Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Tesi doctoral / Dipòsit i avaluació / Tesis en dipòsit públic

Tesis en dipòsit públic

Presentació d'al·legacions a una tesi doctoral en el termini d'exposició pública

D'acord amb la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat, els doctors i doctores poden sol·licitar l'accés a una tesi doctoral en dipòsit per consultar-la i, si n'hi ha, fer arribar a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat les observacions i al·legacions que considerin oportunes sobre el contingut.

 

AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ

 • CHACÓN ENCALADA, LUIS ALEJANDRO: A socio-technical approach for assistants in human-robot collaboration in industry 4.0
  Autor/a: CHACÓN ENCALADA, LUIS ALEJANDRO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 11/05/2022
  Data de FINAL de diposit: 24/05/2022
  Director/a de tesi: ANGULO BAHON, CECILIO | PONSA ASENSIO, PEDRO
  Tribunal:
       PRESIDENT: RODRÍGUEZ SEDANO, FRANCISCO
       SECRETARI: GARRELL ZULUETA, ANAÍS
       VOCAL: GRANOLLERS SALTIVERI, ANTONI
  Resum de tesi: La introducción de tecnologías disruptivas de Industria 4.0 en el lugar de trabajo integradas a través de sistemas ciberfísicos humanos hace que los operadores enfrenten nuevos desafíos. Estos se reflejan en el aumento de las demandas presentadas en las capacidades físicas, sensoriales y cognitivas del operador. En esta investigación, las demandas cognitivas son las más interesantes. En esta perspectiva, los asistentes se presentan como una posible solución, no como una herramienta sino como un conjunto de funciones que amplifican las capacidades humanas, como exoesqueletos, robots colaborativos para capacidades físicas, realidad virtual y aumentada para capacidadessensoriales. Quizás chatbots y softbots para capacidades cognitivas, entonces surge la necesidad de preguntarnos:¿Cómo se pueden desarrollar los sistemas de asistencia al operador 4.0 en el contexto de la fabricación industrial? ¿En qué capacidades el operador necesita más asistencia?A partir del paradigma actual de sistematización, se utilizan diferentes enfoques dentro del contexto del espacio de trabajo en la industria 4.0. Así, se utiliza el método de análisis de resonancia funcional (FRAM) para modelar el espacio de trabajo desde el enfoque del sistema sociotécnico, donde las relaciones entre los componentes son las más importantes entre las funciones a desarrollar por el equipo humano-robot. Con el uso de simuladores tanto para robots como para sistemas robóticos se analiza el comportamiento de la variabilidad del equipo humano-robot. Además, desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas cognitivos, el espacio de trabajo puede ser estudiado como un sistema cognitivo conjunto, donde la cognición se entiende distribuida, en una relación simbiótica entre los agentes humanos y tecnológicos.La implementación de un caso de estudio como un espacio de trabajo colaborativo humano-robot permite evaluar el desempeño del equipo humano-robot, el impacto en las habilidades cognitivas del operador y el nivel de colaboración alcanzado en el equipo humano-robot a través de un conjunto de métricas y métodos probados en otras áreas, como la ingeniería de sistemas cognitivos, la interacción hombre-máquina y la ergonomía. Concluimos discutiendo los hallazgos y las perspectivas con respecto a futuras preguntas de investigación y posibles desarrollos.

ENGINYERIA AMBIENTAL

 • JOU CLAUS, SÒNIA: Diferent approaches to improve groundwater resources management: submarine groundwater discharge and managed aquifer recharge
  Autor/a: JOU CLAUS, SÒNIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 16/05/2022
  Data de FINAL de diposit: 27/05/2022
  Director/a de tesi: FOLCH SANCHO, ALBERT | RODRIGUEZ ESCALES, PAULA FELICIDAD
  Tribunal:
       PRESIDENT: MAS PLA, JOSEP
       SECRETARI: SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER
       VOCAL: PEDRETTI, DANIELE
  Resum de tesi: El canvi global s'espera que afecti significativament el comportament hidrològic global, canviant els patrons de precipitació mitjana anual, augmentant la durada dels períodes de sequera, augmentant l'evaporació i el vapor d'aigua atmosfèric i disminuint la capa de gel. Tots aquests canvis impliquen reptes importants per trobar solucions que puguin contribuir a mitigar els efectes en la qualitat de l'aigua subterrània i el seu efecte al medi ambient. En aquest context, l'aplicació de la teledetecció en estudis d'aigües subterrànies representa una tècnica útil per complementar la informació obtinguda amb els mètodes tradicionals en estudis hidrogeològics utilitzats per caracteritzar i quantificar recursos hídrics. De la mateixa manera, la Recàrrega Gestionada d'Aqüífers representa una solució factible per fer front als futurs desafiaments en la gestió de l'aigua, promovent l'emmagatzematge de l'aigua disponible als aqüífers i millorant la qualitat de l'aigua recarregada.Aquesta tesi es centra en millorar la gestió dels recursos hídrics subterranis de dues maneres diferents. En primer lloc, mitjançant l'ús d'eines de teledetecció per a la caracterització de les zones costaneres i, en segon lloc, mitjançant l'ús de barreres reactives per millorar la degradació dels contaminants de preocupació emergent en el context de la recàrrega gestionada d¿aqüífers acoblada amb l¿efluent d¿una planta de tractament d¿aigües residuals.En primer lloc, s'avalua la possibilitat d'utilitzar imatges infraroges tèrmiques (TIR) de Landsat 8 com a eina exploratòria per identificar fonts de SGD. L'ús de dades tèrmiques de satèl·lit per identificar fonts de SGD al mar es basa en la identificació de plomalls tèrmicament anòmals obtinguts a partir del contrast tèrmic existent entre les aigües subterrànies i les aigües superficials del mar. L'objectiu principal d'aquesta primera part és demostrar la utilitat de les imatges TIR de Landsat 8 com a eina exploratòria per identificar fonts de SGD a tot el món i discutir quins són els factors limitants d'aquesta tècnica en estudis de SGD. Els resultats mostren que la teledetecció amb imatges de satèl·lit tèrmiques, és un mètode útil per identificar fonts costaneres en aqüífers càrstics tant a nivell local com regional. No obstant això, hi ha alguns factors que cal considerar, com ara, limitacions de la tècnica, característiques geològiques i hidrogeològiques, condicions ambientals i marines i la geomorfologia costanera.En segon lloc, es presenta l'ús potencial de dades de clorofil·la (Chl-a) obtingudes amb satèl·lit, com una eina de baix cost per mapejar l'evolució espacial i temporal de la influència ecològica de la SGD a les zones costaners. Per distingir les altes concentracions de Chl-a derivades de SGD de les derivades d'altres fonts, s¿ha aplicat una anàlisi d¿ agrupament a les dades de Chl-a. Els resultats mostren que les dades de Chl-a obtingudes amb satèl·lit ofereixen la possibilitat d'identificar i restringir àrees on les entrades de SGD han augmentat la productivitat primària i calcular el gradient de concentració de Chl-a al llarg del temps induït per la SGD.Finalment, s¿investiga el destí dels filtres UV seleccionats, en dos sistemes de recàrrega gestionada d¿aqüífers; un complementat amb una barrera reactiva a base d'argila i compost vegetal, i l'altre com a sistema de referència. Es monitoritza la benzofenona-3 (BP-3) i els seus productes de transformació (TP) en tots els compartiments involucrats (aigua, sòl i biopel·lícula), abans i després de modificar les condicions redox mitjançant un pols d'acetat de liti. Els resultats mostren que la implementació d'una barrera reactiva als sistemes de recàrrega gestionada d¿aqüífers millora la degradació dels filtres UV, especialment de la BP-3 i els seus TP.Aquesta tesi ha contribuït a millorar la gestió dels recursos hídrics

ENGINYERIA BIOMÈDICA

 • MATEU SANZ, MIGUEL: Cold Plasma-Derived Oxidative Stress for Osteosarcoma Therapy
  Autor/a: MATEU SANZ, MIGUEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA BIOMÈDICA
  Departament: (CEM)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 16/05/2022
  Data de FINAL de diposit: 27/05/2022
  Director/a de tesi: CANAL BARNILS, CRISTINA | TORNIN CAVIELLES, JUAN
  Tribunal:
       PRESIDENT: MORA GRAUPERA, JAUME
       SECRETARI: MAS MORUNO, CARLOS
       VOCAL: PRIVAT MALDONADO, ANGELA
  Resum de tesi: Aquest tesi s'emmarca en el projecte ERC Starting Grant ¿Atmospheric Pressure plAsma meets biomaterials for bone Cancer HEaling (APACHE)¿. El projecte APACHE té com a objectiu avaluar la tecnologia de plasmes com a teràpia per al càncer d'os. Actualment, els sarcomes d'os són un dels càncers amb pitjor pronòstic i tractament més difícil. Entre els diferents tipus de sarcomes d'os, l'osteosarcoma (OS) és el que presenta major incidència. Les teràpies actuals per l'OS, basades en cirurgia, quimioteràpia i radioteràpia, no són completament efectives i presenten efectes adversos indesitjables. S'ha demostrat que els plasmes atmosfèrics freds (CAP), que consisteixen en gasos ionitzats altament reactius, indueixen efectes letals en diferents tipus de càncer sense danyar els teixits circumdants. Els CAP són una font de gran quantitat d'espècies reactives d'oxigen i nitrogen (RONS) que afecten les cèl·lules cancerígenes mitjançant processos bioquímics complexos. Es creu que les RONS són els principals responsables dels efectes del plasma en les cèl·lules cancerígenes, que són més sensibles a aquestes que les cèl·lules no malignes. Aquestes RONS poden induir des de la detenció del cicle cel·lular a dosis de plasma baixes, fins a l'apoptosi a dosis més altes, tal com s'ha descrit per altres càncers en models in vitro i in vivo. Malgrat el coneixement dels efectes dels plasmes en diferents tipus de càncer, els estudis disponibles sobre els mecanismes implicats en l'efecte anti-tumoral a l'OS encara són limitats. Els CAP es pot utilitzar per produir RONS en líquids, coneguts com a líquids condicionats per plasma (PCL), que s'han demostrat que produeixen efectes comparables al tractament directe amb CAP. Conseqüentment, l'objectiu d'aquesta tesi és investigar l'aplicació d'aquesta nova teràpia per al OS mitjançant l'ús de PCL com a teràpia potencial per fer un tractament local. Amb aquest propòsit, en aquesta Tesi Doctoral en el Capítol 1 primer s'investiga la generació de RONS per CAP en medis de cultiu condicionats per plasma (PCM) i es relaciona amb els efectes citotòxics induïts en cèl·lules OS i precursors ossis no malignes. En el Capítol 2, s'avaluen els efectes citotòxics del PCL constituït per la solució salina de Ringer en condicions selectives en diferents línies cel·lulars d'OS i precursors ossis no malignes, així com en teixits tumorals de ratolí ex vivo. En el Capítol 3 es revisen els coneixements existents sobre CAP en OS i es discuteixen els reptes actuals a superar. Finalment, a el Capítol 4 s'estudia l'efecte dels dos PCL en diferents cultius de OS i models 3D de tumor i en models in vivo de ratolí, centrant-se en l'avaluació de les defenses antioxidants, vies moleculars i l'impacte en les subpoblacions de OS amb propietats de cèl·lula mare. Com a principal conclusió, podem confirmar que els PCL constitueixen agents eficients contra l'OS mitjançant la producció de RONS de llarga vida, que determinen l'efecte citotòxic selectiu entre cèl·lules d'OS i les cèl·lules no malignes. Els PCL són capaços d¿induir mort cel·lular per apoptosi i senyalització anti-tumorigènica en cèl·lules d'OS mitjançant la inducció d'estrès oxidatiu. Tanmateix, els nivells insuficients de RONS poden induir factors de supervivència com a resposta a l'estrès in vitro i ser pro-tumorigènics in vivo. Concretament, les cèl·lules canceroses amb una capacitat antioxidant elevada, com les cèl·lules mare cancerígenes, mostren una major resistència als PCL. Mitjançant el bloqueig del factor de transcripció STAT3, es pot inhibir l¿expressió de les defenses antioxidants i millorar l'efecte citotòxic dels PCL, induint la mort cel·lular en cèl·lules d'OS resistents als PCL i cèl·lules mare cancerígenes in vitro i reduint de manera efectiva el volum del tumor in vivo.

ENGINYERIA CIVIL

 • VALDÉS ALONZO, GABRIEL ROLANDO: Identification of material properties and phase distribution of heterogeneous materials through data-driven computational methods: Towards an enhanced constitutive space
  Autor/a: VALDÉS ALONZO, GABRIEL ROLANDO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de dipòsit: 06/05/2022
  Data de FINAL de diposit: 20/05/2022
  Director/a de tesi: GARCIA GONZALEZ, ALBERTO | BINETRUY, CHRISTOPHE | LEYGUE, ADRIEN
  Tribunal:
       PRESIDENT: AMMAR, AMINE
       SECRETARI: ALFARO RUIZ, ICIAR
       VOCAL: REESE, STEFANIE
  Resum de tesi: Identificar las relaciones constitutivas de los materiales es una tarea esencial para entender su comportamiento. Los métodos clásicos como los ensayos, pueden ser eficaces para comprender estas relaciones, pero la introducción de modelos puede conducir a formulaciones sesgadas y errores. Además, no todas las relaciones constitutivas pueden determinarse directamente mediante expresiones matemáticas o puede haber parámetros que se obtengan fácilmente a través de técnicas habituales.La identificación impulsada por datos (DDI), desarrollada por Leygue et al. (2018), es un algoritmo en el que la relación constitutiva de los materiales elásticos se define mediante una base de datos de puntos materiales que deben ser calculados a partir de los campos de deformación medidos, las fuerzas aplicadas y la geometría conocida de las muestras ensayadas del material. El algoritmo estima simultáneamente los valores correspondientes de los campos de tensión que surgen debido a las deformaciones medidas en las muestras.En esta tesis nos enfocamos en apartarnos de la elasticidad para abarcar comportamientos de materiales más complejos con el algoritmo DDI. En un primer paso, el método se aplica a muestras heterogéneas, donde se realiza un postproceso con Análisis de Correspondencias para separar las diferentes fases de una muestra e identificar su comportamiento separado. A continuación, el DDI se aplica también a materiales con viscoelasticidad lineal, donde se utiliza un enfoque de espacio de fases ampliado para tener en cuenta la dependencia temporal del comportamiento. Finalmente, se consideran diferentes variaciones del algoritmo combinando DDI con diferentes técnicas estadísticas como el Análisis de Componentes Principales, en una búsqueda por mejorar la velocidad y precisión de las predicciones a través de la reducción de dimensiones. Paralelamente, el método fue probado en muestras heterogéneas de materiales compuestos y fueron comparadas con los resultados esperados obtenidos a través de métodos clásicos.

ENGINYERIA ELÈCTRICA

 • SAURA PERISE, JAIME: Contribucions a l'estudi de rectificadors no controlats m-fàsics en condicions no equilibrades per unitats TRUs o ATRUs multi polsos
  Autor/a: SAURA PERISE, JAIME
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 06/05/2022
  Data de FINAL de diposit: 20/05/2022
  Director/a de tesi: BOGARRA RODRIGUEZ, SANTIAGO
  Tribunal:
       PRESIDENT: GUASCH PESQUER, LUIS
       SECRETARI: MONJO MUR, LLUÍS
       VOCAL: HERRAIZ JARAMILLO, SERGIO
  Resum de tesi: Aquesta Tesi doctoral ha estat elaborada amb l¿ objectiu d¿ aportar una nova visió i un nou enfocament a l¿ anàlisi i a l¿ estudi de rectificadors en pont no controlats. La metodologia desenvolupada s¿ha generalitzat per tal d¿estendre l¿ estudi a un sistema m-fàsic, essent aplicable tant per sistemes equilibrats com per sistemes no equilibrats.És possible obtenir amb una formulació analítica càlcular la tensió mitja per a sistemes equilibrats, però hi ha múltiples formulacions per als sistemes desequilibrats, i en general d¿ aplicació complexa. És per aquest motiu que s¿ha determinat una formulació de fàcil aplicació que permet determinar la tensió mitja amb el perímetre del polígon convex definit pels extrems de les tensions de fase de les fonts d¿ alimentació dividit pe ¿ pi¿. La condició de convexitat és necessària, i s¿'ha vist que aquest plantejament té relació amb una de les fórmules de Cauchy. Aquesta formula determina l¿ amplada mitja d¿ un cos convex, i s¿ha relacionat l¿ amplada mitja amb el voltatge mig, i el cos convex amb el polígon convex definit per les tensions màximes.També s¿ ha observat la relació que té amb els sistemes de visió, i com a partir de les projeccions i amplades mitges en una rotació es pot determinar per exemple la secció dels ossos, venes i muscles, que és la base del TAC. S¿ha de destacar la relació estreta que hi ha amb la fòrmula de Cauchy i l¿ aplicació al TAC. No obstant, el mètode plantejat presenta algunes diferències amb el de Cauchy. Mentre que la formulació de Cauchy s¿ aplica a un cos que ha de ser derivable en tots els punts, la formulació que s¿'ha desenvolupat s¿ aplica a un polígon convex que no té igual derivada en els vèrtex, ja que són diferents des de la dreta que des de l¿ esquerra del vèrtex. Aquest nou mètode que s'ha denominat ¿ Phasorial Convex Hull Method¿ ha estat publicat a l¿ article titulat: ¿Average value of the DC-link output voltage in multi-phase uncontrolled bridge rectifiers under supply voltage balance and unbalance conditions¿.En la demostració s¿'ha observat que en pas previ a obtenir la tensió mitja del bus de continua, s¿ obté la tensió instantània, i per tant la signatura de la tensió a la sortida del rectificador, el que obre les portes a estudis del comportament davant de sots de tensió, desequilibris, faltes, etc. Aquesta nova metodologia per obtenir la tensió instantània s¿'ha titulat com ¿ Shadow Projection¿, que ha estat presentada en el article, "New Methodology to Calculate DC Voltage Signature in N-Phases TRUs Under Supply Voltage Sags".Els rectificadors acostumen a anar acoblats a transformadors (TRUs) o a autotransformadors (ATRUs), pel que s'¿ha fet un estudis de patents, analitzant com la indústria ha anat evolucionat amb l¿ aplicació de diferents configuracions. En aquesta Tesi s'¿han proposat formulacions per configuracions tant sèrie com paral·lel, i/o bobina d¿ acoblament. L¿ estudi conjunt de les unitats rectificadores amb el transformador o amb l¿ autotransformador permet determinar tant el corrent CC com els corrents de línia CA. Com a exemple s¿'ha fet un estudi detallat de rectificadors de 12 polsos en TRUs de tres debanats, i també ATRUs Delta-poligonal. Aquest estudi, pendent de publicació, permet l¿ obtenció de circuits equivalents senzills per sistemes complexos.També s¿ ha estudiat l¿ efecte sobre la tensió de CC quant hi ha díodes fosos produint una falta de circuit obert, el mètode proposat permet determinar el díode o díodes que estan en falta. En aquest cas s¿ ha publicat l¿ article titulat ¿ Open-Circuit fault diagnosis and maintenance in multi-pulse parallel and series TRU topologies¿, en el que es mostra el mètode d¿identificació de díodes en circuit obert, basat en la signatura de la tensió de CC a la sortida del rectificador, per a config
 • WESTERMAN SPIER, DANIEL: Optimal operation and design of modular multilevel converter for HVDC applications
  Autor/a: WESTERMAN SPIER, DANIEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 18/05/2022
  Data de FINAL de diposit: 31/05/2022
  Director/a de tesi: GOMIS BELLMUNT, ORIOL | PRIETO ARAUJO, EDUARDO
  Tribunal:
       PRESIDENT: TEDESCHI, ELISABETTA
       SECRETARI: CEBALLOS RECIO, SALVADOR
       VOCAL: TEIXEIRA PINTO, RODRIGO
  Resum de tesi: Els convertidors multinivells modulars (MMC) són un tipus de convertidor de font de tensió (VSC) que s'han convertit en l'opció de topologia preferida per a les aplicacions de corrent continu d'alta tensió (HVDC). En comparació amb els seus predecessors convertidors HVDC, com ara el convertidor de commutació de línia (LCC), l'MMC pot controlar la potència activa i reactiva de manera independent, requereix reactors de filtre més petits i té capacitats d'arrencada en negre. Pel que fa als VSC clássics de dos i tres nivells, l'MMC té una eficiència millorada, una escalabilitat més fàcil a nivells de tensió més alts i un millor contingut harmònic de voltatge CA. Tanmateix, necessiten una estratègia de regulació mès complexa a causa del seu major nombre de graus de llibertat (DOF). No obstant això, quan aquests DOFs exploten completament, l'MMC pot proporcionar millors respostes que els convertidors clàssics, especialment en condicions de xarxa desequilibrades.En primer lloc, es realitza una anàlisi matemàtica en estat estacionari en profunditat del convertidor per identificar tots els seus DOF. A partir dels DOF i dels corrents imposats per aquests, s'obtenen les equacions de la transferència de potència entre les xarxes DC/AC i la transferència de potència interna, entre els braços superior i inferior i entre les potes de fase. Les expressions resultants indiquen interaccions potencials entre diferents DOF. Aprofitant aquestes interaccions, és possible millorar el mètode de càlcul de referència de corrent circulant existent. En fer-ho, es pot millorar el rendiment de l'MMC en condicions desequilibrades i amb errors.El rendiment de l'MMC es pot millorar encara més quan s'utilitzen algorismes d'optimització per calcular les seves referències. A la proposta inicial, es presenta un càlcul de referència actual basat en l'optimització en el marc de referència natural abc. Considera els requisits de l'operador del sistema de transmissió (TSO) durant les caigudes de tensió de la xarxa de CA en forma de punts de consigna de corrent actiu/reactiu per proporcionar la capacitat de transmissió de fallades (FRT) i les limitacions del convertidor. Tanmateix, a causa de les seves característiques altament no lineals, presenta una gran càrrega de càlcul que no permet resoldre'l en aplicacions en temps real. Per fer front a aquest problema, es realitzen modificacions en la seva formulació i s'utilitzen técniques de linealització. A continuació, el càlcul de referència basat en l'optimització linealitzada resultant s'integra amb un control basat en energia per a MMC i s'analitzen diferents casos pràctics per validar el seu rendiment en comparació amb els enfocaments clàssics.Finalment, es proposa una metodologia basada en l'optimització per dissenyar els condensadors de submòduls (SM). L'algorisme considera tots els DOF de l'MMC per tal de dimensionar el condensador SM alhora que compleix els requisits del TSO i les limitacions de disseny del convertidor. El mètode suggerit es compara amb els enfocaments clàssics per a diferents punts de funcionament, i s'aprofita encara més tenint en compte les condicions de caiguda de la tensió de la xarxa de CA.

ENGINYERIA TELEMÀTICA

 • OSMAN, MOHAMMED OSMAN: Control Logic Distribution trade-offs in Software-Defined Wireless Networks
  Autor/a: OSMAN, MOHAMMED OSMAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA TELEMÀTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Telemàtica (ENTEL)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 18/05/2022
  Data de FINAL de diposit: 31/05/2022
  Director/a de tesi: MANGUES BAFALLUY, JOSEP
  Tribunal:
       PRESIDENT: AGÜERO CALVO, RAMÓN
       SECRETARI: ZOLA, ENRICA VALERIA
       VOCAL: BARANDA HORTIGÜELA, JORGE
  Resum de tesi: La arquitectura SDN (Software-Defined Networks) separa los planos de datos y control de las redes. Centraliza lógicamente el control de una red en un controlador SDN. Una de las principales ventajas que aporta es la programabilidad a través de esta única entidad (el controlador lógico) con la que las aplicaciones de gestión de red deben interactuar para aplicar sus políticas. SDN generalmente asume canales de control ideales entre el controlador SDN y los nodos de la red, lo que puede no ser el caso en entornos inalámbricos (o menos estables) que se están volviendo más comunes debido al despliegue denso de celdas pequeñas (SC) con cobertura reducida en 5G (y más allá). En los casos de uso de futuras redes, se requieren redes de transporte inalámbricas rentables para conectar los SC. En este contexto, la tecnología mmWave es apropiada para conectar las SC, ya que mmWave proporciona fragmentos de espectro más grandes que, a su vez, proporcionan un mayor ancho de banda y una mayor velocidad de datos.Para administrar el despliegue denso de SC en redes móviles, se requiere administración/control de la red, de la virtualización y de la programabilidad de la red, ay que son parte integral de las redes 5G/6G. En este sentido, para proporcionar conectividad de extremo a extremo, es vital la gestión y la orquestación de todos los segmentos de red que van desde la RAN (Red de acceso radio), la red de transporte hasta el núcleo de la red. Por lo que respecte a las redes de transporte (el enfoque principal de la tesis), SDN juega un papel importante ya que SDN permite la programabilidad y la virtualización en la red.Aunque SDN proporciona una gran flexibilidad en la gestión de redes al dividir el plano de control del plano de datos, tiene algunas limitaciones en el contexto de las redes inalámbricas, ya que la separación del plano de control del plano de datos introduce puntos adicionales de fallo en el paradigma SDN (p. ej., fallo del canal de comunicación, fallo del controlador SDN). En los escenarios de redes de área extendida (WAN) donde los canales en-banda (p. ej., enlaces de microondas o mmWave) son responsables de transportar el tráfico de control entre los nodos de red y el controlador SDN, la suposición de la disponibilidad de una red confiable puede no ser posible, ya que el rendimiento del enlace inalámbrico cambia con las condiciones ambientales, lo que conduce a un alto riesgo de experimentar deterioros en el canal, lo que podría causar errores en la operación SDN centralizada al afectar la comunicación entre el componente de transporte de los SC y el controlador SDN.Para superar estos problemas de SDN, la tesis presenta un esquema de SDN híbrido que explora los beneficios de las operaciones centralizadas y distribuidas según sean las condiciones del canal de comunicación de control. Nuestro enfoque SDN híbrido combina los modos centralizados y distribuidos en el mismo nodo para formar una arquitectura de plano de control híbrido. Introducimos un agente local en el nodo que se compone de un marco de monitorización para detectar la confiabilidad del canal de comunicación de control y un módulo de decisión que concibe un algoritmo de conmutación de lógica de control novedoso para tomar la decisión de operar en un modo centralizado o distribuido. Evaluamos la solución propuesta bajo una variedad de condiciones de red poco confiables (p. ej., deterioros de enlace, pérdida de paquetes de control) para investigar el rendimiento operativo de la SDN híbrida durante condiciones de alta pérdida. Los resultados experimentales muestran que la solución SDN híbrida propuesta mejora sustancialmente el rendimiento agregado, particularmente cuando aumentan las tasas de pérdida de paquetes del canal de control, lo que a su vez mantiene la red operativa en condiciones difíciles donde la SDN centralizada daría como resultado una red no operativa.

ENGINYERIA TÈRMICA

 • ÁLVAREZ FARRÉ, XAVIER: A hierarchical parallel implementation model for algebra-based CFD simulations on hybrid supercomputers
  Autor/a: ÁLVAREZ FARRÉ, XAVIER
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA TÈRMICA
  Departament: Departament de Màquines i Motors Tèrmics (MMT)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 16/05/2022
  Data de FINAL de diposit: 27/05/2022
  Director/a de tesi: GOROBETS, ANDREY | OLIVA LLENA, ASENSIO
  Tribunal:
       PRESIDENT: PASCAU BENITO, ANTONIO
       SECRETARI: PEREZ SEGARRA, CARLOS DAVID
       VOCAL: MOULINEC, CHARLES
  Resum de tesi: La millora contínua en tecnologies de la informàtica possibilita a la comunitat de computació científica avançar incessantment i assolir ulteriors objectius. Des de l'inici de la cursa global per a la computació d'alt rendiment (HPC) d¿exa-escala, s'han incorporat dispositius massivament paral·lels de diverses arquitectures als supercomputadors més nous, donant lloc a una creixent hibridació dels sistemes HPC. En aquest context d'innovació accelerada, la portabilitat i l'eficiència del programari esdevenen crucials.Tradicionalment, el desenvolupament de programari informàtic científic es basa en càlculs en bucles de patrons iteratius (ISL) sobre una geometria discretitzada: la malla. Tot i ser intuïtiva i versàtil, la interdependència entre algorismes i les seves implementacions computacionals en aplicacions de patrons sol donar lloc a un gran nombre de subrutines i introdueix una complexitat inevitable quan es tracta de portabilitat i sostenibilitat. Una alternativa és trencar la interdependència entre l'algorisme i la implementació per reduir els càlculs a un conjunt minimalista de subrutines.El model d'implementació portable objecte d'aquesta tesi no es limita a un mètode o problema numèric concret. No obstant això, i a causa de la llarga tradició del CTTC en dinàmica de fluids computacional (CFD) i sense pèrdua de generalitat, aquest treball està dirigit a resoldre simulacions CFD transitòries. Mitjançant la conversió d'operadors discrets i funcions de malla en matrius (disperses) i vectors, es demostra que tots els càlculs d'un algorisme CFD típic es redueixen a les següents subrutines bàsiques d'àlgebra lineal: el producte dispers matriu-vector, la combinació lineal de vectors, i el producte escalar. La formulació proposada facilita el desplegament de programari de computació científica en sistemes informàtics híbrids massivament paral·lels i es demostra el seu rendiment en la simulació numèrica directa de gran escala de fluxos turbulents transitoris.

FOTÒNICA

 • BERNARDELLO, MATTEO: Development of novel multimodal light-sheet fluorescence microscopes for in-vivo imaging of vertebrate organisms
  Autor/a: BERNARDELLO, MATTEO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 09/05/2022
  Data de FINAL de diposit: 20/05/2022
  Director/a de tesi: LOZA ALVAREZ, PABLO | GUALDA MANZANO, EMILIO JOSE
  Tribunal:
       PRESIDENT: LORENZO, CORINNE
       SECRETARI: KRIEG, MICHAEL
       VOCAL: GONÇALVES MARTINS, GABRIEL JOSÉ
  Resum de tesi: La observación de los procesos biológicos en su entorno es de vital importancia para las ciencias de la vida. Si bien se puede derivar información sustancial desde muestras biológicas in-vitro, los estudios in-vivo son necesarios para revelar la complejidad de la dinámica que ocurre, en tiempo real, dentro de un organismo vivo. Entre las posibles elecciones de modelos biológicos, los vertebrados representan una familia importante debido a las diversas características que comparten con el organismo humano. El desarrollo de un embrión, la interacción entre el sistema inmunitario y los patógenos, el efecto de un fármaco y las actividades celulares son ejemplos de aplicaciones que requieren observaciones in-vivo en modelos de vertebrados, como el pez cebra y el ratón.La microscopía de fluorescencia es uno de los principales métodos mediante los cuales se pueden grabar imágenes, de alto contraste, de estructuras biológicas específicas. Utilizando microinyecciones o líneas transgénicas, es posible inducir una expresión de proteínas fluorescentes en la muestra y entonces puede ser observada a través de dichos microscopios. Existen varias técnicas de microscopía de fluorescencia, entre ellas las más utilizadas son la microscopía ¿widefield¿ (WM) y la microscopía ¿confocal¿ (LSCM). En WM, una sola imagen en 2D representa el volumen entero de la muestra, por lo cual la información de profundidad se pierde. Por otro lado, LSCM puede recuperar la información en 3D con algunas limitaciones como la fototoxicidad y una velocidad de generación de las imágenes limitada.En las últimas dos décadas, la microscopía de fluorescencia de hoja de luz (LSFM) surgió como técnica que ofrece imágenes de manera rápidas y en 3D, y que al mismo tiempo minimiza los daños colaterales de la muestra. Sin embargo, debido a la geometría de los componentes del microscopio, las configuraciones de LSFM normalmente se optimizan para una sola aplicación. Además, la gestión de las muestras no es trivial, ya que controlar su posición y mantenerlas vivas durante largos periodos de tiempo dentro del microscopio requiere una atención especifica.En esta tesis, me propuse mejorar la versatilidad que LSFM puede ofrecer, con especial atención a la gestión de muestras vivas. La conjugación de estos aspectos permitió nuevas observaciones y nuevas aplicaciones en vertebrados vivos.En el Capítulo 1, se presenta un breve resumen de los conceptos empleados dentro de esta tesis, señalando también los principales desafíos que la tesis pretende resolver.En el Capítulo 2, se presenta un nuevo diseño para un LSFM multimodal, que permite realizar diferentes experimentos con el mismo instrumento. Los estudios de High-Throughput se beneficiarían de este diseño, ya que conjuga la necesidad de un montaje rápido y reproducible de varias muestras con las ventajas de LSFM. Además, a partir de este diseño, también se ha desarrollado un otro microscopio LSFM transportable.Con estos sistemas, se estudió la dinámica de la red de microtúbulos en embriones de pez cebra, describiendo características nuevas y acentuando la importancia de los experimentos in-vivo para obtener una visión completa de la muestra. Esto se describe en el Capítulo 3.Para realizar otras aplicaciones, como la observación de la dinámica de macrófagos en el pez cebra y del desarrollo de embriones de ratón, descritas en el Capítulo 4, se establecieron protocolos de montaje específicos para las muestras, manteniéndolas vivas durante las sesiones experimentales.En el Capítulo 5, se describe otro sistema LSFM, que permite extender los estudios de microscopía de moléculas individuales (SMM), normalmente realizados en cultivos de células, a núcleos de embriones de pez cebra vivos, que recrean mejor el entorno natural de los procesos biológicos.Finalmente, el Capítulo 6 recapitula las conclusiones, los impactos, las integraciones futuras y lo

TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA

 • ARRIBAS SANCHEZ, CRISTINA: Metapostales: la imagen moderna de España a través de las tarjetas postales en el boom desarrollista
  Autor/a: ARRIBAS SANCHEZ, CRISTINA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA
  Departament: (THATC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 17/05/2022
  Data de FINAL de diposit: 30/05/2022
  Director/a de tesi: LAHUERTA ALSINA, JUAN JOSE | PIZZA DE NANNO, ANTONIO
  Tribunal:
       PRESIDENT: DÍAZ CUYÁS, JOSÉ MARÍA
       SECRETARI: MARÍN VEGA, CELIA
       VOCAL: COSTA VILA, JORGE
  Resum de tesi: En la introducción al primer capítulo de su libro Sobre la fotografía, concretamente en el conocido texto sobre el fragmento de la película Les Carabiniers (1963), de Jean-Luc Godard, Susan Sontag se refiere a las tarjetas postales con cierto tono despectivo dentro del mundo de la fotografía. En el texto, Sontag hace referencia al momento en el que los soldados regresan a casa cargados de postales, abriéndonos los ojos para que veamos la fotografía no como medio para capturar lo circundante, sino como forma en que el comercio de fotos aprovecha el medio para cosificar y banalizar aquellas vistas que, transformándose en tarjetas postales, pueden ser provechosas comercialmente.Precisamente esa posición de la tarjeta postal, aparentemente solo comercial, pero también ingenua, es el punto de partida de esta tesis, que se ha marcado el objetivo de situar la tarjeta postal en el nivel y el pedestal que, en mi opinión, se merece. La tesis se estructura en tres capítulos, y se materializa en tres guías turísticas que ilustran, a su vez, cuatro álbumes de tarjetas postales.1. La tarjeta postalViéndolo desde las primeras décadas del siglo XXI, no podemos ni llegar a imaginar la gran importancia y trascendencia que podía tener una tarjeta postal a principios de los años sesenta del siglo pasado, sin ir más atrás. Su valor documental, así como la información visual y comunicativa que aportaba, nos resulta hoy inimaginable. El primer capítulo muestra un recorrido por el significado, la importancia, las tipologías, el marco histórico, los usos sociales y la trascendencia del objeto-tarjeta postal. 2. Greetings from USA / «Saludos desde España»El segundo capítulo se centra en mostrar la situación atrasada de España, su imagen principalmente, a finales de la década de los años cincuenta, y su evolución a lo largo de la etapa desarrollista, así como la realidad norteamericana de la misma época, que será referencial y decisiva en la modernización de nuestro país. Este capítulo traza un recorrido por los prototipos de la modernidad a través de sus imágenes, los nuevos monumentos modernos, fruto del capitalismo y el consumo. La imagen de Estados Unidos se difundió a través de las industrias culturales y de entretenimiento del país, incluyendo por supuesto ¿aunque no se haya tenido muy en cuenta hasta la fecha¿ las tarjetas postales. España, al igual que el resto de los países de Europa occidental, deseaba una vida más confortable, con más tiempo libre para el ocio y el consumo, una actitud provocó, al menos en España, una deriva hacia la americanización. 3. Análisis visual de las tarjetas postalesEl tercer y último capítulo se centra en el análisis visual del anverso de la tarjeta postal: el contenido, la imagen, la fotografía, la gráfica, las intenciones de sus diseños, su manipulación, la tendencia y la insistencia en ciertos patrones. El atraso del país, y esa voluntad casi desenfrenada de apertura, multiplicará y exagerará el desenfado y la imagen optimista. Precisamente la paradójica dualidad entre lo identitario y hasta entonces español y su modernización es la que dará como resultado una imagen llena de inconexiones, que origina un casi nuevo género gráfico dominado por la españolada y el kitsch más pop. Es importante destacar el aspecto generalizado y, sobre todo, masivo, que representa la tarjeta postal en la difusión de esa imagen del país: se imprimen y envían cientos, miles, cientos de miles de imágenes que recrean con los mismos «tics» visuales la realidad española del momento.

Darrera actualització: 19/05/2022 04:30:24.