A.; León, S.; Muñoz, S. (2018). Hydroxyl-functionalized amphiphilic triblock copolyesters made of tartaric and lactic acids: Synthesis and nanoparticle formation. (JCR Impact Factor-2018: 3.074; Quartil: Q1)

AUTOR/A:GONZÁLEZ GÓMEZ, NEUDYS DEL VALLE
Títol:Obtaining improved latex formulations for the increase of electrical resistance in medium voltage insulating gloves
Data lectura:03/11/2017
Director/a:ARMELIN DIGGROC, ELAINE APARECIDA
Codirector/a:RIBA RUIZ, JORDI ROGER
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
González, N. (2017). Obtaining improved latex formulations for the increase of electrical resistance in medium voltage insulating gloves.

González, N.; Custal, M.A.; Tomara, G.; Psarras, G.; Riba, J.; Armelin, E. (2017). Dielectric response of vulcanized natural rubber containing BaTiO3 filler: the role of particle functionalization. (JCR Impact Factor-2017: 3.741; Quartil: Q1)

AUTOR/A:SÁNCHEZ JIMÉNEZ, MARGARITA
Títol:Estudio de mejora de las propiedades de polímeros conductores electrogenerados. Verificación de parámetros de aplicación tecnológica
Data lectura:25/10/2017
Director/a:ESTRANY CODA, FRANCISCO
Codirector/a:ALEMAN LLANSO, CARLOS ENRIQUE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sanchez, M. (2017). Estudio de mejora de las propiedades de polímeros conductores electrogenerados. Verificación de parámetros de aplicación tecnológica.

Codina Roig, Eva (2017). Síntesis y caracterización de poliglutamatos con incorporación de a-tocoferol como antioxidante..

Romero Iglesias, David (2017). ESTUDI D'INCORPORACIÓ DEL DOPANT CATIÒNIC 1-Cl, AL POLÍMER CONDUCTOR POLI(3,4-ETILENDIOXITIOFENO). CARACTERITZACIÓ DELS RESULTS..

Ureña Carrasco, Alejandro (2018). Diseño de una planta de producción de cerveza y estudio de nuevas recetas artesanales de cerveza.

Costa Lucero, Marc (2018). Anàlisi i simulació de nous materials pels futurs supercondensadors: Hidrogels.

Esteve I cantero, Marc (2018). Estudi d'optimització de les propietats de conductivitat elèctrica i d'emmagatzematge reversible de càrrega d'un material de matriu polimèrica de base heterocíclica.

Sanchez, M.; Estrany, F.; Aleman, C. (2018). Cationic doping of PEDOT with 1-Cl.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
15/06/202015/08/2020Sistema de inactivación de coronavirus a partir de una tecnología desarrollada en EPITECNICA.EPITECNICA EUROPA SLU
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Nuevos ligandos alostéricos del receptor acoplado a proteína G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recubrimientos de hidrogel que contienen nanoparticulas antimicrobianas para combatir infecciones asociadas al uso de catéteres porAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/05/202010/05/2021Establecer el mecanismo de reconocimiento molecular entre virus y anticuerpos. Estudiar la unión del anticuerpo a las nanopartículas y examinar el efecto del “linker”. Estudiar la interacción entre laB. BRAUN SURGICAL, S.A.
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
28/04/202028/04/2020A FOLDABLE FLUIDIC DEVICE AND METHOD FOR BIOMARKER DETECTION IN BODY FLUIDS
10/02/202009/02/2021Preparación de formulaciones farmacéuticasAllinky Biopharma S.L.
04/02/202009/02/2021Ensayos de síntesis y caracterización de polímeros biobasados y sus modificacionesARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/01/202030/06/2020Evaluación del comportamiento de sustratos textiels sometidos a tratamientos de lavado, sometidos a la acción de diversas formulaciones de base biológicaBLUESUN CONSUMER BRANDS S.L.U
18/12/201931/12/2023Desenvolupament sistemes ignífugs i de protecció al calor per aplicacions tèxtilsMARINA TEXTIL, S.L.
01/12/201930/11/2021el projecte tracta de implementar un sistema intern de garantia de la qualitat a Russian-Tajik (Slavonic) UniversityRussian-Tajik Slavonic University
01/09/201931/08/2020Optimizar el catalizador basado en hidroxiapatita polarizada desarrollada de forma conjunta por B Braun y la UPC (P27990PCEP, PCT/EP2017/069437)B. BRAUN SURGICAL, S.A.
03/06/201931/05/2020Síntesis y caracterización de poliésteres para aplicaciones biomédicasARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/06/201931/05/2021Preparación de propuestas para mejorar la capacitación multidisciplinaria de jóvenes investigadores en nuevos sensores implantables.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/12/2020A Test bed for nano-enabled surfaces in intimate contact with human bodyAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/05/201930/11/20191) Evaluación visual del entorno y los soportes lumínicos de acero; 2) Evaluar la operatividad de los mecanismos de control en los soportes; 3) Definir metodología de inspección y parámetros de actuacCITELUM IBERICA, S.A.
08/04/201907/04/2021Especialiized teaching activities concerning properties and applications of polymers.ÉCOLE D'INGÉNIEURS FORMATION - RECH
02/04/201901/07/2019Estudio para la evaluación de la calidad del aire en el área urbana del municipio de Usurbil mediante metodologías de modelización numérica, control químico y social.AYUNTAMIENTO DE USURBIL
01/04/201931/10/2019Characterization of polypropylene crystalline microstructure for 3D printingHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
20/03/201919/06/2020Asesoramiento técnico y analíticas para la microcaracterización de partículasGRUPO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
12/03/201912/03/2019An electrochemical sensor and a system for selective detection of bacterial infections
01/03/201928/02/2022ECO-DWOR: ECOlogical finishing agent for Durable Water&Oll-Repellent textlles with advanced functionalitiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201931/01/2022Nous materials bioplàstics amb efecte barreraAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/01/201929/11/2019Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs and HMG proteins”.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
07/01/201906/01/2022Obtención de superficies nanotexturizadas funcionales sobre piezas poliméricas inyectadas mediante la utilización de films poliméricos previamente.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2020Desarrollar y evaluar un sensor para biofilms.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/01/201931/12/2021Dispositivos autónomos para la detección y la liberación: Ensamblaje de sistemas biomédicos para el diagnóstico la terapia.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Diseño de nuevas matrices poliméricas degradables: Propiedades bactericidas, antioxidantes y anticancerígenas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Tejidos biofuncionales con fines cosmeto-dermatológicosMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201931/12/2021Sistemas de liberación de fármacos basados en polímeros avanzados para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales:poliésteres anfifílicos y biopolímeros carboxiladosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
05/11/201805/11/2021Polylactic acid blends and coplyesters with advanced properties for biomedicat applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201831/12/2020Ecological finsihing agent for durable water & oil repellent textiles with advanced functionalitiesCOLOR CENTER, S.A.
26/10/201828/10/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of microstructural changes of the poly(4-hydroxybutyrate) suture during stress-strain experiments performed at different temperatures and with samples having different degradation ratios.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/09/201831/08/2021Shaping the next generation of Joint Programmes in Science and TechnologyUE Erasmus +KA2
12/06/201815/06/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of the crystallization of hybrid polypeptide/polylactide copolymers having short polyphenylalanine blocks.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/06/201830/05/2022Novel Products for Construction and Automotive Industries Based on Bio Materials and NaturalCommission of European Communities
14/05/201813/05/2020Avaluació de diverses propietats (biològiques, fisicoquímiques,...) dels materials proveïts per la comanyiaKIOMED PHARMA
22/04/201823/04/2018Study of the antitumoral effect of chloramphenicol loaded nanoparticles of hydroxyapatite using synchrotron radiation-Fourier transform infrared (SR-FTIR) spectroscopyALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/04/201831/03/2020H2020-796292-4D POLYSENSECommission of European Communities
01/03/201823/07/2018Optimización del proceso de lavadoAXIOMA SOLUCIONS INTEGRALS, S.A
15/01/201816/11/2018Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs, peptides and HMG proteinsALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/01/201831/12/2020Materiales termoestables avanzados obtenidos mediante metodologia clickAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Nueva plataforma hiper-espectral para la detección simultánea y ultrasensible de marcadores infecciosos en donaciones de sangre.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/11/201727/11/2017Study of the structural transitions of nylon 12 by time-resolved X-ray diffraction. Influence of the incorporation of glass beads on the crystallization process of nylon 12 and the impact on 3D printing technologies.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
15/11/201715/05/2018Estudiar la absorción de N2,C02 y CH4 en los diferentes compuestos que constituyen el catalizador desarrollado. Proponer un mecanismo de reacción para la formación de radicales reactivos.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
15/10/201714/10/2020On-line Quality Assurance and EUR-ACE Accreditation of Engineering Programmes in Mediterranean AreaCommission of European Communities
18/09/201728/02/2018Análisis de báculos construidos con fundición de hierro y acero corten. Desarrollo del protocolo de actuación para el Departament d'Enllumenat del Ajuntament de Barcelona. Redacción pliego condicionesAjuntament de Barcelona
01/09/201730/06/2018Estudi d'investigació per determinar les causes i factors que intervenen en la corrosió de la infraestructura de via L4 de Metro de Barcelona.FERROCARRIL METROPOLITA D BARCELONA
01/09/201731/05/2018To further describe the voxel to voxel HP 3D Printing MJF PA12 and PA11 microstructural transformations. Other materials (TPU,POM,PP) crystalline phase characterization.HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
01/07/201730/06/2019COMPOGRAFThe Forest Next SL
09/06/201712/06/2017Study by time-resolved X-ray diffraction of crystallization processes of biodegradable polymer blends: Poly(3-hydroxybutyrate)/polylactide and poly(4-hydroxybutyrate)/polyglycolide. Influence of nanoparticles and new processing methodologies.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/03/201701/03/2019Desenvolupament de dispersions de biopolímers dirigides a l'obtenció de dispersions aquoses de productes sostenibles per aplicacions com pintures,r ecobriments,etc.ERCROS, S.A.
01/03/201728/02/2018Upgradiand converting FFA-rich wasteAVANS HOGESCHOOL
02/01/201730/11/2017Structural studies of AT-rich DNA complexed with Minor Groove Binding Drugs, peptides and HMG proteins.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/01/201731/12/2020Pre-commercial lines for production of surface nanostructured antimicrobial and anti-biofilm textiles, medical devices and water treatment membranesCommission of European Communities
01/01/201731/12/20202017 SGR 42 - Transicions de fase, polimorfisme, vidres i dinàmica de la metastabilitatDirecció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya
30/12/201629/12/2020Obtención y ennoblecimiento de cáñamo para sustratos textilesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Tecnologia inversa de vidriados, esmaltes y capas pictóricas para la recuperación del Patrimonio Histórico-ArtísticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/06/2019Polímeros de fuentes renovables para aplicaciones farmaceuticas: Biocopoliesteres y biopolímeros modificados auto-ensamblablesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Apps-REXPLA: Industrial applications of composite and blends based on REXPLAFondos FEDER; MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
28/12/201627/12/2017Control de qualitat per la recepció de material de suports d'enllumenatBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
01/12/201629/02/2020PCIN-2016-134 Dispositivo de diagnóstico de enfermedades pulmonares a través de la detección multiplex de biomarcadores en el esputoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
11/11/201611/11/2016Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof.
07/11/201610/11/2016Study by time-resolved X-ray diffraction of non-isothermal crystallization of poly(4-hydroxybutirate). Influence of hydrolytic degradation on the microstructure of poly(4-hydroxybutyrate) monofilar sutures.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
02/11/201630/04/2018Estudio de alternativas al proceso habitual de curtición basándose en procesos enzimáticosCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
01/11/201601/11/2016PUPIL v3.1
01/10/201630/09/2017Characterise the HP 3D Printing Multijet Fusion (MJF) polyamide-12 (PA12) powder and solid builds with the aim to stablish teh processing-microstructure-mechanical properties relationshipHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
15/09/201614/09/2018Explorar la posible implementación de dos tipos de sensores en productos sanitarios desarrollados por la empresa B.BraunB. BRAUN SURGICAL, S.A.
02/08/201602/08/2016Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof
23/05/201623/05/2018Aplicaciones de la hidoxiapatita.Evaluación de la capacidad de adsorción y la actividad catalítica de la hidroxiapatita polarizada.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/05/201631/07/2016Serveis de control de qualitat per la recepció de material de suports de fosa d'alumini i acer galvanitzats en la renovació d'enllumenat de l'EixampleBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
15/04/201617/04/2016Study of the crystallization of biodegradable copoly(alkylene dicarboxylate)s constituted by units with different parity and length. Evaluation by time-resolved X-ray diffraction of the influence of the cooling rate on the crystalline structureALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
15/03/201614/05/2017Receptors TAS2R i aplicacions cosmètiquesPROVITAL, S.A.
23/02/201622/02/2019Desenvolupament de nanocomposits de matriu termoplàstica amb alta dispersió dels nanofillers i optimització del procés d'obtencióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/02/201631/12/2019Desarrollo de suturas bioabsorbibles basadas en polihidroxialcanoatos producidos mediante biosíntesisB. BRAUN SURGICAL, S.A.
08/02/201601/06/2016Formulación de pintura epoxi modificada con feldespatos inorgánicos fabricados por la empresa LlansáLLANSÀ, S.A.
01/01/201631/12/2019Nanorecubrimientos híbridos con mejorada eficiencia antimicrobiana y antibiopelícula para dispositivos médicos invasivosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Micropiezas basadas en poliesteramidas biodegradables cargadas con bacteriofagos y biomoleculas susceptibles a procesos de desnaturalización: aplicaciones en biomedicina.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Materiales compuestos más sostenimbles fabricados a partir de la valorización de residuos de pluma de las aves.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Piel electrónica inteligenteMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020ICREA ACADEMIA 2015-01INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
22/12/201522/12/2015Sensor electroquímico y procedimiento de recubrimiento, procedimiento de fabricación y usos correspondientes
01/12/201531/05/2019PCIN-2015-113 - NANOESTRUCTURAS DISEÑADAS PARA TERAPIAS CELULARES AVANZADASMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201503/12/2015Structural transitions induced by temperature for nylons with odd units and derived from renewable resources.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/10/201530/09/2019Skin healthcare by innovative nanocapsulesCommission of European Communities
28/07/201531/12/2015Aportación Organización Congreso PEPMAT 2016B.BRAUN MEDICAL SA
01/06/201531/05/2016Amphiphilic polysaccharides by grafting with fatty acids derivativesLaboratorios Salvat S.A.
17/04/201517/04/2015Composición para el entrecruzamiento de una amina con un compuesto vinílico alfa,beta-conjugado a un grupo carbonilo de éster y posterior polimerización del compuesto vinílico y procedimientos correspondientes
14/04/201531/12/2015Anàlisi de les canonades per corrosió degut a la qualitat de l'aiguaCLINICA CORACHAN, S.A.
06/03/201508/03/2015Study by time-resolved X-ray diffraction of lamellar stacking and crystalline structure of poly(p-dioxanone). Crystallization processes and tensile deformation of sutures and electrospun samples.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/03/201531/03/2016Micropartículas resistentes a altas presiones y temperaturas. Encapsulación de principios activos.FUNDACIÓ EURECAT
01/01/201531/01/2016Preparación y caracterización de hidrogeles derivados de difentes familias de polímeros, evaluacion de biocompatibilidad y ensayos de liberación de fármacos in vitro.FARMHISPANIA, SA
01/01/201531/12/2017Investigating the Mechanism of Eradication of Multi Drug Resistant Bacteria by Inorganic (mixed metal oxides), Organic (antibiotic), and Protein-based NanoparticlesINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/201531/12/2017Nuevos termoestables multifuncionales obtenidos mediante curado dualMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017DPI2014-56850-R Biofotónica y tecnología de imagen hiperespectral aplicadas a la salud visual y al investicación del cáncer de pielMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Nuevos andamios 3D para terapias regenerativas celulares. Prueba de concepto: trasplante de celulas-beta; para pacientes de diabetes tipo 1MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Nuevos Termoestables Multifuncionales Obtenidos Mediante Curado DualMinisterio Economia y Competitividad

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
15/06/202015/08/2020Sistema de inactivación de coronavirus a partir de una tecnología desarrollada en EPITECNICA.EPITECNICA EUROPA SLU
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Nuevos ligandos alostéricos del receptor acoplado a proteína G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recubrimientos de hidrogel que contienen nanoparticulas antimicrobianas para combatir infecciones asociadas al uso de catéteres porAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
11/05/202010/05/2021Establecer el mecanismo de reconocimiento molecular entre virus y anticuerpos. Estudiar la unión del anticuerpo a las nanopartículas y examinar el efecto del “linker”. Estudiar la interacción entre laB. BRAUN SURGICAL, S.A.
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
28/04/202028/04/2020A FOLDABLE FLUIDIC DEVICE AND METHOD FOR BIOMARKER DETECTION IN BODY FLUIDS
10/02/202009/02/2021Preparación de formulaciones farmacéuticasAllinky Biopharma S.L.
04/02/202009/02/2021Ensayos de síntesis y caracterización de polímeros biobasados y sus modificacionesARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/01/202030/06/2020Evaluación del comportamiento de sustratos textiels sometidos a tratamientos de lavado, sometidos a la acción de diversas formulaciones de base biológicaBLUESUN CONSUMER BRANDS S.L.U
18/12/201931/12/2023Desenvolupament sistemes ignífugs i de protecció al calor per aplicacions tèxtilsMARINA TEXTIL, S.L.
01/12/201930/11/2021el projecte tracta de implementar un sistema intern de garantia de la qualitat a Russian-Tajik (Slavonic) UniversityRussian-Tajik Slavonic University
01/09/201931/08/2020Optimizar el catalizador basado en hidroxiapatita polarizada desarrollada de forma conjunta por B Braun y la UPC (P27990PCEP, PCT/EP2017/069437)B. BRAUN SURGICAL, S.A.
03/06/201931/05/2020Síntesis y caracterización de poliésteres para aplicaciones biomédicasARTIFICIAL NATURE, SOCIEDAD LIMITAD
01/06/201931/05/2021Preparación de propuestas para mejorar la capacitación multidisciplinaria de jóvenes investigadores en nuevos sensores implantables.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/12/2020A Test bed for nano-enabled surfaces in intimate contact with human bodyAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/05/201930/11/20191) Evaluación visual del entorno y los soportes lumínicos de acero; 2) Evaluar la operatividad de los mecanismos de control en los soportes; 3) Definir metodología de inspección y parámetros de actuacCITELUM IBERICA, S.A.
08/04/201907/04/2021Especialiized teaching activities concerning properties and applications of polymers.ÉCOLE D'INGÉNIEURS FORMATION - RECH
02/04/201901/07/2019Estudio para la evaluación de la calidad del aire en el área urbana del municipio de Usurbil mediante metodologías de modelización numérica, control químico y social.AYUNTAMIENTO DE USURBIL
01/04/201931/10/2019Characterization of polypropylene crystalline microstructure for 3D printingHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
20/03/201919/06/2020Asesoramiento técnico y analíticas para la microcaracterización de partículasGRUPO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
12/03/201912/03/2019An electrochemical sensor and a system for selective detection of bacterial infections
01/03/201928/02/2022ECO-DWOR: ECOlogical finishing agent for Durable Water&Oll-Repellent textlles with advanced functionalitiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201931/01/2022Nous materials bioplàstics amb efecte barreraAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/01/201929/11/2019Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs and HMG proteins”.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
07/01/201906/01/2022Obtención de superficies nanotexturizadas funcionales sobre piezas poliméricas inyectadas mediante la utilización de films poliméricos previamente.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201931/12/2020Desarrollar y evaluar un sensor para biofilms.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/01/201931/12/2021Dispositivos autónomos para la detección y la liberación: Ensamblaje de sistemas biomédicos para el diagnóstico la terapia.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Diseño de nuevas matrices poliméricas degradables: Propiedades bactericidas, antioxidantes y anticancerígenas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Tejidos biofuncionales con fines cosmeto-dermatológicosMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201931/12/2021Sistemas de liberación de fármacos basados en polímeros avanzados para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales:poliésteres anfifílicos y biopolímeros carboxiladosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
05/11/201805/11/2021Polylactic acid blends and coplyesters with advanced properties for biomedicat applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201831/12/2020Ecological finsihing agent for durable water & oil repellent textiles with advanced functionalitiesCOLOR CENTER, S.A.
26/10/201828/10/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of microstructural changes of the poly(4-hydroxybutyrate) suture during stress-strain experiments performed at different temperatures and with samples having different degradation ratios.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/09/201831/08/2021Shaping the next generation of Joint Programmes in Science and TechnologyUE Erasmus +KA2
12/06/201815/06/2018Study by time-resolved X-ray diffraction of the crystallization of hybrid polypeptide/polylactide copolymers having short polyphenylalanine blocks.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/06/201830/05/2022Novel Products for Construction and Automotive Industries Based on Bio Materials and NaturalCommission of European Communities
14/05/201813/05/2020Avaluació de diverses propietats (biològiques, fisicoquímiques,...) dels materials proveïts per la comanyiaKIOMED PHARMA
22/04/201823/04/2018Study of the antitumoral effect of chloramphenicol loaded nanoparticles of hydroxyapatite using synchrotron radiation-Fourier transform infrared (SR-FTIR) spectroscopyALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/04/201831/03/2020H2020-796292-4D POLYSENSECommission of European Communities
01/03/201823/07/2018Optimización del proceso de lavadoAXIOMA SOLUCIONS INTEGRALS, S.A
15/01/201816/11/2018Structural studies of DNA sequences rich in adenine-thymine and their complexes with Minor groove binder drugs, peptides and HMG proteinsALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/01/201831/12/2020Materiales termoestables avanzados obtenidos mediante metodologia clickAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Nueva plataforma hiper-espectral para la detección simultánea y ultrasensible de marcadores infecciosos en donaciones de sangre.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/11/201727/11/2017Study of the structural transitions of nylon 12 by time-resolved X-ray diffraction. Influence of the incorporation of glass beads on the crystallization process of nylon 12 and the impact on 3D printing technologies.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
15/11/201715/05/2018Estudiar la absorción de N2,C02 y CH4 en los diferentes compuestos que constituyen el catalizador desarrollado. Proponer un mecanismo de reacción para la formación de radicales reactivos.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
15/10/201714/10/2020On-line Quality Assurance and EUR-ACE Accreditation of Engineering Programmes in Mediterranean AreaCommission of European Communities
18/09/201728/02/2018Análisis de báculos construidos con fundición de hierro y acero corten. Desarrollo del protocolo de actuación para el Departament d'Enllumenat del Ajuntament de Barcelona. Redacción pliego condicionesAjuntament de Barcelona
01/09/201730/06/2018Estudi d'investigació per determinar les causes i factors que intervenen en la corrosió de la infraestructura de via L4 de Metro de Barcelona.FERROCARRIL METROPOLITA D BARCELONA
01/09/201731/05/2018To further describe the voxel to voxel HP 3D Printing MJF PA12 and PA11 microstructural transformations. Other materials (TPU,POM,PP) crystalline phase characterization.HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
01/07/201730/06/2019COMPOGRAFThe Forest Next SL
09/06/201712/06/2017Study by time-resolved X-ray diffraction of crystallization processes of biodegradable polymer blends: Poly(3-hydroxybutyrate)/polylactide and poly(4-hydroxybutyrate)/polyglycolide. Influence of nanoparticles and new processing methodologies.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/03/201701/03/2019Desenvolupament de dispersions de biopolímers dirigides a l'obtenció de dispersions aquoses de productes sostenibles per aplicacions com pintures,r ecobriments,etc.ERCROS, S.A.
01/03/201728/02/2018Upgradiand converting FFA-rich wasteAVANS HOGESCHOOL
02/01/201730/11/2017Structural studies of AT-rich DNA complexed with Minor Groove Binding Drugs, peptides and HMG proteins.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/01/201731/12/2020Pre-commercial lines for production of surface nanostructured antimicrobial and anti-biofilm textiles, medical devices and water treatment membranesCommission of European Communities
01/01/201731/12/20202017 SGR 42 - Transicions de fase, polimorfisme, vidres i dinàmica de la metastabilitatDirecció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya
30/12/201629/12/2020Obtención y ennoblecimiento de cáñamo para sustratos textilesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Tecnologia inversa de vidriados, esmaltes y capas pictóricas para la recuperación del Patrimonio Histórico-ArtísticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/06/2019Polímeros de fuentes renovables para aplicaciones farmaceuticas: Biocopoliesteres y biopolímeros modificados auto-ensamblablesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Apps-REXPLA: Industrial applications of composite and blends based on REXPLAFondos FEDER; MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
28/12/201627/12/2017Control de qualitat per la recepció de material de suports d'enllumenatBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
01/12/201629/02/2020PCIN-2016-134 Dispositivo de diagnóstico de enfermedades pulmonares a través de la detección multiplex de biomarcadores en el esputoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
11/11/201611/11/2016Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof.
07/11/201610/11/2016Study by time-resolved X-ray diffraction of non-isothermal crystallization of poly(4-hydroxybutirate). Influence of hydrolytic degradation on the microstructure of poly(4-hydroxybutyrate) monofilar sutures.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
02/11/201630/04/2018Estudio de alternativas al proceso habitual de curtición basándose en procesos enzimáticosCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
01/11/201601/11/2016PUPIL v3.1
01/10/201630/09/2017Characterise the HP 3D Printing Multijet Fusion (MJF) polyamide-12 (PA12) powder and solid builds with the aim to stablish teh processing-microstructure-mechanical properties relationshipHEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
15/09/201614/09/2018Explorar la posible implementación de dos tipos de sensores en productos sanitarios desarrollados por la empresa B.BraunB. BRAUN SURGICAL, S.A.
02/08/201602/08/2016Permanently polarized hydroxyapatite, a process for its manufacture and uses thereof
23/05/201623/05/2018Aplicaciones de la hidoxiapatita.Evaluación de la capacidad de adsorción y la actividad catalítica de la hidroxiapatita polarizada.B. BRAUN SURGICAL, S.A.
01/05/201631/07/2016Serveis de control de qualitat per la recepció de material de suports de fosa d'alumini i acer galvanitzats en la renovació d'enllumenat de l'EixampleBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
15/04/201617/04/2016Study of the crystallization of biodegradable copoly(alkylene dicarboxylate)s constituted by units with different parity and length. Evaluation by time-resolved X-ray diffraction of the influence of the cooling rate on the crystalline structureALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
15/03/201614/05/2017Receptors TAS2R i aplicacions cosmètiquesPROVITAL, S.A.
23/02/201622/02/2019Desenvolupament de nanocomposits de matriu termoplàstica amb alta dispersió dels nanofillers i optimització del procés d'obtencióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/02/201631/12/2019Desarrollo de suturas bioabsorbibles basadas en polihidroxialcanoatos producidos mediante biosíntesisB. BRAUN SURGICAL, S.A.
08/02/201601/06/2016Formulación de pintura epoxi modificada con feldespatos inorgánicos fabricados por la empresa LlansáLLANSÀ, S.A.
01/01/201631/12/2019Nanorecubrimientos híbridos con mejorada eficiencia antimicrobiana y antibiopelícula para dispositivos médicos invasivosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Micropiezas basadas en poliesteramidas biodegradables cargadas con bacteriofagos y biomoleculas susceptibles a procesos de desnaturalización: aplicaciones en biomedicina.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Materiales compuestos más sostenimbles fabricados a partir de la valorización de residuos de pluma de las aves.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Piel electrónica inteligenteMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020ICREA ACADEMIA 2015-01INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
22/12/201522/12/2015Sensor electroquímico y procedimiento de recubrimiento, procedimiento de fabricación y usos correspondientes
01/12/201531/05/2019PCIN-2015-113 - NANOESTRUCTURAS DISEÑADAS PARA TERAPIAS CELULARES AVANZADASMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201503/12/2015Structural transitions induced by temperature for nylons with odd units and derived from renewable resources.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/10/201530/09/2019Skin healthcare by innovative nanocapsulesCommission of European Communities
28/07/201531/12/2015Aportación Organización Congreso PEPMAT 2016B.BRAUN MEDICAL SA
01/06/201531/05/2016Amphiphilic polysaccharides by grafting with fatty acids derivativesLaboratorios Salvat S.A.
17/04/201517/04/2015Composición para el entrecruzamiento de una amina con un compuesto vinílico alfa,beta-conjugado a un grupo carbonilo de éster y posterior polimerización del compuesto vinílico y procedimientos correspondientes
14/04/201531/12/2015Anàlisi de les canonades per corrosió degut a la qualitat de l'aiguaCLINICA CORACHAN, S.A.
06/03/201508/03/2015Study by time-resolved X-ray diffraction of lamellar stacking and crystalline structure of poly(p-dioxanone). Crystallization processes and tensile deformation of sutures and electrospun samples.ALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
01/03/201531/03/2016Micropartículas resistentes a altas presiones y temperaturas. Encapsulación de principios activos.FUNDACIÓ EURECAT
01/01/201531/01/2016Preparación y caracterización de hidrogeles derivados de difentes familias de polímeros, evaluacion de biocompatibilidad y ensayos de liberación de fármacos in vitro.FARMHISPANIA, SA
01/01/201531/12/2017Investigating the Mechanism of Eradication of Multi Drug Resistant Bacteria by Inorganic (mixed metal oxides), Organic (antibiotic), and Protein-based NanoparticlesINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/201531/12/2017Nuevos termoestables multifuncionales obtenidos mediante curado dualMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017DPI2014-56850-R Biofotónica y tecnología de imagen hiperespectral aplicadas a la salud visual y al investicación del cáncer de pielMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2015Nuevos andamios 3D para terapias regenerativas celulares. Prueba de concepto: trasplante de celulas-beta; para pacientes de diabetes tipo 1MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Nuevos Termoestables Multifuncionales Obtenidos Mediante Curado DualMinisterio Economia y Competitividad

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt