Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Recursos Naturals i Medi Ambient

Recursos Naturals i Medi Ambient

La societat del segle XXI requereix tecnologies que permetin un aprofitament òptim dels recursos naturals, mantenint en tot moment una actitud respectuosa amb els criteris de sostenibilitat exposats a Johannesburg i al Fòrum Universal de les Cultures de 2004. El programa desenvolupa les seves investigacions en l’àmbit de l’ús dels recursos geològics disponibles sota el prisma de la minimització del seu impacte ambiental. Aquesta perspectiva és considerada des d’un punt de vista holístic, que inclou tots els aspectes mediambientals, des de l’obtenció de la matèria primera fins a la seva deposició un cop convertida en residu, incloent-hi totes les etapes relacionades amb la seva transformació fisicoquímica. En aquest marc, el Programa de Doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient proposa un conjunt de línies de recerca que han afavorit, durant els disset anys de la seva existència una conscienciació més gran de la preservació de l’entorn en la utilització dels recursos naturals.

El Programa de Doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient té com a objecte oferir formació avançada en aspectes propis de la investigació de l’aprofitament dels recursos naturals i el seu impacte en el medi ambient. El programa ofereix la possibilitat d’obtenir el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals (MsC) com a títol acreditatiu de la seva formació d’alt nivell que inclou treballs experimentals i de camp. 

COORDINADOR/A

Dorado Castaño, Toni

CONTACTE

UPC Manresa

Av. Bases de Manresa, 61-73

08242 Manresa

Tel.: 938 777 228

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat RNMA correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència el seu treball i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

8

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:


CONTACTE:
Rexach Cabrera, Llucia

UPC Manresa

Av. Bases de Manresa, 61-73

08242 Manresa

Tel.: 938 777 228


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat RNMA correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència el seu treball i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Seran admesos al programa els estudiants que hagin cursat preferentment el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals, vinculat al programa, o un màster universitari de continguts afins a les línies de recerca del programa (àrees temàtiques d’enginyeria o ciències experimentals). En aquest cas no es requereixen complements de formació.

L’admissió en altres casos serà estudiada per la Comissió Acadèmica del programa i podrà comportar la realització de 20 crèdits de formació específica dins el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals. La durada d’aquesta formació tindrà un termini màxim d’un curs acadèmic.

A més dels procediments i criteris generals, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat estableix els següents criteris de selecció i ponderació:

• L’adequació de la formació prèvia de l’alumne a les línies de recerca del programa de doctorat: 50%.

• Expedient acadèmic del candidat: 30%.

• Beca de recerca atorgada per organisme públic o privat: 10%.

• Idiomes: 5%.

• Cartes de recomanació: 5%.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat pot exigir, en funció del perfil d’ingrés dels doctorands, que se superin complements de formació específics. Els complements poden ser de formació investigadora o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Els estudiants que hagin cursat el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals, vinculat al programa, o un màster universitari de continguts afins a les línies de recerca del programa (àrees temàtiques d’enginyeria o ciències experimentals) no hauran de realitzar complements formatius.

L’admissió en el cas d’altres perfils formatius serà estudiada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat i podria suposar la realització de 20 crèdits de formació específica dins el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals. La durada d’aquesta formació tindrà un termini màxim d’un curs acadèmic. 

Període de matrícula dels nous doctorands

S’ha de fer en els dies indicats en la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula: primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

1. Tutories: 3 h/setmana (423 hores totals). Activitat obligatòria.
2. Curs: Eines metodològiques per a la recerca en el camp de recursos naturals: 45 hores. Activitat optativa.
3. Seminaris: 2 h/mes (72 hores totals). Activitat optativa.
4. Estada de recerca: 480 hores. Activitat optativa.
5. Mobilitat: 40 hores. Activitat optativa.
6. Cursos:
• Coneix els recursos i serveis bàsics de les biblioteques: 2 hores. Obligatori.
• Comença la tesi amb bon peu: organitza la informació: 2 hores. Obligatori.
• Recursos i serveis d’informació en enginyeria: 2 hores. Optatiu.
• Aprofundeix en l’ús de Mendeley per gestionar bibliografia: 2 hores. Optatiu.
• Publicació, visibilitat i indicadors d’impacte: 2 hores. Optatiu.
7. Avaluació dels DAD i el pla de recerca: 1 hora. Obligatori.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

http://www.biofiltration.cat/

https://www.exploratori.org/

https://www.ub.edu/web/ub/en/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/grups/fitxa/R/REMIJAPS/index.html

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:09:06.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:08:01.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/10/2020 05:07:30.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:ANTICOI SUDZUKI, HERNÁN FRANCISCO
Títol:Strategic Minerals Milling Modelling of High Pressure Grinding Rolls and Process Parameters Dependency.
Data lectura:18/12/2019
Director/a:OLIVA MONCUNILL, JOSEP
Codirector/a:ALFONSO ABELLA, MARIA PURA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Anticoi, H. (2019). Strategic Minerals Milling Modelling of High Pressure Grinding Rolls and Process Parameters Dependency..

Bertran Marti, Francesc Adria (2020). INSTAL·LACIONS I ESTUDI D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'IGUALADA FASHION AND DESIGN HUB. (JOSE JUAN DE FELIPE BLANCH/MARC BASCOMPTA MASSANES/DANI ROIG IGLESIAS-GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, S.L.).

Forns Sant, Patricia (2020). LA EXPLOTACIÓN DEL ORO EN EL RÍO MAPIRI. SISTEMA ACTUAL Y MEJORAS. (MARIA PURA ALFONSO ABELLA).

Anticoi, H.; Guasch, E.; Oliva, J.; Alfonso, P.; Bascompta, M.; Sanmiquel, L. (2019). High-pressure grinding rolls: model validation andfunction parameters dependency on processconditions. (JCR Impact Factor-2018: 3.327; Quartil: Q1)

AUTOR/A:VIVES COSTA, JORDI
Títol:Modelització mitjançant Dinàmica de Fluids Computacional del Mòdul Hidromètric del segle XIX de la Sèquia de Manresa.
Data lectura:15/07/2019
Director/a:FELIPE BLANCH, JOSE JUAN DE
Codirector/a:PEÑA PITARCH, ESTEBAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Peña-Pitarch, E.; A. Al Omar; Alcelay, J. I.; Vives, J. (2019). Virtual human hand: grasps and fingertip deformation.

Vives, J. (2019). Modelització mitjançant Dinàmica de Fluids Computacional del Mòdul Hidromètric del segle XIX de la Sèquia de Manresa..

Garcia Playa, David (2019). TRANSICIÓ CAP A LA INDÚSTRIA 4.0 I ESTUDI DE FUITES D'AIGUA A AICSA. (JUAN MARTINEZ DOMENE/ADELA PAGES BERNAUS, UDL-EEI/DAVID PLANAS PLANAGUMA-AIGÜES DE CASTELLBISBAL EMPRESA MIXTA, S.L.).

Cañizares Bastidas, Pau (2019). DESENVOLUPAMENT D'UN PANELL D'INSTRUMENTS DIGITAL D'AUTOMOCIÓ. (PERE PALA SCHONWALDER).

Soriano Lopez, Enric (2019). AVALUAR L'EFECTE D'UTILITZAR PERÒXIDS DE BAIXA Tº DE DESCOMPOSICIÓ EN MESCLES DE CAUTXÚ D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM). (FRANCESC XAVIER DE LAS HERAS CISA/LIDIA GARCIA SAEZ-GATES PT SPAIN, S.A.).

Vives, J.; de Felipe, J.J.; Peña-Pitarch, E. (2019). Numerical model for a nineteenth-century hydrometric module. (JCR Impact Factor-2017: 1.616; Quartil: Q2)

Bascompta, M.; Sanmiquel, L.; de Felipe, J.J.; Vives, J. (2019). Friction factors determination of the auxiliary ventilation system in an underground mine.

AUTOR/A:PRADES MARTELL, LLEDÓ
Títol:Computational fluid dynamics techniques for fixed-bed biofilm systems modeling: Numerical simulations and experimental characterization
Data lectura:13/12/2018
Director/a:GAMISANS NOGUERA, JAVIER
Codirector/a:DORADO CASTAÑO, ANTONIO DAVID
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Prades, L. (2018). Computational fluid dynamics techniques for fixed-bed biofilm systems modeling: Numerical simulations and experimental characterization.

de las Heras, F.X.C.; Benzal, E.; Bonsfills, A.; Busquets, P.; Dorado, A.D.; Gamisans, X.; Gorchs, R.; Grau, M.D.; Guimera, X.; Lao, C.; Morral, E.; Prades, L.; Sala, F.; Sole, M.; Torra, Imma (2019). Eina per a la captació de talent al grau d'enginyeria química (#TEQxC2): el cas de la UPC Manresa.

AUTOR/A:TORRAS MELENCHÓN, NÚRIA
Títol:Metodologies singulars per a l'aprenentatge en l'aprofitament tecnològic dels recursos de la natura.
Data lectura:16/11/2017
Director/a:FREIXAS BOSCH, JOSEP
Codirector/a:GRAU VILALTA, MARIA DOLORS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Torras-Melenchon, N. (2017). Metodologies singulars per a l'aprenentatge en l'aprofitament tecnològic dels recursos de la natura..

Torras-Melenchon, N.; Grau, M.D.; Font, J.; Freixas, J. (2017). Effect of a science communication event on students’ attitudes towards science and technology. (JCR Impact Factor-2017: 0.575; Quartil: Q4)

AUTOR/A:JIMÉNEZ FRANCO, MARIA ABIGAIL
Títol:Geochemical and Metallogenic Model of the Santa Fe Sn-Zn-Pb-Ag-(In) Deposit in the Central Andean Tin Belt
Data lectura:05/10/2017
Director/a:ALFONSO ABELLA, MARIA PURA
Codirector/a:CANET MIQUEL, CARLES
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Jiménez-Franco, A.; Alfonso, P.; Canet, C.; García-Vallès, M.; Trujillo, J.E. (2017). Mineralogía del depósito de Sn del distrito de Santa Fe, Bolivia.

Sidki, N.; Jiménez-Franco, A.; Alfonso, P.; Penedo, A.; Agular, A. (2017). Mineral chemistry of ore minerals in the San Jose mine of the Oruro district, Bolivia.

Jiménez-Franco, A.; Payà Campo, A.; Alfonso, P.; García-Vallès, M. (2017). Mineral chemistry as a tool for optimization the mineral processing in the Central Andean Tin Belt.

AUTOR/A:RIBAS FARGAS, DAVID
Títol:In situ groundwater remediation treatments: Natural denitrification study and nano Zero Valent Iron production.
Data lectura:14/03/2017
Director/a:MARTI GREGORIO, VICENÇ
Codirector/a:BENITO PARAMO, JOSE ANTONIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Ribas, D. (2017). In situ groundwater remediation treatments: Natural denitrification study and nano Zero Valent Iron production..

Ribas, D.; Cernik, M.; Benito, J.; Filip, J.; Martí, V. (2017). Activation process of air stable nanoscale zero-valent iron particles. (JCR Impact Factor-2017: 6.735; Quartil: Q1)

AUTOR/A:GUIMERÀ VILLALBA, XAVIER
Títol:Diseño, caracterización y aplicación de microelectrodos para el estudio de biopelículas sulfuroxidantes.
Data lectura:22/07/2016
Director/a:GAMISANS NOGUERA, JAVIER
Codirector/a:DORADO CASTAÑO, ANTONIO DAVID
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Guimera, X. (2016). Diseño, caracterización y aplicación de microelectrodos para el estudio de biopelículas sulfuroxidantes..

Prades, L.; Dorado, A.D.; Climent, J.; Guimera, X.; Chiva, S.; Gamisans, X. (2016). CFD modeling of a fixed-bed biofilm reactor coupling hydrodynamics and biokinetics. (JCR Impact Factor-2016: 6.216; Quartil: Q1)

Guimera, X.; Dorado, A.D.; Gabriel Buguña, Gemma; Gabriel, D.; Gamisans, X. (2016). Towards a better understanding of biofilm dynamics through MEMS microsensors monitoring.

Prades, L.; Dorado, A.D.; Guimera, X.; Climent, J.; Chiva, S.; Gamisans, X. (2016). Coupling fluid flow dynamics and biokinetics to develop accurate bioreactor models.

Guimera, X.; Mora, M.; López, L.; Dorado, A.D.; Gamisans, X.; Lafuente Sancho, Francisco Javier; Gabriel, D. (2017). Application of DO microsensors in heterogeneous respirometry to characterize H2S oxidizing biofilms grown on desulfurizing trickling beds.

Guimera, X.; Moya, A.; Rodríguez, D.; Gabriel, D.; Villa, R.; Dorado, A.D.; Gabriel, G.; Gamisans, X. (2017). Simultaneous dissolved oxygen and pH continuous monitoring through biofilms using a minimally invasive microsensor.

AUTOR/A:BASCOMPTA MASSANÈS, MARC
Títol:Some approaches to improve the ventilation system in underground potash mines.
Data lectura:25/04/2016
Director/a:SANMIQUEL PERA, LLUIS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Bascompta, M. (2016). Some approaches to improve the ventilation system in underground potash mines.

Freixas Berenguer, Anna (2016). MEJORA INTEGRAL DE LA MINERÍA DEL ORO A PEQUEÑA ESCALA, BOLIVIA. (MARIA PURA ALFONSO ABELLA).

Torres Barbens, Paula (2016). ESTUDI DE VIABILITAT D'UNA PEDRERA DE ROCA CALCÀRIA. (MARIA PURA ALFONSO ABELLA/JOSEP OLIVA MONCUNILL).

Urraca López, Oscar (2016). PAS SOTERRAT MITJANÇANT UNA TUNELITZACIÓ. (JOSEP OLIVA MONCUNILL).

Roman Herrera, Jose Carlos (2016). DESARROLLO DEL PROYECTO DE UN TÚNEL DEL EJE TRANSVERSAL FERROVIARIO A SU PASO POR MANRESA. (DAVID PARCERISA DUOCASTELLA).

Boyer Margalef, Ares (2016). COOPERACIÓ AMB ARM MITJANÇANT L'ESTUDI GEOTÈCNIC DE LES MINES DE LA LLANADA (COLÒMBIA). (MARIA PURA ALFONSO ABELLA/DAVID PARCERISA DUOCASTELLA).

Jurado Garayar, Dante Danilo (2016). DISEÑO PILOTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PASIVO DE INFILTRACIONES PROVENIENTES DEL DEPÓSITO DE MATERIAL INADECUADO DE MINERA LA ZANJA, PERÚ. (JOSE FONT SOLDEVILA).

Guzman Alvarez, Arnaldo Andres (2016). ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN DE UNA ACTIVIDAD EXTRACTIVA A CIELO ABIERTO. (LLUIS SANMIQUEL PERA).

Silvestre Montilla, Cristian Valentin (2016). ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA PARA UNA CANTERA A CIELO ABIERTO CON DIFERENTES FACTORES DE APROVECHAMIENTO. (LLUIS SANMIQUEL PERA).

Gil Cortiella, Ignasi (2016). SIMULACIÓ DE LES CONDICIONS AMBIENTALS DE UNA MINA A CAUSA DE UN INCENDI. (MARC BASCOMPTA MASSANES/LLUIS SANMIQUEL PERA).

Aliaga Hidalgo, Marc (2016). TRANSFORMACIÓ D'UN AUTOCAR EN VEHICLE D'OCI. (JUAN CASALS ARTIGAS).

Martínez Pardo, Sergio (2016). MORFOMETRÍA DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS A PARTIR DE IMÁGENES DE SATÉLITE DE ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL. (JUAN JORGE SANCHEZ).

Zarzo Rascon, Oriol (2016). ESTUDI SOBRE LES DOLINES DE ''LES GUIXERES'', (SÚRIA): GÈNESI I POSSIBLES INTERACCIONS AMB LES ACTIVITATS ANTRÒPIQUES. (DAVID PARCERISA DUOCASTELLA).

Bascompta, M.; Castañón, A.; Sanmiquel, L.; Oliva, J. (2016). Heat flow assessment in an underground mine: an approach to improve the environmental conditions. (JCR Impact Factor-2016: 0.25; Quartil: Q2)

Anticoi, H.; Alfonso, P.; Bascompta, M.; Palacios, S. (2016). Mineral processing analysis in artisanal gold mining, Peru. (JCR Impact Factor-2015: 0.0; Quartil: )

Bascompta, M.; Sanmiquel, L.; Oliva, J.; Anticoi, H.; Guasch, E. (2016). Safety culture maturity in several latin America mining activities.

Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; Rossell, Josep M.; Oliva, J.; Anticoi, H.; Guasch, E. (2016). Comparison of accidents at work between open pit and underground mining in Spain using data mining techniques.

Alfonso, P.; Freixas, A.; Bascompta, M.; Aranibar, A.M.; Villegas, K.; García-Noguero, E. M.; Higueras, P.; Saraiva, A.C. (2016). Mercury pollution from the artisanal mining in Yani gold district, Northern Bolivia.

Boyer, A.; Alfonso, P.; Parcerisa, D.; Bascompte, J.; Bascompta, M. (2016). Estudio geotécnico de las minas de oro de La Llanada, Colombia.

Bascompta, M.; Sanmiquel, L.; Alfonso, P. (2016). Evolución del nivel preventivo en actividades mineras de Sur América.

Bascompta, M.; Sanmiquel, L.; de Felipe, J.J.; Oliva, J. (2016). Evaluación de la cultura preventiva dentro del ámbito minero en Sur América.

Sanmiquel, L.; Bascompta, M.; de Felipe, J.J.; Freijo, M. (2016). Gestión de la prevención a través de un Sistema de Información geográfica.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2021Investigació, disseny i desenvolupament, test industrial de dispositius i circuits electrònics de detecció i mesura de camps elèctricSOFAMEL, SL
29/06/202031/12/2020Donació UCEN 2020PRODUCTORA ELECTRICA URGELLENCA SA
05/05/202031/12/2023La finalitat del present conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Bergaen l’execució de les activitats que es portaran a terme al llarg dels propers 4 anys, de l’any 2020al 2AYUNTAMIENTO DE BERGA
01/03/202030/09/2020Separación de las fracciones de arenas y finos de fundición para incrementar su potencial de valorización en una nueva aplicación, dentro del proyecto: ARC027/19/00042 concedido por la Agencia de ResiFUNDERÍA CONDALS, S.A.
02/01/202001/01/2023CÀTEDRA "PREMIUM" ICL EN MINERIA SOSTENIBLEIberpotash, S.A.
25/11/201930/04/2020El present conveni té per objecte tutoritzar des de l'EPSEM als alumnes participants a l'INNOVA Petit 2019-20 per resoldre dubtes tècnics dels projectes/prototips creats.AG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
25/11/201930/04/2020ProjecteINNOVA petit 2019-2020AG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
17/10/201917/10/2021Modelització i desenvolupament d'un nou procés per a la purificació del caco3ACC10
01/10/201930/09/2021Young students as critical science detectivesCommission of European Communities
01/10/201930/09/20212019-1-DK01-KA201-060167 Young Students - Young students as critical science detectivesUnió Europea
03/09/201910/10/2019L’objecte del contracte és l'estudi de les possibles aplicacions derivades de la detecció de vibracions, a partir de la mesura d’acceleracions, que apareixen en els sistemes de fixacions per a vies deACOSTA INGENIEROS
01/09/201931/03/2023SUSTAINABLE BIOGAS PURIFICATION SYSTEM IN LANDFILLS AND MUNICIPAL SOLID WASTES TREATMENT PLANTSEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
19/06/201931/12/2019COL·LABORACIO EN FORMACIO PEL FORUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA (EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA)PRODUCTORA ELECTRICA URGELLENCA SA
27/05/201931/12/2019DONACIO MONTAJES RUS SL PER FORUM JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2019 (EXPLORATORI)MONTAJES RUS, S.L.
17/05/201931/12/2019DONACIO SERRADORA BOIX SL PER FORUM JOVES TALENTS CATALUNYA (EXPLORATORI) 2019SERRADORA BOIX, S.L.
14/05/201931/12/2019DONACIO FORUM JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2019LIVEN S.A.
01/05/201931/10/2020Optimització i validació d'un prototip amb base biotecnològica per a la recuperació de metalls valuosos en residus electrònicsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A003 Enfortiment de capacitats agroproductivas de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo i el seu entorn. Pla participatiu de desenvolupament integral amb la UMSS i la coop. de dones indigènes constructores.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A004 Millores en el sistema de monitoratge de la instal·lació fotovoltaica d'AgoïtaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A005 Identificació de projectes TIC en les escoles i residències de la Fundació PUSE a SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Valoració ambiental i econòmica per la sostenibilitat de les activitats mineres d’or, Sn i In A Bolívia i Sud-mig del PerúCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201931/12/2021Mejora del tratamiento de gases de combustion (NOx) mediante biorreactores con transferencia de materia mejorada y el uso de herramientas avanzadas de análisis de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Subvenció per a activitats de l'Observatori de RecercaACC10
01/12/201831/05/2019Estudiar a escala laboratorio y con modelización el comportamiento de finos en la molienda en barras de todo uno de potasa y ver que parámetros se pueden afectar de una manera más eficiente para reducIBERPOTASH, S.A.
02/11/201830/04/2019Establir una tutoria de cinc becaris/becàries per un total de 20h cadascú/casdascuna per resoldre dubtes tècnics dels projectes/prototips creats pels grups de secundària, dins el marc del projecte InnAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
01/09/201831/05/2020ANALISI NORMATIVA, DISSENY TESTS ELECTRICS, DISSENY I POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'EQUIP DE LABORATORI, POSSIBILITAT UTILITZAR DISPOSITIUS BLE A GUANTS, PROTOTIPUS BLESOFAMEL, SL
01/09/201828/02/2019Estudio que tiene como objetivo estudiar la reducción a escala pilota de Bromo en la SCP (Súria Cristalization Plan)IBERPOTASH, S.A.
13/06/201831/12/2018PARTICIPACIO DE L'EMPRESA LIVEN SA EN EL PROJECTE FORUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA, DE L'EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURALIVEN S.A.
11/06/201831/12/2018PARTICIPACIO EMPRESA MONTAJES RUS EN PROJECTE FORUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2018 DE L'EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURAMONTAJES RUS, S.L.
08/06/201831/12/2018PARTICIPACIO DE L'EMPRESA SERRADORA BOIX EN EL PROJECTE FÒRUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA, DE L'EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA.SERRADORA BOIX, S.L.
02/05/201802/11/2021Tecnologies biologiques avançades d'eliminacio de contaminants gasososAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/04/201825/04/2018Método para recuperación biológica de metales en residuos eléctricos y electrónicos
16/04/201830/06/2020ELIMINACIÓN DE ALTAS CARGAS DE AMONÍACO EN EFLUENTES GASEOSOS MEDIANTE TECNOLOGÍAS BIOLÓGICAS OPTIMIZADASECOLOGÍA TÉCNICA, S.A.
01/04/201831/12/2018Col·laboració amb Exploratori dels Recursos de la Natura pel projecte TECNO-Festival de la BaellsAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
01/03/201804/09/2018Utilització tecnologia IOT/Bluetooth per sensoritzar una grua utilitzada en treballs elèctrics en tensió per evitar la intrusió en zona de perill de descàrrega elèctrica.SOFAMEL, SL
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O026 U017 Optimització de la mineria a BolíviaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U017 Suport a la petita mineria i mineria artesanal boliviana per a la valoració dels recursos d'In, Sn i Ag i l'optimització en la recuperacióCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
16/02/201831/12/2019BIOEXTRACCIO DE METALLS D'EQUIPS ELECTRONICS EN DESUS.BIOMETALLUMFUNDACIO LA CAIXA
01/01/201831/12/2020EXPLORATORI dels Recursos de la NaturaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Recuperación de recursos mediante integración de procesos por membranasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Estudio simultáneo de los procesos de movilidad y reactividad de nanopartículas en medios porosos para la eliminación y recuperación de contaminantes en aguasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018FCT-17-12530: ScienceGirls: ¡Sí a la ciencia y a la tecnología!FUND.ESPAÑOLA CIENCIA Y TECNOLOGIA
01/01/201830/09/2018Smart technologies based on predictive models and artificial intelligence to be applied to the mining sectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Circulacion de fluidos durante la evolucion de cuencas invertidas y cinturones orogenicos: aplicacion en el almacenamiento de CO2Ministerio de Economía, Industria y Competitividad - Agencia Estatal de Investigación
01/09/201729/02/2020Open Science SchoolingCommission of European Communities
21/07/201726/04/2018VALORITZACIÓ ECONÒMICA I SOSTENIBLE DE RESIDUS ELECTRÒNICSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/06/201715/02/2018Estudi geològic de la distribució de l'or en el jaciment de Relave, Ayacucho, PerúCentre de Cooperació per al Desenvolupament
07/06/201731/12/2017Premi Medi Ambient 2017 del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Projecte SAVEnergy de l'Exploratori dels Recursos de la NaturaGENCAT-DEP TERRITORI I SOSTENIB
01/06/201731/01/2018Influència de la cooperació en la mineria artesanal i el rol dels cooperantsCentre de Cooperació per al Desenvolupament
31/05/201731/12/2017EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA - FORUM JOVES TALENTS CATALUYA 2017 - SERRADORA BOIX SLSERRADORA BOIX, S.L.
20/02/201728/02/2018Estudio geomorfológico de estructuras mineras mediante georadar tripulado en dronIDRONE BARCELONA SL
08/01/201701/01/2020CÀTEDRA IBERPOTASH EN MINERIA SOSTENIBLEIberpotash, S.A.
03/01/201730/09/2017Monitoratge de la instal·lació fotovoltaica de la granja d'AgoïtaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201731/12/2017Exploratori Recursos de la Natura - Tecno Festival de la Baells 2017 - Agència de Desenvolupament del BerguedàAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
30/12/201629/12/2020Robots autónomos diestros como co-trabajadores con operadores humanosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201622/12/2016Procedimiento y circuito para la recepción de paquetes de datos según el estándar IEEE 802.15.4 (MSK)
01/09/201631/08/2018ScienceGirls: Teenage girls as co-creators of science earning engagementEuropean Comission
29/07/201628/01/2020Doctorat IndustrialAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/07/201618/07/2016Identificació de projectes TIC en la granja d'AgoïtaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/07/201631/12/2016Càlcul, disseny i fabricació de l'estructura de la màquina de marcatge amb peces fabricades amb materials no definitius, al tractar-se d'un prototipus.ABETO ROJO MEDITERRÁNEO, SL
27/06/201628/03/2017Suport als miners de les cooperatives Yani i Señor de Mayo per a la obtenció de la certificació FairminedCentre de Cooperació per al Desenvolupament
01/06/201601/03/2018Desenvolupament d'un sensor de tensió DC sense contacte ni amb la línia elèctrica ni amb terraSOFAMEL, SL
01/06/201628/02/2017Elaboració de material didàctic a través d'un sistema interactiu (TIC) per difondre la problemàtica de la mineria artesanalCentre de Cooperació per al Desenvolupament
23/05/201631/12/2016TECNO FESTIVAL DE LA BAELLS 2016. EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURAAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
03/05/201631/12/2025Donació per Fórum Joves Talents de Catalunya 2016CIRCUTOR S.A.
28/04/201631/12/2016UPC-Red Electrica de España S.A.U.: Exploratori dels Recursos de la Natura - Fòrum Joves Talents de Catalunya 2016 - La energía: transición hacia el futuroRED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU
15/03/201631/12/2017UPC-Consell Comarcal Berguedà: temes didàctics Instituts del Berguedà - qüestions de patrimoni per sol·licitar ajudes europeesCONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ
09/03/201631/12/20162N FORUM JOVES TALENTS DE CATALUNYA - EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURASERRADORA BOIX, S.L.
01/01/201631/12/2016Exploratori dels Recursos de la Natura. Cursos Explora 2016FUNDACIO LA CAIXA
01/01/201630/06/2020Diseño de estratégias avanzadas de control y detección de fallos para sistemas mecatrónicos complejos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Avances en comunicaciones inalámbricas de muy bajo consumo y su aplicación a la monitorización continua de la marcha humanaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019DESARROLLO DE UN PROCESO DE ABSORCIÓN SELECTIVA DE SOx Y NOx DE GASES DE COMBUSTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE BIOPELÍCULAS DEL PROCESO BIOLÓGICO PARA SU VALORIZACIÓN.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Flujo de fluidos durante la evolución de un orógeno: caracterización diagenética, hidrotermal y metamórfica con aplicación al almacenamiento de gas y exploración de mineralesDirección General de Investigación Científica y Técnica
01/12/201530/11/2017Barcelona Knowledge Campus (CEI15/15)Ministerio de Educación Cultura y Deporte
13/11/201513/11/2015Procedimiento para el tratamiento de aguas residuales: proceso FLOX
01/07/201530/09/2015Millora integral en les activitats mineres: Medi ambient i prevenció de riscos laboralsCentre de Cooperació per al Desenvolupament
01/06/201531/05/2016Proposta i/o avaluació de solucions tècniques pels projectes desenvolupats per l'empresa.SOFAMEL, SL
28/05/201528/09/2015Assessorament quantitat d'hidrocarburs aromàtics que intervenen en instal·lació de creosotatge de fustaPYMSAFOREST S.L.
13/05/201531/12/2015Donació Fundació AGBAR per celebració Fòrum Joves Talents de CatalunyaFUNDACIO AGBAR
01/05/201531/12/2018Nuevas formulaciones para la obtención del pigmento azul ultramarCORPORACION QUIMICA VHEM SL
20/04/201531/12/2015Exploratori dels Recursos de la Natura. Organització dels premis TECNO-BaellsAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
09/03/201531/12/2015Donació de Catalana de Perforacions per projecte Fòrum Joves Talents de CatalunyaCATALANA DE PERFORACIONS, S.A.
27/02/201531/12/2099Col·laboració - Donació per Fòrum Joves Talents de CatalunyaLIVEN S.A.
10/02/201531/12/2099Col·laboració - Donació Fòrum Joves Talents CatalunyaCALAF GRUP
01/01/201531/12/2015Exploratori dels Recursos de la Natura. Cursos ExploraFUNDACIO LA CAIXA
01/01/201530/06/2018Study of metals and inorganic compounds attenuation processes in groundwater by using of mineral nanoparticlesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Valorización de sub-productos de efluentes industriales: integración de tecnologías de membranas en las etapas de separación, concentración y purificaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2021Investigació, disseny i desenvolupament, test industrial de dispositius i circuits electrònics de detecció i mesura de camps elèctricSOFAMEL, SL
29/06/202031/12/2020Donació UCEN 2020PRODUCTORA ELECTRICA URGELLENCA SA
05/05/202031/12/2023La finalitat del present conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Bergaen l’execució de les activitats que es portaran a terme al llarg dels propers 4 anys, de l’any 2020al 2AYUNTAMIENTO DE BERGA
01/03/202030/09/2020Separación de las fracciones de arenas y finos de fundición para incrementar su potencial de valorización en una nueva aplicación, dentro del proyecto: ARC027/19/00042 concedido por la Agencia de ResiFUNDERÍA CONDALS, S.A.
02/01/202001/01/2023CÀTEDRA "PREMIUM" ICL EN MINERIA SOSTENIBLEIberpotash, S.A.
25/11/201930/04/2020El present conveni té per objecte tutoritzar des de l'EPSEM als alumnes participants a l'INNOVA Petit 2019-20 per resoldre dubtes tècnics dels projectes/prototips creats.AG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
25/11/201930/04/2020ProjecteINNOVA petit 2019-2020AG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
17/10/201917/10/2021Modelització i desenvolupament d'un nou procés per a la purificació del caco3ACC10
01/10/201930/09/2021Young students as critical science detectivesCommission of European Communities
01/10/201930/09/20212019-1-DK01-KA201-060167 Young Students - Young students as critical science detectivesUnió Europea
03/09/201910/10/2019L’objecte del contracte és l'estudi de les possibles aplicacions derivades de la detecció de vibracions, a partir de la mesura d’acceleracions, que apareixen en els sistemes de fixacions per a vies deACOSTA INGENIEROS
01/09/201931/03/2023SUSTAINABLE BIOGAS PURIFICATION SYSTEM IN LANDFILLS AND MUNICIPAL SOLID WASTES TREATMENT PLANTSEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
19/06/201931/12/2019COL·LABORACIO EN FORMACIO PEL FORUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA (EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA)PRODUCTORA ELECTRICA URGELLENCA SA
27/05/201931/12/2019DONACIO MONTAJES RUS SL PER FORUM JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2019 (EXPLORATORI)MONTAJES RUS, S.L.
17/05/201931/12/2019DONACIO SERRADORA BOIX SL PER FORUM JOVES TALENTS CATALUNYA (EXPLORATORI) 2019SERRADORA BOIX, S.L.
14/05/201931/12/2019DONACIO FORUM JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2019LIVEN S.A.
01/05/201931/10/2020Optimització i validació d'un prototip amb base biotecnològica per a la recuperació de metalls valuosos en residus electrònicsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A003 Enfortiment de capacitats agroproductivas de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo i el seu entorn. Pla participatiu de desenvolupament integral amb la UMSS i la coop. de dones indigènes constructores.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A004 Millores en el sistema de monitoratge de la instal·lació fotovoltaica d'AgoïtaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A005 Identificació de projectes TIC en les escoles i residències de la Fundació PUSE a SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Valoració ambiental i econòmica per la sostenibilitat de les activitats mineres d’or, Sn i In A Bolívia i Sud-mig del PerúCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201931/12/2021Mejora del tratamiento de gases de combustion (NOx) mediante biorreactores con transferencia de materia mejorada y el uso de herramientas avanzadas de análisis de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Subvenció per a activitats de l'Observatori de RecercaACC10
01/12/201831/05/2019Estudiar a escala laboratorio y con modelización el comportamiento de finos en la molienda en barras de todo uno de potasa y ver que parámetros se pueden afectar de una manera más eficiente para reducIBERPOTASH, S.A.
02/11/201830/04/2019Establir una tutoria de cinc becaris/becàries per un total de 20h cadascú/casdascuna per resoldre dubtes tècnics dels projectes/prototips creats pels grups de secundària, dins el marc del projecte InnAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
01/09/201831/05/2020ANALISI NORMATIVA, DISSENY TESTS ELECTRICS, DISSENY I POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'EQUIP DE LABORATORI, POSSIBILITAT UTILITZAR DISPOSITIUS BLE A GUANTS, PROTOTIPUS BLESOFAMEL, SL
01/09/201828/02/2019Estudio que tiene como objetivo estudiar la reducción a escala pilota de Bromo en la SCP (Súria Cristalization Plan)IBERPOTASH, S.A.
13/06/201831/12/2018PARTICIPACIO DE L'EMPRESA LIVEN SA EN EL PROJECTE FORUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA, DE L'EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURALIVEN S.A.
11/06/201831/12/2018PARTICIPACIO EMPRESA MONTAJES RUS EN PROJECTE FORUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2018 DE L'EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURAMONTAJES RUS, S.L.
08/06/201831/12/2018PARTICIPACIO DE L'EMPRESA SERRADORA BOIX EN EL PROJECTE FÒRUM DE JOVES TALENTS DE CATALUNYA, DE L'EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA.SERRADORA BOIX, S.L.
02/05/201802/11/2021Tecnologies biologiques avançades d'eliminacio de contaminants gasososAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/04/201825/04/2018Método para recuperación biológica de metales en residuos eléctricos y electrónicos
16/04/201830/06/2020ELIMINACIÓN DE ALTAS CARGAS DE AMONÍACO EN EFLUENTES GASEOSOS MEDIANTE TECNOLOGÍAS BIOLÓGICAS OPTIMIZADASECOLOGÍA TÉCNICA, S.A.
01/04/201831/12/2018Col·laboració amb Exploratori dels Recursos de la Natura pel projecte TECNO-Festival de la BaellsAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
01/03/201804/09/2018Utilització tecnologia IOT/Bluetooth per sensoritzar una grua utilitzada en treballs elèctrics en tensió per evitar la intrusió en zona de perill de descàrrega elèctrica.SOFAMEL, SL
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O026 U017 Optimització de la mineria a BolíviaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U017 Suport a la petita mineria i mineria artesanal boliviana per a la valoració dels recursos d'In, Sn i Ag i l'optimització en la recuperacióCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
16/02/201831/12/2019BIOEXTRACCIO DE METALLS D'EQUIPS ELECTRONICS EN DESUS.BIOMETALLUMFUNDACIO LA CAIXA
01/01/201831/12/2020EXPLORATORI dels Recursos de la NaturaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Recuperación de recursos mediante integración de procesos por membranasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Estudio simultáneo de los procesos de movilidad y reactividad de nanopartículas en medios porosos para la eliminación y recuperación de contaminantes en aguasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018FCT-17-12530: ScienceGirls: ¡Sí a la ciencia y a la tecnología!FUND.ESPAÑOLA CIENCIA Y TECNOLOGIA
01/01/201830/09/2018Smart technologies based on predictive models and artificial intelligence to be applied to the mining sectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Circulacion de fluidos durante la evolucion de cuencas invertidas y cinturones orogenicos: aplicacion en el almacenamiento de CO2Ministerio de Economía, Industria y Competitividad - Agencia Estatal de Investigación
01/09/201729/02/2020Open Science SchoolingCommission of European Communities
21/07/201726/04/2018VALORITZACIÓ ECONÒMICA I SOSTENIBLE DE RESIDUS ELECTRÒNICSAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/06/201715/02/2018Estudi geològic de la distribució de l'or en el jaciment de Relave, Ayacucho, PerúCentre de Cooperació per al Desenvolupament
07/06/201731/12/2017Premi Medi Ambient 2017 del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Projecte SAVEnergy de l'Exploratori dels Recursos de la NaturaGENCAT-DEP TERRITORI I SOSTENIB
01/06/201731/01/2018Influència de la cooperació en la mineria artesanal i el rol dels cooperantsCentre de Cooperació per al Desenvolupament
31/05/201731/12/2017EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURA - FORUM JOVES TALENTS CATALUYA 2017 - SERRADORA BOIX SLSERRADORA BOIX, S.L.
20/02/201728/02/2018Estudio geomorfológico de estructuras mineras mediante georadar tripulado en dronIDRONE BARCELONA SL
08/01/201701/01/2020CÀTEDRA IBERPOTASH EN MINERIA SOSTENIBLEIberpotash, S.A.
03/01/201730/09/2017Monitoratge de la instal·lació fotovoltaica de la granja d'AgoïtaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201731/12/2017Exploratori Recursos de la Natura - Tecno Festival de la Baells 2017 - Agència de Desenvolupament del BerguedàAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
30/12/201629/12/2020Robots autónomos diestros como co-trabajadores con operadores humanosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201622/12/2016Procedimiento y circuito para la recepción de paquetes de datos según el estándar IEEE 802.15.4 (MSK)
01/09/201631/08/2018ScienceGirls: Teenage girls as co-creators of science earning engagementEuropean Comission
29/07/201628/01/2020Doctorat IndustrialAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/07/201618/07/2016Identificació de projectes TIC en la granja d'AgoïtaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/07/201631/12/2016Càlcul, disseny i fabricació de l'estructura de la màquina de marcatge amb peces fabricades amb materials no definitius, al tractar-se d'un prototipus.ABETO ROJO MEDITERRÁNEO, SL
27/06/201628/03/2017Suport als miners de les cooperatives Yani i Señor de Mayo per a la obtenció de la certificació FairminedCentre de Cooperació per al Desenvolupament
01/06/201601/03/2018Desenvolupament d'un sensor de tensió DC sense contacte ni amb la línia elèctrica ni amb terraSOFAMEL, SL
01/06/201628/02/2017Elaboració de material didàctic a través d'un sistema interactiu (TIC) per difondre la problemàtica de la mineria artesanalCentre de Cooperació per al Desenvolupament
23/05/201631/12/2016TECNO FESTIVAL DE LA BAELLS 2016. EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURAAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
03/05/201631/12/2025Donació per Fórum Joves Talents de Catalunya 2016CIRCUTOR S.A.
28/04/201631/12/2016UPC-Red Electrica de España S.A.U.: Exploratori dels Recursos de la Natura - Fòrum Joves Talents de Catalunya 2016 - La energía: transición hacia el futuroRED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU
15/03/201631/12/2017UPC-Consell Comarcal Berguedà: temes didàctics Instituts del Berguedà - qüestions de patrimoni per sol·licitar ajudes europeesCONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ
09/03/201631/12/20162N FORUM JOVES TALENTS DE CATALUNYA - EXPLORATORI DELS RECURSOS DE LA NATURASERRADORA BOIX, S.L.
01/01/201631/12/2016Exploratori dels Recursos de la Natura. Cursos Explora 2016FUNDACIO LA CAIXA
01/01/201630/06/2020Diseño de estratégias avanzadas de control y detección de fallos para sistemas mecatrónicos complejos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Avances en comunicaciones inalámbricas de muy bajo consumo y su aplicación a la monitorización continua de la marcha humanaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019DESARROLLO DE UN PROCESO DE ABSORCIÓN SELECTIVA DE SOx Y NOx DE GASES DE COMBUSTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE BIOPELÍCULAS DEL PROCESO BIOLÓGICO PARA SU VALORIZACIÓN.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Flujo de fluidos durante la evolución de un orógeno: caracterización diagenética, hidrotermal y metamórfica con aplicación al almacenamiento de gas y exploración de mineralesDirección General de Investigación Científica y Técnica
01/12/201530/11/2017Barcelona Knowledge Campus (CEI15/15)Ministerio de Educación Cultura y Deporte
13/11/201513/11/2015Procedimiento para el tratamiento de aguas residuales: proceso FLOX
01/07/201530/09/2015Millora integral en les activitats mineres: Medi ambient i prevenció de riscos laboralsCentre de Cooperació per al Desenvolupament
01/06/201531/05/2016Proposta i/o avaluació de solucions tècniques pels projectes desenvolupats per l'empresa.SOFAMEL, SL
28/05/201528/09/2015Assessorament quantitat d'hidrocarburs aromàtics que intervenen en instal·lació de creosotatge de fustaPYMSAFOREST S.L.
13/05/201531/12/2015Donació Fundació AGBAR per celebració Fòrum Joves Talents de CatalunyaFUNDACIO AGBAR
01/05/201531/12/2018Nuevas formulaciones para la obtención del pigmento azul ultramarCORPORACION QUIMICA VHEM SL
20/04/201531/12/2015Exploratori dels Recursos de la Natura. Organització dels premis TECNO-BaellsAG DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
09/03/201531/12/2015Donació de Catalana de Perforacions per projecte Fòrum Joves Talents de CatalunyaCATALANA DE PERFORACIONS, S.A.
27/02/201531/12/2099Col·laboració - Donació per Fòrum Joves Talents de CatalunyaLIVEN S.A.
10/02/201531/12/2099Col·laboració - Donació Fòrum Joves Talents CatalunyaCALAF GRUP
01/01/201531/12/2015Exploratori dels Recursos de la Natura. Cursos ExploraFUNDACIO LA CAIXA
01/01/201530/06/2018Study of metals and inorganic compounds attenuation processes in groundwater by using of mineral nanoparticlesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Valorización de sub-productos de efluentes industriales: integración de tecnologías de membranas en las etapas de separación, concentración y purificaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt