Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia

Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia

El Programa de Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia procedeix d’un programa existent prèviament a la UPC, denominat Biotecnologia Agroalimentària i Sostenibilitat (Reial decret 778/1998), que es va començar a impartir durant el curs acadèmic 2003-04.

De fet, aquest Programa de Doctorat va sorgir com a conseqüència d’una col·laboració acadèmica entre l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) i la UPC per aprofundir en els estudis i recerca en l’àmbit agroalimentari. Aquesta col·laboració es va establir abans de l’any 2000, temps en què l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona no era un centre propi de la UPC, sinó un centre adscrit (dependència acadèmica) i depenia econòmicament de la Diputació de Barcelona.

El Programa de Doctorat actualment està vinculat al Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC, i compta amb la col·laboració d’alguns professors de Departament d’Enginyeria Química de la UPC, que per la temàtica de la seva recerca estan més emmarcats en el nostre programa. Així mateix, també compta amb la col·laboració d’investigadors d’altres universitats i centres de recerca (IRTA i CSIC). El Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia va ser creat l’any 2001 precisament per poder integrar el personal de l’Escola Superior d’Agricultura i Barcelona (ESAB) a la UPC. Com ja s’ha dit, es va començar a impartir amb el nom de Biotecnologia Agroalimentària i Sostenibilitat, i posteriorment, i aprofitant els canvis legislatius de l’EEES, es va canviar el nom a l’actual: Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia.

El programa justifica la seva necessitat en la gran quantitat d’indústria agroalimentària a Catalunya i especialment a la província de Barcelona, on supera un percentatge superior al 60%. Aquesta indústria genera demanda de personal especialitzat en innovació i en recerca, atesa la creixent sofisticació que està patint la indústria agroalimentària i l’elevat grau de complexitat i de multidisciplinarietat de determinades àrees tecnològiques (sensors, envasat, logística, eines moleculars d’anàlisi i detecció…). Precisament, el fet d’oferir el Programa de Doctorat des d’una universitat politècnica com és la UPC fa que es puguin cobrir bé les àrees tecnològiques que no són pròpies de la investigació del nostre Departament, però que sí que es troben molt ben cobertes en altres centres i departaments de la UPC, com ara enginyeria química, enginyeria electrònica, física aplicada, matemàtiques, teoria del senyal i comunicació o administració i direcció d’empreses.

És per això que la investigació dels grups que formen el Programa de Doctorat pot dirigir-se a un sector industrial ampli, que cobreix:

• Agricultura sostenible i qualitat dels aliments
• Mecanització agrària
• Enginyeria ambiental
• Patologia vegetal
• Sistemes de producció aqüícola
• Biologia computacional i simulacions
• Economia agrària (en col·laboració amb la Universitat de Lleida)
• Malherbologia i ecologia vegetal (en col·laboració amb la Universitat de Lleida)
• Tecnologia d’aliments
• Agricultura de precisió (en col·laboració amb la Universitat de Lleida)

Tots aquests sectors industrials estan actualment augmentant de forma notable tant en producció com en innovació i complexitat en les tecnologies que utilitzen, i l’única manera de formar personal especialitzat en la recerca d’aquestes àrees és a través del Programa de Doctorat.

El Programa de Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia queda plenament justificat no només per la relació tan directa que té amb el sector industrial més proper, sinó per la concurrència d’altres programes de contingut similar que hi ha tant en els EUA com a Europa (TI Eindhoven, U. di Bologna, Nottingham, Alberta University i University of British Columbia, entre d’altres). A Espanya són moltes les universitats ofereixen programes amb continguts similars (Universidad de Cádiz, Universidad Miguel Hernández, Universidad de Vigo, Universidad d’Oviedo, Universidad de Valladolid…). Més concretament en l’àmbit de Catalunya, les universitats de Lleida (UdL), Tarragona (URV) i Barcelona (UB) ofereixen programes de doctorat amb continguts similars, i amb aquestes mantenim col·laboracions científiques i docents per impartir màsters (Universitat de Lleida; Universitat de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili de Tarragona).

El programa té com a objectius principals la formació d’especialistes en les tècniques que li són pròpies en recerca en tecnologia i biotecnologia agrària i alimentària. Aquests especialistes han de poder implementar i desenvolupar en la indústria les tècniques i protocols més avançats i tecnològicament més competitius. Finalment, aquests especialistes han de poder incorporar-se tant al teixit empresarial com a l’acadèmic, i tenir un reconeixement internacional.

Altres Universitats

Universitats amb convenis de cotutela:

• Lebanese University, Líban

• Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil

COORDINADOR/A

Achaerandio Puente, Isabel

CONTACTE

doctorat.deab@upc.edu

https://deab.upc.edu/es/doctorado

Informació general

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat té un caràcter marcadament multidisciplinari, de manera que els títols que permeten accedir als nostres estudis són diversos.

A causa de la reorganització i canvis que pateixen els estudis de màster, actualment la formació prèvia més adequada per accedir al Programa de Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia correspondrà al Màster en Enginyeria Agronòmica, el Màster Interuniversitari en Aqüicultura i el Màster en Millora Genètica Vegetal, tots ells oferts per la UPC amb caràcter interuniversitari.

A més d’aquests perfils d’accés, i a causa del caràcter marcadament multidisciplinari, també hi poden accedir graduats en ciències i tecnologies de l’alimentació, enginyeries agroalimentàries, ciències de la vida i sistemes biològics, amb superació prèvia del màster corresponent o de 60 ECTS de màster.

L’interès pel treball experimental de laboratori i/o de camp i la capacitat de treball en equip, així com la capacitat crítica i analítica i la iniciativa són aspectes rellevants que ajuden a definir l’accés dels futurs doctorands.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:

Universitats amb convenis de cotutela:

• Lebanese University, Líban

• Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil


UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Química
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://deab.upc.edu/es/doctorado

CONTACTE:

doctorat.deab@upc.edu


Convenis amb altres institucions

• Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)

• Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El Programa de Doctorat té un caràcter marcadament multidisciplinari, de manera que els títols que permeten accedir als nostres estudis són diversos.

A causa de la reorganització i canvis que pateixen els estudis de màster, actualment la formació prèvia més adequada per accedir al Programa de Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia correspondrà al Màster en Enginyeria Agronòmica, el Màster Interuniversitari en Aqüicultura i el Màster en Millora Genètica Vegetal, tots ells oferts per la UPC amb caràcter interuniversitari.

A més d’aquests perfils d’accés, i a causa del caràcter marcadament multidisciplinari, també hi poden accedir graduats en ciències i tecnologies de l’alimentació, enginyeries agroalimentàries, ciències de la vida i sistemes biològics, amb superació prèvia del màster corresponent o de 60 ECTS de màster.

L’interès pel treball experimental de laboratori i/o de camp i la capacitat de treball en equip, així com la capacitat crítica i analítica i la iniciativa són aspectes rellevants que ajuden a definir l’accés dels futurs doctorands.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Requisits específics d’admissió
Els títols que tenen accés directe al nostre Programa de Doctorat (i no requereixen complements de formació) són:
• Màster en Enginyeria Agronòmica (UdL-UPC-URV-UdG)
• Màster en Aqüicultura (UPC-U. de Barcelona)
• Màster en Millora Genètica Vegetal (UPC-U. Politècnica de València)

Els graduats i enginyers han d’acreditar haver cursat els crèdits necessaris en un màster universitari.

Als alumnes se’ls exigeixen coneixements mínims d’anglès de nivell B2 (Vantage) del Marc de Referència Europeu, equivalent al títol First Certificate in English (FCE) del British Council.

Únicament si els estudiants que vulguin ser admesos sol·liciten un tema específic de tesi doctoral, aquests seran adreçats pel coordinador o la coordinadora al corresponent grup de recerca, per garantir la viabilitat de la feina i assignar-los el tutor/director o la tutora/directora més idoni per dur a terme la direcció d’aquesta tesi. En aquests casos, l’admissió es fa atenent-se a les observacions de tutor/director o la tutora/directora proposat. A la reunió següent, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) ha de ratificar l’admissió, el tutor/director o la tutora/directora assignat i, si escau, els complements de formació necessaris.

Als estudiants que sol·licitin l’admissió sense haver definit una àrea de recerca, el coordinador o la coordinadora els informarà i orientarà, segons les possibilitats dels diferents grups de recerca vinculats al Programa de Doctorat. Seguidament el coordinador o la coordinadora informarà la CAPD de la sol·licitud d’admissió rebuda i, tenint en compte la formació prèvia i les expectatives o interessos dels estudiants, la CAPD decidirà l’admissió i assignarà un tutor/director o tutora/directora, els quals proposaran, en cas necessari, la realització de complements formatius.

Criteris de valoració de mèrits i ponderació
De la documentació aportada en cada sol·licitud d’admissió es tindrà en consideració, en primer lloc, que hi hagi una concordança evident entre la formació acadèmica dels alumnes i l’àrea de recerca en què aquests sol·licitin confeccionar la tesi. Amb una importància semblant, es valora el seu expedient acadèmic i la possibilitat d’obtenir finançament a través d’una beca. En tercer lloc, es pondera la seva experiència investigadora prèvia, així com la seva motivació i disponibilitat. Finalment, es valoren positivament altres coneixements d’idiomes a més de l’anglès.

Per fer una valoració objectiva, podem quantificar aquests paràmetres de la manera següent:
• Ponderació de la concordança formació acadèmica/àrea investigació: 30%.
• Ponderació de l’expedient acadèmic: 35%.
• Ponderació de la motivació: 10%.
• Ponderació del coneixement d’altres idiomes: 10%.
• Ponderació de l’experiència investigadora: 15%.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està prevista modificar-los per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

En el cas del Programa de Doctorat Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia, la Comissió Acadèmica considera que, amb els requisits d’accés abans esmentats, no es requereix la realització de complements de formació addicionals.

Si la CAPD o el tutor/director o la tutora/directora assignats consideren que algun o alguna estudiant de doctorat ha de fer complements de formació, i atenent a la multidisciplinarietat del nostre doctorat, aquests es programaran bàsicament en els programes de màster universitari en les àrees d’enginyeria de biosistemes, medi ambient i sostenibilitat i recursos naturals, en el Màster Universitari d’Enginyeria Biomèdica, el Màster Universitari en Enginyeria Química o altres afins tenint en compte la línia de recerca en què s’emmarqui la tesi doctoral d’aquests estudiants, la seva trajectòria i els seus estudis previs, així com els complements de formació que necessitin.

Període de matrícula dels nous doctorands

Entre setembre i abril.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

L’establert per l’Escola de Doctorat.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 480.
Caràcter: optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter: optativa.

Activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optativa.

Activitat: Cursos i seminaris.
Hores: 40.
Caràcter: optativa.

Activitat: ’Workshops’.
Hores: 10.
Caràcter: optativa.

Activitat: Publicacions.
Hores: 150.
Caràcter: obligatòria.

Abans de dipositar la tesi els estudiants de doctorat han de justificar almenys un article com a primer autor, publicat o acceptat, en revista amb índex d’impacte.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El Programa de Doctorat compta amb instal·lacions cientificotècniques suficients per garantir el desenvolupament de les tesis que són admeses i matriculades en aquest.

Al Campus del Baix Llobregat la biblioteca està ubicada a l’edifici de serveis del campus. L’accés és per la planta baixa i la seva web és https://bibliotecnica.upc.edu/bcbl. El seu objectiu principal és satisfer les necessitats puntuals, presencials i virtuals, d’informació tècnica i científica, d’aprenentatge, de recerca i de formació continuada.

El Departament disposa de catorze laboratoris de recerca, dotze al Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (Campus del Baix Llobregat) i dos al Departament d’Enginyeria Química (Campus de Terrassa i Campus Diagonal Sud). Entre aquests hi ha laboratoris d’anàlisi química i bioquímica instrumental (HPLC, espectroscòpia UV-VIS, absorció atòmica, infrarojos, texturòmetre, etc.), laboratoris de biologia cel·lular i molecular (cabines de flux laminar, incubadores de CO₂, etc.), Laboratori de Microbiologia, Laboratori d’Anàlisi Sensorial i Tast de Productes, Laboratori de Sanitat Vegetal, Laboratori de Tractament de Residus i Física de Sòls, Laboratori d’Aqüicultura i Laboratori de Modelització Molecular. Tots els laboratoris estan dotats, a més, amb la seva instrumentació específica en funció de l’àrea temàtica, amb instal·lacions bàsiques de gasos, recollida de residus selectiva, climatització, connexió a xarxa…

El Programa de Doctorat també disposa de l’estació experimental: Unitat de Recerca en Enginyeria de Sistemes Biològics i Agricultura Periurbana (Agròpolis), situada a uns 5 quilòmetres del campus universitari, amb una extensió de 10 hectàrees i un edifici de serveis generals. Aquesta estació experimental és plenament operativa i disposa dels serveis generals (reg, comunicacions, hivernacle…), que permeten el desenvolupament de tots els assajos de camp associats amb les tesis experimentals de l’àrea agrícola.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • MIRAZIMI, FARNAZ SADAT: Personalized meal by using different proteins based on 3D printing
  Autor/a: MIRAZIMI, FARNAZ SADAT
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA
  Departament: (DEAB)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 21/12/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: SALDO PERIAGO, JORDI | PUJOLA CUNILL, MONTSERRAT
  Tribunal:
       PRESIDENT: CAPELLAS PUIG, MARTA
       SECRETARI: MINGUELLA CANELA, JOAQUIM
       VOCAL: SAGUER HOM, MARIA ELENA
  Resum de tesi: El mercado de la impresión 3D ha crecido significativamente y está preparado para crecer en línea con la digitalización y la robotización de la fabricación. Su uso en el sector alimentario puede dar lugar a grandes cambios tanto desde el punto de vista tecnológico como en el de fabricación. El uso de esta tecnología podría permitir la deslocalización de la preparación de los alimentos y la realización personalizada de dietas, adaptándolas a las necesidades personales de cada consumidor. Por otro lado, nos encontramos con problema de escasez de recursos por el crecimiento continuado de la población y que la obtención de alimentos a través de los sistemas de producción actuales comporta importantes efectos sobre el medioambiente, especialmente relevantes, sobre la huella de carbono y a nivel de consumo energético. Otro factor a considerar también son los residuos generados durante la producción transformación y consumo. El uso de formulaciones nutricionales personalizadas a partir de ingredientes imprimibles podría ser una solución, aunque no deja de ser un desafío.El objetivo principal ha sido diseñar diferentes formulaciones de puré de patata enriquecido con proteína para dietas personalizadas. Para ello, se diseñaron diferentes formulaciones de puré de patata enriquecido con proteína de soja (SPAH) a diferentes concentraciones (3%, 5% y 7%) conjuntamente con agar al 0,2% para comprobar su aptitud a ser imprimibles para su uso en personas con disfagia. Además, se evaluó el efecto de diferentes proteínas (soja, grillo y albúmina de huevo) a concentraciones del 3% y 5% en la formulación a través de la evaluación de sus características reológicas (viscosidad, tixotropía, fluencia y comportamiento viscoelástico), texturales (TPA, fuerza de extrusión y retroextrusión), capacidad de ser impresa y sensoriales (evaluación hedónica y sensorial).De todas las formulaciones ensayadas, se obtuvo que la mejor capacidad para ser impresa se logró en la muestra con un 5 % de proteína de soja y un 0,2 % de agar, que presentó valores de fluencia (1489 Pa) y módulo de almacenamiento (1352 Pa·s). Todas las muestras de puré enriquecidas con SPAH presentaron un incremento notorio de la viscosidad y del límite elástico, lo que favorece su impresión. Según la prueba IDDSI, todas las muestras (con SPAH y agar) eran adecuadas para su uso en personas con problemas de disfagia. Por otro lado, se observó en todas las formulaciones utilizadas que no solamente las propiedades reológicas como fluencia y comportamiento viscoelástico, sino que también la prueba de textura, como fuerza de extrusión y retroextrusión, pueden ser correlacionadas con la capacidad de impresión. La prueba de fuerza de extrusión con resultados de firmeza y consistencia en un rango mínimo de (0,03 N) y (0,40 N·s) respectivamente, permiten la impresión 3D favorable. De las formulaciones utilizadas las que contenían proteína de soja y grillo con valores de firmeza y consistencia entre el rango de (0,03¿ 0,04 N) y (0,40 ¿ 0,52 N·s) respectivamente presentaron gran estabilidad incluso para formas complejas, mientras que las formulaciones con albúmina de huevo no pudieron lograr esta estabilidad debido a que las redes de entrelazamiento eran muy débiles, presentando valores reológicos y texturales significativamente inferiores. El puré de patata enriquecido con proteína de grillo y SPAH mostraron buenas propiedades mecánicas para la impresión y autosoporte, pero la proteína SPAH no fue aceptable debido al sabor y olor inducido por el proceso de hidrólisis ácida, pero en la mayoría de los casos los atributos sensoriales se correlacionaron positivamente con los parámetros instrumentales y la impresión 3D. En conclusión, en esta tesis se ha demostrado que es viable el enriquecimiento del puré de patata con diferentes proteínas (soja, grillo) para su impresión en 3D. Lo que permite la personalización de

Darrera actualització: 27/01/2023 05:45:11.

Llistat de tesis en dipòsit

 • SORIANO GONZALEZ, JESUS: Improving monitoring and management of low-lying coastal areas with Sentinel-2 data: The Ebro Delta showcase
  Autor/a: SORIANO GONZALEZ, JESUS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA
  Departament: (DEAB)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 25/01/2023
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: LUZI, GUIDO | ALCARAZ CAZORLA, CARLOS
  Tribunal:
       PRESIDENT: CABALLERO DE FRUTOS, ISABEL
       SECRETARI: JIMENEZ QUINTANA, JOSE ANTONIO
       VOCAL: PALOMAR VÁZQUEZ, JESÚS MANUEL
  Resum de tesi: Les zones costaneres alberguen importants ecosistemes de gran valor ecològic, que donen lloc a innumerables recursos cada cop més explotats per l¿ésser humà. Per això, és necessari comprendre els processos que ocorren tant en els ecosistemes terrestres com en els aquàtics, així com les seves interaccions mútues i amb les activitats antròpiques. En aquesta línia, la nova generació de satèl·lits multiespectrals Sentinel d¿alta resolució (Sentinel-2; S2) amplia les capacitats per a la monitorització integrada de les zones costaneres gràcies a les seves resolucions temporals i espacials millorades (fins 10 m i 5 dies). Tanmateix, els problemes/limitacions globals de la teledetecció (e.g., triatge de núvols, barreja espectral, correcció atmosfèrica) i les característiques específiques de cada regió (e.g., ecosistemes implicats, teixit econòmic del lloc, interrelacions), composen reptes de diversa naturalesa. En aquest sentit, la base de la investigació presentada en aquesta tesi és explorar el potencial de S2 per a la monitorització de zones costaneres, i les qüestions tècniques i científiques associades. El treball es centra en el processat d¿imatges S2 per a la caracterització d¿aspectes costaners al Delta de l¿Ebre (Espanya) i la seva dinàmica, involucrant l¿aqüicultura, l¿agricultura, la planificació espacial, el seguiment mediambiental, i la preparació front a riscos naturals. Des de la correcció atmosfèrica i el pre-processat de les imatges (primers passos) fins el modelat i l¿anàlisi de les dades (últims passos), s¿han abordat diferents reptes tècnics i científics.En aigües costaneres, s¿han utilitzat diferents nivells de correcció atmosfèrica, processadors, combinacions espectrals i models estadístics per a cartografiar la qualitat de l¿aigua (i.e., clorofil·la-a, profunditat del disc de Secchi) i els macròfits (i.e., praderes marines, macroalgues). Per estimar la clorofil·la-a (indicador de biomassa fitoplanctònica), els millors resultats es van obtenir utilitzant ratis simples entre les bandes visibles i/o del marge vermell aplicats a imatges corregides per Rayleigh o amb correcció atmosfèrica complerta, amb un ajust lineal o polinomial de 2n grau (MAE ~ 0,6 mg/m3), obtenint series temporals que van permetre relacionar la distribució del fitoplàncton amb el forçament ambiental i antròpic. La relació entre la profunditat del disc de Secchi i els productes d¿atenuació de la llum (r > 0.75) va demostrar la viabilitat de la monitorització de la claredat de l¿aigua amb S2. En quan a l¿estimació de la cobertura de macròfits, la classificació supervisada per aprenentatge automàtic de composicions de bandes VIS-NIR de S2 va ser útil per avaluar la cobertura espacial de las comunitats de praderes marines i macroalgues en aigües poc profundes, revelant un impacte negatiu de l¿escorrentia agrícola en comunitats de macròfits. A l¿interior, es va desenvolupar un mètode automàtic basat en la identificació de punts clau en els perfils temporals combinats de tres índex comuns de vegetació i aigua superficial de la terra per a la extracció de mètriques fenològiques de l¿arròs, la gestió de la irrigació i l¿aproximació al rendiment dels cultius. Els resultats van proporcionar informació significativa sobre les etapes fenològiques de l¿arròs i l¿estat del camp (e.g., maduresa de l¿arròs, hidroperíode), mostrant també que el rendiment del cultiu s¿estima millor durant el període de floració de l¿arròs (r = - 0.8). Per últim, per avaluar els efectes de les tempestes amb S2, es va definir i implementar un mètode combinat de monitorització de la qualitat de l¿aigua i les inundacions, reafirmant les grans capacitats de S2 per a representar els diferents graus de resiliència dels entorns terrestres i aquàtics.

Darrera actualització: 27/01/2023 05:30:20.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 27/01/2023 06:00:13.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:BORRAZ MARTÍNEZ, SERGIO
Títol:Desarrollo de modelos para la identificación de variedades y fitopatologías mediante técnicas fotónicas
Data lectura:12/05/2022
Director/a:GRAS MOREU, ANNA
Codirector/a:SIMÓ CRUANYES, JOAN
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Development of a methodology to analyze leaves from Prunus dulcis varieties using near infrared spectroscopy
Borraz, S.; Boqué, R.; Simo, J.; Mestre, M.; Gras, A.
Talanta, ISSN: 0039-9140 (JCR Impact Factor-2019: 5.339; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2019
Article en revista

Multivariate classification of prunus dulcis varieties using leaves of nursery plants and near infrared spectroscopy
Borraz, S.; Simo, J.; Gras, A.; Mestre, M.; Boqué, R.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2019: 3.998; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2019
Article en revista

Varietal quality control in the nursery plant industry using computer vision and deep learning techniques
Borraz, S.; Tarres, F.; Boqué, R.; Mestre, M.; Simo, J.; Gras, A.
Journal of chemometrics, ISSN: 0886-9383 (JCR Impact Factor-2020: 2.467; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Combining computer vision and deep learning to classify varieties of Prunus dulcis for the nursery plant industry
Borraz, S.; Simo, J.; Gras, A.; Boqué, R.; Tarres, F.
Journal of chemometrics, ISSN: 0886-9383 (JCR Impact Factor-2020: 3.4
Data de publicació: 09/01/2022
Article en revista

Multivariate classification of seven varieties of prunus dulcis with near infrared spectroscopy, using leaves and wood of nursery plants
XVII Chemometrics in Analytical Chemistry
Data de presentació: 26/06/2018
Presentació de treball en congressos

Development of a methodology to analyze leaves from Prunus dulcis varietires using near infrared spectroscopy
10th Colloquium Chemiometricum Mediterraneum
Data de presentació: 12/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CAMPOS TOBAJAS, JAVIER
Títol:Tecnologías emergentes y agricultura de precisión en cultivos tridimensionales. Implementación y mejora de las técnicas de aplicación de fitosanitarios en viña.
Data lectura:28/07/2021
Director/a:GIL MOYA, EMILIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Development of canopy vigour maps using UAV for site-specific management during vineyard spraying process
Campos, J.; Llop, J.; Gallart, M.; García, F.; Gras, A.; Salcedo, R.; Gil, E.
Precision agriculture, ISSN: 1385-2256 (JCR Impact Factor-2019: 4.454; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

On-Farm evaluation of prescription map-based variable rate application of pesticides in vineyards
Campos, J.; Gallart, M.; Llop, J.; Ortega, P.; Salcedo, R.; Gil, E.
Agronomy, ISSN: 2073-4395 (JCR Impact Factor-2019: 2.603; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Uso de los drones como herramientas de gestión del viñedo
Agricultura: Revista agropecuaria, ISSN: 0002-1334
Data de publicació: 22/12/2020
Article en revista

Assessment of canopy characteristics in vineyard from vigour maps obtained using UAV and satellite imagery
Campos, J.; Garcia, F.; Gil, E.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/03/2021
Article en revista

Comprobación de un sistema de aplicación variable basado en mapas de vegetación obtenidos con un vehículo aéreo no tripulado (UAV)
X Congreso Ibérico de Agroingeniería
Data de presentació: 03/09/2019
Presentació de treball en congressos

Monitoring site-specific spraying in vineyards from a prescription map obtained with a UAV
The 12th European Conference on Precision Agriculture
Data de presentació: 10/09/2019
Presentació de treball en congressos

Taking advantage of difficulties. Variable rate application based on canopy maps to achieve a sustainable crop protection process
XIII International Terroir Congress
Data de presentació: 17/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GIRÓN ROJAS, EMMA CECILIA
Títol:Balance de masa e identificación de indicadores para medir eficiencia en la gestión y procesado de materiales en las plantas públicas de compostaje de Fracción Orgánica de Residuos Municipales (FORM) de Cataluña
Data lectura:10/09/2020
Director/a:GIL MOYA, EMILIO
Codirector/a:LOPEZ MARTINEZ, MARGARITA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Assessment of biowaste composting process for industrial support tool development through macro data approach
Gil, E.; Garcia, A.; Lopez, M.; Giron, E.; Iglesias, N.
Waste management, ISSN: 0956-053X (JCR Impact Factor-2020: 7.145; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/02/2020
Article en revista

AUTOR/A:SANS MOLINS, SÍLVIA
Títol:Millora de la qualitat sensorial i nutricional de les varietats tradicionals hortícoles: el cas del calçot (Allium cepa L.)
Data lectura:31/10/2019
Director/a:SIMÓ CRUANYES, JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Improving the conservation and use of traditional germplasm through breeding for local adaptation: The Case of the Castellfollit del Boix Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Landrace
Casals, J.; Rivera, A.; Rull, A.; Romero Del Castillo, M.; Sabate, J.; Sans, S.; Soler, S.; Díez , M.; Casañas, F.; Prohens, J.; Simo, J.
Agronomy, ISSN: 2073-4395 (JCR Impact Factor-2019: 2.603; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/12/2019
Article en revista

Estimating sensory properties with near-infrared spectroscopy: A tool for quality control and breeding of ‘Calçots’ (Allium cepa L.)
Sans, S.; Ferré, J.; Boqué, R.; Sabate, J.; Casals, J.; Simo, J.
Agronomy, ISSN: 2073-4395 (JCR Impact Factor-2020: 3.417; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/06/2020
Article en revista

Near infrared spectroscopy determination of chemical and sensory properties in tomato
Sun, D.; Cruz, J.; Alcalà Bernàrdez, Manel; Romero Del Castillo, M.; Sans, S.; Casals, J.
Journal of near infrared spectroscopy, ISSN: 0967-0335 (JCR Impact Factor-2019: 2.6
Data de publicació: 08/07/2021
Article en revista

AUTOR/A:MARGENAT MAS, ANNA MARIA
Títol:Dynamics of chemical microcontaminants in peri-urban agriculture and evaluation of their potential impact on crops and human health.
Data lectura:27/11/2018
Tutor/a:COMAS ANGELET, JORDI
Director/a:BAYONA TERMENS, JOSEP
Codirector/a:MATAMOROS MERCADAL, VÍCTOR
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Occurrence and human health risk assessment of antibiotics and trace elements in Lactuca sativa amended with different organic fertilizers
Margenat, A.; Rui, Y.; Cañameras, N.; Carazo, N.; Díez, S.; Bayona, J.; Matamoros Mercadal, Víctor
Environmental research, ISSN: 0013-9351 (JCR Impact Factor-2020: 6.498; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/04/202231/03/2025Ensure fair NEXUS transition for climate change adaptation and sustainable development implementation based on coupled nature-based systems and bioeconomyEuropean Commission
15/03/202231/12/2023Contracte de Col·laboració pel desenvolupament de dinàmica d'emergència de J2 en MeloidogiBAYER CROPSCIENCE, S.L.
22/12/202121/12/2024Hub de Innovación UPC-XIELINEXIELINE EVOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITA
01/09/202131/08/2023Producción de bioestimulantes a partir de cianobacterias y agua residual en el marco de la bioeconomía circularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/08/202131/07/2024Los sistemas productivos de cultivos de granos y el impacto de las malezas: bases funcionales y modelos diagramáticos para el desarrollo y transferencia de prácticas integradas de manejoFondo para la Investigación Científica y Tecnológica
01/08/202101/08/2023Conveni amb la FAUBA (PICT-2018-02164)Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica
28/06/202131/12/2021- Análisis de estrategias de control integrado de MeloidogyneBAYER CROPSCIENCE, S.L.
15/01/202114/01/2024Partnership Agreement projecte Erasmus+ AGRISATCommission of European Communities
01/01/202131/12/2024A Collaborative Paradigm for Human Workers and Multi-Robot Teams in Precision Agriculture SystemsCommission of European Communities
01/01/202131/12/2022Identificación y diseño de pequeñas moléculas como nuevas cabezas de serie inhibidores de MAP quinasas y proteína Ras, utilizando técnicas de diseño molecular asistido por ordenador.Allinky Biopharma S.L.
21/12/202031/12/2024Multi-agent Agri-food living labs for new supply chain Mediterranean systems. Towards more sustainable and competitive farming addressing consumers’ preferences and market changesEuropean Commission
30/11/202030/11/2024Developing innovative plant-based added-value food products through the promotion of LOCAL Mediterranean NUT and LEGUME cropsEuropean Comission
01/11/202031/03/2021TOPPS. Diseño y elaboración vídeosASOC EMPRESARIAL PARA LA PROTECCION
01/11/202031/10/2024Integrated novel strategies for reducing the use and impact of pesticides, towards sustainable Mediterranean vineyards and olive grovesEuropean Commission
01/11/202028/02/2023Desarrollo e implementación integral de nuevas tecnologías, productos y estrategias para reducir la aplicación de cobre en viñedos y remediar suelos contaminados en la región SUDOE (Development and comprehensive implementation of new technologies, products and strategies to reduce copper application in vineyards and remediate contaminated soils in the region SUDOE)INTERREG III B SUDOE
01/11/202031/10/2023Innovative curriculum in smart AGRIculture through SATellite and remote sensing data in SEAComission of European Communities
01/11/202028/02/2023“Desarrollo e implementación integral de nuevas tecnologías, productos y estrategias para reducir la aplicación de cobre en viñedos y remediar suelos contaminados en la región SUDOECommission of European Communities
01/10/202030/09/2024Ddesarrolla un conjunto de estrategias novedosas, integradoras y sostenibles, técnica y económicamente viables,en aplicación de fitosanitarios en viña y olivos.Commission of European Communities
01/09/202031/08/2023Programme européen de formation en industrie 4.0 dans le cadre de l'Université Européenne UNITE!Gobierno de Francia
01/09/202030/06/2022Mediterranean Innovation Alliance for sustainable blue economyDG Regio, European Commission
01/07/202001/09/2022Avaluació de l'eficàcia dels tractaments fitosanitaris realitzats amb broquets de baixa deriva en cultius horticoles de port baix al baix llobregatGENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
01/06/202031/05/2023Nuevos ligandos alostéricos del receptor acoplado a proteína G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Pulverización inteligente para viñedo y olivar sostenible - Volumen de aplicaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Are promotional strategies a barrier to reduce greenhouse gases emissions from meat products?Ministerio de Ciencia e Innovación
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/03/202001/03/2021Desenvolupament d'un prototip per l'aplicació de productes fitosanitaris a les ferides de poda en vinya amb un especial enfoc a l'aplicació del producte Vintec.BELCHIM CROP PROTECTION ESPAñA SA
15/01/202015/04/2021Posada en funcionament d'un sistema d'aplicació variable de fitosanitaris en base a mapes de prescripció i creació d'un sistema de traçabilitat i gestió de dades per al cultiu de l nabiuHortifrut Perú S.A.C
01/01/202031/12/2020PUESTA EN MARCHA DE UN PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN PLANTACIONES DE MANZANOSNUFRI S.A.T.
01/01/202001/05/2020La història darrera d'un aliment. Impacte del relat emocional sobre la percepció sensorial dels aliments (61156-CREDA)Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
01/12/201930/11/2021el projecte tracta de implementar un sistema intern de garantia de la qualitat a Russian-Tajik (Slavonic) UniversityRussian-Tajik Slavonic University
01/11/201901/02/2020Hidrocol·loides en alimentació animalPSITTACUS CATALONIA, SL
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
16/10/201931/07/2021Organisation and implementation of training activities on inspection and calibration of plant protection product application equipment in compliance with the provisions of Directive 2009/128/EC underASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA
03/10/201903/10/2019Composición para el control de malas hierbas
01/09/201931/08/2022Systemic University Change Towards Internationalisation for AcademiaCommission of European Communities
01/07/201930/06/2024INnovations in plant VarIety Testing in Europe to foster the introduction of new varieties better adapted to varying biotic and abiotic conditions and to more sustainable crop management practicesEuropean Commission
01/06/201931/05/2020Fertilizació en cànem industrialBIOBIZZ WORLDWIDE SL
01/05/201930/06/2020Valoració campanya productes proximitat catalans en els consimidors (61143-CREDA)Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
01/03/201930/09/2020Millora de l'eficiència dels tractaments de fitosanitaris en cultiu de tomaquera exterior al Baix LlobregatGENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
01/03/201928/02/2020Projecte MalawiCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Análisis de la Seguridad Alimentaria y Nutrición Sostenible con Enfoque de Género en Comunidades Vulnerables de Chihuahua, México.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Tecnologia low cost para promover la reutilización de aguas residuales en espacios fluviales de zonas alto andinas (Fase II)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Objectius ODS 2 i 12. Lluita contra la fam a través de la lluita contra el malbaratament alimentari. Rol de la societat civil, un exemple: 32 anys del Banc dels Aliments de Barcelona. I nosaltres què?Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/01/201931/12/2019Conveni marc de col·laboració entre la IGP Torró d’Agramunt i la Fundació Miquel Agustí (FMA), per garantir la qualitat sensorial del torró acollit a la IGP. Tercera addendaConsell Regulador de la IGP Torró d'Agramunt
01/01/201931/12/2020SMARTOMIZERCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021TOPPSECPA,EUROPEAN CROP
01/01/201931/12/2021Estrategias de gestión de la luz para maximizar la productividad de Ulva en los sistemas IMTA-RAS y para promover efectos probiótics inducidos por la microbiiotaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/11/201831/10/2020DEVELOPMENT OF A TRAINING PROGRAM FOR ENHANCING THE USE OF ICT TOOLS IN THE IMPLEMENTATION OF PRECISION AGRICULTURECommission of European Communities
20/09/201820/09/2020Foment del cultiu de mongetes a Catalunya mitjançant conserves innovadores per a la DOP Mongeta del GanxetGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
01/09/201831/08/2022Transition towards a more carbon and nutrient efficient agriculture in Europe (NUTRI2CYCLE)Comisión Europea
01/09/201831/08/2022Efficient Carbon, Nitrogen and Phosphorus cycling in the European Agri-food System and related up- and down-stream processes to mitigate emissions’ (CIRCULAR AGRONOMICS)Comisión Europea
01/09/201831/12/2021OPTIMISED PEST INTEGRATED MANAGEMENT TO PRECISELY DETECT AND CONTROL PLANT DISEASES IN PERENNIAL CROPS AND OPEN-FIELD VEGETABLESCommission of European Communities
01/09/201831/08/2022Pesticide Reduction Using Friendly and Environmentally Controlled TechnologiesEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201831/08/2021Shaping the next generation of Joint Programmes in Science and TechnologyUE Erasmus +KA2
01/08/201801/09/2020Optimización del uso de fitosanitarios en viticultura en base a mapas de rigorM AGRIC PESCA ALIM Y MEDIO AMBIENTE
15/06/201814/04/2019Disseny i estudi de vida útil de les begudes tradicionals del Senegal per la seva elaboració i comercialització a la cooperativa DIOMCOOP, SCCL.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
24/05/201830/06/2019Estudio de la Biología de MeloidogyneBAYER CROPSCIENCE, S.L.
14/05/201831/12/2018Evaluación del método LWA para determinar el volúmen óptimo en viñaBAYER CROPSCIENCE, S.L.
01/05/201830/04/2021Accelerating Innovative practices for Spraying Equipment, Training and Advising in European agriculture through the mobilization of Agricultural Knowledge and Innovation SystemsCommission of European Communities
10/04/201831/12/2018Jornadas buenas prácticas agrícolas BayerBAYER CROPSCIENCE, S.L.
21/03/201821/03/2018APLICACION MOVIL (APP) PARA LA DETERMINACION DE LA DOSIS DE PRODUCTO FITOSANITARIO EN VIÑA - DOSAVIÑA
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O004 Producción de cultivos de huertos y capacitación agrícola para la mejora alimentaria, así como de los recursos económicos y ambientales de la Casa de Acogida Balmandir Bhimphedi - Fase II.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O016 Disseny i estudi de vida útil de les begudes tradicionals del Senegal per la seva elaboració i comercialització a la cooperativa DIOMCOOP, SCCL. subtítol: Caracterització del poder antioxidant de la infusió de flors d’hibisc i llavors de BaobabCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
22/02/201822/02/2019Aplicació variable de fitosanitaris amb mapes de vegetacióMIGUEL TORRES, S.A.
01/02/201830/06/2019Demostració pràctica de l'aplicabilitat de mapes de vegetación per a l'aplicació variable de productes fitosanitaris a la vinya. Reducció de l'ús de plaguicides i disminució de la contaminacióGENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
05/01/201831/12/2019Conveni marc - Evaluación del recurso geotermia de baja temperatura para el incremento de la producción agrícola en invernaderosAgencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
01/01/201830/09/2021Estrategias de gestión de germoplasma vegetal resistente a Meloidogyne para evitar la selección de virulenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2022Xarxa d'R+D+I Marítima de Catalunya - Catalan Network for Blue InnovationFondos FEDER; AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/10/201714/07/2021On-line Quality Assurance and EUR-ACE Accreditation of Engineering Programmes in Mediterranean AreaCommission of European Communities
02/10/201719/06/2021Discriminació varietat mitjançant espectroscòpia de l'infraroig properAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/201701/12/2017Impacte econòmic del canvi climàtic sobre el sector agrari a les conques hidrològiques Pacífico Norte (Sinaloa) i Rio Bravo (Chihuahua) (2017- U020)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
26/06/201725/06/2021El sistema hidroacolchado-suelo a escala reducida: valoración de la durabilidad y la resistencia del hidroacolchado, de sus efectos sobre propiedades físicas del sueloMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
05/05/201704/05/2018Efecte combinat de la dosi de melassa i de microorganismes inductors de la resistència vegetal sobre el nematode Meloidogyne sp., la microbiota del sòl i la productivitat vegetalGENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
01/04/201701/07/2017Mercat de l'ahmaburguesa. Quantificació del Consum i noves tendències (61103-CREDA)Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària
22/03/201731/12/2018Conveni marc de col·laboració entre la IGP Torró d’Agramunt i la Fundació Miquel Agustí (FMA), per garantir la qualitat sensorial del torró acollit a la IGP. Primera addenda.Consell Regulador de la IGP Torró d'Agramunt
15/03/201731/12/2018Estudio de la biología de Meloidogyne y eficacia de agentes de control biológicoBAYER CROPSCIENCE, S.L.
01/01/201730/06/2021Pre-commercial lines for production of surface nanostructured antimicrobial and anti-biofilm textiles, medical devices and water treatment membranesCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019DINAMICA DE LA ACUMULACION DE ANTIBIOTICOS, METALES Y GENES DE RESISTENCIA BACTERIANA EN CULTIVOS AGRICOLAS POR FERTILIZACION ORGANICA. IMPLICACIONES EN LA PRODUCCION VEGETALMinisterio de Economia, Industria y Competitividad

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/04/202231/03/2025Ensure fair NEXUS transition for climate change adaptation and sustainable development implementation based on coupled nature-based systems and bioeconomyEuropean Commission
15/03/202231/12/2023Contracte de Col·laboració pel desenvolupament de dinàmica d'emergència de J2 en MeloidogiBAYER CROPSCIENCE, S.L.
22/12/202121/12/2024Hub de Innovación UPC-XIELINEXIELINE EVOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITA
01/09/202131/08/2023Producción de bioestimulantes a partir de cianobacterias y agua residual en el marco de la bioeconomía circularAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/08/202131/07/2024Los sistemas productivos de cultivos de granos y el impacto de las malezas: bases funcionales y modelos diagramáticos para el desarrollo y transferencia de prácticas integradas de manejoFondo para la Investigación Científica y Tecnológica
01/08/202101/08/2023Conveni amb la FAUBA (PICT-2018-02164)Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica
28/06/202131/12/2021- Análisis de estrategias de control integrado de MeloidogyneBAYER CROPSCIENCE, S.L.
15/01/202114/01/2024Partnership Agreement projecte Erasmus+ AGRISATCommission of European Communities
01/01/202131/12/2024A Collaborative Paradigm for Human Workers and Multi-Robot Teams in Precision Agriculture SystemsCommission of European Communities
01/01/202131/12/2022Identificación y diseño de pequeñas moléculas como nuevas cabezas de serie inhibidores de MAP quinasas y proteína Ras, utilizando técnicas de diseño molecular asistido por ordenador.Allinky Biopharma S.L.
21/12/202031/12/2024Multi-agent Agri-food living labs for new supply chain Mediterranean systems. Towards more sustainable and competitive farming addressing consumers’ preferences and market changesEuropean Commission
30/11/202030/11/2024Developing innovative plant-based added-value food products through the promotion of LOCAL Mediterranean NUT and LEGUME cropsEuropean Comission
01/11/202031/03/2021TOPPS. Diseño y elaboración vídeosASOC EMPRESARIAL PARA LA PROTECCION
01/11/202031/10/2024Integrated novel strategies for reducing the use and impact of pesticides, towards sustainable Mediterranean vineyards and olive grovesEuropean Commission
01/11/202028/02/2023Desarrollo e implementación integral de nuevas tecnologías, productos y estrategias para reducir la aplicación de cobre en viñedos y remediar suelos contaminados en la región SUDOE (Development and comprehensive implementation of new technologies, products and strategies to reduce copper application in vineyards and remediate contaminated soils in the region SUDOE)INTERREG III B SUDOE
01/11/202031/10/2023Innovative curriculum in smart AGRIculture through SATellite and remote sensing data in SEAComission of European Communities
01/11/202028/02/2023“Desarrollo e implementación integral de nuevas tecnologías, productos y estrategias para reducir la aplicación de cobre en viñedos y remediar suelos contaminados en la región SUDOECommission of European Communities
01/10/202030/09/2024Ddesarrolla un conjunto de estrategias novedosas, integradoras y sostenibles, técnica y económicamente viables,en aplicación de fitosanitarios en viña y olivos.Commission of European Communities
01/09/202031/08/2023Programme européen de formation en industrie 4.0 dans le cadre de l'Université Européenne UNITE!Gobierno de Francia
01/09/202030/06/2022Mediterranean Innovation Alliance for sustainable blue economyDG Regio, European Commission
01/07/202001/09/2022Avaluació de l'eficàcia dels tractaments fitosanitaris realitzats amb broquets de baixa deriva en cultius horticoles de port baix al baix llobregatGENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
01/06/202031/05/2023Nuevos ligandos alostéricos del receptor acoplado a proteína G visual rodopsina y el mecanismo molecular de enfermedadesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Pulverización inteligente para viñedo y olivar sostenible - Volumen de aplicaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Are promotional strategies a barrier to reduce greenhouse gases emissions from meat products?Ministerio de Ciencia e Innovación
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/03/202001/03/2021Desenvolupament d'un prototip per l'aplicació de productes fitosanitaris a les ferides de poda en vinya amb un especial enfoc a l'aplicació del producte Vintec.BELCHIM CROP PROTECTION ESPAñA SA
15/01/202015/04/2021Posada en funcionament d'un sistema d'aplicació variable de fitosanitaris en base a mapes de prescripció i creació d'un sistema de traçabilitat i gestió de dades per al cultiu de l nabiuHortifrut Perú S.A.C
01/01/202031/12/2020PUESTA EN MARCHA DE UN PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN PLANTACIONES DE MANZANOSNUFRI S.A.T.
01/01/202001/05/2020La història darrera d'un aliment. Impacte del relat emocional sobre la percepció sensorial dels aliments (61156-CREDA)Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
01/12/201930/11/2021el projecte tracta de implementar un sistema intern de garantia de la qualitat a Russian-Tajik (Slavonic) UniversityRussian-Tajik Slavonic University
01/11/201901/02/2020Hidrocol·loides en alimentació animalPSITTACUS CATALONIA, SL
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
16/10/201931/07/2021Organisation and implementation of training activities on inspection and calibration of plant protection product application equipment in compliance with the provisions of Directive 2009/128/EC underASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA
03/10/201903/10/2019Composición para el control de malas hierbas
01/09/201931/08/2022Systemic University Change Towards Internationalisation for AcademiaCommission of European Communities
01/07/201930/06/2024INnovations in plant VarIety Testing in Europe to foster the introduction of new varieties better adapted to varying biotic and abiotic conditions and to more sustainable crop management practicesEuropean Commission
01/06/201931/05/2020Fertilizació en cànem industrialBIOBIZZ WORLDWIDE SL
01/05/201930/06/2020Valoració campanya productes proximitat catalans en els consimidors (61143-CREDA)Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
01/03/201930/09/2020Millora de l'eficiència dels tractaments de fitosanitaris en cultiu de tomaquera exterior al Baix LlobregatGENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
01/03/201928/02/2020Projecte MalawiCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Análisis de la Seguridad Alimentaria y Nutrición Sostenible con Enfoque de Género en Comunidades Vulnerables de Chihuahua, México.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Tecnologia low cost para promover la reutilización de aguas residuales en espacios fluviales de zonas alto andinas (Fase II)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Objectius ODS 2 i 12. Lluita contra la fam a través de la lluita contra el malbaratament alimentari. Rol de la societat civil, un exemple: 32 anys del Banc dels Aliments de Barcelona. I nosaltres què?Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/01/201931/12/2019Conveni marc de col·laboració entre la IGP Torró d’Agramunt i la Fundació Miquel Agustí (FMA), per garantir la qualitat sensorial del torró acollit a la IGP. Tercera addendaConsell Regulador de la IGP Torró d'Agramunt
01/01/201931/12/2020SMARTOMIZERCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021TOPPSECPA,EUROPEAN CROP
01/01/201931/12/2021Estrategias de gestión de la luz para maximizar la productividad de Ulva en los sistemas IMTA-RAS y para promover efectos probiótics inducidos por la microbiiotaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/11/201831/10/2020DEVELOPMENT OF A TRAINING PROGRAM FOR ENHANCING THE USE OF ICT TOOLS IN THE IMPLEMENTATION OF PRECISION AGRICULTURECommission of European Communities
20/09/201820/09/2020Foment del cultiu de mongetes a Catalunya mitjançant conserves innovadores per a la DOP Mongeta del GanxetGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
01/09/201831/08/2022Transition towards a more carbon and nutrient efficient agriculture in Europe (NUTRI2CYCLE)Comisión Europea
01/09/201831/08/2022Efficient Carbon, Nitrogen and Phosphorus cycling in the European Agri-food System and related up- and down-stream processes to mitigate emissions’ (CIRCULAR AGRONOMICS)Comisión Europea
01/09/201831/12/2021OPTIMISED PEST INTEGRATED MANAGEMENT TO PRECISELY DETECT AND CONTROL PLANT DISEASES IN PERENNIAL CROPS AND OPEN-FIELD VEGETABLESCommission of European Communities
01/09/201831/08/2022Pesticide Reduction Using Friendly and Environmentally Controlled TechnologiesEURCOM-D.G.FOR THE ENVIRONMENT
01/09/201831/08/2021Shaping the next generation of Joint Programmes in Science and TechnologyUE Erasmus +KA2
01/08/201801/09/2020Optimización del uso de fitosanitarios en viticultura en base a mapas de rigorM AGRIC PESCA ALIM Y MEDIO AMBIENTE
15/06/201814/04/2019Disseny i estudi de vida útil de les begudes tradicionals del Senegal per la seva elaboració i comercialització a la cooperativa DIOMCOOP, SCCL.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
24/05/201830/06/2019Estudio de la Biología de MeloidogyneBAYER CROPSCIENCE, S.L.
14/05/201831/12/2018Evaluación del método LWA para determinar el volúmen óptimo en viñaBAYER CROPSCIENCE, S.L.
01/05/201830/04/2021Accelerating Innovative practices for Spraying Equipment, Training and Advising in European agriculture through the mobilization of Agricultural Knowledge and Innovation SystemsCommission of European Communities
10/04/201831/12/2018Jornadas buenas prácticas agrícolas BayerBAYER CROPSCIENCE, S.L.
21/03/201821/03/2018APLICACION MOVIL (APP) PARA LA DETERMINACION DE LA DOSIS DE PRODUCTO FITOSANITARIO EN VIÑA - DOSAVIÑA
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O004 Producción de cultivos de huertos y capacitación agrícola para la mejora alimentaria, así como de los recursos económicos y ambientales de la Casa de Acogida Balmandir Bhimphedi - Fase II.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O016 Disseny i estudi de vida útil de les begudes tradicionals del Senegal per la seva elaboració i comercialització a la cooperativa DIOMCOOP, SCCL. subtítol: Caracterització del poder antioxidant de la infusió de flors d’hibisc i llavors de BaobabCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
22/02/201822/02/2019Aplicació variable de fitosanitaris amb mapes de vegetacióMIGUEL TORRES, S.A.
01/02/201830/06/2019Demostració pràctica de l'aplicabilitat de mapes de vegetación per a l'aplicació variable de productes fitosanitaris a la vinya. Reducció de l'ús de plaguicides i disminució de la contaminacióGENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
05/01/201831/12/2019Conveni marc - Evaluación del recurso geotermia de baja temperatura para el incremento de la producción agrícola en invernaderosAgencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
01/01/201830/09/2021Estrategias de gestión de germoplasma vegetal resistente a Meloidogyne para evitar la selección de virulenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2022Xarxa d'R+D+I Marítima de Catalunya - Catalan Network for Blue InnovationFondos FEDER; AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/10/201714/07/2021On-line Quality Assurance and EUR-ACE Accreditation of Engineering Programmes in Mediterranean AreaCommission of European Communities
02/10/201719/06/2021Discriminació varietat mitjançant espectroscòpia de l'infraroig properAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/201701/12/2017Impacte econòmic del canvi climàtic sobre el sector agrari a les conques hidrològiques Pacífico Norte (Sinaloa) i Rio Bravo (Chihuahua) (2017- U020)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
26/06/201725/06/2021El sistema hidroacolchado-suelo a escala reducida: valoración de la durabilidad y la resistencia del hidroacolchado, de sus efectos sobre propiedades físicas del sueloMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
05/05/201704/05/2018Efecte combinat de la dosi de melassa i de microorganismes inductors de la resistència vegetal sobre el nematode Meloidogyne sp., la microbiota del sòl i la productivitat vegetalGENCAT-D.AGRICULTURA, RAMADERIA,
01/04/201701/07/2017Mercat de l'ahmaburguesa. Quantificació del Consum i noves tendències (61103-CREDA)Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària
22/03/201731/12/2018Conveni marc de col·laboració entre la IGP Torró d’Agramunt i la Fundació Miquel Agustí (FMA), per garantir la qualitat sensorial del torró acollit a la IGP. Primera addenda.Consell Regulador de la IGP Torró d'Agramunt
15/03/201731/12/2018Estudio de la biología de Meloidogyne y eficacia de agentes de control biológicoBAYER CROPSCIENCE, S.L.
01/01/201730/06/2021Pre-commercial lines for production of surface nanostructured antimicrobial and anti-biofilm textiles, medical devices and water treatment membranesCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019DINAMICA DE LA ACUMULACION DE ANTIBIOTICOS, METALES Y GENES DE RESISTENCIA BACTERIANA EN CULTIVOS AGRICOLAS POR FERTILIZACION ORGANICA. IMPLICACIONES EN LA PRODUCCION VEGETALMinisterio de Economia, Industria y Competitividad

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt