Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Recursos Naturals i Medi Ambient

Recursos Naturals i Medi Ambient

La societat del segle XXI requereix tecnologies que permetin un aprofitament òptim dels recursos naturals, mantenint en tot moment una actitud respectuosa amb els criteris de sostenibilitat exposats a Johannesburg i al Fòrum Universal de les Cultures de 2004. El programa desenvolupa les seves investigacions en l’àmbit de l’ús dels recursos geològics disponibles sota el prisma de la minimització del seu impacte ambiental. Aquesta perspectiva és considerada des d’un punt de vista holístic, que inclou tots els aspectes mediambientals, des de l’obtenció de la matèria primera fins a la seva deposició un cop convertida en residu, incloent-hi totes les etapes relacionades amb la seva transformació fisicoquímica. En aquest marc, el Programa de Doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient proposa un conjunt de línies de recerca que han afavorit, durant els disset anys de la seva existència una conscienciació més gran de la preservació de l’entorn en la utilització dels recursos naturals.

El Programa de Doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient té com a objecte oferir formació avançada en aspectes propis de la investigació de l’aprofitament dels recursos naturals i el seu impacte en el medi ambient. El programa ofereix la possibilitat d’obtenir el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals (MsC) com a títol acreditatiu de la seva formació d’alt nivell que inclou treballs experimentals i de camp. 

COORDINADOR/A

Dorado Castaño, Toni

CONTACTE

UPC Manresa

Av. Bases de Manresa, 61-73

08242 Manresa

Tel.: 938 777 228

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat RNMA correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència el seu treball i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

8

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:


CONTACTE:

UPC Manresa

Av. Bases de Manresa, 61-73

08242 Manresa

Tel.: 938 777 228


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat RNMA correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència el seu treball i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Seran admesos al programa els estudiants que hagin cursat preferentment el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals, vinculat al programa, o un màster universitari de continguts afins a les línies de recerca del programa (àrees temàtiques d’enginyeria o ciències experimentals). En aquest cas no es requereixen complements de formació.

L’admissió en altres casos serà estudiada per la Comissió Acadèmica del programa i podrà comportar la realització de 20 crèdits de formació específica dins el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals. La durada d’aquesta formació tindrà un termini màxim d’un curs acadèmic.

A més dels procediments i criteris generals, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat estableix els següents criteris de selecció i ponderació:

• L’adequació de la formació prèvia de l’alumne a les línies de recerca del programa de doctorat: 50%.

• Expedient acadèmic del candidat: 30%.

• Beca de recerca atorgada per organisme públic o privat: 10%.

• Idiomes: 5%.

• Cartes de recomanació: 5%.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat pot exigir, en funció del perfil d’ingrés dels doctorands, que se superin complements de formació específics. Els complements poden ser de formació investigadora o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Els estudiants que hagin cursat el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals, vinculat al programa, o un màster universitari de continguts afins a les línies de recerca del programa (àrees temàtiques d’enginyeria o ciències experimentals) no hauran de realitzar complements formatius.

L’admissió en el cas d’altres perfils formatius serà estudiada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat i podria suposar la realització de 20 crèdits de formació específica dins el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals. La durada d’aquesta formació tindrà un termini màxim d’un curs acadèmic. 

Període de matrícula dels nous doctorands

S’ha de fer en els dies indicats en la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula: primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

1. Tutories: 3 h/setmana (423 hores totals). Activitat obligatòria.
2. Curs: Eines metodològiques per a la recerca en el camp de recursos naturals: 45 hores. Activitat optativa.
3. Seminaris: 2 h/mes (72 hores totals). Activitat optativa.
4. Estada de recerca: 480 hores. Activitat optativa.
5. Mobilitat: 40 hores. Activitat optativa.
6. Cursos:
• Coneix els recursos i serveis bàsics de les biblioteques: 2 hores. Obligatori.
• Comença la tesi amb bon peu: organitza la informació: 2 hores. Obligatori.
• Recursos i serveis d’informació en enginyeria: 2 hores. Optatiu.
• Aprofundeix en l’ús de Mendeley per gestionar bibliografia: 2 hores. Optatiu.
• Publicació, visibilitat i indicadors d’impacte: 2 hores. Optatiu.
7. Avaluació dels DAD i el pla de recerca: 1 hora. Obligatori.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

http://www.biofiltration.cat/

https://www.exploratori.org/

https://www.ub.edu/web/ub/en/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/grups/fitxa/R/REMIJAPS/index.html

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:30:23.

Llistat de tesis defensades per any

 • TRECHERA RUIZ, PEDRO: Environmental and occupational characterisation of coals and dust from coal mining.
  Autor/a: TRECHERA RUIZ, PEDRO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT
  Departament: Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC (EMIT)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 13/01/2022
  Director/a de tesi: MORENO PÉREZ, TERESA | QUEROL CARCELLER, XAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: DE LA ROSA DÍAZ, JESÚS DAMIAN
       SECRETARI: HERAS CISA, FRANCESC XAVIER DE LAS
       VOCAL: LÓPEZ SEBASTIÁN, JOSÉ MANUEL
  Resum de tesi: L¿objectiu principal d¿aquesta tesi doctoral és l¿estudi dels patrons de la pols de carbó produïts pels diferents tipus d¿operacions mineres i l¿estudi dels principals patrons composicionals de diferents tipus de carbó, cobrint un ampli rang geoquímic. A més, la relació entre el potencial oxidatiu (OP) i la geoquímica de la pols de carbó va ser investigada amb la finalitat d¿identificar possibles indicadors o traçadors potencials que puguin perjudicar la salut humana. Amb aquesta finalitat, es van dur a terme anàlisis de mida de partícula, químics, mineralògics i d¿OP per a: i) la pols de carbó recol·lectat en diferents zones i processos miners per a mines de carbó subterrànies i de cel obert, ii) una selecció de mostres de perfils de capes de carbó moltes, cobrint una àmplia i contrastada varietat de paràmetres geoquímics dels carbons explotats actualment a la Xina. En tots dos casos, les fraccions respirables (<4 µm) van ser separades i analitzades per simular la pols de carbó respirable en suspensió (PM4). La novetat d¿aquests protocols de mostreig i anàlisi van requerir tasques de calibratge i validació d¿aquesd¿aquestes noves metodologies, i dissenyar i implementar nous mètodes per separar les fraccions respirables de pols i obtenir caracteritzacions completes de mida de partícula, geoquímiques i mineralògiques.L¿Article #1 és introductori i conté una revisió dels patrons geoquímics de la pols de mineria del carbó més rellevants per la salut humana. De l¿Article #2 al #4 es mostren resultats per al mostreig de pols de carbó dipositat a nombroses mines de carbó subterrànies (Xina i Europa) i una mina de cel obert (Xina), i descriu la separació i caracterització de fraccions respirables. Les mostres es van recollir a diferents zones de les mines per tal de cobrir les operacions mineres més significatives. També, les mostres de carbó molt de l¿Article #5, comprenent un ampli rang de patrons geoquímics a la Xina, es van utilitzar per separar i caracteritzar detalladament les fraccions de pols respirable.Als Articles #3 a #5 van ser seleccionades mostres de pols respirable (d¿acord amb la seva mida i els patrons geoquímics) per tal d¿avaluar les relacions entre els marcadors OP (àcid ascòrbic, AA; glutatió, GSH; i dithiothreitol, DTT) amb els patrons fisicoquímics més rellevants, duent a terme una anàlisi de relació creuada i regressió multilineal per a les mostres de pols de mines subterrànies (Article #3), mostres de pols de la mina de cel obert (Article #4) i mostres de carbó molt (Article #5). Finalment, les anàlisis van ser repetides incloent totes les fraccions respirables de les mostres dipositades de pols de carbó i de les mostres de carbó molt (Article #5).A més de les mesures de pols de mina respirable extretes de pols sedimentada o de carbó molt, es van reportar mesures directes de pols de mina en suspensió dels Articles #2 a #4 (Europa i la Xina), incloent-hi mesures ambientals de PM2.5, PM10, BC i UFP (PM <2.5 µm, <10 µm, carboni negre, i partícules ultrafines, respectivament) al voltant de diverses operacions mineres a la mina de cel obert (Article #4). Els resultats d¿aquesta tesi doctoral subratllen la importància de continuar investigant sobre les propietats i nivells de pols a la mineria del carbó en el context de la millora de les condicions laborals dels miners, especialment atès que, probablement, es mantindrà una producció de carbó molt elevada a països com la Xina durant les dècades vinents.

Darrera actualització: 22/01/2022 06:00:20.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:BENZAL MONTES, EVA
Títol:Study and optimisation of copper bioleaching process for electronic waste valorisation.
Data lectura:28/01/2021
Director/a:GAMISANS NOGUERA, JAVIER
Codirector/a:DORADO CASTAÑO, ANTONIO DAVID
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Benzal, E. (2016). Study, characterization and application of autotrophic bacterial populations for the recovery of metals in waste electrical and electronic equipment (WEEE).

Galera Del moral, Ivan (2018). ESTUDI PER A LA CONVERSIÓ A CONTINU DEL PROCÉS DE BIOLIXIVIACIÓ A ESCALA PILOT. (ANTONIO DAVID DORADO CASTAÑO/EVA BENZAL MONTES).

Benzal, E.; Sole, M.; Lao, C.; Gamisans, X.; Dorado, A.D. (2020). Elemental copper recovery from e-wastes mediated with a two-step bioleaching process. - Waste and biomass valorization, ISSN: 1877-2641 (JCR Impact Factor-2018: 2.358; Quartil: Q2)

Benzal, E.; Cano, A.; Sole, M.; Lao, C.; Gamisans, X.; Dorado, A.D. (2020). Copper recovery from PCBs by Acidithiobacillus ferrooxidans: toxicity of bioleached metals on biological activity. - Waste and biomass valorization, ISSN: 1877-2641 (JCR Impact Factor-2018: 2.358; Quartil: Q2)

Benzal, E.; Sole, M.; Lao, C.; Morral, E.; Gamisans, X.; Dorado, A.D. (2021). Influence of ore grade and mineral medium on chalcopyrite bioleaching with mixed microbial consortia. - Environmental progress & sustainable energy, ISSN: 1944-7442 (JCR Impact Factor-2019: 2.8; Quartil: )

Benzal, E.; Sole, M.; Lao, C.; Gamisans, X.; Dorado, A.D. (2016). Copper bioleaching from waste printed circuit boards by Acidithiobacillus ferrooxidans.

Benzal, E.; Sole, M.; Dorado, A.D. (2017). Valorització biològica de residus electrònics.

Benzal, E.; Sole, M.; Lao, C.; Gamisans, X.; Dorado, A.D. (2017). Exploring bioleaching technique to recover valuable metals from mobile phones.

Gamisans, X.; Dorado, A.D.; Benzal, E. (2018). Bioleaching of electronic scrap.

de las Heras, F.X.C.; Benzal, E.; Bonsfills, A.; Busquets, P.; Dorado, A.D.; Gamisans, X.; Gorchs, R.; Grau, M.D.; Guimera, X.; Lao, C.; Morral, E.; Prades, L.; Sala, F.; Sole, M.; Torra, Imma (2019). Eina per a la captació de talent al grau d'enginyeria química (#TEQxC2): el cas de la UPC Manresa.

Benzal, E.; Cano, A.; Sole, M.; Lao, C.; Gamisans, X.; Dorado, A.D. (2019). E-waste valorisation by recovering valuable metals with microorganisms.

AUTOR/A:ANTICOI SUDZUKI, HERNÁN FRANCISCO
Títol:Strategic Minerals Milling Modelling of High Pressure Grinding Rolls and Process Parameters Dependency.
Data lectura:18/12/2019
Director/a:OLIVA MONCUNILL, JOSEP
Codirector/a:ALFONSO ABELLA, MARIA PURA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Anticoi, H. (2016). Strategic minerals milling modelling: High pressure grinding rolls, Autogenus (AG) and Semi-Autogenous (SAG) mills..

Bertran Marti, Francesc Adria (2020). INSTAL·LACIONS I ESTUDI D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'IGUALADA FASHION AND DESIGN HUB. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH/MARC BASCOMPTA MASSANES/DANI ROIG IGLESIAS-GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, S.L.).

Forns Sant, Patricia (2020). LA EXPLOTACIÓN DEL ORO EN EL RÍO MAPIRI. SISTEMA ACTUAL Y MEJORAS. (MARIA PURA ALFONSO ABELLA).

Anticoi, H.; Alfonso, P.; Bascompta, M.; Palacios, S. (2016). Mineral processing analysis in artisanal gold mining, Peru. - International journal of mining, materials, and metallurgical engineering (IJMMME), ISSN: (JCR Impact Factor-2015: 0.0; Quartil: )

Alfonso, P.; Oliva, J.; García-Vallès, M.; Tomasa, O.; Calvo, D.; Guasch, E.; Anticoi, H.; Parcerisa, D. (2016). Mineralogical characterisation of tantalum ores for the optimization of their processing. - International journal of mining, materials, and metallurgical engineering (IJMMME), ISSN: (JCR Impact Factor-2015: 0.0; Quartil: )

Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; Anticoi, H.; Rossell, Josep M.; Freijo, M. (2017). Características de la siniestralidad laboral del sector minero español de productos de cantera y rocas ornamentales en los períodos 2003-2008 y 2009-2014. - ORP Journal, ISSN: 2385-3832

Guasch, E.; Anticoi, H.; Hamid, S.; Oliva, J.; Alfonso, P.; Escobet, T.; Sanmiquel, L.; Bascompta, M. (2018). New approach to ball mill modelling as a piston flow process. - Minerals engineering, ISSN: 0892-6875 (JCR Impact Factor-2018: 3.315; Quartil: Q1)

Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; Rossell, Josep M.; Anticoi, H.; Guasch, E. (2018). Analysis of occupational accidents in underground and surface mining in Spain using data-mining techniques. - International journal of environmental research and public health, ISSN: 1660-4601 (JCR Impact Factor-2018: 2.468; Quartil: Q2)

Hamid, S.; Alfonso, P.; Anticoi, H.; Guasch, E.; Oliva, J.; Dosbaba, M.; García-Vallès, M.; Chugunova, M. (2018). Quantitative mineralogical comparison between HPGR and ball mill products of a Sn-Ta ore. - Minerals, ISSN: 2075-163X (JCR Impact Factor-2018: 2.25; Quartil: Q2)

Anticoi, H.; Guasch, E.; Hamid, S.; Oliva, J.; Alfonso, P.; García-Vallès, M.; Bascompta, M.; Sanmiquel, L.; Escobet, T.; Argelaguet, M.; Escobet, A.; de Felipe, J.J.; Parcerisa, D.; Peña-Pitarch, E. (2018). Breakage function for HPGR: mineral and mechanical characterization of tantalum and tungsten ores. - Minerals, ISSN: 2075-163X (JCR Impact Factor-2018: 2.25; Quartil: Q2)

Alfonso, P.; Hamid, S.; García-Vallès, M.; Llorens, T.; López-Moro, J.; Tomasa, O.; Calvo, D.; Guasch, E.; Anticoi, H.; Oliva, J.; Parcerisa, D.; García Polonio, F. (2018). Textural and mineral-chemistry constraints on columbite-group minerals in the Penouta deposit: evidence from magmatic and fluid-related processes. - Mineralogical magazine, ISSN: 0026-461X (JCR Impact Factor-2018: 2.21; Quartil: Q2)

Anticoi, H.; Guasch, E.; Hamid, S.; Oliva, J.; Alfonso, P.; Bascompta, M.; Sanmiquel, L.; Escobet, T.; Escobet, A.; Parcerisa, D.; Peña-Pitarch, E.; Argelaguet, M.; de Felipe, J.J. (2018). An improved high-pressure roll crusher model for tungsten and tantalum ores. - Minerals, ISSN: 2075-163X (JCR Impact Factor-2018: 2.25; Quartil: Q2)

Alfonso, P.; Anticoi, H.; Yubero, M.; Bascompta, M.; Henao, L.; García-Vallès, M.; Palacios, S.; Yáñez, J. (2019). The importance of mineralogical knowledge in the sustainability of artisanal gold mining: a mid-south Peru case. - Minerals, ISSN: 2075-163X (JCR Impact Factor-2019: 2.38; Quartil: Q2)

Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; de Felipe, J.J.; Vintró, C.; Anticoi, H.; Freijo, M. (2019). Análisis de un accidente del sector minero mediante el método del árbol de causas y el método de Feyer & Williamson. - ORP Journal, ISSN: 2385-3832

Hamid, S.; Alfonso, P.; Oliva, J.; Anticoi, H.; Guasch, E.; Hoffmann, C.; Garcia-Vallès, M.; Escobet, T. (2019). Modeling the liberation of comminuted scheelite using mineralogical properties. - Minerals, ISSN: 2075-163X (JCR Impact Factor-2019: 2.38; Quartil: Q2)

Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; Anticoi, H. (2019). Analysis of a historical accident in a Spanish coal mine. - International journal of environmental research and public health, ISSN: 1661-7827 (JCR Impact Factor-2019: 2.849; Quartil: Q2)

Bascompta, M.; Sanmiquel, L.; Anticoi, H.; Oliva, J. (2019). Ventilation friction factor determination and comparison: two case studies of potash mining. - Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, ISSN: 2225-6253 (JCR Impact Factor-2019: 0.643; Quartil: Q4)

Anticoi, H.; Guasch, E.; Oliva, J.; Alfonso, P.; Bascompta, M.; Sanmiquel, L. (2019). High-pressure grinding rolls: model validation andfunction parameters dependency on processconditions. - Journal of materials research and technology, ISSN: 2238-7854 (JCR Impact Factor-2019: 5.289; Quartil: Q1)

Alfonso, P.; Hamid, S.A.; Anticoi, H.; García-Vallès, M.; Oliva, J.; Tomasa, O.; López-Moro, J.; Bascompta, M.; Llorens, T.; Castro, D.; García Polonio, F. (2020). Liberation characteristics of Ta–Sn ores from Penouta, NW Spain. - Minerals, ISSN: 2075-163X (JCR Impact Factor-2018: 2.25; Quartil: Q2)

Bascompta, M.; Rossell, Josep M.; Sanmiquel, L.; Anticoi, H. (2020). Temperature prediction model in the main ventilation system of an underground mine. - Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2018: 2.217; Quartil: Q2)

Bascompta, M.; Sanmiquel, L.; Oliva, J.; Anticoi, H.; Guasch, E. (2016). Safety culture maturity in several latin America mining activities.

Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; Rossell, Josep M.; Oliva, J.; Anticoi, H.; Guasch, E. (2016). Comparison of accidents at work between open pit and underground mining in Spain using data mining techniques.

Anticoi, H.; Guasch, E.; Hamid, S.; Oliva, J.; Alfonso, P.; Escobet, T. (2016). High pressure grinding rolls modelling with population balance models applied to tantalum ore.

Alfonso, P.; García-Vallès, M.; Hamid, S.; Tomasa, O.; Llorens, T.; Oliva, J.; Guasch, E.; Anticoi, H.; Garcia-Polonio, F. (2016). Rare-element mineralization in the Sn-Ta Penouta ore deposit, NW Spain.

Sanmiquel, L.; Solorzano, A.; Bascompta, M.; Rossell, Josep M.; Oliva, J.; Anticoi, H. (2017). Subsidence analysis andcomparison between GPS measurements and interferometry.

Alfonso, P.; Hamid, S.A.; Guldris, L.; Guasch, E.; Anticoi, H.; Oliva, J.; López-Moro, J.; Llorens, T. (2017). Quantitative mineralogy for processing Ta-low grade ores: The Penouta deposit.

Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; Solorzano, A.; Parcerisa, D.; Anticoi, H.; Guasch, E. (2017). Comparison between GPS measurements and interferometry to control mining subsidence in the Catalan basin.

Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; Parcerisa, D.; Anticoi, H.; de Felipe, J.J. (2018). Ventajas en la adquisición de datos topográficos con drones y posterior diseño de explotaciones mineras a cielo abierto mediante “softwares” específicos.

Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; Rossell, Josep M.; Anticoi, H. (2019). Transmission of the topographic system and orientation from the outside to the inside of a mine by 2 vertical shafts: Comparison between the classical method and the gyroscope method.

Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; Rossell, Josep M.; Anticoi, H. (2020). Transmission of the topographic system and orientation from the surface to an underground mine using 2 vertical shafts. Comparison between the classical and gyroscope method.

Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; Sidki, N.; Anticoi, H. (2020). Advantages in the design of open-pit and quarries by computer mean.

AUTOR/A:VIVES COSTA, JORDI
Títol:Modelització mitjançant Dinàmica de Fluids Computacional del Mòdul Hidromètric del segle XIX de la Sèquia de Manresa.
Data lectura:15/07/2019
Director/a:FELIPE BLANCH, JOSE JUAN DE
Codirector/a:PEÑA PITARCH, ESTEBAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Vives, J. (2020). La Sèquia de Manresa, una infraestructura hidràulica medieval.

Peña-Pitarch, E.; A. Al Omar; Alcelay, J. I.; Vives, J. (2019). Virtual human hand: grasps and fingertip deformation.

Vall Zamora, David (2017). PROJECTE D'UNA INSTAL·LACIÓ GEOTÈRMICA DE MOLT BAIXA ENTALPIA PER A UNA VIVENDA UNIFAMILIAR. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Pujol Cunill, Sergi (2017). ESTUDI I DISSENY D'UNA PEÇA DE SANITARI. (JOSE IGNACIO ALCELAY LARRION).

Monclús Anglada, Adrià (2017). ESTUDI, DISSENY I ANÀLISIS D'ASSAIGS ESTÀTICS DE XASSÍS DE FÓRMULA E. (ALEXIS LOPEZ RIERA/JOAN ORUS VALLS-CAMPOS RACING TECHNOLOGY, S.L.).

Pla Vila, Benet (2017). OPTIMITZACIÓ DE L'ACER PER LA FABRICACIÓ DE LLANTES. (JORDI FORTUNY SANTOS).

Martínez Moreno, Carolina (2017). REACTORES NUCLEARES DE CUARTA GENERACIÓN. (YOLANDA CIRIANO NOGALES/ENRIQUETA FERRERES SOLER).

Seuba Espel, Jaume (2017). DISSENY I ESTUDI ENERGÈTIC DE MILLORES D'UN PROTOTIP DE BANDA DE TRANSFERÈNCIA. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH/JOSEP JUNYENT MASSANES-INNOVATIVE PRODUCTION SYSTEMS, S.L.).

Pujol Llansana, Xavier (2017). DISSENY D'UNA ALMÀSSERA. (JORDI VIVES COSTA).

Santacreu Prat, Oriol (2017). ESTUDI DEL BIOETANOL COM A SUBSTITUT DE LA GASOLINA. (JORDI VIVES COSTA).

Reyes Rodríguez, Daniel (2017). Disseny d'una activitat mitjançant el programari Revit.

Puig Abad, Romà (2017). DISSENY D'UNA INSTAL·LACIÓ D'ASSECATGE DE PERNILS. (JORDI VIVES COSTA).

Borderias Dominguez, Carlos (2017). ¿MOTOCICLETES DE GASOLINA, ELÈCTRIQUES O HIBRIDES?. (JORDI VIVES COSTA).

Conde Costa, Daniel (2017). PROJECTE DE IMPLEMENTACIÓ D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA A L'EPSEM. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Tomàs Solà, Antoni (2017). MODEL UNIDIMENSIONAL DE FUNCIONAMENT D'UN MOTOR MONOCÍCLIC DE BENZINA. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Bielsa Hernandez, Alejandro (2017). CARACTERIZACIÓN DE UN SISTEMA GENERADOR DE HIDRÓGENO E ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DE ÉSTE APLICADOS A UN MOTOR DE UN VEHÍCULO. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Rigat Garcia, Armand (2017). ELECTRIFICACIÓN Y ESTUDIO TÉRMICO DE UN REFUGIO AISLADO DE ALTA MONTAÑA AUTOSUFICIENTE Y SOSTENIBLE. (CARMELO MACIAS PEREZ).

Guix Verdaguer, Salvi (2017). DISSENY DEL SISTEMA DE FRENADA D'UN FORMULA STUDENT. (JORDI VIVES COSTA).

Puigoriol Arnaus, Marc (2017). PROJECTE D'UNA PICOTURBINA EN XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA. (JORDI VIVES COSTA).

Sole Ruiz, Laura (2017). DISSENY D'UNA INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA AL SECTOR PRIMARI. (CARMELO MACIAS PEREZ).

Vives, J. (2017). Modelització mitjançant Mecànica de Fluids Computacional del Mòdul Hidromètric del segle XIX de la Sèquia de Manresa..

Varas Cobos, Javier (2017). SISTEMA DE CONTROL DE LA VELOCITAT PER AUTOMÒBIL. (JORDI VIVES COSTA).

Mont, E. (2017). DISSENY D'UN NOU PROTOTIP DE FLETXA EXPLOSIVA PURGADORA D'ALLAUS. (JORDI VIVES COSTA).

Colell Cots, Marc (2017). TRASLLAT DE COTXES AMB AGV'S A SEAT MARTORELL. (JORDI VIVES COSTA/JOAN GALLES ARNAU-SEAT, S.A.).

Olle Capdevila, Francesc Xavier (2017). INSTAL·LACIÓ D'UNA BOMBA DE CALOR GEOMÉTRICA PER APROFITAMENT DE RECURSOS GEOTÈRMICS DE MOLT BAIXA ENTALPIA. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

El Mouden barrada, Ossama (2018). COMPORTAMENT DINÀMIC D'UN DRON HÍBRID, MIG DIRIGIBLE I MIG AEROPLÀ. (JORDI VIVES COSTA).

Bernadas Mendez, Joan (2018). PROJECTE COMPARATIU DE L'AERODINÀMICA DE DOS VERSIONS D'UN VEHICLE COMERCIAL. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Mata Campos, Sergio (2018). DISSENY D'UN SISTEMA INTEGRAL D'ESTALVI D'AIGUA PER A VIVENDA. (JORDI VIVES COSTA).

González Puga, Joan Josep (2018). PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA GEOTÈRMIC DE MOLT BAIXA ENTALPIA. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Artacho Gómez, Xavier (2018). SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA D'UN EDIFICI. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Gomà Batriu, Ignasi (2018). PROJECTE D'INSTAL·LACIONS D'ENERGIES RENOVABLES EN UNA RESIDÈNCIA. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH/JORDI VIVES COSTA).

Carrasco Berlanga, Héctor (2018). INSTALACIÓN PARA ENSAMBLAJE DE MACETAS. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Pujol Castellà, Lluís (2018). DISSENY D'UN TÚNEL VIRTUAL DE VENT PER A LA PROVA DE PERFILS AERODINÀMICS. (JUAN JOSE DE FELIPE BLANCH).

Ledesma Berenguer, Guillem (2018). POSTA APUNT D'UN MOTOR DE DOS TEMPS I EXPERIMENTACIÓ AMB COMBUSTIBLES. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Oliva Vilarasau, Marc (2018). PROSPECCIÓ, ESTUDI I SELECCIÓ DE METODOLOGIES I TÈCNIQUES DE FABRICACIÓ ADDITIVA ORIENTADES A LA OBTENCIÓ DE COMPONENTS POLIMÈRICS PER A UTILLATGES. (JOAN ANTONI LOPEZ MARTINEZ/JOAN CASAS PEREZ-MECANICA VILARO, S.L.-MECVIL).

Flores Lledó, Laia (2018). CÀLCUL I DISSENY DE UNA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ EN INDÚSTRIA. (CARMELO MACIAS PEREZ).

Freixas Arnedo, Joan (2018). PROPOSTA DE MILLORA AERODINÀMICA PER A VEHICLE AUTÒNOM. (JORDI VIVES COSTA).

Julca Horna, Diego Oswaldo (2018). LÍNEA AÉREA DE TRANSPORTE A 130 kV. (ABEL SIMON DIAZ).

Ribera Pi, Albert (2018). DISSENY DELS SISTEMES AUXILIARS I POSTA A PUNT D'UN BANC DE PROVES PER A UN MOTOR TÈRMIC DE 2 TEMPS. (JORDI VIVES COSTA).

Garcia Romero, Oscar (2018). DISSENY I ESTUDI D'UNA MUNTANYA RUSSA. (JORDI VIVES COSTA).

Valles Carvajal, Raul (2018). ESTUDI MITJANÇANT CFD DE LA IMPLANTACIÓ DE MILLORES AERODINÀMIQUES EN VEHICLES DE COMPETICIÓ. (JORDI VIVES COSTA).

Parareda Oriol, Ramon (2018). ESTUDI I MILLORA DE TUBS D'ESCAPAMENT. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH/ANTONI NOGUEROL LOPEZ-MAGNETI MARELLI ESPAÑA, S.A.U.).

Valencia Lozada, Fanor Arvey (2018). DISEÑO DE UN SISTEMA DE PREPARACIÓN DE LÍQUIDO POLIMÉRICO. (JORDI VIVES COSTA).

Martin Rodriguez, Ricardo (2018). AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA VIVIENDA. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

González Regaña, Adrián (2018). HOMOLOGACIÓ SEAT 124. (JORDI VIVES COSTA).

Forton Del valle, Pol (2018). SELECCIÓ DE MOTOR PER A UN FORMULA STUDENT. (JORDI VIVES COSTA).

Serra Maldonado, Carles (2018). ESTUDI D'AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE CERCS. (JUAN JOSE DE FELIPE BLANCH).

Moreno Heras, Gabriel (2018). ESTUDI MITJANÇANT CFD D?UN BESCANVIADOR DE CALOR. (JORDI VIVES COSTA).

Grífol Álvarez, Aleix (2018). AUTOMATITZACIÓ DE TESTING I VALIDACIÓ PER APLICACIONS C EN SISTEMES ENCASTATS. (FRANCISCO DEL AGUILA LOPEZ/LLUIS CATOT TORT-FICOSA).

Auguets Hernandez, Adrià (2018). SISTEMA DE TELEMETRIA PER A UN MONOPLAÇA DE FORMULA STUDENT. (PERE PALA SCHONWALDER).

Muntadas Camprubi, Sergi (2019). DISSENY D'UNA MÀQUINA DE FRED I TRACTAMENT DE GASOS PER A GASOS REFRIGERANTS. (PERE BUSQUETS RUBIO/DAVID OLIVA MORENO-GRIT, GASES RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY).

Jorba Prats, Ferran (2019). DISSENY I CONSTRUCCIÓ D'UN CANVI DE MARXES INTEGRAT PER UNA BICICLETA. (JOAN ANTONI LOPEZ MARTINEZ).

Fitó Pintado, Jofre (2019). AUDITORIA ENERGÈTICA I PROPOSTES EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ. (JORDI VIVES COSTA).

Garcia Requena, Sergi (2019). IMPLEMENTACIÓ D?UNA PICO CENTRAL HIDROELÈCTRICA. (JORDI VIVES COSTA).

Cano, E. (2019). PROJECTE D'UNA MÀQUINA ANALITZADORA DE MINERAL PER FLUORESCÈNCIA. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Aguilar Gonzalez, Xavier (2019). ESTUDI DEL FLUX EN UNA TURBOBOMBA MITJANÇANT CFD. (JORDI VIVES COSTA).

Garcia Torrentsgeneros, Bernat (2019). LLIT DE PUNXES PER PLACA DE COMUNICACIONS M-DUINO. (JOSE FONT TEIXIDO/ALBERT PRIETO MALE-BOOT & WORK CORP., S.L.).

Abrutsky Peralta, Eric Gabriel (2019). HOMOLOGACIÓN DE UN LAND ROVER DEFENDER 200 TD. (JORDI VIVES COSTA).

Castellon Casaldaliga, Marcel (2019). ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA HÍBRIDO (SOLAR-GEOTÉRMICO) PARA UNA CASA AUTOSOSTENIBLE ECOLÓGICA EN TARRAGONA. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Cuadros Bertolin, Josep (2019). ESTUDI DE VIABILITAT TÉCNIC I ECONÒMIC D'UNA INSTAL·LACIÓ DE COGENERACIÓ. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Oliveras Cabanes, Lioba (2019). THE TRANSITION TO ELECTRIC MOBILITY. COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE CASES. (JORDI VIVES COSTA/MOHAN LAL KOHLE-UNIVERSITETET I AGDER, NORUEGA).

Ojeda Mirapeix, Albert (2019). L'ALTERNATIVA DE L'HIDROGEN EN EL MÓN DE L'AUTOMOCIÓ. (PERE BUSQUETS RUBIO).

Samaniego Vidal, Jordi (2019). SISTEMA DE MONITORITZACIÓ DE LA CAMINADA HUMANA. (PERE PALA SCHONWALDER/ARNAU ARUMI CASANOVAS).

Grasso Sánchez, Alfredo (2019). MILLORA AERODINÀMICA D'UN AUTOMÒBIL ESPORTIU. (JORDI VIVES COSTA).

Romero Cruz, Marc (2019). PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN UNA RESIDÈNCIA PER A LA 3ERA EDAT. (JORDI VIVES COSTA).

Compaño, R. (2019). DISSENY I SIMULACIONS D'ALERONS. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Serena Romero, Jordi (2019). PROJECTE D'IMPLEMENTACIÓ D'UN ASCENSOR A LA UPCMANRESA. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Yela, A. (2019). REDUCCIÓ DEL CONSUM DE COMBUSTIBLE I D'EMISSIONS PER MILLORES AERODINÀMIQUES EN CAMIONS AUTÒNOMS. (JORDI VIVES COSTA).

Garcia Playa, David (2019). TRANSICIÓ CAP A LA INDÚSTRIA 4.0 I ESTUDI DE FUITES D'AIGUA A AICSA. (JUAN MARTINEZ DOMENE/ADELA PAGES BERNAUS, UDL-EEI/DAVID PLANAS PLANAGUMA-AIGÜES DE CASTELLBISBAL EMPRESA MIXTA, S.L.).

Cañizares Bastidas, Pau (2019). DESENVOLUPAMENT D'UN PANELL D'INSTRUMENTS DIGITAL D'AUTOMOCIÓ. (PERE PALA SCHONWALDER).

Soriano Lopez, Enric (2019). AVALUAR L'EFECTE D'UTILITZAR PERÒXIDS DE BAIXA Tº DE DESCOMPOSICIÓ EN MESCLES DE CAUTXÚ D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM). (FRANCESC XAVIER DE LAS HERAS CISA/LIDIA GARCIA SAEZ-GATES PT SPAIN, S.A.).

Morales Tugues, Arnau (2020). PROJECTE DE DISSENY D'UN TÚNEL DE VENT OBERT. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Carmona Liria, Daniel (2020). MILLORA, OPTIMITZACIÓ I REDISSENY D'UNA ESTACIÓ DE TEST DE DIRECCIONS ASSISTIDES D'AUTOMÒBIL. (JOAN ANTONI LOPEZ MARTINEZ/ALBERT SERRA FARRE-AIRTIFICIAL INTELLIGENT ROBOTS, S.A.).

Garcia Romero, Joan Maria (2020). STUDY OF THE PROCESS IMPROVEMENT FOR A RACECAR DYNAMICS SETUP. (JORDI VIVES COSTA).

Cruz Carrasco, Gisela (2020). ESTUDI AERODINÀMIC D'UN VEHICLE D'AERONAVEGACIÓ. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Fernandez Peralta, Victor (2020). PROYECTO DE EDIFICIO EMISIONES CERO. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Juncosa Hernandez, Joaquin (2020). DISSENY MITJANÇANT CFD D'UN SISTEMA HIDROFOIL. (JORDI VIVES COSTA).

Martinez Parra, Jonathan (2020). CASA 100% SOSTENIBLE. (VICTOR BARCONS XIXONS/JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Aguilera Soriano, Adria (2020). CONCEPCIÓ D'UN SISTEMA D'ESCAPAMENT. (JORDI VIVES COSTA/ANNA RODRIGUEZ SANTOS-METPRO 13, S.L.).

Rius Corcoy, Luis (2020). QUARRY RESTORATION PROJECT THROUGH A MONODIPOSIT OF RUNS OF CONSTRUCTION. (LLUIS SANMIQUEL PERA).

Farre Busquet, Maria De Los Angeles (2020). OBTAINING THE REAL OBJECTIVE OF ZERO ACCIDENTS IN MINING ACTIVITIES. (LLUIS SANMIQUEL PERA).

Panades Castillo, Alexandre Xavier (2020). FINANÇAMENT D'UNA EMPRESA INDUSTRIAL PER FINANÇAR ELS PROJECTES DE I+D. (ANTONI VILADOMAT VERS).

Peña Delgado, Carles (2020). ESTUDI D'ESTANDARITZACIÓ I MILLORA DE LA SECCIÓ DE PINTURA DE MAXION WHEELS MANRESA. (ITZIAR LUJAN BLANCO).

Manrique Mañas, Marc (2020). ESTUDI DE MILLORA DELS CARROS DE LA LÍNIA DE MUNTATGE D'UNA EMPRESA D'AUTOMÒBILS I L'IMPACTE QUE TINDRÀ. (ITZIAR LUJAN BLANCO).

Nikolov Terziev, Vasil (2020). ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL KAMISHIBAI EN LA INDUSTRIA DE ESTAMPACIÓN Y SOLDADURA. (ITZIAR LUJAN BLANCO/EMMA GRAU MARIN-SNOP ESTAMPACIÓN, S.A.).

Alonso Roca, Joan (2020). DISSENY I PROGRAMACIÓ D'UN SLIDER DE CÀMERA. (JOSE FONT TEIXIDO).

Tantiña Gamisans, Sergi (2020). ESTUDI DE LA REFRIGERACIÓ D'ESPAIS MITJANÇANT ENERGIA SOLAR TÈRMICA. (JORDI VIVES COSTA).

Mateos Culebras, David (2020). ESTUDI DE VIABILITAT D'UN COL·LECTOR DE SALMORRES PER A LA DISSOLUCIÓ DELS DIPÒSITS SALINS DEL BAGES AMB CAPTACIÓ D'AIGUA DE MAR (PART I). (LLUIS SANMIQUEL PERA/JORDI OLIVERAS MEJIAS).

Puig Diaz, Xavier (2020). EXPLOITATION PROJECT USING MINING TECHNIQUE FOR THE MINING ACTIVITY CALLED "THE ROSE HILL". (LLUIS SANMIQUEL PERA).

Puig Rufas, Eduard (2020). ESTUDI DE VIABILITAT D'UN COL·LECTOR DE SALMORRES PER A LA DISSOLUCIÓ DELS DIPÒSITS SALINS DEL BAGES AMB CAPTACIÓ D'AIGUA DE MAR (PART II). (LLUIS SANMIQUEL PERA/JORDI OLIVERAS MEJIAS).

Navarro Plate, Pablo (2020). DESCONNEXIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR DE LA XARXA ELÈCTRICA. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Toapanta Palango, Cristian Renato (2020). DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS MEDIANTE CFD DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA. (JORDI VIVES COSTA).

Brufau Torrents, Oriol (2020). ACTUACIONS PER A MILLORA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN UN EDIFICI D'OFICINES. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Sayos Silva, Sergi (2020). ESTUDI CFD D'UNA VÀLVULA PAPALLONA DE L'ÀMBIT ENERGÈTIC. (JORDI VIVES COSTA).

Serrano Rubio, Ismael (2020). DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN AIRBOX PARA UN MOTOR DE COMBUSTIÓN KTM 690 SEGÚN NORMATIVA DE LA FORMULA STUDENT. (JORDI VIVES COSTA).

Garcia Viera, Cesar (2020). DISSENY I OPTIMITZACIÓ D'UNA CARROSSERIA. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH).

Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; Vives, J.; Freijo, M. (2018). Análisis de la influencia de la evolución tecnológica en los riesgos laborales que afectan las mediciones topográficas. - ORP Journal, ISSN: 2385-3832

Freijo, M.; Sanmiquel, L.; Vintró, C.; Vives, J.; Viladomat, A.; Montaña, J. (2018). Evaluación de los accidentes en el sector minero español entre los años 2010 y 2016. - ORP Journal, ISSN: 2385-3832

Peña-Pitarch, E.; Vives, J.; Lopez, J.A.; A. Al Omar; Alcelay, J. I.; Ticó, N. (2019). Introductory analysis of human upper body after stroke. - International Journal of Privacy and Health Information Management, ISSN: 2155-563X

Vives, J.; de Felipe, J.J.; Peña-Pitarch, E. (2019). Numerical model for a nineteenth-century hydrometric module. - Journal of irrigation and drainage engineering, ISSN: 0733-9437 (JCR Impact Factor-2019: 1.409; Quartil: Q3)

Bascompta, M.; Vives, J.; Sanmiquel, L.; de Felipe, J.J. (2018). CFD friction factors verification in an underground mine.

Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; Vives, J.; de Felipe, J.J. (2018). Management of subsidence in a potash mining area.

Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; Rossell, Josep M.; Vives, J.; Guasch, E. (2018). Técnicas de minería de datos para la mejora de la seguridad en explotaciones a cielo abierto.

Bascompta, M.; Sanmiquel, L.; de Felipe, J.J.; Vives, J. (2019). Friction factors determination of the auxiliary ventilation system in an underground mine.

AUTOR/A:PRADES MARTELL, LLEDÓ
Títol:Computational fluid dynamics techniques for fixed-bed biofilm systems modeling: Numerical simulations and experimental characterization
Data lectura:13/12/2018
Director/a:GAMISANS NOGUERA, JAVIER
Codirector/a:DORADO CASTAÑO, ANTONIO DAVID
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Lopez, L.; Dorado, A.D.; Mora, M.; Prades, L.; Gamisans, X.; Lafuente Sancho, Francisco Javier; Gabriel, D. (2015). Modelling biotrickling filters to minimize elemental sulfur accumulation during biogas desulfurization under aerobic conditions.

Prades, L. (2014). Modelització avançada per al control de sistemes biològics de dessulfuració de gasos combustibles..

Rodríguez Tovar, Jhoan Sebastián (2015). MODELIZACIÓN MATEMÁTICA DE UN BIOFILTRO PARA LA EVALUACIÓN Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTROL BASADAS EN LA REGULACIÓN DE PH. (ANTONIO DAVID DORADO CASTAÑO/LLEDO PRADES MARTELL).

Prades, L.; Dorado, A.D.; Climent, J.; Guimera, X.; Chiva, S.; Gamisans, X. (2016). CFD modeling of a fixed-bed biofilm reactor coupling hydrodynamics and biokinetics. - Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2016: 6.216; Quartil: Q1)

Canal, C.; Prades, L.; Gamisans, X.; Dorado, A.D. (2014). Mathematical modeling to optimize control strategies in an industrial biotrickling filter for biogas sweetening.

Prades, L.; Guimera, X.; Gabriel, D.; Dorado, A.D.; Gamisans, X. (2014). Exploring sulfur-oxidizing biofilms in a gas-phase flat-plate bioreactor under controlled pH.

Prades, L.; Guimera, X.; Climent, J.; Chiva, S.; Dorado, A.D.; Gamisans, X. (2015). Modeling hydrodynamics and biochemical reactions in a Flat Plate Bioreactor.

Prades, L.; Guimera, X.; Climent, J.; Chiva, S.; Dorado, A.D.; Gamisans, X. (2015). Coupling hydrodynamics and biodegradation kinetics to model gas-phase biofiltration.

Prades, L.; Monrós-Andreu, G.; Dorado, A.D.; Chiva, S.; Gamisans, X. (2015). A novel capacitance needle-probe for measurements of biofilm thickness.

Dorado, A.D.; Guimera, X.; Prades, L.; Morral, E.; Gamisans, X. (2016). Técnicas avanzadas en el estudio de bioprocesos para el tratamiento de aire y olores.

Prades, L.; Dorado, A.D.; Guimera, X.; Climent, J.; Chiva, S.; Gamisans, X. (2016). Coupling fluid flow dynamics and biokinetics to develop accurate bioreactor models.

Prades, L.; Arnau, R.; Chiva, S.; Dorado, A.D.; Gamisans, X. (2017). Multiphase modeling of fluid dynamics and mass transfer phenomena in a fixed biofilm reactor.

Prades, L.; Bautista, Y.; Climent, J.; Sanz, V.; Chiva, S.; Dorado, A.D.; Gamisans, X. (2017). Rheological properties of biofilms: steady and transient shear flow modeling.

Prades, L.; Climent, J.; Guimera, X.; Chiva, S.; Bautista, Y.; Gamisans, X.; Dorado, A.D. (2017). Modeling the impact of fluid dynamics on biofilm activity in fixed-bed reactors.

AUTOR/A:LUJAN BLANCO, ITZIAR
Títol:La contribució de la gestió d'operacions a la sostenibilitat de l'empresa.
Data lectura:05/02/2018
Director/a:FORTUNY SANTOS, JORDI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Pacheco Ramírez, Òscar (2018). ESTUDI PER A LA REDUCCIÓ D'SCRAP EN LA FABRICACIÓ DE CABLES MITJANÇANT METODOLOGIA SIX SIGMA. (JORDI FORTUNY SANTOS/AITOR FERRE MARDONES-AKAN CABLES, S.L.).

Morante Bravo, Aitor (2018). IMPLANTACIÓ D?UN GIMNÀS ESPORTIU. (JORDI FORTUNY SANTOS).

Lujan, I.; Fortuny-Santos, J. (2017). ¿Son más "verdes" las empresas lean?. - Dyna ingeniería e industria, ISSN: 0012-7361 (JCR Impact Factor-2017: 0.5; Quartil: Q4)

AUTOR/A:TORRAS MELENCHÓN, NÚRIA
Títol:Metodologies singulars per a l'aprenentatge en l'aprofitament tecnològic dels recursos de la natura.
Data lectura:16/11/2017
Director/a:FREIXAS BOSCH, JOSEP
Codirector/a:GRAU VILALTA, MARIA DOLORS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Torras-Melenchon, N. (2012). DISSENY D'UNA APLICACIÓ DE GEOLOCALITZACIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS PER A DISPOSITIUS MÒBILS. (M.D. GRAU - 0036).

Torras-Melenchon, N. (2013). METODOLOGIES SINGULARS PER A L'APRENENTATGE EN L'APROFITAMENT TECNOLÒGIC DELS RECURSOS DE LA NATURA..

Torras-Melenchon, N. (2018). Anàlisi i disseny d'estratègies de millora de la motivació dels alumnes de 4t d'ESO per l'assignatura de Tecnologia.

Torras-Melenchon, N.; Grau, M.D.; Font, J.; Freixas, J. (2015). EXPLORE: an action to bring science and technology closer to secondary school. - Journal of technology and science education, ISSN: 2013-6374 (JCR Impact Factor-2015: 0.0; Quartil: )

Torras-Melenchon, N.; Grau, M.D.; Font, J.; Freixas, J. (2017). Effect of a science communication event on students’ attitudes towards science and technology. - International journal of engineering education, ISSN: 0949-149X (JCR Impact Factor-2017: 0.575; Quartil: Q4)

Font, J.; Grau, M.D.; Torras-Melenchon, N. (2012). La difusión de la investigación: una experiencia de acercamiento entre la universidad y la secundaria.

Grau, M.D.; Font, J.; Torras-Melenchon, N. (2012). The knowledge fair: an activity for high school students.

Grau, M.D.; Font, J.; Torras-Melenchon, N. (2014). Feria del conocimiento: una acción de divulgación de la ciencia y la tecnología.

Torras-Melenchon, N.; Font, J.; Grau, M.D. (2014). EXPLORA: una acció per apropar la ciència i la tecnologia al professorat de Secundària.

Grau, M.D.; Torras-Melenchon, N.; Font, J. (2015). ¿Cómo organizar un evento de comunicación de la ciencia? ejemplos del Exploratori.

Grau, M.D.; Torras-Melenchon, N.; Font, J.; Freixas, J. (2016). The impact of some initiatives based on the STEM methodology and designed to bring science and technology closer to secondary school students.

Grau, M.D.; Torras-Melenchon, N.; Badia, E.; Font, J. (2016). FÒRUM de joves talents: un escenari no formal d’ensenyament/aprenentatge.

AUTOR/A:JIMÉNEZ FRANCO, MARIA ABIGAIL
Títol:Geochemical and Metallogenic Model of the Santa Fe Sn-Zn-Pb-Ag-(In) Deposit in the Central Andean Tin Belt
Data lectura:05/10/2017
Director/a:ALFONSO ABELLA, MARIA PURA
Codirector/a:CANET MIQUEL, CARLES
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Canet, C.; Hernández-Cruz, B.; Jiménez-Franco, A.; Peláez, B.; Pi, T.; Villanueva-Estrada, R.E.; Alfonso, P.; González-Partida, E.; Salinas, S. (2015). Combining ammonium mapping and short-wave infrared (SWIR) reflectance spectroscopy to constrain a model of hydrothermal alteration for the Acoculco geothermal zone, Eastern Mexico. - Geothermics, ISSN: 0375-6505 (JCR Impact Factor-2015: 2.323; Quartil: Q2)

García-Vallès, M.; Alfonso, P.; Canet, C.; Martínez, S.; Jiménez-Franco, A.; Tarrago, M.; Hernández-Cruz, B. (2015). Kaolin from Acoculco (Puebla, Mexico) as raw material: mineralogical and thermal characterization. - Clay minerals, ISSN: 0009-8558 (JCR Impact Factor-2015: 0.874; Quartil: Q3)

Jiménez-Franco, A.; Alfonso, P.; Canet, C.; García-Vallès, M.; Trujillo, J.E. (2017). Mineralogía del depósito de Sn del distrito de Santa Fe, Bolivia. - Revista de Medio Ambiente Minero y Minería, ISSN: 2519-5352

Jiménez-Franco, A.; Alfonso, P.; Canet, C.; Trujillo, J.E. (2018). Mineral chemistry of In-bearing minerals in the Santa Fe mining district, Bolivia. - Andean Geology, ISSN: 0718-7092 (JCR Impact Factor-2018: 0.696; Quartil: Q2)

Jiménez-Franco, A.; Alfonso, P.; Canet, C.; García-Vallès, M.; Trujillo, J.E. (2014). Mineralogy of the Santa Fe tin deposit, Bolivia.

García-Vallès, M.; Tarragó, M.; Martínez, S.; Alfonso, P.; Canet, C.; Jiménez-Franco, A. (2014). Mineralogical and thermal properties of kaolinite deposits from Acoculco (Mexico).

Melgarejo, J.C.; Proenza Fernandez, Joaquim; Tauler, E.; García-Vallès, M.; Martínez, S.; Nogués, J.; Alfonso, P.; Torró, L.; Campeny, M.; Castillo, M.; Villanova, C.; Amores, S.; Aiglsperger, T.; Butjosa, L.; Lehbib, S.; Pujol, N.; Schamuells , E.; Portell, L.; Jiménez-Franco, A.; Baurier, S.; Baraza, T. (2014). The BCN-SGA student chapter: a tool for insertion to research and laboral world in metallogeny.

Jiménez-Franco, A.; Alfonso, P.; Canet, C.; García-Vallès, M.; Trujillo, J.E. (2015). Mineralogical characterization of Sn deposits from the Santa Fe District, Bolivia.

Calvo, D.; Zamora, G.; Alfonso, P.; Casado, J.; Trujillo, J.E.; Jiménez-Franco, A. (2015). Remediation of acid mine drainage from the Santa Fe tin mine, Bolivia.

Jiménez-Franco, A.; Alfonso, P.; Canet, C.; Trujillo, J.E.; García-Vallès, M. (2016). Mineral assemblages in the tin (-indium) Santa Fe mining district, Bolivia.

Jiménez-Franco, A.; Alfonso, P.; Canet, C.; Climent, F.; Cruz-Pérez, M.; García-Vallès, M.; Gil, A.; Mata, J.; Mendoza, M.; Mora, J.C.; Parcerisa, D.; Poch, J.; Salgado, E. (2016). Proyecto Geoparque “Comarca Minera” en el estado de Hidalgo (México): retos, consecuencias y responsabilidades.

Sidki, N.; Jiménez-Franco, A.; Alfonso, P.; Penedo, A.; Agular, A. (2017). Mineral chemistry of ore minerals in the San Jose mine of the Oruro district, Bolivia.

Jiménez-Franco, A.; Payà Campo, A.; Alfonso, P.; García-Vallès, M. (2017). Mineral chemistry as a tool for optimization the mineral processing in the Central Andean Tin Belt.

Alfonso, P.; Jiménez-Franco, A.; Torró, L.; Sidki, N.; Canet, C.; Trujillo, J.E. (2018). Sulfur isotopic composition of sulfides from the Bolivian tin belt and metallogenic implications.

AUTOR/A:RIBAS FARGAS, DAVID
Títol:In situ groundwater remediation treatments: Natural denitrification study and nano Zero Valent Iron production.
Data lectura:14/03/2017
Director/a:MARTI GREGORIO, VICENÇ
Codirector/a:BENITO PARAMO, JOSE ANTONIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Ribas, D. (2014). Atenuació natural i induïda de la contaminació d'origen agrícola i industrial d'aigües subterrànies..

Ribas, D.; Calderer, M.; Martí, V.; Rovira, M. (2015). Effect of different seasonal conditions on the potential of wetland soils for groundwater denitrification. - Desalination and water treatment, ISSN: 1944-3994 (JCR Impact Factor-2015: 1.272; Quartil: Q3)

Ribas, D.; Cernik, M.; Martí, V.; Benito, J. (2016). Improvements in nanoscale zero-valent iron production by milling through the addition of alumina. - Journal of nanoparticle research, ISSN: 1388-0764 (JCR Impact Factor-2016: 2.02; Quartil: Q2)

Ribas, D.; Calderer, M.; Martí, V.; Johnsen, A.; Aamand , J.; Nilsson, B.; Jensen, J.; Engesgaard, P.; Morici, C. (2017). Subsurface nitrate reduction under wetlands takes place in narrow superficial zones. - Environmental technology, ISSN: 0959-3330 (JCR Impact Factor-2017: 1.666; Quartil: Q3)

Ribas, D.; Cernik, M.; Benito, J.; Filip, J.; Martí, V. (2017). Activation process of air stable nanoscale zero-valent iron particles. - Chemical engineering journal, ISSN: 1385-8947 (JCR Impact Factor-2017: 6.735; Quartil: Q1)

Nguyen, N. H. A.; Špánek, R.; Kasalický, V.; Ribas, D. (2018). Different effects of nano-scale and micro-scale zero-valent iron particles on planktonic microorganisms from natural reservoir water. - Environmental Science-Nano, ISSN: 2051-8153 (JCR Impact Factor-2018: 7.704; Quartil: Q1)

AUTOR/A:GUIMERÀ VILLALBA, XAVIER
Títol:Diseño, caracterización y aplicación de microelectrodos para el estudio de biopelículas sulfuroxidantes.
Data lectura:22/07/2016
Director/a:GAMISANS NOGUERA, JAVIER
Codirector/a:DORADO CASTAÑO, ANTONIO DAVID
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Guimera, X.; Gamisans, X. (2017). Anàlisi de dues mostres sòlides procedents d'una torre de rentat de gasos residuals.

Guimera, X.; Dorado, A.D.; Gamisans, X. (2017). Caracterización de membranas difusionales para materiales pirofóricos: Informe 1.

Guimera, X. (2014). Disseny, caracterització i aplicació de microelectrodes per a l'estudi de cinètiques en biopel.licules sulfuroxidants..

Rodriguez, D. (2015). CARACTERITZACIÓ DE BIOPEL·LÍCULES MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE MICROSENSORS. (ANTONIO DAVID DORADO CASTAÑO/XAVIER GUIMERA VILLALBA).

Moya, A.; Guimera, X.; del Campo, F.; Prats-Alfonso, E.; Dorado, A.D.; Baeza, M.; Villa, R.; Gabriel, D.; Gamisans, X.; Gabriel Buguña, Gemma (2014). Biofilm oxygen profiling using an array of microelectrodes on a microfabricated needle. - Procedia engineering, ISSN: 1877-7058 (JCR Impact Factor-2014: 0.275; Quartil: )

Santos, A.; Guimera, X.; Dorado, A.D.; Gamisans, X.; Gabriel, D. (2015). Conversion of chemical scrubbers to biotrickling filters for VOCs and H2S treatment at low contact times. - Applied microbiology and biotechnology, ISSN: 0175-7598 (JCR Impact Factor-2015: 3.376; Quartil: Q2)

Guimera, X.; Moya, A.; Dorado, A.D.; Villa, R.; Gabriel, D.; Gabriel Buguña, Gemma; Gamisans, X. (2015). Biofilm dynamics characterization using a novel DO-MEA sensor: mass transport and biokinetics. - Applied microbiology and biotechnology, ISSN: 0175-7598 (JCR Impact Factor-2015: 3.376; Quartil: Q2)

Moya, A.; Guimera, X.; Del Campo, F.; Prats-Alfonso, E.; Dorado, A.D.; Baeza, M.; Villa, R.; Gabriel, D.; Gamisans, X.; Gabriel Buguña, Gemma (2015). Profiling of oxygen in biofilms using individually addressable disk microelectrodes on a microfabricated needle. - Microchimica acta, ISSN: 0026-3672 (JCR Impact Factor-2015: 4.831; Quartil: Q1)

Guimera, X.; Dorado, A.D.; Bonsfills, A.; Gabriel Buguña, Gemma; Gabriel, D.; Gamisans, X. (2016). Dynamic characterization of external and internal mass transport in heterotrophic biofilms from microsensors measurements. - Water research (Oxford), ISSN: 0043-1354 (JCR Impact Factor-2016: 6.942; Quartil: Q1)

Guimera, X.; Moya, A.; Prats, E.; Dorado, A.D.; Villa, R.; Gamisans, X.; Gabriel, D.; Gabriel Buguña, Gemma (2013). Development of a novel microsensor for the study of oxygen profiles in biofilms.

Benzal, E.; Morral, E.; Guimera, X.; Gamisans, X.; Sole, M.; Dorado, A.D. (2014). Microrespirometry as an effective technique for monitoring biomass growth and activity in chalcopyrite bioleaching processes.

Guimera, X.; Moya, A.; Dorado, A.D.; Gabriel, D.; Gabriel Buguña, Gemma; Gamisans, X. (2014). Development of a multi-analyte microelectrode array sensor for biofilm profiling.

Guimera, X.; Dorado, A.D.; Bonsfills, A.; Gabriel, D.; Gamisans, X. (2015). Effect of biomass density on oxygen diffusivity measured inside biofilms with a MEA Sensor.

Guimera, X.; Moya, A.; Gabriel, D.; Villa, R.; Dorado, A.D.; Gabriel Buguña, Gemma; Gamisans, X. (2015). Simultaneous oxygen and pH profiling within biofilms using a minimally invasive multi electrode array sensor.

Guimera, X.; Dorado, A.D.; Gabriel Buguña, Gemma; Gabriel, D.; Gamisans, X. (2016). Towards a better understanding of biofilm dynamics through MEMS microsensors monitoring.

Guimera, X.; Mora, M.; López, L.; Dorado, A.D.; Gamisans, X.; Lafuente Sancho, Francisco Javier; Gabriel, D. (2017). Application of DO microsensors in heterogeneous respirometry to characterize H2S oxidizing biofilms grown on desulfurizing trickling beds.

Guimera, X.; Moya, A.; Rodríguez, D.; Gabriel, D.; Villa, R.; Dorado, A.D.; Gabriel, G.; Gamisans, X. (2017). Simultaneous dissolved oxygen and pH continuous monitoring through biofilms using a minimally invasive microsensor.

Guimera, X.; Mora, M.; López, L.; Dorado, A.D.; Gamisans, X.; Lafuente Sancho, Francisco Javier; Gabriel, D. (2017). Characterization of microbial activity within biofilms grown on trickling filters by microsensors measurements.

Guimera, X.; Moya, A.; Gabriel, D.; Villa, R.; Dorado, A.D.; Gabriel, G.; Gamisans, X. (2017). A novel MEMS-based sensor for simultaneous pH and dissolved oxygen profiling in biofilms.

AUTOR/A:BASCOMPTA MASSANÈS, MARC
Títol:Some approaches to improve the ventilation system in underground potash mines.
Data lectura:25/04/2016
Director/a:SANMIQUEL PERA, LLUIS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Collado, M. (2016). DISEÑO DE LA AMPLIACIÓN DE UNA CANTERA DE CORNEANA EN EL BAIX EMPORDÀ (CATALUNYA). (DAVID PARCERISA DUOCASTELLA/LLUIS SANMIQUEL PERA).

Vallory, M. (2016). CREACIÓ D'EINES PER A LA GESTIÓ DE LA VENTILACIÓ EN ARCGIS. (LLUIS SANMIQUEL PERA).

Benet, M. (2016). ESTUDIO DE CONVERGENCIAS EN LA MINA CABANASSES DE SÚRIA. (LLUIS SANMIQUEL PERA).

Freixas Berenguer, Anna (2016). MEJORA INTEGRAL DE LA MINERÍA DEL ORO A PEQUEÑA ESCALA, BOLIVIA. (MARIA PURA ALFONSO ABELLA).

Torres Barbens, Paula (2016). ESTUDI DE VIABILITAT D'UNA PEDRERA DE ROCA CALCÀRIA. (MARIA PURA ALFONSO ABELLA/JOSEP OLIVA MONCUNILL).

Urraca López, Oscar (2016). PAS SOTERRAT MITJANÇANT UNA TUNELITZACIÓ. (JOSEP OLIVA MONCUNILL).

Roman Herrera, Jose Carlos (2016). DESARROLLO DEL PROYECTO DE UN TÚNEL DEL EJE TRANSVERSAL FERROVIARIO A SU PASO POR MANRESA. (DAVID PARCERISA DUOCASTELLA).

Boyer Margalef, Ares (2016). COOPERACIÓ AMB ARM MITJANÇANT L'ESTUDI GEOTÈCNIC DE LES MINES DE LA LLANADA (COLÒMBIA). (MARIA PURA ALFONSO ABELLA/DAVID PARCERISA DUOCASTELLA).

Jurado Garayar, Dante Danilo (2016). DISEÑO PILOTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PASIVO DE INFILTRACIONES PROVENIENTES DEL DEPÓSITO DE MATERIAL INADECUADO DE MINERA LA ZANJA, PERÚ. (JOSE FONT SOLDEVILA).

Guzman Alvarez, Arnaldo Andres (2016). ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN DE UNA ACTIVIDAD EXTRACTIVA A CIELO ABIERTO. (LLUIS SANMIQUEL PERA).

Silvestre Montilla, Cristian Valentin (2016). ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA PARA UNA CANTERA A CIELO ABIERTO CON DIFERENTES FACTORES DE APROVECHAMIENTO. (LLUIS SANMIQUEL PERA).

Gil Cortiella, Ignasi (2016). SIMULACIÓ DE LES CONDICIONS AMBIENTALS DE UNA MINA A CAUSA DE UN INCENDI. (MARC BASCOMPTA MASSANES/LLUIS SANMIQUEL PERA).

Aliaga Hidalgo, Marc (2016). TRANSFORMACIÓ D'UN AUTOCAR EN VEHICLE D'OCI. (JUAN CASALS ARTIGAS).

Martínez Pardo, Sergio (2016). MORFOMETRÍA DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS A PARTIR DE IMÁGENES DE SATÉLITE DE ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL. (JUAN JORGE SANCHEZ).

Zarzo Rascon, Oriol (2016). ESTUDI SOBRE LES DOLINES DE ''LES GUIXERES'', (SÚRIA): GÈNESI I POSSIBLES INTERACCIONS AMB LES ACTIVITATS ANTRÒPIQUES. (DAVID PARCERISA DUOCASTELLA).

Puerta Angulo, Maria Jesús (2016). ESTUDIO DE INVESTIGACION Y RESERVAS DE LA AMPLIACION CANTERA MARGARITA T.M. (DAVID PARCERISA DUOCASTELLA/LLUIS SANMIQUEL PERA).

Garcia Prat, Adria (2016). CREACIÓ D'UNA XARXA DE BASES TOPOGRÀFIQUES A L'INTERIOR DE LA MINA. (LLUIS SANMIQUEL PERA/EDUARD GARCIA SERRAT-ICL IBERIA).

Navàs Ribes, Gerard (2016). REMODELACIÓ DEL CARRER POU DE LA COMETA. (LLUIS SANMIQUEL PERA).

Payà Campo, A. (2017). ESTUDIO MINERALÓGICO DEL YACIMIENTO DE POOPÓ COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL APROVECHAMIENTO. (MARIA PURA ALFONSO ABELLA).

Lopez, D. (2017). PROBLEMAS DERIVADOS DE LA RECUPERACIÓN DE ORO MEDIANTE AMALGAMACIÓN CON MERCURIO EN LA COOPERATIVA 24 DE SEPTIEMBRE, BOLIVIA. (MARIA PURA ALFONSO ABELLA).

Solorzano Valderrama, Adrian (2017). PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL YACIMIENTO DE UNA MINA SUBTERRÁNEA POR EL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN ''BENCH AND FILL STOPPING'' MEDIANTE EL SOFTWARE MINERO ''VULCAN 10.0''. (LLUIS SANMIQUEL PERA/CARLES XANDRI SOLA-MAPTEK).

De Pablo, E. (2017). ESTUDI DE LA NECESSITAT I UBICACIÓ D'UNS POUS DE VENTILACIÓ EN UNA MINA SUBTERRÀNIA. (LLUIS SANMIQUEL PERA).

Ollé Llop, Jordi (2017). DISSENY D'UNA EXPLOTACIÓ A CEL OBERT DE MINERIA METÀLICA MITJANÇANT SOFTWARE ESPECIALITZAT. (LLUIS SANMIQUEL PERA).

Prieto Portugués, Roberto Joaquín (2017). PROYECTO DE VOLADURA ESPECIAL: DERRIBO MEDIANTE VOLADURA CONTROLADA DE UNA PLANTA DE LAVADO HIDRÁULICO DE CARBÓN. (EDUARDO CAMARA ZAPATA).

Arenas Nieto, Luis (2017). PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIO. (EDUARDO CAMARA ZAPATA).

Bascompta, M.; Sanmiquel, L.; Oliva, J. (2015). Ventilation management system for underground environments. - Tunnelling and underground space technology, ISSN: 0886-7798 (JCR Impact Factor-2015: 1.741; Quartil: Q1)

Bascompta, M.; Castañón, A.; Sanmiquel, L.; Oliva, J. (2016). Heat flow assessment in an underground mine: an approach to improve the environmental conditions. - Dyna (Medellín), ISSN: 0012-7353 (JCR Impact Factor-2016: 0.25; Quartil: Q2)

Bascompta, M.; Castañón, A.; Sanmiquel, L.; Oliva, J. (2016). A GIS-based approach: Influence of the ventilation layout to the environmental conditions in an underground mine. - Journal of environmental management, ISSN: 0301-4797 (JCR Impact Factor-2016: 4.01; Quartil: Q1)

Bascompta, M.; Sanmiquel, L.; Oliva, J. (2015). Underground environment management system.

Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; Vintro, C. (2015). Gestión de la subsidencia minera en la cuenca minera potásica de Cataluña.

Bascompta, M.; Sanmiquel, L.; Anticoi, H. (2015). Friction factors determination and comparison in potash mines.

Zhang, H.; Sanmiquel, L.; Zhao, Y.; Vintro, C.; Bascompta, M. (2015). Numerical simulation of gas migration rules and comparison between U shape and U+L shape ventilation system.

Bascompta, M.; Sanmiquel, L. (2015). Determination of the environmental conditions in an underground mine.

Zhang, H.; Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; Zhao, Y. (2015). Experimental study of gas emission, distribution and migration rules in mini mine ventilation network.

Alfonso, P.; Freixas, A.; Bascompta, M.; Aranibar, A.M.; Villegas, K.; García-Noguero, E. M.; Higueras, P.; Saraiva, A.C. (2016). Mercury pollution from the artisanal mining in Yani gold district, Northern Bolivia.

Boyer, A.; Alfonso, P.; Parcerisa, D.; Bascompte, J.; Bascompta, M. (2016). Estudio geotécnico de las minas de oro de La Llanada, Colombia.

Bascompta, M.; Sanmiquel, L.; Alfonso, P. (2016). Evolución del nivel preventivo en actividades mineras de Sur América.

Bascompta, M.; Sanmiquel, L.; de Felipe, J.J.; Oliva, J. (2016). Evaluación de la cultura preventiva dentro del ámbito minero en Sur América.

Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; de Felipe, J.J.; Freijo, M. (2016). Gestión de la prevención a través de un Sistema de Información geográfica.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2021Investigació, disseny i desenvolupament, test industrial de dispositius i circuits electrònics de detecció i mesura de camps elèctricSOFAMEL, SL
29/06/202031/12/2020Donació UCEN 2020PRODUCTORA ELECTRICA URGELLENCA SA
05/05/202031/12/2023La finalitat del present conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Bergaen l’execució de les activitats que es portaran a terme al llarg dels propers 4 anys, de l’any 2020al 2AYUNTAMIENTO DE BERGA
01/03/202030/09/2020Separación de las fracciones de arenas y finos de fundición para incrementar su potencial de valorización en una nueva aplicación, dentro del proyecto: ARC027/19/00042 concedido por la Agencia de ResiFUNDERÍA CONDALS, S.A.
02/01/202001/01/2023CÀTEDRA "PREMIUM" ICL EN MINERIA SOSTENIBLEIberpotash, S.A.
25/11/201930/04/2020El present conveni té per objecte tutoritzar des de l'EPSEM als alumnes participants a l'INNOVA Petit 2019-20 per resoldre dubtes tècnics dels projectes/prototips creats.AG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
25/11/201930/04/2020ProjecteINNOVA petit 2019-2020AG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
17/10/201917/10/2021Modelització i desenvolupament d'un nou procés per a la purificació del caco3ACC10
01/10/201930/09/2021Young students as critical science detectivesCommission of European Communities
01/10/201930/09/20212019-1-DK01-KA201-060167 Young Students - Young students as critical science detectivesUnió Europea
03/09/201910/10/2019L’objecte del contracte és l'estudi de les possibles aplicacions derivades de la detecció de vibracions, a partir de la mesura d’acceleracions, que apareixen en els sistemes de fixacions per a vies deACOSTA INGENIEROS
01/09/201931/03/2023SUSTAINABLE BIOGAS PURIFICATION SYSTEM IN LANDFILLS AND MUNICIPAL SOLID WASTES TREATMENT PLANTSEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
19/06/201931/12/2019COL·LABORACIO EN FORMACIO PEL FORUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA (EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA)PRODUCTORA ELECTRICA URGELLENCA SA
27/05/201931/12/2019DONACIO MONTAJES RUS SL PER FORUM JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2019 (EXPLORATORI)MONTAJES RUS, S.L.
17/05/201931/12/2019DONACIO SERRADORA BOIX SL PER FORUM JOVES TALENTS CATALUNYA (EXPLORATORI) 2019SERRADORA BOIX, S.L.
14/05/201931/12/2019DONACIO FORUM JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2019LIVEN S.A.
01/05/201931/10/2020Optimització i validació d'un prototip amb base biotecnològica per a la recuperació de metalls valuosos en residus electrònicsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A003 Enfortiment de capacitats agroproductivas de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo i el seu entorn. Pla participatiu de desenvolupament integral amb la UMSS i la coop. de dones indigènes constructores.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A004 Millores en el sistema de monitoratge de la instal·lació fotovoltaica d'AgoïtaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A005 Identificació de projectes TIC en les escoles i residències de la Fundació PUSE a SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Valoració ambiental i econòmica per la sostenibilitat de les activitats mineres d’or, Sn i In A Bolívia i Sud-mig del PerúCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201931/12/2021Mejora del tratamiento de gases de combustion (NOx) mediante biorreactores con transferencia de materia mejorada y el uso de herramientas avanzadas de análisis de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Subvenció per a activitats de l'Observatori de RecercaACC10
01/12/201831/05/2019Estudiar a escala laboratorio y con modelización el comportamiento de finos en la molienda en barras de todo uno de potasa y ver que parámetros se pueden afectar de una manera más eficiente para reducIBERPOTASH, S.A.
02/11/201830/04/2019Establir una tutoria de cinc becaris/becàries per un total de 20h cadascú/casdascuna per resoldre dubtes tècnics dels projectes/prototips creats pels grups de secundària, dins el marc del projecte InnAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
01/09/201831/05/2020ANALISI NORMATIVA, DISSENY TESTS ELECTRICS, DISSENY I POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'EQUIP DE LABORATORI, POSSIBILITAT UTILITZAR DISPOSITIUS BLE A GUANTS, PROTOTIPUS BLESOFAMEL, SL
01/09/201828/02/2019Estudio que tiene como objetivo estudiar la reducción a escala pilota de Bromo en la SCP (Súria Cristalization Plan)IBERPOTASH, S.A.
13/06/201831/12/2018PARTICIPACIO DE L'EMPRESA LIVEN SA EN EL PROJECTE FORUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA, DE L'EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURALIVEN S.A.
11/06/201831/12/2018PARTICIPACIO EMPRESA MONTAJES RUS EN PROJECTE FORUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2018 DE L'EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURAMONTAJES RUS, S.L.
08/06/201831/12/2018PARTICIPACIO DE L'EMPRESA SERRADORA BOIX EN EL PROJECTE FÒRUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA, DE L'EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA.SERRADORA BOIX, S.L.
02/05/201802/11/2021Tecnologies biologiques avançades d'eliminacio de contaminants gasososAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/04/201825/04/2018Método para recuperación biológica de metales en residuos eléctricos y electrónicos
16/04/201830/06/2020ELIMINACIÓN DE ALTAS CARGAS DE AMONÍACO EN EFLUENTES GASEOSOS MEDIANTE TECNOLOGÍAS BIOLÓGICAS OPTIMIZADASECOLOGÍA TÉCNICA, S.A.
01/04/201831/12/2018Col·laboració amb Exploratori dels Recursos de la Natura pel projecte TECNO-Festival de la BaellsAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
01/03/201804/09/2018Utilització tecnologia IOT/Bluetooth per sensoritzar una grua utilitzada en treballs elèctrics en tensió per evitar la intrusió en zona de perill de descàrrega elèctrica.SOFAMEL, SL
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O026 U017 Optimització de la mineria a BolíviaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U017 Suport a la petita mineria i mineria artesanal boliviana per a la valoració dels recursos d'In, Sn i Ag i l'optimització en la recuperacióCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
16/02/201831/12/2019BIOEXTRACCIO DE METALLS D'EQUIPS ELECTRONICS EN DESUS.BIOMETALLUMFUNDACIO LA CAIXA
01/01/201831/12/2020EXPLORATORI dels Recursos de la NaturaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Recuperación de recursos mediante integración de procesos por membranasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Estudio simultáneo de los procesos de movilidad y reactividad de nanopartículas en medios porosos para la eliminación y recuperación de contaminantes en aguasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018FCT-17-12530: ScienceGirls: ¡Sí a la ciencia y a la tecnología!FUND.ESPAÑOLA CIENCIA Y TECNOLOGIA
01/01/201830/09/2018Smart technologies based on predictive models and artificial intelligence to be applied to the mining sectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Circulacion de fluidos durante la evolucion de cuencas invertidas y cinturones orogenicos: aplicacion en el almacenamiento de CO2Ministerio de Economía, Industria y Competitividad - Agencia Estatal de Investigación
01/09/201729/02/2020Open Science SchoolingCommission of European Communities
21/07/201726/04/2018VALORITZACIÓ ECONÒMICA I SOSTENIBLE DE RESIDUS ELECTRÒNICSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/06/201715/02/2018Estudi geològic de la distribució de l'or en el jaciment de Relave, Ayacucho, PerúCentre de Cooperació per al Desenvolupament
07/06/201731/12/2017Premi Medi Ambient 2017 del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Projecte SAVEnergy de l'Exploratori dels Recursos de la NaturaGENCAT-DEP TERRITORI I SOSTENIB
01/06/201731/01/2018Influència de la cooperació en la mineria artesanal i el rol dels cooperantsCentre de Cooperació per al Desenvolupament
31/05/201731/12/2017EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA - FORUM JOVES TALENTS CATALUYA 2017 - SERRADORA BOIX SLSERRADORA BOIX, S.L.
20/02/201728/02/2018Estudio geomorfológico de estructuras mineras mediante georadar tripulado en dronIDRONE BARCELONA SL
08/01/201701/01/2020CÀTEDRA IBERPOTASH EN MINERIA SOSTENIBLEIberpotash, S.A.
03/01/201730/09/2017Monitoratge de la instal·lació fotovoltaica de la granja d'AgoïtaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201731/12/2017Exploratori Recursos de la Natura - Tecno Festival de la Baells 2017 - Agència de Desenvolupament del BerguedàAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
30/12/201629/12/2020Robots autónomos diestros como co-trabajadores con operadores humanosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201622/12/2016Procedimiento y circuito para la recepción de paquetes de datos según el estándar IEEE 802.15.4 (MSK)
01/09/201631/08/2018ScienceGirls: Teenage girls as co-creators of science earning engagementEuropean Comission
29/07/201628/01/2020Doctorat IndustrialAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/07/201618/07/2016Identificació de projectes TIC en la granja d'AgoïtaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/07/201631/12/2016Càlcul, disseny i fabricació de l'estructura de la màquina de marcatge amb peces fabricades amb materials no definitius, al tractar-se d'un prototipus.ABETO ROJO MEDITERRÁNEO, SL
27/06/201628/03/2017Suport als miners de les cooperatives Yani i Señor de Mayo per a la obtenció de la certificació FairminedCentre de Cooperació per al Desenvolupament
01/06/201601/03/2018Desenvolupament d'un sensor de tensió DC sense contacte ni amb la línia elèctrica ni amb terraSOFAMEL, SL
01/06/201628/02/2017Elaboració de material didàctic a través d'un sistema interactiu (TIC) per difondre la problemàtica de la mineria artesanalCentre de Cooperació per al Desenvolupament
23/05/201631/12/2016TECNO FESTIVAL DE LA BAELLS 2016. EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURAAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
03/05/201631/12/2025Donació per Fórum Joves Talents de Catalunya 2016CIRCUTOR S.A.
28/04/201631/12/2016UPC-Red Electrica de España S.A.U.: Exploratori dels Recursos de la Natura - Fòrum Joves Talents de Catalunya 2016 - La energía: transición hacia el futuroRED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU
15/03/201631/12/2017UPC-Consell Comarcal Berguedà: temes didàctics Instituts del Berguedà - qüestions de patrimoni per sol·licitar ajudes europeesCONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ
09/03/201631/12/20162N FORUM JOVES TALENTS DE CATALUNYA - EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURASERRADORA BOIX, S.L.
01/01/201631/12/2016Exploratori dels Recursos de la Natura. Cursos Explora 2016FUNDACIO LA CAIXA
01/01/201630/06/2020Diseño de estratégias avanzadas de control y detección de fallos para sistemas mecatrónicos complejos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Avances en comunicaciones inalámbricas de muy bajo consumo y su aplicación a la monitorización continua de la marcha humanaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019DESARROLLO DE UN PROCESO DE ABSORCIÓN SELECTIVA DE SOx Y NOx DE GASES DE COMBUSTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE BIOPELÍCULAS DEL PROCESO BIOLÓGICO PARA SU VALORIZACIÓN.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Flujo de fluidos durante la evolución de un orógeno: caracterización diagenética, hidrotermal y metamórfica con aplicación al almacenamiento de gas y exploración de mineralesDirección General de Investigación Científica y Técnica
01/12/201530/11/2017Barcelona Knowledge Campus (CEI15/15)Ministerio de Educación Cultura y Deporte
13/11/201513/11/2015Procedimiento para el tratamiento de aguas residuales: proceso FLOX
01/07/201530/09/2015Millora integral en les activitats mineres: Medi ambient i prevenció de riscos laboralsCentre de Cooperació per al Desenvolupament
01/06/201531/05/2016Proposta i/o avaluació de solucions tècniques pels projectes desenvolupats per l'empresa.SOFAMEL, SL
28/05/201528/09/2015Assessorament quantitat d'hidrocarburs aromàtics que intervenen en instal·lació de creosotatge de fustaPYMSAFOREST S.L.
13/05/201531/12/2015Donació Fundació AGBAR per celebració Fòrum Joves Talents de CatalunyaFUNDACIO AGBAR
01/05/201531/12/2018Nuevas formulaciones para la obtención del pigmento azul ultramarCORPORACION QUIMICA VHEM SL
20/04/201531/12/2015Exploratori dels Recursos de la Natura. Organització dels premis TECNO-BaellsAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
09/03/201531/12/2015Donació de Catalana de Perforacions per projecte Fòrum Joves Talents de CatalunyaCATALANA DE PERFORACIONS, S.A.
27/02/201531/12/2099Col·laboració - Donació per Fòrum Joves Talents de CatalunyaLIVEN S.A.
10/02/201531/12/2099Col·laboració - Donació Fòrum Joves Talents CatalunyaCALAF GRUP
01/01/201531/12/2015Exploratori dels Recursos de la Natura. Cursos ExploraFUNDACIO LA CAIXA
01/01/201530/06/2018Study of metals and inorganic compounds attenuation processes in groundwater by using of mineral nanoparticlesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Valorización de sub-productos de efluentes industriales: integración de tecnologías de membranas en las etapas de separación, concentración y purificaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2021Investigació, disseny i desenvolupament, test industrial de dispositius i circuits electrònics de detecció i mesura de camps elèctricSOFAMEL, SL
29/06/202031/12/2020Donació UCEN 2020PRODUCTORA ELECTRICA URGELLENCA SA
05/05/202031/12/2023La finalitat del present conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Bergaen l’execució de les activitats que es portaran a terme al llarg dels propers 4 anys, de l’any 2020al 2AYUNTAMIENTO DE BERGA
01/03/202030/09/2020Separación de las fracciones de arenas y finos de fundición para incrementar su potencial de valorización en una nueva aplicación, dentro del proyecto: ARC027/19/00042 concedido por la Agencia de ResiFUNDERÍA CONDALS, S.A.
02/01/202001/01/2023CÀTEDRA "PREMIUM" ICL EN MINERIA SOSTENIBLEIberpotash, S.A.
25/11/201930/04/2020El present conveni té per objecte tutoritzar des de l'EPSEM als alumnes participants a l'INNOVA Petit 2019-20 per resoldre dubtes tècnics dels projectes/prototips creats.AG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
25/11/201930/04/2020ProjecteINNOVA petit 2019-2020AG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
17/10/201917/10/2021Modelització i desenvolupament d'un nou procés per a la purificació del caco3ACC10
01/10/201930/09/2021Young students as critical science detectivesCommission of European Communities
01/10/201930/09/20212019-1-DK01-KA201-060167 Young Students - Young students as critical science detectivesUnió Europea
03/09/201910/10/2019L’objecte del contracte és l'estudi de les possibles aplicacions derivades de la detecció de vibracions, a partir de la mesura d’acceleracions, que apareixen en els sistemes de fixacions per a vies deACOSTA INGENIEROS
01/09/201931/03/2023SUSTAINABLE BIOGAS PURIFICATION SYSTEM IN LANDFILLS AND MUNICIPAL SOLID WASTES TREATMENT PLANTSEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
19/06/201931/12/2019COL·LABORACIO EN FORMACIO PEL FORUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA (EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA)PRODUCTORA ELECTRICA URGELLENCA SA
27/05/201931/12/2019DONACIO MONTAJES RUS SL PER FORUM JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2019 (EXPLORATORI)MONTAJES RUS, S.L.
17/05/201931/12/2019DONACIO SERRADORA BOIX SL PER FORUM JOVES TALENTS CATALUNYA (EXPLORATORI) 2019SERRADORA BOIX, S.L.
14/05/201931/12/2019DONACIO FORUM JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2019LIVEN S.A.
01/05/201931/10/2020Optimització i validació d'un prototip amb base biotecnològica per a la recuperació de metalls valuosos en residus electrònicsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A003 Enfortiment de capacitats agroproductivas de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo i el seu entorn. Pla participatiu de desenvolupament integral amb la UMSS i la coop. de dones indigènes constructores.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A004 Millores en el sistema de monitoratge de la instal·lació fotovoltaica d'AgoïtaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A005 Identificació de projectes TIC en les escoles i residències de la Fundació PUSE a SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Valoració ambiental i econòmica per la sostenibilitat de les activitats mineres d’or, Sn i In A Bolívia i Sud-mig del PerúCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201931/12/2021Mejora del tratamiento de gases de combustion (NOx) mediante biorreactores con transferencia de materia mejorada y el uso de herramientas avanzadas de análisis de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Subvenció per a activitats de l'Observatori de RecercaACC10
01/12/201831/05/2019Estudiar a escala laboratorio y con modelización el comportamiento de finos en la molienda en barras de todo uno de potasa y ver que parámetros se pueden afectar de una manera más eficiente para reducIBERPOTASH, S.A.
02/11/201830/04/2019Establir una tutoria de cinc becaris/becàries per un total de 20h cadascú/casdascuna per resoldre dubtes tècnics dels projectes/prototips creats pels grups de secundària, dins el marc del projecte InnAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
01/09/201831/05/2020ANALISI NORMATIVA, DISSENY TESTS ELECTRICS, DISSENY I POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'EQUIP DE LABORATORI, POSSIBILITAT UTILITZAR DISPOSITIUS BLE A GUANTS, PROTOTIPUS BLESOFAMEL, SL
01/09/201828/02/2019Estudio que tiene como objetivo estudiar la reducción a escala pilota de Bromo en la SCP (Súria Cristalization Plan)IBERPOTASH, S.A.
13/06/201831/12/2018PARTICIPACIO DE L'EMPRESA LIVEN SA EN EL PROJECTE FORUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA, DE L'EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURALIVEN S.A.
11/06/201831/12/2018PARTICIPACIO EMPRESA MONTAJES RUS EN PROJECTE FORUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2018 DE L'EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURAMONTAJES RUS, S.L.
08/06/201831/12/2018PARTICIPACIO DE L'EMPRESA SERRADORA BOIX EN EL PROJECTE FÒRUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA, DE L'EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA.SERRADORA BOIX, S.L.
02/05/201802/11/2021Tecnologies biologiques avançades d'eliminacio de contaminants gasososAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/04/201825/04/2018Método para recuperación biológica de metales en residuos eléctricos y electrónicos
16/04/201830/06/2020ELIMINACIÓN DE ALTAS CARGAS DE AMONÍACO EN EFLUENTES GASEOSOS MEDIANTE TECNOLOGÍAS BIOLÓGICAS OPTIMIZADASECOLOGÍA TÉCNICA, S.A.
01/04/201831/12/2018Col·laboració amb Exploratori dels Recursos de la Natura pel projecte TECNO-Festival de la BaellsAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
01/03/201804/09/2018Utilització tecnologia IOT/Bluetooth per sensoritzar una grua utilitzada en treballs elèctrics en tensió per evitar la intrusió en zona de perill de descàrrega elèctrica.SOFAMEL, SL
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O026 U017 Optimització de la mineria a BolíviaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U017 Suport a la petita mineria i mineria artesanal boliviana per a la valoració dels recursos d'In, Sn i Ag i l'optimització en la recuperacióCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
16/02/201831/12/2019BIOEXTRACCIO DE METALLS D'EQUIPS ELECTRONICS EN DESUS.BIOMETALLUMFUNDACIO LA CAIXA
01/01/201831/12/2020EXPLORATORI dels Recursos de la NaturaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Recuperación de recursos mediante integración de procesos por membranasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Estudio simultáneo de los procesos de movilidad y reactividad de nanopartículas en medios porosos para la eliminación y recuperación de contaminantes en aguasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018FCT-17-12530: ScienceGirls: ¡Sí a la ciencia y a la tecnología!FUND.ESPAÑOLA CIENCIA Y TECNOLOGIA
01/01/201830/09/2018Smart technologies based on predictive models and artificial intelligence to be applied to the mining sectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Circulacion de fluidos durante la evolucion de cuencas invertidas y cinturones orogenicos: aplicacion en el almacenamiento de CO2Ministerio de Economía, Industria y Competitividad - Agencia Estatal de Investigación
01/09/201729/02/2020Open Science SchoolingCommission of European Communities
21/07/201726/04/2018VALORITZACIÓ ECONÒMICA I SOSTENIBLE DE RESIDUS ELECTRÒNICSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/06/201715/02/2018Estudi geològic de la distribució de l'or en el jaciment de Relave, Ayacucho, PerúCentre de Cooperació per al Desenvolupament
07/06/201731/12/2017Premi Medi Ambient 2017 del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Projecte SAVEnergy de l'Exploratori dels Recursos de la NaturaGENCAT-DEP TERRITORI I SOSTENIB
01/06/201731/01/2018Influència de la cooperació en la mineria artesanal i el rol dels cooperantsCentre de Cooperació per al Desenvolupament
31/05/201731/12/2017EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA - FORUM JOVES TALENTS CATALUYA 2017 - SERRADORA BOIX SLSERRADORA BOIX, S.L.
20/02/201728/02/2018Estudio geomorfológico de estructuras mineras mediante georadar tripulado en dronIDRONE BARCELONA SL
08/01/201701/01/2020CÀTEDRA IBERPOTASH EN MINERIA SOSTENIBLEIberpotash, S.A.
03/01/201730/09/2017Monitoratge de la instal·lació fotovoltaica de la granja d'AgoïtaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201731/12/2017Exploratori Recursos de la Natura - Tecno Festival de la Baells 2017 - Agència de Desenvolupament del BerguedàAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
30/12/201629/12/2020Robots autónomos diestros como co-trabajadores con operadores humanosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201622/12/2016Procedimiento y circuito para la recepción de paquetes de datos según el estándar IEEE 802.15.4 (MSK)
01/09/201631/08/2018ScienceGirls: Teenage girls as co-creators of science earning engagementEuropean Comission
29/07/201628/01/2020Doctorat IndustrialAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/07/201618/07/2016Identificació de projectes TIC en la granja d'AgoïtaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/07/201631/12/2016Càlcul, disseny i fabricació de l'estructura de la màquina de marcatge amb peces fabricades amb materials no definitius, al tractar-se d'un prototipus.ABETO ROJO MEDITERRÁNEO, SL
27/06/201628/03/2017Suport als miners de les cooperatives Yani i Señor de Mayo per a la obtenció de la certificació FairminedCentre de Cooperació per al Desenvolupament
01/06/201601/03/2018Desenvolupament d'un sensor de tensió DC sense contacte ni amb la línia elèctrica ni amb terraSOFAMEL, SL
01/06/201628/02/2017Elaboració de material didàctic a través d'un sistema interactiu (TIC) per difondre la problemàtica de la mineria artesanalCentre de Cooperació per al Desenvolupament
23/05/201631/12/2016TECNO FESTIVAL DE LA BAELLS 2016. EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURAAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
03/05/201631/12/2025Donació per Fórum Joves Talents de Catalunya 2016CIRCUTOR S.A.
28/04/201631/12/2016UPC-Red Electrica de España S.A.U.: Exploratori dels Recursos de la Natura - Fòrum Joves Talents de Catalunya 2016 - La energía: transición hacia el futuroRED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU
15/03/201631/12/2017UPC-Consell Comarcal Berguedà: temes didàctics Instituts del Berguedà - qüestions de patrimoni per sol·licitar ajudes europeesCONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ
09/03/201631/12/20162N FORUM JOVES TALENTS DE CATALUNYA - EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURASERRADORA BOIX, S.L.
01/01/201631/12/2016Exploratori dels Recursos de la Natura. Cursos Explora 2016FUNDACIO LA CAIXA
01/01/201630/06/2020Diseño de estratégias avanzadas de control y detección de fallos para sistemas mecatrónicos complejos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Avances en comunicaciones inalámbricas de muy bajo consumo y su aplicación a la monitorización continua de la marcha humanaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019DESARROLLO DE UN PROCESO DE ABSORCIÓN SELECTIVA DE SOx Y NOx DE GASES DE COMBUSTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE BIOPELÍCULAS DEL PROCESO BIOLÓGICO PARA SU VALORIZACIÓN.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Flujo de fluidos durante la evolución de un orógeno: caracterización diagenética, hidrotermal y metamórfica con aplicación al almacenamiento de gas y exploración de mineralesDirección General de Investigación Científica y Técnica
01/12/201530/11/2017Barcelona Knowledge Campus (CEI15/15)Ministerio de Educación Cultura y Deporte
13/11/201513/11/2015Procedimiento para el tratamiento de aguas residuales: proceso FLOX
01/07/201530/09/2015Millora integral en les activitats mineres: Medi ambient i prevenció de riscos laboralsCentre de Cooperació per al Desenvolupament
01/06/201531/05/2016Proposta i/o avaluació de solucions tècniques pels projectes desenvolupats per l'empresa.SOFAMEL, SL
28/05/201528/09/2015Assessorament quantitat d'hidrocarburs aromàtics que intervenen en instal·lació de creosotatge de fustaPYMSAFOREST S.L.
13/05/201531/12/2015Donació Fundació AGBAR per celebració Fòrum Joves Talents de CatalunyaFUNDACIO AGBAR
01/05/201531/12/2018Nuevas formulaciones para la obtención del pigmento azul ultramarCORPORACION QUIMICA VHEM SL
20/04/201531/12/2015Exploratori dels Recursos de la Natura. Organització dels premis TECNO-BaellsAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
09/03/201531/12/2015Donació de Catalana de Perforacions per projecte Fòrum Joves Talents de CatalunyaCATALANA DE PERFORACIONS, S.A.
27/02/201531/12/2099Col·laboració - Donació per Fòrum Joves Talents de CatalunyaLIVEN S.A.
10/02/201531/12/2099Col·laboració - Donació Fòrum Joves Talents CatalunyaCALAF GRUP
01/01/201531/12/2015Exploratori dels Recursos de la Natura. Cursos ExploraFUNDACIO LA CAIXA
01/01/201530/06/2018Study of metals and inorganic compounds attenuation processes in groundwater by using of mineral nanoparticlesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Valorización de sub-productos de efluentes industriales: integración de tecnologías de membranas en las etapas de separación, concentración y purificaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt