Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Recursos Naturals i Medi Ambient

Recursos Naturals i Medi Ambient

La societat del segle XXI requereix tecnologies que permetin un aprofitament òptim dels recursos naturals, mantenint en tot moment una actitud respectuosa amb el medi ambient i els criteris de sostenibilitat. El programa desenvolupa la recerca en l’àmbit de l’ús dels recursos naturals disponibles sota el prisma de la minimització de l'impacte ambiental. Aquesta perspectiva és considerada des d’un punt de vista holístic, que inclou tots els aspectes mediambientals, des de l’obtenció de la matèria primera fins a la deposició d'aquesta matèria un cop convertida en residu, incloent-hi totes les etapes relacionades amb la transformació fisicoquímica i biològica de la matèria. En aquest marc, el programa de doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient es fonamenta en el conjunt de línies de recerca del grup Recursos i Indústries Intel·ligents i Sostenibles i del centre Smart Sustainable Resources de la Xarxa Tecnio. El programa dona resposta al repte de l'aprofitament òptim dels recursos naturals i dels residus urbans, industrials i miners des d’una perspectiva integral i multidisciplinària. Tenint en compte que els recursos són limitats, se centra en la cerca de solucions per minimitzar la producció de residus o aconseguir-ne l'aprofitament sota les directrius de residu zero i economia circular promogudes per la Unió Europea.

COORDINADOR/A

Dorado Castaño, Toni

CONTACTE

UPC Manresa

Av. Bases de Manresa, 61-73

08242 Manresa

Tel.: 938 777 228

https://emit.upc.edu/ca/doctorat

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat RNMA correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència el seu treball i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

8

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://emit.upc.edu/ca/doctorat

CONTACTE:

UPC Manresa

Av. Bases de Manresa, 61-73

08242 Manresa

Tel.: 938 777 228


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat RNMA correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència el seu treball i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Seran admesos al programa els estudiants que hagin cursat preferentment el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals, vinculat al programa, o un màster universitari de continguts afins a les línies de recerca del programa (àrees temàtiques d’enginyeria o ciències experimentals). En aquest cas no es requereixen complements de formació.

L’admissió en altres casos serà estudiada per la Comissió Acadèmica del programa i podrà comportar la realització de 20 crèdits de formació específica dins el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals. La durada d’aquesta formació tindrà un termini màxim d’un curs acadèmic.

A més dels procediments i criteris generals, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat estableix els següents criteris de selecció i ponderació:

• L’adequació de la formació prèvia de l’alumne a les línies de recerca del programa de doctorat: 50%.

• Expedient acadèmic del candidat: 30%.

• Beca de recerca atorgada per organisme públic o privat: 10%.

• Idiomes: 5%.

• Cartes de recomanació: 5%.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat pot exigir, en funció del perfil d’ingrés dels doctorands, que se superin complements de formació específics. Els complements poden ser de formació investigadora o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Els estudiants que hagin cursat el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals, vinculat al programa, o un màster universitari de continguts afins a les línies de recerca del programa (àrees temàtiques d’enginyeria o ciències experimentals) no hauran de realitzar complements formatius.

L’admissió en el cas d’altres perfils formatius serà estudiada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat i podria suposar la realització de 20 crèdits de formació específica dins el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals. La durada d’aquesta formació tindrà un termini màxim d’un curs acadèmic. 

Període de matrícula dels nous doctorands

S’ha de fer en els dies indicats en la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula: primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

1. Tutories: 3 h/setmana (423 hores totals). Activitat obligatòria.
2. Curs: Eines metodològiques per a la recerca en el camp de recursos naturals: 45 hores. Activitat optativa.
3. Seminaris: 2 h/mes (72 hores totals). Activitat optativa.
4. Estada de recerca: 480 hores. Activitat optativa.
5. Mobilitat: 40 hores. Activitat optativa.
6. Cursos:
• Coneix els recursos i serveis bàsics de les biblioteques: 2 hores. Obligatori.
• Comença la tesi amb bon peu: organitza la informació: 2 hores. Obligatori.
• Recursos i serveis d’informació en enginyeria: 2 hores. Optatiu.
• Aprofundeix en l’ús de Mendeley per gestionar bibliografia: 2 hores. Optatiu.
• Publicació, visibilitat i indicadors d’impacte: 2 hores. Optatiu.
7. Avaluació dels DAD i el pla de recerca: 1 hora. Obligatori.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

 • Aules docents equipades amb un canó de projecció, ordinador d'aula i accés a internet
 • Equips i aules informàtiques de la UPC Manresa (EPSEM)
 • Software general i específic relacionat amb les diferents línies de recerca
 • Lloc de treball amb accés a internet d'alta velocitat. Wifi a tot el campus
 • Laboratori de mines:
  • Tamisadora digital i tamisos normalitzats per a índex de llenques
  • Tamisadora digital i tamisos normalitzats per a granulometries
  • Trituradora de mandíbules
  • Trituradora de cilindres
  • Taula de sacsejades
  • Cel·la de flotació
  • Estufa 5°C – 250°C amb capacitat de 250 l
  • 2 balances electròniques de precisió
  • Equip d'assaig d'equivalència de sorra
  • 2 equips de receptors GPS de doble freqüència
  • 2 estacions totals topogràfiques de precisió angular
  • Sismògraf
  • Evaporímetre
  • Restituïdor (plotter)
  • Sismòmetre PASI
  • Resistivímetre PASI
  • Estació total GPT-3000N
  • Estació total GPT-9003M
  • Cullera de Casagrande per determinar límits d'Atterberg
 • Laboratori de geologia
  • 6 lupes binoculars Kyowa
  • 1 lupa trinocular Olympus
  • 3 microscopis petrogràfics de llum polaritzada (2 Nikon i 1 Zeiss)
  • 9 armaris amb minerals per a les classes
  • Campana de gasos
  • Forn
  • Polidora manual
  • Serra de diamant de 20 cm
  • Productes químics per fer anàlisi de minerals
  • Microtrepant de precisió Dremel
  • Microscopi petrogràfic de llum polaritzada i reflectida Jenolab
 • Laboratori d'anàlisi química
  • Material i equipament bàsic del laboratori d'anàlisi química
  • Absorció atòmica Thermo + automostrejador + generador d'hidrurs
  • Cromatògraf GM Thermo GC + DSQ II
  • Cromatògraf de columna iònica ICS-1000 + automostrejador
  • Cromatògraf GM Fisons MD 8000
  • Cromatògraf de gasos PerkinElmer amb detectors FID i ECD
  • Espectrofotòmetre UV-Vis Lambda 25
  • Espectrofotòmetre FTIR PerkinElmer Spectrum 2
  • ICP-MS PerkinElmer 6000 amb automostrejador AS-90
  • Cromatògraf de columna iònica ICS-1000 Dionex + automostrejador AS-40
 • Laboratori d'enginyeria química
  • Planta pilot de transport de fluids
  • Planta pilot de transmissió de calor
  • Planta pilot de rectificació
  • Planta pilot d'absorció de gasos
  • Reactors automatitzats
  • Planta pilot de bomba centrífuga industrial
  • Planta pilot d'assecatge de sòlids
  • Planta pilot d'estudi de règim de circulació de fluids
 • Laboratori de recerca de tractament de gasos
  • Biofiltres percoladors
  • Planta automatitzada de biofiltració
  • Analitzador d'O2/CO2
  • Analitzador d'hidrocarburs totals
  • Planta pilot automatitzada de transferència de matèria
  • Fermentador de 3 l
  • Sensors portàtils multiparamètrics de gasos

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • SIDKI RIUS, NOR: Assessment and characterization of subsidence in the Catalan Potash Basin.
  Autor/a: SIDKI RIUS, NOR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT
  Departament: Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals (EMRN)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 02/11/2023
  Data de lectura: 13/12/2023
  Hora de lectura: 11:30
  Lloc de lectura: Sala d'Actes EPSEM (Av.Bases de Manresa, 61-73, 08242 Manresa)
  Director/a de tesi: SANMIQUEL PERA, LLUIS | BASCOMPTA MASSANÈS, MARC
  Tribunal:
       PRESIDENT: RODRÍGUEZ DÍEZ, RAFAEL
       SECRETARI: OLIVA MONCUNILL, JOSEP
       VOCAL: CASTAÑÓN GARCÍA, ANA
  Resum de tesi: La potassa és essencial per a la vida en el planeta Terra, ja que és necessària per a tots els éssers vius que hi habiten,com les plantes, els animals o els éssers humans. A Europa, aquest mineral es produeix principalment a Alemanya i aEspanya, la seva producció consisteix fins al 10% de l'oferta mundial. A causa de l'increment de la població mundial, éspossible que sigui necessària una major demanda de potassa, fet que podria conduir a què les activitats minereshaguessin d'arribar a profunditats majors per tal d'extreure aquest recurs essencial, incrementant la inestabilitat d'aquestesinfraestructures així com la pos s ibilitat de generar impactes ambientals i socials, com és el cas de la s ubs idènciasuperficial. L'objectiu principal d'aquesta recerca és aproximar models innovadors que puguin descriure el comportamentgeomecànic del dipòsit de la Conca Potàssica Catalana, així com, de la subsidència superficial, les altes deformacions queactuen en la zona, amb l'objectiu final de millorar les condicions de treball actual i mitigar els impactes ambientals. S'handefinit quatre objectius específics; (1) La creació d'un model per predir la subsidència basada en els paràmetresgeomecànics del dipòsit de mineral. (2) La caracterització geoquímica de la fase pelítica i insoluble detectada entre els llitssalins i dins d'ells. (3) La caracterització de la conca de subsidència superficial, incloent-hi l'angle crític de subsidència i ladistància d'influència. (4) L'avaluació de les deformacions en les instal·lacions mineres subterrànies. Per aconseguiraquests objectius, predir la subsidència i aconseguir una millor caracterització del comportament geomecànic, s'han utilitzatuna combinació de tècniques analítiques, anàlisis FEM, InSAR, GPS, làser escàner i algunes tècniques geoquímiques quehan donat lloc a quatre resultats principals. En primer lloc, s'ha establert un modelatge numèric 2D, aquesta és una eina útilper a la planificació de la gestió del terreny i les operacions mineres, que proporciona la previsió i flexibilitat necessàries pergestionar grans superfícies i reduir les conseqüències mediambientals. Aquest enfocament és adaptable a altres tipusd'infraestructura subterrània. En segon lloc, les capes pelítiques amb mineralogia insoluble dins de les litologies saliness'han examinat geoquímicament amb èxit. No obstant això, per ampliar l'àrea d'estudi, així incloure tota la mineralogia dedipòsit, serà necessari un examen addicional. En tercer lloc, s'ha caracteritzat amb èxit la part oriental del dipòsit de laConca Potàssica Catalana, s'ha avaluat un conjunt extens de dades i identificat quatre zones úniques, incloent-hi una àreaamb subsidència residual. En quart lloc, la tècnica de l'escàner làser ha estat aplicada satisfactòriament, ha donatinformació important sobre els desplaçaments que es produeixen durant l'obertura inicial d'una galeria minera subterrània,confirmant que és una tècnica adequada per ser implementada per avaluar les deformacions que succeeixen en laproducció diària d'una mina subterrània. No obstant això, és necessari mantenir un control topogràfic precís de lesubicacions on es localitzen les dianes necessàries per a georeferenciar correctament els núvols de punts produïts peraquesta tècnica. Gràcies a la visió pràctica i precisió dels mètodes i resultats aconseguits, les empreses mineres podenoptar en utilitzar aquests mètodes flexibles i eficaços i aplicar-los a altres estudis de subsidència. Addicionalment, basantseen els resultats i objectius assolits en l'estudi, s'han proposat suggeriments per continuar avançant en el coneixementd'aquesta línia de recerca.

Darrera actualització: 06/12/2023 05:45:36.

Llistat de tesis en dipòsit

 • DELGADO MARTINEZ, AIDA MERCEDES: Desarrollo de una metodología para el diseño de una ruta de turismo sostenible, ¿La Ruta del Oro¿, con base en la valoración de sus patrimonios: geológico, minero, biodiverso, histórico y cultural, primera fase: municipio de El Tambo-Nariño, Colombia.
  Autor/a: DELGADO MARTINEZ, AIDA MERCEDES
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT
  Departament: Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC (EMIT)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 04/12/2023
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: PANTOJA TIMARÁN, FREDDY
  Tribunal:
       PRESIDENT: CARRIÓN MERO, PAÚL
       SECRETARI: ALFONSO ABELLA, MARIA PURA
       VOCAL: BOIXEREU VILA, ESTER
  Resum de tesi: El municipio de El Tambo está ubicado en el departamento de Nariño, Colombia, es parte integrante de la Cordillera de los Andes, pertenece a los dos accidentes geográficos más importantes de ésta en Colombia, el Nudo de los Pastos y el Macizo Colombiano, Estas regiones tienen una riqueza en biodiversidad excepcional, en el segundo país más megadiverso del mundo. De otra parte, uno de los recursos minerales más aprovechados es el oro, mediante procesos tradicionales de producción a pequeña escala, localizados en su mayoría en la zona Andina desde épocas precolombinas los cuales cuentan con un patrimonio que se puede aprovechar de manera sostenible.El objetivo principal de esta Tesis fue: desarrollar una metodología para el diseño de una ruta de turismo sostenible, ¿La Ruta del Oro¿, mediante la valoración de sus patrimonios: geológico, minero, biodiverso, histórico y cultura, primera fase: Municipio de El Tambo; su implementación conducirá a generar ingresos adicionales, especialmente a mujeres y jóvenes quienes actualmente participan indirectamente de la actividad minera. Se utilizó un enfoque sistémico y participativo, donde: a) todas sus macrovariables se encuentran interrelacionadas entre sí, b) confluyeron varias disciplinas y c) intervinieron los principales actores sociales conocedores de su territorio. Se desarrolló en 4 fases y 14 pasos acorde con los objetivos específicos; estas fases fueron: a) Elaboración del esquema de investigación; b) Identificación de las macrovariables claves y rol que desempeñan; c) Valoración de los sitios candidatos a integrar ¿La Ruta del Oro¿ y d) Propuesta de etapas y de recorridos para su ejecución. Los principales resultados fueron: a- Una ecuación original para obtener la Valoración Total de los Sitios (VTs) con base en cuatro criterios y factores de ponderación con base en 100 puntos como máximo. Así: Valoración que la comunidad local otorga a los sitios candidatos, (VPPs), Valoración de las Características y Atributos (VCAs), Valoración de la Calidad Visual del Paisaje (VCPs) y Valoración de las Preferencias de los Potenciales Visitantes Provenientes de Pasto, capital de Nariño (VPs). La ecuación resultante es:VTs = 28VPPs+28VCAs+28VCPs+16VPs.b- Se identificaron y valoraron quince sitios que corresponden a los patrimonios: natural, geológico, minero, histórico o cultural; con estos resultados se elaboró cinco propuestas de recorridos en tres etapas. En la primera, se vinculan los seis sitios que obtuvieron mayor puntaje; entre ellos: El Cerro del Espada y la Mina la Espada que son parte del eje temático de la Ruta y la Basílica (en honor a Jesús Nazareno) - área urbana donde se percibe la vida del municipio.c- Se lleva a discusión en Colombia temas relativamente nuevos en el contexto científico latinoamericano: la valoración del paisaje, la geodiversidad, el patrimonio geológico y el patrimonio minero.Entre las conclusiones se encuentran:-Se diseñó un esquema metodológico con enfoque sistémico y participativo que puede ser replicados en otro territorio o en otro sector productivo. La ecuación para la valoración total de los sitios candidatos es un aporte propio y original, al igual que el esquema metodológico.-El Tambo (N) cuenta con unos patrimonios: geológico, minero, biodiverso, histórico y cultural que merece ser dado a conocer a través de una Ruta Temática denominada ¿Ruta del Oro.

Darrera actualització: 06/12/2023 05:30:20.

Llistat de tesis defensades per any

 • FERNÁNDEZ IRIARTE, AMAIA: Air quality inside city public commuting buses: physico-chemical and biological characterisation.
  Autor/a: FERNÁNDEZ IRIARTE, AMAIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT
  Departament: Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC (EMIT)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 06/07/2023
  Director/a de tesi: MORENO PÉREZ, TERESA | AMATO, FULVIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: LACORTE BRUGUERA, SILVIA
       SECRETARI: LAO LUQUE, CONCEPCION
       VOCAL: RIVAS LARA, IOAR
  Resum de tesi: Esta tesis doctoral se centra en la identificación de los factores que controlan las concentraciones departículas inhalables, gases contaminantes y bioaerosoles en el interior de los autobuses públicos deBarcelona. El estudio se llevó a cabo en el sistema de transporte público de la ciudad, que es de particularinterés debido a la renovación activa de la flota de autobuses y a la geografía de piedemonte costero enpendiente de la ciudad, que afecta a los patrones de emisión de los autobuses a lo largo de rutas"verticales" frente a rutas "horizontales". La metodología empleada consistió en mediciones físicas,análisis químicos y análisis de datos. El estudio se llevó a cabo en autobuses en funcionamiento desde2005 e incluyó autobuses con motores diésel, gas natural comprimido, híbridos y eléctricos. Serealizaron campañas intensivas de medición durante un periodo más cálido y otro más frío, y seefectuaron mediciones en once líneas de autobuses de la ciudad. Los resultados mostraron que lacalidad del aire en el interior de los autobuses está influida por diversos factores, como la antigüedaddel autobús, la calidad del aire exterior, la densidad del tráfico, la ventilación, la densidad de pasajerosy la autocontaminación. Los valores medios de los contaminantes eran superiores a las concentracionesde fondo urbano, siendo los autobuses eléctricos los que presentaban los valores más bajos y los diésellos más altos. Los picos de las concentraciones másicas de contaminantes en el interior de los autobusescoinciden con los puntos conflictivos del tráfico rodado, los túneles y los niveles de fondo urbano decontaminación atmosférica exterior en la ciudad. El estudio demuestra que las concentraciones decontaminantes en los autobuses pueden verse influidas por la calidad del aire exterior y la friccióngenerada por las pendientes. El estudio aporta ideas para mejorar la calidad del aire en los sistemas detransporte público, sobre todo en las zonas urbanas.

Darrera actualització: 06/12/2023 06:02:13.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:HERMS CANELLAS, JOAN IGNASI
Títol:Contribution to the hydrogeological knowledge of the high mountain karst aquifer of the Port del Comte (SE, Pyrenees)
Data lectura:02/06/2022
Tutor/a:PARCERISA DUOCASTELLA, DAVID
Director/a:SOLER GIL, ALBERT
Codirector/a:JORGE SANCHEZ, JUAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Información hidrogeológica y base cartográfica continua. Perspectivas en el ámbito digital [Tema 5]
Fundación Centro Internacional de Hidrología Subterránea
Data de publicació: 01/06/2016
Capítol en llibre

Identification of natural and anthropogenic geochemical processes determining the groundwater quality in Port del Comte high mountain karst aquifer (SE, Pyrenees)
Herms, I.; Jódar, J.; Soler, A.; Lamban, L.; Custodio, E.; Nuñez, J.; Arnó, G.; Parcerisa, D.; Jorge, J.
Water (Basel), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2021: 3.53; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/10/2021
Article en revista

Caracterización hidrogeoquímica de las aguas de recarga y descarga del acuífero kárstico del macizo del Port del Comte (Solsonés, Lleida)
II Congreso Ibérico de Aguas Subterráneas (CIAS-2014)
Data de presentació: 10/09/2014
Presentació de treball en congressos

Isotopic and hydrogeochemical characterization of karst aquifer in the Port del Comte massif (Lleida, Spain)
International Conference on Groundwater in Karst 2015
Data de presentació: 24/06/2015
Presentació de treball en congressos

Mapas de fusión de la nieve en el Pre-Pirineo catalán a partir de datos MODIS/Terra
XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección
Data de presentació: 22/10/2015
Presentació de treball en congressos

Información hidrogeológica y base cartográfica continua en el ámbito digital, y prospectiva
Jornada Hidrogeología Emergente
Data de presentació: 12/05/2016
Presentació de treball en congressos

Aplicación de la geoquímica isotópica del agua a la comprensión del modelo conceptual del acuífero carbonatado kárstico del macizo del Port del Comte (Lleida, Spain)
XII Congreso Nacional y XI Ibérico de Geoquímica
Data de presentació: 26/09/2017
Presentació de treball en congressos

Estimación de tiempos de tránsito en acuíferos kársticos de alta montaña del Pirineo oriental mediante isótopos ambientales. El macizo del Port del Comte (Lleida, España)
Congreso Ibérico sobre Agua subterránea, medio ambiente, salud y patromonio
Data de presentació: 15/11/2018
Presentació de treball en congressos

Typology of karst aquifers in Europe: a review : GeoERA RESOURCE project, CHAKA work package
46th International Association of Hydrogeologists Congress
Data de presentació: 26/09/2019
Presentació de treball en congressos

Baseline hydrogeochemical characteristion of a vulnerable pristine high-mountain karst aquifer in the southeastern Pyrenees. The Port del Comte massif (Topic 7 - Karst Hydrogeology)
46th International Association of Hydrogeologists Congress
Data de presentació: 27/09/2019
Presentació de treball en congressos

3D geological modelling as a tool for supporting spring catchment delineation in high-mountain karst aquifers: the case study of the Port del Comte (Eastern Pyrenees) aquifer
5th European Meeting on 3D Geological Modelling
Data de presentació: 24/05/2019
Presentació de treball en congressos

Typology of karst aquifers and recommendations for their management – GeoERA RESOURCE project, CHAKA work package
27th International Karstological School “Classical Karst”
Data de presentació: 17/06/2019
Presentació de treball en congressos

Impacto del cambio climático en acuíferos kársticos del Pirineo. El caso del Port del Comte, Lleida (España)
Congreso Ibérico de las Aguas Subterráneas 2021
Data de presentació: 17/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TRECHERA RUIZ, PEDRO
Títol:Environmental and occupational characterisation of coals and dust from coal mining.
Data lectura:13/01/2022
Director/a:MORENO PÉREZ, TERESA
Codirector/a:QUEROL CARCELLER, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Trace element fractionation between PM10 and PM2.5 in coal mine dust: Implications for occupational respiratory health
Moreno Pérez, Teresa; Trechera, P.; Querol , X.; Lah, R.; Johnson, D.; Wrana, A.; Williamson, B.
International journal of coal geology, ISSN: 0166-5162 (JCR Impact Factor-2019: 10.2
Data de publicació: 02/2019
Article en revista

Mineralogy, geochemistry and toxicity of size-segregated respirable deposited dust in underground coal mines
Trechera, P.; Moreno Pérez, Teresa; Córdoba, P.; Moreno Palmerola, Natàlia; Zhuang, X.; Li, B.; Li, J.; Shangguan, Y.; Kandler, K.; Oliete, A.; Kelly, F.; Querol , X.
Journal of hazardous materials, ISSN: 0304-3894 (JCR Impact Factor-2020: 10.588; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

Comprehensive evaluation of potential coal mine dust emissions in an open-pit coal mine in Northwest China
Trechera, P.; Moreno Pérez, Teresa; Córdoba, P.; Moreno Palmerola, Natàlia; Zhuang, X.; Li, B.; Li, J.; Shangguan, Y.; Oliete, A.; Kelly, F.; Querol , X.
International journal of coal geology, ISSN: 0166-5162 (JCR Impact Factor-2021: 6.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Geochemistry and oxidative potential of the respirable fraction of powdered mined Chinese coals
Trechera, P.; Moreno Pérez, Teresa; Córdoba, P.; Moreno Palmerola, Natàlia; Amato, F.; Cortés, J.; Zhuang, X.; Li, B.; Li, J.; Shangguan, Y.; Oliete, A.; Kelly, F.; Mhadhbi, T.; Jaffrezo, J.; Uzu, G.; Querol , X.
Science of the total environment, ISSN: 0048-9697 (JCR Impact Factor-2021: 10.753; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Phenomenology of ultrafine particle concentrations and size distribution across urban Europe
Trechera, P.; Reche, C.; Perez, N.; Savadkoohi, M.; Beddows, D.; Marchand, N.; Mihalopoulos, N.; Jokiniemi, J.; Eleftheriadis, K.; Gerwig, H.; Hoffmann, B.; Hentrich, D.; Petaja, T.; Alastuey, A.
Environment international, ISSN: 0160-4120 (JCR Impact Factor-2021: 17.1
Data de publicació: 02/2023
Article en revista

AUTOR/A:MORRAL MOLTÓ, ELOI
Títol:Tractament d'emissions gasoses amb altes càrregues d'amoníac mitjançant tecnologies biològiques avançades.
Data lectura:03/12/2021
Director/a:GAMISANS NOGUERA, XAVIER
Codirector/a:DORADO CASTAÑO, ANTONIO DAVID
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
A review of biotechnologies for the abatement of ammonia emissions
Morral, E.; Gabriel, D.; Dorado, A.D.; Gamisans, X.
Chemosphere, ISSN: 0045-6535 (JCR Impact Factor-2020: 7.086; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/10/2020
Article en revista

Influence of ore grade and mineral medium on chalcopyrite bioleaching with mixed microbial consortia
Benzal, E.; Sole, M.; Lao, C.; Morral, E.; Gamisans, X.; Dorado, A.D.
Environmental progress & sustainable energy, ISSN: 1944-7442 (JCR Impact Factor-2021: 2.824; Quartil: Q3)
Data de publicació: 04/01/2021
Article en revista

A novel bioscrubber for the treatment of high loads of ammonia from polluted gas
Morral, E.; Dorado, A.D.; Gamisans, X.
Environmental science and pollution research international, ISSN: 1614-7499 (JCR Impact Factor-2020: 4.223; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/03/2022
Article en revista

A novel bioscrubber for the abatement of gaseous ammonia emissions at high loads: characterization of the absorption step
3rd International Congress of Chemical Engineering
Data de presentació: 19/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BENZAL MONTES, EVA
Títol:Study and optimisation of copper bioleaching process for electronic waste valorisation.
Data lectura:28/01/2021
Director/a:GAMISANS NOGUERA, XAVIER
Codirector/a:DORADO CASTAÑO, ANTONIO DAVID
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Método para recuperación biológica de metales en residuos eléctricos y electrónicos
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 25/04/2018
Patent

Método para recuperación biológica de metales en residuos eléctricos y electrónicos.
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 28/01/2021
Patent

Elemental copper recovery from e-wastes mediated with a two-step bioleaching process
Benzal, E.; Sole, M.; Lao, C.; Gamisans, X.; Dorado, A.D.
Waste and biomass valorization, ISSN: 1877-2641 (JCR Impact Factor-2020: 3.703; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/03/2020
Article en revista

Copper recovery from PCBs by Acidithiobacillus ferrooxidans: toxicity of bioleached metals on biological activity
Benzal, E.; Cano, A.; Sole, M.; Lao, C.; Gamisans, X.; Dorado, A.D.
Waste and biomass valorization, ISSN: 1877-2641 (JCR Impact Factor-2020: 3.703; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Copper bioleaching from waste printed circuit boards by Acidithiobacillus ferrooxidans
1st International Conference on Bioenergy & Climate Change
Data de presentació: 06/06/2016
Presentació de treball en congressos

Valorització biològica de residus electrònics
XX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Data de presentació: 20/10/2017
Presentació de treball en congressos

Exploring bioleaching technique to recover valuable metals from mobile phones
22th International Biohydrometallurgy Symposium.
Data de presentació: 27/09/2017
Presentació de treball en congressos

Eina per a la captació de talent al grau d'enginyeria química (#TEQxC2): el cas de la UPC Manresa
X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
Data de presentació: 04/07/2018
Presentació de treball en congressos

Bioleaching of electronic scrap
Freiberger Univertätsforum 2018
Data de presentació: 07/06/2018
Presentació de treball en congressos

E-waste valorisation by recovering valuable metals with microorganisms
7th International Conference on sustainable Solid Waste Management
Data de presentació: 26/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ANTICOI SUDZUKI, HERNÁN FRANCISCO
Títol:Strategic Minerals Milling Modelling of High Pressure Grinding Rolls and Process Parameters Dependency.
Data lectura:18/12/2019
Director/a:OLIVA MONCUNILL, JOSEP
Codirector/a:ALFONSO ABELLA, MARIA PURA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
New approach to ball mill modelling as a piston flow process
Guasch, E.; Anticoi, H.; Hamid, S.; Oliva, J.; Alfonso, P.; Escobet, T.; Sanmiquel, L.; Bascompta, M.
Minerals engineering, ISSN: 0892-6875 (JCR Impact Factor-2018: 3.315; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/01/2018
Article en revista

Breakage function for HPGR: mineral and mechanical characterization of tantalum and tungsten ores
Anticoi, H.; Guasch, E.; Hamid, S.; Oliva, J.; Alfonso, P.; García-Vallès, M.; Bascompta, M.; Sanmiquel, L.; Escobet, T.; Argelaguet, M.; Escobet, A.; de Felipe, J.J.; Parcerisa, D.; Peña-Pitarch, E.
Minerals, ISSN: 2075-163X (JCR Impact Factor-2018: 2.25; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/04/2018
Article en revista

An improved high-pressure roll crusher model for tungsten and tantalum ores
Anticoi, H.; Guasch, E.; Hamid, S.; Oliva, J.; Alfonso, P.; Bascompta, M.; Sanmiquel, L.; Escobet, T.; Escobet, A.; Parcerisa, D.; Peña-Pitarch, E.; Argelaguet, M.; de Felipe, J.J.
Minerals, ISSN: 2075-163X (JCR Impact Factor-2018: 2.25; Quartil: Q2)
Data de publicació: 25/10/2018
Article en revista

High-pressure grinding rolls: model validation andfunction parameters dependency on processconditions
Anticoi, H.; Guasch, E.; Oliva, J.; Alfonso, P.; Bascompta, M.; Sanmiquel, L.
Journal of materials research and technology, ISSN: 2238-7854 (JCR Impact Factor-2019: 5.289; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2019
Article en revista

High pressure grinding rolls modelling with population balance models applied to tantalum ore
10th International Comminution Symposium
Data de presentació: 12/04/2016
Presentació de treball en congressos

Rare-element mineralization in the Sn-Ta Penouta ore deposit, NW Spain
2nd European Mineralogical Conference
Data de presentació: 12/09/2016
Presentació de treball en congressos

Quantitative mineralogy for processing Ta-low grade ores: The Penouta deposit
Goldschmidt 2017
Data de presentació: 18/08/2017
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VIVES COSTA, JORDI
Títol:Modelització mitjançant Dinàmica de Fluids Computacional del Mòdul Hidromètric del segle XIX de la Sèquia de Manresa.
Data lectura:15/07/2019
Director/a:FELIPE BLANCH, JOSE JUAN DE
Codirector/a:PEÑA PITARCH, ESTEBAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
La Sèquia de Manresa, una infraestructura hidràulica medieval: l'afany d'una ciutat per l'aigua, un recorregut a través de set segles per la història i la tècnica d'un canal
Editorial Académica Española
Data de publicació: 24/02/2020
Llibre

Análisis de la influencia de la evolución tecnológica en los riesgos laborales que afectan las mediciones topográficas
ORP Journal, ISSN: 2385-3832
Data de publicació: 19/09/2018
Article en revista

Evaluación de los accidentes en el sector minero español entre los años 2010 y 2016
ORP Journal, ISSN: 2385-3832
Data de publicació: 02/11/2018
Article en revista

Introductory analysis of human upper body after stroke
Peña-Pitarch, E.; Vives, J.; Lopez, J.A.; A. Al Omar; Alcelay, J. I.; Ticó, N.
International Journal of Privacy and Health Information Management, ISSN: 2155-563X
Data de publicació: 01/2019
Article en revista

Numerical model for a nineteenth-century hydrometric module
Vives, J.; de Felipe, J.J.; Peña-Pitarch, E.
Journal of irrigation and drainage engineering, ISSN: 0733-9437 (JCR Impact Factor-2019: 1.409; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/11/2019
Article en revista

CFD friction factors verification in an underground mine
4th World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
Data de presentació: 17/08/2018
Presentació de treball en congressos

Management of subsidence in a potash mining area
4th World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
Data de presentació: 17/08/2018
Presentació de treball en congressos

Técnicas de minería de datos para la mejora de la seguridad en explotaciones a cielo abierto
V Congreso Nacional de Áridos
Data de presentació: 25/10/2018
Presentació de treball en congressos

Friction factors determination of the auxiliary ventilation system in an underground mine
5th World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
Data de presentació: 16/08/2019
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202330/06/2024Assessorament i recolzament en el desenvolupament de projectes R+D+iDisseny dels sensors que son la base de la mesura i de l’electrònica de condicionament de senyal.Simulació del sensors i circuitsSOFAMEL, SL
22/06/202322/06/2024Fòrum de Joves Talents de Catalunya 2023_Projecte BOSC i SostenibilitatSERRADORA BOIX, S.L.
01/06/202324/05/2024Optimització dels recursos dels dipòsits de la Faixa Estannifera Boliviana: minimització de l'energia de processament i augment de la recuperacióUniversidad Técnica de Oruro (UTO); RIIS - Grup de Recerca en Recursos i Indústries Intel·ligents i Sostenibles; Centro de Cooperación para el Desarrollo de la UPC; Universitat Politècnica de Catalunya
17/05/202330/06/2023Realització de tasques relacionades amb la cerca de matèries primeres per a la fabricació de formigó. Treballs de camp i mostreig de materials d'acord amb diferents necessitats que tingui l'empresa.PROMOTORA MEDITERRANEA-2, S.A.
04/04/202319/01/2024L'objecte del conveni és la realització del projecte de R+D consistents en la modelització i control de la subsidència minera a la zones d'influència de les mines de Súria i Sallent, així com la actuaIBERPOTASH, S.A.
03/04/202307/07/2023Millora del procés productiu d'una pedrera des del procés d'arrencament amb voladura o de tipus mecànic, la càrrega, transport i descàrrega del material, fins a la planta de processament.POLÍGON INDUSTRIAL CAN SEDO, S.L.
19/12/202210/01/2024Contracte col·laboració per dispositiu e-connect, ampliar capacitat d’adquisició dades i processament en el propi dispositiu o perifèric (edge computing) amb algoritmes d’intel·ligència artificialENDEPRO SOFTWARE, SL
01/12/202230/11/2024Recuperación Sostenible de Elementos de valor añadido a partir de salmueras de desalinización de agua de mar mediante Tecnologías de separación híbrida.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Integración de tecnologías de procesamiento para garantizar una cadena de valor de baterías segura, circular y sostenible a través minería urbana e industrial.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
10/11/202231/12/2025Contracte col·laboració per realitzar hidrodestil·lacions per obtenir oli essencial i fer-ne la caracterització química per determinar la qualitat de les principals espècies aromàtiques del SolsonèsC. TECNOLOGIC FORESTAL CAT.
01/10/202230/09/2026Master of Science in Smart, Secure and Interconnected SystemsCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Caracterización de biopelículas y herramientas avanzadas de modelización para el desarrollo de bioreactores mediados con hidrógeno para la valorización de gases residualesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Expandiendo los límites de la eficiencia energética en dispositivos móviles a través de soluciones de radio despertadorAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Recuperación de elementos de tierras raras (REE) y metales de desechos electrónicos y baterías de iones de litio gastadas mediante procesos de separación híbridos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/07/202224/07/2025Dy-Fluor: noves metodologies d'extracció de disprosi del residu de la indústria del fosfat bicàlcicAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202230/06/2023Contracte de col·laboració per la realització d'un dispositiu de mesura (verificador portàtil de pèrtigues) per verificar el nivell d'aïllament de pertigues noves o usades.SOFAMEL, SL
01/06/202231/05/2023Afecció de la contaminació de la mineria a l’aigua i al sòl: Proposta d’alternativesCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Contribución a la búsqueda de una solución integral en la crítica situación de ZarumaCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
25/05/202225/05/2022A process for the nitric oxide abatement through biological treatments
16/05/202231/12/2023Donació per Fòrum Joves Talents de Catalunya (EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA)LIVEN S.A.
16/05/202231/12/2022Donació SERRADORA BOIX per Fòrum Joves Talents de Catalunya 2022 (EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA)SERRADORA BOIX, S.L.
04/04/202220/01/2023Contracte de col·laboració per la modelització i control de la subsidència minera a la zones d’influència de les mines de Súria i Sallent, així com la actualIBERPOTASH, S.A.
11/03/202231/12/2023Contracte de col·laboració per l'impuls i promoció de la recerca i la investigació per a la reconversió del sector de l'automoció, nous models de mobilitat i expansió del vehicle elèctric.CONSELL COMARCAL DEL BAGES
01/03/202230/09/2023Contracte de col·laboració per l'implementació de l'Internet en les màquines que dissenya i fabrica l’empresaPLASTICBAND SA
04/01/202204/01/2022Method of cooling air in a vehicle and air conditioning system for a vehicle
01/01/202231/12/2024Metal Influenced Acid Water as a source of valuable and critical raw materialsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
23/09/202131/12/2021Donacio per Fòrum de Joves Talents de Catalunya 2021PRODUCTORA ELECTRICA URGELLENCA SA
01/09/202131/08/2024Reciclaje de recursos de residuos urbanos e industriales mediante la integración de procesos de separación híbridos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Development of a smart automated BIObased process for the recovery of valuable METALs from end-of-life phones (BIOMETAL)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Capacidades Intrínsecas para Robots Co-trabajadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
30/07/202130/07/2024Recerca en processos per separar els components de la fracció mineral dels residus de construcció i demolicióAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
29/07/202129/07/2024Nou procés de producció d'àrid i pedra ornamental verda (GreenQuarry)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
29/07/202129/07/2024Nou equip d'escaneig d'alta velocitat i precisió per espais subterranis (UG-FastScan)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
29/07/202129/07/2024Bioprocés per a la recuperació de cobalt i liti en bateries (BioCoLi)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202130/06/2022dispositiu EPI anomenat a Sofamel com a DETECTOR PERMANENT, que s’instal·larà a línies d’alta tensió de forma permanent i sense alimentació, i que permet visualitzar per part dels operaris si la líniSOFAMEL, SL
01/07/202130/09/2022El Bosque y la sostenibilidadFUND.ESPAÑOLA CIENCIA Y TECNOLOGIA
01/07/202130/06/2022Desafío Quí-Bot-H20: Integración del pensamiento computacional en el currículum escolar mediante robótica educativa aplicada a la experimentación química.FUND.ESPAÑOLA CIENCIA Y TECNOLOGIA
01/07/202131/07/2022AquaESTEAMFUND.ESPAÑOLA CIENCIA Y TECNOLOGIA
17/06/202131/12/2021Donació Serradora Boix per Fòrum de Joves Talents de Catalunya 2021SERRADORA BOIX, S.L.
01/06/202131/12/2023FORUM JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2021LIVEN S.A.
06/04/202119/11/2021L’objecte del contracte és la modelització i control de la subsidència minera a la zones d’influència de les mines de Súria i Sallent, així com la actualització de la xarxa bàsica cartogràfica de laIBERPOTASH, S.A.
26/03/202130/11/2021Modelat Simulink d' EPS (Direcció Elèctrica Assistida)MAPRO SISTEMAS DE ENSAYO, S.A.
28/01/202128/01/2021Método para recuperación biológica de metales en residuos eléctricos y electrónicos.
07/01/202131/10/2021Recerca en processos d’atricció en continu i processos de neteja i separació per tal de fer factible la regeneració de sorres evitant la seva reducció de mida i recuperar més del 85% de l’arena silíciFUNDERÍA CONDALS, S.A.
01/01/202127/05/2022Ampliació de la instal·lació fotovoltaica de la granja d'Agoïta a BenínCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Millores en la mineria artesanal d’or davant la salut pública i el canvi climàtic: el cas de BolíviaCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Identificació de projectes TIC a Guinea BissauCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
14/12/202031/12/2021L’objecte del contracte és la realització del projecte d’R+D consistents en el disseny i construcció d'un sistema de monitoratge, processament i enviament de dades de les vies de ferrocarril en tempsACOSTA INGENIEROS
24/11/202024/11/2023Investigació en nous processos de valorització d'àrids de gravera.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
24/11/202024/11/2023Desenvolupament d'un sistema micro electromecànic per a la digitalització de perforacions.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
15/11/202030/11/2020Redactar un projecte pedagògic basat en el recurs tecnològic d’una taula topogràfica interactiva de realitat virtual, coneguda genèricament com a AR Sandbox o “Caixa de sorra”.CONSELL COMARCAL DEL BAGES
01/07/202030/06/2021Investigació, disseny i desenvolupament, test industrial de dispositius i circuits electrònics de detecció i mesura de camps elèctricSOFAMEL, SL
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2021Assessorament i participació en diversos projectes, tant amb empreses específiques com projectes cooperatius dins de l’àmbit de gestió de sòls i aigües contaminades i impacte ambiental.FUNDACIÓ EURECAT
01/07/202031/12/2022Fourth Industrial Revolution Network (XaFIR) - CIRCUITAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/06/202031/12/2020Donació UCEN 2020HIDROELECTRICA DEL VALIRA SL
01/06/202031/05/2024Development of radical innovations to recover minerals and metals from seawater desalination brinesCommission of European Communities
05/05/202031/12/2023La finalitat del present conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Berga en l’execució de les activitats que es portaran a terme al llarg dels propers 4 anys, de l’any 2020 al 2AYUNTAMIENTO DE BERGA
20/03/202031/12/2020ResUPCManresaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202030/10/2020Separación de las fracciones de arenas y finos de fundición para incrementar su potencial de valorización en una nueva aplicación, dentro del proyecto: ARC027/19/00042 concedido por la Agencia de ResiFUNDERÍA CONDALS, S.A.
01/03/202028/02/2021Monitoring of photovoltaic installations of the Saint-Camille associationCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Improvements in artisanal mining in the face of public health and climate change: the case of BoliviaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Promotion of cooperation on the Manresa CampusCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Continuïtat del Projecte d'enfortiment de capacitats agroproductives de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo i el seu entorn.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
29/01/202028/04/2022Desenvolupament d’eines per al suport en l’implementació i en la gestió de la reutilitació (SUGGEREIX).AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
02/01/202001/01/2023CÀTEDRA "PREMIUM" ICL EN MINERIA SOSTENIBLEIberpotash, S.A.
25/11/201930/04/2020El present conveni té per objecte tutoritzar des de l'EPSEM als alumnes participants a l'INNOVA Petit 2019-20 per resoldre dubtes tècnics dels projectes/prototips creats.AG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
25/11/201930/04/2020ProjecteINNOVA petit 2019-2020AG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
17/10/201917/10/2021Modelització i desenvolupament d'un nou procés per a la purificació del CaCo3Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/10/201931/03/2022Young students as critical science detectivesCommission of European Communities
01/10/201930/09/20212019-1-DK01-KA201-060167 Young Students - Young students as critical science detectivesUnió Europea
03/09/201910/10/2019L’objecte del contracte és l'estudi de les possibles aplicacions derivades de la detecció de vibracions, a partir de la mesura d’acceleracions, que apareixen en els sistemes de fixacions per a vies deACOSTA INGENIEROS
01/09/201931/03/2023SUSTAINABLE BIOGAS PURIFICATION SYSTEM IN LANDFILLS AND MUNICIPAL SOLID WASTES TREATMENT PLANTSEuropean Commission - Environment - Life Program
19/06/201931/12/2019COL·LABORACIO EN FORMACIO PEL FORUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA (EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA)PRODUCTORA ELECTRICA URGELLENCA SA
27/05/201931/12/2019DONACIO MONTAJES RUS SL PER FORUM JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2019 (EXPLORATORI)MONTAJES RUS, S.L.
17/05/201931/12/2019DONACIO SERRADORA BOIX SL PER FORUM JOVES TALENTS CATALUNYA (EXPLORATORI) 2019SERRADORA BOIX, S.L.
14/05/201931/12/2019DONACIO FORUM JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2019LIVEN S.A.
01/05/201901/02/2021Optimització i validació d'un prototip amb base biotecnològica per a la recuperació de metalls valuosos en residus electrònicsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A003 Enfortiment de capacitats agroproductivas de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo i el seu entorn. Pla participatiu de desenvolupament integral amb la UMSS i la coop. de dones indigènes constructores.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A004 Millores en el sistema de monitoratge de la instal·lació fotovoltaica d'AgoïtaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A005 Identificació de projectes TIC en les escoles i residències de la Fundació PUSE a SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Valoració ambiental i econòmica per la sostenibilitat de les activitats mineres d’or, Sn i In A Bolívia i Sud-mig del PerúCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201930/06/2022Mejora del tratamiento de gases de combustion (NOx) mediante biorreactores con transferencia de materia mejorada y el uso de herramientas avanzadas de análisis de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Subvenció per a activitats de l'Observatori de RecercaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/12/201831/05/2019Estudiar a escala laboratorio y con modelización el comportamiento de finos en la molienda en barras de todo uno de potasa y ver que parámetros se pueden afectar de una manera más eficiente para reducIBERPOTASH, S.A.
02/11/201830/04/2019Establir una tutoria de cinc becaris/becàries per un total de 20h cadascú/casdascuna per resoldre dubtes tècnics dels projectes/prototips creats pels grups de secundària, dins el marc del projecte InnAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
01/09/201831/05/2020ANALISI NORMATIVA, DISSENY TESTS ELECTRICS, DISSENY I POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'EQUIP DE LABORATORI, POSSIBILITAT UTILITZAR DISPOSITIUS BLE A GUANTS, PROTOTIPUS BLESOFAMEL, SL
01/09/201828/02/2019Estudio que tiene como objetivo estudiar la reducción a escala pilota de Bromo en la SCP (Súria Cristalization Plan)IBERPOTASH, S.A.
13/06/201831/12/2018PARTICIPACIO DE L'EMPRESA LIVEN SA EN EL PROJECTE FORUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA, DE L'EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURALIVEN S.A.
11/06/201831/12/2018PARTICIPACIO EMPRESA MONTAJES RUS EN PROJECTE FORUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2018 DE L'EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURAMONTAJES RUS, S.L.
08/06/201831/12/2018PARTICIPACIO DE L'EMPRESA SERRADORA BOIX EN EL PROJECTE FÒRUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA, DE L'EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA.SERRADORA BOIX, S.L.
02/05/201820/01/2022Tecnologies biologiques avançades d'eliminacio de contaminants gasososAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/04/201825/04/2018Método para recuperación biológica de metales en residuos eléctricos y electrónicos
16/04/201831/03/2021ELIMINACIÓN DE ALTAS CARGAS DE AMONÍACO EN EFLUENTES GASEOSOS MEDIANTE TECNOLOGÍAS BIOLÓGICAS OPTIMIZADASECOLOGÍA TÉCNICA, S.A.
01/04/201831/12/2018Col·laboració amb Exploratori dels Recursos de la Natura pel projecte TECNO-Festival de la BaellsAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
01/03/201804/09/2018Utilització tecnologia IOT/Bluetooth per sensoritzar una grua utilitzada en treballs elèctrics en tensió per evitar la intrusió en zona de perill de descàrrega elèctrica.SOFAMEL, SL
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O026 U017 Optimització de la mineria a BolíviaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U017 Suport a la petita mineria i mineria artesanal boliviana per a la valoració dels recursos d'In, Sn i Ag i l'optimització en la recuperacióCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
16/02/201831/12/2019BIOEXTRACCIO DE METALLS D'EQUIPS ELECTRONICS EN DESUS.BIOMETALLUMFUNDACIO LA CAIXA
01/01/201831/12/2020EXPLORATORI dels Recursos de la NaturaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201830/09/2021Recuperación de recursos mediante integración de procesos por membranasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/08/2022Estudio simultáneo de los procesos de movilidad y reactividad de nanopartículas en medios porosos para la eliminación y recuperación de contaminantes en aguasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018FCT-17-12530: ScienceGirls: ¡Sí a la ciencia y a la tecnología!FUND.ESPAÑOLA CIENCIA Y TECNOLOGIA
01/01/201830/09/2018Smart technologies based on predictive models and artificial intelligence to be applied to the mining sectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Circulacion de fluidos durante la evolucion de cuencas invertidas y cinturones orogenicos: aplicacion en el almacenamiento de CO2Ministerio de Economía, Industria y Competitividad - Agencia Estatal de Investigación

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202330/06/2024Assessorament i recolzament en el desenvolupament de projectes R+D+iDisseny dels sensors que son la base de la mesura i de l’electrònica de condicionament de senyal.Simulació del sensors i circuitsSOFAMEL, SL
22/06/202322/06/2024Fòrum de Joves Talents de Catalunya 2023_Projecte BOSC i SostenibilitatSERRADORA BOIX, S.L.
01/06/202324/05/2024Optimització dels recursos dels dipòsits de la Faixa Estannifera Boliviana: minimització de l'energia de processament i augment de la recuperacióUniversidad Técnica de Oruro (UTO); RIIS - Grup de Recerca en Recursos i Indústries Intel·ligents i Sostenibles; Centro de Cooperación para el Desarrollo de la UPC; Universitat Politècnica de Catalunya
17/05/202330/06/2023Realització de tasques relacionades amb la cerca de matèries primeres per a la fabricació de formigó. Treballs de camp i mostreig de materials d'acord amb diferents necessitats que tingui l'empresa.PROMOTORA MEDITERRANEA-2, S.A.
04/04/202319/01/2024L'objecte del conveni és la realització del projecte de R+D consistents en la modelització i control de la subsidència minera a la zones d'influència de les mines de Súria i Sallent, així com la actuaIBERPOTASH, S.A.
03/04/202307/07/2023Millora del procés productiu d'una pedrera des del procés d'arrencament amb voladura o de tipus mecànic, la càrrega, transport i descàrrega del material, fins a la planta de processament.POLÍGON INDUSTRIAL CAN SEDO, S.L.
19/12/202210/01/2024Contracte col·laboració per dispositiu e-connect, ampliar capacitat d’adquisició dades i processament en el propi dispositiu o perifèric (edge computing) amb algoritmes d’intel·ligència artificialENDEPRO SOFTWARE, SL
01/12/202230/11/2024Recuperación Sostenible de Elementos de valor añadido a partir de salmueras de desalinización de agua de mar mediante Tecnologías de separación híbrida.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Integración de tecnologías de procesamiento para garantizar una cadena de valor de baterías segura, circular y sostenible a través minería urbana e industrial.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
10/11/202231/12/2025Contracte col·laboració per realitzar hidrodestil·lacions per obtenir oli essencial i fer-ne la caracterització química per determinar la qualitat de les principals espècies aromàtiques del SolsonèsC. TECNOLOGIC FORESTAL CAT.
01/10/202230/09/2026Master of Science in Smart, Secure and Interconnected SystemsCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Caracterización de biopelículas y herramientas avanzadas de modelización para el desarrollo de bioreactores mediados con hidrógeno para la valorización de gases residualesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Expandiendo los límites de la eficiencia energética en dispositivos móviles a través de soluciones de radio despertadorAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Recuperación de elementos de tierras raras (REE) y metales de desechos electrónicos y baterías de iones de litio gastadas mediante procesos de separación híbridos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/07/202224/07/2025Dy-Fluor: noves metodologies d'extracció de disprosi del residu de la indústria del fosfat bicàlcicAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202230/06/2023Contracte de col·laboració per la realització d'un dispositiu de mesura (verificador portàtil de pèrtigues) per verificar el nivell d'aïllament de pertigues noves o usades.SOFAMEL, SL
01/06/202231/05/2023Afecció de la contaminació de la mineria a l’aigua i al sòl: Proposta d’alternativesCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Contribución a la búsqueda de una solución integral en la crítica situación de ZarumaCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
25/05/202225/05/2022A process for the nitric oxide abatement through biological treatments
16/05/202231/12/2023Donació per Fòrum Joves Talents de Catalunya (EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA)LIVEN S.A.
16/05/202231/12/2022Donació SERRADORA BOIX per Fòrum Joves Talents de Catalunya 2022 (EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA)SERRADORA BOIX, S.L.
04/04/202220/01/2023Contracte de col·laboració per la modelització i control de la subsidència minera a la zones d’influència de les mines de Súria i Sallent, així com la actualIBERPOTASH, S.A.
11/03/202231/12/2023Contracte de col·laboració per l'impuls i promoció de la recerca i la investigació per a la reconversió del sector de l'automoció, nous models de mobilitat i expansió del vehicle elèctric.CONSELL COMARCAL DEL BAGES
01/03/202230/09/2023Contracte de col·laboració per l'implementació de l'Internet en les màquines que dissenya i fabrica l’empresaPLASTICBAND SA
04/01/202204/01/2022Method of cooling air in a vehicle and air conditioning system for a vehicle
01/01/202231/12/2024Metal Influenced Acid Water as a source of valuable and critical raw materialsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
23/09/202131/12/2021Donacio per Fòrum de Joves Talents de Catalunya 2021PRODUCTORA ELECTRICA URGELLENCA SA
01/09/202131/08/2024Reciclaje de recursos de residuos urbanos e industriales mediante la integración de procesos de separación híbridos.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Development of a smart automated BIObased process for the recovery of valuable METALs from end-of-life phones (BIOMETAL)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Capacidades Intrínsecas para Robots Co-trabajadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
30/07/202130/07/2024Recerca en processos per separar els components de la fracció mineral dels residus de construcció i demolicióAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
29/07/202129/07/2024Nou procés de producció d'àrid i pedra ornamental verda (GreenQuarry)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
29/07/202129/07/2024Nou equip d'escaneig d'alta velocitat i precisió per espais subterranis (UG-FastScan)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
29/07/202129/07/2024Bioprocés per a la recuperació de cobalt i liti en bateries (BioCoLi)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202130/06/2022dispositiu EPI anomenat a Sofamel com a DETECTOR PERMANENT, que s’instal·larà a línies d’alta tensió de forma permanent i sense alimentació, i que permet visualitzar per part dels operaris si la líniSOFAMEL, SL
01/07/202130/09/2022El Bosque y la sostenibilidadFUND.ESPAÑOLA CIENCIA Y TECNOLOGIA
01/07/202130/06/2022Desafío Quí-Bot-H20: Integración del pensamiento computacional en el currículum escolar mediante robótica educativa aplicada a la experimentación química.FUND.ESPAÑOLA CIENCIA Y TECNOLOGIA
01/07/202131/07/2022AquaESTEAMFUND.ESPAÑOLA CIENCIA Y TECNOLOGIA
17/06/202131/12/2021Donació Serradora Boix per Fòrum de Joves Talents de Catalunya 2021SERRADORA BOIX, S.L.
01/06/202131/12/2023FORUM JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2021LIVEN S.A.
06/04/202119/11/2021L’objecte del contracte és la modelització i control de la subsidència minera a la zones d’influència de les mines de Súria i Sallent, així com la actualització de la xarxa bàsica cartogràfica de laIBERPOTASH, S.A.
26/03/202130/11/2021Modelat Simulink d' EPS (Direcció Elèctrica Assistida)MAPRO SISTEMAS DE ENSAYO, S.A.
28/01/202128/01/2021Método para recuperación biológica de metales en residuos eléctricos y electrónicos.
07/01/202131/10/2021Recerca en processos d’atricció en continu i processos de neteja i separació per tal de fer factible la regeneració de sorres evitant la seva reducció de mida i recuperar més del 85% de l’arena silíciFUNDERÍA CONDALS, S.A.
01/01/202127/05/2022Ampliació de la instal·lació fotovoltaica de la granja d'Agoïta a BenínCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Millores en la mineria artesanal d’or davant la salut pública i el canvi climàtic: el cas de BolíviaCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Identificació de projectes TIC a Guinea BissauCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
14/12/202031/12/2021L’objecte del contracte és la realització del projecte d’R+D consistents en el disseny i construcció d'un sistema de monitoratge, processament i enviament de dades de les vies de ferrocarril en tempsACOSTA INGENIEROS
24/11/202024/11/2023Investigació en nous processos de valorització d'àrids de gravera.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
24/11/202024/11/2023Desenvolupament d'un sistema micro electromecànic per a la digitalització de perforacions.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
15/11/202030/11/2020Redactar un projecte pedagògic basat en el recurs tecnològic d’una taula topogràfica interactiva de realitat virtual, coneguda genèricament com a AR Sandbox o “Caixa de sorra”.CONSELL COMARCAL DEL BAGES
01/07/202030/06/2021Investigació, disseny i desenvolupament, test industrial de dispositius i circuits electrònics de detecció i mesura de camps elèctricSOFAMEL, SL
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2021Assessorament i participació en diversos projectes, tant amb empreses específiques com projectes cooperatius dins de l’àmbit de gestió de sòls i aigües contaminades i impacte ambiental.FUNDACIÓ EURECAT
01/07/202031/12/2022Fourth Industrial Revolution Network (XaFIR) - CIRCUITAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/06/202031/12/2020Donació UCEN 2020HIDROELECTRICA DEL VALIRA SL
01/06/202031/05/2024Development of radical innovations to recover minerals and metals from seawater desalination brinesCommission of European Communities
05/05/202031/12/2023La finalitat del present conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Berga en l’execució de les activitats que es portaran a terme al llarg dels propers 4 anys, de l’any 2020 al 2AYUNTAMIENTO DE BERGA
20/03/202031/12/2020ResUPCManresaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202030/10/2020Separación de las fracciones de arenas y finos de fundición para incrementar su potencial de valorización en una nueva aplicación, dentro del proyecto: ARC027/19/00042 concedido por la Agencia de ResiFUNDERÍA CONDALS, S.A.
01/03/202028/02/2021Monitoring of photovoltaic installations of the Saint-Camille associationCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Improvements in artisanal mining in the face of public health and climate change: the case of BoliviaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Promotion of cooperation on the Manresa CampusCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Continuïtat del Projecte d'enfortiment de capacitats agroproductives de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo i el seu entorn.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
29/01/202028/04/2022Desenvolupament d’eines per al suport en l’implementació i en la gestió de la reutilitació (SUGGEREIX).AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
02/01/202001/01/2023CÀTEDRA "PREMIUM" ICL EN MINERIA SOSTENIBLEIberpotash, S.A.
25/11/201930/04/2020El present conveni té per objecte tutoritzar des de l'EPSEM als alumnes participants a l'INNOVA Petit 2019-20 per resoldre dubtes tècnics dels projectes/prototips creats.AG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
25/11/201930/04/2020ProjecteINNOVA petit 2019-2020AG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
17/10/201917/10/2021Modelització i desenvolupament d'un nou procés per a la purificació del CaCo3Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/10/201931/03/2022Young students as critical science detectivesCommission of European Communities
01/10/201930/09/20212019-1-DK01-KA201-060167 Young Students - Young students as critical science detectivesUnió Europea
03/09/201910/10/2019L’objecte del contracte és l'estudi de les possibles aplicacions derivades de la detecció de vibracions, a partir de la mesura d’acceleracions, que apareixen en els sistemes de fixacions per a vies deACOSTA INGENIEROS
01/09/201931/03/2023SUSTAINABLE BIOGAS PURIFICATION SYSTEM IN LANDFILLS AND MUNICIPAL SOLID WASTES TREATMENT PLANTSEuropean Commission - Environment - Life Program
19/06/201931/12/2019COL·LABORACIO EN FORMACIO PEL FORUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA (EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA)PRODUCTORA ELECTRICA URGELLENCA SA
27/05/201931/12/2019DONACIO MONTAJES RUS SL PER FORUM JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2019 (EXPLORATORI)MONTAJES RUS, S.L.
17/05/201931/12/2019DONACIO SERRADORA BOIX SL PER FORUM JOVES TALENTS CATALUNYA (EXPLORATORI) 2019SERRADORA BOIX, S.L.
14/05/201931/12/2019DONACIO FORUM JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2019LIVEN S.A.
01/05/201901/02/2021Optimització i validació d'un prototip amb base biotecnològica per a la recuperació de metalls valuosos en residus electrònicsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A003 Enfortiment de capacitats agroproductivas de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo i el seu entorn. Pla participatiu de desenvolupament integral amb la UMSS i la coop. de dones indigènes constructores.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A004 Millores en el sistema de monitoratge de la instal·lació fotovoltaica d'AgoïtaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A005 Identificació de projectes TIC en les escoles i residències de la Fundació PUSE a SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Valoració ambiental i econòmica per la sostenibilitat de les activitats mineres d’or, Sn i In A Bolívia i Sud-mig del PerúCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201930/06/2022Mejora del tratamiento de gases de combustion (NOx) mediante biorreactores con transferencia de materia mejorada y el uso de herramientas avanzadas de análisis de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Subvenció per a activitats de l'Observatori de RecercaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/12/201831/05/2019Estudiar a escala laboratorio y con modelización el comportamiento de finos en la molienda en barras de todo uno de potasa y ver que parámetros se pueden afectar de una manera más eficiente para reducIBERPOTASH, S.A.
02/11/201830/04/2019Establir una tutoria de cinc becaris/becàries per un total de 20h cadascú/casdascuna per resoldre dubtes tècnics dels projectes/prototips creats pels grups de secundària, dins el marc del projecte InnAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
01/09/201831/05/2020ANALISI NORMATIVA, DISSENY TESTS ELECTRICS, DISSENY I POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'EQUIP DE LABORATORI, POSSIBILITAT UTILITZAR DISPOSITIUS BLE A GUANTS, PROTOTIPUS BLESOFAMEL, SL
01/09/201828/02/2019Estudio que tiene como objetivo estudiar la reducción a escala pilota de Bromo en la SCP (Súria Cristalization Plan)IBERPOTASH, S.A.
13/06/201831/12/2018PARTICIPACIO DE L'EMPRESA LIVEN SA EN EL PROJECTE FORUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA, DE L'EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURALIVEN S.A.
11/06/201831/12/2018PARTICIPACIO EMPRESA MONTAJES RUS EN PROJECTE FORUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2018 DE L'EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURAMONTAJES RUS, S.L.
08/06/201831/12/2018PARTICIPACIO DE L'EMPRESA SERRADORA BOIX EN EL PROJECTE FÒRUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA, DE L'EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA.SERRADORA BOIX, S.L.
02/05/201820/01/2022Tecnologies biologiques avançades d'eliminacio de contaminants gasososAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/04/201825/04/2018Método para recuperación biológica de metales en residuos eléctricos y electrónicos
16/04/201831/03/2021ELIMINACIÓN DE ALTAS CARGAS DE AMONÍACO EN EFLUENTES GASEOSOS MEDIANTE TECNOLOGÍAS BIOLÓGICAS OPTIMIZADASECOLOGÍA TÉCNICA, S.A.
01/04/201831/12/2018Col·laboració amb Exploratori dels Recursos de la Natura pel projecte TECNO-Festival de la BaellsAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
01/03/201804/09/2018Utilització tecnologia IOT/Bluetooth per sensoritzar una grua utilitzada en treballs elèctrics en tensió per evitar la intrusió en zona de perill de descàrrega elèctrica.SOFAMEL, SL
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O026 U017 Optimització de la mineria a BolíviaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U017 Suport a la petita mineria i mineria artesanal boliviana per a la valoració dels recursos d'In, Sn i Ag i l'optimització en la recuperacióCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
16/02/201831/12/2019BIOEXTRACCIO DE METALLS D'EQUIPS ELECTRONICS EN DESUS.BIOMETALLUMFUNDACIO LA CAIXA
01/01/201831/12/2020EXPLORATORI dels Recursos de la NaturaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201830/09/2021Recuperación de recursos mediante integración de procesos por membranasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/08/2022Estudio simultáneo de los procesos de movilidad y reactividad de nanopartículas en medios porosos para la eliminación y recuperación de contaminantes en aguasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018FCT-17-12530: ScienceGirls: ¡Sí a la ciencia y a la tecnología!FUND.ESPAÑOLA CIENCIA Y TECNOLOGIA
01/01/201830/09/2018Smart technologies based on predictive models and artificial intelligence to be applied to the mining sectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Circulacion de fluidos durante la evolucion de cuencas invertidas y cinturones orogenicos: aplicacion en el almacenamiento de CO2Ministerio de Economía, Industria y Competitividad - Agencia Estatal de Investigación

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt