Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Tesi doctoral / Dipòsit i avaluació / Tesis en dipòsit públic

Tesis en dipòsit públic

Presentació d'al·legacions a una tesi doctoral en el termini d'exposició pública

D'acord amb la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat, els doctors i doctores poden sol·licitar l'accés a una tesi doctoral en dipòsit per consultar-la i, si n'hi ha, fer arribar a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat les observacions i al·legacions que considerin oportunes sobre el contingut.

 

ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

 • CHAROSKY LARRIEU-LET, GUIDO: Developing innovation competences in engineering education through project-based and challenge-based learning
  Autor/a: CHAROSKY LARRIEU-LET, GUIDO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
  Departament: Departament d'Organització d'Empreses (OE)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 06/10/2021
  Data de FINAL de diposit: 19/10/2021
  Director/a de tesi: BRAGOS BARDIA, RAMON | OLIVELLA NADAL, JORGE
  Tribunal:
       PRESIDENT: MILLET ROIG, JOSEP
       SECRETARI: LLORENS GARCÍA, ARIADNA MARIA
       VOCAL: DIAZ LANTADA, ANDRES
  Resum de tesi: Existe una brecha entre las necesidades de la industria y las competencias de los graduados en ingeniería que se ha estado debatiendo desde las últimas dos décadas. Los graduados en ingeniería son percibidos como ¿demasiado teóricos¿ por la industria y encuentran dificultades para adaptarse al contexto laboral real. Esta brecha se aborda principalmente mediante cursos basados en proyectos, desarrollando las competencias esperadas de los futuros ingenieros, que van más allá de las habilidades puramente técnicas. Competencias como la creatividad, la innovación, las habilidades empresariales, el sentido de la responsabilidad, el pensamiento basado en problemas, la colaboración, la capacidad para comunicarse y afrontar eficazmente el estrés y la incertidumbre, entre otras, serán cada vez más importantes en el futuro. Las competencias de innovación en particular son clave para abordar los desafíos sociales actuales. Pero hay una comprensión limitada sobre qué competencias de innovación se desarrollan a través de diferentes tipos de cursos basados en proyectos.Instituciones como ABET, CDIO y ENAEE - EUR-ACE®, destacan estas demandas de competencias de los futuros ingenieros. Este estudio analiza cuáles son las competencias de innovación necesarias para los estudiantes de ingeniería y los enfoques pedagógicos para desarrollar estas competencias, con el objetivo de comprender cómo diseñar mejores estrategias educativas para el desarrollo de competencias de innovación en los futuros graduados en ingeniería.Se desarrolló una extensa revisión de la literatura incluyendo modelos de competencias de innovación y enfoques pedagógicos existentes para desarrollar competencias de innovación, pasando del aprendizaje basado en problemas al aprendizaje basado en proyectos y la educación basada en retos. También se estudió el desarrollo de nuevos productos (NPD) y el pensamiento de diseño (Design Thinking), así como diferentes estrategias para medir competencias de innovación.A través de un enfoque de métodos mixto, combinando el análisis cuantitativo de encuestas y el análisis de contenido cualitativo de resultados de proyectos, se compararon dos cursos de aprendizaje experiencial desarrollados en la escuela Telecomunicaciones de la UPC: un curso basado en proyectos PDP (Proyecto de desarrollo de producto) y un curso basado en retos (CBI-Challenge Based Innovation). Se analizó la autopercepción sobre competencias de innovación utilizando el Barómetro INCODE (Innovation Competences Development), y se desarrolló un análisis de contenido cualitativo de los resultados de proyectos y documentos de autorreflexión. CBI es una experiencia de aprendizaje innovadora llevada a cabo por tres instituciones: Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UPC, ESADE Business School e IED Istituto Europeo di Design en colaboración con CERN, donde equipos mixtos de estudiantes de las tres instituciones enfrentan desafíos de innovación abierta a través del Design Thinking, con el objetivo de diseñar soluciones a problemas sociales complejos, considerando el uso de tecnologías CERN (si es apropiado). PDP es el curso final ¿estándar¿ que toman los estudiantes de ingeniería de telecomunicaciones siguiendo un enfoque clásico de gestión de proyectos basado en el marco CDIO.Los resultados muestran que los enfoques de aprendizaje experiencial como la educación basada en proyectos y la educación basada en retos son buenas estrategias educativas para desarrollar competencias y, específicamente, competencias de innovación en la educación en ingeniería. Pero cada estrategia enfatiza algunas competencias más que otras. Los cursos basados en proyectos demuestran mejores resultados en la planificación y gestión de proyectos. La creatividad, el liderazgo y el espíritu empresarial se desarrollan más a través de un enfoque basado en retos combinado con Design Thinking.

ANÀLISI ESTRUCTURAL

 • MAHBOOB, AMIR: STUDY OF THE STRUCTURAL BEHAVIOR OF HYBRID ELEMENTS OF CARBON FIBER REINFORCED POLYMER AND CONCRETE
  Autor/a: MAHBOOB, AMIR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ANÀLISI ESTRUCTURAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 06/10/2021
  Data de FINAL de diposit: 20/10/2021
  Director/a de tesi: GIL ESPERT, LLUIS | BERNAT MASÓ, ERNEST
  Tribunal:
       PRESIDENT: FOTI, DORA
       SECRETARI: ARCOS VILLAMARÍN, ROBERT
       VOCAL: ROMEU GARBI, JORDI
       VOCAL NO PRESENCIAL: ZAMORA CASTRO, SERGIO AURELIO
  Resum de tesi: La creació d'infraestructura pública i sostenible és un tema de plena actualitat que la comunitat de l¿enginyeria ha estat debatent des de fa anys. Els polímers reforçats amb fibra (FRP) són un dels materials innovadors en el camp de l'enginyeria civil que ofereixen resultats prometedors en aquest sentit. Per maximitzar l'ús de formes de FRP s'estan desenvolupant estructures híbrides barrejant materials compostos amb materials tradicional, com el formigó, per millorar l'estabilitat, ductilitat i resistència al vinclament de membres individuals de FRP. A més, com hi ha una escassetat actual de codis obligatoris per al disseny d'estructures compostes i, en conseqüència, elements de formigó FRP, cal crear models predictius necessaris perquè es puguin estandarditzar. Abordar els problemes esmentats anteriorment és essencial per augmentar la introducció de materials compostos avançats en tipus comuns d'obres i construccions públiques. Així, el present treball té com a objectiu provar l'eficiència estructural de lloses híbrides de làmines de CFRP amb una capa de formigó, en configuracions de flexió i tallant, mitjançant la realització d'un anàlisi experimental i analític. L'ús de polímers reforçats amb fibra de carboni (CFRP) unit amb resina és habitual per reforçar lloses i altres elements de formigó. Aquesta tesi introdueix una definició tecnològica innovadora de lloses híbrides unidireccionals de formigó-CFRP de làmina prima. A la part de flexió es van realitzar assajos experimentals de flexió quasiestàtics, de tres punts, i assajos d'anàlisi modal per analitzar la influència dels sistemes de connexió en la resposta dinàmica. Així mateix, es presenta la metodologia analítica corresponent per calcular la seva resposta. Es van provar quatre estratègies de connexió diferents entre la làmina de CFRP i el formigó. Aquestes van incloure l¿embegut de malla flexible en el formigó i la millora de la fricció basada en partícules. El moment flector màxim, l'evolució de l'eix neutre, la comparació entre el moment extern (calculat a partir de la càrrega aplicada) i el moment intern (calculat a partir de les deformacions), l'esforç tallant de la interfície CFRP-formigó i l'evolució del desplaçament vertical en el punt de càrrega, són els principals resultats obtinguts de les proves. Aquest treball investiga el comportament rasant de lloses híbrides on els materials de CFRP i formigó es van connectar mitjançant diferents tipus d'agregats i tèxtils flexibles d'alta resistència. S'han dut a terme experiments de tall pur per caracteritzar la resposta de la interfície d'aquests elements híbrids. Aquests assajos augmenten la base de dades experimental sobre sistemes de connexió de tall de formigó-CFPR. Els resultats experimentals van mostrar que la tela embeguda produeix una millora en l'augment de la resistència estructural de manera molt més significativa que amb altres sistemes de connexió provats. La viabilitat d'utilitzar xapes de CFRP en lloses unidireccionals híbrides, en lloc de xapes d'acer, és la principal aportació tecnològica que, a més, ofereix els següents avantatges: menor pes i major resistència a la corrosió. Els anàlisis qualitatiu i quantitatiu de les alternatives de connexió CFRP-formigó assenyalen que la combinació d'estratègies basades en adherència i fricció és el mètode més prometedor. Així mateix, es va desenvolupar un mètode analític per a la modelització de lloses de formigó amb CFRP. En funció dels principis de la interfície completa, es suggereixen equacions per calcular els estats límit últims. La possibilitat d'utilitzar fórmules més simples per quantificar els efectes de lliscament entre capes va ser analitzada en l'avaluació de deflexions, rigidesa de flexió, eficiència de flexió i distribucions d'esforços normals i tallants. El mètode analític proposat va ser capaç de capturar el comportament est

DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN SERVEIS ENERGÈTICS SOSTENIBLES

 • SOTO, ALICIA: Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) and how to Accelerate the Development and Commercialization of Carbon Capture Technologies and Carbon-Based Products in the European and United States Markets
  Autor/a: SOTO, ALICIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN SERVEIS ENERGÈTICS SOSTENIBLES
  Departament: Institut de Tècniques Energètiques (INTE)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de dipòsit: 06/10/2021
  Data de FINAL de diposit: 19/10/2021
  Director/a de tesi: CASANOVA HORMAECHEA, IGNACIO | SANTARELLI, MASSIMO GIAN LUCA
  Tribunal:
       PRESIDENT: ROSEN, MARC
       SECRETARI: ETXEBERRIA LARRAÑAGA, MIREN
       VOCAL: RAUSIS RODRÍGUEZ, KWON BOK
  Resum de tesi: El tema principal d'aquest treball gira al voltant de la molècula de CO2, un gas residual estable de baix valor, poca energia i sovint disponible en gran quantitat en llocs diferents. Aquest treball examina algunes vies viables per capturar, utilitzar i emmagatzemar CO2 (CCUS), amb l'objectiu final de reduir les emissions de GEH i l'escalfament global. A més, l'estudi també examina diversos camins per accelerar la comercialització dels productes a base de carboni i les seves tecnologies.Diverses tecnologies que mostren funcions prometibles d'escalabilitat comercial i mobilitat avançada. A més, la ràpida disminució dels costos de moltes fonts renovables (principalment la solar i l'eòlica) ha fet que l'electricitat de baix cost i gairebé nul·la de carboni sigui abundant en termes de capacitat i localitat. En conseqüència, això ha impulsat alguns mercats a oferir electricitat a un cost assequible i, en alguns casos, fins i tot a preus negatius. Com que l'electricitat renovable disminueix gradualment en el preu, hi ha hagut un major coneixement de les possibles noves aplicacions (per exemple, CCU i CCUS) considerant convertir aquesta tendència en una empresa rendible. Aquest treball se centra en sis aspectes principals relacionats amb processos i tecnologies CCUS emergents basades en energies renovables:1. Una investigació exhaustiva de tres tecnologies i processos emergents d'energies renovables (RETP) (és a dir, biogàs i cèl·lules de combustible, combustibles sintètics, carbonatació mineral de cendres voladores) que entren en el paradigma CCUS i són formes especials, relativament noves o avançades de les principals fonts d'energia. Totes les explicacions de RETP CCUS van seguides de la seva quota de mercat, els reptes, les implicacions per a una major adopció, les perspectives i els inconvenients.2. Anàlisi de treballs experimentals relacionats amb l'ús directe de combustible que conté CO2 d'origen biològic per subministrar un procés electroquímic dedicat a la producció d'energia a alta eficiència. A més, el treball analitza un estudi de cas anomenat DEMOSOFC situat en una planta de tractament d¿aigües residuals (EDAR) a Torí, Itàlia. Analitza la producció d'energia mitjançant l'ús de biogàs produït a les EDAR i informa dels resultats de l'ús de carboni (contingut en CO2), ja que produeix energia i calor (en configuració CHP) mitjançant piles de combustible; concretament, les piles de combustible d'òxid sòlid.3. Anàlisi del treball experimental i de modelització realitzat al Politècnic de Torí, relacionat amb l'ús de la molècula de carboni per produir combustibles sintètics (e-metà (CH4) i e-metanol (CH3OH)) mitjançant dos processos: electròlisi del vapor + metanació , i l'electròlisi del vapor + producció de metanol.4. Anàlisi del procés químic anomenat carbonatació mineral (MC), una tecnologia d'utilització i emmagatzematge de captures de carboni (CCUS) que pot capturar grans quantitats de CO2 i convertir-lo en productes carbonats estables que es poden utilitzar fàcilment al mercat del ciment i el formigó. 5. L'examen de la comercialització potencial de les tecnologies CCUS mitjançant la identificació de quatre mercats principals i vuit categories de productes fonamentals per impulsar noves inversions i innovació a un ritme accelerat. Els principals mercats i productes discutits en aquest capítol són: (1) Mercats: materials de construcció, productes intermedis químics, combustibles, polímers (2) Productes: agregats de carbonat, metanol, àcid fòrmic, syngas, combustibles líquids, metà, poliols i policarbonats.6. Avalua l'increment continuat de RETP CCUS malgrat la pandèmia Covid-19 resultant d'una barreja de polítiques, regulacions, incentius i innovacions passades incrustades en els sectors elèctrics de molts països avançats.

FOTÒNICA

 • MORENO MENCÍA, DAVID: The application of broadband ultrafast spectroscopy to reveal structural, magnetic and electronic dynamics in quantum materials.
  Autor/a: MORENO MENCÍA, DAVID
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 15/10/2021
  Data de FINAL de diposit: 28/10/2021
  Director/a de tesi: WALL, SIMON ELLIOT
  Tribunal:
       PRESIDENT: VAN LOOSDRECHT, PAUL
       SECRETARI: EFETOV, DMITRI K.
       VOCAL: GENSCH, MICHAEL
  Resum de tesi: En las últimas décadas, los materiales cuánticos han generado un gran interés en el campo de la materia condensada debido, en parte, a sus exóticas propiedades. Éstas son difíciles de comprender ya que surgen de una compleja interacción física entre los distintos grados de libertad como la carga, el espín, el momento orbital y fonones.El uso de la luz surge como una herramienta poderosa para estudiar y controlar estas interacciones. Por ejemplo, gracias a los avances en los sistemas de rayos X se ha mejorado nuestra comprensión de cómo la estructura atómica de los materiales cuánticos cambia bajo la fotoexcitación. Sin embargo, estos experimentos son difíciles y, además, hay escasas instalaciones alrededor del mundo para poder realizarlos. A diferencia de los sistemas de rayos X, los sistemas láseres ultrarrápidos nos permiten medir de una manera sistemática mediante la espectroscopía de bomba-sonda. La versatilidad de esta técnica permite monitorizar de manera simultánea los diferentes grados de libertad que determinan las propiedades de los materiales cuánticos. En esta tesis, utilizamos espectroscopía de bomba-sonda de banda ancha en la región visible para estudiar las dinámicas estructurales, electrónicas y magnéticas con detalles sin precedentes en dos materiales cuánticos clave como Sr3Ir2O7 y V2O3.En Sr3Ir2O7, compuesto que experimenta una transición de fase magnética, estudiamos en primer lugar cómo la fotoexcitación afecta a la reflectividad en un amplio rango de energías. Esto nos proporciona información sobre las propiedades estructurales y electrónicas de dicho compuesto. En segundo lugar, mostramos cómo se puede controlar el orden magnético mediante la fotoexcitación, demostrando que la luz puede suprimir el orden magnético de largo alcance de manera no térmica en este material.En V2O3 caracterizamos las transiciones metal-aislante y estructurales del material. En el estado metálico mostramos que un modo de los fonones clave es muy sensible a la falta de homogeneidad de la muestra. Al tener esto en cuenta, no encontramos pruebas de cambios estructurales no-termodinámicos, en contraste con la literatura existente. Además, mostramos que la transición de fase metal-aislante inducida por la luz se realiza de una manera altamente amortiguada e incoherente, donde no se observa la frecuencia vibratoria.

Darrera actualització: 19/10/2021 04:30:33.