Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Tesi doctoral / Dipòsit i avaluació / Tesis en dipòsit públic

Tesis en dipòsit públic

Presentació d'al·legacions a una tesi doctoral en el termini d'exposició pública

D'acord amb la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat, els doctors i doctores poden sol·licitar l'accés a una tesi doctoral en dipòsit per consultar-la i, si n'hi ha, fer arribar a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat les observacions i al·legacions que considerin oportunes sobre el contingut.

 

ENGINYERIA BIOMÈDICA

 • MARIMON SERRA, XAVIER: Caracterització multiescala de dades fisiològiques en la cardiologia translacional
  Autor/a: MARIMON SERRA, XAVIER
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA BIOMÈDICA
  Departament: Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 01/12/2023
  Data de FINAL de diposit: 18/12/2023
  Director/a de tesi: BENITEZ IGLESIAS, RAUL
  Tribunal:
       PRESIDENT: GIL MUR, JAVIER
       SECRETARI: GOMIS ROMAN, PEDRO
       VOCAL: DEMESTRE VILADEVALL, MARIA
  Resum de tesi: L'objectiu d'aquesta tesi és explorar la fisiologia de les cèl·lules cardíaques a diverses escales, cosa que també es coneix com a cardiologia translacional. La investigació utilitza noves tècniques computacionals d'enginyeria biomèdica i utilitza bases de dades de senyals i imatges mèdiques per investigar les causes profundes de les disfuncions del sistema contràctil cardíac. L'estudi proposa nous biomarcadors i mesures que podrien ajudar a diagnosticar, pronosticar i tractar malalties cardíaques.A part del capítol 1, dedicat a la introducció i descripció de l¿estructura de la tesi, aquesta consta de tres capítols principals, cadascun dels quals aborda diferents escales de la fisiologia cardíaca:El capítol 2 es centra en l¿anàlisi dels corrents que circulen en el canals iònics en cardiomiòcits humans auriculars (HAM), en una escala intracel·lular. L¿objectiu d¿aquest capítol es desenvolupar una plataforma computacional els corrents iònics transmembrana. Aquesta plataforma permet processar i extreure les característiques cinètiques i la morfològiques de cada pic del senyal que ens han permès diferenciar de manera automàtica entre règims sans i patològics. En condicions en les quals la cèl·lula cardíaca es estimulada amb un voltatge variable en temps, apareixen fenòmens d¿alternança elèctrica batec a batec (beat-to-beat) que són indicatius de arritmogènesis. Així partir de les característiques extretes i validades amb un model sintètic, s¿ha dissenyat un nou biomarcador, que s¿ha anomenat "índex d'alternança", que permet quantificar de manera satisfactòria el grau d'alternança entre batecs elèctrics.El capítol 3 es centra en l'anàlisi mecànica de cardiomiòcits ventriculars de ratolí (MVM) a nivell cel·lular, utilitzant enregistraments d'imatges òptiques i de calci. L'objectiu del capítol és desenvolupar una plataforma de vídeo computacional utilitzant l'algorisme de Correlació Digital d'Imatges (DIC). Aquesta plataforma calcula els camps de desplaçament, els camps de deformació i les variacions de longitud del sarcolemma durant la contracció en un cardiomiòcit aïllat. La metodologia proposada, s'eliminen les possibles interrupcions en el cardiomiòcit en contracció latent durant els enregistraments a llarg termini, cosa que permet monitoritzar simultàniament la contracció cardíaca i el calci intracel·lular de forma no invasiva i sense etiquetes (label-free). La metodologia es valida utilitzant dades creades sintèticament, i finalment s¿aplica a dades experimentals reals, correlacionant les propietats contràctils amb el senyal de calci, Ca2+.El capítol 4 es centra en l¿anàlisi dels senyals de contracció mecànica auricular del ratolí OF1 en una escala teixit. L'objectiu d'aquest capítol és desenvolupar una plataforma computacional que utilitzi intel·ligència artificial (IA) per detectar automàticament qualsevol irregularitat a la contracció mecànica que pogués causar malalties del sistema contràctil cardíac, com la fibril·lació auricular (FA). L'estudi compara algorismes tradicionals d'IA basats en aprenentatge automàtic (ML) amb altres de més avançats basats en aprenentatge profund (DL).En aquest capítol s¿aborda primer la classificació i després la detecció d¿anomalies en senyals mecàniques de contracció. En primer lloc, els senyals de contracció es classifiquen automàticament en senyals sense anomalies i senyals amb anomalies, creant una base de dades de registres de contracció etiquetats, i així, poder determinar quins algorismes d¿intel·ligència artificial d¿aprenentatge supervisat proporcionen més precisió. En segon lloc, la intel·ligència artificial es fa servir per entrenar un detector d'anomalies, que determina la posició temporal precisa en què es produeix l'anomalia. Els diversos fenòmens anòmals observats en els experiments de laboratori es modelen en una base de dades sin

ENGINYERIA CIVIL

 • VAEZI ANZEHA, IMAN: NoProcess understanding of induced seismicity during stimulation of enhanced geothermal systems
  Autor/a: VAEZI ANZEHA, IMAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 22/11/2023
  Data de FINAL de diposit: 05/12/2023
  Director/a de tesi: VILARRASA RIAÑO, VÍCTOR
  Tribunal:
       PRESIDENT: PEREIRA, JEAN-MICHEL
       SECRETARI: VAUNAT, JEAN
       VOCAL: CUETO-FELGUEROSO LANDEIRA, LUIS
  Resum de tesi: Aquesta tesi doctoral investiga les causes que indueixen la (micro)sismicitat com a resultat de l'estimulació hidràulica en roques fracturades de baixa permeabilitat. Comprendre aquest fenomen és de vital importància per a preveure la sismicitat induïda en aplicacions geoenergéticas, com els sistemes geotèrmics millorats (EGS per les seves sigles en anglès). La recerca està impulsada per consideracions tant acadèmiques com ingenieriles, abordant els intricats processos hidromecánicos (HM) acoblats que entren en joc i amb l'objectiu d'avançar en la comprensió dels mecanismes subjacents a la cosismicidad durant la fase d'estimulació hidràulica dels EGS. La tesi comença amb una revisió exhaustiva de les metodologies de modelització existents dels processos acoblats en roques fracturades. Aquesta exploració posa en relleu els importants avanços que aquestes metodologies han aportat a la comprensió fonamental de les fractures, millorant en última instància les capacitats de predicció relacionades amb els processos acoblats dins dels sistemes fracturats. A continuació, la recerca se centra en els règims de flux induïts per la injecció d'aigua a cabal constant en una fractura envoltada per una matriu de baixa permeabilitat. L'estudi llança llum sobre les implicacions per a la interpretació d'assajos hidràulics i simulacions numèriques. Els resultats revelen que, fins i tot en una matriu de roca confinante de molt baixa permeabilitat, les fugides no són menyspreables a causa de la petita obertura de la fractura, que maximitza els gradients de pressió a través de la interfície fractura-matriu. La transició entre règims de flux, que sovint es passa per alt en els assajos de camp, té importants implicacions per a estimar amb precisió la transmissivitat de la fractura en les proves d'injecció en mitjans fracturats i en els plantejaments de modelització. A continuació, la tesi proposa un enfocament innovador per a la representació implícita de fractures envoltades per una matriu rocosa de baixa permeabilitat. Aquest enfocament assimila les fractures com a mitjans continus equivalents, demostrant que una capa de mig continu equivalent relativament gruixuda pot representar amb precisió una fractura i reproduir el comportament HM. El mètode proposat es valguda mitjançant la modelització d'una estimulació hidràulica duta a terme en el Laboratori Subterrani de Bedretto, mostrant la seva capacitat per a millorar la simplicitat i eficàcia dels mètodes continus en la representació de fractures en mitjans fracturats. Finalment, la recerca aprofundeix en la modelització d'una prova altament monitorada en el Laboratori Subterrani de Bedretto per a investigar l'impacte de la injecció de fluids en l'augment de la permeabilitat i la microsismicitat induïda. S'examinen tres models, i el de fractura viscoplástica amb dilatancia i afebliment per deformació resulta ser el més complet per a captar la resposta acoblada espaciotemporal de la roca fracturada a l'estimulació hidràulica. Aquest model resulta eficaç per a estimar l'extensió de la fractura estimulada, la millora de la permeabilitat i el seu impacte en l'estat local de tensió i pressió de porus en les fractures circumdants, presentant una valuosa eina per al disseny d'una estimulació hidràulica eficaç. En resum, aquesta tesi doctoral contribueix a la comprensió de la microsismicitat induïda per les operacions EGS, oferint una visió dels processos acoblats, els règims de flux i els enfocaments de modelatge innovadors, avançant en última instància en el camp de la recerca de l'energia geotèrmica i el disseny de l'estimulació hidràulica.

ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA

 • BABICI, LAURA MARIANA: Fractal Approach to Wheel-Rail Roughness Contact Theory
  Autor/a: BABICI, LAURA MARIANA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Mecànica (EM)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de dipòsit: 22/11/2023
  Data de FINAL de diposit: 05/12/2023
  Director/a de tesi: ROMEU GARBI, JORDI | TUDOR, ANDREI
  Tribunal:
       PRESIDENT: CHIRIAC, RADU
       SECRETARI: PALEU, VIOREL
       VOCAL: OLARU, DUMITRU
  Resum de tesi: En este estudio, se utilizó la función fractal de Weierstrass para modelar la rugosidad superficial de las vías ferroviarias y, posteriormente, el coeficiente de fricción estática (COF) para el contacto rueda-rail Hertziano y las interacciones cilindro-plano. Esta metodología se basa en la suposición de que la naturaleza fractal de la rugosidad superficial puede capturarse eficazmente utilizando parámetros fractales, los cuales influyen significativamente en la mecánica de contacto y el comportamiento friccional observado en los sistemas ferroviarios.Inicialmente, el estudio se centró en un modelado detallado de la rugosidad superficial de las vías ferroviarias. Para validar la eficacia de este modelo, se llevó a cabo una comparación rigurosa y meticulosa entre los resultados teóricos obtenidos y los datos experimentales. Estos datos se recopilaron a través de mediciones extensivas de rugosidad realizadas en el Centro de Pruebas Ferroviarias de Faurei en Rumanía. Para una validación robusta, se compararon 41 parámetros de rugosidad derivados del modelo fractal con aquellos medidos experimentalmente. Este enfoque integral permitió no solo la validación del modelo fractal sino también su refinamiento al identificar qué parámetros son más críticos para representar la rugosidad real de las vías, así como la longitud mínima de medición para determinar la rugosidad acústica.La determinación experimental del COF estático se realizó mediante pruebas de laboratorio que involucraron dos muestras cilindro-plano, hechas del mismo material que la rueda y la vía ferroviaria. Esta configuración se eligió para replicar de cerca las condiciones de contacto encontradas en las interacciones reales rueda-rail, asegurando así que los datos experimentales recopilados fueran representativos y fiables.Para determinar con precisión el COF estático, se caracterizó meticulosamente el proceso de stick-slip (SS) mediante el monitoreo de emisiones acústicas (AE), lo que permitió la identificación conveniente de cada fase. Las emisiones acústicas proporcionaron un medio no invasivo no solo para detectar transiciones entre las fases de stick y slip sino también para comprender los mecanismos subyacentes que impulsan estas transiciones.Este doble enfoque de modelado teórico y validación experimental forma el núcleo de esta metodología y ofrece una comprensión integral de los fenómenos friccionales que ocurren dentro de los sistemas ferroviarios, lo cual es esencial para diseñar y mantener operaciones ferroviarias más seguras y eficientes. Se espera que las perspectivas obtenidas de este estudio contribuyan significativamente al desarrollo de nuevos estándares y prácticas en ingeniería ferroviaria, particularmente en áreas de reducción de desgaste, control de ruido y fiabilidad general del sistema.

ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA

 • RAMÓN LUMBIERRES, DANIEL JACOBO: Speculation ¿ Postponement strategies in supply chain network design problems
  Autor/a: RAMÓN LUMBIERRES, DANIEL JACOBO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Departament: Departament d'Estadística i Investigació Operativa (EIO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 22/11/2023
  Data de FINAL de diposit: 05/12/2023
  Director/a de tesi: HEREDIA CERVERA, FRANCISCO JAVIER
  Tribunal:
       PRESIDENT: ALONSO AYUSO, ANTONIO
       SECRETARI: RODRÍGUEZ PEREIRA, JESSICA
       VOCAL: PAGÈS BERNAUS, ADELA
  Resum de tesi: Speculation y Postponement son estrategias opuestas de cadena de suministro dirigidas a avanzar o posponer los procesos de producción que transforman materias primas en productos acabados. Un Punto de Desacople de Órdenes de Consumidor, o CODP, es un punto logístico de la cadena donde la producción especulativa es almacenada hasta la llegada de órdenes de demanda, de manera que el posicionamiento de CODPs caracteriza la estrategia asociada de la cadena de suministro. Dos modelos de optimización se presentan para decidir el Diseño en Red de Cadena de Suministro óptimo y su estrategia Speculation ¿ Postponement asociada a través de un enfoque de optimización estocástica de dos etapas: el primero llamado (OSCS) que asigna decisiones estratégicas y de speculation a variables de primera etapa, y decisiones de postponement y valores de recurso a variables de segunda etapa; y un segundo llamado (OSCST) con las mismas decisiones estratégicas que (OSCS) donde los conceptos speculation y postponement son explícitamente excluidos de lamodelización, de manera que todas las decisiones de flujos de producción quedan asignados a variables de segunda etapa. El análisis del caso de estudio de (OSCS) muestra estrategias combinadas de Speculation ¿ Postponement claras para diferentes productos junto a criterios tácticos para satisfacer las órdenes de demanda en orden decreciente de valor añadido de la producción almacenada, así como diferencias significantes entre el problema original y su equivalente determinista. Las soluciones de los casos de estudio de (OSCST) mantienen los criterios tácticos observados y muestran estrategias Speculation ¿ Postponement que quedan fuera del alcance clásico. Finalmente, se propone una extensión del marco de estrategias Speculation ¿ Postponement junto a dos medidas, el Grado Absoluto y Relativo de Speculation, para cuantificar la estrategia Speculation ¿ Postponement de todo problema de cadena de suministro con niveles de inventario. Esta tesis doctoral es el resultado de una colaboración entre GNOM-UPC, Accenture Technology Labs, Accenture Analytics Innovation Center y CIM-UPC.

FOTÒNICA

 • LOWINSKI, JAN WOJCIECH: Nonlinear optics with a Rydberg ensemble for quantum information processing purposes
  Autor/a: LOWINSKI, JAN WOJCIECH
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 22/11/2023
  Data de FINAL de diposit: 05/12/2023
  Director/a de tesi: DE RIEDMATTEN, HUGUES
  Tribunal:
       PRESIDENT: CHANG, DARRICK
       SECRETARI: DÜRR, STEPHAN CLAUS
       VOCAL: ADAMS, CHARLES STUART
  Resum de tesi: Els fotons han sorgit com els principals candidats per transportar informació quàntica a causa de la seva feble interacció amb el medi ambient. Malauradament, la seva interacció limitada entre ells planteja reptes per al processament de la informació quàntica fotònica. Una de les possibles solucions rau en el comportament únic de les excitacions de Rydberg interactuants en conjunts atòmics freds, on les fortes no linealitats permeten interaccions d'enginyeria entre fotons individuals. Aquest fenomen fa que els conjunts de Rydberg siguin una plataforma prometedora per a aplicacions d'informació quàntica, especialment en la comunicació quàntica de llarga distància. Aquesta tesi presenta una sèrie d'experiments que exploren i exploten les interaccions mediades per Rydberg, tots amb l'objectiu a llarg termini de construir un repetidor quàntic eficient. La tesi comença amb una visió general concisa de la teoria de Rydberg i la física de conjunts atòmics. Tot seguit s'explica la configuració experimental. Parlo de com, a partir d'una configuració existent anteriorment, hem millorat l'estabilitat i les propietats espectrals del nostre sistema làser, juntament amb la millora de la qualitat del conjunt atòmic. La secció introductòria de la tesi conclou amb una descripció de dos mètodes diferents de generació de fotons únics i una revisió en profunditat de diversos mecanismes de decoherència que afecten les excitacions del conjunt de Rydberg. El rendiment de la generació de fotons únics s'ha millorat amb les modificacions implementades a la configuració, donant lloc a taxes de generació més altes i una millor puresa dels fotons únics. Amb el suport de dades experimentals i una anàlisi acurada dels paràmetres experimentals, identifiquem les fonts més probables de decoherència significativa i proposem estratègies potencials per a la seua mitigació. En el nostre experiment inicial, aconseguim l'emmagatzematge i la posterior recuperació dels fotons únics sota demanda. Aquest fotó es genera mitjançant l'excitació col·lectiva dels estats de Rydberg en un conjunt atòmic fred i s'emmagatzema en una memòria quàntica de Raman de baix soroll situada en un altre conjunt atòmic fred. Els nostres resultats mostren la capacitat d'emmagatzemar i recuperar aquests fotons únics mantenint una alta relació senyal-soroll de fins a 26 i conservant fortes característiques antiagrupament. En el segon experiment, demostrem per primera vegada una interacció i emmagatzematge de fotons únics en un medi altament no lineal basat en àtoms freds de Rydberg. Utilitzem el protocol DLCZ en un conjunt atòmic fred per crear fotons únics, guiant-los a un altre conjunt per emmagatzemar-los en un estat de Rydberg molt excitat en condicions de transparència induïda electromagnèticament. En estudiar les estadístiques de la llum recuperada dels àtoms de Rydberg, mostrem per primera vegada el filtratge del fotó únic amb llum no clàssica d'entrada. A més, mitjançant la simulació de Monte Carlo, obtenim una comprensió intuïtiva de l'efecte del bloqueig (parcial) de Rydberg sobre la distribució d'estat de Fock dels polsos arbitraris de llum d'entrada. Això ens permet concloure que la resposta del medi està determinada per la distribució d'estat de Fock d'entrada, la qual cosa confirma la comprensió establerta de la no linealitat del conjunt de Rydberg. Els resultats presentats en aquesta tesi afirmen el potencial dels conjunts de Rydberg per convertir-se en elements centrals de futures xarxes quàntiques, tant com a fonts de fotons individuals com nodes de processament. A més, els resultats auxiliars proporcionen una comprensió addicional de la física del conjunt de Rydberg i ofereixen una visió de les limitacions que hem de superar per millorar encara més la nostra configuració.

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

 • MONTES GOMEZ, MARIA DE LAS NIEVES: Value Engineering for Autonomous Agents
  Autor/a: MONTES GOMEZ, MARIA DE LAS NIEVES
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Departament: Departament de Ciències de la Computació (CS)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 30/11/2023
  Data de FINAL de diposit: 15/12/2023
  Director/a de tesi: SIERRA GARCIA, CARLOS | OSMAN, NARDINE
  Tribunal:
       PRESIDENT: CORTÉS GARCÍA, CLAUDIO ULISES
       SECRETARI: JONKER, CATHOLIJNTJE MARIA
       VOCAL: SEVERINO DE ALMEIDA E PAIVA, ANA MARIA
  Resum de tesi: El tema d¿aquesta tesi és l¿enginyeria de valors per a agents autònoms, aconseguida mitjançant la formulació, disseny i implementació de noves funcionalitats que permeten a agents autònoms raonar en termes de valors. En particular, defensem el paper de les normes prescriptives com a mecanismes de promoció de valors. Aleshores, els agents impulsats per valors deuen poder determinar de forma autònoma quines regulacions (com ara obligacions, permisos o prohibicions) promouen millor alguns valors d¿interès en el Sistema Multiagent que habiten. Fonamentem el nostre treball a la Teoria de Schwartz de Valors Humans Bàsics per establir una connexió entre valors i normes basada en conseqüències, considerant que les normes estan alineades respecte als valors si els resultats que incentiven satisfan les metes que capten el significat d¿aquests valors en un context determinat. Una altra característica de la teoria de Schwartz que ha estat passada per alt prèviament a la literatura és la forta dimensió social dels valors. És a dir, els agents haurien de poder raonar, no només en termes dels seus propis valors, sinó també dels d¿altres a la seva comunitat. Això apunta a la Teoria de la Ment (és a dir, la capacitat cognitiva de percebre, interpretar i raonar sobre els altres en termes dels seus estats mentals) com un component destacat del raonament basat en valors.Aquesta tesi s¿estructura al voltant de tres contribucions principals (publicades en revistes acadèmiques), a més de la seva integració. La primera contribució estableix la relació entre normes i valors mitjançant conseqüències, i proposa una metodologia per a la síntesi i anàlisi automatitzada de sistemes normatius òptimament alineats amb valors. La segona contribució aborda les limitacions de la primera, i defineix l¿Action Situation Language per expressar sistemàticament una àmplia gamma de regles que es poden implementar en un Sistema Multiagent. Aquest llenguatge es complementa amb un intèrpret que processa automàticament la descripció de la interacció i construeix la seva semàntica com un joc en forma estesa, que després és analitzat amb eines estàndards de teoria de jocs. Això condueix a una distribució sobre estats finals del joc, que s¿avaluen en termes de la seva conveniència respecte a certs valors. La tercera contribució presenta funcionalitats relacionades amb la Teoria de la Ment, integrant-les a l¿arquitectura Belief-Desire-Intention existent i combinant-les amb raonament abductiu.Les tres contribucions s¿'integren en una nova funcionalitat que permet a agents autònoms raonar sobre normes prescriptives en termes de valors dinàmics. Això vol dir que un agent autònom pot, durant la seva execució, canviar la seva perspectiva de valors a la que estima que té un altre agent. Aquest enfocament, basat en valors i amb una orientació social inherent, constitueix una contribució nova a la investigació de valors per a agents autònoms i aplana el camí a possibles aplicacions com la negociació automàtica sobre sistemes normatius basada en valors. En resum, l¿'enginyeria de valors és un enfocament sistemàtic i de principis a l¿'ètica computacional, que proporciona un conjunt d¿'eines innovadores per integrar valors ètics al disseny d¿'agents autònoms.
 • XENOS, ALEXANDROS: Towards a linearly organised embedding space of biological networks
  Autor/a: XENOS, ALEXANDROS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Departament: Departament de Ciències de la Computació (CS)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 04/12/2023
  Data de FINAL de diposit: 19/12/2023
  Director/a de tesi: PRZULJ, NATASA
  Tribunal:
       PRESIDENT: BORGWARDT, KARSTEN
       SECRETARI: VELLIDO ALCACENA, ALFREDO
       VOCAL: HIGHAM, DESMOND JOHN
  Resum de tesi: Con los recientes avances tecnológicos en técnicas de secuenciación masiva, hemos sido inundados con vastas cantidades de datos biológicos omics a gran escala que describen diferentes aspectos del funcionamiento celular. Estos datos omics suelen modelarse y analizarse como redes. Los nodos de la red representan entidades biológicas y los enlaces representan la relación entre estas entidades. Debido a la alta dimensionalidad de las redes biológicas, se utiliza un paso de preprocesamiento que mapea (¿embed¿) la red en un espacio de baja dimensionalidad. Embeddings de redes biológicas es desafiante, ya que implica capturar la similitud topológica como la de vecindario (proximidad de los nodos en la red). Sin embargo, las técnicas actuales de embeddings de redes conservan una de los dos similitudades, lo que limita la información capturada en el espacio de embedding. Además, los métodos para analizar datos omics modelados como redes utilizan los embedded vectores de las entidades biológicas como entrada para sistemas de aprendizaje automático (¿ML¿) intensivos en computación que ayudan en tareas de análisis posteriores. Por otro lado, en el campo del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), se explora directamente el espacio de palabras mediante operaciones lineales entre los embedding vectores de palabras. En esta tesis, inspirados del PLN, exploramos cómo extraer información biológica directamente el espacio d-dimensional de redes.En la biología de redes, la Tri Factorización de Matrices No Negativas (NMTF, por sus siglas en inglés) se utiliza ampliamente para representar redes en un espacio de baja dimensionalidad porque es un método de IA explicativo que también permite la representación conjunta de diferentes redes en un espacio compartido. Demostramos el poder de la integración de datos basada en NMTF en el contexto de la COVID-19. Aplicamos dos marcos de integración para identificar genes relacionados con la COVID-19 y priorizar medicamentos para su reutilización dirigidos a los productos génicos. Nuestros genes recién identificados no podrían haberse identificado mediante enfoques basados en medicina de red o en expresión diferencial que dependen de un solo tipo de datos omics.Ademas presentamos dos representaciones de redes inspiradas en el PLN: la matriz GDV PPMI y la matriz PPMI. La matriz GDV PPMI captura las similitudes topológicas entre los nodos basa en caminatas aleatorias entre nodos conectados de manera similar y la matriz PPMI las similitudes basadas en el vecindario basa en caminatas aleatorias entre nodos adyacentes. Como ejemplo, representamos los nodos de la red de PPI humana con nuestras matrices GDV PPMI y PPMI, y generamos espacios de ¿embedding¿ mediante la factorización de estas matrices con NMTF. Demostramos que las proteínas que interactúan en la red PPI y las proteínas conectadas de manera similar tienen incrustaciones similares basadas en las factorizaciones de PPMI y GDV-PPMI, respectivamente. Explotamos esta organización funcional de estos espacios para asignar proteínas a complejos proteicos basándonos en las distancias entre estas entidades en el espacio vectorial identificando, de ese modo, nuevos genes relacionados con cancer.También vamos más allá de las embeddings que preservan un tipo de similitud al introducir novedosas embeddings de red basadas en caminatas aleatorias que incorporan los graphlets (subgrafos pequeños, conectados e inducidos) en los métodos DeepWalk y LINE. Utilizamos los graphlets que aprovechan tanto la similitud topológica como la basada en el vecindario como contexto para las caminatas aleatorias. En una caminata aleatoria basada en graphlet, un nodo puede visitar cualquier otro nodo que participe simultáneamente en el graphlet dado. Mostramos que, en las representaciones basadas en graphlet de las redes, más nodos adyacentes tienen la misma etiqueta (i.e., los nodos se agrupan de manera más homofílic

RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT

 • DELGADO MARTINEZ, AIDA MERCEDES: Desarrollo de una metodología para el diseño de una ruta de turismo sostenible, ¿La Ruta del Oro¿, con base en la valoración de sus patrimonios: geológico, minero, biodiverso, histórico y cultural, primera fase: municipio de El Tambo-Nariño, Colombia.
  Autor/a: DELGADO MARTINEZ, AIDA MERCEDES
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT
  Departament: Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC (EMIT)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 04/12/2023
  Data de FINAL de diposit: 19/12/2023
  Director/a de tesi: PANTOJA TIMARÁN, FREDDY
  Tribunal:
       PRESIDENT: CARRIÓN MERO, PAÚL
       SECRETARI: ALFONSO ABELLA, MARIA PURA
       VOCAL: BOIXEREU VILA, ESTER
  Resum de tesi: El municipio de El Tambo está ubicado en el departamento de Nariño, Colombia, es parte integrante de la Cordillera de los Andes, pertenece a los dos accidentes geográficos más importantes de ésta en Colombia, el Nudo de los Pastos y el Macizo Colombiano, Estas regiones tienen una riqueza en biodiversidad excepcional, en el segundo país más megadiverso del mundo. De otra parte, uno de los recursos minerales más aprovechados es el oro, mediante procesos tradicionales de producción a pequeña escala, localizados en su mayoría en la zona Andina desde épocas precolombinas los cuales cuentan con un patrimonio que se puede aprovechar de manera sostenible.El objetivo principal de esta Tesis fue: desarrollar una metodología para el diseño de una ruta de turismo sostenible, ¿La Ruta del Oro¿, mediante la valoración de sus patrimonios: geológico, minero, biodiverso, histórico y cultura, primera fase: Municipio de El Tambo; su implementación conducirá a generar ingresos adicionales, especialmente a mujeres y jóvenes quienes actualmente participan indirectamente de la actividad minera. Se utilizó un enfoque sistémico y participativo, donde: a) todas sus macrovariables se encuentran interrelacionadas entre sí, b) confluyeron varias disciplinas y c) intervinieron los principales actores sociales conocedores de su territorio. Se desarrolló en 4 fases y 14 pasos acorde con los objetivos específicos; estas fases fueron: a) Elaboración del esquema de investigación; b) Identificación de las macrovariables claves y rol que desempeñan; c) Valoración de los sitios candidatos a integrar ¿La Ruta del Oro¿ y d) Propuesta de etapas y de recorridos para su ejecución. Los principales resultados fueron: a- Una ecuación original para obtener la Valoración Total de los Sitios (VTs) con base en cuatro criterios y factores de ponderación con base en 100 puntos como máximo. Así: Valoración que la comunidad local otorga a los sitios candidatos, (VPPs), Valoración de las Características y Atributos (VCAs), Valoración de la Calidad Visual del Paisaje (VCPs) y Valoración de las Preferencias de los Potenciales Visitantes Provenientes de Pasto, capital de Nariño (VPs). La ecuación resultante es:VTs = 28VPPs+28VCAs+28VCPs+16VPs.b- Se identificaron y valoraron quince sitios que corresponden a los patrimonios: natural, geológico, minero, histórico o cultural; con estos resultados se elaboró cinco propuestas de recorridos en tres etapas. En la primera, se vinculan los seis sitios que obtuvieron mayor puntaje; entre ellos: El Cerro del Espada y la Mina la Espada que son parte del eje temático de la Ruta y la Basílica (en honor a Jesús Nazareno) - área urbana donde se percibe la vida del municipio.c- Se lleva a discusión en Colombia temas relativamente nuevos en el contexto científico latinoamericano: la valoración del paisaje, la geodiversidad, el patrimonio geológico y el patrimonio minero.Entre las conclusiones se encuentran:-Se diseñó un esquema metodológico con enfoque sistémico y participativo que puede ser replicados en otro territorio o en otro sector productivo. La ecuación para la valoración total de los sitios candidatos es un aporte propio y original, al igual que el esquema metodológico.-El Tambo (N) cuenta con unos patrimonios: geológico, minero, biodiverso, histórico y cultural que merece ser dado a conocer a través de una Ruta Temática denominada ¿Ruta del Oro.

Darrera actualització: 05/12/2023 05:30:22.