Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Teoria del Senyal i Comunicacions

Teoria del Senyal i Comunicacions

El Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) imparteix des del 1987 un Programa de Doctorat orientat a la formació científica en els àmbits següents:

• Les comunicacions amb suport físic i radioelèctric
• L’estudi dels fenòmens associats a la generació, propagació i radiació de senyals electromagnètics en un marge que va des de l’espectre radioelèctric fins a l’òptic
• Les tècniques bàsiques del processament del senyal i les seves aplicacions en comunicacions, veu i imatge.
• Els sistemes i les xarxes de telecomunicació.

El programa està estretament relacionat amb els temes de recerca treballats en el Departament. La recerca es porta a terme en grups autònoms però que mantenen una estreta col·laboració amb grups d’altres departaments i universitats.

Els àmbits de recerca impliquen sovint la participació i lideratge de xarxes temàtiques i projectes europeus amb un gran nombre de socis nacionals i internacionals. Aquestes col·laboracions sempre impliquen directament o indirectament els estudiants del Programa de Doctorat, ja que la recerca que realitzen s’integra en aquests projectes. El programa ha obtingut reiteradament les distincions de qualitat i internacionalitat atorgades per les administracions espanyola i catalana.

COORDINADOR/A

Comellas Colome, Jaume

CONTACTE

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC

C/ Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel.: 934 017 233
Correu electrònic: doctorat.tsc@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

El perfil preferent d’ingrés és el de titulats de màster universitari en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, amb preferència per l’enginyeria de telecomunicació. No obstant això, el caràcter multidisciplinari d’alguns dels grups de recerca del Departament fa recomanable prendre en consideració també titulats d’àmbits com física, informàtica, biologia o lingüística computacional.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el Departament, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i mostrar capacitat per treballar en equip.

Tipologia de títols:

• Accés directe: European Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT) i MSc on Communication and Network Engineering (COMNET). Aquest últim programa encara no s’ha enviat a verificar, però la seva verificació es preveu pròximament.
• Accés preferent: altres programes de postgrau de l’àmbit de l’enginyeria TIC: enginyeria de telecomunicació, enginyeria telemàtica, ciències de la computació, tecnologia fotònica.
• Altres: en atenció a la presència en el Departament de grups de recerca pluridisciplinaris, es preveu l’admissió al programa de titulats provinents de formació no assimilable al perfil preferent: informàtica, ciències físiques, químiques, matemàtiques, biologia, lingüística computacional.

Es considera molt convenient un nivell adequat de llengua anglesa.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

30

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://tsc.phd.upc.edu/es?set_language=es

CONTACTE:

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC

C/ Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel.: 934 017 233
Correu electrònic: doctorat.tsc@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El perfil preferent d’ingrés és el de titulats de màster universitari en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, amb preferència per l’enginyeria de telecomunicació. No obstant això, el caràcter multidisciplinari d’alguns dels grups de recerca del Departament fa recomanable prendre en consideració també titulats d’àmbits com física, informàtica, biologia o lingüística computacional.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el Departament, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i mostrar capacitat per treballar en equip.

Tipologia de títols:

• Accés directe: European Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT) i MSc on Communication and Network Engineering (COMNET). Aquest últim programa encara no s’ha enviat a verificar, però la seva verificació es preveu pròximament.
• Accés preferent: altres programes de postgrau de l’àmbit de l’enginyeria TIC: enginyeria de telecomunicació, enginyeria telemàtica, ciències de la computació, tecnologia fotònica.
• Altres: en atenció a la presència en el Departament de grups de recerca pluridisciplinaris, es preveu l’admissió al programa de titulats provinents de formació no assimilable al perfil preferent: informàtica, ciències físiques, químiques, matemàtiques, biologia, lingüística computacional.

Es considera molt convenient un nivell adequat de llengua anglesa.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

En el cas de titulats procedents de programes diferents dels indicats com d’accés directe (MET, MATT i MASTEAM), la Comissió de Postgrau del Departament de TSC valorarà la documentació aportada d’acord amb la distribució següent:
• Expedient acadèmic: 35%.

• Adequació de la formació prèvia a les activitats del grup de recerca proposat: 25%.
• Coneixement de llengua anglesa: 20%.
• Qualitat de la universitat de procedència: 10%.
• Carta de motivació/cartes de recomanació: 10%.

L’avaluació serà considerada positiva si el candidat rep una nota igual o superior a 3 sobre 5.

Basant-se en el contingut de la carta de motivació, així com en el perfil de formació dels estudiants, la Comissió de Postgrau assignarà un dels tutors o les tutores de doctorat.

En el cas que els candidats provinguin de titulacions alienes a l’enginyeria TIC, es definiran, amb consulta prèvia amb els tutors assignats, els complements de formació necessaris, ja siguin assignatures dels programes de màster associats (MET, MATT) o d’altres programes.

Complements formatius

La Comissió de Postgrau del Departament de TSC pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està prevista la seva modificació per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió de Postgrau del Departament de TSC pot proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

La Comissió de Postgrau del Departament de TSC pot requerir als candidats a ser admesos la realització de certs complements de formació, per apropar en la major mesura possible el seu perfil als coneixements necessaris per realitzar amb normalitat els estudis de doctorat.

No s’exigiran complements de formació als titulats dels programes MET, MASTEAM i MATT, així com als d’altres títols de l’àmbit TIC citats anteriorment.

Per a altres titulats, la càrrega lectiva de complements de formació a realitzar dependrà de la seva formació prèvia i de l’activitat del grup de recerca en què s’integrin, i podrà ser de fins a 30 ECTS.

Les assignatures a cursar han de pertànyer als programes MET, MASTEAM o MATT.

També, atenent a les peculiaritats d’alguns grups de recerca del Departament, es consideren com adequades assignatures pertanyents a programes de la mateixa UPC:
• Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació
• Màster Universitari en Enginyeria Electrònica
• Master in Photonics
• Master in Innovation and Research in Informatics
• Master in Artificial Intelligence

És competència de la Comissió de Postgrau del Departament de TSC, un cop consultats els tutors o tutores dels estudiants, determinar quines seran les assignatures que els estudiants hauran de cursar per completar aquests complements de formació. En qualsevol cas, les assignatures sempre tindran per objecte complementar les llacunes temàtiques que s’apreciïn en el currículum acadèmic dels estudiants en relació amb les activitats del grup de recerca en què s’hagin d’integrar.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de fer durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
- Hores: 288.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
- Hores: 480.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- Hores: 1,5.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Metodologia de la recerca.
- Hores: 12.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Innovació i creativitat.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- Hores: 18.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Cursos i seminaris.
- Hores: 50.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: ’Workshops’.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions disposa dels següents laboratoris reservats per a recerca i a disposició dels estudiants de doctorat:
• Laboratori de Microones i RF
• Laboratori d’Antenes i Radar
• Laboratori de Radiometria
• Laboratori d’Òptica Integrada
• Laboratori de Mesura d’Antenes (3 càmeres anecoiques)
• Laboratori de Comunicacions Òptiques
• Laboratori de Comunicacions Ràdio
• Laboratori de Processament de Veu
• Sala Enregistraments
• Laboratori de Producció Audiovisual
• Laboratori d’Espectroscòpia Raman
• Laboratori Multimèdia
• Laboratori de Control, Monitorització i Comunicacions
• Laboratori de Nous Materials i Tecnologies per a Comunicacions
• Laboratori de Tecnologies i Comunicacions sense Fils
• Laboratori de Sistemes Audiovisuals

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:30:23.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 06:00:20.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:GIMÉNEZ FEBRER, PEDRO JUAN
Títol:Matrix completion with prior information in reproducing kernel Hilbert spaces
Data lectura:11/02/2021
Director/a:PAGES ZAMORA, ALBA MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gimenez, P. (2018). Low-rank matrix completion with underlying graphs.

Gimenez, P.; Pagès-Zamora, A.; Giannakis, G.B. (2019). Matrix completion and extrapolation via kernel regression. - IEEE transactions on signal processing, ISSN: 1053-587X (JCR Impact Factor-2019: 5.028; Quartil: Q1)

Gimenez, P.; Pagès-Zamora, A.; Giannakis, G.B. (2020). Generalization error bounds for kernel matrix completion and extrapolation. - IEEE signal processing letters, ISSN: 1070-9908 (JCR Impact Factor-2018: 3.268; Quartil: Q2)

Garg, V.; Gimenez, P.; Pagès-Zamora, A.; Santamaria, I. (2021). DOA estimation via shift-invariant matrix completion. - Signal processing, ISSN: 0165-1684 (JCR Impact Factor-2019: 8.8; Quartil: )

Gimenez, P.; Pagès-Zamora, A.; López, R. (2016). Online EM-based distributed estimation in sensor networks with faulty nodes.

Gimenez, P.; Pagès-Zamora, A. (2017). Matrix completion of noisy graph signals via proximal gradient minimization.

Pagès-Zamora, A.; Giannakis, G.B.; López, R.; Gimenez, P. (2017). Robust clustering of data collected via crowdsourcing.

Vaibhav, G.; Gimenez, P.; Pagès-Zamora, A.; Santamaria, I. (2020). Source enumeration via Toeplitz matrix completion.

AUTOR/A:HUELTES ESCOBAR, ALBERTO
Títol:Synthesis of acoustic wave filters. Ladder and transversal topologies. Towards a practical implementation
Data lectura:05/02/2021
Director/a:COLLADO GOMEZ, JUAN CARLOS
Codirector/a:MATEU MATEU, JORDI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gonzalez, M.; Garcia, D.; Perea-Robles, R.; Hueltes, A.; Gonzalez, J.; Mateu, J.; Collado, J. (2017). WP 8. BAW models and characterization.

Gonzalez, M.; Garcia, D.; Perea-Robles, R.; Hueltes, A.; Gonzalez, J.; Mateu, J.; Collado, J. (2017). WP 8: BAW models and characterization.

Garcia, D.; Perea-Robles, R.; Gonzalez, J.; Gonzalez, M.; Hueltes, A.; Collado, J.; Mateu, J. (2017). WP5: Nonlinear modelling. Lumped SDD-Based models.

Garcia, D.; Perea-Robles, R.; Gonzalez, M.; Gonzalez, J.; Hueltes, A.; Mateu, J.; Collado, J. (2017). Transversal acoustic wave filters: Synthesis. Forward to a practical implementation.

Gonzalez, M.; Gonzalez, J.; Garcia, D.; Perea-Robles, R.; Hueltes, A.; Mateu, J.; Collado, J. (2017). Progress on nonlinear modelling 2016-2017.

Garcia, D.; Perea-Robles, R.; Gonzalez, M.; Gonzalez, J.; Hueltes, A.; Mateu, J.; Collado, J. (2018). Transversal acoustic wave filters. Synthesis. Forward to a practical implementation.

Garcia, D.; Perea-Robles, R.; Gonzalez, M.; Gonzalez, J.; Hueltes, A.; Mateu, J.; Collado, J. (2018). Transversal filters: other topologies and applications.

Gonzalez, M.; Gonzalez, J.; Garcia, D.; Perea-Robles, R.; Hueltes, A.; Mateu, J.; Collado, J. (2018). [Acoustic bulk acoustic wave modelling III]. WP 8. TED.

Mateu, J.; Collado, J.; Hueltes, A. (2019). Acoustic Transversal Filters.

Collado, J.; Mateu, J.; Garcia, D.; Perea-Robles, R.; Hueltes, A.; Kreuzer, S.; Aigner, R. (2018). Nonlinear effects of SiO2 layers in bulk acoustic wave resonators. - IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2017: 3.176; Quartil: Q1)

Collado, J.; Gonzalez, M.; Gonzalez, J.; Mateu, J.; Verdu, J.; Hueltes, A. (2018). Feed-forward technique to measure the reflection coefficient under CW high-power signals. - IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2018: 3.756; Quartil: Q1)

Garcia, D.; Gonzalez, M.; Hueltes, A.; Collado, J.; Mateu, J.; Gonzalez, J.; Kreuzer, S.; Aigner, R. (2017). Nonlinear effects of electrode and bragg reflector materials in BAW resonators.

Mateu, J.; Collado, J.; Hueltes, A.; Perea-Robles, R.; Aigner, R.; Khlat, N. (2018). Acoustic wave filters for enhanced performance.

Mateu, J.; Collado, J.; Hueltes, A.; Aigner, R.; Khlat, N. (2018). Synthesis of acoustic wave filters for enhanced response.

Mateu, J.; Collado, J.; Hueltes, A.; Perea-Robles, R.; Garcia, D.; Gonzalez, M.; Gonzalez, J. (2018). Outline process from the synthesis towards the nonlinear modeling of Bulk Acoustic Wave filters.

AUTOR/A:KHAN, UMAIR
Títol:Self-supervised Deep Learning Approaches To Speaker Recognition
Data lectura:11/01/2021
Director/a:HERNANDO PERICAS, FRANCISCO JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Khan, U.; Hernando, J. (2020). The UPC speaker verification system submitted to VoxCeleb Speaker Recognition Challenge 2020 (VoxSRC-20).

Khan, U. (2016). Speaker Tracking System Using Speaker Boundary Detection.

Khan, U. (2017). Deep Learning for Speaker Diarization and Tracking.

Khan, U.; Safari, P.; Hernando, J. (2019). Restricted Boltzmann machine vectors for speaker clustering and tracking tasks in TV broadcast shows. - Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)

Khan, U.; Safari, P.; Hernando, J. (2018). Restricted Boltzmann Machine vectors for speaker clustering.

Khan, U.; India, M.; Hernando, J. (2019). Auto-encoding nearest neighbor i-vectors for speaker verification.

Khan, U.; Hernando, J. (2019). DNN speaker embeddings using autoencoder pre-training.

Khan, U.; India, M.; Hernando, J. (2020). I-vector transformation using k-nearest neighbors for speaker verification.

Khan, U.; Hernando, J. (2020). Unsupervised training of siamese networks for speaker verification.

AUTOR/A:PASCUAL BIOSCA, DANIEL
Títol:Design and performance analysis of advanced GNSS-R instruments back-end
Data lectura:21/12/2020
Director/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Codirector/a:PARK, HYUK
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Pascual, D. (2016). Advanced Techniques for Real-Time Processin of GNSS-R Signals.

Onrubia, R.; Querol, J.; Pascual, D.; Alonso-Arroyo, A.; Park, H.; Camps, A. (2016). DME/TACAN impact analysis on GNSS reflectometry. - IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2016: 2.913; Quartil: Q1)

Pascual, D.; Park, H.; Onrubia, R.; Alonso-Arroyo, A.; Querol, J.; Camps, A. (2016). Cross-talk statistics and impact in interferometric GNSS-R. - IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2016: 2.913; Quartil: Q1)

Querol, J.; Alonso-Arroyo, A.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Park, H.; Camps, A. (2016). SNR degradation in GNSS-R measurements under the effects of radio-frequency interference. - IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2016: 2.913; Quartil: Q1)

Alonso-Arroyo, A.; Camps, A.; Monerris, S.; Rudiger, C.; Walker, J.; Onrubia, R.; Querol, J.; Park, H.; Pascual, D. (2016). On the correlation between GNSS-R reflectivity and L-band microwave radiometry. - IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2016: 2.913; Quartil: Q1)

Alonso-Arroyo, A.; Querol, J.; López-Martínez, C.; Zavorotny, V.U.; Park, H.; Pascual, D.; Onrubia, R.; Camps, A. (2017). SNR and standard deviation of cGNSS-R and iGNSS-R scatterometric measurements. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2017: 2.475; Quartil: Q2)

Querol, J.; Onrubia, R.; Alonso-Arroyo, A.; Pascual, D.; Park, H.; Camps, A. (2017). Performance assessment of time–frequency RFI mitigation techniques in microwave radiometry. - IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2017: 2.777; Quartil: Q2)

Park, H.; Camps, A.; Pascual, D.; Kang, Y.; Onrubia, R.; Querol, J.; Alonso-Arroyo, A. (2017). A generic level 1 simulator for spaceborne GNSS-R missions and application to GEROS-ISS ocean reflectometry. - IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2017: 2.777; Quartil: Q2)

Guan, D.; Park, H.; Camps, A.; Wang, Y.; Onrubia, R.; Querol, J.; Pascual, D. (2018). Wind direction signatures in GNSS-R observables from space. - Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2018: 4.118; Quartil: Q1)

Onrubia, R.; Pascual, D.; Querol, J.; Park, H.; Camps, A. (2019). The global navigation satellite systems reflectometry (GNSS-R) microwave interferometric reflectometer: hardware, calibration, and validation experiments. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)

Onrubia, R.; Pascual, D.; Park, H.; Camps, A.; Rudiger, C.; Walker, J.; Monerris, A. (2019). Satellite cross-talk impact analysis in airborne interferometric global navigation satellite system-reflectometry with the microwave interferometric reflectometer. - Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2019: 4.509; Quartil: Q2)

Cervelló, O.; Pascual, D.; Onrubia, R.; Camps, A. (2020). Advanced GNSS-R signals processing with GPUs. - IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2018: 3.392; Quartil: Q2)

Muñoz, J.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Park, H.; Camps, A.; Rudiger, C.; Walker, J.; Monerris, A. (2020). Untangling the incoherent and coherent scattering components in GNSS-R and novel applications. - Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2018: 4.118; Quartil: Q1)

Muñoz, J.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Park, H.; Camps, A.; Rudiger, C.; Walker, J.; Monerris, A. (2020). Experimental evidence of swell signatures in airborne L5/E5a GNSS-reflectometry. - Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2018: 4.118; Quartil: Q1)

Camps, A.; Alonso-Arroyo, A.; Park, H.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Querol, J. (2020). L-band vegetation optical depth estimation using transmitted GNSS signals: Application to GNSS-reflectometry and positioning. - Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2019: 4.509; Quartil: Q2)

Querol, J.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Alonso-Arroyo, A.; Park, H.; Camps, A. (2016). Comparison of real-time time-frequency RFI mitigation techniques in microwave radiometry.

Onrubia, R.; Querol, J.; Pascual, D.; Park, H.; Alonso-Arroyo, A.; Camps, A. (2016). Assessment of DME/TACAN RFI mitigation techniques in GNSS-R.

Park, H.; Camps, A.; Pascual, D.; Alonso-Arroyo, A.; Querol, J.; Onrubia, R. (2016). Improvement of PAU/PARIS end-to-end performance simulator (P2EPS): land scattering including topography.

Park, H.; Camps, A.; Sekulic, I.; Rius, J.; Pascual, D.; Alonso-Arroyo, A.; Querol, J.; Onrubia, R. (2016). Impact of multi-path by ISS structure on GEROS-ISS measured waveforms.

Querol, J.; Julian, E. M.; Onrubia, R.; Alonso-Arroyo, A.; Pascual, D.; Camps, A. (2016). Preliminary results of FENIX: front-end GNSS interference eXcisor.

Alonso-Arroyo, A.; Querol, J.; Camps, A.; Onrubia, R.; Park, H.; Pascual, D. (2016). Can we measure vegetation water content and vegetation opacity at L-band with a single GPS receiver?.

Pascual, D.; Onrubia, R.; Querol, J.; Alonso-Arroyo, A.; Park, H.; Camps, A. (2016). First Delay Doppler Maps obtained with the Microwave Interferometric Reflectometer (MIR).

Camps, A.; Park, H.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Querol, J.; Alonso-Arroyo, A.; Benito, J.; Andrés, A.; Moreno, S.; Ballesteros, X.; Segarra, M.; Vilaseca, R.; Rius, A.; Martín, M. (2016). Altimetric performance of the GEROS experiment at the ISS.

Pascual, D.; Onrubia, R.; Querol, J.; Alonso-Arroyo, A.; Park, H.; Camps, A. (2016). First Delay Doppler Maps obtained with the Microwave Inteferometric Reflectometer (MIR).

Querol, J.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Park, H.; Camps, A. (2017). FENIX, a real-time anti-jamming system for GNSS receivers.

Pascual, D.; Onrubia, R.; Querol, J.; Park, H.; Camps, A. (2017). Calibration of GNSS-R receivers with PRN signal injection: methodology and validation with the microwave interferometric reflectometer (MIR).

Onrubia, R.; Pascual, D.; Querol, J.; Park, H.; Camps, A. (2017). Beamformer characterization of the MIR instrument: the microwave interferometric reflectometer.

Querol, J.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Park, H.; Camps, A. (2017). A radio-frequency interference detector for GNSS navigation and GNSS-reflectometry applications.

Pascual, D.; Onrubia, R.; Querol, J.; Castellvi, J.; Park, H.; Camps, A. (2018). Determination of sea correlation time at L-Band with airborne reflected new GNSS signals.

Castellvi, J.; Camps, A.; Onrubia, R.; Alamús, R.; Pascual, D.; Querol, J.; Park, H. (2018). 3CAT-3/MOTS, an experimental nanosatellite for multispectral and GNSS-R earth observation: airborne optical and GNSS-R campaign.

Onrubia, R.; Pascual, D.; Querol, J.; Castellvi, J.; Corbera, J.; Park, H.; Camps, A. (2018). Preliminary altimetry results of the Malygnss instrument in the Humit project.

Park, H.; Camps, A.; Pascual, D.; Querol, J.; Onrubia, R. (2018). Spaceborne GNSS-R end-to-end simulator: topography and vegetation effects.

Querol, J.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Castellvi, J.; Park, H.; Camps, A. (2018). RFI analysis and mitigation in airborne GNSS-R campaign.

Onrubia, R.; Pascual, D.; Querol, J.; Park, H.; Camps, A. (2018). Antena Bi-banda con conformación de dos haces simultáneos para sistemas GNSS-R.

Onrubia, R.; Pascual, D.; Park, H.; Camps, A.; Rudiger, C.; Walker, J.; Monerris, A. (2019). Experimental evidences of satellite cross-talk in interferometric GNSS-R during the first field campaign of the Microwave Interferometric Reflectometer.

Onrubia, R.; Pascual, D.; Park, H.; Camps, A. (2019). Preliminary Altimetric and Scatterometric Results with the Microwave Interferometric Reflectometer (MIR) during its first airborne experiment.

AUTOR/A:SALEK SHISHAVAN, FARZIN
Títol:From hypothesis testing of quantum channels to secret sharing
Data lectura:14/12/2020
Director/a:RODRIGUEZ FONOLLOSA, JAVIER
Codirector/a:WINTER, ANDREAS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Salek, F.; Anshu, A.; Hsieh, M.; Jain, R.; R. Fonollosa, Javier (2019). One-shot capacity bounds on the simultaneous transmission of classical and quantum information. - IEEE transactions on information theory, ISSN: 0018-9448 (JCR Impact Factor-2019: 3.036; Quartil: Q2)

Salek, F.; Hsieh, M.; R. Fonollosa, Javier (2020). Single-serving quantum broadcast channel with common, individualized, and confidential messages. - IEEE transactions on information theory, ISSN: 0018-9448 (JCR Impact Factor-2019: 3.036; Quartil: Q2)

Salek, F.; Anshu, A.; Hsieh, M.; Jain, R.; R. Fonollosa, Javier (2018). One-shot capacity bounds on the simultaneous transmission of public and private information over quantum channels.

Salek, F.; Hsieh, M.; R. Fonollosa, Javier (2019). Publicness, privacy and confidentiality in the single-serving quantum broadcast channel.

AUTOR/A:CASAS MANZANARES, NOÉ
Títol:Injection of linguistic knowledge into neural text generation models
Data lectura:14/12/2020
Director/a:RODRIGUEZ FONOLLOSA, JOSE ADRIAN
Codirector/a:RUIZ COSTA-JUSSA, MARTA
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Casas, N. (2018). Hybridization of rule-based and neural machine translation.

Costa-jussà, Marta R.; Casas, N.; Escolano, C.; Fonollosa, José A. R. (2019). Chinese-Catalan: A neural machine translation approach based on pivoting and attention mechanisms. - ACM transactions on asian language information processing, ISSN: 2375-4699 (JCR Impact Factor-2019: 1.42; Quartil: Q4)

Casas, N.; Costa-jussà, Marta R.; Fonollosa, José A. R.; Alonso, J.; Fanlo, R. (2020). Linguistic knowledge-based vocabularies for Neural Machine Translation. - Natural language engineering, ISSN: 1469-8110 (JCR Impact Factor-2018: 1.13; Quartil: Q4)

Basta, C.; Costa-jussà, Marta R.; Casas, N. (2020). Extensive study on the underlying gender bias in contextualized word embeddings. - Neural computing and applications, ISSN: 0941-0643 (JCR Impact Factor-2018: 4.664; Quartil: Q1)

Casas, N.; Fonollosa, José A. R.; Costa-jussà, Marta R. (2018). A differentiable BLEU loss. Analysis and first results.

Costa-jussà, Marta R.; Casas, N.; Melero, M. (2018). English-catalan neural machine translation in the biomedical domain through the cascade approach.

Casas, N.; Escolano, C.; Costa-jussà, Marta R.; Fonollosa, José A. R. (2018). The TALP-UPC machine translation systems for WMT18 news translation shared task.

Basta, C.; Costa-jussà, Marta R.; Casas, N. (2019). Evaluating the underlying gender bias in contextualized word embeddings.

Casas, N.; Fonollosa, José A. R.; Escolano, C.; Basta, C.; Costa-jussà, Marta R. (2019). The TALP-UPC machine translation systems for WMT19 news translation task: pivoting techniques for low resource MT.

Torregrosa, D.; Pasricha, N.; Chakravarth, B.; Masoud, M.; Alonso, J.; Casas, N.; Arcan, M. (2019). Leveraging rule-based machine translation knowledge for under-resourced neural machine translation models.

Casas, N.; Costa-jussà, Marta R.; Fonollosa, José A. R. (2020). Combining subword representations into word-level representations in the transformer architecture.

Casas, N.; Fonollosa, José A. R.; Costa-jussà, Marta R. (2020). Syntax-driven iterative expansion language models for controllable text generation.

AUTOR/A:ARDANUY DELLA, ANTONI
Títol:DSP-BASED CW LIDARS for clouds and aerosol
Data lectura:14/12/2020
Director/a:COMERON TEJERO, ADOLFO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ardanuy, A.; Comeron, A. (2018). Compact lidar system using laser diode, binary continuous wave power modulation, and an avalanche photodiode-based receiver controlled by a digital signal processor. - Optical engineering, ISSN: 0091-3286 (JCR Impact Factor-2018: 1.209; Quartil: Q3)

AUTOR/A:AMÉZAGA SÀRRIES, ADRIÀ
Títol:Design and implementation of an SDR-based multi-frequency ground-based SAR system
Data lectura:25/11/2020
Director/a:LOPEZ MARTINEZ, CARLOS
Codirector/a:JOVÉ CASULLERAS, ROGER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Amezaga, A. (2017). Investigation of the application of Software De_ned Radio for Synthetic Aperture Radar.

Olive, R.; Amezaga, A.; Carreño-Luengo, H.; Park, H.; Camps, A. (2016). Implementation of a GNSS-R payload based on software defined radio for the 3CAT-2 mission. - IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2016: 2.913; Quartil: Q1)

Carreño-Luengo, H.; Camps, A.; Muñoz, J.; Vidal, D.; Amezaga, A.; Bolet, F.; Jane, J.; Olive, R.; Carola, J.; Catarino, N.; Hagenfeldt, M.; Palomo, P.; Cornara, S. (2016). 3CAT-2, an experimental nano-satellite for GNSS-R earth observation: mission concept and analysis. - IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2016: 2.913; Quartil: Q1)

Jove-Casulleras, R.; Araguz, C.; Via, P.; Solanellas, A.; Amezaga, A.; Vidal, D.; Muñoz, J.; Mari, M.; Olivé, R.; Sáez, A.; Jane, J.; Bou, E.; Iannazzo, M.; Gorreta, S.; Ortega, P.; Pons, J.; Dominguez, M.; Alarcon, E.; Ramos, J.; Camps, A. (2017). 3Cat-1 project: a multi-payload CubeSat for scientific experiments and technology demonstrators. - European journal of remote sensing, ISSN: 2279-7254 (JCR Impact Factor-2017: 1.122; Quartil: Q4)

AUTOR/A:ORO GARCÍA, DAVID
Títol:Parallel scalability of face detection in heterogeneous multithreaded architectures
Data lectura:17/11/2020
Director/a:HERNANDO PERICAS, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:MARTORELL BOFILL, XAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Oro, D.; Fernandez, C.; Martorell, X.; Hernando, J. (2020). Work-efficient parallel non-maximum suppression kernels. - Computer journal, ISSN: 0010-4620 (JCR Impact Factor-2019: 1.077; Quartil: Q3)

AUTOR/A:TSITSIMELIS, ACHILLEFS
Títol:Advanced signal processing techniques for robust state estimation applications in smart grids
Data lectura:14/10/2020
Tutor/a:ALONSO ZARATE, LUIS GONZAGA
Director/a:ANTON HARO, CARLES
Codirector/a:MATAMOROS MORCILLO, JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Tsitsimelis, A. (2016). Advanced Signal Processing Techniques for State Estimation Applications in Smart Grids.

AUTOR/A:PUJOL MIRÓ, ALBA
Títol:Learning to extract features for 2D ¿ 3D multimodal registration
Data lectura:18/09/2020
Director/a:RUIZ HIDALGO, JAVIER
Codirector/a:CASAS PLA, JOSEP RAMON
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Pujol, A. (2016). Multimodal 2D and 3D data fusion for virtual and augmented reality applications.

Torres Alcantud, David (2017). Automatized Measurement Setup for Performance Evaluation of Wi-Fi Mesh Networks.

Manonelles Rincón, Llorenç (2017). Desarrollo de un circuito de adquisición de multiples señales biológicas para la integración en una pulsera wearable.

Ramos Vendrell, Ignasi (2018). Development of an internal tool for monitoring productive services in a Big Data company.

Moreno Cerdà, Francesc (2018). Demostrador arquitectura publish/subscribe con MQTT.

Revilla Velarde, Luis Fernando (2018). Sistema de control de consumo de energías domésticas.

Pujol, A.; Casas, J.; Ruiz-Hidalgo, J. (2019). Correspondence matching in unorganized 3D point clouds using Convolutional Neural Networks. - Image and vision computing, ISSN: 0262-8856 (JCR Impact Factor-2019: 3.103; Quartil: Q1)

Casanova, A.; Pujol, A.; Ruiz-Hidalgo, J.; Casas, J. (2016). Interactive registration method for 3D data fusion.

Pujol, A.; Ruiz-Hidalgo, J.; Casas, J. (2017). Registration of images to unorganized 3D point clouds using contour cues.

AUTOR/A:MONTERO HERRERA, RAFAEL
Títol:Resource optimization in SDN-based inter/intra data centre networks
Data lectura:23/07/2020
Director/a:SPADARO, SALVATORE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Montero, R. (2017). Resource optimization in SDN based optical metro and data centre networks.

Montero, R.; Agraz, F.; Pages, A.; Perello, J.; Spadaro, S. (2019). SDN-based parallel link discovery in optical transport networks. - Transactions on emerging telecommunications technologies, ISSN: 2161-3915 (JCR Impact Factor-2019: 1.594; Quartil: Q3)

Pages, A.; Agraz, F.; Montero, R.; Landi, G.; Capitani, Marco; Gallico, D.; Biancani, M.; Nejabati, R.; Simeonidou, D.; Spadaro, S. (2019). Orchestrating virtual slices in data centre infrastructures with optical DCN. - Optical fiber technology, ISSN: 1068-5200 (JCR Impact Factor-2019: 2.212; Quartil: Q2)

Montero, R.; Agraz, F.; Pages, A.; Spadaro, S. (2020). Enabling multi-segment 5G service provisioning and maintenance through network slicing. - Journal of network and systems management, ISSN: 1064-7570 (JCR Impact Factor-2018: 1.676; Quartil: Q3)

Montero, R.; Agraz, F.; Pages, A.; Spadaro, S. (2020). Real-time maintenance of latency-sensitive 5G services through network slicing. - Photonic network communications, ISSN: 1387-974X (JCR Impact Factor-2018: 1.328; Quartil: Q3)

Sarmiento, S.; Montero, R.; Altabas, J.A.; Izquierdo, D.; Agraz, F.; Pages, A.; Perello, J.; Gene, J. M.; Alonso, M.; Pascual, Á.; Garces, J.I.; Spadaro, S.; Lazaro, J.A. (2016). SDN-enabled flexible optical node designs and transceivers for sustainable metroaccess networks convergence.

Pages, A.; Agraz, F.; Montero, R.; landi, G.; Monno, R.; Aznar, J.; Viñes, A.; Jackson, C.; Simeonidou, D.; Spadaro, S. (2016). Experimental assessment of VDC provisioning in SDN/OpenStack-based DC infrastructures with optical DCN.

Montero, R.; Agraz, F.; Pages, A.; Spadaro, S. (2018). End-to-end 5G service deployment and orchestration in optical networks with QoE guarantees.

AUTOR/A:FAHMY RAAFAT, AHMED RAAFAT HOSNY MOHAMED
Títol:Spatial modulation schemes and modem architectures for millimeter wave radio systems
Data lectura:22/07/2020
Director/a:VIDAL MANZANO, JOSE
Codirector/a:AGUSTIN DE DIOS, ADRIAN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Agustin, A.; Vidal, J.; Pascual Iserte, A.; Raafat Hosny Mohamed Fahm, A.; Aslam, Z.; Corre, Y.; Basavarajappa, V.; Bedia, B.; Tan, Y.; Wang, C. (2017). Innovative mmWave transmissions schemes channel models and antennas.

Raafat Hosny Mohamed Fahm, A. (2017). Precoding and Channel Estimation for Millimeter Wave Communications.

Raafat Hosny Mohamed Fahm, A.; Sefunç, M.; Agustin, A.; Vidal, J.; Jorswieck, Eduard Axel; Corre, Y. (2020). Energy efficient transmit-receive hybrid spatial modulation for large-scale MIMO systems. - IEEE transactions on communications, ISSN: 0090-6778 (JCR Impact Factor-2018: 5.69; Quartil: Q1)

Raafat Hosny Mohamed Fahm, A.; Agustin, A.; Vidal, J. (2020). Downlink multi-user massive MIMO transmission using receive spatial modulation. - IEEE transactions on wireless communications, ISSN: 1536-1276 (JCR Impact Factor-2019: 15.0; Quartil: )

Raafat Hosny Mohamed Fahm, A.; Agustin, A.; Vidal, J. (2017). Energy-efficient architecture for receive spatial modulation in large MIMO systems.

Raafat Hosny Mohamed Fahm, A.; Agustin, A.; Vidal, J. (2017). Receive Spatial Modulation for Massive MIMO Systems.

Raafat Hosny Mohamed Fahm, A.; Agustin, A.; Vidal, J. (2018). Receive antenna selection and hybrid precoding for receive spatial modulation in massive MIMO systems.

Raafat Hosny Mohamed Fahm, A.; Agustin, A.; Vidal, J. (2018). MMSE Precoding for Receive Spatial Modulation in Large MIMO Systems.

Raafat Hosny Mohamed Fahm, A.; Yüzgeçcioglu, M.; Zahid Aslam, M.; Agustin, A.; Vidal, J.; Jorswieck, Eduard Axel; Corre, Y. (2018). Energy efficient transmit-receive spatial modulation for uplink-downlink large-scale MIMO systems.

Raafat Hosny Mohamed Fahm, A.; Agustin, A.; Vidal, J. (2018). Wideband receive spatial modulation with time domain pre-equalizer for large MIMO systems.

AUTOR/A:SARMIENTO HERNÁNDEZ, SAMAEL
Títol:Design and optimization of metro-access networks supporting 5G services
Data lectura:26/03/2020
Director/a:LAZARO VILLA, JOSE ANTONIO
Codirector/a:SPADARO, SALVATORE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Altabas, J.A.; Sarmiento, S.; Lazaro, J.A. (2018). Passive optical networks: introduction.

Herranz Salazar, Francisco (2016). Designing Graphene based Silicon Devices.

Alonso Varela, Marc (2016). Implementación de un transponder 64QAM en FPGA mediante Simulink.

Campillo Ambrós, José (2016). HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN PARA ENRUTADO EN REDES ÓPTICAS MULTIPLEXADAS POR LONGITUD DE ONDA.

Sarmiento, S. (2017). Diseño y Optimización de Redes Metro-Acceso Basadas en Nodos Flexibles Controlados por SDN.

Monpeat López, Salvador Alejandro (2017). DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS CON GRAFENO PARA COMUNICACIONES ÓPTICAS: GUÍAS ÓPTICAS DE SILICIO Y GRAFENO.

Grau Jurado, Pol (2018). DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PROCESADO DE SEÑAL EN RECEPTOR COHERENTE PARA REDES DE FIBRA ÓPTICA.

Cerdà Roscar, Josep (2020). Direct detection and quasi-coherent subsystems for Vehicular Optical Area Networks..

Sarmiento, S.; Altabas, J.A.; Izquierdo, D.; Garces, J.I.; Spadaro, S.; Lazaro, J.A. (2017). Cost-effective DWDM ROADM design for flexible sustainable optical metro–access networks. - Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2017: 2.742; Quartil: Q1)

Spadaro, S.; Sarmiento, S.; Lazaro, J.A. (2018). Cost-effective ROADM design to maximize the traffic load capacity of u-DWDM coherent metro-access networks. - Optical switching and networking, ISSN: 1573-4277 (JCR Impact Factor-2018: 1.353; Quartil: Q3)

Sarmiento, S.; Altabas, J.A.; Spadaro, S.; Lazaro, J.A. (2019). Experimental assessment of 10 Gbps 5G multicarrier waveforms for high-layer split U-DWDM-PON-based fronthaul. - Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2019: 4.288; Quartil: Q1)

Álvarez, J.; Sarmiento, S.; Lazaro, J.A.; Gene, J. M.; Juan P. Torres (2020). Random number generation by coherent detection of quantum phase noise. - Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2018: 3.561; Quartil: Q1)

Sarmiento, S.; Delgado, J.; Altabas, J.A.; Spadaro, S.; Shinada, S.; Furukawa, H.; Vegas, J.; Lazaro, J.A.; Wada, N. (2020). Split-enabled 350–630 Gb/s optical interconnect with direct detection NOMA-CAP and 7-core multi-core fiber. - Optics communications, ISSN: 0030-4018 (JCR Impact Factor-2018: 1.961; Quartil: Q3)

Altabas, J.A.; Izquierdo, D.; Pascual, Á.; Sarmiento, S.; Lazaro, J.A.; Garces, J.I.; Villafranca, A. (2016). Design of flexible udWDM metro-access network devices assisted by high resolution complex spectroscopy.

Sarmiento, S.; Spadaro, S.; Lazaro, J.A. (2017). Cost-effective ROADM architecture for C/DWDM metro-access networks convergence.

Lazaro, J.A.; Coves, M.; Sarmiento, S.; Altabas, J.A.; Lerín, A. (2018). 5G connected vehicles supported by optical fiber access.

Sarmiento, S.; Gran, A.; Altabas, J.A.; Scalabroni, M.; Spadaro, S.; Garces, J.I.; Lazaro, J.A. (2018). Experimental assessment of 5-10Gbps 5G multicarrier waveforms with intensity-modulation direct-detection for PONs.

Sarmiento, S.; Delgado, J.; Altabas, J.A.; Spadaro, S.; Shinada, S.; Furukawa, H.; Vegas, J.; Lazaro, J.A.; Wada, N. (2019). Experimental investigation of 50-90 Gb/s IM-DD NOMA-CAP modulation for short range optical transmission applications.

AUTOR/A:ONRUBIA IBÁÑEZ, RAÚL
Títol:Advanced GNSS-R instruments for altimetric and scatterometric applications
Data lectura:13/03/2020
Director/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Codirector/a:PARK, HYUK
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Garrucho Moras, Lidia (2015). Attitude Determination System for a Phased Array Beamformer.

Onrubia, R. (2016). Advanced GNSS-R Instruments for Altimètric and Scatterometric Applications.

Alonso-Arroyo, A.; Camps, A.; Park, H.; Pascual, D.; Onrubia, R.; Martin, F. (2015). Retrieval of significant wave height and mean sea surface level using the GNSS-R interference pattern technique: results from a three-month field campaign. - IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2015: 3.36; Quartil: Q1)

Park, H.; Camps, A.; Pascual, D.; Onrubia, R.; Alonso-Arroyo, A.; Martin, F. (2015). Evolution of PAU/PARIS End-to-end performance simulator (P2EPS) towards GNSS reflectometry, radio occulation and scatterometry simulator (GEROS-SIM).

Alonso-Arroyo, A.; Torrecilla, S.; Querol, J.; Camps, A.; Pascual, D.; Park, H.; Onrubia, R. (2015). Two dedicated soil moisture experiments using the scatterometric properties of GNSS-reflectometry.

Querol, J.; Alonso-Arroyo, A.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Camps, A. (2015). Assessment of back-end RFI mitigation techniques in passive remote sensing.

Onrubia, R.; Garrucho, L.; Pascual, D.; Park, H.; Querol, J.; Alonso-Arroyo, A.; Camps, A. (2015). Advances in the MIR instrument: integration, control subsystem and analysis of the flight dynamics for beamsteering purposes.

Pascual, D.; Park, H.; Camps, A.; Alonso-Arroyo, A.; Onrubia, R.; Querol, J. (2015). Cross-talk statistics of interferometric GNSS-R.

Park, H.; Pascual, D.; Camps, A.; Alonso-Arroyo, A.; Onrubia, R.; Martin, F.; Querol, J. (2015). Antenna beam impact on GEROS-ISSinstrument observables.

Alonso-Arroyo, A.; Querol, J.; López-Martínez, C.; Camps, A.; Park, H.; Pascual, D.; Onrubia, R. (2015). GNSS-R correlation Peak statistics, SNR estimation and its relation to geophysical parameters.

Onrubia, R.; Querol, J.; Pascual, D.; Alonso-Arroyo, A.; Park, H.; Camps, A. (2015). DME/TACAN interference impact in interferometric GNSS-R.

Querol, J.; Alonso-Arroyo, A.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Camps, A. (2015). SNR degradation in conventional GNSS-R measurements under the effects of radio frequency interference.

Park, H.; Pascual, D.; Camps, A.; Alonso-Arroyo, A.; Onrubia, R.; Martin, F.; Querol, J. (2015). GEROS instrument simulator built by using P2EPS.

Camps, A.; Park, H.; Lancheros, E.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Querol, J. (2015). Ionospheric scintillation impact on GNSS-R altimetry.

Camps, A.; Park, H.; Carreño-Luengo, H.; Alonso-Arroyo, A.; Pascual, D.; Onrubia, R.; Querol, J. (2015). Current research activities at UPC on earth remote sensing using GNSS-R.

Querol, J.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Alonso-Arroyo, A.; Park, H.; Camps, A. (2015). Impact of radio-frequency interference on conventional GNSS-reflectometry.

Onrubia, R.; Querol, J.; Pascual, D.; Alonso-Arroyo, A.; Park, H.; Camps, A. (2015). DME/TACAN impact analysis on spaceborne iGNSS-R.

Pascual, D.; Park, H.; Camps, A.; Alonso-Arroyo, A.; Onrubia, R.; Querol, J. (2015). Study of the cross-talk effect in GNSS reflectometry.

Onrubia, R.; Pascual, D.; Querol, J.; Park, H.; Camps, A.; Rudiger, C.; Walker, J. (2018). Preliminary end- to-end results of the MIR instrument: the microwave interferometric reflectometer.

AUTOR/A:PASCUAL DE LA PUENTE, SANTIAGO
Títol:Efficient, end-to-end and self-supervised methods for speech processing and generation
Data lectura:31/01/2020
Tutor/a:MORENO BILBAO, M. ASUNCION
Director/a:BONAFONTE CAVEZ, ANTONIO JESUS
Codirector/a:SERRÀ JULIÀ, JOAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gómez Sánchez, Gonzalo (2016). Voice Generation Using Deep Learning.

Aparicio Isarn, Albert (2017). Voice conversion using Deep Learning.

Pascual, S. (2017). Deep architectures for end-to-end Speech Processing.

Gartzia Segurola, Eneko (2017). Design and implementation of an automatic testing system.

Pascual, S.; Serrà Julià, Joan; Bonafonte, A. (2019). Exploring efficient neural architectures for linguistic-acoustic mapping in text-to-speech. - Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)

Pascual, S.; Serrà Julià, Joan; Bonafonte, A. (2019). Time-domain speech enhancement using generative adversarial networks. - Speech communication, ISSN: 0167-6393 (JCR Impact Factor-2019: 1.417; Quartil: Q3)

Pascual, S.; Bonafonte, A. (2016). Prosodic break prediction with RNNs.

Bonafonte, A.; Pascual, S.; Dorca, G. (2018). Spanish statistical parametric speech synthesis using a neural vocoder.

Pascual, S.; Park, M.; Serrà Julià, Joan; Bonafonte, A.; Ahn, K. (2018). Language and noise transfer in speech enhancement generative adversarial network.

Cardoso, A.; Roldan, F.; Tubau, M.; Escur, J.; Pascual, S.; Salvador, A.; Mohedano, E.; McGuinness, K.; Torres, J.; Giro, X. (2019). Wav2Pix: speech-conditioned face generation using generative adversarial networks.

AUTOR/A:CASAMITJANA DÍAZ, ADRIÀ
Títol:Study of early stages of Alzheimer's disease using magnetic resonance imaging
Data lectura:20/12/2019
Director/a:VILAPLANA BESLER, VERONICA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Bakas, S.; Reyes, M.; Jakab, A.; Bauer, S.; Casamitjana, A.; Catà, M.; Combalia, M.; Sanchez, I.; Vilaplana, V. (2019). Identifying the best machine learning algorithms for brain tumor segmentation, progression assessment, and overall survival prediction in the BRATS challenge.

Casamitjana, A.; Puch, S.; Aduriz, A.; Vilaplana, V. (2017). 3D convolutional neural networks for brain tumor segmentation: a comparison of multi-resolution architectures.

Casamitjana, A.; Catà, M.; Sanchez, I.; Combalia Escudero, Marc; Vilaplana, V. (2018). Cascaded V-Net using ROI masks for brain tumor segmentation.

Catá Villá, Marcel (2016). Feature selection methods for predicting pre-clinical stage in Alzheirmer's Disease.

Rodríguez Castelló, David (2017). Extracción de cráneo en imágenes de resonancia magnética del cerebro utilizando una red neuronal convolucional 3D.

Casamitjana, A. (2017). Early diagnosis of Alzheimer's disease using longitudinal and multimodal data.

Deriziotis, Ioannis Romanos (2017). Fabrication of photonic crystals based on macroporous silicon for thermal emission in mid infra-red.

Bonnín Rosselló, Clara (2018). Brain lesion segmentation using Convolutional Neuronal Networks.

Sánchez Muriana, Irina (2018). Classification of subjects with psychiatric disorders using Deep Learning and identification of relevant features in the data.

Petrone, P.; Vilaplana, V.; Casamitjana, A.; Domingo-Gispert, J.; Molinuevo, J.; Sánchez, D. (2017). Magnetic resonance imaging and machine learning make a valuable combined tool for the screening of preclinical AD. - Alzheimer's & dementia, ISSN: 1552-5260 (JCR Impact Factor-2017: 12.74; Quartil: Q1)

Casamitjana, A.; Petrone, P.; Tucholka, A.; Falcón, C.; Skouras, S.; Molinuevo, J.; Vilaplana, V.; Gispert, J. (2018). MRI-based screening of preclinical Alzheimer's disease for prevention clinical trials. - Journal Alzheimer's disease, ISSN: 1875-8908 (JCR Impact Factor-2017: 3.476; Quartil: Q2)

Petrone, P.; Casamitjana, A.; Falcón, C.; Artigues, M.; Operto, G.; Skouras, S.; Cacciaglia, R.; Molinuevo, J.; Vilaplana, V.; Gispert, J.; Salvado, G. (2018). Characteristic brain volumetric changes in the AD preclinical signature. - Alzheimer's & dementia, ISSN: 1552-5260 (JCR Impact Factor-2018: 14.423; Quartil: Q1)

Casamitjana, A.; Petrone, P.; Artigues, M.; Molinuevo, J.; Gispert, J.; Vilaplana, V. (2018). Projection to latent spaces disentangles specific cerebral morphometric patterns associated to aging and preclinical AD”,. - Alzheimer's & dementia, ISSN: 1552-5260 (JCR Impact Factor-2018: 14.423; Quartil: Q1)

Wang, L.; Nie, D.; Li, G.; Casamitjana, A.; Vilaplana, V. (2019). Benchmark on automatic 6-month-old infant brain segmentation algorithms: the iSeg-2017 challenge. - IEEE transactions on medical imaging, ISSN: 0278-0062 (JCR Impact Factor-2019: 6.685; Quartil: Q1)

Kuijf, H.; Biesbroek, J.; De Bresser, J.; Casamitjana, A.; Vilaplana, V. (2019). Standardized assessment of automatic segmentation of white matter hyperintensities; results of the WMH segmentation challenge. - IEEE transactions on medical imaging, ISSN: 0278-0062 (JCR Impact Factor-2019: 6.685; Quartil: Q1)

Casamitjana, A.; Petrone, P.; Falcón, C.; Artigues, M.; Operto, G.; Cacciaglia, R.; Molinuevo, J.; Vilaplana, V.; Gispert, J. D. (2019). Detection of amyloid-positive cognitively unimpaired individuals using voxel-based machine learning on structural longitudinal brain MRI. - Alzheimer's & dementia, ISSN: 1552-5260 (JCR Impact Factor-2019: 17.127; Quartil: Q1)

Casamitjana, A.; Petrone, P.; Molinuevo, J.; Gispert, J. D.; Vilaplana, V. (2019). Shared latent structures between imaging features and biomarkers in early stages of Alzheimer's disease: a predictive study. - IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, ISSN: 2168-2194 (JCR Impact Factor-2019: 5.223; Quartil: Q1)

Petrone, P.; Casamitjana, A.; Falcón, C.; Artigues, M.; Operto, G.; Cacciaglia, R.; Molinuevo, J.; Vilaplana, V.; Gispert, J. D. (2019). Prediction of amyloid pathology in cognitively unimpaired individuals using voxel-wise analysis of longitudinal structural brain MRI. - Alzheimers Research & Therapy, ISSN: 1758-9193 (JCR Impact Factor-2019: 6.116; Quartil: Q1)

Casamitjana, A.; Vilaplana, V.; Puch, S.; Aduriz, A.; Lopez, C.; Operto, G.; Cacciaglia, R.; Falcón, C.; Molinuevo, J.; Gispert, J. D. (2020). NeAT: a nonlinear analysis toolbox for neuroimaging. - Neuroinformatics, ISSN: 1539-2791 (JCR Impact Factor-2018: 5.127; Quartil: Q1)

Casamitjana, A.; Petrone, P.; Molinuevo, J.; Gispert, J. D.; Vilaplana, V. (2020). Projection to latent spaces disentangles pathological effects on brain morphology in the asymptomatic phase of Alzheimer's disease. - Frontiers in Neurology, ISSN: 1664-2295 (JCR Impact Factor-2018: 2.635; Quartil: Q3)

Casamitjana, A.; Puch, S.; Aduriz, A.; Sayrol, E.; Vilaplana, V. (2016). 3D convolutional neural networks for brain tumor segmentation.

Puch, S.; Aduriz, A.; Casamitjana, A.; Vilaplana, V.; Petrone, P.; Operto, G.; Cacciaglia, R.; Skouras, S.; Falcón, C.; Molinuevo, J.; Gispert, J. (2016). Voxelwise nonlinear regression toolbox for neuroimage analysis: application to aging and neurodegenerative disease modeling.

Catà, M.; Casamitjana, A.; Sanchez, I.; Combalia Escudero, Marc; Vilaplana, V. (2017). Masked V-Net: an approach to brain tumor segmentation.

Petrone, P.; Vilaplana, V.; Casamitjana, A.; Tucholka, A.; Falcón, C.; Molinuevo, J.; Gispert, J. (2017). Magnetic resonance imaging as a valuable tool for Alzheimer's disease screening.

Casamitjana, A.; Sanchez, I.; Combalia Escudero, Marc; Vilaplana, V. (2017). Augmented V-Net for white matter hyperintensities segmentation.

Casamitjana, A.; Sanchez, I.; Combalia Escudero, Marc; Vilaplana, V. (2017). Augmented V-Net for infant brain segmentation.

Casamitjana, A.; Vilaplana, V.; Petrone, P.; Molinuevo, J.; Gispert, J. (2018). Shared latent structures between imaging features and biomarkers in early stages of Alzheimer's disease.

AUTOR/A:HU, ZHONGBO
Títol:Atmospheric artifacts correction for InSAR using empirical model and numerical weather prediction models
Data lectura:19/12/2019
Director/a:MALLORQUI FRANQUET, JORDI JOAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Hu, Z.; Mallorqui, J.J.; Fan, H. (2018). Atmospheric artifacts correction with a covariance-weighted linear model over mountainous regions. - IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2018: 5.63; Quartil: Q1)

Hu, Z.; Mallorqui, J.J. (2019). An accurate method to correct atmospheric phase delay for InSAR with the ERA5 global atmospheric model. - Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2019: 4.509; Quartil: Q2)

Hu, Z.; Mallorqui, J.J.; Centolanza, G.; Duro, J. (2017). Insar atmospheric delays compensation: case study in Tenerife island.

Mallorqui, J.J.; Hu, Z.; Corominas, J.; Gili, J. (2017). Landslide monitoring with staring-spotlight data: Canillo case study.

Hu, Z.; Mallorqui, J.J. (2018). A direct method to estimate atmospheric phase delay for insar with global atmospheric models.

AUTOR/A:PHAM, THI QUYNH ANH
Títol:Contribution to dimensionality reduction of digital predistorter behavioral models for RF power amplifier linearization
Data lectura:18/12/2019
Director/a:GILABERT PINAL, PERE LLUIS
Codirector/a:MONTORO LOPEZ, GABRIEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Pham, T. (2018). Low-complexity digital predistortion for RF power amplifiers.

López-Bueno, D.; Pham, T.; Montoro, G.; Gilabert, Pere L. (2018). Independent digital predistortion parameters estimation using adaptive principal component analysis. - IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2018: 3.756; Quartil: Q1)

Pham, T.; López-Bueno, D.; Wang, T.; Montoro, G.; Gilabert, Pere L. (2018). Partial least squares identification of multi look-up table digital predistorters for concurrent dual-band envelope tracking power amplifiers. - IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2018: 3.756; Quartil: Q1)

Pham, T.; Montoro, G.; López-Bueno, D.; Gilabert, Pere L. (2019). Dynamic selection and estimation of the digital predistorter parameters for power amplifier linearization. - IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2019: 3.413; Quartil: Q2)

Gilabert, Pere L.; Montoro, G.; Pham, T. (2018). Model order reduction techniques for DPD in high efficient PAs.

Pham, T.; López-Bueno, D.; Wang, T.; Montoro, G.; Gilabert, Pere L. (2018). Multi-dimensional LUT-based digital predistorter for concurrent dual-band envelope tracking power amplifier linearization.

Pham, T.; López-Bueno, D.; Montoro, G.; Gilabert, Pere L. (2018). Adaptive principal component analysis for online reduced order parameter extraction in PA behavioral modeling and DPD linearization.

Pham, T.; López-Bueno, D.; Montoro, G.; Gilabert, Pere L. (2019). Dynamic selection and update of digital predistorter coefficients for power amplifier linearization.

López-Bueno, D.; Pham, T.; Montoro, G.; Gilabert, Pere L. (2019). Linealización digital de transmisores mediante redes neuronales no lineales.

Pham, T.; Montoro, G.; López-Bueno, D.; Gilabert, Pere L. (2019). A method for selecting online the coefficients to be updated in a DPD for PA linearization.

AUTOR/A:NOTIVOL CALLEJA, LUIS DAVID
Títol:Cognition procedures for optical network design and optimization
Data lectura:09/12/2019
Director/a:SPADARO, SALVATORE
Codirector/a:PERELLO MUNTAN, JORDI
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Notivol, L.; Spadaro, S.; Perello, J.; Junyent, G. (2017). Cognitive science applied to reduce network operation margins. - Photonic network communications, ISSN: 1387-974X (JCR Impact Factor-2017: 1.203; Quartil: Q3)

Notivol, L.; Spadaro, S.; Perello, J.; Junyent, G. (2020). Applying cognitive dynamic learning strategies for margins reduction in operational optical networks. - Optical switching and networking, ISSN: 1573-4277 (JCR Impact Factor-2018: 1.353; Quartil: Q3)

AUTOR/A:BUITRAGO VENTURA, SANTIAGO
Títol:Advanced radome design for automotive applications
Data lectura:07/11/2019
Director/a:ROMEU ROBERT, JORDI
Codirector/a:MAYER PUJADAS, AUGUSTO
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Buitrago, S. (2017). Advanced Radome Design for Automotive Applications.

Guardiola, M.; Buitrago, S.; Fernández-Esparrach, G.; O'callaghan, J.; Romeu, J.; Cuatrecasas, M.; Córdoba, H.; González Ballester, Miguel A.; Camara Rey, Oscar (2018). Dielectric properties of colon polyps, cancer, and normal mucosa: Ex vivo measurements from 0.5 to 20 GHz. - Medical physics, ISSN: 0094-2405 (JCR Impact Factor-2018: 3.177; Quartil: Q2)

Romeu, J.; Aguasca, A.; Blanch, S.; O'callaghan, J.; Jofre, L.; Buitrago, S. (2018). A submillimeter wave parabolic reflector by additive manufacturing.

Buitrago, S.; Blanch, S.; Romeu, J. (2018). Automotive radar and radome calibration to improve the direction of arrival detection performance.

Buitrago, S.; Blanch, S.; Romeu, J. (2019). Imaging system for automotive radome characterization.

AUTOR/A:GHASEMI, SAEED
Títol:Real-time digital signal processing for new wavelength-to-the-user optical access networks
Data lectura:31/10/2019
Director/a:PRAT GOMA, JOSEP JOAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ghasemi, S. (2016). Real-Time Digital Signal Processin for New Wavelength-to-the-user Optical Access Networks.

Presi, M.; Artiglia, M.; Bottoni, F.; Cano, I.; Tabares, Y.; Velasquez, J.; Ghasemi, S.; Polo, V.; Chu, Y.; Prat, J. (2017). Field-Trial of a high-budget, filterless, lambda-to-the-user, UDWDM-PON enabled by an innovative class of low-cost coherent transceivers. - Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2017: 3.652; Quartil: Q1)

Tabares, Y.; Ghasemi, S.; Polo, V.; Prat, J. (2018). Simplified carrier recovery for intradyne optical PSK receivers in udWDM-PON. - Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2018: 4.162; Quartil: Q1)

Ghasemi, S.; Tabares, Y.; Polo, V.; Prat, J. (2019). LUT-free carrier recovery for intradyne optical DPSK receivers in UDWDM-PON. - Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2019: 4.288; Quartil: Q1)

Tabares, Y.; Ghasemi, S.; Velasquez, J.; Prat, J. (2020). Coherent ultra-dense WDM-PON enabled by complexity-reduced digital transceivers. - Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2018: 4.162; Quartil: Q1)

Ghasemi, S.; Tabares, Y.; Polo, V.; Prat, J. (2018). Optimized differential detection-based optical carrier recovery for intradyne PSK receivers in udWDM-PON.

Ghasemi, S.; Tabares, Y.; Polo, V.; Prat, J. (2018). LUT-Free carrier recovery for intradyne optical DPSK receivers in UDWDM-PON.

AUTOR/A:DEL OLMO ALÒS, JAUME
Títol:Polar coding for the wiretap broadcast channel
Data lectura:22/10/2019
Director/a:RODRIGUEZ FONOLLOSA, JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Del Olmo, J. (2017). Coding Schemes for Physical Layer Security on Multi-user scenarios.

Rubio, J.; Pascual Iserte, A.; Del Olmo, J.; Vidal, J. (2017). User association strategies in HetNets leading to rate balancing under energy constraints. - Eurasip journal on wireless communication and networking, ISSN: 1687-1499 (JCR Impact Factor-2017: 2.407; Quartil: Q2)

Rubio, J.; Del Olmo, J.; Pascual Iserte, A.; Vidal, J.; Muñoz, O.; Agustin, A. (2017). Network dimensioning and base station on/off switching strategies for sustainable deployments in remote areas. - Eurasip journal on wireless communication and networking, ISSN: 1687-1499 (JCR Impact Factor-2017: 2.407; Quartil: Q2)

Del Olmo, J.; R. Fonollosa, Javier (2018). Strong secrecy on a class of degraded broadcast channels using polar codes. - Entropy: international and interdisciplinary journal of entropy and information studies, ISSN: 1099-4300 (JCR Impact Factor-2018: 2.419; Quartil: Q2)

Del Olmo, J.; R. Fonollosa, Javier (2020). Polar coding for confidential broadcasting. - Entropy: international and interdisciplinary journal of entropy and information studies, ISSN: 1099-4300 (JCR Impact Factor-2018: 2.419; Quartil: Q2)

Del Olmo, J.; R. Fonollosa, Javier (2019). Polar coding for common message only wiretap broadcast channel.

Del Olmo, J.; R. Fonollosa, Javier (2020). Polar coding for the wiretap broadcast channel with multiple messages.

AUTOR/A:HEREDIA VEGA, JULIO CESAR
Títol:Millimeter wave band reconfigurable circuits (from 30 to above 100 GHz) in BiCMOS-MEMS Technology
Data lectura:27/09/2019
Director/a:PRADELL CARA, LLUIS
Codirector/a:KAYNAK, MEHMET
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Pradell, L.; Girbau, D.; Ribó Pal, Miquel; Casals-Terré, J.; Lázaro, A.; Contreras, A.; Llamas, M.; Heredia, J.; Giacomozzi, F.; Margesin, B. (2018). RF-MEMS switches designed for high-performance uniplanar microwave and mm-wave circuits.

Contreras, A.; Casals-Terré, J.; Pradell, L.; Ribó Pal, Miquel; Heredia, J.; Giacomozzi, F.; Margesin, B. (2017). RF-MEMS switches for a full control of the propagating modes in uniplanar microwave circuits and their application to reconfigurable multimodal microwave filters. - Microsystem technologies, ISSN: 0946-7076 (JCR Impact Factor-2017: 1.581; Quartil: Q3)

Heredia, J.; Ribó Pal, Miquel; Pradell, L. (2018). Compact, wideband impedance tuner using a three-line-microstrip structure. - Electronics Letters, ISSN: 0013-5194 (JCR Impact Factor-2018: 1.343; Quartil: Q3)

AUTOR/A:SHRESTHA, DEEP
Títol:Impulsive Noise Cancellation and Channel Estimation in Power Line Communication Systems
Data lectura:13/09/2019
Tutor/a:ALONSO ZARATE, LUIS GONZAGA
Director/a:PAYARO LLISTERRI, MIQUEL
Codirector/a:MESTRE PONS, FRANCESC XAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Shrestha, D.; Mestre, X.; Payaró, M. (2018). On channel estimation for power line communication systems in the presence of impulsive noise. - Computers and electrical engineering, ISSN: 0045-7906 (JCR Impact Factor-2018: 2.189; Quartil: Q2)

AUTOR/A:ARAVANIS, ALEXIOS
Títol:Closed form analysis of poisson cellular networks: a stochastic geometry approach
Data lectura:09/09/2019
Director/a:PASCUAL ISERTE, ANTONIO
Codirector/a:MUÑOZ MEDINA, OLGA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Aravanis, A. (2017). Modelling and Interference Management in Ultra-Dense Networks.

Aravanis, A.; Tu, T.; Muñoz, O.; Pascual Iserte, A.; Di Renzo, M. (2019). A tractable closed form approximation of the ergodic rate in Poisson cellular networks. - Eurasip journal on wireless communication and networking, ISSN: 1687-1499 (JCR Impact Factor-2019: 0.385; Quartil: Q2)

Aravanis, A.; Muñoz, O.; Pascual Iserte, A.; Vidal, J. (2016). Analysis of downlink and uplink decoupling in dense cellular networks.

Aravanis, A.; Pascual Iserte, A.; Muñoz, O. (2018). Closed-form capacity bounds for downlink and uplink decoupling.

Aravanis, A.; Muñoz, O.; Pascual Iserte, A.; di Renzo, M. (2019). On the coordination of base stations in ultra dense cellular networks.

AUTOR/A:ZHAO, FENG
Títol:Advanced pixel selection and optimization algorithms for Persistent Scatterer Interferometry (PSI)
Data lectura:26/07/2019
Director/a:MALLORQUI FRANQUET, JORDI JOAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Zhao, F.; Mallorqui, J.J.; Iglesias, R.; Gili, J.; Corominas, J. (2018). Landslide monitoring using multi-temporal SAR interferometry with advanced persistent scatterers identification methods and super high-spatial resolution terraSAR-X Images. - Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2018: 4.118; Quartil: Q1)

Zhao, F.; Mallorqui, J.J. (2019). SMF-POLOPT: an adaptive multitemporal pol(DIn)SAR filtering and phase optimization algorithm for PSI applications. - IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2019: 5.855; Quartil: Q1)

Zhao, F.; Mallorqui, J.J. (2019). Coherency Matrix Decomposition-Based Polarimetric Persistent Scatterer Interferometry. - IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2019: 5.855; Quartil: Q1)

Zhao, F.; Mallorqui, J.J. (2019). A temporal phase coherence estimation algorithm and its application on DInSAR pixel selection. - IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2019: 5.855; Quartil: Q1)

Zhao, F.; Mallorqui, J.J. (2018). An adaptive scattering-mechanism-based filtering for multi-temporal pol(In)SAR data.

Zhao, F.; Mallorqui, J.J. (2018). A temporal phase coherence estimation algorithm.

Zhao, F.; Mallorqui, J.J. (2018). An adaptive multilooking scheme for multi-temporal insar data.

AUTOR/A:MAYORAL LÓPEZ DE LERMA, ARTURO
Títol:Integrated IT and SDN Orchestration of multi-domain multi-layer transport networks
Data lectura:25/07/2019
Tutor/a:JUNYENT GIRALT, GABRIEL
Director/a:MUÑOZ GONZALEZ, RAUL
Codirector/a:VILALTA CAÑELLAS, RICARD
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Vilalta, R.; López, V.; Giorgetti, A.; Peng, Shuping; Orsini, V.; Velasco, L.; Serral, R.; Morris, D.; Fina, S. de; Cugini, F.; Castoldi, P.; Mayoral, A.; Casellas Regi, Ramon; Martínez, R.; Verikoukis, C.; Ricart Muñoz, Raul (2017). TelcoFog: A unified flexible fog and cloud computing architecture for 5G networks. - IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2017: 9.27; Quartil: Q1)

Mayoral, A.; López, V.; López, M.; García, D.; González de Dios , O.; Aguado, A.; Szwedowski, R.; Mrówka, K.; Marques, F.; Stevkovski, Z.; Verchere, D.; Pham Van, Q.; Tancevski, L.; J. Fernández-Palacios (2020). Multi-layer service provisioning over resilient software-defined partially disaggregated networks. - Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2018: 4.162; Quartil: Q1)

Garrich, M.; San Nicolás, C.; Moreno, F.J.; Mayoral, A.; González de Dios , O.; López, V.; Giorgetti, A.; Sgambelluri, A.; Tancevski, L.; Verchere, D.; Pavón, P. (2019). Gap analysis on open models for partially-disaggregated SDN optical transport environments.

AUTOR/A:TSELIOU, GEORGIA
Títol:Network virtualization in next generation cellular networks
Data lectura:17/07/2019
Tutor/a:FERRUS FERRE, RAMON ANTONIO
Director/a:ADELANTADO FREIXER, FERRAN
Director/a:VERIKOUKIS, CHRISTOS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Tseliou, G.; Adelantado, F.; Verikoukis, C. (2019). A base station agnostic network slicing framework for 5G. - IEEE network, ISSN: 0890-8044 (JCR Impact Factor-2019: 8.808; Quartil: Q1)

Tseliou, G.; Samdanis, K.; Adelantado, F.; Perez, X.; Verikoukis, C. (2016). A capacity broker architecture and framework for multi-tenant support in LTE-A networks.

AUTOR/A:GUTIÉRREZ ANTUÑANO, MIGUEL ÁNGEL
Títol:Doppler wind LIDAR systems data processing and applications: An overview towards developing the new generation of wind remote-sensing sensors for off-shore wind farms
Data lectura:08/07/2019
Director/a:ROCADENBOSCH BURILLO, FRANCISCO
Codirector/a:TIANA ALSINA, JORDI
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Gutierrez, M. (2015). Doppler wind LIDAR systems data processing and applications: An overview towards developing the new generation of wind remote-sensing sensors for off -shore wind farms.

Lopez Serralta, Helena (2019). Desarrollo de una unidad de adquisición y monitorización de datos para un vehículo.

Salcedo, A. (2020). Wind LIDAR (laser radar) remote sensing: Application to the off-shore wind energy.

Gutierrez, M.; Tiana-Alsina, J.; Rocadenbosch, F. (2017). Performance evaluation of a floating lidar buoy in nearshore conditions. - Wind energy, ISSN: 1095-4244 (JCR Impact Factor-2017: 2.938; Quartil: Q1)

Gutierrez, M.; Tiana-Alsina, J.; Salcedo, A.; Rocadenbosch, F. (2018). Estimation of the motion-induced horizontal-wind-speed standard deviation in an offshore doppler lidar. - Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2018: 4.118; Quartil: Q1)

Gutierrez, M.; Tiana-Alsina, J.; Bischoff, O.; Cateura, J.; Rocadenbosch, F. (2015). Performance evaluation of a floating Doppler wind lidar buoy in mediterranean near-shore conditions.

Tiana-Alsina, J.; Gutierrez, M.; Würth, I.; Puigdefabregas, J.; Rocadenbosch, F. (2015). Motion compensation study for a floating Doppler wind lidar.

Tiana-Alsina, J.; Rocadenbosch, F.; Gutierrez, M. (2017). Vertical Azimuth Display simulator for wind-Doppler lidar error assessment.

Gutierrez, M.; Tiana-Alsina, J.; Rocadenbosch, F.; Sospedra, J.; Aghabi, R.; González-Marco, D. (2017). A wind-lidar buoy for offshore wind measurements: first commissioning test-phase results.

Salcedo, A.; Rocadenbosch, F.; Gutierrez, M.; Tiana-Alsina, J. (2020). Motional behavior estimation using simple spectral estimation: application to the off-shore wind lidar.

Araujo, M.; Salcedo, A.; Gutierrez, M.; Rocadenbosch, F. (2020). Offshore Doppler Wind LiDAR assessment of atmospheric stability.

Salcedo, A.; Gutierrez, M.; Tiana-Alsina, J.; Rocadenbosch, F. (2020). Floating Doppler Wind Lidar measurement of wind turbulence: a cluster analysis.

AUTOR/A:BARRAGÁN CUESTA, RUBÉN
Títol:Lidar remote sensing and co-operative observations: Processing methods and aerosol radiative transfer
Data lectura:05/07/2019
Director/a:ROCADENBOSCH BURILLO, FRANCISCO
Codirector/a:SICARD, MICHAËL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Barragan, R. (2016). Lidar remote sensing and co-operative observations: Processing methods and aerosol radiative transfer..

Rodriguez-Gomez, A.; Rocadenbosch, F.; Sicard, M.; Lange, D.; Barragan, R.; Batet, O.; Comeron, A.; López-Márquez, M.A.; Muñoz, C.; Tiana-Alsina, J.; Tomás, S. (2015). Multi-wavelength aerosol LIDAR signal pre-processing: practical considerations. - IOP conference series: earth and environment, ISSN: 1755-1307 (JCR Impact Factor-2015: 0.253; Quartil: )

Barragan, R.; Salvatore, R.; Sicard, M.; Burlizzi, P.; Perrone, M-R.; Comeron, A. (2016). Estimation of mineral dust direct radiative forcing at the European Aerosol Research Lidar NETwork site of Lecce, Italy, during the ChArMEx/ADRIMED summer 2013 campaign: Impact of radiative transfer model spectral resolutions. - Journal of geophysical research: atmospheres, ISSN: 2169-8996 (JCR Impact Factor-2015: 3.318; Quartil: Q1)

Sicard, M.; Barragan, R.; Dulac, F.; Alados, L.; Mallet, M. (2016). Aerosol optical, microphysical and radiative properties at regional background insular sites in the western Mediterranean. - Atmospheric chemistry and physics, ISSN: 1680-7316 (JCR Impact Factor-2016: 5.318; Quartil: Q1)

Sicard, M.; Barragan, R.; Muñoz, C.; Comeron, A.; Mallet, M.; Dulac, F.; Pelon, J.; Alados, L.; Amodeo, A.; Boselli, A.; Bravo, J.; D'Amico, G.; Granados, M.J.; Leto, G.; Guerrero Rascado, J.; Madonna, F.; Mona, L.; Pappalardo, G.; Perrone, M-R.; Burlizzi, P.; Rocadenbosch, F.; Rodriguez-Gomez, A.; Scollo; Spinelli, N.; Titos, G.; Wang, X.; Zanmar, R. (2016). Contribution of EARLINET/ACTRIS to the summer 2013 special observing period of the ChArMEx project: monitoring of a Saharan dust event over the western and central Mediterranean. - International journal of remote sensing, ISSN: 0143-1161 (JCR Impact Factor-2016: 1.724; Quartil: Q2)

Barragan, R.; Sicard, M.; Totems, J.; Leon, J.; Dulac, F.; Mallet, M.; Pelon, J.; Alados, L.; Amodeo, A.; Augustin, P.; Boselli, A.; Bravo, J.; Burlizzi, P.; Chazette, P.; Comeron, A.; D'Amico, G.; Dubuisson, P.; Granados, M.J.; Leto, G.; Guerrero Rascado, J.; Madonna, F.; Mona, L.; Muñoz, C.; Pappalardo, G.; Perrone, M-R.; Pont, V.; Rocadenbosch, F.; Rodriguez-Gomez, A.; Scollo; Spinelli, N.; Titos, G.; Wang, X.; Zanmar, R. (2017). Spatio-temporal monitoring by ground-based and air-and space-borne lidars of a moderate Saharan dust event affecting southern Europe in June 2013 in the framework of the ADRIMED/ChArMEx campaign. - Air quality atmosphere and health, ISSN: 1873-9318 (JCR Impact Factor-2017: 2.662; Quartil: Q2)

Mandija, F.; Sicard, M.; Comeron, A.; Alados, L.; Guerrero Rascado, J.; Barragan, R.; Bravo-Aranda, J.A.; Granados, M.J.; Lyamani, H.; Muñoz, C.; Rocadenbosch, F.; Rodriguez-Gomez, A.; Garcia, D.; Valenzuela, A. (2017). Origin and pathways of the mineral dust transport to two Spanish EARLINET sites: effect on the observed columnar and range-resolved dust optical properties. - Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2017: 3.817; Quartil: Q1)

Rodriguez-Gomez, A.; Sicard, M.; Granados, M.; Ben Chahed, E.; Muñoz, C.; Barragan, R.; Comeron, A.; Rocadenbosch, F.; Vidal, E. (2017). An architecture providing depolarization ratio capability for a multi-wavelength Raman lidar: implementation and first measurements. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2017: 2.475; Quartil: Q2)

Comeron, A.; Rodriguez-Gomez, A.; Sicard, M.; Barragan, R.; Muñoz, C.; Rocadenbosch, F.; Granados, M. (2018). Considerations about the determination of the depolarization calibration profile of a two-telescope lidar and its implications for volume depolarization ratio retrieval. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Lolli, S.; D'Adderio, L.; Campbell, J.; Sicard, M.; Welton, E.; Binci, A.; Rea, A.; Tokay, A.; Comeron, A.; Barragan, R.; Baldasano, J.; González, Sergio; Bech, J.; Afflitto, N.; Lewis, J.; Madonna, F. (2018). Vertically resolved precipitation intensity retrieved through a synergy between the ground-based NASA MPLNET lidar network measurements, surface disdrometer datasets and an analytical model solution. - Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2018: 4.118; Quartil: Q1)

Muñoz, C.; Comeron, A.; Sicard, M.; Barragan, R.; Garcia, D.; Rodriguez-Gomez, A.; Rocadenbosch, F.; Granados, M. (2018). Calibration of Raman lidar water-vapor mixing ratio measurements using zenithal measurements of diffuse sunlight and a radiative transfer model. - IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2018: 5.63; Quartil: Q1)

Granados, M.; Sicard, M.; Román, R.; Benavent, P.; Barragan, R.; Brogniez, G.; Denjean, C.; Mallet, M.; Formenti, P.; Torres, B.; Alados, L. (2019). Impact of mineral dust on shortwave and longwave radiation: evaluation of different vertically resolved parameterizations in 1-D radiative transfer computations. - Atmospheric chemistry and physics, ISSN: 1680-7316 (JCR Impact Factor-2019: 5.414; Quartil: Q1)

Fernández, A. J.; Sicard, M.; Costa, M. J.; Guerrero Rascado, J.; Gomez, J.; Molero, F.; Barragan, R.; Basart, S.; Bortoli, D.; Bedoya-Velásquez, A.; Granados, M.; Martínez , J.; Artiñano, B.; Muñoz, C.; Román, R.; Rocadenbosch, F.; Benavent, J.; Rodriguez-Gomez, A.; Alados, L.; Comeron, A.; Pujadas, M. (2019). Extreme, wintertime Saharan dust outbreak in the Iberian Peninsula: lidar monitoring and evaluation of dust forecast models during the February 2017 event. - Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2019: 4.676; Quartil: Q1)

Sicard, M.; Granados, M.; Alados, L.; Barragan, R.; Bedoya-Velásquez, A.; Benavent, J.; Bortoli, D.; Comeron, A.; Cordoba-Jabonero, C.; Costa, M. J.; del Aguila, A.; Fernández, A. J.; Guerrero Rascado, J.; Jorba, O.; Molero, F.; Muñoz, C.; Papagiannopoulos, N.; Pujadas, M.; Rocadenbosch, F.; Rodriguez-Gomez, A.; Sola, Y. (2019). Ground/space, passive/active remote sensing observations coupled with particle dispersion modelling to understand the inter-continental transport of wildfire smoke plumes. - Remote sensing of environment, ISSN: 0034-4257 (JCR Impact Factor-2019: 9.085; Quartil: Q1)

Granados, M.; Sicard, M.; Papagiannopoulos, N.; Barragan, R.; Bravo, J.; Nicolae, D. (2019). Two-dimensional mineral dust radiative effect calculations from CALIPSO observations over Europe. - Atmospheric chemistry and physics, ISSN: 1680-7324 (JCR Impact Factor-2019: 2.601; Quartil: Q1)

Sicard, M.; Totems, J.; Barragan, R.; Dulac, F.; Mallet, M.; Comeron, A.; Alados, L.; Augustin, P.; Chazette, P.; Leon, J.; Olmo, F.; Renard, J.; Rocadenbosch, F. (2014). Variability of Mediterranean aerosols properties at three regional background sites in the western Mediterranean Basin.

Barragan, R.; Sicard, M.; Totems, J.; Muñoz, C.; Rocadenbosch, F.; Rodriguez-Gomez, A.; Comeron, A. (2015). Characterization of Saharan dust ageing over the western Mediterranean Basin during a multi-intrusion event in June 2013 in the framework of the ADRIMED/ChArMEx campaign.

Comeron, A.; Sicard, M.; Vidal, E.; Barragan, R.; Muñoz, C.; Rodriguez-Gomez, A.; Tiana-Alsina, J.; Rocadenbosch, F.; Garcia, D. (2015). Concept design of a multiwavelength aerosol lidar system with mitigated diattenuation effects and depolarization-measurement capability.

Sicard, M.; Muñoz, C.; Comeron, A.; Rodriguez-Gomez, A.; Rocadenbosch, F.; Barragan, R. (2015). Direct, longwave radiative forcing of mineral dust: improvement of its estimation by means of tools recently developed by the EARLINET community.

Saeed, U.; Barragan, R.; Rocadenbosch, F. (2016). Enhanced signal-to-noise ratio estimation for tropospheric lidar channels.

Barragan, R.; Sicard, M.; Totems, J.; Leon, J.; Dulac, F.; Mallet, M.; Pelon, J.; Alados, L.; Amodeo, A.; Augustin, P.; Boselli, A.; Bravo, J.; Burlizzi, P.; Chazette, P.; Comeron, A.; D'Amico, G.; Granados, M.J.; Leto, G.; Guerrero Rascado, J.; Madonna, F.; Mona, L.; Muñoz, C.; Pappalardo, G.; Perrone, M-R.; Pont, V.; Rocadenbosch, F.; Rodriguez-Gomez, A.; Scollo; Spinelli, N.; Titos, G.; Wang, X.; Zanmar, R. (2016). Spatio-temporal monitoring of a Saharan dust event affecting southern Europe by a synergy of several ground-based and air- and space-borne lidars and passive remote sensing instruments.

Rodriguez-Gomez, A.; Sicard, M.; Muñoz, C.; Barragan, R.; Comeron, A.; Rocadenbosch, F. (2016). First particle depolarization ratio measurements at the Barcelona (Spain) EARLINET/ACTRIS station: developments, implementation and first results..

Muñoz, C.; Comeron, A.; Sicard, M.; Barragan, R.; Garcia, D.; Rodriguez-Gomez, A.; Rocadenbosch, F. (2017). Diffuse sunlight based calibration of the water vapor channel in the UPC Raman lidar.

Barragan, R.; Rocadenbosch, F.; Waldinger, J.; Frasier, S.; Turner, D.D.; Dawson, D.; Tanamachi, R. (2017). Ceilometer-based Rainfall Rate estimates in the framework of VORTEX-SE campaign: a discussion.

Muñoz, C.; Comeron, A.; Sicard, M.; Barragan, R.; Garcia, D.; Rodriguez-Gomez, A.; Rocadenbosch, F. (2017). Diffuse sunlight based calibration of the water vapor channel in the upc raman lidar.

Rodriguez-Gomez, A.; Sicard, M.; Muñoz, C.; Barragan, R.; Comeron, A.; Rocadenbosch, F.; Vidal, E.; Vidal, E. (2018). Depolarization channel for Barcelona lidar. Implementation and preliminary measurements..

Barragan, R.; Rocadenbosch, F.; Waldinger, J.; Frasier, S.; Turner, D.D.; Tanamachi, R.; Dawson, D. (2018). Rain-rate estimation from ceilometer measurements: a comparative case study using S-band radar and disdrometer retrievals.

Muñoz, C.; Granados, M.; Sicard, M.; Barragan, R.; Rocadenbosch, F.; Rodriguez-Gomez, A.; Comeron, A. (2018). Estimation of the hygroscopic enhancement factor of aerosol particles from selected cases in Barcelona by means of water vapor lidar measurements, surface temperatures and an atmospheric model.

Granados, M.; Sicard, M.; Román, R.; Benavent, P.; Barragan, R.; Brogniez, G.; Denjean, C.; Alados-Arboledas, L.; Muñoz, C.; Rodriguez-Gomez, A.; Comeron, A. (2018). A 1-D radiative transfer study of mineral dust during CHARMEX/ADRIMED 2013 campaign.

AUTOR/A:SALVADOR AGUILERA, AMAIA
Títol:Computer vision beyond the visible: Image understanding through language
Data lectura:27/06/2019
Director/a:GIRÓ NIETO, XAVIER
Codirector/a:MARQUES ACOSTA, FERNANDO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Mohedano, E.; Salvador, A.; McGuinness, K.; Giro, X.; O'Connor, N.; Marques, F. (2017). Object retrieval with deep convolutional features.

Salvador, A. (2015). Convolutional Neural Networks for Instance Search in Big Visual Data.

Montes, A. (2016). Temporal Activity Detection in Untrimmed Videos with Recurrent Neural Networks.

Carlier, A.; Salvador, A.; Cabezas, F.; Giro, X.; Charvillat, V.; Marques, O. (2015). Assessment of crowdsourcing and gamification loss in user-assisted object segmentation. - Multimedia tools and applications, ISSN: 1380-7501 (JCR Impact Factor-2015: 1.331; Quartil: Q2)

Carlier, A.; Charvillat, V.; Salvador, A.; Giro, X.; Marques, O. (2014). Click'n'Cut: crowdsourced interactive segmentation with object candidates.

McGuinness, K.; Mohedano, E.; Zhang, Z.; Hu, F.; Abatal, R.; Gurrin, C.; O'Connor, N.; Smeaton, A.; Salvador, A.; Giro, X.; Ventura, C. (2014). Insight Centre for Data Analytics (DCU) at TRECVid 2014: instance search and semantic indexing tasks.

Salvador, A.; Manchon, D.; Calafell, A.; Giro, X.; Zeppelzauer, M. (2015). Cultural event recognition with visual ConvNets and temporal models.

Mohedano, E.; Salvador, A.; Porta, S.; Giro, X.; Healy, G.; McGuinness, K.; O'Connor, N.; Smeaton, A. (2015). Exploring EEG for object detection and retrieval.

Campos, V.; Salvador, A.; Jou, B.; Giro, X. (2015). Diving deep into sentiment: understanding fine-tuned CNNs for visual sentiment prediction.

Nguyen, V.; Le, D.; Salvador, A.; Zu, C.; Nguyen, D.; Tran, M.; Duc, T.; Duong, D.; Satoh, S.; Giro, X. (2015). NII-HITACHI-UIT at TRECVID 2015 instance search.

McGuinness, K.; Mohedano, E.; Salvador, A.; Zhan, Z.; Marsden, M.; Wang, P.; Jargalsaikhan, I.; Antony, J.; Giro, X.; Satoh, S.; O'Connor, N.; Smeaton, A. (2015). Insight DCU at TRECVID 2015.

Mohedano, E.; Salvador, A.; McGuinness, K.; Marques, F.; O'Connor, N.; Giro, X. (2016). Bags of local convolutional features for scalable instance search.

Montes, A.; Salvador, A.; Pascual, S.; Giro, X. (2016). Temporal activity detection in untrimmed videos with recurrent neural networks.

Suris, D.; Cardoso, A.; Salvador, A.; Torres, J.; Giro, X. (2019). Cross-modal embeddings for video and audio retrieval.

Ventura, C.; Bellver, M.; Girbau, A.; Salvador, A.; Marques, F.; Giro, X. (2019). RVOS: end-to-end recurrent network for video object segmentation.

Salvador, A.; Drozdzal, M.; Giro, X.; Romeroa, A. (2019). Inverse cooking: recipe generation from food images.

Bellver, M.; Salvador, A.; Torres, J.; Giro, X. (2019). Budget-aware semi-supervised semantic and instance segmentation.

AUTOR/A:SEKULIC, IVAN
Títol:Advanced discontinuous integral-equation schemes for the versatile electromagnetic analysis of complex structures
Data lectura:13/06/2019
Director/a:UBEDA FARRE, EDUARDO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Sekulic, I.; Ubeda, E.; Rius, J. (2017). Versatile and accurate schemes of discretization in the scattering analysis of 2-D composite objects with penetrable or perfectly conducting regions. - IEEE transactions on antennas and propagation, ISSN: 0018-926X (JCR Impact Factor-2017: 4.13; Quartil: Q1)

Camps, A.; Park, H.; Sekulic, I.; Rius, J. (2017). GNSS-R altimetry performance analysis for the GEROS experiment on board the international space station. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2017: 2.475; Quartil: Q2)

Sekulic, I.; Ubeda, E.; Rius, J. (2018). Versatile and accurate schemes of discretization for the electromagnetic scattering analysis of arbitrarily shaped piecewise homogeneous objects. - Journal of computational physics, ISSN: 0021-9991 (JCR Impact Factor-2018: 2.845; Quartil: Q1)

Sekulic, I.; Tzarouchis, D.; Ylä-Oijala, P.; Ubeda, E.; Rius, J. (2019). Enhanced discretization of surface integral equations for resonant scattering analysis of sharp-edged plasmonic nanoparticles. - Physical review B, ISSN: 2469-9969 (JCR Impact Factor-2019: 1.811; Quartil: Q1)

Ubeda, E.; Sekulic, I.; Rius, J.; Heldring, A. (2020). Accurate, grid-robust and versatile combined-field discretization for the electromagnetic scattering analysis of perfectly conducting targets. - Journal of computational physics, ISSN: 0021-9991 (JCR Impact Factor-2019: 5.8; Quartil: )

Ubeda, E.; Sekulic, I.; Rius, J. (2016). Balanced tangential testing for the nonconforming discretization of the Electric-Field Integral Equation on open PeC surfaces.

Sekulic, I.; Ubeda, E.; Rius, J. (2016). Improved accuracy in the scattering analysis of infinitely long ferromagnetic objects.

Sekulic, I.; Ubeda, E.; Rius, J. (2017). Nonconforming discretization of the PMCHWT integral equation applied to arbitrarily shaped dielectric objects.

Sekulic, I.; Ubeda, E.; Rius, J. (2017). Improved accuracy in the scattering analysis of arbitrarily shaped ferromagnetic objects.

Sekulic, I.; Ubeda, E.; Rius, J. (2017). Volumetric testing with wedges for a nonconforming discretization of the PMCHWT formulation.

Heldring, A.; Ubeda, E.; Sekulic, I.; Rius, J. (2017). On the accuracy of the adaptive cross aproximation algorithm.

Ubeda, E.; Sekulic, I.; Rius, J. (2017). Hierarchical discretization of the PMCHWT formulation with jump current discontinuities for the scattering analysis of ferromagnetic objects.

Sekulic, I.; Ubeda, E.; Rius, J. (2018). Nonconforming domain decomposition method for the flexible analysis of multiscale penetrable structures.

Sekulic, I.; Ubeda, E.; Rius, J. (2018). Versatile and accurate electromagnetic analysis of piecewise homogeneous composite objects.

Ubeda, E.; Sekulic, I.; Rius, J. (2019). Grid-robust discretization of integral equations in the electromagnetic scattering analysis of homogeneous targets with geometric singularities.

Ubeda, E.; Sekulic, I.; Rius, J. (2019). Efficient and accurate electromagnetic scattering analysis of perfectly conducting thick plates.

AUTOR/A:YANG, HENG
Títol:On the detection of ionospheric waves, relationship with earthquakes and tsunamis
Data lectura:11/06/2019
Director/a:HERNANDEZ PAJARES, MANUEL
Director/a:MONTE MORENO, ENRIQUE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Yang, H.; Monte, E.; Hernandez, M. (2014). Internal report. Solving mixed integer non-linear programming problem applied to GNSS data.

Yang, H.; Monte, E.; Hernandez, M. (2015). Internal report. Numerical methods for medium scale traveling ionospheric disturbances signal pre-processing.

Yang, H.; Monte, E.; Hernandez, M. (2015). Internal report. Spectral methods for time delay estimation of MSTIDs signal.

Hernandez, M.; Monte, E.; Yang, H.; Wielgosz, P.; Garcia-Rigo, A. (2015). PIOM-FIPP CCN: Ambiguity Resolution in GNSS Ionospheric Interferometry (ARGII) technique: consolidation and update.

Lyu, H. (2020). Improvement of the vertical electron content modeling with GNSS at low and high resolution.

Hernandez, M.; Wielgosz, P.; Paziewski, J.; Krypiak-Gregorczyk, A.; Krukowska, M.; Stepniak, K.; Kaplon, J.; Hadas, T.; Sosnica, K.; Bosy, J.; Orús, R.; Monte, E.; Yang, H.; Garcia-Rigo, A.; Olivares-Pulido, G. (2017). Direct MSTID mitigation in precise GPS processing. - Radio science, ISSN: 0048-6604 (JCR Impact Factor-2017: 1.418; Quartil: Q3)

Yang, H.; Monte, E.; Hernandez, M. (2017). Multi-TID detection and characterization in a dense Global Navigation Satellite System receiver network. - Journal of geophysical research: space physics, ISSN: 2169-9380 (JCR Impact Factor-2017: 2.752; Quartil: Q2)

Monte, E.; Garcia-Rigo, A.; Hernandez, M.; Yang, H. (2018). TEC forecasting based on manifold trajectories. - Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2018: 4.118; Quartil: Q1)

Yang, H.; Monte, E.; Hernandez, M. (2018). Detection and description of the different ionospheric disturbances that appeared during the solar eclipse of 21 August 2017. - Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2018: 4.118; Quartil: Q1)

Yang, H.; Monte, E.; Hernandez, M. (2019). ADDTID: An alternative tool for studying earthquake/tsunami signatures in the ionosphere. Case of the 2011 Tohoku earthquake. - Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2019: 4.509; Quartil: Q2)

Tomaszewski, D.; Wielgosz, P.; Rapinski, J.; Krypiak-Gregorczyk, A.; Kazmierczak, R.; Hernandez, M.; Yang, H.; Orús, R. (2020). Assessment of centre national d'Études spatiales real-time ionosphere maps in instantaneous precise real-time kinematic positioning over medium and long baselines. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Hernandez, M.; Wielgosz, P.; Paziewski, J.; Krypiak-Gregorczyk, A.; Stepniak, K.; Bosy, J.; Kaplon, J.; Hadas, T.; Orús, R.; Monte, E.; Yang, H.; Garcia-Rigo, A.; Olivares, G. (2015). New approaches in Medium Scale Travelling Ionospheric Disturbances modelling.

Hernandez, M.; Monte, E.; Garcia-Rigo, A.; Yang, H.; Wielgosz, P.; Hadas, T.; Orús, R.; Prieto-Cerdeira, R.; Beniguel, Y.; Singh, T. (2015). Recent progress in characterizing multiscale ionospheric phenomena with GNSS and applications: Solar Flare over-ionization & Medium Scale Travelling Ionospheric Disturbances.

Hernandez, M.; Wielgosz, P.; Paziewski, J.; Krypiak-Gregorczyk, A.; Stepniak, K.; Bosy, J.; Kaplon, J.; Hadas, T.; Orús, R.; Monte, E.; Yang, H.; Olivares-Pulido, G.; Garcia-Rigo, A. (2015). Improved MSTID modelling and impact on precise GNSS processing.

Hernandez, M.; Yang, H.; Monte, E. (2016). New improvements on GNSS modelling of the most frequent ionospheric waves signatures.

Graffigna, V.; Hernandez, M.; Gende, M.; Siutkowska, M.; Garcia-Rigo, A.; Colombo, O.L.; Volker, J.; Yang, H.; Monte, E.; Olivares-Pulido, G.; Aragón-Àngel, À. (2016). Assessing different components of the real- time GNSS precise positioning "sudoku" with TOMION software.

AUTOR/A:MENDOZA MONTOYA, JESÚS FABIÁN
Títol:Satellite integration in 5G: contribution on network architectures and traffic engineering solutions for hybrid satellite-terrestrial mobile backhauling
Data lectura:24/04/2019
Director/a:FERRUS FERRE, RAMON ANTONIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Mendoza, J.; Ferrús, R.; Sallent, J. (2018). SDN-enabled SatCom Networks for Satellite-Terrestrial Integration.

Mendoza, J.; Ferrús, R.; Sallent, J. (2019). Experimental proof of concept of an SDN-based traffic engineering solution for hybrid satellite-terrestrial mobile backhauling. - International journal of satellite communications and networking, ISSN: 1542-0973 (JCR Impact Factor-2019: 1.652; Quartil: Q2)

Mendoza, J.; Ferrús, R.; Sallent, J. (2016). Flexible capacity and traffic management for hybrid satellite-terrestrial mobile backhauling networks.

Mendoza, J.; Ferrús, R.; Sallent, J. (2017). A traffic distribution scheme for 5G resilient backhauling using integrated satellite networks.

Mendoza, J.; Ferrús, R.; Sallent, J. (2017). SDN-based traffic engineering for improved resilience in integrated satellite-terrestrial backhaul networks.

AUTOR/A:OIKONOMAKOU, MARIA
Títol:Energy and cost management in shared heterogeneous network deployments
Data lectura:10/04/2019
Director/a:ALONSO ZARATE, LUIS GONZAGA
Codirector/a:VERIKOUKIS, CHRISTOS
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Oikonomakou , M.; Antonopoulos, A.; Alonso, L.; Verikoukis, C. (2017). Evaluating cost allocation imposed by cooperative switching off in multi-operator shared HetNets. - IEEE transactions on vehicular technology, ISSN: 0018-9545 (JCR Impact Factor-2017: 4.432; Quartil: Q1)

Oikonomakou , M.; Antonopoulos, A.; Alonso, L.; Verikoukis, C. (2019). Energy sharing and trading in multi-operator heterogeneous network deployments. - IEEE transactions on vehicular technology, ISSN: 0018-9545 (JCR Impact Factor-2019: 5.379; Quartil: Q1)

Oikonomakou , M.; Antonopoulos, A.; Alonso, L.; Verikoukis, C. (2017). Fairness in multi-operator energy sharing.

AUTOR/A:QUEROL BORRÀS, JORGE
Títol:Radio frequency interference detection and mitigation techniques for navigation and earth observation
Data lectura:09/11/2018
Director/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Querol, J. (2014). Radio Frequency Interference Detection and Mitigation Techniques for Navigation and Earth Observation.

Gil Sorribes, Adrià (2016). Robust Tracking System in front of Radio-Frequency Interferences. Part 3: Signals, Modulations, and Reliability analysis.

Forte, G.; Querol, J.; Camps, A.; Vall-llossera, M. (2013). Real-time RFI detection and mitigation system for microwave radiometers. - IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2013: 2.933; Quartil: Q1)

Carreño-Luengo, H.; Camps, A.; Querol, J.; Forte, G. (2015). First results of a GNSS-R experiment from a stratospheric balloon over boreal forests. - IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2015: 3.36; Quartil: Q1)

Querol, J.; Tarongí, J.; Forte, G.; Gómez-López, J. J.; Camps, A. (2017). MERITXELL: the Multifrequency Experimental Radiometer with Interference Tracking for Experiments over Land and Littoral—instrument description, calibration and performance. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2017: 2.475; Quartil: Q2)

Forte, G.; Querol, J.; Park, H.; Camps, A. (2013). Digital back-end for RFI detection and mitigation in earth observation.

Camps, A.; Marchan, J.; Bosch, X.; Rodriguez, N.; Ramos, I.; Valencia, E.; Tarongí, J.; Park, H.; Carreño-Luengo, H.; Alonso-Arroyo, A.; Pascual, D.; Onrubia, R.; Forte, G.; Querol, J. (2014). Review of GNSS-R instruments and tools developed at the Universitat Politecnica de Catalunya-Barcelona Tech.

Carreño-Luengo, H.; Camps, A.; Querol, J.; Forte, G.; Onrubia, R.; Diez, R. (2014). A stratospheric balloon GNSS-R experiment: the 3Cat-2 project in DLR/SNSB BEXUS.

Querol, J.; Forte, G.; Camps, A. (2014). Study of RFI signals in protected GNSS bands generated by common electronic devices: effects on GNSS-R measurements.

Querol, J.; Camps, A. (2017). Real-time pre-correlation anti-jamming system for civilian GNSS receivers.

Querol, J.; Camps, A.; Manfredini, E.; Píriz, R. (2018). An anti-jamming system for GNSS timing applications.

Park, H.; Camps, A.; Querol, J. (2018). Generic simulator for conical scanning microwave radiometers.

AUTOR/A:CHAPARRO DANON, DAVID
Títol: Applications of L-band missions for environmental research
Data lectura:15/10/2018
Director/a:VALL-LLOSSERA FERRAN, MERCEDES MAGDALENA
Codirector/a:PILES GUILLEM, MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Chaparro, D. (2015). APPLICATIONS OF SMOS AND OTHER LBAND MISSIONS IN ENVIRONMENTAL RESEARCH.

Castela Espinha, Afonso (2019). Desarrollo de algoritmo de predicción de riesgo de incendios a nivel europeo.

Chaparro, D.; Piles, M.; Vall-llossera, M.; Camps, A. (2016). Surface moisture and temperature trends anticipate drought conditions linked to wildfire activity in the Iberian Peninsula. - European journal of remote sensing, ISSN: 2279-7254 (JCR Impact Factor-2016: 1.533; Quartil: Q3)

Chaparro, D.; Vall-llossera, M.; Piles, M.; Camps, A.; Rudiger, C.; Riera, R. (2016). Predicting the extent of wildfires using remotely sensed soil moisture and temperature trends. - IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2016: 2.913; Quartil: Q1)

Chaparro, D.; Vayreda; Vall-llossera, M.; Banque, M.; Piles, M.; Camps, A.; Martínez, J. (2017). The role of climatic anomalies and soil moisture in the decline of drought-prone forests. - IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2017: 2.777; Quartil: Q2)

Chaparro, D.; Duveiller, G.; Cescatti, A.; Piles, M. P.; Vall-llossera, M.; Camps, A. (2018). Biomass estimation in tropical forests using L, C, and X-band Vegetation Optical Depth. - Geophysical research abstracts, ISSN: 1029-7006

Portal, G.; Vall-llossera, M.; Piles, M. P.; Camps, A.; Chaparro, D.; Pablos, M.; Rossato, L. (2018). A spatially consistent downscaling approach for SMOS using an adaptive moving window. - IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2018: 3.392; Quartil: Q2)

Chaparro, D.; Piles, M.; Vall-llossera, M.; Camps, A.; Konings, A.; Entekhabi, D. (2018). L-band vegetation optical depth seasonal metrics for crop yield assessment. - Remote sensing of environment, ISSN: 0034-4257 (JCR Impact Factor-2018: 8.218; Quartil: Q1)

Chaparro, D.; Duveiller, G.; Piles, M. P.; Cescatti, A.; Vall-llossera, M.; Camps, A.; Entekhabi, D. (2019). Sensitivity of L-band vegetation optical depth to carbon stocks in tropical forests: a comparison to higher frequencies and optical indices. - Remote sensing of environment, ISSN: 0034-4257 (JCR Impact Factor-2019: 9.085; Quartil: Q1)

Chaparro, D.; Vayreda; Martínez, J.; Vall-llossera, M.; Banque, M.; Camps, A.; Piles, M. (2014). SMOS and climate data applicability for analyzing forest decline and forest fires.

Chaparro, D.; Vall-llossera, M.; Piles, M.; Camps, A. (2015). Low soil moisture and high temperatures as indicators for forest fire occurrence and extent across the Iberian Peninsula.

Chaparro, D.; Vall-llossera, M.; Piles, M.; Portal, G.; Camps, A.; Pablos, M.; Pou, X. (2015). Remotely sensed soil moisture is related to forest decline occurrence.

Vall-llossera, M.; Chaparro, D.; Camps, A.; Piles, M. (2017). Forest fire prevention using SMOS soil moisture and land surface temperature measurements from satellite.

Rossato, L.; Vall-llossera, M.; Camps, A.; Piles, M.; Portal, G.; Chaparro, D.; Alvalá, R. (2017). Validation of the SMOS-BEC products in different networks.

Portal, G.; Vall-llossera, M.; Piles, M. P.; Camps, A.; Chaparro, D.; Pablos, M.; Rossato, L. (2017). A spatially consistent downscaling approach for SMOS using an adaptive window.

Chaparro, D.; Vall-llossera, M.; Camps, A.; Piles, M. P.; Konings, A.; Entekhabi, D. (2017). SMAP multi-temporal vegetation optical depth retrieval as an indicator of crop yield trend and crop composition.

Chaparro, D.; Piles, M.; Vall-llossera, M.; Camps, A.; Konings, A.; Entekhabi, D.; Jagdhuber, T. (2018). L-Band vegetation optical depth for crop phenology monitoring and crop yield assessment.

Chaparro, D.; Piles, M. P.; Martínez, J.; Vall-llossera, M.; Vayreda; Banque, M.; Camps, A. (2018). Modelling forest decline using SMOS soil moisture and vegetation optical depth.

Portal, G.; Vall-llossera, M.; Piles, M.; Camps, A.; Chaparro, D.; Pablos, M.; Rossato, L.; Aabouch, K. (2018). Microwave and optical data fusion for global mapping of soil moisture at high resolution.

Spatafora, L.; Vall-llossera, M.; Gurgel, H.; Camps, A.; Angelis, C.; Portal, G.; Chaparro, D. (2019). 'EVALUATION OF VECTOR-BORNE DISEASES AND SOIL MOISTURE.

AUTOR/A:DURÁN MARTÍNEZ, ISRAEL
Títol:Contribution to advanced sensor development for passive imaging of the Earth
Data lectura:20/11/2017
Director/a:DUFFO UBEDA, NURIA
Director/a:TORRES TORRES, FRANCISCO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
González-Gambau, V.; Olmedo, E.; Martínez, J.; Turiel, A.; Duran, I. (2017). Improvements on calibration and image reconstruction of SMOS for salinity retrievals in coastal regions. - IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2017: 2.777; Quartil: Q2)

Duran, I.; Torres, F.; Corbella, I.; Duffo, N.; Lin, W.; Martín, M. (2016). Mitigation of cross-polar antenna pattern errors in SMOS: simplified approach.

Duran, I.; Corbella, I.; Torres, F.; Duffo, N.; Oliva, R.; Martín, M. (2016). Impact of amplitude calibration errors on SMOS global images.

González-Gambau, V.; Olmedo, E.; Martínez, J.; Turiel, A.; Duran, I. (2016). SMOS salinity retrievals enhancement in coastal areas by joint application of nodal sampling and corrected correlator efficiency.

Martín, M.; Oliva, R.; Corbella, I.; Torres, F.; Duffo, N.; Duran, I.; Kainulainen, J.; Closa, J.; Zurita, A.M.; Cabot, F.; Khazaal, A.; Anterrieu, E.; Barbosa, J.; Tenerelli, J.; Diez, R.; Turiel, A.; González-Gambau, V. (2018). SMOS instrument performance after more than 8 years in orbit and lessons learnt for future L-band missions.

AUTOR/A:LORT CUENCA, MARC
Títol:Contribution to Ground-Based and UAV SAR Systems for Earth Observation
Data lectura:17/11/2017
Director/a:AGUASCA SOLE, ALBERTO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Lort, M. (2015). Multidimensional SAR for Earth.

Martínez, A.; Aguasca, A.; Lort, M.; Broquetas, A. (2017). Micrometric deformation imaging at W-Band with GBSAR. - European journal of remote sensing, ISSN: 2279-7254 (JCR Impact Factor-2017: 1.122; Quartil: Q4)

Lort, M.; Aguasca, A.; López-Martínez, C.; Martínez, T. (2017). Initial evaluation of SAR capabilities in UAV multicopter platforms. - IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2017: 2.777; Quartil: Q2)

Martinez, A.; Lort, M.; Aguasca, A.; Broquetas, A. (2015). Submillimetric motion detection with a 94 GHz ground based synthetic aperture radar.

AUTOR/A:MEKIKIS, PRODROMOS VASILEIOS
Títol:Design and Stochastic Analysis of Emerging Large-Scale Wireless-Powered Sensor Networks
Data lectura:13/11/2017
Director/a:ALONSO ZARATE, LUIS GONZAGA
Director/a:VERIKOUKIS, CHRISTOS
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Mekikis, P. V.; Antonopoulos, A.; Kartsakli, E.; Alonso, L.; Verikoukis, C. (2017). Communication recovery with emergency aerial networks. - IEEE transactions on consumer electronics, ISSN: 0098-3063 (JCR Impact Factor-2017: 1.802; Quartil: Q3)

Mekikis, P. V.; Kartsakli, E.; Antonopoulos, A.; Alonso, L.; Verikoukis, C. (2018). Connectivity analysis in clustered wireless sensor networks powered by solar energy. - IEEE transactions on wireless communications, ISSN: 1536-1276 (JCR Impact Factor-2018: 6.394; Quartil: Q1)

Tennina, S.; Santos, M.; Mesodiakaki, A.; Mekikis, P. V.; Antonopoulos, A.; di Renzo, M.; Stavridis, A.; Graziosi, F.; Alonso, L.; Verikoukis, C. (2016). WSN4QoL: WSNs for remote patient monitoring in e-Health applications.

Mekikis, P. V.; Kartsakli, E.; Alonso, L.; Verikoukis, C. (2016). Flexible aerial relay nodes for communication recovery and D2D relaying.

Mekikis, P. V.; Antonopoulos, A.; Kartsakli, E.; Alonso, L.; Verikoukis, C. (2016). Connectivity analysis in wireless-powered sensor networks with battery-less devices.

Mekikis, P. V.; Antonopoulos, A.; Kartsakli, E.; Passas, N.; Alonso, L.; Verikoukis, C. (2017). Stochastic modeling of wireless charged wearables for reliable health monitoring in hospital environments.

AUTOR/A:SALES ZARAGOZA, VICENTE
Títol:Redes de Acceso UDWDM Operadas con Láseres Aleatorios de Sintonía Limitada
Data lectura:25/10/2017
Director/a:PRAT GOMA, JOSEP JOAN
Director/a:SEGARRA MULLERAT, JOSEP
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sales, V. (2015). Redes de acceso UDWDM operadas con ONUs implementadas con láseres aleatorios de sintonía limitada.

Salas Martinez cava, Guillem (2015). Creació d‟un portal de desenvolupadors per al projecte AAAIDA amb Vert.x i AngularJS.

Montero, R. (2015). Design, deployment and validation of SDN controller for metro/access optical switching nodes.

Carbó Bruna, Ricard (2015). Disseny d'una ICT i d'una instalació domòtica en una vivenda plurifamiliar..

Anguela Calvet, Albert (2016). Disseny i implementació d'un servei de deteccions i d'accés a Internet mitjançant tecnologia WiFi en les platges de Vilanova i la Geltrú.

Soler Guerrero, Jaume (2016). Design and implementation of a graphical interface for the Orchestrator in SDN-enabled Data centres.

Costa Rabionet, Mariona (2016). Estudi per convertir l'Aeroport de Lleida en un aeroport verd.

Corchado Salazar, Javier (2017). Automatización de la gestión de presupuestos generados con la herramienta CCW (Cisco Commerce Workspace).

Palau Zaidín, Macarena (2017). Product development for a Cloud PBX service.

Segura Muñoz, Sergi (2017). GNSS Navigation Under Ionospheric Scintillation Conditions.

Ballesteros Diez, Marc (2017). Big Data para el reconocimiento de emociones en imágenes.

Fernandez Ribas, Rosa (2017). AVALUACIÓ DE LA GENERACIÓ DE SERVEIS DE XARXA EN ESCENARIS HÍBRIDS BASATS EN SDN, NFV I SFC.

Calvera Sanchez, Daniel (2018). Ampliació, desplegament i integració del sistema de vídeo vigilància de trànsit a la xarxa municipal de L'Hospitalet de Llobregat.

Puig Feixa, Ferran (2018). DISEÑO DE UN SISTEMA MIXTO PARA DAR ALTA VELOCIDAD DE DATOS EN POBLACIONES DE DIFÍCIL ACCESO O CON POBLACIÓN DISPERSA.

Antoñanzas Acero, Alberto (2018). Desarrollo de una GCS automatizada.

Sales, V.; Segarra, J.; Polo, V.; Prat, J. (2015). Statistical UDWDM-PONs operating with ONU lasers under limited tunability. - IEEE photonics technology letters, ISSN: 1041-1135 (JCR Impact Factor-2015: 1.945; Quartil: Q2)

Sales, V.; Segarra, J.; Polo, V.; Velasquez, J.; Prat, J. (2016). UDWDM-PON using low-cost coherent transceivers with limited tunability and heuristic DWA. - Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2016: 2.261; Quartil: Q2)

Segarra, J.; Sales, V.; Prat, J.; Pous, R. (2014). A new flexible ONU design for UDWDM-PON with coherent transceivers and smart activation process.

Sales, V.; Segarra, J.; Prat, J. (2015). An improved dynamic wavelength assignment in statistical UDWDM-PONs.

Segarra, J.; Sales, V.; Polo, V.; Prat, J. (2015). Dimensioning OLT architectures for UDWDM-PONs employing coherent transceivers.

Segarra, J.; Sales, V.; Polo, V.; Prat, J. (2016). Evaluating the energy efficiency of DWA algorithms in UDWDM-PONs.

Segarra, J.; Sales, V.; Prat, J.; Kazovsky, L. (2017). Flexible coherent UDWDM-PON adapting dynamically to different bandwidths.

Segarra, J.; Sales, V.; Prat, J. (2018). Grade of service in UDWDM-PON with statistical wavelength subscribing.

Segarra, J.; Sales, V.; Prat, J. (2018). Flexible mobile fronthaul with coherent UDWDM-PON.

AUTOR/A:LÓPEZ RIERA, ALEXIS
Títol:Aplicaciones avanzadas del principio superregenerativo a comunicaciones por radiofrecuencia
Data lectura:18/07/2017
Codirector/a:BONET DALMAU, JORDI
Codirector/a:PALA SCHONWALDER, PERE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
López-Riera, A. (2014). Aplicacions avançades del principi superregeneratiu a comunicacions per radiofreqüència.

Prieto Pizarro, Adrian (2015). VISIÓ ARTIFICIAL I UNA APLICACIÓ PER EL RECONEIXEMENT FACIAL. (ALEXIS LOPEZ RIERA).

Rodoreda Valeri, Pol (2016). MONITORATGE DE SUSPENSIÓ, GAS I INCLINACIÓ D'UNA SUPERMOTARD DE COMPETICIÓ. (JORDI BONET DALMAU/ALEXIS LOPEZ RIERA).

Llordella Villaró, Xavier (2016). SENSORITZACIÓ D'UN ESTABLIMENT I OBTENCIÓ DE DADES A TRAVÉS DEL ENTORN WEB. (FRANCISCO DEL AGUILA LOPEZ).

Torres Farràs, Jordi (2016). CONTROL I MONITORITZACIÓ D'UNA PEIXERA. (PERE PALA SCHONWALDER/ALEXIS LOPEZ RIERA).

Monclús Anglada, Adrià (2017). ESTUDI, DISSENY I ANÀLISIS D'ASSAIGS ESTÀTICS DE XASSÍS DE FÓRMULA E. (ALEXIS LOPEZ RIERA/JOAN ORUS VALLS-CAMPOS RACING TECHNOLOGY, S.L.).

Fargas Baella, Aleix (2017). GESTOR DE SALUT (HEALTH MANAGER) - APLICACIÓ WEB PER A GESTIONAR ELS CLIENTS D'UNA CONSULTA FISIOTERAPÈUTICA. (MARTA ISABEL TARRES PUERTAS).

Solé Genescà, Aleix (2017). Automotive electronic control units: Inspection design considering time and resources constrains..

Palà-Schönwälder, P.; Bonet-Dalmau, J.; López-Riera, A.; Moncunill-Geniz, F. X.; Aguila, F.; Giralt, M. (2015). Superregenerative reception of narrowband FSK modulations. - IEEE transactions on circuits and systems I: regular papers, ISSN: 1549-8328 (JCR Impact Factor-2015: 2.393; Quartil: Q1)

López-Riera, A.; Aguila, F.; Palà-Schönwälder, P.; Bonet-Dalmau, J.; Giralt, M.; Moncunill-Geniz, F. X. (2017). Joint symbol and chip synchronization for a burst-mode-communication superregenerative MSK receiver. - IEEE transactions on circuits and systems I: regular papers, ISSN: 1549-8328 (JCR Impact Factor-2017: 2.823; Quartil: Q2)

López-Riera, A.; Palà-Schönwälder, P.; Bonet-Dalmau, J.; Moncunill-Geniz, F. X.; Aguila, F.; Giralt, M. (2014). A proof-of-concept superregenerative QPSK transceiver.

Bonet-Dalmau, J.; López-Riera, A.; Palà-Schönwälder, P.; Moncunill-Geniz, F. X.; Babí, A. (2015). Design and performance comparison of a superregenerative MPSK transceiver.

AUTOR/A:MACEIRA DUCH, MARC
Títol:Multi-view depth coding based on a region representation combining color and depth information
Data lectura:21/06/2017
Director/a:MORROS RUBIO, JOSEP RAMON
Director/a:RUIZ HIDALGO, JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Maceira, M. (2014). Multi-view depth coding based on a region representation combining color and depth information.

Sañas Alier, Miquel (2016). Depth Inpainting Methods for 3DTV.

Maceira, M.; Morros, J.R.; Ruiz-Hidalgo, J. (2016). Depth map compression via 3D region-based representation. - Multimedia tools and applications, ISSN: 1380-7501 (JCR Impact Factor-2016: 1.53; Quartil: Q2)

Maceira, M.; Morros, J.R.; Ruiz-Hidalgo, J. (2013). Fusion of colour and depth partitions for depth map coding.

Maceira, M.; Morros, J.R.; Ruiz-Hidalgo, J. (2015). Region-based depth map coding using a 3D scene representation.

AUTOR/A:KALFAS, GEORGIOS
Títol:Medium -Transparent MAC protocols for converged optical wireless networks
Data lectura:12/05/2017
Codirector/a:ALONSO ZARATE, LUIS GONZAGA
Codirector/a:VERIKOUKIS, CHRISTOS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Kalfas, G.; Vardakas, J.; Alonso, L.; Verikoukis, C.; Pleros, N. (2017). Non-saturation delay analysis of medium transparent MAC protocol for 60 GHz fiber-wireless towards 5G mmWave networks. - Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2017: 3.652; Quartil: Q1)

Kalfas, G.; Vardakas, J.; Alonso, L.; Verikoukis, C.; Pleros, N. (2017). Non-saturation delay analysis of medium transparent MAC protocol for 5G 60GHz fiber-wireless towards 5G mmWave networks. - Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2017: 3.652; Quartil: Q1)

Tsiokos, D.; Mitsolidou, C.; Vagionas, C.; Kalfas, G.; Miliou, A.; Pleros, N. (2016). Converged optical-wireless access networks enabling fixed and 60 GHz connectivity in WDM-PONs.

Kalfas, G.; Vardakas, J.; Pleros, N.; Alonso, L.; Verikoukis, C. (2016). Delay analysis of converged medium transparent fixed service optical-wireless networks.

AUTOR/A:LAGÉN MORANCHO, SANDRA
Títol:Coordination Strategies for Interference Management in MIMO Dense Cellular Networks
Data lectura:21/12/2016
Director/a:AGUSTIN DE DIOS, ADRIAN
Director/a:VIDAL MANZANO, JOSE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Agustin, A.; Lagen, S.; Vidal, J.; Pascual Iserte, A.; Muñoz, O. (2016). Time synchronization and SIC implementation for TDD SeNBs deployed in the FDD UL spectrum.

Lagen, S. (2015). Coordination and Cooperation for Distributed Interference Management in MIMO Heterogeneous Cellular Networks.

Fullana Puig, Albert (2016). Printed Circuit Board conception to control and measure a nano-satellite payload.

Casanovas Suriñach, Josep (2016). Study of opportunistic routing algorithms for multi-hop cognitive radio networks.

Molina Soldevila, Francesc Oriol (2016). Gestió Centralitzada/Descentralitzada de xarxes denses.

García Mira, Joan (2016). Non-orthogonal schemes and diversity techniques for massive machine-type communications.

Lagen, S.; Agustin, A.; Vidal, J. (2015). Decentralized coordinated precoding for dense TDD small cell networks. - IEEE transactions on wireless communications, ISSN: 1536-1276 (JCR Impact Factor-2015: 2.925; Quartil: Q1)

Lagen, S.; Agustin, A.; Vidal, J. (2016). Coexisting linear and widely linear transceivers in the MIMO interference. - IEEE transactions on signal processing, ISSN: 1053-587X (JCR Impact Factor-2016: 4.3; Quartil: Q1)

Lagen, S.; Agustin, A.; Vidal, J. (2016). On the superiority of improper Gaussian signaling in wireless interference MIMO scenarios. - IEEE transactions on communications, ISSN: 0090-6778 (JCR Impact Factor-2016: 4.058; Quartil: Q1)

Lagen, S.; Agustin, A.; Vidal, J. (2017). Joint user scheduling, precoder design, and transmit direction selection in MIMO TDD small cell networks. - IEEE transactions on wireless communications, ISSN: 1536-1276 (JCR Impact Factor-2017: 5.888; Quartil: Q1)

Agustin, A.; Lagen, S.; Vidal, J.; Muñoz, O.; Pascual Iserte, A.; Zhiheng, G.; Ronghui, W. (2017). Efficient use of paired spectrum bands through TDD small cell deployments. - IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2017: 9.27; Quartil: Q1)

Lagen, S.; Agustin, A.; Vidal, J. (2014). Improper Gaussian signaling for the Z-interference channel.

Agustin, A.; Lagen, S.; Vidal, J. (2014). Channel training procedures for MIMO interfering point-to-multipoint channel.

Lagen, S.; Agustin, A.; Vidal, J. (2014). Decentralized widely linear precoding design for the MIMO interference channel.

Lagen, S.; Agustin, A.; Vidal, J. (2015). Decentralized beamforming with coordinated sounding for inter-cell interference management.

Agustin, A.; Lagen, S.; Vidal, J. (2015). Energy efficient cell load-aware coverage optimization for small-cell networks.

Lagen, S.; Agustin, A.; Vidal, J.; Soret, B.; Pedersen, K. (2016). Distributed user-centric clustering and precoding design for CoMP joint transmission.

Lagen, S.; Muñoz, O.; Pascual Iserte, A.; Vidal, J.; Agustin, A. (2016). Long-term provisioning of radio resources based on their utilization in dense OFDMA networks.

Lagen, S.; Agustin, A.; Vidal, J. (2016). Joint user scheduling and transmit direction selection in 5G TDD dense small cell networks.

Agustin, A.; Lagen, S.; Vidal, J. (2017). Signal-Timing Offset Compensation in Dense TDD OFDM-Based Networks.

AUTOR/A:VARAS GONZÁLEZ, DAVID
Títol:Region-based Particle Filter Leveraged with a Hierarchical Co-clustering
Data lectura:14/11/2016
Director/a:MARQUES ACOSTA, FERNANDO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Varas, D.; Alfaro, M.; Marques, F. (2016). Multiresolution hierarchy co-clustering for semantic segmentation in sequences with small variations.

AUTOR/A:ALONSO ARROYO, ALBERTO
Títol:Contributions to Land, Sea, and Sea Ice Remote Sensing Using GNSS-Reflectometry
Data lectura:10/11/2016
Director/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Torrecilla Miguel del corral, Sandra (2015). GNSS Reflectometer Implementation and Data Processing Software Development to Monitor Soil Moisture.

Alonso-Arroyo, A. (2015). Contributions to land and sea remote sensing using GNSS-Reectometry.

Alonso-Arroyo, A.; Camps, A.; Aguasca, A.; Forte, G.; Monerris, S.; Rudiger, C.; Walker, J.; Park, H.; Pascual, D.; Onrubia, R. (2014). Improving the accuracy of soil moisture retrievals using the phase difference of the dual-polarization GNSS-R interference patterns. - IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, ISSN: 1545-598X (JCR Impact Factor-2014: 2.095; Quartil: Q1)

Sánchez Martín, Nilda; Alonso-Arroyo, A.; Martinez, J.; Piles, M.; González, Á.; Camps, A.; Vall-llossera, M. (2015). On the synergy of airborne GNSS-R and landsat 8 for soil moisture estimation. - Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2015: 3.036; Quartil: Q1)

Alonso-Arroyo, A.; Zavorotny, V.U.; Camps, A. (2017). Sea ice detection using UK TDS-1 GNSS-R data. - IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2017: 4.662; Quartil: Q1)

Alonso-Arroyo, A.; Camps, A.; Monerris, S.; Ruudiger, C.; Walker, J.; Forte, G.; Pascual, D.; Park, H.; Onrubia, R. (2014). The dual polarization GNSS-R interference pattern technique.

Onrubia, R.; Pascual, D.; Camps, A.; Alonso-Arroyo, A.; Park, H. (2014). The microwave interferometric reflectometer. Part I: front-end and beamforming description.

Park, H.; Camps, A.; Pascual, D.; Alonso-Arroyo, A.; Martin, F.; Carreño-Luengo, H.; Onrubia, R. (2014). Simulation study on tropicial cyclone tracking from the ISS using GNSS-R measurements.

Pascual, D.; Onrubia, R.; Alonso-Arroyo, A.; Park, H.; Camps, A. (2014). The microwave interferometric reflectometer. Part II: Back-end and processor descriptions.

Alonso-Arroyo, A.; Camps, A.; Monerris, S.; Rudiger, C.; Walker, J.; Forte, G.; Pascual, D.; Park, H.; Onrubia, R. (2014). The light airborne reflectometer for GNSS-R observations (LARGO) instrument: initial results from airborne and Rover field campaigns.

Sánchez Martín, Nilda; Alonso-Arroyo, A.; Martinez, J.; Camps, A.; González, Á.; Pablos, M.; Herrero, C.; Gumuzzio, A. (2015). Multisensor experiments over vineyard: new challenges for the GNSS-R technique.

Sánchez Martín, Nilda; Alonso-Arroyo, A.; González, Á.; Martinez, J.; Camps, A.; Vall-llossera, M.; Pablos, M.; Herrero, C. (2015). Airborne GNSS-R, thermal and optical data relationships for soil moisture retrievals.

Alonso-Arroyo, A.; Camps, A.; Sánchez Martín, Nilda; Pablos, M.; González, Á.; Martinez, J.; Vall-llossera, M.; Pascual, D. (2015). An airborne GNSS-R field experiment over a vineyard for soil moisture estimation and monitoring.

Alonso-Arroyo, A.; Zavorotny, V.U.; Camps, A. (2016). Sea ice detection using GNSS-R data from UK TDS-1.

AUTOR/A:PABLOS HERNÁNDEZ, MIRIAM
Títol:Earth remote sensing with SMOS, Aquarius and SMAP missions
Data lectura:03/10/2016
Director/a:PILES GUILLEM, MARIA
Codirector/a:VALL-LLOSSERA FERRAN, MERCEDES MAGDALENA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Pablos, M.; Piles, M.; González, V.; Camps, A.; Vall-llossera, M. (2015). Influence of ice thickness on SMOS and Aquarius brightness temperature over Antarctica.

AUTOR/A:TORRELLAS SOCASTRO, MARC
Títol:Transmission Strategies for Interfering Networks with Finite Rate and Outdated Channel Feedback
Data lectura:10/02/2016
Director/a:AGUSTIN DE DIOS, ADRIAN
Codirector/a:VIDAL MANZANO, JOSE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Torrellas, M. (2014). Transmission strategies for Interfering Networks with finite rate and outdated channel feedback.

Torrellas, M.; Agustin, A.; Vidal, J.; Muñoz, O. (2014). The DoF of the 3-User (p, p+1) MIMO Interference Channel. - IEEE transactions on communications, ISSN: 0090-6778 (JCR Impact Factor-2014: 1.992; Quartil: Q1)

Torrellas, M.; Agustin, A.; Vidal, J. (2016). Achievable DoF-delay trade-offs for the K-user MIMO interference channel with delayed CSIT. - IEEE transactions on information theory, ISSN: 0018-9448 (JCR Impact Factor-2016: 2.679; Quartil: Q2)

Torrellas, M.; Agustin, A.; Vidal, J. (2014). On the degrees of freedom of the K-user MISO interference channel with imperfect delayed CSIT.

Torrellas, M.; Agustin, A.; Vidal, J. (2014). Retrospective interference alignment for the 3-user MIMO interference channel with delayed CSIT.

Torrellas, M.; Agustin, A.; Vidal, J. (2015). Retrospective interference alignment for the MIMO interference broadcast channel.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
02/07/202001/11/2020Research image enhancement technologies better adapted to realistic broadcasting uses, addressing any inconsistencies when applying colourisation on still images, as well as powering the ability to geBBC
01/06/202001/06/2021Envelope Tracking PAsHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
01/06/202031/05/2023Avances en codificación y procesado de señal para la sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Métodos robustos para inferencia estadística, integridad de datos y gestión de interferencia - 2AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Arquitecturas avanzadas de Aprendizaje Profundo aplicadas al Procesado de Voz, Audio y LenguajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/03/202019/03/2021Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environments (YEAR 2)GOOGLE
01/03/202028/02/2023Implementación de medicina personalizada en pacientes con melanoma maligno asistidos por inteligencia artificialLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/03/202001/08/2023“A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones en aPARKAmientos confiables y ciberSegurosADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/02/202031/01/2021Prestación de labores de asesoramiento técnico y de representaciónde SATELIOT ante el organismo de estandarización 3GPP.SATELIO IOT SERVICES, S.L.
01/01/202031/12/2021COMONSENS NetworkAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2023Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Implementation ProjectCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2022Sistemas radiantes x-Wave integradas de comunicaciones y sensorizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2022Sinergia de teledetección pasiva y activa para la investigación de las interaciones aerosoles-nubes (RESA-CI)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
31/12/201931/12/2021Deployable Reflector Antenna for Cubesat MissionsCOMET INGENIERIA SL
22/11/201931/12/2019Sponsorship Deep Learning BCN Symposium (Barcelona, Thursday 19th & Friday 20th of December 2019)Facebook Ireland Limited
18/11/201930/11/2020Virtual Market Image Analysis (VMIA)UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/11/201930/04/2022Beyond 5G multi-tenant private networks integrating Cellular, WiFi, and LiFi, Powered by ARtificial Intelligence and Intent Based PolicYCommission of European Communities
21/10/201931/12/2019Advising and leading the Company on the successful development of the so-called balanced tangential method-of-moment formulation for the EM scattering analysis of perfectly conducting plates (or similALTAIR SOFTWARE AND SERVICES SL
01/10/201930/09/2022Beca de Doctorat INPhINITFUNDACIO LA CAIXA
03/09/201931/12/2019Anàlisi teòric i la seva aplicació en un prototip del concepte “Multi-Element Antenna Beamforming into the automotive sector”.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201931/07/2020Research and development of Optical Area Networks for Vehicles.ALTRAN INNOVACIÓN,S.L.U.
01/09/201931/12/2019El objeto del convenio es el estudio e implementación de un módulo “software” para llevar a cabo la estimación de canal en el enlace de bajada (downlink) de un sistema de comunicaciones móviles 4G (esSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
01/09/201931/08/2022GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/08/201931/12/2019Curs tècnic en eines i tecnologies de xarxes mòbils 5GSERV. D'OCUPACIÓ CATALUNYA
24/07/201924/07/2022Improvement in the Precision of InSAR Time-Series exploiting In-Situ Sensors and Optical DataAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
08/07/201903/06/2020Deep learning applied to video analysisToshiba Research Europe Limited
28/06/201928/06/2022Action RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201928/06/2022Image UnderstandingAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201928/06/2022Multimodal Speech RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201931/12/2020Habilitando una gestión holística de recursos de comunicación/computación/caché mediante cobertura tridimensionalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/05/201902/10/2019Recompte i control d'arribada de participants en la línia de meta de curses atlètiquesDAPCOM-DATA SERVICES SL
01/05/201931/10/2019Sistema integrat per a la detecció de vehicles pesats en movimentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/05/201931/10/2019SISTEMA INTEGRAT PER A LA DETECCIÓ DE VEHICLES PESATS EN MOVIMENTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/04/201923/04/2022Mobile Communication Technology 5GAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/04/201921/05/2019Assessorament en el disseny, fabricació i caracterització d'una antena que cobreixi les bandes de 698-960 MHz i 1710-2700MHzAKO ELECTROMECÀNICA S.A.
10/04/201910/04/2020Recerca i desenvolupament en l'àmbit de la mesura de les característiques dielèctriques i resposta de sistemes de radar een la banda de freqüències mil·limètriquesZANINI AUTO GRUP, S.A.
29/03/201929/03/2020Knowledge-based wireless network planning and optimizationSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
22/03/201928/02/2022Development of GRASP radiative transfer code for the retrieval of aerosol microphysics vertical-profiles from space measurements and its impact in ACE missionCommission of European Communities
20/03/201919/03/2020Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environmentsGOOGLE
01/03/201931/10/2019MANAGEMENT OF RADIO ACCESS NETWORK SLICING WITH MULTI-APPLICATION CONCURRENCYCommission of European Communities
01/03/201930/06/2019Projectes d'investigació i desenvolupament en l'àrea d'aplicacions dels llenguatge i de la parlaFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/201928/02/2020Projecte d'aula informàtica a una escola del SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
28/01/201928/02/2019contrato de R+D AST SCIENCEAST&SCIENCE IBERIA, SOCIEDAD LIMITA
01/01/201930/09/2019Deep learning generative algorithms fos speech synthesisTELEFONICA I + D, S.A.UNIP.
01/01/201931/12/2020EUROfusion - Image Processing for Plasma Facing Components ProtectionCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Sensing with pioneering opportunistic techniquesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022RED OPTICA COHERENTE VERSATILAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Robótica en la Nube y el Impacto de las Redes 5G en la Fábrica del Futuro. Subproyecto UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Representación Universal del Lenguaje aprendida automáticamenteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Cloud Robotics and the Impact of 5G networks in the Factory of the FutureMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201931/12/2021H2020-825619-AI4EU - A European AI On Demand Platform and EcosystemComisión Europea
01/01/201931/12/2019Cátedra Telefónica - 4TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/12/201830/09/2019Processament digital de imatges per l'anàlisi automàtic de continguts audiovisuals 2UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
31/10/201831/10/2023Beques doctorat INPhiNIT - Fundació Bancària La CaixaFUNDACIO LA CAIXA
01/10/201828/02/2019Acoustic Transversal FiltersESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/08/201817/01/2020Phase A/B1 of passive microwave imaging mission L1B processor development.CONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/07/201831/12/2019HTSCoated Conductors for FCC beam screenCERN (Organització Europea per a la
01/05/201831/08/2018Projecte d'R+D referent a sistemes de medició de pes i marcatge de porcs.AGROPECUARIA SANT SALVADOR SCP
25/04/201825/09/2018Suport al disseny, suport al desenvolupament i assessorament pel sistema d'anàlisi amb deep learning del bot d'una pilota de tennis a partir d'imatges de video.FOXTENN BGREEN SL
11/04/201830/06/2019Advance receiver for future L-band radiometerTRYO AEROSPACE FLIGHT
02/04/201802/04/2018Sistema y método para la detección y eliminación en tiempo real de interferencias de radiofrecuencia
01/04/201831/01/2019Disseny i mesura de materials plàstics per a aplicacions per a radoms en automoció.ZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/03/201829/02/2020Federated satellite system 6U tandem mission for sea ice and soil moisture monitoringDEIMOS ENGENHARIA SA
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O003 Projecte TIC a Bretawati, NepalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S002 AUCOOP com a eina de la UPC per a sensibilitzar i involucrar alumnes en activitats de cooperacióCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
20/02/201830/06/2019Research agreement on investigation of nonlinear effects in connectorsHUAWEI TECHNOLOGIES SWEDEN AB
09/02/201809/08/2021Combinació de models neuronals amb models estadístics en traducció automàticaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/02/201809/08/2021Deep learning for video analytics in sport eventsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digital-BAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Mejoras de las características de nivel 1 de SMOS y futuras misionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Sobre la continuidad de las misiones satelitales de banda L: nuevos paradigmas en productos y aplicaciones.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Softwarización y optimización automática de redes de acceso radio 5G multi-tenantAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Sensores para aplicaciones multi-escala en teledetecciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Soluciones Avanzadas de Procesado Digital de Señal para Componentes y Sistemas de Nueva Radio 5G Energética yAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020CogniTive 5G application-aware optical metro netWorks Integrating moNitoring, data analyticS and optimizationAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Sensores gravimétricos de gases basados en resonadores electro-acústicos de AIN para aplicaciones en temperaturas extremasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Desenvolupament de sensors RFID de temperatura i altres optimitzats per a treballar a l'interior del formigóCHATU TECH SL
01/01/201831/12/2018Assesorament a la recerca en RF i sistemes de microonesCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201831/12/2020Laboratorio de integración avanzada en bandas milimétricas para comunicaciones xG, biosensores y aplicaciones espacialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020TEC2017-90034-C2-2-R - Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digital-BAgencia Estatal de Investigación
01/01/201831/12/2020001-P-001644_ Agrupació Emergent en Tecnologies Quàntiques de Catalunya (QUANTUM)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
15/12/201730/06/2019ITERATE:digiTal prE-distortion foR multi-AnTenna wavEformsCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/12/201730/11/2020Consultoria de un sistema de traducción automática basado en redes neuronales y modelos estadísticos.LUCY SOFTWARE IBERICA SL
01/12/201731/10/2021Autonomous lifelong learning intelligent systemsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201731/05/2018Creación de un sistema de clasificación de dermatoscopias para la detección y evaluación de riesgo de posibles melanomas.IDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/11/201731/03/2018Estudi de viabilitat d'una eina d'anàlisi d'imatge que permeti detectar lesions d'acne mitjançant el telèfon mòbil.COACHMETICS, S.L.
09/10/201709/10/2017Method for determining altering parameters for altering the optical features of an optical element for compensation of distortions in a beam for optical free-space communication
01/10/201731/03/2021Future Optical Networks for Innovation, Research and Experimentation (ONFIRE)European Commission
01/10/201730/09/2018Spoken to sign language translation using neural networksFACEBOOK
01/10/201731/08/2021Future Optical Networks for Innovation, Research and ExperimentationCommission of European Communities
01/10/201730/04/2018Gaze scanpath prediction with adversarial trainingDUBLIN CITY UNIVERSITY
20/09/201720/09/2017Stent monitoring
28/07/201727/01/2021Traducció automàtica neuronal hibriditzada amb traducció automàtica basada en reglesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/07/201727/01/2021Deep learning for 3D Reconstruction and simulation of aesthetic proceduresAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/07/201722/07/2019Front-End GNSS Interference eXcisorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/07/201706/07/2017Transmisor ópitco con modulación dual de fase y amplitud
01/07/201730/06/2020Traducción automática neuronal y hibridación con el sistema de reglasLUCY SOFTWARE IBERICA SL
01/07/201730/06/2021Unitat d'Excel·lència/'María de Maeztu/': Grup de recerca en Teledetecció, Antenes, Microones i SuperconductivitatMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
23/06/201723/12/2017Photonic phd Global acitivities supportIRT SAINT EXUPÉRY
19/06/201718/09/2019Potencial od spaceborn GNSS-R for land applicationsUniversità di Roma La Sapienza
12/06/201703/10/2017Concepción y formulación de una propuesta de coordinación de frecuencias en la banda de 700 MHz en la frontera entre México y Estados UnidosALTAN REDES
08/06/201708/06/2017Acoustic Wave Filters in Transversal Configuration
06/06/201705/12/2020Large scale video tagging with knowledge basesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201730/11/2019Embedded Network Services for 5G ExperiencesCommission of European Communities
01/06/201730/06/2020End-to-End Cognitive Network Slicing and Slice Management Framework in Virtualised Multi-Domain, Multi-Tenant 5G NetworksCommission of European Communities
01/06/201731/05/2020METRO High bandwidth, 5G Application-aware optical network, with edge storage,Commission of European Communities
31/05/201731/05/2017Sistema y procedimiento para la determinación de órbitas de satélites
11/05/201711/05/2017Method for upscaling an image and apparatus for upscaling an image
14/04/201731/01/2019CFR and DPD techniques for nonlinear broadband and efficient amplification architecturesHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
06/04/201706/04/2017Diffraction2D
31/03/201731/03/2017Método y sistema de medida de parámetros eléctricos de dispositivos de radiofrecuencia bajo condiciones de alta potencia
30/03/201730/04/2018GMV Scientific Support for passive microwawes- Instrument and level 1 processing modellingGMV Innovating Solutions,Sp. z o.o.
13/03/201731/03/2017SAOCOM Companion satellite payload bistatic calibration phases B2 and C/DCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/03/201701/05/2017Desarrollo de un sistema de traducción automática neuronal y uno estadístico para la dirección de castellano a inglés y ofrecer los resultados en base a medidas automáticas estándares.AUTOMATIC-TRANS, SL
01/03/201728/02/2019Radio climatology models of the ionosphere: status and way forwardONERA - 775 722 879 RCS Evry
26/02/201731/07/2019Low side LevelCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
24/02/201724/02/2017Receptor heterodino independiente de la polarización para señales ópticas moduladas en fase y codificadas diferencialmente
21/02/201720/06/2017Estudi de viabilitat d'un sistema de monotorització de pacients basat en la tecnología UWB amb seguiment de la posició del pacient.DATALONG 16 HEALTHCARE
01/02/201731/01/2018Disseny i mesura de materials plastics per aplicacions per a radoms en automocióZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/02/201731/01/2018Superacion de los limites de la tecnologia electroacústicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/01/201727/01/2017Constellation multiplexing and non-orthogonal multiple access based on carrierless amplitude phase modulation
25/01/201724/01/2020Estudi de capacitat de les dades Sentinel 1A/B per classificació aprofitant mapes de coherència interferomètrica i la seva evolució temporal en el marc del projecte/'SEOM-S14SCI Land SInCohMap/'DARES TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201731/12/2019ACTRIS PPP- Aerosols, Clouds and Trace gases Preparatory Phase ProjectCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Advanced Bulk Accoustic Wave Modelling III CSCTriQuint Semiconductor, Inc
01/01/201731/12/2017Activitats consulta en RFCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201731/12/2019Advanced Bulk Wave Acoustic Modeling IIIQORVO Inc.
01/01/201731/12/2018Administrative services agreement for IEEEINSTITUT FOR ELECTRIC AND
01/01/201731/12/2018Cátedra/'Análisis de la evolución y tendencias futuras de la sociedad de la información/'TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/01/201731/12/20192017 SGR 1400 Nonlinear and Quantum Photonics GroupAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/12/201629/12/2020Procesado de señales multimodales y aprendizaje automático en grafos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Gestión de interferencia en procesado de información y comunicaciones.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Codificación y procesado de señales para redes emergentes de comunicación y de sensores inalámbricas.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Tecnologías radio para redes ultra-densas en la era 5G y posterior (5G&B)MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Sistema Integrados Inalámbricos en Microondas, Milimétricas y Terahercios para Comunicaciones SensorizaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
21/12/201630/09/2017Asesoramiento en la elaboración de una propuesta de volúmenes de referencia para las emisiones radioeléctricas en emplazamientos de comunicaciones móviles.COL.OFICIAL INGEN. DE COMUNICACION
12/12/201625/12/2016Mesures de les antennes d'un conjunt de satel·lites CubeSatSPIRE GLOBAL UK LTD
18/11/201618/11/2016Método y sistema para filtrar efectos de desvanecimiento atmosférico en señales de comunicación ópticas en espacio libre
01/11/201631/10/2021Ajuts per a la contractació RYC-2014-15907MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
16/09/201616/09/2016Método de modulación directa de la fase óptica de un láser por medio deuna señal de pulsaciones codificadas y ciclo de trabajo variable.
15/09/201614/03/2020Desenvolupament d'un Sistema Actiu de Microones, Multifreqüència i Reconfigurable per a la Observació de la TerraAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/09/201607/09/2016Method and system for filtering atmospheric fading effects on freespace optical communication signals
29/07/201628/01/2020Anàlisi, disseny i fabricació de randoms per a radars d'automocióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/07/201628/07/2016System and method for detecting and eliminating radio frequency interferences in real time
07/06/201607/06/2016UPC at ActivityNet Challenge 2016
03/06/201603/06/2016MÉTODO Y SISTEMA DE DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS FERROVIARIOS EN VÍAS FERROVIARIAS Y SISTEMA DE AVISO
01/06/201631/07/2016Acuerdo de colaboración y soporte técnico para la tramitación de la propiedad industrial generada en el proyecto SAVIAGR.GUINOVART OBRAS SERV.HISPANIA
28/05/201601/03/2017Suport i assessorament acadèmic i de recerca a la universitat Addis Ababa Science & Technology University (AASTU).Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
21/04/201601/03/2017DISC - Dinamització i difusió de les activitats de cooperació, sostenibilitat i compromís social a l’ETSETBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
15/04/201614/04/2019Desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc de la convocatòria del Pla de Doctorats Industrials 2015 en la modalitat d'ajut específicInstitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
15/04/201614/10/2019DOME: Development of operational missions for Earth Observation based on 6U satellite technologiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201631/12/2017Encarrec i cessio drets Explotació a UOCFUND. UNIVERSITAT OBERTA CATALUNYA
01/03/201601/03/2020COST-CA15104 IRACON: Inclusive Radio Communication Networks for 5G and BeyondEuropean Cooperation in Science and Technology
23/02/201625/07/2016Spoken Language Identification PrototypeCàtedra SEAT - UPC
16/02/201616/02/2025GRECO Licence agreement (F01-2016-293)FOI, SWEDISCH DEFENCE RESEARCH AG.
20/01/201620/01/2016A medical system and a device based on microwave technology for prevention and diagnosis of diseases
01/01/201631/12/2017Operational Network of Individual Observation NodesCommission of European Communities
01/01/201631/12/2016Activitats de consulta sobre modelat, caracterització i disseny de dispositius de microones.CTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201631/05/2020Tecnologías de aprendizaje profundo aplicadas al procesado de voz y audioMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Secure GENomic information COMpressionMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Teledetección LIDAR atmosférica y observacions cooperativas: explotación, procesado de la señal y balance radiativoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Técnicas avanzadas en teledetección aplicada usando señales GNSS y otras señales de oportunidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Red óptica de acceso con distribución flexible ultra-densa de longitud de onda y ancho de bandaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Productos y servicios innovadores con sensores de microondas, SMOS y sentinels para tierraMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2016CONVENI ESPECÍFIC TELEFÓNICATELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/01/201631/12/2018Explotación de las propiedades de las ondas de DyakonovMinisterio de Ciencia e Innovación
21/12/201520/04/2016Monitorización de incendios a partir de datos de satéliteSKOLKOVO INST.SCIENCE AND TECHNOL.
01/12/201530/11/2018Red Española de TeraherciosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201530/11/2018Red COMONSENSMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201531/12/2016Improved Modelling of Short and Long Term Characteristics of Ionospheric DisturbancesEuropean Space Agency
21/11/201520/02/2016Processament digital de senyals per l'anàlisi Automàtic de Continguts Audiovisuals-PACAUGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/11/201531/10/2016Disseny i mesura de materials plàstics per a aplicacions per a radoms en automocióZANINI AUTO GRUP, S.A.
13/10/201531/12/2015Aportació organització biennal IEEEIEEE INTERNATIONAL LLC
01/10/201501/12/2015Suport tènic al projecte/'Sistema de Aviso de Circulación de Trenes/' SAVIAGR.GUINOVART OBRAS SERV.HISPANIA
01/10/201531/12/2020Procesado de la voz y del lenguaje mediante redes neuronalesVERBIO TECHNOLOGIES S.L.
01/10/201530/09/2016BEQUES DOCTORAT FUND.LA CAIXA 2015-2FUNDACIO LA CAIXA
01/09/201531/12/2016Standford-UPC collaboration on optical communicationsSTANFORD UNIVERSITY
28/07/201531/03/2018Informes pericialesHOGAN LOVELLS INTERNACIONAL
01/07/201531/12/2017Small cElls coordinAtion for Multi-tenancy and Edge servicesCommission of European Communities
23/06/201531/01/2020SMOS Expert Support Laboratory for Level 1DEIMOS ENGENHARIA SA
19/06/201519/06/2015Dispositivo y sistema para modular la fase de una señal óptica basado en grafeno y/o materiales nano-estructurados basados en carbono
12/05/201511/12/2015Fenix - Fornt-end GNSS interference eXcisorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201530/04/2019Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructureCommission of European Communities
15/04/201515/07/2015Subcontract GRDC ProjectMONASH UNIVERSITY
13/04/201513/04/2016Efficient utilization of frequency bands in asymmetric traffic conditionsHUAWEI TECHNOLOGIES Co
16/02/201516/02/2015Procedimiento y sistema de localización de terminales móviles
01/02/201530/07/2017VIrtualized hybrid satellite-TerrestriAl systems for resilient and fLexible futureCommission of European Communities
29/01/201529/01/2015Sistema de estabilización para la compensación del movimiento angular en plataformas lidar móviles
01/01/201531/12/2018Innovative Architectures, Wireless Technologies and Tools for High Capacity and Sustainable 5G Ultra-Dense Cellular NetworksCommission of European Communities
01/01/201531/12/2016Advanced Bulk Acoustic Wave Modelling-2TriQuint Semiconductor, Inc
01/01/201531/12/2015Activitats d'assesorament en la RecercaCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201530/09/2018Soluciones de Radio Digital para Sistemas de Comunicaciones Sostenibles y Reconfigurables de Próxima GeneraciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/09/2018Desarrollo de Arquitecturas y Tecnologías Futuras hacia redes 5G - subproyecto UPCMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2018Infraestructura de Red Sostenible para la Futura Sociedad DigitalMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Optimización de las prestaciones de SMOS y futuras misionesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Service-oriented hybrid optical network and cloud infrastructure featuring high throughput and ultra-low latencyMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Sistemas y tecnicas radar multiplataforma para la monitorizacion continua de la tierraMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201531/12/2016Advanced Bulk Acoustic Wave (BAW) Modeling IITriQuint Semiconductor
25/09/201331/05/2023Desenvolupament de software i llicència d'ús GRECO 2013SAAB AB
07/04/199331/05/2023Graphical RCS AlgorithmARCON corporation

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
02/07/202001/11/2020Research image enhancement technologies better adapted to realistic broadcasting uses, addressing any inconsistencies when applying colourisation on still images, as well as powering the ability to geBBC
01/06/202001/06/2021Envelope Tracking PAsHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
01/06/202031/05/2023Avances en codificación y procesado de señal para la sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Métodos robustos para inferencia estadística, integridad de datos y gestión de interferencia - 2AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Arquitecturas avanzadas de Aprendizaje Profundo aplicadas al Procesado de Voz, Audio y LenguajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/03/202019/03/2021Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environments (YEAR 2)GOOGLE
01/03/202028/02/2023Implementación de medicina personalizada en pacientes con melanoma maligno asistidos por inteligencia artificialLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/03/202001/08/2023“A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones en aPARKAmientos confiables y ciberSegurosADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/02/202031/01/2021Prestación de labores de asesoramiento técnico y de representaciónde SATELIOT ante el organismo de estandarización 3GPP.SATELIO IOT SERVICES, S.L.
01/01/202031/12/2021COMONSENS NetworkAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2023Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Implementation ProjectCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2022Sistemas radiantes x-Wave integradas de comunicaciones y sensorizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2022Sinergia de teledetección pasiva y activa para la investigación de las interaciones aerosoles-nubes (RESA-CI)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
31/12/201931/12/2021Deployable Reflector Antenna for Cubesat MissionsCOMET INGENIERIA SL
22/11/201931/12/2019Sponsorship Deep Learning BCN Symposium (Barcelona, Thursday 19th & Friday 20th of December 2019)Facebook Ireland Limited
18/11/201930/11/2020Virtual Market Image Analysis (VMIA)UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/11/201930/04/2022Beyond 5G multi-tenant private networks integrating Cellular, WiFi, and LiFi, Powered by ARtificial Intelligence and Intent Based PolicYCommission of European Communities
21/10/201931/12/2019Advising and leading the Company on the successful development of the so-called balanced tangential method-of-moment formulation for the EM scattering analysis of perfectly conducting plates (or similALTAIR SOFTWARE AND SERVICES SL
01/10/201930/09/2022Beca de Doctorat INPhINITFUNDACIO LA CAIXA
03/09/201931/12/2019Anàlisi teòric i la seva aplicació en un prototip del concepte “Multi-Element Antenna Beamforming into the automotive sector”.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201931/07/2020Research and development of Optical Area Networks for Vehicles.ALTRAN INNOVACIÓN,S.L.U.
01/09/201931/12/2019El objeto del convenio es el estudio e implementación de un módulo “software” para llevar a cabo la estimación de canal en el enlace de bajada (downlink) de un sistema de comunicaciones móviles 4G (esSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
01/09/201931/08/2022GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/08/201931/12/2019Curs tècnic en eines i tecnologies de xarxes mòbils 5GSERV. D'OCUPACIÓ CATALUNYA
24/07/201924/07/2022Improvement in the Precision of InSAR Time-Series exploiting In-Situ Sensors and Optical DataAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
08/07/201903/06/2020Deep learning applied to video analysisToshiba Research Europe Limited
28/06/201928/06/2022Action RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201928/06/2022Image UnderstandingAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201928/06/2022Multimodal Speech RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201931/12/2020Habilitando una gestión holística de recursos de comunicación/computación/caché mediante cobertura tridimensionalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/05/201902/10/2019Recompte i control d'arribada de participants en la línia de meta de curses atlètiquesDAPCOM-DATA SERVICES SL
01/05/201931/10/2019Sistema integrat per a la detecció de vehicles pesats en movimentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/05/201931/10/2019SISTEMA INTEGRAT PER A LA DETECCIÓ DE VEHICLES PESATS EN MOVIMENTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/04/201923/04/2022Mobile Communication Technology 5GAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/04/201921/05/2019Assessorament en el disseny, fabricació i caracterització d'una antena que cobreixi les bandes de 698-960 MHz i 1710-2700MHzAKO ELECTROMECÀNICA S.A.
10/04/201910/04/2020Recerca i desenvolupament en l'àmbit de la mesura de les característiques dielèctriques i resposta de sistemes de radar een la banda de freqüències mil·limètriquesZANINI AUTO GRUP, S.A.
29/03/201929/03/2020Knowledge-based wireless network planning and optimizationSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
22/03/201928/02/2022Development of GRASP radiative transfer code for the retrieval of aerosol microphysics vertical-profiles from space measurements and its impact in ACE missionCommission of European Communities
20/03/201919/03/2020Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environmentsGOOGLE
01/03/201931/10/2019MANAGEMENT OF RADIO ACCESS NETWORK SLICING WITH MULTI-APPLICATION CONCURRENCYCommission of European Communities
01/03/201930/06/2019Projectes d'investigació i desenvolupament en l'àrea d'aplicacions dels llenguatge i de la parlaFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/201928/02/2020Projecte d'aula informàtica a una escola del SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
28/01/201928/02/2019contrato de R+D AST SCIENCEAST&SCIENCE IBERIA, SOCIEDAD LIMITA
01/01/201930/09/2019Deep learning generative algorithms fos speech synthesisTELEFONICA I + D, S.A.UNIP.
01/01/201931/12/2020EUROfusion - Image Processing for Plasma Facing Components ProtectionCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Sensing with pioneering opportunistic techniquesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022RED OPTICA COHERENTE VERSATILAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Robótica en la Nube y el Impacto de las Redes 5G en la Fábrica del Futuro. Subproyecto UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Representación Universal del Lenguaje aprendida automáticamenteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Cloud Robotics and the Impact of 5G networks in the Factory of the FutureMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201931/12/2021H2020-825619-AI4EU - A European AI On Demand Platform and EcosystemComisión Europea
01/01/201931/12/2019Cátedra Telefónica - 4TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/12/201830/09/2019Processament digital de imatges per l'anàlisi automàtic de continguts audiovisuals 2UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
31/10/201831/10/2023Beques doctorat INPhiNIT - Fundació Bancària La CaixaFUNDACIO LA CAIXA
01/10/201828/02/2019Acoustic Transversal FiltersESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/08/201817/01/2020Phase A/B1 of passive microwave imaging mission L1B processor development.CONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/07/201831/12/2019HTSCoated Conductors for FCC beam screenCERN (Organització Europea per a la
01/05/201831/08/2018Projecte d'R+D referent a sistemes de medició de pes i marcatge de porcs.AGROPECUARIA SANT SALVADOR SCP
25/04/201825/09/2018Suport al disseny, suport al desenvolupament i assessorament pel sistema d'anàlisi amb deep learning del bot d'una pilota de tennis a partir d'imatges de video.FOXTENN BGREEN SL
11/04/201830/06/2019Advance receiver for future L-band radiometerTRYO AEROSPACE FLIGHT
02/04/201802/04/2018Sistema y método para la detección y eliminación en tiempo real de interferencias de radiofrecuencia
01/04/201831/01/2019Disseny i mesura de materials plàstics per a aplicacions per a radoms en automoció.ZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/03/201829/02/2020Federated satellite system 6U tandem mission for sea ice and soil moisture monitoringDEIMOS ENGENHARIA SA
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O003 Projecte TIC a Bretawati, NepalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S002 AUCOOP com a eina de la UPC per a sensibilitzar i involucrar alumnes en activitats de cooperacióCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
20/02/201830/06/2019Research agreement on investigation of nonlinear effects in connectorsHUAWEI TECHNOLOGIES SWEDEN AB
09/02/201809/08/2021Combinació de models neuronals amb models estadístics en traducció automàticaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/02/201809/08/2021Deep learning for video analytics in sport eventsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201831/12/2020Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digital-BAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Mejoras de las características de nivel 1 de SMOS y futuras misionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Sobre la continuidad de las misiones satelitales de banda L: nuevos paradigmas en productos y aplicaciones.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Softwarización y optimización automática de redes de acceso radio 5G multi-tenantAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Sensores para aplicaciones multi-escala en teledetecciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Soluciones Avanzadas de Procesado Digital de Señal para Componentes y Sistemas de Nueva Radio 5G Energética yAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020CogniTive 5G application-aware optical metro netWorks Integrating moNitoring, data analyticS and optimizationAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Sensores gravimétricos de gases basados en resonadores electro-acústicos de AIN para aplicaciones en temperaturas extremasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Desenvolupament de sensors RFID de temperatura i altres optimitzats per a treballar a l'interior del formigóCHATU TECH SL
01/01/201831/12/2018Assesorament a la recerca en RF i sistemes de microonesCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201831/12/2020Laboratorio de integración avanzada en bandas milimétricas para comunicaciones xG, biosensores y aplicaciones espacialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020TEC2017-90034-C2-2-R - Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digital-BAgencia Estatal de Investigación
01/01/201831/12/2020001-P-001644_ Agrupació Emergent en Tecnologies Quàntiques de Catalunya (QUANTUM)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
15/12/201730/06/2019ITERATE:digiTal prE-distortion foR multi-AnTenna wavEformsCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/12/201730/11/2020Consultoria de un sistema de traducción automática basado en redes neuronales y modelos estadísticos.LUCY SOFTWARE IBERICA SL
01/12/201731/10/2021Autonomous lifelong learning intelligent systemsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201731/05/2018Creación de un sistema de clasificación de dermatoscopias para la detección y evaluación de riesgo de posibles melanomas.IDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/11/201731/03/2018Estudi de viabilitat d'una eina d'anàlisi d'imatge que permeti detectar lesions d'acne mitjançant el telèfon mòbil.COACHMETICS, S.L.
09/10/201709/10/2017Method for determining altering parameters for altering the optical features of an optical element for compensation of distortions in a beam for optical free-space communication
01/10/201731/03/2021Future Optical Networks for Innovation, Research and Experimentation (ONFIRE)European Commission
01/10/201730/09/2018Spoken to sign language translation using neural networksFACEBOOK
01/10/201731/08/2021Future Optical Networks for Innovation, Research and ExperimentationCommission of European Communities
01/10/201730/04/2018Gaze scanpath prediction with adversarial trainingDUBLIN CITY UNIVERSITY
20/09/201720/09/2017Stent monitoring
28/07/201727/01/2021Traducció automàtica neuronal hibriditzada amb traducció automàtica basada en reglesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/07/201727/01/2021Deep learning for 3D Reconstruction and simulation of aesthetic proceduresAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/07/201722/07/2019Front-End GNSS Interference eXcisorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/07/201706/07/2017Transmisor ópitco con modulación dual de fase y amplitud
01/07/201730/06/2020Traducción automática neuronal y hibridación con el sistema de reglasLUCY SOFTWARE IBERICA SL
01/07/201730/06/2021Unitat d'Excel·lència/'María de Maeztu/': Grup de recerca en Teledetecció, Antenes, Microones i SuperconductivitatMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
23/06/201723/12/2017Photonic phd Global acitivities supportIRT SAINT EXUPÉRY
19/06/201718/09/2019Potencial od spaceborn GNSS-R for land applicationsUniversità di Roma La Sapienza
12/06/201703/10/2017Concepción y formulación de una propuesta de coordinación de frecuencias en la banda de 700 MHz en la frontera entre México y Estados UnidosALTAN REDES
08/06/201708/06/2017Acoustic Wave Filters in Transversal Configuration
06/06/201705/12/2020Large scale video tagging with knowledge basesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201730/11/2019Embedded Network Services for 5G ExperiencesCommission of European Communities
01/06/201730/06/2020End-to-End Cognitive Network Slicing and Slice Management Framework in Virtualised Multi-Domain, Multi-Tenant 5G NetworksCommission of European Communities
01/06/201731/05/2020METRO High bandwidth, 5G Application-aware optical network, with edge storage,Commission of European Communities
31/05/201731/05/2017Sistema y procedimiento para la determinación de órbitas de satélites
11/05/201711/05/2017Method for upscaling an image and apparatus for upscaling an image
14/04/201731/01/2019CFR and DPD techniques for nonlinear broadband and efficient amplification architecturesHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
06/04/201706/04/2017Diffraction2D
31/03/201731/03/2017Método y sistema de medida de parámetros eléctricos de dispositivos de radiofrecuencia bajo condiciones de alta potencia
30/03/201730/04/2018GMV Scientific Support for passive microwawes- Instrument and level 1 processing modellingGMV Innovating Solutions,Sp. z o.o.
13/03/201731/03/2017SAOCOM Companion satellite payload bistatic calibration phases B2 and C/DCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/03/201701/05/2017Desarrollo de un sistema de traducción automática neuronal y uno estadístico para la dirección de castellano a inglés y ofrecer los resultados en base a medidas automáticas estándares.AUTOMATIC-TRANS, SL
01/03/201728/02/2019Radio climatology models of the ionosphere: status and way forwardONERA - 775 722 879 RCS Evry
26/02/201731/07/2019Low side LevelCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
24/02/201724/02/2017Receptor heterodino independiente de la polarización para señales ópticas moduladas en fase y codificadas diferencialmente
21/02/201720/06/2017Estudi de viabilitat d'un sistema de monotorització de pacients basat en la tecnología UWB amb seguiment de la posició del pacient.DATALONG 16 HEALTHCARE
01/02/201731/01/2018Disseny i mesura de materials plastics per aplicacions per a radoms en automocióZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/02/201731/01/2018Superacion de los limites de la tecnologia electroacústicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/01/201727/01/2017Constellation multiplexing and non-orthogonal multiple access based on carrierless amplitude phase modulation
25/01/201724/01/2020Estudi de capacitat de les dades Sentinel 1A/B per classificació aprofitant mapes de coherència interferomètrica i la seva evolució temporal en el marc del projecte/'SEOM-S14SCI Land SInCohMap/'DARES TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201731/12/2019ACTRIS PPP- Aerosols, Clouds and Trace gases Preparatory Phase ProjectCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Advanced Bulk Accoustic Wave Modelling III CSCTriQuint Semiconductor, Inc
01/01/201731/12/2017Activitats consulta en RFCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201731/12/2019Advanced Bulk Wave Acoustic Modeling IIIQORVO Inc.
01/01/201731/12/2018Administrative services agreement for IEEEINSTITUT FOR ELECTRIC AND
01/01/201731/12/2018Cátedra/'Análisis de la evolución y tendencias futuras de la sociedad de la información/'TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/01/201731/12/20192017 SGR 1400 Nonlinear and Quantum Photonics GroupAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/12/201629/12/2020Procesado de señales multimodales y aprendizaje automático en grafos.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Gestión de interferencia en procesado de información y comunicaciones.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Codificación y procesado de señales para redes emergentes de comunicación y de sensores inalámbricas.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Tecnologías radio para redes ultra-densas en la era 5G y posterior (5G&B)MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Sistema Integrados Inalámbricos en Microondas, Milimétricas y Terahercios para Comunicaciones SensorizaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
21/12/201630/09/2017Asesoramiento en la elaboración de una propuesta de volúmenes de referencia para las emisiones radioeléctricas en emplazamientos de comunicaciones móviles.COL.OFICIAL INGEN. DE COMUNICACION
12/12/201625/12/2016Mesures de les antennes d'un conjunt de satel·lites CubeSatSPIRE GLOBAL UK LTD
18/11/201618/11/2016Método y sistema para filtrar efectos de desvanecimiento atmosférico en señales de comunicación ópticas en espacio libre
01/11/201631/10/2021Ajuts per a la contractació RYC-2014-15907MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
16/09/201616/09/2016Método de modulación directa de la fase óptica de un láser por medio deuna señal de pulsaciones codificadas y ciclo de trabajo variable.
15/09/201614/03/2020Desenvolupament d'un Sistema Actiu de Microones, Multifreqüència i Reconfigurable per a la Observació de la TerraAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/09/201607/09/2016Method and system for filtering atmospheric fading effects on freespace optical communication signals
29/07/201628/01/2020Anàlisi, disseny i fabricació de randoms per a radars d'automocióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/07/201628/07/2016System and method for detecting and eliminating radio frequency interferences in real time
07/06/201607/06/2016UPC at ActivityNet Challenge 2016
03/06/201603/06/2016MÉTODO Y SISTEMA DE DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS FERROVIARIOS EN VÍAS FERROVIARIAS Y SISTEMA DE AVISO
01/06/201631/07/2016Acuerdo de colaboración y soporte técnico para la tramitación de la propiedad industrial generada en el proyecto SAVIAGR.GUINOVART OBRAS SERV.HISPANIA
28/05/201601/03/2017Suport i assessorament acadèmic i de recerca a la universitat Addis Ababa Science & Technology University (AASTU).Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
21/04/201601/03/2017DISC - Dinamització i difusió de les activitats de cooperació, sostenibilitat i compromís social a l’ETSETBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
15/04/201614/04/2019Desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc de la convocatòria del Pla de Doctorats Industrials 2015 en la modalitat d'ajut específicInstitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
15/04/201614/10/2019DOME: Development of operational missions for Earth Observation based on 6U satellite technologiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201631/12/2017Encarrec i cessio drets Explotació a UOCFUND. UNIVERSITAT OBERTA CATALUNYA
01/03/201601/03/2020COST-CA15104 IRACON: Inclusive Radio Communication Networks for 5G and BeyondEuropean Cooperation in Science and Technology
23/02/201625/07/2016Spoken Language Identification PrototypeCàtedra SEAT - UPC
16/02/201616/02/2025GRECO Licence agreement (F01-2016-293)FOI, SWEDISCH DEFENCE RESEARCH AG.
20/01/201620/01/2016A medical system and a device based on microwave technology for prevention and diagnosis of diseases
01/01/201631/12/2017Operational Network of Individual Observation NodesCommission of European Communities
01/01/201631/12/2016Activitats de consulta sobre modelat, caracterització i disseny de dispositius de microones.CTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201631/05/2020Tecnologías de aprendizaje profundo aplicadas al procesado de voz y audioMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Secure GENomic information COMpressionMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Teledetección LIDAR atmosférica y observacions cooperativas: explotación, procesado de la señal y balance radiativoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Técnicas avanzadas en teledetección aplicada usando señales GNSS y otras señales de oportunidadMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Red óptica de acceso con distribución flexible ultra-densa de longitud de onda y ancho de bandaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Productos y servicios innovadores con sensores de microondas, SMOS y sentinels para tierraMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2016CONVENI ESPECÍFIC TELEFÓNICATELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/01/201631/12/2018Explotación de las propiedades de las ondas de DyakonovMinisterio de Ciencia e Innovación
21/12/201520/04/2016Monitorización de incendios a partir de datos de satéliteSKOLKOVO INST.SCIENCE AND TECHNOL.
01/12/201530/11/2018Red Española de TeraherciosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201530/11/2018Red COMONSENSMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201531/12/2016Improved Modelling of Short and Long Term Characteristics of Ionospheric DisturbancesEuropean Space Agency
21/11/201520/02/2016Processament digital de senyals per l'anàlisi Automàtic de Continguts Audiovisuals-PACAUGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/11/201531/10/2016Disseny i mesura de materials plàstics per a aplicacions per a radoms en automocióZANINI AUTO GRUP, S.A.
13/10/201531/12/2015Aportació organització biennal IEEEIEEE INTERNATIONAL LLC
01/10/201501/12/2015Suport tènic al projecte/'Sistema de Aviso de Circulación de Trenes/' SAVIAGR.GUINOVART OBRAS SERV.HISPANIA
01/10/201531/12/2020Procesado de la voz y del lenguaje mediante redes neuronalesVERBIO TECHNOLOGIES S.L.
01/10/201530/09/2016BEQUES DOCTORAT FUND.LA CAIXA 2015-2FUNDACIO LA CAIXA
01/09/201531/12/2016Standford-UPC collaboration on optical communicationsSTANFORD UNIVERSITY
28/07/201531/03/2018Informes pericialesHOGAN LOVELLS INTERNACIONAL
01/07/201531/12/2017Small cElls coordinAtion for Multi-tenancy and Edge servicesCommission of European Communities
23/06/201531/01/2020SMOS Expert Support Laboratory for Level 1DEIMOS ENGENHARIA SA
19/06/201519/06/2015Dispositivo y sistema para modular la fase de una señal óptica basado en grafeno y/o materiales nano-estructurados basados en carbono
12/05/201511/12/2015Fenix - Fornt-end GNSS interference eXcisorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/201530/04/2019Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructureCommission of European Communities
15/04/201515/07/2015Subcontract GRDC ProjectMONASH UNIVERSITY
13/04/201513/04/2016Efficient utilization of frequency bands in asymmetric traffic conditionsHUAWEI TECHNOLOGIES Co
16/02/201516/02/2015Procedimiento y sistema de localización de terminales móviles
01/02/201530/07/2017VIrtualized hybrid satellite-TerrestriAl systems for resilient and fLexible futureCommission of European Communities
29/01/201529/01/2015Sistema de estabilización para la compensación del movimiento angular en plataformas lidar móviles
01/01/201531/12/2018Innovative Architectures, Wireless Technologies and Tools for High Capacity and Sustainable 5G Ultra-Dense Cellular NetworksCommission of European Communities
01/01/201531/12/2016Advanced Bulk Acoustic Wave Modelling-2TriQuint Semiconductor, Inc
01/01/201531/12/2015Activitats d'assesorament en la RecercaCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201530/09/2018Soluciones de Radio Digital para Sistemas de Comunicaciones Sostenibles y Reconfigurables de Próxima GeneraciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/09/2018Desarrollo de Arquitecturas y Tecnologías Futuras hacia redes 5G - subproyecto UPCMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2018Infraestructura de Red Sostenible para la Futura Sociedad DigitalMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Optimización de las prestaciones de SMOS y futuras misionesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Service-oriented hybrid optical network and cloud infrastructure featuring high throughput and ultra-low latencyMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Sistemas y tecnicas radar multiplataforma para la monitorizacion continua de la tierraMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201531/12/2016Advanced Bulk Acoustic Wave (BAW) Modeling IITriQuint Semiconductor
25/09/201331/05/2023Desenvolupament de software i llicència d'ús GRECO 2013SAAB AB
07/04/199331/05/2023Graphical RCS AlgorithmARCON corporation

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

   Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

   Indicadors

   Amunt