Teoria del Senyal i Comunicacions

COORDINADOR/A

Muñoz Medina, Olga

CONTACTE

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC

C/ Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel: 93 401 77 61
Correu electrònic: doctorat.tsc@upc.edu

https://tsc.phd.upc.edu/en

El Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) imparteix des del 1987 un Programa de Doctorat orientat a la formació científica en els àmbits següents:

• Les comunicacions amb suport físic i radioelèctric
• L’estudi dels fenòmens associats a la generació, propagació i radiació de senyals electromagnètics en un marge que va des de l’espectre radioelèctric fins a l’òptic
• Les tècniques bàsiques del processament del senyal i les seves aplicacions en comunicacions, veu i imatge.
• Els sistemes i les xarxes de telecomunicació.

El programa està estretament relacionat amb els temes de recerca treballats en el Departament. La recerca es porta a terme en grups autònoms però que mantenen una estreta col·laboració amb grups d’altres departaments i universitats.

Els àmbits de recerca impliquen sovint la participació i lideratge de xarxes temàtiques i projectes europeus amb un gran nombre de socis nacionals i internacionals. Aquestes col·laboracions sempre impliquen directament o indirectament els estudiants del Programa de Doctorat, ja que la recerca que realitzen s’integra en aquests projectes. El programa ha obtingut reiteradament les distincions de qualitat i internacionalitat atorgades per les administracions espanyola i catalana.

Informació general

Perfil d'acces

El perfil preferent d’ingrés és el de titulats de màster universitari en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, amb preferència per l’enginyeria de telecomunicació. No obstant això, el caràcter multidisciplinari d’alguns dels grups de recerca del Departament fa recomanable prendre en consideració també titulats d’àmbits com física, informàtica, biologia o lingüística computacional.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el Departament, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i mostrar capacitat per treballar en equip.

Tipologia de títols:

• Accés directe: European Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT).
• Accés preferent: altres programes de postgrau de l’àmbit de l’enginyeria TIC: enginyeria de telecomunicació, enginyeria telemàtica, ciències de la computació, tecnologia fotònica.
• Altres: en atenció a la presència en el Departament de grups de recerca pluridisciplinaris, es preveu l’admissió al programa de titulats provinents de formació no assimilable al perfil preferent: informàtica, ciències físiques, químiques, matemàtiques, biologia, lingüística computacional.

Es considera molt convenient un nivell adequat de llengua anglesa.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

30

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://tsc.phd.upc.edu/en

CONTACTE:

Unitat de Doctorat - UTGCNTIC

C/ Jordi Girona, 1-3. Edifici B4-003 (Campus Nord)
Tel: 93 401 77 61
Correu electrònic: doctorat.tsc@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El perfil preferent d’ingrés és el de titulats de màster universitari en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, amb preferència per l’enginyeria de telecomunicació. No obstant això, el caràcter multidisciplinari d’alguns dels grups de recerca del Departament fa recomanable prendre en consideració també titulats d’àmbits com física, informàtica, biologia o lingüística computacional.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el Departament, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i mostrar capacitat per treballar en equip.

Tipologia de títols:

• Accés directe: European Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT).
• Accés preferent: altres programes de postgrau de l’àmbit de l’enginyeria TIC: enginyeria de telecomunicació, enginyeria telemàtica, ciències de la computació, tecnologia fotònica.
• Altres: en atenció a la presència en el Departament de grups de recerca pluridisciplinaris, es preveu l’admissió al programa de titulats provinents de formació no assimilable al perfil preferent: informàtica, ciències físiques, químiques, matemàtiques, biologia, lingüística computacional.

Es considera molt convenient un nivell adequat de llengua anglesa.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

En el cas de titulats procedents de programes diferents dels indicats com d’accés directe (MET, MATT i MASTEAM), la Comissió de Postgrau del Departament de TSC valorarà la documentació aportada d’acord amb la distribució següent:
• Expedient acadèmic: 35%.

• Adequació de la formació prèvia a les activitats del grup de recerca proposat: 25%.
• Coneixement de llengua anglesa: 20%.
• Qualitat de la universitat de procedència: 10%.
• Carta de motivació/cartes de recomanació: 10%.

L’avaluació serà considerada positiva si el candidat rep una nota igual o superior a 3 sobre 5.

Basant-se en el contingut de la carta de motivació, així com en el perfil de formació dels estudiants, la Comissió de Postgrau assignarà un dels tutors o les tutores de doctorat.

En el cas que els candidats provinguin de titulacions alienes a l’enginyeria TIC, es definiran, amb consulta prèvia amb els tutors assignats, els complements de formació necessaris, ja siguin assignatures dels programes de màster associats (MET, MATT) o d’altres programes.

Complements formatius

La Comissió de Postgrau del Departament de TSC pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està prevista la seva modificació per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió de Postgrau del Departament de TSC pot proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

La Comissió de Postgrau del Departament de TSC pot requerir als candidats a ser admesos la realització de certs complements de formació, per apropar en la major mesura possible el seu perfil als coneixements necessaris per realitzar amb normalitat els estudis de doctorat.

No s’exigiran complements de formació als titulats dels programes MET, MASTEAM i MATT, així com als d’altres títols de l’àmbit TIC citats anteriorment.

Per a altres titulats, la càrrega lectiva de complements de formació a realitzar dependrà de la seva formació prèvia i de l’activitat del grup de recerca en què s’integrin, i podrà ser de fins a 30 ECTS.

Les assignatures a cursar han de pertànyer als programes MET, MASTEAM o MATT.

També, atenent a les peculiaritats d’alguns grups de recerca del Departament, es consideren com adequades assignatures pertanyents a programes de la mateixa UPC:
• Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació
• Màster Universitari en Enginyeria Electrònica
• Master in Photonics
• Master in Innovation and Research in Informatics
• Master in Artificial Intelligence

És competència de la Comissió de Postgrau del Departament de TSC, un cop consultats els tutors o tutores dels estudiants, determinar quines seran les assignatures que els estudiants hauran de cursar per completar aquests complements de formació. En qualsevol cas, les assignatures sempre tindran per objecte complementar les llacunes temàtiques que s’apreciïn en el currículum acadèmic dels estudiants en relació amb les activitats del grup de recerca en què s’hagin d’integrar.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de fer durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
- Hores: 288.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
- Hores: 480.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- Hores: 1,5.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Metodologia de la recerca.
- Hores: 12.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- Hores: 18.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: Cursos i seminaris.
- Hores: 50.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Activitat: ’Workshops’.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

El Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions disposa dels següents laboratoris reservats per a recerca i a disposició dels estudiants de doctorat:
• Laboratori de Microones i RF
• Laboratori d’Antenes i Radar
• Laboratori de Radiometria
• Laboratori d’Òptica Integrada
• Laboratori de Mesura d’Antenes (3 càmeres anecoiques)
• Laboratori de Comunicacions Òptiques
• Laboratori de Comunicacions Ràdio
• Laboratori de Processament de Veu
• Sala Enregistraments
• Laboratori de Producció Audiovisual
• Laboratori d’Espectroscòpia Raman
• Laboratori Multimèdia
• Laboratori de Control, Monitorització i Comunicacions
• Laboratori de Nous Materials i Tecnologies per a Comunicacions
• Laboratori de Tecnologies i Comunicacions sense Fils
• Laboratori de Sistemes Audiovisuals

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • SEDAR, MOHOTTIGE ROSHAN MADHUSANKA: Misbehaviour Detection and Trustworthy Collaboration in Vehicular Communication Networks
  Autor/a: SEDAR, MOHOTTIGE ROSHAN MADHUSANKA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 20/06/2024
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: ALONSO ZARATE, JESUS | VAZQUEZ GALLEGO, FRANCISCO
  Tribunal:
       PRESIDENT: MARQUEZ BARJA, JOHANN MARCELO
       SECRETARI: PEREZ ROMERO, JORGE
       VOCAL: GOZÁLVEZ SEMPERE, JAVIER
  Resum de tesi: L'auge de l'Internet dels vehicles incrementa els vehicles connectats, que prenen decisions mitjançant l'intercanvi d'informació en temps real amb altres vehicles o unitats de carretera (RSU). Aquestes tecnologies milloren la seguretat, l'eficiència i la sostenibilitat. Però, comporten desafiaments de seguretat i privacitat. Les amenaces poden venir de persones malintencionades o d'interns en la comunicació vehicle a tot (V2X), que poden transmetre informació falsificada o errònia, posant en perill la seguretat. Aquesta tesi doctoral se centra a millorar la seguretat, robustesa i confiança de les comunicacions V2X, permetent la detecció eficient de conductes inapropiades, augmentant la confiança. Els objectius són: (i) aconseguir una detecció precisa de males conductes amb mínimes falses alarmes, aprofitant característiques vehicular espaciotemporals, i (ii) facilitar l'intercanvi d'informació de confiança per a la detecció col·laborativa de conductes indegudes, capaç de detectar nous atacs i atacs parcialment observables.La manca d'enfocaments estandarditzats i les característiques úniques dels sistemes V2X plantegen desafiaments per a les solucions existents basades en dades. La tesi proposa l'ús de l'aprenentatge per reforç (RL) per detectar males conductes en xarxes V2X. Es presenta una metodologia de detecció de males conductes basada en RL profunda (DRL) que millora la detecció.La falta de dades etiquetades dificulta l'entrenament de models de detecció basats en intel·ligència artificial/aprenentatge automàtic. Per això, es proposa un esquema combinat d'aprenentatge no supervisat i DRL, permetent la detecció d'atacs amb dades no etiquetades. També es presenta un enfocament DRL personalitzat per protegir contraatacs adversaris i gestionar problemes derivats de dades d'entrenament inadequades. Finalment, es proposa un esquema de detecció col·laborativa de males conductes basat en DRL, utilitzant RSUs per compartir coneixements de manera segura i eficient.
 • SHAABANZADEH, SEYEDEH SOHEILA: Contribution to the Development of Wi-Fi Networks through Machine Learning based Prediction and Classification Techniques
  Autor/a: SHAABANZADEH, SEYEDEH SOHEILA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 18/06/2024
  Data de lectura: 22/07/2024
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Aula de Teleensenyament, edifici B3, Campus Nord
  Director/a de tesi: SANCHEZ GONZALEZ, JUAN
  Tribunal:
       PRESIDENT: ADELANTADO FREIXER, FERRAN
       SECRETARI: PEREZ ROMERO, JORGE
       VOCAL: KOUTLIA, KATERINA
  Resum de tesi: El creixent nombre d'usuaris Wi-Fi i l'aparició de serveis de banda ampla requereix un increment en la densitat de punts d'accés (AP), cosa que provoca tasques de configuració, optimització i gestió de xarxa més complexes. Per altra banda, els avenços en la tecnologia de monitorització i anàlisi de xarxes sense fils ofereix la oportunitat d'extreure coneixement valuós del comportament de la xarxa i els usuaris, cosa que facilita una gestió de xarxa més eficient. En aquesta tesi es proposen diferents tècniques de Machine Learning per millorar la gestió de xarxa Wi-Fi posant el focus en tres aspectes: predicció de connectivitat d'usuari, predicció de tràfic Wi-Fi i classificació de tràfic Wi-Fi.El primer aspecte d'aquest treball es centra la predicció del proper punt d'accés al qual un usuari es connectarà. Es proposa una metodologia basada en l'històric dels APs als quals ha estat connectat un usuari i que extreu patrons de connectivitat a diferents escales temporals (horària, diària, setmanal). La predicció es fa mitjançant tècniques basades en xarxes neuronals i algoritmes de Random Forest. La metodologia proposada s'avalua mitjançant dades reals d'una xarxa Wi-Fi d'un Campus Universitari. La predicció del proper AP permet una reconfiguració de xarxa proactiva, millorant la eficiència de tècniques de Pairwise Master Key caching and Opportunistic Key Caching que permeten reduir els temps de re-autentificació. A més, aquesta predicció permet identificar la regió geogràfica de l'usuari i pot ser utilitzada per fins comercials, com per exemple publicitat personalitzada, mitjançant missatges personalitzats basats en la ubicació de l'usuari.Per altra banda, es proposa una metodologia de predicció del tràfic agregat als punts d'accés utilitzant correlacions amb APs veïns en el domini de l'espai i el temps per millorar la predicció. Utilitzant mesures reals, s'avaluen diferents metodologies basades en Deep Learning com Convolutional Neural Networks (CNN), Simple Recurrent Neural Networks (SRNN), Gated Recurrent Units (GRU), Long Short-Term Memory (LSTM) i Transformer. També es presenta una proposta híbrida que combina CNN pel processament al domini de l'espai i RNN per la predicció temporal. Aquesta metodologia híbrida millora la predicció a costa d'un increment reduït en el temps d'entrenament i un impacte menyspreable en el temps de predicció. La predicció del tràfic a cada AP proporciona una millor distribució de la càrrega, i pot ser útil per tècniques de gestió de recursos ràdio com el control d'admissió, control de congestió i balanceig de càrrega. A més, la predicció de períodes amb poc tràfic pot ajudar a tècniques de reducció de consum energètic permetent desactivar punts d'accés amb poc tràfic en alguns períodes de temps.Per últim, la classificació de tràfic és essencial per millorar el funcionament de la xarxa permetent una millor assignació de recursos i la priorització de serveis amb requeriments estrictes de retard. L'increment a la demanda de serveis de realitat virtual (VR) representa un repte significant per les xarxes Wi-Fi per garantir aquests requeriments estrictes de retard. Per millorar la qualitat de serveis VR, la clau està en poder diferenciar tràfic VR de tràfic no VR. Es proposa l'ús de metodologies basades en Machine Learning per identificar tràfic VR en un entorn Cloud-Edge VR analitzant correlacions de dades tant en l'enllaç ascendent com el descendent i extraient característiques del tràfic. Es comparen sis tècniques de classificació (Logistic Regression, Support Vector Machines, k-Nearest Neighbors, Decision Tree, Random Forest i Naive Bayes). El resultat de la classificació s'utilitza per la priorització del tràfic VR sobre tràfic no VR. L'avaluació es fa utilitzant datasets de diferents aplicacions VR i mitjançant simulacions d'una xarxa Wi-Fi. Els resultats obtinguts mostren una reducció significativa del retard del tràfic VR amb un lleuger increment en el retard del tràfic No VR.

Darrera actualització: 15/07/2024 04:45:23.

Llistat de tesis en dipòsit

 • MOLINA ORDÓÑEZ, CARLOS: Ionospheric Scintillation in GNSS Signals: a Tool for Earth Observation
  Autor/a: MOLINA ORDÓÑEZ, CARLOS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 05/07/2024
  Data de FINAL de diposit: 18/07/2024
  Director/a de tesi: CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE | PARK, HYUK
  Tribunal:
       PRESIDENT: WICKERT, JENS
       SECRETARI: SANZ SUBIRANA, JAIME
       VOCAL: GARCÍA RIGO, ALBERTO
  Resum de tesi: Aquesta tesi doctoral pretén estudiar el centelleig ionosfèric i la seva relació amb algunes de les seves fonts, en particular la correlació observada entre la pertorbació ionosfèrica i la litosfera. No obstant això, abans d'abordar aquest tema, s'han desenvolupat alguns simuladors i models.En aquesta tesi s'ha desenvolupat un traçador de raigs transionosfèric per a simular els efectes d'una ona electromagnètica que viatja a través de la ionosfera terrestre. Consisteix en una versió actualitzada d'un antic algorisme incloent els models més recents de densitat ionosfèrica, camp geomagnètic i composició atmosfèrica, a més d'un model de bombolles ionosfèriques.El centelleig ionosfèric és el canvi ràpid d'intensitat i fase sofert per les ones electromagnètiques travessant la ionosfera. Està motivat per les fluctuacions turbulentes de densitat d'electrons en la ionosfera en diferents escales temporals i espacials. El centelleig ionosfèric és més probable a les regions equatorials després de la posta de sol i en els pols, però es veu també afectat per la meteorologia espacial. El seu comportament s'estudia mitjançant models matemàtics com el de Rino, que utilitza una pantalla de fase per a calcular els canvis de fase i intensitat. Aquest model és capaç d'estimar els índexs de centelleig (S4, i sigma phi) per a qualsevol geometria de raig, però necessita unes certes entrades que caracteritzin les condicions ionosfèriques. Aquestes entrades es refereixen a la intensitat i la distribució espectral de les fluctuacions (CkL, i q), i a la seva forma i velocitat.El model WBMOD és un dels models climatològics àmpliament fets servir per a proporcionar globalment els paràmetres de centelleig ionosfèric en funció de la data, l'hora, el lloc i les condicions geomagnètiques/solars. No obstant això, aquest model no és de lliure accés. El treball presentat en aquesta tesi doctoral és el desenvolupament d'un model bessó aproximat de WBMOD basat en xarxes neuronals entrenades amb les dades disponibles de WBMOD.El centelleig ionosfèric pot estimar-se a partir de senyals GNSS, mitjançant diferents tècniques. En primer lloc, mitjançant el mesurament directe del senyal GNSS en estacions terrestres. Segon, mitjançant la tècnica de reflectometria GNSS, que usa l'ona reflectida sobre l'oceà. Tercer, emprant la tècnica de ràdio-ocultació GNSS, que estudia el senyal procedent dels satèl·lits GNSS prop de l'horitzó, travessant tangencialment la ionosfera. Aquestes tres tècniques juntes permeten una cobertura sobre regions en les quals no existeixen les estacions terrestres tradicionals, és a dir, els oceans.Molts estudis realitzats en les últimes dècades han posat de manifest un acoblament entre la litosfera, l'atmosfera i la ionosfera, el denominat LAIC. Aquests estudis informen de canvis en el contingut total d'electrons de la ionosfera, de pertorbacions en el camp magnètic o de la detecció de radiacions de freqüència extremadament baixa, entre altres fenòmens, tant abans com després dels fenòmens sísmics. En aquesta tesi s'ha estudiat la relació entre el centelleig ionosfèric detectat pels tres mètodes abans esmentats i els fenòmens sísmics, centrant-se en les signatures precursores. Per a això, s'ha dut a terme un estudi preliminar per a avaluar l'eficàcia de la reflectometria GNSS per a detectar el centelleig ionosfèric utilitzant dades GNSS-R de CYGNSS.Finalment, aquesta tesi doctoral presenta l'estudi estadístic sobre la relació entre les anomalies de centelleig ionosfèric i els terratrèmols a escala global i, en un segon pas, en relació amb l'activitat sísmica localitzada produïda per una erupció volcànica a la Palma en 2021. Els resultats d'aquestes parts van trobar una petita signatura de les anomalies de centelleig ionosfèric com a senyals precursors de terratrèmols. No obstant això, aquesta evidència és tan petita que no permet el seu ús directe com a sistema d'alarma primerenca de l'activitat sísmica.

Darrera actualització: 15/07/2024 04:30:28.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • AKAZZIM, YOUNESS: Microwave Imaging for Brain Functional Monitoring
  Autor/a: AKAZZIM, YOUNESS
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 17/06/2024
  Director/a de tesi: JOFRE ROCA, LUIS | EL MRABET, OTMAN

  Tribunal:
       PRESIDENT: SEGOVIA VARGAS, DANIEL
       SECRETARI: BROQUETAS IBARS, ANTONI
       VOCAL: BOLOMEY, JEAN CHARLES
  Resum de tesi: L'ús de tècniques d'imatge de microones en aplicacions mèdiques ha guanyat un interès important pel seu caràcter no ionitzant, el seu baix cost i la seva penetrabilitat corporal. S'han desenvolupat i provat amb èxit diferents tècniques i sistemes d'imatge per microones per al diagnòstic i seguiment de diferents parts del cos humà per detectar determinades malalties mitjançant la determinació de la seva complexa distribució de permitivitat que representa la condició biològica elèctrica. Aquesta tesi proposa obrir una nova via afegint a les capacitats anteriors d'imatge de la condició biològica algun rastre de la seva activitat biològica. Amb aquest objectiu, una nova tècnica de microones orientada a localitzar i detectar els senyals de baixa freqüència que s'acosten a l'activitat funcional d'un determinat òrgan biològic. Aquests senyals elèctrics, responsables dels diferents fenòmens biològics, s'identifiquen normalment com a potencial d'acció o de membrana. A causa del seu caràcter de baixa freqüència (f ≃ 1 kHz), es mantenen majoritàriament confinats dins del cos humà i normalment s'utilitzen diferents tipus d'elèctrodes de contacte per mesurar-los. En aquest treball, proposem una nova tècnica per extreure (des de l'interior del cos humà) i controlar sense fil aquests senyals de baixa freqüència (generats per una sèrie de microorganismes bàsics com cèl·lules o bacteris que imiten l'activitat de l'òrgan en estudi) basat en sobre l'ús d'un senyal il·luminador de microones. A diferència de les baixes freqüències, els senyals de microones són capaços de propagar-se dins (dins i fora) del cos humà, enfocant-se (amb una banda ultraampla (UWB) - 0,5 a 2,5 GHz- geometria multi-sonda) en una determinada zona, i finalment es veu afectada (modulada) pels senyals biològics funcionals de baixa freqüència. Un cop extreta (desmodulada) del senyal interrogatiu de microones, la informació del senyal de potencial d'acció que representa l'activitat funcional, es localitza espacialment dins de la regió d'interès mitjançant una tècnica d'imatge diferencial de microones. En aquest treball s'ha estudiat específicament, la capacitat de monitoritzar senyals de potencial d'acció localitzats al cervell que representen una malaltia de Parkinson (MP), caracteritzada per senyals elèctrics generats al nucli subtalàmic (STN) i al globus pàl·lid (GPi) amb acció específica. patrons potencials.S'han desenvolupat tres punts principals:* Disseny d'una geometria d'imatge optimitzada que consta de quatre antenes UWB Extended Gap Ridge Horn (EGRH) (seqüencialment Tx i Rx) disposades en dos conjunts ortogonals.* Disseny d'un sistema de monitorització de modulació d'amplitud de pols (PAM) UWB que produeix un pols d'interrogació nsec* Modelització i validació del concepte UWB Microwave Functional Brain Activity Extraction per a la monitorització de la malaltia de Parkinson.

 • FERNÁNDEZ CAPÓN, LARA PILAR: Contribution to the Optimization of Natural Disasters Monitoring: an On-Demand Execution Strategy Approach
  Autor/a: FERNÁNDEZ CAPÓN, LARA PILAR
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 17/06/2024
  Director/a de tesi: CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE | CALVERAS AUGE, ANA MARIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: AGUADO AGELET, FERNANDO
       SECRETARI: GOMEZ MONTENEGRO, CARLOS
       VOCAL: TALONE, MARCO
  Resum de tesi: Els desastres naturals suposen un risc per a la vida i els actius, i es poden beneficiar de millors sistemes de detecció precoç i seguiment. Els sistemes de monitorització actuals inclouen instruments in-situ situats al llarg de la terra de la Terra, com les línies de costa, o als oceans. Les necessitats de monitorització no es satisfan amb les solucions actuals, a causa de la latència a l'hora de recuperar les dades. Altres sensors es troben a terra, on l'avís es dóna quan el desastre ja s'està produint en zones poblades. A part dels instruments in situ, també les càrregues útils d'observació de la Terra (EO) que controlen l'extensió i les àrees de risc afectades pels desastres naturals. Aquestes càrregues útils generen grans quantitats de dades, i sovint és impossible descarregar-les, imposant limitacions al temps d'execució.L'aparició del paradigma 5G i la definició de les xarxes no terrestres han potenciat les comunicacions espai-terra mitjançant tecnologies de l'Internet de les coses (IoT). Aquests sistemes poden contribuir a la detecció i monitorització precoç de desastres naturals col·locant nodes IoT a la superfície de la Terra, ja que són econòmics de desplegar i poden contenir diferents tipus de sensors en funció de les variables a controlar. A més, els nodes poden proporcionar lectures constants i reenviar-les a un satèl·lit si es detecta una lectura anòmala, despertant la càrrega útil d'EO per realitzar un seguiment. Aquest paradigma és una de les principals aportacions d'aquesta tesi, anomenada estratègia d'execució de càrrega útil per satèl·lit a la demanda.La viabilitat d'aquest paradigma s'analitza, en primer lloc, presentant les necessitats de monitorització definint els requisits en termes de densitat de nodes, freqüència d'actualització de les mesures i tipus de sensors necessaris. Després d'això, es realitza un treball més aprofundit relacionat amb les comunicacions IoT espai-terra, suposant que s'utilitza la modulació Long Range (LoRa). La capa física s'estudia primer calculant un balanç d'enllaç, considerant diferents arquitectures de càrrega útil, avaluant les limitacions de comunicació per a cadascuna d'elles. Aleshores, l'efecte que té el centelleig de la ionosfera sobre el rendiment global s'avalua mitjançant un conjunt de proves. A continuació, s'estudia la capa de control d'accés al medi (MAC) identificant els protocols òptims per a les comunicacions espai-terra IoT. Seguit, s'identifica la densitat màxima de nodes terrestres per a cada protocol i per a diferents mides d'empremta d'antena, prenent com a base els requisits de monitorització definits per al monitoratge de desastres naturals. A continuació, s'han realitzat un conjunt d'experiments per simular els escenaris identificats en l'estudi teòric de la capa MAC. Això engloba la comparació de dos protocols diferents, identificant les limitacions de cadascun. A més, es presenta el disseny i el desenvolupament de programari d'una càrrega útil LoRa basada en Software Defined Radio (SDR).Una altra contribució d'aquesta tesi està relacionada amb el disseny d'antenes per a satèl·lits petits i càrregues útils. Començant amb dues antenes diferents utilitzades per a comunicacions. La primera és una antena patch IoT LoRa, per a la càrrega útil RITA. A continuació, es presenta l'antena COMET B2 Probe Inter-Satellite Link (ISL), aquest estudi comprèn unes simulacions sobre la geometria òptima de l'antena i la posició òptima de l'antena comercial seleccionada per a la missió. A continuació, es presenten la definició de requisits, el disseny teòric, les simulacions, la creació de prototips, les proves de models de vol i els resultats per a l'antena Helix en banda L per al 3Cat-4 i per a l'antena Nadir per FSSCat. Ambdues antenes són per a un reflectòmetre global de sistemes de navegació per satèl·lit (GNSS-R) i un radiòmetre de microones. Finalment, es presenta una anàlisi del posicionament òptim de l'antena L5 Nadir, per a una càrrega útil GNSS-R.

 • LI, WANTAO: Digital Control and Linearization of Multi-Input Power Amplifiers
  Autor/a: LI, WANTAO
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 08/07/2024
  Director/a de tesi: GILABERT PINAL, PERE LLUIS

  Tribunal:
       PRESIDENT: ZHU, ANDING
       SECRETARI: COLLADO GOMEZ, JUAN CARLOS
       VOCAL: BECERRA GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO
  Resum de tesi: Amb la demanda creixent de linealitat i eficiència en els amplificadors de potència de radiofreqüència (RF),aquesta tesi se centra en el desenvolupament i la implementació de tècniques de predistorsió digital (DPD)per linearitzar diverses arquitectures amplificadors d'alta eficiència energètica. Aquestes topologies altamenteficients inclouen amplificadors de seguiment d’envolupant (ET), amplificadors d'outphasing i amplificadorspseudo-Doherty balancejats amb modulació de càrrega (PD-LMBA). L'objectiu principal perseguit al llarg dela tesi és aconseguir un compromís òptim entre eficiència i linealitat, mentre s'aborden els reptes queplantegen el nous estàndards de comunicació com el 5G New Radio (NR), com per exemple una assignaciódinàmica tant de l'ample de banda de senyal com de la freqüència de transmissió. La tesi presenta novesfuncions de conformació de senyal i algoritmes DPD específics per a amplificadors de potència d'entradamúltiple i sortida única (MISO). En concret, pels amplificadors ET, es presenten noves tècniques d'optimitzaciód’envolupant per una millor linealització d'amplificador ET per telèfon mòbils quan opera amb senyals d'amplede banda de 200 MHz. També es desenvolupa un nou mètode d'extracció de la funció de conformació desenyals per als amplificadors outphasing, que permet el funcionament dels amplificadors d'outphasing demode de corrent (CMOP) amb senyals de gran ample de banda. Finalment, per als PD-LMBA, s'adopta unafunció de conformació en el domini de la freqüència i un model basat en xarxes neuronals artificials (ANN)per abordar els efectes no-lineals del PA. A més a més, s’inclou un mètode de reducció de coeficients basaten tècniques de regularització que ajuden a reduir la complexitat computacional del sistema linealitzadorbasat en ANNs.Per fer front als requisits d'ample de banda de senyal i ubicació en freqüència dinàmics en aplicacions mòbils,es proposa una tècnica de DPD elàstica. Aquesta tècnica de DPD incorpora polinomis dependents de lafreqüència i tècniques d'ample de banda incremental, juntament amb un algorisme de cerca de parellsortogonals modificat (DOMP), per adaptar-se a les condicions canviants d’operació i a una resposta enfreqüència no uniforme. L'objectiu és crear models DPD de baixa complexitat adequats per a la implementacióen telèfons mòbils. La tesi també explora la implementació d'algoritmes DPD en plataformes de matriu deportes programables (FPGA) i d'unitat de processament gràfic (GPU). Es presenta un cas d'estudid'implementació FPGA del linearitzador d'amplificador ET basat en la cancel·lació de distorsió d’envoltant(ELC) i un DPD basat en un polinomi de memòria generalitzat (GMP). També s'avaluen implementacionsbasades en GPU de models DPD convencionals GMP i també basats en ANNs.Les contribucions d'aquesta tesi fan avançar l'estat de l'art en les tècniques DPD per a amplificadors depotència RF d'alta eficiència, permetent el disseny de sistemes de comunicació sense fils altament lineals ieficients. Els mètodes i implementacions proposats proporcionen una visió valuosa per a la recerca i futursdesenvolupaments en el camp de la linearització d'amplificadors de potència.

 • LÓPEZ MENCHÓN, HÉCTOR: Algorithms for High Performance Computing Applied to Simulation of Ensembles of Nanoparticles
  Autor/a: LÓPEZ MENCHÓN, HÉCTOR
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 05/07/2024
  Director/a de tesi: RIUS CASALS, JUAN-MANUEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: BOAG, AMIR
       SECRETARI: HELDRING, ALEXANDER
       VOCAL: VIPIANA, FRANCESCA
  Resum de tesi: L'objectiu d'aquesta tesi és incrementar l'eficiència computacional dels mètodes basats en equació integral per resoldre elproblema de la dispersió electromagnètica incorporant-hi càlculs aleatoris. L'aleatorització permet alleugerir la càrregacomputacional substituint costoses operacions exactes per d'altres aproximades amb cost inferior. A més, minimitza lanecessitat de comunicacions entre processadors, la qual cosa resulta en algorismes altament escalables. Escollim el problemade la dispersió electromagnètica en agrupacions de nanopartícules plasmòniques com a cas d'estudi. Els mètodes estocàsticssón adequats per a aquesta mena de problema ja que el seu comportamnet col·lectiu sovint pot ésser caracteritzat per mitjansestadístics.El problema de la dispersió electromagnètica en forma integral es discretitza amb el Mètode dels Moments, que consisteix aexpandir la incògnita del problema com a una combinació lineal de funcions base i projectar ambdós membres de l'equaciósobre un conjunt de funcions pes. El resultat és un sistema lineal d'equacions algebraiques que aproxima l'equació funcionaloriginal. Aquest sistema lineal es resol habitualment mitjançant mètodes iteratius. D'altra banda, calcular i manipular la matriu delsistema és inviable en la majoria de casos realistes. Aquest problema se soluciona amb mètodes de compressió que aprofiten elreduït nombre de graus de llibertat de les interaccions electromagnètiques entre subdominis llunyans de l'objecte dispersiu.En aquest treball proposem un mètode per a resoldre el problema de la dispersió electromagnètica basat en la sèrie deBorn-Neumann. Aquest formalisme expressa la inversa de l'operador de dispersió com a una sèrie de potències del propioperador. Degut a l'estructura d'aquesta expansió, els mètodes de Montecarlo poden ser emprats per a accelerar el càlcul de lasolució del problema de la dispersió. Aquesta tesi presenta contribucions en els dos àmbits següents:En primer lloc, la relació entre la sèrie de Bonr-Neumann i els mètodes semiiteratius, els mètodes de subespai de Krylov i lestransformacions conformes. Tant els mètodes de Krylov com els mètodes semiiterarius aproximen la inversa d'un operador linealcom a combinació lineal de potències del propi operador. La diferència rau en la forma de trobar els coeficients d'aquestacombinació lineal: mentre que els mètodes de subespai de Krylov busquen activament aquest coeficients minimitzant un certresidu, els mètodes semiiteratius els calculen aplicant una transformació fixa basada en assumpcions sobre l'espectre del'operador. Analitzem la relació entre ambdues famílies de mètodes i estudiem les seves connexions amb les transformacionsconformes.En segon lloc, les propietats de convergència del mètode de Montecarlo d'Ulam-Neumann. Aquest mètode aproxima la soluciód'un sistema d'equacions lineals executant un mostreig aleatori sobre els termes de l'expansió de Born-Neumann. Estudiem lespropietats de convergència d'aquest mètode quan es mostregen submatrius en lloc d'elements individuals de la matriu, iproposem un esquema de mostreig alternatiu basat en aproximar independentment cada terme de la sèrie de Born-Neumannque convergeix en un ventall més ample de situacions.A la darrera part del treball, implementem i provem un mètode aleatori de compressió de la matriu d'impedàncies obtinguda pelMètode dels Moments. El paral·lelisme inherent d'aquest mètode permet explotar les capacitats per a l'àlgebra lineal deprocessadors d'alt rendiment com les GPUs.

 • MAJORAL RAMONEDA, MARC: A flexible system-on-chip FPGA architecture for prototyping experimental GNSS receivers
  Autor/a: MAJORAL RAMONEDA, MARC
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/691253
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 10/05/2024
  Director/a de tesi: FERNANDEZ PRADES, CARLOS | ARRIBAS LÁZARO, JAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: CAPARRA, GIANLUCA
       SECRETARI: BARTZOUDIS, NIKOLAOS
       VOCAL: FONT BACH, JOSEP ORIOL
  Resum de tesi: La ràpida evolució en la tecnologia de navegació per satèl·lit (GNSS) requereix eines de prototipatge avançades per a l'exploració de nous senyals i el desenvolupament de sistemes innovadors. El prototipatge és essencial en el procés de disseny i desenvolupament, ja que permet als investigadors provar i perfeccionar les seves idees abans de dur a terme una implementació a gran escala. El prototipatge utilitzant receptors GNSS comercials planteja diversos reptes. En l'actualitat, aquests receptors es basen majoritàriament en circuits integrats d'aplicació específica (ASICs), els quals es caracteritzen per un consum energètic reduït, dimensions compactes i un cost baix, però ofereixen una flexibilitat limitada. Tot i que alguns dispositius comercials incorporen tècniques de ràdio definida per programari (SDR), aquests freqüentment contenen codi propietari que en restringeix la reconfiguració mitjançant una interfície de programació d'aplicacions (API) establerta pel fabricant.Els receptors GNSS basats en programari lliure i codi obert han esdevingut recursos molt valuosos en el camp de la recerca i desenvolupament, especialment en el camp de la navegació per satèl·lit. Aquests receptors són molt valorats per la seva adaptabilitat i flexibilitat, permetent als investigadors adaptar el programari a necessitats experimentals específiques o desenvolupar nous algoritmes de processament de senyal. Tanmateix, els receptors definits per programari solen ser menys eficients energèticament en comparació amb els receptors basats en maquinari, ja que operen en processadors de propòsit general, que no estan optimitzats per a un baix consum energètic.Aquesta tesi se centra en el disseny i desenvolupament d'una arquitectura de baix cost per al prototipatge de receptors GNSS experimentals, basada en sistemes en un xip amb matrius de portes lògiques programables in situ (SoC FPGA). Aquesta arquitectura supera les limitacions dels receptors GNSS comercials en termes d'adaptabilitat, flexibilitat i capacitat de reprogramació, i ofereix una eficiència energètica millorada en comparació amb els receptors basats en programari que depenen de processadors de propòsit general. L'estratègia consisteix a combinar la versatilitat de la ràdio definida per programari amb el paral·lelisme intensiu i el consum energètic optimitzat dels dispositius lògics programables, proporcionant el millor de tots dos mons. Aquesta fusió permet el desenvolupament de receptors GNSS compactes, portàtils, facilitant així el prototipatge de dispositius encastats adequats per a proves de camp. A més, el nucli de processament GNSS es basa en una implementació de programari lliure i obert, que proporciona un accés detallat a la cadena de processament de senyal i permet una exploració i modificació sense restriccions dels algoritmes utilitzats.Aquesta tesi també presenta una metodologia de disseny per al desenvolupament de nous prototips i nous algoritmes de processament de senyal GNSS basats en l'arquitectura SoC FPGA que es proposa. Aquesta metodologia posa especial èmfasi en la reutilització de codi, aspecte clau per a reduir els costos i temps de desenvolupament.Les aplicacions pràctiques d'aquesta arquitectura s'han demostrat a través de tres prototips: un receptor GNSS per a òrbita baixa terrestre (LEO), un retransmissor de senyals GNSS, i un receptor GNSS d'alta sensibilitat.L'enfocament innovador presentat en aquesta tesi facilita al desenvolupament de prototips experimentals de receptors i generadors de senyals GNSS flexibles i portàtils, aptes tant per a experiments de laboratori com per a proves de camp.

 • TAGDULANG, NIKKI: Surface Impedance Characterization ofHigh-Temperature Superconducting Coated Conductors for Potential Application in the Future Circular Collider Beam Screen
  Autor/a: TAGDULANG, NIKKI
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 05/07/2024
  Director/a de tesi: O'CALLAGHAN CASTELLA, JUAN MANUEL | PONT, MONTSERRAT

  Tribunal:
       PRESIDENT: HERNÀNDEZ FERRÀS, JOAN MANEL
       SECRETARI: KOUBYCHINE MERKULOV, YOURI ALEXANDROVICH
       VOCAL: RUMOLO, GIOVANNI
  Resum de tesi: El Future Circular Hadron Collider (FCC-hh) és un col·lisionador d’hadrons proposat, amb una energia de col·lisió de centre de massa de 100 TeV en un t´unel circular d’aproximadament 100 km de longitud, amb l’objectiu d’assolir nous l´ımits en la f´ısica de part´ıcules. Un dels elements clau en un accelerador d’alta energia com aquest ´es la pantalla de feix, que protegeix els imants superconductors freds de la radiaci´o de sincrotr´o emesa pels feixos de protons a tan altes energies, assegura condicions de ultra alt buit i proporciona una baixa imped`ancia als feixos de part´ıcules circulants. La imped`ancia del feix dep`en de la interacci´o electromagn`etica entre els camps generats pel feix de protons i la pantalla de feix. En el disseny de refer`encia actual, la pantalla de feix est`a feta d’acer inoxidable de 1mm de gruix recobert amb 0.3 mm de coure (Cu), per`o la seva imped`ancia superficial potser no ´es prou baixa per garantir una operaci´o estable del feix. Per tant, s’est`a considerant l’´us de superconductors d’alta temperatura (HTS) per millorar el rendiment de la pantalla de feix, especialment aquells basats en conductors recoberts de REBa2Cu3O7−x (REBCO-CCs sent RE = Y, Gd, Eu). Per tant, ´es essencial estimar la imped`ancia superficial d’aquests materials en el rang de freq¨u`encies (2.1 kHz a 3 GHz), camps magn`etics de CC (1 a 16 T) i temperatura (40-60 K) rellevants per al seu ´us en el FCC-hh. La caracteritzaci´o experimental en les condicions de funcionament exactes del FCC-hh ´es extremadament complexa, i la imped`ancia superficial ha d’inferir-se en condicions que siguin factibles amb les capacitats experimentals actuals. En aquesta tesi, hem abordat la caracteritzaci´o completa de REBCO-CC com a possibles recobriments per a la pantalla de feix. La primera part presenta un sistema de resonadors diel`ectrics per caracteritzar la imped`ancia superficial dels materials REBCO-CC en condicions el m´es semblants possibles a les previstes en el FCC-hh. Els resultats sobre mostres representatives de REBCO-CC mostren la validesa de l’enfocament desenvolupat, proporcionant una caracteritzaci´o de la imped`ancia superficial de fins a 16 T, en un ampli rang de temperatura (4-100 K) i un rang de freq¨u`encia entre 6 i 15 GHz. La segona part avalua l’impacte de l’´us de REBCO-CC en la estabilitat del feix realitzant c`alculs de la imped`ancia de paret resistiva del feix utilitzant una combinaci´o de t`ecniques d’integraci´o finita i teoria d’imped`ancia de l’acoblament dels feixos per a tubs de feix de secci´o transversal general. Per a aix`o, s’han considerat models de pantalla de feix h´ıbrids que combinen REBCO-CC i Cu. La posici´ode REBCO-CC i el percentatge de cobertura s’han estudiat sistem`aticament per determinar la configuraci´o `optima que redueix la imped`ancia de paret resistiva en comparaci´o amb la presentada per Cu, mantenint al mateix temps la homogene¨ıtat del camp magn`etic observat pel feix dins de les especificacions. Demostrem en aquest estudi que ´es possible trobar una cobertura de REBCO-CC que millori el rendiment de la pantalla de feix nominal.

 • UDAONDO GUERRERO, CARLOS: Analysis of Q factor degradation mechanisms in BAW resonators
  Autor/a: UDAONDO GUERRERO, CARLOS
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 17/06/2024
  Director/a de tesi: COLLADO GOMEZ, JUAN CARLOS | MATEU MATEU, JORDI

  Tribunal:
       PRESIDENT NO PRESENCIAL: AIGNER, ROBERT
       SECRETARI: VALENZUELA GONZALEZ, JOSE LUIS
       VOCAL NO PRESENCIAL: VILLANUEVA TORRIJO, LUIS GUILLERMO
  Resum de tesi: L'aparició dels telèfons intel·ligents no només va canviar la manera com la gent fa servir el seu telèfon, sinó que també va modificar la quantitat de trànsit que les xarxes han de manejar, augmentant la demanda de taxes de dades més altes. El resultat global va ser l'aparició de les xarxes 4G i, en l'actualitat, el desenvolupament actual de 5G, la qual cosa implica la necessitat de més bandes de freqüència i l'aplicació de noves tècniques com el Carrier Agragation (CA), antenes MIMO, entre d'altres. Totes aquestes necessitats impulsades pel mercat suposen un gran repte per a la indústria de radiofreqüència (RF), que ha hagut de fer front a la necessitat de miniaturització i coexistència de bandes en els seus dispositius des de l'inici de les comunicacions mòbils.Els filtres de microones basats en resonadors d'Onda Acústica de Volum (BAW, per les seves sigles en anglès) han aconseguit fins al dia d'avui superar aquestes limitacions. Aquests dispositius consisteixen en una fina capa piezoelèctrica composta per dos elèctrodes metàl·lics i un mètode de confinament acústic, que pot ser simplement aire o un reflector de Bragg. L'ús de tecnologia electroacústica permet reduir la mida del filtre fins a cinc ordres de magnitud, el que permet la integració de múltiples filtres en dispositius mòbils. Aquesta tesi es centra a modelar els diferents comportaments físics a nivell de resonador que afecten el rendiment dels filtres.La primera part d'aquesta tesi és la que es refereix a la resposta espúria dels resonadors BAW. Aquesta resposta és originada per ones acústiques que viatgen en la dimensió lateral del resonador. Aquestes ones s'acoplen electromecànicament, degradant la resposta del filtre. Els filtres BAW han estat capaços de superar aquesta limitació suprimint-los mitjançant l'ús de diferents geometries d'elèctrodes (Apodització), o envoltant l'elèctrode amb un marc reduït o augmentat (Border Ring). La naturalesa d'aquestes ones s'estudia al llarg de la tesi i es proposen diversos models equivalents per predir-les amb precisió i dissenyar les corresponents estructures de supressió.Una d'aquestes contribucions de la tesi és respecte a les resonàncies espúries laterals consisteix en utilitzar un model de Mason modificat per determinar l'origen de les resonàncies espúries addicionals generades per l'Anell de Vora. Aquestes resonàncies es poden atribuir a un mode acústic, diferent del fonamental, que es propaga a través del conjunt del resonador. Afegint fonts no lineals a aquest model, també s'estudien les emissions del segon harmònic (H2, per les seves sigles en anglès) i l'impacte de les resonàncies espúries en elles.Finalment, es proposa un nou model equivalent basat en el mètode de la Matriu de Línia de Transmissió (TLM, per les seves sigles en anglès) per a la cavitat acústica d'un resonador BAW. Aquest nou enfocament pot modelar resonadors amb diferents geometries d'elèctrodes de manera molt més ràpida que els mètodes tradicionalment utilitzats com el Mètode d'Elements Finit (FEM, per les seves sigles en anglès). A més, en determinar diferents regions de propagació, es pot utilitzar per modelar tant l'apodització com el Border Ring al mateix temps.La segona família de contribucions fa referència al comportament termoelàstic del resonador BAW. Un sòlid s'escalfa quan es comprimeix i viceversa. En una oscil·lació harmònica, quan el calor pot fluir a través de les regions del sòlid, aquest flux de regions més calentes a més fredes genera una relaxació de l'ona acústica. Això és l'amortiment termoelàstic. Es fa servir un model de Mason termo-electro-mecànic per quantificar aquesta font de pèrdues en els resonadors BAW. El model es compara amb dades experimentals preses a temperatures criogèniques i una anàlisi de pèrdues de les resonàncies espúries fora de banda originades al reflector de Bragg.

Darrera actualització: 15/07/2024 05:01:06.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:IBRAHIM MOHAMED BADR, ASMAA
Títol:Machine learning algorithms for 5G optical network
Data lectura:18/07/2023
Director/a:PRAT GOMA, JOSEP JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Resource allocation and interference management techniques for OFDM-based VLC atto-cells
Ibrahim, A.; Ismail, T.; Elsayed, K.; Darweesh, M.; Prat, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/07/2020
Article en revista

Asymmetrical clipping optical filter bank multi-carrier modulation scheme
Ibrahim, A.; Prat, J.; Ismail, T.
Optical and quantum electronics, ISSN: 0306-8919 (JCR Impact Factor-2021: 2.794; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Neural network based transceiver for non-coherent OFDM optical modulation
25th International Conference on Advanced Communication Technology
Data de presentació: 02/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:OJAGHI KAHJOGH, BEHNAM
Títol:Converged RAN/MEC slicing in beyond 5G (B5G)Networks
Data lectura:13/07/2023
Tutor/a:ALONSO ZARATE, LUIS GONZAGA
Director/a:ADELANTADO FREIXER, FERRAN
Codirector/a:VERIKOUKIS, CHRISTOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Advanced Cloud-Based Network Management for 5G C-RAN
Maule, M.; Ojaghi Kahjogh, B.; Rezazadeh, F.
Springer Nature
Data de publicació: 24/07/2021
Capítol en llibre

A GRASP meta-heuristic for evaluating the latency and lifetime impact of critical nodes in large wireless sensor networks
Sembroiz, D.; Ojaghi Kahjogh, B.; Careglio, D.; Ricciardi, S.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/11/2019
Article en revista

SlicedRAN: service-aware network slicing framework for 5G radio access networks
Ojaghi Kahjogh, B.; Adelantado, F.; Antonopoulos, A.; Verikoukis, C.
IEEE systems journal, ISSN: 1932-8184 (JCR Impact Factor-2021: 4.802; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Impact of network densification on joint slicing and functional splitting in 5G
Ojaghi Kahjogh, B.; Adelantado, F.; Antonopoulos, A.; Verikoukis, C.
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2021: 24.6
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

SO-RAN: dynamic RAN slicing via joint functional splitting and MEC placement
Ojaghi Kahjogh, B.; Adelantado, F.; Verikoukis, Christos
IEEE Transactions on vehicular technology, ISSN: 1939-9359 (JCR Impact Factor-2021: 6.239; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2022
Article en revista

On the benefits of vDU standardization in softwarized NG-RAN: enabling technologies, challenges, and opportunities
Ojaghi Kahjogh, B.; Adelantado, F.; Verikoukis, C.
IEEE communications magazine, ISSN: 1558-1896 (JCR Impact Factor-2021: 9.03; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2023
Article en revista

AUTOR/A:LOPEZ BUENO, DAVID
Títol:Machine learning techniques for adaptive polynomial and neural network digital predistorters
Data lectura:07/07/2023
Director/a:GILABERT PINAL, PERE LLUIS
Codirector/a:MONTORO LOPEZ, GABRIEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Machine learning for digital front-end a comprehensive overview
Gilabert, Pere L.; López-Bueno, D.; Q. A. Pham; Montoro, G.
John Wiley & sons
Data de publicació: 03/02/2020
Capítol en llibre

Technologies for emergency rollout of broadband public protection and disaster relief (BB-PPDR) communications in humanitarian crisis zones
The Institution of Engineering and Technology (IET)
Data de publicació: 15/08/2020
Capítol en llibre

Amping up, saving power
López-Bueno, D.; Wang, T.; Gilabert, Pere L.; Montoro, G.
IEEE microwave magazine, ISSN: 1527-3342 (JCR Impact Factor-2016: 3.029; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2016
Article en revista

Independent digital predistortion parameters estimation using adaptive principal component analysis
López-Bueno, D.; Pham, T.; Montoro, G.; Gilabert, Pere L.
IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2018: 3.756; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Spectral weighting orthogonal matching pursuit algorithm for enhanced out-of-band digital predistortion linearization
Gilabert, Pere L.; López-Bueno, D.; Montoro, G.
IEEE transactions on circuits and systems II: express briefs, ISSN: 1549-7747 (JCR Impact Factor-2018: 3.25; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Partial least squares identification of multi look-up table digital predistorters for concurrent dual-band envelope tracking power amplifiers
Pham, T.; López-Bueno, D.; Wang, T.; Montoro, G.; Gilabert, Pere L.
IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2018: 3.756; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/08/2018
Article en revista

Dynamic selection and estimation of the digital predistorter parameters for power amplifier linearization
Pham, T.; Montoro, G.; López-Bueno, D.; Gilabert, Pere L.
IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2019: 3.413; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/07/2019
Article en revista

Training data selection and dimensionality reduction for polynomial and artificial neural network MIMO adaptive digital predistortion
López-Bueno, D.; Montoro, G.; Gilabert, Pere L.
IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2021: 8.1
Data de publicació: 11/2022
Article en revista

FPGA implementation of a linearization system for wideband envelope tracking power amplifiers
Li, W.; Bartzoudis, N.; Rubio, J.; López-Bueno, D.; Montoro, G.; Gilabert, Pere L.
IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2021: 8.1
Data de publicació: 04/2023
Article en revista

SHAPER: demostrador experimental de técnicas de linealización digital de amplificadores de potencia para acceso y backhaul inalámbrico 4G/5G
XXXI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 06/09/2016
Presentació de treball en congressos

Digital predistortion linearization for envelope tracking and outphasing power amplifiers for highly efficient wideband communication systems
2018 IEEE Radio & Wireless
Data de presentació: 14/01/2018
Presentació de treball en congressos

Multi-dimensional LUT-based digital predistorter for concurrent dual-band envelope tracking power amplifier linearization
2018 IEEE Radio & Wireless
Data de presentació: 15/01/2018
Presentació de treball en congressos

Adaptive principal component analysis for online reduced order parameter extraction in PA behavioral modeling and DPD linearization
2018 IEEE/MTT-S International Microwave Symposium
Data de presentació: 15/06/2018
Presentació de treball en congressos

Dynamic selection and update of digital predistorter coefficients for power amplifier linearization
2019 IEEE Topical Conference on RF/Microwave Power Amplifiers for Radio and Wireless Applications
Data de presentació: 20/01/2019
Presentació de treball en congressos

Linealización digital de transmisores mediante redes neuronales no lineales
XXXIV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 06/09/2019
Presentació de treball en congressos

A method for selecting online the coefficients to be updated in a DPD for PA linearization
XXXIV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 06/09/2019
Presentació de treball en congressos

Dataset reduction for neural network based digital predistorters under strong nonlinearities
IEEE Topical Conference on RF/Microwave Power Amplifiers for Radio and Wireless Applications 2021
Data de presentació: 19/01/2021
Presentació de treball en congressos

Slow-envelope shaping function FPGA implementation for 5G NR envelope tracking PA
2022 International Workshop on Integrated Nonlinear Microwave and Millimetre-Wave Circuits
Data de presentació: 07/04/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DE CABRERA ESTANYOL, FERRAN
Títol:Data-driven information-theoretic tools under a second-order statistics perspective
Data lectura:03/07/2023
Director/a:RIBA SAGARRA, JAUME
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Compression of multibeam echosounders bathymetry and water column data
Martí, A.; Portell, J.; Amblàs, D.; De Cabrera, F.; Vila, M.; Riba, J.; Mitchell, G.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/04/2022
Article en revista

Regularized estimation of information via canonical correlation analysis on a finite-dimensional feature space
De Cabrera, F.; Riba, J.
IEEE transactions on information theory, ISSN: 0018-9448 (JCR Impact Factor-2021: 6.2
Data de publicació: 20/03/2023
Article en revista

A novel formulation of independence detection based on the sample characteristic function
26th European Signal Processing Conference
Data de presentació: 03/09/2018
Presentació de treball en congressos

Multi-satellite cycle-slip detection and exclusion using the noise subspace of residual dynamics
26th European Signal Processing Conference
Data de presentació: 03/09/2018
Presentació de treball en congressos

Robust estimation of the magnitude squared coherence based on kernel signal processing
51st Asilomar Conference on Signal, Systems and Computers
Data de presentació: 31/10/2017
Presentació de treball en congressos

Squared-loss mutual information via high-dimension coherence matrix estimation
2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Data de presentació: 12/05/2019
Presentació de treball en congressos

A proof of de Bruijn identity based on generalized Price’s theorem
2019 IEEE International Symposium on Information Theory
Data de presentació: 12/07/2019
Presentació de treball en congressos

Entropy-based non-data-aided SNR estimation
53rd Annual Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers
Data de presentació: 05/11/2019
Presentació de treball en congressos

Estimation of information in parallel Gaussian channels via model order selection
45th IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing
Data de presentació: 06/05/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SALCEDO BOSCH, ANDREU
Títol:Artificial intelligence, lidar and co-operative remote sensing for atmospheric observation and off-shore wind energy
Data lectura:30/06/2023
Director/a:ROCADENBOSCH BURILLO, FRANCISCO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Estimation of wave period from pitch and roll of a lidar buoy
Salcedo, A.; Rocadenbosch, F.; Gutierrez, M.; Tiana-Alsina, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/02/2021
Article en revista

A Robust Adaptive Unscented Kalman Filter for floating Doppler Wind-LiDAR motion correction
Salcedo, A.; Rocadenbosch, F.; Sospedra, J.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/10/2021
Article en revista

Assessing Obukhov length and friction velocity from floating lidar observations: A data screening and sensitivity computation approach
Araujo da Silva, M. P.; Rocadenbosch, F.; Farré, J.; Salcedo, A.; Gonzalez, D.; Peña, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/03/2022
Article en revista

Enhanced dual filter for floating wind lidar motion correction: The impact of wind and initial scan phase models
Salcedo, A.; Rocadenbosch, F.; Sospedra, J.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/09/2022
Article en revista

A unified formulation for the computation of the six-degrees-of-freedom-motion-induced errors in floating Doppler wind LiDARs
Salcedo, A.; Farré, J.; Araujo da Silva, M. P.; Rocadenbosch, F.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 7.4
Data de publicació: 07/03/2023
Article en revista

On the retrieval of surface-layer parameters from lidar wind-profile measurements
Araujo da Silva, M. P.; Salcedo, A.; Rocadenbosch, F.; Peña, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 7.4
Data de publicació: 19/05/2023
Article en revista

Motional behavior estimation using simple spectral estimation: application to the off-shore wind lidar
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Offshore Doppler Wind LiDAR assessment of atmospheric stability
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Floating Doppler Wind Lidar measurement of wind turbulence: a cluster analysis
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Horizontal wind speed motion-induced error assessment on a floating Doppler wind lidar
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 04/2021
Presentació de treball en congressos

Floating Doppler Wind Lidar motion simulator for horizontal wind speed measurement error assessment
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Numerical solver for vertical air motion estimation
2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

Floating lidar assessment of atmospheric stability in the North Sea
2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

On adaptive unscented Kalman filtering for floating Doppler wind-lidar motion correction: Effect of the number of lidar measurement heights
2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

Forward method for vertical air motion estimation from frequency modulated continuous wave radar rain measurements
11th European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

Offshore atmospheric stability estimation from floating lidar wind profiles
European Geosciences Union General Assembly 2022
Data de presentació: 05/2022
Presentació de treball en congressos

Influence of the number of lidar sounding heights on adaptive unscented Kalman filtering for floating Doppler wind-lidar motion correction
European Geosciences Union General Assembly 2022
Data de presentació: 05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ARAUJO DA SILVA, MARCOS PAULO
Títol:Remote sensing for atmospheric observation and wind energy: over-land boundary layer and off-shore atmospheric stability
Data lectura:29/06/2023
Director/a:ROCADENBOSCH BURILLO, FRANCISCO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Clouds’ microphysical properties and their relationship with lightning activity in northeast Brazil
Pereira de Abreu, L.; Andrade, W.; Vieira, E.; Rodrigues, P.; Torres, D.; Araujo da Silva, M. P.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2021
Article en revista

Motivating a synergistic mixing-layer height retrieval method using backscatter lidar returns and microwave-radiometer temperature observations
Araujo da Silva, M. P.; Rocadenbosch, F.; Tanamachi, R.; Saeed, U.
IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2021: 8.125; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/03/2022
Article en revista

Atmospheric boundary layer height disambiguation using synergistic remote sensing observations: case examples from VORTEX-SE
International Symposium on Remote Sensing
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

Convective boundary-layer height estimation from combined radar and Doppler lidar observations in VORTEX-SE
International Symposium on Remote Sensing
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

Atmospheric boundary layer height disambiguation using synergistic remote sensing observations: Case examples from VORTEX-SE
11th European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

Convective boundary layer height estimation from combined radar and Doppler lidar observations in VORTEX-SE
11th European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

On stable boundary-layer height estimation using backscatter lidar data and variance processing
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 03/2021
Presentació de treball en congressos

Variance processing for stable boundary-layer height estimation using backscatter lidar data: A discussion
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Synergistic mixed-layer height retrieval method using microwave radiometer and lidar ceilometer observations
2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MAULE, MASSIMILIANO
Títol:Dynamic resource optimization and orchestration techniques for 5G new radio and beyond
Data lectura:16/06/2023
Tutor/a:FERRUS FERRE, RAMON ANTONIO
Director/a:VERIKOUKIS, CHRISTOS
Codirector/a:VARDAKAS, JOHN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A Novel 5G-NR Resources Partitioning Framework Through Real-Time User-Provider Traffic Demand Analysis
Maule, M.; Verikoukis, C.
IEEE systems journal, ISSN: 1932-8184 (JCR Impact Factor-2021: 4.802; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

5G RAN slicing: dynamic single tenant radio resource orchestration for eMBB traffic within a multi-slice scenario
Maule, M.; Vardakas, J.; Verikoukis, C.
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2021: 9.03; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Multi-service network slicing 5G NR orchestration via tailored HARQ scheme design and hierarchical resource scheduling
Maule, M.; Vardakas, J.; Verikoukis, Christos
IEEE transactions on vehicular technology, ISSN: 0018-9545 (JCR Impact Factor-2021: 11.9
Data de publicació: 2022
Article en revista

Real-time dynamic network slicing for the 5G radio access network
2019 IEEE Global Communications Conference
Data de presentació: 11/12/2019
Presentació de treball en congressos

Dynamic partitioning of radio resources based on 5G RAN Slicing
2020 IEEE Global Communications Conference
Presentació de treball en congressos

Multi-service single tenant 5G fronthaul resource orchestration framework based on network slicing
2022 IEEE Global Communications Conference
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PEREA ROBLES, RAFAEL
Títol:Novel transversal topologies and coupled resonator configurations for acoustic wave filters
Data lectura:09/06/2023
Director/a:MATEU MATEU, JORDI
Codirector/a:COLLADO GOMEZ, JUAN CARLOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The Input-output equivalent sources method for fast simulations of distributed nonlinearities in bulk acoustic wave resonators and filters
Collado, J.; Gonzalez, M.; Mateu, J.; Perea-Robles, R.; Aigner, R.
IEEE transactions on ultrasonics ferroelectrics and frequency control, ISSN: 0885-3010 (JCR Impact Factor-2020: 2.725; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

N-Plexer and N-Band acoustic filters based on transversal configuration
2019 IEEE International Ultrasonics Symposium
Data de presentació: 06/10/2019
Presentació de treball en congressos

Nonlinear performance on acoustic transversal filters
IUS 2020- IEEE International Ultrasonics Symposium
Data de presentació: 10/09/2020
Presentació de treball en congressos

Synthesis of 2-CRF section filter without external elements
2021 IEEE MTT-S International Microwave Filter Workshop
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

Wideband transversal acoustic wave filters. Application to connected cars
50th European Microwave Conference
Data de presentació: 13/06/2020
Presentació de treball en congressos

Synthesis procedure for ladder acoustic wave filters starting in series resonator
2021 IEEE International Ultrasonics Symposium
Data de presentació: 11/09/2021
Presentació de treball en congressos

Out of band improved performance into a measured 5G N77 band transversal filter
2021 IEEE International Ultrasonics Symposium
Data de presentació: 11/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SAFARI, POOYAN
Títol:Unsupervised and attention approaches for deep learning speaker recognition
Data lectura:19/05/2023
Director/a:HERNANDO PERICAS, FRANCISCO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Deep learning in speaker recognition
Safari, P.; Ghahabi, O.; Hernando, J.
Springer
Data de publicació: 01/01/2020
Capítol en llibre

Restricted Boltzmann machine vectors for speaker clustering and tracking tasks in TV broadcast shows
Khan, U.; Safari, P.; Hernando, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/07/2019
Article en revista

Self Attention Networks in Speaker Recognition
EURASIP Journal on Audio Speech and Music Processing, ISSN: 1687-4722 (JCR Impact Factor-2021: 2.114; Quartil: Q2)
Article en revista

Deep neural network feature classification for speaker verification
3rd RTTH Summer School on Speech Technology
Data de presentació: 07/07/2015
Presentació de treball en congressos

Feature classification by means of Deep Belief Networks for speaker recognition
23rd European Signal Processing Conference
Data de presentació: 03/09/2015
Presentació de treball en congressos

From features to speaker vectors by means of restricted Boltzmann machine adaptation
ODYSSEY 2016 - The Speaker and Language Recognition Workshop
Data de presentació: 24/06/2016
Presentació de treball en congressos

Speaker recognition by means of restricted Boltzmann machine adaptation
XXXI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 06/09/2016
Presentació de treball en congressos

High performance supervised time-delay estimation using neural networks
42nd IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Data de presentació: 07/03/2017
Presentació de treball en congressos

A novel approach to real-time range estimation of underwater acoustic sources using supervised machine learning
OCEANS'17 MTS/IEEE Aberdeen
Data de presentació: 20/06/2017
Presentació de treball en congressos

Machine and deep learning approaches to localization and range estimation of underwater acoustic sources
3rd Acoustics in Underwater Geosciences Symposium
Data de presentació: 26/07/2017
Presentació de treball en congressos

Artificial intelligence tools for oceanography and conservation
Ludwig Houegnigan
Data de presentació: 20/09/2017
Presentació de treball en congressos

Restricted Boltzmann Machine vectors for speaker clustering
International Conference on Advances in Speech and Language Technologies for Iberian Languages
Data de presentació: 21/11/2018
Presentació de treball en congressos

Self multi-head attention for speaker recognition
20th Annual Conference of the International Speech Communication Association
Data de presentació: 16/09/2019
Presentació de treball en congressos

Self-attention encoding and pooling for speaker recognition
21st Annual Conference of the International Speech Communication Association
Data de presentació: 26/10/2020
Presentació de treball en congressos

Double multi-head attention for speaker verification
2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GUERRA GÓMEZ, ROLANDO
Títol:Radio access network optimization with proactive resource management for 5G and beyond
Data lectura:19/05/2023
Director/a:RUIZ BOQUE, SILVIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Machine learning adaptive computational capacity prediction for dynamic resource management in C-RAN
Guerra, R.; Ruiz, S.; Garcia-Lozano, M.; Olmos, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/05/2020
Article en revista

Energy and cost footprint reduction for 5G and beyond with flexible radio access network
Guerra, R.; Ruiz, S.; Garcia-Lozano, M.; Saeed, U.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/10/2021
Article en revista

Using COST IC1004 Vienna scenario to test C-RAN optimisation algorithms
Proceedings of the 9th technical meeting of CA15104 IRACON.
Data de presentació: 16/01/2019
Presentació de treball en congressos

A weighted-sum Multi-Objective optimization for dynamic resource allocation with QoS constraints in realistic C-RAN
Proceedings of the 10th technical meeting of CA15104 IRACON
Data de presentació: 27/05/2019
Presentació de treball en congressos

Predicting required computational capacity in C-RAN networks by the use of different machine learning strategies
Proceedings of the 11th technical meeting of CA15104 IRACON
Data de presentació: 04/09/2019
Presentació de treball en congressos

Dynamic resource allocation in C-RAN with real-time traffic and realistic scenarios
15th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications
Data de presentació: 21/10/2019
Presentació de treball en congressos

Machine-learning based traffic forecasting for resource management in C-RAN
2020 European Conference on Networks and Communications
Data de presentació: 16/06/2020
Presentació de treball en congressos

Flexible radio access network optimization with cell coordination
1st INTERACT: Intelligence-Enabling Radio Communications for Seamless Inclusive Interactions
Data de presentació: 10/02/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MANSO FERNÁNDEZ ARGÜELLES, CARLOS AGUSTÍN
Títol:Cloud-native orchestration and automation for disaggregated networks
Data lectura:18/05/2023
Tutor/a:JUNYENT GIRALT, GABRIEL
Director/a:MUÑOZ GONZALEZ, RAUL
Codirector/a:VILALTA CAÑELLAS, RICARD
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
TAPI-enabled SDN control for partially disaggregated multi-domain (OLS) and multi-layer (WDM over SDM) optical networks [Invited]
Manso, C.; Muñoz, R.; Yoshikane, N.; Casellas, R.; Vilalta Cañellas, Ricard; Martínez, R.; Tsuritani, T.; Morita, I.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2021: 4.508; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Packet Optical Transport Network Slicing with Hard and Soft Isolation
Barguil, S.; López, V.; Contreras-Murillo, L.; González-de-Dios, O.; Alcalá, A.; Manso, C.; Alemany, P.; Casellas Regi, Ramon; Martínez, R.; González-Pérez, D.; Liu, X.; Pulido, J.; Fernández-Palacios, J.; Muñoz, R.; Vilalta Cañellas, Ricard
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/07/2021
Article en revista

End-to-end SDN/NFV orchestration of multi-domain transport networks and distributed computing infrastructure for beyond-5G services
Manso, C.; Alemany, P.; Vilalta Cañellas, Ricard; Muñoz, R.; Casellas, R.; Martínez, R.
IEICE transactions on communications, ISSN: 0916-8516 (JCR Impact Factor-2021: 0.598; Quartil: Q4)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

Scalability analysis of machine learning QoT estimators for a cloud-native SDN controller on a WDM over SDM network
Manso, C.; Vilalta Cañellas, Ricard; Muñoz, R.; Yoshikane, N.; Casellas Regi, Ramon; Martínez, R.; Wang, C.; Balasis, F.; Tsuritani, T.; Morita, I.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2020: 10.9
Data de publicació: 01/04/2022
Article en revista

Cloud-native SDN controller based on micro-services for transport networks
NetSoft 2020 - 6th IEEE Conference on Network Softwarization
Data de presentació: 02/07/2020
Presentació de treball en congressos

Telemetry-enabled cloud-native transport SDN controller for real-time monitoring of optical transponders using gNMI
46th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

SDN/NFV Control and orchestration of dynamic optical beamforming services for beyond 5G fronthaul networks
46th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 12/2020
Presentació de treball en congressos

Scalable Physical Layer Security Components for Microservice-Based Optical SDN Controllers
47th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

First Demonstration of Dynamic Deployment of SDN-enabled WDM Virtual Network Topologies (VNTs) over SDM networks
47th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

First Scalable Machine Learning Based Architecture for Cloud-native Transport SDN Controller
2021 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

Scalable for Cloud-native Transport SDN Controller Using GNPy and Machine Learning techniques for QoT estimation
2021 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Experimental Demonstration of End-to-end NFV Orchestration on Top of the ADRENALINE Testbed
NetSoft - NetSoft 2022 - 8th IEEE Conference on Network Softwarization
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

Microservice-based unsupervised anomaly detection loop for optical networks
2022 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 03/2022
Presentació de treball en congressos

Dynamic Reconfiguration of WDM Virtual Network Topology over SDM Networks for Spatial Channel Failure Recovery with gRPC Telemetry
2022 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 03/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:NICOLÁS ÁLVAREZ, JORGE
Títol:Interferometric Orbit Determination for Geosynchronous Earth Sensing Missions
Data lectura:16/05/2023
Director/a:BROQUETAS IBARS, ANTONI
Codirector/a:AGUASCA SOLE, ALBERTO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Interferometric orbit determination system for geosynchronous SAR missions: experimental proof of concept
Nicolas, J.; Carreño-Megias, X.; Ferrer, E.; Albert, M.; Rodriguez, J.; Aguasca, A.; Broquetas, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 7.4
Data de publicació: 01/10/2022
Article en revista

Interferometry based orbit observation for geosynchronous synthetic aperture radar (GEOSAR) missions
70th International Astronautical Congress
Data de presentació: 24/10/2019
Presentació de treball en congressos

Orbit determination for hydroterra mission. An interferometric approach
6th Workshop on Advanced RF Sensors and Remote Sensing Instruments
Data de presentació: 11/11/2019
Presentació de treball en congressos

Precise orbit observation techniques for geosynchronous synthetic aperture radar (GEOSAR)
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

Experimental Precise Orbit Determination for GEOSAR Missions Based on Compact Interferometry
71th International Astronautical Congress
Data de presentació: 12/10/2020
Presentació de treball en congressos

Station-keeping manoeuvre detection for autonomous precise interferometric tracking of geosynchronous gatellites
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 11/07/2021
Presentació de treball en congressos

Interferometric Orbital Tracking of SAR Missions with Large Processing Gain
13th European Conference on Synthetic Aperture Radar
Data de presentació: 29/03/2021
Presentació de treball en congressos

Orbit error impacts and autofocus applied to Geosynchronous SAR (GEOSAR)
European Conference on Synthetic Aperture Radar
Data de presentació: 29/03/2021
Presentació de treball en congressos

Station-Keeping Manoeuvre Detection for Autonomous Precise Interferometric Tracking of Geosynchronous Satellites
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 14/07/2021
Presentació de treball en congressos

Simultaneous interferometric tracking of a multi-satellite geosynchronous constellation for GEOSAR missions
72nd International Astronautical Congress
Data de presentació: 25/10/2021
Presentació de treball en congressos

Interferometric Baseline Enlargement with Passive Reflectors for Geosynchronous Orbit Determination Precision Enhancement
73rd International Astronautical Congress
Data de presentació: 19/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ALEMANY PRATS, POL
Títol:Quality of service, security and trustworthiness for network slices
Data lectura:23/03/2023
Tutor/a:JUNYENT GIRALT, GABRIEL
Director/a:VILALTA CAÑELLAS, RICARD
Codirector/a:MUÑOZ GONZALEZ, RAUL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A KPI-enabled NFV MANO architecture for network slicing with QoS
Alemany, P.; Román, A.; Vilalta Cañellas, Ricard; Pol, A.; Bonnet, J.; Kapassa, E.; Touloupou, M.; Kyriazis, D.; Karkazis, P.; Trakadas, P.; Martrat, J.; Casellas Regi, Ramon; Martínez, R.; Muñoz, R.
IEEE communications magazine, ISSN: 0163-6804 (JCR Impact Factor-2021: 9.03; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

Evaluation of the abstraction of optical topology models in blockchain-based data center interconnection
Alemany, P.; Vilalta Cañellas, Ricard; Muñoz, R.; Casellas Regi, Ramon; Martínez, R.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2020: 10.9
Data de publicació: 01/04/2022
Article en revista

Management and enforcement of secured E2E network slices across transport domains
Alemany, P.; Molina, A.; Dangerville, C.; Asensio, R.; Ayed, D.; Muñoz, R.; Casellas Regi, Ramon; Martínez, R.; Skarmeta, A.; Vilalta Cañellas, Ricard
Optical fiber technology, ISSN: 1068-5200 (JCR Impact Factor-2021: 4.8
Data de publicació: 10/2022
Article en revista

Peer-to-Peer blockchain-based NFV service platform for End-to-End network slice orchestration across multiple NFVI domains
2020 - IEEE 3rd 5G World Forum
Data de presentació: 10/09/2020
Presentació de treball en congressos

Transport network slices with security service level agreements
22nd International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 20/07/2020
Presentació de treball en congressos

Comparison of Real-Time Communications Service KPI in Edge and Cloud Domains Through Multi-Domain Transport Networks
24th International Conference on Optical Network Design and Modeling
Data de presentació: 20/05/2020
Presentació de treball en congressos

Hybrid Network Slicing: Composing Network Slices based on VNFs, CNFs Network Services
NetSoft 2020 - 6th IEEE International Conference on Network Softwarization
Data de presentació: 01/07/2020
Presentació de treball en congressos

INSPIRE-5Gplus: Intelligent security and pervasive trust for 5G and beyond networks
15th International Conference on Availability, Reliability and Security
Presentació de treball en congressos

5GCroCo Barcelona trial site for cross-border anticipated cooperative collision avoidance
2020 European Conference on Networks and Communications
Data de presentació: 16/06/2020
Presentació de treball en congressos

Managing network slicing resources using blockchain in a multi-domain software defined optical network scenario
46th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 08/12/2020
Presentació de treball en congressos

Applying security service level agreements in V2X network slices
IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks 2020
Data de presentació: 11/2020
Presentació de treball en congressos

Multi-layer Transport Network Slicing with Hard and Soft Isolation
2021 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 08/06/2021
Presentació de treball en congressos

End-to-End Network Slice Stitching using Blockchain-based Peer-to-Peer Network Slice Managers and Transport SDN Controllers
2021 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 08/06/2021
Presentació de treball en congressos

Blockchain-Based Connectivity Provisioning in Multiple Transport SDN Domains
25th International Conference on Optical Network Design and Modeling
Data de presentació: 29/06/2021
Presentació de treball en congressos

5GCroCo Barcelona trial site results: orchestration KPIs measurements and evaluation
Joint European Conference on Networks and Communications and 6G Summit 2022
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

DLT-based End-to-end Inter-domain Transport Network Slice with SLA Management Using Cloud-based SDN Controllers: Demo Session
2022 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MOSELLA MONTORO, ALBERT
Títol:Graph convolutional neural networks for 3D data analysis
Data lectura:22/02/2023
Director/a:RUIZ HIDALGO, JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
2D–3D geometric fusion network using multi-neighbourhood graph convolution for RGB-D indoor scene classification
Mosella, A.; Ruiz-Hidalgo, J.
Information fusion, ISSN: 1566-2535 (JCR Impact Factor-2021: 17.564; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Residual attention graph convolutional network for geometric 3D scene classification
IEEE International Conference on Computer Vision 2019
Data de presentació: 01/11/2019
Presentació de treball en congressos

SkinningNet: two-stream graph convolutional neural network for skinning prediction of synthetic characters
2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MARTA
Títol:Nonlinear modeling and characterization of SAW devices for communications systems
Data lectura:10/02/2023
Director/a:COLLADO GOMEZ, JUAN CARLOS
Director/a:GONZALEZ ARBESU, JOSE MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Tone injection-based cancellation technique for nonlinear distortion reduction of modulated signals in BAW resonators
Gonzalez, M.; Collado, J.; Gonzalez, J.; Mateu, J.; Montoro, G.; Gilabert, Pere L.
Microwave and optical technology letters, ISSN: 0895-2477 (JCR Impact Factor-2020: 1.392; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Distributed nonlinear model and fast analysis for in-band IMD3 prediction of surface acoustic wave resonators
Gonzalez, M.; Collado, J.; Mateu, J.; Gonzalez, J.; Huebner, S.
IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control, ISSN: 1525-8955 (JCR Impact Factor-2020: 2.725; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Fast simulation method of distributed nonlinearities in surface acoustic wave resonators
IUS 2020- IEEE International Ultrasonics Symposium
Data de presentació: 09/09/2020
Presentació de treball en congressos

Method to measure reflection coefficient under CW high-power signals in SAW resonators
2021 IEEE International Ultrasonics Symposium
Data de presentació: 11/09/2021
Presentació de treball en congressos

Application of the input-output equivalent sources method for the simulation of nonlinearities in TC-SAW resonators and filters
1st IEEE T-MTTS International Conference on Microwave Acoustics and Mechanics
Data de presentació: 19/07/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BORRÀS PINO, JORDI
Títol:Opportunistic communications in large uncoordinated networks
Data lectura:25/01/2023
Director/a:VAZQUEZ GRAU, GREGORIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Dimension spreading for coherent opportunistic communications
51st Asilomar Conference on Signal, Systems and Computers
Data de presentació: 31/10/2017
Presentació de treball en congressos

Uncoordinated Space-Frequency Pilot Design for Multi-Antenna Wideband Opportunistic Communications
19th IEEE International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications
Data de presentació: 28/06/2018
Presentació de treball en congressos

Decentralized shaping for pilot generation and detection in opportunistic communications
2019 IEEE International Conference on Communications
Data de presentació: 23/05/2019
Presentació de treball en congressos

Distributed feedback-aided subspace concurrent opportunistic communications
IEEE 20th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications
Data de presentació: 04/07/2019
Presentació de treball en congressos

Low-complexity switching network design for hybrid precoding in mmWave MIMO systems
27th European Signal Processing Conference
Data de presentació: 04/09/2019
Presentació de treball en congressos

Interference mitigation under degrees-of-freedom sensing uncertainties in opportunistic transmission
2019 IEEE Global Communications Conference
Data de presentació: 11/12/2019
Presentació de treball en congressos

Array-geometry invariant signaling for MISO feedforward opportunistic communications
21st IEEE International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications
Data de presentació: 29/05/2020
Presentació de treball en congressos

Energy-efficient analog beamforming with short packets in millimeter-wave MIMO systems
54th Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers
Data de presentació: 02/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ZHOU, IVAN
Títol:Technologies for injection molded antennas for mass production
Data lectura:19/01/2023
Director/a:ROMEU ROBERT, JORDI
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Technology assessment of aperture coupled slot antenna array in Groove Gapwaveguide for 5G millimeter wave applications
Zhou, I.; Jofre, L.; Romeu, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Reconfigurable dual-polarized beam-steering broadband antenna using a crossed-strips geometry
Ramirez, G.; Zhou, I.; Blanch, S.; Towfiq, A.; Cetiner, B.; Romeu, J.; Jofre, L.
IEEE antennas and wireless propagation letters, ISSN: 1548-5757 (JCR Impact Factor-2021: 3.825; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Microstrip-fed 3D-printed H-sectorial horn phased array
Zhou, I.; Pradell, L.; López-Villegas, J.; Vidal, N.; Albert, M.; Jofre, L.; Romeu, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 0.803; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/07/2022
Article en revista

AUTOR/A:ZARRINKHAT, FAEZEH
Títol:Bio-sensing applications of electromagnetic scattering from spheroidal objects
Data lectura:20/12/2022
Director/a:ROMEU ROBERT, JORDI
Codirector/a:RIUS CASALS, JUAN-MANUEL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Experimental verification of dielectric models with a capacitive wheatstone bridge biosensor for living cells: E. coli
Zarrinkhat, F.; Jofre, M.; Jofre, L.; Rius, J.; Romeu, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/03/2022
Article en revista

Calibration alignment sensitivity in corneal terahertz imaging
Zarrinkhat, F.; Baggio, M.; Lamberg, J.; Tamminen, A.; Nefedova, I.; Ala-Laurinaho, J.; Khaled, E.; Rius, J.; Romeu, J.; Taylor, Z.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/04/2022
Article en revista

Vector spherical harmonic analysis and experimental validation of spherical shells illuminated with broadband, millimeter wave Gaussian beams: applications to corneal sensing
Zarrinkhat, F.; Lamberg, J.; Tamminen, A.; Baggio, M.; Nefedova, I.; Ala-Laurinaho, J.; Khaled, E.; Romeu, J.; Rius, J.; Taylor, Z.
Biomedical optics express, ISSN: 2156-7085 (JCR Impact Factor-2020: 7.2
Data de publicació: 03/06/2022
Article en revista

Efficient generalized mie theory analysis of nano silver dimers for optical field enhancement in the plasmonic photoconductive thz antenna
Nanophotonics and Micro/Nano Optics International Conference 2018
Data de presentació: 01/10/2018
Presentació de treball en congressos

Electromagnetic monitoring of biological microorganisms
13th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 04/2019
Presentació de treball en congressos

Fourier analysis of submillimeter-wave scattering from the human cornea
15th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 03/2021
Presentació de treball en congressos

Investigation of radial top-hat electric field distributions for corneal reflectometry using modified Fourier optics method
46th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

Experimental exploration of longitudinal modes in spherical shells at 220 GHz – 330 GHz: applications to corneal sensing
Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference 2022
Data de presentació: 22/06/2021
Presentació de treball en congressos

Optical path length measurement of spherical dielectric shells with axicon-generated Bessel beams; applications to corneal sensing
46th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves
Data de presentació: 29/08/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KRKOTIC, PATRICK
Títol:Evaluation of the Surface Impedance of ReBCO Coated Conductors and Requirements for Their Use as Beam Screen Materials for the FCC-hh
Data lectura:25/11/2022
Director/a:O'CALLAGHAN CASTELLA, JUAN MANUEL
Codirector/a:PONT, MONTSERRAT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
High-temperature superconductor coating for coupling impedance reduction in the FCC-hh beam screen
Krkotic, P.; Niedermayer, U.; Boine-Frankenheim, O.
Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, accelerators SP, ISSN: 0168-9002 (JCR Impact Factor-2018: 1.433; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2018
Article en revista

FCC-ee: the Lepton Collider: future circular collider conceptual design report volume 2
O'callaghan, J.; Krkotic, P.
European physical journal. Special topics, ISSN: 1951-6355 (JCR Impact Factor-2019: 1.668; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/06/2019
Article en revista

FCC physics opportunities: future circular collider conceptual design report volume 1
Abada, A.; Abbrescia, M.; AbdusSalam, S.; O'callaghan, J.; Krkotic, P.
European physical journal C, ISSN: 1434-6044 (JCR Impact Factor-2019: 4.389; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/06/2019
Article en revista

FCC-hh: the hadron collider: future circular collider conceptual design report volume 3
Abada, A.; Abbrescia, M.; AbdusSalam, S.; O'callaghan, J.; Krkotic, P.
European physical journal. Special topics, ISSN: 1951-6401 (JCR Impact Factor-2021: 2.891; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2019
Article en revista

HE-LHC: the High-Energy Large Hadron Collider: Future Circular Collider Conceptual Design Report Volume 4
Abada, A.; Abbrescia, M.; AbdusSalam, S.; O'callaghan, J.; Krkotic, P.
European physical journal. Special topics, ISSN: 1951-6401 (JCR Impact Factor-2019: 0.581; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/07/2019
Article en revista

Coated conductor technology for the beamscreen chamber of future high energy circular colliders
Puig, T.; Krkotic, P.; Romanov, A.; O'callaghan, J.; Gutiérrez, J.
Superconductor science and technology, ISSN: 0953-2048 (JCR Impact Factor-2019: 3.067; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2019
Article en revista

Contactless electrical resistance of 2D materials using a rutile resonator
Arcos, D.; Krkotic, P.; O'callaghan, J.; Pont, M.; Ametller, L.; Ferrer-Anglada, N.
Physica status solidi B. Basic solid state physics, ISSN: 0370-1972 (JCR Impact Factor-2019: 1.481; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/12/2019
Article en revista

High frequency response of thick REBCO coated conductors in the framework of the FCC study
Romanov, A.; Krkotic, P.; Telles, G.; O'callaghan, J.; Pont, M.; Pérez, F.; Granados, X.; Calatroni, S.; Puig, T.; Gutiérrez, J.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2020: 4.38; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/07/2020
Article en revista

Characterisation of copper and stainless steel surfaces treated with laser ablation surface engineering
Hannah, A.; Krkotic, P.; Valizadeh, R.; Malyshev, O.B.; Mutch, J.; Whitehead, D.; Pont, M.; O'callaghan, J.; Dhanak, V.
Vacuum, ISSN: 0042-207X (JCR Impact Factor-2021: 4.11; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

Algorithm for resonator parameter extraction from symmetrical and asymmetrical transmission responses
Krkotic, P.; Gallardo, Q.; Tagdulang, N.; Pont Montaner, Montserrat; O'callaghan, J.
IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2021: 4.381; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Evaluation of the nonlinear surface resistance of REBCO coated conductors for their use in the FCC-hh beam screen
Krkotic, P.; Romanov, A.; Tagdulang, N.; Telles, G.; Puig, T.; Gutiérrez, J.; Granados, X.; Calatroni, S.; Pérez, F.; Pont Montaner, Montserrat; O'callaghan, J.
Superconductor science and technology, ISSN: 0953-2048 (JCR Impact Factor-2020: 5.7
Data de publicació: 07/01/2022
Article en revista

RF performance of high temperature superconducting coated conductor (HTS-CC) as beam screen for FCC-hh
4th International Future Circular Collider Conference
Data de presentació: 10/04/2018
Presentació de treball en congressos

HTS REBaCuO coated conductors for the FCC-hh beam screen: performance under photon irradiation at the ALBA Synchrotron Light Source
5th International Future Circular Collider Conference
Data de presentació: 25/06/2019
Presentació de treball en congressos

RF characterisation of HTS-CC tapes as alternative coating for the FCC-hh beam screen
5th International Future Circular Collider Conference
Data de presentació: 26/06/2019
Presentació de treball en congressos

RF characterisation of new coatings for future circular collider beam screens
12th International Particle Accelerator Conference
Data de presentació: 25/05/2021
Presentació de treball en congressos

Accurate determination of dielectric properties in small, high-permittivity dielectric cylinders
52nd European Microwave Conference
Data de presentació: 27/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:INDIA MASSANA, MIQUEL ANGEL
Títol:Deep learning methods for speaker verification and diarization
Data lectura:25/11/2022
Director/a:HERNANDO PERICAS, FRANCISCO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Language modelling for speaker diarization in telephonic interviews
India, M.; Hernando, J.; Fonollosa, José A. R.
Computer speech and language, ISSN: 0885-2308 (JCR Impact Factor-2021: 0.769; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2023
Article en revista

UPC system for the 2016 MediaEval multimodal person discovery in broadcast TV task
2016 Multimedia Benchmark Workshop
Data de presentació: 19/10/2016
Presentació de treball en congressos

Towards large scale multimedia indexing: a case study on person discovery in broadcast news
15th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing
Data de presentació: 06/2017
Presentació de treball en congressos

LSTM neural network-based speaker segmentation using acoustic and language modelling
18th Annual Conference of the International Speech Communication Association
Data de presentació: 23/08/2017
Presentació de treball en congressos

UPC multimodal speaker diarization system for the 2018 Albayzin challenge
International Conference on Advances in Speech and Language Technologies for Iberian Languages 2018
Data de presentació: 22/11/2018
Presentació de treball en congressos

Auto-encoding nearest neighbor i-vectors for speaker verification
20th Annual Conference of the International Speech Communication Association
Data de presentació: 16/09/2019
Presentació de treball en congressos

I-vector transformation using k-nearest neighbors for speaker verification
45th IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing
Data de presentació: 08/05/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SALGUEIRO ROMERO, LUIS FERNANDO
Títol:Super-resolution and semantic segmentation of remote sensing images using deep learning techniques
Data lectura:27/10/2022
Director/a:VILAPLANA BESLER, VERONICA
Codirector/a:MARCELLO RUIZ, JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Super-resolution of Sensinel-2 imagery using generative adversarial networks
Salgueiro, L.; Marcello, J.; Vilaplana, V.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/07/2020
Article en revista

A dual network for super-resolution and semantic segmentation of sentinel-2 imagery
Abadal, S.; Salgueiro, L.; Marcello Ruiz, Javier; Vilaplana, V.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/11/2021
Article en revista

Single-image super-resolution of sentinel-2 low resolution bands with residual dense convolutional neural networks
Salgueiro, L.; Marcello Ruiz, Javier; Vilaplana, V.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/12/2021
Article en revista

Comparative study of upsampling methods for super-resolution in remote sensing
12th International Conference on Machine Vision
Data de presentació: 17/11/2019
Presentació de treball en congressos

Weakly supervised semantic segmentation for remote sensing hyperspectral imaging
45th IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing
Data de presentació: 06/05/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BASTA, CHRISTINE RAOUF SAAD
Títol:Gender bias in natural language processing
Data lectura:14/10/2022
Tutor/a:RODRIGUEZ FONOLLOSA, JOSE ADRIAN
Director/a:RUIZ COSTA-JUSSA, MARTA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Extensive study on the underlying gender bias in contextualized word embeddings
Basta, C.; Costa-jussà, Marta R.; Casas, N.
Neural computing and applications, ISSN: 0941-0643 (JCR Impact Factor-2021: 5.102; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

Impact of gender debiased word embeddings in language modeling
Basta, C.; Costa-jussà, Marta R.
Lecture notes in computer science, ISSN: 0302-9743 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 2023
Article en revista

Evaluating the underlying gender bias in contextualized word embeddings
1st ACL Workshop on Gender Bias in Natural Language Processing
Data de presentació: 01/08/2019
Presentació de treball en congressos

The TALP-UPC machine translation systems for WMT19 news translation task: pivoting techniques for low resource MT
Fourth Conference on Machine Translation
Data de presentació: 02/08/2019
Presentació de treball en congressos

Towards mitigating gender bias in a decoder-based neural machine translation model by adding contextual information
4th Widening Natural Language Processing Workshop
Data de presentació: 04/07/2020
Presentació de treball en congressos

Impact of COVID-19 in Natural Language Processing Publications: a Disaggregated Study in Gender, Contribution and Experience,
EACL First Workshop on Language Technology for Equality, Diversity, Inclusion
Presentació de treball en congressos

The TALP-UPC participation in WMT21 news translation task: an mBART-based NMT approach
Sixth Conference on Machine Translation
Data de presentació: 11/11/2021
Presentació de treball en congressos

Multi-Task Learning for Improving Gender Accuracy in Neural Machine Translation
ICON: 18th International Conference on Natural Language Processing
Data de presentació: 15/12/2021
Presentació de treball en congressos

Interpreting Gender Bias in Neural Machine Translation: Multilingual Architecture Matters
36th AAAI Conference on Artificial Intelligence
Data de presentació: 28/02/2022
Presentació de treball en congressos

Evaluating gender bias in speech translation
13th edition of Language Resources and Evaluation Conference
Data de presentació: 22/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:NUÑO GÓMEZ, DANIEL-JUAN
Títol:Photonic circuits for wireless applications in the microwave, millimeter wave and terahertz bands
Data lectura:23/09/2022
Director/a:SANTOS BLANCO, MARÍA CONCEPCIÓN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
High-frequency contactless characterization of 2D materials. Graphene, WS2
Arcos, D.; Nuño, D.; Santos, M.; Ametller, L.; Ferrer-Anglada, N.
Physica status solidi B. Basic solid state physics, ISSN: 0370-1972 (JCR Impact Factor-2020: 1.71; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Optical phase effects in reconfigurable microwave photonic filters with multiple wavelength input
Nuño, D.; Santos, M.
Optics and laser technology, ISSN: 0030-3992 (JCR Impact Factor-2021: 4.939; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

Characterization of THz radiation by collimated wavefront aperture raster scanning
XXXV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 02/09/2020
Presentació de treball en congressos

Optical beam steering network with multiband capability
XXXV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 02/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RUBINO, ROSELENA
Títol:Deriving vertical total electron content maps from SMOS full polarimetric data to compensate the Faraday rotation effect
Data lectura:16/09/2022
Director/a:DUFFO UBEDA, NURIA
Codirector/a:GONZÁLEZ GAMBAU, VERÓNICA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Deriving VTEC maps from SMOS radiometric data
Rubino, R.; Duffo, N.; González-Gambau, V.; Corbella, I.; Torres, F.; Duran, I.; Martín, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2020
Article en revista

Direct faraday rotation angle retrieval in SMOS field of view
2017 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2017
Presentació de treball en congressos

New methodology for the Faraday rotation angle retrieval in the SMOS field of view
2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 22/07/2018
Presentació de treball en congressos

New methodology to retrieve the Faraday rotation angle using SMOS data
European Space Agency Living Planet Symposium
Presentació de treball en congressos

Refining the methodology to correct the faraday rotation angle from SMOS measurements
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Presentació de treball en congressos

Characterizing systematic errors in the Faraday rotation retrieval from SMOS measurements
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Retrieving the vertical total electron content to correct the faraday rotation angle in SMOS
16th Specialist Meeting on Microwave Radiometry and Remote Sensing of the Environment
Data de presentació: 19/11/2020
Presentació de treball en congressos

SMOS instrument performance after more than 11 years in orbit
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RAMON MALDONADO, EDUARD
Títol:Few-shot 3D reconstruction of body parts with deep neural networks
Data lectura:15/09/2022
Director/a:GIRÓ NIETO, XAVIER
Codirector/a:GARCIA GIRALDEZ, JAIME
Codirector/a:MORENO NOGUER, FRANCESC D'ASSIS
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Hyperparameter-free losses for model-based monocular reconstruction
4th Geometry Meets Deep Learning Workshop
Data de presentació: 02/11/2019
Presentació de treball en congressos

Multi-view 3D face reconstruction in the wild using siamese networks
2nd 3D Face Alignment in the Wild Challenge
Data de presentació: 02/11/2019
Presentació de treball en congressos

H3D-Net: Few-shot high-fidelity 3D head reconstruction
18th IEEE/CVF International Conference on Computer Vision
Data de presentació: 12/10/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LIESEGANG MARIA, SERGI
Títol:Energy-driven techniques for massive machine-type communications
Data lectura:07/09/2022
Director/a:MUÑOZ MEDINA, OLGA
Codirector/a:PASCUAL ISERTE, ANTONIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Approximations of the aggregated interference statistics for outage analysis in massive MTC
Liesegang, S.; Pascual Iserte, A.; Muñoz, O.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2019
Article en revista

Entropy-based sensing schemes for energy efficiency in massive MTC
Liesegang, S.; Pascual Iserte, A.; Muñoz, O.
IEEE wireless communications letters, ISSN: 2162-2337 (JCR Impact Factor-2020: 4.348; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Sensor selection and distributed quantization for energy efficiency in massive MTC
Liesegang, S.; Muñoz, O.; Pascual Iserte, A.
IEEE transactions on communications, ISSN: 0090-6778 (JCR Impact Factor-2021: 6.166; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Interference statistics approximations for data rate analysis in uplink massive MTC
6th IEEE Global Conference on Signal and Information Processing
Data de presentació: 11/2018
Presentació de treball en congressos

Stochastic geometry analysis and design of wireless powered MTC networks
21st IEEE International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications
Data de presentació: 28/05/2020
Presentació de treball en congressos

Energy driven transmission schemes for coexistence between HTC and MTC
26th European Wireless Conference
Data de presentació: 11/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BALLESTEROS SÁNCHEZ, CHRISTIAN
Títol:Mobile 5G Millimeter-wave multi-antenna systems
Data lectura:21/07/2022
Director/a:JOFRE ROCA, LUIS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Hybrid massive MIMO for urban V2I: Sub-6 GHz vs mmWave performance assessment
Pfadler, A.; Ballesteros, C.; Romeu, J.; Jofre, L.
IEEE transactions on vehicular technology, ISSN: 0018-9545 (JCR Impact Factor-2020: 5.978; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Terahertz frequency-scaled differential imaging for Sub-6 GHz vehicular antenna signature analysis
Solano-Sanchez, J.; Martinez-Ingles, M.; Molina García-Pardo, José María; Romeu, J.; Jofre, L.; Ballesteros, C.; Rodriguez, J.; Mateo-Aroca, A.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/10/2020
Article en revista

Assessment of mmwave handset arrays in the presence of the user body
Ballesteros, C.; Vähä-Savo, L.; Haneda, K.; Icheln, C.; Romeu, J.; Jofre, L.
IEEE antennas and wireless propagation letters, ISSN: 1548-5757 (JCR Impact Factor-2021: 3.825; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

On differential imaging using electromagnetic simulation for vehicular antenna signature analysis
Solano-Pérez, J.; Martinez-Ingles, M.; Molina García-Pardo, José María; Romeu, J.; Jofre, L.; Ballesteros, C.; Rodriguez, J.; Mateo-Aroca, A.; Guzmán, R.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/05/2021
Article en revista

Link-Level mmWave 5G Service Availability in Advanced Vehicle-to-Vehicle Applications
IEEE vehicular technology magazine, ISSN: 1556-6080 (JCR Impact Factor-2021: 13.609; Quartil: Q1)
Article en revista

Beam management for vehicle-to-vehicle (V2V) communications in millimeter wave 5G
Montero, L.; Ballesteros, C.; De Marco, C.; Jofre, L.
Vehicular communications, ISSN: 2214-2096
Data de publicació: 04/2022
Article en revista

Adaptive beamwidth optimization under Doppler ICI and positioning errors at mmWave bands
Ballesteros, C.; Pfadler, A.; Montero, L.; Romeu, J.; Jofre, L.
Vehicular communications, ISSN: 2214-2096
Data de publicació: 01/04/2022
Article en revista

Multi-antenna 3D pattern design for millimeter-wave vehicular communications
Ballesteros, C.; Montero, L.; Ramirez, G.; Jofre, L.
Vehicular communications, ISSN: 2214-2096 (JCR Impact Factor-2020: 6.91; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

Multi-antenna configuration modeling for massive MIMO V2I
12th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 01/12/2018
Presentació de treball en congressos

An architecture analysis for millimeter-wave optically steerable antenna array
13th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 04/2019
Presentació de treball en congressos

A 3D printed lens antenna for 5G applications
2019 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

Study of interconnecting switch currents in reconfigurable parasitic layer antennas
2019 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

Study on beamforming V2I scenarios for sub-6 GHz and mmWave channels
14th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 03/2020
Presentació de treball en congressos

Beam-shaping Antenna Array for Millimeter Waves Vehicle to Everything Communications
2020 XXXV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 02/09/2020
Presentació de treball en congressos

Millimeter-wave MIMO array measurement system for imaging and channel characterization
XXXV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 02/09/2020
Presentació de treball en congressos

Beam-based Interference Assessment of Vehicular Communications at mmWave Bands
XXXVI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 20/09/2021
Presentació de treball en congressos

Assessment of channel-level security vulnerabilities for connected vehicular platoons
XXXVI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 20/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HERBERT, CHRISTOPH JOSEF
Títol:Advanced methods for earth observation data synergy for geophysical parameter retrieval
Data lectura:15/07/2022
Director/a:VALL-LLOSSERA FERRAN, MERCEDES MAGDALENA
Codirector/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Analyzing spatio-temporal factors to estimate the response time between SMOS and in-situ soil moisture at different depths
Herbert, C.; Pablos, M.; Vall-llossera, M.; Camps, A.; Martinez, J.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 6.6
Data de publicació: 13/08/2020
Article en revista

Soil moisture estimation synergy using GNSS-R and L-Band microwave radiometry data from FSSCat/FMPL-2
Muñoz, J.; Llaveria, D.; Herbert, C.; Pablos, M.; Park, H.; Camps, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/03/2021
Article en revista

Sea ice concentration and sea ice extent mapping with L-Band microwave radiometry and GNSS-R data from the FFSCat mission using neural networks
Llaveria, D.; Muñoz, J.; Herbert, C.; Pablos, M.; Park, H.; Camps, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/03/2021
Article en revista

Bayesian unsupervised machine learning approach to segment arctic sea ice using SMOS data
Herbert, C.; Camps, A.; Wellmann, F.; Vall-llossera, M.
Geophysical research letters, ISSN: 0094-8276 (JCR Impact Factor-2021: 5.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/03/2021
Article en revista

Sea ice thickness estimation based on regression neural networks using L-band microwave radiometry data from the FSSCat mission
Herbert, C.; Muñoz, J.; Llaveria, D.; Pablos, M.; Camps, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/04/2021
Article en revista

THE INFERENCE OF ARCTIC SEA ICE THICKNESS FROM SMOS MULTI-INCIDENT ANGLE BRIGHTNESS TEMPERATURES USING UNSUPERVISED
American Geophysical Union Fall Meeting 2019
Data de presentació: 13/12/2019
Presentació de treball en congressos

Influence of quality filtering approaches in BEC SMOS L3 soil moisture products
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

Dynamic time warping analysis of the evolution of SMOS surface and in- situ soil moisture time series
Sharing Geoscience Online 2020
Data de presentació: 07/05/2020
Presentació de treball en congressos

Estimating Arctic sea ice distribution from SMOS multi-incident angle brightness temperatures using unsupervised learning algorithms
16th Specialist Meeting on Microwave Radiometry and Remote Sensing of the Environment
Data de presentació: 11/2020
Presentació de treball en congressos

FSSCat Mission description and first scientific results of the FMPL-2 onboard 3CAT-5/A
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 15/07/2021
Presentació de treball en congressos

Probabilistic inference method to discriminate closed water from sea ice using SENTINEL-1 Sar signatures
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Soil moisture retrieval using the FMPL-2/FSSCat GNSS-R and microwave radiometry data
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Sea ice thickness retrieval based on predictive regression neural networks using L-band microwave radiometry data from the FSSCat mission
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 19/04/2021
Presentació de treball en congressos

FSSCAT Mission description & scientific results of the FMPL-2 payload
3rd Spanish Small Satellites International Forum
Data de presentació: 02/2022
Presentació de treball en congressos

Spatial and temporal segmentation to synergize CIMR-equivalent SMOS and AMSR2 observations for sea ice parameter retrieval
ESA Living Planet Symposium 2022
Data de presentació: 27/05/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CARDOSO DUARTE, AMANDA
Títol:Data and methods for a visual understanding of sign languages
Data lectura:27/06/2022
Director/a:GIRÓ NIETO, XAVIER
Codirector/a:TORRES VIÑALS, JORDI
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Cross-modal embeddings for video and audio retrieval
Women in Computer Vision Workshop 2018
Data de presentació: 09/09/2018
Presentació de treball en congressos

Wav2Pix: speech-conditioned face generation using generative adversarial networks
2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Data de presentació: 16/05/2019
Presentació de treball en congressos

Cross-modal neural sign language translation
27th ACM International Conference on Multimedia
Data de presentació: 23/10/2019
Presentació de treball en congressos

How2Sign: A large-scale multimodal dataset for continuous American sign language
2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 21/06/2021
Presentació de treball en congressos

Sign language video retrieval with free-form textual queries
2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 21/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PORTAL GONZALEZ, GERARD
Títol:Synergistic optical and microwave remote sensing approaches for soil moisture mapping at high resolution
Data lectura:27/05/2022
Director/a:VALL-LLOSSERA FERRAN, MERCEDES MAGDALENA
Codirector/a:PILES GUILLEM, MARIA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A spatially consistent downscaling approach for SMOS using an adaptive moving window
Portal, G.; Vall-llossera, M.; Piles, M. P.; Camps, A.; Chaparro, D.; Pablos, M.; Rossato, L.
IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2018: 3.392; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/05/2018
Article en revista

Assessment of multi-scale SMOS and SMAP soil moisture products across the Iberian Peninsula
Portal, G.; Jagdhuber, T.; Vall-llossera, M.; Camps, A.; Pablos, M.; Entekhabi, D.; Piles, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2020
Article en revista

A generic simulator of spaceborne GNSS-R for land applications
GNSS+R Specialist Meeting on Reflectometry using GNSS and other Signals of Opportunity
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

'EVALUATION OF VECTOR-BORNE DISEASES AND SOIL MOISTURE
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

Sensitivity to soil moisture and observation geometry of spaceborne GNSS-R Delay-Doppler Maps
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 30/07/2019
Presentació de treball en congressos

Improving the rice yield estimation using SMOS and CYGNSS GNSS-R data
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Assessment of Multi-Scale SMOS and SMAP Soil Moisture Products across the Iberian Peninsula
SMAP Disaggregation Workshop
Data de presentació: 17/11/2020
Presentació de treball en congressos

Incidence angle diversity on L-band microwave radiometry and its impact on consistent soil moisture retrievals
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

Synergistic use of SMOS and Sentinel-3 for retrieving spatiotemporally estimates of surface soil moisture and evaporative fraction
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 03/03/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DU, SEN
Títol:Three dimensional temporal-spatial model based SAR algorithms for monitoring large gradient deformations in mining area
Data lectura:13/05/2022
Director/a:MALLORQUI FRANQUET, JORDI JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Analysis of pre- and post-mine closure surface deformations in western xuzhou coalfield from 2006 to 2018
Zheng, M.; Zhang, H.; Deng, K.; Du, S.; Wang, L.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Improving PSI processing of mining induced large deformations with external models
Du, S.; Mallorqui, J.J.; Fan, H.; Zheng, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/09/2020
Article en revista

A new model for three-dimensional deformation extraction with single-track InSAR based on mining subsidence characteristics
Fan, H.; Wang, L.; Wen, B.; Du, S.
International journal of applied Earth observation and geoinformation, ISSN: 0303-2434 (JCR Impact Factor-2021: 10.5
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

An improvement of offset tracking for cross hair (CH) and patch like (PL) elimination and reliability estimation for large deformation monitoring with SAR data
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VILÀ MUÑOZ, IRENE
Títol:Contribution to the modelling and evaluation of radio network slicing solutions in 5G
Data lectura:06/04/2022
Director/a:UMBERT JULIANA, ANNA
Codirector/a:SALLENT ROIG, JOSE ORIOL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An analytical model for multi-tenant radio access networks supporting guaranteed bit rate services
Vila, I.; Sallent, O.; Umbert, A.; Perez-Romero, J.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.745; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/04/2019
Article en revista

Characterisation of radio access network slicing scenarios with 5G QoS provisioning
Vila, I.; Perez-Romero, J.; Sallent, O.; Umbert, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 13/03/2020
Article en revista

Machine learning-assisted cross-slice radio resource optimization: Implementation framework and algorithmic solution
ITU Journal on future and evolving technologies, ISSN: 2616-8375
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

A multi-agent reinforcement learning approach for capacity sharing in multi-tenant scenarios
Vila, I.; Perez-Romero, J.; Sallent, O.; Umbert, A.
IEEE transactions on vehicular technology, ISSN: 0018-9545 (JCR Impact Factor-2021: 6.239; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/07/2021
Article en revista

Guaranteed bit rate traffic prioritisation and isolation in multi-tenant radio access networks
23rd IEEE International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks
Data de presentació: 09/2018
Presentació de treball en congressos

5G framework for automated network adaptation in mission critical services
2018 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks
Data de presentació: 11/2018
Presentació de treball en congressos

Performance measurements-based estimation of radio resource requirements for slice admission control
IEEE 90th Vehicular Technology Conference Fall
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Supporting mission critical services through radio access network slicing
6th International Conference on Information and Communication Technologies for Disaster Management
Data de presentació: 12/2019
Presentació de treball en congressos

A deep Q-network approach for radio access network slicing
XXXV Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 02/09/2020
Presentació de treball en congressos

A novel approach for dynamic capacity sharing in multi-tenant scenarios
IEEE 31st Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications
Data de presentació: 31/08/2020
Presentació de treball en congressos

Evaluation of a multi-cell and multi-tenant capacity sharing solution under heterogeneous traffic distributions
2021 IEEE 93th Vehicular Technology Conference
Data de presentació: 27/04/2021
Presentació de treball en congressos

A Deep Q Network-based Multi-Connectivity Algorithm for Heterogeneous 4G/5G Cellular Systems
18th International Conference on Artifical Intelligence Applications and Innovations
Presentació de treball en congressos

Impact analysis of training in deep reinforcement learning-based radio access network slicing
2022 19th Annual IEEE Consumer Communications and Networking Conference
Data de presentació: 09/01/2022
Presentació de treball en congressos

Deep learning-based multi-connectivity optimization in cellular networks
IEEE 95th Vehicular Technology Conference
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ESCOLANO PEINADO, CARLOS
Títol:Learning multilingual and multimodal representations with language-specific encoders and decoders for Machine translation
Data lectura:18/03/2022
Director/a:RUIZ COSTA-JUSSA, MARTA
Codirector/a:RODRIGUEZ FONOLLOSA, JOSE ADRIAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Multinlingual translator
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 13/04/2021
Patent

Chinese-Catalan: A neural machine translation approach based on pivoting and attention mechanisms
Costa-jussà, Marta R.; Casas, N.; Escolano, C.; Fonollosa, José A. R.
ACM transactions on asian language information processing, ISSN: 2375-4699 (JCR Impact Factor-2019: 1.42; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

From bilingual to multilingual neural-based machine translation by incremental training
Escolano, C.; Costa-jussà, Marta R.; Fonollosa, José A. R.
Journal of the Association for Information Science and Technology, ISSN: 2330-1643 (JCR Impact Factor-2020: 2.687; Quartil: Q3)
Data de publicació: 02/08/2020
Article en revista

The TALP-UPC machine translation systems for WMT18 news translation shared task
3rd Conference on Machine Translation
Data de presentació: 31/10/2018
Presentació de treball en congressos

End-to-end speech translation with the transformer
International Conference on Advances in Speech and Language Technologies for Iberian Languages 2018
Data de presentació: 21/01/2018
Presentació de treball en congressos

From bilingual to multilingual neural machine translation by incremental training
57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
Data de presentació: 30/07/2019
Presentació de treball en congressos

Multilingual, multi-scale and multi-layer visualization of sequence-based intermediate representations
2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing
Data de presentació: 05/11/2019
Presentació de treball en congressos

The TALP-UPC system description for WMT20 news translation task: multilingual adaptation for low resource MT
Fifth Conference on Machine Translation
Data de presentació: 19/11/2020
Presentació de treball en congressos

Multilingual machine translation: Closing the gap between shared and language-specific encoder-decoders
16th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics
Data de presentació: 19/04/2021
Presentació de treball en congressos

Enriching the transformer with linguistic factors for low-resource machine translation
Recent Advances in Natural Language Processing 2021
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

End-to-end speech translation with pre-trained models and adapters: UPC at IWSLT 2021
18th International Conference on Spoken Language Translation
Data de presentació: 05/08/2021
Presentació de treball en congressos

Enabling zero-shot multilingual spoken language translation with language-specific encoders and decoders
2021 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop
Data de presentació: 16/12/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MOLINA OLIVERAS, FRANCESC
Títol:Allocation designs for massive multiple access with interference cancellation
Data lectura:06/10/2021
Director/a:SALA ALVAREZ, JOSE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Asymptotic performance analysis of successive interference cancellation with dynamic user-decoding order
F. Molina; Sala, J.
IEEE communications letters, ISSN: 1089-7798 (JCR Impact Factor-2020: 3.436; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

Discontinuous user-energy distribution for dynamically ordered successive interference cancellation
F. Molina; Sala, J.
IEEE communications letters, ISSN: 1089-7798 (JCR Impact Factor-2021: 3.553; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Energy allocation design for the satellite return channel of a massive NOMA system with interference cancellation
F. Molina; Sala, J.
IEEE transactions on green communications and networking, ISSN: 2473-2400 (JCR Impact Factor-2019: 1.18; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

Rate allocation in massive multiple access combining successive decoding with error control
54th Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers
Data de presentació: 04/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MAHAJAN, ANKUSH
Títol: Machine learning assisted QoT estimation for optical networks optimization
Data lectura:28/09/2021
Tutor/a:SPADARO, SALVATORE
Director/a:MARTINEZ RIVERA, RICARDO VICTOR
Codirector/a:CHRISTODOULOPOULOS, KONSTANTINOS
Codirector/a:MUÑOZ GONZALEZ, RAUL
Menció:Menció Doctorat Internacional + Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Modeling EDFA gain ripple and filter penalties with machine learning for accurate QoT estimation
Mahajan, A.; Christodoulopoulos, K.; Martínez, R.; Spadaro, S.; Muñoz, R.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2020: 4.142; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2020
Article en revista

Quality of transmission estimator retraining for dynamic optimization in optical networks
Mahajan, A.; Christodoulopoulos, K.; Martínez, R.; Muñoz, R.; Spadaro, S.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2021: 4.508; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2021
Article en revista

Modeling filtering penalties in ROADM-based networks with machine learning for QoT estimation
2020 Optical Fiber Communications Conference
Data de presentació: 12/03/2020
Presentació de treball en congressos

Improving QoT estimation accuracy with DGE monitoring using machine learning
24th International Conference on Optical Network Design and Modeling
Data de presentació: 19/05/2020
Presentació de treball en congressos

Machine learning assisted EDFA gain ripple modelling for accurate QoT estimation
45th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Modelling multi-vendor transponders performance and optimizing launch power
46th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 10/12/2020
Presentació de treball en congressos

Adaptive and iterative QoT estimator retraining for launch power optimization
2021 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 09/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TABARES GIRALDO, YEISON ALEJANDRO
Títol:Transmission impairments mitigation in next generation coherent optical access networks
Data lectura:08/09/2021
Director/a:PRAT GOMA, JOSEP JOAN
Premi:
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Receptor heterodino independiente de la polarización para señales ópticas moduladas en fase y codificadas diferencialmente
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 24/02/2017
Patent

Field-Trial of a high-budget, filterless, lambda-to-the-user, UDWDM-PON enabled by an innovative class of low-cost coherent transceivers
Presi, M.; Artiglia, M.; Bottoni, F.; Cano, I.; Tabares, Y.; Velasquez, J.; Ghasemi, S.; Polo, V.; Chu, Y.; Prat, J.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2017: 3.652; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2017
Article en revista

1.25–2.5 Gb/s simple nyquist transmitters for coherent UDWDM-PON with enhanced spectral efficiency
Velasquez, J.; Tabares, Y.; Cano, I.; Prat, J.
Fiber and integrated optics, ISSN: 0146-8030 (JCR Impact Factor-2018: 0.525; Quartil: Q4)
Data de publicació: 19/04/2018
Article en revista

Simplified carrier recovery for intradyne optical PSK receivers in udWDM-PON
Tabares, Y.; Ghasemi, S.; Polo, V.; Prat, J.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2018: 4.162; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/04/2018
Article en revista

LUT-free carrier recovery for intradyne optical DPSK receivers in UDWDM-PON
Ghasemi, S.; Tabares, Y.; Polo, V.; Prat, J.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2019: 4.288; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/03/2019
Article en revista

Differential 8-APSK monolithically integrated dual-EML transmitter for flexible coherent PONs
Velasquez, J.; Tabares, Y.; Prat, J.
Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2019: 3.714; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2019
Article en revista

Coherent ultra-dense WDM-PON enabled by complexity-reduced digital transceivers
Tabares, Y.; Ghasemi, S.; Velasquez, J.; Prat, J.
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2020: 4.142; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/03/2020
Article en revista

Flexible coherent UDWDM-PON with dynamic user allocation based on limited-tunability lasers
Segarra, J.; Sales, V.; Polo, V.; Tabares, Y.; Prat, J.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2020: 3.984; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

Coherent UD-WDM RoF Fronthaul network with D-EML transmitter and phase-noise robust receiver
Masanas, M.; Tabares, Y.; Prat, J.
IEEE photonics technology letters, ISSN: 1041-1135 (JCR Impact Factor-2021: 2.414; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

Digital pre-emphasis for 10Gb/s with low-cost directly phase-modulated lasers for PONs
Signal Processing in Photonic Communications 2018
Data de presentació: 02/06/2018
Presentació de treball en congressos

Optimized differential detection-based optical carrier recovery for intradyne PSK receivers in udWDM-PON
2018 Optical Fiber Communication Conference and Exposition
Data de presentació: 15/03/2018
Presentació de treball en congressos

Direct phase modulation for UDWDM ONU with beat signals
20th International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 01/07/2018
Presentació de treball en congressos

LUT-Free carrier recovery for intradyne optical DPSK receivers in UDWDM-PON
44th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 23/09/2018
Presentació de treball en congressos

Demonstration of continuous multiple access with image-rejection coherent receiver and DML transmitters
48th European Conference on Optical Communication
Data de presentació: 18/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GONZÁLEZ LÓPEZ, GISELLE
Títol:Wireless sensors embedded in high permittivity lossy media
Data lectura:29/06/2021
Director/a:JOFRE ROCA, LUIS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
3-D printed UWB microwave bodyscope for biomedical measurements
Rashid, S.; Jofre, L.; Garrido, A.; Gonzalez, G.; Ding, Y.; Aguasca, A.; O'callaghan, J.; Romeu, J.
IEEE antennas and wireless propagation letters, ISSN: 1536-1225 (JCR Impact Factor-2019: 3.726; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/02/2019
Article en revista

Resonance-Based microwave technique for body implant sensing
Gonzalez, G.; Jofre, L.; Amorós, S.; Rodríguez-Leor, O.; Galvez Monton, Carolina; Bayés-Genis, A.; O'callaghan, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/11/2019
Article en revista

Debye frequency-extended waveguide permittivity extraction for high complex permittivity materials. Concrete setting process characterization
Gonzalez, G.; Blanch, S.; Romeu, J.; Jofre, L.
IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2019: 3.658; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2019
Article en revista

3D-printed UHF-RFID tag for embedded applications
Vidal; Lopez-Villegas, J.; Romeu, J.; Salas, A.; Garcia-Miquel, A.; Gonzalez, G.; Jofre, L.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/08/2020
Article en revista

Wireless sensing of concrete setting process
Gonzalez, G.; Romeu, J.; Cairó, I.; Segura, I.; Ikumi, T.; Jofre, L.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/10/2020
Article en revista

Variable capacitive antenna loading for embedded RFID sensors
13th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 04/2019
Presentació de treball en congressos

Antenna Packaging for In-body Applications
European Conference on Antennas and Propagation
Presentació de treball en congressos

Embedded Sensor Transmission Optimization with a X-Wave mini-Anechoic Chamber
Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Presentació de treball en congressos

Novel microwave technique for coronary stent monitoring
Frontiers in CardioVascular Biomedicine 2020
Presentació de treball en congressos

Antenna packaging for in-body applications
14th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 16/03/2020
Presentació de treball en congressos

Optimal Probe Geometry for Microwave Monitoring during in-Lab ex-vivo Measurements
14th European Conference on Antennas and Propagation
Data de presentació: 19/03/2020
Presentació de treball en congressos

Microwave spectrometry for coronary stent monitoring
Heart Failure 2020
Data de presentació: 05/06/2020
Presentació de treball en congressos

MONITORITZACIÓ NO INVASIVA I NO IONITZANT D’STENTS CORONARIS MITJANÇANT ESPECTROMETRIA DE MICROONES
32 Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia
Data de presentació: 16/09/2020
Presentació de treball en congressos

MONITORIZACIÓN NO INVASIVA Y NO IONIZANTE DE STENTS CORONARIOS MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE MICROONDAS
eCongreso SEC 2020 de la Salud Cardiovascular
Data de presentació: 28/10/2020
Presentació de treball en congressos

Design and characterization of non-planar 3D-printed passive UHF-RFID tag
XXXV Conference on Design of Circuits and Integrated Systems
Data de presentació: 30/11/2020
Presentació de treball en congressos

Microwave spectrometry for the evaluation of coronary stents
ESC Congress 2020 - The Digital Experience
Data de presentació: 28/08/2020
Presentació de treball en congressos

Modulation-Based Functional Monitoring of a Microwave Bio-Tag
XXXVI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio
Data de presentació: 20/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MUÑOZ MARTIN, JOAN FRANCESC
Títol:Development of novel instruments and techniques for passive microwave remote sensing
Data lectura:17/06/2021
Director/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Premi:
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The flexible microwave payload-2: A SDR-based GNSS-reflectometer and L-Band radiometer for CubeSats
Muñoz, J.; Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Camps, A.
IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2020: 3.784; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/03/2020
Article en revista

Untangling the incoherent and coherent scattering components in GNSS-R and novel applications
Muñoz, J.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Park, H.; Camps, A.; Rudiger, C.; Walker, J.; Monerris, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/04/2020
Article en revista

Implementation of a testbed for GNSS-R payload performance evaluation
Perez, A.; Muñoz, J.; Querol, J.; Park, H.; Camps, A.
IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2020: 3.784; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/05/2020
Article en revista

Experimental evidence of swell signatures in airborne L5/E5a GNSS-reflectometry
Muñoz, J.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Park, H.; Camps, A.; Rudiger, C.; Walker, J.; Monerris, A.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/05/2020
Article en revista

Deployment mechanism for a L-band helix antenna in 1-Unit Cubesat
Fernandez, L.; Sobrino, M.; Milian, O.; Aguilella, A.; Solanellas, A.; Badia, M.; Muñoz, J.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Sureda, M.; Camps, A.
Acta astronautica, ISSN: 0094-5765 (JCR Impact Factor-2020: 2.413; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/09/2020
Article en revista

Analytical computation of the spatial resolution in GNSS-R and experimental validation at L1 and L5
Camps, A.; Muñoz, J.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/11/2020
Article en revista

Snow and ice thickness retrievals using GNSS-R: Preliminary results of the mosaic experiment
Muñoz, J.; Perez, A.; Camps, A.; Ribó, S.; Cardellach Galí, Estel; Stroeve, J.; Nandan, V.; Itkin, P.; Tonboe, R.; Hendricks, S.; Huntemann, M.; Spreen, G.; Pastena, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/12/2020
Article en revista

In-orbit validation of the fmpl-2 instrument—the gnss-r and l-band microwave radiometer payload of the fsscat mission
Muñoz, J.; Fernandez, L.; Perez, A.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Park, H.; Camps, A.; Carnicero, B.; Pastena, M.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Airborne GNSS-R: A key enabling technology for environmental monitoring
Perez, A.; Muñoz, J.; Park, H.; Camps, A.
IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2021: 4.715; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Design and Testing of a Helix Antenna Deployment System for a 1U CubeSat
Sureda, M.; Sobrino, M.; Millán, O.; Aguilella, A.; Solanellas, A.; Badia, M.; Muñoz, J.; Fernandez, L.; Ruiz-de-Azua, J.A.; Camps, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

3Cat-4: combined GNSS-R, L-Band radiometer with RFI mitigation, and AIS receiver for a I-Unit Cubesat based on software defined radio
2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2018
Presentació de treball en congressos

FSSCAT, the 2017 Copernicus Masters’ “ESA Sentinel Small Satellite Challenge” Winner: A Federated Polar and Soil Moisture Tandem Mission Based on 6U Cubesats
2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2018
Presentació de treball en congressos

3Cat-4: a 1U cubesat demonstration GNSS-R mission
2nd URSI Atlantic Radio Science Meeting
Data de presentació: 18/09/2018
Presentació de treball en congressos

The Flexible Microwave Payload-1: a combined GNSS-Reflectometer and L-band Radiometer for the 3Cat-4 Cubesat Mission
IEEE GNSS+R 2019 Specialist Meeting on Reflectometry using GNSS and other Signals of Opportunity
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

The Flexible Microwave Payload-2: A SDR-based GNSS-R instrument for CubeSats
Specialist Meeting on Reflectometry using GNSS and other Signals of Opportunity
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

Real-time Radio Frequency Interference Detection and Mitigation with the Front-End GNSS Interference eXcisor (FENIX)
RFI 2019 Coexisting with Radio Frequency Interference
Data de presentació: 24/09/2019
Presentació de treball en congressos

DEPLOYMENT MECHANISM FOR A L-BAND HELIX ANTENNA IN 1-UNIT CUBESAT
70th International Astronautical Congress
Data de presentació: 25/10/2019
Presentació de treball en congressos

Real-time Radio Frequency Interference Detection and Mitigation in GNSS & GNSS-R Receivers with the Front-End GNSS Interference eXcisor (FENIX)
6th Workshop on Advanced RF Sensors and Remote Sensing Instruments, ARSI’19 & 4th Ka-band Earth Observation Radar Missions Workshop, KEO’19
Data de presentació: 12/11/2019
Presentació de treball en congressos

The Flexible Microwave Payload-2: A SDR-based GNSS-R Receiver and L-band Microwave Radiometer for Cubesatss
6th Workshop on Advanced RF Sensors and Remote Sensing Instruments, ARSI’19 & 4th Ka-band Earth Observation Radar Missions Workshop, KEO’19
Data de presentació: 12/11/2019
Presentació de treball en congressos

The flexible microwave payload -2: Architecture and testing of a combined GNSS-R and L-Band radiometer with RFI mitigation payload for cubesat-based Earth observation missions
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

Proof-of-concept of a federated satellite system between two 6-unit cubeSats for distributed earth observation satellite systems
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

³Cat-4 Mission: a 1-unit cubesat for earth observation with a L-band radiometer and a GNSS-reflectometer using software defined radio
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 31/07/2019
Presentació de treball en congressos

The flexible microwave payload -2: design, implementation, and optimization of a GNSS-R and radiometry processor for cubesat-based earth observation missions
2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 29/07/2019
Presentació de treball en congressos

Analysis on the feasability of airborne GNSS-R receivers for weather nowcasting and target detection
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 01/10/2020
Presentació de treball en congressos

FFSCAT mission: preliminary results and ice products validation with mosaic campaign data
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

FFSCAT: A CubeSat-based mission for earth observation of the polar regions
2020 Spanish Small Satellites International Forum
Data de presentació: 25/02/2020
Presentació de treball en congressos

RITA: Requirements and Preliminary Design of an L-band Microwave Radiometer, Optical Imager, and RFI detection Payload for a 3U CubeSat
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 29/09/2020
Presentació de treball en congressos

In-orbit validation of the FMPL-2 dual microwave payload onboard the Fsscat Mission
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 15/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GIRBAU XALABARDER, ANDREU
Títol:Sports broadcasting and multiple object tracking with deep learning methods
Data lectura:17/03/2021
Director/a:MARQUES ACOSTA, FERNANDO
Codirector/a:GIRÓ NIETO, XAVIER
Codirector/a:RIUS FERRER, IGNASI
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Tracked instance search
Girbau, A.; Hinami, R.; Satoh, S.
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. ICASSP proceedings, ISSN: 0736-7791 (JCR Impact Factor-2019: 0.672
Data de publicació: 15/04/2018
Article en revista

RVOS: end-to-end recurrent network for video object segmentation
IEEE Computer Society conference on computer vision and pattern recognition. Proceedings, ISSN: 1063-6919 (JCR Impact Factor-2019: 13.396
Data de publicació: 15/06/2019
Article en revista

AUTOR/A:GARCÍA PASTOR, DAVID
Títol:Nonlinear analysis of electro-acoustic frequency-selective devices for communications
Data lectura:09/03/2021
Director/a:MATEU MATEU, JORDI
Codirector/a:COLLADO GOMEZ, JUAN CARLOS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Third-Harmonic and intermodulation distortion in bulk acoustic-wave resonators
Garcia, D.; Collado, J.; Mateu, J.; Aigner, R.
IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN: 0018-9480 (JCR Impact Factor-2019: 3.413; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/12/2019
Article en revista

Role of SiO2 layers in third-order nonlinear effects of temperature compensated BAW resonators
2019 IEEE International Ultrasonics Symposium
Data de presentació: 06/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GIMÉNEZ FEBRER, PEDRO JUAN
Títol:Matrix completion with prior information in reproducing kernel Hilbert spaces
Data lectura:11/02/2021
Director/a:PAGES ZAMORA, ALBA MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Matrix completion and extrapolation via kernel regression
Gimenez, P.; Pagès-Zamora, A.; Giannakis, G.B.
IEEE transactions on signal processing, ISSN: 1053-587X (JCR Impact Factor-2019: 5.028; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2019
Article en revista

Generalization error bounds for kernel matrix completion and extrapolation
Gimenez, P.; Pagès-Zamora, A.; Giannakis, G.B.
IEEE signal processing letters, ISSN: 1070-9908 (JCR Impact Factor-2020: 3.109; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/01/2020
Article en revista

DOA estimation via shift-invariant matrix completion
Garg, V.; Gimenez, P.; Pagès-Zamora, A.; Santamaria, I.
Signal processing, ISSN: 0165-1684 (JCR Impact Factor-2021: 4.729; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Online EM-based distributed estimation in sensor networks with faulty nodes
24th European Signal Processing Conference
Data de presentació: 30/08/2016
Presentació de treball en congressos

Matrix completion of noisy graph signals via proximal gradient minimization
42nd IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Data de presentació: 08/03/2017
Presentació de treball en congressos

Robust clustering of data collected via crowdsourcing
42nd IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Data de presentació: 08/03/2017
Presentació de treball en congressos

Source enumeration via Toeplitz matrix completion
45th IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing
Data de presentació: 08/05/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HUELTES ESCOBAR, ALBERTO
Títol:Synthesis of acoustic wave filters. Ladder and transversal topologies. Towards a practical implementation
Data lectura:05/02/2021
Director/a:COLLADO GOMEZ, JUAN CARLOS
Codirector/a:MATEU MATEU, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Synthesis of acoustic wave filters for enhanced response
International Workshop on Microwave Filters
Data de presentació: 17/04/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KHAN, UMAIR
Títol:Self-supervised Deep Learning Approaches To Speaker Recognition
Data lectura:11/01/2021
Director/a:HERNANDO PERICAS, FRANCISCO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
DNN speaker embeddings using autoencoder pre-training
27th European Signal Processing Conference
Data de presentació: 03/09/2019
Presentació de treball en congressos

Unsupervised training of siamese networks for speaker verification
21st Annual Conference of the International Speech Communication Association
Data de presentació: 25/10/2020
Presentació de treball en congressos

Self-supervised deep learning approaches to speaker recognition: A Ph.D. Thesis overview
Fifth International Conference on Advances in Speech and Language Technologies for Iberian Languages
Data de presentació: 24/03/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PASCUAL BIOSCA, DANIEL
Títol:Design and performance analysis of advanced GNSS-R instruments back-end
Data lectura:21/12/2020
Director/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Codirector/a:PARK, HYUK
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Advanced GNSS-R signals processing with GPUs
Cervelló, O.; Pascual, D.; Onrubia, R.; Camps, A.
IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, ISSN: 1939-1404 (JCR Impact Factor-2020: 3.784; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

L-band vegetation optical depth estimation using transmitted GNSS signals: Application to GNSS-reflectometry and positioning
Camps, A.; Alonso-Arroyo, A.; Park, H.; Onrubia, R.; Pascual, D.; Querol, J.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2020: 4.848; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Experimental evidences of satellite cross-talk in interferometric GNSS-R during the first field campaign of the Microwave Interferometric Reflectometer
Specialist Meeting on Reflectometry using GNSS and other Signals of Opportunity
Data de presentació: 20/05/2019
Presentació de treball en congressos

Preliminary Altimetric and Scatterometric Results with the Microwave Interferometric Reflectometer (MIR) during its first airborne experiment
6th Workshop on Advanced RF Sensors and Remote Sensing Instruments, ARSI’19 & 4th Ka-band Earth Observation Radar Missions Workshop, KEO’19
Data de presentació: 12/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SALEK SHISHAVAN, FARZIN
Títol:From hypothesis testing of quantum channels to secret sharing
Data lectura:14/12/2020
Director/a:RODRIGUEZ FONOLLOSA, JAVIER
Codirector/a:WINTER, ANDREAS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
One-shot capacity bounds on the simultaneous transmission of classical and quantum information
Salek, F.; Anshu, A.; Hsieh, M.; Jain, R.; R. Fonollosa, Javier
IEEE transactions on information theory, ISSN: 0018-9448 (JCR Impact Factor-2019: 3.036; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/10/2019
Article en revista

Single-serving quantum broadcast channel with common, individualized, and confidential messages
Salek, F.; Hsieh, M.; R. Fonollosa, Javier
IEEE transactions on information theory, ISSN: 0018-9448 (JCR Impact Factor-2020: 2.501; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

One-shot capacity bounds on the simultaneous transmission of public and private information over quantum channels
2018 IEEE International Symposium on Information Theory
Data de presentació: 18/07/2018
Presentació de treball en congressos

Publicness, privacy and confidentiality in the single-serving quantum broadcast channel
2019 IEEE International Symposium on Information Theory
Data de presentació: 10/07/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CASAS MANZANARES, NOÉ
Títol:Injection of linguistic knowledge into neural text generation models
Data lectura:14/12/2020
Director/a:RODRIGUEZ FONOLLOSA, JOSE ADRIAN
Codirector/a:RUIZ COSTA-JUSSA, MARTA
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Linguistic knowledge-based vocabularies for Neural Machine Translation
Casas, N.; Costa-jussà, Marta R.; Fonollosa, José A. R.; Alonso, J.; Fanlo, R.
Natural language engineering, ISSN: 1469-8110 (JCR Impact Factor-2020: 1.07; Quartil: Q4)
Data de publicació: 2020
Article en revista

A differentiable BLEU loss. Analysis and first results
6th International Conference on Learning Representations
Data de presentació: 02/05/2018
Presentació de treball en congressos

English-catalan neural machine translation in the biomedical domain through the cascade approach
11th International Conference on Language Resources and Evaluation
Data de presentació: 08/05/2018
Presentació de treball en congressos

Leveraging rule-based machine translation knowledge for under-resourced neural machine translation models
Machine Translation Summit XVII
Data de presentació: 19/08/2019
Presentació de treball en congressos

Combining subword representations into word-level representations in the transformer architecture
58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
Data de presentació: 06/07/2020
Presentació de treball en congressos

Syntax-driven iterative expansion language models for controllable text generation
Fourth Workshop Structured Prediction for NLP
Data de presentació: 20/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AMÉZAGA SÀRRIES, ADRIÀ
Títol:Design and implementation of an SDR-based multi-frequency ground-based SAR system
Data lectura:25/11/2020
Director/a:LOPEZ MARTINEZ, CARLOS
Codirector/a:JOVÉ CASULLERAS, ROGER
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
A multi-frequency SDR-based GBSAR: System overview and first results
Amezaga, A.; López-Martínez, C.; Jové, R.
Remote sensing, ISSN: 2072-4292 (JCR Impact Factor-2021: 5.349; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/04/2021
Article en revista

A multi-frequency FMCW GBSAR: system description and first results
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ORO GARCÍA, DAVID
Títol:Parallel scalability of face detection in heterogeneous multithreaded architectures
Data lectura:17/11/2020
Director/a:HERNANDO PERICAS, FRANCISCO JAVIER
Codirector/a:MARTORELL BOFILL, XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Work-efficient parallel non-maximum suppression kernels
Oro, D.; Fernandez, C.; Martorell, X.; Hernando, J.
Computer journal, ISSN: 0010-4620 (JCR Impact Factor-2020: 1.494; Quartil: Q3)
Data de publicació: 21/08/2020
Article en revista

AUTOR/A:PUJOL MIRÓ, ALBA
Títol:Learning to extract features for 2D ¿ 3D multimodal registration
Data lectura:18/09/2020
Director/a:RUIZ HIDALGO, JAVIER
Codirector/a:CASAS PLA, JOSEP RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Correspondence matching in unorganized 3D point clouds using Convolutional Neural Networks
Pujol, A.; Casas, J.; Ruiz-Hidalgo, J.
Image and vision computing, ISSN: 0262-8856 (JCR Impact Factor-2019: 3.103; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/03/2019
Article en revista

Interactive registration method for 3D data fusion
2016 International Conference on 3D Imaging
Data de presentació: 13/12/2016
Presentació de treball en congressos

Registration of images to unorganized 3D point clouds using contour cues
25th European Signal Processing Conference
Data de presentació: 29/08/2017
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RAAFAT HOSNY MOHAMED FAHMY, AHMED
Títol:Spatial modulation schemes and modem architectures for millimeter wave radio systems
Data lectura:22/07/2020
Director/a:VIDAL MANZANO, JOSE
Codirector/a:AGUSTIN DE DIOS, ADRIAN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Energy efficient transmit-receive hybrid spatial modulation for large-scale MIMO systems
Raafat Hosny Mohamed Fahm, A.; Sefunç, M.; Agustin, A.; Vidal, J.; Jorswieck, Eduard Axel; Corre, Y.
IEEE transactions on communications, ISSN: 0090-6778 (JCR Impact Factor-2020: 5.083; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Downlink multi-user massive MIMO transmission using receive spatial modulation
Raafat Hosny Mohamed Fahm, A.; Agustin, A.; Vidal, J.
IEEE transactions on wireless communications, ISSN: 1536-1276 (JCR Impact Factor-2020: 7.016; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2020
Article en revista

AUTOR/A:SARMIENTO HERNÁNDEZ, SAMAEL
Títol:Design and optimization of metro-access networks supporting 5G services
Data lectura:26/03/2020
Director/a:LAZARO VILLA, JOSE ANTONIO
Codirector/a:SPADARO, SALVATORE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Random number generation by coherent detection of quantum phase noise
Álvarez, J.; Sarmiento, S.; Lazaro, J.A.; Gene, J. M.; Juan P. Torres
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2020: 3.894; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/02/2020
Article en revista

Split-enabled 350–630 Gb/s optical interconnect with direct detection NOMA-CAP and 7-core multi-core fiber
Sarmiento, S.; Delgado, J.; Altabas, J.A.; Spadaro, S.; Shinada, S.; Furukawa, H.; Vegas, J.; Lazaro, J.A.; Wada, N.
Optics communications, ISSN: 0030-4018 (JCR Impact Factor-2020: 2.31; Quartil: Q3)
Data de publicació: 15/05/2020
Article en revista

Flexible resource provisioning of polarization independent coherent PONs based on non-orthogonal multiple access and multiCAP modulation
Izquierdo, D.; Sarmiento, S.; Barrio, M.; Clemente, J.; Millan, P.; Lazaro, J.A.; Garces, J.I.; Altabas, J.; Puerta, R.; Rommel, S.; Vegas, J.; Tafur, I.
Journal of optical communications and networking, ISSN: 1943-0620 (JCR Impact Factor-2021: 4.508; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

AUTOR/A:ONRUBIA IBÁÑEZ, RAÚL
Títol:Advanced GNSS-R instruments for altimetric and scatterometric applications
Data lectura:13/03/2020
Director/a:CAMPS CARMONA, ADRIANO JOSE
Codirector/a:PARK, HYUK
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Vegetation canopy height retrieval using L1 and L5 airborne GNSS-R
Muñoz , F.; Pascual, D.; Onrubia, R.; Park, H.; Camps, A.; Rudiger, C.; Walker, J.; Monerris, A.
IEEE geoscience and remote sensing letters, ISSN: 1558-0571 (JCR Impact Factor-2021: 5.343; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/11/2021
Article en revista

First experimental evidence of wind and swell signatures in L5 GPS and E5A Galileo GNSS-R waveforms
2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Parameter considerations for the retrieval of surface soil moisture from spaceborne GNSS-R
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CASAMITJANA DÍAZ, ADRIÀ
Títol:Study of early stages of Alzheimer's disease using magnetic resonance imaging
Data lectura:20/12/2019
Director/a:VILAPLANA BESLER, VERONICA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Detection of amyloid-positive cognitively unimpaired individuals using voxel-based machine learning on structural longitudinal brain MRI
Casamitjana, A.; Petrone, P.; Falcón, C.; Artigues, M.; Operto, G.; Cacciaglia, R.; Molinuevo, J.; Vilaplana, V.; Gispert, J. D.
Alzheimer's & dementia, ISSN: 1552-5260 (JCR Impact Factor-2019: 17.127; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2019
Article en revista

Shared latent structures between imaging features and biomarkers in early stages of Alzheimer's disease: a predictive study
Casamitjana, A.; Petrone, P.; Molinuevo, J.; Gispert, J. D.; Vilaplana, V.
IEEE journal of biomedical and health informatics, ISSN: 2168-2194 (JCR Impact Factor-2019: 5.223; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2019
Article en revista

NeAT: a nonlinear analysis toolbox for neuroimaging
Casamitjana, A.; Vilaplana, V.; Puch, S.; Aduriz, A.; Lopez, C.; Operto, G.; Cacciaglia, R.; Falcón, C.; Molinuevo, J.; Gispert, J. D.
Neuroinformatics, ISSN: 1539-2791 (JCR Impact Factor-2020: 4.085; Quartil: Q2)
Data de publicació: 25/03/2020
Article en revista

Projection to latent spaces disentangles pathological effects on brain morphology in the asymptomatic phase of Alzheimer's disease
Casamitjana, A.; Petrone, P.; Molinuevo, J.; Gispert, J. D.; Vilaplana, V.
Frontiers in neurology, ISSN: 1664-2295 (JCR Impact Factor-2020: 4.003; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/07/2020
Article en revista

AUTOR/A:DEL OLMO ALÒS, JAUME
Títol:Polar coding for the wiretap broadcast channel
Data lectura:22/10/2019
Director/a:RODRIGUEZ FONOLLOSA, JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Polar coding for confidential broadcasting
Del Olmo, J.; R. Fonollosa, Javier
Entropy, ISSN: 1099-4300 (JCR Impact Factor-2018: 2.419; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/01/2020
Article en revista

Polar coding for common message only wiretap broadcast channel
2019 IEEE International Symposium on Information Theory
Data de presentació: 11/07/2019
Presentació de treball en congressos

Polar coding for the wiretap broadcast channel with multiple messages
IEEE International Symposium on Information Theory 2020
Data de presentació: 22/06/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MAYORAL LÓPEZ DE LERMA, ARTURO
Títol:Integrated IT and SDN Orchestration of multi-domain multi-layer transport networks
Data lectura:25/07/2019
Tutor/a:JUNYENT GIRALT, GABRIEL
Director/a:MUÑOZ GONZALEZ, RAUL
Codirector/a:VILALTA CAÑELLAS, RICARD
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Multi-layer service provisioning over resilient software-defined partially disaggregated networks
Mayoral, A.; López, V.; López, M.; García, D.; González de Dios , O.; Aguado, A.; Szwedowski, R.; Mrówka, K.; Marques, F.; Stevkovski, Z.; Verchere, D.; Pham Van, Q.; Tancevski, L.; J. Fernández-Palacios
Journal of lightwave technology, ISSN: 0733-8724 (JCR Impact Factor-2020: 4.142; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/01/2020
Article en revista

Gap analysis on open models for partially-disaggregated SDN optical transport environments
2019 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition
Data de presentació: 03/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BARRAGÁN CUESTA, RUBÉN
Títol:Lidar remote sensing and co-operative observations: Processing methods and aerosol radiative transfer
Data lectura:05/07/2019
Director/a:ROCADENBOSCH BURILLO, FRANCISCO
Codirector/a:SICARD, MICHAËL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Two-dimensional mineral dust radiative effect calculations from CALIPSO observations over Europe
Granados, M.; Sicard, M.; Papagiannopoulos, N.; Barragan, R.; Bravo, J.; Nicolae, D.
Atmospheric chemistry and physics, ISSN: 1680-7324 (JCR Impact Factor-2019: 2.601; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/10/2019
Article en revista

Ceilometer-based rain-rate estimation: A case-study comparison with S-band radar and disdrometer retrievals in the context of VORTEX-SE
Rocadenbosch, F.; Barragan, R.; Frasier, Stephen J.; Waldinger, J.; Turner, D.D.; Tanamachi, R.; Dawson, D.
IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN: 0196-2892 (JCR Impact Factor-2019: 5.855; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Concept design of a multiwavelength aerosol lidar system with mitigated diattenuation effects and depolarization-measurement capability
27th International Laser Radar Conference
Data de presentació: 09/07/2015
Presentació de treball en congressos

Direct, longwave radiative forcing of mineral dust: improvement of its estimation by means of tools recently developed by the EARLINET community
27th International Laser Radar Conference
Data de presentació: 05/07/2015
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SALVADOR AGUILERA, AMAIA
Títol:Computer vision beyond the visible: Image understanding through language
Data lectura:27/06/2019
Director/a:GIRÓ NIETO, XAVIER
Codirector/a:MARQUES ACOSTA, FERNANDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Mask-guided sample selection for semi-supervised instance segmentation
Bellver, M.; Salvador, A.; Torres, J.; Giro, X.
Multimedia tools and applications, ISSN: 1380-7501 (JCR Impact Factor-2020: 2.757; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/07/2020
Article en revista

Recipe1M+: a dataset for learning cross-modal embeddings for cooking recipes and food images
Marín, J.; Biswas, A.; Ofli, F.; Hynes, N.; Salvador, A.; Aytar, Y.; Weber, I.; Torralba, A.
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, ISSN: 0162-8828 (JCR Impact Factor-2021: 24.314; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202431/12/2026AI-Enhanced fibre-Wireless Optical 6G network in support of Connected mobilityCommission of European Communities
01/12/202330/11/2026J-03159AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/202331/10/2024Collaboration contract of concept and technology development of Coherent Array Receiver for optical linkaugmentation (CAROLINA)Airbus Defence and Space Netherland
01/11/202330/10/2027C-12703CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
19/10/202331/07/2024Uso de técnicas de Inteligencia Artificial sobre imágenes SAR de alta resolución del satélite PAZ para la detección y clasificación de zonas de interés.HISDESAT SERVICIOS ESTRATEGICOS SA
01/10/202330/09/2026Development of new architechtures for digital processing and signal acquisition on-board satellitesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/09/202312/09/2026Predictive model based on artificial intelligence in connected systems to predict traffic accidentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/09/202330/06/2026Chips para arquitecturas avanzadas y sistemas fotónicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/202331/08/2026Emisión de MFs al medioambiente: Uso de herramientas Deep Learning para su identificación y cuantificaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Red de acceso óptica convergente flexible para conectividad móvil 6GAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Tecnologías de comunicación, codificación y procesado para redes clásicas-cuánticas de próxima generaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Mejoras en las comunicaciones del Internet of Everything aerotransportadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Técnicas de Acceso Múltiple y Capa Física para Redes de Nueva Generación - 1AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Comunicaciones 6G y sensado para redes inalámbricas deterministasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Sistemas de antenas para comunicaciones integradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Monitoratge remot sense contacte (contactless) de constants fisiològiques mitjançant tecnologia 5G/6G en pacients d’elevats requerimentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202331/08/2026Cybersecurity for the FutureCommission of European Communities
01/08/202331/07/2024desarrollo de tecnologías relacionadas con el uso de microondas como herramienta diagnóstica de dispositivos médicos implantados o no, y de su evaluación estructural y funcional y uso de laboratoriosNIMBLE DIAGNOSTICS, S.L.
17/07/202331/12/2023Puesta en marcha de un “Living lab” con el objetivo de utilizar de formainnovadora la tecnología desplegada en las ciudades y áreas metropolitanascon el propósito de implementar las zonas de bajas eFUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
28/06/202328/06/2023Deep Learning architecture for single carrier modulation classification of LPWAN technologies
28/06/202328/06/2023Deep Learning architecture for multicarrier modulation classification of LPWAN technologies
28/06/202328/06/2023Deep Learning architectures for single carrier and multicarrier modulation classification of LPWAN technologies
01/05/202330/04/2026Federate Learning and mUlti-party computation Techniques for prostatE cancerCommission of European Communities
01/05/202331/10/2026Data-driven, Integrated, Syncromodal, Collaborative and Optimised urban freight meta model for a new generation of urban logistics and planning with data sharing at European Living LabsCommission of European Communities
01/05/202330/04/2026Renforcer les mécanismes nationaux et régional d’assurance qualité par un processus conjoint d’évaluation et d’accréditation, ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-3101083175Commission of European Communities
12/04/202330/06/2025Evolution of infrastructure (ultra low Latency) and Expanded mobile system (mmWave) towards 6G-AI NeTworksMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
12/04/202330/06/2025Laboratorio avanzado para el prototipado e integración de circuitos, dispositivos y antenas a frecuencias sub-THz.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
31/03/202331/07/2023Se implementa un motor para la conversión de grafema a fonema en catalán y un software de aumentación de vozBarcelona Supercomputing Centre-Centro Nacional de Supercomputación
01/03/202331/12/2023Desarrollo de sistemas de análisis y predicción de la evolución de series temporales mediante redes neuronales y aprendizaje profundoENCERT PREDICT, S.L.
01/02/202331/03/2025TURBulence MOnitoring and forecasting Equipment (TURBO)UNIVERSITY OF DURHAM
16/01/202316/01/20262022 DI 080AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202330/06/2023Contracte de col·laboració per equipament radio que permeti emular la naturalesa dels contactes de satèl·lits. Simulador capaç de representar el comportament dels satèl·litsFUNDACIÓ i2CAT
01/01/202330/06/2025PRogrammable AI-Enabled DeterminIstiC neTworking for 6GCommission of European Communities
01/01/202330/06/2025AI-powered eVolution towards opEn and secuRe edGe architEcturesCommission of European Communities
01/01/202330/06/2025Beyond 5G Artificial Intelligence Assisted EnergyCommission of European Communities
01/01/202331/12/2024Estudio y viabilidad de técnicas de “RF-Coding” en el ámbito de la capa física de sistemas de comunicaciones.CTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/202331/12/2025Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut MentalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025HUB D'INNOVACIÓ PEDIÀTRICAFondo Europeo de Desarrollo Regional
01/01/202331/10/2023Investigación y desarrollo de algoritmos para el seguimiento de jugadores y pelotas en eventos deportivos.MEDIAPRODUCCIÿN, S.L.
01/01/202331/12/2023Advanced active safety solutions for micro-mobility vehiclesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
19/12/202231/12/2023Platinum Sponsorship - Deep Learning Barcelona Symposium 202Meta Platforms Inc
01/12/202230/11/2024Herramienta de realidad virtual para el entrenamiento de la población y los servicios de emergencia en caso de inciendio a partir de volúmenes 3D reales y simulaciones CFD.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Percepción y sensado multimodal para vehículos autónomosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gemelos digitales para agricultura de regadío - subproyecto i2CatAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2027centRe of Excellence in AerosoL remote rensIng technology and Science in The Indian oCeanCommission of European Communities
01/12/202230/11/2024MONITORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CELULAR MEDIANTE RFAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2023Contrato de colaboració para la utilización de termografía dérmica infrarroja rutinaria en el diagnóstico precoz de pie diabético de alto riesgoFUND.PRIV.INST.INV.BIOMED.BELLVITGE
01/12/202231/12/2024Contato de colaboración para la utilización de termografía dérmica infra-roja rutinaria en el diagnóstico precoz de pie diabético de alto riesgoINSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN ATENCIÓ
25/11/202224/11/2024Contracte de col·labació per a l'ús del Deep Learning per a la detecció de logos (DL2Logo) en continguts mediaUGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
01/10/202230/09/2025Operator-Centred Enhancement of Awareness in NavigationEuropean Commission
01/10/202230/09/2025Operator-Centered Enhancement of Awareness in NavigationCommission of European Communities
07/09/202230/06/2025Laboratorio para la convergencia comunicaciones y sensing 6G. “6g-CommsensLab”MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6GOpenLab)MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
01/09/202231/08/2025Gnss ENvironmEntal and Societal mISsionsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Enabling Virtualized Wireless and Optical Coexistence for 5G and BeyondCommission of European Communities
01/09/202230/06/2024Aplicació de tecnologia diferencial de monitorització magneto-òptica per a l'homogeneïtzació i control de la qualitat dels processos de fermentació del sector agroalimentariGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
15/07/202215/07/2025Contrato de colaboración para la consultoría y soporte en tareas de R&D.United Arab Emirates University (UA
01/07/202231/10/2022NEB Hackathon WeekEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
16/06/202230/11/2024Convenio de colaboración para la verificación de noticias a través del análisis de imagen y de vídeo mediante técnicas de Inteligencia ArtificialCORPORACION DE RADIO Y TELEVISION E
08/06/202208/06/2022A device, a method, and a computer program, for detecting airborne particulate matter in aerosols
24/05/202224/05/2022Medical system and a device based on microwave technology for prevention and diagnosis of diseases.
11/05/202231/12/2022Contracte de col·laboració per el desenvolupament de les actuacions en l’àmbit de la temàtica de “AI/ML aplicat a RRM en xarxes mòbils 5G i 6G/'FUNDACIÓ i2CAT
02/05/202202/09/2022Contracte de col·laboració sobre l'estimació orbital precisa de satèl·lits GEOSARPOLITECNICO DI MILANO
20/04/202203/10/2022Collaboration contract of concept and technology development of Coherent Array Receiver for optical link augmentation (CAROLINA)Airbus Defence and Space Netherland
01/04/202231/07/2022Contrato de colaboració para la investigación de métodos de detección de género en caras y cuerpos humanos mediante el uso de cámaras RGBVIUME WARDROBE, SOCIEDAD LIMITADA
24/03/202231/12/2022Contracte de col.laboració en TDA 5G RuralFUNDACIÓ i2CAT
16/03/202216/03/2022Dispositivo de obtención de imágenes basado en láminas de luz con profundidad de campo aumentada
15/03/202230/06/2022Contracte de col·laboració per a l'edició i elaboració, tot integrant el contingut de les organitzacions participants i altri, del document del Pla d’impuls de recerca i desenvolupament de la tecnologFUNDACIÓ i2CAT
21/02/202220/02/2024Contrato de colaboración para el Proyecto InPerceptCAPGEMINI ESPAÑA SL
15/02/202230/06/2023Collaboration agreement for Alba L-Band Antenna for Next GenerationCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
09/02/202231/07/2022Collaboration agreement for GLobal MonItoring of MicroPlastics using GNSS- Reflectometry (GLIMPS) Project: experiment carried out in the ‘Atlantic Basin’ at Deltares (NL)DEIMOS SPACE UK LIMITED
02/02/202231/12/2024Collaboration Agreement to ESA Contract No. 4000136726/21/NL/MGu with Universitat Politècnica de Catalunya - Tuneable Acoustic FilterESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/02/202201/02/2024Contrato de colaboración para medidas de antenas en los laboratorios de Antennalab.SPIRE GLOBAL UK LTD
17/01/202230/06/2022Contracte de col·laboració per la digitalització aplicada a la Mobilitat Urbana amb el focus en/'Strategy for a New CARNET Digital Twin Urban Mobility Model-DigiTwinUPC/'FUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/01/202231/12/2023Soporte y asesoría en la customización de los diseños de antenas avanzados teniendo en cuenta los requisitos específicos derivados de la aplicación en concreto de monitorización de la cabina.IDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/202231/12/2024Towards a smart and efficient telecom infrastructure meeting current and future industry needsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Herramienta de ayuda a la planificación de servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Desarrollo de un gemelo digital de red para soporte de la planificación de servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Atracción de talento y educación en tecnologías y servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022ADVANCED ACTIVE SAFETY SOLUTIONS FOR MICRO-MOBILITY VEHICLESEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Urban Air Traffic Management DEVelOpment & DEMOnstrationEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2024Siguiente generación de instrumentación para caracterizar la interfaz superficie-subsuperficie en exploración planetaria: sensores de viento para Marte y sondas para regolitoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202231/12/2023Contrato de colaboración para la def. de un nuevo modelo de dimensionado de capacidad que evolucione el concepto de calidad de servicio genérico actual hacia una calidad de experiencia particularizadaTELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/01/202201/03/2023Top Rosies TalentDIGITAL FUTURE SOCIETY; HP Printing and Computing Solutions, S.L.U .
01/01/202231/08/2024Components and Systems for Communications Research Group (CSC)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/12/202131/12/2021Sponsorship Deep Learning BCN Symp. 2021FACEBOOK
10/12/202131/12/2022Analysis, design and prototyping of a mmWave Reconfigurable Multi-beam Antenna Repeater to give coveragebto a cellular network deployment, including beam conformation& selection and radiating and switHUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.
01/12/202130/11/2024Genius. Impulso a la transición energética de industrias intensivas en consumo a través de herramientasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2024Robots para la asistencia continua y personalizada capaces de explicar-se a si mismosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2023Cámara polarimétrica de división de apertura para imagen en medios turbiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202131/05/2024Prueba de cOncepto de una solución para compaRTir la Red de Acceso radio basada en Inteligencia arTificialAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/11/202128/11/2023Collaboration contract for dynamic slice-split management (SESAME)HUAWEI TECHNOLOGIES SWEDEN AB
24/11/202124/11/2021A Communication Device and Signal Processing Method
02/11/202131/01/2022Técnicas de aprendizaje para problemas de sesgo de géneroTELEFONICA I + D, S.A.UNIP.
01/11/202131/10/2024Beyond 5G – OPtical nEtwork coNtinuumEUROPEAN COMMISSION
01/11/202130/10/2023Life in the AI EraCommission of European Communities
18/10/202117/10/2025Intelligence-Enabling Radio Communications for Seamless Inclusive InteractionsEuropean Cooperation in Science and Technology; Unión Europea
07/10/202107/10/2021Método para medida de la intención de paso en medios de control de acceso y programas de ordenador del mismo
07/10/202107/10/2021Método para evaluar la atención de un sujeto que transita por una determinada zona y programas de ordenador del mismo
01/10/202130/09/2024Beca doctorat INPhINIT RetainingFUNDACIO LA CAIXA
01/10/202129/04/2022NGIatlantic.eu 03_275EUROPEAN COMMISSION
01/10/202130/09/2024Movilidad en la ciudad del futuro. Preparar a las ciudades para la nueva movilidad 2030 a través de las 4 universidades politécnicas españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/09/202131/12/2021AI and Music S+T+ARTS FestivalAbleton AG
15/09/202131/05/2022Extension of collaboration contract for the development and implementation of a CFR (crest factor reduction) algorithm aimed to reduce the PAPR (peak to average power ratio) of communications signalsSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
15/09/202115/09/2021Light sheet-based imaging device with extended depth of field
01/09/202131/12/2021Asesoramiento para la dotación de un laboratorio de selección y calibración de sensores microfónicos susceptibles de ser incorporados a los productos que comercializa la empresa.ACTREG
01/09/202131/08/2024Enfoques sinérgicos para una nueva generación de productos y aplicaciones de observación de la TierraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Inteligencia artificial insesgada y explicable para imágenes médicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024AI-powered Intent-Based packet and Optical transport Networks and edge and cloud computing for beyond 5GAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Acceso Radio inTeligente con Integración de diSposiTivos de usuarioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Técnicas Radar para la Observación Continua de la Tierra: Sistemas y ProcesadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Investigación en futuras redes totalmente optimizadas mediante inteligencia artificial-BAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Aprendizaje Profundo Eficiente para Secuencias de Video y Nubes de PuntosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Resonadores y filtros electro-acústicos para aplicaciones 5G sub-6 GHzAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Dispositivos asistidos por técnicas de deep y machine learning para transceptores de radiofrecuencia altamente eficientesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/08/202115/03/2024Detectability of humpback and gray whales in satellite imagery off California.The Nature Conservancy
01/08/202131/12/2021PERFORMANCE ANALYSIS of Concept and Technology Development of Coherent Array Receiver for Optical Link AugmentationAirbus Defence and Space
20/07/202130/06/2023Ampliació del contracte de col·laboració per el desenvolupament de les actuacions en l'àmbit de la temàtica “Space Communications/'FUNDACIÓ i2CAT
15/07/202115/07/2022AI&MUSICADVANCED MUSIC SL
05/07/202131/12/2024Extension of collaboration contract for teach course(s) to CUMT undergraduate students on the subject of Remote Sensing, conduct online academic exchange, supervise PhD studentsChina University of Mining and Tech
01/07/202130/11/2022HIGH-TECH AND AFFORDABLE 5G NETWORK ROLL-OUT TO EVERY CORNERCommission of European Communities
01/07/202101/07/2024Ciberseguridad Vehicular en el Ecosistema IoT en Smart CitiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/06/202130/06/2024Antennae Resilient Technologies and SystemsCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/06/202131/12/2023Consultoria diseño y fabricación del radiómetro de microondas de la misión CIMR (Copernicus Imaging Microwave Radiometer) y curso de formaciónThales Alenia Space
01/06/202131/12/2024Extension of collaboration contract between UPC and CUMT for carrying out joint research projects; exchange of faculty members depending on financial abilities of the partners; exchange of sci publicChina University of Mining and Tech
13/04/202113/04/2021Multinlingual translator
01/04/202131/03/2025Solutions for Sustainable Access to Atmospheric Research FacilitiesCommission of European Communities
15/03/202115/03/2024Desenvolupament de nous algorismes de Fully-Focused Delay-Doppler Processing (FF-DDP) per a la millora de la resolució actual de les dades d’altimetria radarAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/03/202102/03/2021A method, system and computer programs to automatically transform an image
01/03/202128/02/2025Industrial Doctorate Training Network on Future Wireless Connected and Automated Industry enabled by 5GCommission of European Communities
23/02/202123/02/2021A method and a system for detecting microweve signals which carry information of the functional dynamics of biological particles
01/01/202131/12/2023MOVILIDAD 2030ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/01/202131/12/2021WUM- Women in Urban Mobility (WUM).EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2025EUROfusionCommission of European Communities
18/12/202031/12/2022Expert Consultancy AgreementBeijing Xiaomi Mobile Software Co.,
17/12/202030/11/2023Evaluate the viability of Coated Conductors (CC) tapes as elements for the beam screen for FCC-hh based on the results obtained in the previous phase.CERN (Organització Europea per a la
15/12/202015/12/2023Organitzation of anual public international academic conference-workshop on the next generation optical communication network Evolution and Key Enabling Technologies, during three years.HUAWEI TECHNOLOGIES Duesseldorf Gmb
15/12/202015/12/2023Injection molded antennas for mass productionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202031/01/2022 Lifelong UNiversal lAnguage RepresentationEuropean Research Council (ERC)
01/12/202031/10/2021CiutadanIA: Intel·ligència Artificial per a tothomGeneralitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Territori
16/11/202016/11/2021Realització de campanya de monitoratge permanent radar de conreus controlats en camp de test de la ESAB. En el projecte participen investigadors de CommSensLab - RSLAB del Dept. de TSC i InvestigadorsEUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) - ESTEC
10/11/202010/11/2020FILTRAW: Software for the synthesis of acoustic filters in ladder configuration
01/11/202030/04/2023Ampliación del contrato de colaboración para acceder a los laboratorios de la UPC para la realización de ensayosMIWENDO SOLUTIONS, S.L
01/10/202031/12/2023Contrato de colaboración para el desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial visualPALEX MEDICAL, S.A.
01/10/202030/12/2022Ampliació del contracte de col·laboració per a l'ús d'algoritmes de Deep Learning en l'estimació d'audiències de sèries de TV i películesUGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/10/202031/12/2020Acoustic wave filter synthesis toolESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/09/202031/12/2020ARTIFICIAL VISION FOR KICK SCOOTERSFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/08/202030/11/2023Implementación de medicina personalizada en pacientes con melanoma maligno asistidos por inteligencia artificialLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
15/07/202013/07/2021Thermally controlled ONUs for continuous multiple access in high-quality 50G PON. Huawei Agreement No: YBN2020075039HUAWEI TECHNOLOGIES Duesseldorf Gmb
02/07/202031/05/2021Research image enhancement technologies better adapted to realistic broadcasting uses, addressing any inconsistencies when applying colourisation on still images, as well as powering the ability to geBBC-BRITISH BROADCASTING CORP
01/07/202014/03/2024Ampliació del contracte de col·laboració per el desenvolupament de sistemes de mesura per a la caracterització de materials (constant dielèctrica) per l'ús en sistemes d'automoció com radio FM...ZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2024SMOS Expert Support Laboratory (ESL) for SMOS Level 1 and Level 2 over Land, Ocean and IceElecnor Deimos
17/06/202017/06/2020CRF design tool. Four order Filters based on two identical CRF sections
01/06/202030/11/2023Sistemas radiantes x-Wave integradas de comunicaciones y sensorizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Extension of the collaboration contract for the envelope Tracking PAsHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/06/202031/01/2024Avances en codificación y procesado de señal para la sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2023Métodos robustos para inferencia estadística, integridad de datos y gestión de interferencia - 2AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Arquitecturas avanzadas de Aprendizaje Profundo aplicadas al Procesado de Voz, Audio y LenguajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Tecnologías radio para comunicaciones ubicuas en la evolución de 5G a 6GAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2020EIT InnoEnergy Customised course on spoken and oral communication skills for engineersEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
02/04/202002/04/2020AWR library nonlinear BAW components
20/03/202019/03/2021Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environments (YEAR 2)GOOGLE
01/03/202001/08/2023“A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones en aPARKAmientos confiables y ciberSegurosADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/02/202031/01/2024Ampliación del contrato de colaboración para la prestación de asesoramiento técnico y de representación de SATELIOT ante el organismo de estandarización 3GPPSATELIO IOT SERVICES, S.L.
01/01/202031/12/2022COMONSENS NetworkAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2023Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Implementation ProjectCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202030/06/2023Sinergia de teledetección pasiva y activa para la investigación de las interaciones aerosoles-nubes (RESA-CI)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2020Top Secret RosiesAjuntament de Barcelona
01/01/202031/12/2025Bulk Acoustic Wave (BAW) and Suface Acoustic Wave ModelingTriQuint Semiconductor, Inc
31/12/201928/02/2023Extension of the collaboration contract for deployable Reflector Antenna for Cubesat MissionsCOMET INGENIERIA SL
22/11/201931/12/2019Sponsorship Deep Learning BCN Symposium (Barcelona, Thursday 19th & Friday 20th of December 2019)Facebook Ireland Limited
18/11/201930/11/2020Virtual Market Image Analysis (VMIA)UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/11/201928/02/2023Beyond 5G multi-tenant private networks integrating Cellular, WiFi, and LiFi, Powered by ARtificial Intelligence and Intent Based PolicYCommission of European Communities
21/10/201931/12/2019Advising and leading the Company on the successful development of the so-called balanced tangential method-of-moment formulation for the EM scattering analysis of perfectly conducting plates (or similALTAIR SOFTWARE AND SERVICES SL
01/10/201930/09/2021Representación Universal del Lenguaje aprendida automáticamenteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/201930/09/2022Beca de Doctorat INPhINITFUNDACIO LA CAIXA
03/09/201931/12/2019Anàlisi teòric i la seva aplicació en un prototip del concepte “Multi-Element Antenna Beamforming into the automotive sector”.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201931/07/2020Research and development of Optical Area Networks for Vehicles.ALTRAN INNOVACIÓN,S.L.U.
01/09/201931/12/2019El objeto del convenio es el estudio e implementación de un módulo “software” para llevar a cabo la estimación de canal en el enlace de bajada (downlink) de un sistema de comunicaciones móviles 4G (esSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
01/09/201928/02/2023GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/08/201931/12/2019Curs tècnic en eines i tecnologies de xarxes mòbils 5GSERV. D'OCUPACIÓ CATALUNYA
24/07/201911/10/2022Improvement in the Precision of InSAR Time-Series exploiting In-Situ Sensors and Optical DataAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
08/07/201903/06/2020Deep learning applied to video analysisToshiba Research Europe Limited
28/06/201930/09/2023Action RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201930/09/2023Image UnderstandingAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201930/09/2023Multimodal Speech RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/06/201910/06/2019Software tool for the Synthesis of Transversal Filters
01/06/201931/12/2020Habilitando una gestión holística de recursos de comunicación/computación/caché mediante cobertura tridimensionalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/05/201924/05/2019ECG Synchronizer - Source Code
02/05/201902/10/2019Recompte i control d'arribada de participants en la línia de meta de curses atlètiquesDAPCOM-DATA SERVICES SL
01/05/201931/10/2019Sistema integrat per a la detecció de vehicles pesats en movimentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/05/201931/10/2019SISTEMA INTEGRAT PER A LA DETECCIÓ DE VEHICLES PESATS EN MOVIMENTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/04/201911/07/2022Mobile Communication Technology 5GAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/04/201921/05/2019Assessorament en el disseny, fabricació i caracterització d'una antena que cobreixi les bandes de 698-960 MHz i 1710-2700MHzAKO ELECTROMECÀNICA S.A.
10/04/201910/04/2020Recerca i desenvolupament en l'àmbit de la mesura de les característiques dielèctriques i resposta de sistemes de radar een la banda de freqüències mil·limètriquesZANINI AUTO GRUP, S.A.
29/03/201929/03/2020Knowledge-based wireless network planning and optimizationSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
22/03/201928/08/2023Development of GRASP radiative transfer code for the retrieval of aerosol microphysics vertical-profiles from space measurements and its impact in ACE missionCommission of European Communities
20/03/201919/03/2020Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environmentsGOOGLE
01/03/201931/12/2020MANAGEMENT OF RADIO ACCESS NETWORK SLICING WITH MULTI-APPLICATION CONCURRENCYCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Projecte d'aula informàtica a una escola del SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d’un sistema de baix cost per al diagnòstic de malària, tuberculosi i malalties tropicals desateses a través d’imatges de microscopi.Centre Cooperació per al Desenvolupament
28/01/201928/02/2019contrato de R+D AST SCIENCEAST&SCIENCE IBERIA, SOCIEDAD LIMITA
01/01/201931/12/2021A European AI On Demand Platform and EcosystemCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020EUROfusion - Image Processing for Plasma Facing Components ProtectionCommission of European Communities
01/01/201930/09/2022Teledetección atmosférica mediante sensores cooperativos lidar, radar y pasivos: aplicaciones sobre tierra y mar para la observación atmosférica y energía eólica off-shoreAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sensing with pioneering opportunistic techniquesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022RED OPTICA COHERENTE VERSATILAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Robótica en la Nube y el Impacto de las Redes 5G en la Fábrica del Futuro. Subproyecto UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Cátedra Telefónica - 4TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/01/201931/12/2022Integrating wireless communication engineering and machine learningEuropean Commission
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201930/09/2022NUEVOS EFECTOS EN PLATAFORMAS DE GUIAS DE ONDA ANISOTROPASAgencia Estatal de Investigación
25/09/201331/08/2026Desenvolupament de software i llicència d'ús GRECO 2013SAAB AB
07/04/199331/08/2026Graphical RCS AlgorithmARCON Corporation

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202431/12/2026AI-Enhanced fibre-Wireless Optical 6G network in support of Connected mobilityCommission of European Communities
01/12/202330/11/2026J-03159AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/202331/10/2024Collaboration contract of concept and technology development of Coherent Array Receiver for optical linkaugmentation (CAROLINA)Airbus Defence and Space Netherland
01/11/202330/10/2027C-12703CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
19/10/202331/07/2024Uso de técnicas de Inteligencia Artificial sobre imágenes SAR de alta resolución del satélite PAZ para la detección y clasificación de zonas de interés.HISDESAT SERVICIOS ESTRATEGICOS SA
01/10/202330/09/2026Development of new architechtures for digital processing and signal acquisition on-board satellitesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/09/202312/09/2026Predictive model based on artificial intelligence in connected systems to predict traffic accidentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/09/202330/06/2026Chips para arquitecturas avanzadas y sistemas fotónicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/202331/08/2026Emisión de MFs al medioambiente: Uso de herramientas Deep Learning para su identificación y cuantificaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Red de acceso óptica convergente flexible para conectividad móvil 6GAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Tecnologías de comunicación, codificación y procesado para redes clásicas-cuánticas de próxima generaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Mejoras en las comunicaciones del Internet of Everything aerotransportadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Técnicas de Acceso Múltiple y Capa Física para Redes de Nueva Generación - 1AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Comunicaciones 6G y sensado para redes inalámbricas deterministasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Sistemas de antenas para comunicaciones integradasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Monitoratge remot sense contacte (contactless) de constants fisiològiques mitjançant tecnologia 5G/6G en pacients d’elevats requerimentsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202331/08/2026Cybersecurity for the FutureCommission of European Communities
01/08/202331/07/2024desarrollo de tecnologías relacionadas con el uso de microondas como herramienta diagnóstica de dispositivos médicos implantados o no, y de su evaluación estructural y funcional y uso de laboratoriosNIMBLE DIAGNOSTICS, S.L.
17/07/202331/12/2023Puesta en marcha de un “Living lab” con el objetivo de utilizar de formainnovadora la tecnología desplegada en las ciudades y áreas metropolitanascon el propósito de implementar las zonas de bajas eFUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
28/06/202328/06/2023Deep Learning architecture for single carrier modulation classification of LPWAN technologies
28/06/202328/06/2023Deep Learning architecture for multicarrier modulation classification of LPWAN technologies
28/06/202328/06/2023Deep Learning architectures for single carrier and multicarrier modulation classification of LPWAN technologies
01/05/202330/04/2026Federate Learning and mUlti-party computation Techniques for prostatE cancerCommission of European Communities
01/05/202331/10/2026Data-driven, Integrated, Syncromodal, Collaborative and Optimised urban freight meta model for a new generation of urban logistics and planning with data sharing at European Living LabsCommission of European Communities
01/05/202330/04/2026Renforcer les mécanismes nationaux et régional d’assurance qualité par un processus conjoint d’évaluation et d’accréditation, ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-3101083175Commission of European Communities
12/04/202330/06/2025Evolution of infrastructure (ultra low Latency) and Expanded mobile system (mmWave) towards 6G-AI NeTworksMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
12/04/202330/06/2025Laboratorio avanzado para el prototipado e integración de circuitos, dispositivos y antenas a frecuencias sub-THz.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
31/03/202331/07/2023Se implementa un motor para la conversión de grafema a fonema en catalán y un software de aumentación de vozBarcelona Supercomputing Centre-Centro Nacional de Supercomputación
01/03/202331/12/2023Desarrollo de sistemas de análisis y predicción de la evolución de series temporales mediante redes neuronales y aprendizaje profundoENCERT PREDICT, S.L.
01/02/202331/03/2025TURBulence MOnitoring and forecasting Equipment (TURBO)UNIVERSITY OF DURHAM
16/01/202316/01/20262022 DI 080AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202330/06/2023Contracte de col·laboració per equipament radio que permeti emular la naturalesa dels contactes de satèl·lits. Simulador capaç de representar el comportament dels satèl·litsFUNDACIÓ i2CAT
01/01/202330/06/2025PRogrammable AI-Enabled DeterminIstiC neTworking for 6GCommission of European Communities
01/01/202330/06/2025AI-powered eVolution towards opEn and secuRe edGe architEcturesCommission of European Communities
01/01/202330/06/2025Beyond 5G Artificial Intelligence Assisted EnergyCommission of European Communities
01/01/202331/12/2024Estudio y viabilidad de técnicas de “RF-Coding” en el ámbito de la capa física de sistemas de comunicaciones.CTRE.TEC.DE TELECOMUNICACIONS CATAL
01/01/202331/12/2025Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut MentalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025HUB D'INNOVACIÓ PEDIÀTRICAFondo Europeo de Desarrollo Regional
01/01/202331/10/2023Investigación y desarrollo de algoritmos para el seguimiento de jugadores y pelotas en eventos deportivos.MEDIAPRODUCCIÿN, S.L.
01/01/202331/12/2023Advanced active safety solutions for micro-mobility vehiclesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
19/12/202231/12/2023Platinum Sponsorship - Deep Learning Barcelona Symposium 202Meta Platforms Inc
01/12/202230/11/2024Herramienta de realidad virtual para el entrenamiento de la población y los servicios de emergencia en caso de inciendio a partir de volúmenes 3D reales y simulaciones CFD.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Percepción y sensado multimodal para vehículos autónomosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gemelos digitales para agricultura de regadío - subproyecto i2CatAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2027centRe of Excellence in AerosoL remote rensIng technology and Science in The Indian oCeanCommission of European Communities
01/12/202230/11/2024MONITORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CELULAR MEDIANTE RFAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2023Contrato de colaboració para la utilización de termografía dérmica infrarroja rutinaria en el diagnóstico precoz de pie diabético de alto riesgoFUND.PRIV.INST.INV.BIOMED.BELLVITGE
01/12/202231/12/2024Contato de colaboración para la utilización de termografía dérmica infra-roja rutinaria en el diagnóstico precoz de pie diabético de alto riesgoINSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN ATENCIÓ
25/11/202224/11/2024Contracte de col·labació per a l'ús del Deep Learning per a la detecció de logos (DL2Logo) en continguts mediaUGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
01/10/202230/09/2025Operator-Centred Enhancement of Awareness in NavigationEuropean Commission
01/10/202230/09/2025Operator-Centered Enhancement of Awareness in NavigationCommission of European Communities
07/09/202230/06/2025Laboratorio para la convergencia comunicaciones y sensing 6G. “6g-CommsensLab”MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
06/09/202230/06/2025Laboratorio Abierto Científico-Tecnológico de Investigación en 6G de la UPC (6GOpenLab)MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
01/09/202231/08/2025Gnss ENvironmEntal and Societal mISsionsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Enabling Virtualized Wireless and Optical Coexistence for 5G and BeyondCommission of European Communities
01/09/202230/06/2024Aplicació de tecnologia diferencial de monitorització magneto-òptica per a l'homogeneïtzació i control de la qualitat dels processos de fermentació del sector agroalimentariGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
15/07/202215/07/2025Contrato de colaboración para la consultoría y soporte en tareas de R&D.United Arab Emirates University (UA
01/07/202231/10/2022NEB Hackathon WeekEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
16/06/202230/11/2024Convenio de colaboración para la verificación de noticias a través del análisis de imagen y de vídeo mediante técnicas de Inteligencia ArtificialCORPORACION DE RADIO Y TELEVISION E
08/06/202208/06/2022A device, a method, and a computer program, for detecting airborne particulate matter in aerosols
24/05/202224/05/2022Medical system and a device based on microwave technology for prevention and diagnosis of diseases.
11/05/202231/12/2022Contracte de col·laboració per el desenvolupament de les actuacions en l’àmbit de la temàtica de “AI/ML aplicat a RRM en xarxes mòbils 5G i 6G/'FUNDACIÓ i2CAT
02/05/202202/09/2022Contracte de col·laboració sobre l'estimació orbital precisa de satèl·lits GEOSARPOLITECNICO DI MILANO
20/04/202203/10/2022Collaboration contract of concept and technology development of Coherent Array Receiver for optical link augmentation (CAROLINA)Airbus Defence and Space Netherland
01/04/202231/07/2022Contrato de colaboració para la investigación de métodos de detección de género en caras y cuerpos humanos mediante el uso de cámaras RGBVIUME WARDROBE, SOCIEDAD LIMITADA
24/03/202231/12/2022Contracte de col.laboració en TDA 5G RuralFUNDACIÓ i2CAT
16/03/202216/03/2022Dispositivo de obtención de imágenes basado en láminas de luz con profundidad de campo aumentada
15/03/202230/06/2022Contracte de col·laboració per a l'edició i elaboració, tot integrant el contingut de les organitzacions participants i altri, del document del Pla d’impuls de recerca i desenvolupament de la tecnologFUNDACIÓ i2CAT
21/02/202220/02/2024Contrato de colaboración para el Proyecto InPerceptCAPGEMINI ESPAÑA SL
15/02/202230/06/2023Collaboration agreement for Alba L-Band Antenna for Next GenerationCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
09/02/202231/07/2022Collaboration agreement for GLobal MonItoring of MicroPlastics using GNSS- Reflectometry (GLIMPS) Project: experiment carried out in the ‘Atlantic Basin’ at Deltares (NL)DEIMOS SPACE UK LIMITED
02/02/202231/12/2024Collaboration Agreement to ESA Contract No. 4000136726/21/NL/MGu with Universitat Politècnica de Catalunya - Tuneable Acoustic FilterESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/02/202201/02/2024Contrato de colaboración para medidas de antenas en los laboratorios de Antennalab.SPIRE GLOBAL UK LTD
17/01/202230/06/2022Contracte de col·laboració per la digitalització aplicada a la Mobilitat Urbana amb el focus en/'Strategy for a New CARNET Digital Twin Urban Mobility Model-DigiTwinUPC/'FUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/01/202231/12/2023Soporte y asesoría en la customización de los diseños de antenas avanzados teniendo en cuenta los requisitos específicos derivados de la aplicación en concreto de monitorización de la cabina.IDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/202231/12/2024Towards a smart and efficient telecom infrastructure meeting current and future industry needsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Herramienta de ayuda a la planificación de servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Desarrollo de un gemelo digital de red para soporte de la planificación de servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2024Atracción de talento y educación en tecnologías y servicios avanzados 5G/6GMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/202231/12/2022Citizen, Teaching, Industry, Cities for Future MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022ADVANCED ACTIVE SAFETY SOLUTIONS FOR MICRO-MOBILITY VEHICLESEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Urban Air Traffic Management DEVelOpment & DEMOnstrationEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2024Siguiente generación de instrumentación para caracterizar la interfaz superficie-subsuperficie en exploración planetaria: sensores de viento para Marte y sondas para regolitoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202231/12/2023Contrato de colaboración para la def. de un nuevo modelo de dimensionado de capacidad que evolucione el concepto de calidad de servicio genérico actual hacia una calidad de experiencia particularizadaTELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/01/202201/03/2023Top Rosies TalentDIGITAL FUTURE SOCIETY; HP Printing and Computing Solutions, S.L.U .
01/01/202231/08/2024Components and Systems for Communications Research Group (CSC)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/12/202131/12/2021Sponsorship Deep Learning BCN Symp. 2021FACEBOOK
10/12/202131/12/2022Analysis, design and prototyping of a mmWave Reconfigurable Multi-beam Antenna Repeater to give coveragebto a cellular network deployment, including beam conformation& selection and radiating and switHUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.
01/12/202130/11/2024Genius. Impulso a la transición energética de industrias intensivas en consumo a través de herramientasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2024Robots para la asistencia continua y personalizada capaces de explicar-se a si mismosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/11/2023Cámara polarimétrica de división de apertura para imagen en medios turbiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202131/05/2024Prueba de cOncepto de una solución para compaRTir la Red de Acceso radio basada en Inteligencia arTificialAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/11/202128/11/2023Collaboration contract for dynamic slice-split management (SESAME)HUAWEI TECHNOLOGIES SWEDEN AB
24/11/202124/11/2021A Communication Device and Signal Processing Method
02/11/202131/01/2022Técnicas de aprendizaje para problemas de sesgo de géneroTELEFONICA I + D, S.A.UNIP.
01/11/202131/10/2024Beyond 5G – OPtical nEtwork coNtinuumEUROPEAN COMMISSION
01/11/202130/10/2023Life in the AI EraCommission of European Communities
18/10/202117/10/2025Intelligence-Enabling Radio Communications for Seamless Inclusive InteractionsEuropean Cooperation in Science and Technology; Unión Europea
07/10/202107/10/2021Método para medida de la intención de paso en medios de control de acceso y programas de ordenador del mismo
07/10/202107/10/2021Método para evaluar la atención de un sujeto que transita por una determinada zona y programas de ordenador del mismo
01/10/202130/09/2024Beca doctorat INPhINIT RetainingFUNDACIO LA CAIXA
01/10/202129/04/2022NGIatlantic.eu 03_275EUROPEAN COMMISSION
01/10/202130/09/2024Movilidad en la ciudad del futuro. Preparar a las ciudades para la nueva movilidad 2030 a través de las 4 universidades politécnicas españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/09/202131/12/2021AI and Music S+T+ARTS FestivalAbleton AG
15/09/202131/05/2022Extension of collaboration contract for the development and implementation of a CFR (crest factor reduction) algorithm aimed to reduce the PAPR (peak to average power ratio) of communications signalsSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
15/09/202115/09/2021Light sheet-based imaging device with extended depth of field
01/09/202131/12/2021Asesoramiento para la dotación de un laboratorio de selección y calibración de sensores microfónicos susceptibles de ser incorporados a los productos que comercializa la empresa.ACTREG
01/09/202131/08/2024Enfoques sinérgicos para una nueva generación de productos y aplicaciones de observación de la TierraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Inteligencia artificial insesgada y explicable para imágenes médicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024AI-powered Intent-Based packet and Optical transport Networks and edge and cloud computing for beyond 5GAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Acceso Radio inTeligente con Integración de diSposiTivos de usuarioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Técnicas Radar para la Observación Continua de la Tierra: Sistemas y ProcesadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Investigación en futuras redes totalmente optimizadas mediante inteligencia artificial-BAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Aprendizaje Profundo Eficiente para Secuencias de Video y Nubes de PuntosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Resonadores y filtros electro-acústicos para aplicaciones 5G sub-6 GHzAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Dispositivos asistidos por técnicas de deep y machine learning para transceptores de radiofrecuencia altamente eficientesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/08/202115/03/2024Detectability of humpback and gray whales in satellite imagery off California.The Nature Conservancy
01/08/202131/12/2021PERFORMANCE ANALYSIS of Concept and Technology Development of Coherent Array Receiver for Optical Link AugmentationAirbus Defence and Space
20/07/202130/06/2023Ampliació del contracte de col·laboració per el desenvolupament de les actuacions en l'àmbit de la temàtica “Space Communications/'FUNDACIÓ i2CAT
15/07/202115/07/2022AI&MUSICADVANCED MUSIC SL
05/07/202131/12/2024Extension of collaboration contract for teach course(s) to CUMT undergraduate students on the subject of Remote Sensing, conduct online academic exchange, supervise PhD studentsChina University of Mining and Tech
01/07/202130/11/2022HIGH-TECH AND AFFORDABLE 5G NETWORK ROLL-OUT TO EVERY CORNERCommission of European Communities
01/07/202101/07/2024Ciberseguridad Vehicular en el Ecosistema IoT en Smart CitiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/06/202130/06/2024Antennae Resilient Technologies and SystemsCONSTRUCC. AERONAUTICAS, S.A. DIV.
01/06/202131/12/2023Consultoria diseño y fabricación del radiómetro de microondas de la misión CIMR (Copernicus Imaging Microwave Radiometer) y curso de formaciónThales Alenia Space
01/06/202131/12/2024Extension of collaboration contract between UPC and CUMT for carrying out joint research projects; exchange of faculty members depending on financial abilities of the partners; exchange of sci publicChina University of Mining and Tech
13/04/202113/04/2021Multinlingual translator
01/04/202131/03/2025Solutions for Sustainable Access to Atmospheric Research FacilitiesCommission of European Communities
15/03/202115/03/2024Desenvolupament de nous algorismes de Fully-Focused Delay-Doppler Processing (FF-DDP) per a la millora de la resolució actual de les dades d’altimetria radarAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/03/202102/03/2021A method, system and computer programs to automatically transform an image
01/03/202128/02/2025Industrial Doctorate Training Network on Future Wireless Connected and Automated Industry enabled by 5GCommission of European Communities
23/02/202123/02/2021A method and a system for detecting microweve signals which carry information of the functional dynamics of biological particles
01/01/202131/12/2023MOVILIDAD 2030ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/01/202131/12/2021WUM- Women in Urban Mobility (WUM).EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2025EUROfusionCommission of European Communities
18/12/202031/12/2022Expert Consultancy AgreementBeijing Xiaomi Mobile Software Co.,
17/12/202030/11/2023Evaluate the viability of Coated Conductors (CC) tapes as elements for the beam screen for FCC-hh based on the results obtained in the previous phase.CERN (Organització Europea per a la
15/12/202015/12/2023Organitzation of anual public international academic conference-workshop on the next generation optical communication network Evolution and Key Enabling Technologies, during three years.HUAWEI TECHNOLOGIES Duesseldorf Gmb
15/12/202015/12/2023Injection molded antennas for mass productionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202031/01/2022 Lifelong UNiversal lAnguage RepresentationEuropean Research Council (ERC)
01/12/202031/10/2021CiutadanIA: Intel·ligència Artificial per a tothomGeneralitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Territori
16/11/202016/11/2021Realització de campanya de monitoratge permanent radar de conreus controlats en camp de test de la ESAB. En el projecte participen investigadors de CommSensLab - RSLAB del Dept. de TSC i InvestigadorsEUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) - ESTEC
10/11/202010/11/2020FILTRAW: Software for the synthesis of acoustic filters in ladder configuration
01/11/202030/04/2023Ampliación del contrato de colaboración para acceder a los laboratorios de la UPC para la realización de ensayosMIWENDO SOLUTIONS, S.L
01/10/202031/12/2023Contrato de colaboración para el desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial visualPALEX MEDICAL, S.A.
01/10/202030/12/2022Ampliació del contracte de col·laboració per a l'ús d'algoritmes de Deep Learning en l'estimació d'audiències de sèries de TV i películesUGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/10/202031/12/2020Acoustic wave filter synthesis toolESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
01/09/202031/12/2020ARTIFICIAL VISION FOR KICK SCOOTERSFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/08/202030/11/2023Implementación de medicina personalizada en pacientes con melanoma maligno asistidos por inteligencia artificialLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
15/07/202013/07/2021Thermally controlled ONUs for continuous multiple access in high-quality 50G PON. Huawei Agreement No: YBN2020075039HUAWEI TECHNOLOGIES Duesseldorf Gmb
02/07/202031/05/2021Research image enhancement technologies better adapted to realistic broadcasting uses, addressing any inconsistencies when applying colourisation on still images, as well as powering the ability to geBBC-BRITISH BROADCASTING CORP
01/07/202014/03/2024Ampliació del contracte de col·laboració per el desenvolupament de sistemes de mesura per a la caracterització de materials (constant dielèctrica) per l'ús en sistemes d'automoció com radio FM...ZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2024SMOS Expert Support Laboratory (ESL) for SMOS Level 1 and Level 2 over Land, Ocean and IceElecnor Deimos
17/06/202017/06/2020CRF design tool. Four order Filters based on two identical CRF sections
01/06/202030/11/2023Sistemas radiantes x-Wave integradas de comunicaciones y sensorizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Extension of the collaboration contract for the envelope Tracking PAsHUAWEI TECHNOLOGIES Co
01/06/202031/01/2024Avances en codificación y procesado de señal para la sociedad digitalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2023Métodos robustos para inferencia estadística, integridad de datos y gestión de interferencia - 2AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Arquitecturas avanzadas de Aprendizaje Profundo aplicadas al Procesado de Voz, Audio y LenguajeAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202029/02/2024Tecnologías radio para comunicaciones ubicuas en la evolución de 5G a 6GAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2020EIT InnoEnergy Customised course on spoken and oral communication skills for engineersEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
02/04/202002/04/2020AWR library nonlinear BAW components
20/03/202019/03/2021Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environments (YEAR 2)GOOGLE
01/03/202001/08/2023“A-PARK-AS-Tecnologías para la Automatización de operaciones en aPARKAmientos confiables y ciberSegurosADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS, S.L.
01/02/202031/01/2024Ampliación del contrato de colaboración para la prestación de asesoramiento técnico y de representación de SATELIOT ante el organismo de estandarización 3GPPSATELIO IOT SERVICES, S.L.
01/01/202031/12/2022COMONSENS NetworkAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2023Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Implementation ProjectCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202030/06/2023Sinergia de teledetección pasiva y activa para la investigación de las interaciones aerosoles-nubes (RESA-CI)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202031/12/2020Top Secret RosiesAjuntament de Barcelona
01/01/202031/12/2025Bulk Acoustic Wave (BAW) and Suface Acoustic Wave ModelingTriQuint Semiconductor, Inc
31/12/201928/02/2023Extension of the collaboration contract for deployable Reflector Antenna for Cubesat MissionsCOMET INGENIERIA SL
22/11/201931/12/2019Sponsorship Deep Learning BCN Symposium (Barcelona, Thursday 19th & Friday 20th of December 2019)Facebook Ireland Limited
18/11/201930/11/2020Virtual Market Image Analysis (VMIA)UGIAT TECHNOLOGIES, S.L.
01/11/201928/02/2023Beyond 5G multi-tenant private networks integrating Cellular, WiFi, and LiFi, Powered by ARtificial Intelligence and Intent Based PolicYCommission of European Communities
21/10/201931/12/2019Advising and leading the Company on the successful development of the so-called balanced tangential method-of-moment formulation for the EM scattering analysis of perfectly conducting plates (or similALTAIR SOFTWARE AND SERVICES SL
01/10/201930/09/2021Representación Universal del Lenguaje aprendida automáticamenteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/201930/09/2022Beca de Doctorat INPhINITFUNDACIO LA CAIXA
03/09/201931/12/2019Anàlisi teòric i la seva aplicació en un prototip del concepte “Multi-Element Antenna Beamforming into the automotive sector”.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201931/07/2020Research and development of Optical Area Networks for Vehicles.ALTRAN INNOVACIÓN,S.L.U.
01/09/201931/12/2019El objeto del convenio es el estudio e implementación de un módulo “software” para llevar a cabo la estimación de canal en el enlace de bajada (downlink) de un sistema de comunicaciones móviles 4G (esSOFTWARE RADIO SYSTEMS LIMITED
01/09/201928/02/2023GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/08/201931/12/2019Curs tècnic en eines i tecnologies de xarxes mòbils 5GSERV. D'OCUPACIÓ CATALUNYA
24/07/201911/10/2022Improvement in the Precision of InSAR Time-Series exploiting In-Situ Sensors and Optical DataAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
08/07/201903/06/2020Deep learning applied to video analysisToshiba Research Europe Limited
28/06/201930/09/2023Action RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201930/09/2023Image UnderstandingAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201930/09/2023Multimodal Speech RecognitionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/06/201910/06/2019Software tool for the Synthesis of Transversal Filters
01/06/201931/12/2020Habilitando una gestión holística de recursos de comunicación/computación/caché mediante cobertura tridimensionalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/05/201924/05/2019ECG Synchronizer - Source Code
02/05/201902/10/2019Recompte i control d'arribada de participants en la línia de meta de curses atlètiquesDAPCOM-DATA SERVICES SL
01/05/201931/10/2019Sistema integrat per a la detecció de vehicles pesats en movimentAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/05/201931/10/2019SISTEMA INTEGRAT PER A LA DETECCIÓ DE VEHICLES PESATS EN MOVIMENTAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/04/201911/07/2022Mobile Communication Technology 5GAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/04/201921/05/2019Assessorament en el disseny, fabricació i caracterització d'una antena que cobreixi les bandes de 698-960 MHz i 1710-2700MHzAKO ELECTROMECÀNICA S.A.
10/04/201910/04/2020Recerca i desenvolupament en l'àmbit de la mesura de les característiques dielèctriques i resposta de sistemes de radar een la banda de freqüències mil·limètriquesZANINI AUTO GRUP, S.A.
29/03/201929/03/2020Knowledge-based wireless network planning and optimizationSILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
22/03/201928/08/2023Development of GRASP radiative transfer code for the retrieval of aerosol microphysics vertical-profiles from space measurements and its impact in ACE missionCommission of European Communities
20/03/201919/03/2020Interlingua-based neural machine translation to reduce complexity and better exploit low-resources in highly multilingual environmentsGOOGLE
01/03/201931/12/2020MANAGEMENT OF RADIO ACCESS NETWORK SLICING WITH MULTI-APPLICATION CONCURRENCYCommission of European Communities
01/03/201928/02/2020Projecte d'aula informàtica a una escola del SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d’un sistema de baix cost per al diagnòstic de malària, tuberculosi i malalties tropicals desateses a través d’imatges de microscopi.Centre Cooperació per al Desenvolupament
28/01/201928/02/2019contrato de R+D AST SCIENCEAST&SCIENCE IBERIA, SOCIEDAD LIMITA
01/01/201931/12/2021A European AI On Demand Platform and EcosystemCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020EUROfusion - Image Processing for Plasma Facing Components ProtectionCommission of European Communities
01/01/201930/09/2022Teledetección atmosférica mediante sensores cooperativos lidar, radar y pasivos: aplicaciones sobre tierra y mar para la observación atmosférica y energía eólica off-shoreAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sensing with pioneering opportunistic techniquesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022RED OPTICA COHERENTE VERSATILAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Robótica en la Nube y el Impacto de las Redes 5G en la Fábrica del Futuro. Subproyecto UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Drone research laboratory for the integration of mobile communicationsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Cátedra Telefónica - 4TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
01/01/201931/12/2022Integrating wireless communication engineering and machine learningEuropean Commission
01/01/201931/12/2019EIT Urban Mobility Start-up phaseEIT Urban Mobility
01/01/201930/09/2022NUEVOS EFECTOS EN PLATAFORMAS DE GUIAS DE ONDA ANISOTROPASAgencia Estatal de Investigación
25/09/201331/08/2026Desenvolupament de software i llicència d'ús GRECO 2013SAAB AB
07/04/199331/08/2026Graphical RCS AlgorithmARCON Corporation

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors