Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Urbanisme

Urbanisme

El programa de doctorat s’adreça a aquelles persones que volen continuar la seva formació en recerca a fi d’elaborar i defensar la tesi doctoral.

Té com a objectiu principal formar investigadors altament qualificats en el camp de la recerca urbanística. Per a això, es planteja l’estudi i la reflexió acadèmica sobre els temes centrals de la història de l’urbanisme i de la urbanística contemporània i de les formes d’anàlisi i intervenció, a escala tant territorial com urbana.

La complexitat creixent dels fenòmens urbans i de les seves interaccions, l’impacte de les noves tecnologies i el paper cada vegada més rellevant a escala internacional de les ciutats obliguen l’urbanista a desenvolupar mètodes i instruments d’intervenció apropiats per actuar en aquest context.

COORDINADOR/A

Rubert de Ventos, Maria

CONTACTE

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel: 934 011 875
Correu electrònic: secretariadoctorat.utgab@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Els títols amb accés al programa, sense necessitat de complements de formació, són els màsters de recerca de la UPC següents:
• MBArch (màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona) de l’ETSAB
• MISMeC (màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït) de l’ETSAV
• MBLandArch (màster universitari en Paisatgisme), que s’imparteix en col·laboració entre l’ETSAB i l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB).
Per als doctorands i doctorandes que accedeixin amb títols de màster afins a l’àmbit del programa diferents dels indicats anteriorment, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot establir els complements formatius a cursar en cada cas en funció del perfil i la formació prèvia acreditada pel candidat o candidata.
En qualsevol cas, aquesta possibilitat ha d’assegurar que l’estudiant obtingui les competències necessàries per cursar el programa de doctorat.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Altres competències

Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.

Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.

Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per elaborar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.

Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.

Haver demostrat dins del seu context científic específic que són capaços de dur a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Haver justificat que són capaços de participar en els debats científics que es desenvolupin internacionalment en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://etsab.upc.edu/ca/estudis/copy_of_doctorado

CONTACTE:

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel: 934 011 875
Correu electrònic: secretariadoctorat.utgab@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Els títols amb accés al programa, sense necessitat de complements de formació, són els màsters de recerca de la UPC següents:
• MBArch (màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona) de l’ETSAB
• MISMeC (màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït) de l’ETSAV
• MBLandArch (màster universitari en Paisatgisme), que s’imparteix en col·laboració entre l’ETSAB i l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB).
Per als doctorands i doctorandes que accedeixin amb títols de màster afins a l’àmbit del programa diferents dels indicats anteriorment, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot establir els complements formatius a cursar en cada cas en funció del perfil i la formació prèvia acreditada pel candidat o candidata.
En qualsevol cas, aquesta possibilitat ha d’assegurar que l’estudiant obtingui les competències necessàries per cursar el programa de doctorat.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Les sol·licituds d’admissió han d’anar acompanyades d’un CV (en què es faci un especial èmfasi en les qualificacions acadèmiques i l’experiència en recerca) i una carta de motivació de 500 paraules (fins a dues cartes de recomanació) amb una explicació del camp de recerca en què es pensa centrar el desenvolupament de la tesi doctoral.

Pel que fa a l’admissió de l’estudiant, la Comissió Acadèmica pondera les sol·licituds a partir dels criteris següents:
• Expedient acadèmic (45 %)
• Currículum (35 %)
• Carta de motivació (20 %)

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat, responsable de l’admissió de l’estudiant, resol les sol·licituds dels candidats o candidates a partir dels criteris definits.

Complements formatius

Els estudiants i les estudiants d’un dels títols següents no requereixen cursar complements de formació: MBArch (màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona) de l’ETSAB, MISMeC (màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït) de l’ETSAV i MBLandArch (màster universitari en Paisatgisme), que es porta a terme en col·laboració entre l’ETSAB i l’Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB).

La Comissió Acadèmica del programa pot prescriure complements de formació per a la resta de candidats o candidates. Com a norma general, aquests complements consisteixen a cursar assignatures dels títols de màster anteriorment esmentats.

Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal i no han de superar en cap cas els 30 ECTS.

Als enllaços següents es poden consultar les guies docents de les assignatures corresponents a aquests programes:
https://www.upc.edu/ca/masters/estudis-avancats-en-arquitectura-barcelona-mbarch
https://www.upc.edu/ca/masters/intervencio-sostenible-en-el-medi-construit-mismec
https://www.upc.edu/gestioestudis/files/files_masters/59_p_cat.pdf

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula s’efectua després de la resolució d’admissió, si aquesta es produeix amb posterioritat al període general de matrícula.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Durant la primera quinzena del mes d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: publicacions (obligatòria)
Nre. d’hores: 100

Activitat: altres activitats transversals (optativa)
Nre. d’hores: 30

Activitat: seminari de recerca (obligatòria)
Nre. d’hores: 60

Activitat: elaboració i defensa inicial del pla de recerca (obligatòria)
Nre. d’hores: 120

Activitat: formació en habilitats informacionals (optativa)
Nre. d’hores: 1,5

Activitat: metodologia de la recerca (optativa)
Nre. d’hores: 12

Activitat: innovació i creativitat (optativa)
Nre. d’hores: 8

Activitat: habilitats lingüístiques i de comunicació (optativa)
Nre. d’hores: 18

Activitat: mobilitat (optativa)
Nre. d’hores: 480

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El programa de doctorat no té recursos materials propis, sinó que depèn dels de la Universitat, i en particular dels de les escoles tècniques superiors d’Arquitectura de Barcelona i del Vallès (aules, sales d’informàtica, biblioteques, unitat tècnica de gestió…) i del Departament.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • PÉREZ BAZÁN, CYNTHIA CECILIA: Supernovas, constelaciones y nebulosas. Algunas singularidades del turismo urbano en Barcelona
  Autor/a: PÉREZ BAZÁN, CYNTHIA CECILIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: URBANISME
  Departament: Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (UOT)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 24/09/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: SABATE BEL, JOAQUIN | PESOA MARCILLA, MELISA
  Tribunal:
       PRESIDENT: PIE NINOT, RICARDO
       SECRETARI: ANTÓN CLAVÉ, SALVADOR
       VOCAL: MILANO, CLAUDIO
  Resum de tesi: Los atractivos turísticos son parte esencial del turismo urbano. Se suele pensar que los atractivos son equiparables entre sí, y que sus impactos pueden acotarse como si las ciudades pudieran manejar sus flujos turísticos como lo hacen los parques temáticos. La dificultad del control del turismo urbano y de los flujos de turistas surge por una condición de las ciudades: que los turistas y residentes comparten el espacio y los servicios haciendo imposible delimitar lo que es de uso excluso de uno u otro grupo. Por esta dificultad nace la idea de buscar otras herramientas para medir las concentraciones en las ciudades. Una de estas son los heatmaps. El estudio de la concentración de personas/imágenes/datos en los espacios turísticos refleja que la densidad depende más de las sinergias entre atractivos, que de los atractivos en sí. Esto se corrobora estudiando los atractivos principales y secundarios, donde vemos que, por más relevantes que sean, no generan un gran impacto en su entorno inmediato a menos que cuenten con otro atractivo próximo, y afín, que les permita fortalecer y extender los flujos turísticos. Este flujo es el que permite dinamizar ciertas zonas, aprovechar sinergias, y extender la concentración de visitantes. Radiografiar en este sentido la ciudad de Barcelona permite revelar detalles que van más allá del número de visitas y estadísticas, y que podemos descubrir gracias a la interpretación de los heatmaps. Los heatmaps permiten evaluar y valorar esa conectividad y presuponer el impacto de los atractivos en su entorno. Las concentraciones de fotos, posts y tweets completan una radiografía mucho más real del uso turístico de la ciudad. Entender que no todos los atractivos responden del mismo modo, ya es un paso más para la comprensión de este fenómeno tan cambiante que es el turismo urbano.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:30:23.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 06:00:20.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:ORDUÑA GIRÓ, PAULA
Títol:Suelo rural metropolitano: Estudios, planes y proyectos en tres regiones del Sur de Europa
Data lectura:15/07/2020
Director/a:SABATE BEL, JOAQUIN
Codirector/a:PESOA MARCILLA, MELISA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Orduña, P. (2020). Suelo rural metropolitano: Estudios, planes y proyectos en tres regiones del Sur de Europa.

AUTOR/A:NAVAS LORENZO, FRANCISCO
Títol:Regularitats vs. Irregularitats: L¿urbanisme de les transicions a l¿Eixample Cerdà
Data lectura:20/11/2018
Director/a:ROCA BLANCH, ESTANISLAO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Navas, F. (2018). La deconstrucción de la manzana.

Navas, F. (2018). Urban Recycling. Changing the sites. Retihinking the identities.

Navas, F.; Solé, N. (2018). Barcelona 1888 : Exposició Universal : L'urbanisme dels esdeveniments temporals.

(2018). Caminando la ciudad: Barcelona como experiencia urbana.

Botton y Halfon, J.M. de; Miralles, N.; Gutiérrez, A.; Ros, E.; Julià Hierro, M.; Solaguren-beascoa, F.; Crosas, C.; Sagarra, F.; Daumal, F.; Muros-Alcojor, A.; Navas, F.; Avellaneda, J.; Plaisance, A.; Hubert, T.; Terrisse, A.; Prat, J.; Jordá, V. (2018). Miradas transversales: Les Menuires Rehab.

Navas, F. (2018). Meridiana-Glòries : In weiter ferne, so nah!.

Navas, F.; Rubert, M. (2018). Mediterranean cities.

Navas, F. (2018). Regularitats vs. Irregularitats: L?urbanisme de les transicions a l?Eixample Cerdà.

AUTOR/A:CLÚA UCEDA, ÁLVARO
Títol:LA CONDICIÓN INTERSTICIAL EN LOS PROYECTOS DE ARTICULACIÓN URBANA. Del Slussen al Estocolmo de Tage William-Olsson en cuatro tiempos.
Data lectura:04/12/2017
Director/a:PARCERISA BUNDO, JOSEP
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Bellmunt, J.; Crosas, C.; Clua, A. (2018). Facility landscapes.

Clua, A. (2017). La condición intersticial en los proyectos de articulación urbana : del Slussen al Estocolmo de Tage William-Olsson en cuatro tiempos.

Jiménez Bernal, Tamara (2018). Compatibilidad de intereses. Coexistencia de la movilidad diversa en el centro histórico de Barcelona.

Clua, A. (2017). Learning from Slussen: place, idea and process in the transformation of central urban interstices.

AUTOR/A:AQUILUÉ JUNYENT, INÉS
Títol:El urbanismo de la seguridad frente a la complejidad urbana. Morfologías contemporáneas del miedo y el asedio. Incertidumbre y cambio en Bijlmermeer (Amsterdam), Dobrinja (Sarajevo) y el Distrito Central de Beirut.
Data lectura:24/04/2017
Director/a:ROCA BLANCH, ESTANISLAO
Codirector/a:RUIZ SÁNCHEZ, JAVIER
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Aquilue, I.; Roca, E. (2017). Walking the city.

Bertin, M.; Aquilue, I.; Ruiz, J. (2017). Per una concezione immanente della catastrofe : verso un’ermeneutica dell’emergenza.

Roca, E.; Aquilue, I.; Gomes, Renata (2017). Caminar la ciudad: Barcelona como experiencia de innovación docente.

Aquilue, I. (2017). El urbanismo de la seguridad frente a la complejidad urbana. Morfologías contemporáneas del miedo y el asedio. Incertidumbre y cambio en Bijlmermeer (Amsterdam), Dobrinja (Sarajevo) y el Distrito Central de Beirut..

Gomes, Renata; Aquilue, I.; Roca, E. (2017). Cuerpo, espacio y el dibujo arquitectónico. (JCR Impact Factor-2017: 0.218; Quartil: Q2)

Aquilue, I.; Ardura, Á. (2017). La renovación urbana de Bijlmermeer: el fracaso de la superestructura moderna y la vuelta a la escala pequeña.

Ruiz, J.; Aquilue, I.; Bertin, M. (2017). Forma urbana, vulnerabilidad e incertidumbre : la complejidad de la forma urbana en relación con la catástrofe.

Aquilue, I.; Roca, E.; Ruiz, J. (2017). Topological analysis of contemporary morphologies under conflict: the urban tansformation of Dobrinja in Sarajevo.

AUTOR/A:CALDERÓN ESTEBAN, ARTURO
Títol:TERRITORIOS SIMULTÁNEOS. FORMAS DE TERRITORIALIZACIÓN DE LA SABANA DE BOGOTÁ.
Data lectura:28/10/2016
Director/a:LLOP TORNE, CARLOS JUAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Calderon, A.; Carrasco, Marta.; Font, A.; Kourkoutas, K.; Llop, C.; Maristany, L.; Mas, S. (2016). Ciudades, territorios metropolitanos y regiones urbanas eficientes.

Calderon, A. (2016). Territorios simultáneos : formas de territorialización de la sabana de Sabana de Bogotá.

AUTOR/A:PESOA MARCILLA, MELISA
Títol:UNA CIUDAD PARA LA PAMPA La construcción del territorio en la Provincia de Buenos Aires (1810-1916)
Data lectura:27/06/2016
Director/a:SABATE BEL, JOAQUIN
Codirector/a:ALIATA, FERNANDO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Pesoa, M. (2016). Paisajes culturales: entre historia, geografía y proyecto.

Roca, E.; Bellera, L.; Baena, P.; Smirnova, A.; Pérez, R.; Pesoa, M.; Marti, M.; Galindo, J.; Masnou, M. (2016). Infrastructural Nature.

Pesoa, M. (2016). Una ciudad para la pampa : la construcción del territorio en la Provincia de Buenos Aires (1810-1916).

Roca, E.; Marti, M.; Pesoa, M. (2016). Contemporary urbanisation in China: an overview and the project for Shanghai. (JCR Impact Factor-2016: 0.0; Quartil: )

Pesoa, M. (2016). A pele do sobreiro: resenha do livro: GARCÍA PEREDA, Ignacio. “Diccionario ilustrado del corcho”. Lisboa: Euronatura; Aranjuez: Doce Calles, 2015.. (JCR Impact Factor-2016: 1.4; Quartil: )

Sabate, J.; Pesoa, M. (2016). Consideraciones sobre las "buenas medidas" y la composición de los crecimientos residenciales en las ciudades intermedias españolas (1980 - 2010). (JCR Impact Factor-2016: 0.0; Quartil: )

Pesoa, M. (2016). Construyendo una historia del territorio: aproximaciones transescalares a la provincia de Buenos Aires. (JCR Impact Factor-2016: 0.0; Quartil: )

Orduña, P.; Pesoa, M.; Wu, H. (2016). Intercambios sobre la noción de paisaje cultural: la experiencia en la ciudad de Daxu [Jianghua County, Hunan] China. (JCR Impact Factor-2016: 2.5; Quartil: )

Sabate, J.; Pesoa, M.; Novick, A. (2016). Algunos retos en la representación del territorio: el dibujo como instrumento interpretativo, narrativo y de proyecto. (JCR Impact Factor-2016: 0.0; Quartil: )

Pesoa, M.; Sabate, J. (2016). La Plata y la construcción de un país, del papel a la realidad.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202031/10/2021Assessorament Plans Basics Municipals (PBM) municipis de Riotorto (Lugo) i Porqueira (Ourense), amb valors patrimonials i paisatgístics.GONZALEZ-CEBRIAN TELLO JOSE
01/06/202031/05/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/12/201930/06/2020Estudi urbanístic i proposta d’ordenació preliminar per la Móra-Tamarit, Tarragona.ASSOCIACIO DE VEINS LA MORA-TAMARIT
25/11/201929/02/2020Avaluar l'impacte urbanística de la implantació d'un nou espai cultural al Port de Barcelona i consideracions respecte localitzacions alternatives.Ajuntament de Barcelona
04/11/201930/11/2019Informe urbanístic cap Raval Nord C.Ferlandina,10Ajuntament de Barcelona
23/10/201928/02/2020Contrato de apoyo técnico para la realización de la valoración actualizada del inmueble situado en una finca calificada de equipamiento 7@1 en el “Plan especial de ordenación y Concreción de usos delHEVF DIAGONAL 177 SLU
01/09/201912/08/2017Eko-DistrictSwedish Research Council for Sustainable Development
22/07/201922/06/2020Anteproyecto de urbanización de las calles Mitre y Allayme, como así también la realización de su trazado de prolongación entre la calle Mathus Hoyos y General Paz/Autopista San Juan – MendozaUNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
22/07/201922/06/2020Realización Plan Previsión de Vías en las Municipalidades de Maipú, Guaymallén, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz,Las Heras y Luján de Cuyo.UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
01/03/201930/11/2019Barcelona Ecotech-mobility house: taller de projectes arquitectònics i urbanisme sobre el futur de la Seat-Mobility house a la Barcelona Metropolitana”.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A003 Enfortiment de capacitats agroproductivas de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo i el seu entorn. Pla participatiu de desenvolupament integral amb la UMSS i la coop. de dones indigènes constructores.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Projecte d’enfortiment de la comunitat refugiada a l’assentament informal situat a l’exterior del centre de detenció de Moria a través d’una millora i adequació de les infraestructures existents.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Adequació vehicle-clínica a les comunitats rurals de SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
07/01/201930/06/2019Estudi de propostes al litoral d'acord amb la delimitació de la ZMT(Zona Marítim Terrestre)BARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/01/201931/12/2021Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y BilbaoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/09/201812/03/2019Comissariat exposició itinerant/'Barcelona, Parc i Jardí/'INSTITUT MUNICIPAL PARCS I JARDINS
20/09/201831/12/2019Estudi participatiu per a intervencions estratègiques a GD al sistema d’EC”Ajuntament de Barcelona
01/09/201812/08/2017Betydelsen av lokalt engagemang för ökad produktion av småskalig hushållsnära soelEnergimyndiheten
01/05/201812/08/2017Långtidsstudie av planeringsfaktorers betydelse för fotgängareTrafikverket
01/04/201812/08/2017Cloudberry DatacentersSwedish Energy Agency
22/03/201821/03/2020Estudis urbanístics i directrius bàsiques de ordenació per la intensificació urbana de nous nodes metropolitans marc PDU Metropolità.Àrea Metropolitana de Barcelona
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O031 Proyecto de fortalecimiento de la comunidad refugiada en el asentamiento informal situado en el exterior del Centro de Detención de Moria, mejora y adecuación de las infrastructures.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U018 Estudi participatiu per a intervencions estratègiques al barri G. Dimitrov per a la millora del sistema/xarxa d'espais col·lectiusAjuntament de Barcelona; Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
28/02/201831/05/2019Assessorament en el desenvolupament del Sector Centre Can Godanya vell i del Sector Centre-Can Francí.AJUNTAMENT DE LLIÇA DE MUNT
16/02/201820/06/2018Delimitació de les zones aptas per a la comercializació d´estades turístiques en habitatges (ETH) al municipio de Palma. Proposta inicial de delimitació provisional. Fase IVAjuntament de Palma
01/01/201831/12/2020La revolución del entorno cotidiano obrero y popular: vivienda y espacio urbano en el distrito de Nou Barris de Barcelona, 1950-1975AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/10/201714/10/2020Integrative Multidisciplinary People-centered Architectural Qualification & TrainingEuropean Commission
01/10/201731/03/2019Nuevas técnicas de recuperación de una calidad urbana eficiente en las áreas residenciales de las metrópolis europeasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/09/201731/12/2018Asesoramiento en calidad de miembro del/'Comitato scientifico per la redazione del Piano urbano della Mobilità sostenibile del territorio metropolitano bolognese (PUMS METR-BO)CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
26/06/201731/12/2017Conveni entre la UPC i l'empresa TQ TECNOL S.A.U per regular un patrocini per la Workshop internacional Architectural Innovation-Inverted UrbanismT. Q. TECNOL SA
02/05/201730/06/2018Co-redacción del documento técnico urbanístico/'Ideas generales para la estructuración arterial del área metropolitana de Mendoza/'UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
29/03/201711/05/2017Ponència/'Fer ciutat a través dels mercats/' el 31 de març de 2017INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
30/12/201629/12/2020Gamificación para la enseñanza del diseño urbano y la integración en ella de la participación ciudadana 3.0MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Observatorio de Espacios Escénicos: Cartografía teatral: EspañaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
11/12/201631/12/2016Els teixits residencials de la ciutat compacta: treball de camp i anàlisi de llicències dins la taula temàtica sobre teixits residencials d'alineació en el marc del PDUÀrea Metropolitana de Barcelona
07/11/201631/01/2017Redacció del treball/'Evolució dels teixits residencials d'alineació a l'AMB en el període 1976-2016/' dins la taula temàtica sobre teixits residencials d'alineació en el marc del procés del PDU.Àrea Metropolitana de Barcelona
20/09/201631/12/2016Redacció i presentació del treball condicions urbanístiques dels polígons d'habitatge dins de les taules temàtica sobre el creixement en blocs en el marc del PDU.Àrea Metropolitana de Barcelona
22/06/201631/12/2016Comissariat de l'exposició/'Mercat i Ciutat: memòria del Born/'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
30/05/201629/07/2016Redacció i presentació del treball condicions urbanístiques dels polígons d'habitatge dins de les taules temàtica sobre el creixement en blocs en el marc del PDU. Ciutat de blocs. Afegir, Fragmentar, Dissoldre.Àrea Metropolitana de Barcelona
29/04/201630/09/2017Coordinació del cicle de debats i redacció del document de directrius sobre centralitats al PDU metropolità - AMBÀrea Metropolitana de Barcelona
01/01/201631/12/2019La isla de calor urbana: Efectos en el cambio climático y modelado para estrategias de planeamiento territorial y urbano. Aplicación a la región metropolitana de BarcelonaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
02/11/201531/12/2016Anàlisi i elaboració de propostes per a la integració de Can Malé a la trama urbana: millora d'accesibilitat viària i adeqüació funcional dels edificisAJUNTAMENT DE LLIÇA DE MUNT
01/09/201531/08/2017Integrated urban design E-studio for XXIst century sustainable metropolitan regionLifelong Learning Programme of the European Union
08/07/201531/12/2015Planning of a mini microcity: a smart vehicle changing stationVOLKSWAGEN AG
30/06/201530/11/2016Contract of international student urban design competition for Shanghai Railway Station areaSHANGHAI INTERNAT.TENDERING CO.LTD
08/06/201512/08/2017URVA_MEDD. Urban Resilience & Versatile Architecture through Metabolic and Enhanced Distributive DesignSecretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
01/05/201531/12/2015Consultation urbaine et territoriale pour le projet Métropolitain Aix-Marseille-ProvenceMission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. Ministère de l’Intérieur. França.
01/02/201531/12/2015Implicació amb el territori dels projectes desenvolupats en el Màster Universitari en ArquitecturaAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
27/01/201531/03/2015Tasques de redactor d'un article a l'obra Homenatge a la RepúblicaARA LLIBRES, Sccl

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202031/10/2021Assessorament Plans Basics Municipals (PBM) municipis de Riotorto (Lugo) i Porqueira (Ourense), amb valors patrimonials i paisatgístics.GONZALEZ-CEBRIAN TELLO JOSE
01/06/202031/05/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/12/201930/06/2020Estudi urbanístic i proposta d’ordenació preliminar per la Móra-Tamarit, Tarragona.ASSOCIACIO DE VEINS LA MORA-TAMARIT
25/11/201929/02/2020Avaluar l'impacte urbanística de la implantació d'un nou espai cultural al Port de Barcelona i consideracions respecte localitzacions alternatives.Ajuntament de Barcelona
04/11/201930/11/2019Informe urbanístic cap Raval Nord C.Ferlandina,10Ajuntament de Barcelona
23/10/201928/02/2020Contrato de apoyo técnico para la realización de la valoración actualizada del inmueble situado en una finca calificada de equipamiento 7@1 en el “Plan especial de ordenación y Concreción de usos delHEVF DIAGONAL 177 SLU
01/09/201912/08/2017Eko-DistrictSwedish Research Council for Sustainable Development
22/07/201922/06/2020Anteproyecto de urbanización de las calles Mitre y Allayme, como así también la realización de su trazado de prolongación entre la calle Mathus Hoyos y General Paz/Autopista San Juan – MendozaUNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
22/07/201922/06/2020Realización Plan Previsión de Vías en las Municipalidades de Maipú, Guaymallén, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz,Las Heras y Luján de Cuyo.UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
01/03/201930/11/2019Barcelona Ecotech-mobility house: taller de projectes arquitectònics i urbanisme sobre el futur de la Seat-Mobility house a la Barcelona Metropolitana”.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A003 Enfortiment de capacitats agroproductivas de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo i el seu entorn. Pla participatiu de desenvolupament integral amb la UMSS i la coop. de dones indigènes constructores.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Projecte d’enfortiment de la comunitat refugiada a l’assentament informal situat a l’exterior del centre de detenció de Moria a través d’una millora i adequació de les infraestructures existents.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Adequació vehicle-clínica a les comunitats rurals de SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
07/01/201930/06/2019Estudi de propostes al litoral d'acord amb la delimitació de la ZMT(Zona Marítim Terrestre)BARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/01/201931/12/2021Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y BilbaoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/09/201812/03/2019Comissariat exposició itinerant/'Barcelona, Parc i Jardí/'INSTITUT MUNICIPAL PARCS I JARDINS
20/09/201831/12/2019Estudi participatiu per a intervencions estratègiques a GD al sistema d’EC”Ajuntament de Barcelona
01/09/201812/08/2017Betydelsen av lokalt engagemang för ökad produktion av småskalig hushållsnära soelEnergimyndiheten
01/05/201812/08/2017Långtidsstudie av planeringsfaktorers betydelse för fotgängareTrafikverket
01/04/201812/08/2017Cloudberry DatacentersSwedish Energy Agency
22/03/201821/03/2020Estudis urbanístics i directrius bàsiques de ordenació per la intensificació urbana de nous nodes metropolitans marc PDU Metropolità.Àrea Metropolitana de Barcelona
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O031 Proyecto de fortalecimiento de la comunidad refugiada en el asentamiento informal situado en el exterior del Centro de Detención de Moria, mejora y adecuación de las infrastructures.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U018 Estudi participatiu per a intervencions estratègiques al barri G. Dimitrov per a la millora del sistema/xarxa d'espais col·lectiusAjuntament de Barcelona; Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
28/02/201831/05/2019Assessorament en el desenvolupament del Sector Centre Can Godanya vell i del Sector Centre-Can Francí.AJUNTAMENT DE LLIÇA DE MUNT
16/02/201820/06/2018Delimitació de les zones aptas per a la comercializació d´estades turístiques en habitatges (ETH) al municipio de Palma. Proposta inicial de delimitació provisional. Fase IVAjuntament de Palma
01/01/201831/12/2020La revolución del entorno cotidiano obrero y popular: vivienda y espacio urbano en el distrito de Nou Barris de Barcelona, 1950-1975AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/10/201714/10/2020Integrative Multidisciplinary People-centered Architectural Qualification & TrainingEuropean Commission
01/10/201731/03/2019Nuevas técnicas de recuperación de una calidad urbana eficiente en las áreas residenciales de las metrópolis europeasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/09/201731/12/2018Asesoramiento en calidad de miembro del/'Comitato scientifico per la redazione del Piano urbano della Mobilità sostenibile del territorio metropolitano bolognese (PUMS METR-BO)CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
26/06/201731/12/2017Conveni entre la UPC i l'empresa TQ TECNOL S.A.U per regular un patrocini per la Workshop internacional Architectural Innovation-Inverted UrbanismT. Q. TECNOL SA
02/05/201730/06/2018Co-redacción del documento técnico urbanístico/'Ideas generales para la estructuración arterial del área metropolitana de Mendoza/'UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
29/03/201711/05/2017Ponència/'Fer ciutat a través dels mercats/' el 31 de març de 2017INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
30/12/201629/12/2020Gamificación para la enseñanza del diseño urbano y la integración en ella de la participación ciudadana 3.0MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Observatorio de Espacios Escénicos: Cartografía teatral: EspañaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
11/12/201631/12/2016Els teixits residencials de la ciutat compacta: treball de camp i anàlisi de llicències dins la taula temàtica sobre teixits residencials d'alineació en el marc del PDUÀrea Metropolitana de Barcelona
07/11/201631/01/2017Redacció del treball/'Evolució dels teixits residencials d'alineació a l'AMB en el període 1976-2016/' dins la taula temàtica sobre teixits residencials d'alineació en el marc del procés del PDU.Àrea Metropolitana de Barcelona
20/09/201631/12/2016Redacció i presentació del treball condicions urbanístiques dels polígons d'habitatge dins de les taules temàtica sobre el creixement en blocs en el marc del PDU.Àrea Metropolitana de Barcelona
22/06/201631/12/2016Comissariat de l'exposició/'Mercat i Ciutat: memòria del Born/'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
30/05/201629/07/2016Redacció i presentació del treball condicions urbanístiques dels polígons d'habitatge dins de les taules temàtica sobre el creixement en blocs en el marc del PDU. Ciutat de blocs. Afegir, Fragmentar, Dissoldre.Àrea Metropolitana de Barcelona
29/04/201630/09/2017Coordinació del cicle de debats i redacció del document de directrius sobre centralitats al PDU metropolità - AMBÀrea Metropolitana de Barcelona
01/01/201631/12/2019La isla de calor urbana: Efectos en el cambio climático y modelado para estrategias de planeamiento territorial y urbano. Aplicación a la región metropolitana de BarcelonaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
02/11/201531/12/2016Anàlisi i elaboració de propostes per a la integració de Can Malé a la trama urbana: millora d'accesibilitat viària i adeqüació funcional dels edificisAJUNTAMENT DE LLIÇA DE MUNT
01/09/201531/08/2017Integrated urban design E-studio for XXIst century sustainable metropolitan regionLifelong Learning Programme of the European Union
08/07/201531/12/2015Planning of a mini microcity: a smart vehicle changing stationVOLKSWAGEN AG
30/06/201530/11/2016Contract of international student urban design competition for Shanghai Railway Station areaSHANGHAI INTERNAT.TENDERING CO.LTD
08/06/201512/08/2017URVA_MEDD. Urban Resilience & Versatile Architecture through Metabolic and Enhanced Distributive DesignSecretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
01/05/201531/12/2015Consultation urbaine et territoriale pour le projet Métropolitain Aix-Marseille-ProvenceMission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. Ministère de l’Intérieur. França.
01/02/201531/12/2015Implicació amb el territori dels projectes desenvolupats en el Màster Universitari en ArquitecturaAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
27/01/201531/03/2015Tasques de redactor d'un article a l'obra Homenatge a la RepúblicaARA LLIBRES, Sccl

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Modificació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt