Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Teoria del Senyal i Comunicacions

Teoria del Senyal i Comunicacions

El Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) imparteix des del 1987 un Programa de Doctorat orientat a la formació científica en els àmbits següents:

• Les comunicacions amb suport físic i radioelèctric
• L’estudi dels fenòmens associats a la generació, propagació i radiació de senyals electromagnètics en un marge que va des de l’espectre radioelèctric fins a l’òptic
• Les tècniques bàsiques del processament del senyal i les seves aplicacions en comunicacions, veu i imatge.
• Els sistemes i les xarxes de telecomunicació.

El programa està estretament relacionat amb els temes de recerca treballats en el Departament. La recerca es porta a terme en grups autònoms però que mantenen una estreta col·laboració amb grups d’altres departaments i universitats.

Els àmbits de recerca impliquen sovint la participació i lideratge de xarxes temàtiques i projectes europeus amb un gran nombre de socis nacionals i internacionals. Aquestes col·laboracions sempre impliquen directament o indirectament els estudiants del Programa de Doctorat, ja que la recerca que realitzen s’integra en aquests projectes. El programa ha obtingut reiteradament les distincions de qualitat i internacionalitat atorgades per les administracions espanyola i catalana.

COORDINADOR/A

Muñoz Medina, Olga

CONTACTE

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC

C/ Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel.: 934 017 233
Correu electrònic: doctorat.tsc@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

El perfil preferent d’ingrés és el de titulats de màster universitari en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, amb preferència per l’enginyeria de telecomunicació. No obstant això, el caràcter multidisciplinari d’alguns dels grups de recerca del Departament fa recomanable prendre en consideració també titulats d’àmbits com física, informàtica, biologia o lingüística computacional.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el Departament, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i mostrar capacitat per treballar en equip.

Tipologia de títols:

• Accés directe: European Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT) i MSc on Communication and Network Engineering (COMNET). Aquest últim programa encara no s’ha enviat a verificar, però la seva verificació es preveu pròximament.
• Accés preferent: altres programes de postgrau de l’àmbit de l’enginyeria TIC: enginyeria de telecomunicació, enginyeria telemàtica, ciències de la computació, tecnologia fotònica.
• Altres: en atenció a la presència en el Departament de grups de recerca pluridisciplinaris, es preveu l’admissió al programa de titulats provinents de formació no assimilable al perfil preferent: informàtica, ciències físiques, químiques, matemàtiques, biologia, lingüística computacional.

Es considera molt convenient un nivell adequat de llengua anglesa.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

30

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://tsc.phd.upc.edu/es?set_language=es

CONTACTE:

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC

C/ Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel.: 934 017 233
Correu electrònic: doctorat.tsc@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El perfil preferent d’ingrés és el de titulats de màster universitari en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, amb preferència per l’enginyeria de telecomunicació. No obstant això, el caràcter multidisciplinari d’alguns dels grups de recerca del Departament fa recomanable prendre en consideració també titulats d’àmbits com física, informàtica, biologia o lingüística computacional.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el Departament, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i mostrar capacitat per treballar en equip.

Tipologia de títols:

• Accés directe: European Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT) i MSc on Communication and Network Engineering (COMNET). Aquest últim programa encara no s’ha enviat a verificar, però la seva verificació es preveu pròximament.
• Accés preferent: altres programes de postgrau de l’àmbit de l’enginyeria TIC: enginyeria de telecomunicació, enginyeria telemàtica, ciències de la computació, tecnologia fotònica.
• Altres: en atenció a la presència en el Departament de grups de recerca pluridisciplinaris, es preveu l’admissió al programa de titulats provinents de formació no assimilable al perfil preferent: informàtica, ciències físiques, químiques, matemàtiques, biologia, lingüística computacional.

Es considera molt convenient un nivell adequat de llengua anglesa.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

En el cas de titulats procedents de programes diferents dels indicats com d’accés directe (MET, MATT i MASTEAM), la Comissió de Postgrau del Departament de TSC valorarà la documentació aportada d’acord amb la distribució següent:
• Expedient acadèmic: 35%.

• Adequació de la formació prèvia a les activitats del grup de recerca proposat: 25%.
• Coneixement de llengua anglesa: 20%.
• Qualitat de la universitat de procedència: 10%.
• Carta de motivació/cartes de recomanació: 10%.

L’avaluació serà considerada positiva si el candidat rep una nota igual o superior a 3 sobre 5.

Basant-se en el contingut de la carta de motivació, així com en el perfil de formació dels estudiants, la Comissió de Postgrau assignarà un dels tutors o les tutores de doctorat.

En el cas que els candidats provinguin de titulacions alienes a l’enginyeria TIC, es definiran, amb consulta prèvia amb els tutors assignats, els complements de formació necessaris, ja siguin assignatures dels programes de màster associats (MET, MATT) o d’altres programes.

Complements formatius

La Comissió de Postgrau del Departament de TSC pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està prevista la seva modificació per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió de Postgrau del Departament de TSC pot proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

La Comissió de Postgrau del Departament de TSC pot requerir als candidats a ser admesos la realització de certs complements de formació, per apropar en la major mesura possible el seu perfil als coneixements necessaris per realitzar amb normalitat els estudis de doctorat.

No s’exigiran complements de formació als titulats dels programes MET, MASTEAM i MATT, així com als d’altres títols de l’àmbit TIC citats anteriorment.

Per a altres titulats, la càrrega lectiva de complements de formació a realitzar dependrà de la seva formació prèvia i de l’activitat del grup de recerca en què s’integrin, i podrà ser de fins a 30 ECTS.

Les assignatures a cursar han de pertànyer als programes MET, MASTEAM o MATT.

També, atenent a les peculiaritats d’alguns grups de recerca del Departament, es consideren com adequades assignatures pertanyents a programes de la mateixa UPC:
• Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació
• Màster Universitari en Enginyeria Electrònica
• Master in Photonics
• Master in Innovation and Research in Informatics
• Master in Artificial Intelligence

És competència de la Comissió de Postgrau del Departament de TSC, un cop consultats els tutors o tutores dels estudiants, determinar quines seran les assignatures que els estudiants hauran de cursar per completar aquests complements de formació. En qualsevol cas, les assignatures sempre tindran per objecte complementar les llacunes temàtiques que s’apreciïn en el currículum acadèmic dels estudiants en relació amb les activitats del grup de recerca en què s’hagin d’integrar.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de fer durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
- Hores: 288.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
- Hores: 480.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- Hores: 1,5.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Metodologia de la recerca.
- Hores: 12.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Innovació i creativitat.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- Hores: 18.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Cursos i seminaris.
- Hores: 50.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: ’Workshops’.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions disposa dels següents laboratoris reservats per a recerca i a disposició dels estudiants de doctorat:
• Laboratori de Microones i RF
• Laboratori d’Antenes i Radar
• Laboratori de Radiometria
• Laboratori d’Òptica Integrada
• Laboratori de Mesura d’Antenes (3 càmeres anecoiques)
• Laboratori de Comunicacions Òptiques
• Laboratori de Comunicacions Ràdio
• Laboratori de Processament de Veu
• Sala Enregistraments
• Laboratori de Producció Audiovisual
• Laboratori d’Espectroscòpia Raman
• Laboratori Multimèdia
• Laboratori de Control, Monitorització i Comunicacions
• Laboratori de Nous Materials i Tecnologies per a Comunicacions
• Laboratori de Tecnologies i Comunicacions sense Fils
• Laboratori de Sistemes Audiovisuals

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • BASTA, CHRISTINE RAOUF SAAD: Gender bias in natural language processing
  Autor/a: BASTA, CHRISTINE RAOUF SAAD
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 25/07/2022
  Data de lectura: 14/10/2022
  Hora de lectura: 16:00
  Lloc de lectura: ETSETB B3 Teleensenyament, campus nord
  Director/a de tesi: RUIZ COSTA-JUSSA, MARTA
  Tribunal:
       PRESIDENT: CHANG, KAI-WEI
       SECRETARI: NADEU CAMPRUBI, CLIMENT
       VOCAL: DIAB, MONA TALAT
  Resum de tesi: El prejuicio de género es una forma peligrosa de sesgo social que afecta a un grupo esencial de personas. El efecto del prejuicio de género se propaga a nuestros datos, lo que hace quela precisión de las predicciones en los modelos sea diferente según el género. En la era del aprendizaje profundo, nuestros modelos se ven afectados por los datos de entrenamiento que transfieren los prejuicios de los datos a los modelos. Los modelos de procesamiento del lenguaje natural pueden además amplificar este sesgo en los datos. Para comprender el efecto de la amplificación del prejuicio de género, se deben explorar enfoques de evaluación y mitigación. La sociedad científica ha visto la importancía de estas dos direcciones para posibilitar la propuesta de soluciones al problema. Nuestra tesis está dedicada a estas dos direcciones principales; proponiendo esquemas de evaluación, ya sea como conjuntos de datos y mecanismos de evaluación, además de sugerir técnicas de mitigación. Para la evaluación, propusimos técnicas para evaluar el prejuicio en representaciones vectoriales contextualizadas y modelos de traducción multilingüe. Además, presentamos puntos de referencia para evaluar el prejuicio de la traducción de voz y los modelos de traducción automática multilingüe. Para la dirección de mitigación, propusimos diferentes enfoques en los modelos de traducción automática agregando texto contextual, incrustaciones contextuales o relajando las restricciones de la arquitectura. Nuestros estudios de evaluación concluyeron que el prejuicio de género está fuertemente codificado en representaciones vectoriales contextuales que representan profesiones y sustantivos estereotipados. También revelamos que los algoritmos amplifican el sesgo y que la arquitectura del sistema afecta el comportamiento. Para efectos de evaluación, contribuimos a la creación de varios datos de referencia para fines de evaluación; presentamos un conjunto de datos que evalúa el sesgo de género en los sistemas de traducción de voz. Esta investigación sugiere que el estado actual de los sistemas de traducción del habla no nos permite evaluar con precisión el sesgo de género debido a la baja calidad de los sistemas de traducción del habla. Además, propusimos un conjunto de herramientas para construir conjuntos de datos equilibrados multilingües para entrenar y evaluar modelos NMT. Estos conjuntos de datos están equilibrados dentro de la ocupación de género. Descubrimos que los idiomas con muchos recursos generalmente tienden a predecir traducciones masculinas más precisas. Nuestros estudios de mitigación en NMT sugieren que se debe considerar la naturaleza de los conjuntos de datos y los idiomas para aplicar el enfoque correcto. La mitigación del sesgo puede basarse en agregar información contextual. Sin embargo, en otros casos, necesitamos repensar el modelo y relajar algunas condiciones que influyen en el sesgo que no afectan el rendimiento general pero reducen el efecto de la amplificación del sesgo.

Darrera actualització: 24/09/2022 04:45:16.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 24/09/2022 04:30:26.

Llistat de tesis defensades per any

 • BALLESTEROS SÁNCHEZ, CHRISTIAN: Mobile 5G Millimeter-wave multi-antenna systems
  Autor/a: BALLESTEROS SÁNCHEZ, CHRISTIAN
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674995
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 21/07/2022
  Director/a de tesi: JOFRE ROCA, LUIS

  Tribunal:
       PRESIDENT: VALERO NOGUEIRA, ALEJANDRO
       SECRETARI: RIUS CASALS, JUAN-MANUEL
       VOCAL: HEINO, MIKKO
  Resum de tesi: Les arquitectures massives d'antenes i les bandes mil·limètriques apareixen a l'horitzó com les tecnologies que impulsaran els futurs enllaços sense fils amb gran ample de banda i prometen una eficiència espectral i velocitat de transmissió sense precedents. A la recent cinquena generació de comunicacions mòbils, les bandes mil·limètriques ja en són una part constitutiva però el seu desplegament encara presenta certes dificultats.En concret, els entorns d'alta mobilitat representen el major repte quan es fan servir diagrames de radiació directius, els quals són essencials per una correcta recepció del senyal en aquestes bandes. S'espera que les comunicacions vehiculars delimitin les capacitats de les xarxes en futures generacions degut al gran nombre d'usuaris simultanis i els requeriments estrictes en termes de fiabilitat, retard i flux de dades mentre es mouen a grans velocitats. Aquesta tesi proposa dues solucions per tal d'explotar al màxim els sistemes de múltiples antenes en tals casos: un ample de feix adaptatiu de les estacions bases quan estiguin fent el seguiment d'un vehicle usuari basat en informació de la posició i el Doppler i el disseny d'un diagrama de radiació adequat al costat del vehicle basat en una estructura de múltiples panells muntats a l'estructura del mateix.A més de les estacions base i els vehicles, un tercer element que no pot ser obviat en aquests escenaris són els vianants. Les generacions anteriors van ser desenvolupades al voltant de la figura d'usuaris humans i ara han de seguir tenint la capacitat de connexió ininterrumpuda amb la resta d'usuaris i explotar les capacitats de 5G. L'ús de frequències mil·limètriques també es té en compte en la fabricació de telèfons mòbils però l'impacte de l'usuari és completament diferent. La última part de la tesis tracta l'estudi de les dinàmiques de l'usuari humà i com influeixen en la cobertura amb diferent sistemes distribuïts d'antenes.

 • CARDOSO DUARTE, AMANDA: Data and methods for a visual understanding of sign languages
  Autor/a: CARDOSO DUARTE, AMANDA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 27/06/2022
  Director/a de tesi: GIRÓ NIETO, XAVIER | TORRES VIÑALS, JORDI

  Tribunal:
       PRESIDENT: SMEATON, ALAN
       SECRETARI: SAYROL CLOLS, ELISA
       VOCAL NO PRESENCIAL: ROGEZ, GRÉGORY
  Resum de tesi: Les llengües de signes són llengües completes i naturals que utilitzen milions de persones de tot el món com mode de comunicació primer o preferit. Tanmateix, malauradament, continuen essent llengües marginades. Dissenyar, construir i avaluar tecnologies que funcionin amb les llengües de signes presenta reptes de recerca que requereixen d¿esforços interdisciplinaris i col·laboratius. Els avenços recents en l¿aprenentatge automàtic i la intel·ligència artificial (IA) poden millorar l¿accessibilitat tecnologògica dels signants, i alhora reduir la barrera de comunicació existent entre la comunitat sorda i les persones no-signants. Tanmateix, les tecnologies més modernes en IA encara no consideren les llengües de signes en les seves interfícies amb l¿usuari. Això es deu principalment a que les llengües de signes són llenguatges visuals, que utilitzen característiques manuals i no manuals per transmetre informació, i no tenen una forma escrita estàndard. Els objectius principals d¿aquesta tesi són la creació de recursos multimodals a gran escala adequats per entrenar models d¿aprenentatge automàtic per a llengües de signes, i desenvolupar sistemes de visió per computador adreçats a una millor comprensió automàtica de les llengües de signes. Així, a la Part I presentem la base de dades How2Sign, una gran collecció multimodal i multivista de vídeos de la llengua de signes nord-americana. A la Part II, contribuïm al desenvolupament de tecnologia per a llengües de signes, presentant al capítol 4 una solució per anotar signes automàticament anomenada Spot-Align, basada en mètodes de localització de signes en seqüències contínues de signes. Després, presentem els avantatges d¿aquesta solució i proporcionem uns primers resultats per la tasca de reconeixement de la llengua de signes a la base de dades How2Sign. A continuació, al capítol 5 aprofitem de les anotacions i diverses modalitats de How2Sign per explorar la cerca de vídeos en llengua de signes a partir de l¿entrenament d¿incrustacions multimodals. Finalmet, al capítol 6, explorem la generació de vídeos en llengua de signes aplicant xarxes adversàries generatives al domini de la llengua de signes. Avaluem fins a quin punt els signants poden entendre els vídeos generats automàticament, proposant un nou protocol d¿avaluació basat en les categories dins de How2Sign i la traducció dels vídeos a l¿anglès escrit.

 • DU, SEN: Three dimensional temporal-spatial model based SAR algorithms for monitoring large gradient deformations in mining area
  Autor/a: DU, SEN
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674343
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 13/05/2022
  Director/a de tesi: MALLORQUI FRANQUET, JORDI JOAN

  Tribunal:
       PRESIDENT: FERNÁNDEZ TORRES, JOSÉ
       SECRETARI: BROQUETAS IBARS, ANTONI
       VOCAL: LÓPEZ SÁNCHEZ, JUAN MANUEL
  Resum de tesi: En primer lugar, se ha propuesto un método PSI basado en la descomposición de la deformación con modelo externo (EMDD-PSI). Este método primero utiliza los interferogramas originales para optimizar los parámetros del modelo externo de deformación. Luego, el número de franjas en los interferogramas originales se reduce para facilitar el procesado PSI. Finalmente, la deformación del terreno se recupera conjuntamente agregando el modelo externo y los resultados PSI. Las capacidades del método propuesto se demuestran con 14 imágenes Radarsat-2 SAR sobre el área minera de Fengfeng (China). El método propuesto es evaluado con los datos de nivelación precisa adquiridos sobre el terreno. Los resultados han demostrado que después de la optimización, el modelo externo puede imitar la deformación real. En segundo lugar, para reducir el PL, se desarrolla un nuevo filtro de amplitud, llamado Patch Like Reduction (PLR). El PLR propuesto reduce los efectos de PL reemplazando los píxeles con amplitudes extremadamente altas con ceros. Se utilizan tres conjuntos dedatos SAR diferentes y mediciones del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en el campo para evaluar el rendimiento del método propuesto. Los resultados muestran que los efectos de PL se pueden reducir con el filtro de amplitud propuesto. En tercer lugar, se propone una mejora del contraste de las imágenes de amplitud para la mejora del procesado OT (Amplitude contrast Enhancement, ACE-OT) basado en imágenes SAR polarimétricas. El método puede mejorar el contraste de la imagen de amplitud SAR buscando la combinación óptima de tres mecanismos de dispersión diferentes. Las 31 imágenes Radarsat-2 quad-pol que cubren el Aeropuerto de Barcelona y las 20 imágenes TerraSAR-X dual-pol se utilizan para verificar el método propuesto. El resultado de la mejora muestra que los contrastes de las imágenes de amplitud aumentan, lo que también mejora la correlación del par de imágenes. Por lo tanto, el ACE-OT puede lograr mejores resultados que el OT con imágenes de amplitud no mejorada.

 • ESCOLANO PEINADO, CARLOS: Learning multilingual and multimodal representations with language-specific encoders and decoders for Machine translation
  Autor/a: ESCOLANO PEINADO, CARLOS
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/673982
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 18/03/2022
  Director/a de tesi: RUIZ COSTA-JUSSA, MARTA | RODRIGUEZ FONOLLOSA, JOSE ADRIAN

  Tribunal:
       PRESIDENT: LABAKA INTXAUSPE, GORKA
       SECRETARI: MARQUEZ VILLODRE, LUIS
       VOCAL: VINYALS ARGELAGUET, ORIOL
  Resum de tesi: El objetivo de esta tesis es estudiar diferentes arquitecturas de Traducción Automática Multilingüe con parámetros específicos para cada idioma que no son compartidos, en contraposición al estado del arte actual basado en compartir parámetros. Podemos definir la Traducción Automática Multilingüe como la tarea que estudia métodos para traducir entre varios pares de idiomas en un único sistema. Ésta ha sido ampliamente estudiada en los últimos años debido a que nos permite escalar nuestros sistemas con facilidad a un gran número de idiomas, incluso entre pares de idiomas que no han sido nunca entrenados juntos (traducción zero-shot). Diversas arquitecturas han sido propuestas con diferentes niveles de parámetros compartidos entre idiomas, El estado del arte actual se enfoca hacía un solo modelo secuencia a secuencia donde todos los parámetros son compartidos por todos los idiomas, incluyendo la representación a nivel de unidad lingüística. Siendo esto beneficioso para la transferencia de conocimiento entre idiomas, también puede resultar una limitación a la hora de añadir nuevos, ya que modificaríamos los parámetros para todos los idiomas soportados.El elemento común de todas las arquitecturas propuestas es promover un espacio común donde representar a todos los idiomas en el sistema. Concretamente, durante este trabajo, nos referiremos a la representación final de los codificadores del sistema como este espacio, puesto que es la representación utilizada durante la atención cruzada por los decodificadores al generar traducciones. El objetivo de esta representación común es reducir ruido, ya que frases similares producirán representaciones similares, lo cual resulta de ayuda al usar un mismo decodificador para procesar la representación vectorial de varios idiomas. Esto es especialmente importante en el caso de la traducción zero-shot, ya que el par de idiomas no ha sido nunca entrenado conjuntamente, para reducir posibles ambigüedades y obtener una buena calidad de traducción.La tesis está organizada en tres bloques principales, enfocados en diferentes escenarios de esta tarea. Primero, proponemos un método para entrenar una representación común en sistemas bilingües, y un procedimiento para extenderla a nuevos idiomas de manera eficiente. Segundo, proponemos otro método de entrenamiento para aprender esta representación directamente desde datos multilingües y como puede ser igualmente extendida a nuevos idiomas. Tercero, mostramos que esta representación no está limitada únicamente a datos textuales. Para ello, extendemos nuestro método a otra modalidad de datos, en este caso discurso hablado, demostrando que podemos realizar traducción de audio a texto para todos los idiomas soportados, incluyendo traducción zero-shot.Nuestros resultados muestras que una representación común puede ser aprendida sin compartir parámetros entre idiomas, con una calidad de traducción similar a la del actual estado del arte, con la ventaja de permitirnos añadir nuevos idiomas o modalidades de datos de manera eficiente, sin transferencia negativa de conocimiento a los idiomas ya soportados y sin necesidad de reentrenarlos.

 • HERBERT, CHRISTOPH JOSEF: Advanced methods for earth observation data synergy for geophysical parameter retrieval
  Autor/a: HERBERT, CHRISTOPH JOSEF
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 15/07/2022
  Director/a de tesi: VALL-LLOSSERA FERRAN, MERCEDES MAGDALENA | CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE

  Tribunal:
       PRESIDENT: WICKERT, JENS
       SECRETARI: CORBELLA SANAHUJA, IGNASI
       VOCAL: LÓPEZ SÁNCHEZ, JUAN MANUEL
  Resum de tesi: La primera parte de la tesis se centra en el análisis de los factores relevantes para estimar el tiempo de respuesta entre la humedad del suelo (SM) basada en el satélite y la in-situ, utilizando una deformación temporal dinámica (DTW). El DTW se aplicó al SMOS L4 SM, y se comparó con la SM in-situ en la red REMEDHUS en el oeste de España. El método se adaptó para controlar la evolución del desfase temporal durante differentes condiciones de humedad y secado. Se estudiaron los factores climáticos en combinación con los períodos de crecimiento de los cultivos para revelar los procesos relacionados con la SM. La heterogeneidad del uso del suelo se analizó utilizando imágenes de alta resolución de NDVI de Sentinel-2 para proporcionar información sobre el nivel de representatividad espacial de los datos de SMOS a cada estación in situ. La comparación de los patrones de precipitación a largo plazo y la evapotranspiración potencial permitió estimar las estaciones de SM que describen diferentes condiciones de SM en función del clima y las propiedades del suelo. La segunda parte de esta tesis se centra en métodos dirigidos por datos para la segmentación del hielo marino y la obtención de parámetros. Se emplea un metodo de inferencia bayesiano para segmentar conjuntos de datos satelitales de múltiples fuentes. El algoritmo de aprendizaje bayesiano no supervisado permite investigar el `vínculo oculto¿ entre múltiples datos. Las propiedades estadísticas se contabilizan mediante un modelo de mezcla gaussiana, y las interacciones espaciales se reflejan mediante campos aleatorios ocultos de Markov. El algoritmo segmenta los datos espaciales en una serie de clases, que se representan como un campo latente en el espacio físico y como clústeres en el espacio de las variables. En una primera aplicación, se utilizó un enfoque probabilístico de dos pasos basado en la maximización de expectativas y el algoritmo de segmentación bayesiano para segmentar imágenes SAR con el objectivo de discriminar el agua superficial de los tipos de hielo marino. La información sobre la rugosidad de la superficie está contenida en las imágenes de backscattering del radar, que puede utilizarse - en principio - para detectar estanques de deshielo y estimar la concentración de hielo marino (SIC) de alta resolución. En un segundo estudio, el algoritmo se aplicó a los datos TB de múltiples ángulos de incidencia del producto SMOS L1C para aprovechar su sensibilidad al hielo fino. Los patrones espaciales discriminan claramente áreas bien determinadas de aguas abiertas, hielo marino viejo y una zona de transición, que es sensible al espesor del hielo marino fino (SIT) y al SIC. En una tercera aplicación, se utilizan los datos de SMOS y de AMSR2 para examinar el efecto conjunto de las observaciones tipo CIMR. La información contenida en los canales de baja frecuencia permite revelar rangos de hielo marino delgado, y el hielo más grueso puede determinarse a partir de la relación entre los canales de alta frecuencia y las condiciones cambiantes a medida que el hielo marino envejece. El enfoque propuesto es adecuado para fusionar grandes conjuntos de datos y proporciona métricas para el análisis de clases, y para tomar decisiones informadas sobre la integración de datos de futuras misiones en los productos de hielo marino. Se investigó un enfoque de red neuronal de regresión con el objetivo de inferir el SIT utilizando datos de TB de la carga útil de microondas flexible 2 (FMPL-2) de la misión FSSCat. Se entrenaron dos modelos - que cubren el hielo fino hasta 0.6 m y el rango completo del SIT - con datos del Ártico utilizando datos de `ground truth¿ derivados del SMOS y del Cryosat-2. Este trabajo demuestra que las misiones CubeSat de coste moderado pueden proporcionar datos valiosos para aplicaciones de observación de la Tierra.

 • LIESEGANG MARIA, SERGI: Energy-driven techniques for massive machine-type communications
  Autor/a: LIESEGANG MARIA, SERGI
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675389
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 07/09/2022
  Director/a de tesi: MUÑOZ MEDINA, OLGA | PASCUAL ISERTE, ANTONIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: VAZQUEZ GRAU, GREGORIO
       SECRETARI: LAGÉN MORANCHO, SANDRA
       VOCAL: GARCÍA MARQUÉS, ANTONIO
  Resum de tesi: En els últims anys, s'han dedicat molts esforços al desenvolupament de la cinquena generació de telefonia mòbil (5G). Donada la gran heterogeneïtat de dispositius coexistint en aquestes xarxes, s'han buscat nous mètodes per satisfer tots els requisits (velocitat de dades, cobertura, retard, etc.). En aquest marc, les massive machine-type communications (mMTC) sorgeixen com a candidates prometedores per fer possible moltes aplicacions del Internet of Things.Les mMTC defineixen un tipus de sistemes en els quals grans conjunts de dispositius senzills i amb poca bateria, transmeten simultàniament paquets de dades curts. A diferència d'altres casos d'ús del 5G, en mMTC es persegueix un cost i un consum d'energia baixos. A causa d'aquestes especificacions, les solucions típiques de les human-type communications (HTC) no aconsegueixen proporcionar un bon servei.En aquesta tesi, ens centrem en el disseny de tècniques basades en l'energia per allargar la vida útil dels terminals mMTC. S'aborden tant les etapes del uplink (UL) com les del downlink (DL), amb especial atenció als models de trànsit i a la distribució espacial dels dispositius. Més concretament, analitzem un escenari en el qual grups de sensors desplegats aleatòriament, envien les seves observacions (possiblement correlades) a un node col·lector utilitzant diferents esquemes d'accés múltiple. Depenent de la seva activitat, la informació es pot transmetre de manera regular o esporàdica.En aquest sentit, explorem estratègies d'assignació de recursos, compressió de dades, i selecció de dispositius per reduir el consum d'energia en el UL. Per millorar encara més el rendiment del sistema, també estudiem protocols de control d'accés al medi i tècniques de gestió d'interferències que tinguin en compte la gran connectivitat d'aquestes xarxes. Per contra, en el DL, ens centrem en el suport de les wireless powered networks mitjançant diferents mecanismes de subministrament d'energia, per als quals es deriven esquemes de transmissió adequats. A més, per una millor representació dels desplegaments 5G actuals, també s'inclou la presència de terminals HTC.Finalment, per avaluar les nostres propostes, presentem diverses simulacions numèriques seguint pautes estandarditzades. En aquesta línia, també comparem els nostres enfocaments amb les solucions de l'estat de l'art. En general, els resultats mostren que el consum d'energia en el UL pot reduir-se amb un bon rendiment i que la durada de la bateria pot millorar-se gràcies a les estratègies del DL.

 • PORTAL GONZALEZ, GERARD: Synergistic optical and microwave remote sensing approaches for soil moisture mapping at high resolution
  Autor/a: PORTAL GONZALEZ, GERARD
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 27/05/2022
  Director/a de tesi: VALL-LLOSSERA FERRAN, MERCEDES MAGDALENA | PILES GUILLEM, MARIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: ZRIBI, MEHREZ
       SECRETARI: DUFFO UBEDA, NURIA
       VOCAL: MONTZKA, CARSTEN
  Resum de tesi: La humedad del suelo es una variable climática esencial que juega un papel crucial en la relación de los ciclos del agua, la energía y el carbono de la Tierra. Es responsable del intercambio de agua entre la superficie de la Tierra y la atmósfera, y proporciona información crucial sobre la evaporación del suelo, la transpiración de las plantas y la distribución de la precipitación en escorrentía, flujo superficial e infiltración. Por lo tanto, es necesaria una estimación precisa de la humedad del suelo para mejorar las predicciones climáticas y meteorológicas, y comprender mejor el ciclo hidrológico y sus extremos (v.g., sequías e inundaciones). Los sensores pasivos y activos en banda L se han usado durante las últimas décadas para estimar la humedad del suelo debido a la relación directa que existe entre esta variable y las propiedades dieléctricas del suelo.Actualmente, hay dos misiones operativas en banda L específicamente dedicadas a medir la humedad del suelo a escala global: la misión Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) de la ESA, lanzada en noviembre de 2009; y la misión Soil Moisture Active Passive (SMAP) de la NASA, lanzada en enero de 2015. La resolución espacial de los radiómetros SMOS y SMAP, del orden de unas decenas de kilómetros (~40 km), es adecuada para aplicaciones a escala global. Sin embargo, para satisfacer las necesidades de un número creciente de aplicaciones a escala local o regional, se requiere más detalle espacial (<1 km). Para solventar esta limitación y mejorar la resolución espacial de los mapas de humedad, se han propuesto diferentes técnicas de mejora o desagregación espacial.Esta Tesis se centra en el estudio de la humedad de la superficie terrestre a partir de datos obtenidos a través de teledetección. Este trabajo incluye la implementación de distintos algoritmos de recuperación de la humedad del suelo y el desarrollo, implementación, validación y comparación de distintas técnicas de desagregación, aplicadas a escala local, regional y continental. Para cumplir estos objetivos, se han explorado sinergias entre diferentes sensores de microondas activos/pasivos (SMOS, SMAP y Sentinel-1) y sensores ópticos/térmicos. Los resultados se presentan de la siguiente manera: Técnica de desagregación espacialmente consistente, basada en una ventana móvil adaptativa, aplicada a los datos SMOS Se propone un algoritmo de desagregación del píxel basado en datos obtenidos de medidas radiométricas de microondas en banda L y datos ópticos, para mejorar la resolución espacial de los mapas de humedad del suelo desde la resolución nativa del instrumento (~40 km) hasta resoluciones de 1 km. El algoritmo introduce el concepto de ventana de contorno adaptativo, permitiendo su implementación a escala continental. Análisis multiescalar de productos de humedad del suelo SMAP y SMOS sobre la Península IbéricaSe han evaluado las características temporales y espaciales de distintos productos de humedad del suelo SMOS y SMAP, a baja y a alta resolución, para conocer sus características distintivas y comprender las razones de sus diferencias. Para ello, ha sido necesario rastrear los supuestos físicos en los que se basan. Impacto del ángulo de incidencia en la recuperación de la humedad del suelo a baja y a alta resoluciónSe ha llevado a cabo una calibración adaptada al ángulo de incidencia (32.5°, 42.5° y 52.5°) de los parámetros efectivos, albedo de dispersión simple y rugosidad del suelo, descritos en el modelo de transferencia radiativa t-¿. El resultado se ha utilizado para estudiar la potencial aplicación de un algoritmo activo/pasivo de desagregación basado en la física, para las próximas misiones de microondas, llamadas CIMR, ROSE-L y Sentinel-1 Next Generation. Los mapas de humedad recuperados a los tres ángulos de incidencia, tanto a baja como a alta resolución, se han obtenido para la Península Ibérica y se han comparado en

 • RAMON MALDONADO, EDUARD: Few-shot 3D reconstruction of body parts with deep neural networks
  Autor/a: RAMON MALDONADO, EDUARD
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 15/09/2022
  Director/a de tesi: GIRÓ NIETO, XAVIER | GARCIA GIRALDEZ, JAIME | MORENO NOGUER, FRANCESC D'ASSIS

  Tribunal:
       PRESIDENT: BALLESTER NICOLAU, COLOMA MARIA
       SECRETARI: SANCHEZ RIERA, JORDI
       VOCAL NO PRESENCIAL: CASAS GUIX, DAN
  Resum de tesi: En aquesta tesi, s'estudia el problema de reconstrucció d'objectes en 3D d'una categoria en concret quan es disposa de poques imatges, per exemple menys de 10. Els diferents mètodes els hem aplicat a digitalitzar parts del cos humà, com per exemple caps, per a aplicacions mèdiques.La primera part de la tesi explora sistemes basats en models deformables en 3D. Quan s'entrenen sistemes basats en models deformables per una tasca concreta, és necessari ajustar hiperparàmetres tant de l'arquitectura com de la funció de cost, la qual cosa requereix temps. El nostre objectiu és dissenyar noves funcions de cost sense hiperparàmetres i arquitectures simples i modulars que permetin entrenar models sense necessitat d'ajustar hiperparàmetres. Un altre dels propòsits és obtenir un alineat precís entre l'espai 3D i l'espai imatge, estimant posicions de càmera que tinguin errors de re-projecció baixos. Això permet millorar el procés posterior pel qual es genera la textura, i també beneficia el procés de renderitzat en aplicacions de realitat augmentada. Els mètodes proposats permeten obtenir sistemes que són molt estables i que escalen bé a diferents escenes.Tot i que els models deformables en 3D són ràpids i robustos, encara estan molt limitats pel que fa a precisió i expressivitat, la cual cosa pot ser prohibitiva per certes aplicacions que requereixen una alta fidelitat. Una alternativa prometedora als models deformables són les funcions implícites que, en combinació amb tècniques de renderitzat diferenciable, han mostrat ser molt precises per a la reconstrucció de superfícies 3D. En la segona part de la tesi, proposem utilitzar un model probabilístic que representa una distribució de funcions implícites, en combinació amb un renderitzador diferenciable, amb l¿objectiu de reduir el nombre d'imatges necessari al moment de reconstruir una nova escena. Aquest nou sistema de reconstrucció 3D és molt precís i permet representar una gran varietat de formes de caps humans amb tan sols 3 imatges.

 • RUBINO, ROSELENA: Deriving vertical total electron content maps from SMOS full polarimetric data to compensate the Faraday rotation effect
  Autor/a: RUBINO, ROSELENA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675406
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 16/09/2022
  Director/a de tesi: DUFFO UBEDA, NURIA | GONZÁLEZ GAMBAU, VERÓNICA

  Tribunal:
       PRESIDENT: PILES GUILLEM, MARIA
       SECRETARI: VALL-LLOSSERA FERRAN, MERCEDES MAGDALENA
       VOCAL: OLMEDO CASAL, ESTRELLA
  Resum de tesi: La rotación de Faraday es un efecto geofísico que causa un giro en las componentes del campo electromagnético emitido por la Tierra cuando éste se propaga a través de la ionosfera. Ésta depende del contenido vertical total de electrones (VTEC) en la ionosfera, el campo geomagnético y la frecuencia. En las medidas de los satélites que operan en banda L, este efecto no es despreciable y se debe compensar. Este es el caso de la misión SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity), por lo que el efecto de Faraday se tiene que corregir en las medidas polarimétricas captadas por el instrumento antes de obtener parámetros geofísicos.El ángulo de rotación de Faraday (FRA) se puede estimar con una fórmula teórica que usa bases de datos externas para el VTEC y el campo geomagnético. Alternativamente, se puede obtener de una manera continua a partir de los datos polarimétricos de SMOS. Sin embargo, esto no se logra con un cálculo directo debido a la pobre sensibilidad radiométrica (ruido térmico) y a la baja precisión (sesgos espaciales) que presenta el instrumento MIRAS (Microwave Interferometer Radiometer by apertura Synthesis), que se encuentra a bordo del satélite.En esta tesis, se desarrolla una metodología para estimar el VTEC de la ionosfera usando un proceso inverso a partir del ángulo de rotación medido. Estos mapas de VTEC se derivan de medidas en todo el campo de visión extendido en donde no hay aliasing. Para mitigar los errores radiométricos en las temperaturas de brillo polarimétricas, se aplican técnicas de filtrados temporales y espaciales. En el ángulo de rotación de Faraday recuperado se detectaron errores sistemáticos. Estos se caracterizaron a lo largo de la misión y se corrigieron. La metodología es independiente, no solo de bases de datos externas y modelos de océano, sino también de la superficie medida.Estos mapas de VTEC derivados de los datos SMOS se pueden usar en el procesador de nivel 2 para mejorar las recuperaciones geofísicas. Se ha evaluado el impacto de usar estos mapas para corregir el FRA en la misión, en vez de los datos de VTEC que comúnmente se emplean (mapas provenientes de datos de GPS), particularmente sobre océano, en donde los efectos de la ionosfera son más críticos. Esta verificación ha demostrado mejoras en el sesgo espacial, en la estabilidad de las temperaturas de brillo (especialmente en el tercer parámetro de Stokes) y en la reducción del gradiente latitudinal presente en el tercer parámetro de Stokes. Todos estos indicadores de calidad apuntan a la obtención de parámetros geofísicos de mejor calidad.

 • VILÀ MUÑOZ, IRENE: Contribution to the modelling and evaluation of radio network slicing solutions in 5G
  Autor/a: VILÀ MUÑOZ, IRENE
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674243
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 06/04/2022
  Director/a de tesi: UMBERT JULIANA, ANNA | SALLENT ROIG, JOSE ORIOL

  Tribunal:
       PRESIDENT: VALDOVINOS BARDAJÍ, ANTONIO
       SECRETARI: GELONCH BOSCH, ANTONIO JOSE
       VOCAL: GIUPPONI, LORENZA
  Resum de tesi: El Network Slicing és una tecnologia clau de l¿arquitectura del 5G que perm et dividir la xarxa en múltiples xarxes lògiques, conegudes com a network slices, on cada una es configura d¿acord a les necessitats d¿un servei o aplicació específic. Així, el network slicing permet la materialització de les xarxes amb múltiples inquilins, on una infraestructura de xarxa comuna es comparteix entre diferents proveïdors de comunicacions, que actuen com a inquilins i utilitzen network slices diferents.El suport de múltiples inquilins mitjançant l¿ús del network slicing a la xarxa d¿accés ràdio (RAN), que es coneix com a RAN slicing, és un gran repte tecnològic, ja que comporta la configuració i operació de múltiples i diversos comportaments sobre els recursos ràdio disponibles a cadascun dels nodes de la xarxa d¿accés. A més a més, aquesta configuració s¿ha de portar a terme de forma que els requisits específics de cada inquilí es satisfacin i, al mateix temps, els recursos ràdio disponibles s¿utilitzin eficientment. Per tant, és necessari introduir noves funcionalitats a diferents nivells que permetin el desplegament de les RAN slices, des de funcionalitats relacionades amb la gestió dels recursos ràdio (RRM) que incorporin paràmetres per al RAN slicing a funcionalitats que proporcionin suport a la gestió del cicle de vida de les RAN slices. Aquesta tesi ha adreçat aquesta necessitat proposant, desenvolupant i avaluant diverses solucions pel suport del RAN slicing, que han permès analitzar les capacitats, requisits i limitacions del RAN slicing des de diferents perspectives.Específicament, aquesta tesi es centra, en primer lloc, en realitzar una anàlisi de les funcionalitats de RRM que suporten escenaris amb múltiples inquilins i múltiples serveis, on els serveis es defineixen d¿acord amb els seus requisits de 5G QoS. Aquesta anàlisi es porta a terme mitjançant la caracterització de polítiques de control d¿admissió amb un model de Markov i el modelat estadístic de l¿assignació de recursos, ambdós suportant múltiples inquilins i múltiples serveis. En segon lloc, la tesi aborda el problema del control d¿admissió de network slices proposant una metodologia per l¿estimació dels recursos requerits per una RAN slice, que es basa en la anàlisi de dades. Aquesta metodologia dona suport a la decisió sobre l¿admissió o rebuig de noves sol·licituds de creació de RAN slices. En tercer lloc, la tesi explora el potencial de la intel·ligència artificial, concretament, de les tècniques de Deep Reinforcement Learning (DRL) per a tractar el problema de la compartició de capacitat en escenaris amb RAN slicing. Amb aquest objectiu, es proposa i s¿avalua una solució de compartició de capacitat basada en DRL que distribueix la capacitat disponible en un escenari multicel·lular entre múltiples inquilins. Aquesta solució es planteja com una solución de Multi-Agent Reinforcement Learning (MARL) basat en Deep Q-Network. Finalment, aquesta tesi tracta diversos aspectes relacionats amb la implementació de la solució de compartició de capacitat basada en DRL, incloent-hi consideracions sobre la compatibilitat de la solució amb els estàndards, l¿impacte de l¿entrenament de la solució al seu comportament i rendiment, així com les eines i tecnologies necessàries per al desplegament de la solució en un entorn de xarxa real.

Darrera actualització: 24/09/2022 05:01:10.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:BALLESTEROS SÁNCHEZ, CHRISTIAN
Títol:Mobile 5G Millimeter-wave multi-antenna systems
Data lectura:21/07/2022
Director/a:JOFRE ROCA, LUIS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Hybrid massive MIMO for urban V2I: Sub-6 GHz vs mmWave performance assessment
Pfadler, A.; Ballesteros, C.; Romeu, J.; Jofre, L.
IEEE transactions on vehicular technology, ISSN: 0018-9545 (JCR Impact Factor-2020: 5.978; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Terahertz frequency-scaled differential imaging for Sub-6 GHz vehicular antenna signature analysis
Solano-Sanchez, J.; Martinez-Ingles, M.; Molina García-Pardo, José María; Romeu, J.; Jofre, L.; Ballesteros, C.; Rodriguez, J.; Mateo-Aroca, A.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/10/2020
Article en revista

Assessment of mmwave handset arrays in the presence of the user body
Ballesteros, C.; Vähä-Savo, L.; Haneda, K.; Icheln, C.; Romeu, J.; Jofre, L.
IEEE antennas and wireless propagation letters, ISSN: 1548-5757
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

On differential imaging using electromagnetic simulation for vehicular antenna signature analysis
Solano-Pérez, J.; Martinez-Ingles, M.; Molina García-Pardo, José María; Romeu, J.; Jofre, L.; Ballesteros, C.; Rodriguez, J.; Mateo-Aroca, A.; Guzmán, R.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 5.0
Data de publicació: 30/05/2021
Article en revista

Link-Level mmWave 5G Service Availability in Advanced Vehicle-to-Vehicle Applications
IEEE vehicular technology magazine, ISSN: 1556-6080 (JCR Impact Factor-2020: 10.384; Quartil: Q1)
Article en revista

Beam management for vehicle-to-vehicle (V2V) communications in millimeter wave 5G
Montero, L.; Ballesteros, C.; De Marco, C.; Jofre, L.
Vehicular communications, ISSN: 2214-2096
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

Adaptive beamwidth optimization under Doppler ICI and positioning errors at mmWave bands
Ballesteros, C.; Pfadler, A.; Montero, L.; Romeu, J.; Jofre, L.
Vehicular communications, ISSN: 2214-2096
Data de publicació: 01/04/2022
Article en revista

Multi-antenna 3D pattern design for millimeter-wave vehicular communications
Ballesteros, C.; Montero, L.; Ramirez, G.; Jofre, L.
Vehicular communications, ISSN: 2214-2096 (JCR Impact Factor-2020: 6.91; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

Multi-antenna configuration modeling for massive MIMO V2I
12th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 01/12/2018
Presentació de treball en congressos

An architecture analysis for millimeter-wave optically steerable antenna array
13th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 04/2019
Presentació de treball en congressos

A 3D printed lens antenna for 5G applications
2019 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

Study of interconnecting switch currents in reconfigurable parasitic layer antennas
2019 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

Study on beamforming V2I scenarios for sub-6 GHz and mmWave channels
14th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 03/2020
Presentació de treball en congressos

Beam-shaping Antenna Array for Millimeter Waves Vehicle to Everything Communications
2020 XXXV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 02/09/2020
Presentació de treball en congressos

Millimeter-wave MIMO array measurement system for imaging and channel characterization
XXXV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 02/09/2020
Presentació de treball en congressos

Beam-based Interference Assessment of Vehicular Communications at mmWave Bands
XXXVI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 20/09/2021
Presentació de treball en congressos

Assessment of channel-level security vulnerabilities for connected vehicular platoons
XXXVI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 20/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HERBERT, CHRISTOPH JOSEF
Títol:Advanced methods for earth observation data synergy for geophysical parameter retrieval
Data lectura:15/07/2022
Director/a:VALL-LLOSSERA FERRAN, MERCEDES MAGDALENA
Codirector/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Analyzing spatio-temporal factors to estimate the response time between SMOS and in-situ soil moisture at different depths
Herbert, C.; Pablos, M.; Vall-llossera, M.; Camps, A.; Martinez, J.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 6.6
Data de publicació: 13/08/2020
Article en revista

Soil moisture estimation synergy using GNSS-R and L-Band microwave radiometry data from FSSCat/FMPL-2
Muñoz, J.; Llaveria, D.; Herbert, C.; Pablos, M.; Park, H.; Camps, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2019: 6.1
Data de publicació: 05/03/2021
Article en revista

Sea ice concentration and sea ice extent mapping with L-Band microwave radiometry and GNSS-R data from the FFSCat mission using neural networks
Llaveria, D.; Muñoz, J.; Herbert, C.; Pablos, M.; Park, H.; Camps, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2019: 6.1
Data de publicació: 17/03/2021
Article en revista

Bayesian unsupervised machine learning approach to segment arctic sea ice using SMOS data
Herbert, C.; Camps, A.; Wellmann, F.; Vall-llossera, M.
Geophysical research letters, ISSN: 0094-8276 (JCR Impact Factor-2019: 7.7
Data de publicació: 28/03/2021
Article en revista

Sea ice thickness estimation based on regression neural networks using L-band microwave radiometry data from the FSSCat mission
Herbert, C.; Muñoz, J.; Llaveria, D.; Pablos, M.; Camps, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2019: 6.1
Data de publicació: 02/04/2021
Article en revista

THE INFERENCE OF ARCTIC SEA ICE THICKNESS FROM SMOS MULTI-INCIDENT ANGLE BRIGHTNESS TEMPERATURES USING UNSUPERVISED
American Geophysical Union Fall Meeting 2019
Data de presentació: 13/12/2019
Presentació de treball en congressos

Influence of quality filtering approaches in BEC SMOS L3 soil moisture products
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

Dynamic time warping analysis of the evolution of SMOS surface and in- situ soil moisture time series
Sharing Geoscience Online 2020
Data de presentació: 07/05/2020
Presentació de treball en congressos

Estimating Arctic sea ice distribution from SMOS multi-incident angle brightness temperatures using unsupervised learning algorithms
Specialist Meeting on Microwave Radiometry and Remote Sensing of the Environment
Data de presentació: 11/2020
Presentació de treball en congressos

Probabilistic inference method to discriminate closed water from sea ice using SENTINEL-1 Sar signatures
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Soil moisture retrieval using the FMPL-2/FSSCat GNSS-R and microwave radiometry data
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Sea ice thickness retrieval based on predictive regression neural networks using L-band microwave radiometry data from the FSSCat mission
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 19/04/2021
Presentació de treball en congressos

FSSCAT MISSION DESCRIPTION AND FIRST SCIENTIFIC RESULTS OF THE FMPL-2 ONBOARD 3CAT-5/A
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2021
Data de presentació: 15/07/2021
Presentació de treball en congressos

Sea Ice Thickness Estimation Based on Regression Neural Networks Using L-Band Microwave Radiometry Data from the FSSCat Mission
ESA Earth Observation Phi_week 2021
Data de presentació: 12/10/2021
Presentació de treball en congressos

FSSCAT Mission description & scientific results of the FMPL-2 payload
3rd Spanish Small Satellites International Forum
Data de presentació: 02/2022
Presentació de treball en congressos

Spatial and Temporal Segmentation to Synergize CIMR-equivalent SMOS and AMSR2 Observations for Sea Ice Parameter Retrieval
LPS2022 ESA living Planet Symposium 2022
Data de presentació: 27/05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CARDOSO DUARTE, AMANDA
Títol:Data and methods for a visual understanding of sign languages
Data lectura:27/06/2022
Director/a:GIRÓ NIETO, XAVIER
Codirector/a:TORRES VIÑALS, JORDI
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Cross-modal embeddings for video and audio retrieval
Women in Computer Vision Workshop 2018
Data de presentació: 09/09/2018
Presentació de treball en congressos

Wav2Pix: speech-conditioned face generation using generative adversarial networks
2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Data de presentació: 16/05/2019
Presentació de treball en congressos

Cross-modal neural sign language translation
27th ACM International Conference on Multimedia
Data de presentació: 23/10/2019
Presentació de treball en congressos

How2Sign: A large-scale multimodal dataset for continuous American sign language
2021 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 21/06/2021
Presentació de treball en congressos

Sign language video retrieval with free-form textual queries
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 21/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PORTAL GONZALEZ, GERARD
Títol:Synergistic optical and microwave remote sensing approaches for soil moisture mapping at high resolution
Data lectura:27/05/2022
Director/a:VALL-LLOSSERA FERRAN, MERCEDES MAGDALENA
Codirector/a:PILES GUILLEM, MARIA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A spatially consistent downscaling approach for SMOS using an adaptive moving window
Portal, G.; Vall-llossera, M.; Piles, M. P.; Camps, A.; Chaparro, D.; Pablos, M.; Rossato, L.
IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2018: 3.392; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/05/2018
Article en revista

Assessment of multi-scale SMOS and SMAP soil moisture products across the Iberian Peninsula
Portal, G.; Jagdhuber, T.; Vall-llossera, M.; Camps, A.; Pablos, M.; Entekhabi, D.; Piles, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2020
Article en revista

A generic simulator of spaceborne GNSS-R for land applications
GNSS+R Specialist Meeting on Reflectometry using GNSS and other Signals of Opportunity
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

'EVALUATION OF VECTOR-BORNE DISEASES AND SOIL MOISTURE
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

Sensitivity to soil moisture and observation geometry of spaceborne GNSS-R Delay-Doppler Maps
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 30/07/2019
Presentació de treball en congressos

Improving the rice yield estimation using SMOS and CYGNSS GNSS-R data
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Assessment of Multi-Scale SMOS and SMAP Soil Moisture Products across the Iberian Peninsula
SMAP Disaggregation Workshop
Data de presentació: 17/11/2020
Presentació de treball en congressos

Incidence angle diversity on L-band microwave radiometry and its impact on consistent soil moisture retrievals
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Synergistic use of SMOS and Sentinel-3 for retrieving spatiotemporally estimates of surface soil moisture and evaporative fraction
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 03/03/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DU, SEN
Títol:Three dimensional temporal-spatial model based SAR algorithms for monitoring large gradient deformations in mining area
Data lectura:13/05/2022
Director/a:MALLORQUI FRANQUET, JORDI JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Analysis of pre- and post-mine closure surface deformations in western xuzhou coalfield from 2006 to 2018
Zheng, M.; Zhang, H.; Deng, K.; Du, S.; Wang, L.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Improving PSI processing of mining induced large deformations with external models
Du, S.; Mallorqui, J.J.; Fan, H.; Zheng, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/09/2020
Article en revista

A new model for three-dimensional deformation extraction with single-track InSAR based on mining subsidence characteristics
Fan, H.; Wang, L.; Wen, B.; Du, S.
International journal of applied Earth observation and geoinformation, ISSN: 0303-2434 (JCR Impact Factor-2019: 4.65; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

An improvement of offset tracking for cross hair (CH) and patch like (PL) elimination and reliability estimation for large deformation monitoring with SAR data
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VILÀ MUÑOZ, IRENE
Títol:Contribution to the modelling and evaluation of radio network slicing solutions in 5G
Data lectura:06/04/2022
Director/a:UMBERT JULIANA, ANNA
Codirector/a:SALLENT ROIG, JOSE ORIOL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An analytical model for multi-tenant radio access networks supporting guaranteed bit rate services
Vila, I.; Sallent, J.; Umbert, A.; Perez-Romero, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/04/2019
Article en revista

Characterisation of radio access network slicing scenarios with 5G QoS provisioning
Vila, I.; Perez-Romero, J.; Sallent, J.; Umbert, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/03/2020
Article en revista

Machine learning-assisted cross-slice radio resource optimization: Implementation framework and algorithmic solution
ITU Journal on future and evolving technologies, ISSN: 2616-8375
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

A multi-agent reinforcement learning approach for capacity sharing in multi-tenant scenarios
Vila, I.; Perez-Romero, J.; Sallent, J.; Umbert, A.
IEEE transactions on vehicular technology, ISSN: 0018-9545 (JCR Impact Factor-2019: 5.379; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/07/2021
Article en revista

Guaranteed bit rate traffic prioritisation and isolation in multi-tenant radio access networks
23rd IEEE International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

5G framework for automated network adaptation in mission critical services
2018 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks
Data de presentació: 11/2018
Presentació de treball en congressos

Performance measurements-based estimation of radio resource requirements for slice admission control
IEEE 90th Vehicular Technology Conference Fall
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Supporting mission critical services through radio access network slicing
6th International Conference on Information and Communication Technologies for Disaster Management
Data de presentació: 12/2019
Presentació de treball en congressos

A deep Q-network approach for radio access network slicing
XXXV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 02/09/2020
Presentació de treball en congressos

A novel approach for dynamic capacity sharing in multi-tenant scenarios
IEEE 31st Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications
Data de presentació: 31/08/2020
Presentació de treball en congressos

Evaluation of a multi-cell and multi-tenant capacity sharing solution under heterogeneous traffic distributions
2021 IEEE 93th Vehicular Technology Conference
Data de presentació: 27/04/2021
Presentació de treball en congressos

Deep Learning-based Multi-Connectivity Optimization in Cellular Networks
IEEE 95th Vehicular Technology Conference
Presentació de treball en congressos

A Deep Q Network-based Multi-Connectivity Algorithm for Heterogeneous 4G/5G Cellular Systems
18th International Conference on Artifical Intelligence Applications and Innovations
Presentació de treball en congressos

On the Training of Reinforcement Learning-based Algorithms in 5G and Beyond Radio Access Networks
IEEE Conference on Network Softwarization 2022
Presentació de treball en congressos

Impact analysis of training in deep reinforcement learning-based radio access network slicing
2022 19th Annual IEEE Consumer Communications and Networking Conference
Data de presentació: 09/01/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ESCOLANO PEINADO, CARLOS
Títol:Learning multilingual and multimodal representations with language-specific encoders and decoders for Machine translation
Data lectura:18/03/2022
Director/a:RUIZ COSTA-JUSSA, MARTA
Codirector/a:RODRIGUEZ FONOLLOSA, JOSE ADRIAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Multinlingual translator
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 13/04/2021
Patent

Chinese-Catalan: A neural machine translation approach based on pivoting and attention mechanisms
Costa-jussà, Marta R.; Casas, N.; Escolano, C.; Fonollosa, José A. R.
ACM transactions on asian language information processing, ISSN: 2375-4699 (JCR Impact Factor-2019: 1.42; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

From bilingual to multilingual neural-based machine translation by incremental training
Escolano, C.; Costa-jussà, Marta R.; Fonollosa, José A. R.
Journal of the Association for Information Science and Technology, ISSN: 2330-1643 (JCR Impact Factor-2020: 2.687; Quartil: Q3)
Data de publicació: 02/08/2020
Article en revista

The TALP-UPC machine translation systems for WMT18 news translation shared task
3rd Conference on Machine Translation
Data de presentació: 31/10/2018
Presentació de treball en congressos

End-to-end speech translation with the transformer
International Conference on Advances in Speech and Language Technologies for Iberian Languages 2018
Data de presentació: 21/01/2018
Presentació de treball en congressos

From bilingual to multilingual neural machine translation by incremental training
57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
Data de presentació: 30/07/2019
Presentació de treball en congressos

The TALP-UPC machine translation systems for WMT19 news translation task: pivoting techniques for low resource MT
Fourth Conference on Machine Translation
Data de presentació: 02/08/2019
Presentació de treball en congressos

Multilingual, multi-scale and multi-layer visualization of sequence-based intermediate representations
2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing
Data de presentació: 05/11/2019
Presentació de treball en congressos

The TALP-UPC system description for WMT20 news translation task: multilingual adaptation for low resource MT
Fifth Conference on Machine Translation
Data de presentació: 19/11/2020
Presentació de treball en congressos

Multilingual machine translation: Closing the gap between shared and language-specific encoder-decoders
16th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics
Data de presentació: 19/04/2021
Presentació de treball en congressos

Enriching the transformer with linguistic factors for low-resource machine translation
Recent Advances in Natural Language Processing 2021
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

End-to-end speech translation with pre-trained models and adapters: UPC at IWSLT 2021
18th International Conference on Spoken Language Translation
Data de presentació: 05/08/2021
Presentació de treball en congressos

The TALP-UPC participation in WMT21 news translation task: an mBART-based NMT approach
Sixth Conference on Machine Translation
Data de presentació: 11/11/2021
Presentació de treball en congressos

Enabling zero-shot multilingual spoken language translation with language-specific encoders and decoders
2021 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop
Data de presentació: 16/12/2021
Presentació de treball en congressos

Interpreting Gender Bias in Neural Machine Translation: Multilingual Architecture Matters
36th AAAI Conference on Artificial Intelligence
Data de presentació: 28/02/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MOLINA OLIVERAS, FRANCESC
Títol:Allocation designs for massive multiple access with interference cancellation
Data lectura:06/10/2021
Director/a:SALA ALVAREZ, JOSE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Asymptotic performance analysis of successive interference cancellation with dynamic user-decoding order
F. Molina; Sala, J.
IEEE communications letters, ISSN: 1089-7798 (JCR Impact Factor-2020: 3.436; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

Discontinuous user-energy distribution for dynamically ordered successive interference cancellation
F. Molina; Sala, J.
IEEE communications letters, ISSN: 1089-7798 (JCR Impact Factor-2019: 7.6
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Energy allocation design for the satellite return channel of a massive NOMA system with interference cancellation
F. Molina; Sala, J.
IEEE transactions on green communications and networking, ISSN: 2473-2400 (JCR Impact Factor-2019: 1.18; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

Rate allocation in massive multiple access combining successive decoding with error control
54th Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers
Data de presentació: 04/11/2020
Presentació de treball en congressos

Energy-efficient analog beamforming with short packets in millimeter-wave MIMO systems
54th Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers
Data de presentació: 02/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MAHAJAN, ANKUSH
Títol: Machine learning assisted QoT estimation for optical networks optimization
Data lectura:28/09/2021
Tutor/a:SPADARO, SALVATORE
Director/a:MARTINEZ RIVERA, RICARDO VICTOR
Codirector/a:CHRISTODOULOPOULOS, KONSTANTINOS
Codirector/a:MUÑOZ GONZALEZ, RAUL
Menció:Menció Doctorat Internacional + Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Modeling EDFA gain ripple and filter penalties with machine learning for accurate QoT estimation
Mahajan, A.; Christodoulopoulos, K.; Martínez, R.; Spadaro, S.; Muñoz, R.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2020: 4.142; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2020
Article en revista

Quality of transmission estimator retraining for dynamic optimization in optical networks
Mahajan, A.; Christodoulopoulos, K.; Martínez, R.; Muñoz, R.; Spadaro, S.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2019: 7.6
Data de publicació: 01/04/2021
Article en revista

Modeling filtering penalties in ROADM-based networks with machine learning for QoT estimation
2020 Optical Fiber Communications Conference
Data de presentació: 12/03/2020
Presentació de treball en congressos

Improving QoT estimation accuracy with DGE monitoring using machine learning
24th International Conference on Optical Network Design and Modeling
Data de presentació: 19/05/2020
Presentació de treball en congressos

Machine learning assisted EDFA gain ripple modelling for accurate QoT estimation
45th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Modelling multi-vendor transponders performance and optimizing launch power
46th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 10/12/2020
Presentació de treball en congressos

Adaptive and iterative QoT estimator retraining for launch power optimization
2021 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 09/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TABARES GIRALDO, YEISON ALEJANDRO
Títol:Transmission impairments mitigation in next generation coherent optical access networks
Data lectura:08/09/2021
Director/a:PRAT GOMA, JOSEP JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Receptor heterodino independiente de la polarización para señales ópticas moduladas en fase y codificadas diferencialmente
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 24/02/2017
Patent

Field-Trial of a high-budget, filterless, lambda-to-the-user, UDWDM-PON enabled by an innovative class of low-cost coherent transceivers
Presi, M.; Artiglia, M.; Bottoni, F.; Cano, I.; Tabares, Y.; Velasquez, J.; Ghasemi, S.; Polo, V.; Chu, Y.; Prat, J.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2017: 3.652; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2017
Article en revista

1.25–2.5 Gb/s simple nyquist transmitters for coherent UDWDM-PON with enhanced spectral efficiency
Velasquez, J.; Tabares, Y.; Cano, I.; Prat, J.
Fiber and integrated optics, ISSN: 0146-8030 (JCR Impact Factor-2018: 0.525; Quartil: Q4)
Data de publicació: 19/04/2018
Article en revista

Simplified carrier recovery for intradyne optical PSK receivers in udWDM-PON
Tabares, Y.; Ghasemi, S.; Polo, V.; Prat, J.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2018: 4.162; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/04/2018
Article en revista

LUT-free carrier recovery for intradyne optical DPSK receivers in UDWDM-PON
Ghasemi, S.; Tabares, Y.; Polo, V.; Prat, J.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2019: 4.288; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/03/2019
Article en revista

Differential 8-APSK monolithically integrated dual-EML transmitter for flexible coherent PONs
Velasquez, J.; Tabares, Y.; Prat, J.
Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2019: 3.714; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2019
Article en revista

Coherent ultra-dense WDM-PON enabled by complexity-reduced digital transceivers
Tabares, Y.; Ghasemi, S.; Velasquez, J.; Prat, J.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2020: 4.142; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/03/2020
Article en revista

Flexible coherent UDWDM-PON with dynamic user allocation based on limited-tunability lasers
Segarra, J.; Sales, V.; Polo, V.; Tabares, Y.; Prat, J.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2020: 3.984; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

Coherent UD-WDM RoF Fronthaul network with D-EML transmitter and phase-noise robust receiver
Masanas, M.; Tabares, Y.; Prat, J.
IEEE photonics technology letters, ISSN: 1041-1135 (JCR Impact Factor-2019: 5.5
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

Digital pre-emphasis for 10Gb/s with low-cost directly phase-modulated lasers for PONs
Signal Processing in Photonic Communications 2018
Data de presentació: 02/06/2018
Presentació de treball en congressos

Optimized differential detection-based optical carrier recovery for intradyne PSK receivers in udWDM-PON
2018 Optical Fiber Communication Conference and Exposition
Data de presentació: 15/03/2018
Presentació de treball en congressos

Direct phase modulation for UDWDM ONU with beat signals
20th International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 01/07/2018
Presentació de treball en congressos

LUT-Free carrier recovery for intradyne optical DPSK receivers in UDWDM-PON
44th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 23/09/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GONZÁLEZ LÓPEZ, GISELLE
Títol:Wireless sensors embedded in high permittivity lossy media
Data lectura:29/06/2021
Director/a:JOFRE ROCA, LUIS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
3-D printed UWB microwave bodyscope for biomedical measurements
Rashid, S.; Jofre, L.; Garrido, A.; Gonzalez, G.; Ding, Y.; Aguasca, A.; O'callaghan, J.; Romeu, J.
IEEE antennas and wireless propagation letters, ISSN: 1536-1225 (JCR Impact Factor-2019: 3.726; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/02/2019
Article en revista

Resonance-Based microwave technique for body implant sensing
Gonzalez, G.; Jofre, L.; Amorós, S.; Rodríguez-Leor, O.; Galvez Monton, Carolina; Bayés-Genis, A.; O'callaghan, J.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/11/2019
Article en revista

Debye frequency-extended waveguide permittivity extraction for high complex permittivity materials. Concrete setting process characterization
Gonzalez, G.; Blanch, S.; Romeu, J.; Jofre, L.
IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2019: 3.658; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2019
Article en revista

3D-printed UHF-RFID tag for embedded applications
Vidal; Lopez-Villegas, J.; Romeu, J.; Salas, A.; Garcia-Miquel, A.; Gonzalez, G.; Jofre, L.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/08/2020
Article en revista

Wireless sensing of concrete setting process
Gonzalez, G.; Romeu, J.; Cairó, I.; Segura, I.; Ikumi, T.; Jofre, L.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/10/2020
Article en revista

Variable capacitive antenna loading for embedded RFID sensors
13th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 04/2019
Presentació de treball en congressos

Antenna Packaging for In-body Applications
European Conference on Antennas and Propagation
Presentació de treball en congressos

Embedded Sensor Transmission Optimization with a X-Wave mini-Anechoic Chamber
Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Presentació de treball en congressos

Novel microwave technique for coronary stent monitoring
Frontiers in CardioVascular Biomedicine 2020
Presentació de treball en congressos

Antenna packaging for in-body applications
14th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 16/03/2020
Presentació de treball en congressos

Optimal Probe Geometry for Microwave Monitoring during in-Lab ex-vivo Measurements
14th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 19/03/2020
Presentació de treball en congressos

Microwave spectrometry for coronary stent monitoring
Heart Failure 2020
Data de presentació: 05/06/2020
Presentació de treball en congressos

MONITORITZACIÓ NO INVASIVA I NO IONITZANT D’STENTS CORONARIS MITJANÇANT ESPECTROMETRIA DE MICROONES
32 Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia
Data de presentació: 16/09/2020
Presentació de treball en congressos

MONITORIZACIÓN NO INVASIVA Y NO IONIZANTE DE STENTS CORONARIOS MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE MICROONDAS
eCongreso SEC 2020 de la Salud Cardiovascular
Data de presentació: 28/10/2020
Presentació de treball en congressos

Design and characterization of non-planar 3D-printed passive UHF-RFID tag
XXXV Conference on Design of Circuits and Integrated Systems
Data de presentació: 30/11/2020
Presentació de treball en congressos

Microwave spectrometry for the evaluation of coronary stents
ESC Congress 2020 - The Digital Experience
Data de presentació: 28/08/2020
Presentació de treball en congressos

Modulation-Based Functional Monitoring of a Microwave Bio-Tag
XXXVI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MUÑOZ MARTIN, JOAN FRANCESC
Títol:Development of novel instruments and techniques for passive microwave remote sensing
Data lectura:17/06/2021
Director/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The flexible microwave payload-2: A SDR-based GNSS-reflectometer and L-Band radiometer for CubeSats
Muñoz, J.; Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Camps, A.
IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2020: 3.784; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/03/2020
Article en revista

Untangling the incoherent and coherent scattering components in GNSS-R and novel applications
Muñoz, J.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Park, H.; Camps, A.; Rudiger, C.; Walker, J.; Monerris, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/04/2020
Article en revista

Implementation of a testbed for GNSS-R payload performance evaluation
Perez, A.; Muñoz, J.; Querol, J.; Park, H.; Camps, A.
IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2020: 3.784; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/05/2020
Article en revista

Experimental evidence of swell signatures in airborne L5/E5a GNSS-reflectometry
Muñoz, J.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Park, H.; Camps, A.; Rudiger, C.; Walker, J.; Monerris, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/05/2020
Article en revista

Deployment mechanism for a L-band helix antenna in 1-Unit Cubesat
Fernandez, L.; Sobrino, M.; Milian, O.; Aguilella, A.; Solanellas, A.; Badia, M.; Muñoz, J.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Sureda, M.; Camps, A.
Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2020: 2.413; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/09/2020
Article en revista

Analytical computation of the spatial resolution in GNSS-R and experimental validation at L1 and L5
Camps, A.; Muñoz, J.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/11/2020
Article en revista

Snow and ice thickness retrievals using GNSS-R: Preliminary results of the mosaic experiment
Muñoz, J.; Perez, A.; Camps, A.; Ribó, S.; Cardellach Galí, Estel; Stroeve, J.; Nandan, V.; Itkin, P.; Tonboe, R.; Hendricks, S.; Huntemann, M.; Spreen, G.; Pastena, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/12/2020
Article en revista

In-orbit validation of the fmpl-2 instrument—the gnss-r and l-band microwave radiometer payload of the fsscat mission
Muñoz, J.; Fernandez, L.; Perez, A.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Park, H.; Camps, A.; Carnicero, B.; Pastena, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2019: 6.1
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Airborne GNSS-R: A key enabling technology for environmental monitoring
Perez, A.; Muñoz, J.; Park, H.; Camps, A.
IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2019: 7.3
Data de publicació: 2021
Article en revista

Design and Testing of a Helix Antenna Deployment System for a 1U CubeSat
Sureda, M.; Sobrino, M.; Millán, O.; Aguilella, A.; Solanellas, A.; Badia, M.; Muñoz, J.; Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Camps, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.9
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

3Cat-4: combined GNSS-R, L-Band radiometer with RFI mitigation, and AIS receiver for a I-Unit Cubesat based on software defined radio
2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2018
Presentació de treball en congressos

FSSCAT, the 2017 Copernicus Masters’ “ESA Sentinel Small Satellite Challenge” Winner: A Federated Polar and Soil Moisture Tandem Mission Based on 6U Cubesats
2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2018
Presentació de treball en congressos

3Cat-4: a 1U cubesat demonstration GNSS-R mission
2nd URSI Atlantic Radio Science Meeting
Data de presentació: 18/09/2018
Presentació de treball en congressos

The Flexible Microwave Payload-1: a combined GNSS-Reflectometer and L-band Radiometer for the 3Cat-4 Cubesat Mission
IEEE GNSS+R 2019 Specialist Meeting on Reflectometry using GNSS and other Signals of Opportunity
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

The Flexible Microwave Payload-2: A SDR-based GNSS-R instrument for CubeSats
Specialist Meeting on Reflectometry using GNSS and other Signals of Opportunity
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

Real-time Radio Frequency Interference Detection and Mitigation with the Front-End GNSS Interference eXcisor (FENIX)
RFI 2019 Coexisting with Radio Frequency Interference
Data de presentació: 24/09/2019
Presentació de treball en congressos

DEPLOYMENT MECHANISM FOR A L-BAND HELIX ANTENNA IN 1-UNIT CUBESAT
70th International Astronautical Congress
Data de presentació: 25/10/2019
Presentació de treball en congressos

Real-time Radio Frequency Interference Detection and Mitigation in GNSS & GNSS-R Receivers with the Front-End GNSS Interference eXcisor (FENIX)
6th Workshop on Advanced RF Sensors and Remote Sensing Instruments, ARSI’19 & 4th Ka-band Earth Observation Radar Missions Workshop, KEO’19
Data de presentació: 12/11/2019
Presentació de treball en congressos

The Flexible Microwave Payload-2: A SDR-based GNSS-R Receiver and L-band Microwave Radiometer for Cubesatss
6th Workshop on Advanced RF Sensors and Remote Sensing Instruments, ARSI’19 & 4th Ka-band Earth Observation Radar Missions Workshop, KEO’19
Data de presentació: 12/11/2019
Presentació de treball en congressos

The flexible microwave payload -2: Architecture and testing of a combined GNSS-R and L-Band radiometer with RFI mitigation payload for cubesat-based Earth observation missions
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

Proof-of-concept of a federated satellite system between two 6-unit cubeSats for distributed earth observation satellite systems
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

³Cat-4 Mission: a 1-unit cubesat for earth observation with a L-band radiometer and a GNSS-reflectometer using software defined radio
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

The flexible microwave payload -2: design, implementation, and optimization of a GNSS-R and radiometry processor for cubesat-based earth observation missions
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 29/07/2019
Presentació de treball en congressos

Analysis on the feasability of airborne GNSS-R receivers for weather nowcasting and target detection
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 01/10/2020
Presentació de treball en congressos

FFSCAT mission: preliminary results and ice products validation with mosaic campaign data
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

FFSCAT: A CubeSat-based mission for earth observation of the polar regions
2020 Spanish Small Satellites International Forum
Data de presentació: 25/02/2020
Presentació de treball en congressos

RITA: Requirements and Preliminary Design of an L-band Microwave Radiometer, Optical Imager, and RFI detection Payload for a 3U CubeSat
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 29/09/2020
Presentació de treball en congressos

In-orbit validation of the FMPL-2 dual microwave payload onboard the Fsscat Mission
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 15/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GIRBAU XALABARDER, ANDREU
Títol:Sports broadcasting and multiple object tracking with deep learning methods
Data lectura:17/03/2021
Director/a:MARQUES ACOSTA, FERNANDO
Codirector/a:GIRÓ NIETO, XAVIER
Codirector/a:RIUS FERRER, IGNASI
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Tracked instance search
Girbau, A.; Hinami, R.; Satoh, S.
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. ICASSP proceedings, ISSN: 0736-7791 (JCR Impact Factor-2019: 0.672
Data de publicació: 15/04/2018
Article en revista

RVOS: end-to-end recurrent network for video object segmentation
IEEE Computer Society conference on computer vision and pattern recognition. Proceedings, ISSN: 1063-6919 (JCR Impact Factor-2019: 13.396
Data de publicació: 15/06/2019
Article en revista

AUTOR/A:GARCÍA PASTOR, DAVID
Títol:Nonlinear analysis of electro-acoustic frequency-selective devices for communications
Data lectura:09/03/2021
Director/a:MATEU MATEU, JORDI
Codirector/a:COLLADO GOMEZ, JUAN CARLOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Third-Harmonic and intermodulation distortion in bulk acoustic-wave resonators
Garcia, D.; Collado, J.; Mateu, J.; Aigner, R.
IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2019: 3.413; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/12/2019
Article en revista

Role of SiO2 layers in third-order nonlinear effects of temperature compensated BAW resonators
2019 IEEE International Ultrasonics Symposium
Data de presentació: 06/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GIMÉNEZ FEBRER, PEDRO JUAN
Títol:Matrix completion with prior information in reproducing kernel Hilbert spaces
Data lectura:11/02/2021
Director/a:PAGES ZAMORA, ALBA MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Matrix completion and extrapolation via kernel regression
Gimenez, P.; Pagès-Zamora, A.; Giannakis, G.B.
IEEE transactions on signal processing, ISSN: 1053-587X (JCR Impact Factor-2019: 5.028; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2019
Article en revista

Generalization error bounds for kernel matrix completion and extrapolation
Gimenez, P.; Pagès-Zamora, A.; Giannakis, G.B.
IEEE signal processing letters, ISSN: 1070-9908 (JCR Impact Factor-2020: 3.109; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/01/2020
Article en revista

DOA estimation via shift-invariant matrix completion
Garg, V.; Gimenez, P.; Pagès-Zamora, A.; Santamaria, I.
Signal processing, ISSN: 0165-1684 (JCR Impact Factor-2019: 4.384; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Online EM-based distributed estimation in sensor networks with faulty nodes
24th European Signal Processing Conference
Data de presentació: 30/08/2016
Presentació de treball en congressos

Matrix completion of noisy graph signals via proximal gradient minimization
42nd IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Data de presentació: 08/03/2017
Presentació de treball en congressos

Robust clustering of data collected via crowdsourcing
42nd IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Data de presentació: 08/03/2017
Presentació de treball en congressos

Source enumeration via Toeplitz matrix completion
45th IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing
Data de presentació: 08/05/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HUELTES ESCOBAR, ALBERTO
Títol:Synthesis of acoustic wave filters. Ladder and transversal topologies. Towards a practical implementation
Data lectura:05/02/2021
Director/a:COLLADO GOMEZ, JUAN CARLOS
Codirector/a:MATEU MATEU, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Synthesis of acoustic wave filters for enhanced response
International Workshop on Microwave Filters
Data de presentació: 17/04/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KHAN, UMAIR
Títol:Self-supervised Deep Learning Approaches To Speaker Recognition
Data lectura:11/01/2021
Director/a:HERNANDO PERICAS, FRANCISCO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Restricted Boltzmann machine vectors for speaker clustering and tracking tasks in TV broadcast shows
Khan, U.; Safari, P.; Hernando, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/07/2019
Article en revista

Restricted Boltzmann Machine vectors for speaker clustering
International Conference on Advances in Speech and Language Technologies for Iberian Languages
Data de presentació: 21/11/2018
Presentació de treball en congressos

Auto-encoding nearest neighbor i-vectors for speaker verification
20th Annual Conference of the International Speech Communication Association
Data de presentació: 16/09/2019
Presentació de treball en congressos

DNN speaker embeddings using autoencoder pre-training
27th European Signal Processing Conference
Data de presentació: 03/09/2019
Presentació de treball en congressos

I-vector transformation using k-nearest neighbors for speaker verification
45th IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing
Data de presentació: 08/05/2020
Presentació de treball en congressos

Unsupervised training of siamese networks for speaker verification
21st Annual Conference of the International Speech Communication Association
Data de presentació: 25/10/2020
Presentació de treball en congressos

Self-supervised deep learning approaches to speaker recognition: A Ph.D. Thesis overview
Fifth International Conference on Advances in Speech and Language Technologies for Iberian Languages
Data de presentació: 24/03/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PASCUAL BIOSCA, DANIEL
Títol:Design and performance analysis of advanced GNSS-R instruments back-end
Data lectura:21/12/2020
Director/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Codirector/a:PARK, HYUK
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Advanced GNSS-R signals processing with GPUs
Cervelló, O.; Pascual, D.; Onrubia, R.; Camps, A.
IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2020: 3.784; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

L-band vegetation optical depth estimation using transmitted GNSS signals: Application to GNSS-reflectometry and positioning
Camps, A.; Alonso-Arroyo, A.; Park, H.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Querol, J.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Experimental evidences of satellite cross-talk in interferometric GNSS-R during the first field campaign of the Microwave Interferometric Reflectometer
Specialist Meeting on Reflectometry using GNSS and other Signals of Opportunity
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

Preliminary Altimetric and Scatterometric Results with the Microwave Interferometric Reflectometer (MIR) during its first airborne experiment
6th Workshop on Advanced RF Sensors and Remote Sensing Instruments, ARSI’19 & 4th Ka-band Earth Observation Radar Missions Workshop, KEO’19
Data de presentació: 12/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SALEK SHISHAVAN, FARZIN
Títol:From hypothesis testing of quantum channels to secret sharing
Data lectura:14/12/2020
Director/a:RODRIGUEZ FONOLLOSA, JAVIER
Codirector/a:WINTER, ANDREAS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
One-shot capacity bounds on the simultaneous transmission of classical and quantum information
Salek, F.; Anshu, A.; Hsieh, M.; Jain, R.; R. Fonollosa, Javier
IEEE transactions on information theory, ISSN: 0018-9448 (JCR Impact Factor-2019: 3.036; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/10/2019
Article en revista

Single-serving quantum broadcast channel with common, individualized, and confidential messages
Salek, F.; Hsieh, M.; R. Fonollosa, Javier
IEEE transactions on information theory, ISSN: 0018-9448 (JCR Impact Factor-2020: 2.501; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

One-shot capacity bounds on the simultaneous transmission of public and private information over quantum channels
2018 IEEE International Symposium on Information Theory
Data de presentació: 18/07/2018
Presentació de treball en congressos

Publicness, privacy and confidentiality in the single-serving quantum broadcast channel
2019 IEEE International Symposium on Information Theory
Data de presentació: 10/07/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CASAS MANZANARES, NOÉ
Títol:Injection of linguistic knowledge into neural text generation models
Data lectura:14/12/2020
Director/a:RODRIGUEZ FONOLLOSA, JOSE ADRIAN
Codirector/a:RUIZ COSTA-JUSSA, MARTA
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Linguistic knowledge-based vocabularies for Neural Machine Translation
Casas, N.; Costa-jussà, Marta R.; Fonollosa, José A. R.; Alonso, J.; Fanlo, R.
Natural language engineering, ISSN: 1469-8110 (JCR Impact Factor-2020: 1.07; Quartil: Q4)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Extensive study on the underlying gender bias in contextualized word embeddings
Basta, C.; Costa-jussà, Marta R.; Casas, N.
Neural computing and applications, ISSN: 0941-0643 (JCR Impact Factor-2018: 4.664; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

A differentiable BLEU loss. Analysis and first results
6th International Conference on Learning Representations
Data de presentació: 02/05/2018
Presentació de treball en congressos

English-catalan neural machine translation in the biomedical domain through the cascade approach
11th International Conference on Language Resources and Evaluation
Data de presentació: 08/05/2018
Presentació de treball en congressos

Evaluating the underlying gender bias in contextualized word embeddings
1st ACL Workshop on Gender Bias in Natural Language Processing
Data de presentació: 01/08/2019
Presentació de treball en congressos

Leveraging rule-based machine translation knowledge for under-resourced neural machine translation models
Machine Translation Summit XVII
Data de presentació: 19/08/2019
Presentació de treball en congressos

Combining subword representations into word-level representations in the transformer architecture
58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
Data de presentació: 06/07/2020
Presentació de treball en congressos

Syntax-driven iterative expansion language models for controllable text generation
Fourth Workshop Structured Prediction for NLP
Data de presentació: 20/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AMÉZAGA SÀRRIES, ADRIÀ
Títol:Design and implementation of an SDR-based multi-frequency ground-based SAR system
Data lectura:25/11/2020
Director/a:LOPEZ MARTINEZ, CARLOS
Codirector/a:JOVÉ CASULLERAS, ROGER
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
A multi-frequency SDR-based GBSAR: System overview and first results
Amezaga, A.; López-Martínez, C.; Jové, R.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2019: 4.509; Quartil: Q2)
Data de publicació: 21/04/2021
Article en revista

A multi-frequency FMCW GBSAR: system description and first results
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ORO GARCÍA, DAVID
Títol:Parallel scalability of face detection in heterogeneous multithreaded architectures
Data lectura:17/11/2020
Director/a:HERNANDO PERICAS, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:MARTORELL BOFILL, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Work-efficient parallel non-maximum suppression kernels
Oro, D.; Fernandez, C.; Martorell, X.; Hernando, J.
Computer journal, ISSN: 0010-4620 (JCR Impact Factor-2020: 1.494; Quartil: Q3)
Data de publicació: 21/08/2020
Article en revista

AUTOR/A:PUJOL MIRÓ, ALBA
Títol:Learning to extract features for 2D ¿ 3D multimodal registration
Data lectura:18/09/2020
Director/a:RUIZ HIDALGO, JAVIER
Codirector/a:CASAS PLA, JOSEP RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Correspondence matching in unorganized 3D point clouds using Convolutional Neural Networks
Pujol, A.; Casas, J.; Ruiz-Hidalgo, J.
Image and vision computing, ISSN: 0262-8856 (JCR Impact Factor-2019: 3.103; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/03/2019
Article en revista

Interactive registration method for 3D data fusion
2016 International Conference on 3D Imaging
Data de presentació: 13/12/2016
Presentació de treball en congressos

Registration of images to unorganized 3D point clouds using contour cues
25th European Signal Processing Conference
Data de presentació: 29/08/2017
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RAAFAT HOSNY MOHAMED FAHMY, AHMED
Títol:Spatial modulation schemes and modem architectures for millimeter wave radio systems
Data lectura:22/07/2020
Director/a:VIDAL MANZANO, JOSE
Codirector/a:AGUSTIN DE DIOS, ADRIAN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Energy efficient transmit-receive hybrid spatial modulation for large-scale MIMO systems
Raafat Hosny Mohamed Fahm, A.; Sefunç, M.; Agustin, A.; Vidal, J.; Jorswieck, Eduard Axel; Corre, Y.
IEEE transactions on communications, ISSN: 0090-6778 (JCR Impact Factor-2020: 5.083; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Downlink multi-user massive MIMO transmission using receive spatial modulation
Raafat Hosny Mohamed Fahm, A.; Agustin, A.; Vidal, J.
IEEE transactions on wireless communications, ISSN: 1536-1276 (JCR Impact Factor-2020: 7.016; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2020
Article en revista

AUTOR/A:SARMIENTO HERNÁNDEZ, SAMAEL
Títol:Design and optimization of metro-access networks supporting 5G services
Data lectura:26/03/2020
Director/a:LAZARO VILLA, JOSE ANTONIO
Codirector/a:SPADARO, SALVATORE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Random number generation by coherent detection of quantum phase noise
Álvarez, J.; Sarmiento, S.; Lazaro, J.A.; Gene, J. M.; Juan P. Torres
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2020: 3.894; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/02/2020
Article en revista

Split-enabled 350–630 Gb/s optical interconnect with direct detection NOMA-CAP and 7-core multi-core fiber
Sarmiento, S.; Delgado, J.; Altabas, J.A.; Spadaro, S.; Shinada, S.; Furukawa, H.; Vegas, J.; Lazaro, J.A.; Wada, N.
Optics communications, ISSN: 0030-4018 (JCR Impact Factor-2020: 2.31; Quartil: Q3)
Data de publicació: 15/05/2020
Article en revista

Flexible resource provisioning of polarization independent coherent PONs based on non-orthogonal multiple access and multiCAP modulation
Izquierdo, D.; Sarmiento, S.; Barrio, M.; Clemente, J.; Millan, P.; Lazaro, J.A.; Garces, J.I.; Altabas, J.; Puerta, R.; Rommel, S.; Vegas, J.; Tafur, I.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2019: 7.6
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

AUTOR/A:ONRUBIA IBÁÑEZ, RAÚL
Títol:Advanced GNSS-R instruments for altimetric and scatterometric applications
Data lectura:13/03/2020
Director/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Codirector/a:PARK, HYUK
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Vegetation canopy height retrieval using L1 and L5 airborne GNSS-R
Muñoz , F.; Pascual, D.; Onrubia, R.; Park, H.; Camps, A.; Rudiger, C.; Walker, J.; Monerris, A.
IEEE geoscience and remote sensing letters, ISSN: 1558-0571 (JCR Impact Factor-2020: 3.966; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/11/2021
Article en revista

First experimental evidence of wind and swell signatures in L5 GPS and E5A Galileo GNSS-R waveforms
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Parameter considerations for the retrieval of surface soil moisture from spaceborne GNSS-R
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CASAMITJANA DÍAZ, ADRIÀ
Títol:Study of early stages of Alzheimer's disease using magnetic resonance imaging
Data lectura:20/12/2019
Director/a:VILAPLANA BESLER, VERONICA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Detection of amyloid-positive cognitively unimpaired individuals using voxel-based machine learning on structural longitudinal brain MRI
Casamitjana, A.; Petrone, P.; Falcón, C.; Artigues, M.; Operto, G.; Cacciaglia, R.; Molinuevo, J.; Vilaplana, V.; Gispert, J. D.
Alzheimer's & dementia, ISSN: 1552-5260 (JCR Impact Factor-2019: 17.127; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2019
Article en revista

Shared latent structures between imaging features and biomarkers in early stages of Alzheimer's disease: a predictive study
Casamitjana, A.; Petrone, P.; Molinuevo, J.; Gispert, J. D.; Vilaplana, V.
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, ISSN: 2168-2194 (JCR Impact Factor-2019: 5.223; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2019
Article en revista

NeAT: a nonlinear analysis toolbox for neuroimaging
Casamitjana, A.; Vilaplana, V.; Puch, S.; Aduriz, A.; Lopez, C.; Operto, G.; Cacciaglia, R.; Falcón, C.; Molinuevo, J.; Gispert, J. D.
Neuroinformatics, ISSN: 1539-2791 (JCR Impact Factor-2020: 4.085; Quartil: Q2)
Data de publicació: 25/03/2020
Article en revista

Projection to latent spaces disentangles pathological effects on brain morphology in the asymptomatic phase of Alzheimer's disease
Casamitjana, A.; Petrone, P.; Molinuevo, J.; Gispert, J. D.; Vilaplana, V.
Frontiers in Neurology, ISSN: 1664-2295 (JCR Impact Factor-2020: 4.003; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/07/2020
Article en revista

AUTOR/A:DEL OLMO ALÒS, JAUME
Títol:Polar coding for the wiretap broadcast channel
Data lectura:22/10/2019
Director/a:RODRIGUEZ FONOLLOSA, JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Polar coding for confidential broadcasting
Del Olmo, J.; R. Fonollosa, Javier
Entropy, ISSN: 1099-4300 (JCR Impact Factor-2018: 2.419; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/01/2020
Article en revista

Polar coding for common message only wiretap broadcast channel
2019 IEEE International Symposium on Information Theory
Data de presentació: 11/07/2019
Presentació de treball en congressos

Polar coding for the wiretap broadcast channel with multiple messages
IEEE International Symposium on Information Theory 2020
Data de presentació: 22/06/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MAYORAL LÓPEZ DE LERMA, ARTURO
Títol:Integrated IT and SDN Orchestration of multi-domain multi-layer transport networks
Data lectura:25/07/2019
Tutor/a:JUNYENT GIRALT, GABRIEL
Director/a:MUÑOZ GONZALEZ, RAUL
Codirector/a:VILALTA CAÑELLAS, RICARD
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Multi-layer service provisioning over resilient software-defined partially disaggregated networks
Mayoral, A.; López, V.; López, M.; García, D.; González de Dios , O.; Aguado, A.; Szwedowski, R.; Mrówka, K.; Marques, F.; Stevkovski, Z.; Verchere, D.; Pham Van, Q.; Tancevski, L.; J. Fernández-Palacios
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2020: 4.142; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/01/2020
Article en revista

Gap analysis on open models for partially-disaggregated SDN optical transport environments
2019 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 03/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GUTIÉRREZ ANTUÑANO, MIGUEL ÁNGEL
Títol:Doppler wind LIDAR systems data processing and applications: An overview towards developing the new generation of wind remote-sensing sensors for off-shore wind farms
Data lectura:08/07/2019
Director/a:ROCADENBOSCH BURILLO, FRANCISCO
Codirector/a:TIANA ALSINA, JORDI
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Estimation of wave period from pitch and roll of a lidar buoy
Salcedo, A.; Rocadenbosch, F.; Gutierrez, M.; Tiana-Alsina, J.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 5.0
Data de publicació: 12/02/2021
Article en revista

Motional behavior estimation using simple spectral estimation: application to the off-shore wind lidar
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Offshore Doppler Wind LiDAR assessment of atmospheric stability
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Floating Doppler Wind Lidar measurement of wind turbulence: a cluster analysis
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BARRAGÁN CUESTA, RUBÉN
Títol:Lidar remote sensing and co-operative observations: Processing methods and aerosol radiative transfer
Data lectura:05/07/2019
Director/a:ROCADENBOSCH BURILLO, FRANCISCO
Codirector/a:SICARD, MICHAËL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Two-dimensional mineral dust radiative effect calculations from CALIPSO observations over Europe
Granados, M.; Sicard, M.; Papagiannopoulos, N.; Barragan, R.; Bravo, J.; Nicolae, D.
Atmospheric chemistry and physics, ISSN: 1680-7324 (JCR Impact Factor-2019: 2.601; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/10/2019
Article en revista

Ceilometer-based rain-rate estimation: A case-study comparison with S-band radar and disdrometer retrievals in the context of VORTEX-SE
Rocadenbosch, F.; Barragan, R.; Frasier, Stephen J.; Waldinger, J.; Turner, D.D.; Tanamachi, R.; Dawson, D.
IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2020: 5.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Concept design of a multiwavelength aerosol lidar system with mitigated diattenuation effects and depolarization-measurement capability
27th International Laser Radar Conference
Data de presentació: 09/07/2015
Presentació de treball en congressos

Direct, longwave radiative forcing of mineral dust: improvement of its estimation by means of tools recently developed by the EARLINET community
27th International Laser Radar Conference
Data de presentació: 05/07/2015
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SALVADOR AGUILERA, AMAIA
Títol:Computer vision beyond the visible: Image understanding through language
Data lectura:27/06/2019
Director/a:GIRÓ NIETO, XAVIER
Codirector/a:MARQUES ACOSTA, FERNANDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Mask-guided sample selection for semi-supervised instance segmentation
Bellver, M.; Salvador, A.; Torres, J.; Giro, X.
Multimedia tools and applications, ISSN: 1380-7501 (JCR Impact Factor-2020: 2.757; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/07/2020
Article en revista

Recipe1M+: a dataset for learning cross-modal embeddings for cooking recipes and food images
Marín, J.; Biswas, A.; Ofli, F.; Hynes, N.; Salvador, A.; Aytar, Y.; Weber, I.; Torralba, A.
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, ISSN: 0162-8828 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
11/05/202231/12/2022L’objecte d’aquest contracte és el desenvolupament de les actuacions en l’àmbit de la temàtica de “AI/ML aplicat a RRM en xarxes mòbils 5G i 6G”, segons es descriu al Protocol Tècnic que s’incorpora cFUNDACIÓ i2CAT
02/05/202202/09/2022Consultoria sobre estimació orbital precisa de satèl·lits GEOSARPOLITECNICO DI MILANO
20/04/202203/10/2022Collaboration contract of concept and technology development of Coherent Array Receiver for optical link augmentation (CAROLINA)Airbus Defence and Space Netherland
01/04/202231/07/2022El objeto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en la investigación de métodos de detección de género en caras y cuerpos humanos mediante el uso de cámaras RGBVIUME WARDROBE, SOCIEDAD LIMITADA
24/03/202231/12/2022Contracte de col.laboració en TDA 5G RuralFUNDACIÓ i2CAT
15/03/202230/06/2022Contracte de col·laboració per a l'edició i elaboració, tot integrant el contingut de les organitzacions participants i altri, del document del Pla d’impuls de recerca i desenvolupament de la tecnologFUNDACIÓ i2CAT
21/02/202220/02/2024Proyecto InPerceptALTRAN INNOVACIÓN,S.L.U.
15/02/202230/06/2023Alba L-Band Antenna for Next GenerationCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
09/02/202231/07/2022GLobal MonItoring of MicroPlastics using GNSS- Reflectometry (GLIMPS) Project: experiment carried out in the ‘Atlantic Basin’ at Deltares (NL), as well as to analyse the results obtained and deliver aDEIMOS SPACE UK LIMITED
02/02/202201/02/2024ESA Contract No. 4000136726/21/NL/MGu with Universitat Politècnica de Catalunya - Tuneable Acoustic FilterESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/02/202201/02/2024Contrato de colaboración para medidas de antenas en los laboratorios de Antennalab.SPIRE GLOBAL UK LTD
17/01/202230/06/2022Digital Twin en Mobilitat Urbana. Digitalització Aplicada a la Mobilitat Urbanaamb el focus en/'Strategy for a New CARNET Digital Twin Urban Mobility Model-DigiTwinUPC/'FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/01/202231/12/2023Soporte y asesoría en la customización de los diseños de antenas avanzados teniendo en cuenta los requisitos específicos derivados de la aplicación en concreto de monitorización de la cabina.IDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/202231/12/2024Herramienta de ayuda a la planificación de servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Desarrollo de un gemelo digital de red para soporte de la planificación de servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Atracción de talento y educación en tecnologías y servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2022ADVANCED ACTIVE SAFETY SOLUTIONS FOR MICRO-MOBILITY VEHICLESEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
14/12/202131/12/2021Sponsorship Deep Learning BCN Symp. 2021FACEBOOK
10/12/202131/12/2022Analysis, design and prototyping of a mmWave Reconfigurable Multi-beam Antenna Repeater to give coveragebto a cellular network deployment, including beam conformation& selection and radiating and switHUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.
01/12/202130/11/2024Robots para la asistencia continua y personalizada capaces de explicar-se a si mismosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2023Cámara polarimétrica de división de apertura para imagen en medios turbiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2023Prueba de cOncepto de una solución para compaRTir la Red de Acceso radio basada en Inteligencia arTificialAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/11/202128/11/2023Dynamic slice-split management (SESAME)HUAWEI TECHNOLOGIES SWEDEN AB
24/11/202124/11/2021A Communication Device and Signal Processing Method
02/11/202131/01/2022Técnicas de aprendizaje para problemas de sesgo de géneroTELEFONICA I + D, S.A.UNIP.
07/10/202107/10/2021Método para medida de la intención de paso en medios de control de acceso y programas de ordenador del mismo
07/10/202107/10/2021Método para evaluar la atención de un sujeto que transita por una determinada zona y programas de ordenador del mismo
01/10/202130/09/2024Beca doctorat INPhINIT RetainingFUNDACIO LA CAIXA
01/10/202130/09/2024Movilidad en la ciudad del futuro. Preparar a las ciudades para la nueva movilidad 2030 a través de las 4 universidades politécnicas españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/09/202131/12/2021AI and Music S+T+ARTS FestivalAbleton AG
15/09/202131/05/2022Development and implementation of a CFR (crest factor reduction) algorithm aimed to reduce the PAPR (peak to average power ratio) of communications signalsSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
15/09/202115/09/2021Light sheet-based imaging device with extended depth of field
01/09/202131/12/2021Asesoramiento para la dotación de un laboratorio de selección y calibración de sensores microfónicos susceptibles de ser incorporados a los productos que comercializa la empresa.ACTREG
01/09/202131/08/2024Enfoques sinérgicos para una nueva generación de productos y aplicaciones de observación de la TierraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Inteligencia artificial insesgada y explicable para imágenes médicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024AI-powered Intent-Based packet and Optical transport Networks and edge and cloud computing for beyond 5GAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Acceso Radio inTeligente con Integración de diSposiTivos de usuarioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Técnicas Radar para la Observación Continua de la Tierra: Sistemas y ProcesadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Investigación en futuras redes totalmente optimizadas mediante inteligencia artificial-BAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Aprendizaje Profundo Eficiente para Secuencias de Video y Nubes de PuntosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Resonadores y filtros electro-acústicos para aplicaciones 5G sub-6 GHzAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Dispositivos asistidos por técnicas de deep y machine learning para transceptores de radiofrecuencia altamente eficientesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/08/202131/01/2023Detectability of humpback and gray whales in satellite imagery off California.The Nature Conservancy
20/07/202130/06/2022Desenvolupament de les actuacions en l'àmbit de la temàtica “Space Communications/'FUNDACIÓ i2CAT
15/07/202115/07/2022AI&MUSICADVANCED MUSIC SL
05/07/202131/12/2021Teach course(s) to CUMT undergraduate students on the subject of Remote Sensing, conduct online academic exchange, supervise PhD students.El total final a facturar dependrà del nimbre d'activitats feChina University of Mining and Tech
01/07/202130/11/2022HIGH-TECH AND AFFORDABLE 5G NETWORK ROLL-OUT TO EVERY CORNERCommission of European Communities
01/07/202101/07/2024Ciberseguridad Vehicular en el Ecosistema IoT en Smart CitiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/06/202130/06/2024Antennae Resilient Technologies and SystemsCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/06/202131/12/2023Consultoria diseño y fabricación del radiómetro de microondas de la misión CIMR (Copernicus Imaging Microwave Radiometer) y curso de formaciónThales Alenia Space
01/06/202131/12/2021UPC and CUMT will establish research cooperation on:(1)carrying out joint research projects;(2)exchange of faculty members depending on financial abilities of the partners;(3)exchange of sci publicChina University of Mining and Tech
13/04/202128/02/2022Estudio sobre la necesidad de modificar los procedimientos de control de los niveles de emisiones radioeléctricas de las estaciones base por la incorporación de la tecnología 5G.COL.OFICIAL INGEN. DE COMUNICACION
13/04/202113/04/2021Multinlingual translator
01/04/202128/02/2025Solutions for Sustainable Access to Atmospheric Research FacilitiesCommission of European Communities
15/03/202115/03/2024Desenvolupament de nous algorismes de Fully-Focused Delay-Doppler Processing (FF-DDP) per a la millora de la resolució actual de les dades d’altimetria radarAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/202128/02/2025Industrial Doctorate Training Network on Future Wireless Connected and Automated Industry enabled by 5GCommission of European Communities
23/02/202123/02/2021A method and a system for detecting microweve signals which carry information of the functional dynamics of biological particles
01/01/202131/12/2023MOVILIDAD 2030ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/01/202131/12/2021WUM- Women in Urban Mobility (WUM).EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2025EUROfusionCommission of European Communities
18/12/202031/12/2022Expert Consultancy AgreementBeijing Xiaomi Mobile Software Co.,
17/12/202030/11/2023Evaluate the viability of Coated Conductors (CC) tapes as elements for the beam screen for FCC-hhbased on the results obtained in the previous phase.CERN (Organització Europea per a la
15/12/202015/12/2023Organitzation of anual public international academic conference-workshop on the next generation optical communication network Evolution and Key Enabling Technologies, during three years.HUAWEI TECHNOLOGIES Duesseldorf Gmb
15/12/202015/12/2023Injection molded antennas for mass productionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202030/11/2025 Lifelong UNiversal lAnguage RepresentationEuropean Research Council (ERC)
10/11/202010/11/2020FILTRAW: Software for the synthesis of acoustic filters in ladder configuration
01/11/202031/10/2021El objeto del presente Contrato es determinar las condiciones en las que la Empresa podrá acceder a los Laboratorios que se especifican a continuación de la UPC para la realización de ensayos relacionMIWENDO SOLUTIONS, S.L
01/10/202031/12/2023desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial visualPALEX MEDICAL, S.A.
01/10/202031/03/2022Es tractar d'emprar algorismes de Deep Learning per tal d'estimar les audiències de sèries de TV i películes basant-se en elements audiovisuals com el tràiler, l'audio, els pòsters de publicitat, etc.UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/10/202031/12/2020Acoustic wave filter synthesis toolESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/09/202031/12/2020L'objecte del conveni és la realització del projecte de recerca en l'àmbit de l'arquitectura de la mobilitat, que porta per títol/'ARTIFICIAL VISION FOR KICK SCOOTERS/'. El projecte desenvoluparà una pFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/08/202006/08/2023Implementación de medicina personalizada en pacientes con melanoma maligno asistidos por inteligencia artificialLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
15/07/202013/07/2021Thermally controlled ONUs for continuous multiple access in high-quality 50G PON. Huawei Agreement No: YBN2020075039HUAWEI TECHNOLOGIES Duesseldorf Gmb
02/07/202031/01/2021Research image enhancement technologies better adapted to realistic broadcasting uses, addressing any inconsistencies when applying colourisation on still images, as well as powering the ability to geBBC
01/07/202031/01/2021L'objectiu del projecte consisteix en el desenvolupament de sistemes de mesura per a lacaracterització de materials (constant dielèctrica) per a ús en sistemes d'automoció com podenser, radio FM, coZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2024SMOS Expert Support Laboratory (ESL) for SMOS Level 1 and Level 2 over Land, Ocean and IceDeimos Engenheria
17/06/202017/06/2020CRF design tool. Four order Filters based on two identical CRF sections
01/06/202031/05/2023Sistemas radiantes x-Wave integradas de comunicaciones y sensorización
01/06/202001/06/2021Envelope Tracking PAsHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
01/06/202031/05/2023Avances en codificación y procesado de señal para la sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Métodos robustos para inferencia estadística, integridad de datos y gestión de interferencia - 2AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Arquitecturas avanzadas de Aprendizaje Profundo aplicadas al Procesado de Voz, Audio y LenguajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Tecnologías radio para comunicaciones ubicuas en la evolución de 5G a 6GAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2020EIT InnoEnergy Customised course on spoken and oral communication skills for engineersEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
02/04/202002/04/2020AWR library nonlinear BAW components
20/03/202019/03/2021Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environments (YEAR 2)GOOGLE
01/03/202001/08/2023“A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones en aPARKAmientos confiables y ciberSegurosADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
28/02/202031/05/2021Realització de campanya de monitoratge permanent radar de conreus controlats en camp de test de la ESAB. En el projecte participen investigadors de CommSensLab - RSLAB del Dept. de TSC i InvestigadorsEUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) - ESTEC
01/02/202031/01/2021Prestación de labores de asesoramiento técnico y de representaciónde SATELIOT ante el organismo de estandarización 3GPP.SATELIO IOT SERVICES, S.L.
01/01/202031/12/2021COMONSENS NetworkAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2023Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Implementation ProjectCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2022Sinergia de teledetección pasiva y activa para la investigación de las interaciones aerosoles-nubes (RESA-CI)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202001/01/2023Advanced Bulk Wave Acoustic Modeling IVQorvo, Inc
31/12/201931/12/2021Deployable Reflector Antenna for Cubesat MissionsCOMET INGENIERIA SL
22/11/201931/12/2019Sponsorship Deep Learning BCN Symposium (Barcelona, Thursday 19th & Friday 20th of December 2019)Facebook Ireland Limited
18/11/201930/11/2020Virtual Market Image Analysis (VMIA)UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/11/201931/07/2022Beyond 5G multi-tenant private networks integrating Cellular, WiFi, and LiFi, Powered by ARtificial Intelligence and Intent Based PolicYCommission of European Communities
21/10/201931/12/2019Advising and leading the Company on the successful development of the so-called balanced tangential method-of-moment formulation for the EM scattering analysis of perfectly conducting plates (or similALTAIR SOFTWARE AND SERVICES SL
01/10/201930/09/2022Beca de Doctorat INPhINITFUNDACIO LA CAIXA
03/09/201931/12/2019Anàlisi teòric i la seva aplicació en un prototip del concepte “Multi-Element Antenna Beamforming into the automotive sector”.
01/09/201931/07/2020Research and development of Optical Area Networks for Vehicles.ALTRAN INNOVACIÓN,S.L.U.
01/09/201931/12/2019El objeto del convenio es el estudio e implementación de un módulo “software” para llevar a cabo la estimación de canal en el enlace de bajada (downlink) de un sistema de comunicaciones móviles 4G (esSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
01/09/201931/08/2022GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/08/201931/12/2019Curs tècnic en eines i tecnologies de xarxes mòbils 5GSERV. D'OCUPACIÓ CATALUNYA
24/07/201911/10/2022Improvement in the Precision of InSAR Time-Series exploiting In-Situ Sensors and Optical DataAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
08/07/201903/06/2020Deep learning applied to video analysisToshiba Research Europe Limited
28/06/201915/09/2022Action RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201915/09/2022Image UnderstandingAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201915/09/2022Multimodal Speech RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/06/201910/06/2019Software tool for the Synthesis of Transversal Filters
01/06/201931/12/2020Habilitando una gestión holística de recursos de comunicación/computación/caché mediante cobertura tridimensionalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/12/2019Royalties for sales of Language ResourcesELDA
24/05/201924/05/2019ECG Synchronizer - Source Code
02/05/201902/10/2019Recompte i control d'arribada de participants en la línia de meta de curses atlètiquesDAPCOM-DATA SERVICES SL
01/05/201931/10/2019Sistema integrat per a la detecció de vehicles pesats en movimentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/05/201931/10/2019SISTEMA INTEGRAT PER A LA DETECCIÓ DE VEHICLES PESATS EN MOVIMENTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/04/201911/07/2022Mobile Communication Technology 5G
23/04/201921/05/2019Assessorament en el disseny, fabricació i caracterització d'una antena que cobreixi les bandes de 698-960 MHz i 1710-2700MHzAKO ELECTROMECÀNICA S.A.
10/04/201910/04/2020Recerca i desenvolupament en l'àmbit de la mesura de les característiques dielèctriques i resposta de sistemes de radar een la banda de freqüències mil·limètriquesZANINI AUTO GRUP, S.A.
29/03/201929/03/2020Knowledge-based wireless network planning and optimizationSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
22/03/201928/02/2022Development of GRASP radiative transfer code for the retrieval of aerosol microphysics vertical-profiles from space measurements and its impact in ACE missionCommission of European Communities
20/03/201919/03/2020Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environmentsGOOGLE
01/03/201931/12/2020MANAGEMENT OF RADIO ACCESS NETWORK SLICING WITH MULTI-APPLICATION CONCURRENCYCommission of European Communities
01/03/201930/06/2019Projectes d'investigació i desenvolupament en l'àrea d'aplicacions dels llenguatge i de la parlaFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/201928/02/2020Projecte d'aula informàtica a una escola del SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d’un sistema de baix cost per al diagnòstic de malària, tuberculosi i malalties tropicals desateses a través d’imatges de microscopi.Centre Cooperació per al Desenvolupament
28/01/201928/02/2019contrato de R+D AST SCIENCEAST&SCIENCE IBERIA, SOCIEDAD LIMITA
01/01/201930/09/2019Deep learning generative algorithms fos speech synthesisTELEFONICA I + D, S.A.UNIP.
01/01/201931/12/2021A European AI On Demand Platform and EcosystemCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020EUROfusion - Image Processing for Plasma Facing Components ProtectionCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Sensing with pioneering opportunistic techniquesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022RED OPTICA COHERENTE VERSATILAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Robótica en la Nube y el Impacto de las Redes 5G en la Fábrica del Futuro. Subproyecto UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Representación Universal del Lenguaje aprendida automáticamenteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Cátedra Telefónica - 4
01/01/201931/12/2022Integrating wireless communication engineering and machine learningEuropean Commission
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201930/09/2022NUEVOS EFECTOS EN PLATAFORMAS DE GUIAS DE ONDA ANISOTROPASAgencia Estatal de Investigación
01/12/201830/09/2019Processament digital de imatges per l'anàlisi automàtic de continguts audiovisuals 2UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
31/10/201831/10/2023Beques doctorat INPhiNIT - Fundació Bancària La CaixaFUNDACIO LA CAIXA
01/10/201828/02/2019Acoustic Transversal FiltersESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
07/09/201807/09/2018Method and system for signal processing
01/08/201817/01/2020Phase A/B1 of passive microwave imaging mission L1B processor development.CONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/07/201831/12/2019HTSCoated Conductors for FCC beam screenCERN (Organització Europea per a la
01/07/201830/09/2018Development of an annotated textual corpus in Spanish and Catalan for cyberbullying detection among children and adolescentsSAFETONET LIMITED; FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
08/06/201808/06/2018Filter circuits having acoustic wave resonators in a transversal configuration
01/05/201831/08/2018Projecte d'R+D referent a sistemes de medició de pes i marcatge de porcs.AGROPECUARIA SANT SALVADOR SCP
25/04/201825/09/2018Suport al disseny, suport al desenvolupament i assessorament pel sistema d'anàlisi amb deep learning del bot d'una pilota de tennis a partir d'imatges de video.FOXTENN BGREEN SL
11/04/201830/06/2019Advance receiver for future L-band radiometerTRYO AEROSPACE FLIGHT
02/04/201802/04/2018Sistema y método para la detección y eliminación en tiempo real de interferencias de radiofrecuencia
01/04/201831/01/2019Disseny i mesura de materials plàstics per a aplicacions per a radoms en automoció.ZANINI AUTO GRUP, S.A.
07/03/201807/03/2018Scaling factor calculation for the nonlinear performance of acoustic resonators
01/03/201829/02/2020Federated satellite system 6U tandem mission for sea ice and soil moisture monitoringDEIMOS ENGENHARIA SA
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O003 Projecte TIC a Bretawati, NepalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S002 AUCOOP com a eina de la UPC per a sensibilitzar i involucrar alumnes en activitats de cooperacióCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
20/02/201830/06/2019Research agreement on investigation of nonlinear effects in connectorsHUAWEI TECHNOLOGIES SWEDEN AB
09/02/201809/08/2021Combinació de models neuronals amb models estadístics en traducció automàticaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/02/201829/10/2021Deep learning for video analytics in sport eventsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201830/09/2021Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digital-BAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Mejoras de las características de nivel 1 de SMOS y futuras misionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Sobre la continuidad de las misiones satelitales de banda L: nuevos paradigmas en productos y aplicaciones.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Softwarización y optimización automática de redes de acceso radio 5G multi-tenantAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Sensores para aplicaciones multi-escala en teledetecciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Soluciones Avanzadas de Procesado Digital de Señal para Componentes y Sistemas de Nueva Radio 5G Energética yAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2021CogniTive 5G application-aware optical metro netWorks Integrating moNitoring, data analyticS and optimizationAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Sensores gravimétricos de gases basados en resonadores electro-acústicos de AIN para aplicaciones en temperaturas extremasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Desenvolupament de sensors RFID de temperatura i altres optimitzats per a treballar a l'interior del formigó
01/01/201831/12/2018Assesorament a la recerca en RF i sistemes de microonesCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201831/12/2020Laboratorio de integración avanzada en bandas milimétricas para comunicaciones xG, biosensores y aplicaciones espacialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020001-P-001644_ Agrupació Emergent en Tecnologies Quàntiques de Catalunya (QUANTUM)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
15/12/201730/06/2019ITERATE:digiTal prE-distortion foR multi-AnTenna wavEformsCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/12/201730/11/2020Consultoria de un sistema de traducción automática basado en redes neuronales y modelos estadísticos.LUCY SOFTWARE IBERICA SL
01/12/201731/10/2021Autonomous lifelong learning intelligent systemsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201731/05/2018Creación de un sistema de clasificación de dermatoscopias para la detección y evaluación de riesgo de posibles melanomas.IDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/11/201731/03/2018Estudi de viabilitat d'una eina d'anàlisi d'imatge que permeti detectar lesions d'acne mitjançant el telèfon mòbil.COACHMETICS, S.L.
09/10/201709/10/2017Method for determining altering parameters for altering the optical features of an optical element for compensation of distortions in a beam for optical free-space communication
01/10/201731/03/2021Future Optical Networks for Innovation, Research and Experimentation (ONFIRE)European Commission
01/10/201730/09/2018Spoken to sign language translation using neural networksFACEBOOK
01/10/201731/08/2021Future Optical Networks for Innovation, Research and ExperimentationCommission of European Communities
01/10/201730/04/2018Gaze scanpath prediction with adversarial trainingDUBLIN CITY UNIVERSITY
20/09/201720/09/2017Stent monitoring
28/07/201714/04/2021Traducció automàtica neuronal hibriditzada amb traducció automàtica basada en reglesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/07/201714/04/2021Deep learning for 3D Reconstruction and simulation of aesthetic proceduresAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/07/201722/07/2019Front-End GNSS Interference eXcisorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/07/201706/07/2017Transmisor ópitco con modulación dual de fase y amplitud
01/07/201730/06/2020Traducción automática neuronal y hibridación con el sistema de reglasLUCY SOFTWARE IBERICA SL
01/07/201730/06/2021Unitat d'Excel·lència/'María de Maeztu/': Grup de recerca en Teledetecció, Antenes, Microones i SuperconductivitatMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
23/06/201723/12/2017Photonic phd Global acitivities supportIRT SAINT EXUPÉRY
19/06/201718/09/2019Potencial od spaceborn GNSS-R for land applicationsUniversità di Roma La Sapienza
12/06/201703/10/2017Concepción y formulación de una propuesta de coordinación de frecuencias en la banda de 700 MHz en la frontera entre México y Estados UnidosALTAN REDES
08/06/201708/06/2017Acoustic Wave Filters in Transversal Configuration
06/06/201705/12/2020Large scale video tagging with knowledge basesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201730/11/2019Embedded Network Services for 5G ExperiencesCommission of European Communities
01/06/201730/06/2020End-to-End Cognitive Network Slicing and Slice Management Framework in Virtualised Multi-Domain, Multi-Tenant 5G NetworksCommission of European Communities
01/06/201730/09/2020METRO High bandwidth, 5G Application-aware optical network, with edge storage,Commission of European Communities
31/05/201731/05/2017Sistema y procedimiento para la determinación de órbitas de satélites
11/05/201711/05/2017Method for upscaling an image and apparatus for upscaling an image
14/04/201731/01/2019CFR and DPD techniques for nonlinear broadband and efficient amplification architecturesHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
06/04/201706/04/2017Diffraction2D
31/03/201731/03/2017Método y sistema de medida de parámetros eléctricos de dispositivos de radiofrecuencia bajo condiciones de alta potencia
30/03/201730/04/2018GMV Scientific Support for passive microwawes- Instrument and level 1 processing modellingGMV Innovating Solutions
13/03/201731/03/2017SAOCOM Companion satellite payload bistatic calibration phases B2 and C/DCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/03/201701/05/2017Desarrollo de un sistema de traducción automática neuronal y uno estadístico para la dirección de castellano a inglés y ofrecer los resultados en base a medidas automáticas estándares.AUTOMATIC-TRANS, SL
01/03/201728/02/2019Radio climatology models of the ionosphere: status and way forwardONERA - 775 722 879 RCS Evry
26/02/201731/07/2019Low side LevelCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
24/02/201724/02/2017Receptor heterodino independiente de la polarización para señales ópticas moduladas en fase y codificadas diferencialmente
21/02/201720/06/2017Estudi de viabilitat d'un sistema de monotorització de pacients basat en la tecnología UWB amb seguiment de la posició del pacient.DATALONG 16 HEALTHCARE
01/02/201731/01/2018Disseny i mesura de materials plastics per aplicacions per a radoms en automocióZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/02/201731/01/2018Superacion de los limites de la tecnologia electroacústicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/01/201727/01/2017Constellation multiplexing and non-orthogonal multiple access based on carrierless amplitude phase modulation
25/01/201724/01/2020Estudi de capacitat de les dades Sentinel 1A/B per classificació aprofitant mapes de coherència interferomètrica i la seva evolució temporal en el marc del projecte/'SEOM-S14SCI Land SInCohMap/'DARES TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201731/12/2019ACTRIS PPP- Aerosols, Clouds and Trace gases Preparatory Phase ProjectCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Advanced Bulk Accoustic Wave Modelling III CSCTriQuint Semiconductor, Inc
01/01/201731/12/2017Activitats consulta en RFCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201731/12/2019Advanced Bulk Wave Acoustic Modeling IIIQorvo
01/01/201731/12/2018Administrative services agreement for IEEEINSTITUT FOR ELECTRIC AND
01/01/201731/12/2018Cátedra/'Análisis de la evolución y tendencias futuras de la sociedad de la información/'
01/01/201730/09/20212017 SGR 1400 Nonlinear and Quantum Photonics GroupAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/09/201331/05/2023Desenvolupament de software i llicència d'ús GRECO 2013SAAB AB
07/04/199331/05/2023Graphical RCS AlgorithmARCON corporation

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
11/05/202231/12/2022L’objecte d’aquest contracte és el desenvolupament de les actuacions en l’àmbit de la temàtica de “AI/ML aplicat a RRM en xarxes mòbils 5G i 6G”, segons es descriu al Protocol Tècnic que s’incorpora cFUNDACIÓ i2CAT
02/05/202202/09/2022Consultoria sobre estimació orbital precisa de satèl·lits GEOSARPOLITECNICO DI MILANO
20/04/202203/10/2022Collaboration contract of concept and technology development of Coherent Array Receiver for optical link augmentation (CAROLINA)Airbus Defence and Space Netherland
01/04/202231/07/2022El objeto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en la investigación de métodos de detección de género en caras y cuerpos humanos mediante el uso de cámaras RGBVIUME WARDROBE, SOCIEDAD LIMITADA
24/03/202231/12/2022Contracte de col.laboració en TDA 5G RuralFUNDACIÓ i2CAT
15/03/202230/06/2022Contracte de col·laboració per a l'edició i elaboració, tot integrant el contingut de les organitzacions participants i altri, del document del Pla d’impuls de recerca i desenvolupament de la tecnologFUNDACIÓ i2CAT
21/02/202220/02/2024Proyecto InPerceptALTRAN INNOVACIÓN,S.L.U.
15/02/202230/06/2023Alba L-Band Antenna for Next GenerationCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
09/02/202231/07/2022GLobal MonItoring of MicroPlastics using GNSS- Reflectometry (GLIMPS) Project: experiment carried out in the ‘Atlantic Basin’ at Deltares (NL), as well as to analyse the results obtained and deliver aDEIMOS SPACE UK LIMITED
02/02/202201/02/2024ESA Contract No. 4000136726/21/NL/MGu with Universitat Politècnica de Catalunya - Tuneable Acoustic FilterESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/02/202201/02/2024Contrato de colaboración para medidas de antenas en los laboratorios de Antennalab.SPIRE GLOBAL UK LTD
17/01/202230/06/2022Digital Twin en Mobilitat Urbana. Digitalització Aplicada a la Mobilitat Urbanaamb el focus en/'Strategy for a New CARNET Digital Twin Urban Mobility Model-DigiTwinUPC/'FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/01/202231/12/2023Soporte y asesoría en la customización de los diseños de antenas avanzados teniendo en cuenta los requisitos específicos derivados de la aplicación en concreto de monitorización de la cabina.IDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/202231/12/2024Herramienta de ayuda a la planificación de servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Desarrollo de un gemelo digital de red para soporte de la planificación de servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Atracción de talento y educación en tecnologías y servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2022ADVANCED ACTIVE SAFETY SOLUTIONS FOR MICRO-MOBILITY VEHICLESEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
14/12/202131/12/2021Sponsorship Deep Learning BCN Symp. 2021FACEBOOK
10/12/202131/12/2022Analysis, design and prototyping of a mmWave Reconfigurable Multi-beam Antenna Repeater to give coveragebto a cellular network deployment, including beam conformation& selection and radiating and switHUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.
01/12/202130/11/2024Robots para la asistencia continua y personalizada capaces de explicar-se a si mismosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2023Cámara polarimétrica de división de apertura para imagen en medios turbiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2023Prueba de cOncepto de una solución para compaRTir la Red de Acceso radio basada en Inteligencia arTificialAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/11/202128/11/2023Dynamic slice-split management (SESAME)HUAWEI TECHNOLOGIES SWEDEN AB
24/11/202124/11/2021A Communication Device and Signal Processing Method
02/11/202131/01/2022Técnicas de aprendizaje para problemas de sesgo de géneroTELEFONICA I + D, S.A.UNIP.
07/10/202107/10/2021Método para medida de la intención de paso en medios de control de acceso y programas de ordenador del mismo
07/10/202107/10/2021Método para evaluar la atención de un sujeto que transita por una determinada zona y programas de ordenador del mismo
01/10/202130/09/2024Beca doctorat INPhINIT RetainingFUNDACIO LA CAIXA
01/10/202130/09/2024Movilidad en la ciudad del futuro. Preparar a las ciudades para la nueva movilidad 2030 a través de las 4 universidades politécnicas españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/09/202131/12/2021AI and Music S+T+ARTS FestivalAbleton AG
15/09/202131/05/2022Development and implementation of a CFR (crest factor reduction) algorithm aimed to reduce the PAPR (peak to average power ratio) of communications signalsSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
15/09/202115/09/2021Light sheet-based imaging device with extended depth of field
01/09/202131/12/2021Asesoramiento para la dotación de un laboratorio de selección y calibración de sensores microfónicos susceptibles de ser incorporados a los productos que comercializa la empresa.ACTREG
01/09/202131/08/2024Enfoques sinérgicos para una nueva generación de productos y aplicaciones de observación de la TierraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Inteligencia artificial insesgada y explicable para imágenes médicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024AI-powered Intent-Based packet and Optical transport Networks and edge and cloud computing for beyond 5GAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Acceso Radio inTeligente con Integración de diSposiTivos de usuarioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Técnicas Radar para la Observación Continua de la Tierra: Sistemas y ProcesadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Investigación en futuras redes totalmente optimizadas mediante inteligencia artificial-BAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Aprendizaje Profundo Eficiente para Secuencias de Video y Nubes de PuntosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Resonadores y filtros electro-acústicos para aplicaciones 5G sub-6 GHzAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Dispositivos asistidos por técnicas de deep y machine learning para transceptores de radiofrecuencia altamente eficientesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/08/202131/01/2023Detectability of humpback and gray whales in satellite imagery off California.The Nature Conservancy
20/07/202130/06/2022Desenvolupament de les actuacions en l'àmbit de la temàtica “Space Communications/'FUNDACIÓ i2CAT
15/07/202115/07/2022AI&MUSICADVANCED MUSIC SL
05/07/202131/12/2021Teach course(s) to CUMT undergraduate students on the subject of Remote Sensing, conduct online academic exchange, supervise PhD students.El total final a facturar dependrà del nimbre d'activitats feChina University of Mining and Tech
01/07/202130/11/2022HIGH-TECH AND AFFORDABLE 5G NETWORK ROLL-OUT TO EVERY CORNERCommission of European Communities
01/07/202101/07/2024Ciberseguridad Vehicular en el Ecosistema IoT en Smart CitiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/06/202130/06/2024Antennae Resilient Technologies and SystemsCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/06/202131/12/2023Consultoria diseño y fabricación del radiómetro de microondas de la misión CIMR (Copernicus Imaging Microwave Radiometer) y curso de formaciónThales Alenia Space
01/06/202131/12/2021UPC and CUMT will establish research cooperation on:(1)carrying out joint research projects;(2)exchange of faculty members depending on financial abilities of the partners;(3)exchange of sci publicChina University of Mining and Tech
13/04/202128/02/2022Estudio sobre la necesidad de modificar los procedimientos de control de los niveles de emisiones radioeléctricas de las estaciones base por la incorporación de la tecnología 5G.COL.OFICIAL INGEN. DE COMUNICACION
13/04/202113/04/2021Multinlingual translator
01/04/202128/02/2025Solutions for Sustainable Access to Atmospheric Research FacilitiesCommission of European Communities
15/03/202115/03/2024Desenvolupament de nous algorismes de Fully-Focused Delay-Doppler Processing (FF-DDP) per a la millora de la resolució actual de les dades d’altimetria radarAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/202128/02/2025Industrial Doctorate Training Network on Future Wireless Connected and Automated Industry enabled by 5GCommission of European Communities
23/02/202123/02/2021A method and a system for detecting microweve signals which carry information of the functional dynamics of biological particles
01/01/202131/12/2023MOVILIDAD 2030ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/01/202131/12/2021WUM- Women in Urban Mobility (WUM).EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2025EUROfusionCommission of European Communities
18/12/202031/12/2022Expert Consultancy AgreementBeijing Xiaomi Mobile Software Co.,
17/12/202030/11/2023Evaluate the viability of Coated Conductors (CC) tapes as elements for the beam screen for FCC-hhbased on the results obtained in the previous phase.CERN (Organització Europea per a la
15/12/202015/12/2023Organitzation of anual public international academic conference-workshop on the next generation optical communication network Evolution and Key Enabling Technologies, during three years.HUAWEI TECHNOLOGIES Duesseldorf Gmb
15/12/202015/12/2023Injection molded antennas for mass productionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202030/11/2025 Lifelong UNiversal lAnguage RepresentationEuropean Research Council (ERC)
10/11/202010/11/2020FILTRAW: Software for the synthesis of acoustic filters in ladder configuration
01/11/202031/10/2021El objeto del presente Contrato es determinar las condiciones en las que la Empresa podrá acceder a los Laboratorios que se especifican a continuación de la UPC para la realización de ensayos relacionMIWENDO SOLUTIONS, S.L
01/10/202031/12/2023desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial visualPALEX MEDICAL, S.A.
01/10/202031/03/2022Es tractar d'emprar algorismes de Deep Learning per tal d'estimar les audiències de sèries de TV i películes basant-se en elements audiovisuals com el tràiler, l'audio, els pòsters de publicitat, etc.UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/10/202031/12/2020Acoustic wave filter synthesis toolESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/09/202031/12/2020L'objecte del conveni és la realització del projecte de recerca en l'àmbit de l'arquitectura de la mobilitat, que porta per títol/'ARTIFICIAL VISION FOR KICK SCOOTERS/'. El projecte desenvoluparà una pFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/08/202006/08/2023Implementación de medicina personalizada en pacientes con melanoma maligno asistidos por inteligencia artificialLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
15/07/202013/07/2021Thermally controlled ONUs for continuous multiple access in high-quality 50G PON. Huawei Agreement No: YBN2020075039HUAWEI TECHNOLOGIES Duesseldorf Gmb
02/07/202031/01/2021Research image enhancement technologies better adapted to realistic broadcasting uses, addressing any inconsistencies when applying colourisation on still images, as well as powering the ability to geBBC
01/07/202031/01/2021L'objectiu del projecte consisteix en el desenvolupament de sistemes de mesura per a lacaracterització de materials (constant dielèctrica) per a ús en sistemes d'automoció com podenser, radio FM, coZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2024SMOS Expert Support Laboratory (ESL) for SMOS Level 1 and Level 2 over Land, Ocean and IceDeimos Engenheria
17/06/202017/06/2020CRF design tool. Four order Filters based on two identical CRF sections
01/06/202031/05/2023Sistemas radiantes x-Wave integradas de comunicaciones y sensorización
01/06/202001/06/2021Envelope Tracking PAsHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
01/06/202031/05/2023Avances en codificación y procesado de señal para la sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Métodos robustos para inferencia estadística, integridad de datos y gestión de interferencia - 2AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Arquitecturas avanzadas de Aprendizaje Profundo aplicadas al Procesado de Voz, Audio y LenguajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Tecnologías radio para comunicaciones ubicuas en la evolución de 5G a 6GAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2020EIT InnoEnergy Customised course on spoken and oral communication skills for engineersEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
02/04/202002/04/2020AWR library nonlinear BAW components
20/03/202019/03/2021Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environments (YEAR 2)GOOGLE
01/03/202001/08/2023“A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones en aPARKAmientos confiables y ciberSegurosADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
28/02/202031/05/2021Realització de campanya de monitoratge permanent radar de conreus controlats en camp de test de la ESAB. En el projecte participen investigadors de CommSensLab - RSLAB del Dept. de TSC i InvestigadorsEUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) - ESTEC
01/02/202031/01/2021Prestación de labores de asesoramiento técnico y de representaciónde SATELIOT ante el organismo de estandarización 3GPP.SATELIO IOT SERVICES, S.L.
01/01/202031/12/2021COMONSENS NetworkAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2023Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Implementation ProjectCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2022Sinergia de teledetección pasiva y activa para la investigación de las interaciones aerosoles-nubes (RESA-CI)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202001/01/2023Advanced Bulk Wave Acoustic Modeling IVQorvo, Inc
31/12/201931/12/2021Deployable Reflector Antenna for Cubesat MissionsCOMET INGENIERIA SL
22/11/201931/12/2019Sponsorship Deep Learning BCN Symposium (Barcelona, Thursday 19th & Friday 20th of December 2019)Facebook Ireland Limited
18/11/201930/11/2020Virtual Market Image Analysis (VMIA)UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/11/201931/07/2022Beyond 5G multi-tenant private networks integrating Cellular, WiFi, and LiFi, Powered by ARtificial Intelligence and Intent Based PolicYCommission of European Communities
21/10/201931/12/2019Advising and leading the Company on the successful development of the so-called balanced tangential method-of-moment formulation for the EM scattering analysis of perfectly conducting plates (or similALTAIR SOFTWARE AND SERVICES SL
01/10/201930/09/2022Beca de Doctorat INPhINITFUNDACIO LA CAIXA
03/09/201931/12/2019Anàlisi teòric i la seva aplicació en un prototip del concepte “Multi-Element Antenna Beamforming into the automotive sector”.
01/09/201931/07/2020Research and development of Optical Area Networks for Vehicles.ALTRAN INNOVACIÓN,S.L.U.
01/09/201931/12/2019El objeto del convenio es el estudio e implementación de un módulo “software” para llevar a cabo la estimación de canal en el enlace de bajada (downlink) de un sistema de comunicaciones móviles 4G (esSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
01/09/201931/08/2022GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/08/201931/12/2019Curs tècnic en eines i tecnologies de xarxes mòbils 5GSERV. D'OCUPACIÓ CATALUNYA
24/07/201911/10/2022Improvement in the Precision of InSAR Time-Series exploiting In-Situ Sensors and Optical DataAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
08/07/201903/06/2020Deep learning applied to video analysisToshiba Research Europe Limited
28/06/201915/09/2022Action RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201915/09/2022Image UnderstandingAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201915/09/2022Multimodal Speech RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/06/201910/06/2019Software tool for the Synthesis of Transversal Filters
01/06/201931/12/2020Habilitando una gestión holística de recursos de comunicación/computación/caché mediante cobertura tridimensionalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/201931/12/2019Royalties for sales of Language ResourcesELDA
24/05/201924/05/2019ECG Synchronizer - Source Code
02/05/201902/10/2019Recompte i control d'arribada de participants en la línia de meta de curses atlètiquesDAPCOM-DATA SERVICES SL
01/05/201931/10/2019Sistema integrat per a la detecció de vehicles pesats en movimentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/05/201931/10/2019SISTEMA INTEGRAT PER A LA DETECCIÓ DE VEHICLES PESATS EN MOVIMENTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/04/201911/07/2022Mobile Communication Technology 5G
23/04/201921/05/2019Assessorament en el disseny, fabricació i caracterització d'una antena que cobreixi les bandes de 698-960 MHz i 1710-2700MHzAKO ELECTROMECÀNICA S.A.
10/04/201910/04/2020Recerca i desenvolupament en l'àmbit de la mesura de les característiques dielèctriques i resposta de sistemes de radar een la banda de freqüències mil·limètriquesZANINI AUTO GRUP, S.A.
29/03/201929/03/2020Knowledge-based wireless network planning and optimizationSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
22/03/201928/02/2022Development of GRASP radiative transfer code for the retrieval of aerosol microphysics vertical-profiles from space measurements and its impact in ACE missionCommission of European Communities
20/03/201919/03/2020Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environmentsGOOGLE
01/03/201931/12/2020MANAGEMENT OF RADIO ACCESS NETWORK SLICING WITH MULTI-APPLICATION CONCURRENCYCommission of European Communities
01/03/201930/06/2019Projectes d'investigació i desenvolupament en l'àrea d'aplicacions dels llenguatge i de la parlaFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/201928/02/2020Projecte d'aula informàtica a una escola del SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d’un sistema de baix cost per al diagnòstic de malària, tuberculosi i malalties tropicals desateses a través d’imatges de microscopi.Centre Cooperació per al Desenvolupament
28/01/201928/02/2019contrato de R+D AST SCIENCEAST&SCIENCE IBERIA, SOCIEDAD LIMITA
01/01/201930/09/2019Deep learning generative algorithms fos speech synthesisTELEFONICA I + D, S.A.UNIP.
01/01/201931/12/2021A European AI On Demand Platform and EcosystemCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020EUROfusion - Image Processing for Plasma Facing Components ProtectionCommission of European Communities
01/01/201931/12/2021Sensing with pioneering opportunistic techniquesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022RED OPTICA COHERENTE VERSATILAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Robótica en la Nube y el Impacto de las Redes 5G en la Fábrica del Futuro. Subproyecto UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2020Representación Universal del Lenguaje aprendida automáticamenteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Cátedra Telefónica - 4
01/01/201931/12/2022Integrating wireless communication engineering and machine learningEuropean Commission
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201930/09/2022NUEVOS EFECTOS EN PLATAFORMAS DE GUIAS DE ONDA ANISOTROPASAgencia Estatal de Investigación
01/12/201830/09/2019Processament digital de imatges per l'anàlisi automàtic de continguts audiovisuals 2UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
31/10/201831/10/2023Beques doctorat INPhiNIT - Fundació Bancària La CaixaFUNDACIO LA CAIXA
01/10/201828/02/2019Acoustic Transversal FiltersESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
07/09/201807/09/2018Method and system for signal processing
01/08/201817/01/2020Phase A/B1 of passive microwave imaging mission L1B processor development.CONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/07/201831/12/2019HTSCoated Conductors for FCC beam screenCERN (Organització Europea per a la
01/07/201830/09/2018Development of an annotated textual corpus in Spanish and Catalan for cyberbullying detection among children and adolescentsSAFETONET LIMITED; FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
08/06/201808/06/2018Filter circuits having acoustic wave resonators in a transversal configuration
01/05/201831/08/2018Projecte d'R+D referent a sistemes de medició de pes i marcatge de porcs.AGROPECUARIA SANT SALVADOR SCP
25/04/201825/09/2018Suport al disseny, suport al desenvolupament i assessorament pel sistema d'anàlisi amb deep learning del bot d'una pilota de tennis a partir d'imatges de video.FOXTENN BGREEN SL
11/04/201830/06/2019Advance receiver for future L-band radiometerTRYO AEROSPACE FLIGHT
02/04/201802/04/2018Sistema y método para la detección y eliminación en tiempo real de interferencias de radiofrecuencia
01/04/201831/01/2019Disseny i mesura de materials plàstics per a aplicacions per a radoms en automoció.ZANINI AUTO GRUP, S.A.
07/03/201807/03/2018Scaling factor calculation for the nonlinear performance of acoustic resonators
01/03/201829/02/2020Federated satellite system 6U tandem mission for sea ice and soil moisture monitoringDEIMOS ENGENHARIA SA
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O003 Projecte TIC a Bretawati, NepalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S002 AUCOOP com a eina de la UPC per a sensibilitzar i involucrar alumnes en activitats de cooperacióCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
20/02/201830/06/2019Research agreement on investigation of nonlinear effects in connectorsHUAWEI TECHNOLOGIES SWEDEN AB
09/02/201809/08/2021Combinació de models neuronals amb models estadístics en traducció automàticaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/02/201829/10/2021Deep learning for video analytics in sport eventsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201830/09/2021Diseñando una infraestructura de red 5G definida mediante conocimiento hacia la próxima sociedad digital-BAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Mejoras de las características de nivel 1 de SMOS y futuras misionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Sobre la continuidad de las misiones satelitales de banda L: nuevos paradigmas en productos y aplicaciones.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Softwarización y optimización automática de redes de acceso radio 5G multi-tenantAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Sensores para aplicaciones multi-escala en teledetecciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Soluciones Avanzadas de Procesado Digital de Señal para Componentes y Sistemas de Nueva Radio 5G Energética yAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2021CogniTive 5G application-aware optical metro netWorks Integrating moNitoring, data analyticS and optimizationAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Sensores gravimétricos de gases basados en resonadores electro-acústicos de AIN para aplicaciones en temperaturas extremasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Desenvolupament de sensors RFID de temperatura i altres optimitzats per a treballar a l'interior del formigó
01/01/201831/12/2018Assesorament a la recerca en RF i sistemes de microonesCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201831/12/2020Laboratorio de integración avanzada en bandas milimétricas para comunicaciones xG, biosensores y aplicaciones espacialesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020001-P-001644_ Agrupació Emergent en Tecnologies Quàntiques de Catalunya (QUANTUM)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
15/12/201730/06/2019ITERATE:digiTal prE-distortion foR multi-AnTenna wavEformsCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/12/201730/11/2020Consultoria de un sistema de traducción automática basado en redes neuronales y modelos estadísticos.LUCY SOFTWARE IBERICA SL
01/12/201731/10/2021Autonomous lifelong learning intelligent systemsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201731/05/2018Creación de un sistema de clasificación de dermatoscopias para la detección y evaluación de riesgo de posibles melanomas.IDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/11/201731/03/2018Estudi de viabilitat d'una eina d'anàlisi d'imatge que permeti detectar lesions d'acne mitjançant el telèfon mòbil.COACHMETICS, S.L.
09/10/201709/10/2017Method for determining altering parameters for altering the optical features of an optical element for compensation of distortions in a beam for optical free-space communication
01/10/201731/03/2021Future Optical Networks for Innovation, Research and Experimentation (ONFIRE)European Commission
01/10/201730/09/2018Spoken to sign language translation using neural networksFACEBOOK
01/10/201731/08/2021Future Optical Networks for Innovation, Research and ExperimentationCommission of European Communities
01/10/201730/04/2018Gaze scanpath prediction with adversarial trainingDUBLIN CITY UNIVERSITY
20/09/201720/09/2017Stent monitoring
28/07/201714/04/2021Traducció automàtica neuronal hibriditzada amb traducció automàtica basada en reglesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/07/201714/04/2021Deep learning for 3D Reconstruction and simulation of aesthetic proceduresAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/07/201722/07/2019Front-End GNSS Interference eXcisorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
06/07/201706/07/2017Transmisor ópitco con modulación dual de fase y amplitud
01/07/201730/06/2020Traducción automática neuronal y hibridación con el sistema de reglasLUCY SOFTWARE IBERICA SL
01/07/201730/06/2021Unitat d'Excel·lència/'María de Maeztu/': Grup de recerca en Teledetecció, Antenes, Microones i SuperconductivitatMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
23/06/201723/12/2017Photonic phd Global acitivities supportIRT SAINT EXUPÉRY
19/06/201718/09/2019Potencial od spaceborn GNSS-R for land applicationsUniversità di Roma La Sapienza
12/06/201703/10/2017Concepción y formulación de una propuesta de coordinación de frecuencias en la banda de 700 MHz en la frontera entre México y Estados UnidosALTAN REDES
08/06/201708/06/2017Acoustic Wave Filters in Transversal Configuration
06/06/201705/12/2020Large scale video tagging with knowledge basesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/06/201730/11/2019Embedded Network Services for 5G ExperiencesCommission of European Communities
01/06/201730/06/2020End-to-End Cognitive Network Slicing and Slice Management Framework in Virtualised Multi-Domain, Multi-Tenant 5G NetworksCommission of European Communities
01/06/201730/09/2020METRO High bandwidth, 5G Application-aware optical network, with edge storage,Commission of European Communities
31/05/201731/05/2017Sistema y procedimiento para la determinación de órbitas de satélites
11/05/201711/05/2017Method for upscaling an image and apparatus for upscaling an image
14/04/201731/01/2019CFR and DPD techniques for nonlinear broadband and efficient amplification architecturesHUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
06/04/201706/04/2017Diffraction2D
31/03/201731/03/2017Método y sistema de medida de parámetros eléctricos de dispositivos de radiofrecuencia bajo condiciones de alta potencia
30/03/201730/04/2018GMV Scientific Support for passive microwawes- Instrument and level 1 processing modellingGMV Innovating Solutions
13/03/201731/03/2017SAOCOM Companion satellite payload bistatic calibration phases B2 and C/DCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/03/201701/05/2017Desarrollo de un sistema de traducción automática neuronal y uno estadístico para la dirección de castellano a inglés y ofrecer los resultados en base a medidas automáticas estándares.AUTOMATIC-TRANS, SL
01/03/201728/02/2019Radio climatology models of the ionosphere: status and way forwardONERA - 775 722 879 RCS Evry
26/02/201731/07/2019Low side LevelCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
24/02/201724/02/2017Receptor heterodino independiente de la polarización para señales ópticas moduladas en fase y codificadas diferencialmente
21/02/201720/06/2017Estudi de viabilitat d'un sistema de monotorització de pacients basat en la tecnología UWB amb seguiment de la posició del pacient.DATALONG 16 HEALTHCARE
01/02/201731/01/2018Disseny i mesura de materials plastics per aplicacions per a radoms en automocióZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/02/201731/01/2018Superacion de los limites de la tecnologia electroacústicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/01/201727/01/2017Constellation multiplexing and non-orthogonal multiple access based on carrierless amplitude phase modulation
25/01/201724/01/2020Estudi de capacitat de les dades Sentinel 1A/B per classificació aprofitant mapes de coherència interferomètrica i la seva evolució temporal en el marc del projecte/'SEOM-S14SCI Land SInCohMap/'DARES TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201731/12/2019ACTRIS PPP- Aerosols, Clouds and Trace gases Preparatory Phase ProjectCommission of European Communities
01/01/201731/12/2019Advanced Bulk Accoustic Wave Modelling III CSCTriQuint Semiconductor, Inc
01/01/201731/12/2017Activitats consulta en RFCTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/201731/12/2019Advanced Bulk Wave Acoustic Modeling IIIQorvo
01/01/201731/12/2018Administrative services agreement for IEEEINSTITUT FOR ELECTRIC AND
01/01/201731/12/2018Cátedra/'Análisis de la evolución y tendencias futuras de la sociedad de la información/'
01/01/201730/09/20212017 SGR 1400 Nonlinear and Quantum Photonics GroupAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/09/201331/05/2023Desenvolupament de software i llicència d'ús GRECO 2013SAAB AB
07/04/199331/05/2023Graphical RCS AlgorithmARCON corporation

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

   Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

   Indicadors

   Amunt