Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Sistemes d'Energia Elèctrica

Sistemes d'Energia Elèctrica

El sector elèctric és un sector significatiu dins l’economia espanyola per la seva aportació al producte interior brut (PIB), a la inversió i a l’ocupació. A més, exerceix un efecte multiplicador sobre altres sectors de l’economia i és un recurs fonamental de moltes activitats o sectors, al seu torn creadors de riquesa. En l’última dècada, aquest sector, fortament consolidat en les seves estructures de funcionament, ha viscut una autèntica revolució. De sistemes monopolístics verticalment integrats, s’ha passat a nous paradigmes, que inclouen, entre altres aspectes nous: mercats elèctrics internacionals, desenvolupament i integració de les energies renovables, xarxes intel·ligents, gestió activa de la demanda, generació distribuïda, etc.

En aquest context dinàmic, la necessitat de disposar permanentment de doctors especialitzats en sistemes elèctrics, capaços de mantenir viva la innovació i la transferència tecnològica, resulta inqüestionable.

Els doctors formats en el present programa seran els principals protagonistes de l’R+D+i, tant en els centres públics i privats com en empreses. El teixit productiu i les universitats necessiten investigadors capaços d’avançar en el coneixement i desenvolupament de noves tècniques que permetin augmentar el valor afegit de productes i serveis que siguin font de riquesa. Igualment, són necessaris investigadors capaços d’assimilar i posar en pràctica els nous avenços de l’enginyeria duts a terme en altres regions i països. Per aquest motiu, les línies de recerca ofertes en el programa de doctorat són líders a escala internacional.

Per respondre a aquestes necessitats, el Programa de Doctorat interuniversitari aglutina esforços, experiència i recursos de departaments i destacats grups de recerca de les quatre universitats participants, així com convenis de col·laboració amb empreses referents del sector.

Altres Universitats

Universitat de Màlaga (UMA)
Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Universitat de Sevilla (US, coordinadora)

COORDINADOR/A

Luna Alloza, Alvaro

CONTACTE

Àrea de Gestió d’Estudis de Grau, Màster i Doctorat - C/ Colom, 11 (Campus Terrassa)
Tel.: 937 398 638
Correu electrònic: doctorat.terrassa@upc.edu

Informació general

Perfil d'acces

El perfil d’ingrés recomanat, que no requereix fer complements de formació, és el corresponent a les capacitats i coneixements adquirits per aquells que presentin per a l’accés una de les titulacions següents:

Màster universitari en Sistemes d’Energia Elèctrica (impartit a la US)
Màster en Integració de les Energies Renovables en el Sistema Elèctric (impartit per la UPV/EHU)
Màster en Enginyeria Industrial, impartit a partir de 2015-2016 (UMA)
Màster universitari en Enginyeria en Energia (impartit a la UPC)
Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (impartit a la UPC)

Pel que fa a idiomes, el perfil d’ingrés recomanat ha d’incloure el domini alt, almenys de tipus tècnic, del castellà i d’un altre idioma (preferentment l’anglès). Així mateix, la Comissió Acadèmica tindrà en compte la política lingüística que pugui ser definida per cada universitat participant en el programa.

En el cas dels sol·licitants que no s’ajustin al perfil d’ingrés recomanat però que sí compleixin el que assenyalen els articles 6 i 7 de Reial decret 99/2011, la Comissió Acadèmica estudiarà de manera individualitzada cada cas i el classificarà en una de les tres categories següents:

Perfil afí de primer ordre: Correspon a aquells sol·licitants que per la seva formació acadèmica i/o experiència professional acreditin tenir unes capacitats i coneixements equiparables als del perfil d’accés recomanat. Els classificats en aquest perfil no requeriran complements de formació.

Perfil afí de segon ordre: Correspon a aquells sol·licitants que hagin de fer complements de formació per adquirir capacitats i coneixements equiparables als del perfil d’accés recomanat i, en conseqüència, per poder tenir accés al Programa de Doctorat.

El perfil no afí: Correspon a aquells sol·licitants que no puguin tenir accés al Programa de Doctorat pel fet que el perfil que presenten no és adequat per a la temàtica objecte de les línies de recerca que el componen.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Altres competències:

Les set competències genèriques definides segons el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES). A més, es consideren les següents competències associades a l’àrea de coneixement del Doctorat.
E01: Que els estudiants adquireixin capacitat per gestionar tècnicament i econòmicament projectes d’R+D+i amb un gran component d’investigació elèctrica.

Nombre de places

5

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

La ajudes per a la matrícula estan subjectes a la sol·licitud de beques FPI, FI o FPU. Així mateix, el programa col·labora de manera activa amb altres programes de beques nacionals i internacionals, com el CSC de la Xina o el Conacyt a Mèxic, entre d’altres.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:

Universitat de Màlaga (UMA)
Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Universitat de Sevilla (US, coordinadora)


UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Elèctrica (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:


CONTACTE:

Àrea de Gestió d’Estudis de Grau, Màster i Doctorat - C/ Colom, 11 (Campus Terrassa)
Tel.: 937 398 638
Correu electrònic: doctorat.terrassa@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Conveni de col·laboració entre les universitats de Sevilla, el País Basc, Màlaga i Politècnica de Catalunya per dur a terme, conjuntament, l’organització i desenvolupament dels ensenyaments de doctorat en Sistemes d’Energia Elèctrica:

• Universitat de Sevilla-Endesa

• Universitat de Sevilla-Alicia-Abengoa Research

• Universitat de Sevilla, Universitat del País Basc i Universitat Politècnica de Catalunya - TIME International Doctorate Charter

• Universitat de Sevilla-Pegasus

• Universitat del País Basc/EuskalHerriko Unibertsitatea-Alconzaberango

• Universitat del País Basc/EuskalHerriko Unibertsitatea-IK4-Tekniker

• Universitat del País Basc/EuskalHerriko Unibertsitatea-Ingeteam

• Universitat del País Basc/EuskalHerriko Unibertsitatea-Alstom HydroEspaña, SL

• Universitat Politècnica de Catalunya

• Universitat Politècnica de Catalunya, col·laboració amb Kic InnoEnnergy i la Universitat d’Aalborg (Dinamarca)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El perfil d’ingrés recomanat, que no requereix fer complements de formació, és el corresponent a les capacitats i coneixements adquirits per aquells que presentin per a l’accés una de les titulacions següents:

Màster universitari en Sistemes d’Energia Elèctrica (impartit a la US)
Màster en Integració de les Energies Renovables en el Sistema Elèctric (impartit per la UPV/EHU)
Màster en Enginyeria Industrial, impartit a partir de 2015-2016 (UMA)
Màster universitari en Enginyeria en Energia (impartit a la UPC)
Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (impartit a la UPC)

Pel que fa a idiomes, el perfil d’ingrés recomanat ha d’incloure el domini alt, almenys de tipus tècnic, del castellà i d’un altre idioma (preferentment l’anglès). Així mateix, la Comissió Acadèmica tindrà en compte la política lingüística que pugui ser definida per cada universitat participant en el programa.

En el cas dels sol·licitants que no s’ajustin al perfil d’ingrés recomanat però que sí compleixin el que assenyalen els articles 6 i 7 de Reial decret 99/2011, la Comissió Acadèmica estudiarà de manera individualitzada cada cas i el classificarà en una de les tres categories següents:

Perfil afí de primer ordre: Correspon a aquells sol·licitants que per la seva formació acadèmica i/o experiència professional acreditin tenir unes capacitats i coneixements equiparables als del perfil d’accés recomanat. Els classificats en aquest perfil no requeriran complements de formació.

Perfil afí de segon ordre: Correspon a aquells sol·licitants que hagin de fer complements de formació per adquirir capacitats i coneixements equiparables als del perfil d’accés recomanat i, en conseqüència, per poder tenir accés al Programa de Doctorat.

El perfil no afí: Correspon a aquells sol·licitants que no puguin tenir accés al Programa de Doctorat pel fet que el perfil que presenten no és adequat per a la temàtica objecte de les línies de recerca que el componen.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Tal com estableix el conveni signat per les universitats participants en el programa, els requisits d’admissió seran únics a totes les universitats. La Comissió Acadèmica tindrà en compte els requisits d’accés i criteris d’admissió que a nivell general defineixen els articles 6 i 7 de Reial decret 99/2011, així com els requisits i criteris addicionals definits per a aquest programa i assenyalats a continuació.

La Comissió Acadèmica serà l’encarregada de seleccionar els doctorands entre aquells que hagin sol·licitat l’admissió al programa i compleixin els requisits d’accés. Els aspectes a valorar per fer la selecció seran:

• La titulació d’accés presentada (5%).

• Expedient acadèmic corresponent (35%).

• Adequació del currículum a la temàtica de les línies de recerca del programa (experiència professional, publicacions, participació en congressos, etc.) (35%).

• Coneixement d’idiomes (20%).

• Altres mèrits (5%).

Com a part de la valoració, la Comissió Acadèmica podrà realitzar entrevistes personals en els casos en què ho consideri necessari per valorar adequadament cada sol·licitant. La selecció es durà a terme tenint en compte el nombre de places ofertes a cada universitat.

La Comissió Acadèmica tindrà potestat per, de manera justificada, deixar places vacants o establir una llista de suplents a cada universitat.

Els aspirants al Programa de Doctorat amb necessitats educatives especials derivades de la seva discapacitat s’han d’adreçar, en primera instància, al coordinador del programa. La UPC té el compromís amb la comunitat, la societat i la legislació vigent de treballar per a la no discriminació dels membres de la comunitat universitària, donant suport i fomentant aquelles accions que garanteixin la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat.

Complements formatius

D’acord amb el que estableix l’article 7 de Reial decret 99/2011, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat pot incloure l’exigència de complements de formació específics, que seran definits en funció del currículum presentat per cada aspirant.

Aquests complements de formació específics s’han de referir a l’obligatorietat que els doctorands cursin una o més matèries en el termini establert per la Comissió Acadèmica. En qualsevol cas, els doctorands hauran d’haver cursat i superat aquestes matèries amb anterioritat a la presentació de la seva tesi doctoral.

Les matèries assenyalades en el paràgraf anterior correspondran a assignatures ofertes per les universitats participants en el Programa de Doctorat i han de formar part de l’oferta docent dels màsters que donen accés directe (sense necessitat de formació complementària) al Programa de Doctorat en Sistemes d’Energia Elèctrica.

La definició concreta de cadascuna d’aquestes assignatures, així com dels màsters als quals pertanyen, pot ser consultada als enllaços següents:

Universitat de Sevilla:
Màster Universitari en Sistemes d’Energia Elèctrica
https://www.etsi.us.es/master/msee

Tota la informació referent a complements formatius pel que fa al seu disseny per la Universitat de Sevilla i les seves característiques està disponible a:
http://www.doctorado.us.es/impresos/verificacion/Informacion_ctos_formacion.pdf

Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU):
Màster en Integració de les Energies Renovables en el Sistema Elèctric
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-integracion-energias-renovables-sistema-electrico

Universitat Politècnica de Catalunya:
Màster universitari en Enginyeria de l’Energia
https://www.upc.edu/es/masteres/ingenieria-de-la-energia
Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial
https://www.upc.edu/es/masteres/ingenieria-de-sistemas-automaticos-y-electronica-industrial-terrassa-eseiaat
Màster universitari en Enginyeria Industrial
https://www.upc.edu/es/masteres/ingenieria-industrial-terrassa-eseiaat
https://www.upc.edu/es/masteres/ingenieria-industrial-barcelona-etseib

Així mateix, tret de casos justificats, la Comissió Acadèmica definirà els complements de formació que hagin de portar a terme els doctorand entre les assignatures ofertes a la universitat en què aquests es matriculin.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula per als nous doctorands és entre els mesos de setembre i abril. 

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període ordinari de matrícula és entre els mesos de setembre i octubre. 

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

• Nom de l’activitat: Seminaris, cursos i jornades tècniques de l’àrea.
• Hores: 10.
• Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Nom de l’activitat: Iniciació al doctorat i a la recerca.
• Hores: 10.
• Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Nom de l’activitat: Introducció a les cerques bibliogràfiques i els recursos generals d’informació.
• Hores: 10.
• Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Nom de l’activitat: Metodologia de la recerca.
• Hores: 12.
• Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Nom de l’activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
• Hores: 18.
• Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Nom de l’activitat: Doctorals transfronterers.
• Hores: 50.
• Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Nom de l’activitat: Delivering a Scientific Talk.
• Hores: 10.
• Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Nom de l’activitat: Introduction to Scientific Writing.
• Hores: 10.
• Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Nom de l’activitat: Introducció a la presentació de patents d’utilitat.
• Hores: 5.
• Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Nom de l’activitat: Mobilitat.
• Hores: 360.
• Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Les especificitats de la formació doctoral s’adapten perfectament a l’entorn col·laboratiu i interactiu que ha comportat Internet. El programa compta amb els mitjans tècnics i el suport del lloc web creat per la Càtedra Endesa de la Universitat de Sevilla el 2008.

http://catedrasempresa.esi.us.es/endesared/index.php

El principal actiu d’aquest lloc és l’anomenada Aula de la Llum, un repositori audiovisual de tots els seminaris, cursos i jornades tècniques organitzats per la càtedra des de la seva creació, així com tesis doctorals i altra documentació d’interès tècnic, com ara llibres electrònics. Els doctorands del consorci, des de qualsevol lloc del món i en qualsevol moment, podran accedir virtualment a aquest material tantes vegades com vulguin, en les mateixes condicions amb què ho van fer els assistents en temps real a l’activitat formativa, la qual cosa resulta d’especial interès per a alumnes que compaginen el Doctorat amb la feina o aquells que procedeixen de l’Amèrica Llatina i han de passar llargues temporades als seus països d’origen mentre fan el Doctorat. En els últims cursos s’ha provat amb èxit la impartició de seminaris de professors estrangers a través de sistemes gratuïts com Skype, amb el consegüent estalvi de costos i temps per als professors.

En el context del Programa, totes les activitats formatives de diversa naturalesa programades anualment per la Comissió Acadèmica estan accessibles a través d’aquesta plataforma.

Universitat de Sevilla. Departament d’Enginyeria Elèctrica:

El Departament d’Enginyeria Elèctrica disposa, per a la docència de les classes de teoria, d’una aula assignada per l’escola. Aquesta aula consta de projector i ordinador, la qual cosa permet la impartició de classes utilitzant mitjans audiovisuals. Igualment, per a les classes pràctiques disposa de laboratoris propis dotats també de mitjans audiovisuals, així com dels més moderns mitjans tecnològics aplicables a la recerca i docència d’un programa de doctorat professional i científic com el recollit aquí. Entre els mitjans materials disponibles als laboratoris val la pena destacar els següents:
• Laboratori d’Alta Tensió, dotat de gàbia de Faraday.
• Maqueta de mitja tensió, que permet assajar equips en condicions reals de servei.
• Plataformes OPAL-RT i D-SPACE amb diversos convertidors de potència i variadors de velocitat, que permet el control d’equips fins a 20 kVA.
• Font trifàsica de tensió programable de 21 kVA.
• Grup dinamo-fre que permet obtenir les característiques de motors de 12 kW.
• Equips d’anàlisi de xarxa amb traductors de tensió i intensitat.
• Programari comercial per a simulació de xarxes elèctriques: PSS-I, Digsilent, CYMDIST, PSCAD, GAMS, PowerWorld.

Es pot obtenir informació més detallada dels serveis i instal·lacions del centre a www.esi.us.es.

Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea. Departament d’Enginyeria Elèctrica:

El Departament d’Enginyeria Elèctrica, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de Bilbao i l’Escola de Màster i Doctorat (MDE) garanteixen que els doctorands comptaran amb el suport i els recursos materials necessaris per dur a terme de manera adequada i eficaç els seus estudis de doctorat. Aquesta conjunció d’organismes, responsables de proporcionar els mitjans per al desenvolupament dels estudis de doctorat a la UPV/EHU, proporciona tant els avantatges propis dels entorns emergents com aquells que es deriven de l’experiència acumulada. En aquest sentit, la MDE és de creació recent, el Departament d’Enginyeria Elèctrica forma doctors des de la seva creació (fa gairebé 30 anys) i l’ETSI de Bilbao té 114 anys d’història, al llarg dels quals ha contribuït de manera decisiva a l’avenç de les empreses tecnològiques del seu entorn mitjançant la formació de doctors.

Per al desenvolupament d’activitats de formació complementària i/o formatives de caràcter docent (seminaris, etc.), el Departament d’Enginyeria Elèctrica compta amb una aula de postgrau amb capacitat per a 24 persones (dotada de pissarra, ordinador, canó de projecció, projector de transparències, projector d’opacs, pantalles fixa i mòbil, reproductor de registres videogràfics, etc.) i una aula d’ordinadors (amb 24 estacions) dotada també amb mitjans similars als descrits anteriorment. Com a espais complementaris de treball, es compta amb una sala de reunions amb una taula central per a reunions de grups i una sala-biblioteca d’estudi dotada de pupitres individuals i pissarra.

També es disposa dels laboratoris docents i de recerca del Departament d’Enginyeria Elèctrica. Entre d’altres, cal destacar que es disposa dels següents equipaments específics especialment adequats a la temàtica objecte del Doctorat en Sistemes d’Energia Elèctrica:
• Paquets de simulació específics per al desenvolupament d’estudis relatius a sistemes d’energia elèctrica (PSS/E, PSCAD, MATLAB/SymPowersystems, PowerFactory de DigSilent i ATP).
• Equip d’assaig de proteccions Mentor 12 de EuroSMC amb 12 canals (6 reversibles V/I i 6 I).
• Simulador en temps real (RTDS) d’OPAL-RT configurat en un banc d’assaigs tipus ‘rack’ amb un amplificador F6150 doble de 12 canals (6 V i 6 I) i una font configurable de DC per a assaigs de proteccions de tipus Hardware in the Loop.
• Proteccions: PL50-AT de Team-Arteche, ZLV de ZIV, T60 i F650 de General Electric, a més de proteccions electromecàniques.
• Un equip de cogeneració amb pila de combustible PEM HP600 (Inversor Cotek de 700 W inclòs), 2 piles de combustible Nexa Ballard de 1,2 kW (inversor Pure Sine Inverter de 1500 W inclòs), 3 inversors Phoenix Inverter de 3 kVA, 3 inversors Quattro de 3 kVA, 2 variadors de freqüència Siemens MM420 d’1,5 kW, un variador de freqüència Siemens MM440 d’1,1 kW, 1 electrolitzador NMH2 500 de 300 VA per generar hidrogen, 2 bombones de H2 Praxair 50L 200 bars, 2 càrregues electròniques EL 1500, planta eòlica EWG 1 (màquina trifàsica multifuncional d’1 kW, banc d’assajos i generador doblement alimentat d’1 kVA inclosos), equip d’assajos aerodinàmics Airtek-200 d’1 kW, planta tèrmica solar, planta fotovoltaica (3 simuladors de 30 VA + 1 mòdul real), un motor d’imants permanents Control Techniques de 0,84 kW, un generador doblement alimentat d’1 kVA, un motor trifàsic síncron d’1 kVA, un motor universal d’1 kVA, un analitzador de xarxes Fluke 435, equipament divers de presa de mesures, etc.

Universitat de Màlaga:
Pel que fa als recursos actuals, presenta els següents:

• Totes les aules de teoria estan dotades de pissarra, retroprojector, canó, ordinador i accés a xarxa. Són adequades en quantitat i qualitat a les necessitats del grup d’alumnes que han d’acollir en cada cas i a les metodologies previstes per al desenvolupament de la docència: classes participatives, treball en equip, etc. Per a l’estudi i el desenvolupament de treballs individuals i en equip fora de l’horari lectiu, els alumnes del títol disposen (compartint-los amb els alumnes de la resta de titulacions de l’escola) de les aules de docència lliures, de diverses sales de treball a la biblioteca, de dues sales de projectes i de 8 aules d’informàtica amb ordinadors connectats a xarxa, que garanteixen l’ús individual d’aquests ordinadors. A més, a l’edifici hi ha connexió a xarxa sense fil de la Universitat. A la intranet se’ls informa dels recursos de sistemes d’informació de què disposen i s’explica el funcionament de les aules informàtiques en horari lectiu i no lectiu. Les necessitats d’aules i equips informàtics per a la docència les gestiona el responsable de la gestió d’horaris de les aules d’informàtica juntament amb el sotsdirector del centre encarregat del tema. L’ús discrecional per part de l’alumnat és atès pels tècnics d’aules mateixos, en funció de la disponibilitat dels esmentats recursos. Les aules i espais experimentals que requereixen els alumnes estan adaptats a les normes de seguretat i accessibilitat generals.

Per a un coneixement detallat de l’equipament del Departament, es pot consultar: http://www.die.uma.es/laboratorios.php

Universitat Politècnica de Catalunya:
L’Escola disposa d’instal·lacions i laboratoris docents i de recerca de primer nivell que garanteixen el desenvolupament d’una docència de qualitat i d’alt nivell en un ambient d’estímul intel·lectual.

Es poden destacar els laboratoris següents:

• Laboratori d’Alta Tensió
• Laboratori de Màquines i Accionaments Elèctrics
• Laboratori d’Automatització Industrial
• PV Power Lab
• Wind Power Lab
• Grid Connection Lab

Entre els equipaments específics:

• Simuladors d’‘arrays’ PV
• Simulador de ‘smart grids’
• Sistemes de control avançat (DSpace)
• Sistemes de desenvolupament per DSP
• Estacions de treball per als estudis de simulació
• Bancada de treball de generador síncron
• Bancada de treball de generador d’inducció
• Convertidors de potència
• Banc d’assaig per al desenvolupament de prototips
• Banc de treball per al disseny i proves PCB
• Càrregues auxiliars i sistemes de generació
• Fonts d’alimentació de potència de Wind Power Lab

Altres instal·lacions a què es pot accedir en el marc de la mobilitat són:

• Accés concertat a laboratoris singulars d’Abengoa Research
• Accés concertat a laboratoris singulars d’AAU (Universitat d’Aalborg)
• Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 19/10/2021 04:47:44.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 19/10/2021 04:30:33.

Llistat de tesis defensades per any

 • VERDUGO RETAMAL, CRISTIAN ANDRÉS: Photovoltaic Power Converter for Large Scale Applications
  Autor/a: VERDUGO RETAMAL, CRISTIAN ANDRÉS
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/672343
  Programa: SISTEMES D'ENERGIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 23/07/2021
  Director/a de tesi: RODRIGUEZ CORTES, PEDRO | CANDELA GARCIA, JOSE IGNACIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: WANG, XIONGFEI
       SECRETARI: BUSQUETS MONGE, SERGIO
       VOCAL: SCHETTLER, FRANK
  Resum de tesi: La mayoría de los sistemas fotovoltaicos de gran escala tienen una configuraci ón centralizada con convertidores de dos otres niveles de tensión de salida conectados a paneles fotovoltaicos. Con el desarrollo de los convertidores multinivel, nuevas topologías han aparecido para reemplazar las configuraciones usadas actualmente en aplicaciones fotovoltaicas, reduciendo los requerimientos de grandes filtros, incrementando los niveles de tensi ón de operación y mejorando la calidad de la potencia.Uno de los mayores desafíos de los convertidores multinivel en aplicaciones fotovoltaicas de gran escala es la presencia de corrientes de fuga y tensiones de flotación debido al significante aumento de módulos de potencia conectados en serie.Para solucionar este problema, los convertidores multinivel incluyen transformadores de alta o baja frecuencia, los cuales proveen aislación galvánica a los paneles fotovoltaicos. El Convertidor Cascada con Puente H y transformadores de altafrecuencia en una segunda etapa de conversión ha proporcionado una solución prometedora para aplicaciones de gran escala, ya que elimina el problema de tensión de flotación y además proporciona una etapa de control independiente albus dc. En un esfuerzo de integrar transformadores en el lado de corriente alterna para evitar una segunda etapa de conversión, los Convertidores Multinivel con Transformadores en Cascada (CTMI) han sido propuestos para aplicacionesfotovoltaicas. Estas configuraciones utilizan el secundario del transformador para crear la conexi ón serie, mientras que el primario es conectado a cada módulo de potencia, satisfaciendo los requisitos de aislaci ón y proporcionando diferentesposibilidades de conexiones en los devanados para generar configuraciones sim étricas y asimétricas.Considerando los requisitos de convertidores multinivel para aplicaciones fotovoltaicas de gran escala, el principal propósito de esta tesis es desarrollar una configuración de convertidor multinivel el cual proporcione aislación galvánica a todos sus módulos, además de un control independiente para la potencia generada. La configuraci ón propuesta se llama Convertidor Multi-Modular Aislado (IMMC) y proporciona aislaci ón galvánica a través de transformadores en el lado ac. El IMMC se conforma de dos grupos de módulos de potencia conectados en serie denominadas ramas, las cuales seinterconectan en paralelo. Los módulos de potencia se conforman de convertidores fuente de tensi ón trifásicos conectados a grupos individuales de paneles fotovoltaicos, mientras que el lado ac se conecta a transformadores trif ásicos de baja frecuencia. Por lo tanto, varios módulos aislados pueden ser conectados en serie.Debido a que la potencia generada por los paneles fotovoltaicos depende de las condiciones ambientales, los m ódulos son propensos a generar diferentes niveles de potencia. Este escenario debe ser soportado por el IMMC, proporcionandoalta flexibilidad en la regulación de potencia. Por lo tanto, esta tesis propone dos estrategias de control cuyo rol es regular el flujo de potencia de cada módulo mediante la tensión en la etapa continua y la corriente de rama. La compensaci ón poramplitud de tensión (AVC) regula la amplitud del índice de modulación, mientras que la compensación de la tensión en cuadratura (QVC) regula el ángulo de fase. Adicionalmente, se demuestra que, al combinar ambas estrategias de control,la capacidad para tolerar desbalances de potencia aumenta, proporcionando una mayor flexibilidad.El convertidor IMMC fue modelado y validado mediante resultados de simulaci ón. Además, una estrategia de control fue propuesta para regular la potencia total generada. Un prototipo de 10kW fue construido para respaldar los resultadospresentados en simulación. Este estudio considera un convertidor IMMC conectado a la red el éctrica que opera en diferentes condiciones de potencia, demostrando una alta flexibilidad

Darrera actualització: 19/10/2021 05:11:09.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:ATEF ABBAS ELSAHARTY, MOHAMED
Títol:Custom Power Active Transformer for Flexible Operation of Power Systems
Data lectura:06/07/2018
Director/a:RODRIGUEZ CORTES, PEDRO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Atef Abbas Elsaharty, M.; Ashour, H.; Rakhshani, E.; Pouresmaeil, E.; Catalao, J.P.S. (2016). A novel DC-Bus sensor-less MPPT technique for single-stage PV grid-connected inverters. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2016: 2.262; Quartil: Q2)

Rakhshani, E.; Rouzbehi, K.; Atef Abbas Elsaharty, M.; Rodriguez, P. (2017). Heuristic optimization of supplementary controller for VSC-HVDC/AC interconnected grids considering PLL. - Electric power components and systems, ISSN: 1532-5008 (JCR Impact Factor-2017: 1.144; Quartil: Q3)

Atef Abbas Elsaharty, M.; Candela, J.; Rodríguez , P. (2017). Custom power active transformer for flexible operation of power systems. - IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2017: 6.812; Quartil: Q1)

Atef Abbas Elsaharty, M.; Candela, J.; Rodríguez , P. (2017). Power system compensation using a power electronics integrated transformer. - IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2017: 3.35; Quartil: Q1)

Atef Abbas Elsaharty, M.; Rocabert, J.; Candela, J.; Rodríguez , P. (2018). Three-phase custom power active transformer for power flow control applications. - IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2018: 7.224; Quartil: Q1)

Remon, D.; Mir, A.; Atef Abbas Elsaharty, M.; Koch-ciobotaru, C.; Rodriguez, P. (2015). Equivalent model of a synchronous PV power plant.

Remon, D.; Mir, A.; Atef Abbas Elsaharty, M.; Koch-ciobotaru, C.; Rodriguez, P. (2015). Synchronous PV support to an isolated power system.

Verdugo, C.; Atef Abbas Elsaharty, M.; Rodríguez , P. (2018). Integrated series transformer in cascade converters for photovoltaic energy systems.

Verdugo, C.; Candela, J.; Atef Abbas Elsaharty, M.; Rodríguez , P. (2018). Multilevel single phase isolated inverter with reduced number of switches.

AUTOR/A:MIR CANTARELLAS, ANTONI
Títol:Competitive Power Control of Distributed Power Plants
Data lectura:05/04/2018
Director/a:RODRIGUEZ CORTES, PEDRO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Rakhshani, E.; Remon, D.; Mir, A.; Rodriguez, P. (2016). Analysis of derivative control based virtual inertia in multi-area HVDC interconnected AGC power systems. - IET generation, transmission and distribution (Online Edition), ISSN: 1751-8695 (JCR Impact Factor-2016: 1.187; Quartil: Q1)

Rakhshani, E.; Remon, D.; Mir, A.; Rodriguez, P. (2016). Analysis of derivative control based virtual inertia in multi-area high-voltage direct current interconnected power systems. - IET generation, transmission and distribution, ISSN: 1751-8687 (JCR Impact Factor-2016: 2.213; Quartil: Q2)

Rakhshani, E.; Remon, D.; Mir, A.; Martinez, J.; Rodriguez, P. (2016). Virtual synchronous power strategy for multiple HVDC interconnections of multi-area AGC power systems. - IEEE transactions on power systems, ISSN: 0885-8950 (JCR Impact Factor-2016: 5.68; Quartil: Q1)

Remon, D.; Mir, A.; Rodriguez, P. (2016). Equivalent model of large-scale synchronous photovoltaic power plants. - IEEE transactions on industry applications, ISSN: 0093-9994 (JCR Impact Factor-2016: 2.937; Quartil: Q1)

Rakhshani, E.; Remon, D.; Mir, A.; Martinez, J.; Rodriguez, P. (2016). Modeling and sensitivity analyses of VSP based virtual inertia controller in HVDC links of interconnected power systems. - Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2016: 2.688; Quartil: Q2)

Zhang, W.; Remon, D.; Mir, A.; Rodriguez, P. (2016). A unified current loop tuning approach for grid-connected photovoltaic inverters. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2016: 2.262; Quartil: Q2)

Zhang, W.; Mir, A.; Rocabert, J.; Luna, A.; Rodriguez, P. (2016). Synchronous power controller with flexible droop characteristics for renewable power generation systems. - IEEE Transactions on Sustainable Energy, ISSN: 1949-3029 (JCR Impact Factor-2016: 4.909; Quartil: Q1)

Zhang, W.; Remon, D.; Mir, A.; Luna, A.; Rodriguez, P. (2016). Dynamics estimation and generalized tuning of stationary frame current controller for grid-tied power converters. - EPE journal, ISSN: 0939-8368 (JCR Impact Factor-2016: 0.159; Quartil: Q4)

Mir, A.; Remon, D.; Zhang, W.; Rodriguez, P. (2017). Adaptive vector control based wave-to-wire model of wave energy converters. - IET power electronics, ISSN: 1755-4535 (JCR Impact Factor-2017: 2.267; Quartil: Q2)

Mir, A.; Remon, D.; Rodríguez , P. (2017). Adaptive vector control of wave energy converters. - IEEE transactions on industry applications, ISSN: 0093-9994 (JCR Impact Factor-2017: 2.743; Quartil: Q1)

Remon, D.; Mir, A.; Mauricio, J.M.; Rodríguez , P. (2017). Power system stability analysis under increasing penetration of photovoltaic power plants with synchronous power controllers. - IET renewable power generation, ISSN: 1752-1416 (JCR Impact Factor-2017: 3.488; Quartil: Q1)

Remon, D.; Mir, A.; Nieto, J.; Zhang, W.; Rodriguez, P. (2015). Aggregated model of a distributed PV plant using the synchronous power controller.

Nieto, J.; Remon, D.; Mir, A.; Koch-Ciobotaru, C.; Rodriguez, P. (2015). Overview of intelligent substation automation in distribution systems.

Zhang, W.; Remon, D.; Mir, A.; Luna, A.; Rocabert, J.; Candela, J.; Rodriguez, P. (2015). Comparison of different power loop controllers for synchronous power controlled grid-interactive converters.

Mir, A.; Remon, D.; Koch-Ciobotaru, C.; Rodriguez, P. (2015). Adaptive power control of wave energy converters for maximum power absorption under irregular sea-state conditions.

Rakhshani, E.; Mehrjerdi, H.; Remon, D.; Mir, A.; Rodriguez, P. (2016). Frequency control of HVDC interconnected system considering derivative based inertia emulation.

Rakhshani, E.; Remon, D.; Mir, A.; Mehrjerdi, H.; Rodriguez, P. (2016). Derivative based inertia emulation of interconnected systems considering phase-locked loop dynamics.

Remon, D.; Mir, A.; Zhang, W.; Candela, J.; Rodriguez, P. (2016). Enhancement of the stability of a distribution system through synchronous PV.

Remon, D.; Mir, A.; Martinez-Garcia, J.; Escaño, J.M.; Rodríguez , P. (2017). Hybrid solar plant with synchronous power controllers contribution to power system stability.

Mir, A.; Remon, D.; Martinez, J.; Rodríguez , P. (2017). Competitive control of wave power plants through price-signal optimum allocation of available resources.

AUTOR/A:ADABI FIROUZJAEE, MOHAMMAD EBRAHIM
Títol:Advanced Modeling of Solid State Transformer
Data lectura:25/01/2018
Tutor/a:ROCABERT DELGADO, JOAN
Director/a:MARTINEZ VELASCO, JUAN ANTONIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Adabi Firouzjaee, M.; Martinez, J.; Alepuz, S. (2017). Modeling and simulation of a MMC-based solid-state transformer. - Electrical engineering, ISSN: 0003-9039 (JCR Impact Factor-1998: 0.17; Quartil: Q4)

Martín-Arnedo, J.; Gonzalez, F.; Martinez, J.; Adabi Firouzjaee, M. (2017). EMTP model of a bidirectional cascaded multilevel solid state transformer for distribution system studies. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2017: 2.676; Quartil: Q2)

Adabi Firouzjaee, M.; Martinez, J. (2017). MMC-based solid-state transformer model including semiconductor losses. - Electrical engineering, ISSN: 0003-9039 (JCR Impact Factor-1998: 0.17; Quartil: Q4)

AUTOR/A:REMÓN RODRÍGUEZ, DANIEL
Títol:Impact of Solar PV Plants with Synchronous Power Controllers on Power System Stability
Data lectura:19/12/2017
Director/a:RODRIGUEZ CORTES, PEDRO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Rakhshani, E.; Remon, D.; Rodriguez, P. (2016). Effects of PLL and frequency measurements on LFC problem in multi-area HVDC interconnected systems. - International journal of electrical power and energy systems, ISSN: 0142-0615 (JCR Impact Factor-2016: 3.289; Quartil: Q1)

Zhang, W.; Remon, D.; Rodríguez , P. (2017). Frequency support characteristics of grid-interactive power converters based on the synchronous power controller. - IET renewable power generation, ISSN: 1752-1416 (JCR Impact Factor-2017: 3.488; Quartil: Q1)

Remon, D.; Cañizares, C.; Rodríguez , P. (2017). Impact of 100-MW-scale PV plants with synchronous power controllers on power system stability in northern Chile. - IET generation, transmission and distribution, ISSN: 1751-8687 (JCR Impact Factor-2017: 2.618; Quartil: Q2)

Zhang, W.; Remon, D.; Candela, J.; Luna, A.; Rodríguez , P. (2017). Grid-connected converters with virtual electromechanical characteristics: experimental verification. - CSEE Journal of Power and Energy Systems, ISSN: 2096-0042

Rakhshani, E.; Mir, A.; Remon, D.; Rodriguez, P.; Candela, J. (2014). Modeling and control of multi modular converters using optimal LQR controller with integral action.

Rakhshani, E.; Remon, D.; Mir, A.; Rouzbehi, K.; Rodriguez, P. (2014). Integration of renewable generation for frequency support of HVDC/AC interconnected systems under power market scenario.

Remon, D.; Mir, A.; Rakhshani, E.; Candela, J.; Rodriguez, P. (2014). An active power synchronization control loop for grid-connected converters.

Zhang, W.; Mir, A.; Remon, D.; Luna, A.; Rodriguez, P. (2014). A proportional resonant controller tuning method for grid connected power converters with LCL+trap filter.

Remon, D.; Mir, A.; Rakhshani, E.; Candela, J.; Rodriguez, P. (2014). An active power self-synchronizing controller for grid-connected converters emulating inertia.

Zhang, W.; Remon, D.; Rocabert, J.; Luna, A.; Candela, J.; Rodriguez, P. (2016). Frequency support properties of the synchronous power control for grid-connected converters.

Remon, D.; Zhang, W.; Luna, A.; Candela, J.; Rodríguez , P. (2017). Grid synchronization of renewable generation systems using synchronous power controllers.

AUTOR/A:GUERRA SÁNCHEZ, LUIS GERARDO
Títol:Analysis of Power Distribution Systems Using a Multicore Environment
Data lectura:05/04/2016
Director/a:MARTINEZ VELASCO, JUAN ANTONIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Guerra, L.; Martinez, J. (2016). Optimum allocation of distributed generation in multi-feeder systems using long term evaluation and assuming voltage-dependent loads. - Sustainable Energy, Grids and Networks, ISSN: 2352-4677 (JCR Impact Factor-2016: 0.696; Quartil: Q1)

Martinez, J.; Guerra, L. (2016). Reliability analysis of distribution systems with photovoltaic generation using a power flow simulator and a parallel Monte Carlo approach. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2016: 2.262; Quartil: Q2)

Martinez, J.; Guerra, L. (2014). A Monte Carlo approach for distribution reliability assessment considering time varying load and system reconfiguration.

AUTOR/A:ROUZBEHI, KUMARS
Títol:Multi-Terminal HVDC Grids Control and Operation
Data lectura:29/03/2016
Director/a:RODRIGUEZ CORTES, PEDRO
Codirector/a:LUNA ALLOZA, ALVARO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Monadi, M.; Rouzbehi, K.; Candela, J.; Rodriguez, P. (2016). DC Distribution Systems; a Solution for Integration of Distributed Generation Systems.

Rouzbehi, K.; Miranian, A.; Candela, J.; Luna, A.; Rodriguez, P. (2015). A generalized voltage droop strategy for control of multiterminal DC grids. - IEEE transactions on industry applications, ISSN: 0093-9994 (JCR Impact Factor-2015: 1.901; Quartil: Q1)

Rouzbehi, K.; Miranian, A.; Luna, A.; Rodriguez, P. (2015). Optimized control of multi-terminal DC grids using particle swarm optimization. - EPE journal, ISSN: 0939-8368 (JCR Impact Factor-2015: 0.156; Quartil: Q4)

Zhang, W.; Rouzbehi, K.; Luna, A.; Gharehpetian, G.B.; Rodriguez, P. (2016). Multi-terminal HVDC grids with inertia mimicry capability. - IET renewable power generation, ISSN: 1752-1416 (JCR Impact Factor-2016: 2.635; Quartil: Q2)

Rouzbehi, K.; Candela, J.; Luna, A.; Gharehpetian, G.B.; Rodriguez, P. (2016). Flexible control of power flow in multiterminal DC grids using DC-DC converter. - IEEE Journal of emerging and selected topics in power electronics, ISSN: 2168-6777 (JCR Impact Factor-2016: 4.269; Quartil: Q1)

Rouzbehi, K.; Zhang, W.; Candela, J.; Luna, A.; Rodriguez, P. (2016). Unified reference controller for flexible primary control and inertia sharing in multi-terminal voltage source converter-HVDC grids. - IET generation, transmission and distribution, ISSN: 1751-8687 (JCR Impact Factor-2016: 2.213; Quartil: Q2)

Rouzbehi, K.; Candela, J.; Gharehpetian, G.B.; Harnefors, L.; Luna, A.; Rodriguez, P. (2016). Multiterminal DC grids: operating analogies to AC power systems. - Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2016: 8.05; Quartil: Q1)

Rouzbehi, K.; Davarifar, M.; Martino, M.; Citro, C.; Luna, A.; Daneshifar, Z.; Rodriguez, P. (2015). Comparative efficiency study of single phase photovoltaic grid connected inverters using PLECS®.

Rouzbehi, K.; Zhang, W.; Candela, J.; Luna, A.; Rodriguez, P. (2015). Generalized voltage droop strategy for power synchronization control in multi-terminal DC grids: an analytical approach.

Rouzbehi, K.; Zhu, J.; Zhang, W.; Gharehpetian, G.B.; Luna, A.; Rodriguez, P. (2015). Generalized voltage droop control with inertia mimicry capability - step towards automation of multi-terminal HVDC grids.

Zhang, W.; Rouzbehi, K.; Candela, J.; Luna, A.; Gharehpetian, G.B.; Rodriguez, P. (2016). Autonomous inertia-sharing control of multi-terminal VSC-HVDC grids.

Zhang, W.; Rouzbehi, K.; Candela, J.; Luna, A.; Rodriguez, P. (2016). Control of VSC-HVDC with electromechanical characteristics and unified primary strategy.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/11/201901/11/2020El objeto del contrato es la realización del proyecto de l+D centrado en el control de sistemas distribuidos.FUNDACION UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA
01/10/201901/10/2019Método de control síncrono para plantas con múltiples unidades de generación de potencia distribuida
25/01/201925/01/2019Sistema y método de control síncrono agregado de una planta de potencia con múltiples estaciones de conversión de potencia
01/01/201931/12/2021Integration of flexible nodes in modern electrical networksAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/10/201820/12/2020Agreement SiemensSIEMENS GAS AND POWER SAU
18/06/201818/06/2019Acuerdo Marco Universidad Loyola AndaluciaUniversidad Loyola Andalucía
18/06/201818/06/2019El objeto del contrato es la realización del proyecto de I+D centrado en el control de sistemas distribuidosFUNDACION UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA
01/04/201830/03/2021Mapeo,consolidación y diseminación de las Key enabling Technologies (KETS) para el sector de la construcción en el espacio SUDOEFondo Europeo de Desarrollo Regional
19/05/201718/01/2017Consultoria sobre dimensionado de StatcomJema Energy, S.L.
31/03/201731/03/2017Convertidor Modular Multinivel con Transformadores de Aislamiento
30/03/201730/03/2017Transformador Activo AcondiCionador de Potencia
01/01/201731/12/2019Bio-valorización de CO2 para la promoción sostenible de biometano como sistema alternativo del excedente de energías renovablesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Control de redes acopladas de AC y DC virtualmente sincronas con generación distribuidaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
18/07/201618/01/2017EQUIVALENT SYNCHRONOUS MODELSINGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.
01/07/201601/07/2017MÒDULS PEL CONTROL DE PLAQUES FLEXIBLES D'OPVFundació EURECAT
30/06/201630/06/2016Controlador de Multi-Eje Virtual y Método para Redes Interconectadas mediante Sistemas Multi-terminal de Corriente Continua
15/07/201531/12/2015Implantación de Sistema de Control SSP en Atacama-1 (Chile)Abengoa Research, S.L.
30/06/201530/06/2015A synchronization system for a generation units and associated method
26/05/201526/09/2015Diseño de sistemas de ensayo eléctrico para laboratorioAbengoa Research, S.L.
01/01/201531/12/2017Control de plantas fotovoltaicas virtualmente síncronas con almacenamiento de energiaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:

Professorat

Professorat del programa de doctorat:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/11/201901/11/2020El objeto del contrato es la realización del proyecto de l+D centrado en el control de sistemas distribuidos.FUNDACION UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA
01/10/201901/10/2019Método de control síncrono para plantas con múltiples unidades de generación de potencia distribuida
25/01/201925/01/2019Sistema y método de control síncrono agregado de una planta de potencia con múltiples estaciones de conversión de potencia
01/01/201931/12/2021Integration of flexible nodes in modern electrical networksAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/10/201820/12/2020Agreement SiemensSIEMENS GAS AND POWER SAU
18/06/201818/06/2019Acuerdo Marco Universidad Loyola AndaluciaUniversidad Loyola Andalucía
18/06/201818/06/2019El objeto del contrato es la realización del proyecto de I+D centrado en el control de sistemas distribuidosFUNDACION UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA
01/04/201830/03/2021Mapeo,consolidación y diseminación de las Key enabling Technologies (KETS) para el sector de la construcción en el espacio SUDOEFondo Europeo de Desarrollo Regional
19/05/201718/01/2017Consultoria sobre dimensionado de StatcomJema Energy, S.L.
31/03/201731/03/2017Convertidor Modular Multinivel con Transformadores de Aislamiento
30/03/201730/03/2017Transformador Activo AcondiCionador de Potencia
01/01/201731/12/2019Bio-valorización de CO2 para la promoción sostenible de biometano como sistema alternativo del excedente de energías renovablesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Control de redes acopladas de AC y DC virtualmente sincronas con generación distribuidaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
18/07/201618/01/2017EQUIVALENT SYNCHRONOUS MODELSINGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.
01/07/201601/07/2017MÒDULS PEL CONTROL DE PLAQUES FLEXIBLES D'OPVFundació EURECAT
30/06/201630/06/2016Controlador de Multi-Eje Virtual y Método para Redes Interconectadas mediante Sistemas Multi-terminal de Corriente Continua
15/07/201531/12/2015Implantación de Sistema de Control SSP en Atacama-1 (Chile)Abengoa Research, S.L.
30/06/201530/06/2015A synchronization system for a generation units and associated method
26/05/201526/09/2015Diseño de sistemas de ensayo eléctrico para laboratorioAbengoa Research, S.L.
01/01/201531/12/2017Control de plantas fotovoltaicas virtualmente síncronas con almacenamiento de energiaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Indicadors

Amunt