Urbanisme

COORDINADOR/A

Rubert de Ventos, Maria

CONTACTE

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel: 934 011 875
Correu electrònic: secretariadoctorat.utgab@upc.edu

https://etsab.upc.edu/ca/estudis/copy_of_doctorado

El programa de doctorat s’adreça a aquelles persones que volen continuar la seva formació en recerca a fi d’elaborar i defensar la tesi doctoral.

Té com a objectiu principal formar investigadors altament qualificats en el camp de la recerca urbanística. Per a això, es planteja l’estudi i la reflexió acadèmica sobre els temes centrals de la història de l’urbanisme i de la urbanística contemporània i de les formes d’anàlisi i intervenció, a escala tant territorial com urbana.

La complexitat creixent dels fenòmens urbans i de les seves interaccions, l’impacte de les noves tecnologies i el paper cada vegada més rellevant a escala internacional de les ciutats obliguen l’urbanista a desenvolupar mètodes i instruments d’intervenció apropiats per actuar en aquest context.

Informació general

Perfil d'acces

Els títols amb accés al programa, sense necessitat de complements de formació, són els màsters de recerca de la UPC següents:
• MBArch (màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona) de l’ETSAB
• MISMeC (màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït) de l’ETSAV
• MBLandArch (màster universitari en Paisatgisme), que s’imparteix en col·laboració entre l’ETSAB i l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB).
Per als doctorands i doctorandes que accedeixin amb títols de màster afins a l’àmbit del programa diferents dels indicats anteriorment, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot establir els complements formatius a cursar en cada cas en funció del perfil i la formació prèvia acreditada pel candidat o candidata.
En qualsevol cas, aquesta possibilitat ha d’assegurar que l’estudiant obtingui les competències necessàries per cursar el programa de doctorat.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Altres competències

Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.

Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.

Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per elaborar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.

Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.

Haver demostrat dins del seu context científic específic que són capaços de dur a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Haver justificat que són capaços de participar en els debats científics que es desenvolupin internacionalment en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://etsab.upc.edu/ca/estudis/copy_of_doctorado

CONTACTE:

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura
Tel: 934 011 875
Correu electrònic: secretariadoctorat.utgab@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Els títols amb accés al programa, sense necessitat de complements de formació, són els màsters de recerca de la UPC següents:
• MBArch (màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona) de l’ETSAB
• MISMeC (màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït) de l’ETSAV
• MBLandArch (màster universitari en Paisatgisme), que s’imparteix en col·laboració entre l’ETSAB i l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB).
Per als doctorands i doctorandes que accedeixin amb títols de màster afins a l’àmbit del programa diferents dels indicats anteriorment, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot establir els complements formatius a cursar en cada cas en funció del perfil i la formació prèvia acreditada pel candidat o candidata.
En qualsevol cas, aquesta possibilitat ha d’assegurar que l’estudiant obtingui les competències necessàries per cursar el programa de doctorat.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Les sol·licituds d’admissió han d’anar acompanyades d’un CV (en què es faci un especial èmfasi en les qualificacions acadèmiques i l’experiència en recerca) i una carta de motivació de 500 paraules (fins a dues cartes de recomanació) amb una explicació del camp de recerca en què es pensa centrar el desenvolupament de la tesi doctoral.

Pel que fa a l’admissió de l’estudiant, la Comissió Acadèmica pondera les sol·licituds a partir dels criteris següents:
• Expedient acadèmic (45 %)
• Currículum (35 %)
• Carta de motivació (20 %)

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat, responsable de l’admissió de l’estudiant, resol les sol·licituds dels candidats o candidates a partir dels criteris definits.

Complements formatius

Els estudiants i les estudiants d’un dels títols següents no requereixen cursar complements de formació: MBArch (màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona) de l’ETSAB, MISMeC (màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït) de l’ETSAV i MBLandArch (màster universitari en Paisatgisme), que es porta a terme en col·laboració entre l’ETSAB i l’Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB).

La Comissió Acadèmica del programa pot prescriure complements de formació per a la resta de candidats o candidates. Com a norma general, aquests complements consisteixen a cursar assignatures dels títols de màster anteriorment esmentats.

Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal i no han de superar en cap cas els 30 ECTS.

Als enllaços següents es poden consultar les guies docents de les assignatures corresponents a aquests programes:
https://www.upc.edu/ca/masters/estudis-avancats-en-arquitectura-barcelona-mbarch
https://www.upc.edu/ca/masters/intervencio-sostenible-en-el-medi-construit-mismec
https://www.upc.edu/gestioestudis/files/files_masters/59_p_cat.pdf

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula s’efectua després de la resolució d’admissió, si aquesta es produeix amb posterioritat al període general de matrícula.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Durant la primera quinzena del mes d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: publicacions (obligatòria)
Nre. d’hores: 100

Activitat: altres activitats transversals (optativa)
Nre. d’hores: 30

Activitat: seminari de recerca (obligatòria)
Nre. d’hores: 60

Activitat: elaboració i defensa inicial del pla de recerca (obligatòria)
Nre. d’hores: 120

Activitat: formació en habilitats informacionals (optativa)
Nre. d’hores: 1,5

Activitat: metodologia de la recerca (optativa)
Nre. d’hores: 12

Activitat: innovació i creativitat (optativa)
Nre. d’hores: 8

Activitat: habilitats lingüístiques i de comunicació (optativa)
Nre. d’hores: 18

Activitat: mobilitat (optativa)
Nre. d’hores: 480

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

El programa de doctorat no té recursos materials propis, sinó que depèn dels de la Universitat, i en particular dels de les escoles tècniques superiors d’Arquitectura de Barcelona i del Vallès (aules, sales d’informàtica, biblioteques, unitat tècnica de gestió…) i del Departament.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

Darrera actualització: 27/05/2024 04:45:20.

Llistat de tesis en dipòsit

 • MEDINA ESTRADA, ISAURA: Tijuana, un puzle de fragmentos urbanos. Origen y evolución de una ciudad fronteriza
  Autor/a: MEDINA ESTRADA, ISAURA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: URBANISME
  Departament: (DUTP)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 15/05/2024
  Data de FINAL de diposit: 29/05/2024
  Director/a de tesi: SABATE BEL, JOAQUIN | PEREMIQUEL LLUCH, FRANCISCO
  Tribunal:
       PRESIDENT: CASTIÑEIRA PALOU, MARIA ISABEL
       SECRETARI: PAGLIUSO DE ANDRADE, ANA CAROLINA
       VOCAL NO PRESENCIAL: IRACHETA CENECORTA, ALFONSO XAVIER
  Resum de tesi: Aquesta investigació és un estudi urbà sobre Tijuana, el propòsit del qual és comprendre els processos històrics que l'han delineat des dels seus orígens regionals, l'evolució dels processos urbans i la seva materialitat construïda, en perspectiva, d'on venim i cap a on anem. Proposa desvetllar les arrels i les implicacions de la seva materialitat, que es reflecteixen en una manera de fer, en unes formes pròpies d'habitar, que ens plantegen diverses interrogants. Per què la ciutat és com és? Quin és l'origen d'aquestes formes? Què la fa diferent de ciutats d'altres latituds i, fins i tot, de la mateixa regió? Com n'ha estat la transformació? Quins processos urbans l'han delineat? Quines són les implicacions d'aquesta materialitat en la forma de vida dels habitants?La investigació se sustenta en tres mètodes d'anàlisi: históricoregional, evolució urbana i morfològica. El primer fa referència a l'anàlisi del context regional, des dels processos de colonització fins a la formació de les noves ciutats i l'origen d'algunes pràctiques urbanes arrelades que revelen les arrels d'una identitat regional. En segon lloc, l'enfocament d'evolució estudia la transformació de les pràctiques urbanes, de les maneres d'habitar i de construir i de les formes del creixement que van canviant en etapes identificables al llarg del temps. L'enfocament morfològic se centra en el teixit urbà residencial a diverses escales, desvetllant les maneres d'habitar i de construir, mitjançant la categorització dels diferents elements del teixit: l'habitatge, la parcel·la i la poma.L'abordatge d'aquests enfocaments es fa mitjançant l'anàlisi de tres factors que constitueixen eixos transversals de l'estudi: territori, societat i planejament urbà. La forma del territori planteja diversos reptes al creixement urbà, especialment en una ciutat com Tijuana, amb una topografia accidentada. L'àmbit social té vida pròpia, amb uns referents culturals i de manera de vida que, en el cas de Tijuana, és una ciutat de migrants de diferents regions del país, una ciutat pluricultural de creació recent. El paper de la planejació urbana és intermediària entre territori-societat i la construcció material, mitjançant l'aplicació de normes, polítiques i accions de l'àmbit públic.L'estructura metodològica es compon de treball d'escriptori i de treball de camp. El primer consisteix en anàlisi documental, estadística i cartogràfica, les principals fonts d'informació de la qual són els estudis urbans de Tijuana, bases estadístiques, cartogràfiques i fotogràfiques de diferents fonts locals, nacionals i internacionals. El treball de camp consisteix en entrevistes a actors clau, recorreguts a les diferents zones de la ciutat per observació in situ, entrevistes informals a habitants i conformació d'un àlbum fotogràfic. És una investigació aplicada que genera coneixement pràctic sobre àrees, processos i intervencions concretes per a la planejació urbana. Alhora, la investigació es recolza en un cos teòric que sustenta les seves troballes, especialment en un enfocament característic dels estudis desenvolupats al Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura Barcelona.Una de les aportacions principals de l'estudi es troba en el seu enfocament morfològic que brinda una base dibuixada a diferents escales de l'estructuració física de la ciutat que permet una millor comprensió de les parts que la componen, i alhora de la seva materialitat com un tot. En general, l'estudi aporta un coneixement interdisciplinari i teoricopràctic com a punt de partida per a la intervenció, per al plantejament de projectes de transformació, regeneració i rehabilitació urbana, especialment del teixit residencial, així com elements de reflexió per a la construcció d'un model propi de ciutat, una ciutat pensada.

Darrera actualització: 27/05/2024 04:30:28.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 27/05/2024 05:00:40.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:CHO, MEEHWA
Títol:Dos crecimientos en una ciudad. Dos ciudades en crecimiento
Data lectura:04/10/2023
Director/a:SABATE BEL, JOAQUIN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Chambord 1519-2019: utopia at work: architectural projects of Château de Chambord
Iniciativa Digital Politècnica
Data de publicació: 05/2019
Llibre

Tabula Plena de Busan, Corea: dibujando un paisaje borrado
Cho, M.; Sabate, J.; Solaguren-beascoa, F.
EGA, ISSN: 2254-6103 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 24/03/2022
Article en revista

Interpreting and Designing: Cadastre and Territory in Busan, Tenerife and Bages
Cho, M.; Pesoa, M.; Franquesa, J.; Sabate, J.; Xiong, X.; Wang, Q.
Landscape Architecture : Fengjing yuanlin, ISSN: 1673-1530 (JCR Impact Factor-2015: 0.0
Data de publicació: 11/2022
Article en revista

Los planos catastrales como instrumento de dominio: recomposición del primer mapa catastral de Busan (Corea del Sur) durante el periodo de colonización japonesa 1911-1914
Cho, M.; Sabate, J.
Scripta nova, ISSN: 1138-9788 (JCR Impact Factor-2021: 0.625; Quartil: Q4)
Data de publicació: 31/03/2023
Article en revista

Space-consciousness layered model as a regeneration approach for rural industrial heritage integrating local planning: a case study on Shecun village in Nanjing, China
Xiong, X.; Wang, Y.; Cho, M.; Pesoa, M.; Sabate, J.
Journal of Asian architecture and building engineering , ISSN: 1347-2852 (JCR Impact Factor-2022: 1.3; Quartil: Q4)
Data de publicació: 08/09/2023
Article en revista

Morphological Analysis of the First Modern City in Korea, Busan -Focusing on the road plan of Japanese Residency-general’s Busan Office based on the cadastral map (1914)
The 10th World Congress of Korean Studies
Data de presentació: 22/10/2020
Presentació de treball en congressos

Intercity competition and local currency
Metro Solutions: Miradas innovadoras para las metrópolis del futuro
Data de presentació: 18/10/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ROCAMONDE LOURIDO, JAVIER
Títol:La Khôra del común. Una exploración de los componentes espaciales de la cooperación a lo largo del río Llobregat en el Baix Berguedà
Data lectura:17/01/2023
Director/a:SABATE BEL, JOAQUIN
Codirector/a:PESOA MARCILLA, MELISA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Paisajes culturales: ¿paraíso o prisión? Un análisis de la relación controvertida de la sociedad civil con el patrimonio = Productive landscapes: paradise or prison? an analysis of the controversial relationship of the civil society with the cultural heritage
Universidad de Alcalá
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

Las salinas como paisaje cultural, algunos retos
Instituto Juan de Herrera
Data de publicació: 05/2021
Capítol en llibre

[Re]Urban practice, towards a European research agenda for urbanism: Nature as reference, human as critical, process as fundamental
Data de publicació: 13/09/2021
Capítol en llibre

La Khôra de los Comunes: el rol de la sociedad civil en dos paisajes productivos del Llobregat
Rocamonde, Javier
Labor & Engenho, ISSN: 2176-8846 (JCR Impact Factor-2021: 62.0
Data de publicació: 03/2018
Article en revista

Editorial
Identidades. Territorio, Cultura, Patrimonio, ISSN: 2014-0614 (JCR Impact Factor-2018: 0.0
Data de publicació: 21/01/2019
Article en revista

Paisajes Cooperativos: una comparativa de dos paisajes industriales vinculados al río Llobregat
Rocamonde, Javier; Sabate, J.
Ciudades, ISSN: 2445-3943 (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 06/04/2019
Article en revista

Editorial: paisajes mineros revalorizados
Tsiouti, A.; Rocamonde, Javier; Sabate, J.; Pesoa, M.
Identidades: territorio, cultura, patrimonio, ISSN: 1886-6840
Data de publicació: 12/2019
Article en revista

Las formas de la cooperación : introducción a una metodología de análisis de los procesos cooperativos en la construcción del paisaje
XI Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo
Data de presentació: 14/06/2018
Presentació de treball en congressos

Paisajes productivos: ¿Paraíso o prisión? Un análisis de la relación controvertida de la sociedad civil con el patrimonio
II Jornadas Internacionales de Investigación sobre Paisaje, Patrimonio y Ciudad
Data de presentació: 26/04/2018
Presentació de treball en congressos

Common landscapes : the evolution of commons through the story of several Catalan productive landscapes
Co-habitation tactics: Imagining future spaces in architecture, city and landscape
Data de presentació: 22/09/2018
Presentació de treball en congressos

The evolution of the commons through the triad of dwelling, socialisation and production: a methodology applied to the area of influence of the Llobregat River (Catalonia)
XVII Biennial IASC Conference 'In Defense of the Commons: Challenges, Innovation, and Action'
Data de presentació: 01/07/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SANDOVAL VÁSQUEZ, JUAN CARLOS
Títol:La construcción del territorio de la Amazonía ecuatoriana. Una mirada desde las huellas de las disputas civilizatorias
Data lectura:13/12/2022
Director/a:SABATE BEL, JOAQUIN
Codirector/a:LLOP TORNE, CARLOS JUAN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Atlas de la densidad y compacidad de las ciudades amazónicas del Ecuador
Data de publicació: 2021
Llibre

La Planificación Territorial como puntal para la transición, más que a la nueva normalidad, a la buena normalidad
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

La rehabilitación del hábitat urbano como proyecto común y como política pública
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

Does Planning Keep its Promises? Latin American Spatial Governance and Planning as an Ex-Post Regularisation Activity
Toublanc, F.; Sandoval, J.
Planning practice + research, ISSN: 0269-7459 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 23/02/2022
Article en revista

AUTOR/A:OMRANI, OMID
Títol:Esfahan multi-node metropolis: Conflicts and opportunities on urban nodes and intersections
Data lectura:24/10/2022
Director/a:GALINDO GONZALEZ, JULIAN
Codirector/a:CROSAS ARMENGOL, CARLES
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Three Lessons from Khaju Bridge, in the Promotion and Construction of New Urban Nodes
1st International Conference on Future of Urban Public Spaces
Data de presentació: 25/09/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DE FRANÇA VAN SLUYS, CHRISTINE
Títol:São Paulo, ciudad de ciudades: de los proyectos de vivienda pública a los sistemas urbanos residenciales de interés social
Data lectura:12/09/2022
Director/a:MUXI MARTINEZ, ZAIDA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Ráyate Quitumbe, taller de ideas para Quitumbe 2040
Data de publicació: 01/07/2019
Capítol en llibre

Intervenciones urbanas y arquitectónicas. 16
Data de publicació: 12/12/2019
Capítol en llibre

Plaza Huerto San Agustín: un nuevo epacio de encuentro en el centro histórico de Quito (Quito, Ecuador)
Arquimemória 5
Data de presentació: 01/12/2017
Presentació de treball en congressos

Artigas, Atrium y Barranco : tres edificios residenciales de Milton Barragán en Quito
III Congreso Internacional de Vivienda Colectiva Sostenible
Data de presentació: 16/04/2018
Presentació de treball en congressos

Mi taller es el barrio
VII Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura
Data de presentació: 15/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PÉREZ BAZÁN, CYNTHIA CECILIA
Títol:Supernovas, constelaciones y nebulosas. Algunas singularidades del turismo urbano en Barcelona
Data lectura:09/03/2022
Director/a:SABATE BEL, JOAQUIN
Codirector/a:PESOA MARCILLA, MELISA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Barcelona / A tale of two rivers
Data de publicació: 2018
Capítol en llibre

Timeline as analytic tool for investigating tourism evolution and development
Recolectores Urbanos (RU editorial)
Data de publicació: 01/10/2018
Capítol en llibre

Barcelona : la naturaleza del turismo urbano actual
TIRANT HUMANIDADES
Data de publicació: 01/05/2019
Capítol en llibre

Dean MacCannell: "The tourist", 42 years later
Tirant lo Blanch
Data de publicació: 2020
Capítol en llibre

Heatmaps and secondary tourist atractions
Tirant lo Blanch
Data de publicació: 2020
Capítol en llibre

Barcelona no tiene vacaciones: análisis del turismo urbano en Barcelona y su interacción con las medidas implementadas en el Raval
QRU: Quaderns de recerca en urbanisme, ISSN: 2014-9689 (JCR Impact Factor-2016: 0.5
Data de publicació: 10/2017
Article en revista

Las mil y una noches del turismo: concentración, dispersión, y ensayos sobre el fenómeno turístico
Planur-e, ISSN: 2340-8235
Data de publicació: 12/12/2017
Article en revista

Cuando el planeamiento atrae el turismo: el caso del barrio del Raval
Papers (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona), ISSN: 1888-3621 (JCR Impact Factor-2019: 0.0
Data de publicació: 10/2019
Article en revista

El impacto del turismo en la ciudad Post- Moderna: problemas metodológicos
I International Scientific Conference Transversal Tourism and Urbanism
Data de presentació: 08/02/2018
Presentació de treball en congressos

Supernovas en Barcelona: mapas de calor como metodología para analizar los flujos turísticos en Barcelona
XII Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo
Data de presentació: 26/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GARCÍA ALCARAZ, TERESA
Títol:Intertwining the city. The in-between spaces of Caracas as scenarios to achieve urban togetherness
Data lectura:17/01/2022
Director/a:LLOP TORNE, CARLOS JUAN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Street fun in Caracas
Stipo
Data de publicació: 2018
Capítol en llibre

Reading the city of Caracas through its interstices
Urbanistica informazioni, ISSN: 0392-5005 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 01/2017
Article en revista

Creativity: a driver an enabler of social cohesion.
García Alcaraz, T.
Kultur. Revista interdisciplinària sobre la cultura de la ciutat, ISSN: 2386-5458 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 03/2017
Article en revista

Book review: the urban ecologies of divided cities
García Alcaraz, T.
Urban studies (Harlow), ISSN: 0042-0980 (JCR Impact Factor-2022: 4.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/09/2023
Article en revista

La táctica urbana en el intersticio como articuladora de ciudad
Trienal de Investigación FAU 2017: V Jornadas de Investigación de la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva
Data de presentació: 10/2017
Presentació de treball en congressos

Reading the city through its interstices.
XXXVI International Congress of the Latin American Studies Association
Data de presentació: 26/05/2018
Presentació de treball en congressos

El espacio in-between como nodo de articulación entre el presente y pasado de Caracas.
IV Congreso International Seminar on Urban Form-Hispánica: Metrópolis en recomposición: prospectivas proyectuales en el Siglo XXI: Forma urbis y territorios metropolitano
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

Lecciones aprendidas desde la experiencia docente y la cooperación directa para fortalecer el barrio El Ermitaño (Lima)
VI Congreso International Seminar on Urban Form-Hispánica
Data de presentació: 2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CARCAÑO ZAPATA, MARIA DEL CARMEN
Títol:Los jardines de los terrenos del Agua. Caso de estudio: Conurbaciones de Sabadell y Terrassa. Casos de contraste: Nueva Delhi, Málaga, Londres
Data lectura:26/11/2021
Director/a:CASTIÑEIRA PALOU, MARIA ISABEL
Codirector/a:MARTÍNEZ PÉREZ, ALONA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
El río que nos lleva. Territory and water landscape
1st Urbanism at Borders Global Conference
Data de presentació: 05/09/2018
Presentació de treball en congressos

De la grieta a los terrenos del Agua. El caso del río Guadalmedina
XIII Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo
Data de presentació: 18/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DARDER SOLÉ, MARC
Títol:Entre el campanar i l'habitatge: la urbanitat en l'interstici. Constants i variables colonitzadores a partir de la contribució urbanística de José Borobio a la Delegació Regional de l¿Ebre de l¿Institut Nacional de Colonització (1944-1965)
Data lectura:25/10/2021
Director/a:SABATE BEL, JOAQUIN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
La Nova Agenda Urbana: de la Declaració de Quito a la Declaració de Kuala Lumpur
El trimestral d'RDI, ISSN: 2014-4253
Data de publicació: 01/03/2018
Article en revista

L’Assemblea Urbana de Catalunya: un instrument per assentar les bases d’un desenvolupament urbà sostenible
El trimestral d'RDI, ISSN: 2014-4253
Data de publicació: 01/12/2018
Article en revista

Entre la vivienda y la plaza mayor: la urbanidad en el intersticio. Superposiciones, contraposiciones y rupturas, tres aspectos de modernidad en los poblados de colonización de José Borobio Ojeda (1943-1965)
1er Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores de la Arquitectura y del Urbanismo : Los años CIAM en España: la otra modernidad
Data de presentació: 28/06/2017
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GIMÉNEZ IMIRIZALDU, ALEJANDRO
Títol:La excepción. Tres dimensiones de la discontinuidad en el paisaje de la Barcelona contemporánea
Data lectura:29/07/2021
Director/a:RUBERT DE VENTOS, MARIA
Codirector/a:PARCERISA BUNDO, JOSEP
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Meridiana : scan Barcelona : Urbanística 2 2017, la ciutat per parts
Laboratori d'Urbanisme de Barcelona
Data de publicació: 12/2018
Llibre

Escenaris de futur: litoral de Barcelona
Barcelona Regional
Data de publicació: 02/2019
Llibre

Elements urbans : Urbanística IT, 2018+2019
Iniciativa Digital Politècnica
Data de publicació: 01/09/2020
Llibre

Cities 3 . Europe 100.000
Iniciativa Digital Politècnica
Data de publicació: 01/02/2021
Llibre

Escenaris de Futur al Litoral
Barcelona Regional ed.
Data de publicació: 01/05/2019
Capítol en llibre

AUTOR/A:ORDUÑA GIRÓ, PAULA
Títol:Suelo rural metropolitano: Estudios, planes y proyectos en tres regiones del Sur de Europa
Data lectura:15/07/2020
Director/a:SABATE BEL, JOAQUIN
Codirector/a:PESOA MARCILLA, MELISA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
La production temporaire d’espaces collectifs dans la province de Barcelone : construire un bien commun ou coproduire un aménagement low cost sous contrôle ?
Orduña, P.; Jacquot, S.
Mediterranee, ISSN: 1760-8538 (JCR Impact Factor-2021: 0.8
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/02/202431/01/2026Warding Ecosystem Commons through Action-Research & EducationCommission of European Communities
19/12/202318/03/2024Conveni de col.laboració per la realització del projecte Peranera. Estudi per a la recuperació estratègica del nucli rural deshabitatINSTITUT RAMON MUNTANER FUNDACIO PR
17/11/202331/05/2024Conveni de col.laboració per l'assessorament quant al contingut i qualitat dels projectes bàsic i executiu de construcció d’edificacions i obres de urbanització del “Càmping de les Arts-Ballena AlegreARESTA, ARQUITECTURA MES URBANISME,
01/11/202310/05/2025Sostenibilitat urbana i comerç de proximitat a Barcelona i la seva àrea metropolitana (URBANSOSTEN-LOCALRETAILBCN)Ajuntament de Barcelona
04/09/202301/12/2023Convenido de colaboración para la realización de la formación en investigación titulada BARCELONA URBAN HISTORY para la empresa Center for Cross-Cultural Study SL (Spanish Studies Abroad)CENTER FOR CROSS CULTURAL STUDY SL
01/09/202331/08/2027Cambio social y transformación urbana en la Barcelona obrera: las grandes transformaciones en el barrio, el urbanismo y la vivienda en el eje del Besós, 1920-1980AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Estrategias de evaluación e intervención para la regeneración urbana y la mitigación de la pobreza energética en Barcelona y Bilbao.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
07/06/202306/06/2024Convenio de colaboración para le proyecto expositivo/'FOODSCAPE/' en la XVIII Bienal de Arquitectura de Venecia y, para la digitalizaicón y la valorización del archivo de Arquitectura de la ETSAB-UPCCAJA PAGADORA CENTRAL DEL MINISTERI
01/06/202331/05/2025Red Temática de Paisajes IndustrialesAgencia Estatal de Investigación
01/06/202331/05/2024Sonrie y Crece 2023Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/05/202330/04/202422140 Last mile logistics for autonomous goods deliveryEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
17/04/202330/12/2024IMU-UPC- Master Mismec ( barri la Pau)edicio 23-24INST. MUNICIPAL URBANISME
15/04/202330/11/2023Ciudad, Espacio Público e Infancias. Workshop de cooperación por la mejora del espacio público en torno a centros escolares de la Ciudad Oaxaca de Juárez (México).Universitat Politècnica de Catalunya; Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/02/202331/12/2023Redacció Diagnosi Estratègica àmbits de regeneració urbana Palau-Solità i Plegamans, per encàrrec municipal i de la Diputació de BarcelonaDiputació de Barcelona; Joan Solà Font, Arquitecte
01/01/202331/12/2023Data center and the city: A potential for urban synergies. Supervisió tesi doctoral PhD studentLuleå University of Technology
10/10/202231/07/2023“City and society”, participatory action-research in a vulnerable neighborhoodCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
16/09/202216/12/2022Conveni de col.laboració per la realització de l’assessorament en la redacció de l’elaboració de les estratègies de desenvolupament local (edl) dels grups d’acció local en marc periode 2023-2027ASSOCIACIO PEL DESENVOLUPAMENT RURA
05/09/202204/12/2022Convenio de colaboración para la realización de la formación en investigación titulada BARCELONA URBAN HISTORY para la empresa Center for Cross-Cultural Study SL (Spanish Studies Abroad)CENTER FOR CROSS CULTURAL STUDY SL
01/09/202231/08/2024Metropoltan Notebook: learning from the Mediterranean territories Agreement number 2022-1-FR01-KA201-ADU-000084919EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
01/07/202214/01/2023Conveni de col·laboració per l'elaboració/'Informe de Recerca i Recull documental. Estratègies ubranístiques front al despoblament rural i per a un reequilibri territorial/'Diputació de Barcelona
01/07/202231/10/2022NEB Hackathon WeekEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
22/06/202222/08/2023Colllaboration contract to support the City of Bologna improve its understanding of the gender gap in existing public services and infrastructures through a technical assistance contract.OCA GLOBAL CONSULTING AND TECHNICAL
01/06/202231/05/2023Sonrie y Crece 2022Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Oficina de suport tècnic a la rehabilitació - Arquitectes de CapçaleraCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023“Ciutat i societat”, recerca-acció participada en un barri en risc d’exclusió. Estudiants del MISMeC a peu de carrer.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
16/05/202216/01/2023Proposta d’encaix urbanístic del projecte Liceu de Mar al Moll d’Espanya al Port de BarcelonaAutoritat Portuària de Barcelona
29/04/202228/04/2025CÀTEDRA REGENERACIÓ URBANAINST. MUNICIPAL URBANISME
03/03/202202/03/2024Aquesta col·laboració es concretarà en un seguit de propostes i estratègies d’intervenció a l’àmbit del barri del Sud-oest del Besòs i que hauran estat desenvolupades en el marc del Màster d’IntervencINST. MUNICIPAL URBANISME
03/03/202202/03/2024IMU-UPC_Màster MISMeCINST. MUNICIPAL URBANISME
21/02/202231/12/2023Contracte de col·laboració per la realització per part de DUOT d'un estudi de l’urbanisme i la mobilitat Developing a new Strategy for a new CARNET Model on Urban MobilityFUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/01/202231/12/2022Contracte de col·laboració en/'Data center and the city: A potential for urban synergies/'.Luleå University of Technology
01/01/202231/12/2022EIT KIC Urban Mobility (BP2021-2022) KAVA 22156EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022TOUR de MontjuïcAjuntament de Barcelona
01/01/202202/05/2024Metodologías y estrategias interdisciplinares de innovación para el estudio y la gestión integrada de los paisajes del patrimonio industrial y el uso social del territorioConvocatoria Proyectos de I+D+I Generación del Conocimiento y Retos Investigación, del Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/202202/05/2024Desarrollo de instrumentos para la gestión participativa y sostenible del Paisaje Cultural en la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Mundial. La preservación de Purmamarca y su área de influenciaConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
01/01/202202/05/2024Assessorament dels Plans Basics Municipals (PBM) dels municipis de Riotorto (Lugo) i Porqueira (Ourense)Prof. José González-Cebrián Tello
20/12/202130/11/2022Ampliació del contracte de col.laboració pels estudis previs per a l’Avanc¸ de la Modificacio´ Puntual de PGM en relacio´ al subso`l de la ciutatAjuntament de Barcelona
15/12/202115/01/2022Contracte de col.laboració per l'Estudi testers BarcelonetaAjuntament de Barcelona
01/12/202130/11/2025Participació com Third Party al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), del projecte d'HORIZON2020 (101037419)Commission of European Communities
15/10/202131/12/2022Collaboration contract with UNOPS intends to retain the Contractor for the implementation of certain services regarding Advisory Services to Support Ministry of Urban Development’s (MoUD)The United Nations Office for Proje
01/10/202130/09/2024Movilidad en la ciudad del futuro. Preparar a las ciudades para la nueva movilidad 2030 a través de las 4 universidades politécnicas españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/202131/07/2022Contracte redacció DIES - Estratègia Urbanística per la implantació d'una colònia agropolitana a Can BaladaJoan Solà Font, Arquitecte
06/09/202101/12/2021Encargo para la realización de la formación en investigación titulada BARCELONA URBAN HISTORY para U.VirginiaINTERNATIONAL STUDIES ABROAD ESPAÑA
01/09/202131/08/2024Peri-urban strategic areas in transformationAgencia Estatal de Investigación
10/06/202126/07/2021Contrato de apoyo técnico para la Dirección y coordinación del conjunto de tareas para la candidatura de Barcelona como sede Congreso UIA 2026 y Capital de la Arquitectura UNESCO 2026CONS.SUP.COLEGIOS DE ESPAÑA
01/06/202131/12/2021Reflexió estratègica i ordenació del potencial d’habitatge de l’àmbit de Poblesec-Port a barcelonaAjuntament de Barcelona
27/05/202127/07/2022Co-redacció dels Treballs per la Redacció de l’Avanç de POUM de l’Ametlla del Vallès, encarregat per la Diputació de Barcelona.SOLA FONT, JOAN
18/05/202130/06/2022Coordinació i disseny d’activitats entorn de les memòries de la lluita per l’habitatgeINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
14/05/202113/11/2022Barcelona Ciutat FràgilAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/05/202102/05/20243VRUT.Assessment of Transformations in Vitality, Vulnerability and Versatility of Rural Towns.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/03/202114/03/2022Co-redacció Concurs d’idees/'Nusos i Cruïlles/' AMBSOLA FONT, JOAN
01/02/202131/07/2021Urban Space / Micromobility / SustainabilityCàtedra SEAT - UPC
27/01/202104/01/2022CONVENI PEL QUAL ES REGULA LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE DIVERSOS ESTUDIS SOBRE DESPOBLAMENT RURAL A LA COMACONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ
27/01/202131/10/2021CONVENI COL.LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACI PEL DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL I LA UPC PER A LA REALITZACIÓ DE DIVERSOS ESTUDIS SOBRE DESPOBLAMENT RURAL A LA COMARCA DEL BERGUEDÀASSOCIACIO PEL DESENVOLUPAMENT RURA
01/01/202131/12/2021Intervencions tàctiques a l'espai públic: una diagnosi participada basada en l'escoltaAjuntament de Barcelona
01/01/202131/12/2024Proximidad y mixticidad urbana para una ciudad saludable. Criterios y herramientas para la evaluación y promoción de la mezcla de actividades en área metropolitanas compactasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202131/12/2022SmartHubsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2024Arquitectura, Ciutat i Cultura. Realitat i transformació de l'espai urbà contemporaniAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/202127/05/2022Sonrie y ConstruyeCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Redacció d’un pla territorial de desenvolupament urbà i rural amb la participació comunitària a la Vereda La Aldea, MedellínCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/12/202030/04/2024Conveni de Creació de la Càtedra d'empresa BATLLEROIG-UPC/'MEGING CITY AND NATURE/'BATLLE I ROIG ARQUITECTURA S.L.P
02/11/202031/05/2021Redacció de la MPNSP de l'àmbit d'equipament dels sector Nord-est del nucli urbà.TERRADAS MUNTAÑOLA, ESTEVE
30/10/202031/10/2021Col·laboració en la redacció del Pla Director Urbanístic Metropolità de l’àrea de Barcelona, amb l’objectiu d’incorporar el coneixement de la universitat en el desenvolupament de les bases programàtiqAjuntament de Barcelona
30/10/202031/10/2021Pla Director Urbanístic MetropolitàAjuntament de Barcelona
01/10/202031/07/2021Realització de 7 conferències i 7 workshops telemàtics impartits per diferents professors de l'ETSAB per a l'empresa pública BIAD de Beijing, a través de l'empresa Diagonal China.DIAGONAL ARCHITECTURE DESIGN AND CO
01/09/202031/08/2023Sociability through Urban Design InnovationCommission of European Communities
31/07/202031/12/2020Subvenció AMB congrés IsufÀrea Metropolitana de Barcelona
01/07/202031/12/2023Ampliació del contracte de col·laboració per l'assessorament Plans Basics Municipals (PBM) municipis de Riotorto (Lugo) i Porqueira (Ourense), amb valors patrimonials i paisatgísticsGONZALEZ-CEBRIAN TELLO JOSE
01/07/202031/12/2020FAST URBAN RESPONSES FOR NEW INCLUSIVE SPACES AND HABITATEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/06/202031/07/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/202028/02/2021Smile and GrowCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Continuïtat del Projecte d'enfortiment de capacitats agroproductives de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo i el seu entorn.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/202031/03/2023Contracte de suport tècnic entre la CCOO i la Universitat Politècnica de Catalunya per al desenvolupament del Pla Director, el projecte de reforma de la Seu Nacional de CCOO a la Ciutat de BarcelonaCOMISSIO OBRERA NACIONAL CATALUNYA
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Data center and the city: A potencial for urban synergiesLuleå University of Technology
01/01/202031/12/2020Informe sobre congreso Isuf-HDIRECCION GENERAL DE AGENDA URBANA
01/01/202031/12/2020Subvenció Congrés Científic Internacional TOURISCAPE 2020Diputació de Barcelona
01/01/202031/12/2020ubvenció Congrés Científic Internacional TOURISCAPE 2020Ajuntament de Barcelona
01/01/202031/12/2020Subvenció Ajuntament de Barcelona congrés ISUFAjuntament de Barcelona
01/01/202001/01/2021Continuïtat amb l'adequació del vehicle-clínica, les seves traansformacions per projectar activitats en moviment i estudi de l'impacte i les relacions que generen sobre la xarxa social de les comunitats rurals del Senegal i als països en desenvolupamentUniversitat Politècnica de Catalunya
19/12/201931/07/2020REALITZACIÓ TREBALLS D'ANALISI URBANÍSTIC DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA COMARCA DEL BAGES.GENCAT-DEP.POL.TERR.OBR.PUB
16/12/201931/12/2021Estudi urbanístic i proposta d’ordenació preliminar per la Móra-Tamarit, Tarragona.ASSOCIACIO DE VEINS LA MORA-TAMARIT
25/11/201929/02/2020Avaluar l'impacte urbanística de la implantació d'un nou espai cultural al Port de Barcelona i consideracions respecte localitzacions alternatives.Ajuntament de Barcelona
04/11/201930/11/2019Informe urbanístic cap Raval Nord C.Ferlandina,10Ajuntament de Barcelona
30/09/201930/09/2020El corredor ferroviario como subsistema funcional para el reequilibrio social y ambiental metropolitano.FUNDACIÓN BBVA
01/09/201931/08/2021Eko-DistrictSwedish Research Council for Sustainable Development
22/07/201930/09/2020Anteproyecto de urbanización de las calles Mitre y Allayme, como así también la realización de su trazado de prolongación entre la calle Mathus Hoyos y General Paz/Autopista San Juan – MendozaUNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
22/07/201930/09/2020Realización Plan Previsión de Vías en las Municipalidades de Maipú, Guaymallén, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz,Las Heras y Luján de Cuyo.UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
08/03/201930/04/2019Informe i analisis de les opcions de construcció d'un nou equipament sanitari, tan a l'entorn de l'antic Dispensari antituberculós com a l'entorn de la Capella de la Misericordia.FUNDACIO MUSEU DART CONTEMPORANI
01/03/201931/12/2020Barcelona Ecotech-mobility house: taller de projectes arquitectònics i urbanisme sobre el futur de la Seat-Mobility house a la Barcelona Metropolitana”.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-Sonrie y Crece 2019Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A003 Enfortiment de capacitats agroproductivas de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo i el seu entorn. Pla participatiu de desenvolupament integral amb la UMSS i la coop. de dones indigènes constructores.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Projecte d’enfortiment de la comunitat refugiada a l’assentament informal situat a l’exterior del centre de detenció de Moria a través d’una millora i adequació de les infraestructures existents.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Adequació vehicle-clínica a les comunitats rurals de SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201930/06/2019Informe Tècnic per la determinació de criteris urbanístics en relació a preservació i intervenció del patrimoni per la revisió del PEPPAAjuntament de L'Hospitalet de Llobregat
07/01/201930/06/2019Estudi de propostes al litoral d'acord amb la delimitació de la ZMT(Zona Marítim Terrestre)BARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/01/201931/12/2019La red de transporte público masivo como elemento vertebrador del sistema de espacios abiertos metropoliotanos. El Metro de Lima como caso de estucio.Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
01/01/201930/09/2022Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y BilbaoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/02/202431/01/2026Warding Ecosystem Commons through Action-Research & EducationCommission of European Communities
19/12/202318/03/2024Conveni de col.laboració per la realització del projecte Peranera. Estudi per a la recuperació estratègica del nucli rural deshabitatINSTITUT RAMON MUNTANER FUNDACIO PR
17/11/202331/05/2024Conveni de col.laboració per l'assessorament quant al contingut i qualitat dels projectes bàsic i executiu de construcció d’edificacions i obres de urbanització del “Càmping de les Arts-Ballena AlegreARESTA, ARQUITECTURA MES URBANISME,
01/11/202310/05/2025Sostenibilitat urbana i comerç de proximitat a Barcelona i la seva àrea metropolitana (URBANSOSTEN-LOCALRETAILBCN)Ajuntament de Barcelona
04/09/202301/12/2023Convenido de colaboración para la realización de la formación en investigación titulada BARCELONA URBAN HISTORY para la empresa Center for Cross-Cultural Study SL (Spanish Studies Abroad)CENTER FOR CROSS CULTURAL STUDY SL
01/09/202331/08/2027Cambio social y transformación urbana en la Barcelona obrera: las grandes transformaciones en el barrio, el urbanismo y la vivienda en el eje del Besós, 1920-1980AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Estrategias de evaluación e intervención para la regeneración urbana y la mitigación de la pobreza energética en Barcelona y Bilbao.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
07/06/202306/06/2024Convenio de colaboración para le proyecto expositivo/'FOODSCAPE/' en la XVIII Bienal de Arquitectura de Venecia y, para la digitalizaicón y la valorización del archivo de Arquitectura de la ETSAB-UPCCAJA PAGADORA CENTRAL DEL MINISTERI
01/06/202331/05/2025Red Temática de Paisajes IndustrialesAgencia Estatal de Investigación
01/06/202331/05/2024Sonrie y Crece 2023Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/05/202330/04/202422140 Last mile logistics for autonomous goods deliveryEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
17/04/202330/12/2024IMU-UPC- Master Mismec ( barri la Pau)edicio 23-24INST. MUNICIPAL URBANISME
15/04/202330/11/2023Ciudad, Espacio Público e Infancias. Workshop de cooperación por la mejora del espacio público en torno a centros escolares de la Ciudad Oaxaca de Juárez (México).Universitat Politècnica de Catalunya; Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/02/202331/12/2023Redacció Diagnosi Estratègica àmbits de regeneració urbana Palau-Solità i Plegamans, per encàrrec municipal i de la Diputació de BarcelonaDiputació de Barcelona; Joan Solà Font, Arquitecte
01/01/202331/12/2023Data center and the city: A potential for urban synergies. Supervisió tesi doctoral PhD studentLuleå University of Technology
10/10/202231/07/2023“City and society”, participatory action-research in a vulnerable neighborhoodCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
16/09/202216/12/2022Conveni de col.laboració per la realització de l’assessorament en la redacció de l’elaboració de les estratègies de desenvolupament local (edl) dels grups d’acció local en marc periode 2023-2027ASSOCIACIO PEL DESENVOLUPAMENT RURA
05/09/202204/12/2022Convenio de colaboración para la realización de la formación en investigación titulada BARCELONA URBAN HISTORY para la empresa Center for Cross-Cultural Study SL (Spanish Studies Abroad)CENTER FOR CROSS CULTURAL STUDY SL
01/09/202231/08/2024Metropoltan Notebook: learning from the Mediterranean territories Agreement number 2022-1-FR01-KA201-ADU-000084919EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE
01/07/202214/01/2023Conveni de col·laboració per l'elaboració/'Informe de Recerca i Recull documental. Estratègies ubranístiques front al despoblament rural i per a un reequilibri territorial/'Diputació de Barcelona
01/07/202231/10/2022NEB Hackathon WeekEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
22/06/202222/08/2023Colllaboration contract to support the City of Bologna improve its understanding of the gender gap in existing public services and infrastructures through a technical assistance contract.OCA GLOBAL CONSULTING AND TECHNICAL
01/06/202231/05/2023Sonrie y Crece 2022Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023Oficina de suport tècnic a la rehabilitació - Arquitectes de CapçaleraCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202231/05/2023“Ciutat i societat”, recerca-acció participada en un barri en risc d’exclusió. Estudiants del MISMeC a peu de carrer.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
16/05/202216/01/2023Proposta d’encaix urbanístic del projecte Liceu de Mar al Moll d’Espanya al Port de BarcelonaAutoritat Portuària de Barcelona
29/04/202228/04/2025CÀTEDRA REGENERACIÓ URBANAINST. MUNICIPAL URBANISME
03/03/202202/03/2024Aquesta col·laboració es concretarà en un seguit de propostes i estratègies d’intervenció a l’àmbit del barri del Sud-oest del Besòs i que hauran estat desenvolupades en el marc del Màster d’IntervencINST. MUNICIPAL URBANISME
03/03/202202/03/2024IMU-UPC_Màster MISMeCINST. MUNICIPAL URBANISME
21/02/202231/12/2023Contracte de col·laboració per la realització per part de DUOT d'un estudi de l’urbanisme i la mobilitat Developing a new Strategy for a new CARNET Model on Urban MobilityFUNDACIO CENTRE D'INNOVACIO I TECNO
01/01/202231/12/2022Contracte de col·laboració en/'Data center and the city: A potential for urban synergies/'.Luleå University of Technology
01/01/202231/12/2022EIT KIC Urban Mobility (BP2021-2022) KAVA 22156EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022TOUR de MontjuïcAjuntament de Barcelona
01/01/202202/05/2024Metodologías y estrategias interdisciplinares de innovación para el estudio y la gestión integrada de los paisajes del patrimonio industrial y el uso social del territorioConvocatoria Proyectos de I+D+I Generación del Conocimiento y Retos Investigación, del Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/202202/05/2024Desarrollo de instrumentos para la gestión participativa y sostenible del Paisaje Cultural en la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Mundial. La preservación de Purmamarca y su área de influenciaConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
01/01/202202/05/2024Assessorament dels Plans Basics Municipals (PBM) dels municipis de Riotorto (Lugo) i Porqueira (Ourense)Prof. José González-Cebrián Tello
20/12/202130/11/2022Ampliació del contracte de col.laboració pels estudis previs per a l’Avanc¸ de la Modificacio´ Puntual de PGM en relacio´ al subso`l de la ciutatAjuntament de Barcelona
15/12/202115/01/2022Contracte de col.laboració per l'Estudi testers BarcelonetaAjuntament de Barcelona
01/12/202130/11/2025Participació com Third Party al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), del projecte d'HORIZON2020 (101037419)Commission of European Communities
15/10/202131/12/2022Collaboration contract with UNOPS intends to retain the Contractor for the implementation of certain services regarding Advisory Services to Support Ministry of Urban Development’s (MoUD)The United Nations Office for Proje
01/10/202130/09/2024Movilidad en la ciudad del futuro. Preparar a las ciudades para la nueva movilidad 2030 a través de las 4 universidades politécnicas españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/202131/07/2022Contracte redacció DIES - Estratègia Urbanística per la implantació d'una colònia agropolitana a Can BaladaJoan Solà Font, Arquitecte
06/09/202101/12/2021Encargo para la realización de la formación en investigación titulada BARCELONA URBAN HISTORY para U.VirginiaINTERNATIONAL STUDIES ABROAD ESPAÑA
01/09/202131/08/2024Peri-urban strategic areas in transformationAgencia Estatal de Investigación
10/06/202126/07/2021Contrato de apoyo técnico para la Dirección y coordinación del conjunto de tareas para la candidatura de Barcelona como sede Congreso UIA 2026 y Capital de la Arquitectura UNESCO 2026CONS.SUP.COLEGIOS DE ESPAÑA
01/06/202131/12/2021Reflexió estratègica i ordenació del potencial d’habitatge de l’àmbit de Poblesec-Port a barcelonaAjuntament de Barcelona
27/05/202127/07/2022Co-redacció dels Treballs per la Redacció de l’Avanç de POUM de l’Ametlla del Vallès, encarregat per la Diputació de Barcelona.SOLA FONT, JOAN
18/05/202130/06/2022Coordinació i disseny d’activitats entorn de les memòries de la lluita per l’habitatgeINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
14/05/202113/11/2022Barcelona Ciutat FràgilAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/05/202102/05/20243VRUT.Assessment of Transformations in Vitality, Vulnerability and Versatility of Rural Towns.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/03/202114/03/2022Co-redacció Concurs d’idees/'Nusos i Cruïlles/' AMBSOLA FONT, JOAN
01/02/202131/07/2021Urban Space / Micromobility / SustainabilityCàtedra SEAT - UPC
27/01/202104/01/2022CONVENI PEL QUAL ES REGULA LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE DIVERSOS ESTUDIS SOBRE DESPOBLAMENT RURAL A LA COMACONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ
27/01/202131/10/2021CONVENI COL.LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACI PEL DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL I LA UPC PER A LA REALITZACIÓ DE DIVERSOS ESTUDIS SOBRE DESPOBLAMENT RURAL A LA COMARCA DEL BERGUEDÀASSOCIACIO PEL DESENVOLUPAMENT RURA
01/01/202131/12/2021Intervencions tàctiques a l'espai públic: una diagnosi participada basada en l'escoltaAjuntament de Barcelona
01/01/202131/12/2024Proximidad y mixticidad urbana para una ciudad saludable. Criterios y herramientas para la evaluación y promoción de la mezcla de actividades en área metropolitanas compactasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202131/12/2022SmartHubsEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2021CITYTHONEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202131/12/2024Arquitectura, Ciutat i Cultura. Realitat i transformació de l'espai urbà contemporaniAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/202127/05/2022Sonrie y ConstruyeCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/01/202127/05/2022Redacció d’un pla territorial de desenvolupament urbà i rural amb la participació comunitària a la Vereda La Aldea, MedellínCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/12/202030/04/2024Conveni de Creació de la Càtedra d'empresa BATLLEROIG-UPC/'MEGING CITY AND NATURE/'BATLLE I ROIG ARQUITECTURA S.L.P
02/11/202031/05/2021Redacció de la MPNSP de l'àmbit d'equipament dels sector Nord-est del nucli urbà.TERRADAS MUNTAÑOLA, ESTEVE
30/10/202031/10/2021Col·laboració en la redacció del Pla Director Urbanístic Metropolità de l’àrea de Barcelona, amb l’objectiu d’incorporar el coneixement de la universitat en el desenvolupament de les bases programàtiqAjuntament de Barcelona
30/10/202031/10/2021Pla Director Urbanístic MetropolitàAjuntament de Barcelona
01/10/202031/07/2021Realització de 7 conferències i 7 workshops telemàtics impartits per diferents professors de l'ETSAB per a l'empresa pública BIAD de Beijing, a través de l'empresa Diagonal China.DIAGONAL ARCHITECTURE DESIGN AND CO
01/09/202031/08/2023Sociability through Urban Design InnovationCommission of European Communities
31/07/202031/12/2020Subvenció AMB congrés IsufÀrea Metropolitana de Barcelona
01/07/202031/12/2023Ampliació del contracte de col·laboració per l'assessorament Plans Basics Municipals (PBM) municipis de Riotorto (Lugo) i Porqueira (Ourense), amb valors patrimonials i paisatgísticsGONZALEZ-CEBRIAN TELLO JOSE
01/07/202031/12/2020FAST URBAN RESPONSES FOR NEW INCLUSIVE SPACES AND HABITATEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/06/202031/07/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/03/202028/02/2021Smile and GrowCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Continuïtat del Projecte d'enfortiment de capacitats agroproductives de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo i el seu entorn.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/202031/03/2023Contracte de suport tècnic entre la CCOO i la Universitat Politècnica de Catalunya per al desenvolupament del Pla Director, el projecte de reforma de la Seu Nacional de CCOO a la Ciutat de BarcelonaCOMISSIO OBRERA NACIONAL CATALUNYA
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Data center and the city: A potencial for urban synergiesLuleå University of Technology
01/01/202031/12/2020Informe sobre congreso Isuf-HDIRECCION GENERAL DE AGENDA URBANA
01/01/202031/12/2020Subvenció Congrés Científic Internacional TOURISCAPE 2020Diputació de Barcelona
01/01/202031/12/2020ubvenció Congrés Científic Internacional TOURISCAPE 2020Ajuntament de Barcelona
01/01/202031/12/2020Subvenció Ajuntament de Barcelona congrés ISUFAjuntament de Barcelona
01/01/202001/01/2021Continuïtat amb l'adequació del vehicle-clínica, les seves traansformacions per projectar activitats en moviment i estudi de l'impacte i les relacions que generen sobre la xarxa social de les comunitats rurals del Senegal i als països en desenvolupamentUniversitat Politècnica de Catalunya
19/12/201931/07/2020REALITZACIÓ TREBALLS D'ANALISI URBANÍSTIC DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA COMARCA DEL BAGES.GENCAT-DEP.POL.TERR.OBR.PUB
16/12/201931/12/2021Estudi urbanístic i proposta d’ordenació preliminar per la Móra-Tamarit, Tarragona.ASSOCIACIO DE VEINS LA MORA-TAMARIT
25/11/201929/02/2020Avaluar l'impacte urbanística de la implantació d'un nou espai cultural al Port de Barcelona i consideracions respecte localitzacions alternatives.Ajuntament de Barcelona
04/11/201930/11/2019Informe urbanístic cap Raval Nord C.Ferlandina,10Ajuntament de Barcelona
30/09/201930/09/2020El corredor ferroviario como subsistema funcional para el reequilibrio social y ambiental metropolitano.FUNDACIÓN BBVA
01/09/201931/08/2021Eko-DistrictSwedish Research Council for Sustainable Development
22/07/201930/09/2020Anteproyecto de urbanización de las calles Mitre y Allayme, como así también la realización de su trazado de prolongación entre la calle Mathus Hoyos y General Paz/Autopista San Juan – MendozaUNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
22/07/201930/09/2020Realización Plan Previsión de Vías en las Municipalidades de Maipú, Guaymallén, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz,Las Heras y Luján de Cuyo.UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
08/03/201930/04/2019Informe i analisis de les opcions de construcció d'un nou equipament sanitari, tan a l'entorn de l'antic Dispensari antituberculós com a l'entorn de la Capella de la Misericordia.FUNDACIO MUSEU DART CONTEMPORANI
01/03/201931/12/2020Barcelona Ecotech-mobility house: taller de projectes arquitectònics i urbanisme sobre el futur de la Seat-Mobility house a la Barcelona Metropolitana”.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-Sonrie y Crece 2019Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020CCD 2019-A003 Enfortiment de capacitats agroproductivas de comunitats rurals a Cochabamba i rehabilitació sostenible funcional del canal de reg Pirigallo i el seu entorn. Pla participatiu de desenvolupament integral amb la UMSS i la coop. de dones indigènes constructores.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Projecte d’enfortiment de la comunitat refugiada a l’assentament informal situat a l’exterior del centre de detenció de Moria a través d’una millora i adequació de les infraestructures existents.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201928/02/2020Adequació vehicle-clínica a les comunitats rurals de SenegalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201930/06/2019Informe Tècnic per la determinació de criteris urbanístics en relació a preservació i intervenció del patrimoni per la revisió del PEPPAAjuntament de L'Hospitalet de Llobregat
07/01/201930/06/2019Estudi de propostes al litoral d'acord amb la delimitació de la ZMT(Zona Marítim Terrestre)BARCELONA REG. A.M.D.U.I., S.A.
01/01/201931/12/2019La red de transporte público masivo como elemento vertebrador del sistema de espacios abiertos metropoliotanos. El Metro de Lima como caso de estucio.Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
01/01/201930/09/2022Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y BilbaoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Master's Degree in Urban MobilityEuropean Institute for Innovation and Technology
01/01/201931/12/2021Summer schools and team buildingEuropean Institute for Innovation and Technology

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Modificació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors